Sony DSC-H3 Upute za upotrebu

Add to my manuals
156 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Upute za upotrebu | Manualzz
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-H3
Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na
isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot
Step-up Guide".
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga za buduću uporabu.
© 2007 Sony Corporation
3-268-884-11(2)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki
put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-H3
Serijski broj _________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ove sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik za
kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni
koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite
se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod
ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor
napajanja, pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati
kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada
nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko
ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje
proizvoñač jer mogu nastati opasne situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva
za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih
površina ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu
vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na mrežni
napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje,
umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu
ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere
i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač ili stol. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se
oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao pouzdan
rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili
pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez nadzora ili
se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač
iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski
sustav. Na taj način će se ureñaj zaštiti od
eventualnog udara munje i prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili upadne
strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole
koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije – potreban
je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake karakteristike
kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača) kako bi
se utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
3
4
Prvo pročitajte
PAŽNJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
5
6
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE ............................................................2
Prvo pročitajte .............................................................................................4
Napomene o uporabi fotoaparata ................................................................8
Prije početka ................................................................................ 9
Provjera isporučenog pribora.......................................................................9
1 Priprema baterije ....................................................................................10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena) .............11
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata .............................................13
Jednostavno snimanje................................................................ 14
Zum/bljeskalica/makrosnimanje/self-timer/prikaz na zaslonu .....................15
Pregled/brisanje slika................................................................ 17
Promjena postavki – HOME/Menu ........................................... 19
Uporaba izbornika HOME ..........................................................................19
Opcije izbornika HOME..............................................................................20
Uporaba opcija izbornika ...........................................................................21
Opcije izbornika .........................................................................................22
Uporaba računala ...................................................................... 23
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver
(isporučen).................................................................................................23
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook" ........................................................24
Indikatori na zaslonu ................................................................. 25
Trajanje baterije i kapacitet memorije ..................................... 27
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati ........................27
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa............................................28
U slučaju problema.................................................................... 30
Baterija i napajanje.....................................................................................30
Snimanje fotografija/videozapisa ................................................................31
Pregled snimaka ........................................................................................31
Mjere opreza .............................................................................. 32
Tehnički podaci.......................................................................... 33
7
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator
pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje
memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije
podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 32)
prije uporabe fotoaparata.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 32).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete upotrebljavati
medij za snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina
pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje
površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
8
Napomene o LCD zaslonu i
objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene,
plave ili zelene). To je normalno u procesu
proizvodnje i ni na koji način ne utječe na
snimljeni materijal.
• Kad je napon baterije nizak, objektiv se može
prestati pomicati. Umetnite napunjenu bateriju i
ponovno uključite fotoaparat.
• Nemojte držati fotoaparat držeći LCD zaslon.
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom
na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih
ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu
nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
Oštećeni sadržaji ili neuspjelo
snimanje ne mogu se kompenzirati
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati štete uslijed neuspjelog snimanja te gubitak
ili oštećenje snimljenog materijala zbog neispravnosti aparata, medija za snimanje itd.
Prije početka
Provjera isporučenog pribora
• Punjač baterije BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• Sjenilo objektiva (1)/Adapterski prsten (1)
• Mrežni kabel (1)
• Pokrov objektiva (1)/Vrpca pokrova objektiva (1)
• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
• USB, A/V višenamjenski kabel (1)
• CD-ROM
− Aplikacijski softver za Cyber-shot
− "Cyber-shot priručnik"
− "Cyber-shot Step-up Guide") (1)
• Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Učvršćivanje vrpce za nošenje i vrpce pokrova objektiva
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat kako biste spriječili pad fotoaparata.
9
1 Priprema baterije
Indikator CHARGE
Mrežni kabel
A Umetnite bateriju u punjač.
B Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Vrijeme potpunog punjenja
Praktično vrijeme punjenja
Približno 330 min
Približno 270 min
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim uvjetima
punjenje može trajati dulje
• Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 27.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
• Ureñaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.
10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije
isporučena)
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" tako da je strana s
kontaktima okrenuta prema
LCD zaslonu, dok ne klikne.
Umetnite bateriju uz
pritiskanje preklopke
vrhom baterije.
A Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
B Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) dokraja dok ne klikne.
C Umetnite bateriju.
D Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutarnje memorije (približno 31 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD
zaslonu.
Indikator
preostale
baterije
Opis ikona
baterije
Kapacitet
baterije je
dostatan
Baterija je
gotovo sasvim puna
Baterija je
poluprazna
Baterija je slaba.
Snimanje/reprodukcija će se
uskoro zaustaviti.
Zamijenite bateriju
napunjenom ili je
napunite (indikator
upozorenja trepće).
• Potrebna je približno jedna minuta dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
• Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 13).
11
Vađenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Indikator pristupa ne smije
biti uključen. Jednom pritisnite
"Memory Stick Duo".
Baterija
Pomaknite preklopku za vađenje
baterije.
Pripazite da vam baterija ne ispadne.
• Nikad nemojte vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok je uključen indikator pristupa. U protivnom se
mogu uništiti podaci na kartici ili u unutarnjoj memoriji.
12
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Tipka z
Tipka HOME
Kontrolna tipka
A Pritisnite tipku POWER.
B Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Pritisnite tipku HOME i odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) (str. 19, 20).
Kod uključenja fotoaparata
• Nakon umetanja baterije u aparat bit će potrebno neko vrijeme prije no što on bude spreman.
• Ukoliko se fotoaparat napaja baterijom, fotoaparat se automatski isključi nakon 3 minute
mirovanja kako bi se spriječilo pražnjenje baterije (funkcija automatskog isključenja).
13
Jednostavno snimanje
Bljeskalica
Mikrofon
Okidač
Kontrolni kotačić
Tipka makro
snimanja
Tipka DISP
Tipka zuma (W/T)
Tipka MENU
Kontrolna tipka
Tipka bljeskalice
Tipka HOME
Tipka self-timera
Navoj za stativ (ispod)
A Odaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog kotačića.
Kod snimanja fotografija (Auto Adjustment mod): Odaberite !.
Kod snimanja videozapisa: Odaberite ".
B Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
C Pritisnite okidač i snimajte.
Snimanje fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za
izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno),
oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i
stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa:
Pritisnite okidač dokraja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite okidač dokraja.
14
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro snimanje/self-timer/zaslon/
sjenilo objektiva
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kotačić na željenu funkciju.
! Auto Adjustment
Omogućuje jednostavno snimanje uz
automatsko podešavanje.
P Program Auto
Omogućuje snimanje s automatskim
podešavanjem ekspozicije (brzina zatvarača i
otvor blende). Takoñer možete odabrati razne
postavke preko izbornika.
M Manual Exposure Shooting
Omogućuje snimanje nakon ručnog
podešavanja ekspozicije.
" Movie Mode
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom.
i High Sensitivity
Snimanje uz smanjeno osvjetljenje bez
uporabe bljeskalice.
Y Soft Snap
Snimanje uz izoštravanje objekta i
zamagljivanje pozadine.
M Advanced Sports Shooting
Snimanje uz predviñanje kretanja objekta i
izoštravanje.
i Twilight Portrait
Snimanje oštrih slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka noćnog ugoñaja.
4 Landscape
Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.
SCN* Scene Selection
Odabir načina snimanja u izborniku.*
* Scene Selection u SCN modu
Pritisnite MENU i odaberite postavku.
N Twilight
Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog
ugoñaja.
E Beach
Snimanje na obali mora ili jezera uz vjerniji
prikaz plavetnila vode.
d Snow
Jasnije snimanje snježnih prizora.
h Fireworks
Snimanje vatrometa u punom sjaju.
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zum, ili W za poništenje zuma.
Laganim pritiskom tipke zumiranje je sporije,
a potpunim pritiskom zumiranje je brže.
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (()
dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
x : Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je
objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
(SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima
kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
• Kod uporabe bljeskalice, bljeskalica se
automatski otvara. Ručno je zatvorite nakon
uporabe.
15
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) više puta za
odabir željene opcije.
w : Makro snimanje isključeno
\ : Uključeno makro snimanje (W strana: Približno 1
cm ili dalje; T strana: Približno 120 cm ili dalje)
Učvršćivanje sjenila objektiva
1 Učvrstite adapterski prsten dok je fotoaparat
isključen.
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za
odabir željenog načina.
D : Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Kad pritisnete okidač trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
Adapterski prsten
2 Postavite sjenilo objektiva kao na slici dolje
i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok
ne klikne.
Indikator
self-timera
Sjenilo objektiva
DISP Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite kontrolnu tipku v (DISP).
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz i
svjetlina se mijenjaju na sljedeći način:
Indikatori uključeni
r
Indikatori uključeni*
r
Histogram uključen*
r
Indikatori isključeni *
* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu
vrijednost.
16
Pohranjivanje sjenila objektiva
Okrenite sjenilo objektiva kao na slici dolje
i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok
ne klikne.
Pregled/brisanje slika
Tipka e (zum reprodukcije)/ Y (indeksni prikaz)
Tipka f
(zum reprodukcije)
Tipka #
(reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka HOME
Kontrolna tipka
Zvučnik (ispod)
A Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # (reprodukcija) dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u
reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom na tipku #, aktivira se mod snimanja.
B Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz natrag. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika postavki glasnoće, zatim pritisnite b/B za podešavanje glasnoće.
! Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite MENU.
2 Odaberite ! [Delete] tipkom v i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f. Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike pritisnite z
17
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija.
Zatim tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] u y [View Images]
izbornika HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.
2 Odaberite [Delete] tipkom v i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite z.
Uz sliku je prikazana oznaka A.
Za poništenje odabira, odaberite sliku odreñenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite z.
4 Pritisnite MENU i tipkom v odaberite [OK], zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u mapi, odaberite [All In This Folder], zatim pritisnite z u koraku 2.
Prikaz slika u nizu (Slide Show)
1 Odaberite [I Slide Show] u y (View Images) u izborniku HOME.
2 Tipkom v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).
U višenamjensku priključnicu
U audio/video ulazne
priključnice
Višenamjenski kabel (isporučen)
Za gledanje na HD (High Definition) TV-u potreban je HD Output adapterski kabel (opcija).
• Podesite li veličinu slike na [16:9], možete snimati fotografije u veličini koja će ispuniti zaslon HD TV
prijemnika.
• Nije moguće gledati videozapise u [HD (1080i] formatu.
18
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata i može se pozvati bez
obzira na trenutni način rada (snimanje/reprodukcija).
Tipka HOME
Tipka z
Kontrolna tipka
A Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
B Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
C Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Kad odaberete kategoriju H (Manage Memory) ili ' (Settings)
1 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• To je primjenjivo samo kad odaberete ' (Settings).
2 Pomaknite udesno tipkom ►, odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Aparat je podešen u mod snimanja ili reprodukcije ponovnim pritiskom tipke HOME..
19
Za detalje o rukovanju 1 str. 19
Opcije izbornika HOME
Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu
pomoću vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting
Shooting
y View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
; Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
20
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolna tipka
A Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
B Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
C Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.
D Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
21
Za detalje o rukovanju 1 str. 21
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata (snimanje/
reprodukcija) te o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za reprodukciju
Scene Selection
Odabir već podešenih postavki za određene uvjete snimanja.
Image Size
Odabir veličine fotografije.
Face Detection
Detekcija lica na slici i izoštravanje, itd.
REC Mode*
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
Color Mode
Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
ISO
Odabir osjetljivosti na svjetlo.
EV
Podešavanje ekspozicije.
Metering Mode*
Odabir načina mjerenja svjetla.
Focus
Promjena načina izoštravanja.
White Bal
Podešavanje tonova boje.
Flash Level
Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju.
Contrast
Podešavanje kontrasta.
Sharpness
Podešavanje oštrine.
SteadyShot
Sprečavanje zamućenja.
SETUP
Odabir podešenja za snimanje.
Izbornik za reprodukciju
! (Delete)
Brisanje snimaka.
_ (Slide Show)
Reprodukcija niza fotografija.
: (Retouch)
Retuširanje snimaka.
$ (Protect)
Sprečavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
; (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
(Rotate)
= (Select Folder)
22
Zakretanje fotografije.
Odabir mape za pregled slika.
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se gledati na računalu. Takoñer možete bolje nego ikad
iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u
"Cyber-shot priručniku" na isporučenom CD-ROM-u.
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver
(isporučen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB povezivanje
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
nije kompatibilan
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) nisu podržane.
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograñeni sustavi nisu podržani.
• Ako vaš OS ne podržava USB povezivanje, upotrijebite Memory Stick čitač/pisač (opcija).
• Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte
"Cyber-shot priručnik".
23
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"
"Cyber-shot Handbook" na isporučenom
CD-ROM-u detaljno objašnjava uporabu
fotoaparata. Za čitanje ovog priručnika
potreban vam je Adobe Reader.
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika.
2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
• Kad kliknete na tipku "Cyber-shot
Handbook", automatski će se instalirati i
"Cyber-shot Step-up Guide".
3 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
24
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
2 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf"
pohranjen u mapi [GB].
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite
"Handbook.pdf"
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja (str. 16).
A
Preostalo trajanje baterije
Kod snimanja fotografija
Indikator slabe baterije
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike
i Y M i Kontrolni kotačić/Izbornik
4 N E d (Scene Selection)
h
Kod snimanja videozapisa
PM
Kontrolni kotačić
^=pq
r n (WB
Ravnoteža bijele boje
ast
u
Način snimanja
;%
Način mjerenja svjetla
,
Detekcija lica
bc
SteadyShot
e
Upozorenje na vibracije
E
Uvećanje zuma
(1.3 F G
Kod reprodukcije
+1
23
Efekt boje
D
PictBridge veza
d
Zaštita snimke
VOL. f
Indikator glasnoće
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
$1.3
Uvećanje zuma
F
PictBridge veza
9:~
Kontrast
>@
Oštrina
25
C
B
7Y
Mod ručnog podešavanja
ekspozicije
z RETURN
z SET
Funkcijski vodič za ručnu
ekspoziciju
1.0m
Pohranjena udaljenost
izoštravanja
z
IK
Medij za snimanje/
reprodukciju (Memory Stick
Duo, unutarnja memorija)
I
Mapa za snimanje
H
Mapa za reprodukciju
96
Preostali broj mogućih
snimaka
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:25:05
Preostalo vrijeme snimanja
(sati : minute : sekunde)
ijk
Promjena mape
0
AF osvjetljenje
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
AE/AF lock
ISO400
ISO broj
v
NR slow shutter
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija
nop
Indikator okvira AF tražila
\
Makro snimanje
N
Indikator reprodukcije
-\
Način mjerenja svjetla
Skala reprodukcije
(( ,
Način rada bljeskalice
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
p
Punjenje bljeskalice
0:12
Ravnoteža bijele boje
Vrijeme snimanja (minute :
sekunde)
AWB ^ =
pqr
n (WB
Histogram
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Ekspozicija
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
LBC
Konverzijska leća
• : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
101-0012
Broj mape-datoteke
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Vodič za reprodukciju
Y BACK/NEXT Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
SL
D
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
BC
Self-timer
Okvir AF tražila
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije
Histogram
26
O
·p
u
n
ja
ču
·b
a
te
rij¶
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Podaci u sljedećim tablicama se odnose na
rad s punim kapacitetom isporučene baterije
i temperaturom od 25 °C. Broj slika koje
možete snimiti ili pregledati podrazumijeva
promjenu "Memory Stick Duo" kartice
ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
Pri snimanju fotografija
Trajanje baterije (min)
Broj slika
Približno 165
Približno 330
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− Opcija [REC Mode] podešena na [Normal].
− Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Shooting].
− Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
Napomene o bateriji
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
− Niska temperatura okoliša.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključivanje/isključivanje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Continuous].
− Kapacitet baterije je slab.
− Opcija [Face Detection] je podešena na [On].
Kod pregleda fotografija
Trajanje baterije (min)
Broj slika
Približno 370
Približno 7400
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
27
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
• Čak i ako je kapacitet medija jednak kao i onaj naveden u donjoj tablici, broj fotografija i vrijeme
snimanja videozapisa mogu se razlikovati.
• Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 21, 22).
Približan broj fotografija
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veličina
Unutarnja
memorija
Oko
31 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana u fotoaparatu
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Ukoliko se na fotoaparatu reproduciraju fotografije snimljene na starijim Sony modelima, prikaz se može
razlikovati od stvarne veličine slike.
28
Približno vrijeme snimanja za videozapise
Brojevi u donjoj tablici pokazuju približno maksimalno vrijeme snimanja videozapisa.
Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa iznosi oko 10 minuta.
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veličina
640(Fine)
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana u fotoaparatu
Oko
31 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00 0:12:30 0:25:10 0:49:50 1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00 0:45:00 1:30:50 2:59:50 6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10 3:00:20 6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.
29
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 20).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije i glazbene datoteke.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da njenim vrhom potisnete ručicu za izbacivanje baterije (str. 11).
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju (str. 11).
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije (str. 9).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 13).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
30
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti pomoću AC adaptera (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 28). Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 17).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Ne možete snimati dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, kontrolni kotačić podesite na neku od opcija osim ".
• Kad snimate videozapise, kontrolni kotačić podesite na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike. Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju vertikalne pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". Na zaslonu se pojavljuju bijele, crne, crvene ili ljubičaste
pruge. To nije kvar.
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 17).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
31
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili može doći do
kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñu pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD
zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva
jer mogu oštetiti kućište.
− Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
− Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate
gore navedena sredstva.
− Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
32
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvali podaci o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo nakratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon
približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U
tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite
fotoaparat isključenim 24 sata ili dulje.
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Napajanje, općenito]
[Sustav]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BG1; 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja: 0,95 W
Radna temperatura: 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 106,5 T 68,5 T 47,5 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa: oko 380 g (uključujući NP-BG1 bateriju,
vrpcu za nošenje, adapterski prsten, sjenilo
objektiva, pokrov objektiva itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Osjetilo slike: 7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
primarni filtar boje
Ukupan broj piksela:
Približno 8 286 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 8 083 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 10T zum
f = 6,3 – 63 mm (ekvivalent 38 – 380 mm kod
35 mm formata) F3,5 – 4,4
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (9 modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent,
Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija (približno
31 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,2 m do
7,0 m (W)/približno 0,9 m do 5,6 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Višenamjenska priključnica: Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 6,2 cm (tip 2,5) TFT drive
Ukupan broj točaka: 115 200 (480 T 240)
Punjač BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Punjiva baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
33
Zaštićeni znakovi
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
, "Memory Stick PRO",
• "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
• Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems
Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Google je registrirani zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
34
Sadržaj
Osnovne funkcije
Uporaba funkcija za
snimanje
Digitalni fotoaparat
Uporaba funkcija za
reprodukciju
Cyber-shot priručnik
DSC-H3
Prilagođavanje
podešenja
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik te "Cyber-shot
Step-up Guide" i zadržite ih za buduću
uporabu.
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2007 Sony Corporation
3-268-881-11(2)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti uz fotoaparat (opcija)
"Memory Stick Duo"
Uz ovaj fotoaparat možete
koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick"
Uz ovaj fotoaparat
ne možete koristiti
"Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 115.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju (isporučena).
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Takoñer je možete koristiti kad je polupuna.
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju.
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 117.
2
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
• Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama se na zaslonu mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate pomični objektiv i da ga ne
pritišćete.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata ...............................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika .........................................7
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta......................................................... 7
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla......................................................... 9
Boja – O efektima svjetla..................................................................................... 10
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike ...................................................................... 11
Bljeskalica – Uporaba bljeskalice......................................................................... 13
Dijelovi fotoaparata....................................................................................14
Indikatori na zaslonu..................................................................................17
Promjena prikaza na zaslonu.....................................................................21
Snimanje pomoću ugrađene memorije......................................................22
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića ....................................................................23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)....................................24
Snimanje fotografija (Scene Selection) ......................................................28
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije.............................................31
Pregled slika ..............................................................................................33
Brisanje slika..............................................................................................35
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu........................................................37
Opcije izbornika .........................................................................................40
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja.......................................................................................41
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Image Size: Odabir veličine slike
Face Detection: Detekcija lica objekta
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
EV: Podešavanje svjetline
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
White Bal: Podešavanje tona boje
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Contrast: Podešavanje kontrasta
Sharpness: Podešavanje oštrine
3
Sadržaj
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
SETUP: Odabir podešenja snimanja
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME ................................... 53
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Izbornik reprodukcije .......................................................................... 56
! (Delete): Brisanje snimaka
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
$ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
(Rotate): Zakretanje fotografije
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings ..... 61
H Manage Memory .......................................................................... 63
J Memory Tool – Memory Stick Tool...................................................... 63
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
J Memory Tool – Internal Memory Tool .................................................. 66
Format
' Settings ............................................................................................ 67
( Main settings – Main Settings 1........................................................... 67
Beep
Function Guide
Initialize
( Main settings – Main Settings 2........................................................... 68
USB Connect
COMPONENT
Video Out
X Shooting Settings – Shooting Settings 1 ............................................. 70
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
4
Digital Zoom
Conversion Lens
Sadržaj
X Shooting Settings – Shooting Settings 2..............................................73
Auto Review
> Clock Settings.......................................................................................74
L Language Setting ..................................................................................75
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ...................................................76
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows...................................................................79
Instaliranje isporučenog softvera...............................................................81
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen) ..........................83
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser"
softvera ......................................................................................................84
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera .........88
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ......................................................90
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen) ........................................91
Za korisnike Macintosh računala ...............................................................92
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide" ................................................94
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije.............................................................................95
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge.................96
Ispis slika u fotolaboratoriju.......................................................................99
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju.............................................................................101
Indikatori i poruke upozorenja .................................................................111
5
Sadržaj
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje ......................... 114
O "Memory Stick" kartici ........................................................................ 115
O akumulatorskoj bateriji ........................................................................ 117
O punjaču baterije................................................................................... 118
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje Ekspozicija Boja
Kvaliteta
Bljeskalica
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo
vam kako koristiti razne funkcije poput
kontrolnog kotačića (str. 23), izbornika HOME
(str. 37) i ostalih izbornika (str. 39).
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Nemojte odmah pritisnuti
okidač dokraja.
Pritisnite
okidač dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
oglašava se zvukom
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 47)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Savjeti za sprečavanje nejasnih slika
Fotoaparat se slučajno pomaknuo tijekom snimanja (pomicanje fotoaparata). Isto tako, ako
se objekt pomakne za vrijeme snimanja, doći će do zamućenja objekta.
Pomicanje fotoaparata
Uzrok
Pomicali ste ruke ili tijelo dok ste držali
fotoaparat i pritisnuli okidač. Cijeli prizor je
nejasan.
Kako spriječiti nejasne slike
• Upotrijebite stativ ili postavite fotoaparat na
ravnu i stabilnu podlogu kako se ne bi pomicao.
• Snimajte uz uporabu self-timera od 2 sekunde i
stabilizirajte fotoaparat držeći ruke čvrsto uz
tijelo nakon pritiska na okidač.
Zamućenje objekta
Uzrok
Iako je fotoaparat miran, objekt se pomiče
tijekom ekspozicije tako da djeluje zamućeno
kad se pritisne okidač.
Kako spriječiti nejasne slike
• Odaberite i (High Sensitivity mod) u Scene
Selection.
• Odaberite veću ISO osjetljivost kako biste
povećali brzinu zatvarača i pritisnite okidač prije
nego se objekt pomakne.
Napomene
• Funkcija sprečavanja zamućenja je tvornički aktivirana kako bi se automatski smanjio utjecaj
pomicanja fotoaparata. Ipak, funkcija ne utječe na zamućenje objekta.
• Osim toga, pomicanje fotoaparata i zamućenje objekta se često mogu dogoditi uz smanjeno
osvjetljenje ili malu brzinu zatvarača, kao što je slučaj kod modova snimanja N (Twilight) ili i
(Twilight Portrait). U takvim uvjetima snimajte uzimajući u obzir gore navedene savjete.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina
svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad pritisnete okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u fotoaparat
dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO (preporučeni indeks ekspozicije)
= osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
Bjeličasta slika
Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog
podešavanja. No, možete je podesiti i ručno
pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Ručno podešavanje ekspozicije:
Omogućuje ručno podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende (str. 31).
Podeksponiranost
= premalo svjetla
Tamna slika
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio fotoaparat (str. 21, 45).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 46).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučeni indeks ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen
element za snimanje slike. Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste
ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 45.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no
vjerojatno će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
zelene
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 49).
10
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta
O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 8M
3 264 piksela T 2 448 piksela = 7 990 272 piksela
B Veličina slike: VGA
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veća datoteka)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manja
datoteka)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
11
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
J
Veličina slike
Smjernice
8M
(3 264T2 448)
Ispis do formata A3 (11T17")
Broj slika
3:2*1
(3 264T2 176)
Odgovara formatu 3:2
5M
(2 592T1 944)
Ispis do formata A4 (8,5T11")
3M
(2 048T1 536)
Ispis do formata 10T15 cm (4T6") ili
13T18 cm (5T7")
VGA
(640T480)
Snimanje u manjoj razlučivosti za
slanje e-mailom
16:9*2
(1 920T1 080)
Snimanje u HDTV formatu
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 108).
J
Veličina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
320 (320T240)
Približno 8
Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje
e-mailom
• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomjernija.
12
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Bljeskalica Uporaba bljeskalice
Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne
bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz poštivanje sljedećih savjeta.
Efekt crvenih očiju
Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju
snimate zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Kako smanjiti efekt crvenih očiju?
• Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 29). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
• Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku za reprodukciju (str. 56) ili
pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".
Okrugle bijele mrlje
Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nañu u blizini
objektiva, bljeskalica ih može naglasiti.
Fotoaparat
Objekt
Čestice (prašina,
pelud i sl.) u zraku
Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja
• Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
* Čak i ako odaberete i (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u
uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke
mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.
13
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tipka POWER
Indikator POWER
Kontrolni kotačić (23)
Okidač (24)
Mikrofon
Bljeskalica (26)
AF svjetlo (70)/Svjetlo self-timera (27)
Otvor za vrpcu za nošenje
Objektiv
A Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (25)
Za gledanje: Tipka ef (zum pri
reprodukciji)/Y (indeks) (33, 34)
B Tipka # (reprodukcija) (33)
C LCD zaslon (21)
D Tipka MENU (39)
E Tipka HOME (37)
F Otvor za vrpcu za nošenje
G Pokrov priključnica
H Višenamjenska priključnica
Upotrebljava se za:
• USB povezivanje fotoaparata s računalom.
• Povezivanje s audio/video ulazima TV
prijemnika.
• PictBridge povezivanje s pisačem.
14
Dijelovi fotoaparata
I Priključnica DC IN
Kod uporabe AC-LS5K AC adaptera (nije
isporučen)
1 Na DC IN
priključnicu
Oznaka v
2 Na zidnu utičnicu
• Nije moguće puniti bateriju spajanjem fotoaparata na AC-LS5K AC adapter. Za punjenje
baterije upotrijebite punjač (isporučen).
J Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (39)
Izbornik isključen: DISP/)/*/(
(21, 26)
Kad je kontrolni kotačić podešen na M:
Brzina zatvarača/otvor blende
K Zvučnik (dno fotoaparata)
L Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo"
pretinca (dno fotoaparata)
M Navoj za stativ (na donjoj strani)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm.
U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
N
O
P
Q
Utor za umetanje baterije
Preklopka za vañenje baterije
Utor za "Memory Stick Duo"
Indikator pristupa
15
Dijelovi fotoaparata
Sjenilo objektiva/adapterski prsten
• Pokrov objektiva može se učvrstiti čak i dok je
učvršćeno sjenilo objektiva.
• Kod uporabe sjenila objektiva, pripazite na
sljedeće:
− Može doći do blokiranja AF svjetla.
− Može doći do blokiranja bljeskalice. Mogu se
pojaviti sjene na slici kod uporabe ugrañene
bljeskalice.
Pohranjivanje sjenila objektiva
A Sjenilo objektiva
B Adapterski prsten
Sjenilo objektiva može se učvrstiti u
suprotnom smjeru dok se fotoaparat ne
koristi.
Postavite sjenilo objektiva kao na slici dolje
i zakrenite sjenilo u smjeru kazaljki na satu
dok ne klikne.
Učvršćivanje sjenila objektiva
Kod snimanja u svijetlim uvjetima, kao što je na
otvorenom, preporučuje se uporaba sjenila
objektiva kako bi se spriječilo smanjivanje
kvalitete slike utjecajem prekomjernog svjetla.
A Učvrstite adapterski prsten dok je
fotoaparat isključen.
Učvršćivanje konverzijske leće (opcija)
Ako želite povećati kut snimanja ili zumirati
udaljene objekte, učvrstite konverzijsku leću.
B Okrenite sjenilo objektiva i okrenite ga u
smjeru kazaljki na satu dok ne klikne.
16
A Učvrstite adapterski prsten.
B Učvrstite konverzijsku leću.
• Kod snimanja pomoću konverzijske leće,
izvršite podešavanje [Conversion Lens] (str. 72).
• Detalje potražite u uputama za uporabu
konverzijske leće.
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja (str. 21).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
Značenje
a s t u Način snimanja (43)
;%
Način mjerenja svjetla (46)
,
Detekcija lica (42)
bc
SteadyShot (52)
• Tvornička je postavka da
kad se okidač pritisne
dopola, pojavi se jedan od
ovih indikatora, ovisno o
SteadyShot podešenju.
e
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprečavanja zamućenja, bljeskalice radi bolje osvijetljenosti
ili uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 8).
Kod snimanja videozapisa
E
Uvećanje zuma (25, 71)
(1.3
FG
A
Indikator
Značenje
+1
23
Efekt boje (44)
9:~
Kontrast (51)
>@
Oštrina (51)
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije
(111)
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike (41)
i Y M i
4 N E d
h
Kontrolni kotačić/Izbornik
(Scene Selection) (28)
PM
Kontrolni kotačić (23)
^=pq
r n (WB
Ravnoteža bijele boje (49)
17
Indikatori na zaslonu
C
B
Indikator
Značenje
Indikator
Značenje
7Y
Mod ručnog podešavanja
ekspozicije (31)
IK
Medij za snimanje
I
Mapa za snimanje (63)
z RETURN
z SET
Funkcijski vodič za ručnu
ekspoziciju (31)
1.0m
Pohranjena udaljenost
izoštravanja (47)
96
Preostali broj slika za
snimanje
z
AE/AF lock (24)
00:25:05
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
Preostalo vrijeme snimanja
(sati : minute : sekunde)
0
AF osvjetljenje (70)
ISO400
ISO broj (45)
G
v
NR slow shutter
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (50)
(G,
Način rada bljeskalice (26)
p
Punjenje bljeskalice
LBC
Konverzijska leća (72)
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
• Ne pojavljuje se kad koristite
unutarnju memoriju.
D
125
Brzina zatvarača
Indikator
Značenje
F3.5
Otvor blende
C:32:00
+2.0EV
Ekspozicija (45)
Dijagnostički pokazivač
(111)
0:12
Vrijeme snimanja (minute :
sekunde)
BC
Self-timer (27)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (46)
nop
Indikator okvira AF tražila
(47)
\
Makro snimanje (26)
Okvir AF tražila (47)
Histogram (21)
18
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
Kod reprodukcije videozapisa
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike (41)
d
Zaštita snimke (58)
VOL.. f
Indikator glasnoće (33)
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF) (99)
D
PictBridge veza (97)
$1.3
Stupanj zuma (33)
F
PictBridge veza (98)
• Ne odspajajte višenamjenski
kabel dok je prikazana ova
ikona.
B
Indikator
Značenje
N
Indikator reprodukcije (33)
Skala reprodukcije
00:00:12
Brojač
101-0012
Broj mape-datoteke (60)
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimke
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
Histogram (21)
• : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
19
Indikatori na zaslonu
C
Indikator
Značenje
IK
Medij za snimanje/
reprodukciju
H
Mapa za reprodukciju (60)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
ijk
Promjena mape (60)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
-\
Način mjerenja svjetla (46)
(,
Bljeskalica
Ravnoteža bijele boje (49)
AWB ^ =
pqrn
(WB
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(111)
ISO400
ISO broj (45)
+2.0EV
Ekspozicija (45)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
20
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka v (DISP)
(za uključenje/
isključenje prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indikatori uključeni
Indikatori uključeni*
• Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj
rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona.
Meñutim, tada će se brže trošiti baterija.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
z Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom
histograma
Indikatori uključeni
Tamno
Tijekom reprodukcije prikazane su
informacije o slici.
Indikatori isključeni
Prikaz histograma
(str. 21)
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Pritisnite v (DISP) više puta za prikaz
histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema
lijevo kad je slika tamna.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se takoñer pojavljuje kod
reprodukcije jedne fotografije, no tada ne
možete podesiti ekspoziciju.
* LCD zaslon se uključuje.
21
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 31 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat
ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene memorije.
[Menu, Settings itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
Kad uložite "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
[Menu, Settings, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 65).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranicama 84, 85 ili 88, 89 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene u
unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
22
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
!:
Auto Adjustment mod
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. t str. 24
P:
Program Auto mod*
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (brzina
zatvarača i otvor blende) (str. 36).
M:
Manual Exposure Shooting mod*
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije brzina
zatvarača i otvor blende). t str. 31
":
Snimanje videozapisa
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. t str. 24
i/Y/M/i/4/SCN: Scene Selection mod
Omogućuje snimanje s već podešenim postavkama u skladu s uvjetima
snimanja. Možete odabrati N, E, d, h u izborniku kad je kontrolni
kotačić podešen na SCN. t str. 28
* Možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. (Podrobnosti o dostupnim funkcijama t str. 40)
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Kontrolni kotačić
Okidač
Tipka makro snimanja
Tipka DISP
Tipka
bljeskalice
Tipka zuma
Tipka MENU
Tipka HOME
Tipka self-timera
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
2
Odaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog kotačića.
Kod snimanja fotografija (Auto Adjustment mod): Odaberite !.
Kod snimanja videozapisa: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3
Pritisnite okidač i snimajte.
Kod snimanja fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.
24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa
Pritisnite okidač dokraja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 50 cm (W)/90 cm (T). Za snimanje na manjoj udaljenosti
koristite Macro način snimanja (str. 26).
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator počne polagano treptati i
zvučni signal se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
−
−
−
−
−
−
Objekt je taman i udaljen od fotoaparata
Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine
Objekt se nalazi iza stakla
Objekt se brzo kreće
Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
Lagano pritisnite tipku zuma za sporije zumiranje ili pritisnite dokraja za brže zumiranje.
• Ako je faktor zuma veći od 10T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 71.
• Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisa.
25
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
(SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
• Bljeskalica se automatski otvara i aktivira. Ručno zatvorite bljeskalicu nakon uporabe.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Makro snimanje isključeno
\ : Ukljueno makro snimanje (W strana: Priblino 2 cm ili više, T strana: Priblino 90 cm ili više)
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
26
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V ()).
• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike koje se javlja
kod pomicanja fotoaparata uslijed pritiska okidača.
27
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Tipka MENU
Okidač
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
Kontrolni kotačić
Kontrolnim kotačićem odaberite mod (i/Y/M/i/4)
1
2
Odaberite željeni Scene Selection mod (i/Y/M/i/4) pomoću kontrolnog
kotačića.
Pritisnite okidač i snimajte.
Odaberite mod (N/E/d/h) u SCN
1
2
3
Odaberite SCN pomoću kontrolnog kotačića.
Pritisnite tipku MENU i odaberite između N/E
E/d/h pomoću kontrolne
tipke b/B (str. 39).
Pritisnite okidač i snimajte.
• Podrobnosti pogledajte na sljedećoj stranici.
Isključivanje Scene Selection moda
Okrenite kontrolni kotačić na neki drugi mod koji nije Scene Selection.
28
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
Načini odabrani pomoću kontrolnog
kotačića
i High Sensitivity
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Načini snimanja odabrani preko izbornika
N Twilight*
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera, plavetnilo
vode jasno se snima.
d Snow
Y Soft Snap
Omogućuje snimanje fotografija
s blažim ozračjem za portrete
osoba, snimanje cvijeća i sl.
M Advanced Sports
Shooting
Prikladno za snimanje scena s
brzim pokretima, kao kod
sportova.
• Kad se okidač pritisne dopola,
procjenjuje se kretanje objekta
i podešava izoštravanje.
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
h Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
• Snimate li uz uporabu
konverzijske leće (opcija),
vatromet se možda neće
snimiti u punom sjaju.
i Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta na
tamnim mjestima. Omogućuje
snimanje oštrih slika osoba na
tamnim mjestima bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
* Brzina zatvarača je manja u i (Twilight Portrait), N (Twilight) ili h (Fireworks) načinu snimanja,
stoga preporučujemo uporabu stativa kako bi se spriječilo zamućenje slike.
29
Snimanje fotografija koristeći Scene Selection
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu.
(I: možete odabrati željenu postavku)
i
Y
M
i
4
N
E
d
h
Macro
I
I
—
I
—
—
I
I
—
Flash
,
I
—
(
SL
(/,
,
(/,
(/,
,
Face Detection
—
I
—
—
—
—
—
—
—
Burst/Bracket
—
I
I
—
I
—
I
I
—
EV
I
I
I
I
I
I
I
I
I
White Bal
I*
—
—
—
—
—
—
—
—
Red Eye
Reduction
—
I
—
I
I
—
I
I
—
SteadyShot
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Self-timer
I
I
—
I
I
I
I
I
I
* Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Bal].
30
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije
Okidač
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
Kontrolni kotačić
1
Odaberite M pomoću kontrolnog kotačića i pritisnite z na kontrolnoj tipki.
• [SET] se mijenja u [RETURN] u donjem lijevom uglu zaslona i fotoaparat prelazi u mod ručnog
podešavanja ekspozicije.
2
Kontrolnom tipkom ručno podesite ekspoziciju.
b/B: Otvor blende (F vrijednost)
v/V: Brzina zatvarača
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Odaberite vrijednost otvora blende na sljedeći način:
− Kad je zum podešen dokraja na W stranu, možete odabrati otvor blende F3.5 ili F8.0.
− Kad je zum podešen dokraja na T stranu, možete odabrati otvor blende F4.4 ili F10.
• Možete odabrati brzinu zatvarača od 30 do 1/2000 sekunde.
• Razlika izmeñu postavki i ispravne ekspozicije koju je procijenio fotoaparat prikazuje se kao EV
vrijednost (str. 36) na zaslonu. 0EV označava vrijednosti koje je fotoaparat procijenio kao
najprikladnije.
3
Pritisnite okidač i snimajte.
31
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije
• Za odabir načina rada bljeskalice snimajte u Macro/self-timer modu ili promijenite način prikaza,
pritisnite z za isključenje moda ručnog podešavanja ekspozicije ([RETURN] se mijenja u [SET] na
zaslonu).
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena) ili , (isključena).
• Ako je brzina zatvarača veća od jedne sekunde, ona je naznačena s [''], primjerice [1''].
• Ako je podešena mala brzina zatvarača, savjetujemo uporabu stativa kako bi se spriječile posljedice
vibracija.
• Kad brzina zatvarača padne ispod odreñene vrijednosti, funkcija NR slow shutter se aktivira automatski
za smanjenje smetnji u slici, a na zaslonu se pojavi indikator [NR].
• Odaberete li manje brzine zatvarača, potrebno je neko vrijeme za obradu podataka.
32
Pregled slika
Tipka e (Zum
reprodukcije/Y
(Indeksni prikaz)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka HOME
Tipka f (Zum reprodukcije)
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
• Pritisnete li tipku # (reprodukcija) kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski
mod. Ponovnim pritiskom na # (reprodukcija), aktivira se mod snimanja.
2
Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz unatrag/naprijed. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite glasnoću tipkama
b/B.
• Videozapisi veličine [320] prikazuju se u manjoj veličini.
f/e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela pritisnite v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike pritisnite z
• Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] (str. 58).
33
Pregled slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija.
Tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] iz y
(View Images) u izborniku HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
• Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom
b, zatim odaberite željenu mapu tipkama v/V.
Skala izbornika
34
Brisanje slika
Tipka Y (indeksni prikaz)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
2
Pritisnite MENU dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).
3
Odaberite ! [Delete] kontrolnom tipkom v.
4
Tipkama b/B odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ova snimka),
[Multiple Images] (više snimaka) i [All In This Folder] (sve u ovoj mapi), a
zatim pritisnite z.
35
Brisanje slika
Kad odaberete [This Image]
Briše se odabrana snimka.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [Multiple Images]
Odabire se i briše više snimaka odjednom.
A Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite z.
Kvadratić na slici označen je s A.
Pojedinačna slika
Indeksni prikaz
B Pritisnite MENU.
C Pomoću v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [All In This Folder]
Brišu se sve snimke u odabranoj mapi.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
• Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke u
željenoj mapi tako da pomaknete kursor na skalu izbornika tipkom b i unesete oznaku A na
tu mapu.
36
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga
otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
1
Kontrolna tipka
Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2
Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3
Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
• Fotoaparat se podešava na funkciju snimanja ili pregleda slika ponovnim pritiskom tipke
HOME.
37
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Opcije izbornika HOME
Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na
zaslonu uporabom vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting*
Shooting (str.23)
y View Images
Single Image (str.53)
Index Display (str.53)
Slide Show (str.53)
; Printing, Other
Print (str.96)
Music Tool (str.91)
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (str.63)
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str.66)
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str.67)
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2 (str.68)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str.70)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2 (str.73)
Auto Review
Clock Settings (str.74)
Language Setting (str.75)
* Primjenjivat će se način snimanja odabran pomoću kontrolnog kotačića.
38
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba opcija izbornika
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
Tipka MENU
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
Za isključenje funkcijskog vodiča podesite
[Function Guide] na [Off] (str. 67).
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2
Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3
Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije u modu reprodukcije
4
Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
39
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata.
Izbornik snimanja je raspoloživ samo u modu snimanja, a reprodukcijski izbornik je raspoloživ
samo u reprodukcijskom modu.
Takoñer, raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o položaju kontrolnog kotačića. Na
zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
(I: raspoloživo)
!
P
M
Scene
"
Scene Selection
—
—
—
I*
—
Image Size
I
I
I
I
I
Face Detection
I
—
—
I*
—
REC Mode
I
I
I*
I*
—
Color Mode
—
I
I
—
I
Položaj kontrolnog kotačića:
Izbornik za snimanje (str. 41)
ISO
—
I
I
—
—
EV
I
I
—
I
I
Metering Mode
—
I
I
—
I
Focus
—
I
I
—
I
White Bal
—
I
I
I*
I
Flash Level
—
I
I
—
—
Red Eye Reduction
I
I
I
I*
—
Contrast
—
I
I
—
—
Sharpness
—
I
I
—
—
SteadyShot
—
I
I
I
I
SETUP
I
I
I
I
I
* Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 29).
Izbornik za reprodukciju (str. 56)
! (Delete)
I (Slide Show)
: (Retouch)
$ (Protect)
DPOF
; (Print)
(Rotate)
40
= (Select Folder)
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja
Funkcije u modu snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku.
Pojedinosti o načinu uporabe izbornika potražite na str. 39.
Opcije koje se mogu odabrati prikazane su u bijeloj boji.
Modovi odabrani u izborniku
kad je kontrolni kotačić
podešen na SCN.
Nije dostupno
Tvornička postavka je označena sa J.
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Odaberite način snimanja fotografija preko izbornika.
Omogućuje vam snimanje s već podešenim parametrima u skladu s uvjetima (str. 28).
Image Size: Odabir veličine slike
Za fotografije
J *
X
Odabir veličine slike za snimanje fotografija. Za detalje
pogledajte str. 11, 12.
Y
V
Z
[
Za videozapise
@ (Fine)
J ? (Standard)
Odabir veličine slike za snimanje videozapisa. Za detalje
pogledajte str. 12.
A
41
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Face Detection: Detekcija lica objekta
Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne.
- (On)
Uz detekciju lica snimanih osoba fotoaparat će takoñer izvesti
izoštravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans bijelog te
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.
Oznaka detekcije lica
Okvir detekcije lica
J 5 (Off)
Detekcija lica je isključena.
• Kad je [Face Detection] podešena na [On]
− AF Illuminator ne radi.
− Ne možete koristiti digitalni zum.
• Kad odaberete opciju [Soft Snap], standardna postavka je [On].
• Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Meñutim, kod snimanja s funkcijom
[Soft Snap], mogu se detektirati samo 2 lica.
• Kad fotoaparat detektira više objekata u kadru, procijenit će koji je meñu njima najvažniji za
izoštravanje.
• Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola. Čak i kad
okvir ne postane zelen, ako je izoštrena osoba jednako udaljena kao i druge osobe,
izoštravaju se sve osobe.
• Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno raditi.
42
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
J ~ (Normal)
a (Burst)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim
vrijednostima ekspozicije (Exposure Bracket).
Što je veća BRK vrijednost, veća je i promjena ekspozicije.
• Kad ne možete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u
Exposure Bracket modu, s različitim ekspozicijama. Možete
odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
• Kad je kontrolni kotačić podešen na !, funkcija Exposure
Bracket nije raspoloživa.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
O funkciji Burst
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Funkcija se ne može odabrati ako je brzina zatvarača 1/3 sekunde ili sporija.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,51 sekundu. Interval snimanja se produži, ovisno o podešenoj veličini
slike.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
O funkciji Exposure Bracket
• Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za
ostale.
• Kad snimate s kontrolnim kotačićem podešenim na M, funkcija se ne može odabrati ako je brzina
zatvarača 1/3 sekunde ili sporija.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 45), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,51 sekunde.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti promjene ekspozicije.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J 4 (Normal)
Boja slike je standardna.
+ (Vivid)
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
1 (Natural)
Boja slike se ublažava.
2 (Sepia)
Boja slike postaje sepija.
3 (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].
44
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
Niska ISO osjetljivost
Visoka ISO osjetljivost
Odaberite ISO osjetljivost.
J N (Auto)
Možete spriječiti neoštre slike kod snimanja na tamnim
mjestima ili pokretnih objekata povećavanjem ISO osjetljivosti
(odaberite veći broj). Ipak, slike imaju više smetnji kako se
ISO osjetljivost povećava. Odaberite ISO osjetljivost u skladu
s uvjetima snimanja.
O
Q
R
S
P
U
• Podrobnosti o ISO osjetljivosti potražite na str. 9.
• Kad je odabran Burst ili Exposure Bracket, moguće je odabrati samo [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 400].
• Kod snimanja uz jače osvjetljenje, fotoaparat automatski povećava reprodukciju tonova i sprječava
pojavu bijele slike (osim ako je ISO podešen na [ISO100]).
EV: Podešavanje svjetline
Ručno podešavanje ekspozicije.
Prema –
–2.0EV
J 0EV
+2.0EV
Prema +
Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
Ekspoziciju automatski odreñuje fotoaparat.
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
• Podrobnosti o ekspoziciji potražite na str. 9.
• Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.
• Ako se objekt snima u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje
ekspozicije možda neće imati utjecaja.
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Odabir načina mjerenja svjetla kojim se bira dio objekta koji služi za podešavanje ekspozicije.
J < (Multi)
- (Center)
\ (Spot)
(Samo za fotografiju)
Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se
ravnomjerna ekspozicija (mjerenje u više uzoraka).
Mjeri središte kadra i odreñuje ekspoziciju na temelju svjetline
objekta u tom dijelu (mjerenje u središtu).
Mjeri samo dio objekta (mjerenje u točci).
• Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u
slučaju snažnog kontrasta izmeñu objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
• Detalje o ekspoziciji potražite na str. 9.
• Kad koristite mjerenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za
fokusiranje na mjesto mjerenja (str. 47).
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrijebite
izbornik.
J
n (Multi AF)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira
AF tražila.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
o (Center AF)
(Samo za fotografije)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
p (Spot AF)
(Samo za fotografije)
Automatsko izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih
područja.
• Ako uz ovu funkciju koristite i AF lock, možete kadrirati
sliku na željeni način. Držite aparat stabilno tako da objekt
ne izañe iz okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
47
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Izoštravanje objekta uz uporabu prethodno podešene
udaljenosti (Focus preset).
0.5 m
1.0 m
• Koristite "Focus preset" kad je automatsko izoštravanje
otežano, primjerice kad snimate kroz mrežu ili prozor.
3.0 m
7.0 m
9 (beskonačna udaljenost)
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "Focus preset". Podešavanje zuma
na T stranu ili usmjeravanje objektiva prema gore ili dolje će povećati pogrešku.
• Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i prikazuje
se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, prednost pri automatskom izoštravanju imaju objekti unutar ili
blizu središta okvira.
z Ako objekt nije oštar
Kad snimate tako da je objekt na rubu okvira (ili zaslona), ili kad koristite [Center AF] ili [Spot
AF], aparat možda neće izoštriti objekt na rubu okvira.
U takvim slučajevima postupite na sljedeći način:
A Ponovo kadrirajte tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola za
izoštravanje (AF lock).
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
Sve dok ne pritisnete okidač dokraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.
B Kad indikator AE/AF prestane treptati i ostane svijetliti, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite
okidač dokraja.
48
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
White Bal: Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
J \ (Auto)
Automatsko podešavanje bijele boje.
^ (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca, noćnog
snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom ili vatrometa.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba ili u sjeni.
p (Fluorescent Light 1)/
q (Fluorescent Light 2)/
r (Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Podešenje za bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
[Fluorescent Light 2]: Podešenje za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Fluorescent Light 3]: Podešenje za dnevno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
n (Incandescent)
Podešavanje za osvjetljenje klasičnom žaruljom i jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
`WB (Flash)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 10.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
• Osim kod [Flash], [White Bal] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+2.0EV
J 0EV
–2.0EV
Prema +:jače svjetlo bljeskalice.
Fotoaparat automatski podešava količinu svjetla bljeskalice.
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Razina bljeskalice se može podesiti u koracima od 1/3 EV.
• Vrijednost se ne prikazuje na zaslonu. Prikazuje se indikator (+ ili (–.
• Za promjenu načina rada bljeskalice pogledajte str. 26.
• Ako je objekt pretaman ili presvijetao, ova postavka možda neće imati utjecaja.
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili
više puta prije samog snimanja radi smanjenja
efekta crvenih očiju.
50
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
J 6 (Auto)
Smanjuje efekt crvenih očiju kad je potrebno dok je uključena
funkcija detekcije lica (Face Detection).
. (On)
Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta
crvenih očiju.
/ (Off)
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje te kako fotografije ne bi ispale neoštre. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se
ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti
efekt crvenih očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (str. 58).
• Kad je funkcija Face Detection isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana
opcija [Auto].
Contrast: Podešavanje kontrasta
Podešavanje kontrasta slike.
9 (–)
Prema –: Smanjenje kontrasta.
; (Normal)
: (+)
J ~ (DRO)
Prema +: Povećanje kontrasta.
Automatsko podešavanje kontrasta slike.
• Kod uporabe bljeskalice, ako je [Metering Mode] podešen na
[Center] ili [Spot], kontrast se ne podešava automatski.
Sharpness: Podešavanje oštrine
Podešavanje oštrine slike.
> (–)
Prema –: Mekša slika.
J ? (Normal)
@ (+)
Prema +: Oštrija slika.
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
J a (Shooting)
b (Continuous)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete okidač
dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete
stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
c (Off)
Funkcija sprečavanja zamućenja je isključena.
• Kad je odabran Auto Adjustment mod, funkcija će se podesiti na [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je [Continuous].
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
SETUP: Odabir podešenja snimanja
Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su onima
iz [! Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 38.
52
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Možete odabrati različite načine reprodukcije slika.
Tipka HOME
A Pritisnite HOME.
B Odaberite y (View Images) kontrolnim tipkama b/B.
C Odaberite željeni način prikaza tipkama v/V.
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
Prikaz zadnje snimke, jednako kao kod pritiska tipke # (reprodukcija) (str. 33).
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
Prikaz liste snimaka iz odabrane mape, jednako kao kod pritiska tipke Y (Index) (str. 34).
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
A Odaberite [_ Slide Show] u izborniku HOME.
B Odaberite [Start] tipkama v/V i pritisnite z za početak reprodukcije.
Pauziranje slide showa
Pritisnite kontrolnu tipku z.
Za ponovno pokretanje, odaberite [Continue] tipkama v/V i zatim pritisnite z.
• Slide Show se nastavlja od mjesta gdje je prekinut. Ipak, glazba kreće od početka.
53
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Prikaz prethodne/sljedeće slike
Pritisnite b/B tijekom pauze.
Podešavanje glasnoće glazbe
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite glasnoću tipkama b/B.
Prekid slide showa
Odaberite [Exit] tipkama v/V tijekom pauze slide showa i zatim pritisnite z.
Promjena podešenja
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Image
Samo kad koristite "Memory Stick Duo" (opcija).
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici redom.
Effects
J Simple
Jednostavan slide show prikladan za široku paletu snimaka.
Nostalgic
Atmosferični slide show filmskog ugoñaja.
Stylish
Elegantni slide show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slide show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni slide show s odreñenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] ili [Active] prikazuju se samo fotografije.
• Glazba se ne reproducira (podešeno na [Off]) tijekom [Normal] slide showa. Čuje se samo zvuk videozapisa.
54
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu. Glazbi možete dodijeliti bilo koji efekt, po želji.
J Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] slide show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slide show.
Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] slide show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] slide show.
Off
Podešenje za [Normal] slide show. Bez glazbe.
Interval
3 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika za [Normal] slide show.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
J Auto
Interval se prilagoñava odabranom podešenju opcije [Effects].
Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabrano
[Normal].
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slide show završava.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz slide show. To možete učiniti pomoću opcije [< Music Tool] u ; (Printing, Other) iz
izbornika HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje,
pogledajte str. 91 i 93.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music1-4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 3 minute.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 91) i kopirajte ponovo.
55
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Ovo poglavlje objašnjava opcije izbornika raspoložive kad pritisnete tipku MENU u
reprodukcijskom modu. Za detalje o uporabi izbornika pogledajte str. 39.
! (Delete): Brisanje snimaka
Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 35.
" (This Image)
Brisanje trenutno odabrane snimke.
# (Multiple Images)
Odabir i brisanje više snimaka.
g (All In This Folder)
Brisanje svih snimaka u odabranoj mapi.
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Ova opcija ima istu funkciju kao [I Slide Show] iz izbornika HOME. Pogledajte str. 53.
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
Ova opcija omogućuje podešavanje fotografija ili primjenu posebnih efekata na fotografije.
Izvorna snimka se zadržava.
Retuširanje fotografija
A
B
C
D
Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
Pritisnite tipku MENU.
Odaberite [Retouch] tipkama v/V, odaberite željeni mod tipkama b/B i zatim pritisnite z.
Retuširajte fotografije slijedeći korake za svaki mod opisane u nastavku.
• Slike se ne mogu retuširati dok je fotoaparat povezan s High Definition TV prijemnikom.
(Soft Focus)
Zamućuje periferiju oko odabranog mjesta i ističe objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkom v i pritisnite z, podesite razinu
retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
D Tipkama v/V Odaberite [OK] i pritisnite z.
56
Izbornik reprodukcije
(Partial Color)
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se
istaknuo objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
C Tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
0 (Fisheye Lens)
Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mjesta.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkom v i pritisnite z, podesite razinu
retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
7 (Cross Filter)
Dodaje efekt zvjezdanog sjaja izvorima svjetla.
A Odaberite [Level] tipkom v i pritisnite z, podesite razinu
retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C T Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
9 (Trimming)
Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.
A Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu.
B Podesite mjesto tipkama v/V/b/B i pritisnite MENU.
C Odaberite veličinu slike tipkom v i pritisnite z.
Tipkama v/V odaberite veličinu koju ćete snimiti i opet
pritisnite z.
D Tipkama v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
• Veličina uvećane slike može ovisiti o originalnoj snimci.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
8 (Red Eye Correction)
Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.
Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.
$ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici vidljiv je indikator -.
% (This Image)
Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
& (Multiple Images)
Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.
Zaštita snimke
A Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Pritisnite MENU.
C Odaberite (Protect) tipkama v/V i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
58
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
Odabir i zaštita snimaka
A Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Odaberite [Protect] tipkama v/V i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim
pritisnite z.
U pojedinačnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Pritisnite b/B za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite z.
E Pritisnite MENU.
F Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak C.
E Za odabir svih slika u mapi, odaberite skalu izbornika tipkom b i zatim pritisnite z. Uz
odabranu mapu se prikazuje A.
F Pritisnite MENU.
G Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
Poništenje zaštite
Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav
se koristi i za zaštitu.
Indikator - (Protect) nestane sa snimke.
• Obratite pozornost da se formatiranjem unutarnje memorije ili kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu
svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis DPOF (Print order) slikama koje želite otisnuti.
Pogledajte str. 99.
L (This Image)
Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci
ili je uklanja.
M (Multiple Images)
Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je
uklanja.
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
Omogućuje ispis fotografija.
Pogledajte str. 96.
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
(Rotate): Zakretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
A
B
C
D
E
Prikažite sliku koju želite zakrenuti.
Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Rotate] i pritisnite tipku z.
Odaberite [E F] i zakrenite sliku tipkama b/B.
Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o
softveru.
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojem je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick
Duo" karticom.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
Poništenje odabira mape
U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu ili
izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 63).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 64).
• Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
60
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći H (Manage Memory) ili ' (Settings) u
izborniku HOME.
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
2
Kontrolnim tipkama b/B odaberite H (Manage Memory) ili ' (Settings).
3
Tipkama v/V odaberite željenu opciju, zatim pritisnite z.
4
5
Tipkama v/V odaberite željenu opciju.
• To je moguće samo kad odaberete ' (Settings).
Pritisnite B i odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
61
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings
6
Tipkama v/V odaberite željeno podešenje i zatim pritisnite z.
Za poništenje podešenja
Odaberite [Cancel] ako se pojavi na zaslonu, zatim pritisnite z.
Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolnu tipku b.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja ponovnim pritiskom tipke HOME.
62
H Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
J Memory Tool – Memory Stick Tool
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data on Memory Stick will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i
mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
•
•
•
•
•
•
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova mapa.
Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 86).
63
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B, odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
64
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu dostatnog kapaciteta.
B Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Copy] i zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite z.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje
memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u izborniku
[Internal Memory Tool] (str. 66).
• Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne
možete odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se
kopirati.
• Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
65
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
J Memory Tool – Internal Memory Tool
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
66
' Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
( Main settings – Main Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
Function Guide
Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.
J On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Isključenje funkcijskog vodiča.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvat će
se slike snimljene u unutarnju memoriju.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Initialize] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
67
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Settings
( Main settings – Main Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan
s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 96).
Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se aktivira
izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se kopiraju na
računalo (Windows XP/Vista, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 84).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 84 i 96).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[Mass Storage].
COMPONENT
Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili
videoopremi. Pogledajte str. 76.
J HD(1080i)
SD
68
Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High Definition TV
Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu
koji ne podržavaju HD(1080i) signal.
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 78 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
69
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Settings
X Shooting Settings – Shooting Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne
podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 3,0 m (zum: W) / 2,9 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF Illuminatora dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• AF osvjetljenje ne radi u sljedećim slučajevima:
− Podešen je Focus preset (str. 47).
− Odabrali ste M (Advanced Sports Shooting), 4 (Landscape), N (Twilight) ili h (Fireworks) u
Scene Selection modu.
− [Face Detection] je podešen na [On].
− [Conversion Lens] je podešen na [Tele], [Wide] ili [Close-up].
• Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta
okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
• AF Illuminator emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako
ne predstavlja sigurnosni rizik.
Grid Line
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.
On
Uključen prikaz mreže linija.
J Off
Isključen prikaz mreže linija.
• Mreža linija se ne snima.
70
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Settings
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single
Monitor
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola.
Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete
dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
• AF Illuminator se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
− [Face Detection] je podešen na [On].
− Odabrali ste M (Advanced Sports Shooting) u Scene Selection modu.
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 10T). Kad zumiranje
premaši 10T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(F)
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti
izobličena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna kad
je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(G)
Uvećava sve slike do maksimalno 20T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veličina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 12T
3M
Oko 15T
VGA
Oko 51T
16:9
Oko 17T
• Digitalni zum se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
− [Face Detection] je podešen na [On].
− Odabrali ste M (Advanced Sports Shooting) u Scene Selection modu.
71
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Settings
Conversion Lens
Omogućuje pravilno izoštravanje kod uporabe konverzijske leće (opcija). Učvrstite isporučeni
adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijsku leću.
Close-up (L)
Uporaba konverzijske leće za snimanje izbliza.
Tele (B)
Uporaba telekonverzijske leće.
Wide (C)
J Off
Uporaba širokokutne leće.
Bez konverzijske leće.
• Kod uporabe ugrañene bljeskalice, može doći do blokiranja svjetla i pojave vidljive sjene.
• Raspon zumiranja je ograničen.
• Raspon izoštravanja je ograničen.
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu priloženima uz konverzijsku leću.
72
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
Settings
X Shooting Settings – Shooting Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.
73
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
> Clock Settings
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
A Odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) unutar izbornika HOME.
B Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
C Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 4, zatim pritisnite z.
74
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 61
h Language Setting
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
75
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog
višenamjenskog kabela
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću višenamjenskog kabela
(isporučen).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Žuti
Crni
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolna tipka
2 U višenamjensku priključnicu
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog kabela
u lijevu audio priključnicu.
2
Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3
Pritisnite # za uključenje fotoaparata.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu
s TV sustavom koji se koristi (str. 69).
76
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HDTV
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s HD (High Definition)
TV prijemnikom uporabom komponentnog kabela (opcija).
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
* Slike snimljene u [VGA] formatu ne mogu se reproducirati u HD formatu.
1
Spojite fotoaparat s HD (High Definition) TV prijemnikom pomoću HD Output
adapterskog kabela (opcija).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Zeleni/Plavi/Crveni
HD Output adapterski
kabel (opcija)
2
Bijeli/Crveni
Tipka # (reprodukcija)
Tipka HOME
Kontrolna tipka
2 U višenamjensku priključnicu
Uključite TV prijemnik i podesite preklopku TV/video izlaza na "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3
Pritisnite # za uključenje fotoaparata.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
77
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
• Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom ' (Settings) u izborniku
HOME (str. 68).
• Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignala u skladu sa
spojenim TV prijemnikom (str. 69).
• Videozapise nije moguće reproducirati kod HD (1080i) izlaza.
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i višenamjenski kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
78
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 92).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
• U sustavu Windows Vista, neki nazivi i funkcije se
mogu razlikovati od opisanih.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 81)
• Instalacija softvera sljedećim redom:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiranje slika na računalo (str. 84)
• Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture
Motion Browser".
• Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion
Browser" i "Music Transfer" na sljedeći način:
– Pregled snimaka pohranjenih na računalo
– Editiranje snimaka
– Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
– Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
– Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
– Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music
Transfer"
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici
Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
79
Mogućnosti sustava Windows
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP Windows XP* SP2/
Windows Vista*
• Za navedene operativne sustave pravilan rad
nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili
kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP Windows XP* SP2/
Windows Vista*
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 256 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
― oko200 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 T 768 ili
više
Boje: High Color (16-bitna boja) ili više
* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter
Edition.
80
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja.
Ovisno o tipu USB opreme koju koristite
istovremeno, neki od ureñaja, uključujući i
fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PictBridge] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti o
[PictBridge] priključenju, pogledajte str. 68.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
• Logirajte se kao Administrator.
1
Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate
uvjete ugovora, kliknite oznaku uz
natpis [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
5
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput kliknite
na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• U sustavu Windows Vista može se pojaviti
izbornik Autoplay. Odaberite
"RunInstall.exe." i slijedite upute na
zaslonu za nastavak instalacije.
2
3
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location Settings].
Odaberite [Region] i [Country/
Area], zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
6
Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
• Instalacija softvera se odvija sljedećim
redom:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
81
Instalacija isporučenog softvera
Nakon instalacije softvera, na radnoj površini se pojave ikone za "Picture Motion Browser",
"Picture Motion Browser Guide" i "Music Transfer".
• Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Picture Motion Browser".
• Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Picture Motion Browser Guide".
• Dvaput kliknite za pokretanje softvera "Music Transfer".
82
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje
nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
Uz "Picture Motion Browser" možete:
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti,
poslati slike e-mailom, promijeniti datum
snimanja i još mnogo toga.
• Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
• Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
• Podrobnosti potražite u datoteci "Picture Motion
Browser Guide".
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion Browser)
ikonu na radnoj površini. Takoñer možete
pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start]
t [All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser"
softvera pojavit će se potvrdna poruka za
Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija
obavještava vas o novostima, primjerice o
novim verzijama softvera. Podešenje možete
kasnije promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Za pristup "Picture Motion Browser Guide"
datoteci, kliknite [Start] t [All Programs]
(kod Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [Picture
Motion Browser Guide].
83
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture
Motion Browser" softvera
Priprema fotoaparata i računala
1
Spajanje fotoaparata i računala
2 U višenamjensku
priključnicu
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
3
1 U USB priključnicu
Višenamjenski
kabel
Pritisnite tipku # (reprodukcija),
zatim uključite računalo.
Tipka # (reprodukcija)
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"Connecting to Mass Storage...".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije prikazan je indikator .
Nemojte rukovati računalom dok je prikazan taj
indikator. Kad se indikator promijeni u
,
možete nastaviti koristiti računalo.
• Ako se poruka "Connecting to Mass Storage..."
ne pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 68).
84
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Kopiranje slika na računalo
1
Spojite fotoaparat s računalom
prema opisu u odjeljku "Spajanje
fotoaparata i računala".
Nakon USB povezivanja automatski se
pojavi prozor [Import Media Files ]
softvera "Picture Motion Browser".
Pregled slika na računalu
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se
"Picture Motion Browser". Prikazuju se
umanjene slike (thumbnail).
• U "Viewed folders" podešena je mapa "My
Pictures" kao standardna.
Organizirajte slike u računalu na kalendaru
prema datumu snimanja. Detalje potražite u
datoteci "Picture Motion Browser Guide".
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 88.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto Play
Wizard, zatvorite ga.
2
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Primjer: mjesečni prikaz
Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "My Pictures"
nazvanu prema datumu prebacivanja.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u datoteci "Picture
Motion Browser Guide".
85
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Za brisanje USB veze
Postupke od koraka 1 do 4 izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel.
• Vadite "Memory Stick Duo".
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije.
• Isključujete fotoaparat.
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u mape na "Memory Stick Duo"
kartici ili u unutarnjoj memoriji.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene
fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
• Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
86
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
• ssss označuje bilo koji broj izmeñu 0001
do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa
snimljenog u video modu i odgovarajuće
indeksne datoteke je jednak.
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 60 i 63.
87
Kopiranje slika na računalo bez "Picture
Motion Browser" softvera
Slike možete kopirati na računalo bez "Picture
Motion Browser" softvera na sljedeći način.
Računalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata
i uložite ga u Memory Stick Duo adapter.
Umetnite Memory Stick Duo adapter u
pripadajući utor na računalu i zatim
kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, možete kopirati slike na
računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 106.
Računalo bez utora za Memory Stick
Povežite aparat i računalo USB kabelom i
slijedite postupak za kopiranje slika.
• Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na
kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
• Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama
Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me
operativnog sustava. Ako upotrebljavate
računalo bez utora za Memory Stick,
upotrijebite čitač za Memory Stick (opcija) za
kopiranje slika iz "Memory Stick Duo" kartice
na računalo.
• Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick
Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
88
Kopiranje slika na računalo Windows XP/Vista
U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja
slika u mapu "My Documents" (u sustavu
Windows Vista ona se zove "Documents").
1
2
Pripremite fotoaparat i računalo.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 84.
Povežite aparat s računalom
pomoću višenamjenskog kabela.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 84.
• Ako je "Picture Motion Browser" već
instaliran, pokreće se [Import Media Files],
no odaberite [Cancel] za završetak.
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera
3
4
5
U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na [Open folder to
view files] t [OK] (samo za
Windows XP).
6
Dva puta kliknite mapu "My
Documents" (u sustavu Windows
Vista ona se zove "Documents").
Zatim desnom tipkom miša kliknite
prozor "My Documents" za prikaz
izbornika i kliknite [Paste].
• Ako se prozor ne pojavi automatski,
slijedite postupak t "Za Windows 2000"
na str. 89.
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"My Documents" (u sustavu Windows
Vista ona se zove "Documents").
Dva puta kliknite na [DCIM].
• Ako u odredišnoj mapi već postoji datoteka
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li
potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za
kopiranje slike na računalo tako da se
izvorna ne obriše, promijenite njezin naziv
i zatim je kopirajte. Obratite pozornost da
se datoteka promijenjena naziva možda
neće moći reproducirati na fotoaparatu.
Dva puta kliknite na mapu u kojoj
se nalaze slikovne datoteke koje
želite kopirati. Zatim desnom
tipkom miša kliknite slikovnu
datoteku za prikaz izbornika i
kliknite [Copy].
Za Windows 2000
Nakon spajanja aparata na računalo dva puta
kliknite [My Computer] t [Removable
Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.
• Više o mjestima za pohranu slikovnih
datoteka potražite na str. 86.
89
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom
Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala na
"Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti datoteka,
načinite novu (str. 63) i zatim kopirajte datoteku.
1
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss
ssss".
ssss
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite drugi broj.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte mijenjati
ekstenziju.
90
2
Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom pomoću aplikacije "Music Transfer"
na isporučenom CD-ROM disku. Takoñer ih
možete obrisati ili dodati kad god poželite.
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe u
Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"
Sve glazbene datoteke vraćaju se na tvorničke
vrijednosti i opcija [Music] u izborniku [Slide
Show] se podesi na [Off].
• Glazbene datoteke možete resetirati na tvorničke
vrijednosti pomoću opcije [Initialize] (str. 67),
no time će se resetirati i druga podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD diskova.
• Glazba pohranjena u fotoaparatu.
1
2
3
fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] u koraku 3.
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Pritisnite HOME za prikaz
izbornika HOME.
Odaberite ; (Printing, Other)
kontrolnim tipkama b/B, odaberite
[< Music Tool] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
Pomoću v/V/b/B odaberite
[Download Music], zatim
pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
91
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PictBridge] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti o
[PictBridge] priključenju, pogledajte str. 68.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
računalu
1
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
2
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja. Ovisno
o tipu USB opreme koju koristite istovremeno,
neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda
neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
92
3
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 84.
Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 84.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 86.
Za korisnike Macintosh računala
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Prije donjih postupaka ili kad je aparat
odspojen od računala povucite i ispustite
ikonu pogona ili kartice "Memory Stick
Duo" u "Trash".
• Kad odspajate višenamjenski kabel.
• Kad vadite "Memory Stick Duo"
• Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon
kopiranja slika iz unutarnje memorije
• Kad isključujete fotoaparat
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Dvaput kliknite datoteku [Music
Transfer.pkg] u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na
str. 91.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja,
možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom. Takoñer ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala
• Glazba s CD diskova
• Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije programa "Music Transfer"
zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
93
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"
Kad instalirate "Cyber-shot Handbook",
takoñer se instalira "Cyber-shot Step-up
Guide". "Cyber-shot Step up Guide" dalje
objašnjava uporabu fotoaparata i dodatnog
pribora.
Na Macintosh računalu
1
Kopirajte mapu [stepupguide] s
CD-ROM-a u mapu [stepupguide]
na računalu.
Prikaz u Windows sustavu
Pokrenite ikonu na radnoj površini.
2
3
Odaberite [stepupguide] t
[language] t [GB], i zatim
kopirajte sve datoteke iz mape
[GB] u mapu [img] unutar mape
[stepupguide] koja se kopirala na
vaše računalo u koraku 1.
Po završetku kopiranja dvaput
kliknite na "stepupguide.hqx" u
mapi [stepupguide] kako biste je
raspakirali, zatim dvaput kliknite
na dobivenu datoteku
"stepupguide".
• Ako nemate instaliran alat za
raspakiravanje HQX datoteke, instalirajte
Stuffit Expander.
94
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 108).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 96)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača
koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory
Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 83).
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 99)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
95
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ne možete ispisati videozapise.
• Ako na zaslonu fotoaparata trepće indikator D
(obavijest o pogrešci), provjerite priključeni
pisač.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad je
[USB Connect] podešen na [Auto], korak 1
je nepotreban.
Tipka MENU
Kontrolna
tipka
Tipka HOME
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju kako biste izbjegli opasnost da se
fotoaparat isključi tijekom ispisa.
1
2
3
4
96
Pritisnite tipku HOME za prikaz
izbornika HOME.
Odaberite ' (Settings) pomoću
b/B, i odaberite [( Main Settings]
pomoću v/V, zatim pritisnite z.
Kontrolnim tipkama v/V/b/B,
odaberite [Main Settings],
odaberite [USB Connect], zatim
pritisnite z.
Pomoću v/V odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 2: Priključenje
fotoaparata na pisač
1
Korak 3: Odabir snimaka za ispis
Odaberite [This Image] ili [Multiple
Images] tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
Spojite fotoaparat i pisač.
Kad odaberete [This Image]
Možete ispisati odabranu sliku. Prijeñite
na korak 4.
Kad odaberete [Multiple Images]
Možete otisnuti više odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
2 U višenamjensku
priključnicu
1 U USB
priključnicu
tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pokraj
odabrane slike.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
• Kad odaberete [Multiple Images] u
indeksnom prikazu, možete otisnuti sve
snimke iz željene mape odabirom skale
izbornika tipkom b i dodjeljivanjem
oznake A mapi.
Višenamjenski kabel
Korak 4: Ispis
2
Pritisnite # (reprodukcija) te
uključite fotoaparat i pisač.
1
Odaberite podešenja ispisa
kontrolnim tipkama v/V/b/B.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
[Quantity]
Kad je [Layout] podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
Odaberite broj primjeraka za sliku koju
želite otisnuti. Na svaki papir otisnut će
se samo jedna slika.
97
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Kad [Layout] nije podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti u
indeksnom prikazu. Odaberete li [This
Image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti na
jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
[Layout]
Odabir broja snimaka koji želite otisnuti
na jedan list.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day & Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 74). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
2
Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel dok
je na zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
Ispis ostalih slika
Odaberite [Multiple Images], zatim izvedite
postupak od koraka 3.
98
Korak 5: Dovršetak ispisa
Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan
u koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski
kabel iz fotoaparata.
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene
slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti
u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava
uslugu ispisa označenih slika, možete
označiti slike pomoću DPOF (Print order)
tako da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.
Označavanje odabrane slike
Tipka # (reprodukcija)
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata
otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Tipka MENU
Što je DPOF?
Kontrolna
tipka
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje slika
na "Memory Stick Duo" kartici koje želite
otisnuti oznakom DPOF (Print order).
• Slike s oznakom DPOF (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
1
Pritisnite # (reprodukcija).
2
Odaberite sliku koju želite ispisati.
3
4
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Odaberite[DPOF] kontrolnim
tipkama v/V i odaberite [This
Image] tipkama b/B, zatim
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
DPOF.
DPOF
Uklanjanje oznake
Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznaku,
zatim pritisnite z u koraku 3.
99
Ispis slika u fotolaboratoriju
Odabir i označavanje slika
1
2
3
Pritisnite MENU za vrijeme pojedinačnog ili indeksnog prikaza slika.
5
Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Pojedinačne slike
Odaberite [DPOF] tipkama v/V,
odaberite [Multiple Images]
tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Indeksni prikaz
Kontrolnim tipkama odaberite sliku
koju želite označiti i pritisnite z.
Odabranoj slici dodijeljena je oznaka A.
Pojedinačne slike
Poništavanje odabira
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5
i pritisnite z.
Indeksni prikaz
Uklanjanje oznake
U koraku 3 odaberite slike s kojih želite
ukloniti oznake i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
4
100
Pritisnite MENU.
U koraku 3 odaberite skalu izbornika tipkom
b, zatim pritisnite z u indeksnom prikazu.
Oznaka A dodijeljena je odabranoj mapi i
svim slikama.
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 102 – 110.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 111.
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 67).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
101
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate preklopku za izbacivanje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju.
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Baterija je istrošena (str. 117). Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
• Baterija je istrošena (str. 117). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 117). Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 35).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, kontrolni kotačić podesite na neku od opcija osim ".
• Kad snimate videozapise, kontrolni kotačić podesite na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
102
U slučaju problema
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za
prelazak na snimanje (str. 33).
Ne radi funkcija sprečavanja zamućenja.
• Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi c.
• Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
• Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 18). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost da
objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno
otprilike 1 cm (W)/120 cm (T) (str. 26).
• Podešen je N (Twilight), 4 (Landscape) ili h (Fireworks) Scene Selection mod pri
snimanju fotografija.
• Kad je u Scene Selection odabran M (Advanced Sports Shooting) mod, objekt možda neće
biti izoštren ako se nalazi preblizu.
• Odabrali ste Focus preset. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 47).
• Provjerite je li ispravno podešena opcija [Conversion Lens] (str. 72).
• Pogledajte "Ako objekt nije oštar" na str. 48.
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2].
• Digitalni zum se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
− Opcija [Face Detection] je podešena na [On].
− Podešen je M (Advanced Sports Shooting) Scene Selection mod
− Snimaju se videozapisi.
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
• Provjerite je li ispravno podešena opcija [Conversion Lens] (str. 72).
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 26).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 43).
− U Scene Selection modu je odabrana opcija i (High Sensitivity), M (Advanced Sports
Shooting), N (Twilight) ili h (Fireworks) (str. 30).
− Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija, bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad je kontrolni
kotačić u položaju M te ako je odabran Scene Selection mod 4 (Landscape), E (Beach)
ili d (Snow) (str. 26).
103
U slučaju problema
Prilikom korištenja bljeskalice na slici se vide bijele okrugle mrlje.
• Čestice u zraku (prašina, pelud i sl.) reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na slici
(str. 13). To ne predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• U Scene modu je odabran M (Advanced Sports Shooting), 4 (Landscape), N (Twilight) ili
h (Fireworks) (str. 30).
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 108). Fotografije možete
otisnuti ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 83).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 45).
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 21).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 46) ili
podesite ekspoziciju (str. 45).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 45).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 55).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava se naziva "efekta razmazivanja" (vide se bijele, crne, crvene, ljubičaste i sl. pruge na
slici). To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
104
U slučaju problema
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
•
•
•
•
Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
Osobu snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
Upalite svjetlo u prostoriji i snimajte.
Retuširajte sliku uporabom opcije [Red Eye Correction] (str. 58).
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 35).
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 33).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 90).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 86).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke v (DISP) (str. 21).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike odmah nakon pokretanja reprodukcije i nije riječ o kvaru.
Ne čuje se glazba tijekom reprodukcije niza slika (Slide show)
• Kopirajte glazbu u fotoaparat pomoću softvera "Music Transfer" (str. 91).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje
TV prijemnika (str. 69).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 76).
• Ako je USB priključak višenamjenskog kabela spojen na drugi ureñaj, odspojite ga (str. 86).
• Pokušali ste reproducirati videozapise u HD(1080i) formatu, ali oni se ne mogu gledati u
high-definition kvaliteti. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 68).
105
U slučaju problema
Brisanje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 58).
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 80 za sustav Windows i za sustav Macintosh
na str. 92.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 84 i 92).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
•
•
•
•
•
•
•
Uključite fotoaparat.
Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 84).
Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 68).
Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 84).
Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja
(str. 84).
Ne možete kopirati slike.
• Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 84).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 88 i 92).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu te s njega
kopirati slike. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 63).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 84).
106
U slučaju problema
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "Picture Motion Browser Guide" (str. 83).
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Ne znate kako se koristi "Picture Motion Browser"
• Pogledajte "Picture Motion Browser Guide" (str. 83).
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 84).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 86).
• Ispravno izvedite postupak (str. 90).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostatnog kapaciteta.
107
U slučaju problema
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Takva funkcija nije dostupna.
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 83).
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 68).
• Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
108
U slučaju problema
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno
ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 97).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 97).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
109
U slučaju problema
Ostalo
Nije moguće resetirati broj datoteke.
• Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu.
Za resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 63, 66) ili unutarnju memoriju, a zatim
resetirajte podešenja aparata (str. 67). Meñutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u
unutarnjoj memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se ponište.
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
• Nemojte nasilno pomicati objektiv ako se prestao pomicati.
• Umetnite napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
Objektiv se zamagljuje.
• Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike
sat vremena.
Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
• Baterija je prazna. Zamijenite je napunjenom baterijom.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 83).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 83).
110
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku
slova i koda. Posljednje dvije oznake
(označene s ss) se razlikuju ovisno o
stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon
što nekoliko puta izvedete opisane postupke,
obratite se Sony zastupniku ili ovlaštenom
servisu.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory
Stick Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 63, 66).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni. Uložite
novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu
fotoaparata. Resetirajte ga (str. 67) i
ponovno ga uključite.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
• Baterija je preslaba. Napunite je odmah.
Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti
baterije, indikator može treptati čak i
ako je preostalo još 5 do 10 minuta.
For use with compatible battery only
• Uložena baterija nije NP-BG1.
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 115).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 115).
Cannot access Memory Stick Access
denied
• Koristite "Memory Stick Duo" s
kontrolom pristupa.
111
Indikatori i poruke upozorenja
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 63, 66).
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje.
No memory space in internal memory
No memory space on Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 35).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No images
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
• Na "Memory Stick Duo" nema
snimaka koje bi se mogle reproducirati.
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja
se može reproducirati u slide showu s
glazbom.
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge mape ili načinite novu
(str. 63, 64).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke "999".
Nije moguće izraditi još mapa.
112
File error
• Problem kod reprodukcije. Sony ne
jamči reprodukciju datoteka obrañenih
na računalu ili snimljenih drugim
aparatom.
Read only folder
• Odabrali ste mapu koja se ne može
podesiti kao mapa za snimanje na
vašem fotoaparatu. Odaberite drugu
mapu (str. 64).
File protect
• Isključite zaštitu (str. 58).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće reproducirati
ovim fotoaparatom.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
koja nije kompatibilna s fotoaparatom.
• Odabrali ste funkciju koja nije
raspoloživa za videozapise.
e (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može biti osjetljiviji na pomicanje ako količina svjetla nije dostatna.
Koristite bljeskalicu, upotrijebite
funkciju smanjenja zamućenja ili
postavite fotoaparat na stativ.
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je
samo s medijem "Memory Stick PRO
Duo". Uložite "Memory Stick PRO
Duo" ili odaberite drugu veličinu slike
osim [640(Fine)].
Indikatori i poruke upozorenja
Macro is invalid
• S ovim podešenjima nije raspoloživo
makrosnimanje (str. 26, 30).
Flash settings cannot be changed
• S ovim podešenjima nije moguća
uporaba bljeskalice (str. 26, 30).
Music Error
• Izbrišite taj glazbeni zapis ili ga zamijenite normalnim glazbenim zapisom.
• Izvedite [Format Music], zatim učitajte
nove glazbene zapise.
Format Music Error
• Izvedite [Format Music].
Maximum images selected
• Možete odabrati do 100 snimaka.
Uklonite oznaku.
No enough battery
• Kad kopirate sliku snimljenu u unutarnju
memoriju na "Memory Stick Duo",
koristite sasvim napunjenu bateriju.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati višenamjenski kabel.
Processing
Invalid operation
HD (1080i) output in progress...
• Pokušali ste reprodukciju videozapisa.
• Pokušali ste koristiti funkciju [Retouch].
TV output in progress...
• Fotoaparat reproducira snimke u Slide
Show modu.
No red-eye detected
• Kod nekih snimaka možda nećete moći
ispraviti efekt crvenih očiju.
Turn the power off and on again
• Problem s objektivom.
Remove the lens cap and turn the
power off and on again
• Skinite pokrov objektiva te isključite i
ponovo uključite aparat.
Self-Timer is invalid
• Self-timer se ne može upotrebljavati uz
trenutne postavke.
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati neko
vrijeme, ovisno o pisaču.
113
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (opcija) možete upotrebljavati u
svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
114
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1)
*2)
*3)
*4)
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/
reprodukciju koja zahtijeva MagicGate
standarde.
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
Ovaj fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni
prijenos podataka. Izvodi isti 4- bitni paralelni
prijenos podataka kao Memory Stick PRO Duo.
Možete snimati videozapise veličine 640(Fine).
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i
pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogla bi ga slučajno progutati.
• Ne stavljajte ništa osim "Memory Stick Duo"
kartice u pripadajući utor. U protivnom možete
uzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
• Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
115
O "Memory Stick" kartici
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad s ovim fotoaparatom koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u fotoaparat, možda ga nećete moći
izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory
Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe
"M2" adaptera veličine Duo, možda ga nećete
moći izvaditi iz fotoaparata.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
116
O akumulatorskoj bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.
Učinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek
trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu
uporabu akumulatorske baterije savjetujemo
sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali
i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju
vode. Akumulatorska baterija nije otporna na
vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima,
poput automobila ili pod izravnim djelovanjem
sunčeve svjetlosti.
Čuvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u slide show reprodukciji (str. 53)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje
i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu
117
O punjaču baterije
O punjaču baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje
isporučene NP-BG baterije. Ostale baterije
mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u
punjaču, te uzrokovati ozljede i opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite
li je puniti, skraćuje se radni vijek baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da
je uložena baterija s greškom ili pogrešna vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je,
zamijenite novom ili drugom te provjerite da li
punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
118
Napomene o licenciji
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C
Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj softver
na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima
autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika
autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o
sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate
sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat" i
"zlib" i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku
"GPL") ili GNU Lesser General Public License
(u nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/
LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
119
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim internetskim stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement