Sony | DSC-H20 | Sony DSC-H20 H20 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

4-133-906-41(1)
Digitalni fotoaparat
Aparat foto digital
DSC-H20
HR
Priručnik za upotrebu ·········································
RORO
Manual de instrucţiuni ······································
© 2009 Sony Corporation
Hrvatski
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili
udara struje jedinicu nemojte izlagati
kiši ni vlazi.
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE
UPUTE
OPASNOST
POZORNO SLIJEDITE
OVE UPUTE KAKO
BISTE SMANJILI
OPASNOST OD
POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može izravno utaknuti
u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija
odgovara mrežnoj utičnici.
POZOR
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno
rukuje može se rasprsnuti, prouzročiti požar
pa čak i kemijske opekline. Držite se sljedećih
mjera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati
udarcima ili primjeni sile kao npr. udarcima
čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da
metalni predmeti ne dođu u dodir s
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad
60°C npr. na mjestima izloženim izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili vozilima parkiranim na
suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litij-ionske
baterije.
• Baterijsku jedinicu obvezno punite
originalnim Sonyjevim punjačom baterije ili
drugim uređajem kojim se može puniti
baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dosega male
djece.
• Baterijsku jedinicu držite na suhom mjestu.
• Zamijenite samo s baterijom iste vrste ili
ekvivalentnom baterijom po preporuci
Tvrtke Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na
način opisan u uputama.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svjetlo, dovod
električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu
utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
2HR
Za korisnike u Europi
[ Upozorenje korisnicima u
zemljama u kojima se primjenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation
sa sjedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja u vezi s
popravcima i jamstvom obratite se na
pojedinačne adrese navedene u jamstvenim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da
udovoljava ograničenjima iz EMC direktive
EU o uporabi priključnih kabela kraćih od
3 m.
[ Pozor
Elektromagnetska polja određenih
frekvencija mogu prouzročiti smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko
polje prouzroče prekid prijenosa podataka,
ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite pa
ponovno uključite vezni kabel (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih
vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili uređaj.
HR
3HR
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne smije zbrinjavati
kao ostali kućni otpad. Ona treba biti zbrinuta
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mjestu, pomažete i sprječavate moguće
negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje,
koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije
zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom centru za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz
uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
4HR
Sadržaj
Napomene o korištenju fotoaparata ............................................................. 7
Početak ......................................................................................... 9
Provjera isporučenih dodataka ..................................................................... 9
Prepoznavanje dijelova............................................................................... 10
Punjenje baterije ........................................................................................ 11
Umetanje baterije/ »Memory Stick Duo« (prodaje se zasebno)...................... 13
Postavljanje sata ........................................................................................ 15
Snimanje/prikaz slika
................................................. 17
Snimanje slika ........................................................................................... 17
Prikaz slika ................................................................................................ 18
Korištenje funkcija snimanja
................................................. 19
Prikaz neophodnih indikatora (Jednostavno snimanje).................................. 19
Prepoznavanje osmijeha i automatsko snimanje (Snimanje osmijeha) ........... 20
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja (Prepoznavanje scena) ............. 21
Izoštravanje lica objekta (Otkrivanje lica) ...................................................... 23
Snimanje slika iz velike blizine (Makrosnimanje)............................................ 24
Korištenje samookidača ............................................................................. 24
Odabir načina rada s bljeskalicom .............................................................. 25
Promjena zaslona ...................................................................................... 25
Odabir veličine slike koja odgovara upotrebi ................................................ 26
Korištenje načina snimanja koji odgovara prizoru (Odabir scene) .................. 27
Snimanje s Programska automatika ............................................................ 29
Snimanje sa željenom ekspozicijom
(Snim. s ruč. određivanjem osvijetljenosti slike) ............................................ 29
Snimanje filmova........................................................................................ 30
Korištenje funkcija za prikaz
................................................. 32
Prikaz uvećane slike (Zumiranje reprodukcije) .............................................. 32
Traženje slike (Indeks slika)......................................................................... 32
Prikaz fotografija s glazbom (Dijaprojekcija) .................................................. 33
Odabir formata prikaza (Način prikaza) ........................................................ 34
5HR
Brisanje slika
................................................................................... 35
Brisanje slika.............................................................................................. 35
Brisanje svih slika (Format) .......................................................................... 36
Povezivanje s drugim uređajima ......................................... 37
Prikaz slika na televizoru ............................................................................. 37
Ispis fotografija ........................................................................................... 38
Korištenje fotoaparata s računalom ............................................................. 40
Promjena postavki fotoaparata
........................................... 44
Promjena zvukova za vrijeme rada............................................................... 44
Korištenje stavki u MENU ........................................................................... 45
Korištenje stavki
(Postavke) .................................................................. 48
Ostalo
................................................................................................... 50
Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu ..................................................... 50
Naučite više o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«).................. 53
Rješavanje problema .................................................................................. 54
Mjere opreza.............................................................................................. 57
Specifikacije .............................................................................................. 58
6HR
x Napomene o korištenju fotoaparata
Interna memorija i sigurnosne
kopije na »Memory Stick Duo«
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
baterije ili »Memory Stick Duo« dok je
lampica za pristup uključena. U protivnom
se podaci u internoj memoriji ili na
»Memory Stick Duo« mogu oštetiti.
Obavezno napravite sigurnosne kopije
kako biste zaštitili podatke.
O datotekama za upravljanje
Kada u fotoaparat umetnete »Memory
Stick Duo« bez datoteke za upravljanje i
uključite napajanje, dio kapaciteta
»Memory Stick Duo« koristi se za
automatsko stvaranje datoteke za
upravljanje. Možda će proći malo vremena
prije nego što budete mogli izvesti sljedeću
radnju.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
• Prije nego što počete sa snimanjem,
•
•
•
•
•
•
•
napravite probnu snimku kako biste
provjerili radi li fotoaparat ispravno.
Fotoaparat nije otporan na prašinu,
prskanje ni vodu. Pročitajte »Mjere
opreza« (stranica 57) prije rukovanja
fotoaparatom.
Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi.
Ako voda uđe u fotoaparat, može doći do
kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se
ne može popraviti.
Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu
ili drugom izvoru jakog svjetla. To može
uzrokovati kvar na fotoaparatu.
Nemojte koristiti fotoaparat u blizini
jakih radijskih valova ili radijacije. U
protivnom, fotoaparat možda neće
ispravno snimati ili reproducirati slike.
Korištenje fotoaparata na pjeskovitim ili
prašnjavim mjestima može uzrokovati
kvar.
Ako dođe do kondenzacije uzrokovane
vlagom, uklonite je prije korištenja
fotoaparata (stranica 57).
Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To
može uzrokovati kvar i možda nećete
moći snimati slike. Nadalje, mediji za
snimanje mogu postati neupotrebljivi ili
se mogu oštetiti slikovni podaci.
• Očistite površinu bljeskalice prije
korištenja. Toplina koju emitira
bljeskalica može uzrokovati da
prljavština koja se nalazi na površini
bljeskalice promijeni boju ili se zalijepi na
površinu bljeskalice, što može uzrokovati
nedovoljno emitiranje svjetla.
Napomene o LCD zaslonu i leći
• LCD zaslon se proizvodi pomoću
iznimno visoko precizne tehnologije pa se
više od 99,99% piksela efektivno koristi.
Međutim, neke sitne crne i/ili svijetle
točke (bijele, crvene, plave ili zelene)
mogu se pojaviti na LCD zaslonu. Ove
točkice normalan su rezultat procesa
proizvodnje i ne utječu na snimanje.
• Kada razina napunjenosti baterija padne,
leća se može prestati kretati. Umetnite
napunjenu bateriju i ponovno uključite
fotoaparat.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrijati
uslijed dužeg korištenja, ali to nije kvar.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o fotoaparatu i temperaturi, možda
nećete moći snimati filmove ili se napajanje
može automatski isključiti kako bi se
zaštitio fotoaparat.
Na LCD zaslonu će se pojaviti poruka prije
nego što se napajanje isključi ili prije nego
što više ne budete mogli snimati filmove.
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Fotoaparat je sukladan s univerzalnim
standardom DCF (Design rule for
Camera File system) koji je ustanovila
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Tvrtka Sony ne jamči da će fotoaparat
reproducirati slike snimljene ili uređivane
pomoću druge opreme ili da će druga
oprema reproducirati slike snimljene
pomoću fotoaparata.
7HR
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i
drugi materijali su možda zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može se protiviti
odredbama zakona o zaštiti autorskih
prava.
Nema kompenzacije za oštećeni
sadržaj ili neuspjelo snimanje
Tvrtka Sony ne može kompenzirati
neuspjelo snimanje ili gubitak ili oštećenje
snimljenog sadržaja zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje itd.
8HR
Početak
Provjera isporučenih dodataka
• Punjač za baterije BC-CSGD/BC-CSGE
(1)
x Korištenje vrpce za
nošenje oko ruke i vrpce za
poklopac leće
Spojite vrpcu za nošenje oko ruke i
provucite ruku kroz nju kako vam
fotoaparat ne bi ispao i oštetio se.
• Kabel za napajanje (1)
Kukica za vrpcu za
nošenje oko ruke
• Punjive baterije NP-BG1 (1)/Kutija za
bateriju (1)
Početak
(nije isporučen u SAD-u i Kanadi)
Kukica za vrpcu za
poklopac leće
• USB, A/V kabel za višefunkcionalni
terminal (1)
• Vrpca za nošenje oko ruke (1)
• Poklopac leće (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot aplikacijski softver
– »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«
– »Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
9HR
Prepoznavanje dijelova
A Gumb
(osmijeh)
B Gumb ON/OFF (napajanje)
C Kotačić za odabir načina rada
D Okidač
Početak
E Za snimanje: poluga
W/T (Zumiranje)
Za prikaz: poluga (Zumiranje
reprodukcije)/poluga
(Indeks)
F Mikrofon
G Bljeskalica
H Kukica za vrpcu za poklopac leće
I Lampica samookidača/Lampica
snimanja osmijeha/AF iluminator
J Leća
K LCD zaslon
L Zvučnik
M Kukica za vrpcu za nošenje oko
ruke
N Gumb
(reprodukcija)
O Kontrolni gumb
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
Izbornik isključen: DISP/ / /
P Gumb (Brisanje)
Q Gumb MENU
R Priključak za stativ
• Stativ koristite s vijkom kraćim od
5,5 mm. U protivnom nećete moći
sigurno pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja.
Dno
10HR
S Poklopac za bateriju/»Memory
Stick Duo«
T Utor za bateriju
U Utor za »Memory Stick Duo«
V Višestruki priključak
W Poluga za izbacivanje baterije
X Lampica za pristup
Punjenje baterije
1 Umetnite bateriju u punjač.
•
Bateriju možete puniti čak i ako je
djelomično napunjena.
punjač u
2 Uključite
zidnu utičnicu.
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Utikač
Ako nastavite puniti bateriju
više od sat vremena nakon što
se lampica CHARGE isključi,
baterija će dulje bit napunjena
(puna napunjenost).
Lampica CHARGE
Uključena: puni se
Isključena: punjenje je
dovršeno (normalna
napunjenost)
Početak
Baterija
Lampica CHARGE
Za kupce u državama/regijama izvan SAD-a i
Kanade
Kabel za napajanje
Lampica CHARGE
3 Kada se punjenje završi, odspojite punjač za bateriju.
11HR
x Vrijeme punjenja
Puno vrijeme punjenja
Normalno vrijeme punjenja
Pribl. 330 minuta
Pribl. 270 minuta
Napomene
• Gornja tablica prikazuje vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjene baterije pri
Početak
temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati dulje ovisno o uvjetima korištenja i
okolnostima.
• Uključite punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kada se punjenje završi, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i izvadite bateriju iz
punjača.
• Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.
x Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/prikazati
Vijek trajanja baterije
(min.)
Broj slika
Snimanje fotografija
Pribl. 145
Pribl. 290
Prikaz fotografija
Pribl. 320
Pribl. 6400
Način mjerenja temelji se na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Napomena
• Vijek trajanja baterije i broj fotografija može se razlikovati ovisno o postavkama
fotoaparata.
zKorištenje fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat, punjač za baterije (isporučeno) i AC-LS5K AC adapter (prodaje se zasebno)
možete koristiti u svim državama ili regijama s opskrbom napajanjem unutar raspona od
100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
Ne koristite elektronski pretvarač (putni pretvarač). To može uzrokovati kvar.
12HR
Umetanje baterije/ »Memory Stick
Duo« (prodaje se zasebno)
1 Otvorite poklopac.
Početak
»Memory Stick
2 Umetnite
Duo« (prodaje se zasebno).
Okrenite stranu s priključkom prema
LCD zaslonu i umetnite »Memory
Stick Duo« dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju.
Umetnite bateriju dok polugu držite u
smjeru strelice.
4 Zatvorite poklopac.
13HR
x »Memory Stick« koje
možete koristiti
x Kada nije umetnut »Memory
Stick Duo«
»Memory Stick Duo«
Slike se pohranjuju u internu memoriju
fotoaparata (približno 11 MB).
Za kopiranje slika iz interne memorije
na »Memory Stick Duo« u fotoaparat
umetnite »Memory Stick Duo«, a zatim
(Postavke)
odaberite MENU t
t
(Alat mod. »Memory Stick«) t
[Kopiranje].
Početak
S fotoaparatom možete koristiti »Memory
Stick PRO Duo« ili »Memory Stick PROHG Duo«.
Za detalje o broju slika/vremenu koje
možete snimiti pogledajte stranice 27, 31.
Druge vrste »Memory Stick« ili
memorijskih kartica nisu kompatibilne s
fotoaparatom.
x Za uklanjanje baterije
Poluga za izbacivanje baterije
»Memory Stick«
S fotoaparatom ne možete koristiti
»Memory Stick«.
x Za uklanjanje »Memory
Stick Duo«
Lampica za pristup
Pomaknite polugu za izbacivanje baterije.
Pazite da vam baterija ne ispadne.
x Provjeravanje napunjenosti
baterije
Indikator napunjenosti baterije
prikazan je u gornjem lijevom kutu
LCD zaslona.
Visoka
Pazite da lampica za pristup ne
svijetli, a zatim jednom pritisnite
»Memory Stick Duo«.
Niska
Napomene
• Treba otprilike minuta da se pojavi točan
indikator napunjenosti baterije.
• U određenim okolnostima indikator
Napomena
• Nikad nemojte uklanjati »Memory Stick
Duo«/bateriju dok lampica za pristup
svijetli. Time možete oštetiti podatke na
»Memory Stick Duo«/u internoj
memoriji.
14HR
napunjenosti baterije može biti pogrešan.
• Ako se koristi baterija NP-FG1(prodaje
se zasebno), iza indikatora napunjenosti
baterije vidi se i prikaz minuta.
• Kapacitet baterije opada tijekom
vremena i učestalom upotrebom. Kada se
vrijeme trajanja baterije osjetno smanji,
bateriju treba zamijeniti. Kupite novu
bateriju.
• Ako je fotoaparat uključen ali se ne
koristi, nakon otprilike tri minute
automatski se isključuje (funkcija
automatskog isključivanja).
Postavljanje sata
gumb ON/OFF
1 Pritisnite
(napajanje).
Fotoaparat je uključen.
• Uključivanje fotoaparata može
potrajati određeno vrijeme.
Početak
Gumb ON/OFF (napajanje)
Pomoću v/V na kontrolnom
2 gumbu
odaberite postavku i
pritisnite z.
Format dat. i vrem.: Odaberite
format prikaza datuma i vremena.
Ljetno vrijeme: Uključite/isključite
Ljetno vrijeme.
Dat. i vrijeme: Postavite datum i
vrijeme.
Kontrolni
gumb
numeričku vrijednost i željene postavke
3 Postavite
pomoću v/V/b/B, a zatim pritisnite z.
•
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
15HR
4 Odaberite [Idi na sljed.] i pritisnite z.
Pomoću b/B na kontrolnom
5 gumbu
odaberite željeno
područje i pritisnite z.
Početak
[U redu] i pritisnite
6 Odaberite
z.
Napomena
• Fotoaparat nema značajku dodavanja datuma na slike. Pomoću »PMB« na CD-ROM-u
(isporučeno), možete ispisati ili snimiti slike s datumom.
x Ponovno postavljanje datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU i odaberite
(stranica 49).
16HR
(Postavke) t
(Postavke sata)
Snimanje/prikaz slika
Snimanje slika
fotoaparat na
1 Postavite
(Inteligentno autom.
podeš.) i pritisnite gumb ON/
OFF (napajanje).
Za snimanje filmova kotačić za odabir
načina rada postavite na
(Snimanje
filma) (stranica 30).
držite mirno, kao
2 Fotoaparat
što je prikazano.
•
Poluga W/T (zum)
strana T
Polugu W/T (zum) pomaknite prema
T za zumiranje ili prema W za
smanjenje zuma.
Blagim pomicanjem poluge zumira se
polako, a brzim pomicanjem poluge
zumira se brzo.
izoštravanje okidač
3 Za
pritisnite do pola.
označava da SteadyShot radi. Kada
je slika izoštrena, oglašava se zvučni
signal i zasvijetli indikator z. Najkraća
udaljenost snimanja je približno 2 cm
(W)/90 cm (T) (od leća).
strana
W
Snimanje/prikaz slika
Gumb ON/OFF
(napajanje)
Kotačić za odabir načina rada
Okidač
oznaka
SteadyShot
AE/AF
lokot
4 Pritisnite okidač do kraja.
Slika je snimljena.
17HR
Prikaz slika
gumb
1 Pritisnite
(reprodukcija).
Prikazuje se zadnja snimljena slika.
• Ako slike na »Memory Stick Duo«
snimljene drugim fotoaparatima ne
možete reproducirati na ovom
fotoaparatu, prikažite ih u načinu
[Prikaz mape] (stranica 34).
Snimanje/prikaz slika
Gumb
(reprodukcija)
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Sliku odaberite pomoću B (sljedeća)/
b (prethodna) na kontrolnom gumbu.
Kontrolni
gumb
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na
kontrolnom gumbu i pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
x Isključivanje fotoaparata
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
Kontrolni gumb
Gumb
18HR
(Brisanje)
Korištenje funkcija snimanja
Prikaz neophodnih indikatora
(Jednostavno snimanje)
Ovaj način rada koristi minimalni broj postavki. Veličina teksta se povećava i
indikatori postaju bolje vidljivi.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Jednostavno
snimanje).
Kako promijeniti
Pritisnite
na kontrolnom gumbu t Odaberite [Samookidač za
10 s] ili [Samookidač isključen].
Veličina slike
Pritisnite MENU t Odaberite [Velika] ili [Mala] u [Veličina slike].
Bljeskalica
Pritisnite
na kontrolnom gumbu t Odaberite [Automatska
bljeskalica] ili [Bljeskalica isključena]/Pritisnite MENU t
[Bljeskalica] t Odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
zO načinu jednostavnog prikaza
Kada pritisnite gumb
(reprodukcija) uz kotačić za odabir načina rada postavljen na
(Jednostavno snimanje), tekst na zaslonu za reprodukciju postaje veći i bolje
vidljiv. Osim toga, funkcije koje se mogu koristiti su ograničene.
Gumb
Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku.
(Brisanje):
Odaberite [U redu] t z.
Gumb MENU:
Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku pomoću [Izbriši jednu
sliku], izbrisati sve slike u mapi pomoću [Izbriši sve slike].
Korištenje funkcija snimanja
Radnja
Samookidač
19HR
Prepoznavanje osmijeha i automatsko
snimanje (Snimanje osmijeha)
1 Pritisnite gumb
(osmijeh).
Gumb
(osmijeh)
dok se osmijeh
2 Pričekajte
prepozna.
Kada razina osmijeha prijeđe točku b
na indikatoru, fotoaparat automatski
snima fotografiju. Kada ponovno
pritisnete gumb
(osmijeh), snimanje
osmijeha se završava.
• Ako pritisnete okidač za vrijeme
snimanja osmijeha, fotoaparat snima
fotografiju, a zatim se vraća u način
rada snimanja osmijeha.
Okvir Otkrivanje lica
Indikator Osjetljivost otkr. osmijeha
zSavjeti za bolje snimanje osmijeha
1 Ne prekrivajte oči šiškama.
2 Lice pokušajte okrenuti prema
fotoaparatu i stajati što je moguće ravnije.
Omjer prepoznavanja je veći ako su oči
stisnute.
3 Nasmiješite se jasno, s otvorenim ustima.
Osmijeh će se lakše prepoznati ako se
vide zubi.
20HR
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja
(Prepoznavanje scena)
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Inteligentno autom.
podeš.).
fotoaparat prema
2 Usmjerite
objektu.
Ikona Prepoznavanje scena
okidač do pola kako biste izoštrili objekt, a zatim
3 Pritisnite
snimite fotografiju.
Korištenje funkcija snimanja
Kada fotoaparat prepoznaje prizor, ikona
Prepoznavanje scena, (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak
pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) se
prikazuje na LCD zaslonu.
21HR
zSnimanje dvije fotografije s različitim postavkama, odabir one
koja vam se više sviđa
Pritisnite gumb MENU, zatim odaberite
(Prepoznavanje scena) t
(Napredno) uz v/V/b/B na kontrolnom gumbu.
Kada fotoaparat prepozna prizor koji je teško snimiti ( (Sumrak),
(Portret u
sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na
protusvjetlu)), mijenja postavke na sljedeći način i snima dvije slike s različitim
efektima.
Prvi snimak
Drugi snimak
Snimanje u načinu rada
Polagana sinkronizacija
Snimak s povećanom osjetljivošću kako bi se smanjilo
zamućenje
Snimak u načinu rada
Polagana sinkronizacija uz
korištenje lica najviše
osvijetljenog bljeskalicom
kao reference
Snimak s povišenom osjetljivošću uz korištenje lica
najviše osvijetljenog bljeskalicom kao reference kako
bi se smanjilo zamućenje
Snimanje u načinu rada
Polagana sinkronizacija
Snimak uz manju brzinu zatvarača i osjetljivost koja
nije povišena
Snimak s bljeskalicom
Snimak s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i
kontrastom (DRO plus)
Snimak uz korištenje lica
najosvjetljenijeg
bljeskalicom kao reference
Snimak s podešenim licem, pozadinskim
osvjetljenjem i kontrastom (DRO plus)
Prilikom snimanja u načinu Prepoznavanje scena postavljenom na [Napredno],
fotoaparat automatski snima dvije slike kada prepozna
(Portret). Automatski se
odabire, prikazuje i snima slika bez zatvorenih očiju.
22HR
Izoštravanje lica objekta (Otkrivanje lica)
Fotoaparat prepoznaje lice objekta i izoštrava ga. Možete odabrati koji objekt ima
prioritet kod izoštravanja.
1 Pritisnite gumb MENU.
Gumb MENU
(Otkrivanje lica) uz
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnom gumbu
t željeni način rada t z.
Korištenje funkcija snimanja
(Isključeno): Ne koristi Otkrivanje
lica.
(Autom.): Automatski odabire i
izoštrava prioritetno lice.
(Djeca kao prioritet): Prepoznaje i snima uz prioritet na licu djeteta.
(Odrasli kao prioritet): Prepoznaje i snima uz prioritet na licu odrasle
osobe.
zRegistriranje prioritetnog lica (Pamćenje odabranog lica)
1 Pritisnite z na kontrolnom gumbu za vrijeme Otkrivanje lica. Lice koje se nalazi na
krajnjoj lijevoj strani registrira se kao prioritetno, a okvir mijenja boju u narančastu
.
2 Svaki put kada pritisnete z, prioritet se pomiče za jedno lice udesno. Pritisnite z više
puta dok se narančasti okvir (
) ne bude nalazio na licu koje želite registrirati.
3 Kako biste poništili registraciju lica (isključeno), pomaknite narančasti okvir na krajnje
desno lice, a zatim ponovno pritisnite z.
23HR
Snimanje slika iz velike blizine
(Makrosnimanje)
Možete snimati prekrasne slike objekata kao što su insekti ili cvijeće iz velike
blizine.
(Makrosnimanje) na
1 Pritisnite
kontrolnom gumbu, a zatim
odaberite željeni način rada
pomoću b/B t z.
(Autom.): Fotoaparat automatski
podešava izoštravanje s udaljenih predmeta na snimak iz blizine.
Uobičajeno, fotoaparat stavite u ovaj način rada.
(Makrosnimanje uključeno): Podešava izoštravanje s prioritetom na
objekte u velikoj blizini.
Postavite Makrosnimanje uključeno kada snimate objekte u blizini.
Napomena
• Način rada Makrosnimanje je postavljen na [Autom.] kada je fotoaparat u načinu rada
Inteligentno autom. podeš. ili Snimanje filma.
Korištenje samookidača
(Samookidač) na
1 Pritisnite
kontrolnom gumbu, a zatim
odaberite željeni način rada
pomoću v/V t z.
(Samookidač isključen): Nekorištenje
samookidača.
(Samookidač za 10 s): Snimanje počinje nakon odgode od 10 sekundi.
Koristite ovu postavku ako želite sebe uključiti u sliku. Za poništenje
ponovno pritisnite .
(Samookidač za 2 s): Snimanje počinje nakon odgode od 2 sekunde. Ovo
služi kako bi se spriječilo zamućenje uzrokovano nemirnošću pri pritiskanju
okidača.
okidač.
2 Pritisnite
Lampica samookidača zatreperi i začuje se zvuk dok zatvarač radi.
24HR
Odabir načina rada s bljeskalicom
(Bljeskalica) na
1 Pritisnite
kontrolnom gumbu, a zatim
odaberite željeni način rada
pomoću b/B t z.
(Automatska bljeskalica): Treperi
kada nema dovoljno svjetla ili pozadinskog osvjetljenja.
(Bljeskalica uključena): Bljeskalica uvijek radi.
(Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)): Bljeskalica uvijek radi. Brzina zatvarača je
niska u tamnom prostoru kako bi se jasno snimila pozadina koja je izvan
dosega bljeskalice.
(Bljeskalica isključena): Bljeskalica ne radi.
Napomene
načinu rada Inteligentno autom. podeš..
• Ne možete koristiti bljeskalicu za vrijeme brzog snimanja ili snimanja s odabirom najbolje
ekspozicije.
Promjena zaslona
DISP (zaslon) na
1 Pritisnite
kontrolnom gumbu, a zatim
Korištenje funkcija snimanja
• [Bljeskalica uključena] i [Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)] nisu dostupni kada je fotoaparat u
odaberite željeni način rada
pomoću v/V.
(Svijetlo + samo slika): Postavlja veću
svjetlinu zaslona i prikazuje samo slike.
(Svijetlo + histogram): Postavlja veću svjetlinu zaslona i prikazuje
grafikon svjetline slike.
(Svijetlo): Postavlja veću svjetlinu zaslona i prikazuje informacije.
(Uobičajeno): Postavlja svjetlinu zaslona na standardnu vrijednost i
prikazuje informacije.
zHistogram i postavke svjetline
Histogram je grafikon koji pokazuje svjetlinu slike. Prikaz grafikona pokazuje svijetlu
sliku ako je nagnut na desnu stranu i tamnu sliku ako je nagnut na lijevu stranu.
• Ako slike gledate na jakom vanjskom svjetlu, povećajte svjetlinu zaslona. Međutim, pod
takvim uvjetima se baterija može brže potrošiti.
25HR
Odabir veličine slike koja odgovara upotrebi
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se pohranjuje kada
snimite sliku.
Što je veća slika, reproducirat će se više detalja kada se slika ispiše na papir
velikog formata. Što je slika manja, može se snimiti više slika. Odaberite veličinu
slike koja odgovara načinu na koji želite pregledavati slike.
1 Pritisnite gumb MENU.
Gumb MENU
(Veličina slike) uz
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnom gumbu
t na željenom načinu rada t
z.
Veličina slike
Smjernice za korištenje
Broj slika
Ispis
(3648×2736)
Za ispis do veličine A3+
Manje
Fino
(2592×1944)
Za ispis do veličine A4
(2048×1536)
Za ispis do veličine L/2L
(640×480)
Za privitke e-pošte
Više
Grubo
(3648×2432)
Odnos stranica 3:2 kao kod ispisa
fotografija ili razglednica
Manje
Fino
(3648×2056)
Za prikaz na televizoru visoke rezolucije.
Manje
Fino
Više
Grubo
(1920×1080)
26HR
Napomena
• Kada ispisujete slike snimljene u omjeru 16:9, oba ruba se mogu odrezati.
x Broj fotografija koje se mogu snimiti
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Interna
memorija
Pribl.
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
47
99
202
412
812
1640
3335
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
46
97
200
406
801
1618
3290
16:9 (7M)
2
47
98
201
409
807
1629
3312
16:9 (2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
VGA
»>9999«.
• Kada se na ovom fotoaparatu reproducira slika snimljena drugim fotoaparatom, ona se
možda neće prikazati u stvarnoj veličini.
Korištenje funkcija snimanja
Napomene
• Broj fotografija se razlikuje ovisno o uvjetima snimanja i mediju za pohranu.
• Kada je broj preostalih slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavljuje se indikator
Korištenje načina snimanja koji odgovara
prizoru (Odabir scene)
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Odabir scene).
Prikazuje se popis načina rada Odabir scene.
27HR
željeni način rada
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnom
gumbu t z.
Ako se želite prebaciti na drugi prizor,
pritisnite gumb MENU.
(Visoka osjetljivost):
Snima slike bez bljeskalice,
čak i kod niske razine
osvjetljenja.
(Sumrak): Snima noćne
prizore bez gubljenja noćne
atmosfere.
(Sladokusac): Snima
hranu u predivnim bojama.
(Meko snimanje):
Snima slike s mekšom
atmosferom za portrete ljudi,
cvijeće itd.
(Plaža): Snima prizore na
morskoj ili jezerskoj obali sa
življom plavom bojom.
(Napredno snimanje
sporta): Snima slike
predviđajući pokret objekta i
postavljanjem izoštravanja.
(Snijeg): Snima prizore na
snijegu sa življom bijelom
bojom.
(Krajolik): Snima s
izoštravanjem udaljenog
predmeta.
(Vatromet): Snima
vatromete u svoj njihovoj
veličanstvenosti.
(Portret u sumrak):
Snima izoštrene slike ljudi u
tamnim prostorima bez
gubljenja noćne atmosfere.
Napomena
• Bljeskalica ne radi u nekim načinima rada.
28HR
Snimanje s Programska automatika
Omogućuje snimanje s automatski podešenom ekspozicijom (za brzinu okidača i
otvor blende (vrijednost F)). Pomoću izbornika možete odabrati različite postavke.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Programska automatika).
2 Pritisnite okidač.
Možete snimati u omiljenoj brzini zatvarača tako da ručno postavite brzinu
zatvarača i otvor blende.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Snim. s ruč.
Korištenje funkcija snimanja
Snimanje sa željenom ekspozicijom (Snim. s
ruč. određivanjem osvijetljenosti slike)
određivanjem osvijetljenosti slike).
2 Pritisnite z na kontrolnom gumbu.
brzinu zatvarača i
3 Odaberite
otvora blende pomoću
kontrolnog gumba.
Brzina zatvarača/
vrijednost otvora
blende
Vrijednost
ekspozicije
Kontrolni gumb
Značajka
bB
Vrijednost otvora blende
vV
Brzina zatvarača
z
Povratak
29HR
Razlika između postavki i prave ekspozicije koju fotoaparat procijeni pojavljuje
se kao EV vrijednost na zaslonu. 0EV je vrijednost koju fotoaparat procijeni kao
najprimjereniju.
Napomena
• Bljeskalica je postavljena na [Bljeskalica uključena] ili [Bljeskalica isključena].
Snimanje filmova
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Snimanje filma).
2 Kako biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovno pritisnite do
3 Kako
kraja.
Napomene
• Tijekom snimanja filma mogu se snimiti i zvukovi leće ili zvučni signali gumba.
• Ako do kraja okrenete polugu, fotoaparat zumira polako tijekom snimanja filma.
x Prikaz filmova
1 Pritisnite gumb
(reprodukcija) i B (sljedeće)/b (prethodno) na
kontrolnom gumbu kako biste odabrali film za prikaz.
2 Pritisnite z.
30HR
Gumb
Značajka reprodukcije
z
Pauza
B
Premotavanje unaprijed
b
Premotavanje unatrag
V
Prikazuje se zaslon za kontrolu jačine zvuka. Podesite jačinu zvuka pomoću
v/V.
x Veličina slike
Što je veća slika, veća je i njezina kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi
(prosječni iznos bit/s), bolja je slika kod reprodukcije.
Veličina filmske slike
Prosječan broj
bitova u sekundi
Smjernice za korištenje
1280×720(kvalitetno)
9 Mbps
Snimanje filma najviše kvalitete za
prikazivanje na HDTV
1280×720(standardno)
6 Mbps
Snimanje filma standardne kvalitete za
prikazivanje na HDTV
VGA
3 Mbps
Snimanje pri veličini slike prikladne za
učitavanje na WEB
x Maksimalno vrijeme snimanja
(jedinice: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet Interna
memorija
Veličina
Pribl.
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720
(kvalitetno)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720
(standardno)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Korištenje funkcija snimanja
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno
vrijeme za sve filmske datoteke. Kontinuirano snimanje moguće je otprilike
29 minuta.
Napomene
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za pohranu.
• Vrijeme kontinuiranog snimanja razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja (temperatura
itd.). Gornja vrijednost temelji se na svjetlini zaslona postavljenoj na [Uobičajeno].
• Filmovi veličine postavljene na [1280×720] mogu se snimiti samo na »Memory Stick PRO
Duo«.
31HR
Korištenje funkcija za prikaz
Prikaz uvećane slike
(Zumiranje reprodukcije)
gumb
1 Pritisnite
(Reprodukcija) za prikaz
slike, a zatim pomaknite
polugu
(Zumiranje
reprodukcije).
Slika je uvećana dva puta, sa
središtem slike.
raspon i položaj
2 Podesite
zuma.
Poluga (Zumiranje reprodukcije):
Pomaknite polugu prema slovu T za
povećavanje ili W za smanjenje.
v/V/b/B na kontrolnom gumbu:
Podešava položaj zumiranog dijela
prikazane slike.
Pokazuje prikazano područje
cijele slike
Traženje slike (Indeks slika)
gumb
1 Pritisnite
(reprodukcija) za prikaz
slike, a zatim pomaknite
polugu
(Indeks slika).
•
Ponovno pomaknite polugu
(Indeks slika) za prikaz
indeksnog zaslona s više slika.
sliku pomoću
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnom
gumbu.
•
32HR
Za povratak na zaslon s prikazom
jedne slike pritisnite z.
Prikaz fotografija s glazbom (Dijaprojekcija)
gumb
(reprodukcija)
1 Pritisnite
za prikaz fotografije, a zatim
pritisnite gumb MENU.
Gumb MENU
(Dijaprojekcija) uz
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnom
gumbu, a zatim pritisnite z.
Odaberite [Početak] pomoću v na kontrolnom gumbu i
3 pritisnite
z.
zOdabir pozadinske glazbe
Možete prebaciti željenu glazbenu datoteku s CD-ova ili MP3 datoteka na fotoaparat za
reprodukciju tijekom dijaprojekcije. Za prijenos glazbenih datoteka instalirajte softver
»Music Transfer« (isporučeno) na svoje računalo (stranica 41), a zatim slijedite donje
korake.
1 Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Preuzimanje glazbe]
t [U redu].
2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
3 Pokrenite i upravljajte »Music Transfer«.
Za pojedinosti o »Music Transfer« pogledajte pomoć za »Music Transfer«.
Korištenje funkcija za prikaz
Pokreće se dijaprojekcija.
• Kako biste završili s dijaprojekcijom, pritisnite z.
33HR
Odabir formata prikaza (Način prikaza)
Omogućuje vam da odaberete format prikaza za prikaz više slika kada koristite
»Memory Stick Duo«.
gumb
(reprodukcija)
1 Pritisnite
za prikaz slike, a zatim pritisnite
gumb MENU.
Gumb MENU
(Način prikaza)
2 Odaberite
uz v/V/b/B na kontrolnom
gumbu t željeni način rada t
z.
(Prikaz datuma): Prikazuje slike po
datumu.
(Prikaz događaja): Analizira datume i učestalost snimaka, automatski
organizira slike i grupe i prikazuje ih.
(Favoriti): Prikazuje slike registrirane kao Favoriti.
(Prikaz mape): Prikazuje i organizira slike po mapama.
Napomena
• Ako ne možete reproducirati slike snimljene drugim fotoaparatima, prikažite slike u
[Prikaz mape].
34HR
Brisanje slika
Brisanje slika
gumb
(reprodukcija)
1 Pritisnite
za prikaz slike, a zatim pritisnite
gumb
(Brisanje).
Gumb
(Brisanje)
Pritisnite v/V na kontrolnom
2 gumbu
i odaberite željenu
postavku.
Sve u rasponu datuma: Možete
izbrisati sve slike u prikazanom rasponu
Gumb MENU
datuma. Prema Način prikaza, ova
stavka će biti [Sve u ovoj mapi] ili [Sve u
događaju].
Višestruke slike: Možete odabrati i brisati više slika. Odaberite slike,
pritisnite z, a zatim za brisanje pritisnite gumb MENU.
Ova slika: Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku.
Izlaz: Poništava brisanje.
Brisanje slika
35HR
Brisanje svih slika (Format)
Možete izbrisati sve podatke pohranjene na »Memory Stick Duo« ili u internoj
memoriji. Ako je umetnut »Memory Stick Duo«, svi podaci spremljeni na
»Memory Stick Duo« se brišu. Ako nije umetnut »Memory Stick Duo«, svi podaci
spremljeni u internoj memoriji se brišu.
1
Pritisnite gumb MENU.
Gumb MENU
2
Odaberite
(Postavke)
pomoću V na kontrolnom
gumbu i pritisnite z.
3
Odaberite
(Alat mod. »Memory Stick«) ili
(Alat interne
memorije) pomoću v/V/b/B na kontrolnom gumbu, a zatim
pritisnite [Format] t z.
4
Odaberite [U redu] i pritisnite z.
Napomena
• Formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući zaštićene slike, a podaci se ne mogu
vratiti.
36HR
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz slika na televizoru
1
Povežite fotoaparat s televizorom pomoću kabela za
višenamjenski terminal (isporučeno).
U audio/video ulazi
U višestruki priključak
Kabel za višenamjenski terminal
zPrikaz slika na televizoru s visokom rezolucijom (HDTV)
• Možete prikazivati slike snimljene na fotoaparatu tako da povežete fotoaparat s
televizorom visoke rezolucije (HDTV) pomoću uređaja Adapterski kabel za HD izlaz
(prodaje se zasebno). Koristite Adapterski kabel za HD izlaz koji je kompatibilan s
Type2b.
• Postavite [COMPONENT] na [HD(1080i)] pod
(Glavne postavke) na zaslonu za
postavljanje.
• Postavka [Videoizlaz] tvornički je postavljena na način rada [NTSC] kako biste mogli
uživati u najboljoj kvaliteti filma. Kada se slike na televizoru ne pojavljuju ili poskakuju,
možda koristite televizor samo za PAL. Pokušajte prebaciti postavku [Videoizlaz] na
[PAL] (stranica 49).
Povezivanje s drugim uređajima
Napomena
37HR
Ispis fotografija
Ako imate pisač kompatibilan s tehnologijom PictBridge, možete ispisivati slike
slijedeći ovaj postupak.
Najprije postavite fotoaparat tako da omogućite USB vezu između fotoaparata i
pisača.
1
Povežite fotoaparat s pisačem pomoću kabela za
višenamjenski terminal (isporučeno).
2
Uključite pisač.
3
Pritisnite MENU t
(Ispis)
pomoću v/V/b/B na kontrolnom
gumbu t željeni način rada t
z.
Kada se veza uspostavi, pojavljuje se indikator
(Ova slika): Ispišite trenutno
prikazanu sliku.
(Višestruke slike): Pritisnite b/B za
prikaz slike, zatim z.
4
.
Gumb MENU
Odaberite željenu stavku za postavljanje, zatim [U redu] t
z.
Slika je ispisana.
Napomena
• Ako povezivanje s pisačem nije bilo moguće, obavezno postavite [USB povezivanje] pod
(Glavne postavke) na [PictBridge].
zIspis u foto studiju ili trgovini
Slike spremljene u internoj memoriji u foto studiju ili trgovini ne možete ispisivati izravno
s fotoaparata. Kopirajte slike na »Memory Stick Duo«, zatim odnesite »Memory Stick
Duo« u trgovinu.
Kako kopirati: Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. »Memory Stick«)
t [Kopiranje] t [U redu].
Pojedinosti zatražite u trgovini koja nudi usluge ispisa fotografija.
38HR
zStavljanje datuma na slike
Ovaj fotoaparat ne uključuje funkciju dodavanja datuma slikama. Razlog ovome je
spriječiti dupliciranje datuma kod ispisa.
Ispis u foto studiju ili trgovini:
Možete zatražiti ispis fotografija s datumom. Pojedinosti zatražite u trgovini koja nudi
usluge ispisa fotografija.
Ispis kod kuće:
Povežite s pisačem kompatibilanim s tehnologijom PictBridge i pritisnite gumb MENU,
zatim postavite [Ispis] t [Datum] na [Datum] ili [Dan i vrijeme].
Stavljanje datuma na slike pomoću PMB:
Ako je isporučeni softver »PMB« instaliran na osobno računalo (stranica 41), možete
izravno staviti datum na sliku. Međutim, kada se slike s datumom ispišu, datum bi mogao
biti dupliciran, ovisno o postavkama ispisa. Pojedinosti o »PMB« potražite u pomoći za
»PMB Guide« (stranica 42).
Povezivanje s drugim uređajima
39HR
Korištenje fotoaparata s računalom
x Korištenje »PMB (Picture Motion Browser)«
U snimljenim slikama možete uživati više nego ikada tako da iskoristite softver, a
»PMB« nalazi se na CD-ROM-u (isporučeno).
Postoji još funkcija, osim onih koje se nalaze ispod, pomoću kojih možete uživati
u slikama. Pojedinosti potražite u »PMB Guide« (stranica 42).
Import u
računalo
Kalendar
Medijska usluga
Učitavanje slike u medijsku
uslugu.
Ispis
CD/DVD
Ispis slika s oznakom
datuma.
Stvaranje podatkovnog diska
pomoću snimača za CD-e ili
DVD-e.
Eksport u
fotoaparat
Prijenos slika na »Memory Stick
Duo« i prikaz.
Napomena
• »PMB« nije kompatibilan s računalima Macintosh.
40HR
Prikaz slika u
kalendaru.
x Faza 1: Instaliranje »PMB« (isporučeno)
Možete instalirati softver (isporučeno) slijedeći ovaj postupak. Kada instalirate
»PMB«, instaliran je i »Music Transfer«.
• Prijavite se kao administrator.
1
Provjerite okruženje računala.
Preporučeno okruženje za korištenje »PMB« i »Music Transfer«
Operacijski sustav (unaprijed instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz ili brži (za reprodukciju/uređivanje
filmova visoke rezolucije (HD): Intel Pentium 4 2,8 GHz ili brži/ Intel
Pentium D 2,8 GHz ili brži/ Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/ Intel Core 2
Duo 1,20 GHz ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju/uređivanje filmova visoke
rezolucije (HD): 1 GB ili više)
Tvrdi disk (prostor na disku potreban za instalaciju): Približno 500 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1.024 × 768 točaka ili više
Video memorija: 32 MB ili više (preporučeno: 64 MB ili više)
*1 64-bitna izdanja i Starter (Edition) nisu podržani.
*2 Starter (Edition) nije podržano.
2
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
Pojavljuje se zaslon s izbornikom za instalaciju.
Pritisnite [Install].
4
5
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
Pojavljuje se zaslon »Choose Setup
Language«.
Povezivanje s drugim uređajima
3
Uklonite CD-ROM nakon završetka instalacije.
41HR
x Faza 2: Unos slika u računalo pomoću »PMB«
1
Umetnite potpuno napunjenu bateriju u fotoaparat i
pritisnite gumb
(reprodukcija).
2
Povežite fotoaparat s računalom.
»Povezivanje...« se pojavljuje na zaslonu fotoaparata.
1 U USB priključak
Kabel za
višenamjenski
terminal
•
3
2 U višestruki
priključak
se prikazuje na zaslonu tijekom komunikacijske sesije. Ne rukujte računalom dok
je prikazan indikator. Kada se indikator promijeni u
, možete ponovno početi
koristiti računalo.
Pritisnite gumb [Import].
Pojedinosti potražite u »PMB Guide«.
x Faza 3: Prikaz »PMB Guide«
1
Dva puta pritisnite ikonu
(PMB
Guide) na radnoj površini.
•
Pristup »PMB Guide« putem početnog
izbornika: Pritisnite [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Napomene
• Ne iskopčavajte kabel za višenamjenski terminal iz fotoaparata dok fotoaparat radi ili dok
se »Pristupanje...« prikazuje na zaslonu. Time možete oštetiti podatke.
• Kada koristite bateriju s malom razinom napunjenosti, možda nećete moći prenijeti
podatke ili se podaci možda oštete. Preporučujemo korištenje AC adaptera (prodaje se
zasebno) i USB /AV/ DC IN kabela za višenamjenski terminal (prodaje se zasebno).
42HR
x Korištenje fotoaparata s Macintosh računalom
Možete kopirati slike na Macintosh računalo. Međutim, »PMB« nije
kompatibilan. Kada se slike prenesu na »Memory Stick Duo«, prikažite ih u
[Prikaz mape].
Možete instalirati »Music Transfer« na Macintosh računalo.
Preporučeno računalno okruženje
Za računalo povezano s fotoaparatom se preporučuje sljedeće okruženje.
Preporučeno okruženje za unos slika
Operacijski sustav (unaprijed instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do
v10.5)
USB priključak: Dan kao standard
Preporučeno okruženje za korištenje »Music Transfer«
Operacijski sustav (unaprijed instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
Memorija: 64 MB ili više (preporučuje se 128 MB ili više)
Tvrdi disk (prostor na disku potreban za instalaciju): Približno 50 MB
Povezivanje s drugim uređajima
43HR
Promjena postavki fotoaparata
Promjena zvukova za vrijeme rada
Možete postaviti zvuk koji fotoaparat proizvodi dok njime rukujete.
1 Pritisnite gumb MENU.
Gumb MENU
Odaberite
(Postavke)
2 pomoću
V na kontrolnom
gumbu i pritisnite z.
(Glavne postavke) pomoću v/V/b/B na
3 Odaberite
kontrolnom gumbu, zatim pritisnite [Zvučni signal] t željeni
način rada t z.
Zatvarač: Uključuje se zvuk okidača kada pritisnete gumb okidača.
VIsoko/Nisko: Uključuje se zvučni signal/zvuk okidača kada pritisnite
kontrolni gumb/okidač. Ako želite smanjiti jačinu zvuka, odaberite [Nisko].
Isključeno: Isključuje se zvučni signal/zvuk okidača.
44HR
Korištenje stavki u MENU
Prikazuju se dostupne funkcije za jednostavno postavljanje kada je fotoaparat u
načinu snimanja ili reprodukcije. Na zaslonu se prikazuju samo stavke koje su
dostupne za svaki način rada.
(Postavke) t [Glavne postavke] t [Pokretanje] kako biste
Odaberite
pokrenuli postavke na zadanu postavku.
gumb MENU za prikaz
1 Pritisnite
zaslona izbornika.
Gumb MENU
željenu stavku
2 Odaberite
izbornika v/V/b/B na
kontrolnom gumbu. Za vrijeme
reprodukcije potvrdite pritiskom
na z.
3 Pritisnite gumb MENU za isključivanje zaslona izbornika.
x MENU u načinu snimanja
Opis
Promjena postavki u skladu s odabranom scenom tijekom snimanja
filmova.
Veličina slike
Postavljanje veličine slike.
(
Način snimanja
Autom./
/
Visoka osjetljivost)
(
/
/
/
/
(
1280×720(kvalitetno)/
)
1280×720(standardno)/
VGA)
Odabir kontinuiranog načina snimanja.
(
Uobičajeno/
BRK±1.0EV)
EV
/
Brzo snimanje/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV,
Ručno podešavanje ekspozicije.
Promjena postavki fotoaparata
Stavka
Način snimanja filma
(–2,0EV do +2,0EV)
ISO
Odabir osjetljivosti na svjetlo.
(Autom./ISO 80 do ISO 3200)
45HR
Stavka
Opis
Balans bijele boje
Podešavanje tonova boja prema uvjetima osvjetljenja u okruženju.
(
Autom./
Dnevno svjetlo/
Oblačno/
Fluorescentna rasvjeta 1,
Fluorescentna rasvjeta 2,
Fluorescentna rasvjeta 3/n Svjetlo sa žarnom niti/
Bljeskalica/
Jedan dodir/
Post. rada jednim
dodirom)
Izoštravanje
Promjena načina izoštravanja.
(
Višestruki AF/
7.0 m/ )
Način mjerenja svjetla
Središnji AF/
Spot AF/1.0 m/3.0 m/
Podešavanje dijela objekta koji će se mjeriti kako bi se utvrdila
ekspozicija.
(
Višestruko/
Središnje/
Spot)
Prepoznavanje scena
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja i snimanje.
Osjetljivost otkr.
osmijeha
Postavljanje razine osjetljivosti za prepoznavanje osmjeha.
Otkrivanje lica
Odabir prioriteta subjekta za podešavanje izoštravanja kada se
koristi Otkrivanje lica.
(
(
(
Razina bljeskalice
Autom./
Napredno)
Velik osmijeh/
Normalan osmijeh/
Isključeno/
Autom./
Odrasli kao prioritet)
Blag osmijeh)
Djeca kao prioritet/
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
(-2,0EV do +2,0EV)
Smanjenje zatvaranja
očiju
Postavljanje funkcije smanjenja zatvaranja očiju.
Smanjenje ef. crvenih
očiju
Postavljanje smanjenja crvenih očiju.
DRO
Optimiziranje svjetline i kontrasta.
U boji
Promjena jasnoće slike ili dodavanje posebnih efekata.
Kontrast
Podešavanje kontrasta.
(
–/
Standardno/
+)
Oštrina
Podešavanje oštrine.
(
–/
Standardno/
+)
SteadyShot
Odabir načina rada bez zamućivanja.
(
(
(
(
(
(Postavke)
46HR
Autom./
Isključeno)
Autom./
Isključeno/
Uobič./
Snimanje/
Uključeno/
Isključeno)
DRO standard/
Žive boje/
Sepija/
Kontinuirano/
Promjena postavki fotoaparata.
DRO plus)
Crno-bijelo)
Isključeno)
x MENU u načinu prikaza
Stavka
Opis
(Dijaprojekcija)
Reprodukcija slijeda slika uz efekte i glazbu.
(Popis datuma)
Odabir popisa datuma za reprodukciju.
(Popis događaja)
Odabir grupe događaja za reprodukciju.
(Način prikaza)
Prebacivanje na način prikaza.
(
Prikaz datuma/
mape)
(Filtriranje prema
licima)
(Retuširanje)
Favoriti/
Prikaz
Reprodukcija slika filtriranih tako da odgovaraju određenim
uvjetima.
(
(Dodavanje/ukl.
Favorita)
Prikaz događaja/
Isključeno/
Osmijesi)
Svi ljudi/
Djeca/
Bebe/
Dodavanje slika u Favoriti ili uklanjanje slika iz Favoriti.
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Dodaj sve u rasponu
datuma*/
Ukloni sve u rasp. datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje prema svakom Način prikaza.
Retuširanje fotografija.
(
Obrezivanje/
Ispravak efekta crvenih očiju/
Maskiranje neoštrina/
Meko izoštravanje/
Djelomična
boja/
Riblje oko/
Križni filtar/
Radijalno zamućenje/
Retro/
Sretna lica)
(Višefunkc. prom.
veličine)
(Brisanje)
Promjena veličine slike prema upotrebi.
(
HDTV/
Blog/e-pošta)
Brisanje slika.
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Sve u rasponu datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje prema svakom Način prikaza.
(Zaštita)
Sprječavanje slučajnog brisanja
(
Ova slika/
Višestruke slike)
Dodavanje oznake za ispis svakoj slici koju želite ispisati u »Memory
Stick Duo«.
Ova slika/
Višestruke slike)
Ispis slika pomoću pisača kompatibilnog s PictBridge.
(
Ova slika/
Višestruke slike)
(Rotacija)
Rotiranje fotografija.
(Odabir mape)
Odabir mape za prikaz slika.
(Postavke)
Promjena postavki izvan postavki snimanja.
Promjena postavki fotoaparata
(
(Ispis)
47HR
Korištenje stavki
(Postavke)
Možete promijeniti zadane postavke.
(Postavke snimanja) se prikazuju samo kada su postavke unesene u načinu za
snimanje.
gumb MENU za prikaz
1 Pritisnite
zaslona izbornika.
Gumb MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnom
gumbu i pritisnite z.
željenu stavku pomoću v/V/b/B na kontrolnom
3 Odaberite
gumbu, zatim pritisnite z.
4 Pritisnite gumb MENU za isključivanje zaslona postavki.
48HR
Kategorija
Stavka
Opis
(Postavke
snimanja)
AF osvjetljivač
AF osvjetljivač osigurava svjetlo za lakše
izoštravanje objekata u tamnim okruženjima.
Mreža
Postavljanje prikazivanja mreže na zaslonu.
Digitalni zum
Odabir digitalnog zuma.
Konverzijska leća
Postavljanje odgovarajućeg izoštravanja kod
postavljanja konverzijske leće.
Autom. orijentacija
Kada se fotoaparat zarotira za snimanje portreta
(okomito), fotoaparat pohranjuje promjenu
položaja i prikazuje sliku u okomitom položaju.
Automatski pregled
Prikaz snimljene slike na zaslonu u trajanju od
dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
Kategorija
Stavka
Opis
(Glavne
postavke)
Zvučni signal
Odabir ili isključivanje zvuka koji fotoaparat
proizvodi dok njime rukujete.
Language Setting
Odabir jezika koji će se koristiti u stavkama
izbornika, upozorenjima i porukama.
Funkcijski vodič
Odabir prikazivanja/neprikazivanja vodiča kroz
funkcije pri rukovanju fotoaparatom.
Pokretanje
Pokretanje postavki na njihove zadane postavke.
Pokazni način rada
Postavljanje prikaza demonstracije snimanja
osmijeha i Prepoznavanje scena.
COMPONENT
Odabir vrste izlaznog video signala prema
spojenom televizoru.
Videoizlaz
Postavljanje izlaznog video signala spojene video
opreme prema sustavu boja televizora.
Prikaz širokog zuma
Reprodukcija fotografija u omjeru 4:3 ili 3:2 kao
fotografije omjera 16:9 na televizoru visoke
rezolucije (HDTV).
USB povezivanje
Odabir načina USB kod povezivanja fotoaparata
s računalom ili pisačem kompatibilanim s
PictBridge pomoću kabela za višenamjenski
terminal.
Preuzimanje glazbe
Promjena glazbenih datoteka pomoću »Music
Transfer«.
Formatiranje glazbe
Brisanje svih datoteka pozadinske glazbe koje se
nalaze u fotoaparatu.
(Alat mod.
»Memory Stick«)
(Postavke sata)
Formatiranje »Memory Stick Duo«.
Stvar. mape za sn.
Stvaranje mape u »Memory Stick Duo« za
snimanje slika.
Prom. mape za sn.
Promjena mape koja se trenutno koristi za
snimanje slika.
Izbr. mapu za snim.
Brisanje mapa u »Memory Stick Duo«.
Kopiranje
Kopiranje svih slika u internoj memoriji na
»Memory Stick Duo«.
Broj datoteke
Odabir metode dodjele broja datoteka slikama.
Format
Formatiranje interne memorije.
Broj datoteke
Odabir metode dodjele broja datoteka slikama.
Postavka područja
Podešavanje vremena na lokalno vrijeme
odabranog područja.
Postav. dat. i vrem.
Postavljanje datuma i vremena.
Promjena postavki fotoaparata
(Alat interne
memorije)
Format
49HR
Ostalo
Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu
Ikone se prikazuju na zaslonu kako bi pokazale status fotoaparata.
Možete promijeniti prikaz zaslona pomoću DISP (prikaz zaslona) na kontrolnom
gumbu (stranica 25).
Snimanje fotografija
A
Zaslon
Značenje
Preostalo baterije
Upozorenje o niskoj
razini napunjenosti
baterije
Veličina slike
• Ikone su ograničene na način rada
(Jednostavno snimanje).
Odabir scene
Snimanje filmova
Kotačić za odabir načina
rada (Inteligentno autom.
podeš., Programska
automatika)
Ikona Prepoznavanje
scena
Način snimanja filma
Balans bijele boje
Reprodukcija
Način mjerenja svjetla
SteadyShot
Upozorenje o trešnji
Prepoznavanje scena
DRO
Kontrast
Oštrina
50HR
Zaslon
Značenje
Zaslon
Značenje
Indikator Osjetljivost
otkr. osmijeha
2009 1 1
9:30 AM
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju slike
bB BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje jačine zvuka
Raspon zumiranja
C
U boji
Zaslon
Značenje
Povezivanje s PictBridge
Mapa za snimljene stavke
Način prikaza
Mapa za stavke za
reprodukciju
Filtriranje prema licima
Favoriti
96
Broj slika koje se mogu
snimiti
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
100Min
Vrijeme raspoloživo za
snimanje
Zaštita
Medij za snimanje/
reprodukciju (»Memory
Stick Duo«, interna
memorija)
Narudžba za ispis
(DPOF)
PMB prijenos
Promjena mape
Zumiranje reprodukciji
AF osvjetljivač
B
Zaslon
Značenje
Smanjenje efekta crvenih
očiju
z
AE/AF lokot
Način mjerenja svjetla
ISO400
ISO broj
Način rada s bljeskalicom
NR mala brzina zatvarača
Punjenje bljeskalice
125
Brzina zatvarača
F3.5
Vrijednost otvora blende
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
1.0 m
Vrijednost za poluručni
način rada
ISO 400
ISO broj
Ostalo
Indikator za okvir
traženja raspona AF
Balans bijele boje
Makrosnimanje
SNIMANJE
Na čekanju
Snimanje filma/stanje
pripravnosti kod
snimanja filma
0:12
Vrijeme snimanja (m:s)
101-0012
Broj mape-datoteke
51HR
D
Zaslon
Značenje
Samookidač
C:32:00
Prikaz
samodijagnosticiranja
Odredište
Upozorenje o
pregrijavanju
Konverzijska leća
Otkrivanje lica
Brzo snimanje/Skup
ekspozicije
Datoteka za upravljanje
je puna
Okvir traženja raspona
AF
Oznaka za spot mjerenje
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
500
Brzina zatvarača
F3.5
Vrijednost otvora blende
Povezivanje s PictBridge
N
Reprodukcija
Traka reprodukcije
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Prikaz dužine i širine
Histogram
•
se pojavljuje kada
je onemogućen prikaz
histograma.
Jačina zvuka
52HR
Naučite više o fotoaparatu (»Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«)
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«, koji detaljno objašnjava korištenje
fotoaparata, nalazi se na CD-ROM-u (isporučeno). U njemu potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
• Potreban vam je Adobe Reader da biste pročitali »Priručnik za fotoaparat
Cyber-shot«. Ako on nije instaliran na vašem računalu, možete ga preuzeti na
web-stranici http://www.adobe.com/
x Za korisnike sustava Windows
1
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
2
Pritisnite »Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«.
U isto se vrijeme instalira i »Prošireni
vodič za fotoaparat Cyber-shot« koji
sadrži informacije o dodacima za
fotoaparat.
3
Pokrenite »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« preko
prečice na radnoj površini.
x Za korisnike sustava Macintosh
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
2
Odaberite mapu [Handbook] (Priručnik) i kopirajte
»Handbook.pdf« pohranjen u mapi [HR] na računalo.
3
Kada se kopiranje dovrši, dva puta pritisnite
»Handbook.pdf«.
Ostalo
1
53HR
Rješavanje problema
Ako imate problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
1 Provjerite stavke navedene ispod i pročitajte »Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot« (PDF).
Ako se na zaslonu prikaže šifra poput »C/E:ss:ss«, pogledajte
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«.
2 Uklonite bateriju, pričekajte oko jedne minute, vratite bateriju i
uključite fotoaparat.
3 Pokrenite postavke (stranica 48).
4 Obratite se prodavaču Sony proizvoda ili lokalnom ovlaštenom
servisu Sony proizvoda.
Kod popravljanja fotoaparata s internom memorijom ili funkcijom glazbenih
datoteka, provjerit će se minimalna količina podataka potrebna za provjeru i
uklanjanje simptoma kvara. Sony neće kopirati ili spremiti te podatke.
Baterija i napajanje
Ne mogu umetnuti bateriju.
• Ispravno umetnite bateriju tako da pritisnete polugu za izbacivanje baterije
(stranica 13).
Ne mogu uključiti fotoaparat.
• Nakon što umetnete bateriju u fotoaparat, fotoaparatu će možda trebati nekoliko
trenutaka da se uključi.
• Ispravno umetnite bateriju (stranica 13).
• Baterija je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju (stranica 11).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
• Koristite preporučenu vrstu baterija.
Napajanje se iznenada isključuje.
• Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, napajanje se može automatski isključiti
kako bi se zaštitio fotoaparat. U tom slučaju na LCD zaslonu se prije isključivanja
napajanja prikazuje poruka.
• Ako fotoaparatom ne rukujete otprilike 3 minute dok je napajanje uključeno, on se
automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite
fotoaparat (stranica 15).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
54HR
Indikator razine napunjenosti baterije nije točan.
• Količina energije u bateriji će se brzo istrošiti, a stvarna preostala razina napunjenosti
baterije će biti niža nego što pokazuje indikator u sljedećim slučajevima:
– Kada koristite fotoaparat pri iznimno visokim ili niskim temperaturama.
– Ako često koristite bljeskalicu i zum.
– Ako često uključujete i isključujete fotoaparat.
– Ako svjetlinu zaslona postavite na višu vrijednost pomoću postavke DISP (prikaz
zaslona).
• Došlo je do razlike između vrijednosti koju pokazuje indikator napunjenosti baterije i
stvarne razine napunjenosti baterije. Bateriju jednom do kraja ispraznite i napunite je
kako biste ispravili vrijednost koju pokazuje indikator.
• Baterija je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju (stranica 11).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Ne mogu puniti bateriju dok je u fotoaparatu.
• Bateriju ne možete puniti pomoću AC adaptera (prodaje se zasebno). Bateriju
napunite pomoću punjača za baterije (isporučeno).
Lampica CHARGE treperi dok se baterija puni.
• Uklonite i vratite bateriju te provjerite jeste je pravilno umetnuli.
• Temperatura možda nije primjerena za punjenje. Pokušajte ponovno napuniti bateriju
unutar primjerenog raspona temperature (10°C do 30°C).
Snimanje fotografija/filmova
Ne mogu snimati slike.
• Provjerite koliko ima slobodnog prostora u internoj memoriji ili na »Memory Stick
Ostalo
Duo« (stranice 27, 31) . Ako je puna, učinite nešto od sljedećeg:
– Izbrišite nepotrebne slike (stranica 35).
– Promijenite »Memory Stick Duo«.
• Ne možete snimati slike dok se bljeskalica puni.
• Kada snimate fotografiju, postavite kotačić za biranje načina rada na postavku koja
nije
(Snimanje filma).
• Kada snimate filmove, kotačić za odabir načina rada postavite na
(Snimanje filma).
• Možete snimati filmove veličine [1280×720] na »Memory Stick PRO Duo«. Kada
koristite medij za snimanje koji nije »Memory Stick PRO Duo«, veličinu filmske slike
postavite na [VGA].
• Fotoaparat je u demonstracijskom načinu rada snimanja osmijeha. Postavite [Pokazni
način rada] na [Isključeno].
Na slici se pojavljuju bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge crte ili slika izgleda
crvenkasto.
• Ova se pojava naziva nastajanje mrlja. To ne predstavlja kvar.
55HR
Prikaz slika
Ne mogu reproducirati slike.
• Pritisnite gumb
(reprodukcija) (stranica 18).
• Na računalu je promijenjen naziv mape/datoteke.
• Ne postoji jamstvo za reprodukciju datoteka na ovom fotoaparatu koje sadrže slike
obrađene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u načinu rada USB. Izbrišite USB vezu.
• Možda nećete moći reproducirati neke slike spremljene na »Memory Stick Duo« koje
su snimljene drugim fotoaparatima. Reproducirajte te slike u Prikaz mape
(stranica 34).
• Uzrok ovome je kopiranje slika s računala na »Memory Stick Duo« bez korištenja
»PMB«. Reproducirajte te slike u Prikaz mape (stranica 34).
56HR
Mjere opreza
Nemojte koristiti/pohranjivati
fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućim, hladnim ili vlažnim
•
•
•
•
mjestima
Na primjer, u automobilu parkiranom na
suncu, kućište fotoaparata se može
deformirati, a to može uzrokovati kvar.
Pod izravnim sunčevim svjetlom ili u
blizini grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i
deformirati se, a to može uzrokovati kvar.
Na mjestu podložnom jakoj trešnji
U blizini jakog magnetskog zračenja
Na pjeskovitim i prašnjavim mjestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili
prašina. To može uzrokovati kvar na
fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj
kvar se ne može popraviti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Obrišite površinu zaslona pomoću
kompleta za čišćenje LCD zaslona
(prodaje se zasebno) kako biste uklonili
otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje leće
Leću obrišite mekom tkaninom kako biste
uklonili otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Fotoaparat je namijenjen za korištenje pri
temperaturama u rasponu između 0°C i
40°C. Snimanje na iznimno hladnim ili
vrućim mjestima, gdje temperature izlaze iz
navedenog raspona, se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat donese iz hladne u toplu
prostoriju, unutar fotoaparata ili na njemu
može doći do kondenzacije vlage.
Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar
fotoaparata.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte otprilike
sat vremena dok vlaga ne ispari.
Napominjemo sljedeće: ako pokušate
snimati dok unutar leće još ima vlage,
nećete moći snimiti jasne slike.
O rezervnoj internoj punjivoj
bateriji
Ovaj fotoaparat ima internu punjivu
bateriju koja održava datum i vrijeme i
druge postavke, neovisno o tome je li
fotoaparat uključen.
Ova punjiva baterija se stalno puni dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako
fotoaparat koristite samo kraće vremensko
razdoblje i ako ga uopće ne koristite
otprilike mjesec dana, ta baterija će se
potpuno isprazniti. U tom slučaju,
obavezno napunite ovu punjivu bateriju
prije korištenja fotoaparata.
Međutim, čak i ako se ova punjiva baterija
ne napuni, i dalje možete koristiti
fotoaparat, ali neće se prikazivati datum i
vrijeme.
Metoda punjenja rezervne interne punjive
baterije
Umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat,
a zatim fotoaparat ostavite isključen
24 sata.
Ostalo
Površinu fotoaparata očistite krpom koju
se lagano navlažili vodom, a zatim obrišite
suhom tkaninom. Za sprječavanje
oštećenja završne obrade ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim
proizvodima, kao što su razrjeđivač,
benzin, alkohol, tkaninama za
jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama za sunčanje ili
insekticidima.
– Nemojte dodirivati fotoaparat ako imate
ostataka bilo čega od gore navedenih
tvari na rukama.
– Ne ostavljajte fotoaparat dulje vrijeme
izložen gumi ili plastici.
O radnim temperaturama
57HR
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Slikovni uređaj: 7,79 mm (vrsta 1/2,3) CCD u
boji, filtar za primarne boje
Ukupni broj piksela fotoaparata:
približno 12,4 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
približno 10,1 megapiksela
Leća: Carl Zeiss Vario-Tessar ×10 zum
f = 6,3 mm – 63,0 mm (38 mm – 380 mm
(jednako filmu od 35 mm))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Kod snimanja filmova (16:9): 39 mm –
390 mm
Kod snimanja filmova (4:3): 47 mm –
470 mm
Kontrola ekspozicije: automatska ekspozicija,
ručna ekspozicija, Odabir scene (10 načina
rada)
Balans bijele boje: automatski, dnevno svjetlo,
oblačno, fluorescentno svjetlo 1,2,3,
svjetlo sa žarnom niti, bljeskalica, Jedan
dodir
Interval snimanja za brzo snimanje: 0,57
sekundi
Format datoteke:
Fotografije: podržava JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) i DPOF
Filmovi: MPEG4 Visual
Medij za snimanje: Interna memorija
(približno. 11 MB), »Memory Stick Duo«
Bljeskalica: Domet bljeskalice (ISO
osjetljivost (Indeks preporučene
ekspozicije) postavljena na Auto):
Pribl. 0,2 m do 7,0 m (W)/
pribl. 0,9 m do 5,5 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
Višenamjenski terminal Type2b (AV-out(SD/
HD Component)/USB/DC-in):
Video izlaz
Audio izlaz (Stereo)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(kompatibilan s USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD ploča:
7,5 cm (vrsta 3,0) pogon TFT
Ukupni broj točaka: 230 400 (960 × 240)
točaka
58HR
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Punjive baterije
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (prodaje se zasebno), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (prodaje se
zasebno), 4,2 V
Potrošnja energije (kod snimanja): 1,1 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura za pohranu: –20°C do +60°C
Dimenzije:
107,3 × 68,7 × 47,1 mm (Š/V/D, bez
izbočina)
Težina (uključujući NP-BG1 bateriju i
»Memory Stick Duo«): Približno. 279 g
Mikrofon: Monotički
Zvučnik: Monotički
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
BC-CSGD/BC-CSGE punjač za
baterije
Energetski zahtjevi: AC 100 V do 240 V,
50/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,25 A
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura za pohranu: –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 83 × 55 × 24 mm (Š/V/D)
Težina: Približno. 55 g
Punjive baterije NP-BG1
Baterija koja se koristi: Litij-ionska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Najveća jakost struje punjenja: 1,44 A
Najveći napon punjenja: DC 4,2 V
Kapacitet:
tipično: 3,4 Wh (960 mAh)
minimalno: 3,3 Wh (910 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sljedeći zaštitni znakovi zaštitni su
•
•
•
•
•
znakovi tvrtke Sony Corporation.
, »Cyber-shot«, »Memory
Stick«,
, »Memory Stick PRO«,
, »Memory Stick
Duo«,
, »Memory Stick
PRO Duo«,
,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
, »Memory Stick
Micro«, »MagicGate«,
,
»PhotoTV HD«, »Info LITHIUM«
Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista registrirani su zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim
državama.
Macintosh i Mac OS zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple
Inc.
Intel, MMX i Pentium zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
Adobe i Reader zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe
Systems Incorporated u SAD-u i/ili
drugim državama.
Osim navedenog, nazivi sustava i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, općenito, zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitnih znakovi njihovih
autora ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili ® se ne koriste u svim slučajevima u
ovom priručniku.
Ostalo
59HR
Română
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc
sau de incendii, nu expuneţi aparatul
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE
CU PRIVIRE LA
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL!
PENTRU A EVITA
PERICOLUL DE
INCENDIU SAU DE
ELECTROCUTARE,
URMAŢI ÎNTOCMAI
ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
În cazul în care forma ștecărului nu
permite introducerea sa în priza de
curent, folosiţi un adaptor potrivit
configuraţiei prizei.
2RO
ATENŢIONARE
[ Acumulatorul
În cazul în care acumulatorul nu este mânuit
corect, acesta poate exploda, poate declanșa
un incendiu sau poate cauza arsuri de natură
chimică. Reţineţi următoarele atenţionări.
• Nu îl dezasamblaţi.
• Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la
șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi
lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
• Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului
și nu lăsaţi obiecte din metal să intre în
contact cu acestea.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperatură
înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia
directă a razelor solare sau într-o mașină
parcată în soare.
• Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc.
• Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate
sau care prezintă scurgeri.
• Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
care poate încărca acumulatorul.
• Ţineţi acumulatorul departe de accesul
copiilor mici.
• Menţineţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau
echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna
după cum se specifică în instrucţiuni.
[ Încărcătorul de baterie
Chiar dacă ledul CHARGE nu este aprins,
încărcătorul nu este deconectat de la priza de
curent CA atâta timp cât fișa sa este introdusă
în priza de perete. Dacă apar probleme în
timpul utilizării încărcătorului, opriţi imediat
alimentarea acestuia cu electricitate prin
scoaterea fișei din priza de curent.
Pentru clienţii din Europa
[ Notă pentru clienţii din ţările care
aplică Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC și siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
probleme de service sau garanţie, vă rugăm să
consultaţi adresele indicate în documentele
separate de service sau de garanţie.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că
respectă limitele indicate în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
[ ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
[ Notă
Dacă electricitatea statică sau
electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și conectaţi
din nou cablul (USB etc.).
[ Dezafectarea echipamentelor
electrice si electronice vechi (Se
aplica pentru tarile membre ale
uniunii europene si pentru alte
tari europene cu sisteme de
colectare separata)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indica faptul ca acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice si
electronice. Asigurându-va ca acest produs
este dezafectat in mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului si a sanatatii umane, daca
produsul ar fi fost dezafectat in mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, va rugam sa contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră, serviciul
de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
RO
3RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate
de către manipularea și eliminarea greșită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită
o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de
service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deșeuri electrice și
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria , serviciul de
preluare a deșeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
4RO
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului foto ............................................................ 7
Pregătire
...................................................................................... 9
Verificarea accesoriilor livrate ........................................................................ 9
Identificarea componentelor ....................................................................... 10
Încărcarea acumulatorului........................................................................... 11
Introducerea acumulatorului/unui „Memory Stick Duo” (se vinde separat)...... 13
Setarea ceasului........................................................................................ 16
Fotografiere/vizualizare imagini
.................... 18
Fotografiere imagini.................................................................................... 18
Vizualizarea imaginilor................................................................................. 19
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
................................... 20
Afișarea minimă a indicatorilor (Fotografiere facilă)........................................ 20
Detectarea zâmbetelor și fotografierea automată (Declanșator zâmbet)......... 21
Detectarea automată a condiţiilor de fotografiere (Recunoaștere scenă) ....... 22
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţie feţe) .............................................. 24
Fotografierea prim-planurilor (Macro) ........................................................... 25
Utilizarea temporizatorului ........................................................................... 25
Alegerea unui mod bliţ ............................................................................... 26
Schimbarea afișajului ecranului ................................................................... 26
Alegerea dimensiunii imaginii pentru utilizare................................................ 27
Utilizarea modului de fotografiere conform scenei (Selectare scenă) ............. 28
Fotografiere în Programare auto.................................................................. 30
Fotografiere cu o expunere dorită (Fotografiere cu expunere manuală).......... 30
Filmarea .................................................................................................... 31
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
...................................... 33
Vizualizarea unei imagini mărite (Redare cu zoom) ....................................... 33
Căutarea unei imagini (Index imagini)........................................................... 33
Vizualizarea imaginilor statice împreună cu muzică (Prezentare imagini) ......... 34
Alegerea formatului de afișare (Mod vizualizare) ........................................... 35
5RO
Ștergere imagini
............................................................................ 36
Ștergere imagini ......................................................................................... 36
Ștergere toate imaginile (Format) ................................................................. 37
Conectarea la alte dispozitive
.............................................. 38
Vizualizarea imaginilor pe un televizor........................................................... 38
Imprimarea imaginilor statice ....................................................................... 39
Utilizarea aparatului foto împreună cu un computer ...................................... 41
Schimbare setări aparat foto
................................................ 45
Schimbare sunete de funcţionare ............................................................... 45
Utilizarea elementelor MENU....................................................................... 46
Utilizarea elementelor
(Setări)................................................................ 49
Altele ..................................................................................................... 51
Lista pictogramelor afișate pe ecran ............................................................ 51
Mai multe detalii despre aparatul foto („Manual de utilizare a Cyber-shot”) ..... 54
Ghid de depanare...................................................................................... 55
Precauţii .................................................................................................... 58
Specificaţii ................................................................................................. 59
6RO
x Note privind utilizarea aparatului foto
Memoria internă și copia de
siguranţă „Memory Stick Duo”
Nu opriţi aparatul foto, nu scoateţi
acumulatorul sau „Memory Stick Duo” în
timp ce ledul de acces este aprins. Altfel,
datele de pe memoria internă sau
„Memory Stick Duo” se pot deteriora.
Asiguraţi-vă că aţi făcut o copie de
siguranţă pentru a vă proteja datele.
Despre gestionarea fișierelor
Când introduceţi un „Memory Stick Duo”
fără un fișier de gestionare și porniţi
aparatul foto, o parte din capacitatea
„Memory Stick Duo” este utilizată
automat pentru crearea fișierului de
gestionare. Efectuarea următoarei
operaţiuni este posibil să dureze.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a începe înregistrarea, faceţi o
•
•
•
•
•
•
•
înregistrare de probă pentru a vă asigura
că aparatul foto funcţionează corect.
Aparatul foto nu etanșat împotriva
prafului, stropilor sau apei. Citiţi
„Precauţii” (pagina 58) înainte utilizarea
aparatului foto.
Evitaţi expunerea aparatului foto la apă.
Dacă apa intră în aparatul foto, poate
apărea o defecţiune. În unele cazuri,
aparatul foto nu poate fi reparat.
Nu îndreptaţi aparatul foto spre soare sau
lumină puternică. Acest lucru poate
cauza o defecţiune aparatului foto.
Nu utilizaţi aparatul foto în locaţii unde
sunt generate frecvenţe radio puternice
sau unde se emit radiaţii. Altfel, aparatul
foto nu va înregistra sau reda
corespunzător imaginile.
Utilizarea aparatului foto în locaţii cu
nisip sau praf poate cauza defecţiuni.
Dacă apare condensarea umezelii,
îndepărtaţi-o înainte de utilizarea
aparatului foto (pagina 58).
Nu scuturaţi sau loviţi aparatul foto.
Acest lucru poate cauza o defecţiune și
este posibil să nu puteţi înregistra
imagini. Mai mult, mediul de înregistrare
poate deveni inutilizabil sau imaginile se
pot deteriora.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de
utilizare. Căldura emanată de bliţ poate
decolora impurităţile sau poate cauza
lipirea lor de suprafaţa bliţului, rezultând
o emisie luminoasă insuficientă.
Note privind ecranul LCD și
obiectivul
• Ecranul LCD este produs cu o tehnologie
extrem de precisă astfel încât 99,99%
dintre pixeli sunt operaţionali efectiv.
Totuși, este posibil ca mici puncte negre
și/sau luminoase (albe, roșii, albastre sau
verzi) să apară pe ecranul LCD. Aceste
puncte reprezintă un rezultat normal al
procesului de fabricaţie și nu afectează
înregistrarea.
• Când nivelul acumulatorului devine
scăzut, este posibil ca obiectivul să nu se
mai miște. Introduceţi un acumulator
încărcat și porniţi aparatul foto din nou.
Despre temperatura aparatului
foto
Aparatul foto și acumulatorul se pot
încălzii datorită utilizării continue, dar
acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia de supraîncălzire
În funcţie de temperatura aparatului foto și
acumulatorului, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea se poate
opri automat pentru a proteja aparatul
foto.
Un mesaj va fi afișat pe ecranul LCD
înainte ca alimentarea să se oprească sau
nu mai puteţi înregistra filme.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
• Aparatul foto este în conformitate cu
standardul universal DCF (Design rule
for Camera File system) stabilit de către
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony nu garantează redarea imaginilor
înregistrate sau editate cu alt echipament
sau redarea cu alt echipament a
imaginilor înregistrate cu acest aparat
foto.
7RO
Avertisment privind drepturile de
autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video și alte materiale pot fi protejate de
dreptul de autor. Înregistrarea
neautorizată a unor astfel de materiale
poate să contravină prevederilor legilor
dreptului de autor.
Nu se oferă despăgubiri pentru
conţinutul deteriorat sau
înregistrarea nereușită
Sony nu poate oferi despăgubiri pentru
înregistrări nereușite sau conţinut
înregistrat deteriorat datorat unei
defecţiuni a aparatului foto sau suportului
de înregistrare, etc.
8RO
Pregătire
Verificarea accesoriilor livrate
• Încărcător acumulator BC-CSGD/
BC-CSGE (1)
x Utilizarea curelei de mână
și a capacului obiectivului
Atașaţi cureaua și introduceţi mâna prin
ea pentru a preveni deteriorarea
aparatului foto prin scăparea lui.
Bridă pentru
curea de mână
• Cablu de alimentare (1)
• Acumulator reîncărcabil NP-BG1 (1)/
Cârlig pentru
cureaua capacului
obiectivului
Pregătire
(nu este furnizat în S.U.A sau Canada)
Carcasă baterie (1)
• USB, cablu A/V pentru terminal
multifuncţional (1)
• Curea de mână (1)
• Capac obiectiv (1)
• CD-ROM (1)
– Aplicaţie software Cyber-shot
– „Manual de utilizare a Cyber-shot”
– „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”
• Manual de instrucţiuni (acest manual)
(1)
9RO
Identificarea componentelor
A Buton
(Zâmbet)
B Buton ON/OFF (Alimentare)
C Selector moduri
D Buton declanșator
Pregătire
E Pentru fotografiere: cursor W/T
Pentru vizualizare: cursor
(Zoom redare)/ cursor (Index)
F Microfon
G Bliţ
H Cârlig pentru cureaua capacului
obiectivului
I Led temporizator/Led declanșator
zâmbet/Iluminator AF
J Obiectiv
K Ecran LCD
L Difuzor
M Bridă pentru curea de mână
N Buton
(Redare)
O Buton control
Meniu pornit: v/V/b/B/z
Meniu oprit: DISP/ / /
P Buton (Șterge)
Q Buton MENU
R Montură trepied
• Utilizaţi un trepied cu un șurub mai
mic de 5,5 mm în lungime. Altfel, nu
puteţi menţine ferm aparatul foto și îl
puteţi deteriora.
Partea inferioară
10RO
S Acumulator/capac „Memory Stick
Duo”
T Fantă introducere acumulator
U Fantă „Memory Stick Duo”
V Conector multiplu
W Cursor de scoatere a
acumulatorului
X Led de acces
Încărcarea acumulatorului
acumulatorul în
1 Introduceţi
încărcătorul acumulatorului.
•
Puteţi încărca acumulatorul chiar
dacă este încărcat parţial.
la priza de
2 Conectaţi-l
perete.
Pentru clienţii din S.U.A. și Canada
Pregătire
Acumulator
Conector
Dacă continuaţi încărcarea
acumulatorului pentru încă o
oră după ce ledul CHARGE
se stinge, încărcarea va dura
puţin mai mult (încărcat
complet).
Led CHARGE
Aprins: Încarcă
Stins: Încărcare completă
(încărcare normală)
Led CHARGE
Pentru clienţii din ţări/regiuni din afara S.U.A
și Canada
Cablu de
alimentare
Led CHARGE
încărcarea este completă, deconectaţi
3 Când
încărcătorul acumulatorului.
11RO
x Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Durata de încărcare normală
Aprox. 330 min.
Aprox. 270 min.
Note
• Tabelul de mai sus ilustrează durata necesară pentru încărcarea unui acumulator epuizat la
Pregătire
o temperatură de 25°C. Încărcarea poate dura mai mult în funcţie de condiţiile de utilizare
și circumstanţele.
• Conectaţi încărcătorul acumulatorului la cea mai apropiată priza de perete.
• Când încărcarea este completă, deconectaţi cablul de alimentare din priza de perete și
scoateţi acumulatorul din încărcătorul acumulatorului.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi acumulatorul sau încărcătorul acumulatorului original Sony.
x Durata de viaţă a acumulatorului și numărul de imagini pe
care le puteţi înregistra/vizualiza
Durata de viaţă a
acumulatorului (min.)
Nr. de imagini
Fotografiere imagini
statice
Aprox. 145
Aprox. 290
Vizualizare imagini statice
Aprox. 320
Aprox. 6400
Metoda de măsurare este bazată pe standardul CIPA standard. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Notă
• Durata de viaţă a acumulatorului și numărul de imagini statice poate varia în funcţie de
setările aparatului foto.
zUtilizarea aparatului foto în străinătate
Puteţi utiliza aparatul foto, încărcătorul acumulatorului (livrat) și Adaptorul CA
AC-LS5K (se vinde separat) în orice ţară sau regiune unde sursa de alimentare este
cuprinsă între 100 V și 240 V CA, 50/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic. (convertor de voiaj). Acest lucru poate cauza
disfuncţionalităţi.
12RO
Introducerea acumulatorului/unui
„Memory Stick Duo” (se vinde
separat)
1 Deschideţi capacul.
Pregătire
„Memory Stick
2 Introduceţi
Duo” (se vinde separat).
Cu partea terminalului îndreptată spre
LCD, introduceţi „Memory Stick
Duo” până când face clic în locaș.
3 Introduceţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul apăsând
cursorul în direcţia săgeţii.
4 Închideţi capacul.
13RO
Pregătire
x „Memory Stick” pe care îl
puteţi utiliza
x Când nu este introdus
niciun „Memory Stick Duo”
„Memory Stick Duo”
Imaginile sunt stocate pe memoria
internă a aparatului foto (aproximativ
11 MB).
Pentru a copia imaginile din memoria
internă pe un „Memory Stick Duo”,
introduceţi „Memory Stick Duo” în
aparatul foto, apoi alegeţi MENU t
(Setări) t
(Instrument
„Memory Stick”) t [Copiază].
Puteţi utiliza de asemenea un „Memory
Stick PRO Duo” sau „Memory Stick PROHG Duo” cu aparatul foto.
Pentru informaţii suplimentare privind
numărul de imagini/durata de înregistrare,
consultaţi paginile 28, 32. Alte tipuri de
„Memory Stick” sau carduri de memorie
nu sunt compatibile cu acest aparat foto.
„Memory Stick”
Nu puteţi utiliza un „Memory Stick” cu
aparatul foto.
x Pentru a scoate „Memory
Stick Duo”
Led de acces
Asiguraţi-vă că ledul de acces nu
este aprins, apoi apăsaţi o singură
dată „Memory Stick Duo”.
Notă
• Nu scoateţi niciodată „Memory Stick
Duo”/acumulatorul când ledul de acces
este aprins. Acest lucru poate provoca
deteriorarea datelor din „Memory Stick
Duo”/memoria internă.
14RO
x Pentru a scoate
acumulatorul
Cursor de scoatere a acumulatorului
Glisaţi maneta de scoatere a acumulatorului.
Nu scăpaţi acumulatorul.
x Verificarea autonomiei
rămase a acumulatorului
Un indicator al autonomiei rămase
apare în partea stânga sus a ecranului
LCD.
Ridicat
Scăzut
Note
•
•
•
•
apare indicatorul corect de autonomie
rămasă.
Indicatorul de autonomie rămasă este
posibil să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
Dacă acumulatorul NP-FG1 (se vinde
separat) este utilizat, indicatorul de
minute este afișat după indicatorul de
autonomie rămasă.
Capacitatea acumulatorului scade cu
timpul și în urma utilizărilor repetate.
Când durata de funcţionare la o încărcare
scade semnificativ, acumulatorul trebuie
înlocuit. Achiziţionarea unui nou
acumulator.
Dacă aparatul foto este pornit și nu
operaţi asupra lui pentru aproximativ
3 minute, aparatul foto se oprește
automat (Funcţia de oprire automată a
alimentării).
Pregătire
• Durează aproximativ un minut până când
15RO
Setarea ceasului
butonul ON/OFF
1 Apăsaţi
(Alimentare).
Aparatul foto este pornit.
• Este posibil ca pornirea să dureze și
să permită efectuarea de operaţiuni.
Pregătire
Buton ON/OFF (Alimentare)
un element de
2 Alegeţi
setare cu v/V pe pe
butonul de control, apoi
apăsaţi z.
Format dată și oră: Alegeţi formatul
de afișare a datei și orei.
Ora de vară: Alegeţi Ora de vară
Activat/Dezactivat
Dată și oră: Setează data și ora.
Butonul
de
control
valoarea numerică și setarea dorită cu
3 Setează
v/V/b/B, apoi apăsaţi z.
•
16RO
Miezul nopţii este afișat ca 12:00 AM, iar miezul zilei ca 12:00 PM.
4 Alegeţi [Salt la urm.], apoi apăsaţi z.
zona dorită cu b/B de
5 Alegeţi
pe butonul de control, apoi
apăsaţi z.
Pregătire
6 Alegeţi [OK], apoi apăsaţi z.
Notă
• Aparatul foto nu are o funcţie de afișare a datei pe imagini. Prin utilizarea „PMB” din
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imaginile cu data.
x Setarea datei și orei din nou
Apăsaţi butonul MENU, apoi alegeţi
(Setări) t
(Setări ceas) (pagina 50).
17RO
Fotografiere/vizualizare imagini
Fotografiere imagini
aparatul foto la
1 Setaţi(Autoreglare
inteligentă),
apoi apăsaţi butonul ON/
OFF (Alimentare).
Pentru a înregistra filme, setaţi
selectorul mod la
(Mod film)
(pagina 31).
Buton ON/OFF
(Alimentare)
Fotografiere/vizualizare imagini
aparatul foto
2 Menţineţi
nemișcat conform ilustraţiei.
•
Mișcaţi cursorul W/T (Zoom) spre T
pentru a face zoom și spre W pentru a
face zoom înapoi.
Mișcând ușor cursorul se va face un
zoom încet iar mișcând cursorul
complet, zoom-ul se va face rapid.
butonul declanșator
3 Apăsaţi
la jumătate pentru a focaliza.
este afișat pentru a indica
funcţionarea SteadyShot. Când
imaginea este focalizată, se aude un bip
iar indicatorul z se aprinde. Cea mai
scurta distanţă de fotografiere este de
aproximativ 2 cm (W)/90 cm (T) (de la
obiectiv).
complet butonul
4 Apăsaţi
declanșator.
Imaginea este înregistrată.
18RO
Selector moduri
Cursor W/T (Zoom)
Partea T
Partea
W
Buton declanșator
marcaj
SteadyShot
Blocare
AE/AF
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
Este afișată ultima imagine înregistrată.
• Când imaginile de pe „Memory Stick
Duo” înregistrate cu alte aparate foto
nu pot fi redate cu acest aparat foto,
vizualizaţi imaginile în [Vizualizare
folder] (pagina 35).
(Redare)
x Alegerea imaginii următoare/
anterioare
Alegeţi o imagine cu B (următor)/
b (anterior) de pe butonul de control.
Butonul
de
control
Fotografiere/vizualizare imagini
Buton
x Ștergerea unui imagini
1 Apăsaţi butonul (Șterge).
2 Alegeţi [Această imagine] cu v de pe
butonul de control, apoi apăsaţi z.
x Revenirea la fotografierea
imaginilor
Apăsaţi butonul declanșator la jumătate.
x Închideţi aparatul foto
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
Butonul de control
Buton
(Șterge)
19RO
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Afișarea minimă a indicatorilor
(Fotografiere facilă)
Acest mod utilizează numărul minim de setări. Dimensiunea textului crește iar
indicatorii devin mai ușor de vizualizat.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi(Fotografiere
facilă).
Acţiune
Cum să schimbaţi
Temporizator
Apăsaţi
pe butonul de control t Alegeţi [Temporizator 10 s] sau
[Temporizator dezactivat].
Dimens. imag.
Apăsaţi MENU t Alegeţi [Mare] sau [Mică] din [Dimens. imag.].
Bliţ
Apăsaţi
pe butonul de control t Alegeţi [Bliţ auto] sau [Bliţ
dezactivat]/Apăsaţi MENU t [Bliţ] t Alegeţi [Auto] sau
[Dezactivat].
zDespre modul Vizualizare facilă
Când apăsaţi butonul
(Redare) cu comutatorul mod setat în poziţia
(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de
vizualizat. În plus, funcţiile care pot fi utilizate sunt limitate.
Buton (Șterge): Puteţi șterge imaginea curent afișată.
Alegeţi [OK] t z.
Buton MENU:
Puteţi șterge imaginea curent afișată cu ajutorul [Ștergere imagine
unică] și toate imaginile dintr-un folder cu ajutorul [Ștergere toate
imaginile].
20RO
Detectarea zâmbetelor și fotografierea
automată (Declanșator zâmbet)
1 Apăsaţi butonul
(Zâmbet).
Buton
(Zâmbet)
să se detecteze un
2 Așteptaţi
zâmbet.
Cadru Detecţie feţe
Indicator Sensibilitate detect. zâmbet
zSfaturi pentru o mai bună captare a zâmbetelor
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Când nivelul zâmbetului depășește
punctul b pe indicator, aparatul foto
înregistrează imaginea automat. Când
apăsaţi butonul
(Zâmbet) din nou,
Declanșator zâmbet finalizează.
• Dacă apăsaţi butonul declanșator în
timpul Declanșator zâmbet, aparatul
foto înregistrează imaginea, apoi
revine la modul Declanșator zâmbet.
1 Nu acoperiţi ochii.
2 Încercaţi să orientaţi chipul în faţa
aparatului foto cât mai drept posibil. Rata
de detecţie este mai mare când ochii
sunt mai îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg cu gura deschisă. Zâmbetul
este mai ușor de detectat când sunt
vizibili dinţii.
21RO
Detectarea automată a condiţiilor de
fotografiere (Recunoaștere scenă)
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Autoreglare inteligentă).
aparatul foto spre
2 Îndreptaţi
subiect.
Când aparatul foto recunoaște o scenă, un
simbol Recunoaștere scenă, (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu
fol. trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro) sau
(Portret) este afișat pe
ecranul LCD.
Pictogramă Recunoaștere
scenă
butonul declanșator la jumătate pentru a focaliza,
3 Apăsaţi
apoi înregistraţi imaginile.
22RO
z
Fotografierea a două imagini cu setări diferite și alegerea celei
care vă place
Apăsaţi butonul MENU, apoi alegeţi
(Recunoaștere scenă) t
(Avansat)
cu v/V/b/B de pe butonul de control.
Când aparatul foto recunoaște o scenă dificilă de fotografiat ( (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal)), schimbă setările după cum urmează și fotografiază
două imagini cu efecte diferite.
A doua fotografie
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă
Fotografiat cu sensibilitate ridicată pentru a reduce
înceţoșarea
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă
utilizând faţa cea mai
iluminată de către bliţ ca
referinţă
Fotografiat cu sensibilitate ridicată utilizând faţa cea
mai iluminată de către bliţ ca referinţă pentru a
reduce înceţoșarea
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă
Fotografiat cu viteză mică de declanșare și
sensibilitate neridicată
Fotografiat utilizând bliţul
Fotografiat cu luminozitatea fundalului și contrast
ajustat (DRO plus)
Fotografiat utilizând faţa
cea mai iluminată de către
bliţ ca referinţă
Fotografiat cu luminozitatea feţei și fundalului și
contrast ajustat (DRO plus)
Când fotografiaţi cu Recunoaștere scenă setat pe [Avansat], aparatul foto fotografiază
automat două imagini când
(Portret) este recunoscut. O imagine cu fără ochi închiși
este selectată automat, afișată și înregistrată.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Prima fotografie
23RO
Focalizarea pe faţa subiectului
(Detecţie feţe)
Aparatul foto detectează faţa subiectului și focalizează pe ea. Puteţi alege
subiectul care are prioritate când focalizaţi.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Detecţie feţe) cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control
t modul dorit t z.
(Dezactivat): Nu utilizează Detecţie
feţe.
(Auto): Alege și focalizează automat
pe o faţă prioritară.
(Prioritate copil): Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui
copil.
(Prioritate adult): Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui
adult.
zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie feţe selectate)
1 Apăsaţi pe z de pe butonul de control în timpul Detecţie feţe. Faţa din stânga este
înregistrată ca faţă prioritară, iar chenarul se schimbă în portocaliu
.
2 De fiecare dată când apăsaţi z, faţa prioritară se mută o faţă spre dreapta. Apăsaţi z în
mod repetat până când chenarul portocaliu (
) se află pe faţa pe care doriţi să o
înregistraţi.
3 Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi chenarul portocaliu pe faţa din
dreapta, apoi apăsaţi din nou z.
24RO
Fotografierea prim-planurilor (Macro)
Puteţi fotografia imagini superbe de prim-plan cu subiecte mici cum ar fi insecte
sau flori.
(Macro) pe butonul de
1 Apăsaţi
control, apoi alegeţi modul dorit cu
b/B t z.
(Auto): Aparatul foto ajustează automat
focalizarea de la subiecte în depărtare la
prim-plan.
În mod normal, setaţi aparatul foto în acest mod.
(Macro activat): Aparatul foto ajustează focalizarea cu prioritate pe
subiecte din prim-plan.
Setaţi Macro activat când fotografiaţi subiecte apropiate.
• Modul Macro este fixat la [Auto] când aparatul foto este în modul Autoreglare inteligentă
sau Mod film.
Utilizarea temporizatorului
(Temporizator) pe butonul
1 Apăsaţi
de control, apoi alegeţi modul dorit
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Notă
cu v/V t z.
(Temporizator dezactivat): Neutilizarea
temporizatorului.
(Temporizator 10 s): Fotografierea începe
cu o întârziere de 10 secunde. Utilizaţi această setare dacă doriţi să vă
includeţi în imagine. Pentru a anula, apăsaţi din nou .
(Temporizator 2 s): Fotografierea începe cu o întârziere de 2 secunde.
Aceasta se întâmplă pentru a preveni înceţoșarea cauzată de destabilizarea în
timpul apăsării butonului declanșator.
butonul declanșator.
2 Apăsaţi
Ledul temporizatorului se aprinde intermitent și se aude un bip până când se
declanșează.
25RO
Alegerea unui mod bliţ
(Bliţ) pe butonul de
1 Apăsaţi
control, apoi alegeţi modul dorit cu
b/B t z.
(Bliţ auto): Se aprinde intermitent când
nu există lumină suficientă sau lumină fundal.
(Bliţ activat): Bliţul funcţionează
întotdeauna.
(Sincron. lentă (bliţ activat)): Bliţul funcţionează întotdeauna. Viteza
declanșatorului este mică în locuri întunecate pentru a fotografia fundalul
care este în afara razei de acţiune a bliţului.
(Bliţ dezactivat): Bliţul nu funcţionează.
Note
• [Bliţ activat] și [Sincron. lentă (bliţ activat)] nu sunt disponibile când aparatul foto este în
modul Autoreglare inteligentă.
• Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în rafală sau cu diferenţă de expunere.
Schimbarea afișajului ecranului
DISP (afișaj ecran) pe
1 Apăsaţi
butonul de control, apoi alegeţi
modul dorit v/V.
(Luminos + numai imagine): Setează
ecranul mai luminos și afișează doar imagini.
(Luminos + histogramă): Setează
ecranul mai luminos și afișează un grafic al luminozităţii imaginii.
(Luminos): Setează ecranul mai luminos și afișează informaţia.
(Normal): Setează ecranul la luminozitate standard și afișează
informaţia.
zHistograma și setările luminozităţii
26RO
Histograma este un grafic ce afișează luminozitatea imaginii. Graficul indică o imagine
luminoasă când este îndreptat spre partea dreaptă și o imagine întunecată când este
îndreptat spre stânga.
• Dacă vizualizaţi imagini în lumina puternică de afară, ajustaţi luminozitatea ecranului.
Totuși, puterea acumulatorului poate scădea mai repede în aceste condiţii.
Alegerea dimensiunii imaginii pentru utilizare
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imaginii care este
înregistrat când efectuaţi fotografia.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi
reproduse când imaginea este imprimată pe un format mare de hârtie. Cu cât
dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât mai multe imagini vor fi înregistrate.
Alegeţi dimensiunea imaginii care se potrivește cu felul în care doriţi să vizualizaţi
imaginile.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
t dimensiune dorită t z.
Dimensiune
imagine
Ghid de utilizare
Nr. de
imagini
Imprimare
(3648×2736)
Pentru imprimări în format maxim A3+
Mai puţine
Fin
(2592×1944)
Pentru imprimări în format maxim A4
(2048×1536)
Pentru imprimări în format maxim L/2L
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
Mai multe
Brut
(3648×2432)
Format 3:2 ca fotografiile și cărţile poștale
Mai puţine
Fin
(3648×2056)
Pentru vizualizare pe un televizor de
înaltă definiţie.
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
(Dimens. imag.) cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control
(1920×1080)
27RO
Notă
• Când imprimaţi imaginile fotografiate în format 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
tăiate.
x Numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate
(Unităţi: Imagini)
Capacitate Memorie
internă
Dimensiune
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
47
99
202
412
812
1640
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
3335
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
46
97
200
406
801
1618
3290
16:9(7M)
2
47
98
201
409
807
1629
3312
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Note
• Numărul de imagini statice poate varia în funcţie de condiţiile de fotografiere și suportul de
înregistrare.
• Când numărul de imagini ce pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, apare indicatorul
„>9999”.
• Când o imagine înregistrată cu alte aparate foto este redată cu acest aparat foto, este posibil
ca imaginea să nu apară la dimensiunea originală.
Utilizarea modului de fotografiere conform
scenei (Selectare scenă)
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Selectare scenă).
Este afișată o listă de moduri Selectare scenă.
28RO
Alegeţi modul dorit cu v/V/b/B
2 pe
butonul de control t z.
Dacă doriţi să comutaţi la altă scenă,
apăsaţi butonul MENU.
(Sensibilitate înaltă):
Fotografiază fără bliţ chiar și în
lumină scăzută.
(Crepuscul): Fotografiază
scene de noapte cu pierderea
atmosferei de noapte.
(Specialităţi culinare):
Fotografiază aranjamente
culinare în culori delicioase.
(Plajă): Fotografiază
scene la mare sau pe
marginea lacului cu albastrul
apei captat cu intensitate mai
mare.
(Înreg. avansată sport):
Fotografiază prin anticiparea
mișcării subiectului și setarea
focalizării.
(Zăpadă): Fotografiază
scene cu zăpadă în alb mai
clar.
(Peisaj): Fotografiază cu
focalizarea pe un subiect
îndepărtat.
(Artificii): Fotografiază
artificii în toată splendoarea lor.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
(Instantaneu
estompat): Fotografiază cu o
atmosferă estompată pentru
portrete, flori etc.
(Portret crepuscul):
Fotografiază imagini clare cu
oameni în locuri întunecate fără
a pierde atmosfera de noapte.
Notă
• Bliţul nu funcţionează în unele moduri.
29RO
Fotografiere în Programare auto
Vă permite să fotografiaţi cu expunerea ajustată automat (atât timpul de
expunere cât și diafragma (valoarea F)). De asemenea puteţi alege diverse setări
utilizând meniul.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Programare auto).
2 Apăsaţi butonul declanșator.
Fotografiere cu o expunere dorită
(Fotografiere cu expunere manuală)
Puteţi fotografia la expunerea favorită prin setarea manuală a timpului de
expunere și a deschiderii diafragmei.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Fotografiere cu expunere
manuală).
2 Apăsaţi z pe butonul de control.
timpul de expunere și
3 Alegeţi
deschiderea diafragmei
utilizând butonul de control.
Timp expunere/
deschidere
diafragmă
Valoare expunere
30RO
Butonul de control
Funcţie
bB
Deschiderea diafragmei
vV
Timp de expunere
z
Revenire
Diferenţa dintre setări și expunerea corectă a aparatului foto apare ca o valoare
EV pe ecran. 0EV reprezintă valoarea considerată a fi cea mai potrivită de către
aparatul foto.
Notă
• Bliţul este setat la [Bliţ activat] sau [Bliţ dezactivat].
Filmarea
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Mod film).
complet butonul declanșator din nou pentru a opri
3 Apăsaţi
filmarea.
Note
• Sunetul de funcţionare a obiectivului sau sunetul bip al butoanelor este posibil să fie
înregistrat în timpul înregistrării unui film.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
complet butonul declanșator pentru a începe
2 Apăsaţi
înregistrarea.
• Chiar dacă întoarceţi cursorul complet, aparatul foto face zoom încet în timp ce
înregistrează un film.
x Vizualizarea filmelor
1 Apăsaţi butonul
(Redare) și apăsaţi B (următor)/b (anterior) pe butonul
de control pentru a alege un film pentru vizualizare.
2 Apăsaţi z.
Buton
Funcţie redare
z
Pauză
B
Repede înainte
b
Repede înapoi
V
Afișează controlul volumului pe ecran. Ajustaţi volumul cu v/V.
31RO
x Dimensiune imagine
Cu cât dimensiunea imaginii e mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai
ridicată. Cu cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (bit rate
mediu), cu atât redarea imaginii este mai lină.
Dimensiunea imaginii filmului
Bit rate mediu
Ghid de utilizare
1280×720 (fin)
9 Mbps
Filmaţi la calitate înaltă pentru redarea pe
HDTV
1280×720 (standard)
6 Mbps
Filmaţi la calitate standard pentru redarea
pe HDTV
VGA
3 Mbps
Filmaţi la o dimensiune imagine pentru
încărcarea pe internet
x Durata maximă de înregistrare
Tabelul de mai jos afișează cu aproximaţie duratele maxime de înregistrare.
Acestea reprezintă duratele totale pentru toate fișierele film. Filmarea continuă
este posibilă pentru aproximativ 29 minute.
(Unităţi: oră : minut : secundă)
Capacitate Memorie
internă
Dimensiune
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720 (fin)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720
(standard)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Note
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de filmare și suportul de
înregistrare.
• Durata de filmare continuă diferă în funcţie de condiţiile de fotografiere (temperatură etc).
Valoarea de mai sus este în funcţie de luminozitatea ecranului setată la [Normal].
• Filmele cu dimensiunea setată la [1280×720] pot fi înregistrate doar pe un „Memory Stick
PRO Duo”.
32RO
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Vizualizarea unei imagini mărite
(Redare cu zoom)
butonul
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a afișa
o imagine, apoi mișcaţi
cursorul
(Redare cu
zoom).
Imaginea este mărită de două ori,
în centru imaginii.
mărimii de zoom și
2 Ajustarea
a poziţiei.
Afișează aria de afișare a întregii imagini.
Căutarea unei imagini (Index imagini)
butonul
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a afișa o
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Cursor (Redare cu zoom): Mișcaţi
cursorul spre T pentru a face zoom
înainte sau spre W pentru a face
zoom înapoi.
v/V/b/B de pe butonul de control:
Ajustează poziţia ariei mărite a
imaginii afișate.
imagine, apoi mișcaţi
cursorul
(Index imagini).
•
Mișcaţi cursorul
(Index
imagini) din nou pentru a afișa un
ecran index cu și mai multe
imagini.
o imagine cu v/V/b/B
2 Alegeţi
de pe butonul de control.
•
Pentru a reveni la ecranul cu o singură
imagine, apăsaţi z.
33RO
Vizualizarea imaginilor statice împreună cu
muzică (Prezentare imagini)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine statică,
apoi apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Prezentare imagini)
2 Alegeţi
cu v/V/b/B de pe butonul de
control, apoi apăsaţi z.
[Pornire] cu v de pe butonul de control, apoi apăsaţi
3 Alegeţi
z.
Prezentare imagini pornește.
• Pentru a încheia o prezentare de imagini, apăsaţi z.
zAlegerea muzicii de fundal
Puteţi transfera un fișier cu muzica dorită din CD-urile dvs. sau din fișiere MP3 în
aparatul foto pentru a fi redate în timpul prezentării de imagini. Pentru a transfera fișiere
cu muzică, instalaţi aplicaţia software „Music Transfer” (livrată) în computerul dvs.
(pagina 42), apoi urmaţi pașii de mai jos.
1 Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Descarcă muzică] t
[OK].
2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs.
3 Porniţi și acţionaţi „Music Transfer”.
Pentru informaţii suplimentare privind „Music Transfer”, consultaţi ajutorul „Music
Transfer”.
34RO
Alegerea formatului de afișare
(Mod vizualizare)
Vă permite să alegeţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor multiple
utilizând „Memory Stick Duo”.
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Mod vizualizare) cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control
t modul dorit t z.
Notă
• Când nu puteţi reda imaginile înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi imaginile în
[Vizualizare folder].
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
(Vizualizare dată): Afișează
imaginile după dată.
(Vizualiz. eveniment): Analizează
fotografiile datei și frecvenţa, organizează automat imaginile în grupuri și le
afișează.
(Favorite): Afișează imaginile înregistrate ca Favorite.
(Vizualizare folder): Afișează și organizează imaginile după foldere.
35RO
Ștergere imagini
Ștergere imagini
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
apăsaţi butonul
(Șterge).
Buton
(Șterge)
v/V de pe butonul de
2 Apăsaţi
control pentru a alege setarea
dorită.
Toate din interval temporal: Puteţi
șterge toate imaginile din intervalul datei Buton MENU
afișate. În funcţie de Mod vizualizare,
acest element va fi [Toate din acest
folder] sau [Toate din eveniment].
Imagini multiple: Puteţi alege și șterge imagini multiple. Alegeţi imaginile,
apăsaţi z, apoi apăsaţi butonul MENU pentru a șterge.
Această imagine: Puteţi șterge imaginea curent afișată.
Ieșire: Anulează ștergerea.
36RO
Ștergere toate imaginile (Format)
Puteţi șterge toate datele stocate pe „Memory Stick Duo” sau pe memoria
internă. Dacă un „Memory Stick Duo” este introdus, toate datele stocate pe
„Memory Stick Duo” sunt șterse. Dacă niciun „Memory Stick Duo” nu este
introdus, toate datele din memoria internă sunt șterse.
1
Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
Alegeţi
(Setări) cu V de pe
butonul de control, apoi apăsaţi
z.
3
Alegeţi
(Instrument „Memory Stick”) sau
(Instrument
memorie int.) cu v/V/b/B de pe butonul de control [Format]
t z.
4
Alegeţi [OK], apoi apăsaţi z.
Ștergere imagini
2
Notă
• Formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate, iar datele nu pot fi
recuperate.
37RO
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
1
Conectaţi aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului
pentru terminalul multifuncţional (livrat).
La multi conector
La mufele de
intrare audio/video
Cablu pentru terminalul multifuncţional
zVizualizarea imaginilor pe un televizor HD (Înaltă definiţie)
• Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto prin conectarea aparatului foto la
un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul Cablu adaptor de ieșire HD (se vinde
separat). Utilizaţi un Cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type2b.
• Setaţi [COMPONENT] la [HD(1080i)] din
(Setări principale) din ecranul de setare.
Notă
• Setarea [Ieșire video] este în modul [NTSC] din fabrică pentru a vă permite să vă bucuraţi
de o imagine a filmului la calitate optimă. Atunci când imaginile nu apar sau apar neclar pe
televizor, puteţi utiliza doar un televizor PAL. Încercaţi să comutaţi setarea [Ieșire video]
pe [PAL] (pagina 50).
38RO
Imprimarea imaginilor statice
Dacă deţineţi o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imagini cu
ajutorul procedurii următoare.
Mai întâi, setaţi aparatul foto pentru a permite conectarea USB dintre aparatul
foto și imprimantă.
1
Conectaţi aparatul foto la imprimantă cu ajutorul cablului
pentru terminalul multifuncţional (livrat).
2
Porniţi imprimanta.
3
Apăsaţi MENU t
(Imprimare)
cu v/V/b/B de pe butonul de
control t mod dorit t z.
După realizarea conexiunii, apare indicatorul
(Această imagine): Imprimaţi
imaginea afișată curent.
(Imagini multiple): Apăsaţi b/B
pentru a afișa imaginea, apoi z.
4
.
Buton MENU
Alegeţi elementul de setare dorit, apoi [OK] t z.
Imaginea este imprimată.
Notă
din
(Setări principale) la [PictBridge].
zImprimarea la un magazin
Nu puteţi imprima imagini stocate pe memoria internă la un magazin de imprimare,
direct din aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo”, apoi duceţi
„Memory Stick Duo” la magazinul de imprimare.
Cum să copiaţi: Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) t
[Copiază] t [OK].
Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă magazinului dvs. care oferă servicii de
imprimare.
Conectarea la alte dispozitive
• Dacă a fost imposibilă conectarea la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat [Conectare USB]
39RO
zAfișarea datei pe imagini
Acest aparat foto nu are o funcţie de afișarea datei pe imagini. Motivul este prevenirea
duplicării datei în timpul imprimării fotografiei.
Imprimarea la un magazin:
Puteţi cere ca imaginile să fie imprimate cu data pe ele. Pentru informaţii suplimentare,
adresaţi-vă unui magazin care oferă servicii de imprimare.
Imprimarea acasă:
Conectaţi la o imprimantă compatibilă PictBridge și apăsaţi butonul MENU, apoi setaţi
[Imprimare] t [Dată] la [Dată] sau [Ziua și ora].
Afișarea datei pe imagini utilizând PMB:
Împreună cu aplicaţia software livrată „PMB” instalată pe un PC (pagina 42), puteţi
suprapune data pe imagine. Totuși, de notat faptul că atunci când se imprimă imaginile cu
data suprapusă, data este posibil să fie duplicată în funcţie de setările imprimantei. Pentru
informaţii suplimentare privind „PMB”, consultaţi „PMB Guide” (pagina 43).
40RO
Utilizarea aparatului foto împreună cu un
computer
x Utilizare „PMB (Picture Motion Browser)”
Vă puteţi bucura de imaginile înregistrate mai mult ca întotdeauna cu ajutorul
aplicaţiei software și „PMB” este inclus pe un CD-ROM (livrat).
Există mai multe funcţii, în plus faţă de cele afișate mai jos, pentru a vă bucura de
imaginile dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „PMB Guide” (pagina 43).
Importaţi în
computer
Calendar
Media service
Încărcarea imaginilor în media
service.
Vizualizarea imaginilor
într-un calendar.
CD/DVD
Imprimarea imaginilor
cu ștampilă cu data.
Crearea unui disc utilizând o
unitate de înregistrare CD
sau o unitate de înregistrare
DVD.
Exportaţi în
aparatul
foto
Conectarea la alte dispozitive
Imprimare
Exportarea imaginilor în „Memory
Stick Duo” și vizualizarea lor.
Notă
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
41RO
x Pasul 1: Instalarea „PMB” (livrat)
Puteţi instala aplicaţia software (livrată) utilizând procedura următoare. Când
instalaţi „PMB” este instalat de asemenea și „Music Transfer”.
• Intraţi cu drepturi de Administrator.
1
Verificaţi mediul computerului.
Mediu recomandat pentru utilizarea „PMB” și „Music Transfer”
SO (pre-instalat): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid (Pentru redarea/editarea
filmelor de Înaltă definiţie: Intel Pentium 4 2,8 GHz sau mai rapid/Intel
Pentium D 2,8 GHz sau mai rapid/Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid/
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea filmelor de înaltă
definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard Disk (Spaţiu pe disc necesar pentru instalare): Aproximativ
500 MB
Afișaj: Rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai mare
Memorie video: 32 MB sau mai mare (Recomandat: 64 MB sau mai mare)
*1 ediţiile pe 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
2
Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
CD-ROM.
Apare ecranul meniului instalării.
42RO
3
Faceţi clic [Install].
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina
instalarea.
5
Scoateţi CD-ROM după terminarea instalării.
Apare ecranul „Choose Setup
Language”.
x Pasul 2: Importarea imaginilor în computer cu ajutorul „PMB”
1
Introduceţi un acumulator încărcat complet în aparatul foto,
apoi apăsaţi butonul
(Redare).
2
Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.
„Se conectează...” apare pe ecranul aparatului foto.
1 La o mufă USB
Cablu pentru
terminalul
multifuncţional
•
3
2 La multi
conector
este afișat pe ecran în timpul sesiunii de comunicare. Nu operaţi asupra
computerului în timp ce indicatorul este afișat. Când indicatorul se schimbă la
, puteţi utiliza din nou computerul.
Faceţi clic pe butonul [Import].
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „PMB Guide”.
x Pasul 3: Vizualizarea „PMB Guide”
Faceţi dublu clic pe miniatura
(PMB Guide) de pe spaţiul de
lucru.
•
Pentru a accesa „PMB Guide” din meniul
start: Faceţi clic [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
Conectarea la alte dispozitive
1
43RO
Note
• Nu deconectaţi cablul pentru terminalul multifuncţional din aparatul foto în timp ce
aparatul foto funcţionează sau în timp ce „Se accesează...” apare pe ecranul aparatului foto.
Acest lucru poate deteriora datele.
• Când utilizaţi un acumulator cu autonomie rămasă scăzută, este posibil să nu puteţi
transfera datele sau datele pot fi deteriorate. Se recomandă utilizarea Adaptorului CA
(se vinde separat) și cablului USB/AV/DC IN pentru terminalul multifuncţional (se vinde
separat).
x Utilizarea aparatului foto împreună cu computerul dvs.
Macintosh
Puteţi copia imagini în computerul dvs. Macintosh. Totuși, „PMB” nu este
compatibil. Când imaginile sunt exportate în „Memory Stick Duo”, vizualizaţi-le
în [Vizualizare folder].
Puteţi instala „Music Transfer” pe computerul dvs. Macintosh.
Mediu recomandat al computerului
Următorul mediu este recomandat pentru un computer conectat la aparatul foto.
Mediu recomandat pentru importarea imaginilor
SO (pre-instalat): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (de la v10.1 la v10.5)
Mufă USB: Furnizată ca standard
Mediu recomandat pentru utilizarea „Music Transfer”
SO (pre-instalat): Mac OS X (de la v10.3 la v10.5)
Memorie: 64 MB sau mai mare (este recomandat 128 MB sau mai mare)
Hard Disk (Spaţiu pe disc necesar pentru instalare): Aproximativ 50 MB
44RO
Schimbare setări aparat foto
Schimbare sunete de funcţionare
Puteţi seta sunetul produs atunci când operaţi asupra aparatului foto.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Setări) cu V de pe
2 Alegeţi
butonul de control, apoi apăsaţi
z.
(Setări principale) cu v/V/b/B de pe butonul de
3 Alegeţi
control, apoi apăsaţi [Bip] t modul dorit t z.
Declanșator: Pornește sunetul declanșatorului când apăsaţi butonul
declanșator.
Înalt/Jos: Pornește sunetul bip/declanșator când apăsaţi butonul de control/
declanșator. Dacă doriţi să reduceţi volumul, alegeţi [Jos].
Dezactivat: Oprește sunetul bip/declanșator.
Schimbare setări aparat foto
45RO
Utilizarea elementelor MENU
Afișează funcţiile disponibile pentru o setare ușoară când aparatul foto este în
modul fotografiere sau redare. Doar elementele care sunt disponibile pentru
fiecare mod sunt afișate pe ecran.
(Setări) t [Setări principale] t [Iniţializare] pentru a iniţializa
Alegeţi
setările la setarea implicită.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul Meniului.
Buton MENU
elementul de meniu dorit
2 Alegeţi
cu ajutorul v/V/b/B de pe
butonul de control. În timpul
redării, confirmaţi prin apăsarea
z.
3 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul meniului.
x MENU în modul fotografiere
Element
Descriere
Mod realizare film
Schimbă setările în funcţie de modul scenei în timpul filmării.
Dimens. imag.
Setează dimens. imag.
(
Mod REC
Auto/
/
Sensibilitate înaltă)
(
/
/
/
(
1280×720 (fin)/
/
/
1280×720 (standard)/
VGA)
Alege metoda fotografierii continue.
(
Normal/
BRK±1.0EV)
Rafală/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV,
EV
Ajustează expunerea manual.
ISO
Alege o sensibilitate a luminii.
(–2,0EV la +2,0EV)
(Auto/ISO 80 la ISO 3200)
46RO
)
Element
Descriere
Balans de alb
Ajustează tonurile culorilor la condiţiile de iluminare
înconjurătoare.
(
Auto/
Zi/
Înnorat/
Lumină fluorescentă 1,
Lumină fluorescentă 2,
Lumină fluorescentă 3/
n Incandescent/
Bliţ/
O apăsare/
Setează o apăsare)
Focalizare
Schimbă metoda de focalizare.
(
Multi AF/
AF central/
Punct AF/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
)
Mod măsurare
Setează porţiunea subiectului care va fi măsurată pentru
determinarea expunerii.
(
Recunoaștere scenă
Multi/
Centru/
Punct)
Detectează automat condiţiile de fotografiere apoi efectuează
fotografia.
(
Auto/
Avansat)
Sensibilitate detect.
zâmbet
Setează nivelul sensibilităţii de detectare a zâmbetului.
Detecţie feţe
Alege prioritatea subiectului pentru ajustarea focalizării când
utilizaţi Detecţie feţe.
(
Zâmbet larg/
Zâmbet normal/
(
Dezactivat/
adult)
Auto/
Zâmbet ușor)
Prioritate copil/
Intensitate bliţ
Ajustează cantitatea de lumină a bliţului.
Reducere ochi închiși
Setează funcţia Reducere ochi închiși.
Reducere efect ochi roșii
Setează reducerea fenomenului ochi roșii.
Prioritate
(-2,0EV la +2,0EV)
(
(
Auto/
Auto/
Dezactivat)
Activat/
Dezactivat)
DRO
Optimizează luminozitatea și contrastul.
Mod culoare
Schimbă intensitatea imaginii sau adaugă efecte speciale.
Contrast
Ajustează contrastul.
(
–/
Standard/
+)
Claritate
Ajustează claritatea.
(
–/
Standard/
+)
(
SteadyShot
Intens/
Sepia/
DRO plus)
Alb-negru)
Alege modul anti-înceţoșare.
(
(Setări)
Normal/
DRO standard/
Fotografiere/
Continuu/
Schimbă setările aparatului foto.
Dezactivat)
Schimbare setări aparat foto
(
Dezactivat/
47RO
x MENU în mod vizualizare
Element
Descriere
(Prezentare imagini)
Redă imaginile în succesiune împreună cu efecte și muzică.
(Listă date)
Alege lista cu data de redare.
(Listă evenimente)
(Mod vizualizare)
Alege grupul eveniment pentru redare.
Comută la Moduri de vizualizare.
(
(Filtrează după feţe)
(Retușează)
Vizualiz. eveniment/
Favorite/
Redă imagini filtrate care îndeplinesc anumite condiţii.
(
(Adaugă/Șterge
Favorite)
Vizualizare dată/
Vizualizare folder)
Dezactivat/
Zâmbete)
Toţi oamenii/
Copii/
Copii mici/
Adaugă imagini în Favorite sau șterge imagini din Favorite.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Ad. toate din
interv. temp.*/
Șterge tot din interv. temp.*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare Mod vizualizare.
Retușează imagini statice.
(
Decorare/
Corectează efect ochi roșii/
Anulează
mascarea/
Contur șters/
Culoare parţială/
Obiectiv
superangular/
Accentuare iluminare/
Neclaritate radială/
Retro/
Feţe fericite)
(Redimens.
multifuncţională)
(Șterge)
Schimbă dimens. imag. în funcţie de utilizare.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Șterge imagini.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Toate din interval
temporal*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare Mod vizualizare.
(Protejează)
Previne ștergerea accidentală.
(
Această imagine/
Imagini multiple)
Adaugă un marcaj comandă de imprimare imaginii pe care doriţi să
o imprimaţi „Memory Stick Duo”.
(
(Imprimare)
(Rotește)
(Selectează folder)
(Setări)
48RO
Această imagine/
Imagini multiple)
Imprimă imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile
PictBridge.
(
Această imagine/
Imagini multiple)
Rotește o imagine statică.
Alege folderul pentru vizualizarea imaginilor.
Schimbă alte setări în afara celor de fotografiere.
Utilizarea elementelor
(Setări)
Puteţi schimba setările implicite.
(Setări fotografiere) sunt afișate doar când setările au fost introduse din
modul fotografiere.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul Meniului.
Buton MENU
(Setări) cu V de pe
2 Alegeţi
butonul de control, apoi apăsaţi
z.
elementul dorit cu v/V/b/B de pe butonul de control,
3 Alegeţi
apoi apăsaţi z.
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul de setare.
Element
Descriere
(Setări
fotografiere)
Sursă luminoasă AF
Sursă luminoasă AF oferă lumină de umplere
pentru a focaliza cu ușurinţă pe un subiect în
întuneric.
Caroiaj
Setează afișarea sau nu a reţelei de linii pe ecran.
Zoom digital
Selectează modul de zoom digital.
Obiectiv conversie
Setează pentru determinarea focalizării
corespunzătoare când se atașează o lentilă de
conversie.
Orientare automată
Când aparatul foto este rotit pentru a fotografia
un portret (vertical), acesta înregistrează poziţia
sa și afișează imaginea în poziţia portret.
Revizualiz.
automată
Afișează imaginea înregistrată pe ecran pentru
aproximativ două secunde imediat după
fotografiere.
Schimbare setări aparat foto
Categorie
49RO
Categorie
Element
Descriere
(Setări
principale)
Bip
Alege sau dezactivează sunetul produs atunci
când operaţi asupra aparatului foto.
Language Setting
Alege limba utilizată pentru elementele de
meniu, avertismente și mesaje.
Ghid funcţionare
Alege afișarea sau nu a ghidului de funcţionare
când operaţi asupra aparatului foto.
(Instrument
„Memory Stick”)
(Instrument
memorie int.)
(Setări ceas)
50RO
Iniţializare
Iniţializează setările la setarea lor implicită.
Mod demo
Setează vizualizarea demonstraţiei Declanșator
zâmbet și Recunoaștere scenă.
COMPONENT
Alege ieșirea tipului semnalului video în funcţie
de televizorul conectat.
Ieșire video
Alege ieșirea semnalului video în funcţie de
sistemul televizorului color a echipamentului
video conectat.
Zoom pe tot ecranul
Redă imagini statice în format 4:3 sau 3:2 ca
format 16:9 pe un televizor HD (Definiţie înaltă).
Conectare USB
Alege modul USB când se conectează aparatul
foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge utilizând cablul pentru
terminalul multifuncţional.
Descarcă muzică
Schimbă fișierele cu muzică utilizând „Music
Transfer”.
Format muzică
Șterge fișierele cu muzică de fundal stocate în
aparatul foto.
Format
Formatează „Memory Stick Duo”.
Creează folder
REC.
Creează un folder în „Memory Stick Duo” pentru
înregistrarea imaginilor.
Modif. folder REC.
Schimbă folderul utilizat în mod curent pentru
înregistrarea imaginilor.
Șterg. folder REC
Șterge folderele din „Memory Stick Duo”.
Copiază
Copiază toate imaginile din memoria internă în
„Memory Stick Duo”.
Număr fișier
Alege metoda utilizată pentru atribuirea
numerelor de fișier imaginilor.
Format
Formatează memoria internă.
Număr fișier
Alege metoda utilizată pentru atribuirea
numerelor de fișier imaginilor.
Setare zonă
Ajustează ora la ora locală a zonei alese.
Setare dată și oră
Setează data și ora.
Altele
Lista pictogramelor afișate pe ecran
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi schimba afișajul ecranului utilizând DISP (afișaj ecran) de pe butonul de
control (pagina 26).
În timp ce înregistraţi imagini
statice
A
Afișaj
Indicaţie
Autonomie rămasă
Avertisment nivel scăzut
acumulator
Dimensiune imagine
Selectare scenă
• Pictogramele sunt limitate în modul
(Fotografiere facilă).
În timp ce înregistraţi filme
Selector mod
(Autoreglare inteligentă,
Programare auto)
Pictogramă Recunoaștere
scenă
Mod realizare film
Balans de alb
Mod măsurare
În timpul redării
SteadyShot
Avertisment vibraţie
Recunoaștere scenă
DRO
Claritate
Altele
Contrast
Indicator Sensibilitate
detect. zâmbet
51RO
Afișaj
Indicaţie
Redimensionare zoom
C
Afișaj
Indicaţie
Folder înregistrări
Mod culoare
PictBridge se conectează
Mod vizualizare
Filtrează după feţe
Folder redare
96
Numărul de imagini ce
pot fi înregistrate
12/12
Număr imagine/Numărul
de imagini înregistrate în
folderul selectat
100Min
Durata de înregistrare
Favorite
Înregistrare/Suport de
redare („Memory Stick
Duo”, memoria internă)
Protejează
Schimbarea folderului
Comandă imprimare
(DPOF)
Sursă luminoasă AF
Reducere efect ochi roșii
PMB export
Mod măsurare
Zoom redare
Mod bliţ
B
Încărcare bliţ
Afișaj
Indicaţie
z
Blocare AE/AF
ISO400
Număr ISO
NR timp lung de
expunere
125
Timp de expunere
F3.5
Deschiderea diafragmei
+2.0EV
Valoare expunere
Indicator cadru
determinare distanţă AF
1.0 m
Valoare semi-manuală
Macro
52RO
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film/
Așteptare film
0:12
Durata înregistrare (m:s)
101-0012
Folder-număr fișier
2009 1 1
9:30 AM
Data/ora înregistrată a
imaginii redate
z STOP
z PLAY
Ghid funcţionare pentru
imaginea redată
bB BACK/
NEXT
Alegere imagini
V VOLUME
Ajustare volum
Balans de alb
ISO 400
Număr ISO
D
Afișaj
Indicaţie
Temporizator
C:32:00
Afișaj cu auto
diagnosticare
Destinaţie
Avertisment
supraîncălzire
Obiectiv conversie
Detecţie feţe
Rafală/Variaţie expunere
Fișier de gestionare plin
Cadru determinare
distanţă AF
Ţintă măsurare în punct
+2.0EV
Valoare expunere
500
Timp de expunere
F3.5
Deschiderea diafragmei
PictBridge se conectează
N
Redare
Bară redare
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Afișare latitudine și
longitudine
Histogramă
•
apare când afișarea
histogramei este
dezactivată.
Volum
Altele
53RO
Mai multe detalii despre aparatul foto
(„Manual de utilizare a Cyber-shot”)
„Manual de utilizare a Cyber-shot”, unde sunt explicate în detaliu instrucţiuni
privind utilizarea aparatului foto, este inclus în CD-ROM (livrat). Faceţi referire
la manual pentru instrucţiuni aprofundate privind funcţiile variate ale aparatului
foto.
• Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi „Manual de utilizare a Cyber-shot”.
Dacă nu îl aveţi instalat pe computer îl puteţi descărca de pe pagina:
http://www.adobe.com/
x Pentru utilizatorii Windows
1
Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
CD-ROM.
2
Faceţi clic „Manual de utilizare a
Cyber-shot”.
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”, ce
conţine informaţii privind accesorii
pentru aparatul foto, este instalat în
același timp.
3
Porniţi „Manual de utilizare a Cyber-shot” din scurtătura de
pe spaţiul de lucru.
x Pentru utilizatorii Macintosh
54RO
1
Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
CD-ROM.
2
Alegeţi folderul [Handbook] și copiaţi „Handbook.pdf” din
folderul [RO] în computerul dvs.
3
După ce aţi copiat, faceţi dublu clic pe „Handbook.pdf”.
Ghid de depanare
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi soluţiile următoare.
1 Verificaţi elementele de mai jos și faceţi referire la „Manual de
utilizare a Cyber-shot” (PDF).
Dacă un cod cum ar fi „C/E:ss:ss” apare pe ecran, faceţi referire la
„Manual de utilizare a Cyber-shot.”
2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi aproximativ un minut,
reintroduceţi acumulatorul, apoi porniţi alimentarea.
3 Iniţializare setări (pagina 49).
4 Contactaţi furnizorul dvs Sony sau service-ul autorizat Sony.
Despre repararea aparatelor foto cu memorie internă sau cu funcţie inclusă fișiere
muzică, datele din aparat foto pot fi verificate ca necesitate minimă pentru a
verifica și îmbunătăţii simptomele de nefuncţionare. Sony nu va copia sau salva
nimic din aceste date.
Acumulator și alimentare
Acumulatorul nu poate fi introdus.
• Introduceţi acumulatorul corect prin împingerea cursorului de scoatere a
acumulatorului (pagina 13).
Aparatul foto nu pornește.
• După introducerea acumulatorului în aparatul foto, pornirea aparatului foto poate
dura câteva momente.
Altele
• Introduceţi corect acumulatorul (pagina 13).
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat (pagina 11).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
• Utilizaţi un acumulator recomandat.
Alimentarea se oprește brusc.
• În funcţie de aparatul foto și temperatura acumulatorului, alimentarea se poate opri
automat pentru a proteja aparatul foto. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul
LCD înainte ca alimentarea să fie oprită.
• Dacă nu operaţi asupra aparatului foto pentru aproximativ trei minute cât timp este
pornită alimentarea, aparatul foto se oprește automat pentru a preveni uzura
acumulatorului. Porniţi din nou aparatul foto (pagina 16).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
55RO
Indicatorul autonomiei rămase este incorect.
• Încărcarea acumulatorului va fi utilizată rapid iar autonomia actuală rămasă va fi mai
scăzută decât indicatorul în următoarele cazuri:
– Când utilizaţi aparatul foto într-o locaţie extrem de caldă sau rece.
– Când utilizaţi frecvent bliţul sau zoom-ul.
– Când porniţi și opriţi aparatul foto în mod repetat.
– Când setaţi luminozitatea ecranului ridicată utilizând setările DISP (afișaj ecran).
• Intervine o discrepanţă între indicatorul de autonomie rămasă și autonomia actuală
rămasă. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta
indicaţia.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi acumulatorul încărcat (pagina 11).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
Nu puteţi încărca acumulatorul cât timp se află încă în aparatul foto.
• Nu puteţi încărca acumulatorul utilizând Adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul acumulatorului (livrat) pentru a încărca acumulatorul.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timp ce încarcă acumulatorul.
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorul, asigurându-vă că este instalat corect.
• Temperatura este posibil să nu fie adecvată pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi
acumulatorul din nou în limitele adecvate de temperaturi (între 10°C și 30°C ).
Fotografiere/filmare
Nu se pot înregistra imagini.
• Verificaţi spaţiul liber de pe memoria internă sau „Memory Stick Duo” (paginile 28,
32) . Dacă este plin, efectuaţi următoarele operaţiuni:
– Ștergeţi imaginile nenecesare (pagina 36).
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce se încarcă bliţul.
• Când fotografiaţi, setaţi comutatorul mod la o setare diferită de
(Mod film).
• Setaţi comutatorul mod la
(Mod film) când înregistraţi filme.
• Puteţi înregistra filme cu o dimens. imag. de [1280×720] pe „Memory Stick PRO Duo”.
Când utilizaţi un suport de înregistrare diferit de „Memory Stick PRO Duo”, setaţi
dimensiunea imaginii la [VGA].
• Aparatul foto este în mod demonstraţie Declanșator zâmbet. Setaţi [Mod demo] la
[Dezactivat].
Pete albe, negre, roșii, mov sau altele apar pe imagine sau imaginea pare a fi
roșie.
• Acest fenomen se numește pătare. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
56RO
Vizualizarea imaginilor
Nu se pot reda imagini.
• Apăsaţi butonul
(Redare) (pagina 19).
• Denumirea folderului/fișierului a fost modificată pe computer.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor ce conţin imagini care au
fost procesate pe un computer sau imagini care au fost înregistrate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergeţi conexiunea USB.
• Este posibil să nu puteţi reda unele imagini stocate pe „Memory Stick Duo”
înregistrate cu alte aparate foto. Redaţi aceste imagini în Vizualizare folder
(pagina 35).
• Acest lucru este cauzat de copierea imaginilor pe computerul dvs. pe „Memory Stick
Duo” fără utilizarea „PMB”. Redaţi aceste imagini în Vizualizare folder (pagina 35).
Altele
57RO
Precauţii
Nu utilizaţi/depozitaţi aparatul foto
în următoarele locuri
Despre temperaturile de
funcţionare
• Într-un loc extrem de cald, rece sau umed
Aparatul dvs foto este proiectat pentru
utilizarea în intervalul de temperaturi între
0°C și 40°C. Nu este recomandată
fotografierea în locuri extrem de reci sau
calde care depășesc intervalul.
•
•
•
•
În locuri cum ar fi o mașină parcată în
soare, corpul aparatului foto se poate
deforma, acest lucru poate cauza o
defecţiune.
În lumina soarelui directă sau în preajma
unui calorifer
Corpul aparatului foto se poate decolora
sau deforma și acest lucru poate produce
o defecţiune.
Într-o locaţie unde se produc vibraţii
puternice
În apropierea locurilor magnetice
În locuri cu nisip sau praf
Aveţi grijă să nu intre nisip sau praf în
aparatul foto. Acest lucru poate produce
o defecţiune aparatului foto și în unele
cazuri defecţiunea nu poate fi reparată.
Despre curăţare
Curăţarea ecranului LCD.
Ștergeţi suprafaţa ecranului LCD cu
ajutorul unei truse de curăţare (se vinde
separat) pentru a îndepărta amprentele,
praful etc.
Curăţarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale pentru
a înlătura amprentele, praful etc.
Curăţarea suprafeţei aparatului foto
Curăţaţi suprafaţa aparatului foto cu o
cârpă moale înmuiată puţin în apă, apoi
ștergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată.
Prevenirea deteriorării finisajelor sau
carcasei:
– Nu expuneţi aparatul foto la produse
chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, deșeuri, spray anti-gândaci, ulei
de plajă sau insecticid.
– Nu atingeţi aparatul foto cu niciun
produs de mai sus în mână.
– Nu lăsaţi aparatul foto în contact cu
cauciucul sau vinilul pentru o perioadă
lungă de timp.
58RO
Despre condensarea umezelii
Dacă aparatul foto este adus direct dintrun loc rece la cald, umezeala se poate
condensa înăuntru sau în afara aparatului
foto. Această condensare a umezelii poate
produce o defecţiune aparatului foto.
Dacă apare condensarea umezelii
Opriţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră pentru ca umezeala să se
evapore. De notat faptul că dacă încercaţi
să fotografiaţi cu umezeală în obiectiv, nu
veţi putea înregistra imagini clare.
Despre bateria internă
reîncărcabilă de rezervă
Aparatul foto are o baterie internă
reîncărcabilă pentru menţinerea datei și
orei și a altor setări chiar dacă alimentarea
este pornită sau nu.
Bateria reîncărcabilă este încărcată în
continuu atâta timp cât utilizaţi aparatul
foto. Totuși, dacă utilizaţi aparatul foto
pentru perioade scurte de timp se descarcă
gradual, iar dacă nu utilizaţi aparatul foto
deloc timp de o lună se va descărca
complet. În acest caz, asiguraţi-vă că
încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de
utilizarea aparatului foto.
Totuși, chiar dacă bateria reîncărcabilă nu
este descărcată, puteţi utiliza aparatul foto,
dar data și ora nu vor fi indicate.
Metodă de încărcare a bateriei interne
reîncărcabile de rezervă
Introduceţi acumulatorul în aparatul foto și
lăsaţi aparatul foto 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
Specificaţii
Aparat foto
[Sistem]
Dispozitiv imagine: 7,79 mm (tip 1/2,3) CCD
color, Filtru culori primare
Număr total pixeli ai aparatului foto:
Aprox. 12,4 Megapixeli
Pixeli efectivi ai aparatului foto:
Aprox. 10,1 Megapixeli
Obiectiv: Carl Zeiss Vario-Tessar cu zoom
10×
f = 6,3 mm – 63,0 mm (38 mm – 380 mm
(echivalent 35 mm pe film))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
În timpul filmării (16:9): 39 mm – 390 mm
În timpul filmării (4:3): 47 mm – 470 mm
Controlul expunerii: Expunere automată,
Expunere manuală, Selectare scenă
(10 moduri)
Balans de alb: Automat, Zi, Înnorat,
Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Bliţ, O
apăsare
Intervalul de înregistrare pentru modul
Rafală: 0,57 secunde
Fișier format:
Imagini statice: JPEG compatibil (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline),
compatibil DPOF
Filme: MPEG4 Visual
Suport înregistrare: Memorie internă
(aprox. 11 MB), „Memory Stick Duo”
Bliţ: Rază acţiune bliţ (sensibilitate ISO
(Index expunere recomandată) setat pe
Auto):
Aprox. 0,2 m la 7,0 m (W)/
aprox. 0,9 m la 5,5 m (T)
[Conectori de intrare și ieșire]
[Ecran LCD]
Panou LCD:
7,5 cm (tip 3,0) TFT drive
Numărul total de puncte: 230 400 (960 × 240)
puncte
Alimentare: Acumulator reîncărcabil
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (se vinde separat), 3,6 V
AC-LS5K Adaptor CA (se vinde separat),
4,2 V
Consum de energie (în timpul fotografierii):
1,1 W
Temperatură de funcţionare: între 0°C și 40°C
Temperatură de depozitare: între –20°C și
+60°C
Dimensiuni:
107,3 × 68,7 × 47,1 mm (L/Î/D, fără
protuberanţe)
Greutate (inclusiv acumulator NP-BG1 și
„Memory Stick Duo”): Aprox. 279 g
Microfon: Monaural
Difuzor: Monaural
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III: Compatibil
PictBridge: Compatibil
Încărcător acumulator BC-CSGD/
BC-CSGE
Cerinţe de alimentare: între 100 V și 240 V
CA, 50/60 Hz, 2 W
Voltaj la ieșire: 4,2 V CC, 0,25 A
Temperatură de funcţionare: între 0°C și 40°C
Temperatură de depozitare: între –20°C și
+60°C
Dimensiuni: Aprox. 83 × 55 × 24 mm (L/Î/D)
Greutate: Aprox. 55 g
Acumulator reîncărcabil NP-BG1
Acumulator folosit: acumulator litiu-ion
Voltaj maxim: 4,2 V CC
Voltaj normal: 3,6 V CC
Curent maxim de încărcare: 1,44 A
Tensiune maximă de încărcare: 4,2 V CC
Capacitate:
tipică: 3,4 Wh (960 mAh)
minimă: 3,3 Wh (910 mAh)
Altele
Terminal multifuncţional Type2b (AVout(SD/HD Component)/USB/DC-in):
Ieșire video
Ieșire audio (Stereo)
Comunicare USB
Comunicare USB: Hi-Speed USB compatibil
(USB 2.0)
[Alimentare, general]
Designul și specificaţiile se pot schimba
fără o avertizare în prealabil.
59RO
Mărci comerciale
• Următoarele mărci sunt mărci comerciale
•
•
•
•
•
60RO
ale Sony Corporation.
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„PhotoTV HD”, „Info LITHIUM”
Microsoft, Windows, DirectX și Windows
Vista sunt fie mărci comerciale
înregistrate fie mărci comerciale sau
mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii
și/sau alte ţări.
Macintosh și Mac OS sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc.
Intel, MMX, și Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Intel Corporation.
Adobe și Reader sunt fie mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite ale
Americii și/sau alte ţări.
În plus, sistemele și denumirile de produs
din acest manual sunt, în general, mărci
comerciale ale producătorilor. Totuși,
marcajele ™ sau ® nu sunt utilizate în
toate cazurile în acest manual.
Altele
61RO
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na
internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku
korisnicima (Sony Customer Support Website).
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest
produs și răspunsuri la întrebările frecvente pe
site-ul web de asistenţă clienţi.
Ispisano na 70% ili više recikliranom papiru s tintom na
bazi biljnoga ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
Tipărit pe hârtie reciclată în proporţie de 70% sau mai
mult, cu cerneală pe bază de ulei vegetal fără compuși
organici volatili (VOC).
Printed in Japan
Download PDF

advertising