Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-N2
"Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u "CyberCD-ROM
(isporučen)
shot priručniku".
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove
brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-N2
Serijski broj _____________________
© 2006 Sony Corporation
2-887-191-11(1)
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati ureñaj kiši ili vlazi.
VANE
SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ova sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik za
kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni
koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite
se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod
ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor
napajanja, pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s
dijelovima pod opasno visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine preko ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne
preporučuje proizvoñač jer mogu nastati opasne
situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja, upotrijebite krpu blago
natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na
mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu
za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere
i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su
potrebnoj ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio
od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada
blokirati ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom
grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez
nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme,
odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite
antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se
ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje i
prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili
upadne strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one
kontrole koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije –
potreban je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake
karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne
sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača)
kako bi se utvrdilo je li ureñaj siguran za
uporabu.
3
Prvo pro!itajte
PANJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je
usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
5
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
bateriju ili "Memory Stick Duo" dok
svijetli indikator pristupa jer možete oštetiti
podatke unutarnje memorije. Obavezno
napravite sigurnosne kopije podataka kako
ih ne bi nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 30)
prije uporabe fotoaparata.
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 30).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete
upotrebljavati medij za snimanje ili da se
slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
6
Napomene o LCD zaslonu i
objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat neće raditi s izvučenim objektivom
kad je baterija ispražnjena. Uložite napunjenu
bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system)
univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE ...................................................2
Prvo pročitajte .......................................................................................4
Napomene o uporabi fotoaparata .........................................................6
Prije početka ........................................................................... 8
Provjera isporučenog pribora................................................................8
1 Priprema baterije ...............................................................................9
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena) .........10
3 Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir .........................................11
4 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata .....................................12
Jednostavno snimanje ......................................................... 13
Pregled/brisanje slika........................................................... 16
Indikatori na zaslonu ............................................................ 18
Promjena postavki – Menu/Setup ....................................... 20
Opcije izbornika ..................................................................................21
Opcije izbornika Setup ........................................................................22
Uporaba računala ................................................................. 24
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen) ..........................................................................................24
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priručnika ............24
Trajanje baterije i kapacitet memorije................................. 25
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati...............25
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ...................................26
U slučaju problema............................................................... 28
Baterija i napajanje .............................................................................28
Snimanje fotografija/videozapisa ........................................................29
Pregled slika .......................................................................................29
Mjere opreza.......................................................................... 30
Tehnički podaci..................................................................... 31
7
Prije početka
Provjera isporu!enog pribora
• Punjač baterije BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Paint pen (1)
• USB, A/V, DC IN višenamjenski kabel (1)
• Mrežni kabel (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/Kutija za bateriju
(1)
• CD-ROM (s aplikacijskim softverom za Cybershot/"Cyber-shot Handbook") (1)
• Upute za uporabu (1) i Cyber-shot priručnik (1)
O paint penu
• Paint pen možete koristiti za crtanje po
fotografijama ili obilježavanje žigom.
• Pričvrstite paint pen na vrpcu za
nošenje (prikazano desno).
• Ne nosite fotoaparat držeći za paint pen
jer bi fotoaparat mogao pasti.
Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat
kako biste spriječili pad fotoaparata,
oštećenje i sl.
8
Hvataljka
1 Priprema baterije
Mrežni kabel
Indikator CHARGE
1 Umetnite bateriju u punjač.
2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Za punjenje dokraja
Za osnovno punjenje
oko 330 min
oko 270 min
• U tablici je navedeno vrijeme potrebno za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od
25 °C. U nekim uvjetima punjenje može trajati dulje.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
• Ureñaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.
9
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporu!ena)
Preklopka za
vañenje baterije
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" s priključcima
okrenutima prema
objektivu.
Umetnite bateriju uz
pritiskanje preklopke vrhom
baterije.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) dokraja dok ne klikne.
3 Pravilno umetnite bateriju.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutarnje memorije (približno 25 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Otvorite pokrov objektiva ili pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite
kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator
preostale
baterije
Opis ikona Kapacitet
baterije je
baterije
dostatan
Baterija je
poluprazna
Baterija je slaba.
Zamijenite bateriju
Snimanje/reprodukcija napunjenom ili je
će se uskoro zaustaviti. napunite. (Indikator
upozorenja trepće).
• Potrebns je približno jedna minuta dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
• Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 12).
10
Vañenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Baterija
Indikator pristupa ne smije biti uključen.
Jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
Pomaknite preklopku za vañenje baterije.
• Pripazite da vam baterija ne ispadne.
• Nikad nemojte vaditi bateriju dok je
uključen indikator pristupa.
3 Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir
Funkcijska
preklopka
Tipka I (on-screen)
Zaslon osjetljiv na dodir
1 Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Kad je odabran mod #, preskočite ovaj korak.
2 Prstom lagano dodirujte tipke na zaslonu.
• Za isključenje tipaka na zaslonu pritisnite I (on-screen).
• Ako parametar koji želite podesiti nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
• Možete se vratiti na prethodni izbornik dodirom tipke U.
11
4 Uklju!ivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
1 Odaberite ! pomoću funkcijske preklopke i zatim pritisnite tipku POWER.
2 Podesite sat pomoću tipaka na zaslonu.
1 Dodirnite željeni format datuma, zatim t. Pojavi se izbornik Clock Set 2/2.
2 Dodirnite parametar za podešavanje i zatim pomoću v/V podesite brojčanu vrijednost.
3 Dodirnite [OK].
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) (str. 20).
Kad se uključi fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja pojavit će se izbornik Clock Set.
• Ako se fotoaparat napaja na bateriju i ne rukujete njime približno tri minute, fotoaparat se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
12
Jednostavno snimanje
Mikrofon
Okidač
Preklopka zuma (W/T)
Zaslon osjetljiv na dodir
Funkcijska preklopka
Tipka I (on-screen)
Navoj za stativ (ispod)
Tipka A (uključenje/
isključenje prikaza)
1 Odaberite način snimanja pomoću funkcijske preklopke.
Fotografija: Odaberite !.
Videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
Nemojte prekriti mikrofon
prstom.
3 Snimajte pomoću okidača.
Kad snimate dok je na zaslonu prikazan indikator J, te umanjene kopije se mogu
pohraniti u Album.
Fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator AE/AF lock
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk,
indikator prestaje treptati i stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
13
f e Uporaba zuma
Pritisnite preklopku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat
prelazi na digitalni zum.
• Kod snimanja videozapisa, zumiranje je sporije.
Za odabir sljedećih funkcija pritisnite I
(on-screen).
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje
fotografija)
Dodirnite ( na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
* Macro (Snimanje izbliza)
Dodirnite * na zaslonu. Dodirnite [On] i
zatim U.
On (\) : Uklju eno makro snimanje (W strana:
Pribli.no 6 cm ili dalje od objektiva, T strana:
Pribli.no 34 cm ili dalje od objektiva)
Off: Makro-snimanje isklju eno
. Promjena veličine slike
Dodirnite . (veličina slike) na zaslonu.
Dodirnite željenu opciju, zatim U.
Fotografije
Veli ina slike
Smjernice
C : 10M
Za pohranu važnih
snimaka ili ispis u
A3/A3+* veličini ili za
visokokvalitetni A4 ispis
;: 3:2
Odgovara formatu 3:2
K: 8M
Ispis do formata A3/
11T17"
B: 5M
Ispis do formata A4/8T10"
@: 3M
Dodirnite ) na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Ispis do formata
13T18/5T7"
v: 2M
10 sec (E): Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
2 sec (D): Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Off: Bez uporabe self-timera
Ispis do formata
10T15/4T6"
A: VGA
(E-Mail)
Za slanje e-mailom
<:
16:9(HDTV)
Prikaz na 16:9 HDTV
Auto: Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je
objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
Forcedflash ((): Uvijek se aktivira
Slow Synchro (G): Uvijek se aktivira
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima
kako bi se jasno snimila neosvijetljena
pozadina.
No flash (,): Bljeskalica je isklju ena.
) Uporaba self-timera
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
* To je format veći od A3. Možete otisnuti
fotografije s marginom oko slike veličine A3.
Videozapisi
14
Veli ina
videozapisa
Smjernice
E: 640(Fine)
Prikaz na TV zaslonu
(visoka kvaliteta)
F:
640(Standard)
Prikaz na TV zaslonu
(standardna kvaliteta)
G: 160
Za slanje e-mailom
! Odabir načina snimanja
fotografija
Dodirnite ! na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Auto:
Omogućuje jednostavno snimanje uz
automatsko podešavanje postavki.
Program:
Omogućuje snimanje uz automatsko
podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti
željene funkcije putem izbornika.
Manual:
Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje
ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).
Scene Selection:
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama,
ovisno o kadru.
$ Ručno podešavanje
ekspozicije
Podesite ! (Camera) na neku drugu opciju
osim [Auto] i [Manual] i dodirnite U.
Dodirnite $ (EV).
Broj snimljenih fotografija i
vrijeme snimanja videozapisa
Broj snimljenih fotografija i vrijeme
snimanja videozapisa ovise o odabranoj
veličini slike.
Fotografije
Maksimalan broj fotografija za snimanje
Videozapisi
Maksimalno vrijeme snimanja
• Broj fotografija za snimanje i vrijeme mogu se
razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Prema +: Svjetlija slika
0EV: Aparat automatski podešava ekspoziciju.
Prema –: Tamnija slika
9 Promjena načina izoštravanja
Podesite ! (Camera) na neku drugu opciju
osim [Auto] i dodirnite U. Dodirnite 9
(Focus). Dodirnite željenu opciju, zatim U.
Multi AF (Multipoint AF):
Automatsko izoštravanje objekta na svim
dijelovima unutar okvira tražila (tvorničko
podešenje).
Center AF:
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta
okvira.
Spot AF (Flexible Spot AF):
Pomicanjem AF okvira tražila na bilo koji dio
zaslona omogućeno je automatsko
izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora.
15
Pregled/brisanje slika
Tipka Y (indeksni prikaz)/
e (zum reprodukcije)
Tipka f (zum reprodukcije)
Zaslon osjetljiv na
dodir
Funkcijska preklopka
Višenamjenski priključak
(ispod)
1 Odaberite # pomoću funkcijske preklopke.
2 Odaberite snimku pomoću 6/5.
Videozapis:
Dodirnite B.
Natrag/Naprijed: 1/2
(Povratak na standardnu reprodukciju: B)
Glasnoća: Dodirnite [MENU] t [Volume] t +/– za ugañanje t [Exit].
Zaustavljanje reprodukcije: x
H Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim dodirnite [MENU] t [Delete] t [Delete] t [OK].
• Čak i kad obrišete sliku, njezina umanjena verzija u Albumu još uvijek ostaje pohranjena.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Isključenje zuma
pri reprodukciji
16
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i zatim dodirnite sliku koju želite pogledati zasebno.
Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, dodirnite b/B.
Ponovnim pritiskom na Y (indeksni prikaz) pojavi se indeksni prikaz 12 slika.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, dodirnite [MENU] t [Delete] t [Select].
2 Dodirnite sliku koju želite obrisati za pridjeljivanje indikatora H (brisanje) odabranoj slici.
3 Dodirnite [OK] t [OK].
L Reprodukcija slika pohranjenih u Albumu
1 Pomaknite funkcijsku preklopku na #.
2 Dodirnite [MENU] t [Album].
I Reprodukcija niza slika (Slide Show)
1 Podesite funkcijsku preklopku na #.
2 Dodirnite [MENU] t [Slide Show] t [Start].
• Za završetak Slide Show reprodukcije dodirnite zaslon, zatim [Exit].
h Crtanje po fotografijama ili obilježavanje žigom
1 Pomaknite funkcijsku preklopku na #.
2 Dodirnite [MENU] t [Paint].
3 Uporabom paint pena crtajte po fotografijama ili ih označite žigom.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
1 Spojite fotoaparat pomoću višenamjenskog kabela (isporučen) s TV prijemnikom.
2 Pomaknite preklopku na priključku višenamjenskog kabela u položaj "TV".
U višenamjensku priključnicu
U audio/video ulazne priključnice
Višenamjenski kabel
17
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (uključenje/
isključenje prikaza), prikaz se mijenja:
Kod snimanja fotografija
Kod snimanja videozapisa
A
y
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock
M BRK a
"
Način snimanja
< = V
n q
Ravnoteža bijele boje
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
s 2 3 Y
4 E D
O
Način snimanja (Scene
Selection)
PM
Način snimanja
(programirano/ručno)
(
G
,
p
Način rada bljeskalice
Punjenje bljeskalice
Uvećanje zuma
(1.3
A
@
Kod reprodukcije fotografija
Kod reprodukcije videozapisa
18
G
Funkcija smanjenja
efekta crvenih očiju
L
Oštrina
6
Kontrast
0
AF osvjetljenje
; %
Način mjerenja svjetla
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike
-
Zaštita snimke
I
Oznaka za ispis (DPOF)
N
Indikator reprodukcije
ijk
Promjena mape
l
Stupanj zuma
Step 12/16
Indikator reprodukcije
sliku po sliku
N
Housing mod
B
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
Indikator histograma
• Oznaka : se pojavljuje kad
uključite prikaz histograma.
D
D
NR slow shutter
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija
Skala reprodukcije
Kontrolni vodič
h
Upozorenje na vibracije
E
Slaba baterija
F
PictBridge veza
+2.0EV
Ekspozicija
ISO400
ISO broj
;
Način mjerenja
%
( ,
C
Bljeskalica
F < = Ravnoteža bijele boje
V n q
C; K
B @ v
? A<
E F G
Veličina slike
D
PictBridge veza
FINE STD
Kvaliteta slike
I
Mapa za snimanje
500
Brzina zatvarača
H
Mapa za reprodukciju
F3.5
Otvor blende
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
J
Album
L
Reprodukcija Albuma
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst
400
Preostali broj slika za
snimanje
+
ED
Self-timer
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
ISO400
ISO broj
±0.7EV
Bracket Step vrijednost
101-0012
Broj mape-datoteke
Končanica za mjerenje
ekspozicije
Okvir AF tražila
Indikator slike za
reprodukciju
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Podešavanje glasnoće
E
\
S AF
Macro
M AF
AF način rada
o n f Indikator okvira AF tražila
M
1.0m
Podešena vrijednost žarišta
19
Promjena postavki – Menu/Setup
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka I (on-screen)
1 Podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavki izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Kad je funkcijska preklopka podešena na #, preskočite ovaj korak.
3 Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
4 Dodirnite opciju koju želite podesiti.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite v/V dok se ne pojavi na
zaslonu.
5 Dodirnite željeno podešenje.
6 Pritisnite tipku I (on-screen) za isključenje izbornika.
Za odabir opcije izbornika Setup
Duže pritisnite tipku I (on-screen) ili odaberite opciju - (Setup) u
koraku 4 te je zatim dodirnite.
Dodirnite v/V za prikaz opcije koju želite podesiti, zatim je
dodirnite.
20
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke i postavki izbornika !
(camera). Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za snimanje
COLOR (Color Mode)
Promjena jasnoće slike ili dodavanje posebnih efekata.
% (Metering Mode)
Odabir načina mjerenja svjetla.
WB (White Bal)
Podešavanje tona boje.
ISO
Odabir svjetlosne osjetljivosti.
6 (P.Quality)
Odabir kvalitete fotografije.
Mode (REC Mode)
Odabir načina snimanja niza fotografija.
BRK (Bracket Step)
Promjena ekspozicije kad je [Mode] podešeno na [Exp Brktg].
M (Interval)
Odabir intervala snimanja kad je [Mode] podešeno na [Multi Burst].
(± (Flash Level)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
6 (Contrast)
Podešavanje kontrasta slike.
L (Sharpness)
Podešavanje oštrine slike.
- (Setup)
Promjena Setup opcija.
21
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
Izbornik za reprodukciju
T (Album)
Prikaz fotografija u Albumu.
T (Exit Album)
Prekid reprodukcije snimaka iz Albuma.
I (Slide Show)
Prikaz slika u nizu.
h (Paint)
Crtanje po fotografijama.
H (Delete)
Brisanje snimaka.
2 (Volume)
Podešavanje glasnoće.
! (Folder)
Odabir mape za pregled slika.
- (Protect)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis.
E (Print)
Ispis fotografija pomoću pisača.
C (Resize)
Promjena veličine snimljene slike.
J (Rotate)
Okretanje fotografije.
H (Divide)
Rezanje videozapisa.
- (Setup)
Podešavanje Setup opcija.
i (Trimming)
Snimanje uvećane slike. (Dostupno samo kod zuma pri reprodukciji.)
Opcije izbornika Setup
N Camera 1
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
Digital Zoom
Odabir digitalnog zuma.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju kod uporabe bljeskalice.
AF Illuminator
Osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima
snimanja.
M Camera 2
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike dvije sekunde
neposredno nakon snimanja.
g Internal Memory Tool
Format
22
Formatiranje unutarnje memorije.
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
u Memory Stick Tool
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Create REC. Folder
Izrada mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Change REC. Folder
Promjena mape koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick
Duo" karticu.
T Album
Write in Album
Uključenje pohrane umanjenih kopija izvornih snimaka.
Format
Formatiranje Albuma.
Check Album
Popravak slikovnih podataka u Albumu kad se na zaslonu
pojavljuje "Album data error".
K Setup 1
Download Music
Download glazbe za Slide Show.
Format Music
Brisanje svih glazbenih datoteka.
2 Setup 2
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe
fotoaparata s baterijom.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
k Setup 3
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na
računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću
višenamjenskog kabela.
Video Out
Odabir izlaznog video signala u skladu s TV sustavom boja
spojene video opreme.
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
l Setup 4
Calibration
Omogućuje izvoñenje kalibracije kad tipke na zaslonu ne
reagiraju na odgovarajućim mjestima dodira.
Housing
Promjena funkcije nekih tipaka kako biste mogli upravljati
fotoaparatom uloženim u vodonepropusno kućište.
23
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego
ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite
u "Cyber-shot priručniku".
Podr:ani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporu!en)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion
Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
nije kompatibilan
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci.
• Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (nije isporučen).
• Dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser", pogledajte "Cybershot priručnik".
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priru!nika
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Prikazuje se dolje prikazani zaslon.
Odaberite mapu "Handbook" i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen
u mapi "GB".
2 Nakon završetka kopiranja, dvaput
kliknite "Handbook.pdf".
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika. Slijedite upute na
zaslonu za kopiranje.
2 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
24
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− Niska temperatura okoline.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
− Kapacitet baterije je slab.
Kod pregleda fotografija
Broj slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 6000
Približno 300
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
Kapacitet baterije (min)
Približno 140
• Neprestano snimanje videozapisa veličine [160]
Pri snimanju fotografija
Broj slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 300
Približno 150
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija (P.Quality) podešena na [Fine].
− Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset
puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
25
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja.
• Podrobnosti o veličini slike pogledajte na str. 14.
Približan broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i
[Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veli ina slike
10M
3:2
Unutarnja
memorija
Pribli.no
25 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
8M
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
5M
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
3M
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
2M
VGA(E-Mail)
16:9(HDTV)
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 22).
26
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Pribli.no
25 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20 24:18:20
Veli ina slike
640(Fine)
2 GB
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sony modelima fotoaparata u ovom fotoaparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
27
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priru!nik".
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo:ite nakon otprilike jedne minute te uklju!ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 23).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli:em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije prema objektivu (str. 10).
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno stavite bateriju (str. 10).
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 9).
Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije (str. 8).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 12).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
28
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 9).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 26, 27). Ako
je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 16).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Nije moguće unijeti datume na slike.
• Ovaj fotoaparat nema funkciju unosa datuma na slike. Meñutim, možete otisnuti slike s
datumom.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
29
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva
jer mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
• Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
• Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
30
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Ako doñe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrañenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrañene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat ili
priključite fotoaparat na zidnu utičnicu pomoću
mrežnog adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili dulje.
Tehnički podaci
Fotoaparat
Punjač BC-CSG/BC-CSGB
[Sustav]
Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG)/2,6 W (BC-CSGB)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Osjetilo slike: 9,15 mm (tip 1/1,7) CCD u boji,
primarni filter boje
Ukupan broj piksela:
Približno 10 300 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 10 054 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3T zum; f =
7,9 – 23,7 mm (38 – 114 mm kod pretvorbe u
35 mm format slike) F2,8 – 54
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Ručna ekspozicija, Scene Selection (8
modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija
(približno 25 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,2 m do
4,8 m (W)/0,34 m do 2,5 m (T)
Punjiva baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
[Ulazni i izlazni priklju!ci]
Višenamjenski priključak
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 7,5 cm (tip 3) TFT drive
Ukupan broj točaka: 230 400 (960 T 240)
[Napajanje, opDenito]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BG1; 3,6 V ACLS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,3 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 96,7 T 61,1 T 22,7 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa: Približno 185 g (uključujući NP-BG1
bateriju i vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Zaštićeni znakovi
•
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku
31
Sadr:aj
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Digitalni fotoaparat
Uporaba izbornika
Chyber-shot prirunik
DSC-N2
DSC-T10
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik i zadržite ga za buduću
uporabu.
Uporaba izbornika za
podešavanje
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba ra!unala
Ispis fotografija
U slu!aju problema
Ostale informacije
© 2006 Sony Corporation
2-887-201-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo:ete koristiti uz fotoaparat (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao IC medij za snimanje. Postoje
dvije vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": Uz ovaj fotoaparat
mo:ete koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick": Uz ovaj fotoaparat ne
mo:ete koristiti "Memory Stick".
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju.
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 124.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
Uz ovaj fotoaparat nije moguDe koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 122.
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju (priložena).
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Takoñer je možete koristiti kad je
polupuna.
• Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate objektiv i da ga ne pritišćete.
Slike iz priru!nika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
2
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata .........................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ..................................7
Izoštravanje - Uspješno izoštravanje objekta ............................................. 7
Ekspozicija - Podešavanje intenziteta svjetla ............................................. 8
Boja - O efektima svjetla ............................................................................ 9
Kvaliteta - O kvaliteti i veličini slike........................................................... 10
Dijelovi fotoaparata .............................................................................11
Indikatori na zaslonu ...........................................................................13
Promjena prikaza na zaslonu..............................................................17
Snimanje pomoću ugrañene memorije ...............................................18
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ..................................................19
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje).............................21
Pregled/brisanje slika..........................................................................26
Napredne funkcije
Odabir željene funkcije fotoaparata ....................................................28
Odabir načina snimanja............................................................................ 28
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima ....................................... 29
SET
Ručno podešavanje brzine zatvarača i otvora blende (M ) ................. 30
$ (EV): Ručno podešavanje ekspozicije ................................................. 31
9 (Focus): Promjena načina izoštravanja .............................................. 32
Funkcija Album ...................................................................................35
Funkcija Slide Show............................................................................38
Crtanje po fotografijama......................................................................41
3
Sadr:aj
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika..................................................... 43
Opcije izbornika................................................................... 44
Izbornik snimanja ................................................................................46
COLOR (Color Mode): Promjena boja slike i dodavanje posebnih efekata
% (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
ISO: Odabir osjetljivosti
6 (P.Quality): Kvaliteta slike
Mode (REC Mode): Odabir načina snimanja
BRK (Bracket Step): Pomak EV u [Exp Brktg] načinu
M (Interval): Odabir intervala za [Multi Burst] način
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
6 (Contrast): Podešavanje kontrasta slike
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
- (Setup): Promjena Setup postavki
Izbornik reprodukcije...........................................................................54
T (Album): Prikaz fotografija u Albumu
T (Exit Album): Završetak reprodukcije snimaka u Albumu
I (Slide Show): Reprodukcija niza slika
h (Paint): Crtanje po fotografijama
H (Delete): Brisanje snimaka
2 (Volume): Podešavanje glasnoće
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
H (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
E (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
C (Resize): Promjena veličine snimljene slike
J (Rotate): Okretanje fotografije
H (Divide): Rezanje videozapisa
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
i (Trimming): Snimanje uvećane slike
4
Sadr:aj
Uporaba opcija izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................... 62
N Camera 1.......................................................................................64
AF Mode
Digital Zoom
Red Eye Reduction
AF Illuminator
M Camera 2.......................................................................................67
Auto Rewiev
g Internal Memory ............................................................................68
Format
u Memory Stick................................................................................69
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
T Album ...........................................................................................72
Write in Album
Format
Check Album
K Setup 1 ...........................................................................................73
Download Music
Format Music
2 Setup 2 ...........................................................................................74
LCD Backlight
Beep
L Language
Initialize
k Setup 3 ...........................................................................................75
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
l Setup 4 ...........................................................................................77
Calibration
Housing
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ............................................78
5
Sadr:aj
Uporaba ra!unala
Mogućnosti sustava Windows.............................................................80
Instaliranje isporučenog softvera ........................................................82
Kopiranje slika na računalo.................................................................83
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ................................................90
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen).....................91
Uporaba "Music Transfer" softvera (priložen) .....................................95
Za korisnike Macintosh računala ........................................................96
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ......................................................................98
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge...........99
Ispis slika u fotolaboratoriju...............................................................103
U slu!aju problema
Problemi pri rukovanju ......................................................................105
Indikatori i poruke upozorenja...........................................................117
Ostalo
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje ...................121
O "Memory Stick" kartici ...................................................................122
O bateriji............................................................................................124
O punjaču baterije.............................................................................125
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako bi u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit
ćemo vam kako koristiti razne funkcije
dodirujući tipke na zaslonu (str. 19).
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
oglašava se zvukom
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 32)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprječavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za sprje!avanje nejasnih slika
Čvrsto držite fotoaparat s obje ruke. Fotoaparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje
drvo ili zgradu. Takoñer možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 sekunde ili stativ.
U uvjetima slabog osvjetljenja, upotrijebite bljeskalicu.
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
Ekspozicija:
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog podešavanja. No, možete je podesiti
i ručno pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Ručna ekspozicija:
Omogućuje ručno podešavanje ekspozicije
(str. 30).
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio fotoaparat (str. 31).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 47).
8
Karakteristike "Brzine zatvara!a"
Karakteristike "otvora blende"
(F vrijednost)
Brži
Pokretni objekti
djeluju statično.
Otvorena
Domet izoštravanja
se sužava, sprijeda
i straga.
Sporiji
Pokretni objekti
djeluju dinamično.
Zatvorena
Domet izoštravanja
se širi, sprijeda i
straga.
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu
razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 49.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 47).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta
O kvaliteti i veli"ini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 10M
3648 piksela T 2736 piksela = 9 980 928 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veli!ine slike (str. 25)
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: Ispis do
veličine A3/A3+*
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: Za slanje
slike u privitku
e-maila.
* To je format veći od A3. Možete otisnuti fotografije s
marginom oko slike veličine A3.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 49)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
10
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
Tipka POWER
Okidač
Bljeskalica (23)
Indikator self-timera (23)/AF svjetlo
(66)
E Mikrofon
F Zvučnik
G Objektiv
A Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (21)
Za gledanje: Tipka e/f (zum
reprodukcija)/Y (indeks) (26)
B LCD zaslon (17) osjetljiv na dodir (19)
C Otvor za ručnu vrpcu
D Funkcijska preklopka
E Tipka I (on-screen)
• Pritisnite ovu tipku duže za prikaz
izbornika - (Setup).
F Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
G Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza) (17)
• Pritisnite ovu tipku duže za promjenu
intenziteta LCD osvjetljenja.
H
I
J
K
Indikator pristupa
Utor za "Memory Stick Duo"
Utor za bateriju
Preklopka za vañenje baterije
11
Dijelovi fotoaparata
L Navoj za stativ (na donjoj strani ureñaja)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
M Višenamjenski priključak (na dnu)
Prilikom korištenja mrežnog adaptera
AC-LS5K (opcija)
Na višenamjenski priključak
Kabel za višenamjenski priključak
(isporučen)
Na DC IN
priključak
v oznaka
U zidnu
utičnicu
• Nije moguće puniti bateriju spajanjem
fotoaparata na mrežni adapter AC-LS5K.
Za punjenje baterije upotrijebite punjač.
12
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Indikator
Zna enje
p
Punjenje bljeskalice
Kod snimanja fotografija
Uvećanje zuma (22, 64)
(1.3
A
@
Kod snimanja videozapisa
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (65)
L
Oštrina (53)
6
Kontrast (53)
0
AF osvjetljenje (66)
; %
Način mjerenja svjetla (47)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Promjena boja i efekti (46)
N
Housing mod (77)
B
Indikator
Zna enje
Indikator histograma (17, 32)
D
A
Indikator
Zna enje
y
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock (22)
M BRK a
"
Način snimanja (21, 50)
< = V
n q
Ravnoteža bijele boje (47)
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
NR slow shutter
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
+2.0EV
Ekspozicija (31)
F3.5
Otvor blende (31)
125
Brzina zatvarača (31)
s 2 3 Y Način snimanja (Scene
Selection) (29)
4 E D
O
PM
(
G
Način snimanja
(programirano/ručno) (28)
,
Način rada bljeskalice (23)
13
Indikatori na zaslonu
C
D
Indikator
Zna enje
Indikator
C; K
B @ v
? A<
EF G
Veličina slike (25)
h
FINE STD
Kvaliteta slike (49)
I
• ? se prikazuje samo ako
je aktiviran Multi Burst.
Zna enje
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprječavanja zamućenja, bljeskalice radi bolje osvijetljenosti
ili uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 7).
Mapa za snimanje (69)
• Ne pojavljuje se kod
uporabe unutarnje
memorije.
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
J
Album (72)
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst (52)
400
Preostali broj slika za
snimanje
ED
Self-timer (23)
Indikator
Dijagnostički pokazivač
(117)
\
ISO400
ISO broj (49)
±0.7EV
Bracket Step vrijednost
(52)
o n f AF tražilo (33)
M
C:32:00
14
E
Slaba baterija (117)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (47)
Okvir AF tražila (33)
E
S AF
1.0m
Zna enje
Makro snimanje (24)
M AF
AF način rada (64)
Podešena vrijednost žarišta
(33)
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Zna enje
y
Preostalo trajanje baterije
M
"
Način snimanja (21, 50)
-
Zaštita snimke (55)
I
Oznaka za ispis (DPOF)
(103)
N
Indikator reprodukcije
i j k Promjena mape (54)
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
Kod reprodukcije videozapisa
l
Stupanj zuma (27)
Step 12/16
Indikator reprodukcije sliku
po sliku (52)
N
Housing mod (77)
B
Indikator
Zna enje
Indikator histograma
(17, 32)
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
Skala reprodukcije
Kontrolni vodič
15
Indikatori na zaslonu
C
D
Indikator
Zna enje
Indikator
C; K
B @ v
? A<
EF G
Veličina slike (25)
F
D
PictBridge veza (99)
I
H
Mapa za snimanje (69)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
Mapa za reprodukciju (54)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
L
Reprodukcija Albuma (35)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(117)
101-0012
Broj mape-datoteke (54)
00:00:12
Indikator brojača
16
Zna enje
PictBridge veza (101)
• Ne odspajajte kabel s višenamjenskog priključka.
+2.0EV
Ekspozicija (31)
ISO400
ISO broj (49)
;
Način mjerenja (47)
%
( ,
Bljeskalica
F < = Ravnoteža bijele boje (47)
V n q
500
Brzina zatvarača (31)
F3.5
Otvor blende (31)
Indikator slike za
reprodukciju
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Podešavanje glasnoće
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje prikaza) prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Histogram uključen
Prikaz histograma
(str. 32)
Indikatori isključeni
Indikatori uključeni
• Duljim pritiskom na tipku A (uključivanje/
isključivanje prikaza), povećava se jačina
pozadinskog osvjetljenja.
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije
se prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
17
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 25 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u
fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad ulo:ite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije ulo:en "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene
memorije.
[Menu, Setup itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 70).
Kopiranje podataka na tvrdi disk ra!unala
Izvedite postupak na stranicama 83 do 86 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
18
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
1
Tipka I (on-screen)
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na
zaslonu.
• Kad je odabran mod #, preskočite ovaj korak.
2
Prstom lagano dodirujte tipke na zaslonu.
• Za isključenje tipaka na zaslonu, ponovno pritisnite I (on-screen).
O tipkama na zaslonu
• Ako parametar koji želite podesiti nije na zaslonu, dodirnite v/V za promjenu stranice.
• Možete se vratiti na prethodni izbornik dodirom tipke U.
• Za rukovanje zaslonom, lagano ga pritisnite prstom ili isporučenim paint penom.
• Nemojte dodirivati zaslon drugim (šiljatim) predmetima, već samo isporučenim paint
penom.
• Nemojte pritiskati LCD zaslon više no što je potrebno.
19
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pregled slika pomicanjem prsta
Pomicanjem prsta po zaslonu tijekom reprodukcije možete izmjenjivati fotografije ili
pretraživati videozapise. Kako bi mogli koristiti ovu funkciju, isključite tipke na zaslonu
pritiskom na I (on-screen).
Fotografije
• Slika se mijenja kad podignete prst
Prethodna
slika
Sljedeća
slika
sa zaslona.
Videozapisi
• Dodirnite zaslon za pokretanje
reprodukcije.
• Pomičite prst udesno ili ulijevo za
ubrzanu reprodukciju prema naprijed
ili natrag.
• Dodirnite još jednom tijekom
reprodukcije za pauzu.
Zum reprodukcije
• Pomicanjem prsta gore, dolje, desno
ili lijevo, skriveni dio slike se
pomiče na vidljivi dio zaslona.
• Kad je fotoaparat spojen na TV prijemnik te gledate slike na TV zaslonu (str. 78), ne
možete pregledavati slike dodirujući zaslon.
• Kod reprodukcije slika snimljenih u Multi Burst načinu, dodirnite sliku za pauzu prikaza.
Na zaustavljenoj slici pomičite prst udesno ili ulijevo za pomak jednu sliku prema naprijed
ili natrag.
20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Ovo poglavlje objašnjava kako započeti snimanje sa standardnim podešenjima.
Mikrofon
Okidač
Tipka zuma
Funkcijska preklopka
Tipka I (on-screen)
1
2
Odaberite način snimanja pomoću funkcijske preklopke.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapisi: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
Nemojte prekriti mikrofon
prstom.
21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
3
Snimajte pomoću okidača.
Kad snimate dok je na zaslonu prikazan indikator J, te umanjene kopije se mogu
pohraniti u Album (str. 72).
Fotografija (s automatskim podešavanjem):
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati
i stalno svijetli.
Indikator AE/AF lock
B Pritisnite okidač dokraja.
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Najkraća udaljenost za snimanje iznosi oko 50 cm. Kod snimanja objekata na udaljenosti manjoj od
navedene, koristite Macro način snimanja (str. 24).
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni
signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
− Loš je kontrast izmeñu objekta i pozadine.
− Objekt se nalazi iza stakla.
− Objekt se brzo kreće.
− Objekt ima površinu koja se sjaji ili od koje se odbija svjetlo.
− Objekt je osvijetljen straga ili je uz blještavo svjetlo.
f e Uporaba zuma
Pritisnite tipku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 64.
• Tijekom snimanja videozapisa nije moguće zumiranje.
22
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Podešavanje bljeskalice/self-timera/Macro snimanja/veli!ine slike
Pritisnite I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
Uporaba bljeskalice za fotografije
Uporaba self-timera
Snimanje izbliza (Macro)
Promjena veličine slike
( Flash (Odabir na!ina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Dodirnite ( na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Auto: Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
Forcedflash ((): Uvijek se aktivira
Slow Synchro (G): Uvijek se aktivira
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
No flash (,): Bljeskalica je isklju ena.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
) Uporaba self-timera
Dodirnite ) na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
10 sec (E): Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
2 sec (D): Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Off: Bez uporabe self-timera
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Pritisnite okidač. Žaruljica self-timera trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se slika ne
snimi.
Žaruljica self-timera
Za otkazivanje snimanja timerom, pritisnite I (on-screen).
• Primjenom timera od 2 sekunde možete spriječiti zamućenje slike.
* Macro (Snimanje izbliza)
Dodirnite * na zaslonu. Dodirnite [On] i zatim U.
On (\): Uklju eno makro snimanje (W strana: Pribli.no 6 cm ili dalje od objektiva, T strana: Pribli.no 34 cm ili
dalje od objektiva)
Off: Makro snimanje isklju eno
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
. Promjena veli!ine slike
Dodirnite . na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Detalje o veličini slike potražite na str. 10.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veli ina slike
J 10M (3648T2736)
Smjernice
Broj slika
Za pohranu važnih snimaka ili ispis
u A3/A3+1) veličini ili za
visokokvalitetni A4 ispis
3:22) (3648T2432)
Odgovara formatu 3:2
8M (3264T2448)
Ispis do formata A3/11T17"
5M (2592T1944)
Ispis do formata A4/8T10"
3M (2048T1536)
Ispis do formata 13T18/5T7"
2M (1632T1224)
Ispis do formata 10T15/4T6"
VGA(E-Mail)
(640T480)
Za slanje e-mailom
16:9(HDTV)3)
(1920T1080)
Prikaz na 16:9 HDTV4)
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
1) To je format veći od A3. Možete otisnuti fotografije s marginom oko slike veličine A3.
2) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
3) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 113).
4) Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
Veli ina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
J 640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
Približno 8
Za slanje e-mailom
160(160T112)
• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomjernija.
25
Pregled/brisanje slika
Tipka Y (Indeksni prikaz)/e (Zum reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
Zaslon osjetljiv na dodir
Funkcijska preklopka
1
Odaberite # pomoću funkcijske preklopke.
2
Odaberite sliku pomoću 6/5.
Videozapis:
Dodirnite B.
Natrag/Naprijed: 1/2
(Povratak na standardnu reprodukciju: B)
Glasnoća: Dodirnite [MENU] t [Volume] t +/– za ugañanje t [Exit]
Zaustavljanje reprodukcije: x
• Videozapisi veličine [160] prikazuju se u manjoj veličini.
H Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim dodirnite [MENU] t [Delete] t [Delete] t [OK].
Odustajanje od brisanja
Dodirnite [Exit] u koraku 2 ili [Cancel] u koraku 3.
• Čak i kad obrišete sliku, njezina umanjena verzija u Albumu još uvijek ostaje pohranjena.
26
Pregled/brisanje slika
f e Prikaz poveDane slike (Zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Isključenje zuma pri reprodukciji
• Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] (str. 61)
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz). Dodirnite sliku koju želite pogledati zasebno.
Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, dodirnite b/B.
Ponovnim pritiskom na Y pojavi
se indeksni prikaz 12 slika.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
A Kad je uključen indeksni prikaz, dodirnite [MENU] t [Delete] t [Select].
B Dodirnite sliku koju želite obrisati za pridjeljivanje indikatora H (brisanje) odabranoj
slici.
Zeleni okvir za odabir
Poništenje odabira za brisanje
Dodirnite sliku koju ste već odredili za brisanje kako biste isključili
indikator H na slici.
C Dodirnite [OK] t [OK].
• Za brisanje svih slika u mapi, u koraku 1 umjesto [Select] dodirnite [All in This Folder].
27
Napredne funkcije
Odabir željene funkcije fotoaparata
Odabir na!ina snimanja
Podesite funkcijsku preklopku na željenu funkciju.
Funkcije snimanja fotografija
Moguća su četiri načina snimanja fotografija: automatsko, programirano, u skladu s
uvjetima i ručno. Tvorničko podešenje je [Auto].
Za odabir drugog načina snimanja postupite na sljedeći način.
A Pritisnite I (on-screen).
B Dodirnite ! (Camera).
C Dodirnite željeni način snimanja.
Auto: Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki.
Program: Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora
blende). Takoñer je moguće podesiti različite parametre putem izbornika. (Za detalje o
dostupnim funkcijama pogledajte str. 44.)
Manual: Ru!no podešavanje ekspozicije
Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende)
(str. 30). Takoñer je moguće podesiti različite parametre putem izbornika. (Za detalje o
dostupnim funkcijama pogledajte str. 44)
s 2 3 Y 4 E D O : Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru (str. 29).
Snimanje videozapisa
Reprodukcija/obrada
Funkcijska preklopka
28
Tipka I (on-screen)
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
U ovim uputama su raspoloživa podešenja funkcijske preklopke prikazana na sljedeći način.
Nije raspoloživo Raspoloživo
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High Sensitivity
4 Landscape
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Izoštrava samo udaljene
objekte pri snimanju krajolika i
sl.
2 Twilight*
E Beach
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
3 Twilight Portrait*
D Snow
Pogodno za snimanje portreta
na tamnim mjestima.
Omogućuje snimanje oštrih
slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
Y Soft snap
O Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
Omogućuje postizanje mekih
tonova kože kako bi slika
djelovala ljepše zahvaljujući
svjetlijim i toplijim tonovima.
Uz to, meko izoštravanje stvara
blago ozračje za portrete osoba,
snimanje cvijeća i sl.
* Brzina zatvarača je manja i zato preporučujemo uporabu stativa.
29
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete
tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni
signal.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro
Flash
AF range
finder
Focus
preset
White
balance
Burst/
Exposure Bracket/
Multi Burst
Flash level
s
I
,
I
I
I
I
—
2
—
,
I
9
I
—
—
3
I
F
I
I
Auto/q
—
I
Y
I
I
I
I
I
I
I
4
—
(/,
I
9
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
I
I
D
I
(/,
I
I
I
I
I
O
—
,
—
9
<
—
—
Ru!no podešavanje brzine zatvara!a i otvora blende (MSET)
A Pritisnite I (on-screen).
B Dodirnite ! (Camera) t [Manual] i zatim U za podešavanje i povratak na prethodni
izbornik.
Aparat se prebacuje u mod ručnog podešavanja ekspozicije.
SET
C Dodirnite M
30
.
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
D Dodirom tipaka v/V podesite brzinu zatvarača i otvor blende.
Otvor blende
Brzina zatvarača
Kad je zum podešen dokraja na W stranu, možete odabrati otvor blende F2.8, F4 ili F8.
Kad je zum podešen dokraja na T stranu, možete odabrati otvor blende F5.4, F8 ili F16.
Možete odabrati brzinu zatvarača od 1/1000 do 30 sekundi.
Razlika izmeñu ručnog podešenja i pravilne ekspozicije koju procjenjuje aparat pojavljuje se
na zaslonu kao EV vrijednost (str. 31). 0EV označuje optimalnu vrijednost koju procjenjuje
aparat.
E Snimite sliku.
• Bljeskalica je podešena na ( (uvijek se aktivira) ili , (isključena).
• Pri sljedećim podešenjima mijenja se samo svjetlina, a ne i dubinska oštrina.
− pri F4 i F8 kad je preklopka zuma podešena dokraja na W stranu
− pri F8 i F16 kad je preklopka zuma podešena dokraja na T stranu
• Brzine zatvarača od jedne sekunde ili više su označene s ["], primjerice 1".
• Kad podesite manju brzinu zatvarača, savjetujemo uporabu stativa za sprečavanje vibracija aparata.
• Odaberete li brzine zatvarača od 1/6 sekundi ili manje, automatski se aktivira funkcija NR slow shutter
za smanjenje smetnji slike i pojavi se "NR".
• Odaberete li manje brzine zatvarača, potrebno je neko vrijeme za obradu podataka.
$ (EV): Ru!no podešavanje ekspozicije
A Pritisnite I (on-screen).
B Podesite ! (Camera) na neku drugu opciju osim [Auto] i [Manual], zatim dodirnite U.
C Dodirnite $ (EV).
D Odaberite vrijednost dodirom tipaka v/V.
Prema +: Slika je svjetlija.
0EV: Aparat automatski
podešava ekspoziciju.
Prema –: Slika je tamnija.
Prema –
Prema +
31
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
• Za detalje o ekspoziciji pogledajte str. 8.
• Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima od 1/3EV.
• Snimate li objekt pri iznimno snažnom ili slabom svjetlu, ili koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće imati efekta.
z Podešavanje [EV] prikazom histograma
Tamno
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pritisnite A (uključenje/isključenje prikaza
na zaslonu) za prikaz histograma. Krivulja grafa
pada prema desno kad je slika svijetla, ili prema
lijevo kad je slika tamna. Odaberite [Program] ili
jedan od Scene Selection modova za ! (Camera)
Svijetlo i podesite EV vrijednost dok provjeravate
ekspoziciju na histogramu.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se takoñer pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto] ili [Manual]
− Kod reprodukcije jedne slike;
9 (Focus): Promjena na!ina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
A Pritisnite I (on-screen).
B Podesite ! (Camera) na neku drugu opciju osim [Auto], zatim dodirnite U.
C Dodirnite 9 (Focus).
D Dodirnite željenu opciju.
32
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
Tvorničke postavke su označene s J.
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image <)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF
okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
Indikator AF okvira
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
Spot AF (Flexible Spot AF)
(M)
Pomicanjem AF okvira tražila na bilo koji dio zaslona
omogućeno je automatsko izoštravanje izrazito sitnog
objekta ili suženog prostora.
• Detalje o Flexible Spot AF potražite na str. 34.
• Ova značajka je korisna kad snimate uz uporabu tronošca i
objekt se nalazi izvan središta kadra.
• Kad snimate pokretni objekt, mirno držite fotoaparat kako
objekt ne bi izašao iz okvira tražila.
AF okvir
Indikator AF okvira
9 (neograni ena udaljenost)
7.0 m
3.0 m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti
od objekta (podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
1.0 m
0.5 m
33
Odabir :eljene funkcije fotoaparata
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili
dolje, odstupanja su veća.
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz
odreñenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar
ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator <, o ili M te AF okvir nije vidljiv.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 30).
Kako koristiti [Spot AF]
A Podesite ! (Camera) na neku drugu opciju osim [Auto] i dodirnite U
B Dodirnite 9 (Focus) t [Spot AF].
C Pritisnite I (on-screen) za isključenje izbornika.
D Dodirnite točku koju želite izoštriti.
34
Funkcija Album
Kad snimate dok je na zaslonu prikazan indikator J, moguće je pohraniti umanjene kopije
snimaka u Album (str. 72). Čak i kad su slike izbrisane s "Memory Stick Duo" kartice, i dalje
možete gledati i pohranjivati umanjene slike u Album.
Unutarnja
memorija
• Fotografije se snimaju u Album u veličini [VGA(E-Mail)] ([1M] za Multi Burst slike) i [Standard]. U
Album možete pohraniti najviše 500 slika.
• Isključite li aparat ili pomaknete funkcijsku preklopku tijekom reprodukcije Albuma, ona se zaustavlja.
Reprodukcija slika pohranjenih u Albumu
A Pomaknite funkcijsku preklopku na #.
B Dodirnite [MENU] t [Album].
Slike u Albumu se razvrstavaju prema datumu snimanja. Svaka takva skupina snimaka zove se "This
date".
A: Godina snimanja
B: Mjesec snimanja
C: Dan snimanja
C Odaberite "This date" tipkama b/B, zatim ga dodirnite.
U indeksu se pojave sve snimke iz "This date".
D: Godina/mjesec/datum snimanja
E: Vrijeme snimanja
• Za povratak na prethodni indeksni prikaz, pritisnite Y (indeks).
35
Funkcija Album
D Dodirnite sliku. (Ako željena slika nije prikazana na zaslonu, dodirnite b/B dok se ne pojavi.)
Pojavi se odabrana slika.
• Za povratak na indeksni prikaz u "This date", pritisnite Y (indeks).
Brisanje snimaka iz albuma
Brisanje snimaka u pojedinačnom prikazu
A Prikažite sliku koju želite obrisati i dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
B Dodirnite [Delete] t [Delete] t [OK].
Brisanje snimaka iz indeksnog prikaza
A Dodirnite [MENU] na zaslonu u koraku 3 poglavlja "Reprodukcija slika pohranjenih u
Albumu" za prikaz izbornika. (Nije moguće obrisati slike iz "This date" u koraku 2 poglavlja
"Reprodukcija slika pohranjenih u Albumu".)
B Dodirnite [Delete] t [Select].
C Dodirnite sliku koju želite obrisati kako biste je označili indikatorom H (brisanje).
D Dodirnite [OK] t [OK].
• Za brisanje svih slika u "This date", u koraku 2 dodirnite [All in this date].
36
Funkcija Album
z O slikama u Albumu
• Kad se album napuni, automatski se brišu stare snimke. Zaštitite snimke koje vam
trebaju (str. 55).
• Kad se album napuni uz zaštićene snimke, trepće T. Iako možete i dalje snimati u unutarnju
memoriju ili na "Memory Stick Duo", ne možete spremati kopije u Album. Isključite li zaštitu za
snimke koje više ne želite, moći ćete pohranjivati slike u Album.
• Za kopiranje snimke iz Albuma, izvedite postupak objašnjen u [Copy] (str. 70).
• Ne možete prenijeti slikovne podatke iz Albuma izravno u računalo. Izvedite postupak objašnjen u
[Copy] (str. 70). Kopirajte željene snimke na "Memory Stick Duo", zatim ih prenesite na računalo.
• Podaci iz “Memory Stick Duo” kartice ili računala ne mogu se kopirati u Album.
• Čak i kad zaštitite snimke na "Memory Stick Duo" kartici, pripadajuće umanjene slike u albumu nisu
zaštićene. Takoñer, čak i kad su umanjene slike zaštićene u Albumu, pripadajuće izvorne snimke na
"Memory Stick Duo" kartici nisu zaštićene (str. 55).
• Ako izrežete dio slike ili joj promijenite veličinu pri normalnoj reprodukciji, snimke u albumu neće se
promijeniti.
• Na snimkama pohranjenim u album ne možete primjenjivati sljedeće funkcije:
− crtanje
− označavanje za ispis (DPOF)
− ispis
− promjena veličine
− rezanje slike
37
Funkcija Slide Show
Možete pregledavati slike uz glazbu (Slide Show).
A Podesite funkcijsku
preklopku na #.
B Dodirnite [MENU] t [Slide Show] C Počinje Slide Show.
t [Start].
Reproduciraju se slike snimljene na "Memory Stick Duo" i u unutarnju memoriju. Kad je
odabran Album, reproduciraju se slike iz Albuma.
Za ugaHanje glasnoDe glazbe
Pritisnite I (on-screen) tijekom reprodukcije i dodirnite +/– za ugañanje glasnoće. Osim
toga možete dodirnuti [Volume] u izborniku i ugoditi glasnoću prije pokretanja Slide Show
reprodukcije.
Za pauzu Slide Show reprodukcije
Dodirnite zaslon. Za nastavak dodirnite [Continue]. Slide Show se nastavlja od slike na kojoj
je zaustavljen, no glazba počinje ispočetka.
Za prikaz prethodne/sljedeDe slike
Dodirnite 6/5 u pauzi.
Za završetak Slide Show reprodukcije
Dodirnite [Exit] u pauzi.
• Slide Show reprodukcija nije moguća kad je aparat spojen na PictBridge pisač.
Podešavanje Slide Show opcija
Možete odabrati način Slide Show reprodukcije.
A Dodirnite [MENU] t [Slide Show].
B Dodirnite opciju izbornika koju želite podesiti.
C Dodirnite željenu opciju i zatim U.
38
Funkcija Slide Show
Možete podesiti sljedeće opcije.
Tvorničke postavke su označene s J.
Effects
Simple
Jednostavan Slide Show pogodan za široku paletu slika.
Nostalgic
Atmosferični Slide Show filmskog ugoñaja.
J Stylish
Elegantni Slide Show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani Slide Show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni Slide Show s odreñenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] ili [Active],
− Prikazuju se samo fotografije.
− Ako su slike snimljene u Multi Burst načinu, prikazuje se samo prva slika.
• Kad je odabran mod [Normal], opcija [Music] je podešena standardno na [Off]. Čuje se samo zvuk
videozapisa.
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu.
Music 1
Music 2
Tvorničko podešenje za [Simple] Slide Show.
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] Slide Show.
J Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] Slide Show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] Slide Show.
Off
Podešenje za [Normal] Slide Show. Bez glazbe.
Image
J Folder (This Date)
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi (odnosno u mapi
[This Date] kad je odabran Album).
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici ili u
Albumu.
• Ova opcija je fiksno podešena na [All] odmah nakon odabira reprodukcije Albuma (kad pokušate
podesiti Slide Show opcije na indeksnom prikazu "This date"). Za odabir [This Date] prvo odaberite
datum Albuma koji želite reproducirati.
39
Funkcija Slide Show
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika tijekom [Normal] .
Slide Show reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Start
Početak Slide Show reprodukcije.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz Slide Show. To možete učiniti pomoću opcije [Download Music] u izborniku - (Setup)
pomoću isporučenog softvera "Music Transfer". Potražite detalje na str. 95.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music 1 – 4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 73) i kopirajte ponovo.
40
Crtanje po fotografijama
Na fotografije možete crtati ili ih obilježiti žigom te pohraniti zasebno. Za taj postupak
koristite isporučeni paint pen.
• Nije moguće crtati ili stavljati žigove na Multi Burst slike, videozapise ili slike u Albumu.
• Kad gledate snimljene slike na TV-u (str. 78), nije moguće crtati po fotografijama.
Prikaz crte:a
A Pomaknite funkcijsku preklopku na #.
B Dodirnite [MENU] t [Paint].
Tipka c (olovka)
Tipka d (žig)
Tipka e (brisalo)
Tipka za odabir debljine linije/odabir žiga
Tipka za odabir boje
Tipka C (povratak na prethodno stanje)
Tipka B (brisanje svega)
Tipka f (pohranjivanje u unutarnju memoriju)/
g (pohranjivanje na "Memory Stick")
I Tipka l (izlaz)
A
B
C
D
E
F
G
H
Crtanje znakova ili grafike
A Dodirnite c.
B Odaberite debljinu linije.
Dodirnite tipku za odabir debljine linije, željenu debljinu i zatim U.
C Nacrtajte znakove ili grafiku.
Obilje:avanje :igom
A Dodirnite d.
B Odaberite žig.
Dodirnite tipku za odabir žiga, željeni žig i zatim U.
C Stavite žig na sliku.
41
Crtanje po fotografijama
Promjena boje linije ili :iga
Dodirnite tipku za odabir boje, željenu boju i zatim U.
• Odabrana boja se primjenjuje na liniju i žig.
Korekcije
Dodirnite e i zatim paint penom povucite preko dijela koji želite obrisati. Alternativno
možete dodirnuti C za povratak na prethodno stanje (dodirnete li C ponovo, vraća se
posljednje stanje).
• Debljinu brisala možete odabrati isto kao i debljinu olovke, pomoću tipke za odabir debljine linije.
Odabrana debljina primjenjuje se na liniju i brisalo.
Brisanje svih crte:a
A Dodirnite B.
Pojavi se poruka "Clear All".
B Dodirnite [OK].
Svi crteži nestaju sa slike.
Dodirnite [Cancel] za odustajanje od brisanja.
Pohranjivanje crte:a
A Dodirnite f (ili g).
Pojavi se poruka "Save".
B Dodirnite [OK].
Slika s crtežima pohranjuje se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
Dodirnite [Cancel] za odustajanje od pohranjivanja.
• Slika se pohranjuje u [VGA(E-Mail)] veličini i [Fine] kvaliteti.
Izlaz iz moda crtanja
A Dodirnite l.
Pojavi se "Exit".
B Dodirnite [OK].
Dodirnite [Cancel] za odustajanje od izlaza.
• Dodirnete li l prije pohranjivanja slike, izlazi se iz moda crtanja. Želite li pohraniti sliku, svakako
dodirnite f/g.
42
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
1
Tipka I (on-screen)
Uključite aparat i podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i podešenjima izbornika ! (Camera).
2
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Kad je funkcijska preklopka podešena na #, preskočite ovaj korak.
3
Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
4
Dodirnite opciju koju želite podesiti.
5
Dodirnite željeno podešenje.
6
Pritisnite tipku I (on-screen) za isključenje izbornika.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuju opcije izbornika
prikazana je oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije vidljiva na zaslonu dodirnite v/V.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke. Na zaslonu su prikazane
samo dostupne opcije.
(I: dostupno)
!
Polo.aj funkcijske preklopke:
"
#
—
I
—
I
I
—
I
I
—
I
—
—
I
I
—
—
I
I
—
—
I
I
I*
—
—
I
I
I*
—
—
—
I
I
I*
—
—
6 (Contrast)
—
I
I
—
—
—
L (Sharpness)
—
I
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
I
—
Auto
Program
Manual
COLOR (Color Mode)
—
I
I
% (Metering Mode)
—
I
I
WB (White Bal)
—
I
I
ISO
—
I
I
6 (P.Quality)
—
I
Mode (REC Mode)
I
I
BRK (Bracket Step)
—
M (Interval)
—
(± (Flash Level)
Scene
Izbornik za snimanje (str. 46)
* Funkcija je ograničena u skladu sa Scene načinom (str. 30).
44
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Opcije izbornika
(I: dostupno)
!
Polo.aj funkcijske preklopke:
"
#
—
—
I
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
I
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
i (Trimming)*
—
—
—
—
—
I
Auto
Program
Manual
Scene
T (Album)
—
—
—
T (Exit Album)
—
—
—
I (Slide Show)
—
—
h (Paint)
—
—
H (Delete)
—
—
2 (Volume)
—
—
! (Folder)
—
—
- (Protect)
—
—
DPOF
—
Izbornik za reprodukciju (str. 54)
* Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
COLOR (Color Mode): Promjena boja slike i dodavanje posebnih
efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J Normal
Five boje (VIVID)
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
Prirodno (NATURAL)
Boja slike se ublažava.
Sepija (SEPIA)
Boja slike postaje sepija.
Crno-bijelo (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [B&W] i [Sepia].
• Ako je odabrana opcija [Multi Burst], boja se podešava na [Normal].
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
% (Metering Mode): Odabir na!ina mjerenja svjetla
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
J Multi (Multi-pattern
metering)
Center (Center-weighted
metering) (;)
Spot (Spot metering) (%)
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Fotoaparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te odreñuje pogodnu ekspoziciju.
Fotoaparat odreñuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta
blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast izmeñu objekta i pozadine
naglašen.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 8.
• Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podesite [9] (Focus) na [Center AF]
kako bi se izoštrila željena točka (str. 32).
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
Daylight (<)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
Cloudy (=)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
47
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Fluorescent (V)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
Incandescent (n)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja
brzo mijenjaju, primjerice disko-klub ili pri jakom
osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
Flash (q)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 9.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent] (V).
• Osim kod [Flash] (q), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 30).
48
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
ISO: Odabir osjetljivosti
Niska osjetljivost
Visoka osjetljivost
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
J Auto
100
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
200
400
800
1600
• Za detalje o ISO osjetljivosti, pogledajte str. 9.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija [ISO] je podešena na [Auto] u Scene modu.
• Kod snimanja u svjetlijim uvjetima, fotoaparat automatski povećava reprodukciju boje i tako smanjuje
mogućnost pojave bijele slike (osima ako je [ISO] vrijednost podešena na [100]).
6 (P.Quality): Kvaliteta slike
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
• Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto], opcija
6(P.Quality) je podešena na [Fine].
Standard (STD)
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Mode (REC Mode): Odabir na!ina snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
J Normal
Burst (a)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje serije od 3 slike s automatski podignutim
vrijednostima ekspozicije.
• Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon
snimanja ukoliko niste snimili kvalitetnu fotografiju ovisno o
svjetlini objekta.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 slika zaredom jednim
pritiskom na okidač.
• Veličina slika snimljenih funkcijom Multi Burst iznosi 1M.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu
[Interval] (str. 52).
• Slike se prikazuju u nizu na zaslonu fotoaparata.
• Snimka je ispisana kao jedna fotografija sa 16 sličica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
50
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
O funkciji [Burst]
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Interval snimanja iznosi otprilike 1,2 sekunde.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 30).
Najveći broj ukupnih snimaka
Brojevi u () predstavljaju vrijednost kad je opcija [Write in
Album] podešena na [Off] u T (Album).
(Jedinica: slike)
Kvaliteta
Fine
Standard
10M
3 (3)
4 (5)
3:2
3 (3)
4 (5)
8M
3 (3)
5 (5)
5M
4 (5)
8 (8)
3M
7 (7)
11 (12)
Veli ina
2M
10 (11)
15 (15)
VGA (E-Mail)
15 (15)
15 (15)
16:9(HDTV)
10 (11)
15 (15)
O funkciji [Exp Brktg]
• Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za
ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 31), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 1 sekundu.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti otvorom blende.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (str. 30).
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu Multi Burst možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: dodirnite X.
− Za reprodukciju kadar po kadar: dodirnite c/C u pauzi reprodukcije. Dodirnite B za nastavak
serijske reprodukcije.
• Tijekom Multi Burst snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zum
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije Multi Burst
− Brisanje jedne od niza slika snimljenih uporabom funkcije Multi Burst
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera)
podešena na [Auto].
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije Multi Burst na računalu ili fotoaparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu Multi Burst ovisno o načinu Scene (str. 30).
BRK (Bracket Step): Pomak EV u [Exp Brktg] na!inu
Snima niz od tri slike s automatskom promjenom ekspozicije.
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 1.0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) nije prikazan u nekim Scene načinima.
M (Interval): Odabir intervala za [Multi Burst] na!in
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 50).
J 1/30 (1/30")
1/15 (1/15")
• Prvo odaberite [Multi Burst] u [Mode] i zatim željeni interval
u [Interval]. Ako odaberete funkciju koja nije [Multi Burst],
ova funkcija nije dostupna.
1/7,5 (1/7.5")
• M (Interval) nije prikazan u nekim Scene načinima snimanja.
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu načina rada bljeskalice, pogledajte str. 23.
• Možda neće biti moguće podesiti Flash Level ovisno o načinu Scene (str. 30).
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
6 (Contrast): Podešavanje kontrasta slike
Prema –
Prema +
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
Prema –
Prema +
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
Prema –: smanjuje oštrinu.
- (Setup): Promjena Setup postavki
Pogledajte str. 62.
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
Od ove stranice nadalje, raspoloživi mediji ("Memory Stick Duo", unutarnja memorija i
Album) za opcije izbornika prikazani su na sljedeći način.
Nije raspoloživo
Raspoloživo
T (Album): Prikaz fotografija u Albumu
Prikaz fotografija u Albumu.
Pogledajte str. 35.
T (Exit Album): Završetak reprodukcije snimaka u Albumu
Završetak reprodukcije slika u Albumu.
I (Slide Show): Reprodukcija niza slika
Reprodukcija snimljenih slika redom s efektom i uz glazbu.
Pogledajte str. 38.
h (Paint): Crtanje po fotografijama
Crtanje znakova ili grafike na fotografije.
Pogledajte str. 41.
H (Delete): Brisanje snimaka
Brisanje nepotrebnih slika.
Pogledajte str. 26.
2 (Volume): Podešavanje glasnoDe
Ugañanje glasnoće.
Pogledajte str. 26, 38.
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojoj je slika koju želite reproducirati kad aparat koristite s "Memory Stick
Duo" karticom.
OK
Pogledajte sljedeći postupak.
Cancel
Poništenje odabira.
54
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
A Odaberite željenu mapu pomoću b/B.
B Dodirnite [OK].
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu
ili izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 69).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 70).
• Kad na mediju za snimanje izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se
sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
H (Protect): Sprje!avanje slu!ajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Možete spriječiti automatsko brisanje slika u Albumu
tako da ih zaštitite.
Protect (H)
Pogledajte sljedeći postupak.
Exit
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedina!nih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za odabir - (Protect), zatim dodirnite - (Protect).
D Dodirnite [Protect].
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
E Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku pomoću 6/5 i dodirnite [Protect].
55
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite [Protect] t [Select].
D Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
E Ponovite korak 4 za zaštitu ostalih slika.
F Dodirnite [OK] t [OK].
• Za zaštitu svih slika u mapi, dodirnite [Protect] t [All In This Folder] t [On].
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
Prikažite sliku koju želite zaštititi, dodirnite [MENU] t [Protect] t [Protect].
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
C Dodirnite [OK] t [OK].
Poništenje zaštite svih slika u mapi
U koraku 3 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
dodirnite [Off].
• Obratite pozornost da se formatiranjem unutarnje memorije ili kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu
svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 103).
E (Print): Ispis fotografija pomoDu pisa!a
Pogledajte str. 99.
56
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
C (Resize): Promjena veli!ine snimljene slike
Veća slika
Manja slika
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke (Resize). Po završetku
postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
10M
8M
Orijentacijske vrijednosti za odabir veličine slike potražite
na str. 25.
5M
3M
2M
VGA
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz C (Resize), zatim dodirnite opciju.
D Dodirnite željenu veličinu i zatim [OK].
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji [Image Size], pogledajte str. 10.
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst slika ili slika u Albumu.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 ili 16:9 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J (Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
cd
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Odreñuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
Cancel
Poništava rotaciju.
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz [J] (Rotate) i dodirnite opciju.
D Dodirnite c d za okretanje slike.
E Dodirnite [OK].
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
H (Divide): Rezanje videozapisa
Tijek videozapisa ,
Rez
Rez
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je
kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako želite dodati
videozapis e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete
vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
Cancel
Poništava rezanje.
58
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
Primjer: Rezanje videozapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj
konfiguraciji datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obrišite
Obrišite
4 Ostaju samo željeni prizori.
59
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Postupak
A Prikažite zapis čije dijelove želite izrezati.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz [H] (Divide) i dodirnite opciju.
D Dodirnite [OK].
Počinje reprodukcija videozapisa.
E Pritisnite x na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite c/C (pomicanje okvira prema naprijed/natrag).
• Želite li odabrati drugu točku, dodirnite B. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Dodirnite [OK] t [OK].
Videozapis je izrezan.
• Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u
odabranom mapi za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene videozapise (str. 55).
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Pogledajte str. 62.
60
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
i (Trimming): Snimanje uveDane slike
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (str. 27) kao nove datoteke.
10M
8M
Za detalje o smjernicama za odabir veličine slike pogledajte
str. 25.
5M
3M
2M
VGA
A
B
C
D
Dodirnite [MENU] nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
Dodirnite i (Trimming).
Dodirnite veličinu slike.
Dodirnite [OK].
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabranu mapu, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2 ili 16:9.
• Nije moguće snimanje uvećane slike u Albumu.
61
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku - (Setup).
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
1
Tipka I (on-screen)
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Kad je funkcijska preklopka postavljena na #, preskočite ovaj postupak.
2
Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
3
Dodirnite V za prikaz - (Setup) i dodirnite opciju.
4
Dodirnite v/V
V za odabir opcije koju želite
podesiti i zatim je dodirnite.
5
Dodirnite opciju koju želite podesiti.
Odabrana opcija mijenja boju u plavu i podešena je.
Za isključenje - (Setup) prikaza pritisnite I (on-screen).
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta dodirnite U.
• Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika - (Setup) i povratak na snimanje.
Ako izbornik nije prikazan
Pritisnite I (on-screen) duže vrijeme za prikaz izbornika - (Setup).
62
Uporaba opcija izbornika Setup
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Za brisanje - (Setup) postavke
Dodirnite [Cancel] ako se pojavi. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite prethodnu
postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
63
N Camera 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene s J.
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Monitor (M AF)
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih
objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje
premaši 3T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(n)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na
[10M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart
zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(m)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veli ina
Maksimalna skala zuma
8M
Oko 3,4T
5M
Oko 4,2T
3M
Oko 5,3T
2M
Oko 6,7T
VGA(E-Mail)
Oko 17T
16:9(HDTV)
Oko 5,7T
64
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Camera 1
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori <, o ili M, a AF
će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak
na snimljenu sliku.
Red Eye Reduction
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije snimanja.
On (G)
J Off
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
65
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Camera 1
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2 m (zum: W)/1,5 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 33) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone <, o ili M će treperiti, a AF će raditi s prioritetom na
objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili O (Fireworks) u Scene
modu.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
66
M Camera 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene sa J.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja
fotografije.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
67
g Internal Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
OK
Formatiranje unutarnje memorije.
Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
68
u Memory Stick
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
OK
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje
načinjene mape. To ujedno postaje i mapa za snimanje.
Cancel
Isključena funkcija izrade mape.
•
•
•
•
•
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova
mapa.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 88).
69
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Memory Stick
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
OK
Odaberite željenu mapu dodirom tipaka v/V i zatim [OK].
Cancel
Isključena funkcija izrade mape.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije ili Albuma na "Memory Stick Duo" karticu.
Internal Memory
Kopira slike u unutarnju memoriju.
Album
Kopira slike u Album.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 32 MB ili više.
B Dodirnite medij ([Internal Memory] ili [Album]) s kojeg želite kopirati slike.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied (All data in Album will be
copied) Ready?".
C Dodirnite [OK].
Kopiranje počinje.
70
Memory Stick
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ili Albuma ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje
sadržaja unutarnje memorije ili Albuma, izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory)
(str. 68) ili T (Album) (str. 72).
• Ne možete odabrati mapu kopiranu na "Memory Stick Duo".
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
• Prilikom kopiranja iz Albuma, podešenje zaštite slike se neće kopirati zajedno sa slikom.
• Prilikom reprodukcije slika u Albumu, slijed slika prikazanih na zaslonu može se razlikovati od slijeda
slika kopiranih na "Memory Stick Duo".
71
T Album
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene sa J.
Write in Album (snimanje u Album)
Prilikom snimanja slika možete odabrati pohranjivanje umanjenih kopija originala.
J On (J)
Off
Prilikom snimanja se umanjene kopije originala pohranjuju u
Album.
Umanjene kopije originala se ne pohranjuju u Album.
• Fotografije se snimaju u Album u [VGA(E-Mail)] veličini i [Standard] kvaliteti slike.
• Videozapisi se ne snimaju u Album.
• Više detalja o Albumu potražite u poglavlju "Funkcija Album" (str. 35).
Format (formatiranje)
Formatiranje Albuma.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz Albuma, čak i zaštićene slike.
Pojavi se poruka "All data in Album will be erased Ready?".
OK
Formatiranje Albuma.
Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
Check Album (popravak podataka u Albumu)
Ova funkcija služi popravljanju podataka u Albumu. Ako se na zaslonu pojavi poruka
"Album data error", izvedite ovaj postupak.
OK
Popravlja podatke.
Cancel
Funkcija je isključena.
• Kad izvedete [Check Album], zaštita slike se isključuje. Ponovo zaštitite slike koje ne želite obrisati.
72
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Download Music
Download glazbe za Slide Show.
Pogledajte str. 38, 95, 97.
Format Music
Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku za Slide Show, ona je možda oštećena. U
takvom slučaju izvedite postupak [Format Music] i zatim kopirajte glazbu pomoću opcije
[Download Music] koristeći isporučeni softver "Music Transfer".
• Formatirate li "write-in" područje glazbene datoteke, sve glazbene datoteke se brišu i ne mogu se
vratiti.
Pojavi se poruka "All data will be erased Ready"?
OK
Formatiranje glazbenih datoteka. Svi ostali podaci osim
glazbenih datoteka ostaju nepromijenjeni.
Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
73
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene sa J.
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe fotoaparata s baterijom.
Bright
Svjetlije podešenje.
J Normal
• Možete promijeniti postavku duljim pritiskom na tipku A (uključenje/isključenje prikaza na
pokazivaču).
• Odabirom opcije [Bright], baterija se brže troši.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
tipku I (on-screen)/okidač/rukujete tipkama na zaslonu
osjetljivom na dodir.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Pojavi se poruka "Initialize all settings Ready?".
OK
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti.
Cancel
Poništava resetiranje.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
• Podaci u unutarnjoj memoriji ili Albumu zadržavaju se čak i nakon resetiranja.
74
k Setup 3
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i
ako je promijenjena mapa za snimanje na "Memory Stick
Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži
datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje
se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni mapa. (Ako mapa za snimanje sadrži datoteku,
dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 99).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat
spojite na računalo, slike u mapi za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 84).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 84 i 99).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
75
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Setup 3
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 79 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena. Odabir formata datuma na 1/2 zaslonu i podešavanje
vremena na 2/2 zaslonu.
J Y/M/D
M/D/Y
Odabir formata prikaza datuma. Dodirnite t i podesite
točno vrijeme na 2/2 zaslonu.
D/M/Y
A Dodirnite željeni format prikaza datuma, zatim t.
B Dodirnite opciju koju želite podesiti, zatim podesite brojčanu vrijednosti pomoću v/V.
C Dodirnite [OK].
76
l Setup 4
Za detalje o rukovanju 1 str. 62
Tvorničke postavke su označene sa J.
Calibration (kalibriranje)
Ova opcija omogućuje kalibriranje zaslona kad tipke ne reagiraju na dodir.
Paint penom dodirnite oznaku T na zaslonu.
Za zaustavljanje kalibriranja, dodirnite [Cancel]. Dotad načinjena podešenja se ne pohranjuju.
Oznaka T se pomiče na zaslonu.
Ako ne dodirnete pravu točku, kalibriranje se neće izvesti. Ponovo dodirnite oznaku T.
Housing (vodonepropusno kuDište)
Promjena funkcije nekih tipaka kad koristite fotoaparat u vodonepropusnom kućištu.
On (N)
J Off
Promjena funkcije tipaka.
Funkcije tipaka se ne mijenjaju.
Kad odaberete [On], tipke rade na sljedeći način:
− Tipka A (uključenje/isključenje prikaza): Uključenje bljeskalice za snimanje. Ne radi kod pregleda
slika.
− Tipka e/f (zum): Tipka zuma za snimanje/odabir prethodne sljedeće slike kod pregleda.
• Makro snimanje se automatski aktivira kad je odabrana opcija [On].
• Detalje potražite u uputama za uporabu vodonepropusnog kućišta.
77
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV
prijemnika spajanjem fotoaparata s TV
prijemnikom.
3
• Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Prije meñusobnog spajanja, isključite
fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV
prijemnikom.
Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku TV/video output na
"video".
4
Podesite funkcijsku preklopku na
# i uključite fotoaparat.
Funkcijska preklopka
U audio/video
ulazne priključnice
U višenamjenski
priključak
Kabel za višenamjenski priključak
• Okrenite fotoaparat tako da je zaslon okrenut
prema gore.
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne
priključnice, spojite audio priključak (crni)
višenamjenskog kabela u lijevu priključnicu.
2
Podesite preklopku na
višenamjenskom kabelu na "TV".
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na
TV zaslonu.
Slike nestaju s LCD zaslona fotoaparata
i umjesto njih se pojave tipke.
Dodirnite 6/5 na zaslonu aparata za
pretraživanje slika prema natrag i
naprijed na TV zaslonu.
Rukujte izbornikom dodirom tipaka
v/V/b/B za pomicanje kursora i zatim
podesite tipkom z.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji,
možda će biti potrebno podesiti izlazni
videosignal u skladu s vašim TV sustavom
(str. 76).
78
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu video priključnicu i višenamjenski
kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti
jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite
sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela,
itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
79
Uporaba ra"unala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 96).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 82)
Kopiranje slika na računalo (str. 83)
• Pregled slika na računalu
Uživanje u slikama uz "Picture Motion Browser" i "Music Transfer"
(stranice 91 i 95)
•
•
•
•
Pregled slika pohranjenih na računalo
Pregled slika po datumu
Editiranje slika
Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music
Transfer"
• Ispis slika
80
80
MoguDnosti sustava Windows
Preporu!ena konfiguracija
ra!unala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporu!ena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje
sustava ili kod multi-boot sustava.
USB priključak: Standardni
Preporu!ena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 128 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 256 MB RAM ili više
je preporučljivo)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju–
200 MB ili više
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024 T 768 ili
više
Boje: High Color (16-bitna boja) ili više
Napomene o priklju!enju fotoaparata na
ra!unalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 75.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Tehni!ka podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana
pitanja, možete pronaći na internetskoj
stranici Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
81
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
nemojte spajati fotoaparat prije instalacije.
• Kod Windows 2000/XP, prijavite se kao
Administrator.
• Tijekom instaliranja isporučenog softvera,
automatski se instalira i USB driver.
1
Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
5
Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput
kliknite na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2
3
82
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
oznaku uz natpis [I accept the terms of
the license agreement] i zatim kliknite
[Next].
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s fotoaparata na Windows
računalo.
Slike možete kopirati na sljedeći način.
Ra!unalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz
fotoaparata i uložite ga u Memory Stick
Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo
adapter u pripadajući utor na računalu i
zatim kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
Second Edition/NT, možete kopirati slike na
računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 110.
Korak 1: Priprema fotoaparata i
ra!unala
1
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
instalirajte isporučeni softver prije nastavka.
Uz Windows XP, instaliranje nije potrebno.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao
primjer.
Uložite napunjenu bateriju u
fotoaparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu mrežnim
adapterom (opcija) (str. 12).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
Ra!unalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 83 do 87.
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
3
Funkcijsku preklopku postavite
na #, zatim uključite fotoaparat i
računalo.
Uz Windows 95/98/98 Second Edition/NT:
Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s ovim
verzijama Windows operativnog sustava.
Ako upotrebljavate računalo bez utora za
Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (nije isporučen) za kopiranje
slika iz "Memory Stick Duo" kartice na
računalo.
Za kopiranje slika iz unutarnje memorije u
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory
Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
83
Kopiranje slika na ra!unalo
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
ra!unala
1
Spojite fotoaparat s računalom.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
Na višenamjenski
priključak
Na USB priključak
Kabel za višenamjenski priključak
2
Podesite preklopku na
isporučenom višenamjenskom
kabelu u položaj "CAMERA".
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 75).
• Ako je instaliran isporučeni softver, može se
prikazati [Import Images] izbornik (str. 91). U
tom slučaju možete prebacivati slike izravno
pomoću "Picture Motion Browser" aplikacije.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
ra!unalo
• Za Windows 2000/Me slijedite postupak opisan
u "Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo" na
str. 86.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u "Koraku 3-B: Kopiranje slika na
računalo" na str. 86.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
• U sustavu Windows XP, na radnoj
površini računala se pojavljuje AutoPlay
Wizard.
84
Kopiranje slika na ra!unalo
1
Nakon USB povezivanja iz koraka
2, kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
3
Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim [Next].
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4
Pojavi se "Scanner and Camera
Wizard".
2
Odaberite datoteke i mape u koje
ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
Kliknite [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
mapu "My Documents".
85
Kopiranje slika na ra!unalo
5
Kliknite na oznaku pored
[Nothing. I'm finished working
with these pictures], a zatim na
[Next].
1
Dvaput kliknite [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
• Ako nije prikazana ikona "Removable Disk"
pogledajte str. 111.
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
6
Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
2
Dvaput kliknite na mapu u kojoj su
pohranjene slike koje želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša kliknite
na sliku za prikaz izbornika i
kliknite na [Copy].
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih
slika, odspojite višenamjenski kabel (str.
88). Zatim slijedite postupak iz poglavlja
u "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 84.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
ra!unalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
"Koraku 3-A: Kopiranje slika na računalo"
na str. 84.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
86
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 88.
Kopiranje slika na ra!unalo
3
Dvaput kliknite na mapu "My
Documents" zatim u njoj desnom
tipkom miša kliknite za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
Korak 4: Pregled slika na
ra!unalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u mapi "My Documents".
1
Kliknite [Start] t [My
Documents].
Slike se kopiraju u mapu "My
Documents".
• Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na
računalo bez zamjene promijenite njezin
naziv. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 90).
Prikazuje se sadržaj mape "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2
Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
87
Kopiranje slika na ra!unalo
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u mape na "Memory Stick Duo"
kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite na
[OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
88
Kopiranje slika na ra!unalo
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 54 i 69.
89
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, načinite novu (str. 69) i zatim
kopirajte datoteku.
1
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
90
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
mapu [sssMSDCF] unutar
[DCIM] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete
bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke
upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
Osnovne upute
Slijedite opisane korake za prebacivanje i
pregled slika iz fotoaparata.
Prebacivanje slika
1
Uz "Picture Motion Browser" možete:
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i prebacuje slike
kad se umetne "Memory Stick" ili ako se
spoji fotoaparat.
• Ako nema ikone : Kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati, otisnuti, poslati slike e-mailom,
promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u Help datoteci.
Za pristup Help datoteci, kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Provjerite je li pokrenut "Media
Check Tool"*.
u statusnom retku.
Potražite ikonu
2
Spojite fotoaparat s računalom
pomoću višenamjenskog kabela.
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik
[Import Images].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion
Browser) ikonu na radnoj površini. Takoñer
možete pokrenuti iz Start izbornika:
Kliknite [Start] t [All Programs] (kod
Windows 2000/Me, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 83.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto
Play Wizard, zatvorite ga.
91
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu!en)
3
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se
prebacuju u mapu unutar mape "My
Pictures" nazvanu prema datumu
prebacivanja.
• Podrobnosti o promjeni mape "Folder to
be imported", pogledajte na str. 94.
Pregled slika
2
Pregled slika u "Viewed folders"
poredanih po datumu snimanja u
kalendaru.
A Kliknite karticu [Calendar].
Prikazuje se lista godina snimanja.
B Kliknite godinu.
Prikazuju se slike snimljene odabrane
godine, poredane u kalendaru prema
mjesecima snimanja.
C Za prikaz slika po mjesecima, kliknite
željeni mjesec.
Prikazuju se umanjenje slike slika
snimljenih odabranog mjeseca.
D Za prikaz slika po vremenu, kliknite
željeni datum.
Prikazuju se umanjene slike snimljene
odabranog dana, prema satu snimanja.
Godišnji prikaz
1
Provjera prebačenih slika
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće
se "Picture Motion Browser". Prikazuju
se umanjene slike (thumbnail).
Mjesečni prikaz
• U "Viewed folders" podešena je mapa
"My Pictures" kao standardna.
• Možete dvaput kliknuti umanjenu sliku
(thumbnail) za prikaz slike.
92
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu!en)
Prikaz po satima
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite
tipku T u donjem lijevom dijelu zaslona.
• Za prikaz slika iz željene godine ili
mjeseca, kliknite željeno razdoblje na
lijevoj strani zaslona.
3
Prikaz pojedinačnih slika
U prikazu po satima dvaput kliknite
umanjenu sliku za prikaz slike u
posebnom prozoru.
• Prikazanu sliku možete editirati tako da
kliknete tipku alatne trake .
Prikaz slika preko cijelog zaslona
Za prikaz slide show prezentacije ili
trenutno odabrane slike preko cijelog
zaslona, kliknite tipku .
• Za pokretanje ili pauziranje slide showa,
kliknite tipku
u donjem lijevom dijelu
zaslona.
93
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu!en)
Ostale funkcije
Priprema slika pohranjenih na ra!unalo
za gledanje
Za pregled slika, registrirajte mapu koja
sadrži slike kao jednu od "Viewed folders"
mapa.
1
Promjena "Folder to be imported"
Za promjenu mape "Folder to be imported",
otvorite prozor "Import Settings".
1
Kliknite u glavnom izborniku ili
odaberite [Register Folders to
View] u izborniku [File].
Odaberite [Import Settings] t
[Location for Imported Images] u
izborniku [File].
Prikazuje se zaslon "Location for
Imported Images".
Prikazuje se izbornik za registraciju
"Viewed folders" mapa.
2
Odaberite "Folder to be
imported".
• Možete definirati "Folder to be
imported" izmeñu mapa registriranih
u "Viewed folders".
A:uriranje podataka o registraciji
2
3
Odaberite mapu sa slikama za
prebacivanje koju želite
registrirati kao mapu "Viewed
folders".
Kliknite [OK].
Podaci o slici se registriraju u bazu podataka.
• Registriraju se takoñer podmape mape
registrirane kao "Viewed folders".
Za ažuriranje podataka o slici, odaberite
[Update Database] iz izbornika [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može potrajati
neko vrijeme.
• Ako promijenite nazive slikovnih
datoteka ili mapa u "Viewed folders",
neće se moći prikazati pomoću ovog
softvera. U tom slučaju, ažurirajte bazu
podataka.
Deinstaliranje "Picture Motion
Browser" softvera
A Kliknite [Start] t [Control Panel] (kod
Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t [Control Panel]) i zatim dvaput
kliknite [Add/Remove Programs].
B Odaberite [Sony Picture Utility] i zatim
kliknite [Remove] (kod Windows 2000/
Me: [Change/Remove]) za pokretanje
deinstalacije.
94
Uporaba "Music Transfer" softvera (priložen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom pomoću aplikacije "Music
Transfer" na isporučenom CD-ROM disku.
Takoñer ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoDu programa "Music
Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD diskova.
• Glazba pohranjena u fotoaparatu.
1
2
3
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
u fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] (str. 73).
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide] se podesi na [Off].
C Odaberite odgovarajuću glazbenu datoteku
za Slide Show efekt (str. 38).
Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije
[Initialize] (str. 74), no time će se resetirati i
druga podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Pritisnite tipku I (on-screen) za
prikaz [MENU].
Dodirnite [MENU], zatim
odaberite - (Setup).
Pomoću v/V odaberite K (Setup 1),
zatim dodirnite [Download Music].
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
95
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporu!ena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporu!ena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
USB priključak: Standardni
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 75.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
ra!unalu
1
Preporu!ena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priklju!enju fotoaparata na
ra!unalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
96
2
3
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 83.
Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 84.
Kopirajte slikovnih datoteka na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 88.
Za korisnike Macintosh ra!unala
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen od računala.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoDu programa "Music
Transfer"
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Dvaput kliknite datoteku [Music
Transfer.pkg] u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na str. 95.
Tehni!ka podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja,
možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom. Takoñer ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala
• Glazba s CD diskova
• Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
97
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9(HDTV)]
modu, oba ruba mogu biti odrezana,
stoga provjerite prije ispisa (str. 113).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 99)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću
programa "Picture Motion Browser".
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 103)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom I (Print order).
98
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto],
korak 1 je nepotreban.
Kod prikaza jedne slike
Tipka indeksa
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Tipka I
(on-screen)
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih (1) ili različitih slika (2).
• Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete ispisati videozapise ili slike
pohranjene u Album.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi
tijekom ispisa fotografija.
1
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
2
Dodirnite V za prikaz - (Setup).
3
Dodirnite [USB Connect] u k
(Setup 3).
4
Dodirnite [PictBridge], zatim U.
USB mod je podešen.
99
Izravan ispis slika na pisa!u koji podr:ava funkciju PictBridge
Korak 2: Priklju!enje
fotoaparata na pisa!
1
3
Uključite fotoaparat i pisač.
Spojite fotoaparat i pisač.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
U višenamjenski
priključak
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj funkcijske preklopke,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
U USB
priključak
Kabel za
višenamjenski
priključak
1
Dodirnite željeni način ispisa.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete
ispisati niz istih slika u indeksnom prikazu.
2
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
Podesite preklopku na
višenamjenskom kabelu u
položaj "CAMERA"
A Pomoću 6/5 odaberite sliku koju
želite otisnuti, zatim dodirnite [Select].
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Dodirnite [Print].
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 103), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
100
Izravan ispis slika na pisa!u koji podr:ava funkciju PictBridge
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija iz mape.
2
Odaberite postavke dodirom
željenih opcija.
3
Dodirnite [OK].
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel
dok je na zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Ispis ostalih slika
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Nakon koraka 3 dodirnite [Select] i željenu
sliku, zatim izvedite postupak od koraka 1.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Ispis slika u indeksnom prikazu
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 99) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 100), zatim proslijedite na
način opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Pritisnite tipku I (onscreen) za izlaz iz izbornika za ispis i
učinite kako slijedi.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 76). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite [E] (Print).
D Dodirnite željeni način ispisa.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
101
Izravan ispis slika na pisa!u koji podr:ava funkciju PictBridge
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Dodirnite fotografiju koju želite otisnuti
za prikaz oznake A. (Ponovite postupak
za odabir ostalih slika.)
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print order)
bez obzira na trenutno prikazanu sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u mapi.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 100).
102
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Ozna!avanje pojedina!nih slika
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s
fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
Tipka I (onscreen)
1
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
2
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
• Nije moguće označiti slike pohranjene u Album.
3
4
Prikažite sliku koju želite ispisati.
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
V za prikaz [DPOF] i
Dodirnite v/V
dodirnite opciju.
Dodirnite [DPOF].
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I (Print order).
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
5
Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku pomoću
6/5 i zatim dodirnite [DPOF].
Uklanjanje oznake na pojedina!noj slici
Dodirnite [DPOF] u koraku 4 ili 5.
103
Ispis slika u fotolaboratoriju
Ozna!avanje slika u indeksnom
prikazu
1
2
3
4
Uključite indeksni prikaz (str. 27).
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
Dodirnite v/V za prikaz [DPOF] i
dodirnite opciju.
Dodirnite [Select].
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5
Dodirnite sliku koju želite označiti.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
I (zeleno)
6
7
Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
Dodirnite [OK] t [OK].
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5
ili [Cancel] u koraku 7.
104
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
Dodirnite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
zatim dodirnite [Off].
U slu"aju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 106 – 116.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 117.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo:ite nakon otprilike jedne minute te uklju!ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 74).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli:em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije, Albuma, glazbenih datoteka.
105
U slu!aju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije prema donjoj strani
fotoaparata.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno stavite bateriju.
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Baterija je istrošena (str. 124). Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Uključite aparat.
• Baterija je istrošena (str. 124). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 124). Zamijenite bateriju novom.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 26).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 122).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 13). Nije riječ o kvaru.
106
U slu!aju problema
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost
da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja,
odnosno otprilike 6 cm (W)/34 cm (T).
• Tijekom fotografiranja je odabran Scene način 2 (Twilight mode), 4 (Landscape mode)
ili O (Fireworks mode).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 33).
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi u sljedećim slučajevima:
− Ako je veličina slike podešena na [10M] ili [3:2].
− Kod snimanja u Multi Burst načinu.
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 23).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst], [Exp Brktg] ili [Multi Burst] (str. 50).
− U Scene načinu je odabran s (High sensitivity mode), 2 (Twilight mode) ili O
(Fireworks mode) (str. 30).
− Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu
Scene odabrali 4 (Landscape), E (Beach) ili D (Snow) (str. 23).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili O
(Fireworks) (str. 30).
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguć unos datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat nema funkciju unosa datuma na slike (str. 114).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 31).
107
U slu!aju problema
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 17, 74).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 47) ili
podesite ekspoziciju (str. 31).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 31).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [COLOR] (Color Mode) na [Normal] (str. 46).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na
tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 65).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
• Uključite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 26).
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 90).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 88).
108
U slu!aju problema
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Tipka A (za uključenje/isključenje prikaza) je isključena (str. 17).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu tijekom USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Odspojite ga ili podesite
preklopku na "CAMERA" (str. 84).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav
boje TV prijemnika (str. 76).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 78).
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "CAMERA". Podesite je na "TV"
(str. 78).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 56).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 122).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 55) ili da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 122)
kako biste spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima, Multi Burst slikama i slikama u Albumu nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće skratiti videozapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 56).
Nije moguće crtati po fotografijama.
• Ne može se crtati po slikama u Albumu.
• Na mediju nema dovoljno slobodnog mjesta. Obrišite nepotrebne slike.
109
U slu!aju problema
Ra!unala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s
fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 81 za sustav Windows i za sustav
Macintosh na str. 96.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 84 i 96).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Na zaslonu fotoaparata tijekom USB veze nema nikakvog prikaza.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite je na "CAMERA"
(str. 84).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
110
Uključite fotoaparat.
Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju ili koristite mrežni adapter (opcija).
Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 75).
Koristite isporučeni višenamjenski kabel (str. 84).
Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
Odspojite svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja (str. 84).
Nije instaliran isporučeni softver. Instalirajte softver (str. 82).
Računalo ne prepoznaje ureñaj, jer ste spojili višenamjenski kabel prije instalacije
isporučenog softvera. Obrišite pogrešno prepoznat ureñaj s računala i zatim instalirajte
USB driver (pogledajte sljedeću točku).
U slu!aju problema
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na fotoaparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo s Windows sustavom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows Me kliknite na karticu [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste ureñaj.
4 Instalirajte softver (str. 82).
USB driver se takoñer instalira.
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite fotoaparat i računalo isporučenim višenamjenskim kabelom za USB
priključak (str. 84).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 84 i 96).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu.
Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 69).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 91).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 84).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte Help datoteku.
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 83).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 88).
• Ispravno izvedite postupak (str. 90).
111
U slu!aju problema
Picture Motion Browser
Slike se ne prikazuju pravilno u "Picture Motion Browser" programu.
• Provjerite je li mapa sa slikama registrirana kao "Viewed folders". Ako se slike ne prikažu
ni nakon registracije mape u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 94).
Ne možete pronaći slike prebačene pomoću "Picture Motion Browser".
• Pogledajte u mapu "My Pictures".
• Ako ste promijenili standardne postavke, pogledajte "Promjena "Folder to be imported""
na str. 94 i provjerite koja mapa se upotrebljava za prebacivanje.
Želite promijeniti mapu "Folder to be imported".
• Otvorite "Import Settings" prozor za promjenu mape "Folder to be imported". Možete
odrediti drugu mapu nakon što je registrirate u "Picture Motion Browser" kao "Viewed
folders" (str. 94).
Sve prebačene slike se prikazuju u kalendaru s datumom 1. siječnja (January 1).
• Na fotoaparatu nije podešen datum. Podesite datum na fotoaparatu (str. 76).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 122).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj
LOCK (str. 122) kako biste spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporučuje se 32 MB ili više).
112
U slu!aju problema
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju
memoriju.
Album
Slobodan prostor Albuma se ne povećava čak i kad iz njega kopirate podatke
na "Memory Stick Duo".
• Podaci se nakon kopiranja ne brišu.
Podaci iz Albuma se ne mogu kopirati na "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Provjerite kapacitet (savjetujemo 32 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u Album.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u Album.
Ne možete snimati slike u Album
• Podesite opciju [Write in Album] na [On] u izborniku - (Setup) (str. 72).
• Kapacitet Albuma je popunjen zaštićenim slikama. Uklonite zaštitu s neželjenih slika (str. 56).
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9(HDTV)], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili
ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa
bez rezanja rubova.
Ispisuje se slika u 16 okvira.
• Slike snimljene u Multi Burst načinu pohranjuju se kao jedna slika sa 16 okvira. Ne može
se ispisati slika okvir po okvir.
113
U slu!aju problema
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisa! koji podr:ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu izmeñu pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 75).
• Odspojite i spojite kabel za višenamjenski priključak. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
Ništa se ne pojavljuje na zaslonu fotoaparata kod USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite na "CAMERA"
(str. 100).
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač,
ponovno ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa ili slika pohranjenih u Album.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste kabel s višenamjenskim priključkom dok je bila prikazana oznaka F
(PictBridge Connecting).
114
U slu!aju problema
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 101).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 101).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipke se ne pojavljuju na zaslonu.
• Pritisnite tipku I (on-screen).
Nije moguće pravilno ili u potpunosti upravljati tipkama na zaslonu.
• Izvedite postupak [Calibration] (str. 77).
Kad koristite paint pen, zaslon ne reagira na pravim točkama.
• Izvedite postupak [Calibration] (str. 77).
Tipke ne rade kako treba.
• Opcija [Housing] je podešena na [On] (str. 77).
115
U slu!aju problema
Ostalo
Fotoaparat neće raditi s izvučenim objektivom kad je baterija ispražnjena.
• Ne pokušavajte pritiskati objektiv čije se kretanje zaustavilo.
• Uložite napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite fotoaparat oko sat vremena prije ponovne
uporabe.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 76).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 76).
116
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnosti!ki pokaziva!
Ovaj fotoaparat ima automatsku
dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u
obliku slova i koda. Posljednje dvije oznake
(označene s ss) se razlikuju ovisno o
stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sony zastupniku ili
ovlaštenom servisu.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory
Stick Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 68, 69).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni.
Uložite novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
E
• Baterija je preslaba. Napunite je
odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili
vrsti baterije, indikator može treptati
čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
For use with compatible battery only
• Uložena baterija nije NP-BG1.
System error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 122).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu
fotoaparata. Resetirajte ga (str. 74) i
ponovno ga uključite.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 122).
Format error
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 68, 69 i 72).
117
Indikatori i poruke upozorenja
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 122).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 26).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No file
• U unutarnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
No file in this folder
• U mapi nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s
računala (str. 90).
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape
ili načinite novu (str. 70, 69).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još mapa.
Cannot record
• Snimanje u odabranu mapu nije
moguće. Odaberite drugu mapu (str. 70).
File error
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 56).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće
reproducirati ovim fotoaparatom.
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za
podjelu (videozapis traje manje od 2
sekunde).
• Datoteka nije videozapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
načinjenu na drugoj opremi.
• Pokušali ste zumirati videozapis, crtati
po njemu, promijeniti mu veličinu,
rotirati ga, tiskati ili podesiti DPOF.
• Pokušali ste zumirati Multi Burst slike,
crtati po njima, promijeniti im
veličinu ili ih rotirati ih.
• Pokušali ste crtati po slici tijekom
gledanja na TV-u.
• Pokušali ste crtati pomoću daljinskog
upravljača Cyber-shot Stationa.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
118
Indikatori i poruke upozorenja
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je
samo s medijem "Memory Stick PRO
Duo". Uložite "Memory Stick PRO
Duo" ili odaberite drugu veličinu slike
osim [640(Fine)].
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], meñutim fotoaparat je
priključen na ureñaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite ureñaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu.
Odspojite i ponovno spojite
višenamjenski kabel. Ako je na pisaču
prikazana poruka o grešci, pogledajte
upute za uporabu isporučene s
pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste otisnuti slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
fotoaparat na pisač koji podržava
PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This
Folder], a odabrali ste mapu koja
sadrži samo videozapise. Nije moguće
ispisati videozapise.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati kabel za
višenamjenski priključak.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati neko
vrijeme, ovisno o pisaču.
Album data error
• Došlo je do problema u obradi
slikovnih podataka Albuma. Izvedite
[Check Album] (str. 72).
Album error
• Došlo je do pogreške u Albumu.
Isključite aparat i ponovo ga uključite.
Ako se poruka pojavi i nakon toga,
formatirajte Album. (Obratite
pozornost da se u tom slučaju brišu
sve slike, uključujući i zaštićene.)
No image for Slide Show
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u Slide
Show načinu s glazbom.
Music Error
• Obrišite glazbenu datoteku ili je
zamijenite valjanom.
• Izvedite [Format Music] i zatim
preuzimanje novih glazbenih datoteka
(str. 73).
119
Indikatori i poruke upozorenja
Format Music Error
• Ponovo izvedite [Format Music]
(str. 73).
Operation is changed
• Opcija [Housing] je podešena na [On]
(str. 77).
120
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama —
Napajanje
Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete
upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
121
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
—
Priključak
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
122
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
Memory Stick PRO Duo
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
Neke "Memory Stick Duo" kartice nemaju
zaštitni graničnik. Kod kartica s
graničnikom, njegov položaj i/ili oblik
može se razlikovati, ovisno o "Memory
Stick Duo" kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
O "Memory Stick" kartici
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Duo" s "Memory
Stick" kompatibilnim ureñajem, uložite
"Memory Stick Duo" u Memory Stick Duo
adapter. Ukoliko uložite karticu u ureñaj bez
adaptera, možda se neće više dati izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
123
O bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Vijek trajanja baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
U!inkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Ruvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u Slide Show reprodukciji (str. 38)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
124
O punjaču baterije
O punja!u baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje isporučene NP-BG baterije. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili
eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i
opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek
baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite
je, zamijenite novom ili drugom te provjerite
da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima
grešku.
• Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite
bateriju suhom krpom i sl.
125
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising