Sony | DSC-HX60 | Sony DSC-HX60 Kompaktni fotoaparat HX60 s optičkim zumiranjem od 30x Upute za upotrebu

4-529-918-51(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
DSC-HX60/HX60V
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. U njemu potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Posjetite stranicu podrške tvrtke Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite državu ili regiju.
3 Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici
podrške.
• Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Fn (Funkcija)
MENU
(Vodič kroz fotoaparat)
Vodič kroz fotoaparat
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU/Fn (Funkcija) i vrijednosti
postavki.
1 Pritisnite gumb MENU ili gumb Fn (Funkcija).
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb (Vodič kroz fotoaparat).
HR
2
Savjet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savjete za snimanje za odabrani način snimanja.
1 Pritisnite gumb (Vodič kroz fotoaparat) u načinu snimanja.
2 Odaberite željeni savjet za snimanje i pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazuje se savjet za snimanje.
• Možete se pomicati po zaslonu pomoću strelica v/V i mijenjati savjete
za snimanje pomoću strelica b/B.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-HX60/DSC-HX60V
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60°C, na primjer ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji
služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
HR
3
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe
do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz
zidne utičnice.
Za korisnike u Europi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove
jedinice.
HR
4
[ Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se
proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom te s električnom i elektroničkom
opremom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
Ovaj vodič objašnjava funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
HR
5
Identifikacija dijelova
H Bljeskalica
• Pritisnite gumb (iskakanje
bljeskalice) za upotrebu
bljeskalice. Bljeskalica ne
iskače automatski.
• Kada ne upotrebljavate
bljeskalicu, pritisnite je
natrag u kućište fotoaparata.
I Mikrofon
J Zvučnik
K Objektiv
A Kotačić kompenzacije
ekspozicije
B Gumb ON/OFF (napajanje)
C Gumb okidača
D Za snimanje:
Poluga W/T (zumiranje)
Za gledanje: Poluga
(kazalo)/ (zumiranje
reprodukcije)
E Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivač
F Kotačić za odabir načina
(Inteligentno automa.)/
(Superior automatsko)/
(Programirana automatika)/
(Prioritet otv. blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
(Pozivanje memorije)/
(Videozapis)/
(i-Panoramsko snim.)/
(Odabir scene)
G Nosač za više sučelja*
HR
6
A Gumb (iskakanje bljeskalice)
B
(oznaka N)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication)
je međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
C LCD zaslon
D Gumb MOVIE (videozapis)
E Gumb
(reprodukcija)
F Kotačić za upravljanje
G GPS prijemnik (ugrađeni,
samo DSC-HX60V)
H Žaruljica punjenja
I Terminal Multi/Micro USB*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
J Wi-Fi senzor (ugrađen)
K Kukica za traku za nošenje oko
ručnog zgloba
L Gumb MENU
M Gumb (Vodič kroz
fotoaparat)/ (brisanje)
N Za snimanje:
Gumb Fn (funkcija)
Za gledanje:
Gumb
(Poš. na Smartphone)
A Utor za umetanje baterije
B Utor memorijske kartice
C Pristupna žaruljica
D Ručica za izbacivanje baterije
E Poklopac baterije/memorijske
kartice
F HDMI mikro priključak
G Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i Terminal Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke
Sony ili se obratite svom prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu
opremu koja je kompatibilna
s nosačem za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
HR
7
Umetanje kompleta baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
HR
8
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za izbacivanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za izbacivanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
Punjenje kompleta baterija
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Kabel
za napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim
državama/regijama
osim SAD-a i Kanade
1
2
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Off: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje
privremeno zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar zadanog raspona
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
HR
9
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu
struju uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet
baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 230 minuta ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
x Punjenje spajanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
Na USB priključak
• Ako priključite fotoaparat na računalo dok je napajanje uključeno, baterija
se neće puniti, ali fotoaparat će dobivati napajanje iz računala, što vam
omogućuje uvoz slika na računalo bez bojazni od pražnjenja baterije.
HR
10
Napomene
• Tijekom punjenja putem računala imajte na umu sljedeće:
– Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje
vrijeme.
– Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo
iz stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
– Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Snimanje (fotografije)
Trajanje baterije
Broj slika
Pribl. 190 min.
Pribl. 380 slika
Uobičajeno snimanje videozapisa
Pribl. 55 min.
—
Neprekidno snimanje videozapisa
Pribl. 90 min.
—
Pregledavanje (fotografije)
Pribl. 310 min.
Pribl. 6200 slika
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Mediji Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno).
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– Opcija [GPS uklj./isklj.] postavljena je na [Isključeno] (samo DSC-HX60V)
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Standardno]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se upotrebljava jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
HR
11
• Broj minuta za snimanje filmova temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Postavka snim.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Uobičajeno snimanje filmova: trajanje baterije ovisi o uzastopnom pokretanju/
zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju se.
x Napajanje
Za napajanje fotoaparata tijekom snimanja i reprodukcije možete upotrijebiti
adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (prodaje se zasebno) ili AC+UD11
(prodaje se zasebno).
Napomene
• Ako snimate ili reproducirate slike kada je fotoaparat priključen na priloženi
adapter za izmjeničnu struju, napajanje se neće osiguravati putem adaptera
za izmjeničnu struju.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude
okrenut na pravu stranu.
1
2
HR
12
3
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
C
D
(samo Mark2)
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom se priručniku proizvodi u tablici zajednički nazivaju:
A: Mediji Memory Stick PRO Duo
B: Mediji Memory Stick Micro
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Prilikom korištenja medija Mediji Memory Stick Micro ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: Klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 7) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
HR
13
Postavljanje sata
ON/OFF (Napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B/ /
Postavite: z
1
Pritisnite gumb ON/OFF (Napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se postavka datuma
i vremena.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
2
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos] i zatim
na kotačiću za upravljanje pritisnite z.
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
4
Postavite [Ljetno vrijeme], [Datum/Vrijeme]
i [Format datuma], a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Datum/Vrijeme], ponoć je 12:00 AM, a podne
je 12:00 PM.
5
HR
14
Provjerite je li odabrano [Unos], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb okidača
Poluga W/T
(zumiranje)
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za odabir načina
: Inteligentno automa.
: Videozapis
MOVIE
Ne pokrivajte bljeskalicu (A).
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača do pola da biste izoštrili.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika izoštrena, čut ćete zvučni signal i upalit će se svjetla
indikatora z.
Snimanje filmova
1
Pritisnite gumb MOVIE (film) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite omjer zumiranja.
Napomene
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja filma, snimit će se zvuk
rada fotoaparata. Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se
dovrši snimanje videozapisa.
• Panoramski raspon snimanja može se smanjiti, ovisno o objektu ili načinu na koji
se snima. Zato čak i kada je opcija [360°] postavljena za panoramsko snimanje,
snimljena slika može biti u rasponu manjem od 360 stupnjeva.
HR
15
• Neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta odjednom uz
zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike 25 °C. Kada se
snimanje filma dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje ponovnim pritiskom
gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se može zaustaviti kako
bi se zaštitio fotoaparat.
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite gumb
Odaberite slike: B (sljedeće)/
b (prethodno)
ili okrenite kotačić
za upravljanje
Postavite: z
(Reprodukcija).
• Kada se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim fotoaparatima
reproduciraju na ovom fotoaparatu, prikazuje se registracijski zaslon
za podatkovnu datoteku.
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću
za upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali filmove.
x Brisanje slike
HR
16
1 Pritisnite gumb (Brisanje).
2 Odaberite [Brisanje] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača do pola.
Uvod ostalih funkcija
Fn (Funkcija)
MENU
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (Prikaz sadržaja): omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
(Način okidanja): omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice, pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili snimanje sa
skupom ekspozicije.
(Kreativne fotografije): omogućuje intuitivno rukovanje fotoaparatom
i jednostavno snimanje kreativnih slika.
(Način bljeskalice): omogućuje odabir načina bljeskalice za fotografije.
z (AF zadrži-na): fotoaparat prati objekte i automatski prilagođava fokus kada
se objekt kreće.
x Gumb Fn (Funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (Funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje.
HR
17
x Stavke izbornika
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
Razmjer proporcija
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Panorama: Veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: Smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
Postavka snim.
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Način okidanja
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice
za neprekidno snimanje.
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
Komp. bljeskalice
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Način izoštravanja
Odabire način izoštravanja.
Područje izoštrav.
Odabire područje izoštravanja.
AF osvjetljivač
ISO
Prilagođava svjetlosnu osjetljivost.
Način mjerenja svjetla
Odabire način mjerenja koji određuje koji dio objekta
treba mjeriti radi utvrđivanja ekspozicije.
Balans bijele boje
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Autom. HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike.
Foto efekt
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Visoki ISO br.
AF zadrži-na
HR
18
Postavlja AF indikator kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg fokusiranja.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavljanje
fokusiranja.
Osmijeh/Otkrivanje lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Efekt nježn. tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Autom. kadr. obj.
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija AF zadrži-na
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
Videozapis
Odabire način snimanja koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
okidanja svjetlini okoline.
Ref. razina mikrofona
Postavlja referentnu razinu mikrofona tijekom
snimanja videozapisa.
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Savjeti za snimanje
Prikazuje popis savjeta za snimanje.
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Prilagođene postavke)
MF pomoć
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog izoštravanja.
Mreža
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo
poravnavanje.
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
Vodič za post.
ekspozicije
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Postavka zumiranja
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati Zum
za jasnu sliku i Digitalni zum.
Zapis datuma
Postavlja treba li na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
HR
19
Postavke izbornika
funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom
gumba Fn (funkcija).
Tipka MOVIE
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
(Bežično)
Poš. na Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
Jedan dodir(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji
je opremljen funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju i GPS funkcije.
WPS gumb
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati
na fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Post. pristup. točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izvorni SSID/
lozinku
Ponovno postavlja SSID i lozinku za vezu pametnog
telefona.
Vrati izvorne postavke
mreže
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Aplikacija)
Popis aplikacija
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Uvod
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
Način prikaza
Postavlja način kako se slike grupiraju za reprodukciju.
HR
20
Indeks snimaka
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotacija
Okreće sliku.
Povećaj sliku
Povećava reproducirane slike.
4K Fotografija PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u
koji podržava 4K i koji je povezan putem
HDMI-standarda.
Zaštita
Štiti slike.
Pod. traj. traga kret.
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata
u opciji [Snimka kretanja], gdje će praćenje
kretanja objekta biti prikazano tijekom reprodukcije
videozapisa.
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Postavke)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu zaslona.
Svjetlina tražila
Prilikom upotrebe elektroničkog tražila (prodaje se
zasebno) postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Postavke glasnoće
Postavlja glasnoću za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Postavlja funkcionalne zvukove fotoaparata.
Postavke GPS-a
(samo DSC-HX60V)
Postavlja GPS funkciju.
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Izbornik pločica
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki
put kada pritisnete gumb MENU.
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir
načina (objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu zaslona.
Vrijeme početka uštede
energije
Postavlja vrijeme do automatskog isključivanja
fotoaparata.
HR
21
Birač PAL/NTSC
(samo za modele
kompatibilne sa
standardom 1080 50i)
Pokazni način rada
Postavlja uključivanje/isključivanje reprodukcije
videozapisa.
HDMI razlučivost
Postavlja rezoluciju kada je fotoaparat povezan
s HDMI TV-om.
KON. ZA HDMI
Upravljanje fotoaparatom putem TV-a koji podržava
BRAVIA™ Sync.
USB veza
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze.
USB napajanje
Postavlja treba li osiguravati napajanje putem
USB veze.
Jezik
HR
22
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će
se snimanje u drugom formatu videozapisa.
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno računanje
vremena.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Format
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika.
Nova mapa
Stvara novu mapu za pohranu fotografija
i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja naziv mape za fotografije.
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
Značajke softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
Prijenos slika
diskova
na mrežne usluge
s filmovima
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza.
• Za korištenje softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Za aplikacije sustava Mac upotrijebite sljedeću URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011, preko njega
će se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
HR
23
x Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika na računalu idite
na sljedeću URL adresu, a zatim instalirajte
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o softveru PlayMemories Home potražite na stranici
za podršku softvera PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada instalacija završi, pokrenut će se softver PlayMemories Home.
2
Priključite fotoaparat na računalo pomoću mikro USB
kabela (priloženo).
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije.
Priključite fotoaparat na računalo čak i ako je softver PlayMemories
Home već instaliran na računalu.
Napomene
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite ,
a zatim kliknite
(ikona prekida veze). Za sustav Windows Vista kliknite
na traci zadataka.
HR
24
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom
za preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem
interneta.
http://www.sony.net/pmca
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom sa
sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N
na fotoaparatu pomoću funkcije [Jedan dodir(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja filmova
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Veličina slike]: L: 20M
Kada je [
Razmjer proporcija] postavljeno na [4:3]*
Kapacitet
Kvaliteta
2 GB
Standardno
295 slika
Fino
200 slika
* Kada je opcija [
Razmjer proporcija] postavljena na nešto drugo osim [4:3],
možete snimiti više slika nego što je prikazano gore.
HR
25
x Videozapisi
Tablica u nastavku prikazuje približna maksimalna vremena snimanja.
To su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje
moguće je otprilike 29 minuta (propisano ograničenje proizvoda).
Maksimalno neprekidno vrijeme snimanja videozapisa u formatu MP4 (12M)
je oko 15 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (minuta))
Kapacitet
Postavka snim.
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o prizoru koji se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
HR
26
Napomene o upotrebi fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Priručnik opisuje uređaje kompatibilne s formatom 1080 60i i 1080 50i.
– Da biste utvrdili upotrebljava li vaš fotoaparat GPS funkciju, provjerite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan s GPS-om: DSC-HX60V
Nije kompatibilan s GPS-om: DSC-HX60
– Da biste provjerili je li vaš fotoaparat kompatibilan s formatom 1080 60i
ili 1080 50i, potražite sljedeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji koriste isprepleteni
način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se povećava
rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Zrakoplovni mod] na [Uključeno].
Na uređajima kompatibilnima s GPS-om (samo DSC-HX60V)
• Upotrebljavajte GPS u skladu sa zakonom države/regije u kojoj ga koristite.
• Ako ne snimate informaciju o lokaciji, postavite opciju [GPS uklj./isklj.]
na [Isključeno].
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište kamere može se
deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim trešnji ili vibracijama
HR
27
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod utjecajem
magneta
Na takvim mjestima fotoaparat možda neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
Napomene o zaslonu i objektivu
• Zaslon je proizveden pomoću visokoprecizne tehnologije i raspolaže s više
od 99,99% piksela spremnih za upotrebu. Međutim, na zaslonu se mogu
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje).
Te točke su normalna posljedica proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na snimanje.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu i nemojte prejako pritiskati
bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se
o kvaru.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte
da se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego
što se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti
i možda nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
HR
28
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili
kućišta:
– ne izlažite fotoaparat kemijske proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje zaslona
• Krema za ruke ili ovlaživač na zaslonu može razgraditi njegov premaz. Ako nešto
od toga završi na zaslonu, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti
premaz.
• Ako se na zaslonu nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete zaslon mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost
za gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne
točke registrirane na fotoaparatu.
HR
29
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Uređaj za slike: 7,82 mm (vrsta 1/2.3)
Exmor R™ CMOS senzor
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Pribl. 21,1 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Pribl. 20,4 megapiksela
Objektiv: Objektiv za zumiranje
Sony G 30×
f = 4,3 mm – 129 mm
(24 mm – 720 mm (ekvivalent
filma od 35 mm))
F3.5 (W) – F6.3 (T)
Kod snimanja videozapisa (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Kod snimanja videozapisa (4:3):
32,5 mm – 975 mm*
* Kada je opcija [
SteadyShot]
postavljena na [Standardno]
SteadyShot: optički
Format datoteke:
Fotografije: usuglašeno s formatom
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilno s formatom DPOF
Videozapisi (AVCHD format):
kompatibilno s formatom
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
HR
30
Mediji za snimanje: Mediji Memory
Stick PRO Duo, Mediji Memory
Stick Micro, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: Raspon bljeskalice
(ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije) postavljena
na automatski):
Pribl. 0,25 m do 5,6 m (W)/
Pribl. 2,0 m do 3,0 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Priključnica HDMI: HDMI mikro
priključak
Terminal Multi/Micro USB*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
[Zaslon]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
921 600 točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
NP-BX1, 3,6 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije (tijekom snimanja):
Pribl. 1,2 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu s CIPA)
108,1 mm × 63,6 mm × 38,3 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
272 g (s NP-BX1 kompletom
baterija, Mediji Memory Stick
PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: kompatibilno
PRINT Image Matching III:
kompatibilno
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Zaštićeno
postavljanje Wi-Fi mreže) / ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom
NFC Forum Type 3 Tag
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
4,2 V istosmjerne struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
4,2 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon:
5 V istosmjerne struje, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
HR
31
Zaštitni znaci
HR
32
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
HDMI i logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows i Windows Vista
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava
i proizvoda upotrijebljeni u ovom
priručniku općenito su zaštitni
znaci ili registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising