Sony | DSC-HX400V | Sony DSC-HX400V Kompaktni fotoaparat HX400V s optičkim zumiranjem od 50x Upute za upotrebu

4-530-690-51(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
DSC-HX400/HX400V
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. U njemu potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Posjetite stranicu podrške tvrtke Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite državu ili regiju.
3 Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici
podrške.
• Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.
Pregledavanje vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Fn (funkcija)
MENU
(Vodič kroz fotoaparat)
Vodič kroz fotoaparat
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU/Fn (funkcija)
i vrijednosti postavki.
1 Pritisnite gumb MENU ili gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb (Vodič kroz fotoaparat).
HR
2
Savjet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savjete za snimanje za odabrani način snimanja.
1 Pritisnite gumb (Vodič kroz fotoaparat) u načinu snimanja.
2 Odaberite željeni savjet za snimanje i pritisnite z na upravljačkom gumbu.
Prikazuje se savjet za snimanje.
• Možete se pomicati po zaslonu pomoću strelica v/V i mijenjati savjete
za snimanje pomoću strelica b/B.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku. Ti će
vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela DSC-HX400/DSC-HX400V
Serijski broj ______________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ______________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske
opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji
služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
HR
3
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe
do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne
utičnice.
Za korisnike u Europi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši
do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno
priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima odredbom
EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
HR
4
[ Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju
trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom te s električnom i elektroničkom opremom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/jedan dodir (NFC) (1)
Ovaj vodič objašnjava funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
HR
5
Identifikacija dijelova
K Ručni prsten
• Kada je prekidač za zumiranje/
izoštravanje postavljen na AF/
ZOOM, okrenite ručni prsten za
izvršavanje funkcije zumiranja.
• Kada je prekidač za zumiranje/
izoštravanje postavljen na MF ili
DMF, okrenite ručni prsten kako
biste prilagodili fokus.
A Za snimanje: gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: gumb
(Poš. na
Smartphone)
B Gumb CUSTOM (prilagođeno)
• Možete dodijeliti željenu funkciju
gumbu CUSTOM.
C Gumb okidača
D Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: ručica
(kazalo)/
(zumiranje reprodukcije)
E Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivač
F Objektiv
G Bljeskalica
• Pritisnite gumb (iskakanje
bljeskalice) za upotrebu
bljeskalice. Bljeskalica ne iskače
automatski.
• Kada ne upotrebljavate bljeskalicu,
pritisnite je natrag u kućište
fotoaparata.
H Gumb (iskakanje bljeskalice)
I Kukica za traku za nošenje
na ramenu
J Prekidač za zumiranje/
izoštravanje
HR
6
A GPS prijemnik (ugrađeni,
samo DSC-HX400V)
B Stereo mikrofon
C Senzor okulara
D Tražilo
• Kada gledate u tražilo, aktivira se
način tražila, a kada odmaknete
lice od tražila, način prikaza vraća
se u način zaslona.
E
F
G
H
Gumb MOVIE (videozapis)
Gumb
(reprodukcija)
Upravljački gumb
Gumb FINDER/MONITOR
• Ovim gumbom određuje se treba
li sliku prikazati na zaslonu ili
u tražilu.
I Gumb ON/OFF (napajanje)
i žaruljica napajanja/punjenja
J Kotačić za odabir načina
(Inteligentno autom.)/
(Superior automatsko)/
(Programska automatika)/
(Prioritet otv. blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
1/2 (Pozivanje memorije)/
(Videozapis)/
(i-Panoramsko snim.)/
(Odabir scene)
K Birač za upravljanje
L Wi-Fi senzor (ugrađen)
M
(N Mark)
• Kada prilagođavate razinu dioptra,
usmjerite fotoaparat prema
svijetlom području kako biste
olakšali prilagodbu razine dioptra.
C Terminal Multi/Micro USB*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
D
E
F
G
Poklopac priključnice
HDMI mikro priključak
Zvučnik
LCD zaslon
• Dodirnite ovu oznaku kada spajate
fotoaparat s pametnim telefonom
koji je opremljen funkcijom NFC.
• NFC (Near Field Communication)
je međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
N Gumb (Vodič kroz
fotoaparat)/ (brisanje)
O Gumb MENU
A Poklopac baterije/
memorijske kartice
B Utor za umetanje baterije
C Ručica za izbacivanje baterije
D Pristupna žaruljica
E Utor memorijske kartice
F Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac s vijkom
manjim od 5,5 mm (7/32 inča).
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
A Nosač za više sučelja*
B Kotačić za prilagodbu dioptra
• Prilagodite kotačić za prilagodbu
dioptra svojem vidu sve dok
prikaz u tražilu ne postane jasan.
HR
7
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony ili
se obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony. Možete
upotrijebiti i dodatnu opremu koja je
kompatibilna s nosačem za dodatnu
opremu. Ne možemo jamčiti ispravan
rad s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
HR
8
Umetanje kompleta baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za izbacivanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za izbacivanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može
oštetiti fotoaparat.
HR
9
Punjenje kompleta baterija
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Kabel za
napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim
državama/regijama osim
SAD-a i Kanade
1
2
HR
10
Žaruljica napajanja/punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje
privremeno zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar zadanog raspona
Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica napajanja/punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete puniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Ako žaruljica napajanja/punjenja treperi i punjenje nije završeno,
uklonite i ponovno umetnite komplet baterija.
Napomene
• Ako žaruljica napajanja/punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za
izmjeničnu struju uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno
zaustavljeno jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja
kada se temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam
da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito puniti.
U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši kako biste
očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga isključite
iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 230 minuta ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta
baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže ovisno o okolnostima
upotrebe i uvjetima.
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
Na USB priključak
• Ako priključite fotoaparat na računalo dok je napajanje uključeno, baterija se
neće puniti, ali fotoaparat će dobivati napajanje iz računala, što vam omogućuje
uvoz slika na računalo bez bojazni od pražnjenja baterije.
HR
11
Napomene
• Tijekom punjenja putem računala imajte na umu sljedeće:
– Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite
dulje vrijeme.
– Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/
isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja
pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/isključivanja,
ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite
fotoaparat iz računala.
– Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Snimanje
(fotografije)
Trajanje baterije
Broj slika
Zaslon
Pribl. 150 min.
Pribl. 300 slika
Tražilo
Pribl. 190 min.
Pribl. 380 slika
Uobičajeno
snimanje
videozapisa
Zaslon
Pribl. 50 min.
—
Tražilo
Pribl. 55 min.
—
Neprekidno
snimanje
videozapisa
Zaslon
Pribl. 85 min.
—
Tražilo
Pribl. 95 min.
—
Pribl. 250 min.
Pribl. 5000 slika
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Mediji Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno).
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Opcija [GPS uklj./isklj.] postavljena je na [Isključeno] (samo DSC-HX400V)
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Standardno]
HR
12
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se upotrebljava jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Postavka snim.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Uobičajeno snimanje videozapisa: trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju se.
x Napajanje
Za napajanje fotoaparata tijekom snimanja i reprodukcije možete upotrijebiti
adapter za izmjeničnu struju AC-UD10 (prodaje se zasebno) ili AC-UD11
(prodaje se zasebno).
Napomene
• Ako snimate ili reproducirate slike kada je fotoaparat priključen na priloženi
adapter za izmjeničnu struju, napajanje se neće osiguravati putem adaptera
za izmjeničnu struju.
HR
13
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu.
1
2
3
HR
14
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Za fotografije
Za videozapise
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
C
D
(samo Mark2)
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom se priručniku proizvodi u tablici zajednički nazivaju:
A: Mediji Memory Stick PRO Duo
B: Mediji Memory Stick Micro
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Prilikom korištenja medija Mediji Memory Stick Micro ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna žaruljica
(str. 7) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
HR
15
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Upravljački gumb
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
1
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se postavka datuma
i vremena.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
2
Provjerite je li na zaslonu odabrana opcija [Unos],
a zatim na upravljačkom gumbu pritisnite z.
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
4
Postavite [Ljetno vrijeme], [Datum/Vrijeme]
i [Format datuma], a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Datum/Vrijeme], ponoć je 12:00 AM, a podne
je 12:00 PM.
5
HR
16
Provjerite je li odabrana opcija [Unos], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb okidača
Kotačić za odabir načina
: Inteligentno autom.
: Videozapis
MOVIE
Ručica W/T
(zumiranje)
W: smanjivanje
T: povećavanje
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača do pola da biste izoštrili.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika izoštrena, čut ćete zvučni signal i upalit će se svjetla
indikatora z.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite omjer zumiranja.
Napomene
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se zvuk
rada fotoaparata. Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se
dovrši snimanje videozapisa.
• Panoramski raspon snimanja može se smanjiti, ovisno o objektu ili načinu na koji
se snima. Zato čak i kada je opcija [360°] postavljena za panoramsko snimanje,
snimljena slika može biti u rasponu manjem od 360 stupnjeva.
HR
17
• Pojedinosti o vremenu neprekidnog snimanja za videozapise potražite u odjeljku
„Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa” (str. 27). Kada se snimanje
videozapisa dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje ponovnim pritiskom
gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se može zaustaviti kako
bi se zaštitio fotoaparat.
Prikaz slika
Birač za upravljanje
W: smanjivanje
T: povećavanje
Upravljački gumb
(reprodukcija)
(brisanje)
1
Pritisnite gumb
Odaberite slike: B (sljedeće)/
b (prethodno) ili okrenite
birač za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
• Kada se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim fotoaparatima
reproduciraju na ovom fotoaparatu, prikazuje se registracijski zaslon
za podatkovnu datoteku.
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na upravljačkom
gumbu Pritisnite z na sredini upravljačkog gumba da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (brisanje).
2 Odaberite [Brisanje] dok je odabrano v na upravljačkom gumbu,
a zatim pritisnite z.
HR
x Povratak na snimanje slika
18 Pritisnite gumb okidača do pola.
Uvod u ostale funkcije
Birač za upravljanje
Fn (funkcija)
MENU
Upravljački gumb
x Upravljački gumb
DISP (Prikaz sadržaja): omogućuje promjenu prikaza zaslona.
(Način okidanja): omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice, pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili snimanje
s braketiranjem.
(Komp. ekspozicije): omogućuje kompenziranje ekspozicije i svjetline
za cijelu sliku.
(Kreativne fotografije): omogućuje intuitivno rukovanje fotoaparatom
i jednostavno snimanje kreativnih slika.
(Način bljeskalice): omogućuje odabir načina bljeskalice za fotografije.
z (AF zadrži-na): fotoaparat prati objekte i automatski prilagođava fokus kada
se objekt kreće.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija
prilikom snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom na v/V/b/B na upravljačkom gumbu.
3 Odaberite vrijednost postavljanja okrećući birač za upravljanje.
x Birač za upravljanje
Možete odmah promijeniti odgovarajuću postavku za svaki način snimanja
jednostavnim okretanjem birača za upravljanje.
HR
19
x Stavke izbornika
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
Razmjer proporcija
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
Postavka snim.
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Način okidanja
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice
za neprekidno snimanje.
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
Komp. bljeskalice
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Područje izoštrav.
Odabire područje fokusiranja.
AF osvjetljivač
Komp. ekspozicije
Prilagođava svjetlinu za cijelu sliku.
ISO
Prilagođava svjetlosnu osjetljivost.
Način mjerenja svjetla
Odabire način mjerenja koji određuje koji dio objekta
treba mjeriti radi utvrđivanja ekspozicije.
Balans bijele boje
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Autom. HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike.
Efekt slike
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Povećalo za izoštr.
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli detaljno
provjeriti fokus.
Visoki ISO br.
HR
20
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
AF zadrži-na
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavljanje
fokusiranja.
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Efekt nježn. tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Autom. kadr. obj.
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija AF zadrži-na
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju raznim
uvjetima prizora.
Videozapis
Odabire način snimanja koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
Ref. razina mikrofona
Postavlja referentnu razinu mikrofona tijekom
snimanja videozapisa.
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Popis savjeta za
snimanje
Prikazuje popis savjeta za snimanje.
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Prilagođene postavke)
MF pomoć
Povećalo za izoštr.
Vrijeme
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog izoštravanja.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Mreža
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo
poravnavanje.
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje snimljene
slike nakon snimanja.
Maksimalna razina
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Maksimalna boja
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za
prilagodbu obrisa boje.
HR
21
Vodič za post.
ekspozicije
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Postavka zumiranja
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati Zum
za jasnu sliku i Digitalno zumiranje.
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila i zaslona.
Zapis datuma
Post. izbor. funkcija
Postavlja treba li na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom gumba
Fn (funkcija).
Postavke prilagođene
tipke
Dodjeljuje željenu funkciju gumbu.
Gumb MOVIE
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
(Bežično)
HR
22
Poš. na Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
Jedan dodir (NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji
je opremljen funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava bežičnu
komunikaciju i GPS funkcije.
WPS gumb
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na
fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Post. pristup. točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izv. SSID/loz.
Ponovno postavlja SSID i lozinku za vezu pametnog
telefona.
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Aplikacija)
Popis aplikacija
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Uvod
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
Način prikaza
Postavlja način kako se slike grupiraju za reprodukciju.
Indeks snimaka
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotacija
Okreće sliku.
Povećaj sliku
Povećava reproducirane slike.
4K Fotografija PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u koji
podržava 4K i koji je povezan putem HDMI-standarda.
Zaštita
Štiti slike.
Pod. traj. traga kret.
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata u opciji
[Snimka kretanja], gdje će praćenje kretanja objekta biti
prikazano tijekom reprodukcije videozapisa.
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Postavke)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu zaslona.
Postavke jačine zvuka
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Postavlja funkcionalne zvukove fotoaparata.
Postavlj. GPS-a
(samo DSC-HX400V)
Postavlja GPS funkciju.
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Izbornik pločica
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
Vodič za kotačić za
odabir načina
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir načina
(objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu zaslona.
HR
23
Vrij. poč. ušt. ener.
Birač PAL/NTSC
(samo za modele
kompatibilne sa
standardom 1080 50i)
HR
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit
će se snimanje u drugom formatu videozapisa.
Pokazni način rada
Postavlja uključivanje/isključivanje reprodukcije
videozapisa.
HDMI razlučivost
Postavlja rezoluciju kada je fotoaparat povezan
s HDMI TV-om.
KON. ZA HDMI
Upravljanje fotoaparatom putem TV-a koji podržava
BRAVIA™ Sync.
USB veza
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze.
USB napajanje
Postavlja treba li osiguravati napajanje putem
USB veze.
Jezik
24
Postavlja vrijeme do automatskog isključivanja
fotoaparata.
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno računanje vremena.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Format
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka fotografijama
i videozapisima.
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika.
Nova mapa
Stvara novu mapu za pohranu fotografija i videozapisa
(MP4).
Naziv mape
Postavlja naziv mape za fotografije.
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Informacije o mediji
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
Značajke softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz AVCHD
videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Prijenos slika
na mrežne
usluge
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza
• Za korištenje softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna je
internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne u svim
državama ili regijama.
• Za aplikacije sustava Mac upotrijebite sljedeću URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega će
se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
HR
25
x Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika na računalu idite
na sljedeću URL adresu, a zatim instalirajte
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o softveru PlayMemories Home potražite na stranici
za podršku softvera PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada instalacija završi, pokrenut će se softver PlayMemories Home.
2
Priključite fotoaparat na računalo pomoću mikro USB
kabela (priloženo).
• Uključite fotoaparat.
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije.
Priključite fotoaparat na računalo čak i ako je softver
PlayMemories Home već instaliran na računalu.
Napomene
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite ,
a zatim kliknite
(ikona prekida veze). Za sustav Windows Vista kliknite
na traci zadataka.
HR
26
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom
sa sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N
na fotoaparatu pomoću funkcije [Jedan dodir (NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Veličina slike]: L: 20M
Kada je opcija [
Razmjer proporcija] postavljena na [4:3]*
Kapacitet
Kvaliteta
2 GB
Standardno
295 slika
Fino
200 slika
* Kada je opcija [
Razmjer proporcija] postavljena na nešto drugo osim [4:3],
možete snimiti više slika nego što je prikazano gore.
HR
27
x Videozapisi
Tablica u nastavku prikazuje približna maksimalna vremena snimanja. To su
ukupna vremena za sve datoteke videozapisa. Neprekidno snimanje moguće je
otprilike 29 minuta (propisano ograničenje proizvoda). Maksimalno neprekidno
vrijeme snimanja videozapisa u formatu MP4 (12M) je oko 15 minuta
(s ograničenjem veličine datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (minuta))
Kapacitet
Postavka snim.
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom VBR
(varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike ovisno
o prizoru koji se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama
kvalitete/veličine slike.
HR
28
Napomene o upotrebi fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Priručnik opisuje uređaje kompatibilne s formatom 1080 60i i 1080 50i.
– Da biste utvrdili upotrebljava li vaš fotoaparat GPS funkciju, provjerite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan s GPS-om: DSC-HX400V
Nije kompatibilan s GPS-om: DSC-HX400
– Da biste provjerili je li vaš fotoaparat kompatibilan s formatom 1080 60i ili
1080 50i, potražite sljedeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji koriste isprepleteni
način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se povećava
rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Zrakoplovni mod] na [Uključeno].
Na uređajima kompatibilnima s GPS-om (samo DSC-HX400V)
• Upotrebljavajte GPS u skladu sa zakonom države/regije u kojoj ga koristite.
• Ako ne snimate informaciju o lokaciji, postavite opciju [GPS uklj./isklj.]
na [Isključeno].
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava zajamčene
kvalitete koji je certificirala tvrtka ZEISS u skladu sa standardima kvalitete tvrtke ZEISS
u Njemačkoj.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da fotoaparat
radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći snimati
slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se slikovni podaci
mogu oštetiti.
HR
29
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparat može
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim trešnji ili vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod
utjecajem magneta
Na takvim mjestima fotoaparat možda neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
Napomene o zaslonu, elektroničkom tražilu i objektivu
• Zaslon i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela je ispravno i spremno za upotrebu. Međutim, moguće je
da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje)
na zaslonu i elektroničkom tražilu. Te točke su normalan rezultat proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu i nemojte prejako pritiskati
bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se o kvaru.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise ili
će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete moći
snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se
temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati videozapise.
HR
30
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijske proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje zaslona
• Krema za ruke ili ovlaživač na zaslonu može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na zaslonu, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti premaz.
• Ako se na zaslonu nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete zaslon mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za gubitak
ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke registrirane
na fotoaparatu.
HR
31
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Uređaj za slike: 7.82 mm (vrsta 1/2.3)
Exmor R™ CMOS senzor
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Pribl. 21,1 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Pribl. 20,4 megapiksela
Objektiv: Objektiv za zumiranje
ZEISS Vario-Sonnar T* 50×
f = 4,3 mm – 215 mm
(24 mm – 1 200 mm
(ekvivalent filma od 35 mm))
F2,8 (W) – F6,3 (T)
Kod snimanja videozapisa (16:9):
26,5 mm – 1 325 mm*1
Kod snimanja videozapisa (4:3):
32,5 mm – 1 625 mm*1
*1
Kada je opcija [
SteadyShot]
postavljena na [Standardno]
Promjer filtra: 55 mm
SteadyShot: optički
Format datoteke:
Fotografije: usuglašeno s formatom
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilno s formatom DPOF
Videozapisi (AVCHD format):
kompatibilno s formatom
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, opremljen
tehnologijom Dolby Digital
Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
HR
32
Mediji za snimanje: Mediji Memory
Stick PRO Duo, Mediji Memory
Stick Micro, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: raspon bljeskalice
(ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije) postavljena
na automatski):
Pribl. 0,5 m do 8,5 m (W)/
Pribl. 2,4 m do 3,5 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Priključnica HDMI: HDMI mikro
priključak
Terminal Multi/Micro USB*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
[Tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka: ekvivalent
za 201 600 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
[Zaslon]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
921 600 točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
od NP-BX1, 3,6 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije:
Približno 1,4 W (kod snimanja
s LCD zaslonom)
Približno 1,1 W (kod snimanja
s tražilom)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane: –20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu s CIPA)
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
660 g (uključujući NP-BX1
komplet baterija, Mediji Memory
Stick PRO Duo)
Mikrofon: stereo
Zvučnik: mono
Exif Print: kompatibilno
PRINT Image Matching III:
kompatibilno
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane: –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 4,2 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom NFC Forum
Type 3 Tag
HR
33
Zaštitni znakovi
HR
34
• Memory Stick i
zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znakovi tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows i Windows Vista registrirani
su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Državama
i/ili drugim državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni
su znakovi tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani
su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znakovi tvrtke Digital Living Network
Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
©2014 Sony Corporation
Download PDF