Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

4-132-059-42(1)
Digitalni fotoaparat
Aparat foto digital
DSC-HX1
Priručnik za upotrebu ·········································
HR
Manual de instrucţiuni ·······································
RO
RO
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na
internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku
korisnicima (Sony Customer Support Website).
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest
produs și răspunsuri la întrebările frecvente pe
site-ul web de asistenţă clienţi.
Ispisano na 70% ili više recikliranom papiru s tintom na
bazi biljnoga ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
Tipărit pe hârtie reciclată în proporţie de 70% sau mai
mult, cu cerneală pe bază de ulei vegetal fără compuși
organici volatili (VOC).
Printed in Japan
© 2009 Sony Corporation
Hrvatski
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili
udara struje jedinicu nemojte izlagati
kiši ni vlazi.
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE
UPUTE
OPASNOST
POZORNO SLIJEDITE
OVE UPUTE KAKO
BISTE SMANJILI
OPASNOST OD
POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može izravno utaknuti
u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija
odgovara mrežnoj utičnici.
POZOR
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno
rukuje može se rasprsnuti, prouzročiti požar
pa čak i kemijske opekline. Držite se sljedećih
mjera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati
udarcima ili primjeni sile kao npr. udarcima
čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da
metalni predmeti ne dođu u dodir s
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad
60 °C npr. na mjestima izloženim izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili vozilima parkiranim na
suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litij-ionske
baterije.
• Baterijsku jedinicu obvezno punite
originalnim Sonyjevim punjačom baterije ili
drugim uređajem kojim se može puniti
baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dosega male
djece.
• Baterijsku jedinicu držite na suhom mjestu.
• Zamijenite samo s baterijom iste vrste ili
ekvivalentnom baterijom po preporuci
Tvrtke Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na
način opisan u uputama.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svjetlo, dovod
električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu
utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
2HR
Za korisnike u Europi
[ Upozorenje korisnicima u
zemljama u kojima se primjenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation
sa sjedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja u vezi s
popravcima i jamstvom obratite se na
pojedinačne adrese navedene u jamstvenim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da
udovoljava ograničenjima iz EMC direktive
EU o uporabi priključnih kabela kraćih od
3 m.
[ Pozor
Elektromagnetska polja određenih
frekvencija mogu prouzročiti smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko
polje prouzroče prekid prijenosa podataka,
ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite pa
ponovno uključite vezni kabel (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih
vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili uređaj.
HR
3HR
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne smije zbrinjavati
kao ostali kućni otpad. Ona treba biti zbrinuta
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mjestu, pomažete i sprječavate moguće
negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje,
koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije
zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom centru za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz
uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
4HR
Sadržaj
Napomene o korištenju fotoaparata ............................................................. 7
Uvod
................................................................................................. 9
Provjera priloženih dodataka......................................................................... 9
Prikaz dijelova............................................................................................ 10
Punjenje baterije ........................................................................................ 12
Umetanje baterije/ »Memory Stick Duo« (prodaje se zasebno)...................... 14
Postavljanje sata ........................................................................................ 17
Snimanje/prikaz slika
................................................. 19
Snimanje slika ........................................................................................... 19
Prikaz slika ................................................................................................ 20
Upotreba funkcija snimanja
................................................... 21
Prikaz neophodnih indikatora (Jednostavno snimanje).................................. 21
Prepoznavanje osmijeha i automatsko snimanje (Snimanje osmjeha) ............ 22
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja (Prepoznavanje scena) ............. 23
Odabir načina izoštravanja ......................................................................... 25
Izoštravanje lica objekta (Otkrivanje lica) ...................................................... 26
Snimanje slika iz velike blizine (Makrosnimanje)............................................ 27
Korištenje samookidača ............................................................................. 27
Odabir načina rada s bljeskalicom .............................................................. 28
Promjena zaslona ...................................................................................... 29
Odabir veličine slike koja odgovara upotrebi ................................................ 30
Snimanje pomoću opcije Programska automatika ....................................... 32
Snimanje predmeta u pokretu pomoću raznih efekata
(Snimanje s prioritetom ekspozicije) ............................................................ 33
Podešavanje pozadinske mutnosti i snimanje
(Snimanje s prioritetom otvora blende) ........................................................ 34
Snimanje sa željenom ekspozicijom
(Snim. s ruč. određivanjem osvijetljenosti slike) ............................................ 35
Snimanje uz smanjenu mutnost slike .......................................................... 36
Snimanje panoramskih prizora.................................................................... 37
Uzastopno snimanje (Snimanje velikom brzinom/skup ekspozicije) ............... 39
Korištenje načina snimanja koji odgovara prizoru (Odabir scene) .................. 41
Snimanje filmova........................................................................................ 43
5HR
Korištenje funkcija za prikaz
................................................. 45
Prikaz uvećane slike (zum reprodukcije)....................................................... 45
Traženje slike (Indeks slika) ......................................................................... 45
Odabir formata prikaza (Način prikaza)......................................................... 46
Brisanje slika
................................................................................... 47
Brisanje slika.............................................................................................. 47
Povezivanje s drugim uređajima ......................................... 48
Prikaz slika na televizoru ............................................................................. 48
Ispis fotografija ........................................................................................... 49
Korištenje fotoaparata s računalom ............................................................. 51
Promjena postavki fotoaparata
........................................... 55
Promjena zvukova za vrijeme rada............................................................... 55
Podešavanje tipke Prilagođeno ................................................................... 56
Korištenje stavki MENU .............................................................................. 57
Korištenje stavki
(Postavke)................................................................... 61
Ostalo
................................................................................................... 64
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«) ............. 64
Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu ..................................................... 65
Rješavanje problema .................................................................................. 68
Mjere opreza.............................................................................................. 71
Specifikacije .............................................................................................. 72
6HR
x Napomene o korištenju fotoaparata
Interna memorija i sigurnosne
kopije na »Memory Stick Duo«
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
baterije ili »Memory Stick Duo« dok je
lampica za pristup uključena. U protivnom
se podaci u internoj memoriji ili na
»Memory Stick Duo« mogu oštetiti.
Obavezno napravite sigurnosne kopije
kako biste zaštitili podatke.
O datotekama za upravljanje
Kada u fotoaparat umetnete »Memory
Stick Duo« bez datoteke za upravljanje i
uključite napajanje, dio kapaciteta
»Memory Stick Duo« koristi se za
automatsko stvaranje datoteke za
upravljanje. Možda će proći malo vremena
prije nego što budete mogli izvesti sljedeću
radnju.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
• Prije nego što počete sa snimanjem,
napravite probnu snimku kako biste
provjerili radi li fotoaparat ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu,
prskanje ni vodu. Pročitajte »Mjere
opreza« (stranica 71) prije rukovanja
fotoaparatom.
• Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi.
Ako voda uđe u fotoaparat, može doći do
kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se
ne može popraviti.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu
ili drugom izvoru jakog svjetla. To može
uzrokovati kvar na fotoaparatu.
• Nemojte koristiti fotoaparat u blizini
jakih radijskih valova ili radijacije. U
protivnom, fotoaparat možda neće
ispravno snimati ili reproducirati slike.
• Korištenje fotoaparata na pjeskovitim ili
prašnjavim mjestima može uzrokovati
kvar.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane
vlagom, uklonite je prije korištenja
fotoaparata (stranica 71).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To
može uzrokovati kvar i možda nećete
moći snimati slike. Nadalje, mediji za
snimanje mogu postati neupotrebljivi ili
se mogu oštetiti slikovni podaci.
• Očistite površinu bljeskalice prije
korištenja. Toplina koju emitira
bljeskalica može uzrokovati da
prljavština koja se nalazi na površini
bljeskalice promijeni boju ili se zalijepi na
površinu bljeskalice, što može uzrokovati
nedovoljno emitiranje svjetla.
Napomene za LCD zaslon, LCD
tražilo i objektiv
• LCD zaslon se proizvodi pomoću
iznimno visoko precizne tehnologije pa se
više od 99,99% piksela efektivno koristi.
Međutim, neke sitne crne i/ili svijetle
točke (bijele, crvene, plave ili zelene)
mogu se pojaviti na LCD zaslonu. Ove
točkice normalan su rezultat procesa
proizvodnje i ne utječu na snimanje.
• Kada razina napunjenosti baterija padne,
leća se može prestati kretati. Umetnite
napunjenu bateriju i ponovno uključite
fotoaparat.
• Ne držite fotoaparat za LCD zaslon.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrijati
uslijed dužeg korištenja, ali to nije kvar.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o fotoaparatu i temperaturi, možda
nećete moći snimati filmove ili se napajanje
može automatski isključiti kako bi se
zaštitio fotoaparat.
Na LCD zaslonu će se pojaviti poruka prije
nego što se napajanje isključi ili prije nego
što više ne budete mogli snimati filmove.
7HR
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Fotoaparat je sukladan s univerzalnim
standardom DCF (Design rule for
Camera File system) koji je ustanovila
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Tvrtka Sony ne jamči da će fotoaparat
reproducirati slike snimljene ili uređivane
pomoću druge opreme ili da će druga
oprema reproducirati slike snimljene
pomoću fotoaparata.
Ako ne možete snimiti/
reproducirati slike, izvedite
[Pokretanje]
Ako dugo ponavljate snimanje/brisanje
slika, izvršiće se fragmentacija podataka.
Slike ne mogu biti spremljene ili snimljene.
U tom slučaju najprije spremite svoje slike
na neku vrstu vanjskog medija i tada
izvedite [Pokretanje] u
(Glavne
postavke) (stranica 62).
Napomene za prikazivanje filmova
na drugim uređajima
Fotoaparat ima glavni profil za MPEG-4
AVC/H.264 namijenjen snimanju filmova.
Prema tomu, filmovi snimljeni na ovom
fotoaparatu ne mogu se prikazivati na
uređajima koji ne podržavaju MPEG-4
AVC/H.264.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i
drugi materijali su možda zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može se protiviti
odredbama zakona o zaštiti autorskih
prava.
Nema kompenzacije za oštećeni
sadržaj ili neuspjelo snimanje
Tvrtka Sony ne može kompenzirati
neuspjelo snimanje ili gubitak ili oštećenje
snimljenog sadržaja zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje itd.
8HR
Uvod
Provjera priloženih dodataka
• Punjač baterije BC-VH1 (1)
x Upotreba vrpce za nošenje
na ramenu
Povežite vrpcu za nošenje na ramenu i
vrpcu poklopca objektiva kako biste
spriječili ispuštanje i oštećenje
fotoaparata.
• Kabel za napajanje (1)
(nije priloženo u SAD-u i Kanadi)
Uvod
• Punjive baterije NP-FH50 (1)
• USB, A/V kabel za višefunkcionalni
terminal (1)
• HDMI prilagodnik (1)
x Informacije o prilagodniku
za HDMI
• Vrpca za nošenje na ramenu (1)
Ako povezujete fotoaparat i TV pomoću
HDMI kabela, priključite HDMI
prilagodnik (isporučeno) na HDMI kabel
(prodaje se zasebno) i povežite ga putem
višenamjenskog priključka na
fotoaparatu.
• Poklopac leće (1)/Vrpca za poklopac
leće (1)
HDMI kabel
HDMI
prilagodnik
• CD-ROM (1)
– Softver za Cyber-shot
– »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«
– »Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
9HR
Prikaz dijelova
L Kukica za vrpcu za nošenje preko
ramena
M DC IN utičnica/DC IN poklopac
utičnice
• Bateriju ne možete puniti
povezivanjem fotoaparata na
prilagodnik napajanja (prodaje se
zasebno). Bateriju napunite pomoću
punjača za baterije.
Uvod
N Višenamjenska prilkjučnica
A Tipka za ON/OFF (Napajanje)
B Kotačić za odabir načina rada
C Tipka / (Brzo snimanje/skup
ekspozicije)
D Okidač
E Za snimanje: poluga W/T (Zum)
Za pregled:
(Indeks) poluga/
poluga (Zum reprodukcije)
F Tipka FOCUS
G Automatsko uključivanje
osvjetljenja/osvjetljenje za
snimanje osmijeha/AF osvjetljivač
H Objektiv
I Bljeskalica
J Kotačić za podešavanje tražila
• Možete odabrati snimanje putem
tražila na tipki FINDER/LCD.
Podesite kotačić za podešavanje
tražila prema svom vidu kako bi slika
u tražilu bila prikazana što jasnije.
• Usmjerite fotoaparat prema
osvijetljenom području kako biste
lakše podesili postavke.
K Tipka FINDER/LCD
• Prebacite tražilo ili LCD zaslon na
prikaz za snimanje.
10HR
U Kotačić za odabir
Pritisnite
Odabir stavke
Okrenite
Odabirom postavke
za vrijednost/
podešavanje izoštrava
se područje/pomiču
slike
Uvod
V Kukica za vrpcu za nošenje preko
ramena
W Tipka MENU
X Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
Izbornik isključen: DISP/ / /
Y Zvučnik
Z Utor za bateriju
wj Poluga za izbacivanje baterije
O Stereo mikrofon
P Tražilo
Q Tipka
(reprodukcija)
R LCD zaslon
wk »Memory Stick Duo« utor
wl Pristup lampici
e; Baterija/poklopac za »Memory
Stick Duo«
ea Priključak za stativ
• Stativ koristite s vijkom kraćim od
5,5 mm. U protivnom nećete moći
sigurno pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja.
es Tipka RESET
• Kut LCD zaslona možete podesiti 90
stupnjeva prema 1 ili 160 stupnjeva
prema 2. Ako pretjerate s
pomicanjem LCD zaslona može doći
do prekida rada.
S Tipka
T Tipka
(Brisanje)
(Prilagođeno)
11HR
Punjenje baterije
1 Umetnite bateriju u punjač.
•
Bateriju možete puniti čak i ako je djelomično
napunjena.
Uvod
Baterija
punjač u
2 Uključite
zidnu utičnicu.
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Utikač
Ako nastavite puniti bateriju
više od sat vremena nakon što
se lampica CHARGE isključi,
baterija će dulje bit napunjena
(puna napunjenost).
Lampica CHARGE
Uključena: Puni se
Isključeno: Punjenje završeno
(normalna napunjenost)
Lampica CHARGE
Za kupce u državama/regijama izvan SAD-a i
Kanade
Kabel za
napajanje
Lampica CHARGE
3 Kada se punjenje završi, odspojite punjač za bateriju.
12HR
x Vrijeme punjenja
Puno vrijeme punjenja
Normalno vrijeme punjenja
Pribl. 256 minuta
Pribl. 205 minuta
Napomene
• Gornja tablica prikazuje vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjene baterije pri
Uvod
temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati dulje ovisno o uvjetima korištenja i
okolnostima.
• Uključite punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kada se punjenje završi, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i izvadite bateriju iz
punjača.
• Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.
x Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/prikazati
Snimanje
fotografija
Prikaz fotografija
Vijek trajanja baterije
(min.)
Broj slika
LCD zaslon
Pribl. 195
Pribl. 390
Tražilo
Pribl. 200
Pribl. 400
Pribl. 370
Pribl. 7400
Način mjerenja temelji se na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Napomena
• Vijek trajanja baterije i broj fotografija može se razlikovati ovisno o postavkama
fotoaparata.
zKorištenje fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat, punjač za baterije (isporučeno) i prilagodnik napajanja (prodaje se zasebno)
možete koristiti u svim državama ili regijama s opskrbom napajanjem unutar raspona od
100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Ne koristite elektronski pretvarač (putni pretvarač). To može uzrokovati kvar.
13HR
Umetanje baterije/ »Memory Stick
Duo« (prodaje se zasebno)
1 Otvorite poklopac.
Uvod
»Memory Stick Duo«
2 Umetnite
(prodaje se zasebno).
Okrenite stranu s priključkom prema leći i
umetnite »Memory Stick Duo« dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju.
Umetnite bateriju tako da oznaku
v okrenete prema dolje i pritisnete
polugu za izbacivanje baterije u smjeru
strelice.
4 Zatvorite poklopac.
14HR
x »Memory Stick« koje
možete koristiti
»Memory Stick Duo«
* Možete upotrijebiti »Memory Stick PRO
Duo« bez obzira na to je li Mark2 naznačen
ili nije.
Za detalje o broju slika/vremenu koje
možete snimiti pogledajte stranice 31, 44.
Druge vrste »Memory Stick« ili
memorijskih kartica nisu kompatibilne s
fotoaparatom.
Duo«/bateriju dok lampica za pristup
svijetli. Time možete oštetiti podatke na
»Memory Stick Duo«/u internoj
memoriji.
x Kada nije umetnut »Memory
Stick Duo«
Slike se pohranjuju u internu
memoriju fotoaparata (približno
11 MB).
Za kopiranje slika iz interne
memorije na »Memory Stick Duo« u
fotoaparat umetnite »Memory Stick
Duo«, a zatim odaberite MENU t
(Postavke) t
(Alat mod.
»Memory Stick«) t [Kopiranje].
Uvod
S fotoaparatom možete koristiti »Memory
Stick PRO Duo« ili »Memory Stick PROHG Duo«.
Za snimanje filmova s
[1440×1080(kvalitetno)] je preporučeno
koristiti »Memory Stick PRO Duo« s
512 MB ili više, s oznakom:
–
(»Memory Stick
PRO Duo«)*
–
(»Memory Stick
PRO-HG Duo«)
Napomena
• Nikad nemojte uklanjati »Memory Stick
x Za uklanjanje baterije
»Memory Stick«
S fotoaparatom ne možete koristiti
»Memory Stick«.
Poluga za
izbacivanje
baterije
x Za uklanjanje »Memory
Stick Duo«
Pomaknite polugu za izbacivanje baterije.
Pazite da vam baterija ne ispadne.
Lampica za pristup
Pazite da lampica za pristup ne svijetli, a
zatim jednom pritisnite »Memory Stick Duo«.
15HR
x Provjeravanje napunjenosti
baterije
Indikator napunjenosti baterije
prikazan je u gornjem lijevom kutu
LCD zaslona.
Ikona tijeka
punjenja
Uvod
Preostalo vrijeme
Napomene
• Treba otprilike minuta da se pojavi točan
indikator napunjenosti baterije.
• U određenim okolnostima indikator
napunjenosti baterije može biti pogrešan.
• Kapacitet baterije opada tijekom
vremena i učestalom upotrebom. Kada se
vrijeme trajanja baterije osjetno smanji,
bateriju treba zamijeniti. Kupite novu
bateriju.
• Ako je fotoaparat uključen ali se ne
koristi, nakon otprilike tri minute
automatski se isključuje (funkcija
automatskog isključivanja).
16HR
Postavljanje sata
tipku ON/OFF
1 Pritisnite
(napajanje).
Fotoaparat je uključen.
• Uključivanje fotoaparata može potrajati
određeno vrijeme.
Uvod
Tipka ON/OFF (napajanje)
Pomoću v/V na kontrolnoj
2 tipki
odaberite postavku i
pritisnite z.
Format dat. i vrem.: Odaberite
format prikaza datuma i vremena.
Ljetno vrijeme: Odabir ljetnog/
zimskog vremena Uključeno/
Isključeno.
Dat. i vrijeme: Postavite datum i
vrijeme.
Kontrolna tipka
numeričku vrijednost i željene postavke
3 Postavite
pomoću v/V/b/B, a zatim pritisnite z.
•
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
4 Odaberite [Idi na sljed.] i pritisnite z.
Pomoću b/B na kontrolnoj
5 tipki
odaberite željeno
područje i pritisnite z.
17HR
[U redu] i pritisnite
6 Odaberite
z.
Uvod
Napomena
• Fotoaparat nema značajku dodavanja datuma na slike. Pomoću »PMB« na CD-ROM-u
(isporučeno), možete ispisati ili snimiti slike s datumom.
x Ponovno postavljanje datuma i vremena
Pritisnite tipku MENU i odaberite
(stranica 63).
18HR
(Postavke) t
(Postavke sata)
Snimanje/prikaz slika
Snimanje slika
kotačić za biranje
1 Postavite
načina na
(Inteligentno
Kotačić za odabir načina rada
autom. podeš.) i pritisnite
gumb ON/OFF (napajanje).
Za snimanje filmove kotačić za odabir
načina rada postavite na
(Snimanje
filma) (stranica 43).
Tipka ON/OFF
(napajanje)
držite
2 Fotoaparat
mirno, kao što je
Poluga za W/T (Zum)
prikazano.
• Okrenite ručkicu W/T (Zum)
strana W
prema T kako biste zumirali i
okrenite je prema W kako
biste se vratili.
• Malo pomaknite polugu W/T
(Zum) kako biste lagano zumirali, a jače za brzo zumiranje.
izoštravanje okidač
3 Za
pritisnite do pola.
označava da SteadyShot radi.
Kada je slika izoštrena, oglašava se
zvučni signal i zasvijetli indikator z.
• Najmanja udaljenost za snimanje je
približno 1 cm (W)/150 cm (T) (od
objektiva).
Okidač
oznaka
SteadyShot
Snimanje/prikaz slika
strana T
AE/AF
zaključavanje
4 Pritisnite okidač do kraja.
Slika je snimljena.
19HR
Prikaz slika
tipku
1 Pritisnite
(reprodukcija).
Prikazuje se zadnja snimljena slika.
• Ako slike na »Memory Stick Duo«
snimljene drugim fotoaparatima ne
možete reproducirati na ovom
fotoaparatu, prikažite ih u načinu [Prikaz
mape] (stranica 46).
Snimanje/prikaz slika
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Tipka
(reprodukcija)
Kotačić za odabir
Sliku odaberite pomoću B (sljedeća)/
b (prethodna) na kontrolnoj tipki. Sliku
možete odabrati i kotačićem za odabir.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na
kontrolnoj tipki i pritisnite z.
Tipka
(Brisanje)
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
x Isključivanje fotoaparata
Pritisnite tipku ON/OFF (napajanje).
20HR
Kontrolna tipka
Upotreba funkcija snimanja
Prikaz neophodnih indikatora
(Jednostavno snimanje)
Ovaj način rada koristi minimalni broj postavki. Veličina teksta se povećava i
indikatori postaju bolje vidljivi.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Jednostavno
snimanje).
Kako promijeniti
Pritisnite
na kontrolnoj tipki t Odaberite [Samookidač za 10 s]
ili [Samookidač isključen].
Veličina slike
Pritisnite MENU t Odaberite [Velika] ili [Mala] u [Veličina slike].
Bljeskalica
Pritisnite
na kontrolnoj tipki t Odaberite [Automatska
bljeskalica] ili [Bljeskalica isključena]/
Pritisnite MENU t [Bljeskalica] t Odaberite [Autom.] ili
[Isključeno].
zInformacije o načinu jednostavnog prikaza
Kada pritisnite tipku
(Reprodukcija) uz kotačić za odabir načina rada postavljen na
(Jednostavno snimanje), tekst na zaslonu za reprodukciju postaje veći i bolje
vidljiv. Osim toga, funkcije koje se mogu koristiti su ograničene.
Tipka (Brisanje): Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku.
Odaberite [U redu] t z.
Tipka MENU:
Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku pomoću [Izbriši jednu
sliku], izbrisati sve slike u mapi pomoću [Izbriši sve slike].
Upotreba funkcija snimanja
Radnja
Samookidač
21HR
Prepoznavanje osmijeha i automatsko
snimanje (Snimanje osmjeha)
tipku (Prilagođeno).
1 Pritisnite
Ako se zaslon Snimanje osmjeha ne
•
prikaže, postavite [Snimanje osmjeha]
pomoću [Prilagođena tipka] u izborniku
(Postavke).
Tipka
(Prilagođeno)
da se osmijeh
2 Pričekajte
prepozna.
Kada razina osmijeha prijeđe točku b na
indikatoru, fotoaparat automatski snima
fotografiju. Kada ponovno pritisnete tipku
(Prilagođeno), Snimanje osmjeha se
završava.
• Ako pritisnete okidač za vrijeme
Snimanje osmjeha, fotoaparat snima
fotografiju, a zatim se vraća u način rada
Snimanje osmjeha.
Okvir Otkrivanje lica
Indikator Osjetljivost otkr.
osmijeha
zSavjeti za bolje snimanje osmijeha
1 Ne prekrivajte oči šiškama.
2 Lice pokušajte okrenuti prema
fotoaparatu i postavite se što je moguće
ravnije. Omjer prepoznavanja je veći ako
su oči u ravnini.
3 Nasmiješite se jasno, s otvorenim ustima.
Osmjeh će se lakše prepoznati ako se
vide zubi.
22HR
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja
(Prepoznavanje scena)
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Inteligentno autom.
podeš.).
fotoaparat prema
2 Usmjerite
objektu.
Ikona Prepoznavanje scena
okidač do pola kako biste izoštrili objekt, a zatim
3 Pritisnite
snimite fotografiju.
Upotreba funkcija snimanja
Kada fotoaparat prepoznaje prizor, ikona
Prepoznavanje scena, (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak
pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) se
prikazuje na LCD zaslonu.
23HR
zSnimanje dvije fotografije s različitim postavkama i odabir one
koja vam se više sviđa
Pritisnite tipku MENU, zatim odaberite
(Prepoznavanje scena) t
(Napredno) uz v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
Kada fotoaparat prepozna prizor koji je teško snimiti ( (Sumrak),
(Portret u
sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na
protusvjetlu)), mijenja postavke na sljedeći način i snima dvije slike s različitim
efektima.
Prva snimka
Druga snimka
Snimka u načinu rada
Polagana sinkronizacija
Snimka s povećanom osjetljivošću kako bi se smanjilo
zamućenje
Snimka u načinu rada
Polagana sinkronizacija uz
korištenje lica najviše
osvijetljenog bljeskalicom
kao reference
Snimka s povišenom osjetljivošću uz korištenje lica
najviše osvijetljenog bljeskalicom kao reference kako
bi se smanjilo zamućenje
Snimka u načinu rada
Polagana sinkronizacija
Snimka uz manju brzinu okidača i osjetljivost koja
nije povišena
Snimka s bljeskalicom
Snimka s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i
kontrastom (DRO plus)
Snimka uz korištenje lica
najosvjetljenijeg
bljeskalicom za referencu
Snimka s podešenim licem, pozadinskim
osvjetljenjem i kontrastom (DRO plus)
Kada snimate pomoću postavke Prepoznavanje scena na vrijednosti [Napredno],
fotoaparat automatski snima u trenutku prepoznavanja značajke
(Portret). Slika
bez otvorenih očiju automatski se odabire, prikazuje i snima.
24HR
Odabir načina izoštravanja
1 Pritisnite tipku FOCUS.
Tipka FOCUS
željeni način rada
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t z.
zOdabir Fleksibilni Spot AF, Poluručno ili Ručno izoštravanje
Upotreba funkcija snimanja
(Višestruki AF): Automatski
fokusira na predmet u cjelokupnom
dometu okvira tražila.
(Središnji AF): Automatski fokusira na predmet u sredini okvira tražila.
(Fleksibilni Spot AF): Premješta okvir tražila AF raspona na željenu
točku koju izoštrava.
(Poluručno): Automatski i brzo fokusira na područje oko određene
udaljenosti.
(Ručno izoštravanje): Omogućava ručno fokusiranje na predmet.
Možete odrediti položaj izoštravanja pomoću kontrolne tipke. Manje precizan položaj
također možete odrediti pomoću kotačića za odabir.
25HR
Izoštravanje lica objekta
(Otkrivanje lica)
Fotoaparat prepoznaje lice objekta i izoštrava ga. Možete odabrati koji objekt ima
prioritet kod izoštravanja.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Otkrivanje lica)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t za željeni način rada t
z.
(Isključeno): Ne koristi Otkrivanje
lica.
(Autom.): Automatski odabire i izoštrava prioritetno lice.
(Djeca kao prioritet): Prepoznaje i snima uz prioritet na licu djeteta.
(Odrasli kao prioritet): Prepoznaje i snima uz prioritet na licu odrasle
osobe.
Napomena
• [Otkrivanje lica] možete odabrati samo ako je način izoštravanja postavljen na [Višestruki
AF] ili ako je način mjerenja postavljen na [Višestruko].
zRegistriranje prioritetnog lica (Memorija odabranog lica)
1 Pritisnite z na kontrolnoj tipki za vrijeme Otkrivanje lica. Lice koje se nalazi na krajnjoj
lijevoj strani registrira se kao prioritetno, a okvir mijenja boju u narančastu
.
2 Svaki put kada pritisnete z, prioritet se pomiče za jedno lice udesno. Pritisnite z više
puta dok se narančasti okvir ( ) ne bude nalazio na licu koje želite registrirati.
3 Kako biste poništili registraciju lica (Isključeno), pomaknite narančasti okvir na krajnje
desno lice, a zatim ponovno pritisnite z.
26HR
Snimanje slika iz velike blizine
(Makrosnimanje)
Možete snimati prekrasne slike objekata kao što su insekti ili cvijeće iz velike
blizine.
(Makrosnimanje) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, a zatim odaberite
željeni način rada pomoću b/B t
z.
Napomena
• Način Makrosnimanje odnosi se samo na [Autom.] ako je fotoaparat u načinu rada
Inteligentno autom. podeš. ili Snimanje filma.
Korištenje samookidača
Upotreba funkcija snimanja
(Autom.): Fotoaparat automatski podešava izoštravanje s udaljenih
predmeta na snimka iz blizine.
Uobičajeno, fotoaparat stavite u ovaj način rada.
(Makrosnimanje uključeno): Podešava izoštravanje s prioritetom na
objekte u velikoj blizini.
Postavite Makrosnimanje uključeno kada snimate objekte u blizini.
(Samookidač) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, a zatim odaberite
željeni način rada pomoću v/V t
z.
(Samookidač isključen): Nekorištenje
samookidača.
(Samookidač za 10 s): Snimanje počinje nakon odgode od 10 sekundi.
Koristite ovu postavku ako želite sebe uključiti u sliku. Za poništenje
ponovno pritisnite .
(Samookidač za 2 s): Snimanje počinje nakon odgode od 2 sekunde. Ovo
služi kako bi se spriječilo zamućenje uzrokovano nemirnošću pri pritiskanju
okidača.
okidač.
2 Pritisnite
Lampica samookidača zatreperi i začuje se zvuk dok okidač radi.
27HR
Odabir načina rada s bljeskalicom
(Bljeskalica) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, a zatim odaberite
željeni način rada pomoću b/B t
z.
(Automatska bljeskalica): Treperi kada nema dovoljno svjetla ili
pozadinskog osvjetljenja.
(Bljeskalica uključena): Bljeskalica uvijek radi.
(Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)): Bljeskalica uvijek radi. Brzina okidača je
niska u tamnom prostoru kako bi se jasno snimila pozadina koja je izvan
dosega bljeskalice.
(Bljeskalica isključena): Bljeskalica ne radi.
Napomene
• [Bljeskalica uključena] i [Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)] nisu dostupni kada je fotoaparat u
načinu rada Inteligentno autom. podeš.
• Ne možete koristiti bljeskalicu za vrijeme brzog snimanja ili snimanja s odabirom najbolje
ekspozicije.
28HR
Promjena zaslona
DISP (zaslon) na
1 Pritisnite
kontrolnoj tipki, a zatim odaberite
željeni način rada pomoću v/V.
(Svijetlo + samo slika): Postavlja veću
svjetlinu zaslona i prikazuje samo slike.
(Svijetlo + histogram): Postavlja veću svjetlinu zaslona i prikazuje
grafikon svjetline slike.
(Svijetlo): Postavlja veću svjetlinu zaslona i prikazuje informacije.
(Uobičajeno): Postavlja svjetlinu zaslona na standardnu vrijednost i
prikazuje informacije.
zHistogram i postavke svjetline
Upotreba funkcija snimanja
Histogram je grafikon koji pokazuje svjetlinu slike. Prikaz grafikona pokazuje svijetlu
sliku ako je nagnut na desnu stranu i tamnu sliku ako je nagnut na lijevu stranu.
Ako slike gledate na jakom vanjskom svjetlu, povećajte svjetlinu zaslona. Međutim, pod
takvim uvjetima se baterija može brže potrošiti.
29HR
Odabir veličine slike koja odgovara upotrebi
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se pohranjuje kada
snimite sliku.
Što je veća slika, reproducirat će se više detalja kada se slika ispiše na papir
velikog formata. Što je slika manja, može se snimiti više slika. Odaberite veličinu
slike koja odgovara načinu na koji želite pregledavati slike.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Veličina slike) uz
2 Odaberite
v/V/b/B na kontrolnoj tipki t
na željenom načinu rada t z.
Pri snimanju fotografija
Veličina slike
(3456×2592)
Smjernice za korištenje
Broj slika
Ispis
Za ispis do veličine A3+
Manje
Fino
Više
Grubo
(2592×1944)
Za ispis do veličine A4
(2048×1536)
Za ispis do veličine L/2L
(640×480)
Za privitke e-pošte
(3456×2304)
Odnos stranica 3:2 kao kod ispisa
fotografija ili razglednica
Manje
Fino
(3456×1944)
Prikaz na TV-u visoke rezolucije
Manje
Fino
Više
Grubo
(1920×1080)
30HR
Pri snimanju Panoramsko snimanje slika
(Standardno)
(Okomiti smjer: 3424×1920)
(Vodoravni smjer: 4912×1080)
Snimite Panoramsko snimanje slike uz
standardnu veliččinu.
(Široki)
(Okomiti smjer: 4912×1920)
(Vodoravni smjer: 7152×1080)
Snimite Panoramsko snimanje slike uz
široku veličinu.
Napomena
• Kada ispisujete slike snimljene u omjeru 16:9, oba ruba se mogu odrezati.
x Broj fotografija koje se mogu snimiti
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Pribl.
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
9M
2
51
108
221
448
885
1787
3634
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(6M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Panorama Široki
(horizontalno)
3
60
127
259
527
1040
2101
4271
Panorama
Standardno
(horizontalno)
3
73
154
315
640
1262
2548
5180
Panorama Široki
(vertikalno)
2
49
104
213
432
853
1723
3503
Panorama
Standardno
(vertikalno)
2
52
108
222
452
892
1801
3661
VGA
Upotreba funkcija snimanja
Veličina
Interna
memorija
Napomene
• Broj fotografija se razlikuje ovisno o uvjetima snimanja i mediju za pohranu.
• Kada je broj preostalih slika koje se mogu snimiti veći od 9,999, pojavljuje se indikator
»>9999«.
• Kada se na ovom fotoaparatu reproducira slika snimljena drugim fotoaparatom, ona se
možda neće prikazati u stvarnoj veličini.
31HR
Snimanje pomoću opcije Programska
automatika
Omogućuje snimanje automatskim podešavanjem ekspozicije (okidača i otvora
blende (vrijednost F)). Putem izbornika možete odabrati i razne postavke.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Programska automatika).
2 Pritisnite okidač.
x Snimanje promjenom programa
Možete promijeniti otvor blende (vrijednost F) i brzinu okidanja, a da pri tome ne
mijenjate vrijednost ekspozicije.
1 Pritisnite kotačić za odabir.
2 Okrenite kotačić za odabir.
» « se na zaslonu mijenja u » «, a način snimanja prelazi u promijenjeni
program.
3 Okrenite kotačić za odabir kako biste odabrali kombinaciju otvora blende
(vrijednost F) i brzine okidanja.
4 Pritisnite okidač.
Da biste poništili promjenu programa, okrenite kotačić za odabir kako bi
postavka bila » «.
32HR
Snimanje predmeta u pokretu pomoću raznih
efekata (Snimanje s prioritetom ekspozicije)
Možete snimati mrtvu prirodu ako ručno podesite brzinu okidanja.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Snimanje s prioritetom
ekspozicije).
2 Pritisnite kotačić za odabir.
kotačić za odabir kako biste odabrali vrijednost
3 Okrenite
brzine okidanja.
Možete odabrati brzinu od 1/4000 do 30 sekunda.
Pomoću kotačića za odabir odredite postavku EV ili ISO.
4 Pritisnite okidač.
Upotreba funkcija snimanja
Kotačić za odabir
Napomena
• Bljeskalica je postavljena na [Bljeskalica uključena] ili [Bljeskalica isključena].
zInformacije o brzini okidanja
Ako povećate brzinu okidanja, objekti u pokretu
poput trkača, automobila ili raspršene vode itd.,
izgledat će zamrznuto.
Ako smanjite brzinu okidanja, bit će prikazani
tragovi kretanja objekta, primjerice tok vode ili golfzamah, itd. Možete snimiti aktivnosti u prirodnijem
izgledu.
33HR
Podešavanje pozadinske mutnosti i snimanje
(Snimanje s prioritetom otvora blende)
Ručno možete podesiti količinu svjetla koja prolazi kroz leću.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Snimanje s prioritetom
otvora blende).
2 Pritisnite kotačić za odabir.
Kotačić za odabir
kotačić za odabir kako biste odabrali vrijednost
3 Okrenite
otvora blende (vrijednost F).
Vrijednost otvora blende (vrijednost F) kreće se od F2.8 do F8.0.
Brzina okidanja automatski se podešava od 1/2000 do 8 sekundi.
Pomoću kotačića za odabir odredite postavku EV ili ISO.
4 Pritisnite okidač.
Napomena
• Bljeskalica je postavljena na [Bljeskalica uključena], [Polag. sinkr. (bljesk. uklj.)] ili
[Bljeskalica isključena].
zInformacije o otvoru blende
34HR
Što je niža vrijednost za otvor blende (vrijednost F),
bit će veća rupa kroz koju prolazi svjetlost.
Vrijednost fokusa se smanjuje i sve osim objekata u
neposrednoj blizini bit će mutno. Ovo je dobra
postavka za snimanje portreta itd.
Što je viša vrijednost za otvor blende (vrijednost F),
bit će manja rupa kroz koju prolazi svjetlost. Bit će
izoštreni objekti koji su relativno blizu, kao i objekti
koji su daleko od objektiva. Ovo je dobra postavka
za snimanje krajolika itd.
Snimanje sa željenom ekspozicijom (Snim. s
ruč. određivanjem osvijetljenosti slike)
Možete snimati mrtvu prirodu pri željenoj ekspoziciji nakon što ručno podesite
brzinu okidanja i otvor blende (vrijednost F).
Fotoaparat zadržava postavku čak i nakon isključivanja uređaja. Nakon što
postavite vrijednost, možete smanjiti tu ekspoziciju jednostavnim postavljanjem
načina na
(Snim. s ruč. određivanjem osvijetljenosti slike).
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na (Snim. s ruč.
određivanjem osvijetljenosti slike).
postavke.
Svaki put kad pritisnete kotačić za odabir,
mijenja se odabrana stavka.
Kotačić za odabir
3 Okrenite kotačić za odabir kako biste odredili vrijednost.
4 Pritisnite okidač.
Upotreba funkcija snimanja
kotačić za odabir kako
2 Pritisnite
biste odabrali željenu stavku
Napomena
• Bljeskalica je postavljena na [Bljeskalica uključena] ili [Bljeskalica isključena].
35HR
Snimanje uz smanjenu mutnost slike
Niz brzo snimljenih fotografija nastaju jednim pritiskom na okidač, a zahvaljujući
obradi slike smanjuje se mutnoća i loša kvaliteta slike.
kotačić za odabir načina rada na
1 Postavite
ruke) ili
(Bez zamaglj. u pokretu).
Odaberite
Odaberite
(Sumrak iz
(Sumrak iz ruke) ako snimate noćne prizore bez stativa.
(Bez zamaglj. u pokretu) ako snimate u zatvorenom prostoru.
2 Pritisnite okidač.
Napomene
• Okidač se oglasi 6 puta, a slika se snima.
• Sprečavanje mutnosti nije toliko učinkovito u ovim slučajevima:
–
–
–
–
36HR
Slike s nepredvidljivim pokretima
Ako je glavni objekt preblizu fotoaparatu
Slika s ponavljajućim uzorkom, kao što je nebo, pješčana plaža ili tratina
Slike s neprestanom promjenom, primjerice valovi ili vodopadi
Snimanje panoramskih prizora
Omogućuje snimanje više slika i stvaranje panoramske slike nizanjem kadrova
tijekom pomicanja fotoaparata. Možete stvarati slike pomicanjem gore-dolje ili
lijevo-desno.
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Panoramsko snimanje).
fotoaparat tako da jasno
2 Držite
vidite LCD zaslon.
Pritisnite tipku MENU kako biste promijenili
[Smjer snimanja] ili [Veličina slike]
(stranica 57).
3 Pritisnite okidač do kraja.
fotoaparat prateći
4 Pomičite
zaslonski pokazivač.
Upotreba funkcija snimanja
Ovaj dio se ne snima.
Kada dođete do kraja trake za smjer
kretanja, snimanje se zaustavlja, a
panoramska slika memorira.
Traka za smjer kretanja
Napomene
• Ako ne možete pomaknuti fotoaparat kroz cijeli predmet u okviru datog vremena, na
napravljenoj slici će se pojaviti sivo područje. Ako se to dogodi, brzo pomaknite fotoaparat
kako biste snimili potpuno panoramsku sliku.
• Budući da se povezuje više slika, dio na spoju dviju slika neće biti potpuno neprimjetan.
• Panoramske snimke ne možete izraditi u sljedećim uvjetima:
– Pomičete fotoaparat prebrzo ili presporo
– Fotoaparat se previše trese
– Pomičete fotoaparat u drugom smjeru od postavke
• U uvjetima slabijeg svjetla panoramske slike mogu biti zamućene.
37HR
zSavjeti za snimanje panoramske slike
• Pomičite fotoaparat u luku i ujednačenom
Vodoravni smjer
Okomiti smjer
brzinom.
• Pomaknite fotoaparat u istom smjeru kao što je
prikazano na LCD zaslonu. Ako se tijekom
pomicanja fotoaparat trese, spajanje možda neće
biti snimljeno glatko.
• Pomičite fotoaparat u što manjem luku.
• Odredite prizor i pritisnite okidač dopola kako
biste zaključali ekspoziciju i vrijednost balansa
bijele boje.
• Ako se snimke tijekom nastajanja panoramskog
prikaza međusobno značajno razlikuju u
svjetlini, boji i oštrini, snimanje će biti
neuspješno. U tom slučaju, promijenite kut i
snimite prizor ponovno.
• Panoramsko snimanje nije prikladno za sljedeće:
– Objekti se pomiču
– Objekti su preblizu fotoaparata
– Slika s ponavljajućim uzorkom, kao što je
nebo, pješčana plaža ili tratina
– Slike s neprestanom promjenom, primjerice
valovi ili vodopadi
• Pod svjetlima koja izgledaju kao fluorescentna,
svjetlina boje za više slika nije uvijek jednaka.
zReprodukcija panoramskih slika
Panoramske slike možete pregledavati ako na kontrolnoj
tipki pritisnete z tijekom reproduciranja panoramskih
slika.
Pritisnite b/B kako biste pregledali slike u vodoravnom
položaju.
Pritisnite v/V kako biste pregledali slike u okomitom
položaju.
Pokazuje prikazano
područje cijele panoramske
slike.
• Panoramske slike se reproduciraju pomoću postojećeg softvera »PMB«.
38HR
Uzastopno snimanje (Snimanje velikom
brzinom/skup ekspozicije)
tipku / (Brzo
1 Pritisnite
snimanje/skup ekspozicije).
Tipka
/
(Brzo snimanje/
skup ekspozicije)
način snimanja
2 Odaberite
pomoću b/B na kontrolnoj tipki
odaberite željeno područje i
pritisnite z.
3 Pritisnite okidač.
Upotreba funkcija snimanja
(Uobičajeno): Snimanje jedne slike.
(Brzo snimanje(Visoko)): Snimanje najviše 10 uzastopnih slika u
sekundi.
(Brzo snimanje(Srednje)): Snimanje najviše 5 uzastopnih slika u
sekundi.
(Brzo snimanje(Nisko)): Snimanje najviše 2 uzastopne slike u sekundi.
(Skup ekspozicije): Snimanje 3 slike s različitom ekspozicijom.
Napomena
• Broj snimki u jednoj sekundi može biti manji jer pojedini načini snimanja usporavaju
brzinu okidača.
zInformacije o snimanju velikom brzinom
Nakon snimanja slika velikom brzinom, snimke se prikazuju kao kadrovi na LCD
zaslonu. Nakon postavljanja svih kadrova, snimanje završava.
Snimanje možete zaustaviti ako odaberete [U redu] pomoću z na kontrolnoj tipki.
Nakon zaustavljanja, slika se prikazuje u indeksu, a snimaju se i slike koje s nalaze u
obradi.
39HR
zReproduciranje grupe brzo snimljenih slika
Brzo snimljene slike grupiraju se i automatski ih možete reproducirati.
Prikaži samo glavnu sliku
Ako se među takvim slikama otkrije lice, najprikladnija slika
se prikazuje kao glavna. Ako nema lica, prva slika bit će
ujedno i glavna slika. Glavnu sliku možete promijeniti.
Prikaži sve
Brzo snimljene slike možete prikazati u obliku popisa.
1 Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Grupe brzih snimki prikazuju se kao minijature.
2 Odaberite slike pomoću b/B.
Prikažite ili sakrijte indeks pomoću V, a z pritisnite kako biste
se vratili na pojedinačnu reprodukciju.
• [Prikaz datuma] i [Prikaz događaja] grupiraju brzo snimljene slike.
40HR
Korištenje načina snimanja koji odgovara
prizoru (Odabir scene)
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Odabir scene).
Prikazuje se popis načina rada Odabir scene.
željeni način rada
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t z.
Ako se želite prebaciti na drugi prizor,
pritisnite tipku MENU.
Upotreba funkcija snimanja
41HR
(Visoka osjetljivost):
Snima slike bez bljeskalice,
čak i kod niske razine
osvjetljenja.
(Sumrak): Snima noćne
prizore bez gubljenja noćne
atmosfere.
(Sladokusac): Snima
hranu u predivnim bojama.
(Portret): Snima
pozadinu kao mutnu, a objekt
izoštren.
(Plaža): Snima prizore na
morskoj ili jezerskoj obali sa
življom plavom bojom.
(Napredno snimanje
sporta): Snima predmete koji
se brzo kreću, primjerice
sportske događaje.
(Snijeg): Snima prizore na
snijegu sa življom bijelom
bojom.
(Krajolik): Snima s
izoštravanjem udaljenog
predmeta.
(Vatromet): Snima
vatromete u svoj njihovoj
veličanstvenosti.
(Portret u sumrak):
Snima izoštrene slike ljudi u
tamnim prostorima bez
gubljenja noćne atmosfere.
Napomena
• Bljeskalica ne radi u nekim načinima rada.
42HR
Snimanje filmova
kotačić za odabir načina
1 Postavite
rada na
(Snimanje filma).
2 Kako biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovno pritisnite do
3 Kako
kraja.
Napomena
zvučni signal ostalih tipki, primjerice kotačića za odabir ili zuma.
x Prikaz filmova
1 Pritisnite tipku
(Reprodukcija) i B (Sljedeće)/b (Prethodno) na kontrolnoj
tipki kako biste odabrali film.
2 Pritisnite z.
Ponovno pritisnite z za pauzu. Pritisnite b/B za brzo pomicanje natrag/
naprijed, a V pritisnite za prikaz upravljačke ploče.
Upotreba funkcija snimanja
• Zvuk objektiva može se zabilježiti tijekom snimanja filma. Može se zabilježiti i kratki
Upravljačka ploča
Tipka
Dostupne funkcije
Unatrag
Reproduciranje/pauza
Unaprijed
Spora reprodukcija
Glasnoća
Zatvaranje upravljačke ploče
43HR
x Veličina slike
Što je veća slika, veća je i njezina kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi
(prosječni iznos bit/s), bolja je slika kod reprodukcije.
Veličina filmske slike
Prosječan broj
bitova u sekundi
Smjernice za korištenje
1440×1080(kvalitetno)
12 Mbps
Snimanje filma najviše kvalitete za
prikazivanje na HDTV (1080)
1440×1080(standardno)
7 Mbps
Snimanje filma standardne kvalitete za
prikazivanje na HDTV (1080)
1280×720
6 Mbps
Snimanje filma standardne kvalitete za
prikazivanje na HDTV (720)
3 Mbps
Snimanje pri veličini slike prikladne za
učitavanje na WEB
VGA
x Maksimalno vrijeme snimanja
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno
vrijeme za sve filmske datoteke. Kontinuirano snimanje moguće je otprilike
29 minuta.
(Jedinice: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet Interna
memorija
Veličina
Pribl.
11 MB
»Memory Stick Duo« formatiran ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1440×1080(kvalitetno)
–
–
0:05:00
0:10:20
0:21:10
0:41:50 1:24:50
2:52:30
1440×1080(standardno)
–
0:03:50
0:08:20
0:17:20
0:35:40
1:10:30 2:22:20
4:49:40
–
0:04:40
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10 2:46:10
5:38:00
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50 5:07:00 10:24:10
1280×720
VGA
0:00:10
Napomene
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za pohranu.
• Vrijeme kontinuiranog snimanja razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja (temperatura itd).
Prethodna vrijednost odnosi se na postavku za svjetlini zaslona vrijednosti [Uobičajeno].
• Filmovi veličine postavljene na [1440×1080(kvalitetno)], [1440×1080(standardno)] ili
[1280×720] mogu se snimiti samo za »Memory Stick PRO Duo«.
• Veličina datoteke filma je ograničena na otprilike 2 GB. Tijekom snimanja se snimanje
filma zaustavlja prije nego što dosegne 29 minuta, kada veličina datoteke filma dosegne
otprilike 2 GB.
44HR
Korištenje funkcija za prikaz
Prikaz uvećane slike (zum reprodukcije)
(reprodukcija) za
1 Pritisnite
prikaz slike, a zatim pomaknite
polugu (zum reprodukcije) u
smjeru T.
Slika je dvostruko veća od prethodnog
prikaza, u središtu slike.
raspon i položaj zuma.
2 Podesite
Poluga (zum reprodukcije): Uvećavanje
okretanjem u smjeru T. Umanjivanje
okretanjem u smjeru W.
v/V/b/B na kontrolnoj tipki: Podešavanje
položaja.
Pokazuje prikazano
područje cijele slike
(reprodukcija) za
1 Pritisnite
prikaz slike, a zatim pomaknite
polugu
•
(Indeks) u smjeru W.
Ponovno okrenite polugu
(Indeks)
za prikaz zaslona s još više slika.
Korištenje funkcija za prikaz
Traženje slike (Indeks slika)
sliku pomoću v/V/
2 Odaberite
b/B na kontrolnoj tipki.
•
Za povratak na zaslon s prikazom
jedne slike pritisnite z.
45HR
Odabir formata prikaza (Način prikaza)
Omogućuje da odaberete format prikaza za prikaz više slika kada koristite
»Memory Stick Duo«.
tipku
(reprodukcija)
1 Pritisnite
za prikaz slike, a zatim pritisnite
tipku MENU.
Tipka MENU
(Način prikaza)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na
kontrolnoj tipki t za željeni
način rada t z.
(Prikaz datuma): Prikazuje slike
po datumu.
(Prikaz događaja): Analizira datume i učestalost snimaka, automatski
organizira slike i grupe i prikazuje ih.
(Favoriti): Prikazuje slike registrirane kao Favoriti.
(Prikaz mape): Prikazuje i organizira slike po mapama.
Napomena
• Ako ne možete reproducirati slike snimljene drugim fotoaparatima, prikažite slike u
[Prikaz mape].
46HR
Brisanje slika
Brisanje slika
tipku
(reprodukcija)
1 Pritisnite
za prikaz slike, a zatim pritisnite
tipku
(Brisanje).
Tipka
Pritisnite v/V na kontrolnoj
2 tipki
i odaberite željenu
(Brisanje)
Tipka MENU
postavku.
Sve u rasponu datuma: Možete
izbrisati sve slike u prikazanom
rasponu datuma. Prema Način
prikaza, stavka će biti [Sve u ovoj
mapi], [Sve u događaju], [Sve u toj grupi] ili [Sve osim glavne slike].
Višestruke slike: Možete odabrati i brisati više slika. Odaberite slike,
pritisnite z, a zatim za brisanje pritisnite tipku MENU.
Ova slika: Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku.
Izlaz: Poništava brisanje.
Možete izbrisati sve podatke pohranjene na »Memory Stick Duo« ili u internoj
memoriji. Ako je umetnut »Memory Stick Duo«, svi podaci spremljeni na »Memory
Stick Duo« se brišu. Ako nije umetnut »Memory Stick Duo«, svi podaci spremljeni u
internoj memoriji se brišu. Formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući zaštićene
slike, a podaci se ne mogu vratiti.
1 Pritisnite tipku MENU.
2 Odaberite
(Postavke) pomoću V na kontrolnoj tipki i pritisnite z.
3 Odaberite
(Alat mod. »Memory Stick«) ili
(Alat interne memorije) pomoću v/V/b/
B t [Format] t z.
4 Odaberite [U redu] i pritisnite z.
Brisanje slika
zBrisanje svih slika (Format)
47HR
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz slika na televizoru
1
Povežite fotoaparat s televizorom pomoću kabela za
višenamjenski terminal (isporučeno).
U audio/video
ulaze
U višenamjensku priključnicu
Kabel za višenamjenski terminal
Napomena
• Postavka Videoizlaz je tvornički podešena na način NTSC kako biste doživjeli optimalnu
kvalitetu filmske slike. Ako se slike ne prikazuju ili su na TV-u iskrivljene, možda koristite
priključak PAL koji je namijenjen samo za TV. Pokušajte promjeniti postavku Videoizlaz
na PAL (stranica 62).
zPrikaz slika na televizoru s visokom rezolucijom (HDTV)
Možete prikazivati slike snimljene na fotoaparatu tako da povežete fotoaparat s
televizorom visoke rezolucije (HDTV) pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno) ili
kabla prilagodnika HD izlaza (prodaje se zasebno).
Ako koristite HDMI kabel:
• Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [HDMI razlučivost]
t [Autom.] ili [1080i].
• Korištenje kabela HDMI s logotipom HDMI.
Ako koristite kabel prilagodnika HD izlaza:
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [COMPONENT] t
[HD(1080i)].
• Koristite kabel prilagodnika HD izlaza kompatibilan s Type2d.
• Pritisnite MENU t
48HR
Ispis fotografija
Ako imate pisač kompatibilan s tehnologijom PictBridge, možete ispisivati slike
slijedeći ovaj postupak.
Najprije postavite fotoaparat tako da omogućite USB vezu između fotoaparata i
pisača.
1
Povežite fotoaparat s pisačem pomoću kabela za
višenamjenski terminal (isporučeno).
2
Uključite pisač.
3
Pritisnite MENU t
(Ispis)
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željeni način rada t z.
Kada se veza uspostavi, na LCD zaslonu se prikazuje indikator
(Ova slika): Ispišite trenutno prikazanu
sliku.
(Višestruke slike): Pritisnite b/B za
prikaz slike, zatim z.
4
.
Tipka MENU
Odaberite željenu stavku za postavljanje, zatim [U redu] t
z.
Slika je ispisana.
(Glavne postavke) na [PictBridge].
• Panoramske slike možda se ovisno o pisaču neće moći ispisati.
zIspis u foto studiju ili trgovini
Slike spremljene u internoj memoriji u foto studiju ili trgovini ne možete ispisivati izravno
s fotoaparata. Kopirajte slike na »Memory Stick Duo«, zatim odnesite »Memory Stick
Duo« u trgovinu.
Kako kopirati: Pritisnite MENU t
(Postavke) t
(Alat mod. »Memory Stick«)
t [Kopiranje] t [U redu].
Pojedinosti zatražite u trgovini koja nudi usluge ispisa fotografija.
Povezivanje s drugim uređajima
Napomene
• Ako povezivanje s pisačem nije bilo moguće, obavezno postavite [USB povezivanje] pod
49HR
zStavljanje datuma na slike
Ovaj fotoaparat ne uključuje funkciju dodavanja datuma slikama. Razlog ovome je
spriječiti dupliciranje datuma kod ispisa.
Ispis u foto studiju ili trgovini:
Možete zatražiti ispis fotografija s datumom. Pojedinosti zatražite u trgovini koja nudi
usluge ispisa fotografija.
Ispis kod kuće:
Povežite s pisačem kompatibilnim s tehnologijom PictBridge i pritisnite tipku MENU,
zatim postavite [Ispis] t [Datum] na [Datum] ili [Dan i vrijeme].
Stavljanje datuma na slike pomoću PMB:
Ako je priloženi softver »PMB« instaliran na osobno računalo (stranica 52), možete
izravno staviti datum na sliku. Međutim, kada se slike s datumom ispišu, datum bi mogao
biti dupliciran, ovisno o postavkama ispisa. Da biste saznali više o »PMB«, pogledajte
»PMB Guide« (stranica 53).
50HR
Korištenje fotoaparata s računalom
x Upotreba »PMB (Picture Motion Browser)«
U snimljenim slikama možete uživati više nego ikada tako da iskoristite softver, a
»PMB« se nalazi na CD-ROM-u (isporučeno).
Postoji još funkcija, osim onih koje se nalaze ispod, pomoću kojih možete uživati
u slikama. Da biste saznali više, pogledajte »PMB Guide« (stranica 53).
Unos u
računalo
Kalendar
Medijska usluga
Učitavanje slike u medijsku
uslugu.
Prikaz slika u
kalendaru.
CD/DVD
Ispis slika s oznakom
datuma.
Stvaranje podatkovnog diska
pomoću snimača za CD-e ili
DVD-e.
Prijenos na
fotoaparat
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Prijenos slika na »Memory Stick
Duo« i prikaz.
Napomena
• »PMB« nije kompatibilan s računalima Macintosh.
51HR
x Faza 1: Instaliranje »PMB« (isporučeno)
Možete instalirati softver (isporučeno) slijedeći ovaj postupak. Kada instalirate
»PMB«, instaliran je i »Music Transfer«.
• Prijavite se kao administrator.
1
Provjerite okruženje računala.
Preporučeno okruženje za korištenje »PMB« i »Music Transfer«
OS (već instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Za reproduciranje/uređivanje slika: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
Za reproduciranje/uređivanje filmova visoke razlučivosti:
[1440×1080(kvalitetno)]: Intel Core Duo 2,0 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz ili brži
[1440×1080(standardno)]: Intel Pentium D 2,8 GHz ili brži/Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ili brži
Memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju/uređivanje filmova visoke
rezolucije (HD): 1 GB ili više)
Tvrdi disk (prostor na disku potreban za instalaciju): Približno 500 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1.024 × 768 točaka ili više
Video memorija: 32 MB ili više (preporučeno: 64 MB ili više)
*1 64-bitna izdanja i Starter (Edition) nisu podržana.
*2 Starter (Edition) nije podržano.
2
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
Pojavljuje se zaslon s izbornikom za instalaciju.
52HR
3
Pritisnite [Install] (Instaliraj).
4
5
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
Pojavljuje se zaslon »Choose Setup
Language«.
Uklonite CD-ROM nakon završetka instalacije.
x Faza 2: Unos slika u računalo pomoću »PMB«
1
Umetnite potpuno napunjenu bateriju u fotoaparat i
pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
Povežite fotoaparat s računalom.
»Povezivanje...« se pojavljuje na zaslonu fotoaparata.
1 U USB priključak
2 U višenamjensku
priključnicu
Kabel za višenamjenski
terminal
•
3
se prikazuje na zaslonu tijekom komunikacijske sesije. Ne rukujte računalom dok
je prikazan indikator. Kada se indikator promijeni u
, možete ponovno početi
koristiti računalo.
Pritisnite tipku [Import] (Unos).
Da biste saznali više, pogledajte »PMB Guide«.
x Faza 3: pregled »PMB Guide«
Dva puta pritisnite ikonu
(PMB
Guide) na radnoj površini.
•
Pristup »PMB Guide« putem početnog
izbornika: kliknite [Start] t [All
Programs] (Svi programi) t [Sony
Picture Utility] (Sony uslužni program za
slike) t [Help] (Pomoć) t [PMB
Guide] (PMB priručnik).
Napomene
Povezivanje s drugim uređajima
1
• Ne iskopčavajte kabel za višenamjenski terminal iz fotoaparata dok fotoaparat radi ili dok
se »Pristupanje…« prikazuje na zaslonu. Time možete oštetiti podatke.
• Kada koristite bateriju s malom razinom napunjenosti, možda nećete moći prenijeti
podatke ili se podaci možda oštete. Preporučuje se korištenje prilagodnika napajanja
(prodaje se zasebno).
53HR
x Korištenje fotoaparata s računalom Macintosh
Možete kopirati slike na računalo Macintosh. Međutim, »PMB« nije
kompatibilan. Kada se slike prenesu na »Memory Stick Duo«, prikažite ih u
[Prikaz mape].
Možete instalirati »Music Transfer« na računalo Macintosh.
Preporučeno računalno okruženje
Za računalo povezano s fotoaparatom se preporučuje sljedeće okruženje.
Preporučeno okruženje za unos slika
Operativni sustav (prethodno instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 za
v10.5)
USB priključak: Dan kao standard
Preporučeno okruženje za korištenje »Music Transfer«
Operativni sustav (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.3 za v10.5)
Memorija: 64 MB ili više (preporučuje se 128 MB ili više)
Tvrdi disk (prostor na disku potreban za instalaciju): Približno 50 MB
54HR
Promjena postavki fotoaparata
Promjena zvukova za vrijeme rada
Možete postaviti zvuk koji fotoaparat proizvodi dok njime rukujete.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki i
pritisnite z.
Odaberite (Glavne postavke) pomoću v/V/b/B na
3 kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite [Zvučni signal] t željeni
način rada t z.
Zatvarač: Uključuje se zvuk okidača kada pritisnete tipku okidača.
VIsoko/Nisko: Uključuje se zvučni signal/zvuk okidača kada pritisnite
kontrolnu tipku/okidač. Ako želite smanjiti jačinu zvuka, odaberite [Nisko].
Isključeno: Isključuje se zvučni signal/zvuk okidača.
Promjena postavki fotoaparata
55HR
Podešavanje tipke Prilagođeno
Možete postaviti često korištene funkcije, ako odaberete Snimanje osmjeha,
Balans bijele boje ili Način mjerenja svjetla za prilagođenu tipku i jednostavno
pokretanje kod snimanja. Zadana postavka za prilagođenu tipku je [Snimanje
osmjeha].
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki i
pritisnite z.
Odaberite
(Postavke snimanja) pomoću v/V/b/B t
3 [Prilagođena
tipka] t željeni način t z.
Snimanje osmjeha: Snimanje pomoću Snimanje osmjeha (zadana
postavka).
Balans bijele boje: Prikazuje postavku zaslona Balans bijele boje.
Način mjerenja svjetla: Prikazuje postavku zaslona Način mjerenja svjetla.
Napomena
• Prilagođena tipka je nepromjenjiva za [Snimanje osmjeha] u
i Pokazni način rada.
56HR
(Jednostavno snimanje)
Korištenje stavki MENU
Prikazuju se dostupne funkcije za jednostavno postavljanje kada je fotoaparat u
načinu snimanja ili reprodukcije. Na zaslonu se prikazuju samo stavke koje su
dostupne za svaki način rada.
(Postavke) t
[Glavne postavke] t [Pokretanje] kako biste
Odaberite
pokrenuli postavke na zadanu postavku.
tipku MENU za prikaz
1 Pritisnite
zaslona izbornika.
Tipka MENU
željenu stavku
2 Odaberite
izbornika v/V/b/B na
kontrolnoj tipki. Za vrijeme
reprodukcije potvrdite
pritiskom na z.
3 Pritisnite tipku MENU za isključivanje zaslona izbornika.
Promjena postavki fotoaparata
57HR
x MENU u načinu snimanja
Stavka
Opis
Način snimanja filma
Promjena postavki prema odabranom prizoru kod snimanja filmova.
Smjer snimanja
Postavljenje smjera kretanja fotoaparata.
Veličina slike
Postavljanje veličine slike.
(
(
Autom./
Visoka osjetljivost)
Desno/
(
/
(
Standardno/
(
/
Lijevo/
/
/
/
Dolje)
/
)
Široki)
1440×1080(kvalitetno)/
1280×720/
Balans bijele boje
Gore/
1440×1080(standardno)/
VGA)
Podešavanje tonove boja prema uvjetima osvjetljenja u okruženju.
(
Autom./
Dnevno svjetlo/
Oblačno/
Fluorescentna rasvjeta 1,
Fluorescentna rasvjeta 2,
Fluorescentna rasvjeta 3/n Svjetlo sa žarnom niti/
Bljeskalica/
Jedan dodir/
Post. rada jednim dodirom)
Način mjerenja svjetla
Podešavanje dijela objekta koji će se mjeriti kako bi se utvrdila
ekspozicija.
Skup za odab. najb.
ekspoz.
Postavljanje načina snimanja pomoću Skup ekspozicije.
Prepoznavanje scena
Automatsko prepoznavanje uvjeta snimanja i snimanje.
Osjetljivost otkr.
osmijeha
Postavljanje razine osjetljivosti za prepoznavanje osmjeha.
Otkrivanje lica
Odabir prioriteta subjekta za podešavanje izoštravanja kada se
koristi Otkrivanje lica.
(
Višestruko/
Središnje/
(
EXP±0.3/
boje/
U boji)
(
(
(
EXP±0.7/
Autom./
Spot)
EXP±1.0/
Balans bijele
Napredno)
Velik osmijeh/
Normalan osmijeh/
Isključeno/
Autom./
Odrasli kao prioritet)
Blag osmijeh)
Djeca kao prioritet/
Razina bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
Smanjenje zatvaranja
očiju
Postavljanje funkcije Smanjenje zatvaranja očiju.
Smanjenje ef. crvenih
očiju
Postavljanje smanjenja crvenih očiju.
DRO
Optimiziranje svjetline i kontrasta.
Smanjenje šuma
Podešavanje rezolucije slike i balansa šuma.
(–2.0EV do +2.0EV)
(
(
(
(
58HR
Autom./
Isključeno)
Autom./
Uključeno/
Isključeno/
–/
Isključeno)
DRO standard/
Standardno/
+)
DRO plus)
Stavka
Opis
U boji
Promjena jasnoće slike ili dodavanje posebnih efekata.
(
Filtar u boji
Uobič./
Žive boje/
Crno-bijelo)
Realistično/
Dodaje efekte boje kao da koristite filtar u boji.
(
Isključeno/
Crvena/
Toplo/
Hladno)
Zelena/
Zasićenost boja
Podešava svjetlinu slike.
Kontrast
Podešava kontrast slike.
Oštrina
Podešava oštrinu slike.
SteadyShot
Odabir načina rada bez zamućivanja.
(
–/
(
–/
(
(
(Postavke)
Sepija/
–/
Standardno/
+)
Standardno/
+)
Standardno/
Snimanje/
Plava/
+)
Kontinuirano/
Isključeno)
Promjena postavki fotoaparata.
x MENU u načinu prikaza
Stavka
(Dijaprojekcija)
Opis
Reprodukcija slijeda slika uz efekte i glazbu.
(
Kontinuirana reprodukcija/
Dijaprojekcija s glazbom)
(Popis datuma)
Odabir popisa datuma za reprodukciju.
(Popis događaja)
Odabir grupe događaja za reprodukciju.
(Način prikaza)
Promijenite Način prikaza.
(
Prikaz datuma/
mape)
(Filtriranje prema
licima)
Prikaz događaja/
Favoriti/
Prikaz
Reprodukcija slika filtriranih tako da odgovaraju određenim
uvjetima.
Isključeno/
Osmijesi)
Svi ljudi/
Djeca/
Bebe/
(Promijeni glavnu
sliku)
Postavite brzo snimljene slike tako da se prikažu na zaslonu.
(Dodavanje/ukl.
Favorita)
Dodavanje slika u Favoriti ili uklanjanje slika iz Favoriti.
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Dodaj sve u rasponu
datuma*/
Ukloni sve u rasp. datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje prema pojedinom Način prikaza.
(Prikažu gr. brzo
snim. fotogr.)
Odaberite način prikaza brzo snimljenih slika na zaslonu.
(
Prikaži samo glavnu sliku/
Prikaži sve)
Promjena postavki fotoaparata
(
59HR
Stavka
(Retuširanje)
Opis
Retuširanje fotografija.
(
Obrezivanje/
Ispravak efekta crvenih očiju/
Maskiranje neoštrina/
Meko izoštravanje/
Djelomična
boja/
Riblje oko/
Križni filtar/
Radijalno zamućenje/
Retro/
Sretna lica)
(Višefunkc. prom.
veličine)
(Brisanje)
Promjena veličine slike prema upotrebi.
(
HDTV/
Blog/e-pošta)
Brisanje slika.
(
Ova slika/
Višestruke slike/
Sve u rasponu datuma*)
* Prikazani tekst se razlikuje prema svakom Način prikaza.
(Zaštita)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
(
Ova slika/
Višestruke slike)
Dodavanje oznake za ispis svakoj slici koju želite ispisati u »Memory
Stick Duo«.
(
(Ispis)
(Rotacija)
(Postavke)
60HR
Višestruke slike)
Ispis slika pomoću pisača kompatibilnog s PictBridge.
(
(Odabir mape)
Ova slika/
Ova slika/
Višestruke slike)
Rotiranje fotografija.
Odabir mape za prikaz slika.
Promjena postavki izvan postavki snimanja.
Korištenje stavki
(Postavke)
Možete promijeniti zadane postavke na fotoaparatu.
(Postavke snimanja) se prikazuju samo kada su postavke unesene u načinu za
snimanje.
tipku MENU za prikaz
1 Pritisnite
zaslona izbornika.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
a zatim potvrdite pritiskom na
tipku z.
željenu stavku pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
3 Odaberite
tipki, zatim pritisnite z.
4 Pritisnite tipku MENU za isključivanje postavke zaslona.
Promjena postavki fotoaparata
61HR
Kategorija
Stavka
Opis
(Postavke
snimanja)
AF osvjetljivač
AF osvjetljivač osigurava svjetlo za lakše
izoštravanje objekata u tamnim okruženjima.
Mreža
Postavljanje prikazivanja mreže na zaslonu.
Digitalni zum
Odabir digitalnog zuma.
Konverzijska leća
Postavljanje odgovarajućeg izoštravanja kod
postavljanja konverzijske leće.
Sinkr. bljeskalice
Odabir trenutka uključivanja bljeskalice.
Autom. orijentacija
Kada se fotoaparat zarotira za snimanje portreta
(okomito), fotoaparat pohranjuje promjenu
položaja i prikazuje sliku u okomitom položaju.
Automatski pregled
Prikaz snimljene slike na zaslonu u trajanju od
dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
Šire polje izoštrav.
Dvostruki prikaz središnjeg dijela slike tijekom
korištenja Ručno izoštravanje.
Prilagođena tipka
Postavlja željenu funkciju za prilagođenu tipku.
Zvučni signal
Odabir ili isključivanje zvuka koji fotoaparat
proizvodi dok njime rukujete.
Language Setting
Odabir jezika koji će se koristiti u stavkama
izbornika, upozorenjima i porukama.
Funkcijski vodič
Odabir prikazivanja/neprikazivanja vodiča kroz
funkcije pri rukovanju fotoaparatom.
Pokretanje
Pokretanje postavki na njihove zadane postavke.
Pokazni način rada
Postavljanje prikaza demonstracije Snimanje
osmjeha i Prepoznavanje scena.
HDMI razlučivost
Postavljanje rezolucije za izlaz na TV ako je
fotoaparat povezan s HDTV-om.
KON. ZA HDMI
Omogućava rad s fotoaparatom putem daljinskog
upravljača za TV, ako je fotoaparat povezan s
»BRAVIA« Sync kompatibilnim TV-om.
COMPONENT
Odabir vrste izlaznog video signala prema
spojenom televizoru.
Videoizlaz
Postavljanje izlaznog video signala spojene video
opreme prema sustavu boja televizora.
Prikaz širokog zuma
Reprodukcija fotografija u omjeru 4:3 ili 3:2 kao
fotografije omjera 16:9 na televizoru visoke
rezolucije (HDTV).
USB povezivanje
Odabir načina USB kod povezivanja fotoaparata
s računalom ili pisačem kompatibilnim s
PictBridge pomoću kabela za višenamjenski
terminal.
Preuzimanje glazbe
Promjena glazbenih datoteka pomoću »Music
Transfer«.
Formatiranje glazbe
Brisanje svih datoteka pozadinske glazbe koje se
nalaze u fotoaparatu.
(Glavne
postavke)
62HR
Kategorija
Stavka
Opis
(Alat mod.
»Memory Stick«)
Format
Formatiranje »Memory Stick Duo«.
Stvar. mape za sn.
Stvaranje mape u »Memory Stick Duo« za
snimanje slika.
Prom. mape za sn.
Promjena mape koja se trenutno koristi za
snimanje slika.
(Alat interne
memorije)
(Postavke sata)
Izbr. mapu za snim.
Brisanje mapa u »Memory Stick Duo«.
Kopiranje
Kopiranje svih slika u internoj memoriji na
»Memory Stick Duo«.
Broj datoteke
Odabir metode dodjele broja datoteka slikama.
Format
Formatiranje interne memorije.
Broj datoteke
Odabir metode dodjele broja datoteka slikama.
Postavka područja
Podešavanje vremena na lokalno vrijeme
odabranog područja.
Postav. dat. i vrem.
Postavljanje datuma i vremena.
Promjena postavki fotoaparata
63HR
Ostalo
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«)
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«, koji detaljno objašnjava korištenje
fotoaparata, nalazi se na CD-ROM-u (isporučeno). U njemu potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
•Trebali biste Adobe Reader pročitati »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«. Ako
on nije instaliran na vašem računalu, možete ga preuzeti na web-stranici
http://www.adobe.com/
x Za korisnike računala Windows
1
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
2
Kliknite »Priručnik za fotoaparat
Cyber-shot«.
»Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«, koji sadrži informacije o dodacima
za fotoaparat, instalira se u isto vrijeme.
3
Pokrenite »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« putem
prečaca na radnoj površini.
x Za korisnike računala Macintosh
64HR
1
Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon
CD-ROM-a.
2
Odaberite mapu [Handbook] i kopirajte »Handbook.pdf« koji
se nalazi u mapi [HR] na svoje računalo.
3
Kada se kopiranje dovrši, dva puta kliknite »Handbook.pdf«.
Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu
Ikone se prikazuju na zaslonu kako bi pokazale status fotoaparata.
Možete promijeniti prikaz zaslona pomoću DISP (prikaz zaslona) na kontrolnoj
tipki (stranica 29).
Snimanje fotografija
A
Zaslon
Značenje
Preostalo vrijeme rada
baterije
Upozorenje o niskoj
razini napunjenosti
baterije
Veličina slike
• Ikone su ograničene na način rada
(Jednostavno snimanje).
Snimanje filmova
Odabir scene
Reprodukcija
Način biranja
(Inteligentno autom.
podeš., Programska
automatika, Snimanje s
prioritetom ekspozicije,
Snimanje s prioritetom
otvora blende, Snim. s
ruč. određivanjem
osvijetljenosti slike,
Sumrak iz ruke, Bez
zamaglj. u pokretu,
Panoramsko snimanje)
Način snimanja filma
Balans bijele boje
Ostalo
Način mjerenja svjetla
SteadyShot
Upozorenje o trešnji
Prepoznavanje scena
Ikona Prepoznavanje
scena
DRO
65HR
Zaslon
Značenje
Smanjenje šuma
Filtar u boji
B
Zaslon
Značenje
z
AE/AF zaključavanje
ISO400
ISO broj
NR sporo snimanje
125
Brzina okidanja
Zasićenost boja
F3.5
Vrijednost otvora blende
Kontrast
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Indikator za okvir
traženja raspona AF
Oštrina
Makrosnimanje
Indikator Osjetljivost
otkr. osmijeha
Raspon zumiranja
U boji
SNIMANJE
Na čekanju
Snimanje filma/stanje
pripravnosti kod
snimanja filma
0:12
Vrijeme snimanja (m:s)
101-0012
Broj mape-datoteke
2009 1 1
9:30 AM
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike
z STOP
z PLAY
Vodič kroz funkcije za
reproduciranje slika
bB BACK/NEXT Odabir slika
Povezivanje s PictBridge
Način prikaza
V VOLUME
Podešavanje jačine zvuka
Poluručno
Ručno izoštravanje
Traka Ručno izoštravanje
Prikažu gr. brzo snim.
fotogr.
Glavna slika u grupi brzo
snimljenih slika
Filtriranje prema licima
Favoriti
Zaštita
Narudžba za ispis
(DPOF)
PMB prijenos
Zum reprodukcije
66HR
C
Zaslon
D
Značenje
Zaslon
Mapa za stavke za
reprodukciju
Značenje
Samookidač
Mapa za snimljene stavke
C:32:00
Prikaz
samodijagnosticiranja
96
Broj slika koje se mogu
snimiti
Odredište
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
Konverzijska leća
100Min
Vrijeme raspoloživo za
snimanje
Pretjerano zagrijavanje
Otkrivanje lica
Brzo snimanje/skup
ekspozicije
Medij za snimanje/
reprodukciju (»Memory
Stick Duo«, interna
memorija)
Datoteka za upravljanje
je puna
Skup za odab. najb.
ekspoz.
Promjena mape
AF osvjetljivač
Okvir traženja raspona
AF
Smanjenje ef. crvenih
očiju
Način mjerenja svjetla
Način Bljeskalica
Oznaka za spot mjerenje
Punjenje bljeskalice
Balans bijele boje
ISO400
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
500
Brzina okidanja
F3.5
Vrijednost otvora blende
ISO broj
Povezivanje s PictBridge
N
Reprodukcija
Traka reprodukcije
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Prikaz dužine i širine
Histogram
•
se pojavljuje kada
je onemogućen prikaz
histograma.
Jačina zvuka
Ostalo
67HR
Rješavanje problema
Ako imate problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
1 Provjerite stavke navedene u nastavku i pročitajte »Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot« (PDF).
Ako se na zaslonu prikaže šifra poput »C/E:ss:ss«, pogledajte
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«.
2 Uklonite bateriju, pričekajte oko jedne minute, vratite bateriju i
uključite fotoaparat.
3 Pritisnite tipku RESET pomoću šiljatog objekta i uključite napajanje
(stranica 11).
Ako izvršite prethodno opisano, poništit ćete postavke datuma i vremena.
4 Obratite se prodavaču Sony proizvoda ili lokalnom ovlaštenom
servisu Sony proizvoda.
Kod popravljanja fotoaparata s internom memorijom ili funkcijom glazbenih
datoteka, provjerit će se minimalna količina podataka potrebna za provjeru i
uklanjanje simptoma kvara. Sony neće kopirati ili spremiti te podatke.
Baterija i napajanje
Ne mogu umetnuti bateriju.
• Ispravno umetnite bateriju tako da pritisnete polugu za izbacivanje baterije
(stranica 14).
Ne mogu uključiti fotoaparat.
• Nakon što umetnete bateriju u fotoaparat, fotoaparatu će možda trebati nekoliko
trenutaka da se uključi.
• Ispravno umetnite bateriju (stranica 14).
• Baterija je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju (stranica 12).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
• Koristite preporučenu vrstu baterija.
68HR
Napajanje se iznenada isključuje.
• Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, napajanje se može automatski isključiti
kako bi se zaštitio fotoaparat. U tom slučaju na LCD zaslonu se prije isključivanja
napajanja prikazuje poruka.
• Ako fotoaparatom ne rukujete otprilike 3 minute dok je napajanje uključeno, on se
automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite
fotoaparat (stranica 17).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Indikator razine napunjenosti baterije nije točan.
• Količina energije u bateriji će se brzo istrošiti, a stvarna preostala razina napunjenosti
baterije će biti niža nego što pokazuje indikator u sljedećim slučajevima:
– Kada koristite fotoaparat pri iznimno visokim ili niskim temperaturama.
– Ako često koristite bljeskalicu i zum.
– Ako često uključujete i isključujete fotoaparat.
– Ako svjetlinu zaslona postavite na višu vrijednost pomoću postavke DISP (prikaz
zaslona).
• Došlo je do razlike između vrijednosti koju pokazuje indikator napunjenosti baterije i
stvarne razine napunjenosti baterije. Bateriju jednom do kraja ispraznite i napunite je
kako biste ispravili vrijednost koju pokazuje indikator.
• Baterija je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju (stranica 12).
• Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Ne mogu puniti bateriju dok je u fotoaparatu.
• Bateriju ne možete puniti pomoću prilagodnika napajanja (prodaje se zasebno).
Bateriju napunite pomoću punjača za baterije (isporučeno).
Lampica CHARGE treperi dok se baterija puni.
• Uklonite i vratite bateriju te provjerite jeste je pravilno umetnuli.
• Temperatura možda nije primjerena za punjenje. Pokušajte ponovno napuniti bateriju
unutar primjerenog raspona temperature (10 °C do 30 °C).
Snimanje fotografija/filmova
Ne mogu snimati slike.
• Provjerite koliko ima slobodnog prostora u internoj memoriji ili na »Memory Stick
Ostalo
Duo« (stranice 31, 44). Ako je puna, učinite nešto od sljedećeg:
– Izbrišite nepotrebne slike (stranica 47).
– Promijenite »Memory Stick Duo«.
• Ne možete snimati slike dok se bljeskalica puni.
• Kada snimate fotografiju, postavite kotačić za biranje načina rada na postavku koja
nije
(Snimanje filma).
• Kada snimate filmove, kotačić za odabir načina rada postavite na
(Snimanje filma).
• Možete snimati filmove veličine [1440×1080(kvalitetno)], [1440×1080(standardno)] ili
[1280×720] na »Memory Stick PRO Duo«. Kada koristite medij za snimanje koji nije
»Memory Stick PRO Duo«, veličinu filmske slike postavite na [VGA].
• Fotoaparat je u demonstracijskom načinu rada Snimanje osmjeha. Postavite [Pokazni
način rada] na [Isključeno].
69HR
Nije moguće stvaranje panoramskih snimki.
• Pomičite fotoaparat prema traci za smjer kretanja ujednačenom brzinom. Panoramske
snimke ne možete izraditi u sljedećim uvjetima:
– Pomičete fotoaparat prebrzo ili presporo.
– Pomičete fotoaparat u različitim smjerovima od postavke.
• Ako previše tresete fotoaparat tijekom pomicanja, snimanje se zaustavlja. Čvrsto
držite fotoaparat.
Prikaz slika
Ne mogu reproducirati slike.
• Pritisnite tipku
(reprodukcija) (stranica 20).
• Na računalu je promijenjen naziv mape/datoteke.
• Ne postoji jamstvo za reprodukciju datoteka na ovom fotoaparatu koje sadrže slike
obrađene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u načinu rada USB. Izbrišite USB vezu.
• Možda nećete moći reproducirati neke slike spremljene na »Memory Stick Duo« koje
su snimljene drugim fotoaparatima. Reproducirajte te slike u Prikaz mape
(stranica 46).
• Uzrok ovome je kopiranje slika s računala na »Memory Stick Duo« bez korištenja
»PMB«. Reproducirajte te slike u Prikaz mape (stranica 46).
70HR
Mjere opreza
Nemojte koristiti/pohranjivati
fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućim, hladnim ili vlažnim
mjestima
Na primjer, u automobilu parkiranom na
suncu, kućište fotoaparat se može
deformirati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili u
blizini grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i
deformirati se, a to može uzrokovati kvar.
• Na mjestu podložnom jakoj trešnji
• U blizini jakog magnetskog zračenja
• Na pjeskovitim i prašnjavim mjestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili
prašina. To može uzrokovati kvar na
fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj
kvar se ne može popraviti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Obrišite površinu zaslona pomoću
kompleta za čišćenje LCD zaslona
(prodaje se zasebno) kako biste uklonili
otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje leće
Leću obrišite mekom tkaninom kako biste
uklonili otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Fotoaparat je namijenjen za korištenje pri
temperaturama u rasponu između 0 °C i
40 °C. Snimanje na iznimno hladnim ili
vrućim mjestima, gdje temperature izlaze iz
navedenog raspona, se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat donese iz hladne u toplu
prostoriju, unutar fotoaparata ili na njemu
može doći do kondenzacije vlage.
Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar
fotoaparata.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte otprilike
sat vremena dok vlaga ne ispari.
Napominjemo sljedeće: ako pokušate
snimati dok unutar leće još ima vlage,
nećete moći snimiti jasne slike.
O rezervnoj internoj punjivoj
bateriji
Ovaj fotoaparat ima internu punjivu
bateriju koja održava datum i vrijeme i
druge postavke, neovisno o tome je li
fotoaparat uključen.
Ova punjiva baterija se stalno puni dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako
fotoaparat koristite samo kraće vremensko
razdoblje i ako ga uopće ne koristite
otprilike mjesec dana, ta baterija će se
potpuno isprazniti. U tom slučaju,
obavezno napunite ovu punjivu bateriju
prije korištenja fotoaparata.
Međutim, čak i ako se ova punjiva baterija
ne napuni, i dalje možete koristiti
fotoaparat, ali neće se prikazivati datum i
vrijeme.
Metoda punjenja rezervne interne punjive
baterije
Umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat,
a zatim fotoaparat ostavite isključen
24 sata.
Ostalo
Površinu fotoaparata očistite krpom koju
se lagano navlažili vodom, a zatim obrišite
suhom tkaninom. Za sprječavanje
oštećenja završne obrade ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim
proizvodima, kao što su razrjeđivač,
benzin, alkohol, tkaninama za
jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili
insekticidima.
– Nemojte dodirivati fotoaparat ako imate
ostataka bilo čega od gore navedenih
tvari na rukama.
– Ne ostavljajte fotoaparat dulje vrijeme
izložen gumi ili plastici.
O radnim temperaturama
71HR
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Slikovni uređaj: 7,63 mm (vrsta 1/2,4) senzor
Exmor CMOS
Ukupni broj piksela fotoaparata:
Približno 10,3 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Približno 9,1 megapiksela
Objektiv: G-serija zum objektiva 20×
f = 5,0 mm – 100,0 mm (28 mm – 560 mm
(35 mm ekvivalentno filmu))
F2.8 (W) – F5.2 (T)
Snimanje filmova (16:9): 31 mm – 620 mm
Snimanje filmova (4:3): 38 mm – 760 mm
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
prioritet brzine okidanja, prioritet otvora
blende, ručna ekspozicija, odabir prikaza
(10 načina)
Balans bijele boje: Automatski, dnevno
svjetlo, oblačno, fluorescentno svjetlo
1,2,3, svjetlo sa žarnom niti, bljeskalica,
jedan dodir
Format datoteke (podržava DCF):
Fotografije: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline), podržava,
DPOF kompatibilno
Filmovi: Podržava MPEG-4 AVC/H.264
(stereo)
Medij snimanja: Interna memorija
(pribl. 11 MB), »Memory Stick Duo«
Bljeskalica: Domet bljeskalice (ISO
osjetljivost (indeks preporučene
ekspozicije) postavljena na Auto):
pribl. 0,3 m do 9,2 m (W)/
pribl. 1,5 m do 5,1 m (T)
Tražilo: električno tražilo (u boji)
[Ulazni i izlazni priključci]
Višenamjenski terminal Type2d: (AVizlaz(SD/HD komponenta)/HDMI/USB)
Video izlaz
Audio izlaz (stereo)
HDMI izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (podržava USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD ploča: 7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupni broj točaka: 230 400 (960 × 240)
točaka
72HR
[Tražilo]
Ploča: 0,5 cm (vrsta 0,2)
Ukupan broj točaka: Ekvivalent
pribl. 201 000 točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Baterije koje se mogu ponovno
puniti
NP-FH50, 6,8 V
Potrošnja energije (kod snimanja, uključen
LCD zaslon): 1,2 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura za pohranu: –20 °C do +60 °C
Dimenzije:
114,5 × 82,8 × 91,8 mm (Š/V/D, bez
izbočina)
Težina (uključujući pakiranje baterija NPFH50 i »Memory Stick Duo«):
Približno. 504 g
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
PictBridge: Kompatibilno
BC-VH1 punjač baterije
Zahtjevi napajanja: 100 V za 240 V
izmjenično, 50 Hz/60 Hz, 4 W
Izlazni napon: 8,4 V istosmjerno, 0,28 A
Radna temperatura: 0 °C za 40 °C
Temperatura za pohranu: –20 °C za +60 °C
Dimenzije: Pribl. 60 × 25 × 95 mm (Š/V/D)
Masa: Pribl. 75 g
Punjive baterije NP-FH50
Baterija koja se koristi: Litij-ionska baterija
Maksimalni napon: 8,4 V istosmjerno
Nominalni napon: 6,8 V istosmjerno
Najveća jakost struje punjenja: 1,75 A
Najveći napon punjenja: 8,4 V istosmjerno
Kapacitet:
tipično: 6,1 Wh (900 mAh)
minimalno: 5,9 Wh (870 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sljedeći znakovi su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«, »Memory
Stick«,
, »Memory Stick PRO«,
, »Memory Stick
Duo«,
, »Memory Stick
PRO Duo«,
,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
, »Memory Stick
Micro«, »MagicGate«,
,
»BRAVIA«, »PhotoTV HD«, »Info
LITHIUM«
• HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licencing LLC.
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista su registrirani zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Macintosh i Mac OS zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple
Inc.
• Intel, MMX i Pentium zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Adobe i Reader zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe
Systems Incorporated u SAD-u i/ili
drugim državama.
• Osim navedenog, nazivi sustava i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, općenito, zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitnih znakovi njihovih
autora ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili ® se ne koriste u svim slučajevima u
ovom priručniku.
Ostalo
73HR
Română
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc
sau de incendii, nu expuneţi aparatul
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE
CU PRIVIRE LA
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL!
PENTRU A EVITA
PERICOLUL DE
INCENDIU SAU DE
ELECTROCUTARE,
URMAŢI ÎNTOCMAI
ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
În cazul în care forma ștecărului nu
permite introducerea sa în priza de
curent, folosiţi un adaptor potrivit
configuraţiei prizei.
2RO
ATENŢIONARE
[ Acumulatorul
În cazul în care acumulatorul nu este mânuit
corect, acesta poate exploda, poate declanșa
un incendiu sau poate cauza arsuri de natură
chimică. Reţineţi următoarele atenţionări.
• Nu îl dezasamblaţi.
• Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la
șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi
lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
• Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului
și nu lăsaţi obiecte din metal să intre în
contact cu acestea.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperatură
înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia
directă a razelor solare sau într-o mașină
parcată în soare.
• Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc.
• Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate
sau care prezintă scurgeri.
• Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
care poate încărca acumulatorul.
• Ţineţi acumulatorul departe de accesul
copiilor mici.
• Menţineţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau
echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna
după cum se specifică în instrucţiuni.
[ Încărcătorul de baterie
Chiar dacă ledul CHARGE nu este aprins,
încărcătorul nu este deconectat de la priza de
curent CA atâta timp cât fișa sa este introdusă
în priza de perete. Dacă apar probleme în
timpul utilizării încărcătorului, opriţi imediat
alimentarea acestuia cu electricitate prin
scoaterea fișei din priza de curent.
Pentru clienţii din Europa
[ Notă pentru clienţii din ţările care
aplică Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC și siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
probleme de service sau garanţie, vă rugăm să
consultaţi adresele indicate în documentele
separate de service sau de garanţie.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că
respectă limitele indicate în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
[ ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
[ Notă
Dacă electricitatea statică sau
electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și conectaţi
din nou cablul (USB etc.).
[ Dezafectarea echipamentelor
electrice si electronice vechi (Se
aplica pentru tarile membre ale
uniunii europene si pentru alte
tari europene cu sisteme de
colectare separata)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indica faptul ca acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice si
electronice. Asigurându-va ca acest produs
este dezafectat in mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului si a sanatatii umane, daca
produsul ar fi fost dezafectat in mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, va rugam sa contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră, serviciul
de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
RO
3RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate
de către manipularea și eliminarea greșită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită
o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de
service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deșeuri electrice și
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria , serviciul de
preluare a deșeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
4RO
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului foto ............................................................ 7
Pregătire
...................................................................................... 9
Verificarea accesoriilor furnizate .................................................................... 9
Identificarea componentelor ....................................................................... 10
Încărcarea acumulatorului........................................................................... 12
Introducerea acumulatorului/unui „Memory Stick Duo” (se vinde separat)...... 14
Setarea ceasului........................................................................................ 17
Fotografiere/vizualizare imagini
.................... 19
Fotografiere imagini.................................................................................... 19
Vizualizarea imaginilor................................................................................. 20
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
................................... 21
Afișarea minimă a indicatorilor (Fotografiere facilă)........................................ 21
Detectarea zâmbetelor și fotografierea automată (Declanșator zâmbet)......... 22
Detectarea automată a condiţiilor de fotografiere (Recunoaștere scenă) ....... 23
Selectarea metodei de focalizare ................................................................ 25
Focalizarea pe faţa subiectului (Detecţie feţe) .............................................. 26
Fotografierea prim-planurilor (Macro) ........................................................... 27
Utilizarea temporizatorului ........................................................................... 28
Alegerea unui mod bliţ ............................................................................... 28
Schimbarea afișajului ecranului ................................................................... 29
Alegerea dimensiunii imaginii pentru utilizare................................................ 30
Fotografierea cu Programare auto............................................................... 32
Fotografierea subiectelor în mișcare cu diferite efecte
(Timp de expunere Fotografiere prioritate) ................................................... 33
Ajustarea neclarităţii fundalului și fotografierea
(Fotografiere cu deschiderea diafragmei)..................................................... 35
Fotografierea cu expunerea dorită (Fotografiere cu expunere manuală) ......... 37
Fotografierea cu neclaritate redusă ............................................................. 38
Fotografierea imaginilor panoramice............................................................ 39
Fotografierea continuă (Fotografiere în Rafală viteză mare/
Variaţie expunere) ...................................................................................... 41
Utilizarea modului de fotografiere conform scenei (Selectare scenă) ............. 43
Filmarea .................................................................................................... 45
5RO
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
...................................... 47
Vizualizarea unei imagini mărite (Redare cu zoom) ........................................ 47
Căutarea unei imagini (Index imagini) ........................................................... 47
Alegerea formatului de afișare (Mod vizualizare)............................................ 48
Ștergere imagini ........................................................................... 49
Ștergere imagini ........................................................................................ 49
Conectarea la alte dispozitive
.............................................. 50
Vizualizarea imaginilor pe un televizor........................................................... 50
Imprimarea imaginilor statice ....................................................................... 51
Utilizarea aparatului foto împreună cu un computer ...................................... 53
Schimbare setări aparat foto
................................................ 57
Schimbare sunete de funcţionare ............................................................... 57
Setarea butonului personalizat .................................................................... 58
Utilizarea elementelor MENU....................................................................... 59
Utilizarea elementelor
(Setări) ................................................................ 63
Altele ..................................................................................................... 66
Mai multe detalii despre aparatul foto („Manual de utilizare a Cyber-shot”) ..... 66
Lista pictogramelor afișate pe ecran ............................................................ 67
Ghid de depanare...................................................................................... 70
Precauţii .................................................................................................... 73
Specificaţii ................................................................................................. 74
6RO
x Note privind utilizarea aparatului foto
Memoria internă și copia de
siguranţă „Memory Stick Duo”
Nu opriţi aparatul foto, nu scoateţi
acumulatorul sau „Memory Stick Duo” în
timp ce ledul de acces este aprins. Altfel,
datele de pe memoria internă sau
„Memory Stick Duo” se pot deteriora.
Asiguraţi-vă că aţi făcut o copie de
siguranţă pentru a vă proteja datele.
Despre gestionarea fișierelor
Când introduceţi un „Memory Stick Duo”
fără un fișier de gestionare și porniţi
aparatul foto, o parte din capacitatea
„Memory Stick Duo” este utilizată pentru
crearea automată a fișierului de gestionare.
Efectuarea următoarei operaţiuni este
posibil să dureze.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a începe înregistrarea, faceţi o
înregistrare de probă pentru a vă asigura
că aparatul foto funcţionează corect.
• Aparatul foto nu este etanșat împotriva
prafului, stropilor sau apei. Citiţi
„Precauţii” (pagina 73) înainte de
utilizarea aparatului foto.
• Evitaţi expunerea aparatului foto la apă.
Dacă apa intră în aparatul foto, poate
apărea o defecţiune. În unele cazuri,
aparatul foto nu poate fi reparat.
• Nu îndreptaţi aparatul foto spre soare sau
lumină puternică. Acest lucru poate
cauza o defecţiune aparatului foto.
• Nu utilizaţi aparatul foto în locaţii unde
sunt generate frecvenţe radio puternice
sau unde se emit radiaţii. Altfel, aparatul
foto nu va înregistra sau reda
corespunzător imaginile.
• Utilizarea aparatului foto în locaţii cu
nisip sau praf poate cauza defecţiuni.
• Dacă apare condensarea umezelii,
îndepărtaţi-o înainte de utilizarea
aparatului foto (pagina 73).
• Nu scuturaţi sau loviţi aparatul foto.
Acest lucru poate cauza o defecţiune și
este posibil să nu puteţi înregistra
imagini. Mai mult, mediul de înregistrare
poate deveni inutilizabil sau imaginile se
pot deteriora.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de
utilizare. Căldura emanată de bliţ poate
decolora impurităţile sau poate cauza
lipirea lor de suprafaţa bliţului, rezultând
o emisie luminoasă insuficientă.
Note privind ecranul LCD, vizorul
LCD și obiectivul
• Ecranul LCD este produs cu o tehnologie
extrem de precisă astfel încât 99,99%
dintre pixeli sunt operaţionali efectiv.
Totuși, este posibil ca mici puncte negre
și/sau luminoase (albe, roșii, albastre sau
verzi) să apară pe ecranul LCD. Aceste
puncte reprezintă un rezultat normal al
procesului de fabricaţie și nu afectează
înregistrarea.
• Când nivelul acumulatorului devine
scăzut, este posibil ca obiectivul să nu se
mai miște. Introduceţi un acumulator
încărcat și porniţi aparatul foto din nou.
• Nu ţineţi camera apucând de ecranul
LCD.
Despre temperatura aparatului
foto
Aparatul foto și acumulatorul se pot încălzi
datorită utilizării continue, dar acest lucru
nu reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia de supraîncălzire
În funcţie de temperatura aparatului foto și
acumulatorului, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea se poate
opri automat pentru a proteja aparatul
foto.
Un mesaj va fi afișat pe ecranul LCD
înainte ca alimentarea să se oprească sau să
nu mai puteţi înregistra filme.
7RO
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
• Aparatul foto este în conformitate cu
standardul universal DCF (Design rule
for Camera File system) stabilit de către
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony nu garantează redarea imaginilor
înregistrate sau editate cu alt echipament
sau redarea cu alt echipament a
imaginilor înregistrate cu acest aparat
foto.
Dacă nu puteţi înregistra/reda
imagini, efectuaţi [Iniţializare]
Dacă repetaţi înregistrarea/ștergerea de
imagini pentru o durată lungă de timp,
datele se vor fragmenta pe mediul de
stocare. Imaginile nu pot fi salvate sau
înregistrate. Într-un astfel de caz, salvaţi
imaginile pe un mediu de stocare extern
mai întâi și apoi efectuaţi [Iniţializare] în
(Setări principale) (pagina 64).
Notă pentru redarea filmelor pe
alte dispozitive
Acest aparat foto utilizează Profilul
principal MPEG-4 AVC/H.264 pentru a
înregistra filme. Prin urmare, filmele
înregistrate cu ajutorul acestui aparat foto
nu pot fi redate pe dispozitive care nu
acceptă MPEG-4 AVC/H.264.
Avertisment privind drepturile de
autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video și alte materiale pot fi protejate de
dreptul de autor. Înregistrarea
neautorizată a unor astfel de materiale
poate să contravină prevederilor legilor
dreptului de autor.
Nu se oferă despăgubiri pentru
conţinutul deteriorat sau
înregistrarea nereușită
Sony nu poate oferi despăgubiri pentru
înregistrări nereușite sau conţinut
înregistrat deteriorat datorat unei
defecţiuni a aparatului foto sau suportului
de înregistrare, etc.
8RO
Pregătire
Verificarea accesoriilor furnizate
• Încărcător acumulator BC-VH1 (1)
x Utilizarea curelei de umăr
Atașaţi cureaua de umăr și cureaua
capacului obiectivului pentru a evita
scăparea și deteriorarea aparatului foto.
• Cablu de alimentare (1)
(nu este furnizat în S.U.A sau Canada)
Pregătire
• Acumulator reîncărcabil NP-FH50 (1)
• USB, cablu A/V pentru terminal
multifuncţional (1)
x Despre adaptorul HDMI
• Adaptor HDMI (1)
Atunci când conectaţi aparatul foto la
televizor cu ajutorul unui cablu HDMI,
atașaţi adaptorul HDMI (livrat) la cablul
HDMI (se vinde separat) și conectaţi-l la
conectorul multiplu al aparatului foto.
• Curea de umăr (1)
Cablu HDMI
Adaptor HDMI
• Capac obiectiv (1)/Curea capac obiectiv
(1)
• CD-ROM (1)
– Aplicaţie software Cyber-shot
– „Manual de utilizare a Cyber-shot”
– „Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”
• Manual de instrucţiuni (acest manual)
(1)
9RO
Identificarea componentelor
L Bridă pentru curea de umăr
M Mufă DC IN/Capac mufă DC IN
• Nu puteţi încărca acumulatorul prin
conectarea aparatului foto la
Adaptorul CA (se vinde separat).
Utilizaţi încărcătorul acumulatorului
pentru a încărca acumulatorul.
N Conector multiplu
Pregătire
A Buton ON/OFF (Alimentare)
B Comutator mod
C Buton / (Rafală/Variaţie
expunere)
D Buton declanșator
E Pentru fotografiere: cursor W/T
(Zoom)
Pentru vizualizare: cursor
(Index)/cursor (Redare cu
zoom)
F Buton FOCUS
G Led temporizator/Led Declanșator
zâmbet/Sursă luminoasă AF
H Obiectiv
I Bliţ
J Cursor de ajustare vizor
• Puteţi opta să realizaţi fotografii cu
ajutorul vizorului, cu butonul
FINDER/LCD. Deplasaţi cursorul de
ajustare a vizorului până ce imaginea
pe care o vedeţi în vizor este clară.
• Orientaţi aparatul foto către zona mai
luminoasă pentru o ajustare mai
ușoară.
K Buton FINDER/LCD
• Comutaţi vizorul sau ecranul LCD
10RO
pentru a vizualiza imaginea pentru
fotografiere.
U Rotiţă de navigare
Apăsaţi
Selectarea
elementului
Rotiţi
Selectarea valorii
setării/ajustarea zonei
de focalizare/
derularea imaginilor
O Microfon stereo
P Vizor
Q Buton
(Redare)
R Ecran LCD
X Buton control
Meniu pornit: v/V/b/B/z
Meniu oprit: DISP/ / /
Y Difuzor
Z Fantă introducere acumulator
wj Cursor de scoatere a
acumulatorului
wk Fantă „Memory Stick Duo”
wl Led de acces
e; Acumulator/Capac „Memory Stick
Duo”
ea Montură trepied
Pregătire
V Bridă pentru curea de umăr
W Buton MENU
• Utilizaţi un trepied cu un șurub mai
mic de 5,5 mm în lungime. Altfel, nu
puteţi menţine ferm aparatul foto și îl
puteţi deteriora.
es Buton RESET
• Puteţi ajusta unghiul ecranului LCD
la 90 de grade spre 1 sau la 160 de
grade spre 2. Dacă forţaţi ecranul
LCD în afara intervalului de
deplasare, acesta se poate deteriora.
S Buton
T Buton
(Șterge)
(Personalizat)
11RO
Încărcarea acumulatorului
acumulatorul în
1 Introduceţi
încărcătorul acumulatorului.
•
Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă este
încărcat parţial.
Pregătire
Acumulator
la priza de
2 Conectaţi-l
perete.
Pentru clienţii din S.U.A. și Canada
Conector
În cazul în care continuaţi
încărcarea acumulatorului
pentru încă o oră după ce
ledul CHARGE se stinge,
încărcarea va dura puţin mai
mult (încărcare completă).
Led CHARGE
Aprins: Încarcă
Stins: Încărcare terminată
(Încărcare normală)
Led CHARGE
Pentru clienţii din ţări/regiuni din afara S.U.A
și Canada
Cablu de alimentare
Led CHARGE
încărcarea este completă, deconectaţi
3 Când
încărcătorul acumulatorului.
12RO
x Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Durate de încărcare normală
Aprox. 256 min.
Aprox. 205 min.
Note
• Tabelul de mai sus ilustrează durata necesară pentru încărcarea unui acumulator complet
x Durata de viaţă a acumulatorului și numărul de imagini pe
care le puteţi înregistra/vizualiza
Fotografiere
imagini statice
Durata de viaţă a
acumulatorului (min.)
Nr. de imagini
Ecran LCD
Aprox. 195
Aprox. 390
Vizor
Aprox. 200
Aprox. 400
Aprox. 370
Aprox. 7400
Vizualizare imagini statice
Pregătire
epuizat la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult în funcţie de condiţiile
de utilizare și circumstanţe.
• Conectaţi încărcătorul acumulatorului la cea mai apropiată priza de perete.
• Când încărcarea este completă, deconectaţi cablul de alimentare din priza de perete și
scoateţi acumulatorul din încărcătorul acumulatorului.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi acumulatorul sau încărcătorul acumulatorului original Sony.
Metoda de măsurare este bazată pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Notă
• Durata de viaţă a acumulatorului și numărul de imagini statice poate varia în funcţie de
setările aparatului foto.
zUtilizarea aparatului foto în străinătate
Puteţi utiliza aparatul foto, încărcătorul acumulatorului (livrat) și Adaptorul CA (se
vinde separat) în orice ţară sau regiune unde sursa de alimentare este cuprinsă între
100 V și 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic (convertor de voiaj). Acest lucru poate cauza
disfuncţionalităţi.
13RO
Introducerea acumulatorului/unui
„Memory Stick Duo” (se vinde
separat)
1 Deschideţi capacul.
Pregătire
„Memory Stick Duo” (se
2 Introduceţi
vinde separat).
Cu partea terminalului îndreptată spre obiectiv,
introduceţi „Memory Stick Duo” până când face
clic în locaș.
3 Introduceţi acumulatorul.
Introduceţi bateria cu marcajul v în jos,
apăsând pe cursorul de scoatere a
acumulatorului în direcţia săgeţii.
4 Închideţi capacul.
14RO
x „Memory Stick” pe care îl
puteţi utiliza
„Memory Stick Duo”
* Puteţi utiliza „Memory Stick PRO Duo”
dacă Mark2 este indicat sau nu.
Pentru informaţii suplimentare privind
numărul de imagini/durata de înregistrare,
consultaţi paginile 31, 46. Alte tipuri de
„Memory Stick” sau carduri de memorie
nu sunt compatibile cu acest aparat foto.
Duo”/acumulatorul când ledul de acces
este aprins. Acest lucru poate provoca
deteriorarea datelor din „Memory Stick
Duo”/memoria internă.
x Când nu este introdus
niciun „Memory Stick Duo”
Imaginile sunt stocate pe memoria
internă a aparatului foto (aproximativ
11 MB).
Pentru a copia imaginile din memoria
internă pe un „Memory Stick Duo”,
introduceţi „Memory Stick Duo” în
aparatul foto, apoi alegeţi MENU t
(Setări) t
(Instrument
„Memory Stick”) t [Copiază].
Pregătire
Puteţi utiliza de asemenea un „Memory
Stick PRO Duo” sau „Memory Stick PROHG Duo” cu aparatul foto.
Pentru înregistrarea de filme cu
[1440×1080 (fin)], se recomandă utilizare
unui „Memory Stick PRO Duo” de
512 MB sau mai mult marcat cu:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
Notă
• Nu scoateţi niciodată „Memory Stick
x Pentru a scoate
acumulatorul
„Memory Stick”
Nu puteţi utiliza un „Memory Stick” cu
aparatul foto.
x Pentru a scoate „Memory
Stick Duo”
Cursor de
scoatere a
acumulatorului
Glisaţi cursorul de scoatere a acumulatorului.
Nu scăpaţi acumulatorul.
Led de acces
Asiguraţi-vă că ledul de acces nu este
aprins, apoi apăsaţi o singură dată „Memory
Stick Duo”.
15RO
x Verificarea autonomiei
rămase a acumulatorului
Un indicator al autonomiei rămase
apare în partea stânga sus a ecranului
LCD.
Pictogramă
autonomie rămasă
Pregătire
16RO
Timp rămas
Note
• Durează aproximativ un minut până când
apare indicatorul corect de autonomie
rămasă.
• Indicatorul de autonomie rămasă este
posibil să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
• Capacitatea acumulatorului scade cu
timpul și în urma utilizărilor repetate.
Când durata de funcţionare la o încărcare
scade semnificativ, acumulatorul trebuie
înlocuit. Achiziţionaţi unui nou
acumulator.
• Dacă aparatul foto este pornit și nu
operaţi asupra lui pentru aproximativ
3 minute, aparatul foto se oprește
automat (Funcţia de oprire automată a
alimentării).
Setarea ceasului
butonul ON/OFF
1 Apăsaţi
(Alimentare).
Aparatul foto este pornit.
• Pornirea poate dura câtva timp până la
permiterea efectuării de operaţiuni.
un element de
2 Alegeţi
setare cu v/V de pe
Pregătire
Buton ON/OFF (Alimentare)
butonul de control, apoi
apăsaţi z.
Format dată și oră: Alegeţi formatul
de afișare a datei și orei.
Ora de vară: Alegeţi Ora de vară
Activat/Dezactivat.
Dată și oră: Setează data și ora.
Butonul de control
Setaţi valoarea numerică și o setare dorită cu v/V/b/B,
3 apoi
apăsaţi z.
•
Miezul nopţii este afișat ca 12:00 AM, iar miezul zilei ca 12:00 PM.
4 Alegeţi [Salt la urm.], apoi apăsaţi z.
zona dorită cu b/B de
5 Alegeţi
pe butonul de control, apoi
apăsaţi z.
17RO
6 Alegeţi [OK], apoi apăsaţi z.
Pregătire
Notă
• Aparatul foto nu are o funcţie de afișare a datei pe imagini. Prin utilizarea „PMB” din
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva imaginile cu data.
x Setarea datei și orei din nou
Apăsaţi butonul MENU, apoi alegeţi
18RO
(Setări) t
(Setări ceas) (pagina 65).
Fotografiere/vizualizare imagini
Fotografiere imagini
comutatorul mod în
1 Setaţi
poziţia
(Autoreglare
Comutator mod
inteligentă), apoi apăsaţi
butonul ON/OFF (Alimentare).
Pentru a înregistra filme, setaţi selectorul
mod la
(Mod film) (pagina 45).
Utilizarea cursorului W/T (Zoom)
Partea T
ilustraţiei.
• Rotiţi cursorul W/T (Zoom)
Partea W
pe partea T pentru a mări și
rotiţi-o spre partea W pentru a
reveni.
• Rotiţi ușor cursorul
W/T (Zoom) pentru a mări încet și rotiţi-l mai mult pentru a mări repede.
butonul
3 Apăsaţi
declanșator la jumătate
Buton declanșator
marcaj
SteadyShot
pentru a focaliza.
este afișat pentru a indica
funcţionarea SteadyShot. Când
imaginea este focalizată, se aude un
bip iar indicatorul z se aprinde.
• Cea mai scurta distanţă de
fotografiere este de aproximativ
1 cm (W)/150 cm (T) (de la
obiectiv).
Blocare AE/AF
Fotografiere/vizualizare imagini
aparatul foto
2 Menţineţi
nemișcat conform
Buton ON/OFF
(Alimentare)
complet butonul
4 Apăsaţi
declanșator.
Imaginea este înregistrată.
19RO
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
Este afișată ultima imagine înregistrată.
• Când imaginile de pe „Memory Stick
Duo” înregistrate cu alte aparate foto nu
pot fi redate cu acest aparat foto,
vizualizaţi imaginile în [Vizualizare
folder] (pagina 48).
Buton
Fotografiere/vizualizare imagini
x Alegerea imaginii următoare/
anterioare
Rotiţă de navigare
Alegeţi o imagine cu B (următor)/
b (anterior) de pe butonul de control.
Puteţi de asemenea să selectaţi o imagine cu
ajutorul rotiţei de navigare.
x Ștergerea unui imagini
1 Apăsaţi butonul (Șterge).
2 Alegeţi [Această imagine] cu v de pe
butonul de control, apoi apăsaţi z.
x Revenirea la fotografierea
imaginilor
Apăsaţi butonul declanșator la jumătate.
x Închideţi aparatul foto
Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare).
20RO
(Redare)
Buton
(Șterge)
Butonul de control
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Afișarea minimă a indicatorilor
(Fotografiere facilă)
Acest mod utilizează numărul minim de setări. Dimensiunea textului crește iar
indicatorii devin mai ușor de vizualizat.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi(Fotografiere
facilă).
Acţiune
Cum să schimbaţi
Temporizator
Apăsaţi
pe butonul de control t Alegeţi [Temporizator 10 s] sau
[Temporizator dezactivat].
Apăsaţi MENU t Alegeţi [Mare] sau [Mică] din [Dimens. imag.].
Apăsaţi
pe butonul de control t Alegeţi [Bliţ auto] sau [Bliţ
dezactivat]/
Apăsaţi MENU t [Bliţ] t Alegeţi [Auto] sau [Dezactivat].
zDespre modul Vizualizare facilă
Când apăsaţi butonul
(Redare) cu comutatorul mod setat în poziţia
(Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de
vizualizat. În plus, funcţiile care pot fi utilizate sunt limitate.
Buton (Șterge): Puteţi șterge imaginea curent afișată.
Alegeţi [OK] t z.
Buton MENU:
Puteţi șterge imaginea curent afișată cu ajutorul [Ștergere imagine
unică] și toate imaginile dintr-un folder cu ajutorul [Ștergere toate
imaginile].
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Dimens. imag.
Bliţ
21RO
Detectarea zâmbetelor și fotografierea
automată (Declanșator zâmbet)
butonul (Personalizat).
1 Apăsaţi
Dacă ecranul Declanșator zâmbet nu
•
apare, setaţi [Declanșator zâmbet] cu
[Buton personalizat] în
(Setări).
Buton
(Personalizat)
să se detecteze un
2 Așteptaţi
zâmbet.
Când nivelul zâmbetului depășește punctul
b pe indicator, aparatul foto înregistrează
imaginea automat. Când apăsaţi butonul
(Personalizat) din nou, Declanșator
zâmbet finalizează.
• Dacă apăsaţi butonul declanșator în
timpul Declanșator zâmbet, aparatul foto
înregistrează imaginea, apoi revine la
modul Declanșator zâmbet.
Cadru Detecţie feţe
Indicator Sensibilitate
detect. zâmbet
zSfaturi pentru o mai bună captare a zâmbetelor
1 Nu acoperiţi ochii.
2 Încercaţi să orientaţi chipul în faţa
aparatului foto cât mai drept posibil. Rata
de detecţie este mai mare când ochii
sunt mai îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg cu gura deschisă. Zâmbetul
este mai ușor de detectat când sunt
vizibili dinţii.
22RO
Detectarea automată a condiţiilor de
fotografiere (Recunoaștere scenă)
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi(Autoreglare
inteligentă).
aparatul foto spre
2 Îndreptaţi
subiect.
Pictogramă Recunoaștere scenă
butonul declanșator la jumătate pentru a focaliza,
3 Apăsaţi
apoi înregistraţi imaginile.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Când aparatul foto recunoaște o scenă, un
simbol Recunoaștere scenă, (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu
fol. trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal),
(Peisaj),
(Macro) sau
(Portret) este afișat pe
ecranul LCD.
23RO
zFotografierea a două imagini cu setări diferite și alegerea celei
care vă place
Apăsaţi butonul MENU, apoi alegeţi
(Recunoaștere scenă) t
(Avansat)
cu v/V/b/B de pe butonul de control.
Când aparatul foto recunoaște o scenă dificil de fotografiat ( (Crepuscul),
(Portret crepuscul),
(Crepuscul cu fol. trepied),
(Lumină fundal),
(Portret cu lumină fundal)), schimbă setările după cum urmează și fotografiază
două imagini cu efecte diferite.
Prima fotografie
A doua fotografie
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă
Fotografiat cu sensibilitate ridicată pentru a reduce
înceţoșarea
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă,
utilizând faţa cea mai
iluminată de către bliţ ca
referinţă
Fotografiat cu sensibilitate ridicată utilizând faţa cea
mai iluminată de către bliţ ca referinţă pentru a
reduce înceţoșarea
Fotografiat în mod
Sincronizare lentă
Fotografiat cu timp de expunere mai mare și
sensibilitate neridicată
Fotografiat utilizând bliţul
Fotografiat cu luminozitatea fundalului și contrast
ajustat (DRO plus)
Fotografiat utilizând faţa
cea mai iluminată de către
bliţ ca referinţă
Fotografiat cu luminozitatea feţei și fundalului și
contrast ajustat (DRO plus)
Când fotografiaţi cu Recunoaștere scenă setat pe [Avansat], aparatul foto face automat
două fotografii când recunoaște
(Portret). O imagine în care ochii nu sunt închiși
este automat selectată, afișată și înregistrată.
24RO
Selectarea metodei de focalizare
1 Apăsaţi butonul FOCUS.
Buton FOCUS
modul dorit cu v/V/b/B
2 Alegeţi
pe butonul de control t z.
z
Selectarea AF punct variabil, Semimanual sau Focalizare
manuală
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
(Multi AF): Focalizează automat pe
un subiect aflat în întregul cadru de
stabilire a distanţei.
(AF central): Focalizează automat
pe un subiect aflat în centrul cadrului de stabilire a distanţei.
(AF punct variabil): Deplasează cadrul de determinare a distanţei AF în
punctul dorit și focalizează pe acesta.
(Semimanual): Focalizează automat și rapid pe zona din jurul unei
distanţe setate.
(Focalizare manuală): Vă permite să focalizaţi manual pe subiect.
Puteţi stabili poziţia de focalizare cu ajutorul butonului de control. Puteţi ajusta de
asemenea estimativ poziţia cu ajutorul rotiţei de navigare.
25RO
Focalizarea pe faţa subiectului
(Detecţie feţe)
Aparatul foto detectează faţa subiectului și focalizează pe ea. Puteţi alege
subiectul care are prioritate când focalizaţi.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Detecţie feţe) cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control
t modul dorit t z.
(Dezactivat): Nu utilizează Detecţie
feţe.
(Auto): Alege și focalizează automat
pe o faţă prioritară.
(Prioritate copil): Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui
copil.
(Prioritate adult): Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui
adult.
Notă
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat pe [Multi].
26RO
zÎnregistrare prioritate faţă (Memorie faţă selectată)
1 Apăsaţi pe z de pe butonul de control în timpul Detecţie feţe. Faţa din stânga este
înregistrată ca faţă prioritară, iar chenarul se schimbă în portocaliu
.
2 De fiecare dată când apăsaţi z, faţa prioritară se mută o faţă spre dreapta. Apăsaţi z în
mod repetat până când chenarul portocaliu ( ) se află pe faţa pe care doriţi să o
înregistraţi.
3 Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi chenarul portocaliu pe faţa din
dreapta, apoi apăsaţi din nou z.
Puteţi fotografia imagini superbe de prim-plan cu subiecte mici cum ar fi insecte
sau flori.
(Macro) pe butonul de
1 Apăsaţi
control, apoi alegeţi modul dorit cu
b/B t z.
(Auto): Acest aparat foto ajustează
automat focalizarea de la subiecte în
depărtare la prim-plan.
În mod normal, setaţi aparatul foto în acest mod.
(Macro activat): Acest aparat foto ajustează focalizarea cu prioritate pe
subiecte din prim-plan.
Setaţi Macro activat când fotografiaţi subiecte apropiate.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Fotografierea prim-planurilor (Macro)
Notă
• Modul Macro este fixat la [Auto] când aparatul foto este în modul Autoreglare inteligentă
sau în Mod film.
27RO
Utilizarea temporizatorului
(Temporizator) pe
1 Apăsaţi
butonul de control, apoi alegeţi
modul dorit cu v/V t z.
(Temporizator dezactivat):
Neutilizarea temporizatorului.
(Temporizator 10 s): Fotografierea începe cu o întârziere de 10 secunde.
Utilizaţi această setare dacă doriţi să vă includeţi în imagine. Pentru a anula,
apăsaţi din nou .
(Temporizator 2 s): Fotografierea începe cu o întârziere de două
secunde. Aceasta se întâmplă pentru a preveni înceţoșarea cauzată de
destabilizarea în timpul apăsării butonului declanșator.
butonul declanșator.
2 Apăsaţi
Ledul temporizatorului se aprinde intermitent și se aude un bip până când se
declanșează.
Alegerea unui mod bliţ
(Bliţ) pe butonul de
1 Apăsaţi
control, apoi alegeţi modul dorit cu
b/B t z.
(Bliţ auto): Se aprinde intermitent când
nu există lumină suficientă sau lumină fundal.
(Bliţ activat): Bliþul funcþioneazã întotdeauna.
(Sincron. lentă (bliţ activat)): Bliţul funcţionează întotdeauna. Viteza
declanșatorului este mică în locuri întunecate pentru a fotografia fundalul
care este în afara razei de acţiune a bliţului.
(Bliţ dezactivat): Bliţul nu funcţionează.
Note
• [Bliţ activat] și [Sincron. lentă (bliţ activat)] nu sunt disponibile când aparatul foto este în
modul Autoreglare inteligentă.
• Nu puteţi utiliza bliţul în timpul fotografierii în rafală sau cu diferenţă de expunere.
28RO
Schimbarea afișajului ecranului
DISP (afișaj ecran) pe
1 Apăsaţi
butonul de control, apoi alegeţi
modul dorit v/V.
(Luminos + numai imagine): Setează
ecranul mai luminos și afișează doar imagini.
(Luminos + histogramă): Setează ecranul mai luminos și afișează un
grafic al luminozităţii imaginii.
(Luminos): Setează ecranul mai luminos și afișează informaţia.
(Normal): Setează ecranul la luminozitate standard și afișează
informaţia.
zHistograma și setările luminozităţii
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Histograma este un grafic ce afișează luminozitatea imaginii. Graficul indică o imagine
luminoasă când este îndreptat spre partea dreaptă și o imagine întunecată când este
îndreptat spre stânga.
Dacă vizualizaţi imagini în lumina puternică de afară, ajustaţi luminozitatea ecranului.
Totuși, puterea acumulatorului poate scădea mai repede în aceste condiţii.
29RO
Alegerea dimensiunii imaginii pentru utilizare
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imaginii care este
înregistrat când efectuaţi fotografia.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi
reproduse când imaginea este imprimată pe un format mare de hârtie. Cu cât
dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât mai multe imagini vor fi înregistrate.
Alegeţi dimensiunea imaginii care se potrivește cu felul în care doriţi să vizualizaţi
imaginile.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Dimens. imag.) cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control
t dimensiune dorită t z.
Când realizaţi fotografii
Dimensiune
imagine
(3456×2592)
Ghid de utilizare
Nr. de
imagini
Pentru imprimări în format maxim A3+
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
(2592×1944)
Pentru imprimări în format maxim A4
(2048×1536)
Pentru imprimări în format maxim L/2L
(640×480)
Pentru atașamente e-mail
Imprimare
(3456×2304)
Format 3:2 ca fotografiile și cărţile
poștale
Mai puţine
Fin
(3456×1944)
Pentru vizualizare pe un televizor de
înaltă definiţie
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
(1920×1080)
30RO
Când fotografiaţi imagini Foto panoramică prin balans
(Standard)
(Direcţie verticală: 3424×1920)
(Direcţie orizontală: 4912×1080)
Fotografiaţi imagini Foto panoramică prin
balans utilizând dimensiune standard.
(Lat)
(Direcţie verticală: 4912×1920)
(Direcţie orizontală: 7152×1080)
Fotografiaţi imagini Foto panoramică prin
balans utilizând dimensiune panoramică.
Notă
• Când imprimaţi imaginile înregistrate în format 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
tăiate.
x Numărul de imagini statice ce pot fi înregistrate
(Unităţi: Imagini)
Dimensiune
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
9M
2
51
108
221
448
885
1787
3634
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(6M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Panoramic Lat
(orizontal)
3
60
127
259
527
1040
2101
4271
Panoramic
Standard
(orizontal)
3
73
154
315
640
1262
2548
5180
Panoramic Lat
(vertical)
2
49
104
213
432
853
1723
3503
Panoramic
Standard
(vertical)
2
52
108
222
452
892
1801
3661
VGA
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Capacitate Memoria
internă
Note
• Numărul de imagini statice poate varia în funcţie de condiţiile de fotografiere și suportul de
înregistrare.
• Când numărul de imagini ce pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, apare indicatorul
„>9999”.
• Când o imagine înregistrată cu alte aparate foto este redată cu acest aparat foto, este posibil
ca imaginea să nu apară la dimensiunea originală.
31RO
Fotografierea cu Programare auto
Permite să fotografiaţi cu expunerea ajustată automat (atât timpul de expunere,
cât și valoarea deschiderii diafragmei (valoare F)). De asemenea, puteţi selecta
diferite setări cu ajutorul meniului.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Programare auto).
2 Apăsaţi butonul declanșator.
x Fotografierea cu comutarea programului
Puteţi schimba combinaţia valoare deschidere diafragmă (valoare F) - timp de
expunere, păstrând însă expunerea fixă.
1 Apăsaţi rotiţa de navigare.
2 Rotiţi rotiţa de navigare.
„ ” de pe ecran se schimbă în „ ” iar modul de fotografiere se schimbă în
comutare program.
3 Rotiţi rotiţa de navigare pentru a selecta combinaţia valoare deschidere
diafragmă (valoare F) - timp de expunere.
4 Apăsaţi butonul declanșator.
Pentru a anula modul comutare program, rotiţi rotiţa de navigare pentru a
indica din nou „ ”.
32RO
Fotografierea subiectelor în mișcare cu
diferite efecte (Timp de expunere
Fotografiere prioritate)
Puteţi fotografia imagini statice după ce aţi reglat manual timpul de expunere.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Timp de expunere Fotografiere
prioritate).
2 Apăsaţi rotiţa de navigare.
rotiţa de navigare pentru a selecta valoarea timpului de
3 Rotiţi
expunere.
Puteţi selecta un timp de expunere între 1/4000 și 30 secunde.
Puteţi fixa setarea EV sau ISO cu ajutorul rotiţei de navigare.
4 Apăsaţi butonul declanșator.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Rotiţă de navigare
Notă
• Bliţul este setat la [Bliţ activat] sau [Bliţ dezactivat].
33RO
zDespre timpul de expunere
Când setaţi un timp de expunere mai mic, obiectele
în mișcare, cum ar fi oamenii care aleargă, mașinile
sau stropii de apă apar ca fiind oprite.
Când setaţi un timp de expunere mai mare, urmele
obiectelor în mișcare, cum ar fi un râu care curge sau
o crosă de golf legănată, apar în fotografie. Puteţi
fotografia imagini mai naturale și mai vii.
34RO
Ajustarea neclarităţii fundalului și
fotografierea (Fotografiere cu deschiderea
diafragmei)
Puteţi ajusta manual cantitatea de lumină care trece prin obiectiv.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Fotografiere cu deschiderea
diafragmei).
2 Apăsaţi rotiţa de navigare.
rotiţa de navigare pentru a selecta valoarea deschiderii
3 Rotiţi
diafragmei (valoare F).
Puteţi selecta o valoare a deschiderii (valoare F) între F2.8 și F8.0.
Timpul de expunere este ajustat automat de la 1/2000 la 8 secunde.
Puteţi fixa setarea EV sau ISO cu ajutorul rotiţei de navigare.
4 Apăsaţi butonul declanșator.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Rotiţă de navigare
Notă
• Bliţul este setat la [Bliţ activat], [Sincron. lentă (bliţ activat)] sau [Bliţ dezactivat].
35RO
zDespre deschiderea diafragmei
Cu cât mai mică este valoarea deschiderii (valoare
F), cu atât este mai larg va fi orificiul prin care
pătrunde lumina. Profunzimea focalizării scade și
toate elementele, în afară de obiectele aflate într-un
interval îngust, vor fi defocalizate. Acest lucru este
benefic pentru portrete etc.
Cu cât mai mare este valoarea deschiderii (valoare
F), cu atât este mai îngust va fi orificiul prin care
pătrunde lumina. Atât obiectele apropiate relativ cât
și obiectele din depărtare vor apărea clar. Acest
lucru este benefic pentru peisaje etc.
36RO
Fotografierea cu expunerea dorită
(Fotografiere cu expunere manuală)
Puteţi fotografia imagini statice la expunerea dorită după ce ajustaţi timpul de
expunere și deschiderea diafragmei (valoare F) manual.
Aparatul foto păstrează setarea chiar dacă alimentarea este oprită. După ce setaţi
o valoare, puteţi reproduce aceeași expunere prin simpla setare a comutatorului
mod pe
(Fotografiere cu expunere manuală).
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Fotografiere cu expunere
manuală).
să îl setaţi.
De fiecare dată când apăsaţi rotiţa de
navigare, elementele care pot fi selectate se
schimbă.
Rotiţă de navigare
3 Rotiţi rotiţa de navigare pentru a seta valoarea.
4 Apăsaţi butonul declanșator.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
pe rotiţa de navigare pentru
2 Apăsaţi
a selecta un element pe care doriţi
Notă
• Bliţul este setat la [Bliţ activat] sau [Bliţ dezactivat].
37RO
Fotografierea cu neclaritate redusă
O serie de fotografii în rafală la viteză mare sunt realizate printr-o apăsare
completă a butonului declanșatorului, apoi se aplică procesarea imaginii pentru
reducerea neclarităţii subiectului și a zgomotului.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Anti-neclaritate în mișcare).
Selectaţi
trepied.
Selectaţi
(Seara, fără trepied) sau
(Seara, fără trepied) atunci când fotografiaţi scene nocturne fără
(Anti-neclaritate în mișcare) când fotografiaţi într-o cameră.
2 Apăsaţi butonul declanșator.
Note
• Declanșatorul emite un sunet de 6 ori și imaginea este înregistrată.
• Reducerea neclarităţii este mai puţin eficientă în următoarele situaţii:
–
–
–
–
38RO
Imagini cu mișcare neregulată
Obiectul principal este prea aproape de aparatul foto
Imagine cu model care se repetă, cum ar fi cerul, o plajă nisipoasă sau o peluză
Imagine cu modificări constante, cum ar fi valurile sau cascadele
Fotografierea imaginilor panoramice
Fotografiază mai multe imagini și vă permite să creaţi o imagine panoramică din
imagini compuse în timp ce deplasaţi aparatul foto. Puteţi crea imagini
panoramice în sus și în jos și la stânga și la dreapta.
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Foto panoramică prin balans).
aparatul foto în poziţia în
2 Menţineţi
care puteţi vedea clar ecranul LCD.
Apăsaţi butonul MENU pentru a schimba
[Direcţie fotografiere] sau [Dimens. imag.]
(pagina 59).
3 Apăsaţi complet butonul declanșator.
aparatul foto urmând
4 Deplasaţi
indicatorul de pe ecran.
Atunci când bara de ghidare ajunge la capăt,
fotografierea se oprește și imaginile
panoramice sunt înregistrate.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
Această porţiune nu va fi
fotografiată.
Bară de ghidare
Note
• Dacă nu puteţi deplasa aparatul pe întregul subiect într-un interval de timp dat, o zonă gri
apare în imaginea compusă. Dacă acest fenomen are loc, deplasaţi aparatul foto rapid
pentru a înregistra o imagine panoramică în întregime.
• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună, porţiunea unde acestea se întâlnesc nu va
fi înregistrată clar.
• Nu veţi putea crea imagini panoramice în următoarele situaţii:
– Dacă deplasaţi aparatul foto prea rapid sau prea lent
– Dacă zdruncinaţi prea mult aparatul foto
– Dacă deplasaţi aparatul foto în altă direcţie decât cea indicată de setare
• În condiţii de iluminare precară, imaginile panoramice pot fi înceţoșate.
39RO
zSugestii pentru fotografierea unei imagini panoramice
• Deplasaţi aparatul foto în arc, la o viteză
Direcţie orizontală
Direcţie verticală
constantă.
• Deplasaţi aparatul foto în aceeași direcţie
precum se indică pe ecranul LCD. Dacă aparatul
foto se mișcă în timpul deplasării, este posibil ca
îmbinarea să nu fie înregistrată clar.
• Deplasaţi aparatul foto menţinând raza arcului
cât mai scurtă posibil.
• Fixaţi scena și apăsaţi butonul declanșator la
jumătate, astfel încât să puteţi bloca expunerea și
balansul de alb.
• Dacă întregul unghi de fotografiere panoramică
și unghiul fixat au luminozităţi, culori și focalizări
extrem de diferite, fotografierea nu va reuși. În
acest caz, schimbaţi unghiul fixat și fotografiaţi
din nou.
• Foto panoramică prin balans nu este o opţiune
potrivită pentru:
– Obiecte în mișcare
– Obiecte prea apropiate de aparatul foto
– Imagine cu model care se repetă, cum ar fi
cerul, o plajă nisipoasă sau o peluză
– Imagine cu modificări constante, cum ar fi
valurile sau cascadele
• Sub lumini care pâlpâie, cum ar fi lămpile
fluorescente, luminozitatea sau culoarea imaginii
combinate nu este întotdeauna aceeași.
zRedarea pentru imagini panoramice
Puteţi derula imaginile panoramice apăsând pe z de pe
butonul de control, în timp ce acestea sunt redate.
Apăsaţi b/B pentru a derula imaginile în poziţia
orizontală.
Apăsaţi v/V pentru a derula imaginile în poziţia verticală.
Afișează aria de afișare a
întregii imagini panoramice.
• Imaginile panoramice sunt redate cu ajutorul softului furnizat „PMB”.
40RO
Fotografierea continuă (Fotografiere în
Rafală viteză mare/Variaţie expunere)
butonul /
1 Apăsaţi
Variaţie expunere).
(Rafală/
Buton
/
(Rafală/
Variaţie expunere)
un mod de fotografiere
2 Selectaţi
cu b/B de pe butonul de
control, apoi apăsaţi z.
3 Apăsaţi butonul declanșator.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
(Normal): Fotografiază o singură
imagine.
(Rafală(Ridicat)): Fotografiază
până la 10 imagini pe secundă în succesiune.
(Rafală(Mediu)): Fotografiază până la 5 imagini pe secundă în
succesiune.
(Rafală(Redus)): Fotografiază până la 2 imagini pe secundă în
succesiune.
(Variaţie expunere): Fotografiază 3 imagini cu expunere diferită.
Notă
• Numărul de fotografii realizate într-o secundă poate scădea, deoarece anumite setări de
fotografiere cresc timpul de expunere.
z
Despre înregistrarea imaginilor fotografiate în Rafală viteză
mare
După fotografierea imaginilor în Rafală viteză mare, acestea sunt afișate în rame pe
ecranul LCD. După ce toate imaginile sunt încadrate de rame, înregistrarea se încheie.
Puteţi opri înregistrarea, selectând [OK] cu z de pe butonul de control.
În caz de oprire, imaginea afișată în index și imaginile din procesarea de imagini sunt
înregistrate.
41RO
zRedarea imaginilor în rafală grupate
Imaginile în rafală sunt înregistrate într-un grup și pot fi redate automat.
Afișare numai imag. princ.
Când în imaginile în rafală se detectează o faţă, o imagine mai
potrivită este afișată ca imagine principală. Când nu se
detectează o faţă, prima imagine va deveni imaginea
principală. Imaginea principală poate fi schimbată.
Afișare toate
Imaginile în rafală pot fi afișate într-o listă.
1 Apăsaţi z de pe butonul de control.
Grupurile în rafală sunt afișate ca imagini de mici dimensiuni.
2 Selectaţi imagini cu b/B.
Afișaţi sau ascundeţi indexul cu V și apăsaţi z pentru a
reveni la redarea unei singure imagini.
• [Vizualizare dată] și [Vizualiz. eveniment] pot grupa imagini în rafală.
42RO
Utilizarea modului de fotografiere conform
scenei (Selectare scenă)
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Selectare scenă).
Este afișată o listă de moduri Selectare scenă.
modul dorit cu
2 Alegeţi
v/V/b/B pe butonul de control t
z.
Dacă doriţi să comutaţi la altă scenă,
apăsaţi butonul MENU.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
43RO
(Sensibilitate înaltă):
Fotografiază fără bliţ chiar și în
lumină scăzută.
(Crepuscul): Fotografiază
scene de noapte cu pierderea
atmosferei de noapte.
(Specialităţi culinare):
Fotografiază aranjamente
culinare în culori delicioase.
(Portret): Fotografiază cu
fundal neclar la distanţă, iar
subiectul apare clar.
(Înreg. avansată sport):
Fotografiază subiecte cu
mișcare rapidă, de exemplu
sporturi.
(Zăpadă): Fotografiază
scene cu zăpadă în alb mai
clar.
(Peisaj): Fotografiază cu
focalizarea pe un subiect
îndepărtat.
(Artificii): Fotografiază
artificii în toată splendoarea lor.
(Portret crepuscul):
Fotografiază imagini clare cu
oameni în locuri întunecate fără
a pierde atmosfera de noapte.
Notă
• Bliţul nu funcţionează în unele moduri.
44RO
(Plajă): Fotografiază
scene la mare sau pe
marginea lacului cu albastrul
apei captat cu intensitate mai
mare.
Filmarea
comutatorul mod în poziţia
1 Setaţi
(Mod film).
complet butonul declanșator pentru a începe
2 Apăsaţi
înregistrarea.
complet butonul declanșator din nou pentru a opri
3 Apăsaţi
filmarea.
Notă
un film. Se poate înregistra un sunet bip de la alte butoane, cum ar fi rotiţa de navigare sau
cursorul W/T (Zoom).
x Vizualizarea filmelor
1 Apăsaţi butonul
(Redare) și apăsaţi B (următor)/b (anterior) pe butonul
de control pentru a alege un film.
2 Apăsaţi z.
Apăsaţi z din nou pentru a face pauză. Apăsaţi b/B pentru a derula rapid
înapoi/înainte și apăsaţi V pentru a afișa panoul de control.
Utilizarea funcţiilor de fotografiere
• Este posibil ca sunetul de funcţionare a obiectivului să se înregistreze atunci când realizaţi
Panou de control
Buton
Funcţii disponibile
Derulare înapoi
Redare/Pauză
Repede înainte
Redare lentă
Control volum
Închidere panou de control
45RO
x Dimensiune imagine
Cu cât dimensiunea imaginii e mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai
ridicată. Cu cât este mai mare cantitatea de date utilizate pe secundă (bit rate
mediu), cu atât redarea imaginii este mai lină.
Dimensiunea imaginii filmului
Bit rate mediu
Ghid de utilizare
1440×1080 (fin)
12 Mbps
Filmaţi la calitate înaltă pentru redarea pe
HDTV (1080)
1440×1080 (standard)
7 Mbps
Filmaţi la calitate standard pentru redarea
pe HDTV (1080)
1280×720
6 Mbps
Filmaţi la calitate standard pentru redarea
pe HDTV (720)
3 Mbps
Filmaţi la o dimensiune imagine pentru
încărcarea pe internet
VGA
x Durata maximă de înregistrare
Tabelul de mai jos afișează cu aproximaţie duratele maxime de înregistrare.
Acestea reprezintă duratele totale pentru toate fișierele film. Filmarea continuă
este posibilă pentru aproximativ 29 minute.
(Unităţi: oră : minut : secundă)
Capacitate Memoria
internă
Dimensiune
Aprox.
11 MB
„Memory Stick Duo” formatat cu acest aparat foto
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1440×1080 (fin)
–
–
0:05:00
0:10:20
0:21:10
0:41:50 1:24:50
2:52:30
1440×1080 (standard)
–
0:03:50
0:08:20
0:17:20
0:35:40
1:10:30 2:22:20
4:49:40
5:38:00
1280×720
VGA
–
0:00:10
0:04:40
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10 2:46:10
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50 5:07:00 10:24:10
Note
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de filmare și suportul de
înregistrare.
• Durata de filmare continuă diferă în funcţie de condiţiile de fotografiere (temperatură
etc.). Valoarea de mai sus se bazează pe o luminozitate a ecranului setată la [Normal].
• Filmele cu dimensiunea setată pe [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] sau [1280×720]
pot fi înregistrate numai pe un „Memory Stick PRO Duo”.
• Dimensiunea unui fișier film este limitată la aprox. 2 GB. În timpul înregistrării,
înregistrarea filmului se oprește înainte să atingă 29 de minute când dimensiunea fișierului
atinge aprox. 2 GB.
46RO
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Vizualizarea unei imagini mărite (Redare cu
zoom)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
mișcaţi cursorul (Redare cu
zoom) în partea T.
Imaginea este mărită de două ori faţă
de dimensiunea anterioară, în centrul
imaginii.
mărimii de zoom și a
2 Ajustarea
poziţiei.
Cursor (Redare cu zoom): Face zoom
înainte, prin deplasare spre partea T. Face
zoom înapoi, prin deplasare spre partea W.
v/V/b/B pe butonul de control: Ajustează
poziţia.
Căutarea unei imagini (Index imagini)
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
mișcaţi cursorul
partea W.
•
(Index) în
Utilizarea funcţiilor de vizualizare
Afișează aria de afișare
a întregii imagini
Mișcaţi cursorul
(Index) din nou
pentru a afișa un ecran index cu și mai
multe imagini.
Alegeţi o imagine cu v/V/b/B
2 de
pe butonul de control.
•
Pentru a reveni la ecranul cu o
singură imagine, apăsaţi z.
47RO
Alegerea formatului de afișare (Mod
vizualizare)
Vă permite să alegeţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor multiple
utilizând „Memory Stick Duo”.
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Mod vizualizare)
2 Alegeţi
cu v/V/b/B pe butonul de
control t modul dorit t z.
(Vizualizare dată): Afișează
imaginile după dată.
(Vizualiz. eveniment): Analizează
datele fotografiilor și frecvenţa, organizează automat imaginile în grupuri și
le afișează.
(Favorite): Afișează imaginile înregistrate ca Favorite.
(Vizualizare folder): Afișează și organizează imaginile după foldere.
Notă
• Când nu puteţi reda imaginile înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi imaginile în
[Vizualizare folder].
48RO
Ștergere imagini
Ștergere imagini
butonul
(Redare)
1 Apăsaţi
pentru a afișa o imagine, apoi
apăsaţi butonul
(Șterge).
Buton
v/V de pe butonul de
2 Apăsaţi
control pentru a alege setarea
(Șterge)
Buton MENU
dorită.
Toate din interval temporal: Puteţi
șterge toate imaginile din intervalul
datei afișate. În funcţie de Mod
vizualizare, acest element va fi [Toate
din acest folder], [Toate din eveniment], [Toate din acest grup] sau [Toate
except. imag. princ.].
Imagini multiple: Puteţi alege și șterge imagini multiple. Alegeţi imaginile,
apăsaţi z, apoi apăsaţi butonul MENU pentru a șterge.
Această imagine: Puteţi șterge imaginea curent afișată.
Ieșire: Anulează ștergerea.
Puteţi șterge toate datele stocate pe „Memory Stick Duo” sau pe memoria internă.
Dacă un „Memory Stick Duo” este introdus, toate datele stocate pe „Memory Stick
Duo” sunt șterse. Dacă niciun „Memory Stick Duo” nu este introdus, toate datele din
memoria internă sunt șterse. Formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv
imaginile protejate, iar datele nu pot fi recuperate.
1 Apăsaţi butonul MENU.
2 Alegeţi
(Setări) cu V de pe butonul de control, apoi apăsaţi z.
3 Alegeţi
(Instrument „Memory Stick”) sau
(Instrument memorie int.) cu v/V/b/B
t [Format] t z.
4 Alegeţi [OK], apoi apăsaţi z.
Ștergere imagini
zȘtergere toate imaginile (Format)
49RO
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
aparatul foto la televizor cu ajutorul cablului
1 Conectaţi
pentru terminalul multifuncţional (livrat).
La mufele de
intrare audio/video
La conectorul multiplu
Cablu pentru terminalul multifuncţional
Notă
• Setarea Ieșire video este fixată pe modul NTSC din fabrică, pentru a vă permite să vă
bucuraţi de o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu apar deloc sau apar instabile pe
televizor, aceasta se poate datora faptului că utilizaţi un televizor exclusiv PAL. Încercaţi să
comutaţi setarea Ieșire video pe PAL (pagina 64).
zVizualizarea imaginilor pe un televizor HD (Înaltă definiţie)
Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto prin conectarea aparatului foto la
un televizor HD (Înaltă definiţie) cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat) sau al
unui Cablu adaptor de ieșire HD (se vinde separat).
Dacă utilizaţi cablul HDMI:
• Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Setări principale) t [Rezoluţie HDMI] t
[Auto] sau [1080i].
• Utilizaţi un cablu HDMI cu logo-ul HDMI.
Dacă utilizaţi Cablul adaptor de ieșire HD:
(Setări) t
(Setări principale) t [COMPONENT] t
[HD(1080i)].
• Utilizaţi un Cablu adaptor de ieșire HD compatibil Type2d.
• Apăsaţi MENU t
50RO
Imprimarea imaginilor statice
Dacă deţineţi o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi imprima imagini cu
ajutorul procedurii următoare.
Mai întâi, setaţi aparatul foto pentru a permite conectarea USB dintre aparatul
foto și imprimantă.
aparatul foto la imprimantă cu ajutorul cablului
1 Conectaţi
pentru terminalul multifuncţional (livrat).
imprimanta.
2 Porniţi
După realizarea conexiunii, pe ecranul LCD apare indicatorul
.
Apăsaţi MENU t
(Imprimare)
3 cu
v/V/b/B de pe butonul de
control t mod dorit t z.
(Această imagine): Imprimaţi
imaginea afișată curent.
(Imagini multiple): Apăsaţi b/B
pentru a afișa imaginea, apoi z.
Buton MENU
elementul de setare dorit, apoi [OK] t z.
4 Alegeţi
Imaginea este imprimată.
Note
din
(Setări principale) la [PictBridge].
• În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile panoramice să nu poată fi imprimate.
zImprimarea la un magazin
Nu puteţi imprima imagini stocate pe memoria internă la un magazin de imprimare,
direct din aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un „Memory Stick Duo”, apoi duceţi
„Memory Stick Duo” la magazinul de imprimare.
Cum să copiaţi: Apăsaţi MENU t
(Setări) t
(Instrument „Memory Stick”) t
[Copiază] t [OK].
Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă magazinului dvs. care oferă servicii de
imprimare.
Conectarea la alte dispozitive
• Dacă a fost imposibilă conectarea la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat [Conectare USB]
51RO
zAfișarea datei pe imagini
Acest aparat foto nu are o funcţie de afișare a datei pe imagini. Motivul este prevenirea
duplicării datei în timpul imprimării fotografiei.
Imprimarea la un magazin:
Puteţi cere ca imaginile să fie imprimate cu data pe ele. Pentru informaţii suplimentare,
adresaţi-vă unui magazin care oferă servicii de imprimare.
Imprimarea acasă:
Conectaţi la o imprimantă compatibilă PictBridge și apăsaţi butonul MENU, apoi setaţi
[Imprimare] t [Dată] la [Dată] sau [Ziua și ora].
Afișarea datei pe imagini utilizând PMB:
Cu ajutorul aplicaţiei software „PMB” furnizate, instalate pe un PC (pagina 54), puteţi
suprapune direct data pe imagine. Totuși, de notat faptul că atunci când se imprimă
imaginile cu data suprapusă, data este posibil să fie duplicată în funcţie de setările
imprimantei. Pentru informaţii suplimentare privind „PMB”, consultaţi „PMB Guide”
(pagina 55).
52RO
Utilizarea aparatului foto împreună cu un
computer
x Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”
Vă puteţi bucura de imaginile înregistrate mai mult ca oricând cu ajutorul
aplicaţiei software și „PMB” este inclus pe un CD-ROM (livrat).
Există mai multe funcţii, în plus faţă de cele afișate mai jos, pentru a vă bucura de
imaginile dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „PMB Guide”
(pagina 55).
Importaţi în
computer
Calendar
Media service
Încărcarea imaginilor în media
service.
Vizualizarea imaginilor
într-un calendar.
CD/DVD
Imprimarea imaginilor
cu ștampilă cu data.
Crearea unui disc utilizând o
unitate de înregistrare CD
sau o unitate de înregistrare
DVD.
Exportaţi în
aparatul
foto
Conectarea la alte dispozitive
Imprimare
Exportarea imaginilor în „Memory
Stick Duo” și vizualizarea lor.
Notă
• „PMB” nu este compatibil cu computerele Macintosh.
53RO
x Pasul 1: Instalarea „PMB” (livrat)
Puteţi instala softul (livrat) utilizând procedura următoare. Când instalaţi „PMB”,
este instalat de asemenea și „Music Transfer”.
• Intraţi cu drepturi de Administrator.
1 Verificaţi mediul computerului.
Mediu recomandat pentru utilizarea „PMB” și „Music Transfer”
Sistem de operare (pre-instalat): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
Procesor: Pentru redarea/editarea imaginilor statice: Intel Pentium III 800
MHz sau mai rapid
Pentru redarea/editarea filmelor de înaltă definiţie:
[1440×1080 (fin)]: Intel Core Duo 2,0 GHz sau mai rapid/ Intel Core 2 Duo
1,66 GHz sau mai rapid
[1440×1080 (standard)]: Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai rapid/ Intel Core
Duo 1,66 GHz sau mai rapid/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea filmelor de înaltă
definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard Disk (Spaţiu pe disc necesar pentru instalare): Aproximativ
500 MB
Afișaj: Rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai mare
Memorie video: 32 MB sau mai mare (Recomandat: 64 MB sau mai mare)
*1 Ediţiile pe 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
2 Porniţi
CD-ROM.
Apare ecranul meniului instalării.
clic [Install].
3 Faceţi
Apare ecranul „Choose Setup
Language”.
instrucţiunile de pe ecran pentru a termina
4 Urmaţi
instalarea.
5 Scoateţi CD-ROM după terminarea instalării.
54RO
x Pasul 2: Importarea imaginilor în computer cu ajutorul „PMB”
un acumulator încărcat complet în aparatul foto,
1 Introduceţi
apoi apăsaţi butonul
(Redare).
aparatul foto la computerul dvs.
2 Conectaţi
„Se conectează...” apare pe ecranul aparatului foto.
1 La o mufă USB
2 La conectorul
multiplu
Cablu pentru terminalul
multifuncţional
•
este afișat pe ecran în timpul sesiunii de comunicare. Nu operaţi asupra
computerului în timp ce indicatorul este afișat. Când indicatorul se schimbă la
, puteţi utiliza din nou computerul.
clic pe butonul [Import].
3 Faceţi
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „PMB Guide”.
x Pasul 3: Vizualizarea „PMB Guide”
lucru.
•
Pentru a accesa „PMB Guide” din meniul
start: Faceţi clic pe [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Note
Conectarea la alte dispozitive
dublu clic pe pictograma
1 Faceţi
(PMB Guide) de pe spaţiul de
• Nu deconectaţi cablul pentru terminalul multifuncţional din aparatul foto în timp ce
aparatul foto funcţionează sau în timp ce „Se accesează...” apare pe ecranul aparatului foto.
Acest lucru poate deteriora datele.
• Când utilizaţi un acumulator cu autonomie rămasă scăzută, este posibil să nu puteţi
transfera datele sau datele pot fi deteriorate. Se recomandă utilizarea Adaptorului CA (se
vinde separat).
55RO
x Utilizarea aparatului foto împreună cu computerul dvs.
Macintosh
Puteţi copia imagini în computerul dvs. Macintosh. Totuși, „PMB” nu este
compatibil. Când imaginile sunt exportate în „Memory Stick Duo”, vizualizaţi-le
în [Vizualizare folder].
Puteţi instala „Music Transfer” pe computerul dvs. Macintosh.
Mediu recomandat al computerului
Următorul mediu este recomandat pentru un computer conectat la aparatul foto.
Mediu recomandat pentru importarea imaginilor
Sistem de operare (pre-instalat): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 până la
v10.5)
Mufă USB: Furnizată ca standard
Mediu recomandat pentru utilizarea „Music Transfer”
Sistem de operare (pre-instalat): Mac OS X (v10.3 până la v10.5)
Memorie: 64 MB sau mai mare (este recomandat 128 MB sau mai mare)
Hard Disk (Spaţiu pe disc necesar pentru instalare): Aproximativ 50 MB
56RO
Schimbare setări aparat foto
Schimbare sunete de funcţionare
Puteţi seta sunetul produs atunci când operaţi asupra aparatului foto.
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Setări) cu V de pe
2 Alegeţi
butonul de control, apoi
apăsaţi z.
(Setări principale) cu v/V/b/B de pe butonul de
3 Alegeţi
control, apoi apăsaţi [Bip] t modul dorit t z.
Declanșator: Pornește sunetul declanșatorului când apăsaţi butonul
declanșator.
Înalt/Jos: Pornește sunetul bip/declanșator când apăsaţi butonul de control/
declanșator. Dacă doriţi să reduceţi volumul, alegeţi [Jos].
Dezactivat: Oprește sunetul bip/declanșator.
Schimbare setări aparat foto
57RO
Setarea butonului personalizat
Puteţi seta funcţia utilizată în mod obișnuit, alegând între Declanșator zâmbet,
Balans de alb sau Mod măsurare, pe butonul personalizat și efectua setări cu
ușurinţă în timpul fotografierii. Setarea implicită pentru butonul personalizat este
[Declanșator zâmbet].
1 Apăsaţi butonul MENU.
Buton MENU
(Setări) cu V de pe
2 Alegeţi
butonul de control, apoi
apăsaţi z.
Alegeţi
(Setări fotografiere) cu v/V/b/B t [Buton
3 personalizat]
t modul dorit t z.
Declanșator zâmbet: Fotografiază utilizând Declanșator zâmbet (setare
implicită).
Balans de alb: Afișează ecranul de setare Balans de alb.
Mod măsurare: Afișează ecranul de setare Mod măsurare.
Notă
• Butonul personalizat este fixat pe [Declanșator zâmbet] în
Mod demo.
58RO
(Fotografiere facilă) și
Utilizarea elementelor MENU
Afișează funcţiile disponibile pentru o setare ușoară când aparatul foto este în
modul fotografiere sau redare. Doar elementele care sunt disponibile pentru
fiecare mod sunt afișate pe ecran.
(Setări) t
[Setări principale] t [Iniţializare] pentru a iniţializa
Alegeţi
setările la setarea implicită.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul meniului.
Buton MENU
elementul de meniu
2 Alegeţi
dorit cu ajutorul v/V/b/B de
pe butonul de control. În
timpul redării, confirmaţi prin
apăsarea z.
3 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul meniului.
Schimbare setări aparat foto
59RO
x MENU în modul fotografiere
Element
Descriere
Mod realizare film
Schimbă setarea în funcţie de scena selectată atunci când filmaţi.
Direcţie fotografiere
Setează direcţia deplasării aparatului foto.
Dimens. imag.
Setează dimens. imag.
(
(
Auto/
Sensibilitate înaltă)
Dreapta/
(
/
(
Standard/
(
/
Stânga/
/
/
Sus/
/
Jos)
/
)
Lat)
1440×1080 (fin)/
1440×1080 (standard)/
1280×720/
VGA)
Balans de alb
Ajustează tonurile culorilor la condiţiile de iluminare
înconjurătoare.
(
Auto/
Zi/
Înnorat/
Lumină fluorescentă 1,
Lumină fluorescentă 2,
Lumină fluorescentă 3/
n Incandescent/
Bliţ/
O apăsare/
Setează o apăsare)
Mod măsurare
Setează porţiunea subiectului care va fi măsurată pentru
determinarea expunerii.
Setare variaţie expunere
Setează fotografierea cu Variaţie expunere.
(
(
Multi/
Centru/
Punct)
EXP±0.3/
EXP±0.7/
Mod culoare)
EXP±1.0/
Balans de alb/
Recunoaștere scenă
Detectează automat condiţiile de fotografiere apoi efectuează
fotografia.
Sensibilitate detect.
zâmbet
Setează nivelul sensibilităţii de detectare a zâmbetului.
Detecţie feţe
Alege prioritatea subiectului pentru ajustarea focalizării când
utilizaţi Detecţie feţe.
(
(
Auto/
Avansat)
Zâmbet larg/
(
Dezactivat/
adult)
Zâmbet normal/
Auto/
Zâmbet ușor)
Prioritate copil/
Intensitate bliţ
Ajustează cantitatea de lumină a bliţului.
Reducere ochi închiși
Setează funcţia Reducere ochi închiși.
Reducere efect ochi roșii
Setează reducerea fenomenului ochi roșii.
DRO
Optimizează luminozitatea și contrastul.
Reducere zgomot
Ajustează rezoluţia imagini și echilibrarea zgomotului.
Prioritate
(–2.0EV la +2.0EV)
(
(
(
(
60
RO
Auto/
Auto/
Dezactivat)
Activat/
Dezactivat/
–/
Dezactivat)
DRO standard/
Standard/
+)
DRO plus)
Element
Descriere
Mod culoare
Schimbă intensitatea imaginii sau adaugă efecte speciale.
Filtru culoare
Adaugă efecte de culoare, ca și când aţi folosi un filtru de culori.
(
(
Normal/
Intens/
Real/
Dezactivat/
Roșu/
Cald/
Rece)
Verde/
Saturaţie culoare
Ajustează luminozitatea imaginii.
Contrast
Ajustează contrastul imaginii.
Claritate
Ajustează claritatea imaginii.
SteadyShot
Alege modul anti-neclaritate.
(
(
(
(
(Setări)
–/
–/
–/
Standard/
Alb-negru)
Albastru/
+)
Standard/
+)
Standard/
Fotografiere/
Sepia/
+)
Continuu/
Dezactivat)
Schimbă setările aparatului foto.
x MENU în mod vizualizare
Element
Descriere
(Prezentare imagini)
Redă imaginile în succesiune împreună cu efecte și muzică.
(Listă date)
Alege lista cu data de redare.
(Listă evenimente)
Alege grupul eveniment pentru redare.
(
(Mod vizualizare)
Prezentare imag. cu muzică)
Schimbă Mod vizualizare.
(
(Filtrează după feţe)
Redare continuă/
Vizualizare dată/
Vizualizare folder)
Vizualiz. eveniment/
Favorite/
Redă imagini filtrate care îndeplinesc anumite condiţii.
(
Dezactivat/
Zâmbete)
Toţi oamenii/
Copii/
Copii mici/
Setaţi ca imaginile în rafală să apară pe ecran.
(Adaugă/Șterge
Favorite)
Adaugă imagini în Favorite sau șterge imagini din Favorite.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Ad. toate din
interv. temp.*/
Șterge tot din interv. temp.*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare Mod vizualizare.
(Afișare grup rafală)
Selectează modul de afișare a imaginilor în rafală pe ecran.
(Retușează)
Retușează imagini statice.
(
Afișare numai imag. princ./
Afișare toate)
Schimbare setări aparat foto
(Modif. imag.
princ.)
(
Decorare/
Corectează efect ochi roșii/
Anulează
mascarea/
Contur șters/
Culoare parţială/
Obiectiv
superangular/
Accentuare iluminare/
Neclaritate radială/
Retro/
Feţe fericite)
61RO
Element
Descriere
(Redimens.
multifuncţională)
Schimbă dimens. imag. în funcţie de utilizare.
(Șterge)
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Șterge imagini.
(
Această imagine/
Imagini multiple/
Toate din
interval temporal*)
* Textul afișat diferă în funcţie de fiecare Mod vizualizare.
(Protejează)
Previne ștergerea accidentală.
(
Această imagine/
Imagini multiple)
Adaugă un marcaj comandă de imprimare imaginii pe care doriţi să
o imprimaţi „Memory Stick Duo”.
(
Imagini multiple)
Imprimă imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile
PictBridge.
(Rotește)
Rotește o imagine statică.
(
(Selectează folder)
(Setări)
62RO
Această imagine/
(Imprimare)
Această imagine/
Imagini multiple)
Alege folderul pentru vizualizarea imaginilor.
Schimbă alte setări în afara celor de fotografiere.
Utilizarea elementelor
(Setări)
Puteţi schimba setările implicite ale aparatului foto.
(Setări fotografiere) sunt afișate doar când setările au fost introduse din
modul fotografiere.
butonul MENU pentru a
1 Apăsaţi
afișa ecranul meniului.
Buton MENU
(Setări) cu V de
2 Selectaţi
pe butonul de control și
confirmaţi apăsând pe z.
elementul dorit cu v/V/b/B de pe butonul de control,
3 Alegeţi
apoi apăsaţi z.
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a dezactiva ecranul de setare.
Schimbare setări aparat foto
63RO
Categorie
Element
Descriere
(Setări
fotografiere)
Sursă luminoasă AF
Sursa luminoasă AF oferă lumină de umplere
pentru a focaliza cu ușurinţă pe un subiect în
întuneric.
Caroiaj
Setează afișarea sau nu a reţelei de linii pe ecran.
Zoom digital
Selectează modul de zoom digital.
Obiectiv conversie
Setează pentru determinarea focalizării
corespunzătoare când se atașează o lentilă de
conversie.
(Setări
principale)
64RO
Sincronizare bliţ
Selectează temporizarea bliţului.
Orientare automată
Când aparatul foto este rotit pentru a fotografia
un portret (vertical), acesta înregistrează poziţia
sa și afișează imaginea în poziţia portret.
Revizualiz.
automată
Afișează imaginea înregistrată pe ecran pentru
aproximativ două secunde imediat după
fotografiere.
Focalizare extinsă
Afișează dublu partea din centrul imaginii atunci
când se folosește Focalizare manuală.
Buton personalizat
Setează funcţia dorită pentru butonul
personalizat.
Bip
Alege sau dezactivează sunetul produs atunci
când operaţi asupra aparatului foto.
Language Setting
Alege limba utilizată pentru elementele de
meniu, avertismente și mesaje.
Ghid funcţionare
Alege afișarea sau nu a ghidului de funcţionare
când operaţi asupra aparatului foto.
Iniţializare
Iniţializează setările la setarea lor implicită.
Mod demo
Setează vizualizarea demonstraţiei Declanșator
zâmbet și Recunoaștere scenă.
Rezoluţie HDMI
Setează rezoluţia care va fi transmisă unui
televizor atunci când aparatul foto este conectat
la un televizor de înaltă definiţie.
CONTROL
PT.HDMI
Vă permite să acţionaţi aparatul foto cu ajutorul
telecomenzii televizorului, atunci când aparatul
foto este conectat la un televizor compatibil
„BRAVIA” Sync.
COMPONENT
Alege ieșirea tipului semnalului video în funcţie
de televizorul conectat.
Ieșire video
Alege ieșirea semnalului video în funcţie de
sistemul televizorului color a echipamentului
video conectat.
Zoom pe tot ecranul
Redă imagini statice în format 4:3 sau 3:2 ca
format 16:9 pe un televizor HD (Definiţie înaltă).
Categorie
Element
Descriere
(Setări
principale)
Conectare USB
Alege modul USB când se conectează aparatul
foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge utilizând cablul pentru
terminalul multifuncţional.
Descarcă muzică
Schimbă fișierele cu muzică utilizând „Music
Transfer”.
Format muzică
Șterge fișierele cu muzică de fundal stocate în
aparatul foto.
Format
Formatează „Memory Stick Duo”.
Creează folder
REC.
Creează un folder în „Memory Stick Duo” pentru
înregistrarea imaginilor.
Modif. folder REC.
Schimbă folderul utilizat în mod curent pentru
înregistrarea imaginilor.
Șterg. folder REC
Șterge folderele din „Memory Stick Duo”.
Copiază
Copiază toate imaginile din memoria internă în
„Memory Stick Duo”.
Număr fișier
Alege metoda utilizată pentru atribuirea
numerelor de fișier imaginilor.
Format
Formatează memoria internă.
Număr fișier
Alege metoda utilizată pentru atribuirea
numerelor de fișier imaginilor.
(Instrument
„Memory Stick”)
(Instrument
memorie int.)
(Setări ceas)
Setare zonă
Ajustează ora la ora locală a zonei alese.
Setare dată și oră
Setează data și ora.
Schimbare setări aparat foto
65RO
Altele
Mai multe detalii despre aparatul foto
(„Manual de utilizare a Cyber-shot”)
„Manual de utilizare a Cyber-shot” unde sunt explicate în detaliu instrucţiuni
privind utilizarea aparatului foto, este inclus în CD-ROM (livrat). Faceţi referire
la manual pentru instrucţiuni aprofundate privind funcţiile variate ale aparatului
foto.
• Vă este necesar Adobe Reader pentru a putea citi „Manual de utilizare a Cybershot”. Dacă nu îl aveţi instalat pe computer îl puteţi descărca de pe pagina:
http://www.adobe.com/
x Pentru utilizatorii de Windows
computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
1 Porniţi
CD-ROM.
clic pe „Manual de
2 Faceţi
utilizare a Cyber-shot”.
„Ghid Instructiv pentru Cyber-shot”, ce
conţine informaţii privind accesoriile
pentru aparatul foto, este instalat în
același timp.
„Manual de utilizare a Cyber-shot” din scurtătura de
3 Porniţi
pe spaţiul de lucru.
x Pentru utilizatorii de Macintosh
computerul și introduceţi CD-ROM (livrat) în unitatea
1 Porniţi
CD-ROM.
folderul [Handbook] și copiaţi „Handbook.pdf” din
2 Alegeţi
folderul [RO] în computerul dvs.
3 După ce aţi copiat, faceţi dublu clic pe „Handbook.pdf”.
66RO
Lista pictogramelor afișate pe ecran
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi schimba afișajul ecranului utilizând DISP (afișaj ecran) de pe butonul de
control (pagina 29).
În timp ce înregistraţi imagini
statice
A
Afișaj
Indicaţie
Autonomie rămasă
Avertisment nivel scăzut
acumulator
Dimens. imag.
• Pictogramele sunt limitate în modul
(Fotografiere facilă).
Selectare scenă
În timp ce înregistraţi filme
În timpul redării
Comutator mod
(Autoreglare inteligentă,
Programare auto, Timp
de expunere Fotografiere
prioritate, Fotografiere
cu deschiderea
diafragmei, Fotografiere
cu expunere manuală,
Seara, fără trepied, Antineclaritate în mișcare,
Foto panoramică prin
balans)
Mod realizare film
Balans de alb
SteadyShot
Altele
Mod măsurare
Avertisment vibraţie
Recunoaștere scenă
Pictogramă Recunoaștere
scenă
DRO
Reducere zgomot
67RO
Afișaj
Indicaţie
Filtru culoare
B
Afișaj
Indicaţie
z
Blocare AE/AF
ISO400
Număr ISO
NR timp de expunere
mare
Saturaţie culoare
Contrast
Claritate
125
Timp de expunere
F3.5
Deschiderea diafragmei
+2.0EV
Valoare expunere
Indicator cadru
determinare distanţă AF
Indicator Sensibilitate
detect. zâmbet
Macro
Redimensionare zoom
Mod culoare
PictBridge se conectează
Mod vizualizare
REC
Stand-by
Înregistrarea unui film/
Așteptare film
0:12
Durata înregistrare (m:s)
101-0012
Folder-număr fișier
2009 1 1
9:30 AM
Data/ora înregistrată a
imaginii redate
z STOP
z PLAY
Ghid de funcţionare
pentru redare imagine
bB BACK/
NEXT
Alegere imagini
V VOLUME
Ajustare volum
Semimanual
Afișare grup rafală
Focalizare manuală
Imagine principală din
grupul de imagini în
rafală
Bară Focalizare manuală
Filtrează după feţe
Favorite
Protejează
Comandă imprimare
(DPOF)
Export PMB
Redare cu zoom
68RO
C
Afișaj
D
Indicaţie
Afișaj
Folder redare
Indicaţie
Temporizator
Folder înregistrări
C:32:00
Afișaj cu auto
diagnosticare
96
Numărul de imagini ce
pot fi înregistrate
12/12
Număr imagine/Numărul
de imagini înregistrate în
folderul selectat
Avertisment
supraîncălzire
100Min
Durata de înregistrare
Detecţie feţe
Înregistrare/Suport de
redare („Memory Stick
Duo”, memoria internă)
Rafală/Variaţie expunere
Destinaţie
Obiectiv conversie
Fișier de gestionare plin
Schimbarea folderului
Setare variaţie expunere
Sursă luminoasă AF
Reducere efect ochi roșii
Cadru determinare
distanţă AF
Mod măsurare
Mod Bliţ
Încărcare bliţ
Balans de alb
Ţintă măsurare în punct
ISO400
Număr ISO
+2.0EV
Valoare expunere
500
Timp de expunere
F3.5
Deschiderea diafragmei
PictBridge se conectează
N
Redare
Bară redare
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Afișare latitudine și
longitudine
Histogramă
•
apare când afișarea
histogramei este
dezactivată.
Altele
Volum
69RO
Ghid de depanare
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi soluţiile următoare.
1 Verificaţi elementele de mai jos și faceţi referire la „Manual de
utilizare a Cyber-shot” (PDF).
Dacă un cod cum ar fi „C/E:ss:ss” apare pe ecran, faceţi referire la
„Manual de utilizare a Cyber-shot”.
2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi aproximativ un minut,
reintroduceţi acumulatorul, apoi porniţi alimentarea.
3 Apăsaţi butonul RESET cu ajutorul unui obiect cu vârful ascuţit și
porniţi alimentarea (pagina 11).
Dacă efectuaţi operaţia de mai sus, setarea datei și orei este ștearsă.
4 Contactaţi furnizorul dvs. Sony sau service-ul autorizat Sony.
Despre repararea aparatelor foto cu memorie internă sau cu funcţie inclusă fișiere
muzică, datele din cameră pot fi verificate ca necesitate minimă pentru a verifica
și îmbunătăţi simptomele de nefuncţionare. Sony nu va copia sau salva niciuna din
acele date.
Acumulator și alimentare
Acumulatorul nu poate fi introdus.
• Introduceţi acumulatorul corect prin împingerea cursorului de scoatere a
acumulatorului (pagina 14).
Aparatul foto nu pornește.
• După introducerea acumulatorului în aparatul foto, pornirea aparatului foto poate
dura câteva momente.
• Introduceţi corect acumulatorul (pagina 14).
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat (pagina 12).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
• Utilizaţi un acumulator recomandat.
70RO
Alimentarea se oprește brusc.
• În funcţie de aparatul foto și temperatura acumulatorului, alimentarea se poate opri
automat pentru a proteja aparatul foto. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul
LCD înainte ca alimentarea să fie oprită.
• Dacă nu operaţi asupra aparatului foto pentru aproximativ trei minute cât timp este
pornită alimentarea, aparatul foto se oprește automat pentru a preveni uzura
acumulatorului. Porniţi din nou aparatul foto (pagina 17).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
Indicatorul autonomiei rămase este incorect.
• Încărcarea acumulatorului va fi utilizată rapid iar autonomia actuală rămasă va fi mai
scăzută decât indicatorul în următoarele cazuri:
– Când utilizaţi aparatul foto într-o locaţie extrem de caldă sau rece.
– Când utilizaţi frecvent bliţul sau zoom-ul.
– Când porniţi și opriţi aparatul foto în mod repetat.
– Când setaţi luminozitatea ecranului ridicată utilizând setările DISP (afișaj ecran).
• Intervine o discrepanţă între indicatorul de autonomie rămasă și autonomia actuală
rămasă. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta
indicaţia.
• Acumulatorul este descărcat. Introduceţi acumulatorul încărcat (pagina 12).
• Acumulatorul este golit. Înlocuiţi-l cu unul nou.
Nu puteţi încărca acumulatorul cât timp se află încă în aparatul foto.
• Nu puteţi încărca acumulatorul utilizând Adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi
încărcătorul acumulatorului (livrat) pentru a încărca acumulatorul.
Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timp ce încarcă acumulatorul.
• Scoateţi și reintroduceţi acumulatorul, asigurându-vă că este instalat corect.
• Temperatura este posibil să nu fie adecvată pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi
acumulatorul din nou în limitele adecvate de temperaturi (între 10 °C și 30 °C ).
Fotografiere/filmare
Nu se pot înregistra imagini.
• Verificaţi spaţiul liber de pe memoria internă sau „Memory Stick Duo” (paginile 31,
Altele
46). Dacă este plin, efectuaţi următoarele operaţiuni:
– Ștergeţi imaginile nenecesare (pagina 49).
– Schimbaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce se încarcă bliţul.
• Când fotografiaţi, setaţi comutatorul mod la o setare diferită de
(Mod film).
• Setaţi comutatorul mod la
(Mod film) când înregistraţi filme.
• Puteţi înregistra filme cu dimensiunea imaginii de [1440×1080 (fin)], [1440×1080
(standard)] sau [1280×720] pe „Memory Stick PRO Duo”. Când utilizaţi un suport de
înregistrare diferit de „Memory Stick PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii la
[VGA].
• Aparatul foto este în mod demonstraţie Declanșator zâmbet. Setaţi [Mod demo] la
[Dezactivat].
71RO
Nu se pot crea imagini panoramice.
• Deplasaţi aparatul foto urmând de bara de ghidare, la o viteză constantă. Nu veţi putea
crea imagini panoramice în următoarele situaţii:
– Dacă deplasaţi aparatul foto prea rapid sau prea lent.
– Dacă deplasaţi aparatul foto în altă direcţie decât cea indicată de setare.
• Dacă zdruncinaţi prea mult aparatul foto în timpul deplasării, fotografierea încetează.
Menţineţi aparatul foto ferm.
Vizualizarea imaginilor
Nu se pot reda imagini.
• Apăsaţi butonul
(Redare) (pagina 20).
• Denumirea folderului/fișierului a fost modificată pe computer.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor ce conţin imagini care au
fost procesate pe un computer sau imagini care au fost înregistrate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergeţi conexiunea USB.
• Este posibil să nu puteţi reda unele imagini stocate pe „Memory Stick Duo”
înregistrate cu alte aparate foto. Redaţi aceste imagini în Vizualizare folder
(pagina 48).
• Acest lucru este cauzat de copierea imaginilor de pe computerul dvs. pe „Memory
Stick Duo” fără utilizarea „PMB”. Redaţi aceste imagini în Vizualizare folder
(pagina 48).
72RO
Precauţii
Nu utilizaţi/depozitaţi aparatul foto
în următoarele locuri
Despre temperaturile de
funcţionare
• Într-un loc extrem de cald, rece sau umed
Aparatul dvs foto este proiectat pentru
utilizarea în intervalul de temperaturi între
0 °C și 40 °C. Nu este recomandată
fotografierea în locuri extrem de reci sau
calde care depășesc intervalul.
În locuri cum ar fi o mașină parcată în
soare, corpul aparatului foto se poate
deforma, acest lucru poate cauza o
defecţiune.
• În lumina soarelui directă sau în preajma
unui calorifer
Corpul aparatului foto se poate decolora
sau deforma și acest lucru poate produce
o defecţiune.
• Într-o locaţie unde se produc vibraţii
puternice
• În apropierea locurilor magnetice
• În locuri cu nisip sau praf
Aveţi grijă să nu intre nisip sau praf în
aparatul foto. Acest lucru poate produce
o defecţiune aparatului foto și în unele
cazuri defecţiunea nu poate fi reparată.
Despre condensarea umezelii
Dacă aparatul foto este adus direct dintrun loc rece la cald, umezeala se poate
condensa înăuntru sau în afara aparatului
foto. Această condensare a umezelii poate
produce o defecţiune aparatului foto.
Dacă apare condensarea umezelii
Opriţi aparatul foto și așteptaţi
aproximativ o oră pentru ca umezeala să se
evapore. De notat faptul că dacă încercaţi
să fotografiaţi cu umezeală în obiectiv, nu
veţi putea înregistra imagini clare.
Despre curăţare
Curăţarea ecranului LCD
Ștergeţi suprafaţa ecranului LCD cu
ajutorul unei truse de curăţare (se vinde
separat) pentru a îndepărta amprentele,
praful etc.
Curăţarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale pentru
a înlătura amprentele, praful etc.
Curăţarea suprafeţei aparatului foto
Aparatul foto are o baterie internă
reîncărcabilă pentru menţinerea datei și
orei și a altor setări chiar dacă alimentarea
este pornită sau nu.
Bateria reîncărcabilă este încărcată în
continuu atâta timp cât utilizaţi aparatul
foto. Totuși, dacă utilizaţi aparatul foto
pentru perioade scurte de timp se descarcă
gradual, iar dacă nu utilizaţi aparatul foto
deloc timp de o lună se va descărca
complet. În acest caz, asiguraţi-vă că
încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de
utilizarea aparatului foto.
Totuși, chiar dacă bateria reîncărcabilă nu
este descărcată, puteţi utiliza aparatul foto,
dar data și ora nu vor fi indicate.
Altele
Curăţaţi suprafaţa aparatului foto cu o
cârpă moale înmuiată puţin în apă, apoi
ștergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată.
Prevenirea deteriorării finisajelor sau
carcasei:
– Nu expuneţi aparatul foto la produse
chimice cum ar fi tinerul, benzina,
alcoolul, deșeuri, spray anti-gândaci, ulei
de plajă sau insecticid.
– Nu atingeţi aparatul foto cu niciun
produs de mai sus în mână.
– Nu lăsaţi aparatul foto în contact cu
cauciucul sau vinilul pentru o perioadă
lungă de timp.
Despre bateria internă
reîncărcabilă de rezervă
Metodă de încărcare a bateriei interne
reîncărcabile de rezervă
Introduceţi acumulatorul în aparatul foto și
lăsaţi aparatul foto 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
73RO
Specificaţii
Aparat foto
[Vizor]
[Sistem]
Panou: 0,5 cm (tip 0,2)
Număr total de puncte:
Echivalentul a aprox. 201 000 puncte
Dispozitiv imagine: Senzor Exmor CMOS
7,63 mm (tip 1/2,4)
Număr total de pixeli ai aparatului foto:
Aprox. 10,3 Megapixeli
Număr efectiv de pixeli ai aparatului foto:
Aprox. 9,1 Megapixeli
Obiectiv: seria G cu zoom 20×
f = 5,0 mm – 100,0 mm (28 mm – 560 mm
(echivalent 35 mm pe film))
F2.8 (W) – F5.2 (T)
Filmare (16:9): 31 mm – 620 mm
Filmare (4:3): 38 mm – 760 mm
Controlul expunerii: Expunere automată,
Prioritate timp de expunere, Prioritate
deschidere diafragmă, Expunere manuală,
Selectare scenă (10 moduri)
Balans de alb: Automat, Zi, Înnorat,
Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Bliţ, O
apăsare
Format fișier: (compatibil DCF):
Imagini statice: compatibil JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline),
compatibil DPOF
Filme: compatibil MPEG-4 AVC/H.264
(stereo)
Suport înregistrare: Memorie internă
(aprox. 11 MB), „Memory Stick Duo”
Bliţ: Rază acţiune bliţ (sensibilitate ISO
(Index expunere recomandat) setat pe
Auto):
Aprox. 0,3 m la 9,2 m (W)/
aprox. 1,5 m la 5,1 m (T)
Vizor: Vizor electric (color)
[Conectori de intrare și ieșire]
Terminal multifuncţional Type2d: (IeșireAV(SD/HD Component)/HDMI/USB):
Ieșire video
Ieșire audio (stereo)
Ieșire HDMI
Comunicare USB
Comunicare USB:
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Panou LCD: 7,5 cm (tip 3,0) unitate TFT
Numărul total de puncte: 230 400 (960 × 240)
puncte
[Alimentare, general]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil
NP-FH50, 6,8 V
Consum de energie (în timpul fotografierii,
ecran LCD pornit): 1,2 W
Temperatură de funcţionare: între 0 °C și
40 °C
Temperatură de depozitare: între –20 °C și
+60 °C
Dimensiuni:
114,5 × 82,8 × 91,8 mm (W/H/D,
exceptând protuberanţele)
Greutate (inclusiv acumulatorul NP-FH50 și
„Memory Stick Duo”): Aprox. 504 g
Microfon: Stereo
Difuzor: Monaural
Imprimare Exif: Compatibil
PRINT Image Matching III: Compatibil
PictBridge: Compatibil
Încărcător acumulator BC-VH1
Cerinţe de alimentare:
între 100 V și 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 4 W
Voltaj la ieșire: 8,4 V c.c. 0,28 A
Temperatură de funcţionare: între 0 °C și
+40 °C
Temperatură de depozitare: între –20 °C și
+60 °C
Dimensiuni: Aprox. 60 × 25 × 95 mm
(W/H/D)
Greutate: Aprox. 75 g
Acumulator reîncărcabil
NP-FH50
Acumulator utilizat: Acumulator litiu-ion
Voltaj maxim: 8,4 V c.c.
Voltaj normal: 6,8 V c.c.
Curent maxim de încărcare: 1,75 A
Tensiune maximă de incărcare: 8,4 V c.c.
Capacitate:
tipic: 6,1 Wh (900 mAh)
minm: 5,9 Wh (870 mAh)
Designul și specificaţiile se pot schimba
fără o avertizare în prealabil.
74RO
Mărci comerciale
• Următoarele mărci sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„BRAVIA”, „PhotoTV HD”, „Info
LITHIUM”
• HDMI, logoul HDMI și High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licencing LLC.
• Microsoft, Windows, DirectX și Windows
Vista sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite și/
sau în alte ţări.
• Macintosh și Mac OS sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, MMX și Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Intel Corporation.
• Adobe și Reader sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite și/sau în
alte ţări.
• În plus, sistemele și denumirile de produs
din acest manual sunt, în general, mărci
comerciale ale producătorilor. Totuși,
marcajele ™ sau ® nu sunt utilizate în
toate cazurile în acest manual.
Altele
75RO
Download PDF

advertising