Sony | VCT-1170RM | Sony VCT-1170RM 1170RM Stativ Upute za upotrebu

3-061-695-12 (1)
Tronožac s daljinskim
upravljačem
Upute za uporabu
VCT-1170RM
©2000 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Ovaj ureñaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih ureñaja klase B
prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj ureñaj stvara, koristi i
emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrañen ili ako se
ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih
komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
odreñene vrste instalacija. Ako ovaj ureñaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i
uključenjem ureñaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od
sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite ureñaj od prijemnika.
− Priključite ureñaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na
koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagoñenja koja nisu izričito
odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi ureñaja.
Uporaba ručice uz obratno držanje (gornji položaj)
(a)
(b)
A
B
C
Uporaba ručice uz normalno držanje (donji položaj)
Uporaba ručice uz obratno držanje (gornji položaj)
Oslobodite vijak za učvršćenje ručice glave tronošca.
Zakrenite ručicu glave tronošca za obratno držanje (gornji položaj).
Zategnite vijak za učvršćenje ručice glave tronošca.
Podešavanje okomitog položaja
(c)
(d)
1
2
3
Uporaba ručice uz normalno držanje (donji položaj)
Uporaba ručice uz obratno držanje (gornji položaj)
Oslobodite vijak za učvršćenje glave tronošca..
Podesite nagib ručice glave tronošca.
Zategnite vijak za učvršćenje ručice glave tronošca.
Podešavanje vodoravnog položaja
(e)
(f)
4
5
6
Uporaba ručice uz normalno držanje (donji položaj)
Uporaba ručice uz obratno držanje (gornji položaj)
Oslobodite vijak za učvršćenje glave tronošca..
Podesite kut ručice glave tronošca.
Zategnite vijak za učvršćenje ručice glave tronošca.
E Vodoravno i okomito pomicanje glave tronošca
Značajke
Vodoravno pomicanje glave tronošca
VCT-1170RM je tronožac za video kamere i ima sljedeće značajke:
• Daljinski upravljač ugrañen u ručicu tronošca omogućuje upravljanje video
kamerom (zumiranje, snimanje videa ili fotografija) koja ima kontrolni
priključak ` za daljinski upravljač. Daljinski upravljač na ručici tronošca
možete koristiti u donjem ili gornjem položaju.
• Kuglasta ručica za brzo i jednostavno podešavanje vodoravnog položaja.
• Glatko pomicanje u vodoravnom/okomitom smjeru pomoću ručice glave
tronošca s uljnim cilindrom.
• Ugrañeni protuuteg koji sprječava prevrtanje tronošca.
1
2
3
Oprez
• Nakon snimanja prebacite preklopku ručice tronošca u položaj LOCK. Ako
je ostavite u položaj STANDBY, istrošiti će se baterija.
• Kod skidanja video kamere obvezno je pridržite. Kad oslobodite ručicu za
učvršćenje video kamere, podnožje za učvršćenje se automatski odvaja od
tronošca i video kamera bi mogla ispasti ako je ne držite.
• Nakon uporabe tronošca, skinite video kameru, sklopite noge tronošca i
vratite ručicu tronošca u originalni položaj. Nikad nemojte prenositi
tronožac kad je na njega učvršćena video kamera.
Čišćenje
Očistite tronožac mekom krpom navlaženom u otopini blagog deterdženta.
Nakon uporabe tronošca na vjetrovitim mjestima uz morsku obalu, obrišite
tronožac suhom krpom.
Oslobodite vijak za vodoravno učvršćenje glave tronošca..
Podesite položaj video kamere tako da pomaknete ručicu tronošca.
Zategnite gumb za vodoravno učvršćenje glave tronošca.
Okomito pomicanje glave tronošca (podešavanje nagiba)
4
5
6
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Držač daljinskog upravljača. Utaknite priključak kad se ne koristi.
Kontrolni kabel daljinskog upravljača
Gumb za vodoravno/okomito učvršćenje glave tronošca
Vijak za učvršćenje video kamere
Klin
Podnožje za učvršćenje video kamere
Gumb za okomito učvršćenje glave tronošca
Gumb za vodoravno učvršćenje glave tronošca
Kuglasta ručica za podešavanje vodoravnog položaja
Libela
Glava tronošca
Ručica podnožja za učvršćenje kamere
Stup
Metalni prsten (sa šiljkom)
Držač noge
Preklopka pripravnog stanja za snimanje
Tipka START/STOP (prednja)
Ručica ZOOM (prednja)
Tipka PHOTO (prednja)
Tipka PHOTO (donja)
Tipka START/STOP (donja)
Ručica ZOOM (stražnja)
Preklopka FRONT/REAR
Ručica glave tronošca
Ručica za podešavanje visine noge
Uporaba tronošca
B Postavljanje tronošca
1
2
3
4
5
Skinite držač noge.
Raširite noge tronošca dok ne postane stabilan.
Oslobodite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
Podesite visinu nogu tronošca.
Učvrstite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
C Postavljanje video kamere
Prije postavljanja tronošca ugradite akumulatorsku bateriju i kasetu u video
kameru.
1 Zakrenite ručicu podnožja za učvršćenje kamere u lijevo i skinite
podnožje sa glave tronošca.
2 Poravnajte klin i vijak za učvršćenje video kamere s otvorom na donjoj
strani video kamere i čvrsto zategnite vijak.
3 Umetnite podnožje s učvršćenom video kamerom na glavu tronošca dok
se ne učvrsti. Zatim zakrenite ručicu podnožja za učvršćenje kamere u
desno da bi je zabravili.
4 Za podešavanje vodoravnog položaja video kamere:
A Oslobodite kuglastu ručicu
B Podesite nagib glave tronošca tako da se zračni mjehurić libele
pomakne unutar crvenog prstena.
C Učvrstite kuglastu ručicu.
Vodoravno i okomito pomicanje
D Podešavanje položaja ručice za vodoravno i okomito
pomicanje glave tronošca
Najprije odredite položaj u kojem želite koristiti ručicu za vodoravno/okomito
pomicanje glave tronošca u uz normalno (donji položaj) ili obratno (gornji
položaj) držanje ručice.
Najveće opterećenje
5 kg
Vodoravni kut snimanja
360 stupnjeva
Kut nagiba
90 stupnjeva prema dolje
70 stupnjeva prema gore
Noge tronošca
3 sekcije
Daljinski upravljač
Funkcija: pokretanje/zaustavljanje snimanja (START/STOP), pripravno
stanje za snimanje/blokirano, zumiranje, snimanje fotografija
(uključeno/isključeno)
Dužina kabela: Približno 420 mm
Dužina ručice glave tronošca: Približno 380 mm
Dimenzije
Najveća visina: Približno 1505 mm (noge tronošca raširene 25 stupnjeva)
Najmanja visina: Približno 700 mm (raširene noge tronošca), Približno
735 mm (sklopljene noge tronošca)
Masa
Približno 3,3 kg
Isporučeni pribor
Torbica za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Oslobodite vijak za okomito učvršćenje glave tronošca..
Podesite položaj video kamere tako da pomaknete ručicu tronošca.
Zategnite gumb za okomito učvršćenje glave tronošca.
Napomena
Nemojte podešavati protutežu pomoću vijka za vodoravno/okomito učvršćenje
glave tronošca jer bi moglo doći do oštećenja.
Podesite vodoravni i okomiti položaj tek nakon što ste oslobodili odgovarajući
vijak za učvršćenje glave tronošca.
Uporaba daljinskog upravljača
Više informacija potražite u uputama za uporabu video kamere.
Čvrsto utaknite priključak daljinskog upravljača u kontrolni priključak ` na
video kameri (F).
Ako priključak daljinskog upravljača nije čvrsto utaknut, možda nećete moći
koristiti daljinski upravljač za upravljanje video kamerom.
Prebacite preklopku napajanja na video kameri u položaj "CAMERA" i zatim
u pripravno stanje za snimanje.
F Snimanje
Utaknite priključak daljinskog upravljača u kontrolni priključak ` na
video kameri.
2 Prebacite preklopku pripravnog stanja za snimanje na ručici glave
tronošca (prednja) u položaj STANDBY. Čvrsto prebacite preklopku dok
ne klikne.
3 Odaberite daljinski upravljač na ručici glave tronošca tako da prebacite
preklopku FRONT/REAR u odgovarajući položaj.
FRONT: Kad koristite daljinski upravljač na gornjoj površini ručice glave
tronošca uz normalno držanje (donji položaj).
REAR: Kad koristite daljinski upravljač na donjoj površini ručice glave
tronošca uz obratno držanje (gornji položaj).
4 Pritisnite tipku START/STOP za početak snimanja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP.
Za nastavak snimanja, ponovo pritisnite istu tipku.
1
Dijelovi tronošca
Tehnički podaci
G Zumiranje
Pomaknite ručicu ZOOM prema T strani za telefoto snimanje (približavanje
objekta) i W strani (udaljavanje objekta). Ovisno o vrsti vaše video kamere,
ako dodatno pomaknete ručicu ZOOM, zumiranje će biti brže.
Za završetak snimanja snimanja
Prebacite preklopku pripravnog stanja za snimanje na ručici tronošca u
položaj OFF za isključenje napajanja video kamere.
H Snimanje fotografija
1
2
Lagano pritisnite tipku PHOTO i provjerite sliku (na zaslonu se pojavi
poruka "PHOTO CAPTURE").
Dublje pritisnite tipku PHOTO za snimanje slike (na zaslonu nekoliko
trenutaka trepće poruka "PHOTO REC").
Napomene
• Kod nekih video kamera nije moguće snimanje fotografija.
• Kod nekih kamera nije moguća provjera fotografije.
• Ako neko vrijeme ostavite kameru u pripravnom stanju, ona će se
automatski isključiti. Za prebacivanje u pripravno stanje, prebacite
preklopku pripravnog stanja za snimanje na ručici tronošca u položaj LOCK
i zatim ponovo u STANDBY.
Kad ne koristite daljinski upravljač
Čvrsto utaknite priključak daljinskog upravljača u držač da se priključak ne bi
oštetio.
Ovaj simbol predstavlja oznaku originalnog pribora za Sonyjeve video
proizvode.
Nakon kupnje Sonyjevih video proizvoda, Sony preporučuje kupnju pribora s
ovom oznakom "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".
Download PDF