Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-S650/S700
"Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (takoñer sadržan na
isporučenom CD-ROM-u).
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
© 2007 Sony Corporation
2-897-955-12(1)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki
put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-S650/S700
Serijski broj ____________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati ureñaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ova sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik
za kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste
sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu,
obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki
drugi izvor napajanja, pogledajte upute za
uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s
dijelovima pod opasno visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine preko ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne
preporučuje proizvoñač jer mogu nastati opasne
situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja
ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja, upotrijebite krpu
blago natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Servisiranje
Voda i vlaga
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na
mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu
za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač,
adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su
potrebnoj ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio
od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada
blokirati ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom
grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez
nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme,
odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite
antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se
ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje i
prenapona.
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili
upadne strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one
kontrole koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije – potreban
je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake
karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne
sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača)
kako bi se utvrdilo je li ureñaj siguran za
uporabu.
3
4
Prvo proitajte
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je
usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
5
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator
pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje
memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije
podataka kako ih ne bi nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 29)
prije uporabe fotoaparata.
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 29).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete
upotrebljavati medij za snimanje ili da se
slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
6
Napomene o LCD zaslonu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat neće raditi s izvučenim objektivom
kad je baterija ispražnjena. Uložite napunjenu
bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
O ilustracijama
Ilustracije upotrijebljene u ovom priručniku
prikazuju DSC-S650 ukoliko nije napomenuto
drukčije.
Sadržaj
VANE SIGURNOSNE NAPOMENE .......................................................... 2
Prvo proitajte ........................................................................................... 5
Napomene o uporabi fotoaparata ............................................................. 6
Prije početka .................................................................................8
Provjera isporuenog pribora .................................................................... 8
1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporuena) .......... 9
2 Ukljuivanje fotoaparata/podešavanje sata.......................................... 11
Jednostavno snimanje fotografija ............................................12
Pregled/brisanje slika.................................................................15
Indikatori na zaslonu..................................................................17
Promjena postavki – Menu/Setup .............................................19
Opcije izbornika ....................................................................................... 20
Opcije izbornika Setup............................................................................. 21
Uporaba računala .......................................................................22
Podr4ani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporuen) ............................................................................................... 22
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" prirunika ................. 22
Trajanje baterija i kapacitet memorije ......................................23
Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati .................. 23
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa....................................... 25
U slučaju problema ....................................................................27
Baterije i napajanje .................................................................................. 27
Snimanje fotografija/videozapisa ............................................................ 28
Pregled snimaka ...................................................................................... 28
Mjere opreza................................................................................29
Tehnički podaci ..........................................................................30
7
Prije početka
Provjera isporuenog pribora
• Baterije LR6 (veličina AA) (2)
• USB kabel (1)
• A/V kabel (1)
Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat
kako biste spriječili pad fotoaparata,
oštećenje i sl.
8
• Vrpca za nošenje (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim softverom za
Cyber-shot/"Cyber-shot Handbook") (1)
• Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Hvataljka
1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena)
Strana s
kontaktima
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory
Stick Duo" s kontaktima okrenutima
prema objektivu.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju pazeći na polaritet +/–.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 24 MB).
Baterije koje se mogu ili ne mogu upotrebljavati s fotoaparatom
Vrsta baterija
isporuene
podrane
a
a
–
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne baterije
–
a
a
ZR6 (veličina AA) oksi nikal primarne baterije
–
a
–
Manganske baterije
–
–
–
Litijske baterije*2
–
–
–
–
–
–
LR6 (veličina AA) alkalne baterije
*1
*2
*2
Ni-Cd baterije
*1
*2
punjive
NH-AA-2DB twin pack i sl.
Radni učinak se ne može jamčiti ako opadne napon ili se pojave problemi zbog naravi baterije.
9
UPOZORENJE
Baterije mogu eksplodirati ili procuriti ako se njima ne rukuje pravilno. Nemojte ih puniti,
rastavljati niti bacati u vatru. Provjerite rok uporabe otisnut na baterijama (mjesec-godina).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD
zaslonu.
Indikator
stanja baterija
Opis stanja
baterija
Kapacitet
baterija je
dostatan
Baterije su
poluprazne
Baterije su slabe.
Snimanje/reprodukcija
će se uskoro zaustaviti.
Zamijenite baterije
novima ili potpuno
napunjenim nikal-metal
hidridnim. (Indikator
upozorenja trepće).
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
• Kod uporabe alkalnih baterija/oksi nikal primarnih baterija, indikator možda neće prikazivati točno
stanje baterija.
• Kad se upotrebljava AC adapter (nije isporučen), indikator stanja baterija se ne prikazuje.
Vañenje baterija/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterija/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Indikator pristupa
• Indikator pristupa ne smije biti
uključen. Zatim jednom pritisnite
"Memory Stick Duo".
10
Baterije
Indikator pristupa
• Pripazite da vam baterije ne ispadnu.
• Nikad nemojte otvarati pokrov baterija ili
isključivati fotoaparat dok je uključen
indikator pristupa. U protivnom se mogu
uništiti podaci.
2 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Kontrolni kotačić
Kontrolne tipke
1 Odaberite ! pomoću kontrolnog kotačića i zatim pritisnite tipku POWER.
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) (str. 19).
Kad se isključi fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja pojavit će se izbornik Clock Set.
• Ako se fotoaparat napaja na baterije i ne rukujete njime približno tri minute, fotoaparat se
automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija (funkcija Auto power-off).
11
Jednostavno snimanje fotografija
Okidač
Kontrolni kotačić
Tipka DISP
Preklopka zuma (W/T)
Kontrolne tipke
Navoj za stativ (dolje)
Tipka ./B
(veličina slike)
1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.
Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3 Snimajte pritiskom na okidač.
Fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za
izoštravanje.
Indikator AE/AF lock
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno),
oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i
stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Čuje se zvuk zatvarača
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
12
Odabir načina snimanja
fotografija
Kontrolnim kotačićem odaberite željeni
način.
!
Automatsko
podešavanje
P
Programirano Omogućuje snimanje uz
automatsko podešavanje
snimanje
Omogućuje jednostavno
snimanje uz automatsko
podešavanje.
ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).
Takoñer možete odabrati
različite postavke iz
izbornika.
s
High
Sensitivity
Snimanje fotografija
bez bljeskalice čak i uz
slabije osvjetljenje.
Y
Soft Snap
Snimanje kože osobe uz
topao efekt.
3
Twilight
Portrait
Snimanje oštrih fotografija osoba na tamnim
mjestima bez gubitka
noćnog ozračja.
2
Twilight
Snimanje noćnih prizora
bez gubitka noćnog
ozračja.
4
Landscape
Snimanje uz izoštravanje
udaljenih objekata.
E Beach
Snimanje na obali mora
ili jezera uz pravilno
snimanje plavetnila
vode.
D
Jasnije snimanje bijelih
prizora na snijegu.
Snow
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku v (()
dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla
(standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim
mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je iskljuena.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku B (*) više puta
za odabir željene opcije.
(Bez indikatora): Makro snimanje iskljueno
\ : Ukljueno makro snimanje (W strana: Priblino
5 cm ili dalje od objektiva, T strana: Priblino 35 cm
ili dalje od objektiva
f e Uporaba zuma
Pritisnite preklopku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat
prelazi na digitalni zum.
• Nije moguće zumiranje tijekom snimanja
videozapisa.
13
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ())
za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
E : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
D : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
$ EV (Ručno podešavanje
ekspozicije)
Pritisnite kontrolnu tipku b ($), zatim
pritisnite v/V za podešavanje ekspozicije.
Broj snimljenih fotografija i
vrijeme snimanja videozapisa
Broj snimljenih fotografija i vrijeme
snimanja videozapisa ovise o odabranoj
veličini slike.
Fotografije
Maksimalan broj fotografija za snimanje
Videozapisi
Maksimalno vrijeme snimanja
Prema +: Svjetlija slika
Prema –: Tamnija slika
Za isključivanje skale podešavanja EV,
ponovno pritisnite tipku b.
./B Promjena veličine slike
Pritisnite ./B (veličina slike) i zatim
pritisnite v/V za odabir veličine slike.
Za isključivanje izbornika Image Size,
ponovno pritisnite tipku ./B.
Fotografije
14
Veliina slike
Smjernice
>: 7M
Ispis do formata A3/11T17"
;: 3:2
Odgovara formatu 3:2
B: 5M
Ispis do formata A4/8T10"
@: 3M
Ispis do 13T18 cm/5T7"
v: 2M
Ispis do 10T15 cm/4T6"
A: VGA
Za slanje e-mailom
<: 16:9
Prikaz na 16:9 HDTV
• Broj fotografija za snimanje i vrijeme mogu se
razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Pregled/brisanje slika
Tipka #
(reprodukcija)
Kontrolne tipke
d (USB) • A/V OUT
priključnica (bočno)
Tipka Y (indeksni prikaz)/
e (zum reprodukcije)
Tipka f
(zum reprodukcije)
Tipka ./B (brisanje)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # (reprodukcija) dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u
reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
• Na ovom fotoaparatu ne možete slušati zvuk kod reprodukcije videozapisa. Za slušanje zvuka,
spojite fotoaparat na vanjski izlaz kao što je TV, zvučnik i sl.
./B Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite ./B (Brisanje).
2 Odaberite [Delete] tipkom v i pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku. Za prikaz sljedeće
(prethodne) grupe slika, pritisnite b/B.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
15
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select]
te zatim pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje
indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću isporučenog A/V kabela.
U d (USB) • A/V
OUT priključnicu
U audio/video
ulazne priključnice
Isporučeni A/V kabel
16
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku DISP, uključuje se ili isključuje prikaz podataka ili indikatora.
Kod snimanja fotografija
A
y
Kod snimanja videozapisa
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock
a "
Način snimanja
qnV
= <
Ravnoteža bijele boje
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
s Y 32
4 E D
Način snimanja (Scene
Selection)
P
Način snimanja
(programirano)
!
Mod fotografiranja
#
Reprodukcijski mod
( G ,
Način rada bljeskalice
p
Punjenje bljeskalice
(1.3 Uvećanje zuma
A@
Kod reprodukcije
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
L
Oštrina
%
Način mjerenja svjetla
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike
-
Zaštita snimke
I
Oznaka za ispis (DPOF)
$1.3
Stupanj zuma
N
Indikator reprodukcije
17
D
B
\
V Tamnije
v Svjetlije
101-0012
Macro
h
Upozorenje na vibracije
Skala podešavanja
ekspozicije
E
Slaba baterija
F
PictBridge veza
+2.0EV
Ekspozicija
ISO400
ISO osjetljivost
%
Način mjerenja
Broj mape-datoteke
( ,
Bljeskalica
Skala reprodukcije
qn V
= <F
Ravnoteža bijele boje
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije
E
Okvir AF tražila
500
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
Podešavanje ekspozicije
C
18
D
PictBridge veza
>;B
@vA
<D
Veličina slike
FINE STD
Kvaliteta slike
I
Mapa za snimanje
ijk
Promjena mape
125
Brzina zatvarača
H
Mapa za reprodukciju
F2.8
Otvor blende
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije
+2.0EV
Ekspozicija
C
Preostali kapacitet
"Memory Stick" kartice
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
00:00:00
[00:28:25]
400
Preostali broj slika za
snimanje
E D
Self-timer
ISO400
ISO broj
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
E
Izbornik
Promjena postavki – Menu/Setup
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolni kotačić
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića.
Reprodukcija: Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama b/B.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B dok se ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon podešavanja opcije u modu reprodukcije.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Fotoaparat zumira i ugaña odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
Za odabir opcije izbornika Setup
Pritisnite i zadržite tipku MENU ili odaberite
- (Setup) u koraku 3 te zatim pritisnite B.
Odaberite opciju za podešavanje tipkom
v/V/b/B i zatim pritisnite z.
19
Za detalje o rukovanju 1 str. 19
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića i postavkama izbornika.
Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za snimanje
COLOR (Color Mode)
Promjena svjetline slike.
% (Metering Mode)
Odabir načina mjerenja svjetla.
WB (White Bal)
Podešavanje tona boje.
ISO
Odabir svjetlosne osjetljivosti.
6 (P.Quality)
Odabir kvalitete fotografije.
Mode (REC Mode)
Odabir načina snimanja niza fotografija.
(± (Flash Level)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
L (Sharpness)
Podešavanje oštrine slike.
- (Setup)
Promjena Setup opcija.
Izbornik za reprodukciju
20
! (Folder)
Odabir mape za pregled slika.
- (Protect)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis.
E (Print)
Ispis fotografija pomoću pisača.
I (Slide)
Prikaz slika u nizu.
C (Resize)
Promjena veličine snimljene slike.
J (Rotate)
Okretanje fotografije.
- (Setup)
Podešavanje Setup opcija.
Za detalje o rukovanju 1 str. 19
Opcije izbornika Setup
! Camera
Digital Zoom
Odabir digitalnog zuma.
Function Guide
Tijekom uporabe fotoaparata, prikazuje se opis funkcija.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju kod uporabe bljeskalice.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike dvije sekunde
neposredno nakon snimanja.
g Internal Memory Tool
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
u Memory Stick Tool
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Create REC. Folder
Izrada mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Change REC. Folder
Promjena mape koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick
Duo" karticu.
K Setup 1
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe
fotoaparata s baterijama.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
2 Setup 2
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na
računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću
USB kabela.
Video Out
Odabir izlaznog video signala u skladu s TV sustavom boja
spojene video opreme.
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
21
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego
ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite
u "Cyber-shot priručniku".
Podr0ani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporuen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
nije kompatibilan
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci.
• Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (nije isporučen).
• Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cybershot priručnik".
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" prirunika
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Odaberite mapu "Handbook" i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen
u mapi "GB".
2 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite
"Handbook.pdf"
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika. Slijedite upute na
zaslonu za kopiranje.
2 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
22
Trajanje baterija i kapacitet memorije
Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterija kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25°C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterija se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i
vijek trajanja baterija se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− Niska temperatura okoliša.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Kapacitet baterije je slab.
• Vrijednosti prikazane za alkalne baterije
temelje se na komercijalnim normama i ne
odnose se na sve alkalne baterije u svim
uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati,
ovisno o proizvoñaču baterija, vrsti, uvjetima
okoliša, postavkama ureñaja i sl.
• Isporučene alkalne baterije su samo probni
primjerci. Za normalnu uporabu fotoaparata,
potrebno je kupiti dodatne baterije.
Pri snimanju fotografija
Broj slika
Trajanje
baterija (min)
Alkalne
Približno
100
Približno
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno
460
Približno
230
Alkalne
Približno
100
Približno
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno
460
Približno
230
Baterije
DSC-S650
DSC-S700
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija (P.Quality) podešena na [Fine].
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset
puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
23
Kod pregleda fotografija
Baterije
Broj slika
Trajanje
baterija (min)
Alkalne
Približno
7 000
Približno
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno
10 600
Približno
530
Alkalne
Približno
7 000
Približno
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno
10 600
Približno
530
DSC-S650
DSC-S700
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
Baterije
Trajanje baterija
(min)
DSC-S650
Alkalne
Približno 50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno 200
DSC-S700
24
Alkalne
Približno 50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Približno 200
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i mediju.
• Podrobnosti o veličini slike pogledajte na str. 14.
Približan broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i
[Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veliina
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Unutarnja
memorija
Oko 24MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
6
18
37
67
137
279
573
1 132
13
36
73
132
268
548
1 125
2 223
6
18
37
67
137
279
573
1 132
13
36
73
132
268
548
1 125
2 223
9
25
51
92
188
384
789
1 559
17
48
96
174
354
723
1 482
2 928
15
41
82
148
302
617
1 266
2 501
27
74
149
264
537
1 097
2 250
4 447
24
66
133
238
484
988
2 025
4 002
45
123
246
446
907
1 852
3 798
7 504
146
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
24 014
241
637
1 276
2 400
4 802
9 762
19 661
39 334
24
66
133
238
484
988
2 025
4 002
45
123
246
446
907
1 852
3 798
7 504
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 20).
• "Memory Stick Duo" može sadržavati do 40 000 snimaka na ovom fotoaparatu.
Ako je na "Memory Stick Duo" već pohranjeno 40 000 snimaka, ne možete više snimati pomoću ovog
fotoaparata. Takoñer, "Memory Stick Duo" ne može reproducirati snimke na ovom fotoaparatu ako je
broj pohranjenih snimaka veći od 40 000.
25
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veliina
320T240
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Oko 24MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
0:01:00
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
• Dimenzije slike videozapisa su 320T240.
• Videozapise možete snimati do veličine od 2 GB po datoteci. Ako datoteka dosegne veličinu od
otprilike 2 GB, snimanje se automatski zaustavlja.
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sony modelima fotoaparata u ovom fotoaparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
26
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot prirunik" (PDF).
B Izvadite baterije i ponovno ih ulo0ite nakon otprilike jedne minute te ukljuite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 21).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli0em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterije i napajanje
Indikator trajanja baterija nije pravilan ili se prikazuje da je napon baterija
dovoljan, a fotoaparat se isključuje prebrzo.
• Ova pojava je normalna kod uporabe fotoaparata na vrlo toplim ili hladnim mjestima.
• Kod uporabe alkalnih ili oksi nikal primarnih baterija (nisu isporučene), možda se neće
prikazati pravilno preostalo vrijeme baterija.
• Baterije su prazne. Umetnite nove ili napunite nikal-metal hidridne (nisu isporučene) (str. 9).
• Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su
zaprljani tako da se baterije ne pune dovoljno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl.
• Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterije, prikazano vrijeme se razlikuje od stvarnog
zbog memorijskog efekta i sl. Do kraja ispraznite i zatim napunite baterije kako bi se
prikaz ispravio.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Baterije se prebrzo troše.
• Fotoaparat upotrebljavate na vrlo hladnom mjestu.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
• Ako upotrebljavate nikal-metal hidridne baterije, napunite ih dovoljno.
Fotoaparat se automatski isključuje kod otvaranja pokrova baterija/"Memory
Stick Duo" kartice.
• Pojava nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick
Duo" kartice.
27
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno uložite baterije (str. 9).
Pravilno spojite AC adapter (nije isporučen).
Baterije su prazne. Stavite nove ili napunjene nikal-metal hidridne (str. 9).
Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat (str. 11).
• Baterije su prazne. Zamijenite ih novim ili napunjenim nikal-metal hidridnim (str. 9).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 25, 26). Ako
je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 15).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na !, P, s, Y, 3, 2, 4, E ili D.
• Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na ".
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike. Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 15).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu
ili snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
28
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća
sredstva jer mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
• Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
• Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u
topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj
prostoriji, unutar njega ili na vanjskim
dijelovima može se kondenzirati vlaga. Doñe li
do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrañenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Meñutim, ako koristite fotoaparat
samo nakratko, ona se postupno prazni, a
isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrañene baterije
Uložite napunjene baterije u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu preko AC adaptera
(nije isporučen) i ostavite fotoaparat isključenim
24 sata ili dulje.
29
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike: 7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
filtar s primarnim bojama
Ukupan broj piksela:
Približno 7 410 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 7 201 000 piksela
Objektiv: 3T zum f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105
mm kod pretvorbe u 35 mm format slike)
F2,8 – 4,8
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (7 modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: AVI (Motion JPEG)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija
(približno 24 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,5 m do
3,5 m (W)/0,5 m do 2 m (T)
[Ulazne i izlazne prikljunice]
d USB • A/V OUT priključnica:
Video, Audio (mono), USB komunikacija
USB komunikacija:
Full-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)
[LCD zaslon]
DSC-S650
LCD zaslon: 5,1 cm (tip 2,0) TFT drive
Ukupan broj točaka: 115 200 (480 T 240)
DSC-S700
LCD zaslon: 6,0 cm (tip 2,4) TFT drive
Ukupan broj točaka: 112 320 (480 T 234)
[Napajanje, op@enito]
Napajanje: LR6 (veličina AA), alkalne (2), 3 V
HR15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal
hidridne (2) (nisu isporučene), 2,4 V
ZR6 (veličina AA) oksi nikal primarne (2)
(nisu isporučene), 3 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja):
DSC-S650
1,2 W
DSC-S700
1,2 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
30
Dimenzije:
DSC-S650
91 T 61 T 26,5 mm (Š/V/D, bez dijelova
koji strše)
DSC-S700
91 T 61 T 25,1 mm (Š/V/D, bez dijelova
koji strše)
Masa:
DSC-S650
Približno 178 g (uključujući dvije baterije i
vrpcu za nošenje, itd.)
DSC-S700
Približno 182 g (uključujući dvije baterije i
vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zujalica
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Zaštićeni znakovi
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
,"MagicGate" i
Duo",
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Google je registrirani zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
Sadr0aj
Osnovne funkcije
Uporaba izbornika
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
DSC-S650/S700
Prije uporabe ure=aja, molimo da pa4ljivo
proitate ovaj priručnik i zadr4ite ga za
budu?u uporabu.
Uporaba izbornika za
podešavanje
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba raunala
Ispis fotografija
U sluaju problema
Ostale informacije
© 2007 Sony Corporation
2-897-945-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo0ete koristiti uz fotoaparat (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao IC medij za snimanje. Postoje
dvije vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": Uz ovaj fotoaparat
mo0ete koristiti "Memory Stick Duo".
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
"Memory Stick": Uz ovaj fotoaparat ne
mo0ete koristiti "Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije mogu@e koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 96.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
• Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod
ostavljanja fotoaparata u blizini prozora ili na
otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Ovaj fotoaparat je opremljen power zoom
objektivom. Pazite da ne udarate objektiv i da
ga ne pritišćete.
Fotografije iz prirunika
Memory Stick Duo Adapter
Slike prikazane u ovim uputama su navedene
kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene
ovim fotoaparatom.
O ilustracijama
Ilustracije upotrijebljene u ovom priručniku
prikazuju DSC-S650 ukoliko nije napomenuto
drukčije.
2
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata .............................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ......................................6
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta ................................................... 6
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla ................................................... 7
Boja – O efektima svjetla .................................................................................. 8
Kvaliteta – O kvaliteti i veliini slike................................................................... 9
Dijelovi fotoaparata .................................................................................10
Indikatori na zaslonu ...............................................................................12
Promjena prikaza na zaslonu..................................................................16
Snimanje pomoću ugrañene memorije ...................................................17
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića ..................................................................18
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje) .................................19
Snimanje fotografija (Scene Selection) ...................................................25
Pregled/brisanje slika ..............................................................................28
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ................................................................30
Opcije izbornika .................................................................................31
Izbornik snimanja ....................................................................................32
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
% (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
ISO: Odabir osjetljivosti
6 (P.Quality): Odabir kvalitete fotografije
Mode (REC Mode): Odabir načina kontinuiranog snimanja
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
- (Setup): Promjena Setup postavki
3
Sadr0aj
Izbornik reprodukcije ...............................................................................39
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
H (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
E (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
I (Slide): Prikaz slika u nizu
C (Resize): Promjena veličine snimljene slike
J (Rotate): Okretanje fotografije
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup ....................................................45
! Camera ..............................................................................................46
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
Auto Review
g Internal Memory Tool.........................................................................48
Format
u Memory Stick Tool............................................................................49
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
K Setup 1 ...............................................................................................52
LCD Backlight
Beep
L Language
Initialize
2 Setup 2 ...............................................................................................53
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ................................................55
4
Sadr0aj
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows.................................................................57
Instaliranje isporučenog softvera ............................................................59
Kopiranje slika na računalo .....................................................................60
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ....................................................67
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen).............................68
Za korisnike Macintosh računala.............................................................74
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije...........................................................................76
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača ..............................77
Ispis slika u fotolaboratoriju.....................................................................81
U sluaju problema
U slučaju problema .................................................................................83
Poruke upozorenja ..................................................................................93
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje..........................95
O "Memory Stick" kartici..........................................................................96
Napomene o baterijama..........................................................................98
5
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo
vam kako koristiti razne funkcije poput
kontrolnog kotačića (str. 18), izbornika
(str. 30), itd.
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprječavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za sprjeavanje nejasnih slika
Čvrsto držite fotoaparat s obje ruke. Fotoaparat možete umiriti prislanjajući se uz
obližnje drvo ili zgradu. Takoñer možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s,
funkciju sprječavanja zamućenja ili stativa. U uvjetima slabog osvjetljenja, upotrijebite
bljeskalicu.
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
Ekspozicija:
ISO osjetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju
je procijenio fotoaparat (str. 23).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 33).
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporuenog indeksa ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu
razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 35.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna žarulja
Karakteristike
svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 34).
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta
O kvaliteti i veli"ini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 7M
3 072 piksela T 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veliine slike (str. 24)
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 36)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
9
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Okidač (19)
Kontrolni kotačić (19)
Indikator self-timera (22)
Objektiv
Tipka POWER
Indikator POWER
Bljeskalica (21)
Zujalica
Mikrofon
d (USB) • A/V OUT priključnica
(bočno)
A Tipka # (reprodukcija) (28)
B LCD zaslon (16)
C Tipka ./B (Veličina/brisanje slika)
(24, 28)
D Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (20)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (28, 29)
E Otvor za ručnu vrpcu
F Tipka DISP (16)
• Pritisnite tipku DISP dulje kako biste
odabrali svjetlinu LCD zaslona.
G Tipka MENU (30)
• Pritisnite dulje ovu tipku za prikaz
izbornika - (Setup).
H Kontrolne tipke
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (30)
Izbornik isključen: (/)/$/* (21-23)
I Indikator pristupa
J Navoj za stativ (na donjoj strani)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
K Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
10
Dijelovi fotoaparata
L Pokrov kabela AC adaptera
Prilikom korištenja AC adaptera
AC-LS5K (opcija)
• Nemojte prignječiti kabel kod zatvaranja
pokrova.
• Nije moguće puniti nikal-metal hidridne
baterije spajanjem fotoaparata na mrežni
adapter AC-LS5K. Za punjenje nikal-metal
hidridnih baterija upotrijebite punjač.
11
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Kod snimanja videozapisa
A
Indikator
Znaenje
y
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock (19)
a "
Način snimanja (19, 37)
qnV
= <
Ravnoteža bijele boje (34)
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
s Y 32
4E D
Način snimanja (Scene
Selection) (25)
P
Način snimanja
(programirano) (18)
!
Mod fotografiranja
( G ,
Način rada bljeskalice (21)
p
Punjenje bljeskalice
(1.3
A@
G
Uvećanje zuma (20, 46)
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (47)
L
Oštrina (38)
%
Način mjerenja svjetla (33)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike (32)
B
Indikator
Znaenje
\
Makro snimanje (21)
Skala podešavanja
ekspozicije (23)
• Prikaz se mijenja na način
prikazan lijevo, ovisno o
položaju kontrolnog
kotačića.
V Tamnije
v Svjetlije
12
Podešavanje ekspozicije
(23)
Indikatori na zaslonu
E
C
Indikator
Znaenje
Indikator
Znaenje
>; B
@vA
<D
Veličina slike (24)
125
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija (23)
FINE STD
Kvaliteta slike (36)
I
Mapa za snimanje (49)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije
C
Preostali kapacitet
"Memory Stick" kartice
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [najveće
vrijeme snimanja]
400
Preostali broj slika za
snimanje
E D
Self-timer (22)
ISO400
ISO broj (35)
Izbornik (30)
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
D
Indikator
Znaenje
h
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije
sprječavanja zamućenja,
bljeskalice radi bolje
osvijetljenosti ili uporabu
stativa ili drugih načina
stabiliziranja fotoaparata
(str. 6).
E
Slaba baterija (93)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (33)
E
Okvir AF tražila
13
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Znaenje
y
Preostalo trajanje baterije
"
Način snimanja (19)
>; B
@vA
<D
Veličina slike (24)
#
Reprodukcijski mod
-
Zaštita snimke (40)
I
Oznaka za ispis (DPOF)
(81)
i j k
Promjena mape (39)
Kod reprodukcije videozapisa
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
$1.3
Stupanj zuma (28)
N
Indikator reprodukcije (28)
B
Indikator
101-0012
Znaenje
Broj mape-datoteke (39)
Skala reprodukcije
14
Indikatori na zaslonu
C
E
Indikator
Znaenje
Indikator
Znaenje
D
PictBridge veza (78)
I
Mapa za snimanje (49)
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
H
Mapa za reprodukciju (39)
Izbornik (30)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog kapaciteta unutarnje memorije
C
Indikator preostalog
kapaciteta "Memory Stick"
kartice
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
D
Indikator
Znaenje
F
PictBridge veza (79)
• Ne odspajajte USB kabel
dok je prikazana ova ikona.
+2.0EV
Ekspozicija (23)
ISO400
ISO broj (35)
%
Način mjerenja (33)
( ,
Bljeskalica
qn V
= <F
Ravnoteža bijele boje (34)
500
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
15
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka DISP
(za uključenje/
isključenje prikaza)
Svaki put kad pritisnete DISP, prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indikatori isključeni
Indikatori uključeni
16
• Duljim pritiskom na tipku DISP, povećava se
jačina pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 24 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u
fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
Kad ulo0ite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije ulo0en "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene memorije.
[Menu, Setup itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 51).
Kopiranje podataka na tvrdi disk raunala
Izvedite postupak na stranicama 60 do 63 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
17
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Oznaka
Postavite na željeni mod.
Kontrolni kotačić
Kontrolne tipke
": Snimanje videozapisa t str. 19
Naini snimanja fotografija
!:
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t str. 19
P:
Programirana podešenja
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 31)
s Y 3 2 4 E D: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t str. 25
O funkcijskom vodiu
Kad pritisnete kontrolnu tipku, kratko se prikazuju opisi funkcija fotoaparata (str. 47).
18
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Tipke v/V/b/B
Okidač
Kontrolni kotačić
Tipka z
Preklopka zuma
Kontrolne tipke
Tipka ./B
(veličina slike)
1 Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapisi: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3 Snimajte pomoću okidača.
Fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno
svijetli.
B Pritisnite okidač dokraja.
Čuje se zvuk zatvarača.
Indikator AE/AF lock
19
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Makro način snimanja (str. 21) kod snimanja
objekata na maloj udaljenosti.
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni
signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata
− Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine
− Objekt se nalazi iza stakla
− Objekt se brzo kreće
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
f e Uporaba zuma
Pritisnite preklopku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 46.
• Kod snimanja videozapisa, zumiranje je sporije.
20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
( Flash (Odabir naina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku v (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je iskljuena.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku B (*).
Za isključenje funkcije ponovno pritisnite B.
(Bez indikatora): Makro snimanje iskljueno
\ : Ukljueno makro snimanje (W strana: Priblino 5 cm ili dalje od objektiva, T strana: Priblino 35 cm ili dalje
od objektiva
Macro
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
E : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
D : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V.
• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike.
22
Jednostavno snimanje (automatsko snimanje)
$ EV (Runo podešavanje ekspozicije)
Pritisnite kontrolnu tipku b ($) i zatim pritisnite v (svjetlije)/V (tamnije) za podešavanje.
Za isključivanje skale podešavanja, ponovno pritisnite tipku b.
Prema –
Prema +
• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 7.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće biti učinkovito.
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
./B Promjena veliine slike
Pritisnite ./B (veličina slike) i zatim pritisnite v/V za odabir veličine slike.
Detalje o veličini slike potražite na str. 9.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veliina slike
J 7M (3072T2304)
Smjernice
Ispis do formata A3/11T17"
3:21) (3072T2048)
Odgovara formatu 3:2
5M (2592T1944)
Ispis do formata A4/8T10"
3M (2048T1536)
Ispis do formata 13T18 cm/5T7"
2M (1632T1224)
Ispis do formata 10T15 cm/4T6"
VGA (640T480)
Za slanje e-mailom
2)
16:9 (1920T1080)
Broj slika
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Prikaz na 16:9 HDTV3)
1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 90).
3) Uz uporabu Memory Stick utora ili USB spajanja, možete uživati u slikama veće kvalitete.
24
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Okidač
Kontrolni kotačić
1 Odaberite željeno Scene Selection podešenje (s, Y, 3, 2, 4, E, D)
pomoću kontrolnog kotačića.
• Podrobnosti o načinima snimanja potražite na sljedećoj stranici.
2 Snimajte pritiskom na okidač.
Za iskljuivanje funkcije Scene Selection
Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection (str. 18).
25
Snimanje fotografija (Scene selection)
Scene Selection naini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High Sensitivity
2 Twilight*
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene
objekte pri snimanju krajolika i
sl.
Y Soft Snap
E Beach
Omogućuje postizanje mekih
tonova kože kako bi slika
djelovala ljepše zahvaljujući
svjetlijim i toplijim tonovima.
Uz to, meko izoštravanje stvara
blago ozračje za portrete
osoba, snimanje cvijeća i sl.
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
3 Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta
na tamnim mjestima.
Omogućuje snimanje oštrih
slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
* Brzina zatvarača je manja, stoga preporučujemo uporabu stativa.
26
D Snow
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
Snimanje fotografija (Scene selection)
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete
tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni
signal.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro
Flash
White balance
Burst
Flash level
s
I
,
I
I
—
Y
I
I
I
I
I
3
I
F
Auto/q
—
I
2
—
,
I
—
—
4
—
(/,
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
D
I
(/,
I
I
I
27
Pregled/brisanje slika
Tipke v/V/b/B
Tipka Y (Indeksni prikaz)/
e (Zum reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
Tipka z
Kontrolna tipka
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka ./B (Brisanje)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod.
Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu
reprodukciju.)
• Zvuk se ne može slušati na fotoaparatu tijekom reprodukcije videozapisa. Za slušanje zvuka,
spojite vanjske izlaze kao što je TV, zvučnik i sl.
./B Brisanje slika
A Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite ./B (Brisanje).
B Odaberite [Delete] tipkom v i pritisnite z.
Odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit] i zatim pritisnite z.
f e Prikaz pove@ane slike (Zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
28
Pregled/brisanje slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku. Za prikaz sljedeće
(prethodne) grupe slika, pritisnite b/B.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
A Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (Brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select] te
zatim pritisnite z.
B Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje indikatora
B (Brisanje) odabranoj slici.
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z
za brisanje indikatora B sa slike.
C Pritisnite ./B (Brisanje).
D Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u mapi, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This Folder]
i zatim pritisnite z.
29
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke v/V/b/B
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolni kotačić
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića.
Reprodukcija: Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim
tipkama b/B.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B
dok se ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon podešavanja opcije u modu
reprodukcije.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Fotoaparat zumira i ugaña odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
Takoñer možete isključiti izbornik pritiskom na okidač dopola.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je
prikazana oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije vidljiva na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom
tipkom.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
30
Opcije izbornika
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik za snimanje (str. 32)
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića i podešenjima. Na zaslonu
su prikazane samo dostupne opcije.
(I: raspoloživo)
!
P
Scene
"
COLOR (Color Mode)
—
I
—
I
% (Metering Mode)
—
I
I
I
WB (White Bal)
—
I
I
I
ISO
—
I
I
—
6 (P.Quality)
—
I
I
—
Mode (REC Mode)
I
I
I
—
(± (Flash Level)
—
I
I*
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
Poloaj kontrolnog kotaiCa:
* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 27).
Izbornik za reprodukciju (str. 39)
! (Folder)
DPOF
I (Slide)
J (Rotate)
- (Protect)
E (Print)
C (Resize)
- (Setup)
U ovim uputama su dostupna podešenja kontrolnog kotačića prikazana na sljedeći način:
Nije raspoloživo
Raspoloživo
31
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Tvornička postavka je označena sa J.
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih
efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
Crno-bijelo (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
Sepija (SEPIA)
Boja slike postaje sepija.
Prirodno (NATURAL)
Boja slike se ublažava.
Give boje (RICH)
Boja slike postaje svjetlija.
J Normal
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [B&W] i [Sepia].
32
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
% (Metering Mode): Odabir naina mjerenja svjetla
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
Spot (Spot metering) (%)
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast izmeñu objekta i pozadine
naglašen.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
J Multi (Multi-pattern metering) Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Fotoaparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te odreñuje pogodnu ekspoziciju.
• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 7.
33
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju
neobično.
Bljeskalica (q)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
34
Incandescent (n)
Podešavanje za jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom
studiju.
Fluorescent (V)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
Cloudy (=)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
Izbornik snimanja
Daylight (<)
J Auto
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili
slika prije i nakon zalaska sunca.
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 8.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent] (V).
• Osim kod [Flash] (q), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 27).
ISO: Odabir osjetljivosti
Niska osjetljivost
Visoka osjetljivost
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
1000
800
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
400
200
100
J Auto
• Za detalje o ISO osjetljivosti, pogledajte str. 7.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija [ISO] je podešena na [Auto] u Scene modu.
35
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
6 (P.Quality): Odabir kvalitete fotografije
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
• Ako je kontrolni kotačić na ! (Auto), odabire se [Fine].
Standard (STD)
36
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Mode (REC Mode): Odabir naina kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Burst (a)
Snimanje tri slike zaredom kod pritiska okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", možete snimiti sljedeću sliku.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
O funkciji [Burst]
• Interval snimanja iznosi otprilike 2 sekunde.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 27).
37
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice, pogledajte str. 21.
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
Prema –
Prema +
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
Prema –: smanjuje oštrinu.
- (Setup): Promjena Setup postavki
Pogledajte str. 45.
38
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Tvorničke postavke su označene sa J.
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojem je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu
ili izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 49).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 50).
• Kad na mediju za snimanje izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se
sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
39
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
H (Protect): Sprjeavanje sluajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinanih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Tipkama v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u mapi, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim
tipkom B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
40
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u mapi
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući
i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 81).
E (Print): Ispis fotografija pomo@u pisaa
Pogledajte str. 77.
41
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
I (Slide): Prikaz slika u nizu
Za prikaz snimljenih fotografija u nizu (Slide Show).
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika tijekom Slide Show
reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Image
J Folder
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
All
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Start
Početak Slide Show reprodukcije.
J Cancel
Isključenje Slide Show reprodukcije.
A Odaberite [Interval], [Repeat] i [Image] kontrolnim tipkama v/V/b/B.
B Odaberite [Start] tipkama V/B i pritisnite z.
Počinje Slide Show reprodukcija.
Kad želite završiti Slide Show reprodukciju, pritisnite kontrolnu tipku z za zaustavljanje.
Odaberite [Exit] tipkom V, zatim pritisnite z.
• Kad je Slide Show reprodukcija zaustavljena, možete prijeći na prethodnu/sljedeću sliku tipkama b/B.
42
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
C (Resize): Promjena veliine snimljene slike
Veća slika
Manja slika
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke (Resize). Po završetku
postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
7M
5M
Orijentacijske vrijednosti za odabir veličine slike potražite na
str. 24.
3M
2M
VGA
J Cancel
Poništenje promjene veličine.
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji Image Size, pogledajte str. 9.
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 ili 16:9 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
J (Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Odreñuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Pogledajte str. 45.
44
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u Setup izborniku.
Tipke v/V/b/B
Kontrolni kotačić
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolne tipke
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
2 Nakon pritiska kontrolne tipke B, odaberite - (Setup) parametar, zatim
ponovno pritisnite B.
3 Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite opciju koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
4 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje - (Setup) prikaza, pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku b.
• Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika - (Setup) i povratak na snimanje.
Ako izbornik nije prikazan
Pritisnite tipku MENU dulje za prikaz izbornika - (Setup).
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim kontrolnu tipku z. Ukoliko se ne pojavi, ponovno
odaberite prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
45
! Camera
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Tvorničke postavke su označene s J.
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje
premaši 3T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(A)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na [7M]
ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart
zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(@)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veliina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 3,6T
3M
Oko 4,5T
2M
Oko 5,6T
VGA
Oko 14T
16:9
Oko 4,8T
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak
na snimljenu sliku.
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Camera
Function Guide
Tijekom uporabe fotoaparata, prikazuje se opis funkcija.
J On
Off
Prikaz opisa funkcija.
Nema prikaza opisa funkcija.
Red Eye Reduction
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
47
g Internal Memory Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
48
u Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje
i mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova
mapa.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 65).
•
•
•
•
•
49
Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkama v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
50
Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 32 MB ili više.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 ili 3 i zatim pritisnite z.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory Tool) (str. 48).
• Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne
možete odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se
kopirati.
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
51
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Tvorničke postavke su označene sa J.
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe fotoaparata s baterijama.
Bright
Svjetlije podešenje.
J Normal
• Možete promijeniti postavku duljim pritiskom na tipku DISP.
• Odabirom opcije [Bright], baterije se brže troše.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
52
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i ako
je promijenjena mapa za snimanje na "Memory Stick Duo".
(Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži datoteku broja
većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje se za jedan veći
broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni mapa. (Ako mapa za snimanje sadrži datoteku,
dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač
kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem
(str. 77).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat
spojite na računalo, slike u mapi za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
J Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 61).
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 45
Setup 2
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 56 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
A
B
C
D
Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] i zatim pritisnite z.
54
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV
prijemnika spajanjem fotoaparata s TV
prijemnikom.
Prije meñusobnog spajanja, isključite
fotoaparat i TV prijemnik.
1 Spojite fotoaparat s TV
prijemnikom.
2 Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku TV/video izlaza na
"video".
• Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
3 Pritisnite tipku # (reprodukcija) i
uključite fotoaparat.
U audio/video ulazne
priključnice
Tipka #
(reprodukcija)
A/V kabel (isporučen)
Kontrolna tipka
U d (USB) • A/V
OUT priključnicu
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne
priključnice, spojite audio priključak (crni)
isporučenog A/V kabela u lijevu audio
priključnicu.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na
TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za
odabir željene slike.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji,
možda će biti potrebno podesiti izlazni
videosignal u skladu s vašim TV sustavom
(str. 54).
55
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu video priključnicu i isporučeni A/V
kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti
jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite
sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD,
Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
56
Uporaba ra"unala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 74).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 59)
Kopiranje slika na računalo (str. 60)
• Pregled slika na računalu
Uživanje slika uz "Picture Motion Browser" (str. 68)
• Pregled snimaka pohranjenih na računalo
• Pregled fotografija po datumu
• Editiranje snimaka
• Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
(Za to treba računalo biti spojeno na Internet.)
• Snimanje novog diska. (Potrebna je CD/DVD pržilica.)
• Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
57
Mogu@nosti sustava Windows
Preporuena konfiguracija
raunala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition
ili Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporuena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition
ili Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 128 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 256 MB RAM ili više
je preporučljivo)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju–
200 MB ili više
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024 T 768 ili
više; Boje: High Color (16-bitna boja) ili
više
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
58
Napomene o prikljuenju fotoaparata na
raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Postoje dva načina USB priključenja s
računalom: [Mass Storage] (tvorničko
podešenje) i [PTP] priključenje. Ovo poglavlje
opisuje [Mass Storage] način kao primjer. Za
podrobnosti o [PTPG priključenju, pogledajte
str. 53.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Tehnika podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana
pitanja, možete pronaći na internetskoj
stranici Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4 Odaberite [Region] i [Country
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
nemojte spajati fotoaparat prije instalacije.
• Kod Windows 2000/XP, prijavite se kao
Administrator.
Area], zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
1 Uključite računalo i umetnite
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz
natpis [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
5 Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput
kliknite na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
6 Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
2 Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location
Settings].
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
59
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s fotoaparata na Windows
računalo.
Slike možete kopirati na sljedeći način.
Raunalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz
fotoaparata i uložite ga u Memory Stick
Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo
adapter u pripadajući utor na računalu i
zatim kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, možete kopirati slike
na računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 88.
Raunalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 60 do 64.
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
instalirajte isporučeni softver prije nastavka.
Uz Windows XP, instaliranje nije potrebno.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao
primjer.
Uz Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s ovim
verzijama Windows operativnog sustava.
Ako upotrebljavate računalo bez utora za
Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (nije isporučen) za kopiranje
slika iz "Memory Stick Duo" kartice na
računalo.
Za kopiranje slika iz unutarnje memorije u
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory
Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
60
Korak 1: Priprema fotoaparata i
raunala
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2 Uložite napunjene baterije u fotoaparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
3 Pritisnite tipku # (reprodukcija)
za uključenje računala.
Tipka # (reprodukcija)
Kopiranje slika na raunalo
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
raunala
• U sustavu Windows XP, na radnoj
površini računala se pojavljuje AutoPlay
Wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
U d (USB) • A/V
OUT priključnicu
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
USB kabel (isporučen)
U USB priključnicu
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 53).
• Ako je instaliran isporučeni softver, može se
prikazati [Import Images] izbornik (str. 69). U
tom slučaju možete prebacivati slike izravno
pomoću "Picture Motion Browser" aplikacije.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows 2000 slijedite postupak opisan u
"Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo" na
str. 63.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u "Koraku 3-B: Kopiranje slika na
računalo" na str. 63.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
61
Kopiranje slika na raunalo
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
2 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
3 Kliknite na kvadratić za
isključenje oznaka svih slika koje
ne želite kopirati, a zatim [Next].
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4 Odaberite datoteke i mape u koje
Pojavi se "Scanner and Camera
Wizard".
ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
2 Kliknite [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
Počinje kopiranje. Po završetku kopiranja pojavi se prozor "Other Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
mapu "My Documents".
62
Kopiranje slika na raunalo
5 Kliknite na oznaku pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures], a zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
6 Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
1 Dvaput kliknite [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
2 Dvaput kliknite na mapu u kojoj
su pohranjene slike koje želite
kopirati.
Zatim desnom tipkom miša
kliknite na sliku za prikaz
izbornika i kliknite na [Copy].
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih
slika, odspojite USB kabel (str. 65). Zatim
slijedite postupak iz poglavlja u "Korak 2:
Spajanje fotoaparata i računala" na str. 61.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
"Koraku 3-A: Kopiranje slika na računalo" na
str. 61.
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 65.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
63
Kopiranje slika na raunalo
3 Dvaput kliknite na mapu "My
Documents" zatim u njoj desnom
tipkom miša kliknite za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
Korak 4: Pregled slika na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u mapi "My Documents".
1 Kliknite [Start] t [My Documents].
Slike se kopiraju u mapu "My
Documents".
• Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 67).
Prikazuje se sadržaj mape "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
64
Kopiranje slika na raunalo
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate USB kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u mape na "Memory Stick
Duo" kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
65
Kopiranje slika na raunalo
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.AVI
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa
MOV0ssss.THM
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 39 i 49.
66
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, načinite novu (str. 49) i zatim
kopirajte datoteku.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je JPG,
a za videozapise AVI. Nemojte mijenjati
ekstenziju.
67
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete
bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
• Kod prvog pokretanja "Picture Motion
Browser" softvera pojavit će se potvrdna
poruka za Information tool. Odaberite [Start].
Ova funkcija obavještava vas o novostima,
primjerice o novim verzijama softvera.
Podešenje možete kasnije promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Uz "Picture Motion Browser" možete:
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati, otisnuti, poslati slike e-mailom,
promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
• Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
• Možete snimiti CD ili DVD u pržilici.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u Help datoteci.
Za pristup Help datoteci, kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion Browser)
ikonu na radnoj površini. Takoñer možete
pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start]
t [All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
68
Osnovne upute
Slijedite opisane korake za prebacivanje i
pregled slika iz fotoaparata.
Prebacivanje slika
1 Provjerite je li pokrenut "Media
Check Tool"*.
Potražite ikonu
u statusnom retku.
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i prebacuje slike
kad se umetne "Memory Stick" ili ako se
spoji fotoaparat.
• Ako nema ikone : Kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporuen)
2 Spojite fotoaparat s računalom
pomoću USB kabela.
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik
[Import Images].
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 60.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto
Play Wizard, zatvorite ga.
3 Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se
prebacuju u mapu unutar mape "My
Pictures" nazvanu prema datumu
prebacivanja.
• Podrobnosti o promjeni mape "Folder to
be imported", pogledajte na str. 72.
Pregled slika
1 Provjera prebačenih slika
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće
se "Picture Motion Browser". Prikazuju
se umanjene slike (thumbnail).
• U "Viewed folders" podešena je mapa
"My Pictures" kao standardna.
• Možete dvaput kliknuti umanjenu sliku
(thumbnail) za prikaz slike.
2 Pregled slika u "Viewed folders"
poredanih po datumu snimanja u
kalendaru.
A Kliknite karticu [Calendar].
Prikazuje se lista godina snimanja.
B Kliknite godinu.
Prikazuju se slike snimljene odabrane
godine, poredane u kalendaru prema
mjesecima snimanja.
C Za prikaz slika po mjesecima, kliknite
željeni mjesec.
Prikazuju se umanjenje slike slika
snimljenih odabranog mjeseca.
D Za prikaz slika po vremenu, kliknite
željeni datum.
Prikazuju se umanjene slike snimljene
odabranog dana, prema satu snimanja.
69
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporuen)
Godišnji prikaz
3 Prikaz pojedinačnih slika
U prikazu po satima dvaput kliknite
umanjenu sliku za prikaz slike u
posebnom prozoru.
Mjesečni prikaz
• Prikazanu sliku možete editirati tako da
kliknete tipku alatne trake .
70
Prikaz po satima
Prikaz slika preko cijelog zaslona
Za prikaz slide show prezentacije ili
trenutno odabrane slike preko cijelog
zaslona, kliknite tipku .
• Za prikaz slika iz željene godine ili
mjeseca, kliknite željeno razdoblje na
lijevoj strani zaslona.
• Za pokretanje ili pauziranje slide showa,
kliknite tipku
u donjem lijevom dijelu
zaslona.
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite
tipku
u donjem lijevom dijelu zaslona.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporuen)
Snimanje na disk
Snimke je moguće pohraniti na CD ili
DVD disk.
• Za to vam je potrebna CD/DVD pržilica.
• Uporabom isporučenog softvera možete
snimati na sljedeće diskove.
− CD-R/RW (12 cm)
− DVD±R/RW (12 cm)
− DVD+R DL (12 cm)
Map View prikaz fotografija na
zemljovidu
Ako vaše fotografije sadrže informacije o
mjestu snimanja, možete ih vidjeti na
online zemljovidima koristeći Map View.
• Za uporabu funkcije Map View trebate
spojiti računalo na Internet.
1 Odaberite sličicu označenu s
.
1 Odaberite snimke koje želite
pohraniti na disk.
• Za odabir više slika u nizu, kliknite na
prvu sliku te zatim pritisnite i zadržite
tipku "Shift" kad kliknete na zadnju sliku.
• Za odabir dviju ili više slika koje nisu u
nizu, pritisnite i zadržite tipku "Ctrl" dok
klikate slike.
2 Kliknite tipku
2 Kliknite na
.
Pojavi se glavni Map View prozor.
u alatnom traku.
Pojavi se izbornik [Create Data Disc].
3 Kliknite [Start].
4 Za snimanje diska slijedite upute
na zaslonu.
• Za dodavanje željenih snimaka, odvucite
ih i ispustite u izborniku [Create Data Disc].
• Zemljovide i satelitske snimke omogućuje
Google Maps.
• Funkcijom Map View možete naknadno
dodavati informacije o položaju na
fotografije. Za detalje pogledajte Help
informacije funkcije Map View.
Odabir svih snimaka u mapi
Kliknite karticu [folders], zatim desnom
tipkom miša kliknite na ikonu željene mape
i odaberite [Create Data Disc]. Možete
odabrati sve snimke u mapi.
71
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporuen)
Ostale funkcije
Priprema slika pohranjenih na raunalo
za gledanje
Za pregled slika, registrirajte mapu koja
sadrži slike kao jednu od "Viewed folders"
mapa.
1 Odaberite [Import Settings] t
[Location for Imported Images] u
izborniku [File].
Prikazuje se zaslon "Location for
Imported Images".
1 Kliknite
u glavnom izborniku ili
odaberite [Register Folders to
View] u izborniku [File].
Prikazuje se izbornik za registraciju
"Viewed folders" mapa.
2 Odaberite "Folder to be imported".
• Možete definirati "Folder to be imported"
izmeñu mapa registriranih u "Viewed
folders".
A0uriranje podataka o registraciji
2 Odaberite mapu sa slikama za
prebacivanje koju želite registrirati kao mapu "Viewed folders".
Za ažuriranje podataka o slici, odaberite
[Update Database] iz izbornika [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može potrajati
neko vrijeme.
• Ako promijenite nazive slikovnih
datoteka ili mapa u "Viewed folders",
neće se moći prikazati pomoću ovog
softvera. U tom slučaju, ažurirajte bazu
podataka.
Pohrana snimaka s datumom
3 Kliknite [OK].
Podaci o slici se registriraju u bazu podataka.
• Registriraju se takoñer podmape mape
registrirane kao "Viewed folders".
Promjena "Folder to be imported"
Za promjenu mape "Folder to be imported",
otvorite prozor "Import Settings".
72
A Dvaput kliknite sliku kako biste je
prikazali.
B Kliknite
i odaberite [Insert Date] iz
padajućeg izbornika.
C Odaberite željenu boju i položaj te zatim
kliknite [OK].
za pohranu.
D Kliknite
Ispis snimaka s datumom
A Odaberite fotografiju koju želite otisnuti.
B Kliknite
u alatnom traku.
C Klikom označite [Print date taken] u Print
Options.
D Kliknite [Print].
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporuen)
Deinstaliranje "Picture Motion
Browser" softvera
A Kliknite [Start] t [Control Panel] (kod
Windows 2000: [Start] t [Settings] t
[Control Panel]) i zatim dvaput kliknite
[Add/Remove Programs].
B Odaberite [Sony Picture Utility] i zatim
kliknite [Remove] (kod Windows 2000:
[Change/Remove]) za pokretanje
deinstalacije.
73
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporuena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporuena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
USB priključnica: Standardna
Napomene o prikljuenju fotoaparata na
raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Postoje dva načina USB priključenja: [Mass
Storage] (tvorničko podešenje) i [PTP]
priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Mass
Storage] način kao primjer. Za podrobnosti o
[PTP] priključenju, pogledajte str. 53.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
74
Kopiranje i pregled slika na
raunalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 60.
2 Priključite USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 61.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke
u ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 65.
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za korisnike Macintosh raunala
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate USB kabel.
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen od računala.
Tehnika podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
75
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 90).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 77)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 72).
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 81)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom I (Print order).
76
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
USB kabelom.
Tipka indeksa
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Kod prikaza jedne slike
Tipka MENU
Kontrolne tipke
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjene
baterije ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi
tijekom ispisa fotografija.
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih (1) ili različitih slika (2).
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Kontrolnom tipkom V odaberite
• Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete ispisati videozapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
2 (Setup2), zatim pomoću v/V/B
odaberite [USB Connect].
4 Pomoću B/v odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
77
Izravan ispis slika na pisau koji podr0ava funkciju PictBridge
Korak 2: Prikljuenje
fotoaparata na pisa
1 Odaberite željeni način ispisa
tipkama v/V i pritisnite z.
1 Spojite fotoaparat i pisač.
U d (USB)
• A/V OUT
priključnicu
[All in This Folder]
Ispis svih fotografija iz mape.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 81), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
USB kabel
(isporučen)
U USB
priključnicu
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i
pritisnite z.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj kontrolnog kotačića,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
78
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati
niz istih slika u indeksnom prikazu.
Izravan ispis slika na pisau koji podr0ava funkciju PictBridge
2 Odaberite postavke ispisa
tipkama v/V/b/B.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na
zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
Ispis ostalih slika
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
Odaberite [Select] i željene slike tipkama
v/V nakon koraka 3. Zatim izvedite
postupak od koraka 1.
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 54). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 77) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 78), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za
izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako
slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i
pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
79
Izravan ispis slika na pisau koji podr0ava funkciju PictBridge
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za prikaz
oznake A. (Ponovite postupak za odabir
ostalih slika.) Zatim pritisnite MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print order)
bez obzira na trenutno prikazanu sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u mapi.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 78).
80
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Oznaavanje pojedinanih slika
Tipka MENU
Kontrolne tipke
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s
fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
izbornika.
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I.
4 Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku tipkama
b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
81
Ispis slika u fotolaboratoriju
Oznaavanje slika u indeksnom
prikazu
Za poništavanje odaberite [Cancel] u
koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i
pritisnite z.
1 Uključite indeksni prikaz (str. 29).
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5 Odaberite sliku koju želite
označiti tipkama v/V/b/B i
pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
I (zeleno)
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i
pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
82
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
U slu"aju problema
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 84 – 92.
B Izvadite baterije i ponovno ih ulo0ite nakon otprilike jedne minute te ukljuite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 52).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli0em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
83
U sluaju problema
Baterija i napajanje
Prikaz preostalog trajanja baterije je neispravan ili je prikazan indikator, ali
baterije se prebrzo troše.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Kod uporabe alkalnih baterija i oksi nikal primarnih baterija (opcija), prikazano vrijeme ne
mora biti točno.
• Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije
(opcija).
• Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su
zaprljani tako da se baterije ne pune ispravno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl. (str. 98).
• Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, prikazano vrijeme možda neće biti točno zbog
memorijskog efekta i sl. (str. 98). Do kraja ispraznite i ponovno napunite baterije kako
biste postigli točan prikaz.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Baterije se prebrzo troše.
• Fotoaparat upotrebljavate na vrlo hladnom mjestu.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
• Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, dovoljno napunite baterije.
Fotoaparat se automatski isključuje kad otvorite pokrov baterija/"Memory
Stick Duo" kartice.
• Pojava nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick
Duo" kartice.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno stavite baterije.
Pravilno spojite AC adapter (opcija).
Baterije su prazne. Stavite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije.
Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat.
• Baterije su prazne. Zamijenite ih novima ili napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama.
84
U sluaju problema
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 28).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 96).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na !, P, s, Y, 3, 2, 4, E ili D.
• Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na ".
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za
prelazak na snimanje (str. 28).
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost
da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja,
odnosno otprilike 5 cm (W)/35 cm (T).
• Tijekom fotografiranja je kontrolna preklopka postavljena na Scene način 2 (Twilight) ili
4 (Landscape).
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2].
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
• Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 21).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst] (str. 37).
− U Scene načinu je odabran s (High sensitivity mode) ili 2 (Twilight mode) (str. 26).
− Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu
Scene odabrali 4 (Landscape), E (Beach) ili D (Snow) (str. 21).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
85
U sluaju problema
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 2 (Twilight) ili 4 (Landscape) (str. 27).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 91). Fotografije možete tiskati
ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 72).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 23).
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 16, 52).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 33) ili
podesite ekspoziciju (str. 23).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 23).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [COLOR] (Color Mode) na [Normal] (str. 32).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na
tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 47).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
• Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
86
U sluaju problema
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 28).
• Baterije su gotovo prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije
(opcija).
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 28).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 67).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 65).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Tipka DISP je isključena (str. 16).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav
boje TV prijemnika (str. 54).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 55).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 41).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 96).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 40) ili da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 96) kako
biste spriječili slučajno brisanje.
87
U sluaju problema
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima, Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Raunala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 58 za sustav Windows i za sustav
Macintosh na str. 74.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 61 i 74).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite fotoaparat.
• Kad su baterije prazne, uložite nove ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija) ili
koristite mrežni adapter (opcija).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 53).
• Koristite USB kabel (isporučen) (str. 61).
• Odspojite USB kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
• Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
• Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja
(str. 61).
Ne možete kopirati slike.
• Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 61).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 61 i 74).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu.
Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 49).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 68).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 61).
88
U sluaju problema
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte Help datoteku.
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 60).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 65).
• Ispravno izvedite postupak (str. 67).
Picture Motion Browser
Slike se ne prikazuju pravilno u "Picture Motion Browser" programu.
• Provjerite je li mapa sa slikama registrirana kao "Viewed folders". Ako se slike ne prikažu
ni nakon registracije mape u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 72).
Ne možete pronaći slike prebačene pomoću "Picture Motion Browser".
• Pogledajte u mapu "My Pictures".
• Ako ste promijenili standardne postavke, pogledajte "Promjena "Folder to be imported""
na str. 72 i provjerite koja mapa se upotrebljava za prebacivanje.
Želite promijeniti mapu "Folder to be imported".
• Otvorite "Import Settings" prozor za promjenu mape "Folder to be imported". Možete
odrediti drugu mapu nakon što je registrirate u "Picture Motion Browser" kao "Viewed
folders" (str. 72).
Sve prebačene slike se prikazuju u kalendaru s datumom 1. siječnja (January 1).
• Na fotoaparatu nije podešen datum. Podesite datum na fotoaparatu (str. 54).
Pojavljuje se oznaka
.
• Ako ste preimenovali ili izbrisali slikovne datoteke/mape drugim softverom, nisu se
ažurirale informacije o registraciji snimaka. Odaberite [Update Database] u izborniku
[Tools] kako biste ažurirali informacije o registraciji snimaka.
89
U sluaju problema
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 96).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj
LOCK (str. 96) kako biste spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporučuje se 32 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju
memoriju.
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili
ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa
bez rezanja rubova.
90
U sluaju problema
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 72).
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisa koji podr0ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu izmeñu pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 53).
• Odspojite i spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani USB kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
USB kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga
uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste USB kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 79).
91
U sluaju problema
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon
što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 79).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
• Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
• Stavite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije, zatim ponovno uključite
fotoaparat.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite fotoaparat oko sat vremena prije ponovne
uporabe.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Objektiv se ne pomiče kad uključite fotoaparat.
• Baterije su prazne. Zamijenite ih novima ili napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama
ili upotrijebite AC adapter (opcija).
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 54).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 54).
92
Poruke upozorenja
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 96).
E
• Baterije su prazne. Uložite nove ili
napunjene nikal-metal hidridne
(opcija). Ovisno o uvjetima uporabe
ili vrsti baterija, indikator može
treptati čak i ako je preostalo još 5 do
10 minuta.
System error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 96).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Kontakti "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 96).
Format error
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 28).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No file
• U unutarnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
No file in this folder
• U mapi nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s
računala (str. 67).
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape
ili načinite novu (str. 49, 50).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još mapa.
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 48 i 49).
93
Indikatori i poruke upozorenja
Cannot record
Connect to PictBridge device
• Snimanje u odabranu mapu nije
moguće. Odaberite drugu mapu
(str. 50).
• Pokušali ste otisnuti slike prije nego
je uspostavljena veza s pisačem.
Spojite fotoaparat na pisač koji
podržava PictBridge.
File error
• Problem kod reprodukcije.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image]
bez upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This
Folder], a odabrali ste mapu koja
sadrži samo videozapise. Nije moguće
ispisati videozapise.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 41).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće
reproducirati ovim fotoaparatom.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
koja nije kompatibilna s fotoaparatom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], meñutim fotoaparat je
priključen na ureñaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite ureñaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu.
Odspojite i ponovno spojite USB
kabel. Ako je na pisaču prikazana
poruka o grešci, pogledajte upute za
uporabu isporučene s pisačem.
94
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati USB kabel.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati
neko vrijeme, ovisno o pisaču.
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj
državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
95
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
—
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
• Ovaj proizvod podržava "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" oznaka za "Memory
Stick Micro".
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
96
Kontakti
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
—
Memory Stick PRO
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
O "Memory Stick" kartici
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad s ovim fotoaparatom koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u fotoaparat, možda ga nećete
moći izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 4 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li
"Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez
uporabe M2 adaptera veličine Duo, možda ga
nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
97
Napomene o baterijama
Baterije koje se mogu i ne mogu
upotrebljavati s fotoaparatom
Vrsta baterija
A
B
C
LR6 (veličina AA)
alkalne baterije*1
a
a
—
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal
hidridne baterije*1*2
—
a
a
ZR6 (veličina AA)
oksi nikal primarne
baterije*1
—
a
—
Litijske baterije
—
—
—
Manganske baterije
—
—
—
Ni-Cd baterije
—
—
—
A: isporučene
B: podržane
C: punjive
*1
Prije uporabe baterija, pročitajte sljedeće
mjere opreza za svaku vrstu baterija.
*2
NH-AA-2DB twin pack i sl.
Kod baterija koje nisu podržane, ne može
se jamčiti ispravan rad ureñaja ako napon
padne ili se pojave drugi problemi zbog
naravi baterije.
Napomene o alkalnim (isporuene) i oksi
nikal primarnim baterijama (opcija)
• Alkalne baterije i oksi nikal primarne baterije
se ne mogu puniti.
• Alkalne baterije i oksi nikal primarne baterije
imaju kraći radni vijek od nikal-metal
hidridnih baterija. Zbog toga se fotoaparat
može isključiti čak i ako indikator stanja
baterija pokazuje dostatan napon baterija.
• Učinak baterija se jako razlikuje ovisno o
proizvoñaču i vrsti baterija. U nekim
slučajevima, radni vijek baterija može biti vrlo
kratak. To je posebno slučaj kod niskih
temperatura. Zato možda nećete moći snimati
na temperaturama ispod 5°C.
• Nemojte miješati nove i stare baterije.
• Indikator stanja baterija možda neće prikazivati
točno kod uporabe alkalnih i oksi nikal
primarnih baterija.
98
• Zbog karakteristika alkalnih baterija i oksi
nikal primarnih baterija, postoji velika razlika
izmeñu raspoloživog vremena snimanja i
vremena reprodukcije. Zbog toga se fotoaparat
može isključiti s izvučenim objektivom kod
promjene položaja funkcijskog kotačića. U tom
slučaju, zamijenite baterije novima. Uz nikalmetal hidridne baterije, možete snimati dulje
vrijeme.
Napomene o nikal-metal hidridnim
baterijama (opcija)
• Nemojte guliti omot baterija niti ih oštećivati.
Nikada nemojte upotrebljavati baterije s kojih
je djelomično ili u potpunosti uklonjen omot ili
baterije koje su na bilo koji način napuknute.
Može doći do curenja, eksplozije ili
zagrijavanja baterija te opeklina ili ozljeda te
nepravilnosti u radu punjača.
• Nemojte nositi ili pohranjivati nikal-metal
hidridne baterije s metalnim premetima.
Metalni predmeti mogu kratko spojiti + i –
kontakte i uzrokovati zagrijavanje ili požar.
• Ako su kontakti baterija zaprljani, baterije se
možda neće pravilno puniti. Obrišite ih suhom
krpom i sl.
• Kad ih kupite ili ako se dulje vrijeme nisu
upotrebljavale, nikal-metal hidridne baterije
možda neće biti potpuno napunjene. Pojava je
normalna za ovu vrstu baterija i nije kvar. Ako
se to dogodi, više puta do kraja ispraznite
baterije i napunite ih do kraja kako biste riješili
problem.
• Ako punite nikal-metal hidridne baterije prije
nego što se potpuno isprazne, indikator niskog
napona baterija se može pojaviti ranije od
očekivanog. Pojava se naziva "memorijski
efekt"*. Ako se to dogodi, punite baterije samo
nakon što se potpuno isprazne.
* "Memorijski efekt" - pojava u kojoj se
kapacitet baterije privremeno smanjuje.
• Kako biste do kraja ispraznili baterije, uključite
slide-show mod na fotoaparatu (str. 42) i
ostavite dok se fotoaparat ne isključi.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i
upotrebljavane baterije.
• Nemojte izlagati baterije vodi jer nisu otporne
na vodu.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising