Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-S730
Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na
isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot
Step-up Guide".
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
© 2007 Sony Corporation
3-281-198-11(1)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki
put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-S730
Serijski broj _____________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ova sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik za
kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki
napon je dostupan u vašem domu, obratite se svom
prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja
koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja,
pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati
kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada
nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko
ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje
proizvoñač jer mogu nastati opasne situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva
za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih
površina ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu
vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na mrežni
napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje,
umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu
ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu
i da se ne prikliješti predmetima na njemu ili u
blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere i
mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti.
Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače
ili stolove koje preporučuje proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao pouzdan
rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati
ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni ormarić,
osim ako nije osigurana pravilna ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez nadzora ili
se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač
iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski
sustav. Na taj način će se ureñaj zaštiti od eventualnog
udara munje i prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili upadne
strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole
koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilnim
podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola
može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva
opsežne zahvate od strane stručne osobe kako bi
se ureñaj vratio u normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije – potreban je
servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti
dijelovima pod opasnim naponom ili drugim
opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi
proizvoñač i koji imaju jednake karakteristike kao
i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne
provjere (prema uputi proizvoñača) kako bi se
utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
3
Prvo pročitajte
OPREZ
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini,
primjerice suncu, vatri ili slično.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da
se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike u
zemljama koje primjenjuju EU
smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
5
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator pristupa
jer možete oštetiti podatke unutarnje memorije.
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka
kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
C Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
C Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje.
Pročitajte "Mjere opreza" (str. 29) prije uporabe
fotoaparata.
C Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
C Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
C Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
C Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 29).
C Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija, može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
C Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina
pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje
površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
6
Napomene o LCD zaslonu
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave
ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
C Kad baterija postane slaba, objektiv se možda
neće pomicati. Umetnite nove ili napunjene
NiMH baterije te ponovo uključite aparat.
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electric and Information
Technology Industries).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom
na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih
ili editiranih na drugoj opremi na ovom fotoaparatu
nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed nepravilnosti na fotoaparatu, mediju za snimanje itd.
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE.................................................................2
Prvo pročitajte ..................................................................................................4
Napomene o uporabi fotoaparata.....................................................................6
Prije početka.....................................................................................8
Provjera isporučenog pribora ...........................................................................8
1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena) ....................9
2 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata ..................................................11
Jednostavno snimanje fotografija ................................................12
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora/
veličina slike ...................................................................................................13
Pregled/brisanje slika ....................................................................15
Indikatori na zaslonu......................................................................17
Promjena postavki – Menu/Setup.................................................19
Opcije izbornika..............................................................................................20
Opcije izbornika Setup ...................................................................................21
Uporaba računala...........................................................................22
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen) .....................................................................................................22
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priručnika .........................23
Trajanje baterija i kapacitet memorije .........................................24
Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati ............................24
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ................................................25
U slučaju problema ........................................................................27
Baterije i napajanje .........................................................................................27
Snimanje fotografija/videozapisa ....................................................................28
Pregled snimaka ............................................................................................28
Mjere opreza ...................................................................................29
Tehnički podaci ..............................................................................30
7
Prije početka
Provjera isporučenog pribora
C Baterije LR6 (veličina AA) (2)
C USB kabel (1)
C A/V kabel (1)
C Vrpca za nošenje (1)
C CD-ROM (1)
− s aplikacijskim softverom za Cyber-shot
− "Cyber-shot Handbook"
− "Cyber-shot Step-up Guide"
C Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat kako
biste spriječili njegov pad, oštećenje i sl.
8
Hvataljka
1 Umetanje baterija/"Memory Stick Duo" kartice
(nije isporučena)
Strana s kontaktima
Pokrov pretinca baterije/
"Memory Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" s kontaktima
okrenutima prema
zaslonu.
1 Otvorite pretinac baterija/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju pazeći na polaritet +/–.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 22 MB).
Baterije koje se mogu ili ne mogu upotrebljavati s fotoaparatom
Vrsta baterija
isporučene
podržane
punjive
LR6 (veličina AA) alkalne baterije
a
a
–
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne
baterije
–
a
a
ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije
–
a
–
Manganske baterije*
–
–
–
Litijske baterije*
–
–
–
Ni-Cd baterije*
–
–
–
* Radni učinak se ne može jamčiti ako opadne napon ili se pojave problemi zbog naravi baterije.
9
UPOZORENJE
Baterije mogu eksplodirati ili procuriti ako se njima ne rukuje pravilno. Nemojte ih puniti,
rastavljati niti bacati u vatru. Provjerite rok uporabe otisnut na baterijama (mjesec-godina).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator stanja
baterija
Opis stanja
baterija
Kapacitet
baterija je
dostatan
Baterije su
poluprazne
Baterije su
slabe.
Snimanje/
reprodukcija
će se uskoro
zaustaviti.
Zamijenite baterije novima ili
potpuno napunjenim nikal-metal
hidridnim. (Indikator upozorenja
trepće).
C Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
C Kod uporabe alkalnih baterija/oksi-nikal primarnih baterija, indikator možda neće prikazivati točno stanje
baterija.
C Kad se upotrebljava AC adapter (nije isporučen), indikator stanja baterija se ne prikazuje.
Vađenje baterija/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterija/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Baterije
Indikator pristupa ne smije biti uključen.
Zatim jednom pritisnite "Memory Stick
Duo".
Pripazite da vam baterije ne ispadnu.
Indikator pristupa
Indikator pristupa
C Nikad nemojte otvarati pokrov baterija ili isključivati fotoaparat dok je uključen indikator pristupa. U
protivnom se mogu uništiti podaci na "Memory Stick Duo" kartici/unutrašnjoj memoriji.
10
2 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Kontrolne tipke
Tipka z
1 Pritisnite tipku POWER.
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) (str. 19).
Kad se fotoaparat uključi
C Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja pojavit će se izbornik Clock Set.
C Ako se fotoaparat napaja na baterije i ne rukujete njime približno tri minute, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterija (funkcija Auto power-off).
11
Jednostavno snimanje fotografija
Okidač
Preklopka zuma (W/T)
Tipka Macro
Tipka DISP
Kontrolni kotačić
Kontrolne tipke
Navoj za stativ (dolje)
Tipka bljeskalice
Tipka Self-timer
Tipka . (veličina slike)
1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.
Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3 Snimajte pritiskom na okidač.
Fotografija:
Indikator AE/AF lock
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za
izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće
(zeleno), oglašava se zvuk, indikator
prestaje treptati i stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Čuje se zvuk zatvarača
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
12
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora/
veličina slike
Uporaba kontrolnog kotačića
Kontrolnim kotačićem odaberite željenu
funkciju.
! Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko
podešavanje.
P
Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora
blende). Takoñer možete odabrati različite
postavke iz izbornika.
" Videozapisi
Omogućuje snimanje videozapisa
s High Sensitivity
Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz
slabije osvjetljenje.
Y Soft Snap
Snimanje ljudi uz topao efekt.
4 Landscape
Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.
3 Twilight Portrait
Snimanje oštrih fotografija ljudi na tamnim
mjestima bez gubitka noćnog ozračja.
2 Twilight
Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog
ozračja.
E Beach
Snimanje na obali mora ili jezera uz pravilno
snimanje plavetnila vode.
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje
zuma.
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (()
dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla
(standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim
mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
* Macro (Snimanje izbliza)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku b (*)
dok ne odaberete željeni način snimanja.
(Bez indikatora): Makro snimanje isključeno
* : Uključeno makro snimanje: W strana: približno
5 cm ili dalje od objektiva, T strana: približno 35 cm ili
dalje od objektiva.
D Snow
Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.
13
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za
odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
E : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
D : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
Žaruljica self-timera
DISP Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite kontrolnu tipku v (DISP).
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indikatori uključeni
r
Indikatori uključeni*
r
Histogram uključen*
r
Indikatori isključeni *
* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu
vrijednost.
14
. Promjena veličine slike
Pritisnite . (veličina slike) i zatim pritisnite
v/V za odabir veličine slike.
Za isključivanje izbornika Image Size,
ponovno pritisnite tipku ..
Veličina slike
Smjernice
>: 7M
Ispis do formata A3/11T17"
;: 3:2
Odgovara formatu 3:2
B: 5M
Ispis do formata A4/8T10"
@: 3M
Ispis do 13T18 cm/5T7"
A: VGA
Za slanje e-mailom
<: 16:9
Prikaz na 16:9 HDTV
Pregled/brisanje slika
Tipka Y (indeksni prikaz)/
e (zum reprodukcije)
d (USB) · A/V OUT
priključnica (bočno)
Tipka f (zum
reprodukcije)
2 Kontrolne tipke
Tipka B (brisanje)
1 Tipka #
(reprodukcija)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u reprodukcijski mod.
Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
C Na ovom fotoaparatu ne možete slušati zvuk kod reprodukcije videozapisa. Za slušanje zvuka, spojite
fotoaparat na vanjski ureñaj kao što je TV, zvučnik i sl.
B Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite B (Brisanje).
2 Odaberite [Delete] tipkom v i pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B.
Za povratak na normalnu veličinu slike: z.
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku. Za prikaz sljedeće
(prethodne) grupe slika, pritisnite b/B.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
15
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select] te
zatim pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje
indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću isporučenog A/V kabela.
C Poravnajte strelicu na priključku A/V kabela s trokutićem pokraj priključnice A/V OUT i spojite kabel na
aparat.
U d (USB) · A/V
OUT priključnicu
U audio/video
ulazne priključnice
Isporučeni A/V kabel
16
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku v (DISP), prikaz
na zaslonu se mijenja (str. 14).
Kod snimanja fotografija
A
y
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock
a "
Način snimanja
q n V
= <
Ravnoteža bijele boje
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
s Y 4 3 Način snimanja (Scene
Selection)
2 E D
Kod snimanja videozapisa
P
Način snimanja
(programirano)
!
Mod fotografiranja
#
Reprodukcijski mod
( G ,
Način rada bljeskalice
p
Punjenje bljeskalice
(1.6 Uvećanje zuma
A@
Kod reprodukcije
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
L
Oštrina
%;
Način mjerenja svjetla
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike
-
Zaštita snimke
I
Oznaka za ispis (DPOF)
$1.3
Stupanj zuma
N
Indikator reprodukcije
17
D
B
*
Macro
h
Upozorenje na vibracije
on
Indikator AF okvira.
E
Slaba baterija
1.0m
Udaljenost fokusa
F
PictBridge veza
101-0012
Broj mape-datoteke
+2.0EV
Ekspozicija
% ;
Način mjerenja
Skala reprodukcije
C
D
PictBridge veza
>;B
@A<
D
Veličina slike
I
Mapa za snimanje
ijk
Promjena mape
H
Mapa za reprodukciju
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
00:12
[00:00:40]
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
12
Preostali broj slika koje je
moguće snimiti.
E D
Self-timer
ISO broj
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
ISO osjetljivost
( ,
Bljeskalica
q n V
= <F
Ravnoteža bijele boje
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije
Okvir AF tražila
500
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
E
Histogram
125
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija
2008 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
Izbornik
18
Promjena postavki – Menu/Setup
Tipka MENU
Kontrolni kotačić
Kontrolne tipke
Tipka # (reprodukcija)
Tipka z
1 Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića.
Reprodukcija: Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama b/B.
C Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B dok se ne pojavi na zaslonu.
C Pritisnite z nakon podešavanja opcije u modu reprodukcije.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Fotoaparat zumira i ugaña odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
Za odabir opcije izbornika Setup
Pritisnite i zadržite tipku MENU ili odaberite
- (Setup) u koraku 3 te zatim pritisnite B.
Odaberite opciju za podešavanje tipkom
v/V/b/B i zatim pritisnite z.
19
Za detalje o rukovanju 1 str. 19
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika ovise o položaju kontrolnog kotačića (snimanje/reprodukcija) i
postavkama izbornika. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za snimanje
COLOR (Color Mode)
Promjena tona slike i dodavanje posebnih efekata.
$ EV
Podešavanje ekspozicije.
9 (Focus)
Promjena načina izoštravanja.
% (Metering Mode)
Odabir načina mjerenja svjetla.
WB (White Bal)
Podešavanje tona boje.
ISO
Odabir svjetlosne osjetljivosti.
Mode (REC Mode)
Odabir načina snimanja niza fotografija.
(±
± (Flash Level)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
L (Sharpness)
Podešavanje oštrine slike.
- (Setup)
Promjena Setup opcija.
Izbornik za reprodukciju
20
! (Folder)
Odabir mape za pregled slika.
- (Protect)
Sprečavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis.
E (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge pisača.
I (Slide)
Prikaz slika u nizu.
C (Resize)
Promjena veličine snimljene slike.
J (Rotate)
Okretanje fotografije.
- (Setup)
Podešavanje Setup opcija.
Trimming
Snimanje povećane slike. (Dostupno samo kod zuma pri reprodukciji.)
Za detalje o rukovanju 1 str. 19
Opcije izbornika Setup
! Camera
Digital Zoom
Odabir digitalnog zuma.
Function Guide
Tijekom uporabe fotoaparata prikazuje se opis funkcija.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju kod uporabe bljeskalice.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike dvije sekunde
neposredno nakon snimanja.
g Internal Memory Tool
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
u Memory Stick Tool
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Create REC. Folder
Izrada mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Change REC. Folder
Promjena mape koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo"
karticu.
K Setup 1
Beep
Odabir zvučnog signala koji se oglašava kad rukujete fotoaparatom.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
2 Setup 2
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na
računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću USB
kabela.
Video Out
Odabir izlaznog videosignala u skladu s TV sustavom boja spojene
video opreme.
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
21
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego ikada
iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u
"Cyber-shot priručniku" ("Cyber-shot Handbook" na isporučenom CD-ROM disku).
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver (isporučen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nije kompatibilan
* Nisu podržana 64-bitna izdanja ni Starter Edition.
C Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograñeni operativni sustavi nisu podržani.
C Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (nije isporučen).
C Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cyber-shot
priručnik".
22
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priručnika
"Cyber-shot Handbook" priručnik na
isporučenom CD-ROM disku detaljno
objašnjava uporabu fotoaparata. Za pregled
tog priručnika potreban je Adobe Reader.
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
2 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf"
pohranjen u mapi [GB].
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite
"Handbook.pdf".
Kad kliknete tipku [Cyber-shot Handbook],
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika.
2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
C Kad instalirate "Cyber-shot Handbook",
instalirat će se i "Cyber-shot Step-up Guide".
3 Nakon završetka instalacije, dvaput kliknite
ikonu na radnoj površini.
23
Trajanje baterija i kapacitet memorije
Trajanje baterija i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Donji podaci bazirani su na uporabi novih
baterija pri temperaturi od 25°C. Broj slika koje
možete snimiti ili pregledati je približan i
podrazumijeva promjenu "Memory Stick Duo"
kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
Pri snimanju fotografija
Baterije
Broj slika
Trajanje
baterija (min)
Alkalne
Približno
50
Približno
100
C Snimanje u sljedećim uvjetima:
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
C Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
C Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenjaju, bez obzira na veličinu slike.
Kod pregleda fotografija
Baterije
Broj slika
Trajanje
baterija (min)
Alkalne
Približno
350
Približno
7000
C Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
24
Napomene o baterijama
C Kapacitet baterija se vremenom smanjuje.
C Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterija se smanjuju u sljedećim uvjetima:
− Niska temperatura okoliša.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Kapacitet baterije je slab.
C Vrijednosti prikazane za alkalne baterije temelje
se na komercijalnim normama i ne odnose se na
sve alkalne baterije u svim uvjetima. Vrijednosti
se mogu razlikovati, ovisno o proizvoñaču baterija,
vrsti, uvjetima okoliša, postavkama ureñaja i sl.
C Isporučene alkalne baterije su samo probni primjerci.
Za normalnu uporabu fotoaparata, potrebno je
kupiti dodatne baterije.
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja
i mediju.
C Čak i ako je kapacitet medija za snimanje jednak navedenom u donjoj tablici, broj fotografija koje se mogu
snimiti i duljina videozapisa se mogu razlikovati.
C Podrobnosti o veličini slike pogledajte na str. 14.
Približan broj fotografija koje je moguće snimiti
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veličina
7M
Unutarnja
memorija
Oko
22MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
7
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2
7
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
10
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
16
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
139
780
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9
25
133
238
490
1002
2020
3997
8027
C
C
C
C
Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 20).
Ako je slika snimljena starijim Sonyjevim modelom i reproducira se na ovom fotoaparatu, možda neće biti
prikazana u stvarnoj veličini.
25
Približno vrijeme snimanja videozapisa
Vrijednosti u donjoj tablici odnose se na približno maksimalno vrijeme snimanja svih video
datoteka. Neprekidno možete snimati najviše 10 minuta.
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veličina
320T240
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Oko
22MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
0:01:00
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
C Dimenzije slike videozapisa su 320T240.
26
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).
B Izvadite baterije i ponovno ih uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 21).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje
da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterije i napajanje
Indikator trajanja baterija nije pravilan ili se prikazuje da je napon baterija dovoljan,
a fotoaparat se isključuje prebrzo.
C Ova pojava je normalna kod uporabe fotoaparata na vrlo toplim ili hladnim mjestima.
C Kod uporabe alkalnih ili oksi-nikal primarnih baterija (nisu isporučene), možda se preostalo
vrijeme baterija neće prikazati pravilno.
C Baterije su prazne. Umetnite nove ili napunjene nikal-metal hidridne (nisu isporučene) (str. 9).
C Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su zaprljani
tako da se baterije ne pune dovoljno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl.
C Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, prikazano vrijeme se razlikuje od stvarnog zbog
memorijskog efekta i sl. Do kraja ispraznite i zatim napunite baterije kako bi se prikaz ispravio.
C Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Baterije se prebrzo troše.
C Fotoaparat upotrebljavate na vrlo hladnom mjestu.
C Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
C Ako upotrebljavate nikal-metal hidridne baterije, napunite ih dovoljno.
Fotoaparat se automatski isključuje kod otvaranja pokrova baterija/"Memory
Stick Duo" kartice.
C To nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick Duo"
kartice.
27
Fotoaparat se ne može uključiti.
C
C
C
C
Pravilno uložite baterije (str. 9).
Pravilno spojite AC adapter (nije isporučen).
Baterije su prazne. Stavite nove ili napunjene nikal-metal hidridne (str. 9).
Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat (str. 11).
C Baterije su prazne. Zamijenite ih novima ili napunjenim nikal-metal hidridnima (str. 9).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
C Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 25, 26). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 15).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
C Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
C Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki drugi položaj osim ".
C Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na ".
Nije moguće umetanje datuma na slike.
C Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma na slike. Fotografije možete ispisati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".
Prilikom snimanja vrlo svijetlog objekta pojavljuju se vertikalne pruge.
C To je pojava poznata kao razmazivanje uslijed koje se na slici pojavljuju bijele, crvene,
ljubičaste ili druge pruge i ne predstavlja kvar.
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
C Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 15).
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
C Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
C Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
28
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
C Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili može doći do
kvara.
C Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
C Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u stražnjem
džepu hlača ili suknje, jer se tako fotoaparat može
oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD
zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom.
Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu
oštetiti kućište.
C Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin, alkohol,
jednokratne krpe, repelenti, kreme za sunčanje ili
insekticidi.
C Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate
gore navedena sredstva.
C Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu
s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat
da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok
je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju kako
bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez
obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat.
Meñutim, ako koristite fotoaparat samo nakratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon
približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U
tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat, ali se datum i vrijeme
neće prikazati.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite baterije dostatnog kapaciteta u fotoaparat i
ostavite ga isključenim 24 sata ili dulje.
29
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike: 7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
filtar s primarnim bojama
Ukupan broj piksela:
Približno 7 410 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 7 201 000 piksela
Objektiv: 3T zum f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm
kod pretvorbe u format slike35 mm) F2,8 – 4,8
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (7 modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: AVI (Motion JPEG)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija (približno
22 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): oko 0,5 m do 3,5 m (W)/
0,5 m do 2 m (T)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
[Ulazne i izlazne priključnice]
d USBCA/V OUT priključnica:
Video, Audio (mono), USB komunikacija
USB komunikacija:
Full-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)
[LCD zaslon]
Zaštićeni znakovi
C
C
LCD zaslon: 6 cm (tip 2,4) TFT drive
Ukupan broj točaka: 112 320 (480 T 234)
[Napajanje, općenito]
Napajanje: LR6 (veličina AA), alkalne baterije (2),
3 V, HR15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal
hidridne baterije (2) (nisu isporučene), 2,4 V,
ZR6 (veličina AA) oksi-nikal primarne baterije
(2) (nisu isporučene), 3 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,2 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 91,4 T 61 T 29,1 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa: približno 189 g (uključujući dvije baterije i
vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zujalica
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
30
C
C
C
C
C
C
i "Cyber-shot" su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
, "Memory Stick PRO",
"Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO, "Memory
HG Duo",
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su
registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
Google je registrirani zaštitni znak tvrtke Google
Inc.
Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili ®
nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.
Sadržaj
Osnovne funkcije
Uporaba izbornika
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
Uporaba izbornika za
podešavanje
DSC-S730
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik, "Upute za uporabu" i
"Cyber-shot Step-up Guide" i sačuvate ih za
buduću uporabu.
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2007 Sony Corporation
3-281-190-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti uz fotoaparat (opcija)
"Memory Stick Duo"
Uz ovaj fotoaparat možete koristiti "Memory
Stick Duo".
"Memory Stick"
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave
ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
Uz ovaj fotoaparat ne možete koristiti
"Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
C Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 95.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo"
kartice s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
2
C Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme izlažete
izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati
kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata
u blizini prozora ili na otvorenom.
C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
C Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
C Ovaj fotoaparat je opremljen power zoom objektivom. Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne
pritišćete.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
fotoaparatom.
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata .................................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ..........................................6
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta .......................................................... 6
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla .......................................................... 8
Boja – O efektima svjetla ........................................................................................ 9
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike........................................................................ 10
Bljeskalica – O uporabi bljeskalice ........................................................................ 11
Dijelovi fotoaparata .....................................................................................12
Indikatori na zaslonu ...................................................................................14
Promjena prikaza na zaslonu ......................................................................18
Snimanje pomoću ugrađene memorije .......................................................19
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića......................................................................20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje) .....................................21
Snimanje fotografija (Scene Selection)........................................................25
Pregled/brisanje slika ..................................................................................28
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ....................................................................30
Opcije izbornika......................................................................................31
Izbornik snimanja ........................................................................................32
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
$ EV: Podešavanje intenziteta svjetla
% (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
ISO: Odabir osjetljivosti
Mode (REC Mode): Odabir načina kontinuiranog snimanja
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
- (Setup): Promjena Setup postavki
3
Sadržaj
Izbornik reprodukcije................................................................................... 41
= (Folder): Odabir mape za pregled slika
H (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
E (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
I (Slide): Prikaz slika u nizu
C (Resize): Promjena veličine snimljene slike
J (Rotate): Okretanje fotografije
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Trimming: Pohranjivanje povećane slike
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup........................................................ 48
! Camera .................................................................................................. 49
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
Auto Review
g Internal Memory Tool............................................................................. 51
Format
u Memory Stick Tool ............................................................................... 52
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
K Setup 1 ................................................................................................... 55
Beep
L Language
Initialize
2 Setup 2 ................................................................................................... 56
USB Connect
Video Out
Clock Set
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika..................................................... 58
4
Sadržaj
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows ....................................................................60
Instalacija isporučenog softvera..................................................................62
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)............................64
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera ...65
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera ..........69
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)........................................................71
Za korisnike Macintosh računala ................................................................72
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"..................................................74
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ..............................................................................75
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača .............................76
Ispis slika u fotolaboratoriju ........................................................................80
U slučaju problema
U slučaju problema .....................................................................................82
Poruke upozorenja ......................................................................................92
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje .............................94
O "Memory Stick" kartici.............................................................................95
Napomene o baterijama..............................................................................97
5
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
Bljeskalica
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli uživati
u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam
kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog
kotačića (str. 20) i izbornika (str. 30).
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite
okidač dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
Ako je izoštravanje otežano t [Focus] (str. 34)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Savjeti za sprečavanje nejasnih slika
Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomaknuo. To se naziva "podrhtavanjem
fotoaparata". S druge strane, ako se pomaknuo objekt, to se naziva "pomicanjem objekta".
Podrhtavanje fotoaparata
Uzrok
Ruke ili tijelo se pomaknu u trenutku pritiska
na okidač i čitava slika je nejasna.
Kako to spriječiti
C Koristite stativ ili postavite aparat na stabilnu
površinu kako bi ostao nepomičan.
C Možete upotrijebiti self-timer s vremenom od
2 s ili učvrstite ruke tijekom snimanja.
Pomicanje objekta
Uzrok
Iako je aparat stabilan, objekt se pomaknuo
tijekom eksponiranja tako da izgleda nejasno
kad pritisnete okidač.
Kako to spriječiti
C Odaberite s (High Sensitivity) u Scene
Selection.
C Odaberite višu ISO osjetljivost za veću brzinu
zatvarača i pritisnite okidač prije no što se
objekt pomakne.
Napomena
Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svjetlu ili niskoj brzini
zatvarača, npr. u 2 (Twilight) ili 3 (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte
imajući na umu gore navedene savjete.
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina
svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u fotoaparat
dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO osjetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog
podešavanja. No, možete je podesiti i ručno
pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio fotoaparat (str. 33).
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri odreñivanju ekspozicije (str. 36).
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen
senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 38.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će
biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Karakteristike
svjetla
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno svjetlo
Električna žarulja
Bijelo (standardno)
Plavkasto
S primjesama plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 37).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 7M
3 072 piksela T 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike (str. 24)
Piksel
10
Veliki broj (kvalitetna
slika i veća datoteka)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manja
datoteka)
Primjer: za slanje slike
u privitku e-maila.
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Bljeskalica
O uporabi bljeskalice
Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne
bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sljedećih savjeta.
Efekt crvenih očiju
Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju snimate
zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Kako smanjiti efekt crvenih očiju?
C Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
C Odaberite s (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 26). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
C Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".
Okrugle bijele mrlje
Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nañu u blizini objektiva,
bljeskalica ih može naglasiti.
Fotoaparat
Objekt
Čestice (prašina, pelud
i sl.) u zraku
Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja
C Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
C Odaberite s (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
* Čak i ako odaberete s (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u
uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke
mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.
11
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Dno aparata
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Okidač (21)
Indikator self-timera (23)
Mikrofon
Objektiv
Tipka POWER
Indikator POWER
Bljeskalica (22)
Zujalica
d (USB) · A/V OUT priključnica
(bočno)
A Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (22)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (28, 29)
B
C
D
E
F
LCD zaslon (18)
Tipka # (reprodukcija) (28)
Otvor za ručnu vrpcu
Kontrolni kotačić (20)
Tipka MENU (30)
C Pritisnite dulje ovu tipku za prikaz izbornika
- (Setup).
G Kontrolne tipke
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (30)
Izbornik isključen: DISP/)/*/(/
(18, 22-23)
H Za snimanje: . (Veličina slike) (24)
Za pregled: B (Brisanje slika) (28)
12
Dijelovi fotoaparata
I Pokrov kabela AC adaptera
Prilikom korištenja AC adaptera
AC-LS5K (opcija)
C Nemojte prignječiti kabel kod zatvaranja
pokrova.
C Nije moguće puniti nikal-metal hidridne
baterije spajanjem fotoaparata na mrežni
adapter AC-LS5K. Za punjenje nikal-metal
hidridnih baterija upotrijebite punjač.
J Indikator pristupa
K Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
L Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo"
pretinca
M Utor za "Memory Stick Duo"
N Pretinac za baterije
13
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku v (DISP), prikaz
na zaslonu se mijenja (str. 18).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
A
Indikator
Značenje
y
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock (21)
a "
Način snimanja (21, 39)
q n V
= <
Ravnoteža bijele boje (37)
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
s Y 4 3 Način snimanja (Scene
Selection) (25)
2 E D
Kod snimanja videozapisa
P
Način snimanja
(programirano) (20)
!
Mod fotografiranja
( G ,
Način rada bljeskalice (22)
p
Punjenje bljeskalice
Uvećanje zuma (22, 49)
(1.6
A@
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (50)
L
Oštrina (40)
%;
Način mjerenja svjetla (36)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike (32)
B
Indikator
14
Značenje
*
Makro snimanje (23)
on
Indikator AF okvira.
1.0m
Udaljenost fokusa
Indikatori na zaslonu
E
C
Indikator
Značenje
>;B
@A<
D
Veličina slike (24)
I
Indikator
Značenje
Histogram (18)
Mapa za snimanje (52)
125
Brzina zatvarača
C Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
F2.8
Otvor blende
Ekspozicija (33)
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije
+2.0EV
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
0:12
[00:00:40]
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
12
Preostali broj slika za
snimanje
E D
Self-timer (23)
Izbornik (30)
ISO broj (38)
D
Indikator
h
Značenje
Upozorenje na vibracije
C Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprečavanja zamućenja, bljeskalice radi bolje osvijetljenosti
ili uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 7).
E
Slaba baterija (92)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (36)
Okvir AF tražila
15
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
Kod reprodukcije videozapisa
A
Indikator
Značenje
y
Preostalo trajanje baterije
"
Način snimanja (21)
>;B
@A<
D
Veličina slike (24)
#
Reprodukcijski mod
-
Zaštita snimke (42)
I
Oznaka za ispis (DPOF) (80)
i j k
Promjena mape (41)
C Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
$1.3
Stupanj zuma (28)
N
Indikator reprodukcije (28)
B
Indikator
Značenje
101-0012
Broj mape-datoteke (41)
Skala reprodukcije
16
Indikatori na zaslonu
C
E
Indikator
Značenje
D
PictBridge veza (77)
Histogram (18)
Mapa za snimanje (52)
C : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
I
C Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
H
Mapa za reprodukciju (41)
C Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
g
Indikator preostalog kapaciteta unutarnje memorije
C
Indikator preostalog kapaciteta "Memory Stick" kartice
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
Indikator
2008 1 1
9:30 AM
Značenje
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Izbornik (30)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
D
Indikator
F
Značenje
PictBridge veza (78)
C Ne odspajajte USB kabel
dok je prikazana ova ikona.
+2.0EV
Ekspozicija (33)
ISO broj (38)
% ;
Način mjerenja svjetla (36)
( ,
Bljeskalica
q n V
= < F
Ravnoteža bijele boje (37)
500
Brzina zatvarača
F2.8
Otvor blende
17
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka v DISP (za
uključenje/isključenje
prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indikatori uključeni
Indikatori uključeni*
C Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj rasvjeti,
uključite osvjetljenje LCD zaslona. Meñutim, tada
će se brže trošiti baterija.
C Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
C Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
C Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
z Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom
histograma
Indikatori uključeni*
Tijekom reprodukcije prikazane su
informacije o slici.
Prikaz histograma
(str. 18)
Indikatori isključeni*
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Pritisnite v (DISP) više puta za prikaz
histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema
lijevo kad je slika tamna.
A Broj piksela
B Svjetlina
C Histogram se takoñer pojavljuje kod reprodukcije
jedne fotografije, no tada ne možete podesiti
ekspoziciju.
* Pojača se svjetlina LCD zaslona.
18
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 22 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat
ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
Kad uložite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene memorije.
[Menu, Setup itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 54).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranicama 65, 66 ili 69, 70 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
C Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
C Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
19
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
Načini snimanja fotografija
!:
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. t str. 21
P:
Programirana podešenja
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine
zatvarača i otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije
putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 31)
":
Snimanje videozapisa
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. t str. 21
s Y 4 3 2 E D: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t str. 25
O funkcijskom vodiču
Kad je opcija [Function Guide] podešena na [On], tijekom rukovanja aparatom prikazuju se
opisi funkcija.
Tvorničko podešenje je [On]. Odaberite [Off] ako ne želite da se pojavi funkcijski vodič (str. 50).
20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Tipka makro snimanja
Tipka DISP
Okidač
Tipka
bljeskalice
Preklopka zuma
Kontrolni kotačić
Tipka self-timera
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka .
(veličina slike)
Kontrolne tipke
1
2
Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapisi: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3
Snimajte pomoću okidača.
Fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno svijetli.
Indikator AE/AF lock
B Pritisnite okidač dokraja.
Čuje se zvuk zatvarača.
21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
C Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 50 cm (od površine objektiva). Za snimanje na manjoj
udaljenosti koristite Macro način snimanja (str. 23).
C Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal
se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
− Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine.
− Objekt se nalazi iza stakla.
− Objekt se brzo kreće.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo.
− Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga.
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
C Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 49.
C Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisa.
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
C Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
C Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
22
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
* Macro (Snimanje izbliza)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Makro snimanje isključeno
* : Uključeno makro snimanje (W strana: Približno 5 cm ili dalje od objektiva, T strana: Približno 35 cm ili dalje od
objektiva
C Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
C Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
C Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
E : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
D : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V ()).
C Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike kod pritiska na okidač.
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
. Promjena veličine slike
Pritisnite . (veličina slike) i zatim pritisnite v/V za odabir veličine slike.
Detalje o veličini slike potražite na str. 10.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veličina slike
J 7M (3072T2304)
*1
Odgovara formatu 3:2
5M (2592T1944)
Ispis do formata A4/8T10"
3M (2048T1536)
Ispis do formata 13T18 cm/5T7"
VGA (640T480)
Za slanje e-mailom
16:9 (1920T1080)
*2)
24
Ispis do formata A3/11T17"
3:2 (3072T2048)
*2
*1)
Smjernice
Broj slika
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Prikaz na 16:9 HDTV
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 89).
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Okidač
Kontrolni kotačić
1
Odaberite željeno Scene Selection podešenje (s, Y, 4, 3, 2, E, D).
C Podrobnosti o načinima snimanja potražite na sljedećoj stranici.
2
Snimajte pritiskom na okidač.
Za isključivanje funkcije Scene Selection
Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection (str. 20).
25
Snimanje fotografija (Scene selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High Sensitivity
3 Twilight Portrait*
Omogućuje snimanje bez uporabe
bljeskalice u uvjetima smanjenog
osvjetljenja uz smanjenje zamućenja slike.
Pogodno za snimanje portreta na
tamnim mjestima. Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
2 Twilight*
Y Soft Snap
Omogućuje postizanje mekih tonova kože kako bi slika djelovala ljepše
zahvaljujući svjetlijim i toplijim
tonovima. Uz to, meko izoštravanje
stvara blago ozračje za portrete
osoba, snimanje cvijeća i sl.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
Omogućuje snimanje noćnih prizora
u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera, plavetnilo
vode jasno se snima.
D Snow
Pri snimanju na snijegu ili sličnim
mjestima, koristite ovo podešenje
kako bi se snimila jasna i oštra
slika.
* Prilikom snimanja u načinima 3 (Twilight Portrait) ili 2 (Twilight), brzina zatvarača je manja, stoga
preporučujemo uporabu stativa.
26
Snimanje fotografija (Scene selection)
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete
tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni
signal.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro
Flash
White balance
Burst
s
I
,
I*
I
Y
I
I
—
I
4
—
(/,
—
I
3
I
F
—
—
2
—
,
—
—
E
I
(/,
—
I
D
I
(/,
—
I
* Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Bal].
27
Pregled/brisanje slika
Tipke v/V/b/B
Tipka Y (Indeksni prikaz)/
e (Zum reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
Tipka z
Kontrolne tipke
Tipka MENU
Tipka B (Brisanje)
Tipka # (reprodukcija)
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
C Pritisnete li tipku # kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod.
Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2
Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu
reprodukciju.)
C Tijekom reprodukcije videozapisa na ovom aparatu neće se čuti zvuk. Želite li slušati zvuk, spojite
aparat na vanjske ureñaje kao što je TV, zvučnik itd.
B Brisanje slika
A Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite B (Brisanje).
B Odaberite [Delete] tipkom v i pritisnite z.
Odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit] i zatim pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
C Za pohranjivanje povećanog dijela: [Trimming] (str. 47)
28
Pregled/brisanje slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku. Za prikaz sljedeće
(prethodne) grupe slika, pritisnite b/B.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
A Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite B (Brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select] te zatim
pritisnite z.
B Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje indikatora B
(Brisanje) odabranoj slici.
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za brisanje
indikatora B sa slike.
C Pritisnite B (Brisanje).
D Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
C Za brisanje svih slika u mapi, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This Folder] i
zatim pritisnite z.
29
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke v/V/b/B
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolni kotačić
Kontrolne tipke
Tipka # (reprodukcija)
1
Snimanje: Uključite fotoaparat, zatim podesite položaj kontrolnog kotačića.
Reprodukcija: Pritisnite tipku # (reprodukcija).
C Dostupne opcije ovise o položaju kontrolnog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.
2
3
Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
Odaberite željenu opciju kontrolnim
tipkama b/B.
C Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B
dok se ne pojavi na zaslonu.
C Pritisnite z nakon podešavanja opcije u modu
reprodukcije.
4
Tipkama v/V odaberite postavku.
C Fotoaparat zumira i ugaña odabranu postavku.
5
Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
C Takoñer možete isključiti izbornik pritiskom na okidač dopola.
C U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana
oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije vidljiva na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom tipkom.
C Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
30
Opcije izbornika
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik za snimanje (str. 32)
Dostupne opcije izbornika ovise o odabranom načinu rada (snimanje/reprodukcija) i položaju
kontrolnog kotačića u modu snimanja. Na zaslonu su prikazane samo dostupne opcije.
(I: raspoloživo)
!
P
Scene
"
COLOR (Color Mode)
—
I
—
I
$ EV
I
I
I
I
9 (Focus)
—
I
—
—
% (Metering Mode)
—
I
—
I
WB (White Bal)
—
I
I*1
I
ISO
—
I
—
—
Mode (REC Mode)
I
I
I*1
—
(±
± (Flash Level)
—
I
—
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
Položaj kontrolnog kotačića:
Izbornik za reprodukciju (str. 41)
*1)
*2)
! (Folder)
- (Protect)
DPOF
I (Slide)
J (Rotate)
Trimming*2
E (Print)
C (Resize)
- (Setup)
Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 27).
Raspoloživo samo kod zuma pri reprodukciji.
U ovim uputama su dostupna podešenja kontrolnog kotačića prikazana na sljedeći način:
Način rada koji se može odabrati prikazan je bijelom bojom.
Nije raspoloživo
Raspoloživo
31
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Tvornička postavka je označena sa J.
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
Crno-bijelo (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
Sepija (SEPIA)
Boja slike postaje sepija.
Prirodno (NATURAL)
Boja slike se ublažava.
Žive boje (RICH)
Boja slike postaje svjetlija.
J Normal
C Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [B&W] i [Sepia].
32
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
$ EV: Podešavanje intenziteta svjetla
Ručno podešavanje ekspozicije.
Prema –
+2.0EV
J 0EV
–2.0EV
Prema +
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
Ekspoziciju automatski odreñuje fotoaparat.
Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
C Podrobnosti o ekspoziciji potražite na str. 8.
C Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.
C Ako se objekt snima u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje
ekspozicije možda neće biti učinkovito.
33
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
9 (Focus): Promjena načina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrijebite
izbornik.
9 (beskonačna udaljenost)
7.0 m
3.0 m
Izoštravanje objekta uz uporabu prethodno podešene
udaljenosti (Focus preset).
C Koristite "Focus preset" kad je automatsko izoštravanje otežano,
primjerice kad snimate kroz mrežu ili prozor.
1.0 m
0.5 m
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta u središtu okvira.
C Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje
željene kompozicije na slici.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
J Multi AF
(Multipoint AF)
(n)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira AF
tražila.
C Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
C AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
C Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "Focus preset". Usmjeravanje
objektiva prema gore ili dolje će povećati pogrešku.
C Kad koristite digitalni zum, prvo se izoštravaju objekti u blizini ili središtu okvira. U tom slučaju trepće
indikator n ili o, a okvir AF tražila nije prikazan.
34
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
z Ako objekt nije oštar
Kad snimate tako da je objekt na rubu okvira (ili zaslona), ili kad koristite [Center AF], aparat možda neće
izoštriti objekt na rubu okvira.
U takvim slučajevima postupite na sljedeći način:
A Ponovo kadrirajte tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola za
izoštravanje (AF lock).
AE/AF lock indikator
Indikator okvira AF tražila
Sve dok ne pritisnete okidač dokraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.
B Kad indikator AE/AF prestane treptati i ostane svijetliti, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite
okidač dokraja.
35
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
% (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom snimanja.
Spot (Spot metering)
(%)
(Samo za fotografije)
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
C Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast izmeñu objekta i pozadine
naglašen.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
Center (Center-weighted
metering) (-)
J Multi (Multi-pattern metering)
Mjeri središte kadra i odreñuje ekspoziciju na temelju
svjetline objekta u tom dijelu.
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Fotoaparat odreñuje pogodnu ekspoziciju.
C Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 8.
C Kad koristite mjerenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za
fokusiranje na mjesto mjerenja (str. 34).
36
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
Bljeskalica (q)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
C Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
Incandescent (n)
Podešavanje za jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom
studiju.
Fluorescent (V)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
Cloudy (=)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
37
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
Daylight (<)
J Auto
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili
slika prije i nakon zalaska sunca.
Automatsko podešavanje bijele boje.
C Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 9.
C Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent] (V).
C Osim kod [Flash] (q), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
C Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 27).
ISO: Odabir osjetljivosti
Niska osjetljivost
Visoka osjetljivost
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO.
1250
800
400
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Ipak,
fotografije će biti zrnatije kad je ISO osjetljivost veća.
Odaberite ISO osjetljivost u skladu s uvjetima snimanja.
200
100
J Auto
C Za detalje o ISO osjetljivosti, pogledajte str. 8.
C Opcija [ISO] je podešena na [Auto] u Scene modu.
38
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
Mode (REC Mode): Odabir načina kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Burst (a)
Snimanje maksimalnog broja slika (pogledajte donju tablicu)
nakon pritiska okidača.
C Kad nestane poruka "Recording", možete snimiti sljedeću sliku.
C Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
O funkciji [Burst]
C Prilikom snimanja self-timerom snima se maksimalno pet slika zaredom.
C Interval snimanja iznosi otprilike 1,2 sekunde.
C Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutarnjoj memoriji nema
dovoljno mjesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
C Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 27).
Maksimalni broj slika koje se mogu snimiti kontinuirano
(jedinice: slike)
Veličina
Maksimalna skala zuma
7M
3
3:2
3
5M
4
3M
6
VGA
64
16:9
10
39
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik snimanja
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
C Za promjenu intenziteta bljeskalice, pogledajte str. 22.
C Ako je objekt suviše svijetao ili taman, ovo podešavanje možda neće imati efekta.
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
Prema –
Prema +
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
Prema –: smanjuje oštrinu.
- (Setup): Promjena Setup postavki
Pogledajte str. 48.
40
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Tvorničke postavke su označene sa J.
= (Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojoj je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick
Duo" karticom.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu ili
izraditi novu.
C Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 52).
C Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 53).
C Kad na mediju za snimanje izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se sljedeći
indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
41
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
H (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici se pojavi indikator H.
J Protect (H)
Pogledajte sljedeći postupak.
Exit
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinačnih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Tipkama b/B odaberite (Protect) i pritisnite tipku z.
D Tipkama v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
C Za zaštitu svih slika u mapi, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim tipkom
B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
42
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u mapi
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
C Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući i
zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
C Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 80).
E (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
Ispis fotografija snimljenih ovim fotoaparatom.
Pogledajte str. 76.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
I (Slide): Prikaz slika u nizu
Za prikaz snimljenih fotografija u nizu (Slide Show).
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika tijekom Slide Show
reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Image
J Folder
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
All
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Start
Početak Slide Show reprodukcije.
J Cancel
Isključenje Slide Show reprodukcije.
A Odaberite [Interval], [Repeat] i [Image] kontrolnim tipkama v/V/b/B.
B Odaberite [Start] tipkama V/B i pritisnite z.
Počinje Slide Show reprodukcija.
Kad želite završiti Slide Show reprodukciju, pritisnite kontrolnu tipku z za zaustavljanje. Odaberite
[Exit] tipkom V, zatim pritisnite z.
C Kad je Slide Show reprodukcija zaustavljena, možete prijeći na prethodnu/sljedeću sliku tipkama b/B.
44
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
C (Resize): Promjena veličine snimljene slike
Veća slika
Manja slika
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke (Resize). Po završetku
postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
7M
5M
Orijentacijske vrijednosti za odabir veličine slike potražite na
str. 24.
3M
VGA
J Cancel
Poništenje promjene veličine.
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
C
C
C
C
C
Za detalje o funkciji Image Size, pogledajte str. 10.
Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa.
Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
Nije moguće mijenjati veličinu slike na 3:2 ili 16:9.
Kad promijenite veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
J (Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Odreñuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
C Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
C Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
C Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o
softveru.
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Pogledajte str. 48.
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 30
Izbornik reprodukcije
Trimming: Pohranjivanje povećane slike
Snimanje povećane slike (str. 28) kao nove datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte opis u nastavku.
Odustajanje od postupka.
A Pritisnite MENU tijekom zuma pri reprodukciji za prikaz izbornika.
B Odaberite [Trimming] kontrolnom tipkom B i pritisnite z.
C Odaberite sliku pomoću v/V i pritisnite z.
Snima se slika i ponovno se prikazuje original.
C Povećana slika se pohranjuje kao najnovija slika u odabranoj mapi za snimanje. Originalna slika ostaje
sačuvana.
C Kvaliteta povećane slike može se smanjiti.
C Nije moguće povećati slike formata 3:2 ili 16:9.
47
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u Setup izborniku.
Tipke v/V/b/B
Kontrolni kotačić
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1
2
3
Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
Nakon pritiska kontrolne tipke B, odaberite - (Setup) parametar, zatim
ponovno pritisnite B.
Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite opciju koju želite podesiti.
C Okvir odabrane opcije postaje žut.
4
Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje - (Setup) prikaza, pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku b.
C Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika - (Setup) i povratak na snimanje.
Ako izbornik nije prikazan
Pritisnite tipku MENU dulje za prikaz izbornika - (Setup).
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim kontrolnu tipku z. Ukoliko se ne pojavi, ponovno
odaberite prethodnu postavku.
C Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
48
! Camera
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Tvorničke postavke su označene s J.
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje premaši 3T,
fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(A)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na [7M]
ili [3:2].
C U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(@)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike postaje
slabija kad zum preñe optički 3T.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veličina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 3,6T
3M
Oko 4,5T
VGA
Oko 14T
16:9
Oko 4,8T
C Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
C Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
C AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepće indikator n ili o i AF radi s
prioritetom izoštravanja objekta blizu središta okvira.
C Pri uporabi funkcije smart zum, slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak na
snimljenu sliku.
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Camera
Function Guide
Tijekom uporabe fotoaparata, prikazuje se opis funkcija.
J On
Off
Prikaz opisa funkcija.
Nema prikaza opisa funkcija.
Red Eye Reduction
Bljeskalica se aktivira jednom ili dvaput prije
snimanja za smanjenje efekta crvenih očiju
prilikom snimanja s bljeskalicom.
On (G)
J Off
Smanjuje efekt crvenih očiju.
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
C Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
C Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju
da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
C Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
50
g Internal Memory Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
C Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
51
u Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već
formatiran i možete ga odmah koristiti.
C Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i
mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
C
C
C
C
C
C
52
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapa za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova mapa.
Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 67).
Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
C Kao mapu za snimanje ne možete odabrati "100MSDCF".
C Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
53
Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu s dovoljno slobodnog prostora.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 ili 3 i zatim pritisnite z.
C Koristite dovoljno napunjene baterije. Namjeravate li kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije,
može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
C Ne možete kopirati pojedinačne slike.
C Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje
memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory Tool) (str. 51).
C Na "Memory Stick Duo" kartici se načini nova mapa u koju se kopiraju svi podaci. Ne možete odabrati
odreñenu mapu na kao odredište za kopiranje podataka.
C Oznake I (Print order) na slici se ne kopiraju.
54
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Slike pohranjene u unutarnju memoriju ostaju sačuvane.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 1 ili 2 i zatim pritisnite z.
C Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
55
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Tvorničke postavke su označene sa J.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan
s funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem
(str. 76).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat
spojite na računalo, slike u mapi za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
J Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 65).
Video Out
Podešava izlazni videosignal u skladu sa sustavom TV boja spojene video opreme. Različite
države i regije koriste različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na
str. 59 sustav boje za državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
56
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 48
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
A Odaberite [Clock Set] u izborniku 2 (Setup2).
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
C Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
D Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
E Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] i zatim pritisnite z.
57
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog A/V
kabela
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
1 U audio/video ulazne
priključnice
Žuti
Crni
A/V kabel
Kontrolna tipka
2 U d (USB) · A/V
OUT priključnicu
Tipka # (reprodukcija)
C Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) isporučenog A/V kabela u
lijevu audio priključnicu.
2
Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
C Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3
Pritisnite tipku # (reprodukcija) i uključite fotoaparat.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
C Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s TV
sustavom koji se koristi (str. 56).
58
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i isporučeni A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
59
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 72).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
C U sustavu Windows Vista, neki nazivi i funkcije se
mogu razlikovati od opisanih.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 62)
C Instalacija softvera sljedećim redom:
– "Picture Motion Browser"
Kopiranje slika na računalo (str. 65)
C Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture
Motion Browser".
C Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion
Browser" na sljedeći način:
– Pregled snimaka pohranjenih na računalo
– Editiranje snimaka
– Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
– Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
– Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici
Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
60
Mogućnosti sustava Windows
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
C Za navedene operativne sustave pravilan rad
nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili
kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4 Windows XP* SP2/
Windows Vista*
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja. Ovisno
o tipu USB opreme koju koristite istovremeno,
neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda
neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
C Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
C Postoje dva načina USB priključenja s računalom:
[Mass Storage] (tvorničko podešenje) i [PTP]
priključenje. Ovo poglavlje opisuje [Mass Storage]
način kao primjer. Za podrobnosti o [PTP] priključenju, pogledajte str. 56.
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
suspend ili pripravnog stanja.
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili brži,
256 MB RAM ili više (Pentium III 800
MHz ili brži i 512 MB RAM ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
― oko200 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 T 768 ili
više
Boje: High Color (16-bitna boja) ili više
* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter
Edition.
61
Instalacija isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
C Logirajte se kao Administrator.
1
Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz
natpis [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
5
C Ako se ne prikaže izbornik, dvaput kliknite
na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
C U sustavu Windows Vista može se pojaviti
izbornik Autoplay. Odaberite "Run
Install.exe." i slijedite upute na zaslonu za
nastavak instalacije.
2
3
62
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location Settings].
Odaberite [Region] i [Country/
Area], zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje instalacije.
C Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
C DirectX je možda već instaliran na računalu,
ovisno o sistemskom okruženju.
6
Izvadite CD-ROM nakon završetka
instalacije.
Instalacija isporučenog softvera
Nakon instalacije softvera, na radnoj površini
se pojave ikone za "Picture Motion Browser"
i "Picture Motion Browser Guide".
C Dvaput kliknite za pokretanje
softvera "Picture Motion
Browser".
C Dvaput kliknite za pokretanje
softvera "Picture Motion
Browser Guide".
63
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje
nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser".
Pregled "Picture Motion Browser"
softvera
Uz "Picture Motion Browser" možete:
C Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati
ih na računalu.
C Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti,
poslati slike e-mailom, promijeniti datum
snimanja i još mnogo toga.
C Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
C Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
C Podrobnosti potražite u datoteci "Picture Motion
Browser Guide".
Za pristup "Picture Motion Browser Guide"
C Dvaput kliknite ikonu "Picture Motion
Browser Guide" na radnoj površini.
C Kliknite [Start] t [All Programs] (kod
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [Picture
Motion Browser Guide].
64
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion Browser)
ikonu na radnoj površini. Takoñer možete
pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start]
t [All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
C Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser"
softvera pojavit će se potvrdna poruka za
Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija
obavještava vas o novostima, primjerice o novim
verzijama softvera. Podešenje možete kasnije
promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture
Motion Browser" softvera
Priprema fotoaparata i računala
1
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
Spajanje fotoaparata i računala
1 U d (USB) · A/V
OUT priključnicu
C Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
Uložite dovoljno napunjene baterije
u fotoaparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
Namjenski USB kabel
C Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje
možda neće uspjeti ili se podaci mogu
oštetiti uslijed isključenja fotoaparata
tijekom prijenosa.
3
2 U USB priključnicu
Pritisnite tipku # (reprodukcija)
za uključenje računala.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Indikatori
pristupa*
Tipka # (reprodukcija)
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa mijenjaju
boju u crvenu. Nemojte rukovati računalom dok
indikatori ne promijene boju u bijelu.
C Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 56).
65
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Kopiranje slika na računalo
1
Spojite fotoaparat s računalom
prema opisu u odjeljku "Spajanje
fotoaparata i računala".
Nakon USB povezivanja automatski se
pojavi prozor [Import Media Files ]
softvera "Picture Motion Browser".
Pregled slika na računalu
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se
"Picture Motion Browser". Prikazuju se
umanjene slike (thumbnail).
C U "Viewed folders" podešena je mapa "My
Pictures" kao standardna.
Organizirajte slike u računalu na kalendaru
prema datumu snimanja. Detalje potražite u
datoteci "Picture Motion Browser Guide".
C Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 69.
C Kod Windows XP/Windows Vista, ako se
pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.
2
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "My Pictures"
nazvanu prema datumu prebacivanja.
C Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u datoteci "Picture Motion
Browser Guide".
66
Primjer: mjesečni prikaz
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
C Odspajate USB kabel
C Vadite "Memory Stick Duo"
C Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon
kopiranja slika iz unutarnje memorije
C Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u mape na "Memory Stick Duo"
kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu Windows
XP
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
C Korak 4 nije potreban za korisnike Windows
XP/Windows Vista sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene
fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
C Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF". Ona
služi samo za reprodukciju.
C Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
67
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
C Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
− Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.AVI
− Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s
videozapisima: MOV0ssss.THM
ssss označuje bilo koji broj izmeñu 0001 do
9999. Brojčani dio naziva videozapisa snimljenog
u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke
je jednak.
C Više informacija o mapama potražite na
stranicama 41 i 52.
68
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion
Browser" softvera
Slike možete kopirati na računalo bez "Picture
Motion Browser" softvera na sljedeći način.
Računalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata
i uložite ga u Memory Stick Duo adapter.
Umetnite Memory Stick Duo adapter u pripadajući utor na računalu i zatim kopirajte
slike.
C Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na
računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
C Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 87.
Računalo bez utora za Memory Stick
Povežite aparat i računalo USB kabelom i
slijedite postupak za kopiranje slika.
C Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na
kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
C Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama
Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sustava. Ako upotrebljavate računalo
bez utora za Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz
"Memory Stick Duo" kartice na računalo.
C Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick
Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
Kopiranje slika na računalo Windows XP/Vista
U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja
slika u mapu "My Documents" (u sustavu
Windows Vista ona se zove "Documents").
1
2
Pripremite fotoaparat i računalo.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 65.
Povežite aparat s računalom
pomoću USB kabela.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 65.
C Ako je "Picture Motion Browser" već
instaliran, pokreće se [Import Media Files].
Odaberite [Cancel] za završetak.
69
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera
3
4
5
U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na [Open folder to
view files] t [OK] (samo za
Windows XP).
6
Dva puta kliknite mapu "My
Documents" (u sustavu Windows
Vista ona se zove "Documents").
Zatim desnom tipkom miša
kliknite prozor "My Documents" za
prikaz izbornika i kliknite [Paste].
C Ako se prozor ne pojavi automatski, slijedite
postupak t "Za Windows 2000" na str. 70.
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"My Documents" (u sustavu Windows
Vista ona se zove "Documents").
Dva puta kliknite na [DCIM].
C Ako u odredišnoj mapi već postoji datoteka
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li
potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računalo tako da se izvorna ne
obriše, promijenite njezin naziv i zatim je
kopirajte. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjena naziva možda neće moći reproducirati na fotoaparatu.
Dva puta kliknite na mapu u kojoj
se nalaze slikovne datoteke koje
želite kopirati. Zatim desnom
tipkom miša kliknite slikovnu
datoteku za prikaz izbornika i
kliknite [Copy].
Za Windows 2000
Nakon spajanja aparata na računalo dva puta
kliknite [My Computer] t [Removable Disk].
Zatim nastavite postupak od koraka 4.
C Više o mjestima za pohranu slikovnih
datoteka potražite na str. 67.
70
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i
više je nema na "Memory Stick Duo" kartici,
sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu
tako da je kopirate s računala na "Memory
Stick Duo".
C Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u
fotoaparatu, preskočite korak 1.
C Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o
veličini.
C Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim
fotoaparatom možda se neće moći reproducirati
u ovom fotoaparatu.
C Ako na "Memory Stick Duo" kartici nema mape
u koju se može pohraniti datoteka, načinite novu
(str. 52) i zatim kopirajte datoteku.
1
2
Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili
[Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
C sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
C Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite drugi broj.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno
o tome kako je računalo podešeno. Ekstenzija
datoteke za fotografije je JPG, a za videozapise AVI. Nemojte mijenjati ekstenziju.
71
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
C "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
Kopiranje i pregled slika na
računalu
1
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
USB priključnica: Standardna
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja. Ovisno
o tipu USB opreme koju koristite istovremeno,
neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda
neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
C Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
C Postoje dva načina USB priključenja: [Mass Storage]
(tvorničko podešenje) i [PTP] priključenje. Ovo
poglavlje opisuje [Mass Storage] način kao primjer.
Za podrobnosti o [PTP] priključenju, pogledajte
str. 56.
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
72
2
3
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak
1: Priprema fotoaparata i računala" na
str. 65.
Priključite namjenski USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak
2: Spajanje fotoaparata i računala" na
str. 65.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke na
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
C Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 67.
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t
željenu slikovnu datoteku u mapi koja
sadrži kopirane datoteke.
Za korisnike Macintosh računala
Za brisanje USB veze
Prije donjih postupaka ili kad je aparat odspojen od računala povucite i ispustite ikonu
pogona ili kartice "Memory Stick Duo" u
"Trash".
C Kad odspajate USB kabel.
C Kad vadite "Memory Stick Duo"
C Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
C Kad isključujete fotoaparat
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja,
možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
73
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"
Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", takoñer se instalira "Cyber-shot Step-up Guide".
"Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava
uporabu fotoaparata i dodatnog pribora.
Na Macintosh računalu
1
Kopirajte mapu [stepupguide] u
mapu [stepupguide] na računalu.
Prikaz u Windows sustavu
Pokrenite ikonu na radnoj površini.
2
3
Odaberite [stepupguide] t
[language] i mapu [GB] pohranjenu
na isporučenom CD-ROM-u i zatim
kopirajte sve datoteke iz mape [GB]
u mapu [img] unutar mape
[stepupguide] koja se kopirala na
vaše računalo u koraku 1.
Po završetku kopiranja dvaput kliknite na "stepupguide.hqx" u mapi
[stepupguide] kako biste je raspakirali, zatim dvaput kliknite na
dobivenu datoteku "stepupguide".
C Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje
HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
74
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 89).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 76)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača
koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick"
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory
Stick". Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 64).
Izrada fotografija u fotolaboratoriju (str. 80)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim fotografijama u fotolaboratorij. Takoñer možete označiti fotografije koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
75
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog
pisača
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
USB kabelom.
Tipka indeksa
C "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Kod prikaza jedne slike
Tipka MENU
Kontrolne tipke
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
C Preporučljivo je koristiti sasvim napunjene nikalmetal hidridne baterije ili mrežni adapter (opcija)
kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat
isključi tijekom ispisa fotografija.
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih (1) ili različitih slika (2).
1
2
3
C Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
C Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
C Ne možete ispisati videozapise.
C Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
4
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Kontrolnom tipkom B odaberite (Setup).
Kontrolnom tipkom V odaberite 2
(Setup2), zatim pomoću v/V/B
odaberite [USB Connect].
Pomoću B/v odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
76
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 2: Priključenje fotoaparata
na pisač
1
Spojite fotoaparat i pisač.
1 U d (USB) ·
A/V OUT
priključnicu
Namjenski
USB kabel
2 U USB priključnicu
2
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj kontrolnog kotačića,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
1
Odaberite željeni način ispisa
tipkama v/V i pritisnite z.
[All in This Folder]
Ispis svih fotografija iz mape.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I (Print
order) (str. 80), bez obzira na trenutno
prikazanu sliku.
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored odabrane
slike.
Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
C Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i pritisnite z.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
C Ako odaberete [This image] i podesite [Index]
na [On] u koraku 2, možete ispisati niz istih
slika u indeksnom prikazu.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuju slika i izbornik za ispis.
77
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
2
Odaberite postavke ispisa tipkama
v/V/b/B.
3
Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
C Nemojte odspajati USB kabel dok je na
zaslonu prikazan indikator F (PictBridge
Connecting).
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
C Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma,
datum će se prikazati na odabrani način
(str. 57). Funkcija datuma možda neće biti
dostupna, ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju želite
otisnuti. Bit će otisnuta jedna slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti u
indeksnom prikazu. Odaberete li [This
image] u koraku 1, odaberite broj otisaka
iste slike koji se može otisnuti na jednom
listu.
C Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće
smjestiti sve slike na isti list.
78
Ispis ostalih slika
Odaberite [Select] i željene slike tipkama v/V
nakon koraka 3. Zatim izvedite postupak od
koraka 1.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 76) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 77), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje se
izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za izlaz
iz izbornika za ispis i učinite kako slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama v/V
i pritisnite z.
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za prikaz
oznake A. (Ponovite postupak za odabir
ostalih slika.) Zatim pritisnite MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print order)
bez obzira na trenutno prikazanu sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u mapi.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 77).
79
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene
slike snimljene ovim fotoaparatom možete
odnijeti u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij
podržava uslugu ispisa označenih slika, možete
označiti slike pomoću I (Print order) tako
da ih ne morate birati u fotolaboratoriju.
Označavanje pojedinačnih slika
Tipka MENU
Kontrolne tipke
C U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje slika
na "Memory Stick Duo" kartici koje želite
otisnuti oznakom I (Print order).
C Slike s oznakom I (Print order) možete otisnuti
na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
C Nije moguće označiti videozapise.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
C Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje vrste
"Memory Stick Duo" kartica podržava.
C Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick
Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i
odnesite ih u fotolaboratorij.
C Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
C Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska
u fotolaboratorij.
C Ne možete podesiti broj kopija.
C Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
1
2
3
4
Prikažite sliku koju želite ispisati.
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka I.
Za označavanje ostalih slika prikažite željenu sliku tipkama b/B i
pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinačnoj slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
80
Ispis slika u fotolaboratoriju
Označavanje slika u indeksnom
prikazu
1
2
3
4
Za poništavanje odaberite [Cancel] u koraku
4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i pritisnite z.
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
Uključite indeksni prikaz (str. 29).
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznake
u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Odaberite [Select] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
C Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5
Odaberite sliku koju želite označiti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
I (zeleno)
6
7
8
Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
Pritisnite MENU.
Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite
z.
Oznaka I postaje bijela.
81
U slučaju problema
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 83 – 91.
B Izvadite baterije i ponovno ih uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 55).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje
da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
82
U slučaju problema
Baterije i napajanje
Prikaz preostalog trajanja baterije je neispravan ili je prikazan indikator, ali
baterije se prebrzo troše.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
C Kad koristite alkalne/oksi-nikal primarne baterije (opcija), prikazano preostalo vrijeme možda
neće biti točan.
C Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija).
C Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, polovi baterija ili kontakti na pokrovu su zaprljani
tako da se baterije ne pune ispravno. Očistite ih vatenim štapićem ili sl. (str. 97).
C Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, prikazano vrijeme možda neće biti točno zbog
memorijskog efekta i sl. (str. 97). Do kraja ispraznite i ponovno napunite baterije kako biste
postigli točan prikaz.
C Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Baterije se prebrzo troše.
C Koristili ste aparat na vrlo hladnome mjestu.
C Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
C Kod uporabe nikal-metal hidridnih baterija, dovoljno napunite baterije.
Fotoaparat se automatski isključuje kad otvorite pokrov baterija/"Memory Stick
Duo" kartice.
C Pojava nije kvar. Isključite fotoaparat prije otvaranja pokrova baterija/"Memory Stick Duo"
kartice.
Fotoaparat se ne može uključiti.
C
C
C
C
Pravilno stavite baterije.
Pravilno spojite AC adapter (opcija).
Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije.
Baterije su istrošene. Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterija. Ponovno uključite fotoaparat.
C Baterije su prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije.
83
U slučaju problema
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
C Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 28).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
C Ne možete snimati slike dok se puni bljeskalica.
C Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u položaj koji nije ".
C Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na ".
Objekt se ne vidi na zaslonu.
C Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za
prelazak na snimanje (str. 28).
Slika nije izoštrena.
C Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje * (Macro). Pri snimanju obratite pozornost da
objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno
otprilike 5 cm (W)/35 cm (T) (str. 21).
C Podešen je 2 (Twilight) ili 4 (Landscape) Scene mod pri snimanju fotografija
C Odabrali ste Focus preset. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 34).
C Pogledajte "Ako objekt nije oštar" na str. 35.
Ne radi zum.
C Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2].
C Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
C Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
C Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 22).
C Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija (REC Mode) podešena na [Burst] (str. 39).
− U Scene načinu je odabran s (High sensitivity mode) ili 2 (Twilight mode) (str. 27).
− Kod snimanja videozapisa.
C Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu Scene
odabrali 4 (Landscape), E (Beach) ili D (Snow) (str. 22).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
C Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar (str. 11).
84
U slučaju problema
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
C Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 2 (Twilight) ili 4 (Landscape) (str. 27).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
C Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
C Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 89). Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 64).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
C Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 33).
Slika je pretamna ili presvijetla.
C Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 18).
Slika je pretamna.
C Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 36) ili podesite
ekspoziciju (str. 33).
Slika je presvijetla.
C Podesite ekspoziciju (str. 33).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
C Podesite (Color Mode) na [Normal] (str. 32).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
C Pojava "efekta razmazivanja" (na slici su vidljive bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge
pruge). To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
C Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
C U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 50).
C Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
C Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
85
U slučaju problema
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
C To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Nije moguće kontinuirano snimanje.
C Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 28).
C Baterije su gotovo prazne. Uložite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije
(opcija).
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
C Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 28).
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 71).
C Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
C Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 67).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
C Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke v (DISP) (str. 18).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
C Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
C Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje
TV prijemnika (str. 56).
C Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 58).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 43).
Ne radi funkcija promjene veličine.
C Videozapisima nije moguće promijeniti veličinu.
86
U slučaju problema
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 61 za sustav Windows i za sustav Macintosh
na str. 72.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
C Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
C Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 65 i 72).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
C Uključite fotoaparat.
C Kad su baterije prazne, uložite nove ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (opcija) ili
koristite mrežni adapter (opcija).
C Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 56).
C Koristite USB kabel (isporučen) (str. 65).
C Odspojite USB kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
C Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
C Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja (str. 65).
Ne možete kopirati slike.
C Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 65).
C Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 61 i 72).
C Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 52).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 65).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
C Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "Picture Motion Browser Guide" (str. 64).
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
87
U slučaju problema
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
C Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 65).
Ne možete otisnuti sliku.
C Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
C Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 67).
C Ispravno izvedite postupak (str. 71).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
C Umetnite ga pravilno.
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
C Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
C U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostatnog kapaciteta.
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
C Takva funkcija nije dostupna.
88
U slučaju problema
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
C Kod nekih pisača može se dogoditi da svi rubovi slike budu odrezani. Posebno kod slika veličine
[16:9], može se dogoditi da su odrezani bočni rubovi.
C Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
C Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
C Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 64).
C Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati fotografije
s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za podrobnosti o
kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili softvera.
C Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite
s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
C Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
C Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 56).
C Odspojite i spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove
upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
C Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani USB kabelom.
C Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
C Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite USB
kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i
spojite kabel.
C Nije moguć ispis videozapisa.
C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći otisnuti.
89
U slučaju problema
Ispis se zaustavlja.
C Odspojili ste USB kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
C Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
C Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
C Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 78).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
C Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što
pisač spojite na fotoaparat.
C Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 78).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
C Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Nije moguće resetirati broj datoteke.
C Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu.
Za resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 51, 52) ili unutarnju memoriju, a zatim
resetirajte podešenja aparata (str. 55). Meñutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u
unutarnjoj memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se ponište.
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
C Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
C Stavite napunjene nikal-metal hidridne baterije, zatim ponovno uključite fotoaparat.
90
U slučaju problema
Leća objektiva je zamagljena.
C Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike
sat vremena.
Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
C Baterije su prazne. Zamijenite ih novim ili napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
C Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
C Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 57).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
C Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 57).
91
Poruke upozorenja
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.
Memory Stick locked
C Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje.
E
C Baterije su prazne. Uložite nove ili
napunjene nikal-metal hidridne baterije.
Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti
baterija, indikator može treptati čak i
ako je preostalo još 5 do 10 minuta.
System error
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Internal memory error
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
C Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
C Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 95).
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C Kontakti "Memory Stick Duo" kartice
su zaprljani.
Memory Stick type error
C Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 95).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
C Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 28).
Read only memory
C U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati
ili brisati slike s "Memory Stick Duo".
No file
C U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
No file in this folder
C U mapi nema snimljenih slika.
C Niste ispravno kopirali slike s računala
(str. 71).
Folder error
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge mape ili načinite novu
(str. 52, 53).
Format error
C Ponovno formatirajte medij za snimanje
(str. 51 i 52).
92
Cannot create more folders
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke "999".
Nije moguće izraditi još mapa.
Indikatori i poruke upozorenja
Cannot record
Connect to PictBridge device
C Snimanje u odabranu mapu nije moguće.
Odaberite drugu mapu (str. 53).
C Pokušali ste otisnuti slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
fotoaparat na pisač koji podržava
PictBridge.
File error
C Problem kod reprodukcije.
No printable image
C Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
C Pokušali ste izvesti [All In This Folder],
a odabrali ste mapu koja sadrži samo
videozapise. Nije moguće ispisati
videozapise.
File protect
C Isključite zaštitu (str. 42).
Image size over
C Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće reproducirati
ovim fotoaparatom.
Invalid operation
C Pokušali ste reproducirati datoteku koja
nije kompatibilna s fotoaparatom.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
C Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
Enable printer to connect
C Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], meñutim fotoaparat je
priključen na ureñaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite ureñaj.
C Nije moguće uspostaviti vezu.
Odspojite i ponovno spojite USB kabel.
Ako je na pisaču prikazana poruka o
grešci, pogledajte upute za uporabu
isporučene s pisačem.
C Provjerite pisač.
Printer error
C Provjerite pisač.
C Provjerite je li željena slika oštećena.
F
C U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati USB kabel.
Processing
C Pisač poništava postupak ispisa koji je
u tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati neko
vrijeme, ovisno o pisaču.
93
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi
ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
C Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
94
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti
ispravan rad svih funkcija "Memory Stick"
kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
a*1
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*3
*1)
*2)
*3)
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/ reprodukciju koja zahtijeva MagicGate standarde.
Fotoaparat ne podržava brzi prijenos podataka
putem paralelnog priključka.
Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka. Podržava isti 4- bitni paralelni
prijenos podataka kao Memory Stick PRO Duo.
C Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
C "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
C Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno
o kombinaciji "Memory Stick" kartice i ureñaja.
C Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
C Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite
fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja
podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
C Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
C Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
C Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo" ili na adapter.
C "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
C Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo"
kartice rukom ili metalnim predmetom.
C Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo"
te pazite da vam ne ispadne.
C Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
C Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
C Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
C U pripadajući utor ne stavljajte ništa osim
"Memory Stick Duo" kartice . U protivnom
možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
95
O "Memory Stick" kartici
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
C Kad s kompatibilnim ureñajem koristite
"Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory
Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo"
stavite bez adaptera u ureñaj, možda ga nećete
moći izvaditi.
C "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
C Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno
umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
C Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez
"Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to može
prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
C Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory
Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2
adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći
izvaditi iz fotoaparata.
C Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
96
Napomene o baterijama
Baterije koje se mogu i ne mogu
upotrebljavati s fotoaparatom
Vrsta baterija
A
B
C
LR6 (veličina AA)
alkalne baterije*
a
a
—
HR 15/51:HR6 (veličina AA) nikal-metal
hidridne baterije*
—
a
a
ZR6 (veličina AA)
oksi-nikal primarne
baterije*
—
a
—
Litijske baterije
—
—
—
Manganske baterije
—
—
—
Ni-Cd baterije
—
—
—
A: isporučene
B: podržane
C: punjive
* Prije uporabe baterija, pročitajte sljedeće mjere
opreza za svaku vrstu baterija.
Kod baterija koje nisu podržane, ne može se
jamčiti ispravan rad ureñaja ako napon padne
ili se pojave drugi problemi zbog naravi
baterije.
Napomene o alkalnim (isporučene) i oksinikal primarnim baterijama (opcija)
C Alkalne baterije i oksi-nikal primarne baterije se
ne mogu puniti.
C Alkalne baterije i oksi-nikal primarne baterije
imaju kraći radni vijek od nikal-metal hidridnih
baterija. Zbog toga se fotoaparat može isključiti
čak i ako indikator stanja baterija pokazuje
dostatan napon baterija.
C Učinak baterija se jako razlikuje ovisno o
proizvoñaču i vrsti baterija. U nekim slučajevima,
radni vijek baterija može biti vrlo kratak. To je
posebno slučaj kod niskih temperatura. Zato
možda nećete moći snimati na temperaturama
ispod 5°C.
C Nemojte miješati nove i stare baterije.
C Indikator stanja baterija možda neće prikazivati
točno kod uporabe alkalnih i oksi-nikal
primarnih baterija.
C Zbog karakteristika alkalnih baterija i oksi-nikal
primarnih baterija, postoji velika razlika izmeñu
raspoloživog vremena snimanja i vremena reprodukcije. Zbog toga se fotoaparat može isključiti s
izvučenim objektivom kod promjene položaja
funkcijskog kotačića. U tom slučaju, zamijenite
baterije novima. Uz nikal-metal hidridne baterije,
možete snimati dulje vrijeme.
Napomene o nikal-metal hidridnim
baterijama (opcija)
C Nemojte guliti omot baterija niti ih oštećivati.
Nikada nemojte upotrebljavati baterije s kojih je
djelomično ili u potpunosti uklonjen omot ili
baterije koje su na bilo koji način napuknute.
Može doći do curenja, eksplozije ili zagrijavanja
baterija te opeklina ili ozljeda te nepravilnosti u
radu punjača.
C Nemojte nositi ili pohranjivati nikal-metal
hidridne baterije s metalnim premetima. Metalni
predmeti mogu kratko spojiti + i – kontakte i
uzrokovati zagrijavanje ili požar.
C Ako su kontakti baterija zaprljani, baterije se
možda neće pravilno puniti. Obrišite ih suhom
krpom i sl.
C Kad ih kupite ili ako se dulje vrijeme nisu
upotrebljavale, nikal-metal hidridne baterije
možda neće biti potpuno napunjene.
Pojava je normalna za ovu vrstu baterija i nije
kvar. Ako se to dogodi, više puta do kraja
ispraznite baterije i napunite ih do kraja kako
biste riješili problem.
C Ako punite nikal-metal hidridne baterije prije
nego što se potpuno isprazne, indikator niskog
napona baterija se može pojaviti ranije od
očekivanog. Pojava se naziva "memorijski
efekt"*. Ako se to dogodi, punite baterije samo
nakon što se potpuno isprazne.
* "Memorijski efekt" - pojava u kojoj se kapacitet
baterije privremeno smanjuje.
C Kako biste do kraja ispraznili baterije, uključite
slide-show mod na fotoaparatu (str. 44) i ostavite
dok se fotoaparat ne isključi.
C Nemojte istodobno upotrebljavati nove i korištene
baterije.
C Nemojte izlagati baterije vodi jer nisu
vodonepropusne.
97
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising