Sony | AC-VQP10 | Sony AC-VQP10 Upute za upotrebu

3-089-860-11(1)
Zahvaljujemo na kupovini Sony DC adaptera/punjača.
A Utor 1
C Indikator CHARGE 1
F Preklopka naina
D Utor 2
AC adapter/punjač
AC-VQP10 AC adapter/punjač se može koristiti na sljedeći način:
E Indikator
CHARGE
2
Upute za uporabu
I Tipka
DISPLAY za
izmjenu prikaza
G Pokaziva
H Indikator utora
B DC OUT prikljuak
Prije uporabe uređaja, pozorno pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Spojite mreni kabel (isporuen) u zidnu utinicu:
• Za punjenje litij ionske baterije. Ni-Cd/Ni-MH baterije nisu punjive.
Dostupne su sljedeće funkcije:
− Brzo punjenje
− Prikaz preostalog vremena punjenja
• S uređajem su isporučeni kabeli za povezivanje za punjenje video opreme.
Što je "InfoLITHIUM"?
"InfoLITHIUM" je litij ionska baterija koja može izmjenjivati podatke s
elektroničkom opremom kompatibilnom s potrošnjom baterije. Sony savjetuje
korištenje "InfoLITHIUM" baterije s elektroničkom opremom s
oznakom.
"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Napomene o uporabi
AC-VQP10
O preostalom vremenu punjenja
Tijekom punjenja baterije, uređaj će prikazivati preostalo vrijeme baterije s
video opremom, itd. u sljedećim uvjetima.
• Uporaba "InfoLITHIUM" baterije.
oznakom.
• Uporaba elektroničke opreme s
Provjerite koristite li bateriju s
oznakom.
Konzultirajte upute za uporabu isporučene s video opremom ukoliko se odnose
na "InfoLITHIUM".
© 2004 Sony Corporation
Bilješka za korisnika
Koristite li ovu bateriju s elektroničkom opremom koja nema
oznaku, preostali kapacitet baterije neće biti prikazan u minutama.*
Model i serijski broj navedeni su na donjoj strani uređaja.
Zapišite serijski broj na donju liniju. Ove podatke upotrijebite
kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u vezi s ovim uređajem.
Broj modela: AC-VQP10
* Indikator možda neće biti precizan, ovisno o uvjetima i okruženju korištene
opreme.
Serijski broj ________________________
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Izjava o snimljenim sadrajima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala u slučaju pogreške u radu baterije, AC adaptera, AC adaptera/
punjača i sl.
Za prikljuenje
Za skidanje
Izjava o kompenzaciji
Sony ne može kompenzirati gubitak video ili audio materijala kod snimanja ili
reprodukcije u slučaju pogreške u radu AC adaptera/punjača i sl.
Punjenje baterije
Koristite isključivo litij ionske baterije. Ovaj AC adapter/punjač nije prikladan
za punjenje Ni-Cd i Ni-MH baterija.
• Čvrsto spojite bateriju.
• Bateriju punite na ravnoj površini bez vibracija.
Temperatura pri punjenju
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili električni udar, ne otvarajte
kućište.
Popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje neizoliranog
"opasnog napona" unutar kućišta uređaja, dovoljne snage da
uzrokuje opasnost od električnog udara.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje važnih uputa za
uporabu i održavanje (servisiranje) navedenih u materijalu
isporučenom uz uređaj.
Grafički simboli s dodatnim podacima se nalaze na donjem dijelu uređaja.
UPOZORENJE:
Sva podešenja ili modifikacije koje nisu izričito opisane u ovim uputama mogu
uzrokovati gubitak jamstvenih prava.
http://www.sony.net/
• Za najbolji učinak baterije, preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između +10 °C i +30 °C.
• Uređaj ima funkciju brzog punjenja, no punjenje izvan preporučenog
raspona temperature će trajati dulje, u svrhu zaštite baterije. Ako se
vrijeme punjenja produlji, neće se vratiti na brzo punjenje, čak ni kad se
postigne preporučena temperatura punjenja baterije. Odspojite i ponovo
spojite bateriju, i ponovite postupak punjenja.
Ostalo
• Dok je god AC adapter/punjač priključen u zidnu utičnicu, mala količina
struje teče kroz njega.
• Ukoliko AC adapter/punjač ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz
napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili ukoliko vam je ispao ili je oštećen.
• AC adapter/punjač koristite u blizini mrežne utičnice. Ukoliko dođe do
nepravilnosti u radu, utikač i mrežna utičnica trebaju biti lako dostupni kako
bi ga odmah odspojili iz napajanja.
• Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na donjoj
strani uređaja.
• Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
adaptera. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja AC adaptera/
punjača.
• Metalne kontakte održavajte čistima.
• Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinačiti adapter.
• Čuvajte adapter od mehaničkih udaraca i padova.
• Adapter se tijekom uporabe zagrijava. Ovo je normalna pojava.
• Adapter držite dalje od AM prijemnika, jer mogu utjecati na AM prijem.
• Adapter na ostavljajte na mjestima pod utjecajem:
− Pretjerane topline ili hladnoće
− Prašine ili nečistoće
− Vlage
− Vibracija
• Ostavljanje adaptera u vozilu na upravljačkoj ploči za sunčana vremena,
može dovesti do deformacije ili kvara uređaja.
U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz
napajanja i odnesite najbližem Sony prodavaču.
Pogledajte sliku B-A.
Simptom
Video oprema ne radi.
Baterija se nije napunila.
Uzrok/rješenje
• Mrežni kabel je odspojen iz zidne utičnice.
t Uložite utikač u zidnu utičnicu.
• Spojni kabel nije pravilno spojen.
t Pravilno ga spojite.
• Preklopka načina je u položaju CHARGE.
t Podesite preklopku načina u položaj VCR/
CAMERA.
• Preklopka načina je u položaju VCR/CAMERA.
t Podesite preklopku načina u položaj CHARGE.
Napajanje se automatski • Ponovo napunite bateriju do kraja.
isključuje čak i kad baterija t Preostalo vrijeme baterije će se pravilno
ima dovoljan kapacitet, ili
prikazati.
se preostalo vrijeme baterije
razlikuje od stvarnog
vremena.
Prikaz se ne mijenja.
t Pročitajte poglavlje "O preostalom vremenu
punjenja".
Ne uključuje se brzo
punjenje.
Na pokazivaču se može pojaviti donji prikaz
ukoliko se baterija puni izvan preporučenog
raspona temperature od +10 °C do 30 °C. U tom
slučaju, punjenje se može izvršiti, no trajat će nešto
duže u svrhu zaštite baterije.
1 Podesite preklopku punjenja u poloaj CHARGE.
2 Spojite mreni kabel u ureaj.
3 Spojite mreni kabel u zidnu utinicu.
Oglasi se zvučni signal i pokazivač svijetli.
4 Uloite bateriju.
Kad počne punjenje, oznaka baterije na pokazivaču će treptati i unutarnji
indikator CHARGE na glavnom uređaju će svijetliti. Tijekom punjenja, sve
oznake baterije će svijetliti (Normalno punjenje).
Nadalje, unutarnji indikator CHARGE će se isključiti, i punjenje će se
nastaviti dok se ne prikaže "FULL" na oznaci baterije (za otprilike 1 sat) što
će omogućiti još dulje korištenje baterije (Potpuno punjenje).
Dvije baterije stavljene u utor 1 i utor 2
Punjenje baterije
Baterija stavljena samo u utor 1
U slu(aju problema
Indikator preostale baterije
Normalno punjenje
Potpuno punjenje
Istovremeno prikljuenje dviju baterija
Ako indikator opet trepAe.
Problem je u uređaju.
Ako indikator CHARGE ne
trepAe nakon što se ukljui.
Ako se indikator CHARGE isključi
po završetku punjenja, problem je
u prethodnoj bateriji.
Obratite se najbližem Sony prodavatelju u vezi problema s uređajem.
Ulazni napon
Izlazni napon
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Dimenzije
Masa
Isporučeni pribor
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 18 W
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A (VCR)
8,4 V, 1,4 A (CHARGE)
0 °C do +40 °C
–20 °C do +60 °C
Približno 93 T 46 T 85 mm (š/v/d)
Približno 200 g
Priključni kabel: DK-225 (1)
Mrežni kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Koristite komercijalno nabavljiv AC utikač adaptera (nije isporučen), ukoliko
je potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice.
Zidna utinica
Utika AC adaptera
Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima.
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.
Pogledajte sliku A.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Utor 1
DC OUT prikljuak
Indikator CHARGE 1
Utor 2
Indikator CHARGE 2
Preklopka naina
Pokaziva
Indikator utora
Tipka DISPLAY za promjenu pokazivaa
Pokaziva(
J
K
L
M
N
O
P
Q
Pogledajte sliku B-B.
A Stavite bateriju na ureaj s oznakom b okrenutom prema
prikljuku.
B Pomaknite bateriju u smjeru strelice.
Pomaknite je u uređaj dok ne klikne.
Skidanje baterije
Pogledajte sliku B-B.
Pomaknite bateriju u smjeru strelice, a zatim je podignite i izvadite.
Napomene
• Ne podižite AC adapter/punjač pridržavajući baterijski odjeljak kad je
uložena baterija.
• Posebnu pozornost obratite prilikom ulaganja baterije da ne primjenjujete silu.
• Pripazite da ne pričepite prste prilikom ulaganja/vađenja baterije.
U sljedećoj tablici se nalaze podaci o vremenu punjenja potpuno prazne glavne
baterije.
Baterija Vrijeme potpunog punjenja Vrijeme normalnog punjenja
NP-FP50
125
(65)
NP-FP70
130
(70)
NP-FP90
175
(115)
• Približno vrijeme u minutama za potpuno punjenje prazne baterije (potpuno
punjenje).
• U zagradama je navedeno približno vrijeme za normalno punjenje
(normalno punjenje).
• Radni vijek baterije potražite u uputama za uporabu video uređaja kojeg
koristite.
• Radni vijek baterije se razlikuje ovisno o stanju baterije i temperaturi okoline.
Vrijeme potpunog punjenja
nije prikazano nakon
potpunog punjenja.
"InfoLITHIUM" indikator
Indikator WARNING
TIME TO CH indikator (punjenje)
Indikator vremena
BATTERY LIFE indikator (indikator kapaciteta baterije)
VCR/CAMERA indikator
Indikator potpunog punjenja
Indikator preostale baterije
Napomene
• Prikazano vrijeme je približno vrijeme punjenja na 25 °C.
Prikazano vrijeme se može razlikovati od stvarnog vremena punjenja ovisno
o uvjetima i okolnostima punjenja.
• Umjesto prikaza vremena može biti prikazano "– – – –" u sljedećim
slučajevima, no to ne predstavlja nepravilnost.
− Preostalo vrijeme je manje od 5 minuta.
− Postoji razlika između prikazanog vremena i stvarnog vremena punjenja.
Čak i kad se to dogodi, nastavite punjenje.
• Potpuno punjenje zahtijeva još oko 1 sat nakon dovršetka potpunog punjenja.
Ukoliko skinete bateriju između normalnog i potpunog punjenja, tijekom
sljedećeg punjenja možda neće biti pravilno prikazano vrijeme.
• Tijekom punjenja baterije koja se dugo nije punila, prikazano preostalo
vrijeme i potpuno vrijeme se mogu razlikovati od stvarnih vremena. Ovo nije
kvar. Ukoliko se to dogodi, potpuno napunite bateriju. Prikazat će se ispravna
vremena.
• Nakon stavljanja potpuno pune baterije na uređaj, "TIME TO CHG FULL
1h" se može pojaviti na pokazivaču. Ovo nije kvar.
• Možda će biti potrebno malo pričekati nakon pritiska tipke DISPLAY dok se
na pokazivaču ne prikaže indikator vremena.
• Za prikaz preostalog vremena nove baterije, spojite je na svoj video
kamkorder i koristite otprilike 20 sekundi. Nakon toga, napunite bateriju na
ovom uređaju.
• Možda će biti potrebno malo pričekati dok se ne prikaže vrijeme baterije koja
se ne puni. Nadalje, ne postoji slučaj kada vrijeme neće uopće biti prikazano
ovisno o uvjetima korištenja baterije. Ove pojave ne predstavljaju kvar.
Uporaba video opreme
Pogledajte sliku C.
Podrobnije informacije o priključenju potražite u uputama za uporabu
isporučenima uz video opremu.
1 Pomaknite preklopku naina u poloaj VCR/CAMERA.
2 Spojite mreni kabel u ovaj ureaj.
Napomene
3 Spojite mreni kabel u zidnu utinicu.
• Punjenje se zaustavlja kad preklopku načina pomaknete u položaj VCR/
CAMERA.
• Ukoliko indikator CHARGE ne svijetli ili trepće, provjerite je li baterija
pravilno spojena na AC adapter/punjač. Ukoliko nije, neće se puniti.
4 Prikljuite kabel za povezivanje A u DC OUT prikljuak
ureaja.
Provjera punjenja
Tijekom punjenja, postupak možete provjeriti na pokazivaču. Nakon početka
punjenja u minutama, BATTERY LIFE svijetli na pokazivaču. Prikazano
preostalo vrijeme punjenja je približno vrijeme snimanja fotografija s
uporabom tražila. Preostalo vrijeme je kraće kod uporabe LCD pokazivača.
Dijelovi ure,aja
Vrijeme potpunog punjenja
nije prikazano nakon
potpunog punjenja.
Preostalo vrijeme punjenja
do kraja potpunog punjenja
zadnje prikljuene baterije
Uređaj nije isključen iz izvora napajanja, sve dok je priključen na mrežnu
utičnicu, bez obzira je li isključen.
Vrijeme punjenja
Tehni(ki podaci
Preostalo vrijeme punjenja
do kraja potpunog punjenja
prve prikljuene baterije
Vrijeme normalnog punjenja
nije prikazano do kraja
normalnog punjenja.
Instalacija baterije
Ako indikator opet trepAe.
Uložite drugu bateriju.
Normalno vrijeme punjenja
nije prikazano nakon
normalnog punjenja
Preostalo vrijeme do kraja
normalnog punjenja zadnje
prikljuene baterije
Na uređaj je moguće istovremeno priključiti dvije baterije. U ovom slučaju,
punjenje počinje kad je baterija priključena u utor 1.
Kad nisu istovremeno priključene dvije baterije, počinje punjenje prve
priključene baterije, bez obzira je li u utoru 1 ili 2.
OPREZ
Ako indikator CHARGE ne
trepAe nakon što se ukljui.
Ako se indikator CHARGE isključi
po završetku punjenja, nema
problema.
Preostalo vrijeme do
kraja normalnog punjenja
prve prikljuene baterije
Vrijeme nije prikazano kad
je preostalo vrijeme manje
od 5 minuta.
5 Nakon punjenja uklonite bateriju.
Nije moguće istovremeno punjenje dviju priključenih baterija.
Izvadite bateriju iz uređaja, te ponovo stavite bateriju istih karakteristika.
Vrijeme nije prikazano kad
je preostalo vrijeme baterije
manje od 5 minuta.
Preostalo vrijeme baterije
nakon što je zadnja baterija
stavljena u "InfoLITHIUM"
elektronsku opremu.
Napomena
Indikator CHARGE trepće, t Provjerite sljedeću tablicu.
i na pokazivaču je poruka
"CHARGE ERROR".
Preostalo vrijeme baterije
nakon što je prva baterija
prikljuena u "InfoLIHTIUM"
elektroniku opremu.
Pritisnite DISPLAY tijekom punjenja
Nakon priključenja baterije, pričekajte otprilike 1 minutu. Svakim pritiskom
tipke DISPLAY, indikator utora svijetli i prikaz na pokazivaču se mijenja
sukladno donjem prikazu.
Kad su istovremeno spojene dvije baterije, prikaz vremena baterije koja se ne
puni će se automatski nakon 10 sekundi promijeniti u prikaz baterije koja se puni.
Na slici je prikazano stavljanje baterije u utor 1 i nakon toga u utor 2. Broj
indikatora utora odgovara broju utora.
5 Prikljuite kabel za povezivanje B u video opremu.
Podrobnije informacije o smjeru kabela za povezivanje potražite u uputama
za uporabu video opreme.
Napomene
• Ukoliko podesite preklopku načina u položaj CHARGE tijekom uporabe
video opreme, napajanje video opreme se isključuje.
• Nije moguće punjenje baterije priključene na uređaj tijekom uporabe video
opreme.
• U slučaju smetnji slike, udaljite uređaj od opreme koju koristite.
Download PDF

advertising