Sony | DSC-WX350 | Sony DSC-WX350 Kompaktni fotoaparat WX350 s optičkim zumiranjem od 20x Upute za upotrebu

4-531-892-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
DSC-WX350
HR
Priručnik s uputama
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć”)
„Vodič za pomoć” je mrežni priručnik. U njemu potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Posjetite stranicu podrške tvrtke Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite državu ili regiju.
3 Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranici
podrške.
• Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.
HR 2
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u, Kanadi i Kini) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U ovom vodič opisuje se funkcija pomoću Wi-Fi funkcije.
3 HR
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi
s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-WX350
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
HR 4
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, POZORNO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija je
konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline.
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
5 HR
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C (140 °F) na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem
koji služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Odmah
isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih smetnji
pri upotrebi uređaja.
Kabel za napajanje (mrežni vod), ako se isporučuje, posebno je dizajniran za upotrebu s ovim
modelom fotoaparata i ne smije se upotrebljavati s drugom električnom opremom.
HR 6
Za korisnike u Europi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
7 HR
[ Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima odredbom
EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove
jedinice.
[ Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
HR 8
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju
trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom te s električnom i elektroničkom opremom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat kupili u trgovini za turiste u Japanu
[ Napomena
Neke se certifikacijske oznake za standarde koje podržava fotoaparat mogu potvrditi
na zaslonu fotoaparata.
Odaberite MENU t
(Postavke) 6 t [Logotip certifikata].
Ako prikaz nije moguć zbog problema poput kvara fotoaparata, obratite se prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda tvrtke Sony.
9 HR
Umetanje kompleta baterija
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
HR 10
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
Punjenje kompleta baterija
Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
Za korisnike
u SAD-u, Kanadi
i Kini
Za korisnike
u drugim
državama/
regijama osim
SAD-a, Kanade
i Kine
Kabel za
napajanje
(mrežni vod)
11 HR
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Isključeno: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
HR 12
1
2
Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 230 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo).
13 HR
x Punjenje spajanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
T na USB priključak
HR 14
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Ukupno vrijeme
korištenja
Broj slika
Snimanje (fotografija)
Pribl. 235 min.
Pribl. 470 slika
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Pribl. 70 min.
Kontinuirano snimanje
(videozapisi)
Pribl. 100 min.
Pregledavanje (fotografije)
Pribl. 330 min.
—
—
Pribl. 6600 slika
• Broj se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
15 HR
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude okrenut na pravu stranu.
1
2
HR 16
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
x Postupak za uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: Klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije. Nemojte
ispustiti komplet baterija.
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B/ /
Postavite: z
17 HR
1
2
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos] i zatim
na kotačiću za upravljanje pritisnite z.
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
4
Postavite [Ljetno vrijeme], [Datum/Vrijeme]
i [Format datuma], a zatim pritisnite z.
5
Provjerite je li odabrano [Unos], a zatim pritisnite z.
x Ponovno postavljanje datuma i vremena
Odaberite MENU t
(Postavljanje) 4 t [Postavke dat./vrem.] za otvaranje
zaslona za postavljanje datuma i vremena.
HR 18
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb okidača
W/T Ručica
(zumiranje)
Kotačić za odabir načina
: Inteligentno autom.
: Način za snimanje videozapisa
MOVIE
W: smanjivanje
T: povećavanje
Snimanje fotografija
1
2
Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali.
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
19 HR
Snimanje videozapisa
1
2
HR 20
Pritisnite tipku MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
Ponovno pritisnite tipku MOVIE (Movie) za zaustavljanje
snimanja.
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
(brisanje)
1
Pritisnite gumb
Odaberite slike: pritisnite B (sljedeća)/
b (prethodna) ili okrenite kotačić za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
21 HR
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću
za upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje.
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb
(brisanje).
2 Odaberite [Obriši] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
HR 22
Značajke softvera PlayMemories Home™
Reprodukcija
slika uvezenih
s fotoaparata.
Uvoz slika s fotoaparata
S računalima Windows možete upotrebljavati
sljedeće funkcije.
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Dijeljenje slika
na servisu
PlayMemories Online™
Prijenos slika
na mrežne
usluge
23 HR
Preuzimanje PlayMemories Home
PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi:
www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o aplikacijama za računala Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Preporučeno računalno okruženje
Zahtjeve sustava za softver možete provjeriti na sljedećoj
URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
HR 24
Napomene o upotrebi fotoaparata
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
O datotekama baze podataka
Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu bez datoteke baze podataka
i uključite ga, dio kapaciteta memorijske kartice koristi se za automatsko stvaranje
datoteke baze podataka. Može proći neko vrijeme prije nego što ćete moći provesti
sljedeću radnju. Ako dođe do pogreške datoteke baze podataka, uvezite sve slike
na računalo pomoću programa PlayMemories Home, a zatim formatirajte
memorijsku karticu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Kako biste osigurali stabilan rad memorijske kartice, preporučujemo da svaku
memorijsku karticu koju prvi put upotrebljavate s ovim fotoaparatom pomoću
njega formatirate. Imajte na umu da se formatiranjem brišu svi podaci snimljeni
na memorijsku karticu. Te podatke ne možete vratiti. Obavezno sigurnosno
kopirajte sve važne podatke na računalo ili neku drugu lokaciju za pohranu.
25 HR
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da fotoaparat
radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može doći
do kvara. U nekim slučajevima kamera se ne može popraviti.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ne upotrebljavajte fotoaparat blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira
zračenje. U suprotnom, kamera neće moći ispravno snimati ili reproducirati slike.
• Upotreba fotoaparata u pjeskovitim ili prašnjavim lokacijama može uzrokovati
kvarove.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći snimati
slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se slikovni podaci
mogu oštetiti.
• Prije upotrebe očistite površinu bljeskalice. Toplina emitiranja bljeska može
uzrokovati dimljenje ili gorenje prljavštine na površini bljeskalice. Obrišite površinu
bljeskalice mekom krpom da biste uklonili prljavštinu ili prašinu itd.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se o kvaru.
HR 26
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat. Prikazat će se
poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete moći snimati
videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključenim i pričekajte da se
temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati videozapise.
Napomene o bežičnoj LAN vezi
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost
za gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne
točke registrirane na fotoaparatu.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar u snimanju ili gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
27 HR
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete iz hladnog na toplo mjesto, izvana ili unutar njega može doći
do kondenzacije vlage. Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar kamere.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno sat vremena da vlaga ispari. Ako pokušate
snimati dok unutar objektiva još ima vlage, imajte na umu da nećete moći snimati
jasne slike.
Kako pohraniti komplet baterija
Da biste spriječili nečistoću na terminalu, kratke spojeve itd. obavezno upotrebljavajte
plastičnu vrećicu i sl. kako biste ga držali dalje od metalnih materijala tijekom nošenja
ili pohrane.
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Uređaj za slike: 7,82 mm (vrsta 1/2.3) senzor Exmor R™ CMOS
Ukupan broj piksela fotoaparata: Pribl. 21,1 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata: Pribl. 18,2 megapiksela
HR 28
Objektiv: Sony G Objektiv za zumiranje 20x
f = 4,3 mm – 86 mm (25 mm – 500 mm (ekvivalent filma od 35 mm))
F3.5 (W) – F6.5 (T)
Kod snimanja videozapisa (16:9): 27 mm – 540 mm*
Kod snimanja videozapisa (4:3): 33 mm – 660 mm*
*Kada je [
SteadyShot] postavljen na [Standardno].
SteadyShot: Optički
Format datoteke:
Fotografije: usklađen s JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), kompatibilan
s tehnologijom DPOF
Videozapisi (format AVCHD):
AVCHD format kompatibilan s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni, opremljen tehnologijom Dolby Digital
Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Memory Stick PRO Duo™ mediji, Memory Stick Micro™ mediji,
SD kartice, microSD memorijske kartice
29 HR
Flash: raspon bljeskalice (ISO osjetljivost Preporučena razina ekspozicije postavljena
na automatski): Pribl. 0,2 m do 4,3 m (7 7/8 in do 14 ft 1 3/8 in) (W)
Pribl. 2,0 m do 2,4 m (6 ft 6 3/4 in to 7 ft 10 1/2 in) (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Priključnica HDMI: HDMI mikro priključak
Terminal Multi/Micro USB*: USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne s mikro USB.
[Zaslon]
LCD zaslon: 7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka: 460 800 točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja od NP-BX1, 3,6 V
Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije (tijekom snimanja): Pribl. 1,0 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (u skladu s CIPA):
96 mm × 54,9 mm × 25,7 mm (3 7/8 in × 2 1/4 in × 1 1/16 in) (Š/V/D)
HR 30
Težina (u skladu s CIPA) (uključujući NP-BX1 komplet baterija, Memory Stick
PRO Duo media):
Pribl. 164 g (5,8 oz)
Mikrofon: stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: kompatibilno
PRINT Image Matching III: kompatibilno
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracije WPS (Wi-Fi Protected Setup)/ručno
način pristupa: infrastrukturni način
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno s oznakom
Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C/UB10D
Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura pohrane: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije:
Pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 in × 7/8 in × 2 1/4 in) (Š/V/D)
31 HR
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja: 4,2 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip „AVCHD Progressive” zaštitni su znaci tvrtki
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
• Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
HR 32
• Mac je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
• iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Cisco Systems, Inc.
• Android, Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• iPhone i iPad zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znaci tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• Facebook i logotip "f" zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Google Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito
su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili ® nisu opisani u ovom priručniku.
33 HR
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena
pitanja potražite na našem web-mjestu za korisničku podršku.
HR 34
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising