Sony | DSC-T90 | Sony DSC-T90 T90 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

4-130-941-11(1)
Početak
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-T90
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
Snimanje/pregled
fotografija
Uporaba funkcija
snimanja
Uporaba funkcija
pregledavanja
Brisanje fotografija
Spajanje na druge
uređaje
Promjena postavki
fotoaparata
HR
© 2009 Sony Corporation
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani uređaja. Zabilježite serijski broj na
dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog
Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-T90
Serijski broj___________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ove sigurnosne napomene prije
uporabe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik
za kasniju uporabu.
Pažljivo proučite i pridržavajte se svih
upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih
na uređaju i u uputama za uporabu.
Uporaba
//Izvori napajanja
Uređaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni
koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite
se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod
uređaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor
napajanja, pogledajte upute za uporabu.
//Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
//Ulaz predmeta i tekućina
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na uređaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati
kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada
nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko
uređaja.
//Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje proizvođač jer mogu prouzročiti opasne
situacije.
//Čišćenje
Odspojite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja
ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina uređaja, upotrijebite krpu blago
natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Servisiranje
//Voda i vlaga
//Kvarovi koji zahtijevaju servis
Nemojte upotrebljavati uređaje priključene na
mrežni napon u blizini vode – primjerice, uz
kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena i sl.
Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač ili stol. Uređaj može pasti
i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja.
Odspojite uređaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
–– Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
–– Ako se preko uređaja prolije tekućina ili upadne
strani predmet.
–– Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
–– Ako je uređaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
–– Ako uređaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole
koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilno podešavanje drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva opsežne zahvate
od strane stručne osobe kako bi se uređaj vratio
u normalno stanje.
–– Ako se uređaj očito ponaša drugačije – potreban
je servis.
//Ventilacija
//Servisiranje
Prorezi i otvori na uređaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad
uređaja i kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili
pokrivati.
–– Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
–– Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu
sličnu površinu.
–– Nikada nemojte postavljati uređaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
–– Nemojte postavljati uređaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili drugim
opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
//Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini, obraćajući posebnu pažnju na utikač,
adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.
//Dodatan pribor
//Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili uređaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je uređaj bez nadzora ili
se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač
iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski
sustav. Na taj način će se uređaj zaštiti od eventualnog udara munje i prenapona.
//Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite
se da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvođač i koji imaju jednake karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
//Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka uređaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvođača) kako bi se
utvrdilo je li uređaj siguran za uporabu.
3
Prvo pročitajte
OPREZ
//Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može
eksplodirati te uzrokovati požar ili kemijske opekline. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja.
•• Nemojte rastavljati.
•• Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati udarcima
ili sili poput udaranja, bacanja ili gaženja po njoj.
•• Nemojte kratko spajati i ne dopustite da metalni
predmeti dospiju u doticaj s kontaktima baterije.
•• Ne izlažite visokoj temperature preko 60 °C,
primjerice izravnom sunčevom svjetlu ili u
vozilu parkiranom na suncu.
•• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
•• Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje su
oštećene ili koje cure.
•• Punite bateriju u originalnom Sonyjevom punjaču
ili uređaju koji može puniti akumulatorsku
bateriju.
•• Držite bateriju izvan dosega male djece.
•• Čuvajte bateriju suhom.
•• Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
•• Istrošene baterije odložite odmah prema opisu u
ovim uputama.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom
navedenog tipa. U suprotnom može doći do
požara ili ozljeda.
Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama,
primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog
plamena i sl.
4
Za korisnike u Europi
//Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
//Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
//Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
5
//Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
6
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE............................................................... 2
Prvo pročitajte.............................................................................................. 4
Napomene o uporabi fotoaparata............................................................... 10
Početak.........................................................................................11
Provjera isporučenog pribora...................................................................... 11
Pregled dijelova.......................................................................................... 12
Punjenje baterije......................................................................................... 13
Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (dodatno nabavljiva)............ 15
Podešavanje sata....................................................................................... 17
Fotografiranje/pregled fotografija.................18
Fotografiranje............................................................................................. 18
Pregled fotografija...................................................................................... 19
Uporaba funkcija snimanja.......................................................20
Prikaz minimalnog broja indikatora (Easy Shooting).................................... 20
Prepoznavanje osmijeha i automatskosnimanje (Smile Shutter)................... 21
Automatsko detektiranje uvjeta snimanja (Scene Recognition).................... 22
Snimanje izbliza (Macro/Close focus).......................................................... 24
Uporaba self-timera.................................................................................... 24
Odabir načina rada bljeskalice.................................................................... 25
Promjena prikaza na zaslonu...................................................................... 26
Izoštravanje određenog dijela okvira........................................................... 27
Izoštravanje lica objekta (Face Detection).................................................... 27
Odabir veličine fotografije u skladu s namjenom......................................... 28
Uporaba načina snimanja u skladu sa scenom (Scene Selection)................. 30
Snimanje videozapisa................................................................................. 31
Uporaba funkcija pregledavanja. ..........................................33
Prikaz uvećane slike (zum pri reprodukciji).................................................. 33
Prikaz slike preko cijelog zaslona (Wide Zoom)........................................... 33
Zakretanje slike okomitog položaja (privremeni zakrenuti prikaz)................. 34
Gledanje fotografija uz glazbu (Slideshow).................................................. 34
Pretraživanje slika (Image Index)................................................................. 35
Odabir formata prikaza (View Mode)........................................................... 35
7
Brisanje fotografija. .......................................................................37
Brisanje trenutno prikazane slike................................................................. 37
Brisanje više slika odjednom....................................................................... 37
Brisanje svih fotografija (formatiranje).......................................................... 38
Spajanje na druge uređaje........................................................39
Gledanje slika na TV prijemniku.................................................................. 39
Ispis fotografija........................................................................................... 39
Uporaba fotoaparata s računalom.............................................................. 41
Promjena postavki fotoaparata. ............................................45
Promjena zvučnih signala........................................................................... 45
Izbornik HOME........................................................................................... 45
Uporaba opcija izbornika MENU................................................................. 48
Uporaba funkcija u Program Auto modu..................................................... 50
Ostalo.....................................................................................................51
Popis indikatora na zaslonu........................................................................ 51
Saznajte više o fotoaparatu ("Cyber-shot Handbook")................................. 53
U slučaju problema..................................................................................... 54
Mjere opreza.............................................................................................. 57
Tehnički podaci.......................................................................................... 58
8
qqNapomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
bateriju ili "Memory Stick Duo" dok svijetli
indikator pristupa. U suprotnom, može doći
do oštećenja podataka na unutarnjoj memoriji
ili "Memory Stick Duo" kartici. Obavezno
napravite sigurnosne kopije podataka kako ih
ne bi nepovratno izbrisali.
O upravljačkim datotekama
Kad uložite "Memory Stick Duo" karticu bez
upravljačke datoteke u fotoaparat i uključite
napajanje, dio kapaciteta "Memory Stick Duo"
kartice iskoristit će se za automatsku izradu
upravljačke datoteke. Možda će potrajati neko
vrijeme prije nego što ćete moći provoditi
daljnje postupke.
Napomene o snimanju/reprodukciji
•• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
•• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 57)
prije uporabe fotoaparata.
•• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove.
U nekim slučajevima, fotoaparat se neće moći
popraviti.
•• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
•• Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima. U suprotnom,
fotoaparat možda neće ispravno snimati ili
reproducirati fotografije.
•• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
•• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, uklonite
je prije uporabe fotoaparata (str. 57).
•• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može
prouzročiti kvar i nemogućnost snimanja
fotografija. Nadalje, može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili
da se slikovni podaci oštete.
•• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim
svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu
•• LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na
LCD zaslonu se mogu pojaviti sitne crne i/
ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili
zelene). Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje.
•• Ako kapljice vode ili druge tekućine dospiju
na LCD zaslon i smoče ga, odmah obrišite
zaslon mekom krpom. Ako tekućina ostane
na površini LCD zaslona, može narušiti
njegovu kvalitetu i uzrokovati kvar.
Molimo, koristite originalni
Sonyjev pribor
Uporabom pribora drugih proizvođača možete
uzrokovati probleme u radu fotoaparata.
•• Uporaba vanjskih kućišta za fotoaparate koja
sadrže magnete, a nisu proizvod tvrtke Sony,
mogu uzrokovati probleme s napajanjem.
O zagrijavanju fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati pri
dužoj neprekidnoj uporabi, no to je normalno.
O zaštiti od pregrijavanja
Možda nećete moći snimati videozapise ili se
fotoaparat može automatski isključiti kako bi
se zaštitio u slučaju većeg porasta temperature
uređaja ili baterije.
Na LCD zaslonu će se prikazati poruka prije no
što se fotoaparat isključi ili kad više nećete
moći snimati videozapise.
O kompatibilnosti podataka
•• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima
DCF (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda
kojeg je utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electric and Information Technology Industries
Association).
•• Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika
snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na
ovom fotoaparatu nije zajamčena.
9
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
Nema kompenzacije za oštećeni
sadržaj ili nemogućnost snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja uslijed nepravilnosti u radu fotoaparata
ili medija za snimanje i sl.
10
Provjera isporučenog pribora
•• Punjač baterije BC-CSD (1)
qqUporaba vrpce za nošenje
oko ruke
Fotoaparat se isporučuje s vrpcom za nošenje
oko ruke. Pričvrstite vrpcu na fotoaparat i
provucite ruku kroz petlju kako biste spriječili
oštećenje fotoaparata uslijed pada.
•• Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
qqUporaba pisaljke
Početak
•• Punjiva baterija NP-BD1 (1)/Kutija za
bateriju (1)
Hvataljka
Pisaljka pomaže u radu sa zaslonom osjetljivim na dodir. Pričvršćuje se na vrpcu za
nošenje oko ruke.
•• Pisaljka (1)
Napomena
•• USB, A/V višenamjenski kabel (1)
•• Ne prenosite fotoaparat držeći pisaljku.
Fotoaparat može ispasti.
qqNapomene o Cyber-shot
Station
•• Vrpca za nošenje oko ruke (1)
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s Cyber-shot
Station postoljem.
•• CD-ROM (1)
––Aplikacijski softver za Cyber-shot
––"Cyber-shot Handbook"
––"Cyber-shot Step-up Guide"
•• Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
11
Pregled dijelova
Početak
APreklopka zuma (W/T)
BOkidač
CMikrofon
DTipka ON/OFF (napajanje)
EBljeskalica
FIndikator funkcija Self-timer/Smile
Shutter/AF
GObjektiv
HPokrov objektiva
ILCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
JTipka  (reprodukcija)
KPrsten za ručnu vrpcu/Držač
LZvučnik
MPokrov pretinca za bateriju/"Memory
Stick Duo"
NOtvor za stativ
Donja strana
•• Upotrijebite stativ s vijkom duljine manje od
5,5 mm. U suprotnom nećete moći pravilno
učvrstiti fotoaparat i može doći do oštećenja
fotoaparata.
OPreklopka za vađenje baterije
PIndikator pristupa
QUtor za "Memory Stick Duo" karticu
RUtor za umetanje baterije
SVišenamjenska priključnica
12
Punjenje baterije
bateriju u punjač
1Umetnite
za baterije.
•• Možete puniti bateriju čak i kad je
djelomično puna.
punjač za
2Spojite
baterije na zidnu
Mrežni kabel
Početak
Baterija
utičnicu.
Ako nastavite s punjenjem baterije
još približno sat vremena nakon
što se indikator CHARGE isključi,
kapacitet baterije trajat će malo
duže (potpuna napunjenost).
Indikator
CHARGE
Indikator CHARGE
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Isključen: Punjenje je dovršeno
(normalna napunjenost)
3Kad je punjenje dovršeno, odspojite punjač za baterije.
13
qqTrajanje punjenja
Potpuna napunjenost
Normalna napunjenost
Približno 220 min.
Približno 160 min.
Napomene
Početak
•• Gornja tablica prikazuje vremenski period koji je potreban za punjenje u potpunosti prazne baterije
na temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati duže, ovisno o uvjetima uporabe i okolnostima.
•• Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
•• Čak i ako je indikator CHARGE isključen, punjač za baterije nije odspojen s izvora napajanja
(mrežnog napajanja) sve dok je spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe do problema prilikom
uporabe punjača za baterije, odmah isključite napajanja tako da odspojite utikač iz zidne utičnice.
•• Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz zidne utičnice i uklonite
bateriju iz punjača.
•• Ovi uređaji dizajnirani su za uporabu uz kompatibilne Sony baterije i punjač baterija.
qqTrajanje baterije i broj fotografija koje možete snimiti/pregledati
Trajanje baterije (min.)
Broj fotografija
Fotografiranje
Približno 110
Približno 220
Gledanje fotografija
Približno 240
Približno 4800
Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Napomena
•• Trajanje baterije i broj fotografija mogu varirati, ovisno o postavkama fotoaparata.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat, punjač za baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete
koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz.
Ne koristite elektronički transformator (pretvarač). To može prouzročiti nepravilnosti u radu.
14
Umetanje baterije/"Memory Stick
Duo" kartice (dodatno nabavljiva)
1Otvorite pokrov.
Početak
"Memory Stick Duo"
2Umetnite
karticu (nije isporučena).
Okrenite stranu s priključkom prema objektivu
i umetnite "Memory Stick Duo" karticu dok ne
"klikne" na mjesto.
3Umetnite bateriju.
Provjerite smjer baterije i umetnite je tako
da se preklopka za vađenje baterije blokira.
Preklopka za vađenje
baterije
4Zatvorite pokrov.
•• Pokušate li zatvoriti pokrov kad je baterija uložena
nepravilno, možete oštetiti fotoaparat.
15
qq"Memory Stick" koji se
može upotrebljavati
qqKad nije umetnuta "Memory
Stick Duo" kartica
"Memory Stick Duo" kartica
Slike se pohranjuju u ugrađenu memoriju
fotoaparata (približno 11 MB). Za kopiranje
slike iz ugrađene memorije na "Memory
Stick Duo", umetnite "Memory Stick
Duo" u fotoaparat, dodirnite  i
odaberite [Copy] u [Memory Tool] iz
 (Manage Memory).
Početak
S ovim fotoaparatom također možete koristiti
"Memory Stick PRO Duo" ili "Memory Stick
PRO-HG Duo".
Za detalje o broju fotografija/trajanju snimanja,
pogledajte str. 29, 32. Druge vrste "Memory
Stick" kartica i ostale memorijske kartice nisu
kompatibilne s ovim fotoaparatom.
Preklopka za
vađenje baterije
"Memory Stick Duo" kartica
Uz ovaj fotoaparat ne možete upotrebljavati
"Memory Stick".
qqZa vađenje "Memory Stick
Duo" kartice
Indikator pristupa
Provjerite je li indikator pristupa
isključen i zatim jednom pritisnite
"Memory Stick Duo".
Napomena
•• Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte
bateriju/"Memory Stick Duo" karticu (nije
isporučena). Na taj način se mogu oštetiti
podaci na kartici "Memory Stick Duo"/
ugrađenoj memoriji.
16
qqVađenje baterije
Pomaknite preklopku za vađenje
baterije. Pripazite da baterija ne
padne.
qqProvjera preostalog kapaciteta
baterije
Indikator preostalog kapaciteta baterije
nalazi se na gornjoj lijevoj strani LCD
zaslona.
Puna
Prazna
Napomene
•• Potrebno je pričekati približno jednu minutu
da se pojavi točna indikacija kapaciteta
baterije.
•• Uslijed određenih okolnosti, indikator
preostalog kapaciteta baterije možda neće
biti točan.
•• Ako se koristi NP-FD1 baterija (opcija),
iza indikatora preostalog kapaciteta baterije
prikazano je također vrijeme u minutama.
•• Kapacitet baterije se s vremenom i tijekom
uporabe smanjuje. Kad se kapacitet baterije
drastično smanji, potrebno je zamijeniti
bateriju. Kupite novu bateriju.
•• Ako je fotoaparat uključen i ne rukujete njime oko 3 minute, fotoaparat se automatski
isključi (funkcija automatskog isključenja).
Podešavanje sata
1Spustite pokrov objektiva.
Fotoaparat se uključi.
•• Fotoaparat možete uključiti i tako da
pritisnete tipku ON/OFF (napajanje).
•• Možda će potrajati neko vrijeme da
se napajanje uključi i uređaj bude
spreman za rad.
Tipka ON/OFF (napajanje)
željeni format
2Dodirnite
prikaza datuma, zatim
Početak
Pokrov
objektiva
dodirnite Ç.
svaku stavku,
3Dodirnite
zatim dodirnite / za
podešavanje brojčane
vrijednosti.
•• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM,
a podne kao 12:00 PM.
4Dodirnite [OK].
Napomene
•• Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Uporabom "PMB" s priloženog CD-ROM
diska, možete ispisati ili pohraniti slike s datumom.
qqPonovno podešavanje datuma i vremena
Dodirnite    (Postavke)  [Clock Settings] (str. 47).
17
Fotografiranje
1Spustite pokrov objektiva.
Fotoaparat se uključi.
Pokrov objektiva
Fotografiranje/pregled fotografija
držite
2Fotoaparat
mirno, kako je
prikazano slikom.
•• Pomaknite preklopku zuma
(W/T) prema T za uvećanje.
Pomaknite preklopku prema
W strani za povratak.
okidač do3Pritisnite
pola kako bi se slika
Okidač
Oznaka
SteadyShot
izoštrila.
Prikazan je indikator  koji
označava da funkcija SteadyShot
radi. Kad je slika izoštrena, začuje
se zvučni signal a indikator 
zasvijetli. Najmanja udaljenost
snimanja je približno 8 cm (W)/
50 cm (T) (od površine leće
objektiva).
okidač
4Pritisnite
dokraja.
Fotografija je snimljena.
18
Preklopka zuma (W/T)
AE/AF
zadržavanje
Pregled fotografija
Pritisnite tipku 
1(reprodukcija).
Prikazana je posljednja snimljena fotografija.
•• Kod slika na "Memory Stick Duo" kartici,
snimljenih drugim fotoaparatima koje
se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, za gledanje fotografija upotrijebite
funkciju [Folder View] (str. 35).
qqOdabir sljedeće/prethodne
fotografije
Dodirnite  (sljedeće)/ (prethodno)
na zaslonu.
qqBrisanje fotografije
Dodirnite  (brisanje), zatim dodirnite
[OK].
Fotografiranje/pregled fotografija
Tipka  (reprodukcija)
qqPovratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač dopola.
qqIsključivanje fotoaparata
Zatvorite pokrov objektiva.
44 Fotoaparat možete isključiti i tako da pritisnete tipku ON/OFF (napajanje).
19
Prikaz minimalnog broja indikatora
(Easy Shooting)
Ovaj mod smanjuje minimalan broj postavki i povećava tekst radi bolje čitljivosti.
Dodirnite
(REC Mode)
1 
� (Easy Shooting)
 .
Postupak
Promjena
Self-timer
 (Self-Timer)  Odaberite  (Self-Timer Off) ili  (Self-Timer 10sec)
Veličina slike
  Odaberite [Large] ili [Small] u [Image Size].
Bljeskalica
  Odaberite [Auto] ili [Off] u [Flash].
qqPovratak na normalan prikaz
Dodirnite
20
(REC Mode)  Ũ (Intelligent Auto Adjustment)  .
Prepoznavanje osmijeha i automatsko
snimanje (Smile Shutter)
1 Dodirnite  (Smile).
dok se prepozna osmijeh.
2 Pričekajte
Kad osmijeh prijeđe podešenu vrijednost
Okvir prepoznavanja lica
Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha
Uporaba funkcija snimanja
označenu znakom , fotoaparat
automatski snima fotografije. Kad
ponovno dodirnete  (Smile),
funkcija Smile Shutter se isključi.
•• Ako pritisnete okidač tijekom
snimanja u Smile Shutter modu,
fotoaparat snima sliku i zatim se
vraća u Smile Shutter mod.
Savjeti za bolje snimanje osmijeha
ANemojte pokrivati oči pramenovima kose.
BPokušajte orijentirati lice prema fotoaparatu
i držati se što je moguće ravno. Stopa
prepoznavanja je viša kad su oči sužene.
CJasno se osmjehnite otvorenih usta.
Osmijeh se jednostavnije prepoznaje ako
se vide zubi.
21
Automatsko detektiranje uvjeta snimanja
(Scene Recognition)
Dodirnite
(REC Mode)
1 
Ũ (Intelligent Auto
Adjustment)   ili
.
fotoaparat prema
2 Usmjerite
objektu.
Kad fotoaparat prepozna trenutnu
scenu, pojavi se  (Twilight), 
(Twilight Portrait), Ó (Twilight using
a tripod),  (Backlight), Ô (Backlight
Portrait),  (Landscape),  (Macro)
ili  (Portrait).
Kad fotoaparat ne prepozna scenu, na Ikona Scene Recognition
zaslonu fotoaparata se prikazuje ũ.
okidač dopola za izoštravanje i zatim ga pritisnite
3 Pritisnite
dokraja za snimanje.
22

Odabir željene slike nakon snimanja dviju snimaka s različitim
podešenjima
Dodirnite   á (Scene Recognition)  â (Advanced).
Kad fotoaparat prepozna trenutnu scenu,  (Twilight),  (Twilight Portrait), Ó
(Twilight using a tripod),  (Backlight), Ô (Backlight Portrait) kod koje je teško
dobiti jasnu sliku, automatski snima još jednu snimku s primjenom drukčijeg efekta
uz promjenu podešenja na sljedeći način.
Druga snimka

Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenim
potresanjem

Snimanje u funkciji Slow Synchro s licem kod Snimanje s povećanom osjetljivošću i licem
kojeg se aktivira bljeskalica kao orijentacijom kao orijentacijom te smanjenim potresanjem
Ó
Snimanje u funkciji Slow Synchro
Snimanje s još manjom brzinom zatvarača
bez povećavanja osjetljivosti

Snimanje s bljeskalicom
Snimanje s podešenom svjetlinom i kontrastom
pozadine (DROplus)
Ô
Snimanje s licem kod kojeg se aktivira bljeskalica kao orijentacijom
Snimanje s podešenom svjetlinom i kontrastom
lica i pozadine (DROplus)
Kad je odabrana opcija [Advanced], fotoaparat automatski snima dvije slike uzastopce
kad prepozna  (Portrait). Fotoaparat će automatski odabrati, prikazati i snimiti
sliku na kojoj su oči osobe otvorene.
Uporaba funkcija snimanja
Prva snimka
Snimanje u funkciji Slow Synchro
23
Snimanje izbliza (Macro/Close focus)
Ovu postavku odaberite za snimanje prekrasnih slika malih objekata izbliza, kao što su
insekti ili cvijeće.
Dodirnite  (Macro) 
1 željeni
mod  .
 (Auto): Fotoaparat automatski
podešava oštrinu od dalekih objekata
do snimanja izbliza.
Normalno ostavite fotoaparat u ovom
modu.
 (Macro On): Fotoaparat podešava
oštrinu uz prioritet na bližim objektima.
Odaberite Macro On kod snimanja bližih objekata.
 (Close focus enabled): Ovaj mod odaberite za snimanje iz još veće blizine
nego kod Macro moda.
Do kraja na W stranu: Približno 1 do 20 cm
Napomene
•• Ne možete odabrati  (Macro On) kad je fotoaparat u modu Intelligent Auto Adjustment.
•• Macro mod je stalno podešen na  (Auto) kad je fotoaparat u modu videozapisa ili u modu
Smile Shutter.
Uporaba self-timera
Dodirnite  (Self Timer)
1 
željeni mod  .
 (Self-Timer Off): Bez uporabe
self-timera.
 (Self-Timer 10sec): Fotografiranje počne nakon 10 sekundi.
Upotrijebite ovu postavku ukoliko
želite da se i vi nalazite na fotografiji.
Za poništavanje, dodirnite .
 (Self-Timer 2sec): Fotografiranje počne nakon 2 sekunde. Ova funkcija pomaže
u sprječavanju zamućenja slike zbog nestabilnosti fotoaparata kad se pritisne okidač.
okidač.
2 Pritisnite
Indikator self-timera treperi i začuje se zvučni signal sve dok se fotografija ne snimi.
24
Odabir načina rada bljeskalice
Dodirnite  (Flash) 
1 željeni
mod  .
 (Flash Auto): Bljeskalica se
aktivira ako nema dovoljno svjetla ili
je objekt osvijetljen straga.
 (Flash On): Bljeskalica se uvijek
aktivira.
 (Slow Synchro): Bljeskalica
se uvijek aktivira. Brzina zatvarača
je manja u tamnim mjestima za jasno snimanje pozadine koja je izvan dometa
bljeskalice.
 (Flash Off): Bljeskalica se ne aktivira.
Napomene
Auto Adjustment.
•• Bljeskalica se ne može upotrebljavati tijekom burst ili bracket snimanja.
Uporaba funkcija snimanja
•• (Flash On) ili  (Slow Synchro (Flash On)) nisu raspoloživi kad je fotoaparat u modu Intelligent
25
Promjena prikaza na zaslonu
Dodirnite   željeni
1 mod
 .
(Normal) Prikazuje tipke i ikone
(Simple): Prikazuje samo tipke
(Image Only): Sakriva tipke i
ikone
Napomena
•• Ako je odabrana [Image Only] reprodukcija,  nestaje sa zaslona. Za prikaz tipaka, dodirnite
središte zaslona. Privremeno se vraća prikaz [Normal].
Histogram i postavke svjetline
Dodirom na  možete pristupiti sljedećim postavkama.
Histogram: Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Graf označava svijetlu sliku ako je
nagnut udesno i tamnu sliku ako je nagnut ulijevo.
Brightness: Opcija podešava pozadinsko osvjetljenje ([Normal]/[Bright]). Kad gledate fotografije
pri jakom svjetlu na otvorenom, podesite na [Bright]. U takvim uvjetima se baterija troši brže
nego inače.
26
Izoštravanje određenog dijela okvira
Za promjenu mjesta izoštravanja unutar okvira, jednostavno dodirnite mjesto koje želite
izoštriti.
fotoaparat prema
1 Usmjerite
objektu snimanja, zatim
u okviru dodirnite mjesto
koje želite izoštriti.
•• Možete promijeniti mjesto izoštravanja koliko god puta želite, a
zatim pritisnite okidač dopola.
•• Ako želite da fotoaparat automatski odabere mjesto izoštravanja,
dodirnite \.
: Lice je detektirano.
: Lice nije detektirano.
Fotoaparat detektira lice objekta te ga izoštri. Možete odabrati koji objekt ima prioritet
kod izoštravanja.
Dodirnite   °
1 (Face
Detection)  željeni
Uporaba funkcija snimanja
Izoštravanje lica objekta (Face Detection)
mod  .
 (When touched): Prepoznaje
lice kad se dio s licem dodirne na
zaslonu.
° (Auto): Odabire lice koje će
fotoaparat automatski izoštriti.
± (Child Priority): Prepoznaje i snima uz prioritet na licima djece.
² (Adult Priority): Prepoznaje i snima uz prioritet na licima odraslih.
27
Odabir veličine fotografije u skladu s namjenom
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se pohranjuje nakon snimanja.
Što je veća slika, reproducirat će se više detalja kod ispisa na papir velikog formata.
Što je manja slika, može se snimiti veći broj fotografija. Odaberite veličinu slike koja
odgovara načinu gledanja slika.

(Image Size)
1 
 željena veličina 
.
Veličina slike
Smjernice za uporabu
(40003000)
Za ispis do veličine A3+
(32642448)
Za ispis do veličine A3
(25921944)
Za ispis do veličine A4
(20481536)
Za ispis do veličine L/2L
(640480)
Kao privitak e-mail porukama
(40002672)
Omjer 3:2 kao kod fotografija i
razglednica
(40002248)
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku.
LCD zaslon
Slike se prikazuju u formatu
zaslona 4:3 ili 3:2.
(19201080)
Slike će ispuniti cijeli zaslon.
Napomena
28
•• Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9, oba ruba mogu biti odrezana.
qqBroj fotografija koje se mogu snimiti
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet
Veličina
Ugrađena
memorija
Približno
11 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12 M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2 M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Uporaba funkcija snimanja
Napomene
•• Broj fotografija može varirati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
•• Kad je broj preostalih fotografija veći od 9999, pojavi se indikator ">9999".
•• Kad se na ovom fotoaparatu reproducira fotografija snimljena drugim fotoaparatom, slika se
možda neće prikazati u stvarnoj veličini.
29
Uporaba načina snimanja u skladu sa scenom
(Scene Selection)
Za odabir ////:
1 Dodirnite
(REC Mode)
 željeni mod  .
Za odabir ĝ////
(REC
Ù/: Dodirnite
Mode)   (Scene
Selection)  željeni mod
 .
 (High Sensitivity):
Snimanje fotografija bez
aktivacije bljeskalice, čak i
pri slabom svjetlu.
ĝ (Gourmet): Snimanje
hrane u slasnim bojama.
 (Beach): Snimanje
scena uz more ili jezero
tako da je plava boja vode
prikazana živopisnije.
 (Soft Snap): Snimanje
uz "mekani" ugođaj, za
portrete ljudi, snimanje
cvijeća i sl.
 (Snow): Omogućuje
jasnije snimanja bijelih
scena snijega.
 (Landscape): Snimanje
uz izoštravanje udaljenog
objekta.
 (Fireworks): Snimanje
vatrometa u svom njihovom
sjaju.
 (Twilight Portrait):
Snimanje izoštrenih slika
ljudi na tamnim mjestima,
bez gubitka ugođaja noći.
Ù (Underwater): Podvodno snimanje realističnih
boja u kućištu (kao što je
Marine Pack).
 (Twilight): Snimanje
noćnih scena bez gubitka
ugođaja noći.
 (Hi-Speed Shutter):
Snimanje objekata u pokretu
na dobro osvijetljenim
mjestima.
Napomena
30
•• Bljeskalica se u nekim modovima ne aktivira.
Snimanje videozapisa
Dodirnite
(REC Mode)
1 
u (Movie Mode) 
.
2 Pritisnite okidač dokraja za pokretanje snimanja.
3 Ponovno pritisnite okidač dokraja za zaustavljanje snimanja.
Tipka
Postupak

Podešavanje glasnoće

Reprodukcija

Zaustavljanje
/
Ubrzano naprijed/natrag
Uporaba funkcija snimanja
qqGledanje videozapisa
Pritisnite tipku  (reprodukcija) i dodirnite tipke  (sljedeće) /  (prethodno) za
odabir videozapisa kojeg želite gledati.
qqVeličina slike
Što je veća slika, viša je kvaliteta snimke. Što je veći broj podataka u sekundi (prosječna
brzina bitova), snimka se bolje reproducira.
Veličina slike videozapisa
1280720(Fine)
1280720(Standard)
ń VGA
Prosječna brzina bitova
Smjernice za uporabu
9 Mbps
Snimanje videozapisa najviše kvalitete za
prikaz na High Definition TV-u
6 Mbps
Snimanje videozapisa standardne kvalitete za
prikaz na High Definition TV-u
3 Mbps
Snimanje veličine slike prikladne za postavljanje
na internet.
31
qqMaksimalno vrijeme snimanja
Niže navedena tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno
vrijeme za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno 29 minuta.
(Jedinica: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet
Veličina
Ugrađena
memorija
Približno
11 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana ovim fotoaparatom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280720
(Fine)
–
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280720
(Standard)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Napomene
•• Vrijeme snimanja može varirati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
•• Vrijeme kontinuiranog snimanja razlikuje se prema uvjetima snimanja (temperaturi, itd.). Brojevi
u prethodnoj tablici vrijede kad je [Brightness] iz  (prikaz na zaslonu) podešeno na [Normal].
•• Videozapisi veličine [1280720] mogu se snimati samo na "Memory Stick PRO Duo".
32
Prikaz uvećane slike (zum pri reprodukciji)
Pritisnite tipku •
1 (reprodukcija)
za prikaz slike,
zatim dodirnite područje
koje želite uvećati.
Slika se povećava dvostruko u odnosu
na prethodnu veličinu, a područje koje
ste dodirnuli nalazi se u središtu. Kad
je  podešeno na [Image Only],
dodirnite središte zaslona, zatim dodirnite
područje koje želite uvećati.
faktor zuma i
2 Podesite
položaj.
Prikazuje koji dio slike se prikazuje
povećano
Prikaz slike preko cijelog zaslona (Wide Zoom)
Pritisnite tipku  (repro1 dukcija)
za prikaz fotografije,
Uporaba funkcija pregledavanja
Faktor zuma se povećava svaki put kad
dodirnete zaslon.
///: Podešavanje položaja.
 : Promjena veličine slike.
: Uključivanje/isključivanje
///.
: Isključivanje zuma pri reprodukciji.
zatim dodirnite .
•• Ponovno dodirnite  za isključenje širokog zuma.
33
Zakretanje slike okomitog položaja
(privremeni zakrenuti prikaz)
Pritisnite tipku  (repro1 dukcija)
za prikaz fotografije,
zatim odaberite fotografije
okomitog položaja, te dodirnite ġ.
•• Ponovno dodirnite ġ za isključenje
prikaza.
Gledanje fotografija uz glazbu (Slideshow)
Pritisnite tipku  (repro1 dukcija)
za prikaz fotografije,
zatim dodirnite q
(Slideshow).
[Start].
2 Dodirnite
Slideshow se pokreće.
•• Za isključenje slideshow prikaza, dodirnite zaslon i zatim dodirnite [Exit].
Odabir pozadinske glazbe
Možete kopirati željene glazbene datoteke s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju uz slideshow. Za prebacivanje glazbenih datoteka, instalirajte "Music Transfer" softver
(isporučen) na računalo (str. 42), zatim slijedite niže opisani postupak.
ADodirnite    (Slideshow)  [Music Tool]  [Download Music].
BPovežite računalo i fotoaparat USB kabelom.
CPokrenite i upotrijebite "Music Transfer".
Za detalje o aplikaciji "Music Transfer", pogledajte "Music Transfer" pomoć.
34
Pretraživanje slika (Image Index)
Pritisnite tipku  (repro1 dukcija)
za prikaz fotografije, zatim dodirnite 
(Image Index).
•• Ako dodirnete , možete
podesiti broj prikazanih slika u
indeksnom prikazu na 12 ili 20.
stranice pomoću
2 Listajte
tipaka /.
•• Za povratak na prikaz pojedinačnih
slika, dodirnite sličicu u indeksnom
prikazu.
Funkcija omogućuje odabir formata prikaza više slika kod uporabe "Memory Stick Duo".
Pritisnite tipku  (repro1 dukcija)
za prikaz fotografije,
zatim dodirnite  (Image
Index)  Ñ (View Mode)
 željeni način.
Uporaba funkcija pregledavanja
Odabir formata prikaza (View Mode)
Í (Date View): Prikaz slika po
datumu.
Ě (Event View): Analizira datume
snimanja i učestalost te automatski razvrstava slike u grupe i prikazuje ih.
 (Favorites): Prikazuje slike registrirane u Favorites.
È (Folder View): Prikazuje i organizira slike po mapama.
35
qqJednostavno pronalaženje željenih slika
Kod podešenja Date View/Event View/Folder View:
Kod uporabe "Memory Stick Duo", dodirnite Å (Date List), ě (Event List) ili 
(Select Folder) za jednostavno nalaženje željenih slika.
Å Date List: Prikazuje
popis slika koje su snimljene na odabrani datum.
ě Event List: Prikazuje
popis slika koje su registrirane na odabrani događaj.
 Select Folder:
Dodirnite [OK] za prikaz
popisa slika koje se nalaze
u odabranoj mapi.
Kod podešenja Favorites: Možete prikazati slike registrirane u Favorites te podijeljene
u šest skupina.
Favorites: Prikazuje popis slika koje su registrirane na
odabrani Favorites broj.
Napomena
•• Kad ne možete reproducirati slike snimljene drugim fotoaparatima, možete ih gledati u prikazu
[Folder View].
36
Brisanje trenutno prikazane slike
1 Dodirnite  (Delete)  [OK] (str. 19).
Brisanje više slika odjednom
Dodirnite  (Image Index)
1 
 (Delete).
slike koje želite
2 Odaberite
obrisati.
Brisanje fotografija
ADodirnite / za listanje stranica
i zatim dodirnite slike koje želite
obrisati.
Odabranim slikama dodaje se
oznaka .
BPonovite korak .
CDodirnite Ç  [OK].
Kad odabirete slike, možete izmjenjivati pojedinačni prikaz i indeksni prikaz slika,
pomoću /. Brisanje prema datumu, događaju ili mapi
qqBrisanje prema datumu, događaju ili mapi
   (Delete)  Ì (Sve slike tog datuma), ğ (sve slike registrirane u Event)
ili  (Sve slike u toj mapi)    [OK].
•• Slike se prikazuju u [Folder View] kod uporabe ugrađene memorije.
37
Brisanje svih fotografija (formatiranje)
Možete obrisati sve podatke koji su pohranjeni na "Memory Stick Duo" kartici ili na
ugrađenoj memoriji. Ako je u fotoaparat umetnuta "Memory Stick Duo" kartica, brišu se
svi podaci koji su pohranjeni na "Memory Stick Duo". Ako "Memory Stick Duo" kartica
nije umetnuta u fotoaparat, brišu se svi podaci koji su pohranjeni u ugrađenu memoriju.
Dodirnite   q
1 (Manage
Memory) 
[Memory Tool]   
[Format]  .
2 Dodirnite [OK].
Napomena
•• Formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući zaštićene slike.
38
Gledanje slika na TV prijemniku
fotoaparat na TV pomoću kabela za višenamjensku
1 Spojite
priključnicu (isporučen).
Na višenamjensku
priključnicu
Na A/V OUT (STEREO)
priključnicu
AV kabel (isporučen)
Napomena
•• Opcija [Video Out] je tvornički podešena na [NTSC] mod kako biste mogli uživati u optimalnoj
kvaliteti filmske slike. Kad se na TV-u slika ne prikazuje ili podrhtava, možda vaš TV podržava
samo PAL sustav. Pokušajte [Video Out] podesiti na [PAL] (str. 47).
Gledanje slika na HD (High Definition) TV prijemniku
Ispis fotografija
Ako posjedujete PictBridge-usklađen pisač, možete ispisivati fotografije na sljedeći način.
Spajanje na druge uređaje
•• Možete gledati slike snimljene fotoaparatom spajanjem fotoaparata na HD (High Definition)
TV pomoću HD Output Adaptor Cable (opcija). Koristite HD Output Adaptor kabel kompatibilan s tipom 1a.
•• Odaberite  (Settings) u izborniku HOME i podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u
[Main Settings 2].
fotoaparat na pisač pomoću kabela za višenamjen1 Spojite
sku priključnicu (isporučen).
računalo i pritisnite tipku  (reprodukcija).
2 Uključite
Nakon što se uspostavi veza, pojavi se indikator .
39
Dodirnite   
3 (Print)
 željena stavka 
.
 (This Image): Ispis trenutno
prikazane slike.
 (Multiple Images): Dodirnite
/ za prikaz slike i zatim dodirnite
sliku koju želite otisnuti.
željenu stavku, a zatim [OK].
4 Dodirnite
Fotografija je otisnuta.
Napomena
•• Ako se ne uspostavi veza između fotoaparata i pisača, odspojite USB kabel, dodirnite  
 (Settings)  [Main Settings]    [USB Connect]    [PictBridge]   i
ponovno započnite postupak od koraka 1.
Ispis u fotografskom studiju
Fotografije koje su pohranjene u ugrađenu memoriju ne možete ispisivati u trgovini izravno s
fotoaparata. Kopirajte fotografije na "Memory Stick Duo" i zatim odnesite "Memory Stick Duo"
u trgovinu na ispis.
Kako kopirati: Dodirnite    (Manage Memory)  [Memory Tool]   
[Copy]    [OK].
Za detalje se raspitajte u fotografskom studiju.
Umetanje datuma na slike
Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Time se sprječava udvostručavanje
datuma na slici pri ispisu.
Ispis u fotografskom studiju:
Možete zamoliti da se slike ispišu s prikazanim datumom. Za detalje se raspitajte u fotografskom studiju.
Ispis kod kuće:
Spojite fotoaparat na PictBridge-kompatibilan pisač i pritisnite tipku  (reprodukcija), zatim
podesite   [Print]  [Date] na [Date] ili [Day&Time].
Umetanje datuma na slike pomoću PMB-a:
Instalirate li na računalo isporučeni "PMB" softver (str. 42), možete izravno unijeti datum na
sliku. Međutim, imajte na umu da se pri ispisu takvih slika datum može otisnuti dvaput, što
ovisi o podešenjima ispisa. Za detalje o programu "PMB", pogledajte "PMB Guide" (str. 43).
40
Uporaba fotoaparata s računalom
qqUporaba "PMB (Picture Motion Browser)" aplikacije
Možete uživati više nego ikad prije u snimljenim fotografijama pomoću ovog softvera,
koji je uključen na CD-ROM disk (isporučen).
Postoji još veći broj funkcija, uz one koje su navedene ispod. Za detalje, pogledajte
"PMB Guide" (str. 43).
Importirajte na
računalo
Kalendar
Medijski servis
Pregled fotografija
u kalendaru.
Postavljanje fotografija
na medijski servis na
internetu.
Print
Eksportirajte na
fotoaparat
CD/DVD
Izrada podatkovnog diska
pomoću CD ili DVD snimača.
Spajanje na druge uređaje
Ispis fotografija s
oznakom datuma.
Prebacivanje snimaka
na "Memory Stick Duo"
i gledanje slika.
Napomena
•• "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
41
qqKorak 1: Instaliranje "PMB" softvera (isporučen)
Možete instalirati isporučeni softver prateći sljedeći postupak. Kad instalirate "PMB",
također se instalira i "Music Transfer".
•• Logirajte se kao administrator.
1 Provjerite svoju računalnu konfiguraciju
Preporučena konfiguracija za uporabu "PMB" i "Music Transfer"
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži (Za reprodukciju/editiranje High
Definition videozapisa: Intel Pentium 4 2,8 GHz ili brži/Intel Pentium D 2,8 GHz
ili brži/Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editiranje High Definition videozapisa: 1 GB ili više)
Tvrdi disk (potreban diskovni prostor za instalaciju): oko 500 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024  768 točaka ili više
Video memorija: 32 MB ili više (Preporučeno: 64 MB ili više)
*164-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*2Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
2 Uključite
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
[Install].
3 Kliknite
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
4 Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
5 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
42
qqKorak 2: Importiranje slika na računalo koristeći "PMB"
potpuno napunjenu bateriju u fotoaparat, zatim
1 Umetnite
pritisnite tipku  (reprodukcija).
fotoaparat na računalo.
2 Spojite
Na zaslonu fotoaparata pojavi se "Connecting...".
 Na USB priključnicu
Kabel za
višenamjensku
priključnicu
 Na višenamjensku priključnicu
•• Tijekom trajanja komunikacije između dva uređaja, na zaslonu je prikazano
bljavajte računalo dok je indikator prikazan. Kad se indikator promijeni u
ponovno koristiti računalo.
. Ne upotre, možete
[Import].
3 Kliknite
Za detalje, pogledajte "PMB Guide".
kliknite na
(PMB Guide)
1 Dvaput
ikonu na radnoj površini.
•• Pristup "PMB Guide" vodiču iz izbornika Start:
Kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [Help]  [PMB Guide].
Spajanje na druge uređaje
qqKorak 3: Gledanje "PMB Guide" vodiča
Napomene
•• Ne odspajajte kabel za višenamjensku priključnicu iz fotoaparata dok fotoaparat radi ili dok je na
zaslonu fotoaparata prikazano "Accessing...". U suprotnom, može doći do oštećivanja podataka.
•• Kad koristite bateriju koja je gotovo prazna, možda nećete moći prenijeti podatke ili će podaci
biti oštećeni. Preporučena je uporaba AC adaptera (nije isporučen) i USB/AV/DC IN kabela za
višenamjensku priključnicu (nije isporučen).
43
qqUporaba fotoaparata s Macintosh računalom
Možete kopirati fotografije na Macintosh računalo. Međutim, "PMB" nije kompatibilan
s Macintosh računalima. Kad se snimke prebace na "Memory Stick Duo", pogledajte ih
u [Folder View].
Možete instalirati "Music Transfer" na Macintosh računalo.
Preporučena konfiguracija računala
Preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za spajanje s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za prebacivanje slika
OS (prethodno instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.5)
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu "Music Transfer"
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
Memorija: 64 MB ili više (preporučeno 128 MB ili više)
Tvrdi disk (potreban diskovni prostor za instalaciju): oko 50 MB
44
Promjena zvučnih signala
Možete odabrati zvukove koji će se reproducirati kod rukovanja fotoaparatom.
Dodirnite   
1 (Settings)
 [Main Settings]
   [Beep]  
 željeni mod  .
Shutter: Aktivira zvuk zatvarača kad
pritisnete okidač.
High/Low: Aktivira se zvučni signal/
zvuk zatvarača kad rukujete zaslonom
osjetljivim na dodir/pritisnete tipku
okidača. Želite li smanjiti glasnoću,
odaberite [Low].
Isključen: Isključuje zvučni signal/
zvuk zatvarača.
Izbornik HOME
U izborniku HOME, funkcije fotoaparata su praktično raspoređene u kategorije za
pretraživanje, kao što je snimanje, gledanje i ispis fotografija.
Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije za svaki mod.
Opcija
Opis
Shooting
Snimanje fotografija ili videozapisa.
Promjena postavki fotoaparata
qqv Shooting
45
qqy View Images
Opcija
Opis
Date View*
Prikaz slika po datumu.
Event View*
Analizira datume snimanja i učestalost te automatski razvrstava slike u
grupe i prikazuje ih.
Favorites*
Prikazuje slike registrirane u Favorites.
Folder View
Prikazuje i organizira slike po mapama.
*Ove opcije se prikazuju samo kad je u fotoaparat umetnut "Memory Stick Duo".
qq Slideshow
Opcija
Opis
Slideshow
Slike se automatski reproduciraju redom uz efekte i glazbu.
Music Tool
Download Music:
Format Music:
Promjena glazbe uz slideshow prikaz.
Isključenje glazbe uz slideshow prikaz.
qq Print (ispis)
Opcija
Opis
Print
Ispis fotografija.
qq Manage Memory (upravljanje memorijom)
Opcija
Opis
Memory Tool – "Memory
Stick" Tool
Format:
Create REC.Folder:
Change REC.Folder:
Delete REC.Folder:
Copy:
File Number:
Memory Tool – Internal
Memory Tool
46
Format:
File Number:
Formatira "Memory Stick Duo" karticu.
Kreira novu mapu na "Memory Stick Duo".
Mijenja mapu koja se trenutno upotrebljava za
snimanje slika.
Briše mapu na "Memory Stick Duo" kartici.
Funkcija kopira sve snimljene slike iz ugrađene memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
Odabire način dodjeljivanja broja datoteke
snimkama.
Formatira ugrađenu memoriju.
Odabire način dodjeljivanja broja datoteke
snimkama.
qq Settings (postavke)
Opcija
Opis
Main Settings - Main
Settings 1
Beep:
Function Guide:
Initialize:
Calibration:
Housing:
Demo Mode:
Main Settings - Main
Settings 2
COMPONENT:
Video Out:
TV TYPE:
USB Connect:
Shooting Settings Shooting Settings 1
AF Illuminator:
Grid Line:
Digital Zoom:
Shooting Settings Shooting Settings 2
Auto Orientation:
Auto Review:
Odabire zvukove koji će se reproducirati kod
rukovanja fotoaparatom.
Prikaz funkcijskog vodiča.
Vraća postavke fotoaparata na tvorničke
vrijednosti.
Omogućuje kalibriranje zaslona kad tipke ne
reagiraju pravilno na dodir.
Promjena funkcije tipaka kad se fotoaparat
nalazi u kućištu (vodootporno kućište).
Demonstrira funkcije Smile Shutter i Scene
Recognition moda.
Podešava video signal u skladu sa spojenom
TV priključnicom.
Podešava način rada u skladu sa spojenim
video izlaznim sustavom.
Podesite u skladu s formatom slike TV prijemnika kojeg želite spojiti.
Podešava mod koji se koristi prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač.
Emitira svjetlo i omogućuje bolje izoštravanje
u tamnim uvjetima snimanja.
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta u vodoravan ili okomit položaj.
Odabir digitalnog zuma, kad zumiranje
premaši granice optičkog zuma.
Prepoznaje promjenu položaja i pohranjuje sliku
u pravilnoj orijentaciji.
Prikaz snimljene slike na zaslonu na približno
dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
Language Setting
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz izbornika, upozorenja i
poruka.
Promjena postavki fotoaparata
47
Uporaba opcija izbornika MENU
Izbornik prikazuje dostupne funkcije za jednostavno podešavanje kad je fotoaparat u
modu snimanja ili reprodukcije. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Za vraćanje tvorničkih postavki fotoaparata, dodirnite    (Settings) 
[Main Settings 1]  [Initialize].
qqIzbornik MENU u modu snimanja
Opcija
Opis
Image Size
Podešavanje veličine slike.
(
/
(
1280720(Fine)/
/
/
/
/
/
/
)
1280720(Standard)/ń VGA)
REC Mode
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
EV
Ručno podešavanje ekspozicije.
ISO
Podešavanje ISO osjetljivosti.
(ISO AUTO/ISO80 do ISO3200)
White Balance
Podešava tonove boja u skladu s okolnim uvjetima osvjetljenja.
( Normal/Õ Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV/BRK±1.0EV)
(–2.0EV to +2.0EV)
( Auto/ Daylight/ Cloudy/ Fluorescent Light 1,
 Fluorescent Light 2,  Fluorescent Light 3/ Incandescent/
 Flash)
Underwater White Balance
Podešava boje kod podvodnog snimanja.
Focus
Promjena načina izoštravanja.
Metering Mode
Podešavanje dijela objekta koje će se mjeriti za određivanje ekspozicije.
Scene Recognition
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i zatim snima.
Smile Detection Sensitivity
Podešavanje razine osjetljivosti za detektiranje osmijeha.
(Ø Auto/× Underwater 1, Ö Underwater 2)
( Multi AF/ beskonačno)
( Multi/ Center)
(Ü Auto/Ú Advanced)
( Big Smile/ Normal Smile/ Slight Smile)
48
Opcija
Opis
Face Detection
Odabir objekta koji ima prioritet kod izoštravanja pomoću funkcije Face
Detection.
Flash Level
Podešava količinu svjetla bljeskalice.
Anti Blink
Podešava funkciju Anti Blink.
Red Eye Reduction
Podešava smanjenje fenomena crvenih očiju.
DRO
Optimizira svjetlinu i kontrast.
Color Mode
Mijenja živopisnost slike ili dodaje posebne efekte.
SteadyShot
Odabir moda protiv zamućivanja slike.
Shooting Settings
Odabir postavki snimanja.
( When touched/° Auto/± Child Priority/² Adult Priority)
(–/ Standard/+)
(Ħ Auto/ħ Off)
( Auto/ On/ Off)
(ĩ Off/ DRO standard/Ī DRO plus)
( Normal/ Vivid/ Sepia/ B & W)
( Shooting/ Continuous/ Off)
qqIzbornik MENU u modu reprodukcije
Opcija
Opis
Å (Date List)
Odabire popis datuma za reprodukciju.
ě (Event List)
Odabir skupine sadržaja za reprodukciju.
 (Select Folder)
Odabir mape za pregled slika.
Ñ (View Mode)
Promjena načina pregleda.
Ū (Filter by Faces)
Slike su filtrirane prema određenim kriterijima radi reprodukcije.
 (Slideshow)
Slike se automatski reproduciraju redom uz efekte i glazbu.
 (Add / Remove
Favorites)
Dodaje ili briše slike iz kategorije Favorites.
 (Retouch)
Editiranje (retuširanje) fotografija.
(Í Date View/Ě Event View/ Favorites/È Folder View)
(ū Off/Ï All people/à Children/Ð Infants/Î Smiles)
( Trimming/ Red Eye Correction/³ Unsharp masking/
Soft Focus/
Partial Color/ Fisheye Lens/ Cross Filter/
 Radial Blur/
Retro/ Happy Faces)
 (Paint)
Omogućuje crtanje po slici te je pohranjuje kao novu sliku.
 (Multi-Purpose Resize)
Promjena veličine slike prema namijeni slike.
Promjena postavki fotoaparata
( This Image/ Multiple Images/Ê Add All in Date Range*/
Ë Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
( HDTV/ Blog/E-mail)
49
Opcija
Opis
 (Delete)
Brisanje fotografija.
(This Image/ Multiple Images/Ì All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
 (Protect)
Sprječava slučajno brisanje.
( This Image/ Multiple Images/ Set All in Date Range*/
 Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
Ĭ
Fotografiji pohranjenoj na "Memory Stick Duo" dodaje oznaku za ispis.
( This Image/ Multiple Images/ī Set All in Date Range*/
ķ Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
 (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
( This Image/ Multiple Images/ All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
Ĝ (Rotate)
Funkcija rotira fotografije.
 (Volume Settings)
Podešavanje glasnoće.
Uporaba funkcija u Program Auto modu
Kad je opcija [REC Mode] podešena na  (Program Auto), možete podesiti postavke
Focus, Metering Mode, ISO i EV.
50
Opcija
Opis
 (Focus)
Promjena načina izoštravanja.
( Multi AF/  Center AF/ Spot AF/1.0m/3.0m/7.0m/
 beskonačno)
 (Metering Mode)
Odabire područje mjerenja.
( Multi/ Center/ Spot)
 (ISO)
Podešavanje ISO osjetljivosti.
(ISO AUTO/ISO80 to ISO3200)
Ġ (EV)
Podešava ekspoziciju
(–2.0EV to +2.0EV)
Popis indikatora na zaslonu
Na zaslonu se prikazuju indikatori, koji označavaju status fotoaparata.
Možete odabrati postavke prikaza dodirom na  na donjem desnom dijelu zaslona
(str. 26).
Pri snimanju fotografija
A
Indikator
Opis
Preostali kapacitet baterije
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna
â
Scene Recognition
Ó
Ô
Ikona Scene Recognition
[]
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja osmijeha
•• Ikone su ograničene u Ğ (Easy Shooting)
modu.
Pri snimanju videozapisa
1.3  
Faktor uvećanja
Način pregleda
Åě

ÏàÐÎ
Filtriranje prema licima
PMB eksportiranje
Pri reprodukciji

Favorites

Zaštita datoteke
Ĭ
Oznaka za ispis (DPOF)
2.0
Uvećanje kod reprodukcije
B
Indikator
Opis
Veličina slike
Ostalo

SteadyShot funkcija

Mapa u koju se snima
96
Preostali broj fotografija za
snimanje
51
Indikator
Opis
Indikator
Opis
8/8
Broj slike/Broj slika unutar
odabrane mape
C:32:00
Prikaz dijagnostike
100 min
Vrijeme snimanja

Medij za snimanje/reproduciranje ("Memory Stick
Duo", ugrađena memorija)

PictBridge veza

Uspostava PictBridge veze

Histogram
•• Kad je prikaz histograma
isključen, pojavi se .
D
Indikator
Opis
Zemljopisna širina i duljina
Promjena mape
35° 37' 32" N
139° 44' 32" E

Mapa iz koje se reproducira

AE/AF zadržavanje
Ī
DRO

NR spora brzina zatvarača


×Ö
Ravnoteža bjeline
125
Brzina zatvarača
F3.5
Vrijednost otvora
Õ
Način snimanja
ISO400
ISO broj
±²
Funkcija Face Detection
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Opcija Metering Mode

Opcija Metering Mode


Bljeskalica

Izoštravanje
Ravnoteža bjeline

Vibracija upozorenja



Touch AF indikator

Funkcija Macro/Close focus

Mod boje

Način rada bljeskalice

Funkcija Red-eye reduction
+ –
Razina bljeskalice
REC
Standby
Snimanje videozapisa/
Pauza snimanja videozapisa

Punjenje bljeskalice
0:12
Vrijeme snimanja (m:s)

Reprodukcija
C
Indikator
52
Kliznik reprodukcije
Opis
0:00:12
Brojač
Okvir automatskog
izoštravanja
101-0012
Broj mape-datoteke
2009 1 1
9:30 AM
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike

Končanica za mjerenje
u točki

Self-timer

AF osvjetljenje

Kućište
Ò
Upravljačka datoteka je puna
-
Upozorenje o temperaturi
VOL. 
Glasnoća
Saznajte više o fotoaparatu ("Cyber-shot
Handbook")
"Cyber-shot Handbook", koji objašnjava detalje uporabe fotoaparata, nalazi se na CD-ROM
disku (isporučen). Za detaljne upute o mnogobrojnim funkcijama ovog fotoaparata,
pogledajte priručnik.
•• Za čitanje priručnika "Cyber-shot Handbook" u elektronskom obliku trebate Adobe Reader. Ako
nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na internetskoj stranici: http://www.adobe.com/
qqAko koristite Windows
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1 Uključite
pogon računala.
na “Cyber-shot
2 Kliknite
Handbook”.
Istovremeno se instalira i "Cyber-shot
Step-up Guide", koji sadrži informacije o
dodatnom priboru za fotoaparat.
"Cyber-shot Handbook" iz prečice na radnoj
3 Pokrenite
površini.
qqAko koristite Macintosh
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1 Uključite
pogon računala.
Ostalo
mapu [Handbook] i kopirajte datoteku "Handbook.
2 Odaberite
pdf", pohranjenu u mapi [GB], na računalo.
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf".
53
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E::", pogledajte "Cyber-shot
Handbook".
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 47).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije i glazbene datoteke. Sony
neće kopirati niti pohraniti nijedan od tih podataka.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
•• Provjerite smjer baterije i umetnite je tako da se preklopka za vađenje baterije blokira (str. 15).
Fotoaparat se ne može uključiti.
•• Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
•• Pravilno stavite bateriju (str. 15).
•• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13).
•• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
•• Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
•• Fotoaparat se može automatski isključiti kako bi se zaštitio u slučaju većeg porasta temperature uređaja ili baterije. U tom slučaju se na zaslonu prikaže poruka prije isključivanja.
•• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 16).
•• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
54
Prikaz preostalog trajanja baterija nije točan.
•• U sljedećim situacijama će se baterija brže prazniti i stvarni preostali kapacitet baterije će
biti niži od stanja prikazanog indikatorom.
––Kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim mjestima.
––Kad često koristite bljeskalicu i zum.
––Kad često uključujete i isključujete fotoaparat.
––Kad je opcija [Brightness] za  (prikaz na zaslonu) podešena na [Bright].
•• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije i stvarnog trajanja baterije.
Potpuno ispraznite, a zatim napunite bateriju.
•• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13).
•• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti kad je unutar fotoaparata.
•• Ne možete puniti bateriju pomoću AC adaptera (nije isporučen). Upotrijebite punjač za
baterije (isporučen).
Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
•• Izvadite bateriju koja se puni i zatim je ponovno pravilno umetnite u punjač.
•• Temperatura je možda izvan preporučenog raspona. Punite bateriju na preporučenoj temperaturi okoline između 10 i 30 °C.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
•• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 29 i 32). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
––Izbrišite nepotrebne slike (str. 37).
––Zamijenite "Memory Stick Duo".
•• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
•• Kad snimate fotografije, odaberite neku od opcija osim u (videozapisi).
•• Kad snimate videozapise, odaberite u (videozapisi).
•• Videozapisi veličine [1280720] mogu se snimati samo na "Memory Stick PRO Duo". Kad
ne koristite "Memory Stick PRO Duo" karticu već neku drugu, podesite veličinu slike na
[VGA].
•• Fotoaparat je u demo modu funkcije Smile Shutter. Podesite [Demo Mode] na [Off].
•• To je pojava poznata kao razmazivanje. Pojava nije kvar.
Ostalo
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta se na slici pojavljuju bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge ili je slika crvenkasta.
55
Pregled fotografija
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
•• Pritisnite tipku  (reprodukcija) (str. 19).
•• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
•• Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrađena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
•• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
•• Možda nećete moći reproducirati neke slike pohranjene na "Memory Stick Duo" snimljene
drugim fotoaparatima. Reproducirajte ih u Folder View (str. 35).
•• Uzrok je kopiranje slika s računala na "Memory Stick Duo" bez uporabe "PMB" aplikacije.
Reproducirajte ih u Folder View (str. 35).
56
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sljedećim mjestima
•• Na jako toplom, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran
na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati
kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
•• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
grijalice
Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
•• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
•• Pored jakih magneta.
•• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina. To može uzrokovati kvar fotoaparata, u
nekim slučajevima nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim
ili visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega ili na vanjskim
dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dođe
li do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe
fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još
uvijek možete koristiti fotoaparat ali datum i
vrijeme neće biti zabilježeni.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.
Ostalo
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća
sredstva jer mogu oštetiti kućište:
––Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme
za sunčanje ili insekticidi.
––Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
––Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
57
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike: 7,79 mm (tip 1/2,3) CCD u boji,
filtar za primarne boje
Napajanje: Punjiva baterija NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (opcija), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (nije isporučen), 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,0 W
Ukupan broj piksela: Približno 12,4 megapiksela
Radna temperatura: 0 do 40°C
Efektivni broj piksela: Približno 12,1 megapiksela
Temperatura skladištenja: - 20 do +60°C
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4 zum
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm kod
pretvorbe u 35 mm format slike)
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Pri snimanju videozapisa (16:9): 38 – 152 mm
Pri snimanju videozapisa (4:3): 46 – 184 mm
Dimenzije: 93,6  57,2  15,0 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (11 modova)
Zvučnik: Mono
Ravnoteža bjeline: Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent, Flash
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
Underwater White Balance: Auto, Underwater 1,2
Interval snimanja za Burst mod:
oko 0,57 sekundi
Sustav snimanja:
Fotografije: Kompatibilne s formatom JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
i DPOF
Videozapisi: MPEG-4 Visual
Medij za snimanje: Ugrađena memorija (približno
11 MB), "Memory Stick Duo"
Flash: Domet bljeskalice (ISO osjetljivost
(Preporučeni indeks ekspozicije) podešena na
Auto): Približno 0,08 do 2,9 m (W)/približno
0,5 do 2,3 m (T)
[Ulazne i izlane priključnice]
Višenamjenska priključnica Type1a (AV-izlaz
(SD/HD Component)/USB/DC-in):
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: Wide (16:9), 7,5 cm (tip 3.0) TFT
Ukupan broj točaka: 230 400 (960  240) točaka
58
[Napajanje, općenito]
Masa (uključujući NP-BD1 bateriju i "Memory
Stick Duo"): Približno 151 g
Mikrofon: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
BC-CSD punjač za baterije
Napajanje: AC 100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,33 A
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: - 20 do +60°C
Dimenzije: Približno 62  24  91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Punjiva baterija NP-BD1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Maksimalna struja punjenja: 1,24 A
Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V
Kapacitet:
tipičan: 2,4 Wh (680 mAh)
minimalan: 2,3 Wh (620 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Zaštićeni znakovi
•• Sljedeći znakovi su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
, "Cyber-shot," "Memory
Stick,"
, "Memory Stick PRO,"
, "Memory Stick Duo,"
, "Memory Stick PRO
Duo,"
, "Memory
Stick PRO-HG Duo,"
,
"Memory Stick Micro," "MagicGate,"
, "BRAVIA", "PhotoTV
HD," "Info LITHIUM"
•• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
•• Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Apple
Computer, Inc.
•• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
•• Adobe i Reader su trgovačke marke ili
registrirane trgovačke marke tvrtke Adobe
Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
•• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u
ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani
znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom
slučaju u ovom priručniku.
Ostalo
59
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising