2-591-815-12(1)
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu/
Pomoć u slučaju
problema
Upute za uporabu
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate
ih za buduću uporabu.
Vaš novi fotoaparat
Uporaba izbornika
Uporaba izbornika za
podešavanje
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu aparata. Zapišite serijski broj
na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog
servisa ili zastupnika.
Uporaba računala
Broj modela DSC-T7
Serijski broj ____________________________
DSC-T7
Ispis fotografija
Spajanje fotoaparata na
TV prijemnik
U slučaju problema
Ostale informacije
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji za
snimanje/reprodukciju.
© 2005 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Provjera isporuenog pribora
• Punjač baterije BC-CS3 (1)
• USB kabel (1)
• Postolje (1)
• Priključni mrežni kabel (1)
• A/V kabel (1)
• "Memory Stick Duo"
(32 MB) (1)
• Punjiva baterija NP-FE1 (1)
• Vrpca za nošenje oko vrata (1)
• Memory Stick Duo adapter (1)
• Kutija za bateriju (1)
• Adapter sučelja (1)
• CD-ROM (Cyber-shot softver) (1)
• Upute za uporabu (ovaj priručnik)
(1)
Napomene prije uporabe
• Prije prve uporabe napunite isporučenu NP-FE1 bateriju.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom rukovanja ne
primjenjujte silu. Stavite vrpcu za nošenje oko vrata kako biste spriječili pad aparata i sl.
Kukica
Nemojte dozvoliti da prsten za podešavanje duljine
vrpce udara ili struže po LCD zaslonu. Fotoaparat
se može oštetiti na taj način
Dodatne informacije o ovom proizvodu te odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na
našim web stranicama.
http://www.sony.net/
1
A
Pripremite bateriju
Umetnite bateriju.
Gurnite pažljivo stražnju stranu baterije dok čujno ne sjedne na mjesto.
C
Punjač baterije
U zidnu utičnicu
Mrežni kabel
B
Spojite mrežni kabel
Indikator CHARGE
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Ne svijetli: Punjenje je dovršeno (Praktično punjenje)
Ako nastavite puniti bateriju još otprilike sat vremena
(dok se ne napuni do kraja), punjenje traje nešto dulje.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel spojen u utičnicu.
Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
"InfoLITHIUM" baterija
Vrijeme potpunog punjenja (praktino vrijeme punjenja)
NP-FE1 (isporučena)
Otprilike 170 min. (otprilike 110 min.)
• Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim uvjetima punjenje može trajati
duže.
D
Umetnite napunjenu bateriju
Polužica za oslobađanje baterije
Otvorite pokrov.
Umetnite bateriju pridržavajući
polužicu za oslobađanje vrhom
baterije.
Zatvorite pokrov.
Uporaba AC adaptera
Fotoaparat možete spojiti i na mrežno napajanje pomoću AC-LS5/AC-LS5K AC adaptera (nije isporučen)
t str. 15. Pogledajte njegove upute za uporabu.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku 0 (power) za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator kapaciteta
• Potrebno je pričekati otprilike jednu minutu da bi se pokazao
stvaran preostali kapacitet baterije.
• U određenim slučajevima prikazano preostalo vrijeme baterije
možda neće biti točno.
Preostalo vrijeme
Va#enje baterije
Otvorite pokrov i pomaknite polužicu za oslobađanje baterije u smjeru strelice. Stavite prst na izbočinu i
povucite bateriju iz fotoaparata. Kako biste spriječili da vam baterija padne, nemojte okrenuti fotoaparat
pretincem za bateriju prema dolje dok je pritisnuta polužica za oslobađanje baterije.
Polužica za oslobađanje
baterije
Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja
Ovaj fotoaparat, punjač baterije i AC-LS5/AC-LS5K AC adapter (nije dio isporuke) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji s naponom između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako je potrebno, koristite
komercijalno nabavljivi adapter za utikač [a], ovisno o izgledu zidne utičnice [b].
• Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač)
jer to može prouzročiti kvar.
2
A
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
B
Odaberite !.
Otvorite pokrov objektiva ili
pritisnite 0 (power)
Svijetli
C
Podesite točno vrijeme pomoću
kontrolne tipke.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, a zatim
pritisnite z.
2 Odaberite svaki od parametara tipkama b/B, podesite
brojčanu vrijednost pomoću v/V i zatim pritisnite z.
3 Tipkom B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 3 t str. 53.
Prikaz tonog vremena
• Ako ste u koraku 3-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav računanja vremena.
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Kad ukljuujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja fotoaparata pojavit će se izbornik za podešavanje točnog
vremena (Clock Set).
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, pojavi se sljedeći prikaz na LCD zaslonu:
Kod otvaranja pokrova objektiva
• Ako prebrzo otvorite pokrov objektiva, fotoaparat se možda neće uključiti.
Ako se to dogodi, zatvorite pokrov i ponovno ga otvorite nešto sporije.
• Pri otvaranju pokrova pripazite da ne dodirnete leću objektiva.
Za iskljuenje fotoaparata
Zatvorite pokrov objektiva ili ponovno pritisnite 0.
• Koristite li baterijsko napajanje i fotoaparat je neko vrijeme neaktivan, automatski će se isključuje kako bi se
spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika, pritisnite MENU za prikaz izbornika. Kontrolnom
tipkom odaberite - (Setup), odaberite [O Language] u izborniku K (Setup1) i odaberite željeni jezik.
t str. 51.
3
Umetnite "Memory Stick Duo"
Strana s
kontaktima
Umetnite "Memory Stick Duo" do kraja
dok ne klikne.
4
A
Odaberite veliinu slike
Odaberite mod snimanja.
Fotografije:
B
C
Pritisnite ./B (veličina slike).
Odaberite veličinu slike pomoću
v/V.
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
• Gornja slika prikazuje izbornik za snimanje fotografija.
Za video zapise odaberite [640(Fine)] (samo "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] ili [160].
D
Tipka ./B
Pritisnite ./B (veličina slike) za
dovršetak podešavanja.
O veliini fotografija
Podrobnosti o veličini fotografija potražite na str. 13.
Veliina fotografije
Smjernice
5M (2592T1944)
(tvornička postavka)
Za tiskanje fotografija velike gustoće piksela u
formatima A4 ili A5.
Broj fotografija
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
3:2* (2592T1728)
3M (2048T1536)
1M (1280T960)
Za tiskanje fotografija u veličini razglednice
VGA (E-Mail)
(640T480)
Za tiskanje većeg broja fotografija
Za dodavanje fotografija e-mailovima ili za web
stranice
* Fotografije su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
O broju fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja video zapisa
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja video zapisa se razlikuje, ovisno o odabranoj
veličini slike.
Podrobnosti o tome potražite na str. 22.
Fotografije
Maks. broj fotografija
Video zapisi
Maks. vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja video zapisa se može razlikovati, ovisno o uvjetima snimanja.
Va#enje "Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov i jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
• Dok svijetli indikator pristupa, nemojte vaditi "Memory Stick Duo" ili
isključivati fotoaparat jer može doći do oštećivanja podataka.
Indikator pristupa
5
Jednostavno snimanje
(pomo u automatskih podešenja)
A
Dr/anje fotoaparata
Odaberite mod snimanja.
Fotografije (automatsko
podešavanje):
Odaberite !.
Video zapisi:
Odaberite ".
Držite fotoaparat tako da palac
stoji na kukici vrpce za nošenje.
Kadrirajte objekt tako da bude u središtu okvira
za izoštravanje.
Tipka
zooma
Kontrolna tipka
Uporaba kontrolne tipke
Uporaba bljeskalice
za fotografiranje
Provjera posljednje
snimljene fotografije
(Quick Review)
Snimanje izbliza
(Macro)
Uporaba
self-timera
B
Pritisnite okidač.
Snimanje fotografija:
Pritisnite do pola
i zadržite za
izoštravanje
AE/AF lock indikator
Trepće t svijetli/oglašava
se zvučnim signalom
Pritisnite do kraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir tražila automatskog
izoštravanja (AF)
Snimanje video zapisa:
Pritisnite do kraja
Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite okidač do kraja.
Uporaba zooma
Tipka zooma
• Tijekom snimanja videozapisa nije moguće koristiti zoom.
• Kad zoom prijeđe 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zoom [Digital Zoom].
Podrobnosti o podešenjima opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike potražite na str. 45.
7 Provjera posljednje snimljene fotografije (Quick Review)
Pritisnite b (7) na kontrolnoj tipki.
Za odustajanje, ponovo pritisnite b.
• Odmah nakon prikaza, fotografija može izgledati zrnato.
• Za brisanje te fotografije, pritisnite ./B (brisanje) i pomoću v odaberite [Delete] i zatim pritisnite tipku z.
( Odabir moda rada bljeskalice za fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite v (() na kontrolnoj tipki dok ne odaberete željeni mod rada
bljeskalice.
Bez indikatora
Aktivira se predbljesak ako je mračno (tvornička postavka)
Uvijek se aktivira
Slow synchro (uvijek se aktivira)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])
W strana: oko 0,1 do 2,6 m
T strana: oko 0,5 do 2,1 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.
* Snimanje izbliza (Macro)
Prije koraka 2, pritisnite B (*) na kontrolnoj tipki
Za poništenje ponovo pritisnite B.
•
•
•
•
Savjetujemo da podesite zoom na W stranu.
Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštriti cijeli objekt.
AF brzina pada.
Za snimanje još bližih objekata od ove funkcije (Macro), upotrijebite g (Magnifying glass mod) u modu Scene.
Najmanja udaljenost snimanja od površine objektiva
Kad je zoom podešen na W stranu: oko 8 cm.
Kad je zoom podešen na T stranu: oko 25 cm.
) Funkcija self-timer
Prije koraka 2, pritisnite V ()) na kontrolnoj tipki.
Pritisnite okidač. Indikator self-timera trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se fotografija ne snimi
(oko 10 sekundi kasnije).
Indikator self-timera
• Preporučuje se uporaba stativa.
Ako je izoštravanje objekta ote/ano
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro mod snimanja (prethodna stranica).
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal se ne čuje.
Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Objekti koje je teže izoštriti:
−
−
−
−
Udaljeni od fotoaparata i tamni objekti
Slab kontrast između objekta i pozadine
Objekti koji se nalaze iza stakla
Objekti koji se brzo kreću
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
Potražite informacije na str. 17.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija
svjetlost
− Svjetleći objekti
− Objektu u protusvjetlu
Snimanje fotografija (Scene Selection)
A Odaberite !.
B
C
Pritisnite MENU.
Odaberite ! (Camera) tipkom
b i nakon toga odaberite mod
tipkama v/V.
• Odabir modova pogledajte dolje.
• Postavka ostaje sačuvana čak i nakon isključivanja
uređaja.
Tipka MENU
Kontrolna tipka
D
E
Za iskljuenje funkcije Scene Selection
Odaberite [Auto] ili [Program] tipkama v/V.
Pritisnite MENU za zatvaranje
izbornika.
Snimajte pritiskom na okidač.
Scene Selection modovi snimanja
Odaberite jedan od sljedećih modova snimanja u skladu s uvjetima.
g Magnifying glass
Y Soft snap
Prikaz objekta na LCD zaslonu
povećanog do 3,5T.
Snimanje portreta, cvijeća i sl. uz
osjećaj mekoće.
Udaljenost objekta
Pove+anje
1 cm
3,5T
2 cm
2,2T
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte pri
snimanju krajolika.
5 cm
1,1T
10 cm
0,5T
P High-speed shutter
20 cm
0,3T
Snimanje pokretnih objekata na
otvorenom ili uz dobro osvjetljenje.
• Žarišna udaljenost do objekta je otprilike 1 cm
do 20 cm.
• Optički zoom blokiran je u položaju W i ne
može se mijenjati.
• Kad pritisnete tipku zooma, slika se povećava
pomoću digitalnog zooma.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj plaži
ili pokraj jezera, plavetnilo vode
jasno se snima.
D Snow
2 Twilight*
U tamnim uvjetima pomoću ove
funkcije možete snimati kvalitetne
fotografije.
3 Twilight portrait*
Jasno snimanje sjajnih slika..
O Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom sjaju.
Pogodno za snimanje portreta noću.
f Candle*
U prostoru osvijetljenom svijećama
možete snimati bez gubitka ugođaja.
* Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Za uporabu funkcija podešenih kontrolnom tipkom uz znaajku Scene Selection
Prije snimanja u koraku 5, odaberite podešenja kontrolnom tipkom. Neke funkcije nisu dostupne, ovisno
o odabranom Scene Selection modu. Kad pritisnete tipku za odabir funkcija koje se ne mogu kombinirati
sa značajkom Scene Selection, začuje se zvučni signal. t str. 25.
6
A
Pregled/brisanje snimaka
Odaberite #.
B
Odaberite snimku tipkama b/B.
Fotografija: prikazan je indikator veličine fotografije
Video zapis: prikazan je indikator "
" Video zapis:
Tipka zooma
Za reprodukciju video zapisa pritisnite z.
B
Skala
reprodukcije
Natrag/naprijed: b/B
(Povratak na normalnu reprodukciju: z)
Podešavanje glasnoće: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
Tipka ./B
Kontrolna tipka
• Video zapisi veličine [160] izgledaju manji.
Brisanje snimaka
1 Prikažite snimku koju želite obrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Tipkom v odaberite [Delete] i zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit ] i zatim pritisnite z.
Pregled uve8ane fotografije (zoom pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela fotografije: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu fotografije: z
Za pohranjivanje uvećanih fotografija: [Trimming] t str. 43
Indeksni prikaz fotografija
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite fotografiju.
Za povratak na prikaz jedne fotografije pritisnite z. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe fotografija,
pritisnite b/B.
Ponovnim pritiskom tipke pojavi se
indeksni prikaz 16 fotografija.
Za brisanje fotografija u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select] te zatim
pritisnite z.
2 Odaberite fotografiju koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje indikatora B
(brisanje) odabranoj fotografiji.
Za poništenje odabira
Odaberite fotografiju koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za
brisanje indikatora B s fotografije.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih fotografija u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This Folder] i
zatim pritisnite z.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj utjecaju kiše ili
vlage.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost neizoliranog visokog
napona u unutrašnjosti uređaja koji
predstavlja opasnost od električkog
udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za uporabu
i održavanje isporučenih uz uređaj.
Napomena:
Model DSC-T7 upotrebljava se s adapterom
sučelja.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili preinake
koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu
ugroziti vaše pravo na uporabu ovog uređaja.
2
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje
kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem aparata, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih
načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavatelja ili iskusnog
radijskog, odnosno televizijskog tehničara.
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od
3 m.
Pa/nja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči
prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju
ili odspojite i ponovo spojite USB kabel.
Uz ovaj uređaj potrebno je koristiti priloženi spojni
kabel kako bi uređaj bio u skladu s ograničenjima za
digitalne uređaje na koje se odnosi podčlanak poglavlja
B 15 FCC pravila.
3
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartice koje mo/ete
koristiti
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick Duo" kao
medij za snimanje. Postoje dvije vrste "Memory
Stick" kartice.
• "Memory Stick Duo": s ovim fotoaparatom možete
koristiti "Memory Stick Duo".
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji kvalitetno
reproducira sliku uz odličan kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu kvalitete
proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema standardu kvalitete
tvrtke Carl Zeiss iz Njemačke.
Izjava
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed
neispravnosti fotoaparata ili medija za snimanje.
Sigurnosne kopije
• "Memory Stick"
• Kako biste izbjegli potencijalnu opasnost od gubitka
podataka, uvijek ih kopirajte (pohranite) na još jedan
medij.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Podrobnosti o "Memory Stick Duo" kartici potražite
na str. 90.
Uporaba "Memory Stick Duo" kartice s
ure#ajima koji podr/avaju "Memory Stick"
"Memory Stick Duo" možete upotrijebiti tako da
ga umetnete u Memory Stick Duo adapter
(isporučen).
Memory Stick Duo adapter
Napomene o "InfoLITHIUM" bateriji
• Prije prve uporabe fotoaparata napunite NP-FE1
bateriju. (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Bateriju možete puniti čak i kada nije potpuno prazna.
Također je možete koristiti kada nije potpuno
napunjena.
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti duže vrijeme,
iskoristite preostali kapacitet i izvadite je iz
fotoaparata te je pohranite na hladno i suho mjesto. Na
taj ćete način osigurati funkciju baterije (str. 92).
• Podrobnosti o odabiru baterije potražite na str. 92.
4
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje.
Pročitajte mjere opreza (str. 94) prije uporabe
fotoaparata.
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako biste se uvjerili da fotoaparat radi
ispravno.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove koji se
u pojedinim slučajevima možda neće moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo
oštećenje vida ili fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju uređaj neće
dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte da
nestane prije uporabe fotoaparata (str. 94).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova i
nemogućnosti snimanja fotografija, može se dogoditi
da više ne možete upotrebljavati medij za snimanje ili
da se slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri
radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine
bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će
rezultirati nedovoljnim svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu i tra/ilu
(za modele s LCD tra/ilom) i objektivu
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utječe na snimljeni materijal.
• Ako LCD zaslon, tražilo ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte pritiskati LCD zaslon jer to može prouzročiti
promjenu boje i kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti
zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne pritišćete.
Slike iz prirunika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
fotoaparatom.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklađen s DCF pravilima (“Design
rule for Camera File system universal standard")
univerzalnog standarda koje je utemeljilo udruženje
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries).
• Reprodukcija fotografija snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
fotografija snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, video vrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
5
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte uz automatsko podešavanje
"Prvo proitajte"
1
2
3
4
5
Pripremite bateriju
Uključite fotoaparat/podesite sat
Uložite "Memory Stick Duo"
Odaberite format (veličinu) slike
Jednostavno snimite fotografiju (mod automatskog podešavanja)
Snimite sliku (Scene Selection)
6 Pregledajte/obrišite fotografije
Upoznajte svoj novi fotoaparat
• Snimajte i pri tome upotrebljavajte omiljene postavke
(programirano automatsko snimanje/ručno snimanje) t str. 24
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/
reprodukcije pomoću izbornika t str. 26
• Promijenite tvorničke postavke t str. 44
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
• Kopirajte fotografije na računalo i mijenjate ih po želji t str. 54
• Tiskajte fotografije na pisaču koji je izravno spojen na fotoaparat
(samo pisači koji podržavaju PictBridge) t str. 68
6
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata.................................................................................. 4
Uporaba fotoaparata
Osnovne tehnike za kvalitetnije snimanje.................................................................... 10
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta ......................................................................... 10
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla ......................................................................... 11
Boja – O efektima svjetla......................................................................................................... 12
Kvaliteta – O kvaliteti i veli"ini fotografije................................................................................ 13
Dijelovi fotoaparata...................................................................................................... 14
Indikatori na zaslonu.................................................................................................... 17
Promjena prikaza na zaslonu ...................................................................................... 21
Broj fotografija i vrijeme snimanja video zapisa .......................................................... 22
Trajanje baterije i broj fotografija koje možete snimiti/ pregledati................................ 23
Uporaba preklopke za odabir moda ............................................................................ 24
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...................................................................................... 26
Opcije izbornika ....................................................................................................... 27
Izbornik za snimanje.................................................................................................... 29
! (Camera)
$ (EV)
9 Focus (izoštravanje)
% Metering Mode (mjerenje svjetla)
WB (White Bal) (ravnoteža bijele boje)
ISO (osjetljivost)
6 (P. Quality) (kvaliteta fotografije)
Mode (REC Mode) (mod snimanja)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(± (Flash Level) (razina bljeskalice)
PFX (P.Effect) (efekt slike)
5 (Saturation) (zasićenost)
6 (Contrast) (kontrast)
L (Sharpness) (oštrina)
- (Setup) (podešavanje)
7
Pregled izbornika......................................................................................................... 37
! (Folder) (direktorij)
H (Protect) (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E (Print) (tiskanje)
I (Slide) (prezentacija)
C (Resize) (promjena veličine)
J (Rotate) (okretanje)
H (Divide) (rezanje)
- (Setup) (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane fotografije)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................................................... 44
N Camera 1................................................................................................................ 45
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Digital Zoom (digitalni zoom)
Date/Time (datum/vrijeme)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
Auto Review (automatski pregled)
M Camera 2................................................................................................................ 48
Enlarged Icon (uvećana ikona)
u Memory Stick Tool ................................................................................................ 49
Format (formatiranje)
Create REC. Folder (kreiranje direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
K Setup 1.................................................................................................................... 51
LCD Backlight (pozadinsko osvjetljenje zaslona)
Beep (zvučni signal)
L Language (jezik)
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
2 Setup 2 .................................................................................................................... 52
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (video izlaz)
Clock Set (podešavanje sata)
8
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows ..................................................................................... 54
Kopiranje fotografija na računalo................................................................................. 56
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu............................. 63
Uporaba isporučenog softvera .................................................................................... 64
Za korisnike Macintosh računala ................................................................................. 66
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ............................................................................................... 68
Izravan ispis fotografija na pisaču koji podržava funkciju PictBridge .......................... 69
Ispis fotografija u foto-laboratoriju ............................................................................... 73
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled fotografija na TV zaslonu ............................................................................... 75
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju................................................................................................. 77
Indikatori i poruke upozorenja ..................................................................................... 87
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici .............................................................................................. 90
O "InfoLITHIUM" bateriji .............................................................................................. 92
O punjaču baterije ....................................................................................................... 93
Mjere opreza................................................................................................................ 94
Tehnički podaci............................................................................................................ 96
9
Uporaba fotoaparata
Osnovne tehnike za kvalitetnije snimanje
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli uživati u
njegovim karakteristikama. Objasnit ćemo vam
kako koristiti razne funkcije poput preklopke za
odabir moda (str. 24), izbornika (str. 26) itd.
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač do pola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte zaboraviti da
tipku treba pritisnuti samo do pola.
Odmah pritisnuti
do kraja
Pritisnite do pola,
a zatim
Trepće , svijetli/
zvučni signal
Pritisnite do kraja
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 30)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju podrhtavanje fotoaparata. t Pogledajte
"Savjeti za sprečavanje nejasnih fotografija" (dolje).
Savjeti za spreavanje nejasnih fotografija
Čvrsto držite fotoaparat s obje ruke. Fotoaparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje drvo ili
zgradu. Preporučujemo uporabu stativa i bljeskalice u uvjetima slabog svjetla.
10
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne fotografije podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina
svjetlosti koja dopire u fotoaparat kad pritisnete okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg se u fotoaparat
propušta svjetlost
Otvor blende = veličina otvora kroz kojeg ulazi svjetlost
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponirano
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponirano
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost kod automatskog
podešavanja. No, možete je podesiti i ručno
pomoću niže navedenih funkcija.
[EV]:
Omogućava podešavanje ekspozicije koju je
utvrdio fotoaparat. t str. 29
[Metering Mode]:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će vam
poslužiti za mjerenje svjetla pri određivanju
ekspozicije t str. 32
[Bracket Setup]:
Snima tri fotografije uz malu razliku ekspozicije
svake od njih t str. 35
11
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen element za
snimanje (primjerice, fotografski film). Fotografije se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i
kod iste ekspozicije.
[ISO] podešava osjetljivost t str. 33
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će biti
neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Karakteristike svjetla
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno svjetlo
Električna žarulja
Bijelo (standardno)
Plavkasto
S primjesama plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u modu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 32).
12
Kvaliteta
O kvaliteti i veliini fotografije
Digitalna fotografija je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u fotografiji, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i
vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj fotografiji i slici prikazanoj na zaslonu računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina fotografije 5 M
2592 piksela T 1944 piksela = 5 038 848 piksela
B Veličina fotografije VGA (e-mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Odabir veliine fotografije (t korak 4 u "Prvo proitajte")
Piksel
Veliki broj (kvalitetna slika
i veći zapis)
Primjer: Tiskanje do veličine A4
Mali broj (slabija kvaliteta i
manji zapis)
Primjer: fotografija za slanje
e-mailom
Početno podešenje je označeno znakom J.
Veliina fotografije
J 5M (2592T1944)
Napomene
Veća
3:2* (2592T1728)
Za tiskanje fotografija velike gustoće piksela formata A4 ili
A5.
3M (2048T1536)
Za tiskanje fotografije u veličini razglednice
1M (1280T960)
VGA(e-mail)
(640T480)
Manja
Za tiskanje većeg broja fotografija
Za slanje fotografija e-mailom ili za kreiranje web stranica
* Fotografije su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Odabir kvalitete fotografije (omjer kompresije) u kombinaciji (str. 33)
Omjer kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne fotografije. Ako odaberete veliki omjer
kompresije, neće biti prikazani detalji fotografije, ali će zapis biti manje veličine.
13
Dijelovi fotoaparata
Za podrobnosti o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Fotoaparat
A Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
B 0 indikator uključenosti (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
C Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
D Indikator self-timera (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")/AF rasvjeta (47)
E Za snimanje: Zoom (W/T) tipka (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
Za gledanje: e/f (Zoom pri reprodukciji)
tipka/ Y (indeksni prikaz) tipka (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
F ( indikator punjenja bljeskalice (narančast)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
G Mikrofon
H Objektiv
I Pokrov objektiva
A Preklopka za odabir moda (24)
B Tipka MENU (26)
C Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (t korak 2 u
"Prvo pročitajte")
Izbornik isključen: (/)/7/* (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
D LCD zaslon (21)
E Tipka ./B (veličina fotografije/brisanje)
(t koraci 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
F Tipka A (uključivanje/isključivanje zaslona)
(21)
G Zvučnik
H 0 tipka za uključivanje (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
I Polužica za oslobađanje baterije
J Kukica za učvršćivanje vrpce za nošenje
(t "Prvo pročitajte")
K Pokrov baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
L Višenamjenska priključnica
M Pokrov za "Memory Stick Duo" (ispod)
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
14
N Otvor za "Memory Stick Duo" (dolje)
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
O Indikator pristupa (dolje) (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
P Navoj za učvršćivanje (dolje)
S DC IN priključnica
Za spajanje s AC-LS5/AC-LS5K AC
adapterom (nije isporučen).
2 U višenamjensku priključnicu
1 U DC IN
priključnicu
Adapter suelja
Adapter omogućava spajanje različitih kabela.
Spajanje adaptera suelja
Čvrsto spojite adapter s fotoaparatom tako da
čujno sjedne na svoje mjesto.
Adapter sučelja
Tipka za odvajanje
v oznaka
3 U zidnu utičnicu
Kod odspajanja adaptera, držite tipku za
odvajanje dok povlačite adapter.
Q Priključnica A/V OUT (MONO) (75)
R + (USB) priključnica (58, 70)
Postolje
Postolje je prikladna podloga za odlaganje
fotoaparata. Ako želite upotrebljavati stativ, prvo
pričvrstite fotoaparat na postolje.
Privrš8ivanje stativa
A Stavite fotoaparat na postolje kao što je prikazano
na slici.
A Navoj za učvršćivanje
B Vijak za učvršćivanje
15
B Provjerite jeste li pravilno poravnali vijak s
navojem na fotoaparatu i nakon toga zavrnite
vijak kako biste učvrstili fotoaparat na postolje.
C Vijak za učvršćivanje
D Otvor navoja za stativ
Ovdje pričvrstite stativ.
• Upute o pričvršćivanju stativa potražite u
priručniku priloženom uz stativ.
• Upotrijebite stativ s vijkom kraćim od 5,5 mm.
Ako je vijak dulji, neće se moći ispravno
učvrstiti postolje i može doći do oštećenja
postolja.
• Pripazite da vrhom vijak na stativu na ogrebete
postolje.
• Stativ postavite tako da je fotoaparat stabilan.
Ako snimate dok je fotoaparat nestabilan, može
se prevrnuti i oštetiti ili nepravilno funkcionirati.
16
Indikatori na zaslonu
Za podrobnosti o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Kod snimanja video zapisa
A
Indikator na zaslonu
Znaenje
y 60min
Indikator preostalog trajanja
baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
z
Indikator AE/AF lock (t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
M BRK a
"
Mod snimanja (24, 33)
(WB n I
= <
Ravnoteža bijele boje (32)
STBY
REC
Indikator pripravnog stanja/
snimanja video zapisa (t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
g 2 3 f
Y 4 P
E D O
Mod fotoaparata (Scene
Selection) (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
P
Mod fotoaparata (Program) (24)
(
F
,
Mod bljeskalice (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
(1.3
Skala zooma (t 45 korak 5 u
"Prvo pročitajte")
&1.3
'1.3
G
Smanjenja efekta crvenih očiju
(46)
L
Indikator oštrine (36)
5
Indikator zasićenosti (36)
6
Indikator kontrasta (36)
0
%
Indikator AF osvjetljenja (47)
;
Indikator moda mjerenja (32)
r
Indikator efekta slike (35)
B
Indikator na zaslonu
Znaenje
\
Makro (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
S AF M AF
Indikator AF moda (45)
o n
p
1.0m
P
Indikator AF tražila (30)
Podešena vrijednost fokusa (30)
17
C
E
Indikator na zaslonu
Znaenje
B =
@ ? A
E F G
Indikator veličine slike (t
korak 4 u "Prvo pročitajte")
FINE STD
Indikator kvalitete slike (33)
I
Indikator direktorija za
snimanje (49)
C
Indikator preostalog kapaciteta
"Memory Stick" kartice (22)
00:00:00
[00:28:05]
Indikator vremena snimanja
[najveće vrijeme snimanja] (22)
1/30"
Indikator intervala funkcije
Multi Burst (35)
400
Indikator preostalog broja
fotografija za snimanje (22)
)
Indikator funkcije self-timer
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
C:32:00
Dijagnostički indikator (87)
1
Indikator datuma/točnog
vremena (46)
ISO400
Indikator ISO broja (33)
D
Indikator na zaslonu
Znaenje
h
Upozorenje na vibracije (10)
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku. Čak
i kad se ovaj indikator pojavi,
možete nastaviti sa snimanjem.
Preporučujemo vam uporabu
bljeskalice ili da fotoaparat
postavite na stativ.
E
Nizak napona baterije (23)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (32)
Okvir AF tražila (30)
18
Indikator na zaslonu
Znaenje
Indikator histograma (21, 29)
D
Indikator NR brzine zatvarača
• Ako odaberete brzinu
zatvarača od 1/6 sekunde ili
manju, automatski se uključuje
NR funkcija radi smanjivanja
smetnji na slici. Prikazuje se
"NR".
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
EV vrijednost (29)
Izbornik/izbornik Guide (26)
(nije prikazan na
zaslonu na prethodnoj stranici)
Kod reprodukcije fotografija
Kod reprodukcije video zapisa
A
Indikator na zaslonu
Znaenje
y 60min
Indikator preostalog trajanja
baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
B = @
?A
E F G
Indikator veličine fotografije
(t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
M
Mod snimanja (24, 33)
"
N
Indikator reprodukcije (t
korak 6 u "Prvo pročitajte")
VOL. J
Indikator glasnoće (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
-
Indikator zaštite (38)
I
Oznaka za tiskanje (DPOF)
(73)
i
j
k
Indikatori promjene direktorija
(37)
$1.3
Indikator stupnja zooma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step 12/16
Indikator reprodukcije sliku po
sliku (33)
B
Indikator na zaslonu
Znaenje
101-0012
Broj direktorija-zapisa (37)
Skala reprodukcije (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
C
Indikator na zaslonu
Znaenje
D
PictBridge veza (70)
I
Direktorij za snimanje (49)
H
Direktorij za reprodukciju (37)
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice (22)
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih slika
u odabranom direktoriju
C:32:00
Dijagnostički indikator (87)
00:00:12
Brojač (22)
19
D
Indikator na zaslonu
Znaenje
F
Indikator koji upozorava da ne
smijete izvlačiti kabel sa
višenamjenskog/USB
priključka (71)
+2.0EV
Indikator EV vrijednosti (29)
ISO400
Indikator ISO broja (33)
%
;
Indikator moda mjerenja (32)
(
,
Indikator bljeskalice
(WB n I
= <
Ravnoteže bijele boje (32)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
Indikator slike za reprodukciju
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
E
Indikator na zaslonu
Znaenje
Indikator histograma (21, 29)
• Oznaka : se pojavljuje kad
uključite prikaz histograma.
2005 1 1
Datum snimanja/vrijeme
reproducirane fotografije (46)
Y BACK/
NEXT
Odabir fotografija
) VOLUME
Podešavanje glasnoće
Izbornik/izbornik Guide (26)
20
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje LCD zaslona, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Histogram je uključen
Prikaz histograma
(str. 29)
Indikatori su isključeni
Indikatori su uključeni
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije se
prikazuju podaci o fotografiji.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim
situacijama
− kod prikaza izbornika;
− kod snimanja video zapisa.
Tijekom reprodukcije u sljedećim slučajevima
− kod prikaza izbornika;
− u indeksnom prikazu;
− pri uporabi zooma kod reprodukcije;
− kod rotiranja mirnih slika;
− reprodukcije video zapisa.
• Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom
tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
− aktiviranja bljeskalice;
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod fotografija
snimljenih drugim fotoaparatima.
21
Broj fotografija i vrijeme snimanja video zapisa
Tablica prikazuje približan broj fotografija i vrijeme snimanja video zapisa koji stanu na "Memory Stick
Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.) (Fotografije)
Kapacitet
Veliina
32MB
5M
3:2
256MB
512MB
1GB
12
25
51
92
188
384
23
48
96
174
354
723
12
25
51
92
188
384
48
96
174
354
723
20
41
82
148
302
617
37
74
149
264
537
1097
50
101
202
357
726
1482
93
187
376
649
1320
2694
196
394
790
1428
2904
5928
491
985
1975
3571
7261
14821
1M
•
•
•
•
128MB
23
3M
VGA (e-mail)
64MB
Broj fotografija se odnosi na snimanje kod kojeg je [Mode] podešen na [Normal].
Veličina fotografije je 1M kada je [Mode] podešen na [Multi Burst].
Ako je broj preostalih fotografija veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje indikator ">9999".
Veličinu fotografije možete promijeniti kasnije (funkcija promjene veličine slike [Resize]; pogledajte str. 40).
Vrijeme snimanja za video zapise (sati : minute : sekunde)
Kapacitet
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
Veliina slike
640(Fine)
• Video zapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Za veličinu i kvalitetu fotografije pogledajte str. 13.
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sony modelima fotoaparata na ovom fotoaparatu, prikaz na zaslonu
se može razlikovati od stvarne veličine fotografije.
22
Trajanje baterije i broj fotografija koje možete snimiti/
pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija koje
možete snimiti/pregledati i vrijeme trajanja
baterije kod snimanja fotografija u modu [Normal]
s punim kapacitetom baterije i temperaturom od
25°C. Broj fotografija koje možete snimiti ili
pregledati podrazumijevaju promjenu "Memory
Stick Duo" kartice, ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih
ovisno o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje (str. 92).
• Broj fotografija koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
− niska temperatura;
− uporaba bljeskalice;
− učestalo uključenje/isključenje fotoaparata;
− česta uporaba zooma;
− opcija [LCD Backlight] je podešena na [Bright];
− opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor];
− kapacitet baterije je nizak.
Kod pregleda fotografija
Broj fotografija
Trajanje baterije (min)
Otprilike 2600
Otprilike 130
• Pregled fotografija redom u intervalima od približno
tri sekunde
Kod snimanja video zapisa
Trajanje baterije (min)
Otprilike 60
• Neprekidno snimanje video zapisa uz veličinu slike
[160].
Kod snimanja fotografija
Broj fotografija
Trajanje baterije (min)
Otprilike 150
Otprilike 75
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− opcija [AF Mode] podešena na [Single];
− jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
− zoom se naizmjenično prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Asociation)
• Broj fotografija za snimanje se ne mijenja ovisno o
veličini slike.
23
Uporaba preklopke za odabir moda
Stavite preklopku za odabir moda u željeni položaj.
Preklopka za odabir moda
Kontrolna tipka
": Snimanje video zapisa
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
#: Reprodukcija/editiranje
t korak 6 u "Prvo pročitajte"
Modovi snimanja fotografija
!:
Auto: Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
Program: Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora
blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za podrobnosti o dostupnim funkcijama t str. 27)
g 2 3 f Y 4 P E D O : Scene Selection mod
Omogućuje snimanje uz podešavanje opcija u skladu s uvjetima. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
24
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za podrobnosti t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Za snimanje fotografije u skladu s uvjetima, fotoaparat odabire određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Makro
Bljeskalica
Domet okvira
AF izoštravanja
Izoštravanje
Ekspozicija
Ravnote?a
bijele boje
Snaga
bljeskalice
Burst/
Multi Burst
g
—
(/,
I
—
—
I
I
—
2
—
,
I
9
—
I
—
—
I
—
3
I
F
I
I
—
Auto/
(WB
f
—
,
Središnji AF
0,5 m/1,0 m/
3,0 m/7,0 m
—
<
—
—
Y
I
I
I
I
I
I
I
I
4
—
(/,
I
9
I
I
I
I
P
I
(/,
I
I
I
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
I
I
I
D
I
(/,
I
I
I
I
I
I
O
—
,
—
9
—
<
—
—
25
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipka v/V/b/B
Preklopka za
odabir moda
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolna tipka
1 Uključite fotoaparat i odaberite položaj preklopke za odabir moda.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavkama izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju pomoću b/B na
kontrolnoj tipki.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, pritišćite b/B dok se
ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije kad je preklopka
postavljena na #.
4 Odaberite postavku pomoću v/V.
Fotoaparat zoomira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključivanje izbornika.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana oznaka
v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu odaberite oznaku kontrolnom tipkom.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
26
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Opcije izbornika
Opcije izbornika ovise o položaju preklopke za odabir moda. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne
opcije.
(I: dostupno)
!
Polo?aj preklopke za odabir moda:
Auto
Program
Scene
"
#
Izbornik za snimanje (str. 29)
! (Camera)
I
I
I
—
—
$ (EV)
—
I
I
I
—
9 (Focus)
—
I
I
I
—
% (Metering Mode)
—
I
I
I
—
WB (White Bal)
—
I
I
I
—
ISO
—
I
I
—
—
6 (P. Quality)
—
I
I
—
—
Mode (REC Mode)
I
I
I
—
—
BRK (Bracket Step)
—
I
I*
—
—
M (Interval)
—
I
I*
—
—
(± (Flash Level)
—
I
I*
—
—
PFX (P. Effect)
—
I
I
I
—
5 (Saturation)
—
I
—
—
—
6 (Contrast)
—
I
—
—
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
—
27
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Izbornik za pregled slika (str. 37)
! (Folder)
—
—
—
—
—
I
- (Protect)
—
—
—
—
—
I
DPOF
—
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
I (Slide)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
Trimming**
—
—
—
—
—
I
* Ograničeno u skladu s odabranim Scene Mode modom (str. 25).
** Dostupno samo kod povećanja slike pri reprodukciji.
28
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Izbornik za snimanje
Tvornička postavka je označena znakom J.
! (Camera)
Odaberite mod za snimanje fotografija. t korak 5 u "Prvo pročitajte"
$ (EV)
Ručno podesite ekspoziciju.
Prema –
Prema +
M +2.0EV
Prema +: svjetlija slika.
J 0EV
Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
m –2.0EV
Prema –: tamnija slika.
• Za podrobnosti o ekspoziciji t str. 11.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje ekspozicije
možda neće biti učinkovito.
z Podešavanje [EV] pomoću prikaza histograma
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Preklopku
za odabir moda prvo postavite na ! i zatim više puta
pritisnite A za prikaz histograma. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo kad je
slika tamna. Histogram možete koristiti za provjeru
ekspozicije i podešavanje [EV].
Tamno
Svijetlo
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto]
− Kod reprodukcije jedne fotografije
− Tijekom uporabe funkcije Quick Review.
29
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
9 Focus (izoštravanje)
Možete promijeniti mod izoštravanja. Poslužite se izbornikom kada je otežano automatsko izoštravanje.
9 (beskonano)
7,0 m
3,0 m
1,0 m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti od objekta
(podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti ispravno
žarište u modu automatskog izoštravanja. U tim slučajevima poželjna je
uporaba opcije [Focus].
0,5 m
Spot AF (p)
Automatsko izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja.
• Kod snimanja vrlo malih objekata ili uskih područja. Uporaba ove
funkcije zajedno s AF lock funkcijom omogućava postizanje željene
kompozicije slike. Pripazite da držite fotoaparat mirno kako objekt ne bi
izašao iz okvira tražila.
Center AF (o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje željene
kompozicije na slici.
AF okvir tražila
Indikator AF okvira tražila
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image n)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.
• Ovaj mod je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir tražila
Indikator AF okvira tražila
• AF (Auto Focus) znači automatsko izoštravanje.
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili dolje, odstupanja
su veća.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene Selection) (str. 25).
• Kad snimate video zapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz određenu količinu
vibracija.
30
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu
središta okvira. U tom slučaju trepće indikator n, o ili p te AF okvir nije vidljiv.
• Ovisno o odabranom modu snimanja u skladu s uvjetima (Scene Selection), neke opcije izoštravanja nisu dostupne
(str. 25).
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF] ili [Spot AF], fotoaparat možda
neće izoštriti objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na načine navedene u nastavku.
A Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač do pola za izoštravanje objekta (AF lock).
Indikator AE/AF lock
AF okvir tražila
Sve dok okidač ne pritisnete do kraja, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
B Kad AE/AF indikator prestane treptati i svijetli stalno, vratite se na željenu kompoziciju kadra i pritisnite
okidač do kraja.
31
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
% Metering Mode (mjerenje svjetla)
Odabir moda mjerenja koji određuje koji će se dio objekta uzeti kao mjera za podešavanje ekspozicije.
Spot (Spot metering)
Mjeri samo dio objekta.
(%)
• Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili kad postoji velik
kontrast između objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje ekspozicije
Postavlja se na objekt.
Center (Center-weighted
metering) (;)
J Multi (Multi-pattern metering)
Mjeri središnji dio slike i određuje ekspoziciju na temelju tog dijela
objekta.
Dijeli sliku na više dijelova i mjeri svaki od njih. Fotoaparat određuje
dobro izbalansiranu ekspoziciju.
• Za podrobnosti o ekspoziciji t str. 11
• Kod uporabe funkcije mjerenja u točki preporučujemo da podesite [9] (Focus) na [Center AF] za izoštravanje
položaja mjerenja (str. 30).
WB (White Bal) (ravnote/a bijele boje)
Podešava tonove boje u skladu s osvjetljenjem u određenim uvjetima snimanja, primjerice kad su boje na
slici neprirodne.
(WB (Flash)
Podešavanje za uporabu bljeskalice.
• Opcija nije dostupna kod snimanja video zapisa.
n (Incandescent)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja brzo
mijenjaju, primjerice disko-klub ili pri jakom osvjetljenju, primjerice, u
fotografskom studiju.
I (Fluorescent)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja, snimanja
pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili slika prije i nakon
zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za podrobnosti o funkciji [White Bal] t str. 12
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi iako ste
odabrali I (fluorescentno svjetlo).
• Osim u modu [(WB], opcija [WB] podešena je na [Auto] kad trepće bljeskalica.
• Ovisno o odabranom modu snimanja u skladu s uvjetima (Scene Selection), neke opcije nisu dostupne (str. 25).
32
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
ISO (osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
400
200
Kod snimanja u tamnom okolišu ili snimanja objekta koji se brzo kreće
koristite viši broj. Kod snimanja visokokvalitetnih slika koristite niži
broj.
100
64
J Auto
• Za podrobnosti o funkciji [ISO] osjetljivost t str. 12
• Slika će imati više smetnji kod povećanja ISO osjetljivosti.
• Opcija [ISO] se podešava na [Auto] u Scene modu.
6 (P. Quality) (kvaliteta fotografije)
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje uz visoku kvalitetu (mala kompresija).
Snimanje uz standardnu kvalitetu (velika kompresija).
• Za podrobnosti o kvaliteti fotografije t str. 13
Mode (REC Mode) (mod snimanja)
Ova funkcija omogućuje odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje niza od 16 fotografija jednim
pritiskom na okidač.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u modu [Interval]
(str. 35).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje niza od tri fotografije s različitom ekspozicijom.
• Nakon snimanja možete odabrati fotografiju s odgovarajućom
ekspozicijom ako nije moguće snimati ispravno s obzirom na svjetlinu
objekta.
Burst (a)
Snimanje niza maksimalnog broja fotografija (pogledajte tablicu) kod
pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", možete snimiti sljedeću sliku.
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
33
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
O funkciji [Multi Burst]
• Fotografije snimljene u modu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite z na kontrolnoj tipki.
− Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zoom
− Snimanje s bljeskalicom
− Snimanje datuma i vremena
− Dijeljenje serije fotografija snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Brisanje fotografije u seriji slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Podešavanje intervala izmjene fotografija na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera) podešena na
[Auto].
• Kod reprodukcije serije fotografija snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili fotoaparatu koji nema
funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina fotografije snimljene u modu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati fotografije u modu [Multi Burst] ovisno o modu Scene (str. 25).
O funkciji [Exp Brktg]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Izoštravanje i ravnoteža bijele boje podešavaju se za prvu fotografiju i postavke se koriste i za ostale fotografije.
• Ako je ekspozicija ručno podešena (str. 29), ekspozicija se mijenja ovisno o podešenoj svjetlini.
• Razmak između snimaka je otprilike 0,7 sekundi.
• Ako je objekt previše svijetao ili taman, možda nećete moći snimati uz podešene vrijednosti.
• Možda nećete moći snimati fotografije u modu [Exp Brktg] ovisno o modu Scene (str. 25).
O funkciji [Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Kad koristite funkciju self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se niz od maksimalno pet fotografija.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, [Burst] se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati niz fotografija u [Burst] modu, ovisno o modu Scene (str. 25).
Maksimalan broj fotografija koje mo?ete snimiti
(jedinica: fotografija)
Kvaliteta
Fine
Standard
5M
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
1M
32
59
VGA (e-mail)
100
100
Veliina
34
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
BRK (Bracket Step)
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije za plus ili minus 1,0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije za plus ili minus 0,7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije za plus ili minus 0,3EV.
• Kod nekih Scene modova, ne prikazuje se BRK (Bracket Step).
M (Interval)
Odabir intervala prikaza fotografija u modu [Multi Burst] (str. 33).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Ovu postavku nije moguće podesiti kad je [Mode] (REC Mode) u
izborniku podešeno na neku drugu opciju osim [Multi Burst] (str. 33).
J 1/30 (1/30")
• Kod nekih Scene modova, ne prikazuje se M (Interval).
(± (Flash Level) (razina bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ (( +)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
• Kod nekih Scene modova, ne prikazuje se (± (Flash Level).
PFX (P.Effect) (efekt slike)
Omogućuje snimanje fotografija s posebnim efektima.
B & W (r)
Snima crno-bijelu fotografiju.
Sepia (r)
Snima fotografiju s efektom stare fotografije.
J Off
Isključen efekt.
• Ova postavka ne ostaje pohranjena kad isključite fotoaparat.
35
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
5 (Saturation) (zasi8enost)
Podešava zasićenost slike.
+ (5)
Prema +: veća zasićenost boje.
J Normal
– (5)
Prema –: manja zasićenost boje.
6 (Contrast) (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L (Sharpness) (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- (Setup) (podešavanje)
Pogledajte str. 44.
36
Prema –: smanjuje oštrinu.
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Pregled izbornika
Tvornička postavka je označena znakom J.
! (Folder) (direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z U opciji [Folder]
Fotoaparat pohranjuje fotografije u određen direktorij na "Memory Stick Duo" karticu (str. 49). Možete promijeniti
direktorij ili kreirati novi.
• Za kreiranje novog direktorija t [Create REC. Folder] (str. 49).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 50).
• Kad na "Memory Stick Duo" kartici kreirate više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju, pojavljuju
se sljedeći indikatori.
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.
37
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
H (Protect) (zaštita)
Zaštita fotografija od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Exit
Zaštita pojedinanih fotografija
A Prikažite fotografiju koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih fotografija, odaberite željenu fotografiju tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita fotografija u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y (index) za indeksni prikaz fotografija.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Pomoću v/V/b/B odaberite fotografiju koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj fotografiji pojavi se zeleni indikator H.
H (zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih fotografija.
G Pritisnite tipku MENU.
H Pomoću B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane fotografije su zaštićene.
• Za zaštitu svih fotografija u direktoriju u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim pomoću
B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
38
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne fotografije
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih fotografija" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite fotografiju s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita fotografija u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve fotografije s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih fotografija u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita fotografija u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i pritisnite
tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem "Memory Stick Duo" kartice s nje brišu svi podaci, uključujući i zaštićene
fotografije. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu fotografije.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) fotografijama koje želite tiskati (str. 73).
E (Print) (tiskanje)
Pogledajte str. 69.
I (Slide) (prezentacija)
Reprodukcija snimljenih fotografija redom (slide show).
Interval
J 3 sec
Podešava interval između prikaza fotografija tijekom prezentacije.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
39
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Image (fotografija)
J Folder
All
Reprodukcija svih fotografija u odabranom direktoriju.
Reprodukcija svih fotografija pohranjenih na "Memory Stick Duo".
Repeat (ponavljanje)
J On
Kontinuirana reprodukcija fotografija.
Off
Nakon reprodukcije svih fotografija, prezentacija završava.
Start
Pogledajte sljedeći postupak.
J Cancel
Poništenje prezentacije.
A Odaberite [Interval], [Image] i [Repeat] pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
B Odaberite [Start] tipkama V/B, zatim pritisnite z.
Počinje prezentacija.
Za prekid prezentacije pritisnite z, tipkom B odaberite [Exit] i pritisnite z.
• Tijekom prezentacije možete prikazati prethodnu/sljedeću fotografiju tipkama b/B.
• Vrijeme podešeno u opciji [Interval] je zadano isključivo kao primjer i može se razlikovati ovisno o veličini
fotografije itd.
C (Resize) (promjena veliine)
Moguće je promijeniti veličinu fotografija i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka promjene
veličine, fotografija se vraća na izvornu veličinu.
5M
3M
1M
Veličina fotografije je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte".
VGA
J Cancel
Poništava funkciju promjene veličine.
A Prikažite fotografiju kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Fotografija kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
•
•
•
•
•
Za podrobnosti o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
Video zapisima ili [Multi Burst] fotografijama nije moguće promijeniti veličinu.
Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta fotografije se smanjuje.
Fotografija veličine 3:2 ne može se promijeniti.
Pokušate li promijeniti veličinu fotografije veličine 3:2, na vrhu i dnu slike pojavljuju se crne pruge.
40
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
J (Rotate) (okretanje)
Okretanje fotografije.
EF
Okreće fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava okretanje.
A Prikažite fotografiju koju želite okrenuti.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite fotografiju tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene fotografije, video zapise i [Multi Burst] fotografije.
• Fotografije snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati na ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja fotografija na osobnom računalu, informacija o okretanju fotografije možda neće biti vidljiva, ovisno o
softveru.
H (Divide) (rezanje)
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove video zapisa. To se preporučuje ako je kapacitet
"Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite slati uz e-mail poruke.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni video zapis briše i preskače se jedan broj. Nemojte zaboraviti da ne
možete vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
41
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
Primjer: rezanje video zapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja video zapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj konfiguraciji
datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obriši
Obriši
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite video zapis čije dijelove želite izrezati.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B na kontrolnoj tipki odaberite [H] (Divide) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje reprodukcija video zapisa.
42
Za podrobnosti o rukovanju t str. 26
E Pritisnite z na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite [c/C] (pomicanje sliku po sliku naprijed/natrag) i podesite točku reza
pritiskom kontrolne tipke b/B.
• Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite tipku z.
G Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite tipku z.
Video zapis je izrezan.
• Izrezanim video zapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u odabranom
direktoriju za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene video zapise (str. 38).
- (Setup) (podešavanje)
Pogledajte str. 44.
Trimming (snimanje uve8ane fotografije)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane fotografije (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava funkciju.
A Pritisnite tipku MENU nakon zoomiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Odaberite [Trimming] pomoću B na kontrolnoj tipki i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu fotografije tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Fotografija će biti snimljena, a na zaslon se prikazuje normalna veličina fotografije.
•
•
•
•
Uvećana fotografija se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna fotografija ostaje sačuvana.
Kvaliteta uvećane fotografije se može pogoršati.
Nije moguće snimiti uvećanu fotografiju veličine 3:2.
Nije moguće snimiti uvećanu fotografiju prikazanu funkcijom Quick Review.
43
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku Setup.
Tipka v/V/b/B
Preklopka za
odabir moda
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolna tipka
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Pritisnite B na kontrolnoj tipki za odabir - (Setup).
4 Pritisnite v/V/b/B na kontrolnoj tipki za odabir
opcije koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje izbornika Setup - pritisnite MENU.
Za povratak u izbornik iz - (Setup) izbornika, pritisnite b više puta na daljinskom upravljaču.
Za brisanje postavke Setup Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim z na kontrolnoj tipki. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite
prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
44
N Camera 1
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
Tvorničke postavke su označene znakom J.
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Odabir moda automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete do pola.
Ovaj mod je koristan za snimanje mirnih objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač pritisnete do
pola. Ovaj mod skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje.
Monitor (M AF)
• Potrošnja baterije je brža nego u modu [Single].
Digital Zoom (digitalni zoom)
Odaberite digitalni zoom. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zoomom (do 3T). Kad zoom premaši 3T,
fotoaparat se prebacuje na Smart ili precizni digitalni zoom.
J Smart
(Smart zoom)
(&)
Digitalno uvećava fotografiju gotovo bez ikakvih izobličenja. Funkcija
nije dostupna kad je veličina fotografije podešena na [5M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zooma za Smart zoom.
Precision
(Precision digital zoom)
(')
Uvećava sve fotografije do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je slabija.
Off (()
Digitalni zoom je isključen.
Veličina fotografije i maksimalna skala zooma pri uporabi funkcije Smart zoom
Veliina
Maksimalna skala zooma
5M
—
3M
Približno 3,8T
1M
Približno 6,1T
VGA (e-mail)
Približno 12T
• Kad pritisnete tipku zooma, pojavljuje se indikator skale zooma.
Na W strani linije je optički zoom, a na strani T je digitalni zoom
Indikator zoomiranja
45
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
• Najveći smart zoom i precizni digitalni zoom uključuju optički zoom.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zooma. Trepću indikatori n, o ili p, a AF će raditi s
prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije Smart Zoom slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak na snimljenu
fotografiju.
Date/Time (datum/vrijeme)
Odabir moda snimanja datuma ili vremena na fotografiju. Odaberite prije snimanja.
• Datum i vrijeme se ne pojavljuju tijekom snimanja. Umjesto tih podataka se pojavljuje indikator 1. Datum i
vrijeme se pojavljuju u crvenoj boji u donjem desnom uglu zaslona samo tijekom reprodukcije.
Day&Time
Snimanje datuma, sata i minuta na fotografiju.
Date
Snimanje godine, mjeseca i dana.
• Datum se snima odabranim redoslijedom (t korak 2 u "Prvo pročitajte")
J Off
Ne snima datum i vrijeme.
• Ne možete snimiti datum i vrijeme na video zapise ili fotografije u modu [Multi Burst].
• Snimljeni datum i vrijeme se kasnije ne možete obrisati.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih oiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi bljeskalice.
Odaberite ovu funkciju prije snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna približno sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili
pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da osoba
ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
46
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. Hologram AF emitira
crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne podesi fiksno
žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako hologram AF nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti. (Preporučuje se
približna udaljenost od približno 2,0 m (W)/2,0 m (T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini objekta.
• Kod ručnog izoštravanja (str. 30) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone n, o ili p će treptati, a AF će raditi s prioritetom na objektima u
blizini središta.
• Hologram AF ne radi ako ste u modu Scene odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape), P (High-speed shutter) ili O
(Fireworks).
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u hologram AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne
predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene fotografije na zaslonu na približno 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda fotografija.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda fotografija.
• Tijekom prikaza fotografija dok je uključena funkcija Auto Review, ne možete snimiti sljedeću fotografiju. Ukoliko
okidač pritisnete do pola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene fotografije i odmah možete snimiti sljedeću.
47
M Camera 2
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
Tvorničke postavke su označene znakom J.
Enlarged Icon (uve8ana ikona)
Privremeno uvećava indikator postavke kad se pritisne ( (Flash mode), ) (Self-timer) ili * (Macro).
J On
Off
48
Uvećava indikatore.
Isključena funkcija uvećavanja indikatora.
u Memory Stick Tool
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
Tvorničke postavke su označene znakom J.
Format (formatiranje)
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već
formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene fotografije.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?" koja zahtijeva potvrdu brisanja svih
podataka s Memory Stick kartice.
B Pritiskom tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (kreiranje direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje kreiranje direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija izrade direktorija.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Pritiskom tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Kreira se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To ujedno postaje i
direktorij za snimanje.
Za podrobnosti o direktoriju pogledajte stranu 37.
U slučaju da ne želite kreirati novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete kreirati direktorije do "999MSDCF".
Fotografije se snimaju u novi direktorij dok ne kreirate ili odaberete novi direktorij.
Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
U direktorij možete pohraniti do 4 000 fotografija. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se kreira novi
direktorij.
• Za podrobnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranjivanje datoteka i nazivi datoteka" (str. 62).
•
•
•
•
•
•
49
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Promijenite trenutno korišteni direktorij za snimanje fotografija.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija promjene direktorija.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za promjenu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij tipkama b/B, a zatim tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
• Direktorij "100MSDCF" ne možete odabrati kao direktorij za snimanje.
• Snimljene fotografije ne možete premjestiti u drugi direktorij.
50
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
K Setup 1
Tvorničke postavke su označene znakom J.
LCD Backlight (pozadinsko osvjetljenje zaslona)
Odabir svjetline LCD zaslona kod uporabe fotoaparata s baterijom.
Bright
Svjetlije.
J Normal
• Postavka [Bright] brže prazni bateriju.
Beep (zvuni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete kontrolnu
tipku/okidač.
Isključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize (vra8anje tvornikih postavki)
Resetirajte sve postavke na tvorničke.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava resetiranje.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
• Tijekom resetiranja ne smije se odspajati napajanje.
51
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
2 Setup 2
Tvorničke postavke su označene znakom J.
File Number (broj datoteke)
Odabir moda za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i ako je
promijenjen direktorij za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
(Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži datoteku broja većeg od
posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje se za jedan veći broj.)
Reset
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se promijeni
direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se za
jedan veći broj.)
USB Connect (USB prikljuak)
Odabir USB moda za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 69).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat spojite na
računalo, fotografije u direktoriju za snimanje se kopiraju na računalo
(koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
J Normal
Spajanje fotoaparata na računalo (str. 58).
Video Out (video izlaz)
Podešava izlazni video signal prema priključenoj opremi.
52
NTSC
Podešavanje izlaznog video signala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog video signala na PAL (npr. Europa).
Za podrobnosti o rukovanju t str. 44
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z. Zatim
izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje točnog vremena"
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
53
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za podrobnosti o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Za korisnike Macintosh računala" (str. 66).
Kopiranje fotografija na računalo (str. 56)
Pregled fotografija na računalu
Priprema
Instalacija USB drivera.
• Ova vrsta instalacije nije potrebna
kod uporabe sustava Windows XP.
Obrada pomoću programa "PicturePackage" (str. 64)
Pregled fotografija pohranjenih
na računalo
Instalacija programa
"PicturePackage" (str. 64).
Pohrana fotografija na CD-R
Izrada glazbenog video prikaza/
prezentacije
Tiskanje fotografija
Izrada video CD-a pomoću programa "ImageMixer" (str. 64)
Izrada video CD-a
54
"ImageMixer VCD2" se instalira
automatski kad instalirate
"PicturePackage".
Preporuena konfiguracija raunala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za kopiranje
fotografija
OS (predinstaliran): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition ili Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan rad nije
zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod multiboot sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili više
USB prikljuak: Standardni
Monitor: 800 T 600 točaka ili više, High Color
(16-bitna boja, 65 000 boja) ili više
Preporuena konfiguracija za uporabu
programa "PicturePackage"/"Image Mixer"
VCD2
• Potrebno je posebno sučelje za rukovanje uređajem za
snimanje na CD-R diskove.
Napomene o prikljuenju fotoaparata na
raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim
preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o
tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od
uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje dva moda USB priključenja, odnosno,
[Normal] i [PTP] priključenje. Tvorničko podešenje je
[Normal]. Ovo poglavlje opisuje [Normal] mod. Za
podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte stranu 52.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala
možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
Suspend ili Sleep stanja.
Softver: Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji,
Windows Media Player 7.0 ili noviji, DirectX
9.0b ili noviji
Zvuna kartica: 16 bita, stereo, sa zvučnicima
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju: približno
500 MB
Grafika kartica: video kartica (Direct Draw driver
kompatibilna) s 4 MB VRAM
• Pri automatskoj izradi glazbenog video
prikaza/prezentacije (slide show) (str. 64), potrebno je
računalo Pentium III 500 MHz CPU ili jače.
• Pri uporabi programa "ImageMixer VCD2"
preporučuje se Pentium III 800 MHz CPU ili brži.
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX tehnologijom.
"DirectX" mora biti instaliran.
55
Kopiranje fotografija na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak kopiranja
fotografija s fotoaparata na računalo pri uporabi
Windows računala.
2 Stavite isporučeni CD-ROM u računalo
Raunalo s utorom za "Memory Stick"
i kliknite [USB Driver] u instalacijskom
izborniku.
Pojavljuje se izbornik "InstallShield Wizard".
Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata i
uložite ga u pripadajući utor računala, zatim
kopirajte fotografije.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju, dva puta
(My Computer) t
kliknite
(PICTUREPACKAGE).
Raunalo bez utora za "Memory Stick"
Za kopiranje fotografija slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 5 na str. 56 – 61.
3 Kliknite [Next].
Korak 1: Instalacija USB drivera
• Driver je softver koji omogućuje pravilan rad opreme
spojene na računalo.
• Ukoliko imate Windows XP, počnite od koraka 2.
• Ukoliko ste već instalirali "PicturePackage", nastavite
od koraka 2.
NAPOMENA: U ovom koraku još nemojte
spajati fotoaparat.
1 Zatvorite sve aktivne programe.
Pokreće se instalacija USB drivera. Po
završetku instalacije pojavi se prozor s
potvrdom o završenoj instalaciji.
4 Kliknite [Yes, I want to restart my
computer now] i kliknite [Finish].
• Kod sustava Windows 2000 logirajte se kao
administrator (ovlašteni administratori).
Računalo se isključuje i ponovno uključuje.
Nakon toga je moguće USB povezivanje.
Po završetku instalacije izvadite CD-ROM iz
računala.
56
Korak 2: Priprema fotoaparata i
raunala
3 Preklopku za odabir moda stavite u
položaj #, zatim uključite fotoaparat i
računalo.
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim fotografijama u fotoaparat.
2 Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat
ili ga priključite na zidnu utičnicu preko
AC adaptera (nije isporučen).
• Kad kopirate fotografije na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda neće
uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed
isključenja fotoaparata tijekom prijenosa.
57
Korak 3: Spajanje fotoaparata i
raunala
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka "USB
Mode Normal".
Priključite adapter sučelja (str. 15).
3 U višenamjensku priključnicu
Indikatori
pristupa*
2 U + (USB)
priključnicu
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa mijenjaju
boju u crvenu. Nemojte rukovati računalom dok
indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Normal" ne pojavi, odaberite [USB Connect] i postavite na [Normal] (str. 52).
Adapter sučelja
Korak 4-A: Kopiranje fotografija na
raunalo
1 U USB priključnicu
• Za Windows 98/98SE/200/Me slijedite postupak
opisan u koraku 4-B: kopiranje slika na računalo na
strani 60.
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja
fotografija u direktorij "My Documents".
USB kabel
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
58
1 Nakon USB povezivanja iz koraka 3
kliknite [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft Scanner
and Camera Wizard] t [OK] dok se na
radnoj površini automatski pojavljuje
izbornik wizard.
4 Odaberite datoteke i direktorije u koje
ih želite kopirati i kliknite [Next].
Počinje kopiranje. Po završetku kopiranja
pojavi se prozor "Other Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja fotografija u
direktorij "My Documents".
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
2 Kliknite [Next].
Pojave se fotografije sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
5 Kliknite kružić pored [Nothing. I'm
finished working with these pictures], a
zatim [Next].
3 Kliknite kvadratić za isključenje oznaka
svih slika koje ne želite kopirati, a zatim
[Next].
Pojavi se prozor "Completing the Scanner and
Camera Wizard".
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
59
6 Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih fotografija,
odspojite USB kabel (str. 61) i ponovno ga spojite.
Zatim slijedite postupak iz poglavlja "Korak 3:
Spajanje fotoaparata i računala" na str. 58.
2 Dva puta kliknite direktorij u kojem su
pohranjene fotografije koje želite
kopirati.
Zatim desnom tipkom miša kliknite
fotografiju za prikaz izbornika i kliknite
na [Copy].
Korak 4-B: Kopiranje fotografija na
raunalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u poglavlju
"Korak 4-A: Kopiranje fotografija na računalo" na
str. 58.
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja
fotografija u direktorij "My Documents".
1 Dva puta kliknite [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dva puta kliknite "My Documents" i
desnom tipkom miša kliknite na isti
direktorij za prikaz izbornika i odaberite
[Paste].
Ako nisu napravljeni novi direktoriji,
prikazuje se samo direktorij "101MSDCF".
• Ako nije prikazana ikona "Removable Disk",
pogledajte str. 83.
60
Slikovne datoteke se kopiraju u direktorij "My
Documents".
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku istog
naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li
zamijeniti datoteku. Zamijenite li datoteku novom,
izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slikovne
datoteke na računalo bez zamjene, promijenite
njezin naziv. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 63).
2 Dvaput kliknite željenu slikovnu
datoteku.
Korak 5: Pregled fotografija na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda
fotografija u direktoriju "My Documents".
1 Kliknite [Start] t [My Documents].
Prikazuje se fotografija.
Iskljuivanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel
• vadite "Memory Stick Duo"
• isključujete fotoaparat
x Za korisnike sustava Windows
2000/Me/XP
A Dva puta kliknite ikonu
u statusnom retku.
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput kliknite
[My Documents] na radnoj površini.
Dva puta kliknite ovdje
B Kliknite
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite [OK].
• Korak 4 nije potreban za korisnike Windows XP
sustava.
E Odspojite USB kabel, izvadite "Memory Stick
Duo" ili isključite fotoaparat.
61
x Za korisnike sustava Windows 98/98SE
A Provjerite jesu li indikatori pristupa (str. 58) na
LCD zaslonu promijenili boju u bijelu.
B Odspojite USB kabel, izvadite "Memory Stick
Duo" ili isključite fotoaparat.
Mjesta za pohranjivanje slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u direktorije na "Memory Stick Duo".
Primjer: pregled direktorija u sustavu
Windows XP
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene
fotoaparatom bez funkcije izrade direktorija
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom
Ako nisu načinjeni novi direktoriji, preostaje vam
"101MSDCF.
C Direktorij koji sadrži datoteke video zapisa i sl.
snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade
direktorija
62
• Nije moguće snimati u direktorije "100MSDCF" ili
"MSSONY". Ti direktoriji služe samo za reprodukciju.
• Više informacija o direktorijima potražite na str. 37 i 49.
• Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive. ssss
označava bilo koji broj između 0001 do 9999.
Brojčani dio naziva datoteke video zapisa snimljenog
u video modu i odgovarajuće indeksne datoteke je
jednak.
− Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
− Video zapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno snimljenih
video zapisa MOV0ssss.THM
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u
fotoaparatu
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom
Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i više
je nema na "Memory Stick Duo" kartici, fotografiju
možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da je
kopirate s računala na "Memory Stick Duo".
2 Kopirajte slikovnu datoteku u direktorij
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u
fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Fotografija se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Fotografije editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (str. 49) i zatim kopirajte
datoteku.
C Desnom tipkom miša kliknite direktorij
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i kliknite
[Paste].
na "Memory Stick Duo" kartici.
A Desnom tipkom miša kliknite naziv datoteke,
a zatim [Copy].
B Dvaput kliknite [Removable Disk] ili [Sony
MemoryStick] unutar [My Computer].
• sss označuje bilo koji broj između 100 do
999.
1 Desnom tipkom miša kliknite naziv
datoteke i zatim kliknite [Rename].
Promijenite naziv datoteke u
"DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 umjesto
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o
tome kako je podešeno računalo. Ekstenzija
datoteke fotografije je JPG, a video zapisa MPG.
Nemojte mijenjati ekstenziju.
63
Uporaba isporučenog softvera
Kao primjer je u ovom poglavlju navedeno
računalo sa sustavom Windows.
Pregled isporuenog softvera
Isporučeni CD-ROM sadrži dvije aplikacije:
"PicturePackage" i "ImageMixer".
PicturePackage
1 Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u pogon.
Pojavljuje se izbornik za instalaciju.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju, dva puta
kliknite
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite [PicturePackage].
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i dvaput kliknite
Mogućnosti:
A Snimanje Video CD diskova
Pojavi se prozor "ImageMixer VCD2".
B Izrada glazbenih video isječaka/prezentacije
C Pohrana fotografija na CD-R disk
D Pregled video zapisa i fotografija na računalu
Pokretanje funkcija:
Kliknite na jednu od opcija označenih s A-D,
zatim kliknite na tipku u donjem desnom uglu
zaslona.
Instaliranje softvera
Pogledajte postupak instalacije programa
"PicturePackage" i "ImageMixer VCD2".
• Ako još niste instalirali USB driver (str. 56), nemojte
spajati fotoaparat s računalom prije instaliranja
softvera "PicturePackage" (osim kod Windows XP).
• U Windows 2000/XP logirajte se kao administrator.
• Kad instalirate "PicturePackage", automatski se
instalira USB driver.
64
[Next].
Ovaj odlomak prikazuje izbornike na
engleskom jeziku. Prikazuje se License
Agreement. Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite kvadratić
[I accept the terms of the license agreement] i
nakon toga [Next].
4 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje
instalacije.
• Ukoliko još niste instalirali "ImageMixer VCD2" i
"DirectX", učinite to sada.
• Kad se pojavi poruka o potvrdi resetiranja,
odobrite postupak slijedeći upute na zaslonu.
5 Izvadite CD-ROM iz računala. Prikazuju
se prečice za "PicturePackage Menu" i
"PicturePackage destination Folder".
Za pokretanje softvera
• Dva puta kliknite ikonu "PicturePackage Menu" na
radnoj površini.
Za detaljnije informacije o uporabi softvera
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu zaslona za
prikaz računalne pomoći.
Tehničku pomoć za "PicturePackage/
ImageMixer VCD2" pruža Pixela User
Support Center. Za podrobnosti pogledajte
priložene informacije na CD-ROM-u.
65
Za korisnike Macintosh računala
Pomoću isporučenog softvera "ImageMixer
VCD2" možete kopirati fotografije na računalo i
izraditi video CD.
Preporuena konfiguracija
OS (predinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac OS X
(v10.0-v10.3)
USB priključak: Standardni
Preporuena konfiguracija za uporabu
programa "ImageMixer VCD2"
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.1.5 ili noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4
Memorija: 128 MB ili više (256 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju: otprilike
250 MB
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više, 32 000 boja ili
više
• Mora biti instaliran QuickTime 4 ili noviji
(preporučujemo QuickTime 5).
Napomene o prikljuenju fotoaparata na
raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim
preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB uređaja. Ovisno o
tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od
uređaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje dva moda USB priključenja, odnosno,
[Normal] i [PTP] priključenje. Tvorničko podešenje je
[Normal]. Ovo poglavlje opisuje [Normal] mod. Za
podrobnosti o PTP priključenju, pogledajte str. 52.
66
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog računala
možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
Suspend ili Sleep stanja.
Kopiranje i pregled fotografija na
raunalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 2:
Priprema fotoaparata i računala" na str. 57.
2 Priključite USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Korak 3:
Spajanje fotoaparata i računala" na str. 58.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite novu prepoznatu ikonu t
[DCIM] t direktorij u koji su pohranjene
fotografije koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u ikonu
tvrdog diska. Datoteke se kopiraju na tvrdi
disk.
• Za podrobnosti o mjestu za pohranu slika i naziva
datoteka pogledajte str. 62.
4 Pregledajte fotografija na računalu.
Dvaput kliknite ikonu tvrdog diska t željenu
slikovnu datoteku u direktoriju koji sadrži
kopirane datoteke.
Odspajanje USB kabela/va#enje "Memory
Stick Duo" kartice/iskljuenje fotoaparata
Povucite i ispustite ikonu pogonske jedinice ili
ikonu "Memory Stick Duo" u ikonu "Trash" i
odspojite USB kabel, izvadite "Memory Stick
Duo" ili isključite fotoaparat.
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Izrada video CD diska pomo8u
programa "ImageMixer VCD2"
F Nakon pojavljivanja izbornika s korisničkim
informacijama, unesite željeno ime i zaporku.
Pokreće se instalacija softvera.
Za pokretanje programa "ImageMixer VCD2"
Otvorite [Image Mixer] u [Application], zatim
dvaput kliknite na [ImageMixer VCD2].
Za podrobnije informacije o uporabi
programa
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu zaslona za
prikaz računalne pomoći.
Tehničku pomoć za "ImageMixer VCD2"
pruža Pixela User Support Center. Za
podrobnosti pogledajte priložene
informacije na CD-ROM disku.
• Možete izraditi slikovnu datoteku kompatibilnu s
funkcijom izrade video CD diska. Za pohranu
podataka u video CD formatu na CD-R disku, trebate
program Toast (nije isporučen) tvrtke Roxio.
Instaliranje programa "ImageMixer VCD2"
• Prije instalacije ovog programa zatvorite sve ostale
aplikacije.
• Postavke zaslona bi trebale biti 1024 T 768 točaka ili
više i 32 000 boja ili više.
A Uključite Macintosh računalo i uložite isporučeni
CD-ROM u pogon računala.
B Dvaput kliknite ikonu CD-ROM pogona.
C Kopirajte datoteku [IMXINST.SIT] u direktoriju
[MAC] u ikonu tvrdog diska.
D Dva puta kliknite datoteku [IMXINST.SIT] u
mapi copy-to.
E Dva puta kliknite otvorenu datoteku [ImageMixer
VCD2_Install].
67
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 69)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača koji
podržava PictBridge.
Izravan ispis uz pisač koji podržava "Memory Stick"
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory Stick".
Pogledajte upute za uporabu uz pisač za podrobnosti.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću programa
PicturePackage.
Izrada fotografija u foto-laboratoriju (str. 73)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" u fotografski studio. Također
možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom I (Print order).
68
Izravan ispis fotografija na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge
Čak i ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije spajanjem fotoaparata izravno
s pisačem koji podržava funkciju PictBridge.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač pomoću
USB kabela.
Tipka indeksnog prikaza
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA (Camera &
Imaging Products Association)
Kod prikaza jedne fotografije
Možete otisnuti jednu fotografiju na papir.
Tipka MENU
Kontrolna tipka
U indeksnom prikazu
• Preporučljivo je koristiti AC adapter (nije dio isporuke)
kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi
tijekom tiskanja fotografija.
Možete otisnuti nekoliko fotografija umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti ili više
istih (1) ili različitih fotografija (2).
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2 Pritisnite B na kontrolnoj tipki za
odabir - (Setup).
3 Odaberite [2] (Setup 2) tipkom V, zatim
odaberite [USB Connect] tipkama
v/V/B.
• Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti funkciju
indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti na indeksni
prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati video zapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci, indikator
D trepće približno 5 sekundi (upozorenje na grešku).
Provjerite priključeni pisač.
4 Odaberite [PictBridge] tipkama B/v i
pritisnite z.
Podešen je USB mod.
69
Korak 2: prikljuenje fotoaparata na
pisa
Priključite adapter sučelja (str. 15).
Ukljuite fotoaparat i pisa.
Nakon priključenja
pojavljuje se indikator D.
3 U višenamjensku priključnicu
2 U + (USB)
priključnicu
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje fotografija i izbornik za
ispis.
Adapter sučelja
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj preklopke za odabir moda,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se izbornik za
ispis.
1 U USB
priključnicu
USB kabel
1 Odaberite željeni mod ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
[All in This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I (Print
order) (str. 73), bez obzira na trenutno
prikazanu fotografiju.
[Select]
Odabir fotografija i ispis odabranih fotografija.
A Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored odabrane
fotografije.
• Ponovite ovaj korak za označavanje ostalih
fotografija.
B Odaberite [Print] tipkom V i pritisnite z.
70
[This image]
Ispis trenutno prikazane fotografije.
• Ako odaberete [This image] i podesite [Index] na
[On] u koraku 2, možete ispisati niz istih
fotografija u indeksnom prikazu.
2 Odaberite postavke ispisa tipkama
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na zaslonu
prikazan indikator F (Do not disconnect the
USB cable).
v/V/b/B.
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma,
datum će se prikazati na odabrani način (t korak
2 u "Prvo pročitajte"). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
Ispis ostalih fotografija
Odaberite [Select] i željene slike tipkama v/V
nakon koraka 3. Zatim izvedite postupak od
koraka 1.
Ispis fotografija u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata" (str. 69)
i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i pisača" (str. 70),
zatim nastavite kao što je opisano u nastavku.
Ako spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje se
izbornik za ispis. Pritisnite [Cancel] za izlaz iz
izbornika za ispis i učinite kako slijedi.
A Pritisnite Y (Index) za indeksni prikaz.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Odaberite broj papira za fotografiju koju želite
otisnuti. Bit će otisnuta jedna fotografija.
D Odaberite željeni mod ispisa tipkama b/B i
pritisnite z.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i pritisnite z.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj fotografija koje želite otisnuti u
indeksnom prikazu.
Odaberete li [This image] u koraku 1,
odaberite broj otisaka iste fotografije koji se
može otisnuti na jednom listu.
• Ovisno o broju fotografija, možda neće biti
moguće smjestiti sve fotografije na isti list.
71
[Select]
Odabir fotografija i ispis svih odabranih
fotografija.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za prikaz
oznake A. (Ponovite postupak za odabir
ostalih fotografija.) Zatim pritisnite MENU.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I (Print
order) bez obzira na trenutno prikazanu
fotografiju.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3: Ispis"
(str. 70).
72
Ispis fotografija u foto-laboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene
fotografije snimljene fotoaparatom možete
odnijeti u foto-laboratorij. Ako foto-laboratorij
podržava uslugu ispisa DPOF označenih
fotografija, možete označiti fotografije pomoću
I (Print order) tako da ih ne morate birati na
mjestu.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija
koja omogućuje obilježavanje fotografija koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
• Fotografije s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
• Video zapise nije moguće označiti.
• Ako označite fotografije snimljene u [Multi Burst]
modu, sve fotografije se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u fotolaboratorij
• Kontaktirajte foto-laboratorij i provjerite koje vrste
"Memory Stick Duo" kartice podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick
Duo", fotografije snimite na CD-R ili sl. medij i
odnesite ih u foto-laboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije odlaska u
foto-laboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
Oznaavanje pojedinanih fotografija
Tipka MENU
Kontrolna tipka
1 Prikažite fotografiju koju želite ispisati.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj fotografiji se prikazuje oznaka
I (Print order).
4 Za označavanje ostalih fotografija
prikažite željenu fotografiju tipkama
b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj
fotografiji
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
73
Oznaavanje fotografija u indeksnom
prikazu
Za poništavanje odaberite [Cancel] u koraku 4 ili
odaberite [Exit] u koraku 8 i pritisnite z.
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
1 Uključite indeksni prikaz (t korak 6
uputa "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In This
Folder].
5 Odaberite fotografiju koju želite
označiti tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na odabranoj
slici.
Zelena oznaka
I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih fotografija.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
74
Odaberite fotografije s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled fotografija na TV zaslonu
Fotografije možete gledati na TV zaslonu ako
spojite fotoaparat na TV prijemnik.
3 Postavite preklopku za odabir moda u
položaj # i uključite fotoaparat.
Isključite fotoaparat i TV prijemnik prije spajanja
ova dva uređaja pomoću A/V kabela.
Preklopka za
odabir moda
1 A/V kabelom (isporučen) povežite
fotoaparat i TV prijemnik.
Priključite adapter sučelja (str. 15).
3 U višenamjensku priključnicu
2 U A/V OUT
(MONO)
priključnicu
Kontrolna tipka
Na zaslonu se pojavljuju fotografije snimljene
fotoaparatom.
Adapter sučelja
Odaberite fotografiju pritiskom kontrolne
tipke b/B.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će
biti potrebno podesiti izlazni video signal u skladu
s vašim TV sustavom (str. 52).
1 U audio/video
ulazne priključnice
A/V kabel
• Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite audio
priključak (crni) A/V kabela na lijevu audio
priključnicu.
2 Uključite TV prijemnik i postavite
preklopku TV/video u položaj "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV
prijemnika.
75
O TV sustavima boje
Ako želite reproducirati fotografiju na TV zaslonu,
potreban je TV prijemnik koji ima video ulaznu
priključnicu i A/V kabel (isporučen). Sustav boja
TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja
Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska,
Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
76
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na str. od 78 do 86.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 87.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo/ite nakon otprilike jedne minute te ukljuite fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 51).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli/em Sony servisu.
77
Baterije i napajanje
Ne može se umetnuti baterija.
• Pri umetanju baterije pritisnite polužicu za oslobađanje baterije vrhom baterije prema gornjem dijelu
fotoaparata (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Pravilno umetnite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se napajanje odmah isključuje iako
indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Fotoaparat ste koristili na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 92).
• Prikaz preostalog vremena ne odgovara stvarnom vremenu. Do kraja ispraznite bateriju te je ponovno
napunite kako biste ispravili prikaz.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je istrošena (str. 92). Zamijenite bateriju novom.
Baterija kratko traje.
•
•
•
•
Napunite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Koristili ste fotoaparat na jako niskim temperaturama (str. 92).
Zaprljani su kontakti baterije. Očistite kontakte vatenim štapićem ili sl. te napunite bateriju.
Baterija je istrošena (str. 92). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je istrošena (str. 92). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se
spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
78
Snimanje fotografija/video zapisa
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet "Memory Stick Duo" kartice (str. 22). Ako je puna, postupite na jedan od sljedećih
načina:
− Izbrišite nepotrebne fotografije (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
− Promijenite "Memory Stick Duo".
• Zaštitna preklopka na "Memory Stick Duo" kartici postavljena je u položaj LOCK. Stavite je u položaj za
snimanje (str. 90).
• Ne možete snimati fotografije dok se puni bljeskalica.
• Preklopku za odabir moda postavite u položaj ! kad snimate fotografije.
• Kad snimate video zapise, podesite preklopku za odabir moda u položaj ".
• Kod snimanja video zapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sljedećih
načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 90).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Preklopku za odabir moda postavite u neki drugi položaj osim # (str. 24).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 18). Nije riječ o kvaru.
Fotografija nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljena
od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 8 cm (W)/25 cm (T)
(t korak 5 uputa "Prvo pročitajte"). Također možete odabrati opciju g (Magnifying glass) i
izoštravati s udaljenosti između 1 cm i 20 cm od objekta.
• Tijekom fotografiranja odabran je Scene mod g (Magnifying glass), 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili
O (Fireworks).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 30).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na str. 31.
Ne radi optički zoom.
• Nije moguće mijenjati zoom kod snimanja video zapisa.
• Odaberite neki drugi mod osim g (Magnifying glass).
Ne radi precizni digitalni zoom.
• Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (str. 45).
• Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje video zapisa.
79
Ne radi Smart zoom.
• Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (str. 45).
• Ovu funkciju ne možete koristiti:
− Kad je veličina slike podešena na [5M] ili [3:2].
− Kod snimanja u modu [Multi Burst].
− Kod snimanja video zapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst] ili [Multi Burst] (str. 33).
− Kad je odabran Scene mod tijekom fotografiranja 2 (Twilight), f (Candle) ili O (Fireworks)
(t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
− Preklopka za odabir moda je u položaju ".
• Bljeskalicu podesite na ( (Forced Flash) kad ste u modu Scene odabrali g (Magnifying glass), 4
(Landscape), D (Snow), E (Beach) ili P (High-speed shutter).
Na fotografiji se vide nepravilne mrlje kod snimanja pomoću bljeskalice.
• Svjetlost bljeskalice se reflektirala od čestica prašine koje lebde u zraku i vidi se na slici. Ovo nije kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Odabran je mod Scene g (Magnifying glass), 2 (Twilight), 4 (Landscape), f (Candle) ili O
(Fireworks) (str. 25).
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite ispravan datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende (vrijednost F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač do pola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 29).
Fotografija je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite mod mjerenja svjetla (str. 32) ili podesite ekspoziciju
(str. 29).
• Zaslon je premalo osvijetljen. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 51).
Fotografija je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju (str. 29).
• LCD zaslon je presvijetao. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 51).
80
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Uključena je funkcija Picture Effect. Isključite je (str. 35).
Na fotografiji se javljaju smetnje kod gledanja zaslona na tamnom mjestu.
• Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremeno povećavajući svjetlinu zaslona pri
smanjenom svjetlu. Pojava ne utječe na snimljenu fotografiju.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 46).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 uputa "Prvo
pročitajte").
• Uključite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet "Memory Stick Duo" kartice je popunjen. Izbrišite nepotrebne fotografije (t korak 6 uputa
"Prvo pročitajte").
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled fotografija
Pogledajte također i naslov "Računala" (str. 82).
Fotoaparat ne može reproducirati fotografije.
• Preklopku za odabir moda postavite na # (str. 24).
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu.
• Gledanje fotografija na fotoaparatu nije zajamčeno ako je fotografija obrađena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB modu. Prekinite USB vezu (str. 61).
Fotografija je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada fotografije i nije riječ o kvaru.
Fotografija se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako bi vidjeli je li video izlazni signal fotoaparata podešen na sustav boje TV
prijemnika (str. 52).
• Provjerite jeste li ispravno priključili uređaje (str. 75).
• Priključen je USB kabel. Pravilno ga odspojite (str. 61).
Fotografija se ne pojavljuje na zaslonu
• Ako ste spojili AV kabel, odspojite ga (str. 75).
81
Brisanje/editiranje fotografija
Fotoaparat ne može obrisati fotografiju.
• Isključite zaštitu fotografije (str. 39).
• Zaštitna preklopka na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite je u položaj za
snimanje (str. 90).
Slučajno ste obrisali fotografiju.
• Nakon brisanja fotografiju nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite fotografiju (str. 38) ili da zaštitnu
preklopku na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 90) kako biste spriječili slučajno
brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Video zapisima i MultiBurst fotografijama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Nije moguće upisati oznake za tiskanje za video zapise.
Nije moguće odrezati video zapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 39).
• Fotografije se ne mogu rezati.
Raunala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 55) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za sustav
Macintosh (str. 66).
Ne možete instalirati USB driver.
• Logirajte se kao administrator (ovlašteni administratori) u sustavu Windows 2000 (str. 56).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite fotoaparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
• Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte") ili koristite AC
adapter (nije isporučen) (str. 15).
• Koristite USB kabel (str. 58).
• Odspojite USB kabel od računala i fotoaparata i ponovno ga spojite. Provjerite je li na LCD zaslonu
prikazana poruka "USB Mode Normal" (str. 58).
• Podesite [USB Connect] na [Normal] u izborniku - (Setup) (str. 52).
• Odspojite svu USB opremu, osim tipkovnice i miša.
82
• Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 58).
• USB driver nije instaliran. Instalirajte USB driver (str. 56).
• Računalo ne prepoznaje uređaj, jer ste spojili USB kabel prije instalacije USB drivera s isporučenog CDROM diska. Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte USB driver (pogledajte
nastavak).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona odvojive memorije kad računalo spojite na
fotoaparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za računalo sa
sustavom Windows.
1 Desnom tipkom miša dvaput kliknite [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite [Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows 98/98SE/Me kliknite [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša dvaput kliknite [ Sony DSC], zatim [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte USB driver (str. 56).
Ne možete kopirati fotografije.
• Pravilno spojite fotoaparat i računalo pomoću USB kabela (isporučen) (str. 58).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 58, 66).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" kartice formatirane u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 49).
Nakon USB povezivanja "PicturePackage" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "PicturePackage Menu" i provjerite [Settings].
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 58).
Ne možete reproducirati fotografije na računalu.
• Koristite li "PicturePackage", pročitajte Help u gornjem desnom uglu svakog prozora.
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji video zapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i zvuku.
• Video zapis reproducirali ste izravno s "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte video zapis na tvrdi disk
osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska (str. 56).
Ne možete otisnuti fotografiju.
• Provjerite postavke pisača.
83
Fotografije prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij kojeg će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 62).
• Ispravno izvedite postupak (str. 63).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
• Zaštitna preklopka na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite je u položaj za
snimanje (str. 90).
• "Memory Stick Duo" je pun. Obrišite nepotrebne fotografije (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
• Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 22) kad snimate video zapise veličine [640(Fine)].
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitna preklopka na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite je u položaj za
snimanje (str. 90).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Svi podaci na "Memory Stick Duo" kartici formatiranjem se brišu i ne mogu se vratiti. Savjetujemo da
zaštitnu preklopku na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 90) kako biste spriječili
slučajno brisanje.
Pisa koji podr/ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava PictBridge standard. Provjerite s
prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 52).
• Odspojite i ponovo spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute
za uporabu.
84
Nije moguće otisnuti fotografije.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani USB kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati fotografije. Odspojite i spojite USB kabel.
Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i ponovo spojite kabel.
• Nije moguć ispis video zapisa.
• Fotografije obrađene na računalu ili fotografije snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste USB kabel prije nego što je nestala oznaka F (Do not disconnect USB cable).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na fotografiju u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom modu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na fotografijama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
fotografiju (str. 71).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti fotografiju u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite
na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke pisača (ili
fotoaparata) (str. 71).
Kad poništite ispis, ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
85
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite bateriju koja se smije koristiti uz ovaj fotoaparat (str. 92).
• Baterija je slaba ili prazna (pojavi se indikator E). Napunite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo
pročitajte").
Fotoaparat je uključen, ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite bateriju, te
uključite fotoaparat.
Ne razumijete indikator na LCD zaslonu.
• Pogledajte str. 17.
Objektiv je zamagljen.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite fotoaparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo koristiti (str. 94).
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se prikaz za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
86
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva
Ovaj fotoaparat ima funkciju automatske
dijagnostike koja se prikazuje u obliku slova i
koda. Posljednje dvije oznake (označene s ss)
se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon što
nekoliko puta izvedete opisane postupke, obratite
se Sony prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.
E
• Baterija su preslaba. Napunite je (t korak 1
uputa "Prvo pročitajte"). Ovisno o uvjetima
uporabe ili vrsti baterije, indikator može
treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu. Isključite i
uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati podatke
na "Memory Stick Duo". Izvadite i ponovo
uložite "Memory Stick Duo" nekoliko puta.
• Umetnuli ste neformatirani "Memory Stick
Duo". Formatirajte "Memory Stick Duo"
(str. 49).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije moguće
koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na
njemu oštećeni. Uložite novi "Memory Stick
Duo" (str. 90).
E: 61:ss
E: 91:ss
• Došlo je do kvara u fotoaparatu. Resetirajte ga
(str. 51) i ponovno ga uključite.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Uložena baterija nije "InfoLITHIUM" tipa.
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
No Memory Stick
• Umetnite "Memory Stick Duo" (t korak 3
uputa "Prvo pročitajte")
Memory Stick error
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 90).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Kontakti "Memory Stick Duo" kartice su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 90).
Format error
• Ponovno formatirajte medija za snimanje
(str. 49).
87
Memory Stick locked
• Zaštitna preklopka na "Memory Stick Duo"
kartici je postavljena na LOCK. Postavite je u
položaj za snimanje (str. 90).
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne fotografije ili datoteke
(t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
File protect
• Isključite zaštitu (str. 39).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju fotografiju u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
Cannot divide
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati ili
brisati fotografije s "Memory Stick Duo"
kartice.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih fotografija.
• Niste ispravno kopirali fotografije s računala
(str. 63).
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji
direktorij s iste prve tri znamenke. (Primjerice,
123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite druge
direktorije ili načinite novi (str. 49).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već postoji
direktorij s prve tri znamenke "999". Nije
moguće izraditi još direktorija.
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij (str. 50).
File error
• Problem kod reprodukcije fotografije.
88
• Datoteka nije dovoljna velika za podjelu.
• Datoteka nije video zapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku načinjenu
na drugoj opremi.
h (indikator koji upozorava na vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina svjetla
nije dostatna. Koristite bljeskalicu, postavite
fotoaparat na stativ ili ga učvrstite na neki
drugi način.
640(Fine) is not available
• Ova veličina fotografije kompatibilna je samo
s medijem "Memory Stick PRO Duo". Uložite
"Memory Stick PRO Duo" ili odaberite drugu
veličinu fotografije.
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je priključen
na uređaj koji ne podržava PictBridge.
Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite i
ponovno spojite USB kabel. Ako je na pisaču
prikazana poruka o grešci, pogledajte upute za
uporabu isporučene s pisačem.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku. Ne
možete nastaviti s ispisom dok ne završi, a to
može potrajati neko vrijeme, ovisno o pisaču.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste tiskati fotografije prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite se na
pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez upisa
oznake DPOF na fotografiju.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder], a
odabrali ste direktorij koji sadrži samo video
zapise. Nije moguće ispisati video zapise.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena fotografija oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač. Nemojte
odspajati USB kabel.
89
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktni, prijenosni IC
medij za snimanje. Vrste "Memory Stick" kartica
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti
ispravan rad svih funkcija "Memory Stick" kartice.
Napomene o uporabi "Memory Stick Duo"
(isporuena)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je zaštitni
graničnik postavljen na LOCK.
Kontakti
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
—
Memory Stick (MagicGate/
brži prijenos podataka)
—
Memory Stick Duo
}
Memory Stick Duo (MagicGate/
brži prijenos podataka)
}
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
}
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
}
*1
*2
*3
Mjesto za pisanje
*1*2
*1
*1*2*3
"MagicGate Memory Stick Duo" i "Memory Stick
PRO Duo" imaju MagicGate tehnologiju zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/
reprodukciju koja zahtijeva MagicGate standarde.
Podržava brzi prijenos podataka putem paralelnog
sučelja.
Možete snimati video zapise veličine [640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu možda
neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se, ovisno o
kombinaciji "Memory Stick Duo" kartice i uređaja.
90
Zaštitna
preklopka
Položaj ili oblik preklopke*4 može se razlikovati,
ovisno o "Memory Stick Duo" kartici.
*4
"Memory Stick Duo" isporučen s ovim fotoaparatom
nema zaštitnu preklopku. Kad koristite ovaj medij,
pripazite da greškom ne editirate ili obrišete podatke.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite Memory Stick ili isključite aparat
tijekom očitavanja ili upisivanja podataka.
− Ako koristite Memory Stick na mjestu izloženom
statičkom elektricitetu ili smetnjama.
• Savjetujemo izradu sigurnosne kopije važnih podataka.
• Nemojte jako pritiskati dok pišete po površini za
pisanje.
• Nemojte lijepiti naljepnice na "Memory Stick Duo" ili
na Memory Stick Duo adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u isporučenu
kutiju.
• Ne dodirujte kontakte na "Memory Stick Duo" kartici
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i pazite
da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory
Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte ostavljati "Memory Stick Duo" unutar
dohvata male djece jer bi ga mogla progutati.
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na
sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu.
− Mjestima izloženim izravnom suncu.
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (isporuen)
• Kad koristite "Memory Stick Duo" s uređajima koji
podržavaju ovaj medij, obvezno koristite Memory
Stick Duo adapter. Ako stavite "Memory Stick Duo" u
uređaj bez adaptera, nećete moći izvaditi "Memory
Stick Duo".
• Provjerite je li "Memory Stick Duo" umetnut u
ispravnom smjeru u Memory Stick Duo adapter te ga
zatim gurnite do kraja. Nepravilno ulaganje može
uzrokovati smetnje.
• Provjerite je li Memory Stick Duo Adapter s "Memory
Stick Duo" karticom umetnut u ispravnom smjeru u
uređaj. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte umetati Memory Stick Duo adapter bez
"Memory Stick Duo" kartice jer to može prouzročiti
kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" (nije isporuen)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory Stick
PRO Duo" kapaciteta do 1 GB.
91
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj fotoaparat radi s "InfoLITHIUM" baterijom
(tip E).
Što je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" je litij-ionska baterija koja ima
funkciju razmjene informacija koje se odnose na
radne uvjete fotoaparata. "InfoLITHIUM" baterija
izračunava potrošnju energije u skladu s uvjetima
rada fotoaparata i prikazuje preostalo vrijeme
uporabe u minutama.
Punjenje baterije
Preporučujemo punjenje baterije pri temperaturi okoliša
između 10°C i 30°C. Izvan ovog raspona bateriju možda
nećete moći učinkovito napuniti.
Uinkovita uporaba baterije
• Učinak baterije je manji ako je temperatura niska.
Zato se na hladnim mjestima baterija može koristiti
kraće vrijeme. Kako biste produljili vrijeme rada
baterije, preporučujemo sljedeće:
− Stavite bateriju u džep tako da bude blizu tijela
kako bi se ugrijala. Umetnite je u fotoaparat malo
prije početka snimanja.
• Baterija će kraće trajati ako često koristite bljeskalicu
ili zoom.
• Preporučujemo da nabavite rezervne baterije tako da
možete dvostruko ili trostruko pokriti predviđeno
vrijeme snimanja. Prije snimanja načinite pokusne
snimke.
• Nemojte bateriju izlagati vodi jer baterija nije
vodonepropusna.
• Nemojte bateriju ostavljati na mjestima s povišenom
temperaturom, poput vozila parkiranog na suncu.
92
Indikator preostalog vremena baterije
Fotoaparat se može isključiti iako indikator baterije
pokazuje da baterija ima još dovoljno energije za rad.
Do kraja iskoristite napon baterije i ponovno napunite
bateriju do kraja kako bi indikator ponovno prikazivao
ispravno stanje baterije. Imajte na umu da indikator
ponekad neće biti točan ako fotoaparat dulje vrijeme
koristite na toplom, ako bateriju ostavite stajati dulje
vrijeme napunjenu ili je koristite često.
Pohranjivanje baterije
• Ako bateriju nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
jednom godišnje je napunite do kraja i ponovno do
kraja ispraznite na svom elektronskom uređaju. Nakon
toga je pohranite na suho i hladno mjesto. Ponovite
postupak jednom godišnje kako biste održali funkciju
baterije.
• Ako želite isprazniti bateriju na ovom fotoaparatu,
ostavite ga uključen 0 i pomaknite preklopku za
odabir moda u položaj za reprodukciju (str. 39) dok se
sam ne isključi.
• Kako biste izbjegli zaprljanje kontakata, kratki spoj i
sl., pri prenošenju i pohranjivanju baterije koristite
priloženu kutiju.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja je ograničen. S vremenom joj opada
kapacitet kako je dulje vrijeme koristite. Ako vam se
učini da je vrijeme rada baterije znatno smanjeno,
vjerojatno je to zato jer joj je istekao vijek trajanja.
Nabavite novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu čuvanja,
uvjetima uporabe i okolišu u kojem se baterija
upotrebljava.
O punjaču baterije
x O punjau baterije
• U isporučenom punjaču nemojte puniti nijednu drugu
bateriju osim Sony "InfoLITHIUM". Punjenje drugih
baterija može prouzročiti istjecanje elektrolita,
eksploziju ili pregrijavanje, kao i ozljede.
• Napunjenu bateriju izvadite iz punjača. Ako je
nastavite puniti, može doći do istjecanja elektrolita,
pregrijavanja, eksplozije ili električnog udara.
• Kad trepće indikator CHARGE, možda ste umetnuli
bateriju s greškom ili bateriju nepoznatog tipa.
Provjerite je li baterija ispravne vrste. Ako se baterija
može koristiti s ovim punjačem, izvadite je iz punjača,
umetnite novu bateriju i provjerite radi li punjač kako
treba. Ako je sve u redu s punjačem, problem je u
bateriji.
• Ako je punjač zaprljan, punjenje možda neće biti
uspješno. Punjač očistite suhom krpom, itd.
93
Mjere opreza
x Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljede8im mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može
doći do kvara.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u
fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina, što može
uzrokovati kvar, u nekim slučajevima nepopravljiv.
x O nošenju fotoaparata
Nemojte sjediti s fotoaparatom u stražnjem džepu hlača
ili haljine. Fotoaparat se pri tome može oštetiti ili neće
ispravno funkcionirati.
x O iš8enju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD
zaslona (nije isporučen) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom.
Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti
kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin, alkohol,
jednokratne krpe za čišćenje, repelenti ili insekticidi.
• Fotoaparat ne smije doći u kontakt s gore navedenim
sredstvima.
• Fotoaparat ne smije biti dugotrajno u kontaktu s
gumom ili plastikom.
94
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturama od 0°C
do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim
temperaturama se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji, unutar
njega ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati
vlaga. Dođe li do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli prostor,
primjerice, sa skijališta u toplu prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije ili
automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog u topli prostor,
stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko vrijeme
radi prilagodbe na sobnu temperaturu (približno jedan
sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da
vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih
fotografija nije moguće ako pokušate snimati dok je u
unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
x O ugra#enoj akumulatorskoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu akumulatorsku bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez
obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen.
Akumulatorska baterija se uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite fotoaparat samo na
kratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno
nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U
tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako napunite
bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete
koristiti fotoaparat sve dok ne snimate datum i vrijeme.
Punjenje
Uložite bateriju dovoljnog kapaciteta u fotoaparat ili
priključite fotoaparat na zidnu utičnicu pomoću AC
mrežnog adaptera (nije isporučen) i ostavite fotoaparat
isključen 24 sata ili duže.
95
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Napajanje, op8enito]
[Sustav]
Napajanje
Osjetilo slike
7,17 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
filtar primarnih boja
Punjiva baterija NP-FE1, 3,6 V
AC-LS5/AC-LS5K AC adapter
(nije isporučen), 4,2 V
Ukupan broj piksela Približno 5 255 000 piksela
Potrošnja (tijekom snimanja)
1,1 W
Efektivni broj piksela Približno 5 090 000 piksela
Radna temperatura
Objektiv
Temperatura pohranjivanja
od –20°C do +60°C
Carl Zeiss Vario-Tessar
3T zoom
f = 6,33 – 19,0 mm (od 38 do 114
mm kod pretvorbe u 35 mm
format slike)
F3,5 – 4,4
Kontrola ekspozicije Automatska ekspozicija, Scene
Selection (10 modova)
od 0°C do +40°C
Dimenzije
91,7 T 60,2 T 14,7 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 136 g (uključujući
bateriju NP-FE1 i traku za nošenje)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski mikrofon
Ravnoteža bijele boje Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent, Flash
Zvučnik
Dinamički zvučnik
Exif print
Kompatibilan
Format datoteka (DCF)
Fotografije: Exif Ver. 2.2, JPEG,
DPOF kompatibilnost
Video zapisi: MPEG1 (mono)
PRINT Image matching III
Kompatibilan
Medij za snimanje:
"Memory Stick Duo"
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad je
ISO postavljen na Auto): od 0,1
do 2,6 m (W)/od 0,5 do 2,1 m (T)
[Ulazni i izlazni prikljuci]
Višenamjenski priključak
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilnost)
[LCD zaslon]
LCD zaslon
6,2 cm (tip 2.5) TFT sustav
Ukupan broj točaka
230 400 (960 T 240)
PictBridge
Kompatibilan
Adapter suelja
[Ulazne i izlazne prikljunice]
A/V OUT (MONO) priključnica (mono)
Mini priključnica
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
nebalansirano, negativna
sinkronizacija
Audio: 327 mV (uz opterećenje
od 47 Ω)
Izlazna impedancija 2,2 kΩ
USB priključnica
mini-B
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilnost)
DC IN priključnica
Priključnica fotoaparata
96
BC-CS3 punja baterije
Napajanje
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
3,2 W
Izlazni napon
DC 4,2 V, 500 mA
Radna temperatura
od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od –20°C do +60°C
Dimenzije
Približno 66 T 23 T 91 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 70 g
Punjiva baterija NP-FE1
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija
Najveći napon
DC 4,2 V
Nazivni napon
DC 3,6 V
Kapacitet
1,6 Wh (450 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
97
Zašti8eni znakovi i nazivi
•
Corporation.
• "Memory Stick",
je zaštićeni znak tvrtke Sony
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
• PicturePackage je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media i DirectX su
registrirani ili zaštićeni znakovi Microsoft Corporation
u SAD i/ili drugim zemljama.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi
tvrtke Apple Computer, Inc.
• Macromedia i Flash su zaštićeni znakovi Macromedia,
Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni nazivi tvrtke Intel
Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili ® nisu
navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.
98
Download PDF

advertising