4-000-949-11(1)
Početak
Snimanje/pregled fotografija
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-T77
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
Uporaba funkcija snimanja
Uporaba funkcija pregledavanja
Brisanje fotografija
Spajanje na druge uređaje
Promjena postavki fotoaparata
© 2008 Sony Corporation
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj
na dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog
Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-T77
Serijski broj___________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ove sigurnosne napomene prije
uporabe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik
za kasniju uporabu.
Pažljivo proučite i pridržavajte se svih
upozorenja, mjera opreza i uputa navedenih
na uređaju i u uputama za uporabu.
Uporaba
//Izvori napajanja
Uređaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni
koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite
se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod
uređaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor
napajanja, pogledajte upute za uporabu.
//Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
//Ulaz predmeta i tekućina
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete
kroz otvore na uređaju jer možete doći u dodir
s dijelovima pod opasnim visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine po uređaju.
//Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje proizvođač jer mogu prouzročiti opasne
situacije.
//Čišćenje
Odspojite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja
ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina uređaja, upotrijebite krpu blago
natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Servisiranje
//Voda i vlaga
//Kvarovi koji zahtijevaju servis
Nemojte upotrebljavati uređaje priključene na
mrežni napon u blizini vode – primjerice, uz
kadu za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena i sl.
Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač ili stol. Uređaj može pasti
i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja.
Odspojite uređaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
–– Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
–– Ako se preko uređaja prolije tekućina ili upadne
strani predmet.
–– Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
–– Ako je uređaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
–– Ako uređaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole
koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilno
podešavanje drugih kontrola može uzrokovati
oštećenje te često zahtijeva opsežne zahvate od
strane stručne osobe kako bi se uređaj vratio u
normalno stanje.
–– Ako se uređaj očito ponaša drugačije – potreban
je servis.
//Ventilacija
//Servisiranje
//Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini, obraćajući posebnu pažnju na utikač,
adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.
//Dodatan pribor
Prorezi i otvori na uređaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji uređaja. Kako bi se osigurao pouzdan
rad uređaja i kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada blokirati
ili pokrivati.
–– Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
–– Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili drugu
sličnu površinu.
–– Nikada nemojte postavljati uređaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
–– Nemojte postavljati uređaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
//Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili uređaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je uređaj bez nadzora ili
se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač
iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski
sustav. Na taj način će se uređaj zaštiti od eventualnog udara munje i prenapona.
Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili drugim
opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
//Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite
se da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvođač i koji imaju jednake karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
//Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka uređaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvođača) kako bi se
utvrdilo je li uređaj siguran za uporabu.
3
Prvo pročitajte
OPREZ
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom
navedenog tipa. U suprotnom može doći do
požara ili ozljeda.
Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama,
primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog
plamena i sl.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
//Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
//Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
5
//Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
6
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete
u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za oko­
liš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed
nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
//Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
7
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE................................................................ 2
Prvo pročitajte............................................................................................... 4
Napomene o uporabi fotoaparata................................................................ 10
Početak.........................................................................................11
Provjera isporučenog pribora...................................................................... 11
Pregled dijelova........................................................................................... 12
Punjenje baterije.......................................................................................... 13
Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena).................. 15
Podešavanje sata........................................................................................ 17
Fotografiranje/pregled fotografija.................18
Fotografiranje.............................................................................................. 18
Pregled fotografija....................................................................................... 19
Uporaba funkcija snimanja.......................................................20
Prepoznavanje osmijeha i automatskosnimanje (Smile Shutter).................... 20
Automatsko detektiranje uvjeta snimanja (Scene Recognition)..................... 21
Snimanje izbliza (Macro/Close focus)........................................................... 22
Uporaba self-timera..................................................................................... 22
Odabir načina rada bljeskalice..................................................................... 23
Izoštravanje određenog dijela okvira............................................................ 24
Izoštravanje lica objekta (Face Detection).................................................... 24
Odabir veličine fotografije u skladu s namjenom.......................................... 25
Uporaba načina snimanja u skladu sa scenom (Scene Selection).................. 27
Snimanje videozapisa.................................................................................. 28
Prikaz minimalnog broja indikatora (Easy Shooting)..................................... 29
Uporaba funkcija pregledavanja. ..........................................30
Prikaz uvećane slike (zum pri reprodukciji)................................................... 30
Prikaz slike preko cijelog zaslona (Wide Zoom)............................................ 30
Zakretanje slike okomitog položaja(privremeni zakrenuti prikaz)................... 31
Gledanje fotografija uz glazbu (Slideshow)................................................... 31
Pretraživanje slika (Image Index).................................................................. 32
Odabir formata prikaza (View Mode)............................................................ 32
8
Brisanje fotografija. .......................................................................34
Brisanje trenutno prikazane slike................................................................. 34
Brisanje više slika odjednom........................................................................ 34
Brisanje svih fotografija (formatiranje)........................................................... 35
Spajanje na druge uređaje........................................................36
Gledanje slika na TV prijemniku................................................................... 36
Ispis fotografija............................................................................................ 37
Uporaba fotoaparata s računalom............................................................... 38
Promjena postavki fotoaparata. ............................................42
Promjena prikaza na zaslonu....................................................................... 42
Promjena zvučnih signala............................................................................ 42
Izbornik HOME............................................................................................ 43
Uporaba opcija izbornika MENU.................................................................. 45
Uporaba funkcija u Program Auto modu..................................................... 47
Ostalo.....................................................................................................48
Uporaba "Cyber-shot Handbook" priručnika................................................ 48
Popis indikatora na zaslonu......................................................................... 49
U slučaju problema..................................................................................... 51
Mjere opreza............................................................................................... 53
Tehnički podaci........................................................................................... 54
9
qqNapomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje memorije i "Memory Stick Duo" kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju
ili "Memory Stick Duo" dok svijetli indikator
pristupa. U suprotnom, može doći do oštećenja
podataka na unutarnjoj memoriji ili "Memory
Stick Duo" kartici. Obavezno napravite sigurnosne kopije kako ih ne bi izgubili.
O upravljačkim datotekama
Kad uložite "Memory Stick Duo" karticu bez
upravljačke datoteke u fotoaparat i uključite
napajanje, dio kapaciteta "Memory Stick Duo"
kartice iskoristit će se za automatsku izradu
upravljačke datoteke. Možda će potrajati neko
vrijeme prije daljnjih postupaka.
Napomene o snimanju/reprodukciji
10
44 Prije snimanja važnih događaja izvedite
probno snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi dobro.
44 Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 53)
prije uporabe fotoaparata.
44 Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko
voda dospije u fotoaparat, može uzrokovati
kvarove. U nekim slučajevima, fotoaparat se
neće moći popraviti.
44 Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
44 Fotoaparat ne koristite u blizini uređaja
s jakim radiovalovima ili zračenjima. U
suprotnom, fotoaparat možda neće ispravno
snimati ili reproducirati fotografije.
44 Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
44 Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije uporabe fotoaparata (str. 53).
44 Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može
prouzročiti kvar i nemogućnost snimanja
fotografija. Nadalje, može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za snimanje
ili da se slikovni podaci oštete.
44 Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu
44 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na
LCD zaslonu se mogu pojaviti sitne crne i/
ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili
zelene). Ove točkice su normalna posljedica
postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje.
44 Ako kapljice vode ili druge tekućine dospiju
na LCD zaslon i smoče ga, odmah obrišite
zaslon mekom krpom. Ako tekućina ostane
na površini LCD zaslona, može narušiti
njegovu kvalitetu i uzrokovati kvar.
O kompatibilnosti podataka
44 Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries
Association).
44 Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija slika
snimljenih ili editiranih na drugoj opremi na
ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
Nema kompenzacije za oštećeni
sadržaj ili nemogućnost snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja uslijed nepravilnosti u radu fotoaparata ili medija za snimanje i sl.
Provjera isporučenog pribora
44 Punjač baterije BC-CSD (1)
44 Mrežni kabel (1)
44 CD-ROM (1)
––Aplikacijski softver za Cyber-shot
––"Cyber-shot Handbook"
––"Cyber-shot Step-up Guide"
44 Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
qqUporaba vrpce za nošenje
oko ruke
Hvataljka
44 Punjiva baterija NP-BD1 (1)/ Kutija za
bateriju (1)
44 Pisaljka (1)
Početak
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat i provucite
ruku kroz petlju kako biste spriječili oštećenje
fotoaparata uslijed pada.
qqUporaba pisaljke
Pisaljka pomaže u radu sa zaslonom osjetljivim na dodir. Pričvršćuje se na vrpcu za
nošenje oko ruke.
44 USB, A/V višenamjenski kabel (1)
Napomena
44 Vrpca za nošenje oko ruke (1)
44 Ne prenosite fotoaparat držeći pisaljku.
Fotoaparat može ispasti.
44 Pločica za Cyber-shot station F (1)
Pločica za postolje koristi se kod postavljanja fotoaparata na Cyber-shot station (nije
isporučeno).
11
Pregled dijelova
APreklopka zuma (W/T)
BOkidač
CMikrofon
DTipka POWER/Indikator POWER
EBljeskalica
FIndikator funkcija Self-timer/
Smile Shutter/AF
Početak
GObjektiv
HPokrov objektiva
ILCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
JTipka  (reprodukcija)
KHvataljka za vrpcu/Držač
LZvučnik
MPokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
NOtvor za stativ
Donja strana
44 Upotrijebite stativ s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U suprotnom nećete moći pravilno učvrstiti
fotoaparat i može doći do oštećenja fotoaparata.
OPreklopka za vađenje baterije
PIndikator pristupa
Q"Memory Stick Duo" utor
RUtor za umetanje baterije
SVišenamjenska priključnica
12
Punjenje baterije
bateriju u punjač
1Umetnite
za baterije.
44 Možete puniti bateriju čak i kad je
djelomično puna.
punjač za
2Spojite
baterije na zidnu
Mrežni kabel
utičnicu.
Ako nastavite s punjenjem
baterije još približno sat vremena
nakon što se indikator CHARGE
isključi, kapacitet baterije trajat će
malo duže (potpuna napunjenost).
Početak
Baterija
Indikator
CHARGE
Indikator CHARGE
Svijetli: Punjenje je u tijeku
Isključen: Punjenje je dovršeno
(normalna napunjenost)
3Kad je punjenje dovršeno, odspojite punjač za baterije.
13
qqTrajanje punjenja
Potpuna napunjenost
Normalna napunjenost
Približno 220 min.
Približno 160 min.
Napomene
Početak
44 Gornja tablica prikazuje vremenski period koji je potreban za punjenje u potpunosti prazne baterije
na temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati duže, ovisno o uvjetima uporabe i okolnostima.
44 Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
44 Čak i ako je indikator CHARGE isključen, punjač za baterije nije odspojen s izvora napajanja
(mrežnog napajanja) sve dok je spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe do problema prilikom
uporabe punjača za baterije, odmah isključite napajanja tako da odspojite utikač iz zidne utičnice.
44 Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i uklonite bateriju iz punjača.
44 Ovi uređaji dizajnirani su za uporabu uz kompatibilne Sony baterije.
qqTrajanje baterije i broj fotografija koje možete snimiti/pregledati
Trajanje baterije (min.)
Broj fotografija
Fotografiranje
Približno 110
Približno 220
Gledanje fotografija
Približno 230
Približno 4600
44 Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Napomena
44 Trajanje baterije i broj fotografija mogu varirati, ovisno o postavkama fotoaparata.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat, punjač za baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
Ne koristite elektronički transformator (pretvarač). To može prouzročiti nepravilnosti u radu.
14
Umetanje baterije/"Memory Stick
Duo" kartice (nije isporučena)
1Otvorite pokrov.
Početak
"Memory Stick Duo"
2Umetnite
karticu (nije isporučena).
Okrenite stranu s priključkom prema objektivu i umetnite "Memory Stick Duo" karticu
dok ne "klikne" na mjesto.
3Umetnite bateriju.
Poravnajte oznaku  na bateriji s preklopkom za vađenje baterije, zatim pritisnite
i zadržite preklopku u smjeru strelice i
umetnite bateriju.
4Zatvorite pokrov.
15
qq"Memory Stick" koji se može
upotrebljavati
qqKad nije umetnut "Memory
Stick Duo"
"Memory Stick Duo"
Slike se pohranjuju u ugrađenu memoriju
fotoaparata (približno 15 MB).
Za kopiranje slike iz ugrađene memorije na
"Memory Stick Duo", umetnite "Memory
Stick Duo" u fotoaparat, dodirnite  i
odaberite [Copy] u [Memory Tool] iz 
(Manage Memory) (str. 44).
Početak
S ovim fotoaparatom također možete koristiti
"Memory Stick PRO Duo" ili "Memory Stick
PRO-HG Duo".
Za detalje o broju fotografija/trajanju snimanja,
pogledajte str. 26, 29. Druge vrste "Memory
Stick" kartica i ostale memorijske kartice nisu
kompatibilne s ovim fotoaparatom.
qqVađenje baterije
Preklopka za
vađenje baterije
"Memory Stick"
Uz ovaj fotoaparat ne možete upotrebljavati
"Memory Stick".
Pomaknite preklopku za vađenje
baterije. Pripazite da baterija ne
padne.
qqZa vađenje "Memory Stick
Duo"
Indikator pristupa
Provjerite je li indikator pristupa
isključen i zatim jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
qqUmetanje "Memory Stick
Duo" kartice (nije isporučena)
Indikator preostalog kapaciteta baterije
nalazi se na gornjoj lijevoj strani LCD
zaslona.
Puna
Prazna
Napomene
Napomena
44 Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte
bateriju/"Memory Stick Duo" karticu. Na taj
način se mogu oštetiti podaci na "Memory
Stick Duo"/ugrađenoj memoriji.
16
44 Potrebno je pričekati približno jednu minutu da
se pojavi točna indikacija kapaciteta baterije.
44 Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti točan.
44 Ako se koristi NP-FD1 baterija (opcija),
iza indikatora preostalog kapaciteta baterije
prikazano je također vrijeme u minutama.
44 Kapacitet baterije se s vremenom i tijekom
uporabe smanjuje. Kad se kapacitet baterije
drastično smanji, potrebno je zamijeniti
bateriju. Kupite novu bateriju.
Podešavanje sata
1Spustite pokrov objektiva.
Tipka POWER
Fotoaparat se uključi.
44 Fotoaparat možete uključiti i tako da
pritisnete tipku POWER.
44 Možda će potrajati neko vrijeme da
se napajanje uključi i uređaj bude
spreman za rad.
željeni format
2Dodirnite
prikaza datuma, zatim
Početak
Pokrov
objektiva
dodirnite Ç.
svaku stavku,
3Dodirnite
zatim dodirnite / za
podešavanje brojčane
vrijednosti.
44 Ponoć je prikazana kao 12:00 AM,
a podne kao 12:00 PM.
4Dodirnite [OK].
Napomene
44 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Uporabom "PMB" s priloženog CD-ROM
diska, možete ispisati ili pohraniti slike s datumom.
44 Ako je fotoaparat uključen i ne rukujete njime oko 3 minute, fotoaparat se automatski isključi
(funkcija automatskog isključenja).
qqPonovno podešavanje datuma i vremena
Dodirnite    (Postavke)  [Clock Settings] (str. 44).
17
Fotografiranje
1Spustite pokrov objektiva.
Fotoaparat se uključi.
Pokrov
objektiva
Fotografiranje/pregled fotografija
držite
2Fotoaparat
mirno, kako je prikazano slikom.
44 Pomaknite preklopku zuma
(W/T) prema T za uvećanje.
Pomaknite preklopku prema
W strani za povratak.
okidač do3Pritisnite
pola kako bi se slika
Okidač
Oznaka
SteadyShot
izoštrila.
Prikazan je indikator  koji
označava da funkcija SteadyShot
radi. Kad je slika izoštrena, začuje
se zvučni signal a indikator 
zasvijetli. Najmanja udaljenost
snimanja je približno 8 cm (W)/
50 cm (T) (od površine leće
objektiva).
okidač
4Pritisnite
dokraja.
Fotografija je snimljena.
18
Preklopka zuma (W/T)
AE/AF
zadržavanje
Pregled fotografija
Pritisnite tipku 
1(reprodukcija).
Prikazana je posljednja snimljena fotografija.
44 Kod slika na "Memory Stick Duo" kartici,
snimljenih drugim fotoaparatima koje se
ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, za
gledanje fotografija upotrijebite funkciju
[Folder View] (str. 32).
qqOdabir sljedeće/prethodne
fotografije
Dodirnite  (sljedeće)/ (prethodno)
na zaslonu.
qqBrisanje fotografije
Dodirnite  (brisanje), zatim dodirnite
[OK].
Fotografiranje/pregled fotografija
Tipka  (reprodukcija)
qqPovratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač dopola.
qqIsključivanje fotoaparata
Zatvorite pokrov objektiva.
44 Fotoaparat možete isključiti i tako da pritisnete tipku POWER.
19
Prepoznavanje osmijeha i automatsko
snimanje (Smile Shutter)
(REC mod)
1Dodirnite
  (Auto Adjustment)
  ili ę   (Smile
ikona).
dok se prepozna
2Pričekajte
osmijeh.
Kad osmijeh prijeđe podešenu vrijednost označenu znakom , fotoaparat
automatski snima fotografije. Kad
ponovno dodirnete  (Smile ikona),
funkcija Smile Shutter se isključi.
44 Ako pritisnete okidač tijekom snimanja u Smile Shutter modu, fotoaparat
Okvir prepoznavanja lica
snima sliku u Auto Adjustment modu
Indikator
osjetljivosti za Smile Detection
i zatim se vraća u Smile Shutter mod.
Savjeti za bolje snimanje osmijeha
ANemojte pokrivati oči pramenovima kose.
BPokušajte orijentirati lice prema fotoaparatu i držati se što je moguće ravno. Stopa
prepoznavanja je viša kad su oči sužene.
CJasno se osmjehnite otvorenih usta.
Osmijeh se jednostavnije prepoznaje ako
se vide zubi.
20
Automatsko detektiranje uvjeta snimanja
(Scene Recognition)
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i zatim snima.
(REC mod) 
1Dodirnite
 (Auto Adjustment) 
 ili ę.
Dodirnite   Ü (Scene Recognition)  željeni mod
2
ę.
Uporaba funkcija snimanja
Û (Off): Funkcija Scene Recognition je isključena.
Ü (Auto): Kad fotoaparat prepozna scenu, podešava optimalne postavke i snima
sliku.
Ú (Advanced): Kad fotoaparat prepozna scenu, podešava optimalne postavke i
snima sliku.
Osim toga, kad fotoaparat prepozna  (Twilight),  (Twilight Portrait), Ó (Twilight
using a tripod),  (Backlight) ili Ô (Backlight Portrait), automatski snima drugu
sliku. Kad fotoaparat prepozna  (Portrait), aktivira se funkcija Anti Blink.
Napomena
44 Funkcija Scene Recognition ne radi u  Macro On (macro mod),  Close focus enabled (omogućeno izoštravanje izbliza), niti u Burst modu.
Kad fotoaparat prepozna scenu
Kad fotoaparat prepozna scenu,
pojavi se  (Twilight),  (Twilight Portrait), Ó (Twilight
using a tripod),  (Backlight), Ô (Backlight Portrait),
 (Landscape),  (Macro),  (Portrait).
Kad fotoaparat ne prepozna scenu, slika se snima uz
iste postavke kao i da je Scene Recognition podešeno
na [Off].
Ikona Scene Recognition
Ikona podešenja vrijednosti
21
Snimanje izbliza (Macro/Close focus)
Ovu postavku odaberite za snimanje prekrasnih slika malih objekata izbliza, kao što su
insekti ili cvijeće.
Dodirnite  (Macro) 
1željeni
mod  ę.
 (Auto): Fotoaparat automatski
podešava oštrinu od dalekih objekata
do snimanja izbliza. Normalno ostavite fotoaparat u ovom modu.
 (Macro On): Fotoaparat podešava oštrinu uz prioritet na bližim
objektima. Odaberite Macro On kod snimanja bližih objekata.
 (Close focus enabled): Ovaj mod odaberite za snimanje iz još veće blizine
nego kod Macro moda.
Do kraja na W stranu: Približno 1 do 20 cm
Uporaba self-timera
Dodirnite  (Self Timer)
1
željeni mod  ę.
 (Off): Bez uporabe self-timera.
 (Self-Timer 10sec): Fotografiranje počne nakon 10 sekundi. Upotrijebite ovu postavku ukoliko želite
da se i vi nalazite na fotografiji. Za
poništavanje, dodirnite .
 (Self-Timer 2sec): Fotografiranje počne nakon 2 sekunde. Ova funkcija pomaže u sprječavanju zamućenja slike zbog nestabilnosti fotoaparata kad se pritisne
okidač.
2Pritisnite okidač.
Indikator self-timera treperi i začuje se zvučni signal sve dok se fotografija ne
snimi.
22
Odabir načina rada bljeskalice
Dodirnite  (Flash) 
1željeni
mod  ę.
 (Flash Auto): Bljeskalica se
aktivira ako nema dovoljno svjetla ili
je objekt osvijetljen straga.
 (Flash On): Bljeskalica se uvijek
aktivira.
 (Slow Synchro): Bljeskalica
se uvijek aktivira. Brzina zatvarača je manja u tamnim mjestima za jasno snimanje
pozadine koja je izvan dometa bljeskalice.
 (Flash Off): Bljeskalica se ne aktivira.
Napomene
Uporaba funkcija snimanja
44 Ne može se upotrebljavati  (Flash On) ili  (Slow Synchro) kad je funkcija Scene Recognition
podešena na [Auto] ili [Advanced].
44 Premda je uključena, bljeskalica možda neće raditi tijekom sijevanja.
23
Izoštravanje određenog dijela okvira
Za promjenu mjesta izoštravanja unutar okvira, jednostavno dodirnite mjesto koje želite
izoštriti.
fotoaparat
1Usmjerite
prema objektu snimanja,
zatim u okviru dodirnite
mjesto koje želite izoštriti.
44 Možete promijeniti mjesto izoštravanja koliko god puta želite, a
zatim pritisnite okidač dopola.
44 Ako želite da fotoaparat automatski odabere mjesto izoštravanja,
dodirnite \.
 : Lice je detektirano.
 : Lice nije detektirano.
Izoštravanje lica objekta (Face Detection)
Fotoaparat detektira lice objekta te ga izoštri. Možete odabrati koji objekt ima prioritet
kod izoštravanja.
°
1Dodirnite
(Face Detection)  željeni
mod  ę.
 (When touched): Prepoznaje
lice kad se dio s licem dodirne na
zaslonu.
° (Auto): Odabire lice koje će
fotoaparat automatski izoštriti.
± (Child Priority): Prepoznaje i snima uz prioritet na licima djece.
² (Adult Priority): Prepoznaje i snima uz prioritet na licima odraslih.
24
Odabir veličine fotografije u skladu s namjenom
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se pohranjuje nakon snimanja.
Što je veća slika, reproducirat će se više detalja kod ispisa na papir velikog formata.
Što je manja slika, može se snimiti veći broj fotografija. Odaberite veličinu slike koja
odgovara načinu gledanja slika.
  (Image Size)
1
 željena veličina  ę.
Smjernice za uporabu
 10M
(36482736)
Za ispis do veličine A3+
 5M
(25921944)
Za ispis do veličine A4
 3M
(20481536)
Za ispis do veličine L/2L
 VGA
(640480)
Kao privitak e-mail porukama
 3:2 (8M)
(36482432)
Omjer 3:2 kao kod fotografija i
razglednica
 16:9 (7M)
(36482056)
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku.
LCD zaslon
Slike se prikazuju u formatu
zaslona 4:3 ili 3:2.
Uporaba funkcija snimanja
Veličina slike
 16:9 (2M)
(19201080)
Slike će ispuniti cijeli zaslon.
Napomena
44 Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9, oba ruba mogu biti odrezana.
25
qqBroj fotografija koje se mogu snimiti
Brojevi u niže navedenoj tablici označavaju broj fotografija kad je [REC Mode] podešeno na [Normal].
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet Ugrađena
memorija
Veličina
Približno
15 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana ovim fotoaparatom
256
MB
512
MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
3
56
118
242
493
972
1963
5M
6
89
188
384
781
1541
3111
3991
6324
3M
10
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
97390
96
1385
2898
5925
12030
23730
47910
3:2(8M)
3
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
4
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
16
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Napomene
44 Broj fotografija može varirati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
44 Kad je broj preostalih fotografija veći od 9 999, pojavi se indikator ">9999".
44 Kad se na ovom fotoaparatu reproducira fotografija snimljena drugim fotoaparatom, slika se možda neće prikazati u stvarnoj veličini.
26
Uporaba načina snimanja u skladu sa scenom
(Scene Selection)
željeni mod
1Odaberite
snimanja.
Za odabir ////:
(REC Mode)
Dodirnite
 željeni mod  ę.
Za odabir ĝ////
(REC
Ù/: Dodirnite
Mode)   (Scene Selection)  željeni mod  ę.
ĝ (Gourmet): Snimanje
hrane u slasnim bojama.
 (Beach): Snimanje
scena uz more ili jezero
tako da je plava boja vode
prikazana živopisnije.
 (Landscape): Snimanje
uz izoštravanje udaljenog
objekta.
 (Snow): Omogućuje
jasnije snimanja bijelih scena
snijega.
 (Soft Snap): Snimanje uz
"mekani" ugođaj, za portrete
ljudi, snimanje cvijeća i sl.
 (Fireworks): Snimanje
vatrometa u svom njihovom
sjaju.
 (Twilight Portrait):
Snimanje izoštrenih slika ljudi
na tamnim mjestima, bez
gubitka ugođaja noći.
Ù (Underwater): Snimanje u vodi uz prirodne boje,
kad je pričvršćeno vodootporno kućište.
 (Twilight): Snimanje
noćnih scena bez gubitka
ugođaja noći.
 (Hi-Speed Shutter): Snimanje objekata u pokretu na
dobro osvijetljenim mjestima.
Uporaba funkcija snimanja
 (High Sensitivity): Snimanje fotografija bez aktivacije
bljeskalice, čak i pri slabom
svjetlu.
Napomena
44 Bljeskalica se u nekim modovima ne aktivira.
27
Snimanje videozapisa
(REC Mode)
1Dodirnite
  (Movie Mode) 
ę.
2Pritisnite okidač dokraja za pokretanje snimanja.
3Ponovno pritisnite okidač dokraja za zaustavljanje snimanja.
qqGledanje videozapisa
Pritisnite tipku  (reprodukcija) i dodirnite tipke  (sljedeće) /  (prethodno) za
odabir videozapisa kojeg želite gledati.
Tipka
Postupak

Podešavanje glasnoće

Reprodukcija

Zaustavljanje
/
Ubrzano naprijed/natrag
qqVeličina slike
Što je veća slika, viša je kvaliteta snimke. Što je veći broj slika u sekundi, snimka se
bolje reproducira.
28
Veličina slike videozapisa
Slika u sekundi
Smjernice za uporabu
 640(Fine) (640480)
Približno 30
Za prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta slike)
 640(Standard) (640480)
Približno 17
Za prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta slike)
 320(320240)
Približno 8
Kao privitak e-mail porukama
qqMaksimalno vrijeme snimanja
Niže navedena tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno
vrijeme za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno 10 minuta.
(Jedinica: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet Ugrađena
memorija
Veličina
Približno
15 MB
640(Fine)
–
"Memory Stick Duo" kartica formatirana ovim fotoaparatom
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3:22:50
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
640(Standard)
0:00:40
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
320
0:02:50
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00
11:52:00 23:57:30 48:41:50
Napomene
44 Vrijeme snimanja može varirati ovisno o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
44 Videozapisi veličine [640(Fine)] mogu se snimati samo na "Memory Stick PRO Duo".
44 Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimanje ili reprodukciju videozapisa.
Ovaj mod smanjuje minimalan broj postavki tako da je indikatore lakše uočiti.
(REC Mode)
1Dodirnite
 Ğ (Easy Shooting)
Uporaba funkcija snimanja
Prikaz minimalnog broja indikatora
(Easy Shooting)
 ę.
Postupak
Promjena
Self-timer
Odaberite  (self-timer 10 sekundi) ili  (isključeno), pomoću tipke .
Image Size
  Odaberite [Large] ili [Small] u [Image Size].
Bljeskalica
  Odaberite [Auto] ili [Off] u [Flash].
qqPovratak na normalan prikaz
Dodirnite
(REC Mode)   (Auto Adjustment)  ę.
29
Prikaz uvećane slike (zum pri reprodukciji)
Pritisnite tipku  (repro1dukcija)
za prikaz slike,
zatim dodirnite područje
koje želite uvećati.
Slika se povećava dvostruko u odnosu
na prethodnu veličinu, a područje koje
ste dodirnuli nalazi se u središtu. Kad
je  podešeno na [Image Only],
dodirnite središte zaslona, zatim dodirnite područje koje želite uvećati.
faktor zuma i
2Podesite
položaj.
Faktor zuma se povećava svaki put
kad dodirnete zaslon.
///: Podešavanje položaja.
 : Promjena veličine slike.
: Uključivanje/isključivanje
///.
: Isključivanje zuma pri reprodukciji.
Prikazuje koji dio slike se prikazuje
povećano
Prikaz slike preko cijelog zaslona (Wide Zoom)
Pritisnite tipku  (repro1dukcija)
za prikaz fotografije, zatim dodirnite .
44 Ponovno dodirnite  za isključenje širokog zuma.
30
Zakretanje slike okomitog položaja
(privremeni zakrenuti prikaz)
Pritisnite tipku  (repro1dukcija)
za prikaz fotografije, zatim odaberite fotografije okomitog položaja,
te dodirnite ġ.
44 Ponovno dodirnite ġ za isključenje
prikaza.
Gledanje fotografija uz glazbu (Slideshow)
Pritisnite tipku  (repro1dukcija)
za prikaz foto-
2Dodirnite [Start].
Slideshow se pokreće.
44 Za isključenje slideshow prikaza, dodirnite zaslon i zatim dodirnite [Exit].
Uporaba funkcija pregledavanja
grafije, zatim dodirnite 
(Slideshow).
Odabir pozadinske glazbe
Možete kopirati željene glazbene datoteke s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju uz slideshow. Za prebacivanje glazbenih datoteka, instalirajte "Music Transfer" softver
(isporučen) na računalo (str. 39), zatim slijedite niže opisani postupak.
ADodirnite    (Slideshow)  [Music Tool]  [Download Music].
BPovežite računalo i fotoaparat USB kabelom.
CPokrenite i upotrijebite "Music Transfer".
Za detalje o aplikaciji "Music Transfer", pogledajte "Music Transfer" pomoć.
31
Pretraživanje slika (Image Index)
Pritisnite tipku  (repro1dukcija)
za prikaz fotografije,
zatim dodirnite  (Image
Index).
44 Ako dodirnete , možete
podesiti broj prikazanih slika u
indeksnom prikazu na 12 ili 20.
stranice pomoću
2Listajte
tipaka /.
44 Za povratak na prikaz pojedinačnih
slika, dodirnite sličicu u indeksnom
prikazu.
Odabir formata prikaza (View Mode)
Funkcija omogućuje odabir formata prikaza više slika.
Pritisnite tipku  (reproduk1cija)
za prikaz fotografije,
zatim dodirnite  (Image
Index)  Ñ (View Mode)
 željeni način.
Í (Date View): Prikaz slika po
datumu.
Ě (Event View): Analizira datume
snimanja i učestalost te automatski razvrstava slike u grupe i prikazuje ih.
 (Favorites): Prikazuje slike registrirane u Favorites.
È (Folder View): Prikazuje i organizira slike po mapama.
32
qqJednostavno pronalaženje željenih slika
Kod podešenja Date View/Event View/Folder View:
Kod uporabe "Memory Stick Duo", dodirnite Å (Date List), ě (Event List) ili  (Select
Folder) za jednostavno nalaženje željenih slika.
Date List: Prikazuje popis
slika koje su snimljene na
odabrani datum.
Event List: Prikazuje popis
slika koje su registrirane na
odabrani događaj.
Select Folder: Dodirnite
[OK] za prikaz popisa slika
koje se nalaze u odabranoj
mapi.
Favorites: Prikazuje popis slika koje su registrirane na
odabrani Favorites broj.
Napomena
Uporaba funkcija pregledavanja
Kod podešenja Favorites: Možete prikazati slike registrirane u Favorites te podijeljene
u šest skupina.
44 Kad ne možete reproducirati slike snimljene drugim fotoaparatima, možete ih gledati u prikazu
[Folder View].
33
Brisanje trenutno prikazane slike
1Dodirnite  (Delete)  [OK] (str. 19).
Brisanje više slika odjednom
Dodirnite  (Image Index)
1
 (Delete).
slike koje želite
2Odaberite
obrisati.
ADodirnite / za listanje stranica
i zatim dodirnite slike koje želite
obrisati.
Odabranim slikama dodaje se
oznaka .
BPonovite korak .
CDodirnite Ç  [OK].
Kad odabirete slike, možete izmjenjivati pojedinačni prikaz i indeksni prikaz slika,
pomoću .
qqBrisanje prema datumu, događaju ili mapi
   (Delete)  Ì (Sve slike tog datuma), ğ (sve slike registrirane u Event)
ili  (Sve slike u toj mapi)  ę  [OK].
44 Slike se prikazuju u [Folder View] kod uporabe ugrađene memorije.
34
Brisanje svih fotografija (formatiranje)
Možete obrisati sve podatke koji su pohranjeni na "Memory Stick Duo" kartici ili na
ugrađenoj memoriji. Ako je u fotoaparat umetnuta "Memory Stick Duo" kartica, brišu se
svi podaci koji su pohranjeni na "Memory Stick Duo". Ako "Memory Stick Duo" kartica
nije umetnuta u fotoaparat, brišu se svi podaci koji su pohranjeni u ugrađenu memoriju.
Formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući zaštićene slike.
Dodirnite   
1(Manage
Memory) 
[Memory Tool]  ę
 [Format]  ę.
2Dodirnite [OK].
Brisanje fotografija
35
Gledanje slika na TV prijemniku
fotoaparat na TV pomoću kabela za višenamjensku
1Spojite
priključnicu (isporučen).
Na višenamjensku priključnicu
Na ulazne audio/video
priključnice
Kabel za višenamjensku priključnicu
Gledanje slika na HD (High Definition) TV prijemniku
44 Možete gledati slike snimljene fotoaparatom spajanjem fotoaparata na HD (High Definition)
TV pomoću HD Output Adaptor kabela (nije isporučen) ili Cyber-shot station postolja (nije
isporučeno).
44 Odaberite  (Settings) u izborniku HOME i podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u
[Main Settings 2].
44 Nije moguće gledati videozapise u [HD(1080i)] formatu signala. Podesite [COMPONENT] na
[SD] kod gledanja videozapisa.
36
Ispis fotografija
Ako posjedujete PictBridge-usklađen pisač, možete ispisivati fotografije na sljedeći
način.
Prvo, podesite fotoaparat na omogućavanje USB veze između fotoaparata i pisača.
Dodirnite   
1(Settings)
 [Main Settings]
 ę [USB Connect] 
ę  [PictBridge]  ę.
Podešen je USB mod.
fotoaparat na pisač pomoću kabela za višenamjensku
2Spojite
priključnicu (isporučen).
3Uključite pisač.
Nakon što se uspostavi veza, pojavi se indikator .
4Dodirnite    (Print)  željena stavka  ę.
 (This Image): Ispis trenutno prikazane slike.
 (Multiple Images): Dodirnite / za prikaz slike i zatim dodirnite sliku
koju želite otisnuti.
Fotografija je otisnuta.
Ispis fotografija u trgovini
Fotografije koje su pohranjene u ugrađenu memoriju ne možete ispisivati u trgovini izravno s
fotoaparata. Kopirajte fotografije na "Memory Stick Duo", zatim odnesite "Memory Stick Duo"
u trgovinu na ispis.
Kako kopirati: Dodirnite    (Manage Memory)  [Memory Tool]  ę 
[Copy] ę  [OK].
Spajanje na druge uređaje
5Dodirnite željenu stavku, a zatim [OK].
Ako želite dodati datume na fotografije, obratite se vašoj trgovini za ispis fotografija.
37
Uporaba fotoaparata s računalom
qqUporaba "PMB (Picture Motion Browser)" aplikacije
Možete uživati više nego ikad prije u snimljenim fotografijama pomoću ovog softvera,
koji je uključen na CD-ROM disk (isporučen).
Postoji još veći broj funkcija, uz one koje su navedene ispod. Za detalje, pogledajte
"PMB Guide".
Importirajte na
računalo
Kalendar
Pregled fotografija u
kalendaru.
Medijski servis
Postavljanje fotografija na
medijski servis na internetu.
Pisač
Ispis fotografija s
oznakom datuma.
Eksportirajte na
fotoaparat
Kod uporabe "Memory Stick
Duo", prebacivanje slika i gledanje.
Napomena
44 "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
38
DVD
Izrada podatkovnog
diska pomoću CD ili DVD
snimača.
qqKorak 1: Instaliranje "PMB" softvera (isporučen)
Možete instalirati isporučeni softver prateći sljedeći postupak. Kad instalirate "PMB",
također se instalira i "Music Transfer".
44 Logirajte se kao administrator.
1Provjerite svoju računalnu konfiguraciju
Preporučena konfiguracija za uporabu "PMB" i "Music Transfer"
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows
XP* SP3/Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži (Preporučeno: Intel Pentium III 800 MHz
ili brži)
Memorija: 256 MB ili više (Preporučeno: 512 MB ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje—približno 400 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024  768 točaka ili više
*64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
2Uključite
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
3Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Spajanje na druge uređaje
4Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
5Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
39
qqKorak 2: Importiranje slika na računalo koristeći "PMB"
potpuno napunjenu bateriju u fotoaparat, zatim
1Umetnite
pritisnite tipku  (reprodukcija).
2Spojite fotoaparat na računalo.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se "Connecting...".
Na USB priključnicu
Kabel za višenamjensku
priključnicu
Na višenamjensku
priključnicu
44 Tijekom trajanja komunikacije između dva uređaja, na zaslonu je prikazano .
Ne upotrebljavajte računalo dok je indikator prikazan. Kad se indikator promijeni
u
, možete ponovno koristiti računalo.
3Kliknite [Import].
Za detalje, pogledajte "PMB Guide".
qqKorak 3: Gledanje "PMB Guide" vodiča
1Dvaput kliknite
(PMB Guide) ikonu na radnoj površini.
44 Pristup "PMB Guide" vodiču iz izbornika Start: Kliknite [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Help]  [PMB Guide].
Napomene
44 Ne odspajajte kabel za višenamjensku priključnicu iz fotoaparata dok fotoaparat radi ili dok je na
zaslonu fotoaparata prikazano "Accessing...". U suprotnom, može doći do oštećivanja podataka.
44 Kad koristite bateriju koja je gotovo prazna, možda nećete moći prenijeti podatke ili će podaci
biti oštećeni. Preporučena je uporaba AC adaptera (nije isporučen) i USB / A/V / DC IN kabela za
višenamjensku priključnicu (nije isporučen).
40
qqUporaba fotoaparata s Macintosh računalom
Možete kopirati fotografije na Macintosh računalo. "PMB" nije kompatibilan, ali možete
instalirati "Music Transfer" na vaše Macintosh računalo. Kad eksportirate fotografije na
fotoaparat, možete ih gledati u [Folder View].
Preporučena konfiguracija računala
Preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za spajanje s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za prebacivanje slika
OS (prethodno instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.5)
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu "Music Transfer"
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
Memorija: 64 MB ili više (preporučeno je 128 MB ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje—približno 250 MB
Spajanje na druge uređaje
41
Promjena prikaza na zaslonu
Dodirnite   željeni
1mod
 ę.
(Normal): Prikazuje tipke i
ikone
(Simple): Prikazuje samo tipke
(Image Only): Sakriva tipke i
ikone
Napomena
44 Ako je odabrana [Image Only] reprodukcija,  nestaje sa zaslona. Za prikaz tipaka, dodirnite
središte zaslona. Privremeno se vraća prikaz [Normal].
Histogram i postavke svjetline
Dodirom na  možete pristupiti sljedećim postavkama.
Histogram: Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Graf označava svijetlu sliku ako je
nagnut udesno i tamnu sliku ako je nagnut ulijevo.
Brightness: Opcija podešava pozadinsko osvjetljenje ([Normal]/[Bright]). Kad gledate fotografije
pri jakom svjetlu na otvorenom, podesite na [Bright]. U takvim uvjetima se baterija troši brže
nego inače.
Promjena zvučnih signala
Možete odabrati zvukove koji će se reproducirati kod rukovanja fotoaparatom.
Dodirnite   
1(Settings)
 [Main Settings]
 ę  [Beep]  ę
 željeni mod  ę.
42
Shutter: Aktivira zvuk zatvarača kad
pritisnete okidač.
On: Aktivira se zvučni signal/zvuk
zatvarača kad rukujete zaslonom
osjetljivim na dodir/pritisnete tipku okidača.
Off: Isključuje zvučni signal/zvuk zatvarača.
Izbornik HOME
U izborniku HOME, funkcije fotoaparata su praktično raspoređene u kategorije za pretraživanje, kao što je snimanje, gledanje i ispis fotografija.
Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
qq Shooting
Opcija
Opis
Shooting
Snimanje fotografija ili videozapisa.
qq View Images
Opcija
Opis
Date View*
Prikaz slika po datumu.
Event View*
Analizira datume snimanja i učestalost te automatski razvrstava slike u
grupe i prikazuje ih.
Favorites*
Prikazuje slike registrirane u Favorites.
Folder View
Prikazuje i organizira slike po mapama.
*Ove opcije se prikazuju samo kad je u fotoaparat umetnut "Memory Stick Duo".
qq Slideshow
Opis
Slike se automatski reproduciraju redom uz efekte i glazbu.
Music Tool
Download Music:
Format Music:
qq Print
Opcija
Opis
Print
Ispis fotografija.
Promjena glazbe uz slideshow prikaz.
Isključenje glazbe uz slideshow prikaz.
Promjena postavki fotoaparata
Opcija
Slideshow
43
qq Manage Memory (upravljanje memorijom)
Opcija
Opis
Memory Tool – Memory
Stick Tool
Format:
Create REC.Folder:
Change REC.Folder:
Copy:
Memory Tool – Internal
Memory Tool
Format:
Formatira "Memory Stick Duo".
Kreira novu mapu na "Memory Stick Duo".
Mijenja mapu koja se trenutno upotrebljava za
snimanje slika.
Funkcija kopira sve slike iz ugrađene memorije
na "Memory Stick Duo".
Formatira ugrađenu memoriju.
qq Settings (postavke)
Opcija
Opis
Main Settings - Main
Settings 1
Beep:
Function Guide:
Initialize:
Calibration:
Housing:
Demo Mode:
Main Settings - Main
Settings 2
USB Connect:
COMPONENT:
Video Out:
TV TYPE:
Shooting Settings Shooting Settings 1
AF Illuminator:
Grid Line:
AF Mode:
Digital Zoom:
Shooting Settings Shooting Settings 2
Auto Orientation:
Auto Review:
44
Odabire zvukove koji će se reproducirati kod
rukovanja fotoaparatom.
Prikaz funkcijskog vodiča.
Vraća postavke fotoaparata na tvorničke
vrijednosti.
Omogućuje kalibriranje zaslona kad tipke ne
reagiraju pravilno na dodir.
Promjena funkcije tipaka kad se fotoaparat
nalazi u kućištu (vodootporno kućište).
Demonstrira funkcije Smile Shutter i Scene
Recognition moda.
Podešava mod koji se koristi prilikom spajanja
fotoaparata na računalo ili pisač.
Podešava video signal u skladu sa spojenom
TV priključnicom.
Podešava način rada u skladu sa spojenim
video izlaznim sustavom.
Podesite u skladu s formatom slike TV prijemnika kojeg želite spojiti.
Emitira svjetlo i omogućuje bolje izoštravanje
u tamnim uvjetima snimanja.
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta u vodoravan ili okomit položaj.
Odabir načina automatskog izoštravanja.
Odabir digitalnog zuma, kad zumiranje premaši
granice optičkog zuma.
Prepoznaje promjenu položaja i pohranjuje
sliku u pravilnoj orijentaciji.
Prikaz snimljene slike na zaslonu na približno
dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
Language Setting
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz izbornika, upozorenja i
poruka.
Uporaba opcija izbornika MENU
Izbornik prikazuje dostupne funkcije za jednostavno podešavanje kad je fotoaparat u
modu snimanja ili reprodukcije. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
qqIzbornik MENU u modu snimanja
Opcija
Opis
Image Size
Podešavanje veličine slike.
( 10M/ 5M/ 3M/ VGA/ 3:2(8M)/ 16:9(7M)/
 16:9(2M)/ 640(Fine)/ 640(Standard)/ 320)
Scene Recognition
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i zatim snima.
Face Detection
Odabir objekta koji ima prioritet kod izoštravanja pomoću funkcije Face
Detection.
(Û Off/Ü Auto/Ú Advanced)
( When touched/° Auto/± Child Priority/² Adult Priority)
Smile Detection Sensitivity
Podešavanje razine osjetljivosti za detektiranje osmijeha.
( Low/ Medium/ High)
REC Mode
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
( Normal/Õ Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV)
EV
Ručno podešavanje ekspozicije.
Metering Mode
Podešavanje dijela objekta koje će se mjeriti za određivanje ekspozicije.
Focus
Promjena načina izoštravanja.
White Balance
Podešava tonove boja u skladu s okolnim uvjetima osvjetljenja.
(–2.0EV to +2.0EV)
( Multi AF/ beskonačno)
( Auto/ Daylight/ Cloudy/ Fluorescent Light 1,
 Fluorescent Light 2,  Fluorescent Light 3/ Incandescent/
 Flash)
Underwater White Balance
Podešava boje kod podvodnog snimanja.
(Ø Auto/× Underwater 1, Ö Underwater 2/ Flash)
Promjena postavki fotoaparata
( Multi/ Center)
45
Opcija
Opis
Flash Level
Podešava količinu svjetla bljeskalice.
Anti Blink
Podešava funkciju Anti Blink.
Red Eye Reduction
Podešava smanjenje fenomena crvenih očiju.
DRO
Optimizira svjetlinu i kontrast.
Color Mode
Mijenja živopisnost slike ili dodaje posebne efekte.
SteadyShot
Odabir moda protiv zamućivanja slike.
Shooting Settings
Odabir postavki snimanja.
(–/ Standard/+)
(Ħ Auto/ħ Off)
( Auto/ On/ Off)
(ĩ Off/ DRO standard/Ī DRO plus)
( Normal/  Vivid/ Sepia/ B & W)
( Shooting/ Continuous/ Off)
qqIzbornik MENU u modu reprodukcije
Opcija
Opis
Å (Date List)
Odabire popis datuma za reprodukciju.
ě (Event List)
Odabir skupine sadržaja za reprodukciju.
 (Select Folder)
Odabir mape za pregled slika.
Ñ (View Mode)
Promjena načina pregleda.
 (Filter by Faces)
Slike su filtrirane prema određenim kriterijima radi reprodukcije.
 (Slideshow)
Slike se automatski reproduciraju redom uz efekte i glazbu.
 (Add / Remove
Favorites)
Dodaje ili briše slike iz kategorije Favorites.
 (Retouch)
Editiranje (retuširanje) fotografija.
(Í Date View/Ě Event View/ Favorites/È Folder View)
( Off/Ï All people/à Children/Ð Infants/Î Smiles)
( This Image/ Multiple Images/Ê Add All in Date Range*/
Ë Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
( Trimming/ Red Eye Correction/³ Unsharp masking/
Soft Focus/
Partial Color/ Fisheye Lens/ Cross Filter/
 Radial Blur/
Retro/ Happy Faces)
 (Paint)
Omogućuje crtanje po slici te je pohranjuje kao novu sliku.
 (Multi-Purpose
Resize)
Promjena veličine slike prema namijeni slike.
 (Delete)
Brisanje fotografija.
( HDTV/ Blog/E-mail)
(This Image/ Multiple Images/Ì All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
46
Opcija
Opis
 (Protect)
Sprječava slučajno brisanje.
( This Image/ Multiple Images/ Set All in Date Range*/
 Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
Ĭ
Fotografiji pohranjenoj na "Memory Stick Duo" dodaje oznaku za ispis.
( This Image/ Multiple Images/ī Set All in Date Range*/
Remove All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
 (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
( This Image/ Multiple Images/ All in Date Range*)
*Prikazani tekst se razlikuje ovisno o načinu pregleda (View Mode).
Ĝ (Rotate)
Funkcija rotira fotografije.
 (Volume Settings)
Podešavanje glasnoće.
Uporaba funkcija u Program Auto modu
Kad je opcija [REC Mode] podešena na  (Program Auto), možete podesiti postavke
Focus, Metering Mode, ISO i EV.
Opis
 (Focus)
Promjena načina izoštravanja.
( Multi AF/  Center AF/ Spot AF/1.0m/3.0m/7.0m/
 beskonačno)
 (Metering Mode)
Odabire područje mjerenja.
 (ISO)
Podešavanje ISO osjetljivosti.
Ġ (EV)
Podešava ekspoziciju
( Multi/ Center/ Spot)
(ISO AUTO/ISO80 to ISO3200)
(–2.0EV to +2.0EV)
Promjena postavki fotoaparata
Opcija
47
Uporaba "Cyber-shot Handbook" priručnika
"Cyber-shot Handbook", koji objašnjava detalje uporabe fotoaparata, nalazi se na CDROM disku (isporučen). Za detaljne upute o mnogobrojnim funkcijama ovog fotoaparata, pogledajte priručnik.
qqAko koristite Windows
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1Uključite
pogon računala.
2Kliknite "Cyber-shot Handbook".
Istovremeno se instalira i "Cyber-shot
Step-up Guide", koji sadrži informacije o
dodatnom priboru za fotoaparat.
"Cyber-shot Handbook" iz prečice na radnoj
3Pokrenite
površini.
qqAko koristite Macintosh
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1Uključite
pogon računala.
mapu [Handbook] i kopirajte datoteku
2Odaberite
"Handbook.pdf", pohranjenu u mapi [GB], na računalo.
3Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf".
48
Popis indikatora na zaslonu
Na zaslonu se prikazuju indikatori, koji označavaju status fotoaparata.
Možete odabrati postavke prikaza, tako da dodirnete indikator  na donjoj desnoj
strani zaslona (str. 42).
Kod snimanja fotografija
A
Indikator
Opis
Preostali kapacitet baterije
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna




Veličina slike

Indikator uspostave
PictBridge veze
[]
Indikator osjetljivosti Smile
Detection funkcije
44 Ikone su ograničene u Ğ (Easy Shooting)
modu.
Kod snimanja videozapisa
1.3  
Faktor uvećanja
Način pregleda
Åě

ÏàÐÎ
Filtriranje prema licima
PMB eksportiranje
Kod reprodukcije

Favorites

Zaštita datoteke
Ĭ
Oznaka za ispis (DPOF)
2.0
Uvećanje kod reprodukcije
B
Opis

SteadyShot funkcija

Mapa u koju se snima

Mapa iz koje se reproducira
96
8/8
00:25:05
Ostalo
Indikator
Preostali broj fotografija za
snimanje
Broj slike/Broj slika unutar
odabrane mape
Vrijeme snimanja (h:m:s)
49
Indikator
Opis

Medij za snimanje/reproduciranje ("Memory Stick
Duo", ugrađena memorija)
Indikator
Opis

AE/AF zadržavanje

NR spora brzina zatvarača

Uspostava PictBridge veze

Promjena mape
ÜÚ
Ó
Ô
Opcije funkcije Scene
Recognition

Funkcija Red-eye reduction

Opcija Metering Mode
+ –
Razina bljeskalice

Bljeskalica

Punjenje bljeskalice
Ravnoteža bjeline
Õ
Način snimanja
±²
Funkcija Face Detection


×Ö

Opcija Metering Mode

Izoštravanje

AF osvjetljenje

Vibracija upozorenja

Touch AF indikator

Kućište


×Ö
Ravnoteža bjeline

Mod boje
Indikator
Opis
Okvir automatskog
izoštravanja

Self-timer
Ī
DRO
Ò
Upravljačka datoteka je puna
VOL. 
C:32:00
125
F3.5
ISO400
+2.0EV

Glasnoća
Prikaz dijagnostike
Histogram
44 Kad je prikaz histograma
isključen, pojavi se .
Brzina zatvarača
Vrijednost otvora
ISO broj
Vrijednost ekspozicije
Funkcija Macro/Close focus
44 Prikazuje se kad je opcija
[Display Setup] podešena na [Image Only].

Način rada bljeskalice
REC
Standby
Snimanje videozapisa/
Pauza snimanja videozapisa
0:12
C
50
D

0:00:12
101-0012
2008 1 1
9:30 AM
44 Prikazuje se kad je opcija
[Display Setup] podešena na [Image Only].
Vrijeme snimanja (m:s)
Reprodukcija
Kliznik reprodukcije
Brojač
Broj mape-datoteke
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot Handbook" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E::", pogledajte "Cyber-shot
Handbook".
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 44).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije i glazbene datoteke. Sony neće
kopirati niti pohraniti nijedan od tih podataka.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
44 Uložite bateriju pravilno tako da pritisnete preklopku baterije (str. 15).
Fotoaparat se ne može uključiti.
44 Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
44 Pravilno stavite bateriju (str. 15).
44 Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13).
44 Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
44 Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
Ostalo
44 Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 17).
44 Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
51
Prikaz preostalog trajanja baterija nije točan.
44 Baterija se brže troši u sljedećim slučajevima:
––Kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim mjestima.
––Kad često koristite bljeskalicu i zum.
––Kad često uključujete i isključujete fotoaparat.
––Kad je opcija [Brightness] za  (prikaz na zaslonu) podešena na [Bright].
44 Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije i stvarnog trajanja baterije.
Potpuno ispraznite, a zatim napunite bateriju.
44 Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13).
44 Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti kad je unutar fotoaparata.
44 Ne možete puniti bateriju pomoću AC adaptera (nije isporučen). Upotrijebite punjač za
baterije (isporučen).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
44 Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 26, 29). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
––Izbrišite nepotrebne slike (str. 34).
––Zamijenite "Memory Stick Duo".
44 Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
44 Kad snimate fotografije, odaberite neku od opcija osim  (Movie).
44 Kad snimate videozapise, odaberite  (Movie).
44 Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
––Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
––Umetnite "Memory Stick PRO Duo".
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
44 Došlo je do pojave "razmazivanja" i na slici se pojavljuju bijele, crne, crvene ili ljubičaste
pruge. Pojava nije kvar.
Pregled fotografija
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
44 Pritisnite tipku  (reprodukcija) (str. 19).
44 Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
44 Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrađena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
44 Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
44 Možda nećete moći reproducirati neke slike pohranjene na "Memory Stick Duo" snimljene
drugim fotoaparatima. Reproducirajte ih u Folder View (str. 32).
44 Uzrok je kopiranje slika s računala na "Memory Stick Duo" bez uporabe "PMB" aplikacije.
Reproducirajte ih u Folder View (str. 32).
52
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sljedećim mjestima
44 Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata
ili može doći do kvara.
44 Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti
kvar.
44 Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
44 Pored jakih magneta.
44 Na pješčanim ili prašnim mjestima.
44 Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina. To može uzrokovati kvar fotoaparata, u
nekim slučajevima nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom
krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim
ili visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega ili na vanjskim
dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dođe li
do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe
fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još
uvijek možete koristiti fotoaparat ali datum i
vrijeme neće biti zabilježeni.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.
Ostalo
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva
jer mogu oštetiti kućište:
––Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme
za sunčanje ili insekticidi.
––Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
––Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
53
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike: 7,7 mm (tip 1/2,3) CCD u boji,
filter primarnih boja
Ukupan broj piksela: Približno 10,3 megapiksela
Efektivni broj piksela: Približno 10,1 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4 zum
f = 6,18 –24,7 mm (35 – 140 mm kod
pretvorbe u 35 mm format slike)
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (11 modova)
Ravnoteža bjeline: Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent, Flash
Ravnoteža bjeline kod podvodnog snimanja: Auto,
Underwater 1,2, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 kompatibilnost (mono)
Medij za snimanje: Ugrađena memorija
(približno 15 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): Približno 0,08 do 3,0 m (W)/
približno 0,5 do 2,4 m (T)
[Ulazne i izlane priključnice]
Višenamjenska priključnica: Video izlaz,
audio izlaz (mono),
USB veza
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: Wide (16:9), 7,5 cm (tip 3.0) TFT
Ukupan broj točaka: 230 400 (960  240)
54
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (opcija), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (nije isporučen), 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,1 W
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: - 20 do +60°C
Dimenzije: 93,6  57,2  15 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa (uključujući NP-BD1 bateriju, paint pen i
vrpcu za nošenje, itd.): Približno 151 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
BC-CSD punjač za baterije
Napajanje: AC 100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,33 A
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: – 20 do +60°C
Dimenzije: Približno 62  24  91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Punjiva baterija NP-BD1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Zaštićeni znakovi
44 Sljedeći znakovi su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
, "Cyber-shot," "Memory
Stick,"
, "Memory Stick PRO,"
, "Memory Stick Duo,"
, "Memory Stick PRO
Duo,"
, "Memory
Stick PRO-HG Duo,"
,
"Memory Stick Micro," "MagicGate,"
, "PhotoTV HD," "Info
LITHIUM"
44 Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
44 Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Apple
Computer, Inc.
44 Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
44 Adobe i Reader su trgovačke marke ili
registrirane trgovačke marke tvrtke Adobe
Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
44 Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u
ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani
znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom
slučaju u ovom priručniku.
Ostalo
55
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Cyber-shot priručnik
DSC-T77/T700
© 2008 Sony Corporation
4-000-946-11(1)
HR
Kako upotrebljavati ovaj priručnik
Odaberite karticu gore desno za prijelaz na odgovarajuću stranicu.
Sadržaj
Traženje informacija prema funkciji.
Pretraživanje
funkcija
Traženje informacija prema postupku.
Pretraživanje
HOME/MENU
Traženje informacija iz izbornika HOME/MENU.
Oznake i napomene u ovom priručniku
U ovom priručniku, redoslijed postupaka je
označen strelicama (t). Opcije na zaslonu
trebate dodirnuti navedenim redom. Oznake
se prikazuju kao kod standardnih postavki
fotoaparata.
Standardne postavke su označene znakom J.
Označava mjere opreza i ograničenja koja se
odnose na pravilan rad fotoaparata.
Označava informacije koje je dobro znati.
2
Napomene o uporabi fotoaparata
Napomene o vrstama “Memory Stick”
kartica koje se mogu upotrebljavati
(opcija)
“Memory Stick Duo”: Uz ovaj
fotoaparat možete upotrebljavati
“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick”: Uz
ovaj fotoaparat ne možete
upotrebljavati “Memory
Stick”.
Ostale memorijske kartice se ne mogu
upotrebljavati.
22 Za detalje o “Memory Stick Duo”, pogledajte
str. 161.
Kod uporabe “Memory Stick Duo” s
“Memory Stick” kompatibilnim
uređajima
“Memory Stick Duo” možete upotrebljavati
nakon umetanja u Memory Stick Duo adapter
(opcija).
Memory Stick
Duo adapter
Napomene o bateriji
22 Napunite bateriju (isporučena) prije prve uporabe fotoaparata.
22 Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Osim toga, čak i ako baterija nije
potpuno napunjena, možete iskoristiti njezin
djelomičan napon u zatečenom stanju.
22 Ako ne namjeravate upotrebljavati bateriju dulje
vrijeme, iskoristite njezino punjenje, izvadite
je iz fotoaparata i zatim pohranite na hladnom i
suhom mjestu. Na taj način će se održati funkcija
baterije.
22 Za detalje o upotrebljivim baterijama, pogledajte
str. 163.
Napomene i LCD zaslonu i objektivu
22 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu pojaviti sitne crne i/ili svijetle
točkice (bijele, crvene, plave ili zelene). Ove
točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje.
Crne, bijele, crvene, plave ili
zelene točkice
22 Ako kapljice vode ili druge tekućine dospiju na
LCD zaslon i smoče ga, odmah obrišite zaslon
mekom krpom. Ako tekućina ostane na površini
LCD zaslona, može narušiti njegovu kvalitetu i
uzrokovati kvar.
22 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar. Pripazite
kad odlažete fotoaparat u blizini prozora ili na
otvorenom.
22 Nemojte pritiskivati LCD zaslon. Zaslon može
promijeniti boju i može doći do problema u radu.
22 Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na
hladnim mjestima. Pojava nije kvar.
22 Pripazite da ne udarite objektiv i ne izlažite ga
sili.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom priručniku su reprodukcije, a ne stvarne slike snimljene
ovim fotoaparatom.
O ilustracijama
Ilustracije u ovom priručniku se odnose na model
DSC-T700 osim ako nije navedeno drugačije.
Carl Zeiss objektiv
Fotoaparat je opremljen Carl Zeiss objektivom
koji omogućuje reprodukciju oštre slike s odličnim kontrastom.
Objektiv fotoaparata je proizveden sustavom
kontrole kvalitete ovlaštenim od tvrtke Carl Zeiss
u skladu sa standardima kvalitete Carl Zeiss u
Njemačkoj.
3
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata
Kako upotrebljavati ovaj priručnik. . . . . . . . . . . . . 2
Napomene o uporabi fotoaparata. . . . . . . . . . . . . 3
Pretraživanje HOME/MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir . . . . . . . . . 14
Promjena postavki DISP(prikaza na zaslonu). . . 15
Funkcija Album/Photo Library
(samo DSC-T700). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uporaba ugrađene memorije
(samo DSC-T77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Snimanje
Funkcija Auto Adjustment. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scene Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija Smile Shutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija Easy Shooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija Program Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Movie Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Self-Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija Macro/Close focus. . . . . . . . . . . . . . . .
Bljeskalica (Flash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izoštravanje (Focus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metering Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
Gledanje fotografija
Gledanje fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Image Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slideshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brisanje (Delete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wide Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Privremeno rotiranje prikaza. . . . . . . . . . . . . . . .
Gledanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scrapbook (samo DSC-T700). . . . . . . . . . . . . . .
36
37
38
41
42
43
44
45
Date View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folder View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Format Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Create REC.Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Change REC.Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copy (samo DSC-T77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Function Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Initialize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demo Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUN Settings (samo DSC-T700). . . . . . . . . . . . .
COMPONENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TV TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Password Lock (samo DSC-T700) . . . . . . . . . . .
AF Illuminator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grid Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AF Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
5
Auto Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Auto Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Clock Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Language Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Image Size. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Scene Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Flash (Easy Shooting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Face Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Smile Detection Sensitivity. . . . . . . . . . . . . . . . . 84
REC Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
EV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Metering Mode (Movie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Focus (Movie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
White Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Underwater White Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Flash Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Anti Blink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Red Eye Reduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
DRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Color Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SteadyShot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Date List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Event List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Select Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
View Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Filter by Faces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Add / Remove Favorites. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Add / Remove Sharemark (samo DSC-T700). . 106
Retouch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Multi-Purpose Resize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Delete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Protect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
DPOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Rotate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Volume Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6
Gledanje slika na TV prijemniku
Gledanje slika na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . 119
Računalo
Uporaba Windows računala . . . . . . . . . . . . . . .
Instaliranje isporučenog softvera . . . . . . . . . . .
O “PMB (Picture Motion Browser)”
(isporučen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uživanje u slikama na računalu (DSC-T700). . .
Prebacivanje slika na medijske servise
(samo DSC-T700). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uživanje u slikama na računalu (DSC-T77). . . .
Uporaba “Music Transfer”(isporučen). . . . . . . .
Uporaba Macintosh računala . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz “Cyber-shot Step-up Guide” . . . . . . . . .
122
124
125
126
130
132
136
137
140
Ispis
Ispis fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Izravan ispis slika pomoćuPictBridge
kompatibilnog pisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Ispis u fotografskom studiju . . . . . . . . . . . . . . . 144
U slučaju problema
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Indikatori i poruke upozorenja. . . . . . . . . . . . . . 155
7
Ostalo
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
— Napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene o “Memory Stick Duo” . . . . . . . . . .
Napomene o bateriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene o punjaču baterije. . . . . . . . . . . . . .
Napomene o Cyber-shot Station . . . . . . . . . . .
8
160
161
163
164
165
Pretraživanje HOME/MENU
Opcije izbornika HOME
U izborniku HOME, funkcije fotoaparata su praktično raspoređene u kategorije za pretraživanje,
kao što je snimanje, gledanje i ispis fotografija.
1 Dodirnite f za prikaz izbornika HOME.
2 Dodirnite željenu kategoriju t željenu opciju t
ę.
Pritisnite tipku okidača dopola za povratak u mod snimanja.
Opcija
Kategorija
v Shooting
Opcije
Shooting
j View Images 1 (DSC-T700)
y View Images (DSC-T77)
Opcije
Date View*
Event View*
Favorites*
Folder View
** Ove opcije se prikazuju samo kad je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo” (samo DSC-T77).
k View Images 2 (DSC-T700)
< Slideshow (DSC-T77)
Opcije
Slideshow
Music Tool
Download Music
Format Music
Scrapbook (samo DSC-T700)
Nastavlja se r
9
; Print
Opcije
Print
H Manage Memory
Opcije
Memory Tool
–– Memory Stick Tool
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy (samo DSC-T77)
Memory Tool
–– Internal Memory Tool
Format
Create REC.Folder (samo DSC-T700)
Change REC.Folder (samo DSC-T700)
' Settings
Opcije
Main Settings
–– Main Settings 1
Beep
Function Guide
Initialize
Calibration
Housing
Demo Mode
Main Settings
–– Main Settings 2
USB Connect
LUN Settings (samo DSC-T700)
COMPONENT
Video Out
TV TYPE
Password Lock (samo DSC-T700)
Shooting Settings
–– Shooting Settings 1
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Shooting Settings
–– Shooting Settings 2
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
Napomene
22 Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
22 Izbornik HOME se ne može prikazati tijekom PictBridge ili USB spajanja.
10
Opcije izbornika MENU (Shooting)
Ovdje su prikazane funkcije koje se mogu upotrebljavati u izborniku koji se prikazuje u modu
snimanja za jednostavno snimanje.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 Dodirnite g za prikaz izbornika.
3 Dodirnite opciju izbornika t željeni mod t ę.
Prikazuje se t ako je željena opcija već odabrana.
U tablici dolje, znak I znači da je opcija dostupna, a znak — da nije. Ikone ispod [Scene Selection]
označavaju dostupne Scene Selection modove.
REC mod
{
}
Scene Selection
Ğ
u
Image Size
I
I
I
I
I
Scene Recognition
I
—
—
—
—
Flash
—
—
—
I
—
Face Detection
I
I
iYiEd
—
—
Smile Detection Sensitivity
I
—
—
—
—
REC Mode
I
I
4YEdÙ7
—
—
EV
I
—
I
—
I
Metering Mode
—
—
—
—
I
Focus
—
—
—
—
I
White Balance
—
I
iĝ
—
I
Underwater White
Balance
—
—
Ù
—
—
Flash Level
—
I
—
—
—
Anti Blink
—
—
Y
—
—
Red Eye Reduction
I
I
4YiEd7
—
—
DRO
—
I
—
—
—
Color Mode
—
I
—
—
I
SteadyShot
—
I
i4YiNE
dhÙ7
—
I
Shooting Settings
I
I
I
—
I
Opcije izbornika
Napomena
22 Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
11
Opcije izbornika MENU (Viewing)
Ovdje su prikazane funkcije koje se mogu upotrebljavati u izborniku koji se prikazuje u modu reprodukcije za jednostavno podešavanje.
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Dodirnite g za prikaz izbornika.
3 Dodirnite opciju izbornika t željeni mod t ę.
Prikazuje se t ako je željena opcija već odabrana.
U tablici dolje, znak I znači da je opcija dostupna, a znak — da nije.
DSC-T700
Memory Stick Duo / Ugrađena memorija
Mod reprodukcije
Opcije izbornika
Í
Ě
È
Event View
Favorites
Folder View
Å (Prikaz po datumu)
I
—
—
—
ě (Prikaz po kategoriji)
—
I
—
—
= (Odabir mape)
—
—
—
I
Ñ (Mod reprodukcije)
I
I
I
I
o (Pretraživanje po licima)
I
I
I
—
< (Slideshow)
I
I
I
I
g (Scrapbook)
I
I
I
—
( (Dodaj/izbaci iz
omiljene kategorije)
I
I
I
—
` (Dodaj/izbaci oznaku
dijeljenja)
I
I
I
—
: (Retuširanje)
I
I
I
I
h (Crtanje)
I
I
I
I
S (Promjena veličine)
I
I
I
I
! (Brisanje)
I
I
—
I
$ (Zaštita)
I
I
I
I
DPOF
I
I
I
I
; (Ispis)
I
I
I
I
Ĝ (Rotiranje)
I
I
I
I
5 (Podešavanje glasnoće)
I
I
I
I
Napomene
12
(
Date View
22 Kod uporabe ugrađene memorije, nije dostupna opcija DPOF označavanja.
22 Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
DSC-T77
Mod reprodukcije
Ugrađena
memorija
Memory Stick Duo
È
È
—
—
—
I
—
—
—
—
—
—
I
—
Ñ (Mod reprodukcije)
I
I
I
I
—
o (Pretraživanje po licima)
I
I
I
—
—
< (Slideshow)
I
I
I
I
I
( (Dodaj/izbaci iz
omiljene kategorije)
I
I
I
—
—
: (Retuširanje)
I
I
I
I
I
h (Crtanje)
I
I
I
I
I
S (Promjena veličine)
I
I
I
I
I
! (Brisanje)
I
I
—
I
I
$ (Zaštita)
I
I
I
I
I
DPOF
I
I
I
I
—
; (Ispis)
I
I
I
I
I
Ĝ (Rotiranje)
I
I
I
I
I
5 (Podešavanje glasnoće)
I
I
I
I
I
Opcije izbornika
Í
Ě
(
Date View
Event View
Favorites
Å (Prikaz po datumu)
I
—
ě (Prikaz po kategoriji)
—
= (Odabir mape)
Folder View Folder View
Napomena
22 Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
13
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Funkcije fotoaparata možete podesiti dodirom tipaka prikazanih na zaslonu.
ę
Prijelaz na sljedeći zaslon.
h
Povratak na prethodni zaslon.
t
Povratak u mod snimanja/reprodukcije.
v/V/b/B
Prikazuje nevidljive opcije tako da se željene
opcije prikažu na zaslonu.
Napomene
22 Za upravljanje zaslonom, lagano ga dodirnite prstom ili priloženom pisaljkom. Prejaki pritisak ili uporaba šiljatih predmeta, osim priložene pisaljke, može oštetiti zaslon.
22 Ako dodirnete gornji desni dio zaslona tijekom snimanja, tipke i ikone će nestati na trenutak. Tipke i
ikone se ponovno prikazuju kad odmaknete prst od zaslona.
Dodirivanje zaslona za izoštravanje
Dodirom na objekt na zaslonu prikazuje se okvir, a pritiskom na okidač dopola, izoštrava se
sadržaj okvira. Ako je u okviru lice, osim izoštravanja, automatski se optimiziraju svjetlina i ton
boje.
,
Na mjestu dodira se prepoznaje lice.
O
Prepoznat je objekt koji nije lice osobe.
\
Funkcija isključena.
Napomene
22 Ova funkcija se ne može upotrebljavati kod uporabe digitalnog zuma, kod snimanja u ? (Close focus
enabled) modu ili u modu Ğ (Easy Shooting).
22 Ova funkcija se ne može upotrebljavati kad je u Scene Selection odabran mod 4 (Landscape), N (Twilight),
ĝ (Gourmet), h (Fireworks), Ù (Underwater) ili 7 (Hi-Speed Shutter).
14
Promjena postavki DISP
(prikaza na zaslonu)
Dodirnite i na zaslonu za prijelaz u izbornik za odabir prikaza.
Napomena
22 Sve postavke osim [Brightness] moraju se podesiti zasebno za snimanje i reprodukciju.
Podešavanje prikaza
Ova funkcija omogućuje odabir želite li prikazati ili sakriti funkcijske tipke na zaslonu.
J
(Normal)
Prikazuju se funkcijske tipke i ikone.
(Simple)
Prikazuju se samo funkcijske tipke.
(Image Only)
Ne prikazuju se funkcijske tipke ni
ikone.
z Uporaba [Image Only] reprodukcije
22 Odaberite sliku dodirom na lijevu ili desnu stranu zaslona. Kad
dodirnete središte zaslona, tipke i ikone se privremeno prikazuju.
Dodirnite U u gornjem desnom kutu zaslona za povratak na
[Image Only] prikaz.
22 U [Normal] ili [Simple] modu prikaza, dodirnite U za privremeni prelazak u [Image Only] prikaz.
15
Wide Zoom
U modu pojedinačnog prikaza, fotografije snimljene u formatu 4:3 ili 3:2 prikazuju se u formatu
16:9. U tom slučaju, gornji i donji dio slike su malo odrezani.
Napomena
22 Funkcija Wide Zoom nije dostupna za videozapise ni za slike formata 16:9.
Histogram
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Graf označava svijetlu sliku ako je nagnut udesno i
tamnu sliku ako je nagnut ulijevo.
A Broj piksela
B Svjetlina
Tamno
Svijetlo
Napomene
22 Histogram se također prikazuje kod reprodukcije pojedinačnih slika, ali ne omogućuje podešavanje
ekspozicije.
22 Histogram se ne prikazuje kod snimanja videozapisa, reprodukcije videozapisa, gledanja slika snimljenih
okomito, rotiranja slika, uporabe Temporary Rotated Display ili kod uporabe funkcije Wide Zoom (4:3,
3:2).
22 Velika razlika između histograma prikazanog kod snimanja i reprodukcije može se pojaviti:
–– Kad se aktivira bljeskalica.
–– Ako je brzina zatvarača mala ili velika.
22 Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.
Svjetlina
Opcija omogućuje podešavanje svjetline LCD zaslona. Kod gledanja slika na jakom svjetlu na
otvorenom ako je [Brightness] podešeno na [Normal], vratite postavku na [Bright]. U takvim
uvjetima se baterija troši brže nego inače.
Broj slika
Možete podesiti broj slika koje se prikazuju u indeksnom prikazu na 12 ili 20.
16
Funkcija Album/Photo Library
(samo DSC-T700)
Fotoaparat ima približno 4 GB* ugrađene memorije. Čak i ako u fotoaparat nije umetnut “Memory Stick Duo”, možete snimati slike u ugrađenu memoriju i gledati prethodno snimljene slike.
Osim toga, program “PMB” na CD-ROM disku (isporučen) omogućuje različite načine uživanja
u slikama. Za detalje o programu “PMB”, pogledajte “PMB Guide”.
Prebacivanje slika
pomoću “PMB”
Vraćanje slika pomoću “PMB”
Također možete jednostavno vratiti
prethodno snimljene slike. Vraćanje slika
smanjene veličine omogućuje pohranjivanje
većeg broja slika na fotoaparatu.
Kalendarski prikaz omogućuje
jednostavno pretraživanje prebačenih podataka.
Uživanje u slikama pohranjenim u fotoaparat uz funkciju Album/Photo Library
Scrapbook prikazuje slike
pohranjene u fotoaparat
kao u foto albumu.
Uređivanje slika u željeni način
prikaza.
Slideshow reproducira slike
uz glazbu.
Osim toga, fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju “PMB Portable”, koja olakšava prebacivanje
slika na medijske servise. Također možete prebaciti slike pomoću ove aplikacije iz računala
koje nema instaliran “PMB”, primjerice na putovanju. Za detalje o programu “PMB Portable”,
pogledajte “PMB Portable” pomoć.
Napomena
22 Ako je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo”, slike se snimaju na “Memory Stick Duo”. Imajte na
umu da fotoaparat ne može izravno kopirati ili prebacivati slike između ugrađene memorije i “Memory
Stick Duo” kartice. Za to upotrijebite “PMB”.
** Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za
upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je približno 3,71 GB.
17
Uporaba ugrađene memorije
(samo DSC-T77)
Fotoaparat ima približno 15 MB ugrađene memorije. Ova memorija se ne može izvaditi. Čak i
ako je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo”, možete snimati slike u ugrađenu memoriju.
Kad je umetnut “Memory Stick Duo”
[Recording]: Slike se snimaju na “Memory Stick Duo”.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz “Memory Stick Duo”.
[Menu, Settings, itd.]: Mogući su različiti postupci sa
slikama na “Memory Stick Duo”.
Ugrađena
memorija
Kad nije umetnut “Memory Stick Duo”
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike snimljene u ugrađenu
memoriju.
[Menu, Settings, itd.]: Mogući su različiti postupci sa
slikama u ugrađenoj memoriji.
Napomena
22 Videozapisi veličine podešena na [640(Fine)] ne mogu se snimati u ugrađenu memoriju.
Slikovni podaci snimljeni u ugrađenu memoriju
Preporučuje se kopiranje (sigurnosno kopiranje) podataka bez pogrešaka na jedan od sljedećih
načina.
Kopiranje (pohranjivanje) podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na str. 132 do 135 bez umetanja “Memory Stick Duo” u fotoaparat.
Kopiranje (pohranjivanje) podataka na “Memory Stick Duo”
Pripremite “Memory Stick Duo” s dovoljnim kapacitetom te izvedite postupak opisan pod
[Copy] (str. 56).
Napomene
22 Nije moguće prebaciti slikovne podatke iz ugrađene memorije na “Memory Stick Duo”.
22 Spajanjem fotoaparat s računalom preko USB priključnice i kabela s više priključaka, možete prebaciti
podatke iz ugrađene memorije u računalo. No, nije moguće prebaciti podatke iz računala u ugrađenu
memoriju.
18
Funkcija Auto Adjustment
Omogućuje snimanje fotografija uz automatsko podešavanje postavki.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t { (Auto Adjustment) t t
ili ę
z Kod snimanja fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
22 Najmanja udaljenost snimanja je približno 8 cm (W) i 50 cm (T) (od površine leće objektiva). Kod
snimanja objekata bližih od navedenih udaljenosti, upotrijebite Close focus.
22 Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF indikator počinje polako treptati i ne čuje
se zvučni signal. Ponovite kadriranje ili promijenite postavku izoštravanja (str. 30).
Izoštravanje može biti otežano u sljedećim uvjetima:
–– Ako je mračno i objekt je udaljen.
–– Ako je loš kontrast između objekta i pozadine.
–– Ako se objekt gleda kroz staklo.
–– Ako se objekt brzo kreće.
–– Ako se svjetlost reflektira ili je objekt sjajne površine.
–– Ako je objekt osvijetljen straga ili postoje svjetla koja trepću.
19
Scene Selection
Funkcija omogućuje snimanje s već podešenim postavkama u skladu s prizorom.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 Odaberite željeni mod.
Za odabir i/4/Y/i/N:
(REC Mode) t željeni mod t ę
Za odabir ĝ/E/d/h/Ù/7:
(REC Mode) t | (Scene Selection) t
željeni mod t ę
20
i (High Sensitivity)
Omogućuje snimanje slika bez bljeskalice u tamnim uvjetima smanjujući
zamućivanje.
4 (Landscape)
Izoštrava samo udaljene objekte kod snimanja krajolika
i sl.
Y (Soft Snap)
Omogućuje snimanja slika uz postizanje blage atmosfere kod snimanja portreta, cvijeća i sl.
i (Twilight Portrait)
Omogućuje snimanje oštrih slika osoba uz noćnu pozadinu bez narušavanja atmosfere.
N (Twilight)
Omogućuje snimanje noćnih prizora na velikim udaljenostima bez gubitka noćne atmosfere okoliša.
ĝ (Gourmet)
Prebacuje u Macro mod i tako omogućuje snimanje
aranžirane hrane u ukusnim bojama.
E (Beach)
Omogućuje jasno snimanje plavetnila vode kod snimanja na obali mora ili jezera.
d (Snow)
Omogućuje snimanje jasnih slika bez gubitaka boja u
snježnim prizorima ili na mjestima gdje prizor djeluje
bijelo.
h (Fireworks)
Omogućuje snimanje vatrometa u punoj raskoši boja.
Ù (Underwater)
Omogućuje snimanje pod vodom u prirodnim bojama
uporabom vodonepropusnog kućišta.
7 (Hi-Speed Shutter) Omogućuje snimanje brzih objekata na otvorenom ili
na dobro osvijetljenim mjestima.
Brzina zatvarača se povećava tako da slika snimljena
na tamnim mjestima djeluje tamnije.
Napomena
22 Kod snimanja u modovima i (Twilight Portrait), N (Twilight) ili h (Fireworks), brzina zatvarača se
smanjuje i slika može ispasti zamućeno. Kako biste izbjegli zamućenje, preporučuje se uporaba stativa.
Funkcije koje možete upotrebljavati uz Scene Selection
Za pravilno snimanje slika u skladu s uvjetima, kombinaciju funkcija odabire fotoaparat. Oznaka
I znači da je funkcija dostupna, a — da nije.
Neke funkcije nisu dostupne, ovisno o odabranom Scene Selection modu.
Macro/
Close
Focus
Flash
Face
Detection
Burst/
Bracket
White
Balance
Red Eye
Reduction
Anti
Blink
SteadyShot
i
I/—
,
I
—
I*1
—
—
I
4
—/—
( ,
—
I
—
I
—
I
Y
I/—
I
I*2
I
—
I
I
I
i
I/—
F
I
—
—
I
—
I
N
—/—
,
—
—
—
—
—
I
ĝ
I/I
( ,
—
—
I
—
—
—
E
I/—
( ,
I
I
—
I
—
I
d
I/—
( ,
I
I
—
I
—
I
h
—/—
,
—
—
—
—
—
I
Ù
I/I
( ,
—
I
I*
—
—
I
7
I/—
( ,
—
I
—
I
—
I
3
*1Ne može se odabrati [Flash] za [White Balance].
*2Ne može se odabrati [When touched] za [Face Detection].
*3Možete upotrebljavati [Underwater White Balance] umjesto [White Balance].
21
Funkcija Smile Shutter
Kad fotoaparat prepozna osmijeh, automatski se aktivira zatvarač.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t { (Auto Adjustment) t t
ili ę t Q (Smile ikona)
3 Pričekajte dok se prepozna osmijeh.
Kad osmijeh prijeđe podešenu vrijednost označenu znakom
b, fotoaparat automatski snima slike.
Ako pritisnete okidač tijekom snimanja u Smile Shutter
modu, fotoaparat snima sliku u Auto Adjustment modu i
zatim se vraća u Smile Shutter mod.
4 Za zaustavljanje snimanja, ponovno dodirnite Q (Smile ikona).
AIndikator osjetljivosti Smile Detection funkcije
BOkvir prepoznavanja lica
Napomene
22 Snimanje pomoću funkcije Smile Shutter se automatski prekida kad se napuni “Memory Stick Duo”
ili ugrađena memorija.
22 Ovisno o uvjetima snimanja, osmijeh se možda neće prepoznati.
22 Funkcija Digital Zoom se ne može upotrebljavati.
z Savjeti za bolje snimanje osmijeha
ANemojte pokrivati oči pramenovima kose.
Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočalama
i sl.
BPokušajte orijentirati lice prema fotoaparatu i držati se što je
moguće ravno. Držite oči djelomično zatvorene.
CJasno se osmjehnite otvorenih usta. Osmijeh se jednostavnije
prepoznaje ako se vide zubi.
22 Zatvarač se aktivira kad se bilo koja osoba, čije je lice prepoznato, osmjehne. Možete odabrati osobu na
čijem će licu biti prioritet kod prepoznavanja pomoću [Face Detection] (str. 82).
22 Ako se osmijeh ne prepozna, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 84).
22
Funkcija Easy Shooting
Omogućuje snimanje fotografija uz najmanji mogući broj potrebnih funkcija.
Postavke koje možete promijeniti su veličina slike, bljeskalica i self-timer.
Povećava se veličina teksta i indikatora tako da se lakše vide.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t Ğ (Easy Shooting) t ę
Napomena
22 Punjenje baterije se brže troši jer se osvjetljenje zaslona automatski pojačava.
z Promjena veličine slike, bljeskalica i self-timer
Veličina slike: g t Odaberite [Large] ili [Small] u
[Image Size].
Bljeskalica: g t Odaberite [Auto] ili [Off] u [Flash].
Self-timer: D t Odaberite C (Self-Timer 10sec) ili
D (Off)
23
Funkcija Program Auto
Omogtućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende
zajedno). Tipke za podešavanje oštrine, načina mjerenja svjetla, ISO i EV prikazuju se na donjem dijelu zaslona. Također možete odabrati različite postavke iz izbornika.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
24
Movie Mode
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t u (Movie Mode) t ę
3 Pritisnite okidač dokraja.
4 Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja
pritisnite okidač.
25
Zoom
Možete povećati sliku kod snimanja. Optički zum fotoaparata omogućuje povećanje slike do 4T.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 Pritisnite preklopku zuma (W/T).
T strana
Pomaknite preklopku (W/T) prema T za povećanje ili prema W
za smanjivanje.
33 Kad faktor zuma prijeđe 4T, pogledajte str. 72.
Napomena
22 Kod snimanja videozapisa, fotoaparat zumira sporije.
26
W strana
Self-Timer
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 D (Self-Timer) t željeni mod t ę
J D (Off)
Bez uporabe self-timera
B (Self-Timer
10sec)
Podešava se odgoda timera od 10 sekundi.
Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se
zvuk dok se ne aktivira zatvarač.
Za poništavanje, dodirnite B.
C (Self-Timer
2sec)
Podešava se odgoda timera od 2 sekunde.
Napomena
22 U modu Ğ (Easy Shooting), možete odabrati samo B (Self-Timer 10sec) ili D (Off).
z Smanjivanje zamućenja uporabom self-timera od 2 sekunde
22 Upotrijebite odgodu od 2 sekunde kako bi se spriječilo zamućivanje slike. Zatvarač se aktivira 2
sekunde nakon pritiska na okidač, čime se smanjuje potresanje fotoaparata kod pritiskivanja okidača.
27
Funkcija Macro/Close focus
Ovu postavku odaberite za snimanje prekrasnih slika malih objekata izbliza, kao što su insekti ili
cvijeće.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 ? (Macro) t željeni mod t ę
J ? (Auto)
* (Macro On)
Fotoaparat automatski podešava oštrinu od dalekih objekata do
snimanja izbliza. Normalno ostavite fotoaparat u ovom modu.
Fotoaparat podešava oštrinu uz prioritet na bližim objektima.
Odaberite tMacro On kod snimanja bližih objekata.
22 Preporučuje se podešavanje zuma do kraja na W stranu.
? (Close focus
enabled)
Ovaj mod odaberite za snimanje iz još veće blizine nego kod
Macro moda.
Do kraja na W stranu: Približno 1 do 20 cm
Napomene
22 Automatsko izoštravanje se usporava kod snimanja slika u modovima Macro ili Close focus.
22 Funkcija Scene Recognition se ne može upotrebljavati ako je aktivirano [Macro On] ili [Close focus
enabled].
22 Imajte na umu sljedeće kod uporabe moda Close focus.
–– Funkcije Burst, Bracket ili Face Detection se ne mogu upotrebljavati.
–– Ovaj mod se poništava ako isključite napajanje ili promijenite mod snimanja.
28
Bljeskalica (Flash)
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 p (Flash) t željeni mod t ę
J p (Flash Auto)
Bljeskalica se aktivira ako nema dovoljno svjetla ili je objekt
osvijetljen straga.
 (Flash On)
Bljeskalica se uvijek aktivira.
F (Slow
Synchro)
Bljeskalica se uvijek aktivira.
Brzina zatvarača je manja u tamnim mjestima za jasno snimanje
pozadine koja je izvan dometa bljeskalice.
, (Flash Off)
Bljeskalica se ne aktivira.
Napomene
22 Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvim bljeskom se podešava količina svjetla.
22 Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
22 Čak i ako je bljeskalica trajno uključena, bljeskalica se možda neće aktivirati u nekim slučajevima, kao
kod burst snimanja.
22 Bljeskalica se ne može upotrebljavati tijekom burst ili bracket snimanja.
22 Ne može se upotrebljavati ( (Flash On) ili F (Slow Synchro) kad je funkcija Scene Recognition
Podešena na [Auto] ili [Advanced].
zKad se na slici snimljenoj bljeskalicom pojavljuju okrugle
bijele mrlje
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih
naglasi bljeskalica fotoaparata, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje.
Fotoaparat
Objekt
Čestice (prašila, pelud i sl.) u zraku
Kako smanjiti pojavu bijelih okruglih mrlja?
22 Osvijetlite prostoriju i snimite objekt bez bljeskalice.
22 Odaberite i (High Sensitivity) mod u Scene Selection. (Automatski se odabire , (Flash Off).)
22 Čak i ako odaberete mod i (High Sensitivity) u Scene Selection, brzina zatvarača može se smanjiti
u uvjetima smanjenog osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju, upotrijebite stativ ili čvrsto
držite ruke uz bok nakon pritiska na okidač.
29
Izoštravanje (Focus)
Možete promijeniti način izoštravanja. Upotrijebite izbornik kad je automatsko izoštravanje
otežano.
AF je kratica za “Auto Focus”, funkciju automatskog izoštravanja.
Sljedeći koraci se upotrebljavaju u modu
nja videozapisa, pogledajte str. 88.
(Program Auto). Detalje o izoštravanju kod snima-
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
3 n (Focus) t željeni mod t ę
J n (Multi AF)
o (Center AF)
Izoštrava objekt podjednako u svim dijelovima okvira tražila.
Ovaj mod je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Ako je funkcija Face Detection podešena na
drugu opciju osim [When touched], postavka
se blokira na [Multi AF].
Okvir automatskog
izoštravanja (samo kod
fotografija)
Automatski izoštrava objekt u sredini okvira
tražila. Uporabom uz funkciju AF lock, možete komponirati sliku na željeni način.
Okvir automatskog
izoštravanja
p (Spot AF)
Automatski izoštrava vrlo male objekte ili
uska područja. Uporabom uz funkciju AF
lock, možete komponirati sliku na željeni
način. Držite fotoaparat mirno tako da objekt
ne izađe iz okvira automatskog izoštravanja.
Okvir automatskog
izoštravanja
1.0 m/3.0 m/7.0 m/ Automatski brzo izoštrava područje na prethodno podešenoj udaljenosti (Semi manual).
9 (beskonačno)
22 Izoštrava objekt podjednako u svim dijelovima okvira tražila u Semi
manual modu.
22 Ovaj mod je koristan kod višekratnog snimanja objekata na istoj
udaljenosti.
22 Upotrijebite mod “Semi manual” kad je otežano automatsko
izoštravanje, kao kod snimanja objekata kroz mrežu ili prozor.
30
Napomena
22 Kad upotrebljavate [Digital Zoom] ili [AF Illuminator], okvir automatskog izoštravanja se isključuje i
prikazuje kao crtkana linija. U tom slučaju, fotoaparat izoštrava objekte u središtu zaslona.
z Brz odabir glavnog objekta
Dodirom na zaslon prikazuje se okvir, a pritiskom na okidač
dopola, izoštrava se sadržaj okvira.
31
Metering Mode
Funkcija podešava način mjerenja svjetla tako da odabire dio objekta na kojem će se mjeriti
svjetlo za podešavanje ekspozicije.
Sljedeći koraci se upotrebljavaju u modu
(Program Auto). Detalje o uporabi modova mjerenja svjetla kod snimanja videozapisa, pogledajte str. 87.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
3 V (Metering Mode) t željeni mod t ę
J V (Multi)
; (Center)
% (Spot)
Dijeli kadar u više dijelova i mjeri u svakom dijelu. Fotoaparat
postiže dobro uravnoteženu ekspoziciju (Multi-pattern metering).
Ako je funkcija Face Detection podešena na drugu opciju osim
[When touched], postavka se blokira na [Multi].
Mjeri u središtu sliku i određuje ekspoziciju na temelju svjetline
objekta u središtu (Center-weighted metering).
Mjeri samo dio objekta (Spot metering).
22 Ova funkcija je korisna ako je objekt osvijetljen straga ili ako je velik kontrast između
objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
u točki
Postavite na objekt
Napomena
22 Način mjerenja se prebacuje ne [Multi] kad dodirnete zaslon za odabir točke izoštravanja.
32
ISO
Podešava osjetljivost na svjetlo.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC mod) t } (Program Auto) t ę
3 N (ISO) t željeni broj t ę
J N (Auto)
T/O/Q/R/
S/P/U
Automatski odabir ISO osjetljivosti.
Možete smanjiti zamućenje slike na tamnim mjestima ili pomicanje objekta povećanjem ISO osjetljivosti (odabirom većeg broja).
Napomene
22 U Burst i Exposure Bracket modu možete odabrati samo [ISO AUTO] i [ISO 80] do [ISO 400].
22 Kod snimanja u svijetlim uvjetima, fotoaparat automatski pojačava tonove kako bi se spriječilo stvaranje
blijedih slika (osim ako je [ISO] podešeno na [ISO 80]).
zPodešavanje ISO osjetljivosti (indeks preporučene
ekspozicije)
ISO osjetljivost je mjera za osjetljivost medija za snimanje, kao što je senzor slike koji prima
svjetlost. Čak i uz jednaku ekspoziciju, slika se može razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Snimanje sjajnih slika i na tamnim lokacijama uz povećanje brzine
zatvarača kako bi se smanjilo zamućivanje.
Ipak, postoji tendencija pojave smetnji na slici.
Niska ISO osjetljivost
Snima se jasnija slika.
Ipak, ako je ekspozicija nedovoljna, slika može djelovati tamno.
33
EV
Ekspoziciju možete podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u rasponu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Sljedeći koraci se upotrebljavaju u modu
manja, pogledajte na str. 86.
(Program Auto). Detalje o ostalim modovima sni-
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
3 Ġ (EV) t željeni broj t ę
Napomena
22 Ako snimate objekt u jako svijetlim ili tamnim uvjetima ili uz uporabu bljeskalice, podešavanje ekspozicije možda neće biti učinkovito.
34
z Podešavanje ekspozicije za postizanje boljih slika
Možete kreirati različite slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetla koju fotoaparat prima kad se otvori zatvarač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = Vrijeme tijekom kojeg fotoaparat prima svjetlost
Otvor blende = Veličina otvora kroz kojeg svjetlost ulazi u fotoaparat
ISO osjetljivost (indeks preporučene ekspozicije) =
Osjetljivost snimanja
Preekspozicija = previše svjetlosti
Bijela slika
Manja EV postavka –
Pravilna ekspozicija
Veća EV postavka +
Podekspozicija = previše svjetlosti
Tamnija slika
35
Gledanje fotografija
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Odaberite sliku pomoću 5/6.
Prikaz povećane slike (zum pri reprodukciji)
1 Dodirnite područje koje želite povećati
Slika se povećava dvostruko u odnosu na prethodnu veličinu, dodirnuti dio u središtu. Sliku
također možete povećati preklopkom (W/T) pomicanjem u T stranu.
2 Podesite faktor zuma i položaj.
Slika je svaki put povećava kad dodirnete zaslon.
Tipka
Postupak
l/m/n/o
Podešavanje položaja.
f/e
Promjena veličine slike.
R
Uključivanje/isključivanje l/m/n/o.
t
Isključivanje zuma pri reprodukciji.
Prikazuje koji dio slike se
prikazuje povećano
Napomena
22 Možda nećete moći reproducirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima. Dodirnite f i zatim
odaberite [Folder View] iz j (View Images 1) ili y (View Images) za reprodukciju slika.
z Za pohranjivanje povećanih slika
22 Možete pohraniti povećanu sliku uporabom funkcije izrezivanja. Za detalje pogledajte str. 108.
z Reprodukcija u modu [Image Only]
22 Odaberite sliku dodirom na lijevu ili desnu stranu zaslona. Kad
dodirnete središte zaslona, tipke i ikone se privremeno prikazuju.
22 Za povećanje slike tijekom reprodukcije, dodirnite središte zaslona
za privremeni prikaz tipaka i ikona te zatim dodirnite dio kojeg želite
povećati prema opisu gore.
36
Image Index
Funkcija prikazuje više slika na zaslonu istovremeno. Za povratak na prikaz pojedinačnih slika,
dodirnite sličicu u indeksnom prikazu.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Y (Image Index) t dodirnite G/H za listanje
z Promjena formata prikaza
Dodirnite Ñ (View Mode) za promjenu načina prikaza (View Mode). Ipak, način prikaza
može se promijeniti samo kad je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo” (samo DSCT77).
Í (Date View): t str. 47
Ě (Event View): t str. 48
( (Favorites): t str. 49
È (Folder View): t str. 50
Mod reprodukcije
22 Ako dodirnete i u modu reprodukcije, možete podesiti broj prikazanih slika u indeksnom
prikazu na 12 ili 20.
37
Slideshow
Slike se automatski reproduciraju redom uz efekte i glazbu.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 < (Slideshow) t željeni mod t ę t [Start]
3 Dodirnite zaslon i zatim dodirnite [Exit] za prekid
slide showa.
Napomene
22 Nije moguća reprodukcija videozapisa.
22 Postavke osim [Image] i [Filter by Faces] se pohranjuju dok se ne promijene sljedeći put.
Image
Odabir skupine slika za prikaz.
J All
Reprodukcija slide showa svih slika redom.
This Date
Reprodukcija slide showa fotografija trenutno odabranog datuma
kad je mod reprodukcije podešen na Í (Date View).
This Event
Reprodukcija slide showa fotografija trenutno odabrane kategorije
kad je mod reprodukcije podešen na Ě (Event View).
Folder
Reprodukcija slide showa fotografija iz trenutno odabrane mape
kad je mod reprodukcije podešen na È (Folder View).
Favorites 1 – 6
Reprodukcija slide showa fotografija u trenutno odabranoj Favorites kategoriji.
Napomena
22 Ova postavka se podešava na [Folder] kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
Filter by Faces
Omogućuje sužavanje izbora slika osoba koje će se prikazati.
J Off
All people
Slike se ne filtriraju.
Slike se filtriraju prema navedenom kriteriju i zatim prikazuju.
Children
Infants
Smiles
Napomene
22 Postavka [Filter by Faces] se podešava na [Off] kad je mod reprodukcije podešen na [Folder View].
22 Možda nećete moći upotrebljavati funkciju [Filter by Faces] sa slikama snimljenim drugim fotoaparatima.
22 Ponekad se mogu prikazati slike neželjene kategorije ili ne prikazati željene slike.
38
Effects
Odabir brzine reprodukcije i ugođaja za slide show.
Simple
J Basic
Jednostavan slide show uz izmjenu slika podešenim intervalom.
Interval prikaza se može podesiti u [Interval] te tako možete pažljivo pregledati svoje slike.
Osnovni slide show prikladan za široki raspon scena.
Nostalgic
Atmosferični slide show filmskog ugođaja.
Stylish
Elegantni slide show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slide show pogodan za dinamične slike.
Face 1:Basic
Slideshow srednjeg tempa prikladan za različite scene koji najbolje iskorištava slike s licima. Lica se zumiraju i prikazuje se više
slika istovremeno.
Face 2:Nostalgic
Usporen, atmosferični slideshow koji najbolje iskorištava slike s
licima. Lica se zumiraju i prikazuje se više slika istovremeno.
Face 3:Stylish
Ubrzan, dinamičan slideshow koji najbolje iskorištava slike s licima. Lica se zumiraju i prikazuje se više slika istovremeno.
Music
Odabir glazbe koja će se reproducirati uz slide show. Možete odabrati više glazbenih zapisa kao
pozadinu. Dodirnite zaslon za podešavanje glasnoće glazbe pomoću Z/P.
Off
Bez uporabe pozadinske glazbe.
Music1
Tvornička postavka za [Simple] slide show.
J Music2
Tvornička postavka za [Basic] slide show.
Music3
Tvornička postavka za [Nostalgic] slide show.
Music4
Tvornička postavka za [Stylish] slide show.
Music5
Tvornička postavka za [Active] slide show.
Music6
Tvornička postavka za [Face 1:Basic] slide show.
Music7
Tvornička postavka za [Face 2:Nostalgic] slide show.
Music8
Tvornička postavka za [Face 3:Stylish] slide show.
39
Interval
Podešavanje intervala izmjene slika. Postavka je podešena na [Auto] ako se kao [Effects] ne
odabere [Simple].
1 sec
Podešava interval između prikaza slika za [Simple] slide show.
3 sec
5 sec
10 sec
J Auto
Interval se prilagođava odabranom podešenju opcije [Effects].
Repeat
Aktiviranje ili isključivanje ponavljanja slide showa.
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slide show završava.
z Odabir pozadinske glazbe
Možete kopirati željene glazbene datoteke s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju uz slide show. Za prebacivanje glazbe, instalirajte “Music Transfer” softver (isporučen) na svoje računalo. Za detalje, pogledajte str. 136 i 139.
22 Možete snimiti do osam glazbenih isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music1 – Music8)).
22 Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je oko 5 minuta.
22 Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 52) i kopirajte ponovo.
40
Brisanje (Delete)
Brisanje slika u pojedinačnom prikazu
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite obrisati t ! (Delete)
t [OK].
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Dodirnite Y (Image Index) za indeksni prikaz.
3 ! (Delete) t dodirnite sliku koju želite obrisati
t Ç t [OK]
33 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
zPrebacivanje između indeksnog i pojedinačnog prikaza slika kod odabira.
Dodirnite Y u indeksnom prikazu za povratak u pojedinačni prikaz ili Y u pojedinačnom prikazu za povratak u
indeksni prikaz.
22 Također možete prelaziti iz indeksnog u pojedinačni način prikaza
u [Add / Remove Favorites], [Add / Remove Sharemark], [Protect]
ili [DPOF].
41
Wide Zoom
U modu pojedinačnog prikaza, fotografije snimljene u formatu 4:3 ili 3:2 prikazuju se u formatu
16:9. U tom slučaju, gornji i donji dio slike su malo odrezani.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Dodirnite T (Wide Zoom).
3 Za isključivanje funkcije Wide Zoom, ponovno
dodirnite T (Wide Zoom).
Napomena
22 Funkcija Wide Zoom nije dostupna za videozapise ni za slike formata 16:9.
42
Privremeno rotiranje prikaza
Funkcija se upotrebljava kod pojedinačnog prikaza za privremeno rotiranje slike i njezino povećavanje na zaslonu.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Odaberite okomito orijentiranu sliku t dodirnite
ġ (Temporarily Rotated Display).
3 Za isključivanje prikaza, ponovno dodirnite ġ
(Temporarily Rotated Display).
Napomene
22 Privremeno rotiranje prikaza nije moguće kod videozapisa ili vodoravno orijentiranih fotografija.
22 Dodirom na 5/6 poništava se privremena rotacija prikaza.
43
Gledanje videozapisa
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Odaberite videozapis pomoću 5/6.
3 Dodirnite B (Playback).
Tipka
Postupak
Y
Podešavanje glasnoće
B
Normalna reprodukcija
x
Zaustavljanje
M/m
Ubrzano naprijed/natrag
Napomene
22 Videozapisi veličine slike [320] prikazuju se u manjoj veličini.
22 Možda nećete moći reproducirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima. Dodirnite f i zatim
odaberite [Folder View] iz j (View Images 1) ili y (View Images) za reprodukciju slika.
z Reprodukcija u modu [Image Only]
22 Odaberite sliku dodirom na lijevu ili desnu stranu zaslona. Kad
dodirnete središte zaslona, tipke i ikone se privremeno prikazuju.
22 Ako je [Display Setup] podešen na [Image Only], dodirnite desnu/
lijevu stranu zaslona tijekom prikaza fotografije za prikaz sljedeće/
prethodne slike te dodirnite središte slike za prikaz u [Normal]
modu. Dodirnite U za ponovni prikaz u modu [Image Only].
44
Scrapbook (samo DSC-T700)
Fotoaparat automatski prikazuje slike s pozadinom u stilu kućnog foto albuma. Također možete
pohraniti slike s različitom pozadinom.
1 f t  (View Images 2) t [Scrapbook] t
ę
2 Listajte pomoću 5/6.
Dodirnite sliku za povećani prikaz. Ponovno je dodirnite za isključivanje povećanja.
Tipka
Postupak
1
Æ/Ä
Save
Pohranjuje sliku u 3M formatu u ugrađenu
memoriju ili na “Memory Stick Duo”.
2
g
Background Select
Odabir željene pozadine pomoću 5/6.
3
c
Auto playback
Automatsko pokretanje reprodukcije.
Dodirnite zaslon za zaustavljanje automatske
reprodukcije.
4
(
Exit
Isključivanje funkcije Scrapbook.
5
T
Return to front cover
Povratak na početni prikaz.
6
5/6
Next/Back
Prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu.
Napomene
22 Scrapbook prikaz nije dostupan kad je mod reprodukcije podešen na [Folder View].
22 Scrapbook funkcija se ne može upotrebljavati uz videozapise.
22 Slike mogu dobiti plavkasti ton. Pojava nije kvar.
Nastavlja se r
45
z Odabir načina pohranjivanja
Scrapbook slike možete pohraniti na sljedeće načine.
[Save This Page]: Pohranjuje se stranica koju trenutno gledate.
[Select pages and save]: Odabir i pohranjivanje više slika.
ADodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku za
pohranjivanje.
BPonovite korak 1 za odabir ostalih slika.
CDodirnite Ç t [OK].
[Save All Pages in Scrapbook]: Pohranjivanje svih slike u scrapbook.
46
Date View
Razvrstava slike prema datumu. Funkcija je korisna kad želite provjeriti kad je snimljena neka
od fotografija jer su slike poredane po datumu.
1 DSC-T700:
f t j (View Images 1) t [Date View] t
ę
DSC-T77:
f t y (View Images) t [Date View] t ę
2 Odaberite datum kojeg želite prikazati G/H.
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite
funkciju [Folder View].
z Odabir slike za reprodukciju iz kalendara
Dodirnite Å (Date List) u indeksnom modu tako da možete odabrati prikaz željene slike
prema datumu snimanja.
Prikaz po datumu
47
Event View
Funkcija automatski razvrstava slike prema datumu i učestalosti te ih prikazuje u skupinama.
1 DSC-T700:
f t j (View Images 1) t [Event View] t
ę
DSC-T77:
f t y (View Images) t [Event View] t
ę
2 Odaberite skupinu koju želite prikazati pomoću
G/H.
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite
funkciju [Folder View].
z Odabir slike za reprodukciju iz liste kategorija
Dodirnite ě (Event List) u indeksnom prikazu tako da možete odabrati skupinu koja sadrži
slike koje želite vidjeti iz Event List.
Možete unijeti željeni naziv kategorije za svaku grupu pomoću “PMB” softvera (isporučen).
Za detalje o unosu naziva kategorije, pogledajte “PMB Guide”.
Prikaz po kategoriji
48
Naziv kategorije
Favorites
Prikazuje slike iz svake od Favorites grupe u kojoj su slike registrirane (str. 104).
1 DSC-T700:
f t j (View Images 1) t [Favorites] t
ę
DSC-T77:
f t y (View Images) t [Favorites] t ę
2 Dodirnite Favorites broj kojeg želite prikazati.
Broj slika
registriranih
u Favorites
Prikaz slike
najnovijeg
datuma
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite
funkciju [Folder View].
49
Folder View
Prikazuje slike iz svake mape kreirane pomoću [Create REC.Folder] iz [Memory Tool].
1 DSC-T700:
f t j (View Images 1) t [Folder View] t
ę
DSC-T77:
f t y (View Images) t [Folder View] t
ę
2 Odaberite mapu koju želite prikazati G/H.
z O mapama
22 Fotoaparat sprema slike u odabranu mapu na “Memory Stick Duo” ili u ugrađenu memoriju. Kad je
fotoaparat nov, početna mapa u njemu je “101MSDCF” ili “101_SONY”, u koju se snimaju sve slike.
z Odabir mape za reprodukciju
Dodirnite = (Select Folder) u indeksnom prikazu tako da možete odabrati mapu koja sadrži
slike koje želite vidjeti iz mape.
Odabir mape
22 Ako postoji samo jedna mapa, kreirajte mapu za snimanje.
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
50
Download Music
Možete upotrijebiti “Music Transfer” s CD-ROM diska (isporučen) za dodavanje ili promjenu
glazbenih zapisa.
1 DSC-T700:
f t  (View Images 2) t [Music Tool] t
ę t [Download Music] t ę
DSC-T77:
f t < (Slideshow) t [Music Tool] t ę
t [Download Music] t ę
2 Spojite fotoaparat s računalom pomoću USB
veze te dodajte ili promijenite glazbene datoteke
(str. 136, 139).
51
Format Music
Možete upotrijebiti “Music Transfer” s CD-ROM diska (isporučen) za brisanje svih glazbenih
zapisa pohranjenih u fotoaparat. Funkcija se može upotrijebiti ako su glazbene datoteke oštećene
i ne mogu se reproducirati.
1 DSC-T700:
f t  (View Images 2) t [Music Tool] t
ę t [Format Music] t ę t [OK]
DSC-T77:
f t < (Slideshow) t [Music Tool] t ę
t [Format Music] t ę t [OK]
2 Vratite glazbu na tvorničke postavke u fotoaparatu pomoću “Music Transfer” (str. 136).
52
Format
Formatira “Memory Stick Duo” ili ugrađenu memoriju. Kupljeni “Memory Stick Duo” je već
formatiran i može se odmah upotrebljavati.
1 f t H (Manage Memory) t [Memory
Tool] t ę t [Format] t ę t [OK]
Napomena
22 Imajte na umu da se formatiranjem trajno brišu svi podaci, uključujući zaštićene slike.
53
Create REC.Folder
Funkcija kreira mapu za snimanje na mediju za snimanje slika.
Slike se snimaju u novokreiranu mapu dok se ne kreira nova mapa ili odabere druga mapa za
snimanje.
1 f t H (Manage Memory) t [Memory
Tool] t ę t [Create REC.Folder] t ę t
[OK]
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Mapa se ne može obrisati na fotoaparatu. Za brisanje mape, upotrijebite računalo ili sl.
22 U mapu se može pohraniti do 4000 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se kreira nova
mapa.
z O mapama
22 Nakon kreiranja nove mape, možete promijeniti mapu za snimanje (str. 55) i odabrati mapu za reprodukciju slika (str. 101).
54
Change REC.Folder
Mijenja mapu koja se trenutno upotrebljava za snimanje slika.
1 f t H (Manage Memory) t [Memory
Tool] t ę t [Create REC.Folder] t ę
2 Odaberite mapu u koju želite snimati t
Dodirnite [OK].
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Za snimanje se ne može odabrati mapa “100MSDCF”.
22 Snimljene slike ne mogu se prebaciti u drugu mapu.
55
Copy (samo DSC-T77)
Funkcija kopira sve slike iz ugrađene memorije na “Memory Stick Duo”.
1 Umetnite “Memory Stick Duo” u fotoaparat.
2 f t H (Manage Memory) t [Memory
Tool] t ę t [Copy] t ę t [OK]
Napomene
22 Upotrijebite potpuno napunjenu bateriju. Ako pokušate kopirati slikovne datoteke uz slab napon baterije,
baterija se može isprazniti i tako uzrokovati prekid kopiranja ili oštećenje podataka.
22 Nije moguće odabrati koje slike će se kopirati.
22 Originalne slike ostaju u ugrađenoj memoriji i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja ugrađene memorije,
izvadite “Memory Stick Duo” nakon kopiranja te zatim formatirajte ugrađenu memoriju ([Format] u
[Memory Tool]) (str. 53).
22 Na “Memory Stick Duo” se kreira nova mapa i svi podaci se snimaju u nju. Nije moguće odabrati željenu
mapu i kopirati slike u nju.
22 Opcija [Copy] nije dostupna kod modela DSC-T700. Spojite fotoaparat i prebacite slike na računalo te
zatim prebacite slike na “Memory Stick Duo” (str. 126 do 129).
56
Beep
Odabire zvukove koji će se reproducirati kod rukovanja fotoaparatom.
1 ę t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Beep] t ę t željeni mod t ę
Shutter
J On
Off
Aktivira zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Aktivira se zvučni signal/zvuk zatvarača kad rukujete zaslonom
osjetljivim na dodir/pritisnete tipku okidača.
Isključuje zvučni signal/zvuk zatvarača.
57
Function Guide
Možete odabrati želite li prikazati ili ne funkcijski vodič kod rukovanja fotoaparatom.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t
ę t [Function Guide] t ę t željeni mod
tę
J On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Ne prikazuje se funkcijski vodič.
Napomena
22 Vodič se prikazuje tijekom reprodukcije čak i ako je podešen na [Off].
58
Initialize
Funkcija resetira postavke na standardne vrijednosti.
Čak i ako izvršite ovu funkciju, slike ostaju sačuvane.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Initiallize] t ę t [OK]
Napomene
22 Funkcija Password Lock se ne otključava čak i ako resetirate postavke (samo DSC-T700).
22 Pripazite da ne isključite fotoaparat tijekom resetiranja.
59
Calibration
Omogućuje kalibriranje zaslona ako tipke na njemu ne reagiraju na odgovarajućim mjestima
gdje ih dotaknete.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Calibration] t ę
2 Pomoću pisaljke, dodirnite središte oznake T
redom kako se prikazuje na zaslonu.
Napomene
22 Za prekid kalibriranja usred postavka, dodirnite [Cancel]. To ne utječe na prethodno podešene postavke.
22 Ako ne dodirnete ispravnu točku, kalibriranje se ne izvodi. Ponovno dodirnite središte oznake T.
60
Housing
Funkcija mijenja funkcije nekih tipaka za rukovanje fotoaparatom kad se fotoaparat upotrebljava
u vodonepropusnom kućištu. Također pogledajte upute za uporabu vodonepropusnog kućišta.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Housing] t ę t željeni mod t ę
On (X)
J Off
Mijenja funkcije tipaka.
Ne mijenja funkcije.
Napomene
22 Nije moguće izoštriti objekte tako da ih dodirnete na zaslonu.
22i (prikaz na zaslonu) se podešava na [Normal].
22 Neke funkcije i tipke su ograničene i ne prikazuju se na zaslonu.
61
Demo Mode
Možete podesiti želite li prikazati demonstraciju funkcija Smile Shutter i Scene Recognition.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Demo Mode] t ę t željeni mod t ę
On
J Off
Demonstrira funkcije Scene Recognition i Smile Shutter moda.
Bez demonstracije funkcija. Odaberite ovu postavku kod snimanja
pomoću funkcije Smile Shutter.
Demonstracijski prikaz
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t { (Auto Adjustment) t ę
3 Usmjerite fotoaparat prema objektu.
Scene Recognition
Kad se izvodi Scene Recognition, ikona i opis prepoznate scene se prikazuju na zaslonu. Kad
se pritisne okidač, slika se snima.
Smile Shutter
Dodirnite Q (Smile ikona). Fotoaparat automatski aktivira zatvarač kad se prepozna lice, ali
se slika ne snima.
Kad ponovno dodirnete Q (Smile ikona), postupak se vraća na demonstraciju funkcije Scene
Recognition.
Napomene
22 Automatski pregled slike je podešen na [On].
22 Kad je i (prikaz na zaslonu) podešeno na [Normal], neke ikone se ne prikazuju na LCD zaslonu.
22 Kod demonstracije Scene Recognition moda, postavka se podešava na [Advanced] (str. 79).
62
USB Connect
Odabire USB mod kod spajanja fotoaparata s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem
pomoću višenamjenske priključnice.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [USB Connect] t ę t željeni mod t ę
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja komunikaciju s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 126, 132 i
142).
PictBridge
Spaja fotoaparat s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 142).
PTP/MTP
Kad spojite fotoaparat s računalom, prikazuje se AutoPlay Wizard
i slike snimljene u mapu za snimanje ne fotoaparatu se prebacuju
na računalo. (kod Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Uspostavlja Mass Storage vezu između fotoaparata i računala ili
USB uređaja (str. 126 i 132).
Napomene
22 Ako ne možete spojiti fotoaparat s PictBridge kompatibilnim pisačem uz postavku [Auto], odaberite
[PictBridge].
22 Ako ne možete spojiti fotoaparat s računalom ili USB uređajem uz postavku [Auto], odaberite [Mass
Storage].
63
LUN Settings (samo DSC-T700)
Podešava način prikaza medija za snimanje na računalnom zaslonu ili drugom monitoru kad je
fotoaparat spojen s računalom ili AV uređajem pomoću USB spajanja.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [LUN Settings] t ę t željeni mod t ę
J Multi
Single
Prikazuju se slike iz “Memory Stick Duo” i ugrađene memorije.
Odaberite ovu postavku kod spajanja fotoaparata s računalom.
Kad je “Memory Stick Duo” umetnut u fotoaparat, slike iz “Memory Stick Duo” se prikazuju, a ako nije umetnut, prikazuju se
slike iz ugrađene memorije. Odaberite ovu postavku ako se ne prikazuju slike iz “Memory Stick Duo” kartice ili ugrađene memorije
kod spajanja fotoaparata na drugi uređaj koji nije računalo.
Napomena
22 Uvijek je potrebno odabrati [Multi] kod prebacivanja slika na medijski servis pomoću “PMB Portable”.
64
COMPONENT
Odabire vrstu izlaznog video signala iz SD i HD (1080i), u skladu sa spojenim TV prijemnikom
(str. 119).
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [COMPONENT] t ę t željeni mod t ę
J HD(1080i)
SD
Odaberite ovu opciju za spajanje fotoaparata na 1080i kompatibilan
High Definition TV.
Odaberite ovu opciju za spajanje TV prijemnika koji ne podržava
HD(1080i) signal.
Napomene
22 Nije moguće gledati videozapise u [HD(1080i)] formatu signala. Podesite [COMPONENT] na [SD] kod
gledanja videozapisa.
22 Kod gledanja Scrapbook slika tijekom prijenosa [HD(1080i)] signala, [COMPONENT] se automatski
podešava na [SD] (samo DSC-T700).
65
Video Out
Podešava izlaz videosignala u skladu s TV sustavom boja spojenog video uređaja. Sustav TV
boja se razlikuje ovisno o državi i regiji.
Za prikaz slika na TV zaslonu, provjerite sustav TV boja države ili regije u kojoj ga koristite
(str. 121).
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Video Out] t ę t željeni mod t ę
66
NTSC
Podešava izlazni video signal na NTSC mod (primjerice, za SAD
i Japan).
PAL
Podešava izlazni video signal na PAL mod (primjerice, za Europu).
TV TYPE
Podešava format zaslona TV prijemnika spojenog za reprodukciju.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [TV TYPE] t ę t željeni mod t ę
J 16:9
4:3
Odabire ovu opciju za reprodukciju slika na wide TV prijemniku.
Odabire ovu opciju za reprodukciju slika na TV prijemniku formata 4:3.
67
Password Lock (samo DSC-T700)
Možete podesiti zaporku za ograničavanje pristupa slikama u ugrađenoj memoriji.
1 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę
t [Password Lock] t ę
Podešavanje zaporke
1 Prikazuje se izbornik za unos zaporke t Unesite
željeni četveroznamenkasti broj t [OK].
2 Prikazuje se izbornik za ponavljanje zaporke t
Ponovno unesite isti četveroznamenkasti broj t
[OK] t [OK].
Ako unesete pogrešan broj, prikazuje se poruka. Dodirnite
prozor s porukom i ponovno unesite ispravnu zaporku.
Unos zaporke i reprodukcija slika
1 Prikazuje se izbornik za unos zaporke t Unesite prethodno podešenu
zaporku t [OK]
Napomene
22 Ne može se podesiti zaporka za slike na “Memory Stick Duo”.
22 Zaključavanje se ne poništava čak i ako resetirate postavke.
z Što učiniti ako zaboravite zaporku
Tipka # (Playback)
Preklopka zuma (W/T)
68
1 Prvo isključite fotoaparat. Zatim pritisnite tipku
# (Playback) dok držite preklopku zuma (W/T)
na W stranu.
2 Napajanje se uključuje i prikazuje se zaslon za
isključivanje zaporke t dodirnite [OK]
3 Unesite broj za isključivanje zaporke (str. 171) t
dodirnite [OK] t [OK].
AF Illuminator
AF illuminator osigurava pomoćno svjetlo za olakšavanje izoštravanja objekata u tamnom okruženju. AF illuminator emitira crveno svjetlo i omogućuje jednostavno izoštravanje kad se okidač
pritisne dopola dok se ne izvrši izoštravanje. U tom trenutnu se prikazuje 0.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [AF Illuminator] t ę t željeni mod t
ę
J Auto
Off
Upotrebljava se AF illuminator.
Ne upotrebljava se AF illuminator.
Napomene
22 Izoštravanje se postiže sve dok AF svjetlo dopire do objekta, bez obzira ako svjetlo ne obasjava središnji
dio objekta.
22 AF illuminator se ne može upotrebljavati:
–– [Focus] je podešeno na poluručni mod.
–– Ako je u Scene Selection odabran 4 (Landscape), N (Twilight), h (Fireworks) ili 7 (Hi-Speed
Shutter).
–– [Housing] je podešeno na [On].
22 Kad upotrebljavate AF illuminator, prikazuje se normalno tražilo automatskog izoštravanja, a novi okvir
automatskog izoštravanja se prikazuje crtkano. Automatsko izoštravanje ima prioritet na objektima u
središtu okvira.
22 AF illuminator emitira vrlo snažno svjetlo. Iako ne postoji opasnost po zdravlje, nemojte gledati izravno
u AF illuminator iz blizine.
69
Grid Line
Uz pomoć mreže linija, možete jednostavno postaviti objekt u vodoravan ili okomiti položaj.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [Gride Line] t ę t željeni mod t ę
On
J Off
70
Prikazuje se mreža linija. Mreža linija se ne snima.
Ne prikazuje se mreža linija.
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [AF Mode] t ę t željeni mod t ę
J Single
Monitor
Automatski se izoštrava kad se okidač pritisne dopola i zadrži.
Ovaj mod je koristan za snimanje nepokretnih objekata.
Automatski se izoštrava prije nego što se okidač pritisne dopola i
zadrži. Ovaj mod skraćuje vrijeme potrebno za izoštravanje.
Napomene
22 Baterija se brže troši u [Monitor] modu nego u [Single] modu.
22 AF mod nije dostupan:
–– Kad je Scene Recognition podešeno na opciju koja nije [Off].
–– Kad se aktivira funkcija Face Detection.
22 Kad je [Focus] podešeno na poluručni mod, automatski se odabire [Single].
71
Digital Zoom
Odabir moda digitalnog zuma. Fotoaparat povećava sliku pomoću optičkog zuma (do 4). Kad
se prijeđe faktor zuma, fotoaparat upotrebljava smart ili precision digital zum.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [Digital Zoom] t ę t željeni mod t
ę
J Smart (F)
Uvećava sliku digitalnim putem do točke u kojoj ne dolazi do
gubitka kvalitete, u skladu s veličinom slike.
Precision (G)
Uvećava sve veličine slika do ukupnog faktora zuma od približno
8, uključujući optički zum 4. Ipak, imajte na umu da kvaliteta
slike opada kad se prijeđe izvan skale optičkog zuma.
Off
Bez uporabe digitalnog zuma.
Napomene
22 Funkcija digitalnog zuma ne radi kod uporabe Face Detection ili kod snimanja videozapisa.
22 Smart zumiranje nije dostupno kad je veličina slike podešena na [10M], [3:2(8M)] ili [16:9(7M)].
Ukupna skala zuma kod uporabe Smart zoom
opcije (uključujući optički zum 4)
Podržani faktor zuma ovisi o odabranoj veličini slike.
Veličina
72
Ukupan faktor zuma
5M
Približno 5,6
3M
Približno 7,1
VGA
Približno 22
16:9(2M)
Približno 7,6
Auto Orientation
Kad se fotoaparat okrene za snimanje portreta (okomiti položaj), on bilježi svoj položaj i prikazuje sliku u orijentaciji portreta.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [Auto Orientation] t ę t željeni mod
tę
J On
Off
Snima slike uz pravilnu orijentaciju.
Bez uporabe funkcije Auto Orientation.
Napomene
22 Kod okomitih slika, lijevo i desno se prikazuju crne pruge.
22 Ovisno o kutu snimanja fotoaparata, orijentacija slike možda se neće pravilno snimiti.
22 Ne može se upotrebljavati Auto Orientation kad je u Scene Selection odabrano Ù (Underwater).
22 Ponekad nije moguće upotrijebiti Auto Orientation kod uporabe AC adaptera (opcija) i dok je spojen
USB/AV/DC IN kabel za višenamjensku priključnicu (nije isporučen).
z Rotiranje slika nakon snimanja
22 Ako je orijentacija slike pogrešna, možete upotrijebiti opciju [Rotate] u izborniku MENU za prikaz
slike u portretnoj orijentaciji.
73
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na približno dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
1 f t ' (Settings) t [Shooting Settings] t
ę t [Auto Review] t ę t željeni mod t
ę
J On
Off
Upotrebljava se funkcija Auto Review.
Bez uporabe funkcije Auto Review.
z Snimanje sljedeće slike bez prekida
22 Kad pritisnete okidač dopola, nestaje prikaz prethodno snimljene slike i odmah možete snimiti
sljedeću sliku, čak i ako je Auto Review podešeno na [On].
74
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
1 f t ' (Settings) t [Clock Settings] t ę
t [Clock Settings] t ę
2 Željeni format prikaza datuma t Ç t dodirnite svaku od opcija za podešavanje njezine
vrijednosti t [OK].
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Napomena
22 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Uporabom “PMB” s priloženog CD-ROM diska,
možete ispisati ili pohraniti slike s datumom.
75
Language Setting
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz izbornika, upozorenja i poruka.
1 f t ' (Settings) t [Language Setting] t
ę t [Language Setting] t ę t željeni mod
tę
76
Image Size
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se pohranjuje nakon snimanja. Što je veća
slika, reproducirat će se više detalja kod ispisa na papir velikog formata. Što je manja slika, može
se snimiti veći broj fotografija. Odaberite veličinu slike koja odgovara načinu gledanja slika.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 f t O (Image Size) t željeni mod t ę
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
J O 10M
(3648×2736)
Smjernice za uporabu
LCD zaslon
Za ispis do veličine A3+
Y 5M
(2592×1944)
Za ispis do veličine A4
V 3M
(2048×1536)
Za ispis do veličine L/2L
Z VGA
(640×480)
Kao privitak e-mail porukama
X 3:2 (8M)
(3648×2432)
Omjer 3:2 kao kod fotografija i
razglednica
B 16:9 (7M)
(3648×2056)
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku.
[ 16:9 (2M)
(1920×1080)
Slike se prikazuju u formatu
zaslona 4:3 ili 3:2.
Slike će ispuniti cijeli
zaslon.
Napomena
22 Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9, oba ruba mogu biti odrezana.
U Easy Shooting modu
J Large
Small
Snimanje slika veličine [10M].
Snimanje slika veličine [3M].
77
Kod snimanja videozapisa
Što je veća slika, viša je kvaliteta snimke. Što je veći broj slika u sekundi, snimka se bolje reproducira.
Veličina slike videozapisa
Slika u sekundi
Smjernice za uporabu
@ 640(Fine)
(640×480)
Približno 30
Za prikaz na TV zaslonu (visoka
kvaliteta slike)
Približno 17
Za prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta slike)
Približno 8
Za slanje u privitku e-mail poruka
J ? 640 (Standard)
(640×480)
A 320 (320×240)
Napomene
22 Nije moguće snimati videozapise veličine [640(Fine)] u ugrađenu memoriju (samo DSC-T77).
22 Kod uporabe “Memory Stick Duo”, videozapisi veličine [640(Fine)] mogu se snimati samo na “Memory
Stick PRO Duo”.
22 Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimanje ili reprodukciju videozapisa.
z Kvaliteta slike i veličina slike
Digitalna slika se sastoji od malih točaka koje se zovu pikseli.
Ako sadrži velik broj piksela, slika postaje velika, zauzima više memorije, ali sadrži i više
detalja. “Veličina slike” označava se brojem piksela. Iako se razlika ne može vidjeti na zaslonu fotoaparata, konačna količina podataka i vrijeme obrade razlikovat će se kod ispisa slike
ili prikaza na računalnom zaslonu.
Opis piksela i veličine slike
AVeličina slike: 10 M
3648 piksela × 2736 piksela = 9 980 928 piksela
BVeličina slike: VGA
640 piksela × 480 piksela = 307 200 piksela
Piksel
Više piksela
(Fina kvaliteta slike i velika slikovna datoteka)
Manje piksela
(Grublja kvaliteta slike i mala slikovna datoteka)
78
Scene Recognition
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i zatim snima.
Ikona trenutne postavke
Ikona Scene Recognition
Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena. Kad fotoaparat prepozna optimalnu scenu,
prikazuje odgovarajuću ikonu.
N (Twilight), i (Twilight Portrait), Ó (Twilight using a tripod), . (Backlight), Ô
(Backlight Portrait), 4 (Landscape), * (Macro), Y (Portrait)
Kad fotoaparat ne prepozna scenu, slika se snima uz iste postavke kao i ako je Scene Recognition podešeno na [Off].
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t { (Auto Adjustment) t t
ili ę
3 f t Ü (Scene Recognition) t željeni mod
tę
Û (Off)
J Ü (Auto)
Ú (Advanced)
Bez uporabe funkcije Scene Recognition.
Kad fotoaparat prepozna scenu, podešava optimalne postavke i
snima sliku.
Kad fotoaparat prepozna scenu, podešava optimalne postavke i
snima sliku.
Osim toga, kad fotoaparat prepozna N (Twilight), i (Twilight
Portrait), Ó (Twilight using a tripod), . (Backlight) ili Ô
(Backlight Portrait), automatski snima drugu sliku. Kad fotoaparat
prepozna Y (Portrait), aktivira se funkcija Anti Blink.
Nastavlja se r
79
Napomene
22 Scene Recognition ne funkcionira u sljedećim situacijama.
–– Kod snimanja uz uključen mod Macro/Close focus
–– Tijekom burst snimanja
–– Kod uporabe digitalnog zuma
22 Dostupne postavke bljeskalice su p (Flash Auto) i , (Flash Off).
22 Ako je funkcija Face Detection podešena na [When touched], standardna postavka za Face Detection se
podešava na [Auto] ako je Scene Recognition podešeno na opciju koja nije [Off] prije dodira zaslona.
22 Ó (Twilight using a tripod) scene se ponekad neće prepoznati u okolišu gdje se vibracije prenose na
fotoaparat čak i kad je postavljen na stativ.
22 Ponekad se smanji brzina zatvarača kad se prepozna scena Ó (Twilight using a tripod). Držite fotoaparat
mirno tijekom snimanja.
22 Ikona Scene Recognition se prikazuje bez obzira na postavku i (prikaz na zaslonu).
22 Ovisno o situaciji, ove scene možda se neće prepoznati.
22 Anti Blink funkcija neće raditi ako je Scene Recognition podešeno na [Auto].
z Što je to Anti Blink funkcija?
Kad je Scene Recognition podešeno na [Advanced] i osoba zatvori oči tijekom snimanja,
ova funkcija djeluje tako da fotoaparat automatski snimi drugu sliku odmah nakon što osoba
otvori oči. Nakon toga fotoaparat automatski odabire i prikazuje sliku na kojoj su oči osobe
otvorene.
Kad se aktivira funkcija Anti Blink, ali fotoaparat može snimiti samo slike sa zatvorenim
očima, na LCD zaslonu se prikazuje poruka “Blinked eye detected”. Ako je Scene Recognition podešeno na [Auto], funkcija Anti Blink ne radi, ali se poruka “Blinked eye detected”
ipak prikazuje na LCD zaslonu kad se snimi slika osobe sa zatvorenim očima.
80
Flash (Easy Shooting)
Odabir postavki bljeskalice iz g u Easy Shooting modu.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t Ğ (Easy Shooting) t ę
3 g [Flash] t željeni mod t ę
J Auto
Off
Bljeskalica se aktivira ako nema dovoljno svjetla ili je objekt
osvijetljen straga.
Bez uporabe bljeskalice.
81
Face Detection
Odabir želite li upotrebljavati funkciju prepoznavanja lica (Face Detection) ili ne te odabir glavne
osobe prema kojoj se podešava oštrina kod uporabe ove funkcije.
Funkcija prepoznaje lica osoba i automatski podešava oštrinu, bljeskalicu, ekspoziciju, ravnotežu bjeline i smanjenje efekta crvenih očiju.
Ikona Face Detection
Okvir prepoznavanja lica (narančasto)
Okvir prepoznavanja lica (bijelo)
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 f t ° (Face Detection) t željeni mod t
ę
[ (When
touched)
J ° (Auto)
Prepoznaje lice kad se dio s licem dodirne na zaslonu.
Odabire lice koje će fotoaparat automatski izoštriti.
± (Child
Priority)
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima djece.
² (Adult
Priority)
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima odraslih.
Napomene
22 Ne može se odabrati Face Detection u Ğ (Easy Shooting) modu ili kod snimanja videozapisa.
22 U modu
(Program Auto), standardna postavka za Face Detection je podešena na [When touched].
22 Funkcija Face Detection ne radi kod uporabe digitalnog zuma.
22 Može se prepoznati do osam lica osoba. Ipak, može se prepoznati do četiri lica osoba ako je odabran mod
Y (Soft Snap) u Scene Selection modu.
22 Ovisno o uvjetima, odrasli i djeca se možda neće prepoznati pravilno.
22 Tijekom snimanja uz Smile Shutter, opcija [Face Detection] se automatski prebacuje na [Auto] čak i ako
je podešena na [When touched].
z Odabir glavne osobe
22 Dodirnite osobu te je tako odmah odaberite kao glavnu, bez obzira na postavku funkcije Face Detection.
22 Ako se prepozna više lica, fotoaparat procjenjuje koje je lice glavno i podešava izoštravanje uz prioritet na tom licu. Okvir prepoznavanja lica na glavnoj osobi je narančaste boje.
22 Kad pritisnete okidač dopola, okviri prepoznavanja lica čija lica su izoštrena, prikazuju se zeleno.
82
z Kako olakšati prepoznavanje lica
22 Pobrinite se za dovoljno osvjetljenje.
22 Pobrinite se da lica osoba nisu zastrta šeširima, maskama,
sunčanim naočalama i sl.
22 Pobrinite se da osobe gledaju prema fotoaparatu.
83
Smile Detection Sensitivity
Podešava osjetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmijeha.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t { (Auto Adjustment) t
t ili ę
3 f t Q (Smile Detection Sensitivity) t
željeni mod t ę
> (Low)
Prepoznaje velik osmijeh.
J = (Medium)
Prepoznaje normalan osmijeh.
Q (High)
Prepoznaje i najmanji osmijeh.
Napomena
22 Ovisno o uvjetima snimanja, osmijeh se možda neće prepoznati.
84
REC Mode
Možete odabrati mod snimanja između normalnog (pojedinačne slike), Burst ili Exposure Bracket.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 f t ~ (REC Mode) t željeni mod t ę
J ~ (Normal)
Õ (Burst)
Snima se jedna slika.
Snima se do 100 slika redom kad pritisnete i zadržite okidač.
Napomene
22 Burst mod nije dostupan u modu Ğ (Easy Shooting) niti kod snimanja videozapisa.
22 Bljeskalica je podešena na , (Flash Off).
22 Kod snimanja pomoću self timera, snima se niz od maksimalno pet slika.
22 Interval između snimaka je približno 0,62 sekunde. Interval snimanja se
produljuje, ovisno o postavkama veličine slike.
22 Burst se prekida ako oslabi baterija ili se ugrađena memorija ili
“Memory Stick Duo” popune.
22 Izoštravanje, ravnoteža bjeline i ekspozicija se podešavaju za prvu sliku
i postavke se primjenjuju i za ostale slike.
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
Snimanje niza od tri slike uz automatski pomak vrijednosti ekspozicije (Exposure Bracket). Ako ne možete odabrati pravilnu ekspoziciju, snimajte u Exposure Bracket modu, gdje se pomiče vrijednost
ekspozicije. Nakon snimanja možete odabrati najbolju ekspoziciju.
Što je veća vrijednost koraka podešavanja ekspozicije, veći je
pomak vrijednosti ekspozicije.
Napomene
22 Exposure Bracket mod nije dostupan u modu { (Auto Adjustment),
Ğ (Easy Shooting) niti kod snimanja videozapisa.
22 Bljeskalica je podešena na , (Flash Off).
22 Izoštravanje i ravnoteža bjeline se podešavaju za prvu sliku i postavke
se primjenjuju i za ostale slike.
22 Kad ručno podešavate ekspoziciju, pomak ekspozicije se temelji na
postavci svjetline.
22 Interval snimanja je jednak kao kod Burst moda, ali se može usporiti
ovisno o uvjetima snimanja.
22 Ako je objekt presvijetao ili pretaman, možda nećete moći pravilno
snimati uz odabrani korak podešavanja ekspozicije.
85
EV
Ekspoziciju možete podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u rasponu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Za detalje o podešavanju EV u
(Program Auto), pogledajte str. 34.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 g t Ġ (EV) t željeni broj t ę
Napomene
22 [EV] nije dostupno u modu Ğ (Easy Shooting).
22 Ako snimate objekt u jako svijetlim ili tamnim uvjetima ili uz uporabu bljeskalice, podešavanje ekspozicije možda neće biti učinkovito.
86
Metering Mode (Movie)
Funkcija podešava način mjerenja svjetla tako da odabire dio objekta na kojem će se mjeriti
svjetlo za podešavanje ekspozicije.
Za detalje o podešavanju modova mjerenja u
(Program Auto), pogledajte str. 32.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t u (Movie) t ę
3 g t V (Metering Mode) t željeni mod t
ę
J V (Multi)
; (Center)
Dijeli kadar u više dijelova i mjeri u svakom dijelu. Fotoaparat
postiže dobro uravnoteženu ekspoziciju (Multi-pattern metering).
Mjeri u središtu sliku i određuje ekspoziciju na temelju svjetline
objekta u središtu (Center-weighted metering).
87
Focus (Movie)
Možete promijeniti način izoštravanja. Upotrijebite izbornik kad je automatsko izoštravanje
otežano.
Za detalje o podešavanju modova izoštravanja u
(Program Auto), pogledajte str. 30.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t u (Movie) t ę
3 g t n (Focus) t željeni mod t ę
J n (Multi AF)
9 (beskonačno)
88
Izoštrava objekt podjednako u svim dijelovima okvira tražila.
Ovaj mod je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Podešavanje oštrine na beskonačno.
22 Upotrijebite ovu postavku za izoštravanje svih objekata u okviru.
22 Ovaj mod je koristan kod višekratnog snimanja objekata na istoj
udaljenosti.
22 Upotrijebite mod “Semi manual” kad je otežano automatsko
izoštravanje, kao kod snimanja objekata kroz mrežu ili prozor.
White Balance
Podešava tonove boja u skladu s okolnim uvjetima osvjetljenja. Upotrijebite ovu funkciju ako
boje na slici ne djeluju prirodno.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 g t \ (White Balance) t željeni mod
tę
J \ (Auto)
Automatsko podešavanje ravnoteže bjeline tako da boje djeluju
prirodno.
` (Daylight)
Podešava ravnotežu uvjetima na otvorenom
za sunčana dana, večernjih prizora, neonskih
natpisa, vatrometa i sl.
= (Cloudy)
Podešava ravnotežu za oblačno vrijeme ili
mjesta u sjeni.
p (Fluorescent
Light 1)
q (Fluorescent
Light 2)
r (Fluorescent
Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Podešavanje za bijelo
fluorescentno svjetlo.
[Fluorescent Light 2]: Podešavanje za prirodno
bijelo fluorescentno svjetlo.
[Fluorescent Light 3]: Podešavanje za dnevno
bijelo fluorescentno svjetlo.
n
(Incandescent)
Podešavanje za mjesta osvijetljena klasičnom
žaruljom ili kod jakog osvjetljenja, kao u fotografskom studiju.
^ (Flash)
Podešavanje za snimanje uporabom bljeskalice.
Napomene
22 Nije moguće odabrati [White Balance] u { (Auto Adjustment) i Ğ (Easy Shooting) modu.
22 Kod snimanja videozapisa, nije moguće odabrati [Flash] u [White Balance].
22 Ako je u Scene Selection odabrano Ù (Underwater), možete upotrebljavati [Underwater White Balance]
(str. 91) umjesto [White Balance].
22 Pod fluorescentnim svjetlom koje treperi, funkcija ravnoteže bjeline možda neće pravilno raditi čak i ako
odaberete [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] ili [FLuorescent Light 3].
22 Kod snimanja uporabom bljeskalice osim u [Flash] modu, [White Balance] se podešava na [Auto].
Nastavlja se r
89
z Učinak uvjeta osvjetljenja
Uvjeti osvjetljenja utječu na reprodukciju boje.
Tonovi boje se podešavaju automatski u Auto Adjustment modu, ali možete ih podesiti ručno
pomoću funkcije White Balance.
90
Vrijeme/svjetlo
Dnevno svjetlo
Svojstva svjetla
Bijelo (standardno)
Oblačno
Plavkasto
Fluorescentno
Zelenkasto
Klasična žarulja
Crvenkasto
Underwater White Balance
Podešavanje tonova boje u modu Ù (Underwater) (snimanje pod vodom).
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t | (Scene Selection) t
Ù (Underwater) t ę
3 g t Ø (Underwater White Balance) t
željeni mod t ę
J Ø (Auto)
Fotoaparat automatski podešava tonove boje tako da kod snimanja pod vodom djeluju prirodno.
× (Underwater 1)
Podešavanje za podvodno snimanje kad se ističe plava nijansa.
Ö (Underwater 2)
Podešavanje za podvodno snimanje kad se ističe zelena nijansa.
^ (Flash)
Podešavanje za snimanje uporabom bljeskalice pod vodom.
Napomene
22 Ovisno o boji vode, opcija Underwater White Balance možda neće raditi pravilno čak i ako odaberete
[Underwater 1] ili [Underwater 2].
22 Kod snimanja uporabom bljeskalice osim u [Flash] modu, [Underwater White Balance] se podešava na
[Auto].
91
Flash Level
Podešava količinu svjetla bljeskalice.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
3 g t a (Flash Level) t željeni mod t
ę
Fz (–)
Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.
J a (Standard)
Fy (+)
Povećava količinu svjetla bljeskalice.
Napomena
22 Ponekad se učinak ove postavke ne uočava ako je objekt snimanja presvijetao ili pretaman.
92
Anti Blink
Slike osoba koje nemaju zatvorene oči mogu se automatski odabrati i pohraniti ako je u Scene
Selection odabrano Y (Soft Snap).
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t Y (Soft Snap) t ę
3 g t Ħ (Anti Blink) t željeni mod t ę
J Ħ (Auto)
ħ (Off)
Kad je aktivna funkcija Face Detection, fotoaparat odabire optimalne postavke kad prepozna lice sa zatvorenim očima te automatski odabire sliku na kojoj su oči osobe otvorene.
Bez uporabe funkcije Anti Blink.
Napomene
22 Anti Blink ne funkcionira u sljedećim situacijama.
–– Kod uporabe bljeskalice
–– Kod burst ili bracket snimanja
–– Kad funkcija Face Detection ne radi
22 Ovisno o uvjetima, ponekad funkcija Anti Blink neće raditi.
22 Kad se funkcija Anti Blink podesi na [Auto] i fotoaparat može snimiti samo slike sa zatvorenim očima,
na LCD zaslonu se prikazuje poruka “Blinked eye detected”. Ako je potrebno, snimite ponovno.
93
Red Eye Reduction
Bljeskalica se aktivira dva ili više puta prije snimanja kako bi se smanjio efekt crvenih očiju kod
uporabe bljeskalice.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 g t 6 (Red Eye Reduction) t željeni
mod t ę
Kad je aktivirana funkcija Face Detection, bljeskalica se automatski aktivira za smanjenje efekta crvenih očiju.
J 6 (Auto)
. (On)
Bljeskalica se uvijek aktivira za smanjenje efekta crvenih očiju.
/ (Off)
Bez uporabe funkcije smanjenja efekta crvenih očiju.
Napomene
22 Ne može se odabrati [Red Eye Reduction] u Ğ (Easy Shooting) modu ili kod snimanja videozapisa.
22 Kako bi se izbjeglo zamućivanje slike, držite fotoaparat mirno dok se ne aktivira zatvarač. Obično je za
to potrebno oko sekunde nakon pritiska na okidač. Također se pobrinite da se osoba ne pomakne za to
vrijeme.
22 Funkcija Red Eye Reduction možda neće imati željeni učinak. Učinak ovisi o osobnim razlikama i uvjetima, kao što je udaljenost osobe, ili ako osoba gleda u stranu kod prvog aktiviranja bljeskalice.
22 Ako ne upotrebljavate funkciju Face Detection, Red Eye Reduction neće raditi čak i ako odaberete [Auto].
z Što uzrokuje efekt crvenih očiju?
Zjenice se šire u tamnim uvjetima. Svjetlost bljeskalice se reflektira od krvnih žila na stražnjoj strani oka (mrežnica), uzrokujući efekt crvenih očiju.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Drugi načini smanjivanja efekta crvenih očiju
22 Odaberite i (High Sensitivity) mod u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
22 Ako oči osoba ispadnu crvene, korigirajte sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije
ili pomoću priloženog softvera “PMB”.
94
DRO
Fotoaparat analizira snimljenu scenu i automatski korigira svjetlinu i kontrast za poboljšanje
kvalitete slike.
DRO je kratica za “Dynamic Range Optimizer”, funkciju automatske optimizacije razlika između svijetli i tamnih dijelova slike.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(REC Mode) t } (Program Auto) t ę
3 g t ~ (DRO standard) t željeni mod t
ę
ĩ (Off)
J ~ (DRO
standard)
Ī (DRO plus)
Bez podešavanja.
Fotoaparat automatski podešava svjetlinu i kontrast cijele scene.
Fotoaparat automatski podešava svjetlinu i kontrast slike dio po
dio.
Napomene
22 Ovisno o uvjetima snimanja, možda se neće postići ispravan efekt.
22 Imajte na umu sljedeće kod postavke [DRO plus].
–– Potrebno je neko vrijeme za obradu slike.
–– Kao ISO vrijednost može se odabrati [AUTO] ili vrijednosti od [80] do [400].
–– Ako je odabran mod Burst ili Bracket, [DRO plus] se isključuje i podešava [DRO standard].
95
Color Mode
Možete promijeniti svjetlinu slike uz uporabu efekata.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 g t 4 (Color Mode) t željeni mod t
ę
J 4 (Normal)
Odabir standardne boje slike.
+ (Vivid)
Podešava veću svjetlinu i dublje boje.
2 (Sepia)
Odabir smećkaste boje slike (sepia).
3 (B & W)
Pretvaranje slike u crno-bijelu.
Napomene
22 Nije moguće odabrati [Color Mode] u { (Auto Adjustment), Scene Selection ili Ğ (Easy Shooting)
modu.
22 Možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W] kod snimanja videozapisa.
96
SteadyShot
Odabir moda protiv zamućivanja slike.
1 Spustite pokrov objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 g t a (SteadyShot) t željeni mod t
ę
J a (Shooting)
Aktivira funkciju protiv zamućivanja kod pritiska okidača dopola.
b (Continuous)
Funkcija protiv zamućivanja je uvijek aktivna. Možete stabilizirati
slike čak i kod zumiranja (približavanja) dalekih objekata.
c (Off)
Bez uporabe funkcije protiv zamućivanja.
Napomene
22 U { (Auto Adjustment), Ğ (Easy Shooting) ili ĝ (Gourmet) modu, [SteadyShot] se podešava na
[Shooting].
22 Kod videozapisa može se odabrati samo [Continuous] ili [Off]. Standardna postavka je [Continuous].
22 Baterija se brže troši u [Continuous] modu nego u [Shooting] modu.
Nastavlja se r
97
z Savjeti za sprječavanje snimanja mutnih slika
Fotoaparat se slučajno pomaknuo kod snimanja slike. To se naziva pomicanje fotoaparata. S
druge strane, ako se objekt pomaknuo kod snimanja slike, to se naziva zamućenje objekta.
Pomicanje fotoaparata
Uzrok:
Pomaknuli ste ruke ili tijelo za vrijeme držanja
fotoaparata i pritiska na okidač tako da je cijela
scena zamućena.
Što učiniti za smanjenje zamućenja:
22 Upotrijebite stativ ili postavite fotoaparat na
ravnu površinu kako bi stajao mirno.
22 Snimajte uporabom self timera s odgodom od 2
sekunde te držite ruke čvrsto uz bokove nakon
pritiska na okidač.
Zamućenje objekta
Uzrok:
Čak i ako je fotoaparat miran, objekt se pomaknuo za vrijeme ekspozicije tako da djeluje
zamućeno nakon pritiska na okidač.
Što učiniti za smanjenje zamućenja:
22 Odaberite i (High Sensitivity) mod u Scene
Selection.
22 Odaberite veću ISO osjetljivost za povećanje
brzine zatvarača te pritisnite okidač prije nego
se objekt pomakne.
22 Funkcija protiv zamućivanja je tvornički standardna postavka tako da se pomicanje fotoaparata
smanjuje automatski. Ipak, funkcija ne utječe na zamućivanje objekta.
22 Osim toga, pomicanje fotoaparata i zamućivanje objekta često se događaju kad je osvjetljenje slabo
ili mala brzina zatvarača, kao što je kod snimanja u modu i (Twilight Portrait) ili N (Twilight). U
tom slučaju, snimajte poštujući gore navedene savjete.
98
Date List
Ova značajka odabire datum za reprodukciju kod uporabe funkcije Date View. Korak 2 nije
potreban ako je [Date View] već podešeno.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View)
tę
3 g t Å (Date List) t ę
4 Odaberite datum kojeg želite prikazati iz
kalendara.
Napomena
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
99
Event List
Ova značajka odabire kategoriju za reprodukciju kod uporabe funkcije Event View.
Možete unijeti željeni naziv kategorije za svaku grupu pomoću “PMB” softvera (isporučen). Za
detalje o unosu naziva kategorije, pogledajte “PMB Guide”.
Korak 2 nije potreban ako je [Event View] već podešeno.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Ě (Event View)
tę
3 g t ě (Event List) t ę
4 Odaberite skupinu koju želite prikazati.
Naziv kategorije
Napomena
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
100
Select Folder
Kad se kreira više mapa, ovime se odabire mapa koja sadrži slike koje želite reproducirati.
Korak 2 nije potreban ako je [Folder View] već podešeno.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t È (Folder View)
tę
3 g t = (Select Folder) t ę t odaberite
mapu pomoću l/m t [OK]
Napomena
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
z Gledanje slika u više mapa
22 Ako je kreirano više mapa i prikaže se prva ili posljednja slike u mapi, pojavljuju se sljedeći indikatori.
i: Prijelaz na prethodnu mapu
j: Prijelaz na sljedeću mapu
k: Prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu
Dodirnite 5/6 za prijelaz u sljedeću ili prethodnu mapu.
101
View Mode
Funkcija omogućuje odabir formata prikaza više slika.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t željeni mod t
ę
J Í (Date View)
Prikaz slika po datumu.
Dodirnite Å (Date List) za odabir
željenog datuma na prikazu kalendara.
Ě (Event View)
Analizira datume snimanja i učestalost te automatski razvrstava slike u
grupe i prikazuje ih.
Dodirnite ě (Event List) za odabir
kategorije koju želite gledati.
( (Favorites)
Prikazuje slike registrirane u Favorites.
Dodirnite Favorites broj kojeg želite
prikazati.
È (Folder View)
Slike se prikazuju raspoređene u
mape.
Ako je mapa za snimanje već kreirana, dodirnite = (Select Folder) za
odabir mape za gledanje.
Napomene
22 Kod uporabe ugrađene memorije, mod reprodukcije se podešava na [Folder View] (samo DSC-T77).
22 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite
funkciju [Folder View].
102
Filter by Faces
Ova značajka filtrira slike i zatim ih prikazuje.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t o (Filter by Faces) t željeni mod t
ę
V (Off)
Slike se ne filtriraju.
Ï (All people)
Slike se filtriraju prema navedenom kriteriju i zatim prikazuju.
à (Children)
Ð (Infants)
Î (Smiles)
Napomene
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
22 Ako je mod reprodukcije podešen na [Folder View], ne može se upotrebljavati funkcija Filter by Faces.
22 Ponekad se slike pogrešno prikažu ili sakriju.
22 Ponekad nije moguće filtrirati slike snimljene drugim fotoaparatima.
103
Add / Remove Favorites
Odaberite omiljenu sliku i dodajte/uklonite iz grupa kategorije Favorites.
Znak ( se prikazuje kod registriranih slika.
Napomene
22 Ako je mod reprodukcije podešen na [Folder View], ne može se dodavati ili uklanjati slike iz Favorites.
22 Ova opcija se ne prikazuje kad se za snimanje upotrebljava ugrađena memorija (samo DSC-T77).
Registriranje trenutno prikazane slike
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite dodati u Favorites t
g t ( (Add/Remove Favorites) t } (This
Image) t ę t dodirnite Favorites broj na
kojeg želite dodati sliku t [OK]
Odabir i registriranje više slika
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t ( (Add / Remove Favorites) t ~
(Multiple Images) t ę t dodirnite Favorites
broj na kojeg želite dodati sliku
3 Odaberite slike.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite dodati u
Favorites.
2Ponovite korak 1.
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite sliku koju želite dodati u
Favorites.
2Ponovite korak 1 za odabir ostalih slika.
4 Ç t [OK]
Napomena
22 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
104
Dodavanje svih slika raspona datuma ili kategorije
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View) ili Ě (Event View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma ili kategorije koje želite registrirati.
4 g t ( (Add / Remove Favorites) t Ê (Add All in Date Range) ili
Į (Add All in Event) t ę t dodirnite Favorites broj na kojeg želite
dodati sliku t [OK]
Uklanjanje svih slika raspona datuma ili kategorije
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View) ili Ě (Event View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma ili kategorije za uklanjanje.
4 g t ( (Add / Remove Favorites) t Ë (Remove All in Date Range)
ili į (Remove All in Event) t ę t dodirnite Favorites broj iz kojeg
želite ukloniti sliku t [OK]
Uklanjanje svih slika iz Favorites
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t ( (Favorites) t ę
3 Odaberite Favorites broj kojeg želite ukloniti.
4 g t ( (Add / Remove Favorites) t É (Remove All in Favorites) t
ę t [OK]
105
Add / Remove Sharemark
(samo DSC-T700)
Ovaj fotoaparat se isporučuje s aplikacijom “PMB Portable” koja olakšava prebacivanje slika na
medijske servise. Slike za prebacivanje možete jednostavno pronaći tako da ih registrirate kao
Sharemark slike.
Znak ` se prikazuje kod registriranih slika.
Napomena
22 Ako je mod reprodukcije podešen na [Folder View], ne može se dodavati ili uklanjati slike iz Sharemark.
Registriranje trenutno prikazane slike
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite dodati u Sharemark t
g t ` (Add / Remove Sharemark) t h
(This Image) t ę t dodirnite Sharemark broj
na kojeg želite dodati sliku t [OK]
Odabir i registriranje više slika.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t ` (Add / Remove Sharemark) t i
(Multiple Images) t ę t dodirnite Favorites
broj na kojeg želite dodati sliku
3 Odaberite slike.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite dodati u
Sharemark.
2Ponovite korak 1.
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite sliku koju želite dodati u
Sharemark.
2Ponovite korak 1 za odabir ostalih slika.
4 Ç t [OK]
Napomena
22 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
106
Dodavanje svih slika raspona datuma ili kategorije
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View) ili Ě (Event View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma ili kategorije koje želite registrirati.
4 g t ` (Add / Remove Favorites) t Ĥ (Add All in Date Range) ili
İ (Add All in Event) t ę t dodirnite Sharemark broj na kojeg želite
dodati sliku t [OK]
Uklanjanje svih slika raspona datuma ili kategorije
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View) ili Ě (Event View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma ili kategorije za uklanjanje.
4 g t ` (Add / Remove Sharemark) t ĥ (Remove All in Date Range)
ili ı (Remove All in Event) t ę t dodirnite Sharemark broj iz kojeg
želite ukloniti sliku t [OK]
Dodavanje/uklanjanje svih slika iz Favorites
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t ( (Favorites) t ę
3 Odaberite Favorites broj kojeg želite dodati/ukloniti.
4 g t ` (Add / Remove Sharemark) t IJ (Add All in Favorites) ili ij
(Remove All in Favorites) t ę t dodirnite Sharemark broj na kojeg
želite dodati/oduzeti sliku t [OK]
107
Retouch
Funkcija dodaje efekte ili omogućuje korigiranje snimljenih slika te njihovo pohranjivanje kao
novih datoteka. Originalna slika ostaje sačuvana.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t : (Retouch) t željeni mod t ę
(Trimming)
Snimanje zumirane reproducirane
slike.
Dodirnite f/e t odaberite točku
pomoću v/V/b/B t odaberite sliku
za pohranjivanje pomoću n/o t Ç
t [OK]
22 Kvaliteta izrezane slike može se
smanjiti.
22 Veličina slike koju možete izrezati
ovisi o samoj slici.
(Red Eye
Correction)
Korigira efekt crvenih očiju uzrokovan bljeskalicom.
(Unsharp
masking)
Omekšava sliku unutar odabranog
okvira.
(Soft Focus)
Nakon završetka korekcije crvenih
očiju, dodirnite [OK].
22 Ovisno o slici, možda se neće moći
korigirati efekt crvenih očiju.
Dodirnite područje (okvir) na željenoj
slici za retuširanje t Ç t [OK]
22 Ovisno o slici, možda se neće dovoljno korigirati i kvaliteta slike se
može pogoršati.
Zamućuje pozadinu oko odabranog
mjesta na slici kako bi se naglasio
objekt.
Dodirnite središte željene slike za
retuširanje t Ç t podesite željeni
raspon retuširanja pomoću n/o t
Ç t odaberite razinu retuširanja
pomoću n/o t [OK]
(Partial
Color)
Okružuje odabrano mjesto na slici
crno-bijelom slikom kako bi se
naglasio objekt.
Dodirnite središte željene slike za
retuširanje t Ç t podesite željeni
raspon retuširanja pomoću n/o t
Ç t [OK]
108
(Fisheye
Lens)
Primjenjuje efekt “ribljeg oka”
okolo odabranog mjesta.
(Cross
Filter)
Dodaje efekt zvjezdica na izvore
svjetlosti.
Dodirnite središte željene slike za
retuširanje t Ç t podesite željeni
raspon retuširanja pomoću n/o t
Ç t [OK]
Podesite željeno područje za retuširanje
pomoću n/o t Ç t podesite
željenu razinu efekta pomoću n/o t
Ç t [OK]
(Radial Blur) Odabire središte iz kojeg će se sugerirati kretanje na fotografiji.
Dodirnite središte željene slike za
retuširanje t Ç t podesite željeni
raspon retuširanja pomoću n/o t
Ç t [OK]
(Retro)
Omekšava sliku zamućivanjem i
smanjivanjem okolnog svjetla tako
da izgleda kao da je snimljena starim fotoaparatom.
Podesite željeno područje za retuširanje
pomoću n/o t Ç t podesite
željenu razinu efekta pomoću n/o t
Ç t [OK]
(Happy
Faces)
Ova funkcija stavlja osmijeh na lice
osobe.
Odaberite razinu efekta pomoću n/o
t Ç t [OK]
22 Ovisno o slici, retuširanje možda neće
biti moguće.
Napomene
22 Nije moguće retuširati videozapise.
22 Slike se ne mogu retuširati dok je fotoaparat spojen s TV prijemnikom.
z Provjera efekta retuširanja prije pohranjivanja slika
22 Možete provjeriti kako će ispasti efekt retuširanja (osim za
tako da dodirnete [Preview] dok podešavate efekte.
(Trimming) i
(Red Eye Correction))
109
Paint
Funkcija omogućuje crtanje ili dodavanje žigova na fotografije i njihovo snimanje kao nove
datoteke.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u
mod reprodukcije.
2 g t h (Paint) t ę
3 Crtajte po slici pomoću pisaljke
(isporučena).
4 Dodirnite tipku Æ/Ä t odaberite veličinu slike za snimanje t [OK]
Tipka
Postupak
A
Æ/Ä
Save
Pohranjuje sliku u VGA ili 3M formatu u
ugrađenu memoriju ili na “Memory Stick
Duo”.
B
e
Pen
Omogućuje crtanje znakova ili crteža.
C
f
Eraser
Omogućuje korigiranje.
D
g
Stamp
Omogućuje stavljanje žigova na sliku.
E
Thickness/Stamps select
Odabir debljine olovke ili gumice, kao i žiga.
F
Color select
Odabir boje.
G
(
Exit
Izlaz iz moda crtanja.
H
h
Frame
Dodavanje okvira.
Odabir željenog okvira pomoću n/o.
I
q
Revert
Poništavanje zadnjeg postupka.
J
p
Clear all
Brisanje svih crteža.
Napomene
22 Nije moguće crtati niti stavljati žigove na videozapise.
22 Na slike se ne može crtati dok je fotoaparat spojen s TV prijemnikom.
110
Multi-Purpose Resize
Možete promijeniti format i veličinu snimljenih slika te ih zatim snimiti kao nove datoteke.
Možete konvertirati slike u format 16:9 za gledanje u high definition i u VGA veličinu za blog ili
slanje e-mailom.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t S (Multi-Purpose Resize) t željeni
mod t ę
3 Dodirnite l/m/n/o za odabir područja koje
želite izrezati t Ç t [OK].
_ (HDTV)
Mijenja format slike iz
4:3/3:2 u 16:9 i pohranjuje u veličini 2M.
` (Blog/E-mail)
Mijenja format slike iz
16:9/3:2 u 4:3 i pohranjuje u veličini VGA.
Napomene
22 Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa.
22 Nije moguće pretvoriti slike iz veličine VGA u _ (HDTV).
22 Povećavanjem slike i višekratnom promjenom veličine smanjuje se kvaliteta slike.
111
Delete
Opcija omogućuje odabir neželjenih slika za brisanje.
Napomene
22 Kod uporabe ugrađene memorije, mod reprodukcije se podešava na [Folder View] (samo DSC-T77).
22 Nije moguće obrisati slike kad je mod reprodukcije podešen na [Favorites].
Brisanje trenutno prikazane slike
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite obrisati t g t !
(Delete) t " (This Image) t ę t [OK].
Odabir i brisanje više slika
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t ! (Delete) t # (Multiple Images) t
ę
3 Odaberite slike.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite obrisati.
2Ponovite korak 1.
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite slike koje želite obrisati.
2Ponovite korak 1 za odabir ostalih slika.
4 Ç t [OK]
Napomena
22 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
Brisanje svih slika određenog raspona datuma,
kategorije ili mape
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View), Ě (Event View) ili È (Folder
View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma, kategorije ili mape koje želite obrisati.
4 g t ! (Delete) t Ì (All in Date Range), ğ (All in Event) ili g (All
in This Folder) t ę t [OK]
112
Protect
Funkcija omogućuje zaštitu snimaka od slučajnog brisanja.
Znak d se prikazuje kod registriranih slika.
Napomena
22 Kod uporabe ugrađene memorije, mod reprodukcije se podešava na [Folder View] (samo DSC-T77).
Zaštita trenutno prikazane slike
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite zaštititi t g t $
(Protect) t % (This Image) t ę
Odabir i zaštita više slika
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t $ (Protect) t & (Multiple Images) t
ę
3 Odaberite slike.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite zaštititi.
2Ponovite korak 1.
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite slike koje želite zaštititi.
2Ponovite korak 1 za zaštitu ostalih slika.
4 Ç t [OK]
Napomena
22 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
113
Zaštita svih slika određenog raspona datuma,
kategorije ili mape
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View), Ě (Event View) ili È (Folder
View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma, kategorije ili mape koje želite zaštititi.
4 g t $ (Protect) t R (Set All in Date Range), Ĵ (Set All in Event)
ili a (Set All in This Folder) t ę t [OK]
Otključavanje svih slika određenog raspona
datuma, kategorije ili mape
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View), Ě (Event View) ili È (Folder
View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma, kategorije ili mape koje želite otključati.
4 g t $ (Protect) t Q (Remove All in Date Range), ĵ (Remove All
in Event) ili b (Remove All in This Folder) t ę t [OK]
Zaštita/otključavanje svih slika iz Favorites
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t ( (Favorites) t ę
3 Odaberite Favorites za postavljanje/uklanjanje zaštite.
4 g t $ (Protect) t S (Set All in This Group) ili T (Remove All in
Favorites) t ę t [OK]
114
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje dodavanje oznake Ĭ (Print
order) na slike na “Memory Stick Duo” koje želite kasnije ispisati.
Znak Ĭ se prikazuje kod registriranih slika.
Napomene
22 Nije moguće označiti videozapise.
22 Oznaku Ĭ (Print order) možete dodati na najviše 999 slika.
22 Oznaku Ĭ (Print order) ne možete dodati na slike u ugrađenoj memoriji.
Označavanje trenutno prikazane slike za ispis
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite odabrati za ispis t
g t Ĭ t L (This Image) t ę
Odabir i označavanje više slika za ispis
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t Ĭ t M (Multiple Images) t ę
3 Odaberite slike.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite označiti za ispis.
2Ponovite korak 1.
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite slike koje želite označiti za ispis.
2Ponovite korak 1 za odabir ostalih slika za ispis.
4 Ç t [OK]
Napomena
22 Dodirnite sliku s oznakom A za uklanjanje oznake A.
115
Označavanje svih slika određenog raspona
datuma, kategorije ili mape za ispis
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View), Ě (Event View) ili È (Folder
View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma, kategorije ili mape koje želite označiti za
ispis.
4 g t Ĭ t ī (Set All in Date Range), Ķ (Set All in Event) ili ĭ
(Set All in This Folder) t ę t [OK]
Uklanjanje oznake sa svih slika određenog
raspona datuma, kategorije ili mape
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t Í (Date View), Ě (Event View) ili È (Folder
View) t ę
3 Dodirnite G/H za odabir datuma, kategorije ili mape s kojih želite ukloniti
oznaku.
4 g t Ĭ t ķ (Remove All in Date Range), ĸ (Remove All in
Event) ili Ļ (Remove All in This Folder) t ę t [OK]
Odabir/poništavanje oznaka za ispis svih slika u
Favorites
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 g t Ñ (View Mode) t ( (Favorites) t ę
3 Odaberite Favorites za podešavanje/poništavanje oznaka za ispis.
4 g t Ĭ t Ĺ (Set All in This Group) ili ĺ (Remove All in Favorites)
t ę t [OK]
116
Rotate
Funkcija rotira fotografije.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Prikažite sliku koju želite rotirati.
3 g t Ĝ (Rotate) t ę
4 E/F t [OK]
Napomene
22 Nije moguće rotirati videozapise niti zaštićene fotografije.
22 Možda nećete moći rotirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima.
22 Kod gledanja slika na računalu, informacija o rotaciji slika možda se neće očitovati, ovisno o softveru.
117
Volume Settings
Funkcija omogućuje podešavanje glasnoće kod reprodukcije slide showa i videozapisa.
1 Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod
reprodukcije.
2 g t 5 (Volume Settings) t ę
3 Podesite glasnoću dodirom na P/Z t [Exit]
zPodešavanje glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa
ili slide showa
Reprodukcija videozapisa: Dodirnite Y za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće te dodirnite P/Z za podešavanje glasnoće. Dodirnite [Exit] za zatvaranje izbornika za podešavanje glasnoće.
Slideshow: Dodirnite zaslon za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće te dodirnite P/Z za
podešavanje glasnoće. Dodirnite h za zatvaranje izbornika za podešavanje glasnoće.
118
Gledanje slika na TV prijemniku
Možete gledati slike na TV zaslonu spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Način spajanja ovisi o vrsti TV prijemnika na kojeg se spaja fotoaparat.
Pogledajte “TV TYPE” (str. 67). Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Gledanje slika spajanjem fotoaparata na TV pomoću
priloženog kabela za višenamjensku priključnicu.
Isključite fotoaparat i TV prijemnik prije spajanja fotoaparata na TV.
1 Spojite fotoaparat na TV pomoću kabela za višenamjensku priključnicu
(isporučen).
U ulazne audio/video priključnice
Žuta
Crna
Tipka # (Playback)
Kabel za višenamjensku
priključnicu (isporučen)
U višenamjensku priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
3 Pritisnite # (Playback) za uključivanje fotoaparata.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite 5/6 za odabir željene
slike.
Napomene
22 Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) kabela za višenamjensku
priključnicu u lijevu priključnicu.
22 Ikone i ostali indikatori se ne prikazuju na TV zaslonu.
22 Kod uporabe fotoaparata u inozemstvu, možda će trebati promijeniti izlazni video signal tako da odgovara
TV sustavu (str. 66).
119
Gledanje slike spajanjem fotoaparata na HD TV
Možete gledati slike snimljene fotoaparatom spajanjem fotoaparata na HD (High Definition) TV
pomoću HD Output Adaptor Cable kabela (opcija).
Isključite fotoaparat i TV prijemnik prije spajanja fotoaparata na TV.
1 Spojite fotoaparat na HD (High Definition) TV pomoću HD Output Adaptor
Cable kabela (nije isporučen).
U ulazne audio/video priključnice
Tipka # (Playback)
Zelena/plava/crvena
Bijela/crvena
HD Output Adapter Cable
kabel (nije isporučen)
U višenamjensku priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
3 Pritisnite # (Playback) za uključivanje fotoaparata.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite 5/6 za odabir željene
slike.
Napomene
22 Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i) (str. 65).
22 Slike snimljene u veličini [VGA], ne mogu se prikazati u HD formatu.
22 Nije moguće gledati videozapise u [HD(1080i)] formatu signala. Podesite [COMPONENT] na [SD] kod
gledanja videozapisa.
22 Kod gledanja Scrapbook slika tijekom prijenosa [HD(1080i)] signala, [COMPONENT] se automatski
podešava na [SD] (samo DSC-T700).
22 Kod uporabe fotoaparata u inozemstvu, možda će trebati promijeniti izlazni video signal tako da odgovara
TV sustavu (str. 66).
zGledanje slika formata 4:3 ili 3:2 preko cijelog zaslona
na HD (High Definition) TV
22 Pomoću funkcije [Multi-Purpose Resize], format se može pretvoriti u 16:9 za gledanje u high definition
formatu (str. 111).
120
z O “PhotoTV HD”
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s “PhotoTV HD” standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HD Output Adaptor Cable
(opcija), možete uživati u očaravajućoj Full HD kvaliteti slike.
22 PhotoTV HD omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja.
22 Podešavanje je također potrebno izvršiti na TV prijemniku. Za detalje pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika.
O sustavima boja TV prijemnika
Ako želite gledati slike na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom
i kabel za višenamjensku priključnicu. Sustav boja TV prijemnika mora odgovarati sustavu digitalnog fotoaparata. Provjerite u sljedećem popisu sustav boja TV koji se upotrebljava u državi ili
regiji gdje upotrebljavate fotoaparat.
NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
121
Uporaba Windows računala
Za detalje o uporabi Macintosh računala, pogledajte “Uporaba
Macintosh računala” (str. 137).
Prvo instalirajte softver (isporučen) (str. 124)
22 Instalirajte sljedeći softver:
–– “PMB”
–– “Music Transfer”
Spajanje fotoaparata s računalom (str. 126, 132)
22 Uživajte u slikama pomoću “PMB” i “Music Transfer” na sljedeći način:
–– Prebacivanje slika na računalo
–– Vraćanje slika u fotoaparat
–– Unos željenog naziva kategorije u [Event List] na fotoaparatu
–– Editiranje slika
–– Prikaz lokacija snimanja fotografija na zemljovidima na Internetu (potreban
je pristup Internetu)
–– Kreiranje diska sa snimljenim slikama (potreban je snimač za CD ili DVD
diskove)
–– Ispis ili pohranjivanje fotografija s datumom
–– Prebacivanje slika na medijske servise (potreban je pristup Internetu)
–– Dodavanje/promjena glazbe za slide show (pomoću “Music Transfer”)
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
122
Preporučena konfiguracija računala
Preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za spajanje s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za prebacivanje slika
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
22 Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani ili kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu “PMB” i “Music Transfer”
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži (Preporučeno: Intel Pentium III 800 MHz ili brži)
Memorija: 256 MB ili više (Preporučeno: 512 MB ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje—približno 400 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024 × 768 točaka ili više
** 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Napomene
22 Konfiguracija računala mora također zadovoljavati zahtjeve za instaliranje OS.
22 Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene računalne konfiguracije navedene gore.
22 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji, uključujući fotoaparat,
možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg upotrebljavate.
22 Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba.
22 Spajanjem fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je fotoaparat kompatibilan s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilno).
22 Na raspolaganju su četiri moda za USB spajanje s računalo: [Auto] (standardna postavka), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP]. U ovom poglavlju opisuje se [Auto] i [Mass Storage] kao primjeri. Za detalje
o [PictBridge] i [PTP/MTP], pogledajte str. 63.
22 Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računala možda se
neće odmah uspostaviti.
123
Instaliranje isporučenog softvera
Možete instalirati isporučeni softver prateći sljedeći postupak.
22 Logirajte se kao administrator.
1 Uključite računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
33 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite [Computer] (u Windows
XP/2000, [My Computer]) t (SONYPICTUTIL).
33 Može se prikazati AutoPlay zaslon. Odaberite “Run Install.
exe” i slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu za nastavak
instalacije.
2 Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik “Choose Setup Language”.
3 Odaberite željeni jezik i kliknite [Next].
Prikazuje se zaslon “License Agreement”.
4 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite kružić uz [I accept the terms of license agreement and then click
[Next]].
5 Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
33 Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći upute na zaslonu.
33 DirectX se može instalirati ovisno o konfiguraciji sustava na vašem računalu.
6 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
33 Instalirajte sljedeći softver:
–– PMB
–– Music Transfer
Nakon instaliranja softvera, ikone prečaca za “PMB”, “PMB Guide” i “Music Transfer” se
prikazuju na radnoj površini računala.
Dvaput kliknite za pokretanje “PMB”.
Dvaput kliknite za pokretanje “PMB Guide”.
Dvaput kliknite za pokretanje “Music Transfer”.
124
O “PMB (Picture Motion Browser)”
(isporučen)
Možete upotrijebiti fotografije i videozapise iz fotoaparata na još više načina uporabom softvera.
U ovom poglavlju se opisuje “PMB”. Za detalje, pogledajte “PMB Guide”.
Pregled “PMB”
Uz “PMB”:
22 Možete prebacivati slike snimljene fotoaparatom na računalo i prikazati ih.
22 Možete vratiti slike iz računala u fotoaparat i prikazati ih na fotoaparatu.
22 Možete unijeti nazive željene kategorije u [Event List] na fotoaparatu te prikazati kategorije na fotoaparatu.
22 Možete organizirati slike na računalu u kalendaru prema datumu snimanja i prikazati ih.
22 Možete retuširati (Red Eye Correction),pretraživati po licima, ispisati, slati fotografije u privitku e-maila
te promijeniti datum snimanja.
22 Možete prikazati informacije o mjestu snimanja slike na zemljovidu. (Potreban je pristup Internetu.)
22 Možete ispisati ili pohraniti fotografije s datumom.
22 Možete kreirati podatkovni disk pomoću CD ili DVD snimača.
22 Možete prebaciti slike ne medijski servis. (Potreban je pristup Internetu.)
Pokretanje “PMB Guide”
Dvaput kliknite ikonu
(PMB Guide) na radoj površini.
Za pristup “PMB Guide” iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All Programs] (kod Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Pokretanje i zatvaranje “PMB”
Pokretanje “PMB”
Dvaput kliknite ikonu (PMB) na radoj površini.
Ili preko izbornika Start: Kliknite [Start] t [All Programs] (kod Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [PMB].
22 Na zaslonu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja “PMB” softvera. Odaberite
[Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, kao što su nadogradnje softvera. Možete promijeniti
postavku kasnije.
Zatvaranje “PMB”
Kliknite tipku u gornjem desnom kutu zaslona.
125
Uživanje u slikama na računalu
(DSC-T700)
Kod uporabe DSC-T77, pogledajte str. 132 do 135.
Za detalje o “PMB” funkcijama, pogledajte “PMB Guide”.
Spajanje fotoaparata s računalom
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite fotoaparat
u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera (opcija) te spojite USB/AV/DC IN
kabel za višenamjensku priključnicu (opcija).
Kod prebacivanja slika iz/na “Memory Stick Duo”, umetnite “Memory Stick Duo” u fotoaparat.
2 Uključite računalo i pritisnite tipku # (Playback).
3 Spojite fotoaparat s računalom.
Na zaslonu fotoaparata se prikazuje “Connecting...”.
Kod prvog uspostavljanja USB veze, vaše računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte trenutak.
U USB priključnicu
U višenamjensku
priključnicu
Kabel za višenamjensku priključnicu
Napomene
22 Kad tijekom prebacivanja slika na/iz računala uz baterijsko napajanje i mali napon baterije, može doći do
pogreške kod prijenosa ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isključite prebrzo.
22 se prikazuje na zaslonu tijekom komunikacije. Nemojte rukovati računalom dok se indikator prikazuje. Kad se indikator promijeni u
, možete nastaviti upotrebljavati računalo.
22 Ako se ne prikaže “Mass Storage”, podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 63).
126
Prebacivanje slika na računalo
1 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
Nakon USB spajanja, automatski se prikazuje [Import Media Files] zaslon iz “PMB”.
Ako se pojavi AutoPlay Wizard, zatvorite ga.
2 Prebacite slike.
Za pokretanje prebacivanja slika, kliknite tipku [Import].
Standardno se slike prebacuju u mapu kreiranu u “Pictures”
(kod Windows XP/2000, “My Pictures”) nazvanu prema kategoriji iz [Event List].
3 Pogledajte slike na računalu.
Kad je prebacivanje završeno, pokreće se “PMB”. Prikazuju
se sličice prebačenih slika. Mapa “Pictures” (kod Windows
XP/2000, “My Pictures”) je standardna mapa za “Viewed
folders”.
Organizirajte slike na računalu u kalendaru prema datumu
snimanja i prikažite ih. Za detalje o programu “PMB”, pogledajte “PMB Guide”.
Primjer: Prikaz po mjesecu
Prebacivanje slika na računalo bez uporabe “PMB”
Ako se u koraku 1 pojavi AutoPlay Wizard, kliknite [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] t kopirajte željene slike na računalo.
127
Vraćanje slika u fotoaparat za reprodukciju
Možete vratiti slike iz računala u fotoaparat i gledati ih na fotoaparatu. U ovom poglavlju se
opisuje postupak automatskog odabira i prebacivanja slike koje nisu prebačene u ugrađenu
memoriju.
Možete prebaciti slike na “Memory Stick Duo” ili ih prebaciti ručno. Za detalje, pogledajte
“PMB Guide”.
1 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
Ako se pojavi AutoPlay Wizard, zatvorite ga.
2 Dvaput kliknite (PMB) na radnoj površini za pokretanje “PMB”.
3 Kliknite na gornjem dijelu zaslona.
Prikazuje se izbornik za jednostavno prebacivanje.
4 Kliknite [Export].
Započinje prebacivanje slika.
Kad reproducirate slike vraćene na fotoaparat, na LCD zaslonu
se prikazuje oznaka .
Napomene
22 Ovisno o veličini, neke slike se ne mogu reproducirati.
22 Ne može se jamčiti mogućnost reprodukcije na fotoaparatu datoteka sa slikama obrađenim na računalu ili
snimljenih drugim fotoaparatima.
22 Za ispis fotografija u foto studiju, prebacite slike na “Memory Stick Duo”.
Prekidanje USB veze
Izvedite sljedeći postupak od koraka 1 do 3 prije:
22 Odspajanja kabela za višenamjensku priključnicu.
22 Vađenja “Memory Stick Duo”.
22 Umetanja “Memory Stick Duo” u fotoaparat.
22 Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite ikonu za odspajanje u statusnom
retku.
2 Kliknite (USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim
kliknite [OK].
Windows Vista
Dvaput kliknite ovdje
Windows XP/Windows 2000
Dvaput kliknite ovdje
128
Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom grupiraju se
u mape u ugrađenoj memoriji “Memory Stick Duo”.
APogon kojeg upotrebljava “PMB Portable”.
Ova mapa se prikazuje samo ako je [LUN Settings]
podešeno na [Multi].
BOvisno Windows postavkama, ova mapa se možda
neće prikazati na zaslonu. S obzirom da su podaci o
album unutar mape “AVF_INFO”, albumi se neće
prikazivati pravilno ako obrišete ili promijenite ove
podatke.
Nemojte brisati ili uređivati podatke unutar mape
“AVF_INFO”.
CMapa koja sadrži podatke snimljene fotoaparatom bez
funkcije kreirana mapa.
DMapa koja sadrži slikovne podatke snimljene fotoaparatom.
Ako se ne kreiraju nove mape, prikazuje se samo
“101MSDCF”.
Primjer: gledanje mapa na
Windows Vista
Napomene
22 U mapu “100MSDCF” ne mogu se snimati slike. Slike iz ove mape dostupne su samo za gledanje. Ova
mapa se prikazuje samo ako je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo”.
22 U mapi “MISC” ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
22 Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način:
–– Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
–– Datoteke videozapisa: MOV0ssss.MPG
–– Indeksne slikovne datoteke snimljene tijekom snimanja videozapisa: MOV0ssss.THM
ssss označava bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva datoteke videozapisa u
modu videozapisa i njegova indeksna slika imaju jednak naziv.
22 Za ostale detalje o mapama, pogledajte str. 54 i 101.
22 Kad se premjeste mape, nije više moguće gledati slike iz njih na fotoaparatu.
129
Prebacivanje slika na medijske
servise (samo DSC-T700)
U fotoaparat je ugrađena aplikacija “PMB Portable”.
Ovu aplikaciju možete upotrijebiti za sljedeće:
22 Slike možete jednostavno prebaciti na blog ili druge medijske servise.
22 Možete jednostavno filtrirati slike koje želite prebaciti tako da ih registrirate u fotoaparatu kao Sharemark
slike (str. 106).
22 Možete prebaciti slike iz računala spojenog na Internet čak i ako ste daleko od kuće ili ureda.
22 Možete jednostavno registrirati medijske servise (kao što je blog) koje često upotrebljavate.
Za detalje o programu “PMB Portable”, pogledajte “PMB Portable” pomoć.
Kod prve uporabe “PMB Portable”, potrebno je odabrati jezik. Slijedite postupak u nastavku za
odabir. Nakon odabira jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni kod sljedeće uporabe “PMB Portable”.
1 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
Kad spojite fotoaparat s računalom, prikazuje se AutoPlay Wizard.
Kliknite [×] za zatvaranje AutoPlay Wizard za pogone koje ne upotrebljavate.
33 Ako se AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite [Computer] (u Windows XP/2000, [My Computer]) t
[PMBPORTABLE] i zatim kliknite “PMB_P.exe”.
2 Kliknite “PMB Portable” (u Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).
Prikazuje se zaslon s ugovorom o licenci.
3 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako se slažete s uvjetima, kliknite
[I Agree].
Prikazuje se izbornik Language Selection.
4 Odaberite željeni jezik i kliknite [OK].
Prikazuje se izbornik Region Selection.
5 Odaberite odgovarajuće područje [Area] i državu [Country/Region] te
kliknite [OK].
Pokreće se “PMB Portable”.
Napomene
22 Podesite [LUN Settings] u [Settings] na [Multi].
22 Uvijek se spojite na mrežu kod uporabe “PMB Portable”.
22 Kod prenošenja slika na Internet, ovisno o uslugama pružatelja usluga, na upotrijebljenom računalu
mogu ostati privremeni podaci (cache). To se događa i kad upotrebljavate fotoaparat za ove svrhe.
22 Ako se pojave smetnje u “PMB Portable” ili ako slučajno obrišete “PMB Portable”, možete popraviti
“PMB Portable” pomoću “PMB”. Za detalje, pogledajte “PMB Guide”.
130
Napomene o “PMB Portable”
“PMB Portable” omogućuje preuzimanje URL adresa većeg broja internetskih stranica s poslužitelja kojima upravlja Sony (“Sony server”).
Kako biste upotrebljavali “PMB Portable” za uživanje u prednostima usluga za prebacivanje
slika ili ostalim uslugama (“usluge”) ovih ili drugih internetskih stranica, morate se složiti sa
sljedećim.
22 Neke internetske stranice zahtijevaju registraciju i/ili naknadu za uporabu svojih usluga. Kod uporabe
takvih usluga, morate se složit s uvjetima koje te stranice postavljaju.
22 Usluge se mogu ukinuti ili promijeniti u skladu sa zahtjevima operatera stranica. Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme nastale između korisnika i treće strane niti za bilo kakve neugodnosti
uzrokovane korisnicima zbog uporabe usluga, uključujući prekid ili promjena ovih usluga.
22 Za prikaz stranice, na nju ćete biti preusmjereni preko Sonyjevog poslužitelja. Postoje trenuci kad se ne
može pristupiti internetskoj stranici zbog održavanja poslužitelja ili ostalih razloga.
22 Ako će doći do prekida rada Sony poslužitelja, o tome ćete biti obaviješteni unaprijed na Sonyjevoj
stranici ili na sličan način.
22 URL adrese na koje vas preusmjeri Sony poslužitelj i ostale informacije mogu se snimiti za potrebe razvoja budućih proizvoda i usluga tvrtke Sony. Ipak, u takvim slučajevima se ne spremaju osobni podaci.
131
Uživanje u slikama na računalu
(DSC-T77)
Kod uporabe DSC-T700, pogledajte str. 126 do 129.
Za detalje o “PMB” funkcijama, pogledajte “PMB Guide”.
Spajanje fotoaparata s računalom
1 Umetnite “Memory Stick Duo” sa snimljenim slikama u fotoaparat.
33 Kod prebacivanja/preuzimanja slika u ugrađenu memoriju, ovaj korak nije potreban.
2 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite fotoaparat
u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera (opcija) te spojite USB/AV/DC IN
kabel za višenamjensku priključnicu (opcija).
3 Uključite računalo i pritisnite tipku # (Playback).
4 Spojite fotoaparat s računalom.
Na zaslonu fotoaparata se prikazuje “Connecting...”.
Kod prvog uspostavljanja USB veze, vaše računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte trenutak.
U USB priključnicu
U višenamjensku
priključnicu
Kabel za višenamjensku priključnicu
Napomene
22 Kad tijekom prebacivanja slika na/iz računala uz baterijsko napajanje i mali napon baterije, može doći do
pogreške kod prijenosa ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isključite prebrzo.
22 se prikazuje na zaslonu tijekom komunikacije. Nemojte rukovati računalom dok se indikator prikazuje. Kad se indikator promijeni u
, možete nastaviti upotrebljavati računalo.
22 Ako se ne prikaže “Mass Storage”, podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 63).
132
Prebacivanje slika na računalo
1 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
Nakon USB spajanja, automatski se prikazuje [Import Media Files] zaslon iz “PMB”.
Ako se pojavi AutoPlay Wizard, zatvorite ga.
2 Prebacite slike.
Za pokretanje prebacivanja slika, kliknite tipku [Import].
Standardno se slike prebacuju u mapu kreiranu u “Pictures”
(kod Windows XP/2000, “My Pictures”) nazvanu prema kategoriji iz [Event List].
3 Pogledajte slike na računalu.
Kad je prebacivanje završeno, pokreće se “PMB”. Prikazuju
se sličice prebačenih slika. Mapa “Pictures” (kod Windows
XP/2000, “My Pictures”) je standardna mapa za “Viewed
folders”.
Organizirajte slike na računalu u kalendaru prema datumu
snimanja i prikažite ih. Za detalje o “PMB”, pogledajte
“PMB Guide”.
Primjer: Prikaz po mjesecu
Prebacivanje slika na računalo bez uporabe “PMB”
Ako se u koraku 1 pojavi AutoPlay Wizard, kliknite [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] t kopirajte željene slike na računalo.
133
Vraćanje slika u fotoaparat
Ako datoteke kopirane na računalo nema više na “Memory Stick Duo”, možete tu sliku ponovno vidjeti na fotoaparatu tako daje vratite na fotoaparat pomoću “PMB”. Za detalje, pogledajte
“PMB Guide”.
1 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
Ako se pojavi AutoPlay Wizard, zatvorite ga.
2 Dvaput kliknite (PMB) na radnoj površini za pokretanje “PMB”.
3 U glavnom izborniku odaberite fotografije koje želite prebaciti.
4 Kliknite
na gornjem dijelu zaslona t [Album/Photo Library supported].
Prikazuje se izbornik za prebacivanje.
5 Odaberite [Cyber-shot(Memory Stick)] uz pogon.
6 Kliknite [Export].
Započinje prebacivanje slika.
Kad reproducirate slike vraćene na fotoaparat, na LCD zaslonu
se prikazuje oznaka .
Napomene
22 Ovisno o veličini, neke slike se ne mogu reproducirati.
22 Ne može se jamčiti mogućnost reprodukcije na fotoaparatu datoteka sa slikama obrađenim na računalu ili
snimljenih drugim fotoaparatima.
Prekidanje USB veze
Izvedite sljedeći postupak od koraka 1 do 3 prije:
22 Odspajanja kabela za višenamjensku priključnicu.
22 Vađenja “Memory Stick Duo”.
22 Umetanja “Memory Stick Duo” u fotoaparat nakon kopiranja slika iz ugrađene memorije.
22 Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite ikonu za odspajanje u statusnom
retku.
2 Kliknite (USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim
kliknite [OK].
Windows Vista
Dvaput kliknite ovdje
Windows XP/Windows 2000
Dvaput kliknite ovdje
134
Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom grupiraju se u
mape u ugrađenoj memoriji ili “Memory Stick Duo”.
AOvisno Windows postavkama, ova mapa se možda
neće prikazati na zaslonu. S obzirom da su podaci o
album unutar mape “AVF_INFO”, albumi se neće
prikazivati pravilno ako obrišete ili promijenite ove
podatke.
Nemojte brisati ili uređivati podatke unutar mape
“AVF_INFO”.
BMapa koja sadrži podatke snimljene fotoaparatom bez
funkcije kreirana mapa.
CMapa koja sadrži slikovne podatke snimljene fotoaparatom.
Ako nisu kreirane nove mape, pojavljuju se sljedeće
mape:
Primjer: gledanje mapa na
Windows Vista
–– “Memory Stick Duo”: samo “101MSDCF”
–– Ugrađena memorija: samo “101_SONY”
Napomene
22 U mapu “100MSDCF” ne mogu se snimati slike. Slike iz ove mape dostupne su samo za gledanje. Ova
mapa se prikazuje samo ako je u fotoaparat umetnut “Memory Stick Duo”.
22 U mapi “MISC” ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
22 Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način:
–– Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
–– Datoteke videozapisa: MOV0ssss.MPG
–– Indeksne slikovne datoteke snimljene tijekom snimanja videozapisa: MOV0ssss.THM
ssss označava bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva datoteke videozapisa u
modu videozapisa i njegova indeksna slika imaju jednak naziv.
22 Za ostale detalje o mapama, pogledajte str. 54 i 101.
22 Kad se premjeste mape, nije više moguće gledati slike iz njih na fotoaparatu.
135
Uporaba “Music Transfer”
(isporučen)
Možete zamijeniti glazbene datoteke snimljene tvornički željenim glazbenim datotekama
pomoću “Music Transfer” s CD-ROM diska (priložen). Također možete obrisati ili dodati ove
datoteke kad god to želite.
Dodavanje/promjena glazbe pomoću “Music
Transfer”
U nastavku su navedeni formati glazbe koji se mogu prebaciti pomoću “Music Transfer”:
22 MP3 datoteke pohranjene na tvrdi disk računala
22 Glazba na CD diskovima
22 Glazba tvornički pohranjena na fotoaparat
1 DSC-T700:
f t  (View Images 2) t [Music Tool] t ę t [Download Music]
tę
DSC-T77:
f t < (Slideshow) t [Music Tool] t ę t [Download Music] t
ę
Prikazuje se poruka “Connect to PC”.
2 Spojite fotoaparat i računalo putem USB veze.
3 Pokrenite “Music Transfer”.
4 Slijedite upute na zaslonu za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka.
z Za vraćanje tvornički snimljene glazbe u fotoaparat
AIzvedite [Format Music] (str. 52).
BIzvršite [Restore defaults] u koraku 4.
Sva glazba se vraća u standardno stanje, a opcija [Music] u izborniku [Slideshow] se
podešava na [Off].
22 Glazbene datoteke možete resetirati na tvorničko stanje pomoću [Initialize] (str. 59) no, pri tome se
resetiraju i ostale postavke.
22 Za detalje o uporabi “Music Transfer”, pogledajte pomoć (Help) u “Music Transfer”.
136
Uporaba Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo. “PMB” nije kompatibilan s Macintosh
računalima.
Kad se slike prebace natrag na fotoaparat, možete ih pregledati u Folder View modu (str. 50).
Preporučena konfiguracija računala
Preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za spajanje s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za kopiranje slika
OS (prethodno instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 to v10.5)
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu “Music Transfer”
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
Memorija: 64 MB ili više (preporučeno 128 MB ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje—približno 250 MB
Napomene
22 Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene računalne konfiguracije navedene gore.
22 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji, uključujući fotoaparat,
možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg upotrebljavate.
22 Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba.
22 Spajanjem fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je fotoaparat kompatibilan s HiSpeed USB (USB 2.0 kompatibilno).
22 Na raspolaganju su četiri moda za USB spajanje s računalo: [Auto] (standardna postavka), [Mass Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP]. U ovom poglavlju opisuje se [Auto] i [Mass Storage] kao primjeri. Za
detalje o [PictBridge] i [PTP/MTP], pogledajte str. 63.
22 Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računala možda se
neće odmah uspostaviti.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete
pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
137
Prebacivanje i gledanje slika na računalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh računalo.
2 Spojite fotoaparat s računalom pomoću kabela za višenamjensku priključnicu.
U USB priključnicu
U višenamjensku
priključnicu
Kabel za višenamjensku priključnicu
3 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh računalo.
1Dvaput kliknite upravo prepoznatu ikonu t [DCIM] t mapa u kojoj su pohranjene
slike koje želite prebaciti.
2Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
33 Za detalje o mjestu pohranjivanja slike i nazivima datoteka, pogledajte str. 129 i 135.
4 Pogledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane
datoteke kako biste otvorili slikovnu datoteku.
Prekidanje USB veze
Povucite i pustite ikonu pogona ili ikonu “Memory Stick Duo” u ikonu “Trash” prije izvođenja
sljedećih postupaka ili odspajanja fotoaparata od računala.
22 Odspajanja kabela za višenamjensku priključnicu.
22 Vađenja “Memory Stick Duo”.
22 Umetanja “Memory Stick Duo” u fotoaparat.
22 Isključivanja fotoaparata.
138
Dodavanje/promjena glazbe pomoću “Music
Transfer”
Možete zamijeniti glazbene datoteke koje su tvornički snimljene željenim glazbenim datotekama. Također možete obrisati ili dodati ove datoteke kad god to želite.
U nastavku su navedeni formati glazbe koji se mogu prebaciti pomoću “Music Transfer”:
22 MP3 datoteke pohranjene na tvrdi disk računala
22 Glazba na CD diskovima
22 Glazba tvornički pohranjena na fotoaparat
Za instaliranje “Music Transfer”
22 Zatvorite sve aplikacije prije instaliranja “Music Transfer”.
22 Za instaliranje potrebno je logirati se kao administrator.
1 Uključite svije Macintosh računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CDROM pogon.
2 Dvaput kliknite (SONYPICTUTIL).
3 Dvaput kliknite [MusicTransfer.pkg] datoteku u mapi [Mac].
Započinje instalacija softvera.
4 Dodajte/zamijenite glazbene datoteke.
Pogledajte “Dodavanje/promjena glazbe pomoću “Music Transfer”” na str. 136.
139
Prikaz “Cyber-shot Step-up Guide”
“Cyber-shot Step-up Guide” detaljnije objašnjava kako upotrebljavati fotoaparat i dodatni pribor.
Prikaz u Windows sustavu
Kad instalirate “Cyber-shot Handbook”, “Cyber-shot Step-up Guide” se također instalira.
(Step-up Guide) na radoj površini.
Dvaput kliknite
Za pristup “Step-up Guide” iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All Programs] (kod Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Step-up Guide].
Prikaz na Macintosh računalu
1 Kopirajte mapu [stepupguide] iz mape [stepupguide] na svoje računalo.
2 Odaberite [stepupguide], [language] i zatim mapu [GB] pohranjenu na
CD-ROM (isporučen) te kopirajte sve datoteke iz mape [GB] u mapu [img]
unutar mape [stepupguide] koju ste kopirali na računalo u koraku 1. (Presnimite datoteke u mapi [img] datotekama iz mape [GB].)
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite “stepupguide.hqx” u mapi
[stepupguide] kako biste je dekomprimirali te zatim kliknite nastalu datoteku “stepupguide”.
33 Ako nije instaliran alat za dekompresiju HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
140
Ispis fotografija
Fotografije možete ispisati na sljedeće načine.
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog
pisača (str. 142)
Možete ispisati fotografije izravnim spajanjem fotoaparata s PictBridge
kompatibilnim pisačem.
Izravan ispis uporabom “Memory Stick”
kompatibilnog pisača
Možete ispisati slike pomoću “Memory Stick” kompatibilnog pisača.
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
Ispis pomoću računala
Možete prebaciti slike na računalo pomoću priloženog “PMB” softvera i
ispisati slike.
Na slike možete dodati datum i ispisati ih. Za detalje, pogledajte “PMB
Guide”.
Ispis u fotografskom studiju (str. 144)
Možete odnijeti “Memory Stick Duo” sa slikama snimljenim fotoaparatom
u fotografski studio. Možete unaprijed dodati oznaku Ĭ (Print order) na
slike koje želite ispisati.
Napomena
22 Kod ispisa slika snimljenih u modu [16:9], oba ruba mogu biti odrezana.
141
Izravan ispis slika pomoću
PictBridge kompatibilnog pisača
Čak i ako nemate računalo, možete ispisati slike snimljene fotoaparatom spajanjem fotoaparata
izravno s PictBridge kompatibilnim pisačem.
“PictBridge” se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Napomena
22 Nije moguće ispisati videozapise.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za USB spajanje s pisačem uporabom kabela za višenamjensku priključnicu. Ako je [USB Connect] podešeno na [Auto], fotoaparat će automatski prepoznati određene
pisače nakon spajanja. U tom slučaju, preskočite korak 1.
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat.
2 f t ' (Settings) t [Main Settings] t ę t [USB Connect] t
ę t [PictBridge] t ę
Aktiviran je USB mod.
Korak 2: Spajanje fotoaparata s pisačem
1 Spojite fotoaparat s pisačem.
Kabel za višenamjensku priključnicu
U USB
priključnicu
2 Uključite pisač.
Prikazuju se slika i zaslon za odabir slika.
Ako indikator D trepće na zaslonu fotoaparata (dojava
pogreške), provjerite spajanje pisača.
142
U višenamjensku
priključnicu
Nakon spajanja, prikazuje
se indikator D.
Korak 3: Ispis
1 g t ; (Print) t željena opcija t ę
Ispis trenutno prikazane slike
U pojedinačnom prikazu, odaberite [This Image] kao opciju.
Odabir i ispis više slika
Odaberite [Multiple Images] kao opciju.
U modu pojedinačnih slika
1Dodirnite 5/6 za prikaz slike i zatim dodirnite sliku koju želite ispisati.
2Ponovite korak 1.
3Ç t [OK].
U indeksnom prikazu
1Dodirnite G/H za listanje stranica i zatim dodirnite sliku koju želite ispisati.
2Ponovite korak 1 za ispis ostalih slika.
3Ç t [OK].
Ispis svih slika određenog raspona datuma, kategorije, Favorites ili mape
U indeksnom prikazu, odaberite [All in Date Range], [All in Event], [All in Favorites] ili [All
in This Folder] kao opciju i zatim dodirnite [OK].
2 Dodirnite željenu postavku ispisa kako biste je
podesili.
[Quantity]
Odabir broja kopija odabrane slike za ispis.
33 Ovisno o broju slika, odabrani broj slika možda neće stati na jedan
list papira.
[Layout]
Odabir broja slika koje želite ispisati jednu uz drugu na list papira.
[Size]
Odabir veličine papira za ispis.
[Date]
Odabir [Day&Time] ili [Date] za umetanje datuma i vremena na slike.
33 Ako odaberete [Date], datum će se prikazati odabranim redom (str. 75). Ovisno o pisaču, ova funkcija
možda neće biti dostupna.
3 Dodirnite [OK].
Slika se ispisuje.
33 Nemojte odspajati kabel za višenamjensku priključnicu dok se na
zaslonu prikazuje F (PictBridge Connecting).
Provjerite je li se prikaz vratio na korak 2 te odspojite kabel iz
višenamjenske priključnice fotoaparata.
F (PictBridge) indikator
143
Ispis u fotografskom studiju
Možete odnijeti “Memory Stick Duo” sa slikama snimljenim fotoaparatom u fotografski studio.
Ako fotografski studio podržava DPOF, možete unaprijed staviti Ĭ (Print Order) oznake na
slike tako da ih ne morate ponovno označavati kod ispisa u studiju (str. 115).
Kad odnosite “Memory Stick Duo” u fotografski studio
22 Raspitajte se u studiju koje tipove “Memory Stick Duo” kartica podržavaju.
22 Ako vaš fotografski studio ne podržava “Memory Stick Duo”, kopirajte slike koje želite ispisati na drugi
medij kao što je CD-R te ga odnesite u studio.
22 Možda će vam zatrebati Memory Stick Duo adapter (nije isporučen). Raspitajte se u fotografskom
studiju.
22 Prije odnošenja slika na ispis u studio, uvijek kopirajte slike na disk (back up).
22 Nije moguće podesiti broj kopija.
22 Ako želite dodati datume na slike, raspitajte se u fotografskom studiju.
Napomena
22 Nije moguć izravan ispis slika iz ugrađene memorije fotoaparata u fotografskom studiju.
–– Kod uporabe modela DSC-T700, prebacite slike na “Memory Stick Duo” pomoću “PMB” i zatim
odnesite “Memory Stick Duo” u fotografski studio (str. 126).
–– Kod uporabe modela DSC-T77, kopirajte slike na “Memory Stick Duo” i zatim odnesite “Memory
Stick Duo” u fotografski studio (str. 56).
144
U slučaju problema
Ako se pojave problemi tijekom uporabe fotoaparata, iskušajte sljedeća rješenja.
1Provjerite napomene na str. 146 do 154.
Ako se na zaslonu prikaže kôd, kao što je “C/E:ss:ss”, pogledajte str. 155.
2Izvadite bateriju, pričekajte približno minutu, vratite bateriju i
uključite napajanje.
3Resetirajte postavke (str. 59).
4Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
Kod popravaka fotoaparata s ugrađenom memorijom ili snimljenom glazbom, možda će trebati
provjeriti sadržaj minimalne količine podataka kako bi se provjerili i riješili problemi u radu.
Sony neće kopirati niti pohranjivati ove podatke.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete
pronaći na stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
145
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
33 Pravilno umetnite bateriju tako da pritisne preklopku za vađenje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
33 Nakon umetanja baterije u fotoaparat, potrebno je nekoliko trenutaka da bi se fotoaparat uključio.
33 Pravilno umetnite bateriju.
33 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju.
33 Baterija je istrošena (str. 163). Zamijenite bateriju novom.
33 Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Napajanje se iznenada isključuje.
33 Ako fotoaparatom ne rukujete približno tri minute dok je uključen, automatski će se isključiti kako
bi se smanjilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat.
–– Baterija je istrošena (str. 163). Zamijenite bateriju novom.
–– Indikator preostalog napona baterije je netočan.
–– Baterija se brže troši u sljedećim slučajevima:
–– Kod uporabe fotoaparata na vrlo toplim ili hladnim mjestima.
–– Ako često upotrebljavate bljeskalicu i zumiranje.
–– Ako često uključujete i isključujete napajanje.
–– Ako je [Brightness] u i (prikaz na zaslonu) podešeno na [Bright].
33 Pojavljuje se neslaganje između indikatora preostalog napona baterije i stvarnog napona baterije.
Do kraja jednom ispraznite bateriju i zatim je napunite za korekciju indikatora.
33 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju.
33 Baterija je istrošena (str. 163). Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može napuniti.
33 Baterija se ne može puniti pomoću AC adaptera (nije isporučen). Upotrijebite punjač za punjenje
baterije.
Snimanje fotografija/videozapisa
Slike se ne mogu snimati.
33 Provjerite slobodan prostor u ugrađenoj memoriji ili na “Memory Stick Duo”. Ako je popunjen,
učinite nešto od sljedećeg:
–– Obrišite nepotrebne slike (str. 41).
–– Zamijenite “Memory Stick Duo”.
33 Nije moguće snimati slike za vrijeme punjenja bljeskalice.
33 Kod snimanja fotografije, podesite mod snimanja koji nije u (Movie).
33 Podesite mod snimanja na u (Movie) kod snimanja videozapisa.
33 Veličina slike je podešena na [640(Fine)] kod snimanja videozapisa. Učinite nešto od sljedećeg:
–– Podesite veličinu slike koja nije [640(Fine)].
–– Umetnite “Memory Stick PRO Duo”.
146
Funkcija Smile Shutter ne radi.
33 Slika se ne snima ako se ne prepozna lice s osmijehom.
33 Podesite mod snimanja na { (Auto Adjustment).
33 [Demo Mode] je podešeno na [On]. Podesite [Demo Mode] na [Off] (str. 62).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
33 Fotoaparat je u modu reprodukcije. Pritisnite tipku # (Playback) za prijelaz u mod snimanja.
Funkcija Anti-blur ne radi.
33 Funkcija protiv zamućivanja ne radi kad se na zaslonu prikaže c.
33 Funkcija protiv zamućivanja možda neće raditi pravilno kod snimanja noćnih prizora.
33 Snimajte nakon pritiska na okidač dopola, nemojte odjednom pritisnuti okidač dokraja.
Snimanje traje dugo.
33 Aktivirana je NR slow shutter funkcija.
33 Funkcija Anti Blink ne radi.
33 Ako je [Anti Blink] podešeno na [Auto], vratite postavku na [Off] (str. 93).
Slika nije izoštrena.
33 Objekt je preblizu. Kod snimanja, pobrinite se da je objektiv fotoaparata udaljeni od objekta više od
najmanje udaljenosti snimanja (približno 8 cm (W)/50 cm (T) od površine objektiva). Ili podesite
? (Close focus enabled) mod te snimajte približno 1 do 20 cm na W stranu (str. 28).
33 Za snimanje fotografija je odabran mod N (Twilight), 4 (Landscape) ili h (Fireworks) u Scene
Selection.
33 Odabrana je funkcija poluručnog snimanja. Odaberite mod automatskog izoštravanja (str. 30).
Zum ne radi.
33 Ne može se upotrebljavati optički zum kod snimanja u ? (Close focus enabled) modu.
33 Ovisno o veličini slike, ne može se upotrebljavati Smart zoom (str. 72).
33 Funkcija Digital Zoom se ne može upotrebljavati:
–– Kod snimanja videozapisa.
–– Ako je aktiviran Smile Shutter.
Bljeskalica ne radi.
33 Bljeskalica je podešena na , (Flash Off) (str. 29).
33 Bljeskalica se ne može upotrebljavati:
–– Ako je [REC Mode] podešen na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 85).
–– Za snimanje je odabran mod i (High Sensitivity), N (Twilight) ili h (Fireworks) u Scene
Selection (str. 21).
–– Kod snimanja videozapisa.
33 Podesite bljeskalicu na ( (Flash On) (str. 29) u ? (Close focus enabled) ili ako je Scene Selection
mod podešen na 4 (Landscape), ĝ (Gourmet), E (Beach), d (Snow), Ù (Underwater) ili 7
(Hi-Speed Shutter).
Na slikama snimljenim uz uporabu bljeskalice vide se kružne nejasne mrlje.
33 Čestice u zraku (prašina, pelud i sl.) reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na slici. Pojava
nije kvar (str. 29).
147
Funkcija snimanja izbliza (Macro(Close focus enabled) ne radi.
33 Za snimanje je odabran mod 4 (Landscape), N (Twilight) ili h (Fireworks) u Scene Selection (str. 21).
33 Ako je odabran mod ? (Close focus enabled), udaljenost snimanja je približno 1 do 20 cm.
Makro snimanje se ne može isključiti.
33 Ne postoji funkcija za namjerno isključivanje makro snimanja. U ? (Auto) modu, telefoto snimanje je moguće čak i u makro uvjetima snimanja.
Datum i vrijeme se ne prikazuju na LCD zaslonu.
33 Tijekom snimanja se datum i vrijeme ne prikazuju. Prikazat će se tijekom reprodukcije.
Ne može se umetnuti datum na slike.
33 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama (str. 152). Uporabom “PMB”, možete ispisati
ili pohraniti slike s datumom (str. 125).
F vrijednost i brzina zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite okidač pritisnut
dopola.
33 Ekspozicija nije pravilna. Korigirajte ekspoziciju (str. 34, 86).
LCD zaslon je pretaman ili presvijetao.
33 Podesite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (str. 16).
Slika je pretamna.
33 Snimate objekt s izvorom svjetla iza njega. Odaberite način mjerenja (str. 32, 87) ili podesite ekspoziciju (str. 34, 86).
Slika je presvijetla.
33 Podesite ekspoziciju (str. 34, 86).
Boje na slici nisu pravilne.
33 Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 96).
33 Podesite ravnotežu bjeline (str. 89).
Okomite crte se pojavljuju kod snimanja jako svijetlog objekta.
33 Pojavio se efekt razmazivanja tako da se na slici vide bijele, crne, crvene, ljubičaste i sl. pruge. Ova
pojava nije kvar.
Na slici se pojavljuju smetnje kod gledanja zaslona na tamnim mjestima.
33 Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim povećanjem svjetline slike u uvjetima
slabijeg osvjetljenja. Pojava ne utječe na snimljenu sliku.
Oči osoba ispadaju crvene.
33 Podesite [Red Eye Reduction] na [Auto] ili [On] (str. 94).
33 Snimajte osobu iz udaljenosti manje od dometa bljeskalice.
33 Osvijetlite prostoriju i snimiti osobu.
33 Retuširajte sliku pomoću [Red Eye Correction] (str. 108).
148
Na zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.
33 Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 3).
Ne mogu se snimati slike u nizu.
33 Ugrađena memorija ili “Memory Stick Duo” su puni. Obrišite nepotrebne slike (str. 41).
33 Napon baterije je nizak. Umetnite napunjenu bateriju.
Ista slika je snimljena nekoliko puta.
33 [REC Mode] je podešen na [Burst] (str. 85). Ili je [Scene Recognition] podešeno na [Advanced] (str. 79).
Reprodukcija slika
Slike se ne mogu reproducirati.
33 Pritisnite tipku # (Playback).
33 Naziv mape/datoteke je promijenjen na računalu.
33 Ne može se jamčiti mogućnost reprodukcije na fotoaparatu datoteka sa slikama obrađenim na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
33 Fotoaparat je u USB modu. Prekinite USB vezu (str. 128, 134).
33 Možda nećete moći reproducirati neke slike pohranjene na “Memory Stick Duo” snimljene drugim
fotoaparatima. Takve slike reproducirajte pomoću Folder View (str. 50).
33 Pojava je uzrokovana kopiranjem slika iz računala na “Memory Stick Duo” bez uporabe “PMB”.
Takve slike reproducirajte pomoću Folder View (str. 50).
Datum i vrijeme se ne prikazuju.
33 [Display Setup] je podešeno na [Simple] ili [Image Only]. Dodirnite i za podešavanje [Display
Setup] na [Normal] (str. 15).
Slika djeluje zrnato odmah nakon prikazivanja.
33 Pojava je moguća zbog postupka obrade slike. Pojava nije kvar.
Lijevi i desni dio zaslona su crni.
33 [Auto Orientation] je podešeno na [On] (str. 73).
Tipke i ikone se ne prikazuju.
33 Ako dodirnete gornji desni dio zaslona tijekom snimanja, tipke i ikone će nestati na trenutak. Tipke
i ikone se ponovno prikazuju kad odmaknete prst od zaslona.
33 [Display Setup] je podešeno na [Image Only]. Dodirnite i za podešavanje [Display Setup] na
[Normal] ili [Simple] (str. 15).
33 Dodirnite središte zaslona tijekom reprodukcije za prikaz i i zatim odaberite [Normal] ili
[Simple].
Ne čuje se glazba tijekom slide showa.
33 Prebacite glazbene datoteke pomoću “Music Transfer” (str. 136).
33 Provjerite jesu li postavke glasnoće i slide showa ispravne (str. 38, 118).
149
Slika se ne prikazuje na TV zaslonu.
33 Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li izlazni signal fotoaparata podešen na odgovarajući TV
sustav boja (str. 66).
33 Provjerite je li spajanje pravilno (str. 119).
33 Ako je USB priključak kabela za višenamjensku priključnicu spojen na drugi uređaj, odspojite ga
(str. 128, 134).
33 Pokušali ste reproducirati videozapise za vrijeme HD(1080i) prikaza. Videozapisi se ne mogu gledati u high-definition kvaliteti. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 65).
Brisanje
Slika se ne može obrisati.
33 Isključite zaštitu (str. 113).
Računala
Niste sigurni jesu li OS računala i fotoaparat kompatibilni.
33 Provjerite “Preporučena konfiguracija računala” na str. 123 za Windows i str. 137 za Macintosh.
“Memory Stick PRO Duo” se ne prepoznaje na računalu s “Memory Stick” utorom.
33 Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/snimač “Memory Stick PRO Duo”. Korisnici
računala i Memory Stick čitača/snimača koji nisu marke Sony trebaju se obratiti odgovarajućim
proizvođačima.
33 Ako se ne podržava “Memory Stick PRO Duo”, spojite fotoaparat s računalom (str. 126, 132 i 138).
Računalo prepoznaje “Memory Stick PRO Duo”.
Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparat.
33 Uključite fotoaparat.
33 Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen)
(str. 126, 132).
33 Podesite [USB Connect] na [Auto] ili [Mass Storage] (str. 63).
33 Upotrijebite kabel za višenamjensku priključnicu (isporučen).
33 Odspojite kabel za višenamjensku priključnicu iz računala i fotoaparata te ga ponovno čvrsto spojite.
33 Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
33 Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja (str. 126, 132).
Slike se ne mogu prebaciti.
33 Pravilno spojite fotoaparat i računalo pomoću USB spajanja (str. 126, 132).
33 Slijedite opisni postupak u skladu s OS računala (str. 127, 133 i 138).
33 Ako snimate slike na “Memory Stick Duo” formatiran na računalu, možda nećete moći prebaciti
slike na računalo. Snimajte na “Memory Stick Duo” formatiran na fotoaparatu (str. 53).
Nakon USB spajanja, “PMB” se ne pokreće automatski.
33 Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 126, 132).
150
Nakon USB spajanja, “PMB Portable” se ne pokreće (samo DSC-T700).
33 Podesite [LUN Settings] na [Multi] (str. 64).
33 Podesite [USB Connect] na [Auto] ili [Mass Storage] (str. 63).
33 Spojite računalo na mrežu.
33 Popravite “PMB Portable” pomoću “PMB”. Za detalje, pogledajte “PMB Guide”.
Ne mogu se reproducirati slike na računalu.
33 Ako upotrebljavate “PMB”, pogledajte “PMB Guide” (str. 125).
33 Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
33 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite funkciju [Folder View] (str. 50).
Ne znate upotrebljavati “PMB”,
33 Pogledajte “PMB Guide” (str. 125).
Slika i zvuk se prekidaju smetnjama kod gledanja videozapisa na računalu.
33 Reproducirate videozapis izravno iz ugrađene memorije ili “Memory Stick Duo”. Prebacite videozapis na tvrdi disk računala i zatim ga reproducirajte s tvrdog diska (str. 126, 132).
Slika se ne može ispisati.
33 Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike jednom prebačene na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
33 Prebacite slike u mapu koju fotoaparat prepoznaje, kao što je “101MSDCF” (str. 129, 135).
33 Slijedite ispravan postupak (str. 128, 134).
33 Kod uporabe softvera koji nije “PMB”, informacije se možda neće pravilno ažurirati tako da slike
mogu djelovati plavičasto ili se neće prikazati pravilno. Pojava nije kvar.
33 Kad se prikažu plave slike, pogledajte ih u Folder View modu ili ih obrišite iz fotoaparata.
33 Provjerite jeste li prebacili slike u ugrađenu memoriju ili “Memory Stick Duo” te reproducirajte
slike pomoću medija na kojeg su prebačene.
“Memory Stick Duo”
Ne može se umetnuti “Memory Stick Duo”.
33 Umetnite u pravilnom smjeru.
Greškom ste formatirali “Memory Stick Duo”.
33 Formatiranjem se brišu svi podaci s “Memory Stick Duo”. Podaci se ne mogu obnoviti.
Ugrađena memorija (DSC-T700)
Nije moguće reproducirati ili snimati slike u ugrađenu memoriju.
33 U fotoaparat je umetnut “Memory Stick Duo”. Izvadite ga.
151
Ne mogu se kopirati podaci iz ugrađene memorije na “Memory Stick Duo”.
33 Ne mogu se kopirati slikovni podaci iz ugrađene memorije na “Memory Stick Duo”. Prebacite slike
na računalo i zatim ih vratite na “Memory Stick Duo” (str. 127, 128).
Ne mogu se kopirati podaci iz “Memory Stick Duo” u ugrađenu memoriju.
33 Ne mogu se kopirati slikovni podaci iz “Memory Stick Duo” u ugrađenu memoriju. Prebacite slike
na “Memory Stick Duo” pomoću “PMB” (str. 128).
Ugrađena memorija (DSC-T77)
Nije moguće reproducirati ili snimati slike u ugrađenu memoriju.
33 U fotoaparat je umetnut “Memory Stick Duo”. Izvadite ga.
Ne mogu se kopirati podaci iz ugrađene memorije na “Memory Stick Duo”.
33 “Memory Stick Duo” je pun. Kopirajte na “Memory Stick Duo” dovoljnog kapaciteta.
Ne mogu se kopirati podaci iz “Memory Stick Duo” ili računala u ugrađenu
memoriju.
33 Ova funkcija nije dostupna.
Ispis
Uz sljedeće točke pogledajte i “PictBridge kompatibilan pisač”.
Slike se ispisuju uz oba odrezana ruba.
33 Ovisno o pisaču, mogu se odrezati svi rubovi slike. Posebno kad snimate sliku veličine podešene na
[16:9], bočni rubovi slike mogu biti odrezani.
33 Kod ispisa slika pomoću vašeg pisača, isključite funkcije orezivanja ili ispis bez ruba. Obratite se
proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje li pisač ovu funkciju.
33 Kad nosite slike na ispis u fotografski studio, raspitajte se podržavaju li ispis slika bez rezanja oba
ruba.
Nije moguć ispis slika s datumom.
33 Uporabom “PMB”, možete ispisati slike s datumom (str. 125).
33 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom da slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete ispisati sliku s datumom ako pisač ili softver prepoznaju
Exif informacije. Za kompatibilnost s Exif informacijama, obratite se proizvođaču pisača ili softvera.
33 Ako koristite uslugu ispisa u fotografskom studiju, zatražite ispis slika s datumom.
PictBridge kompatibilan pisač
Nije moguće uspostaviti spajanje.
33 Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge standard. Obratite se
proizvođaču pisača kako biste saznali podržava li pisač PictBridge ili ne.
33 Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti s fotoaparatom.
33 Podesite [USB Connect] na [PictBridge] (str. 63).
33 Odspojite i ponovno spojite kabel za višenamjensku priključnicu. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte upute za uporabu pisača.
152
Slike se ne mogu ispisati.
33 Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni pomoću kabela za višenamjensku priključnicu.
33 Uključite pisač. Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
33 Ako odaberete [Exit] tijekom ispisa, slike se možda neće ispisati. Odspojite i ponovno spojite kabel
za višenamjensku priključnicu. Ako i dalje ne možete ispisati slike, odspojite kabel za višenamjensku priključnicu, isključite i uključite pisač te ponovno spojite kabel za višenamjensku priključnicu.
33 Videozapisi se ne mogu ispisati.
33 Možda se neće moći ispisati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu.
Ispis se prekida.
33 Provjerite jeste li odspojili kabel za višenamjensku priključnicu prije nestanka oznake F (PictBridge
Connecting).
U indeksnom modu ne može se dodati datum ili ispisati slike.
33 Pisač ne omogućuje ove funkcije. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje li
pisač ovu funkciju.
33 Ovisno o pisaču, datum se možda neće ubaciti u indeksnom prikazu. Obratite se proizvođaču pisača.
“---- -- --” se ispisuje umjesto datuma na slici.
33 Uz sliku ne postoji podatak o datumu snimanja tako da se datum ne može umetnuti. Podesite [Date]
na [Off] i ponovno ispišite sliku (str. 143).
Ne može se odabrati veličina za ispis.
33 Obratite se proizvođaču pisača za informaciju omogućuje li pisač odabir veličine ispisa.
Nije moguć ispis u odabranoj veličini.
33 Ako upotrebljavate papir različite veličine nakon spajanja fotoaparata s pisačem, odspojite i ponovno spojite kabel za višenamjensku priključnicu.
33 Postavka ispisa fotoaparata razlikuje se od postavke ispisa. Promijenite postavku na fotoaparatu (str.
143) ili pisaču.
Fotoaparatom se ne može rukovati nakon poništavanja ispisa.
33 Pričekajte trenutak dok pisač poništava postupak. Ovisno o pisaču, potrebno je određeno vrijeme.
Zaslon osjetljiv na dodir
Ne može se točno ili u potpunosti upotrebljavati zaslon.
33 Izvedite [Calibration] (str. 60).
33 [Housing] je podešeno na [On] (str. 61).
Dodir pisaljke reagira na pogrešnom mjestu.
33 Izvedite [Calibration] (str. 60).
153
Ostalo
Ne mogu se resetirati brojevi datoteka.
33 Ako zamijenite medij za snimanje, ne mogu se resetirati brojevi datoteka na fotoaparatu. Za resetiranje brojeva datoteka, formatirajte “Memory Stick Duo” ili ugrađenu memoriju (str. 53) i zatim
resetirajte postavke (str. 59). Ipak, podaci na “Memory Stick Duo” ili u ugrađenoj memoriji će se
obrisati i sve postavke, uključujući datum, će se resetirati.
Objektiv se zamaglio.
33 Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno sat vremena prije uporabe.
Fotoaparat se zagrijava ako se upotrebljava dulje vrijeme.
33 Pojava nije kvar.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
33 Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 75).
33 Ispraznila se ugrađena punjiva pomoćna baterija. Umetnite napunjenu bateriju i ostavite fotoaparat
24 sata ili dulje isključenim.
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
33 Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 75).
Ne možete otključati zaporku.
33 Slijedite postupak kao u slučaju ako ste zaboravili zaporku te otključajte zaporku (str. 68).t
154
Indikatori i poruke upozorenja
Zaslon automatske dijagnostike
Ako se prikaže kôd sa slovom na početku, aktivirala se funkcija automatske dijagnostike. Posljednje dvije znamenke (označene kao ss) razlikuju se ovisno o statusu fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon nekoliko pokušaja izvođenja predloženih mjera,
možda je potrebno popraviti fotoaparat.
Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
C:32:ss
33 Problem s mehaničkim dijelom fotoaparata. Isključite i ponovno uključite napajanje.
C:13:ss
33 Fotoaparat ne može očitavati ili zapisivati podatke na “Memory Stick Duo”. Pokušajte isključiti i
ponovno uključiti fotoaparat ili nekoliko puta izvaditi i umetnuti “Memory Stick Duo”.
33 Došlo je do pogreške formatiranja ugrađene memorije ili je umetnut neformatiran “Memory Stick
Duo”. Formatirajte ugrađenu memoriju ili “Memory Stick Duo” (str. 53).
33 Umetnuti “Memory Stick Duo” ne može se upotrebljavati s fotoaparatom ili su podaci oštećeni.
Umetnite novi “Memory Stick Duo”.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
33 Došlo je do pogreške u radu fotoaparata. Resetirajte fotoaparat (str. 59) i zatim ga ponovno uključite.
Pruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite navedene upute.
33 Napon baterije je nizak. Odmah napunite bateriju. Ovisno o uvjetima uporabe i vrsti baterije, indikator može treptati čak i ako je preostalo još 5 do 10 minuta rada baterije.
For use with compatible battery only
33 Umetnuta baterija nije NP-BD1 (isporučena)/NP-FD1 (nije isporučena).
System error
33 Isključite i zatim ponovno uključite napajanje.
Internal memory error
33 Isključite i zatim ponovno uključite napajanje.
155
Reinsert the Memory Stick
33 Pravilno umetnite “Memory Stick Duo”.
33 Umetnuti “Memory Stick Duo” ne može se upotrebljavati s fotoaparatom (str. 161).
33 “Memory Stick Duo” je oštećen.
33 Kontakti na “Memory Stick Duo” su zaprljani.
Memory Stick type error
33 Umetnuti “Memory Stick Duo” ne može se upotrebljavati s fotoaparatom (str. 161).
Cannot access Memory Stick
Access denied
33 Upotrebljavate “Memory Stick Duo” s kontrolom pristupa.
Error formatting internal memory
Error formatting Memory Stick
33 Ponovno formatirajte medij (str. 53).
Memory Stick locked
33 Upotrebljavate “Memory Stick Duo” s preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
No memory space on internal memory
No memory space on Memory Stick
33 Obrišite nepotrebne slike ili datoteke (str. 41).
Read only memory
33 Fotoaparat ne može snimati ili brisati slike s ovog “Memory Stick Duo”.
No images
33 U ugrađenu memoriju nisu snimljene slike koje se mogu reproducirati.
33 U ovoj mapi na “Memory Stick Duo” nema slika koje se mogu reproducirati.
33 Kod slika snimljenih drugim fotoaparatima koje se ne mogu prikazati na ovom fotoaparatu, upotrijebite
funkciju [Folder View] (str. 50).
No still images
33 Odabrana mapa ne sadrži datoteke koje se mogu reproducirati kao slide show.
33 Odabrana mapa ne sadrži datoteke koje se mogu upotrijebiti kao Scrapbook slike.
33 Nema slika koje se mogu filtrirati po licima.
Folder error
33 Već postoji mapa s jednake prve tri znamenke na “Memory Stick Duo” (primjerice: 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite drugu mapu ili kreirajte novu (str. 54, 55).
Cannot create more folders
33 Mapa s nazivom koji započinje brojem “999” već postoji na “Memory Stick Duo”. Ne možete
kreirati mape ako je to slučaj.
156
File error
33 Došlo je do pogreške tijekom reprodukcije slike.
Ne može se jamčiti mogućnost reprodukcije na fotoaparatu datoteka sa slikama obrađenim na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
Read only folder
33 Odabrali ste mapu koja se ne može odabrati za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugu
mapu (str. 55).
File protected
33 Isključite zaštitu (str. 113).
Image size over limit
33 Reproducirali ste sliku čija veličina se ne može reproducirati na fotoaparatu.
Invalid operation
33 Dodirnuli ste zaslon tijekom uporabe digitalnog zuma ili Close focus moda. Kod uporabe ovih
modova, nije moguće izoštravanje dodirom na zaslon.
Unable to detect face for retouch
33 Ovisno o slici, možda nećete moći retuširati sliku.
A (indikator upozorenja na vibracije)
33 Možda je došlo do pomicanja fotoaparata u uvjetima lošeg osvjetljenja. Upotrijebite bljeskalicu,
uključite funkciju protiv zamućivanja ili postavite fotoaparat na stativ.
640(Fine) is not available
33 Videozapisi veličine [640(Fine)] mogu se reproducirati samo pomoću “Memory Stick PRO Duo”.
Umetnite “Memory Stick PRO Duo” ili odaberite veličinu slike koja nije [640(Fine)].
Zoom disabled
33 [Digital Zoom] je podešen na [Off] kod snimanja u ? (Close focus enabled) modu. Ili pokušavate upotrijebiti [Smart] u [Digital Zoom] dok je veličina slike podešena na [10M], [3:2(8M)] ili [16:9(7M)]
(str. 72).
Maximum number of
images already selected
33 Može se odabrati do 100 datoteka kod uporabe [Multiple Images].
33 Može se odabrati do 999 datoteka kod uporabe [All in Date Range], [All in Event], [All in Favorites] ili [All in This Folder].
33 Može se registrirati do 999 datoteka kao Favorites ili Sharemark slike i možete dodati oznake Ĭ
(Print order) na najviše 999 datoteka. Poništite odabir.
Low battery power
33 Kod kopiranja slike snimljene u ugrađenu memoriju na “Memory Stick Duo”, upotrijebite potpuno
napunjenu bateriju.
157
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
33 Provjerite pisač.
Printer error
33 Provjerite pisač.
33 Provjerite je li slika koju namjeravate ispisati oštećena.
F
33 Možda još nije završen prijenos podataka na pisač. Nemojte odspajati kabel za višenamjensku
priključnicu.
Processing...
33 Pisač poništava trenutni ispis. Nije moguć ispis dok postupak ne završi. Ovisno o pisaču, potrebno
je određeno vrijeme.
Error Playing Music
33 Obrišite glazbenu datoteku ili je zamijenite normalnom glazbenom datotekom.
33 Izvršite [Format Music] i zatim preuzmite nove glazbene datoteke.
Error Formatting Music
33 Izvršite [Format Music].
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
33 Neke funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na High Definition TV.
Operation cannot be executed
during TV output
33 Neke funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV.
Operation cannot be executed
for movie files
33 Odabrali ste funkciju koja nije dostupna za videozapise.
Operation cannot be executed
in unsupported files
33 Na fotoaparatu se ne mogu izvršiti funkcije obrade na slikovnim datotekama koje su obrađene na
računalu ili slikama snimljenim drugim fotoaparatima.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
33 Neke funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na PictBridge kompatibilan pisač.
158
Recovering image management file…
33 Fotoaparat obnavlja podatke i sl. u slučajevima kad su slike obrisane na računalu i sl.
Ò
33 Broj slika premašuje mogući broj za rukovanje po datumima ili kategorijama. Obrišite slike iz Date
View ili Event View.
Image management file error
33 Prebacite sve slike na računalo pomoću “PMB” i formatirajte “Memory Stick Duo” ili ugrađenu
memoriju (str. 53).
Ako ne možete prebaciti sve slike na računalo pomoću “PMB”, prebacite sve slike na računalo bez
uporabe “PMB” (str. 127, 133).
Za gledanje slike na fotoaparatu nakon toga, prebacite slike natrag na fotoaparat pomoću “PMB”.
159
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
— Napajanje
Fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) mogu se upotrebljavati u bilo kojoj državi ili regiji s naponom između 100 V i 240 V, 50/60 Hz.
Napomena
22 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.
160
Napomene o “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” je kompaktan, prijenosni IC medij za snimanje. Vrste “Memory Stick
Duo” kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparat navedene su u tablici dolje. Ipak, ne može
se jamčiti pravilan rad svih funkcija “Memory Stick Duo”.
Vrsta “Memory Stick” kartice
Snimanje/reprodukcija
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1Nije podržan high-speed prijenos podataka pomoću paralelnog sučelja.
*2“Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick Duo” i “Memory Stick PRO Duo” podržavaju funkcije MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja upotrebljava
tehnologiju kriptiranja. Snimanje i reprodukcija za koje su potrebne MagicGate funkcije ne
može se vršiti na ovom fotoaparatu.
*3Mogu se snimati videozapisi veličine [640(Fine)].
*4Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Izvršava jednak 4-bitni paralelni
prijenos podataka kao i Memory Stick PRO Duo.
22 Ovaj proizvod je kompatibilan s “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” je kratica za “Memory Stick Micro”.
22 Ne može se jamčiti rad “Memory Stick Duo” formatiranog pomoću računala u fotoaparatu.
22 Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji “Memory Stick Duo” i uređaja koji se upotrebljava.
22 Nemojte vaditi “Memory Stick Duo” za vrijeme očitavanja ili zapisivanja podataka.
22 Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:
22 Ako se “Memory Stick Duo” izvadi iz fotoaparata ili ako se fotoaparat isključi tijekom očitavanja ili
zapisivanja
22 Ako se “Memory Stick Duo” upotrebljava na mjestima izloženim statičkom elektricitetu ili električnim
smetnjama
22 Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka.
22 Nemojte jako pritiskivati dok pišete po naljepnici kartice.
22 Nemojte lijepiti naljepnice na “Memory Stick Duo” niti na Memory Stick Duo adapter.
22 Kad prenosite ili pohranjujete “Memory Stick Duo”, stavite ga u priloženu kutijicu.
22 Nemojte dodirivati kontakte na “Memory Stick Duo” rukama ili metalnim predmetima.
22 Nemojte udarati, savijati ili bacati “Memory Stick Duo”.
22 Nemojte rastavljati ili preinačavati “Memory Stick Duo”.
22 Nemojte izlagati “Memory Stick Duo” vodi.
22 Nemojte ostavljati “Memory Stick Duo” u dohvatu male djece. Djeca bi ga mogla slučajno progutati.
22 Nemojte umetati ništa drugo u utor za “Memory Stick Duo” osim “Memory Stick Duo”. Time možete
uzrokovati kvar.
22 Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati “Memory Stick Duo” u sljedećim uvjetima:
–– Na mjestima s visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkiranog na izravnom suncu.
–– Na mjestima izloženim izravnom suncu
–– Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima
Nastavlja se r
161
Napomene o uporabi Memory Stick Duo adaptera (nije isporučen)
22 Za uporabu “Memory Stick Duo” u “Memory Stick” kompatibilnim uređajima, obavezno umetnite
“Memory Stick Duo” u Memory Stick Duo adapter. Ako umetnete “Memory Stick Duo” u “Memory
Stick” kompatibilan uređaj bez Memory Stick Duo adaptera, možda ga nećete moći izvaditi iz uređaja.
22 Kod umetanja “Memory Stick Duo” u Memory Stick Duo adapter, okrenite “Memory Stick Duo” u
pravilnom smjeru te ga zatim umetnite do kraja. Nepravilno ulaganje može uzrokovati kvar.
22 Kod uporabe “Memory Stick Duo” umetnutog u Memory Stick Duo adapter u “Memory Stick Duo”
kompatibilnom uređaju, obavezno umetnite Memory Stick Duo adapter u pravilnom smjeru. Imajte na
umu da se nepravilnom uporabom oprema može oštetiti.
22 Nemojte umetati Memory Stick Duo adapter u “Memory Stick” kompatibilan uređaj bez umetnutog
“Memory Stick Duo”. Na taj način može doći do problema u radu uređaja.
Napomene o uporabi “Memory Stick PR Duo” (nije isporučen)
“Memory Stick PRO Duo” kapaciteta do 16 GB je provjeren za pravilan rad na fotoaparatu.
Napomene o uporabi “Memory Stick Micro” (nije isporučen)
22 Za uporabu “Memory Stick Micro” uz fotoaparat, obavezno umetnite “Memory Stick Micro” u “M2”
adapter veličine kao Duo kartica. Ako umetnete “Memory Stick Micro” u fotoaparat bez “M2” adaptera
veličine Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
22 Nemojte ostavljati “Memory Stick Micro” u dohvatu male djece. Djeca bi ga mogla slučajno progutati.
162
Napomene o bateriji
Punjenje baterije
22 Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10°C i 30°C. Baterija se možda neće napuniti
do kraja izvan navedenog raspona.
Učinkovita uporaba baterije
22 Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mjestima. To znači da se vrijeme uporabe baterije na hladnom
skraćuje. Savjetujemo sljedeće kako biste osigurali dulji rad baterije:
–– Stavite bateriju u džep u blizini tijela kako bi se zagrijala te je umetnite u fotoaparat malo prije
snimanja.
22 Baterija će se brže isprazniti ako često upotrebljavate bljeskalicu ili zum.
22 Savjetujemo da pripremite zamjenske baterije za dva do tri puta dulje snimanje od očekivanog i da izvedete probno snimanje prije stvaranog.
22 Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
22 Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mjestima, kao što je parkirano vozilo ili pod izravnim suncem.
Kako pohraniti bateriju
22 Potpuno ispraznite bateriju prije pohranjivanja i pohranite je na hladno i suho mjesto. Kako bi se održala
funkcija baterije kod skladištenja, potpuno napunite i ispraznite bateriju u fotoaparatu jednom godišnje.
22 Kako biste ispraznili bateriju, ostavite fotoaparat u slide show (str. 38) modu reprodukcije dok se ne
isključi napajanje.
22 Kako biste spriječili zaprljanje kontakata, kratki spoji i sl, obavezno upotrijebite priloženu kutijicu kod
prenošenja i čuvanja baterije.
Vijek trajanja baterije
22 Vijek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije s smanjuje s vremenom i učestalom uporabom.
Ako se značajno smanji vrijeme između punjenja, vjerojatno je vrijeme za zamjenu baterije novom.
22 Vijek trajanja baterije ovisio o načinu pohranjivanja i uvjetima rada te okolišu u kojem se baterija upotrebljava.
Kompatibilna baterija
22 Baterija NP-BD1 (isporučena) može se upotrebljavati samo s Cyber-shot kompatibilnim aparatima tipa
D. Ne može se upotrebljavati s Cyber-shot modelima tipa T i drugim vrstama.
22 Ako upotrebljavate bateriju NP-FD1 (nije isporučena), minute se također prikazuju nakon indikatora o
preostalom naponu baterije (
60 Min).
163
Napomene o punjaču baterije
22 Na isporučenom punjaču mogu se puniti isključivo baterije tipa D, T, R i E. Ostale vrste baterija mogu
procuriti, pregrijati se ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozljeda
električnom strujom ili opeklina.
22 Baterije kompatibilne s ovim fotoaparatom su D tipa. Isporučena baterije je NP-BD1 (tip D).
22 Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, vijek trajanja
baterije može se smanjiti.
22 Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju koja se puni i zatim je ponovno stavite na punjač tako
da klikne. Ako indikator CHARGE ponovno trepće, to može značiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako je baterija odgovarajućeg
tipa, izvadite bateriju, zamijenite je novom ili drugom te provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač
baterije radi pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije.
164
Napomene o Cyber-shot Station
Uporabom Cyber-shot Station postolja (nije isporučeno) omogućuje se brže punjenje baterije
nego isporučenim punjačem, jednostavno spajanje s TV prijemnikom i uživanje u HD kvaliteti
slike.
Cyber-shot Station CSS-HD2 postolje (nije isporučeno) kompatibilno je s ovim fotoaparatom.
Kako biste postavili fotoaparat na CSS-HD2, priloženo podnožje G (DSC-T700) ili podnožje F
(DSC-77), mora se postaviti na fotoaparat.
Detalje potražite u uputama za uporabu Cyber-shot Station postolja.
1 Postavite podnožje tako da je Sony logo na prednjoj strani i pomaknite
ga na mjesto.
Kad se podnožje pravilno ugradi, čuje se klik.
Podnožje
Naziv modela
Naziv podnožja
DSC-T700
HD2-G
DSC-T77
HD2-F
Smjer pomicanja
Udesno
2 Postavite fotoaparat na Cyber-shot Station postolje.
Nastavlja se r
165
Rukovanje Cyber-shot Station postoljem pomoću daljinskog
upravljača
Kad upotrebljavate daljinski upravljač isporučen uz CSS-HD2, dostupne su sljedeće funkcije. Za
detalje o ovdje opisanim tipkama pogledajte upute za uporabu Cyber-shot Station postolja.
166
Tipka
Postupak
1
< (Slideshow)
Prikazuje zaslon za podešavanje slide show reprodukcije (str. 38).
Iako se prikaz razlikuje od onog kad se dodirne zaslon fotoaparata,
opcije se ne mijenjaju.
2
MENU
Ova tipka ne radi.
3
b/B
Prikaz prethodne/sljedeće slike (u pojedinačnom prikazu)/Pomicanje kursora (u indeksnom prikazu).
x
Prijelaz u mod pojedinačnog prikaza (u indeksnom prikazu).
4
v
Promjena prikaza na zaslonu (u pojedinačnom prikazu)/Pomicanje kursora (u indeksnom prikazu).
5
HOME
Ova tipka ne radi.
6
V
Pomicanje kursora (u indeksnom prikazu).
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver “C Library”, “Expat” i “zlib”. Prilažemo ovaj softver na
temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih
prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke.
Molimo pročitajte sljedeće odlomke.
Pročitajte “license1.pdf” u mapi “License” na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za “C Library”, “Expat” i “zlib” i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku
“GPL”) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku “LGPL”).
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za
ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja izvornog koda.
Pročitajte “license2.pdf” u mapi “License” na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za “GPL” i “LGPL” softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
Broj za otključavanje zaporke (samo DSC-T700)
Za detalje o funkciji zaključavanja pomoću zaporke, pogledajte str. 68.
Za otključavanje zaporke na fotoaparatu, unesite sljedeći broj: “7669”
167
http://www.sony.net
Download PDF

advertising