Sony | DSC-RX100M4 | Sony DSC-RX100M4 RX100 IV – Speed Master sa slojevitim CMOS senzorom vrste 1.0 s pridruženom memorijom Upute za upotrebu

4-574-160-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Upute za rukovanje
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U dokumentu „Priručnik” potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
DSC-RX100M4
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. „Priručnik” možete čitati
na računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Fn (funkcija)
MENU
C/
(brisanje)
In-Camera Guide
Na fotoaparatu se prikazuju objašnjenja za stavke MENU/Fn (funkcija)
i vrijednosti postavki.
1 Pritisnite gumb MENU ili gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb C/ (brisanje).
HR
2
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela WW481040 (DSC-RX100M4)
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara, jedinicu
nemojte izlagati kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60°C, na primjer ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji
služi za punjenje kompleta baterija.
HR
3
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Odmah
isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih smetnji pri
upotrebi uređaja.
[ Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
HR
4
[ Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se
proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
5
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Prilagodnik trake (2)
(Prilagodnici trake upotrebljavaju se za pričvršćivanje trake za nošenje na ramenu
(prodaje se zasebno), kao što je prikazano na slici.)
• Upute za rukovanje (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi veze/povezivanja jednim dodirom (NFC)
potražite u „Vodiču za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC)”
(priloženo) ili „Priručnik” (str. 2).
O postavkama jezika
Prije upotrebe kamere, po potrebi promijenite jezik zaslona (str. 16).
HR
6
Identifikacija dijelova
A Gumb ON/OFF (napajanje)
B Žaruljica napajanja/punjenja
C Gumb okidača
D Kotačić za odabir načina
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: Ručica
(kazalo)/zumiranje
reprodukcije
F Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivača
G Bljeskalica
• Nemojte pokrivati bljeskalicu
prstom.
• Kada upotrebljavate bljeskalicu,
pomaknite prekidač
(iskakanje bljeskalice).
Ako ne upotrebljavate
bljeskalicu, pritisnite je ručno.
H Ručica za prilagodbu dioptra
HR
7
I Tražilo
R Monitor
• Možete namjestiti monitor tako
da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno gledanje
te snimati iz bilo kojeg položaja.
• Kada upotrebljavate tražilo,
pomaknite prekidač za iskakanje
tražila nadolje (1), a zatim
izvucite okular iz tražila tako
da klikne (2).
• Kada gledate u tražilo, aktivira se
način tražila, a kada odmaknete
lice od tražila, način prikaza
vraća se u način monitora.
J Mikrofon
K Prekidač za iskakanje tražila
L Kukica za traku
M
(N-oznaka)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication)
je međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
N Prsten za upravljanje
O Objektiv
P Senzor okulara
Q Prekidač (iskakanje bljeskalice)
HR
8
S Za snimanje: gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: gumb
(Send to
Smartphone)
T Gumb MOVIE (videozapis)
U Multi/Mikro USB terminal
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
V HDMI mikro priključak
W Gumb MENU
X Wi-Fi antena (ugrađena)
Y Kotačić za upravljanje
wh Gumb
(reprodukcija)
wj Gumb C/
(prilagođeno/brisanje)
wk Utor za umetanje baterije
wl Ručica za zaključavanje baterije
e; Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
ea Pristupna žaruljica
es Utor memorijske kartice
ed Poklopac baterije/memorijske
kartice
ef Zvučnik
Umetanje kompleta baterija
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za zaključavanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za zaključavanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
HR
9
Punjenje kompleta baterija
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Kabel za napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim državama/
regijama osim SAD-a i Kanade
1
2
HR
10
Žaruljica napajanja/punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je
punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar
zadanog raspona
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica napajanja/punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete puniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Ako žaruljica napajanja/punjenja treperi i punjenje nije završeno,
uklonite i ponovno umetnite komplet baterija.
Napomene
• Ako žaruljica napajanja/punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za
izmjeničnu struju uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno
zaustavljeno jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja
kada se temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da
komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
• Adapter za izmjeničnu struju AC-UD11 (prodaje se zasebno) nije dostupan
u svim državama/regijama.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 230 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo). Nakon umetanja do kraja napunjenog kompleta baterija,
žaruljica napajanja/punjenja se pali i zatim gasi.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može potrajati duže
ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
11
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je fotoaparat
isključen.
Na USB priključak
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje
vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz
stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
12
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 280 slika
Tražilo
—
Pribl. 230 slika
Monitor
Približ. 45 min.
—
Približ. 45 min.
—
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Uobičajeno
snimanje
videozapisa
Tražilo
Neprekidno
snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 80 min.
—
Tražilo
Pribl. 85 min.
—
Pribl. 200 min.
Pribl. 4000 slika
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– Opcija [Display Quality] postavljena je na [Standard]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Display All Info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se aktivira jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Brojevi minuta za snimanje videozapisa temelje se na standardu CIPA i vrijede
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
HR
13
x Napajanje
Za napajanje fotoaparata tijekom snimanja i reprodukcije možete upotrijebiti
adapter za izmjeničnu struju (priloženo) čime ćete smanjiti potrošnju kompleta
baterija.
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 8).
Mogu se oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje komplet baterija neće se puniti čak ni ako
se fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz baterije čak i kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
• Dok se napaja putem USB priključka temperatura u fotoaparatu se podiže
i moguće je skraćivanje vremena neprekidnog snimanja.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude
okrenut na pravu stranu.
1
2
3
HR
14
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo Mark2) (samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
—
(samo Mark2) (samo Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
microSDXC memorijska kartica
*1
*2
—
—
—
*2
—
*2
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 64 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa
potražite na stranicama od 30 do 31. U tablicama potražite memorijsku karticu
odgovarajućeg kapaciteta.
Napomene
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno funkcionirati. U slučaju memorijskih
kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za zaključavanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 8) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
HR
15
Postavljanje jezika i sata
Žaruljica napajanja/punjenja (zelena)
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite brojčanu vrijednost datuma
i vremena v/V/ /
Postavite: z
1
2
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se zaslon s postavkama jezika.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje i omogući
rad.
Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon s postavkama datuma i vremena.
3
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Enter], a zatim
pritisnite z.
4
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
5
Postavite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne je 12:00 PM.
HR
16
6
Provjerite je li odabrana opcija [Enter], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb okidača
Ručica W/T
(zumiranje)
Kotačić za odabir načina
W: smanjivanje
T: povećavanje
: Auto Mode
: Movie
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača dopola da biste izoštrili.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika izoštrena, čut ćete zvučni signal i upalit će se svjetla
indikatora z.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite skalu zumiranja.
Napomene
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se
zvuk rada fotoaparata. Zvuk s kamere pogotovo se snima kada je [Zoom Speed]
postavljeno na [Fast] te kada je [Zoom Func. on Ring] postavljeno na [Quick].
Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se dovrši snimanje
videozapisa.
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Kada se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
HR
17
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
C/
1
(brisanje)
Pritisnite gumb
Odaberite slike: B (sljedeće)/b (prethodno) ili
okrenite kotačić za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb C/ (brisanje).
2 Odaberite [Delete] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača dopola.
HR
18
Uvod u ostale funkcije
Prsten za upravljanje
MENU
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (prikaz sadržaja): Omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
(Drive Mode): Omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice, pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili snimanje sa
skupom ekspozicije.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): Omogućuje prilagodbu svjetline
slike./Omogućuje intuitivno rukovanje fotoaparatom i jednostavno snimanje
kreativnih slika.
(Flash Mode): Omogućuje odabir načina bljeskalice za fotografije.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje ili
prstena za upravljanje.
x Prsten za upravljanje
Svoje omiljene funkcije možete dodijeliti prstenu za upravljanje. Tijekom
snimanja možete promijeniti postavljene funkcije jednostavnim okretanjem
prstena za upravljanje.
HR
19
x Stavke izbornika
(Camera Settings)
Image Size
Odabire veličinu fotografija.
Aspect Ratio
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Quality
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Img. Size(Dual Rec)
Postavlja veličinu snimljenih fotografija prilikom
snimanja videozapisa.
Quality(Dual Rec)
Postavlja kvalitetu slike snimljenih fotografija
prilikom snimanja videozapisa.
File Format
Odabire format datoteke videozapisa.
Record Setting
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Dual Video REC
HFR Settings
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: Direction
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Drive Mode
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice
za neprekidno snimanje.
Bracket Settings
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans
bijele boje.
Flash Mode
Postavlja postavke bljeskalice.
Flash Comp.
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Red Eye Reduction
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Focus Mode
Odabire način izoštravanja.
AF Illuminator
HR
Služi za podešavanje postavki snimanja High Frame
Rate.
Panorama: Size
Focus Area
20
Postavlja je li potrebno istodobno snimati XAVC S
videozapis i MP4 videozapis ili AVCHD videozapis
i MP4 videozapis.
Exposure Comp.
Odabire područje izoštravanja.
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
ISO
Prilagođava osjetljivost na svjetlo.
ISO AUTO Min. SS
Postavlja najmanju brzinu okidanja pri kojoj se ISO
osjetljivost prebacuje u način rada [ISO AUTO].
ND Filter
Postavlja funkciju koja smanjuje količinu svjetla.
Možete postaviti nižu brzinu okidanja, smanjiti
vrijednost otvora blende, itd.
Metering Mode
Odabire način mjerenja svjetline.
White Balance
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Auto HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Creative Style
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete
prilagoditi kontrast, zasićenje i oštrinu.
Picture Effect
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Picture Profile
Mijenja postavke pri snimanju, primjerice boju
i nijansu.
Focus Magnifier
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
Long Exposure NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke uz brzinu
okidača od 1/3 sekunde ili bržu.
High ISO NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
Center Lock-on AF
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja
izoštravanje kada pritisnete središnji gumb na
zaslonu za snimanje.
Smile/Face Detect.
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Auto Dual Rec
Postavlja automatsko otvaranje blende ako se tijekom
snimanja videozapisa otkrije impresivna kompozicija
koja sadrži neku osobu.
Soft Skin Effect
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Auto Obj. Framing
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
HR
21
Auto Mode
Možete snimati tako da odaberete način snimanja
Intelligent Auto ili Superior Auto.
Scene Selection
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
High Frame Rate
Odabire način ekspozicije tijekom snimanja
s funkcijom High Frame Rate prilagođen
odabranom objektu ili efektu.
Movie
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem
objektu ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje fotografija.
Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
kod snimanja kad fotoaparat držite u rukama.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Color Space
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
okidača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
Audio Recording
Postavlja želite li snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
Micref Level
Odabire razinu mikrofona tijekom snimanja
videozapisa.
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Memory recall
Odabire unaprijed registriranu postavku kada je
kotačić za odabir načina postavljen na MR (pozivanje
iz memorije). Skala optičkog zumiranja itd. može se
registrirati.
Memory
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
HR
22
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Focus Magnif. Time
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Grid Line
Postavlja mrežni prikaz radi poravnavanja
sa strukturnim obrisima.
Marker Display
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Marker Settings
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Auto Review
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
Gumb DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati
na monitoru ili u tražilu pritiskom gumba DISP
na kotačiću za odabir načina.
Peaking Level
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Peaking Color
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju
za prilagodbu obrisa boje.
Exposure Set. Guide
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Live View Display
Postavlja želite li na prikazu zaslona vidjeti postavke
kao što je kompenzacija ekspozicije.
Pre-AF
Postavlja želite li provođenje automatskog fokusiranja
prije nego što se gumb okidača pritisne dopola.
Zoom Speed
Prilikom upravljanja ručicom zuma, postavlja brzinu
zumiranja.
Zoom Setting
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati
Clear Image Zoom i digitalno zumiranje.
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila
i monitora.
Release w/o Card
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
AEL w/ shutter
Postavlja želite li provođenje AEL-a kada je gumb
okidača pritisnut dopola. Ovo je korisno ako želite
odvojeno prilagoditi fokus i ekspoziciju.
Shutter Type
Postavlja hoće li se upotrijebiti mehanički ili
elektronički otvor blende prilikom snimanja
fotografija.
Self-portrait/ -timer
Postavlja treba li upotrijebiti zakašnjenje
samookidača od 3 sekunde kada je zaslon nagnut
prema gore za približno 180 stupnjeva.
HR
23
Face Registration
Write Date
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
Postavlja želite li na fotografiji zabilježiti
datum snimanja.
Function Menu Set.
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom
gumba Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Dodjeljuje željenu funkciju gumbu i prstenu
za upravljanje.
Zoom Func. on Ring
Postavlja funkciju zumiranja prstena za upravljanje.
Kada odaberete [Quick], položaj zuma premješta se u
skladu sa stupnjem zakretanja prstena za upravljanje.
Kada odaberete [Step], možete pomaknuti položaj
zumiranja na fiksni interval žarišne duljine.
MOVIE Button
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
Wheel Lock
Postavlja želite li privremeno onemogućiti kotačić za
upravljanje pomoću gumba Fn prilikom snimanja.
Kotačić za upravljanje možete onemogućiti/
omogućiti tako da pritisnete i držite gumb Fn.
(Wireless)
HR
24
Send to Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Send to Computer
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
View on TV
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
One-touch(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji
je opremljen funkcijom NFC.
Airplane Mode
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju.
WPS Push
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati
na fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Access Point Set.
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Edit Device Name
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv
uređaja itd.
Disp MAC Address
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
SSID/PW Reset
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog
telefona.
Reset Network Set.
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Application)
Application List
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Introduction
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Playback)
Delete
Briše sliku.
View Mode
Postavlja način kako se slike grupiraju za
reprodukciju.
Image Index
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Display Rotation
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Slide Show
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotate
Okreće sliku.
Enlarge Image
Povećava reproducirane slike.
Protect
Štiti slike.
Motion Interval ADJ
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata
u načinu [Motion Shot Video], gdje će praćenje
kretanja objekta biti prikazano tijekom reprodukcije
videozapisa.
Specify Printing
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
Beauty Effect
Retušira lica osoba na fotografiji i sprema retuširanu
sliku kao novu sliku.
HR
25
(Setup)
Monitor Brightness
Postavlja svjetlinu monitora.
Viewfinder Bright.
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Finder Color Temp.
Postavlja temperaturu boje tražila.
Volume Settings
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Audio signals
Postavlja zvuk rada fotoaparata.
Upload Settings
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Tile Menu
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
Mode Dial Guide
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir
načina (objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Delete confirm.
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Brisanje ili Poništavanje.
Display Quality
Postavlja kvalitetu prikaza.
Pwr Save Start Time
Postavlja vrijeme do automatskog isključivanja
fotoaparata.
Function for VF close
Određuje hoće li se napajanje isključiti kada se tražilo
zatvori.
NTSC/PAL Selector
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će
se snimanje u drugom formatu videozapisa.
Demo Mode
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije
videozapisa.
TC/UB Settings
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
HR
26
Postavlja HDMI postavke.
Postavlja način snimanja i emitiranja 4K videozapisa
putem HDMI funkcije dok je fotoaparat povezan
s vanjskim snimačem/reproduktorom koji
podržava 4K.
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Setting
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze. Postavite na [Multi] u uobičajenim
uvjetima, a na [Single] samo kada nije moguća
uspostava veze između fotoaparata i računala ili
AV komponente.
USB Power Supply
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje putem
USB priključka dok je fotoaparat povezan s računalom
ili USB uređajem putem mikro USB kabela.
Language
Odabire jezik.
Date/Time Setup
Postavlja datum i vrijeme i ljetno računanje vremena.
Area Setting
Postavlja mjesto upotrebe.
Copyright Info
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava
za fotografije.
Format
Formatira memorijsku karticu.
File Number
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Select REC Folder
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika
i videozapisa (MP4).
New Folder
Stvara nove mape za spremanje fotografija
i videozapisa (MP4).
Folder Name
Postavlja format mape za fotografije.
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Display Media Info.
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Version
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
HR
27
Upotreba softvera
Ako softver iz nastavka instalirate na računalo, upotreba fotoaparata postat
će jednostavnija.
• PlayMemories Home™: uvozi slike na vaše računalo i omogućuje vam da ih
upotrebljavate na različite načine (str. 29).
• Image Data Converter: prikazuje slike u RAW formatu i obrađuje ih.
• Remote Camera Control: upravlja fotoaparatom povezanim s računalom
putem USB kabela.
Ovaj softver možete preuzeti i instalirati na računalo sa sljedećih URL adresa.
1
Posjetite jednu od sljedećih URL adresa u web-pregledniku
na svom računalu i slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje željenog softvera.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o upotrebi potražite na stranicama korisničke podrške ili
stranicama za pomoć softvera.
Napomene
• Prilikom upotrebe funkcije Remote Camera Control odaberite gumb MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote] i zatim povežite fotoaparat
sa svojim računalom.
HR
28
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz XAVC
S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
http://www.sony.net/pm/
Reprodukcija uvezenih
slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
Prijenos slika na
diskova
mrežne usluge
s videozapisima
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega
će se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije. Povežite
fotoaparat s računalom čak i ako je softver PlayMemories Home već instaliran
na računalu.
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikaže
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Eject DSC-RX100M4].
HR
29
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom
sa sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N
na fotoaparatu pomoću funkcije [One-touch(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] postavljeno na [3:2]*
Kapacitet
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 slika
690 slika
510 slika
235 slika
355 slika
9600 slika
5500 slika
4150 slika
1900 slika
2850 slika
* Kada je [
Aspect Ratio] postavljeno na nešto drugo osim [3:2], možete snimiti
više slika nego što je gore prikazano. (Osim kada je funkcija [
Quality]
postavljena na [RAW].)
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa jednako je vremenu snimanja dok
je funkcija [Dual Video REC] postavljena na [Off].
HR
30
(h (sat), min. (minuta))
Kapacitet
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920 × 1080 60p 28M/
1920 × 1080 50p 28M
1920 × 1080 30p 16M/
1920 × 1080 25p 16M
1280 × 720 30p 6M/
1280 × 720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 min.
55 min.
35 min.
40 min.
55 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
6h
8 h 15 min.
5 h 5 min.
6h
8 h 15 min.
35 min.
5 h 20 min.
1h
8 h 25 min.
2 h 35 min.
22 h
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] postavljeno na [NTSC].
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta
odjednom uz zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike
25°C. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa u formatu MP4
(28M) je oko 20 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 4 GB).
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
HR
31
Napomene za upotrebu fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se
povećava rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika. Videozapisi snimljeni
u formatu 1080 60p/1080 50p mogu se reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 4K 30p/4K 25p/
4K 24p. Videozapisi se mogu snimati u rezoluciji većoj od HD formata.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Airplane Mode] na [On].
O upotrebi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili udaranje,
ispadanje ili gaženje proizvoda. Budite posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu ili ne snimajte u smjeru sunca duže vrijeme.
Može doći do oštećenja unutarnjeg mehanizma.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparata može
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati
kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod utjecajem
magneta. U protivnom fotoaparat neće moći ispravno snimati ili reproducirati
slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
HR
32
O nošenju
• Nemojte sjediti na stolcu ili drugom mjestu s fotoaparatom u stražnjem džepu
hlača ili suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala tvrtka ZEISS u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke ZEISS u Njemačkoj.
Napomene o monitoru, elektroničkom tražilu i objektivu
• Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela ispravno je i spremno za upotrebu. Međutim, moguće
je da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje) na
monitoru i elektroničkom tražilu. Te točke su normalna posljedica proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor ili tražilo.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete tražilo nadolje.
• Nemojte na silu pritiskati tražilo kada je okular izvučen.
• Ako se na tražilu uhvate voda, prašina ili pijesak, može doći do kvara.
Napomene o snimanju s tražilom
Fotoaparat je opremljen elektroničkim OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Fotoaparat je izrađen tako da omogući jednostavno gledanje kroz tražilo
uspostavljanjem ravnoteže između raznih elemenata.
• Slika može biti lagano izobličena u blizini kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele kompozicije, možete upotrijebiti i monitor.
• Ako pomičete fotoaparat dok gledate u tražilo ili pomičete pogled, slika u tražilu
može biti iskrivljena ili se boje slike mogu promijeniti. To je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu ili primjenjivati silu na njoj.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
Dodatna oprema Sony
Upotrebljavajte samo originalnu dodatnu opremu marke Sony jer u suprotnom
može doći do kvara. Dodatna oprema marke Sony možda neće biti dostupna
na tržištima nekih država ili regija.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi
se o kvaru.
HR
33
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen i pričekajte da
se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
• Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu [Copyright Info], ostavite [Set Photographer]
i [Set Copyright] prazno prilikom posuđivanja ili preprodaje fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme ili oštećenja nastale uslijed neovlaštene
upotrebe [Copyright Info].
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd. Preporučujemo sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti
premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
HR
34
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu
LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu, važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri upotrebi bežične LAN mreže nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
Napomene o snimanju High Frame Rate
Brzina reprodukcije
Brzina reprodukcije je promjenjiva i ovisi o pridruženim funkcijama [
Rate] i [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M
*
240fps/250fps
10 puta sporije
480fps/500fps
20 puta sporije
960fps/1000fps
40 puta sporije
Record Setting
30p 50M/
25p 50M
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
32 puta sporije/
40 puta sporije
Frame
60p 50M/
50p 50M
4 puta sporije/
5 puta sporije
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] postavljeno na [NTSC].
[
Priority Setting] i trajanje snimanja
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Efektivan broj
piksela očitan sa Trajanje snimanja
slikovnog senzora
1824 × 1026
1676 × 566
pribl. 2 sekunde
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
pribl. 4 sekunde
800 × 270
Napomene
• Zvuk neće biti snimljen.
• Videozapis će biti snimljen u XACV S HD formatu.
HR
35
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
HR
36
Uređaj za slike: 13,2 mm × 8,8 mm
(vrsta 1.0) CMOS senzor
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 20,1 megapiksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 21,0 megapiksela
Objektiv: objektiv za zumiranje ZEISS
Vario-Sonnar T 2,9×
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm –
70 mm (ekvivalent filma od
35 mm))
F1.8 (W) – F2.8 (T)
Kod snimanja videozapisa
(HD 16:9): 25,5 mm – 74 mm*1
Kod snimanja videozapisa
(4K 16:9): 28 mm – 80 mm
*1
Kada je funkcija
[
SteadyShot] postavljena na
[Standard]
SteadyShot: optički
Format datoteke (fotografije): JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline)
kompatibilno, RAW (Sony ARW
2.3 Format), DPOF kompatibilno
Format datoteke (videozapis):
XAVC S format (u skladu
s formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala (48 kHz
16 bit)
AVCHD format (kompatibilno
s formatom AVCHD verz. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Medij memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro medij, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: raspon bljeskalice (ISO
osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije) postavljena na
automatski):
Pribl. 0,4 m do 10,2 m (W)/
Pribl. 0,4 m do 6,5 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
HDMI priključnica: HDMI mikro
priključak
Terminal Multi/Micro USB*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
[Tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo (organska
elektroluminescencija)
Ukupan broj točaka:
2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,59 × (ekvivalent
formata 35 mm) s objektivom od
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl. 20
mm od okulara, pribl. 19,2 mm
od okvira okulara na –1 m–1
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
[Bežični LAN]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka:
1 228 800 točaka
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
[Napajanje, općenito]
Napajanje: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-BX1, 3,6 V
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije:
Približno 1,9 W (kod snimanja
s monitorom)
Približno 2,3 W (kod snimanja
s tražilom)
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura pohrane: –20°C do +60°C
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
101,6 mm × 58,1 mm × 41,0 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
298 g (uključujući NP-BX1
komplet baterija, Medij memory
Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
Sukladnost ISPISA slike III:
Kompatibilno
Broj modela WW481040
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Preduvjeti napajanja: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
0,5 A
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
4,2 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
HR
37
Zaštitni znaci
HR
38
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani
su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
HDMI i logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc..
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
Protected Setup registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising