Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-T50
CD-ROM
(isporučen)
"Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u "Cyber-shot
priručniku" (drugi dio uputa i PDF).
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove
brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-T50
Serijski broj _____________________
© 2006 Sony Corporation
2-887-205-11(2)
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati ureñaj kiši ili vlazi.
VANE SIGURNOSNE NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ova sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik za
kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni
koliki napon je dostupan u vašem domu, obratite
se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod
ureñaja koji rade na baterije ili neki drugi izvor
napajanja, pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s
dijelovima pod opasno visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine preko ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne
preporučuje proizvoñač jer mogu nastati opasne
situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja, upotrijebite krpu blago
natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na
mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu
za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere
i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su
potrebnoj ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio
od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada
blokirati ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom
grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez
nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme,
odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite
antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se
ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje i
prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili
upadne strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one
kontrole koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije –
potreban je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake
karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne
sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača)
kako bi se utvrdilo je li ureñaj siguran za
uporabu.
3
Prvo pro"itajte
PANJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je
usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
5
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
bateriju ili "Memory Stick Duo" dok
svijetli indikator pristupa jer možete oštetiti
podatke unutarnje memorije. Obavezno
napravite sigurnosne kopije podataka kako
ih ne bi nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 30)
prije uporabe fotoaparata.
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 30).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete
upotrebljavati medij za snimanje ili da se
slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
6
Napomene o LCD zaslonu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronic
and Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala.
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE ...................................................2
Prvo pročitajte .......................................................................................4
Napomene o uporabi fotoaparata .........................................................6
Prije početka ........................................................................... 8
Provjera isporučenog pribora................................................................8
1 Priprema baterije................................................................................9
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena) .........10
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata .....................................11
4 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata .....................................12
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)........... 13
Pregled/brisanje slika........................................................... 16
Indikatori na zaslonu ............................................................ 18
Promjena postavki – Menu/Setup ....................................... 20
Opcije izbornika ..................................................................................21
Opcije izbornika Setup ........................................................................22
Uporaba računala ................................................................. 24
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen) ..........................................................................................24
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priručnika ............24
Trajanje baterije i kapacitet memorije................................. 25
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati...............25
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ...................................26
U slučaju problema............................................................... 28
Baterija i napajanje .............................................................................28
Snimanje fotografija/videozapisa ........................................................29
Pregled slika .......................................................................................29
Mjere opreza.......................................................................... 30
Tehnički podaci..................................................................... 31
7
Prije početka
Provjera isporu"enog pribora
• Punjač baterije BC-CS3 (1)
• Paint pen (1)
• USB, A/V, DC IN višenamjenski kabel (1)
• Mrežni kabel (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• Punjiva baterija NP-FR1 (1)/Kutija za bateriju (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim softverom za Cybershot/"Cyber-shot Handbook") (1)
• Upute za uporabu i Cyber-shot priručnik (1)
Paint pen
• Paint pen vam omogućuje crtanje i
stavljanje otisaka na fotografije.
• Učvrstite paint pen na vrpcu za nošenje
(slika desno).
• Nemojte nositi fotoaparat držeći samo
paint pen. Fotoaparat vam može pasti.
Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat
kako biste spriječili pad fotoaparata,
oštećenje i sl.
8
Hvataljka
1 Priprema baterije
Indikator CHARGE
Mrežni kabel
1 Umetnite bateriju u punjač.
2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Vrijeme potpunog punjenja
Praktino vrijeme punjenja
Približno 350 min.
Približno 290 min.
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim
uvjetima punjenje može trajati dulje
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
9
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporu"ena)
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" s priključcima
okrenutima prema LCD
zaslonu.
Preklopka za
vañenje baterije
Poravnajte oznaku v u utoru baterije s oznakom v
na bočnoj strani baterije. Pritisnite i zadržite
preklopku za vañenje baterije te umetnite bateriju.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
3 Provjerite orijentaciju i umetnite bateriju.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 56 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Otvorite pokrov objektiva ili pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite
kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator preostalog
kapaciteta baterije
• Potrebno je približno jednu minutu dok se prikaže točno
preostalo vrijeme baterije.
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u
odreñenim uvjetima.
Preostalo vrijeme • Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik
Clock Set (str. 12).
LCD zaslon
10
Vañenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Baterija
Indikator pristupa ne smije biti uključen.
Jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
Pomaknite preklopku za vañenje baterije.
• Pripazite da vam baterija ne ispadne.
• Nikad nemojte vaditi bateriju dok je
uključen indikator pristupa.
3 Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir
Funkcijska
preklopka
Zaslon
osjetljiv na
dodir
Tipka I (on-screen)
1 Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Preskočite ovaj korak ako je funkcijska preklopka u položaju #.
2 Prstom lagano dodirnite tipke na zaslonu.
• Za isključivanje tipaka na zaslonu osjetljivom na dodir, pritisnite
tipku I (on-screen).
• Ako opcija koju želite podesiti nije prikazana na zaslonu, dodirnite
v/V za promjenu stranice.
• Možete se vratiti na prethodni zaslon dodirom na U.
11
4 Uklju"ivanje fotoaparata/podešavanje sata
Zaslon osjetljiv
na dodir
Funkcijska
preklopka
Tipka POWER
Pokrov objektiva
1 Odaberite ! pomoću funkcijske preklopke i zatim pritisnite tipku POWER
ili pomaknite pokrov objektiva prema dolje.
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Dodirnite željeni format datuma i zatim t. Prikazuje se izbornik Clock Set 2/2.
2 Dodirnite parametar kojeg želite podesiti te podesite brojčanu vrijednost tipkama v/V.
3 Dodirnite [OK].
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) (str. 20).
Kad se uključi fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja pojavit će se izbornik Clock Set.
• Ako se fotoaparat napaja na bateriju i ne rukujete njime približno tri minute, fotoaparat se
automatski isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
12
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Mikrofon
Okidač
Tipka K (STEADY
SHOT)
Funkcijska
preklopka
Preklopka zuma (W/T)
Zaslon osjetljiv na
dodir
Tipka I (on-screen)
Navoj za stativ (ispod)
Tipka A (uključenje/
isključenje prikaza
1 Odaberite način snimanja pomoću funkcijske preklopke.
Fotografija: Odaberite !.
Videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3 Snimajte pomoću okidača.
Fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za
izoštravanje.
Indikator AE/AF lock
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno),
oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i
stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
13
W/T Uporaba zuma
Pritisnite preklopku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat
prelazi na digitalni zum.
• Kod snimanja videozapisa, zumiranje je sporije.
K Funkcija sprječavanja
zamućenja
Funkcija sprječavanja zamućenja se uvijek
aktivira kad je ! (Camera) podešena na
[Auto].
Kako biste provjerili je li uključena
funkcija sprječavanja zamućenja, pritisnite
okidač dopola i potražite indikator A
(STEADY SHOT) na zaslonu.
Ostali naini osim naina [Auto]:
Pritisnite K (STEADY SHOT) tipku za
isključivanje funkcije sprječavanja
zamućenja. Za aktiviranje funkcije,
ponovno pritisnite tipku K.
Za podešavanje sljedećih funkcija, pritisnite
tipku I (on-screen) za prikaz opcija.
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
Dodirnite ( na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Auto: Aktivira se ako nema dovoljno svjetla
ili je objekt osvijetljen straga (standardno
podešenje)
Forcedflash ((
()
Slow Synchro (Flash forced on) (G): Brzina
zatvarača je manja na tamnim mjestima
kako bi se jasno snimila neosvijetljena
pozadina.
No Flash (,)
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
* Macro/Magnifying Glass
(Snimanje izbliza)
Dodirnite * na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Macro (\): W strana: Približno 8 cm ili dalje
od objektiva, T strana: Približno 25 cm ili
dalje od objektiva
Magnifying Glass (?): Podešeno na W
stranu: Približno 1 do 20 cm
Off: Bez makro snimanja
. Promjena veličine slike
Dodirnite . na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Fotografije
Veliina slike
Smjernice
>: 7M
Ispis do formata
A3/11T17"
;: 3:2
Odgovara formatu 3:2
B: 5M
Ispis do formata A4/8T10"
@: 3M
Ispis do formata 13T18 cm/
5T7"
v: 2M
Ispis do formata 10T15 cm/
4T6"
A: VGA
(E-Mail)
Za slanje e-mailom
<: 16:9
(HDTV)
Prikaz na 16:9 HDTV
Videozapisi
Veliina
videozapisa
Smjernice
Dodirnite ) na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
E: 640 (Fine)
Prikaz na TV zaslonu
(visoka kvaliteta)
10 sec (E): Vrijeme odgode self-timera 10 s
2 sec (D): Vrijeme odgode self-timera 2 s
Off: Bez uporabe self-timera
F: 640
(Standard)
Prikaz na TV zaslonu
(standardna kvaliteta)
G: 160
Za slanje e-mailom
) Uporaba self-timera
14
! Odabir načina snimanja
fotografija
Dodirnite ! na zaslonu. Dodirnite željenu
opciju i zatim U.
Auto: Omogućuje jednostavno snimanje uz
automatsko podešavanje postavki.
Program (P): Omogućuje snimanje uz
automatsko podešavanje ekspozicije
(brzine zatvarača i otvora blende).
Takoñer možete odabrati različite
postavke iz izbornika.
Scene Selection: Omogućuje snimanje
pomoću već podešenih postavki u skladu
s uvjetima snimanja.
Scene Selection
High Sensitivity (s): Snimanje fotografija
bez bljeskalice čak i uz slabije osvjetljenje.
Twilight (2): Snimanje noćnih prizora bez
gubitka noćnog ozračja.
Twilight Portrait (3): Snimanje oštrih
fotografija osoba na tamnim mjestima bez
gubitka noćnog ozračja.
Soft Snap (Y): Snimanje kože osobe uz
topao efekt.
Landscape (4): Snimanje uz izoštravanje
udaljenih objekata.
Hi-speed Shutter (P): Snimanje objekata
koji se brzo kreću uz dobro osvjetljenje.
Beach (E): Snimanje na obali mora ili
jezera uz pravilno snimanje plavetnila
vode.
Snow (D): Jasnije snimanje bijelih prizora na
snijegu.
Fireworks (O): Snimanje vatrometa u živim
bojama.
$ Ručno podešavanje
ekspozicije
Podesite ! (Camera) na postavku koja
nije [Auto]. Dodirnite $ na zaslonu.
Odaberite vrijednost dodirom na v/V.
Prema +: Svjetlija slika.
OEV: Fotoaparat automatski podešava
ekspoziciju.
Prema –: Tamnija slika
9 Promjena načina izoštravanja
Podesite ! (Camera) na postavku koja
nije [Auto]. Dodirnite 9 na zaslonu.
Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Multi AF: Automatsko izoštravanje objekta
unutar cijelog okvira za izoštravanje.
Center AF: Automatsko izoštravanje na objekt
u središtu okvira za izoštravanje.
Spot AF (Flexible Spot AF): Pomicanjem
okvira za izoštravanje na željenu poziciju,
možete izoštriti vrlo male objekte ili mala
područja.
Broj snimljenih fotografija i
vrijeme snimanja videozapisa
Broj snimljenih fotografija i vrijeme
snimanja videozapisa ovise o odabranoj
veličini slike.
Fotografije
Maksimalan broj fotografija za snimanje
Videozapisi
Maksimalno vrijeme snimanja
• Broj fotografija za snimanje i vrijeme mogu se
razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
15
Pregled/brisanje slika
Funkcijska preklopka
Tipka Y (indeksni prikaz)/e
(zum reprodukcije)
Tipka f (zum reprodukcije)
Zaslon osjetljiv na dodir
Višenamjenski
priključak (ispod)
1 Odaberite # pomoću funkcijske preklopke.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama H/I.
Videozapis:
Dodirnite: B.
Prijelaz unatrag/naprijed: 1/2 (Povratak na normalnu reprodukciju: B)
Glasnoća: Dodirnite [MENU] t [Volume] t +/– za podešavanje t [Exit].
Zaustavljanje reprodukcije: x
B Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim dodirnite [MENU] t [Delete] t [Delete] t [OK].
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike
16
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz). Dodirnite sliku koju želite prikazati samu na zaslonu.
Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, dodirnite b/B.
Ako ponovno pritisnete Y (Index), prikazuje se indeksni prikaz 12 slika.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, dodirnite [MENU] t [Delete] t [Select].
2 Dodirnite sliku koju želite obrisati za prikaz indikatora B (brisanje).
3 Dodirnite [OK] t [OK].
I Reprodukcija niza slika (Slide Show)
1 Funkcijsku preklopku podesite na #.
2 Dodirnite [MENU] t [Slide Show] t [Start].
Za poništavanje, dodirnite zaslon i zatim [Exit].
h Crtanje po fotografijama
1 Funkcijsku preklopku podesite na #.
2 Dodirnite [MENU] t [Paint].
3 Pomoću paint pena crtajte slova ili grafičke znakove po fotografiji.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
1 Spojite fotoaparat pomoću višenamjenskog kabela (isporučen) s TV prijemnikom.
2 Pomaknite preklopku na priključku višenamjenskog kabela u položaj "TV".
U višenamjensku priključnicu
U audio/video
ulazne priključnice
Višenamjenski kabel
17
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku A (uključenje/isključenje prikaza), uključuje se ili isključuje
prikaz podataka ili indikatora.
Kod snimanja fotografija
A
y 60min
Kod snimanja videozapisa
z
AE/AF lock
a BRK M
"
Način snimanja
< = V
n q
Ravnoteža bijele boje
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
P
Način snimanja
(programirano)
s 2 3 Y
4 P E
D O
Način snimanja (Scene
Selection)
(
Kod reprodukcije fotografija
Kod reprodukcije videozapisa
18
Preostalo trajanje baterije
G
,
Način rada bljeskalice
p
Punjenje bljeskalice
(1.3
A@
Uvećanje zuma
G
Funkcija smanjenja
efekta crvenih očiju
L
Oštrina
6
Kontrast
0
AF osvjetljenje
; %
Način mjerenja svjetla
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Efekt slike
-
Zaštita snimke
I
Oznaka za ispis (DPOF)
l
Stupanj zuma
Step 12/16
Indikator reprodukcije
sliku po sliku
N
Indikator reprodukcije
ijk
Promjena mape
D
B
Histogram
• Oznaka : se pojavljuje kad
uključite prikaz histograma
tijekom reprodukcije.
h
Upozorenje na vibracije
E
Slaba baterija
+
+2.0EV
Ekspozicija
Končanica za mjerenje
ekspozicije
F3.5
Otvor blende
Okvir AF tražila
D
NR slow shutter
125
Brzina zatvarača
Skala reprodukcije
Opis kontrola
C
D
PictBridge veza
>; B Veličina slike
@ v?
A<
E F G
FINE STD
Kvaliteta slike
F
PictBridge veza
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
+2.0EV
Ekspozicija
ISO400
ISO broj
; %
Način mjerenja
( ,
Bljeskalica
F < = Ravnoteža bijele boje
Vnq
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
I
Mapa za snimanje
H
Mapa za reprodukciju
g
Preostali kapacitet unutarnje
memorije
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [maksimalno vrijeme snimanja]
1/30"
Interval funkcije Multi Burst
400
Preostali broj slika za
snimanje
ED
Self-timer
S AF
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
\ ?
Macro/Magnifying Glass
ISO400
ISO broj
1.0m
Podešena vrijednost fokusa
±0.7EV
Bracket Step vrijednost
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
00:00:12
Indikator brojača
Slika za reprodukciju
Podešavanje glasnoće
E
Ai
STEADY SHOT
n f o Indikator okvira AF tražila
M
M AF
AF način rada
19
Promjena postavki – Menu/Setup
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv
na dodir
Tipka I (on-screen)
1 Podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavki izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Ako je funkcijska preklopka podešena na #, preskočite ovaj postupak.
3 Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
4 Dodirnite opciju koju želite podesiti.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, dodirnite v/V dok se ne pojavi na
zaslonu.
5 Dodirnite postavku.
6 Pritisnite tipku I (on-screen) za zatvaranje izbornika.
Za odabir opcije izbornika Setup
Pritisnite i zadržite tipku I (on-screen) ili prikažite ikonu - (Setup)
u koraku 4 te je dodirnite.
Dodirnite v/V za prikaz opcije koju želite podesiti i zatim je
dodirnite.
20
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke i postavki izbornika !
(Camera). Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za snimanje
COLOR (Color Mode)
Promjena svjetline slike.
% (Metering Mode)
Odabir načina mjerenja svjetla.
WB (White Bal)
Podešavanje tona boje.
ISO
Odabir svjetlosne osjetljivosti.
6 (P.Quality)
Odabir kvalitete fotografije.
Mode (REC Mode)
Odabir načina snimanja niza fotografija.
BRK (Bracket Step)
Promjena ekspozicije kad je REC način podešen na [Exp Brktg].
M (Interval)
Odabir intervala snimanja kad je REC način podešen na [Multi
Burst].
(± (Flash Level)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
6 (Contrast)
Podešavanje kontrasta slike.
L (Sharpness)
Podešavanje oštrine slike.
- (Setup)
Promjena Setup opcija.
21
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
Izbornik za reprodukciju
I (Slide Show)
Prikaz slika u nizu.
h (Paint)
Crtanje po fotografijama.
B (Delete)
Brisanje snimaka.
2 (Volume)
Podešavanje glasnoće.
! (Folder)
Odabir mape za pregled slika.
- (Protect)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis.
E (Print)
Ispis fotografija pomoću pisača.
C (Resize)
Promjena veličine snimljene slike.
J (Rotate)
Okretanje fotografije.
H (Divide)
Rezanje videozapisa.
- (Setup)
Podešavanje Setup opcija.
i (Trimming)
Snimanje uvećane slike. (Dostupno samo kod zuma pri
reprodukciji.)
Opcije izbornika Setup
N Camera 1
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
Digital Zoom
Odabir digitalnog zuma.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju kod uporabe bljeskalice.
AF Illuminator
Osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima
snimanja.
M Camera 2
Auto Review
Prikaz snimljene fotografije na zaslonu na otprilike 2 sekunde
odmah nakon snimanja.
STEADY SHOT
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
g Internal Memory
Format
22
Formatiranje unutarnje memorije.
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
u Memory Stick
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Create REC. Folder
Izrada mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Change REC. Folder
Promjena mape koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick
Duo" karticu.
K Setup 1
Download Music
Download glazbe za Slide Show.
Format Music
Brisanje svih glazbenih datoteka.
2 Setup 2
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe
fotoaparata s baterijom.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
k Setup 3
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na
računalo ili pisač kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću
višenamjenskog kabela.
Video Out
Odabir izlaznog video signala u skladu s TV sustavom boja
spojene video opreme.
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
l Setup 4
Calibration
Omogućuje kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir ako tipke na
zaslonu ne reagiraju odgovarajuće na mjestu dodira.
23
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego
ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite
u "Cyber-shot priručniku".
PodrEani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporu"en)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion
Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
nije kompatibilan
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci.
• Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (nije isporučen).
• Dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser", pogledajte "Cybershot priručnik".
Prikaz elektronske verzije "Cyber-shot Handbook" priru"nika
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Prikazuje se dolje prikazani zaslon.
Odaberite mapu "Handbook" i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf" pohranjen
u mapi "GB".
2 Nakon završetka kopiranja, dvaput
kliknite "Handbook.pdf"
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika. Slijedite upute na
zaslonu za kopiranje.
2 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
24
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25°C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− Niska temperatura okoline.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
− [STEADY SHOT] je podešen na [Continuous].
− Kapacitet baterije je slab.
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod pregleda fotografija
Broj slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 7 000
Približno 350
Kod snimanja videozapisa
Kapacitet baterije (min)
Približno 180
• Neprestano snimanje videozapisa veličine [160]
Pri snimanju fotografija
Broj slika
Kapacitet baterije (min)
Približno 400
Približno 200
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija (P.Quality) podešena na [Fine].
− Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
− [STEADY SHOT] je podešen na [Shooting].
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset
puta.
25
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja.
• Podrobnosti o veličini slike pogledajte na str. 14.
Približan broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i
[Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veliina slike
7M
Unutarnja
memorija
Pribli-no
56 MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1 125
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1 125
23
25
51
92
188
384
789
43
48
96
174
354
723
1 482
3M
37
41
82
148
302
617
1 266
67
74
149
264
537
1 097
2 250
2M
60
66
133
238
484
988
2 025
111
123
246
446
907
1 852
3 798
357
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
892
985
1 975
3 571
7 261
14 821
30 385
60
66
133
238
484
988
2 025
111
123
246
446
907
1 852
3 798
3:2
5M
VGA (e-mail)
16:9 (HDTV)
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 22).
26
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Pribli-no
56 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20 24:18:20
Veliina slike
640(Fine)
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sony modelima fotoaparata u ovom fotoaparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
27
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priru"nik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je uloEite nakon otprilike jedne minute te uklju"ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 23).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbliEem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije (str. 10).
Pokrov pretinca baterije se ne može zatvoriti.
• Ako baterija nije umetnuta u pravilnom smjeru, pokrov se ne može zatvoriti. Pritisnite
donji dio pokrova, povucite ga prema sebi i otvorite kako biste provjerili je li baterija
umetnuta u pravilnom smjeru.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno stavite bateriju (str. 10).
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 9).
Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije (str. 8).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 12).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
28
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 9).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 26, 27). Ako
je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 16).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Datum snimanja se ne prikazuje na fotografiji.
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografiji. Ipak, moguć je ispis
fotografija s datumom.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
29
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva
jer mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
• Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
• Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
30
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Ako doñe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrañenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrañene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat ili
priključite fotoaparat na zidnu utičnicu pomoću
mrežnog adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili dulje.
Tehnički podaci
Fotoaparat
Punjač BC-CS3
[Sustav]
Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 3,2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V; 500 mA
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 66 T 23 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 70 g
Osjetilo slike: 7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
primarni filter boje
Ukupan broj piksela:
Približno 7 410 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 7 201 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3T zum
f = 6,33 – 19 mm (38 – 114 mm kod
pretvorbe u 35 mm format slike) F3,5 – 4,3
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (9 načina)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija
(približno 56 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,1 m do
3,4 m (W)/0,25 m do 2,7 m (T)
Punjiva baterija NP-FR1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 4,4 Wh (1 220 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
[Ulazni i izlazni priklju"ci]
Višenamjenski priključak
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 7,5 cm (tip 3,0) TFT drive
Ukupan broj točaka: 230 400 (960 T 240)
[Napajanje, opJenito]
Napajanje: Punjiva baterija NP-FR1; 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja): 1,2 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 95 T 56,5 T 23,4 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa: Približno 170 g (uključujući NP-FR1
bateriju i vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Zaštićeni znakovi
•
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation".
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
31
SadrEaj
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Digitalni fotoaparat
Uporaba izbornika
Cyber-shot prirunik
DSC-T50
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik i "Upute za uporabu" te
ih zadržite za buduću uporabu.
Uporaba izbornika za
podešavanje
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba ra"unala
Ispis fotografija
U slu"aju problema
Ostale informacije
© 2006 Sony Corporation
2-887-234-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
moEete koristiti uz fotoaparat (opcija)
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 115.
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao IC medij za snimanje. Postoje
dvije vrste "Memory Stick" kartice.
O Carl Zeiss objektivu
"Memory Stick Duo": Uz ovaj fotoaparat
moEete koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick": Uz ovaj fotoaparat ne
moEete koristiti "Memory Stick".
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Uz ovaj fotoaparat nije moguJe koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 113.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o "InfoLITHIUM" bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju (priložena).
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Takoñer je možete koristiti kad je
polupuna.
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju.
2
• Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate objektiv i da ga ne pritišćete.
Slike iz priru"nika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
fotoaparatom.
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata .........................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih snimaka ............................7
Izoštravanje - Uspješno izoštravanje objekta ............................................. 7
Ekspozicija - Podešavanje intenziteta svjetla ............................................. 8
Boja - O efektima svjetla ............................................................................ 9
Kvaliteta - O kvaliteti i veličini slike........................................................... 10
Dijelovi fotoaparata .............................................................................11
Indikatori na zaslonu ...........................................................................13
Promjena prikaza na zaslonu..............................................................17
Snimanje pomoću ugrañene memorije ...............................................18
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ..................................................19
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje).............................21
Pregled/brisanje slika..........................................................................26
Napredne funkcije
Odabir željene funkcije fotoaparata ....................................................28
Podešavanje načina snimanja.................................................................. 28
Scene Selection: Odabir najboljeg načina snimanja ................................ 29
$ (EV) Ručno podešavanje ekspozicije .................................................. 31
9 (Focus): Promjena načina izoštravanja............................................... 32
Gledanje slide show prikaza slika .......................................................34
Crtanje ili stavljanje žigova na fotografije............................................37
3
SadrEaj
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika..................................................... 39
Opcije izbornika................................................................... 40
Izbornik snimanja ................................................................................42
COLOR (Color Mode): Promjena boja slike i dodavanje posebnih efekata
% (Metering Mode): Odabir načina mjerenja svjetla
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
ISO: Odabir osjetljivosti
6 (P.Quality): Kvaliteta slike
Mode (REC Mode): Odabir načina snimanja
BRK (Bracket Step): Pomak EV u [Exp Brktg] načinu
M (Interval): Odabir intervala za [Multi Burst] način
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
6 (Contrast): Podešavanje kontrasta slike
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
- (Setup): Promjena Setup postavki
Izbornik reprodukcije...........................................................................51
I (Slide Show): Reprodukcija niza slika
h (Paint): Crtanje po fotografijama
H (Delete): Brisanje snimaka
2 (Volume): Podešavanje glasnoće
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
H (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
E (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
C (Resize): Promjena veličine snimljene slike
J (Rotate): Okretanje fotografije
H (Divide): Rezanje videozapisa
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
i (Trimming): Snimanje uvećane slike
4
SadrEaj
Uporaba izbornika za podešavanje
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................... 58
N Camera 1.......................................................................................59
AF Mode
Digital Zoom
Red Eye Reduction
AF Illuminator
M Camera 2.......................................................................................62
Auto Rewiev
STEADY SHOT
g Internal Memory ............................................................................63
Format
u Memory Stick................................................................................64
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
K Setup 1 ...........................................................................................66
Download Music
Format Music
2 Setup 2 ...........................................................................................67
LCD Backlight
Beep
L Language
Initialize
k Setup 3 ...........................................................................................68
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
l Setup 4 ...........................................................................................70
Calibration
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ............................................71
5
SadrEaj
Uporaba ra"unala
Mogućnosti sustava Windows.............................................................73
Instaliranje isporučenog softvera ........................................................75
Kopiranje slika na računalo.................................................................76
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ................................................83
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen).....................84
Uporaba "Music Transfer" softvera (priložen) .....................................88
Za korisnike Macintosh računala ........................................................89
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ......................................................................91
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge...........92
Ispis slika u fotolaboratoriju.................................................................96
U slu"aju problema
Problemi pri rukovanju ........................................................................98
Indikatori i poruke upozorenja...........................................................109
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje ...................112
O "Memory Stick" kartici ...................................................................113
O "InfoLITHIUM" bateriji....................................................................115
O punjaču baterije.............................................................................116
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih snimaka
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako bi u potpunosti mogli uživati
u njegovim značajkama. Objasnit ćemo vam
kako koristiti razne funkcije dodirom na tipke
na zaslonu (str. 19).
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
oglašava se zvukom
okidač dokraja.
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 32)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprječavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za sprje"avanje nejasnih slika
Čvrsto držite fotoaparat s obje ruke. Fotoaparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje
drvo ili zgradu. Takoñer možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s, funkciju sprječavanja zamućenja ili stativ. U uvjetima slabog osvjetljenja, upotrijebite bljeskalicu.
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih snimaka
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
Ekspozicija:
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio fotoaparat (str. 31).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 43).
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu
razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 45.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će sadržavati smetnje.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena
Ipak, ako ekspozicija nije pravilna, vjerojatno će biti malo tamnija.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih snimaka
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 44).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih snimaka
Kvaliteta
O kvaliteti i veli"ini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 7M
3 072 piksela T 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veli"ine slike (str. 25)
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 46)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
10
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Tipka K (STEADY SHOT) (22)
Okidač (21)
Indikator/tipka POWER
Otvor za ručnu vrpcu
Mikrofon
Bljeskalica (23)
Objektiv
Indikator self-timera (24)/AF svjetlo
(61)
I Pokrov objektiva
A
B
C
D
E
F
G
H
A Funkcijska preklopka (21, 28, 40)
B LCD zaslon osjetljiv na dodir (17, 19)
C Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (22)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (27)
D I (on-screen) tipka (19)
• Pritisnite dulje ovu tipku za prikaz
izbornika - (Setup).
E Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza) (17)
• Pritisnite dulje ovu tipku za promjenu
svjetline LCD zaslona.
F Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
G Indikator pristupa
H Utor za "Memory Stick Duo"
I Utor za bateriju
J Preklopka za vañenje baterije
11
Dijelovi fotoaparata
K Višenamjenski priključak (na dnu)
Prilikom korištenja mrežnog adaptera
AC-LS5K (opcija)
Na višenamjenski
priključak
Kabel za
višenamjenski
priključak
v oznaka
Na DC IN
priključak
U zidnu utičnicu
• Nije moguće puniti bateriju spajanjem
fotoaparata na mrežni adapter AC-LS5K.
Za punjenje baterije upotrijebite punjač.
L Zvučnik
M Navoj za stativ (na donjoj strani ureñaja)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
12
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Indikator
Znaenje
p
Punjenje bljeskalice
Kod snimanja fotografija
Uvećanje zuma (22, 59)
(1.3
A
@
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (60)
L
Oštrina (50)
6
Kontrast (50)
0
Kod snimanja videozapisa
;
AF osvjetljenje (61)
%
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Način mjerenja svjetla (43)
Efekt slike (42)
B
Indikator
Znaenje
Histogram (17, 31)
D
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
z
AE/AF lock (21)
NR slow shutter
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
a BRK M Način snimanja (21, 47)
"
+2.0EV
Ekspozicija (31)
F3.5
Otvor blende
< = V
n q
Ravnoteža bijele boje (44)
125
Brzina zatvarača
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
P
Način snimanja
(programirano) (28)
s 2 3 Y Način snimanja (Scene
4 P E Selection) (29)
D O
( G ,
Način rada bljeskalice (23)
13
Indikatori na zaslonu
C
Indikator
Indikator
Znaenje
>;B
@v?
A<
E F G
Veličina slike (25)
• ? se prikazuje samo ako
je aktiviran Multi Burst.
FINE STD
Kvaliteta slike (46)
I
Mapa za snimanje (64)
Znaenje
Okvir AF tražila (32)
E
• Ne pojavljuje se kod uporabe
unutarnje memorije.
Indikator
Znaenje
Ai
STEADY SHOT (22)
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije
n f o AF tražilo (32)
C
Preostali kapacitet
"Memory Stick" kartice
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [najveće
vrijeme snimanja]
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst (49)
400
Preostali broj slika za
snimanje
ED
Self-timer (24)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(109)
ISO400
ISO broj (45)
±0.7EV
Bracket Step vrijednost (49)
D
Indikator
h
Znaenje
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprječavanja zamućenja, bljeskalice radi bolje osvijetljenosti
ili uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 7).
E
Slaba baterija (109)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (43)
14
M
S AF
M AF
AF način rada (59)
\ ?
Makro snimanje/Povećalo
(24)
1.0m
Podešena vrijednost fokusa
(32)
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
M
Način snimanja (21, 47)
"
-
Zaštita snimke (52)
I
Oznaka za ispis (DPOF)
(96)
N
Reprodukcija
i j k Promjena mape (51)
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
Kod reprodukcije videozapisa
l
Stupanj zuma (26)
Step 12/16
Reprodukcija sliku po sliku
(48)
B
Indikator
Znaenje
Indikator histograma
(17, 31)
• Oznaka : se pojavljuje
kad isključite prikaz
histograma.
Skala reprodukcije
Opis kontrola (20)
15
Indikatori na zaslonu
C
D
Indikator
Znaenje
Indikator
>;B
@v?
A<
E F G
Veličina slike (25)
F
+2.0EV
Ekspozicija (31)
D
PictBridge veza (92)
ISO400
ISO broj (45)
Mapa za snimanje (64)
; %
Način mjerenja (43)
( ,
Bljeskalica
I
H
g
C
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
Mapa za reprodukciju (51)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
Indikator preostalog
kapaciteta unutarnje
memorije
Indikator preostalog
kapaciteta "Memory Stick"
kartice
101-0012
Broj mape-datoteke (51)
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
C:32:00
Dijagnostički indikator (109)
00:00:12
Indikator brojača
16
Znaenje
PictBridge veza (94)
• Ne odspajajte kabel s višenamjenskog priključka.
F < = Ravnoteža bijele boje (44)
V n q
500
F3.5
Brzina zatvarača
Otvor blende
Slika za reprodukciju
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Podešavanje glasnoće
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A (tipka za
uključenje/isključenje prikaza) prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Histogram uključen
Prikaz histograma
(str. 31)
Indikatori isključeni
Indikatori uključeni
• Duljim pritiskom na tipku A (uključivanje/
isključivanje prikaza), povećava se jačina
pozadinskog osvjetljenja.
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije
se prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
17
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 56 MB ugrañene memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u
fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad uloEite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije uloEen "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene
memorije.
[Menu, Setup itd.]: Na slikama pohranjenim u
unutarnju memoriju možete primjenjivati različite
funkcije.
O slikovnim podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 65).
Kopiranje podataka na tvrdi disk ra"unala
Izvedite postupak na stranicama 76 do 79 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
18
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na
dodir
1
Tipka I (on-screen)
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Preskočite ovaj korak ako je funkcijska preklopka u položaju #.
2
Prstom lagano dodirnite tipke na zaslonu.
• Za isključivanje tipaka na zaslonu, pritisnite tipku I (on-screen).
O tipkama na zaslonu osjetljivom na dodir
• Ako se opcija koju želite podesiti ne vidi na zaslonu, dodirnite v/V za promjenu stranice.
• Možete se vratiti na prethodni izbornik dodirom tipke U.
• Zaslonom osjetljivim na dodir rukujte samo laganim pritiskom prsta ili isporučenim paint penom.
• Nemojte pritiskivati zaslon oštrim predmetima osim isporučenim paint penom.
• Nemojte pritiskivati LCD zaslon više nego što je potrebno.
19
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Promjena slike pomicanjem prsta
Možete pomicati prst po zaslonu za vrijeme reprodukcije za promjenu slike ili za ubrzano
pregledavanje videozapisa prema naprijed/unatrag. Kako biste upotrebljavali ovu funkciju,
isključite tipke na zaslonu pritiskom na tipku I (on-screen).
Fotografije
• Slika se mijenja nakon što maknete prst.
Prethodna
slika
Sljedeća
slika
Videozapisi
• Dodirnite zaslon za pokretanje reprodukcije.
• Pomaknite prst desno ili lijevo za ubrzavanje
reprodukcije videozapisa prema naprijed ili
unatrag.
• Ponovno dodirnite tijekom reprodukcije za pauzu.
Zum pri reprodukciji
• Dok pomičete prst gore, dolje, lijevo ili desno,
slika povećana preko veličine zaslona se pomiče i
dio koji nije prikazan, vidi se na zaslonu.
• Kod gledanja snimaka na zaslonu TV prijemnika (str. 71), ne možete mijenjati slike pomicanjem prsta.
• Kod gledanja slika snimljenih u Multi Burst načinu, dodirnite zaslon za pauzu prikaza. Pomaknite prst
desno ili lijevo tijekom pauze za pomicanje jednu sliku naprijed ili unatrag.
20
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Funkcijska preklopka
Okidač
Tipka K (STEADY
SHOT)
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka zuma
Tipka I (on-screen)
1
2
Odaberite način snimanja pomoću funkcijske preklopke.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapisi: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3
Snimajte pomoću okidača.
Fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati
i stalno svijetli.
21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro način snimanja ili način Magnifying Glass
(str. 24) kod snimanja objekata na maloj udaljenosti.
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni
signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata
− Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine
− Objekt se nalazi iza stakla
− Objekt se brzo kreće
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
W/T Uporaba zuma
Pritisnite preklopku zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 59.
• Kod snimanja videozapisa, zumiranje je sporije.
K Funkcija sprje"avanja zamuJenja
Funkcija sprječavanja zamućenja se uvijek aktivira kad je ! (Camera) podešena na [Auto].
Kako biste provjerili je li uključena funkcija sprječavanja zamućenja, pritisnite okidač dopola
i potražite indikator A (STEADY SHOT) na zaslonu.
Ostali načini osim načina [Auto]:
Pritisnite K (STEADY SHOT) tipku za isključivanje funkcije sprječavanja zamućenja. Za
aktiviranje funkcije, ponovno pritisnite tipku K.
• Možete promijeniti način sprječavanja zamućenja (str. 62)
22
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Podešavanje bljeskalice/self-timera/macro snimanja/veli"ine slike
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
Uporaba bljeskalice za fotografije
Uporaba self-timera
Snimanje izbliza
Promjena veličine slike
( Flash (Odabir na"ina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Dodirnite ( na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Auto: Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
Forcedflash (() (bljeskalica ukljuena)
Slow Synchro (bljeskalica stalno ukljuena) (G): Brzina zatvaraa je manja na tamnim mjestima kako bi se
jasno snimila neosvijetljena pozadina.
No Flash (,) (bljeskalica je iskljuena)
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
) Uporaba self-timera
Dodirnite ) na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
10 sec (E): Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
2 sec (D): Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Off: Bez uporabe self-timera
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, pritisnite tipku I (on-screen).
• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike.
* Macro/Magnifying Glass (Snimanje izbliza)
Dodirnite * na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Macro (\): W strana: Pribli-no 8 cm ili dalje od objektiva, T strana: Pribli-no 25 cm ili dalje od objektiva
Magnifying Glass (?): Podešeno na W stranu: Pribli-no 1 do 20 cm
Off: Makro-snimanje iskljueno
Macro
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
Magnifying Glass
• Ovaj način odaberite za još bliže snimanje od * (Macro) načina.
• Optički zum se blokira na W stranu i ne može se upotrebljavati.
• Kad pritisnete preklopku zuma, slika se povećava pomoću digitalnog zuma.
• Ovaj način se poništava ako isključite fotoaparat ili promijenite način snimanja.
24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
. Promjena veli"ine slike
Dodirnite . na zaslonu. Dodirnite željenu opciju i zatim U.
Detalje o veličini slike potražite na str. 10.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veliina slike
J 7M (3 072T2 304)
Smjernice
Broj slika
Ispis do formata A3/11T17"
3:21) (3 072T2 048)
Odgovara formatu 3:2
5M (2 592T1 944)
Ispis do formata A4/8T10"
3M (2 048T1 536)
Ispis do formata 13T18/5T7"
2M (1 632T1 224)
Ispis do formata 10T15/4T6"
VGA (e-mail)
(640T480)
Za slanje e-mailom
16:9(HDTV)2)
(1 920T1 080)
Prikaz na 16:9 HDTV-u3)
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.
2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 106).
3) Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
Veliina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
J 640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
Približno 8
Za slanje e-mailom
160 (160T112)
• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je cjelovitija.
25
Pregled/brisanje slika
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka Y (Indeksni prikaz)/
e (Zum reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
1
Odaberite # pomoću funkcijske preklopke.
2
Odaberite sliku kontrolnim tipkama H/I.
Videozapis:
Dodirnite: B.
Prijelaz unatrag/naprijed: 1/2 (Povratak na normalnu reprodukciju: B)
Glasnoća: Dodirnite [MENU] t [Volume] t +/– za podešavanje t [Exit].
Zaustavljanje reprodukcije: x
• Videozapisi veličine [160] prikazuju se u manjoj veličini.
B Brisanje slika
Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim dodirnite [MENU] t [Delete] t [Delete] t [OK].
Odustajanje od brisanja
Dodirnite [Exit] u koraku 2 ili [Cancel] u koraku 3.
f e Prikaz poveJane slike (Zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Povratak na normalnu veličinu slike
• Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] (str. 57)
26
Pregled/brisanje slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz). Dodirnite sliku koju želite vidjeti samu na zaslonu.
Za prikaz sljedeće/prethodne grupe slika, pritisnite b/B.
• Ako ponovno pritisnete Y (Indeksni prikaz),prikazuje se zaslon s 12 snimaka.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
A Kad je uključen indeksni prikaz, dodirnite [MENU] t [Delete] t [Select].
B Dodirnite sliku koju želite obrisati za prikaz indikatora B (Brisanje).
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Dodirnite sliku koju ste već odredili za brisanje za brisanje
indikatora B sa slike.
C Dodirnite [OK] t [OK].
• Za brisanje svih slika u mapi, u koraku 1 umjesto [Select] odaberite [All In This Folder].
27
Napredne funkcije
Odabir željene funkcije fotoaparata
Podešavanje na"ina snimanja
Funkcijskom preklopkom odaberite željeni način snimanja.
Na"ini snimanja fotografija
Za snimanje fotografija možete odabrati tri načina snimanja: Auto, Program i Scene
Selection. Auto način je podešen standardno. Za odabir drugog načina osim [Auto],
postupite na sljedeći način.
A Pritisnite tipku I (on-screen).
B Dodirnite ! (Camera).
C Dodirnite željeni način.
Auto: Na"in s automatskim podešavanjem
Omogućuje jednostavno snimanje s automatski podešenim postavkama (str. 21).
Program (P): Programirani na"in snimanja
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzina zatvarača i otvor
blende). Takoñer možete odabrati različite postavke pomoću izbornika.
Detalji o raspoloživim funkcijama t (str. 40)
s 2 3 Y 4 P E D O : Scene Selection na"in
Omogućuje snimanje s već podešenim postavkama u skladu s uvjetima snimanja (str. 29).
Snimanje videozapisa
Reprodukcija/editiranje
Tipka I (on-screen)
U ovom priručniku su raspoloživi načini snimanja označeni na sljedeći način.
Nedostupno Dostupno
28
Odabir Eeljene funkcije fotoaparata
Scene Selection: Odabir najboljeg na"ina snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High Sensitivity
4 Landscape
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
P Hi-speed shutter
2 Twilight*
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
Snimanje objekata u pokretu
vani i na osvijetljenim
mjestima.
• Brzina zatvarača se povećava.
Zbog toga slike snimljene na
tamnijim mjestima postaju
tamnije.
E Beach
3 Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta
na tamnim mjestima.
Omogućuje snimanje oštrih
slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
Y Soft Snap
Omogućuje postizanje mekih
tonova kože kako bi slika
djelovala ljepše zahvaljujući
svjetlijim i toplijim tonovima.
Uz to, meko izoštravanje stvara
blago ozračje za portrete osoba,
snimanje cvijeća i sl.
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
D Snow
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
O Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
* Brzina zatvarača je manja i zato preporučujemo uporabu stativa.
29
Odabir Eeljene funkcije fotoaparata
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro/
Magnifying
Glass
Flash
AF range
finder
Focus
preset
White
balance
Burst/
Exposure Bracket/
Multi Burst
Flash level
s
I/—
,
I
I
I
I
—
2
—/—
,
I
9
I
—
—
3
I/—
F
I
I
Auto/q
—
I
Y
I/—
I
I
I
I
I
I
4
—/—
(/,
I
9
I
I
I
P
I/—
(/,
I
I
I
I
I
E
I/—
(/,
I
I
I
I
I
D
I/—
(/,
I
I
I
I
I
O
—/—
,
—
9
<
—
—
30
Odabir Eeljene funkcije fotoaparata
$ (EV) Ru"no podešavanje ekspozicije
A Pritisnite tipku I (on-screen).
B Odaberite ! (Camera) za postavku koja nije [Auto] i zatim dodirnite U.
C Dodirnite $ (EV).
D Podesite vrijednost dodirom na v (svjetlije)/V (tamnije).
• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 8.
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od 1/3EV.
• Ukoliko snimate objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima, odnosno koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće biti učinkovito.
z Podešavanje EV (ekspozicija) prikazom histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pritisnite A (uključenje/isključenje
prikaza na pokazivaču) za prikaz histograma.
Krivulja grafa pada prema desno kad je slika
svijetla, ili prema lijevo kad je slika tamna.
Odaberite [Program] ili jedan od scene selection
načina u načinu ! (Camera) te podesite EV dok
histogramom provjeravate ekspoziciju.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se takoñer pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Ako je ! (Camera) podešena na [Auto]
− Kod reprodukcije jedne fotografije
31
Odabir Eeljene funkcije fotoaparata
9 (Focus): Promjena na"ina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
A Pritisnite tipku I (on-screen).
B Odaberite ! (Camera) za postavku koja nije [Auto] i zatim dodirnite U.
C Dodirnite 9 (Focus).
D Dodirnite željenu opciju.
Tvorničke postavke su označene sa J.
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image <)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF
okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
Indikator AF okvira
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
Spot AF (Flexible Spot AF)
(M)
Automatsko izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora pomoću pomicanja AF okvira na željeno mjesto na
zaslonu.
• Za podešavanje Flexible Spot AF, pogledajte str. 33.
• Ovo je korisno kod snimanja pomoću stativa i kod objekata
izvan središta tražila.
• Kod snimanja pokretnih objekata, mirno držite fotoaparat
kako objekt ne bi izašao iz okvira tražila.
AF okvir
Indikator AF okvira
32
Odabir Eeljene funkcije fotoaparata
9 (beskonano)
7.0m
3.0m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti
od objekta (podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
1.0m
0.5m
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili
dolje, odstupanja su veća.
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz
odreñenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar
ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator <, o ili M te AF okvir nije vidljiv.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 30).
Uporaba [Spot AF] funkcije
A Odaberite ! (Camera) za postavku koja nije [Auto] i zatim dodirnite U.
B Dodirnite 9 (Focus) t [Spot AF].
C Pritisnite tipku I (on-screen) za isključivanje izbornika.
D Dodirnite mjesto koje želite izoštriti na slici.
33
Gledanje slide show prikaza slika
Možete pregledati niz fotografija u nizu s efektima i poratnom glazbom (Slide Show).
A Funkcijsku preklopku
podesite na #.
B Dodirnite [MENU] t
[Slide Show] t [Start].
C Pokreće se slide show.
Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo" kartice ili iz ugrañene memorije.
Podešavanje glasnoJe glazbe
Pritisnite tipku I (on-screen) tijekom reprodukcije i zatim +/– za podešavanje glasnoće.
Inače možete dodirnuti [Volume] u izborniku i podesiti glasnoću prije početka prezentacije.
Pauza prezentacije
Dodirnite zaslon.
Dodirnite [Continue] za nastavak. Prezentacija se nastavlja od slike na kojoj je zaustavljana.
Ipak, glazba kreće od početka.
Prikaz prethodne/sljedeJe slike
Dodirnite H/I tijekom pauze.
Isklju"ivanje slide show prezentacije
Dodirnite [Exit] tijekom pauze.
• Za vrijeme PictBridge spajanja, nije moguća reprodukcija slide show prezentacije.
Podešavanje opcija slide show prezentacije
Možete podesiti slide show opcije.
A Dodirnite [MENU] t [Slide Show].
B Dodirnite opciju izbornika koju želite podesiti.
C Dodirnite željenu postavku i zatim U.
34
Gledanje slide show prikaza slika
Možete podesiti sljedeće opcije.
Tvorničke postavke su označene s J.
Effects
Simple
Jednostavan Slide Show pogodan za široku paletu slika.
Nostalgic
Atmosferični Slide Show filmskog ugoñaja.
J Stylish
Elegantni Slide Show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani Slide Show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni Slide Show s odreñenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] ili [Active],
− Prikazuju se samo fotografije.
− Ako su slike snimljene u Multi Burst načinu, prikazuje se samo prva slika.
• Kad je odabran mod [Normal], ne čuje se glazba (podešena je na [Off]) već samo zvuk videozapisa.
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu.
Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] Slide Show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] Slide Show.
J Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] Slide Show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] Slide Show.
Off
Podešenje za [Normal] Slide Show. Bez glazbe.
Image
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
35
Gledanje slide show prikaza slika
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika tijekom [Normal] .
Slide Show reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
Start
Početak Slide Show reprodukcije.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz Slide Show. To možete učiniti pomoću opcije [Download Music] u izborniku - (Setup)
pomoću isporučenog softvera "Music Transfer". Potražite detalje na str. 88 i 90.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music 1 - 4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 66) i kopirajte ponovo.
36
Crtanje ili stavljanje žigova na fotografije
Možete crtati ili stavljati žigove na fotografije i zatim ih posebno pohraniti. Za ovaj postupak
upotrijebite isporučeni paint pen.
• Nije moguće crtati niti stavljati žigove na Multi Burst slike ili videozapise.
• Kod gledanja snimljenih slika na zaslonu TV prijemnika (str. 71), nije moguće crtati po
slikama.
Za prikaz slike
A Podesite funkcijsku preklopku na #.
B Dodirnite [MENU] t [Paint].
Tipka c (olovka)
Tipka d (žig)
Tipka e (gumica)
Tipka za odabir debljine crte/Odabir žiga
Tipka za odabir boje
Tipka C (povratak)
Tipka B (brisanje)
Tipka f (snimanje u ugrañenu memoriju)/
Tipka g (snimanje na "Memory Stick Duo")
I Tipka ( (izlaz)
A
B
C
D
E
F
G
H
Crtanje znakova ili grafi"kih simbola
A Dodirnite c.
B Odaberite debljinu crte.
Dodirnite tipku za odabir debljine crte, željenu debljinu i zatim U.
C Crtajte znakove i grafičke simbole.
Stavljanje Eigova
A Dodirnite d.
B Odaberite žig.
Dodirnite tipku za odabir žiga, željeni žig i zatim U.
C Stavite žigove na sliku.
37
Crtanje ili stavljanje Eigova na fotografije
Promjena boje crte ili Eiga
Dodirnite tipku za odabir boje, željenu boju i zatim U.
• Odabrana boja se upotrebljava za crtu i žig.
Korekcije
Dodirnite e i zatim proñite dijelom kojeg želite obrisati pomoću paint pena. Možete
dodirnuti C za povratak u prethodno stanje (ako ponovno dodirnete C, vraća se prethodno
stanje).
• Možete odabrati debljinu gumice na jednak način kao i olovke, pomoću tipke za odabir debljine.
Odabrana debljina se primjenjuje za crtu i gumicu.
Brisanje svega nacrtanog
A Dodirnite B.
Prikazuje se "Clear All".
B Dodirnite [OK].
Nestaje sve nacrtano na slici.
Dodirnite [Cancel] za poništavanje postupka.
Pohranjivanje slike
A Dodirnite f (ili g).
Prikazuje se "Save".
B Dodirnite [OK].
Slika s crtežom se pohranjuje u odabranu mapu kao najnovija snimka.
Dodirnite [Cancel] za poništavanje postupka.
• Slika se pohranjuje u [VGA] veličini i uz [Fine] kvalitetu.
Izlaz iz crtanja
A Dodirnite (.
Prikazuje se "Exit".
B Dodirnite [OK].
Dodirnite [Cancel] za poništavanje postupka.
Ako dodirnete ( prije pohranjivanja slike, prekida se postupak crtanja. Obavezno snimite
sliku dodirom na f /g ako je namjeravate sačuvati.
38
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka I (on-screen)
1
Podesite položaj funkcijske preklopke.
Dostupne opcije ovise o položaju preklopke i postavki izbornika ! (Camera).
2
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
• Ako je funkcijska preklopka podešena na #, preskočite ovaj postupak.
3
Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
4
Dodirnite opciju koju želite podesiti.
5
Dodirnite postavku.
6
Pritisnite tipku I (on-screen) za isključenje izbornika.
• Ako se prikaže oznaka v/V, postoje opcije koje nisu prikazane na zaslonu. Dodirnite oznaku v/V za
promjenu prikaza na zaslonu.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
39
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju funkcijske preklopke. Na zaslonu su prikazane
samo dostupne opcije.
(I: dostupno)
!
Polo-aj funkcijske preklopke:
Auto
Program
COLOR (Color Mode)
—
I
% (Metering Mode)
—
I
WB (White Bal)
—
I
ISO
—
I
"
#
—
I
—
I
I
—
I
I
—
I
—
—
Scene
Izbornik za snimanje (str. 42)
6 (P.Quality)
—
I
I
—
—
Mode (REC Mode)
I
I
I
—
—
BRK (Bracket Step)
—
I
I*
—
—
M (Interval)
—
I
I*
—
—
(± (Flash Level)
—
I
I*
—
—
6 (Contrast)
—
I
—
—
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
—
* Funkcija je ograničena u skladu sa Scene načinom (str. 30).
40
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Opcije izbornika
(I: dostupno)
!
Polo-aj funkcijske preklopke:
Auto
"
Program
#
Scene
Izbornik za reprodukciju (str. 51)
I (Slide Show)
—
—
—
—
—
I
h (Paint)
—
—
—
—
—
I
B (Delete)
—
—
—
—
—
I
2 (Volume)
—
—
—
—
—
I
! (Folder)
—
—
—
—
—
I
- (Protect)
—
—
—
—
—
I
DPOF
—
—
—
—
—
I
E (Print)
—
—
—
—
—
I
C (Resize)
—
—
—
—
—
I
J (Rotate)
—
—
—
—
—
I
H (Divide)
—
—
—
—
—
I
- (Setup)
—
—
—
—
—
I
i (Trimming)*
—
—
—
—
—
I
* Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
41
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
Tvornička postavka je označena sa J.
COLOR (Color Mode): Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih
efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J Normal
Five boje (VIVID)
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
Prirodno (NATURAL)
Boja slike se ublažava.
Sepija (SEPIA)
Boja slike postaje sepija.
Crno-bijelo (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [B&W] i [Sepia].
• Ako je odabrana opcija [Multi Burst], boja se podešava na [Normal].
42
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
% (Metering Mode): Odabir na"ina mjerenja svjetla
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
J Multi (Multi-pattern
metering)
Center (Center-weighted
metering) (;)
Spot (Spot metering) (%)
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Fotoaparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te odreñuje pogodnu ekspoziciju.
Fotoaparat odreñuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta
blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast izmeñu objekta i pozadine
naglašen.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
• Za detalje o ekspoziciji, pogledajte str. 8.
• Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podesite 9 (Focus) na [Center AF]
kako bi se izoštrila željena točka (str. 32).
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
J Auto
44
Automatsko podešavanje bijele boje.
Daylight (<)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
Cloudy (=)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
Fluorescent (V)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
Incandescent (n)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja
brzo mijenjaju, primjerice disko klub ili pri jakom
osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
Izbornik snimanja
Bljeskalica (q)
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 8.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent] (V).
• Osim kod [Flash] (q), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 29).
ISO: Odabir osjetljivosti
Niska osjetljivost
Visoka osjetljivost
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
J Auto
80
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
100
200
400
800
1000
• Za detalje o ISO osjetljivosti, pogledajte str. 8.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
• Kod snimanja u svjetlijim uvjetima, fotoaparat automatski povećava reprodukciju boje i tako smanjuje
mogućnost pojave bijele slike (osima ako je [ISO] vrijednost podešena na [80] ili [100]).
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
6 (P.Quality): Kvaliteta slike
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
• Ako je ! (Camera) podešena na [Auto], odabire se [Fine].
Standard (STD)
46
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Mode (REC Mode): Odabir kontinuiranog na"ina snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
J Normal
Burst (a)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje serije od 3 slike s automatski podignutim
vrijednostima ekspozicije.
• Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon
snimanja ukoliko niste snimili kvalitetnu fotografiju ovisno o
svjetlini objekta.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom
jednim pritiskom na okidač.
• Veličina slika snimljenih u Multi Burst načinu je 1M.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu
[Interval] (str. 49).
• Slike se prikazuju u nizu na zaslonu fotoaparata.
• Ova slika je ispisana kao jedna fotografija sa 16 okvira.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
47
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
O funkciji [Burst]
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,92 sekunde.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 30).
NajveHi broj ukupnih snimaka
(Jedinica: slike)
Kvaliteta
Fine
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
2M
15
27
VGA (e-mail)
85
100
16:9 (HDTV)
15
27
Veliina
O funkciji [Exp Brktg]
• Fokus i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 31), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 1 sekundu.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti otvorom blende.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (str. 30).
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu Multi Burst možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: Dodirnite X.
− Za reprodukciju kadar po kadar: Dodirnite c/C u pauzi reprodukcije. Dodirnite B za nastavak
reprodukcije.
• Tijekom Multi Burst snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zum
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije Multi Burst
− Brisanje jedne od slika u nizu snimljenih uporabom funkcije Multi Burst
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera)
podešena na [Auto].
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije Multi Burst na računalu ili fotoaparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu Multi Burst ovisno o načinu Scene (str. 30).
48
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
BRK (Bracket Step): Pomak EV u [Exp Brktg] na"inu
Snima niz od tri slike s automatskom promjenom ekspozicije.
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 1.0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) nije prikazan u nekim Scene načinima.
M (Interval): Odabir intervala za [Multi Burst] na"in
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 47).
J 1/30 (1/30")
1/15 (1/15")
• Prvo odaberite [Multi Burst] u [Mode] i zatim željeni interval
u [Interval]. Ako odaberete funkciju koja nije [Multi Burst],
ova funkcija nije dostupna (str. 47).
1/7.5 (1/7.5")
• M (Interval) nije prikazan u nekim Scene načinima snimanja.
(± (Flash Level): Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ ((+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice, pogledajte str. 23.
• Možda neće biti moguće podesiti Flash Level ovisno o načinu Scene (str. 30).
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik snimanja
6 (Contrast): Podešavanje kontrasta slike
Prema –
Prema +
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L (Sharpness): Podešavanje oštrine slike
Prema –
Prema +
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
Prema –: smanjuje oštrinu.
- (Setup): Promjena Setup postavki
Pogledajte str. 58.
50
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
I (Slide Show): Reprodukcija niza fotografija
Reprodukcija snimljenih slika u nizu uz efekt i glazbenu pratnju.
Pogledajte str. 34.
h (Paint): Crtanje po fotografijama
Crtanje znakova ili grafičkih simbola na fotografije.
Pogledajte str. 37.
B (Delete): Brisanje snimaka
Brisanje nepotrebnih slika.
Pogledajte str. 26.
2 (Volume): Podešavanje glasnoJe
Podešavanje glasnoće.
Pogledajte str. 26.
! (Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojem je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
OK
Pogledajte sljedeći postupak.
Cancel
Poništenje odabira.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama v/V.
B Dodirnite [OK].
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu
ili izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 64).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 65).
• Kad na mediju za snimanje izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju se
sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
H (Protect): Sprje"avanje slu"ajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
Protect (H)
Pogledajte sljedeći postupak.
Exit
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedina"nih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz [-] (Protect) i zatim dodirnite prikazani indikator.
D Dodirnite [Protect].
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H (Protect).
E Za zaštitu ostalih slika, odaberite željenu sliku tipkama H/I i dodirnite [Protect].
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y (Indeks) za prikaz skupine slika.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite [Protect] t [Select].
D Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
E Ponovite korak 4 za zaštitu ostalih slika.
F Dodirnite [OK] t [OK].
• Za zaštitu svih slika u mapi, dodirnite [Protect] t [All In This Folder] t [On].
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
Prikažite sliku kojoj želite poništiti zaštitu i zatim dodirnite [MENU] t [Protect] t
[Protect].
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
C Dodirnite [OK] t [OK].
Poništenje zaštite svih slika u mapi
U koraku 3 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
zatim dodirnite [Off].
• Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući
i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 96).
E (Print): Ispis fotografija pomoJu pisa"a
Pogledajte str. 92.
C (Resize): Promjena veli"ine snimljene slike
Veća slika
Manja slika
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke (Resize). Po završetku
postupka promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
7M
5M
Orijentacijske vrijednosti za odabir veličine slike potražite
na str. 25.
3M
2M
VGA
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz C (Resize) i zatim dotaknite ikonu.
D Dodirnite željenu veličinu i zatim [OK].
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u mapu za snimanje kao najnovija datoteka.
• Za detalje o funkciji [Image Size], pogledajte str. 10.
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa ni Multi Burst slika.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 ili 16:9 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 ili 16:9 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J (Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
cd
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Odreñuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz J (Rotate) i zatim dodirnite ikonu.
D Odaberite [cd] za okretanje slike.
E Dodirnite [OK].
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
54
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
H (Divide): Rezanje videozapisa
Tijek videozapisa ,
Rez
Rez
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je
kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite
dodati videozapis e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete
vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
Cancel
Poništava rezanje.
Primjer: Rezanje videozapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj
konfiguraciji datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
55
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
Izbornik reprodukcije
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obrišite
Obrišite
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite zapis čije dijelove želite izrezati.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite v/V za prikaz H (Divide) i zatim dodirnite ikonu.
D Dodirnite [OK].
Počinje reprodukcija videozapisa.
E Dodirnite x na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, dodirnite c/C (pomicanje okvira prema naprijed/natrag).
• Želite li odabrati drugu točku, dodirnite B. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Dodirnite [OK] t [OK].
Videozapis je izrezan.
• Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u
odabranu mapu za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene videozapise (str. 52).
- (Setup): Podešavanje Setup opcija
Pogledajte str. 58.
56
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 39
i (Trimming): Pohranjivanje uveJane slike
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (str. 26) kao nove datoteke.
7M
5M
Detalje o smjernicama za odabir veličine slike pogledajte na
str. 25.
3M
2M
VGA
A
B
C
D
Dodirnite [MENU] kod zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
Dodirnite i (Trimming).
Dodirnite veličinu slike.
Dodirnite [OK].
Slika će biti snimljena, a na zaslonu se prikazuje originalna slika.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabranu mapu, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2 ili 16:9.
57
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku - (Setup).
Funkcijska preklopka
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka I (on-screen)
1
Pritisnite tipku I (on-screen) za prikaz tipaka na zaslonu.
2
Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
3
Dodirnite V za prikaz - (Setup) i zatim dodirnite ikonu.
4
Dodirnite v/V za prikaz opcije koju želite podesiti i
zatim dodirnite opciju.
5
• Ako je funkcijska preklopka podešena na #, preskočite ovaj postupak.
Dodirnite opciju koju želite podesiti.
Odabrana opcija postaje plava i može se podesiti.
Za isključenje - (Setup) prikaza, pritisnite tipku I (on-screen).
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta dodirnite U.
• Pritisnite okidač dopola za zatvaranje izbornika - (Setup) i povratak na snimanje.
Ako izbornik nije prikazan
Pritisnite tipku I (on-screen) dulje za prikaz izbornika - (Setup).
Za brisanje - (Setup) postavke
Dodirnite [Cancel] ako se pojavi. Ukoliko se ne pojavi, ponovno odaberite prethodnu
postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
58
N Camera 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Tvorničke postavke su označene s J.
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Monitor (M AF)
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih
objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje
premaši 3T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(n)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na
[7M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma Smart
zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(m)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veliina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 3,6T
3M
Oko 4,5T
2M
Oko 5,6T
VGA (e-mail)
Oko 14T
16:9 (HDTV)
Oko 4,8T
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Camera 1
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori <, o ili M, a AF
će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Pri uporabi funkcije smart zum slika na zaslonu može izgledati zrnato, no to neće imati nikakav učinak
na snimljenu sliku.
Red Eye Reduction
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
J Off
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
60
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Camera 1
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto (0)
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,7 m (zum: W)/2,5 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 32) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone <, o ili M će treperiti, a AF će raditi s prioritetom na
objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape), P (Hi-speed shutter) ili O
(Fireworks) u Scene modu.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
61
M Camera 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Tvorničke postavke su označene sa J.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
STEADY SHOT
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
J Shooting
Continuous
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete
okidač dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike
možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa aktivira se [Continuous] iako ste odabrali [Shooting].
• Možete isključiti funkciju sprečavanja zamućenja uporabom tipke K (STEADY SHOT) kad opcija
! (Camera) nije podešena na [Auto] (str. 22).
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
62
g Internal Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložena "Memory Stick Duo" kartica.
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
Prikazuje se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
OK
Formatiranje ugrañene memorije.
Cancel
Odustajanje od formatiranja.
63
u Memory Stick
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u fotoaparat uložena "Memory Stick Duo" kartica.
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
Prikazuje se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
OK
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice.
Cancel
Odustajanje od formatiranja.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
OK
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje
načinjene mape. To ujedno postaje i mapa za snimanje.
Cancel
Odustajanje od izrade mape.
•
•
•
•
•
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova
mapa.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 81).
64
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Memory Stick
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
OK
Odaberite željenu mapu dodirom na v/V te zatim [OK].
Cancel
Odustajanje od promjene mape za snimanje.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
OK
Kopiranje snimaka iz unutarnje memorije.
Cancel
Odustajanje od kopiranja.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 64 MB ili više.
B Dodirnite [OK].
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Ponovno dodirnite [OK].
Kopiranje počinje.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory) (str. 63).
• Ne možete odabrati mapu kopiranu na "Memory Stick Duo".
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
65
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Download Music
Download glazbe za Slide Show prezentaciju.
Pogledajte str. 36, 88 i 90.
Format Music
Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku za Slide Show, ona je možda oštećena. U
takvom slučaju izvedite [Format Music].
Postupkom [Format Music] brišu se sve glazbene datoteke. Kopirajte glazbu pomoću opcije
[Download Music] koristeći isporučeni softver "Music Transfer".
Prikazuje se poruka "All data will be erased Ready?".
OK
Formatiranje glazbenih datoteka. Ostali podaci, osim
glazbenih, ostaju netaknuti.
Cancel
Odustajanje od formatiranja.
66
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Tvorničke postavke su označene sa J.
LCD Backlight
Odabir jačine pozadinske rasvjete LCD zaslona kod uporabe fotoaparata s baterijom.
Bright
Svjetlije podešenje.
J Normal
• Možete promijeniti postavku duljim pritiskom na tipku A (uključenje/isključenje prikaza na
pokazivaču).
• Odabirom opcije [Bright], baterija se brže troši.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
tipku I (on-screen)/okidač/dodirnite tipke na zaslonu.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Prikazuje se poruka "Initialize all settings Ready?"
OK
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Cancel
Odustajanje od resetiranja.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
• Kod resetiranja postavki, ne brišu se podaci snimljeni u unutarnju memoriju.
67
k Setup 3
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i
ako je promijenjena mapa za snimanje na "Memory Stick
Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži
datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje
se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni mapa. (Ako mapa za snimanje sadrži datoteku,
dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 92).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i fotoaparat
spojite na računalo, slike u mapi za snimanje se kopiraju na
računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 77).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 77 i 92).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
68
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Setup 3
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 72 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena. Odabir formata prikaza datuma na 1/2 zaslona i vremena na
2/2 zaslonu.
J Y/M/D
M/D/Y
Odaberite format prikaza. Dodirnite t te podesite vrijeme
na 2/2 zaslonu.
D/M/Y
A Dodirnite željeni format datuma i zatim t.
B Dodirnite opciju koju želite podesiti te podesite brojčane vrijednosti pomoću v/V.
C Dodirnite [OK].
69
l Setup 4
Za detalje o rukovanju 1 str. 58
Calibration
Omogućuje kalibriranje zaslona ako prikazane tipke ne reagiraju na mjestu koje dodirnete.
Pomoću paint pena dodirnite oznaku T koja se prikazuje na zaslonu.
Za prekid započetog kalibriranja, dodirnite [Cancel]. Nema utjecaja na prethodna
podešavanja.
Oznaka T se pomiče po zaslonu.
Ako ne dodirnete odgovarajuće mjesto, kalibriranje se ne provodi. Ponovno dodirnite oznaku T.
70
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV
prijemnika spajanjem fotoaparata s TV
prijemnikom.
3
• Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Prije meñusobnog spajanja, isključite
fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV
prijemnikom.
Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku TV/video output na
"video".
4
Podesite funkcijsku preklopku na
# i uključite fotoaparat.
Funkcijska preklopka
U audio/video
ulazne priključnice
U višenamjenski
priključak
Kabel za višenamjenski priključak
• Okrenite fotoaparat tako da je zaslon okrenut
prema gore.
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne
priključnice, spojite audio priključak (crni)
višenamjenskog kabela u lijevu priključnicu.
2
Podesite preklopku na
višenamjenskom kabelu na "TV".
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na
TV zaslonu.
Snimke se više ne prikazuju i na
zaslonu fotoaparata se prikazuju tipke.
Dodirnite H/I na fotoaparatu za
prikaz sljedeće ili prethodne slike na
zaslonu TV prijemnika.
Za rukovanje izbornicima upotrijebite
v/V/b/B za pomicanje kursora i z za
podešavanje.
• Dok je preklopka na višenamjenskom
kabelu u položaju "TV", slike se ne
prikazuju na zaslonu fotoaparata.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji,
možda će biti potrebno podesiti izlazni
videosignal u skladu s vašim TV sustavom
(str. 69).
71
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu video priključnicu i višenamjenski
kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti
jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite
sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela,
itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
72
Uporaba ra"unala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 89).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 75)
Kopiranje slika na računalo (str. 76)
• Pregled slika na računalu
Uživanje slika uz "Picture Motion Browser" i "Music Transfer" (str. 84 i 88)
•
•
•
•
Pregled slika pohranjenih na računalo
Pregled slika po datumu
Editiranje slika
Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music
Transfer"
• Ispis slika
73
73
MoguJnosti sustava Windows
Preporu"ena konfiguracija
ra"unala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporu"ena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje
sustava ili kod multi-boot sustava.
USB priključak: Standardni
Preporu"ena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 128 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 256 MB RAM ili više
je preporučljivo)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju–
200 MB ili više
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024 T 768 ili
više Boje: High Color (16-bitna boja) ili
više
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
74
Napomene o priklju"enju fotoaparata na
ra"unalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 68.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Tehni"ka podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana
pitanja, možete pronaći na internetskoj
stranici Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
nemojte spajati fotoaparat prije instalacije.
• Kod Windows 2000/XP, prijavite se kao
Administrator.
• Tijekom instaliranja isporučenog softvera,
automatski se instalira i USB driver.
1
Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
5
Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput
kliknite na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2
3
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
oznaku uz natpis [I accept the terms of
the license agreement] i zatim kliknite
[Next].
75
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s fotoaparata na Windows
računalo.
Slike možete kopirati na sljedeći način.
Ra"unalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz
fotoaparata i uložite ga u Memory Stick
Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo
adapter u pripadajući utor na računalu i
zatim kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
SecondEdition/NT, možete kopirati slike na
računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 103.
Korak 1: Priprema fotoaparata i
ra"unala
1
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
• Ako upotrebljavate Windows 2000/Me,
instalirajte isporučeni softver prije nastavka.
Uz Windows XP, instaliranje nije potrebno.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao
primjer.
Uz Windows 95/98/98 Second Edition/NT:
Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s ovim
verzijama Windows operativnog sustava.
Ako upotrebljavate računalo bez utora za
Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (nije isporučen) za kopiranje
slika iz "Memory Stick Duo" kartice na
računalo.
Za kopiranje slika iz unutarnje memorije u
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory
Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
76
Uložite napunjenu bateriju u
fotoaparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu mrežnim
adapterom (opcija) (str. 12).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
Ra"unalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 76 do 80.
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
3
Funkcijsku preklopku postavite
na #, zatim uključite fotoaparat i
računalo.
Kopiranje slika na ra"unalo
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
ra"unala
1
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Spojite fotoaparat s računalom.
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
Na višenamjenski
priključak
Na USB priključak
Kabel za višenamjenski priključak
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 68).
• Ako je instaliran isporučeni softver, može se
prikazati [Import Images] izbornik (str. 84). U
tom slučaju možete prebacivati slike izravno
pomoću "Picture Motion Browser" aplikacije.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
ra"unalo
2
Podesite preklopku na
višenamjenskom kabelu u
položaj "CAMERA".
• Za Windows 2000/Me slijedite postupak opisan
u "Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo" na
str. 79.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u "Koraku 3-B: Kopiranje slika na
računalo" na str. 79.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
• U sustavu Windows XP, na radnoj
površini računala se pojavljuje AutoPlay
Wizard.
77
Kopiranje slika na ra"unalo
1
Nakon USB povezivanja iz koraka
2 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
3
Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim [Next].
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4
Pojavi se "Scanner and Camera
Wizard".
2
Odaberite datoteke i mape u koje
ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
Kliknite [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
mapu "My Documents".
78
Kopiranje slika na ra"unalo
5
Kliknite na oznaku pored
[Nothing. I'm finished working
with these pictures], a zatim na
[Next].
1
Dvaput kliknite [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
• Ako nije prikazana ikona "Removable Disk"
pogledajte str. 104.
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
6
Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
2
Dvaput kliknite na mapu u kojoj su
pohranjene slike koje želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša kliknite
na sliku za prikaz izbornika i
kliknite na [Copy].
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih
slika, odspojite višenamjenski kabel (str.
81). Zatim slijedite postupak iz poglavlja
u "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 77.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
ra"unalo
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 81.
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
"Koraku 3-A: Kopiranje slika na računalo"
na str. 77.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
79
Kopiranje slika na ra"unalo
3
Dvaput kliknite na mapu [My
Documents] zatim u mapi "My
Documents" desnom tipkom
miša kliknite za prikaz izbornika i
kliknite na [Paste].
Korak 4: Pregled slika na
ra"unalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u mapi "My Documents".
1
Kliknite [Start] t [My
Documents].
Slike se kopiraju u mapu "My
Documents".
• Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na
računalo bez zamjene promijenite njezin
naziv. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 83).
Prikazuje se sadržaj mape "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2
Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
80
Kopiranje slika na ra"unalo
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u mape na mediju za snimanje.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
81
Kopiranje slika na ra"unalo
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 51 i 64.
82
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, načinite novu (str. 64) i zatim
kopirajte datoteku.
1
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
mapu [sssMSDCF] unutar
[DCIM] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
83
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete
bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke
upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
Osnovne upute
Slijedite opisane korake za prebacivanje i
pregled slika iz fotoaparata.
Prebacivanje slika
1
Uz "Picture Motion Browser" možete:
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i prebacuje slike
kad se umetne "Memory Stick" ili ako se
spoji fotoaparat.
• Ako nema ikone : Kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati, otisnuti, poslati slike e-mailom,
promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u Help datoteci.
Za pristup Help datoteci, kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Provjerite je li pokrenut "Media
Check Tool"*.
Potražite ikonu
u statusnom retku.
2
Spojite fotoaparat s računalom
pomoću višenamjenskog kabela.
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik
[Import Images].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion
Browser)ikonu na radnoj površini. Takoñer
možete pokrenuti iz Start izbornika:
Kliknite [Start] t [All Programs] (kod
Windows 2000/Me, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
84
u gornjem desnom kutu
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 76.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto
Play Wizard, zatvorite ga.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu"en)
3
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se
prebacuju u mapu unutar mape "My
Pictures" nazvanu prema datumu
prebacivanja.
• Podrobnosti o promjeni mape "Folder to
be imported", pogledajte na str. 87.
Pregled slika
1
2
Pregled slika u "Viewed folders"
poredanih po datumu snimanja u
kalendaru.
A Kliknite karticu [Calendar].
Prikazuje se lista godina snimanja.
B Kliknite godinu.
Prikazuju se slike snimljene odabrane
godine, poredane u kalendaru prema
mjesecima snimanja.
C Za prikaz slika po mjesecima, kliknite
željeni mjesec.
Prikazuju se umanjenje slike slika
snimljenih odabranog mjeseca.
D Za prikaz slika po vremenu, kliknite
željeni datum.
Prikazuju se umanjene slike snimljene
odabranog dana, prema satu snimanja.
Godišnji prikaz
Provjera prebačenih slika
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće
se "Picture Motion Browser". Prikazuju
se umanjene slike (thumbnail).
Mjesečni prikaz
• U "Viewed folders" podešena je mapa
"My Pictures" kao standardna.
• Možete dvaput kliknuti umanjenu sliku
(thumbnail) za prikaz slike.
85
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu"en)
Prikaz po satima
• Za prikaz slika iz željene godine ili
mjeseca, kliknite željeno razdoblje na
lijevoj strani zaslona.
3
Prikaz pojedinačnih slika
U prikazu po satima dvaput kliknite
umanjenu sliku za prikaz slike u
posebnom prozoru.
• Prikazanu sliku možete editirati tako da
kliknete tipku alatne trake .
Prikaz slika preko cijelog zaslona
Za prikaz slide show prezentacije ili
trenutno odabrane slike preko cijelog
zaslona, kliknite tipku .
• Za pokretanje ili pauziranje slide showa,
kliknite tipku
u donjem lijevom dijelu
zaslona.
86
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite
tipku T u donjem lijevom dijelu zaslona.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporu"en)
Ostale funkcije
1
Priprema slika pohranjenih na ra"unalo
za gledanje
Za pregled slika, registrirajte mapu koja
sadrži slike kao jednu od "Viewed folders"
mapa.
1
Kliknite u glavnom izborniku ili
odaberite [Register Folders to
View] u izborniku [File].
Prikazuje se izbornik za registraciju
"Viewed folders" mapa.
Odaberite [Import Settings] t
[Location for Imported Images] u
izborniku [File].
Prikazuje se zaslon "Location for
Imported Images".
2
Odaberite "Folder to be
imported".
• Možete definirati "Folder to be imported"
izmeñu mapa registriranih u "Viewed
folders".
AEuriranje podataka o registraciji
2
3
Odaberite mapu sa slikama za
prebacivanje koju želite
registrirati kao mapu "Viewed
folders".
Kliknite [OK].
Podaci o slici se registriraju u bazu podataka.
• Registriraju se takoñer podmape mape
registrirane kao "Viewed folders".
Promjena "Folder to be imported"
Za promjenu mape "Folder to be imported",
otvorite prozor "Import Settings".
Za ažuriranje podataka o slici, odaberite
[Update Database] iz izbornika [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može potrajati
neko vrijeme.
• Ako promijenite nazive slikovnih
datoteka ili mapa u "Viewed folders",
neće se moći prikazati pomoću ovog
softvera. U tom slučaju, ažurirajte bazu
podataka.
Deinstaliranje "Picture Motion
Browser" softvera
A Kliknite [Start] t [Control Panel] (kod
Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t [Control Panel]) i zatim dvaput
kliknite [Add/Remove Programs].
B Odaberite [Sony Picture Utility] i zatim
kliknite [Remove] (kod Windows 2000/
Me: [Change/Remove]) za pokretanje
deinstalacije.
87
Uporaba "Music Transfer" softvera (priložen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom pomoću aplikacije "Music
Transfer" na isporučenom CD-ROM disku.
Takoñer ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoJu programa "Music
Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD diskova.
• Glazba pohranjena u fotoaparatu.
1
2
3
Pritisnite tipku I (on-screen) za
prikaz izbornika.
Dodirnite [MENU] i zatim
odaberite - (Setup).
Dodirnite [Download Music] u K
(Setup 1).
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
88
Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
u fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] (str. 66).
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide] se podesi na [Off].
C Odaberite odgovarajuću glazbenu datoteku
za Slide Show efekt (str. 35).
Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije
[Initialize] (str. 67), no time će se resetirati i
druga podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporu"ena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporu"ena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.0 do v10.4)
USB priključak: Standardni
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 68.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
ra"unalu
1
Preporu"ena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priklju"enju fotoaparata na
ra"unalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
2
3
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 76.
Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 77.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 81.
89
Za korisnike Macintosh ra"unala
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen od računala.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoJu programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom. Takoñer ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala
• Glazba s CD diskova
• Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
90
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Kopirajte datoteku [MusicTransfer.pkg] u
mapu [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na str. 88.
Tehni"ka podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja,
možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9]
modu, oba ruba mogu biti odrezana,
stoga provjerite prije ispisa (str. 106).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 92)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću
programa "Picture Motion Browser".
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 96)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom I (Print order).
91
91
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto],
korak 1 je nepotreban.
Tipka indeksa
Kod prikaza jedne slike
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Tipka I
(on-screen)
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih (1) ili različitih slika (2).
• Ovisno o pisaču, možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete ispisati videozapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se fotoaparat isključi
tijekom ispisa fotografija.
1
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
2
Dodirnite V za prikaz - (Setup).
3
Dodirnite [USB Connect] u k
(Setup 3).
4
Dodirnite [PictBridge] i zatim U.
USB mod je podešen.
92
Izravan ispis slika na pisa"u koji podrEava funkciju PictBridge
Korak 2: Priklju"enje
fotoaparata na pisa"
1
3
Spojite fotoaparat i pisač.
U višenamjenski
priključak
Uključite fotoaparat i pisač.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju,
a na zaslonu se pojavljuje slika i
izbornik za ispis.
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj funkcijske preklopke,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
U USB
priključak
1
Kabel za višenamjenski
priključak
Dodirnite željeni način ispisa.
[This Image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete
ispisati niz istih slika u indeksnom prikazu.
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
2
Podesite preklopku na
višenamjenskom kabelu u
položaj "CAMERA"
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama H/I i zatim dodirnite
[Select].
Oznaka A prikazuje se na odabranoj
slici.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Dodirnite [Print].
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 96), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
93
Izravan ispis slika na pisa"u koji podrEava funkciju PictBridge
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija iz mape.
2
Odaberite postavke dodirom
željenih opcija.
3
Dodirnite [OK].
Ispisuje se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel
dok je na zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Ispis ostalih slika
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Odaberite [Select] i željene slike nakon
koraka 3. Zatim izvedite postupak od
koraka 1.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 65). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
94
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 92) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 93), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Pritisnite tipku I (onscreen) za izlaz iz izbornika za ispis i
učinite kako slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Dodirnite [MENU] za prikaz izbornika.
C Dodirnite [E] (Print).
D Dodirnite željeni način ispisa.
Izravan ispis slika na pisa"u koji podrEava funkciju PictBridge
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Dodirnite fotografiju koju želite otisnuti
za prikaz oznake A. (Ponovite postupak
za odabir ostalih slika.)
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print order)
bez obzira na trenutno prikazanu sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u mapi.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 93).
95
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s
fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
Ozna"avanje pojedina"nih slika
Tipka I
(on-screen)
1
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
2
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
3
4
Prikažite sliku koju želite ispisati.
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
Dodirnite v/V za prikaz [DPOF] i
zatim dodirnite ikonu.
Dodirnite [DPOF].
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I (Print Order).
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
5
Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku tipkama
H/I i zatim [DPOF].
Uklanjanje oznake na pojedina"noj slici
Dodirnite [DPOF] u koraku 4 ili 5.
96
Ispis slika u fotolaboratoriju
Ozna"avanje slika u indeksnom
prikazu
1
2
3
4
Uključite indeksni prikaz (str. 27).
Dodirnite [MENU] za prikaz
izbornika.
Uklanjanje oznake u indeksnom prikazu
Dodirnite slike s kojih želite ukloniti
oznaku u koraku 5.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
zatim dodirnite [Off].
Dodirnite v/V za prikaz [DPOF] i
zatim dodirnite ikonu.
Dodirnite [Select].
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5
Dodirnite sliku koju želite označiti.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
I (zeleno)
6
7
Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
Dodirnite [OK] t [OK].
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5
ili odaberite [Cancel] u koraku 7.
97
U slu"aju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 99 – 108.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 109.
B Izvadite bateriju i ponovno je uloEite nakon otprilike jedne minute te uklju"ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 67).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbliEem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
98
U slu"aju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije.
Pokrov pretinca baterije se ne može zatvoriti.
• Ako baterija nije umetnuta u pravilnom smjeru, pokrov se ne može zatvoriti. Pritisnite
donji dio pokrova, povucite ga prema sebi i otvorite kako biste provjerili je li baterija
umetnuta u pravilnom smjeru.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
Pravilno stavite bateriju.
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Uključite fotoaparat.
• Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 26).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 113).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije podesite funkcijsku preklopku na !.
• Kad snimate videozapise podesite funkcijsku preklopku na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
99
U slu"aju problema
Funkcija sprječavanja zamućivanja ne radi.
• Funkcija sprječavanja zamućivanja ne radi kad se na zaslonu prikazuje indikator i.
• Funkcija možda neće raditi pravilno kod snimanja noćnih prizora.
• Snimajte nakon što okidač prvo pritisnete dopola. Nemojte odmah pritisnuti okidač
dokraja.
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 13). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost
da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja,
odnosno otprilike 8 cm (W)/25 cm (T). Ili odaberite ? (Magnifying Glass) i izoštrite s
udaljenosti otprilike 1 do 20 cm od objekta (str. 24).
• Tijekom fotografiranja je kontrolna preklopka postavljena na Scene način ?
(Magnifying Glass), 2 (Twilight mode), 4 (Landscape mode) ili O (Fireworks mode).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 32).
Ne radi zum.
• Ako je odabran način ? (Magnifying Glass), optički zum ne radi.
• Smart zum ne radi u sljedećim slučajevima:
− Ako je veličina slike podešena na [7M] ili [3:2].
− Kod snimanja u Multi Burst načinu.
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 23).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Burst], [Exp Brktg] ili [Multi Burst] (str. 47).
− U Scene načinu je odabran s (High sensitivity mode), 2 (Twilight mode) ili O
(Fireworks mode) (str. 30).
− Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu
Scene odabrali ? (Magnifying Glass), 4 (Landscape), P (Hi-speed shutter), E
(Beach) ili D (Snow) (str. 23).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro/Magnifying Glass).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 2 (Twilight), 4 (Landscape) ili O
(Fireworks) (str. 30).
100
U slu"aju problema
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Datum snimanja se ne prikazuje na slici.
• Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama (str. 107).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 31).
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 17, 67).
Slika je pretamna.
• Snimate objekt osvijetljen straga. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 43) ili podesite
ekspoziciju (str. 31).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 31).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [COLOR] (Color Mode) na [Normal] (str. 42).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na
tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 60).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
• Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
101
U slu"aju problema
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 26).
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 83).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 81).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Tipka A (za uključenje/isključenje prikaza) je isključena (str. 17).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu tijekom USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Odspojite ga ili podesite
preklopku na "CAMERA" (str. 77).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav
boje TV prijemnika (str. 69).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 71).
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "CAMERA". Podesite je na "TV"
(str. 71).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 53).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 113).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 52) ili da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 113)
kako biste spriječili slučajno brisanje.
102
U slu"aju problema
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima, Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće skratiti videozapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 53).
Nije moguće crtati.
• Nema slobodnog mjesta na mediju za snimanje. Obrišite nepotrebne snimke.
Ra"unala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s
fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 74 za sustav Windows i za sustav
Macintosh na str. 89.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 77 i 89).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Na zaslonu fotoaparata tijekom USB veze nema nikakvog prikaza.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite je na "CAMERA"
(str. 77).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Uključite fotoaparat.
Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju ili koristite mrežni adapter (opcija).
Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 68).
Koristite isporučeni višenamjenski kabel (str. 77).
Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga spojite.
Odspojite svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja (str. 77).
Nije instaliran isporučeni softver. Instalirajte softver (str. 75).
103
U slu"aju problema
• Računalo ne prepoznaje ureñaj, jer ste spojili višenamjenski kabel prije instalacije
isporučenog softvera. Obrišite pogrešno prepoznat ureñaj s računala i zatim instalirajte
USB driver (pogledajte sljedeću točku).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na fotoaparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo s Windows sustavom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows Me kliknite na karticu [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste ureñaj.
4 Instalirajte softver (str. 75).
USB driver se takoñer instalira.
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite fotoaparat i računalo isporučenim višenamjenskim kabelom za USB
priključak (str. 77).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 77 i 89).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu.
Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 64).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 84).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 77).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte Help datoteku.
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 76).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
104
U slu"aju problema
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 81).
• Ispravno izvedite postupak (str. 83).
Picture Motion Browser
Slike se ne prikazuju pravilno u "Picture Motion Browser" programu.
• Provjerite je li mapa sa slikama registrirana kao "Viewed folders". Ako se slike ne prikažu
ni nakon registracije mape u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 87).
Ne možete pronaći slike prebačene pomoću "Picture Motion Browser".
• Pogledajte u mapu "My Pictures".
• Ako ste promijenili standardne postavke, pogledajte "Promjena "Folder to be imported""
na str. 82 i provjerite koja mapa se upotrebljava za prebacivanje.
Želite promijeniti mapu "Folder to be imported".
• Otvorite "Import Settings" prozor za promjenu mape "Folder to be imported". Možete
odrediti drugu mapu nakon što je registrirate u "Picture Motion Browser" kao "Viewed
folders" (str. 87).
Sve prebačene slike se prikazuju u kalendaru s datumom 1. siječnja (January 1).
• Na fotoaparatu nije podešen datum. Podesite datum na fotoaparatu (str. 69).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 113).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj
LOCK (str. 113) kako biste spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
105
U slu"aju problema
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporučuje se 64 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju
memoriju.
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili
ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa
bez rezanja rubova.
Ispisuje se slika u 16 okvira.
• Slike snimljene u Multi Burst načinu pohranjuju se kao jedna slika sa 16 okvira. Ne može
se ispisati slika okvir po okvir.
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Ako ispisujete fotografije pomoću programa Picture Motion Browser, moguć je ispis s
datumom.
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
106
U slu"aju problema
Pisa" koji podrEava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu izmeñu pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 68).
• Odspojite i spojite kabel za višenamjenski priključak. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
Ništa se ne pojavljuje na zaslonu fotoaparata kod USB veze.
• Preklopka na višenamjenskom kabelu je podešena na "TV". Podesite na "CAMERA"
(str. 93).
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač,
ponovno ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste kabel s višenamjenskim priključkom dok je bila prikazana oznaka F
(PictBridge Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 94).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
107
U slu"aju problema
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 94).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Zaslon osjetljiv na dodir
Ne pojavljuju se tipke na zaslonu.
• Pritisnite tipku I (on-screen).
Nije moguće pravilno ili potpuno upotrebljavati tipke na zaslonu.
• Izvedite kalibriranje [Calibration] (str. 70).
Paint pen uzrokuje reakcije na neželjenim mjestima.
• Izvedite kalibriranje [Calibration] (str. 70).
Ostalo
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite fotoaparat oko sat vremena prije ponovne
uporabe.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 69).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 69).
108
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnosti"ki pokaziva"
Ovaj fotoaparat ima automatsku
dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u
obliku slova i koda. Posljednje dvije oznake
(označene s ss) se razlikuju ovisno o
stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sony zastupniku ili
ovlaštenom servisu.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory
Stick Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 63, 64).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni.
Uložite novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
E
• Baterija je preslaba. Napunite je
odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili
vrsti baterije, indikator može treptati
čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Uložena baterija nije "InfoLITHIUM".
System error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 113).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
E:62:ss
Memory Stick type error
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu
fotoaparata. Resetirajte ga (str. 67) i
ponovno ga uključite.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 113).
Format error
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 63 i 64).
109
Indikatori i poruke upozorenja
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 113).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 26).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No file
• U unutarnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
No file in this folder
• U mapi nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s
računala (str. 83).
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape
ili načinite novu (str. 64, 65).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još mapa.
Cannot record
• Snimanje u odabranu mapu nije
moguće. Odaberite drugu mapu (str. 65).
File error
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 53).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće
reproducirati ovim fotoaparatom.
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za
podjelu (videozapis traje manje od 2
sekunde).
• Datoteka nije videozapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
koja nije kompatibilna s fotoaparatom.
• Videozapise ste pokušali zumirati,
crtati po njima, promijeniti veličinu,
rotirati, ispisati ili označiti DPOF.
• Kod Multi Burst snimaka, pokušali ste
zumirati, crtati, promijeniti veličinu ili
rotirati.
• Pokušali ste crtati za vrijeme gledanja
snimljene slike na zaslonu TV
prijemnika.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
110
Indikatori i poruke upozorenja
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je
samo s medijem "Memory Stick PRO
Duo". Uložite "Memory Stick PRO
Duo" ili odaberite drugu veličinu slike
osim [640(Fine)].
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], meñutim fotoaparat je
priključen na ureñaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite ureñaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu.
Odspojite i ponovno spojite
višenamjenski kabel. Ako je na pisaču
prikazana poruka o grešci, pogledajte
upute za uporabu isporučene s
pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste otisnuti slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
fotoaparat na pisač koji podržava
PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This
Folder], a odabrali ste mapu koja
sadrži samo videozapise. Nije moguće
ispisati videozapise.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati kabel za
višenamjenski priključak.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati neko
vrijeme, ovisno o pisaču.
No image for Slide Show
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u Slide
Show načinu s glazbom.
Music Error
• Obrišite glazbenu datoteku ili je
zamijenite valjanom.
• Izvedite [Format Music] i zatim
preuzimanje novih glazbenih datoteka
(str. 66).
Format Music Error
• Ponovo izvedite [Format Music]
(str. 66).
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
111
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama —
Napajanje
Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete
upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
112
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
113
O "Memory Stick" kartici
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad s ovim fotoaparatom koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u fotoaparat, možda ga nećete
moći izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
114
O "InfoLITHIUM" bateriji
Fotoaparat radi s "InfoLITHIUM"
baterijom (tip R).
Indikator preostalog kapaciteta
akumulatorske baterije
Što je "InfoLITHIUM" akumulatorska
baterija?
Ako se napajanje isključi iako indikator
preostalog trajanja akumulatorske baterije
pokazuje da je preostao dovoljan kapacitet
baterije, ponovo potpuno napunite
akumulatorsku bateriju kako bi indikator
prikazivao stvarno stanje. Meñutim, ponekad
indikator neće prikazivati ispravno stanje baterije
ako se dugo vremena koristi na niskim
temperaturama ili ako se baterija ostavi potpuno
napunjena ili ako često koristite bateriju.
"InfoLITHIUM" je litij-ionska baterija koja
može razmjenjivati podatke o potrošnji s
fotoaparatom. "InfoLITHIUM"
akumulatorska baterija proračunava
potrošnju u skladu s uvjetima rada vašeg
fotoaparata i prikazuje preostalo trajanje
baterije u minutama.
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
U"inkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Suvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u Slide Show reprodukciji (str. 34)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
115
O punjaču baterije
O punja"u baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje "InfoLITHIUM" baterija. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili
eksplodirati u punjaču, te uzrokovati opasnost
od električnog udara i opekotina.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek
baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi baterija navedene vrste, izvadite
je, zamijenite novom ili drugom te provjerite
radi li punjač. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
• Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite
bateriju suhom tkaninom, i sl.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising