Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 Kompaktan profesionalni fotoaparat RX1R II sa senzorom od 35 mm Upute za upotrebu

4-579-865-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik s uputama
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U dokumentu „Priručnik” potražite
detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu
(„Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik.
„Priručnik” možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/
h_zz/
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela WW843944 (DSC-RX1RM2)
Serijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
HR
2
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne
i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom
ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno odložite, kao što
je opisano u uputama.
Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju
služite se zidnom utičnicom u blizini.
Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi
uređaja, odmah isključite adapter za
izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Europi
Napomena za kupce u državama
u kojima se primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa
zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta
ili elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
HR
3
Zbrinjavanje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da
se proizvod i baterija
ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
4
Za korisnike koji su fotoaparat
kupili u trgovini za turiste
u Japanu
Napomena
Neke se certifikacijske oznake za standarde
koje podržava fotoaparat mogu potvrditi
na zaslonu fotoaparata.
Odaberite MENU t
(Postavke) t
[Logotip certifikata].
Ako prikaz nije moguć zbog problema
poput kvara fotoaparata, obratite se
prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda
tvrtke Sony.
Sadržaj
Predstavljanje funkcija ............................................................ 8
Prije upotrebe
Napomene o upotrebi fotoaparata ...................................... 10
Provjera isporučenih stavki .................................................. 14
Identifikacija dijelova ............................................................ 15
Prednja strana ................................................................... 15
Stražnja strana .................................................................. 16
Prikaz s gornje/bočne strane .......................................... 17
Prikaz s donje strane ........................................................ 19
Upotreba tražila ..................................................................... 20
Pričvršćivanje poklopca okulara (priloženo) ............... 21
Popis ikona na monitoru ...................................................... 23
Popis funkcija
Funkcije kojima se može upravljati gumbima/
kotačićima .......................................................................... 27
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi ............................ 28
Rad s fotoaparatom ................................................................ 30
Kako koristiti kotačić za upravljanje ............................. 30
Postupak za korištenje birača za upravljanje ............... 30
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija) .................. 31
Funkcije koje se mogu registrirati pomoću
gumba Fn (funkcija) .............................................. 32
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU ............. 33
Upotreba vodiča kroz fotoaparat ......................................... 44
HR
5
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija ...................................................45
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje) ...........................49
Punjenje priključivanjem na računalo ...........................49
Provjera preostale napunjenosti baterije .......................50
Priključivanje napajanja iz zidne utičnice .....................50
Uklanjanje kompleta baterija ..........................................51
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno) ..........52
Formatiranje memorijske kartice ...................................53
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati .........53
Postavljanje jezika i sata .........................................................55
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/
vremena i područja .................................................56
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata ......................57
Pravilno držanje fotoaparata ...........................................57
Funkcija SteadyShot za snimanje videozapisa ..............58
Snimanje i prikaz slika
Snimanje fotografija ...............................................................59
Snimanje videozapisa .............................................................61
Reprodukcija slika ..................................................................62
Prebacivanje između snimanja slike i videozapisa .......63
Funkcije reprodukcije ......................................................63
Brisanje slika ...........................................................................64
Odabir načina snimanja
Odabir načina snimanja ........................................................65
Funkcije snimanja dostupne za sve načine snimanja ........66
Različite funkcije
Korištenje različitih funkcija .................................................67
Veličina slike (fotografija) .......................................67
Funkcije automatskog izoštravanja ................................68
Kreativni stil ......................................................................69
DRO/Autom. HDR ..........................................................69
LPF efekt ............................................................................70
HR
6
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom ............. 71
Povezivanje fotoaparata s bežičnom
pristupnom točkom ............................................... 72
Korištenje aplikacija
Dodavanje aplikacija na fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 73
Preuzimanje aplikacija .................................................... 73
Pokretanje aplikacije ........................................................ 74
Upotreba računala
Razvijanje RAW slika (Image Data Converter) ................. 75
Instaliranje programa Image Data Converter .............. 75
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home) .................................................... 76
Instaliranje programa PlayMemories Home ................ 77
Upravljanje fotoaparatom s pomoću računala
(Remote Camera Control) .............................................. 78
Instaliranje softvera Remote Camera Control ............. 78
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa ....... 79
Specifikacije ............................................................................ 84
Kazalo ........................................................................................88
Detalje o funkcijama Wi-Fi i NFC povezivanje jednim dodirom potražite
u priloženim dokumentima „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom
(NFC)” ili „Priručnik”.
O postavkama jezika
Prije upotrebe kamere, po potrebi promijenite jezik zaslona (str. 55).
HR
7
Predstavljanje funkcija
U ovom su odjeljku predstavljene neke od često korištenih funkcija za
snimanje i ostale jedinstvene funkcije.
Više pojedinosti potražite na stranicama u zagradama.
Često korištene funkcije snimanja
Komp. ekspozicije (35)
Možete podesiti ekspoziciju kako biste promijenili svjetlinu cijele slike.
Čak i kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
ako je ISO osjetljivost postavljena na [ISO AUTO]
ISO/Sm. šuma u više kad. (35)
Možete podesiti osjetljivost na svjetlo.
ISO osjetljivost može se podesiti između ISO 50 i ISO 102400.
Balans bijele boje (35)
Možete podesiti nijanse boje.
Možete odabrati mogućnost ugađanja izvora svjetla ili izvršiti fina
podešavanja korištenjem temperature ili filtara boje.
Način okidanja (34)
Možete odabrati odgovarajući način snimanja u skladu sa svrhom koju
želite postići, primjerice pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili
snimanje braketiranjem.
Način izoštravanja (68)/Područje izoštrav. (68)
Možete podesiti različite postavke za izoštravanje.
Možete odabrati način izoštravanja ili područje izoštravanja u skladu
s objektom.
Povećalo za izoštr. (36)/MF pomoć (37)
Povećajte sliku za lakšu provjeru izoštrenosti pri ručnom izoštravanju.
HR
8
Predstavljanje funkcija
Funkcije ovog fotoaparata
Snimanje fotografija s 42 megapiksela (67)
Omogućuje snimanje fotografija izuzetno visoke rezolucije.
Snimanje s tražilom (20)
Možete snimati slike uz ugrađeno skočno tražilo.
Efekt niskopropusnog filtra (70)
Razinu efekta niskopropusnog filtra možete promijeniti sukladno objektu.
Brzo i precizno automatsko izoštravanje (68)
Omogućuje brže i preciznije automatsko izoštravanje kombiniranjem
kontrasta AF-a i otkrivanja otklona AF-a koje otkriva 399 točaka.
Način makrosnimanja (60)
Omogućuje snimanje krupnih planova objekata kao što su cvijeće ili hrana.
Kako rukovati fotoaparatom ili ga prilagoditi
Prikaz informacija (38)
Kada gledate u podignuto tražilo aktivira se način prikaza tražila, a kada
odmaknete lice od tražila način prikaza vraća se u način prikaza monitora
(zadane postavke). Način prikaza zaslona možete promijeniti pritiskom na
DISP na kotačiću za upravljanje.
Zaslon Quick Navi (28)
Na zaslonu [Za tražilo] možete brzo prebaciti s prikaza monitora na prikaz
zaslona Zaslon Quick Navi pritiskom na gumb Fn. Korištenjem birača ili
kotačića za upravljanje možete postaviti stavke za intuitivan rad.
Prilagodba (40)
Fotoaparat je opremljen gumbima za prilagodbu kojima možete dodijeliti
željenu funkciju. Funkcije možete dodijeliti i ostalim gumbima, primjerice
gumbu AEL.
HR
9
Prije upotrebe
Napomene o upotrebi fotoaparata
Jezik zaslona
S pomoću izbornika možete odabrati
jezik koji će se prikazivati na zaslonu
(str. 43).
Postupak snimanja
Ovaj fotoaparat nudi 2 načina gledanja
objekata: način monitora pomoću
monitora i način tražila pomoću tražila.
Funkcije ugrađene u fotoaparat
Ovaj fotoaparat kompatibilan je
s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih
načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima
pomoću progresivnog načina. Time se
povećava rezolucija i nastaje uglađenija
i realističnija slika.
Stvaranje datoteke slikovne baze podataka
Ako u fotoaparat umetnete memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku slikovne
baze podataka i uključite ga, fotoaparat
će automatski stvoriti datoteku slikovne
baze podataka i pri tom će iskoristiti
dio kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može potrajati nešto duže
i dok se ne dovrši, ne možete upravljati
fotoaparatom. Ako dođe do pogreške
datoteke baze podataka, izvezite sve
slike na računalo pomoću programa
PlayMemories Home™ i zatim
s pomoću fotoaparata formatirajte
memorijsku karticu.
HR
10
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Kako biste stabilizirali rad memorijske
kartice, preporučuje se formatiranje
s pomoću fotoaparata tijekom
prvog korištenja.
Tijekom formatiranja memorijske kartice
izbrisat će se svi na njoj snimljeni podatci
i nećete ih moći vratiti. Prije formatiranja
kopirajte podatke na računalo ili
drugi uređaj.
• Ako dulje vrijeme uzastopno
snimate i brišete slike, može doći do
fragmentacije datoteka na memorijskoj
kartici i videozapisi se možda neće
snimiti u cijelosti. Ako se to dogodi,
kopirajte podatke na računalo ili drugi
uređaj te pokrenite funkciju [Formatiraj].
• Prije početka snimanja obavite probno
snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu,
prskanje ni vodu.
Preporuka za izradu sigurnosne kopije
podataka s memorijske kartice
Ako isključite fotoaparat, uklonite komplet
baterija ili memorijsku karticu ili isključite
USB kabel dok pristupna žaruljica svijetli,
mogu se oštetiti podatci na memorijskoj
kartici. Kako biste izbjegli gubitak
podataka, uvijek sigurnosno kopirajte
podatke na drugi uređaj.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj
ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju
nemogućnosti snimanja ili gubitka
ili oštećenja snimljenih fotografija ili
audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili
medija za snimanje itd. Preporučujemo
sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom
ZEISS koji može reproducirati oštre
slike s izvrsnim kontrastom. Objektiv za
fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala
tvrtka ZEISS u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke ZEISS u Njemačkoj.
• Na kućište fotoaparata i poleđini
monitora pričvršćeni su magneti.
Ne prislanjajte na monitor ili kućište
fotoaparata predmete na koje utječu
magnetska polja, primjerice diskete
ili kreditne kartice.
Magneti
• Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću visoko precizne
tehnologije i više od 99,99% piksela
ispravno je i spremno za upotrebu.
Međutim, moguće je da se pojave sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na monitoru i elektroničkom
tražilu. Te točke normalan su rezultat
proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na slike.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor
ili tražilo.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete
tražilo prema dolje.
• Ako se na tražilu uhvate voda, prašina
ili pijesak, može doći do kvara.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu
i ne snimajte u smjeru sunca duže
vrijeme. Može doći do oštećenja
unutarnjeg mehanizma.
• Ne upotrebljavajte fotoaparat
u područjima u kojima se emitiraju
jaki radijski valovi ili zračenje.
Snimanje i reprodukcija možda
neće raditi ispravno.
Prije upotrebe
Napomene o monitoru, elektroničkom
tražilu, objektivu i slikovnom senzoru
Magneti
• Na hladnom mjestu slike na zaslonu
mogu izgledati usporeno. Ne radi se
o kvaru.
Kada uključujete fotoaparat na hladnom
mjestu, zaslon može privremeno postati
taman. Kada se fotoaparat ugrije, zaslon
će normalno raditi.
• Snimljena slika može biti različita od
slike koju ste gledali prije snimanja.
Napomene o upotrebi dodatne opreme
Preporučujemo upotrebu dodatne
opreme tvrtke Sony čija izrada odgovara
karakteristikama ovog fotoaparata.
Korištenje ovog fotoaparata s proizvodima
drugih proizvođača može utjecati na
njegove performanse, dovodeći do nezgoda
ili oštećenja. Tvrtka Sony ne snosi nikakvu
odgovornost za takve nezgode ili oštećenja.
HR
11
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o nosaču za više sučelja
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Prije pričvršćivanja ili skidanja dodatne
opreme poput vanjske bljeskalice na
nosač za više sučelja isključite napajanje.
Kada pričvršćujete dodatnu opremu,
pritegnite vijke do kraja i provjerite jesu
li čvrsto pričvršćeni na fotoaparat.
• Nemojte koristiti vanjske bljeskalice
s visokonaponskim sinkronizacijskim
terminalima ili obrnutim polaritetom.
To može dovesti do kvara.
• Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili će se napajanje automatski
isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije
nego što se isključi napajanje ili više
nećete moći snimati videozapise.
U tom slučaju ostavite fotoaparat
isključen i pričekajte da se temperatura
fotoaparata i baterije spusti. Ako
uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovno isključiti
i možda nećete moći snimati videozapise.
• Pod visokim temperaturama okoline,
temperatura fotoaparata se brzo
povećava.
• Kada se temperatura fotoaparata
povećava, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da pričekate
dok temperatura fotoaparata ne padne
prije nego što nastavite sa snimanjem.
• Površina fotoaparata može postati topla.
Ne radi se o kvaru.
Napomene o snimanju s pomoću tražila
Fotoaparat je opremljen elektroničkim
OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut
gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je
izrađen za osiguranje tražila koje se lako
upotrebljava tako što su uravnoteženi
razni elementi.
• Slika može biti lagano iskrivljena u blizini
kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele
kompozicije, možete upotrijebiti
i monitor.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate
u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se
mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar.
Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
• Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu
ili mučninu od kretanja. Preporučujemo
da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze
individualna je, tako da sami odlučite
o tome. U slučaju osjećaja neugodnosti,
nemojte upotrebljavati tražilo dok se
ne budete osjećali ugodno i po potrebi
posjetite doktora.
HR
12
Napomene o uvozu XAVC S i AVCHD
videozapisa na računalo
Kada uvozite XAVC S ili AVCHD
videozapise na računalo, preuzmite
i upotrijebite softver PlayMemories Home
na sljedećem web-mjestu:
http://www.sony.net/pm/
Napomene o reprodukciji videozapisa
na drugim uređajima
• Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom
možda se neće moći ispravno
reproducirati na drugim uređajima.
Isto tako, videozapisi snimljeni drugim
uređajima možda se neće moći ispravno
reproducirati na ovom fotoaparatu.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Upozorenje na autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala
može biti protivno zakonu o autorskim
pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu
[Inf. o autor. pravima], ostavite [Postavi
ime fotografa] i [Post. vlas. aut. prava]
prazno prilikom posuđivanja ili
preprodaje fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme
ili oštećenja nastala uslijed neovlaštene
upotrebe [Inf. o autor. pravima].
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Fotografije upotrijebljene kao primjeri slika
u ovom priručniku reproducirane su slike
i nisu stvarne slike snimljene ovim
fotoaparatom.
O specifikacijama podataka opisanih
u ovom priručniku
Podaci o radnim svojstvima
i specifikacijama definiraju se pod
sljedećim uvjetima, osim ako nije drukčije
navedeno u priručniku: na normalnoj
temperaturi okoline od 25 °C i uz upotrebu
kompleta baterija koji je potpuno napunjen
dok se žaruljica punjenja nije isključila.
Prije upotrebe
• Diskovi s AVCHD videozapisima
snimljenima ovim fotoaparatom mogu
se reproducirati samo na uređajima
kompatibilnima s AVCHD formatom.
DVD uređaji za reprodukciju ili snimači
ne mogu reproducirati diskove
s AVCHD videozapisima jer nisu
kompatibilni s AVCHD formatom. Isto
tako, DVD uređaji za reprodukciju ili
snimači možda neće moći izbaciti HD
diskove snimljene u AVCHD formatu.
• Videozapisi snimljeni u formatu 1080
60p/1080 50p mogu se reproducirati
samo na uređajima koji podržavaju
format 1080 60p/1080 50p.
• Videozapisi snimljeni u formatu
XAVC S mogu se reproducirati samo
na uređajima koji podržavaju format
XAVC S.
Kako privremeno isključiti funkcije
bežične mreže (Wi-Fi i NFC itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl. možete
privremeno isključiti sve funkcije
bežične mreže.
Odaberite gumb MENU t
(Bežično) t [Zrakoplovni mod] t
[Uključeno].
Ako postavite [Zrakoplovni mod] na
[Uključeno], na zaslonu će se pojaviti
oznaka
(zrakoplov).
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu,
Sony ne snosi nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim
pristupom ili upotrebom pristupne
točke registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju
proizvoda koji koriste bežičnu LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade
zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu
bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu,
važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN mreže
nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili
zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi
nikakvu odgovornost za gubitak
ili oštećenje.
HR
13
Prije upotrebe
Provjera isporučenih stavki
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Poklopac objektiva (1)
Oblik adaptera za izmjeničnu
struju može se razlikovati
ovisno o državi/regiji.
• Punjač baterije (1)
• Kabel za napajanje (mrežni
vod) (1) (ne isporučuje se
u nekim državama/regijama)
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
Upute za pričvršćivanje trake za
nošenje na ramenu na fotoaparat
potražite na stranici 17.
HR
14
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1)
Upute za pričvršćivanje poklopca
okulara potražite na stranici 21.
• Krpa za čišćenje (1)
• Priručnik s uputama (1)
(ovaj priručnik)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC) (1)
U priručniku su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
Identifikacija dijelova
Za upute za rad s dijelovima pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana
Prije upotrebe
A AF osvjetljivač (35)/
žaruljica samookidača
B Oznaka sjenila za objektiv
C Objektiv
D Indeks otvora blende/
prebacivanja na
makrosnimanje
E Prsten otvora blende (27)
F Prsten za prebacivanje na
makrosnimanje (60)
G Kotačić za odabir načina
izoštravanja (68)
H Prsten za izoštravanje
HR
15
Identifikacija dijelova
Stražnja strana
A Senzor okulara
B Gumb
(reprodukcija) (62)
C Birač za upravljanje (30)
D Gumb MOVIE (61)
E Kotačić za upravljanje (30)
F Wi-Fi antena (ugrađena)
G Prekidač FINDER (iskakanje
tražila) (20)
H Svjetlosni senzor
I Monitor (23)
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno
gledanje te snimati iz bilo
kojeg položaja.
HR
16
• Ovisno o vrsti tronošca koji
upotrebljavate, možda nećete
moći namjestiti kut monitora.
U tom slučaju otpustite vijak
za tronožac za jedan graničnik
i prilagodite kut monitora.
J Za snimanje: gumb AEL (27)
Za gledanje: gumb
(povećanje) (63)
K Za snimanje: gumb Fn (31)
Za gledanje: gumb
(indeks slike) (63)
L Gumb MENU (33)
M Za snimanje: gumb C2
(prilagođeno 2) (27)
Za gledanje: gumb
(izbriši) (64)
Identifikacija dijelova
Prikaz s gornje/bočne strane
Prije upotrebe
A Gumb okidača (59)
B Kotačić za kompenzaciju
ekspozicije (27)
C gumb C1 (prilagođeno 1) (27)
D Kukice za traku za nošenje
na ramenu
• Oba kraja trake pričvrstite
na fotoaparat.
E
(oznaka N)
• Ova oznaka označava
točku dodira za povezivanje
fotoaparata i pametnog
telefona koji podržava NFC.
Pojedinosti o lokaciji oznake
(N mark) na pametnom
telefonu potražite u uputama
za uporabu pametnog telefona.
HR
17
Identifikacija dijelova
• NFC (Near Field
Communication) međunarodni
je standard tehnologije za
bežičnu komunikaciju
kratkog dometa.
F Prekidač ON/OFF
(napajanje) (55)
N Priključak m (za mikrofon)*3
• Vanjski se mikrofon pri
spajanju automatski uključuje.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
G Ugrađeni mikrofon*1
O Žaruljica punjenja (48)
H Kotačić za odabir načina (65)
P Multi/Mikro USB terminal*2
I Nosač za više sučelja*2
• Kada tražilo iskoči,
pričvršćivanje neke dodatne
opreme možda neće biti
moguće. U tom slučaju
fotoaparat upotrebljavajte
s tražilom pritisnutim
prema dolje.
• Neki dijelovi dodatne opreme
možda se neće moći potpuno
umetnuti i dio će viriti izvan
nosača za više sučelja. Međutim,
kada dodatna oprema dođe do
prednjeg dijela nosača, veza je
uspostavljena.
J Klizač za prilagodbu
dioptra (20)
• Klizač za prilagodnu dioptra
namjestite prema svojem vidu,
sve dok prikaz u tražilu ne
postane jasan.
• Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB kabelom.
*1 Nemojte prekrivati taj dio tijekom
snimanja videozapisa. To može
uzrokovati šum ili smanjiti
jačinu zvuka.
*2 Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Mikro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony
ili se obratite svom prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu
opremu koja je kompatibilna
s nosačem za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
K Tražilo (20)
L
Oznaka položaja slikovnog
senzora
M HDMI mikro priključak
HR
18
*3 Kada je spojen vanjski mikrofon,
nije moguće priključivanje kabela
u mikro priključak HDMI i Multi/
Mikro USB terminal.
Identifikacija dijelova
Prikaz s donje strane
Prije upotrebe
A Ručica za zaključavanje baterije
B Utor za umetanje baterije (47)
C Utor memorijske kartice (52)
D Pristupna žaruljica
E Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
F Zvučnik
G Poklopac baterije/memorijske
kartice (47, 52)
HR
19
Upotreba tražila
1 Klizno pomaknite prekidač FINDER
Prekidač FINDER (iskakanje tražila)
(iskakanje tražila) kako biste
podigli tražilo.
2 Namjestite klizač za prilagodbu dioptra
Klizač za prilagodbu dioptra
prema svojem vidu sve dok prikaz
u tražilu ne postane jasan.
Postupak za pospremanje tražila
Pritisnite gornji dio tražila prema dolje.
Napomene
• Budite oprezni i nemojte pritiskati tražilo prema dolje tijekom podizanja.
• Ako tražilo želite pospremiti, lagano ga pritisnite prema dolje kako se okular ne bi
zaglavio tijekom postupka.
• Ne nosite fotoaparat držeći ga za tražilo.
HR
20
Upotreba tražila
Prebacivanje između tražila i monitora
Prikazi u tražilu i na zaslonu mogu se razlikovati ovisno o statusu tražila
i postavci [FINDER/MONITOR] (str. 38).
Postavka
[FINDER/MONITOR]
Automatski
Tražilo (ručno)
Monitor (ručno)
Dok je tražilo uvučeno
Prije upotrebe
Dok gledate u tražilo
Dok ne gledate u tražilo
Upotreba vanjskog elektroničkog tražila (prodaje se zasebno)
Ovaj je fotoaparat kompatibilan s vanjskim elektroničkim tražilom
FDA-EV1MK (prodaje se zasebno). Ako je na fotoaparat pričvršćeno
vanjsko elektroničko tražilo, ugrađeno se tražilo ne može upotrebljavati.
Napomene
• Kada upotrebljavate vanjsko elektroničko tražilo, možete promijeniti postavke
za [Svjetlina tražila] (str. 42), ali ne i za [Temp. boje tražila] (str. 42).
Pričvršćivanje poklopca okulara (priloženo)
Poklopac okulara zasjenjuje područje između tražila i vašeg oka i drži
svjetlost podalje. Pričvršćivanjem poklopca okulara poboljšava se
vidljivost tražila.
1 Klizno pomaknite prekidač FINDER (iskakanje tražila) kako biste podigli
tražilo (str. 20).
HR
21
Upotreba tražila
2 Provjerite da kraj vijka poklopca
okulara ne viri iz okvira.
• Ako vijak viri iz okvira, otpustite ga.
Kraj vijka
3 Držeći okular između prstiju, umetnite
poklopac okulara u okular.
• Umetnite poklopac okulara tako
da klikne.
4 Zategnite vijak kako biste poklopac
okulara zabravili u mjestu.
Postupak za uklanjanje poklopca okulara
Otpustite vijak poklopca okulara i uklonite poklopac okulara.
Napomene
• Dok je pričvršćen poklopac okulara, tražilo se ne može pospremiti.
• Ne pritišćite tražilo prema dolje dok je pričvršćen poklopac okulara. Tako može doći
do oštećenja fotoaparata ili poklopca okulara.
• Ako se klizačem za prilagodbu dioptra teško rukuje (str. 20) zato što je pričvršćen
poklopac okulara, uklonite poklopac okulara prije djelovanja na klizač za
prilagodbu dioptra.
• Dok je pričvršćen poklopac okulara, pričvršćivanje neke dodatne opreme možda
neće biti moguće.
HR
22
Popis ikona na monitoru
Način rada s pomoću monitora
Prije upotrebe
Prema zadanim postavkama stanje monitora postavljeno je na
[Prikaz svih info.].
Kada promijenite postavku [Gumb DISP] i pritisnete DISP na kotačiću
za upravljanje, promijeniti će se stanje zaslona na način rada s tražilom.
Možete također odabrati histogram tako da pritisnete DISP. Sadržaj
i njegov položaj prikazan u nastavku predstavlja samo smjernicu te
se može razlikovati od stvarnog prikaza.
Za reprodukciju
Prikaz osnovnih informacija
Način rada s tražilom
Prikaz histograma
Način rada Automatski način ili Odabir scene
Način rada P/A/S/M/Panoram. snimanje
HR
23
Popis ikona na monitoru
A
Zaslon
Značenje
Način snimanja (65)
P P* A S M
Zaslon
Značenje
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Brzina kadra
videozapisa (34)
Veličina slike za
videozapise (34)
Broj popisa (65)
Ikone prepoznavanja
scena
Preostali kapacitet
baterije (50)
Upozorenje
o preostalom
kapacitetu baterije
USB napajanje (50)
NO CARD
Memorijska
kartica (52)/
učitavanje (42)
Punjenje bljeskalice
u tijeku
Postav. Efekta
ISKLJ. (38)
AF osvjetljivač (35)
NFC je uključen
100
Preostali broj slika koje
se mogu snimiti
Razmjer proporcija
fotografija (34)
42M 38M 36M Veličina slike za
28M 18M 16M fotografije (34)
15M 12M 11M
9.4M 8.9M 7.1M
RAW RAW+J
X.FINE
FINE STD
Kvaliteta slike za
fotografije (34)
Zrakoplovni mod
Nema snimanja zvuka
u videozapisima (37)
Smanjenje šuma
vjetra (37)
SteadyShot isključeno/
uključeno, upozorenje
o trešnji fotoaparata
(58)
Upozorenje
o pregrijavanju
Datoteka baze podataka
puna/pogreška
datoteke baze podataka
Pametni zum/
zum za jasnu sliku/
digitalni zum
HR
24
Popis ikona na monitoru
Zaslon
Značenje
Zaslon
Značenje
Način izoštravanja (68)
Način prikaza (63)
Područje AF-a (68)
Mapa – broj datoteke
-
Zaštita (41)
XAVC S HD
AVCHD MP4
Način snimanja
videozapisa
DPOF
DPOF postavljen
Automatsko kadriranje
objekata
Otkrivanje lica/
snimanje osmjeha (36)
Način mjerenja
svjetla (35)
AWB
Dvostr. snim.
videoz. (34)
Daljinski PC
Osvijetli zaslon
7500K A5 G5
Optimizator
D-raspona/automatski
HDR (69)
Zapisivanje
informacijama
o autorskim
pravima (43)
Obavijesti
o prebacivanju LPF
efekt (70)/LPF efekt
B
Zaslon
Balans bijele
boje (automatski,
unaprijed postavljen,
prilagođeno, temp.
boje, filtar boje) (35)
Kreativni stil (69)/
kontrast, zasićenost,
oštrina
Značenje
Način okidanja (34)
+3 +3 +3
Foto efekt (36)
Način bljeskalice (35)/
smanjenje efekta
crvenih očiju (35)
±0.0
Kompenzacija
bljeskalice (35)
HR
25
Prije upotrebe
100-0003
Popis ikona na monitoru
Zaslon
Značenje
Zaslon
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja
osmijeha
Digitalni mjerač razine
Razina zvuka (38)
Optimizator
D-raspona/automatski
HDR/upozorenje
o automatskoj
HDR slici
Informacije
o autorskim pravima
Naglašavanje
izoštrenog dijela (38)
C
Zaslon
Značenje
z AF zadrži-na Vodič AF zadrži-na
Indikator skupa
ekspozicije
Kompenzacije
ekspozicije (35)/
priručnik mjerenja
STBY
Pripravnost za
snimanje videozapisa
REC 0:12
Vrijeme snimanja
videozapisa (m:s)
z
Fokus
1/250
Brzina zatvarača
F3.5
Vrijednost otvora
blende
ISO400
ISO AUTO
ISO osjetljivost (35)
AE zaključavanje
Indikator brzine
zatvarača
Indikator otvora blende
Histogram
HR
26
Značenje
Foto efekt pogreška.
2015-1-1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/broj slika
u načinu prikaza
Područje mjerenja
Pametni telekon.
Način makrosnimanja
(60)
Popis funkcija
Funkcije kojima se može upravljati
gumbima/kotačićima
Ovim gumbima/kotačićima možete namjestiti različite funkcije ili
upravljati njima.
Položaj gumba/kotačića pogledajte u odjeljku „Identifikacija dijelova”
(str. 15).
Prebacuje način snimanja.
Gumb MENU (33)
Prikazuje zaslon izbornika za postavljanje stavaka
izbornika.
Snima videozapise.
Gumb MOVIE (61)
Gumb AEL/gumb
Fiksira ekspoziciju čitavog zaslona./Skalira sliku
prilikom prikazivanja slika.
(63)
Gumb Fn (31)/gumb
(63)
Prikazuje zaslon za postavljanje na kojem se postavljaju
funkcije s pomoću gumba Fn. Na zaslonu [Za tražilo]
prebacuje na zaslon Zaslon Quick Navi./Prikazuje više
slika istodobno na zaslonu.
Kotačić kompenzacije
ekspozicije
Postavlja raspon za podešavanje ekspozicije.
Gumb
Reproducira slike.
Gumb
Popis funkcija
Kotačić za odabir načina (65)
(62)
(64)/gumb C2
Briše slike u načinu reprodukcije./Često korištena
funkcija može se pridružiti načinu snimanja. Nijedna
funkcija nije pridružena gumbu pod zadanim
postavkama.
Gumb C1
Moguće je dodjeljivanje često korištene funkcije.
Funkcije načina snimanja i reprodukcije mogu se
dodjeljivati zasebno. Sljedeća funkcija dodijeljena
je svakom gumbu u zadanim postavkama.
Za snimanje: ISO
Za gledanje: Prim.prilag.(Snim.)
Kotačić za odabir načina
izoštravanja (68)
Odabire način izoštravanja kako bi bio u skladu
s kretanjem objekta.
Prsten za prebacivanje
na makrosnimanje (60)
Prebacuje način snimanja s krupnim planom.
Prsten otvora blende
Ručno postavlja vrijednost otvora blende (F-broj).
Prsten za izoštravanje
Ručna prilagodba izoštravanja.
Prekidač FINDER (20)
Podiže tražilo.
HR
27
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi
Korištenjem zaslona Zaslon Quick Navi postavke možete promijeniti
izravno na prikazu snimljenih informacija kada je način rada zaslona
postavljen na [Za tražilo] (Zaslon Quick Navi)
1 Gumb MENU t
(Prilagođene postavke) t [Gumb DISP] t
[Monitor] t [Za tražilo] t [Unos]
2 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili
način rada zaslona na [Za tražilo].
3 Pritisnite gumb Fn za prebacivanje na zaslon Zaslon Quick Navi.
U načinu rada Automatski način ili Odabir scene
U načinu rada P/A/S/M/Panoram. snimanje
• Prikazan sadržaj i njegov položaj predstavljaju samo smjernicu te se mogu
razlikovati od stvarnog prikaza.
4 Odaberite željenu stavku izbornika koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje.
HR
28
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi
5 Odaberite stavku okretanjem kotačića za upravljanje.
• Pojedine postavke mogu se dodatno prilagoditi okretanjem birača
za upravljanje.
• Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste uključili označeni
zaslon za postavljanje odabrane stavke (str. 30).
• Ponovnim pritiskom na gumb Fn zaslon Zaslon Quick Navi isključuje
se i vraća na izvorni.
Način okidanja
Način bljeskalice
Komp. bljeskalice
Područje izoštrav.
Komp. ekspozicije
ISO
Način mjer. svjetla
Balans bijele boje
DRO/Autom. HDR
Kreativni stil
Foto efekt
LPF efekt
Osmijeh/Otkr. lica
Kvaliteta
Odabir scene
Veličina slike
SteadyShot
Popis funkcija
Funkcije dostupne na zaslonu Zaslon Quick Navi.
Razmjer proporcija
Automatski način
Maksimalna razina
Napomene
• Sive stavke na zaslonu Zaslon Quick Navi nisu dostupne.
• Prilikom upotrebe funkcije [Kreativni stil] (str. 69), neki od zadataka postavljanja
mogu se dovršiti samo na namjenskim zaslonima.
HR
29
Rad s fotoaparatom
Kako koristiti kotačić za upravljanje
• Kotačić za upravljanje možete okretati ili na njemu pritisnuti gore/dolje/
lijevo/desno kako biste pomaknuli okvir odabira. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje kako biste postavili odabranu stavku. U ovom je
priručniku radnja pritiskanja gornje/donje/lijeve/desne stranice kotačića
za upravljanje označena s v/V/b/B.
• Funkcija prebacivanja prikaza (DISP) dodijeljena je opciji v na kotačiću
za upravljanje.
• U načinu snimanja možete dodijeliti željenu funkciju gumbima
V/b/B/z i položaju kotačića za upravljanje.
• Kada u načinu reprodukcije okrenete kotačić za upravljanje ili
pritisnete b/B na kotačiću za upravljanje, možete prikazati prethodnu
ili sljedeću sliku.
Postupak za korištenje birača za upravljanje
Birač za upravljanje
Birač za upravljanje možete okretati da biste promijenili postavke potrebne
za svaki način snimanja.
HR
30
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Često korištene funkcije možete registrirati na gumb Fn (funkcija) i pozvati
ih iz memorije prilikom snimanja. Na gumb Fn (funkcija) možete
registrirati do 12 često korištenih funkcija.
1 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona drugačiji od [Za tražilo].
Popis funkcija
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Odaberite željenu stavku koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću za
upravljanje.
Na stranici 32 naći ćete popis funkcija koje se mogu registrirati i upute
za njihovu registraciju.
4 Odaberite željenu postavku
okretanjem kotačića za upravljanje
i zatim pritisnite z na kotačiću za
upravljanje.
• Pojedine postavke mogu se dodatno
prilagoditi okretanjem birača za
upravljanje.
HR
31
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Postupak za postavljanje pojedinačne postavke
na namjenskom zaslonu
U 3. koraku odaberite stavku za postavljanje
i pritisnite z na kotačiću za upravljanje kako
biste se prebacili na namjenski zaslon za
stavku postavke. Postavite stavke u skladu
s vodičem za rad.
Vodič za rad
Funkcije koje se mogu registrirati pomoću gumba Fn (funkcija)
Možete odabrati funkcije koje će se prikazati kada pritisnete gumb Fn
(funkcija).
Gumb MENU t (Prilagođene postavke) t [Post. izbor. funkcija] t
Dodijelite funkciju željenoj lokaciji.
Sljedeće se funkcije mogu odabrati gumbom Fn:
Način okidanja
Samook. tij. sk. eks.
Način bljeskalice
Komp. bljeskalice
Područje izoštrav.
Komp. ekspozicije
ISO
ISO AUTO min. BZ
Način mjer. svjetla
Balans bijele boje
DRO/Autom. HDR
Kreativni stil
Način snimanja
Foto efekt
LPF efekt
Centr. AF zadrži-na
Osmijeh/Otkr. lica
Autom. kadr. obj.
Kvaliteta
Veličina slike
SteadyShot
Zebra
Mreža
Razina zvuka
Maksimalna razina
Nije postavljeno
HR
32
Efekt nježnog tena
Razmjer proporcija
Razina snim. zvuka
Prikaz markera
Maksimalna boja
Funkcije koje se mogu odabrati
gumbom MENU
Možete postaviti osnovne postavke fotoaparata ili izvršiti funkcije kao što
su snimanje, reprodukcija ili druge radnje.
1 Pritisnite gumb MENU kako bi se prikazao zaslon izbornika.
2 Koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću za
Popis funkcija
upravljanje ili okretanjem kotačića za
upravljanje odaberite željenu stavku
za postavljanje, a zatim pritisnite z
na sredini kotačića za upravljanje.
• Odaberite ikonu na vrhu zaslona
i pritisnite b/B na kotačiću za upravljanje
kako biste se pomakli na drugu stavku
u MENU.
3 Odaberite vrijednost postavke i pritisnite z za potvrdu.
Za prikaz izbornika pločica
Omogućuje vam odabir opcije prikazivanja
prvog zaslona izbornika uvijek kada
pritisnete gumb MENU.
Gumb MENU t
(Postavke) t
[Izbornik pločica] t [Uključeno]
Izbornik pločica
HR
33
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Razmjer
proporcija
Kvaliteta
Odabire veličinu fotografija.
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 38M/M: 16M/S: 9.4M (4:3)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 28M/M: 12M/S: 7.1M (1:1))
Odabire razmjer proporcija fotografija.
(3:2/4:3/16:9/1:1)
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
(RAW/RAW i JPEG/Ekstra fino/Fino/Standardno)
RAW vrsta
datoteke
Odabire vrstu datoteke za RAW slike.
(Komprimirana/Nekomprimirana)
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
(Standardno/Široko)
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
(Desno/Lijevo/Gore/Dolje)
Format datoteke Odabire format datoteke videozapisa.
(XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Postavka snim.
Odabire kvalitetu i veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i:
(XAVC S HD: 60p 50M/30p 50M/24p 50M/120p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/60i 17M(FH)/60p 28M(PS)/
24p 24M(FX)/24p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 30p 16M/1280×720
30p 6M)
Za modele kompatibilne sa standardom 1080 50i:
(XAVC S HD: 50p 50M/25p 50M/100p 50M
AVCHD: 50i 24M(FX)/50i 17M(FH)/50p 28M(PS)/
25p 24M(FX)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 50p 28M/1920×1080 25p 16M/1280×720
25p 6M)
Dvostr. snim. videoz.
Određuje hoće li se istodobno snimati XAVC S i MP4
videozapis ili AVCHD i MP4 videozapis.
(Uključeno/Isključeno)
Način okidanja
Postavlja način uzastopnog snimanja, primjerice za neprekidno
snimanje.
(Pojedin. snimanje/Nepr. snimanje/Kont. snim. s pri. brz./
Samookidač/Samookidač(Kont.)/Kont. skup eksp./Jedan skup
eksp./Skup ekspozicije WB/DRO skup eksp./LPF skup eksp.)
HR
34
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa ekspozicije,
redoslijed snimanja za snimanje uz skup ekspozicije i snimanje
uz skup ekspozicije za balans bijele boje.
(Samook. tij. sk. eks./Red. skupa eksp.)
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
(Bljeskalica isklj./Autom. bljeskalica/Opća bljeskalica/
Polagana sinkr./Odgoda bljeskalice/Bežično)
Komp. bljeskalice
Podešava intenzitet bljeska.
(–3,0 EV do +3,0 EV)
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
(Uključeno/Isključeno)
Područje izoštrav.
Odabire područje izoštravanja.
(Široko/Središte/Fleksibilni spot/Proširi fleksib. spot/
AF-zadrži- na)
AF Illuminator
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni prizor radi
lakšeg izoštravanja.
(Automatski/Isključeno)
Komp. ekspozicije
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
(–5.0 EV do +5.0 EV)
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
(Sm. šuma u više kad./ISO AUTO/ISO 50 do ISO 102400)
ISO AUTO min. BZ
Postavlja najmanju brzinu okidanja pri kojoj se ISO osjetljivost
prebacuje u način rada [ISO AUTO].
(Brže/Brzo/Standardno/Polagano/Sporije/1/4000 - 30”)
Način mjer. svjetla
Odabire način mjerenja svjetline.
(Više/Središte/Spot)
Balans bijele boje
Podešava nijansu boje slike.
(Automatski/dnevno svjetlo/Sjena/Oblačno/Svjetlo sa žar. niti/
Fluor.: topla bijela/Fluor.: hladna bijela/Fluor.: dnevna bijela/
Fluor.: dnevno svjetlo/Bljeskalica/Temp. boje/Filter/
Prilagođeno 1-3/Prilagođeni postav)
DRO/Autom. HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
(Isključeno/Optim. D-raspona/Automatski HDR)
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete prilagoditi
kontrast, zasićenje i oštrinu.
(Standardno/Živo/Neutralno/Očisti/Duboko/Jednostavno/
Portret/Krajolik/Zalazak sunca/Noćna scena/Jesensko lišće/
Crno - bijelo/Sepija/Kutija stila1-6)
HR
35
Popis funkcija
Postavke skupa eks.
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Foto efekt
Snima slike posebne teksture u skladu s odabranim efektom.
(Isključeno/Igračka fotoaparat/Pop boje/Posterizacija/Retro
fotografija/Mekan High-key/Parcijalne boje/Vis. kontrast
mono./Meko izoštravanje/HDR umjetnička slika/Bogat
monokrom/Minijatura/Vodene boje/Ilustracija)
Zum
Postavlja skalu zumiranja zuma za jasnu sliku i digitalnog
zumiranja.
Povećalo za izoštr.
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli provjeriti fokus.
Long Exposure NR Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke pri brzini
zatvarača od 1 sekunde ili većoj.
(Uključeno/Isključeno)
Vis. ISO uz sm. š.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
(Normalno/Nisko/Isključeno)
LPF efekt
Postavlja efekt niskopropusnog filtra.
(Isključeno/Standardno/Visoko)
Centr. AF zadrži-na
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja izoštravanje kada
pritisnete središnji gumb na zaslonu za snimanje.
(Isključeno/Uključeno)
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu različitih
postavki. Postavlja automatsko otpuštanje zatvarača kada se
otkrije osmijeh.
(Isključeno/Uključ. (Regist. lica)/Uključeno/Snimanje
osmijeha)
Efekt nježnog
tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
(Uključeno: Visoko/Uključeno: Srednje/Uključeno: Nisko/
Isključeno)
Autom. kadr. obj. Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih planova
ili objekata koje prati funkcija AF zadrži-na i automatski
smanjuje i sprema drugu kopiju slike s impresivnijom
kompozicijom.
(Isključeno/Automatski)
Automatski način
Možete snimati tako da odaberete način snimanja Intelligent
Auto ili Superior Auto.
(Inteligentno autom./Superior automatsko)
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju raznim
uvjetima prizora.
(Portret/Snimanje sporta/Krajolik/Zalazak sunca/Noćna scena/
Sumrak iz ruke/Noćni portret/Bez zamag. u pok.)
HR
36
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Videozapis
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
(Programirana automatika/Prioritet otv. blende/Prioritet
zatvarača/Ručna ekspozicija)
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa. Smanjuje
zamućenost zbog trešnje fotoaparata pri snimanju kada
fotoaparat držite u rukama.
(Uključeno/Isključeno)
Prostor boja
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
(sRGB/AdobeRGB)
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Popis funkcija
SteadyShot
Snimanje zvuka
Određuje hoće li se snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Razina snim. zvuka
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja videozapisa.
(0 do 31)
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(1 - 3)
(Prilagođene postavke)
Zebra
MF pomoć
Prikazuje trake za podešavanje svjetline.
(Isključeno/70 do 100/100+)
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog izoštravanja.
(Uključeno/Isključeno)
Vrijeme pov. izoštr.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
(2 s/5 s/Neograničeno)
Mreža
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo poravnavanje.
(Mreža s prav. treć./Kvadratna mreža/Dijag. + kvadr. mreža/
Isključeno)
Prikaz markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
HR
37
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Postavke markera Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(Središte/Omjer/Sigurno područje/Okvir)
Razina zvuka
Postavlja prikaz razine zvuka.
(Uključeno/Isključeno)
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje snimljene slike
nakon snimanja.
(10 s/5 s/2 s/Isključeno)
Gumb DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na monitoru ili
u tražilu pritiskom gumba DISP na kotačiću za odabir načina.
(Monitor/Tražilo)
Maksimalna razina
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom kod
ručnog izoštravanja.
(Visoko/Srednje/Nisko/Isključeno)
Maksimalna boja
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za prilagodbu
obrisa boje.
(Crveno/Žuto/Bijelo)
Vodič za post. eksp.
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu snimanja
promijene postavke ekspozicije.
(Isključeno/Uključeno)
Zaslon Prikaz uživo
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti ili ne postavke
poput kompenzacije ekspozicije.
(Postav. Efekta UKLJ./Postav. Efekta ISKLJ.)
Prik. pod. kont. AF-a
Određuje hoće li se prikazati ili ne područje izoštravanja
u načinu rada [Kontinuirani AF].
(Uključeno/Isključeno)
Otkriv. faze podr.
Postavlja otkrivanje otklona područja AF.
(Uključeno/Isključeno)
Pre-AF
Određuje hoće li se provoditi automatsko izoštravanje prije
nego što se gumb okidača pritisne do pola.
(Uključeno/Isključeno)
Postavka zumiranja
Određuje hoće li se kod zumiranja koristiti zum za jasnu sliku
i digitalni zum.
(Samo Smart Zoom/Uklj.:Zum za jasnu sl./
Uklj.: Digitalni zum)
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila i monitora.
(Automatski/Tražilo(ručno)/Monitor(ručno))
HR
38
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Otpusti bez kartice
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada memorijska
kartica nije umetnuta.
(Omogući/Onemogući)
Priorit. postav. AF-S
Postavlja vrijeme otpuštanja okidača kada je način izoštravanja
postavljen na [AF jedna fotografija] ili [DMF].
(AF/Otpusti/Ujednačeni naglasak)
Priorit. postav. AF-C
Postavlja vrijeme otpuštanja okidača kada je način izoštravanja
postavljen na [Kontinuirani AF].
(AF/Otpusti/Ujednačeni naglasak)
Popis funkcija
AEL sa zatvaračem Određuje hoće li se ekspozicija podesiti kada gumb okidača
pritisnete do pola. Ovo je praktično ako želite odvojeno
podesiti fokus i ekspoziciju.
(Automatski/Uključeno/Isključeno)
Postavi komp. eksp.
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti postavke
poput vrijednosti kompenzacije ekspozicije za
kompenzaciju bljeska.
(Ambijent i bljesk./Samo ambijent)
Vrać. izvor. EV komp.
Određuje hoće li se zadržati vrijednost ekspozicije postavljene
bez korištenja kotačića za ekspoziciju ili će se vrijednost
ekspozicije pri isključivanju fotoaparata ponovno
postaviti na 0.
(Zadrži/Vrati izvorno)
Registriranje lica
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost u fokusu.
(Novo registriranje/Naredi razmjenu/Brisanje/Obriši sve)
Zapis datuma
Postavlja želite li na fotografiji zabilježiti datum snimanja.
(Uključeno/Isključeno)
Komp. objektiva
Kompenzira izobličenje zaslona koje uzrokuje objektiv.
(Komp. sjenčanja/Komp. krom. aber./Komp. iskrivljenja)
Post. izbor. funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom na gumb Fn
(funkcija).
(Način okidanja/Samook. tij. sk. eks./Način bljeskalice/
Komp. bljeskalice/Područje izoštrav./Komp. ekspozicije/ISO/
ISO AUTO min. BZ/Način mjer. svjetla/Balans bijele boje/
DRO/Autom. HDR/Kreativni stil/Način snimanja/Foto efekt/
LPF efekt/Centr. AF zadrži-na/Osmijeh/Otkr. lica/
Efekt
nježnog tena/
Autom. kadr. obj./
Veličina slike/
Razmjer proporcija/
Kvaliteta/
SteadyShot/Razina
snim. zvuka/Zebra/Mreža /
Prikaz markera/Razina zvuka/
Maksimalna razina/Maksimalna boja/Nije postavljeno)
HR
39
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Prilag. tipka(Snim.)
Dodjeljivanje funkcija različitim tipkama omogućuje vam
brže izvođenje radnji pritiskanjem tipki prilikom snimanja
fotografija.
(Kotačić za uprav./Prilagođena tipka 1/Prilagođena tipka 2/
Središnji gumb/Funk. tip. Lijevo/Funk. tip. Desno/Tipka Dolje/
Gumb AEL)
Prilag. tipka(PB)
Dodjeljivanje funkcije tipki omogućuje vam brže izvođenje
radnji pritiskanjem tipke prilikom reprodukcije fotografija.
(Prilagođena tipka 1)
Gumb MOVIE
Omogućuje ili onemogućuje za gumb MOVIE.
(Uvijek/Samo Snim. videoz.)
Zaklj. birača/kotač.
Određuje hoće li se pritiskom i držanjem gumba Fn
onemogućiti birač ili kotačić za upravljanje.
(Zaključaj/Otključaj)
(Bežično)
Poš. na Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
(Odaberi na ovom uređaju/Odaberi na Smartphoneu)
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo povezano
s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan s mrežom.
Jedan dodir(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC). Tijekom
snimanja možete pozvati aplikaciju tako da dodirnete
fotoaparat pametnim telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava bežičnu
komunikaciju.
(Uključeno/Isključeno)
WPS dugme
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na fotoaparatu
pritiskom na gumb Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Post. pristupne točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izv. SSID/loz.
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog telefona.
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavljanje svih mrežnih postavki.
HR
40
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Aplikacija)
Kako biste fotoaparatu dodali željene funkcije, možete se putem interneta
povezati s web-mjestom za preuzimanje aplikacije PlayMemories
Camera Apps™.
• U ovaj je fotoaparat unaprijed instalirana ugrađena aplikacija zvana
[Smart Remote Embedded] koja vam omogućava rad s fotoaparatom
s pomoću pametnog telefona. Unaprijed instalirana aplikacija
[Smart Remote Embedded] neće se izbrisati čak i kada pritisnete gumb
MENU t
(Postavke) t [Post. vrać. na izvorno] t [Pokretanje].
Popis funkcija
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
(Višestruke slike/Sve u ovoj mapi/Sve s tim datumom)
Način prikaza
Reproducira slike od određenog datuma ili iz određene mape
slika i videozapisa.
(Prikaz datuma/Prikaz mape (Fotog.)/Prikaz mape(MP4)/
AVCHD prikaz/XAVC S HD prikaz)
Indeks slika
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
(9 slika/25 slika)
Rotacija zaslona
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
(Automatski/Ručno/Isključeno)
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
(Ponavljanje/Interval)
Rotacija
Okreće sliku.
Povećaj sliku
Povećava reproducirane slike.
4K Fotografija PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u koji podržava 4K
i povezan je putem HDMI priključka.
Zaštita
Štiti slike.
(Višestruke slike/Sve u ovoj mapi/Sve s tim datumom/
Poništi sve u toj mapi/Poništi sve s tim dat.)
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Višestruke slike/Otkaži sve/Postavke ispisa)
HR
41
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Postavke)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu monitora.
(Automatski/Ručno/Sunčano vrijeme)
Svjetlina tražila
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
(Automatski/Ručno)
Temp. boje tražila
Postavlja temperaturu boje tražila.
Postavke jačine zvuka Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Određuje hoće li se oglasiti zvučni signal tijekom automatskog
izoštravanja ili rada samookidača.
(Uključeno/Zatvarač/Isključeno)
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa podataka na fotoaparatu pri
korištenju Eye-Fi kartice.
(Uključeno/Isključeno)
Izbornik pločica
Određuje hoće li se prikazivati izbornik pločica svaki put kada
pritisnete gumb MENU.
(Uključeno/Isključeno)
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir načina
(objašnjenje pojedinih načina snimanja).
(Uključeno/Isključeno)
Potvrda brisanja
Određuje hoće li se na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrati brisanje ili poništavanje.
(Prvo „Brisanje”/Prvo „Odustani”)
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu prikaza.
(Visoko/Standardno)
Vrij. poč. Ušt. ener.
Postavlja vremenske intervale za automatsko prebacivanje
na način rada za uštedu energije.
(30 min/5 min/2 min/1 min/10 s)
Birač NTSC/PAL*1
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će se snimanje
u drugom formatu videozapisa.
Pokazni način rada
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
HDMI postavke
Postavlja HDMI postavke.
(HDMI razlučivost/
24p/60p izlaz/Zaslon HDMI Info./
CTRL FOR HDMI)
USB veza
Postavlja način USB povezivanja.
(Automatski/Masovna pohrana/MTP/Daljinski PC)
HR
42
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija USB veze.
Postavite na [Više] u uobičajenim uvjetima, a na [Jedno] samo
kada nije moguća uspostava veze između fotoaparata i računala
ili AV komponente.
(Više/Jedno)
USB napajanje
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje putem USB
priključka dok je fotoaparat povezan s računalom ili USB
uređajem putem mikro USB kabela.
(Uključeno/Isključeno)
Jezik
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno vrijeme.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Inf. o aut. prav.
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava za fotografije.
(Zap. inf. o autor. prav./Postavi ime fotografa/Post. vlas. aut.
prava/Prik. inf. o aut. prav.)
Formatiraj
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka slikama
i videozapisima.
(Serija/Vrati izvorno)
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika i videozapisa (MP4).
Popis funkcija
USB LUN podešav.
Nova mapa
Stvara novu mapu za pohranu fotografija i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja format mape za fotografije.
(Standardni format/Format datuma)
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje snimanje
i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Logotip certifikata*2
Certifikacija se može prikazati na fotoaparatu.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na izvorne. Odaberite [Pokretanje] za vraćanje
postavki na njihove zadane vrijednosti.
(Pokretanje/ Vrać. post. fotoap. na izv.)
*1 [Birač NTSC/PAL] dostupno je samo na modelima sa zadanom postavkom
snimanja AVCHD 50i.
Ako uključite ovu stavku, bit će potrebno formatirati memorijsku karticu
na odgovarajući način kako bi bila kompatibilna sa sustavom PAL ili NTSC.
Imajte na umu također kako možda neće biti moguće reproducirati videozapise
snimljene u sustavu NTSC na TV-u sa sustavom PAL.
*2 Samo za neke modele
HR
43
Upotreba vodiča kroz fotoaparat
Možete upotrijebiti [Prilag. tipka(Snim.)] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
U vodiču kroz fotoaparat prikazana su objašenjenja za trenutno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
Gumb MENU t
(Prilagođene postavke) t [Prilag. tipka(Snim.)] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [Vodič kroz fotoaparat]
Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste odabrali
stavku u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim pritisnite gumb
kojem je dodijeljena funkcija [Vodič kroz fotoaparat].
HR
44
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija
Prije prve uporabe fotoaparata napunite komplet baterija.
Napunjeni komplet baterija pomalo se prazni čak i kada ga ne
upotrebljavate. Da biste izbjegli propuštene prilike za snimanje,
ponovno napunite komplet baterija prije snimanja.
Punjenje kompleta baterija pomoću punjača baterija
1 Umetnite komplet baterija u punjač
baterije.
Oznake V
2 Klizno pomaknite gornji poklopac punjača baterije kako biste ga zatvorili.
3 Priključite punjač baterija u adapter
Žaruljica CHARGE
za izmjeničnu struju (priloženo)
pomoću mikro USB kabela (priloženo)
i priključite adapter za izmjeničnu
struju u zidnu utičnicu. Umjesto toga,
bateriju možete puniti s računala
povezivanjem punjača baterija u USB
priključak na računalu priključenom
na izvor napajanja.
HR
45
Priprema fotoaparata
• Klizno pomaknite gornji poklopac
punjača baterije kako biste ga otvorili,
a zatim umetnite komplet baterija
tako da klikne poravnavajući ga
s oznakama V na kompletu baterija
i punjaču.
Punjenje kompleta baterija
• Žaruljica CHARGE se uključuje i svijetli narančasto pri početku punjenja.
• Žaruljica CHARGE gasi se po dovršetku punjenja.
• Ako se žaruljica CHARGE upali i zatim odmah ugasi, komplet baterija
potpuno je napunjen.
• U nekim državama/regijama prilikom punjenja kompleta baterija pomoću
adaptera za izmjeničnu struju, priključite kabel za napajanje u adapter
za izmjeničnu struju, a zatim adapter za izmjeničnu struju priključite
u zidnu utičnicu.
Napomene
• Ako se žaruljica CHARGE ne upali, provjerite je li komplet baterija dobro pričvršćen
na punjač baterija pa zatim isključite i ponovno priključite mikro USB kabel.
• Punjač baterija priključite izravno u računalo, a ne putem USB koncentratora
ili sličnog.
Punjenje kompleta baterija pomoću fotoaparata
1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje)
u isključen položaj OFF.
2 Klizno pomaknite ručicu kako biste
otvorili poklopac.
HR
46
Punjenje kompleta baterija
3 Komplet baterija umetnite do kraja
Ručica za zaključavanje
i vrhom baterije pritisnite ručicu
za zaključavanje.
4 Zatvorite poklopac.
mikro USB kabela (priloženo) i uključite adapter za izmjeničnu struju
u zidnu utičnicu.
HR
47
Priprema fotoaparata
5 Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju (priloženo) pomoću
Punjenje kompleta baterija
Žaruljica punjenja svijetli narančastom
bojom i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite
bateriju.
• Ako se žaruljica punjenja upali
i zatim odmah ugasi, komplet
baterija potpuno je napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi
i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U nekim državama/regijama
priključite kabel za napajanje
u adapter za izmjeničnu struju,
a zatim adapter za izmjeničnu
struju priključite u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Isključena: punjenje je završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter izmjenične struje
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je
temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se temperatura
vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet baterija punite
pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
• Priključite adapter izmjenične struje (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu. Ako dođe
do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga isključite iz zidne
utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kada se fotoaparat upotrebljava prvi put ili duže vrijeme nije upotrebljavan komplet
baterija, žaruljica punjenja/žaruljica CHARGE može brzo treperiti prilikom prvog
punjenja baterije. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija iz fotoaparata
i ponovno ga umetnite radi ponovnog punjenja.
• Baterije nemojte puniti neprekidno ili uzastopno ako ih ne koristite, ako su već
sasvim napunjene ili vrlo malo ispražnjene. U protivnom može doći do smanjenja
performansi baterije.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter izmjenične struje iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, Micro USB kabel (priloženo)
i adapter izmjenične struje (priloženo) marke Sony.
HR
48
Punjenje kompleta baterija
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja iznosi približno 155 min. ako upotrebljavate adapter za
izmjeničnu struju (priloženo) s punjačem baterija (priloženo) i približno
150 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju s fotoaparatom.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže
ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
Priprema fotoaparata
Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je
fotoaparat isključen.
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/
isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja
pripravnosti. Fotoaparat može uzrokovati kvar. Prije uključivanja/isključivanja,
ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite
fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
49
Punjenje kompleta baterija
Provjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se na zaslonu.
Visoko
Nisko
Napomene
• Indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim
okolnostima.
Priključivanje napajanja iz zidne utičnice
Fotoaparat možete upotrebljavati dok se napaja iz zidne utičnice putem
adaptera za izmjeničnu struju (priloženo).
1 Umetnite komplet baterija u fotoaparat (str. 46).
2 Priključite fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću mikro USB kabela
(priloženo) i adaptera za izmjeničnu struju (priloženo).
HR
50
Punjenje kompleta baterija
Uklanjanje kompleta baterija
Isključite fotoaparat. Klizno pomaknite
ručicu za zaključavanje nakon što ste
provjerili je li pristupna žaruljica (str. 19)
isključena i uklonite komplet baterija.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Ručica za zaključavanje
HR
51
Priprema fotoaparata
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 19). Mogu se
oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje komplet baterija neće se puniti čak ni ako se
fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz baterije čak i kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
• Dok se napaja putem USB veze temperatura u fotoaparatu može se podići skraćujući
trajanje neprekidnog snimanja.
• Prije upotrebe mobilnog punjača kao izvora napajanja provjerite je li potpuno
napunjen. Usto, tijekom upotrebe pripazite na preostalu razinu napunjenosti
mobilnog punjača.
Umetanje memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
1 Klizno pomaknite ručicu kako biste
otvorili poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako
da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu
kao na slici.
Pazite da kosi kut bude okrenut na
pravu stranu.
3 Zatvorite poklopac.
Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da pristupna žaruljica (str. 19) ne svijetli te jednom gurnite
memorijsku karticu.
HR
52
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Formatiranje memorijske kartice
Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom,
preporučujemo da karticu formatirate (inicijalizirate) u fotoaparatu
za stabilniji rad memorijske kartice.
• Formatiranje će trajno izbrisati sve podatke na memorijskoj kartici i taj
se postupak ne može poništiti. Važne podatke spremite na računalo itd.
• Za formatiranje odaberite gumb MENU t
(Postavke) t
[Formatiraj].
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Priprema fotoaparata
S ovim fotoaparatom možete upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih
kartica. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad za sve vrste
memorijskih kartica.
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
—
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
microSDXC memorijska kartica
—
—
*2
—
*2
*1 SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
*2 Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 64 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
HR
53
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa
potražite na stranicama od 79 do 82. U tablicama potražite memorijsku karticu
odgovarajućeg kapaciteta.
Napomene
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno funkcionirati. U slučaju
memorijskih kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču
tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
• Fotografije snimljene na SDXC memorijsku karticu ne mogu se uvoziti
i reproducirati na računalima ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sustavom
exFAT*. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom exFAT prije nego što ga
priključite na fotoaparat. Ako fotoaparat priključite na nekompatibilan uređaj,
možda će se od vas zatražiti da formatirate karticu.
Nikad nemojte potvrdno odgovoriti na upit o formatiranju kartice jer ćete tako
izbrisati sve podatke na kartici.
* exFAT je datotečni sustav koji upotrebljavaju SDXC memorijske kartice.
HR
54
Postavljanje jezika i sata
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja
funkcija, pojavljuje se zaslon za postavljanje jezika, datuma i vremena.
1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje)
u položaj ON da biste uključili
fotoaparat.
Priprema fotoaparata
Pojavljuje se zaslon koji vam
omogućuje da postavite jezik koji
će se upotrebljavati na monitoru.
• Da biste isključili fotoaparat, prekidač
ON/OFF (napajanje) postavite
u položaj OFF.
2 Odaberite željeni jezik, a zatim
pritisnite z na kotačiću za
upravljanje.
Prikazat će se zaslon postavljanja
datuma i vremena.
3 Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos], a zatim pritisnite z.
4 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z.
5 Pritisnite v/V na kotačiću za upravljanje ili odaberite stavku za
podešavanje okretanjem kotačića za upravljanje, a zatim pritisnite z.
6 Pritisnite v/V/b/B ili odaberite željenu postavku okretanjem kotačića
za upravljanje, a zatim pritisnite z.
HR
55
Postavljanje jezika i sata
7 Ponovite korake 5 i 6 da biste postavili druge stavke, a zatim odaberite
[Unos] i pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU.
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/vremena i područja
Zaslon za postavljanje datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom
prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum
i vrijeme.
Gumb MENU t
(Postavke) t
[Postavke dat./vrem.] ili [Postavka
područja]
Gumb MENU
Zadržavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja
za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je li
uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne.
HR
56
Snimanje jasne slike bez trešnje
fotoaparata
„Trešnja fotoaparata” odnosi se na neželjeno pomicanje pri pritisku na
gumb okidača, koje uzrokuje mutnu sliku.
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava pomicanje
fotoaparata.
Način rada s tražilom
(okomit položaj)
Način rada s monitorom
Priprema fotoaparata
Način rada s tražilom
Prikaz 1
Jedna ruka drži rukohvat fotoaparata, a druga podupire objektiv.
Prikaz 2
Zauzmite siguran stav sa stopalima u širini ramena.
Prikaz 3
Blago pritisnite laktove uz tijelo.
Kada snimate iz klečećeg položaja, umirite gornji dio tijela tako da lakat
položite na koljeno.
HR
57
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata
Funkcija SteadyShot za snimanje videozapisa
Ovaj fotoaparat opremljen je funkcijom SteadyShot koja smanjuje trešnju
fotoaparata prilikom snimanja videozapisa. Funkcija SteadyShot uključena
je samo prilikom snimanja videozapisa.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [
Odaberite željenu postavku.
SteadyShot] t
Napomene
• Funkcija SteadyShot dostupna je samo za snimanje videozapisa. Funkciju
SteadyShot ne možete upotrebljavati za snimanje fotografija.
HR
58
Snimanje i prikaz slika
Snimanje fotografija
U načinu [Automatski način] fotoaparat analizira objekt i omogućuje
snimanje s odgovarajućim postavkama.
1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON da biste uključili
fotoaparat.
2 Kotačić za odabir načina
postavite u položaj
(Automatski način).
Snimanje i prikaz slika
3 Držite fotoaparat i odlučite o kompoziciji.
4 Pritisnite gumb okidača dopola
da biste izoštrili.
• Kada je slika izoštrena, upali se
indikator z ili
.
5 Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
• Ako je opcija [Autom. kadr. obj.] postavljena na [Automatski], pri
snimanju lica, objekata izbliza (makro) ili objekata koji se prate putem
funkcije AF zadrži-na, fotoaparat analizira prizor i automatski smanjuje
snimljenu sliku u odgovarajuću kompoziciju. Spremit će se i izvorne
i smanjene slike.
HR
59
Snimanje fotografija
Tehnike snimanja
• Kada prsten za prebacivanje na
makrosnimanje postavite u položaj
„0,2m-0,35m”, kamera je postavljena
u način makrosnimanja. Najkraća udaljenost
snimanja iznosi približno 0,2 m. Način
makrosnimanja prikladan je za snimanje
krupnih planova objekata kao što su cvijeće
ili hrana.
HR
60
Prsten za prebacivanje na makrosnimanje
Snimanje videozapisa
1 Pritisnite gumb MOVIE za početak
snimanja.
• Kada je opcija [Gumb MOVIE]
unaprijed postavljena na [Uvijek],
snimanje videozapisa možete pokrenuti
iz bilo kojeg načina snimanja.
Gumb MOVIE
2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
HR
61
Snimanje i prikaz slika
Napomene
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada fotoaparata. Snimanje
zvuka možete onemogućiti postavljanjem postavke [Snimanje zvuka] na [Isključeno]
(str. 37).
• Kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa ovisi o temperaturi okoline i stanju
fotoaparata. Pogledajte „Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa” (str. 83).
• Kad se pojavi ikona
, temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat
i pričekajte da se njegova temperatura smanji.
• Kada dulje vrijeme kontinuirano snimate, možete osjetiti da se fotoaparat ugrijao.
To je normalno. Može se pojaviti i [Unutarnja je temperatura previsoka. Ostavite
uređaj da se ohladi.]. U tom slučaju isključite fotoaparat i pričekajte da ponovno
postane spreman za snimanje.
• Prilikom snimanja može biti snimljen i zvuk kukica trake za nošenje na ramenu
(trokutaste kukice), ovisno o tome kako se upotrebljava.
Reprodukcija slika
1 Pritisnite gumb
.
Gumb
2 Odaberite sliku pritiskom na b/B na kotačiću za upravljanje.
• Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Ako tijekom reprodukcije videozapisa pritisnete V na kotačiću za
upravljanje, prikazat će se upravljačka ploča.
Upravljačka ploča
Radnja tijekom reprodukcije videozapisa
N
Reprodukcija
X
Pauziranje
M
Premotavanje unaprijed
m
Premotavanje unatrag
T
Reprodukcija usporene snimke
t
Reprodukcija usporene snimke unatrag
>
Sljedeći videozapis
.
Prethodni videozapis
C
Kadar unaprijed
c
Kadar unatrag
Postavke jačine zvuka
Zatvara upravljačku ploču
Napomene
• Videozapisi snimljeni na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati na
ovom fotoaparatu.
HR
62
Reprodukcija slika
Prebacivanje između snimanja slike i videozapisa
Kako biste reproducirali slike postavite [Način prikaza] na [Prikaz mape
(Fotog.)], a za reprodukciju videozapisa postavite [Način prikaza] na
[Prikaz mape(MP4)], [AVCHD prikaz] ili [XAVC S HD prikaz]. Kada
odaberete [Prikaz datuma], i slike i videozapisi prikazat će se na zaslonu
poredani po datumu.
Gumb MENU t
(Reprodukcija) t [Način prikaza] t
Odaberite željeni način.
Funkcije reprodukcije
Prebacuje na zaslon za
reprodukciju.
B
Povećava ili smanjuje slike.
A
C
Snimanje i prikaz slika
Odgovarajuće funkcije za reprodukciju su sljedeće:
Zaslon indeks slika
• Možete odabrati broj slika za
prikazivanje: Gumb MENU t
(Reprodukcija) t
[Indeks slika]
• Okrenite kotačić za upravljanje
kako biste povećali ili smanjili
sliku. Okrenite birač za
upravljanje kako biste prebacili
na sljedeću/prethodnu sliku.
D
Briše nepotrebne slike.
HR
63
Brisanje slika
Nakon što izbrišete sliku, ne možete je vratiti. Provjerite želite li stvarno
izbrisati sliku prije nastavka.
1 Dok je prikazana slika koju želite
izbrisati pritisnite gumb
(brisanje).
Gumb
(brisanje)
2 Odaberite [Brisanje] s pomoću v/V na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
• Kako biste odjednom izbrisali više slika, odaberite gumb MENU t
(Reprodukcija) t [Brisanje].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu se izbrisati.
HR
64
Odabir načina snimanja
Odabir načina snimanja
Okrenite kotačić za odabir načina
i postavite na željeni način snimanja.
Dostupni su sljedeći načini snimanja.
(Automatski
način)
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu postavki.
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende). Druge postavke mogu se prilagoditi ručno.
(Prioritet otv.
blende)
Snimanje uz prilagodbu otvora blende i promjenu raspona
izoštravanja ili uz defokusiranje pozadine.
Odabir načina snimanja
(Programirana
automatika)
(Prioritet zatvarača) Prilagođava brzinu zatvarača kako bi se prikazalo kretanje
objekta.
(Ručna ekspozicija)
1/2/3 (Pozivanje
memorije)
(Odabir scene)
(Panoram.
snimanje)
(Videozapis)
Omogućuje vam snimanje nakon ručnog podešavanja
ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende)
pomoću birača za upravljanje i prstena otvora blende.
Poziva postavke koje su prethodno registrirane u [Memorija]
pod
(Postavke fotoaparata).
Omogućuje vam snimanje uz memorirane postavke ovisno
o sceni.
Omogućuje vam snimanje panoramskih slika kombiniranjem
više slika.
Omogućuje vam promjenu postavki snimanja i snimanje
videozapisa.
HR
65
Funkcije snimanja dostupne za sve
načine snimanja
Funkcije koje možete koristiti ovise o odabranom načinu snimanja.
U tablici u nastavku znak pokazuje dostupne funkcije, a znak –
funkcije koje nisu dostupne.
Način snimanja
Komp.
Nepr.
Samookidač
ekspozicije
snimanje
Otkrivanje
lica
Snimanje
osmijeha
Autom.
kadr. obj.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
samo ako je [ISO] postavljena na [ISO AUTO].
HR
66
Različite funkcije
Korištenje različitih funkcija
Ovaj priručnik ukratko vas upoznaje s korištenjem fotoaparata i popisom
funkcija. Više informacija o fotoaparatu potražite u „Priručnik” (str. 2),
gdje se nalaze detaljne upute za mnoge funkcije.
Veličina slike (fotografija)
Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika
ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više
slika moći snimiti.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [
Odaberite željenu postavku.
Kada je [Razmjer proporcija] 3:2
Veličina slike] t
Kada je [Razmjer proporcija] 4:3
7952 × 5304 piksela
L:38M
7072 × 5304 piksela
M:18M
5168 × 3448 piksela
M:16M
4592 × 3448 piksela
S:11M
3984 × 2656 piksela
S:9.4M
3536 × 2656 piksela
Kada je [Razmjer proporcija] 16:9
Različite funkcije
L:42M
Kada je [Razmjer proporcija] 1:1
L:36M
7952 × 4472 piksela
L:28M
5296 × 5296 piksela
M:15M
5168 × 2912 piksela
M:12M
3440 × 3440 piksela
S:8.9M
3984 × 2240 piksela
S:7.1M
2656 × 2656 piksela
Napomene
• Kada je [
Kvaliteta] postavljeno na [RAW] ili [RAW i JPEG], veličina slike za
RAW odgovara veličini [L].
HR
67
Korištenje različitih funkcija
Funkcije automatskog izoštravanja
[Način izoštravanja]: možete odabrati način izoštravanja kako bi bio
u skladu s kretanjem objekta.
Postavite kotačić za odabir načina
izoštravanja u položaj S (AF jedna
fotografija) ili C (Kontinuirani AF).
Kotačić za odabir načina izoštravanja
S
Proizvod zaključava izoštravanje nakon postizanja prilagodbe
(AF jedna fotografija) izoštravanja. Upotrebljavajte to kada je objekt nepomičan.
C
(Kontinuirani AF)
Proizvod nastavlja izoštravati dok je gumb okidača pritisnut
do pola. Upotrebljavajte to kada je objekt u pokretu.
[Područje izoštrav.]: možete odabrati područje izoštravanja. Upotrijebite
ovu funkciju kada imate poteškoća s izoštravanjem u načinu automatskog
izoštravanja.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [Područje izoštrav.] t
Odaberite željenu postavku.
Automatski izoštrava objekt na cijelom rasponu slike.
(Široko)
Automatski izoštrava objekt na sredini slike.
(Središte)
(Fleksibilni spot)
Omogućuje vam da premjestite okvir AF raspona na željeno
mjesto na zaslonu te da izoštrite iznimno maleni objekt na
malom području.
Na zaslonu snimanja s „fleksibilnom točkom” možete
promijeniti veličinu okvira tražila AF raspona okretanjem
kotačića za upravljanje.
Ako proizvod ne uspije izoštriti u jednoj odabranoj točki,
(Proširi fleksib. spot) upotrebljava točke za izoštravanje oko fleksibilne točke kao
drugo područje prioriteta za postizanje oštrine.
HR
68
Korištenje različitih funkcija
(AF zadrži-na)
Kada je gumb okidača pritisnut dopola i zadržan u tom
položaju, proizvod prati objekt unutar odabranog područja
automatskog izoštravanja.
Postavite pokazivač na [AF zadrži-na] na zaslonu postavke
[Područje izoštrav.], a zatim odaberite željeno početno
područje praćenja s pomoću lijeve/desne strane kotačića za
upravljanje.
Početno područje praćenja možete pomaknuti na bilo koju
željenu točku označivanjem područja kao fleksibilne točke
ili šireće fleksibilne točke.
Kreativni stil
Željenu vrstu obrade slike možete odabrati između 13 stilova, a možete
također podesiti kontrast, zasićenje i oštrinu svake stavke [Kreativni stil].
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [Kreativni stil] t
Odaberite željeni stil.
Različite funkcije
Stavka [Kreativni stil]
[Style Box]
Možete fino prilagoditi postavku
i spremiti podešenu postavku.
DRO/Autom. HDR
Korištenjem funkcije [DRO/Autom. HDR] možete snimiti različito
gradiranje kontrasta slike.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [DRO/Autom. HDR] t
Odaberite željenu postavku.
[Optim. D-raspona]: Podjelom slike na mala područja fotoaparat analizira
kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine i stvara sliku optimalne
svjetline i gradacije.
HR
69
Korištenje različitih funkcija
[Automatski HDR]: Snimanjem tri slike različite ekspozicije te zatim
preklapanjem slike pravilne ekspozicije, svijetla područja podeksponirane
slike i tamna područja nadeksponirane slike stvaraju jednu sliku bogate
gradacije.
LPF efekt
Ovaj je fotoaparat opremljen optičkim promjenjivim niskopropusnim
filtrom. Promjenom postavke efekta niskopropusnog filtra sukladno
objektu možete odabrati želite li naglasiti rezoluciju ili smanjiti moiré
uzorke i lažne boje.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [LPF efekt] t
Odaberite željenu postavku.
(Isključeno)
Ne upotrebljava se efekt niskopropusnog filtra. Prioritet je dan
rezoluciji.
(Standardno) Ujednačava rezoluciju uz smanjenje moiré uzoraka i lažnih boja.
(Visoko)
Daje prednost smanjenju moiré uzoraka i lažnih boja.
Napomene
• Ovisno o postavkama fotoaparata i objektu, možda nećete moći postići željeni
rezultat.
• Prilikom promjene postavke fotoaparata, na monitoru se prikazuje
. Dok je
prikazano
, možete snimati fotografije, ali postavke [LPF efekt] možda neće
biti pravilno izvršene. Prilikom snimanja slika s prikazanim
, na zaslonu za
reprodukciju prikazuje se
.
• Postavka [LPF efekt] zaključana je u položaju [Isključeno] i ne može se izmijeniti
dok je način snimanja postavljen na jedan od sljedećih načina:
– [Inteligentno autom.]
– [Superior automatsko]
– [Odabir scene]
– [Panoram. snimanje]
– [Videozapis]
HR
70
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim
dodirom
Pomoću funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom na fotoaparatu možete
izvesti sljedeće radnje.
Spremanje slika na računalo.
Prijenos slika s fotoaparata
na pametni telefon.
Upotreba pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat.
Prikaz fotografija na TV-u.
Upotreba Wi-Fi funkcija
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi i povezivanje jednim dodirom NFC
potražite u priloženom dokumentu „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC)” ili „Priručnik” (str. 2).
HR
71
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom
Povezivanje fotoaparata s bežičnom pristupnom točkom
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Prije pokretanja
postupka provjerite imate li SSID (naziv pristupne točke) i lozinku za
bežičnu pristupnu točku.
1 Gumb MENU t
(Bežično) t [Post. pristupne točke]
2 Koristite v/V na kotačiću za upravljanje za odabir pristupne točke s kojom
se želite povezati. Pritisnite z na sredini kotačića za upravljanje i unesite
lozinku ako je uz bežičnu pristupnu točku prikazana ikona ključa, a zatim
odaberite [U redu].
Napomene
• Ako veza nije uspostavljena, pogledajte upute za rad za bežičnu pristupnu točku
ili se obratite administratoru pristupne točke.
• kako biste spremili slike na računalo, instalirajte sljedeći namjenski softver
na računalo.
Ako upotrebljavate sustav Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Ako koristite sustav Mac: Bežični automatski uvoz
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
72
Korištenje aplikacija
Dodavanje aplikacija na fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps)
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem putem
interneta s web-mjestom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories
Camera Apps).
Preuzimanje aplikacija
1 Idite na web-mjesto za preuzimanje aplikacija.
http://www.sony.net/pmca/
• Dodatne informacije o računalnom okruženju potrebnom za preuzimanje
potražite na web-mjestu za preuzimanje aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu za stvaranje računa usluge (samo prvi puta).
• Ako imate račun, prijavite se na web-mjesto za preuzimanje aplikacija.
3 Odaberite željenu aplikaciju i preuzmite
• Spojite računalo i fotoaparat pomoću
mikro USB kabela (priloženo) prema
uputama na zaslonu.
1 Na USB terminal računala
Korištenje aplikacija
je na fotoaparat prema uputama
na zaslonu.
Mikro USB kabel
(priloženo)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Napomene
• Funkcija preuzimanja aplikacija nije dostupna u svim državama i regijama.
Pojedinosti potražite na gore navedenom web-mjestu za preuzimanje aplikacije.
HR
73
Dodavanje aplikacija na fotoaparat (PlayMemories Camera Apps)
Postupak za izravno preuzimanje aplikacija pomoću funkcije Wi-Fi
na fotoaparatu
Aplikacije možete preuzeti pomoću funkcije Wi-Fi bez spajanja
s računalom.
Odaberite gumb MENU t (Aplikacija) t [Popis aplikacija] t
(PlayMemories Camera Apps) pa slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje aplikacija.
• Najprije stvorite račun usluge.
• Odaberite gumb MENU t
(Bežično) t [Post. pristupne točke] t
pristupna točka s kojom se povezuje t promijenite [Postavke IP adrese]
na [Automatski] ako je postavljeno na [Ručno].
Pokretanje aplikacije
Gumb MENU t (Aplikacija) t [Popis aplikacija] t Odaberite željene
aplikacije za pokretanje.
• Možete upotrijebiti izbornik [Jedan dodir(NFC)] za instaliranje funkcija
jednog dodira NFC i pozivanje aplikacija prislanjanjem pametnog
telefona na oznaku
na fotoaparatu.
• Prije upotrebe funkcija jednog dodira NFC postavite aplikacije koje
želite pozivati pomoću sljedećih postupaka:
(Bežično) t [Jedan dodir(NFC)] t
Gumb MENU t
željena aplikacija
Kada se prikaže zaslon snimanja na fotoaparatu, dodirnite fotoaparat
pametnim telefonom.
• Funkcija „Smart Remote Embedded” dodijeljena je gumbu
[Jedan dodir(NFC)] prema zadanim postavkama.
HR
74
Upotreba računala
Razvijanje RAW slika (Image Data
Converter)
Pomoću programa Image Data Converter možete učiniti sljedeće:
• Možete reproducirati i uređivati slike snimljene u formatu RAW
uz različita ispravljanja, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike balansom bijele boje, ekspozicijom
i [Kreativni stil] i sl.
• Možete spremiti slike koje su prikazane i uređene na računalu.
Sliku možete spremiti u formatu RAW ili u standardnom
formatu datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG snimljene
ovim fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti jednu od 5 ocjena.
• Možete primijeniti oznake u boji.
Instaliranje programa Image Data Converter
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba računala
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu potražite na sljedećoj stranici za podršku programa
Image Data Converter (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Dodatne pojedinosti naći ćete i u odjeljku „Pomoć” na traci izbornika
programa Image Data Converter.
HR
75
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S ili AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
• Softver Image Data Converter ili Remote Camera Control i sl. možete
preuzeti na sljedeći način:
Povežite fotoaparat s računalom t launch PlayMemories Home t,
kliknite [Obavijesti].
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za sustav Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011, preko njega će se tijekom
instalacije instalirati softver PlayMemories Home. Upotrijebite PlayMemories
Home, nasljednika softvera PMB.
HR
76
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba (PlayMemories Home)
• Videozapise snimljene upotrebom postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod
[
Postavka snim.] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio
snimljeni disk u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme.
Također, ne možete stvoriti disk s izvornom kvalitetom slike. Ako želite zadržati
izvornu kvalitetu slike, pohranite videozapise na Blu-ray disk.
Instaliranje programa PlayMemories Home
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu potražite na sljedećoj stranici za podršku programa
PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Dodavanja funkcija u programu PlayMemories Home
Na USB
terminal
računala
Multi/Micro USB
Terminal
HR
77
Upotreba računala
Kada spojite fotoaparat s računalom,
u programu PlayMemories Home
mogu se dodati nove funkcije.
Preporučujemo da spojite fotoaparat
s računalom čak i ako je program
PlayMemories Home već instaliran
na računalu.
Upravljanje fotoaparatom s pomoću
računala (Remote Camera Control)
Spojite fotoaparat na računalo. Pomoću programa Remote Camera Control
možete:
• Postaviti fotoaparat ili snimiti sliku s računala.
• Snimiti sliku izravno na računalo.
• Izvršiti snimanje u intervalima.
Prije upotrebe postavite sljedeće: Gumb MENU t
[USB veza] t [Daljinski PC]
(Postavke) t
Instaliranje softvera Remote Camera Control
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu naći ćete u odjeljku Pomoć.
HR
78
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja
videozapisa
Kada umetnete memorijsku karticu i postavite
prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON,
broj slika koje je moguće snimiti (ako nastavite
snimati s trenutačnim postavkama) prikazuje se
na zaslonu.
Napomene
• Kada „0” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, memorijska kartica
je puna. Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutne
memorijske kartice (stranica 41, 64).
• Kada „NO CARD” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, to znači da
memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
Ostalo
HR
79
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Veličina slike: L: 42M
Razmjer proporcija: 3:2*
Memorijska kartica formatirana
ovim fotoaparatom
Kapacitet
Kvaliteta
Standardno
Fino
Ekstra fino
RAW i JPEG (komprimirani RAW)
RAW (komprimirani RAW)
RAW i JPEG (nekomprimirani RAW)
RAW (nekomprimirani RAW)
(mjerne jedinice: slike)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
770
520
270
130
170
75
88
1550
1000
540
260
350
150
175
3100
2100
1050
520
700
300
355
6200
4200
2150
1050
1400
600
710
* Kada je opcija [
Razmjer proporcija] na nešto drugo osim [3:2], možete
snimiti više slika od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim kada je odabrana
opcija [RAW]).
Broj slika koje se mogu snimiti upotrebom kompleta baterija
Imajte na umu da se stvarni brojevi mogu razlikovati ovisno o uvjetima
upotrebe.
Snimanje
(fotografije)
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Monitor
Tražilo
Monitor
Tražilo
Monitor
Neprekidno
snimanje
Tražilo
(videozapisi)
Pregledavanje (fotografije)
HR
80
Vijek trajanja baterije
—
—
Pribl. 30 min.
Pribl. 30 min.
Pribl. 50 min.
Broj slika
Pribl. 220 slika
Pribl. 200 slika
—
—
—
Pribl. 50 min.
—
Pribl. 170 min.
Pribl. 3400 slika
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Upotrebljava se Sony Medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Opcija [Svjetlina tražila] postavljena je na [Ručno] [±0].
– Opcija [Svjetlina monitora] postavljena je na [Ručno] [±0].
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Standardno].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Kotačić za odabir načina izoštravanja je u položaju S (AF jedna fotografija).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi za
snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [
Postavka snim.] postavljena je na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom snimanju,
stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: Trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije ne upotrebljavaju.
Raspoloživo vrijeme snimanja za videozapis
Ostalo
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa vrijeme je snimanja kada snimate
s pomoću opcije [Dvostr. snim. videoz.] postavljene na [Isključeno].
HR
81
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
(h (sat), min (minuta))
Kapacitet
Postavka snim.
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 h 35 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
40 min.
1 h 25 min.
3h
6h
55 min.
2h
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
1 h 15 min.
2 h 30 min.
5 h 5 min.
40 min.
1 h 25 min.
3h
6h
55 min.
2h
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
1 h 15 min.
2 h 35 min.
5 h 20 min.
1h
2h
4 h 10 min.
8 h 25 min.
2 h 35 min.
5 h 20 min.
10 h 55 min.
22 h
* Samo kada je opcija [Birač NTSC/PAL] postavljena na NTSC
([Birač NTSC/PAL] dostupno je samo na modelima sa zadanom postavkom
snimanja AVCHD 50i.)
• Neprekidno snimanje moguće je približno 29 minuta. Međutim, vrijeme
snimanja iznosi približno 5 minuta prilikom snimanja videozapisa
u formatu XAVC S HD 120p/100p (propisano ograničenje proizvoda).
Osim toga, ako je format datoteke postavljen na MP4 (28M), neprekidno
snimanje moguće je približno 20 minuta odjednom (ograničeno
veličinom datoteke od 4 GB).
HR
82
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Napomene
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
• Prikazane vrijednosti ne odnose se na vrijeme neprekidnog snimanja.
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj
memorijskoj kartici.
• Za pojedinosti o reprodukciji videozapisa pogledajte stranicu 62.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
HR
83
Ostalo
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili neprekidno
snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura
u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U tom slučaju
fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature utječu na kvalitetu
slika ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu
ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili
snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti
i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa. Temperatura
u fotoaparatu porasla je na neprihvatljivu razinu.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
• Ako se pridržavate sljedećih uputa, vrijeme snimanja bit će duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
• Maksimalna veličina datoteke videozapisa je oko 2 GB, kada je opcija [
Format
datoteke] postavljena na [AVCHD]. Kada je veličina datoteke oko 2 GB, automatski
se stvara nova datoteka videozapisa.
• Kada je opcija [
Format datoteke] postavljena na [MP4], jedna datoteka
videozapisa ograničena je na približno 4 GB. Snimanje videozapisa automatski će se
zaustaviti ako veličina datoteke videozapisa koji se snima dosegne približno 4 GB.
Specifikacije
Fotoaparat
[Slikovni senzor]
Format slike:
35 mm pune veličine (35,9 mm ×
24,0 mm), slikovni senzor CMOS
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 42 400 000 piksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 43 600 000 piksela
[Objektiv]
Objektiv: ZEISS Sonnar T
35-milimetarski objektiv s
jednostrukim izoštravanjem
Žarišna duljina: f = 35 mm
Kod snimanja videozapisa:
Kada je opcija [
SteadyShot]
postavljena na [Isključeno]:
37 mm
Kada je opcija [
SteadyShot]
postavljena na [Uključeno]:
44 mm
Vrijednost F: F2.0
Minimalno izoštravanje:
Kada je prsten za prebacivanje
na makrosnimanje u položaju
„0,3m- ”: 0,3 min
Kada je prsten za prebacivanje
na makrosnimanje u položaju
„0,2m-0,35m”: 0,2 min
• Minimalno izoštravanje je
najkraća udaljenost od
slikovnog senzora do objekta.
HR
84
Maksimalno povećanje:
Kada je prsten za prebacivanje
na makrosnimanje u položaju
„0,3m- ”: 0,15×
Kada je prsten za prebacivanje
na makrosnimanje u položaju
„0,2m-0,35m”: 0,26×
Minimalni otvor blende: F22
Promjer filtra: 49 mm
[SteadyShot]
Sustav: elektronički
(samo za videozapise)
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav: sustav otkrivanja faza/sustav
otkrivanja kontrasta
[Elektroničko tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: odgovara pribl. 0,74 ×
s 50 milimetarskim objektivom,
na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl.
19 mm od okulara, 18,4 mm
od okvira okulara na –1 m–1
(usklađeno sa standardom CIPA)
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD zaslon: 7,5 cm (vrsta 3.0)
TFT pogon
Ukupan broj točaka: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) točaka
Specifikacije
[Format snimanja]
Format datoteke: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (format Sony
ARW 2.3)
Videozapis (XAVC S formata):
kompatibilno s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
Videozapis (AVCHD formata):
AVCHD format kompatibilan
s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/Mikro USB terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
Terminal m (za mikrofon): stereo
mini utikač
3,5 mm
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
Kada upotrebljavate tražilo:
pribl. 2,7 W
Kada upotrebljavate monitor:
pribl. 2,5 W
[Ostalo]
Exif ispis: kompatibilno
DPOF: kompatibilno
Sukladnost ISPISA slike III:
kompatibilno
Dimenzije (pribl.):
113,3 mm × 65,4 mm × 72 mm
(Š/V/D, uključujući izbočine)
Težina:
pribl. 507 g (s baterijom
i medijem Medij memory Stick
PRO Duo)
pribl. 480 g (samo kućište)
Radna temperatura: od 0 °C do 40 °C
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: širina pojasa
2,4 GHz
Sigurnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezivanja: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/Ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom
NFC Forum Type 3 Tag
Broj modela WW843944
* Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB-om.
HR
85
Ostalo
[Mediji za snimanje]
Memory Stick mediji, SD kartica
• Pojedinosti potražite pod
„Memorijske kartice koje se
mogu upotrebljavati” (str. 53).
[Napajanje, općenito]
Komplet baterija: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-BX1
Specifikacije
Punjač baterija BC-DCX
O kompatibilnosti slikovnih podataka
Ulazna nazivna snaga: 5 V
istosmjerne struje
Izlazna nazivna snaga: 4,2 V
istosmjerne struje, 0,86 A
Raspon radne temperature:
od 0 °C do 40 °C
Raspon temperatura pohrane:
od –20 °C do +60 °C
• Ovaj je fotoaparat usklađen
s univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je ustanovilo
udruženje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom na
drugoj opremi ni reprodukciju
slika snimljenih ili uređenih
drugom opremom na
fotoaparatu.
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UD10/AC-UUD11/
AC-UUD12/AC-UUE12
Preduvjeti napajanja: izmjenično
napajanje od 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
1,5 A
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon: 4,2 V istosmjerne
struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne
struje
Maksimalan napon punjenja: 4,2 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
izmjenama bez prethodne najave.
HR
86
Specifikacije
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi Protected
Setup registrirani su zaštitni znaci
ili zaštitni znaci udruženja
Wi-Fi Alliance.
• N Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znaci tvrtke Digital Living Network
Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Ostalo
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS je registrirani zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
HR
87
Kazalo
Kazalo
A
K
AUTO.............................................59
Automatski način.......................... 59
Komplet baterija ...........................45
Kotačić kompenzacije
ekspozicije .................................27
Kotačić za upravljanje ..................30
Kreativni stil ..................................69
B
Balans bijele boje...........................35
Brisanje........................................... 64
Broj slika koje se mogu
snimiti ........................................79
L
LPF efekt ........................................70
D
M
DISP..........................................23, 38
DRO/Autom. HDR....................... 69
Memorijska kartica.................52, 53
MENU ............................................33
Monitor ..........................................23
MOVIE...........................................61
F
Fn ..............................................31, 32
N
G
Gumb funkcija ........................31, 32
Gumb MOVIE............................... 61
I
Image Data Converter.................. 75
ISO ..................................................35
Način izoštravanja ........................68
Način prikaza.................................63
Način snimanja .............................65
Način okidanja ..............................34
NFC.................................................71
Nosač za više sučelja .....................18
O
J
Jezik...........................................43, 55
HR
88
Odabir scene ..................................36
Kazalo
P
T
PlayMemories Camera Apps ...... 73
PlayMemories Home ............. 76, 77
Područje izoštrav. ......................... 68
Poklopac okulara .......................... 21
Postavka područja ........................ 56
Postavke dat./vrem. ...................... 55
Postavljanje sata............................ 56
Pozivanje memorije...................... 65
Prikaz slike..................................... 62
Priključak za mikrofon ................ 18
Prilag. tipka(PB) ........................... 40
Prilag. tipka(Snim.) ...................... 40
Prilagodba dioptra........................ 20
Priručnik .......................................... 2
Prsten za prebacivanje na
makrosnimanje......................... 60
Punjenje kompleta baterija.......... 45
Traka za nošenje na ramenu ....... 17
Tražilo ............................................ 20
Trešnja fotoaparata....................... 57
V
Veličina slike ................................. 67
Vodič kroz fotoaparat .................. 44
Vrijeme pov. izoštr. ...................... 37
Vrijeme snimanja videozapisa .... 81
W
Wi-Fi .......................................... 7, 71
Z
Zaslon Quick Navi........................ 28
Zebra............................................... 37
Ž
R
Žaruljica punjenja......................... 48
Računalo ............................75, 76, 78
Remote Camera Control.............. 78
Kazalo
S
Senzor okulara .............................. 16
Snimanje slika ............................... 59
Softver ................................75, 76, 78
Specifikacije ................................... 84
SteadyShot ..................................... 58
HR
89
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljena pitanja
potražite na našem web-mjestu za
korisničku podršku.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising