Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-W120/W125/W130
Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na
isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot
Step-up Guide".
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
© 2008 Sony Corporation
3-286-605-11(1)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite
svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-W120/W125/W130
Serijski broj _________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo pročitajte ova sigurnosne napomene prije uporabe
ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik za kasniju
uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki
napon je dostupan u vašem domu, obratite se svom
prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja
koji rade na baterije ili neki drugi izvor napajanja,
pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod opasno visokim naponom ili uzrokovati
kratki spoj i time požar ili električni udar. Nikada
nemojte prolijevati bilo kakve tekućine preko
ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje
proizvoñač jer mogu nastati opasne situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva
za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih
površina ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu
vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na mrežni
napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje,
umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu
ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu
i da se ne prikliješti predmetima na njemu ili u blizini. Posebno pripazite na utikač, adaptere i mjesto
gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti.
Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače
ili stolove koje preporučuje proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad
ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio od pregrijavanja,
proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili
pokrivati.
– Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
– Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili drugu
sličnu površinu.
– Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
– Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se stručnom servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
– Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
– Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili upadne
strani predmet.
– Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
– Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
– Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one kontrole
koje se navode u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te često zahtijeva
opsežne zahvate od strane stručne osobe kako bi
se ureñaj vratio u normalno stanje.
– Ako se ureñaj očito ponaša drugačije – potreban
je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete pristupiti
dijelovima pod opasnim naponom ili drugim
opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se da
serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi
proizvoñač i koji imaju jednake karakteristike kao
i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne
provjere (prema uputi proizvoñača) kako bi se
utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez nadzora ili
se ne upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač
iz zidne utičnice i odspojite antenski ili kabelski
sustav. Na taj način će se ureñaj zaštiti od
eventualnog udara munje i prenapona.
3
Prvo pročitajte
OPREZ
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom
navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara
ili ozljeda.
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini,
primjerice suncu, vatri ili slično.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da
se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
5
6
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE................................................................2
Prvo pročitajte.................................................................................................4
Napomene o uporabi fotoaparata....................................................................8
Prije početka ................................................................................... 9
Provjera isporučenog pribora ..........................................................................9
1 Priprema baterije........................................................................................ 10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija)................................ 11
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata ................................................. 13
Jednostavno snimanje fotografija ............................................... 14
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora .............. 15
Snimanje s funkcijom Smile Shutter............................................................... 17
Pregled/brisanje slika................................................................... 18
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu.......................................... 21
Uporaba izbornika HOME ............................................................................. 21
Opcije izbornika HOME ................................................................................. 22
Uporaba opcija izbornika............................................................................... 23
Opcije izbornika ............................................................................................ 24
Uporaba računala ......................................................................... 26
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver
(isporučen) .................................................................................................... 26
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"............................................................ 27
Indikatori na zaslonu .................................................................... 28
Trajanje baterija i kapacitet memorije ........................................ 30
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati ............................ 30
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa................................................ 31
U slučaju problema....................................................................... 33
Baterija i napajanje ........................................................................................ 33
Snimanje fotografija/videozapisa ................................................................... 34
Pregled snimaka ........................................................................................... 34
Mjere opreza ................................................................................. 35
Tehnički podaci............................................................................. 36
7
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator pristupa
jer možete oštetiti podatke unutarnje memorije.
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka
kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
C Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
C Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i prskanje.
Pročitajte "Mjere opreza" (str. 35) prije uporabe
fotoaparata.
C Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
C Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
C Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
C Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 35).
C Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija, može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
C Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje
površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
8
Napomene o LCD zaslonu
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave
ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
C Kad baterija postane slaba, objektiv se možda
neće pomicati. Umetnite napunjenu bateriju te
ponovo uključite aparat.
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom
na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih
ili editiranih na drugoj opremi na ovom
fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed
nepravilnosti na fotoaparatu, mediju za snimanje itd.
Prije početka
Provjera isporučenog pribora
C Punjač baterije BC-CSGB/BC-CSGC (1)
C Vrpca
Za nošenje oko ruke (1) (DSC-W120/W130)
Za nošenje oko vrata (1) (DSC-W125)
C Mrežni kabel (1)
C Punjiva baterija NP-BG1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
C USB, A/V višenamjenski kabel (1)
C Meka torbica za nošenje (1) (samo DSC-W125)
C CD-ROM (1)
– s aplikacijskim softverom za Cyber-shot
– "Cyber-shot Handbook"
– "Cyber-shot Step-up Guide"
C Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Pričvrstite vrpcu za nošenje na fotoaparat kako biste spriječili njegov pad, oštećenje i sl.
Hvataljka
9
1 Priprema baterije
Indikator CHARGE
Mrežni kabel
1 Umetnite bateriju u punjač.
2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Vrijeme potpunog punjenja
Vrijeme osnovnog punjenja
Približno 330 min
Približno 270 min
C Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim uvjetima
punjenje može trajati dulje
C Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 30.
C Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
C Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel spojen
na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.
C Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
C Ureñaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.
10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (opcija)
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" tako da je strana s
kontaktima okrenuta prema
LCD zaslonu, dok ne klikne.
Umetnite bateriju uz
pritiskanje preklopke
vrhom baterije.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) dokraja dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutarnje memorije (približno 15 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator
preostale
baterije
Opis ikona
baterije
Kapacitet
baterije je
dostatan
Baterija je
gotovo sasvim puna
Baterija je
poluprazna
Baterija je slaba. Snimanje/
reprodukcija
će se uskoro
zaustaviti.
Zamijenite bateriju
napunjenom ili je
napunite (indikator
upozorenja trepće).
C Ako koristite bateriju NP-FG1 (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta prikažu se takoñer minute
(
60 Min).
C Potrebna je približno jedna minuta dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
C Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
C Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 13).
11
Vađenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Indikator pristupa ne smije biti
uključen. Jednom pritisnite
"Memory Stick Duo".
Baterija
Pomaknite preklopku za vađenje
baterije. Pripazite da vam baterija
ne ispadne.
C Nikad nemojte otvarati pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice ili isključivati fotoaparat dok je uključen indikator pristupa. U protivnom se mogu uništiti podaci na "Memory Stick Duo" kartici/unutrašnjoj
memoriji.
12
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Tipka
HOME
Tipka z
Kontrolna tipka
1 Pritisnite tipku POWER.
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] i pritisnite z.
C Ovaj fotoaparat nema funkciju za unošenje datuma na sliku. Uporabom softvera "Picture Motion Browser"
s CD-ROM-a (isporučen) možete otisnuti ili spremiti slike s datumom.
C Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) (str. 21, 22).
Kad se fotoaparat uključi
C Nakon umetanja baterije u aparat bit će potrebno neko vrijeme prije no što on bude spreman.
C Ukoliko se fotoaparat napaja baterijom, automatski se isključi nakon 3 minute mirovanja kako bi se
spriječilo pražnjenje baterije (funkcija automatskog isključenja).
13
Jednostavno snimanje fotografija
Mikrofon
Tražilo
Indikator snimanja
Bljeskalica
Okidač
Self-timer/Smile
Shutter indikator
Preklopka zuma (W/T)
Kontrolni kotačić
Tipka Macro
Tipka DISP
Tipka MENU
Navoj za stativ
(odozdo)
Tipka bljeskalice
Tipka Self-timer
Kontrolne tipke
1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.
Fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3 Snimajte pritiskom na okidač.
Fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola
za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće
(zeleno), oglašava se zvuk, indikator
prestaje treptati i stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
C Najkraća udaljenost za snimanje iznosi otprilike 4 cm (W)/50 cm (T) (od objektiva).
14
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro/self-timer/prikaz indikatora
Uporaba kontrolnog kotačića
Kontrolnim kotačićem odaberite željenu funkciju.
! Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje.
EASY Jednostavno snimanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz uporabu lako vidljivih indikatora.
P
Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende).
Takoñer možete odabrati različite postavke iz izbornika.
" Videozapisi
Omogućuje snimanje videozapisa
i High Sensitivity
Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz slabije osvjetljenje.
< Smile Shutter
Fotoaparat automatski snima kad prepozna smiješak osobe u kadru (str. 17).
Y Soft Snap
Snimanje ljudi uz topao efekt.
4 Landscape
Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.
i Twilight Portrait
Snimanje oštrih slika osoba na tamnim mjestima bez gubitka noćnog ugoñaja.
SCN* Scene Selection
Odabir načina snimanja u izborniku.
* Scene Selection u SCN modu
Pritisnite MENU i odaberite postavku.
N Twilight
Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog ugoñaja.
E Beach
Snimanje na obali mora ili jezera uz vjerniji prikaz plavetnila vode.
D Snow
Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.
h Fireworks
Snimanje vatrometa u punom sjaju.
15
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
x : Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
F : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
* Macro (Snimanje izbliza)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način snimanja.
?: Automatsko
Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.
Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.
* : Macro
Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu. Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih
objekata.
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
D : Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
DISP Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite kontrolnu tipku v (DISP).
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se mijenja na sljedeći način:
Indikatori uključeni
r
Indikatori uključeni*
r
Histogram uključen*
r
Indikatori isključeni*
r
LCD zaslon isključen
* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na normalnu vrijednost.
16
Snimanje s funkcijom Smile Shutter
Kad fotoaparat detektira osmijeh, automatski snima.
1 Odaberite < (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.
2 Pritisnite okidač dokraja za podešavanje Smile Detection moda.
Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.
Oznaka prepoznavanja osmijeha /Broj fotografija
Okvir za prepoznavanje osmijeha (narančasti)
Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha
Pokazuje trenutnu razinu osmijeha.
Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje b),
fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter
indikator.
3 Pritisnite okidač dokraja ponovno za izlazak iz Smile Shutter moda.
C Kad je Smile Shutter u pripravnom stanju, indikator snimanja (narančasti) trepće.
C Snimanje pomoću funkcije Smile Shutter završi automatski kad se "Memory Stick Duo" ili unutrašnja
memorija napuni ili kad se snimi šest slika.
C Možete odabrati objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 24).
C Ako fotoaparat ne prepoznaje osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 24).
C Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za
prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraja.
C Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost izmeñu fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska
okidača dokraja. Možda se neće postići odgovarajuća ekspozicija ako se promijene svjetlosni uvjeti okoline.
C Prepoznavanje lica možda neće raditi pravilno u sljedećim uvjetima:
– Kad je pretamno ili presvijetlo.
– Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
– Kad osobe koje snimate nisu okrenute prema fotoaparatu.
C Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.
C Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.
C Ne možete mijenjati razinu zuma kad je Smile Shutter u pripravnom stanju.
17
Pregled/brisanje slika
Tipka Y (indeksni prikaz)/e (zum reprodukcije)
Zvučnik
Tipka MENU
Višenamjenski
priključak (ispod)
Tipka f (zum
reprodukcije)
Tipka HOME
Kontrolne tipke
Tipka < (Slideshow)
Tipka #
(reprodukcija)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # dok je fotoaparat isključen, uključit ćete ga u reprodukcijski mod. Ponovnim
pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće tipkama b/B.
! Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i zatim pritisnite MENU.
2 Odaberite ! [Delete] tipkama v/V i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
fe Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f. Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela, pritisnite v/V/b/B.
Za povratak na normalnu veličinu slike, pritisnite z.
18
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija. Zatim
tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
C Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] u y [View Images]
izbornika HOME.
C Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.
2 Odaberite [Delete] tipkama v/V i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite z.
Uz sliku je prikazana oznaka A.
Za poništenje odabira, odaberite sliku odreñenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite z.
4 Pritisnite MENU i tipkom v odaberite [OK], zatim pritisnite z.
C Za brisanje svih slika u mapi, odaberite [All In This Folder], zatim pritisnite z u koraku 2.
Reprodukcija slika u nizu s efektima i glazbom (Slideshow)
1 Pritisnite tipku < (Slideshow).
Prikaže se izbornik.
2 Pritisnite tipku < (Slideshow) ponovno.
Glazba će se mijenjati zajedno s opcijom [Effects]. Možete takoñer prenositi i mijenjati glazbu
po želji.
Za prijenos i mijenjanje glazbe, postupite na sljedeći način.
A Pritisnite tipku HOME. Zatim odaberite [Music Tool] t [Download Music] u < [Slideshow] (str. 22).
B Instalirajte softver s CD-ROM-a (isporučen) na računalo.
C Spojite fotoaparat i računalo USB kabelom.
D Pokrenite "Music Transfer" instaliran na računalo i promijenite glazbu.
Za detalje o mijenjanju glazbe, pogledajte Help softvera "Music Transfer".
19
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).
U višenamjensku
priključnicu
U audio/video
ulazne priključnice
Višenamjenski kabel (isporučen)
Za gledanje na HD (High Definition) TV-u potreban je HD Output adapterski kabel (opcija).
C Podesite li veličinu slike na [16:9], možete snimati fotografije u veličini koja će ispuniti zaslon HD TV
prijemnika.
C Nije moguće gledati videozapise u [HD (1080i] formatu. Pri snimanju videozapisa, podesite
[COMPONENT] na [SD].
20
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata i može se pozvati bez obzira
na trenutni način rada (snimanje/reprodukcija).
Tipka HOME
Tipka z
Kontrolna tipka
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3 Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Kad odaberete kategoriju H (Manage Memory) ili ' (Settings)
1 Odaberite željeno podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
C Izbornik HOME se prikaže kad pritisnete b.
2 Odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
C Aparat se podesi u mod snimanja ili reprodukcije ponovnim pritiskom tipke HOME.
21
Za detalje o rukovanju 1 str. 21
Opcije izbornika HOME
Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu
pomoću vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting
Shooting
y View Images
Single Image
Image Index
< Slideshow
Slideshow
Music Tool
Download Music
; Print
Print
H Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Format Music
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Function Guide
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Clock Settings
Language Setting
22
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolna tipka
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
C Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
C Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
C Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
C Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
C Pritisnite z nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.
4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
23
Za detalje o rukovanju 1 str. 23
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata (snimanje/
reprodukcija) te o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik snimanja
24
Scene Selection
Odabir već podešenih postavki za određene uvjete snimanja.
Image Size
Odabir veličine fotografije.
Flash
Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.
Face Detection
Odabir prioritetnog objekta za izoštravanje pri uporabi funkcije
detekcije lica.
Smile Detection
Odabir prioritetnog objekta za Smile Shutter funkciju.
Smile Detection Sensitivity
Podešavanje razine osjetljvosti za prepoznavanje osmijeha.
REC Mode
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
EV
Podešavanje ekspozicije.
ISO
Odabir osjetljivosti na svjetlo.
Metering Mode
Odabir načina mjerenja svjetla.
Focus
Promjena načina izoštravanja.
White Balance
Podešavanje tonova boje.
Flash Level
Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju.
Color Mode
Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
SteadyShot
Sprečavanje zamućenja.
´ Shooting Settings
Odabir podešenja za snimanje.
Za detalje o rukovanju 1 str. 23
Izbornik za reprodukciju
! (Delete)
Brisanje snimaka.
< (Slideshow)
Reprodukcija niza fotografija.
: (Retouch)
(samo DSC-W130)
Retuširanje snimaka.
S (Multi-Purpose Resize)
(samo DSC-W130)
Mijenjanje veličine slike prema primjeni.
$ (Protect)
Sprečavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
; (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
(Rotate)
= (Select Folder)
Zakretanje fotografije.
Odabir mape za pregled slika.
25
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se gledati na računalu. Takoñer možete bolje nego ikad
iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite u
"Cyber-shot priručniku" na isporučenom CD-ROM-u.
Podržani operativni sustavi za USB povezivanje i aplikacijski softver
(isporučen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB povezivanje
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
do v10.5)
Aplikacijski softver
"Picture Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
nije kompatibilan
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) nisu podržane.
C Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci. Nadograñeni sustavi nisu podržani.
C Ako vaš OS ne podržava USB povezivanje, kopirajte snimke ulaganjem "Memory Stick Duo" kartice u
Memory Stick utor na vašem računalu, ili koristite komercijalno nabavljivi Memory Stick čitač/pisač.
C Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte
"Cyber-shot priručnik".
26
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"
"Cyber-shot Handbook" na isporučenom
CD-ROM-u detaljno objašnjava uporabu
fotoaparata. Za čitanje ovog priručnika
potreban vam je Adobe Reader.
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Korisnici Macintosh računala
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
2 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf"
pohranjen u mapi [GB].
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite
"Handbook.pdf"
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika.
2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
C Kad kliknete na tipku "Cyber-shot
Handbook", automatski će se instalirati i
"Cyber-shot Step-up Guide".
3 Nakon završetka instalacije, dvaput kliknite
ikonu na radnoj površini.
27
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku v (DISP), prikaz
na zaslonu se mijenja (str. 16).
A
Preostalo trajanje baterije
Kod snimanja fotografija
Indikator slabe baterije
*WX
YVZ
B[
@?A
iQY4
iNED
h
Veličina slike
C * je samo za DSC-W130.
C W je samo za DSC-W120/
W125.
Kontrolni kotačić/Izbornik
(Scene Selection)
Kontrolni kotačić (Program
Auto)
C Prikaz indikatora je ograničen u modu
jednostavnog snimanja.
Kod snimanja videozapisa
^=pq
rn^
Ravnoteža bijele boje
ast
u
Način snimanja/Bracket mod
(samo DSC-W130)
;%
Način mjerenja svjetla
,±²
Detekcija lica/Detekcija
osmijeha
bc
SteadyShot
A
Upozorenje na vibracije
[Q]1
Indikator osjetljivosti
detekcije osmijeha/Broj
slika
E
(1.4 F G
Uvećanje zuma
+2
3
Efekt boje
D
PictBridge veza
d
Zaštita snimke
VOL. f
Indikator glasnoće
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
$2.0
Uvećanje zuma
F
PictBridge veza
Kod reprodukcije
28
B
00:25:05
Preostalo vrijeme snimanja
(sati : minute : sekunde)
z
AE/AF lock
ISO400
ISO broj
ijk
Promjena mape
v
NR slow shutter
0
AF osvjetljenje
125
Brzina zatvarača
G
F3.5
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
Otvor blende
;%
+2.0EV
Način mjerenja svjetla
Ekspozicija
(F,
Način rada bljeskalice
nop
Indikator okvira AF tražila
p
Punjenje bljeskalice
1.0m
Pohranjena udaljenost
izoštravanja (poluručno)
Ravnoteža bijele boje
\
Makro snimanje
REC
Standby
^=
pqrn
^
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
0:12
Vrijeme snimanja (minute :
sekunde)
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Ekspozicija
Brzina zatvarača
101-0012
Broj mape-datoteke
500
2008 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
F3.5
Otvor blende
Konverzijska leća
z STOP
z PLAY
BC
Vodič za reprodukciju
D
Y BACK/NEXT Odabir slika
C:32:00
V VOLUME
BC
Podešavanje glasnoće
Dijagnostički pokazivač
Self-timer
Okvir AF tražila
C
I
Mapa za snimanje
H
Mapa za reprodukciju
96
Preostali broj mogućih
snimaka
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
IK
Medij za snimanje/
reprodukciju ("Memory
Stick Duo", unutarnja
memorija)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točci
N
Indikator reprodukcije
Skala reprodukcije
Histogram
C : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
29
Trajanje baterija i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Podaci u sljedećim tablicama se odnose na
rad s punim kapacitetom isporučene baterije
i temperaturom od 25 °C. Broj slika koje
možete snimiti ili pregledati je približan i
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
Pri snimanju fotografija
LCD zaslon
Trajanje baterije
(min)
Trajanje baterije (min)
Broj slika
DSC-W130
Oko 410
Oko 8200
DSC-W120/W125
Oko 400
Oko 8000
C Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Broj slika
DSC-W130
Uključen
Oko 185
Oko 370
Isključen
Oko 225
Oko 450
Uključen
Oko 175
Oko 350
Isključen
Oko 215
Oko 430
DSC-W120/W125
C Snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [REC Mode] podešena na [Normal].
– Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
– Opcija [SteadyShot] je podešena na [Shooting].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se prebacuje izmeñu W i T.
– Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
– Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
C Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
C Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
30
Kod pregleda fotografija
Napomene o bateriji
C Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
C Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim uvjetima:
– Niska temperatura okoliša.
– Učestala uporaba bljeskalice.
– Učestalo uključivanje/isključivanje fotoaparata.
– Česta uporaba zuma.
– Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
– Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
– Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Continuous].
– Kapacitet baterije je slab.
– Funkcija Face Detection je uključena.
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja
i mediju.
C Čak i ako je kapacitet medija za snimanje jednak navedenom u donjoj tablici, broj fotografija koje se mogu
snimiti i duljina videozapisa se mogu razlikovati.
C Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 23, 24).
Približan broj fotografija koje je moguće snimiti
DSC-W130
Kapacitet
Veličina
(Jedinice: Slike)
Unutarnja
memorija
Oko 15MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
8M
4
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2 (7M)
4
40
73
151
309
624
1236
2482
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9 (6M)
5
42
77
159
326
658
1303
2617
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
DSC-W120/W125
Kapacitet
Veličina
(Jedinice: Slike)
Unutarnja
memorija
Oko 15MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128MB
256MB
512MB
4GB
8GB
7M
5
41
74
153
1GB
313
2GB
631
1249
2508
3:2 (6M)
5
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9 (5M)
5
48
88
181
371
748
1480
2973
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
C Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].
C Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
C Ako je slika snimljena starijim Sonyjevim modelom i reproducira se na ovom fotoaparatu, možda neće biti
prikazana u stvarnoj veličini.
31
Približno vrijeme snimanja videozapisa
Vrijednosti u donjoj tablici odnose se na približno maksimalno vrijeme snimanja svih
videodatoteka. Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa iznosi oko 10 minuta.
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veličina
640(Fine)
Unutarnja
memorija
Oko 15MB
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
8GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:00:40
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:02:50
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
C Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
C Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.
32
4GB
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 22).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje
da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
C Bateriju uložite tako da njenim vrhom potisnete ručicu za izbacivanje baterije (str. 11).
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
C Pravilno stavite bateriju (str. 11).
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
C Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
C Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 13).
C Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
33
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
C Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
C Baterija je istrošena. Zamijenite je novom.
Baterija se ne može puniti.
C Bateriju ne možete puniti pomoću AC adaptera (opcija). Punite je punjačem.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
C Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 31). Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 18).
– Zamijenite "Memory Stick Duo".
C Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
C Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki drugi položaj osim ".
C Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na ".
C Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
– Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
– Uložite "Memory Stick PRO Duo".
C U < (Smile Shutter) modu, fotoaparat ne snima dok ne prepozna osmijeh.
Prilikom snimanja vrlo svijetlog objekta pojavljuju se vertikalne pruge.
C To je pojava poznata kao razmazivanje uslijed koje se na slici pojavljuju bijele, crvene,
ljubičaste ili druge pruge i ne predstavlja kvar.
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
C Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 18).
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
C Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
C Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
C Reprodukcija nije moguća dok je Smile Shutter u pripravnom stanju. Izañite iz pripravnog
stanja pritiskom okidača dokraja.
34
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
C Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili može doći do
kvara.
C Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja
kućišta, što može prouzročiti kvar.
C Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u stražnjem
džepu hlača ili suknje, jer se tako fotoaparat može
oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje LCD
zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat
da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok
je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju kako
bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez
obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Meñutim, ako koristite fotoaparat samo nakratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon
približno mjesec dana nekorištenja fotoaparata. U
tom slučaju prije uporabe fotoaparata svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat, ali se datum i vrijeme
neće prikazati.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite
fotoaparat isključenim 24 sata ili dulje.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom.
Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu
oštetiti kućište.
– Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin, alkohol,
jednokratne krpe, repelenti, kreme za sunčanje
ili insekticidi.
– Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate
gore navedena sredstva.
– Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu
s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0°C
do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim
temperaturama izvan spomenutog opsega se ne
preporučuje.
35
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Ulazne i izlazne priključnice]
[Sustav]
Višenamjenska priključnica: Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)
Osjetilo slike:
DSC-W130
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u boji, filtar s
primarnim bojama
DSC-W120/W125
7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji, filtar s
primarnim bojama
Ukupan broj piksela:
DSC-W130
Oko 8,3 megapiksela
DSC-W120/W125
Oko 7,4 megapiksela
Efektivni broj piksela:
DSC-W130
Oko 8,1 megapiksela
DSC-W120/W125
Oko 7,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4T zum objektiv
f = 5,35 – 21,4 mm (32 – 128 mm (kod pretvorbe u format slike35 mm)) F2,8 (W) – F5,8 (T)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (9 modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21 JPEG kompatibilan,
DPOF kompatibilan
Videozapisi: MPEG1 kompatibilan (Monaural)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija (oko
15 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Domet bljeskalice (ISO osjetljivost
(Preporučeni indeks ekspozicije) podešena na
Auto): Oko 0,2 – 3,9 m (W)/oko 0,5 – 1,9 m (T)
36
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 6,2 cm (tip 2,5) TFT drive
Ukupan broj točaka: 115 200 (480 T 240)
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Punjiva baterija
NP-BG1; 3,6 V
NP-FG1 (opcija), 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija), 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja, s uključenim LCD
zaslonom): 1 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije:
88,2 T 57,2 T 22,9 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa:
DSC-W130/W120
Oko 156 g (uključujući NP-BG1 bateriju,
vrpcu za nošenje, itd.)
DSC-W125
Oko 169 g (uključujući NP-BG1 bateriju,
vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Punjač BC-CSGB/BC-CSGC
Zaštićeni znakovi
Napajanje: AC 100 do 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSGC)/
2,6 W (BC-CSGB)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
C
Punjiva baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
C
C
C
C
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
C
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
C
C
C
i "Cyber-shot" su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
"Info LITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
"PhotoTV HD" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su
registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Inc.
Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
Adobe i Reader su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake ™ ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
37
Sadržaj
Osnovne funkcije
Uporaba funkcija za
snimanje
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
DSC-W120/W125/W130
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik, "Upute za uporabu"
i "Cyber-shot Step-up Guide" i sačuvate ih
za buduću uporabu.
Uporaba funkcija za
reprodukciju
Prilagođavanje
podešenja
Gledanje slika na zaslonu
TV prijemnika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2008 Sony Corporation
3-286-602-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti uz fotoaparat (opcija)
"Memory Stick Duo"
Uz ovaj fotoaparat možete
koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick"
Uz ovaj fotoaparat
ne možete koristiti
"Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
C Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 119.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu kontrolu
kvalitete proizvela je tvrtka Carl Zeiss prema
standardu kvalitete tvrtke Carl Zeiss iz
Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave
ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo
Adapter
Napomene o bateriji
C Prije prve uporabe napunite bateriju (isporučena).
C Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Takoñer je možete koristiti kad je polupuna.
C Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu funkciju.
C Za detaljnije informacije o baterijama koje smijete
koristiti pogledajte str. 121.
C Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme izlažete
izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete uzrokovati
kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata
u blizini prozora ili na otvorenom.
C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
C Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
C Ovaj fotoaparat je opremljen power zoom objektivom. Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne
pritišćete.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene ovim
fotoaparatom.
O ilustracijama
Ilustracije iz ovog priručnika prikazuju DSC-W120
ukoliko nije navedeno drukčije.
2
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata ................................................................. 2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ........................................... 7
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta........................................................... 7
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla........................................................... 9
Boja – O efektima svjetla ....................................................................................... 10
Kvaliteta – O kvaliteti i veličini slike......................................................................... 11
Bljeskalica – O uporabi bljeskalice ......................................................................... 14
Dijelovi fotoaparata ..................................................................................... 15
Indikatori na zaslonu ................................................................................... 17
Promjena prikaza na zaslonu ...................................................................... 21
Snimanje pomoću ugrađene memorije ....................................................... 23
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića...................................................................... 24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)....................................... 25
Snimanje fotografija (Scene Selection)........................................................ 29
Pregled slika................................................................................................ 34
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)................................................ 36
Brisanje slika ............................................................................................... 39
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu ......................................................... 41
Opcije izbornika........................................................................................... 44
3
Sadržaj
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja ........................................................................................ 45
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Image Size: Odabir veličine slike
Flash: Podešavanje bljeskalice
Face Detection: Detekcija lica objekta
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
EV: Podešavanje svjetline
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
White Balance: Podešavanje tona boje
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
´ (Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja
Uporaba funkcija za gledanje
Izbornik reprodukcije................................................................................... 57
! (Delete): Brisanje snimaka
< (Slideshow): Reprodukcija niza snimaka
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja (samo DSC-W130)
S (Multi-Purpose Resize): Promjena veličine slike prema uporabi (samo DSC-W130)
$ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
: Dodavanje oznake za ispis
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
(Rotate): Zakretanje fotografije
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
4
Sadržaj
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings ......................... 64
H Manage Memory................................................................................... 66
J Memory Tool – Memory Stick Tool....................................................... 66
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
J Memory Tool – Internal Memory Tool................................................... 68
Format
' Settings................................................................................................. 69
( Main settings – Main Settings 1............................................................ 69
Beep
Function Guide
Initialize
( Main settings – Main Settings 2............................................................ 70
USB Connect
COMPONENT
Video Out
Wide Zoom Display
´ Shooting Settings – Shooting Settings 1.............................................. 72
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
´ Shooting Settings – Shooting Settings 2.............................................. 75
Auto Orientation
Auto Review
> Clock Settings ...................................................................................... 76
h Language Setting.................................................................................. 77
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ..................................................... 78
5
Sadržaj
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows .................................................................... 81
Instalacija isporučenog softvera ................................................................. 83
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)............................ 85
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera ..... 86
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera .......... 90
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ....................................................... 92
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen).......................................... 93
Za korisnike Macintosh računala ................................................................ 94
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide" ................................................. 96
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije .............................................................................. 97
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog pisača ............................. 98
Ispis slika u fotolaboratoriju ...................................................................... 101
U slučaju problema
U slučaju problema ................................................................................... 103
Poruke upozorenja .................................................................................... 114
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje ........................... 118
O "Memory Stick" kartici........................................................................... 119
O akumulatorskoj bateriji .......................................................................... 121
O punjaču baterije ..................................................................................... 122
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
Bljeskalica
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo
vam kako koristiti razne funkcije poput kontrolnog kotačića (str. 24), izbornika HOME
(str. 41) i ostalih izbornika (str. 43).
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Nemojte odmah
pritisnuti okidač dokraja.
Pritisnite
okidač dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
Ako je izoštravanje otežano t [Focus] (str. 51)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Savjeti za sprečavanje nejasnih slika
Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomaknuo. To se naziva "podrhtavanjem
fotoaparata". S druge strane, ako se pomaknuo objekt, to se naziva "pomicanjem objekta".
Podrhtavanje fotoaparata
Uzrok
Ruke ili tijelo se pomaknu u trenutku pritiska na
okidač i čitava slika je nejasna.
Kako to spriječiti
C Koristite stativ ili postavite aparat na stabilnu
površinu kako bi ostao nepomičan.
C Možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s
ili učvrstite ruke tijekom snimanja.
Pomicanje objekta
Uzrok
Iako je aparat stabilan, objekt se pomaknuo
tijekom eksponiranja tako da izgleda nejasno kad
pritisnete okidač.
Kako to spriječiti
C Odaberite i (High Sensitivity) u Scene
Selection.
C Odaberite višu ISO osjetljivost za veću brzinu
zatvarača i pritisnite okidač prije no što se objekt
pomakne.
Napomene
C Funkcija sprečavanja zamućenja je tvornički aktivirana kako bi se automatski smanjio utjecaj pomicanja
fotoaparata. Ipak, funkcija ne utječe na zamućenje objekta.
C Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svjetlu ili niskoj brzini zatvarača, npr. u N (Twilight) ili i (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte imajući na
umu gore navedene savjete.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je količina
svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u fotoaparat
dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO osjetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
= osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrijednost u funkciji automatskog
podešavanja. No, možete je podesiti i ručno
pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio fotoaparat (str. 49).
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri odreñivanju ekspozicije (str. 50).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti izložen
senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 49.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno će
biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Karakteristike
svjetla
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno svjetlo
Električna
žarulja
Bijelo (standardno)
Plavkasto
S primjesama plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Balance] (str. 53).
10
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata, detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 8M (samo DSC-W130)
3 264 piksela T 2 448 piksela = 7 990 272 piksela
B Veličina slike: 7M (samo DSC-W120/W125)
3 072 piksela T 2 304 piksela = 7 077 888 piksela
C Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike (str. 12)
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veća datoteka)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manja
datoteka)
Primjer: za slanje slike
u privitku e-maila.
11
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
DSC-W130
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
J
Veličina slike
Smjernice
8M
(3 264T2 448)
Ispis do formata A3 (11T17")
3:2 (7М)*1
(3 264T2 176)
Odgovara formatu 3:2
5M
(2 592T1 944)
Ispis do formata A4 (8,5T10")
3M
(2 048T1 536)
Ispis do formata 10T15 cm
(4T6") ili 13T18 cm (5T7")
VGA
(640T480)
Snimanje u manjoj razlučivosti
za slanje e-mailom
16:9 (6М)*2
(3 264T1 840)
Snimanje u HDTV formatu i
ispis do A4 (8Tl0")
16:9 (2М)*2
(1 920T1 080)
Snimanje u HDTV formatu
Broj slika
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
*1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.
*2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 111).
12
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
DSC-W120/W125
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
J
Veličina slike
Smjernice
7M
(3 072T2 304)
Ispis do formata A3 (11T17")
Broj slika
3:2 (6М)*1
(3 072T2 048)
Odgovara formatu 3:2
5М
(2 592T1 944)
Ispis do formata A4 (8,5T10")
3М
(2 048T1 536)
Ispis do formata 10T15 cm
(4T6") ili 13T18 cm (5T7")
VGA
(640T480)
Snimanje u manjoj razlučivosti
za slanje e-mailom
16:9 (5М)*2
(3 072T1 728)
Snimanje u HDTV formatu i
ispis do A4 (8Tl0")
16:9 (2М)*2
(1 920T1 080)
Snimanje u HDTV formatu
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
*1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.
*2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 111).
DSC-W120/W125/W130
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
J
Veličina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
320 (320T240)
Približno 8
Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje
e-mailom
C Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
C Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomjernija.
13
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Bljeskalica
O uporabi bljeskalice
Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne
bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sljedećih savjeta.
Efekt crvenih očiju
Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju snimate
zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Kako smanjiti efekt crvenih očiju?
C Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 55).
C Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 30). (Bljeskalica se automatski isključuje.)
C Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku za reprodukciju (samo
DSC-W130) (str. 57) ili pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".
Okrugle bijele mrlje
Pojavu uzrokuju čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nañu u blizini objektiva,
bljeskalica ih može naglasiti.
Fotoaparat
Čestice (prašina,
pelud i sl.) u
zraku
Objekt
Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja
C Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
C Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
* Čak i ako odaberete i (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju upotrijebite stativ ili držite ruke mirno
oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.
14
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tipka POWER
Okidač (25)
Indikator POWER
Bljeskalica (27)
Mikrofon
Objektiv
Zvučnik
Prozorčić tražila
Self-timer indikator (28)/Smile Shutter
indikator (32)/AF svjetlo (72)
A AE/AF lock indikator (zeleni)
B Indikator punjenja bljeskalice/Indikator
snimanja (narančasti)
C Tražilo
D LCD zaslon (21)
E Tipka MENU (43)
F Tipka # (reprodukcija) (34)
G Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (27)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (34, 35)
H Otvor za ručnu vrpcu
I Kontrolni kotačić (24)
J Tipka HOME (41)
15
Dijelovi fotoaparata
K Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (43)
Izbornik isključen: DISP/)/*/(
(21, 27, 28)
L Tipka < (Slideshow) (36)
M Višenamjenska priključnica
Upotrebljava se za:
C USB povezivanje fotoaparata s računalom.
C Povezivanje s audio/video ulazima TV
prijemnika.
C PictBridge povezivanje s pisačem.
N Navoj za stativ (odozdo)
C Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
O Pokrov baterijskog/"Memory Stick Duo"
pretinca (odozdo)
P Utor za umetanje baterije
Q Utor za "Memory Stick Duo"
R Indikator pristupa
S Preklopka za vañenje baterije
16
Indikatori na zaslonu
Svakim pritiskom na tipku v (DISP), prikaz
na zaslonu se mijenja (str. 21).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
Kontrolni kotačić (Program
Auto) (24)
^=pq
r n (WB
Ravnoteža bijele boje (53)
ast
u
Burst mod/Bracket mod
(samo DSC-W130) (48)
;%
Način mjerenja svjetla (50)
,±²
Prepoznavanje lica(46)/Prepoznavanje osmijeha (47)
bc
C Prikaz indikatora u modu jednostavnog snimanja
je ograničen.
Značenje
SteadyShot (56)
C Tvornička je postavka da kad
se okidač pritisne dopola,
pojavi se jedan od ovih indikatora, ovisno o SteadyShot
podešenju.
A
Upozorenje na vibracije
C Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije sprečavanja zamućenja, bljeskalice
radi bolje osvijetljenosti ili
uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 8).
Kod snimanja videozapisa
[Q]1
Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha/Broj slika
(32)
E
(1.4 F G
Uvećanje zuma (27, 73)
+ 2
3
Efekt boje (55)
A
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije (114)
*WX
YVZ
B[
@?A
iQY4
iNED
h
Veličina slike (45)
C * je samo za DSC-W130.
C W je samo za DSC-W120/
W125.
Kontrolni kotačić/Izbornik
(Scene Selection)
17
Indikatori na zaslonu
B
Indikator
C
Značenje
Indikator
z
AE/AF lock (26)
I
REC
Standby
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
ISO400
ISO broj (49)
v
NR slow shutter
C Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter kako
bi se smanjile smetnje slike.
Značenje
Mapa za snimanje (66)
C Ne pojavljuje se kad koristite unutarnju memoriju.
96
Preostali broj slika za
snimanje
IK
Medij za snimanje
("Memory Stick Duo",
unutarnja memorija)
00:25:05
Preostalo vrijeme snimanja
(sati : minute : sekunde)
125
Brzina zatvarača
0
AF osvjetljenje (72)
F3.5
Otvor blende
G
+2.0EV
Ekspozicija (49)
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (55)
0:12
Vrijeme snimanja
(minute : sekunde)
(F,
Način rada bljeskalice (27)
p
Punjenje bljeskalice
BC
Konverzijska leća (74)
nop
Indikator okvira AF tražila
(51)
1.0m
Pohranjena udaljenost
izoštravanja (52)
\
Makro snimanje (27)
D
Indikator
Značenje
BC
Self-timer (28)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač (114)
J
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točci (50)
Okvir AF tražila (51)
Histogram (21)
18
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije (114)
*WX
YVZ
B[
@?A
Kod reprodukcije videozapisa
Veličina slike (45)
C * je samo za
DSC-W130.
C W je samo za
DSC-W120/W125.
-
Zaštita snimke (61)
VOL. f
Indikator glasnoće (34)
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
(101)
D
PictBridge veza (98)
$2.0
Uvećanje zuma (34)
F
PictBridge veza (100)
C Ne odspajajte višenamjenski
kabel dok je prikazana ova
ikona.
B
Indikator
Značenje
N
Indikator reprodukcije (34)
Skala reprodukcije
00:00:12
Brojač
101-0012
Broj mape-datoteke (63)
2008 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimke
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
Histogram (21)
C : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
19
Indikatori na zaslonu
C
Indikator
H
Značenje
Mapa za reprodukciju (63)
C Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
IK
Medij za reprodukciju
("Memory Stick Duo",
unutarnja memorija)
ikj
Promjena mape (63)
C Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
20
;%
Način mjerenja svjetla (50)
(,
Bljeskalica
^=
pqrn
^
Ravnoteža bijele boje (53)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač (114)
ISO400
ISO broj (49)
+2.0EV
Ekspozicija (49)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka v DISP (za
uključenje/isključenje
prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indikatori uključeni
Indikatori uključeni*
C Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj
rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona.
Meñutim, tada će se brže trošiti baterija.
C Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sljedećim situacijama:
Pri snimanju
– Dok je prikazan izbornik.
– Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
– Dok je prikazan izbornik.
– U indeksnom prikazu.
– Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
– Kod rotiranja fotografija.
– Tijekom reprodukcije videozapisa
C Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije kod:
– Aktiviranja bljeskalice.
– Male ili velike brzine zatvarača.
C Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
C Kad isključite LCD zaslon, digitalni zum ne radi.
Kad odaberete ( (Flash mode)/) (Self-timer)/\
(Macro), slika je prikazana oko dvije sekunde.
C Ako isključite i ponovno uključite aparat dok je
LCD zaslon isključen, indikatori će biti uključeni.
Histogram uključen*
Tijekom reprodukcije prikazane su
informacije o slici.
Indikatori isključeni*
Prikaz histograma
(str. 22)
LCD zaslon isključen
* Pojača se svjetlina LCD zaslona.
21
Promjena prikaza na zaslonu
z Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom
histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Pritisnite v (DISP) više puta za prikaz histograma na zaslonu. Krivulja grafa pada prema
desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo
kad je slika tamna.
A Broj piksela
B Svjetlina
C Histogram se takoñer pojavljuje kod reprodukcije
jedne fotografije, no tada ne možete podesiti
ekspoziciju.
22
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 15 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat
ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
C Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad uložite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenima na "Memory
Stick Duo" možete primjenjivati različite funkcije.
Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene memorije.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenim u unutarnju
memoriju možete primjenjivati različite funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" dostatnog slobodnog kapaciteta i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 67).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranicama 86, 87 ili 90, 91 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
C Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
C Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene u
unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
23
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
!:
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. t str. 25
EASY:
Jednostavno snimanje
Omogućuje snimanje uz uporabu minimuma potrebnih funkcija s lako
vidljivim indikatorima. t str. 26
:
Programirana podešenja*
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača
i otvora blende).
":
Snimanje videozapisa
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. t str. 25
i/</Y/4/i/SCN: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru.
Možete odabrati N, E, D, h u izborniku kad je kontrolni kotačić podešen
na SCN. t str. 29
* Možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. (Podrobnosti o dostupnim funkcijama t str. 44)
24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Okidač
Tipka makro snimanja
Tipka DISP
Tipka
bljeskalice
Preklopka zuma
Kontrolni kotačić
Tipka MENU
Tipka self-timera
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolne tipke
1
2
Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog kotačića.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite !.
Videozapisi: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
25
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
3
Snimajte pomoću okidača.
Fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno
svijetli.
Indikator AE/AF lock
B Pritisnite okidač dokraja.
Videozapis:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
C Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 4 cm (W)/50 cm (T). (od površine objektiva).
C Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator polagano trepće i zvučni signal
se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
–
–
–
–
–
–
Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine.
Objekt se nalazi iza stakla.
Objekt se brzo kreće.
Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo.
Svjetleći objekt ili objekt osvijetljen straga.
EASY Uporaba moda jednostavnog snimanja
Podesite kontrolni kotačić na EASY.
Tekst se poveća te se lakše mogu vidjeti indikatori. Fotoaparat snima s optimalnim podešenjima,
stoga možete promijeniti samo postavke Image Size (Large/Small) (str. 46), Flash (Auto/Off)
(str. 46) i Self-Timer (10 sec/Off).
26
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
C Ako je faktor zuma veći od 4T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 73.
C Zumiranje nije moguće tijekom snimanja videozapisa.
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
F : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
C Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
C Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
* Macro (Snimanje izbliza)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Automatsko
Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.
Obično možete koristiti ovo podešenje fotoaparata.
* : Macro
Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu. Koristite ovo podešenje za snimanje bliskih
objekata.
C Kod makrosnimanja, brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
C Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
27
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V ()).
C Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike kod pritiska na
okidač. Aparat okida 2 sekunde nakon pritiska okidača, čime se smanjuje potresanje aparata
kod pritiska.
C U modu jednostavnog snimanja, možete odabrati samo C (10 sec) ili D (Off).
28
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Tipka MENU
Okidač
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
Kontrolni kotačić
Kontrolnim kotačićem odaberite mod (i/</Y/4/i)
1
Odaberite željeno Scene Selection podešenje (i/</Y/4/i).
2
Snimajte pritiskom na okidač.
Odaberite mod (N/E/D/h) u SCN
1
2
3
Odaberite SCN pomoću kontrolnog kotačića.
Pritisnite tipku MENU i odaberite između N/E/D/h kontrolnim tipkama
v/V/b/B (str. 45).
Pritisnite okidač i snimajte.
C Podrobnosti pogledajte na sljedećoj stranici.
Za isključivanje funkcije Scene Selection
Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection.
29
Snimanje fotografija (Scene selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
Načini odabrani pomoću kontrolnog kotačića
Načini snimanja odabrani preko izbornika
i High Sensitivity
N Twilight*
Omogućuje snimanje bez uporabe
bljeskalice u uvjetima smanjenog
osvjetljenja uz smanjenje zamućenja slike.
Omogućuje snimanje noćnih prizora
u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj plaži
ili pokraj jezera, plavetnilo vode
jasno se snima.
< Smile Shutter
D Snow
Kad fotoaparat detektira osmijeh,
automatski snima. Za detalje
pogledajte str. 32.
Pri snimanju na snijegu ili sličnim
mjestima, koristite ovo podešenje
kako bi se snimila jasna i oštra slika.
Y Soft Snap
h Fireworks*
Omogućuje postizanje mekih tonova kože kako bi slika djelovala ljepše
zahvaljujući svjetlijim i toplijim
tonovima. Uz to, meko izoštravanje stvara blago ozračje za portrete
osoba, snimanje cvijeća i sl.
Omogućuje snimanje vatrometa u
punom sjaju.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
i Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta na
tamnim mjestima. Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
* Prilikom snimanja u načinima i (Twilight Portrait), N (Twilight) ili h (Fireworks), brzina zatvarača je
manja, stoga preporučujemo uporabu stativa.
30
Snimanje fotografija (Scene selection)
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Ako pritisnete
tipku za odabir funkcije koja se ne može kombinirati sa Scene Selection, oglašava se zvučni
signal.
(I: možete odabrati željenu postavku)
i
<
Y
4
i
N
E
D
h
Macro
I
I
I
—
I
—
I
I
—
Flash
,
I
I
(/,
F
,
(/,
(/,
,
Face Detection
I
—
I*
—
I
—
I
I
—
Smile
Detection
—
I
—
—
—
—
—
—
—
Smile
Detection
Sensitivity
—
I
—
—
—
—
—
—
—
Burst
—
—
I
I
—
—
I
I
—
Bracket (samo
DSC-W130)
—
—
I
I
—
—
I
I
—
EV
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I*
—
—
—
—
—
—
—
—
Red Eye
Reduction
—
—
I
I
I
—
I
I
—
Self-timer
I
—
I
I
I
I
I
I
I
White Balance
1
2
*1 Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Balance].
*2 Nije moguće odabrati [Off] za [Face Detection].
31
Snimanje fotografija (Scene selection)
Snimanje s funkcijom Smile Shutter
A Odaberite < (Smile Shutter) mod kontrolnim kotačićem.
B Pritisnite okidač dokraja za podešavanje Smile Detection moda.
Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.
Oznaka prepoznavanja osmijeha /Broj fotografija
Okvir za prepoznavanje osmijeha (narančasti)
Indikator osjetljivosti prepoznavanja osmijeha
Pokazuje trenutnu razinu osmijeha.
Razinu možete promijeniti pomoću [Smile Detection Sensitivity]
(str. 47).
Kad razina osmijeha dosegne podešenu osjetljivost prepoznavanja osmijeha (koju pokazuje b),
fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svijetli Smile Shutter
indikator (str. 15).
Izlazak iz Smile Shutter moda
Ponovno pritisnite okidač dokraja.
C Moguće je snimiti maksimalno 6 fotografija. Snimanje završava automatski kad se napuni "Memory Stick
Duo"/ugrañena memorija ili se dosegne 6 snimaka.
C Možete odabrati objekt koji ima prioritet kod prepoznavanja osmijeha funkcijom [Smile Detection] (str. 47).
C Ako fotoaparat ne prepoznaje osmijeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 47).
C Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za
prepoznavanje osmijeha (narančasti) nasmiješi nakon pritiska okidača dokraja (str. 47).
C Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost izmeñu fotoaparata i objekta promijeni nakon pritiska
okidača dokraja. Možda se neće postići odgovarajuća ekspozicija ako se promijene svjetlosni uvjeti
okoline.
C Prepoznavanje osmijeha će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
– Kad je pretamno ili presvijetlo.
– Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
– Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
C Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.
32
Snimanje fotografija koristeći Scene Selection
z Savjeti za bolje prepoznavanje osmijeha
A Nemojte pokrivati oči pramenovima kose.
B Pokušajte okrenuti lice što ravnije prema fotoaparatu. Razina prepoznavanja je veća ako su oči blago
stisnute.
C Nasmiješite se jasno otvorenih usta. Smiješak se lakše prepoznaje ako se vide zubi.
33
Pregled slika
Tipka Y (Indeksni prikaz)/
e (Zum reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolne tipke
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
C Pritisnete li tipku # kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod.
Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2
Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite z za normalnu
reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite razinu glasnoće
tipkama b/B.
C Videozapisi sa slikom veličine [320] su prikazani umanjeni.
f/e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Pokazuje prikazano područje cijele slike
U ovom slučaju je uvećano središte.
C Za pohranjivanje povećanog dijela: [Trimming] (samo DSC-W130) (str. 57)
34
Pregled slika
Y Indeksni prikaz slika
Iz pojedinačnog prikaza fotografija pritisnite Y (indeksni prikaz).
Tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
C Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] iz y
(View Images) u izborniku HOME.
C Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
C Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom b,
zatim odaberite željenu mapu tipkama v/V.
Skala izbornika
35
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Fotografije se automatski reproduciraju u nizu s efektima i glazbom.
Kontrolne tipke
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka # (reprodukcija)
1
Tipka < (Slideshow)
Pritisnite tipku < (Slideshow).
Prikaže se izbornik.
2
Ponovno pritisnite tipku < (Slideshow).
Počinje slideshow.
C Podešenje se zadrži sve dok ga ne promijenite
C Ne možete reproducirati videozapise.
Zaustavljanje slideshowa
Pritisnite tipku < (Slideshow).
C Ne možete pauzirati slideshow.
Podešavanje glasnoće glazbe
Pritisnite V za prikaz kontrolnog izbornika, i zatim pritisnite b/B za podešavanje glasnoće.
36
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Promjena podešenja
U izborniku u koraku 1, odaberite svaku opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Podesive opcije navedene su u nastavku.
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Image
Samo kad koristite "Memory Stick Duo" (opcija).
J All
Folder
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici redom.
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Effects
Simple
J Basic
Jednostavan slideshow s odreñenim vremenskim intervalom.
Osnovni slideshow prikladan za široku paletu snimaka.
Nostalgic
Atmosferični slideshow filmskog ugoñaja.
Stylish
Elegantni slideshow srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slideshow pogodan za dinamične slike.
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu. Glazbi možete dodijeliti bilo koji efekt, po želji. Možete
odabrati više vrsta pozadinske glazbe (BMG).
Music1
J Music2
Tvorničko podešenje za [Simple] slideshow
Tvorničko podešenje za [Basic] slideshow
Music3
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slideshow
Music4
Tvorničko podešenje za [Stylish] slideshow
Music5
Tvorničko podešenje za [Active] slideshow
Music6
Možete promijeniti tvornička podešenja.
Music7
Music8
Off
Bez glazbe.
Back
Povratak na izbornik podešenja.
37
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Interval
1 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika za [Simple] slideshow.
3 sec
5 sec
10 sec
J Auto
Interval se prilagoñava odabranom podešenju opcije [Effects].
Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabrano
[Normal].
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slideshow završava.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za reprodukciju
uz slideshow. To možete učiniti pomoću opcije [r Music Tool] u < (Slideshow) iz izbornika HOME i
pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje, pogledajte str. 93 i 95.
C Možete snimiti do osam glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene isječke
(Music 1 – 8)).
C Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 5 minuta.
C Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite postupak
[Format Music] (str. 93) i kopirajte ponovo.
38
Brisanje slika
Tipka Y (indeksni prikaz)
Tipka MENU
Tipka # (reprodukcija)
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
2
Pritisnite MENU dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).
3
Odaberite ! [Delete] kontrolnom tipkom v/V.
4
Tipkama b/B odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ova snimka),
[Multiple Images] (više snimaka) i [All In This Folder] (sve u ovoj mapi), a zatim
pritisnite z.
39
Brisanje slika
Kad odaberete [This Image]
Briše se odabrana snimka.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [Multiple Images]
Odabire se i briše više snimaka odjednom.
A Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite z.
Kvadratić na slici označen je s A.
Pojedinačna slika
Indeksni prikaz
B Pritisnite MENU.
C Pomoću v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [All In This Folder]
Brišu se sve snimke u odabranoj mapi.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
C Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke u
željenoj mapi tako da pomaknete kursor na skalu izbornika tipkom b i unesete oznaku A na
tu mapu.
40
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga
otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.
Tipka HOME
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2
Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3
Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
C Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
C Fotoaparat se podešava na funkciju snimanja ili pregleda slika ponovnim pritiskom tipke HOME.
41
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Opcije izbornika HOME
Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na
zaslonu uporabom vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting*
Shooting (str. 24)
y View Images
Single Image
Image Index
< Slideshow
Slideshow (str. 36)
Music Tool (str. 93)
Download Music
; Print
Print (str. 98)
H Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 66)
Format
Change REC. Folder
Format Music
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 68)
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str. 69)
Beep
Initialize
Main Settings 2 (str. 70)
USB Connect
Video Out
Function Guide
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 72)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (str. 75)
Auto Orientation
Clock Settings (str. 76)
Language Setting (str. 77)
* Primjenjivat će se način snimanja odabran pomoću kontrolnog kotačića.
42
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
Za isključenje funkcijskog vodiča podesite
[Function Guide] na [Off] (str. 69).
C Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
C Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2
Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
C Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3
Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
C Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
C Pritisnite z nakon odabira opcije u modu reprodukcije
4
Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
43
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata (snimanje/
gledanje) i o položaju kontrolnog kotačića. Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
(I: raspoloživo)
!
EASY
Image Size
—
—
Image Size
I
Flash
—
Face Detection
I
—
Položaj kontrolnog kotačića:
Scene
"
Izbornik za snimanje (str. 45)
—
I*2
—
I*
1
I
I
I
I*
1
—
—
—
I
I*2
—
—
Smile Detection
—
—
—
I*
2
Smile Detection Sensitivity
—
—
—
I*
2
—
REC Mode
I
—
I
I*2
—
EV
I
—
I
I
I
ISO
—
—
I
—
—
Metering Mode
—
—
I
—
I
Focus
—
—
I
—
White Balance
—
—
I
I*
Flash Level
—
—
I
—
Red Eye Reduction
I
—
I
I*
Color Mode
—
—
I
—
I
SteadyShot
—
—
I
I
I
´ (Shooting Settings)
I
—
I
I
I
I
2
I
—
2
—
*1 Raspoložive opcije su ograničene na pripadajuće modove (str. 26).
*2 Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 31).
Izbornik za reprodukciju (str. 57)
! (Delete)
< (Slideshow)
: (Retouch) (samo DSC-W130)
S (Multi-Purpose Resize) (samo DSC-W130)
$ (Protect)
DPOF
; (Print)
= (Select Folder)
44
(Rotate)
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja
Funkcije u modu snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku.
Pojedinosti o načinu uporabe izbornika potražite na str. 43.
Opcije koje se mogu odabrati prikazane su u bijeloj boji.
Modovi odabrani u izborniku kad je kontrolni
kotačić podešen na SCN.
Nije dostupno
Tvornička postavka je označena sa J.
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Odaberite način snimanja fotografija preko izbornika.
Omogućuje vam snimanje s već podešenim parametrima u skladu s uvjetima (str. 29).
Image Size: Odabir veličine slike
Za detalje, pogledajte str. 11, 12.
Za fotografije
J * (samo DSC-W130)
Odabir veličine slike za snimanje fotografija.
W (samo DSC-W120/W125)
Y
V
Z
X
B
[
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Za mod jednostavnog snimanja
Odabir veličine slike u modu jednostavnog snimanja.
J Large
Small
Snima slike veličine [8M] (samo DSC-W130) ili [7M] (samo
DSC-W120/W125).
Snima slike veličine [3M].
Za videozapise
@ (Fine)
Odabir veličine slike za snimanje videozapisa.
J ? (Standard)
A
Flash: Podešavanje bljeskalice
Odabir podešenja bljeskalice u modu jednostavnog snimanja.
J Auto
Off
Bljeskalica se aktivira gdje nema dovoljno svjetla ili je objekt
osvijetljen straga.
Bljeskalica se ne koristi.
Face Detection: Detekcija lica objekta
Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne. Takoñer odaberite glavni objekt
za izoštravanje pri uporabi ove funkcije.
Uz detekciju lica snimanih osoba, fotoaparat će takoñer izvesti izoštravanje, podesiti bljeskalicu,
ekspoziciju, balans bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.
J 5 (Off)
° (Auto)
Detekcija lica je isključena.
Odabire lice koje će fotoaparat automatski izoštriti.
Oznaka detekcije lica
Okvir detekcije lica (narančasti)
Okvir detekcije lica (bijeli)
± (Child Priority)
Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.
² (Adult Priority)
Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.
C Funkcija Face Detection ne radi kad koristite digitalni zum.
C U Y (Soft Snap) modu, funkcija Face Detection je uključena.
46
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
C U Y (Soft Snap) modu, standardna postavka je [Auto].
C Kad je kontrolni kotačić podešen na EASY (jednostavno snimanje) mod, ova funkcija je fiksno podešena na
[Auto], ali Face Detection okvir nije prikazan.
C Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Meñutim, kod snimanja u Y (Soft Snap) modu
funkcije Scene Selection, mogu se detektirati samo 4 lica.
C Kad fotoaparat detektira više objekata u kadru, procijenit će koji je meñu njima najvažniji za izoštravanje.
Face Detection okvir će postati narančasti.
C Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola.
C Prepoznavanje lica će raditi otežano u sljedećim uvjetima:
– Kad je pretamno ili presvijetlo.
– Kad su lica djelomično prekrivena naočalama, maskama, šeširima, itd.
– Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
C Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno raditi.
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmijeha
Odaberite prioritetni objekt za funkciju Smile Shutter. Za detalje o funkciji Smile Shutter,
pogledajte str. 32.
J [Q] (Auto)
Detektira i snima nasmijana lica automatski.
± (Child Priority)
Detektira i snima s prioritetom na dječjem licu.
² (Adult Priority)
Detektira i snima s prioritetom na licu odraslih.
C Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u odreñenim uvjetima.
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmijeha
Ovom opcijom podešava se razina prepoznavanja osmijeha kad je odabran < (Smile Shutter)
mod (str. 32) u funkciji Scene Selection.
> (Low)
J = (Medium)
Q (High)
Detektira veliki osmijeh.
Detektira normalni osmijeh.
Detektira čak i lagani osmijeh.
C Prepoznavanje osmijeha možda neće raditi u odreñenim uvjetima.
47
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač. (Funkcija Exposure
Bracket je samo za DSC-W130).
J ~ (Normal)
a (Burst)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.
C Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim vrijednostima
ekspozicije (Exposure Bracket).
Što je veća BRK vrijednost, veća je i promjena ekspozicije.
C Kad ne možete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u Exposure
Bracket modu, s različitim ekspozicijama. Možete odabrati sliku s
odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
C Kad je kontrolni kotačić podešen na !, funkcija Exposure Bracket
nije raspoloživa.
C Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
O funkciji Burst
C Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
C Interval snimanja iznosi otprilike 0,5 sekunde (DSC-W130) ili 0,7 sekunde (DSC-W120/W125). Interval
snimanja se produži, ovisno o podešenju veličine slike.
C Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutarnjoj memoriji nema dovoljno
mjesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
C Izoštrenje, ravnoteža bjeline te ekspozicija zadrže se na vrijednostima podešenim za prvu snimku.
O funkciji Exposure Bracket (samo DSC-W130)
C
C
C
C
48
Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 49), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
Interval snimanja je isti kao za Burst mod, ali postaje sporiji ovisno o uvjetima snimanja.
Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti promjene ekspozicije.
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
EV: Podešavanje svjetline
Ručno podešavanje ekspozicije.
Prema –
–2.0EV
J 0EV
+2.0EV
Prema +
Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
Ekspoziciju automatski odreñuje fotoaparat.
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
C Podrobnosti o ekspoziciji potražite na str. 9.
C Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.
C Ako se objekt snima u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje
ekspozicije možda neće imati utjecaja.
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
Ova opcija omogućuje odabir svjetlosne osjetljivosti.
Niska ISO osjetljivost
J N (Auto)
O
Q
R
Visoka ISO osjetljivost
Možete spriječiti neoštre slike kod snimanja na tamnim mjestima
ili pokretnih objekata povećavanjem ISO osjetljivosti (odaberite
veći broj). Ipak, slike imaju više smetnji kako se ISO osjetljivost
povećava. Odaberite ISO osjetljivost u skladu s uvjetima
snimanja.
S
P
U
C Podrobnosti o ISO osjetljivosti potražite na str. 9.
C Kad je odabran Burst ili Exposure Bracket, moguće je odabrati samo [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 400]
(samo DSC-W130).
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Odabir načina mjerenja svjetla kojim se bira dio objekta koji služi za podešavanje ekspozicije.
J < (Multi)
- (Center)
\ (Spot)
(Samo za fotografiju)
Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se
ravnomjerna ekspozicija (mjerenje u više uzoraka).
Mjeri središte kadra i odreñuje ekspoziciju na temelju svjetline
objekta u tom dijelu (mjerenje u središtu).
Mjeri samo dio objekta (mjerenje u točci).
C Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u slučaju
snažnog kontrasta izmeñu objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt
C Detalje o ekspoziciji potražite na str. 9.
C Kad koristite mjerenje u točci ili u središtu, savjetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za fokusiranje na
mjesto mjerenja (str. 51).
C Način mjerenja svjetla možete odabrati samo kad je funkcija [Face Detection] podešena na [Off].
50
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrijebite
izbornik.
J n (Multi AF)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar okvira AF
tražila.
C Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Okvir AF tražila
(samo za fotografije)
Indikator okvira AF tražila
o (Center AF)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
C Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje
željene kompozicije na slici.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
p (Spot AF)
Automatsko izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja.
C Ako uz ovu funkciju koristite i AF lock, možete kadrirati sliku na
željeni način. Držite aparat stabilno tako da objekt ne izañe iz
okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Automatski brzo izoštrava područje oko prethodno podešene
udaljenosti (poluručno).
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
9 (beskonačna udaljenost)
C Izoštrava objekt u svim rasponima okvira tražila u poluručnom
modu.
C Ovaj mod je koristan kod ponavljanog snimanja objekta na
jednakoj udaljenosti.
C Koristite "poluručni mod" kad je automatsko izoštravanje otežano,
primjerice kad snimate kroz mrežu ili prozor.
C AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
C Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i prikazuje
se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, fotoaparat izoštrava objekte u središtu kadra.
C Način izoštravanja možete promijeniti samo kad je funkcija [Face Detection] podešen na [Off].
C Za snimanje videozapisa možete odabrati samo [Multi AF] ili [9].
C Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "poluručnom modu". Podešavanje
zuma na T stranu ili usmjeravanje objektiva prema gore ili dolje će povećati pogrešku.
z Ako objekt nije oštar
Kad snimate tako da je objekt na rubu okvira (ili zaslona), ili kad koristite [Center AF] ili [Spot AF], aparat
možda neće izoštriti objekt na rubu okvira.
U takvim slučajevima postupite na sljedeći način:
A Ponovo kadrirajte tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola za
izoštravanje (AF lock).
Okvir AF tražila
Indikator AE/AF blokade
Sve dok ne pritisnete okidač dokraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
B Kad indikator AE/AF prestane treptati i ostane svijetliti, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite
okidač dokraja.
White Balance: Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju neobično.
J \ (Auto)
Automatsko podešavanje bijele boje.
^ (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca, noćnog
snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom ili vatrometa.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba ili u sjeni.
p (Fluorescent Light 1)/
q (Fluorescent Light 2)/
r (Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Podešenje za bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
[Fluorescent Light 2]: Podešenje za prirodno bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
[Fluorescent Light 3]: Podešenje za dnevno bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
n (Incandescent)
`WB (Flash)
Podešavanje za osvjetljenje klasičnom žaruljom i jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
C Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
C Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 10.
C Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
C Osim kod [Flash], [White Balance] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
( – (–)
Za slabije svjetlo bljeskalice.
J (STD (Normal)
(+ (+)
Za jače svjetlo bljeskalice.
C Za promjenu načina rada bljeskalice pogledajte str. 27.
C Ako je objekt pretaman ili presvijetao, ova postavka možda neće imati utjecaja.
54
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili
više puta prije samog snimanja radi smanjenja
efekta crvenih očiju.
J 6 (Auto)
Smanjuje efekt crvenih očiju kad je potrebno dok je uključena
funkcija detekcije lica (Face Detection).
. (On)
Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta
crvenih očiju.
/ (Off)
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
C Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste spriječili pomicanje te kako fotografije ne bi ispale neoštre. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
C Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u slučaju da
osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti efekt crvenih
očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (samo DSC-W130) (str. 58).
C Kad je funkcija Face Detection isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana
opcija [Auto].
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J 4 (Normal)
+ (Vivid)
Boja slike je standardna.
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
55
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik snimanja
2 (Sepia)
Boja slike postaje sepija.
3 (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
C Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
J a (Shooting)
b (Continuous)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete okidač
dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete
stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
C Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
c (Off)
Funkcija sprečavanja zamućenja je isključena.
C Kad je odabran automatski mod ili mod jednostavnog snimanja, funkcija [SteadyShot] će se podesiti na
[Shooting].
C Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je [Continuous].
C Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
– Kad prejako tresete fotoaparat
– Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
´ (Shooting Settings): Odabir podešenja snimanja
Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su onima iz
[´ Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 42, 69.
56
Uporaba funkcija za gledanje
Izbornik reprodukcije
Ovo poglavlje objašnjava opcije izbornika raspoložive kad pritisnete tipku MENU u
reprodukcijskom modu. Za detalje o uporabi izbornika pogledajte str. 43.
! (Delete): Brisanje snimaka
Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 39.
" (This Image)
Brisanje trenutno odabrane snimke.
# (Multiple Images)
Odabir i brisanje više snimaka.
g (All In This Folder)
Brisanje svih snimaka u odabranoj mapi.
< (Slideshow): Reprodukcija niza snimaka
Ova opcija ima istu funkciju kao pritisak tipke < (Slideshow) iz izbornika HOME. Pogledajte
str. 36.
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja (samo DSC-W130)
Ova opcija omogućuje podešavanje fotografija ili primjenu posebnih efekata na fotografije.
Izvorna snimka se zadržava.
Retuširanje fotografija
A Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
B Pritisnite tipku MENU.
C Odaberite [Retouch] tipkama v/V, odaberite željeni mod tipkama b/B i zatim pritisnite z.
D Retuširajte fotografije slijedeći korake za svaki mod opisane u nastavku.
9 (Trimming)
Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.
A Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu.
B Podesite mjesto tipkama v/V/b/B i pritisnite MENU.
C Odaberite [Image Size] tipkama v/V i pritisnite z.
Tipkama v/V odaberite veličinu koju ćete snimiti i opet
pritisnite z.
D Tipkama v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
C Veličina uvećane slike može ovisiti o originalnoj snimci.
C Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
57
Izbornik reprodukcije
8 (Red Eye Correction)
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.
Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
C Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.
³ (Unsharp masking)
Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.
A Tipkama v/V/b/B odaberite područje (okvir) slike koju
želite retuširati, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
C Ovisno o slici, korekcija možda neće biti dovoljna te se može
pogoršati kvaliteta slike.
(Soft Focus)
Zamućuje periferiju oko odabranog mjesta i ističe objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z.
Podesite razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet
pritisnite z.
C Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
D Tipkama v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
58
Izbornik reprodukcije
(Partial Color)
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se
istaknuo objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
C Tipkama v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
0 (Fisheye Lens)
Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mjesta.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z.
Podesite razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet
pritisnite z.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
7 (Cross Filter)
Dodaje efekt zvjezdanog sjaja izvorima svjetla.
A Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
@ (Radial Blur)
Odreñuje središnje mjesto za izražavanje kretanja na fotografiji.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
(Retro)
Smanjuje oštrinu i okolno svjetlo kako bi fotografija izgledala
kao da je snimljena starijim tipom fotoaparata.
A Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z.
Podesite razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet
pritisnite z.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
S (Multi-Purpose Resize): Promjena veličine slike prema uporabi (samo DSC-W130)
Možete promijeniti format i veličinu slika koje se snimaju.
Možete konvertirati snimke u 16:9 format za prikaz u visokoj razlučivosti, i u VGA veličinu za
blog ili e-mail.
HDTV (_)
Mijenja format slike od 4:3/3:2 do 16:9.
Blog/E-mail (`)
Mijenja format slike od 16:9/3:2 do 4:3 i pohranjuje kao VGA
veličinu.
A Prikažite snimku koju želite promijeniti.
B Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite S (Multi-Purpose Resize) tipkama v/V.
C Odaberite željenu veličinu slike tipkama b/B, zatim pritisnite z.
D Tipkom W/T podesite područje koje želite promijeniti.
E Odredite područje tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
Snimka kojoj je promijenjena veličina sprema se kao najnovija slika u mapi REC.
60
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
C
C
C
C
Za detalje o veličine slike, pogledajte str. 12, 13.
Ne možete promijeniti veličinu videozapisa.
Ne možete promijeniti veličinu snimke iz VGA u (_ (HDTV).
Uvećanje i rezanje slike može joj smanjiti kvalitetu.
$ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici vidljiv je indikator -.
% (This Image)
Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
& (Multiple Images)
Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.
Zaštita snimke
A Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Pritisnite MENU.
C Odaberite (Protect) tipkama v/V i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Odabir i zaštita snimaka
A Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Odaberite [Protect] tipkama v/V i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim
pritisnite z.
U pojedinačnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Pritisnite b/B za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite z.
E Pritisnite MENU.
F Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak C.
E Za odabir svih slika u mapi, odaberite skalu izbornika tipkom b i zatim pritisnite z. Uz odabranu
mapu se prikazuje A.
F Pritisnite MENU.
G Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
61
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Izbornik reprodukcije
C Formatiranjem će nepovratno izbrisati sve podatke iz medija za snimanje, čak i zaštićene slike.
C Aparatu će trebati neko vrijeme za zaštitu slike.
Poništenje zaštite
Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav se
koristi i za zaštitu.
Indikator - (Protect) nestane sa snimke.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis DPOF (Print order) slikama koje želite otisnuti.
Pogledajte str. 101.
L (This Image)
Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci
ili je uklanja.
M (Multiple Images)
Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je
uklanja.
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
Omogućuje ispis fotografija.
Pogledajte str. 98.
(Rotate): Zakretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
A Prikažite sliku koju želite zakrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Rotate] i pritisnite tipku z.
D Odaberite [E F] i zakrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
C Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
C Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
C Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno o
softveru.
62
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojoj je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory Stick
Duo" karticom.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
Poništenje odabira mape
U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu ili
izraditi novu.
C Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 66).
C Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 67).
C Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi, pojavljuju
se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
63
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći H (Manage Memory) ili ' (Settings) u
izborniku HOME.
Tipka HOME
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
2
Kontrolnim tipkama b/B odaberite H (Manage Memory) ili ' (Settings).
3
Tipkama v/V odaberite željenu opciju, zatim pritisnite z.
4
Tipkama v/V odaberite željeno podešenje, zatim pritisnite z.
C Izbornik HOME se prikaže kad pritisnete b.
64
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings
5
Tipkama v/V odaberite podešenje i zatim pritisnite z.
Za poništenje podešenja
Odaberite [Cancel] ako se pojavi na zaslonu, zatim pritisnite z.
Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolnu tipku b.
C Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
C Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja ponovnim pritiskom tipke HOME.
65
H Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
J Memory Tool – Memory Stick Tool
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već
formatiran i možete ga odmah koristiti.
C Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data on Memory Stick will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje formatiranje.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje i
mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
C
C
C
C
C
C
66
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova mapa.
Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 88).
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B, odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
C Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
C Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu dostatnog kapaciteta.
B Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Copy] i zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite z.
C Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
C Ne možete kopirati pojedinačne slike.
C Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutarnje
memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u izborniku
[Internal Memory Tool] (str. 68).
C Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne možete
odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se kopirati.
C Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
67
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
J Memory Tool – Internal Memory Tool
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
C Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
68
' Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
( Main settings – Main Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
Function Guide
Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.
J On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Isključenje funkcijskog vodiča.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvat će se
slike snimljene u unutarnju memoriju.
A Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Initialize] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Reset to default settings".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
C Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
69
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Settings
( Main settings – Main Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan
s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom
ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 86 i 98).
C Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[PictBridge].
C Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[Mass Storage].
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem
(str. 98).
PTP
Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se aktivira
izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se kopiraju na
računalo (Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i računala
ili drugog USB ureñaja (str. 86).
COMPONENT
Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili
videoopremi. Pogledajte str. 78.
J HD(1080i)
SD
70
Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High Definition TV
Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu koji
ne podržavaju HD(1080i) signal.
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste različite
sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 80 sustav boje za državu ili
regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Wide Zoom Display
Tijekom reprodukcije, fotografije u 4:3 i 3:2 formatu prikazuju se u 16:9 formatu. U tom slučaju,
nedostajat će manji dio s gornje i donje strane slike.
On
J Off
Za reprodukciju u 16:9 formatu.
Wide Zoom Display se ne koristi.
C U Wide Zoom načinu mogu se reproducirati samo 4:3 i 3:2 slike. Videozapisi, 16:9 slike i portreti ne
mogu se zumirati.
C Slika prikazana na LCD zaslonu fotoaparata se ne mijenja.
71
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Settings
´ Shooting Settings – Shooting Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se ne
podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
C Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,5 m (zum: W) / 1,5 m (zum: T).)
C Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF Illuminatora dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u sredini
objekta.
C AF osvjetljenje ne radi u sljedećim slučajevima:
– Podešeno je poluručno izoštravanje (str. 47).
– Odabrali ste 4 (Landscape), N (Twilight) ili h (Fireworks) u Scene Selection modu.
C Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta
okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
C AF Illuminator emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako ne
predstavlja sigurnosni rizik.
Grid Line
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.
On
Uključen prikaz mreže linija.
J Off
Isključen prikaz mreže linija.
C Mreža linija se ne snima.
72
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Settings
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single
Monitor
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih
objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
C Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
C AF mod se ne može koristiti kad je funkcija [Face Detection] podešena na [On].
C Kad koristite poluručno izoštravanje, automatski će biti odabrana opcija [Single].
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 4T). Kad zumiranje premaši
4T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(F)
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti izobličena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna kad je:
– veličina slike podešena na [8M], [3:2 (7M)] ili [16:9 (6M)]
(samo DSC-W130).
– veličina slike podešena na [7M], [3:2 (6M)] ili [16:9 (5M)]
(samo DSC-W120/W125).
C U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(G)
Uvećava sve slike do maksimalno 8T, uključujući optički zum
4T. Meñutim, kvaliteta slike je slabija kad se prijeñe razina
optičkog zuma.
Off
Digitalni zum je isključen.
73
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Settings
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
(uključujući optički zum 4()
Veličina
Maksimalna skala zuma
DSC-W130
DSC-W120/W125
5M
Oko 5,0T
Oko 4,7T
3M
Oko 6,4T
Oko 6,0T
VGA
Oko 20T
Oko 19T
16:9 (2M)
Oko 6,8T
Oko 6,4T
C Digitalni zum se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
– < (Smile Shutter) mod je odabran u Scene Selection modu.
– LCD zaslon je isključen.
Conversion Lens
Omogućuje pravilno izoštravanje kod uporabe konverzijske leće (opcija). Učvrstite isporučeni
adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijsku leću.
Tele (B)
Uporaba telekonverzijske leće.
Wide (C)
Uporaba širokokutne leće.
J Off
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Bez konverzijske leće.
Kod uporabe ugrañene bljeskalice, može doći do blokiranja svjetla i pojave vidljive sjene.
Provjerite kompoziciju slike na LCD zaslonu pri snimanju.
Makrosnimanje je fiksno podešeno na [Auto].
Raspoloživo područje zuma je ograničeno.
Raspoloživo područje izoštravanja je ograničeno.
AF svjetlo ne radi.
Ne možete odabrati poluručno izoštravanje.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu priloženima uz konverzijsku leću.
Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), fotoaparat može takoñer izoštriti bliske objekte u 4
(Landscape) i N (Twilight) modu.
C Kod snimanja s konverzijskom lećom (opcija), možda nećete uspjeti snimiti vatromete u njihovu punom sjaju.
74
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
Settings
´ Shooting Settings – Shooting Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
Auto Orientation
Kad fotoaparat zakrenete za snimanje u portretnoj (okomitoj) orijentaciji, detektira se promjena
položaja i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.
J On
Off
Snima sliku s pravilnom orijentacijom.
Automatska orijentacija je isključena.
C Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazan je crni rub.
C Ovisno o kutu snimanja, orijentacija slike se možda neće snimiti pravilno. Kad orijentacija slike nije
pravilna, možete zakrenuti sliku prema opisu na str. 62.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
C Ukoliko okidač pritisnete dopola, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sljedeću.
75
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
> Clock Settings
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
A Odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) unutar izbornika HOME.
B Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
C Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 4, zatim pritisnite z.
C Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
76
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 64
h Language Setting
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
77
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog A/V
kabela
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću višenamjenskog kabela
(isporučen).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Žuti
Crni
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolna tipka
2 U višenamjensku
priključnicu
C Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog kabela u
lijevu audio priključnicu.
2
Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
C Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3
Pritisnite tipku # (reprodukcija) i uključite fotoaparat.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
C Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s TV
sustavom koji se koristi (str. 71).
78
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HDTV
Snimke ovog fotoaparata možete gledati u visokoj kvaliteti*, spajanjem fotoaparata na HD
(High Definition) TV prijemnik uporabom komponentnog kabela (opcija).
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
* Slike snimljene u [VGA] formatu ne mogu se reproducirati u HD formatu.
C U [Wide Zoom Display], fotografije s formatom slike 4:3 ili 3:2 mogu se prikazati u formatu 16:9 (str. 71).
C S [Multi-Purpose Resize], format slike se može konvertirati u 16:9 za prikaz u visokoj razlučivosti (str. 60).
1
Spojite fotoaparat s HD (High Definition) TV prijemnikom pomoću HD Output
adapterskog kabela (opcija).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Tipka # (reprodukcija)
Zeleni/Plavi/Crveni
HD Output
adapterski kabel
(opcija)
2
Bijeli/Crveni
2 U višenamjensku
priključnicu
Kontrolna tipka
Tipka HOME
Uključite TV prijemnik i podesite odgovarajući ulaz.
C Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
79
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
3
Pritisnite # za uključenje fotoaparata.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
C Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom ' (Settings) u izborniku HOME
(str. 70).
C Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignala u skladu sa spojenim
TV prijemnikom (str. 71).
C Videozapise nije moguće reproducirati kod HD (1080i) izlaza. Podesite [COMPONENT] na [SD] kod
gledanja videozapisa.
O "PhotoTV HD" standardu
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.
Spojite li Sonyjeve PhotoTV HD-kompatibilne ureñaje putem kabela s adapterom HD izlaza
(opcija), možete uživati u cijelom novom svijetu fotografija uz izvanrednu Full HD kvalitetu.
PhotoTV HD omogućuje kvalitetan prikaz detalja, prikaz blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.
C Takoñer je potrebno podesiti TV. Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV-a.
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i isporučeni A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
80
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 94).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 83)
C Instalacija softvera sljedećim redom:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiranje slika na računalo (str. 86)
C Kopiranje slika na računalo uz uporabu programa "Picture
Motion Browser".
C Organizacija slika uz uporabu programa "Picture Motion
Browser" i "Music Transfer" na sljedeći način:
– Pregled snimaka pohranjenih na računalo
– Editiranje snimaka
– Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
– Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
– Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
– Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music
Transfer"
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći na internetskoj stranici
Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
81
Mogućnosti sustava Windows
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
C Za navedene operativne sustave pravilan rad
nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili
kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4 Windows XP* SP2/
Windows Vista*
CPU: Pentium III 500 MHz ili brži (Pentium III
800 MHz ili brži je preporučljivo)
Memorija: 256 MB RAM ili više (512 MB
RAM ili više je preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
― oko 400 MB
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 T 768 ili
više
* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter
Edition.
82
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
C Računalo treba takoñer zadovoljiti zahtjeve
operativnog sustava.
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim konfiguracijama.
C Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja. Ovisno
o tipu USB opreme koju koristite istovremeno,
neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda
neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
C Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
C Postoje dva načina USB priključenja s računalom:
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo
poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način
kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i
[PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 70.
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon
suspend ili pripravnog stanja.
Instalacija isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
C Logirajte se kao Administrator.
1
Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM u CD-ROM pogon
računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite oznaku uz
natpis [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
5
C Ako se ne prikaže izbornik, dvaput kliknite
na [Computer] (u Windows XP/2000, [My
(SONYPICTUTIL).
Computer]) t
C U sustavu Windows Vista može se pojaviti
izbornik AutoPlay. Odaberite "Run
Install.exe." i slijedite upute na zaslonu za
nastavak instalacije.
2
3
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Odaberite [Region] i [Country/Area],
zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje instalacije.
C Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
C DirectX je možda već instaliran na računalu,
ovisno o sistemskom okruženju.
6
Izvadite CD-ROM nakon završetka
instalacije.
C Instalacija softvera se odvija sljedećim redom:
− Picture Motion Browser
− Music Transfer
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location Settings].
83
Instalacija isporučenog softvera
Nakon instalacije softvera, na radnoj površini se pojave ikone za "Picture Motion
Browser", "PMB Guide" i "Music Transfer".
Dvaput kliknite za pokretanje
softvera "Picture Motion
Browser".
Dvaput kliknite za pokretanje
softvera "PMB Guide".
Dvaput kliknite za pokretanje
softvera "Music Transfer".
84
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje
nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser".
Pregled "Picture Motion Browser"
softvera
Uz "Picture Motion Browser" možete:
C Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati
ih na računalu.
C Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
C Kopirati snimke na medij za pohranu pomoću
računala.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.), otisnuti,
poslati slike e-mailom, promijeniti datum
snimanja i još mnogo toga.
C Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
C Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
C Podrobnosti potražite u datoteci "PMB Guide".
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion Browser)
ikonu na radnoj površini. Takoñer možete
pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start]
t [All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PBM – Picture Motion Browser].
C Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser"
softvera pojavit će se potvrdna poruka za
Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija
obavještava vas o novostima, primjerice o novim
verzijama softvera. Podešenje možete kasnije
promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Za pristup "PMB Guide"
Dvaput kliknite ikonu
(PMB Guide) na
radnoj površini.
Za pristup "PMB Guide" aplikaciji iz izbornika Start, kliknite [Start] t [All Programs]
(kod Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
85
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture
Motion Browser" softvera
Priprema fotoaparata i računala
1
Spajanje fotoaparata i računala
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
C Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
Uložite dovoljno napunjenu bateriju
u fotoaparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu mrežnim adapterom
(opcija) i USB/AV/DC IN višenamjenskim kabelom (opcija).
C Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje
možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
3
Uključite računalo, zatim pritisnite
tipku # (reprodukcija).
2 U višenamjensku priključnicu
1 U USB priključnicu
Višenamjenski
kabel
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"Connecting...".
Indikatori
pristupa*
Tipka # (reprodukcija)
Nakon prvog USB povezivanja, računalo automatski pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije prikazan je indikator .
Nemojte rukovati računalom dok je prikazan taj
indikator. Kad se indikator promijeni u
,
možete nastaviti koristiti računalo.
C Ako se poruka "Mass Storage" ne pojavi, podesite
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 70).
86
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Kopiranje slika na računalo
1
Spojite fotoaparat s računalom
prema opisu u odjeljku "Spajanje
fotoaparata i računala".
Nakon USB povezivanja automatski se
pojavi prozor [Import Media Files ]
softvera "Picture Motion Browser".
C Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u datoteci "PMB Guide".
Pregled slika na računalu
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće se
"Picture Motion Browser". Prikazuju se
umanjene slike (thumbnail).
C U "Viewed folders" podešena je mapa "Pictures"
(u Windows XP/2000, "My Pictures") kao
standardna.
C Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 90.
C Ako se pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.
2
Organizirajte slike u računalu na kalendaru
prema datumu snimanja. Detalje potražite u
datoteci "PMB Guide".
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Primjer: mjesečni prikaz
Po standardnom podešenju, slike se prebacuju u mapu unutar mape "Pictures" (u
Windows XP/2000, "My Pictures")
nazvanu prema datumu prebacivanja.
87
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
C Odspajate USB kabel
C Vadite "Memory Stick Duo"
C Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon
kopiranja slika iz unutarnje memorije
C Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite ikonu za odspajanje u
statusnom retku.
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u mape na "Memory Stick Duo"
kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu Windows
Vista
Windows Vista
Dvaput kliknite ovdje
Windows XP/Windows 2000
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
C Korak 4 nije potreban za korisnike Windows
XP/Windows Vista sustava.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene fotoaparatom bez funkcije izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
– za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
– za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
C Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF". Ona
služi samo za reprodukciju.
C Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
88
Kopiranje slika na računalo pomoću "Picture Motion Browser" softvera
C Slikovne datoteke imaju sljedeće nazive:
– Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
– Videozapisi: MOV0ssss.AVI
– Indeksne datoteke koje se snimaju istodobno s
videozapisima: MOV0ssss.THM
ssss označuje bilo koji broj izmeñu 0001
do 9999. Brojčani dio naziva videozapisa
snimljenog u video modu i odgovarajuće
indeksne datoteke je jednak.
C Više informacija o mapama potražite na
stranicama 63 i 66.
89
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion
Browser" softvera
Slike možete kopirati na računalo bez "Picture
Motion Browser" softvera na sljedeći način.
Računalo s utorom za Memory Stick:
Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata i
uložite ga u Memory Stick Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo adapter u pripadajući
utor na računalu i zatim kopirajte slike.
C Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na
računalo umetanjem "Memory Stick Duo" kartice
u Memory Stick utor.
C Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 109.
Računalo bez utora za Memory Stick:
Povežite aparat i računalo USB kabelom i
slijedite postupak za kopiranje slika.
C Primjeri izbornika u ovom odjeljku odnose se na
kopiranje slika s "Memory Stick Duo" kartice.
C Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s verzijama
Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sustava. Ako upotrebljavate računalo
bez utora za Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz
"Memory Stick Duo" kartice na računalo.
Za kopiranje slika iz unutarnje memorije na
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick
Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
90
Kopiranje slika na računalo Windows Vista/XP
U ovom odjeljku opisuje se primjer kopiranja
slika u mapu "My Documents" (u sustavu
Windows Vista ona se zove "Documents").
1
2
Pripremite fotoaparat i računalo.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 86.
Povežite aparat s računalom
pomoću USB kabela.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računala" na str. 86.
C Ako je "Picture Motion Browser" već
instaliran, pokreće se [Import Media Files].
Odaberite [Cancel] za završetak.
Kopiranje slika na računalo bez "Picture Motion Browser" softvera
3
U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na [Open folder to
view files] (u Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]).
C Ako se prozor ne pojavi automatski, slijedite
postupak t "Za Windows 2000".
4
5
Dva puta kliknite na [DCIM].
Dva puta kliknite na mapu u kojoj
se nalaze slikovne datoteke koje želite kopirati. Zatim desnom tipkom
miša kliknite slikovnu datoteku za
prikaz izbornika i kliknite [Copy].
6
Dva puta kliknite mapu
[Documents] (u Windows XP: [My
Documents]). Zatim desnom
tipkom miša kliknite prozor
"Documents" za prikaz izbornika i
kliknite [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
[Documents] (u Windows XP: [My
Documents]).
C Ako u odredišnoj mapi već postoji datoteka
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li je zamijeniti novom. Odgovorite li
potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računalo tako da se izvorna ne
obriše, promijenite njezin naziv i zatim je
kopirajte. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjena naziva (str. 92) možda neće
moći reproducirati na fotoaparatu.
Za Windows 2000
Nakon spajanja aparata na računalo dva puta
kliknite [My Computer] t [Removable
Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.
C Više o mjestima za pohranu slikovnih
datoteka potražite na str. 88.
91
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i
više je nema na "Memory Stick Duo" kartici,
sliku možete ponovno vidjeti u fotoaparatu
tako da je kopirate s računala na "Memory
Stick Duo".
C Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen u
fotoaparatu, preskočite korak 1.
C Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o
veličini.
C Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
C Ako na "Memory Stick Duo" kartici nema mape
u koju se može pohraniti datoteka, načinite novu
(str. 66) i zatim kopirajte datoteku.
1
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
C Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite drugi broj.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno
o tome kako je računalo podešeno. Ekstenzija
datoteke za fotografije je JPG, a za videozapise MPEG. Nemojte mijenjati ekstenziju.
92
2
Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk] ili
[SonyMemoryStick] u [Computer] (u
Windows XP, [My Computer]).
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
C sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom glazbom pomoću aplikacije "Music Transfer" na
isporučenom CD-ROM disku. Takoñer ih
možete obrisati ili dodati kad god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa "Music Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
C MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
C Glazba s CD diskova.
C Glazba pohranjena u fotoaparatu.
1
2
3
C Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe u
fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] u koraku 3.
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u izborniku
[Slideshow] se podesi na [Off].
C Glazbene datoteke možete resetirati na tvorničke
vrijednosti pomoću opcije [Initialize] (str. 69), no
time će se resetirati i druga podešenja.
C Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Pritisnite HOME za prikaz izbornika
HOME.
Odaberite < (Slideshow) kontrolnim tipkama b/B, odaberite [r
Music Tool] tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
Pomoću v/V odaberite [Download
Music], zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
93
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
C "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
računalu
1
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.5)
USB priključnica: Standardna
2
Preporučena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
3
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
94
Priključite namjenski USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Spajanje fotoaparata i računala" na str. 86.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke na
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB ureñaja.
Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat,
možda neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba.
C Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
C Postoje dva načina USB priključenja s računalom:
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo
poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način
kao primjer. Za podrobnosti o [PictBridge] i
[PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 70.
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Priprema fotoaparata i računala" na str. 86.
C Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 88.
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za korisnike Macintosh računala
Za brisanje USB veze
Prije donjih postupaka ili kad je aparat odpojen od računala povucite i ispustite ikonu
pogona ili kartice "Memory Stick Duo" u
"Trash".
C Kad odspajate USB kabel.
C Kad vadite "Memory Stick Duo"
C Kad ulažete "Memory Stick Duo" nakon
kopiranja slika iz unutarnje memorije
C Kad isključujete fotoaparat
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom glazom. Takoñer ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati pomoću
programa "Music Transfer" jesu sljedeći:
C MP3 datoteke s tvrdog diska računala
C Glazba s CD diskova
C Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
C Prije instalacije programa "Music Transfer"
zatvorite sve aktivne programe.
C Logirajte se kao Administrator.
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Dvaput kliknite datoteku [Music Transfer.pkg]
u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe pomoću programa Music Transfer" na str. 93.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
95
Prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"
Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", takoñer se instalira "Cyber-shot Step-up Guide".
"Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava
uporabu fotoaparata i dodatnog pribora.
Na Macintosh računalu
1
Prikaz u Windows sustavu
Dvaput kliknite
(Step-up Guide) na
radnoj površini.
Za pristup "Step-up Guide" vodiču iz Start
izbornika, kliknite [Start] t [All Programs]
(u Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
2
3
Kopirajte mapu [stepupguide] u
mapu [stepupguide] na računalu.
Odaberite [stepupguide], [language]
i mapu [GB] pohranjenu na isporučenom CD-ROM-u i zatim kopirajte
sve datoteke iz mape [GB] u mapu
[img] unutar mape [stepupguide]
koja se kopirala na vaše računalo
u koraku 1. (Zamijenite datoteke u
mapi [img] datotekama iz mape
[GB].)
Po završetku kopiranja dvaput kliknite na "stepupguide.hqx" u mapi
[stepupguide] kako biste je raspakirali, zatim dvaput kliknite na
dobivenu datoteku "stepupguide".
C Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje
HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
96
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 111).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 98)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i pisača
koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick"
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory
Stick". Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 85).
Izrada fotografija u fotolaboratoriju (str. 101)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
97
Izravan ispis pomoću PictBridge kompatibilnog
pisača
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
C "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
C Ne možete ispisati videozapise.
C Ako na zaslonu fotoaparata trepće indikator D
(obavijest o pogrešci), provjerite priključeni
pisač.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad je
[USB Connect] podešen na [Auto], korak 1
je nepotreban.
3
4
Kontrolnim tipkama v/V/b/B, odaberite [Main Settings 2], odaberite
[USB Connect], zatim pritisnite z.
Pomoću v/V odaberite [PictBridge],
zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
Korak 2: Priključenje fotoaparata
na pisač
1
Spojite fotoaparat i pisač.
Tipka MENU
Kontrolna
tipka
Tipka HOME
2 U višenamjensku priključnicu
C Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu bateriju kako biste izbjegli opasnost da se fotoaparat
isključi tijekom ispisa.
1
2
98
Pritisnite tipku HOME za prikaz
izbornika HOME.
Odaberite ' (Settings) pomoću
b/B, i odaberite [( Main settings]
pomoću v/V, zatim pritisnite z.
1 U USB
priključnicu
Višenamjenski kabel
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
2
Pritisnite # (reprodukcija) te
uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
Korak 3: Odabir snimaka za ispis
Odaberite [This Image] ili [Multiple
Images] tipkama v/V, zatim pritisnite
z.
Kad odaberete [This Image]
Možete ispisati odabranu sliku. Prijeñite na
korak 4.
Kad odaberete [Multiple Images]
Možete otisnuti više odabranih slika.
3
Pritisnite tipku MENU, odaberite
[Print] tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti tipkama
b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pokraj odabrane
slike.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
C Kad odaberete [Multiple Images] u indeksnom
prikazu, možete otisnuti sve snimke iz željene
mape odabirom skale izbornika tipkom b i
dodjeljivanjem oznake A mapi.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a
na zaslonu se pojavljuju slika i izbornik
za ispis.
Korak 4: Ispis
1
Odaberite podešenje ispisa
tipkama v/V/b/B.
[Quantity]
Odaberite broj primjeraka za sliku koju
želite otisnuti.
C Ovisno o broju slika, možda neće biti moguće
smjestiti sve slike na isti list.
[Layout]
Odabir broja snimaka koji želite otisnuti
na jedan list.
99
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
C Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma,
datum će se prikazati na odabrani način
(str. 76). Funkcija datuma možda neće biti
dostupna, ovisno o pisaču.
2
Odaberite [OK] tipkama v i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
C Nemojte odspajati USB kabel dok je na
zaslonu prikazan indikator F (PictBridge
Connecting).
Indikator F
Korak 5: Dovršetak ispisa
Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan u
koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski
kabel iz fotoaparata.
100
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su pohranjene
slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti
u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij podržava
uslugu ispisa označenih slika, možete označiti
slike pomoću DPOF (Print order) tako da ih
ne morate birati u fotolaboratoriju.
Označavanje odabrane slike
Tipka MENU
C U fotolaboratoriju ne možete izravno s fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Kontrolna
tipka
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje obilježavanje slika na
"Memory Stick Duo" kartici koje želite
otisnuti oznakom DPOF (Print order).
C Slike s oznakom DPOF (Print order) možete otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili PictBridge.
C Nije moguće označiti videozapise.
C Oznaku DPOF (Print order) možete pridijeliti na
najviše 999 slika.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
C Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
C Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick
Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i
odnesite ih u fotolaboratorij.
C Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
C Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
C Ne možete podesiti broj kopija.
C Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
Tipka # (reprodukcija)
1
Pritisnite # (reprodukcija).
2
Odaberite sliku koju želite ispisati.
3
4
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Odaberite[DPOF] kontrolnim tipkama v/V i odaberite [This Image]
tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
DPOF.
Uklanjanje oznake
Odaberite slike s kojih želite ukloniti oznaku,
zatim ponovite korake 3 i 4.
101
Ispis slika u fotolaboratoriju
Odabir i označavanje slika
1
2
3
Pritisnite MENU za vrijeme pojedinačnog ili indeksnog prikaza slika.
5
Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Na zaslonu se prikaže oznaka DPOF.
Pojedinačne slike
Odaberite [DPOF] tipkama v/V,
odaberite [Multiple Images]
tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Kontrolnim tipkama odaberite sliku
koju želite označiti i pritisnite z.
Indeksni prikaz
Odabranoj slici dodijeljena je oznaka A.
Pojedinačne slike
Poništavanje odabira
Indeksni prikaz
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5 i
pritisnite z.
Uklanjanje oznake
U koraku 3 odaberite slike s kojih želite
ukloniti oznake i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
4
102
Pritisnite MENU.
U koraku 3 odaberite skalu izbornika tipkom
b, zatim pritisnite z u indeksnom prikazu.
Oznaka A dodijeljena je odabranoj mapi i
svim slikama.
U slučaju problema
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 104 – 113.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 114.
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 69).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje
da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
103
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
C Bateriju uložite tako da vrhom gurate preklopku za izbacivanje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
C Pravilno stavite bateriju.
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
C Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.
C Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
C Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
C Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
C Baterija je istrošena (str. 121). Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
C Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija).
104
U slučaju problema
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
C Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun, postupite
na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 39).
– Zamijenite "Memory Stick Duo".
C Ne možete snimati slike dok se puni bljeskalica.
C Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u položaj koji nije ".
C Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na ".
C Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
– Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
– Uložite "Memory Stick PRO Duo".
C U < (Smile Shutter) modu, fotoaparat ne snima ukoliko ne prepozna osmijeh.
Objekt se ne vidi na zaslonu.
C Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prelazak
na snimanje (str. 34).
Ne radi funkcija sprečavanja zamućenja.
C Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi c.
C Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
C Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
C Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).
Snimanje traje dugo.
C Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 18). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
C Objekt je preblizu. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv bude udaljen od objekta više od
iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 4 cm (W)/50 cm (T) (str. 26).
C Podešen je N (Twilight), 4 (Landscape) ili h (Fireworks) Scene Selection mod pri snimanju
fotografija.
C Odabrali ste poluručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 51).
C Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).
C Pogledajte "Ako objekt nije oštar" na str. 52.
105
U slučaju problema
Ne radi zum.
C Smart zum ne radi s odreñenim veličinama slike (str. 73).
C Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
C Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.
C Provjerite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 74).
Ne radi bljeskalica.
C Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 27).
C Bljeskalicu ne možete koristiti:
– Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (samo DSC-W130)
(str. 48).
– U Scene Selection načinu je odabran mod i (High sensitivity), N (Twilight) ili h (Fireworks)
(str. 31).
– Kod snimanja videozapisa.
C Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu Scene
odabrali 4 (Landscape), E (Beach) ili D (Snow) (str. 27).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
C Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne predstavlja
kvar (str. 14).
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
C Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran N (Twilight), 4 (Landscape) ili h (Fireworks)
(str. 31).
Ne može se isključiti makrosnimanje.
C Ne postoji funkcija za isključenje makrosnimanja. U ? (Auto) modu, telefoto snimanje je
moguće čak i u uvjetima makrosnimanja.
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
C Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
C Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 111). Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 85).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
C Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 49).
106
U slučaju problema
Slika je pretamna ili presvijetla.
C Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 21).
Slika je pretamna.
C Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 50) ili podesite
ekspoziciju (str. 49).
Slika je presvijetla.
C Podesite ekspoziciju (str. 49).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
C Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 55).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
C Pojava "efekta razmazivanja" (na slici su vidljive bijele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge).
To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
C Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
C Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 55).
C Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
C Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
C Retuširajte sliku funkcijom [Red Eye Correction] (samo DSC-W130) (str. 58).
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
C To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Slika u tražilu ne pokazuje stvaran kadar koji se snima.
C Kad je objekt snimanja blizu, pojavljuje se fenomen paralakse. Za provjeru stvarnog raspona
snimljenog kadra koristite LCD zaslon.
C Sliku ne možete vidjeti u tražilu dok se koristi digitalni zum.
107
U slučaju problema
Nije moguće kontinuirano snimanje.
C Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne slike
(str. 39).
C Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
C Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 34).
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 92).
C Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
C Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 88).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
C Indikatori na zaslonu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tipke v (DISP) (str. 21).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
C Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Lijeva i desna strana zaslona su prikazane crno.
C Funkcija [Auto Orientation] je podešena na [On] (str. 75).
Tijekom slideshowa se ne čuje glazba.
C Prenesite glazbene datoteke na fotoaparat aplikacijom "Music Transfer" (str. 93).
C Provjerite jesu li podešenja glasnoće i slideshowa pravilna (str. 36).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
C Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav boje
TV prijemnika (str. 71).
C Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 78).
C Ako je USB priključak višenamjenskog kabela spojen na drugi ureñaj, odspojite ga (str. 88).
C Pokušali ste reproducirati videozapise u HD(1080i) formatu, ali oni se ne mogu gledati u highdefinition kvaliteti. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 70).
108
U slučaju problema
Brisanje
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 62).
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 82 za sustav Windows i za sustav Macintosh na
str. 94.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
C Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo". Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony trebaju se obratiti svom proizvoñaču.
C Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 86 i 94).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
C Uključite fotoaparat.
C Kad je baterija prazna, uložite napunjenu bateriju (opcija) ili koristite mrežni adapter (opcija)
(str. 86).
C Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 70).
C Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 86).
C Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
C Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
C Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja (str. 86).
Ne možete kopirati slike.
C Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 86).
C Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 90 i 94).
C Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 66).
109
U slučaju problema
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 86).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
C Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "PMB Guide" (str. 85).
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Ne znate kako se koristi "Picture Motion Browser"
C Pogledajte "PMB Guide" (str. 85).
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
C Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 90).
Ne možete otisnuti sliku.
C Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
C Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 88).
C Ispravno izvedite postupak (str. 92).
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
C Umetnite ga pravilno.
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
C Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
110
U slučaju problema
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
C U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostatnog kapaciteta.
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u unutarnju
memoriju.
C Takva funkcija nije dostupna.
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
C Kod nekih pisača može se dogoditi da svi rubovi slike budu odrezani. Posebno kod slika veličine
[16:9], može se dogoditi da su odrezani bočni rubovi.
C Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
C Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
C Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 85).
C Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da fotografije
snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati fotografije s prikazanim
datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za podrobnosti o kompatibilnosti s
Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili softvera.
C Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
111
U slučaju problema
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite
s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
C Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
C Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 70).
C Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
C Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenski kabelom.
C Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
C Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga
uključite i spojite kabel.
C Nije moguć ispis videozapisa.
C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
C Odspojili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
C Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
C Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
C Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite sliku
(str. 100).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
C Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
112
U slučaju problema
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
C Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 100).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
C Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Nije moguće resetirati broj datoteke.
C Čak i kad promijenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće resetirati u fotoaparatu. Za
resetiranje, formatirajte "Memory Stick Duo" (str. 66, 68) ili unutarnju memoriju, a zatim resetirajte podešenja aparata (str. 69). Meñutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u unutarnjoj
memoriji će se izbrisati i sva podešenja, uključujući datum i vrijeme, se ponište.
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
C Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
C Umetnite napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
Leća objektiva je zamagljena.
C Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na otprilike
sat vremena.
Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
C Baterija je prazna. Zamijenite je napunjenom baterijom.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
C Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
C Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 76).
C Ispraznila se ugrañena baterija za čuvanje podataka. Umetnite napunjenu bateriju u fotoaparat i
ostavite ga isključenog 24 sata.
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
C Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 76).
113
Poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku
funkciju koja se prikazuje u obliku slova i koda.
Posljednje dvije oznake (označene s ss) se
razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni nakon
što nekoliko puta izvedete opisane postupke,
obratite se Sony zastupniku ili ovlaštenom
servisu.
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite upute.
C:32:ss
For use with compatible battery only
C Problem je u samom fotoaparatu. Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
C Fotoaparat ne može očitati ili upisati podatke na "Memory Stick Duo". Izvadite i
ponovo uložite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta.
C Došlo je do problema s formatiranjem unutarnje memorije ili ste umetnuli neformatirani "Memory Stick Duo". Formatirajte
unutarnju memoriju ili "Memory Stick
Duo" (str. 66, 68).
C Uloženi "Memory Stick Duo" nije moguće
koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci
na njemu oštećeni. Uložite novi "Memory
Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
C Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Resetirajte ga (str. 69) i ponovno ga
uključite.
114
Poruke
C Baterija je preslaba. Napunite je odmah.
Ovisno o uvjetima uporabe ili vrsti baterije, indikator može treptati čak i ako je
preostalo još 5 do 10 minuta.
C Uložena baterija nije NP-BG1 (isporučena) ili NP-FG1 (opcija).
System error
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Internal memory error
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
C Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
C Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 119).
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
C Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 119).
Indikatori i poruke upozorenja
Cannot access Memory Stick
Access denied
C Koristite "Memory Stick Duo" s
kontrolom pristupa.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
C Ponovno formatirajte medij za snimanje
(str. 66, 68).
Memory Stick locked
C Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje.
No memory space in internal memory
No memory space on Memory Stick
C Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 39).
Cannot create more folders
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke "999".
Nije moguće izraditi još mapa.
File error
C Problem kod reprodukcije. Sony ne jamči
reprodukciju datoteka obrañenih na računalu ili snimljenih drugim aparatom.
Read only folder
C Odabrali ste mapu koja se ne može
podesiti kao mapa za snimanje na vašem
fotoaparatu. Odaberite drugu mapu
(str. 67).
File protect
C Isključite zaštitu (str. 62).
Image size over limit
Read only memory
C U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati
ili brisati slike s "Memory Stick Duo".
No Images
C U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
C Na "Memory Stick Duo" nema snimaka
koje bi se mogle reproducirati.
C Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja
se može reproducirati u slideshowu s
glazbom.
C Pokušali ste reprodukciju slike u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
A (indikator koji upozorava na
vibracije)
C Fotoaparat može biti osjetljiviji na pomicanje ako količina svjetla nije dostatna.
Koristite bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
640(Fine) is not available
Folder error
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge mape ili načinite novu
(str. 66, 67).
C Ova veličina slike kompatibilna je samo
s medijem "Memory Stick PRO Duo".
Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili
odaberite drugu veličinu slike osim
[640(Fine)].
115
Indikatori i poruke upozorenja
Macro is invalid
C S ovim podešenjima nije raspoloživo
makrosnimanje (str. 31).
Flash settings cannot be changed
C S ovim podešenjima nije moguća uporaba
bljeskalice (str. 31).
Error Playing Music
C Izbrišite taj glazbeni zapis ili ga zamijenite normalnim glazbenim zapisom.
C Izvedite [Format Music], zatim učitajte
nove glazbene zapise.
Error Formatting Music
C Izvedite [Format Music].
Maximum number of images already
selected
C Možete odabrati do 100 snimaka.
Uklonite oznaku.
Operation cannot be executed for
movie files
C Odabrali ste funkciju koja nije
raspoloživa za videozapise.
Low battery power
C Kad kopirate sliku snimljenu u unutarnju
memoriju na "Memory Stick Duo",
koristite sasvim napunjenu bateriju.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
C Provjerite pisač.
Printer error
C Provjerite pisač.
C Provjerite je li željena slika oštećena.
F
C U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati višenamjenski kabel.
Operation cannot be executed in
unsupported files
C Procesiranje i druge funkcije editiranja
na fotoaparatu ne mou se izvesti na
slikovnim datotekama obrañenim na
računalu ili snimljenim drugim
fotoaparatom.
Operation cannot be executed when
using a PictBridge connection
C Neke funkcije nije moguće izvoditi dok
je fotoaparat spojen na PictBridgekompatibilan pisač.
Operation cannot be executed during
HD (1080i) output
C Neke funkcije nije moguće izvoditi dok
je fotoaparat spojen na High Definition
TV.
Unable to detect face for retouch
Processing...
C Pisač poništava postupak ispisa u tijeku.
Ne možete nastaviti s ispisom dok ne
završi, a to može potrajati neko vrijeme,
ovisno o pisaču.
C Kod nekih slika možda nećete moći
ispraviti efekt crvenih očiju.
Turn the power off and on again
C Problem s objektivom.
116
Indikatori i poruke upozorenja
Self-Timer is invalid
C Self-timer se ne može upotrebljavati uz
trenutne postavke (str. 31).
117
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi
ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
C Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
118
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti
ispravan rad svih funkcija "Memory Stick"
kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparat ne podržava brzi prijenos podataka
putem paralelnog priključka.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva MagicGate standarde.
*2) Možete snimati videozapise veličine 640(Fine).
*4) Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka. Podržava isti 4- bitni paralelni prijenos
podataka kao Memory Stick PRO Duo.
C Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
C "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
C Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
C Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
C Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite
fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja
podataka.
– Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
C Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
C Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
C Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo" ili na adapter.
C "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
C Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo"
kartice rukom ili metalnim predmetom.
C Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo"
te pazite da vam ne ispadne.
C Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke "Memory
Stick Duo" kartice.
C Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
C Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
C U pripadajući utor ne stavljajte ništa osim
"Memory Stick Duo" kartice . U protivnom
možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
– Mjestima izloženim izravnom suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
119
O "Memory Stick" kartici
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
C Kad s kompatibilnim ureñajem koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u ureñaj, možda ga nećete moći
izvaditi.
C "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar.
C Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru. Pogrešno
umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
C Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez
"Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to može
prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
C Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li "Memory
Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez uporabe M2
adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći
izvaditi iz fotoaparata.
C Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
120
O akumulatorskoj bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Vijek trajanja baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek trajanja
se sve više skraćuje. Kad se znatno skrati vijek
trajanja akumulatorske baterije, vjerojatno je
istekao njen životni vijek. Kupite novu
akumulatorsku bateriju.
C Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja,
uvjetima rada i okolišu
Učinkovita uporaba akumulatorske baterije
C Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim mjestima vijek
trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu
uporabu akumulatorske baterije savjetujemo
sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
C Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
C Preporučujemo da ponesete rezervne baterije koje
će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje od
očekivanog i da prije pravog snimanja načinite
pokusnu snimku.
C Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju
vode. Akumulatorska baterija nije otporna na vodu.
C Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim mjestima,
poput automobila ili pod izravnim djelovanjem
sunčeve svjetlosti.
Kompatibilna baterija
C NP-BG1 (isporučena) se može koristiti samo u
Cyber-shot modelima kompatibilnima s tipom G.
C Koristite li NP-FG1 bateriju (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta baterije prikažu se
takoñer minute (
60 Min).
Čuvanje akumulatorske baterije
C Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno normalno
funkcioniranje.
C Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u slideshow reprodukciji (str. 36)
dok se ne isključi.
C Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje i
čuvanje.
121
O punjaču baterije
O punjaču baterije
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje
isporučene NP-BG ili NP-FG baterije. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati
u punjaču, te uzrokovati ozljede i opekotine.
C Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite
li je puniti, skraćuje se radni vijek baterije.
C Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da
je uložena baterija s greškom ili pogrešna vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je,
zamijenite novom ili drugom te provjerite da li
punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
122
Napomene o licenciji
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C
Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj
softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva
vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo
pročitate sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat" i
"zlib" i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku
"GPL") ili GNU Lesser General Public
License (u nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/
LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je
Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše
računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
123
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći
na našim web stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising