Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-W80/W85/W90
"Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na
isporučenom CD-ROM-u).
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
© 2007 Sony Corporation
3-095-004-11(1)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani ureñaja. Zabilježite serijski
broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog
Sony prodavatelja u svezi s ovim
proizvodom.
Broj modela DSC-W80/W85/W90
Serijski broj _____________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati ureñaj kiši ili vlazi.
VAŽNE
SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ova sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik
za kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste
sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu,
obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki
drugi izvor napajanja, pogledajte upute za
uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s
dijelovima pod opasno visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine preko ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne
preporučuje proizvoñač jer mogu nastati opasne
situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja
ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja, upotrijebite krpu
blago natopljenu vodom.
Instaliranje
Servisiranje
Voda i vlaga
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na
mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu
za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač,
adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su
potrebnoj ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio
od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada
blokirati ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom
grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez
nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme,
odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite
antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se
ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje i
prenapona.
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili
upadne strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one
kontrole koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije –
potreban je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake
karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača) kako
bi se utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
Prvo pročitajte
PAŽNJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je
usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Sadržaj
VANE SIGURNOSNE NAPOMENE .......................................................... 2
Prvo proitajte ........................................................................................... 4
Napomene o uporabi fotoaparata ............................................................. 8
Prije početka .................................................................................9
Provjera isporuenog pribora .................................................................... 9
1 Priprema baterije .................................................................................. 10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporuena) ........ 11
3 Ukljuivanje fotoaparata/podešavanje sata.......................................... 13
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje).......................14
Odabir kontrolnim kotai3em / W/T Uporaba zuma / Flash / Macro /
Uporaba self-timera / Promjena prikaza na zaslonu................................... 15
Pregled/brisanje slika.................................................................16
Promjena postavki – HOME/Menu ............................................18
Uporaba izbornika HOME........................................................................ 18
Opcije izbornika HOME ........................................................................... 19
Uporaba opcija izbornika ......................................................................... 20
Opcije izbornika ....................................................................................... 21
Uporaba računala .......................................................................22
Podr<ani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporuen) ............................................................................................... 22
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide" ........ 23
Indikatori na zaslonu..................................................................24
Trajanje baterije i kapacitet memorije ......................................26
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati .................. 26
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa....................................... 27
U slučaju problema ....................................................................28
Baterija i napajanje .................................................................................. 28
Snimanje fotografija/videozapisa ............................................................ 29
Pregled snimaka ...................................................................................... 29
Mjere opreza................................................................................30
Tehnički podaci ..........................................................................31
7
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator
pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje
memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije
podataka kako ih ne bi nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 30)
prije uporabe fotoaparata.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage,
pričekajte da nestane prije uporabe fotoaparata
(str. 30).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete
upotrebljavati medij za snimanje ili da se
slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
8
Napomene o LCD zaslonu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat neće raditi s izvučenim objektivom
kad je baterija ispražnjena. Uložite napunjenu
bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
Prije početka
Provjera isporučenog pribora
• Punjač baterije BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• Vrpca
Za nošenje oko ruke (1) (DSC-W80/W90)
Za nošenje oko vrata (1) (DSC-W85)
• Mrežni kabel (1)
• Mekana torbica za nošenje (1)
(samo DSC-W85)
• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/Kutija za bateriju
(1)
• USB, A/V višenamjenski kabel (1)
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat i provucite
ruku kroz petlju kako biste spriječili pad
fotoaparata, oštećenje i sl.
• CD-ROM (s aplikacijskim softverom za
Cyber-shot/"Cyber-shot Handbook"/"Cybershot Step-up Guide") (1)
• Upute za uporabu (1) i Cyber-shot priručnik (1)
Hvataljka
9
1 Priprema baterije
Indikator CHARGE
Mrežni kabel
1 Umetnite bateriju u punjač.
2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Vrijeme potpunog punjenja
Praktično vrijeme punjenja
Približno 330 min
Približno 270 min
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim
uvjetima punjenje može trajati dulje
• Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 26.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
• Ureñaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.
10
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije
isporučena)
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" s priključcima
okrenutima prema
LCD zaslonu.
Umetnite bateriju
uz pritiskanje
preklopke
vrhom baterije.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 31 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD
zaslonu.
Indikator
preostale
baterije
Opis ikona
baterije
Kapacitet
baterije je
dostatan
Baterija je
gotovo
sasvim puna
Baterija je
poluprazna
Baterija je slaba.
Snimanje/reprodukcija će se
uskoro zaustaviti.
Zamijenite bateriju
napunjenom ili je
napunite. (Indikator
upozorenja trepće).
• Potrebno je približno jednu minutu dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
• Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 13).
11
Vañenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Indikator pristupa ne
smije biti uključen. Jednom
pritisnite "Memory Stick
Duo".
Baterija
Pomaknite preklopku za vañenje
baterije.
Pripazite da vam baterija ne ispadne.
• Nikad nemojte vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok je uključen indikator pristupa. U protivnom
se mogu uništiti podaci.
12
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka POWER
Tipka # (reprodukcija)
Tipka z
Kontrolne tipke
Tipke HOME
1 Pritisnite tipku POWER ili pritisnite tipku # (reprodukcija).
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Pritisnite tipku HOME i odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) (str. 18, 19).
Kad se isključi fotoaparat
Kad fotoaparat koristi baterijsko napajanje i ne rukujete njime približno tri minute,
automatski se isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
13
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Mikrofon
Tražilo
Okidač
Tipke W/T (zum)
Tipka
makrosnimanja
Kontrolni kotačić
Tipka DISP
Tipka MENU
Tipka bljeskalice
Kontrolne tipke
Tipka self-timera
Tipka HOME
Navoj za stativ (ispod)
1 Kontrolnim kotačićem odaberite način snimanja.
Snimanje fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite j.
Snimanje videozapis: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3 Snimajte pomoću okidača.
Snimanje fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola
za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće
(zeleno), oglašava se zvuk, indikator
prestaje treptati i stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
14
Kontrolni kotačić/Zum/Bljeskalica/Macro/Self-timer/Prikaz
Odabir kontrolnim kotačićem
Kontrolnim kotačićem odaberite željenu
funkciju.
j Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz
automatsko podešavanje postavki.
P Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko
podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Takoñer možete odabrati
različite postavke iz izbornika.
" Videozapis
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom.
i High Sensitivity
Snimanje fotografija bez bljeskalice čak i uz
slabije osvjetljenje.
Y Soft Snap
Snimanje kože osobe uz topao efekt.
i Twilight Portrait
Snimanje oštrih fotografija osoba na tamnim
mjestima bez gubitka noćnog ozračja.
e Twilight
Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog
ozračja.
4 Landscape
Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.
E Beach
Snimanje na obali mora ili jezera uz pravilno
snimanje plavetnila vode.
m Snow
Jasnije snimanje bijelih prizora na snijegu.
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zum, ili W za poništenje zuma.
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (()
dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
x : Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je
objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim
mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) više puta
za odabir željene opcije.
w : Makrosnimanje isključeno
\ : Uključeno makrosnimanje (W strana: Približno 4
cm ili dalje, T strana: Približno 35 cm ili dalje
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ())
za odabir željenog načina.
D : Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
Indikator
self-timera
DISP Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite kontrolnu tipku v (DISP).
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja na sljedeći način:
Uključeno svjetlo LCD zaslona
Histogram uključen
Indikatori isključeni
LCD zaslon isključen
Indikatori uključeni
15
Pregled/brisanje slika
Tipka e (zum reprodukcije)/ Y (indeksni prikaz)
Tipka f (zum reprodukcije)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Kontrolne tipke
Tipka HOME
Višenamjenski priključak (ispod)
Zvučnik (ispod)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # (reprodukcija) dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u
reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite b/B za prijelaz unatrag/naprijed. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika postavki glasnoće, zatim pritisnite b/B za podešavanje glasnoće.
! Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite MENU.
2 Odaberite ! [Delete] tipkom v i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
16
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija.
Zatim tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] u y (View
Images) u izborniku HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.
2 Odaberite [Delete] tipkom v i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite z.
Uz sliku je prikazana oznaka A.
Za poništenje odabira, odaberite sliku odreñenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite z.
4 Pritisnite MENU i tipkom v odaberite [OK], zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, odaberite [All In This Folder], zatim pritisnite z u koraku 2.
Prikaz slika u nizu (Slide Show)
Odaberite [_ Slide Show] u y (View Images) unutar izbornika HOME, zatim tipkom v
odaberite [OK] i pritisnite z.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).
U višenamjensku
priključnicu
U audio/video ulazne
priključnice
Višenamjenski kabel (isporučen)
17
Promjena postavki – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata. Iz tog izbornika možete
odabrati način snimanja ili reprodukcije, ili promijeniti podešenja.
Kontrolne tipke
Tipka z
Tipka HOME
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3 Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Kad odaberete kategoriju H (Manage Memory) ili ' (Settings)
1 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• To je primjenjivo samo kad odaberete ' (Settings).
2 Pomaknite udesno tipkom ►, odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja pritiskom okidača dopola.
18
Za detalje o rukovanju 1 str. 18
Opcije izbornika HOME
Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu
pomoću vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting
Shooting
y View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
; Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
19
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Kontrolne tipke
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.
4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
20
Za detalje o rukovanju 1 str. 20
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata.
Izbornik snimanja je raspoloživ samo u modu snimanja, a reprodukcijski izbornik je
raspoloživ samo u reprodukcijskom modu.
Takoñer, raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o položaju kontrolnog kotačića. Na
zaslonu su prikazane samo raspoložive opcije.
Izbornik za reprodukciju
Image Size
Odabir veličine fotografije.
Face Detection
Detekcija lica na slici i izoštravanje, itd.
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
Color Mode
Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
ISO
Odabir svjetlosne osjetljivosti.
EV
Podešavanje ekspozicije.
Metering Mode
Odabir načina mjerenja svjetla.
Focus
Promjena načina izoštravanja.
White Bal
Podešavanje tonova boje.
Flash Level
Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju.
SteadyShot
Sprječavanje zamućenja.
SETUP
Odabir podešenja za snimanje.
Izbornik za reprodukciju
! (Delete)
Brisanje snimaka.
_ (Slide Show)
Reprodukcija niza fotografija.
: (Retouch)
Retuširanje snimaka.
$ (Protect)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
; (Print)
Ispis fotog7rafija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
(Rotate)
= (Select Folder)
Zakretanje fotografije.
Odabir mape za pregled slika.
21
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego
ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite
u "Cyber-shot priručniku".
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
nije kompatibilan
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci.
• Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (opcija).
• Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte "Cybershot priručnik".
22
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide"
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Korisnici Macintosh računala
Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Postupite na sljedeći način.
Za prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"
1 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf"
pohranjen u mapi [GB].
2 Nakon završetka kopiranja, dvaput
kliknite "Handbook.pdf"
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika.
2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
Kad kliknete na tipku "Cyber-shot
Handbook", instalirat će se i "Cyber-shot
Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide".
3 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
Za prikaz uputa "Cyber-shot Step-up
Guide"
1 Kopirajte mapu [stepupguide] u mapu
[stepupguide] na vašem računalu.
2 Odaberite [stepupguide], [language] i
zatim mapu [GB] s CD-ROM-a te
kopirajte sve datoteke u mapu [GB], zatim
ih kopirajte preko datoteka u mapi [img]
unutar mape [stepupguide] koja se
kopirala na vaše računalo u koraku 1.
3 Po završetku kopiranja dvaput kliknite na
"stepupguide.hqx" u mapi [stepupguide]
kako biste je raspakirali, zatim dvaput
kliknite na dobivenu datoteku
"stepupguide".
• Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje
HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
23
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja (str. 15).
A
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije
Kod snimanja fotografija
Kod snimanja videozapisa
Kod reprodukcije
24
*WX
YVZ
[
@?A
Veličina slike
i Y ie
4 E m
Način snimanja (Scene
Selection)
P
Način snimanja
(programirano)
^=pq
rn^
Ravnoteža bijele boje
• 8M (*) je prikazano samo
za DSC-W90.
• 7M (W) je prikazano
samo za DSC-W80/W85.
a s t u Način snimanja
;%
Način mjerenja svjetla
,
Detekcija lica
bc
SteadyShot
e
Upozorenje na vibracije
BC
Selftimer
E
(1.3 F G
Uvećanje zuma
+1
23
Efekt boje
D
PictBridge veza
H
Zaštita snimke
VOL. f
Indikator glasnoće
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
$1.3
Stupanj zuma
F
PictBridge veza
C
B
1.0m
Podešena vrijednost fokusa
z
AE/AF lock
ISO400
ISO broj
v
NR slow shutter
IK
Medij za snimanje/
reprodukciju
I
Mapa za snimanje
H
Mapa za reprodukciju
96
Preostali broj slika za
snimanje
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija
nop
Indikator okvira AF tražila
00:00:00
Preostalo vrijeme snimanja
\
Macro
ijk
Promjena mape
N
Indikator reprodukcije
0
AF osvjetljenje
Skala reprodukcije
G
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
;%
Način mjerenja svjetla
00:00:12
Indikator brojača
(G,
Način rada bljeskalice
Histogram
p
Punjenje bljeskalice
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
Ravnoteža bijele boje
AWB ^ =
pqrn
^
101-0012
Broj mape-datoteke
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimke
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Ekspozicija
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
D
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
BC
Selftimer
Okvir AF tražila
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije
Histogram
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
25
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj
slika koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i
vijek trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− Niska temperatura okoliša.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Continuous].
− Kapacitet baterije je slab.
− Opcija [Face Detection] je podešena na [On].
Pri snimanju fotografija
LCD zaslon
Broj slika
Trajanje baterije
(min)
Kod pregleda fotografija
Broj slika
Uključen
Približno 350
Približno 175
Isključen
Približno 410
Približno 205
DSC-W80/W85
Uključen
Približno 340
Približno 170
Isključen
Približno 400
Približno 200
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Shooting].
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
Kapacitet baterije (min)
DSC-W90
Približno 7000
Približno 350
DSC-W80/W85
Približno 7000
Približno 350
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
LCD zaslon uključen
(min)
LCD zaslon isključen
(min)
DSC-W90
Približno 150
DSC-W90
26
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset
puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
Približno 170
DSC-W80/W85
Približno 140
Približno 160
• Neprestano snimanje videozapisa sa slikom
veličine [320]
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i mediju.
• Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 20, 21).
Približan broj fotografija
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Unutarnja
memorija
Oko
31 MB
Veličina
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2 (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
2457
7M (DSC-W80/
W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
3:2 (DSC-W80/
W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Kad ovim fotoaparatom reproducirate snimke s ranijih Sony modela, veličina prikazane slike možda
neće odgovarati stvarnoj veličini.
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Veličina
640(Fine)
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Oko
31 MB
128 MB
–
–
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10 0:50:00 1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00 3:00:00 6:01:10
160
0:06:00
0:23:40 0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Videozapise možete snimati do veličine od 2 GB po datoteci. Ako datoteka dosegne veličinu od
otprilike 2 GB, snimanje se automatski zaustavlja.
• Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.
27
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priru#nik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo,ite nakon otprilike jedne minute te uklju#ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 19).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli,em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da njenim vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije (str. 11).
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju (str. 11).
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije (str. 9).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 13).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
28
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 10).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti AC adapterom (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 27). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 16).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić u neki od položaja osim ".
• Kad snimate videozapise, podesite kontrolni kotačić na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike. Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". Na zaslonu se pojavljuju bijele, crne, crvene ili ljubičaste
pruge. To nije kvar.
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 16).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu
ili snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
29
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s fotoaparatom u
stražnjem džepu hlača ili suknje, jer se tako
fotoaparat može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća
sredstva jer mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
• Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
• Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
30
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u
topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj
prostoriji, unutar njega ili na vanjskim
dijelovima može se kondenzirati vlaga. Doñe li
do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrañenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana nekorištenja
fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe
fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrañene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite
fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Napajanje, op8enito]
[Sustav]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BG1; 3,6 V
AC-LS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja s uključenim LCD
zaslonom):
DSC-W90:
1,1 W
DSC-W80/W85:
1,1 W
Radna temperatura: od 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 91 T 58 T 22,9 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa:
DSC-W90/W80:
Približno 155 g (uključujući NP-BG1
bateriju i vrpcu za nošenje, itd.)
DSC-W85:
Približno 166 g (uključujući NP-BG1
bateriju i vrpcu za nošenje, itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Osjetilo slike:
DSC-W90:
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
primarni filtar boje
DSC-W80/W85:
7,20 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
primarni filtar boje
Ukupan broj piksela:
DSC-W90:
Približno 8 286 000 piksela
DSC-W80/W85:
Približno 7 410 000 piksela
Efektivni broj piksela:
DSC-W90:
Približno 8 083 000 piksela
DSC-W80/W85:
Približno 7 201 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3T zum
f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm kod
pretvorbe u 35 mm format slike) F2,8 – 5,2
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (7 modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent,
Flash
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija
(približno 31 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,2 m do
3,3 m (W)/0,4 m do 1,8 m (T)
[Ulazne i izlazne priklju#nice]
Višenamjenska priključnica Video izlaz
Audio izlaz (mono),
USB veza
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 6,2 cm (tip 2,5) TFT drive
Ukupan broj točaka: 115 200 (480 T 240)
Punjač BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC) 2,6 W (BC-CSGB)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Punjiva baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
31
Zaštićeni znakovi
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
, "Memory Stick PRO",
• "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Google je registrirani zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
32
Sadržaj
Osnovne funkcije
Uporaba funkcija za
snimanje
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
DSC-W80/W85/W90
Prije uporabe ureAaja, molimo da pa<ljivo
proitate ovaj priručnik te "Cyber-shot
Step-up Guide" i zadr<ite ih za budu3u
uporabu.
Uporaba funkcija za
gledanje
Prilagođavanje
podešenja
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2007 Sony Corporation
3-094-994-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti uz fotoaparat (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao IC medij za snimanje. Postoje
dvije vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": Uz ovaj fotoaparat
možete koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick": Uz ovaj fotoaparat ne
možete koristiti "Memory Stick".
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju.
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 115.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 113.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo"
s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju (priložena).
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Takoñer je možete koristiti kad je
polupuna.
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
• Ako LCD zaslon ili objektiv dulje vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
fotoaparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama se na zaslonu mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate pomični objektiv i da ga
ne pritišćete.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene
kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene
ovim aparatom.
2
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata .............................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ......................................7
Izoštravanje – Uspješno izoštravanje objekta............................................ 7
Ekspozicija – Podešavanje intenziteta svjetla............................................ 8
Boja – O efektima svjetla........................................................................... 9
Kvaliteta – O kvaliteti i veliini slike ......................................................... 10
Dijelovi fotoaparata .................................................................................11
Indikatori na zaslonu ...............................................................................14
Promjena prikaza na zaslonu..................................................................18
Snimanje pomoću ugrañene memorije ...................................................20
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića ..................................................................21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje) .................................22
Snimanje fotografija (Scene Selection) ...................................................26
Pregled slika............................................................................................29
Brisanje slika ...........................................................................................31
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu .....................................................33
Opcije izbornika.......................................................................................36
Uporaba izbornika
Izbornik snimanja ....................................................................................37
Image Size: Odabir veličine slike
Face Detection: Detekcija lica objekta
Mode (REC Mode): Odabir načina kontinuiranog snimanja
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
ISO: Odabir osjetljivosti
EV: Podešavanje jačine svjetla
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Focus: Promjena načina izoštravanja
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
SteadyShot: Odabir načina sprječavanja zamućenja
SETUP: Odabir podešenja snimanja
3
Sadržaj
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME .......................... 48
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
_ (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Izbornik reprodukcije ........................................................... 51
! (Delete): Brisanje snimaka
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
_ (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
$ (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
(Rotate): Okretanje fotografije
! (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Prilago9avanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings.. 56
H Manage Memory ........................................................... 58
J Memory Tool — Memory Stick Tool...................................................58
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
g Memory Tool — Internal Memory Tool ..............................................61
Format
' Settings .......................................................................... 62
( Main settings — Main Settings 1........................................................62
Beep
Function Guide
Initialize
( Main settings — Main Settings 2........................................................63
USB Connect
COMPONENT
Video Out
! Shooting Settings — Shooting Settings 1..........................................65
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
! Shooting Settings — Shooting Settings 2..........................................67
Auto Orientation
Auto Rewiev
> Clock Settings ....................................................................................68
4
Sadržaj
L Language Setting................................................................................69
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika ................................................70
Uporaba ra#unala
Mogućnosti sustava Windows.................................................................73
Instaliranje isporučenog softvera ............................................................75
Kopiranje slika na računalo .....................................................................76
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ....................................................82
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen).........................83
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen) ......................................89
Za korisnike Macintosh računala.............................................................90
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije...........................................................................92
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge...............93
Ispis slika u fotolaboratoriju.....................................................................96
U slu#aju problema
Problemi pri rukovanju ............................................................................98
Indikatori i poruke upozorenja ...............................................................109
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje........................112
O "Memory Stick" kartici........................................................................113
O akumulatorskoj bateriji.......................................................................115
O punjaču baterije .................................................................................116
5
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo
vam kako koristiti razne funkcije poput
kontrolnog kotačića (str. 21), izbornika
HOME (str. 33), izbornika (str. 35), itd.
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite
okidač dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 42)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprječavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za sprječavanje nejasnih slika
Čvrsto držite fotoaparat s obje ruke. Fotoaparat možete umiriti prislanjajući se uz
obližnje drvo ili zgradu. Takoñer možete upotrijebiti self-timer s vremenom od 2 s,
funkciju sprječavanja zamućenja ili stativa. U uvjetima slabog osvjetljenja, upotrijebite
bljeskalicu.
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
Ekspozicija:
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju
je procijenio fotoaparat (str. 19, 41).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 42).
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučeni indeks ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu
razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 41.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna žarulja
Karakteristike
svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
zelene
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 45).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvaliteta
O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 8M (samo DSC-W90)
3264 piksela T 2448 piksela = 7 990 272 piksela
B Veličina slike: 7M (samo DSC-W80/W85)
3072 piksela T 2304 piksela = 7 077 888 piksela
C Veličina slike: VGA
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike (str. 11)
Piksel
10
Veliki broj
(kvalitetna slika i veći
zapis)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veličina slike
J 8M (3264T2448)
(samo DSC-W90)
3:21) (3264T2176)
(samo DSC-W90)
J 7M (3072T2304)
(samo DSC-W80/
W85)
Smjernice
Broj slika
Ispis do formata A3/(11T17")
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
Odgovara formatu 3:2
Ispis do formata A3 (11T17")
3:21) (3072T2048)
(samo DSC-W80/
W85)
Odgovara formatu 3:2
5M (2592T1944)
Ispis do formata A4/8,5T11"
3M (2048T1536)
Ispis do formata 10T15 cm (4T6") ili
13T18 cm (5T7")
VGA (640T480)
Snimanje u manjoj razlučivosti za
slanje e-mailom
16:92) (1920T1080)
Prikaz na HDTV
1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 106).
Veličina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
J 640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
Približno 8
Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje
e-mailom
320 (320T240)
• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je cjelovitija.
11
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
E
Tipka POWER/Indikator POWER
Okidač (22)
Mikrofon
Bljeskalica (24)
AF svjetlo (65)/Indikator self-timera
(24)
F Tražilo
G Objektiv
12
A Indikator AE/AF blokade/Self-timera
(zeleni) (24)
B Indikator punjenja bljeskalice/Indikator
snimanja (narančasti)
C Tražilo
D LCD zaslon (18)
E Tipka # (reprodukcija) (29)
F Tipka MENU (35)
G Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (23)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (29, 30)
H Otvor za ručnu vrpcu
I Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
J Kontrolni kotačić (21)
K Kontrolne tipke
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (35)
Izbornik isključen: DISP/)/*/( (18, 24)
L Tipka HOME (33)
M Utor za "Memory Stick Duo"
N Utor za bateriju
Dijelovi fotoaparata
O Indikator pristupa
P Preklopka za vañenje baterije
Q Višenamjenska priključnica (na donjoj
strani)
Koristi se za:
• USB povezivanje s računalom
• AV povezivanje s TV prijemnikom
• PictBridge povezivanje s pisačem
R Zvučnik
S Navoj za stativ (na donjoj strani)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
13
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja (str. 18).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
A
Indikator
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije
(109)
Kod snimanja fotografija
Kod snimanja videozapisa
Značenje
*WX
YVZ
[
@?A
Veličina slike (37)
i Y ie
4 E m
Način snimanja (Scene
Selection) (26)
P
Način snimanja
(programirano) (21)
^=pq
rn^
Ravnoteža bijele boje (45)
• * je prikazano samo za
DSC-W90.
• W je prikazano samo za
DSC-W80/W85.
a s t u Način snimanja (39)
;%
Način mjerenja svjetla (42)
,
Detekcija lica (38)
bc
SteadyShot (47)
e
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog
vibracija nećete snimiti
jasnu sliku. Čak i kad se
ovaj indikator pojavi,
možete nastaviti sa
snimanjem. No,
preporučujemo uporabu
funkcije sprječavanja
zamućenja, bljeskalice radi
bolje osvijetljenosti ili
uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 7).
14
BC
Selftimer (24)
E
(1.3 F G
Uvećanje zuma (23, 66)
+1
23
Efekt boje (40)
Indikatori na zaslonu
D
B
Indikator
Značenje
Indikator
Značenje
1.0m
Podešeno žarište (42)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(109)
BC
Self-timer (24)
*
Končanica za mjerenje
ekspozicije (42)
z
AE/AF lock (22)
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
ISO400
ISO broj (41)
v
NR slow shutter
Okvir AF tražila (42)
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija (41)
00:00:12
Vrijeme snimanja
nop
Indikator okvira AF tražila
(42)
\
Macro (24)
Histogram (18)
C
Indikator
Značenje
IK
Medij za snimanje
I
Mapa za snimanje (58)
• Ne pojavljuje se kad koristite unutrašnju memoriju.
96
Preostali broj slika za
snimanje
00:00:00
Preostalo vrijeme snimanja
0
AF osvjetljenje (65)
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (46)
(G,
Način rada bljeskalice (24)
p
Punjenje bljeskalice
15
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Preostalo trajanje baterije
*WX
YVZ
[
@?A
Kod reprodukcije videozapisa
Veličina slike (37)
• * je prikazano samo za
DSC-W90.
• W je prikazano samo za
DSC-W80/W85.
H
Zaštita snimke (53)
VOL. f
Indikator glasnoće (29)
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
(96)
D
PictBridge veza (94)
$1.3
Stupanj zuma (29)
F
PictBridge veza (95)
• Ne odspajajte višenamjenski
kabel dok je prikazana ova
ikona.
B
Indikator
N
Značenje
Indikator reprodukcije (29)
Skala reprodukcije
00:00:12
Brojač
101-0012
Broj mape-datoteke (55)
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimke
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
Histogram (18)
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
16
Indikatori na zaslonu
C
Indikator
Značenje
IK
Medij za
snimanje/reprodukciju
H
Mapa za reprodukciju (55)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12
ikj
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
Promjena mape (55)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
;%
Način mjerenja svjetla (42)
(,
Bljeskalica
AWB ^ =
pqr
n^
Ravnoteža bijele boje (45)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(109)
ISO400
ISO broj (41)
+2.0EV
Ekspozicija (41)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
17
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka v (DISP)
(za uključenje/
isključenje prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja na sljedeći način:
Uključeno osvjetljenje LCD zaslona
Histogram uključen
Tijekom
reprodukcije
prikazane su
informacije o slici.
Indikatori isključeni
LCD zaslon isključen
Indikatori uključeni
18
Prikaz histograma
(str. 19)
• Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj
rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona.
Meñutim, tada će se brže trošiti baterija.
• Kad je fotoaparat spojen na TV (str. 70), prikaz
se izmjenjuje na sljedeći način: Histogram
uključen t Indikatori isključeni t Indikatori
uključeni.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
• Tijekom reprodukcije zapisa ne možete
isključiti LCD zaslon.
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
• Kad je LCD zaslon isključen, digitalni zum ne
radi. Kad odaberete ( (podešenje bljeskalice)/
) (self-timer)/* (makrosnimanje), slika je
prikazana oko dvije sekunde.
Promjena prikaza na zaslonu
z Podešavanje [EV] prikazom
histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Više puta pritisnite v (DISP) za prikaz
histograma na slici. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema
lijevo kad je slika tamna.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se takoñer pojavljuje kod
reprodukcije jedne fotografije, no tada ne
možete podesiti ekspoziciju.
19
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 31 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u
fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad uložite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Settings, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene
memorije.
[Menu, Settings itd.]: Na slikama pohranjenim u
unutarnju memoriju možete primjenjivati različite
funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 60).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranicama 76 do 78 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene
u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
20
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
!:
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t str. 22
P:
Programirana podešenja
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 36)
i Y i e 4 E m: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t str. 26
":
Snimanje videozapisa
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom. t str. 22
21
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Kontrolni kotačić
Okidač
Tipka makrosnimanja
Tražilo
Tipka DISP
Tipka zuma
Tipka bljeskalice
Tipka MENU
Tipka HOME
Tipka self-timera
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolne tipke
1 Odaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog kotačića.
Snimanje fotografija (automatsko podešavanje): Odaberite j.
Snimanje videozapisa: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3 Snimajte pomoću okidača.
Snimanje fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno
svijetli.
22
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa:
Dokraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite Macro način snimanja (str. 24) kod snimanja
objekata na maloj udaljenosti.
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator počne polagano treptati i
zvučni signal se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata
− Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine
− Objekt se nalazi iza stakla
− Objekt se brzo kreće
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 3T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 66.
• Kod snimanja videozapisa nije moguće mijenjati faktor zuma.
23
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
G : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Makrosnimanje isključeno
\ : Uključeno makrosnimanje (W strana: Približno 4 cm ili dalje, T strana: Približno 35 cm ili dalje)
Macro
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
24
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V ()).
• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike koje se
javlja kod pomicanja fotoaparata uslijed pritiska okidača.
25
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Okidač
Kontrolni kotačić
1 Odaberite željeno Scene Selection podešenje (i, Y, i, e, 4, E, m)
pomoću kontrolnog kotačića.
• Podrobnosti o načinima snimanja potražite na sljedećoj stranici.
2 Snimajte pritiskom na okidač.
Za isključivanje funkcije Scene Selection
Podesite kontrolni kotačić na mod koji nije Scene Selection.
26
Snimanje fotografija (Scene selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
i High Sensitivity
e Twilight*
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene
objekte pri snimanju krajolika
i sl.
Y Soft snap
E Beach
Omogućuje snimanje
fotografija s blažim ozračjem
za portrete osoba, snimanje
cvijeća i sl.
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
i Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta
na tamnim mjestima.
Omogućuje snimanje oštrih
slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
m Snow
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
* Brzina zatvarača je manja u i (Twilight Portrait) ili e (Twilight) načinu snimanja, stoga
preporučujemo uporabu stativa kako bi se spriječilo zamućenje slike.
27
Snimanje fotografija (Scene selection)
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro
Flash
Burst/
Bracket
EV
White Bal
Red Eye
Reduction
SteadyShot
i
I
,
—
—
I
I*
—
I
Y
I
I
I
I
I
—
I
I
i
I
F
—
—
I
—
I
I
e
—
,
—
—
I
—
—
I
4
—
(/,
—
I
I
—
I
I
E
I
(/,
—
I
I
—
I
I
m
I
(/,
—
I
I
—
I
I
* Nije moguće odabrati [Flash].
28
Face
Detection
Pregled slika
Tipka e (Zum reprodukcije)/
Y (Indeksni prikaz)
Tipka f
(Zum reprodukcije)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
Kontrolne tipke
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
• Pritisnete li tipku # kad je aparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod. Ponovnim
pritiskom aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz unatrag/naprijed. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za podešavanje glasnoće.
• Videozapisi veličine [320] prikazuju se u manjoj veličini.
f e Prikaz povećane slike (Zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
• Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] (str. 52)
29
Pregled slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija. Tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
Kad koristite Memory Stick duo, ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom b,
zatim odaberite željenu mapu tipkama v/V.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] u y
(View Images) unutar izbornika HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
30
Brisanje slika
Tipka Y (Indeksni prikaz)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolne tipke
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
2 Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
3 Odaberite ! [Delete] kontrolnom tipkom v.
4 Tipkama b/B odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ova snimka),
[Multiple Images] (više snimaka) i [All In This Folder] (sve u ovoj mapi),
zatim pritisnite z.
31
Brisanje slika
Kad odaberete [This Image]
Briše se odabrana snimka.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [Multiple Images]
Odabire se i briše više snimaka odjednom.
A Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite z.
Kvadratić na slici označen je s A.
Jedna slika
Indeksni prikaz
B Pritisnite MENU.
C Pomoću v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [All In This Folder]
Brišu se sve snimke u odabranoj mapi.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
• Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke
u željenoj mapi odabirom skale izbornika tipkom b i unosom oznake A na tu mapu.
32
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga
otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.
Kontrolne tipke
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3 Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja pritiskom okidača dopola.
33
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Opcije izbornika HOME
Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na
zaslonu uporabom vodiča.
Kategorija
Opcije
j Shooting*
Shooting (str. 21)
y View Images
Single Image (str. 48)
Index Display (str. 48)
Slide Show (str. 48)
; Printing, Other
Print (str. 93)
Music Tool (str. 89)
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 58)
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 61)
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str. 62)
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2 (str. 63)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 65)
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2 (str. 67)
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings (str. 68)
Language Setting (str. 69)
* Primijenit će se način snimanja odabran kontrolnim kotačićem.
34
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolne tipke
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
Za isključenje funkcijskog vodiča podesite
[Function Guide] na [Off] (str. 62).
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.
4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
35
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata.
Izbornik snimanja je raspoloživ samo u modu snimanja, a reprodukcijski izbornik je
raspoloživ samo u reprodukcijskom modu.
Takoñer, raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o položaju kontrolnog kotačića. Na
zaslonu su prikazane samo raspoložive opcije.
(I: raspoloživo)
j
P
Scene
"
Image Size
I
I
I
I
Face Detection
I
—
I*
—
REC Mode
I
I
I*
—
Color Mode
—
I
—
I
ISO
—
I
—
—
EV
I
I
I
I
Metering Mode
—
I
—
I
Focus
—
I
—
I
White Bal
—
I
I*
I
Flash Level
—
I
—
—
Red Eye Reduction
I
I
I*
—
SteadyShot
—
I
I
I
SETUP
I
I
I
I
Položaj kontrolnog kotačića:
Izbornik za reprodukciju (str. 37)
* Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 28).
Izbornik za reprodukciju (str. 51)
! (Delete)
I (Slide Show)
: (Retouch)
$ (Protect)
DPOF
; (Print)
(Rotate)
36
= (Select Folder)
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja
Funkcije u izborniku snimanja uz uporabu tipke MENU opisane su u nastavku. Za detalje o
upravljanju izbornikom pogledajte str. 35.
Ne možete odabrati funkciju čija ikona je prikazana sivom bojom.
Nije raspoloživo
Raspoloživo
Tvornička postavka je označena sa J.
Image Size: Odabir veličine slike
Za fotografije
J * (samo DSC-W90)
J W (samo DSC-W80/W85)
Odabir veličine slike za snimanje fotografija. Za detalje
pogledajte str. 10, 11.
X
Y
V
Z
[
Za videozapise
@ (Fine)
J ? (Standard)
Odabir veličine slike za snimanje videozapisa. Za detalje
pogledajte str. 11.
A
37
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Face Detection: Detekcija lica objekta
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
- (On)
Uz detekciju lica snimanih osoba fotoaparat će takoñer
izvesti izoštravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans
bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.
Oznaka detekcije lica
Okvir detekcije lica
J 5 (Off)
Detekcija lica je isključena.
• Funkcija je raspoloživa samo za Soft Snap kad je odabran Scene Selection mod. U tom slučaju će
standardna postavka biti [On].
• Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Meñutim, kod snimanja s funkcijom Soft Snap
mogu se detektirati samo 2 lica.
• Kad fotoaparat detektira više osoba u kadru, procijenit će koja je meñu njima najbitnija radi
izoštravanja.
• Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola. Čak i kad okvir ne
postane zelen, ako je izoštrena osoba jednako udaljena kao i druge osobe, izoštravaju se sve osobe.
• Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno obaviti posao.
38
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Mode (REC Mode): Odabir načina
kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
J ~ (Normal)
a (Burst)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja okidača.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim
vrijednostima ekspozicije (Exposure Bracket).
Što je veća BRK vrijednost, veća je i promjena ekspozicije.
• Kad ne možete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u
Exposure Bracket modu, s različitim ekspozicijama. Možete
odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
• Kad je kontrolni kotačić podešen na !, funkcija Exposure
Bracket nije raspoloživa.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
O funkciji Burst
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,46 sekunde (DSC-W90) ili 0,36 sekunde (DSC-W80/W85).
Interval snimanja se produži, ovisno o podešenoj veličini slike.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Možda nećete moći snimati slike zaredom, ovisno o načinu Scene (str. 28).
O funkciji Exposure Bracket
• Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za
ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 41), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,5 sekunde (DSC-W90) ili 0,4 sekunde (DSC-W80/W85).
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti promjene ekspozicije.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (str. 28).
39
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Color Mode: Promjena svjetline slike ili
dodavanje posebnih efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J 4 (Normal)
+ (Vivid)
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
1 (Natural)
Boja slike se ublažava.
2 (Sepia)
Boja slike postaje sepija.
3 (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B&W].
40
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
ISO: Odabir osjetljivosti
Niska osjetljivost
Visoka osjetljivost
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
J N
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike.
O
Q
R
S
P
U
• Za detalje o ISO osjetljivosti pogledajte str. 8.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
• Kod snimanja u svjetlijim uvjetima, fotoaparat automatski povećava reprodukciju boje i tako smanjuje
mogućnost pojave bijele slike (osima ako je [ISO] vrijednost podešena na [ISO 100]).
EV: Podešavanje jačine svjetla
Ručno podešavanje ekspozicije.
Prema –
Prema +
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
-2.0EV
J OEV
+2.0EV
Prema –: Za tamniju sliku.
Fotoaparat automatski odreñuje ekspoziciju.
Prema +: Za svjetliju sliku.
• Za detalje o ekspoziciji pogledajte str. 8.
• Vrijednost možete podesiti u koracima po 1/3EV.
• Snimate li objekt pri iznimno snažnom ili slabom svjetlu, ili koristite bljeskalicu, podešavanje
ekspozicije možda neće imati efekta.
41
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Metering Mode: Odabir načina mjerenja
svjetla
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
J " (Multi)
; (Center)
% (Spot)
(samo za fotografiju)
Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se
ravnomjerna ekspozicija (mjerenje u više uzoraka).
Mjeri središte kadra i odreñuje ekspoziciju na temelju
svjetline objekta u tom dijelu (mjerenje u središtu).
Mjeri samo dio objekta (mjerenje u točci).
• Ta funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u
slučaju snažnog kontrasta izmeñu objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
• Za detalje o ekspoziciji pogledajte str. 8.
• Kad koristite Spot ili Center mjerenje, savjetujemo da podesite [Focus] na [Center AF] kako bi se
izoštrila točka u kojoj se vrši mjerenje (str. 42).
Focus: Promjena načina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, poslužite se
izbornikom.
J < (Multi AF)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
(samo za fotografije)
Indikator AF okvira
42
Izbornik snimanja
o (Center AF)
(samo za fotografije)
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Automatsko izoštravanje objekta u središtu okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje snimanje
željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
p (Spot AF)
(samo za fotografije)
Automatsko izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora.
• Uporaba zajedno s funkcijom AF lock omogućuje vam
oblikovanje željene kompozicije pri snimanju. Držite aparat
mirno kako ne biste pomaknuli objekt i AF okvir.
AF okvir
Indikator AF okvira
0.5 m
1.0 m
3.0 m
Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti od
objekta (podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
7.0 m
9 (neograničena udaljenost)
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili
dolje, odstupanja su veća.
• Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar
ili blizu središta okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir
točkastih linija.
43
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF] ili [Spot AF],
fotoaparat možda neće izoštriti objekt na rubu kadra.
U tom slučaju postupite na načine navedene u nastavku.
D Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite okidač dopola za izoštravanje objekta (AF lock).
AF okvir
Indikator AE/AF lock
Sve dok okidač ne pritisnete dokraja, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
E Kad AE/AF indikator prestane treperiti i svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i
pritisnite okidač dokraja.
44
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
WB (White Bal): Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju
neobično.
J \ (Auto)
Automatsko podešavanje bijele boje.
^ (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
p (Fluorescent Light 1)/
q (Fluorescent Light 2)/
r (Fluorescent Light 3)
Fluorescent Light 1: Podešenje za bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
Fluorescent Light 2: Podešenje za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
Fluorescent Light 3: Podešenje za dnevno bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
n (Incandescent)
Podešavanje za jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom
studiju.
45
Izbornik snimanja
Bljeskalica (^)
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 9.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
• Osim kod [Flash], [White Bal] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
( – (–)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
J ] (Normal)
(+ (+)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice, pogledajte str. 24.
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta
crvenih očiju
Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili više
puta prije samog snimanja radi smanjenja efekta
crvenih očiju.
J 6 (Auto)
46
Smanjuje efekt crvenih očiju kad god je to potrebno, samo
kad koristite funkciju Face Detection.
. (On)
Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta
crvenih očiju.
/ (Off)
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti
efekt crvenih očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (str. 52).
• Kad se ne koristi funkcija Face Detect, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana
opcija [Auto].
SteadyShot: Odabir načina sprječavanja
zamućenja
Uključenje funkcije sprječavanja zamućenja.
J a (Shooting)
b (Continuous)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete
okidač dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike
možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
c (Off)
Funkcija sprječavanja zamućenja je isključena.
• Pri automatskom snimanju, [SteadyShot] će se podesiti na [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je
[Continuous].
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
SETUP: Odabir podešenja snimanja
Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su
onima iz [! Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 34.
47
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Možete odabrati željeni način reprodukcije snimaka.
Tipka HOME
A Pritisnite HOME.
B Odaberite y (View Images) kontrolnim tipkama b/B.
C Odaberite željeni način prikaza tipkama v/V.
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
Prikaz zadnje snimke, jednako kao kod pritiska tipke # (reprodukcija) (str. 29).
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
Prikaz liste snimaka iz odabrane mape, jednako kao kod pritiska tipke Y (Index) (str. 30).
_ (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
A Odaberite [_ Slide Show] u izborniku HOME.
B Odaberite [Start] tipkama v/V i pritisnite z za početak reprodukcije.
Pauziranje slide showa
Pritisnite kontrolnu tipku z.
Za ponovno pokretanje, odaberite [Continue] tipkama v/V i zatim pritisnite z.
• Slide Show se nastavlja od mjesta gdje je prekinut. Ipak, glazba kreće od početka.
48
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Prikaz prethodne/sljedeće slike
Pritisnite b/B tijekom pauze.
Podešavanje glasnoće glazbe
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite glasnoću tipkama b/B.
Prekid slide showa
Odaberite [Exit] tipkama v/V tijekom pauze slide showa i zatim pritisnite z.
Promjena podešenja
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Image
Kad koristite Memory Stick Duo (opcija)
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici
redom.
Effects
J Simple
Jednostavan slide show prikladan za široku paletu snimaka.
Nostalgic
Atmosferični slide show filmskog ugoñaja.
Stylish
Elegantni slide show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slide show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni slide show s odreñenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] ili [Active] prikazuju se samo fotografije.
• Kad je odabran mod [Normal], opcija [Music] je podešena standardno na [Off]. Čuje se samo zvuk
videozapisa.
49
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu.
J Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] slide show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slide show.
Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] slide show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] slide show.
Off
Podešenje za [Normal] slide show. Bez glazbe.
Interval
3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika za [Normal] Slide
Show.
10 sec
30 sec
1 min
J Auto
Interval se prilagoñava odabranom podešenju opcije [Effect].
Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabrano
[Normal].
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz Slide Show. To možete učiniti pomoću opcije [< Music Tool] u ; (Printing, Other) iz
izbornika HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje,
pogledajte str. 89 i 91.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music 1 – 4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 89) i kopirajte ponovo.
50
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Ovo poglavlje objašnjava opcije izbornika raspoložive kad pritisnete tipku MENU u
reprodukcijskom modu. Za detalje o uporabi izbornika pogledajte str. 35.
! (Delete): Brisanje snimaka
Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 31.
" (This Image)
Brisanje trenutno odabrane snimke.
# (Multiple Images)
Odabir i brisanje više snimaka.
g (All In This Folder)
Brisanje svih snimaka u odabranoj mapi.
_ (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Ova opcija ima istu funkciju kao [_ Slide Show] iz izbornika HOME. Pogledajte str. 48.
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
• Obrañena fotografija se snima kao najnovija datoteka u odabranu mapu za snimanje, a izvorna snimka
se zadržava.
(Soft Focus)
Zamućuje periferiju oko odabranog mjesta i ističe objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
D Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
(Partial Color)
Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se
istaknuo objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
C Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
51
Izbornik reprodukcije
0 (Fisheye Lens)
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mjesta.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
7 (Cross Filter)
Dodaje efekt zvjezdanog sjaja izvorima svjetla.
A Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
9 (Trimming)
Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.
A Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu.
B Podesite mjesto tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite tipku
MENU.
C Odaberite [Image Size] tipkama v/V i pritisnite z.
Odaberite veličinu slike koju ćete snimiti tipkama v/V,
zatim opet pritisnite z.
D Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
8 (Red Eye Correction)
Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.
Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.
Kad odaberete [Trimming]
• Veličina uvećane slike može ovisiti o originalnoj snimci.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
52
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
$ (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
% (This Image)
Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
& (Multiple Images)
Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.
Zaštita snimke
A Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Pritisnite tipku MENU.
C Odaberite [Protect] tipkama v/V i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
Odabir i zaštita snimaka
A Pritisnite MENU u pojedinačnom ili u indeksnom prikazu.
B Odaberite [Protect] tipkama v/V i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
U pojedinačnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Pritisnite b/B za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite z.
E Pritisnite MENU.
F Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Za zaštitu drugih snimaka ponovite korak C.
E Za odabir svih snimaka u nekoj mapi, odaberite skalu izbornika tipkom b, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
F Pritisnite MENU.
G Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
Na odabranim snimkama pojavljuje se indikator H (Protect).
53
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
Poništenje zaštite
Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav
se koristi i za zaštitu.
Indikator H (Protect) nestane sa snimke.
• Obratite pozornost da se formatiranjem unutarnje memorije ili kartice "Memory Stick Duo"
s nje brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis DPOF (Print order) slikama koje želite otisnuti.
Pogledajte str. 96.
L (This Image)
Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj snimci ili
je uklanja s nje.
M (Multiple Images)
Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je
uklanja s njih.
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
Pogledajte str. 93.
Ova opcija ima istu funkciju kao [; Print] u izborniku HOME.
(Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
A
B
C
D
E
Prikažite sliku koju želite okrenuti.
Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Rotate] i pritisnite tipku z.
Odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
54
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 35
! (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojem je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
Poništenje odabira mape
U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu
ili izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 58).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 59).
• Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
55
Prilagoavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći H (Manage Memory) ili ' (Settings) u
izborniku HOME.
Kontrolne tipke
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
1 Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
2 Kontrolnim tipkama b/B odaberite H (Manage Memory) ili ' (Settings).
3 Kontrolnim tipkama v/V odaberite željenu opciju, zatim pritisnite z.
4 Pritisnite B i odaberite željeno podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
56
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
5 Kontrolnim tipkama v/V odaberite željeno podešenje, zatim pritisnite z.
Za poništenje podešenja
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim kontrolnu tipku z. Ukoliko se ne pojavi, pritisnite
kontrolnu tipku b.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja pritiskom okidača dopola.
57
H Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
J Memory Tool — Memory Stick Tool
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje
i mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
• Možete izraditi mapu "999MSDCF".
• Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
• Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
• U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova
mapa.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 81).
58
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkama v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
59
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 32 MB ili više.
B Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Copy] i zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite z.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u
izborniku [Internal Memory Tool] (str. 61).
• Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne
možete odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se
kopirati.
• Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
60
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
J Memory Tool — Internal Memory Tool
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
61
' Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
( Main settings — Main Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
Function Guide
Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.
J On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Isključenje funkcijskog vodiča.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Initialize] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
62
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
( Main settings — Main Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 93).
Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se aktivira
izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se kopiraju
na računalo (Windows XP, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 77).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 77 i 93).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
COMPONENT
Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili
videoopremi. Pogledajte str. 70.
J HD(1080i)
SD
Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High
Definition TV
Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu
koji ne podržavaju HD(1080i) signal.
63
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 72 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
64
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
! Shooting Settings — Shooting Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 3,5 m (zum: W) / 2,5 m (zum: T).) (DSC-W90)/
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,5 m (zum: W) / 2 m (zum: T).) (DSC-W80/W85)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 42) AF osvjetljenje ne radi.
• Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta
okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali e (Twilight) ili 4 (Landscape) u Scene modu.
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On], AF Illuminator ne radi.
Grid Line
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.
On
Uključen prikaz mreže linija.
J Off
Isključen prikaz mreže linija.
• Mreža linija se ne snima.
65
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single
Monitor
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih
objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On], AF mod ne radi.
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 3T). Kad zumiranje
premaši 3T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(F)
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti
izobličena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna kad
je veličina slike podešena na [8M] (DSC-W90), [7M] (DSCW80/W85) ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(G)
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Maksimalna skala zuma
Veličina
DSC-W90
DSC-W80/W85
5M
Oko 3,8T
Oko 3,6T
3M
Oko 4,8T
Oko 4,5T
VGA
Oko 15T
Oko 14T
16:9
Oko 5,1T
Oko 4,8T
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On], Digital Zoom ne radi.
• Kad je LCD zaslon isključen, Digital Zoom ne radi.
66
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
! Shooting Settings — Shooting Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
Auto Orientation
Kad fotoaparat zakrenete za snimanje u portretnoj orijentaciji, detektira se promjena položaja
i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.
J On
Off
Snima sliku s pravilnom orijentacijom.
Automatska orijentacija je isključena.
• Ovisno o kutu snimanja, orijentacija slike se možda neće snimiti pravilno.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
67
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
> Clock Settings
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
A Odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) unutar izbornika HOME.
B Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
C Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 4 i zatim pritisnite z.
68
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
L Language Setting
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
69
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog višenamjenskog kabela
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
1 U audio/video
ulazne priključnice
VIDEO AUDIO
Žuta/Bijela/Crvena
Žuti
Crni
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolne tipke
Višenamjenski kabel
(isporučen)
2 U višenamjensku
priključnicu
• Okrenite fotoaparat tako da je zaslon okrenut prema gore.
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog
kabela u lijevu audio priključnicu.
2 Uključite TV prijemnik i podesite preklopku TV/video izlaza na "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3 Pritisnite tipku # (reprodukcija) i uključite fotoaparat.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u
skladu s TV sustavom koji se koristi (str. 64).
70
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HD TV
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s HD (High Definition)
TV prijemnikom uporabom komponentnog kabela (opcija).
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
1 U audio/video
ulazne priključnice
Zeleni/Plavi/Crveni
Bijeli/Crveni
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolne tipke
Komponentni
videokabel (opcija)
Tipka HOME
2 U višenamjensku
priključnicu
• Okrenite fotoaparat tako da je zaslon okrenut prema gore.
• Priključke videokabela (zeleni/plavi/crveni) spojite na priključnice istih boja.
2 Uključite TV prijemnik i podesite preklopku TV/video izlaza na "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3 Pritisnite tipku # (reprodukcija) i uključite fotoaparat.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
71
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
• Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom ' (Settings) u
izborniku HOME (str. 63).
• Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignala u
skladu sa spojenim TV prijemnikom (str. 64).
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i višenamjenski kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
72
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 90).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 75)
Kopiranje slika na računalo (str. 76)
• Pregled slika na računalu
Uživanje u slikama uz "Picture Motion Browser" i "Music Transfer" (str. 83 i 89)
Pregled snimaka pohranjenih na računalo
Pregled fotografija po datumu
Editiranje snimaka
Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music
Transfer"
• Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
(Za to treba računalo biti spojeno na Internet.)
• Snimanje novog diska. (Potrebna je CD/DVD pržilica.)
• Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
•
•
•
•
73
Mogućnosti sustava Windows
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition
ili Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 128 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 256 MB RAM ili više
je preporučljivo)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju–
200 MB ili više
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1024 T 768 ili
više; Boje: High Color (16-bitna boja) ili
više
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
74
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 63.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog
stanja.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana
pitanja, možete pronaći na internetskoj
stranici Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
• Ako upotrebljavate Windows 2000, nemojte
spajati fotoaparat prije instalacije.
• Kod Windows 2000/XP, prijavite se kao
Administrator.
• Tijekom instaliranja isporučenog softvera,
automatski se instalira i USB driver.
1 Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
4 Odaberite [Region] i [Country
Area], zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
oznaku uz natpis [I accept the terms of
the license agreement] i zatim kliknite
[Next].
5 Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput
kliknite na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2 Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location
Settings].
6 Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
75
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s fotoaparata na Windows
računalo.
Slike možete kopirati na sljedeći način.
Računalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz
fotoaparata i uložite ga u Memory Stick
Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo
adapter u pripadajući utor na računalu i
zatim kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, možete kopirati slike
na računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 103.
Računalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 76 do 80.
• Ako upotrebljavate Windows 2000, instalirajte
isporučeni softver prije nastavka. Uz Windows
XP, instaliranje nije potrebno.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao
primjer.
Uz Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Ovaj fotoaparat nije kompatibilan s ovim
verzijama Windows operativnog sustava.
Ako upotrebljavate računalo bez utora za
Memory Stick, upotrijebite čitač za
Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz
"Memory Stick Duo" kartice na računalo.
Za kopiranje slika iz unutarnje memorije u
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory
Stick Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
76
Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2 Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija) i USB, A/V, DC IN kabelom
za višenamjensku priključnicu
(opcija).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
3 Pritisnite tipku # (reprodukcija),
zatim uključite računalo.
Tipka # (reprodukcija)
Kopiranje slika na računalo
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala
• Ako je instaliran isporučeni softver, može se
prikazati [Import Images] izbornik (str. 84). U
tom slučaju možete prebacivati slike izravno
pomoću "Picture Motion Browser" aplikacije.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
računalo
2 U višenamjensku
priključnicu
1 U USB
priključnicu
• Za Windows 2000 slijedite postupak opisan u
"Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo" na
str. 78.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u "Koraku 3-B: Kopiranje slika na
računalo" na str. 78.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
Višenamjenski
kabel
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
• U sustavu Windows XP, na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
2 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"Connecting to Mass Storage...".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije prikazan je indikator .
Nemojte rukovati računalom dok je prikazan
taj indikator. Kad se indikator promijeni u
, možete nastaviti koristiti računalo.
• Ako se poruka "Connecting to Mass Storage..."
ne pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 63).
Pojavi se "Scanner and Camera
Wizard".
2 Kliknite [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
77
Kopiranje slika na računalo
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
3 Kliknite na kvadratić za
5 Kliknite na oznaku pored
[Nothing. I'm finished working
with these pictures], a zatim na
[Next].
isključenje oznaka svih slika koje
ne želite kopirati, a zatim [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4 Odaberite datoteke i mape u koje
ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
6 Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite višenamjenski kabel (str. 80).
Zatim slijedite postupak iz poglavlja u
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala"
na str. 77.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
računalo
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
mapu "My Documents".
78
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
"Koraku 3-A: Kopiranje slika na računalo" na
str. 77.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
Kopiranje slika na računalo
1 Dvaput kliknite [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dvaput kliknite na mapu "My
Documents" zatim u njoj desnom
tipkom miša kliknite za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 104.
2 Dvaput kliknite na mapu u kojoj
su pohranjene slike koje želite
kopirati.
Zatim desnom tipkom miša
kliknite na sliku za prikaz
izbornika i kliknite na [Copy].
Slike se kopiraju u mapu "My
Documents".
• Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 82).
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 81.
79
Kopiranje slika na računalo
Korak 4: Pregled slika na
računalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u mapi "My Documents".
1 Kliknite [Start] t [My
Documents].
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
Prikazuje se sadržaj mape "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
80
Kopiranje slika na računalo
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u mape na "Memory Stick
Duo" kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa
MOV0ssss.THM
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 55 i 58.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
81
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na
računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory
Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, načinite novu (str. 58) i zatim
kopirajte datoteku.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
82
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete
bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke
upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
Uz "Picture Motion Browser" možete:
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati, otisnuti, poslati slike e-mailom,
promijeniti datum snimanja i još mnogo toga.
• Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
• Možete snimiti CD ili DVD u pržilici.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u Help datoteci.
Za pristup Help datoteci, kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion
Browser) ikonu na radnoj površini.
Takoñer možete pokrenuti iz Start
izbornika: Kliknite [Start] t [All
Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Kod prvog pokretanja "Picture Motion
Browser" softvera pojavit će se potvrdna
poruka za Information tool. Odaberite [Start].
Ova funkcija obavještava vas o novostima,
primjerice o novim verzijama softvera.
Podešenje možete kasnije promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Osnovne upute
Slijedite opisane korake za prebacivanje i
pregled slika iz fotoaparata.
Prebacivanje slika
1 Provjerite je li pokrenut "Media
Check Tool"*.
u statusnom retku.
Potražite ikonu
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i prebacuje slike
kad se umetne "Memory Stick" ili ako se
spoji fotoaparat.
• Ako nema ikone : Kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
83
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
2 Spojite fotoaparat s računalom
pomoću višenamjenskog kabela.
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik
[Import Images].
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 76.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto
Play Wizard, zatvorite ga.
3 Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se
prebacuju u mapu unutar mape "My
Pictures" nazvanu prema datumu
prebacivanja.
• Podrobnosti o promjeni mape "Folder to
be imported", pogledajte na str. 87.
84
Pregled slika
1 Provjera prebačenih slika
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće
se "Picture Motion Browser". Prikazuju
se umanjene slike (thumbnail).
• U "Viewed folders" podešena je mapa
"My Pictures" kao standardna.
• Možete dvaput kliknuti umanjenu sliku
(thumbnail) za prikaz slike.
2 Pregled slika u "Viewed folders"
poredanih po datumu snimanja u
kalendaru.
A Kliknite karticu [Calendar].
Prikazuje se lista godina snimanja.
B Kliknite godinu.
Prikazuju se slike snimljene odabrane
godine, poredane u kalendaru prema
mjesecima snimanja.
C Za prikaz slika po mjesecima, kliknite
željeni mjesec.
Prikazuju se umanjenje slike slika
snimljenih odabranog mjeseca.
D Za prikaz slika po vremenu, kliknite
željeni datum.
Prikazuju se umanjene slike snimljene
odabranog dana, prema satu snimanja.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Godišnji prikaz
3 Prikaz pojedinačnih slika
U prikazu po satima dvaput kliknite
umanjenu sliku za prikaz slike u
posebnom prozoru.
Mjesečni prikaz
• Prikazanu sliku možete editirati tako da
kliknete tipku alatne trake .
Prikaz po satima
• Za prikaz slika iz željene godine ili
mjeseca, kliknite željeno razdoblje na
lijevoj strani zaslona.
Prikaz slika preko cijelog zaslona
Za prikaz slide show prezentacije ili
trenutno odabrane slike preko cijelog
zaslona, kliknite tipku .
• Za pokretanje ili pauziranje slide showa,
kliknite tipku
u donjem lijevom dijelu
zaslona.
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite
u donjem lijevom dijelu zaslona.
tipku
85
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Snimanje na disk
Snimke je moguće pohraniti na CD ili
DVD disk.
• Za to vam je potrebna CD/DVD pržilica.
• Uporabom isporučenog softvera možete
snimati na sljedeće diskove.
− CD-R/RW (12 cm)
− DVD±R/RW (12 cm)
− DVD+R DL (12 cm)
− DVD–R DL (12 cm)
1 Odaberite snimke koje želite
pohraniti na disk.
• Za odabir više slika u nizu, kliknite na
prvu sliku te zatim pritisnite i zadržite
tipku "Shift" kad kliknete na zadnju sliku.
• Za odabir dviju ili više slika koje nisu u
nizu, pritisnite i zadržite tipku "Ctrl" dok
klikate slike.
2 Kliknite tipku
Map View prikaz fotografija na
zemljovidu
Ako vaše fotografije sadrže informacije o
mjestu snimanja, možete ih vidjeti na
online zemljovidima koristeći Map View.
• Za uporabu funkcije Map View trebate
spojiti računalo na Internet.
1 Odaberite sličicu označenu s
2 Kliknite na
.
.
Pojavi se glavni Map View prozor.
u alatnom traku.
Pojavi se izbornik [Create Data Disc].
3 Kliknite [Start].
4 Za snimanje diska slijedite upute
na zaslonu.
• Za dodavanje željenih snimaka, odvucite
ih i ispustite u izborniku [Create Data
Disc].
Odabir svih snimaka u mapi
Kliknite karticu [folders], zatim desnom
tipkom miša kliknite na ikonu željene mape
i odaberite [Create Data Disc]. Možete
odabrati sve snimke u mapi.
86
• Zemljovide i satelitske snimke omogućuje
Google Maps.
• Funkcijom Map View možete naknadno
dodavati informacije o položaju na
fotografije. Za detalje pogledajte Help
informacije funkcije Map View.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Ostale funkcije
Priprema slika pohranjenih na računalo
za gledanje
Za pregled slika, registrirajte mapu koja
sadrži slike kao jednu od "Viewed folders"
mapa.
1 Odaberite [Import Settings] t
[Location for Imported Images] u
izborniku [File].
Prikazuje se zaslon "Location for
Imported Images".
1 Kliknite
u glavnom izborniku ili
odaberite [Register Folders to
View] u izborniku [File].
Prikazuje se izbornik za registraciju
"Viewed folders" mapa.
2 Odaberite "Folder to be
imported".
• Možete definirati "Folder to be imported"
izmeñu mapa registriranih u "Viewed
folders".
Ažuriranje podataka o registraciji
2 Odaberite mapu sa slikama za
prebacivanje koju želite registrirati kao mapu "Viewed folders".
3 Kliknite [OK].
Podaci o slici se registriraju u bazu
podataka.
• Registriraju se takoñer podmape mape
registrirane kao "Viewed folders".
Za ažuriranje podataka o slici, odaberite
[Update Database] iz izbornika [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može potrajati
neko vrijeme.
• Ako promijenite nazive slikovnih
datoteka ili mapa u "Viewed folders",
neće se moći prikazati pomoću ovog
softvera. U tom slučaju, ažurirajte bazu
podataka.
Pohrana snimaka s datumom
A Dvaput kliknite sliku kako biste je prikazali.
i odaberite [Insert Date] iz
B Kliknite
padajućeg izbornika.
C Odaberite željenu boju i položaj te zatim
kliknite [OK].
za pohranu.
D Kliknite
Promjena "Folder to be imported"
Ispis snimaka s datumom
Za promjenu mape "Folder to be imported",
otvorite prozor "Import Settings".
A Odaberite fotografiju koju želite otisnuti.
B Kliknite
u alatnom traku.
C Klikom označite [Print date taken] u Print
Options.
D Kliknite [Print].
87
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Deinstaliranje "Picture Motion
Browser" softvera
A Kliknite [Start] t [Control Panel] (kod
Windows 2000: [Start] t [Settings] t
[Control Panel]) i zatim dvaput kliknite
[Add/Remove Programs].
B Odaberite [Sony Picture Utility] i zatim
kliknite [Remove] (kod Windows 2000:
[Change/Remove]) za pokretanje
deinstalacije.
88
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom pomoću aplikacije "Music
Transfer" na isporučenom CD-ROM disku.
Takoñer ih možete obrisati ili dodati kad
god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD diskova.
• Glazba pohranjena u fotoaparatu.
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
u fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] u
koraku 3.
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide Show] se podesi na [Off].
C Odaberite odgovarajuću glazbenu
datoteku za Slide Show efekt (str. 49).
Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije
[Initialize] (str. 62), no time će se resetirati i
druga podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
1 Pritisnite HOME za prikaz
izbornika HOME.
2 Odaberite ; (Printing, Other)
kontrolnim tipkama b/B,
odaberite [< Music Tool]
tipkama v/V, zatim pritisnite z.
3 Pomoću v/V/b/B odaberite
[Download Music], zatim
pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4 Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
5 Pokrenite "Music Transfer".
6 Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
89
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
90
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PictBridge] priključenje. Ovo poglavlje
opisuje [Auto] i [Mass Storage] način. Za
podrobnosti o [PictBridge] priključenju,
pogledajte str. 63.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
računalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 76.
2 Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 77.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke
u ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 81.
Za korisnike Macintosh računala
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel.
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen od računala.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Dvaput kliknite datoteku [Music
Transfer.pkg] u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na str. 89.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći
na Sony Customer Support
internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom. Takoñer ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala
• Glazba s CD diskova
• Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije programa "Music Transfer"
zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
91
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 106).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 93)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 87).
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 96)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
92
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ne možete ispisati videozapise.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto],
korak 1 je nepotreban.
Tipka MENU
Kontrolne tipke
Tipka HOME
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju kako biste izbjegli opasnost da se
fotoaparat isključi tijekom ispisa fotografija.
1 Pritisnite tipku HOME za prikaz
izbornika HOME.
2 Odaberite ' (Settings) pomoću
b/B, i odaberite [( Main settings]
pomoću v/V, zatim pritisnite z.
3 Kontrolnim tipkama v/V/b/B
odaberite [Main Settings 2),
odaberite [USB Connect], zatim
pritisnite z.
4 Pomoću v/V odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
93
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 2: Priključenje
fotoaparata na pisač
1 Spojite fotoaparat i pisač.
Korak 3: Odabir snimaka za
ispis
Odaberite [This Image] ili
[Multiple Images] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
Kad odaberete [This Image]
Možete ispisati odabranu sliku.
Prijeñite na korak 4.
2 U višenamjensku
priključnicu
1 U USB
priključnicu
Višenamjenski kabel
2 Pritisnite # (reprodukcija) te
uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
Kad odaberete [Multiple Images]
Možete otisnuti više odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [OK] kontrolnim tipkama i
pritisnite z.
• Kad odaberete [Multiple Images] u
indeksnom prikazu, možete otisnuti
sve snimke iz željene mape odabirom
skale izbornika tipkom b i
dodjeljivanjem oznake A mapi.
Korak 4: Ispis
1 Odaberite podešenja ispisa
kontrolnim tipkama.
[Quantity]
Kad je [Layout] podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Odaberite broj primjeraka za sliku koju
želite otisnuti. Na svaki papir otisnut će
se samo jedna slika.
94
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Kad [Layout] nije podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
Korak 5: Dovršetak ispisa
Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan
u koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski
kabel iz fotoaparata.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
[Layout]
Odabir broja snimaka koji želite
otisnuti na jedan list.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day & Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 68). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
2 Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel
dok je na zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
Ispis ostalih slika
Odaberite [Multiple Images], zatim
izvedite postupak od koraka 3 i 4.
95
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću DPOF (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Označavanje odabrane slike
Tipka MENU
Tipka # (reprodukcija)
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s
fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Kontrolne tipke
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
• Slike s oznakom DPOF (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
1 Pritisnite # (reprodukcija).
2 Odaberite sliku koju želite ispisati.
3 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
4 Odaberite[DPOF] kontrolnim
tipkama v/V i odaberite [This
Image] tipkama b/B, zatim
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
DPOF.
Uklanjanje oznake
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznaku, zatim pritisnite z u koraku 3.
96
Ispis slika u fotolaboratoriju
Odabir i označavanje slika
1 Pritisnite MENU u pojedinačnom
ili indeksnom prikazu.
5 Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Na zaslonu se pojavljuje oznaka DPOF.
Pojedinačni prikaz
2 Odaberite [DPOF] tipkama v/V,
odaberite [Multiple Images]
tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Kontrolnim tipkama odaberite
Indeksni prikaz
sliku koju želite i pritisnite z.
Odabranoj slici dodijeljena je oznaka A.
Pojedinačni prikaz
Poništavanje odabira
Indeksni prikaz
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5
i pritisnite z.
Uklanjanje oznake
U koraku 3 odaberite slike s kojih želite
ukloniti oznake i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
4 Pritisnite MENU.
U koraku 3 odaberite skalu izbornika
tipkom b, zatim pritisnite z u indeksnom
prikazu.
Oznaka A dodijeljena je odabranoj mapi i
svim slikama.
97
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 99 – 108.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 109.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo,ite nakon otprilike jedne minute te uklju#ite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 62).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbli,em Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
98
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Pravilno uložite bateriju uz potiskivanje ručice za njeno izbacivanje.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju.
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
• Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 115). Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Zaslon se ne uključuje čak ni kad je fotoaparat uključen.
• Uključite zaslon (str. 18).
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 31).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 113).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, podesite kontrolni kotačić na neki položaj osim ".
99
U slučaju problema
• Kad snimate videozapise podesite kontrolni kotačić na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
Fotoaparat se zaustavlja prije dovršenog snimanja videozapisa.
• Fotoaparat automatski prekida snimanje kad datoteka dosegne veličinu od otprilike 2 GB.
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za
prelazak na snimanje (str. 29).
Ne radi funkcija sprječavanja zamućenja.
• Funkcija sprječavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi c.
• Funkcija sprječavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
• Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 15). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makrosnimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost
da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja,
odnosno otprilike 4 cm (W)/35 cm (T) (str. 24).
• Tijekom fotografiranja je kontrolna preklopka postavljena na Scene način e (Twilight) ili
4 (Landscape).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 42).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na stranici 44.
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [8M] (DSC-W90), [7M] (DSC-W80/
W85) ili [3:2].
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
• Nije moguća promjena skale zuma kod snimanja videozapisa.
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On], ne možete koristiti Digital Zoom.
100
U slučaju problema
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 24).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 39).
− U Scene načinu je odabran i (High sensitivity mode) ili e (Twilight mode) (str. 28).
− Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu
Scene odabrali 4 (Landscape), E (Beach) ili m (Snow) (str. 24).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. To ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran e (Twilight) ili 4 (Landscape) (str. 28).
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 107). Fotografije možete
tiskati ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 87).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 41).
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 18).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 42) ili
podesite ekspoziciju (str. 41).
• Uključite zaslon (str. 18).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 41).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 40).
101
U slučaju problema
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja" te bijelih ili crnih pruga na slici. To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
•
•
•
•
Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 46).
Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Retuširajte sliku uporabom opcije [Red Eye Correction] (str. 52).
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Slika u tražilu ne pokazuje stvaran kadar koji se snima.
• Kad je objekt snimanja blizu, pojavljuje se fenomen paralakse. Za provjeru stvarnog
raspona snimljenog kadra koristite LCD zaslon.
• Sliku ne možete vidjeti u tražilu dok se koristi digitalni zum.
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 31).
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 29).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 82).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 80).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Tipka v (DISP) je isključena (str. 18).
102
U slučaju problema
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav
boje TV prijemnika (str. 64).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 70).
• Kad je višenamjenski kabel spojen na USB priključnicu, odspojite ga (str. 80).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 53).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 113).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 53) ili da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 113)
kako biste spriječili slučajno brisanje.
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 74 za sustav Windows i za sustav
Macintosh na str. 90.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 77 i 90).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
•
•
•
•
Uključite fotoaparat.
Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 76).
Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 63).
Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 77).
103
U slučaju problema
• Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
• Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
• Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja
(str. 77).
• Nije instaliran isporučeni softver. Instalirajte softver (str. 75).
• Računalo ne prepoznaje fotoaparat jer ste ga spojili višenamjenskim kabelom prije
instalacije isporučenog softvera. Obrišite pogrešno prepoznat ureñaj s računala i zatim
instalirajte USB driver (pogledajte sljedeću točku).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na fotoaparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo s Windows sustavom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste ureñaj.
4 Instalirajte softver (str. 75).
USB driver se takoñer instalira.
Ne možete kopirati slike.
• Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 77).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 77 i 90).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu.
Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 58).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 83).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 77).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte Help datoteku.
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
104
U slučaju problema
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 76).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 81).
• Ispravno izvedite postupak (str. 82).
Picture Motion Browser
Slike se ne prikazuju pravilno u "Picture Motion Browser" programu.
• Provjerite je li mapa sa slikama registrirana kao "Viewed folders". Ako se slike ne prikažu
ni nakon registracije mape u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 87).
Ne možete pronaći slike prebačene pomoću "Picture Motion Browser".
• Pogledajte u mapu "My Pictures".
• Ako ste promijenili standardne postavke, pogledajte "Promjena "Folder to be imported""
na str. 87 i provjerite koja mapa se upotrebljava za prebacivanje.
Želite promijeniti mapu "Folder to be imported".
• Otvorite "Import Settings" prozor za promjenu mape "Folder to be imported". Možete
odrediti drugu mapu nakon što je registrirate u "Picture Motion Browser" kao "Viewed
folders" (str. 87).
Datum svih prebačenih slike razlikuje se od datuma u kalendaru.
• Na fotoaparatu nije podešen datum. Podesite datum na fotoaparatu (str. 68).
Pojavljuje se oznaka
.
• Ako ste preimenovali ili izbrisali slikovne datoteke/mape drugim softverom, nisu se
ažurirale informacije o registraciji snimaka. Odaberite [Update Database] u izborniku
[Tools] kako biste ažurirali informacije o registraciji snimaka.
105
U slučaju problema
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 113).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj
LOCK (str. 113) kako biste spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporučuje se 32 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili
ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa
bez rezanja rubova.
106
U slučaju problema
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 87).
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu izmeñu pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 63).
• Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške,
pogledajte njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač,
ponovno ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge
Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
107
U slučaju problema
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 94).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 94).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
• Ne pokušavajte na silu utisnuti objektiv koji se prestao kretati.
• Stavite napunjenu bateriju, zatim ponovno uključite fotoaparat.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga oko sat vremena prije
ponovne uporabe.
Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
• Baterija se ispraznila. Zamijenite je napunjenom.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 68).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 68).
108
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Poruke
Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku
slova i koda. Posljednje dvije oznake
(označene s ss) se razlikuju ovisno o
stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sony zastupniku ili
ovlaštenom servisu.
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
C:32:ss
For use with compatible battery only
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory
Stick Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 58, 61).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni.
Uložite novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E
• Baterija je preslaba. Napunite je
odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili
vrsti baterije, indikator može treptati
čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
• Uložena baterija nije NP-BG1.
System error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 113).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu
fotoaparata. Resetirajte ga (str. 62) i
ponovno ga uključite.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 113).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Koristite "Memory Stick" s kontrolom
pristupa.
109
Indikatori i poruke upozorenja
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 58 i 61).
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 113).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 31).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No images
• U unutarnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
• U mapi nema snimaka koje bi se
mogle reproducirati.
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u slide
showu s glazbom.
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape
ili načinite novu (str. 58, 59).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još mapa.
File error
• Problem kod reprodukcije.
Read only folder
• Odabrali ste mapu koja se ne može
podesiti kao mapa za snimanje na
vašem fotoaparatu. Odaberite drugu
mapu (str. 59).
File protect
• Isključite zaštitu (str. 53).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće
reproducirati ovim fotoaparatom.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
koja nije kompatibilna s fotoaparatom.
• Odabrali ste funkciju koja nije
raspoloživa za videozapise.
e (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, upotrijebite funkciju
smanjenja zamućenja ili postavite
fotoaparat na stativ.
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je
samo s medijem "Memory Stick PRO
Duo". Uložite "Memory Stick PRO
Duo" ili odaberite drugu veličinu slike
osim [640(Fine)].
110
Indikatori i poruke upozorenja
Macro is invalid
• S ovim podešenjima nije raspoloživo
makrosnimanje (str. 24, 28).
Flash settings cannot be changed
• S ovim podešenjima nije moguća
uporaba bljeskalice (str. 24, 28).
Maximum images selected
• Možete odabrati do 100 snimaka.
Uklonite oznaku.
No enough battery
• Kad kopirate sliku snimljenu u
unutrašnju memoriju na "Memory
Stick Duo", koristite sasvim
napunjenu bateriju.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
Music Error
• Izbrišite taj glazbeni zapis ili ga
zamijenite normalnim glazbenim
zapisom.
• Izvedite [Format Music], zatim
učitajte novi glazbeni zapis.
Format Music Error
• Izvedite [Format Music].
Invalid operation
HD (1080i) output u progress...
• Pokušali ste reprodukciju videozapisa.
• Pokušali ste koristiti funkciju
[Retouch].
TV output u progress...
• Fotoaparat reproducira snimke u Slide
Show modu.
No red-eye detected
• Kod nekih snimaka možda nećete
moći ispraviti efekt crvenih očiju.
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati višenamjenski
kabel.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati
neko vrijeme, ovisno o pisaču.
111
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (opcija) možete
upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
112
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• Ovaj proizvod podržava "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" oznaka za "Memory
Stick Micro".
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
113
O "Memory Stick" kartici
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad s ovim fotoaparatom koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u fotoaparat, možda ga nećete
moći izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li
"Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez
uporabe M2 adaptera veličine Duo, možda ga
nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
114
O akumulatorskoj bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
Učinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže
snimanje od očekivanog i da prije pravog
snimanja načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Čuvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite
ga uključenim u Slide Show reprodukciji
(str. 48) dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
115
O punjaču baterije
O punjaču baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje isporučene NP-BG baterije. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili
eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i
opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek
baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite
je, zamijenite novom ili drugom te provjerite
da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima
grešku.
• Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite
punjač suhom krpom i sl.
116
Napomene o licenciji
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C
Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj
softver na temelju licenčnog ugovora s
vlasnicima autorskih prava. Na temelju
zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo
obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da
pažljivo pročitate sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat" i
"zlib" i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se
smatra GNU General Public License (u
nastavku "GPL") ili GNU Lesser General
Public License (u nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima za
GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za
njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću
stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi
sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je
Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše
računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
117
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF