Sony | HDR-CX620 | Sony HDR-CX620 Upute za upotrebu

4-564-751-11(1) (HR)
Digitalni HD
kamkorder
Početak rada
Snimanje/reprodukcija
Spremanje slika
Upute za upotrebu
Prilagođavanje kamkordera
Ostalo
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne
upute o mnogim funkcijama
kamkordera.
http://rd1.sony.net/help/cam/1420/h_zz/
HDR-CX620/CX670/PJ620/PJ670
Prvo ovo pročitajte
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
Prije rukovanja jedinicom pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduću upotrebu.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Uvijek kada se u vezi
s ovim proizvodom obraćate svojem
trgovcu proizvodima tvrtke Sony,
pozovite se na ove brojeve.
Broj modela HDRSerijski broj ________________________
Broj modela AC- ___________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od
požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši
ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte
predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru
prekomjerne topline, kao
što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
HR
2
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST –
POSTUPAK ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO SLIJEDITE
OVE UPUTE.
•
•
•
•
•
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati
u blizini vode.
• Uređaj čistite samo suhom krpom.
• Nemojte blokirati ventilacijske
otvore. Instalaciju provedite
u skladu s uputama proizvođača.
• Uređaj nemojte postavljati blizu
izvora topline, primjerice radijatora,
odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
• Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta, jedan širi od
drugog. Utikač s uzemljenjem ima
dva kontakta i treći za uzemljenje.
Širi ili treći kontakt služi za vašu
sigurnost. Ako utikač ne odgovara
vašoj utičnici, posavjetujte
se s električarom u vezi sa
zamjenom utičnice.
• Zaštitite kabel za napajanje tako da
se po njemu ne hoda i da ga ništa
ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi
iz uređaja.
• Upotrebljavajte samo pribor/
dodatnu opremu koju je
odredio proizvođač.
• Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu
koje je odredio proizvođač ili koji
se isporučuju s uređajem. Kada
upotrebljavate kolica, budite
pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem da biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
• Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako
se dulje vrijeme ne koristi.
• Servisiranje uređaja prepustite
stručnom osoblju. Servisiranje je
potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice,
oštećenja kabela za napajanje ili
utikača, prolijevanja tekućine ili
pada nekih predmeta na uređaj,
izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neispravnog rada ili pada uređaja.
• Ako oblik utikača ne odgovara
strujnoj utičnici, upotrijebite
dodatni adapter za utikač čija je
konfiguracija odgovarajuća za
strujnu utičnicu.
OPREZ
 Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati
požar ili čak kemijske opekline.
Pridržavajte se sljedećih mjera
opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet
baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam
ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj
i nemojte dopustiti da metalni
predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom
baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan
dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
HR
3
 Adapter za izmjeničnu struju
 Napomena
Ne upotrebljavajte adapter za
izmjeničnu struju u skučenom
prostoru, na primjer između zida
i pokućstva.
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu
struju služite se zidnom utičnicom
u blizini. Odmah isključite adapter za
izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako
dođe do smetnji pri upotrebi uređaja.
Čak i ako je kamkorder isključen,
sve dok je priključen u zidnu strujnu
utičnicu (zidna utičnica) putem
adaptera za izmjeničnu struju
i dalje je pod naponom.
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja
(neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Izlaganje previsokoj razini glasnoće
zvuka u slušalicama može dovesti
do gubitka sluha.
Za korisnike u Europi
 Napomena za kupce
u državama u kojima se
primjenjuju direktive EU
Proizvođač: Sony Korporacija,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo,
108-0075 Japan
Za EU sukladnost proizvoda:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation
izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
HR
4
Ovaj je proizvod ispitan i usklađen
s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela
za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na
određenim frekvencijama mogu
utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.
 Zbrinjavanje iskorištenih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da
se proizvod i baterija
ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju
može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Za podrobnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije obratite se lokalnom
gradskom uredu, komunalnom
poduzeću ili trgovini gdje ste
kupili proizvod ili bateriju.
U ovom su priručniku opisani
uređaji kompatibilni s formatom
1080 60i i 1080 50i.
Da biste provjerili je li vaš
kamkorder kompatibilan
s formatom 1080 60i ili 1080 50i,
potražite sljedeće oznake na
dnu kamkordera.
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 50i: 50i
HR
5
Saznajte više
o kamkorderu
(Priručnik)
Sadržaj
Priručnik je mrežni priručnik. U njemu
potražite detaljne upute o mnogim
funkcijama kamkordera.
Početak rada ................ 7
Posjetite stranicu podrške
tvrtke Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1420/h_zz/
Prvo ovo pročitajte .................... 2
Saznajte više o kamkorderu
(Priručnik) ............................. 6
Priložene stavke .........................7
Punjenje kompleta baterija ...... 8
Uključivanje napajanja .............10
Umetanje memorijske
kartice ...................................11
Snimanje/
reprodukcija ............... 13
Snimanje ................................... 13
Reprodukcija ............................ 15
Prikaz slika u većoj veličini ...... 17
Spremanje slika .......... 18
Tamo ćete pronaći dodatne
informacije poput sljedećih funkcija
u priručniku.
• Program za stvaranje videozapisa
s najzanimljivijim snimkama
• Emitiranje uživo
• Upravljanje s više kamera
Upotreba programa
PlayMemories Home™ ......18
Priključivanje vanjskih
medijskih uređaja ...............19
Upotreba Wi-Fi funkcije .......... 20
Prilagođavanje
kamkordera ............... 25
Upotreba izbornika ................. 25
Ostalo ......................... 26
Mjere opreza ........................... 26
Specifikacije ............................. 28
Dijelovi i kontrole .................... 32
HR
6
Početak rada
Priložene stavke
Broj u () označava isporučenu
količinu.
• Kamkorder (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
Početak rada
Oblik adaptera za izmjeničnu struju
razlikuje se ovisno o državi/regiji.
• USB kabel za povezivanje (1)
USB kabel za povezivanje
namijenjen je samo za upotrebu
s ovim kamkorderom. Upotrijebite
ovaj kabel ako je ugrađeni USB
kabel kamkordera prekratak.
• HDMI kabel (1)
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV50 (1)
• „Upute za upotrebu”
(ovaj priručnik) (1)
HR
7
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite kamkorder zatvaranjem LCD zaslona
i priključite komplet baterija.
Komplet baterija
2 Izvucite ugrađeni USB kabel.
adapter za izmjeničnu struju i kamkorder
3 Priključite
pomoću USB kabela za povezivanje i uključite
adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
USB kabel za
povezivanje
Ugrađeni USB kabel
Adapter za
izmjeničnu struju
Zidna utičnica
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) svijetli narančasto.
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada se komplet
baterija napuni do kraja. Isključite USB kabel za povezivanje
iz kamkordera.
• Oblik adaptera za izmjeničnu struju razlikuje se ovisno o državi/regiji.
HR
8
• Isključite kamkorder prije vađenja kompleta baterija.
 Punjenje kompleta baterija pomoću računala
Isključite kamkorder i povežite ga na uključeno računalo pomoću
ugrađenog USB kabela.
 Upotreba kamkordera priključenog u zidnu utičnicu
Početak rada
Priključite kamkorder u zidnu utičnicu na isti način kao za „Punjenje
kompleta baterija”.
• Pričvrstite komplet baterija na kamkorder.
• Komplet baterija može se potrošiti čak i ako je kamkorder spojen
u zidnu utičnicu.
HR
9
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite napajanje.
upute na LCD zaslonu odaberite jezik,
2 Slijedeći
geografsko područje, Daylight Savings ili Summer
Time, format datuma te datum i vrijeme.
Dodirnite gumb na LCD zaslonu.
• Da biste prešli na sljedeću stranicu, dodirnite [Next].
• Da biste isključili uređaj, zatvorite LCD zaslon.
• Da biste ponovno postavili datum i vrijeme, odaberite

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Ako kamkorder
niste koristili nekoliko mjeseci)
• Da biste isključili zvuk rada, odaberite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
HR
10
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako
da klikne.
Memory Stick Micro™ (M2)
medij
Otisnuta
površina
Terminal
Početak rada
mikroSD memorijska kartica
• Prikazat će se zaslon [Preparing image database file. Please wait.]
ako umetnete novu memorijsku karticu. Pričekajte dok zaslon
ne nestane.
• Umetnite memorijsku karticu ravno u ispravnom smjeru kako bi je
kamkorder mogao prepoznati.
• Za odabir memorijske kartice kao medija za snimanje odaberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX670/PJ670)
• Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i lagano pogurnite
memorijsku karticu.
 Vrste memorijskih kartica koje možete
upotrebljavati s ovim kamkorderom
Snimanje slika u formatu XAVC S
microSDXC memorijska kartica
SD klasa brzine
Kapacitet
(provjeren
radom)
Klasa 10 ili brža
Do 64 GB
HR
11
Snimanje slika u formatu koji nije XAVC S
HR
12
SD klasa brzine
Kapacitet
(provjeren
radom)
microSD memorijska kartica/
microSDHC memorijska kartica/
microSDXC memorijska kartica
Klasa 4 ili brža
Do 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2) medij
–
Do 16 GB
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Snimanje videozapisa
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite START/STOP da biste
započeli snimanje.
Ručica električnog zuma
Snimanje/reprodukcija
• Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite START/STOP.
• Možete snimati slike tijekom snimanja videozapisa pritiskom na
PHOTO (dvostruko snimanje).
• Prema zadanoj postavki videozapisi se istodobno snimaju u formatu
AVCHD i MP4 (Dual Video REC). Format MP4 jednostavan je za
reprodukciju videozapisa na pametnom telefonu, prijenos na mrežu
ili internet.
• Stavke na LCD zaslonu ne staju ako nekoliko sekundi ne upravljate
kamkorderom. Da biste ponovno prikazali stavke, dodirnite LCD zaslon
bilo gdje osim na gumbe.
• Vrijeme snimanja na mediju možete provjeriti na LCD zaslonu u načinu
snimanja.
• Da biste promijenili kvalitetu slike videozapisa koje snimate, odaberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Format snimanja možete promijeniti odabirom

[Image Quality/Size]  [ File Format].
HR
13
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD zaslon i odaberite [MODE] 
(Photo).
pritisnite PHOTO da biste prilagodili fokus,
2 Lagano
a zatim pritisnite do kraja.
Ručica električnog zuma
• Kada je fokus ispravno prilagođen, na LCD zaslonu prikazuje se
indikator zaključanosti AE/AF.
HR
14
Reprodukcija
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite gumb
(View
Images) na kamkorderu da biste ušli u način za
reprodukciju.
Snimanje/reprodukcija
/
da biste pomaknuli željeni
2 Odaberite
događaj na sredinu, a zatim odaberite zaokruženi
dio () na slici.
Gumb za
promjenu
formata
videozapisa
(HD/MP4)
Na zaslon
MENU
Naziv
događaja
Događaji
Na sljedeći
događaj
Na prethodni
događaj
Promjena
načina
snimanja
videozapisa/
fotografija
Highlight Movie
Maker*
Gumb za
promjenu
skale
događaja
Traka
vremenske
linije
* Program za stvaranje videozapisa s najzanimljivijim snimkama
prikazat će se kada je format videozapisa postavljen na AVCHD
• Za odabir XAVC S videozapisa ili AVCHD videozapisa koje želite
reproducirati, uređivati ili kopirati na druge uređaje, odaberite
 [Image Quality/Size]  [ File Format].
HR
15
3 Odaberite sliku.
Postupak za
povratak na
zaslon prikaz
događaja
Vrijeme snimanja/
broj fotografija
Gumb za
promjenu
vrste slike
Naziv događaja
Prethodno
Videozapis
Sljedeće
Promjena
načina
snimanja
videozapisa/
fotografija
Fotografija
Zadnja pregledana slika
 Radnje reprodukcije
Jačina zvuka
/
Prethodno/sljedeće
Brisanje
/
Premotavanje unatrag/
unaprijed
Kontekst
/
Reprodukcija/pauza
Zaustavljanje
Pokretanje/zaustavljanje
dijaprojekcije
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
 Postupak za odabir formata videozapisa kojeg želite
reproducirati, uređivati ili kopirati na druge uređaje
U 2. koraku odaberite
u gornjem desnom uglu na
LCD zaslonu  [
HD Quality] ili [
MP4].
HR
16
Prikaz slika u većoj veličini
Spajanje kamkordera na TV
1
Spojite HDMI OUT priključak kamkordera na HDMI IN
priključak TV-a pomoću priloženog HDMI kabela.
Snimanje/reprodukcija
Protok signala
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, priključite Multi/Mikro USB
terminal kamkordera na video/audio ulazne priključke TV-a
pomoću AV kabela (prodaje se zasebno).
Upotreba ugrađenog projektora (HDR-PJ620/PJ670)
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (str. 32).
2 Odaberite [Image Shot on This Device].
upute s LCD zaslona i zatim odaberite
3 Slijedite
[Project].
Ručica električnog zuma/PHOTO*2
Ručica PROJECTOR FOCUS *1
*1
*2
Prilagodite fokus projicirane slike.
Upotrijebite ručicu električnog zuma da biste pomaknuli okvir
za odabir koji se pojavljuje na projiciranoj slici, a zatim pritisnite
gumb PHOTO.
HR
17
Spremanje slika
Upotreba programa
PlayMemories Home™
Što sve možete s programom PlayMemories Home
Program PlayMemories Home omogućuje vam uvoz filmova
i fotografija na računalo gdje ih možete upotrijebiti na više
različitih načina.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s kamkordera.
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće
funkcije.
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Dijeljenje slika
na servisu
PlayMemories
Online™
Prijenos slika
na mrežne
usluge
 Da biste preuzeli PlayMemories Home
PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi.
www.sony.net/pm/
 Postupak za provjeru računalnog sustava
Računalne zahtjeve sustava za softver možete
provjeriti na sljedećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
HR
18
Priključivanje vanjskih medijskih
uređaja
Spajanje uređaja
 Kamkorder bez USB priključka
Spojite kamkorder na Multi/Mikro USB terminal kamkordera pomoću
AV kabela (prodaje se zasebno).
Spremanje slika
Protok signala
 Pričvrstite komplet baterija na kamkorder.
 Spojite adapter izmjenične struje (priložen) na kamkorder.
 Spojite AV kabel (prodaje se zasebno) na kamkorder.
• Videozapisi se kopiraju s kvalitetom slike u standardnoj rezoluciji (STD).
 Vanjski medijski uređaj
Spojite vanjski medijski uređaj na Multi/Mikro USB terminal
kamkordera pomoću VMC-UAM2 USB adapterskog kabela
(prodaje se zasebno).
Protok signala
 Pričvrstite komplet baterija na kamkorder.
 Spojite adapter izmjenične struje (priložen) na kamkorder.
 Spojite vanjski medij na kamkorder.
• Videozapisi se kopiraju s kvalitetom slike u visokoj rezoluciji (HD).
HR
19
Upotreba Wi-Fi
funkcije
Instalacija programa
PlayMemories Mobile™
na pametni telefon.
Novosti i detaljnije informacije
o funkcijama programa
PlayMemories Mobile potražite
na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz trgovine Google play.
• Za upotrebu funkcija
reprodukcije jednim dodirom
(NFC) potreban je Android 4.0
ili noviji.
HR
20
 iOS
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz trgovine App Store.
• Funkcije jednog dodira (NFC) nisu
dostupne s iOS sustavom.
Napomene
• Ovisno o državi ili regiji,
možda nećete moći preuzeti
PlayMemories Mobile iz trgovine
Google play ili trgovine
App store. U tom slučaju
potražite „PlayMemories Mobile”.
• Ako je PlayMemories Mobile već
instaliran na vašem pametnom
telefonu, ažurirajte softver na
najnoviju verziju.
• Ne jamčimo da će ovdje opisana
Wi-Fi funkcija raditi na svim
pametnim telefonima i tabletima.
• Wi-Fi funkcija kamkordera ne
može se koristiti za povezivanje
na javnu bežičnu LAN mrežu.
• Za upotrebu funkcija kamkordera
reprodukcije jednim dodirom
(NFC) potreban je pametni
telefon ili tablet koji podržava
funkciju NFC.
• Načini rada i zasloni za aplikaciju
podložni su promjenama
u budućim nadogradnjama
bez prethodne obavijesti.
Prijenos MP4
videozapisa i fotografija
na pametni telefon
kamkorder
3 Dodirnite
pametnim telefonom.
 Spajanje jednim
dodirom sa sustavom
Android koji
podržava NFC
1
kamkorderu
2 Na
reproducirajte slike koje
želite poslati na pametni
telefon.
• Možete prenijeti samo MP4
videozapise i fotografije.
• Odaberite „Gumb za
prebacivanje formata
videozapisa” u 2. koraku
„Reprodukcije” da biste
odabrali MP4 videozapise
kada reproducirate
videozapise (str. 15).
Napomene
Spremanje slika
Na pametnom telefonu
odaberite [Settings], a zatim
odaberite [More...] kako
biste provjerili je li funkcija
[NFC] omogućena.
• Prije toga otkažite način
mirovanja ili otključajte zaslon
na pametnom telefonu.
• Provjerite je li funkcija
prikazana na LCD zaslonu
kamkordera i pametnom
telefonu.
• Nastavite dodirivati kamkorder
i pametni telefon bez pomicanja
sve dok se ne pokrene aplikacija
PlayMemories Mobile (1 do 2 s.).
• Ako se kamkorder ne može
spojiti s pametnim telefonom
putem funkcije NFC, pogledajte
„Povezivanje bez NFC veze”
(str. 21).
 Povezivanje
bez NFC veze
1
Pritisnite gumb
(View
Images), a zatim odaberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  vrstu slike.
HR
21
 Vratite se na početni
zaslon i pokrenite
PlayMemories Mobile.
sliku koju želite
2 Odaberite
prenijeti, dodajte
i odaberite

.
• Prikazat će se SSID i lozinka,
a kamkorder je spreman za
povezivanje s pametnim
telefonom.
kamkorder
3 Spojite
na pametni telefon
i prenesite slike.
Android
 Pokrenite PlayMemories
Mobile i odaberite SSID
kamkordera.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Upotreba pametnog
telefona kao bežičnog
upravljača
Kamkorderom možete snimati
upotrebom pametnog telefona
kao bežičnog upravljača.
1
iPhone/iPad
 Odaberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID prikazan
na kamkorderu.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
 Provjerite je li odabrana
funkcija SSID na kamkorderu.
Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
pametnom telefonu
2 Na
izvršite sve radnje iz
3. koraka u „Povezivanje
bez NFC veze” (str. 21).
Kada koristite funkciju NFC,
prikažite zaslon za snimanje
na kamkorderu i dodirnite
kamkordera s oznakom
na pametnom telefonu.
kamkorderom
3 Upravljajte
s pametnog telefona.
HR
22
Napomene
• Ovisno o lokalnim
elektromagnetskim smetnjama
ili mogućnostima pametnog
telefona, slike prikaza uživo
možda se neće prikazivati
bez poteškoća.
Ako bežična pristupna
točka ima WPS gumb
 Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Pritisnite tipku WPS na
pristupnoj točki koju
želite registrirati.
Spremanje videozapisa
i fotografija na računalo
putem Wi-Fi veze
1
Instalirajte namjenski softver
na računalo (samo prvi put).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ako je softver već instaliran
na vašem računalu, ažurirajte
softver na najnoviju verziju.
Spremanje slika
Unaprijed spojite računalo na
bežičnu pristupnu točku ili
bežični usmjernik.
Ako znate SSID i lozinku
bežične pristupne točke
 Na kamkorderu odaberite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Odaberite pristupnu točku
koju želite registrirati, unesite
lozinku, a zatim odaberite
[Sljedeće].
kamkorder na
2 Spojite
pristupnu točku kako
slijedi (samo prvi put).
Ako ne možete registrirati,
pogledajte priručnik s uputama
za bežičnu pristupnu točku ili se
obratite osobi koja je postavila
pristupnu točku.
računalo ne radi,
3 Ako
uključite ga.
HR
23
slanje slika
4 Započnite
s kamkordera na računalo.
 Pritisnite gumb
(View
Images) na kamkorderu.
 Odaberite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Slike se automatski prenose
i spremaju na računalo.
• Prenose se samo
novosnimljene slike.
Uvoz videozapisa i više
fotografija može potrajati.
HR
24
Prilagođavanje kamkordera
Upotreba
izbornika
1
Odaberite
.
2 Odaberite kategoriju.
Prilagođavanje kamkordera
Broj kategorije koja se
prikazuje ovisi o modelu.
željenu
3 Odaberite
stavku izbornika.
Pomičite stavke izbornika
gore ili dolje.
• Odaberite
da biste završili
postavljanje izbornika ili se vratili
na prethodni zaslon izbornika.
HR
25
Ostalo
Mjere opreza
Adapter za izmjeničnu struju
Nemojte izazivati kratki spoj metalnih
predmeta i priključaka baterije.
To može uzrokovati kvar.
Reprodukcija slika na
drugim uređajima
Slike snimljene kamkorderom možda
nećete moći reproducirati na drugim
uređajima. Isto tako, slike snimljene
drugim uređajima možda nećete
moći reproducirati na kamkorderu.
Snimanje i reprodukcija
• Izbjegavajte grubo rukovanje,
rastavljanje, preinake, fizičke udarce
ili udaranje, ispadanje ili gaženje
proizvoda. Budite posebno oprezni
s objektivom.
• Kako biste osigurali stabilan rad
memorijske kartice, preporučujemo
da formatirate memorijsku karticu
koju prvi put upotrebljavate
s kamkorderom. Formatiranje
memorijske kartice obrisat će
sve podatke pohranjene na njoj
i ti se podaci neće moći vratiti.
Spremite važne podatke na
svoje računalo itd.
• Provjerite je li memorijska kartica
pravilno umetnuta. Ako na silu
umetnete memorijsku karticu
u pogrešnom smjeru, možete
oštetiti memorijsku karticu, utor
memorijske kartice ili slikovne
podatke.
• Prije snimanja isprobajte funkciju
snimanja kako biste provjerili
snimaju li se slika i zvuk bez
problema.
• Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može značiti kršenje
zakona o autorskim pravima.
HR
26
• Ne postoji naknada za sadržaj
snimaka, čak i ako snimanje ili
reprodukcija nisu mogući zbog
kvara kamkordera, medija za
snimanje itd.
• Kamkorder nije otporan na prašinu,
prskanje ni vodu.
• Nemojte izlagati kamkorder vlazi,
npr. kiši ili morskoj vodi. Ako
kamkorder dođe u doticaj s vodom,
može doći do kvara. U nekim
slučajevima takve kvarove nije
moguće popraviti.
• Ne usmjeravajte kamkorder prema
suncu ili jakom svjetlu. To može
uzrokovati kvar kamkordera.
• Ne upotrebljavajte kamkorder
u blizini jakih radijskih valova
ili zračenja. Kamkorder možda
neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Nemojte upotrebljavati kamkorder
na pješčanim plažama ili prašnjavim
mjestima. To može uzrokovati kvar
kamkordera.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite koristiti kamkorder dok
vlaga ne ishlapi.
• Nemojte izlagati kamkorder
mehaničkim vibracijama ili trešnji.
Kamkorder zbog toga može
neispravno raditi ili prestati snimati
slike. Osim toga, mogu se oštetiti
medij za snimanje ili snimljeni
podaci.
LCD zaslon
LCD zaslon proizveden je pomoću
visokoprecizne tehnologije i više od
99,99% piksela je ispravno i spremno
za upotrebu. Međutim, moguća je
pojava sitnih crnih i/ili svijetlih točaka
(bijele, crvene, plave ili zelene boje)
koje su stalno prisutne na LCD
zaslonu. Te točke uobičajen su
rezultat proizvodnog postupka i ni
na koji način ne utječu na snimke.
Temperatura kamkordera
Ako kamkorder koristite neprekidno
duže vrijeme, može se zagrijati.
Ne radi se o kvaru.
Zaštita od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamkordera
i baterije, snimanje videozapisa
možda neće biti moguće ili će se
napajanje automatski isključiti, radi
zaštite kamkordera. Na LCD zaslonu
će se prikazati poruka prije isključenja
napajanja ili više nećete moći snimati
videozapise. U tom slučaju ostavite
napajanje isključeno i pričekajte da se
temperatura kamkordera i baterije
smanji. Ako uključite napajanje prije
nego se kamkorder i baterija dovoljno
ohlade, napajanje će se možda
ponovno isključiti ili neće biti
moguće snimanje videozapisa.
Kada se ukrcate na zrakoplov, možete
privremeno isključiti sve funkcije Wi-Fi
mreže. Odaberite

[Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
Bežični LAN
Ako izgubite kamkorder ili vam
ga ukradu, ne snosimo nikakvu
odgovornost za gubitak ili štetu
uzrokovanu ilegalnim pristupom
ili upotrebom pristupne točke
registrirane na kamkorderu.
• Kako biste spriječili hakiranje, upade
zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite koristite li
zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu,
važno je postaviti sigurnosne
postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN
mreže nastane sigurnosni problem
jer nisu postavljene sigurnosne
mjere opreza ili zbog bilo kakve
okolnosti koja se nije mogla izbjeći,
tvrtka Sony ne snosi nikakvu
odgovornost za gubitak ili
oštećenje.
Rješavanje problema
Ostalo
Privremeno deaktiviranje
bežične LAN veze
(Wi-Fi, NFC itd.)
Napomene o sigurnosti pri
korištenju proizvoda koji
koriste bežičnu LAN mrežu
Ako dođe do poteškoća prilikom
korištenja kamkordera:
• Provjerite svoj kamkorder prema
navodima iz priručnika (str. 6).
• Isključite napajanje pa nakon
1 minute ponovno uključite
napajanje nakon i uključite
kamkorder.
• Ponovno podesite postavke
kamkordera.
Sve postavke, uključujući postavke
sata, vraćaju se na izvorne
postavke.
• Obratite se prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom
servisu tvrtke Sony.
HR
27
Specifikacije
Sustav
HR
28
Format signala:
NTSC boja, EIA standardi
(1080 60i kompatibilni modeli)
PAL boja, CCIR standardi
(1080 50i kompatibilni modeli)
HD TV
Format snimanja videozapisa:
XAVC S (XAVC S format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 Linearni PCM
2 kanala (48 kHz/16 bit)
AVCHD (AVCHD kompatibilno
s formatom ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni/
5.1-kanalni Dolby Digital 5.1
Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Format fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Medij za snimanje (videozapisa/
fotografija):
Zajedničko:
Unutarnja memorija
(HDR-CX670/PJ670): 32 GB*2
XAVC S (Videozapis):
microSDXC memorijska kartica
(klasa 10 ili brža)
AVCHD, fotografije
Memory Stick Micro (Mark2) medij
microSD kartica (klasa 4 ili brža)
*2 Kapacitet koji korisnik može
koristiti (pribl.): 31.2 GB
1 GB iznosi 1 milijardu bajtova,
od kojih se dio koristi za
upravljanje sustavom i/ili
datotekama aplikacije. Može
se obrisati samo unaprijed
instaliran videozapis za
demonstraciju.
Uređaj za slike:
3,1 mm (vrsta 1/5.8) CMOS senzor
Pikseli snimanja
(fotografija, 16:9):
Maks. 9,2 mega piksela
(4 032 × 2 272)*3
Ukupno: Pribl. 2 510 000 piksela
Efektivna vrijednost
(videozapis 16:9)*4:
Pribl. 2 290 000 piksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 16:9):
Pribl. 2 290 000 piksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 4:3):
Pribl. 1 710 000 piksela
Objektiv:
G objektiv
30× (optički)*4, 60× (Zum za
jasnu sliku, tijekom snimanja
videozapisa)*5, 350× (digitalni)
Promjer filtra: 46 mm
F1.8 - F4.0
Žarišna duljina:
f=1,9 mm – 57,0 mm
Nakon pretvaranja
u 35 milimetarski format
fotoaparata
Za videozapise*4:
26,8 mm – 804,0 mm (16:9)
Za fotografije:
26,8 mm – 804,0 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Minimalno osvjetljenje:
6 lx (luksa) (u zadanoj postavci,
brzina okidanja 1/30 sekundi
(modeli kompatibilni sa
standardom 1080 60i) ili
1/25 sekundi (modeli kompatibilni
sa standardom 1080 50i))
3 lx (luksa) ([slabi luks] postavljen
na [Uključeno], brzina okidanja
1/30 sekundi (modeli kompatibilni
sa standardom 1080 60i) ili
1/25 sekundi (modeli kompatibilni
sa standardom 1080 50i))
*3
Sustav jedinstvene obrade
slike tvrtke Sony, BIONZ-X
omogućuje rezoluciju
fotografija jednaku opisanim
veličinama.
*4
*5
Opcija [
SteadyShot] je
postavljena na [Standard]
ili [Off].
Opcija [
SteadyShot]
postavljena je na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
Priključak HDMI OUT: HDMI mikro
priključnica
PROJECTOR IN priključak (HDR-PJ620/
PJ670): HDMI mikro priključnica
MIC ulazni priključak: Stereo mini
utikač (3,5 mm)
Priključak za slušalice: Stereo mini
utikač (3,5 mm)
USB priključak: Vrsta A (ugrađeni USB)
Multi/Mikro USB Terminal*6
*6
Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB-om.
USB veza namijenjena je samo za
izlaz (Za korisnike u Europi).
Slika: 7,5 cm (vrsta 3,0 razmjer
proporcija 16:9)
Ukupan broj piksela:
460 800 (960 × 480)
Projektor (HDR-PJ620/PJ670)
Vrsta projekcije: DLP
Izvor svjetla: LED (R/G/B)
Fokus: Ručni
Domet: 0,5m ili više
Omjer kontrasta: 1 500:1
Rezolucija (izlaz): 640 × 360
Neprekidno vrijeme projekcije (pri
upotrebi priloženog kompleta
baterija): Pribl. 1 h. 35 min.
Bežični LAN
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
Općenito
Preduvjeti napajanja: 6,8 V
istosmjerne struje (komplet
baterija), 5 V istosmjerne struje
1 500 mA (adapter izmjenične
struje), 8,4 V istosmjerne struje
(DC IN priključak)
USB punjenje: 5 V istosmjerne struje
1 500 mA
Prosječna potrošnja energije:
Tijekom snimanja kamkorderom
pomoću LCD zaslona na
normalnoj svjetlini:
2,5 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
HDR-CX620/CX670:
57,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove
57,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove i umetnuti priloženi
komplet baterija
HDR-PJ620/PJ670:
61,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove
61,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(š/v/d) uključujući ispupčene
dijelove i umetnuti priloženi
komplet baterija
Masa (pribl.)
HDR-CX620/CX670:
305 g samo glavna jedinica
360 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
HDR-PJ620/PJ670:
325 g samo glavna jedinica
380 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
Ostalo
LCD zaslon
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno
s oznakom
HR
29
 Adapter za izmjeničnu
struju AC-UUD11
Preduvjeti napajanja:
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 11 W
Izlazni napon: 5,0 V istosmjerne
struje, 1 500 mA
Vrijeme snimanja (minute)
Neprekidno
150
Prosječno
75
Vrijeme reprodukcije
(minute)
240
• Vrijeme punjenja izmjereno je
 Komplet baterija
s mogućnošću
ponovnog punjenja
NP-FV50
Maksimalan izlazni napon:
8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon: 6,8 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
2,1 A
Kapacitet
Prosječno: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalno: 6,6 Wh (980 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Dizajn i specifikacije kamkordera
i opreme podložni su promjenama
bez prethodne najave.
Procijenjeno vrijeme
punjenja, snimanja
i reprodukcije pri
upotrebi priloženog
kompleta baterija
Vrijeme punjenja (minute)
HR
30
Adapter za
izmjeničnu struju
(priložen)
165
Računalo
305
tijekom punjenja kamkordera
na sobnoj temperaturi od 25 °C
bez korištenja USB kabela za
povezivanje.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije
izmjereno je korištenjem
kamkordera na 25 °C.
• Vrijeme snimanja izmjereno je
tijekom snimanja videozapisa
na zadanim postavkama
([
REC Mode]: [High Quality
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Uobičajeno vrijeme snimanja
prikazuje vrijeme kada pritisnete
uključivanje/zaustavljanje snimanja,
prebacujete [Shooting Mode]
i zumirate.
 Zaštitni znaci
• AVCHD, AVCHD Progressive,
AVCHD logotip i AVCHD Progressive
logotip zaštitni su znaci tvrtki
Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani
su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• Memory Stick i
zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™
zaštitni su znaci udruženja
Blu-ray Disc Association.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI High-Definition
Ostalo
Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Microsoft, Windows i Windows Vista
registrirani su zaštitni znaci
ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
• Mac i Mac OS registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Intel, Intel Core i Pentium zaštitni
su znaci tvrtke Intel Corporation
u SAD-u i/ili drugim državama.
• Logotip microSDXC zaštitni je
znak tvrtke SD-3C, LLC.
• Android, Google Play zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
• iOS registrirani je zaštitni znak
tvrtke Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N Mark je zaštitni znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
Svi drugi ovdje spomenuti proizvodi
mogu biti zaštitni znaci ili registrirani
zaštitni znaci odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, ™ i ® ne spominju se
u svakom slučaju u ovom priručniku.
HR
31
Dijelovi i kontrole
Brojke u ( ) su stranice
za reference.
 Ručica električnog zuma
(13, 14)
 Gumb PHOTO (14)
 Nosač za više sučelja
Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem
za više sučelja potražite na
web-mjestu tvrtke Sony na
svom području ili se obratite
svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Ne možemo jamčiti ispravan
rad s dodatnom opremom
drugih proizvođača.
Ako koristite uređaj
za priključivanje svjetla
i mikrofona (prodaje se
zasebno), možete također
koristiti opremu kompatibilnu
s adapterom Priključak Active
Interface Shoe.
Da biste spriječili kvar,
nemojte upotrebljavati
komercijalno dostupne
bljeskalice s visokonaponskim
sinkronizacijskim terminalima
ili obrnutim polaritetom.
HR
32
 N mark (21)
NFC: Near Field
Communication
 Objektiv (G objektiv)
 Ugrađeni mikrofon
 Ručica PROJECTOR FOCUS
(17) (HDR-PJ620/PJ670)
 LCD zaslon/zaslon
osjetljiv na dodir
 Objektiv projektora
(HDR-PJ620/PJ670)
 Gumb
(View Images) (15)
  (ON/STANDBY) gumb
(uključeno/pripravnost)
 Gumb
(My Voice
Canceling)
Stišava glas osobe koja
snima videozapis.
 Gumb PROJECTOR (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Zvučnik
 Priključak
(mikrofon)
(PLUG IN POWER)
  (slušalice) priključak
 Žaruljica pristupa
memorijskoj kartici (11)
 Utor memorijske kartice (11)
 HDMI OUT priključak
 PROJECTOR IN priključak (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Navoj za tronožac
 BATT Ručica za otpuštanje
(baterije)
 Pritezanje remena
za držanje
Ostalo
 Žaruljica POWER/CHG
(punjenje) (8)
 Gumb START/STOP (13)
 Komplet baterija (8)
 DC IN priključak
 Omča za remen za nošenje
na ramenu
 Remen za držanje
 Ugrađeni USB kabel (8)
 Multi/mikro USB Terminal
Kompatibilno s Micro USB
uređajima.
Ovaj priključak ne podržava
VMC-AVM1 kabel adaptera
(prodaje se zasebno).
Ne možete koristiti opremu
pomoću A/V daljinskog
priključka.
HR
33
HR
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na najčešće postavljana pitanja
možete naći na našem web-mjestu za
korisničku podršku.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising