3-876-057-11(1)
Digitalni HD kamkorder
Osnovne upute za uporabu
HDR-CX11E/CX12E
Detaljnije informacije o rukovanju kamkorderom možete
pronaći u naprednim uputama za uporabu i korisničkom
priručniku "Handycam Handbook" (PDF).
© 2008 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe pročitajte u cijelosti ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije povišenoj
temperaturi, kao što je izravno sunčevo
svjetlo, vatra i sl.
OPREZ
Bateriju zamijenite isključivo baterijom
odgovarajućeg tipa. U protivnom
postoji opasnost od požara ili ozljeda.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma,
ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovno spojite USB kabel.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač,
"Memory Stick PRO Duo".
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava
da se baterija iz ovog uređaja ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava
se moguć loš utjecaj na okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojeg bi moglo doći nepravilnim
zbrinjavanjem.
2
Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
Kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina
rada ili očuvanja podataka trebaju stalno
napajanje preko ugrađene baterije, bateriju
treba zamijeniti isključivo stručno servisno
osoblje. Kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje , isluženi uređaj predajte na ovlašteno
sabirno mjesto za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte
upute za sigurno vađenje baterije iz uređaja.
Predajte bateriju na ovlašteno sabirno mjesto
za recikliranje istrošenih baterija.
Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija potražite u lokalnom uredu uprave,
kod komunalne tvrtke ili u prodavaonici u
kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na
adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
"Memory Stick"
3
Napomene o uporabi
Isporučeni pribor
Broj u zagradama ( ) pokazuje količinu.
"Memory Stick PRO Duo" 4 GB (1)
AC adapter (1)
Mrežni kabel (1)
Handycam Station (1) A
Komponentni A/V kabel (1) B
A/V spojni kabel (1) C
USB kabel (1) D
Daljinski upravljač (1)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
C Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
C CD-ROM "Handycam Application Software" (1)
(str. 26)
– PMB (softver)
– PMB Guide
– Handycam Handbook (PDF)
C Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
C
C
C
C
C
C
C
C
Vrste "Memory Stick" kartice koje se mogu
upotrebljavati s kamkorderom
C Za snimanje videozapisa, preporučuje se
uporaba "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta 1
GB ili više s oznakom:
–
*
–
* Dostupno s oznakom Mark2 ili bez oznake.
C Potvrđen je rad s "Memory Stick PRO Duo"
kapaciteta do 16 GB.
C Pogledajte str. 13 za vrijeme snimanja na
"Memory Stick PRO Duo".
C "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick
PRO-HG Duo" se nazivaju "Memory Stick PRO
Duo" u ovim uputama.
4
Uporaba kamkordera
C Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "Mjere opreza" (str. 31).
C Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" dok
indikator pristupa (str. 12) svijetli ili trepće. U
protivnom se "Memory Stick PRO Duo" može
oštetiti, snimke se mogu izgubiti ili je moguć
neki drugi kvar.
C Nemojte učiniti nešto od sljedećeg ako indikator
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 11),
indikator pristupa (str. 12) ili indikator QUICK
ON (str. 18) svijetli ili trepće. U protivnom se
"Memory Stick PRO Duo" može oštetiti, snimke
se mogu izgubiti ili je moguć neki drugi kvar.
– Vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter
iz kamkordera ili odspajati Handycam Station.
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
C Kod umetanja ili vađenja "Memory Stick PRO
Duo" kartice, pazite da vam ne izleti i ispadne.
C Kod spajanja kamkordera s drugim uređajima
pomoću kabela, pripazite na pravilnu orijentaciju
utikača. Nasilno spajanje u pogrešnom smjeru
oštetit će priključnicu i može uzrokovati kvar
kamkordera.
C Ako dugotrajno snimate i brišete snimke, na
"Memory Stick PRO Duo" kartici će doći do
fragmentiranja podataka. Snimke se tada ne
mogu pohranjivati ni snimati. U tom slučaju,
presnimite snimke na vanjski medij i zatim
izvedite [MEDIA FORMAT] (str. 25).
C Pričvrstite remen i pravilno držite kamkorder
tijekom snimanja.
C Za podešavanje LCD zaslona, otvorite LCD zaslon
90° od kamkordera (1) te zakrenite zaslon u
željeni položaj za snimanje ili reprodukciju (2).
Možete zakrenuti LCD zaslon za 180° prema
objektivu (2) te snimati u zrcalnom modu.
2 90 stupnjeva
(maks.)
1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
2 180 stupnjeva (maks.)
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD
zaslonu mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene
boje). To je normalno i nema nikakav utjecaj na
kvalitetu snimke.
C Izvucite izolaciju prije uporabe daljinskog
upravljača.
Izolacija
Napomene o snimanju
C Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
C Ako uslijed kvara na kamkorderu ili "Memory
Stick PRO Duo" kartici niste snimili željeno ili
ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima
odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
C TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
C TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim
pravima.
O reprodukciji snimaka na drugim uređajima
C Ovaj kamkorder je kompatibilan s MPEG-4
AVC/H.264 High Profile standardom za snimanje
slike HD (high definition) kvalitete. Stoga ne
možete reproducirati snimke s HD (high
definition) kvalitetom slike, načinjene na ovom
kamkorderu, sa sljedećim uređajima;
– Uređaji koji koriste drugi AVCHD format,
nekompatibilan s High Profile standardom.
– Uređaji koji nisu kompatibilni s AVCHD
formatom.
Pohranite sve snimke
C Izradite sigurnosne kopije svih svojih snimaka za
slučaj da se izvorne snimke oštete. Savjetujemo
vam da pohranite snimke na DVD-R uporabom
računala. Možete ih također pohraniti uporabom
videorekordera ili DVD/HDD rekordera (str. 24).
C Savjetujemo vam da povremeno nakon snimanja
pohranjujete snimljene sadržaje.
5
Kad je kamkorder spojen na računalo
C Ne formatirajte "Memory Stick PRO Duo" karticu
u kamkorderu pomoću računala, jer nakon toga
kamkorder možda neće raditi pravilno.
Napomene o umetanju kamkordera u
Handycam Station
C Kamkorder treba biti utaknut dokraja kako bi se
osigurao dobar kontakt.
C Spojite kabele na priključnice Handycam Station
postolja ako spajate kamkorder na postolje. Nemojte istovremeno spajati kabele na Handycam
Station i kamkorder.
O podešavanju jezika
C Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 11).
O ovim uputama za uporabu
C Slike s LCD zaslona u ovim uputama snimljene
su digitalnim fotoaparatom, stoga u stvarnosti
mogu izgledati nešto drugačije.
C U ovim uputama prikazan je izgled prozora iz
sustava Windows Vista. Stvaran izgled prozora i
dijaloških okvira ovisi o operativnom sustavu
vašeg računala.
C Za detaljnije informacije o uporabi kamkordera
s isporučenim softverom, pogledajte također
"Handycam Handbook" (PDF) i "PMB Guide".
6
Sadržaj
Prvo pročitajte.............................................. 2
Kako započeti s radom
Korak 1: Punjenje akumulatorske
baterije ......................................................... 8
Korak 2: Podešavanje datuma i
vremena.....................................................11
Promjena podešenja jezika ............................11
Korak 3: Umetanje "Memory Stick
PRO Duo" kartice ....................................12
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje.......................................................13
Reprodukcija...............................................15
Reprodukcija slika na TV prijemniku ........16
Dijelovi i kontrole kamkordera ............17
Indikatori tijekom snimanja/
reprodukcije .............................................19
Funkcije izbornika
"D HOME" i "E OPTION"...................21
Pohranjivanje slika....................................24
Brisanje snimaka........................................25
Uporaba računala
Uporaba računala .....................................26
Instaliranje i gledanje uputa
"Handycam Handbook" (PDF)..................26
Instalacija "PMB".....................................................26
U slučaju problema
U slučaju problema ..................................29
Dodatne informacije
Mjere opreza...............................................31
Tehnički podaci..........................................33
7
Kako započeti s radom
Korak 1: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka POWER
DC IN
priključnica
Akumulatorska
baterija
(/CHG indikator
DC priključak
AC adapter
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju
(serije H) možete puniti u kamkorderu.
b Napomena
C Ovaj kamkorder možete koristiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
Mrežni kabel
U zidnu utičnicu
4 Pričvrstite bateriju pomakom u smjeru
strelice tako da klikne.
5 Čvrsto namjestite kamkorder na
Handycam Station.
1 Spojite AC adapter na DC IN priključnicu Handycam Station postolja.
Oznaka v na DC priključku treba biti
okrenuta prema gore.
2 Spojite mrežni kabel u AC adapter i
zidnu utičnicu.
3 Pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice na OFF (CHG) (standardno
podešenje).
8
Svijetli indikator (/CHG (punjenje) i
započinje punjenje. Indikator (/CHG
(punjenje) se isključuje kad se baterija
potpuno napuni. Skinite kamkorder s
Handycam Stationa.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije
(BATT) u smjeru strelice i izvadite bateriju.
Preklopka BATT
(otpuštanje baterije)
(Jedinice: min)
HD
Vrijeme punjenja
SD
135
Vrijeme
snimanja*1*2
Punjenje akumulatorske baterije pomoću
AC adaptera
Zakrenite preklopku POWER na OFF (CHG),
zatim spojite AC adapter izravno na DC IN
priključnicu na kamkorderu.
Preklopka POWER
S oznakom v
na lijevoj strani
DC priključak
DC IN priključnica
Otvorite pokrov priključnice.
Raspoloživa vremena za isporučenu
bateriju
Vrijeme punjenja:
Približno vrijeme u minutama potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna akumulatorska baterija.
Vrijeme snimanja/reprodukcije:
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu
slike, a "SD" standardnu kvalitetu slike.
Kontinuirano
snimanje
110
130
Tipično
snimanje*3
55
65
180
195
Vrijeme
reprodukcije*2
*1 [REC MODE]: SP
*2 Kad je uključeno osvjetljenje LCD zaslona
*3 Tipično vrijeme snimanja znači vrijeme ponavljanja snimanja, zaustavljanje, uključivanje i
isključivanje te zumiranje.
O akumulatorskoj bateriji
C Prije promjene baterije ili odspajanja AC adaptera
pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) i
isključite indikator u (videozapisi) ili v (fotografije) (str. 11)/indikator pristupa (str. 12)/
indikator QUICK ON (str. 18).
C Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključnicu kamkordera ili
Handycam Station postolja čak i ako je mrežni
kabel izvučen iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/ reprodukcije
C Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura: 10 – 30°C.)
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
C AC adaptera spajajte u obližnju utičnicu te ga
odmah odspojite u slučaju neispravnog rada.
C AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice između zida i pokućstva.
9
C DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
C Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
O uporabi u inozemstvu
C Ovaj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji/regiji pomoću isporučenog AC adaptera.
Također koristite dodatno nabavljiv adapter AC
utikača ako je potrebno, ovisno o električnoj
utičnici. Za detalje pogledajte također
"Handycam Handbook" (PDF).
10
Korak 2: Podešavanje datuma i vremena
D (HOME) (str. 21)
Dodirnite tipku
na LCD zaslonu.
Preklopka POWER
Prilikom prve uporabe
kamkordera pojavi se
na LCD zaslonu izbornik [CLOCK SET].
1 Držeći pritisnutom zelenu tipku, više
puta zakrenite preklopku POWER u
smjeru strelice kako bi se uključio
željeni indikator.
u (videozapisi): Za snimanje videozapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
Prijeđite na korak 3 kod prvog
uključivanja kamkordera.
C Kad uključite indikator v (fotografije),
format slike automatski se promijeni u 4:3.
2 Dodirnite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [CLOCK/I LANG] t
[CLOCK SET].
3 Odaberite željeno geografsko područje
pomoću
[NEXT].
/
i zatim dodirnite
4 Podesite [SUMMERTIME] (ljetno
vrijeme), [Y] (godina), [M] (mjesec),
[D] (dan), sate i minute te zatim
dodirnite j.
Sat započinje s radom.
z Savjeti
C Datum i vrijeme snimanja nisu prikazani tijekom
snimanja, no automatski se snimaju na "Memory
Stick PRO Duo" i vidljivi su pri reprodukciji.
C Za isključivanje zvučnog signala, dodirnite D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [SOUND/
DISP SET] t [BEEP] t [OFF].
Promjena podešenja jezika
Možete promijeniti jezike izbornika kako bi
se poruke prikazivale na željenom jeziku.
Dodirite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/I LANG] t [I LANGUAGE
SET] i zatim odaberite željeni jezik.
11
Korak 3: Umetanje "Memory Stick PRO Duo" kartice
Preklopka POWER
Indikator pristupa
Ako umetnete novi "Memory Stick PRO
Duo", prikazuje se prozor [Create a new
Image Database File.].
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
upotrebljavati uz ovaj kamkorder navedene
su na str. 4.
1 Umetnite "Memory Stick PRO Duo".
A Otvorite pokrov za Memory Stick Duo.
B Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
dokraja u utor dok ne klikne.
C Zatvorite Memory Stick Duo pokrov.
2 Zakrenite preklopku POWER tako da
se uključi indikator u (videozapis).
Ako je preklopka POWER podešena na
OFF (CHG), uključite je uz pritisak
zelene tipke.
3 U prozoru [Create a new Image
Database File.] dodirnite [YES].
Vađenje "Memory Stick PRO Duo" kartice
Otvorite pokrov Memory Stick Duo i lagano
pritisnite "Memory Stick PRO Duo".
12
b Napomene
C Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" dok
indikator pristupa (str. 12) svijetli ili trepće. U
protivnom se "Memory Stick PRO Duo" može
oštetiti, snimke se mogu izgubiti ili je moguć
neki drugi kvar.
C Nemojte učiniti nešto od sljedećeg ako indikator
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 11),
indikator pristupa (str. 12) ili indikator QUICK
ON (str. 18) svijetli ili trepće. U protivnom se
"Memory Stick PRO Duo" može oštetiti, snimke
se mogu izgubiti ili je moguć neki drugi kvar.
– Vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter
iz kamkordera ili odspajati Handycam Station.
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
C Nemojte otvarati Memory Stick Duo pokrov za
vrijeme snimanja.
C Nasilno umetanje "Memory Stick PRO Duo" u
pogrešnom smjeru može uzrokovati kvar na
"Memory Stick PRO Duo", utoru za Memory
Stick Duo ili gubitak podataka.
C Ako se u koraku 3 prikaže [Failed to create a
new Image Database File. It may be possible that
there is not enough free space.], formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" (str. 25). Kod formatiranja se brišu svi snimljeni podaci s "Memory
Stick PRO Duo".
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
START/STOP D
Preklopka POWER C
u: Snimanje videozapisa
v: Snimanje fotografija
[STBY] t [REC]
D (HOME) B
(str. 21)
PHOTO E
Trepće t Svijetli
START/STOP A
1 Preklopku POWER C više puta pomaknite za uključenje odgovarajućeg indikatora.
Pritisnite zelenu tipku samo kad je preklopka POWER C u položaju OFF (CHG).
2 Započnite snimanje.
Videozapisi
u
Pritisnite START/STOP D (ili A).
Za zaustavljanje snimanja, ponovno
pritisnite START/STOP D (ili A).
C Za prebacivanje na SD (standard definition)
kvalitetu slike, dodirnite D (HOME) t H
(MANAGE MEDIA) t [R/S SET].
Fotografije
v
Lagano pritisnite PHOTO E za izoštravanje A (čuje se zvučni signal) zatim
pritisnite dokraja B (čuje se klik
zatvarača).
* se prikazuje uz s. Slika je snimljena
kad nestane *.
z Savjeti
C Možete provjeriti preostalo vrijeme i kapacitet za
snimanje tako da dodirnete D (HOME) B t
H (MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO].
C Možete snimati fotografije pritiskom tipke
PHOTO E tijekom snimanja videozapisa.
C Kad veličina videozapisa prijeđe 2 GB,
automatski se kreira nova video datoteka.
C Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja na
Sony "Memory Stick PRO Duo" uz [HD SP]
(standardno podešenje) mod snimanja iznosi:
1 GB: oko 15 minuta
2 GB: oko 30 minuta
4 GB: oko 65 minuta
8 GB: oko 140 minuta
16 GB: oko 280 minuta
C Kod mjerenja kapaciteta "Memory Stick PRO Duo"
kartice, 1 GB se izjednačava s milijardu bajta, pri
čemu se dio koristi za upravljanje podacima.
13
C Broj fotografija koje je moguće snimiti provjerite
na LCD zaslonu kamkordera (str. 20).
C Prema standardnom podešenju, fotografija se
snima pri snimanju videozapisa kad kamkorder
detektira osmijeh ([SMILE SHUTTER]). Oko
ciljanog lica prikazuje se narančasti okvir za
fotografiranje uz detekciju osmijeha. Podešenje
funkcije Smile Shutter možete također promijeniti
u [DETECTION SET], [SMILE SENSITIVITY],
[SMILE PRIORITY] i [FRAME SETTING]. Za
detalje pogledajte također "Handycam Handbook"
(PDF).
C Možete kreirati fotografije iz snimljenih videozapisa. Za detalje pogledajte također "Handycam
Handbook" (PDF).
14
Reprodukcija
Tipka x (VIEW IMAGES) A
Preklopka POWER B
Tipka x (VIEW IMAGES) C
A
B
C
D
E
F
Prijelaz na izbornik F (Film Roll Index)
Prijelaz na izbornik G (Face Index)
Prijelaz na D (HOME)
Prethodnih 6 snimaka
Sljedećih 6 snimaka
Povratak na snimanje
G Prikaz videozapisa s HD (high definition)
kvalitetom slike*
H Prikaz fotografija
I Traženje snimke prema datumu
J E (OPTION)
* S se pojavi kad odaberete videozapis sa SD
(standard definition) kvalitetom slike u [R/S
SET] (str. 13).
1 Pomaknite preklopku POWER B za uključenje kamkordera.
2 Pritisnite x (VIEW IMAGES) C (ili A).
Na LCD zaslonu se pojavi izbornik VISUAL INDEX. (Možda ćete trebati pričekati nekoliko
sekundi.)
3 Započnite reprodukciju.
u
Videozapisi
Dodirnite R ili S, zatim odaberite
željeni videozapis za reprodukciju.
Početak tekuće/ Odabir pauze
ili reprodukcije
Glasnoća prethodne
Sljedeća snimka
snimke
Zaustavljanje (povratak INDEX)
Natrag/Naprijed
E (OPTION)
v
Fotografije
Dodirnite karticu v i fotografiju koju
želite reproducirati.
Tipka slide showa
Prelazak na
VISUAL INDEX
Prethodna/Sljedeća
E (OPTION)
15
Podešavanje glasnoće videozapisa
Glasnoću videozapisa možete podešavati
tako da dodirnete ć, zatim dodirnite
Ĉ/ĉ.
z Savjet
C U VISUAL INDEX izborniku, na zadnjem reproduciranom/snimljenom videozapisu vidljiva
oznaka i/B Kada dodirnete videozapis s
oznakom i/B, možete ga reproducirati od
dijela na kojem je bio zaustavljen.
Handycam Station
Reprodukcija slika na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike (HD (high
definition)/SD (standard definition)) prikazani na TV zaslonu razlikuju se ovisno o vrsti
spojenog TV-a i izvedenim priključcima.
Za napajanje koristite isporučeni AC adapter
(str. 8).
Pogledajte također upute za uporabu isporučene s uređajem koji želite priključiti.
b Napomene
Otvorite
pokrov
priključnice.
C Prilikom snimanja podesite [X.V.COLOR] na
[ON] za reprodukciju na TV prijemniku kompatibilnom s x.v.Color sustavom. Neke opcije se
trebaju podesiti na TV-u tijekom reprodukcije.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV
prijemnika.
Tijek postupaka
Na TV prijemniku odaberite kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
r
Povežite kamkorder i TV prema uputama
[TV CONNECT Guide].
Dodirnite D (HOME) t F (OTHERS)
t [TV CONNECT Guide].
r
Izvedite potrebna podešavanja izlaza
kamkordera.
16
A/V R
priključnica
b Napomene
C Kad se za izlaz videosignala koristi A/V spojni
kabel, reproducirana slika će biti u SD (standard
definition) kvaliteti.
C Ovaj kamkorder i Handycam Station su
opremljeni A/V R priključnicom ili A/V OUT
priključnicom (str. 18). Spojite A/V spojni kabel
ili komponentni A/V kabel na Handycam Station
ili na kamkorder. Spojite li A/V spojni kabel ili
komponentni A/V kabel i na Handycam Station
i na ovaj kamkorder istovremeno, moguće su
smetnje slike.
Dijelovi i kontrole kamkordera
Tipke, priključnice i drugi dijelovi o kojima
se ne govori u ostalim poglavljima, opisani
su ovdje.
Snimanje/Reprodukcija
A Preklopka zuma
Preklopku zuma lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
Fotografije možete povećati 1,1 – 5 puta od
originalne veličine (zum pri reprodukciji).
C Kad dodirnete zaslon kod zuma pri reprodukciji, dio slike kojeg dotaknete prikazat će se u
središtu zaslona.
B Kopča remena
Za učvršćivanje remena za nošenje preko
ramena (opcija).
C Senzor daljinskog upravljača/
Infracrveni senzor
Za prijem signala iz daljinskog upravljača.
E Ugrađeni mikrofon
Zvuk koji registrira ugrađeni mikrofon se
konvertira u 5.1-kanalni surround zvuk i
snima se.
F Indikator snimanja
Svijetli crveno pri snimanju. Trepće kad je
preostali kapacitet medija ili baterije slab.
G Tipka DISP/BATT INFO
Možete promijeniti podešenja za prikaz
dok je kamkorder uključen. Kad pritisnete
ovu tipku dok je preklopka POWER podešena na OFF (CHG), možete provjeriti
preostali kapacitet baterije.
Handycam Station
H Tipka . (pozadinsko osvjetljenje)
Pritisnite . (pozadinsko osvjetljenje) za
prikaz . kako biste podesili ekspoziciju
objekta osvijetljenog straga. Za isključenje
ove funkcije, opet pritisnite tipku .
(pozadinsko osvjetljenje).
I Tipke zuma
Pritisnite za zumiranje (smanjivanje i
povećavanje). Fotografije možete povećati
1,1 – 5 puta od originalne veličine (zum
pri reprodukciji).
C Kad dodirnete zaslon kod zuma pri reprodukciji, dio slike kojeg dotaknete prikazat će se u
središtu zaslona.
17
J Indikator pristupa
Kad indikator pristupa svijetli ili trepće,
kamkorder zapisuje ili očitava podatke.
K Tipka EASY
Pritisnite EASY za prikaz u i većina
postavki će se prebaciti na jednostavno
snimanje/reprodukciju. Za isključivanje,
pritisnite ponovno.
L Tipka RESET
Za vraćanje svih postavki, uključujući i
postavke vremena i datuma, na početne
vrijednosti.
M Tipka/indikator QUICK ON
Kad pritisnete tipku QUICK ON; kamkorder prelazi u štedni mod umjesto da
se isključi. Indikator QUICK ON trepće za
vrijeme štednog moda. Ponovno pritisnite
QUICK ON za aktiviranje snimanja.
Kamkorder se vraća u pripravno stanje za
snimanje za približno 1 sekundu.
Kamkorder će se automatski isključiti ako
se njime ne rukuje određeno vrijeme
tijekom štednog moda.
P Zvučnik
Q Preklopka NIGHTSHOT
Za snimanje na tamnim mjestima, podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
(Pojavi se o.)
R Bljeskalica
Bljeskalica će se aktivirati automatski
ovisno o uvjetima snimanja u standardnom podešenju.
Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [PHOTO SETTINGS] t [FLASH
MODE] za promjenu podešenja.
S Tipka MANUAL
Možete prikazati izbornik [DIAL
SETTING] tako da pritisnete i zadržite
tipku MANUAL.
T Kotačić CAMERA CONTROL
Možete koristiti opciju izbornika pridijeljenu izborniku [DIAL SETTING].
18
U Navoj za stativ (na donjoj strani)
Za uporabu stativa (opcija: vijak mora biti
kraći od 5,5 mm), pričvrstite ga na navoj
pomoću vijka.
Spajanje drugih uređaja
D Active Interface Shoe
Priključak Active Interface Shoe napaja
dodatni pribor, primjerice videosvjetlo,
bljeskalicu ili mikrofon. Pribor možete
isključiti ili uključiti preklopkom POWER
na kamkorderu.
N HDMI OUT (mini) priključnica
Za povezivanje HDMI kabelom (opcija).
O Priključnica A/V R / Priključnica A/V
OUT
Za povezivanje A/V kabelom ili A/V
spojnim kabelom.
V Priključak za kamkorder
Za spajanje kamkordera s Handycam
Station postoljem.
W Tipka u (DISC BURN)
Za snimanje diska nakon spajanja
kamkordera s računalom. Podrobnosti
potražite u "PMB Guide" (str. 28).
X & (USB) priključnica
Za spajanje pomoću USB kabela.
Indikatori tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Tipka HOME
B Preostali kapacitet baterije (približno)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Kvaliteta snimanja (HD/SD) i mod
snimanja (FH/HQ/SP/LP)
E Medij za snimanje/reprodukciju
F Brojač (sati/minute/sekunde)
G Približno preostalo vrijeme snimanja
Snimanje fotografija
H Tipka OPTION
I DETECTION SET
J Tipka VIEW IMAGES
K FACE DETECTION
L 5.1ch surround snimanje
M Veličina slike
N Približan broj fotografija za snimanje i
medij (tijekom snimanja fotografija)
O Mapa za snimanje
Reprodukcija videozapisa
P Tipka za povratak
Q Mod reprodukcije
R Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
videozapisa
S Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa
T Tipke funkcija videozapisa
U Tipka za podešavanje glasnoće
Reprodukcija fotografija
V Broj tekuće fotografije/Ukupan broj
snimljenih fotografija
W Mapa za reprodukciju
X Tipka slide showa
Y Naziv datoteke
Z Tipka VISUAL INDEX
19
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod
podešavanja opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Indikator
Značenje
,
FACE DETECTION
[Q]
DETECTION SET
)
Efekt slike
'
Digitalni efekt
9Rm
Ručno izoštravanje
eifg
h4Y5
ED
SCENE SELECTION
.
Pozadinsko osvjetljenje
^n&
Ravnoteža bjeline
i
Funkcija SteadyShot
isključena
^5.1ch ^2ch
AUDIO MODE
w
EXPOSURE/
SPOT METER
2
Snimanje pomoću selftimera
0
AE SHIFT
(G(+(–
,
Bljeskalica, REDEYE
REDUC
u
WB SHIFT
T\
TELE MACRO
t
BLT-IN ZOOM MIC
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
#
Niska MICREF LEVEL
razina
:
WIDE SELECT
Gornji desni
Indikator
Značenje
Zatamnjivanje
>
Osvjetljenje LCD zaslona
je isključeno
Središnji
Indikator
20
Donji
Značenje
|
Postavke slide showa
o
NightShot
So
Super NightShot
k
Color Slow Shutter
L
PictBridge veza
Ee1
Indikator upozorenja
/
ZEBRA
X.V.COLOR
45
CONVERSION LENS
z Savjeti
C Izgled i položaj indikatora su približni i mogu se
razlikovati od stvarnog prikaza. Podrobnosti
potražite u "Handycam Handbook" (PDF).
C Kad se prikazuje ê, funkcija je trenutno
nedostupna.
C Vrijeme i datum snimanja automatski se pohranjuju na "Memory Stick PRO Duo". Ne vide se na
zaslonu tijekom snimanja, ali ih možete provjeriti
tijekom reprodukcije odabirom opcije [DATA
CODE].
Funkcije izbornika "D HOME" i "E OPTION"
Možete prikazati izbornik pritiskom na D
(HOME) A (ili B)/E (OPTION). Podrobnosti o opcijama izbornika potražite u
"Handycam Handbook" (PDF) (str. 26).
Prikaz pomoći u izborniku HOME MENU (HELP)
A Pritisnite D (HOME) A (ili B).
B Dodirnite ! (HELP).
Donji dio tipke ! (HELP) postaje narančast.
C Dodirnite opciju o kojoj želite nešto saznati.
Kad dodirnete opciju, na zaslonu se pojavi
objašnjenje za nju.
Za primjenu odabrane opcije, dodirnite [YES].
Uporaba HOME MENU
Možete promijeniti postavke po želji. Pritisnite
D (HOME) A (ili B) za prikaz izbornika.
Opcije
izbornika
Uporaba OPTION MENU
Izbornik E (OPTION) se pojavljuje kao
pop-up izbornik (kao kad na računalu kliknete
desnu tipku miša). Dodirnite E (OPTION)
i zatim se prikazuju opcije izbornika koje je
moguće podesiti u tom trenutku.
Kategorija
Opcije
izbornika
1 Dodirnite željenu kategoriju i zatim
opciju koju želite promijeniti.
2 Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje postupka.
z Savjeti
C Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
/
za
listanje stranica.
C Za zatvaranje izbornika HOME MENU, dodirnite
t.
C Nije moguće istovremeno odabrati ili aktivirati
sivo označene opcije u trenutnim uvjetima snimanja ili reprodukcije.
Kartica
1 Dodirnite željenu karticu i zatim
opciju koju želite promijeniti.
2 Nakon podešavanja, dodirnite j.
b Napomene
C Ako opcija koju želite podesiti nije na zaslonu,
dodirnite drugu karticu. Ako opciju uopće ne
možete pronaći, nije dostupna u trenutnoj
situaciji.
C Izbornik E (OPTION) ne može se upotrebljavati
kod Easy Handycam postupka.
21
Opcije HOME MENU
Kategorija G (CAMERA)
Kategorija ' (SETTINGS)
MOVIE
SETTINGS
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR], [X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[u REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*1, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [CONVERSION
LENS]
PHOTO
SETTINGS
[~ IMAGE SIZE]*1, [FILE
NO.], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*1, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING],
[CONVERSION LENS]
FACE FUNC.
SET
[FACE DET. SETTING],
[SMILE SHUTTER]*3
VIEW
IMAGES SET
[DATA CODE],
[Y DISPLAY]
SOUND/
DISP SET*2
[VOLUME]*1, [BEEP]*1,
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT], [HDMI
RESOLUTION]
CLOCK/
I LANG
[CLOCK SET]*1, [AREA SET],
[SUMMERTIME], [I
LANGUAGE SET]*1
MOVIE*1
PHOTO*1
SMTH SLW
REC
Kategorija I (VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*1
F INDEX*1
G INDEX*1
PLAYLIST
Kategorija F (OTHERS)
DELETE*1
[u DELETE], [~ DELETE]
PHOTO
CAPTURE
(HDR-CX12E)
EDIT
[u DELETE],
[~ DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[R ADD], [S ADD],
[R ADD by date],
[S ADD by date],
[U ERASE], [V ERASE],
[U ERASE ALL],
[V ERASE ALL],
[U MOVE], [V MOVE]
PRINT
USB
CONNECT
[b USB CONNECT], [DISC
BURN]
TV CONNECT
Guide*1
Kategorija H(MANAGE MEDIA)
[R/S
SET*1
MEDIA INFO
MEDIA
FORMAT*1
REPAIR
IMG.DB.F.
22
GENERAL SET [DEMO MODE], [REC LAMP],
[CALIBRATION], [A.SHUT
OFF], [QUICK ON STBY],
[REMOTE CTRL], [CTRL
FOR HDMI]
*1 Podešavanje je moguće tijekom uporabe funkcije
Easy Handycam.
*2 Naziv izbornika se mijenja u [SOUND
SETTINGS] kod uporabe funkcije Easy
Handycam.
*3 Možete podesiti funkcije osim [FRAME
SETTING] kod uporabe funkcije Easy Handycam.
Opcije OPTION MENU
Opcije koje možete podesiti samo u izborniku
OPTION MENU opisane su u nastavku.
Kartica G
[SPOT MTR/FCS], [SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [TELE MACRO], [EXPOSURE],
[FOCUS], [SCENE SELECTION], [WHITE BAL.],
[COLOR SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Kartica L
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Kartica '
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD SOUND]
– (Kartica ovisno o situaciji/Bez kartice)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
23
Pohranjivanje slika
Zbog ograničenog kapaciteta "Memory Stick
PRO Duo" kartice, uvijek spremite kopiju
snimaka na vanjski medij, poput DVD-R
diska ili računala.
Snimke načinjene kamkorderom možete
pohraniti prema opisu koji slijedi.
Pohranjivanje pomoću računala
Uporabom softvera "PMB" s isporučenog
CD-ROM-a, možete pohraniti snimke s
kamkordera u HD (high definition) ili SD
(standard definition) kvaliteti slike.
Ako je potrebno, možete ponovno snimiti
videozapise u HD (high definition) kvaliteti
slike s računala na kamkorder. Za detalje
pogledajte "PMB Guide" (str. 28).
Izrada DVD-a pomoću funkcije One Touch
Disc Burn
Slike snimljene kamkorderom možete jednostavno kopirati izravno na DVD tako da
pritisnete tipku u (DISC BURN).
Pohrana snimaka na računalo (Easy PC
Back-up)
Snimke s kamkordera možete pohraniti na
tvrdi disk računala.
Izrada DVD-a s odabranim slikama
Importirane snimke možete pohraniti na
računalo ili na DVD. Možete ih također
editirati.
Pohranjivanje slika spajanjem kamkordera na druge uređaje
Za napajanje spojite kamkorder na mrežni
napon pomoću isporučenog AC adaptera.
Pogledajte također upute za uporabu uređaja
za snimanje.
24
Kreiranje diska s HD (high definition)
kvalitetom slike
Spojite svoj kamkorder na Sony Blu-ray Disc
rekorder ili DVD snimač i sl. putem USB
povezivanja za presnimavanje slika HD (high
definition) kvalitete bez gubitaka.
A Uključite kamkorder.
B Spojite & (USB) priključnicu na Handycam
Stationu (str. 17) s & (USB) priključnicom
drugog uređaja (DVD snimač, itd.) pomoću
isporučenog USB kabela.
Automatski se prikazuje izbornik [USB SELECT].
C Dodirnite [b USB CONNECT].
D Započnite snimanje na spojenom uređaju.
E Po dovršetku presnimavanja, dodirnite [END]
t [YES], zatim odspojite USB kabel.
Kreiranje diska s SD (standard definition)
kvalitetom slike
Spojite ovaj kamkorder na DVD/HDD rekorder ili sličan uređaj kako biste presnimili
videozapise na disk.
A Uključite kamkorder.
B Dodirnite tipku x (VIEW IMAGES).
C Pripremite uređaj za snimanje.
Uključite uređaj te umetnite disk za snimanje
kad koristite DVD rekorder kao uređaj za
snimanje. Ako vaš uređaj za snimanje ima
mogućnost odabira ulaza, podesite ga na mod
ulaza.
D Spojite ovaj kamkorder na uređaj za snimanje
(videorekorder, DVD/HDD rekorder)
pomoću A/V spojnog kabela (isporučen) ili
A/V spojnog kabela sa S VIDEO priključkom
(opcija).
Spojite ovaj kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
E Započnite reprodukciju na kamkorderu i
snimajte na uređaju za snimanje.
F Po dovršetku presnimavanja, zaustavite uređaj
za snimanje i zatim kamkorder.
Brisanje snimaka
Prije ovog postupka odaberite kvalitetu
videozapisa koji želite izbrisati.
1 Dodirnite D (HOME) t F (OTHERS)
t [DELETE].
2 Dodirnite [u DELETE].
3 Dodirnite [R DELETE] ili [S
DELETE], zatim dodirnite videozapis
kojeg želite izbrisati.
Odabrani videozapis je označen s -.
4 Dodirnite j t [YES] t j.
Brisanje svih videozapisa odjednom
U koraku 3 dodirnite [R DELETE ALL] ili
[S DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
Brisanje fotografija
A U koraku 2 dodirnite [~ DELETE].
B Dodirnite [~ DELETE], zatim dodirnite
fotografiju koju želite izbrisati.
Odabrana fotografija je označena s -.
C Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
C Za brisanje svih fotografija odjednom, u koraku
B dodirnite [~ DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t j.
Brisanje svih snimaka (Format)
Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [MEDIA FORMAT] t [YES]
t [YES] t j.
b Napomena
C Formatiranje će izbrisati sve podatke snimljene
na "Memory Stick PRO Duo".
25
Uporaba računala
Uporaba računala
Instaliranje priručnika i softvera
x "Handycam Handbook" (PDF)
"Handycam Handbook" (PDF) podrobno
objašnjava rad i uporabu kamkordera.
x "Picture Motion Browser" (samo za
Windows računala)
"Picture Motion Browser" je isporučeni
softver. Uporabom softvera možete:
– Kreirati disk funkcijom One Touch
– Kopirati snimke na računalo
– Obrađivati kopirane snimke
– Kreirati disk
b Napomena
C Isporučeni softver "PMB" nije podržan na
Macintosh računalima. Za uporabu kamkordera s Macintosh računalima, posjetite
sljedeću stranicu za detalje.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Instaliranje i gledanje uputa
"Handycam Handbook" (PDF)
Za gledanje korisničkog priručnika "Handycam
Handbook" (PDF) trebate instalirati Acrobat
Reader na svoje računalo.
A Uključite računalo.
B Stavite CD-ROM (isporučen) u uložnicu diska
na računalu.
Pojavi se prozor za odabir instalacije.
D Odaberite željeni jezik te naziv modela vašeg
Handycama, zatim kliknite na [Handycam
Handbook (PDF)].
Počinje instalacija. Kad instalacija završi, pojavi
se ikona prečaca za "Handycam Handbook"
(PDF) na radnoj površini računala.
C Naziv modela vašeg Handycama je otisnut
na njegovoj donjoj površini.
E Kliknite [Exit] t [Exit], zatim izvadite
CD-ROM iz uložnice diska na računalu.
Za gledanje datoteke "Handycam Handbook"
(PDF), dvaput kliknite ikonu prečaca.
z Savjet
C Ako ste korisnik Macintosh računala, postupite
na sljedeći način.
A Uključite računalo.
B Uložite CD-ROM (isporučen) u uložnicu
pogona na računalu.
C Otvorite mapu [Handbook] na CD-ROM-u,
dvaput kliknite mapu [GB] i zatim povucite i pustite "Handycam Handbook" na
računalo. Za otvaranje "Handycam
Handbook" (PDF), dvaput kliknite
"Handbook.pdf".
Instalacija "PMB"
x Sistemski zahtjevi
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*
* Nisu podržane 64-bitne i Starter (Edition)
verzije.
C Kliknite na [Handycam Handbook].
Pojavi se instalacijski izbornik za "Handycam
Handbook" (PDF).
26
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava ni kod
multi-boot sustava.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz ili brži
(Preporuča se Intel Pentium 4 3.6 GHz ili
brži, Intel Pentium D 2.8 GHz ili brži,
Intel Core Duo 1.66 GHz ili brži, ili Intel
Core 2 Duo 1.66 GHz ili brži.)
C Intel Pentium III 1 GHz ili brži omogućuje
sljedeće postupke:
– Kopiranje sadržaja na računalo
– Izrada DVD-a funkcijom One Touch
– Kreiranje diska u AVCHD formatu/DVDvideo diska
– Kopiranje diska
– Obradu samo sadržaja sa SD (standard
definition) kvalitetom slike
Memorija: za Windows 2000/Windows XP:
512 MB ili više (preporučamo 1 GB ili
više.)
Za procesiranje samo sadržaja s SD
(standard definition) kvalitetom slike,
potrebno je 256 MB memorije ili više.
Za Windows Vista: 1 GB ili više
Tvrdi disk: Potreban slobodni prostor na
disku: 500 MB ili više (za snimanje diska
u AVCHD formatu trebat će možda 10
GB ili više)
Zaslon: Minimalno 1 024 T 768 točaka.
Ostalo: & USB priključnica (preporučena
standardna, Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna), DVD snimač (potreban je
CD-ROM pogon za instalaciju softvera)
b Napomene
C Snimke s "Memory Stick PRO Duo" kartice mogu
se čitati u Memory Stick utoru računala. Međutim, u sljedećim slučajevima nemojte koristiti
Memory Stick utor računala, već spojite kamkorder na računalo USB kabelom:
– Računalo ne podržava "Memory Stick PRO
Duo".
– Potreban je Memory Stick Duo adapter.
– "Memory Stick PRO Duo" se ne može čitati u
Memory Stick utoru.
– Čitanje podataka iz Memory Stick utora je
sporo.
x Instalacija softvera
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati na Windows računalo prije
spajanja kamkordera na računalo. Nakon
toga, instalacija više nije potrebna.
Softver koji ćete instalirati i postupci se razlikuju, ovisno o operativnom sustavu.
A Provjerite da kamkorder nije spojen na računalo.
B Uključite računalo.
b Napomene
C Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
C Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
C Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon
računala.
Pojavi se instalacijski izbornik
Pozor
Ovaj kamkorder snima high definition sliku
u AVCHD formatu. Pomoću priloženog PC
softvera, high definition snimka se može
kopirati na DVD medij. Međutim, DVD medij
koji sadrži AVCHD snimku ne smije se koristiti u uređajima ili rekorderima koji se temelje
na DVD standardu jer ga oni možda neće
moći izbaciti i mogu izbrisati njegov sadržaj
bez upozorenja.
DVD medij koji sadrži AVCHD snimku može
se reproducirati na kompatibilnom Blu-ray
Disc™ uređaju/rekorderu ili drugom kompatibilnom uređaju.
Ako se izbornik ne pojavi
A Kliknite na [Start], zatim na [My Computer].
(Za Windows 2000, dvaput kliknite na
[My Computer].)
B Dva puta kliknite na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon).*
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)),
mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
D Kliknite na [Install].
27
E Odaberite jezik instalacije i kliknite na [Next].
F Kad se prikaže izbornik za potvrđivanje
spajanja, spojite kamkorder s računalom
slijedeći korake u nastavku.
A Spojite AC adapter na Handycam Station i
u zidnu utičnicu.
B Postavite kamkorder na Handycam
Station i zatim uključite kamkorder.
C Spojite & (USB) priključnicu na Handycam
Stationu (str. 17) s & (USB) priključnicom
na računalu pomoću isporučenog USB
kabela.
Automatski se prikazuje [USB SELECT]
izbornik na LCD zaslonu kamkordera.
Ako se [USB SELECT] izbornik ne prikaže,
dodirnite D (HOME) t F (OTHERS)
t [USB CONNECT].
D Dodirnite [b USB CONNECT] u izborniku [USB SELECT] kamkordera.
G Kliknite [Continue].
H Pročitajte [Licence Agreement] i označite [I
accept the terms of the licence agreement] te
kliknite na [Next].
I Potvrdite postavke instalacije i zatim kliknite
[Install].
J Instalirajte softver prema uputama na zaslonu.
Ovisno o računalu, možda ćete trebati instalirati dodatni softver. Ako se pojavi instalacijski
izbornik, instalirajte softver prema uputama
na zaslonu.
K Ako je potrebno, nakon instalacije restartajte
računalo.
L Izvadite CD-ROM iz računala.
28
Za odspajanje USB kabela
A Kliknite ikonu
t [Safely remove USB Mass
Storage Device] t [OK] (samo Windows
2000) u statusnom retku na donjoj strani
računalnog zaslona.
B Dodirnite [END] t [YES] na zaslonu
kamkordera.
C Odspojite USB kabel.
Uporaba "PMB" softvera
Za pokretanje "PMB" softvera, kliknite [Start]
t [All Programs] t [Sony Picture Utility]
t [PMB - Picture Motion Browser].
Za osnovne upute za uporabu "PMB", pogledajte "PMB Guide".
Za prikaz "PMB Guide", kliknite [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako naiđete na problem u radu s kamkorderom, provjerite mogući kvar pomoću sljedeće
tablice. Ako problem postoji i dalje, odspojite
izvor napajanja i obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
C Za druge probleme u radu kamkordera pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF) iza spajanje na
računalo pogledajte "PMB Guide".
Nije moguće uključiti kamkorder.
C Pričvrstite napunjenu akumulatorsku bateriju
na kamkorder (str. 8).
C Spojite AC adapter u zidnu utičnicu
(str. 8).
C "Memory Stick PRO Duo" je pun. Koristite
novi "Memory Stick PRO Duo", formatirajte
uloženi ili izbrišite nepotrebne slike (str. 25).
C Ukupan broj videozapisa ili fotografija prelazi
kapacitet snimanja kamkordera. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 25).
Ne možete instalirati "PMB".
C Provjerite konfiguraciju računala potrebnu za
instaliranje "PMB".
C Instalirajte "PMB" na pravilan način (str. 26).
"PMB" ne radi pravilno.
C Isključite "PMB" i ponovno pokrenite računalo.
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
C Kamkorder je spreman za snimanje tek nekoliko
sekundi nakon uključivanja. To je normalno.
C Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i
dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite
tipku RESET (str. 18). (Pritisnete li tipku RESET,
sva podešenja, zajedno s točnim vremenom,
se vraćaju na početne vrijednosti.)
C Odspojite uređaje iz USB priključnice računala,
osim tipkovnice, miša i kamkordera.
C Odspojite USB kabel iz računala i Handycam
Station postolja te ponovno pokrenite računalo. Ponovite spajanje računala i kamkordera
na pravilan način.
Kamkorder se zagrijava.
C To je stoga što je kamkorder bio uključen
dulje vrijeme. To nije kvar.
Napajanje se iznenada isključuje.
Dijagnostički pokazivač/Indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu.
Ako ne uspijete riješiti problem, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
C Koristite AC adapter.
C Ponovno uključite kamkorder.
C Napunite bateriju (str. 8).
Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO,
ne počne snimanje.
C Preklopku za napajanje postavite na u
(videozapis) ili v (fotografija) (str. 11).
C Nije moguće snimanju u štednom modu.
Pritisnite tipku QUICK ON (str. 18).
C Kamkorder pohranjuje na "Memory Stick PRO
Duo" scenu koju ste upravo snimili i u toj fazi
novo snimanje nije moguće.
29
Indikator/Poruka
Uzrok/Rješenje
Indikator/Poruka
Uzrok/Rješenje
C:04:kk
C Koristili ste akumulatorsku
bateriju koja nije
"InfoLITHIUM" (serija H).
Koristite "InfoLITHIUM"
bateriju (serije H) (str. 8).
C Čvrsto spojite DC utikač AC
adaptera u DC IN priključnicu Handycam Station ili
kamkordera (str. 8).
c
C "Memory Stick PRO Duo" je
oštećen. Formatirajte ga u
svom kamkorderu.
f
C Uložen je nekompatibilan
"Memory Stick Duo".
sH
C Pristup podacima na
"Memory Stick PRO Duo" je
ograničen na drugom uređaju.
(
C Nešto nije u redu s
bljeskalicom.
1
C Osvjetljenje je nedovoljno.
Koristite bljeskalicu.
C Kamkorder nije miran.
Držite ga mirno obadvjema
rukama i snimajte. Međutim,
imajte na umu na indikator
upozorenja na vibracije ne
nestaje.
v
C "Memory Stick PRO Duo" je
popunjen.
C Nije moguće snimanje fotografija za vrijeme obrade
podataka. Sačekajte trenutak
i zatim snimajte.
C:13:kk /
C:32:kk
30
C Odspojite izvor napajanja.
Nakon ponovnog uključenja
nastavite koristiti kamkorder.
E:20:kk /
E:31:kk /
E:61:kk /
E:62:kk /
E:91:kk /
E:94:kk
C Pojavio se kvar koji ne možete
otkloniti sami. Obratite se
Sonyjevom ovlaštenom
servisu i navedite svih pet
znakova koda koji počinje
slovom "E".
101-0001
C Ako indikator polako trepće,
datoteka je oštećena ili se ne
može očitati.
E
C Baterija je gotovo prazna.
e
C Ako indikator polako trepće,
uskoro će nestati mjesta za
snimanje.
C Nije uložen "Memory Stick
PRO Duo" (str. 12).
C Ako indikator trepće brzo,
nema više mjesta za snimanje.
Izbrišite nepotrebne slike ili
formatirajte "Memory Stick
PRO Duo" nakon prebacivanja slika na drugi medij
(str. 25).
C Oštećena je Image Database
datoteka.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O uporabi i održavanju
C Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili u
vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom
slučaju normalno snimanje možda neće biti
moguće.
– Blizu AM prijemnika i videoopreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon
ili objektiv mogu biti izloženi izravnom suncu.
Na taj se način oštećuje unutrašnjost LCD
zaslona.
C S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V
(AC adapter).
C Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
C Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
C Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
C Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Pazite da vam uređaj ne ispadne i da ne stanete
na njega. Budite posebno pažljivi s objektivom.
C Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
C Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
C Metalne kontakte uvijek držite čistima.
C Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Dođe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
C U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Isperite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo
vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
C Povremeno ga uključite i reproducirajte ili
snimajte oko tri minute.
C Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
LCD zaslon
C Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
C Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
C Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga mekom krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija),
ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na
zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
Čišćenje kućišta
C Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
C Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
– Otapala poput razrjeđivača, benzin, alkohol,
kemijski tretirane krpice, repelente, insekticide
i kremu za sunčanje.
– Dodirivanje kamkordera s navedenim
sredstvima na rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
31
Briga o objektivu i pohranjivanje
Zamjena baterije daljinskog upravljača
C Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći objektiva otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe objektiva, primjerice, na plaži.
C Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
C Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite
gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje
i rukovanje kamkorderom približno jednom
mjesečno za dugotrajni optimalni rad.
A Dok držite pritisnut graničnik, umetnite nokat
u utor i izvucite nosač baterije.
B Umetnite novu bateriju tako da je + strana
okrenuta prema gore.
C Vratite nosač baterije u kućište daljinskog
upravljača dok ne klikne.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom
akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je
preklopka POWER postavljena na OFF (CHG).
Baterija se puni tijekom svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno prazni kad
ne koristite kamkorder, a potpuno se isprazni
ako približno tri mjeseca uopće ne koristite
kamkorder. Upotrebljavajte kamkorder
nakon punjenja ugrađene punjive baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera sve
dok ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF (CHG).
32
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti, rastavljati niti bacati u vatru.
C Kad oslabi litijska baterija, domet daljinskog
upravljača se može smanjiti ili daljinski upravljač
neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, zamijenite
bateriju novom Sony CR2025 litijskom baterijom.
Uporaba druge vrste baterije može uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
Tehnički podaci
Sustav
Ulazne/izlazne priključnice
Format video kompresije: AVCHD (HD)/MPEG2
(SD)/JPEG (fotografije)
Format audio kompresije: Dolby Digital 2/5. 1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal: PAL sustav boja, CCIR standardi
1080/50i specifikacija
Format snimanja: Videozapis (HD): AVCHD
1080/50i
Videozapisi (SD): MPEG2-PS
Fotografije: Exif Ver.2.2*
Osjetilo slike: 5,8 mm (tip 1/3.13) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 4:3):
Maks. 10.2 megapiksela (3 680 T 2 760)**
Ukupno: Približno 5 660 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 16:9):
Približno 3 810 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 3 810 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 5 080 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
12 T (optički), 24 T, 150 T (digitalno)
Žarišna duljina: F1.8 - 3.1
Promjer filtra: 37 mm
f=4.9 - 58.8 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise: 40 - 480 mm (16:9)
Za fotografije: 37 - 444 mm (4:3)
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimalno osvjetljenje: 5 lx (luksa) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], brzina zatvarača 1/25 s)
0 lx (luksa) (tijekom funkcije NightShot)
* "Exif" je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electronic and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu
sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
** Jedinstven raspored piksela kod Sony ClearVid
CMOS senzora i sustava za obradu slike (novi
Enhanced Image Processor) omogućuje
rezoluciju fotografija jednaku dvostrukoj od
navedenog broja efektivnih piksela.
A/V R priključnica: Komponentna video/audio
izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica: HDMI minipriključnica
LCD zaslon
Slika: 6,7 cm (2,7 tip, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 211 200 (960 T 220)
Općenito
Napajanje: istosmjerna struja; 6,8/7,2 V
(akumulatorska baterija)
istosmjerna struja; 8,4 V (AC adapter)
Prosječna potrošnja energije: Dok kamkorder
snima koristeći tražilo s normalnom
svjetlinom.
HD: 3,8 W SD: 3,3 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja: -20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 69 T 67 T 129 mm (š/v/d) s
dijelovima koji strše
69 T 67 T 131 mm (š/v/d) s dijelovima koji
strše i isporučenom akumulatorskom
baterijom
Masa (približno): 370 g samo glavni uređaj
450 g uključujući priloženu akumulatorsku
bateriju
Handycam Station DCRA-C240
Izlazno/ulazne priključnice
A/V OUT priključnica: Komponentna/video i
audio izlazna priključnica
USB priključnica: mini-B
AC adapter AC-L200/L200B
Napajanje: 100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje: 0,35 – 0,18 A
Potrošnja snage: 18 W
Izlazni napon: istosmjerna struja; 8,4 V*
33
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja: -20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 48 T 29 T 81 mm (šTvTd),
bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija NP-FH60
Maksimalan izlazni napon: 8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Tip: Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
C Vaš kamkorder je proizveden prema licenci
tvrtke Dolby Laboratories.
O zaštitnim znakovima
C "Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
C "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštitni znakovi
tvrtke Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo",
, "MagicGate",
, "MagicGate Memory Stick"
i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni
znakovi Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
C "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
C "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C "VAIO" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
C HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
C Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su zaštićeni nazivi ili registrirane
nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i
drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer u SAD-u i drugim državama.
C Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili njezinih
podružnica u SAD-u i drugim državama.
C Adobe, Adobe logotip i Adobe Acrobat su zaštićeni nazivi tvrtke Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i drugim državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene
u ovom priručniku.
34
3-876-055-11(1)
Uporaba
kamkordera
8
Početak
14
Digitalni HD kamkorder
Napredne upute
HDR-CX11E/CX12E
Snimanje/
22
reprodukcija
Editiranje
44
Uporaba snimljenih
medija
56
Podešavanje kamkordera
59
U slučaju problema
84
Dodatne informacije
94
Sažetak 104
© 2008 Sony Corporation
Pročitajte prije uporabe kamkordera
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
Napomene o uporabi
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Upute za uporabu objašnjavaju funkcije i
način rukovanja kamkorderom. Također
pogledajte "Osnovne upute za uporabu"
(drugi priručnik).
Uporaba snimaka iz kamkordera na računalu
Pogledajte "PMB Guide" priručnik na
priloženom CD-ROM disku.
➇ Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim prethodno navedenih.
➇ "Memory Stick PRO Duo" se može koristiti samo
uz "Memory Stick PRO" kompatibilnom
opremom.
➇ Ne lijepite naljepnice i slično na "Memory Stick
PRO Duo" ili Memory Stick Duo adapter.
➇ Uložite "Memory Stick PRO Duo" u Memory
Stick Duo adapter prilikom korištenja "Memory
Stick PRO Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
Napomene o uporabi kamkordera
➇ Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica:
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti uz ovaj kamkorder
➇ Za snimanje videozapisa, savjetujemo korištenje
"Memory Stick PRO Duo" od 1 GB ili više sa
sljedećim oznakama:
–
*
–
* Može se upotrebljavati s oznakom Mark2 ili
bez nje.
➇ Pogledajte str. 10 za podatke o vremenu snimanja
na "Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PROHG Duo"
(Ovu veličinu je moguće koristiti s vašim
kamkorderom).
"Memory Stick"
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
➇ "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick
PRO-HG Duo" su u ovim uputama označeni
kao "Memory Stick PRO Duo".
2
LCD zaslon
Baterija
➇ Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "O rukovanju kamkorderom" (str. 99).
➇ Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" dok
indikator pristupa (str. 21) svijetli ili trepće. U
protivnom se "Memory Stick PRO Duo" može
oštetiti, snimke se mogu izgubiti ili je moguć
neki drugi kvar.
➇ Nemojte učiniti nešto od sljedećeg ako indikator
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 18),
indikator pristupa (str. 21) ili indikator QUICK
ON (str. 28) svijetli ili trepće. U protivnom se
"Memory Stick PRO Duo" može oštetiti, snimke
se mogu izgubiti ili je moguć neki drugi kvar.
– Vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter
iz kamkordera ili odspajati Handycam Station.
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
➇ Kod umetanja ili vađenja "Memory Stick PRO
Duo" kartice, pazite da vam ne izleti i ispadne.
➇ Kod spajanja kamkordera s drugim uređajima
pomoću kabela, pripazite na pravilnu orijentaciju
utikača. Nasilno spajanje u pogrešnom smjeru
oštetit će priključnicu i može uzrokovati kvar
kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu i objektivu
➇ Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u
uvjetima snimanja ili reprodukcije koje upotrebljavate u tom trenutku.
➇ LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD
zaslonu mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene
boje). To je normalno i nema nikakav utjecaj na
kvalitetu snimke.
Crna točkica
Bijela, crvena, plava ili
zelena točkica
➇ Dugotrajno izlaganje LCD zaslona izravnom
suncu može prouzročiti kvarove.
➇ Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
To može prouzročiti kvarove. Želite li snimati
sunce, učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
O podešavanju jezika
➇ Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 19).
Napomene o snimanju
➇ Prije početka snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni
bez problema.
➇ Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony
ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
➇ TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
➇ TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim
pravima.
Ako ne možete pravilno snimati/reproducirati,
izvedite [MEDIA FORMAT]
➇ Ako dugotrajno snimate i brišete snimke, na
"Memory Stick PRO Duo" kartici će doći do
fragmentiranja podataka. Snimke se tada ne mogu
pohranjivati ni snimati. U tom slučaju, prvo presnimite snimke na vanjski medij (str. 43) i zatim
izvedite [MEDIA FORMAT] (str. 57).
Fragmentacija 1 Rječnik (str. 112)
O reprodukciji snimljenog materijala na
ostalim uređajima
➇ Ovaj kamkorder je kompatibilan s MPEG-4
AVC/H.264 High Profile for HD (high definition)
kvalitetom snimanja slike. Zbog toga nije moguće
reproducirati snimke snimljene uz HD (high
definition) kvalitetu pomoću kamkordera na
sljedećim uređajima:
– Ostalim AVCHD kompatibilnim uređajima
koji ne podržavaju High Profile
– Uređaji koji nisu kompatibilni s AVCHD
formatom.
Pohranite sve snimke
➇ Izradite sigurnosne kopije svih svojih snimaka
za slučaj da se izvorne snimke oštete. Savjetujemo
vam da pohranite snimke na DVD-R uporabom
računala (str. 43). Možete ih također pohraniti
uporabom videorekordera ili DVD/HDD rekordera (str. 51).
➇ Savjetujemo vam da povremeno nakon snimanja
pohranjujete snimljene sadržaje.
Napomene o umetanju kamkordera u
Handycam Station
➇ Kamkorder treba biti utaknut dokraja kako bi se
osigurao dobar kontakt.
➇ Spojite kabele na priključnice Handycam Station
postolja ako spajate kamkorder na postolje.
Nemojte istovremeno spajati kabele na
Handycam Station i kamkorder.
3
➇ AC adapter odspajajte iz Handycam Stationa
držeći i Handycam Station i DC utikač.
➇ Podesite preklopku POWER na OFF (CHG) kad
stavljate kamkorder u Handycam Station ili ga
odspajate s njega.
Napomene o ovom priručniku
➇ Slike LCD zaslona u ovom priručniku snimljene
su digitalnim fotoaparatom, stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
➇ Dizajn i tehnički podaci kamkordera i pribora
podložni su promjeni bez prethodne najave.
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju slika.
Ovaj objektiv zajednički su razvili tvrtka
Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za
videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl
Zeiss objektive.
Također, objektivi za kamkorder su presvučeni posebnim slojem T$ koji umanjuje
neželjenu refleksiju, te realno prikazuje boje.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
4
Sadržaj
Pročitajte prije uporabe kamkordera ...... 2
Primjeri objekata za snimanje i
rješenja.............................................................. 7
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka .................................... 8
"D HOME" i "E OPTION" - Opcije
dvaju izbornika ............................................11
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora.............................................................14
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije............................................................15
Korak 3: Podešavanje datuma i
vremena .........................................................18
Promjena jezika ......................................................19
Korak 4: Podešavanja prije snimanja .....20
Korak 5: Umetanje "Memory Stick
PRO Duo" kartice.........................................21
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam).........................................22
Snimanje ...........................................................25
Zumiranje...................................................................27
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni)......27
Brzo aktiviranje snimanja (QUICK ON) ........28
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja videozapisa
(Dual Rec) ...............................................................28
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)............................................................28
Podešavanje ekspozicije kod objekata
osvijetljenih straga ...........................................29
Snimanje u zrcalnom modu..........................29
Usporeno snimanje objekata koji se
brzo kreću (SMTH SLW REC)......................29
Ručno podešavanje postavki slike
kotačićem CAMERA CONTROL................30
Reprodukcija ................................................... 31
Traženje željene scene prema vremenu
(Film Roll Index) ................................................. 33
Traženje željene scene prema licu
(Face Index) .......................................................... 33
Traženje željenih snimaka po datumu
(Date Index).......................................................... 34
Uporaba zuma pri reprodukciji................... 34
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show) .......................................................... 35
Reprodukcija slike na zaslonu TV
prijemnika ..................................................... 36
Pohrana snimaka........................................... 43
Editiranje
Kategorija F (OTHERS).............................. 44
Brisanje snimaka............................................ 45
Snimanje fotografije iz videozapisa
(HDR-CX12E)................................................. 47
Dijeljenje videozapisa ................................. 48
Kreiranje playliste.......................................... 49
Presnimavanje na druge uređaje ........... 51
Ispis fotografija (PictBridge
kompatibilan pisač)................................... 54
Uporaba medija za snimanje
H (MANAGE MEDIA) kategorija ........... 56
Odabir kvalitete slike ................................... 56
Provjera informacija o "Memory Stick
PRO Duo" kartici.......................................... 57
Brisanje svih snimaka (formatiranje) ..... 57
Obnavljanje datoteke s upravljačkim
podacima....................................................... 58
5
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju
' (SETTINGS) u izborniku
D HOME.........................................................59
Uporaba izbornika HOME................................59
Lista opcija kategorije ' (SETTINGS).....60
MOVIE SETTINGS ............................................62
(Opcije za snimanje videozapisa)...............62
PHOTO SETTINGS...........................................66
(Opcije za snimanje fotografija) ..................66
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u inozemstvu......94
Datoteke na "Memory Stick PRO Duo"
kartici ...............................................................96
Održavanje i mjere opreza.........................97
O AVCHD formatu................................................ 97
O "Memory Stick" kartici................................... 97
O "InfoLITHIUM" bateriji ................................... 98
O x.v.Color sustavu .............................................. 99
O rukovanju kamkorderom ........................... 99
FACE FUNC. SET..............................................68
(Opcije za podešavanje snimanja lica) ...68
VIEW IMAGES SET...........................................70
(Opcije za podešavanje glasnoće i
prikaza) .....................................................................70
SOUND/DISP SET............................................72
(Opcije za podešavanje zvučnog
signala i prikaza).................................................72
OUTPUT SETTINGS.........................................73
(Opcije za spajanje drugih uređaja)..........73
CLOCK/ð LANG .............................................74
(Opcije za podešavanje sata i jezika)........74
GENERAL SET ...................................................75
(Ostale opcije za podešavanje)....................75
Aktiviranje funkcija iz izbornika
E OPTION ....................................................76
Uporaba izbornika OPTION............................76
Opcije snimanja u izborniku OPTION......77
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION.....................................................................77
Funkcije podešene u izborniku
E OPTION ....................................................78
U slučaju problema
U slučaju problema .......................................84
Indikatori i poruke upozorenja.................91
6
Sažetak
Opis dijelova i kontrola ............................ 104
Indikatori vidljivi tijekom
snimanja/reprodukcije .......................... 110
Rječnik............................................................. 112
Primjeri objekata za snimanje i rješenja
Provjera zamaha
golf palicom
7 SMTH SLW REC ........................................... 29
Fotografiranje
tijekom snimanja
videozapisa
7 Dual Rec ..................................................... 28
Dijete na predstavi
pod rasvjetom
7 SPOTLIGHT ................................................. 80
Raskoš vatrometa
7 FIREWORKS ................................................ 80
7 FOCUS ........................................................ 79
Oštra snimka
skijaškog spusta ili
plaže
7 Backlight.................................................... 29
7 BEACH........................................................ 80
7 SNOW......................................................... 80
Automatska
detekcija osmijeha
7 SMILE SHUTTER .......................................... 68
Snimanje cvijeta
izbliza
7 PORTRAIT................................................... 80
7 FOCUS ........................................................ 79
7 TELE MACRO............................................... 78
Fokusiranje psa na
lijevoj strani
zaslona
7 FOCUS ........................................................ 79
7 SPOT FOCUS................................................ 78
7
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka
B Priprema (str. 14)
Za vrste "Memory Stick PRO Duo" kartice koje se mogu upotrebljavati s ovim
kamkorderom, pogledajte str. 2.
B Snimanje uz HD (high definition) kvalitetu slike (str. 25).
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "1920 T 1080/50i" standardnom AVCHD formata (str. 97) koji omogućuje vrlo detaljnu i
lijepu sliku.
b Napomene
➇ Standardna postavka je [HD SP] i odgovara AVCHD formatu "1440 T
1080/50i " (str. 62).
➇ "AVCHD 1080i format" se naziva "AVCHD" u ovom priručniku, osim ako
je potrebno navesti detalje.
B Reprodukcija slika.
x Prikaz na LCD zaslonu kamkordera (str. 31)
x Prikaz na High Definition TV prijemniku (str. 38)
Možete uživati u detaljnoj i sjajnoj kvaliteti HD (high definition)
videozapisa.
z Savjeti
➇ Pogledajte [TV CONNECT Guide] (str. 37) prikazan na zaslonu za spajanje
TV prijemnika i kamkordera.
➇ Također možete reproducirati slike na SD (standard definition) TV
prijemnicima.
B Reprodukcija putem Memory Stick utora na uređaju kompatibilnom s AVCHD formatom
Snimke s "Memory Stick PRO Duo" kartice možete reproducirati tako da je umetnete u
Memory Stick utor na uređaju kompatibilnom s AVCHD formatom, primjerice VAIO.*
* Provjereno je funkcioniranje na računalima VAIO serije koja zadovoljavaju preporučene sistemske
zahtjeve za isporučeni softver (“PMB”) te su prodani nakon siječnja 2006.
➇ Na nekim uređajima kompatibilnim s AVCHD formatom možda nećete moći reproducirati snimke
izravno iz Memory Stick utora.
8
B Pohranjivanje snimaka.
x Presnimavanje na druge uređaje (str. 51)
Kvaliteta presnimljenog materijala u HD (high definition)/SD
(Standard definition) kvaliteti ovisi o uređaju za snimanje.
Detalje potražite na str. 51.
x Editiranje na računalu (str. 43)
Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete prebaciti snimke na
računalo i pohraniti ih na disk. Detalje potražite u datotekama
pomoći za isporučeni softver, "PMB Guide".
B Brisanje snimaka.
Kad se "Memory Stick PRO Duo" napuni, ne možete više snimati.
Izbrišite snimke koje ste pohranili na računalo ili disk. Izbrišete li
snimke, moći ćete dalje snimati na slobodan prostor na "Memory
Stick PRO Duo" kartici.
x Brisanje odabranih snimaka (str. 45).
x Brisanje svih snimaka ([MEDIA FORMAT], str. 57).
9
Vrijeme snimanja videozapisa
Vrijeme snimanja ovisi o podešenju za [REC MODE] (str. 62) i kapacitetu "Memory Stick PRO
Duo" kartice. Broj u () označava minimalno vrijeme snimanja.
(min.)
Kapacitet "Memory Stick PRO Duo"
kartice
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
AVC HD 16M (FH)*
(najviša kvaliteta)
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)**
(visoka kvaliteta)
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)**
(standardna kvaliteta)
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)**
(dugotrajna reprodukcija)
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355(290)
SD 9M (HQ)
(visoka kvaliteta)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(standardna kvaliteta)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(dugotrajna reprodukcija)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
HD (high definition) kvaliteta slike
SD (standard definition) kvaliteta slike
* Videozapisi se snimaju u AVCHD 1 920 T 1080/50i formatu.
** Videozapisi se snimaju u AVCHD 1 440 T 1080/50i formatu.
b Napomena
➇ Podaci vrijede za Sony "Memory Stick PRO Duo". Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje
se ovisno o uvjetima snimanja, objektu i vrsti "Memory Stick" kartice.
z Savjeti
➇ Vrijednosti poput 16M u tablici pokazuju prosječnu brzinu bita. M je skraćenica od "Mbps".
➇ U HD (high definition) kvaliteti možete snimiti videozapise s 3 999 scena, a u SD (standard definition)
kvaliteti videozapise s 9 999 scena.
➇ Za broj fotografija koje možete snimiti, pogledajte str. 66.
Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u skladu sa
snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja na "Memory Stick PRO Duo".
Videozapis koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova,
smanjujući raspoloživo vrijeme snimanja.
10
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika
Izbornik "D HOME MENU" - početna točka za uporabu kamkordera
! (POMOĆ)
Prikazuje opis opcije (str. 12)
Kategorija
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija G (CAMERA)
Kategorija H (MANAGE MEDIA)
Opcije
Stranica
Stranica
R/S SET*
56
26
MEDIA INFO
57
PHOTO*
26
MEDIA FORMAT*
57
SMTH SLW REC
29
REPAIR IMG.DB F.
58
Opcije
MOVIE*
Kategorija ' (SETTINGS)*
Kategorija I (VIEW IMAGES)
Opcije
Stranica
VISUAL INDEX*
31
F INDEX*
33
G INDEX*
33
PLAYLIST
50
Podešavanje kamkordera (str. 59).
* Opcije možete podesiti i tijekom uporabe Easy
Handycam funkcije (str. 22). Za opcije dostupne
u kategoriji ' (SETTINGS), pogledajte str. 60.
** HDR-CX12E
Kategorija F (OTHERS)
Opcije
Stranica
DELETE*
45
PHOTO CAPTURE**
47
EDIT
48
PLAYLIST EDIT
49
PRINT
54
USB CONNECT
44
TV CONNECT Guide*
37
11
Uporaba izbornika HOME
1 Dok držite pritisnutom zelenu tipku
4 Dodirnite opciju koju želite koristiti.
Primjer: [EDIT]
u sredini, zakrenite preklopku POWER
u smjeru strelice kako biste uključili
kamkorder.
5 Nastavite slijedeći upute sa zaslona.
Za isključenje izbornika HOME
Dodirnite t.
2 Pritisnite D (HOME) A (ili B).
B Kada želite provjeriti funkciju svake opcije
u izborniku HOME - HELP
1 Pritisnite D (HOME).
Pojavi se izbornik HOME.
2 Dodirnite ! (HELP).
3 Dodirnite kategoriju koju želite
koristiti.
Primjer: kategorija F (OTHERS)
12
Donji dio tipke ! (HELP) postane
narančast.
3 Dodirnite opciju koju želite provjeriti.
Nakon što dodirnete stavku, njen opis se
prikaže na zaslonu.
Za odabir opcije, dodirnite [YES], u
suprotnom dodirnite [NO].
Za isključenje pomoći (HELP)
Ponovo dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
Uporaba izbornika OPTION
Dodirom zaslona tijekom snimanja ili reprodukcije možete uključiti prikaz trenutno
dostupnih funkcija. Uvidjet ćete mogućnost
jednostavnih podešenja. Podrobnije
informacije potražite na str. 76.
13
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je uz vaš kamkorder isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradi označava koliko komada
pribora je isporučeno.
USB kabel (1) (str. 54)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 108)
"Memory Stick PRO Duo" (1)
4 GB
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
AC adapter (1) (str. 15)
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
(str. 15, 98)
Mrežni kabel (1) (str. 15)
CD-ROM "Handycam Application Software" (1)
– PMB (softver)
– PMB Guide
– Handycam Handbook (upute u PDF formatu)
Handycam Station (1) (str. 15)
Komponentni A/V kabel (1) (str. 38)
A/V spojni kabel (1) (str. 40, 51)
14
"Upute za uporabu" (1)
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka POWER
DC IN priključnica
Indikator (/
CHG (punjenje)
DC utikač
U zidnu utičnicu
Akumulatorska
baterija
AC adapter
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju
(serije H) (str. 98) možete puniti u
kamkorderu.
b Napomena
➇ Na ovaj kamkorder možete spojiti samo "Info
LITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1 Spojite AC adapter na DC IN priključak Handycam Station postolja.
Oznaka v na DC utikaču treba biti
okrenuta prema gore.
2 Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Mrežni kabel
4 Umetnite bateriju u smjeru strelice
dok ne klikne.
5 Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station, i, kao što je prikazano iznad, uložite ga sve do kraja.
Svijetli indikator (/CHG (punjenje) i
započinje punjenje. Indikator (/CHG
(punjenje) se isključuje kad je baterija do
kraja napunjena.
b Napomena
➇ Kod postavljanja kamkordera na Handycam
Station, zatvorite pokrov DC IN priključka.
3 Pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice kako biste je podesili na OFF
(CHG) (standardno podešenje).
15
Skidanje kamkordera s Handycam Station
postolja
Isključite napajanje i zatim skinite kamkorder
s Handycam Station postolja držeći ih oba.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije
(BATT) u smjeru strelice i izvadite bateriju.
BATT (baterija) preklopka
za otpuštanje
b Napomene
Punjenje baterije samo pomoću AC adaptera
Isključite napajanje i zatim spojite AC adapter
izravno u DC IN priključak na kamkorderu.
Preklopka POWER
DC utikač
DC IN priključnica
Otvorite pokrov
priključnice
Oznaka v okrenuta
lijevo
b Napomena
➇ Odspojite AC adapter s DC IN priključka držeći
i kamkorder i DC utikač.
16
➇ Prilikom skidanja AC adaptera, provjerite da su
indikator u (videozapisi)/v (fotografije)
(str. 18), indikator pristupa (str. 25) ili indikator
QUICK ON (str. 28) isključeni.
➇ Istrošite bateriju dokraja kad je nećete koristiti
dulje vrijeme (pogledajte str. 99 za detalje o
spremanju).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće
prazniti.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
(Battery Info)
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG),
a zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
Nakon nekog vremena pojavit će se približno
preostalo vrijeme snimanja i podaci o kapacitetu baterije na 7 sekundi. Prikaz o kapacitetu
baterije možete zadržati 20 sekundi tako da
tijekom prikaza uzastopno pritišćete DISP/
BATT INFO.
Preostali kapacitet baterije (približno)
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
b Napomena
➇ Sva vremena snimanja se odnose na snimanje u
sljedećim uvjetima:
– [REC MODE]: SP
– LCD osvjetljenje uključeno
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu slike,
a "SD" standardnu kvalitetu slike.
Kapacitet snimanja (približno)
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme (u minutama) potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FH50
135
NP-FH60
(isporučena)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu slike,
a "SD" standardnu kvalitetu slike.
Kvaliteta slike
NP-FH50
NP-FH60
(isporučena)
NP-FH70
NP-FH100
Kontinuirano
snimanje
HD
S otvorenim LCD zaslonom
Kvaliteta slike
HD
SD
NP-FH50
135
145
NP-FH60
(isporučena)
180
195
NP-FH70
290
315
NP-FH100
650
710
➇ Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
Vrijeme snimanja
Akumulatorska
baterija
Akumulatorska baterija
Tipično vrijeme
snimanja*
SD
HD
SD
80
95
40
45
110
130
55
65
180
205
90
100
405
470
200
235
O bateriji
➇ Tijekom punjenja trepće indikator (/CHG
(punjenje) ili informacije o bateriji (Battery Info,
str. 16) neće biti točno prikazane u sljedećim
slučajevima.
– Baterija nije ispravno stavljena.
– Baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji (Battery Info)).
➇ Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključak kamkordera
ili na Handycam Station, čak i ako je mrežni
kabel izvučen iz zidne utičnice.
➇ Kad je priključeno video-svjetlo (opcija), preporučamo uporabu baterije NP-FH70 ili NP-FH100.
➇ Ne preporučuje se uporaba NP-FH30 jer omogućuje kraće vrijeme snimanja i reprodukcije s
ovim kamkorderom.
17
Korak 3: Podešavanje
datuma i vremena
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
➇ Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
➇ Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
➇ Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće u
određenim uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
➇ Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog
rada.
➇ AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice između zida i pokućstva.
➇ DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
➇ Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Prilikom prve uporabe podesite datum i
vrijeme. Ukoliko ne podesite vrijeme, kod
svakog uključenja kamkordera ili pomaka
preklopke POWER, na zaslonu će se pojaviti
izbornik [CLOCK SET].
Pokrov objektiva
Dodirnite tipku
na LCD zaslonu.
Preklopka POWER
1 Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
nekoliko puta zakrenite preklopku
POWER u smjeru strelice dok ne počne
svijetliti odgovarajući indikator.
u (videozapis): Za snimanje videozapisa
v (fotografija): Za snimanje fotografija
Prijeđite na korak 3 kod prvog uključivanja kamkordera.
2 Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/ð LANG] t [CLOCK SET]
Prikazuje se izbornik [CLOCK SET].
18
3 Tipkama
/ odaberite odgovarajuće geografsko područje te
dodirnite [NEXT].
4 Podesite [SUMMERTIME] i dodirnite
[NEXT].
5 Tipkama ,/- podesite [Y]
(godinu).
6 Tipkama .// odaberite [M] i
tipkama ,/- podesite mjesec.
7 Podesite [D] datum, sat i minute na
isti način, te dodirnite [NEXT].
8 Provjerite je li sat točno podešen, a
➇ Potrebno je nekoliko sekundi da kamkorder bude
spreman za snimanje nakon uključenja. Za to
vrijeme nije moguće korištenje kamkordera.
➇ Pokrov objektiva otvara se automatski kada se
kamkorder uključi. Zatvara se kada se odabere
zaslon za reprodukciju, ili kada se kamkorder
isključi.
➇ Kamkorder je standardno podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija.
([A.SHUT OFF], str. 75).
z Savjeti
➇ Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja,
no oni se automatski snimaju na "Memory Stick
PRO Duo" i mogu se prikazati prilikom reprodukcije ([DATA CODE] str. 70).
➇ Za informacije o vremenskim zonama pogledajte
str. 95.
➇ Ukoliko tipke na zaslonu ne rade pravilno,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION, str. 101).
Promjena jezika
Moguće je promijeniti jezik poruka na
zaslonu. Dodirnite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [CLOCK/ð LANG] t
[ð LANGUAGE SET] i odaberite jezik
(str. 74).
onda dodirnite j.
Sat je podešen.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
Isključenje kamkordera
Pomaknite POWER na OFF (CHG).
b Napomene
➇ Ako ne koristite kamkorder približno 3 mjeseca, postavke datuma i točnog vremena mogu
se obrisati zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite i zatim
iznova podesite datum i vrijeme (str. 101).
19
Korak 4: Podešavanja prije snimanja
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
DISP/BATT INFO
2 Maksimalno
90 stupnjeva
1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
2 Maks. 180 stupnjeva
Zatamnjenje LCD zaslona radi štednje
baterije
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite uštedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja na
snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISP/BATT INFO dok
ne nestane oznaka >.
b Napomena
➇ Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu ili okviru
LCD zaslona.
z Savjeti
➇ Ako LCD zaslon zakrenete 180 stupnjeva, možete
ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To
je prikladno kod reprodukcije.
➇ Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 72) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
➇ Informacije mogu biti prikazane ili skrivene
(prikaz y bez prikaza) kod svakog prikaza
DISP BATT/INFO.
20
Remen
Zategnite remen i pravilno uhvatite
kamkorder.
Korak 5: Umetanje "Memory Stick PRO Duo" kartice
Pogledajte na str. 2 o vrsti "Memory Stick"
kartica koje možete koristiti sa svojim
kamkorderom.
z Savjet
➇ Na sljedećim stranicama se nalaze informacije o
vremenu snimanja videozapisa i broju fotografija.
– Videozapisi (str. 10)
– Fotografije (str. 66)
3 Dodirnite [YES].
1 Umetnite "Memory Stick PRO Duo".
Vađenje "Memory Stick PRO Duo"
A Otvorite pokrov za Memory Stick Duo u
smjeru strelice.
B Umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
Memory Stick Duo utor pazeći na pravilan
smjer dok ne klikne.
C Zatvorite Memory Stick Duo pokrov.
Indikator pristupa
2 Zakrenite preklopku POWER tako da
se uključi indikator u (videozapis).
Ukoliko je isključeno napajanje na OFF
(CHG), pomaknite preklopku POWER
dok držite pritisnutom zelenu tipku.
Nakon što uložite novu "Memory Stick
PRO Duo" karticu, na LCD zaslonu se
pojavi prozor [Create a new Image
Database File].
Otvorite Memory Stick Duo pokrov te pažljivo
jednom utisnite "Memory Stick PRO Duo".
b Napomene
➇ Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" dok
indikator pristupa (str. 21) svijetli ili trepće. U
protivnom se "Memory Stick PRO Duo" može
oštetiti, snimke se mogu izgubiti ili je moguć
neki drugi kvar.
➇ Nemojte učiniti nešto od sljedećeg ako indikator
u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 18),
indikator pristupa (str. 21) ili indikator QUICK
ON (str. 28) svijetli ili trepće. U protivnom se
"Memory Stick PRO Duo" može oštetiti, snimke
se mogu izgubiti ili je moguć neki drugi kvar.
– Vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter
iz kamkordera ili odspajati Handycam Station.
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
➇ Nemojte otvarati Memory Stick Duo pokrov za
vrijeme snimanja.
➇ Nasilno umetanje "Memory Stick PRO Duo" u
pogrešnom smjeru može uzrokovati kvar na
"Memory Stick PRO Duo", utoru za Memory
Stick Duo ili gubitak podataka.
➇ Ako se u koraku 3 prikaže [Failed to create a
new Image Database File. It may be possible that
there is not enough free space.], formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" (str. 57). Kod formatiranja se brišu svi snimljeni podaci s "Memory
Stick PRO Duo".
z Savjet
➇ Fotografije možete snimati bez kreiranja
upravljačke datoteke.
21
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje gotovo svih parametara kamkordera tako da možete snimati ili reproducirati s prikladnim postavkama. Također povećava veličinu slova na zaslonu i tako olakšava rukovanje.
Ako je preklopka POWER u položaju OFF
(CHG), okrenite je dok držite pritisnutom
zelenu tipku.
Snimanje videozapisa
u
Snimanje fotografija
1 Zakrenite preklopku POWER H tako
1 Zakrenite preklopku POWER H tako
2 Pritisnite EASY B.
2 Pritisnite EASY B.
da se uključi indikator u
(videozapis).
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3 Pritisnite START/STOP I (ili E) za
pokretanje snimanja.*
da se uključi indikator v
(fotografija).
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3 Lagano pritisnite PHOTO G za izo-
štravanje A (čuje se zvučni signal), a
zatim pritisnite dokraja B (čuje se
klik zatvarača).
[STBY] b [REC]
Za zaustavljanje snimanja ponovno
pritisnite START/STOP.
Trepće b Svijetli
* Mod snimanja [REC MODE] je unaprijed podešen na [HD SP] ili [SD SP].
22
v
Reprodukcija snimljenih videozapisa/fotografija
1 Zakrenite preklopku POWER H za uključivanje kamkordera.
2 Pritisnite x (VIEW IMAGES) A (ili F).
Na LCD zaslonu pojavi se [VISUAL INDEX] izbornik. (Možda će biti potrebno neko
vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 34)
HOME MENU
Prethodnih 6 slika
Pojavi se sa svakom
snimkom na kartici
koja se zadnji put
reproducirala/snimila
(B za fotografije)
Sljedećih 6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
A F : Prijelaz na Film Roll Index (str. 33)
B G : Prijelaz na Face Index (str. 33)
C R : Prikaz videozapisa HD (high definition) kvalitete slike.*
D v : Prikaz fotografija.
* S se prikazuje kod videozapisa s podešenom SD (standard definition) kvalitetom slike u [R/S
SET] (str. 56).
3 Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi:
Dodirnite R ili S i zatim dodirnite željeni videozapis.
Dodirom prebacujete između pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Glasnoća
Početak tekućeg/prethodnog videozapisa
Sljedeći videozapis
Datum/vrijeme snimke*
Zaustavljanje
(povratak u izbornik
VISUAL INDEX)
Naprijed/natrag
* Postavka [DATE CODE] je unaprijed podešena na [DATE/TIME] (str. 70).
23
z Savjeti
➇ Na zaslonu se ponovno pojavi [VISUAL INDEX] nakon što se reproduciraju videozapisi od
odabranog do zadnjeg na popisu.
➇ Dodirnite '/( u pauzi za usporenu reprodukciju videozapisa.
➇ Glasnoću videozapisa možete podešavati tako da dodirnete ć, zatim dodirnite Ĉ/ĉ.
Fotografije:
Dodirnite v, i zatim dodirnite fotografiju koju želite prikazati.
Tipka slide show (str. 35)
Prijelaz u izbornik
VISUAL INDEX
Datum/vrijeme
snimanja*
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Prethodni/sljedeći
* [DATE CODE] je unaprijed podešen na [DATE/TIME] (str. 70).
Isključivanje funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite EASY B. Nestaje u
sa LCD zaslona.
Postavke izbornika kod uporabe Easy
Handycam funkcije
Pritisnite D (HOME) D (ili C) za prikaz
raspoloživih opcija izbornika kod podešavanja (str. 11, 60).
b Napomene
➇ Većina opcija izbornika se automatski vraća na
standardne postavke. Postavke nekih opcija su
nepromjenjive. Podrobnosti potražite na str. 84.
➇ Ne možete koristiti izbornik E (OPTION).
➇ Isključite Easy Handycam ako želite dodavati
efekte na snimke ili promijeniti postavke.
24
Neaktivne tipke tijekom uporabe funkcije
Easy Handycam
Nije moguće upotrebljavati neke od tipaka/
funkcija uz Easy Handycam zato jer se automatski podešavaju (str. 84). [Invalid during
Easy Handycam operation] se može prikazati
ako pokušate upotrijebiti funkciju koja nije
dostupna uz Easy Handycam.
Snimanje
Pokrov objektiva
Otvara se automatski
kad se uključi napajanje.
Indikator pristupa
Indikator u
(videozapis)/
indikator v (fotografija)
Indikator (/CHG
(punjenje)
Preklopka POWER C
Ako je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
pomaknite je dok držite pritisnutom zelenu tipku.
b Napomene
z Savjeti
➇ Ako svijetli indikator pristupa nakon završetka
snimanja, znači da se podaci još zapisuju na
"Memory Stick PRO Duo". Nemojte izlagati
kamkorder udarcima ili vibracijama te ne
odspajajte bateriju ili AC adapter.
➇ Kad videozapis prijeđe 2 GB, kamkorder automatski načini sljedeću datoteku.
➇ Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
upotrebljavati provjerite na str. 2.
➇ Slobodan prostor na disku možete provjeriti
odabirom opcija D (HOME) A (ili D) t H
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO]
(str. 57).
25
Snimanje videozapisa
u
1 Zakrenite preklopku POWER C u
smjeru strelice dok se ne uključi
indikator u (videozapis).
2 Pritisnite START/STOP F (ili B).
Snimanje fotografija
v
1 Zakrenite preklopku POWER C u
smjeru strelice dok se ne uključi
indikator v (fotografija).
2 Lagano pritisnite PHOTO E za izo-
štravanje A (čuje se zvučni signal), a
zatim pritisnite dokraja B (čuje se
klik zatvarača).
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP F (ili B).
Trepće b Svijetli
Prikazuje se * uz b. Kad nestane
*, fotografija je snimljena.
z Savjeti
➇ Za podatke o vremenu snimanja i broju slika
koje se mogu snimiti, pogledajte str. 10 i 66.
➇ Možete snimati fotografije tijekom snimanja
videozapisa pritiskom na PHOTO E ([DUAL
REC], str. 28).
➇ Prema standardnom podešenju, fotografija se
snima pri snimanju videozapisa kad kamkorder
detektira osmijeh ([SMILE SHUTTER], str. 68).
Oko ciljanog lica prikazuje se narančasti okvir za
fotografiranje uz detekciju osmijeha.
➇ Prikazuje se okvir ako se prepozna lice i postavke
se automatski optimiziraju ([FACE DET.
SETTING], str. 68).
➇ Možete snimiti fotografije iz snimljenih videozapisa (HDR-CX12E) (str. 47).
➇ Možete promijeniti mod snimanja dodirom na
D (HOME) A (ili D) t G (CAMERA) t
[MOVIE] ili [PHOTO].
26
Zumiranje
Zumiranje je moguće do 12 puta i moguće je
pomoću preklopke zuma ili tipke zuma na
okviru LCD zaslona.
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni)
Zvuk kojeg prima ugrađeni mikrofon pretvara
se u 5.1-kanalni surround i snima. Možete
uživati u realističnom zvuku kod reprodukcije
videozapisa na uređajima koji podržavaju
5.1-kanalni zvuk.
Ugrađeni mikrofon
Za širi kut snimanja:
(širokokutni)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanalni
surround zvuk 1 Rječnik (str. 112).
b Napomene
Približavanje objekta: (telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
➇ Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je koristite
jer će se u protivnom snimiti zvuk pomicanja
preklopke.
➇ Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
➇ Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
z Savjet
➇ Uz [DIGITAL ZOOM] (str. 63) možete zumirati
dalje od 12 puta kod snimanja videozapisa.
➇ 5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni zvuk
kod reprodukcije na kamkorderu.
➇ Za uživanje u 5.1-kanalnom surround zvuku uz
HD (high definition) kvalitetu slike, potreban
vam je AVCHD uređaj kompatibilan s 5.1-kanalnim surround zvukom.
➇ Kad spojite kamkorder pomoću HDMI kabela
(opcija) , zvuk videozapisa snimljenih uz HD
(high definition) kvalitetu slike automatski se
reproducira kao 5.1-kanalni. Zvuk videozapisa uz
SD (standard definition) kvalitetu slike pretvara
se u 2-kanalni.
z Savjet
➇ Možete odabrati zvuk za snimanje između [5.1ch
SURROUND] (^
) i [2ch STEREO] (^
)
([AUDIO MODE], str. 62).
➇ Spremite li videozapise snimljene kamkorderom
na disk (pomoću isporučenog softvera), možete
uživati u realističnijem zvuku putem kućnog
kina i sl.
27
Brzo aktiviranje snimanja (QUICK ON)
➇ v se može prikazati kad je kapacitet "Memory
Stick PRO Duo" kartice za snimanje nedovoljan
ili ako kontinuirano snimate fotografije. Nije
moguće snimanje fotografija dok se prikazuje v.
z Savjeti
Indikator QUICK ON
Kad pritisnete tipku QUICK ON; kamkorder
prelazi u štedni mod umjesto da se isključi.
Trepće indikator QUICK ON za vrijeme
aktivacije štednog moda. Ponovno pritisnite
QUICK ON za aktiviranje snimanja. Kamkorder se vraća u pripravno stanje za snimanje
za približno 1 sekundu.
➇ Kada je preklopka POWER podešena na u
(videozapis), fotografije se snimaju u veličinama
[& 7.6M] (16:9 wide) ili [5.7M] (4:3).
➇ Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja na isti način kao i kad svijetli indikator
v (fotografija). Možete također koristiti
bljeskalicu.
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
z Savjeti
➇ U štednom modu se baterija troši upola manje u
odnosnu na uobičajeno snimanje i tako se štedi
energija.
➇ Kamkorder će se automatski isključiti ako se
njime ne rukuje određeno vrijeme tijekom štednog moda. Vrijeme do isključivanja kamkordera
možete podesiti ([QUICK ON STBY], (str. 75)).
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
Tijekom snimanja videozapisa možete snimiti
fotografije visoke kvalitete pritiskom na
tipku PHOTO.
b Napomene
➇ Kad snimate fotografije na "Memory Stick PRO
Duo" nemojte ga vaditi iz kamkordera u fazi
nakon završetka snimanja videozapisa pa sve
dok se fotografije ne snime na njega.
➇ Tijekom Dual Rec postupka ne može se koristiti
bljeskalica.
28
Infracrveni emiter
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON
(pojavi se o). Možete snimati na tamnim
mjestima.
b Napomene
➇ Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima.
➇ Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
➇ Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 79).
➇ Nemojte koristiti funkcije NightShot ili Super
NightShot na svijetlim mjestima jer tako možete
uzrokovati kvarove.
z Savjet
➇ Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju Super
NightShot (str. 81). Za snimanje slike sa što
realnijim prikazom boja, koristite funkciju Color
Slow Shutter (str. 81).
Podešavanje ekspozicije kod objekata
osvijetljenih straga
Usporeno snimanje objekata koji se
brzo kreću (SMTH SLW REC)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno otprilike 3 sekunde. To je korisno
kad snimate, primjerice, zamahe ruke kod
golfa ili tenisa.
A Dodirnite D (HOME) t G (CAMERA)
t [SMTH SLW REC].
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite .
(back light) za prikaz oznake . na zaslonu.
Za isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
. (back light).
Snimanje u zrcalnom modu
B Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde (pribl.) snima se kao
12-sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane, snimanje
je završeno.
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Promjena postavki
Dodirnite E (OPTION) t karticu ', a
zatim odaberite postavku koju želite mijenjati.
➇ [TIMING]
Nakon pritiska na START/STOP odaberite
jednu od početnih točaka snimanja. Početna
postavka je [3sec AFTER].
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u odnosu
na kamkorder (1), zatim ga rotirajte 180
stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjet
➇ Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
29
➇ [RECORD SOUND]
Odaberite [ON] (kl) za naknadno snimanje
zvuka, primjerice razgovora, na usporenoj
snimci. (Standardna postavka je [OFF]).
Kamkorder snima zvuk otprilike 12 sekundi
dok je prikazana poruka [Recording...] u
koraku 2.
b Napomene
➇ Zvuk se ne snima tijekom 3 sekunde snimanja
videozapisa (približno).
➇ Kvaliteta snimke s funkcijom [SMTH SLW REC]
nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
➇ Ako želite reproducirati videozapis snimljen uz
opciju [RECORD SOUND] iz [SMTH SLW REC]
, neovisno
podešenu na [OFF], prikazuje se ^
o podešenju za [AUDIO MODE] (str. 62).
Ručno podešavanje postavki slike
kotačićem CAMERA CONTROL
Opciju izbornika koju često koristite možete
pridijeliti kotačiću CAMERA CONTROL.
Budući da je standardnim podešenjem
kotačiću CAMERA CONTROL pridijeljena
funkcija izoštravanja, u nastavku se opisuje
izoštravanje pomoću kotačića.
Funkcije pridjeljive kotačiću CAMERA
CONTROL
–
–
–
–
[FOCUS] (str. 79)
[EXPOSURE] (str. 79)
[AE SHIFT] (str. 62)
[WB SHIFT] (str. 62)
Pridjeljivanje opcija izbornika kotačiću
CAMERA CONTROL
A Pritisnite i zadržite MANUAL nekoliko
sekundi.
Prikaže se izbornik [DIAL SETTING].
B Zakrenite kotačić CAMERA CONTROL
i odaberite opciju koju želite pridijeliti.
C Pritisnite MANUAL.
b Napomene
➇ Ručna podešenja će se zadržati čak i ako promijenite opciju pridijeljenu kotačiću CAMERA
CONTROL. Međutim, ako podesite [EXPOSURE]
nakon ručnog podešavanja opcije [AE SHIFT],
[EXPOSURE] će poništiti [AE SHIFT].
➇ Ako odaberete [RESET] u koraku B, sve ručno
podešene opcije se vraćaju na standardna
podešenja.
z Savjeti
Kotačić CAMERA CONTROL
A Pritisnite MANUAL za aktiviranje moda
ručnog podešavanja.
Pritiskom tipke MANUAL prebacuje se
između automatskog i ručnog
podešavanja.
B Zakrenite kotačić CAMERA CONTROL
kako biste izoštrili željeni objekt.
30
➇ Funkcije opcija koje se mogu pridijeliti kotačiću
CAMERA CONTROL su jednake kao u postupcima iz izbornika.
➇ Opcije izbornika možete također pridijeliti
kotačiću CAMERA CONTROL dodirom na D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS] t [DIAL
SETTING] (str. 65).
Reprodukcija
Pokrov objektiva
Zatvara se kad se prikaže izbornik INDEX.
Preklopka zuma D
Preklopka POWER E
1 Zakrenite preklopku POWER E za uključivanje kamkordera.
2 Pritisnite I (VIEW IMAGES) F (ili C).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik [VISUAL INDEX]. (Možda će biti potrebno neko vrijeme
za prikaz sličica snimaka.)
HOME MENU
Prethodnih
6 slika
Sljedećih
6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 34)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se
zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije)
E (OPTION)
A F : Prijelaz na Film Roll Index (str. 33).
B G : Prijelaz na Face Index (str. 33).
C R : Prikaz videozapisa HD (high definition) kvalitete slike.*
D v : Prikaz fotografija.
* S se prikazuje kod videozapisa s podešenom SD (standard definition) kvalitetom slike u [R/S
SET] (str. 56).
z Savjet
➇ Pomakom preklopke zuma D mijenja se prikaz u izborniku [VISUAL INDEX] sa 6 do 12 slika prikazanih
istovremeno. Kako biste podesili broj slika, dodirnite D (HOME) B (ili A) t ' (SETTINGS) t
[VIEW IMAGES SET] t [Y DISPLAY] (str. 71).
31
3 Pokrenite reprodukciju.
u
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite karticu R ili S za reprodukciju videozapisa.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
[VISUAL INDEX])
Početak videozapisa/
prethodni videozapis
Sljedeći videozapis
Glasnoća
Zaustavljanje (povratak u
izbornik [VISUAL INDEX])
E (OPTION)
Naprijed/natrag
z Savjeti
➇ Kada reprodukcija dođe do posljednjeg videozapisa, na zaslonu se ponovo pojavljuje izbornik INDEX.
➇ Dodirnite '/( tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
➇ Jednim dodirom na '/( reprodukcija se ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5 puta, dva
dodira ubrzavaju približno 10 puta, tri dodira ubrzavaju približno 30 puta, a četiri dodira ubrzavaju
približno 60 puta.
➇ Glasnoću možete podešavati tako da dodirnete ć, zatim dodirnite Ĉ/ĉ. Glasnoću možete
također podešavati iz izbornika E (OPTION) (str. 72).
v
Reprodukcija fotografija
Dodirnite karticu v, zatim odaberite fotografiju za reprodukciju.
Povratak (u izbornik
[VISUAL INDEX])
Tipka slide show (str. 35)
Prijelaz u izbornik
[VISUAL INDEX]
E (OPTION)
Prethodni/sljedeći
z Savjet
➇ Možete promijeniti mod reprodukcije dodirom
na D (HOME) B (ili A) t I (VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
32
Traženje željene scene prema vremenu
(Film Roll Index)
Traženje željene scene prema licu
(Face Index)
Videozapisi se mogu podijeliti prema vremenu, a prva scena svakog dijela se prikazuje
u izborniku INDEX. Možete pokrenuti
reprodukciju od odabrane sličice.
U indeksnom izborniku se prikazuju lica
prepoznata kod snimanja videozapisa.
Možete pokrenuti reprodukciju videozapisa
od odabrane slike lica.
1 Pomaknite preklopku POWER za
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključivanje kamkordera i pritisnite
I (VIEW IMAGES).
Prikazuje se izbornik [VISUAL INDEX].
2 Dodirnite F (Film Roll Index).
Povratak u VISUAL INDEX izbornik
Podešavanje intervala kreiranja sličica
za scene iz videozapisa.
3 Dodirnite
uključivanje kamkordera i pritisnite
I (VIEW IMAGES).
Prikazuje se izbornik [VISUAL INDEX].
2 Dodirnite G (Face Index).
Povratak u izbornik [VISUAL INDEX].
3 Dodirnite
/
za odabir željenog
videozapisa.
/
za odabir željenog
videozapisa.
4 Dodirnite
/ za traženje željene
scene i zatim dodirnite scenu koju
želite reproducirati.
Započinje reprodukcija od odabrane
scene.
z Savjet
➇ Možete prikazati izbornik [Film Roll Index] tako
da dodirnete D (HOME) t I (VIEW
IMAGES) t [F INDEX].
4 Dodirnite
/ i zatim željenu sliku
lica za prikaz scene.
Reprodukcija započinje od početka scene
sa slikom odabranog lica.
b Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće
prepoznati.
Primjeri: osobe s naočalama ili pokrivalom na
glavi, lica okrenuta od objektiva i sl.
➇ Podesite [FACE DETECTION] (str. 68) na [ON]
(standardna postavka) prije snimanja kako biste
mogli reproducirati iz [G INDEX].
33
z Savjet
➇ Možete prikazati izbornik [Face Index] tako da
dodirnete D (HOME) t I (VIEW IMAGES)
t [G INDEX].
Traženje željenih snimaka po datumu
(Date Index)
Željene snimke možete brzo pronaći pretraživanjem po datumu snimanja.
4 Dodirnite
/ za odabir datuma
željene snimke i dodirnite j.
Snimke od odabranog datuma su prikazane u izborniku [VISUAL INDEX].
z Savjet
➇ U izborniku [Film Roll Index] ili [Face Index]
možete upotrebljavati funkciju Date Index
slijedeći korake 3 i 4.
b Napomena
➇ Nije moguće upotrebljavati Date Index za fotografije.
1 Zakrenite preklopku POWER kako
biste uključili kamkorder, zatim
pritisnite tipku I (VIEW IMAGES).
Uporaba zuma pri reprodukciji
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
Pojavi se izbornik [VISUAL INDEX].
2 Dodirnite karticu R ili S.
3 Dodirnite datum na zaslonu.
Na zaslonu su prikazani datumi
snimanja.
Povratak u izbornik [VISUAL INDEX]
A Pokrenite reprodukciju fotografija koje želite
uvećati.
B Fotografiju uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
Na LCD zaslonu se pojavi okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u središtu
LCD zaslona.
D Uvećanje podesite pomoću W (široki kut)/T
(telefoto).
Za isključivanje, dodirnite p.
34
Reprodukcija slika u nizu (Slide show)
Dodirnite - u izborniku za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide showa.
Za nastavak ponovno dodirnite -.
b Napomena
➇ Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
z Savjeti
➇ Također možete pokrenuti slide show odabirom
E (OPTION) t kartica Y t [SLIDE SHOW]
u izborniku [VISUAL INDEX].
➇ Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju slide
showa odabirom E (OPTION) t kartica I
t [SLIDE SHOW SET]. Standardno podešenje
je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
35
Reprodukcija slike na zaslonu TV prijemnika
Način povezivanja i kvaliteta slike prikazane
na TV zaslonu (HD (high definition)/SD
(standard definition)) razlikuje se ovisno o
vrsti spojenog TV prijemnika i njegovim
priključnicama.
Za ovaj postupak koristite AC adapter kao
izvor napajanja (str. 15).
Pogledajte upute za uporabu opreme koju
spajate.
b Napomena
➇ Kod snimanja, podesite [X.V.COLOR] na [ON]
za reprodukciju na x.v.Color kompatibilnom TV
prijemniku (str. 64). Tijekom reprodukcije možda
će biti potrebno podesiti neke postavke na TV
prijemniku. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Tijek postupka
Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV CONNECT
Guide] prikazan na LCD zaslonu.
Na TV prijemniku odaberite kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
r
Povežite kamkorder i TV prema uputama [TV CONNECT Guide].
r
Izvedite potrebna podešavanja izlaza
kamkordera (str. 38).
36
Priključnica A/V R
b Napomene
➇ Kamkorder i Handycam Station postolje su
opremljeni A/V Remote Connector ili A/V OUT
priključnicama (str. 106, 107). Spojite A/V spojni
kabel u Handycam Station ili kamkorder, ovisno
o podešenju. Ako spojite A/V spojne kabele istovremeno na Handycam Station i kamkorder,
mogu se pojaviti smetnje u radu.
Odabir najprikladnijeg načina
povezivanja – TV CONNECT Guide
Kamkorder će vam savjetovati koji je najprikladniji način povezivanja s TV prijemnikom.
1 Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME) t F (OTHERS) t [TV
CONNECT Guide].
Ako opcije nema na zaslonu, dodirnite
/ za promjenu stranice.
2 Dodirnite odgovor na pitanje prikazano na zaslonu.
U međuvremenu možete spojiti kamkorder
na TV prijemnik na odgovarajući način.
37
Spajanje na high definition TV prijemnik
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u HD (high definition) kvaliteti.
Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti.
t (str. 38)
t (str. 39)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
TV
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 73)
(Crveni) PR/CR
(Bijeli)
(Crveni)
b Napomena
➇ Ako spojite samo komponentne video priključke, zvuk se neće čuti. Spojite bijeli i crveni priključak kabela
za izlaz audio signala.
38
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Postavka izbornika HOME
HDMI kabel (opcija)
b Napomene
➇ Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
➇ Upotrijebite HDMI mini konektor na kraju kabela za spajanje s kamkorderom i konektor prikladan za
spajanje u priključnicu na TV prijemniku.
➇ Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
➇ Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike).
➇ Ne spajajte HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog uređaja HDMI
kabelom. Time možete uzrokovati kvar.
➇ Ako je uređaj kompatibilan s 5.1-kanalnim surround zvukom, videozapisi snimljeni uz HD (high definition)
kvalitetu slike, automatski se reproduciraju uz 5.1-kanalni zvuk. Videozapisi snimljeni uz SD (standard
definition) kvalitetu slike, pretvaraju se u 2-kanalni zvuk.
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik standardne razlučivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
t (str. 40)
t (str. 40)
t (str. 40)
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 73).
39
b Napomena
➇ Kad reproducirate videozapis snimljen sa SD (standard definition) kvalitetom slike na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava 16:9 signal, dodirnite D (HOME) t : (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t
[WIDE SELECT] t [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 63).
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
TV
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
(Bijeli)
(Crveni)
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[576i] (str. 73)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 73)
b Napomena
➇ Ako spojite samo komponentne video priključke, zvuk se neće čuti. Spojite bijeli i crveni priključak kabela
za izlaz audio signala.
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 73)
A/V spojni kabel za
S VIDEO (opcija)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
b Napomene
➇ Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio signala
spojite bijeli i crveni priključak A/V kabela na audio ulaz TV prijemnika.
➇ Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip ).
A/V spojni kabel
(isporučen)
* Podesite [TV TYPE] prema TV prijemniku.
40
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 73)
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera pomoću A/V spojnog kabela.
Pomaknite izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako je TV prijemnik mono (ako TV ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz,
a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal)
utikač na audio ulaz TV prijemnika ili
videorekordera.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21pinsku priključnicu (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter isporučen uz
kamkorder (Samo kod modela s oznakom
+ na donjoj strani). Ovaj adapter može se
upotrebljavati samo za izlaz signala.
TV/Videorekorder
Spajanjem Sony PhotoTV HD-kompatibilnih
uređaja pomoću HDMI kabela* ili komponentnog A/V kabela**, možete uživati u
novom pogledu na fotografije u punoj HD
kvaliteti.
* TV prijemnik automatski prelazi u odgovarajući
mod kod prikaza fotografija.
** Potrebno je podesiti TV prijemnik. Pogledajte
upute za uporabu PhotoTV HD-kompatibilnog
TV prijemnika.
Uporaba "BRAVIA" Sync
Moguće je upravljati reprodukcijom pomoću
daljinskog upravljača TV-a spajanjem kamkordera na "BRAVIA" Sync-kompatibilan
TV prodan 2008. godine ili kasnije pomoću
HDMI kabela.
HDMI kabel
b Napomena
➇ Kod izlaza videosignala putem A/V spojnog kabela,
slika će se prikazivati u SD (standard definition)
kvaliteti.
z Savjeti
➇ Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći
više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala,
redoslijed prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t
audio/video
➇ Priključnica HDMI (High Definition Multimedia
Interface) služi za slanje video signala i audio
signala. Spajanjem vanjskog uređaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu
sliku i digitalni zvuk.
1 Spojite kamkorder s "BRAVIA" Synckompatibilnim TV prijemnikom
pomoću HDMI kabela (opcija).
2 Uključite kamkorder.
Ulaz TV prijemnika se automatski prebacuje i na zaslonu TV prijemnika se prikazuje slika iz kamkordera.
O "PhotoTV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "PhotoTV
HD". "PhotoTV HD" omogućuje vrlo detaljan,
fotografski prikaz nježnih tekstura i boja.
41
3 Rukujte daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
Dostupne su sljedeće funkcije.
– Prikaz I (VIEW IMAGES) iz D (HOME)
pritiskom na tipku SYNC MENU.
– Prikaz izbornika INDEX, kao što je VISUAL
INDEX, pritiskom na tipku gore/dolje/lijevo/
desno/enter na daljinskom upravljaču TV
prijemnika i reprodukcija željenih videozapisa ili fotografija.
b Napomene
➇ Za podešavanje kamkordera, dodirnite D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CTRL FOR HDMI] t [ON]
(standardna postavka).
➇ Također podesite TV prijemnik. Pogledajte upute
za uporabu TV prijemnika.
z Savjet
➇ Ako isključite TV prijemnik, kamkorder se
također isključuje istovremeno.
42
Pohrana snimaka
Snimljene slike se pohranjuju na "Memory Stick PRO Duo". Zbog njegova ograničenog kapaciteta
"Memory Stick PRO Duo" kartice, uvijek spremite kopiju slika/videozapisa na vanjski medij,
poput DVD-R diska ili računala.
Snimke s kamkordera možete presnimiti/kopirati na sljedeći način.
Pohrana snimaka uporabom računala
Uporabom softvera "PMB" s isporučenog CD-ROM diska, možete pohraniti snimke na svoje
računalo uz HD (high definition) ili SD (standard definition) kvalitetu slike.
Ako je potrebno (HDR-CX12E), HD (high definition) zapise možete ponovo snimiti s računala
na kamkorder. Pogledajte "PMB Guide".
Izrada diska pomoću funkcije One Touch (One Touch Disc Burn)
Možete jednostavno pohraniti snimke iz kamkordera izravno na DVD
pritiskom na tipku u (DISC BURN).
Kopiranje slika na računalo (Easy PC Back-up)
Slike snimljene kamkorderom možete kopirati na tvrdi disk računala.
Izrada diska s odabranim slikama
Slike kopirane na računalo možete snimiti na disk i editirati ih.
Pogledajte "Upute za uporabu".
Pohrana snimaka spajanjem kamkordera na druge uređaje za snimanje
Spajanje pomoću A/V kabela
Možete presnimavati videozapise uz SD (standard definition) kvalitetu
slike.
Spajanje pomoću USB kabela
Možete presnimavati videozapise uz HD (high definition) kvalitetu slike
ili SD (standard definition) kvalitetu slike.
Pogledajte str. 51.
43
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)
Ova kategorija omogućuje editiranje snimaka,
ispis fotografija i spajanje kamkordera s
ostalim uređajima.
Kategorija F (OTHERS)
Popis opcija
DELETE
Možete brisati snimke s "Memory Stick PRO
Duo" kartice (str. 45).
PHOTO CAPTURE (HDR-CX12E)
Možete snimiti odabrane slike iz snimljenog
videozapisa kao fotografije (str. 47).
EDIT
Možete editirati snimke (str. 48).
PLAYLIST EDIT
Možete kreirati i editirati playlistu (str. 49).
PRINT
Možete ispisati fotografije pomoću priključenog PictBridge pisača (str. 54).
USB CONNECT
Možete spojiti svoj kamkorder s računalom i
sl. pomoću USB kabela. Pogledajte "Upute za
uporabu" za spajanje s računalom.
TV CONNECT Guide
Kamkorder vam pomaže odabrati najprikladniji način spajanja uređaja (str. 36).
44
Brisanje snimaka
Pomoću kamkordera možete izbrisati snimke
s "Memory Stick PRO Duo" kartice.
4 Dodirnite videozapis koji želite
izbrisati.
b Napomene
➇ Obrisane snimke se ne mogu vratiti.
➇ Nemojte skidati bateriju niti odspajati AC adapter
iz kamkordera i nemojte vaditi "Memory Stick
PRO Duo" za vrijeme brisanja snimaka jer bi se
"Memory Stick PRO Duo" mogao oštetiti.
➇ Ako je podešena zaštita snimaka od brisanja na
"Memory Stick PRO Duo" kartici pomoću drugog
uređaja, nije moguće obrisati snimke s "Memory
Stick PRO Duo" kartice.
➇ Važne snimke biste trebali pohraniti na vanjski
medij (str. 43).
➇ Nemojte pokušati brisati datoteke s "Memory
Stick PRO Duo" kartice kamkordera na računalu.
z Savjeti
➇ Odjednom se može odabrati do 100 snimaka.
➇ Snimke možete obrisati dok ih pregledavate iz
izbornika E (OPTION).
➇ Za brisanje svih snimaka s "Memory Stick PRO
Duo" kartice i obnovu cjelokupnog memorijskog
prostora, formatirajte "Memory Stick PRO Duo"
(str. 57).
Brisanje videozapisa
Brisanjem podataka s kamkordera možete
osloboditi prostor na "Memory Stick PRO
Duo" kartici.
Slobodan prostor na "Memory Stick PRO
Duo" kartici možete provjeriti koristeći
[MEDIA INFO] (str. 57).
Najprije podesite kvalitetu videozapisa koji
želite izbrisati (str. 56).
1 U izborniku D (HOME) dodirnite F
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dodirnite [u DELETE].
3 Dodirnite [R DELETE] ili [S
DELETE].
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite videozapis na LCD
zaslonu za potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
5 Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa odjednom
U koraku 3 dodirnite [R DELETE ALL]/
[S DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
Za brisanje svih videozapisa snimljenih isti
dan odjednom
A U koraku 3 dodirnite [R DELETE by date],
[S DELETE by date].
B Dodirnite
/
za odabir datuma snimanja
željenog videozapisa i zatim dodirnite j.
Snimke odabranog datuma su prikazane na
zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste
potvrdili odabir. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
C Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomena
➇ Ako je obrisani videozapis uključen u playlist
(str. 49), briše se i iz playliste.
45
Brisanje fotografija
1 Dodirnite D (HOME) t F (OTHERS)
t [DELETE].
2 Dodirnite [\ DELETE].
3 Dodirnite [\ DELETE].
4 Dodirnite fotografiju koju želite
obrisati.
Odabrana fotografija je označena znakom
-.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
5 Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih fotografija odjednom
U koraku 3 dodirnite [\ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t j.
46
Snimanje fotografije iz videozapisa
(HDR-CX12E)
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, možete
snimiti fotografiju na bilo kojem mjestu.
Unaprijed podesite kvalitetu videozapisa iz
kojeg želite kreirati fotografije (str. 56).
1 Dodirnite D (HOME) t F (OTHERS)
t [PHOTO CAPTURE].
Prikazuje se izbornik [PHOTO
CAPTURE].
2 Odaberite videozapis iz kojeg želite
snimati.
Započinje reprodukcija odabranog
videozapisa.
3 Dodirnite } na mjestu gdje želite
Za završetak snimanja
Dodirnite p t t.
b Napomene
➇ Veličina fotografije je fiksna i ovisi o formatu
snimanja videozapisa:
– [& 2.1M] uz HD (high definition) kvalitetu
slike
– [& 0.2M] uz format 16:9 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
– [VGA(0.3M)] uz format 4:3 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
➇ Na "Memory Stick PRO Duo" kartici mora biti
dovoljno prostora.
➇ Datum i vrijeme snimanja fotografija jednako je
datumu i vremenu snimanja videozapisa.
➇ Ako videozapis nema podatak o vremenu
snimanja, datum i vrijeme snimanja fotografija
odgovaraju vremenu kad ih kreirate iz
videozapisa.
snimiti fotografiju.
Pauzira se reprodukcija.
Precizno podesite mjesto snimanja
nakon odabira pomoću }.
Vraća na početak odabranog videozapisa.
4 Dodirnite j.
Po dovršetku snimanja fotografije,
kamkorder ostaje u modu pauze.
Za nastavak snimanja
Dodirnite } i zatim slijedite korake 3 i 4.
Za snimanje fotografije iz drugog videozapisa,
dodirnite p i slijedite korake 2 do 4.
47
Dijeljenje videozapisa
Unaprijed podesite kvalitetu videozapisa koji
želite podijeliti (str. 56).
z Savjeti
➇ Snimke načinjene ovim kamkorderom nazivaju
se "original".
1 U izborniku D (HOME) dodirnite F
(OTHERS) t [EDIT].
➇ Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC adapter
od kamkordera, ili vaditi "Memory Stick PRO
Duo" za vrijeme editiranja jer može doći do
oštećenja "Memory Stick PRO Duo" kartice.
➇ Može se pojaviti manje odstupanje između mjesta
gdje ste dodirnuli } i stvarnog mjesta reza jer
kamkorder odabire mjesto reza u intervalima od
približno pola sekunde.
➇ Ako je podijeljeni videozapis uključen u playlistu,
bit će podijeljen i u playlisti.
z Savjet
2 Dodirnite [DIVIDE].
3 Dodirnite videozapis kojeg želite
podijeliti.
Pokreće se reprodukcija odabranog
videozapisa.
4 Dodirnite } na mjestu gdje želite
podijeliti videozapis na scene.
Videozapis se pauzira.
Precizno podesite mjesto dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja pomoću }.
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Reprodukcija i pauza se izmjenjuju
pritiskom na tipku }.
5 Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
➇ Videozapisi se ne mogu vratiti u prvobitno
stanje nakon dijeljenja.
48
➇ Videozapis možete podijeliti u reprodukcijskom
prikazu pomoću izbornika E (OPTION).
Kreiranje playliste
Playlista je popis umanjenih slika snimaka
koje ste odabrali. Originalne scene se ne
mijenjanju čak i ako editirate ili obrišete
scene iz playliste.
Unaprijed podesite kvalitetu slike koju želite
primijeniti za kreiranje/reprodukciju/editiranje
Playliste (str 56).
Za dodavanje svih videozapisa snimljenih
istog dana u playlistu
A U koraku 2 dodirnite [R ADD by date] ili
[S ADD by date].
Datumi snimanja fotografija se prikazuju na
zaslonu.
b Napomena
➇ Slike snimljene u HD (high definition) i SD
(standard definition) kvaliteti svrstavaju se u
zasebne Playliste.
1 U izborniku D (HOME) dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Dodirnite [R ADD] ili [S ADD].
3 Dodirnite scenu koju želite dodati u
playlistu.
B Dodirnite
/
kako biste odabrali datum
željene snimke.
C Dodirnite j dok je označen odabrani datum
željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane na
zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste
potvrdili odabir. Dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
D Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
Odabrana scena je označena znakom -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
4 Dodirnite j t [YES] t j.
➇ Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC adapter
od kamkordera, ili vaditi "Memory Stick PRO
Duo" za vrijeme editiranja jer može doći do
oštećenja "Memory Stick PRO Duo" karticu.
➇ Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
➇ Nije moguće istovremeno uvrstiti u playlistu
videozapise HD (high definition) i SD (standard
definition) kvalitete slike.
z Savjeti
➇ U Playlistu možete dodati najviše 999 videozapisa
HD (high definition) ili 99 zapisa SD (standard
definition) kvalitete.
➇ Možete dodati videozapis dok ga gledate ili iz
indeksnog prikaza tako da dodirnete E
(OPTION).
➇ Playlistu možete kopirati na disk koristeći isporučeni softver.
49
Reprodukcija playliste
Unaprijed podesite kvalitetu slike koju želite
primijeniti za kreiranje/reprodukciju/
ditiranje Playliste (str 56).
Promjena redoslijeda unutar playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [U MOVE] ili [V MOVE].
C Odaberite snimku koju želite premjestiti.
1 U izborniku D (HOME) dodirnite I
(VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
Na zaslonu se pojavljuje prikaz playliste.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu za
potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni izbornik.
D Dodirnite j.
E Odaberite odredište pomoću u/v.
2 Dodirnite scenu od koje želite
pokrenuti reprodukciju.
Playlista se reproducira od odabrane scene
do kraja te se zaslon vraća na prikaz
playliste.
Oznaka odredišta
Za brisanje nepotrebnih snimaka iz playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [U ERASE] ili [V ERASE].
Za brisanje svih snimaka iz playliste, dodirnite
[U ERASE ALL]/[V ERASE ALL] t
[YES] t [YES] t j.
C Dodirnite snimku koju želite obrisati.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu za
potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni izbornik.
D Dodirnite j t [YES] t j.
50
F Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
➇ Ako odaberete više snimaka, snimke se premještaju prema rasporedu u playlisti.
Presnimavanje na druge uređaje
Spajanje pomoć u A/V kabela
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi uređaj za snimanje kao npr. videorekorder ili
DVD/HDD rekorder. Spojite uređaj na jedan od prikazanih načina.
Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 15). Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
Unaprijed podesite kvalitetu videozapisa koji želite presnimiti (str. 56).
b Napomene
➇ Videozapisi snimljeni uz HD (high definition) kvalitetu slike, presnimit će se uz SD (standard
definition) kvalitetu slike.
➇ Za kopiranje videozapisa snimljenog u HD (high definition) kvaliteti, instalirajte na računalo isporučeni
softver i zatim kopirajte slike s diska na računalo.
➇ S obzirom da se presnimavanje vrši na analogni način, kvaliteta slike može se smanjiti.
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Uređaj sa S VIDEO
priključnicom
(Žuta)
(Bijela)
(Bijela)
A/V OUT priključnica
(Crvena)
(Crvena)
: Video/Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Handycam Station i kamkorder imaju
A/V Remote priključke (str. 106, 107).
Spojite A/V priključni kabel na Handycam
Station ili na kamkorder, ovisno o potrebi.
(Žuta)
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa
S VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja isporučenim A/V kabelom.
51
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni
audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal) A/V kabela (opcija). U tom slučaju
nije potreban žuti (standardni video)
utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač,
zvuk se neće čuti.
b Napomene
➇ Nije moguće presnimavanje kod rekordera
spojenih HDMI kabelom.
➇ Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača,
itd.) na zaslonu spojenog uređaja, dodirnite D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (standardno podešenje) u izborniku
HOME (str. 73).
➇ Za snimanje prikaza datuma/vremena i podešenja
kamkordera, dodirnite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS] t
[DISP OUTPUT] t [V-OUT/PANEL] (str. 73).
➇ Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulazni video priključak,
a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač
na ulazni audio priključak vanjskog uređaja.
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu
i snimanje na uređaju za snimanje.
Za detalje pogledajte upute za uporabu
dobivene uz uređaj za snimanje.
5 Po završetku presnimavanja, zaustavite uređaj za snimanje i zatim
kamkorder.
Spajanje pomoću USB kabela
Spojite kamkorder na DVD snimač, DVD
rekorder i sl. kompatibilna s funkcijom presnimavanja preko USB spajanja bez gubitka
kvalitete snimke.
Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću
isporučenog AC adaptera (str. 15). Također
pogledajte upute za uporabu uređaja koje
namjeravate spojiti.
1 Uključite kamkorder i pritisnite I
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s uređajem
za reprodukciju (str. 73).
2 Uložite medij za snimanje u uređaj za
snimanje.
Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
3 Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje (videorekorder ili DVD/HDD
rekorder) A/V spojnim kabelom
(isporučen) A ili A/V spojnim kabelom
sa S VIDEO priključkom (opcija) B.
Spojite kamkorder na ulazne priključke
uređaja za snimanje.
52
1 Uključite kamkorder.
2 Spojite & (USB) priključnicu kamkordera i DVD snimača i sl. pomoću
isporučenog USB kabela.
Automatski se prikazuje izbornik [USB
SELECT].
z Savjeti
➇ Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite D (HOME) t F (OTHERS) t
[USB CONNECT].
➇ Kod pohrane snimaka u SD (standard definition)
kvaliteti pomoću DVD snimača, povezivanje
izvedite putem A/V spojnog kabela.
3 Dodirnite [b USB CONNECT].
4 Rukujte spojenim uređajem i
pokrenite snimanje.
Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu spojenog uređaja.
5 Nakon završetka presnimavanja,
dodirnite [END] t [YES] i odspojite
USB kabel.
Pažnja
Ovaj kamkorder snima high definition zapise
u AVCHD formatu. High definition zapisi
mogu se kopirati na DVD medij. Ipak, DVD
medij s AVCHD snimkom se ne smije upotrebljavati na DVD uređajima ili rekorderima
jer DVD uređaj/rekorder možda neće izbaciti
medij ili može obrisati sadržaj bez upozorenja.
DVD medij s AVCHD snimkama može se
reproducirati na kompatibilnom Blu-ray
Disc™ uređaju/rekorderu ili drugom
kompatibilnom uređaju.
53
Ispis fotografija (PictBridge kompatibilan pisač)
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Uključite pisač.
Uložite "Memory Stick PRO Duo" na koji su
snimljene fotografije u kamkorder.
1 Spojite Handycam Station u zidnu
mrežnu utičnicu isporučenim AC
adapterom.
2 Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station i zatim uključite
kamkorder.
3 Spojite pisač na & (USB) priključnicu
kamkordera uporabom USB kabela.
Na zaslonu se automatski pojavi [USB
SELECT].
4 Dodirnite [PRINT].
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu
se pojavi L (PictBridge veza).
5 Dodirnite fotografiju za ispis.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrđivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
6 Dodirnite E (OPTION), podesite
sljedeće opcije i dodirnite j.
[COPIES]: Podesite broj kopija fotografija koje želite otisnuti. Možete podesiti
do 20 kopija.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez datuma/
vremena na ispisu).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne želite mijenjati postavke, prijeđite
na korak 7.
7 Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik fotografija.
Za završetak ispisa
U koraku 4 dodirnite t u izborniku za
odabir fotografija.
Možete odabrati fotografiju na zaslonu.
54
b Napomene
➇ Funkcija se može jamčiti samo kod PictBridge
kompatibilnih modela.
➇ Pogledajte također upute za uporabu pisača
kojeg ćete koristiti.
➇ Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
– Koristiti preklopku POWER
– Pritiskati tipku I (VIEW IMAGES)
– Skidati kamkorder s Handycam Station postolja
– Odspajati USB kabel s Handycam Station
postolja ili pisača
– Vaditi "Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera kod ispisa s njega
➇ Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite i ponovno uključite pisač te opet
započnite postupak iz početka.
➇ Možete odabrati samo formate papira koje pisač
podržava.
➇ Kod nekih modela pisača, nedostajat će gornji i
donji ili lijevi i desni kraj slike. Ako ispisujete
fotografiju snimljenu u formatu 16:9 (wide),
lijevi i desni kraj slike mogu biti odrezani.
➇ Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
➇ Možda nećete moći otisnuti fotografije:
– obrađivane na računalu
– snimljene na drugim uređajima
– veličine preko 4 MB
– dimenzija većih od 3 680 T 2 760 piksela.
z Savjeti
➇ PictBridge se temelji na standardu CIPA (Camera
& Imaging Products Association). Ispis fotografija
možete izvoditi bez uporabe računala, izravnim
spajanjem digitalne videokamere ili digitalnog
fotoaparata, bez obzira na model ili proizvođača.
➇ Fotografije možete ispisati dok ih gledate iz
izbornika E (OPTION).
55
Uporaba medija za snimanje
H (MANAGE MEDIA)
kategorija
Odabir kvalitete slike
Ova kategorija omogućuje uporabu "Memory
Stick PRO Duo" kartice za različite svrhe.
Možete odabrati kvalitetu slike za snimanje/
reprodukciju/editiranje na vašem kamkorderu.
Standardnim podešenjem je odabrana HD
(high definition) kvaliteta slike.
z Savjeti
➇ Možete izvoditi snimanje/reprodukciju/editiranje
za odabranu kvalitetu slike. Kad želite promijeniti
kvalitetu slike, odaberite je ponovno.
H (MANAGE MEDIA) kategorija
Popis opcija
R/S SET
Možete odabrati kvalitetu slike za videozapise
(str. 56).
MEDIA INFO
Možete prikazati podatke o "Memory Stick
PRO Duo" kartici, kao što je vrijeme snimanja
(str. 57).
MEDIA FORMAT
Možete formatirati "Memory Stick PRO Duo"
radi obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 57).
REPAIR IMG.DB F.
Možete popraviti upravljačke datoteke
"Memory Stick PRO Duo" kartice (str. 58).
56
1 Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [R/S SET].
Prikazuje se izbornik za podešavanje
kvalitete slike.
2 Dodirnite željenu kvalitetu slike.
R označava HD (high definition) kvalitetu slike, a S označava SD (standard
definition) kvalitetu slike.
3 Dodirnite [YES] t j.
Kvaliteta slike je promijenjena.
Provjera informacija o
"Memory Stick PRO Duo"
kartici
Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja
za svaki [REC MODE] (str. 62) i približan
slobodan i iskorišten prostor na "Memory
Stick PRO Duo" kartici.
b Napomena
➇ Nije moguće provjeriti informacije o "Memory
Stick PRO Duo" kartici za vrijeme uporabe
funkcije Easy Handycam. Prethodno isključite
funkciju Easy Handycam (str. 24).
Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [MEDIA INFO].
Prikazuje se preostalo vrijeme snimanja za
svaki mod snimanja.
z Savjet
➇ Možete provjeriti slobodan prostor za snimanje i
sl. tako da dodirnite v u donjem desnom
kutu zaslona.
Brisanje svih snimaka
(formatiranje)
Formatiranjem se brišu sve snimke i oslobađa
prostor za snimanje.
Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
spremite ih pomoću drugog uređaja prije
formatiranja (str. 43, 51).
1 Za ovaj postupak spojite kamkorder
na mrežnu utičnicu koristeći AC
adapter
2 Uključite kamkorder.
3 Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
karticu koju želite formatirati u
kamkorder.
4 Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [MEDIA FORMAT].
Za isključenje zaslona
Dodirnite t.
b Napomene
➇ Ova funkcija prikazuje prostor u jedinicama od
1 MB = 1 048 576 bajtova. Dijelovi manji od
megabajta ne uzimaju se u obzir kod prikaza
prostora na "Memory Stick PRO Duo" kartici.
Prikazana veličina cijele "Memory Stick PRO Duo"
kartice će biti malo manja od veličine prikazane
u nastavku, unatoč tome što je prikazan i slobodan
i zauzeti prostor na "Memory Stick PRO Duo"
kartici.
➇ Budući da upravljačke datoteke zauzimaju određeni prostor, zauzeti prostor neće biti 0 MB nakon
izvođenja funkcije [MEDIA FORMAT] (str. 57).
5 Dodirnite [YES] t [YES] t j.
b Napomene
➇ Dok svijetli indikator pristupa, nemojte vaditi
"Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera.
➇ Obrisat će se i fotografije koje su nekim drugim
uređajem zaštićene od slučajnog brisanja.
➇ Dok je na zaslonu prikazano [Executing...]
nemojte:
– dirati preklopku POWER ili tipke,
– vaditi "Memory Stick PRO Duo".
57
Obnavljanje datoteke s upravljačkim podacima
Ova funkcija omogućuje provjeru upravljačkih podataka i cjelovitosti videozapisa/
fotografija na "Memory Stick PRO Duo"
kartici te popravak eventualnih nedostataka.
1 Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [REPAIR IMG.DB F.].
Prikazuje se prozor [REPAIR IMG.DB F.].
2 Dodirnite [YES].
Započinje provjera upravljačkih podataka.
Dodirnite j za prekidanje postupka
obnavljanja ako nisu pronađeni nedostaci.
3 Dodirnite [YES] t j.
b Napomene
➇ Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama za vrijeme ovog postupka. Nemojte skidati
bateriju, odspajati AC adapter ili vaditi "Memory
Stick PRO Duo" karticu tijekom ovog postupka.
58
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju ' (SETTINGS) u izborniku D
HOME
Možete po želji promijeniti funkcije snimanja
i postavke upravljanja.
Uporaba izbornika HOME
3 Dodirnite željenu funkciju.
Ako funkcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite / za promjenu stranice.
1 Uključite kamkorder i zatim pritisnite
D (HOME).
4 Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite / za promjenu stranice.
Kategorija ' (SETTINGS)
2 Dodirnite ' (SETTINGS).
5 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
59
Lista opcija kategorije ' (SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (str. 62)
Opcija
Stranica
Opcija
Stranica
FLASH LEVEL
65
REDEYEREDUC
65
DIAL SETTING
65
CONVERSION LENS
65
REC MODE
62
AUDIO MODE
62
AE SHIFT
62
WB SHIFT
62
Opcija
NIGHTSHOT LIGHT
63
FACE DET. SETTING
68
WIDE SELECT
63
SMILE SHUTTER*3
68
DIGITAL ZOOM
63
STEADYSHOT
63
AUTOSLWSHUTTR
63
Opcija
X.V.COLOR
64
DATA CODE
70
GUIDEFRAME
64
Y DISPLAY
71
ZEBRA
64
u REMAINING SET
64
SUB-T DATE
64
FLASH MODE*1
65
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
65
DIAL SETTING
65
CONVERSION LENS
65
Stranica
VIEW IMAGES SET (str. 70)
Stranica
SOUND/DISP SET*2 (str. 72)
Stranica
Opcija
VOLUME*1
72
BEEP*1
72
LCD BRIGHT
72
LCD BL LEVEL
72
LCD COLOR
72
OUTPUT SETTINGS (str. 73)
PHOTO SETTINGS (str. 66)
Opcija
FACE FUNC. SET (str. 68)
Stranica
Stranica
Opcija
TV TYPE
73
DISP OUTPUT
73
COMPONENT
73
HDMI RESOLUTION
73
\ IMAGE SIZE*1
66
FILE NO.
66
AE SHIFT
62
WB SHIFT
62
NIGHTSHOT LIGHT
63
STEADYSHOT
63
Opcija
GUIDEFRAME
64
CLOCK SET*1
18
ZEBRA
64
AREA SET
74
FLASH MODE*1
65
SUMMERTIME
CLOCK/ðLANG (str. 74)
Stranica
74
ð LANGUAGE SET*
1
60
74
GENERAL SET (str. 75)
Opcija
Stranica
DEMO MODE
75
REC LAMP
75
CALIBRATION
101
A.SHUT OFF
75
QUICK ON STBY
75
REMOTE CTRL
75
CTRL FOR HDMI
75
*1 Ove opcije možete također podesiti tijekom
Easy Handycam postupka (str. 22)
*2 [SOUND SETTINGS] (tijekom Easy Handycam
postupka)
*3 Tijekom Easy Handycam postupka možete
podešavati i druge funkcije uz [FRAME
SETTING].
61
MOVIE SETTINGS
(Opcije za snimanje videozapisa)
SD LP (S 2)
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(SD 3M (LP)).
b Napomena
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
/
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
D E
Možete odabrati kvalitetu snimanja videozapisa uz HD (high definition) kvalitetu slike
na 4 razine.
HD FH (R E)
Snima u najvišoj kvaliteti
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (R y)
Snima u visokoj kvaliteti
(AVC HD 9M (HQ)).
BHD SP (R 1)
Snima u standardnoj kvaliteti
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (R 2)
Produljeno vrijeme snimanja (Long Play)
(AVC HD 5M (LP))
Možete odabrati kvalitetu snimanja videozapisa uz SD (standard definition) kvalitetu
slike na 3 razine.
SD HQ (S y)
Snima u visokoj kvaliteti
(SD 9M (HQ)).
BSD SP (S 1)
Snima u standardnoj kvaliteti.
(SD 6M (SP)).
62
z Savjeti
➇ Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 10.
D
AUDIO MODE
Standardne postavke označene su sa B.
REC MODE (mod snimanja)
➇ Ako snimate u LP modu, detalji u scenama s
brzim pokretima će možda ispasti nejasni pri
reprodukciji.
Možete odabrati format snimanja zvuka.
B5.1ch SURROUND (^
)
Snimanje zvuka u 5.1-kanalnom formatu.
2ch STEREO (^
)
Snimanje zvuka u 2-kanalnom stereo
formatu.
AE SHIFT
D E
Odaberite [ON] za podešavanje ekspozicije
tipkama [ (tamno)/\ (svijetlo). 0 i
podešena vrijednost se pojavljuju na zaslonu.
(Standardno podešenje je [OFF].)
z Savjeti
➇ Dodirnite \ ukoliko je objekt bijele boje ili je
pozadinsko osvjetljenje snažno, ili [ ako je
objekt taman ili je osvjetljenje prigušeno.
➇ Moguće je podesiti automatsku svjetliju ili tamniju ekspoziciju kad je [EXPOSURE] podešen na
[AUTO].
➇ Ovu funkciju možete također podesiti ručno uporabom kotačića CAMERA CONTROL (str. 30).
WB SHIFT (White Balance
Shift)
D E
Odaberite [ON] za podešavanje ravnoteže
bijele boje tipkama [/\. u i podešena
vrijednost se pojavljuju na zaslonu. (Standardno podešenje je [OFF].)
z Savjeti
➇ Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša
vrijednost rezultira crvenkastim tonovima.
➇ Ovu funkciju možete također podesiti ručno uporabom kotačića CAMERA CONTROL (str. 30).
NIGHTSHOT LIGHT
D
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 28) ili [SUPER NIGHTSHOT] (str. 81),
možete snimiti jasnije slike ako [NIGHTSHOT
LIGHT], koji emitira (nevidljive) infracrvene
zrake, podesite na [ON] (standardno
podešenje).
b Napomene
➇ Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 28).
➇ Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
➇ Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju
s uporabom [NIGHTSHOT LIGHT] iznosi oko
3 m.
WIDE SELECT
D
Pri snimanju sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, možete odabrati omjer
širine i visine slike koji odgovara TV zaslonu
na kojem će slika biti prikazana. Također
pogledajte upute za uporabu vašeg TV
prijemnika.
B16:9 WIDE
Snima sliku za reprodukciju na TV prijemniku sa zaslonom omjera 16:9 (wide).
4:3 (:)
Snima sliku za reprodukciju na TV prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
b Napomena
DIGITAL ZOOM
D
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći od
12 T (standardno podešenje) pri snimanju.
Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje
kad koristite digitalni zum.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
BOFF
Zum do 12 T se izvodi optički.
24 (
Zum do 12 T se izvodi optički, a do 24 T
digitalno.
150 (
Zum do 12 T se izvodi optički, a do 150 T
digitalno.
STEADYSHOT
D
Funkcija ublažava vibracije kamkordera
(standardno podešenje je [ON]).
Podesite [STEADYSHOT] na [OFF] (i) kad
koristite stativ (opcija). Slika biti prirodnija.
AUTO SLW SHUTTR (automatski spori zatvarač)
D
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina
zatvarača se automatski smanjuje na 1/25
sekunde (standardna postavka je [ON]).
➇ Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV prijemnika
spojenog za reprodukciju (str. 73).
63
X.V.COLOR
D
Kod snimanja, podesite na [ON] za snimanje
šireg raspona boja. Tako se bolje mogu
reproducirati žive boje cvijeća ili plavetnilo
mora.
b Napomene
➇ Podesite [X.V.COLOR] na [ON] samo ako će se
snimka reproducirati na x.v.Color kompatibilnom
TV prijemniku.
➇ Ako se reproducira videozapis snimljen uz funkciju na [ON] na TV prijemniku koji ne podržava
x.v.Color, boje se možda neće točno prikazati.
➇ [X.V.COLOR] se ne može podesiti na [ON]:
– kod snimanja uz SD (standard definition)
kvalitetu slike
– kod snimanja videozapisa.
GUIDEFRAME
D
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON], možete
vidjeti okvir za provjeru je li objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se ne snima.
Pritisnite DISP/BATT INFO da okvir
nestane (standardna postavka je [OFF]).
z Savjet
➇ Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
ZEBRA
D
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za prilagođavanje svjetline. Kad mijenjate standardnu
postavku, prikazano je /. Uzorak zebre se
neće snimiti.
BOFF
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
b Napomena
➇ Dijelovi zaslona na kojima je svjetlina veća od
100 IRE mogu se previše osvijetliti.
z Savjet
➇ IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
REMAINING SET
D
BON
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
AUTO
Prikazuje indikator preostalog vremena
diska na oko 8 sekundi u sljedećim
situacijama:
– Kad provjeravate preostali kapacitet "Memory
Stick PRO Duo" kartice s preklopkom
POWER podešenom na u (videozapisi).
– Kad pritisnete DISP/BATT INFO za uključenje indikatora dok svijetli u (videozapis).
– Kad odaberete funkciju snimanja videozapisa
u izborniku HOME.
b Napomena
➇ Kad za snimanje videozapisa preostane manje od
5 minuta vremena, indikator ostane na zaslonu.
SUB-T DATE (prikaz datuma
snimanja)
D
Ako podesite na [ON] (standardna postavka),
možete prikazati datum i vrijeme snimanja za
vrijeme reprodukcije na uređajima kompatibilnim s prikazom titlova. Pogledajte također
upute za uporabu uređaja za prikaz.
Uzorak zebre nije prikazan.
b Napomene
70
➇ Snimke snimljene uz HD (high definition) kvalitetu slike mogu se reproducirati samo na AVCHD
kompatibilnim uređajima.
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
64
100
➇ [SUB-T DATE] se ne može podesiti za SD
(standard definition) kvalitetu slike.
FLASH MODE
D E
Možete podesiti mod rada kod snimanja pomoću ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice
(opcija) kompatibilne s ovim kamkorderom.
BAUTO
Automatsko aktiviranje kod nedovoljne
količine svjetla.
ON (()
Uvijek se aktivira bez obzira na okolno
osvjetljenje.
OFF (,)
Snimanje bez bljeskalice.
b Napomene
➇ Preporučena udaljenost od objekta kod uporabe
ugrađene bljeskalice je približno 0,3 do 2,5 m.
➇ Uklonite eventualnu prašinu s površine bljeskalice prije uporabe. Prašina može utjecati na rad
bljeskalice zbog topline i promjene boje.
➇ Indikator ( /CHG (punjenje) (str. 15) trepće
tijekom punjenja bljeskalice i ostaje svijetliti kad
je završeno punjenje baterije.
➇ Ako upotrebljavate bljeskalicu na svijetlim
mjestima, kao što je kod snimanja objekata
osvijetljenih straga, bljeskalica možda neće biti
učinkovita.
FLASH LEVEL
D
Možete podesiti ovu funkciju kod uporabe
ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice
(opcija) kompatibilne s ovim kamkorderom.
REDEYE REDUC
D
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrađenu bljeskalicu ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Kad podesite [REDEYE REDUC] na [ON] i
zatim podesite [FLASH MODE] na [AUTO],
prikazuje se G. Možete spriječiti pojavu
crvenih očiju prethodnim aktiviranjem
bljeskalice prije snimanja.
b Napomena
➇ Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
➇ Predbljesak se ne aktivira kad SMILE SHUTTER
automatski snima fotografije.
DIAL SETTING
D
Možete odabrati opciju koju želite pridijeliti
kotačiću CAMERA CONTROL. Za detalje,
pogledajte str. 30.
CONVERSION LENS
D
Kod uporabe konverzijskog objektiva (opcija),
upotrijebite ovu funkciju za snimanje uz optimalnu kompenzaciju pomicanja fotoaparata
kod svih objektiva.
Možete odabrati [WIDE CONVERSION]
(4) ili [TELE CONVERSION] (5).
(Standardno podešenje je [OFF].)
HIGH ((+)
Jači intenzitet bljeskalice.
BNORMAL ((
()
LOW ((–)
Slabiji intenzitet bljeskalice.
65
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
Kapacitet "Memory Stick PRO Duo" kartice
(MB) i broj fotografija za snimanje (jedinica:
broj fotografija)*
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
Kad je preklopka POWER u položaju v
(fotografija)
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
IMAGE SIZE
Uređaj: broj slike
/
D E
B10.2M (;)
Snima fotografije u najvišoj kvaliteti (3 680
T 2 760).
& 7.6M (:)
Snima fotografije najviše kvalitete u 16:9
(wide) formatu (3 680 T 2 070).
6.1M (j)
Snima jasne fotografije (2 848 T 2 136).
1.9M (~)
Omogućuje snimanje više fotografija
relativno dobre kvalitete (1 600 T 1 200).
VGA (0.3M) (})
Omogućuje snimanje maksimalnog broja
fotografija (640 T 480).
b Napomena
➇ Odabrana veličina fotografija vrijedi samo dok
svijetli indikator v (fotografija).
10.2M
3680 T 2760
;
1GB
230
2GB
475
4GB
930
8GB
1 900
16GB
3 800
* Prikazani broj fotografija za snimanje je odnosi
se na maksimalnu veličinu slike na ovom
kamkorderu. Stvaran broj fotografija za
snimanje je prikazan na LCD zaslonu tijekom
snimanja (str. 110).
b Napomene
➇ Sve navedene vrijednosti odnose se na uporabu
"Memory Stick PRO Duo" tvrtke Sony
Corporation. Broj snimljenih fotografija ovisit
će o uvjetima snimanja i vrsti "Memory Stick"
kartice.
➇ Razlučivost slike postiže se jedinstvenom skupinom Sony ClearVid CMOS senzora i sustava
procesiranja slike (BIONZ).
z Savjet
➇ Za snimanje fotografija, možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta manjeg od 1 GB.
FILE NO. (broj datoteke)
D
BSERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i
nakon izmjene "Memory Stick PRO Duo"
kartice.
RESET
Redom pridjeljuje brojeve datotekama za
svaku "Memory Stick PRO Duo" karticu.
66
AE SHIFT
D E
Pogledajte str. 62.
WB SHIFT (White Balance
Shift)
D E
Pogledajte str. 62.
NIGHTSHOT LIGHT
D
Pogledajte str. 63.
STEADYSHOT
D
Pogledajte str. 63.
GUIDEFRAME
D
Pogledajte str. 64.
ZEBRA
D
Pogledajte str. 64.
FLASH MODE
D E
Pogledajte str. 65.
FLASH LEVEL
D
Pogledajte str. 65.
REDEYE REDUC
D
Pogledajte str. 65.
DIAL SETTING
D
Pogledajte str. 65.
CONVERSION LENS
D
Pogledajte str. 65.
67
FACE FUNC. SET
(Opcije za podešavanje snimanja lica)
x FRAME SETTING
Ovime se podešava hoće li se okvir za detekciju prikazivati ili ne kad kamkorder detektira
lice funkcijom[FACE DETECTION] ili
[DETECTION SET].
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
B ON
/
Prikazuje okvir za detekciju.
Narančasti okvir: Lice odabrano za
mogući snimak uz detekciju osmijeha.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
FACE DET. SETTING
D
Možete podesiti postavke za funkciju FACE
DETECTION.
x FACE DETECTION
Detektira lica snimanih osoba i automatski
podešava fokus/boju/ekspoziciju. Također
podešava lica na bolju kvalitetu slike za HD
(high definition) slike.
B ON (,)
Detektira lica.
OFF
Ne detektira lica.
b Napomene
➇ Lica se možda neće detektirati, što ovisi o uvjetima
snimanja, objektu te podešenju vašeg kamkordera.
➇ [FACE DETECTION] možda neće raditi pravilno
ovisno o uvjetima snimanja. U tom slučaju
podesite [FACE DETECTION] na [OFF].
z Savjeti
➇ Detektirana lica se spremaju u Face Index,
međutim neka lica ne. Također, broj lica koja se
mogu spremiti u Face Index je ograničen. Za
reprodukciju iz Face Index, pogledajte str. 33.
Bijeli okvir: Detektira lica
OFF
Ne prikazuje okvir za detekciju.
b Napomene
➇ Okvir za detekciju se ne pojavljuje pri uporabi
zrcalnog moda (str. 29).
SMILE SHUTTER
D
Možete podesiti postavke za SMILE SHUTTER.
x DETECTION SET
Kamkorder snima fotografije kad detektira
osmijeh.
B DUAL CAPTURE ([Q])
Samo tijekom snimanja videozapisa, kamkorder snima fotografije automatski kad
detektira osmijeh.
ALWAYS ON ([Q])
Kamkorder snima fotografije kad god u
modu snimanja detektira osmijeh.
OFF
Kamkorder ne detektira osmijeh, stoga ne
snima fotografije automatski.
68
b Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, objektu i podešenjima
vašeg kamkordera, neće biti detekcije osmijeha.
➇ Kad je odabrana opcija [DUAL CAPTURE], na
LCD zaslonu se prikazuje [<] u pripravnom
stanju za snimanje videozapisa, i [<] se
promijeni u [Q] kad započne snimanje.
z Savjeti
➇ Ako nema detekcije osmijeha, podesite [SMILE
SENSITIVITY] (str. 69).
➇ Možete odabrati objekt koji ima prioritet pri
detekciji osmijeha [SMILE PRIORITY] (str. 69).
x SMILE SENSITIVITY
Podešava osjetljivost detekcije osmjeha pri
uporabi funkcije SMILE SHUTTER.
HIGH
Detektira čak i blagi osmjeh.
B MEDIUM
Detektira normalni osmijeh.
LOW
Detektira veliki osmijeh.
x SMILE PRIORITY
Odabire objekt koji ima prioritet pri detekciji
osmijeha SMILE SHUTTER.
B AUTO
Detektira i snima nasmiješena lica automatski.
CHILD PRIORITY
Detektira i snima s prioritetom na licu
djeteta.
ADULT PRIORITY
Detektira i snima s prioritetom na licu
odrasle osobe.
x FRAME SETTING
Pogledajte str. 68.
69
VIEW IMAGES SET
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
CAMERA DATA
Videozapis
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
/
Kako podesiti
Fotografija
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
DATA CODE
D E
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju tijekom snimanja (data code).
BOFF
Za isključenje prikaza podataka o snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
Funkcija SteadyShot isključena
Svjetlina
Ravnoteža bjeline
Pojačanje
Brzina zatvarača
Otvor blende
Vrijednost ekspozicije
CAMERA DATA
z Savjeti
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
➇ Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
pojavi se (.
➇ Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane informacije
o snimanju.
➇ Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se navedenim redom: [DATE/TIME] t [CAMERA
DATA] t [OFF] (bez oznake).
➇ Ovisno o stanju "Memory Stick PRO Duo" kartici,
pojavi se oznaka [--:--:--].
DATE/TIME
A Datum
B Vrijeme
70
C
D
E
F
G
H
I
DISPLAY
D
Možete odabrati broj sličica koje se pojavljuju
u izborniku [VISUAL INDEX] ili Playlisti.
Sličica (thumbnail) 1 Rječnik (str. 112)
BZOOM LINK
Promijenite broj sličica (6 ili 12) preklopkom zuma na kamkorderu.*
6IMAGES
Za prikaz 6 sličica u izborniku.
12IMAGES
Za prikaz 12 sličica u izborniku.
* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD
zaslona ili tipke daljinskog upravljača.
71
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i prikaza)
LCD BL LEVEL
D
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
BNORMAL
Standardna svjetlina.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
BRIGHT
/
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
VOLUME
D E
Za podešavanje glasnoće dodirnite [/\.
BEEP
D
BON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
Posvjetljuje LCD zaslon.
b Napomene
➇ Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
➇ Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se smanji tijekom snimanja.
➇ Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
z Savjet
➇ Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
LCD COLOR
D
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
OFF
Isključenje melodije.
LCD BRIGHT
Slabiji intenzitet
D
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona
tipkama [/\.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
z Savjet
➇ Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
72
Jači intenzitet
z Savjet
➇ Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
DISP OUTPUT
D
BLCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
V-OUT/PANEL
/
COMPONENT
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
D
TV TYPE
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
B16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
16:9 (wide) slika
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu i LCD zaslonu.
4:3 slika
D
Odaberite [COMPONENT] kod spajanja
kamkordera s TV prijemnikom preko komponentne ulazne priključnice.
576i
Odaberite kod spajanja kamkordera s TV
prijemnikom s komponentnom ulaznom
priključnicom.
B1080i/576i
Odaberite kod spajanja s TV prijemnikom
koji ima komponentnu ulaznu priključnicu
i može prikazati 1080i signale.
HDMI RESOLUTION
D
Odabire razlučivost reproducirane slike kad
spajate kamkorder na TV pomoću HDMI
kabela.
x HD CONTENTS
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
16:9 (wide) slika
4:3 slika
Podesite razlučivost izlaznog signala slike
snimljene u HD (high definition) kvaliteti.
BAUTO
Normalno podešenje (automatski odabir)
1080i
Izlaz 1080i signala
720p
Izlaz 720p signala
b Napomena
➇ Format slika snimljenih uz HD (high definition)
kvalitetu je 16:9.
576p
Izlaz 576p signala
73
CLOCK/ð LANG
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
x SD CONTENTS
Podesite razlučivost izlaznog signala slike
snimljene u SD (standard definition) kvaliteti.
BAUTO
Normalno podešenje (automatski odabir)
576p
Izlaz 576p signala
576i
Izlaz 576i signala
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
/
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
CLOCK SET
D
Pogledajte str. 18.
AREA SET
D
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama /
kad kamkorder koristite u drugoj
vremenskoj zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 95.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti ovo podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
LANGUAGE SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
z Savjet
➇ Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete pronaći
svoj materinji jezik.
74
GENERAL SET
(Ostale opcije za podešavanje)
A.SHUT OFF (automatsko
isključivanje)
D
B5 min
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite
za promjenu stranice.
/
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 59
E (Izbornik OPTION) t str. 76
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
demo prikaz u trajanju od oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
➇ Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima:
– Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo
za približno deset minuta.)
– Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografija).
– Kad pritisnete D (HOME)/I (VIEW
IMAGES).
REC LAMP (svjetlo za snimanje) D
Uključuje se prednje svjetlo za snimanje kad
je postavka standardno podešena na [ON].
Pogledajte str. 101.
Odaberite za isključenje funkcije automatskog isključenja.
➇ Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
QUICK ON STBY (Quick on
standby)
D
Možete podesiti vrijeme tijekom kojeg kamkorder ostaje uključen prije isključivanja u
sleep mod (str. 28). (Standardno [10min].)
b Napomena
z Savjeti
CALIBRATION
NEVER
b Napomena
Standardne postavke označene su sa B.
DEMO MODE
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje.
D
➇ [A.SHUT OFF] ne funkcionira u sleep modu.
REMOTE CTRL (daljinski
upravljač)
D
Opcija je standardnim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti isporučeni
daljinski upravljač (str. 108).
z Savjet
➇ Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane daljinskim upravljačem drugog uređaja.
CTRL FOR HDMI (Control for
HDMI)
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
upravljanje reprodukcijom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika koji je spojen
s kamkorderom ("BRAVIA" Sync kompatibilan
TV prijemnik spojen pomoću HDMI kabela)
(str. 41).
75
Aktiviranje funkcija iz izbornika E OPTION
Izbornik E OPTION izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika miša
na računalu. Prikazuju se različite funkcije.
Uporaba izbornika OPTION
1 Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
Kartica
2 Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
Ako nigdje ne možete pronaći tu opciju,
to znači da funkcija nije primjenjiva u toj
situaciji.
76
3 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
b Napomene
➇ Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu ovise
o statusu snimanja/reprodukcije na kamkorderu
u tom trenutku.
➇ Neke opcije su prikazane bez kartice.
➇ Izbornik E OPTION se ne može upotrebljavati
uz funkciju Easy Handycam.
Opcije snimanja u izborniku OPTION
Opcija
D*
Stranica
Kartica G
Opcije reprodukcije u izborniku OPTION
Opcija
D*
Stranica
Kartica !
SPOT MTR/FCS
–
78
DELETE
a
45
SPOT METER
–
78
DELETE by date
a
45
SPOT FOCUS
–
78
DELETE ALL
a
45
TELE MACRO
–
78
EXPOSURE
–
79
Kartica N
FOCUS
–
79
DIVIDE
a
48
AE SHIFT
a
62
ERASE ALL
a
50
WB SHIFT
a
62
MOVE
a
50
SCENE SELECTION
–
79
WHITE BAL.
–
81
Kartica m
COLOR SLOW SHTR
–
81
R ADD
a
49
SUPER NIGHTSHOT
–
81
S ADD
a
49
R ADD by date
a
49
S ADD by date
a
49
Kartica L
FADER
–
82
D.EFFECT
–
82
-- (Kartica ovisi o situaciji/bez kartice)
PICT.EFFECT
–
82
ERASE
a
50
U ADD**
a
49
V ADD**
a
49
U ADD by date**
a
49
49
Kartica '
REC MODE
a
62
BLT-IN ZOOM MIC
–
82
V ADD by date**
a
MICREF LEVEL
–
82
PRINT
a
54
\ IMAGE SIZE
a
66
SLIDE SHOW
–
35
SELF-TIMER
–
83
VOLUME
a
72
TIMING
–
29
DATA CODE
a
70
RECORD SOUND
–
29
SLIDE SHOW SET
–
35
FLASH MODE
a
65
COPIES
–
54
DATE/TIME
–
54
SIZE
–
54
* Opcije koje su također dostupne u izborniku
HOME.
* Opcije koje su također dostupne u izborniku
HOME.
** Opcije koje su također dostupne u izborniku
HOME, ali se nazivi opcija razlikuju.
77
Funkcije podešene u izborniku E OPTION
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku E OPTION.
Standardne postavke označene su sa B.
SPOT MTR/FCS (Spot meter focus) G
Možete podesiti svjetlinu i izoštrenost slike
istovremeno. Možete istovremeno koristiti
funkcije [SPOT METER] (str. 78) i [SPOT
FOCUS] (str. 78).
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
b Napomena
➇ Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE]
se automatski podesi na [MANUAL].
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
A Dodirnite na zaslonu objekt koji snimate.
Pojavljuje se 9 i w.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije i fokusa, dodirnite [AUTO] t
[END] u koraku 1.
b Napomena
➇ Ako podesite [SPOT MTR/FCS], opcija
[EXPOSURE] i [FOCUS] se automatski podesi
na [MANUAL].
SPOT METER (Flexible spot meter) G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za objekt
tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom
čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu
na pozadinu (poput objekata na pozornici).
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
78
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
b Napomena
➇ Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na [ON]
(T\), zum (str. 27) se automatski pomiče u
gornji dio strane T (telefoto) te omogućuje
snimanje objekata izbliza, do približno 47 cm.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
b Napomene
C Dodirnite j.
➇ Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
➇ Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 79) ručno kad ne
možete automatski.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO]
t j u koraku 1.
G
➇ Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
EXPOSURE
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje pravilne svjetline objekta. Podesite
svjetlinu ako je objekt presvijetao ili pretaman.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom [/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
z Savjeti
➇ Za lakše izoštravanje objekta pomaknite preklopku
zuma prema T (telefoto) dok ne izoštrite i zatim
prema W (široki kut) za podešavanje zuma za
snimanje. Želite li objekt snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut),
zatim izoštrite sliku.
➇ Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost na
kojoj je objekt izoštren ako je taman ili se teško
izoštrava) prikazuje se na nekoliko sekundi u
sljedećim situacijama.
– Kad se način izoštravanja prebaci s automatskog na ručni.
– Kod ručnog izoštravanja.
➇ Ove postavke možete također podesiti ručno,
pomoću kotačića CAMERA CONTROL (str. 30).
SCENE SELECTION
z Savjet
➇ Ove postavke možete također podesiti ručno,
pomoću kotačića CAMERA CONTROL (str. 30).
FOCUS
b Napomena
G
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite ovu
funkciju kad želite izoštriti određeni objekt.
G
Omogućuje kvalitetno snimanje u različitim
situacijama.
BAUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (e)
Za odražavanje noćnog ugođaja kod
snimanja udaljenih objekata u suton.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/
] (izoštravanje udaljenih objekata) za
postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
79
TWILIGHT PORT. (i)
PORTRAIT (Soft portrait) (Y)
Za fotografiranje ljudi i pozadina noću.
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
CANDLE (f)
Za snimanje pod mekom svjetlosti svijeća.
SPOTLIGHT** (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprječava učinak upadljive
bjeline lica.
SUNRISE&SUNSET* (g)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
BEACH** (E)
Odaberite za snimanje živih plavih nijansi
uz more ili jezero.
FIREWORKS* (h)
Odaberite za spektakularne snimke
vatrometa.
SNOW** (D)
Odaberite za snimanje svijetlih slika u
bijelom krajoliku.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu između kamkordera ili
objekta.
* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
dalekih objekata.
** Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
bliskih objekata.
b Napomene
➇ Postavka [WHITE BAL] se poništava kad odaberete [SCENE SELECTION].
➇ Ako podesite na [TWILIGHT PORT.] i prebacite
sa v (fotografija) na u (videozapis), postavka
se vraća na [AUTO].
80
WHITE BAL. (ravnoteža bjeline)
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
BAUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– na otvorenom,
– noću, za neonske znakove i vatromete,
– izlaska ili zalaska sunca,
– pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– u zatvorenim prostorima,
– na zabavama ili u studijima gdje se svjetlosni
uvjeti brzo mijenjaju,
– ispod videosvjetla u studiju, ili pod svjetlima
natrijevih žarulja ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (x)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH].
B Kadrirajte bijeli objekt poput komada papira
tako da ispuni kadar pod istim osvjetljenjem
kakvo ćete koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite [x].
Oznaka x ubrzano trepće. Kad je
balans bijelog podešen i pohranjen u
memoriju, indikator prestaje treptati.
b Napomene
➇ Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite
boju u [ONE PUSH] kad snimate pod bijelim ili
hladnim bijelim fluorescentnim svjetlom.
➇ Kad odaberete [ONE PUSH], zadržite u kadru
bijeli predmet dok x trepće brzo.
➇ Oznaka x polagano trepće ako se [ONE PUSH]
ne može podesiti.
➇ Kad je odabran [ONE PUSH] i oznaka x
trepće nakon dodira tipke j, podesite opciju
[WHITE BAL.] na [AUTO].
➇ Podesite li [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION]
se automatski vrati na [AUTO].
z Savjeti
➇ Ako ste promijenili bateriju o ili prenijeli kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto
dok je bila odabrana opcija [AUTO], usmjerite
kamkorder na obližnji bijeli predmet s [AUTO]
otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg balansa
boje.
➇ Ponovite [ONE PUSH] ako promijenite postavku
[SCENE SELECTION] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto tijekom
postupka [ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
G
Kad podesite [COLOR SLOW SHTR] na [ON],
prikazuje se k i možete snimati sjajne boje
čak i na tamnim mjestima.
Za isključivanje dodirnite [OFF].
b Napomene
➇ Ako je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite
sliku ručno ([FOCUS], str. 79).
➇ Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu
se doimati usporeno.
SUPER NIGHTSHOT
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima ako
podesite [SUPER NIGHTSHOT] na [ON]
dok je preklopka NIGHTSHOT (str. 28)
također podešena na ON.
Na zaslonu se prikazuje So.
Za isključivanje dodirnite [OFF].
81
b Napomene
➇ Nemojte koristiti [SUPER NIGHTSHOT] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
➇ Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 28).
➇ Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
➇ Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 79).
➇ Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku se kretanje slike može
usporiti.
PICT.EFFECT (efekt slike)
L
Slici je moguće dodati posebne efekte tijekom
snimanja ili reprodukcije. Pojavi se simbol
).
BOFF
Bez [PICT.EFFECT] efekata.
SEPIA
Slika je smeđe tonirana.
B&W (crno-bijelo)
L
FADER
Snimljenim slikama možete dodati sljedeće
efekte pretapanja:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja [STBY] (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog pritiska tipke START/STOP.
zatamnjenje
odtamnjenje
Slika je crno-bijela.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
BLT-IN ZOOM MIC (ugrađeni
zum mikrofon)
'
Ako podesite [BLT-IN ZOOM MIC] na [ON]
(t), možete snimati videozapis i kontrolirati
razinu snimanja zvuka pomicanjem preklopke
zuma ili pritiskom na tipke zuma na okviru
LCD zaslona. (Standardna postavka je [OFF].)
MICREF LEVEL (referentna
razina mikrofona)
'
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
BNORMAL
D.EFFECT (digitalni efekt)
L
Ako odaberete [OLD MOVIE], prikazuje se
' na zaslonu i možete snimati uz atmosferu
starog filma.
Za isključenje [D. EFFECT], odaberite [OFF].
82
Snima zvukove iz okoline, konvertirajući ih
u zvuk jednake razine glasnoće.
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Nije
prikladno za snimanje razgovora.
SELF-TIMER
'
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te se vidi indikator 2.
Timer počne snimanje fotografije s odgodom
od oko 10 sekundi.
Za prekid odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje timera odaberite [OFF].
z Savjet
➇ Timer također možete koristiti s tipkom PHOTO
na daljinskom upravljaču (str. 108).
83
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar. Ako problem postoji i
dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera
i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
➇ Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač....................................................... 84
➇ Baterije/izvori napajanja ............................ 85
➇ LCD zaslon................................................... 86
➇ "Memory Stick PRO Duo" ......................... 86
➇ Snimanje....................................................... 86
➇ Reprodukcija snimaka................................ 88
➇ Editiranje snimaka na kamkorderu ......... 89
➇ Reprodukcija na TV prijemniku .............. 89
➇ Reprodukcija "Memory Stick PRO Duo" na
drugim uređajima ....................................... 89
➇ Naknadno snimanje zvuka/spajanje s
drugim uređajima ....................................... 89
➇ Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati
istovremeno ................................................. 90
Općenito/Easy Handycam/ daljinski
upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
➇ Priključite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 15).
➇ Odspojen je priključak AC adaptera iz zidne
utičnice. Spojite ga (str. 15).
➇ Pravilno učvrstite kamkorder na Handycam
Station (str. 15).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
➇ Kamkorderu je potrebno nekoliko sekundi
nakon uključivanja dok bude spreman za
snimanje. Ta pojava nije kvar.
➇ Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute. Ako
funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom
pritisnite tipku RESET (str. 106). (Pritisnete
li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s
točnim vremenom, se vraćaju na
standardne vrijednosti.)
84
Tipke ne rade.
➇ Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 22)
nisu raspoložive sve tipke/funkcije.
– Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (str. 29)
– Kotačić CAMERA CONTROL (str. 30)
– Zum pri reprodukciji (str. 34)
– Uključivanje i isključivanje LCD pozadinskog osvjetljenja (pritisnite i zadržite tipku
DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi)
(str. 20)
Tipka E (OPTION) se ne prikazuje.
➇ OPTION MENU se ne može upotrebljavati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
Postavke izbornika su promijenjene.
➇ Većina opcija izbornika se automatski vraća
na standardne postavke kod uporabe
funkcije Easy Handycam.
➇ Za neke opcije izbornika poput [\ IMAGE
SIZE], podešenje od prije ulaska u Easy
Handycam postupak se zadrži tijekom Easy
Handycam postupka.
➇ Sljedeće opcije su nepromjenjive tijekom
funkcije Easy Handycam:
– [REC MODE]: [HD SP] ili [SD SP]
– [FRAME SETTING] : [ON]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
➇ Neka Easy Handycam podešenja se zadrže i
nakon isključenja Easy Handycam postupka.
➇ Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na standardne vrijednosti kad se preklopka POWER
isključi na OFF (CHG) na dulje od 12 sati:
– [FLASH MODE]
– [SPOT MTR/FCS]
– [SPOT METER]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [FOCUS]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Kamkorder se zagrijava.
➇ To je stoga što je kamkorder bio uključen
dulje vrijeme. To nije kvar.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
➇ Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 75).
➇ Umetnite bateriju u držač pazeći na pravilan
smjer polova +/– u skladu s oznakama +/–
(str. 108).
➇ Uklonite zapreke između daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
➇ Usmjerite daljinski upravljač suprotno od
jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno sunce
ili rasvjeta. U protivnom daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno.
Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad
upotrebljavate isporučeni daljinski
upravljač.
➇ Za DVD uređaj odaberite mod daljinskog
upravljača koji nije DVD 2 ili pokrijte senzor
DVD uređaja komadom crnog papira.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
➇ Upotrijebite AC adapter.
➇ Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se
automatski isključuje (A.SHUT OFF).
Promijenite postavku [A.SHUT OFF]
(str. 75) ili ponovno uključite kamkorder ili
koristite AC adapter.
➇ Kad istekne vrijeme podešeno u [QUICK
ON STBY] tijekom sleep moda, kamkorder
se automatski isključi (str. 75). Ponovno ga
uključite.
➇ Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 15).
Indikator (/CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
➇ Preklopku POWER postavite na OFF (CHG)
(str. 15).
➇ Ispravno uložite bateriju u kamkorder
(str. 15).
➇ Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
➇ Punjenje je dovršeno (str. 15).
➇ Učvrstite kamkorder na Handycam Station
(str. 15).
Indikator (/CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
➇ Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str.
15). Ako to ne rješava problem, odspojite
AC adapter iz utičnice i obratite se Sony
prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta baterije
nije točan.
➇ Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
➇ Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo
napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava
problem, zamijenite bateriju novom jer je
možda oštećena (str. 15).
➇ Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno
o mjestu uporabe.
Baterija se brzo prazni.
➇ Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
➇ Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako
to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 15).
85
LCD zaslon
Opcije izbornika su označene sivo.
➇ Opcije označene sivo se ne mogu odabrati
uz trenutni način snimanja ili reprodukcije.
➇ Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 90).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
➇ Pritisnite DISP/BATT INFO na kamkorderu
(ili DISPLAY na daljinskom upravljaču
(str. 20, 108).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne
rade ispravno ili uopće ne rade.
➇ Podesite zaslon ([CALIBRATION])
(str. 101).
"Memory Stick PRO Duo"
Ne možete upravljati funkcijama pri
uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice.
➇ Koristite li "Memory Stick PRO Duo" formatiran na računalu, formatirajte ga u
kamkorderu (str. 57).
Ne možete izbrisati ili formatirati
"Memory Stick PRO Duo".
➇ Maksimalan broj snimaka koje odjednom
možete obrisati je 100.
➇ Ne možete obrisati fotografije koje su zaštićene od brisanja na drugom uređaju.
Naziv datoteke je nepravilan ili trepće.
➇ Datoteka je možda oštećena.
➇ Kamkorder ne podržava format datoteke.
Upotrebljavajte podržane formate (str. 97).
86
Snimanje
Također pogledajte "Memory Stick PRO Duo"
(str. 86).
Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO,
ne počne snimanje.
➇ Pojavio se reprodukcijski izbornik. Podesite
preklopku POWER na u (videozapis)/v
(fotografija) (str. 26).
➇ Nije moguće snimanje u sleep modu. Pritisnite QUICK ON (str. 28).
➇ Kamkorder pohranjuje na "Memory Stick
PRO Duo" scenu koju ste upravo snimili. Za
to vrijeme nije moguće snimanje.
➇ Na "Memory Stick PRO Duo" kartici nema
više mjesta. Umetnite novi "Memory Stick
PRO Duo" ili ga formatirajte (str. 57). Ili
izbrišite nepotrebne snimke (str. 45).
➇ Ukupni broj videozapisa ili fotografija prelazi kapacitet vašeg kamkordera (str. 10, 66).
Izbrišite nepotrebne snimke (str. 45).
Ne možete snimati fotografiju.
➇ Fotografije ne možete snimati s:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikator pristupa svijetli čak i kad
prestanete snimati.
➇ Kamkorder pohranjuje na "Memory Stick
PRO Duo" scenu koju ste upravo snimili.
Kut snimanja izgleda drugačije.
➇ Kut snimanja može se razlikovati ovisno o
modu kamkordera. To nije kvar.
Bljeskalica ne radi.
➇ Ne možete snimati uz uporabu bljeskalice:
– kod izdvajanja fotografija kod snimanja
videozapisa.
– ako je pričvršćen konverzijski objektiv
(opcija)
➇ Čak i kad je odabrana automatska bljeskalica ili G (automatsko smanjenje efekta),
ne možete koristiti bljeskalicu s opcijama:
– NightShot
– [SPOT MTR/FCS]
– [SPOT METER]
– [MANUAL] u [EXPOSURE]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH]
ili [SNOW] u [SCENE SELECTION]
– [SUPER NIGHTSHOT]
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je
manje od očekivanog približnog vremena
snimanja.
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, kad snimate
objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti (str. 10).
Postoji vremenska razlika između pritiska
na tipku START/STOP i mjesta na kojem
počne/završava snimanje videozapisa.
➇ Pri uporabi kamkordera može postojati blaga
razlika između mjesta na kojem ste pritisnuli
tipku START/STOP i stvarnog mjesta
početka/završetka snimanja videozapisa. To
nije kvar.
Nije moguće promijeniti format slike
(16:9 (wide)/4:3).
➇ Format videozapisa je podešen na 16:9 kod
snimanja uz kvalitetu slike HD (high
definition).
Automatsko izoštravanje ne radi.
➇ Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 79).
➇ Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko
izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 79).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
➇ Podesite [STEADYSHOT] na [ON] (str. 63).
➇ Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi
uslijed prevelikog potresanja.
Objekti koji se brzo kreću ispadaju
izobličeni.
➇ Pojava se naziva "ravnina izoštravanja" i ne
predstavlja kvar. Zbog načina na koji senzor
slike (CMOS) očitava signale, objekti koji
brzo prolaze kroz kadar mogu djelovati
izobličeno, ovisno o uvjetima snimanja.
Na zaslonu se pojavljuju male bijele,
crvene, plave ili zelene točkice.
➇ Točkice se pojavljuju kod snimanja u
[SUPER NIGHTSHOT] ili [COLOR SLOW
SHTR] modu. To nije kvar.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
➇ Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 28).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na zaslonu.
➇ Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 28).
Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje
na zaslonu.
➇ Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 20).
87
Prikazuju se vodoravne pruge.
➇ Pojava je moguća kod snimanja uz rasvjetu
žaruljama kao što su fluorescentne, natrijeve
ili živine. To nije kvar.
[SUPER NIGHTSHOT] se ne može
upotrebljavati.
➇ Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
[COLOR SLOW SHTR] ne radi pravilno.
➇ [COLOR SLOW SHTR] možda neće pravilno raditi u potpunom mraku. Upotrijebite
NightShot ili [SUPER NIGHTSHOT].
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
➇ Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL] u
sljedećim slučajevima:
– Kad je LCD zaslon zatvoren na kamkorderu tako da je LCD zaslon okrenut prema
van.
– Kad se uređaj napaja preko AC adaptera.
Reprodukcija snimaka
Nije moguća reprodukcija snimaka.
➇ Dodirnite D (HOME) t H (MANAGE
MEDIA) t [R/S SET] kako biste
odabrali kvalitetu videozapisa koji želite
reproducirati (str. 56).
Nije moguća reprodukcija fotografija.
➇ Fotografije nije moguće reproducirati ako ste
izmijenili datoteke ili mape, ili ste podatke
obrađivali na računalu. (U tom slučaju trepće
naziv datoteke.) To je normalno (str. 98).
➇ Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim uređajima. To je
normalno (str. 98).
88
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva
oznaka "!".
➇ Može se pojaviti na fotografijama snimljenim
drugim uređajima, editiranim na računalu,
itd.
➇ Odspojili ste bateriju ili AC adapter prije
isključivanja indikatora pristupa nakon
snimanja. Podaci se na taj način mogu
oštetiti i prikazuje se !.
Na slici u VISUAL INDEX izborniku se
prikazuje "T".
➇ Izvršite postupak [REPAIR IMG.DB F.]
(str. 58). Ako se indikator i dalje prikazuje,
obrišite sliku s T (str. 45).
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili
je zvuk tih.
➇ Pojačajte glasnoću (str. 24, 32).
➇ Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon.
Otvorite LCD zaslon.
➇ Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF
LEVEL] (str. 82) podešenom na [LOW],
teško će se čuti snimljeni zvuk.
➇ Zvuk se ne može snimati kod snimanja
videozapisa od približno 3 sekunde pomoću
[SMTH SLW REC].
Lijevi i desni kanal zvuka nisu balansirani kod reprodukcije na računalu ili
drugom uređaju.
➇ Pojava je uobičajena kod konverzije zvuka
snimljenog u 5.1-kanalnom formatu u 2-kanalni (običan stereo zvuk) pomoću računala
ili drugog uređaja (str. 27). Pojava nije kvar.
➇ Promijenite način konverzije zvuka kod reprodukcije na 2-kanalnim stereo uređajima.
Pogledajte upute za uporabu spojenog
uređaja za reprodukciju.
➇ Pretvorite zvuk u 2-kanalni kod kreiranja
diska pomoću isporučenog softvera "PMB".
➇ Snimajte zvuk uz postavku [AUDIO MODE]
na [2ch STEREO] (str. 62).
Editiranje snimaka na kamkorderu
Nije moguće editiranje.
➇ Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem
su snimke.
Videozapise nije moguće dodati u
playlistu.
➇ Nema slobodnog mjesta na "Memory Stick
PRO Duo" kartici.
➇ Možete dodati najviše 999 slika HD (high
definition) kvalitete ili 99 slika SD (standard
definition) kvalitete u playlistu. Obrišite
neželjene snimke iz playliste (str. 50).
➇ U playlistu se ne mogu dodati fotografije.
➇ Kad upotrebljavate S VIDEO priključak,
provjerite jesu li spojeni crveni i bijeli
priključak A/V spojnog kabela (str. 39).
Slika na TV prijemniku formata 4:3
izgleda izobličeno.
➇ Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pravilno podesite opciju [TV
TYPE] (str. 73) i reproducirajte sliku.
Iznad i ispod slike na zaslonu formata
4:3 prikazuju se crne pruge.
➇ Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pojava nije kvar.
Nije moguće podijeliti videozapis.
➇ Videozapis je prekratak za dijeljenje.
➇ Videozapis za koji je podešena zaštita
pomoću drugog uređaja ne može se dijeliti.
Nije moguće snimanje fotografija iz
videozapisa.
➇ "Memory Stick PRO Duo" na kojeg želite
snimiti fotografije je pun.
Gledanje slika na TV prijemniku
Ne vide se slike niti se čuje zvuk na TV
prijemniku.
➇ Kad upotrebljavate komponentni video kabel,
podesite [COMPONENT] u skladu sa
zahtjevima spojenog uređaja (str. 73).
➇ Kad upotrebljavate komponentni video
kabel, provjerite jesu li spojeni crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 38, 39).
➇ Ako je slika snimljena sa signalom zaštite od
presnimavanja, slika se ne reproducira preko
priključnice HDMI OUT.
Reprodukcija "Memory Stick PRO Duo"
na drugim uređajima
Snimke se ne mogu reproducirati ili se
ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
➇ Nije moguće reproducirati videozapise
snimljene uz HD (high definition) kvalitetu
slike s "Memory Stick PRO Duo" na uređaju
koji nije kompatibilan s AVCHD formatom.
Naknadno snimanje zvuka/ spajanje s
drugim uređajima
Ne možete ispravno naknadno snimiti
zvuk.
➇ Nije moguće naknadno snimanje zvuka
preko HDMI kabela.
➇ A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li spojen u ulaznu priključnicu
drugog uređaja (str. 38, 39).
89
Funkcije koje se ne mogu koristiti
istovremeno
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [TELE
MACRO], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [OLD
MOVIE]
[D.EFFECT]
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[FADER], [PICT.
EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Sljedeća tablica sadrži primjere funkcija i
opcija izbornika koje se ne mogu koristiti u
kombinaciji.
90
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
BACK LIGHT
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[EXPOSURE]
[FACE
DETECTION]
NightShot, [SMTH SLW
REC], [DIGITAL
ZOOM], [SPOT MTR/
FCS], [SPOT METER],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [FOCUS],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT],
[TWILIGHT]/[TWILIG
HT PORT.]/[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW]
u[SCENE SELECTION]
[DETECTION
SET], [SMILE
SENSITIVITY],
[SMILE
PRIORITY]
NightShot, [SMTH SLW
REC], [DIGITAL
ZOOM], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [D.EFFECT],
[PICT. EFFECT],
[SELF-TIMER]
[FRAME
SETTING]
[SMTH SLW REC]
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
➇ Baterija je gotovo prazna.
➇ Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, indikator E može treptati čak i ako je bateriji
ostalo otprilike 20 minuta.
e (Upozorenje o "Memory Stick PRO
Duo")
Sporo trepće
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
➇ Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
"InfoLITHIUM". Koristite "Info LITHIUM"
bateriju (serija H) (str. 98).
➇ Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u DC
IN priključnicu Handycam Station postolja
ili kamkordera (str. 15).
➇ Premalo prostora za pohranjivanje snimaka.
Na str. 2 pogledajte koje vrste "Memory Stick"
kartice možete koristiti s ovim kamkorderom.
➇ Nije uložen "Memory Stick PRO Duo" (str. 21).
Brzo trepće
➇ Nema dovoljno slobodnog mjesta za pohranjivanje snimaka. Obrišite nepotrebne
snimke, ili formatirajte "Memory Stick PRO
Duo" nakon pohranjivanja snimaka na druge
medije (str. 43, 45, 57).
➇ Upravljačka datoteka je oštećena (str. 58).
➇ "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
C:13:kk / C:32:kk
➇ Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja rukujte kamkorderom.
E:20:kk/E:31:kk/E:61:kk/
E:62:kk/E:91:kk/E:94:kk
➇ Pojavila se greška koju ne možete riješiti
sami. Obratite se Sony ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
➇ Datoteka je oštećena.
➇ Datoteka je nečitljiva.
c (indikator upozorenja za formatiranje
"Memory Stick PRO Duo")
➇ "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
➇ "Memory Stick PRO Duo" nije pravilno
formatiran (str. 57, 97).
f (indikator upozorenja za nekompatibilni "Memory Stick PRO Duo")
➇ Uložen je nekompatibilan "Memory Stick
PRO Duo" (str. 97).
b H (indikator upozorenja za zaštićeni "Memory Stick PRO Duo")
➇ Pristup podacima na "Memory Stick PRO
Duo" je ograničen na drugom uređaju.
91
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće
➇ Nešto nije u redu s bljeskalicom.
1 (indikator koji upozorava na vibracije)
➇ Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder
osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu.
➇ Kamkorder može vibrirati ako količina svjetla
nije dostatna. Držite ga mirno obadvjema
rukama i snimajte. Međutim, imajte na umu
na indikator upozorenja na vibracije ne
nestaje.
v (upozorenje kod snimanja fotografija)
➇ "Memory Stick PRO Duo" je pun.
➇ Fotografije nije moguće snimati tijekom
obrade. Pričekajte trenutak i nastavite snimati.
z Savjet
➇ Možete čuti signal upozorenja kad se indikatori
pojave na zaslon.
Opis poruka upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x "Memory Stick PRO Duo"
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
➇ Oštećena je datoteka za upravljanje snimkama.
Kad dodirnete [YES], kamkorder stvori novu
datoteku za upravljanje snimkama. Kad se
izradi nova upravljačka datoteka, nije moguća
reprodukcija starih snimaka na "Memory
Stick PRO Duo" kartici. (Datoteke snimaka
nisu oštećene.) Ako izvršite [REPAIR
IMG.DB F.] nakon novog snimanja, reprodukcija starih snimaka može postati moguća.
Ako to ne pomogne, kopirajte slike na
računalo pomoću isporučenog softvera.
92
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies.
Do you want to repair the Image Database
File?
➇ Image database datoteka je oštećena i
kamkorder ne može snimati videozapise.
Dodirnite [YES] za popravak.
➇ Nije moguće snimati fotografije na "Memory
Stick PRO Duo".
c Reinsert the Memory Stick.
➇ Ponovno uložite "Memory Stick PRO Duo"
nekoliko puta. Ako indikator i dalje trepće,
"Memory Stick PRO Duo" je možda oštećen.
Pokušajte koristiti drugi "Memory Stick
PRO Duo".
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
➇ Provjerite format, zatim formatirajte "Memory
Stick PRO Duo" u kamkorderu ako je
potrebno (str. 57, 97).
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
➇ Ne možete izrađivati mape koje prelaze broj
999MSDCF. Ne možete stvarati ili brisati
mape uporabom ovog kamkordera.
➇ Trebat ćete formatirati "Memory Stick PRO
Duo" (str. 57), ili izbrisati snimke uporabom
računala.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
➇ Koristite preporučeni "Memory Stick" (str. 2).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
➇ Problemi u radu "Memory Stick PRO Duo"
kartice. Ponovno uložite "Memory Stick
PRO Duo".
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
➇ Uložite "Memory Stick PRO Duo" ponovo,
te slijedite upute na LCD zaslonu.
x Ostalo
No further selection is possible.
➇ Odjednom možete odabrati samo 100
snimaka za:
– brisanje
– editiranje playliste videozapisa u HD (high
definition) kvaliteti
– ispis fotografija
Data protected.
➇ Pokušali ste obrisati datoteke zaštićene u
drugom uređaju. Isključite zaštitu na tom
drugom uređaju.
Recovering data.
➇ Vaš kamkorder pokušava automatsko popraviti podatke ukoliko snimanje podataka nije
pravilno izvedeno.
Cannot recover data.
➇ Budući da pohranjivanje na "Memory Stick
PRO Duo" nije uspjelo, kamkorder pokušava
popraviti podatke, no ne uspijeva.
x PictBridge-kompatibilan pisač
Not connected to PictBridge compatible
printer.
➇ Isključite pisač i ponovno ga uključite, zatim
odspojite USB kabel (isporučen) i ponovno
ga spojite.
Cannot print. Check the printer.
➇ Isključite pisač i ponovno ga uključite, zatim
odspojite USB kabel (isporučen) i ponovno
ga spojite.
93
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u inozemstvu
Napajanje
O TV sustavima
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz.
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku,
on također mora imati PAL sustav i AUDIO/
VIDEO ulazni priključak.
Gledanje slika snimljenih uz HD (high
definition) kvalitetu slike
U zemljama/regijama koje podržavaju 1080/
50i standard možete gledati snimke s istom
HD (high definition) kvalitetom slike kao
kod snimaka. Treba vam TV prijemnik (ili
monitor) s PAL sustavom koji podržava 1080/
50i standard te ima AUDIO/VIDEO ulazne
priključnice. Potrebno je spojiti i komponentni
video kabel i A/V spojni kabel.
Sustav
PAL
94
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong, Mađarska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Novi
Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M Brazil
PAL - N Argentina, Paragvaj, Urugvaj
Gledanje slika snimljenih uz SD (standard
definition) kvalitetu slike
Za gledanje snimaka sa slikom SD (standard
definition) kvalitete, treba vam TV prijemnik
s PAL sustavom koji ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti A/V
spojni kabel.
Koristi se u sljedećim zemljama
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru, Surinam,
Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela,
itd.
Bugarska, Francuska, Gvajana,
SECAM Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
Podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t [CLOCK/ð
LANG] t [AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 74).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
Područje
Vremenska
razlika
Područje
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
–11:00
Otočje Midway., Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
–09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John's
+08:00
Hong Kong, Singapur, Peking
–03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori, Zelenortsko otočje
+10:00
Melbourne, Sydney
95
Datoteke na "Memory Stick PRO Duo" kartici
Datoteke/mape imaju strukturu prikazanu u nastavku. Obično ne trebate poznavati strukturu
datoteka/mapa pri snimanju/reprodukciji na kamkorderu. Za uživanje u fotografijama ili videozapisima spajanjem na računalo, pogledajte "PMB Guide" zatim upotrijebite isporučenu aplikaciju.
A Upravljačke datoteke snimaka
Ove datoteke su standardnim podešenjem
skrivene te obično nisu prikazane. Ako
obrišete ove datoteke, nije moguće
pravilno snimanje/reprodukcija.
B Mapa za organizaciju podataka o
HD videozapisima
Ova mapa sadrži podatke o snimanje HD
(high definition) videozapisa. Nemojte je
pokušavati otvoriti ili pristupati njezinim
sadržajima s računala jer se time mogu
oštetiti slikovne datoteke ili spriječiti
njihova reprodukcija.
C Datoteke SD videozapisa (MPEG2
datoteke)
Ove datoteke imaju ekstenziju ".MPG".
Njihova maksimalna veličina je 2 GB. Kad
kapacitet datoteke prijeđe 2 GB, datoteka
se podijeli.
Brojevi datoteke se povećavaju automatski. Kad brojevi datoteka prijeđu 9 999,
kreira se druga mapa za pohranu novih
videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[100PNV01] t [101PNV01]
96
D Datoteke fotografija (JPEG
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".JPG".
Brojevi datoteke se povećavaju automatski. Kad brojevi datoteka prijeđu 9 999,
kreira se druga mapa za pohranu novih
videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
➇ Odabirom D (HOME) t F (OTHERS) t
[USB CONNECT] t [b USB CONNECT],
možete pristupiti "Memory Stick PRO Duo" s
računala spojenog USB kabelom.
➇ Datoteke ili mape na kamkorderu ne mijenjajte
pomoću računala bez uporabe isporučenog
softvera jer biste mogli oštetiti snimke ili ih
nećete moći reproducirati.
➇ Ne može se jamčiti pravilan rad ako se izvede
prethodni postupak.
➇ Kad brišete slikovne datoteke, pogledajte korake
na str. 45. Nemojte brisati datoteke iz kamkordera
izravno na računalu.
➇ Ne formatirajte "Memory Stick PRO Duo"
uporabom računala. Kamkorder možda neće
raditi pravilno.
➇ Ne kopirajte datoteke na "Memory Stick PRO
Duo" u kamkorderu s računala. Nije zajamčeno
pravilno funkcioniranje.
Održavanje i mjere opreza
O AVCHD formatu
Što je AVCHD format?
AVCHD format je format za digitalne videokamere visoke razlučivosti koji se koristi za
snimanje HD (high definition) signala 1080i
specifikacije*1 ili 720p specifikacije*2, primjenjujući učinkovitu tehnologiju kompresijskog
kodiranja podataka. Za sažimanje videopodataka koristi se MPEG-4 AVC/H.264 format,
a za sažimanje audiopodataka koristi se
Dolby Digital ili Linear PCM sustav.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje učinkovitije sažimanje slikovnih podataka od
konvencionalnog kompresijskog formata.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
kamkorderu snimanje videosignala visoke
razlučivosti (HD) na DVD diskove promjera
8 cm, ugrađeni tvrdi disk, flash memoriju,
"Memory Stick PRO Duo" i sl.
Snimanje i reprodukcija na kamkorderu
Koristeći AVCHD format, vaš kamkorder
snima sliku HD (high definition) kvalitete sa
sljedećim značajkama. Osim HD (high
definition) kvalitete slike, ovaj kamkorder
može snimati i uz SD (standard definition)
kvalitetu slike u konvencionalnom MPEG2
formatu.
Video signal*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 T 1080/50i,
1440 T 1080/50i
Audio signal:
Dolby Digital 2/5.1 ch
Medij za snimanje:
"Memory Stick PRO Duo"
*1: 1080i specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
*2: 720p specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti uz 720 linija za
prikaz slike i progressive sustav.
*3: Podaci snimljeni u drugim AVCHD formatima
koji nisu gore spomenuti ne mogu se reproducirati
na ovom kamkorderu.
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktni, prenosivi IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
U ovom kamkorderu možete koristiti samo
"Memory Stick Duo" koji je velik otprilike
kao pola standardne "Memory Stick" kartice
Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih vrsta "Memory Stick Duo" kartica u
vašem kamkorderu (pogledajte donju tablicu
za detalje).
Vrsta Memory Stick kartice
Snimanje/
reprodukcija
"Memory Stick Duo"
(nekompatibilan s MagicGate)
–
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a
a*
* Ovaj proizvod ne podržava 8-bitni paralelni
prijenos podataka, ali podržava 4-bitni paralelni
prijenos kao i kod "Memory Stick PRO Duo".
➇ Uređaj ne može snimati ni reproducirati podatke
koji koriste "MagicGate" tehnologije. "MagicGate"
je tehnologije koja snima i prenosi sadržaj u
kodiranom formatu.
➇ Memory Stick PRO Duo" formatiran na računalu
(Windows OS/Mac OS) ne jamči kompatibilnost
s ovim kamkorderom.
➇ Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno
o kombinaciji "Memory Stick PRO Duo" i uređaja koji s njim koristite.
➇ Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima (Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak materijala):
– Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo", isključite napajanje kamkordera, odspojite bateriju
radi zamjene tijekom očitavanja ili zapisivanja
slikovnih datoteka na "Memory Stick PRO Duo"
(kod indikator pristupa svijetli ili trepće).
– Ako koristite "Memory Stick PRO Duo" u
blizini magneta ili magnetskih polja.
97
➇ Preporučamo izradu sigurnosnih kopija važnih
podataka na tvrdom disku računala.
➇ Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
"Memory Stick PRO Duo" kartice.
➇ Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
PRO Duo" ili na adapter.
➇ "Memory Stick PRO Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
➇ Ne dodirujte priključke "Memory Stick PRO Duo"
rukom i pazite da ne dođe u dodir s metalnim
predmetima.
➇ Nemojte udarati, savijati "Memory Stick PRO
Duo" i pazite da vam ne ispadne.
➇ Nemojte rastavljati ili prerađivati "Memory Stick
PRO Duo".
➇ Pazite da se "Memory Stick PRO Duo" ne smoči.
➇ Nemojte držati "Memory Stick PRO Duo" nadohvat male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
➇ U "Memory Stick PRO Duo" utor ne stavljajte
ništa osim "Memory Stick PRO Duo" kartice. U
protivnom možete uzrokovati kvar.
➇ Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick PRO
Duo" na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
– Mjestima izloženim izravnom suncu.
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
x O uporabi Memory Stick Duo adaptera
➇ Kad s uređajem koji prihvaća "Memory Stick"
koristite "Memory Stick PRO Duo", obvezno ga
uložite u Memory Stick PRO Duo adapter.
➇ "Memory Stick PRO Duo" ulažite u Memory
Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
uređaja. Također, uložite li "Memory Stick PRO
Duo" u Memory Stick Duo utor silom u pogrešnom smjeru, možete oštetiti utor.
➇ Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez
"Memory Stick PRO Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
98
x Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice
➇ S ovim kamkorderom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" maksimalnog kapaciteta od 16 GB.
O kompatibilnosti podataka
➇ Slikovni podaci snimljeni na "Memory Stick PRO
Duo" ovim kamkorderom usklađeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronic
and Information Technology Industries).
➇ U kamkorderu ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim uređajima (DCR-TRV900E ili
DSC-D700/D770) koji nisu usklađeni s univerzalnim standardom. (Ovi modeli se ne prodaju u
nekim područjima.)
➇ Ako ne možete upotrijebiti "Memory Stick PRO
Duo" korišten u drugom uređaju, formatirajte ga
svojim kamkorderom (str. 57). Ne zaboravite da
se formatiranjem brišu sve informacije s "Memory
Stick PRO Duo" kartice.
➇ U svom kamkorderu možda nećete moći reproducirati materijale:
– obrađene na računalu,
– snimljene drugim uređajima.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (serije H) i radi
samo s "InfoLITHIUM" baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije H imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja izmjenjuje informacije o komunikaciji
između kamkordera i dodatnog AC adaptera/
punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kod uporabe AC adaptera/punjača, prikazuje
se preostalo vrijeme baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
Pohranjivanje baterije
➇ Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
➇ Savjetujemo punjenje pri temperaturama između
10 i 30°C, dok se indikator (/CHG ne isključi u
znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li
bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona
možda neće biti učinkovito napunjena.
➇ Po dovršetku punjenja odspojite kabel iz DC IN
priključnice kamkordera ili izvadite bateriju.
➇ Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je
u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na suhom
i hladnome mjestu.
➇ Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [A.SHUT OFF] t [NEVER] i ostavite
kamkorder u pripravnom stanju snimanja dok
se ne isključi (str. 75).
Učinkovita uporaba baterije
Vijek trajanja baterije
➇ Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim
uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za
bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali
i stavite je u kamkorder neposredno prije
snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FH70/NP-FH100 (opcija).
➇ Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije te pretraživanje diska brže troše bateriju.
Preporuča se korištenje baterije velikoga kapaciteta: NP-FH70/NP-FH100 (opcija).
➇ Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se
troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u
pauzi reprodukcije.
➇ Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta dulje snimanje od očekivanog i
prije stvarnog snimanja načinite pokusne snimke.
➇ Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
➇ Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite
značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno
je potrebno kupiti novu bateriju.
➇ Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
Indikator preostalog trajanja baterije
➇ Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje,
ponovo napunite bateriju u potpunosti tako da
indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće
biti moguć ako dulje vrijeme koristite kamkorder
pri visokim temperaturama ili ako učestalo
koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
➇ Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još 20
minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
O x.v.Color sustavu
➇ x.v.Color je poznatiji naziv za xvYCC standard
kojeg je predložila tvrtka Sony i zaštitni je znak
tvrtke Sony.
➇ xvYCC je međunarodni standard za prostor boje
u video sustavu. Ovaj standard može izraziti širi
raspon boja o trenutno korištenog sustava
emitiranja.
O rukovanju kamkorderom
O uporabi i održavanju
➇ Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili u
vozilu parkiranom na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
99
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
100
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati
kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon ili objektiv mogu biti izloženi izravnom
suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost
LCD zaslona.
S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC 8,4 V
(AC adapter).
Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, modificiranje i mehaničke udarce. Pazite da vam uređaj
ne ispadne i da ne stanete na njega. Budite
posebno pažljivi s objektivom.
Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel
jer se tako može oštetiti.
Metalne kontakte uvijek držite čistima.
Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Dođe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Isperite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite oči s mnogo
vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
➇ Povremeno ga uključite i aktivirajte reprodukciju
ili snimanje oko tri minute.
➇ Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći do
nepravilnosti u radu.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike
1 sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto)
ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
➇ Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
➇ Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila ili sobe u otvoreni topli prostor.
➇ Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
➇ Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
LCD zaslon
➇ Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
➇ Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
➇ Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga odgovarajućom krpom.
Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona
(opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje
izravno na zaslon. Čistite ga papirom za
čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona
(CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Uključite kamkorder.
B Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [CALIBRATION].
➇ Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
– Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijski tretiranih krpa i hlapljivih sredstava
poput insekticida.
– Dodirivanje kamkordera s navedenim
sredstvima na rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
➇ Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod izlaganja objektiva slanom zraku,
primjerice, na plaži.
➇ Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
➇ Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje kamkorderom približno jednom
mjesečno za dugotrajni optimalan rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
C Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
"Memory Stick PRO Duo" kartice ili sličnim
predmetom.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
b Napomene
➇ Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
➇ Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili namjestili prema van.
Čišćenje kućišta
➇ Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, a zatim ga posušite
mekom suhom krpom.
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom
akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je
preklopka POWER postavljena na OFF (CHG).
Baterija se puni uvijek kada je kamkorder
spojen na mrežno napajanje putem AC
adaptera ili kad je spojena baterija. Ipak, ona
se postupno prazni kad ne koristite kamkorder,
a potpuno se isprazni ako približno tri
mjeseca uopće ne koristite kamkorder.
Kamkorder ponovo koristite nakon punjenja
ugrađene punjive baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera sve
dok ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER u položaju
OFF (CHG).
101
102
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
➇ "Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
➇ "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštitni znakovi
tvrtke Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
, "Memory Stick Duo",
➇ "Memory Stick",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
,
"MagicGate",
, "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
➇ "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
➇ "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
➇ "VAIO" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
➇ "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
➇ HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
➇ Microsoft, Windows i Windows Media, Windows
Vista i DirectX su registrirani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
➇ Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi tvrtke
Apple, Inc. u SAD-u i ostalim državama.
➇ Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili njezinih
podružnica u SAD-u i drugim državama.
➇ Adobe, Adobe logo i Adobe Acrobat su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
ostalim državama.
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA
OSIM ZA OSOBNU UPORABU U SKLADU S
MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE
VIDEO-INFORMACIJA ZA PAKIRANE MEDIJE
IZRIČITO JE ZABRANJENA BEZ LICENCIJE
PREMA PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA JE
RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN ZA KORISNIKE PREMA LICENCIJI AVC PATENTA ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA:
(i) ENKODIRANJE VIDEOMATERIJALA U
SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO”)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO MATERIJALA
KOJI JE ENKODIRAO KORISNIK TIJEKOM
PRIVATNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIVEN OD VIDEOPROVIDERA
LICENCIRANOG ZA PRODAVANJE AVC
VIDEO MATERIJALA. NIKAKVA LICENCIJA
SE NE IZDAJE ILI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA
BILO KAKVU DRUKČIJU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI
OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili
GNU Lesser General Public License (u nastavku
"LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj
softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library",
"Expat", "zlib" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver na
temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih
prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava,
dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da
pažljivo pročitate sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib" i "libjpeg"
softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu i odaberite
HDR-CX12 kao model kamkordera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete
ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
103
Sažetak
Opis dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) se odnose na stranicama u uputama.
A Preklopka zuma (27, 34)
B Tipka PHOTO (22, 26)
C Preklopka POWER (18)
D Tipka START/STOP (22, 25)
E Baterija (15)
F Indikatori u (videozapis)/v (fotografija)
(18)
G Indikator (/CHG (punjenje) (15)
H Ručni remen (20)
104
A Kopča remena
Za učvršćivanje remena za nošenje preko
ramena (opcija).
B Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni
emiter
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 108) prema
senzoru.
C Active Interface Shoe
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice video svjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na kamkorderu. Pogledajte pripadajuće upute za
uporabu za detalje.
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za spajanje pribora pritisnite i gurnite dokraja te
pričvrstite vijak. Za skidanje pribora olabavite vijak, pritisnite i povucite pribor
prema sebi.
➇ Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske
bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu
za pribor, isključite je kako biste spriječili
snimanje zvuka punjenja.
➇ Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrađenu bljeskalicu.
➇ Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrađenim mikrofonom.
D Ugrađeni mikrofon (27)
Prednost će imati mikrofon kompatibilan
s Active Interface Shoe priključnicom
(dodatno nabavljiv).
E Svjetlo snimanja (75)
Svijetli crveno tijekom snimanja. Trepće
kad je preostali kapacitet "Memory Stick
PRO Duo" kartice ili napon baterije mali.
105
A Tipka DISP/BATT INFO (16, 20)
O DC IN priključnica (15)
B Preklopka NIGHTSHOT (28)
P Zvučnik
Za reprodukciju zvuka. Za podešavanje
glasnoće pogledajte str. 24, 32.
C Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (29)
D Tipka D (HOME) (12, 59)
E Tipke zuma (27, 34)
F Tipka START/STOP (22, 25)
G LCD zaslon osjetljiv na dodir (20)
H Memory Stick Duo utor (21)
I Tipka EASY (22)
J Tipka RESET
Resetiranje svih postavki, uključujući
datum i točno vrijeme.
K Tipka x (VIEW IMAGES) (23, 31)
L Tipka/indikator QUICK ON (28)
M Priključnica HDMI OUT (mini) (38)
N Priključnica A/V Remote (36, 51)
Za povezivanje s dodatnim uređajima
A/V kabelom.
106
Q Indikator pristupa (21)
Handycam Station:
A Objektiv (Carl Zeiss) (4)
A Tipka u (DISC BURN) (43)
B Bljeskalica
B Spojni priključak
Za spajanje kamkordera na Handycam
Station postolje.
C Tipka MANUAL (30)
D Kotačić CAMERA CONTROL (30)
E Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od
5,5 mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
C & (USB) priključnica (52, 54)
HDR-CX11E: samo izlaz
D A/V OUT priključnica (36, 51)
E DC IN priključnica (15)
F Preklopka BATT (oslobađanje baterije)
(16)
G Spojni priključak
Za spajanje kamkordera na Handycam
Station postolje.
107
Daljinski upravljač
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete bilo koju tipku u izborniku
[VISUAL INDEX] ili Playlist, na LCD
zaslonu se pojavi narančasti okvir.
Odaberite željenu tipku ili opciju s
b/B/v/V i pritisnite ENTER za potvrdu.
b Napomene
➇ Prije uporabe daljinskog upravljača, izvucite
izolaciju.
Izolacija
A Tipka DATA CODE (70)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrađenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (22, 26)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu
tipku snimiti kao fotografija.
C Tipke SCAN/SLOW (23, 32)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(24, 32)
E Tipka PLAY (23, 32)
➇ Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 105).
➇ Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
➇ Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu odabrati
tipkama b/B/v/V.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač
dok ne klikne na mjesto.
F Tipka STOP (23, 32)
G Tipka DISPLAY
Pritisak tipke DISPLAY uključuje ili
isključuje prikaz informacija.
H Predajnik
I Tipka START/STOP (22, 25)
J Tipke zuma (27, 34)
K Tipka PAUSE (23, 32)
L Tipka VISUAL INDEX (35)
Uključuje izbornik [VISUAL INDEX]
kad je pritisnete tijekom reprodukcije.
108
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne
rukuje ispravno. Nemojte je puniti, rastavljati ili baciti u vatru.
➇ Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni
domet daljinskog upravljača ili isti možda neće
raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite bateriju
Sony litijevom baterijom CR2025. Uporaba druge
baterije može uzrokovati opasnost od požara ili
eksplozije.
109
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Tipka HOME (12, 59)
B Preostali kapacitet baterije (približno) (16)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Kvaliteta snimanja (HD/SD) i mod
snimanja (FH/HQ/SP/LP) (62)
E Medij za snimanje/reprodukciju
F Brojač (sati: minute: sekunde)
G Preostalo vrijeme snimanja
Snimanje fotografija
H Tipka OPTION (76)
I DETECTION SET (68)
J Tipka VIEW IMAGES (23, 31)
K FACE DETECTION (68)
L Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
M Veličina slike (66)
N Približan broj fotografija za snimanje i
medij/Tijekom snimanja fotografija
Gledanje videozapisa
O Mapa za snimanje
P Tipka za povratak
Q Mod reprodukcije
R Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
snimljenih videozapisa
S Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (23, 32)
T Tipke funkcija videozapisa (23, 32)
U Tipka za podešavanje glasnoće
Gledanje fotografija
V Broj trenutno prikazane fotografije/
Ukupan broj snimljenih fotografija
W Mapa za reprodukciju
X Tipka slide showa (35)
Y Naziv datoteke
Z Tipka VISUAL INDEX (23, 32)
110
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene
opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.
Donji
Indikator
Značenje
,
FACE DETECTION (68)
[Q]
DETECTION SET (68)
)
Efekt slike (82)
'
Digitalni efekt (82)
9Rm
Ručno izoštravanje (79)
eifg
h4Y5
ED
SCENE SELECTION (79)
.
Pozadinsko osvjetljenje (29)
^nx
Ravnoteža bjeline (81)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (63)
AUDIO MODE (62)
w
2
Snimanje pomoću selftimera (83)
EXPOSURE (79)/
SPOT METER (78)
0
AE SHIFT (62)
(G(+(–,
Bljeskalica/REDEYE
REDUC (65)
u
WB SHIFT (62)
T\
TELE MACRO (78)
t
BLT-IN ZOOM MIC (82)
/
ZEBRA (64)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (82)
54
CONVERSION LENS (65)
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
^
^
:
Značenje
WIDE SELECT (63)
X.V.COLOR (64)
z Savjet
Gornji desni
Indikator
Značenje
Zatamnjivanje (82)
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (20)
Središnji
Indikator
Značenje
|
Podešavanje slide showa (35)
o
NightShot (28)
So
Super NightShot (81)
k
Color Slow Shutter (81)
L
PictBridge veza (54)
Ee1
Indikatori upozorenja (91)
➇ Izgled i položaj indikatora su približni i mogu se
razlikovati od onog u stvarnosti.
➇ Kad se prikazuje ê, funkcija je trenutno
nedostupna.
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima kamkordera automatski se snimaju
na "Memory Stick PRO Duo". Ne vide se na
zaslonu tijekom snimanja ali ih možete
provjeriti tijekom reprodukcije odabirom
opcije [DATA CODE] (str. 70).
111
Rječnik
x 5.1ch surround zvuk
x MPEG-4 AVC/H.264
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika: 3
sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga (desni i
lijevi) s dodatnim niskopropusnim subwooferom
koji se računa kao 0.1 kanal za frekvencije od
120 Hz ili niže.
Najnoviji format kodiranja slike kojeg su zajedno
standardizirale dvije međunarodne organizacije za
standardizaciju: ISO-IEC i ITU-T godine 2003. U
usporedbi s konvencionalnim MPEG2 formatom,
MPEG-4 AVC/H.264 ima više nego dvostruko
veću učinkovitost. Ovaj kamkorder upotrebljava
MPEG-4 AVC/H.264 za kodiranje videozapisa u
high definition formatu.
x AVCHD format
Format visoke definicije za digitalne video kamere
koji se upotrebljava za snimanje HD (high definition)
signala uz uporabu formata MPEG-4 AVC/H.264.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja (sažimanja) digitalnog zvuka
koji je razvila korporacija Dolby Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila
korporacija Dolby Laboratories. Učinkovito sažima
zvukovne podatke uz očuvanje visoke kvalitete
zvuka. Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog surround
zvuka uz učinkovitiju uporabu diskovnog prostora.
x Fragmentacija
Stanje tvrdog diska u kojem se datoteke dijele i
razmještaju na razne dijelove diska, što može
rezultirati nepravilnim pohranjivanjem slika. Taj
problem se može riješiti funkcijom [MEDIA
FORMAT] (str. 57).
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic Experts
Group, tj. standard formata kompresije (smanjenja
kapaciteta podataka) fotografija. Vaš kamkorder
snima fotografije u JPEG formatu.
x MPEG
MPEG je skraćenica od Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje (kompresiju
slike) videozapisa (filma) i zvuka. Postoje formati
MPEG1 i MPEG2. Vaš kamkorder snima videozapise sa slikom SD (standard definition) kvalitete
u MPEG2 formatu.
112
x Sličica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više snimaka istovremeno. Izbornici [VISUAL INDEX]/
[F INDEX]/[G INDEX] koriste sustav prikaza
sa sličicama.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći
na našim web stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising