Sony | HDR-CX505VE | Sony HDR-CX505VE CX505V Full HD Flash Memory camcorder Upute za upotrebu

4-149-357-11(1)
HDR-CX500E/CX500VE/
CX505VE/CX520E/CX520VE
Digitalni HD kamkorder
Upute za uporabu
© 2009 Sony Corporation
Sadržaj
7
Početak
9
Snimanje
13
Reprodukcija
18
Pohranjivanje videozapisa
i fotografija na računalo
23
Pohranjivanje snimaka
pomoću DVD snimača i
rekordera
34
Kako dobro iskoristiti
značajke kamkordera
41
Dodatne informacije
53
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
UPOZORENJE
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
&& Nemojte rastavljati bateriju.
&& Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
&& Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
&& Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60 °C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
&& Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
&& Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
&& Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
&& Držite bateriju izvan dosega male djece.
&& Bateriju držite suhom.
&& Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili
ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
&& Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
2
Mrežni adapter
Pretjerani zvučni tlak iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
ZA KORISNIKE U EUROPI
+
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE usklađen s osnovnim
zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama
smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite
sljedeći URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
(HDR-CX500E/CX520E)
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom
servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
3
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
Mrežni adapter (1)
Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
Komponentni A/V kabel (1) A
A/V spojni kabel (1) B
USB kabel (1) C
Daljinski upravljač (1)
Već je ugrađena mala dugmasta litijeva baterija. Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe
daljinskog upravljača.
Izolacijska folija
Punjiva baterija NP-FH60 (1)
CD-ROM "Handycam" Application
Software (1) (str. 24)
ћћ "PMB" (softver, uključujući "PMB Guide")
ћћ "Handycam Handbook" (PDF)
"Upute za uporabu" (ovaj priručnik) (1)
&& Pogledajte str. 43 za napomene o vrstama
"Memory Stick " kartice koje možete upotrebljavati
uz ovaj kamkorder.
Napomene o uporabi
Uporaba kamkordera
&& Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza"
(str. 55).
&& Nemojte učiniti nešto od sljedećeg dok svijetli ili
trepće indikator  (videozapis)/ (fotografija)
(str. 11) ili indikator pristupa (str. 44). U
suprotnom može doći do oštećenja medija za
snimanje, gubitaka snimaka ili drugih pogrešaka
u radu.
ћћ vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu
ћћ skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz
kamkordera
4
ћћ Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
&& Nemojte kamkorder izlagati udarcima ili vibracijama. Kamkorder možda neće moći snimati ili
reproducirati videozapise i fotografije.
&& Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke
spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja
priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
&& Čak i ako je kamkorder isključen, funkcija GPS
radi dokle god je prekidač GPS podešen na ON.
Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod polijetanja i slijetanja zrakoplovom (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE).
&& Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne
mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo
pohranite snimke na neki od vanjskih medija i
zatim izvedite [MEDIA FORMAT] (str. 41).
&& LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
&& Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija
jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti
odgovarajući indikator (str. 54).
O snimanju
O podešavanju jezika
&& Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
&& Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
&& Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
&& TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
&& Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka
na disk poput DVD-R pomoću računala. Također
možete pohraniti slikovne podatke pomoću
videorekordera ili DVD/HDD rekordera.
&& Za objašnjavanje postupaka rukovanja upotrebljavaju se izbornici na jeziku države za koju
je pisana uputa. Ako je potrebno, promijenite
jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 12).
Reprodukcija snimaka na drugim
uređajima
O ovom priručniku
&& Slike na LCD zaslonu koje se upotrebljavaju
u ovom priručniku za potrebe ilustracija
snimljene su digitalnim fotoaparatom i zato
mogu izgledati drugačije od stvarnih slika na
LCD zaslonu.
&& U uputama za uporabu se ugrađena memorija
kamkordera i "Memory Stick PRO Duo" nazivaju
"mediji za snimanje".
&& U ovim uputama za uporabu se "Memory Stick
PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo"
nazivaju "Memory Stick PRO Duo".
&& Priručnik "Handycam" Handbook (PDF) nalazi
se na priloženom CD-ROM disku (str. 52).
&& Prikazi zaslona računala su iz sustava Windows
Vista. Prikazi se mogu razlikovati ovisno o
operativnom sustavu vašeg računala.
&& Kamkorder podržava MPEG-4 AVC/H.264
High Profile za snimanje slike u high definition
(HD) kvaliteti. Stoga snimke načinjene ovim
kamkorderom u high definition (HD) kvaliteti
ne možete reproducirati na sljedećim uređajima:
ћћ Drugi uređaji koji podržavaju AVCHD
format, ali ne i High Profile
ћћ Uređaji koji ne podržavaju AVCHD format
Diskovi snimljeni u HD (high definition)
kvaliteti slike
&& Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti
u AVCHD formatu. DVD medij koji sadržava
AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom
DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete
moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj može
izbrisati sadržaj medija bez upozorenja. DVD
medij koji sadržava AVCHD snimku može se
reproducirati na kompatibilnom Blu-ray Disc™
uređaju/rekorderu ili drugom kompatibilnom
uređaju.
5
Postupak uporabe
Snimanje videozapisa i fotografija (str. 13)
&& Standardna je postavka snimanje videozapisa u HD (high
definition) kvaliteti slike u ugrađenu memoriju.
&& Možete promijeniti medij za snimanje i kvalitetu slike videozapisa
(str. 43).
Reprodukcija videozapisa i fotografija
Reprodukcija videozapisa i fotografija na računalu (str. 18)
Reprodukcija videozapisa i fotografija na TV prijemniku
(str. 21)
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na disk
Pohranjivanje videozapisa i fotografija pomoću računala (str. 23)
&& Možete kreirati disk sa slikom high definition (HD) ili standard
definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD)
kvaliteti prenesenih na računalo. Pogledajte str. 26 za značajke
svake vrste diskova.
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera (str. 34)
Brisanje videozapisa i fotografija (str. 41)
&& Možete osloboditi prostor za snimanje brisanjem snimljenih
videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije na druge medije.
6
Sadržaj
Prvo pročitajte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Postupak uporabe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Početak
Korak 1: Punjenje baterije.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Punjenje baterije u inozemstvu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Promjena jezika prikaza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Snimanje
Sadržaj
Snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukcija
Reprodukcija na kamkorderu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kod uporabe Macintosh računala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Odabir načina kreiranja diska (na računalu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (Easy PC Back-up).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Promjena odredišnog pogona ili mape za videozapise i fotografije.. . . . . . . . . . . 29
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reprodukcija diska s high definition (HD) kvalitetom slike na računalu.. . . . . . 31
Kreiranje Blu-ray diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kreiranje diska sa standard definition (SD) kvalitetom slike koji se mogu
reproducirati na običnim DVD uređajima.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kopiranje diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Editiranje videozapisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Snimanje fotografija iz videozapisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Odabir načina kreiranja diska (DVD snimač/rekorder).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kreiranje diska pomoću namjenskog DVD snimača, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača
osim uporabom DVDirect Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kreiranje diska sa standard definition (SD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl... . . . 39
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i fotografija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prilagođavanje uvjetima snimanja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Promjena medija za snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Provjera postavke medija za snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene
memorije na "Memory Stick PRO Duo".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Osobno prilagođavanje kamkordera preko izbornika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mjere opreza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Indikatori na zaslonu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dijelovi i kontrole.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
Indikator pristupa
Baterija
Početak
DC IN priključnica
DC priključak
Indikator /CHG
(bljeskalica/punjenje)
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
Mrežni kabel (kabel napajanja)
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije H) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
&& Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije H.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
&& Poravnajte oznaku  na DC priključku s oznakom na DC IN priključnici.
Svijetli indikator /CHG (bljeskalica/punjenje) i započinje punjenje. Indikator /CHG
(bljeskalica/punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
4
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
9
&& Pogledajte str. 58 za podatke o vremenu punjenja, snimanja i reprodukcije.
&& Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija)  i zatim
skinite bateriju .
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije".
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
&& Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikatori 
(videozapis)/ (fotografija) (str. 11) i indikator pristupa (str. 44) isključeni.
&& Indikator /CHG (bljeskalica/punjenje) treperi tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
ћћ Baterija nije pravilno postavljena.
ћћ Baterija je oštećena.
ћћ Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
ћћ Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
&& Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
&& Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF]).
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
&& Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
10
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
&& Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.
Tipka POWER
Tipka MODE
 (videozapis): Za snimanje videozapisa
 (fotografija): Za snimanje fotografija
Tipkama Ů/ů odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[NEXT].
Početak
2
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
&& Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  ž  [CLOCK/Đ
LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Ako se neka opcija ne prikazuje na
zaslonu, dodirnite Ů/ů za prikaz opcije.
3
Podesite [SUMMERTIME], datum i vrijeme te zatim dodirnite ű.
Sat započinje s radom.
&& Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
&& Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te se
mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  ž
 [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE]  [DATE/TIME]  ű
 Ż  Ų.
11
&& Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU)  ž  [SOUND/DISP SET] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF]  ű  Ż  Ų.
&& Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [AUTO CLOCK ADJ] i
[AUTO AREA ADJ] podešena na [ON]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme
se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [AUTO CLOCK ADJ] i [AUTO
AREA ADJ] na [OFF] (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi treperi indikator  (videozapis) i napajanje se
isključuje.
Tipka POWER
&& Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
&& Ako je [POWER ON BY LCD] (str. 51) podešeno na [OFF], isključite kamkorder pritiskom na tipku
POWER.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku. Dodirnite
Ű (MENU)  ž  [CLOCK/Đ LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [Đ
LANGUAGE SET]  željeni jezik  ű  Ż  Ų.
12
Snimanje
Snimanje
Snimanje videozapisa
Standardna je postavka snimanje videozapisa u high definition (HD) kvaliteti slike u ugrađenu
memoriju (str. 43, 48).
AZategnite ručni remen.
Snimanje
BOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
&& Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER.
Tipka POWER
CPritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
&& Snimanje možete pokrenuti i tako da dodirnete  na LCD zaslonu.
13
Preklopka zuma
Širokokutno Telefoto
[STBY]
[REC]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
&& Snimanje možete zaustaviti i tako da dodirnete  na LCD zaslonu.
&& Sliku možete povećati pomoću preklopke zuma. Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano
pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.
&& Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno tri sekunde i zatim nestaju nakon uključi­
vanja kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije (videozapisa/fotografija).
Za ponovni prikaz ikona i indikatora, dodirnite bilo koji dio zaslona osim tipaka za snimanje i
zumiranje na LCD zaslonu.
Tipke za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu
otprilike
tri sekunde
kasnije
&& Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
&& Pogledajte str. 58 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
&& Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
&& Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
&& Možete promijeniti medij za snimanje i kvalitetu slike (str. 43, 48).
&& Medij za snimanje videozapisa možete zamijeniti (str. 48).
&& Standardno je [ STEADYSHOT] podešeno na [ACTIVE].
&& Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu () i
zatim podesite nagib (). Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema objektivu (), videozapise
i fotografije možete snimati u zrcalnom modu.
14
 90 stupnjeva (maks.)
 180 stupnjeva (maks.)
 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Snimanje fotografija
Snimanje
&& Kod standardne postavke, oko prepoznatih lica prikazuju se bijeli okviri i kvaliteta slike se automatski
optimizira oko tih lica ([FACE DETECTION], str. 48). Možete odabrati lice koje ima prioritet tako da ga
dodirnete i time podesiti odgovarajuću kvalitetu slike. Oko lica kojem se dodijelili prioritet prikazuje se
dvostruki okvir. Ponovno dodirnite lice s dvostrukim okvirom kako biste poništili odabir.
&& Prema standardnoj postavci se automatski snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u
kadru tijekom snimanja videozapisa (Smile Shutter). Oko lica kod kojeg postoji mogućnost snimanja
fotografije nakon prepoznavanja osmijeha prikazuje se narančasti okvir.
&& Stupanj zumiranja možete povećati uporabom digitalnog zuma. Podesite stupanj zumiranja tako da dodirnete Ű (MENU)  ž  [OTHER REC SET] (u kategoriji Ψ [SHOOTING SET])  [
DIGITAL ZOOM]  željenu postavku  ű  Ż  Ų.
&& Ako ćete videozapise gledati na TV-u koji podržava x.v.Color, snimajte ih funkcijom x.v.Color. Dodirnite Ű (MENU)  ž  [OTHER REC SET] (u kategoriji Ψ [SHOOTING SET])  [
X.V.COLOR]  [ON]  ű  Ż  Ų. Za gledanje videozapisa će možda biti potrebno
izvršiti neka podešavanja na TV prijemniku. Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Standardna je postavka snimanje fotografija u ugrađenu memoriju (str. 43).
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
&& Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 11).
BPritisnite MODE za uključivanje indikatora  (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
15
CPritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
&& Fotografije možete snimati i tako da dodirnete
na LCD zaslonu.
Preklopka zuma
Širokokutno Telefoto
Treperi  Svijetli
Kad nestane , fotografija je snimljena.
&& Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.
&& Na LCD zaslonu možete provjeriti broj fotografija koje možete snimiti (str. 60).
&& Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU)  ž  [ IMAGE SIZE] (u kategoriji ǔ
[PHOTO SETTINGS])  željenu postavku  ű  Ż  Ų.
&& Tijekom snimanja videozapisa također možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO. Pri snimanju
videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete, veličina slike bit će 8.3M.
&& Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi
tijekom snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na Ű (MENU) 
ž  [FLASH MODE] (u kategoriji ǔ [PHOTO SETTINGS])  željenu postavku  ű 
Ż  Ų.
&& Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
16
Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Kad podesite prekidač GPS na ON, na LCD zaslonu se prikazuje Ǚ i kamkorder preuzima
podatke o lokaciji s GPS satelita. Preuzimanje podataka o lokaciji omogućuje vam uporabu
funkcija kao što je Map Index.
Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala.
&& Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod polijetanja i slijetanja zrakoplovom.
&& Ugrađene karte omogućile su sljedeće tvrtke; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja NAVTEQ.
Snimanje
17
Reprodukcija
Reprodukcija na kamkorderu
Standardna je postavka reprodukcija videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije (str. 43).
Reprodukcija videozapisa
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
&& Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 11).
BPritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
&& Izbornik VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na ų (VIEW IMAGES) na LCD
zaslonu.
CDodirnite  (ili ) ()  željeni videozapis ().
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/Ǖ MAP] (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]) (str. 49).
D : Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.*
EPrikaz fotografija.
FŴ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.**
GŶ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
18
HPovratak na zaslon za snimanje.
** Kad odaberete videozapis sa standard definition (SD) kvalitetom slike pomoću [/ SET]
(str. 48), prikazuje se .
**Ako se dodirne , prikazuje se .
&& Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete  ili .
&& Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se . Ako dodirnete
videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno
zaustavljena. (Uz fotografiju snimljenu na "Memory Stick PRO Duo" prikazuje se .)
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Podešavanje glasnoće
Prethodni
Zaustavljanje
Ubrzano unatrag
Sljedeći
OPTION MENU
Ubrzano naprijed
Pauza/reprodukcija
Reprodukcija
&& Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na
prikaz VISUAL INDEX.
&& Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
&& Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano
približno 5 puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
&& VISUAL INDEX možete prikazati dodirom na Ű (MENU)  ž  [VISUAL INDEX] (u
kategoriji ǖ [PLAYBACK]).
&& Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) automatski
se pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU)  ž  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE]  željenu postavku  ű  Ż  Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite Ÿ  podesite pomoću Ź/ź 
Ż.
&& Glasnoću zvuka možete podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
Gledanje fotografija
Dodirnite ǔ (fotografija) ()  željena fotografija () u izborniku VISUAL
INDEX.
19
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/[Ǖ MAP] (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)) (str. 49).*1
D : Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.*2
EPrikaz fotografija.
FŴ/ŵ : Prikaz fotografija snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.*3
GŶ/ŷ : Prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
HPovratak na zaslon za snimanje.
*1 Zaslon za odabir indeksnog prikaza ne prikazuje se ako je [PHOTO MEDIA SET] (str. 43) podeše-
no na [MEMORY STICK].
*2 Kad odaberete videozapis sa standard definition (SD) kvalitetom slike pomoću [/ SET]
(str. 48), prikazuje se .
*3 Ako se dodirne , prikazuje se .
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Prethodni
Na izbornik VISUAL
INDEX
Za pokretanje/zausta­
vljanje slide showa
Sljedeći
OPTION MENU
&& Možete zumirati fotografiju pomicanjem preklopke zuma dok se slika prikazuje (PB ZOOM). Ako dodirnete
točku u PB ZOOM okviru, dodirnuta točka prelazi u središte okvira.
&& Kod gledanja fotografija snimljenih na "Memory Stick PRO Duo", na zaslonu se prikazuje  (mapa
za reprodukciju).
20
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (SD)) koja se
reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje
koristite. Kamkorder možete spojiti na TV jednostavno prema uputama iz [TV CONNECT
Guide].
Spajanje na TV pomoću [TV CONNECT Guide]
ANa TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.
&& Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
BUključite kamkorder i na LCD zaslonu dodirnite Ű (MENU)  ž 
[TV CONNECT Guide] (u kategoriji Τ [OTHERS]).
&& Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 10).
CSpojite kamkorder na TV prema uputama iz [TV CONNECT Guide].
Reprodukcija
HDMI OUT priključnica
A/V Remote priključnica
Ulazne priključnice
na TV-u
&& Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition
(SD) kvalitetu slike.
DReproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 18)
&& Podesite na odgovarajući način izlazni signal kamkordera.
Za spajanje high definition TV-a putem komponentnih videopriključnica:
Ű (MENU)  ž  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) 
[COMPONENT]  [1080i/576i]  ű  Ż  Ų
Za spajanje TV-a koji ne podržava high definition putem komponentnih videopriključnica:
21
Ű (MENU)  ž  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) 
[COMPONENT]  [576i]  ű  Ż  Ų
Za spajanje 4:3 TV-a:
Ű (MENU)  ž  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) 
[TV TYPE]  [4:3]  ű  Ż  Ų
Za uključenje funkcije "BRAVIA" Sync:
Ű (MENU)  ž  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) 
[CTRL FOR HDMI]  [ON] (standardna postavka)  ű  Ż  Ų
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje
prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony Photo
TV HD kompatibilnog uređaja putem HDMI kabela* ili komponentnog A/V kabela**, možete
uživati u očaravajućoj Full HD kvaliteti slike.
** TV će automatski prijeći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija.
**Trebat ćete podesiti TV. Za detalje pogledajte upute za uporabu vašeg TV-a koji podržava Photo TV HD.
22
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala
(Windows)
Uporabom softvera "PMB (Picture Motion
Browser)" možete raditi sljedeće postupke.
−−Prebacivanje slika na računalo
−−Gledanje i editiranje prebačenih snimaka
−−Kreiranje diska
−−Prebacivanje videozapisa i fotografija na
internetske stranice
Za pohranjivanje videozapisa i fotografija
pomoću računala, prethodno instalirajte
"PMB" s priloženog CD-ROM diska.
&& Nemojte formatirati ugrađenu memoriju
kamkordera preko računala. Kamkorder možda
neće raditi pravilno.
&& Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti u
AVCHD formatu. Primjenom priloženog softvera
za PC možete na DVD medij kopirati snimku u
high definition kvaliteti. DVD medij koji sadržava
AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom
DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete
moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj može
izbrisati sadržaj medija bez upozorenja.
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows
Vista SP1*3
Procesor
Intel Pentium 4 2,8 GHz ili brži (preporučuje
se Intel Pentium 4 3,6 GHz ili brži, Intel
Pentium D 2,8 GHz ili brži, Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži, ili Intel Core 2 Duo 1,66
GHz ili brži.)
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sljedeće postupke:
ћћPrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
ћћOne Touch Disc Burn
ћћKreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition
(HD) kvalitete slike u standard definition
(SD) kvalitetu slike potreban je Intel Pentium
4, 2,8 GHz ili brži.)
ћћKopiranje diska
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se temelji
na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti
instaliran.)
Memorija
Za Windows XP: 512 MB ili više (Preporučeno je 1 GB ili više.)
Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista: 1 GB ili više
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje diskova AVCHD
formata. Za kreiranje Blu-ray diskova može
biti potrebno maksimalno 50 GB.)
Zaslon
Minimalno 1024  768 točaka
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač
(CD-ROM pogon je nužan za postupak instalacije). Na tvrdom disku se za instalaciju
preporučuje NTFS ili exFAT sustav datoteka.
&& Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Korak 1 Provjera sustava računala
Aplikacija
23
*1Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*264-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*3Starter (Edition) verzija nije podržana.
Kod uporabe Macintosh računala
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan
s Macintosh računalima. Za obradu
fotografija pomoću Macintosh računala
spojenog s kamkorderom, posjetite sljedeću
stanicu.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us/
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
BUključite računalo.
&& Logirajte se kao administrator za instalaciju.
&& Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
CStavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
&& Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.
** Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovisio o
računalu.
DKliknite na [Install].
Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera
s računalom.
&& Ako je neka druga verzija "PMB" uz neki drugi
uređaj već instalirana na računalo, provjerite o
kojoj verziji se radi. (Broj verzije se prikazuje ako
kliknete na [Help] - [About PMB].) Usporedite
broj verzije s priloženog CD-ROM diska s brojem verzije prethodno instaliranog "PMB", pazeći
jesu li verzije instalirane redom, od starije prema
novijoj. Ako je broj verzije "PMB" softvera koji
je već instalirana viši od verzije na kamkorderu,
deinstalirajte "PMB" s računala i ponovno ga instalirajte redom od starijeg prema novom. Ako
prvo instalirate noviju verziju "PMB" softvera,
neke funkcije možda neće raditi pravilno.
&& Pogledajte str. 52 iz priručnika "Handycam"
Handbook.
EOdaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim prijeđite na
sljedeći zaslon.
FUključite kamkorder i zatim spojite
kamkorder s računalom pomoću
priloženog USB kabela.
A Provjerite je li kamkorder odspojen
od računala.
Na kamkorderu se automatski prikazuje izbornik [USB SELECT].
24
GDodirnite [ USB CONNECT] na
zaslonu kamkordera.
&& Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU)  ž
 [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
&& Ovisno o postupku instalacije, možda se
neće prikazati ikone.
&& Ovim postupkom neće se instalirati priručnik "Handycam" Handbook (str. 52).
Za odspajanje kamkordera od računala
AKliknite na ikonu
na donjem desnom dijelu
radne površine računala  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
HKliknite na [Continue] na zaslonu
računala.
BDodirnite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
COdspojite USB kabel.
IPažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite  u  te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
&& Blu-ray disk možete kreirati na računalu s Blu-ray
snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za
"PMB" (str. 31).
&& Ovisno o računalu, možda će trebati instalirati još i dodatan softver. Ako se prikaže
zaslon za instaliranje, slijedite upute za
instaliranje potrebnog softvera.
&& Restartajte računalo ako je potrebno kako
biste završili instaliranje.
Kad je instaliranje završeno, prikazat
će se sljedeće ikone. Izvadite CD-ROM
iz računala.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
JSlijedite upute na zaslonu za
instaliranje softvera.
&& Mogu se prikazati i druge ikone.
25
Odabir načina kreiranja diska (na računalu)
Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili standard
definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snimljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska.
Uređaj za reprodukciju
Odabir načina kreiranja i vrste diska
Uređaji za reprodukciju
Blu-ray diskova (Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo (Easy PC Back-up) (str. 29)
m
BKreiranje Blu-ray diska* s high definition
(HD) kvalitetom slike (str. 31)
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata (Sonyjev Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch
Disc Burn) (str. 28)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo (Easy PC Back-up) (str. 29)
m
BKreiranje diska AVCHD formata s high
definition (HD) kvalitetom slike (str. 30)
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a (DVD uređaj, računalo koje
može reproducirati DVD, itd.)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo (Easy PC Back-up) (str. 29)
m
BKreiranje diska sa standard definition
(SD) kvalitetom slike (str. 32)
HD
HD
SD
** Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD Add-on Software za "PMB" (str. 31).
Značajke svake vrste diska
Uporaba Blu-ray diska omogućuje snimanje videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete
dužih od DVD diskova.
HD
Videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je
DVD-R disk, i kreira se disk s high definition (HD) kvalitetom slike.
SD
Videozapisi sa slikom standard definition (SD) kvalitete koji su nastali konverzijom iz videozapisa
sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i
kreira se disk sa standardnom (SD) kvalitetom slike.
Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm. Za Blu-ray disk
pogledajte str. 31.
26
Vrsta diska
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Značajke
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
Moguće ponovno snimanje
&& Uvijek ažurirajte svoj PLAYSTATION®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PLAYSTATION®3.
&& PLAYSTATION®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
27
Kreiranje diska jednim
dodirom
(One Touch Disc Burn)
Na disk se mogu pohraniti videozapisi i
fotografije.
Videozapisi i fotografije snimljeni na računalo
koji još nisu pohranjeni pomoću funkcije
One Touch Disc Burn mogu se automatski
snimiti na disk. Videozapisi i fotografije se
snimaju na disk s kvalitetom slike u kojoj
su snimljeni.
&& Od videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike (standardna postavka) kreirat će se disk sa
slikom high definition (HD) kvalitete. Disk sa
slikom high definition (HD) kvalitete ne može
se reproducirati na DVD uređajima.
&& Blu-ray disk ne možete kreirati funkcijom One
Touch Disc Burn.
&& Za kreiranje diska sa standard definition (SD)
kvalitetom slike iz videozapisa s high definition
(HD) kvalitetom slike, najprije prebacite video­
zapise na računalo (str. 29) i zatim kreirajte disk
sa standard definition (SD) kvalitetom slike
(str. 32).
&& Prethodno instalirajte "PMB" (str. 24), ali nemojte
pokretati "PMB".
&& Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 10).
&& Pomoću One Touch Disc Burn na kamkorderu
možete snimati videozapise i fotografije samo iz
ugrađene memorije.
1
2
28
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
&& Pogledajte str. 26 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
&& Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
3
Pritisnite u (DISC BURN).
4
Slijedite upute na zaslonu računala.
&& Videozapisi i fotografije se ne snimaju na računalo
kod uporabe funkcije One Touch Disc Burn.
Prebacivanje videozapisa
i fotografija na računalo
(Easy PC Back-up)
Videozapisi i fotografije snimljeni na računalo
koji još nisu pohranjeni pomoću funkcije
Easy PC Back-up mogu se automatski snimiti
na računalo. Prethodno uključite računalo.
&& Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 10).
1
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
Dodirnite [ USB CONNECT] za
prebacivanje snimaka iz ugrađene
memorije ili [ USB CONNECT] za
prebacivanje snimaka iz "Memory
Stick PRO Duo" kartice.
&& Kad je postupak završen, može se prikazati
zaslon koji obavještava da se videozapisi
analiziraju. Analiza videozapisa može
potrajati dulje vrijeme. U međuvremenu
možete upotrebljavati "PMB".
&& Možete kreirati diskove sa slikom high definition
(HD) kvalitete (Blu-ray disk/disk AVCHD formata)
(str. 30) ili diskove standard definition (SD)
kvalitete (str. 32) iz prebačenih videozapisa u
high definition (HD) kvaliteti.
&& Pogledajte "PMB Guide" za opis postupka
prebacivanja odabranih videozapisa i fotografija
(str. 30).
&& Možete prebaciti videozapise s kvalitetom slike
HD (high definition) s računala na kamkorder
(HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE).
U "PMB" zaslonu, kliknite na [Manipulate] 
[Export to]  [Handycam (Internal Memory)]
ili [Handycam (Memory Stick)]. Za detalje
pogledajte "PMB Guide" (str. 30).
Promjena odredišnog pogona ili
mape za videozapise i fotografije
3
Na zaslonu računala se prikazuje izbornik [Handycam Utility].
Na zaslonu računala kliknite na
[Easy PC Back-up]  [Import].
U zaslonu [Handycam Utility] u koraku
3 gore, kliknite na [Easy PC Back-up]
 [Change]. U prikazanom izborniku
odaberite pogon ili mapu gdje želite
pohraniti snimke.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
2
Uključite kamkorder i zatim spojite
kamkorder s računalom pomoću
priloženog USB kabela.
Videozapisi i fotografije se prebacuju
na računalo.
Kad je postupak završen, prikazuje se
"PMB" zaslon.
29
Pokretanje PMB (Picture
Motion Browser) aplikacije
Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu računala.
&& Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [PMB] za pokretanje "PMB"
aplikacije.
Pomoću "PMB" aplikacije videozapise možete gledati, editirati ili pohraniti na disk.
Čitanje priručnika "PMB Guide"
Za detalje o uporabi "PMB" aplikacije,
pročitajte priručnik "PMB Guide". Dvaput
kliknite na "PMB Guide" prečac na zaslonu
računala za otvaranje "PMB Guide" priručnika.
&& Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [Help]  [PMB Guide].
Također možete otvorite "PMB Guide" preko
opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.
Kreiranje diska s high
definition (HD) kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom high definition
(HD) kvalitete spajanjem videozapisa u
high definition (HD) kvaliteti prenesenih
na računalo (str. 29).
&& U ovom odjeljku je objašnjen postupak snimanja
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike na DVD disk (str. 27).
&& Disk s high definition (HD) kvalitetom slike
možete reproducirati na uređajima za reproduk­
ciju AVCHD formata, primjerice na Sony
Blu-ray uređaju i PLAYSTATION®3. Takav disk
ne možete reproducirati na običnom DVD
uređaju (str. 26).
1
2
3
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
&& Pogledajte str. 26 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
&& Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Dvaput kliknite na "PMB" prečac
na zaslonu računala za pokretanje
"PMB" aplikacije.
&& "PMB" također možete pokrenuti tako
da kliknete [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB].
Kliknite na [Folders] ili [Calendar] na
lijevoj strani prozora te odaberite
mapu ili datum i zatim odaberite
videozapise s high definition (HD)
kvalitetom slike.
&& Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike imaju oznaku .
&& Na disk ne možete pohraniti fotografije.
&& Za odabir više videozapisa, držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.
30
4
Na vrhu prozora kliknite na
[Manipulate]  [AVCHD (HD)
Creation].
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk s videozapisom
high definition (HD) kvalitete koji ste
prethodno prebacili na računalo (str. 29)
Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD
Add-on Software za "PMB". Kliknite na
[BD Add-on Software] u instalacijskom
izborniku softvera "PMB" i instalirajte taj
plug-in prema uputama na zaslonu.
&& Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on
Software] spojite računalo na internet.
Prikazuje se prozor za odabir videozapisa.
5
&& Za dodavanje videozapisa prethodno odabranima, odaberite videozapise u glavnom
prozoru te ih povucite i pustite u prozor za
odabir videozapisa.
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
&& Snimanje diska može potrajati dulje
vrijeme.
Diskove sa slikom high definition (HD)
kvalitete možete reproducirati u aplikaciji
"Player for AVCHD" koja se instalira sa
softverom "PMB".
Za otvaranje aplikacije "Player for AVCHD"
kliknite na [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Player for
AVCHD].
O postupku uporabe pogledajte pomoć
za "Player for AVCHD".
&& Vaše računalo treba podržavati kreiranje
Blu-ray diskova.
&& Za kreiranje Blu-ray diskova raspoloživi su
mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog
snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog
snimanja). Nakon kreiranja diska nije
moguće dodavati sadržaje ni na jednu od
navedenih vrsta.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Reprodukcija diska s high
definition (HD) kvalitetom slike
na računalu
Stavite Blu-ray disk u uložnicu i kliknite
na [Manipulate]  [Blu-ray Disc (HD)
Creation] u koraku 4 odjeljka "Kreiranje
diska s high definition (HD) kvalitetom
slike" (str. 30). Ostali postupci su isti kao
za kreiranje diska s high definition (HD)
kvalitetom slike.
&& Ovisno o konfiguraciji računala, videozapisi
se možda neće reproducirati bez prekida.
31
Kreiranje diska sa
standard definition (SD)
kvalitetom slike koji se
mogu reproducirati na
običnim DVD uređajima
4
Prikazuje se prozor za odabir videozapisa i fotografija.
Disk sa slikom standard definition (SD)
kvalitete možete kreirati tako da odaberete
videozapise i fotografije koje ste prethodno
prebacili na računalo (str. 29).
&& Za dodavanje videozapisa i fotografija
prethodno odabranima, odaberite videozapise i fotografije u glavnom prozoru
i povucite i pustite ih u prozor za odabir
videozapisa i fotografija.
&& Kao izvor možete odabrati videozapise s high
definition (HD) kvalitetom slike. Međutim,
kvaliteta slike se mijenja iz high definition (HD)
u standard definition (SD). Mijenjanje kvalitete
slike videozapisa će trajati duže od samog
snimanja videozapisa.
1
2
3
Na vrhu prozora kliknite na
[Manipulate]  [DVD-Video (SD)
Creation].
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
&& Pogledajte str. 26 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
&& Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Dvaput kliknite na "PMB" prečac
na zaslonu računala za pokretanje
"PMB" aplikacije.
&& "PMB" također možete pokrenuti tako
da kliknete [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB].
Kliknite na [Folders] ili [Calendar] na
lijevoj strani prozora te odaberite
mapu ili datum i zatim videozapise
i fotografije.
&& Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike imaju oznaku .
&& Za odabir više videozapisa i fotografija,
držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na
sličice.
5
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
&& Snimanje diska može potrajati dulje
vrijeme.
Kopiranje diska
Snimljeni disk možete kopirati pomoću
funkcije "Video Disc Copier".
Disk možete također kopirati konverzijom videozapisa s high definition (HD)
kvalitetom slike u videozapise sa standard definition (SD) kvalitetom slike.
Kliknite na [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Video
Disc Copier] za pokretanje softvera.
Pogledajte "Video Disc Copier" za pomoć
o postupku uporabe.
&& Ne možete kopirati Blu-ray disk.
32
Editiranje videozapisa
Možete izrezati samo željeni dio videozapisa i pohraniti ga kao zasebnu datoteku.
Pomoću aplikacije "PMB" odaberite video­
zapis kojeg želite editirati i zatim kliknite
na [Manipulate]  [Video Trimming]
u izborniku za prikaz prozora Video
Trimming. Pogledajte "PMB Guide" za
opis postupka (str. 30).
Snimanje fotografija iz videozapisa
Možete snimiti sliku iz videozapisa kao
fotografsku datoteku.
U prozoru za reprodukciju videozapisa u
"PMB" aplikaciji kliknite na Š za prikaz
prozora [Save Frame]. Pogledajte "PMB
Guide" za opis postupka (str. 30).
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Kliknite
33
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Odabir načina kreiranja diska (DVD snimač/rekorder)
Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili
standard definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snimljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za
reprodukciju diska.
&& Za kreiranje diska pripremite DVD disk, npr. DVD-R.
&& Za kreiranje Blu-ray diska pogledajte str. 31.
Uređaj za reprodukciju
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata (Sonyjev Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
Odabir načina kreiranja i vrste diska
Kreiranje diska sa slikom high definition
(HD) kvalitete pomoću DVD snimača,
DVDirect Express (str. 35).
HD
Kreiranje diska s high definition (HD)
kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim
uporabom DVDirect Express (str. 38)
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a (DVD uređaj, računalo koje
može reproducirati DVD, itd.)
Kreiranje diska sa slikom standard definition
(SD) kvalitete pomoću DVD snimača,
SD
DVDirect Express (str. 35).
Kreiranje diska sa standard definition (SD)
kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.
(str. 39)
&& Uvijek ažurirajte svoj PLAYSTATION®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PLAYSTATION®3.
&& PLAYSTATION®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
34
Kreiranje diska pomoću
namjenskog DVD snimača, DVDirect Express
Pomoću zasebnog DVD snimača, DVDirect
Express (dodatna oprema) možete učiniti
sljedeće:
−−Kreirati disk jednake kvalitete slike kao
kod snimljenog videozapisa.
−−Konvertirati high definition (HD) video­
zapise u standard definition (SD) videozapise za reprodukciju na bilo kojem DVD
uređaju i sl. te kreirati disk (DISC BURN
OPTION).
−−Reproducirati snimke s kreiranog diska
&& Također pogledajte upute za uporabu DVD
snimača.
&& U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
&& Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi
sljedeće vrste:
ћћ 12 cm DVD-R
ћћ 12 cm DVD+R
&& Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
1
Na zaslonu kamkordera se prikazuje
[DISC BURN].
3
&& Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi
mrežni adapter (str. 10). DVD snimač
neće raditi dok upotrebljavate baterijsko
napajanje.
&& Ako postoje videozapisi s high definition
(HD) i standard definition (SD) kvalitetom
slike koji još nisu pohranjeni, snimit će se
na zasebne diskove u skladu s kvalitetom
slike.
Pritisnite u (DISC BURN) na DVD
snimaču.
Na disk će se snimiti videozapisi iz ugrađene memorije koji još nisu snimljeni na
diskove. Nakon kreiranja diska, otvara
se uložnica na DVD snimaču i možete
izvaditi disk.
4
5
Na zaslonu kamkordera se prikazuje
[EXTERNAL DRIVE].
Umetnite nesnimljeni disk u DVD
snimač i zatvorite uložnicu.
6
&& Rukovanje je također moguće tipkom u
(DISC BURN) na kamkorderu.
Ponovite korake 2 i 3 ako ukupna
veličina videozapisa koje mislite
presnimiti premašuje kapacitet
diska.
Nakon završetka postupka, dodirnite ű  [END] na zaslonu
kamkordera.
&& Dodirnite [EJECT DISC] i izvadite umetnuti disk.
Zatvorite uložnicu na DVD snimaču
i odspojite USB kabel.
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
iz DVD snimača.
2
35
Osobno oblikovanje diska uz DISC
BURN OPERATION
Izvedite sljedeći postupak u sljedećim
slučajevima.
−−Kod presnimavanja željene snimke
−−Kod snimanja više kopija istog diska
−−Kod konverzije high definition (HD)
videozapisa u standard definition (SD) i
kreiranja diska
ADodirnite [DISC BURN OPTION] u koraku
3 gore.
DDodirnite ű  [YES] na zaslonu
kamkordera.
Uložnica diska na DVD snimaču se otvara
nakon kreiranja diska.
EIzvadite disk iz DVD snimača i zatvorite
uložnicu.
&& Za kreiranje sljedećeg diska jednakog
sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite
[CREATE SAME DISC].
FNakon završetka postupka, dodirnite [EXIT]
 [END] na zaslonu kamkordera.
GZatvorite uložnicu na DVD snimaču i odspojite
USB kabel iz kamkordera.
Reprodukcija diska na DVD snimaču
BOdaberite medij za snimanje koji sadrži videozapise koje želite presnimiti.
[ INT. MEMORY]/[ MEMORY
STICK]): Na LCD zaslonu se prikazuje zaslon
za odabir kvalitete slike diska kojeg želite
snimiti. Odaberite željenu kvalitetu slike i
dodirnite ű.
Na zaslonu kamkordera prikazuju se sličice.
[ INT. MEMORY]/[ MEMORY STICK]):
Na zaslonu kamkordera prikazuju se sličice.
CDodirnite videozapis kojeg želite snimiti na disk.
Prikazuje se ă.
Preostali kapacitet diska
&& Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
&& Ako dodirnete datum možete pretraživati
snimke prema datumu.
&& Kvaliteta slike na disku ovisi o vremenu
snimanja odabranih videozapisa kod kreiranja diska konverzijom iz high definition
(HD) kvalitete u standard definition (SD)
kvalitetu.
36
AUključite kamkorder i spojite DVD snimač
na  (USB) priključnicu kamkordera pomoću
USB kabela iz DVD snimača.
Prikazuje se zaslon [EXTERNAL DRIVE].
&& Videozapise možete reproducirati na
TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV
prijemnikom (str. 21).
BUmetnite snimljeni disk u DVD snimač.
Videozapisi s diska se prikazuju kao VISUAL
INDEX na zaslonu kamkordera.
CPritisnite tipku za reprodukciju na DVD
snimaču.
Videozapis se reproducira na zaslonu kamkordera.
&& Rukovanje je također moguće preko zaslona
kamkordera (str. 18).
DDodirnite [END]  [EJECT DISC] na zaslonu
kamkordera i izvadite disk nakon završetka
postupka.
EDodirnite ű i odspojite USB kabel.
&& Obavezno uključite kamkorder. DVD snimač se
napaja preko kamkordera.
&& Opciju [DISC BURN OPTION] možete
upotrijebiti za snimanje više jednakih diskova.
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
&& Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti
nešto od sljedećeg.
ћћ Isključivati kamkorder
ћћ Zatvarati LCD zaslon na kamkorderu
ћћ Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
ћћ Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
ћћ Vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu iz
kamkordera
&& Na snimljeni disk se ne mogu dodavati videozapisi.
&& Reproducirajte snimljeni disk kako biste
provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete
videozapise iz kamkordera.
&& Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD snimač
te ponovno pokrenite DISC BURN.
&& Kreirani disk sa slikom high definition (HD)
kvalitetom slike može se reproducirati samo na
uređajima kompatibilnim s AVCHD formatom.
Disk također možete reproducirati na DVD
snimaču spojenom s kamkorderom.
&& Disk sa slikom high definition (HD) kvalitete ne
smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju
AVCHD format, možda nećete moći izvaditi
disk iz njih.
&& Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na
disku može biti odrezan.
&& Vrijeme snimanja videozapisa na disk je ograni­
čeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o
modu snimanja i broju scena, možda će trebati
više vremena. Također, ako se high definition
(HD) slika konvertira u standard definition (SD)
kvalitetu slike, konverzija traje dulje od samog
snimanja.
&& Diskove snimljene uz standard definition
(SD) kvalitetu slike možete reproducirati na
običnom DVD uređaju za reprodukciju. Ako
reprodukcija nije moguće zbog nekog razloga,
spojite kamkorder na DVD snimač i pokušajte
reprodukciju.
&& Na zaslonu kamkordera se prikazuje oznaka
diska.
&& Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
37
Kreiranje diska s high
definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača osim uporabom
DVDirect Express
USB kabelom spojite kamkorder s uređajem za snimanje diska koji je kompatibilan
s HD (high definition) kvalitetom slike
videozapisa, kao što je Sony DVD snimač.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
&& Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću mrežnog adaptera (str. 10).
1
2
38
Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
(priložen).
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
Na zaslonu kamkordera dodirnite
[ USB CONNECT] kod videozapisa snimljenih u ugrađenu
memoriju ili [ USB CONNECT]
kod videozapisa snimljenih na
"Memory Stick PRO Duo".
3
4
5
Snimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
&& Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
Nakon završetka postupka, dodirnite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
Odspojite USB kabel.
&& Disk sa slikom high definition (HD) kvalitete ne smije se koristiti u DVD uređajima/
rekorderima. Budući da DVD uređaji/
rekorderi ne podržavaju AVCHD format,
možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
&& Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
Kreiranje diska sa
standard definition (SD)
kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl.
A/V Remote
priključnica
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za
snimanje diskova, Sony DVD snimača
koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V
spojnog kabela. Spojite uređaje na način
 ili . Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
Prije početka postupka odaberite medij za
snimanje koji sadrži videozapise koje želite
presnimiti te kvalitetu slike (str. 43, 48).
Ulaz
S VIDEO
&& Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću mrežnog adaptera (str. 10).
&& Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se presnimavati u standard definition
(SD) kvaliteti.
VIDEO
AA/V spojni kabel (priložen)
Spojite A/V spojni kabel u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.
BA/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Kod spajanja s drugim uređajem preko
S VIDEO priključnice, uporabom A/V
spojnog kabela sa S VIDEO kabela (opcija),
postiže se viša kvaliteta slike nego kod
A/V spojnog kabela. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako
spojite samo S VIDEO priključak, zvuk
se neće čuti. Spajanje žutog priključka
(video) nije nužno.
AUDIO
(žuta)
(bijela)
(žuta)
(crvena)
1
2
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
&& Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
Spojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela 
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO  (opcija).
&& Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
 Tok signala
39
3
4
Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
&& Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
&& S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
&& Snimke ne možete presnimavati na rekordere
spojene HDMI kabelom.
&& Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz
slike, dodirnite Ű (MENU)  ž 
[OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (standardna postavka)  ű
 Ż  Ų.
&& Za snimanje datuma i vremena, koordinata
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) ili
podataka o snimanju, dodirnite Ű (MENU)
 ž  [PLAYBACK SET] (u kategoriji
ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE] 
željenu postavku  ű  Ż  Ų.
Osim toga, dodirnite Ű (MENU)  ž
 [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]  [VOUT/PANEL]  ű  Ż  Ų.
&& Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU)  ž
 [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3] 
ű  Ż  Ų.
&& Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
&& Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
40
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da obrišete videozapise i fotografije
iz njega. Odaberite medij za snimanje koji
sadrži videozapise i fotografije koje želite
obrisati prije pokretanja postupka (str. 43).
Za videozapise odaberite kvalitetu slike
(str. 48).
1
2
3
Za brisanje videozapisa dodirnite
[ DELETE]  [ DELETE] ili
[ DELETE].
&& Za brisanje fotografija dodirnite [
DELETE]  [ DELETE].
Dodirnite i prikažite oznaku ă
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
Formatiranjem se brišu svi videozapisi i
fotografije kako bi se oslobodio prostor.
&& Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 10).
&& Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
pohranite ih (str. 23) prije formatiranja medija
za snimanje.
&& Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije.
ADodirnite Ű (MENU)  ž
 [MEDIA FORMAT] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]).
BDodirnite medij za snimanje
kojeg želite formatirati ([INT.
MEMORY] ili [MEMORY STICK]).
CDodirnite [YES]  [YES] 
ű.
&& Dok se prikazuje [Executing...] nemojte zatvarati
LCD zaslon, rukovati tipkama na kamkorderu,
odspajati mrežni adapter ili vaditi "Memory
Stick PRO Duo" iz kamkordera. (Indikator pristupa svijetli ili trepće za vrijeme formatiranja
medija.)
Dodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
&& Za brisanje svih videozapisa istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE]  [
DELETE ALL]/[  DELETE ALL]  [YES]
 [YES]  ű  Ų.
&& Za brisanje svih fotografija istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES]  [YES]  ű
 Ų.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
4
Dodirnite Ű (MENU)  ž
 [DELETE] (u kategoriji Υ
[EDIT]).
Formatiranje medija za snimanje
41
Prilagođavanje uvjetima
snimanja
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Kad pritisnete NIGHTSHOT, prikazuje se 
i možete snimati slike u potpunom mraku.
Ponovno pritisnite tipku NIGHTSHOT za
isključivanje funkcije NightShot.
&& Primjena funkcije NightShot na svijetlim mjestima
će uzrokovati probleme u radu kamkordera.
Dodjeljivanje opcije izbornika
Pritisnite i zadržite MANUAL na nekoliko sekundi za prikaz izbornika [DIAL SETTING].
Okrenite kotačić MANUAL za dodjelu
opcije. Možete dodijeliti [FOCUS],
[EXPOSURE], [AE SHIFT] ili [WB SHIFT].
Uporaba stativa
Učvrstite kamkorder na stativ (opcija) pomoću vijka na stativu (opcija, duljina vijka
mora biti manja od 5,5 mm).
Otvor za
stativ
Ručno izoštravanje i sl. (kotačić
MANUAL)
Praktično je vršiti ručno podešavanje
pomoću kotačića MANUAL tako da se kotačiću MANUAL dodijeli opcija izbornika
(standardno je podešeno [FOCUS]).
Tipka MANUAL
Kotačić MANUAL
Kako upotrebljavati kotačić MANUAL
Pritisnite tipku MANUAL za prebacivanje
u mod ručnog podešavanja i vršite podeša­
vanje okretanjem kotačića. Pritiskom na
tipku MANUAL mijenja se između ručnog
i automatskog načina rada.
42
Promjena medija za
snimanje
Kao medij za snimanje, reprodukciju ili
editiranje na kamkorderu možete odabrati
ugrađenu memoriju ili "Memory Stick
PRO Duo". Zasebno odaberite medij za
videozapise i fotografije. Standardna je
postavka snimanje videozapisa i fotografija
u ugrađenu memoriju.
Ugrađena memorija
Videozapisi
Fotografije
"Memory Stick" medij
&& Na odabrani medij možete snimati, reproducirati
s njega ili editirati na njemu.
&& Pogledajte str. 58 za podatke o vremenu snimanja
videozapisa.
Odabir medija za snimanje
videozapisa
ADodirnite Ű (MENU)  ž
 [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) 
[MOVIE MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA
SET].
CDodirnite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Odabir medija za fotografije
ADodirnite Ű (MENU)  ž
 [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]) 
[PHOTO MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA
SET].
CDodirnite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Provjera postavke medija za
snimanje
Uključite indikator  (videozapis) za
provjeru medija za snimanje videozapisa
ili  (fotografija) za fotografija. Na
gornjem desnom dijelu zaslona prikazuje
se ikona medija.
Ǻ : Ugrađena memorija
s : "Memory Stick PRO Duo" medij
Umetanje "Memory Stick PRO Duo"
medija
&& Podesite medij za snimanje na [MEMORY
STICK] za snimanje videozapisa i/ili fotografija
na "Memory Stick PRO Duo".
Vrste "Memory Stick" kartica koje se
mogu upotrebljavati uz kamkorder
&& Za snimanje videozapisa preporučuje se uporaba
"Memory Stick PRO Duo" medija kapaciteta 1 GB
ili više s oznakom:
ћћ
("Memory Stick
PRO Duo" medij)*
ћћ
("Memory Stick
PRO-HG Duo" medij)
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
BDodirnite željeni medij.
B Dodirnite željeni medij za snimanje.
43
** Može se upotrebljavati verzija sa ili
bez oznake Mark2.
&& Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica
kapaciteta do 32 GB s ovim kamkorderom.
AOtvorite pokrov utora za "Memory
Stick Duo"/pokrov priključnica i
umetnite "Memory Stick PRO Duo"
karticu u utor za tako da klikne.
Zatvorite pokrov utora "Memory Stick
Duo" medija/pokrov priključnica nakon
što umetnete "Memory Stick PRO Duo".
Pokrov utora za "Memory Stick Duo"/
pokrov priključnica
Indikator pristupa
Prikazuje se zaslon [Create a new Image
Database File.] nakon umetanja novog
"Memory Stick PRO Duo" medija dok
svijetli indikator  (videozapis).
&& Provjerite smjer umetanja "Memory Stick
PRO Duo" medija. Ako silom ugurate
"Memory Stick PRO Duo" u utor u pogrešnom smjeru, mogu se oštetiti "Memory
Stick PRO Duo" medij, utor za "Memory
Stick Duo" ili slikovni podaci.
BDodirnite [YES].
&& Za snimanje samo fotografija na "Memory
Stick PRO Duo", dodirnite [NO].
&& Ako se prikaže [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] u koraku 2, formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" medij (str. 41).
44
Vađenje "Memory Stick PRO Duo" kartice
Otvorite pokrov utora "Memory Stick Duo"
medija/pokrov priključnica i lagano jednom
gurnite "Memory Stick PRO Duo".
&& Nemojte otvarati pokrov "Memory Stick Duo"
medija/pokrov priključnica za vrijeme snimanja.
&& Kod umetanja i vađenja "Memory Stick PRO
Duo" medija, pripazite da vam "Memory Stick
PRO Duo" ne iskoči i padne.
Presnimavanje ili kopiranje video­
zapisa i fotografija iz ugrađene
memorije na "Memory Stick PRO
Duo"
Dodirnite Ű (MENU)  ž 
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (u
kategoriji Υ [EDIT]) i zatim slijedite
upute na zaslonu.
Osobno prilagođavanje
kamkordera preko
izbornika
Kamkorder ima izbornik MY MENU u
kojem se prikazuje šest opcija koje najčešće
koristite i MENU gdje se prikazuju sve opcije.
&& Opcije izbornika su detaljnije opisane i ilustrirane slikama u boji u priručniku "Handycam"
Handbook (str. 52).
Uporaba MY MENU
A Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
&& Za uključivanje kamkordera dok je LCD
zaslon već otvoren, pritisnite tipku
POWER (str. 11).
BDodirnite Ű (MENU).
DNakon podešavanja, dodirnite
ű.
Registriranje omiljenih opcija u izbornik
MY MENU
AU koraku 3 iz "Uporaba MY MENU"
dodirnite [MY MENU SETTING].
BDodirnite vrstu MY MENU postavki
koje želite promijeniti.
[MOVIE]: Promjena MY MENU postavki
za snimanje videozapisa.
[PHOTO]: Promjena MY MENU postavki
za snimanje fotografija.
[PLAYBACK]: Promjena MY MENU
postavki za reprodukciju.
Ű (MENU)
Prikazuje se izbornik MY MENU.
&& Prikazane opcije izbornika MY MENU
ovise o statusu kamkordera, snimanja
(videozapis/fotografija) ili reprodukcije.
CDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
&& Možete registrirati do šest opcija izbornika na
svaku od stavki iz MY MENU.
&& Standardne postavke za MY MENU su sljedeće:
ћћ MY MENU(MOVIE)
[SCENE SELECTION], [SPOT MTR/FCS],
[FACE DETECTION], [LOW LUX], [/
SET], [ REC MODE]
ћћ MY MENU (PHOTO)
[SCENE SELECTION], [SPOT MTR/FCS],
[ SELF-TIMER], [SMILE DETECTION],
[FLASH MODE], [ IMAGE SIZE]
ћћ MY MENU (PLAYBACK)
[DELETE], [PHOTO CAPTURE], [ŝ
HIGHLIGHT], [ŝ SCENARIO], [TV
CONNECT Guide], [OUTPUT SETTINGS]
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
U izbornik MENU
CDodirnite opciju koju želite promijeniti.
DDodirnite ű  opciju koju želite
registrirati.
EDodirnite Ų nakon što se prikaže
izbornik MY MENU.
45
Promjena postavki preko izbornika
MENU
A Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
&& Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER
(str. 11).
BDodirnite Ű (MENU).
Prikazuje se izbornik MY MENU.
CDodirnite ž.
Prikazuju se opcije izbornika MENU.
Kategorija
U izbornik MY MENU
DDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
A Prijelaz preko 4 opcije odjednom
B Prijelaz s kategorije na kategoriju
C Prikaz Ų i ž.
&& Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije,
neke opcije izbornika možda se neće moći
podesiti.
&& Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne.
&& Možete dodirnuti  ili  i povlačiti
prikaz na zaslonu za listanje izbornika.
ENakon podešavanja, dodirnite
ű  Ų.
&& Za povratak na prethodni zaslon, dodirnite
Ż.
&& Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja,
kamkorder prebacuje između moda reprodukcije
i moda snimanja (videozapis/fotografija).
Uporaba izbornika  OPTION
Izbornik ſ OPTION prikazuje se poput
pop-up izbornika koji se pojavljuju kad
kliknete na desnu tipku miša na računalu.
Prikazuju se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
46
ADodirnite ſ (OPTION).
ſ (OPTION)
BDodirnite željenu karticu  opciju
čiju postavku želite podesiti.
Opcija izbornika
Kartica
CNakon završetka podešavanja,
dodirnite ű.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
&& Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
&& Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite
drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
&& Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise
o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera u
dotičnom trenutku.
47
Liste izbornika
Ω Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION................... Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 FADER.................................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
WHITE BAL......................................Podešava ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se snima.
SPOT MTR/FCS.......................... Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
SPOT METER.............................. Podešavanje svjetline slike prema objektu kojeg se dodirne na zaslonu.
SPOT FOCUS.............................. Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
EXPOSURE.................................. Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
FOCUS.......................................... Ručno izoštravanje.
TELE MACRO.............................. Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
AE SHIFT...................................... Podešava ekspoziciju.
WB SHIFT..................................... Ručno podešava ravnotežu bjeline.
SMTH SLW REC......................... Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
Ψ Kategorija (SHOOTING SET)
/ SET............................. Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
 REC MODE........................... Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću, preporučuje se visoka kvaliteta slike kao što je [FH].
GUIDEFRAME............................. Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
 STEADYSHOT...................... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
CONVERSION LENS................. Optimiziranje funkcije SteadyShot i izoštravanje u skladu s pričvršćenim
objektivom.
LOW LUX..................................... Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.
FACE DETECTION..................... Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
PRIORITY SETTING................... Odabire osobu na kojoj je prioritet kod prepoznavanja lica i funkciju
smile shutter.
SMILE DETECTION................... Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
SMILE SENSITIVITY................... Podešava osjetljivost funkcije smile shutter kod prepoznavanja osmijeha.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC.......... Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
MICREF LEVEL.................. Podešavanje glasnoće mikrofona.
AUDIO MODE.................. Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
OTHER REC SET
 DIGITAL ZOOM......... str. 15
AUTO BACK LIGHT......... Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
DIAL SETTING.................. Dodjeljuje funkciju kotačiću MANUAL (str. 42).
NIGHTSHOT LIGHT......... Emitira infracrveno svjetlo pri uporabi funkcije NightShot.
 X.V.COLOR................. Snima širok raspon boja.
 WIDE SELECT............ Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike.
48
ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER......................... Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 IMAGE SIZE......................... Podešavanje veličine fotografije.
 STEADYSHOT...................... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
FLASH MODE............................. Podešavanje načina aktivacije bljeskalice.
FLASH LEVEL............................. Podešavanje svjetline bljeskalice.
REDEYE REDUC......................... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
FILE NO........................................ Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
ǖ Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX............................ str. 18
VIEW IMAGES
DATE INDEX...................... Omogućuje traženje željene slike po datumu.
Ǖ MAP*............................. Prikazuje Map Index za traženje videozapisa ili fotografija prema lokaciji
snimanja.
 FILM ROLL................. Prikazuje i reproducira scene u određenom intervalu.
 FACE............................. Prikaz i reprodukcija scena s licima.
PLAYLIST..................................... Prikazuje i reproducira playlistu videozapisa.
ŝ HIGHLIGHT.......................... Odabire skraćene snimljene scene i reproducira ih zajedno kao sažetak
videozapisa uz glazbu i vizualne efekte.
ŝ SCENARIO............................ Reproducira omiljeni scenarij pohranjen u Highlight Playback.
PLAYBACK SET
/ SET................... Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
DATA CODE...................... Prikaz detaljnog datuma snimanja tijekom reprodukcije.
Υ Kategorija (EDIT)
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
DELETE
 DELETE........................ str. 41
 DELETE....................... str. 41
ŝ SCENARIO ERASE
ERASE................................. Briše scenarije pohranjene u Highlight Playback.
ERASE ALL......................... Briše sve scenarije pohranjene u Highlight Playback.
PROTECT
 PROTECT.................... Zaštićuje videozapise od slučajnog brisanja.
 PROTECT.................... Zaštićuje fotografije od slučajnog brisanja.
 DIVIDE................................... Dijeljenje videozapisa.
PHOTO CAPTURE..................... Snimanje fotografije iz željene scene u videozapisu.
MOVIE DUB
DUB by select.................. Odabire videozapise i kopira ih.
DUB by date..................... Presnimava sve videozapise odabranog datuma.
 DUB ALL/
 DUB ALL.................... Presnimava sve videozapise iz playliste.
49
PHOTO COPY
COPY by select................ Odabire i kopira fotografije.
COPY by date.................. Kopira sve fotografije odabranog datuma.
PLAYLIST EDIT
 ADD/ ADD....... Dodavanje videozapisa u playlistu.
 ADD by date/
 ADD by date........... Dodavanje videozapisa snimljenih istog datuma u playlistu.
 ERASE/
 ERASE......................... Brisanje videozapisa iz playliste.
 ERASE ALL/
 ERASE ALL................ Brisanje svih videozapisa iz playliste.
 MOVE/
 MOVE......................... Promjena redoslijeda videozapisa u playlisti.
Τ (OTHERS) kategorija
ś YOUR LOCATION*............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
USB CONNECT
 USB CONNECT......... Spajanje na ugrađenu memoriju preko USB-a.
 USB CONNECT.......... Spajanje na "Memory Stick PRO Duo" medij preko USB-a.
DISC BURN........................ str. 28
TV CONNECT Guide................ str. 21
MUSIC TOOL**
EMPTY MUSIC.................. Brisanje glazbenih datoteka.
DOWNLOAD MUSIC...... Preuzimanje glazbenih datoteka koje se mogu reproducirati u funkciji
Highlight Playback.
BATTERY INFO........................... Prikaz informacija o bateriji.
Φ (MANAGE MEDIA) kategorija
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET.......... str. 43
PHOTO MEDIA SET........ str. 43
MEDIA INFO............................... Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY.................. str. 41
MEMORY STICK............... str. 41
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY.................. str. 54
MEMORY STICK............... str. 54
Χ Kategorija (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME............................ str. 19
BEEP.................................... str. 11
LCD BRIGHT...................... Podešavanje svjetline LCD zaslona.
LCD BL LEVEL................... Podešavanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
LCD COLOR...................... Podešavanje intenziteta boje LCD zaslona.
DISPLAY SET..................... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
50
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE.............................. str. 22
COMPONENT................... str. 21
HDMI RESOLUTION....... Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
preko HDMI kabela.
DISP OUTPUT................... Podešavanje ili isključivanje prikaza podataka na zaslonu TV prijemnika.
CLOCK/Đ LANG
CLOCK SET........................ str. 11
AREA SET........................... str. 11
AUTO CLOCK ADJ*........ Odabir hoće li kamkorder podešavati točno vrijeme automatski iz GPS
signala ili ne.
AUTO AREA ADJ*........... Odabir hoće li kamkorder izračunavati vremensku razliku automatski
putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.
SUMMERTIME.................. str. 11
Đ LANGUAGE SET......... str. 12
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF...................... Promjena postavke [A.SHUT OFF] (str. 10).
POWER ON BY LCD........ Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem i zatvaranjem LCD zaslona.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE................... Podešavanje ili isključivanje demo moda.
CALIBRATION................... Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
CTRL FOR HDMI.............. str. 22
REC LAMP......................... Uključenje ili isključenje REC LAMP.
REMOTE CTRL.................. Podešavanje ili isključivanje uporabe daljinskog upravljača.
** HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
**HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
51
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik kojeg možete čitati na
zaslonu računala. U njemu se opisuju funkcije kamkordera, neke od njih ilustrirane i
slikama u boji. "Handycam" Handbook je
predviđen za čitanje ako želite saznati više
o rukovanju kamkorderom.
1
2
3
4
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na računalo
sa sustavom Windows, stavite
priloženi CD-ROM disk u pogon
računala.
Kad se prikaže prozor za instalaciju,
kliknite na [Handycam Handbook].
Odaberite željeni jezik i model
kamkordera te kliknite na
[Handycam Handbook (PDF)].
&& Model kamkordera naveden je na donjoj
strani kamkordera.
Kliknite na [Exit]  [Exit] i zatim
izvadite CD-ROM iz računala.
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook, dvaput kliknite na ikonu prečaca na
zaslonu računala.
52
&& Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
&& Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
&& Pogledajte "PMB Guide" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 30).
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Ako naiđete na probleme tijekom uporabe
kamkordera, upotrijebite sljedeću tablicu
za njihovo rješavanje. Ako se problem
ponavlja, odspojite napajanje i obratite se
Sony zastupniku.
Kamkorder se zagrijava.
Napomene o slanju kamkordera na
popravak
&& Upotrijebite mrežni adapter (str. 10).
&& Ponovno uključite napajanje.
&& Napunite bateriju (str. 9).
&& Možda će trebati formatirati ili zamijeniti
ugrađenu memoriju kamkordera, ovisno o vrsti
problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni
u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno
presnimite podatke iz ugrađene memorije na
drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije
slanja kamkordera na popravak. Proizvođač
neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka
iz ugrađene memorije.
&& Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
&& Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 52) za detalje o simptomima kamkordera
i "PMB Guide" (str. 30) o načinu spajanja
kamkordera s računalom.
Napajanje se ne uključuje.
&& Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 9).
&& Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu
utičnicu (str. 10).
&& Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
&& Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 62) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat će
se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
Napajanje se odjednom isključi.
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
&& Pritisnite MODE za uključivanje indikatora 
(videozapis) ili  (fotografija).
&& Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
&& Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
&& Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašio
je kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite
nepotrebne slike (str. 41).
"PMB" se ne može instalirati.
&& Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 23).
"PMB" ne radi pravilno.
&& Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
&& Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
&& Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim odgovarajućim
redom ponovno spojite računalo i kamkorder.
Dodatne informacije
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
&& Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
53
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
C:04: 
&& Baterija nije "InfoLITHIUM" serije H. Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju serije H (str. 9).
&& Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 9).
C:06: 
&& Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
C:13:  / C:32: 
&& Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E:20:  / E:31:  / E:61:  / E:62:
 / E:91:  / E:92:  / E:94:  /
E:95:  / E:96: 
&& Ponovno uključite napajanje pritiskom na tipku
RESET (str. 62).
101-0001
&& Ako indikator polako trepće, datoteka je oštećena ili se ne može očitati.

&& Napon baterije je nizak.
œ
&& Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
54

&& Nije umetnut "Memory Stick PRO Duo" medij
(str. 43).
&& Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41) ili formatirajte "Memory Stick
PRO Duo" (str. 41) nakon što prebacite snimke
na drugi medij.
&& Image Database datoteka je oštećena. Provjerite datoteku s podacima dodirom na Ű
(MENU)  ž  [REPAIR IMG.DB F.] (u
kategoriji Φ [MANAGE MEDIA])  medij
za snimanje.

&& "Memory Stick PRO Duo" je oštećen. Formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" na kamkorderu
(str. 41).

&& Umetnut je nekompatibilan "Memory Stick
Duo" medij (str. 43).
s
&& Pristup "Memory Stick PRO Duo" mediju je
ograničen na drugom uređaju.

&& Nešto nije u redu s bljeskalicom.

&& Nema dovoljno svjetla. Koristite bljeskalicu.
&& Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
&& Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
&& Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
Mjere opreza
Uporaba i održavanje
&& Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu
bateriju.
&& Metalne kontakte održavajte čistima.
&& Ako procuri elektrolit iz baterije:
ћћ Obratite se Sony prodavatelju.
ћћ Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
ћћ Ako vam tekućine dospije u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
&& Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reprodu­
cirajte snimke približno jednom mjesečno.
&& Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
LCD zaslon
&& Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se
može oštetiti.
&& Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
&& Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
&& Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice. Kad upotrebljavate pribor za čišćenje
LCD zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu
za čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
Rukovanje kućištem
&& Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suhom krpom.
&& Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje površine:
ћћ Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
ћћ Rukovanje kamkorderom s navedenim
tvarima na rukama
ћћ Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Dodatne informacije
&& Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
ћћ Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
ћћ U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
ћћ U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno
snimati.
ћћ U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
ћћ Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
ћћ U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom
suncu. Time se uništava unutrašnjost LCD
zaslona.
&& Kamkorder se napaja na istosmjerni napon
6,8 V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
&& Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični
napon upotrijebite opremu navedenu u ovim
uputama za uporabu.
&& Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
&& Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
&& Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
&& Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
&& Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl.
dok njime rukujete. Time se može uzrokovati
nakupljanje topline u uređaju.
&& Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
&& Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
55
Održavanje i čuvanje objektiva
&& Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
ћћ Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
ћћ Na toplim ili vlažnim mjestima
ћћ Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
&& Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
&& Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog
adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3
mjeseca ako se kamkorder uopće ne upotrebljava.
Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena
baterija nije napunjena, to neće utjecati na rad
kamkordera ako ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera
Čak i ako izvršite [ DELETE ALL], [
DELETE ALL], [ DELETE ALL] ili [MEDIA
FORMAT] ili formatirate medij na kamkorderu,
podaci s medije se možda neće potpuno obrisati.
Ako kamkorder predajte drugom vlasniku,
savjetujemo izvršavanje funkcije [ EMPTY]
(Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika
"Handycam" Handbook" na str. 52.) kako biste
osujetili obnavljanje podataka. Također, ako
namjeravate odbaciti kamkorder, savjetujemo da
ga fizički uništite.
56
Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika "Memory Stick PRO Duo" medija
Čak i ako obrišete podatke s "Memory Stick PRO
Duo" medija ili formatirate "Memory Stick PRO
Duo" na kamkorderu ili pomoću računala, podaci
s "Memory Stick PRO Duo" medija se možda neće
potpuno obrisati. Ako dajete nekome drugome
"Memory Stick PRO Duo", savjetujemo da ga
potpuno obrišete pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, kad odbacujete "Memory Stick
PRO Duo", savjetujemo da ga fizički uništite.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
ADržeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat
u prorez kako biste izvukli držač baterije.
BStavite novu bateriju s + stranom okrenutom
prema gore.
CUmetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
&& Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može se
smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.
Tehnički podaci
Sustav
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)
Minimalno osvjetljenje
11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača 1/50 s)
3 lx (luksa) (LOW LUX podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/25 s)
0 lx (luksa) (NIGHTSHOT uključeno)
** Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid
i sustav procesiranja slike (BIONZ)
omogućuju razlučivost fotografije prema
opisanim vrijednostima.
**[ STEADYSHOT] je podešeno na
[STANDARD] ili [OFF].
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB
LCD zaslon
Slika: 7,5 cm (tip 3,0, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230 400 (960  240)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja: Tijekom snimanja, uz uporabu
LCD zaslona na normalnoj svjetlini: HD: 3,4
W SD: 2,7 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 62  65  125 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
62  65  133 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše, s postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
HDR-CX500E/CX520E:
360 g samo glavni uređaj
440 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE:
370 g samo glavni uređaj
450 g uključujući priloženu punjivu bateriju
Dodatne informacije
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i specifikacija
Format snimanja videozapisa:
Video: HD: kompatibilnost s MPEG-4
AVC/H.264 AVCHD formatom
SD: MPEG-2 PS
Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija
: DCF Ver.2.0 kompatibilno
: Exif Ver.2.21 kompatibilno
: MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
Ugrađena memorija
HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE: 32 GB
HDR-CX520E/CX520VE: 64 GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava
1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava
za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske
datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je
naveden u nastavku.
HDR-CX500E:
približno 31,5 GB
HDR-CX500VE/CX505VE:
približno 30,7 GB
HDR-CX520E:
približno 63,5 GB
HDR-CX520VE:
približno 62,7 GB
Osjetilo slike: 6,3 mm (tip 1/2,88) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 4:3):
Maks. 12 megapiksela* (4000  3000)
Ukupno: Približno 6 631 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
Približno 4 150 000 piksela**
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 4 500 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 6 000 000 piksela
Objektiv: Sony G objektiv
12  (optički), 24 , 150  (digitalni)
Promjer filtra: 37 mm
F1,8 ~ 3,4
Žarišna duljina:
f=5,5 ~ 66 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise: 43 ~ 516 mm (16:9)**
Za fotografije: 38 ~ 456 mm (4:3)
57
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A - 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48  29  81 mm (š/v/d)
bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa
u ugrađenu memoriju (u minutama)
&& Za podešavanje moda snimanja, dodirnite Ű
(MENU)  ž  [ REC MODE] (u kategoriji Ψ [SHOOTING SET]). Standardno
je podešen mod snimanja [HD SP] (str. 48).
** Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h
(sati) i min (minute)
Punjiva baterija NP-FH60
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-CX500E
HDR-CX500VE/CX505VE
[HD FH]
3 h 50 min
3 h 45 min
[HD HQ]
7 h 50 min
7 h 35 min
[HD SP]
9 h 30 min
9 h 15 min
[HD LP]
(5.1 ch)*
12 h 40 min
12 h 20 min
[HD LP]
(2 ch)*
13 h 20 min
13 h
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-CX520E
HDR-CX520VE
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet: 7,2 Wh (1000 mAh)
Tip: Litij-ionska
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
&& Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Očekivano vrijeme punjenja i rada
priložene baterije (u minutama)
Kvaliteta slike
HD
Vrijeme punjenja
(potpuno punjenje)
SD
135
Vrijeme kontinuiranog snimanja
125
160
Tipično vrijeme
snimanja
65
80
Vrijeme
reprodukcije
195
260
&& Za vrijeme snimanja i reprodukcije su navedena
približne vrijednosti pri uporabi sa sasvim
napunjenom baterijom.
&& Videozapisi s high definition (HD)/standard
definition (SD) kvalitetom slike
&& Uvjet snimanja: [ REC MODE] podešeno
na [SP].
58
&& Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
[HD FH]
7 h 45 min
7 h 40 min
[HD HQ]
15 h 50 min
15 h 35 min
[HD SP]
19 h 10 min
18 h 55 min
[HD LP]
(5.1 ch)*
25 h 35 min
25 h 15 min
[HD LP]
(2 ch)*
26 h 55 min
26 h 35 min
Videozapisi sa standard definition (SD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minute)
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-CX500E
HDR-CX500VE/
CX505VE
[SD HQ]
7 h 50 min
7 h 40 min
[SD SP]
11 h 35 min
11 h 20 min
[SD LP]
(5.1 ch)*
22 h 15 min
21 h 40 min
[SD LP]
(2 ch)*
24 h 15 min
23 h 40 min
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-CX520E
HDR-CX520VE
[SD HQ]
15 h 50 min
[SD SP]
23 h 25 min
23 h 5 min
[SD LP]
(5.1 ch)*
44 h 50 min
44 h 20 min
[SD LP]
(2 ch)*
48 h 55 min
48 h 20 min
15 h 35 min
** Format snimanja zvuka možete promijeniti
pomoću [AUDIO MODE] (str. 48).
Primjer očekivanog vremena snimanja
videozapisa na "Memory Stick PRO
Duo" medij (u minutama)
Mod
snimanja
Za kapacitet od 4 GB
High definition (HD) Standard definition (SD)
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[SP]
65 (45)
80 (50)
[LP]
(5.1 ch)*
90 (70)
160 (105)
[LP]
(2 ch)*
95 (75)
175 (110)
&& "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
&& "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni
znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
&& "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
&& "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
&& Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
&& HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC.
&& Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
&& Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
&& Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
&& "PLAYSTATION" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
&& Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
ostalim državama.
&& "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
Dodatne informacije
** Format snimanja zvuka možete promijeniti
pomoću [AUDIO MODE] (str. 48).
&& Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
&& Upotrebljava se "Memory Stick PRO Duo"
tvrtke Sony.
&& Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [
REC MODE] i vrsti "Memory Stick" medija.
&& Vrijeme punjenja/snimanja/reprodukcije
ћћ Mjereno uz temperaturu kamkordera od 25°C
(preporučena temperatura je između 10 i 30°C)
ћћ Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
na nižim temperaturama ili ovisno o uvjetima
u kojima se kamkorder upotrebljava.
Zaštitni znakovi
59
Indikatori na zaslonu
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga,
znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u
ovom priručniku.
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Ű
ėŚ ėř

ǜ
  + – 


t
ǘ 60 min
Ż
Značenje
Tipka MENU
AUDIO MODE
Self-timer snimanje
Status praćenja GPS-a
Bljeskalica, REDEYE
REDUC
MICREF LEVEL niska
razina
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Preostalo trajanje baterije
Tipka za povratak
Središnji
Indikator
[STBY]/[REC]

~
60
Značenje
Status snimanja
Veličina fotografije

Aktiviran slide show

NightShot

 vœ

Upozorenje
Mod reprodukcije
Gornji desni
Indikator
 / 
s
0:00:00
[00min]
9999   
9999   s

100/112
Značenje
Kvaliteta slike (HD/SD) i
mod snimanja (FH/HQ/
SP/LP)
Medij za snimanje/
reprodukciju/editiranje
Brojač (sat:minuta:
sekunda)
Procijenjeno preostalo
vrijeme snimanja
FADER
Približan broj fotografija
za snimanje i medij za
snimanje
Mapa za reprodukciju
Indikator
ų
ƒ
Ə
 101-0005

Y
Značenje
Tipka VIEW IMAGES
Tipka slide showa
ś YOUR LOCATION
tipka
Naziv podatkovne
datoteke
Zaštićena snimka
Tipka indeksnog prikaza
&& Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
&& Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
Donji
Indikator

[]


x



LOW LUX
Ručno izoštravanje
SCENE SELECTION
Ravnoteža bjeline
SteadyShot isključen
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
AE SHIFT

T
WB SHIFT

ſ
CONVERSION LENS
Dodatne informacije



Značenje
[FACE DETECTION]
podešeno na [OFF]
SMILE DETECTION
TELE MACRO
X.V.COLOR
Tipka OPTION
61
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
ATipka x (VIEW IMAGES) (18)
BTipka POWER (11)
CTipka NIGHTSHOT (42)
AActive Interface Shoe
Active Interface Shoe omogućuje napajanje
dodatnog pribora poput videosvjetla, bljeskalice ili mikrofona. Spojeni pribor se može
uključivati ili isključivati tipkom POWER na
kamkorderu.
BUgrađeni mikrofon
CBljeskalica
DObjektiv (Sony G)
EIndikator snimanja
Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
FSenzor daljinskog upravljača/Infracrveni
senzor
DTipka u (DISC BURN) (28)
ETipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite
RESET kako biste resetirali sve postavke,
uključujući i sat.
FPreklopka GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
GZvučnik
HHDMI OUT priključnica (21)
IIndikator pristupa (ugrađena memorija,
"Memory Stick PRO Duo" medij) (44)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
JTipka MANUAL (42)
KKotačić MANUAL (42)
LUtor za "Memory Stick Duo" medij (44)
M (USB) priključnica (24, 28, 29, 35)
HDR-CX505VE: samo izlaz
ALCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (11)
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut
prema van. To je praktično kod reprodukcije.
62
APreklopka zuma (14, 16, 20)
BTipka PHOTO (15)
CTipka MODE (11)
DIndikatori  (videozapis)/ (fotografija)
(11)
EBaterija
FIndikator /CHG (bljeskalica/punjenje)
(9)
GA/V Remote priključnica (21)
HTipka START/STOP (13)
IRučni remen (13)
JKukica za remen za nošenje na ramenu
KDC IN priključnica (9)
LNavoj za stativ (42)
Dodatne informacije
MPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (10)
Lista izbornika se nalazi na
str. 48 do 51.
63
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
možete pronaći na Sonyjevoj stranici za
podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising