Sony | DCR-SR58E | Sony DCR-SX34E SX34 Standard Definition Flash Memory camcorder Upute za upotrebu

4-170-099-11(1)
Sadržaj
10
Početak
12
Snimanje/reprodukcija 20
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Kako dobro iskoristiti
značajke kamkordera
31
Pohranjivanje videozapisa i
fotografija na računalo
33
Pohrana snimaka pomoću
vanjskog uređaja
40
Osobno podešavanje
kamkordera
48
Dodatne informacije
55
Brzi pregled
63
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
© 2010 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
➇ Nemojte rastavljati bateriju.
➇ Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
➇ Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
➇ Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60 °C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
➇ Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
➇ Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
➇ Držite bateriju izvan dosega male djece.
➇ Bateriju držite suhom.
➇ Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
➇ Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
2
Mrežni adapter
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
ZA KORISNIKE U EUROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacijski kabel (USB,
i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama
s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj
Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki
proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom
servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
3
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su
za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
4
Isporučeni pribor
Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
s Mrežni adapter (1)
s Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
s A/V spojni kabel (1) A
s USB kabel (1) B
s Punjiva baterija NP-FV30 (1)
s CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
➇ Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
➇ LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
– "Handycam" Handbook (PDF)
s "Upute
za uporabu" (1)
➇ Pogledajte str. 18 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
Uporaba kamkordera
➇ Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
LCD zaslon
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
➇ Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar.
➇ Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce
snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je
u suton.
O promjeni jezičnih postavki
Baterija
➇ Za objašnjavanje postupaka rukovanja upotrebljavaju se izbornici na jeziku države za koju je
pisana uputa. Ako je potrebno, promijenite jezik
prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera
(str. 16).
➇ Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza"
(str. 57).
5
Snimanje
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
➇ Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri
prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u
njemu (str. 52) radi stabilnog rada. Formatiranje
memorijske kartice će nepovratno izbrisati sve
podatke s nje. Važne podatke unaprijed pohranite
na računalo i sl.
➇ Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
➇ Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera,
medija za pohranjivanje i sl. Tvrtka Sony ne
preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenje
ili gubitak pohranjenih podataka. Ako uslijed
kvara na mediju za pohranu niste snimili željeno
ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
➇ Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
➇ TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
➇ Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
➇ Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Napomena o reprodukciji
➇ Snimke načinjene ovim kamkorderom se možda
neće moći pravilno reproducirati na drugim
uređajima.
I obratno, snimke načinjene drugim uređajima
se možda neće moći pravilno reproducirati ovim
kamkorderom.
Pohranite sve svoje snimke
➇ Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka
na disk poput DVD-R pomoću računala. Također
možete pohraniti slikovne podatke pomoću
videorekordera ili DVD/HDD rekordera i sl.
(str. 42).
6
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
➇ Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer
se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom
slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgovarajući indikator.
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
➇ Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
➇ Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
pomoću kabela, pripazite da priključke spajate u
pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka
oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar
kamkordera.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, izvršite [MEDIA FORMAT]
➇ Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne
mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo
pohranite snimke na neku vrstu vanjskog medija
i zatim primijenite [MEDIA FORMAT] dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t
[MEDIA FORMAT] (u kategoriji Φ [MANAGE
MEDIA]) t željeni medij (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
t [YES] t [YES] t ű.
Carl Zeiss objektiv
Provjera naziva modela kamkordera
➇ Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom
kojeg su zajedno razvile tvrtke Carl Zeiss iz
Njemačke i Sony Corporation, koji omogućuje
vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF sustav
mjerenja za videokamere te nudi kvalitetu koja
je tipična za Carl Zeiss objektive.
MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana
vrijednost označava količinu svjetlosti koja od
objekta ulazi u objektiv.
➇ Naziv modela navodi se u ovim uputama kad
postoji razlika u značajkama između modela.
Provjerite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
➇ Glavne razlike u značajkama tih modela su
sljedeće.
Medij za
snimanje
Napomene o dodatnom priboru
➇ Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
➇ Raspoloživost takvih proizvoda ovisi o zemlji/
regiji.
O slikama, ilustracijama i prikazima
zaslona u ovim uputama
➇ Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
➇ U ovom priručniku se ugrađeni tvrdi disk
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E), ugrađena
memorija (DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
kamkordera i memorijska kartica nazivaju se
"medij za snimanje".
➇ Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Kapacitet USB
ugrađenog priključnica
medija za
snimanje
DCR- Ugrađen
80 GB
SR58E tvrdi disk
DCR- +
SR68E memorijska
kartica
DCR120 GB
SR78E
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Samo izlaz
DCRSR88E
Ulaz/izlaz
DCR- Memorijska –
SX33E kartica
Samo izlaz
DCRSX43E
Ulaz/izlaz
DCR- Ugrađena 4 GB
SX34E memorija
DCR- +
SX44E memorijska
kartica
DCR16 GB
SX53E
Samo izlaz
DCRSX63E
Ulaz/izlaz
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
7
Napomene o uporabi
➇ Nemojte izvoditi sljedeće postupke jer u suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimke se možda neće moći reproducirati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške
u radu.
– Vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 19) svijetli ili trepće
– Odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama dok indikatori u (videozapis)/
v (fotografija) (str. 15) ili indikator pristupa
(str. 19) svijetle ili trepću
➇ Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
➇ Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim
mjestima.
O senzoru za slučaj pada (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E)
➇ Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako
bi se zaštitio ugrađeni tvrdi disk. U slučaju
ispuštanja ili u uvjetima bez gravitacije mogu
se također snimiti blok-smetnje kad kamkorder
aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri padu,
može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim visinama (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E)
➇ Kamkorder nemojte uključivati u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 5000 metara nadmorske
visine. To može oštetiti ugrađeni tvrdi disk
vašeg kamkordera.
8
Postupak uporabe
Početak (str. 12)
Pripremite izvor napajanja i memorijsku karticu.
Snimanje videozapisa i fotografija (str. 20)
Snimanje videozapisa , str. 22
z Promjena načina snimanja
z Očekivano vrijeme snimanja (MEDIA INFO)
Snimanje fotografija , str. 24
Reprodukcija videozapisa i fotografija
Reprodukcija na kamkorderu , str. 25
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku , str. 28
Pohranjivanje snimaka
Pohranjivanje videozapisa i fotografija pomoću računala , str. 33
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na vanjski medij , str. 40
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača/rekordera , str. 42
Brisanje videozapisa i fotografija (str. 31)
Izbrišete li snimke koje su pohranjene na računalo ili disk,
možete dalje snimati na slobodan prostor na mediju.
9
Sadržaj
Prvo pročitajte ......................................................................................... ............ .. 2
Postupak uporabe ............................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..................................... 9
Početak
Korak 1: Punjenje baterije .......................................................... ........................... 12
Punjenje baterije u inozemstvu .................................................. .............. .. 14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena ...................... .................. .. 15
Promjena jezika prikaza .......................................................... ................... 16
Korak 3: Priprema medija za snimanje .............................................. .... ................. 17
Provjera postavke medija za snimanje ................................... ............... .. .... 18
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija s ugrađenog medija
za snimanje na memorijsku karticu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) ...................................................................... . 19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje .................................................. ............................................. ...... ........ 20
Reprodukcija na kamkorderu .................................................. .. ............................ 25
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku........................................ .......... .............. 28
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i fotografija .................................................. .............. ........... 31
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala (Windows) .................................................. .......................... ... 33
Kod uporabe Macintosh računala ................................... ............... .. ........... 33
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije .............................................. 36
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn) ...................... .................. .. 36
Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo ......................................... ........ 37
Kreiranje diska ..................................................................................................... 38
Kopiranje diska ............................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................... 39
Editiranje videozapisa ...................................................................... .......... 39
Snimanje fotografija iz videozapisa.............................................. ..... .......... 39
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka na vanjski medij (DIRECT COPY)......................................... 40
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera ...................... .................. ......... 42
10
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika ............................................................................ ................... 48
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook ............................................ 54
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema .......................................................................................... 55
Mjere opreza .................................................. ................................. ................. . ... 57
Tehnički podaci ................................................................................... ................. 59
Brzi pregled
Sadržaj
Indikatori na zaslonu ................................ .. .. .... .. .... .. .... .. .. .............. .................. .... 63
Dijelovi i kontrole ................................ .. .. .. .... ...... .... .. .. .. .. ................ .................. ... 64
11
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DC priključak
Baterija
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
DC IN priključnica
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
Indikator CHG (charge)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Indikator CHG (charge)
Baterija
DC IN priključnica
DC priključak
Mrežni adapter
12
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
U zidnu utičnicu
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
 Napomena
➇ Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
➇ Poravnajte oznaku v na DC priključku s oznakom na DC IN priključnici.
4
Početak
Svijetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
 Savjeti
➇ Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
➇ Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (A) i
zatim skinite bateriju (B).
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
13
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije". Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
 Napomene
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
Napomene o bateriji
➇ Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikatori u
(videozapis)/v (fotografija) (str. 15) i indikator pristupa (str. 19) isključeni.
➇ Indikator CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
– Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
➇ Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF]).
Napomene o mrežnom adapteru
➇ Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
➇ Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
➇ Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.
Tipka POWER
Indikator MODE
Početak
2
Tipkama Ů/ů odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[NEXT].
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
➇ Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t
[CLOCK/Đ LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [CLOCK SET]. Ako se neka opcija ne
prikazuje na zaslonu, dodirnite Ů/ů za prikaz opcije.
3
Podesite [SUMMERTIME], datum i vrijeme te zatim dodirnite ű.
Sat započinje s radom.
➇ Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
15
 Napomene
➇ Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t [DATE/
TIME] t ű t Ż t Ų.
➇ Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show others]
t [SOUND/DISP SET] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [BEEP] t [OFF] t ű t Ż
t Ų.
➇ Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon.
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi treperi indikator u (videozapis) i napajanje se
isključuje.
 Savjet
➇ Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
➇ Ako je [POWER ON BY LCD] (str. 71) podešeno na [OFF], isključite kamkorder pritiskom na tipku
POWER.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [CLOCK/Đ LANG] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [Đ LANGUAGE SET] t željeni jezik t ű t Ż t Ų.
16
Korak 3: Priprema medija za snimanje
Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se ovisno o kamkorderu. Na zaslonu kamkordera
prikazuju se sljedeće ikone.
DCR-SX33E/SX43E:
Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
*
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
*
Ugrađen tvrdi disk
Memorijska kartica
 Savjet
➇ Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
Početak
* Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij
možete snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.
Odabir medija za snimanje videozapisa (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
A
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]) t [MOVIE MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA SET].
B
Dodirnite željeni medij za snimanje.
C
Dodirnite [YES] t ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Odabir medija za snimanje fotografija (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
A
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]) t [PHOTO MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA SET].
B
Dodirnite željeni medij za snimanje.
17
C
Dodirnite [YES] t ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Provjera postavke medija za snimanje
Ikona medija se pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje u gornjem desnom uglu
zaslona.
Ikona medija za snimanje
➇ Ikona prikazana na LCD zaslonu razlikuje se ovisno o kamkorderu koji koristite.
Ulaganje memorijske kartice
 Napomene
➇ Podesite medij na [MEMORY CARD] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
➇ U ovom kamkorderu možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG Duo"
medij, SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s
ovim kamkorderom.
➇ U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory
Stick PRO Duo".
➇ S ovim kamkorderom zajamčeno rade memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
➇ Za snimanje videozapisa preporučuje se uporaba "Memory Stick PRO Duo" medija kapaciteta 512 MB ili
više s oznakom:
–
–
("Memory Stick PRO Duo" medij)*
("Memory Stick PRO-HG Duo" medij)
* Može se upotrebljavati verzija sa ili bez oznake Mark2.
"Memory Stick PRO Duo" medij/"Memory Stick PRO-HG Duo" medij
(Veličina koja se može upotrebljavati s kamkorderom.)
➇ "Memory Stick PRO Duo" može se upotrebljavati samo uz opremu kompatibilnu s "Memory Stick PRO"
medijima.
➇ Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo" adapter.
18
Otvorite pokrov, okrenite odrezani ugao memorijske kartice kao na slici te umetnite
memorijsku karticu u utor dok ne klikne.
➇ Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Indikator pristupa
Indikator pristupa
Zamijetite smjer odrezanog ugla.
Početak
Zamijetite smjer odrezanog ugla.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Umetnete li novu memorijsku karticu, može se pojaviti poruka [Create a new Image
Database File.]. U tom slučaju dodirnite [YES]. Želite li na memorijsku karticu snimati
samo fotografije, dodirnite [NO].
➇ Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru,
moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
 Napomene
➇ Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA
FORMAT] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) t [MEMORY CARD] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) t [YES] t [YES] t ű.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
➇ Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
➇ Pri ulaganju ili vađenju memorijske kartice pazite da vam ne iskoči i padne.
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija s ugrađenog medija za
snimanje na memorijsku karticu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (u kategoriji
Υ [EDIT]) i zatim slijedite upute na zaslonu.
19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje videozapisa na sljedeći medij.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
 Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Za otvaranje pokrova objektiva
Pomaknite preklopku LENS COVER u položaj za otvaranje.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
 Savjet
➇ Zatvorite pokrov objektiva po završetku snimanja ili pri reprodukciji snimaka.
1
Zategnite ručni remen.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
20
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Tipka MODE
u (videozapis): Pri
snimanju videozapisa
Snimanje/reprodukcija
➇ Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 15).
➇ Način snimanja možete promijeniti pritiskom tipke MODE. Pritisnite MODE za uključivanje
indikatora željenog načina snimanja.
v (fotografija): Pri
snimanju fotografije
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Tipka MODE
u (videozapis): Pri
snimanju videozapisa
v (fotografija): Pri
snimanju fotografije
21
Snimanje videozapisa
Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
➇ Snimanje možete pokrenuti i tako da dodirnete z na donjem lijevom dijelu LCD zaslona.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Tipka START/STOP.
[STBY]
[REC]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
➇ Snimanje možete zaustaviti i tako da dodirnete z na donjem lijevom dijelu LCD zaslona.
➇ Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno tri sekunde i zatim nestaju nakon uključivanja
kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije (videozapisa/fotografija). Za ponovni prikaz
ikona i indikatora, dodirnite bilo koji dio zaslona osim tipaka za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu.
Tipke za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu
otprilike 3
sekunde kasnije
 Napomene
➇
➇
➇
➇
22
Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
➇ Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati
mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 19) svijetli ili trepće
– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
B 90 stupnjeva (maks.)
B 180 stupnjeva (maks.)
A 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Snimanje/reprodukcija
 Savjet
➇ Kad kamkorder prepozna lice, pojavi se bijeli okvir i automatski se optimizira kvaliteta slike oko lica
([FACE DETECTION]).
➇ Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E).
➇ Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
➇ Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show
others] t [MEDIA INFO] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]).
➇ LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [GUIDEFRAME] na [ON] i snimajte
slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
➇ Standardno je [u STEADYSHOT] podešeno na [ON].
➇ Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (A) i
zatim podesite nagib (B).
Podaci o snimanju
Datum snimanja, vrijeme i uvjeti snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci
se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [DATA CODE] tijekom
reprodukcije. Za njihov prikaz dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYBACK
SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t željenu postavku t ű t Ż t Ų.
23
Snimanje fotografija
Standardna je postavka snimanje fotografija na sljedeći medij.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
 Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
A
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora v (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
B
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
➇ Fotografije možete snimati i tako da dodirnete
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
na LCD zaslonu.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Treperi t Svijetli
Kad nestane *, fotografija je snimljena.
 Savjet
➇ Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ IMAGE SIZE] (u kategoriji
ǔ [PHOTO SETTINGS]) t željenu postavku t ű t Ų.
➇ Na LCD zaslonu možete provjeriti broj fotografija koje možete snimiti (str. 63).
24
Reprodukcija na kamkorderu
Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na sljedeći medij i reproduciraju s njega.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
 Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
➇ Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 15).
Pritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
Snimanje/reprodukcija
1
2
➇ Izbornik VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na ų (VIEW IMAGES) na LCD
zaslonu.
3
Dodirnite u (videozapis) (A) t željeni videozapis (B) za reprodukciju
videozapisa. Dodirnite v (fotografija) (A) t željenu fotografiju (B) za
prikaz fotografije.
Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja.
A Mijenja prikaz funkcijskih tipaka.
25
B U izbornik MENU
C Prikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/[F FILM ROLL]/
[G FACE]).
D Ŵ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.*
E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
F Povratak na zaslon za snimanje.
* Ako se dodirne A, prikazuje se D.
➇ Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete D ili E.
➇ Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se i. Ako dodirnete
videozapis ili fotografiju s oznakom i, možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno
zaustavljena. (Na fotografiji snimljenoj na memorijsku karticu prikazuje se B.)
Reprodukcija videozapisa
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Podešavanje glasnoće
Prethodni
Zaustavljanje
Sljedeći
OPTION
Ubrzano naprijed
Ubrzano unatrag
Pauza/reprodukcija
 Savjet
➇ Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na prikaz
VISUAL INDEX.
➇ Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
➇ Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno
5 puta t približno 10 puta t približno 30 puta t približno 60 puta.
➇ VISUAL INDEX možete prikazati dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [VISUAL INDEX]
(u kategoriji ƶ [PLAYBACK]).
➇ Datum, vrijeme i uvjeti snimanja se automatski pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju
tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show
others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu postavku
t ű t Ż t Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite Ÿ t podesite pomoću Ź/ź t
Ż.
➇ Glasnoću zvuka možete također podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
26
Gledanje fotografija
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Prethodni
Na izbornik
VISUAL INDEX
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Sljedeći
OPTION
 Savjet
➇ Kod gledanja fotografija snimljenih na memorijsku karticu, na zaslonu se prikazuje  (mapa za
reprodukciju).
Snimanje/reprodukcija
27
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera pomoću A/V
spojnog kabela A ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO B. Za ovaj način rada spojite kamkorder
na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14). Također pogledajte
upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
A A/V spojni kabel (priložen)
Spajanje s drugim uređajem preko A/V Remote priključnice pomoću A/V spojnog kabela.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Kod spajanja s drugim uređajem preko S VIDEO priključnice, uporabom A/V spojnog kabela
sa S VIDEO kabela (opcija), postiže se viša kvaliteta slike nego kod A/V spojnog kabela. Spojite
bijeli i crveni priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V
spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom (opcija). Spajanje žutog priključka nije nužno. Ako spojite
samo S VIDEO priključak, neće se čuti zvuk.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
ULAZ
VIDEO
S VIDEO
(žuta)
AUDIO
(bijela)
TV
(crvena)
Videorekorder
(žuta)
Tok signala
A/V Remote priključnica
A
Podesite preklopku za odabir ulaza na TV prijemniku za prijem signala
spojenog kamkordera.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
28
B
Spojite kamkorder s TV prijemnikom pomoću A/V spojnog kabela (A, priložen)
ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO (B, opcija).
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika.
C
Reproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 25)
Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [TV TYPE] t [16:9] ili [4:3] t ű t Ż t Ų
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela.
Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.
Snimanje/reprodukcija
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio
priključnicu)
TV/videorekorder
 Napomene
➇ Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta slike može se smanjiti. Osim toga, kad se prebaci format
snimke između 16:9 (wide) na 4:3, slika može zadrhtati.
➇ Kod nekih TV prijemnika formata 4:3, fotografije snimljene u formatu 4:3 možda se neće prikazati preko
cijelog zaslona. Pojava nije kvar.
➇ Kod reprodukcije snimke snimljene u formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku formata 4:3 kompatibilnom s
16:9 (wide) signalom, podesite [TV TYPE] na [4:3].
29
 Savjet
➇ Za provjeru informacija (kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike, dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[V-OUT/PANEL] t ű t Ż t Ų.
30
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za
snimanje tako da obrišete videozapise i
fotografije iz njega.
 Napomene
➇ Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
➇ Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke s nje.
➇ Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
➇ Ako je obrisani videozapis uključen u playlistu,
obrisat će se i iz playliste.
1
2
Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [DELETE] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
4
Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
istovremeno
U koraku 2 dodirnite [u DELETE] t
[u DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
ű t Ų.
➇ Za brisanje svih fotografija odjednom, dodirnite
[ DELETE] t [ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t ű t Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
 Napomene
➇ Fotografije s memorijske kartice ne možete
brisati prema datumu snimanja.
1 U koraku 2 dodirnite [u DELETE] t
[u DELETE by date].
➇ Za brisanje svih fotografija snimljenih
istog datuma odjednom, dodirnite [
DELETE] t [ DELETE by date].
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
 Savjet
➇ Možete obrisati snimku dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
➇ Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
➇ Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
Za brisanje videozapisa dodirnite
[u DELETE] t [u DELETE].
➇ Za brisanje fotografija dodirnite [
DELETE] t [ DELETE].
3
Dodirnite i prikažite oznaku 
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
31
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim dodirnite ű.
➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
3 Dodirnite [YES] t ű t Ų.
32
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala
(Windows)
Uporabom softvera "PMB (Picture Motion
Browser)" možete raditi sljedeće postupke.
– Prebacivanje slika na računalo
– Gledanje i editiranje prebačenih snimaka
– Kreiranje diska
– Prebacivanje videozapisa i fotografija na
internetske stranice
Za pohranjivanje videozapisa i fotografija
pomoću računala, prethodno instalirajte
"PMB" s priloženog CD-ROM diska.
 Napomene
➇ Nemojte formatirati medij kamkordera preko
računala. Kamkorder možda neće raditi pravilno.
➇ Pomoću "PMB" softvera možete kreirati diskove
promjera 12 cm sljedećih formata:
– DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Bez mogućnosti
ponovnog snimanja
– DVD-RW/DVD+RW: Moguće ponovno
snimanje
Korak 1 Provjera sustava računala
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Procesor*4
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), DVD snimač
(CD-ROM pogon je nužan za postupak
instalacije)
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl.
potreban je Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
*3 Starter (Edition) verzija nije podržana.
*4 Preporučuje se brži procesor.
 Napomene
➇ Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Kod uporabe Macintosh računala
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan s Macintosh računalima. Za obradu
fotografija pomoću Macintosh računala
spojenog s kamkorderom, posjetite
sljedeću stanicu.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us/
Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se
temelji na DirectX tehnologiji. DirectX mora
biti instaliran.)
Memorija
256 MB ili više
Moraju biti zadovoljeni ostali zahtjevi za OS.
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (5 GB ili više potrebno je za
kreiranje DVD diskova).
Zaslon
Minimalno 1024 T 768 točaka
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera s računalom.
 Napomene
➇ Ako ste na računalo instalirali verziju softvera
"PMB" nižu od 5.0.00, možete otvarati sve
aplikacije koristeći "PMB Launcher" instalirate
li "PMB" s isporučenog CD-ROM-a. Dvaput
kliknite na "PMB Launcher" prečac na zaslonu
računala kako biste pokrenuli "PMB Launcher".
➇ Ako ste na računalo instalirali verziju softvera
"PMB" nižu od 5.0.00, možda nećete moći
koristiti neke funkcije tog softvera.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
OS*1
Ostalo
33
A Provjerite je li kamkorder odspojen od računala.
H Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
B Uključite računalo.
➇ Logirajte se kao administrator za instalaciju.
➇ Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
C Stavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
Na kamkorderu se automatski prikazuje
izbornik [USB SELECT].
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
➇ Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start] t [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite na
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovisio o
računalu.
D Kliknite na [Install].
E Odaberite zemlju ili regiju.
F Odaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim prijeđite na
sljedeći zaslon.
I Dodirnite jednu od vrsta medija
prikazanih na zaslonu kako bi računalo prepoznalo vaš kamkorder.
[ USB CONNECT]: Ugrađeni tvrdi
disk (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E)
[K USB CONNECT]: Ugrađena
memorija (DCR-SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E)
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
➇ Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [USB CONNECT] (u kategoriji
Τ [OTHERS]).
J Kliknite na [Continue] na zaslonu
računala.
K Slijedite upute na zaslonu za
G Pažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite  u  te zatim kliknite na [Next] t [Install].
34
instaliranje softvera.
➇ Ovisno o računalu, možda će trebati instalirati još i dodatan softver. Ako se prikaže
zaslon za instaliranje, slijedite upute za
instaliranje potrebnog softvera.
➇ Restartajte računalo ako je potrebno kako
biste završili instaliranje.
➇ Ponovno spojite kamkorder s računalom
tijekom instalacije.
Kad je instaliranje završeno, prikazat
će se sljedeće ikone. Izvadite CD-ROM
iz računala.
Za odspajanje kamkordera od računala
1 Kliknite na ikonu
na donjem desnom dijelu
radne površine računala t [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Dodirnite [END] t [YES] na zaslonu
kamkordera.
3 Odspojite USB kabel.
 Napomene
: Otvara "PMB".
: Prikazuje "PMB Help".
: Prikazuje "PMB Launcher". "PMB
Launcher" omogućuje pokretanje
"PMB"-a ili drugog softvera ili otvaranje
web-stranica.
 Napomene
➇ Za kreiranje diskova ili uporabu drugih funkcija
u sustavu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0
za Windows XP, odaberite ga među potrebnim
programima u instalacijskom izborniku i
instalirajte ga primjenom uputa sa zaslona. (Za
instalaciju je potrebno računalo spojiti na internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP
možete instalirati pri odgovoru na poruku koja
se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
➇ Mogu se prikazati i druge ikone.
➇ Ovisno o postupku instalacije, možda se
neće prikazati ikone.
➇ Pristup iz računala pomoću priloženog softvera
"PMB". Nemojte mijenjati datoteke ili mape
s kamkordera pomoću računala. Slikovne
datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći
reproducirati.
➇ Rad se ne može zajamčiti ako izvršite neki od
prethodno spomenutih postupaka.
➇ Kad brišete slikovne datoteke, slijedite korake
na str. 31. Nemojte brisati slikovne datoteke
izravno preko računala.
➇ Nemojte kopirati datoteke na medij za snimanje
iz računala. Rad se ne može zajamčiti.
35
Pokretanje PMB (Picture
Motion Browser) aplikacije
Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu
računala.
 Napomene
➇ Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start] t [All Programs] t [
PMB] za pokretanje "PMB" aplikacije.
Pomoću "PMB" aplikacije videozapise možete gledati, editirati ili pohraniti na disk.
Čitanje priručnika "PMB Help"
Kreiranje diska jednim
dodirom
(One Touch Disc Burn)
Videozapisi i fotografije snimljeni na
računalo koji još nisu pohranjeni pomoću
funkcije One Touch Disc Burn mogu se
automatski snimiti na disk.
➇ Prethodno instalirajte "PMB" (str. 33), ali
nemojte pokretati "PMB".
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 14).
➇ Funkcijom One Touch Disc Burn na kamkorderu
možete pohraniti samo videozapise i fotografije
koji su snimljeni na ugrađeni medij za snimanje
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E).
1
Za detalje o uporabi "PMB" aplikacije,
pročitajte priručnik "PMB Help". Dvaput
kliknite na "PMB Help" prečac na zaslonu
računala za otvaranje "PMB Help" priručnika.
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
➇ Pogledajte str. 33 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
➇ Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
2
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
 Napomene
➇ Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB]
t [PMB Help]. Također možete otvoriti "PMB
Help" preko opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.
3
36
Pritisnite u (DISC BURN).
4
Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
Slijedite upute na zaslonu
računala.
 Napomene
➇ Videozapisi i fotografije se ne snimaju na računalo kod uporabe funkcije One Touch Disc Burn.
Videozapise i fotografije snimljene na
kamkorder možete prenijeti na računalo.
Prethodno uključite računalo.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 14).
1
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
2
Na zaslonu kamkordera dodirnite
medij za snimanje koji sadržava
snimke koje želite pohraniti.
[ USB CONNECT]: Ugrađen tvrdi
disk
[K USB CONNECT]: Ugrađena
memorija
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
➇ Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [USB CONNECT] (u kategoriji
Τ [OTHERS]).
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
Na zaslonu računala se prikazuje izbornik [Import].
37
Kreiranje diska
3
Kliknite na [Import].
➇ Za detalje pogledajte "PMB Help" (str. 36).
Možete kreirati disk tako da odaberete
videozapise koje ste prethodno prebacili na
računalo (str. 37).
1
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
➇ Pogledajte str. 33 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
➇ Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Videozapisi i fotografije se prebacuju
na računalo.
Kad je postupak završen, prikazuje se
"PMB" zaslon.
2
3
Pokrenite "PMB" (str. 36).
Kliknite na [Calendar] ili [Index]
na lijevoj strani prozora te odaberite mapu ili datum i zatim
videozapise.
➇ Za odabir više videozapisa, držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.
4
Na vrhu prozora kliknite na
t [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Prikazuje se prozor za odabir
videozapisa.
➇ Za dodavanje videozapisa prethodno odabranima, odaberite videozapise u glavnom
prozoru te ih povucite i pustite u prozor za
odabir videozapisa.
38
5
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
Snimanje fotografija iz
videozapisa
➇ Snimanje diska može potrajati dulje
vrijeme.
Možete snimiti sliku iz videozapisa kao
fotografsku datoteku.
Dvaput kliknite na videozapis koji ćete
editirati u "PMB"-u i zatim kliknite na
[Show Edit Palette] na desnoj strani zaslona t [Save Frame]. Za detalje pogledajte
"PMB Help" (str. 36).
Kopiranje diska
Snimljeni disk možete kopirati pomoću
funkcije "Video Disc Copier".
Kliknite na [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [Disc
creation] t [Video Disc Copier] za pokretanje softvera. Pogledajte "Video Disc
Copier" za pomoć o postupku uporabe.
Editiranje videozapisa
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Možete izrezati samo željeni dio videozapisa i pohraniti ga kao zasebnu datoteku.
Dvaput kliknite na videozapis koji ćete
editirati u "PMB"-u i zatim kliknite na
[Show Edit Palette] na desnoj strani zaslona
t [Trim Video] ili odaberite izbornik
[Manipulate] t [Edit] t [Trim Video].
Za detalje pogledajte "PMB Help" (str. 36).
39
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka
na vanjski medij
(DIRECT COPY)
Videozapise i fotografije možete pohraniti
na vanjski medij (USB memorijski uređaj),
primjerice na vanjski tvrdi disk. Snimke
možete reproducirati na kamkorderu ili
drugom uređaju za reprodukciju.
 Napomene
➇ Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabel VMC-UAM1 (opcija).
➇ Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
medij.
– medij kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medij spojen preko USB huba
– medij s ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
➇ Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
➇ Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka.
Ako je vanjski medij formatiran u NTFS
sustavu datoteka i sl., formatirajte ga pomoću
kamkordera prije uporabe. Kad spojite vanjski
medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za
formatiranje.
➇ Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji se mogu spojiti.
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 14).
➇ Pogledajte upute za uporabu isporučene s
vanjskim medijem.
➇ Detalje o vanjskim medijima koje možete koristiti
potražite na Sonyjevim stranicama za podršku.
1
40
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu.
2
3
4
Ako vanjski medij ima kabel
napajanja, spojite ga u zidnu
utičnicu.
Spojite adapterski USB kabel na
vanjski medij.
Spojite adapterski USB kabel
na priključnicu  (USB) na
kamkorderu.
Kad se pri pojavi prikaz [Create a new
Image Database File.], dodirnite [YES].
USB adapterski kabel
(opcija)
5
Dodirnite [Copy] na zaslonu
kamkordera.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
S medija za snimanje ugrađenog u
kamkorder možete pohraniti videozapise
i fotografije koji još nisu pohranjeni na
vanjski medij.
DCR-SX33E/SX43E:
Možete pohraniti videozapise i fotografije
koji još nisu pohranjeni na vanjski medij.
➇ Taj izbornik će se prikazivati samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka, dodirnite ű na zaslonu kamkordera.
 Napomene
➇ Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij.
Videozapisi: 9999
Fotografije: 9999 snimaka T 899 mape
Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti
snimaka.
2 Dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [MOVIE DUB] (pri odabiru
videozapisa)/[PHOTO COPY] (pri
odabiru fotografija).
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali medij za snimanje (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E) i način odabira snimaka.
4 Odaberete li [DUB by select], dodirnite
snimku koju želite pohraniti.
Prikazuje se .
➇ Odaberete li [DUB by date], tipkama
Ŷ/ŷ odaberite datum snimaka koje
želite presnimiti i zatim dodirnite ű te
idite na korak 5.
Pri spajanju vanjskog medija
Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju
se na LCD zaslonu. Tipke za prikaz videozapisa i fotografija u izborniku VISUAL
INDEX mijenjaju se kao na sljedećoj slici.
Preostali kapacitet vanjskog medija
Za pohranu željenih videozapisa i
fotografija
 Napomene
➇ Fotografije s memorijske kartice ne možete
pretraživati ili kopirati prema datumu snimanja.
1 Dodirnite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
5 Dodirnite ű t [YES] t ű na
zaslonu kamkordera.
Za reprodukciju snimaka s vanjskog
medija na kamkorderu
1 Dodirnite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
2 Reproducirajte snimku (str. 25)
➇ Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 28).
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Možete podešavati postavke za vanjski
medij, primjerice brisati snimke. Dodirnite
karticu Ű (MENU) t [Show others] u
izborniku VISUAL INDEX.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
➇ Ako dodirnete datum možete pretraživati
snimke prema datumu.
41
 Napomene
➇ Nije moguć prikaz izbornika Date Index za
fotografije.
➇ Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
računalo
– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
Za prekid veze s vanjskim medijem
1 Dodirnite  u izborniku VISUAL
INDEX za vanjski medij.
2 Odspojite adapterski USB kabel.
Kreiranje diska pomoću
DVD snimača ili
rekordera
Kreiranje diska pomoću namjenskog
DVD snimača, DVDirect Express
Pomoću namjenskog DVD snimača,
DVDirect Express (opcija), možete kreirati
disk i reproducirati snimke s kreiranog diska.
Također pogledajte upute za uporabu DVD
snimača.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 14).
➇ Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi
sljedeće vrste:
– 12 cm DVD-R
– 12 cm DVD+R
➇ Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
➇ U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
A Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 14).
B Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
iz DVD snimača.
42
C Umetnite nesnimljeni disk u DVD
snimač i zatvorite uložnicu.
Na zaslonu kamkordera se prikazuje
[DISC BURN].
D Pritisnite u (DISC BURN) na DVD
snimaču.
Na disk će se snimati videozapisi s ugrađenog medija za snimanje koji još nisu
pohranjeni na neki disk (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E).
Na disk će se snimati videozapisi koji
još nisu pohranjeni na neki disk
(DCR-SX33E/SX43E).
Osobno oblikovanje diska uz DISC BURN
OPERATION
Izvedite sljedeći postupak u sljedećim
slučajevima:
– Kod presnimavanja željene snimke
– Kod snimanja više kopija istog diska
– Pri presnimavanju snimaka s memorijske
kartice (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
1 Dodirnite [DISC BURN OPTION] u
koraku 4.
2 Odaberite medij za snimanje koji sadržava
videozapise koje želite pohraniti
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
3 Dodirnite videozapis kojeg želite snimiti
na disk.
Prikazuje se .
E Ponovite korake 3 i 4 ako ukupna
veličina videozapisa koje mislite
presnimiti premašuje kapacitet
diska.
Preostali kapacitet diska
DISC] na zaslonu kamkordera.
Uklonite disk po dovršetku postupka.
G Dodirnite ű i zatim odspojite
USB kabel.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
➇ Ako dodirnete datum možete pretraživati
snimke prema datumu.
4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu
kamkordera.
➇ Za kreiranje sljedećeg diska jednakog
sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite
[CREATE SAME DISC].
5 Nakon završetka postupka, dodirnite
[EXIT] t [END] na zaslonu kamkordera.
6 Odspojite USB kabel iz računala.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
F Dodirnite ű t [END] t [EJECT
43
Reprodukcija diska na DVD snimaču
1 Spojite mrežni adapter i kabel napajanja
na DC IN priključnicu kamkordera te u
zidnu utičnicu (str. 14).
2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač
na  (USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabela iz DVD snimača.
➇ Videozapise možete reproducirati na
TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV
prijemnikom (str. 28).
3 Umetnite snimljeni disk u DVD snimač.
Videozapisi s diska se prikazuju kao
VISUAL INDEX na zaslonu kamkordera.
4 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD
snimaču.
➇ Rukovanje je također moguće preko zaslona
kamkordera.
5 Dodirnite [END] t [EJECT DISC]
na zaslonu kamkordera i izvadite disk
nakon završetka postupka.
6 Dodirnite ű i odspojite USB kabel.
 Napomene
➇ Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sljedećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
➇ Reproducirajte snimljeni disk kako biste
provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete
videozapise iz kamkordera.
➇ Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD
snimač te ponovno pokrenite DISC BURN.
44
 Savjeti
➇ Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na
disku može biti odrezan.
➇ Vrijeme snimanja videozapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o
modu snimanja i broju scena, možda će trebati
više vremena.
➇ Ako kreirane diskove ne možete reproducirati
ni na kojem DVD uređaju, spojite kamkorder
na DVD snimač i pokušajte reprodukciju.
Kreiranje diska pomoću DVD
snimača i sl. uređaja koji nije
DVDirect Express
Videozapise možete pohraniti na disk tako
da pomoću USB kabela spojite kamkorder na
uređaj za snimanje diskova kao što je Sony
DVD snimač koji nije DVDirect Express.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
 Napomene
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 14).
A Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 14).
B Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
(priložen).
E Nakon završetka postupka, dodirnite [END] t [YES] na zaslonu
kamkordera.
F Odspojite USB kabel.
Kreiranje diska pomoću rekordera
i sl.
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
➇ Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Show others]
t [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
medij za snimanje koji sadržava
snimke.
[ USB CONNECT]: Ugrađen tvrdi
disk
[K USB CONNECT]: Ugrađena
memorija
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
D Snimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
➇ Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 14).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
A A/V spojni kabel (priložen)
Spojite A/V spojni kabel u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Kod spajanja s drugim uređajem preko
S VIDEO priključnice, uporabom A/V
spojnog kabela sa S VIDEO kabela (opcija),
postiže se viša kvaliteta slike nego kod
A/V spojnog kabela. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako
spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se
neće čuti. Spajanje žutog priključka (video)
nije nužno.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
C Na zaslonu kamkordera dodirnite
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije
DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog
kabela. Spojite uređaje na način A ili B.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja
s kojima spajate kamkorder.
45
B Spojite kamkorder s uređajem
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela A
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO B (opcija).
➇ Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
A/V Remote priključnica
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
C Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
➇ Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
D Kad je presnimavanje završeno,
A/V Remote priključnica
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Ulaz
S VIDEO
VIDEO
(žuta)
(bijela)
AUDIO
(žuta)
(crvena)
Tok signala
A Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
➇ Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
46
 Napomene
➇ S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
➇ Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike,
dodirnite Ű (MENU) t [Show others]
t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[LCD PANEL] (standardna postavka) t ű
t Ż t Ų.
➇ Za snimanje datuma/vremena ili podataka o
snimanju, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ
[PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu
postavku t ű t Ż t Ų. Osim
toga, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji
Χ [GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT]
t [V-OUT/PANEL] t ű t Ż t
Ų.
➇ Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji
Χ [GENERAL SET]) t [TV TYPE] t [4:3]
t ű t Ż t Ų.
➇ Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
47
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Pomoću izbornika možete izvoditi korisne funkcije i mijenjati razne postavke. Dobro iskorištavanje izbornika omogućit će vam da uživate u kamkorderu.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od osam kategorija izbornika.
Ω MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja) t str. 51
Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja) t str. 51
ǔ PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija) t str. 51
ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju) t str. 51
Υ EDIT (Opcije za editiranje) t str. 52
Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke) t str. 52
Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje) t str. 52
Χ GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje) t str. 53
➇ Opcije izbornika su detaljnije opisane u priručniku "Handycam" Handbook.
Upravljanje izbornicima
Ŵ/ŵ: Lista izbornika pomiče se od kategorije do kategorije.
Ŷ/ŷ: Lista izbornika pomiče se za 4 opcije odjednom.
➇ Možete dodirnuti tipke i povlačiti prikaz na zaslonu za listanje izbornika.
➇ Ikona odabrane kategorije prikazana je u narančastoj boji.
➇ U izbornik MY MENU možete se vratiti dodirom na
kad je prikazana.
1 Dodirnite Ű.
2 Dodirnite [Show others] u izborniku MY MENU.
➇ Detalje o izborniku MY MENU potražite na sljedećoj stranici.
3 Za promjenu prikaza dodirnite središnji dio lijeve strane zaslona.
4 Dodirnite opciju izbornika koju želite promijeniti.
5 Nakon podešavanja, dodirnite ű.
Za dovršetak podešavanja izbornika dodirnite Ų.
Za povratak na prethodni izbornik, dodirnite Ż.
➇ Ovisno o opciji izbornika, možda se neće prikazivati ű.
48
 Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
➇ Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
 Savjet
➇ Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja, kamkorder prebacuje između moda reprodukcije i moda
snimanja (videozapis/fotografija).
Uporaba MY MENU
Opcije izbornika možete koristiti jednostavnije tako da registrirate u MY MENU one koje najčešće koristite. U svaku od kategorija u MY MENU (MOVIE, PHOTO i PLAYBACK) možete
registrirati 6 opcija izbornika.
Primjer: brisanje [SPOT MTR/FCS] i registriranje [u FADER]
Ponovite iste korake kako biste registrirali opcije izbornika u MY MENU i uživajte u korištenju
svog Handycama.
 Savjet
➇ Kad je spojen vanjski uređaj za pohranu, prikazuje se poseban MY MENU.
Osobno podešavanje kamkordera
1 Dodirnite Ű.
2 Dodirnite [MY MENU SETTING].
3 Dodirnite [MOVIE].
4 Dodirnite [SPOT MTR/FCS].
5 Dodirnite ű.
6 Dodirnite [u FADER] (u kategoriji Ω [MANUAL SETTINGS]).
7 Kad se prikazuje MY MENU, dodirnite Ų.
49
Uporaba izbornika
OPTION
Izbornik OPTION prikazuje se poput pop-up izbornika koji se pojavljuju kad kliknete na
desnu tipku miša na računalu. Kad se u donjem desnom uglu zaslona prikazuje ſ, možete
koristiti izbornik OPTION. Dodirnite ſ i prikazat će se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
Opcija izbornika
Kartica
1 Dodirnite ſ (OPTION).
2 Dodirnite željenu karticu t opciju čiju postavku želite podesiti.
3 Nakon završetka podešavanja, dodirnite ű.
 Napomene
➇ Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
➇ Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
➇ Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera u dotičnom
trenutku.
50
Liste izbornika
Ω Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION .................. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
u FADER ................................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
WHITE BAL................................. Podešava ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se snima.
SPOT MTR/FCS ......................... Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
SPOT METER ............................. Podešavanje svjetline slike prema objektu kojeg se dodirne na zaslonu.
SPOT FOCUS ............................. Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
EXPOSURE ................................. Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
FOCUS ......................................... Ručno izoštravanje.
TELE MACRO ............................. Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
Ψ Kategorija (SHOOTING SET)
ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER ........................ Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 IMAGE SIZE ........................ Podešavanje veličine fotografije.
FILE NO. ...................................... Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
ƶ Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX........................... Prikazuje snimke kao sličice (str. 25).
VIEW IMAGES
DATE INDEX ..................... Omogućuje traženje željene slike po datumu.
F FILM ROLL ................ Prikazuje i reproducira scene u određenom intervalu.
G FACE............................ Prikaz i reprodukcija scena s licima.
PLAYLIST..................................... Prikazuje i reproducira playlistu videozapisa.
PLAYBACK SET
DATA CODE...................... Prikaz detaljnog datuma snimanja tijekom reprodukcije.
Osobno podešavanje kamkordera
u REC MODE .......................... Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visoka kvaliteta slike.
GUIDEFRAME............................ Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
u STEADYSHOT ..................... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
AUTO SLW SHUTTR ................ Automatsko podešavanje brzine zatvarača.
FACE DETECTION .................... Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC.......... Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
MICREF LEVEL................. Podešavanje glasnoće mikrofona.
OTHER REC SET
u DIGITAL ZOOM ........ Odabir maksimalne razine zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
razine optičkog zuma.
u WIDE SELECT ............ Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa.
51
Υ Kategorija (EDIT)
DELETE
u DELETE ....................... Brisanje videozapisa.
 DELETE ...................... Brisanje fotografija.
PROTECT
u PROTECT.................... Zaštićuje videozapise od slučajnog brisanja.
 PROTECT ................... Zaštićuje fotografije od slučajnog brisanja.
u DIVIDE .................................. Dijeljenje videozapisa.
PHOTO CAPTURE*1*2*3 .......... Snimanje fotografije iz željene scene u videozapisu.
MOVIE DUB*1*2
DUB by select ................. Odabire videozapise i kopira ih.
DUB by date .................... Presnimava sve videozapise odabranog datuma.
z DUB ALL ...................... Presnimava sve videozapise iz playliste.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select ............... Odabire i kopira fotografije.
COPY by date .................. Kopira sve fotografije odabranog datuma.
PLAYLIST EDIT
u ADD ............................. Dodavanje videozapisa u playlistu.
u ADD by date............. Dodavanje videozapisa snimljenih istog datuma u playlistu.
z ERASE ........................... Brisanje videozapisa iz playliste.
z ERASE ALL .................. Brisanje svih videozapisa iz playliste.
z MOVE ........................... Promjena redoslijeda videozapisa u playlisti.
Τ (OTHERS) kategorija
USB CONNECT
 USB CONNECT*1...... Spajanje na ugrađen tvrdi disk preko USB-a.
K USB CONNECT*2 ..... Spajanje na ugrađenu memoriju preko USB-a.
b USB CONNECT ......... Spajanje na memorijsku karticu preko USB-a.
DISC BURN ....................... Omogućuje pohranjivanje snimaka na diskove pritiskom tipke u (DISC
BURN) (str. 36).
BATTERY INFO .......................... Prikaz informacija o bateriji.
Φ (MANAGE MEDIA) kategorija
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
............................................. Odabir medija za snimanje videozapisa (str. 17).
PHOTO MEDIA SET*1*2
............................................. Odabir medija za snimanje fotografija (str. 17).
MEDIA INFO .............................. Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
MEDIA FORMAT
HDD*1 ................................ Brisanje svih podataka s ugrađenog tvrdog diska.
INT. MEMORY*2 .............. Brisanje svih podataka s ugrađene memorije.
MEMORY CARD*1*2 ....... Brisanje svih podataka s memorijske kartice.
52
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1 ................................ Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na ugrađenom tvrdom
disku (str. 57).
INT. MEMORY*2 .............. Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na ugrađenoj memoriji
(str. 57).
MEMORY CARD*1*2 ....... Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na memorijskoj kartici
(str. 57).
Χ Kategorija (GENERAL SET)
*1 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
*2 DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E
*3 DCR-SX43E
Osobno podešavanje kamkordera
SOUND/DISP SET
VOLUME ........................... Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 26).
BEEP ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD BRIGHT ..................... Podešavanje svjetline LCD zaslona.
LCD BL LEVEL .................. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
LCD COLOR ...................... Podešavanje intenziteta boje LCD zaslona.
DISPLAY SET .................... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE ............................. Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 28).
DISP OUTPUT.................. Podešavanje ili isključivanje prikaza podataka na zaslonu TV prijemnika.
CLOCK/Đ LANG
CLOCK SET ....................... Podešavanje datuma i vremena (str. 15).
AREA SET .......................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 15).
SUMMERTIME ................. Prelazak na ljetno računanje vremena (str. 15).
Đ LANGUAGE SET........ Podešava jezika izbornika (str. 16).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF ..................... Promjena postavke [A.SHUT OFF] (str. 13).
POWER ON BY LCD ....... Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem i zatvaranjem LCD zaslona.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE .................. Podešavanje ili isključivanje demo moda.
CALIBRATION .................. Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
DROP SENSOR*1............. Uključenje ili isključenje senzora za slučaj pada.
53
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik kojeg možete čitati na
zaslonu računala. U njemu se opisuju funkcije kamkordera, neke od njih ilustrirane i
slikama u boji. "Handycam" Handbook je
predviđen za čitanje ako želite saznati više o
rukovanju kamkorderom.
1
2
3
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na
računalo sa sustavom Windows,
stavite priloženi CD-ROM disk u
pogon računala.
Kad se prikaže prozor za instalaciju, kliknite na [Handycam
Handbook].
Odaberite željeni jezik i model
kamkordera te kliknite na [Handycam Handbook (PDF)].
➇ Model kamkordera naveden je na donjoj
strani kamkordera.
4
54
Kliknite na [Exit] t [Exit] i zatim
izvadite CD-ROM iz računala.
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu
računala.
➇ Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
➇ Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
➇ Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 36).
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih
koraka.
1 Provjerite listu (str. 55 – 57) te
pregledajte kamkorder.
2 Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3 Pritisnite RESET (str. 64, 65) šiljatim
predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve
postavke, uključujući točno vrijeme.
4 Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
➇ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
➇ Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako i dalje ne radi,
pritisnite tipku RESET (str. 64, 65) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat
će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite kamkorder uključen. Isključite kamkorder i
odnesite ga na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagrijava.
➇ Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
➇ Upotrijebite mrežni adapter (str. 14).
➇ Ponovno uključite napajanje.
➇ Napunite bateriju (str. 12).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
➇ Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
u (videozapis) ili v (fotografija).
➇ Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 31).
➇ Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite
nepotrebne slike (str. 31).
Dodatne informacije
➇ Možda će trebati formatirati ili zamijeniti trenutni medij za snimanje ugrađen u kamkorder,
ovisno o vrsti problema. Ako se to dogodi, podaci
snimljeni na ugrađeni medij za snimanje će se
izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađenog medija za snimanje na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera
na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo
kakav gubitak podataka iz ugrađenog medija
za snimanje.
➇ Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađeni medij za snimanje kako bi istražili
problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati
niti zadržati vaše podatke.
➇ Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 54) za detalje o simptomima kamkordera i
"PMB Help" (str. 36) o načinu spajanja kamkordera s računalom.
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
Napajanje se ne uključuje.
➇ Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 12).
➇ Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 14).
55
Snimanje se zaustavlja.
C:06:s s
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom/toplom mjestu.
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
C:13:s s / C:32:s s
"PMB" se ne može instalirati.
➇ Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 33).
➇ Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E:s s:s s
"PMB" ne radi pravilno.
➇ Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
➇ Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice
na računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
➇ Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim pravilnim redom
ponovno spojite računalo i kamkorder.
➇ Primijenite korake B – D na str. 55.
<
➇ Ugrađen tvrdi disk kamkordera je pun. Izbrišite nepotrebne snimke s ugrađenog tvrdog
diska (str. 31).
➇ Možda je došlo do pogreške u ugrađenom
tvrdom disku kamkordera.
E
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom
servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve
kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri
kontaktu.
C:04:s s
➇ Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V).
Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V).
(str. 12).
➇ Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu
(str. 12).
56
➇ Napon baterije je nizak.
mœ
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
➇ Temperatura kamkordera se jako povećava.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.

➇ Temperatura kamkordera je niska. Zagrijte
kamkorder.
e
➇ Nije uložena memorijska kartica (str. 18).
➇ Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 18) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
Mjere opreza
➇ Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima
dodirom na Ű (MENU) t [Show others]
t [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji Φ
[MANAGE MEDIA]) t medij za snimanje
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E).
c
➇ Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 52).
f
➇ Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 18).
b➇ Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
➇ Kamkorder je nestabilan. Držite kamkorder
mirno pomoću obje ruke. Imajte na umu da
indikator upozorenja na podrhtavanje neće
nestati.

➇ Kad se aktivira funkcija senzora za slučaj pada.
Možda nećete moći snimati niti reproducirati
snimke.
v
➇ Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom
suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom
na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom
suncu. LCD zaslon se tako uništava.
➇ Kamkorder se napaja na istosmjerni napon
6,8 V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
➇ Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
➇ Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
➇ Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
➇ Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
➇ Držite LCD zaslon zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
➇ Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
➇ Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
➇ Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Dodatne informacije
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 31).
Uporaba i održavanje
57
➇ Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu
bateriju.
➇ Metalne kontakte održavajte čistima.
➇ Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavatelju.
– Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Održavanje i čuvanje objektiva
➇ Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
➇ Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
➇ Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mjestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
➇ Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
➇ Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
LCD zaslon
Punjenje ugrađene punjive baterije
➇ Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer
mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može
oštetiti.
➇ Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
➇ Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen.
Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je
kamkorder spojen na mrežno napajanje preko
mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.
Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon
približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne
upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako
ugrađena baterija nije napunjena, to neće utjecati
na rad kamkordera ako ne snimate datum.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
Čišćenje LCD zaslona
➇ Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
➇ Kad upotrebljavate pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu za
čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
Rukovanje kućištem
➇ Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suhom krpom.
➇ Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
58
– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Tehnički podaci
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E)
Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili
primijenite [MEDIA FORMAT], podaci s ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno
izbrisati. Ako kamkorder predajte drugom vlasniku,
savjetujemo izvršavanje funkcije [EMPTY] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam"
Handbook" na str. 54.) kako biste osujetili obnavljanje podataka. Također, ako namjeravate odbaciti
kamkorder, savjetujemo da ga fizički uništite.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice ili
formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, ako namjeravate odbaciti memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički uništite.
Sustav
Format signala: PAL boja, CCIR standardi
Format snimanja videozapisa:
Video: MPEG-2 PS
Sustav snimanja zvuka:
Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
Format datoteke fotografija
: DCF Ver.2.0 kompatibilno
: Exif Ver.2.21 kompatibilno
: MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
Ugrađen tvrdi disk
DCR-SR58E/SR68E: 80GB
DCR-SR78E/SR88E: 120GB
Ugrađena memorija
DCR-SX34E/SX44E: 4GB
DCR-SX53E/SX63E: 16GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD memorijska kartica, SDHC memorijska
kartica (klasa 2, 4, 6, 10)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Promjer filtra: 30 mm
Dodatne informacije
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava
1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava
za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden
u nastavku.
DCR-SR58E/SR68E: Približno 79,3 GB
DCR-SR78E/SR88E: Približno 119 GB
DCR-SX34E/SX44E: Približno 3,86 GB
DCR-SX53E/SX63E: Približno 15,5 GB
Senzor slike
2,25 mm (tip 1/8) CCD (Charge Coupled
Device)
Ukupno: Približno 800 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9): Približno 490 000
piksela
Efektivno (fotografije, 16:9): Približno 310 000
piksela
Efektivno (fotografije, 4:3): Približno 410 000
piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
60 T (optički), 2000 T (digitalni)
F1,8 ~ 6,0
Žarišna duljina:
f=1,8 ~ 108 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise: 39 ~ 2340 mm (16:9)
Za fotografije: 44 ~ 2640 mm (4:3)
59
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)
Minimalno osvjetljenje
3 lx (luksa) ([AUTO SLW SHUTTR] podešeno na
[ON], brzina zatvarača 1/25 sekundi)
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Video/audio izlazna
priključnica
USB priključnica: mini-AB
(DCR-SR58E/SR78E/SX33E/SX34E/SX53E: samo
izlaz)
LCD zaslon
Slika: 6,7 cm (tip 2.7; format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230 400 (960 T 240)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja: Tijekom snimanja, uz uporabu
LCD zaslona na normalnoj svjetlini:
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: 2 W
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E: 1,8 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
56 T 65 T 107 mm (š/v/d) uključujući dijelove
koji strše
56 T 65 T 115 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše, s postavljenom priloženom
baterijom
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E
50 T 55 T 103 mm (š/v/d) uključujući dijelove
koji strše
50 T 55 T 112 mm (š/v/d) uključujući dijelove
koji strše, s postavljenom priloženom baterijom
60
Masa (približno)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
280 g samo glavni uređaj
320 g uključujući priloženu punjivu bateriju
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E:
190 g samo glavni uređaj
230 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
memorijsku karticu
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 T 29 T 81 mm (š/v/d)
bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
* Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FV30
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet
tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)
minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)
Tip: Litij-ionska
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
➇ Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby
Laboratories.
Očekivano vrijeme punjenja i rada
priložene baterije (u minutama)
Medij za snimanje
DCR-SX33E/SX34E/
DCR-SR58E/SR68E/
SX43E/SX44E/
SR78E/SR88E
SX53E/SX63E
Vrijeme punjenja
(potpuno punjenje)
115
Vrijeme kontinuiranog snimanja
100
110
Tipično vrijeme
snimanja
45
50
Vrijeme
reprodukcije
DCR-SX34E/SX44E:
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
[HQ]
55
[SP]
80
[LP]
175
Ugrađena memorija (16 GB)
DCR-SX53E/SX63E:
135
160
➇ Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [u
REC MODE].
➇ Uvjet snimanja: Mod snimanja [SP].
➇ Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
indikatora MODE i zumiranje.
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa na ugrađeni medij za
snimanje (u minutama)
➇ Za podešavanje moda snimanja, dodirnite
Ű (MENU) t [Show others] t [u REC
MODE] (u kategoriji Ψ [SHOOTING SET]).
Standardno je podešen mod snimanja [SP]
(str. 51).
Ugrađen tvrdi disk (80 GB)
DCR-SR58E/SR68E:
Vrijeme snimanja
[HQ]
1220
[SP]
1750
[LP]
3660
Ugrađen tvrdi disk (120 GB)
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
[HQ]
235
[SP]
340
[LP]
715
Primjer očekivanog vremena snimanja
videozapisa na memorijsku karticu
Mod snimanja
Za kapacitet od 4 GB
[HQ]
55 (50)
[SP]
80 (50)
[LP]
175 (110)
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme
snimanja.
➇ Vrijeme punjenja/snimanja/reprodukcije
– Mjereno uz temperaturu kamkordera od
25°C (preporučena temperatura je između
10 i 30°C)
– Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
na nižim temperaturama ili ovisno o uvjetima
u kojima se kamkorder upotrebljava.
Dodatne informacije
Mod snimanja
Ugrađena memorija (4 GB)
DCR-SR78E/SR88E:
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
[HQ]
1830
[SP]
2630
[LP]
5510
61
Zaštitni znakovi
➇ "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
➇ "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory Stick"
i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
➇ Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
➇ Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
➇ Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
➇ Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
➇ SDHC logo je zaštitni znak.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u
odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi ™ i
® ne spominju se u svim slučajevima u priručniku.
62
Brzi pregled
Indikatori na zaslonu
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Indikator


9999 v,
9999 v,K
9999 v,s
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Ű

2
Značenje
Tipka MENU
Self-timer snimanje
#
MICREF LEVEL niska razina
:
t
Ƹ 60 min
WIDE SELECT
П
О
Ż
BLT-IN ZOOM MIC
Preostalo trajanje baterije
Mapa za snimanje na memorijskoj kartici
VIDEO LIGHT
Tipka za povratak
Središnji
Indikator
Značenje
[STBY]/[REC] Status snimanja
Veličina fotografije
}#
|
Aktiviran slide show
E<e
Upozorenje
v mœ
N
Mod reprodukcije
Indikator
y12
Ks
0:00:00
[00min]
Značenje
Mod snimanja (HQ/SP/LP)
Medij za snimanje/reprodukciju/
editiranje
Brojač (sat:minuta:sekunda)
Procijenjeno vrijeme snimanja
Senzor za slučaj pada je
isključen
Senzor za slučaj pada je
uključen
Približan broj fotografija za
snimanje i medij za snimanje
Mapa za reprodukciju na
memorijskoj kartici
Videozapis ili fotografija koja
se reproducira/Ukupan broj
snimljenih videozapisa ili
fotografija
Donji
Indikator
5
9Rm
Značenje
[FACE DETECTION] podešeno na [OFF]
Ručno izoštravanje

Y q 7 E SCENE SELECTION
D
Ravnoteža bjeline
^nx
c
SteadyShot isključen
w
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
TELE MACRO
Stražnje osvjetljenje
К
.
ſ
ų
ƒ
v 101-0005
Tipka OPTION
Tipka VIEW IMAGES
Tipka slide showa
Naziv podatkovne datoteke
-
Zaštićena snimka
Y
Tipka indeksnog prikaza
Brzi pregled
Gornji desni
100/112
Značenje
FADER
➇ Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
➇ Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
63
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
A LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon
okrenut prema van. To je praktično kod
reprodukcije.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
A Ugrađeni mikrofon
B Objektiv (Carl Zeiss)
C Preklopka LENS COVER
D LED VIDEO LIGHT
E A/V Remote priključnica (28)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Zvučnik
B Objektiv (Carl Zeiss)
C Preklopka LENS COVER
D LED VIDEO LIGHT
E Ugrađeni mikrofon
64
A Zvučnik
B Tipka x (VIEW IMAGES) (25)
C Tipka u (DISC BURN) (36)
D Tipka POWER (15)
E Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
F Tipka PHOTO (24)
G Indikatori u (videozapis)/v (fotografija)
(21)
H Tipka MODE (21)
I Tipka . (backlight)
J Tipka LIGHT
Pritisnite za uključenje videosvjetla.
K  (USB) priključnica (34, 36, 37, 40, 42)
DCR-SR58E/SR78E: samo izlaz
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Tipka x (VIEW IMAGES) (25)
B Tipka u (DISC BURN) (36)
C Tipka POWER (19)
D Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
E Tipka . (backlight)
F Tipka MODE (21)
G Indikatori u (videozapis)/v (fotografija)
(21)
H Tipka LIGHT
Pritisnite za uključenje videosvjetla.
I  (USB) priključnica (34, 36, 37, 40, 42)
DCR-SX33E/SX34E/SX53E: samo izlaz
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Brzi pregled
A Preklopka zuma
B Tipka PHOTO (24)
C Indikator CHG (charge) (12)
D Baterija (12)
E DC IN priključnica (12)
F Tipka START/STOP (22)
G Ručni remen (20)
H Kukica za remen za nošenje na ramenu
I Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (13)
J Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću
vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja
od 5,5 mm).
K Indikator pristupa (memorijska kartica)
(18)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
L Utor za memorijsku karticu (18)
65
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Preklopka zuma
B Tipka PHOTO (24)
C Baterija
D Indikator CHG (charge) (12)
E Tipka START/STOP (22)
F Ručni remen (20)
G DC IN priključnica (12)
H Utor za memorijsku karticu (18)
I Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (13)
J A/V Remote priključnica (28)
K Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću
vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja
od 5,5 mm).
L Indikator pristupa (memorijska kartica)
(18)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
66
Brzi pregled
Lista izbornika se nalazi na
str. 51 do 53.
67
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
4-170-095-11(1)
Sadržaj
9
Početak
12
Snimanje/reprodukcija 21
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Kako dobro iskoristiti
značajke kamkordera
37
Pohrana snimaka pomoću
vanjskog uređaja
46
Osobno podešavanje
kamkordera
54
Dodatne informacije
72
Brzi pregled
93
Digitalni kamkorder
Priručnik za "Handycam"
© 2010 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Isporučeni pribor
Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
s Mrežni adapter (1)
s Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
s A/V spojni kabel (1) A
s USB kabel (1) B
s Punjiva baterija NP-FV30 (1)
s CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
➇ Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
➇ LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
– "Handycam" Handbook (PDF)
s "Upute
za uporabu" (1)
➇ Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
Uporaba kamkordera
➇ Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
LCD zaslon
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
➇ Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar.
➇ Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao
što je u suton.
O promjeni jezičnih postavki
Baterija
➇ Za objašnjavanje postupaka rukovanja upotrebljavaju se izbornici na jeziku države za koju
je pisana uputa. Ako je potrebno, promijenite
jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 17).
Snimanje
➇ Kamkorder nije nepropustan za prašinu,
kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Rukovanje
kamkorderom" (str. 88).
2
➇ Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u
njemu (str. 68) radi stabilnog rada. Formatiranje
memorijske kartice će nepovratno izbrisati sve
podatke s nje.
Važne podatke unaprijed pohranite na računalo
i sl.
➇ Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
➇ Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za pohranjivanje i sl. Tvrtka Sony ne
preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenje
ili gubitak pohranjenih podataka. Ako uslijed
kvara na mediju za pohranu niste snimili željeno
ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
➇ Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
➇ TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Napomena o reprodukciji
➇ Snimke načinjene ovim kamkorderom se možda
neće moći pravilno reproducirati na drugim
uređajima.
I obratno, snimke načinjene drugim uređajima
se možda neće moći pravilno reproducirati
ovim kamkorderom.
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
➇ Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
➇ Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
pomoću kabela, pripazite da priključke spajate
u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka
oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar
kamkordera.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, izvršite [MEDIA FORMAT]
➇ Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se
ne mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju
prvo pohranite snimke na neku vrstu vanjskog
medija i zatim primijenite [MEDIA FORMAT]
dodirom na Ű (MENU) t [Show others]
t [MEDIA FORMAT] (u kategoriji Φ
[MANAGE MEDIA]) t željeni medij (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E) t [YES] t [YES] t ű.
Pohranite sve svoje snimke
Carl Zeiss objektiv
➇ Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka
na disk poput DVD-R pomoću računala. Također
možete pohraniti slikovne podatke pomoću
videorekordera ili DVD/HDD rekordera i sl.
(str. 48).
➇ Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom
kojeg su zajedno razvile tvrtke Carl Zeiss iz
Njemačke i Sony Corporation, koji omogućuje
vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF sustav
mjerenja za videokamere te nudi kvalitetu koja
je tipična za Carl Zeiss objektive. MTF=
Modulation Transfer Function. Brojčana
vrijednost označava količinu svjetlosti koja od
objekta ulazi u objektiv.
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
➇ Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
➇ Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
Napomene o dodatnom priboru
➇ Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
➇ Raspoloživost takvih proizvoda ovisi o zemlji/
regiji.
➇ Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer
se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom
slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgovarajući indikator (str. 77).
3
O slikama, ilustracijama i prikazima
zaslona u ovim uputama
➇ Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
➇ U ovom priručniku se ugrađeni tvrdi disk
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E), ugrađena
memorija (DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
kamkordera i memorijska kartica nazivaju se
"medij za snimanje".
➇ Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Provjera naziva modela kamkordera
➇ Naziv modela navodi se u ovim uputama kad
postoji razlika u značajkama između modela.
Provjerite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
➇ Glavne razlike u značajkama tih modela su
sljedeće.
Medij za
snimanje
DCRSR58E
DCRSR68E
DCRSR78E
Kapacitet
ugrađenog
medija za
snimanje
Ugrađen
80 GB
tvrdi disk
+
memorijska kartica
120 GB
DCRSR88E
DCRSX33E
DCRSX43E
4
USB
priključnica
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Memorij- –
ska kartica
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Medij za
snimanje
DCRSX34E
DCRSX44E
DCRSX53E
Kapacitet
ugrađenog
medija za
snimanje
Ugrađena 4 GB
memorija
+
memorijska kartica
16 GB
DCRSX63E
USB
priključnica
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Napomene o uporabi
➇ Nemojte izvoditi sljedeće postupke jer u suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimke se možda neće moći reproducirati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške
u radu.
– Vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
– Odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama dok indikatori u (videozapis)/
v (fotografija) (str. 16) ili indikator pristupa
(str. 20) svijetle ili trepću
➇ Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
➇ Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim
mjestima.
O senzoru za slučaj pada (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E)
➇ Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako bi
se zaštitio ugrađeni tvrdi disk (str. 71). U slučaju ispuštanja ili u uvjetima bez gravitacije mogu
se također snimiti blok-smetnje kad kamkorder
aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često
očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri
padu, može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim visinama (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E)
➇ Kamkorder nemojte uključivati u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 5000 metara nadmorske
visine. To može oštetiti ugrađeni tvrdi disk
vašeg kamkordera.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
5
Postupak uporabe
Početak (str. 12)
Pripremite izvor napajanja i memorijsku karticu.
Snimanje videozapisa i fotografija (str. 21)
Snimanje videozapisa , str. 23
z Promjena načina snimanja (str. 26)
z Očekivano vrijeme snimanja (MEDIA INFO, str. 68)
Snimanje fotografija , str. 24
Reprodukcija videozapisa i fotografija
Reprodukcija na kamkorderu , str. 28
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku , str. 34
Pohranjivanje snimaka
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na vanjski medij , str. 46
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača/rekordera , str. 48
Brisanje videozapisa i fotografija (str. 37)
Izbrišete li snimke koje su pohranjene na računalo ili disk,
možete dalje snimati na slobodan prostor na mediju.
6
Savjet za uspješno snimanje
x Za postizanje dobrih rezultata pri snimanju
H Stabilizirajte kamkorder
Dok držite kamkorder, gornji dio tijela držite uspravno i prislonite ruke uz tijelo.
Funkcija SteadyShot je učinkovita protiv potresana kamkordera,
ali ipak je bitno da ne potresate kamkorder.
H Zumirajte polako
Zumirajte polako i glatko. Osim toga, upotrebljavajte zum
rijetko. Pretjerano zumiranje uzrokovat će snimanje videozapisa
koji će zamarati gledatelja.
H Proizvedite dojam prostornosti
Zakrećite kamkorder u vodoravnom smjeru. Stanite stabilno
i polako zakrećite kamkorder dok rotirate gornji dio tijela.
Zastanite nakon pokreta na trenutak kako bi scena djelovala
stabilnije.
H Naglasite videozapise govorom
Uzmite u obzir i zvuk koji se snima uz videozapise. Pričajte o
objektu ili razgovarajte s osobom koju snimate.
Pripazite na ravnotežu glasnoće govora jer je osoba koja
snima bliža mikrofonu od osobe koju se snima.
H Upotrebljavajte pribor
Dobro iskoristite pribor kamkordera.
Primjerice, upotrijebite stativ kako biste snimali usporene snimke ili objekte pri slabom svjetlu, kao što su vatromet ili noćni
prizori. Uvijek nosite rezervne baterije tako da možete nastaviti
snimati bez bojazni da će vam ponestati napajanja.
7
x Korisne tehnike snimanja
Snimanje cvijeća izbliza
PORTRAIT (59)
TELE MACRO (62)
Snimanje vatrometa ili sunčeva zalaska
u punom sjaju
FIREWORKS (59)
SUNRISE&SUNSET (59)
Izoštravanje djeteta na lijevoj strani
zaslona
SPOT FOCUS (61)
SPOT MTR/FCS (61)
8
Snimanje u prostoriji s prigušenom
rasvjetom
VIDEO LIGHT (27)
Provjera zamaha u golfu
SPORTS (59)
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene o uporabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postupak uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savjet za uspješno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
6
7
Početak
Sadržaj
Korak 1: Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Promjena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korak 3: Priprema medija za snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odabir medija za snimanje videozapisa (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odabir medija za snimanje fotografija (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ulaganje memorijske kartice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Korisne funkcije za snimanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Odabir načina snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Uporaba videosvjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga (Backlight) . . . . . . 27
Snimanje u zrcalnom modu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reprodukcija na kamkorderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Korisne funkcije za reprodukciju videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Traženje željene scene prema datumu (Date Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Precizno traženje željene scene (Film Roll Index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Traženje željene scene prema licu (Face Index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uporaba zuma pri reprodukciji kod fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Reprodukcija niza fotografija (slide show) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija (Protect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dijeljenje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Snimanje fotografija iz videozapisa (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX43E/SX44E/SX53E/SX63E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Presnimavanje/kopiranje videozapisa i fotografija s ugrađenog medija za
snimanje na memorijsku karticu (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Presnimavanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kopiranja fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uporaba playliste videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kreiranje playliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Reprodukcija playliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka na vanjski medij (DIRECT COPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kreiranje diska pomoću namjenskog DVD snimača, DVDirect Express . . . . . . 48
Kreiranje diska pomoću DVD snimača i sl. uređaja koji nije DVDirect
Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kreiranje diska pomoću rekordera i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Upravljanje izbornicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uporaba MY MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uporaba izbornika  OPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Liste izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ω MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja) . . . . . . . . . . . 59
Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ǔ PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Υ EDIT (Opcije za editiranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Χ GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
10
Dodatne informacije
Sadržaj
Ŝ U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . 81
Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . . . . 81
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Uporaba kamkordera u inozemstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Održavanje i mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
O "Memory Stick" mediju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
O "InfoLITHIUM" bateriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Brzi pregled
Indikatori na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DC priključak
Baterija
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
DC IN priključnica
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
Indikator CHG (charge)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Indikator CHG (charge)
Baterija
DC IN priključnica
DC priključak
Mrežni adapter
12
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
U zidnu utičnicu
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
Napomena
➇ Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
➇ Poravnajte oznaku v na DC priključku s oznakom na DC IN priključnici.
4
Početak
Svijetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
Savjeti
➇ Pogledajte str. 81 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
➇ Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FV30 (priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Trajanje punjenja
115
155
195
390
➇ Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25 °C.
Preporuča se 10 °C do 30 °C.
13
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (A) i
zatim skinite bateriju (B).
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije". Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
Napomene
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
Napomene o bateriji
➇ Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikatori u
(videozapis)/v (fotografija) (str. 16) i indikator pristupa (str. 20) isključeni.
➇ Indikator CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
– Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
➇ Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF], str. 71).
14
Napomene o mrežnom adapteru
➇ Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
➇ Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
➇ Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Početak
15
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.
Tipka POWER
Indikator MODE
2
Tipkama Ů/ů odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[NEXT].
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
➇ Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t
[CLOCK/Đ LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [CLOCK SET]. Ako se neka opcija ne
prikazuje na zaslonu, dodirnite Ů/ů za prikaz opcije.
3
Podesite [SUMMERTIME], datum i vrijeme te zatim dodirnite ű.
Sat započinje s radom.
➇ Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
16
Napomene
➇ Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t [DATE/
TIME] t ű t Ż t Ų.
➇ Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show others]
t [SOUND/DISP SET] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [BEEP] t [OFF] t ű t Ż
t Ų.
➇ Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon (str. 90).
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi treperi indikator u (videozapis) i napajanje se
isključuje.
Početak
Savjet
➇ Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
➇ Ako je [POWER ON BY LCD] (str. 71) podešeno na [OFF], isključite kamkorder pritiskom na tipku
POWER.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [CLOCK/Đ LANG] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [Đ LANGUAGE SET] t željeni jezik t ű t Ż t Ų.
17
Korak 3: Priprema medija za snimanje
Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se ovisno o kamkorderu. Na zaslonu kamkordera
prikazuju se sljedeće ikone.
DCR-SX33E/SX43E:
Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
*
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
*
Ugrađen tvrdi disk
Memorijska kartica
* Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij
možete snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.
Savjet
➇ Pogledajte str. 82 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
➇ Pogledajte str. 82 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
Odabir medija za snimanje videozapisa (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
A
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]) t [MOVIE MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA SET].
B
Dodirnite željeni medij za snimanje.
C
Dodirnite [YES] t ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Odabir medija za snimanje fotografija (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
A
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA]) t [PHOTO MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA SET].
18
B
Dodirnite željeni medij za snimanje.
C
Dodirnite [YES] t ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Provjera postavke medija za snimanje
Ikona medija se pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje u gornjem desnom uglu
zaslona.
Ikona medija za snimanje
Početak
➇ Ikona prikazana na LCD zaslonu razlikuje se ovisno o kamkorderu koji koristite.
Ulaganje memorijske kartice
Napomene
➇ Podesite medij na [MEMORY CARD] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
➇ U ovom kamkorderu možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG
Duo" medij, SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
➇ U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory
Stick PRO Duo".
➇ S ovim kamkorderom zajamčeno rade memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
➇ Za snimanje videozapisa preporučuje se uporaba "Memory Stick PRO Duo" medija kapaciteta 512 MB ili
više s oznakom:
–
–
("Memory Stick PRO Duo" medij)*
("Memory Stick PRO-HG Duo" medij)
* Može se upotrebljavati verzija sa ili bez oznake Mark2.
"Memory Stick PRO Duo" medij/"Memory Stick PRO-HG Duo" medij
(Veličina koja se može upotrebljavati s kamkorderom.)
19
➇ "Memory Stick PRO Duo" može se upotrebljavati samo uz opremu kompatibilnu s "Memory Stick PRO"
medijima.
➇ Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo" adapter.
Otvorite pokrov, okrenite odrezani ugao memorijske kartice kao na slici te umetnite
memorijsku karticu u utor dok ne klikne.
➇ Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E
Indikator pristupa
Zamijetite smjer odrezanog ugla.
Indikator pristupa
Zamijetite smjer odrezanog ugla.
Umetnete li novu memorijsku karticu, može se pojaviti poruka [Create a new Image
Database File.]. U tom slučaju dodirnite [YES]. Želite li na memorijsku karticu snimati
samo fotografije, dodirnite [NO].
➇ Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru,
moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
Napomene
➇ Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [MEDIA
FORMAT] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) t [MEMORY CARD] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) t [YES] t [YES] t ű.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
➇ Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
➇ Pri ulaganju ili vađenju memorijske kartice pazite da vam ne iskoči i padne.
20
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje videozapisa na sljedeći medij.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 18
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Za otvaranje pokrova objektiva
Pomaknite preklopku LENS COVER u položaj za otvaranje.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
1
Zategnite ručni remen.
Snimanje/reprodukcija
Savjet
➇ Zatvorite pokrov objektiva po završetku snimanja ili pri reprodukciji snimaka.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
21
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
➇ Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 16).
➇ Način snimanja možete promijeniti pritiskom tipke MODE. Pritisnite MODE za uključivanje
indikatora željenog načina snimanja.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Tipka MODE
u (videozapis): Pri
snimanju videozapisa
v (fotografija): Pri
snimanju fotografije
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Tipka MODE
u (videozapis): Pri
snimanju videozapisa
v (fotografija): Pri
snimanju fotografije
22
Snimanje videozapisa
Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
➇ Snimanje možete pokrenuti i tako da dodirnete z na donjem lijevom dijelu LCD zaslona.
DCR-SR58E/SR68E/ DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SR78E/SR88E
SX44E/SX53E/SX63E
Tipka START/STOP.
[REC]
Snimanje/reprodukcija
[STBY]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
➇ Snimanje možete zaustaviti i tako da dodirnete z na donjem lijevom dijelu LCD zaslona.
➇ Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno tri sekunde i zatim nestaju nakon uključivanja
kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije (videozapisa/fotografija). Za ponovni prikaz
ikona i indikatora, dodirnite bilo koji dio zaslona osim tipaka za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu.
Tipke za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu
otprilike 3
sekunde kasnije
Napomene
➇
➇
➇
➇
Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
23
➇ Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za
snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili
odspajati mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
Savjet
➇ Kad kamkorder prepozna lice, pojavi se bijeli okvir i automatski se optimizira kvaliteta slike oko lica
([FACE DETECTION], str. 63).
➇ Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E) (str. 41).
➇ Pogledajte str. 81 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
➇ Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show
others] t [MEDIA INFO] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]).
➇ LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [GUIDEFRAME] na [ON] (str. 63) i
snimajte slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
➇ Standardno je [u STEADYSHOT] podešeno na [ON].
➇ Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (A) i
zatim podesite nagib (B).
B 90 stupnjeva (maks.)
B 180 stupnjeva (maks.)
A 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Podaci o snimanju
Datum snimanja, vrijeme i uvjeti snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci
se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [DATA CODE] tijekom
reprodukcije. Za njihov prikaz dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYBACK
SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t željenu postavku t ű t Ż t Ų.
Snimanje fotografija
Standardna je postavka snimanje fotografija na sljedeći medij.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 18
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
24
A
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora v (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
B
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
➇ Fotografije možete snimati i tako da dodirnete
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
na LCD zaslonu.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Snimanje/reprodukcija
Treperi t Svijetli
Kad nestane *, fotografija je snimljena.
Savjet
➇ Pogledajte str. 82 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
➇ Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ IMAGE SIZE] (u kategoriji
ǔ [PHOTO SETTINGS]) t željenu postavku t ű t Ų.
25
Korisne funkcije za
snimanje videozapisa i
fotografija
Savjet
➇ Možete podesiti [u DIGITAL ZOOM] (str. 64)
ako želite još više zumirati.
Zumiranje
Sliku možete povećati do 60 puta od originalne
veličine pomoću preklopke zuma. Slike
također možete povećati tipkama / na
LCD zaslonu.
Odabir načina snimanja
Možete odabrati mod snimanja videozapisa
između tri opcije. Vrijeme snimanja za
medije može se promijeniti ovisno o načinu
snimanja. Standardno je [u REC MODE]
podešeno na [SP].
Duže vrijeme snimanja
Visoka kvaliteta
snimanja
A Dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [u REC MODE] (u
kategoriji Ψ [SHOOTING SET]).
B Dodirnite željenu postavku.
Širi kut gledanja
(širokokutno)
26
Uži kut gledanja
(telefoto)
Želite li snimke visoke kvalitete, odaberite način HQ. Želite li pak duže snimanje
videozapisa, odaberite način LP.
Za sporije zumiranje, preklopku zuma
lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za
brže zumiranje.
C Dodirnite ű t Ų.
Napomene
➇ Funkcija SteadyShot možda neće smanjiti
zamućivanje slike ako je preklopka zuma u
položaju T (telefoto).
➇ Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete
prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk
pomicanja preklopke.
➇ Brzinu zuma ne možete promijeniti tipkama /
na LCD zaslonu.
➇ Najmanja udaljenost kamkordera od objekta
koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm
kod širokokutnog položaja ili 150 cm kod
telefoto položaja zuma.
Napomene
➇ Videozapisi se snimaju u MPEG-2 formatu.
➇ Možete odabrati među sljedećim kvalitetama
slike. Vrijednost poput "9M" je prosječna brzina
bita, gdje "M" označava "Mbps".
– [HQ] (9M (HQ))
– [SP] (6M (SP))(standardna postavka)
– [LP](3M (LP))
➇ Kad snimate u LP modu, kvaliteta videozapisa
može biti manja ili će se scene s brzim pokretima
prikazivati s blok-smetnjama kod reprodukcije.
Savjet
➇ [REC MODE] možete odabrati za svaki medij
zasebno (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga (Backlight)
Uporaba videosvjetla
Možete koristiti videosvjetlo u skladu s
uvjetima snimanja. Savjetujemo vam da
videosvjetlo koristite na udaljenosti od oko
30 cm – 150 cm od objekta.
Za podešavanje ekspozicije objekata osvijetljenih straga, pritisnite . (backlight) za prikaz
.. Za isključivanje funkcije osvjetljenja
straga, ponovno pritisnite . (backlight).
Snimanje u zrcalnom modu
Snimanje/reprodukcija
LED videosvjetlo
Svakim pritiskom na LIGHT mijenja se
indikator na sljedeći način.
Bez indikatora (isključeno) Н
(automatsko) t О (uključeno) t ...
Za isključivanje videosvjetla pritisnite
LIGHT više puta.
Napomene
➇ Videosvjetlo je vrlo snažno. Nemojte ga koristiti
izravno ispred očiju izbliza.
➇ Baterija traje kraće kad koristite videosvjetlo.
➇ Ako je videosvjetlo pri snimanju videozapisa
podešeno na Н, možda će se uključivati i
isključivati. U tom slučaju pritisnite LIGHT više
puta za odabir О.
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (A) i zatim ga zakrenite 180
stupnjeva prema objektivu (B).
Savjet
➇ Na LCD zaslonu se prikazuje zrcalna slika
objekta, ali slika će se snimiti normalno.
27
Reprodukcija na kamkorderu
Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na sljedeći medij i reproduciraju s njega.
DCR-SX33E/SX43E: Memorijska kartica
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Ugrađena memorija
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Ugrađen tvrdi disk
Savjet
➇ Za promjenu medija za snimanje pogledajte str. 18
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
1
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
➇ Za uključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 16).
Pritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
➇ Izbornik VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na ų (VIEW IMAGES) na LCD
zaslonu.
3
Dodirnite u (videozapis) (A) t željeni videozapis (B) za reprodukciju
videozapisa. Dodirnite v (fotografija) (A) t željenu fotografiju (B) za
prikaz fotografije.
Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja.
A Mijenja prikaz funkcijskih tipaka.
28
B U izbornik MENU
C Prikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/[F FILM ROLL]/[G
FACE]) (str. 31, 31, 32).
D Ŵ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.*
E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
F Povratak na zaslon za snimanje.
* Ako se dodirne A, prikazuje se D.
➇ Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete D ili E.
➇ Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se i. Ako
dodirnete videozapis ili fotografiju s oznakom i, možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je
prethodno zaustavljena. (Na fotografiji snimljenoj na memorijsku karticu prikazuje se B.)
Reprodukcija videozapisa
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Prethodni
Zaustavljanje
Sljedeći
OPTION
Snimanje/reprodukcija
Podešavanje glasnoće
Ubrzano naprijed
Ubrzano unatrag
Pauza/reprodukcija
Savjet
➇ Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na prikaz
VISUAL INDEX.
➇ Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
➇ Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno
5 puta t približno 10 puta t približno 30 puta t približno 60 puta.
➇ VISUAL INDEX možete prikazati dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [VISUAL INDEX]
(u kategoriji ƶ [PLAYBACK]).
➇ Datum, vrijeme i uvjeti snimanja se automatski pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju
tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU) t
[Show others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu
postavku t ű t Ż t Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite Ÿ t podesite pomoću Ź/ź t
Ż.
➇ Glasnoću zvuka možete također podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
29
Gledanje fotografija
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Prethodni
Na izbornik
VISUAL INDEX
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Sljedeći
OPTION
Savjet
➇ Kod gledanja fotografija snimljenih na memorijsku karticu, na zaslonu se prikazuje  (mapa za
reprodukciju).
30
Korisne funkcije za
reprodukciju videozapisa
i fotografija
Traženje željene scene prema
datumu (Date Index)
Snimke možete učinkovito tražiti prema
datumu.
Napomene
➇ Funkcija Date Index ne može se upotrebljavati
za fotografije na memorijskoj kartici.
A Pritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se zaslon VISUAL INDEX.
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
Precizno traženje željene scene
(Film Roll Index)
Videozapisi se mogu podijeliti prema vremenu i prva scena svake od podjela se prikazuje
u INDEX zaslonu. Videozapis možete reproducirati preko odabrane sličice.
A Pritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se zaslon VISUAL INDEX.
B Dodirnite Ş t [F FILM ROLL].
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
Snimanje/reprodukcija
B Dodirnite Ş t [DATE INDEX].
Savjet
➇ Date Index također možete prikazati dodirom
na Ű (MENU) t [Show others] t [VIEW
IMAGES] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t
[DATE INDEX].
➇ U zaslonu [Film Roll Index]/[Face Index],
možete prikazati Date Index tako da dodirnete
datum u gornjem desnom kutu zaslona.
C Dodirnite Ů/ů za odabir
datuma uz željenu snimku i zatim
dodirnite ű.
Podešavanje intervala kreiranja sličica na
temelju scena iz videozapisa.
C Dodirnite Ů/ů za odabir
željenog videozapisa.
Snimke odabranog datuma prikazuju
se u zaslonu VISUAL INDEX.
D Dodirnite ư/Ǎ za traženje
željene scene i zatim dodirnite
scenu koju želite reproducirati.
Reprodukcija započinje od odabrane
scene.
31
Savjet
➇ Film Roll Index također možete prikazati
dodirom na Ű (MENU) t [Show others]
t [VIEW IMAGES] (u kategoriji ƶ
[PLAYBACK]) t [F FILM ROLL].
Traženje željene scene prema licu
(Face Index)
Slike lica prepoznatih tijekom snimanja
videozapisa prikazuju se u zaslonu INDEX.
Videozapis možete reproducirati od slike
odabranog lica.
A Pritisnite  (VIEW IMAGES).
Prikazuje se zaslon VISUAL INDEX.
B Dodirnite Ş t [G FACE].
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
C Dodirnite Ů/ů za odabir
željenog videozapisa.
D Dodirnite ư/Ǎ za traženje
slike željenog lica i zatim dodirnite sliku željenog lica kako biste
pogledali scenu.
Reprodukcija započinje od početka
scene s licem iz odabrane slike.
32
Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće
prepoznati.
Primjer: Osobe s naočalama i šeširima ili ako
nisu licem okrenute prema kamkorderu.
➇ Prije snimanja podesite [FACE DETECTION]
na [ON] (str. 63) (standardna postavka) kako
biste videozapise mogli pretraživati u prikazu
Face Index.
Savjet
➇ Face Index također možete prikazati dodirom
na Ű (MENU) t [Show others] t [VIEW
IMAGES] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t
[G FACE].
Uporaba zuma pri reprodukciji kod
fotografija
Fotografije možete povećati 1,1 do 5 puta u
odnosu na originalnu veličinu.
Povećanje možete podesiti pomoću preklopke
zuma.
A Prikažite fotografiju koju želite
povećati.
B Povećajte fotografiju pomakom
na T stranu (telefoto).
Pojavljuje se okvir na zaslonu.
C Dodirnite zaslon na mjestu koje
želite prikazati u sredini prikazanog
okvira.
Dio slike kojeg dodirnete na zaslonu
pomiče se u sredinu prikazanog okvira.
Savjet
➇ Možete podesiti kontinuiranu slide show
reprodukciju odabirom ſ (OPTION) t
kartica ƶ t [SLIDE SHOW SET] za vrijeme
prikaza fotografija. Standardna postavka je
[ON] (kontinuirana reprodukcija).
D Podesite povećanje pomicanjem
Za poništavanje, dodirnite Ż.
Reprodukcija niza fotografija
(slide show)
Snimanje/reprodukcija
na W (širokokutno) ili T (telefoto)
stranu.
Dodirnite ƒ na zaslonu za
reprodukciju.
Slide show započinje od odabrane fotografije.
Za zaustavljanje slide showa
Dodirnite ƒ.
Za ponovno pokretanje slide showa
Ponovno dodirnite ƒ.
Napomene
➇ Zum pri reprodukciji se ne može upotrebljavati
tijekom slide showa.
33
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera pomoću A/V
spojnog kabela A ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO B. Za ovaj način rada spojite kamkorder
na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 15). Također pogledajte
upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
A A/V spojni kabel (priložen)
Spajanje s drugim uređajem preko A/V Remote priključnice pomoću A/V spojnog kabela.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Kod spajanja s drugim uređajem preko S VIDEO priključnice, uporabom A/V spojnog kabela
sa S VIDEO kabela (opcija), postiže se viša kvaliteta slike nego kod A/V spojnog kabela. Spojite
bijeli i crveni priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V
spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom (opcija). Spajanje žutog priključka nije nužno. Ako spojite
samo S VIDEO priključak, neće se čuti zvuk.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
ULAZ
VIDEO
S VIDEO
(žuta)
AUDIO
(bijela)
TV
(crvena)
Videorekorder
(žuta)
Tok signala
A/V Remote priključnica
A
Podesite preklopku za odabir ulaza na TV prijemniku za prijem signala
spojenog kamkordera.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
34
B
Spojite kamkorder s TV prijemnikom pomoću A/V spojnog kabela (A, priložen)
ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO (B, opcija).
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika.
C
Reproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 28)
Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [TV TYPE] t [16:9] ili [4:3] t ű t Ż t Ų
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela.
Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.
Snimanje/reprodukcija
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio
priključnicu)
TV/videorekorder
Napomene
➇ Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta slike može se smanjiti. Osim toga, kad se prebaci format
snimke između 16:9 (wide) na 4:3, slika može zadrhtati.
➇ Kod nekih TV prijemnika formata 4:3, fotografije snimljene u formatu 4:3 možda se neće prikazati preko
cijelog zaslona. Pojava nije kvar.
➇ Kod reprodukcije snimke snimljene u formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku formata 4:3 kompatibilnom
s 16:9 (wide) signalom, podesite [TV TYPE] na [4:3].
35
Savjet
➇ Za provjeru informacija (kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike, dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[V-OUT/PANEL] t ű t Ż t Ų.
36
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za
snimanje tako da obrišete videozapise i
fotografije iz njega.
Napomene
➇ Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
➇ Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke s nje.
➇ Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati
(str. 39).
➇ Ako je obrisani videozapis uključen u playlistu
(str. 44), obrisat će se i iz playliste.
➇ Možete obrisati snimku dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
➇ Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij (str. 68).
➇ Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
2
Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [DELETE] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
Za brisanje videozapisa dodirnite
[u DELETE] t [u DELETE].
➇ Za brisanje fotografija dodirnite [
DELETE] t [ DELETE].
Dodirnite i prikažite oznaku 
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
4
Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE] t
[ DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
ű t Ų.
➇ Za brisanje svih fotografija odjednom, dodirnite
[ DELETE] t [ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t ű t Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
Napomene
➇ Fotografije s memorijske kartice ne možete
brisati prema datumu snimanja.
1 U koraku 2 dodirnite [u DELETE] t
[u DELETE by date].
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Savjet
3
➇ Za brisanje svih fotografija snimljenih
istog datuma odjednom, dodirnite [
DELETE] t [ DELETE by date].
37
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim dodirnite ű.
➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
3 Dodirnite [YES] t ű t Ų.
38
Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija
(Protect)
Zaštitite videozapise i fotografije kako biste
izbjegli slučajno brisanje.
Savjet
➇ Možete zaštititi videozapise i fotografije dok se
prikazuje na zaslonu za reprodukciju pomoću
opcije ſ OPTION MENU.
1
2
Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PROTECT] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
Za zaštitu videozapisa dodirnite
[u PROTECT] t [u PROTECT].
Skidanje zaštite s videozapisa i fotografija
Dodirnite videozapis ili fotografiju označenu
oznakom - u koraku 3.
Nestaje -.
Za zaštitu svih videozapisa i fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
Napomena
➇ Za podatke snimljene na memorijsku karticu ne
možete odabrati [ PRT. by date].
1 U koraku 2 dodirnite [u PROTECT]
t [u PRT. by date].
➇ Za zaštitu svih fotografija snimljenih istog
datuma odjednom, dodirnite
[ PROTECT] t [ PRT. by date].
➇ Za zaštitu fotografija dodirnite
[ PROTECT] t [ PROTECT].
Dodirnite videozapise i fotografije
koje želite zaštititi.
Na odabranim snimkama se prikazuje
-.
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim dodirnite ű.
➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
3 Dodirnite [PROTECT] t ű t
Ų.
4
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
Za skidanje zaštite sa svih videozapisa
i fotografija snimljenih istog datuma
odjednom
Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
U koraku B gore, odaberite datum snimanja
željenog videozapisa/fotografije i zatim
dodirnite ű t [UNPROTECT] t
ű t Ų.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
3
39
Dijeljenje videozapisa
1
2
Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [u DIVIDE] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
Dodirnite videozapis iz kojeg
želite podijeliti.
Započinje reprodukcija odabranog
videozapisa.
3
Dodirnite ǎ na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Reprodukcija se pauzira. Pauza i
reprodukcija se izmjenjuje pritiskom
na ǎ.
Preciznije podesite mjesto reza nakon
odabira točke pomoću ǎ.
Povratak na početak odabranog videozapisa
4
Dodirnite ű t [YES] t
ű.
Napomene
➇ Podijeljeni videozapisi ne mogu se vratiti u
prvobitno stanje.
➇ Zaštićeni videozapis ne može se dijeliti. Za
dijeljenje isključite zaštitu (str. 39).
40
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme dijeljenja
videozapisa. Time se medij za snimanje može
oštetiti. Također, nemojte vaditi memorijsku
karticu dok dijelite videozapise na njoj.
➇ Može se pojaviti malo odstupanje između mjesta
gdje ste dodirnuli ǎ i stvarnog mjesta
reza jer će kamkorder odabrati mjesto reza u
intervalu od pola sekunde.
➇ Ako podijeliti originalan videozapis, videozapis
dodan u playlistu će se također podijeliti.
➇ Kamkorder omogućuje samo jednostavno
editiranje. Za naprednije editiranje koristite
isporučeni softver.
Savjet
➇ Možete podijeliti videozapis dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
Snimanje fotografija
iz videozapisa (DCRSR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E)
1
4
Kad je snimanje završeno, zaslon se
vraća na pauzu.
➇ Snimljena fotografija se pohranjuje na
medija za snimanje odabran u [PHOTO
MEDIA SET] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
(str. 18).
➇ Za nastavak snimanja, dodirnite ǎ i
zatim ponovite postupak od koraka 3.
➇ Za snimanje fotografije iz drugog videozapisa, dodirnite Ż i ponovite postupak
od koraka 2.
Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PHOTO
CAPTURE] (u kategoriji Υ [EDIT]).
Prikazuje se zaslon [PHOTO CAPTURE].
2
Dodirnite videozapis iz kojeg
želite snimati.
Započinje reprodukcija odabranog
videozapisa.
3
Reprodukcija se pauzira. Pauza i reprodukcija se izmjenjuje pritiskom na
ǎ.
Preciznije podesite mjesto snimanja nakon
odabira točke pomoću ǎ.
5
Dodirnite Ż t Ų.
Napomene
➇ Veličina fotografije je određena fiksno ovisno o
formatu videozapisa:
– [& 0.2M] u 16:9 (wide)
– [VGA(0.3M)] u 4:3
➇ Na mediju za snimanje na kojeg želite pohraniti
fotografije mora biti dovoljno slobodnog prostora.
➇ Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su
datumu i vremenu snimanja videozapisa.
➇ Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku
kada ste fotografiju snimili iz videozapisa.
➇ Ne možete snimiti fotografiju iz videozapisa
snimljenog na memorijsku karticu.
(DCR-SR58E/SR78E/SX34E/SX53E).
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Dodirnite ǎ na mjestu gdje
želite snimiti fotografiju.
Dodirnite Ż.
Povratak na početak odabranog videozapisa
41
Presnimavanje/kopiranje videozapisa i fotografija s ugrađenog
medija za snimanje na
memorijsku karticu
(DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
B Dodirnite željeni način
presnimavanja.
Presnimavanje videozapisa
Videozapise pohranjene na medij za
snimanje ugrađen u kamkorder možete
presnimiti na memorijsku karticu.
Prije tog postupka uložite memorijsku
karticu u kamkorder.
Napomene
➇ Kad snimite videozapis na memorijsku karticu
prvi put, kreirajte datoteku s podacima o
snimkama tako da dodirnete Ű (MENU)
t [Show others] t [REPAIR IMG.DB F.]
(u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) t
[MEMORY CARD].
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera kako
biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom
presnimavanja.
[DUB by select]: Za odabir videozapisa
i njihovo presnimavanje
[DUB by date]: Za presnimavanje svih
videozapisa odabranog datuma
[z DUB ALL]: Za presnimavanje
playliste
Ako odaberete playlistu kao izvor za
presnimavanje, slijedite upute na zaslonu
za presnimavanje playliste.
C Odaberite videozapis koji želite
presnimiti.
[DUB by select]: Dodirnite videozapis koji
želite presnimiti i označite ga oznakom
. Možete odabrati više videozapisa.
Savjet
➇ Presnimavanje ne utječe na originalan
videozapis.
➇ Presnimit će se sve snimke uvrštene u playlistu.
➇ Snimke snimljene pomoću ovog kamkordera
i pohranjene na medij za snimanje nazivaju se
"originali".
A Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [MOVIE DUB] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
Prikazuje se zaslon [MOVIE DUB].
42
Preostali kapacitet memorijske kartice
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
[DUB by date]: Odaberite datum
snimanja videozapisa kojeg želite
presnimiti i zatim dodirnite ű. Ne
može se odabrati više datuma.
B Dodirnite željeni način kopiranja.
[COPY by select]: Kopiranje odabranih
fotografija
[COPY by date]: Za kopiranje svih
fotografija odabranog datuma
D Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
C Odaberite fotografiju koju želite
kopirati.
Savjet
➇ Za provjeru presnimljenih videozapisa nakon
završenog presnimavanja, odaberite [MEMORY
CARD] u [MOVIE MEDIA SET] i reproducirajte videozapise (str. 18).
[COPY by select]: Dodirnite fotografiju
koju želite kopirati i označite je oznakom
. Možete odabrati više fotografija.
Kopiranja fotografija
Napomene
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera kako biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom kopiranja.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
[COPY by date]: Odaberite datum
snimanja fotografije koju želite kopirati
i zatim dodirnite ű. Ne može se
odabrati više datuma.
A Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PHOTO COPY]
(u kategoriji Υ [EDIT]).
Prikazuje se zaslon [PHOTO COPY].
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Fotografije pohranjene na medij za snimanje ugrađen u kamkorder možete kopirati
na memorijsku karticu.
Prije tog postupka uložite memorijsku
karticu u kamkorder.
D Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
Savjet
➇ Za provjeru kopiranih fotografija nakon završenog kopiranja, odaberite [MEMORY CARD]
u [PHOTO MEDIA SET] i reproducirajte
fotografije (str. 18).
43
Uporaba playliste
videozapisa
Playlista je lista u kojoj se prikazuju sličice
videozapisa koje ste odabrali.
Originalni videozapisi se neće promijeniti
čak i ako editirate ili obrišete videozapise
dodane u playlistu.
Kreiranje playliste
A Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PLAYLIST EDIT]
(u kategoriji Υ [EDIT]).
B Dodirnite [u ADD].
C Dodirnite videozapis koji želite
dodati u playlistu.
Odabrani videozapis je označen oznakom
.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
D Dodirnite ű t [YES] t
ű t Ų.
Za dodavanje svih videozapisa snimljenih
istog datuma odjednom
1 U koraku 2 dodirnite [u ADD by date].
Datumi snimanja videozapisa prikazuju
se na zaslonu.
44
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa i zatim
dodirnite ű.
➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
3 Dodirnite [YES] t ű t Ų.
Napomene
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme dodavanja
videozapisa u playlistu. Time se medij za
snimanje može oštetiti. Također, nemojte vaditi
memorijsku karticu dok editirate videozapise
na njoj.
➇ Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
Savjet
➇ Možete dodati najviše 99 videozapisa u
playlistu.
➇ Možete dodati videozapis u playlistu dodirom
na ſ (OPTION).
Reprodukcija playliste
A Dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [PLAYLIST] (u
kategoriji ƶ [PLAYBACK]).
Prikazuju se videozapisi dodani u
playlistu.
3 Odaberite videozapis koji želite premjestiti.
B Dodirnite videozapis koji želite
reproducirati.
Playlista se reproducira od odabranog
videozapisa do kraja te se zatim prikaz
vraća na prikaz playliste.
Brisanje neželjenih videozapisa iz
playliste
1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [PLAYLIST EDIT] (u kategoriji Υ [EDIT]).
2 Dodirnite [z ERASE].
Za brisanje svih videozapisa iz playliste,
dodirnite [z ERASE ALL] t [YES] t
[YES] t ű t Ų.
3 Odabrani videozapis se briše iz liste.
Odabrani videozapis je označen oznakom
.
➇ Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
4 Dodirnite Ż.
5 Odaberite odredište tipkama ǐ/Ǒ.
6 Dodirnite ű t [YES] t ű t
Ų.
Odabrani videozapis je označen oznakom
.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż
za povratak na prethodni zaslon.
4 Dodirnite ű t [YES] t ű t
Ų.
Savjet
➇ Čak i ako obrišete videozapis iz playliste, originalan videozapis se neće obrisati.
Savjet
➇ Ako odaberete više videozapisa, videozapisi se
premještaju redom kako se prikazuju u playlisti.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Oznaka odredišta
Promjena redoslijeda unutar playliste
1 Dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [PLAYLIST EDIT] (u kategoriji Υ [EDIT]).
2 Dodirnite [z MOVE].
45
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka
na vanjski medij
(DIRECT COPY)
Videozapise i fotografije možete pohraniti
na vanjski medij (USB memorijski uređaj),
primjerice na vanjski tvrdi disk. Snimke
možete reproducirati na kamkorderu ili
drugom uređaju za reprodukciju.
Napomene
➇ Za taj postupak potreban vam je adapterski
USB kabel VMC-UAM1 (opcija).
➇ Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
medij.
– medij kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medij spojen preko USB huba
– medij s ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
➇ Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
➇ Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka.
Ako je vanjski medij formatiran u NTFS
sustavu datoteka i sl., formatirajte ga pomoću
kamkordera prije uporabe. Kad spojite vanjski
medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za
formatiranje.
➇ Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji se mogu spojiti.
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 14).
➇ Pogledajte upute za uporabu isporučene s
vanjskim medijem.
➇ Detalje o vanjskim medijima koje možete koristiti
potražite na Sonyjevim stranicama za podršku.
1
46
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu.
2
3
4
Ako vanjski medij ima kabel
napajanja, spojite ga u zidnu
utičnicu.
Spojite adapterski USB kabel na
vanjski medij.
Spojite adapterski USB kabel
na priključnicu  (USB) na
kamkorderu.
Kad se pri pojavi prikaz [Create a new
Image Database File.], dodirnite [YES].
USB adapterski kabel
(opcija)
5
Dodirnite [Copy] na zaslonu
kamkordera.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
S medija za snimanje ugrađenog u
kamkorder možete pohraniti videozapise
i fotografije koji još nisu pohranjeni na
vanjski medij.
DCR-SX33E/SX43E:
Možete pohraniti videozapise i fotografije
koji još nisu pohranjeni na vanjski medij.
➇ Taj izbornik će se prikazivati samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka, dodirnite ű na zaslonu kamkordera.
Napomene
➇ Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij.
Videozapisi: 9999
Fotografije: 9999 snimaka T 899 mape
Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti
snimaka.
Pri spajanju vanjskog medija
2 Dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [MOVIE DUB] (pri odabiru
videozapisa)/[PHOTO COPY] (pri
odabiru fotografija).
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali medij za snimanje i način odabira
snimaka (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
4 Odaberete li [DUB by select], dodirnite
snimku koju želite pohraniti.
Prikazuje se .
➇ Odaberete li [DUB by date], tipkama
Ŷ/ŷ odaberite datum snimaka koje
želite presnimiti i zatim dodirnite ű te
idite na korak 5.
Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju
se na LCD zaslonu. Tipke za prikaz videozapisa i fotografija u izborniku VISUAL
INDEX mijenjaju se kao na sljedećoj slici.
Preostali kapacitet vanjskog medija
Za pohranu željenih videozapisa i
fotografija
Napomene
➇ Fotografije s memorijske kartice ne možete
pretraživati ili kopirati prema datumu snimanja.
1 Dodirnite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
5 Dodirnite ű t [YES] t ű na
zaslonu kamkordera.
Za reprodukciju snimaka s vanjskog
medija na kamkorderu
1 Dodirnite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
2 Reproducirajte snimku (str. 28)
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Možete podešavati postavke za vanjski
medij, primjerice brisati snimke. Dodirnite
karticu Ű (MENU) t [Show others] u
izborniku VISUAL INDEX.
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
➇ Ako dodirnete datum možete pretraživati
snimke prema datumu.
➇ Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 34).
47
Napomene
➇ Nije moguć prikaz izbornika Date Index za
fotografije.
➇ Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
računalo
– Ako vanjski medij ima kabel napajanja,
spojite ga u zidnu utičnicu.
Za prekid veze s vanjskim medijem
1 Dodirnite  u izborniku VISUAL
INDEX za vanjski medij.
2 Odspojite adapterski USB kabel.
Kreiranje diska pomoću
DVD snimača ili
rekordera
Kreiranje diska pomoću namjenskog
DVD snimača, DVDirect Express
Pomoću namjenskog DVD snimača,
DVDirect Express (opcija), možete kreirati
disk i reproducirati snimke s kreiranog diska.
Također pogledajte upute za uporabu DVD
snimača.
Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 14).
➇ Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi
sljedeće vrste:
– 12 cm DVD-R
– 12 cm DVD+R
➇ Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
➇ U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
A Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 14).
B Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
iz DVD snimača.
48
C Umetnite nesnimljeni disk u DVD
snimač i zatvorite uložnicu.
Na zaslonu kamkordera se prikazuje
[DISC BURN].
D Pritisnite u (DISC BURN) na DVD
snimaču.
Na disk će se snimati videozapisi s
ugrađenog medija za snimanje koji još
nisu pohranjeni na neki disk (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E).
Na disk će se snimati videozapisi koji
još nisu pohranjeni na neki disk (DCRSX33E/SX43E).
E Ponovite korake 3 i 4 ako ukupna
F Dodirnite ű t [END] t
[EJECT DISC] na zaslonu kamkordera.
Uklonite disk po dovršetku postupka.
G Dodirnite ű i zatim odspojite
USB kabel.
1 Dodirnite [DISC BURN OPTION] u
koraku 4.
2 Odaberite medij za snimanje koji sadržava
videozapise koje želite pohraniti
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
3 Dodirnite videozapis kojeg želite snimiti
na disk.
Prikazuje se .
Preostali kapacitet diska
➇ Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
➇ Ako dodirnete datum možete pretraživati
snimke prema datumu.
4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu
kamkordera.
➇ Za kreiranje sljedećeg diska jednakog
sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite
[CREATE SAME DISC].
5 Nakon završetka postupka, dodirnite
[EXIT] t [END] na zaslonu kamkordera.
6 Odspojite USB kabel iz računala.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
veličina videozapisa koje mislite
presnimiti premašuje kapacitet
diska.
– Pri presnimavanju snimaka s memorijske
kartice (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
Osobno oblikovanje diska uz DISC BURN
OPERATION
Izvedite sljedeći postupak u sljedećim
slučajevima:
– Kod presnimavanja željene snimke
– Kod snimanja više kopija istog diska
49
Reprodukcija diska na DVD snimaču
1 Spojite mrežni adapter i kabel napajanja
na DC IN priključnicu kamkordera te u
zidnu utičnicu (str. 14).
2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač
na  (USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabela iz DVD snimača.
➇ Videozapise možete reproducirati na
TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV
prijemnikom (str. 34).
3 Umetnite snimljeni disk u DVD snimač.
Videozapisi s diska se prikazuju kao
VISUAL INDEX na zaslonu kamkordera.
4 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD
snimaču.
➇ Rukovanje je također moguće preko zaslona
kamkordera.
5 Dodirnite [END] t [EJECT DISC]
na zaslonu kamkordera i izvadite disk
nakon završetka postupka.
6 Dodirnite ű i odspojite USB kabel.
Savjet
➇ Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na
disku može biti odrezan.
➇ Vrijeme snimanja videozapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o
modu snimanja i broju scena, možda će trebati
više vremena.
➇ Ako kreirane diskove ne možete reproducirati
ni na kojem DVD uređaju, spojite kamkorder
na DVD snimač i pokušajte reprodukciju.
Kreiranje diska pomoću DVD
snimača i sl. uređaja koji nije
DVDirect Express
Videozapise možete pohraniti na disk tako
da pomoću USB kabela spojite kamkorder na
uređaj za snimanje diskova kao što je Sony
DVD snimač koji nije DVDirect Express.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder.
Napomene
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 14).
Napomene
➇ Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sljedećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
➇ Reproducirajte snimljeni disk kako biste
provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete
videozapise iz kamkordera.
➇ Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD
snimač te ponovno pokrenite DISC BURN.
50
A Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 14).
B Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
(priložen).
E Nakon završetka postupka, dodirnite [END] t [YES] na zaslonu
kamkordera.
F Odspojite USB kabel.
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
C Na zaslonu kamkordera dodirnite
medij za snimanje koji sadržava
snimke.
[ USB CONNECT]: Ugrađen tvrdi
disk
[K USB CONNECT]: Ugrađena
memorija
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
➇ Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Show others]
t [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
D Snimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
➇ Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
51
Kreiranje diska pomoću rekordera
i sl.
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za
snimanje diskova, Sony DVD snimača
koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V
spojnog kabela. Spojite uređaje na način A
ili B. Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
A A/V spojni kabel (priložen)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E
A/V Remote priključnica
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
A/V Remote priključnica
Spojite A/V spojni kabel u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.
Ulaz
B A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
S VIDEO
Kod spajanja s drugim uređajem preko
S VIDEO priključnice, uporabom A/V
spojnog kabela sa S VIDEO kabela (opcija),
postiže se viša kvaliteta slike nego kod
A/V spojnog kabela. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako
spojite samo S VIDEO priključak, zvuk
se neće čuti. Spajanje žutog priključka
(video) nije nužno.
VIDEO
(žuta)
(bijela)
AUDIO
(žuta)
(crvena)
Tok signala
A Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
➇ Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
52
B Spojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela A
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO B (opcija).
➇ Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
C Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
➇ Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
D Kad je presnimavanje završeno,
➇ Za snimanje datuma/vremena ili podataka o
snimanju, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ
[PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu
postavku t ű t Ż t Ų. Osim
toga, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji
Χ [GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT]
t [V-OUT/PANEL] t ű t Ż t
Ų.
➇ Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU) t [Show
others] t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji
Χ [GENERAL SET]) t [TV TYPE] t [4:3]
t ű t Ż t Ų.
➇ Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Napomene
➇ S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
➇ Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike,
dodirnite Ű (MENU) t [Show others]
t [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[LCD PANEL] (standardna postavka) t ű
t Ż t Ų.
53
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Pomoću izbornika možete izvoditi korisne funkcije i mijenjati razne postavke. Dobro iskorištavanje izbornika omogućit će vam da uživate u kamkorderu.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od osam kategorija izbornika.
Ω MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja) t str. 59
Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja) t str. 63
ǔ PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija) t str. 65
ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju) t str. 66
Υ EDIT (Opcije za editiranje) t str. 67
Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke) t str. 67
Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje) t str. 68
Χ GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje) t str. 69
Upravljanje izbornicima
Ŵ/ŵ: Lista izbornika pomiče se od kategorije do kategorije.
Ŷ/ŷ: Lista izbornika pomiče se za 4 opcije odjednom.
➇ Možete dodirnuti tipke i povlačiti prikaz na zaslonu za listanje izbornika.
➇ Ikona odabrane kategorije prikazana je u narančastoj boji.
kad je prikazana.
➇ U izbornik MY MENU možete se vratiti dodirom na
1 Dodirnite Ű.
2 Dodirnite [Show others] u izborniku MY MENU.
➇ Detalje o izborniku MY MENU potražite na sljedećoj stranici.
3 Za promjenu prikaza dodirnite središnji dio lijeve strane zaslona.
4 Dodirnite opciju izbornika koju želite promijeniti.
5 Nakon podešavanja, dodirnite ű.
Za dovršetak podešavanja izbornika dodirnite Ų.
Za povratak na prethodni izbornik, dodirnite Ż.
➇ Ovisno o opciji izbornika, možda se neće prikazivati ű.
54
Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
➇ Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
Savjet
➇ Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja, kamkorder prebacuje između moda reprodukcije i moda
snimanja (videozapis/fotografija).
Uporaba MY MENU
Opcije izbornika možete koristiti jednostavnije tako da registrirate u MY MENU one koje
najčešće koristite. U svaku od kategorija u MY MENU (MOVIE, PHOTO i PLAYBACK)
možete registrirati 6 opcija izbornika.
Primjer: brisanje [SPOT MTR/FCS] i registriranje [u FADER]
Osobno podešavanje kamkordera
1 Dodirnite Ű.
2 Dodirnite [MY MENU SETTING].
3 Dodirnite [MOVIE].
4 Dodirnite [SPOT MTR/FCS].
5 Dodirnite ű.
6 Dodirnite [u FADER] (u kategoriji Ω [MANUAL SETTINGS]).
7 Kad se prikazuje MY MENU, dodirnite Ų.
Ponovite iste korake kako biste registrirali opcije izbornika u MY MENU i uživajte u korištenju
svog Handycama.
Savjet
➇ Kad je spojen vanjski uređaj za pohranu, prikazuje se poseban MY MENU.
55
Uporaba izbornika
OPTION
Izbornik OPTION prikazuje se poput pop-up izbornika koji se pojavljuju kad kliknete na
desnu tipku miša na računalu. Kad se u donjem desnom uglu zaslona prikazuje ſ, možete
koristiti izbornik OPTION. Dodirnite ſ i prikazat će se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
Opcija izbornika
Kartica
1 Dodirnite ſ (OPTION).
2 Dodirnite željenu karticu t opciju čiju postavku želite podesiti.
3 Nakon završetka podešavanja, dodirnite ű.
Napomene
➇ Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
➇ Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
➇ Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera u dotičnom trenutku.
56
Liste izbornika
Ω Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
u FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
59
59
60
61
61
61
61
62
62
Ψ Kategorija (SHOOTING SET)
u REC MODE
GUIDEFRAME
u STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
FACE DETECTION
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
OTHER REC SET
u DIGITAL ZOOM
u WIDE SELECT
26
63
63
63
63
64
64
64
64
ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS)
65
 IMAGE SIZE
FILE NO.
65
65
ƶ Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
F FILM ROLL
G FACE
PLAYLIST
PLAYBACK SET
DATA CODE
28
31
31
32
44
66
Υ Kategorija (EDIT)
 PROTECT
u DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1*2 *3
MOVIE DUB*1*2
DUB by select
DUB by date
z DUB ALL
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
COPY by date
PLAYLIST EDIT
u ADD
u ADD by date
z ERASE
z ERASE ALL
z MOVE
39
39
40
41
42
42
42
43
43
44
44
45
45
45
Τ (OTHERS) kategorija
USB CONNECT
 USB CONNECT*1
50
50
K USB CONNECT*2
50
b USB CONNECT
DISC BURN
Upute za uporabu
BATTERY INFO
67
Φ (MANAGE MEDIA) kategorija
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
PHOTO MEDIA SET*1*2
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
HDD*1
INT. MEMORY*2
MEMORY CARD*1*2
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1
INT. MEMORY*2
MEMORY CARD*1*2
18
18
68
68
68
68
Osobno podešavanje kamkordera
 SELF-TIMER
PROTECT
u PROTECT
76, 78
76, 78
76, 78
DELETE
u DELETE
 DELETE
37
37
57
Χ Kategorija (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
BEEP
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
DISPLAY SET
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
DISP OUTPUT
CLOCK/Đ LANG
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
Đ LANGUAGE SET
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
CALIBRATION
DROP SENSOR*1
*1 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
*2 DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E
*3 DCR-SX43E
58
29, 69
69
69
69
70
70
34
70
16
70
70
70
71
71
71
90
71
Ω MANUAL
SETTINGS
(Opcije za prilagođavanje
uvjetima snimanja)
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54)
za opis postupka. Standardne postavke su
označene znakom B.
SCENE SELECTION
Možete učinkovito snimati u različitim
situacijama.
B AUTO
Snimanje s prosječnom kvalitetom slike bez
funkcije [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ()
Zadržava tamnu atmosferu
udaljenih prizora kod
snimanja u suton.
CANDLE ()
Čuva prigušenu atmosferu scene osvijetljene
svijećama.
SUNRISE&SUNSET* ()
FIREWORKS* ()
Snima zadivljujuće fotografije vatrometa.
LANDSCAPE* ()
Jasno snimanje udaljenih
objekata. Ova postavka
također sprečava kamkorder
u izoštravanju stakla ili metalne mreže u staklu između
kamkordera i objekta.
Ističe objekte kao što su
ljudi ili cvijeće ostavljajući
pozadinu neoštrom.
SPOTLIGHT** (q)
Sprečava da lica osoba
ispadnu previše bijela dok
su izložena jakom svjetlu.
SPORTS** (7)
Odaberite kako biste
smanjili utjecaj vibracija
kod snimanja objekata koji
se brzo kreću.
BEACH** (E)
Snimanje živog plavetnila
oceana ili jezera.
SNOW** (D)
Snimanje svijetlih slika
bijelog krajolika.
* Podešeno tako da izoštrava samo udaljene
objekte.
** Podešeno tako da ne izoštrava bliske objekte.
Napomene
➇ Ako podesite [SCENE SELECTION], [WHITE
BAL.] se poništava.
FADER
U prijelaze između scena možete snimiti
efekte prijelaza.
Odaberite željeni efekt u modu [STBY] (za
odtamnjivanje) ili [REC] (za zatamnjivanje).
B OFF
Osobno podešavanje kamkordera
Reproducira atmosferu
scene kao kod zalaska ili
izlaska sunca.
PORTRAIT (Soft portrait)
(Y)
Bez uporabe efekta.
59
WHITE FADER
INDOOR (n)
Prijelaz s bijelim efektom.
Zatamnjivanje
Odtamnjivanje
BLACK FADER
Prijelaz s crnim efektom.
Zatamnjivanje
Odtamnjivanje
Za poništavanje efekata prijelaza prije
postupka, dodirnite [OFF].
Savjet
➇ Kad pritisnete START/STOP, postavka se
poništava.
➇ Videozapis snimljen uz [BLACK FADER] može
biti teško gledati u VISUAL INDEX zaslonu.
WHITE BAL. (White balance)
Možete podesiti ravnotežu boje u skladu sa
svjetlinom okruženja u kojem se snima.
B AUTO
Ravnoteža bjeline se podešava automatski.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za
sljedeće uvjete snimanja:
–
–
–
–
60
Na otvorenom
Noću, uz neonsku rasvjetu i vatromet
Izlazak i zalazak sunca
Uz fluorescentnu rasvjetu prirodne boje
Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za
sljedeće uvjete snimanja:
– U zatvorenom
– Na zabavi ili u studiju gdje se uvjeti osvjetljenja brzo mijenjaju
– Kod video rasvjete u studiju ili kod rasvjete
natrijevim svjetlom ili svjetlom sličnom
klasičnoj žarulji
ONE PUSH (x)
Ravnoteža bjeline će se podesiti prema uvjetima
osvjetljenja u okolišu.
1 Dodirnite [ONE PUSH].
2 Kadrirajte bijeli predmet poput lista papira
tako da ispuni zaslon uz jednako osvjetljenje
koje će se upotrebljavati za snimanje.
3 Dodirnite [x].
x trepće brzo. Kad se podatak o ravnoteži
bjeline podesi i pohrani u memoriju, indikator
prestaje treptati.
Napomene
➇ Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite
boju u [ONE PUSH] kod snimanja pod bijelim
ili hladnim fluorescentnim svjetlom.
➇ Kad odaberete [ONE PUSH], držite bijeli objekt
u kadru sve dok x brzo trepće.
➇ x trepće polako ako se [ONE PUSH] ne
može podesiti.
➇ Kad se odabere [ONE PUSH], ako x trepće
nakon dodira na ű, podesite [WHITE
BAL.] na [AUTO].
➇ Ako podesite [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] se podešava na [AUTO].
Savjet
➇ Ako zamijenite bateriju dok je odabrana postavka
[AUTO] ili iznesete kamkorder na otvoreno
nakon snimanja u zatvorenom (ili obrnuto),
usmjerite kamkorder prema obližnjem bijelom
premetu na približno deset sekundi kako bi se
bolje podesila ravnoteža bjeline.
➇ Ako je ravnoteža bjeline podešena pomoću
[ONE PUSH], a uvjeti osvjetljenja su se promijenili zato jer ste iznijeli kamkorder na otvoreno
iz kuće ili obrnuto, potrebno je ponoviti [ONE
PUSH] postupak kako bi se ponovno podesila
ravnoteža bjeline.
SPOT MTR/FCS (Spot meter/
focus)
Možete istovremeno podesiti svjetlinu i
oštrinu odabranog objekta. Ova funkcija
omogućuje istovremenu uporabu opcija
[SPOT METER] (str. 61) i [SPOT FOCUS]
(str. 61).
Dodirnite objekt u kadru za koji želite
podesiti svjetlinu i izoštrenost.
Za automatsko podešavanje svjetline i
oštrine, dodirnite [AUTO].
Napomene
➇ [EXPOSURE] i [FOCUS] se automatski podešavaju na [MANUAL].
SPOT METER (Flexible spot
meter)
SPOT FOCUS
Možete odabrati i izoštriti željenu točku na
zaslonu koja se ne nalazi u njegovoj sredini.
Dodirnite objekt u kadru za koji želite
podesiti izoštrenost.
Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite
[AUTO].
Napomene
➇ [FOCUS] se automatski podešava na [MANUAL].
EXPOSURE
Svjetlinu slike možete podesiti ručno. Podesite svjetlinu ako objekt djeluje presvijetlo
ili pretamno.
Za podešavanje svjetline dodirnite ż/
Ž. Za automatsko podešavanje ekspozicije, dodirnite [AUTO].
Osobno podešavanje kamkordera
Možete podesiti i fiksirati ekspoziciju na
objekt tako da se snimi uz prikladnu svjetlinu čak i ako postoji velik kontrast između
objekta i pozadine, primjerite kod objekata
na pozornici osvijetljenih reflektorom.
Napomene
➇ [EXPOSURE] se automatski podešava na
[MANUAL].
Dodirnite objekt u kadru za koji želite
podesiti ekspoziciju.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije, dodirnite [AUTO].
61
FOCUS
Možete izoštravati ručno. Ovu funkciju
možete odabrati i kad želite namjerno
izoštriti željeni objekt.
TELE MACRO
Funkcija je korisna kod snimanja malih
objekata kao što su cvijeće i kukci. Možete
izbjeći izoštravanje pozadine tako da se
objekt istakne oštrinom.
B OFF
Isključuje TELE MACRO. (TELE MACRO
također se poništava kad pomaknete preklopku
zuma na W stranu.)
Dodirnite ǒ (objekt u blizini)/Ǔ
(udaljeni objekt) za izoštravanje.
Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite
[AUTO].
ON (К)
Zum (str. 26) se automatski pomiče na T
(telefoto) stranu i omogućuje snimanje objekata iz blizine do približno 38 cm.
Napomene
➇ Kad podesite [FOCUS] na [MANUAL], prikazuje
se 9.
➇ Najmanja udaljenost kamkordera od objekta
koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm
kod širokokutnog položaja ili 150 cm kod
telefoto položaja zuma.
Savjet
➇ Ako nije moguće izoštravanje iz veće blizine,
prikazuje se m, a ako izoštravanje nije moguće
iz veće daljine, prikazuje se R.
➇ Jednostavnije je izoštriti objekt tako da pomaknete preklopku zuma prema T (telefoto)
i izoštrite te zatim prema W (širokokutno) za
podešavanje zuma kod snimanja. Ako želite
snimiti objekt na maloj udaljenosti, pomaknite
preklopku zuma na W (širokokutno) stranu i
zatim izoštrite.
➇ Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost
do objekta koji je izoštren, služi kao orijentacija ako je mračno ili je izoštravanje otežano)
prikazuje se nekoliko sekundi u sljedećim
slučajevima.
– Kad se prebaci s automatskog na ručno
izoštravanje
– Kod ručnog izoštravanja
62
Napomene
➇ Kod snimanja udaljenih objekata, izoštravanje
može biti otežano i potrajati neko vrijeme.
➇ Kad je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite
sliku ručno ([FOCUS], str. 62).
Ψ SHOOTING SET
(Opcije za podešavanje
snimanja)
OFF (c)
Ne upotrebljava se SteadyShot funkcija.
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54)
za opis postupka. Standardne postavke su
označene znakom B.
REC MODE (Mod snimanja)
Pogledajte str. 26.
GUIDEFRAME
Možete prikazati okvir te provjeriti vodoravan ili okomiti položaj objekta.
Okvir se ne snima.
B OFF
Ne prikazuje se okvir.
ON
Prikazuje se okvir.
AUTO SLW SHUTTR (Auto Slow
Shutter)
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina
zatvarača se automatski smanjuje na 1/25
sekundi.
B OFF
Ne upotrebljava se funkcija Auto Slow Shutter.
ON
Upotrebljava se funkcija Auto Slow Shutter.
FACE DETECTION
Automatski prepoznaje lica objekata i
podešava ekspoziciju.
B ON
Prepoznaje lica.
OFF (5)
Bez prepoznavanja lica.
STEADYSHOT
Možete kompenzirati podrhtavanje
kamkordera. Podesite [u STEADYSHOT]
na [OFF] (i) kod uporabe stativa (opcija)
jer će slika djelovati prirodnije.
B ON
Upotrebljava se SteadyShot funkcija.
Savjet
➇ Za bolje prepoznavanje lica, snimajte osobe u
sljedećim uvjetima:
– Na dovoljno osvijetljenom mjestu
– Osobe neka ne nose naočale, pokrivala za
glavu ili maske
– Osobe trebaju biti okrenute izravno prema
kamkorderu
➇ Iako se prepoznata lica snimaju u Face Indeks,
kod nekih lica to možda neće biti slučaj. Također
postoji ograničen broj lica koja se mogu snimiti
u Face Index. Za reprodukciju iz zaslona Face
Index, pogledajte str. 32.
Osobno podešavanje kamkordera
Savjet
➇ Postavite objekt na sjecište linija okvira kako
biste dobili uravnoteženu kompoziciju.
➇ Vanjski okvir [GUIDEFRAME] označava područje
prikaza na TV-u koji nije kompatibilan s full
pixel display prikazom.
Napomene
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta
i podešenju kamkordera, lica se možda neće
prepoznati.
➇ Funkcija [FACE DETECTION] možda neće
raditi pravilno u određenim uvjetima snimanja.
Tada podesite [FACE DETECTION] na [OFF].
63
AUDIO REC SET
x BLT-IN ZOOM MIC (Built-in zoom
microphone)
Možete snimati videozapise uz živopisan
zvuk u skladu s položajem zuma.
B OFF
Desna strana skale prikazuje faktor digitalnog
zuma. Zona zumiranja se prikazuje kad odaberete stupanj zumiranja.
Mikrofon ne snima zvuk u skladu s položajem zuma.
ON (t)
Mikrofon snima zvuk u skladu s položajem
zuma.
x MICREF LEVEL (Microphone reference level)
Možete odabrati željenu glasnoću mikrofona kod snimanja.
B NORMAL
Snimanje različitih okolnih zvukova i pretvaranje u odgovarajuću razinu glasnoće.
LOW (#)
Vjerno snimanje okolnog zvuka. Odaberite
[LOW] ako želite snimati uzbudljiv i snažan
zvuk u koncertnoj dvorani i sl. (Ova postavka
nije prikladna za konverziju snimaka.)
OTHER REC SET
x u DIGITAL ZOOM
Možete povećati faktor zuma preko 60T
ako želite zumirati preko granice optičkog
zuma kod snimanja. Imajte na umu da
se kvaliteta slike smanjuje kod uporabe
digitalnog zuma.
64
B OFF
Zumiranje do 60T izvodi se optički.
2000T
Zumiranje do 60T izvodi se optički, a do
2000T izvodi se digitalno.
x u WIDE SELECT
Možete odabrati omjer vodoravne i okomite
stranice slike ovisno o spojenom TV
prijemniku. Također pogledajte upute za
uporabu TV prijemnika.
B 16:9 WIDE
Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za
16:9 (wide) TV zaslon.
4:3 (:)
Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za
4:3 TV zaslon.
Napomene
➇ Kod reprodukcije pravilno podesite [TV TYPE]
ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 70).
ǔ PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54)
za opis postupka. Standardne postavke su
označene znakom B.
SELF-TIMER
RESET
Brojevi se dodjeljuju redom, počevši od najvećeg postojećeg broja na mediju za snimanje.
Zamijenite li memorijsku karticu, brojevi
datoteka se dodjeljuju za svaku memorijsku
karticu.
Pritisnite PHOTO za pokretanje odbrojavanja. Fotografija se snima približno nakon
deset sekundi.
B OFF
Isključivanje self-timera.
ON (2)
Pokretanje snimanja pomoću self-timera. Za
poništavanje snimanja dodirnite [RESET].
IMAGE SIZE
Možete odabrati veličinu fotografija za
snimanje.
B VGA(0.3M) (})
Snimanje fotografija s omjerom širine i visine
4:3 (640 T 480).
&0.2M (#)
Napomene
➇ Pogledajte str. 82 za podatke o broju fotografija
koje se mogu snimiti.
FILE NO. (File number)
Možete odabrati način dodjeljivanja brojeva
fotografijama.
Osobno podešavanje kamkordera
Snimanje fotografija s omjerom širine i visine
16:9 (wide) (640 T 360).
B SERIES
Dodjeljivanje brojeva fotografijama redom.
Broj svake sljedeće fotografije je veći nakon
svakog snimanja.
Čak i ako zamijenite memorijsku karticu,
brojevi datoteka se i dalje dodjeljuju redom.
65
ƶ PLAYBACK
(Opcije za reprodukciju)
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54) za
opis postupka.
DATE/TIME
VISUAL INDEX
Pogledajte str. 28.
VIEW IMAGES
1 Datum
2 Vrijeme
x DATE INDEX
CAMERA DATA
Pogledajte str. 31.
Videozapis
x F FILM ROLL
Pogledajte str. 31.
x G FACE
Pogledajte str. 32.
PLAYLIST
Fotografija
Pogledajte str. 44.
PLAYBACK SET
x DATA CODE
Tijekom reprodukcije kamkorder prikazuje
informacije (datum/vrijeme, podatke o
kamkorderu) zabilježene automatski tijekom
snimanja.
B OFF
Podaci se ne prikazuju.
DATE/TIME
Prikazuju se datum i vrijeme.
CAMERA DATA
Prikazuju se postavke kamkordera.
66
3 SteadyShot isključen
4 Svjetlina
5 Ravnoteža bjeline
6 Pojačanje
7 Brzina zatvarača
8 Vrijednost otvora blende
9 Ekspozicija
Savjet
➇ Podaci se prikazuju na TV zaslonu kad spojite
kamkorder s TV prijemnikom.
➇ Ovisno o stanju medija za snimanje, prikazuju
se crte [--:--:--].
Υ EDIT
Τ OTHERS
(Opcije za editiranje)
(Opcije za ostale postavke)
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54) za
opis postupka.
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54)
za opis postupka. Standardne postavke su
označene znakom B.
DELETE
Pogledajte str. 37.
USB CONNECT
Pogledajte str. 50.
PROTECT
Pogledajte str. 39.
DIVIDE
BATTERY INFO
Možete provjeriti procijenjeni preostali
kapacitet baterije.
Pogledajte str. 40.
PHOTO CAPTURE (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX43E/SX44E/SX53E/SX63E)
Pogledajte str. 41.
Za zatvaranje prikaza informacija o
bateriji
Dodirnite Ų.
MOVIE DUB (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
PHOTO COPY (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Pogledajte str. 43.
PLAYLIST EDIT
Pogledajte str. 44.
Osobno podešavanje kamkordera
Pogledajte str. 42.
67
Φ MANAGE MEDIA
(Opcije medija za snimanje)
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54) za
opis postupka.
MEDIA SETTINGS (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E)
Pogledajte str. 18.
MEDIA INFO
Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja
za svaki način snimanja na medij za snimanje
odabran za videozapise te približan slobodni
i zauzeti prostor na tom mediju.
Za isključivanje prikaza
Dodirnite Ų.
Napomene
➇ S obzirom da je dio memorije izdvojen za
upravljačke datoteke, zauzeti prostor neće biti 0
% čak i ako izvršite [MEDIA FORMAT] (str. 68).
Savjet
➇ Prikazuju se samo informacije o mediju odabranom u [MOVIE MEDIA SET] (str. 18).
Promijenite po potrebi postavke za medij
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E).
Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14).
➇ Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
pohranite ih prije formatiranja medija za
snimanje.
➇ Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije.
➇ Dok se prikazuje [Executing...], nemojte
zatvarati LCD zaslon, rukovati tipkama na
kamkorderu, odspajati mrežni adapter ili vaditi
memorijsku karticu iz kamkordera (za vrijeme
formatiranja memorijske kartice svijetli ili
trepće indikator pristupa).
Za sprječavanje obnavljanja podataka s
ugrađenog medija za snimanje
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
Funkcija [EMPTY] omogućuje upisivanje
besmislenih podataka na ugrađeni medij za
snimanje kamkordera. Na taj način se može
otežati obnavljanje originalnih podataka.
Kad želite zbrinuti kamkorder ili ga predati
drugom vlasniku, savjetuje se izvršavanje
funkcije [EMPTY].
Kad odaberete ugrađeni medij za snimanje
u izborniku [MEDIA FORMAT], dodirnite
[EMPTY].
MEDIA FORMAT
Formatiranjem se brišu svi videozapisi i
fotografije kako bi se oslobodio prostor.
Dodirnite [YES] t [YES] t ű.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E:
Odaberite medij za snimanje kojeg želite
formatirati.
68
Napomene
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje preko
adaptera. Funkcija [EMPTY] se ne može izvršiti
ako ne spojite kamkorder na mrežno napajanje
preko adaptera.
➇ Kako biste spriječili gubitak važnih snimaka,
pohranite ih na računalo ili drugi uređaj prije
izvođenja funkcije [EMPTY].
Χ GENERAL SET
(Ostale opcije za podešavanje)
➇ Odspojite sve kabele osim kabela mrežnog
adaptera. Nemojte odspajati mrežni adapter
tijekom postupka.
➇ Pri brisanju podataka nemojte izlagati kamkorder
vibracijama ili udarcima.
➇ Stvarno vrijeme izvođenja brisanja podataka
je sljedeće;
– DCR-SX34E/SX44E: približno 13 minuta
– DCR-SX53E/SX63E: približno 60 minuta
– DCR-SR58E/SR68E: približno 40 minuta
– DCR-SR78E/SR88E: približno 60 minuta
➇ Ako prekinete funkciju [EMPTY] dok se prikazuje [Executing...], obavezno završite postupak
tako da izvršite [MEDIA FORMAT] ili [EMPTY]
kod sljedeće uporabe kamkordera.
REPAIR IMG.DB F.
Pogledajte str. 76, 78.
Pogledajte "Uporaba izbornika" (str. 54)
za opis postupka. Standardne postavke su
označene znakom B.
SOUND/DISP SET
x VOLUME
Možete podesiti glasnoću zvuka pri reprodukciji dodirom na ż/Ž.
x BEEP
B ON
Čuje se zvuk kad pokrenete/zaustavite snimanje ili rukujete zaslonom osjetljivim na dodir.
OFF
Isključuje se zvuk.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona
dodirom na ż/Ž.
x LCD BL LEVEL (LCD backlight level)
Možete odabrati jačinu pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Pojačana svjetlina LCD zaslona.
Osobno podešavanje kamkordera
Savjet
➇ Ova postavka ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
Napomene
➇ Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje
preko adaptera, automatski se podešava opcija
[BRIGHT].
➇ Ako odaberete [BRIGHT], trajanje baterije se
nešto skraćuje kod snimanja.
69
➇ Ako otvorite LCD zaslon za 180 stupnjeva tako
da gleda prema van i zatim ga zatvorite prema
kamkorderu, automatski se odabire postavka
[NORMAL].
Savjet
➇ Ova postavka ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
x LCD COLOR
Možete podesiti boju LCD zaslona dodirom
na ż/Ž.
Savjet
➇ Ova postavka ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
Možete odabrati gdje želite prikazati indikatore koji se vide na zaslonu.
B LCD PANEL
Prikazuje indikatore poput podataka o snimanju na LCD zaslonu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje indikatore poput podataka o
snimanju na LCD zaslonu i na zaslonu TV
prijemnika.
CLOCK/
LANG
x CLOCK SET
x DISPLAY SET
Pogledajte str. 16.
Možete podesiti vrijeme prikaza ikona i
indikatora na LCD zaslonu.
x AREA SET
B AUTO1
Prikaz približno tri sekunde. Prikazuju se tipke
za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu.
AUTO2
Prikaz približno tri sekunde. Ne prikazuju se
tipke za snimanje i zumiranje na LCD zaslonu.
ON
Stalan prikaz. Ne prikazuju se tipke za snimanje
i zumiranje na LCD zaslonu.
Savjet
➇ Ikone ili indikatori prikazuju se u sljedećim
slučajevima.
– Kod uključivanja kamkordera.
– Kad se dodirne LCD zaslon (osim tipaka za
snimanje i zumiranje na zaslonu).
– Kod prebacivanja kamkordera u mod
snimanja videozapisa, snimanja fotografija ili
reprodukcije.
OUTPUT SETTINGS
x TV TYPE
Pogledajte str. 34.
70
x DISP OUTPUT (Display output)
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata. Odaberite područje
gdje upotrebljavate kamkorder u drugim
vremenskim zonama. Pogledajte prikaz
svjetskih vremenskih zona na str. 85.
x SUMMERTIME
Možete prebaciti na ljetno vrijeme bez
zaustavljanja sata. Podesite na [ON] za
pomicanje sata jedan sat unaprijed.
B OFF
Bez prelaska na ljetno računanje vremena.
ON
Prelazak na ljetno računanje vremena.
x Đ LANGUAGE SET
Možete odabrati jezik koji će se prikazivati
na LCD zaslonu.
Savjet
➇ Na kamkorderu možete odabrati [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ako ne možete
pronaći vlastiti jezik.
POWER SETTINGS
x A.SHUT OFF (Auto shut off)
Možete podesiti automatsko isključivanje
kamkordera ako njime ne rukujete dulje od
pet minuta.
B 5min
Kamkorder se isključuje automatski.
NEVER
Kamkorder se ne isključuje automatski.
Napomene
➇ Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje
preko adaptera, opcija [A.SHUT OFF] automatski
se podešava na [NEVER].
B ON
Prikazuje se demo snimka.
OFF
Demo snimka se ne prikazuje.
Savjet
➇ Kad podesite ovu opciju na [ON] i dodirnete
ű, reproducira se demo snimka.
➇ Demo snimka se prekida:
– Kad pritisnete START/STOP
– Kad dodirnete zaslon tijekom demo prikaza
(Demo prikaz počinje nanovo nakon otprilike
10 minuta.)
– Kad uključite indikator v (fotografija).
– Kad pritisnete  (VIEW IMAGES)
x CALIBRATION
Pogledajte str. 90.
x POWER ON BY LCD
Možete podesiti kamkorder tako da se
uključuje i isključuje otvaranjem i zatvaranjem LCD zaslona.
B ON
Kamkorder se uključuje i isključuje otvaranjem
i zatvaranjem LCD zaslona.
Kamkorder se ne uključuje i isključuje otvaranjem i zatvaranjem LCD zaslona.
OTHER SETTINGS
x DEMO MODE
Dok je kamkorder spojen na mrežno
napajanje preko adaptera, prikazuje se demo
videozapis približno deset minuta nakon
uključivanja indikatora u (videozapis)
pritiskom na tipku MODE.
Kamkorder prepoznaje da pada te tada štiti
ugrađen tvrdi disk.
B ON
Senzor za slučaj pada je uključen. Kad kamkorder
prepoznaje da pada, radi zaštite ugrađenog
tvrdog diska možda neće omogućavati pravilno
snimanje ili reprodukciju. Pri prepoznavanju
pada prikazuje se .
OFF ()
Senzor za slučaj pada je isključen.
Napomene
➇ Podesite senzor za slučaj pada na [ON] pri uporabi kamkordera. U protivnom se može oštetiti
ugrađen tvrdi disk ako kamkorder padne.
➇ Senzor se aktivira u uvjetima bez gravitacije.
Kad snimate tijekom aktivnosti kao što je vožnja
na vrtuljku ili skok padobranom, možete podesiti [DROP SENSOR] na [OFF] kako se senzor
ne bi aktivirao.
Osobno podešavanje kamkordera
OFF
x DROP SENSOR (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E)
71
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri uporabi
kamkordera, postupite prema uputama iz
sljedećih koraka.
1 Provjerite listu (str. 72 – 80) te
pregledajte kamkorder.
2 Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3 Pritisnite RESET (str. 94, 95) šiljatim
predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve
postavke, uključujući točno vrijeme.
4 Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
➇ Možda će trebati formatirati ili zamijeniti trenutni medij za snimanje ugrađen u kamkorder,
ovisno o vrsti problema. Ako se to dogodi,
podaci snimljeni na ugrađeni medij za snimanje
će se izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz
ugrađenog medija za snimanje na drugi medij
(napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja
kamkordera na popravak. Proizvođač neće
nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz
ugrađenog medija za snimanje.
➇ Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađeni medij za snimanje kako bi istražili
problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati
niti zadržati vaše podatke.
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
72
Općenito.........................................................str. 72
Baterija/napajanje .........................................str. 73
LCD zaslon ....................................................str. 73
Memorijska kartica .......................................str. 74
Snimanje ........................................................str. 74
Reprodukcija .................................................str. 75
Reprodukcija snimaka s memorijske kartice
na drugim uređajima ....................................str. 76
➇ Editiranje videozapisa/fotografija na
kamkorderu ...................................................str. 76
➇ Presnimavanje/spajanje na druge uređaje ....str. 76
➇ Spajanje na računalo.....................................str. 77
➇ Primjeri funkcija koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno .........................str. 77
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
➇ Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 12).
➇ Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 12).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
➇ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
➇ Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako i dalje ne radi,
pritisnite tipku RESET (str. 94, 95) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat
će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska.
Ostavite kamkorder uključen. Isključite
kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto.
Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim
ga uključite.
Postavke izbornika su se promijenile
automatski.
➇ Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na standardne vrijednosti 12 sati nakon zatvaranja
LCD zaslona.
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT MTR/FCS]
– [SPOT METER]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [FOCUS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E)
– Stražnje osvjetljenje
➇ Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na
standardne vrijednosti kod promjene između
moda snimanja videozapisa i fotografija te
moda reprodukcije.
– [u FADER]
– [TELE MACRO]
– [ SELF-TIMER]
Kamkorder se zagrijava.
➇ Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Indikator CHG (punjenje) trepće dok se
baterija puni.
➇ Ako je temperatura baterija previsoka ili preniska, možda je nećete moći puniti (str. 87).
➇ Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder
(str. 12). Ako se problem nastavi, odspojite
mrežni adapter iz zidne utičnice i obratite
se Sonyjevom zastupniku. Baterija je možda
oštećena.
Indikator preostalog trajanja baterije ne
pokazuje točno vrijeme.
➇ Okolna temperatura je previsoka ili preniska.
Pojava nije kvar.
➇ Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno
dokraja napunite bateriju. Ako se problem
nastavi, zamijenite bateriju novom (str. 88).
➇ Prikazano vrijeme možda neće biti točno ovisno o okolini u kojoj se baterija upotrebljava.
Baterija se brzo prazni.
Baterija/napajanje
Napajanje se odjednom isključi.
Indikator CHG (punjenje) ne svijetli dok se
baterija puni.
➇ Zatvorite LCD zaslon (str. 12).
➇ Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder
(str. 12).
➇ Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
➇ Završilo je punjenje baterije (str. 12).
LCD zaslon
Opcije izbornika su označene sivo.
➇ U trenutnom modu snimanja ili reprodukcije
nije moguće odabrati sivo označene opcije.
➇ Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 77).
Dodatne informacije
➇ Upotrijebite mrežni adapter.
➇ Standardna je postavka automatsko isključivanje kamkordera ako se njime ne rukuje pet
minuta (A.SHUT OFF). Promijenite postavku
[A.SHUT OFF] (str. 71) ili ponovno uključite
napajanje.
➇ Napunite bateriju (str. 12).
➇ Okolna temperatura je previsoka ili preniska.
Pojava nije kvar.
➇ Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno
dokraja napunite bateriju. Ako se problem
nastavi, zamijenite bateriju novom (str. 88).
Tipke se ne prikazuju na zaslonu osjetljivom
na dodir.
➇ Lagano dodirnite LCD zaslon.
73
Nije moguće koristiti funkcije memorijske
kartice.
➇ Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 37).
➇ Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 81,
82). Obrišite nepotrebne slike (str. 37).
➇ Kad je uključen [DROP SENSOR] (str. 71),
možda nećete moći snimati (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E).
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto.
Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim
ga uključite.
➇ Ako upotrebljavate memorijsku karticu formatiranu na računalu, ponovite formatiranje na
kamkorderu (str. 68).
➇ Fotografije ne možete snimati uz [u FADER].
Ne mogu se izbrisati snimke pohranjene
na memorijsku karticu.
Indikator pristupa svijetli ili trepće čak i
kad je snimanje zaustavljeno.
➇ Maksimalan broj snimaka koje se mogu odjednom obrisati preko indeksnog prikaza je 100.
➇ Zaštićene snimke ne mogu se obrisati.
➇ Kamkorder pohranjuje scenu koju ste upravo
snimili na memorijsku karticu.
Naziv datoteke nije pravilno prikazan ili
trepće.
➇ Prikaz slike koja se snima može izgledati drugačije ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
Pojava nije kvar.
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne
rade pravilno ili ne rade uopće.
➇ Podesite zaslon osjetljiv na dodir
([CALIBRATION]) (str. 90).
Tipke na zaslonu brzo nestaju.
➇ Podesite [DISPLAY SET] na [ON] (str. 70).
U recima LCD zaslona pojavljuju se točkice.
➇ Pojava nije kvar. Te točkice se ne snimaju.
Memorijska kartica
Nije moguće snimanje fotografija.
Prikaz slike koja se snima izgleda drugačije.
➇ Datoteka je oštećena.
➇ Format datoteke nije podržan na kamkorderu
(str. 87).
Snimanje
Pogledajte također dio "Memorijska kartica"
(str. 74).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
➇ Prikazuje se zaslon za reprodukciju. Pritisnite
MODE za uključivanje indikatora u (videozapis) ili v (fotografija) (str. 16).
74
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je
kraće od očekivanog za dotičan medij za
snimanje.
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, raspoloživo
vrijeme snimanja može se skratiti, primjerice
kod snimanja objekata koji se brzo kreću
(str. 81).
Kamkorder prestane raditi.
Pojavljuje se neželjeno treperenje.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na
hladnom mjestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mjesto.
Ostavite kamkorder tamo neko vrijeme, zatim
ga uključite.
➇ Ako je kamkorder izložen dugotrajnim vibracijama, može se zaustaviti snimanje.
➇ Pojava je uobičajena kod snimanja kod rasvjete
fluorescentnim svjetlom, natrijevim svjetiljkama ili živinim svjetiljkama. Pojava nije kvar.
Postoji vremenska razlika između mjesta
gdje ste pritisnuli START/STOP i mjesta gdje
započinje ili završava snimanje videozapisa.
➇ Na kamkorderu je moguća pojava manje razlike
između trenutka pritiska na tipku START/
STOP i stvarnog trenutka početka ili završetka
snimanja. Pojava nije kvar.
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
➇ [LCD BL LEVEL] ne može se podesiti u
sljedećim slučajevima:
– LCD zaslon je zatvoren na kamkorderu dok je
zaslon okrenut prema van.
– Napajanje se vrši preko mrežnog adaptera.
Povećanje se mijenja kod promjene moda
snimanja.
➇ Ne može se upotrebljavati digitalni zum dok je
kamkorder u modu snimanja fotografija.
Reprodukcija
Ne radi automatsko izoštravanje.
➇ Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 62).
➇ Uvjeti snimanja ne omogućuju automatsko
izoštravanje. Ručno izoštrite (str. 62).
SteadyShot ne radi.
Kod snimanja svijeća ili električnog svjetla
u mraku pojavljuju se okomite pruge.
➇ Pojava je uobičajena kad je kontrast između
objekta i pozadine prevelik. Pojava nije kvar.
Okomita bijela pruga može se pojaviti na
slici snimljenoj pri jarkom svjetlu.
➇ Naziva se efekt razmazivanja. Pojava nije kvar.
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona
pojavljuju se crne pruge.
➇ Podesite [u STEADYSHOT] na [OFF] (str. 63).
Fotografije se ne mogu reproducirati.
➇ Fotografije se ne mogu reproducirati ako ste
promijenili datoteke ili mape ili ste podatke
uređivali na računalu. (U tom slučaju, naziv
datoteke trepće.) Pojava nije kvar.
Na zaslonu VISUAL INDEX prikazuje se .
➇ Indikator se može prikazati na snimkama
snimljenim drugim uređajima, uređivanima
na računalu i sl.
➇ Odspojili ste mrežni adapter ili skinuli bateriju
dok trepće ikona medija za snimanje u
gornjem desnom uglu zaslona ili prije nego se
isključio indikator pristupa nakon snimanja.
Time se podaci mogu oštetiti i prikazuje se .
Dodatne informacije
➇ Podesite [u STEADYSHOT] na [ON] (str. 63).
➇ Čak i ako je [u STEADYSHOT] podešeno na
[ON], kamkorder možda neće moći kompenzirati podrhtavanje.
Snimke se ne mogu reproducirati.
➇ Odaberite vrstu medija za snimanje s kojeg želite
reproducirati (str. 18) (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
➇ Možda neće biti moguća reprodukcija snimaka
snimljenih drugim uređajima. Pojava nije kvar.
75
Na zaslonu VISUAL INDEX prikazuje se .
Videozapis se ne može podijeliti.
➇ Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima
dodirom na Ű (MENU) t [Show others]
t [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji Φ
[MANAGE MEDIA]) t medij za snimanje
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E). Ako se indikator i
dalje prikazuje, obrišite snimku koja sadrži
 (str. 37).
➇ Prekratki videozapisi ne mogu se podijeliti.
➇ Zaštićeni videozapis se ne može podijeliti.
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je
zvuk pretih.
➇ Povećajte glasnoću (str. 29).
➇ Dok snimate zvuk uz opciju [MICREF LEVEL]
(str. 64) podešenu na [LOW], snimljeni zvuk
će se možda teško čuti.
Reprodukcija snimaka s memorijske kartice na drugim uređajima
Nije moguća reprodukcija snimaka ili nije
moguće prepoznavanje memorijske kartice.
➇ Uređaj možda ne podržava memorijsku karticu.
Editiranje videozapisa/fotografija
na kamkorderu
Editiranje nije moguće.
➇ Editiranje nije moguće zbog stanja snimke.
Videozapise nije moguće dodati u
playlistu.
➇ Na mediju za snimanje nema slobodnog
prostora.
➇ U playlistu može se dodati najviše 99 videozapisa.
Obrišite nepotrebne videozapise iz playliste
(str. 45).
➇ Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
76
Fotografija se ne može snimiti iz
videozapisa.
➇ Medija za snimanje na kojeg želite pohraniti
fotografiju je pun.
Presnimavanje/spajanje na druge
uređaje
Ne čuje se zvuk na TV prijemniku spojenom
s kamkorderom.
➇ Kod uporabe S VIDEO priključka, provjerite
jesu li crveni i bijeli priključak A/V spojnog
kabela spojeni (str. 52).
Format slike nije pravilan kod reprodukcije
pri spajanju kamkordera s TV prijemnikom.
➇ Podesite [TV TYPE] u skladu s vašim TV
prijemnikom (str. 70).
Kod prikaza na TV-u, gornji, donji, desni i
lijevi rub slike su malo odrezani.
➇ LCD zaslon kamkordera može prikazati slike
preko cijele svoje površine (full pixel display).
Međutim, pri tome može doći do manjeg
rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog
kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije
kompatibilan s full pixel display.
➇ Preporučuje se snimanje uporabom vanjskog
okvira iz [GUIDEFRAME] (str. 63) kao
orijentacije.
Snimke se ne presnimavaju pravilno.
➇ A/V spojni kabel nije pravilno spojen. Obavezno spojite kabel u ulaznu priključnicu drugog
uređaja (str. 52).
Spajanje na računalo
"PMB" se ne može instalirati.
➇ Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PMB".
"PMB" ne radi pravilno.
➇ Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
➇ Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice
na računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
➇ Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim pravilnim redom
ponovno spojite računalo i kamkorder.
Primjeri funkcija koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno
Sljedeća tablica prikazuje primjere kombinacija funkcija i izbornika koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno.
N e može se upotrijebiti Zbog sljedeće postavke
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [MANUAL] u
[EXPOSURE],
[FIREWORKS]
[FACE
DETECTION]
[u DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [EXPOSURE],
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW]
[SCENE
SELECTION]
[u FADER], [TELE MACRO]
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu. U tom slučaju navedite sve
brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili
E pri kontaktu.
C:(ili E:) s s:s s (Prikaz automatske
dijagnostike)
C:04:s s
➇ Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V).
Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V).
(str. 87).
➇ Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu
(str. 12).
C:06:s s
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
C:13:s s / C:32:s s
➇ Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E:s s:s s
➇ Primijenite korake B – D na str. 72.
Dodatne informacije
Stražnje
osvjetljenje
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
< (Upozorenje o ugrađenom tvrdom
disku kamkordera)
Brzo trepće
➇ Ugrađen tvrdi disk kamkordera je pun.
➇ Možda je došlo do pogreške u ugrađenom
tvrdom disku kamkordera.
77
E (Upozorenje napona baterije)
Polako trepće
➇ Baterija je gotovo prazna.
➇ Ovisno o okolnim uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je preostalo
približno 20 minuta uporabe.
mœ (Indikator upozorenja na temperaturu baterije)
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
- (Upozorenje na porast temperature)
Polako trepće
➇ Temperatura kamkordera se jako povećava.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.
Brzo trepće
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na
hladnom mjestu.
 (Upozorenje na nisku temperaturu)
Brzo trepće
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Zagrijte
kamkorder.
e (Indikator upozorenja za memorijsku
karticu)
Polako trepće
➇ Nestaje slobodnog prostora za snimanje. Vrste
memorijskih kartica koje možete upotrebljavati
uz kamkorder pogledajte na str. 19.
➇ Nije uložena memorijska kartica (str. 19).
Brzo trepće
➇ Nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje.
Nakon pohranjivanja snimaka na drugi medij
(str. 46), izbrišite nepotrebne snimke ili formatirajte memorijsku karticu (str. 68).
78
➇ Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima
dodirom na Ű (MENU) t [Show others]
t [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji Φ
[MANAGE MEDIA]) t medij za snimanje
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E).
➇ Memorijska kartica je oštećena.
c (Indikatori upozorenja za formatiranje
memorijske kartice)
➇ Memorijska kartica je oštećena.
➇ Memorijska kartica nije pravilno formatirana
(str. 68).
f (Indikator upozorenja za nekompatibilnu memorijsku karticu)
➇ Uložena je nekompatibilna memorijska
kartica (str. 19).
b - (Upozorenje o zaštiti protiv snimanja na memorijsku karticu)
➇ Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
(Upozorenje na podrhtavanje
kamkordera)
➇ Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
 (Indikator upozorenja senzora za
detekciju pada)
➇ Aktivirana je zaštita od pada (str. 71) jer je
prepoznat pad kamkordera. Kamkorder poduzima postupke za zaštitu ugrađenog tvrdog
diska. To može onemogućiti reprodukciju i
snimanje.
➇ Senzor detekcije pada ne jamči zaštitu ugrađenog
tvrdog diska u svakom mogućem slučaju.
Koristite kamkorder u stabilnim uvjetima.
v (Upozorenje kod snimanja fotografija)
➇ Medij za snimanje je pun.
Savjet
➇ Kad se neki od indikatora prikazuju na zaslonu,
može se čuti zvučni signal.
Opis poruka upozorenja
Ako se pojave sljedeće poruke na zaslonu,
slijedite navedene upute.
Medij za snimanje
 Internal memory format error.
< HDD format error.
➇ Medij za snimanje ugrađen u kamkorder podešena je drugačije od standardnog formata.
Ako izvedete [MEDIA FORMAT] (str. 68),
možda ćete moći upotrebljavati kamkorder.
Postupkom se brišu svi podaci u ugrađenom
mediju za snimanje.
Data error.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
➇ Oštećena je datoteka za upravljanje snimkama.
Kad dodirnete [YES], kreira se nova datoteka
s podacima o snimkama. Prethodno snimljene
snimke na mediju ne mogu se reproducirati (Slikovne datoteke nisu oštećene). Ako
izvršite [REPAIR IMG. DB F.] nakon kreiranja
novih informacija, reprodukcija prethodno
snimljenih snimaka postat će moguća. Ako
to ne pomogne, kopirajte snimke pomoću
priloženog softvera.
➇ Datoteka s podacima o snimkama je oštećena i
snimanje videozapisa i fotografija nije moguće.
Dodirnite [YES] za njezin popravak.
➇ Možete snimati fotografije na memorijsku
karticu.
Buffer overflow
➇ Snimanje nije moguće jer je senzor za detekciju pada prepoznao niz padova kamkordera.
Postoji li opasnost od kontinuiranog padanja,
podesite [DROP SENSOR] na [OFF] i možda
ćete moći ponovo snimati (str. 71).
Recovering data.
➇ Kamkorder pokušava automatski obnoviti
podatke ako zapisivanje podataka nije izvršeno
pravilno.
Cannot recover data.
➇ Zapisivanje podataka na medij na kamkorderu
nije uspjelo. Izvršen je pokušaj obnavljanja
podataka, ali nije uspio.
c Reinsert the memory card.
➇ Uložite memorijsku karticu nekoliko puta. Ako
indikator trepće i nakon toga, memorijska
kartica je možda oštećena. Pokušajte s drugom
memorijskom karticom.
Dodatne informacije
➇ Došlo je do greške tijekom očitavanja ili
zapisivanja podataka na medij za snimanje
ugrađen u kamkorder.
➇ To se može dogoditi ako je kamkorder izložen
udarcima.
➇ Možda neće biti moguća reprodukcija videozapisa snimljenih drugim uređajima.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
c This memory card is not formatted
correctly.
➇ Formatirajte memorijsku karticu (str. 68). Ne
zaboravite da se formatiranjem memorijske
kartice brišu svi snimljeni videozapisi i
fotografije.
79
e Still picture folder is full. Cannot
record still pictures.
➇ Ne mogu se kreirati mape preko broja
999MSDCF. Na kamkorderu se ne mogu
kreirati ili obrisati kreirane mape.
➇ Formatirajte memorijsku karticu (str. 68) ili
izbrišite mape pomoću računala.
This memory card may not be able to
record or play movies.
➇ Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu
za ovaj kamkorder (str. 19).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.
➇ Upotrijebite memorijsku karticu preporučenu
za ovaj kamkorder (str. 19).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.
➇ Ponovno umetnite memorijsku karticu i
slijedite upute na LCD zaslonu.
Ostalo
No further selection is possible.
➇ U playlistu može se dodati najviše 99
videozapisa.
➇ Možete odabrati do 100 snimaka odjednom
kod:
– Brisanja videozapisa/fotografija
– Zaštite videozapisa/fotografija ili skidanja
zaštite
– Presnimavanja videozapisa
– Kopiranja fotografija
Data protected.
➇ Pokušali ste obrisati zaštićene podatke. Isključite zaštitu podataka.
80
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija
koje se mogu snimiti
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vrijeme reprodukcije
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
(jedinica: minuta)
Vrijeme kontinuiranog Tipično vrijeme
snimanja
snimanja
100
45
190
395
785
90
185
375
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Baterija
215
440
870
100
210
415
➇ Svako vrijeme snimanja je mjereno uz [u REC
MODE] podešen na SP.
➇ Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
indikatora MODE i zumiranje.
➇ Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25 °C.
Preporuča se 10 °C do 30 °C.
➇ Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće kod
uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
➇ Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.
135
255
525
1045
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
(jedinica: minuta)
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
160
300
610
1205
Dodatne informacije
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
(jedinica: minuta)
Vrijeme kontinuiranog Tipično vrijeme
snimanja
snimanja
110
50
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
81
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa
Memorijska kartica
Ugrađeni tvrdi disk
DCR-SR58E/SR68E
Mod snimanja
[HQ]
[SP]
[LP]
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
1220
1750
3660
DCR-SR78E/SR88E
Mod snimanja
[HQ]
[SP]
[LP]
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
1830
2630
5510
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
55
80
175
DCR-SX53E/SX63E
Mod snimanja
[HQ]
[SP]
[LP]
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
235
340
715
Savjet
➇ Možete snimati videozapise s najviše 9999 scena.
➇ Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za
videozapise iznosi oko 13 sati.
➇ Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable
Bit Rate) format za automatsko podešavanje
kvalitete slike u skladu s prizorom kojeg se
snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje
vremena snimanja na mediju. Videozapisi s
brzim pokretima i složenim slikama snimaju
82
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Ugrađena memorija
DCR-SX34E/SX44E
Mod snimanja
[HQ]
[SP]
[LP]
se uz veću brzinu prijenosa i time se smanjuje
ukupno raspoloživo vrijeme snimanja.
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
475
(425)
(jedinica: minuta)
SP
LP
9
20
(5)
(10)
20
40
(10)
(25)
40
85
(25)
(55)
80
175
(50)
(110)
170
355
(105) (230)
340
715
(210) (465)
685
1435
(425) (930)
Napomene
➇ Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [u
REC MODE] (str. 63).
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađeni medij za snimanje (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E)
Možete snimiti najviše 9999 fotografija.
Memorijska kartica
512MB
1GB
2GB
VGA(0.3M)
}
2800
5700
11500
4GB
8GB
16GB
32GB
VGA(0.3M)
}
23000
47000
95000
185000
➇ Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na
LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 93).
➇ Maksimalan broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati
ovisno o uvjetima snimanja.
Dodatne informacije
Savjet
➇ Za snimanje fotografija možete također koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 512 MB.
➇ Sljedeći popis pokazuje prosječnu brzinu bita,
razlučivost te omjer širine i visine slika za svaki
način snimanja videozapisa.
HQ: Oko 9 Mbps 720 T 480 piksela/16:9, 4:3
SP: Oko 6 Mbps 720 T 480 piksela/16:9, 4:3
LP: Oko 3 Mbps 720 T 480 piksela/16:9, 4:3
➇ Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija:
640 T 480 točaka/4:3
640 T 360 točaka/16:9
– Snimanje fotografije iz videozapisa:
640 T 360 točaka/16:9
640 T 480 točaka/4:3
83
Uporaba kamkordera u
inozemstvu
Napajanje
Kamkorder možete upotrebljavati u svim
državama/regijama pomoću priloženog
adaptera gdje je napon električne mreže
između 100 V i 240 V, frekvencije 50 Hz ili
60 Hz.
O sustavima boja TV prijemnika
Ovaj kamkorder se temelji na PAL sustavu.
Ako želite reproducirati snimke na TV
prijemniku, on mora podržavati PAL
sustav boja i imati AUDIO/VIDEO ulaznu
priključnicu.
Sustav
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
84
Država
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Ujedinjeno
Kraljevstvo, itd.
Brazil
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
Bahami, Bolivija, Kanada,
Srednjoafrička Republika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvineja,
Jamajka, Japan, Koreja,
Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
Podešavanje lokalnog vremena
Možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme odabirom vremenske razlike kod uporabe
kamkordera u inozemstvu. Dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [CLOCK/Đ
LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 70).
Vremenske zone
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Lokacija
Lisabon, London
Berlin, Pariz
Helsinki, Kairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur,
Peking
Seoul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Salamunovi Otoci
Vremenska
razlika
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Lokacija
Fidži, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Aljaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorsko otočje, Zelenortsko
Otočje
Dodatne informacije
Vremenska
razlika
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
85
Održavanje i mjere
opreza
O "Memory Stick" mediju
"Memory Stick" medij je kompaktan i
prijenosan IC medij za snimanje velikog
kapaciteta.
Uz ovaj kamkorder možete upotrebljavati
samo "Memory Stick Duo", koji je približno
upola manji od standardnog "Memory
Stick" medija.
Ipak, ne može se jamčiti da će sve vrste
"Memory Stick Duo" medija raditi uz ovaj
kamkorder.
Vrste "Memory Stick" medija
"Memory Stick Duo" (s
MagicGate)
"Memory Stick PRO
Duo" medij
"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij
Snimanje/reprodukcija
–
a
a*
* Ovaj proizvod ne podržava 8-bitni paralelan
prijenos podataka, ali podržava 4-bitni paralelan prijenos podataka kao i "Memory Stick PRO
Duo" medij.
➇ Ovaj proizvod ne može snimati niti reproducirati podatke koji koriste tehnologiju
"MagicGate". "MagicGate" je tehnologija zaštite
autorskih prava koja snima i prenosi sadržaje u
kriptiranom obliku.
Ovaj proizvod je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2") medijem. "M2" je kratica za
"Memory Stick Micro" medij.
➇ Za "Memory Stick PRO Duo" formatiran na
računalu (Windows OS/Mac OS) ne može se
jamčiti kompatibilnost s ovim kamkorderom.
➇ Brzina očitavanja/zapisivanja podataka može se
razlikovati ovisno o kombinaciji "Memory Stick
PRO Duo" medija i "Memory Stick PRO Duo"
kompatibilnog uređaja koji se upotrebljava.
86
➇ U sljedećim slučajevima može doći do oštećenja
ili gubitka podataka (proizvođač neće nadoknaditi gubitak podataka):
– Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo"
medij ili isključite kamkorder dok očitava ili
zapisuje slikovne datoteke na "Memory Stick
PRO Duo" medij (dok indikator pristupa
svijetli ili trepće)
– Ako upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo"
medij u blizini magneta ili magnetskih polja
➇ Savjetujemo kreiranje sigurnosne kopije važnih
podataka na tvrdom disku računala.
➇ Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory Stick
PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo" adapter.
➇ Nemojte dodirivati kontakte niti dozvoliti da
dođu u dodir s metalnim predmetima.
➇ "Memory Stick PRO Duo" nemojte savijati,
bacati niti izlagati jačim silama.
➇ Nemojte rastavljati ili preinačavati "Memory
Stick PRO Duo".
➇ Nemojte dozvoliti da se "Memory Stick PRO
Duo" smoči.
➇ Čuvajte "Memory Stick PRO Duo" izvan dosega
male djece. Postoji opasnost da ga dijete proguta.
➇ Nemojte umetati ništa drugo u utor za "Memory
Stick PRO Duo" osim "Memory Stick Duo"
medija. Time možete uzrokovati kvar.
➇ Nemojte upotrebljavati niti držati "Memory
Stick PRO Duo" na sljedećim mjestima:
– Na mjestima s jako visokom temperaturom,
kao što je vozilo parkirano vani ljeti
– Na izravnom suncu
– Na mjestima s vrlo visokom vlagom ili pod
utjecajem korozivnih plinova
O "Memory Stick Duo" adapteru
➇ Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
obavezno umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
"Memory Stick Duo" adapter.
➇ Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
umetnite "Memory Stick PRO Duo" medij u
"Memory Stick Duo" adapter pazeći da je
"Memory Stick PRO Duo" medij pravilno okrenut. Imajte na umu da nepravilno umetanje
može uzrokovati kvar.
➇ Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
umetnutog u "Memory Stick Duo" adapter
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
umetnite "Memory Stick PRO Duo" adapter
pazeći da je pravilno okrenut. Ako ga umetnete
u pogrešnom smjeru, uređaj se može oštetiti.
➇ Nemojte umetati "Memory Stick Duo" medij bez
uporabe "Memory Stick PRO Duo" adaptera
u "Memory Stick" kompatibilan uređaj. Na taj
način može doći do problema u radu uređaja.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" medija
➇ Za uporabu "Memory Stick Micro" medija uz
ovaj kamkorder, potreban vam je M2 adapter
Duo veličine. Umetnite "Memory Stick Micro"
medij u M" adapter veličine Duo i zatim umetnite adapter u "Memory Stick PRO Duo" utor.
Ako umetnete "Memory Stick Micro" medij u
kamkorder bez uporabe M2 adaptera veličine
Duo, možda ga nećete moći izvaditi.
➇ Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro"
medij u dohvatu male djece. Djeca bi ga mogla
slučajno progutati.
O kompatibilnosti podataka
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj kamkorder može se upotrebljavati
samo s "InfoLITHIUM" baterijom serije
V. Baterije "InfoLITHIUM" serije V imaju
.
oznaku
Što je to "InfoLITHIUM" baterija?
➇ "InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja ima sposobnost komunikacije podataka
vezanih uz uvjete rada s kamkorderom i punjačem (opcija).
➇ "InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s uvjetima rada kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme u minutama.
Punjenje baterije
➇ Obavezno napunite bateriju prije početka
uporabe kamkordera.
➇ Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu
okoline između 10 °C i 30 °C dok se ne isključi
indikator CHG (punjenje). Ako punite bateriju
izvan navedenog raspona temperature, možda
je nećete moći učinkovito napuniti.
Dodatne informacije
➇ Slikovne datoteke koje se snimaju na "Memory
Stick PRO Duo" medij u kamkorderu odgovaraju "Design rule for Camera File system"
univerzalnom standardu kojeg definira JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
➇ Na ovom kamkorderu ne mogu se reproducirati
fotografije snimljene drugim uređajima (DCRTRV900E ili DSC-D700/D770) koje ne odgovaraju univerzalnom standardu. (Ovi modeli se ne
prodaju u nekim regijama.)
➇ Ako ne možete upotrebljavati "Memory Stick PRO
Duo" medij upotrijebljen na drugom uređaju,
formatirajte ga na ovom kamkorderu (str. 68).
Imajte na umu da se formatiranjem brišu sve
informacije s "Memory Stick PRO Duo" medija.
➇ Možda nećete moći reproducirati snimke
pomoću kamkordera:
– Kod reprodukcije snimaka preinačenih na
računalu
– Kod reprodukcije snimaka snimljenih drugim
uređajima
Učinkovita uporaba baterije
➇ Učinak baterije se smanjuje kod temperature
niže od 10 °C te se skraćuje vrijeme njezine
uporabe. U tom slučaju, učinite nešto od
sljedećeg kako biste bateriju mogli upotrebljavati dulje.
– Stavite bateriju u džep kako biste je zagrijali
i stavite je na kamkorder neposredno prije
snimanja.
– Upotrijebite bateriju velikog kapaciteta:
NP-FV70/NP-FV100 (opcija).
87
➇ Učestala uporaba LCD zaslona, česta reprodukcija i ubrzano pregledavanje naprijed ili natrag
brže troše bateriju. Savjetuje se uporaba baterije
velikog kapaciteta: NP-FV70/NP-FV100 (opcija).
➇ Obavezno zatvorite LCD zaslon dok ne snimate
ili reproducirate pomoću ovog kamkordera.
Baterija se troši i za vrijeme pripravnog stanja
snimanja ili pauze reprodukcije.
➇ Pripremite rezervne baterije koje omogućuje
dva do tri puta dulje vrijeme snimanja od očekivanog te isprobajte funkciju snimanja prije
stvarnog snimanja.
➇ Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije
vodootporna.
Indikator preostalog vremena rada
baterije
➇ Ako se napajanje isključi čak i ako indikator
stanja baterije pokazuje da baterija ima još snage
za rad, ponovno opet do kraja napunite bateriju.
Vrijeme preostalog trajanja baterije prikazat će
se pravilno. Imajte na umu da se indikator stanja
baterije neće prikazati pravilno ako bateriju
upotrebljavate dulje vrijeme na visokoj temperaturi, ako ste je ostavili potpuno napunjenu
ili ako je često upotrebljavate. Vrijeme trajanja
baterije shvatite samo kao orijentaciju.
➇ Indikator E koji označava nizak napon baterije
trepće čak i ako je preostalo još 20 minuta
trajanja baterije, ovisno o uvjetima uporabe i
temperaturi okoline.
Pohranjivanje baterije
➇ Ako bateriju nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
potpuno je napunite i ispraznite na kamkorderu
jednom godišnje kako biste joj održali funkciju.
Za pohranjivanje baterije, skinite je s kamkordera i pohranite na suho i hladno mjesto.
➇ Kako biste bateriju potpuno ispraznili na
kamkorderu, dodirnite Ű (MENU) t
[Show others] t [POWER SETTINGS] (u
kategoriji Χ [GENERAL SET]) t [A.SHUT
OFF] t [NEVER] i ostavite kamkorder u
pripremnom stanju snimanja dok se ne isključi
napajanje (str. 71).
88
Vijek trajanja baterije
➇ Kapacitet baterije se s vremenom i tijekom
uporabe smanjuje. Ako se značajno smanji
vrijeme između punjenja, vjerojatno je vrijeme
za zamjenu baterije novom.
➇ Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uporabi i uvjetima okoliša.
Rukovanje kamkorderom
Uporaba i održavanje
➇ Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60 °C primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno
snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom suncu. LCD zaslon se tako uništava.
➇ Kamkorder se napaja na istosmjerni napon
6,8 V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
➇ Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični
napon upotrijebite opremu navedenu u ovim
uputama za uporabu.
➇ Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
➇ Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
➇ Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
➇ Držite LCD zaslon zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
➇ Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl.
dok njime rukujete. Time se može uzrokovati
nakupljanje topline u uređaju.
➇ Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
➇ Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
➇ Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu
bateriju.
➇ Metalne kontakte održavajte čistima.
➇ Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavatelju.
– Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
➇ Kako biste održali optimalno stanje kamkordera dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
➇ Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
Ako se kamkorder prenese izravno iz hladnog
mjesta na toplo, u unutrašnjosti kamkordera
može se kondenzirati vlaga. To može uzrokovati
probleme u radu kamkordera.
➇ Ako dođe do kondenzacije vlage
➇ Ostavite kamkorder oko sat vremena bez
uključivanja.
➇ Napomene o kondenzaciji vlage
➇ Vlaga se može kondenzirati kad prenesete
kamkorder iz hladnog mjesta na toplo (ili
obrnutu) ili ako kamkorder upotrebljavate na
vlažnim mjestima u sljedećim slučajevima:
– Kad unesete kamkorder sa skijališta u zagrijan
prostor.
– Kad iznesete kamkorder iz klimatiziranog
vozila ili prostorije na otvoreno po vrućini.
LCD zaslon
➇ Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer
mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može
oštetiti.
➇ Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
➇ Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
➇ Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
➇ Kad upotrebljavate pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu za
čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
Dodatne informacije
Kondenzacija vlage
– Ako upotrebljavate kamkorder nakon oluje
ili pljuska.
– Ako upotrebljavate kamkorder na toplim i
vlažnim mjestima.
➇ Kako spriječiti kondenzaciju vlage Kad prenosite kamkorder iz hladnog prostora u topli,
stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto zatvorite.
Skinite vrećicu tek nakon što se temperatura
zraka u vrećici izjednači s okolnom temperaturom (približno sat vremena).
89
Podešavanje zaslona osjetljivog na
dodir (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, slijedite postupak u nastavku.
Preporučuje se spojite kamkorder na mrežno
napajanje preko priloženog mrežnog adaptera
tijekom ovog postupka.
1 Ű (MENU) t [Show others] t [OTHER
SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL
SET]) t [CALIBRATION].
Održavanje i čuvanje objektiva
➇ Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mjestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
➇ Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
➇ Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
2 Dodirnite "T" prikazano na zaslonu pomoću
vrha memorijske kartice ili sl. tri puta. Dodirnite [CANCEL] za odustajanje od kalibriranja.
Napomene
➇ Ako ne pritisnete ispravno mjesto, ponovite
kalibriranje.
➇ Za kalibriranje nemojte upotrebljavati oštre
predmete. Time se LCD zaslon može oštetiti.
➇ LCD zaslon se ne može kalibrirati ako je rotiran
ili zatvoren tako da je zaslon okrenut prema van.
Rukovanje kućištem
➇ Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suhom krpom.
➇ Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje površine:
– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom s navedenim
tvarima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
90
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je LCD zaslon zatvoren.
Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je
kamkorder spojen na mrežno napajanje preko
mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.
Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon
približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne
upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije.
Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena,
to neće utjecati na rad kamkordera ako ne
snimate datum.
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E)
Čak i ako izvršite [u DELETE ALL], [
DELETE ALL] ili [MEDIA FORMAT] (str. 68) ili
formatirate medij na kamkorderu, podaci s medije
se možda neće potpuno obrisati. Kad predajete
kamkorder drugom vlasniku, izvršite postupak
[EMPTY] (str. 68) kako biste spriječili obnavljanje
podataka. Također, ako namjeravate odbaciti
kamkorder, savjetujemo da ga fizički uništite.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice ili
formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje
na računalu. Također, ako namjeravate odbaciti
memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički
uništite.
Zaštitni znakovi
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga,
znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima
u priručniku.
Dodatne informacije
➇ "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo",
➇ "Memory Stick", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
➇ Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
➇ Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
➇ Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
➇ Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
➇ SDHC logo je zaštitni znak.
91
Napomene o licenci
SVAKA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM
ZA POTROŠAČKU OSOBNU UPORABU U
BILO KOJEM OBLIKU KOJI ODGOVARA
MPEG-2 STANDARDU ZA KODIRANJE
VIDEO INFORMACIJA ZA KOMPRIMIRANE
MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ
LICENCE PREMA VAŽEĆIM PATENTIMA
IZ MPEG-2 PATENTNOG PORTFELJA, ČIJA
LICENCA JE DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz kamkorder je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL")
ili GNU Lesser General Public License (u nastavku
"LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj
softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu. Kod
preuzimanja izvornog koda, odaberite model
kamkordera DCR-SX43.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf " u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL." i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
92
Brzi pregled
Indikatori na zaslonu
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Indikator


9999 v,
9999 v,K
9999 v,s
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Ű
2
#
:
t
Ƹ 60 min
П
О
Ż
Značenje
Tipka MENU (54)
Self-timer snimanje (65)
MICREF LEVEL niska razina
(64)
WIDE SELECT (64)
BLT-IN ZOOM MIC (64)
Preostalo trajanje baterije
Mapa za snimanje na memorijskoj kartici
VIDEO LIGHT (27)
Tipka za povratak (54)
Središnji

100/112
Značenje
FADER (59)
Senzor za slučaj pada je
isključen (71)
Senzor za slučaj pada je
uključen (71)
Približan broj fotografija za
snimanje i medij za snimanje
(24, 82)
Mapa za reprodukciju na
memorijskoj kartici (30)
Videozapis ili fotografija koja
se reproducira/Ukupan broj
snimljenih videozapisa ili
fotografija (29, 82)
Donji
Indikator
5
9Rm
Značenje
[FACE DETECTION] podešeno na [OFF] (63)
Ručno izoštravanje (62)

Y q 7 E SCENE SELECTION (59)
D
Ravnoteža bjeline (60)
^nx
c
SteadyShot isključen (63)
w
|
К
SPOT MTR/FCS (61)/SPOT
METER (61)/EXPOSURE (61)
TELE MACRO (62)
Stražnje osvjetljenje
Aktiviran slide show (33)
E <  e Upozorenje (77)
v mœ
N
Mod reprodukcije (29)
v 101-0005
Tipka OPTION (56)
Tipka VIEW IMAGES (28)
Tipka slide showa (33)
Naziv podatkovne datoteke (30)
Značenje
Mod snimanja (HQ/SP/LP) (26)
-
Zaštićena snimka (39)
Medij za snimanje/reprodukciju/
editiranje (18)
Brojač (sat:minuta:sekunda) (29)
Procijenjeno vrijeme snimanja
(23)
Y
Tipka indeksnog prikaza (30)
➇ Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
➇ Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
Gornji desni
Indikator
y12
Ks
0:00:00
[00min]
.
ſ
ų
ƒ
Brzi pregled
Indikator
Značenje
[STBY]/[REC] Status snimanja (23)
Veličina fotografije (65)
}#
93
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
A LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (27, 54)
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD
zaslon okrenut prema van. To je praktično
kod reprodukcije.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
A Ugrađeni mikrofon
B Objektiv (Carl Zeiss)
C Preklopka LENS COVER
D LED VIDEO LIGHT (27)
E A/V Remote priključnica (34)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Zvučnik
B Objektiv (Carl Zeiss)
C Preklopka LENS COVER
D LED VIDEO LIGHT (27)
E Ugrađeni mikrofon
94
A Zvučnik
B Tipka x (VIEW IMAGES) (28)
C Tipka u (DISC BURN) (pogledajte upute
za uporabu)
D Tipka POWER (16)
E Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
F Tipka PHOTO (25)
G Indikatori u (videozapis)/v (fotografija)
(22)
H Tipka MODE (22)
I Tipka . (backlight) (27)
J Tipka LIGHT (27)
Pritisnite za uključenje videosvjetla.
K  (USB) priključnica (50)
DCR-SR58E/SR78E: samo izlaz
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Tipka x (VIEW IMAGES) (28)
B Tipka u (DISC BURN) (pogledajte upute
za uporabu)
C Tipka POWER (16)
D Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
E Tipka . (backlight) (27)
F Tipka MODE (22)
G Indikatori u (videozapis)/v (fotografija)
(22)
H Tipka LIGHT (27)
Pritisnite za uključenje videosvjetla.
I  (USB) priključnica (50)
DCR-SX33E/SX34E/SX53E: samo izlaz
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Brzi pregled
A Preklopka zuma (26, 32)
B Tipka PHOTO (25)
C Indikator CHG (charge) (12)
D Baterija (12)
E DC IN priključnica (12)
F Tipka START/STOP (23)
G Ručni remen (21)
H Kukica za remen za nošenje na ramenu
I Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (14)
J Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
K Indikator pristupa (memorijska kartica)
(19)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
L Utor za memorijsku karticu (19)
95
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
A Preklopka zuma (26, 32)
B Tipka PHOTO (25)
C Baterija (12)
D Indikator CHG (charge) (12)
E Tipka START/STOP (23)
F Ručni remen (21)
G DC IN priključnica (12)
H Utor za memorijsku karticu (19)
I Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (14)
J A/V Remote priključnica (34)
K Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
L Indikator pristupa (memorijska kartica)
(19)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
možete pronaći na Sonyjevoj stranici za
podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF