4-209-890-11(1)
Sadržaj
8
Početak
10
Snimanje/reprodukcija 20
DCR-SR15E/SR20E/SX15E/
SX20E/SX20EK
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
© 2010 Sony Corporation
Kako dobro iskoristiti
značajke kamkordera
30
Pohranjivanje videozapisa i
fotografija na računalo
32
Pohrana snimaka pomoću
vanjskog uređaja
39
Osobno podešavanje
kamkordera
47
Dodatne informacije
54
Brzi pregled
63
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
UPOZORENJE
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
66 Nemojte rastavljati bateriju.
66 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
66 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
66 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60 °C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
66 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
66 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili
litij-ionskim baterijama koje su procurile.
66 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
66 Držite bateriju izvan dosega male djece.
66 Bateriju držite suhom.
66 Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
66 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
2
Mrežni adapter
Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo
s ovim modelom kamkordera i ne smije se
koristiti s drugom električnom opremom.
Memorijska kartica
ZA KORISNIKE U EUROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Napomena za korisnike u zemljama koje
primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja (primje­
njuje se u Europskoj Uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj
Uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol.
Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb)
stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
3
Baterija
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
VVMrežni adapter (1)
VVMrežni kabel (kabel napajanja) (1)
VVA/V spojni kabel (1) 
VVUSB kabel (1) 
VVPunjiva baterija NP-FV30 (1)
VVCD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
–– Priručnik za "Handycam" (također PDF)
VV"Upute
za uporabu" (ovaj priručnik) (1)
Samo za DCR-SX20EK*
VVMemorijska kartica (4 GB)**
* Provjerite naziv modela na ambalaži.
** Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava
1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava
za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke.
Kapacitet dostupan korisniku je približno
3,83 GB.
66 Pogledajte str. 18 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
Uporaba kamkordera
66 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
LCD zaslon
4
66 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza"
(str. 59).
Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv
66 Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
66 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
66 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar.
66 Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao
što je u suton.
O promjeni postavki jezika
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
66 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promijenite jezik prikaza na zaslonu prije
uporabe kamkordera (str. 15).
66 Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
66 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Snimanje
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
66 Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri
prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate
u njemu (str. 51) radi stabilnog rada.
Formatiranje memorijske kartice će nepovratno
izbrisati sve podatke s nje. Važne podatke
unaprijed pohranite na računalo i sl.
66 Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
66 Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera,
medija za pohranjivanje i sl.
66 Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
66 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi mate­
rijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Napomena o reprodukciji
66 Snimke načinjene ovim kamkorderom se možda
neće moći pravilno reproducirati na drugim
uređajima.
I obratno, snimke načinjene drugim uređajima
se možda neće moći pravilno reproducirati
ovim kamkorderom.
66 Videozapisi snimljeni na SD memorijske kartice
ne mogu se reproducirati na A/V opremi
drugih proizvođača.
Pohranite sve svoje snimke
66 Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka na
disk poput DVD-R pomoću računala. Također
možete pohraniti slikovne podatke pomoću video­
rekordera ili DVD/HDD rekordera i sl. (str. 42).
66 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili
ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti
odgovarajući indikator.
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
66 Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
66 Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
pomoću kabela, pripazite da priključke spajate u
pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka
oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar
kamkordera.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, izvršite [MEDIA FORMAT]
66 Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se
ne mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju
prvo pohranite snimke na neku vrstu vanjskog
medija i zatim primijenite [MEDIA FORMAT]
odabirom Ű (MENU)  [Show others] 
[MEDIA FORMAT] (u kategoriji Φ [MANAGE
MEDIA])  željeni medij (DCR-SR15E/SR20E)
 [YES]  [YES]  ű.
Napomene o dodatnom priboru
66 Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
66 Raspoloživost takvih proizvoda ovisi o zemlji/
regiji.
5
O slikama, ilustracijama i prikazima
zaslona u ovim uputama
66 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
66 U ovom priručniku se unutarnji tvrdi disk
(DCR-SR15E/SR20E) vašeg kamkordera i
memorijska kartica zovu "mediji za snimanje".
66 Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Provjera naziva modela kamkordera
66 Naziv modela navodi se u ovim uputama kad
postoji razlika u značajkama između modela.
Provjerite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
66 Glavne razlike u značajkama tih modela su
sljedeće.
Medij za
snimanje
DCRSR15E
DCRSR20E
DCRSX15E
DCRSX20E
6
Kapacitet USB
ugrađenog priključnica
medija za
snimanje
Ugrađen
80 GB
tvrdi disk +
memorijska
kartica
Samo izlaz
Memorijska —
kartica
Samo izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Napomene o uporabi
66 Nemojte izvoditi sljedeće postupke jer u
suprotnom može doći do oštećenja medija za
snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge
pogreške u radu.
–– Vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 18) svijetli ili trepće
–– Odspajati bateriju ili mrežni adapter s
kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima
ili vibracijama dok indikator POWER (str. 13)
ili indikator pristupa (str. 18) svijetle ili trepću
66 Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
66 Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim
mjestima (DCR-SR15E/SR20E).
O senzoru za slučaj pada (DCR-SR15E/
SR20E)
66 Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako
bi se zaštitio ugrađeni tvrdi disk. U slučaju
ispuštanja ili u uvjetima bez gravitacije mogu
se također snimiti blok-smetnje kad kamkorder
aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri padu,
može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim visinama (DCR-SR15E/SR20E)
66 Kamkorder nemojte uključivati u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 5000 metara nadmorske
visine. To može oštetiti ugrađeni tvrdi disk
vašeg kamkordera.
Postupak uporabe
Početak (str. 10)
Pripremite izvor napajanja i medij za snimanje.
Snimanje videozapisa i fotografija (str. 20)
Snimanje videozapisa  str. 21
]]Promjena načina snimanja
]]Očekivano vrijeme snimanja (MEDIA INFO)
Snimanje fotografija  str. 23
Reprodukcija videozapisa i fotografija
Reprodukcija na kamkorderu  str. 25
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku  str. 28
Pohranjivanje snimaka
Pohranjivanje videozapisa i fotografija pomoću računala  str. 32
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na vanjski medij  str. 39
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača/rekordera  str. 24
Brisanje videozapisa i fotografija (str. 30)
Izbrišete li snimke koje su pohranjene na računalo ili disk,
možete dalje snimati na slobodan prostor na mediju.
7
Sadržaj
Prvo pročitajte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Postupak uporabe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Početak
Korak 1: Punjenje baterije.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Punjenje baterije u inozemstvu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uporaba višesmjernog selektora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Promjena jezika prikaza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korak 3: Priprema medija za snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Provjera postavke medija za snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije
na memorijsku karticu (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Reprodukcija na kamkorderu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i fotografija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kod uporabe Macintosh računala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kreiranje diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kopiranje diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Editiranje videozapisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Snimanje fotografija iz videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka na vanjski medij (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vrijeme snimanja video­zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mjere opreza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tehnički podaci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Indikatori na zaslonu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dijelovi i kontrole.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sadržaj
Brzi pregled
9
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
DCR-SR15E/SR20E
DC IN priključnica
Baterija
Indikator CHG (charge
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
DC priključak
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
DCR-SX15E/SX20E
Indikator CHG
(charge)
Baterija
DC IN priključnica
DC priključak
Mrežni adapter
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
U zidnu utičnicu
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
10
??Napomena
66 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
66 Poravnajte oznaku  na DC priključku s oznakom na DC IN priključnici.
Svijetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
Početak
4
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
66 Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
Trajanje punjenja
NP-FV30 (priložena)
115
NP-FV50
155
NP-FV70
195
NP-FV100
390
66 Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°.
Preporuča se 10 °C do 30 °C.
11
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) () i
zatim skinite bateriju ().
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije". Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
??Napomena
66 Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.
Napomene o bateriji
66 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikator POWER
(Str. 13) i indikator pristupa (str. 18) isključeni.
66 Indikator CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
–– Baterija nije pravilno postavljena.
–– Baterija je oštećena.
–– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
–– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
66 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF]).
Napomene o mrežnom adapteru
66 Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz
zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
66 Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
66 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima.
To može prouzročiti nepravilnosti u radu.
12
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
Indikator POWER
Odaberite željeno zemljopisno područje tako da odaberete Ů/ů tipkama
/ višesmjernog selektora i više puta pritisnite središte višesmjernog
selektora sve dok se željeno zemljopisno područje ne označi bojom.
Početak
2
Višesmjerni selektor
66 Pogledajte str. 15 za detalje o uporabi višesmjernog selektora.
66 Za ponovno podešavanje datuma i vremena, višesmjernim selektorom odaberite Ű (MENU)
 [Show others]  [CLOCK/ LANG] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [CLOCK SET].
Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu, odaberite Ů/ů za prikaz opcije.
3
4
Odaberite [NEXT] tipkom  višesmjernog selektora, zatim pritisnite središte
višesmjernog selektora.
Odaberite podešenje [SUMMERTIME] tipkama / višesmjernog selektora,
zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
13
Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
5
6
Odaberite [NEXT] tipkom  višesmjernog selektora, zatim pritisnite središte
višesmjernog selektora.
Podesite datum i vrijeme ponavljajući postupak ispod.
1Označite željenu stavku tipkama / višesmjernog selektora.
2Odaberite vrijednost tipkama / višesmjernog selektora, zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
7
Odaberite [NEXT]  ű tipkom  višesmjernog selektora, zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
Sat započinje s radom.
??Napomene
66 Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, odaberite Ű (MENU) 
[Show others]  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE]  [DATE/
TIME]  ű  Ż  Ų.
66 Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da odaberete Ű (MENU)  [Show others]
 [SOUND/DISP SET] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF]  ű  Ż
 Ų.
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi treperi indikator POWER i napajanje se isključuje.
14
Uporaba višesmjernog selektora
Višesmjerni selektor
1Odaberite opciju tako da iznad nje postavite narančasti okvir tipkama ///
višesmjernog selektora.
2Pritisnite središte višesmjernog selektora kako biste potvrdili vaš odabir.
Početak
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Odaberite Ű (MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  željeni jezik  ű  Ż  Ų.
15
Korak 3: Priprema medija za snimanje
Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se ovisno o kamkorderu. Na zaslonu kamkordera
prikazuju se sljedeće ikone.
DCR-SX15E/SX20E:
Memorijska kartica
DCR-SR15E/SR20E:
*
Ugrađen tvrdi disk
Memorijska kartica
* Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij
možete snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.
Višesmjerni selektor
66 Odaberite tipkama /// i pritisnite tipku u središtu višesmjernog selektora kako biste potvrdili vaš
odabir.
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
66 Pogledajte str. 58 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
Odabir medija za snimanje videozapisa (DCR-SR15E/SR20E)
AOdaberite Ű (MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA SET].
BOdaberite željeni medij za snimanje.
COdaberite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
16
Odabir medija za snimanje fotografija (DCR-SR15E/SR20E)
AOdaberite Ű (MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji
Φ [MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA SET].
BOdaberite željeni medij za snimanje.
COdaberite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Ikona medija se pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje u gornjem desnom uglu zaslona.
Ikona medija za snimanje
Početak
Provjera postavke medija za snimanje
66 Ikona prikazana na LCD zaslonu razlikuje se ovisno o kamkorderu koji koristite.
Ulaganje memorijske kartice
??Napomena
66 Podesite medij za snimanje na [MEMORY CARD] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku
karticu (DCR-SR15E/SR20E).
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
66 U ovom kamkorderu možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG
Duo" medij, SD memorijske kartice (klase 2 ili brže), SDHC memorijske kartice (klase 2 ili brže) i SDXC
memorijske kartice (klase 2 ili brže). Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
66 Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB s ovim
kamkorderom.
66 Za snimanje videozapisa na "Memory Stick PRO Duo" medij, savjetujemo da koristite "Memory Stick
PRO Duo" medij kapaciteta 512 MB ili više.
66 U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory Stick
PRO Duo", a SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica nazivaju se
"SD memorijska kartica".
??Napomene
66 MultiMediaCard se ne može koristiti.
66 Slike snimljene na SDXC memorijske kartice ne mogu se reproducirati ni importirati na exFAT* nekompatibilnim računalima, AV komponentama, itd., spojenim na ovaj kamkorder pomoću USB kabela. Prije
uporabe, provjerite jesu li spojeni uređaji exFAT kompatibilni. Ako spojite uređaj koji nije exFAT kompatibilan, može se prikazati zaslon za formatiranje. Nemojte provesti formatiranje jer će se u suprotnom sav
snimljeni sadržaj obrisati.
* exFAT je sustav datoteka koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.
17
Veličine memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
66 Mogu se koristiti samo "Memory Stick Duo" medij koji je približno pola veličine standardnog "Memory
Stick" medija, te SD kartice standardne veličine.
66 Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Time možete uzrokovati
kvar.
Otvorite pokrov, okrenite odrezani ugao memorijske kartice kao na slici te umetnite
memorijsku karticu u utor dok ne klikne.
66 Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.
Indikator pristupa
Zamijetite smjer odrezanog ugla.
Umetnete li novu memorijsku karticu, može se pojaviti poruka [Create a new Image
Database File.]. U tom slučaju odaberite [YES]. Želite li na memorijsku karticu snimati
samo fotografije, odaberite [NO].
66 Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru,
moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
??Napomena
66 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu tako da odaberete Ű (MENU)  [Show others] 
[MEDIA FORMAT] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD] (DCR-SR15E/SR20E)
 [YES]  [YES]  ű.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
66 Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
66 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
18
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije
na memorijsku karticu (DCR-SR15E/SR20E)
Odaberite Ű (MENU)  [Show others]  [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (u kategoriji
Υ [EDIT]) i zatim slijedite upute na zaslonu.
Početak
19
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje videozapisa na sljedeći medij.
DCR-SX15E/SX20E: Memorijska kartica
DCR-SR15E/SR20E: Ugrađen tvrdi disk
@@Savjet
66 Pogledajte str. 16 za promjenu medija za snimanje (DCR-SR15E/SR20E).
Za otvaranje pokrova objektiva
Pomaknite preklopku LENS COVER u položaj za otvaranje.
@@Savjet
66 Zatvorite pokrov objektiva po završetku snimanja ili pri reprodukciji snimaka.
1
Zategnite ručni remen.
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
20
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
66 Način snimanja možete promijeniti pritiskom tipke MODE. Pritisnite tipku MODE sve dok se ne
prikaže ikona željnog moda.
Tipka MODE
 (videozapis): Pri
snimanju videozapisa
Snimanje videozapisa
Snimanje/reprodukcija
Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
Tipka START/STOP.
[STBY]
[REC]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
21
66 Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno tri sekunde i zatim nestaju nakon uključivanja
kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije (videozapisa/fotografija). Za ponovni
prikaz ikona i indikatora, pritisnite višesmjerni selektor.
otprilike 3 s
kasnije
??Napomene
66 Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
66 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
66 Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
66 Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
66 Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati
mrežni adapter.
–– Indikator pristupa (str. 18) svijetli ili trepće
–– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
@@Savjeti
66 Kad kamkorder prepozna lice, pojavi se bijeli okvir i automatski se optimizira kvaliteta slike oko lica
([FACE DETECTION].
66 Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa (DCR-SR15E/SR20E/SX20E).
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
66 Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da odaberete Ű (MENU)  [Show
others]  [MEDIA INFO] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]).
66 LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [GUIDEFRAME] na [ON] i snimajte
slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
66 Standardno je [ STEADYSHOT] podešeno na [ON].
66 Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu () i
zatim podesite nagib ().
 90 stupnjeva (maks.)
 180 stupnjeva (maks.)
22
 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Podaci o snimanju
Datum snimanja, vrijeme i uvjeti snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci
se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [DATA CODE] tijekom
reprodukcije. Za njihov prikaz odaberite Ű (MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  željenu postavku  ű  Ż  Ų.
Snimanje fotografija
Standardna je postavka snimanje fotografija na sljedeći medij.
DCR-SX15E/SX20E: Memorijska kartica
DCR-SR15E/SR20E: Ugrađen tvrdi disk
@@Savjet
66 Pogledajte str. 16 za promjenu medija za snimanje (DCR-SR15E/SR20E).
APritisnite tipku MODE sve dok se ne prikaže ikona ң (fotografija).
ң (fotografija): Pri
snimanju fotografije
Snimanje/reprodukcija
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
23
BPritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
Treperi  Svijetli
Kad nestane , fotografija je snimljena.
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 58 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
66 Za promjenu veličine slike odaberite Ű (MENU)  [Show others]  [ IMAGE SIZE] (u kategoriji
ǔ [PHOTO SETTINGS])  željenu postavku  ű  Ų.
66 Na LCD zaslonu možete provjeriti broj fotografija koje možete snimiti (str. 63).
24
Reprodukcija na kamkorderu
Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na sljedeći medij i reproduciraju
s njega.
DCR-SX15E/SX20E: Memorijska kartica
DCR-SR15E/SR20E: Ugrađen tvrdi disk
@@Savjet
66 Pogledajte str. 16 za promjenu medija za snimanje (DCR-SR15E/SR20E).
1
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Kamkorder se uključi.
Pritisnite  (VIEW IMAGES).
3
Odaberite  (videozapis) ()  željeni videozapis () za reprodukciju
videozapisa. Odaberite ң (fotografija) ()  željenu fotografiju () za
prikaz fotografije.
Snimanje/reprodukcija
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja.
AU izbornik MENU
BŴ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.
CŶ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
DPovratak na zaslon za snimanje.
25
66 Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se . Ako
odaberete videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je
prethodno zaustavljena. (Na fotografiji snimljenoj na memorijsku karticu prikazuje se .)
Reprodukcija videozapisa
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Podešavanje glasnoće
Prethodni
Zaustavljanje
Ubrzano unatrag
Sljedeći
OPTION
Ubrzano naprijed
Pauza/reprodukcija
@@Savjeti
66 Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na prikaz
VISUAL INDEX.
66 Odaberite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
66 Ako više puta odaberete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno
5 puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
66 VISUAL INDEX možete prikazati tako da odaberete Ű (MENU)  [Show others]  [VISUAL
INDEX] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK]).
66 Datum, vrijeme i uvjeti snimanja se automatski pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju
tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da odaberete Ű (MENU) 
[Show others]  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE]  željenu
postavku  ű  Ż  Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, odaberite Ÿ  podesite pomoću Ź/ź 
Ż.
66 Glasnoću zvuka možete također podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
26
Gledanje fotografija
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Prethodna
Na izbornik
VISUAL INDEX
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Sljedeća
OPTION
@@Savjet
66 Kod gledanja fotografija snimljenih na memorijsku karticu, na zaslonu se prikazuje  (mapa za
reprodukciju).
Snimanje/reprodukcija
27
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera pomoću A/V
spojnog kabela (isporučen). Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 12). Također pogledajte upute za uporabu uređaja
s kojima spajate kamkorder.
TV
Videorekorder
(crvena)
AUDIO
IN
(bijela)
VIDEO
(žuta)
A/V OUT priključnica
Tok signala
APodesite preklopku za odabir ulaza na TV prijemniku za prijem signala
spojenog kamkordera.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
BSpojite kamkorder na TV pomoću A/V spojnog kabela (isporučen).
Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika.
CReproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 25)
Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
Odaberite Ű (MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] ili [4:3]  ű  Ż  Ų.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite
preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
28
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio
priključnicu)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.
TV/videorekorder
??Napomene
66 Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta slike može se smanjiti. Osim toga, kad se prebaci format
snimke između 16:9 (wide) na 4:3, slika može zadrhtati.
66 Kod nekih TV prijemnika formata 4:3, fotografije snimljene u formatu 4:3 možda se neće prikazati preko
cijelog zaslona. Pojava nije kvar.
Snimanje/reprodukcija
66 Kod reprodukcije snimke snimljene u formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku formata 4:3 kompatibilnom
s 16:9 (wide) signalom, podesite [TV TYPE] na [4:3].
@@Savjet
66 Za provjeru informacija (kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike, odaberite Ű (MENU) 
[Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[V-OUT/PANEL]  ű  Ż  Ų.
29
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za
snimanje tako da obrišete videozapise i
fotografije iz njega.
2
Za brisanje videozapisa odaberite
[ DELETE]  [ DELETE].
66 Za brisanje fotografija odaberite [
DELETE]  [ DELETE].
3
Odaberite i prikažite oznaku 
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
??Napomene
66 Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
66 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
66 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke s nje.
66 Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na video­
zapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
66 Ako je obrisani videozapis uključen u playlistu,
obrisat će se i iz playliste.
@@Savjeti
66 Možete obrisati snimku dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
66 Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
66 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
30
Odaberite Ű (MENU) 
[Show others]  [DELETE] (u
kategoriji Υ [EDIT]).
66 Kad je odabrana sličica fotografije, pritisnite
LIGHT kako biste potvrdili sliku. Odaberite
Ż za povratak na prethodni zaslon.
4
Odaberite ű  [YES] 
ű  Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
istovremeno
U koraku 2 odaberite [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
ű  Ų.
66 Za brisanje svih fotografija odjednom, odaberite
[ DELETE]  [ DELETE ALL] 
[YES]  [YES]  ű  Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
??Napomena
66 Fotografije s memorijske kartice ne možete
brisati prema datumu snimanja.
1U koraku 2, odaberite [ DELETE] 
[ DELETE by date].
66 Za brisanje svih fotografija snimljenih
istog datuma odjednom, odaberite [
DELETE]  [ DELETE by date].
2Odaberite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim odaberite ű.
66 Kad je odabrana sličica fotografije, pritisnite
LIGHT kako biste potvrdili sliku. Odaberite
Ż za povratak na prethodni zaslon.
3Odaberite [YES]  ű  Ų.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
31
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala
(Windows)
Uporabom softvera "PMB (Picture Motion
Browser)" možete raditi sljedeće postupke.
–– Prebacivanje slika na računalo
–– Gledanje i editiranje prebačenih snimaka
–– Kreiranje diska
–– Prebacivanje videozapisa i fotografija na
internetske stranice
Za pohranjivanje videozapisa i fotografija
pomoću računala, prethodno instalirajte
"PMB" s priloženog CD-ROM diska.
??Napomene
66 Nemojte formatirati medij kamkordera preko
računala. Kamkorder možda neće raditi pravilno.
66 Pomoću "PMB" softvera možete kreirati diskove
promjera 12 cm sljedećih formata:
–– DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Bez mogućnosti
ponovnog snimanja
–– DVD-RW/DVD+RW: Moguće ponovno
snimanje
Korak 1 Provjera sustava računala
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), DVD snimač
(CD-ROM pogon je nužan za postupak
instalacije)
*1Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*264-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4Preporučuje se brži procesor.
??Napomena
66 Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Kod uporabe Macintosh računala
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan
s Macintosh računalima. Za prebacivanje
videozapisa i fotografija na računalo
kontaktirajte Apple Inc..
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Procesor*4
Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se
temelji na DirectX tehnologiji. DirectX mora
biti instaliran.)
Memorija
256 MB ili više
Moraju biti zadovoljeni ostali zahtjevi za OS.
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (5 GB ili više potrebno je za
kreiranje DVD diskova).
Zaslon
Minimalno 1024  768 točaka
32
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera
s računalom.
??Napomene
66 Ako ste na računalo instalirali verziju softvera
"PMB" nižu od 5.0.00, možete otvarati sve apli­
kacije koristeći "PMB Launcher" instalirate li
"PMB" s isporučenog CD-ROM-a. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na
pripadajuću ikonu prečaca na zaslonu računala.
66 Ako ste na računalo instalirali verziju softvera
"PMB" nižu od 5.0.00, možda nećete moći
koristiti neke funkcije tog softvera.
AProvjerite je li kamkorder odspojen
od računala.
HUključite kamkorder i zatim spojite
kamkorder s računalom pomoću
priloženog USB kabela.
BUključite računalo.
66 Logirajte se kao administrator za instalaciju.
66 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
CStavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
66 Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite na
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovise o
računalu.
IOdaberite jednu od vrsta medija
prikazanih na zaslonu kako bi računalo prepoznalo vaš kamkorder.
[ USB CONNECT]: Ugrađeni tvrdi
disk (DCR-SR15E/SR20E)
[ USB CONNECT]: Memorijska
kartica
66 Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
66 Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
odaberite Ű (MENU)  [Show others]
 [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
EOdaberite zemlju ili regiju.
FOdaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim prijeđite na
sljedeći zaslon.
GPažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite  u  te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
JKliknite na [Continue] na zaslonu
računala.
KSlijedite upute na zaslonu za
instaliranje softvera.
66 Ovisno o računalu, možda će trebati instalirati još i dodatan softver. Ako se prikaže
zaslon za instaliranje, slijedite upute za
instaliranje potrebnog softvera.
66 Restartajte računalo ako je potrebno kako
biste završili instaliranje.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
DKliknite na [Install].
Na kamkorderu se automatski prikazuje
izbornik [USB SELECT].
33
66 Ponovno spojite kamkorder s računalom
tijekom instalacije.
Kad je instaliranje završeno, prikazat će
se sljedeće ikone.
Izvadite CD-ROM iz računala.
: Otvara "PMB".
: Prikazuje "PMB Help".
: Prikazuje "PMB Launcher". "PMB
Launcher" omogućuje pokretanje
"PMB"-a ili drugog softvera ili otvaranje
web-stranica.
66 Mogu se prikazati i druge ikone.
66 Ovisno o postupku instalacije, možda se
neće prikazati ikone.
??Napomena
66 Za kreiranje diskova ili uporabu drugih funkcija
u sustavu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0
za Windows XP, odaberite ga među potrebnim
programima u instalacijskom izborniku i
instalirajte ga primjenom uputa sa zaslona. (Za
instalaciju je potrebno računalo spojiti na internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP
možete instalirati pri odgovoru na poruku koja
se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
34
Za odspajanje kamkordera od računala
1Kliknite na ikonu
na donjem desnom dijelu
radne površine računala  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2Odaberite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
3Odspojite USB kabel.
??Napomene
66 Pristup iz računala pomoću priloženog softvera
"PMB". Nemojte mijenjati datoteke ili mape
s kamkordera pomoću računala. Slikovne
datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći
reproducirati.
66 Prilikom importiranja dugačkog videozapisa ili
obrađene slike, upotrijebite isporučeni softver
"PMB". Ako koristite neki drugi softver, snimke
se možda neće pravilno importirati.
66 Rad se ne može zajamčiti ako izvršite neki od
prethodno spomenutih postupaka.
66 Kad brišete slikovne datoteke, slijedite korake
na str. 30. Nemojte brisati slikovne datoteke
izravno preko računala.
66 Nemojte kopirati datoteke na medij za snimanje
iz računala. Rad se ne može zajamčiti.
Pokretanje PMB (Picture
Motion Browser) aplikacije
Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu
računala.
??Napomena
66 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [
PMB] za pokretanje "PMB" aplikacije.
Pomoću "PMB" aplikacije videozapise možete
gledati, editirati ili pohraniti na disk.
Čitanje priručnika "PMB Help"
Kreiranje diska jednim
dodirom
(One Touch Disc Burn)
Videozapisi i fotografije snimljeni na
računalo koji još nisu pohranjeni pomoću
funkcije One Touch Disc Burn mogu se
automatski snimiti na disk.
66 Prethodno instalirajte "PMB" (str. 32), ali
nemojte pokretati "PMB".
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 12).
66 Pomoću One Touch Disc Burn na kamkorderu
možete snimati videozapise i fotografije samo
iz ugrađenog medija za snimanje (DCR-SR15E/
SR20E).
1
Za detalje o uporabi "PMB" aplikacije,
pročitajte priručnik "PMB Help". Dvaput
kliknite na "PMB Help" prečac na zaslonu
računala za otvaranje "PMB Help" priručnika.
66 Pogledajte str. 32 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
66 Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
66 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [PMB]
 [PMB Help]. Također možete otvoriti "PMB
Help" preko opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
2
??Napomena
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
35
3
Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
Odaberite [DISC BURN].
Videozapise i fotografije snimljene na
kamkorder možete prenijeti na računalo.
Prethodno uključite računalo.
??Napomena
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 12).
4
Slijedite upute na zaslonu
računala.
1
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder s računalom
pomoću priloženog USB kabela.
??Napomena
66 Videozapisi i fotografije se ne snimaju na
računalo kod uporabe funkcije One Touch Disc
Burn.
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
2
Na zaslonu kamkordera odaberite
medij za snimanje koji sadržava
snimke koje želite pohraniti.
[ USB CONNECT]: Ugrađen tvrdi
disk
[ USB CONNECT]: Memorijska
kartica
66 Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
66 Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
odaberite Ű (MENU)  [Show others]
 [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
Na zaslonu računala se prikazuje izbornik [Import].
36
Kreiranje diska
3
Kliknite na [Import].
66 Za detalje pogledajte "PMB Help" (str. 35).
Možete kreirati disk tako da odaberete
videozapise koje ste prethodno prebacili na
računalo (str. 36).
1
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
66 Pogledajte str. 32 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
66 Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Videozapisi i fotografije se prebacuju
na računalo.
Kad je postupak završen, prikazuje se
"PMB" zaslon.
2
3
Pokrenite "PMB" (str. 35).
Kliknite na [Calendar] ili [Index]
na lijevoj strani prozora te
odaberite mapu ili datum i zatim
videozapise.
66 Za odabir više videozapisa, držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.
Na vrhu prozora kliknite na
 [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Prikazuje se prozor za odabir
videozapisa.
66 Za dodavanje videozapisa prethodno odabranima, odaberite videozapise u glavnom
prozoru te ih povucite i pustite u prozor za
odabir videozapisa.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
4
37
5
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
66 Snimanje diska može potrajati dulje vrijeme.
Kopiranje diska
Snimljeni disk možete kopirati pomoću
funkcije "Video Disc Copier". Kliknite
na [Start]  [All Programs]  [PMB]
 [PMB Launcher]  [Disc creation]
 [Video Disc Copier] za pokretanje
softvera. Pogledajte "Video Disc Copier"
za pomoć o postupku uporabe.
Editiranje videozapisa
Možete izrezati samo željeni dio videozapisa i pohraniti ga kao zasebnu datoteku.
Dvaput kliknite na videozapis koji ćete
editirati u "PMB"-u i zatim kliknite na
[Show Edit Palette] na desnoj strani zaslona
 [Trim Video] ili odaberite izbornik
[Manipulate]  [Edit]  [Trim Video].
Za detalje pogledajte "PMB Help" (str. 35).
38
Snimanje fotografija iz videozapisa
Možete snimiti sliku iz videozapisa kao
fotografsku datoteku.
Dvaput kliknite na videozapis koji ćete
editirati u "PMB"-u i zatim kliknite na
[Show Edit Palette] na desnoj strani zaslona
 [Save Frame]. Za detalje pogledajte
"PMB Help" (str. 35).
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pohranjivanje snimaka
na vanjski medij
(DIRECT COPY)
Videozapise i fotografije možete pohraniti
na vanjski medij (USB memorijski uređaj),
primjerice na vanjski tvrdi disk. Snimke
možete reproducirati na kamkorderu ili
drugom uređaju za reprodukciju.
??Napomene
66 Slike snimljene na vanjski medij također možete
importirati koristeći isporučeni softver "PMB".
1
2
3
4
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu.
Ako vanjski medij ima kabel
napajanja, spojite ga u zidnu
utičnicu.
Spojite adapterski USB kabel na
vanjski medij.
Spojite adapterski USB kabel
na priključnicu  (USB) na
kamkorderu.
Kad se pri pojavi prikaz [Create a new
Image Database File.], odaberite [YES].
USB adapterski kabel
(opcija)
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
66 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabel VMC-UAM1 (opcija).
66 Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
66 Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
medij.
–– medij kapaciteta preko 2 TB
–– običan CD ili DVD uređaj
–– medij spojen preko USB huba
–– medij s ugrađenim USB hubom
–– čitač kartica
66 Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
66 Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka.
Ako je vanjski medij formatiran u NTFS
sustavu datoteka i sl., formatirajte ga pomoću
kamkordera prije uporabe. Kad spojite vanjski
medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za
formatiranje. Izbornik za formatiranje može se
prikazati čak i u slučaju medija koji koristi FAT
datotečni sustav.
66 Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji se mogu spojiti.
66 Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 12).
66 Pogledajte upute za uporabu isporučene s
vanjskim medijem.
66 Detalje o vanjskim medijima koje možete koristiti
potražite na Sonyjevim stranicama za podršku.
@@Savjet
39
5
Odaberite [Copy] na zaslonu
kamkordera.
DCR-SR15E/SR20E:
S medija za snimanje ugrađenog u
kamkorder možete pohraniti videozapise
i fotografije koji još nisu pohranjeni na
vanjski medij.
DCR-SX15E/SX20E:
Možete pohraniti videozapise i fotografije
koji još nisu pohranjeni na vanjski medij.
66 Taj izbornik će se prikazivati samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka,
odaberite ű na zaslonu
kamkordera.
??Napomena
66 Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij.
Videozapisi: 9999 videozapisa
Fotografije: 9999 snimaka  899 mape
Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti
snimaka.
Za pohranu željenih videozapisa i
fotografija
Također možete pohraniti slike snimljene
na memorijske kartice.
??Napomena
66 Fotografije s memorijske kartice ne možete
pretraživati ili kopirati prema datumu snimanja.
1Odaberite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
2Odaberite Ű (MENU)  [Show
others]  [MOVIE DUB] (pri odabiru
videozapisa)/[PHOTO COPY] (pri
odabiru fotografija).
3Slijedite upute na zaslonu za odabir medija za snimanje (DCR-SR15E/SR20E) i
načina odabira snimaka.
4Odaberete li [DUB by select], odaberite
snimku koju želite pohraniti.
Prikazuje se .
66 Odaberete li [DUB by date], tipkama
Ŷ/ŷ odaberite datum snimaka koje
želite presnimiti i zatim odaberite ű te
idite na korak .
Pri spajanju vanjskog medija
Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Tipke za prikaz videozapisa i fotografija u izborniku VISUAL
INDEX mijenjaju se kao na sljedećoj slici.
Možete podešavati postavke za vanjski
medij, primjerice brisati snimke. Odaberite
karticu Ű (MENU)  [Show others] u
izborniku VISUAL INDEX.
40
Preostali kapacitet vanjskog medija
66 Kad je odabrana sličica fotografije, pritisnite
LIGHT kako biste potvrdili sliku. Odaberite
Ż za povratak na prethodni zaslon.
66 Ako odaberete datum, možete pretraživati
snimke prema datumu.
5Odaberite ű  [YES]  ű na
zaslonu kamkordera.
Za reprodukciju snimaka s vanjskog
medija na kamkorderu
1Odaberite [Play without copying.] u
koraku 5 gore.
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX
za vanjski medij.
2Reproducirajte snimku (str. 25).
66 Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 28).
??Napomene
66 Nije moguć prikaz izbornika Date Index za
fotografije.
66 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
–– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
računalo
–– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
Za prekid veze s vanjskim medijem
1Odaberite  u izborniku VISUAL
INDEX za vanjski medij.
2Odspojite adapterski USB kabel.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
41
Kreiranje diska pomoću
DVD snimača ili
rekordera
Kreiranje diska pomoću namjenskog
DVD snimača, DVDirect Express
Pomoću namjenskog DVD snimača, DVDirect Express (opcija), možete kreirati disk i
reproducirati snimke s kreiranog diska.
Također pogledajte upute za uporabu DVD
snimača.
BUključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
iz DVD snimača.
CUmetnite nesnimljeni disk u DVD
snimač i zatvorite uložnicu.
??Napomene
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 12).
66 Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi sljedeće vrste:
–– 12 cm DVD-R
–– 12 cm DVD+R
66 Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
66 U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
Na zaslonu se prikazuje [DISC BURN].
DPritisnite u (DISC BURN) na DVD
snimaču.
Na disk će se snimiti videozapisi iz
ugrađenog medija za snimanje koji još
nisu snimljeni na diskove (DCR-SR15E/
SR20E).
Na disk će se snimati videozapisi koji
još nisu pohranjeni na neki disk (DCRSX15E/SX20E).
ASpojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 12).
EPonovite korake 3 i 4 ako ukupna
veličina videozapisa koje mislite
presnimiti premašuje kapacitet
diska.
FOdaberite ű  [END] 
[EJECT DISC] na zaslonu.
Uklonite disk po dovršetku postupka.
42
GOdaberite ű i zatim odspojite
Reprodukcija diska na DVD snimaču
USB kabel.
Osobno oblikovanje diska uz DISC
BURN OPERATION
Izvedite sljedeći postupak u sljedećim
slučajevima:
–– Kod presnimavanja željene snimke
–– Kod snimanja više kopija istog diska
–– Kod presnimavanja snimaka s memorijske
kartice (DCR-SR15E/SR20E)
1Odaberite [DISC BURN OPTION] u
koraku 4.
2Odaberite medij za snimanje koji sadrži
videozapise koje želite presnimiti (DCRSR15E/SR20E).
3Odaberite videozapis kojeg želite snimiti
na disk.
Prikazuje se .
1Spojite mrežni adapter i kabel napajanja
na DC IN priključnicu kamkordera te u
zidnu utičnicu (str. 12).
2Uključite kamkorder i spojite DVD snimač
na  (USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabela iz DVD snimača.
66 Videozapise možete reproducirati na
TV zaslonu spajanjem kamkordera s TV
prijemnikom (str. 28).
3Umetnite snimljeni disk u DVD snimač.
Videozapisi s diska se prikazuju kao
VISUAL INDEX na zaslonu.
4Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD
snimaču.
66 Rukovanje je također moguće preko zaslona.
4Odaberite ű  [YES] na zaslonu
kamkordera.
66 Za kreiranje sljedećeg diska jednakog
sadržaja, umetnite novi disk i odaberite
[CREATE SAME DISC].
5Nakon završetka postupka, odaberite
[EXIT]  [END] na zaslonu kamkordera.
6Odspojite USB kabel iz računala.
??Napomene
66 Za vrijeme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sljedećeg.
–– Isključivati kamkorder
–– Odspajati USB kabel ili mrežni adapter
–– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
–– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
66 Reproducirajte snimljeni disk kako biste
provjerili radi li pravilno prije nego što obrišete
videozapise iz kamkordera.
66 Ako se na zaslonu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD
snimač te ponovno pokrenite DISC BURN.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Preostali kapacitet diska
66 Kad je odabrana sličica fotografije, pritisnite
LIGHT kako biste potvrdili sliku. Odaberite
Ż za povratak na prethodni zaslon.
66 Ako odaberete datum, možete pretraživati
snimke prema datumu.
5Odaberite [END]  [EJECT DISC] na
zaslonu i izvadite disk nakon završetka
postupka.
6Odaberite ű i odspojite USB kabel.
43
@@Savjeti
66 Ako ukupna veličina videozapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Posljednji videozapis na
disku može biti odrezan.
66 Vrijeme snimanja videozapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Ovisno o
modu snimanja i broju scena, možda će trebati
više vremena.
66 Ako kreirane diskove ne možete reproducirati
ni na kojem DVD uređaju, spojite kamkorder
na DVD snimač i pokušajte reprodukciju.
ASpojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 12).
BUključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabela
(priložen).
Kreiranje diska pomoću DVD
snimača i sl. uređaja koji nije
DVDirect Express
Videozapise možete pohraniti na disk tako
da pomoću USB kabela spojite kamkorder na
uređaj za snimanje diskova kao što je Sony
DVD snimač koji nije DVDirect Express.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja
s kojima spajate kamkorder.
??Napomene
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 12).
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
66 Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
odaberite Ű (MENU)  [Show others]
 [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
CNa zaslonu kamkordera odaberite
medij za snimanje koji sadržava
snimke.
[ USB CONNECT]: Ugrađen tvrdi
disk
[ USB CONNECT]: Memorijska
kartica
66 Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
ovisno o modelu.
44
A/V OUT priključnica
DSnimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
66 Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
ENakon završetka postupka, oda-
berite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
FOdspojite USB kabel.
Ulaz
VIDEO
(žuta)
(bijela)
Kreiranje diska pomoću rekordera i sl.
??Napomene
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 12).
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
(crvena)
Tok signala
AUmetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
66 Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
BSpojite kamkorder na uređaj za
snimanje (snimač diskova, itd.)
pomoću A/V spojnog kabela
(isporučen).
66 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za
snimanje diskova, Sony DVD snimača koji
nije DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog kabela (isporučen). Također pogledajte
upute za uporabu uređaja s kojima spajate
kamkorder.
AUDIO
45
CPokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
66 Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
DKad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
??Napomene
66 S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
66 Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike,
odaberite Ű (MENU)  [Show others]
 [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (standardna postavka)  ű
 Ż  Ų.
66 Za snimanje datuma/vremena ili podataka o
snimanju, odaberite Ű (MENU)  [Show
others]  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  željenu
postavku  ű  Ż  Ų. Osim
toga, odaberite Ű (MENU)  [Show others]
 [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[V-OUT/PANEL]  ű  Ż  Ų.
66 Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, odaberite Ű (MENU)  [Show
others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji
Χ [GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3]
 ű  Ż  Ų.
66 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
46
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Pomoću izbornika možete izvoditi korisne funkcije i mijenjati razne postavke. Dobro iskorištavanje izbornika omogućit će vam da uživate u kamkorderu.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od osam kategorija izbornika.
Ω MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja)  str. 50
Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 50
ǔ PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija)  str. 50
ǖ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju)  str. 50
Υ EDIT (Opcije za editiranje)  str. 51
Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke)  str. 51
Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje)  str. 51
Χ GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje)  str. 52
Upravljanje izbornicima
Višesmjerni selektor
66 Odaberite tipkama /// i pritisnite tipku u središtu višesmjernog selektora kako biste potvrdili vaš
odabir.
66 Na odabranoj stavci prikaže se narančasti okvir.
Osobno podešavanje kamkordera
Ų : Za dovršetak podešavanja izbornika.
Ŵ/ŵ : Lista izbornika pomiče se od kategorije do kategorije.
Ŷ/ŷ : Lista izbornika pomiče se za 4 opcije odjednom.
Т : Za povratak u MY MENU.
47
1Odaberite Ű.
2Odaberite [Show others] u izborniku MY MENU.
66 Detalje o izborniku MY MENU potražite na sljedećoj stranici.
3Odaberite opciju izbornika koju želite promijeniti.
4Nakon podešavanja, odaberite ű.
Za dovršetak podešavanja izbornika odaberite Ų.
Za povratak na prethodni izbornik, odaberite Ż.
66 Ovisno o opciji izbornika, možda se neće prikazivati ű.
??Napomene
66 Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
66 Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
@@Savjet
66 Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja, kamkorder prebacuje između moda reprodukcije i moda
snimanja (videozapis/fotografija).
Uporaba MY MENU
Opcije izbornika možete koristiti jednostavnije tako da registrirate u MY MENU one koje najčešće koristite. U svaku od kategorija u MY MENU (MOVIE, PHOTO i PLAYBACK) možete
registrirati 6 opcija izbornika.
Primjer: brisanje [FOCUS] i registriranje [ FADER]
1Odaberite Ű.
2Odaberite [MY MENU SETTING].
3Odaberite [MOVIE].
4Odaberite [FOCUS].
5Odaberite ű.
6Odaberite [ FADER] (u kategoriji Ω [MANUAL SETTINGS]).
7Kad se prikazuje MY MENU, odaberite Ų.
48
Ponovite iste korake kako biste registrirali opcije izbornika u MY MENU i uživajte u korištenju
svog Handycama.
@@Savjet
66 Kad je spojen vanjski uređaj za pohranu, prikazuje se poseban MY MENU.
Uporaba izbornika
OPTION
Izbornik OPTION prikazuje se poput pop-up izbornika koji se pojavljuju kad kliknete na
desnu tipku miša na računalu. Kad se u donjem desnom uglu zaslona prikazuje ſ, možete
koristiti izbornik OPTION. Odaberite ſ i prikazat će se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
Opcija izbornika
Kartica
1Odaberite ſ (OPTION).
2Dodirnite željenu karticu  opciju čiju postavku želite podesiti.
3Nakon dovršetka podešavanja, odaberite ű.
??Napomene
Osobno podešavanje kamkordera
66 Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
66 Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, odaberite drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
66 Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera u dotičnom
trenutku.
49
Liste izbornika
Ω Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION������������������ Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 FADER����������������������������������� Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
WHITE BAL.�������������������������������� Podešava ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se
snima.
EXPOSURE��������������������������������� Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
FOCUS����������������������������������������� Ručno izoštravanje.
TELE MACRO����������������������������� Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
Ψ Kategorija (SHOOTING SET)
 REC MODE�������������������������� Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visoka kvaliteta slike.
GUIDEFRAME���������������������������� Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
 STEADYSHOT��������������������� Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
AUTO SLW SHUTTR���������������� Automatsko podešavanje brzine zatvarača.
FACE DETECTION�������������������� Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC��������� Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
MICREF LEVEL����������������� Podešavanje glasnoće mikrofona.
OTHER REC SET
 DIGITAL ZOOM�������� Odabir maksimalne razine zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
razine optičkog zuma.
 WIDE SELECT������������ Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa.
ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER������������������������ Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 IMAGE SIZE������������������������ Podešavanje veličine fotografije.
FILE NO.�������������������������������������� Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
ǖ Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX��������������������������� Prikazuje snimke kao sličice (str. 25).
VIEW IMAGES
DATE INDEX��������������������� Omogućuje traženje željene slike po datumu.
 FILM ROLL���������������� Prikazuje i reproducira scene u određenom intervalu.
 FACE���������������������������� Prikaz i reprodukcija scena s licima.
PLAYLIST������������������������������������ Prikazuje i reproducira playlistu videozapisa.
PLAYBACK SET
DATA CODE���������������������� Prikaz detaljnog datuma snimanja tijekom reprodukcije.
50
Υ Kategorija (EDIT)
DELETE
 DELETE����������������������� Brisanje videozapisa.
 DELETE���������������������� Brisanje fotografija.
PROTECT
 PROTECT�������������������� Zaštićuje videozapise od slučajnog brisanja.
 PROTECT������������������� Zaštićuje fotografije od slučajnog brisanja.
 DIVIDE���������������������������������� Dijeljenje videozapisa.
PHOTO CAPTURE*1 *2������������ Snimanje fotografije iz željene scene u videozapisu.
MOVIE DUB*1
DUB by select����������������� Odabire videozapise i kopira ih.
DUB by date�������������������� Presnimava sve videozapise odabranog datuma.
 DUB ALL��������������������� Presnimava sve videozapise iz playliste.
PHOTO COPY*1
COPY by select��������������� Odabire i kopira fotografije.
COPY by date������������������ Kopira sve fotografije odabranog datuma.
PLAYLIST EDIT
 ADD����������������������������� Dodavanje videozapisa u playlistu.
 ADD by date������������� Dodavanje videozapisa snimljenih istog datuma u playlistu.
 ERASE��������������������������� Brisanje videozapisa iz playliste.
 ERASE ALL������������������ Brisanje svih videozapisa iz playliste.
 MOVE��������������������������� Promjena redoslijeda videozapisa u playlisti.
Τ (OTHERS) kategorija
Φ (MANAGE MEDIA) kategorija
MEDIA SETTINGS*1
MOVIE MEDIA SET��������� Odabir medija za snimanje videozapisa (str. 16).
PHOTO MEDIA SET������� Odabir medija za snimanje fotografija (str. 17).
MEDIA INFO������������������������������ Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
MEDIA FORMAT
HDD*1�������������������������������� Brisanje svih podataka s ugrađenog tvrdog diska.
MEMORY CARD�������������� Brisanje svih podataka s memorijske kartice.
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1������������������������������������������ Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na ugrađenom tvrdom
disku (str. 56).
MEMORY CARD����������������������� Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na memorijskoj kartici
(str. 56).
Osobno podešavanje kamkordera
USB CONNECT
 USB CONNECT*1������ Spajanje na ugrađen tvrdi disk preko USB-a.
 USB CONNECT��������� Spajanje na memorijsku karticu preko USB-a.
DISC BURN����������������������� Omogućuje pohranu snimaka na diskove (str. 25, 42).
BATTERY INFO�������������������������� Prikaz informacija o bateriji.
51
Χ Kategorija (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME��������������������������� Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 26).
BEEP����������������������������������� Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD BRIGHT��������������������� Podešavanje svjetline LCD zaslona.
LCD BL LEVEL������������������ Podešavanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
LCD COLOR���������������������� Podešavanje intenziteta boje LCD zaslona.
DISPLAY SET�������������������� Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE����������������������������� Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 28).
DISP OUTPUT������������������ Podešavanje ili isključivanje prikaza podataka na zaslonu TV prijemnika.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET����������������������� Podešavanje datuma i vremena (str. 13).
AREA SET�������������������������� Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 13).
SUMMERTIME����������������� Prelazak na ljetno računanje vremena (str. 13).
LANGUAGE SET�������� Podešava jezika izbornika (str. 15).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF��������������������� Promjena postavke [A.SHUT OFF] (str. 11).
OTHER SETTINGS
DEMO MODE������������������ Podešavanje ili isključivanje demo moda.
DROP SENSOR*1������������ Uključenje ili isključenje senzora za slučaj pada.
*1DCR-SR15E/SR20E
*2DCR-SX20E
52
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik kojeg možete čitati na
zaslonu računala. "Handycam" Handbook
je predviđen za čitanje ako želite saznati
više o rukovanju kamkorderom.
1
2
3
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na
računalo sa sustavom Windows,
stavite priloženi CD-ROM disk u
pogon računala.
Kad se prikaže prozor za instalaciju, kliknite na [Handbook].
66 Model kamkordera naveden je na donjoj
strani kamkordera.
66 Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
66 Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici
http://www.adobe.com/
66 Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 35).
Osobno podešavanje kamkordera
Odaberite željeni jezik i model
kamere te kliknite na [Install].
Slijedite upute na zaslonu.
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu
računala.
53
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih
koraka.
1Provjerite listu (str. 54 – 56) te
pregledajte kamkorder.
2Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3Pritisnite RESET (str. 64, 65) šiljatim
predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve
postavke, uključujući točno vrijeme.
4Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
66 Možda će trebati formatirati ili zamijeniti trenu­
tni medij za snimanje ugrađen u kamkorder,
ovisno o vrsti problema. Ako se to dogodi, podaci
snimljeni na ugrađeni medij za snimanje će se
izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađe­
nog medija za snimanje na drugi medij (napravite
sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera na
popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo
kakav gubitak podataka iz ugrađenog medija
za snimanje.
66 Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađeni medij za snimanje kako bi istražili
problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati
niti zadržati vaše podatke.
66 Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 53) za detalje o simptomima kamkordera i
"PMB Help" (str. 35) o načinu spajanja kamkordera s računalom.
Napajanje se ne uključuje.
66 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 10).
66 Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu
utičnicu (str. 12).
54
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
66 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
66 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 64, 65)
šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET,
resetirat će se sve postavke, uključujući točno
vrijeme.)
66 Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom mjestu.
66 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo
neko vrijeme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagrijava.
66 Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
66 Upotrijebite mrežni adapter (str. 12).
66 Ponovno uključite napajanje.
66 Napunite bateriju (str. 10).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
66 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
 (videozapis) ili ң (fotografija).
66 Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
66 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 30).
66 Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 57, 58).
Obrišite nepotrebne slike (str. 30).
Snimanje se zaustavlja.
C:13: / C:32:
66 Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom/toplom mjestu.
66 Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
"PMB" se ne može instalirati.
66 Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 32). .
"PMB" ne radi pravilno.
66 Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
66 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računalu, osim tipkovnice, miša i
kamkordera.
66 Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim odgovarajućim
redom ponovno spojite računalo i kamkorder.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
66 Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrijebite
"InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 10).
66 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 10).
C:06:
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
66 Primijenite korake  –  na str. 54.

66 Indikator treperi kad je ugrađeni tvrdi disk
kamkordera pun. Izbrišite nepotrebne snimke
(str. 30) ili formatirajte ugrađeni tvrdi disk
(str. 51) nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
66 Možda je došlo do pogreške u ugrađenom
tvrdom disku kamkordera.

66 Napon baterije je nizak.
œ
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

66 Temperatura kamkordera se jako povećava.
Isključite kamkorder i ostavite ga na hladnom
mjestu.

66 Temperatura kamkordera je niska. Zagrijte
kamkorder.

66 Nije uložena memorijska kartica (str. 17).
66 Indikator treperi kad je memorijska kartica
puna. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 30) ili
formatirajte memorijsku karticu(str. 51) nakon
što prebacite snimke na drugi medij.
66 Datoteka s podacima o snimkama je oštećena.
Provjerite datoteku s podacima tako da
odaberete Ű (MENU)  [Show others]
 [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji Φ
[MANAGE MEDIA])  medij za snimanje
(DCR-SR15E/SR20E).
Dodatne informacije
C:04:
E::
55

66 Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 51).

66 Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 18).
s
66 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.

66 Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.

66 Kad se aktivira funkcija senzora za slučaj pada.
Možda nećete moći snimati niti reproducirati
snimke.
56
Vrijeme snimanja video­
zapisa/broj fotografija
koje se mogu snimiti
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vrijeme reprodukcije
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
DCR-SR15E/SR20E
(jedinica: minuta)
Vrijeme snimanja
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
DCR-SR15E/SR20E
(jedinica: minuta)
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
95
180
375
745
Tipično vrijeme
snimanja
45
85
180
355
DCR-SX15E/SX20E
(jedinica: minuta)
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
105
200
415
830
Tipično vrijeme
snimanja
50
95
195
395
125
240
490
980
DCR-SX15E/SX20E
(jedinica: minuta)
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
145
280
565
1120
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa
Ugrađeni tvrdi disk
DCR-SR15E/SR20E
(jedinica: minuta)
Mod snimanja
[HQ]
[SP]
[LP]
@@Savjeti
Vrijeme snimanja
1220
1750
3660
Dodatne informacije
66 Svako vrijeme snimanja je mjereno uz [ REC
MODE] podešen na SP.
66 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
moda videozapisa ili fotografija i zumiranje.
66 Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25 °C.
Preporuča se 10 °C do 30 °C.
66 Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće kod
uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
66 Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.
Baterija
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
66 Možete snimati videozapise s najviše 9999 scena.
66 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za
videozapise iznosi oko 13 sati.
66 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima.
57
Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena
snimanja na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću
brzinu prijenosa i time se smanjuje ukupno
raspoloživo vrijeme snimanja.
Memorijska kartica
(jedinica: minuta)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
475
(425)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
685
(425)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
715
(465)
1435
(930)
??Napomene
66 Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [
REC MODE] (str. 50).
66 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađeni medij za snimanje (DCRSR15E/SR20E)
Možete snimiti najviše 9999 fotografija.
58
Memorijska kartica
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
VGA(0.3M)

2800
5700
11500
23000
47000
95000
185000
66 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na
LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 63).
66 Maksimalan broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno
o uvjetima snimanja.
@@Savjeti
66 Za snimanje fotografija možete također koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 512 MB.
66 Sljedeći popis pokazuje prosječnu brzinu bita,
razlučivost te omjer širine i visine slika za svaki
način snimanja videozapisa.
HQ: Oko 9 Mbps 720 
576 piksela/16:9, 4:3
SP: Oko 6 Mbps 720 
576 piksela/16:9, 4:3
LP: Oko 3 Mbps 720 
576 piksela/16:9, 4:3
66 Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
–– Mod snimanja fotografija:
640  480 točaka/4:3
640  360 točaka/16:9
–– Snimanje fotografije iz videozapisa:
640  360 točaka/16:9
640  480 točaka/4:3
Mjere opreza
Uporaba i održavanje
66 Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
66 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu
bateriju.
66 Metalne kontakte održavajte čistima.
66 Ako procuri elektrolit iz baterije:
–– Obratite se Sony prodavatelju.
–– Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
–– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
66 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
66 Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
LCD zaslon
66 Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se
može oštetiti.
66 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
66 Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
66 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice. Kad upotrebljavate pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu za
čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
Rukovanje kućištem
66 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suhom krpom.
66 Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
–– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
Dodatne informacije
66 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
–– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60 °C primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
–– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
–– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
–– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
–– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
–– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom
suncu. Time se uništava unutrašnjost LCD
zaslona.
66 Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
66 Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
66 Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
66 Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
66 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
66 Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
66 Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
66 Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
59
–– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima
na rukama
–– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Održavanje i čuvanje objektiva
66 Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
–– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
–– Na toplim ili vlažnim mjestima
–– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
66 Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
66 Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera
ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se
potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako
se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder
upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive
baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije
napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera
ako ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika kamkordera (DCR-SR15E/SR20E)
Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili
primijenite [MEDIA FORMAT], podaci s ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno
izbrisati. Kad želite predati kamkorder drugom
vlasniku, savjetuje se izvršavanje funkcije [EMPTY]
(pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika
"Handycam" Handbook" na str. 53.) kako biste
izbjegli obnavljanje vaših podataka. Također, ako
namjeravate odbaciti kamkorder, savjetujemo da
ga fizički uništite.
60
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice
ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, ako namjeravate odbaciti
memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički
uništite.
Tehnički podaci
Sustav
Format signala: PAL boja, CCIR standardi
Format snimanja videozapisa:
Video: MPEG-2 PS
Sustav snimanja zvuka:
Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
Format datoteke fotografija
: DCF Ver.2.0 kompatibilno
: Exif Ver.2.21 kompatibilno
: MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
Ugrađen tvrdi disk
DCR-SR15E/SR20E: 80 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD memorijska
kartica (klase 2 ili brža)
Ulazne i izlazne priključnice
A/V OUT priključnica: Video/audio izlazna
priključnica
USB priključnica: mini-AB
(DCR-SR15E/SX15E: samo izlaz)
Slika: 6,7 cm (tip 2.7; format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230 400 (960  240)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja: Tijekom snimanja, uz uporabu
LCD zaslona na normalnoj svjetlini:
DCR-SR15E/SR20E: 2,1 W
DCR-SX15E/SX20E: 1,9 W
Radna temperatura: Od 0 ° do 40 °
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno)
DCR-SR15E/SR20E
59 mm  65 mm  113 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše
59 mm  65 mm  124 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše, s postavljenom priloženom
baterijom
DCR-SX15E/SX20E
54 mm  55 mm  113 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše
54 mm  55 mm  124 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše, s postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
DCR-SR15E/SR20E:
270 g samo glavni uređaj
310 g uključujući priloženu punjivu bateriju
DCR-SX15E/SX20E:
190 g samo glavni uređaj
240 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
memorijsku karticu
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0° do 40°
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
Dodatne informacije
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio
upotrebljava za upravljanje sustavom i/ili
aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden u nastavku. DCR-SR15E/
SR20E: Približno 79,3 GB
Senzor slike
2,25 mm (tip 1/8) CCD (Charge Coupled
Device)
Ukupno: Približno 800 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9): Približno 490
000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9): Približno 310
000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3): Približno 410 000
piksela
Objektiv
25 (optički), 1800 (digitalni)
F1,8 ~ 4,7
Žarišna duljina: f=1,8 ~ 90 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise: 39 ~ 1950 mm (16:9)
Za fotografije: 44 ~ 2200 mm (4:3)
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)
Minimalno osvjetljenje
3 lx (luksa) ([AUTO SLW SHUTTR] podešeno na
[ON], brzina zatvarača 1/25 sekundi)
LCD zaslon
* Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
61
Punjiva baterija NP-FV30
Zaštitni znakovi
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet
tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)
minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)
Tip: Litij-ionska
66 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
66 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory Stick"
i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
66 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
66 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
66 Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
66 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
66 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
66 Logotipi SDXC i SDHC su zaštićeni znakovi
tvrtke SD-3C, LLC.
66 MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
66 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby
Laboratories.
62
Brzi pregled
Indikatori na zaslonu
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Donja strana
Gornji lijevi
Indikator
Ű

Značenje
Tipka MENU

MICREF LEVEL niska
razina

WIDE SELECT
t
ǘ 60 min
BLT-IN ZOOM MIC
П
Mapa za snimanje na
memorijskoj kartici
Preostalo trajanje baterije
VIDEO LIGHT
Ż
Tipka za povratak
Središnji
Indikator
Značenje
[STBY]/[REC] Status snimanja

Veličina fotografije

Aktiviran slide show

 œ
Upozorenje

Mod reprodukcije

Senzor za slučaj pada je
isključen

Senzor za slučaj pada je
uključen
9999   
9999   
Približan broj fotografija za
snimanje i medij za snimanje

Mapa za reprodukciju na
memorijskoj kartici
100/112
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/Ukupan
broj snimljenih videozapisa
ili fotografija
Značenje
Mod snimanja (HQ/SP/LP)

Medij za snimanje/
reprodukciju/editiranje
0:00:00
Brojač (sat:minuta: sekunda)
[00min]
Procijenjeno preostalo
vrijeme snimanja
Donja strana
Indikator

Značenje
[FACE DETECTION]
podešeno na [OFF]

Ručno izoštravanje



SCENE SELECTION
x
Ravnoteža bjeline


SteadyShot isključen
К
TELE MACRO

Backlight
ſ
Tipka OPTION
ų
Tipka VIEW IMAGES
ƒ
Tipka slide showa
 101-0005

Naziv podatkovne datoteke

Tipka indeksnog prikaza
ң
Mod videozapisa/mod
fotografije
EXPOSURE
Zaštićena snimka
Brzi pregled
Gornji desni

Značenje
FADER
Self-timer snimanje
О
Indikator
Indikator
66 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
66 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
63
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
DCR-SR15E/SR20E
AObjektiv
ALCD zaslon
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD
zaslon okrenut prema van. To je praktično
kod reprodukcije.
BTipka LIGHT
Pritisnite za uključenje videosvjetla.
CVišesmjerni selektor (15)
BPreklopka LENS COVER
DTipka  (VIEW IMAGES) (25)
CUgrađeni mikrofon
DLED videosvjetlo
DCR-SX15E/SX20E
DCR-SR15E/SR20E
AZvučnik
AObjektiv
BPreklopka LENS COVER
CUgrađeni mikrofon
DLED videosvjetlo
B (USB) priključnica (33, 36, 39, 42)
DCR-SR15E: samo izlaz
CA/V OUT priključnica (28)
DTipka MODE (21)
ETipka  (backlight)
FTipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
64
DCR-SX15E/SX20E
DCR-SR15E/SR20E
AZvučnik
B (USB) priključnica (33, 36, 39, 42)
DCR-SX15E: samo izlaz
CA/V OUT priključnica (28)
DTipka MODE (21)
ETipka  (backlight)
FTipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
APreklopka zuma
BTipka PHOTO (24)
CIndikator POWER
DIndikator CHG (charge) (10)
EBaterija (10)
FTipka START/STOP (21)
GDC IN priključnica (10)
HRučni remen (20)
IKukica za remen za nošenje na ramenu
LOtvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću
vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja
od 5,5 mm).
MUtor za memorijsku karticu (17)
Brzi pregled
JIndikator pristupa (memorijska kartica)
(17)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
KPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (12)
65
DCR-SX15E/SX20E
APreklopka zuma
BTipka PHOTO (24)
CIndikator POWER
DTipka START/STOP (21)
EBaterija (10)
FIndikator CHG (charge) (10)
GRučni remen (20)
HDC IN priključnica (10)
IIndikator pristupa (memorijska kartica)
(17)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
JPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (12)
KOtvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
LUtor za memorijsku karticu (17)
66
Brzi pregled
Lista izbornika se nalazi na
str. 50 do 52.
67
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising