Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Kamkorder Full HD rezolucije s vrpcom Upute za upotrebu

2-887-515-11(1)
Slike visoke razlučivosti
9
Početak
13
Digitalni HD kamkorder
Upute za uporabu
HDR-FX7E
© 2006 Sony Corporation
Snimanje/
25
reprodukcija
Uporaba izbornika
53
Snimanje/editiranje
73
Uporaba računala
83
U slučaju problema
89
Dodatne informacije
101
Brzi vodič
116
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
OPREZ
Istrošenu bateriju zamijenite
isključivo navedenom vrstom
baterije. U suprotnom, može doći do
požara ili ozlijede.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PANJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog
kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma,
ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovno spojite USB kabel.
Zbrinjavanje starih
elektri(nih i elektroni(kih
ure*aja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Napomene o uporabi
Vrste kaseta koje mo/ete koristiti s
kamkorderom
Mini DV kasete označene s 7. Mini
DV kasete s kasetnom memorijom nisu
kompatibilne (str. 102).
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo/ete koristiti s kamkorderom
Dostupne su dvije veličine "Memory Stick"
kartice.
Možete koristiti "Memory Stick Duo" s
ili
oznakom
(str. 103).
2
"Memory Stick Duo"
(Veličina koju možete koristiti s
kamkorderom).
"Memory Stick"
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
Uporaba kamkordera
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Sjenilo objektiva
b Napomene
• Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick PRO" i "Memory Stick
PRO Duo" se može koristiti samo uz
"Memory Stick PRO" kompatibilnu
opremu.
• Nemojte stavljati naljepnice i sl. na
"Memory Stick Duo" ili Memory Stick
Duo adapter.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo"
s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
Uložite "Memory Stick Duo" u Memory
Stick Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
LCD zaslon
Mikrofon
Akumulatorska
baterija
Tražilo
b Napomene
• Kamkorder nije otporan na prašinu, vlagu
ili vodu.
Pogledajte "Održavanje i mjere opreza"
(str. 108).
• Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
HDMI kabelom, komponentnim video
kabelom, USB ili i.LINK kabelom,
utaknite priključak kabela u pravilnom
smjeru. Ako silom utaknete kabel u
suprotnom smjeru, priključak se može
oštetiti ili može doći do kvara
kamkordera.
Nastavlja se ,
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tra/ilu i objektivu
• Zasjenjena opcija u izborniku nije
raspoloživa u uvjetima snimanja ili
reprodukcije koje upotrebljavate u tom
trenutku.
• LCD zaslon i tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom, tako da
postotak efektivne uporabe piksela iznosi
više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utječe na snimljeni materijal.
• TV sustavi boja se razlikuju, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV
prijemnik s PAL sustavom.
• TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti
sa zakonima o autorskim pravima.
Reprodukcija HDV kaseta u drugim
ure*ajima
Kaseta snimljena u HDV formatu ne može
se reproducirati u videokamerama DV
formata ili mini DV ureñajima.
Prije reprodukcije u drugim ureñajima
provjerite sadržaj kaseta tako da ih
reproducirate u ovom kamkorderu.
Napomene o ikonama u ovom
priru(niku
Crne točkice
Bijele, crvene, plave
ili zelene točkice
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili objektiva izravnom suncu može
prouzročiti kvarove.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
Napomene o snimanju
• Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
4
[ Značajke raspoložive samo za HDV
format
Z Značajke raspoložive samo za DV
format
X Ova funkcija se može upotrebljavati
kod spajanja i.LINK kabelom.
W Ova funkcija se može upotrebljavati
kod spajanja USB kabelom.
Napomene o ovom priru(niku
• Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi
u stvarnosti mogu izgledati nešto
drugačije.
• Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka
rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika
prije uporabe kamkordera (str. 71).
• Dizajn i tehnički podaci medija za
snimanje i pribora su podložni promjeni
bez prethodne najave.
Carl Zeiss objektiv
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom za reprodukciju odličnih slika.
Objektiv ovoga kamkordera zajednički su
razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony
Corporation. Primijenjen je MTF sustav
mjerenja za videokamere i nudi kvalitetu
Carl Zeiss objektiva. Leće objektiva
kamkordera su takoñer presvučene T$
slojem za suzbijanje neželjenog
reflektiranja i vjernu reprodukciju boja.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
5
Sadržaj
Prvo pročitajte............................................................................................ 2
U/ivanje u slikama High Definition kvalitete
Isprobajte novi HDV format!....................................................................... 9
Prvo pročitajte.......................................................................................... 10
Isprobajte novi HDV format!..................................................................... 11
Reprodukcija videozapisa u HDV formatu! .............................................. 12
Kako zapo(eti sa radom
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .................................................... 13
Korak 2: Učvršćivanje sjenila objektiva s pokrovom................................ 14
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije ............................................... 15
Korak 4: Uključenje i pravilno držanje kamkordera ................................. 18
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila............................................ 19
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena......................................... 21
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo" kartice ....................... 23
Snimanje/reprodukcija
Snimanje.................................................................................................. 25
Reprodukcija............................................................................................ 28
Promjena postavki snimanja na kamkorderu........................................... 30
Podešavanje zuma...................................................................................30
Ručno izoštravanje...................................................................................31
Podešavanje EXPOSURE/IRIS ...............................................................32
Podešavanje prirodne boje (White balance) ............................................35
Podešavanje kvalitete slike (Picture profile).............................................36
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN ................................................... 39
Izoštravanje dalekih objekata (Focus infinity)...........................................40
Snimanje indeksnog signala ....................................................................41
Pregled zadnje snimljene scene (Rec review) .........................................41
Traženje zadnje scene najnovije snimke (End search) ............................41
Uporaba prijelaza izmeñu snimaka (Shot transition)................................42
6
Promjena/provjera postavki kamkordera ................................................. 44
Promjena zaslona ....................................................................................44
Prikaz postavki kamkordera (Status check) .............................................44
Provjera preostalog kapaciteta baterije (Battery Info) ..............................45
Traženje scene na vrpci .......................................................................... 46
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory).................................46
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) .........................46
Traženje mjesta početka snimke (Index search)......................................47
Reprodukcija slike na TV prijemniku........................................................ 48
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika..........................................................53
Opcije izbornika ....................................................................................... 54
CAMERA SET) izbornik ................................................................... 56
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/BACK LIGHT, itd.)
(AUDIO SET) izbornik ...................................................................... 61
Postavke za audio snimanje (AUDIO REC LV/DV AU. MODE itd.)
(DISPLAY SET) izbornik .................................................................. 62
Prikaz postavki zaslona i tražila (MARKER/VF B.LIGHT/DATA CODE itd.)
(IN/OUT REC) izbornik..................................................................... 66
Postavke snimanja, ulaza i izlaza (VCR HDV/DV/DV REC MODE/DV WIDE
REC/TV TYPE itd.)
(MEMORY SET) izbornik ................................................................. 68
Postavke za "Memory Stick Duo" (QUALITY/ALL ERASE itd.)
(OTHERS) izbornik .......................................................................... 70
Postavke za snimanje na vrpcu ili ostale osnovne postavke (USB
SELECT/QUICK REC/BEEP itd.)
Presnimavanje/editiranje
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD ureñaj, itd.......................... 73
Snimanje slika s videorekordera.............................................................. 76
Kopiranje videozapisa s kasete na "Memory Stick Duo" u formatu
fotografija ......................................................................................... 79
Brisanje snimaka s "Memory Stick Duo".................................................. 79
Ispis snimljenih slika (na PictBridge pisaču) ............................................ 80
Nastavlja se ,
7
Uporaba ra(unala
Spajanje na računalo ............................................................................... 83
Kopiranje fotografija na računalo ............................................................. 83
Kopiranje videozapisa s kasete na računalo ........................................... 86
U slu(aju problema
U slučaju problema .................................................................................. 89
Indikatori i poruke upozorenja.................................................................. 98
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama........................................... 101
HDV format i snimanje/reprodukcija ...................................................... 102
O "Memory Stick" kartici ........................................................................ 103
O "InfoLITHIUM" bateriji ........................................................................ 105
O sustavu i.LINK.................................................................................... 107
Održavanje i mjere opreza..................................................................... 108
Tehnički podaci...................................................................................... 112
Kratki pregled
Položaj dijelova i kontrola ...................................................................... 116
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu ......................................................... 121
8
Slike visoke razluivosti
Isprobajte novi HDV format!
Slika visoke kvalitete
HDV format ima otprilike dvostruko veću vodoravnu razlučivost od standardnih TV
prijemnika te time otprilike četiri puta veći broj piksela, dajući tako visokokvalitetnu sliku.
Budući da vaš kamkorder podržava HDV format, može snimati kristalno jasne slike visoke
razlučivosti.
Što je HDV format?
HDV format je novi video format za snimanje i reprodukciju slike visoke razlučivosti na
popularnim standardnim DV kasetama.
• Vaš kamkorder je usklañen s HDV1080i
formatom koji koristi 1 080 efektivnih linija,
unutar HDV standarda, i snima slike uz bit rate
od oko 25 Mbps.
1 080 efektivnih
linija
• U ovim uputama se format HDV1080i naziva HDV formatom ukoliko to nije potrebno posebno
napomenuti.
Zašto snimati u HDV formatu?
Prelaskom na digitalni video, poput ostatka svijeta, moći ćete zabilježiti važne trenutke svog
života uporabom HDV formata, a visokokvalitetne slike će vam omogućiti da ih ponovno
proživite.
Konverzijska funkcija vašeg kamkordera pretvara slike u HDV formatu u slike kvalitete SD
(standardna razlučivost) za gledanje na TV prijemnicima sa širokim ili 4:3 zaslonom ako
nemate TV prijemnik visoke razlučivosti pomoću kojeg biste videozapis mogli gledati u
HDV formatu.
• Konverzijska funkcija pretvara HDV format videozapisa u DV format za reprodukciju ili editiranje
kad je vaš kamkorder spojen na TV prijemnik ili videorekorder koji ne podržava HDV1080i standard.
Tada je slika kvalitete SD (standardna razlučivost).
9
Značajke ovog kamkordera
Digitalna HD video kamera specifikacija HDV1080i ima sljedeće značajke koje vam
omogućuju snimanje prekrasnih scenarija na putovanjima i sl. uz visoku definiciju slike.
1 3-ClearVid CMOS sustav senzora
Ovaj kamkorder ima ugrañen 3-ClearVid CMOS senzor. Izvrsne spektroskopske
karakteristike i visoka definicija postižu se pomoću tri ClearVid CMOS senzora koje je razvio
Sony za postizanje visoke definicije. Na taj način je omogućena reprodukcija digitalnih slika
visoke definicije uz odličnu osjetljivost i reprodukciju boje.
2 Carl Zeiss Vario-Sonnar T$ 20X objektiv s opti(kim zumom
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$ 20T objektiv s optičkim zumom omogućuje zumiranje udaljenih
objekata i snimanje uz visoku definiciju.
3 Realisti(no snimanje zvuka pomoDu ugra*enog mikrofona visokog u(inka
Stereo mikrofon visokog učinka ugrañen u kamkorder omogućuje vrlo realistično snimanje
zvuka.
4 Precizno ru(no podešavanje za ozbiljno snimanje
Velik broj funkcija s ručnim podešavanjem omogućuje snimanje videozapisa visoke definicije
uz osobne postavke.
- Prsten zuma, prsten za izoštravanje i regulator EXPOSURE/IRIS omogućuju potpuno ručnu
kontrolu.
- Možete precizno ručno podesiti brzinu zatvarača, balans bijele boje i uvećanje.
5 Spajanje s drugim ure*ajima
Vrhunske mogućnosti spajanja uključuju otvor za "Memory Stick Duo" karticu, USB
priključnicu, HDMI OUT priključnicu i priključnicu za slušalice na lijevoj strani kamkordera,
kao i i.LINK (HDV/DV) priključnicu, COMPONENT OUT priključnicu, A/V OUT
priključnicu i DC IN priključnicu na desnoj strani.
10
Praktične funkcije snimanja
Dual Rec na(in snimanja fotografija (str. 27)
Možete snimati fotografije veličine 1.2M na "Memory Stick Duo" karticu tijekom snimanja
videozapisa.
Glatko snimanje usporenih pokreta (str. 56)
Pokretne objekte možete snimiti tako da se usporeno kretanje može glatko prikazati.
Pohranjivanje profila kamkordera (str. 70)
Vaš kamkorder može pohraniti dva profila postavki, uključujući svjetlinu, boju i sl. Na taj
način možete brzo upotrijebiti pohranjen postavke kako biste se odmah prilagodili
odgovarajućim uvjetima snimanja.
Regulator EXPOSURE/IRIS (str. 32)
Možete podesiti svjetlinu pomoću regulatora EXPOSURE/IRIS. Regulator EXPOSURE/IRIS
može se upotrijebiti za podešavanje opcija [EXPOSURE], [IRIS] ili [AE SHIFT].
11
Reprodukcija videozapisa u HDV formatu!
Reprodukcija na TV prijemniku visoke razlu(ivosti (str. 48)
Slika snimljena u HDV formatu može se reproducirati kao jasna slika visoke razlučivosti
(HD) na TV prijemniku visoke razlučivosti.
• Za detalje o TV prijemnicima usklañenima s HDV1080i formatom, pogledajte str. 50.
Reprodukcija na 16:9/4:3 TV prijemniku (str. 48)
Vaš kamkorder može konvertirati videozapis snimljen u HDV formatu u kvalitetu standardne
definicije (SD) radi reprodukcije na konvencionalnom TV prijemniku.
Presnimavanje na drugu video opremu (str. 73)
x Spajanje na HDV1080i ure*aj
Dodatno nabavljivi i.LINK kabel omogućuje kopiranje slika s visokom definicijom (HD).
x Spajanje na ure*aj koji ne podr/ava HDV1080i format
Kamkorderom konvertirajte videozapis HDV formata na standardnu definiciju (SD) kako
biste ga mogli kopirati.
Spajanje na ra(unalo (str. 83)
x Kopiranje fotografija s "Memory Stick Duo" kartice na ra(unalo
x Kopiranje videozapisa s kasete na ra(unalo
Računalo ćete trebati podesiti različito, ovisno o tome hoćete li kopirati videozapis u HDV ili
DV formatu. Za detalje pogledajte str. 86.
12
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite je li s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Veliki okular (1) (str. 20)
• Kaseta i "Memory Stick Duo" nisu isporučeni.
Pogledajte stranice 23, 102 i 103 o
kompatibilnim kasetama i "Memory Stick Duo"
karticama za vaš kamkorder.
AC adapter (1) (str. 15)
Akumulatorska baterija NP-F570 (1)
(str. 15, 105)
Sjenilo objektiva s pokrovom (1) (str. 14)
Mrežni kabel (1) (str. 15)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 120)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 48, 73)
Komponentni video kabel (1) (str. 48)
USB kabel (1) (str. 83)
13
Korak 2: Učvršćivanje sjenila objektiva s
pokrovom
Otvaranje pokrova objektiva dok je
u(vršDeno sjenilo
Pomaknite polužicu pokrova gore ili dolje
za otvaranje ili zatvaranje pokrova
objektiva.
Vijak za učvršćivanje sjenila
Poravnajte oznake na sjenilu s
oznakama na kamkorderu i zakrenite
sjenilo u smjeru strelice. Zavrnite
vijak za učvršćivanje sjenila.
Skidanje sjenila objektiva s pokrovom
Odvrnite vijak za učvršćivanje sjenila i
zakrenite sjenilo u smjeru suprotnom od
strelice na slici gore.
z Savjet
• Ako učvršćujete, skidate ili podešavate PL filter
od 62 mm ili MC zaštitu, skinite sjenilo
objektiva.
14
Pomaknite polužicu pokrova u položaj
OPEN za otvaranje pokrova ili u
položaj CLOSE za zatvaranje.
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije
"InfoLITHIUM" akumulatorsku
bateriju (L serije) možete puniti u
kamkorderu.
b Napomena
2 Uz oznaku B na DC priključku
okrenutu prema pretincu kasete,
spojite AC adapter u DC IN
priključnicu na kamkorderu.
• Nije moguće upotrebljavati bateriju koja nije
"InfoLITHIUM" (L serija) (str. 105).
oznaka B
DC priključak DC IN priključnica
U zidnu
utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
3 Spojite mrežni kabel u AC
adapter.
4 Spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
1 Pritisnite bateriju i pomaknite je
prema dolje.
5 Pomaknite preklopku POWER u
položaj OFF (CHG).
Svijetli indikator CHARGE i započinje
punjenje.
Nastavlja se ,
15
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Nakon punjenja baterije
Vrijeme snimanja
Isključuje se indikator CHARGE kad je
baterija potpuno napunjena. Odspojite AC
adapter iz DC IN priključnice.
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
z Savjet
Snimanje u HDV formatu
Neprekidno Tipino
snimanje
snimanje*
• Preostali kapacitet baterije možete provjeriti
pomoću informacije o bateriji (str. 45)
Akumulatorska baterija
Va*enje baterije
NP-F570
(isporučena)
155
160
155
90
95
90
NP-F770
320
335
320
185
195
185
NP-F970
480
500
480
290
300
290
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pritisnite tipku BATT RELEASE
(oslobañanje baterije) i izvadite bateriju.
Snimanje u DV formatu
Akumulatorska baterija
Tipka BATT RELEASE
(oslobañanje baterije)
NP-F570
(isporučena)
160
165
160
100
105
100
NP-F770
335
350
335
200
210
200
NP-F970
500
520
500
300
315
300
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno za
potpuno punjenje potpuno prazne
akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-F570 (isporučena)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
16
Neprekidno Tipino
snimanje
snimanje*
Gornji broj: Pozadinsko osvjetljenje LCD
zaslona uključeno.
Srednji broj: Pozadinsko osvjetljenje LCD
zaslona isključeno.
Donji broj: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme
kad pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili
isključite ureñaj i zumirate.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Snimke HDV formata
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-F570
(isporučena)
245
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-F570
(isporučena)
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
Akumulatorska baterija
Snimke DV formata
Akumulatorska baterija
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD
zaslona.
O akumulatorskoj bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG).
• Tijekom punjenja trepće indikator CHARGE ili
informacije o bateriji (str. 45) neće biti točne u
sljedećim slučajevima.
− Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
− Akumulatorska baterija je oštećena.
− Baterija je istrošena (samo informacije o
bateriji).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu
kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen
iz zidne utičnice.
• Kad priključujete dodatno nabavljivo video svjetlo, preporuča se korištenje baterije NP-F970.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
Uporaba vanjskih izbora
napajanja
Možete upotrijebiti AC adapter za mrežno
napajanje. Tijekom uporabe AC adaptera,
baterija se neće prazniti čak i dok je spojena
na kamkorder.
Spojite kamkorder kao što je
prikazano u Koraku 3: Punjenje
baterije (str. 15).
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
• DC priključak AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
O vremenu
punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
17
Korak 4: Uključenje i pravilno držanje
kamkordera
Pomaknite preklopku POWER za odabir
snimanja ili reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik
[CLOCK SET] (str. 21).
2 Kamkorder držite na pravilan
način.
Preklopka POWER
1 Dok držite zelenu tipku, podesite
položaj preklopke POWER.
3 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
pomaknite preklopku
POWER ako je podešena na OFF (CHG).
CAMERA: Snimanje slika.
VCR: Reprodukcija ili editiranje slika.
b Napomena
• Ukoliko ste podesili točno vrijeme i datum
([CLOCK SET], str. 21), sljedeći put kad
uključite kamkorder, točno vrijeme i tekući
datum će biti prikazani na LCD zaslonu
nekoliko sekundi.
Isklju(enje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
b Napomena
• Ukoliko se na zaslonu pojavi poruka
upozorenja, postupite prema uputama (str. 99).
18
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon pritiskom na tipku
OPEN za 90 stupnjeva prema kamkorderu
(1) i zatim ga zakrenite u najbolji položaj
za snimanje ili reprodukciju (2).
Isklju(enje pozadinskog osvjetljenja
LCD zaslona u svrhu štednje baterije
Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
štedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja
na snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na
nekoliko sekundi zadržite DISPLAY/BATT
INFO dok se ne isključi >.
z Savjet
Tipka
OPEN
1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
2 180 stupnjeva (maks.)
• Pogledajte [LCD BRIGHT] (str. 64) za
podešavanje svjetline LCD zaslona.
Podešavanje tra/ila
Snimke možete vidjeti uporabom tražila
kako biste smanjili trošenje baterije ili kad
je slika na LCD zaslonu loše vidljiva.
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
Tražilo
2 90 stupnjeva
(maks.)
DISPLAY/BATT INFO
z Savjeti
• Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva
prema objektivu iz položaja 1, možete ga
zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To je
prikladno kod reprodukcije.
• Kad zatvarate LCD zaslon, okrenite zaslon kao
u slučaju 1, zatim ga zatvorite tako da bude
okrenut prema unutra.
z Savjet
• Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom
[VF B.LIGHT] (str. 64).
Nastavlja se ,
19
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila (nastavak)
Ako se loše vidi slika u tra/ilu
Ako ne možete vidjeti sliku u tražilu jasno u
svijetlom prostoru, koristite isporučeni
veliki okular. Za pričvršćenje velikog
okulara, rastegnite ga malo i poravnajte s
utorom na tražilu, zatim ga navucite do
kraja. Okular možete pričvrstiti tako da
bude okrenut bilo na desnu ili lijevu stranu.
b NAPOMENA
• Nemojte uklanjati već učvršćeni okular.
Učvrstite tako da je izbočeni dio
okrenut prema gore.
Veliki okular
(isporučen)
20
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite
datum i točno vrijeme. Ako ne podesite
datum i vrijeme, nakon svakog uključenja
kamkordera ili promjene položaja preklopke
POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].
2 Odaberite
(OTHERS)
okretanjem regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator.
z Savjet
• Ako ne koristite kamkorder približno tri
mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je
napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 110).
3 Odaberite [CLOCK SET]
okretanjem regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator.
Tipka
MENU
Regulator SEL/PUSH EXEC
Prijeñite na korak 4 kad prvi put podešavate
točno vrijeme.
1 Pritisnite tipku MENU.
4 Podesite [Y] (godina) okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC i
zatim pritisnite regulator.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2079.
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan),
sate i minute i zatim pritisnite
regulator.
Sat započinje s radom.
Nastavlja se ,
21
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena (nastavak)
z Savjet
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no automatski su snimljeni na vrpci,
te ih je moguće prikazati tijekom reprodukcije
([DATA CODE] (str. 64)).
Promjena jezika
Možete promijeniti jezik izbornika tako da
se poruke prikazuju na željenom jeziku.
Odaberite jezik u izborniku [LANGUAGE]
(str. 71).
22
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick
Duo" kartice
b Napomena
Kaseta
Moguće je koristiti samo mini DV 7
kasete (str. 102).
1 Pomaknite preklopku V OPEN/
EJECT u smjeru strelice i otvorite
pokrov.
Preklopka V OPEN/EJECT
• Ne gurajte dio s oznakom t
dok se uvlači jer možete uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
z Savjet
• Vrijeme snimanja ovisi o postavci [DV REC
MODE] (str. 66). Z
Va*enje kasete
Otvorite pokrov na jednak način kao što je
opisano u koraku 1 i izvadite kasetu.
"Memory Stick Duo"
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara
se.
Možete koristiti samo "Memory Stick Duo"
označen s
ili
(str. 103).
1 Otvorite pokrov priključnica.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema van i pritisnite
3.
Lagano pritisnite središte stražnjeg dijela
kasete.
Prozorčić
Pokrov priključnica
Kasetni
pretinac
Kasetni pretinac se automatski uvlači.
Nastavlja se ,
23
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo" kartice
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Indikator pristupa
b Napomena
• Ako silom pritisnete "Memory Stick Duo"
u pogrešnom smjeru, utor ili sam "Memory
Stick Duo" i slike se mogu oštetiti.
Va*enje "Memory Stick Duo" kartice
Jedanput lagano pritisnite "Memory Stick
Duo".
b Napomene
• Kad indikator pristupa trepće ili svijetli, to
znači da je u tijeku čitanje/upis podataka. U toj
fazi nemojte tresti ili udarati kamkorder,
isključiti ga, vaditi "Memory Stick Duo" ili
akumulatorsku bateriju jer se podaci mogu
uništiti.
• Prilikom ulaganja ili vañenja "Memory Stick
Duo", pažljivo rukujte medijem kako vam ne bi
izletio ili ispao.
24
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
Tipka REC START/
STOP B
Indikator snimanja
Sjenilo objektiva
Tipka PHOTO/
EXPANDED FOCUS
Indikator snimanja
Preklopka POWER
Tipka REC START/
STOP A
Ovaj kamkorder snima videozapise na kasetu i fotografije na "Memory Stick Duo" karticu.
Postupak snimanja videozapisa je opisan u nastavku.
• Ovaj kamkorder može snimati videozapise u HDV ili DV formatu. Tvornička postavka je HDV format
([REC FORMAT] str. 66).
1 Otvorite zatvarač sjenila objektiva.
2 Dok držite zelenu tipku, okrenite preklopku POWER u položaj CAMERA.
Ako je preklopka POWER
u položaju OFF (CHG),
pomaknite je dok držite
zelenu tipku.
Nastavlja se ,
25
Snimanje (nastavak)
3 Pritisnite tipku REC START/STOP A (ili B).
[STBY] t [REC]
Tijekom snimanja svijetli indikator snimanja.
Za zaustavljanje snimanja videozapisa, ponovno pritisnite REC START/STOP.
z Savjeti
• Kod snimanja u HDV formatu, format slike je podešen na 16:9. Kod snimanja u DV formatu,
možete promijeniti format na 4:3 ([DV WIDE REC] str. 67).
• Možete promijeniti prikaz na zaslonu tijekom snimanja (str. 44).
• Indikatori prikazani na zaslonu tijekom snimanja, opisani su na str. 121.
• Indikator Rec možete podesiti tako da se ne uključuje ([REC LAMP] str. 72).
• Nije moguće snimati videozapise na "Memory Stick Duo" karticu.
Snimanje u zrcalnom modu
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva na kamkorderu (1) i zatim ga okrenite za 180 stupnjeva
prema objektivu (2).
z Savjet
• Na LCD zaslonu se prikazuje zrcalna slika objekta, ali se snima normalna slika.
26
Za snimanje fotografija
Pritisnite tipku PHOTO/EXPANDED FOCUS. Slika se snima na "Memory Stick Duo".
Snimanje je završeno kad nestane indikator *. Takoñer možete snimati fotografije tijekom
snimanja videozapisa.
z Savjeti
• Ako ne snimate videozapis, čuje se zvuk zatvarača.
• Veličine fotografija su sljedeće:
− Kod snimanja u HDV ili DV (16:9) formatu: 1.2M (1 440 T 810 točaka)
− Kod snimanja u DV (4:3) formatu: 0.9M (1 080 T 810 točaka)
• Možete promijeniti kvalitetu slike i broj snimljenih slika ([\ QUALITY] (str. 68)).
• Indikatori prikazani na zaslonu tijekom snimanja su opisani na str. 121.
• Možete podesiti tipku PHOTO/EXPANDED FOCUS za uporabu funkcije proširivanja fokusa kad
pritisnete tipku ([PHOTO/EXP.FOCUS] (str. 71)).
27
Reprodukcija
Preklopka zuma
Tipka PLAY
Preklopka
POWER
Tipka
VOLUME/
MEMORY
Regulator SEL/PUSH EXEC
Tipka MEMORY/ Tipka MEMORY/
INDEX
PLAY
Možete reproducirati videozapise na sljedeći način.
1 Dok držite zelenu tipku, pomaknite preklopku POWER
u položaj VCR.
2 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite m (unatrag) za prijelaz na mjesto od kojeg želite gledati i zatim pritisnite N
(reprodukcija) za pokretanje reprodukcije.
• x : Zaustavljanje
• X : Pauza (Ponovno pritisnite N ili A za nastavak reprodukcije)
• M m : Naprijed/unatrag
• y : Usporena reprodukcija
b Napomene
• Reprodukcija se automatski prekida ako je aktivirana pauza dulje od 3 minute.
• Kod reprodukcije vrpce snimljene u HDV i DV formatu i signal se zamijeni izmeñu HDV i DV,
slika i zvuk se na trenutak prekidaju.
• Nije moguće reproducirati kasete snimljene u HDV formatu na video kamerama u DV formatu ili
mini-DV ureñajima.
z Savjeti
• Indikatori prikazani na zaslonu tijekom reprodukcije opisani su na str. 122.
• Možete promijeniti prikaz na zaslonu tijekom reprodukcije (str. 44).
• Za reprodukciju vrpce snimljene pomoću vanjskog mono mikrofona, pogledajte [MULTI-SOUND]
(str. 61).
28
Tra/enje scene tijekom gledanja videozapisa
Pritisnite M/m tijekom reprodukcije (Picture Search). Za gledanje tijekom ubrzanog
premotavanja naprijed, pritisnite i zadržite M, a za gledanje tijekom ubrzanog premotavanja
unatrag, pritisnite i zadržite m (Skip Scan).
b Napomena
• Pretraživanje unatrag i funkcija Skip Search nisu dostupne kod kaseta snimljenih u HDV formatu.
Podešavanje glasnoDe
Podesite glasnoću tipkom VOLUME/MEMORY.
Gledanje fotografija
1 Pomaknite preklopku POWER u položaj VCR.
2 Pritisnite tipku MEMORY/PLAY.
3 Odaberite fotografiju koju želite pogledati pomoću tipke VOLUME/MEMORY.
Za prekid gledanja fotografija, još jednom pritisnite tipku MEMORY/PLAY.
Prikaz liste fotografija (indeksni prikaz)
1 Pomaknite preklopku POWER na VCR.
2 Pritisnite tipku MEMORY/INDEX.
3 Odaberite fotografiju pritiskom na tipku VOLUME/MEMORY.
Za prikaz pojedinačne fotografije, pomaknite B na željenu sliku i pritisnite tipku
MEMORY/PLAY.
Za prekid prikazivanja liste fotografija, ponovno pritisnite tipku MEMORY/INDEX.
29
Promjena postavki snimanja na kamkorderu
Podešavanje zuma
Uporaba zuma na ru(ki
1 Podesite preklopku zuma na ručki B u
položaj H (više) ili L (niže).
z Savjet
• Brzinu zumiranja na ručki možete podesiti
u [HANDLE ZOOM] (str. 58).
2 Pritisnite preklopku zuma na ručki A za
približavanje ili udaljavanje pomoću
zuma.
b Napomene
Preklopku zuma C lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
Za širi kut snimanja: (Wide angle)
• Brzina zumiranja se ne može podešavati na
ručki.
• Preklopka zumiranja na ručki se ne može
upotrebljavati ako je preklopka zuma u
položaju OFF:
• Brzina zumiranja preklopke C ne može se
mijenjati pomoću preklopke B na ručki.
Uporaba prstena zuma
Možete zumirati željenom brzinom
okretanjem prstena D. Moguće je i
precizno podešavanje.
b Napomena
Za približavanje objekta: (Telefoto)
z Savjeti
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
• Izoštrenost se možda neće postići kod nekih
položaja zuma ako je objekt bliže od 80 cm od
kamkordera.
• Uvijek držite prst na preklopki zuma. Ukoliko
pomaknete prst s preklopke zuma, zvuk
preklopke se takoñer može snimiti.
30
• Prsten zuma okrećite razumnom brzinom. Ako
ga okrećete prebrzo, brzina zumiranja možda se
neće poklapati s brzinom okretanja prstena.
Ru(no izoštravanje
2 Okrenite prsten za izoštravanje D
i izoštrite sliku.
9 se mijenja u R ako se ne može dalje
izoštravati. 9 se mijenja u m ako se ne
može bliže izoštravati.
b Napomena
• Postavka se vraća na automatsko izoštravanje
(standardno) ako se preklopka POWER vrati u
položaj OFF (CHG) na više od 12 sati.
z Savjeti
Za ručno izoštravanje
Možete vršiti ručno izoštravanje u različitim
uvjetima snimanja.
Ovu funkciju upotrijebite u sljedećim
slučajevima:
− Za snimanje objekata iza stakla s kišnim
kapima.
− Za snimanje vodoravnih pruga.
− Za snimanje objekata s malim kontrastom
izmeñu objekta i pozadine.
− Ako želite izoštriti objekt u pozadini
− Za snimanje statičnih objekata uz uporabu
stativa.
• Objekt je lakše izoštriti ako upotrebljavate
funkciju zuma. Pritisnite T (telefoto) stranu
preklopke zuma za izoštravanje i zatim prema
W (široki kut) za podešavanje zuma kod
snimanja.
• Ako želite snimati objekt izbliza, pritisnite W
(široki kut) stranu preklopke zuma za potpuno
povećanje slike i zatim izvršite izoštravanje.
VraDanje automatskih postavki
Ponovno pritisnite tipku FOCUS A. Više
se ne prikazuje 9 i vraća se funkcija
AUTO FOCUS.
Privremena uporaba funkcije AUTO
FOCUS (One push auto focus)
Snimite objekt dok držite pritisnutu tipku
PUSH AUTO FOCUS C.
Ako otpustite tipku, postavka se vraća na
ručno izoštravanje.
Ovu funkciju upotrijebite za promjenu
izoštravanja s jednog objekta na drugog.
Scene će se izmjenjivati bez prekida.
1 Tijekom snimanja ili u pripravnom
stanju pritisnite tipku FOCUS A.
Prikazuje se 9.
Nastavlja se ,
31
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
z Savjet
• Podatak o udaljenosti izoštravanja (ako je
mračno ili je izoštravanje otežano) prikazuje se
na 3 sekunde u sljedećim slučajevima. (Neće se
prikazati pravilno ako upotrebljavate
konverzijski objektiv (opcija)).
− Ako je način izoštravanja prebačen s
automatskog na ručno.
− Ako okrećete prsten za izoštravanje.
Uporaba proširenog izoštravanja
(Expanded focus)
U pripravnom stanju pritisnite tipku
EXPANDED FOCUS B.
Prikazuje se [EXPANDED FOCUS] i
srednji dio zaslona se prikazuje uvećano
oko dva puta. Tako je olakšana provjera
izoštrenja kod ručnog izoštravanja. Ako
ponovno pritisnete tipku, zaslon se vraća na
normalan prikaz.
Iz izbornika možete odabrati jednu od
postavki [EXPOSURE] (standardno
podešenje), [IRIS] i [AE SHIFT] pomoću
regulatora EXPOSURE/IRIS G (str. 56).
z Savjeti
• Čak i ako podesite blendu na više od F2.8
(primjerice, smanjite otvor blende na F1.6)
tijekom podešavanja EXPOSURE/IRIS,
promjenom zuma od širokokutnog do telefoto
promijenit će se otvor blende na F2.8.
• Dok je regulator EXPOSURE/IRIS podešen na
[EXPOSURE], uz vrijednosti podešene pomoću
regulatora EXPOSURE/IRIS se prikazuje \.
x EXPOSURE (standardna postavka)
Možete podesiti svjetlinu pokazivača
podešavanjem blende i uvećanja (brzina
zatvarača ostaje stalna).
Na zaslonu se prikazuju otvor blende,
uvećanje i brzina zatvarača.
b Napomena
• Slika se vraća u izvornu veličinu kad pritisnete
tipku REC START/STOP ili
PHOTO/EXPANDED FOCUS.
z Savjet
• Možete odabrati vrstu slike u EXPAND
FOCUS [EXP.FOCUS TYPE] str. 63).
Podešavanje EXPOSURE/IRIS
b Napomena
• Tipke GAIN i SHUTTER SPEED nisu aktivne.
z Savjet
• Funkcija je korisna za promjenu svjetline
zaslona i podešavanje željene svjetline pomoću
regulatora.
x IRIS
Možete ručno podesiti količinu svjetla koje
ulazi u objektiv podešavanjem otvora
blende izmeñu F1.6 do F11 ili zatvoriti
otvor.
Otvaranjem blende (manja vrijednost
otvore blende), povećava se količina
svjetla, a zatvaranjem blende (veća
vrijednost otvora blende), količina svjetla
se smanjuje. Trenutna vrijednost otvore
blende (F) se prikazuje na zaslonu.
Možete podesiti svjetlinu slike pomoću
regulatora EXPOSURE/IRIS G.
32
z Savjeti
• Raspon izoštravanja, važan efekt uzrokovan
otvorom blende, naziva se dubinska oštrina.
Dubinska oštrina se smanjuje otvaranjem
blende i povećava smanjivanjem blende.
Pravilno upotrijebite otvor blende kako
biste postigli željeni efekt na slici.
• Pojava je korisna za postizanje izoštrene ili
neoštre pozadine ili ako želite ručno
podesiti blendu, uvećanje ili brzinu
zatvarača na zaslonu.
x AE SHIFT
Možete podesiti ekspoziciju unutar malog
raspona izmeñu -7 (tamno) do +7 (svijetlo)
tijekom automatskog snimanja. Prikazuje
se 0.
3 Podesite kvalitetu slike pomoću
regulatora EXPOSURE/IRIS G.
z Savjet
• Ako preklopku AUTO LOCK A podesite na
HOLD nakon ručnog podešavanja, ručno
podešene postavke se pohranjuju.
VraDanje na automatsko podešavanje
Pritisnite tipku EXPOSURE/IRIS H ili
podesite preklopku AUTO LOCK A na
AUTO LOCK.
b Napomene
• Ne može se ručno podešavati IRIS.
• [AE SHIFT] ne radi ako je ekspozicija ručno
podešena ili su ručno podešeni otvor blende,
uvećanje i brzina zatvarača.
• Ako želite podesiti preklopku AUTO LOCK A
na AUTO LOCK, ostale ručno podešene
postavke (uvećanje, brzina zatvarača, balans
bijele boje) takoñer se privremeno podešavaju
automatski.
• Prebacivanjem zuma s W (širokokutno) na T
(telefoto), vrijednost otvora blende se mijenja
izmeñu F1.6 do F2.8.
• Postavke se vraćaju na automatsko podešavanje
(standardno) ako je preklopka POWER
isključena na OFF (CHG) dulje od 12 sati.
z Savjet
z Savjeti
• Možete podesiti AE SHIFT preko izbornika
(str. 58).
• Možete podesiti osjetljivost regulatora
EXPOSURE/IRIS G odabirom opcija
[EXPOSURE/IRIS] t [DIAL SENS] (str. 56)
i smjera rada regulatora odabirom
[EXPOSURE/IRIS] t [DIAL ROTATE]
(str. 56).
• Postavke takoñer možete provjeriti pritiskom na
tipku STATUS CHECK (str. 44).
• Pogledajte str. 59 za opciju [BACK LIGHT].
b Napomene
1 Tijekom snimanja ili pripravnog
stanja, podesite preklopku AUTO
LOCK A u središnji položaj kako
biste isključili auto lock mod.
Postupak nije potreban ako je AE
SHIFT podešeno na regulatoru
EXPOSURE/IRIS.
2 Pritisnite tipku EXPOSURE/IRIS
H.
Regulator EXPOSURE/IRIS G ima
učinka.
Podešavanje koli(ine svjetla
(ND filter)
Objekt možete snimiti jasno uz uporabu ND
filtera ako je osvjetljenje prejako.
Na raspolaganju su dvije postavke ND
filtera. ND filter 1 smanjuje količinu svjetla
na približno 1/4, a ND filter 2 na približno
1/16.
Nastavlja se ,
33
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
Ako u pripravnom stanju trepće _,
podesite preklopku ND FILTER F na 1 za
uključivanje indikatora _. Ako trepće
`, podesite preklopku ND FILTER na 2
za uključivanje indikatora `. Ako trepće
a, podesite preklopku ND FILTER na
OFF za isključivanje indikatora.
b Napomene
• Ako pomaknete preklopku ND FILTER
tijekom snimanja, slika i zvuk mogu se
izobličiti.
• Ako podesite otvor blende ručno, neće se
prikazati indikator ND filtera čak i ako je
aktiviran ND filter.
z Savjet
• Ako značajno smanjite otvor blende kod
snimanja svijetlih objekata, može doći do
difrakcije. što dovodi do pojave neoštrog
fokusa (pojava je uobičajena kod video kamera).
ND filter smanjuje ovu pojavu i omogućuje
bolje rezultate snimanja.
Prikaz zebrastog uzorka za
podešavanje svjetline
Ako je dio zaslona suviše svijetao, taj dio
slike pri reprodukciji može izgledati previše
bijelo. Ako na tom dijelu prikažete zebrasti
uzorak, on Vas podsjeća na podešavanje
svjetline prije snimanja.
Odaberite razinu svjetline za prikaz
zebrastog uzorka pomoću preklopke
ZEBRA E. Prikazuje se zebrasti uzorak.
Odaberite vrijednost svjetline izmeñu [70] i
[100].
Ako odaberete [70], zebrasti uzorak se
prikazuje na dijelovima sa svjetlinom
70±5% od signala svjetline.
Ako odaberete [100], zebrasti uzorak se
prikazuje na dijelovima sa svjetlinom 100%
ili više.
Isklju(ivanje zebrastog uzorka
• Preklopku ZEBRA E podesite na OFF.
b Napomena
• Zebrasti uzorak se na snima na kasetu.
34
z Savjet
• Funkcija je korisna za podešavanje svjetline
dok se prikazuje histogram (str. 62).
Podešavanje uveDanja
Možete ručno podesiti uvećanje kod
snimanja crnih ili tamnih objekata ako ne
želite aktivirati AGC (auto gain control).
1 Tijekom snimanja ili pripravnog stanja,
podesite preklopku AUTO LOCK A u
srednji položaj za isključivanje auto lock
moda.
2 Pritisnite tipku GAIN B.
Prikazuje se trenutno podešeno uvećanje.
3 Podesite uvećanje okretanjem regulatora
SEL/PUSH EXEC D.
Uvećanje se može podesiti izmeñu 0 dB
i 18 dB u koracima od 3 dB.
z Savjet
• Uvećanje se može povremeno pohraniti
podešavanjem preklopke AUTO LOCK A na
HOLD nakon ručnog podešavanja.
VraDanje na automatsko podešavanje
Pritisnite tipku GAIN B ili preklopku
AUTO LOCK A na AUTO LOCK.
b Napomene
• Ako podesite preklopku AUTO LOCK A na
AUTO LOCK, ostale ručno podešene opcije
(otvor blende, brzina zatvarača, balans bijele
boje) takoñer privremeno postaju automatske.
• Postavka se vraća na automatsko podešavanje
ako je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG) dulje od 12 sati.
Podešavanje brzine zatvara(a
Možete ručno podesiti ili fiksirati brzinu
zatvarača. Ovisno o brzini zatvarača,
možete "smiriti" objekt ili naglasiti pokret.
1 Tijekom snimanja ili pripravnog stanja,
podesite preklopku AUTO LOCK A u
središnji položaj za oslobañanje auto
lock.
2 Pritisnite tipku SHUTTER SPEED C.
3 Podesite brzinu zatvarača okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC D.
Brzinu zatvarača možete podesiti
izmeñu 1/3 sekunde i 1/10 000 sekunde.
Odabrana brzina zatvarača se prikazuje
na zaslonu. Primjerice, ako odaberete
1/100 sekunde, prikazuje se [100]. Što je
veći broj prikazan na zaslonu, veća je
brzina zatvarača.
Podešavanje prirodne boje
(White balance)
z Savjet
• Brzina zatvarača može se privremeno pohraniti
podešavanjem preklopke AUTO LOCK A u
položaj HOLD nakon ručnog podešavanja.
VraDanje na automatsko podešavanje
Pritisnite tipku SHUTTER SPEED C ili
preklopku AUTO LOCK A na AUTO
LOCK.
b Napomene
• Ako podesite preklopku AUTO LOCK A na
AUTO LOCK, ostale ručno podešene opcije
(otvor blende, uvećanje, balans bijele boje)
takoñer privremeno postaju automatske.
• Postavka se vraća na automatsko podešavanje
ako je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG) dulje od 12 sati.
z Savjeti
• Automatsko izoštravanje je otežano uz manju
brzinu zatvarača. Preporučuje se ručno
izoštravanje uz postavljanje kamkordera na
stativ.
• Slika može titrati ili promijeniti boje uz
fluorescentnu rasvjetu, natrijeve svjetiljke ili
živine svjetiljke.
Moguće je podesiti nijansu bijele boje u
skladu sa svjetlinom okoliša. Podaci o
podešenju bijele boje za dva različita uvjeta
snimanja mogu se podesiti i zasebno
pohraniti u memoriju A i B pomoću & A i
& B. Tijekom snimanja možete odabrati
podešenje pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC. Podešenje se pohranjuje sve dok se
ne promijeni, čak i nakon isključivanja.
1 Tijekom snimanja ili kad je
kamkorder u pripravnom stanju,
pomaknite preklopku AUTO LOCK
A u središnji položaj za
isključenje auto lock moda.
2 Pritisnite tipku WHT BAL B.
3 Prikažite željenu opciju okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC C i
zatim pritisnite regulator.
Nastavlja se ,
35
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
Prikaz se mijenja. & A t & B t ^
(OUTDOOR) t n (INDOOR)
Indikator
Uvjeti snimanja
&A
(MEMORY A)
&B
(MEMORY B)
• Balans bijele boje
podešen za izvore
svjetla može se
pohraniti u memoriju A
ili B. Slijedite dolje
opisani postupak.
^
(Eksterijer)
• Snimanje izlaska/
zalaska sunca, malo
prije izlaska sunca,
neonskih reklama ili
vatrometa.
• Uz fluorescentno svjetlo
boje dnevnog svjetla.
n
(Interijer)
• Kod uvjeta osvjetljenja
koji se brzo mijenjaju
• Uz snažnu rasvjetu, kao
u fotografskom studiju
• Pod natrijevom ili
živinom svjetiljkom
VraDanje na automatsko podešavanje
balansa bijele boje
Pritisnite tipku WHT BAL B ili podesite
preklopku AUTO LOCK A na AUTO
LOCK.
b Napomene
• Ako podesite preklopku AUTO LOCK A na
AUTO LOCK, ostale ručno podešene opcije
(otvor blende, uvećanje, brzina zatvarača)
takoñer privremeno postaju automatske.
• Postavka se vraća na automatsko podešavanje
ako je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG) dulje od 12 sati.
Podešavanje kvalitete slike
(Picture profile)
z Savjet
• Balans bijele boje može se privremeno
pohraniti podešavanjem preklopke AUTO
LOCK A u položaj HOLD nakon ručnog
podešavanja.
Pohranjivanje vrijednosti balansa
bijele boje u memoriju A ili B
1 Odaberite & A ili & B u skladu s
korakom 3 iz "Podešavanje prirodne
boje (White Balance)".
2 Snimite bijelu površinu (primjerice list
papira) preko cijelog zaslona u istim
uvjetima rasvjete kao i objekt kojeg
snimate.
3 Pritisnite regulator SEL/PUSH EXEC C.
Pritiskom na regulator mijenja se
izmeñu & A i & B koji trepću.
Kad je podešen balans bijele boje, &
A ili & B ne trepću, već svijetle.
Podešena vrijednost je pohranjena pod
& A ili & B memoriju.
36
Možete podesiti kvalitetu slike
podešavanjem [COLOR LEVEL],
[SHARPNESS] i sl. Moguće je podesiti šest
različitih kvaliteta slike, ovisno o dobu
dana, vremenskim prilikama ili prema
željama osobe koja snima i zatim ta
podešenja pohraniti u memoriju.
Spojite kamkorder na TV prijemnik ili
monitor i podesite sliku dok je gledate na
zaslonu.
Standardni parametri, [PP1] do [PP6]
namijenjeni su sljedećim uvjetima snimanja.
Broj profila slike
(naziv postavke)
Uvjeti snimanja
PP1
:PORTRAIT
Prikladno za snimanje
ljudi
PP2
:CINEMA
Prikladno za snimanje
slika kao iz filma
PP3
:SUNSET
Prikladno za snimanje
zalazaka sunca
PP4
:MONOTONE
Prikladno za snimanje
monotonih slika
PP5
:------
Omogućuje osobno
podešavanje
PP6
:------
Omogućuje osobno
podešavanje
1 Tijekom pripravnog stanja priti-
snite tipku PICTURE PROFILE C.
2 Odaberite broj profila slike
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A i zatim pritisnite
regulator.
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE C.
2 Odaberite broj PICTURE PROFILE
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC
A i zatim pritisnite regulator.
3 Odaberite [SETTING] okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC A i zatim
pritisnite regulator.
4 Odaberite opciju koju želite podesiti
okretanjem regulatora SEL/PUSH
EXEC A i zatim pritisnite regulator.
5 Podesite kvalitetu slike okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC A i zatim
pritisnite regulator.
Indikator
Uvjeti snimanja
[COLOR
LEVEL]
–7 (nisko) do +7 (visoko)
–8: crno-bijelo
[COLOR
PHASE]
–7 (zelenkasto) do +7
(crvenkasto)
[SHARP
NESS]
0 (mekše) do 15
(oštrije)
[SKINTONE
DTL]
Čini bore manje zamjetnima omekšavanjem
rubova boje kože.
[TYPE1] (opseg boja
prepoznatih kao boja
kože je manji) do
[TYPE3] (opseg boja
prepoznatih kao boja
kože je veći).
[OFF]: bez podešavanja
[WB SHIFT]
–7 (bijeli dijelovi
postaju plavkasti) do +7
(bijeli dijelovi postaju
crvenkasti)
[CINEMATONE
GAMMA]
Ako je podešena na
[ON], slike se snimaju s
gama-krivuljom koja
reproducira prirodni
slijed gradacije, slično
kao kod filmskih
kamera
[PROFILE
NAME]
Imenovanje podešenog
profila slike [PP1] do
[PP6] (str. 36).
Dostupne su opcije od [PP1] do [PP6].
Možete snimati s postavkama odabranog
profila.
3 Odaberite [OK] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Isklju(ivanje snimanja profila slike
Odaberite [OFF] u koraku 2 i zatim
pritisnite regulator SEL/PUSH EXEC A.
Promjena profila slike
Možete odabrati postavke od [PP1] do
[PP6].
Nastavlja se ,
37
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
Indikator
Uvjeti snimanja
[COPY]
Za kopiranje profila slike u
druge profile.
[RESET]
Za vraćanje na početna
podešenja profila slike
6 Ponovite korake 4 i 5 za podešavanje
ostalih opcija.
7 Odaberite [\ RETURN] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC A i zatim
pritisnite regulator.
8 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A i zatim pritisnite
regulator.
Prikazuje se indikator profila slike.
b Napomena
• U slučaju profila [TYPE3] pod
[SKINTONE DTL], efekt se takoñer može
primijeniti na boje koje nisu boja kože.
Provjera postavki profila slike
Tijekom snimanja ili pripravnog stanja,
pritisnite tipku STATUS CHECK B (str. 44).
z Savjet
• Profile slike možete dodijeliti tipkama ASSIGN
i upotrijebiti h za uključivanje i isključivanje
profila slike (str. 39).
Imenovanje postavke profila slike
Možete imenovati profile slike 1~6.
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE C.
2 Odaberite profil slike kojeg želite
imenovati pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A i zatim pritisnite regulator.
3 Odaberite [SETTING] t [PROFILE
NAME] pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A.
4 Odaberite slovo pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A i zatim pritisnite
regulator.
Ponovite postupak dok ne dovršite unos
naziva.
38
z Savjeti
• Naziv može sadržavati do 12 znakova.
• Znakovi koji se mogu upotrijebiti za
imenovanje profila:
• A~Z
• 0~9
• -_/# &:.$@
5 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A i zatim pritisnite
regulator. Mijenja se naziv profila.
6 Odaberite [\ RETURN] t [OK]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Kopiranje postavke profila slike za
druge profile slika
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE C.
2 Odaberite profil slike kojeg želite
kopirati pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A i zatim pritisnite regulator.
3 Odaberite [SETTING] t [COPY]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC
A i zatim pritisnite regulator.
4 Odaberite broj profila slike kojeg želite
kopirati pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A i zatim pritisnite regulator.
5 Odaberite [YES] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A i zatim pritisnite
regulator.
6 Odaberite [\ RETURN] t [OK]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Resetiranje podešenja profila slike
Možete resetirati postavke profila slike
pohranjene na svakom broju. Nije moguće
resetirati sve postavke profila odjednom.
Dodjeljivanje funkcija
tipkama ASSIGN
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE C.
2 Odaberite profil slike pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A i zatim pritisnite
regulator.
3 Odaberite [SETTING] t [RESET] t
[YES] t [\ RETURN] t [OK]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Možda ćete trebati dodijeliti neke od
funkcija tipkama ASSIGN. Možete
dodijeliti pojedine funkcije svakoj od šest
ASSIGN tipaka.
Funkcije koje se mogu dodijeliti
tipkama ASSIGN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MARKER (str. 63)
D.EXTENDER (str. 60)
FOCUS INFINITY (str. 40)
REC REVIEW (str. 41)
END SEARCH (str. 41)
INDEX MARK (str. 41)
PEAKING (str. 62)
STEADYSHOT (str. 57)
COLOR BAR (str. 57)
SPOTLIGHT (str. 60)
BACK LIGHT (str. 59)
FADER (str. 60)
DISPLAY (str. 44)
Picture profile (str. 36)
SHOT TRANS (str. 42)
b Napomena
• Tipke ASSIGN 4 do 6 upotrebljavaju se samo
za reprodukciju iz memorije ako je preklopka
POWER u položaju VCR i ne mogu se
upotrijebiti kao ASSIGN tipke. Nije moguće
dodijeliti funkcije tipkama ASSIGN 4 do 6 dok
je preklopka POWER u položaju VCR.
Nastavlja se ,
39
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN (nastavak)
5 Odaberite [OK] pomoću
ASSIGN tipke 1-3
regulatora SEL/PUSH EXEC B i
zatim pritisnite regulator.
6 Pritisnite tipku MENU A za
zatvaranje izbornika.
z Savjeti
• Funkcija Shot transition (prijelazi meñu
snimkama) je dodijeljena na tipke ASSIGN 1, 2
i 3 (str. 42). Poništite postavke prijelaza za
povratak na početno podešenje.
• Za poništavanje postavki prijelaza, odaberite
[SHOT TRANS] t [YES] u koraku 3.
ASSIGN tipke 4-6
1 Pritisnite tipku MENU A.
Izoštravanje dalekih objekata
(Focus infinity)
b Napomena
• [FOCUS INFNTY] je dostupno samo kod
ručnog izoštravanja, ali ne i kod automatskog
izoštravanja.
2 Odaberite
(OTHERS) t
[ASSIGN BTN] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC B.
3 Odaberite broj ASSIGN tipke
(ASSIGN 1-6, [SHOT TRANS]) na
kojeg želite dodijeliti funkciju
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC B i zatim pritisnite
regulator.
• Prikazuje se [------] uz broj kojem nije
dodijeljena funkcija.
• Ako odaberete [SHOT TRANS], odaberite
[YES] i prijeñite na korak 6.
4 Odaberite funkciju koju želite
dodijeliti pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC B i zatim
pritisnite regulator.
40
1 Dodijelite [FOCUS INFNTY] jednoj
od ASSIGN tipaka (str. 39).
2 Pritisnite tipku ASSIGN kojoj je
dodijeljen [FOCUS INFNTY].
Prikazuje se R.
Ako otpustite preklopku, vraća se
automatsko izoštravanje.
Upotrijebite ovu funkciju za snimanje
dalekih objekata kad se fokus
automatski podesi na bliski objekt.
Snimanje indeksnog signala
Ako stavite indeks na scenu, možete
jednostavno pronaći scenu kasnije (str. 47).
Indeksi olakšavaju provjeru tijeka snimanja
ili editiranja pomoću indeksnih signala.
1 Prethodno dodijelite [INDEX
MARK] jednoj od ASSIGN tipaka
(str. 39).
2 Pritisnite tipku ASSIGN na kojoj
se nalazi [INDEX MARK].
Ako pritisnete tijekom snimanja
3 se prikazuje na približno 7 sekundi i
snima se indeksni signal.
Ako pritisnete tijekom pripravnog
stanja
3 trepće.
Nakon pritiska na tipku REC START/
STOP za pokretanje snimanja, prikazuje
se 3 na približno 7 sekundi i snima se
indeksni signal.
Odustajanje od postupka
Prije pokretanja snimanja, ponovno
pritisnite tipku ASSIGN kojoj je dodijeljena
funkcija [INDEX MARK].
b Napomena
Pregled zadnje snimljene scene
(Rec review)
Možete pregledati oko 2 sekunde scene
snimljene malo prije zaustavljanja vrpce.
Funkcija je korisna tijekom reprodukcije za
pregled zadnje scene.
1 Prethodno dodijelite [REC
REVIEW] jednoj od ASSIGN tipaka
(str. 39).
2 Pritisnite tipku ASSIGN na kojoj
se nalazi [REC REVIEW] tijekom
pripravnog stanja.
Reproduciraju se približno 2 sekunde
zadnje snimljene scene . Nakon toga,
kamkorder se vraća u pripravno stanje.
Tra/enje zadnje scene najnovije
snimke (End search)
b Napomena
• Traženje kraja snimke neće funkcionirati
pravilno ako nema razmaka meñu snimaka na
kaseti.
1 Prethodno dodijelite [END
SEARCH] jednoj od ASSIGN
tipaka (str. 39).
• Snimanje indeksnog signala nije moguće
naknadno, na već snimljenu vrpcu.
Nastavlja se ,
41
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN (nastavak)
2 Pritisnite tipku ASSIGN na koju je
Možete podesiti krivulju prijelaza i trajanje
pomoću [SHOT TRANS] (str. 59).
dodijeljen [END SEARCH].
Zadnja scena najnovije snimke se
reproducira približno 5 sekundi i
kamkorder prelazi u pripravno stanje na
mjestu završetka zadnje snimke.
Tipke ASSIGN 1-3
b Napomena
• Funkcija End search neće raditi pravilno ako
meñu snimkama na vrpci postoje praznine.
Uporaba prijelaza izme*u
snimaka (Shot transition)
Možete pohraniti postavke fokusa, zuma,
otvora blende, uvećanja, brzine zatvarača i
balansa bijele boje te zatim promijeniti
postavke snimanja s trenutnih na
pohranjene. Na taj način se postiže gladak
prijelaz izmeñu scena (Scene transition).
Primjerice, možete prebaciti fokus s bližih
na daljnje objekte ili promijeniti dubinsku
oštrinu podešavanjem otvora blende. Osim
toga, možete glatko snimati scene u
različitim uvjetima snimanja. Ako pohraniti
ručno podešen balans bijele boje, scene će
glatko prikazivati prijelaz izmeñu objekata
vani ili unutra.
Kako biste izbjegli pomicanje, učvrstite
kamkorder na stativ.
1 Dodijelite [SHOT TRANS] ASSIGN
tipkama (str. 39).
z Savjet
• Efekt prijelaza se dodjeljuje ASSIGN
tipkama 1, 2 i 3.
2 Pohranite postavke (snimke)
1 Pritisnite ASSIGN 1 više puta za
otvaranje izbornika SHOT
TRANSITION STORE.
STORE
SNIMKA-A
SNIMKA-B
2 Podesite ručno željenu opciju.
Podrobnosti o podešavanju pogledajte
na str. 30 do 36.
3 Pritisnite tipku ASSIGN 2 za
pohranjivanje postavki SHOT-A ili
tipku ASSIGN 3 za pohranjivanje
postavki SHOT-B.
b Napomena
• Postavke SHOT-A i SHOT-B se brišu kad
se preklopka POWER pomakne na OFF
(CHG).
42
3 Provjerite pohranjene postavke
A Više puta pritisnite tipku ASSIGN 1 za
otvaranje izbornika SHOT
TRANSITION CHECK.
Slike se snimaju uz postavke koje se
mijenjaju automatski od trenutnih na
pohranjene.
z Savjeti
• Više puta pritisnite tipku ASSIGN 1 za
isključivanje SHOT TRANSITION.
CHECK
b Napomene
B Pritisnite tipku ASSIGN 2 za provjeru
SHOT-A. Pritisnite tipku ASSIGN 3 za
provjeru SHOT-B.
Odabrano podešenje imat će učinka na
sliku na zaslonu. Izoštravanje, zum i
ostalo se automatski podešavaju tijekom
pohranjivanja postavki.
b Napomena
• Nije moguće provjeriti vrijeme prijelaza i
krivulje uz uporabu [SHOT TRANS] (str. 59).
4 Snimajte uz pomoć funkcije
• Nije moguće ručno zumirati, izoštravati i
mijenjati postavke za vrijeme provjere ili
aktiviranja efekata prijelaza.
• Kad mijenjate [SHOT TRANS] (str. 59), više
puta pritisnite tipku ASSIGN 1 za isključivanje
izbornika za prijelaz izmeñu snimaka.
• Nije moguć povratak izmeñu pohranjenih
SHOT-A i SHOT-B postavki na prethodne
postavke nakon aktiviranja prijelaza tijekom
snimanja.
• Funkcija prijelaza se isključuje ako pritisnete
neku od sljedećih tipaka:
− PICTURE PROFILE
− MENU
− EXPANDED FOCUS
− STATUS CHECK
z Savjeti
prijelaza.
A Više puta pritisnite tipku ASSIGN 1 za
otvaranje izbornika SHOT
TRANSITION EXEC na zaslonu.
EXEC
• Možete snimati uz uporabu podešenja tako da
ih promijenite iz SHOT-A u SHOT-B ili
obrnuto. Primjerice, za promjenu iz SHOT-A u
SHOT-B, otvorite izbornik CHECK, pritisnite
tipku ASSIGN 2 i pritisnite tipku REC
START/STOP. Nakon toga otvorite izbornik
prijelaza EXEC i pritisnite tipku ASSIGN 3.
• Možete vježbati prijelaze pritiskom na tipku
ASSIGN 2 ili 3, na koje su pohranjena željena
podešenja, prije pritiska na tipku REC START/
STOP u koraku 4.
Odustajanje od postupka
Skala prijelaza
S: početak
E: kraj
Više puta pritisnite tipku ASSIGN 1 za
isključivanje izbornika prijelaza.
B Pritisnite tipku REC START/STOP.
C Pritisnite tipku ASSIGN 2 za snimanje
videozapisa pomoću SHOT-A.
Pritisnite tipku ASSIGN 3 za snimanje
videozapisa pomoću SHOT-B.
43
Promjena/provjera postavki kamkordera
Prikaz postavki kamkordera
(Status check)
Možete provjeriti podešene vrijednosti
sljedećih opcija.
• Audio postavke kao što je [DV AUDIO MIX]
(str. 61)
• Postavke izlaznog signala ([VCR HDV/DV]
itd.) (str. 66)
• Funkcije dodijeljene tipkama ASSIGN (str. 39).
• Postavke kamere (str. 56)
• Profil slike (str. 36)
1 Pritisnite tipku STATUS CHECK
B.
Promjena zaslona
Možete uključiti ili isključiti prikaz
vremena, brojača vrpce i ostalih informacija
na zaslonu.
Pritisnite tipku DISPLAY/BATT INFO
C.
Pritiskom na tipku, indikatori na zaslonu se
uključuju (prikazuju) ili isključuju (ne
prikazuju).
z Savjet
• Možete prikazati indikatore na zaslonu tijekom
reprodukcije na TV prijemniku. Odaberite [DISP
OUTPUT] i zatim [V-OUT/PANEL] (str. 65).
2 Okrenite regulator SEL/PUSH
EXEC A za prikaz željene opcije.
Dok je preklopka POWER u položaju
CAMERA, opcije se prikazuju
sljedećim redoslijedom:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA t PICT.PROFILE
Dok je preklopka POWER u položaju
VCR, opcije se prikazuju sljedećim
redoslijedom:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
b Napomena
• Dok je [PICT.PROFILE] podešen na
[OFF], ne prikazuju se postavke PICTURE
PROFILE.
Isklju(ivanje podešene vrijednosti
• Pritisnite tipku STATUS CHECK B.
44
Provjera preostalog kapaciteta
baterije (Battery Info)
Podesite preklopku POWER na OFF (CHG)
i zatim pritisnite tipku DISPLAY/BATT
INFO C. Približno vrijeme snimanja u
odabranom formatu i podaci o bateriji se
prikazuju na približno 7 sekundi. Prikaz
stanja baterije možete zadržati do 20
sekundi ponovnim pritiskom na tipku dok
se podaci prikazuju.
Preostali kapacitet baterije (približno)
Kapacitet snimanja (približno)
45
Traženje scene na vrpci
3 Pritisnite mREW 3.
Vrpca se automatski zaustavlja kad
brojač dosegne "0:00:00".
Brojač vrpce se vraća na prikaz
vremenskog koda, a prikaz Zero set
memory nestaje.
4 Pritisnite PLAY 5.
Reprodukcija počinje od mjesta na
kojem je brojač postavljen na "0:00:00".
Poništenje postupka
b Napomena
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 4.
• Pogledajte str. 120 za upute o uporabi
daljinskog upravljača.
b Napomene
Brzo nala/enje /eljenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
ZERO SET MEMORY 4 na dijelu
kojeg želite kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje "0:00:00" i na
zaslonu se pojavi oznaka :.
• Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko
sekundi od vremenske oznake.
• Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Zero set memory možda neće ispravno
raditi.
Tra/enje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum
snimanja mijenja.
1 Pomaknite preklopku POWER na
VCR.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 2
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 7.
2 Pritisnite STOP 6 kad želite
zaustaviti reprodukciju.
46
na daljinskom upravljaču za
odabir [DATE SEARCH].
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 2 na daljinskom
upravljaču za odabir datuma
snimanja.
Možete odabrati prethodni ili sljedeći
datum od trenutnog mjesta na vrpci.
Reprodukcija započinje automatski od
mjesta promjene datuma.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 6 na daljinskom
upravljaču.
Reprodukcija započinje automatski od
odabranog indeksnog signala.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 6 na daljinskom
upravljaču.
b Napomene
• Ako je snimka s indeksom kraća od 2 minute,
kamkorder možda neće točno pronaći mjesto na
snimci s indeksnim signalom.
• Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Index search možda neće raditi
pravilno.
b Napomene
• Ako je snimka u odreñenom danu kraća od 2
minute, kamkorder možda neće točno pronaći
mjesto na snimci gdje se datum mijenja.
• Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Date search možda neće raditi pravilno.
Tra/enje mjesta po(etka snimke
(Index search)
Možete potražiti mjesto na kojem je
snimljen indeksni signal (str. 41).
1 Podesite preklopku POWER na
VCR.
2 Više puta pritisnite SEARCH M. 1
na daljinskom upravljaču za
odabir [INDEX SEARCH].
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 2 na daljinskom
upravljaču za odabir indeksa.
Možete odabrati indeksni signal mjesta
od kojeg želite započeti reprodukciju na
vrpci.
47
Reprodukcija slike na TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike razlikovat će se ovisno o tome koji TV prijemnik će spojiti
i koje ćete priključnice koristiti.
Koristite isporučeni mrežni adapter kao izvor napajanja (str. 15).
Pogledajte takoñer upute za uporabu isporučene s ureñajem koji želite priključiti.
Odabir načina povezivanja prema tipu TV prijemnika i njegovim priključnicama
TV prijemnik visoke razlu(ivosti
HD (visoka razlučivost) kvaliteta slike*
• Slika HDV formata reproducira se u izvornoj kvaliteti
(HD).
• Slika DV formata reproducira se u izvornoj kvaliteti (SD).
(za HDV1080i)
t (str. 49)
t (str. 50)
t (str. 50)
16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik
SD (standardna razlučivost) kvaliteta slike*
• Slika HDV formata konvertira se u DV format
(SD kvaliteta slike) i reproducira se.
• Slika DV formata reproducira se u izvornoj kvaliteti (SD).
t (str. 51)
t (str. 51)
t (str. 52)
t (str. 52)
b Napomene
• Podesite izbornik kamkordera prije povezivanja. TV prijemnik možda neće pravilno prepoznati
videosignal kod promjene [VCR HDV/DV] i [i.LINK CONV] podešenja nakon povezivanja i.LINK
kabelom.
* Slike snimljene u DV formatu reproduciraju se kao SD (standardna razlučivost) slike bez obzira na
povezivanje.
48
Priklju(nice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
Spajanje na TV prijemnik visoke razlu(ivosti
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 67)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomena
Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak
A/V spojnog kabela na audio ulaze TV prijemnika.
Nastavlja se ,
49
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
HDMI kabel (opcija)
TV
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
b Napomene
• Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
• Videosignal slike u HDV formatu ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za
sprečavanje kopiranja.
• Nije moguć izlaz signala snimaka DV formata koji se šalju u kamkorder i.LINK kabelom (str. 73).
• Vaši TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike). Ne spajajte HDMI
OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI kabelom. Time
možete uzrokovati kvar.
z Savjet
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je sučelje koje služi za slanje video i audio signala.
Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni
zvuk.
i.LINK kabel (opcija)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (str. 67)
b Napomene
• Vaš TV prijemnik treba imati i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i. Za detalje
pogledajte tehničke podatke svog TV prijemnika.
• Ako vaš TV prijemnik ne podržava HDV1080i signal, kamkorder spojite na TV prijemnik isporučenim
komponentnim video kabelom i A/V spojnim kabelom na način prikazan u slučaju A.
• TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute
isporučene s TV prijemnikom.
• Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na
ureñaju koji se spaja.
50
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite [TV TYPE] podešenje prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 67).
b Napomena
• Kad reproducirate kasetu snimljenu u DV formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal,
podesite [DV WIDE REC] na [OFF] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 67).
z Savjet
• Ako je vaš TV prijemnik mono (ima samo jednu ulaznu audio priključnicu), spojite žuti priključak A/V
spojnog kabela na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) na audio ulaz TV
prijemnika ili videorekordera. Kad želite reproducirati zvuk u mono modu, koristite spojni kabel za tu
namjenu.
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
TV
Kabel
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[576i] (str. 67)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomena
• Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audio ulaze TV prijemnika.
i.LINK kabel (opcija)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[ON] (str. 67)
b Napomene
• TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute
isporučene s TV prijemnikom.
• Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na
ureñaju koji se spaja.
Nastavlja se ,
51
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
A/V spojni kabel s S VIDEO
priključkom (opcija)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
b Napomene
• Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio
signala spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audio ulaze TV
prijemnika.
• Ovaj način povezivanja daje slike visoke rezolucije za razliku od A/V spojnog kabela (tip G).
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 67)
* Promijenite podešenja u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
b Napomene
• Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala iz
priključnice koja nije i.LINK, redoslijed prioriteta izlaznih signala je sljedeći: HDMI t komponentni
video t S VIDEO t audio/video.
• Za detalje o i.LINK povezivanju pogledajte str. 107.
Kad je TV prijemnik spojen na videorekorder
Odaberite način povezivanja na str. 73 ovisno o ulaznoj priključnici videorekordera. Spojite
kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera uporabom A/V spojnog kabela. Podesite izbornik
ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku priklju(nicu
(EUROCONNECTOR)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) kako biste mogli reproducirati sliku.
TV/videorekorder
52
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Možete mijenjati različite postavke ili
precizno podešavati kamkorder pomoću
opcija izbornika prikazanih na zaslonu.
AUDIO SET (str. 61)
DISPLAY SET (str. 62)
IN/OUT REC (str. 66)
MEMORY SET (str. 68)
OTHERS (str. 70)
Tipka
MENU
Preklopka POWER
Regulator SEL/PUSH EXEC
4 Odaberite željenu opciju pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i
zatim pritisnite regulator.
1 Dok držite zelenu tipku,
pomaknite preklopku POWER.
Ako je preklopka
POWER u položaju
OFF (CHG),
pomaknite je dok
držite zelenu tipku.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
zaslona s popisom izbornika.
3 Odaberite ikonu željenog izbornika
okretanjem regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator.
CAMERA SET (str. 56)
Raspoloživost opcija ovisi o modu
napajanja kamkordera. Nedostupne
opcije su označene sivo.
5 Odaberite željeno podešenje
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator.
6 Pritisnite tipku MENU za
zatvaranje izbornika.
Za povratak u prethodni izbornik,
odaberite [\ RETURN].
53
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika (z) razlikuju se ovisno o
položaju preklopke POWER.
Polo%aj preklopke POWER:
Izbornik (CAMERA SET) (str. 56)
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
AE RESPONSE
AGC LIMIT
AT IRIS LMT
AWB SENS
FLCKR REDUCE
HANDLE ZOOM
SHOT TRANS
DV FRAME REC Z
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
D.EXTENDER
FADER
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Izbornik (AUDIO SET) (str. 61)
AUDIO REC LV
DV AU.MODE Z
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX Z
Izbornik (DISPLAY SET) (str. 62)
PEAKING
HISTOGRAM
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL.DISP
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
DATA CODE
LETTER SIZE
, REMAINING
DISP OUTPUT
54
Polo%aj preklopke POWER:
Izbornik (IN/OUT REC) (str. 66)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE Z
DV WIDE REC Z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
Izbornik (MEMORY SET) (str. 68)
\ QUALITY
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
(OTHERS) (str. 70)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
USB SELECT
PB ZOOM
QUICK REC [
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
55
(CAMERA SET)
izbornik
Postavke za podešavanje opcija snimanja
kamkordera (EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/
BACK LIGHT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
EXPOSURE/IRIS
x DIAL ASSIGN
Možete odabrati postavku dodijeljenu
regulatoru EXPOSURE/IRIS izmeñu
[EXPOSURE] (standardno), [IRIS] i [AE
SHIFT] (str. 32).
SMTH SLW REC (Smooth slow
recording)
Objekti koji se brzo kreću i radnje, koje je
teško snimiti u običnim uvjetima snimanja,
mogu se snimiti u obliku glatkog usporenog
pokreta.
Funkcija je korisna za snimanje brzih radnji,
kao što su udarci u golfu ili tenisu.
Odaberite [EXECUTE] u izborniku [SMTH
SLW REC] i pritisnite tipku REC
START/STOP.
Snima se približno 6 sekundi videozapisa
kao 24 sekunde usporenog filma.
Kad nestane [Recording...], snimanje je
završeno.
Odaberite [TIMING] za odabir jedne od
sljedećih točaka snimanja prije pritiska na
tipku REC START/STOP.
b Napomena
• Ako promijenite dodijeljenu funkciju s
EXPOSURE/IRIS na neku drugu funkciju,
ručno podesive funkcije (otvor blende,
uvećanje, brzina zatvarača) takoñer postaju
automatske.
x DIAL SENS
Možete odabrati osjetljivost regulatora
EXPOSURE/IRIS izmeñu [HIGH],
[MIDDLE] (standardno) ili [LOW].
x DIAL ROTATE
Možete odabrati smjer okretanja regulatora
EXPOSURE/IRIS.
B NORMAL
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
okretanjem regulatora prema gore.
OPPOSITE
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
okretanjem regulatora prema dolje.
56
* Standardna postavka je [6sec AFTER].
Za isključivanje [SMTH SLW REC],
pritisnite tipku MENU.
b Napomene
• Zvuk se ne može snimati.
• Postavke [SMTH SLW REC] se automatski
poništavaju kad isključite kamkorder.
• Vrijeme snimanja je približno. Vrijeme
snimanja može biti kraće od podešenog ovisno
o uvjetima snimanja.
CNTRST ENHCR
S obzirom da je standardna postavka [ON],
slike velikog kontrasta, kao što su scene s
pozadinskom rasvjetom, automatski se
prepoznaju i smanjuju sjene na slici.
b Napomena
• Kad podesite [BACK LIGHT] na [ON],
[CNTRST ENHCR] se privremeno isključuje.
STEADYSHOT
x ON/OFF
Možete kompenzirati podrhtavanje kamere
(standardna postavka je [ON]). Podesite
[ON/OFF] na [OFF] (i) kod uporabe
stativa (opcija) kako bi slika djelovala
prirodnije.
COLOR BAR
x ON/OFF
Možete prikazati skalu boja ili je snimiti na
vrpcu podešavanjem na [ON]. Funkcija je
korisna za podešavanje boje na priključenom
monitoru (standardna postavka je [OFF]).
b Napomena
• Funkcija se automatski isključuje na [OFF] kod
sljedećeg uključivanja kamkordera.
x TYPE
Možete odabrati vrstu skale boja.
x TYPE
Možete odabrati vrstu SteadyShot funkcije
za kompenziranje podrhtavanja kamere.
HARD
Odaberite za uključivanje SteadyShot
funkcije s jačim učinkom. Ovaj mod nije
preporučljiv za snimanje uz pomicanje
kamere.
B STANDARD
Odaberite za aktiviranje standardne
SteadyShot funkcije.
SOFT
Odaberite za uključivanje SteadyShot
funkcije uz malo podrhtavanja slike kako
bi slika djelovala prirodnije.
WIDE CONV.
Odaberite ako je pričvršćen širokokutni
konverzijski objektiv (opcija). Ovaj mod je
najučinkovitiji uz Sony VLC-HG0862
širokokutni konverzijski objektiv.
AF ASSIST
Ako podesite [AF ASSIST] na [ON],
možete kratko izoštravati ručno okretanjem
prstena za izoštravanje tijekom automatskog
izoštravanja. (Standardna postavka je
[OFF]).
Nastavlja se ,
57
Pritisnite tipku MENU t odaberite
regulatora.
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
AE SHIFT
Možete podesiti ekspoziciju izmeñu -7
(tamno) i +7 (svijetlo) pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC. Prikazuju se 0 i podešena vrijednost ako je [AE SHIFT] podešen
na drugu vrijednost osim standardne.
b Napomena
• Ako potpuno ručno podesite otvor blende,
uvećanje i brzinu zatvarača, ne može se postići
učinak [AE SHIFT].
AE RESPONSE
Možete odabrati brzinu za automatsko
podešavanje ekspozicije, u skladu sa
svjetlinom objekta. Na raspolaganju su
[FAST], [MIDDLE] i [SLOW] (standardna
postavka je [FAST]).
AGC LIMIT
Možete odabrati gornju granicu za Auto
Gain Control (AGC) izmeñu [OFF] (18dB
je standardna vrijednost), [12dB], [6dB] ili
[0dB].
b Napomena
• Ako ručno podesite uvećanje, efekt [AGC
LIMIT] se ne može postići.
AT IRIS LMT
Možete odabrati najsvjetliju postavku
otvora blende kod automatskog podešavanja
izmeñu [F11] (standardna postavka) i [F5.6]
i [F4].
b Napomena
• Ako ručno podesite otvor blende, ne može se
postići efekt [AT IRIS LMT].
AWB SENS
Možete podesiti automatsko podešavanje
balansa bijele boje uz crvenkaste izvore,
kao što je klasična žarulja, ili plavkaste
izvore, kao što je sjena u eksterijeru.
58
B INTELLIGENT
Podešavanje je automatsko, u skladu sa
svjetlinom izvora, za postizanje prirodne
atmosfere.
HIGH
Smanjuje se crveni ili plavi ton slike.
MIDDLE
LOW
Povećava se crveni ili plavi ton slike.
b Napomene
• Funkcija je upotrebljava samo ako se balans
bijele boje podešava automatski.
• [AWB SENS] ne funkcionira uz vedro nebo ili
na suncu.
FLCKR REDUCE
B ON
Odaberite za snimanje u normalnim
uvjetima. Smanjuje se treperenje zaslona
kod izvora svjetla kao što je fluorescentno
svjetlo.
OFF
Odaberite ako ne želite smanjiti treperenje
zaslona.
b Napomena
• Ovisno o izvoru svjetla, treperenje se možda
neće moći smanjiti.
HANDLE ZOOM
Možete promijeniti brzinu zumiranja na
ručki na H ili L (str. 30).
x H
Možete odabrati brzinu zumiranja u
položaju H na ručki izmeñu 1 (sporo) do 8
(brzo) (standardno je podešeno 6).
x L
Možete odabrati brzinu zumiranja u
položaju L na ručki izmeñu 1 (sporo) do 8
(brzo) (standardno je podešeno 3).
SHOT TRANS
Odaberite ovu postavku za podešavanje
vremena i krivulje prijelaza. Pogledajte str.
42 za podrobnosti o uporabi funkcije
prijelaza.
x TRANS TIME
Odaberite vrijeme prijelaza ([3.5 sec] do
[15.0 sec], standardna postavka je [4 sec]).
x TRANS CURVE
Odaberite krivulju prijelaza. Krivulje
prijelaza se izmjenjuju na sljedeći način.
*1: razina parametra
*2: protok vremena
LINEAR
Prijelaz je linearan.
B SOFT STOP
Prijelaz se usporava pred kraj.
SOFT TRANS
Prijelaz je sporiji na početku i na kraju
te linearan u sredini.
DV FRAME REC Z
Možete snimati videozapise s efektom
animacije dobivenim zaustavljanjem
snimanja. Efekt se postiže snimanjem
nekoliko slika, zaustavljanjem snimanja i
malim pomicanjem objekta. Kamkorderom
upravljajte pomoću daljinskog upravljača
kako biste spriječili potresanje kamere.
B OFF
Odaberite za normalno snimanje.
ON (")
Odaberite za snimanje pomoću DV
FRAME REC funkcije.
A Odaberite [ON] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
B Pritisnite tipku MENU za zatvaranje
izbornika.
C Pritisnite tipku REC START/STOP.
Snima se slika (oko 5 snimaka) i
kamkorder prelazi u pripravno stanje.
D Pomaknite objekt i ponovite korak 3.
b Napomene
• Kod kontinuirane uporabe ovog načina
snimanja, preostalo trajanje vrpce se neće
prikazati pravilno.
• Zadnja scena će biti dulja od ostalih.
• Kod ovog načina snimanja, nije moguće
snimanje indeksnih signala.
• Funkcija se automatski isključuje na [OFF] ako
isključite i uključite kamkorder.
BACK LIGHT
Kad podesite [BACK LIGHT] na [ON],
prikazuje se . i uključeno je pozadinsko
osvjetljenje (standardna postavka je [OFF]).
b Napomene
b Napomena
• Nije moguće mijenjati [TRANS TIME] i
[TRANS CURVE] postavke tijekom
pohranjivanja, provjere ili izvršavanja [SHOT
TRANS] prijelaza. Isključite [SHOT TRANS]
postavku pritiskom na tipku ASSIGN 1
nekoliko puta prije promjene postavke [TRANS
TIME] ili [TRANS CURVE].
• Pozadinsko osvjetljenje se isključuje ako
podesite [SPOTLIGHT] na [ON].
Nastavlja se ,
59
Pritisnite tipku MENU t odaberite
regulatora.
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
• Nije moguće upotrebljavati funkciju
pozadinskog osvjetljenja ako se dvije ili više
funkcija (otvor blende, uvećanje i brzina
zatvarača) podešavaju ručno.
• Podešenje se vraća na [OFF] ako preklopku
POWER ostavite u položaju OFF (CHG) dulje
od 12 sati.
Za poništavanje prije izvoñenja postupka,
odaberite [OFF] u koraku 1.
Nakon pritiska na tipku REC START/
STOP, postavka se poništava.
Zatamnjenje
SPOTLIGHT
Ako podesite [SPOTLIGHT] na [ON] (Q),
možete smanjiti preeksponirane dijelove
lica osoba pod snažnom rasvjetom,
primjerice na sceni, tijekom snimanja
(standardna postavka je [OFF]).
b Napomene
• Spotlight se isključuje ako podesite [BACK
LIGHT] na [ON].
• Nije moguće upotrebljavati funkciju Spotlight
ako se dvije ili više funkcija (otvor blende,
uvećanje i brzina zatvarača) podešavaju ručno.
• Podešenje se vraća na [OFF] ako preklopku
POWER ostavite u položaju OFF (CHG) dulje
od 12 sati.
D.EXTENDER (Digital Extender)
Ako podesite [D.EXTENDER] na [ON]
(]), slika se prikazuje približno 1,5 puta
veća. Kvaliteta slike se smanjuje zbog
digitalne obrade. Možete povećati slike
udaljenih objekata kao što su divlje ptice.
(Standardna postavka je [OFF]).
b Napomena
• Funkcija se automatski podešava na [OFF] ako
isključite i ponovno uključite kamkorder.
FADER
Možete snimiti prijelaz pomoću sljedećih
efekata dodavanjem intervala izmeñu scena.
1 Odaberite željeni efekt u [STBY]
(tijekom odtamnjenje) ili [REC]
(tijekom zatamnjivanja) modu.
2 Pritisnite tipku REC START/STOP.
Fader indikator prestaje treptati i nestaje
kad je prijelaz završen.
60
Odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
b Napomena
• Funkcija se automatski podešava na [OFF] ako
isključite i ponovno uključite kamkorder.
(AUDIO SET)
izbornik
Postavke za audio snimanje (AUDIO REC
LV/DV AU. MODE itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(AUDIO SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
AUDIO REC LV
Možete ručno podesiti glasnoću zvuka koji
se snima.
x AUTO/MANUAL
B AUTO
Odaberite [AUTO] za automatsko
podešavanje glasnoće snimanja zvuka.
MANUAL (^M)
Odaberite [MANUAL] za podešavanje
glasnoće pri snimanju i pripravnom stanju.
x LEVEL
Možete podešavati glasnoću zvuka kad
podesite [AUDIO REC LV] na
[MANUAL]. Glasnoća se povećava kad se
skala pomiče udesno.
z Savjeti
• Upotrijebite slušalice kod podešavanja zvuka.
• Podešenje se vraća na [AUTO] ako preklopku
POWER ostavite u položaju OFF (CHG) dulje
od 12 sati.
b Napomena
• Kod snimanja u HDV formatu, zvuk se
automatski snima u [16BIT] modu.
MULTI-SOUND
Možete odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog drugim ureñajima s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili sporednim
zvukom (lijevi kanal).
2
Reprodukcija sa sporednim (ili zvukom u
desnom kanalu).
b Napomene
• U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija
kasete s dvostrukim zvukom, ali takav zvuk
nije moguće snimati.
• Podešenje se vraća na [STEREO] ako
preklopku POWER ostavite u položaju OFF
(CHG) dulje od 12 sati.
DV AUDIO MIX Z
Možete pratiti zvuk tijekom reprodukcije
koji se snima na vrpcu kod audio
presnimavanja ili snimanja pomoću 4kanalnog mikrofona.
B ST1
Odabir izlaza samo originalno snimljenog
zvuka.
DV AU. MODE
(DV Audio mode) Z
MIX
B 12BIT
ST2
Odaberite za snimanje u 12-bitnom modu
(dva stereo zvuka).
Odaberite za miješanje i izlaz originalnog i
naknadno dodanog zvuka.
Odaberite za izlaz samo naknadno
dodanog zvuka.
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom modu
(jedan stereo zvuk visoke kvalitete).
Nastavlja se ,
61
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(AUDIO SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
(DISPLAY SET)
izbornik
b Napomene
Prikaz postavki zaslona i tra/ila (MARKER/
VF B.LIGHT/DATA CODE itd.)
• Nije moguće podesiti balans zvuka snimljenog
na vrpcu u 16-bitnom DV audio modu.
• Podešenje se automatski vraća na standardnu
vrijednost ako preklopku POWER ostavite u
položaju OFF (CHG) dulje od 12 sati
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(DISPLAY SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
PEAKING
x ON/OFF
Kad podesite [PEAKING] na [ON], obris
objekta na zaslonu se naglašava za lakše
izoštravanje. (Standardna postavka je
[OFF]).
x COLOR
Dostupne su boje obrisa [WHITE], [RED] i
[YELLOW]. (Standardna postavka je
[WHITE].
x LEVEL
Dostupna je razina efekta obrisa [HIGH],
[MIDDLE] i [LOW]. (Standardna postavka
je [MIDDLE]).
b Napomena
• Slika s pojačanim obrisima se ne snima na
vrpcu.
z Savjet
• Ova funkcija olakšava izoštravanje kad se
upotrebljava s funkcijom proširenog
izoštravanja (str. 32).
HISTOGRAM
Kad podesite [HISTOGRAM] na [ON], na
zaslonu se pojavi [HISTOGRAM] (grafički
prikaz distribucije tonova na slici)
(standardna postavka je [OFF]).
62
Pikseli
Ova je opcija korisna prilikom podešavanja
ekspozicije. Možete podesiti EXPOSURE/
IRIS dok provjeravate [HISTOGRAM] (str.
32). [HISTOGRAM] se ne snima na kasetu
ili "Memory Stick Duo".
Tamnije
Svjetlije
Svjetlina
z Savjeti
• Lijeva strana grafičkog prikaza pokazuje
tamnije, a desna strana svjetlije dijelove slike.
• Ako podesite opciju ZEBRA na [70] ili [100],
prikazuje se vodič (str. 34).
MARKER
Kad podesite [ON/OFF] na [ON], možete
prikazati [CENTER] i [GUIDEFRAME]
oznake.
x ON/OFF
Kad odaberete [ON], oznaka se prikazuje
(standardna postavka je [OFF]). Oznaka se
ne snima.
b Napomena
• Indikatori na zaslonu se ne emitiraju preko
analognih priključnica dok se prikazuje oznaka.
z Savjeti
• Može se istovremeno prikazati središnja oznaka
i ljestvična oznaka.
• Možete postići balansiranu kompoziciju
postavljanjem objekta na sjecišta linija
ljestvične oznake.
• Oznake se prikazuju samo na LCD zaslonu i u
tražilu (ne emitiraju se preko priključnica).
EXP.FOCUS TYPE
Možete podesiti vrstu prikaza kod
proširenog izoštravanja.
B TYPE 1
Jednostavno povećanje slike.
TYPE 2
Povećanje slike i prikaz slike crno-bijelo.
CAM DATA DSP (Camera data
display)
Kad podesite [CAM DATA DSP] na [ON],
stalno se prikazuju vrijednosti otvora
blende, brzine zatvarača i uvećanja
(standardna postavka je [OFF]).
x CENTER
Kad podesite [CENTER] na [ON], oznaka
se prikazuje na sredini zaslona (standardna
postavka je [ON]).
x GUIDEFRAME
Kad podesite [GUIDEFRAME] na [ON],
prikazuje se oznaka za provjeru vodoravnog
i okomitog položaja objekta (standardna
postavka je [OFF]).
Otvor blende
Brzina zatvarača
Uvećanje
z Savjeti
• Kad je podešeno na ručno, vrijednosti se
prikazuju bez obzira na postavke prikaza
kamere.
• ^ označava automatsko podešavanje.
Nastavlja se ,
63
Pritisnite tipku MENU t odaberite
regulatora.
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
• Opcije prikazane kod podešavanja [CAM
DATA DSP] na [ON] se razlikuju od opcije
prikazanih kad se [DATA CODE] podesi na
[CAMERA DATA] (str. 64).
AU.LVL DISP (Audio level display)
S obzirom da je standardna postavka [ON],
prikazuje se audio skala.
• Kad odaberete [BRIGHT], vrijeme snimanja s
baterijom se donekle smanjuje.
VF B.LIGHT
Možete podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Veća svjetlina tražila.
b Napomene
• Kad spojite kamkorder na vanjsko napajanje,
automatski se podešava opcija [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vrijeme snimanja s
baterijom se donekle smanjuje.
Audio skala
LCD BRIGHT
VF POWERMODE
B AUTO
Kad je LCD zaslon zatvoren ili tijekom
snimanja unatrag, tražilo je osvijetljeno.
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Postavka nema utjecaja na snimljenu sliku.
ON
z Savjet
LCD zaslon i tražilo su uvijek osvijetljeni.
• Takoñer možete isključiti osvjetljenje LCD
zaslona (str. 19).
LCD COLOR
Možete podesiti intenzitet boje LCD zaslona
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Postavka nema utjecaja na snimljenu sliku.
LCD BL LEVEL
DATA CODE
Tijekom reprodukcije možete prikazati
informacije (data code) snimljene
automatski u vrijeme snimanja.
B OFF
Datum se ne prikazuje.
DATE
Prikaz datuma i vremena.
Možete podesiti svjetlinu pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Veća svjetlina LCD zaslona.
b Napomene
• Kad spojite kamkorder na vanjsko napajanje,
[LCD BL LEVEL] se automatski podešava na
[BRIGHT].
64
CAMERA DATA
Prikaz podataka o postavkama kamere.
, REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta
kasete na 8 sekundi u sljedećim
slučajevima.
1 Isključen SteadyShot
2 Ekspozicija
Prikazuje se X kod snimanja s
automatskim postavkama otvora
blende, uvećanja i brzine zatvarača, a
Y kod ručnog podešavanja.
3 Otvor blende
Prikazuje se 4 uz prikaz
vrijednosti otvora blende kad je otvor
blende ručno podešen na maksimum.
4 Uvećanje
5 Brzina zatvarača
6 Balans bijele boje
Prikazuje se 5 kod reprodukcije
snimaka s prijelazima.
• Kad preklopku POWER podesite na VCR
ili CAMERA dok je uložena kaseta.
• Kad pritisnete tipku N (PLAY) ili
DISPLAY/BATT INFO.
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora
preostale kasete.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu i u
tražilu.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na TV zaslonu, LCD
zaslonu i u tražilu.
b Napomene
• Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s "Memory Stick Duo".
• Kod prikaza DATE, datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku
bez podešavanja sata, pojavit će se [-- -- --] i
[--:--:--].
LETTER SIZE
B NORMAL
Prikaz izbornika u normalnoj veličini.
2x
Odaberite ako želite prikaz odabrane
opcije izbornika uz dvostruko veću visinu.
Nastavlja se ,
65
(IN/OUT REC)
izbornik
Postavke snimanja, ulaza i izlaza (VCR
HDV/DV/DV REC MODE/DV WIDE REC/TV
TYPE itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(IN/OUT REC) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
REC FORMAT
Možete odabrati format snimanja.
B HDV1080i (HDV1080i)
Za snimanje u HDV1080i standardu.
DV (DV)
Za snimanje u DV formatu.
b Napomena
• Kad istovremeno gledate sliku i snimate na
ureñaj spojen pomoću i.LINK kabela, podesite
parametar [i.LINK CONV] (str. 67) u skladu s
tim.
VCR HDV/DV
Odaberite signal reprodukcije. Standardni
odabir je [AUTO].
Kad je kamkorder spojen na drugi ureñaj
i.LINK kabelom, odaberite ulazni/izlazni
signal s a HDV/DV (i.LINK) priključnice.
Odabrani signal se snima ili reproducira.
B AUTO
Pri reprodukciji kasete automatski
prebacuje izmeñu HDV i DV formata.
U slučaju i.LINK povezivanja automatski
prebacuje izmeñu HDV i DV formata
ulaznih/izlaznih signala s a HDV/DV
(i.LINK) priključnice.
HDV (HDV1080i)
66
Za reprodukciju signala samo u HDV
formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za
ulaz/izlaz te snimanje/reprodukciju samo
signala HDV formata iz priključnice a
HDV/DV (i.LINK). Ovo podešenje možete
takoñer odabrati kad spajate kamkorder na
računalo, itd.
DV (DV)
Za reprodukciju signala samo u DV
formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za
ulaz/izlaz te snimanje/reprodukciju samo
signala HDV formata iz priključnice a
HDV/DV (i.LINK). Ovo podešenje možete
takoñer odabrati kad spajate kamkorder na
računalo, itd.
b Napomene
• Odspojite i.LINK kabel prije podešavanja
parametra [VCR HDV/DV]. U suprotnom,
spojeni TV prijemnik možda neće moći
prepoznati videosignal s kamkordera.
• Kad odaberete [AUTO] i signal se mijenja
izmeñu HDV i DV, slika i zvuk nakratko
nestaju.
• Kad je [i.LINK CONV] podešen na [ON], slike
se reproduciraju na sljedeći način:
− [AUTO]: HDV signal se pretvara u DV
format a DV signal se reproducira u izvornom
obliku.
− [HDV]: HDV signal se pretvara u DV format
a DV signal se ne reproducira.
− [DV]: DV signal se reproducira u izvornom
obliku, a HDV signal se ne reproducira.
DV REC MODE (DV Recording
mode) Z
Ova funkcija je učinkovita samo ako je
[REC FORMAT] podešen na [DV].
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena
snimanja do 1,5 puta u odnosu na SP način
(Long Play).
b Napomene
• Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP
načinu na drugom kamkorderu ili
videorekorderu mogu se pojaviti mozaične
smetnje i zvuk može biti isprekidan.
• Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu,
slika pri reprodukciji može biti izobličena ili
vremenska oznaka izmeñu zapisa neće biti
točna.
• Nije moguće odabrati LP mod za HDV format.
DV WIDE REC Z
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji
se prilagoñava zaslonu TV prijemnika na
kojem će slika biti prikazana.
B OFF
Snima slike za reprodukciju na TV
prijemniku formata 16:9 (wide).
OFF (:)
Za snimanje slika za reprodukciju na TV
prijemniku formata 4:3.
b Napomene
• Podesite [TV TYPE] prema vrsti spojenog TV
prijemnika za reprodukciju (str. 67).
• Kad odaberete HDV format, veličina slike je
podešena na 16:9 i ne može se odabrati 4:3.
COMPONENT
i.LINK CONV
Signali HDV formata se konvertiraju u DV
format i izlazni signal iz priključnice a
HDV/DV (i.LINK) je u DV formatu.
B OFF
Odaberite za prijenos signala slike putem a
HDV/DV (i.LINK) priključnice u skladu s
podešenjima parametara [REC FORMAT]
i [VCR HDV/DV].
ON
Snimke u HDV formatu se konvertiraju u
DV format, a snimke u DV formatu ostaju
u DV formatu.
b Napomene
• Za ulaz signala putem i.LINK priključnice
pogledajte [VCR HDV/DV] (str. 66).
• Prije podešavanja [i.LINK CONV], odspojite
i.LINK kabel jer u suprotnom spojeni
videoureñaj neće moći prepoznati videosignal s
ovog kamkordera.
TV TYPE
Potrebno je odabrati format slike u skladu
sa spojenim TV prijemnikom. Snimke će se
reproducirati kao na sljedećim ilustracijama.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9
(wide) TV prijemniku.
Snimke HDV/DV
(16:9) formata
Snimke DV (4:3)
formata
Možete odabrati vrstu spajanja kad
kamkorder spajate na TV prijemnik putem
komponentne ulazne priključnice.
576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom putem
kojeg je moguće prenositi 1080i signal.
Nastavlja se ,
67
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(IN/OUT REC) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
Postavke za "Memory Stick Duo" (QUALITY/
ALL ERASE itd.)
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
Snimke HDV/DV
(16:9) formata
(MEMORY SET)
izbornik
Snimke DV (4:3)
formata
b Napomene
• Funkcija nema učinka kod i.LINK izlaza.
• Kad kamkorder spojite na TV prijemnik
uporabom i.LINK kabela radi reprodukcije
kasete, nije moguće podesiti [TV TYPE].
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(IN/OUT REC) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
\ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
Kapacitet "Memory Stick Duo" (MB) i
broj slika koje mo/ete snimiti
68
1.2M
1 440 x
810
1
0.9M
1 080 x
810
W
VGA
640 x
480
}
0.2M
640 x
360
#
16MB
25
60
34
80
96
240
115
240
32MB
51
120
69
160
190
485
240
485
64MB
100
240
135
325
390
980
490
980
128MB
205
490
280
650
780
1 970
980
1 970
256 MB
370
890
500
1 150
1400
3 550
1 750
3 550
512 MB
760
1 800
1 000
2 400
2 850
7 200
3 600
7 200
1 GB
1 550
3 650
2 100 5 900 7 300
4 900 14 500 14 500
1.2M
1 440 x
810
1
0.9M
1 080 x
810
W
VGA
640 x
480
}
B Odaberite [YES] t [YES] pomoću
regulatora SEL/PUSH/EXEC.
0.2M
640 x
360
#
2 GB
3 150 4 300 12 000 15 000
7 500 10 000 30 000 30 000
4 GB
6 300 8 500 23 500 29 500
14 500 19 500 59 000 59 000
Gornji broj: Kvaliteta slike je [FINE].
Donji broj: Kvaliteta slike je [STANDARD].
* Snimanje: Veličina slike podešena na [&
1.2M] u HDV ili DV formatu (16:9), i [0.9M] u
DV formatu (4:3).
Reprodukcija: Veličina slike podešena na [&
1.2M] u HDV formatu, [& 0.2M] u DV
formatu (16:9), i [VGA (0.3M)] u DV formatu
(4:3).
b Napomena
• Podaci se odnose na uporabu "Memory Stick
Duo" kartice koju proizvodi tvrtka Sony. Broj
snimljenih slika ovisit će o uvjetima snimanja.
Pribli/na veli(ina slike (kB)
1.2M
0.9M
VGA
Prikazuje se [: Erasing all data...].
Prikazuje se [Complete] nakon brisanja svih
nezaštićenih snimaka.
b Napomene
• Pomoću graničnika (str. 104) poništite zaštitu
slika na "Memory Stick Duo" prije uporabe.
• Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne
briše.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [:
Erasing all data...] nemojte:
− Pomicati preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
− Vaditi "Memory Stick Duo".
: FORMAT
Novi "Memory Stick Duo" već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo
formatirati. Ako želite formatirati "Memory
Stick Duo", odaberite [YES] t [YES].
b Napomene
0.2M
600
450
150
130
260
190
60
60
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrano [FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
: ALL ERASE
Briše sve slike s nezaštićenog Memory
Sticka Duo ili sve slike iz odabrane mape.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Za brisanje svih slika na
"Memory Stick Duo" kartici.
[CURRNT FOLDER]: Za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [:
Formatting...], nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
− Pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
− Izbaciti "Memory Stick Duo".
• Formatiranjem se brišu svi podaci s "Memory
Stick Duo", uključujući zaštićene slike i nove
mape.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja
brojeva datoteka redom čak i nakon
zamjene "Memory Stick Duo" kartice.
Pridjeljivanje brojeva datotekama počinje
iznova nakon izrade nove mape ili
zamjene mape za snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene "Memory Stick
Duo" kartice.
Nastavlja se ,
69
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(MEMORY SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
NEW FOLDER
Kad odaberete [YES], možete kreirati novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF) na
"Memory Stick Duo". Kad se mapa popuni
(maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
b Napomene
• Načinjene mape nije moguće obrisati u
kamkorderu. Potrebno je formatirati "Memory
Stick Duo" (str. 69) ili ih obrisati na računalu.
• Broj slika koje možete snimiti na "Memory
Stick Duo" se može smanjiti s povećanjem
broja mapa.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Možete odabrati mapu za snimanje pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC. Nakon toga
pritisnite regulator.
z Savjeti
• Tvornički podešena mapa za snimanje jest
101MSDCF.
• Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za
reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
(OTHERS) izbornik
Postavke za snimanje na vrpcu ili ostale
osnovne postavke (USB SELECT/QUICK
REC/BEEP itd.)
Tvornička podešenja označena su B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 53.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(OTHERS) pomoću SEL/PUSH EXEC
CAMERA PROF. (profil kamere)
Možete pohraniti do dvije skupine postavki
kamere u obliku profila. Uporaba
pohranjenih profila omogućuje brz pristup
pohranjenim postavkama kasnije.
z Savjet
• Kao profil se mogu pohraniti postavke
izbornika, profili slike i tipke. Ove postavke
možete pohraniti kao profil kamere.
x Pohranjivanje postavki profila kamere
1 Odaberite [SAVE] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite [NEW FILE] ili postojeći
naziv profila pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom
izborniku pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
Pohranjuju se postavke profila.
z Savjeti
• Ako odaberete [NEW FILE], profil kamere se
mijenja na [CAM1] ili [CAM2].
• Ako odaberete postojeći profil kao odredišni,
postojeći profil se zamjenjuje novim.
x Promjena naziva profila
Možete promijeniti naziv profila kamere.
1 Odaberite [PROFILE NAME] pomoću
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite profil kojem želite
promijeniti naziv pomoću SEL/PUSH
EXEC.
Prikazuje se [PROFILE NAME].
70
3 Promijenite naziv profila pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
z Savjeti
• Način unosa naziva je jednak kao i kod
naziva profila slike (str. 38).
4 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC i zatim pritisnite
regulator.
Mijenja se naziv profila.
x U(itavanje profila kamere
Možete učitati postavke profila kamere i
upotrebljavati kamkorder s tim postavkama.
1 Odaberite [LOAD] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite željeni profil kamere
pomoću SEL/PUSH EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom
izborniku.
Kamkorder se resetira i vrijede
postavke iz odabranog profila.
x Brisanje postavki profila
1 Odaberite [DELETE] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite profil kamere kojeg želite
obrisati pomoću SEL/PUSH EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom
izborniku.
ASSIGN BTN
Pogledajte str. 39.
PHOTO/EXP.FOCUS
Možete odabrati funkciju koju ćete
dodijeliti tipki PHOTO/EXPANDED
FOCUS.
B PHOTO
Snimanje fotografija (str. 27).
EXP.FOCUS
Tipka PHOTO/EXPANDED FOCUS ima
jednaku funkciju kao i EXPANDED
FOCUS (str. 32).
b Napomena
• Ako je odabrano [EXP.FOCUS], nije moguće
snimanje fotografija pomoću tipke na glavnom
ureñaju. Upotrijebite tipku PHOTO na
daljinskom upravljaču.
CLOCK SET
Pogledajte str. 21.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu,
moguće je podesiti vremensku razliku
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na
izvorno podešeno vrijeme.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
USB SELECT
Možete spojiti kamkorder na računalo USB
kabelom te pregledavati slike iz "Memory
Stick Duo" kartice na monitoru (str. 83).
Uporabom ove funkcije možete ga takoñer
spojiti na PictBridge-kompatibilan pisač
(str. 80).
B ! Memory Stick
Odaberite ovu postavku kako biste
pregledali slike s "Memory Stick Duo"
kartice na računalu ili ih prenijeli na
računalo.
PictBridge PRINT
Odaberite ovu postavku kad spajate
kamkorder na PictBridge kompatibilan
pisač za izravan ispis slika (str. 80).
Nastavlja se ,
71
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(OTHERS) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
PB ZOOM (zum pri reprodukciji)
BEEP
Ako podesite [PB ZOOM] na [ON], možete
povećati sliku videozapisa oko 1,1 do 5 puta
(fotografije 1,5 do 5 puta). (Standardna
postavka je [OFF]). Povećanje možete
podesiti preklopkom zuma. Za isključivanje
povećanja, pritisnite W stranu preklopke.
B ON
z Savjet
REC LAMP (indikator snimanja)
• Za vodoravno pomicanje uvećane slike,
pritisnite SEL/PUSH EXEC regulator i zatim
ga okrećite. Za okomito pomicanje slike, još
jednom pritisnite SEL/PUSH EXEC regulator i
zatim ga okrećite.
QUICK REC [
Možete malo smanjiti vrijeme početka
snimanja za slučaj nastavka snimanja uz
uključivanje preklopkom POWER iz OFF
(CHG) na CAMERA.
B OFF
Trebat će više vremena za nastavak snimanja iz stanja u kojem je glava za snimanje
zaustavljena, no prelazak na novu snimku
je moguć bez podrhtavanja slike.
ON (5)
Vrijeme nastavka snimanja se malo
smanjuje iz stanja u kojem je glava za
snimanje zaustavljena, ali prijelaz na
sljedeću scenu možda neće biti gladak.
Odaberite ovu opciju ako ne želite
propustiti priliku za snimanje.
z Savjeti
• Ako je opcija [QUICK REC] podešena na [ON],
prijelaz meñu scenama se nakratko "zamrzne"
(preporuča se obrada na računalu).
• Ako pripravno stanje snimanja potraje duže od
3 minute, mehanizam za pomicanje vrpce će se
zaustaviti i pripravno stanje će se isključiti. To
služi za zaštitu vrpce i sprječavanje
nepotrebnog trošenja baterije. Za nastavak
snimanja ponovno pritisnite tipku REC
START/STOP.
72
Melodija se oglašava kad pokrenete ili
prekinete snimanje.
OFF
Isključenje melodije.
Ovaj se indikator neće uključiti tijekom
snimanja kad opciju podesite na [OFF].
(standardna postavka je [ON]).
REMOTE CTRL (daljinski
upravlja()
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
uporabu daljinskog upravljača (str. 120).
z Savjet
• Odaberite [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD
ureñaj, itd.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 15). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
Spajanje na vanjske ure*aje
Način spajanja i kvaliteta slike će se razlikovati ovisno o korištenoj video opremi
(videorekorder, DVD/HDD ureñaj) i priključnicama.
{ : Tok signala
Kabel
Vanjski ure*aj
i.LINK kabel (opcija)
HDV1080i-kompatibilan
ureñaj
tHD kvaliteta *1
Kamkorder
• Vanjski ureñaj treba imati i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i standardom.
AV ureñaj s i.LINK priključnicom
tSD kvaliteta *1
i.LINK kabel (opcija)
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
AV ureñaj sa S VIDEO
priključnicom
tSD kvaliteta *1
AV ureñaj s audio/video
priključnicama *2
tSD kvaliteta *1
*1 Snimke u DV formatu reproduciraju se u SD (standardna razlučivost) kvaliteti bez obzira na povezivanje.
*2 Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela na video
priključnicu ureñaja, a bijeli i crveni priključak u audio priključnicu ureñaj.
b Napomena
• Ne možete kopirati snimke uporabom HDMI kabela.
Nastavlja se ,
73
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD ureñaj, itd. (nastavak)
Priklju(nice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
Uporaba i.LINK kabela (opcija)
Format kopirane snimke (HDV/DV) razlikuje se ovisno o formatu snimanja ili formatu kojeg
podržava videorekorder/DVD ureñaj. Pogledajte tablicu i odaberite potrebno podešenje.
b Napomena
• Odspojite i.LINK kabel (opcija) prije promjene ovih podešenja izbornika, u protivnom video oprema
možda neće pravilno prepoznati videosignal.
z Savjet
• Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na
ureñaju koji se priključuje.
Format kopiranja
Format opreme za snimanje
Format snimanja
na kamkorderu HDV format*1 DV format
Kopiranje HDV u
HDV
HDV
Kopiranje HDV u DV
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Kopiranje samo
dijelova snimljenih u
HDV formatu
HDV
HDV
–*3
DV
–*
2
–*3
Kopiranje samo
dijelova snimljenih u
DV formatu
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Kopiranje DV u DV
HDV
Podešenja izbornika
[VCR HDV/DV] [i.LINK CONV]
(str. 66)
(str. 67)
–*3
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Kad je kaseta snimljena i u HDV i DV formatu.
Kopiranje HDV i DV
formata u DV
*1 Oprema usklañena s HDV1080i standardom.
*2 Vrpca se kreće, no ne kopira se ni slika ni zvuk (praznina).
*3 Ureñaj ne prepozna snimku pa nije moguće presnimavanje.
74
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
b Napomene
• Kad je opcija [VCR HDV/DV] podešena na
[AUTO] i signal se prebacuje izmeñu HDV i
DV, privremeno nestane slika i zvuk.
• Kad presnimavate na HDR-FX7E, na ureñaju
za snimanje takoñer podesite [VCR HDV/DV]
na [AUTO] (str. 66).
• Kad i ureñaj za reprodukciju i ureñaj za
snimanje podržavaju HDV1080i standard kao
HDR-FX7E te su povezani i.LINK kabelom,
snimke se ne nastavljaju glatko nakon pauze
snimanja ili zaustavljanja.
• Kad ureñaj spojite pomoću A/V kabela,
podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
(tvornička postavka) (str. 65).
Kod povezivanja A/V spojnim kabelom
sa S VIDEO priklju(kom (opcija)
Povežite S VIDEO priključkom umjesto
video priključka (žuti). Takvo povezivanje
omogućuje vjerniju sliku. Ovo povezivanje
daje DV sliku veće kvalitete. Spojite li
samo S VIDEO priključak, neće se čuti
zvuk.
Presnimavanje na drugi ure*aj
1 Pripremite kamkorder za
reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER u položaj
VCR.
Podesite [TV TYPE] u skladu s
ureñajem za reprodukciju (TV, itd.)
(str. 67).
2 Pripremite videorekorder/DVD
ureñaj za snimanje.
Ukoliko ureñaj za snimanje ima ulazni
izbornik, podesite odgovarajući ulaz
(npr. video input1, video input2).
3 Spojite videorekorder/DVD ureñaj
na kamkorder kao ureñaj za
snimanje.
Za detalje pogledajte str. 73.
4 Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na
videorekorderu/DVD ureñaju.
Takoñer pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem za snimanje.
5 Nakon presnimavanja, zaustavite
kamkorder i videorekorder/DVD
ureñaj.
b Napomene
• Putem priključnice a HDV/DV (i.LINK) ne
možete snimiti:
− Indikatore
− Naslove snimljene drugim kamkorderom
• Signal slika snimljenih u HDV formatu ne
prolazi kroz a HDV/DV (i.LINK) priključnicu
u pauzi reprodukcije ili prilikom nestandardne
reprodukcije.
• Koristite li i.LINK kabel:
− Snimljena slika u pauzi može imati smetnje
tijekom snimanja na videorekorder/DVD
ureñaj.
− Informacije o snimanju (datum/vrijeme/
podešenja kamkordera) možda neće biti
prikazane ili snimljene, što ovisi o ureñaju ili
aplikaciji.
− Zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
Kad presnimavate na videorekorder,
uložite kasetu za snimanje.
Kad presnimavate na DVD rekorder,
uložite DVD disk za snimanje.
Nastavlja se ,
75
Presnimavanje na videorekorder,
DVD/HDD ureñaj, itd. (nastavak)
• Kad sa svog kamkordera presnimavate u DV
formatu na DVD rekorder putem i.LINK kabela,
ne možete upravljati kamkorderom s DVD
rekordera čak i kad u uputama rekordera piše
da je to moguće. Možete li ulazni signal DVD
rekordera podesiti na DV te je moguć ulaz/izlaz
videosignala, primijenite postupak iz odjeljka
"Presnimavanje na drugi ureñaj".
z Savjeti
• Za snimanje datuma/vremena i postavki kamere
kad je spojen preko A/V kabela, uključite
njihov prikaz na zaslonu.
• Kad koristite i.LINK kabel, signali zvuka i slike
prenose se digitalno, a rezultat su
visokokvalitetne slike.
• Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD zaslonu
kamkordera se pojavi oznaka formata izlaznog
signala (HDVOUT t ili DVOUT t).
76
Snimanje slika s
videorekordera X
Moguće je snimati slike s videorekordera na
kasetu ili na "Memory Stick Duo" uložen u
kamkorder. Takoñer možete snimiti prizor
kao fotografiju na "Memory Stick Duo"
kartici. Stavite kasetu ili "Memory Stick
Duo" za snimanje u kamkorder.
Možete spojiti kamkorder na videorekorder
i.LINK kabelom.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu
pomoću isporučenog AC adaptera (str. 15).
Takoñer pogledajte upute za uporabu
ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomene
• Za ovaj postupak potrebno je koristiti i.LINK
kabel.
• Nije moguć ovaj postupak kod spajanja A/V
priključnim kabelom.
• Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK
priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara
priključnici na ureñaju koji se priključuje.
• Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi
(SECAM) neće se snimiti ispravno. Detalje o
TV sustavima potražite na str. 101.
• Koristite li 21-pinski adapter za PAL izvor,
potreban vam je dvosmjerni 21-pinski adapter
(opcija).
HDV1080i
kompatibilan ureñaj
AV ureñaj s i.LINK
priključnicom
Snimanje videozapisa
1 Pomaknite preklopku POWER u
položaj VCR.
t HD kvaliteta
t SD kvaliteta
na i.LINK priključnicu
2 Podesite ulazni signal
kamkordera.
Podesite [VCR HDV/DV] na [AUTO]
kad snimate s ureñaja koji podržava
HDV format.
{: Tok signala
i.LINK kabel
(opcija)
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] ili
[AUTO] kad snimate s ureñaja koji
podržava DV format (str. 66).
3 Spojite videorekorder na
kamkorder.
na a HDV/DV
(i.LINK) priključnicu
* Potrebno je koristiti i.LINK priključnicu
kompatibilnu s HDV1080i standardom.
Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD
zaslonu se pojavi oznaka formata
ulaznog signala (HDVIN t ili DVIN
t). (Ta oznaka se može pojaviti na
zaslonu ureñaja za reprodukciju, no neće
se snimiti.)
4 Stavite kasetu u videorekorder.
5 Podesite kamkorder na pauzu
snimanja.
Dok držite X (PAUSE), pritisnite obje
tipke z REC (snimanje) istovremeno.
Nastavlja se ,
77
Snimanje slika s videorekordera (nastavak)
Snimanje fotografija
Obavezno prije snimanja umetnite
"Memory Stick Duo" u kamkorder i
podesite [PHOTO/EXP.FOCUS] na
[PHOTO] (standardna postavka) (str. 71).
1 Izvedite korake od 1 do 4 iz opisa
"Snimanje videozapisa".
6 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom
ureñaju pojavi se na LCD zaslonu
kamkordera.
2 Pokrenite reprodukciju kasete.
Slika s videorekordera se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
3 Pritisnite tipku PHOTO/EXPAND
7 Pritisnite X (PAUSE) na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
8 Pritisnite x (STOP) za
zaustavljanje snimanja.
b Napomene
• Putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice ne
možete snimati TV programe.
• Slike s DV ureñaja možete snimati samo u DV
formatu.
• Koristite li i.LINK kabel, imajte na umu
sljedeću:
− Snimljena slika će imati smetnje aktivirate li
pauzu na kamkorderu tijekom snimanja na
videorekorder.
− Zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
− Pauzirate li snimanje ili ga zaustavite i
ponovno počnete, slika se možda neće snimiti
bez smetnji.
z Savjet
• Pri ulaznom 4:3 videosignalu, slika se pojavi s
crnim linijama na desnoj i lijevoj strani zaslona
kamkordera.
78
dok je u kadru prizoru kojeg želite
snimiti.
b Napomena
• Fotografija će biti veličine [& 1.2M] pri
reprodukciji u HDV formatu, ili veličine [&
0.2M] (16:9) ili [VGA (0.3M)] (4:3) pri
reprodukciji u DV formatu.
Kopiranje videozapisa
s kasete na "Memory
Stick Duo" u formatu
fotografija
Na "Memory Stick Duo" možete snimati
fotografije. Obavezno prije snimanja
umetnite "Memory Stick Duo" u kamkorder
i podesite [PHOTO/EXP.FOCUS] na
[PHOTO] (standardna postavka) (str. 71).
1 Pomaknite preklopku POWER u
Brisanje snimaka s
"Memory Stick Duo"
1 Pomaknite preklopku POWER u
položaj VCR.
2 Reproducirajte snimku koju želite
obrisati (str. 29).
3 Pritisnite MEMORY/DELETE.
položaj VCR.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Prikazuje se [Delete this image?]
Pritisnite N (reprodukcija) za
pokretanje reprodukcije kasete i zatim
pritisnite PHOTO/EXPANDED FOCUS
na prizoru kojeg želite snimiti.
b Napomene
• Datum i vrijeme snimanja slike je snimljeno na
vrpcu i pohranjeno na "Memory Stick Duo". Na
kamkorderu su prikazani datum i vrijeme
snimanja na vrpcu. Podaci o podešenjima
kamkordera snimljeni na vrpcu ne mogu se
pohraniti na "Memory Stick Duo".
• Fotografija će biti veličine [& 1.2M] pri
reprodukciji u HDV formatu, ili veličine [&
0.2M] (16:9) ili [VGA (0.3M)] (4:3) pri
reprodukciji u DV formatu.
• Fotografije nije moguće snimati pri uporabi
[PB ZOOM] zuma (str. 72).
4 Odaberite [YES] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i
zatim pritisnite regulator.
b Napomena
• Kad obrišete snimku, ne možete je više
vratiti.
Nastavlja se ,
79
Brisanje snimaka s "Memory
Stick Duo" (nastavak)
Ispis snimljenih slika
b Napomena
Fotografije snimljene ovim kamkorderom
možete jednostavno otisnuti na pisaču
kompatibilnom sa sustavom PictBridge bez
spajanja kamkordera na računalo.
• Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" pomaknut u
položaj zaštite od brisanja (str. 104) ili kad je
odabrana slika zaštićena (str. 91).
z Savjeti
• Za brisanje snimaka u indeksnom prikazu,
tipkom VOLUME/MEMORY pomaknite
oznaku B na željenu sliku i ponovite korake 3 i
4.
• Za brisanje svih snimaka odjednom, odaberite
[: ALL ERASE] (str. 69).
(na PictBridge pisaču)
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu
utičnicu za početak napajanja.
Uložite "Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene fotografije i uključite pisač.
Spajanje kamkordera na pisa(
1 Pomaknite preklopku POWER u
položaj VCR.
2 Pritisnite tipku MENU i odaberite
izbornik
(OTHERS) t [USB
SELECT] t [PictBridge PRINT]
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC.
3 Povežite priključnicu + (USB) na
kamkorderu s pisačem.
USB kabel
(isporučen)
80
A Odaberite [SET] t [DATE/TIME] t
[DATE] ili [DAY & TIME] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
B Odaberite [\ RETURN] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
Prikazat će se jedna od slika snimljenih
na "Memory Stick Duo".
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis pomoću
Ponovno se prikazuje PictBridge
izbornik.
4 Odaberite [EXEC] t [YES]
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC.
tipke VOLUME/MEMORY.
Kad je ispis dovršen, nestaje natpis
[Printing...] i ponovno se prikazuje
izbornik za odabir slika.
2 Odaberite broj kopija ako je
Pritisnite tipku MENU kad je ispis
završen.
potrebno.
Ako ne želite podesiti broj kopija,
prijeñite na korak 3 (broj se automatski
podešava na 1).
A Odaberite [SET] t [COPIES] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
B Odaberite broj pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC i zatim pritisnite
regulator.
C Odaberite [\ RETURN] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
Ponovno se prikazuje PictBridge
izbornik.
z Savjet
• Može se odabrati do 20 kopija.
3 Za ispis datuma/vremena na slici,
postupite na sljedeći način.
Ako ne želite ispis datume/vremena,
prijeñite na korak 4.
b Napomene
• Ne može se jamčiti pravilan rad ako spojite
pisač koji nije kompatibilan s PictBridge
tehnologijom.
• Takoñer pogledajte upute za uporabu pisača.
• Kad je na zaslonu prikazan indikator L,
nemojte izvoditi sljedeće postupke jer se rad
pisača neće odvijati pravilno.
− Pomaknuti preklopku POWER.
− Odspojiti USB kable iz pisača.
− Izvaditi "Memory Stick Duo" iz kamkordera.
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite pisač i počnite postupak iznova.
• Ovisno o pisaču, mogu se odrezati gornji, donji
ili bočni rubovi slike. Posebno kod fotografija
snimljenih u formatu 16:9, lijevi i desni kraj
slike će možda biti znatno odrezan.
• Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa
vremena i datuma. Detalje potražite u uputama
za uporabu pisača.
• Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih
drugim ureñajima.
Nastavlja se ,
81
Ispis snimljenih slika (na PictBridge pisaču) (nastavak)
z Savjet
• PictBridge je industrijski standard koji je
utemeljilo udruženje CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Taj standard omogućuje
ispis fotografija bez računala, odnosno
izravnim spajanjem pisača na digitalnu
videokameru ili fotoaparat, bez obzira na model
i proizvoñača.
82
Uporaba raunala
Spajanje na računalo
Kad spojite kamkorder na računalo, možete
izvoditi sljedeće postupke:
Kopiranje fotografija s "Memory Stick Duo"
na računalo
t str. 83
Kopiranje videozapisa u HDV formatu s
kasete na računalo
t str. 86
Kopiranje videozapisa u DV formatu s
kasete na računalo
t str. 86
O povezivanju
Moguća su 2 načina povezivanja
kamkordera s računalom:
− USB kabelom
Pri kopiranju snimaka s "Memory Stick
Duo" kartice.
− i.LINK kabelom
Pri kopiranju snimaka s kasete.
Napomene o povezivanju s ra(unalom
• Kad koristite USB kabel ili i.LINK kabel za
povezivanje kamkordera s računalom, svakako
umetnite priključak u pravilnom smjeru.
Umetnete li ga silom u pogrešnom smjeru,
priključak se može oštetiti ili to može izazvati
kvar kamkordera.
• Ne možete izvoditi sljedeće postupke:
− Kopirati snimke s kasete na računalo
uporabom USB kabela.
− Kopirati snimke s "Memory Stick Duo" na
računalo uporabom i.LINK kabela.
• Uklonite USB kabel na odgovarajući način kad
ga odspajate s računala (str. 85).
Kopiranje fotografija
na računalo
Sistemski zahtjevi
Za Windows operativni sustav
• OS: Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad
nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
• CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
• Ostalo: USB priključnica (standardna)
Za Macintosh operativni sustav
• OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
• Ostalo: USB priključnica (standardna)
Korak 1: Uporaba USB kabela
• Za povezivanje pomoću USB kabela dovoljni
su upravljački programi računala. Nije potrebno
instalirati dodatni softver.
• Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick,
umetnite "Memory Stick Duo" koji sadrži
snimke u pripadajući adapter (opcija), zatim ga
umetnite u utor za Memory Stick na računalu
kako biste kopirali fotografije na računalo.
• Kad koristite "Memory Stick PRO Duo" i vaše
računalo ga ne podržava, spojite kamkorder
pomoću USB kabela umjesto uporabe Memory
Stick utora na računalu.
Nastavlja se ,
83
Kopiranje fotografija na računalo (nastavak)
4 Pomaknite preklopku POWER u
položaj VCR.
5 Pritisnite tipku MENU. Prikazuje
Na USB priključnicu
se indeksni izbornik.
USB kabel
(isporučen)
Na USB
priključnicu
6 Odaberite
(OTHERS) t [USB
SELECT] t [! Memory Stick]
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC (str. 71).
7 Spojite USB kabel na + (USB)
priključnicu kamkordera i u USB
priključnicu računala.
• Još ne spajajte kamkorder na računalo.
• Spojite li kamkorder USB kabelom na računalo,
ono ga možda neće prepoznati sve dok ga ne
uključite.
• Za preporučene načine povezivanja pogledajte
str. 86.
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve aktivne aplikacije na
računalu.
Za Windows 2000/Windows XP
Logirajte se kao administrator.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u
kamkorder.
3 Pripremite izvor napajanja za
kamkorder.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni
AC adapter (str. 15).
84
Kad spojite USB kabel prvi puta,
računalu će možda trebati neko vrijeme
da prepozna kamkorder.
Korak 2: Kopiranje snimaka
Za Windows operativni sustav
Dvaput kliknite na ikonu [Removable Disk]
prikazanu u [My Computer]. Odvucite
zatim snimku u direktorij na tvrdom disku
vašeg računala.
Odspajanje USB kabela
Za Windows operativni sustav
Ako se na LCD zaslonu pojavi [USB
CONNECT], odspojite USB kabel na
sljedeći način.
A Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] u statusnom retku.
Kliknite na ovu ikonu.
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene drugim kamkorderima bez
funkcije izrade direktorija (samo za
reprodukciju).
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim kamkorderom. Ako nisu
načinjeni novi direktoriji, preostaje vam
[101MSDCF].
Statusni redak
B Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
Kliknite ovdje.
C Direktorij koji sadrži datoteke
videozapisa i sl. snimljene drugim
kamkorderima bez funkcije izrade
direktorija (samo za reprodukciju).
Direktorij
Datoteka
Znaenje
101MSDCF
DSC0ss Fotografija
(do 999MSDCF) ss.JPG
ssss označuje bilo koji broj izmeñu
0001 do 9999.
Za Macintosh operativni sustav
Dvaput kliknite na ikonu pogona, zatim
odvucite i pustite željenu slikovnu datoteku
na tvrdi disk računala.
C Kliknite na [OK].
D Odspojite USB kabel iz kamkordera i
računala.
Ako se na LCD zaslonu ne pojavi [USB
CONNECT], izvedite samo korak D.
b Napomena
• Pravilno odspojite USB kabel jer se inače
datoteke na "Memory Stick Duo" neće možda
pravilno ažurirati. To takoñer može uzrokovati
nepravilnosti u radu "Memory Stick Duo".
Za Macintosh operativni sustav
A Zatvorite sve aktivne aplikacije na računalu.
B Odvucite i pustite ikonu pogona na radnoj
površini na ikonu [Trash].
C Odspojite USB kabel iz kamkordera i
računala.
Nastavlja se ,
85
Kopiranje fotografija na računalo
(nastavak)
Kopiranje videozapisa
s kasete na računalo
b Napomene
Spojite kamkorder na računalo i.LINK
kabelom.
Računalo treba imati i.LINK priključnicu i
softver za editiranje koji omogućuje
kopiranje HDV signala. Potreban softver
ovisi o formatu snimaka i formatu za
kopiranje na računalu (HDV ili DV), kao
što je prikazano u sljedećoj tablici.
• Ako koristite Mac OS X, isključite računalo
prije odspajanja USB kabela i vañenja
"Memory Stick Duo" kartice.
• Ne odspajajte USB kabel dok svijetli indikator
pristupa.
• Odspojite USB kabel prije isključenja
kamkordera.
Preporu(eno povezivanje
Za pravilno rukovanje kamkorderom
izvedite sljedeća povezivanja.
• Spojite kamkorder na računalo USB kabelom.
Na računalo u tom trenutku ne smiju biti
priključeni drugi ureñaji.
• Ako vaše računalo ima USB tipkovnicu i USB
miša kao standardnu opremu, ostavite ih
spojene te spojite kamkorder na raspoloživu
USB priključnicu USB kabelom.
• Pravilno funkcioniranje nije zajamčeno ako su
na računalo spojene dvije ili više komponenata.
• Pravilno funkcioniranje nije zajamčeno ako
USB kabel spojite na USB priključnicu na
računalu ili na USB hub.
• Spojite kabel na USB priključnicu računala.
• Čak ni u svim preporučenim načinima
povezivanja nije zajamčeno pravilno
funkcioniranje.
Snimljeni
format
Format za
kopiranje na Potreban softver
raunalo
HDV
HDV
DV
HDV
Softver za editiranje
koji omogućuje
kopiranje HDV
signala
DV
Softver za editiranje
koji omogućuje
kopiranje DV
signala
DV
Softver za editiranje
koji omogućuje
kopiranje DV
signala
b Napomene
• Nije moguće kopirati videozapise preko USB
kabela.
• Za detalje o kopiranju snimaka pogledajte
upute isporučene sa softverom.
• Za preporučeno povezivanje pogledajte upute
isporučene sa softverom za editiranje.
• Neke aplikacije za editiranje možda neće raditi
pravilno na vašem računalu.
• Nije moguće promijeniti format iz DV u HDV.
Potrebna podešavanja u izborniku ovise o
formatu snimaka i formatu za kopiranje
(HDV ili DV).
Snimljeni
format
HDV
86
Format
kopiran na
raunalo
Podešenje izbornika*
HDV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
Snimljeni
format
HDV
DV
Format
kopiran na
raunalo
Podešenje izbornika*
DV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[ON]
DV
[VCR HDV/DV]
t[DV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
* Pogledajte str. 53 za postavke izbornika.
z Savjeti
• Za kopiranje slika u HDV formatu bez promjene
formata, potrebno je HDV kompatibilno okruženje.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
softvera ili se obratite proizvoñaču softvera.
• Za reprodukciju videozapisa na običnim DVD
ureñajima, potrebno je kreirati DVD video u
SD formatu. DVD video nije u HDV formatu.
Korak 1: Spajanje i.LINK kabela
Priključnica a HDV/DV
(i.LINK)
i.LINK kabel (opcija)
• Računalo može prekinuti vezu ili možda neće
prepoznati signal iz kamkordera u sljedećim
situacijama.
− Ukoliko izvedete sljedeće podešavanje za
povezivanje kamkordera na računalo koje ne
podržava formate videosignala prikazane na
LCD zaslonu vašeg kamkordera (HDV ili DV).
− Ako promijenite [VCR HDV/DV] (str. 66) i
[i.LINK CONV] (str. 67) podešenja kod
povezivanja i.LINK kabelom.
− Ako promijenite [REC FORMAT] podešenje
kod povezivanja i.LINK kabelom dok je
preklopka POWER u položaju CAMERA
(str. 66).
− Ako promijenite položaj preklopke POWER
kod povezivanja i.LINK kabelom.
• Format (HDV ili DV) ulaznog/izlaznog signala
prikazan je na LCD zaslonu kamkordera kod
povezivanja i.LINK kabelom.
Korak 2: Kopiranje videozapisa
Upotrijebite isporučeni AC adapter za
mrežno napajanje (str. 15).
1 Pripremite softver za editiranje (nije
isporučen).
2 Uključite računalo.
3 Uložite kasetu u kamkorder i podesite
preklopku POWER u položaj VCR.
4 Podesite izbornik na kamkorderu.
Postavke izbornika ovise o snimci koja
se kopira.
5 Kopirajte snimke na računalo pomoću
softvera.
b Napomene
• Ako se snimke kopiraju u HDV formatu, ali se
ne prepoznaju, vaš softver za editiranje možda
ne podržava HDV format. Prebacite snimke u
DV format prema koraku 4 i ponovite kopiranje.
• Kaseta snimljena u DV formatu ne može se
kopirati na računalo u HDV formatu.
Napomene o priklju(enju na ra(unalo
• Spojite i.LINK kabel najprije na računalo,
zatim na kamkorder. Spajanjem obrnutim
redoslijedom možete uzrokovati nakupljanje
statičkog elektriciteta uslijed kojeg kamkorder
neće raditi pravilno.
Nastavlja se ,
87
Kopiranje videozapisa s kasete na računalo (nastavak)
z Savjeti
• Provjerite specifikacije, značajke i najnovije
informacije o softveru na internetskoj stranici
proizvoñača softvera.
• Kod kopiranja snimaka u HDV formatu na
računalo, veličina datoteke je približno 2 GB
(gotovo jednako kao i DV datoteke) kod
videozapisa od 10 minuta uz format kompresije
MPEG2.
Pri kopiranju videozapisa u HDV
formatu s ra(unala na vaš kamkorder
Podesite [VCR HDV/DV] na [HDV] i
[i.LINK CONV] na [OFF] (str. 66, 67).
b Napomena
• Kopiranje videozapisa u HDV formatu
editiranih na računalu natrag na kasetu je
moguće ako softver za editiranje podržava
kopiranje HDV videozapisa na kasetu. O
podrobnostima se raspitajte kod proizvoñača
softvera.
Pri kopiranju videozapisa u DV
formatu s ra(unala na vaš kamkorder
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] (str. 66).
88
U sluaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite
mogući kvar. Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
• Napajanje/LCD zaslon/Daljinski upravljač... str. 89
• Kasete/"Memory Stick Duo"...str. 90
• Snimanje...str. 91
• Reprodukcija...str. 93
• Spajanje s TV prijemnikom...str. 95
• Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge ureñaje...str. 96
• Spajanje na računalo...str. 97
Napajanje/LCD zaslon/Daljinski upravlja(
Kamkorder se ne uključuje ili se odjednom isključuje.
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 15).
• Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 15).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute.
• Pritisnite tipku RESET (str. 119) šiljatim predmetom.
Kamkorder se zagrijava.
• Kamkorder je uključen dulje vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Indikator CHARGE ne svijetli tijekom punjenja baterije.
•
•
•
•
Preklopku POWER postavite u položaj OFF (CHG) (str. 15).
Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 15).
Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Punjenje je dovršeno (str. 15).
Indikator CHARGE trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 15). Ako to ne rješava problem, odspojite AC
adapter iz utičnice i obratite se Sony prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
• Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer
je možda oštećena (str. 15, 105).
• Ovisno o mjestu uporabe, prikazani kapacitet možda nije točan. Kad otvorite ili zatvorite
LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Nastavlja se ,
89
U slučaju problema (nastavak)
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
• Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer
je možda oštećena (str. 15, 105).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se dogaña ako odspojite DC priključak ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja
kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 19).
Slika u tražilu je nestala.
• Ako ste promijenili [VF POWERMODE] na [AUTO], osvjetljenje tražila se isključuje dok
je LCD zaslon otvoren (str. 64).
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
• Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 72).
• Uklonite prepreku izmeñu daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
• Smanjite utjecaj snažne rasvjete, kao što je sunce ili umjetna rasvjeta, na senzor kamkordera
jer daljinski upravljač možda neće raditi pravilno.
• Uložite nove baterije u pretinac, pazeći na pravilan polaritet +/– kontakata (str. 120).
Drugi videorekorder pogrešno radi pri uporabi isporučenog daljinskog
upravljača.
• Na videorekorderu odaberite drugi upravljački mod koji nije VTR 2.
• Pokrijete senzor videorekordera crnim papirom.
Kasete/"Memory Stick Duo"
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
• Provjerite je li izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 15).
• U kamkorderu se kondenzirala vlaga (str. 108).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije ili
prikaz naziva naslova.
• Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, u skladu s tim, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
• Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete
(str. 65).
90
Kaseta je bučnija tijekom premotavanja unatrag ili prema naprijed.
• Kod uporabe AC adaptera, premotavanje unatrag/prema naprijed se odvija većom brzinom
(u usporedbi s baterijskim napajanjem) i zato zvuči glasnije. To nije kvar.
Formatiranje "Memory Stick Duo" ili brisanje slika nije moguće.
• Pomaknite zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici u položaj za snimanje (str. 104).
• Slike su zaštićene. Uklonite zaštitu na računalu i sl.
Snimanje
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
•
•
•
•
Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA (str. 25).
Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu.
Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 102).
Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder
najmanje jedan sat i zatim ponovo stavite kasetu (str. 108).
Zumiranje na ručki ne radi.
• Preklopku zuma na ručki postavite u položaj H ili L (str. 30).
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
• Pomaknite zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici u položaj za snimanje (str. 104).
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Obrišite nepotrebne slike snimljene na "Memory Stick
Duo" (str. 79).
• Formatirajte "Memory Stick Duo" u ovom kamkorderu ili koristite drugi "Memory Stick
Duo" (str. 69).
• Nije moguće snimati fotografije na "Memory Stick Duo" sa sljedećim podešenjima:
− Dok se upotrebljava [FADER]
− [SMTH SLW REC]
− Ako je brzina zatvarača manja od 1/50
− Kod provjere/izvoñenja prijelaza izmeñu snimaka
• Podesite [PHOTO/EXP.FOCUS] na [PHOTO] (str. 71).
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do
sljedećeg
• Izvedite postupak End search (str. 41).
• Nemojte vaditi kasetu (slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite
napajanje.)
• Na istu vrpcu nemojte snimati slike u HDV i DV formatu.
• Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu. Z
• U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje videozapisa. Z
• Kad je funkcija [QUICK REC] podešena na [ON], nije moguć prijelaz na novu snimku bez
trzaja (str. 72). [
Nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite fotografiju.
• Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 72).
• Ne čuje se zvuk zatvarača kod snimanja videozapisa.
Funkcija End search ne radi.
• Nemojte vaditi kasetu nakon snimanja (str. 41).
• Kaseta je prazna.
• Postoji nesnimljeni dio na vrpci izmeñu snimaka. Pojava ne predstavlja kvar.
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Pritisnite tipku FOCUS za automatsko izoštravanje (str. 31).
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite sliku ručno (str. 31).
Opcije izbornika su označene sivo ili ne rade.
• Nije moguće odabrati sivo označene opcije izbornika u trenutnim uvjetima snimanje ili
reprodukcije.
• Postoje funkcije koje se ne mogu aktivirati istovremeno. Sljedeći popis prikazuje primjere
kombinacija funkcija i opcija izbornika koje nisu moguće.
Ne mo%e se upotrijebiti
Situacija
[BACK LIGHT]
[EXPOSURE] podešeno na ručno.
Dvije ili više postavki otvora blende/uvećanja/brzine
zatvarača podešene su ručno.
Otvor blende, uvećanje i brzina zatvarača podešeni su ručno.
[EXPOSURE] podešeno na ručno.
Dvije ili više postavki otvora blende/uvećanja/brzine
zatvarača podešene su ručno.
Otvor blende, uvećanje i brzina zatvarača podešeni su ručno.
Tijekom uporabe [BACK LIGHT].
Tijekom uporabe [SMTH SLW REC].
[EXPOSURE] podešeno na ručno.
Dvije ili više postavki otvora blende/uvećanja/brzine
zatvarača podešene su ručno.
Otvor blende, uvećanje i brzina zatvarača podešeni su ručno.
Prikazuje se [COLOR BAR].
Prikazuje se [COLOR BAR].
Tijekom uporabe [SHOT TRANS].
[SPOT LIGHT]
[CNTRST ENHCR]
[D.EXTENDER]
[AE SHIFT]
[HISTOGRAM]
[SMTH SLW REC]
Ne može se ručno podesiti brzina zatvarača, uvećanje, balans bijele boje ili
otvor blende.
• Podesite AUTO LOCK preklopku u središnji položaj za isključivanje automatskog moda.
Na zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Pojava je normalna kod uporabe male brzine zatvarača. To nije neispravnost.
92
Objekti koji brzo prelaze preko okvira izgledaju izobličeno.
• Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji
osjetilo slike (CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira
mogu se doimati izobličenima, ovisno o uvjetima snimanja.
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na zaslonu.
• Isključite funkciju BACK LIGHT (str. 59).
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 19).
Slika je previše svijetla, titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se dogaña kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljaka, i
normalna je pojava.
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona, pojavljuju se crne okomite pruge.
• Možete pokušati smanjiti efekt promjenom brzine zatvarača (str. 34).
Sitni detalji trepere, dijagonalne linije izgledaju zrnato.
• Podesite [SHARPNESS] na [0] stranu (str. 37).
Reprodukcija
Reproducirate li fotografije s "Memory Stick Duo", takoñer pogledajte poglavlje
Kasete/"Memory Stick Duo" (str. 90).
Reprodukcija kasete nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite u položaj VCR.
• Premotajte kasetu (str. 28).
Nije moguća pravilna reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na "Memory
Stick Duo".
• Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili nazive ili mape, ili ako ste
editirali podatke na računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) To nije kvar (str. 105).
• Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim ureñajima. To nije kvar.
Naziv datoteke nije prikazan pravilno ili trepće.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format podataka (str. 103).
• Prikazuje se samo naziv datoteke ako struktura direktorija ne odgovara univerzalnom
standardu.
Nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se
ne pojavljuje.
• Video glava je zaprljana. Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 109).
Ne možete čuti zvuk snimljen funkcijom 4CH MIC REC na drugom kamkorderu.
Z
• Podesite [DV AUDIO MIX] (str. 61).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
•
•
•
•
Pojačajte glasnoću (str. 29).
Podesite [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 61).
Podesite [DV AUDIO MIX] (str. 61).
Videozapisi snimljeni uporabom funkcije [SMTH SLW REC] su bez zvuka.
Slika ili zvuk se prekida.
• Kaseta je snimljena i u HDV i u DV formatu. To nije kvar.
Videozapisi se nakratko "zamrznu" ili je zvuk isprekidan.
• Video glava je zaprljana (str. 109).
• Koristite Sony mini DV kasete.
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
• Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
• Reproducira se prazan dio vrpce.
• Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4 ili 6.
• Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to
uobičajena pojava.
Pretraživanje podataka ne radi ispravno.
• Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto
na kojem se mijenja datum snimanja.
• Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Slika se ne vidi na zaslonu pri uporabi funkcije End search ili Rec review.
• Snimali ste na kasetu u HDV i DV formatima. To je tom slučaju uobičajena pojava.
94
Ne čuje se zvuk naknadno dodan na vrpcu na drugom kamkorderu. Z
• Podesite [DV AUDIO MIX] iz [ST1] (originalan zvuk) strane dok se pravilno ne čuje zvuk
(str. 61).
Na LCD zaslonu je prikazano ^ 4ch-12b
• Kaseta koju reproducirate je snimljena na drugom ureñaju s 4-kanalnim mikrofonom (4CH
MIC REC). Ovaj kamkorder ne podržava 4-kanalno snimanje putem mikrofona.
Spajanje s TV prijemnikom
Ne može se gledati slika na TV prijemniku priključenom pomoću i.LINK kabela.
• Ne možete vidjeti sliku u HD (visoka razlučivost) kvaliteti na TV prijemniku koji nije
kompatibilan s HDV1080i standardom (str. 48). Pogledajte upute isporučene s TV
prijemnikom.
• Konvertirajte snimke iz HDV formata i reproducirajte ih u DV formatu (SD kvaliteta slike)
(str. 67).
• Za reprodukciju snimaka koristite drugi spojni kabel (str. 48).
Ne čuje se zvuk iz TV prijemnika spojenog na S VIDEO priključnicu (S VIDEO
kanal) ili komponentne video priključnice.
• Kad koristite S VIDEO priključnicu ili komponentni video kabel, provjerite je li spojen
crveni i bijeli priključak A/V kabela (str. 48).
Ne može se vidjeti slika niti čuti zvuk iz TV prijemnika spojenog komponentnim
video kabelom.
• Podesite [COMPONENT] u skladu sa zahtjevima spojenog ureñaja (str. 67).
• Ako upotrebljavate komponentni video kabel, provjerite je li spojen crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 48).
Ne može se vidjeti slika niti čuti zvuk iz TV prijemnika spojenog HDMI kabelom.
• Videosignal slike u HDV formatu ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za
sprječavanje kopiranja.
• Nije moguć izlaz signala snimaka DV formata koje se šalju u kamkorder i.LINK kabelom
(str. 73).
• To se dogaña ako na kasetu snimate i u HDV i u DV formatu. Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel ili pomaknite preklopku POWER kako biste ponovno uključili kamkorder.
Slika je izobličena na TV zaslonu formata 4:3.
• Pojavljuje se kod gledanja slike formata 16:9 (wide) na TV zaslonu formata 4:3. Podesite
[TV TYPE] i reproducirajte sliku.
Nastavlja se ,
95
U slučaju problema (nastavak)
Na vrhu i dnu TV zaslonu formata 4:3 prikazuju se crne pruge.
• Pojavljuje se kod gledanja slike formata 16:9 (wide) na TV zaslonu formata 4:3. Pojava ne
predstavlja kvar.
Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge ure*aje
Slike sa spojenih ureñaja se ne mogu uvećati.
• Ne možete uvećati slike s ureñaja spojenih na kamkorder (str. 30).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog ureñaja.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 65).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li spojen u ispravnu utičnicu, npr. na ulaznu priključnicu drugog ureñaja za
snimanje slike s vašeg kamkordera.
Kod spajanja i.LINK kabelom, na zaslonu se ne pojavljuje slika tijekom
presnimavanja.
• Podesite [VCR HDV/DV] prema zahtjevima priključenog ureñaja (str. 66).
Nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
• Na ovom ureñaju nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
Nije moguće pravilno presnimavati uporabom HDMI kabela.
• Snimke nije moguće kopirati uporabom HDMI kabela.
Fotografije se ne mogu snimati s kasete na "Memory Stick Duo".
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo
korištena za snimanje.
Kod kopiranja videozapisa snimljenog u formatu 16:9 (wide) preko i.LINK
kabela, slika je razvučena u okomitom smjeru.
• Nije moguće emitirati pravilan format slike kod spajana i.LINK kabelom. Podesite format
slike na TV prijemniku.
• Za spajanje radije upotrijebite AV kabel.
96
Spajanje na ra(unalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera iz priključnice +
(USB).
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, resetirajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na računalu se ne vide niti se mogu kopirati snimke iz kamkordera. X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
• Spojite i.LINK kabel jer snimke ne možete kopirati USB kabelom.
Na računalu nije moguće gledati ili kopirati fotografije snimljene na "Memory
Stick Duo". W
• Umetnite pravilno "Memory Stick Duo" i gurnite ga do kraja.
• Nije moguće koristiti i.LINK kabel. Povežite kamkorder i računalo USB kabelom.
• Pomaknite preklopku POWER za uključenje u položaj VCR i podesite [USB SELECT] na
[! Memory Stick] (str. 71).
• Računalo ne prepoznaje "Memory Stick Duo" tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike.
Prije povezivanja kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera iz priključnice +
(USB).
Računalo se "zamrzne".
• Podesite [VCR HDV/DV] prema zahtjevima priključenog ureñaja (str. 66).
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera. Resetirajte računalo i povežite ga s kamkorderom
na pravilan način (str. 85).
97
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnosti(ki pokaziva(/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave
indikatori, provjerite sljedeću tablicu. Neke
probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju
koja nije “InfoLITHIUM”. Koristite
“InfoLITHIUM” bateriju (str. 105).
• Čvrsto spojite DC priključak AC
adaptera u DC IN priključnicu
kamkordera (str. 15).
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage.
Izvadite kasetu i ostavite kamkorder
bar jedan sat te ponovno uložite kasetu
(str. 108).
C:22:kk
• Očistite glavu pomoću kasete za
čišćenje (opcija) (str. 109).
C:31:kk/C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije
gore spomenut. Izvadite i ponovo
stavite kasetu i tada rukujte
kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj
postupak ako se počne kondenzirati
vlaga (str. 108).
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja rukujte
kamkorderom.
• Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku
RESET (str. 119) i ponovo rukujte
kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk/E:91:kk
• Obratite se Sony ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji
počinje slovom "E".
98
101-1001 (indikator upozorenja za
datoteke)
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva (str. 105).
E (indikator upozorenja za bateriju)
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
može treptati indikator E, čak i ako je
bateriji ostalo 5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
• Izvadite kasetu i ostavite kamkorder
oko sat vremena s otvorenim pretincem
za kasete (str. 108).
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo
(str. 23).
c (indikator upozorenja za
formatiranje "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• "Memory Stick Duo" nije ispravno
formatiran (str. 69, 103).
f (indikator upozorenja na
nekompatibilan "Memory Stick
Duo")*
• Uložen je nekompatibilan "Memory
Stick Duo" (str. 103).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
• Do kraja kasete ostalo je manje od pet
minuta.
• Kaseta nije uložena.*
• Zaštitni graničnik na kaseti je
pomaknut na LOCK (str. 102)*
Brzo treptanje:
• Vrpca je došla do kraja.*
Z (Indikator upozorenja za
izbacivanje kasete)*
Sporo treptanje:
• Zaštitni graničnik na kaseti je
pomaknut na LOCK (str. 102).
Brzo treptanje:
• Došlo je do kondenzacije vlage
(str. 108).
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 98).
: - (indikator upozorenja za
zaštitu od snimanja na "Memory
Stick Duo")*
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je pomaknut u položaj
zaštite od snimanja (str. 104).
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 98).
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Baterija/Napajanje
Use the "InfoLITHIUM" battery pack.
(str. 105)
x Kondenzacija vlage
% Z Moisture condensation. Eject
the cassette. (str. 108)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 108)
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 102)
Cannot record due to copyright
protection. (str. 102)
x "Memory Stick Duo"
f Incompatible type of Memory
Stick.
• Uložen je "Memory Stick Duo"
nekompatibilan s kamkorderom
(str. 103).
Protected file.
Cannot delete.
• Isključite zaštitu datoteka na računalu.
c Reinsert the Memory Stick.
(str. 23, 103)
• Ponovno umetnite "Memory Stick
Duo" nekoliko puta. Ako i dalje
indikator trepće, "Memory Stick Duo"
je možda oštećen. Pokušajte s drugim
"Memory Stick Duo".
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format i zatim formatirajte
"Memory Stick Duo" ako je potrebno
(str. 69, 103).
Memory Stick folders are full.
• Nije moguće načiniti mape koje
prelaze 999MSDCF. Načinjene mape
nije moguće obrisati u ovom
kamkorderu.
• Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 69) ili ih obrisati na
računalu.
x Kaseta/vrpca
Z Reinsert the cassette. (str. 23)
• Provjerite je li kaseta možda oštećena.
Nastavlja se ,
99
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Cannot record still images on
Memory Stick.
• Nije moguće snimati fotografije u
sljedećim slučajevima:
− Ako je brzina zatvarača 1/50 ili
manja
− Kod uporabe [FADER]
− Kod uporabe [SMTH SLW REC]
− Kod provjere ili uporabe prijelaza
izmeñu snimaka
x Pisa( kompatibilan sa standardom
PictBridge
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
Error. Cancel the task.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
x Ostalo
Change to correct tape format.
• Nije moguća reprodukcija snimaka
zbog neodgovarajućeg formata.
No output image in "VCR HDV/DV".
Change format.
• Zaustavite reprodukciju ili ulaz
signala, ili promijenite podešenje za
[VCR HDV/DV] (str. 66).
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (str. 109)
100
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
mrežnim adapterom pri 100 V do 240 V
izmjenične struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav (pogledajte donji popis) i AUDIO/
VIDEO ulaznu priključnicu.
Sustav
Koristi se u sljedeBim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija,
Kuvajt, Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Velika
Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
HDV reprodukcija snimaka izra*enih
u HDV formatu [
Potreban vam je HDV1080i-kompatibilan
TV prijemnik (ili monitor) s komponentnom
priključnicom i AUDIO/VIDEO ulazima.
Treba vam takoñer komponentni video
kabel i A/V spojni kabel.
DV reprodukcija snimaka izra*enih u
DV formatu Z
TV prijemnik treba imati AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Treba vam takoñer
spojni kabel.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD
TIME] i zatim podesite razliku (str. 71).
101
HDV format i snimanje/reprodukcija
Vaš kamkorder može snimati i u HDV i u
DV formatu.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
kasete mini DV formata. Koristite kasete s
oznakom 7.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s
kasetnom memorijom.
Što je HDV format?
HDV format je video format razvijen za
snimanje i reprodukciju digitalnih
videosignala visoke razlučivosti (HD) na
DV kasetu.
Ovaj kamkorder je kompatibilan s Interlace
načinom koji podrazumijeva 1 080
efektivnih linija skeniranja na zaslonu
(1080i, broj piksela 1 440 T 1 080).
Snimanje se odvija pri brzini bita od oko 25
Mbps.
i.LINK priključnica služi za digitalno
povezivanje s TV prijemnicima i
računalima kompatibilnim s HDV
formatom.
• HDV signali se komprimiraju u MPEG2 format
koji je prihvaćen kod BS (broadcast satellite)
digitalnog i zemaljskog digitalnog HDTV
emitiranja te Blu-ray disk rekordera.
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu
autorskih prava, nije je moguće kopirati na
kasetu u drugoj kameri spojenoj na ovaj
kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati
softver koji sadrži kontrolne signale za
zaštitu autorskih prava. U tom slučaju se na
LCD zaslonu ili u tražilu pojavi poruka
[Cannot record due to copyright protection].
Ti signali ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada dulje vrijeme neDete koristiti
kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprje(avanje slu(ajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u
položaj SAVE.
Reprodukcija
Ovaj kamkorder može reproducirati zapise
u DV formatu i usklañene s HDV1080i
standardom.
Ovaj kamkorder može reproducirati snimke
izrañene u HDV 720/30p formatu, no ne
omogućuje njezin prijenos putem
priključnice a HDV/DV (i.LINK).
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeñite na kraj snimljenog dijela pomoću
funkcije [END SEARCH] (str. 41) prije
nego ponovno počnete snimati.
102
REC: Moguće je
snimati kasetu.
SAVE: Nije moguće
snimati na kasetu
(zaštita od snimanja).
O "Memory Stick"
kartici
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to
predviñeno mjesto na kaseti, kao na donjoj
slici, kako biste spriječili kvarove
kamkordera.
Ne stavljajte
naljepnicu na ovo
mjesto.
"Memory Stick" je kompaktan, prijenosni
IC medij za snimanje velikog kapaciteta.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
"Memory Stick Duo", koji je otprilike upola
manji nego standardni "Memory Stick".
Ipak morate znati da svi navedeni tipovi
"Memory Stick Duo" kartice možda neće
pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Snimanje/
reprodukcija
Vrste "Memory Stick" kartice
"Memory Stick"
(bez MagicGate)
–
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako biste
spriječili pojavu izobličenja slike ili zvuka,
stavite je u kutiju i postavite u uspravni
položaj.
"Memory Stick Duo"*1
(bez MagicGate)
a
"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*1
(s MagicGate)
a*2*3
x OišDenje pozlaDenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim
štapićem nakon svakih 10 izbacivanja
kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan
ili prašnjav, indikator preostale vrpce
možda neće prikazivati ispravnu vrijednost.
"MagicGate Memory Stick
Duo"*1
a*3
Mjesto za
naljepnicu
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo"*1
a*2*3
*1 "Memory Stick Duo" je približno upola manji
nego standardni "Memory Stick".
*2 Vrste "Memory Stick" kartica koji podržavaju
brzi prijenos podataka. Brzina ovisi o ureñaju.
*3 "MagicGate" je tehnologija zaštite od
Pozlaćeni priključak
O Sony kompatibilnim HDV1080i TV
prijemnicima [
Za gledanje snimaka u HDV formatu,
potreban je TV prijemnik kompatibilan s
HDV formatom i koji ima komponentu
ulaznu priključnicu.
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Kamkorder ne može
reproducirati ili snimati podatke kojima je
potrebna funkcija "MagicGate".
• Format fotografije: Kamkorder komprimira i
snima podatke o slici u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je .JPG.
• Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
LCD zaslonu kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se
pojavi na zaslonu računala.
• O "Memory Stick Duo" formatiranom na
računalu: "Memory Stick Duo" formatiran u
računalu (Windows ili Macintosh OS) nije
zajamčeno kompatibilan s ovim kamkorderom.
Nastavlja se ,
103
O "Memory Stick" kartici (nastavak)
• Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti "Memory
Stick" i ureñaja koji koristite.
"Memory Stick Duo" sa zaštitom od
brisanja slika
Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo"
kartici šiljatim predmetom pomaknite u
položaj zaštite od snimanja.
Napomene o uporabi
Podaci se mogu oštetiti ili uništiti u
sljedećim slučajevima:
• Ako izvadite "Memory Stick Duo", isključite
kamkorder ili odvojite akumulatorsku bateriju
tijekom snimanja ili učitavanja podataka
(indikator pristupa trepće ili svijetli).
• Ako koristite "Memory Stick Duo" u blizini
magneta ili magnetskih polja.
Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka
na tvrdi disk računala.
x O rukovanju "Memory Stick" karticom
Prilikom rukovanja obratite pažnju na
sljedeće:
• Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja
podataka na za to namijenjeno mjesto.
• Na "Memory Stick Duo" ili njegov adapter
nemojte stavljati naljepnice ili slično.
• Uvijek spremajte "Memory Stick Duo" u
isporučenu kutiju.
• Nemojte dodirivati priključke "Memory Stick
Duo" kartice prstima ili metalnim predmetima.
• Nemojte savijati "Memory Stick Duo" ili ga
izlagati jakim udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke
značajke "Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• "Memory Stick Duo" držite dalje od dohvata
male djece kako ga ne bi progutala.
104
• U utor za "Memory Stick Duo" nemojte
stavljati nikakve predmete osim kompatibilne
"Memory Stick Duo" kartice jer to može
prouzročiti kvarove.
x O mjestu uporabe
Ne ostavljajte i ne koristite "Memory Stick
Duo" na mjestima koja su:
• Jako topla, poput automobila parkiranog na
suncu.
• Pod izravnim sunčevom svjetlom.
• Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za
Memory Stick Duo
Nakon ulaganja "Memory Stick Duo" u
adapter možete ga koristiti sa standardnim
ureñajem koji podržava "Memory Stick".
• Kad koristite "Memory Stick Duo" s ureñajem
kompatibilnim s "Memory Stick" memorijom,
uvijek ga umetnite u Memory Stick Duo
adapter.
• Uvijek umetnite "Memory Stick Duo" u adapter
pravilno i do kraja. Nepravilna uporaba može
oštetiti ureñaj. Takoñer, ne pokušavajte silom
umetnuti "Memory Stick Duo" u utor u krvi
položaj, jer takav postupak može prouzročiti
kvar adaptera.
• U ureñaj nemojte stavljati prazan adapter za
Memory Stick Duo jer to može oštetiti ureñaj.
x Napomena o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice
• Maksimalni kapacitet medija "Memory Stick
PRO Duo" koji možete koristiti s ovim
kamkorderom je 4 GB.
O "InfoLITHIUM"
bateriji
Napomene o kompatibilnosti
podataka o slici
• Datoteke slika snimljene na "Memory Stick
Duo" vašeg kamkordera usklañene su s
pravilima "Design rule for Camera File system"
univerzalnog standarda koje je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Association).
• Na ovom kamkorderu nije moguće
reproducirati fotografije snimljene na drugoj
opremi (DCR TRV900E ili DSC-D700/D770)
koja nije usklañena s ovim univerzalnim
standardom. (Ti modeli se ne prodaju u nekim
područjima.)
• Ako ne možete koristiti "Memory Stick Duo"
koji se inače može koristiti na nekoj drugoj
opremi, formatirajte ga u ovom kamkorderu (str.
69). Obratite pozornost da će sve slike biti
obrisane ako formatirate "Memory Stick Duo".
• U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
− Slike obrañene na računalu.
− Slike snimljene drugom opremom.
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(L serije) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije L imaju
.
oznak u
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i AC
adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u
minutama. Kad koristite AC adapter/punjač,
pojavi se preostalo vrijeme rada baterije i
vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama
izmeñu 10 i 30°C, dok se CHARGE indikator
ne isključi u znak da je baterija sasvim
napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti
učinkovito napunjena.
• Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC
IN priključnice na kamkorderu ili izvadite
bateriju.
U(inkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10°C ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako biste je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
Nastavlja se ,
105
O "InfoLITHIUM" bateriji (nastavak)
•
•
•
•
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NPF770/F970 (opcija).
Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije, te premotavanje vrpce skraćuju
radni vijek baterije. Savjetujemo uporabu
baterije velikoga kapaciteta: NP-F770/F970.
Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke.
Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju dokraja
tako da indikatori budu točni. Ipak, točan
prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama
ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori
pokazuju približno vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima
snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je
preostalo vrijeme snimanja 5 do 10 minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. izvadite i pohranite je na
suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite tako da uključite snimanje
na kamkorderu i ostavite ga dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 18).
106
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena
uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu
bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
O sustavu i.LINK
HDV/DV priključnica na ovom kamkorderu
usklañen je s i.LINK DV priključnicom.
Ovo poglavlje opisuje i.LINK standard i
njegove značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za
prijenos digitalne slike, digitalnog zvuka i
ostalih podataka u dva smjera izmeñu
ureñaja koji imaju i.LINK priključnicu te za
kontrolu ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su
različite funkcije i razmjene podataka
izmeñu različitih digitalnih AV ureñaja.
Kad je dva ili više i.LINK-kompatibilnih
ureñaja serijski povezano s kamkorderom,
upravljanje je moguće izvoditi s bilo kojeg
ureñaja u vezi. Meñutim, obratite pozornost
da se način rada ponekad razlikuje, ili neće
biti moguć prijenos podataka, što ovisi o
značajkama spojenih ureñaja.
b Napomene
• Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo
jedan ureñaj pomoću i.LINK kabela. Pri
spajanju ovog kamkordera na HDV/DV
kompatibilan ureñaj s dva ili više a HDV/DV
priključnica, pogledajte upute za uporabu
ureñaja koji spajate.
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je
naziv koje su odobrile brojne korporacije.
• IEEE 1394 je meñunarodni standard kojeg je
uveo Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi od ureñaja. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
Kod nekih ureñaja je takoñer naveden i
pokraj i.LINK priključnice.
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za "megabite u sekundi",
odnosno količinu podataka koji se mogu
poslati ili primiti u jednoj sekundi.
Primjerice, "baud rate" od 100Mbps znači
da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je
ovaj kamkorder spojen na drugi videoureñaj
s DV priključcima potražite na str. 75.
Ovaj kamkorder može se takoñer spojiti na
drugi Sony ureñaj s i.LINK-om (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na
video ureñaje.
Neki video ureñaji poput digitalnog TV-a,
DVD, MICROMV ili HDV rekordera/
ureñaja možda neće biti kompatibilni s
ovim ureñajem. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost s HDV/DV sustavom.
Podrobnije podatke o mjerama opreza pri
spajanju ovog kamkordera i o
kompatibilnom softveru potražite u
uputama za uporabu ureñaja kojeg spajate.
b Napomena
• Kod spajanja ureñaja s i.LINK priključnicom
na kamkorder pomoću i.LINK kabela, isključite
ureñaj i odspojite ga iz zidne utičnice prije
spajanja i.LINK kabela.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom HDV/DV presnimavanja).
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
"Baud rate" je naveden u tehničkim
podacima u uputama za uporabu svakog
ureñaja.
107
Održavanje i mjere opreza
O uporabi i odr/avanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60°C, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom
slučaju normalno snimanje možda neće biti
moguće.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer
može doći do smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon, tražilo ili leća mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
DC 7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC 8,4 V
(AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili od morske vode jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije
ponovne uporabe odnesite na provjeru u Sony
servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke
udarce. Budite posebno pažljivi s objektivom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan
dohvata djece. Doñe li do slučajnog gutanja
baterije, odmah se obratite liječniku.
108
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
− obratite se ovlaštenom Sony servisu.
− isperite tekućinu s kože.
− ako tekućina dospije u oči, isperite oči s
mnogo vode i obratite se liječniku.
x Ako neDete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu
oko tri minute.
• Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega, na površini
vrpce ili na objektivu se može kondenzirati
vlaga. U tom slučaju vrpca se može
zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se
unutar kamkordera nakupi vlaga, pojavi se
poruka [Moisture condensation. Eject the
cassette] ili [Moisture condensation. Turn
off for 1H]. Ako se vlaga kondenzira na
objektivu, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete
neće raditi. Izbacite kasetu, isključite
kamkorder i ostavite ga oko sat vremena s
otvorenim pretincem. Kamkorder se može
ponovo koristiti kada se:
• Ne pojavi poruka upozorenja pri uključenju
• Pri ponovnom ulaganju kasete ili rada s
funkcijskim ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se
ponekad neće izbaciti deset sekundi nakon
otvaranja pretinca. To ne predstavlja kvar.
Nemojte zatvarati pretinac dok se kaseta ne
izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila na otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako sprije(iti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon
jednog sata).
Video glava
Reproducirate li kasetu snimljenu u HDV
formatu, mogući su kratki prekidi slike i
zvuka (oko pola sekunde).
To se dogaña ako se HDV signali ne mogu
pravilno snimiti ili reproducirati jer je vrpca
ili video glava zaprljana. Ovisno o kaseti, to
se može, premda rijetko, dogoditi i kod
potpuno nove ili malo korištene kasete.
Ako se prekidi javljaju kod reprodukcije,
možete riješiti problem i vidjeti sliku tako
da vrpcu premotate nakon malog pomaka
prema naprijed. Prekide nije moguće
ukloniti ako su nastali pri snimanju.
Kako biste spriječili takav problem,
koristite Sony mini DV kasetu.
− Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi
poruka [xL Dirty video head. Use a
cleaning cassette].
− U HDV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Slika se
zaustavi.
Slika nestane
(plavi zaslon).
− U DV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Pojavljuju se crtice.
Slika nestane (plavi zaslon).
• Video glava se troši nakon dulje uporabe
kamkordera. Ako slika ne postaje jasnija nakon
uporabe kasete za čišćenje (opcija), video glava
je možda istrošena. U tom slučaju potrebno je
zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite
Sony prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se
tako može oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
• Pojave li se sljedeći problemi, očistite video
glave (pokrenite reprodukciju u trajanju 10
sekundi) Sony DVM-12CLD kasetom za
čišćenje (opcija).
− Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
− Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju.
− Zvuk je isprekidan.
Nastavlja se ,
109
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
x OišDenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga mekom krpom.
Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona
(opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje
izravno na zaslon. Čistite ga papirom za
čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
OišDenje kuDišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi te ga osušite,
takoñer mekom suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište.
− Otapala poput razrjeñivača, benzina,
alkohola, kemijskih krpa, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje.
− Dodirivanje kamkordera s navedenih
sredstava na rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo
pohranjivanje
• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe objektiva na mjestima sa solju u
zraku, primjerice na plaži.
• Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalan rad.
Punjenje ugra*ene baterije za
(uvanje podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni kad je
kamkorder spojen na napajanje pomoću
adaptera ili kad je spojena baterija.
110
Ipak, ona se postupno prazni kad ne
koristite kamkorder, a potpuno se isprazni
ako približno tri mjeseca uopće ne
koristite kamkorder bez da je priključen AC
adapter ili akumulatorska baterija.
Kamkorder koristite nakon punjenja
akumulatorske baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to ne utječe na rad kamkordera
ukoliko ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Uklanjanje prašine iz unutrašnjosti
tra/ila
1 Skinite tražilo.
Dok držite tipku za oslobañanje tražila u
lijevo 1 i izvadite tražilo 2.
2 Uklonite prašinu iz unutrašnjosti
tražila i niže prikazanog dijela
pomoću puhaljke.
3 Vratite tražilo na mjesto obrnutim
redom od opisa u koraku 1.
111
Tehnički podaci
Sustav
Sustav snimanja videozapisa (HDV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja videozapisa (DV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja fotografija
1
Exif Ver. 2.2*
Sustav snimanja zvuka (HDV)
Rotirajuće glave, MPEG-1 Audio Layer-2
Kvantizacija: 16-bitna (Fs 48 kHz,
stereo)
brzina prijenosa: 384 kbps
Sustav snimanja zvuka (DV)
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16-bitna (Fs 48 kHz,
stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1 080/50i specifikacija
Preporučljive kasete
Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce (HDV)
Približno 18,81 mm/s
Brzina vrpce (DV)
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/reprodukcije (HDV)
60 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme snimanja/reprodukcije (DV)
SP: 60 min (uz uporabu kasete DVM60)
LP: 90 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i punjive baterije)
Oko 1 minute i 45 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i AC adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo (u boji)
112
Osjetilo slike
4,5 mm (1/4 tip) 3CMOS
Snimanje piksela (HDV/DV 16:9
fotografije):
Maks. 1.20 Mega (1 440 T 810)
piksela*2
Ukupno: oko 1 120 000 piksela
Efektivno (videozapis, 4:3):
778 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
1 037 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
778 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
1 037 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
20 T (optički), oko 30 T (digitalni, uz
[D.EXTENDER] podešen na [ON])
Žarišna duljina
f = 3,9 ~ 78 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije
35 mm*3
37,4 ~ 748 mm (16:9),
45,7 ~ 914 mm (4:3)
F1,6 ~ 2,8
Promjer filtera: 62 mm
Temperatura boje
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Najmanje osvjetljenje
4 lx (luksa) (F 1,6)
"Exif" je format datoteke fotografija
koji je utemeljilo udruženje Japan
Electronic and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Datoteke ovog formata mogu sadržavati
dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
*2 Jedinstven raspored piksela kod Sony
ClearVid CMOS senzora i sustava za
obradu slike (novi Enhanced Image
Processor) omogućuje rezoluciju
fotografija jednaku dvostrukoj od
navedenog broja efektivnih piksela.
*1
*3
Vrijednosti žarišne duljine su stvarne
vrijednosti širokokutnog očitanja
piksela.
Izlazne priklju(nice
AUDIO/VIDEO izlaz
10-pinska priključnica
Videosignal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansiran
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansiran
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nebalansiran
Audio signal: 327 mV (pri impedanciji
tereta većoj od 47 kiloohma), izlazna
impedancija manja od 2,2 kiloohma
Priključnica COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, nebalansirana
PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Priključnica HDMI OUT
Tip A (19-pinska)
Ulazne/izlazne priklju(nice
LANC priključnica
Stereo mini-minipriključnica (promjer
2,5 mm)
USB priključnica
mini-B
a HDV/DV priključnica
i.LINK priključnica (IEEE1394, 4pinska priključnica S100)
OpDenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja koristeći tražilo pri
normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 5,9 W
DV snimanje 5,7 W
Tijekom snimanja koristeći LCD zaslon
pri normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 5,9 W
DV snimanje 5,7 W
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
145 T 156 T 322 mm (š/v/d) s
dijelovima koji strše
145 T 156 T 322 mm (š/v/d) s
dijelovima koji strše i baterijom NPF570
Masa (približno)
1,4 kg samo glavni ureñaj
1,6 kg uključujući akumulatorsku
bateriju NP-F570, kasetu i sjenilo
objektiva s pokrovom
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 13.
LCD zaslon
Slika
8,8 cm (tip 3.5, format slike 16:9)
Ukupan broj točaka
211 200 (960 T 220)
Nastavlja se ,
113
Tehnički podaci (nastavak)
AC mre/ni adapter AC-L15A
Napajanje
100 – 240 V izmjenično, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
56 T 31 T 100 mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija NP-F570
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerno
Izlazni napon
7,2 V istosmjerno
Kapacitet
15,8 Wh (2 200 mAh)
Dimenzije (približno)
38,4 T 20,6 T 70,8 mm (š/v/d)
Masa (približno)
100 g
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
114
Tehnički podaci (nastavak)
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
• "Handycam" i
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU
U SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM
ZA KODIRANJE VIDEO INFORMACIJA
ZA PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA
JE RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
•
•
•
•
su
registrirani nazivi tvrtke Sony Corporation.
, "Memory Stick Duo" i
Memory Stick,
, "Memory Stick PRO Duo"
, "MagicGate" i
i
, "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena
oznaka tvrtke Sony Corporation.
je zaštićena oznaka.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
• Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc registrirane u SAD-u i
drugim državama.
• HDV i HDV logo su zaštićeni znaci tvrtki Sony
i Victor Company of Japan.
• HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani
zaštićeni naziv tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
115
Brzi vodi
Položaj dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) označavaju stranice s informacijama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Preklopka zuma (30)
Tražilo (19)
Preklopka za podešavanje tražila (19)
Tipka za skidanje tražila (111)
Senzor daljinskog upravljača (stražnji)
(120)
Indikator snimanja (stražnji) (25)
Indikator trepće ako je preostalo malo
vrpce ili kapaciteta baterije.
Tipka PHOTO/EXPANDED FOCUS
(27)
Tipka REC START/STOP (25)
Akumulatorska baterija (15)
Priključnica za pribor
116
K Prsten za izoštravanje (31)
L Prsten zuma (30)
M Priključnica ` LANC
Kontrolna priključnica ` LANC se
upotrebljava za kontrolu transporta
vrpce kod video ureñaja i perifernih
ureñaja spojenih na nju.
N Preklopka POWER (18)
O Priključnica COMPONENT OUT (48)
P Priključnica A/V OUT (48)
Q Priključnica a HDV/DV (48)
R Priključnica DC IN (15)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Kukica za remen (118)
Tipka EXPOSURE/IRIS (32)
Regulator EXPOSURE/IRIS (32)
Tipka PUSH AUTO FOCUS (31)
Preklopka ND FILTER (33)
Tipke ASSIGN (1/2/3)*(39)
Preklopka AUTO LOCK (33)
Tipka GAIN (34)
Tipka SHUTTER SPEED (34)
Tipka WHT BAL (balans bijele boje)
(35)
Tipka MENU (53)
Regulator SEL/PUSH EXEC (21)
Tipka STATUS CHECK (44)
Tipka PICTURE PROFILE (36)
Priključnica i (slušalice)
Kod uporabe slušalica, isključuje se
ugrañeni zvučnik kamkordera.
P Navoj za stativ
Duljina vijka na stativu mora biti manja
od 5,5 mm. U suprotnom se kamkorder
ne može sigurno učvrstiti i kamkorder se
može oštetiti.
Q Tipka FOCUS* (31)
R Tipka EXPANDED FOCUS (32)
* Tipke ASSIGN 2, FOCUS i SHUTTER SPEED
imaju ispupčenje za olakšano nalaženje pri
uporabi.
Nastavlja se ,
117
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
A Tipka BATT RELEASE (oslobañanje
baterije) (16)
B Kukica za remen (118)
C Preklopka V OPEN/EJECT (23)
D Remen (18)
E Preklopka zuma na ručki (H/L/OFF)
(30)
F Tipka zuma na ručki (30)
G Tipka REC START/STOP (25)
H Priključnica MIC
Kad je spojen mikrofon, koristi se
uglavnom za snimanje zvuka preko
ugrañenog mikrofona
I Indikator snimanja (prednji) (25)
Indikator trepće ako je preostalo malo
vrpce ili kapaciteta baterije.
J Senzor daljinskog upravljača (prednji)
(120)
K Objektiv (5)
L Sjenilo objektiva s pokrovom (14)
M Mikrofon
118
U(vršDivanje remena za nošenje na
ramenu
Učvrstite remen za nošenje na ramenu
(opcija) u kukice na kamkorderu.
A LCD zaslon (19)
B Tipke video kontrola (REW, PLAY*,
FF, PAUSE, STOP, SLOW, REC) (28)
C Preklopka ZEBRA (34)
D Tipka MEMORY/DELETE (79)
E Tipka MEMORY/INDEX (29)
F Tipka MEMORY/PLAY (29)
G Tipka DISPLAY/BATT INFO (44, 45)
H Tipka VOLUME/MEMORY* (29)
I Tipka RESET
Ako pritisnete tipku RESET, sve
postavke, uključujući sat, se vraćaju na
tvorničke vrijednosti (osim Picture
profila i Camera profila).
J Priključnica HDMI OUT (48)
K Priključnica USB (80)
L Otvor za "Memory Stick Duo" (23)
U(vršDivanje pokrova priklju(nica
Učvrstite pokrov priključnica na način
prikazan na slici.
* Tipke PLAY, VOLUME/MEMORY i
MEMORY/INDEX imaju ispupčenje . (Tipka
MEMORY/INDEX ima ispupčenje na + strani.)
Ispupčenje služi za lakše pronalaženje tipaka
pri uporabi.
Nastavlja se ,
119
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
Daljinski upravlja(
Izvadite izolacijski listić prije uporabe
daljinskog upravljača.
Izolacijski listić
b Napomene
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za
rukovanje kamkorderom.
• Daljinski senzor držite dalje od izvora jakog
svjetla poput izravnog sunca ili umjetnog
osvjetljenja. U suprotnom daljinski upravljač
možda neće raditi.
• Kad koristite ovaj daljinski upravljač, mogu se
pokrenuti neke funkcije videorekordera. U tom
slučaju za videorekorder odaberite komandni
način rada koji nije VTR 2 ili prekrijte daljinski
senzor videorekordera komadom crnog papira.
Zamjena baterije daljinskog
upravlja(a
1 Dok pritišćete bravicu, umetnite nokat u
otvor te izvucite nosač baterije.
2 Umetnite novu bateriju tako da je +
strana okrenuta prema gore.
3 Vratite nosač baterije u daljinski
upravljač tako da klikne.
Bravica
A PHOTO (27)
Slika prikazana na zaslonu snimit će se na
"Memory Stick Duo" kao fotografija
nakon pritiska na ovu tipku.
B Memorijske kontrolne tipke (indeks, –
/+, memorija/reprodukcija) (29)
C SEARCH M. (46)
D ./>
E Video kontrolne tipke (premotavanje
unatrag, reprodukcija, premotavanje
naprijed, pauza, stop, usporeno) (28)
F ZERO SET MEMORY (46)
G Odašiljač
H START/STOP (25, 46)
I Power zoom (30)
J DISPLAY (44)
120
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti,
rastavljati niti bacati u vatru.
• Kad litijska baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača se smanjuje ili on prestaje raditi
pravilno. U tom slučaju, zamijenite bateriju
novom Sony CR2025 litijskom baterijom.
Uporaba druge vrste baterije može uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja neće se snimiti.
Snimanje videozapisa
A Format snimanja (HDV1080i ili DV)
(66)
U DV formatu je takoñer prikazan način
snimanja (1 ili 2).
B Preostali kapacitet baterije (približno)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Tijekom snimanja:
Brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
Tijekom reprodukcije:
Vremenski kôd (sati: minute: sekunde:
okvir)
E Vrijeme snimanja na kasetu (približno)
F Skala glasnoće (64)
Snimanje fotografija
G
H
I
J
Mapa za snimanje (70)
Veličina slike (68)
Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (68)
Indikator snimanja
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju. Ne vide se na zaslonu ali ih možete
provjeriti tijekom reprodukcije pritiskom
tipke [DATA CODE] (str. 64).
Nastavlja se ,
121
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu (nastavak)
Gledanje videozapisa
K Indikator kretanja vrpce
Mod snimanja (SP ili LP) prikazuje se kod
reprodukcije snimke u DV formatu. Z
Gledanje fotografija
L Naziv datoteke
M Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
N Mapa za reprodukciju (70)
O Ikona prethodne/sljedeće mape
Indikatori B, C i D se pojavljuju kad se
prikaže prva ili zadnja slika tekuće mape i
kad je na istoj "Memory Stick Duo" kartici
više mapa. Možete odabrati prethodnu ili
sljedeću mapu pomoću tipke VOLUME/
MEMORY.
122
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Gornji lijevi
Donji
Indikator
HISTOGRAM (62)
Gornji desni
Središnji
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Znaenje
HDV1080i DV
Format snimanja (66)
12
DV REC MODE (66)*
*
Znaenje
^16b
DV AU.MODE (DV
audio mod) (61)*
^M
AUDIO REC LV (61)
9Rm
Ručno izoštravanje (31)
;~<
Profil slike (36)
5
SPOTLIGHT (60)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(59)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (57)
PEAKING
PEAKING (62)
:
DV WIDE REC (67)
]
D.EXTENDER (60)
5
QUICK REC (72)**
0
AE SHIFT (58)
"
DV FRAME REC (59)*
\
_, `, a
ND filter (33)
Regulator EXPOSURE/
IRIS (32)
^
Automatsko podešavanje
(63)
^n&A
&B
Balans bijele boje (35)
Gornji desni
Indikator
Znaenje
FINE STD
Kvaliteta fotografije (68)
3
INDEX MARK (41)
HDVin DVin
HDV ulaz/DV ulaz (77)
HDVout DVout
HDV izlaz/DV izlaz (76)
t
i.LINK povezivanje
(48, 73)
:
Vraćanje brojača na 0
(46)
>
Osvjetljenje LCD
zaslona je isključeno (19)
* Ta podešavanja je moguće izvesti samo za
slike u DV formatu.
** Ta podešavanja je moguće izvesti samo za
slike u HDV formatu.
Središnji
Indikator
Znaenje
QZ
Indikator upozorenja
(98)
123
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na najčešća pitanja možete
pronaći na našoj internetskoj stranici.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising