Sony | DCR-VX2100E | Sony DCR-VX2100E Upute za upotrebu

3-087-414-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
Molimo da prije korištenja pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću
uporabu.
Za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na dnu kamkordera. Zabilježite ih na
donje linije i navedite pri svakom pozivanju servisa.
Model DCR-VX2100
Model AC- _______________
Serijski br._________________
Serijski br. _________________
DCR-VX2100
©2003 Sony Corporation
Dobro došli!
Čestitamo na kupnji ovog “Sony Digital Handycam” kamkordera. Vašim kamkorderom možete zabilježiti
najdragocjenije životne trenutke uz izuzetnu kvalitetu slike i zvuka. Vaš kamkorder ima napredne mogućnosti, ali
se njime istodobno vrlo jednostavno rukuje. Uskoro ćete sami načiniti kućni video u kojem ćete uživati godinama.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili
električkog udara ne izlažite aparat
utjecaju kiše ili vlage.
Memory Stick
Ovaj aparat je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih
uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Rad
podliježe sljedećim uvjetima:
(1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
(2) Uređaj mora prihvaćati smetnje, uključujući i one koje
mogu prouzročiti neželjene posljedice.
Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je s kanadskom
smjernicom ICES-003.
OPREZ
Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja
koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu
uzrokovati probleme pri uporabi aparata.
Napomena:
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost visokog napona u
unutrašnjosti aparata koji
predstavlja opasnost od električkog
udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za uporabu
i održavanje isporučenih uz uređaj.
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma,
ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovno spojite i.LINK kabel.
Ovaj aparat je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih
uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji
na postojeću instalaciju. Ovaj aparat stvara, koristi i
emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako
nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može
uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija.
Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti
kod određene vrste instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se
može ustanoviti isključenjem i uključenjem aparata,
korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od
sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite aparat od prijemnika.
− Priključite aparat na zidnu utičnicu koja je udaljena od
zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog,
odnosno TV tehničara.
S ovim aparatom potrebno je koristiti oklopljeni spojni
kabel preporučen u ovom uputama, što je u skladu s
ograničenjima za digitalne uređaje na koje se odnosi
podčlanak B poglavlja 15 FCC pravila.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
2
Sadržaj
Upute za brzi početak............................................. 4
Kako započeti s radom
Korištenje ovih uputa ............................................. 6
Provjera isporučenog pribora ................................. 8
Korak 1 Priprema izvora napajanja........................ 9
Korak 2 Podešavanje datuma i točnog vremena .. 14
Korak 3 Stavljanje kasete..................................... 15
Osnove snimanja
Snimanje kamerom .............................................. 16
Snimanje objekata s osvijetljenom
pozadinom (BACK LIGHT)............... 23
Uporaba funkcije spot light .................... 24
Funkcija snimanja s vremenskom
odgodom (“Self - timer” snimanje) .... 25
Provjera snimljenih zapisa – END
SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review ........... 26
Osnove reprodukcije
Reprodukcija kasete ............................................. 27
Gledanje snimke na TV zaslonu .......................... 31
Napredne funkcije snimanja
Snimanje mirne slike na kasetu
- Tape Photo snimanje...................................... 32
Snimanje sa svim pikselima – PROG. SCAN...... 34
Uporaba okvira za snimanje................................. 35
Korištenje funkcije širokog zaslona..................... 36
Uporaba funkcije odtamnjenja/
zatamnjenja (fader) .......................................... 38
Korištenje posebnih efekata - Efekti slike ........... 40
Korištenje posebnih efekata - Digitalni efekt....... 41
Snimanje s ručnim podešenjima .......................... 44
Podešavanje ravnoteže bijele boje ....................... 50
Ručno podešavanje zvuka
- Sound recording level .................................... 52
Pohranjivanje podešenja kvalitete slike
- Custom preset ................................................ 54
Korištenje funkcije PROGRAM AE.................... 56
Ručno izoštravanje slike ...................................... 59
Snimanje u intervalima ........................................ 60
Snimanje okvir po okvir - Cut snimanje .............. 62
Upis indeksne oznake........................................... 63
Ako želite više: Reprodukcija
Lako nalaženje prizora pomoću postavljanja
brojača vrpce na nulu (“zero set memory”) ..... 64
Traženje snimke po indeksnoj oznaci
- Index search ................................................... 65
Traženje zapisa po naslovu - Title search ............ 67
Traženje snimke po datumu - Date search ........... 68
Traženje mirne slike - Photo search/Photo scan .. 70
Reprodukcija kasete s efektima slike ................... 72
Reprodukcija kasete s digitalnim efektima ..........73
Editiranje
Snimanje s kasete na kasetu .................................74
Snimanje samo željenih prizora
- Digitalno editiranje ........................................76
Uporaba kamkordera s analognim video
uređajem i PC-em
- Funkcija pretvorbe signala.............................88
Snimanje video ili TV programa..........................89
Umetanje prizora s videorekordera
– Insert editing..................................................93
Snimanje zvuka ....................................................95
Umetanje naslova .................................................99
Izrada vlastitih naslova.......................................103
Pridjeljivanje naslova kaseti...............................105
Brisanje podataka iz kasetne memorije..............107
Vaša podešenja kamkordera
Promjene u izborniku .........................................109
Memory Stick operacije
Uporaba Memory Stick-a - uvod........................116
Snimanje mirnih slika na Memory Stick
- Memory photo snimanje ..............................121
Umetanje mirne slike s Memory Stick-a
u pokretnu sliku - MEMORY MIX................125
Snimanje slike s kasete kao mirne slike .............128
Kopiranje mirnih slika s kasete - Photo save .....131
Gledanje mirne slike
- Memory Photo reprodukcija ........................133
Kopiranje slike s Memory Stick-a na kasete......136
Pojedinačni neprekidni prikaz mirnih slika
- SLIDE SHOW .............................................138
Sprječavanje slučajnog brisanja
- Zaštita slike ..................................................139
Brisanje slika......................................................140
Upis oznake za tiskanje - Print mark..................143
Dodatne informacije
Iskoristive kasete................................................144
O sustavu i.LINK ...............................................146
U slučaju problema ............................................148
Dijagnostički pokazivač .....................................154
Indikatori i poruke upozorenja ...........................155
Korištenje kamkordera u stranim zemljama.......157
Održavanje i mjere opreza .................................158
Tehnički podaci..................................................163
Kratki podsjetnik
Položaj dijelova i kontrola .................................164
Kratki vodič kroz funkcije .................................173
3
Upute za brzi početak
Ove kratke upute opisuju osnovne postupke snimanja/
reprodukcije. Više informacija potražite u stranicama
navedenim u zagradama "( )".
1
Priključenje mrežnog kabela (str. 13)
Kad koristite kamkorder na otvorenom, za napajanje koristite akumulatorsku bateriju (str. 9).
AC mrežni adapter
(isporučen)
2
Utaknite utikač s oznakom
v okrenutom prema LCD
zaslonu.
Otvorite pokrov
DC IN utičnice.
Ulaganje kasete (str. 15)
A Pritisnite malu plavu
tipku na preklopci
EJECT, pomaknite je
u smjeru strelice.
B Potisnite kasetu na
sredini. Umetnite
kasetu u pretinac tako
da je prozorčić
okrenut prema van, a
zaštitni graničnik
prema gore.
C Zatvorite pretinac za
kasetu pritiskom na
oznaku PUSH na
pretincu za kasete.
D Zatvorite pretinac za
kasetu pritiskom na
oznaku PUSH na
pokrovu pretinca.
Prozorčić
Zaštitni graničnik
4
3
Snimanje (str. 16)
Tražilo
Dok je LCD zaslon zatvoren,
koristite tražilo tako da
naslonite oko na okular.
A Otvorite pokrov sjenila s
pokrovom leće. Više
informacija o stavljanju sjenila
s pokrovom leće potražite na
str. 167.
D Pritisnite
START/STOP.
Kamkorder
počinje snimati.
Za prekid
snimanja ponovo
pritisnite
START/STOP.
B Pomaknite preklopku POWER na
CAMERA dok držite pritisnutom
malu zelenu tipku.
C Pomaknite
preklopku OPEN
u smjeru oznake
B i zatim otvorite
LCD zaslon.
4
Ako trepće indikator ND1 ili ND2,
pogledajte str. 47.
Praćenje slike na LCD zaslonu (str. 27)
A Pomaknite preklopku
POWER na VCR dok
držite pritisnutom malu
zelenu tipku.
NAPOMENA
Ne podižite kamkorder držeći ga za tražilo,
LCD zaslon, bateriju ili mikrofon.
B Pritisnite m za premotavanje
vrpce prema natrag.
C Pritisnite N za početak
reprodukcije.
5
– Kako započeti s radom –
Korištenje ovih uputa
U tekstu ovoga priručnika, nazivi tipaka i podešenja kamkordera su napisani velikim slovima.
Primjerice, postavite preklopku POWER na CAMERA.
Kad izvedete postupak, čuje se zvučni signal u znak da je funkcija izvršena.
Napomene o kasetnoj memoriji
Vaš kamkorder je baziran na DV formatu i možete koristiti samo mini DV kasete. Savjetujemo
uporabu kaseta s memorijom 9.
Funkcije koje zahtijevaju drugačije postupke, ovisno o tome ima li kaseta memoriju ili ne su
sljedeće:
• Traženje posljednjeg snimljenog zapisa – end search (str. 26, 30)
• Traženje zapisa prema indeksnoj oznaci – index search (str. 65)
• Traženje zapisa prema datumu – date search (str. 68)
• Traženje mirne slike – photo search (str. 70)
Funkcije koje se mogu izvesti samo s kasetnom memorijom su sljedeće:
• Traženje prema naslovu – title search (str. 67)
• Umetanje naslova (str. 99)
• Izrada vlastitih naslova (str. 103)
• Pridjeljivanje naslova kaseti (str. 105).
Detalje potražite na str. 144.
Ova oznaka nalazi se pokraj uputa koje se odnose samo na postupke vezane uz kasetnu
memoriju.
Kasete s memorijom imaju oznaku 9 (Cassette Memory).
6
Korištenje ovih uputa
Napomene o sustavu TV boja
TV sustavi boja se razlikuju od zemlje do zemlje. Za gledanje Vaših zapisa na TV prijemniku
potreban Vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, video vrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Mjere opreza
Leća i LCD zaslon/tražilo
• LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visokopreciznom tehnologijom, tako da
postotak efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni
materijal.
• Ne snimajte izravno prema suncu jer to može prouzročiti kvarove. Snimke sunca načinite pri
manjem osvjetljenju, primjerice u sumrak.
• Pazite da se kamkorder ne smoči. Držite ga dalje od kiše i morske vode. Ako se kamkorder
smoči, to će uzrokovati nepravilnosti u radu koje se katkad ne mogu otkloniti [a].
• Nikad ne ostavljajte kamkorder izložen temperaturama višim od 60°C, primjerice u automobilu
parkiranom na suncu ili pod izravnim sunčevim svjetlom [b].
• Ne ostavljajte kamkorder tako da LCD zaslon ili tražilo budu okrenuti prema suncu.
Unutrašnjost tražila ili LCD zaslona se mogu oštetiti [c].
Ako uslijed kvara na kamkorderu, kaseti, itd. niste snimili željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony
ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
7
Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s Vašim kamkorderom isporučen sljedeći pribor
A Bežični daljinski upravljač (1) (str. 171)
B AC-L15A/L15B AC mrežni adapter (1),
mrežni kabel (1) (str. 10)
C NP-F330 akumulatorska baterija (1)
(str. 9, 10)
D R6 (veličina AA) baterija za daljinski
upravljač (2) (str. 171)
8
E Memory Stick (1) (str. 116)
F A/V kabel za spajanje(1) (str. 31, 74)
G Remen za nošenje kamkordera na
ramenu (1) (str. 168)
H Sjenilo s pokrovom za leću (1) (str. 167)
Korak 1 Priprema izvora napajanja
Ulaganje ili vađenje akumulatorske baterije
Kad snimate na otvorenom, kao izvor napajanja koristite akumulatorsku bateriju.
(1) Podignite tražilo.
(2) Potisnite akumulatorsku bateriju u smjeru oznake V na bateriji dok ne klikne.
Vađenje akumulatorske baterije
Podignite tražilo.
Pomaknite akumulatorsku bateriju u smjeru strelice dok držite pritisnutom tipku BATT
RELEASE.
9
Korak 1 Priprema izvora napajanja
Punjenje akumulatorske baterije
Nakon punjenja, koristite akumulatorsku bateriju.
Vaš kamkorder radi samo s “InfoLITHIUM” akumulatorskom baterijom (L serije).
(1) Spojite isporučeni AC adapter na DC IN priključak s oznakom v okrenutom prema
LCD zaslonu.
(2) Spojite mrežni kabel na AC adapter.
(3) Utaknite mrežni kabel u utičnicu.
(4) Postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Preostali kapacitet baterije označen je na pokazivaču u minutama.
Kad se indikator preostalog kapaciteta baterije promijeni u u, normalno punjenje je
dovršeno. Za potpuno punjenje baterije (potpuno punjenje), ostavite bateriju u kamkorderu oko
sat vremena nakon završetka normalnog punjenja dok se na pokazivaču ne pojavi poruka FULL.
Uz sasvim napunjenu bateriju moguća je dulja uporaba no obično.
Nakon punjenja akumulatorske baterije
Odspojite AC mrežni adapter iz DC IN priključka na kamkorderu.
Napomena o indikatoru preostalog kapaciteta baterije
Indikator preostalog kapaciteta baterije na LCD zaslonu/pokazivaču ili u tražilu pokazuje vrijeme
snimanja uz uporabu tražila. Taj indikator ne mora biti točan, ovisno o uvjetima snimanja. Kad
zatvorite i ponovo otvorite LCD zaslon, potrebna je oko jedna minuta za prikaz točnog
preostalog vremena uporabe baterije.
Napomene
• Pazite da metalni dijelovi DC utikača AC adaptera ne dođu u kontakt s metalnim predmetima
jer to može izazvati kratki spoj i oštećenje AC adaptera.
• Držite akumulatorsku bateriju suhom.
• Ako nećete koristiti akumulatorsku bateriju duže vrijeme, jednom je napunite do kraja i zatim
je koristite dok se sasvim ne isprazni. Držite bateriju na suhome mjestu.
10
Korak 1 Priprema izvora napajanja
Tijekom računanja preostalog vremena baterije
Na pokazivaču se pojavi oznaka "- - - - min".
Tijekom punjenja akumulatorske baterije, u sljedećim slučajevima indikator se ne
vidi ili trepće na pokazivaču:
− Akumulatorska baterija nije stavljena ispravno.
− AC adapter je odspojen.
− Nešto nije u redu s akumulatorskom baterijom.
Kad koristite AC adapter
Postavite adapter u blizinu zidne utičnice. Dođe li do problema u radu, odspojite adapter iz
utičnice što je prije moguće.
Vrijeme punjenja
Akumulatorska baterija
Potpuno punjenje (normalno punjenje)
NP-F330 (isporučena)
150 (90)
NP-F550
210 (150)
NP-F730/F750
300 (240)
NP-F960
420 (360)
Približno vrijeme u minutama potrebno za punjenje prazne akumulatorske baterije.
Vrijeme snimanja
Akumulatorska
baterija
Snimanje pomoću tražila
Snimanje pomoću LCD zaslona
Neprekidno
Tipično*
Neprekidno
Tipično*
NP-F330 (isporučena)
75 (65)
40 (35)
60 (55)
30 (30)
NP-F550
150 (135)
80 (75)
130 (115)
70 (60)
NP-F730
265 (240)
145 (130)
230 (205)
125 (110)
NP-F750
315 (275)
175 (150)
265 (235)
145 (130)
NP-F960
575 (515)
320 (285)
480 (430)
265 (240)
Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.
Brojevi u zagradama "( )" označuju vrijeme snimanja s normalno napunjenom baterijom.
U ovom kamkorderu nije moguće koristiti akumulatorsku bateriju NP-500/510/710.
∗ Približan broj minuta tijekom snimanja kad ponavljate start/stop, zumiranje i
uključenje/isključenje kamkordera. Stvarni vijek trajanja može biti kraći.
11
Korak 1 Priprema izvora napajanja
Vrijeme reprodukcije
Akumulatorska baterija
Vrijeme reprodukcije na
LCD zaslonu
Vrijeme reprodukcije sa
zatvorenim LCD zaslonom
NP-F330 (isporučena)
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F960
90 (80)
185 (165)
305 (275)
375 (335)
680 (610)
110 (95)
225 (195)
385 (345)
460 (415)
830 (745)
Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.
Brojevi u zagradama "( )" označuju vrijeme snimanja s normalno napunjenom baterijom.
U ovom kamkorderu nije moguće koristiti akumulatorsku bateriju NP-500/510/710.
Napomene
• Isporučena baterija je malo napunjena.
• Neki tipovi akumulatorske baterije neće biti dostupni u Vašem području ili zemlji.
• Približno vrijeme neprekinute reprodukcije pri 25°C. Vijek trajanja baterije će biti kraći ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja s kompatibilnom video opremom izmjenjuje
informacije poput potrošnje baterije. Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (L serije) i radi samo s "InfoLITHIUM" baterijom. "InfoLITHIUM"
.
baterije imaju oznaku
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv Sony Corporation.
Ako se kamkorder odmah isključuje
Čak i ako indikator pokazuje dostatan kapacitet baterije, ponovo sasvim napunite akumulatorsku
bateriju. Pojavi se točan preostali kapacitet baterije.
12
Korak 1 Priprema izvora napajanja
Priključenje na mrežno napajanje
Za dugotrajno snimanje savjetujemo da spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću AC
adaptera.
(1) Otvorite pokrov DC IN priključka i spojite AC adapter na DC IN priključak na
kamkorderu tako da je oznaka v na utikaču okrenuta prema LCD zaslonu.
(2) Spojite mrežni kabel na AC adapter.
(3) Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Oprez
Uređaj nije isključen iz izvora napajanja sve dok je priključen u naponsku mrežu, čak i ako je
isključen.
Napomene
• Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
• AC mrežni adapter može napajati kamkorder, čak i ako je u njemu akumulatorska baterija.
• DC IN priključak ima “prednost pri napajanju”. To znači da akumulatorska baterija ne može
napajati ako je mrežni kabel spojen u DC IN priključak, čak i kad mrežni kabel nije utaknut u
zidnu utičnicu.
Uporaba automobilskog akumulatora
Koristite Sony DC adapter/punjač (opcija).
13
Korak 2 Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon pomicanja preklopke POWER na CAMERA ili MEMORY , pojavi se oznaka "CLOCK SET".
Ako ne podesite datum i vrijeme, na kasetu ili Memory Stick se umjesto datuma i vremena
snimaju oznake "-- -- ----" i "--:--:--".
Ako ne koristite kamkorder približno četiri mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena mogu
se obrisati (pojave se skale) zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije (str. 160). U tom
slučaju je napunite, i zatim podesite godinu, zatim mjesec, dan, sat i naposljetku minute.
(1) Pritisnite MENU za prikaz izbornika dok je kamkorder u pripravnom stanju.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir w i pritisnite je.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir CLOCK SET i pritisnite je.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir godine i pritisnite je.
(5) Podesite mjesec, dan i sat na isti način kao u koraku 8.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir minuta i pritisnite je. u skladu s
vremenskim signalom. Sat počinje raditi.
(7) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
Godine se izmjenjuju na sljedeći način:
Ako ne podesite datum i vrijeme
Na kasetu i Memory Stick se umjesto podataka (data code) snimaju oznake "- -:- -:- -" (vrijeme) i
"- - - - - - - - -" (datum).
Napomena o indikatoru vremena
Interni sat kamkordera baziran je na 12-satnom računanju vremena.
• 12:00 AM označuje ponoć.
• 12:00 PM označuje podne.
14
Korak 3 Stavljanje kasete
(1) Pripremite izvor napajanja.
(2) Pritisnite malu plavu tipku na preklopci EJECT i pomaknite je u smjeru strelice. Nakon
otvaranja pokrova pretinca kasete, pretinac kasete se automatski otvara.
(3) Potisnite sredinu stražnjeg dijela kasete i umetnite je u pretinac.
Potisnite kasetu ravnim potezom u pretinac tako da je prozorčić okrenut prema van, a
zaštitni graničnik prema gore.
(4) Zatvorite pretinac kasete pritiskom na oznaku PUSH.
(5) Zatvorite pokrov pretinca dok ne klikne pritiskom na oznaku PUSH.
Prozorčić
PUSH
Zaštitni graničnik
Izbacivanje kasete
Slijedite postupak iz gore opisanog koraka 3 i izvadite kasetu.
Napomena
Ako pritisnete bilo koji dio pokrova osim onoga s oznakom PUSH, pretinac za kasete se možda
neće zatvoriti.
Kad koristite mini DV kasete s memorijom
Pročitajte upute za uporabu kasetne memorije za pravilno korištenje funkcije (str. 144).
Za sprječavanje slučajnog brisanja
Postavite zaštitni graničnik kasete u položaj SAVE.
Ako ručni remen sprječava potpuno otvaranje pokrova kasetnog pretinca
Podesite dužinu ručnog remena (str. 168).
Ako oznaka Q trepće čak i ako je uložena kaseta
Ponovo pritisnite tipku PUSH za čvrsto zatvaranje pokrova.
15
– Osnove snimanja –
Snimanje kamerom
Kamkorder automatski izoštrava sliku umjesto Vas.
(1) Otvorite pokrov sjenila s pokrovom leće. Više informacija o stavljanju sjenila s
pokrovom leće potražite na str. 167.
(2) Stavite izvor napajanja i uložite kasetu. Više informacija potražite u poglavljima "Korak
1" do "Korak 3" (str. 9 do 15).
(3) Pomaknite preklopku POWER na CAMERA dok držite pritisnutom malu zelenu tipku.
Kamkorder je sada u pripravnom stanju.
(4) Pomaknite preklopku OPEN u smjeru oznake B za otvaranje LCD zaslona.
Slika koju snimate sada je vidljiva na LCD zaslonu i nestaje iz tražila.
(5) Pritisnite START/STOP. Kamkorder počinje snimati. Pojavljuje se “REC” indikator.
Svjetlo za snimanje na prednjoj i stražnjoj strani kamkordera se uključuje. Za prekid
snimanja, ponovno pritisnite START/STOP. Umjesto START/STOP tipke na stražnjoj
strani možete koristiti tipku REC START/STOP na prednjoj strani kamkordera.
Svjetla za snimanje
Mikrofon
REC START/STOP
Preklopka REC START/STOP
LOCK
Ako na LCD zaslonu ili u tražilu trepće indikator ND1 ili ND2
Potreban je ND filter. Postavite izbornik ND FILTER na 1 ili 2. Ipak, promijenite li položaj
izbornika tijekom snimanja, svjetlina slike može se promijeniti ili može doći do smetnji u zvuku.
To je normalna pojava. Savjetujemo da prije snimanja provjerite položaj izbornika ND FILTER.
Pogledajte poglavlje "Uporaba ND filtera" na str. 47.
Napomene
• Dobro učvrstite ručni remen.
• Ne dodirujte mikrofon tijekom snimanja.
16
Snimanje kamerom
Napomena o načinu snimanja
Vaš kamkorder snima i reproducira u SP (standardna reprodukcija) i LP (produljena
reprodukcija) načinima. Odaberite SP ili LP u izborniku. U LP načinu snimanje je 1,5 puta dulje
no u SP načinu.
Ako ste snimali u LP načinu, savjetujemo reprodukciju te kasete u kamkorderu.
Napomena o preklopci LOCK
Kad ovu preklopku pomaknete ulijevo, preklopka POWER se ne može slučajno pomaknuti na
MEMORY. Preklopka LOCK je tvornički pomaknuta udesno. Kod snimanja na mini DV kasetu
savjetujemo pomicanje preklopke LOCK ulijevo.
Napomena o progresivnom načinu snimanja
Namjeravate li gledati slike na PC-u, savjetujemo da prije snimanja postavite PROG. SCAN na
ON u izborniku (str. 34). U ovom načinu se kvaliteta slike može poboljšati, ali snimate li
pokretni objekt, slika kod reprodukcije može podrhtavati.
Omogućenje blagih prijelaza između zapisa
Sve dok ne izvadite kasetu, možete napraviti blage prijelaze između zapisa, čak i ako isključite
kamkorder. Kad koristite kasetu s memorijom, možete načiniti blag prijelaz između zapisa čak i
nakon izbacivanja kasete pomoću funkcije traženja kraja zapisa (str. 26).
Ipak, provjerite sljedeće:
• Kod izmjene akumulatorske baterije, pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
• Nemojte snimati u SP i LP načinu na istoj kaseti.
Napomena o reprodukciji slike
Slika pri reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka nije ispravno upisana između
prizora u sljedećim slučajevima:
• Kod promjene načina snimanja (SPLP).
• Kod snimanja u LP načinu.
Ostavite li kamkorder u pripravnom stanju pet minuta dok je uložena kaseta
Vaš kamkorder se automatski isključuje, zbog štednje baterije i sprječavanja trošenja baterije i
kasete. Za povratak u pripravno stanje, pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) i zatim
ponovo na CAMERA.
Ako kaseta nije uložena, kamkorder se ne isključuje.
17
Snimanje kamerom
Podešavanje LCD zaslona
LCD zaslon se pomiče oko 90 stupnjeva prema tražilu i oko 180 stupnjeva prema leći.
Okrenete li LCD zaslon na drugu stranu kad je kamkorder u pripravnom stanju ili tijekom
snimanja, na tražilu i LCD zaslonu se pojavljuje oznaka h (Zrcalni način snimanja - “Mirror
mode”).
Kod zatvaranja LCD zaslona, postavite ga u uspravni položaj dok ne klikne i prislonite ga uz
tijelo kamkordera.
Napomena
Kod otvaranja LCD zaslona tražilo se automatski isključuje, ipak, ne isključuje se kad okrenete
LCD zaslon ili u zrcalnom načinu rada..
Kod podešavanja kuta LCD zaslona
LCD zaslon mora biti otvoren pod kutom od 90°.
Kad snimate uz uporabu LCD zaslona i tražila
Iskoristivo vrijeme rada s baterijom je kraće no kad koristite samo tražilo.
Slika u zrcalnom načinu rada
Slika na LCD zaslonu je kao u zrcalu. Ipak, snimljena slika će biti normalna.
Tijekom snimanja u zrcalnom načinu
Funkcija zero set memory na daljinskom upravljaču ne radi.
Indikatori u zrcalnom načinu rada
STBY indikator se pojavljuje kao zX, a REC kao z. Neki od indikatora izgledaju kao u zrcalu
a drugi se ne vide. Ipak, zatvorite li LCD zaslon kad je okrenut, indikatori izgledaju normalno.
18
Snimanje kamerom
Podešavanje svjetline LCD zaslona
Za podešavanje svjetline LCD zaslona, pritisnite LCD BRIGHT + ili –.
Vijek trajanja baterije je dulji kad je LCD zaslon zatvoren. Zbog štednje baterije koristite tražilo
umjesto LCD zaslona.
Posvjetljenje
Zatamnjenje
Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona
Moguće je promijeniti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja. Odaberite LCD B.L. u izborniku (str. 109).
Čak i ako podesite LCD zaslon tipkama LCD BRIGHT +/– ili pomoću LCD B.L. i
LCD COLOR parametara u izborniku
To neće utjecati na snimljenu sliku.
Snimanje u niskom položaju
Snimanjem u niskom položaju postiže se zanimljiv kut. Podignite tražilo ili zakrenite LCD
zaslon prema gore. U ovom je slučaju korisno upotrijebiti tipku REC START/STOP na prednjoj
strani kamkordera.
Nakon snimanja
(1) Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
(2) Zatvorite LCD zaslon.
(3) Izbacite kasetu.
(4) Izvadite akumulatorsku bateriju.
19
Snimanje kamerom
Podešavanje tražila
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite sliku tražilom. Ugodite leću tražila tako da
indikatori u tražilu postanu oštri.
Podignite tražilo i pomaknite preklopku za podešavanje leće tražila.
Preklopka za podešavanje leće tražila
Za podešavanje svjetline tražila, koristite parametar VF B.L. u izborniku (str. 109).
Čak i ako podesite osvjetljenje tražila
To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Okular
Okular možete postaviti tako da širi dio bude na lijevoj i desnoj strani.
Potražite detalje na str. 167.
20
Snimanje kamerom
Korištenje zuma
Zumiranje pomoću preklopke zuma
Malo pritisnite preklopku zuma za sporije zumiranje ili je pritisnite jače za brže zumiranje.
Umjereno korištenje zuma rezultira boljim snimkama.
“T” strana: za telefoto (objekt se doima bližim)
“W” strana: za široki kut (objekt se doima daljim)
Kad koristite preklopku zuma na ručki, moguće je promijeniti brzinu zumiranja.
H: Brzo
L: Sporo
Preklopka zuma na ručki kamkordera
Napomene
• Kad je preklopka zuma na ručki postavljena na OFF, nije je moguće koristiti za zumiranje.
• Preklopka zuma na ručki nije povezana s preklopkom zuma na kamkorderu.
Kad snimate blizu objektu
Ne možete li izoštriti sliku, pritisnite “W” stranu preklopke zuma dok slika ne postane oštra.
Možete snimati objekt koji je najmanje 80 cm udaljen od površine leće u telefoto položaju ili oko
1 cm kod širokokutnog snimanja.
Zumiranje pomoću prstena
Uporabom prstena možete odabrati željenu brzinu zumiranja i izvesti precizna podešavanja.
Tijekom snimanja zakrenite prsten na željenu brzinu.
Prsten
Za široki kut
Za telefoto
Napomena
Zakrenete li prsten brzo, slika se možda neće zumirati.
Zakrećite prsten odgovarajućom brzinom.
21
Snimanje kamerom
Digitalni zum - Zum veći od 12x
Ako postavite D ZOOM na 24x ili 48x u izborniku, zum veći od 12x izvodi se digitalno.
Funkcija digitalnog zuma je tvornički podešena na OFF (str. 109). Koristite li funkciju digitalnog
zuma, kvaliteta slike postaje slabija.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog zumiranja.
Područje digitalnog zumiranja se pojavljuje kada postavite
D ZOOM na 24x ili 48x.
Nije moguće koristiti digitalni zum:
− Kad postavite PROG. SCAN na ON u izborniku (str. 109).
− Kad je preklopka POWER postavljena na MEMORY.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja
Ti indikatori se ne snimaju na vrpcu.
[a] Indikator preostalog vremena baterije.
Pojavi se kad kraće vrijeme ostavite kamkorder uključenim bez pokretanja funkcija.
[b] Indikator kasetne memorije
Pojavljuje se kada koristite kasetu sa memorijom.
[c] Indikator načina snimanja
[d] STBY/REC indikator
[e] Vremenski kôd/Brojač vrpce
[f] Indikator preostalog vremena vrpce
Pojavi se nakon umetanja kasete.
[g] Okvir
[h] Indikator ND filtera
Trepće ako je potrebno podesiti preklopku ND FILTER. Nakon podešavanja preklopke ND
FILTER, označen je njezin položaj. (Kad odaberete položaj ND OFF, indikator nestaje.)
[i] Vremenski indikator
Vrijeme se pojavi oko pet sekundi nakon pomicanja preklopke POWER na CAMERA ili
MEMORY.
[j] Indikator datuma
Datum se pojavi oko pet sekundi nakon pomicanja preklopke POWER na CAMERA ili
MEMORY.
22
Snimanje kamerom
Vremenski kôd
Vremenski kôd pokazuje vrijeme snimanja ili reprodukcije, “0:00:00” (sati:minute:sekunde) u
CAMERA načinu rada i “0:00:00:00” (sati:minute:sekunde:broj slika (“frames”)) u VCR načinu
rada. Ne možete presnimiti samo vremenski kôd.
Indikator preostalog vremena vrpce
Ovaj indikator možda neće biti sasvim točan, ovisno o kaseti.
Vrijeme i datum snimanja
Datum i vrijeme snimanja ne vide se dok snimate. Ipak, oni se automatski snimaju na kasetu. Za
prikaz datuma i vremena snimanja, pritisnite DATE CODE tijekom reprodukcije.
Snimanje objekata s osvijetljenom pozadinom (BACK LIGHT)
Kad snimate objekt s izvorom svjetla u pozadini ili objekt sa svijetlom pozadinom, koristite ovu
funkciju.
Pritisnite BACK LIGHT tijekom snimanja, u "memory" načinu ili kad je kamkorder u
pripravnom stanju.
Indikator . se pojavljuje u tražilu ili na LCD zaslonu.
Za isključenje funkcije, ponovno pritisnite BACK LIGHT.
Ako pritisnete jednu od sljedećih tipaka tijekom snimanja s pozadinskim
osvjetljenjem
Funkcija se isključuje.
− SPOT LIGHT
− EXPOSURE
Kad ručno podesite ekspoziciju
Nije moguće koristiti ovu funkciju.
23
Snimanje kamerom
Uporaba funkcije spot light
Ova funkcija sprječava suviše bijeli izgled lica kod snimanja pod jakim svjetlom, primjerice u
kazalištu.
Pritisnite SPOT LIGHT tijekom snimanja, u "memory" načinu ili kad je kamkorder u
pripravnom stanju.
Indikator q se pojavljuje u tražilu ili na LCD zaslonu.
Za isključenje funkcije, ponovno pritisnite SPOT LIGHT.
Ako pritisnete jednu od sljedećih tipaka tijekom snimanja s funkcijom spot light
Funkcija se isključuje.
− BACK LIGHT
− EXPOSURE
Kad ručno podesite ekspoziciju
Nije moguće koristiti ovu funkciju.
Nije moguće koristiti funkciju spot light kod sljedećih podešenja:
− Vrijednost brzine zatvarača 1/25 ili manja
− Old movie
− Low lux način snimanja kod Funkcije PROGRAM AE
24
Snimanje kamerom
Funkcija snimanja s vremenskom odgodom (“Self - timer” snimanje)
Moguće je snimati pomoću funkcije s vremenskom odgodom.
To je korisno kad želite snimati sami sebe. Također možete koristiti daljinski upravljač.
(1) Pritisnite 2 (self-timer) kad je kamkorder u pripravnom stanju. Na LCD zaslonu ili u
tražilu se pojavljuje 2 (“self-timer”) indikator.
(2) Pritisnite START/STOP.
“Self-timer” počinje odbrojavanje od 10 s “bip” signalom. Posljednje dvije sekunde
odbrojavanja, “bip” signal se ubrzava i snimanje počinje automatski.
Zaustavljanje “self-timera” prije snimanja
Ponovo pritisnite START/STOP.
Za lakše snimanje koristite daljinski upravljač.
Snimanje mirnih slika pomoću funkcije vremenske odgode
Pritisnite PHOTO u koraku 2 (str. 33).
Snimanje mirnih slika na Memory Stick pomoću funkcije vremenske
odgode
Pritisnite 2 (self-timer) i pritisnite PHOTO u "memory" načinu (str. 124).
Prekid snimanja s vremenskom odgodom
Pritisnite 2 (self-timer) tako da indikator 2 nestane s LCD zaslona ili tražila kad je kamkorder
u pripravnom stanju.
Napomena
Snimanje pomoću funkcije vremenske odgode se automatski isključuje:
− Kad snimanje pomoću funkcije vremenske odgode završi.
− Kad je POWER preklopka pomaknuta na OFF (CHG) ili VCR.
25
Provjera snimljenih zapisa
– END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review
Ove tipke možete koristiti za provjeru snimljenog zapisa ili postizanje blagih prijelaza između
zapisa.
Traženje posljednjeg snimljenog zapisa – END SEARCH
Nakon snimanja možete prijeći na kraj snimljenog zapisa.
Pritisnite END SEARCH kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Vrpca se premotava naprijed ili natrag i reproducira se zadnjih pet sekundi snimljenog zapisa i
reprodukcija se zaustavlja. Zvuk možete pratiti iz zvučnika ili slušalica.
Promjena mjesta početka snimanja – EDITSEARCH
Možete tražiti početak sljedećeg zapisa kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Držite pritisnutom +/– stranu tipke EDITSEARCH kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Reproducira se snimljeni zapis.
+: prema naprijed
–: prema natrag
Otpustite EDITSEARCH za zaustavljanje reprodukcije. Ako pritisnete START/STOP, snimanje
se nastavlja od dijela na kojem ste otpustili tipku EDITSEARCH. Tada nije moguće pratiti zvuk.
Provjera posljednje snimljene slike – Rec Review
Možete provjeriti zadnji snimljeni zapis.
Kratko pritisnite – 7 stranu tipke EDITSEARCH kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Reproducira se zadnjih nekoliko sekundi snimljenog zapisa. Možete pratiti zvuk iz zvučnika ili
slušalica.
“End search” funkcija
Kad koristite kasetu bez memorije, ova funkcija ne radi nakon izbacivanja kasete na koju ste
snimali. Ako pak koristite kasetu sa memorijom, ova funkcija radi i nakon izbacivanja kasete.
Ako snimljeni zapis ima praznih dijelova, ova funkcija možda neće raditi pravilno (str. 144).
26
– Osnove reprodukcije –
Reprodukcija kasete
Reprodukciju zapisa možete pratiti na LCD zaslonu. Zatvorite li LCD zaslon, sliku možete pratiti
u tražilu.
Reprodukciju možete kontrolirati isporučenim daljinskim upravljačem.
(1) Stavite izvor napajanja i uložite snimljenu kasetu.
(2) Postavite preklopku POWER na VCR dok držite pritisnutom malu zelenu tipku. Video
kontrolne tipke zasvijetle.
(3) Pomaknite OPEN u smjeru oznake B za otvaranje LCD zaslona.
(4) Pritisnite m za premotavanje vrpce natrag.
(5) Pritisnite N za pokretanje reprodukcije.
(6) Za ugađanje glasnoće, pritisnite VOLUME +/–.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite x.
27
Reprodukcija kasete
Praćenje slike na LCD zaslonu
Možete preokrenuti LCD zaslon i pomaknuti ga natrag prema kamkorderu okrenutog prema van.
Kad zatvorite LCD zaslon
Nije moguće pratiti zvuk pomoću zvučnika. Ipak, kad je LCD zaslon okrenut, čuje se zvuk iz
zvučnika.
Prikaz indikatora
Pritisnite DISPLAY na kamkorderu ili isporučenom daljinskom upravljaču.
Indikatori se pojavljuju na LCD zaslonu.
Želite li da indikatori nestanu, ponovo pritisnite DISPLAY.
28
Reprodukcija kasete
Korištenje “data code” funkcije
Vaš kamkorder automatski na vrpcu snima ne samo slike, već i podatke o snimljenim zapisima
(datum/vrijeme ili razna podešenja tijekom snimanja) (Data code).
Pritisnite DATA CODE na kamkorderu ili daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije.
Prikazi se izmjenjuju na sljedeći način
datum/vrijeme t razna podešenja (“SteadyShot”, ravnoteža bijele boje, pojačanje, brzina
zatvarača, otvor blende, ekspozicija) t bez indikatora
Datum/vrijeme
Razna podešenja
[a] SteadyShot OFF indikator
[b] Indikator ekspozicije/PROGRAM AE indikator
[c] Ravnoteža bijele boje
[d] Indikator pojačanja
[e] Indikator brzine zatvarača
[f] Vrijednost otvora blende
Ako ne želite prikaz podataka o snimljenom zapisu
Postavite DATA CODE na DATE u izborniku (str. 109)
Prikaz se izmjenjuje na sljedeći način:
datum/vrijeme y bez indikatora
Podaci o snimljenim zapisima
To su podaci kamkordera o snimkama. Tijekom snimanja ti se podaci neće vidjeti.
Kad koristite ovu funkciju, skala "-- -- --" (datum) ili "-- -- --" (vrijeme) se pojavljuje
u sljedećim slučajevima:
− Ako se reproducira prazan dio vrpce.
− Ako se vrpca ne može očitati zbog oštećenja ili smetnji.
− Ako je vrpca snimljena kamkorderom bez podešenog datuma i vremena.
Prikaz podataka na TV zaslonu
Spojite li kamkorder na TV prijemnik, podaci (Data code) se vide na TV zaslonu (str. 31).
Napomena o indikatoru datuma/vremena
Datum/vrijeme snimanja nisu vidljivi tijekom snimanja, no automatski se snimaju na vrpcu.
Vrijeme/datum snimanja možete provjeriti pritiskom na DATA CODE tijekom snimanja.
Ako je ekspozicija podešena na minimum
Na mjestu indikatora otvora blende pojavi se indikator "CLOSE".
29
Reprodukcija kasete
Razni načini reprodukcije
Za rukovanje tipkama za upravljanje, pomaknite preklopku POWER na VCR.
Gledanje mirne slike (pauza u reprodukciji)
Pritisnite X tijekom reprodukcije. Za nastavak reprodukcije pritisnite N ili X.
Premotavanje vrpce naprijed
Pritisnite M kad je vrpca zaustavljena. Za nastavak reprodukcije pritisnite N.
Premotavanje vrpce natrag
Pritisnite m kad je vrpca zaustavljena. Za nastavak reprodukcije pritisnite N.
Promjena smjera vrpce
Za promjenu smjera vrpce pritisnite I na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije. Za
nastavak normalne reprodukcije pritisnite N.
Nalaženje prizora dok gledate sliku (traženje prizora)
Tijekom reprodukcije držite pritisnutom m ili M tipku. Za nastavak normalne reprodukcije
otpustite tipku.
Gledanje ubrzane slike tijekom premotavanja vrpce prema naprijed ili
natrag (“skip scan”)
Držite pritisnutom tipku m tijekom premotavanja prema naprijed ili tipku M tijekom
premotavanja prema natrag. Za nastavak premotavanja, pustite tipku.
Gledanje usporene slike (spora reprodukcija)
Tijekom reprodukcije pritisnite y. Za usporenu reprodukciju u obrnutom smjeru, pritisnite I na
daljinskom upravljaču i zatim y. Za nastavak normalne reprodukcije, pritisnite N.
Gledanje dvostruko ubrzane slike
Tijekom reprodukcije pritisnite x2 na daljinskom upravljaču. Za dvostruko bržu reprodukciju u
obrnutom smjeru, pritisnite I i zatim x2 na daljinskom upravljaču. Za nastavak normalne
reprodukcije pritisnite N.
Gledanje sliku po sliku
Kad je slika zaustavljena (pauza), pritisnite C na daljinskom upravljaču. Za reprodukciju pojedinačnih slika u obrnutom smjeru, pritisnite c. Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite N.
Traženje zadnjeg snimljenog prizora (END SEARCH)
Pritisnite END SEARCH kad je vrpca zaustavljena. Reproducira se zadnjih pet sekundi
snimljenog zapisa i potom se reprodukcija zaustavlja.
U raznim načinima reprodukcije
• Zvuk je prigušen.
• Prethodna slika se tijekom reprodukcije može pojaviti kao mozaična slika.
Kad pauza traje 5 minuta
Kamkorder se automatski zaustavlja. Za nastavak reprodukcije pritisnite N.
Usporena reprodukcija
Usporena reprodukcija može se lako odvijati na kamkorderu, no ta funkcija ne radi kod izlaza
signala putem a DV priključka.
Kod reprodukcije kasete u obrnutom smjeru
U središtu, na vrhu i dnu slike mogu se pojaviti vodoravne pruge. To je normalna pojava.
Ako uložite kasetu snimljenu u PAL sustavu
Kamkorder automatski prepoznaje sustav i reprodukcija počinje. Takvu kasetu je moguće gledati
samo na ovom kamkorderu. (Quasi PAL reprodukcija)
30
Gledanje snimke na TV zaslonu
Za gledanje snimke na TV zaslonu, spojite kamkorder s TV prijemnikom ili videorekorderom
pomoću isporučenog A/V kabela. Tipkama za reprodukciju možete upravljati isto kao i kod
gledanja slike na LCD zaslonu. Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje
kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC mrežnog adaptera (str. 13). Pogledajte upute za
uporabu Vašeg TV prijemnika ili videorekordera.
Skinite pokrov s priključka. Spojite kamkorder na TV prijemnik pomoću A/V kabela. Zatim
podesite TV/VCR izbornik na TV ili VCR.
Ako je Vaš TV prijemnik već spojen sa videorekorderom
Spojite Vaš kamkorder na linijski ulaz videorekordera pomoću isporučenog A/V kabela.
Pomaknite izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE.
Ako je Vaš TV prijemnik ili videorekorder mono
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a samo bijeli utikač na audio ulaz videorekordera ili
TV-a. Crveni utikači se ne koriste.
Ako Vaš TV ili videorekorder ima S video priključak
Spojite pomoću S video kabela (nije isporučen) za postizanje visokokvalitetne slike. S ovakvim
spojem ne morate spajati žuti (video) utikač A/V kabela.
Spojite S video kabel (nije isporučen) sa S video priključcima na kamkorderu i TV prijemniku ili
videorekorderu.
Ovakav način spajanja rezultira kvalitetnijim slikama DV formata.
Kad podešavate TV zaslon
Promatrate li sliku tijekom snimanja, a ne reprodukcije, postavite COLOR BAR na ON u
izborniku (str. 109). Na TV zaslonu se pojavi skala boje.
31
– Napredne funkcije snimanja –
Snimanje mirne slike na kasetu - Tape Photo snimanje
Na kasete možete snimiti mirnu sliku sa svim pikselima u progresivnom načinu snimanja.
Detalje potražite na str. 34. Ovaj način je koristan kad tiskate sliku pomoću video pisača (nije
isporučen).
Osim na ovdje opisani način, Vaš kamkorder može snimati mirne slike na Memory Stick (str. 121).
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju, držite lagano pritisnutom tipku PHOTO dok se
ne pojavi mirna slika. Pojavljuje se indikator CAPTURE. Snimanje još ne počinje.
Za promjenu slike, otpustite PHOTO, ponovo odaberite mirnu sliku i zatim lagano
pritisnite i zadržite tipku PHOTO.
(2) Jače pritisnite tipku PHOTO.
Mirna slika u tražilu ili na LCD zaslonu se snima oko sedam sekundi. Zvuk se također
snima u tih sedam sekundi. Tijekom snimanja, mirna slika koju snimate se pojavljuje u
tražilu ili na LCD zaslonu.
Broj mirnih slika koje možete snimiti na mini DV kasetu
Na 60-minutnu kasetu je moguće snimiti oko 510 slika u SP i oko 765 slika u LP načinu.
Napomene
• Tijekom tape photo snimanja nije moguće promijeniti podešenje ili način snimanja.
• Tipka PHOTO ne radi u sljedećim slučajevima:
− Tijekom korištenja ili podešavanja funkcije odtamnjenja/zatamnjenja (“fader”).
− Dok je funkcija digitalnog efekta podešena ili u uporabi
• Kod snimanja mirne slike ne tresite kamkorder. Slika će podrhtavati.
Korištenje funkcije foto snimanja pomoću daljinskog upravljača
Pritisnite PHOTO na daljinskom upravljaču. Kamkorder odmah snima sliku na LCD zaslonu ili u
tražilu.
Korištenje funkcije foto snimanja tijekom normalnog CAMERA snimanja.
Nije moguće provjeriti sliku na LCD zaslonu ili u tražilu laganim pritiskom na tipku PHOTO.
Jače pritisnite tipku PHOTO. Mirna se slika potom snima oko sedam sekundi i kamkorder se
vraća u pripravno stanje.
Ako snimate pokretni objekt pomoću funkcije Tape Photo snimanja
Kad reproducirate mirnu sliku na drugim uređajima, slika će možda titrati, no to je normalna
pojava.
32
Snimanje mirne slike na kasetu - Tape Photo snimanje
Tape photo snimanje s vremenskom odgodom ("self-timer")
Moguće je snimati pomoću funkcije s vremenskom odgodom.
To je korisno kad želite snimiti sami sebe. Također možete koristiti daljinski upravljač.
(1) Pritisnite SELFTIMER kad je kamkorder u pripravnom stanju. Oznaka 2 (self-timer)
se pojavi na LCD zaslonu ili u tražilu.
(2) Jače pritisnite PHOTO.
“Self-timer” počinje odbrojavanje od 10 s “bip” signalom. Posljednje dvije sekunde
odbrojavanja, “bip” signal se ubrzava i snimanje počinje automatski.
Zaustavljanje “self-timer tape photo” snimanja
Pritisnite 2 (self-timer) tako da indikator 2 nestane s LCD zaslona ili tražila kad je kamkorder
u pripravnom stanju. Nije moguće isključiti ovu funkciju pomoću daljinskog upravljača.
Napomena
Snimanje pomoću funkcije vremenske odgode se automatski isključuje:
− Kad snimanje pomoću funkcije vremenske odgode završi.
− Kad je POWER preklopka pomaknuta na OFF (CHG) ili VCR.
33
Snimanje sa svim pikselima – PROG. SCAN
Za prijenos i gledanje mirnih slika na PC savjetujemo snimanje u progresivnom načinu (slijedite
niže opisani postupak). Mirne slike snimljene na ovaj način stabilnije su od onih snimljenih na
uobičajeni način i stoga su pogodnije za analizu brže akcije, poput snimaka sportskih natjecanja.
(Budući da ovaj kamkorder u progresivnom načinu snima sliku svakih 1/15 sekunde, tako
snimljene pokretne slike mogu suviše podrhtavati. Zato savjetujemo snimanje pokretnih slika na
uobičajeni način.)
(1) Pritisnite MENU za prikaz izbornika kad je kamkorder u pripravnom stanju.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir | i pritisnite.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir PROG. SCAN i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ON i pritisnite.
(5) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika. Zasvijetli indikator PROG. SCAN.
Povratak na normalni način rada
Odaberite OFF u koraku 4 i pritisnite SEL/PUSH/EXEC.
Napomena o progresivnom načinu snimanja
Kod normalnog TV prijenosa zaslon je podijeljen na dva polja i prikazuje ih izmjenično svaku
1/50 sekunde (Interlace format). Stoga stvarna prikazana slika prekriva samo pola vidljivog područja.
Istodobni prikaz čitave slike na cijelom zaslonu zove se prikaz sa svim pikselima. U tom načinu
razlučivost mirne slike je veća no kod normalnog prikaza. Ovaj kamkorder prihvaća sliku svakih
1/15 sekunde, što može prouzročiti pomicanje slike pokretnog objekta izvan fokusa. Ovaj
kamkorder je tvornički podešen za snimanje u normalnom TV formatu.
Kod snimanja pod fluorescentnim svjetlom
Kod snimanja u progresivnom načinu pod fluorescentnim svjetlom ili žaruljama, može doći do
pojave rijetkog fenomena uslijed kojeg zaslon postaje sasvim svijetao (fenomen titranja). To je
normalno. Želite li izbjeći tu pojavu, postavite PROG. SCAN na OFF u izborniku.
Tijekom progresivnog snimanja
Nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Digitalni zum
− Širokokutno snimanje
34
Uporaba okvira za snimanje
Pomoću okvira za snimanje moguće je lako poravnati sliku. Okvir se ne snima na kasetu.
(1) Pritisnite MENU za prikaz izbornika kad je kamkorder u pripravnom stanju, tijekom
snimanja ili u "memory" načinu.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ~ i pritisnite.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir GUIDEFRAME i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ON i pritisnite.
(5) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika. Okvir se pojavi na LCD zaslonu ili u
tražilu.
Isključenje okvira
Odaberite OFF u koraku 4 i pritisnite SEL/PUSH EXEC ili jednostavno pritisnite DISPLAY.
Napomena
Okvir služi samo približnom podešavanju.
Veličina i položaj okvira ne utječu na podešenja kamkordera.
Ako postavite GUIDEFRAME na ON
Ostali indikatori su također vidljivi na LCD zaslonu.
35
Korištenje funkcije širokog zaslona
Moguće je snimanje 16:9 široke slike za gledanje na TV zaslonu širokog formata (16:9 WIDE).
Tijekom snimanja u 16:9 WIDE načinu [a] se na LCD zaslonu ili u tražilu pojavljuju crne pruge.
Slika tijekom reprodukcije na normalnom TV prijemniku [b] ili prijemniku sa širokim zaslonom
(“wide-screen”) [c]* je “stisnuta” po širini. Ako podesite široki zaslon TV-a na “punu” sliku
(“full mode”), možete gledati normalne slike [d].
∗ Reprodukcija u 4:3 načinu. Kad reproducirate sliku u širokom formatu, ona izgleda jednako
kao na LCD zaslonu ili u tražilu [a].
U pripravnom stanju, podesite 16:9WIDE na { na ON u izborniku (str. 109).
Isključenje funkcije širokog zaslona
Podesite 16:9WIDE na OFF u izborniku (str. 109).
36
Korištenje funkcije širokog zaslona
Kod funkcije širokog zaslona nije moguće odabrati sljedeće funkcije:
• Old Movie
• Progresivni način snimanja
Tijekom snimanja
Ne možete odabrati ili isključiti funkciju širokog zaslona. Kad isključite funkciju širokog
zaslona, isključite kamkorder u pripravno stanje i zatim postavite 16:9WIDE na OFF u
izborniku.
Spajanje na TV
Slike snimljene u 16:9WIDE načinu prikazuju se na TV zaslonu u punoj veličini kad:
− spojite kamkorder na TV prijemnik kompatibilan s video ID (ID-1/ID-2) sustavom.
− spojite kamkorder na S video priključak TV prijemnika.
ID-1 sustav
Ovaj sustav šalje informacije o formatu slike (16:9, 4:3 ili letter box) pomoću video signala.
Spojite li kamkorder na TV prijemnik kompatibilan s ID-1 sustavom, format slike se bira
automatski.
ID-2 sustav
ID-2 sustav šalje signal zaštite autorskih prava uz ID-1 signale umetnute između video signala
kad spojite kamkorder na drugu opremu pomoću A/V kabela.
37
Uporaba funkcije odtamnjenja/zatamnjenja (fader)
Sliku je moguće odtamniti ili zatamniti kako bi se doimala profesionalno.
FADER
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
(slučajne točkice)
∗ Samo odtamnjenje
MONOTONE
Kod odtamnjenja, slika se postupno mijenja iz crno bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja, slika se mijenja iz slike u boji u crno bijelu.
38
Korištenje funkcije odtamnjenja/zatamnjenja (“fader”)
(1) Odtamnjenje [a]
Kad je kamkorder u pripravnom stanju, pritisnite FADER dok ne zatrepće željeni
indikator.
Zatamnjenje [b]
Tijekom snimanja pritisnite FADER dok ne zatrepće željeni indikator.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
FADER t MONOTONE t OVERLAP t WIPE t DOT bez indikatora
Posljednji odabrani način odtamnjenja/zatamnjenja slike će se u sljedećem korištenju
ove funkcije pojaviti kao prvi.
(2) Pritisnite START/STOP. Nakon odtamnjenja/zatamnjenja kamkorder se automatski
vraća na normalni način rada.
Isključenje funkcije odtamnjenja/zatamnjenja
Pritisnite FADER dok indikator ne nestane.
Napomena
Ne možete koristiti sljedeće funkcije dok koristite “fader” funkciju i obrnuto:
− Digitalni efekt
− Nizak stupanj osvjetljenja kod PROGRAM AE (samo kod funkcije OVERLAP, WIPE ili
DOT)
− Tape Photo snimanje
− Snimanje u intervalima
− Cut snimanje
Kad se u pripravnom stanju pojavi OVERLAP, WIPE ili DOT indikator
Kamkorder automatski pohranjuje u memoriju sliku snimljenu na vrpci. Tijekom pohranjivanja,
indikatori brzo trepću i reproducirana slika nestaje. Na tom stupnju slika možda neće biti jasno
snimljena, ovisno o stanju vrpce.
39
Korištenje posebnih efekata - Efekti slike
Zapise možete digitalno obraditi za postizanje posebnih efekata, poput onih na filmu ili TV-u.
NEG.ART [a]:
SEPIA:
B&W:
SOLARIZE [b]:
SLIM [c]:
STRETCH [d]:
Slika je kao na negativu.
Slika je crvenosmeđe boje.
Slika je crno/bijela.
Intenzitet svjetla je jasniji i slika izgleda poput crteža.
Slika je izdužena po visini.
Slika je izdužena po dužini.
(1) U pripravnom stanju ili tijekom snimanja, pritisnite PICTURE EFFECT.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željenog efekta slike.
Indikatori efekta slike se izmjenjuju na sljedeći način:
Isključenje efekta slike
Pritisnite PICTURE EFFECT tako da indikator nestane.
Tijekom uporabe funkcije efekta slike
Nije moguće odabrati "old movie" način.
Kad isključite kamkorder
Funkcija efekta slike se automatski isključuje.
Kad je PROG. SCAN postavljen na ON u izborniku
Nije moguće odabrati SLIM ili STRETCH.
40
Korištenje posebnih efekata - Digitalni efekt
Pomoću raznih digitalnih funkcija snimljenim zapisima možete dodati posebne efekte.
Zvuk se snima normalno.
STILL
U pokretnu sliku možete umetnuti mirnu sliku.
FLASH (FLASH MOTION)
Možete snimati mirne slike redom, u pravilnim razmacima.
LUMI (LUMINANCEKEY)
Svjetliji dio mirne slike se zamjenjuje pokretnom slikom.
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika postepeno nestaje u obliku traga.
OLD MOVIE
Zapisi izgledaju kao stari filmovi. Na gornjem i donjem dijelu zaslona vidljive su crne pruge za
promjenu virtualne veličine slike u format "CinemaScope" i efekt slike se podesi na SEPIA.
Mirna slika
Pokretna slika
Mirna slika
Pokretna slika
STILL
LUMI.
41
Korištenje posebnih efekata - Digitalni efekt
(1) Pritisnite DIGITAL EFFECT kad je kamkorder u pripravnom stanju ili tijekom
snimanja. Pojavljuje se indikator digitalnog efekta.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog digitalnog efekta.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL y OLD MOVIE
(3) Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu. Indikator zasvijetli i pojavljuju se skale. Kod
STILL i LUMI efekata mirna slika se pohranjuje u memoriju.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za podešavanje efekta.
Podešenja
STILL
FLASH
Brzina izmjena mirnih slika koje dodajete pokretnim slikama
Vremenski razmak između mirnih slika
LUMI.
Sastav boje područja mirne slike koje se zamjenjuje pokretnom slikom.
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne slike.
OLD MOVIE
Nije potrebno podešavati.
Što je na zaslonu više skala, digitalni efekt je jači. Skale se pojavljuju kod sljedećih efekata:
STILL, FLASH, LUMI. i TRAIL.
Isključenje digitalnog efekta
Pritisnite DIGITAL EFFECT. Indikator digitalnog efekta nestaje.
42
Korištenje posebnih efekata - Digitalni efekt
Napomene
• Kod digitalnog efekta sljedeće funkcije ne rade:
− Odtamnjenje/zatamnjenje
− Nizak stupanj osvjetljenja Funkcije PROGRAM AE
− Tape Photo snimanje
− Brzina zatvarača 1/30 ili niža
• Sljedeće funkcije ne rade u “old movie” načinu snimanja:
− 16:9
− Efekt slike
− PROGRAM AE
− Spot light
− Podešenje brzine zatvarača
Kad isključite kamkorder
Digitalni efekt se automatski isključuje.
43
Snimanje s ručnim podešenjima
U normalnim uvjetima kamkorder automatski vrši razna podešenja tijekom snimanja, Ipak,
sljedeće funkcije moguće je podesiti ručno, po želji.
Funkcije koje je moguće podesiti postavljanjem AUTO LOCK preklopke u
središnji (auto lock release) položaj
Svjetlina (ekspozicija), brzina zatvarača, ravnoteža bijele boje i PROGRAM AE.
Funkcije koje možete podesiti u izborniku
Isključenje SteadyShot.
Funkcije koje možete podesiti drugim preklopkama/prstenima
ND filter, zebrasti uzorak, fokus i zum.
Sljedeći odjeljci pokazuju kako podesiti sve gore navedene funkcije osim ravnoteže bijele boje
(str. 50), PROGRAM AE (str. 56), fokusa (str. 59) i zuma (str. 21).
AUTO LOCK preklopka
Postavite preklopku kao na donjoj slici za podešavanje ili prekid podešavanja svih funkcija.
AUTO LOCK [a]
Odaberite ovaj položaj za automatsko podešavanje svih funkcija.
HOLD [b]
Odaberite ovaj položaj nakon ručnog podešavanja za pohranjivanje podešenja.
Manual položaj (AUTO LOCK release) [c]
Odaberite ovaj položaj za ručno podešavanje gore navedenih funkcija.
Ako koristite video bljeskalicu (opcija)
Savjetujemo postavljanje AUTO LOCK preklopke na AUTO LOCK.
Napomena
Kad ručno podesite ekspoziciju tijekom snimanja s pozadinskim osvjetljenjem ili u spot light
načinu, obje funkcije se automatski isključuju.
44
Snimanje s ručnim podešenjima
Podešavanje ekspozicije
Ekspoziciju podesite ručno u sljedećim slučajevima.
• Pozadina je presvijetla
• Nedostatno osvjetljenje: veći dio slike je taman
• Svijetao objekt i tamna pozadina
• Vjerno snimanje tame
(1) Postavite preklopku AUTO LOCK u središnji (auto lock release) položaj kad je
kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja ili u "memory" načinu.
(2) Pritisnite EXPOSURE. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator ekspozicije.
(3) Zakrenite kontrolu EXPOSURE za podešavanje ekspozicije.
Zakretanjem kontrole vrijednost irisa se mijenja između OPEN i CLOSE, a vrijednost
dometa između 0 dB i 18 dB.
Za posvijetljenje slike podesite razinu na + stranu.
Za povratak na automatsku ekspoziciju
Postavite preklopku AUTO LOCK na AUTO LOCK ili pritisnite EXPOSURE. Indikator
ekspozicije nestaje s LCD zaslona ili iz tražila.
Ako pritisnete PROGRAM AE tijekom ručnog podešavanja ekspozicije
Ekspozicija se vraća na automatsko podešenje.
45
Snimanje s ručnim podešenjima
Podešavanje brzine zatvarača
(1) Postavite preklopku AUTO LOCK u središnji (auto lock release) položaj kad je
kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja ili u "memory" načinu.
(2) Ako svijetli indikator PROGRAM AE, više puta pritisnite PROGRAM AE dok
indikator ne nestane s LCD zaslona ili iz tražila.
(3) Pritisnite SHUTTER SPEED. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator brzine
zatvarača.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željene brzine. Raspoložive brzine su
od 1/3 do 1/10000. Zakretanjem kontrole, brzina se mijenja na sljedeći način:
1/4 y 1/8 y 1/15 y 1/30 y ... y 1/4000 y 1/6000 y 1/10000
Za povećavanje brzine zatvarača, odaberite niže podešenje (indikator velike vrijednosti
na LCD zaslonu ili u tražilu).
Za povratak na automatsko podešavanje brzine zatvarača
Postavite preklopku AUTO LOCK na AUTO LOCK ili pritisnite SHUTTER SPEED. Indikator
brzine zatvarača nestaje sa LCD zaslona ili iz tražila.
Kod snimanja s niskom brzinom zatvarača
Pri niskoj brzini zatvarača, automatski se fokus može poništiti. Koristite tronožac i ručno
podesite fokus.
Kod snimanja pod fluorescentnim svjetlom ili žaruljama
Kod snimanja u progresivnom načinu pod fluorescentnim svjetlom ili žaruljama, može doći do
pojave rijetkog fenomena uslijed kojeg zaslon postaje sasvim svijetao, ovisno o brzini zatvarača
(fenomen titranja).
Ako podesite vrijednost brzine zatvarača na 1/30 ili manje
Nije moguće koristiti spot light (str. 24) funkciju i digitalne efekte (str. 41).
46
Snimanje s ručnim podešenjima
Uporaba ND filtera
Uporabom ND filtera (podešenje ND filtera 1 odgovara 1/4 količine svjetla, a podešenje 2
odgovara 1/32 količini svjetla), moguće je jasno snimiti sliku podešavanjem količine svjetla, čak
i kod snimanja s jakim osvjetljenjem.
Kad na LCD zaslonu ili u tražilu trepće indikator ND1 ili ND2
Potreban je ND filter.
Kad trepće ND1, postavite preklopku ND FILTER na 1 tako da na LCD zaslonu ili u tražilu
zasvijetli indikator ND 1.
Kad trepće ND2, postavite preklopku ND FILTER na 2 tako da na LCD zaslonu ili u tražilu
zasvijetli indikator ND 2.
Kad na LCD zaslonu ili u tražilu trepće indikator ND1 OFF
ND filter nije potreban. Postavite ND preklopku na OFF tako da indikator nestane sa LCD
zaslona ili tražila.
ND filter je sada isključen.
Napomene
• Postavite li preklopku ND FILTER na druge položaje tijekom snimanja, može doći do smetnji
u slici ili zvuku. Savjetujemo da prije snimanja provjerite položaj preklopke ND FILTER.
• Kod snimanja presvijetlog objekta, prelamanje svjetla može prouzročiti sliku van fokusa. To je
tipična pojava kod snimanja kamkorderom. Uporaba ND filtera smanjuje učinak te pojave i
postižu se bolji uvjeti snimanja.
Ako koristite video bljeskalicu (opcija)
Postavite preklopku ND FILTER na OFF.
47
Snimanje s ručnim podešenjima
Snimanje sa zebrastim uzorkom
Moguće je podesiti kamkorder za prikaz zebrastog uzorka (okomitih pruga) na dijelu slike na
LCD zaslonu ili u tražilu kod snimanja objekta čija svjetlina prelazi određenu razinu. Kad je
preklopka ZEBRA postavljena na 100, dio slike na kojem je vidljiv zebrasti uzorak jest područje
visoke svjetline ili prevelike ekspozicije. Sliku možete provjeriti prikazom zebrastog uzorka.
Koristite ga kao vodič za podešavanje ekspozicije i brzine zatvarača kako bi postigli željenu
sliku.
Postavite preklopku ZEBRA na 70 ili 100 kad je kamkorder u pripravnom stanju ili "memory"
načinu rada.
Podešenje
Značenje
70
Zebrasti uzorak se pojavljuje na dijelu slike čija je svjetlina oko 70 IRE
100
Zebrasti uzorak se pojavljuje na dijelu slike čija svjetlina prelazi 100 IRE.
OFF
Zebrasti se uzorak ne pojavljuje.
Brisanje zebrastog uzorka
Postavite preklopku ZEBRA na OFF.
Napomena o snimanju sa zebrastim uzorkom
Čak iako je zebrasti uzorak vidljiv na LCD zaslonu ili u tražilu, on se ne snima.
48
Snimanje s ručnim podešenjima
Isključenje funkcije SteadyShot
Kad je aktivna funkcija SteadyShot, kamkorder ublažuje podrhtavanje.
Kad Vam ova funkcija nije potrebna, možete je isključiti. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi
indikator i. Nemojte koristiti funkciju SteadyShot kod snimanja statičnog objekta uz uporabu
tronošca.
(1) Pritisnite MENU za prikaz izbornika kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u
"memory" načinu.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir { i pritisnite.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir STEADYSHOT i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir OFF i pritisnite.
(5) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
Ponovno uključenje funkcije SteadyShot
Odaberite ON u koraku 4 i pritisnite SEL/PUSH EXEC:
Napomene o SteadyShot funkciji
• Ova funkcija ne ublažuje prekomjerno podrhtavanje kamere.
• Koristite li telekonverzijsku (opcija) ili širokokutnu leću (opcija), one mogu utjecati na
SteadyShot funkciju.
49
Podešavanje ravnoteže bijele boje
Pomoću ovoga podešenja bijeli objekti zaista izgledaju bijeli, te je omogućena prirodnija
ravnoteža boje.
Obično se ravnoteža bijele boje podešava automatski. Bolji se rezultati postižu ručnim
podešavanjem bijele boje kad se svjetlo brzo mijenja ili kod snimanja na otvorenom, primjerice,
neonske reklame, vatromet.
(1) Postavite preklopku AUTO LOCK u središnji (auto lock release) položaj kad je
kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja ili u "memory" načinu.
(2) Pritisnite WHT BAL. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator ravnoteže bijele
boje.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir odgovarajućeg načina uravnoteženja bijele boje
u sljedećim uvjetima. Zakretanjem kontrole, indikatori na pokazivaču se izmjenjuju na
sljedeći način:
& (Podešavanje jednim pritiskom tipke) y^ (Outdoor) y n (Indoor)
50
Indikator
Uvjeti snimanja
&
Podešavanje u skladu s izvorom svjetla. To nije moguće tijekom
snimanja. Slijedite dolje opisani postupak za ponovno podešavanje.
^ (Outdoor)
U zoru ili predvečerje, zalazak/izlazak sunca, neonska svjetla ili
vatromet.
Pod fluorescentnim svjetlom iste boje.
n (Indoor)
Ako se intenzitet osvjetljenja brzo mijenja.
Ako snimate na vrlo svijetlome mjestu, primjerice, u studiju s TV
osvjetljenjem.
Ako je objekt osvijetljen umjetnom rasvjetom, poput fluorescentne,
natrijeve ili živine svjetiljke.
Podešavanje ravnoteže bijele boje
Ako ste u koraku 3 odabrali &
Podešenje se zadržava i nakon promjene svjetla. Možete postići prirodne boje bez utjecaja svjetla
iz okoliša.
(Kad je vidljiv indikator &)
(1) Snimite čitavu površinu bijeloga papira.
(2) Pritisnite SEL/PUSH EXEC.
Indikator & ubrzano trepće. Nakon podešenja i pohranjivanja ravnoteže bijele boje u
memoriju, indikator prestaje treptati. Podešenje ostaje pohranjeno i nakon odvajanja
baterije.
Povratak na automatsko uravnoteženje bijele boje
Postavite preklopku AUTO LOCK na AUTO LOCK i pritisnite WHT BAL. Indikator ravnoteže
bijele boje nestaje sa LCD zaslona ili iz tražila.
Napomene o ravnoteži bijele boje
• Kad snimate sa studijskom ili video rasvjetom, odaberite n (indoor) način.
• Kad snimate sa fluorescentnom rasvjetom, ponovo podesite ravnotežu bijele boje pomoću n
(podešavanje jednim pritiskom na tipku) ili koristite automatsko podešenje. Koristite li &
(indoor) način, ravnoteža bijele boje se možda neće podesiti pravilno.
Snimanje s promjenjivim osvjetljenjem
• Kad se svjetlo promijeni, ponovo podesite ravnotežu bijele boje kad je kamkorder u
pripravnom stanju.
• Kod automatskog podešavanja, usmjerite kamkorder prema bijelom objektu na oko 10 sekundi
nakon pomicanja preklopke POWER na CAMERA za postizanje boljeg podešenja u sljedećim
slučajevima:
− Kad skidate bateriju radi zamjene.
− Kad se krećete iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto.
Ako indikator & ne prestaje treptati nakon pritiska na SEL/PUSH EXEC kontrolu
Nije moguće podesiti ravnotežu bijele boje. Koristite automatsko podešenje.
51
Ručno podešavanje zvuka - Sound recording level
Moguće je podesiti zvuk. Tijekom podešavanja koristite slušalice za praćenje zvuka.
Podešavanje u izborniku
(1) Postavite preklopku POWER na CAMERA ili VCR.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir v i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir MIC LEVEL i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir MANUAL i pritisnite.
(6) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
Podešavanje zvuka za snimanje
(7) Pritisnite AUDIO LEVEL za prikaz indikatora podešavanja zvuka kad je kamkorder u
pripravnom stanju ili tijekom snimanja.
(8) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za podešenje razine zvuka.
[a] Skala razine zvuka pri snimanju
[b] Smanjenje razine
[c] Povećanje razine
Isključenje prikaza skale
Ponovo pritisnite AUDIO LEVEL.
Automatsko podešenje razine zvuka
Odaberite AUTO u koraku 5 i zatim pritisnite SEL/PUSH EXEC.
52
Ručno podešavanje zvuka - Sound recording level
Napomene o ručnom podešavanju
• Razina zvuka ostaje pohranjena oko minuta nakon odvajanja baterije.
• Indikator razine zvuka vidljiv je u donjem desnom uglu LCD zaslona ili tražila.
Zvuk putem AUDIO L/R ili a DV priključaka
Nije moguće podesiti razinu zvuka.
Kad je MIC LEVEL postavljen na AUTO
Nije moguće podesiti razinu zvuka, ali je vidljiv indikator razine zvuka.
53
Pohranjivanje podešenja kvalitete slike
- Custom preset
Moguće je podesiti snimanje sa željenom kvalitetom slike.
Podesite sliku snimajući i provjerom na TV zaslonu pomoću izbornika.
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju ili "memory" načinu rada pritisnite CUSTOM
PRESET za prikaz CUSTOM PRESET izbornika.
(2) Pritisnite SEL/PUSH EXEC.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir SET i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ON i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željenog parametra i pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za podešavanje odabranog parametra i pritisnite.
(7) Pritisnite CUSTOM PRESET.
Pojavi se CUSTOM PRESET izbornik i na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator .
54
Pohranjivanje podešenja kvalitete slike
Parametri za podešavanje
Parametar
Značenje
Vrijednost podešenja
COLOR LVL
Intenzitet boje
Smanjenje y Povećanje intenziteta
boje
SHARPNESS
Oštrina
Mekše y Oštrije
WB SHIFT
Ravnoteža bijele boje
Plavkasto y Crvenkasto
AE SHIFT
Svjetlina
-4 y +4
AGC LIMIT
Razina automatskog dometa
6 db / 12 db / OFF
RESET
Vraćanje tvorničkih podešenja
Prekid podešavanja
Odaberite OFF u koraku 4 i pritisnite SEL/PUSH EXEC.
Povratak na standardno podešenje
Odaberite OK u parametru RESET u koraku 5 i pritisnite SEL/PUSH EXEC. Za isključenje
pritisnite RETURN i zatim SEL/PUSH EXEC.
Provjera podešenja
Pritisnite CUSTOM PRESET kad je kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja ili u
"memory" načinu.
Indikatori podešenja se pojave na LCD zaslonu ili u tražilu.
Nakon podešenja AE shift
Moguće je podesiti svjetlinu slike u sladu s uvjetima snimanja.
O AGC Limit
Kod ručnog podešavanja ekspozicije razina iznosi do 18 dB (OFF).
Kad podešavate željenu kvalitetu slike u CAMERA ili "memory" načinu
Pohranjivanje je moguće samo u svakom od načina zasebno.
55
Korištenje funkcije PROGRAM AE
Možete odabrati jedan od pet PROGRAM AE (Automatska ekspozicija) načina rada u skladu s
uvjetima snimanja.
Odabir najboljeg načina
Odaberite odgovarajući PROGRAM AE način prema sljedećem opisu.
g A: Snimanje s prednošću otvora blende
Odabir otvora blende za određivanje željene dubine polja. Domet i brzina zatvarača se
podešavaju automatski u skladu s odabranom brzinom zatvarača.
g S: Snimanje s prednošću brzine zatvarača
Ručni odabir brzine zatvarača. Vrijednost ekspozicije mijenja se u skladu s odabranom brzinom
zatvarača.
7: Sports lesson mode(sportski događaji)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću, primjerice, pri tenisu ili golfu.
8: Sunset & moon mode (zalazak sunca i mjesečina)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca, uz
vatromet ili neonske reklame.
f: Low lux mode (niski stupanj osvjetljenja)
Objekt je svjetliji kod nedovoljnog osvjetljenja.
56
Korištenje funkcije PROGRAM AE
Korištenje funkcije PROGRAM AE
(1) Postavite preklopku AUTO LOCK u središnji (auto lock release) položaj kad je
kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja ili u "memory" načinu.
(2) Pritisnite PROGRAM AE. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi PROGRAM AE
indikator.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željenog PROGRAM AE načina.
PROGRAM AE indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
Prednost otvora blende y Prednost brzine zatvarača y Sports lesson mode y
Sunset & Moon mode y Niski stupanj osvjetljenja
Kad odaberete snimanje s prednošću otvora blende ili brzine zatvarača, pritisnite
SEL/PUSH EXEC.
(4) Kod snimanja s prednošću otvora blende (g A) ili brzine zatvarača (g S), zakrenite
SEL/PUSH EXEC za odabir željene vrijednosti otvora blende (F vrijednost) ili brzine
zatvarača.
Prednost otvora blende:
Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željene vrijednosti. Zakretanjem kontrole F
vrijednost se mijenja između F1.6 i F11.
Za manji otvor blende odaberite višu vrijednost. Domet i brzina zatvarača mijenjaju se u
skladu s odabranim otvorom blende.
Prednost brzine zatvarača:
Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željene brzine zatvarača. Zakretanjem kontrole
vrijednost se mijenja između 1/60 i 1/10000.
Za veću brzinu zatvarača odaberite indikator niže vrijednosti na LCD zaslonu ili u
tražilu. Domet i otvor blende mijenjaju se u skladu s odabranom brzinom zatvarača.
Isključenje Funkcije PROGRAM AE
Postavite preklopku AUTO LOCK na AUTO LOCK ili pritisnite PROGRAM AE. PROGRAM
AE indikator nestaje s LCD zaslona ili iz tražila.
57
Korištenje funkcije PROGRAM AE
Napomene
• Kod snimanja sportskih događaja kamkorder je podešen za snimanje objekata na srednjoj i
velikoj udaljenosti, stoga ne možete snimati izbliza.
• Kod snimanja zalaska sunca i mjesečine kamkorder je podešen za snimanje samo udaljenih
objekata.
• U PROGRAM AE načinu rada funkcija "old movie" nije dostupna i nije moguće podešavati
brzinu zatvarača.
• Sljedeće funkcije ne rade pri niskom stupnju osvjetljenja:
− Digitalni efekt
− Preklapanje slike
− Wipe
− Dot
• Kod snimanja u "memory" načinu, funkcije snimanja s niskim stupnjem osvjetljenja i snimanja
sportskih događaja ne rade (indikator trepće).
Ako snimate pod umjetnom rasvjetom, poput fluorescentne, natrijeve ili živine
svjetiljke
Kod sljedećih načina snimanja može doći do podrhtavanja slike ili promjena u boji. Dogodi li se
to, isključite PROGRAM AE funkciju.
Čak i ako je odabrana funkcija PROGRAM AE
Možete podesiti ekspoziciju.
Kod izoštravanja u telefoto položaju
Nije moguće odabrati F1.6 i F2.
O dubini polja
Dubina polja je udaljenost između stražnje i prednje strane objekta. Dubina polja može varirati
kod irisa (F vrijednost) i žarišne duljine. Smanjivanjem F vrijednosti (veliki iris) dubina polja se
smanjuje. Povećavanjem F vrijednosti (mali iris) dubina polja se povećava. Zumiranje u telefoto
položaju omogućuje manju dubinu polja, dok je ona veća kod širokokutnog snimanja.
Dubina polja Manja
58
Veća
Iris
Gotovo otvoren (Niska F vrijednost)
Gotovo zatvoren (Visoka F vrijednost)
Zum
Telefoto (T)
Široki kut (W)
Ručno izoštravanje slike
U sljedećim slučajevima ručnim podešavanjem slike možete postići bolje rezultate.
• Automatsko izoštravanje nije učinkovito kod snimanja:
− objekata kroz staklo prekriveno kapima vode
− vodoravnih pruga
− objekata s malo kontrasta ispred zidova, neba, itd.
• Kad želite izoštriti objekt u pozadini umjesto objekta koji je ispred.
• Kod snimanja statičnog objekta uz uporabu tronošca.
(1) Postavite FOCUS na MANUAL kad je kamkorder u pripravnom stanju, u "memory"
načinu ili tijekom snimanja. U tražilu ili na LCD zaslonu pojavljuje se indikator 9.
(2) Zakrenite prsten za izoštravanje i izoštrite sliku.
Za povratak na automatsko izoštravanje
Postavite FOCUS na AUTO za isključenje 9 ili R indikatora.
Snimanje udaljenih objekata
Postavite FOCUS na položaj INFINITY. Leća izoštrava i na LCD zaslonu ili u tražilu pojavljuje
se indikator R. Ovaj način koristite kada kamkorder izoštrava objekte koji su blizu čak i kada
pokušavate snimiti udaljeni objekt.
Trenutni prijelaz na automatsko izoštravanje
Pritisnite PUSH AUTO.
Automatsko izoštravanje vrši se nakon svakog pritiska na ovu tipku.
Koristite ovu tipku za izoštravanje jednog objekta za drugim.
Kad otpustite PUSH AUTO, ručno izoštravanje se nastavlja.
Precizno izoštravanje
Prvo ručno izoštrite objekt pomicanjem ručice zuma prema "T" (telefoto) strani i zatim
postupnim pritiskom "W" strane ručice zuma.
Kad snimate blizu objektu
Izoštrite na kraju “W” (širokokutnog) položaja.
Indikator 9 mijenja se na sljedeći način:
R kod snimanja udaljenog objekta.
m kad je objekt preblizu za izoštravanje.
59
Snimanje u intervalima
Moguće je snimati s prekidima podešavanjem
kamkordera za izmjenično snimanje i
zaustavljanje. Na taj način mogu se dobiti
odlične snimke rasta cvijeća i sl.
Primjer
[a] Vrijeme snimanja
[a] Vrijeme čekanja
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir { i pritisnite je.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir INT. REC i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir SET i pritisnite.
(5) Podesite INTERVAL i REC TIME.
A Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir INTERVAL i pritisnite.
B Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog intervala i pritisnite.
Vrijeme: 30SEC y 1MIN y 5MIN y 10MIN
C Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir REC TIME i pritisnite.
D Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog vremena snimanja i pritisnite.
Vrijeme: 0.5SEC y 1 SEC y 1.5SEC y 2SEC
E Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir \ RETURN i pritisnite kontrolu dvaput.
60
Snimanje u intervalima
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir ON i pritisnite.
(7) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika. trepće indikator snimanja s
intervalima.
(8) Pritisnite START/STOP za početak snimanja s intervalima. Zasvijetli indikator
snimanja s intervalima.
Isključenje snimanja u intervalima
• Postavite INT.REC na OFF u izborniku.
• Postavite preklopku POWER na OFF (CHG), VCR ili MEMORY.
Trenutno zaustavljanje snimanja u intervalima i prijelaz na normalno
snimanje
Pritisnite START/STOP. Normalno snimanje je moguće samo jednom. Za isključenje normalnog
snimanja ponovo pritisnite START/STOP.
Napomena o snimanju u intervalima
Ovakav način snimanja nije moguć u "memory" načinu.
O vremenu snimanja
Može doći do odstupanja u vremenu snimanja od +/– 6 okvira.
Čak i ako pritisnete INDEX MARK tijekom snimanja
Nije moguće upisati indeksnu oznaku.
61
Snimanje okvir po okvir - Cut snimanje
Pomoću ove funkcije moguće je snimati s efektom zaustavljenog pokreta. Kako bi postigli taj
efekt, pomičite objekt u pravilnim vremenskim razmacima. Savjetujemo uporabu tronošca i
daljinskog upravljača nakon koraka 6.
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir { i pritisnite je.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir FRAME REC i pritisnite je.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir ON i pritisnite.
(5) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
Zasvijetli FRAME REC Indikator.
(6) Pritisnite START/STOP za početak "cut" snimanja.
Kamkorder snima oko šest okvira i zatim se vraća u pripravno stanje.
(7) Pomaknite objekt i ponovite korak 6.
Isključenje "cut" snimanja
• Postavite FRAME REC na OFF u izborniku.
• Postavite preklopku POWER na OFF (CHG), VCR ili MEMORY.
Napomene o "cut" snimanju
• Posljednji snimljeni odsječak je dulji od ostalih.
• Točan podatak o preostaloj vrpci ne prikazuje se kod neprekidnog korištenja ove funkcije.
• Tijekom ovakvog načina snimanja nije moguće upisati indeksnu oznaku.
62
Upis indeksne oznake
Unosom indeksne oznake kasnije je kasnije lakše pronaći željeni prizor (str. 65).
Tijekom snimanja [a]:
Pritisnite INDEX MARK.
Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator "INDEX MARK" u trajanju sedam sekundi i
oznaka je upisana kad indikator nestane.
U pripravnom stanju [b]:
Pritisnite INDEX MARK.
Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavi indikator ""INDEX STBY". Kad pritisnete START/STOP
za pokretanje snimanja, indikator "INDEX STBY" mijenja se u "INDEX MARK" i kad indikator
nestane oznaka je upisana.
Kamkorder upisuje indeksnu oznaku na 11-om okviru u odnosu na početnu točku snimanja.
Signal indeksa se snima u kasetnu memoriju oko 0,3 sekunde, a na kasetu oko pet sekundi.
Moguće je upisati indeksnu oznaku u VCR načinu (str. 90).
Isključenje indeksne oznake
Ponovo pritisnite INDEX MARK kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Napomene o indeksnoj oznaci
• Indeksne oznake unose se tijekom snimanja, stoga njihov naknadni unos nije moguć.
• Signali indeksa snimaju se na kasetu i u kasetnu memoriju. Koristite li kasete bez memorije ili
je memorija puna, signali se snimaju samo na kasetu.
• Kad snimate na kasetu na kojoj već ima snimljenih zapisa, savjetujemo da prije upisa indeksne
oznake obrišete sve podatke iz memorije.
63
– Ako želite više: Reprodukcija –
Lako nalaženje prizora pomoću postavljanja
brojača vrpce na nulu (“zero set memory”)
Kamkorder premotava vrpcu prema naprijed ili natrag da bi se automatski zaustavio na željenom
prizoru na kojem je brojač vrpce postavljen na “0:00:00”. Za ovaj postupak poslužite se
daljinskim upravljačem.
(1) Ako brojač nije prikazan na LCD zaslonu ili u tražilu tijekom reprodukcije, pritisnite
DISPLAY.
(2) Pritisnite ZERO SET MEMORY na dijelu koji želite kasnije pronaći. Brojač vrpce
pokazuje “0:00:00” i ZERO SET MEMORY indikator trepće.
(3) Pritisnite x kad želite zaustaviti reprodukciju.
(4) Pritisnite m za premotavanje vrpce na dio na kojem je brojač vrpce postavljen na
“0:00:00”. Vrpca se automatski zaustavlja kada brojač približno dosegne nulu. ZERO
SET MEMORY indikator nestaje i pojavljuje se vremenska oznaka.
(5) Pritisnite N. Reprodukcija počinje.
Napomene
• Kad ponovo pritisnete ZERO SET MEMORY prije premotavanja vrpce, funkcija “zero set
memory” se poništava.
• Može doći do odstupanja od vremenske oznake u trajanju nekoliko sekundi.
Ako je između prizora na vrpci praznina
funkcija “zero set memory” možda neće raditi.
ZERO SET MEMORY također radi u pripravnom stanju snimanja
Kad umećete prizor u sredinu snimljene vrpce, pritisnite ZERO SET MEMORY na dijelu na
kojem želite završiti umetanje. Premotajte vrpcu za umetanje početka i počnite snimati.
Snimanje se automatski zaustavlja na mjestu na kojem je brojač postavljen na nulu. Kamkorder
se vraća u pripravno stanje.
64
Traženje snimke po indeksnoj oznaci
- Index search
Moguće je automatski tražiti zapis s indeksnom oznakom i pokrenuti reprodukciju od toga dijela
(Index search). Praktično je koristiti kasetu s memorijom. Za ovaj postupak poslužite se
daljinskim upravljačem.
Koristite ovu funkciju za provjeru mjesta indeksnih oznaka ili editiranje kasete na dijelovima s
indeksnom oznakom.
Traženje indeksne oznake uz uporabu kasetne memorije
Ovu funkciju možete koristiti samo tijekom reprodukcije kasete s memorijom (str. 144).
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na ON u izborniku (str. 109). Tvorničko podešenje je ON.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja indeksne oznake.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t bez oznake
(4) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču za odabir oznake na dijelu od kojeg
želite pokrenuti reprodukciju.
Reprodukcija počinje automatski od odabranog dijela.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
65
Traženje snimke po indeksnoj oznaci - Index search
Unutar oznake i
• Skala unutar oznake i pokazuje trenutni položaj vrpce.
• Oznaka j unutar oznake i označuje stvarni dio vrpce koji tražite.
Ako između zapisa na kaseti ima praznina
"Index search" funkcija možda neće raditi ispravno.
Ako upišete indeksnu oznaku na vanjskoj opremi
U stupcu CH pojavi se oznaka "LINE".
Indeksna oznaka početne točke snimanja kod snimanja s vanjske audio opreme
Kod snimanja s vanjske audio opreme indeksna oznaka ne snima se u kasetnu memoriju. Želite li
tražiti indeksnu oznaku, postavite CM SEARCH na OFF u izborniku i tražite indeksnu oznaku
bez kasetne memorije.
Traženje indeksne oznake bez uporabe kasetne memorije
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na OFF u izborniku (str. 109). Koristite li kasetu bez
memorije, preskočite ovaj korak.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja indeksne oznake.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
bez oznake
(4) Pritisnite . na daljinskom upravljaču za traženje prethodne ili > za traženje
sljedeće indeksne oznake. Reprodukcija započinje automatski od odabrane točke.
Svakim pritiskom na . ili >, kamkorder traži prethodnu ili sljedeću indeksnu
oznaku.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
66
Traženje zapisa po naslovu - Title search
Koristite li kasetu s memorijom, možete potražiti zapis po naslovu (Title search) (str.
144). Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na ON u izborniku (str. 109). Tvorničko podešenje je ON.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja po naslovu.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t bez oznake
(4) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču za odabir naslova za reprodukciju.
Kamkorder automatski započinje reprodukciju zapisa s odabranim naslovom.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
Ako koristite kasetu bez memorije
Ne možete umetnuti ili tražiti naslov.
Unutar oznake i
• Skala unutar oznake i pokazuje trenutni položaj vrpce.
• Oznaka j unutar oznake i označuje stvarni dio vrpce koji tražite.
Ako između zapisa na kaseti ima praznina
"Index search" funkcija možda neće raditi ispravno.
67
Traženje snimke po datumu - Date search
Možete automatski tražiti dio na kojem se datum snimanja mijenja i otpočeti reprodukciju od
toga dijela (Date search). Koristite kasetu s memorijom. Za ovaj postupak poslužite se daljinskim
upravljačem.
Ovu funkciju koristite za provjeru mjesta promjene datuma ili za editiranje zapisa za svaki datum
zasebno.
Traženje datuma uz uporabu kasetne memorije
Ovu funkciju možete koristiti kod reprodukcije vrpce s kasetnom memorijom (str. 144).
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na ON u izborniku (str. 109). Tvorničko podešenje je ON.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja datuma.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t bez oznake
(4) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču za odabir datuma za reprodukciju.
Kamkorder automatski započinje reprodukciju zapisa s odabranim datumom.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
68
Traženje snimke po datumu - Date search
Napomena
Ako je zapis od određenog datuma kraći od dvije minute, kamkorder možda neće sasvim točno
pronaći dio na kojem se mijenja datum.
Unutar oznake i
• Skala unutar oznake i pokazuje trenutni položaj vrpce.
• Oznaka j unutar oznake i označuje stvarni dio vrpce koji tražite.
Ako između zapisa na kaseti ima praznina
"Index search" funkcija možda neće raditi ispravno.
Traženje datuma bez uporabe kasetne memorije
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na OFF u izborniku (str. 109). Koristite li kasetu bez
memorije, preskočite ovaj korak.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja datuma.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
bez oznake
(4) Pritisnite . na daljinskom upravljaču za traženje prethodnog ili > za traženje
sljedećeg datuma. Reprodukcija započinje automatski od mjesta na kojem se datum
mijenja. Svakim pritiskom na . ili >, kamkorder traži prethodni ili sljedeći
datum.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
69
Traženje mirne slike - Photo search/Photo scan
Možete tražiti mirnu sliku koju ste snimili na mini DV kasetu (photo search).
Također možete tražiti mirne slike jednu po jednu i automatski prikazati svaku sliku na pet
sekundi (photo scan). Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
Ovu funkciju koristite za provjeru ili editiranje mirnih slika.
Traženje mirne slike uz korištenje kasetne memorije
Ovu funkciju možete koristiti kod reprodukcije kasete s memorijom (str. 144).
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na ON u izborniku (str. 109). Tvorničko podešenje je ON.
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja mirne slike.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t bez oznake
(4) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču za odabir datuma za reprodukciju.
Kamkorder automatski započinje reprodukciju mirne slike sa datumom koji ste odabrali
tijekom pretraživanja.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
Unutar oznake i
• Skala unutar oznake i pokazuje trenutni položaj vrpce.
• Oznaka j unutar oznake i označuje stvarni dio vrpce koji tražite.
Ako između zapisa na kaseti ima praznina
"Index search" funkcija možda neće raditi ispravno.
70
Traženje mirne slike - Photo search/Photo scan
Traženje mirne slike bez uporabe kasetne memorije
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Postavite CM SEARCH u h na OFF u izborniku (str. 109).
(3) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja mirne slike.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
bez oznake
(4) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču za odabir mirne slike za reprodukciju.
Svakim pritiskom na . ili > kamkorder traži prethodnu ili sljedeću mirnu sliku.
Reprodukcija tražene slike počinje automatski.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
Traženje mirne slike uz kratki pregled
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR.
(2) Više puta pritisnite SEARCH MODE na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi
indikator traženja mirne slike uz kratki pregled.
Indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
INDEX SEARCH t TITLE SEARCH t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t bez oznake
(3) Pritisnite . ili > na daljinskom upravljaču.
Svaka mirna slika se automatski reproducira u trajanju od približno pet sekundi.
Za prekid pretraživanja
Pritisnite x.
71
Reprodukcija kasete s efektima slike
Tijekom reprodukcije možete obraditi sliku pomoću funkcija efekata slike: NEG.ART, SEPIA,
B&W i SOLARIZE.
Tijekom reprodukcije ili u pauzi reprodukcije pritisnite PICTURE EFFECT i zakrenite
SEL/PUSH EXEC dok se ne pojavi oznaka željenog efekta slike (NEG.ART, SEPIA, B&W ili
SOLARIZE).
Za detalje o svakoj od funkcija efekata slike pogledajte stranu 40.
Isključenje funkcije efekta slike
Pritisnite PICTURE EFFECT tako da indikator nestane.
Napomene
• Pomoću funkcije efekta slike ne možete obraditi ubačene prizore.
• Slike koje ste obradili pomoću funkcije efekta slike snimite na videorekorder, koristeći
kamkorder za reprodukciju.
Slike obrađene funkcijom efekta slike
Slike obrađene funkcijom efekta slike nemaju izlazni signal kroz a DV priključak.
Kad postavite preklopku POWER na OFF (CHG) ili prekinete reprodukciju
Funkcija efekta slike se automatski poništi.
72
Reprodukcija kasete s digitalnim efektima
Tijekom reprodukcije možete obraditi sliku pomoću funkcija digitalnih efekata: STILL, FLASH,
LUMI. i TRAIL.
(1) Tijekom reprodukcije ili u pauzi pritisnite DIGITAL EFFECT i zakrenite SEL/PUSH
EXEC kontrolu dok ne zatrepće indikator željenog digitalnog efekta. (STILL, FLASH,
LUMI. ili TRAIL)
(2) Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Zasvijetli indikator digitalnog efekta i pojavljuju se skale. U STILL ili LUMI. načinu,
na mjestu gdje ste pritisnuli SEL/PUSH EXEC kontrolu, slika se pohranjuje u memoriju
kao mirna slika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za podešavanje efekta.
Za detalje o svakoj funkciji digitalnog efekta, pogledajte str. 41.
Isključenje funkcije digitalnog efekta slike
Pritisnite DIGITAL EFFECT tako da indikator nestane.
Napomene
• Pomoću funkcije digitalnog efekta ne možete obrađivati umetnute prizore.
• Slike koje ste obradili pomoću funkcije efekta slike snimite na videorekorder, koristeći
kamkorder za reprodukciju.
Slike obrađene funkcijom digitalnog efekta
Slike obrađene funkcijom digitalnog efekta nemaju izlazni signal kroz a DV priključak.
Kad pomaknete preklopku POWER na OFF (CHG) ili prekinete reprodukciju
Funkcija digitalnog efekta slike se automatski poništi.
73
– Editiranje –
Snimanje s kasete na kasetu
Pomoću A/V kabela
Spojite kamkorder na videorekorder pomoću isporučenog A/V kabela.
Prije početka
Postavite DISPLAY na LCD u izborniku. (Tvorničko podešenje je LCD.)
Postavite izbornik ulaza videorekordera (ako postoji) na LINE.
(1) Uložite praznu kasetu (ili kasetu koju želite presnimiti) u videorekorder, a snimljenu
kasetu uložite u kamkorder.
(2) Postavite izbornik ulaza videorekordera na LINE. Detalje potražite u uputama za
uporabu videorekordera.
(3) Pomaknite preklopku POWER na VCR.
(4) Pokrenite reprodukciju snimljene vrpce na kamkorderu.
(5) Počnite snimati na videorekorderu. Detalje potražite u uputama za uporabu
videorekordera.
S video kabel (opcija)
A/V kabel (opcija)
{ : Tok signala
Po završetku presnimavanja
Pritisnite x na kamkorderu i na videorekorderu.
Isključite indikatore sa zaslona
Ako su vidljivi indikatori, pritisnite sljedeće tipke kako se ne bi snimili na vrpcu:
• DISPLAY
• DATA CODE
• SEARCH MODE na daljinskom upravljaču
Možete presnimavati na videorekorderima koji podržavaju sljedeće sustave
1 8mm, 0 Hi 8, / Digital8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
ED Betamax,
mini DV,
DV ili
MICROMV.
Betamax,
Ako je Vaš videorekorder mono
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a bijeli utikač na audio ulaz videorekordera ili TV
prijemnika. Crveni utikači se ne koriste.
74
Snimanje s kasete na kasetu
Spajanje pomoću S video kabela (nije isporučen) za postizanje visokokvalitetne
slike
Sa ovakvim spojem ne morate spajati žuti (video) utikač A/V kabela.
Spojite S video kabel (nije isporučen) sa S video priključcima na kamkorderu i videorekorderu.
Ovakvim načinom spajanja postižu se kvalitetnije slike DV formata.
Ako koristite LANC kabel
Moguće je precizno editirati uz uporabu LANC kabela (opcija) na kamkorder i drugu video
opremu s funkcijom preciznog sinkroniziranog editiranja, koristeći ovaj kamkorder za
reprodukciju.
Korištenje i.LINK kabela
Jednostavno spojite i.LINK kabel (nije isporučen) na a DV i DV priključak DV uređaja. S
digitalnim povezivanjem, video i audio signali se prenose u digitalnom obliku u svrhu
presnimavanja visoke kvalitete. Ne možete presnimiti naslove, indikatore ili sadržaj kasetne
memorije.
(1) Uložite praznu kasetu (ili kasetu koju želite presnimiti) u videorekorder, a snimljenu
kasetu s koje snimate uložite u kamkorder.
(2) Postavite izbornik ulaza (ako postoji) videorekordera na DV. Pogledajte upute za
uporabu videorekordera
(3) Pomaknite preklopku POWER na VCR.
(4) Pokrenite reprodukciju snimljene vrpce na kamkorderu.
(5) Počnite snimati na videorekorderu.
a DV priključak
i.LINK kabel (opcija)
: Tok signala
Po završetku presnimavanja vrpce
Pritisnite x na kamkorderu i spojenom DV uređaju.
Pomoću i.LINK kabela možete spojiti samo jedan videorekorder
Slike obrađene digitalnim efektom ili efektom slike
Nemaju izlazni signal putem a DV priključka.
Ako preko a DV priključka snimate mirnu sliku (pauza u reprodukciji)
Snimljena slika je loša. Kad je reproducirate na drugoj video opremi, možda će podrhtavati.
75
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno
editiranje
Moguće je odabrati prizore (programe) za snimanje na kasetu bez rukovanja videorekorderom.
Prizori se mogu odabrati pojedinačno ("by frame").
[a] Neželjeni prizor
[b] Promjena slijeda
Prije digitalnog editiranja
Korak 1 Spajanje videorekordera (str. 74, 75)
Korak 2 Podešavanje videorekordera za rad s infracrvenim emiterom (str. 77)/Podešavanje
videorekordera za rad s i.LINK kabelom (str. 81)
Korak 3 Sinkroniziranje videorekordera (str. 82)
Kod ponovnog snimanja s istim videorekorderom možete preskočiti korake 2 i 3.
Uporaba funkcije digitalnog editiranja
Postupak 1 Izrada programa (str. 84)
Postupak 2 Digitalno editiranje (snimanje) (str. 87)
Napomene
• Nije moguće presnimavati naslove, indikatore ili sadržaj kasetne memorije.
• Kad spajate i.LINK kabelom, funkcija presnimavanja možda neće ispravno raditi, ovisno o
videorekorderu.
Postavite CONTROL na IR u izborniku kamkordera.
• Kod editiranja digitalnog videa, signali se ne mogu odašiljati putem LANC ` priključka.
Ako koristite i.LINK (DV) kabel
S digitalnim povezivanjem, video i audio signali se prenose u digitalnom formatu za
visokokvalitetno editiranje.
Korak 1: Spajanje videorekordera
Povežite kamkorder i videorekorder prema prikazu na str. 74 i 75.
Možete spojiti AV kabel i i.LINK kabel.
76
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Korak 2: Podešavanje videorekordera - Uporaba emitera
infracrvenih zraka (IR emiter)
Za editiranje pomoću videorekordera, pošaljite kontrolni signal infracrvenom zrakom
prema daljinskom senzoru na videorekorderu. Kod povezivanja AV kabelom slijedite dolje
opisani postupak.
(1) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(2) Uključite spojeni videorekorder i postavite izbornik ulaza na LINE.
Kad spajate video kameru rekorder, postavite preklopku POWER na VCR.
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir u i pritisnite je.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EDIT SET i pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir CONTROL i pritisnite.
(7) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir IR i pritisnite.
Podesite IR SETUP kôd
(8) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir IR SETUP i pritisnite.
(9) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir IR SETUP kôda Vašega videorekordera
i pritisnite.
Pogledajte poglavlje "O IR SETUP kôdu" na sljedećoj stranici.
77
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
O IR SETUP kôdu
IR SETUP kôd je pohranjen u memoriju Vašega kamkordera. Uvijek podesite ispravni kôd,
ovisno o tipu videorekordera. Tvornički je podešen kôd 1.
Proizvođač
IR SETUP kôd
Proizvođač
IR SETUP kôd
Sony
Admiral
(M.Wards)
Aiwa
Akai
Audio Dynamic
Bell & Howell
(M. Wards)
Broksonic
Canon
Citizen
Craig
Curthis Mathis
Daewoo
DBX
Dimensia
Emerson
Fisher
Funai
General Electric
Goldstar/LG
GO VIDEO
Hitachi
HQ
Instant Replay
JC Penny
JVC
Kenwood
LXI (Sears)
1, 2, 2, 4, 5, 6
89
Mitsubishi/MGA
Multitech
NEC
Olympic
Optimus
Orion
Panasonic
Pentax
Philco
Philips
Pioneer
Quasar
RCA/PROSCAN
22, 23, 24, 28, 29
23, 32, 80
21, 33, 35
77, 87
22
60
16, 17, 77 ,78
8, 42
26, 70, 77, 78
47, 77, 78, 83
78
6, 16, 17, 77, 78
7, 8, 16, 40, 41, 42, 77,
78, 78*, 83, 101
22, 36, 37, 77, 80, 88
21
73
24, 24*, 32, 32*, 41, 94,
94*
26, 36, 37, 47
22, 23, 24, 28, 32, 37,
40, 41
88, 89
73
80, 89
77, 78, 80, 83
80
47
21, 33, 35
21, 33, 35, 80
77, 78
7, 40, 49
97, 47, 88, 89, 95
21, 33, 35, 36
95
Magnavox
Marantz
Marta
Memorex
Minolta
47, 54, 80
49, 51
21, 35
36
21, 70, 82
77, 78
47
47, 73
8, 77, 80
26, 40, 77
21, 33, 35
8
26, 48, 59, 70, 80, 81 ,82
3, 37, 44, 45
80
8, 32*, 77, 94*, 101
47
71
8, 42, 78
40
77, 78
8, 21, 33, 35, 36, 42, 77
12, 13, 14, 21, 33, 35
21, 33, 35, 47
36, 37, 42, 44, 45, 47,
49, 80
17, 77, 78, 83
21, 33, 35
47
37, 77
8, 42
Realistic
Sansui
Singer
Samsung
Sanyo
Scott
Sharp
Shintom
Signature 2000
Sylvania
Symphonic
Tashiro
Tatung
Teac
Technics
Toshiba
Wards
Yamaha
Zenith
*TV/VCR komponenta
Napomena o kôdu daljinskog upravljača
Nije moguće editirati s nekim videorekorderima (za snimanje) ako kôd daljinskog upravljača nije
u skladu s videorekorderom (za reprodukciju).
78
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Podešavanje načina isključenja pauze snimanja na videorekorderu
(1) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir PAUSEMODE i pritisnite je.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir načina isključenja pauze snimanja na
videorekorderu i pritisnite.
Odgovarajuća tipka ovisi o videorekorderu.
Pogledajte njegove upute za uporabu.
Tipke za isključenje pauze snimanja na videorekorderu
Tipke ovise o videorekorderu. Za isključenje pauze snimanja:
• Odaberite PAUSE ako je tipka za isključenje pauze snimanja X.
• Odaberite REC ako je tipka za isključenje pauze snimanja z.
• Odaberite PB ako je tipka za isključenje pauze snimanja B.
Postavljanje kamkordera i videorekordera jednog prema drugome
Pronađite emiter infracrvenih zraka na kamkorderu i okrenite ga prema daljinskom senzoru
videorekordera.
Postavite uređaje na međusobnu udaljenost od oko 30 cm i uklonite moguće prepreke između njih.
Videorekorder
Daljinski senzor
79
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Potvrda rada videorekordera
(1) Uložite kasetu za snimanje u videorekorder i postavite ga u pauzu snimanja.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir IR TEST i pritisnite.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir EXECUTE i pritisnite kontrolu.
Ako videorekorder započne snimanje, podešenje je ispravno.
Po završetku, indikator se mijenja u COMPLETE.
Kad videorekorder ne radi ispravno
Podesite IR SETUP kôd ili odaberite tipku za isključenje pauze snimanja na videorekorderu.
80
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Korak 2: Priprema videorekordera - Uporaba i.LINK kabela
Kod povezivanja i.LINK kabelom (nije isporučen), slijedite niže opisani postupak.
(1) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(2) Uključite spojeni videorekorder i postavite izbornik ulaza na DV ulaz.
Kad spajate digitalnu video kameru rekorder, postavite preklopku POWER na VCR.
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir u i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EDIT SET i pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir CONTROL i pritisnite.
(7) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir i.LINK i pritisnite.
81
Snimanje samo željenih prizora- Digitalno editiranje
Korak 3: Sinkroniziranje videorekordera
Moguće je sinkronizirati kamkorder i videorekorder.
Prvo izvadite kasetu iz kamkordera. Savjetujemo da pripremite olovku i papir za bilješke.
Kad spajate Sony videorekorder i.LINK kabelom i postavili ste CONTROL na i.LINK, niže
opisano podešavanje nije potrebno.
(1) Uložite praznu kasetu (ili kasetu preko koje želite snimati) u videorekorder i postavite
ga u pauzu reprodukcije.
Kad povezujete i.LINK kabelom i odaberete i.LINK u CONTROL, gore opisani
postupak nije potreban.
(2) Postavite preklopku POWER na VCR.
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir u i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EDIT SET i pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir ADJ TEST i pritisnite.
(7) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EXECUTE i pritisnite.
CUT-IN i CUT-OUT se snimaju na sliku, svaki po pet puta, zbog izračunavanja
brojčanih vrijednosti za sinkroniziranje.
Na LCD zaslonu ili u tražilu trepće indikator EXECUTING. Po završetku, indikator se
mijenja u COMPLETE.
(8) Premotajte kasetu u videorekorderu i pokrenite usporenu reprodukciju.
Zabilježite početnu brojčanu vrijednost svakoga CUT-IN i završnu brojčanu vrijednost
svakoga CUT-OUT.
(9) Izračunajte prosjek svih početnih brojčanih vrijednosti za svaki CUT-IN i prosjek svih
završnih brojčanih vrijednosti za svaki CUT-OUT.
82
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
(10) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir "CUT-IN" i pritisnite.
(11) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir prosječne brojčane vrijednosti za
CUT-IN i pritisnite.
Izračunati početni položaj za snimanje je podešen.
(12) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir "CUT-OUT" i pritisnite.
(13) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir prosječne brojčane vrijednosti za
CUT-OUT i pritisnite.
Izračunati završni položaj za snimanje je podešen.
(14) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir \ RETURN i pritisnite.
Pogreške u editiranju
Spojite li kamkorder na Sony opremu sa DV priključkom, opseg pogrešaka može biti unutar +/–
5 okvira.
Taj opseg se može povećati u sljedećim slučajevima:
• Interval između CUT-IN i CUT-OUT je manji od pet sekundi (str. 84).
• CUT-IN ili CUT-OUT je podešen na početku kasete.
Kad se na LCD zaslonu ili u tražilu pojavi poruka "ENGAGE REC PAUSE"
Uključite pauzu snimanja na videorekorderu.
Napomena
Počnete li snimati od samog početka kasete, prvih nekoliko sekundi se možda neće snimiti kako
treba. Ostavite deset sekundi praznine prije početka snimanja.
83
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Ako videorekorder ne radi dobro
Provjerite je li IR SETUP kôd ispravan; ako je potrebno podesite ga ponovo.
Kad funkcije na videorekorderu ne rade s i.LINK kabelom
Zadržite i.LINK povezivanje i ponovo izvedite korak 2 (str. 116). Audio i video signali šalju se
kao digitalni.
Postupak 1: Izrada programa
(1) Uložite kasetu u kamkorder u uložite kasetu za snimanje u videorekorder.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir u i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir VIDEO EDIT i pritisnite.
(5) Video tipkama potražite početak prvoga prizora koji želite umetnuti i postavite pauzu
reprodukcije (str. 30).
84
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
(6) Pritisnite SEL/PUSH EXEC ili MARK na daljinskom upravljaču.
CUT-IN točka za prvi program je podešena i gornji dio oznake programa mijenja boju u
svjetloplavu.
(7) Video tipkama potražite završetak prvoga prizora koji želite umetnuti i postavite pauzu
reprodukcije (str. 30).
(8) Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu ili tipku MARK na daljinskom upravljaču.
CUT-OUT točka za prvi program je podešena i donji dio oznake programa mijenja boju
u svjetloplavu.
(9) Ponovite korake 5 do 8 i podesite program.
Kad je program podešen, oznaka programa se mijenja u svjetloplavu.
Moguće je podesiti najviše 20 programa.
Na praznom dijelu vrpce
Nije moguće podesiti CUT-IN ili CUT-OUT na praznom dijelu vrpce.
Napomena
Ukupno vrijeme programa vidljivo je na LCD zaslonu ili u tražilu, ipak, ako je vremenski kôd na
vrpci prekinut, oznaka vremena neće biti ispravna.
85
Snimanje samo željenih prizora - Digitalno editiranje
Brisanje posljednjeg programa
Za brisanje kraja posljednjeg programa obrišite CUT-OUT oznaku.
Za brisanje čitavog programa obrišite CUT-IN i CUT-OUT oznake.
(1) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir UNDO i pritisnite.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EXECUTE i pritisnite. Podešenje je
obrisano.
Poništavanje brisanja
Odaberite RETURN u koraku 2 i pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Brisanje svih programa
(1) Odaberite VIDEO EDIT u izborniku. Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir
ERASE ALL i pritisnite. Sve programske oznake trepću.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EXECUTE i pritisnite. Podešenja su
obrisana.
Poništavanje brisanja svih programa
Odaberite RETURN u koraku 2 i pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Poništavanje podešenog programa
Pritisnite MENU.
Program ostaje pohranjen u memoriju dok se kaseta ne izbaci.
86
Snimanje samo željenih prizora- Digitalno editiranje
Postupak 2: Digitalno editiranje (presnimavanje)
Provjerite jesu li kamkorder i videorekorder povezani i da li je videorekorder postavljen u pauzu
reprodukcije. Kod uporabe i.LINK kabela, nije potrebno uključiti pauzu snimanja na
videorekorderu.
Kad koristite digitalnu video kameru rekorder, postavite preklopku POWER na VCR.
(1) Odaberite VIDEO EDIT. Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir START i
pritisnite.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EXECUTE i pritisnite.
Kamkorder automatski traži početak prvog programa i počinje snimati.
Trepće indikator EXECUTING.
Tijekom pretraživanja pojavljuje se SEARCH indikator i tijekom editiranja se na LCD
zaslonu ili u tražilu pojavi indikator EDIT.
Po završetku presnimavanja zasvijetle programske oznake.
Po završetku presnimavanja kamkorder i videorekorder se automatski zaustavljaju.
Prekid snimanja
Pritisnite x na kamkorderu ili daljinskom upravljaču.
Isključenje funkcije editiranja programa
Kamkorder se zaustavlja po završetku presnimavanja. Zatim se na zaslon vraća opcija VIDEO
EDIT u izborniku.
Pritisnite MENU za isključenje funkcije editiranja programa.
Ako funkcije videorekordera ne rade s i.LINK kabelom
Zadržite i.LINK vezu i ponovo izvedite korak 2 (str. 77).
Nije moguće snimati na videorekorder u sljedećim slučajevima:
• Kaseta nije uložena.
• Kaseta je došla do kraja.
• Zaštitni graničnik je postavljen tako da je vidljiva crvena oznaka.
• IR SETUP kôd je netočan. (u slučaju odabira IR.)
• Pogrešna tipka za pauzu reprodukcije (kad je odabran IR.) (str. 79).
Poruka NOT READY se pojavi na LCD zaslonu u sljedećim slučajevima:
• Nije načinjen program za digitalno editiranje.
• Odabran je i.LINK ali i.LINK kabel nije spojen. (Kad je odabran i.LINK.)
• Spojeni videorekorder nije uključen.
87
Uporaba kamkordera s analognim video
uređajem i PC-em - Funkcija pretvorbe signala
Analogni ulazni signal je moguće pretvoriti u digitalni putem DV priključka na kamkorderu.
Moguće je snimanje slike i zvuka s analognog video uređaja tako da na kamkorder spojite PC s
i.LINK (IEEE1394) priključkom.
S video kabel (opcija)
A/V kabel (isporučen)
i.LINK kabel (opcija)
L : Tok signala
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir } i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir A/V t DV OUT i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ON i pritisnite.
(6) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
(7) Pokrenite reprodukciju analognog video uređaja malo ispred dijela od kojeg želite
započeti snimanje slika.
(8) Započnite snimanje na PC-u. Postupak ovisi o samom računalu i softveru.
Detalje o tome postupku na računalu potražite u uputama za uporabu PC-a i softvera.
Nakon snimanja slika i zvuka
Prekinite snimanje na PC-u i zaustavite reprodukciju analognog video uređaja.
Napomene
• Potrebno je instalirati softver koji može izmjenjivati video signale.
• Ovisno o stanju analognog video signala, PC možda neće moći ispravno snimiti slike kad
pretvarate analogne video signale u digitalne putem kamkordera. Ovisno o analognom video
uređaju, slika može imati smetnje ili nepravilne boje.
• Pretvorba analognih signala koji sadrže signal za zaštitu autorskih prava nije moguća.
88
Snimanje video ili TV programa
Pomoću A/V kabela za spajanje
Možete snimiti program s drugog videorekordera ili TV program s TV-a koji ima video/audio
izlaze. Koristite kamkorder kao rekorder.
(1) Uložite praznu kasetu (ili kasetu koju želite presnimiti) u kamkorder. Snimate li s
videorekordera, uložite kasetu u videorekorder.
(2) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(3) Postavite DISPLAY u u na LCD u izborniku (str. 109).
(4) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
(5) Istodobno pritisnite z REC i tipku zdesna na kamkorderu i odmah zatim pritisnite X na
kamkorderu.
(6) Pritisnite N na videorekorderu za pokretanje reprodukcije ako snimate s
videorekordera. Odaberite TV program ako snimate s TV-a. Slika s TV-a ili
videorekordera se pojavljuje na LCD zaslonu ili u tražilu.
(7) Pritisnite X na kamkorderu na prizoru od kojeg želite započeti snimanje.
S video kabel (opcija)
L : Tok signala
A/V kabel (isporučen)
Po završetku presnimavanja
Pritisnite x na kamkorderu i videorekorderu.
Uporaba daljinskog upravljača
U koraku 5 istodobno pritisnite z REC i MARK, zatim odmah pritisnite X. U koraku 7
pritisnite X na prizoru od kojeg želite započeti snimanje.
89
Snimanje video ili TV programa
Ako je Vaš videorekorder mono
Spojite žuti utikač A/V kabela na video izlaz, a bijeli utikač na audio izlaz videorekordera ili TV
prijemnika. Crveni utikači se ne koriste.
Spajanje pomoću S video kabela (nije isporučen) za postizanje visokokvalitetne
slike
S ovakvim načinom spajanja ne morate spajati žuti (video) utikač A/V kabela.
Spojite S video kabel (nije isporučen) sa S video priključcima na kamkorderu i videorekorderu.
Ovakvim načinom spajanja postižu se kvalitetnije slike DV formata.
Pokrećete li razne vrste reprodukcija na videorekorderu tijekom snimanja
Snimljena slika može biti neoštra.
O komandnom načinu rada
Komandni način rada Vašega kamkordera je VTR 2. Načini 1, 2 i 3 koriste se za razlikovanje
kamkordera od drugih Sony videorekordera kako bi se izbjegle pogreške u radu daljinskog
upravljača. Koristite li drugi Sony videorekorder u načinu VTR 2, savjetujemo promjenu načina
rada ili prekrivanje senzora videorekordera komadom crnog papira.
O indeksnom signalu
Nakon početka snimanja oznaka indeksa se automatski upisuje na vrpcu. Unesete li je tipkom
INDEX MARK tijekom snimanja, u stupcu CH INDEX SEARCH izbornika pojavi se oznaka
"LINE" i indeksna oznaka snimljena je u kasetnu memoriju.
90
Snimanje video ili TV programa
Korištenje i.LINK kabela
Jednostavno spojite i.LINK kabel (nije isporučen) na a DV i DV priključak DV uređaja. S
digitalnim povezivanjem video i audio signali se prenose u digitalnom obliku u svrhu
presnimavanja visoke kvalitete.
(1) Uložite praznu kasetu (ili kasetu koju želite presnimiti) u kamkorder. Snimate li s
videorekordera, uložite kasetu u videorekorder.
(2) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(3) Postavite DISPLAY u u na LCD u izborniku (str 109).
(4) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika.
(5) Istodobno pritisnite z REC i tipku desno na kamkorderu i odmah zatim pritisnite X na
kamkorderu.
(6) Pritisnite N na videorekorderu za pokretanje reprodukcije ako snimate s videorekordera.
Slika s TV-a ili videorekordera se pojavljuje na LCD zaslonu ili u tražilu.
(7) Pritisnite X na kamkorderu na prizoru od kojeg želite započeti snimanje.
a DV priključak
i.LINK kabel
(opcija)
L : Tok signala
Po završetku presnimavanja
Pritisnite x na kamkorderu i videorekorderu.
Uporaba daljinskog upravljača
U koraku 5 istodobno pritisnite z REC i MARK, zatim odmah pritisnite X. U koraku 7
pritisnite X na prizoru od kojeg želite započeti snimanje.
91
Snimanje video ili TV programa
Pomoću i.LINK kabela možete spojiti samo jedan videorekorder
Kad presnimavate sliku u digitalnom formatu
Boja može biti neravnomjerna, no to ne utječe na presnimljenu sliku.
Ako snimate sliku u pauzi reprodukcije putem a DV priključka
Snimljena slika je loša, a kad je reproducirate na kamkorderu može podrhtavati.
Prije snimanja
Pritisnite DISPLAY i provjerite da li se DV IN indikator pojavljuje na LCD zaslonu ili u tražilu.
DV IN indikator se može pojaviti na oba uređaja.
O komandnom načinu rada
Komandni način rada Vašega kamkordera je VTR 2. Načini 1, 2 i 3 koriste se za razlikovanje
kamkordera od drugih Sony videorekordera kako bi se izbjegle pogreške u radu daljinskog
upravljača. Koristite li drugi Sony videorekorder u načinu VTR 2, savjetujemo promjenu načina
rada ili prekrivanje senzora videorekordera komadom crnog papira.
92
Umetanje prizora s videorekordera – Insert editing
Na izvorno snimljenu vrpcu možete umetnuti novi prizor s videorekordera određivanjem početne
i završne točke. Za ovaj postupak poslužite se daljinskim upravljačem. Spajanje se izvodi
jednako kao i u opisu na str. 105 ili 126.
Uložite kasetu sa željenim prizorom u videorekorder.
[A]: Kaseta s prizorom za umetanje
[B]: Kaseta prije editiranja
[C]: Kaseta poslije editiranja
(1) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(2) Na videorekorderu odredite početnu točku presnimavanja [a], zatim pritisnite X za
postavljanje videorekordera u pauzu reprodukcije.
(3) Na kamkorderu odredite završnu točku [c] pritiskom na m ili M. Zatim pritisnite X
za postavljanje pauze reprodukcije.
(4) Pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču. ZERO SET MEMORY
indikator trepće i završna točka umetanja se pohranjuje u memoriju. Brojač vrpce
pokazuje "0:00:00". Ako se brojač vrpce ne pojavi, pritisnite DISPLAY.
(5) Na kamkorderu odredite početnu točku umetanja [b] pritiskom na m, zatim istodobno
pritisnite z REC i tipku na desnoj strani, zatim odmah pritisnite X na kamkorderu.
(6) Prvo pritisnite X na videorekorderu i nakon nekoliko sekundi pritisnite X na
kamkorderu za početak umetanja novog prizora.
Umetanje se automatski zaustavlja blizu nule na brojaču. Kamkorder se automatski
vraća u pauzu snimanja.
93
Umetanje prizora s videorekordera – Insert editing
Promjena završne točke umetanja
Pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču ponovo nakon koraka 5 za brisanje
ZERO SET MEMORY indikatora i počnite od koraka 3.
Uporaba daljinskog upravljača
U koraku 5 istodobno pritisnite z REC i MARK, zatim odmah pritisnite X. U koraku 6
pritisnite X na prizoru od kojeg želite započeti snimanje.
Napomena
Nakon umetanja novog prizora, prethodna slika i zvuk između početne i završne točke se brišu.
Ako umećete prizore snimljene drugim kamkorderom (uključujući drugi DCRVX2100)
Slika i zvuk će možda biti izobličeni. Savjetujemo umetanje prizora snimljenih Vašim
kamkorderom.
Tijekom reprodukcije umetnutog prizora
Slika i zvuk će možda biti izobličeni na kraju umetnutog prizora. To nije kvar.
Slika i zvuk na početnoj i završnoj točci će možda biti izobličeni u LP načinu.
Umetanje prizora bez određivanja završne točke
Preskočite korake 3 i 4. Pritisnite x kad želite završiti umetanje prizora.
94
Snimanje zvuka
Ako spojite audio opremu ili mikrofon, izvornom zvuku na kaseti možete dodati novi zvuk. Ako
spojite audio opremu, zvuk možete dodati tako da odredite početni i završni dio. Izvorni zvuk se
ne briše.
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
Spajanje mikrofona s MIC priključkom
MIC (PLUG IN POWER)
Postavite preklopku
MIC/LINE na MIC.
L : Tok signala
Mikrofon (nije isporučen)
Možete provjeriti snimljenu sliku i zvuk povezivanjem video priključka na TV prijemnik.
Snimljeni zvuk se ne čuje iz zvučnika. Provjerite zvuk na TV prijemniku ili u slušalicama.
Spajanje audio opreme s MIC priključkom
Audio oprema (nije isporučena)
Postavite preklopku
MIC/LINE na LINE.
MIC (PLUG IN
POWER)
L : Tok signala
95
Snimanje zvuka
Stavljanje mikrofona na podnožje za inteligentni pribor
Mikrofon (nije
isporučen)
Savjetujemo uporabu "gun"
mikrofona. Ako mikrofon ima
preklopku za odabir zoom
mikrofona, postavite je na položaj
"gun" mikrofona.
Presnimavanje s AUDIO L/R priključcima
Audio oprema (nije isporučena)
AUDIO L
L : Tok signala
AUDIO R
Nemojte spajati video
(žuti) utikač
Snimanje s isporučenim mikrofonom
Nije potrebno izvoditi spajanja.
Napomene
• Kad snimate s ugrađenim ili vanjskim mikrofonom, možete provjeriti snimljenu sliku na LCD
zaslonu, u tražilu ili na zaslonu opreme spojene VIDEO priključkom, a snimljeni zvuk možete
provjeriti pomoću slušalica.
• Kad snimate pomoću AUDIO L/R priključaka, možete provjeriti snimljenu sliku na LCD
zaslonu ili u tražilu, a zvuk pomoću slušalica.
• Izvorni i novi zvuk (koji se snima) možete provjeriti pomoću slušalica.
• Balans novog i izvornog zvuka možete podesiti pomoću AUDIO MIX u izborniku. Tijekom
snimanja zvuk možete nadzirati pomoću slušalica.
96
Snimanje zvuka
Dodavanje zvuka na snimljenu vrpcu
(1) Uložite snimljenu kasetu u kamkorder.
(2) Pomaknite preklopku POWER na VCR na kamkorderu.
(3) Odredite početnu točku snimanja pritiskom na N. Zatim pritisnite X na dijelu na
kojem želite započeti snimanje za postavljanje kamkordera u pauzu reprodukcije.
(4) Pritisnite = AUDIO DUB. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavljuje zeleni = X
indikator.
(5) Pritisnite X i istodobno započnite reprodukciju zvuka koji želite snimiti.
Novi zvuk se snima kao stereo 2 (ST2) tijekom reprodukcije.
(6) Pritisnite x na dijelu na kojem želite prekinuti snimanje.
Praćenje novoga snimljenog zvuka
Reprodukcija zvuka
Ugodite ravnotežu između izvornog (ST1) i novog (ST2) zvuka odabirom AUDIO MIX u
izborniku (str. 109).
Pet minuta nakon odspajanja izvora napajanja ili uklanjanja baterije, podešenje AUDIO MIX se
vraća na izvorni zvuk (ST1). To je ujedno i tvorničko podešenje.
97
Snimanje zvuka
Napomene
• Novi zvuk ne može se snimiti na vrpcu već snimljenu u 16-bitnom načinu (str. 159).
• Novi zvuk se ne može snimiti na vrpcu koja je već snimljena u LP načinu.
• Nije moguće dodati zvuk putem a DV priključka.
Ako izvedete sve priključke
Zvuk koji snimate će imati prednost pred drugima sljedećim redom:
• MIC (PLUG IN POWER) priključak
• Podnožje za inteligentni pribor
• AUDIO L/R priključci
• Ugrađeni mikrofon
Ako je na kamkorder spojen i.LINK kabel (opcija)
Nije moguće dodati zvuk na snimljenu kasetu.
Ako pomaknete zaštitni graničnik na kaseti na položaj zaštite od snimanja
Nije moguće snimati na kasetu. Pomaknite graničnik za uklanjanje zaštite.
Savjetujemo dodavanje zvuka na kasetu snimljenu ovim kamkorderom
Ako dodate zvuk kaseti snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući drugi DCR-VX2100),
kvaliteta zvuka će se možda pogoršati.
Za preciznije dodavanje novog zvuka
Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču na dijelu na
kojem kasnije želite prekinuti snimanje. Zatim slijedite postupak od koraka 3. Snimanje se
automatski zaustavlja na dijelu na kojem ste pritisnuli ZERO SET MEMORY.
Na praznim dijelovima
Nije moguće dodati zvuk.
Razinu signala snimanja moguće je podesiti ručno u sljedećim slučajevima:
− Snimanje s vanjskim mikrofonom ili audio opremom putem MIC priključka
− Snimanje s vanjskim mikrofonom postavljenim na podnožje za inteligentni pribor
− Snimanje s ugrađenim mikrofonom
98
Umetanje naslova
Koristite li kasetu s memorijom, možete dodati naslov tijekom ili poslije snimanja. Kad
reproducirate kasetu, naslov se pojavljuje na pet sekundi, od dijela na kojem ste ga
umetnuli.
Moguće je odabrati jedan od osam pohranjenih ili načiniti dva vlastita naslova (str. 103).
Također možete odabrati boju, veličinu i
položaj naslova.
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju, tijekom snimanja, reprodukcije ili u pauzi
reprodukcije pritisnite TITLE za prikaz izbornika naslova.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir k i pritisnite je.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog naslova i pritisnite je. Naslov
trepće.
(4) Ako je potrebno, promijenite boju, veličinu ili položaj.
A Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir boje (COLOR), veličine (SIZE) ili
položaja (POSITION)i pritisnite je. Pojavljuje se podešenje.
B Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog podešenja i pritisnite je.
C Ponovite korake 1 i 2 dok ne postignete željeni izgled naslova.
99
Umetanje naslova
(5) Još jednom pritisnite SEL/PUSH EXEC za dovršenje podešenja.
Tijekom reprodukcije, pauze reprodukcije ili snimanja:
Na zaslonu se na pet sekundi pojavljuje poruka “TITLE SAVE” i naslov je podešen.
U pripravnom stanju:
Pojavljuje se indikator “TITLE”. Kad pritisnete START/STOP za početak snimanja, na
pet sekundi se pojavljuje poruka “TITLE SAVE” i naslov je podešen.
Ako koristite kasetu zaštićenu od snimanja
Tada nije moguće umetnuti ili obrisati naslov. Pomaknite zaštitni graničnik u položaj u kojem je
snimanje moguće.
Izrada vlastitog naslova
Želite li izraditi vlastiti naslov, odaberite p u koraku 2.
Ako je na vrpci prazni dio
Nije moguće umetnuti naslov na tome dijelu.
Ako je usred snimljenih dijelova na kaseti praznina
Naslov možda neće biti ispravno prikazan.
Naslovi umetnuti ovim kamkorderom
• Vidljivi su samo s video opremom DV
formata s funkcijom indeksa naslova.
• Dio vrpce na kojem je umetnut naslov može biti prepoznat kao indeksni signal kod
pretraživanja s drugom video opremom.
Ako ne želite prikaz naslova
Postavite TITLE DISP na OFF u izborniku (str. 109).
100
Umetanje naslova
Podešavanje naslova
• Boja naslova se mijenja na sljedeći način:
WHITE (bijela) y YELLOW (žuta) y VIOLET (ljubičasta) y RED (crvena) y CYAN
(svjetloplava) y GREEN (zelena) y BLUE (plava)
• Veličina naslova se mijenja na sljedeći način:
SMALL (mali) y LARGE (veliki)
Za LARGE naslov ne možete unijeti više od 12 znakova.
• Ako odaberete veličinu “SMALL”, moguće je birati između devet položaja naslova.
Ako odaberete veličinu “LARGE”, moguće je birati između osam položaja naslova.
Ako se pojavi oznaka "@ FULL"
Kasetna memorija je puna. Obrišete li naslov na kaseti, možete joj pridijeliti naslov.
101
Umetanje naslova
Brisanje naslova
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR ili CAMERA.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir h i pritisnite je.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir TITLEERASE i pritisnite je.
Pojavljuje se oznaka brisanja naslova.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir naslova koji želite obrisati i pritisnite je.
Pojavljuje se poruka “ERASE OK?”.
(6) Provjerite da li je odabrani naslov zaista onaj koji želite obrisati i zakrenite SEL/PUSH
EXEC kontrolu za odabir ERASE i pritisnite je.
Indikator "OK" mijenja se u "EXECUTE".
(7) Pritisnite SEL/PUSH EXEC.
Oznaka "ERASING" trepće oko dvije sekunde i nakon brisanja naslova pojavi se
poruka "COMPLETE".
Za poništenje brisanja
Pritisnite CANCEL u koraku 6 ili 7 i pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Za brisanje svih naslova
Pogledajte poglavlje "Brisanje svih podataka iz kasetne memorije" na str. 107.
102
Izrada vlastitih naslova
Možete načiniti do dva vlastita naslova i pohraniti ih u kasetnu memoriju. Svaki naslov
može sadržavati do 20 znakova.
(1) Pritisnite TITLE kad je kamkorder u pripravnom stanju, tijekom reprodukcije ili u pauzi
reprodukcije.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir o i pritisnite je.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir prvog CUSTOM1 SET ili CUSTOM2
SET retka i pritisnite je.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir kolone željenog znaka i pritisnite je.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog znaka i pritisnite je.
(6) Ponovite korake 4 i 5 dok ne odaberete sve znakove i dovršite naslov.
(7) Za dovršenje izrade vlastitih naslova, zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir
[SET] i pritisnite kontrolu. Naslov je pohranjen u memoriju.
(8) Pritisnite TITLE za isključenje prikaza izbornika naslova.
103
Izrada vlastitih naslova
Brisanje pohranjenog naslova
U koraku 3 odaberite CUSTOM1 SET ili CUSTOM2 SET, ovisno o naslovu koji želite
promijeniti i zatim pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu. Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu
za odabir [C], zatim pritisnite kontrolu za brisanje naziva. Posljednji znak je obrisan. Unesite
novi naslov po želji.
Ako pri unosu znakova protekne pet minuta ili dulje kad je kamkorder u
pripravnom stanju s uloženom kasetom
Znakovi koje ste unijeli ostaju pohranjeni u memoriji. Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG) i zatim počnite iznova od koraka 7.
Kako se kamkorder pri unosu znakova ne bi automatski isključio, savjetujemo podešavanje
tijekom reprodukcije ili u pauzi, ili vađenje kasete.
Brisanje naslova
Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir [C]. Posljednji znak je obrisan.
Unos razmaka
Odaberite [Z& ? !] zatim odaberite razmak.
104
Pridjeljivanje naslova kaseti
Koristite li kasetu s memorijom, možete pridijeliti naslov kaseti. Naslov može imati do
10 znakova i pohranjuje se u memoriju kasete. Kad uložite kasetu s naslovom i postavite
preklopku POWER na VCR, CAMERA ili MEMORY, naslov se pojavljuje u trajanju
približno pet sekundi.
(1) Uložite kasetu kojoj želite pridijeliti naslov.
(2) Pomaknite preklopku POWER na VCR ili CAMERA.
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir h i pritisnite je.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir TAPE TITLE i pritisnite je. Pojavi se
izbornik naslova.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir kolone željenog znaka i pritisnite je.
(7) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog znaka i pritisnite je.
(8) Ponovite korake 6 i 7 dok ne dovršite naslov.
(9) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir [SET] i pritisnite je.
Naslov je pohranjen u memoriju.
105
Pridjeljivanje naslova kaseti
Promjena naslova koji ste načinili
Uložite kasetu čiji naslov želite promijeniti i postupite na ranije opisani način za izradu novog
naslova.
Ako koristite kasetu zaštićenu od snimanja
Ne možete joj pridijeliti naslov. Pomaknite zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje
moguće.
Ako ste umetnuli naslove zapisima na kaseti
Uz naslov kasete, pojavljuju se još četiri naslova.
Kad oznaka “-----“ ima manje od 10 mjesta
Kasetna memorija je puna.
Oznaka “-----“ pokazuje broj znakova koje možete odabrati za naslov.
Brisanje znaka
Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir [C] i pritisnite je. Posljednji znak je obrisan.
Unos razmaka
Odaberite [Z& ? !] i zatim odaberite razmak.
106
Brisanje podataka iz kasetne memorije
Podatke pohranjene u kasetnu memoriju moguće je obrisati pojedinačno ili sve zajedno.
Pojedinačno brisanje podataka
(1) Postavite preklopku POWER na VCR ili CAMERA.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir h i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ITEM ERASE i pritisnite
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir podatka kojeg želite obrisati i pritisnite.
Parametar
Značenje
INDEX ALL
TITLE ALL
DATE ALL
PHOTO ALL
Brisanje svih podataka o indeksu.
Brisanje svih podataka o naslovu.
Brisanje svih podataka o datumu.
Brisanje svih podataka o mirnim slikama.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir OK i pritisnite. Oznaka "OK" mijenja se u
"EXECUTE".
(7) Pritisnite SEL/PUSH EXEC.
Oznaka "ERASING" trepće oko 2 sekunde i nakon brisanja odabranih podataka pojavi
se poruka "COMPLETE".
Poništenje brisanja
Odaberite RETURN u koraku 6 ili 7 i pritisnite kontrolu SEL/PUSH EXEC.
107
Brisanje podataka iz kasetne memorije
Brisanje svih podataka iz kasetne memorije
(1) Postavite preklopku POWER na VCR ili CAMERA.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir h i pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir ERASE ALL i pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir OK i pritisnite. Oznaka "OK" mijenja se u
"EXECUTE".
(6) Pritisnite SEL/PUSH EXEC.
Oznaka "ERASING" trepće oko 2 sekunde i nakon brisanja odabranih podataka pojavi
se poruka "COMPLETE".
Poništenje brisanja
Odaberite RETURN u koraku 5 ili 6 i pritisnite kontrolu SEL/PUSH EXEC.
108
– Vaša podešenja kamkordera –
Promjene u izborniku
Za promjenu podešenja u izborniku, označite željene opcije SEL/PUSH EXEC kontrolom. Tvornička
podešenja se mogu djelomično promijeniti. Prvo odaberite sličicu, zatim natpis i način rada.
(1) Kad je kamkorder u pripravnom stanju ili kad je preklopka POWER postavljena na
VCR ili MEMORY, pritisnite MENU.
(2) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željene sličice i označite je pritiskom na
kontrolu.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC za odabir željenog natpisa i označite ga pritiskom na kontrolu.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog podešenja i označite pritiskom
na kontrolu.
(5) Želite li promijeniti ostale parametre, odaberite \ RETURN i pritisnite kontrolu i
potom ponovite korake 2 do 4.
Za detalje pogledajte poglavlje “Odabir podešenja za pojedine načine rada” (str. 110).
109
Promjene u izborniku
Isključenje prikaza izbornika
Pritisnite MENU.
Sljedeće sličice označuju pojedina podešenja:
| MANUAL SET
{ CAMERA SET
} VCR SET
~ LCD/VF SET
d MEMORY SET
h CM SET
v TAPE SET
w SETUP MENU
u OTHERS
Odabir podešenja za pojedine načine rada
z je tvorničko podešenje.
Oznake u izborniku se razlikuju ovisno o položaju preklopke POWER.
Na LCD zaslonu ili u tražilu su vidljivi samo indikatori trenutno korištenih funkcija.
Sličica/Natpis
| AUTO SHTR
PROG. SCAN
Podešenje Značenje
z ON
OFF
z OFF
ON
{ D ZOOM
z OFF
24x
48x
16:9 WIDE
STEADYSHOT
z OFF
ON
z ON
OFF
Automatsko podešavanje brzine
elektroničkog zatvarača*.
Fiksna brzina elektroničkog zatvarača*.
Snimanje mirnih/pokretnih slika u
"interlace" formatu.
Snimanje mirnih/pokretnih slika u
progresivnom načinu.
Deaktiviranje digitalnog zuma. Izvodi se
zum do 12x.
Aktiviranje digitalnog zuma. Zum veći od
12x se izvodi digitalno. Ta vrijednost doseže
24x (str. 22)
Aktiviranje digitalnog zuma. Zum veći od
12x se izvodi digitalno. Ta vrijednost doseže
48 (str. 22).
Isključeno snimanje u 16:9 formatu.
Snimanje u 16:9 širokom formatu (str. 36).
Ublaživanje vibracija kamkordera.
Isključenje “SteadyShot” funkcije. Prirodne
slike se postižu kod snimanja statičnog
objekta uz uporabu tronošca.
Preklopka POWER
u položaju
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
MEMORY
* O elektroničkom zatvaraču
Elektronički zatvarač se koristi za elektronsko podešavanje brzine zatvarača.
Napomene o “SteadyShot” funkciji
• Ova funkcija neće ublažiti prekomjerne vibracije kamkordera.
• Dodatak za leću (nije isporučen) može utjecati na “SteadyShot” funkciju.
Ako isključite “SteadyShot” funkciju
Pojavljuje se indikator isključene “SteadyShot” funkcije i. Sada nije spriječena prekomjerna
trešnja kamere.
110
Promjene u izborniku
Sličica/Natpis
Podešenje
Značenje
Preklopka POWER
u položaju
{ FRAME REC
z OFF
Isključenje Cut snimanja.
CAMERA
INT. REC
ON
Uključenje Cut snimanja (str. 62).
ON
Aktiviranje snimanja u intervalima (str. 60)
z OFF
SET
} HiFi SOUND
AUDIO MIX
z STEREO
Za reprodukciju stereo vrpce ili vrpce sa
glavnim i sporednim zvukom (str. 145).
2
Za reprodukciju stereo vrpce sa zvukom iz
desnog kanala ili dual kasete sa glavnim
zvukom.
Za podešavanje uravnoteženja između
stereo 1 i stereo 2 (str. 97).
ON
–
GUIDEFRAME
z OFF
ON
VCR
CAMERA
Osvjetljenje LCD zaslona
MEMORY
Za podešavanje boje na LCD zaslonu
SEL/PUSH EXEC kontrolom.
VCR
CAMERA
MEMORY
Za zatamnjenje
Za podešavanje normalne svjetline tražila.
z BRT
NORMAL
BRIGHT
VCR
Reprodukcija digitalnih slika u analognom
formatu na kamkorderu.
Za osvjetljenje
VF B.L.
VCR
Reprodukcija analognih slika u digitalnom VCR
formatu na kamkorderu.
Za podešavanje svjetline na LCD zaslonu.
z BRT
NORMAL
BRIGHT
LCD COLOR
Podešavanje vremena čekanja i snimanja.
Za reprodukciju stereo vrpce sa zvukom iz
lijevog kanala ili dual kasete sa sporednim
zvukom.
A/V t DV OUT z OFF
~ LCD B.L.
Isključenje snimanja u intervalima.
1
–
CAMERA
VCR
CAMERA
Za osvijetljenje tražila.
MEMORY
Isključenje prikaza okvira.
CAMERA
Prikaz okvira (str. 35).
MEMORY
Napomene o LCD B.L. i VF B. L
• Kad odaberete “BRIGHT”, vijek trajanja baterije se malo skraćuje tijekom snimanja.
• Kad koristite druge izvore napajanja osim akumulatorske baterije, automatski se odabire “BRIGHT”.
(nastavak na sljedećoj stranici)
111
Promjene u izborniku
Sličica/Natpis
d CONTINUOUS
QUALITY
PRINT MARK
PROTECT
SLIDE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
PHOTO SAVE
Podešavanje
Značenje
z OFF
ON
MULTI
SCRN
z SUPER
FINE (SFN)
FINE (FINE)
Nije za neprekidno snimanje.
Neprekidno snimanje 4 slike (str. 122)
Neprekidno snimanje 9 slika (str. 122)
Snimanje mirnih slika super fine kvalitete, pomoću Memory Stick-a (str. 174)
Snimanje mirnih slika fine kvalitete,
pomoću Memory Stick-a (str. 119)
STANDARD Snimanje mirnih slika standardne kva(STD)
litete, pomoću Memory Stick-a (str. 119)
Isključenje ispisa oznaka za tiskanje
z OFF
ON
Ispis oznake na snimljenim mirnim
slikama koje želite kasnije otisnuti
Isključenje zaštite od brisanja.
z OFF
ON
Zaštita odabranih mirnih slika od
slučajnog brisanja (str. 139)
Neprekidna reprodukcija pojedinačnih
mirnih slika (str. 138)
Brisanje svih nezaštićenih slika (str. 141)
Za poništenje formatiranja
z RETURN
OK
Formatiranje uloženog Memory Stick-a
1. Odaberite FORMAT pomoću
SEL/PUSH EXEC kontrole, zatim
pritisnite kontrolu.
2. Zakrenite SEL/PUSH EXEC
kontrolu za odabir OK, zatim
pritisnite kontrolu
3. Nakon što se pojavi "EXECUTE",
pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Tijekom formatiranja vidljiva je oznaka
"FORMATTING". Nakon završetka
formatiranja pojavi se COMPLETE
Kopiranje mirnih slika s mini DV
kasete na Memory Stick (str. 131).
Preklopka POWER
u položaju
MEMORY
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
VCR
Formatiranje briše sve informacije na "Memory Stick"-u
Prije formatiranja provjerite sadržaj "Memory Stick"-a
• Formatiranje briše primjere slika na "Memory Stick"-u.
• Formatiranje briše podatke o zaštiti slika na "Memory Stick"-u.
Napomene o formatiranju
• Isporučeni ili dodatni "Memory Stick" je tvornički formatiran. Nije potrebno formatiranje na
ovom kamkorderu.
• Kada se na pokazivaču pojavi poruka "FORMATTING", nemojte zakrenuti preklopku
POWER, pritisnuti bilo koju tipku ili izbaciti Memory Stick.
• Ako je zaštitni graničnik na "Memory Stick"-u u položaju LOCK, nije moguće formatiranje
"Memory Stick"-a.
• Ako se pojavi oznaka e, ponovite formatiranje.
Ako formatiranje ne uspije
Pojavi se poruka "e FORMAT ERROR".
112
Promjene u izborniku
Sličica/Natpis
Podešavanje Značenje
Preklopka POWER
u položaju
h CM SEARCH
z ON
VCR
OFF
TAPE TITLE
TITLEERASE
z ON
OFF
–
ITEM ERASE
–
ERASE ALL
–
TITLE DSPL
v REC MODE
AUDIO MODE
z SP
LP
z 12BIT
16BIT
Pretraživanje pomoću kasetne memorije
(str. 65, 67, 68, 70)
Pretraživanje bez kasetne memorije
Pridjeljivanje naslova kaseti (str. 105).
Prikaz naslova koji ste dodali
Isključenje prikaza naslova
Brisanje naslova koji ste dodali (str. 102)
VCR
CAMERA
VCR
VCR
CAMERA
Brisanje pojedinačnih podataka u kasetnoj VCR
memoriji (str. 107).
CAMERA
Brisanje svih podataka u kasetnoj
VCR
memoriji (str. 108).
CAMERA
Snimanje u standardnom (SP) načinu
VCR
Povećanje vremena snimanja za 1,5 puta u CAMERA
odnosu na SP način
Za snimanje u 12 bitnom načinu
VCR
(dvostruki stereo zvuk)
CAMERA
Za snimanje u 16 bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete)
Napomene o LP načinu
• Kad snimate u LP načinu na ovom kamkorderu, savjetujemo da kamkorder ujedno koristite i za
reprodukciju te kasete. Kada takvu kasetu reproducirate na drugim kamkorderima ili
videorekorderima, može doći do smetnji u zvuku i slici.
• Kad snimate u LP načinu, savjetujemo uporabu Sony Excellence/Master mini DV kaseta tako
da možete dobiti najviše od Vašeg kamkordera.
• Na kasetu snimljenu u LP načinu nije moguće snimiti novi zvuk. Ako kaseti kasnije želite
dodati zvuk, snimite je u SP načinu.
• Kad na jednoj kaseti snimate u SP i LP načinu ili snimite samo neke prizore u LP načinu, slika
pri reprodukciji može biti iskrivljena ili će vremenska oznaka biti pogrešno upisana između
zapisa.
Napomene o AUDIO MODE
• Nije moguće snimiti novi zvuk na kasetu snimljenu u 16BIT načinu.
• Pri reprodukciji vrpce snimljene u 16bitnom načinu ne možete podesiti uravnoteženja u
AUDIO MIX.
(nastavak na sljedećoj stranici)
113
Promjene u izborniku
Sličica/Natpis
Podešavanje
v q REMAIN
z AUTO
DATA CODE
MIC LEVEL
w CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
u WORLD TIME
Značenje
Za prikaz skale preostale vrpce:
oko 8 sekundi nakon uključenja
kamkordera i računanja preostale vrpce.
oko 8 sekundi nakon ulaganja kasete i
računanja preostale vrpce
oko 8 sekundi nakon pritiska na N u
VCR načinu rada
oko 8 sekundi nakon pritiska na
DISPLAY za prikaz indikatora
tijekom premotavanja vrpce naprijed,
natrag ili pretraživanja u VCR načinu
rada.
ON
Za trajni prikaz indikatora preostale vrpce.
z DATE/CAM Za prikaz datuma, vremena i podataka
o snimci tijekom reprodukcije
DATE
Za prikaz datuma i vremena tijekom
reprodukcije
Automatsko podešavanje razine zvuka
z AUTO
pri snimanju.
MANUAL
Ručno podešavanje razine zvuka pri
snimanju.
Za podešavanje datuma i vremena
(str. 14)
NORMAL
Za
prikaz odabranih oznaka na
z
izborniku u prirodnoj veličini.
2x
Za prikaz odabranih oznaka na
izborniku u dvostrukoj veličini
ON
Za
prikaz mogućnosti kamkordera
z
OFF
Isključenje prikaza mogućnosti
Za podešavanje sata na lokalno vrijeme.
Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu
za Podešavanje vremenske razlike.
Vrijeme na satu se mijenja u skladu s
ovdje podešenom vremenskom
razlikom. Ako je ona 0, sat se vraća na
izvorno podešeno vrijeme.
Preklopka POWER
u položaju
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
MEMORY
Napomene o DEMO MODE
• Ne možete odabrati DEMO MODE kad je kaseta uložena u kamkorder.
• DEMO MODE je tvornički podešen na STBY (Standby) i prikaz mogućnosti počinje oko 10
minuta nakon pomicanja POWER preklopke na CAMERA bez ulaganja kasete.
Za isključenje prikaza mogućnosti umetnite kasetu, postavite preklopku POWER na položaj
koji nije CAMERA ili postavite DEMO MODE na OFF.
114
Promjene u izborniku
Sličica/Natpis
Podešavanje
Značenje
u BEEP
z MELODY
Za reprodukciju melodije kod
normalnih funkcija ili "bip" signal
upozorenja u trajanju pet sekundi..
Za "bip" signal u sljedećim
slučajevima:
isključenje kamkordera, pritisak na
tipku start/stop i kad se pojavi poruka
upozorenja.
Isključenje melodije, “bip” signala ili
zvuka zatvarača.
Aktiviranje isporučenog daljinskog
upravljača.
NORMAL
OFF
COMMANDER z ON
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
VIDEO EDIT
EDIT SET
Deaktiviranje daljinskog upravljača
radi sprječavanja nepravilnosti uslijed
smetnji od drugog daljinskog
upravljača.
LCD
Prikaz
oznaka sa pokazivača na LCD
z
zaslonu i tražilu.
V-OUT/LCD Prikaz na TV zaslonu, LCD zaslonu i
tražilu
ON
Paljenje
svjetla za snimanje na prednjoj
z
i stražnjoj strani kamkordera.
OFF
Isključenje svjetla za snimanje.
Isključenje prikaza skale u boji.
z OFF
ON
Prikaz skale u boji.
Izrada programa i video editiranje
(str. 121)
Sinkroniziranje kamkordera i
videorekordera (str. 110)
Preklopka POWER
u položaju
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
CAMERA
VCR
VCR
Napomena
Ako pritisnete DISPLAY kad je na izborniku DISPLAY postavljen na V-OUT/LCD , slika sa
TV prijemnika ili videorekordera neće se pojaviti na LCD zaslonu čak ni kad je kamkorder
spojen na TV prijemnik ili videorekorder.
Kad snimate objekt koji je blizu
Kad je REC LAMP postavljen na ON, crveno svjetlo za snimanje na prednjoj strani kamkordera
se može odbijati od objekta ako je preblizu. U tom slučaju savjetujemo postavljanje REC LAMP
na OFF.
Ako je proteklo više od 5 minuta nakon vađenja izvora napajanja
Funkcije PROG. SCAN, HiFi SOUND, AUDIO MIX, MIC LEVEL i COMMANDER vraćaju se
na tvornička podešenja.
Ostale funkcije izbornika ostaju u memoriji čak i kad se odspoji izvor napajanja.
115
– Memory Stick operacije –
Uporaba Memory Stick-a - uvod
Memory Stick je novi lagani i mali medij za snimanje koji usprkos veličini može pohraniti više
podataka od floppy diska.
S ovim kamkorderom možete koristiti sljedeće vrste Memory Sticka. Ipak obratite pozornost da
svi navedeni tipovi Memory Sticka možda neće pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Memory Stick
Snimanje/reprodukcija
Memory Stick
a
Memory Stick Duo*
a
MagicGate Memory Stick
a**
MagicGate Memory Stick Duo*
a**
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo*
–
∗ Koristite Memory Stick Duo adapter.
** "MagicGate" je tehnologija zaštite od neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Kamkorder ne može reproducirati ili snimati podatke kojima je potrebna funkcija
MagicGate.
O formatu datoteke (JPEG)
Vaš kamkorder kompresira sliku u JPEG formatu (ekstenzija .jpg).
Tipični naziv slikovne datoteke
100-0001: Ova oznaka vidljiva je u tražilu ili na LCD zaslonu kamkordera.
DSC00001.jpg: Ova oznaka vidljiva je na PC-u.
Prije uporabe Memory Stick-a
Priključci
Zaštitni graničnik
Mjesto za naljepnicu
Stražnja strana
Prednja strana
• Nije moguće snimati ili brisati mirne slike kada je zaštitni graničnik Memory Stick-a na
položaju LOCK.
• Savjetujemo pohranu važnih podataka.
• Podaci o slici se mogu uništiti u sljedećim slučajevima:
− Ako izvadite Memory Stick, isključite kamkorder ili odvojite bateriju radi zamjene kad trepće
žaruljica ACCESS.
− Ako koristite Memory Stick blizu magneta ili magnetskih polja.
• Ne dodirujte dio sa priključcima prstima ili metalnim predmetima.
• Nalijepite naljepnicu na za to namijenjeno mjesto.
• Nemojte savijati ili ispustiti Memory Stick, te ga ne izlažite jakim udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke Memory Stick-a.
• Pazite da se Memory Stick ne smoči.
• Ne ostavljajte i ne koristite Memory Stick na mjestima koja su:
− Jako topla, poput automobila parkiranog na suncu
− Pod izravnim sunčevom svjetlom
− Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima
• Kad nosite ili pohranjujete Memory Stick, stavite ga u pripadnu kutiju.
116
Uporaba Memory Stick-a - uvod
Memory Stick formatiran na računalu
Memory Stick formatiran na Windows OS ili Macintosh računalima ne jamči kompatibilnost s
ovim kamkorderom.
Napomene o uporabi Memory Stick-a Duo
Kad koristite Memory Stick Duo, uvijek ga umetnite u Memory Stick Duo adapter.
Memory Stick Duo ili utor za Memory Stick u kamkorderu može se oštetiti u sljedećim
slučajevima.
− Kad koristite Memory Stick Duo bez Memory Stick Duo adaptera.
− Kad umetnete Memory Stick Duo u pogrešnom smjeru.
Ako slučajno stavite Memory Stick Duo bez Memory Stick Duo adaptera, okrenite kamkorder
tako da je utor za Memory Stick okrenut prema dolje, pomaknite i zadržite pokrov čačkalicom ili
sličnim predmetom dok Memory Stick Duo ne iziđe iz utora.
Napomena o kompatibilnosti podataka o slici
• Datoteke slika snimljene na Memory Stick-u Vašeg kamkordera su usklađene sa pravilima
dizajna (“Design Rules“) “Camera File Systems“ univerzalnog standarda koje je utemeljilo
udruženje JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association).
Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati mirne slike snimljene na drugoj opremi (DCR
TRV890E/TRV900E ili DSC-D700/D770) koja nije usklađena sa ovim univerzalnim
standardom. (Ti modeli se ne prodaju u nekim područjima.)
• Ako ne možete koristiti Memory Stick koji je korišten na nekoj drugoj opremi, formatirajte
Memory Stick na Vašem kamkorderu prema opisu na str. 112. Obratite pozornost da će sve
slike biti obrisane ako formatirate Memory Stick.
• Memory Stick,
i "MagicGate Memory Stick" su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
• "Memory Stick Duo" i
su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
• "Memory Stick Pro" i
su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
• "MagicGate" i
• Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih kompanija.
Nadalje, oznake "™" i ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.
117
Uporaba Memory Stick-a - uvod
Ulaganje Memory Stick-a
Umetnite Memory Stick tako da je oznaka Sony okrenuta prema LCD zaslonu, a oznaka b
prema unutarnjoj strani.
Access žaruljica
Vađenje Memory Stick-a
Potisnite Memory Stick prema unutra i otpustite. Memory Stick izlazi.
Napomena
Memory Stick može iskočiti iz utora, ovisno o načinu pritiska.
Kad je žaruljica ACCESS upaljena ili trepće
Nikada ne tresite i ne udarajte kamkorder. Ne isključujte ga, ne vadite Memory Stick ili
akumulatorsku bateriju, jer tako može doći do gubitka podataka.
Ako se pojavi poruka "c MEMORY STICK ERROR"
Memory Stick je možda oštećen ili je format datoteke pogrešan. Izbacite Memory Stick,
provjerite ga i ponovo umetnite (str. 116).
118
Uporaba Memory Stick-a - uvod
Odabir kvalitete slike
Kod snimanja mirne slike možete odabrati njenu kvalitetu. Ukoliko ne načinite odabir,
kamkorder automatski snima u SUPER FINE načinu.
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR ili MEMORY. Preklopka za blokiranje mora
biti pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite MENU za prikaz Izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir QUALITY i zatim je pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željene kvalitete slike i zatim je pritisnite
Podešenja kvalitete slike
Podešavanje (na zaslonu)
Značenje
SUPER FINE
To je najviša kvaliteta slike koja se može snimiti ovim
kamkorderom. Broj slika je manji no u FINE načinu. Slika je
komprimirana na oko 1/3.
Koristite ovo podešenje kada želite snimiti slike visoke
kvalitete. Slika je komprimirana na oko 1/6.
Ovo je standardna kvaliteta slike. Slika je komprimirana na oko
1/10.
FINE
STANDARD (STD)
Napomena
U nekim slučajevima promjena kvalitete slike ne mora nužno utjecati na stvarnu kvalitetu,
ovisno o vrsti slika koje snimate.
119
Uporaba Memory Stick-a - uvod
Razlike u kvaliteti slike
Prije pohrane u memoriju, slike su komprimirane u JPEG formatu. Kapacitet memorije koji se
dodjeljuje svakoj slici varira ovisno o odabranoj kvaliteti slike. Detalji su prikazani u donjoj
tablici.
Kvaliteta slike
Kapacitet memorije
SUPER FINE
FINE
STANDARD
Oko 190 KB
Oko 100 KB
Oko 60 KB
Napomena o indikatoru kvalitete slike
Indikator kvalitete slike prikazuje se samo tijekom snimanja.
Približni broj slika koje možete snimiti na Memory Stick
Broj slika koji možete snimiti na Memory Stick formatiran u ovom kamkorderu ovisi o
odabranoj kvaliteti slike i složenosti objekta.
8 MB (isporučen))
16 MB (opcija)
32 MB (opcija)
64 MB (opcija)
128 MB (opcija)
120
SUPER FINE (SFN)
Kvaliteta slike
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
40 slika
80 slika
160 slika
325 slika
650 slika
80 slika
160 slika
325 slika
650 slika
1310 slika
120 slika
240 slika
485 slika
988 slika
1970 slika
Snimanje mirnih slika na Memory Stick
- Memory photo snimanje
Na Memory Stick možete snimati mirne slike.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY. Preklopka za blokiranje mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Držite lagano pritisnutom tipku PHOTO dok se ne pojavi željena slika. Zelena z
oznaka prestaje treptati i zatim zasvijetli. Svjetlina i oštrina sredine slike se ponovo
podešavaju i ostaju pohranjene. Snimanje još ne počinje.
(3) Jače pritisnite PHOTO. Začuje se zvuk zatvarača i slika je zaustavljena. Slika koju
vidite na zaslonu će biti snimljena na Memory Stick. Snimanje je završeno kad nestane
indikator pomične skale.
[a] Broj slika koje se mogu snimiti na Memory Stick
[b] Broj snimljenih slika
Kad je preklopka POWER pomaknuta na MEMORY
Sljedeće funkcije ne rade: funkcija širokog TV zaslona, digitalni efekt, efekt slike, naslovi,
digitalni zum, fader, podešavanje brzine zatvarača (1/30 ili manja), snimanje pri niskom stupnju
osvjetljenja i snimanje sportskih događaja. (Kod niskog stupnja osvjetljenja ili snimanja
sportskih događaja indikator trepće.)
Napomena
Kad snimate mirne slike u koraku 2 uz lagano pritisnutu tipku PHOTO, slika na trenutak trepne.
To nije neispravnost.
121
Snimanje mirnih slika na Memory Stick - Memory photo snimanje
Tijekom snimanja mirne slike
Nije moguće isključiti kamkorder ili pritisnuti tipku PHOTO.
Kad pritisnete tipku PHOTO na daljinskom upravljaču
Odmah po pritisku na ovu tipku kamkorder snima sliku koja je na zaslonu.
Neprekidno snimanje slika
Moguće je neprekidno snimati mirne slike.
Prije snimanja odaberite jedan od dva niže opisana načina.
“Continuous” način [a]
Možete neprekidno snimati četiri slike. Slike se snimaju na preostali prostor Memory Stick-a.
“Multi screen” način [b]
Neprekidno snimanje devet mirnih slika koje se sve istodobno pojavljuju na zaslonu.
122
Snimanje mirnih slika na Memory Stick - Memory photo snimanje
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY. Preklopka za blokiranje mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir CONTINUOUS i zatim je pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog podešenja i zatim je pritisnite.
Podešenja pri neprekidnom snimanju
Podešavanje
Značenje (indikator na zaslonu)
OFF
ON
MULTI SCRN
Kamkorder snima sliku po sliku (nema indikatora)
Kamkorder snima 4 mirne slike u razmacima od približno 0,5 s. (l)
Kamkorder snima 9 mirnih slika u razmacima od približno 0,5 s i
prikazuje sve slike na zaslonu podijeljenom na 9 kvadratića. (j)
Ako se Memory Stick popuni
Na zaslonu se pojavi indikator "e FULL" i na odabrani Memory Stick nije moguće snimiti
mirne slike.
Broj slika kod neprekidnog snimanja
Ovisi o preostalom kapacitetu Memory Stick-a. Zatvarač uvijek klikne četiri puta, no možda će
biti moguće snimiti manje od 4 slike.
123
Snimanje mirnih slika na Memory Stick - Memory photo snimanje
Napomena o uporabi video bljeskalice (opcija)
Video bljeskalica ne radi u “continuous“ ili “multi screen“ načinu ako je postavite na podnožje
za inteligentni pribor.
Self-timer memory photo snimanje
Moguće je memory photo snimanje pomoću self timera. Ovaj način je koristan kad želite snimiti
sami sebe. Za ovaj postupak također možete koristiti daljinski upravljač.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY. Preklopka za blokiranje mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite 2 (self-timer) kad je kamkorder u pripravnom stanju. Na LCD zaslonu ili u
tražilu se pojavi indikator 2 (self-timer).
(3) Jače pritisnite tipku PHOTO.
Self-timer počinje odbrojavanje od 10 uz zvučni signal. Posljednje 2 sekunde
odbrojavanja zvučni signal se ubrza i snimanje počinje automatski.
Prekid self-timer snimanja
Pritisnite 2 (self-timer) tako da indikator 2 nestane sa LCD zaslona ili tražila.
Nije moguće prekinuti snimanje daljinskim upravljačem.
Napomena
Self-timer snimanje se automatski prekida u sljedećim slučajevima:
− Snimanje je završeno.
− Preklopka POWER je postavljena na OFF (CHG) ili VCR:
124
Umetanje mirne slike s Memory Stick-a u
pokretnu sliku - MEMORY MIX
Mirnu sliku koju ste snimili na Memory Stick možete umetnuti u pokretnu sliku koju snimate.
M. CHROM (“Memory chromakey”)
Plavo područje mirne slike, poput ilustracije ili okvira, možete zamijeniti pokretnom slikom.
M. LUMI (“Memory luminance key”)
Svjetliji dio mirne slike poput crteža ili naslova možete zamijeniti mirnom slikom. Zbog veće
praktičnosti, prije putovanja ili prigode snimite naslov na Memory Stick.
C. CHROM (“Camera chroma key”)
Pokretnu sliku možete umetnuti u mirnu sliku tako da mirna slika može poslužiti kao pozadina.
Snimite objekt ispred plave pozadine. Plavo područje pokretne slike se zamjenjuje mirnom
slikom.
M. OVERLAP ("Memory overlap")
Pokretnu sliku možete snimiti uz odtamnjenje preko mirne slike.
Mirna slika
Pokretna slika
Pokretna slika + Mirna slika
Mirna slika
Pokretna slika
Pokretna slika + Mirna slika
Mirna slika
Pokretna slika
Pokretna slika + Mirna slika
M. CHROM
Pozadina: plava
M. LUMI
C. CHROM
Pozadina: plava
Mirna slika
Pokretna slika
+ Mirna slika
Pokretna slika
M. OVERLAP
125
Umetanje mirne slike s Memory Stick-a u pokretnu sliku MEMORY MIX
Prije postupka
Umetnite snimljeni Memory Stick i kasetu u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na CAMERA.
(2) Pritisnite MEMORY MIX kad je kamkorder u pripravnom stanju.
Posljednja snimljena ili uređena slika se pojavljuje umanjena na donjem dijelu zaslona.
(3) Pritisnite MEMORY +/– ili +/– na daljinskom upravljaču za odabir mirne slike koju
želite umetnuti.
Za gledanje prethodne slike pritisnite MEMORY – ili – na daljinskom upravljaču.
Za gledanje sljedeće slike pritisnite MEMORY + ili + na daljinskom upravljaču.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir željenog načina i zatim pritisnite
kontrolu za potvrdu
Oznake se izmjenjuju na sljedeći način:
M. CHROM t M. LUMI t C. CHROM t M. OVERLAP
(5) Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Mirna slika je umetnuta u pokretnu.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za podešavanje efekta.
(7) Pritisnite START/STOP za početak snimanja.
Mirna slika
126
Umetanje mirne slike s Memory Stick-a u pokretnu sliku MEMORY MIX
Parametri za podešavanje
M. CHROM
Područje boje (plave) na mirnoj slici koje se zamjenjuje pokretnom slikom
M. LUMI
Područje boje (svijetle) na mirnoj slici koje se zamjenjuje pokretnom
slikom
C. CHROM
Područje boje (plave) na mirnoj slici koje se zamjenjuje pokretnom slikom
M. OVERLAP
Nije potrebno podešavanje
Što je na zaslonu manje skala, efekt je jači.
Promjena mirne slike za umetanje
Postupite na jedan od sljedećih načina:
− Pritisnite MEMORY +/– prije koraka 6.
− Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu nakon koraka 6 i ponovite postupak od koraka 3. (Osim
za M.OVERLAP)
Promjena podešenja
Pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu nakon koraka 6 i ponovite postupak od koraka 4. (Osim za
M.OVERLAP)
Isključenje MEMORY MIX
Pritisnite MEMORY MIX.
Tijekom snimanja
Ne možete promijeniti podešenje.
Ako slika koju umećete ima mnogo bijelih dijelova
Umanjena slika možda neće biti jasna.
Slike obrađene na PC-u ili snimljene drugom opremom
Možda se neće vidjeti na kamkorderu.
127
Snimanje slike s kasete kao mirne slike
Vaš kamkorder može očitati podatke o pokretnoj slici snimljenoj na mini DV kaseti i snimiti je
na Memory Stick kao mirnu sliku. Kamkorder također može preuzeti podatke o pokretnoj slici
putem ulaznog priključka i snimiti je kao mirnu sliku na Memory Stick.
Prije postupka
Uložite mini DV kasetu i Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR.
(2) Pritisnite N. Započinje reprodukcija slike snimljene na mini DV kasetu.
(3) Držite lagano pritisnutom tipku PHOTO dok se slika s kasete ne zamrzne.
Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavljuje poruka “CAPTURE”. Snimanje još ne
počinje.
(4) Jače pritisnite PHOTO. Slika koju vidite na zaslonu se snima na Memory Stick.
Snimanje je završeno kad nestane indikator pomične skale.
Kad žaruljica ACCESS svijetli ili trepće
Nikada ne tresite ili udarajte kamkorder. Također, ne isključujte ga, ne vadite Memory Stick ili
akumulatorsku bateriju jer tako može doći do gubitka podataka.
Ako se na LCD zaslonu ili u tražilu pojavi oznaka “e”
Uložili ste Memory Stick koji nije kompatibilan. Uložite odgovarajući Memory Stick.
Ako tijekom reprodukcije lagano pritisnete tipku PHOTO
Reprodukcija ulazi u pauzu.
Zvuk snimljen na kasetu
Nije moguće snimiti zvuk s kasete.
128
Snimanje slike s kasete kao mirne slike
Naslovi snimljeni na kasetu
Nije moguće snimiti naslove na Memory Stick.
Kad pritisnete PHOTO na daljinskom upravljaču
Nakon pritiska na tipku kamkorder odmah snima sliku koja je vidljiva na zaslonu.
Snimanje mirne slike s druge opreme
(1) Postavite preklopku POWER na VCR na kamkorderu i postavite DISPLAY u u na
LCD u izborniku.
(2) Pokrenite reprodukciju snimljene kasete ili uključite TV za gledanje željenog programa.
Slika s druge opreme pojavi se na LCD zaslonu ili u tražilu.
(3) Slijedite korake 3 i 4 na str. 128.
Kod snimanja putem VIDEO priključka
S video kabel (nije
dio isporuke)
L : Tok signala
A/V spojni kabel (priložen)
Spojite žuti utikač isporučenog A/V spojnog kabela na video izlaz videorekordera ili TV-a.
Povežite S video kabelom (opcija) za postizanje visokokvalitetnih slika
S ovakvim povezivanjem nije potrebno spajati žuti (video) utikač A/V kabela.
Spojite S video kabel (opcija) na S video priključke kamkordera i videorekordera/TV-a.
Ovakvim povezivanjem postižu se kvalitetnije slike DV formata.
129
Snimanje slike s kasete kao mirne slike
Kod snimanja putem a DV priključka
a DV priključak
L : Tok signala
i.LINK kabel (opcija)
130
Kopiranje mirnih slika s kasete - Photo save
Pomoću funkcije pretraživanja moguće je automatski snimati mirne slike s kaseta na Memory
Stick.
Prije postupka
• Uložite snimljenu mini DV kasetu u kamkorder i premotajte je.
• Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR.
(2) Pritisnite MENU za prikaz Izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir PHOTO SAVE i zatim je pritisnite. Na
LCD zaslonu ili u tražilu se pojavljuje poruka “PHOTO BUTTON”.
(5) Jače pritisnite tipku PHOTO. Mirna slika s kasete se snima na Memory Stick.
Prikazan je broj slika koje se kopiraju. Po završetku kopiranja prikazuje se poruka “END”.
131
Kopiranje mirnih slika s kasete - Photo save
Za prekid kopiranja
Pritisnite tipku MENU.
Kada je memorija Memory Stick-a puna
Na LCD zaslonu se pojavljuje poruka “MEMORY FULL” i kopiranje se prekida. Uložite drugi
Memory Stick i ponovite postupak od koraka 2.
Kad žaruljica ACCESS svijetli ili trepće
Nikada ne tresite ili udarajte kamkorder. Također, ne isključujte ga, ne vadite Memory Stick ili
akumulatorsku bateriju jer tako može doći do gubitka podataka.
Snimanje svih mirnih slika s kasete
Premotajte vrpcu na početak i počnite kopirati.
Ako je zaštitni graničnik Memory Stick-a na položaju LOCK
Kad odaberete funkciju na Izborniku, pojavljuje se poruka “NOT READY”.
Kad promijenite Memory Stick usred kopiranja
Vaš kamkorder nastavlja kopiranje od zadnje snimljene slike na prethodni Memory Stick.
132
Gledanje mirne slike - Memory Photo reprodukcija
Možete pregledati mirne slike snimljene na Memory Stick. Također, odabirom “index screen”
funkcije možete gledati 6 slika istodobno.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na VCR ili MEMORY. Preklopka za blokiranje mora
biti pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite MEMORY PLAY. Prikazuje se posljednja snimljena slika.
(3) Pritisnite MEMORY +/– ili +/– na daljinskom upravljaču za odabir željene mirne slike.
Za gledanje prethodne slike pritisnite MEMORY – ili – na daljinskom upravljaču. Za
gledanje prethodne slike pritisnite MEMORY + ili + na daljinskom upravljaču.
Prekid Memory Photo reprodukcije
Ponovo pritisnite MEMORY PLAY.
Gledanje snimljenih slika na TV zaslonu
• Prije postupka spojite kamkorder na TV prijemnik pomoću isporučenog A/V kabela.
• Kad gledate mirnu sliku na LCD ili TV zaslonu, ona će možda izgledati kao da ima smetnje. To
nije kvar; slika je dobra kao i uvijek.
• Prije gledanja, smanjite glasnoću na TV prijemniku jer se iz TV zvučnika može začuti
zavijajući zvuk.
Kad na Memory Stick-u nema slika
Pojavi se poruka "e NO FILE".
Slike uređene na PC-u ili snimljene drugom opremom
Njihova reprodukcija na ovom kamkorderu možda neće biti moguća.
Napomena o indikatoru datuma/vremena
Datum/vrijeme snimanja nije vidljivo, ipak, automatski se snima na Memory Stick. Datum i
vrijeme tijekom moguće je provjeriti tijekom memorijske reprodukcije pritiskom na tipku DATA
CODE.
133
Gledanje mirne slike - Memory Photo reprodukcija
Indikatori na zaslonu tijekom gledanja mirne slike
Broj slike/Ukupni broj snimljenih slika
Oznaka za tiskanje
Indikator zaštite
Naziv datoteke
O nazivu datoteke
• Ako se između broja direktorija i datoteke nalazi crtica, to znači da je ta datoteka usklađena sa
DCF98 standardom.
• Ako se između broja direktorija i datoteke nalazi donja crtica, znači da je datoteka nije
usklađena sa DCF98 standardom.
• Direktorij nije označen ako struktura datoteka na Memory Stick-u nije usklađena sa DCF98
standardom.
• Ako struktura datoteka na Memory Stick-u nije usklađena sa DCF98 standardom, može se
pojaviti poruka "e - DIRECTORY ERROR". U tom slučaju nije moguće snimati na
Memory Stick, no reprodukcija je moguća.
• Ako naziv datoteke trepće, datoteka je možda uništena ili njen format nije kompatibilan s
kamkorderom.
Istodobni pregled šest slika (“index screen”)
Možete istodobno pregledati šest snimljenih slika.
Ova funkcija je posebno korisna kada tražite određenu sliku.
(1) Postavite preklopku POWER na VCR ili MEMORY. Graničnik LOCK mora biti
pomaknut udesno.
(2) Pritisnite MEMORY INDEX za prikaz šest slika na zaslonu.
134
Gledanje mirne slike - Memory Photo reprodukcija
Prije promjene na indeksni prikaz, iznad prikazane slike se pojavljuje crvena oznaka B.
MEMORY -: za prikaz prethodnih šest slika.
MEMORY +: za prikaz sljedećih šest slika
[a] Naziv datoteke
[b] Oznaka B
Za povratak na normalni prikaz (jedna slika na zaslonu)
Pritisnite MEMORY +/– za pomicanje oznake B na sliku koju želite gledati i pritisnite
MEMORY PLAY:
Datoteke obrađene na PC-u
Te slike možda neće biti prikazane na zaslonu sa ostalima (“index screen”), kao i one snimljene
drugom opremom.
Napomena
Kod prikaza 6 slika na zaslonu, iznad svake se pojavljuje broj. To označuje redoslijed kojim su
slike snimljene na Memory Stick. Ti brojevi se razlikuju od naziva datoteka.
Gledanje snimljenih slika na PC-u
Slike snimljene ovim kamkorderom su komprimirane u JPEG format. Ako koristite aplikacijski
softver “PictureGear 4.1Lite” (isporučen uz kamkorder), slike snimljene na Memory Stick
možete gledati na zaslonu PC-a. Za taj postupak poslužite se isporučenim Memory Stick
čitačem/pisačem ili dodatno nabavljivim PC card adapterom za Memory Stick. Detaljnije
informacije potražite u uputama za uporabu Memory Stick čitača/pisača ili PC card adaptera i
aplikacijskog softvera.
• Nemojte mijenjati direktorij datoteke kompatibilne sa DCF98 standardom jer ta datoteka neće
biti čitljiva.
• Koristite li novi Memory Stick, prvo ga koristite s ovim kamkorderom.
135
Kopiranje slike s Memory Stick-a na kasete
Mirne slike ili naslove snimljene na Memory Stick možete kopirati na mini DV kasetu.
Prije postupka
U kamkorder umetnite kasetu za snimanje i Memory Stick za reprodukciju.
(1) Postavite preklopku POWER na VCR.
(2) Video kontrolnim tipkama potražite dio na kojem želite snimiti željenu sliku. Postavite
mini DV kasetu u pauzu reprodukcije.
(3) Istodobno pritisnite z REC i tipku zdesna na kamkorderu. Mini DV kaseta je sada u
pauzi snimanja.
(4) Pritisnite MEMORY PLAY za reprodukciju mirne slike koju želite kopirati.
(5) Pritisnite X za početak snimanja i zatim ponovo X za zaustavljanje.
(6) Želite li kopirati još slika, ponovite korake 4 i 5.
Zaustavljanje kopiranja u sredini
Pritisnite x.
Tijekom kopiranja
• Nije moguće koristiti sljedeće tipke:
MEMORY PLAY, MEMORY INDEX, MEMORY DELETE, MEMORY +, MEMORY – i
MEMORY MIX.
• Nastavite li kopiranje, nemojte koristiti EDITSEARCH za traženje dijela na kojem želite
snimiti željenu mirnu sliku jer u suprotnom slika može nestati sa zaslona.
136
Kopiranje slike s Memory Stick-a na kasete
Napomena o indeksnom prikazu
Nije moguće snimiti indeksni prikaz.
Datoteke uređene na PC-u
Njihovo kopiranje možda neće biti moguće na ovom kamkorderu.
Pritisnete li DISPLAY u pripravnom stanju ili tijekom snimanja
Osim indikatora kasete, vidljivi su i indikatori memorijske reprodukcije i naziva datoteke, poput
vremenskog koda.
137
Pojedinačni neprekidni prikaz mirnih slika SLIDE SHOW
Moguća je automatska reprodukcija slika redom. Ta funkcija je posebno korisna za provjeru
snimljenih slika ili za prezentaciju.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY. Preklopka za blokiranje mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite MENU za prikaz Izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir SLIDE SHOW i zatim je pritisnite.
(5) Pritisnite MEMORY PLAY: Kamkorder reproducira slike snimljene na Memory Sticku redom.
Za prekid prikaza mirnih slika
Pritisnite MENU.
Za pauzu tijekom prikaza mirnih slika
Pritisnite MEMORY PLAY:
Za početak prikaza od određene slike
Odaberite željenu sliku tipkama MEMORY +/– prije koraka 2.
Gledanje snimljenih slika na TV zaslonu
Prije gledanja spojite kamkorder s TV prijemnikom pomoću isporučenog A/V kabela.
Ako tijekom prikaza promijenite Memory Stick
Prikaz mirnih slika ne radi. Ako promijenite Memory Stick, započnite postupak iznova.
138
Sprječavanje slučajnog brisanja - Zaštita slike
Za sprječavanje brisanja važnih slika, možete zaštititi odabrane slike.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY ili VCR. Preklopka za blokiranje mora
biti pomaknuta udesno
(2) Prikažite sliku koju želite zaštititi (str. 193).
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir PROTECT i zatim je pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir ON i zatim je pritisnite.
(7) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika. Pored naziva zaštićene datoteke
prikazana je oznaka “-”.
Isključenje zaštite slika
Odaberite OFF u koraku 5 i zatim pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Napomena
Formatiranje briše sve informacije s Memory Stick-a, uključujući zaštićene slike. Stoga prije
formatiranja provjerite sadržaj Memory Stick-a.
Ako je zaštitni graničnik Memory Stick-a u položaju LOCK
Nije moguće zaštititi slike.
139
Brisanje slika
Moguće je obrisati slike pohranjene na Memory Stick.
Brisanje odabranih slika
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY ili VCR. Preklopka LOCK mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Prikažite sliku koju želite obrisati (str. 193).
(3) Pritisnite MEMORY DELETE. Na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavljuje poruka
“DELETE?”.
(4) Ponovo pritisnite MEMORY DELETE. Odabrana slika je obrisana.
Prekid brisanja slike
Pritisnite MEMORY - u koraku 4.
Brisanje slike sa “index screen-a” (kada je na zaslonu prikazano više
mirnih slika)
Pritisnite MEMORY +/– za pomicanje indikatora B na željenu sliku i slijedite korake 3 i 4.
Napomene
• Za brisanje zaštićene slike, prvo isključite njenu zaštitu.
• Jednom kada obrišete sliku, ne možete je vratiti. Stoga prije brisanja pažljivo provjerite slike.
Kad je prikazana poruka "DELETING"
Nemojte pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku od tipaka.
Ako je zaštitni graničnik Memory Stick-a postavljen na LOCK
Brisanje slika nije moguće.
140
Brisanje slika
Brisanje svih slika
Moguće je obrisati sve nezaštićene slike s Memory Stick-a.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY. Preklopka za blokiranje mora biti
pomaknuta udesno.
(2) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(3) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir DELETE ALL i zatim je pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir OK i zatim je pritisnite. Zatim se “OK”
mijenja u “EXECUTE”.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir EXECUTE i zatim je pritisnite. Na
LCD zaslonu se pojavljuje poruka “DELETING”. Kad su sve nezaštićene slike
obrisane, pojavljuje se poruka “COMPLETE”.
141
Brisanje slika
Prekid brisanja svih slika u Memory Stick-u
Odaberite RETURN u koraku 5 ili 6, zatim pritisnite SEL/PUSH EXEC:s
142
Upis oznake za tiskanje - Print mark
Možete označiti snimljenu mirnu sliku za tiskanje. Ova funkcija je korisna za kasnije tiskanje slika.
Vaš kamkorder je usklađen sa DPOF (Digital Print Order Format) standardom za određivanje
slika za tiskanje.
Prije postupka
Uložite Memory Stick u kamkorder.
(1) Pomaknite preklopku POWER na MEMORY ili VCR. Preklopka za blokiranje mora
biti pomaknuta udesno.
(2) Prikažite sliku kojoj želite upisati oznaku za tiskanje (str. 133).
(3) Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
(4) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir d i zatim je pritisnite.
(5) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir PRINT MARK i zatim je pritisnite.
(6) Zakrenite SEL/PUSH EXEC kontrolu za odabir ON i zatim je pritisnite.
(7) Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika. Pored naziva datoteke za tiskanje
prikazana je oznaka “I”.
Isključenje oznaka za tiskanje
Odaberite OFF u koraku 6 i zatim pritisnite SEL/PUSH EXEC kontrolu.
Ako je zaštitni graničnik Memory Stick-a na položaju LOCK
Nije moguće upisati oznake za tiskanje.
143
– Dodatne informacije –
Iskoristive kasete
Odabir vrste kasete
Sa ovim kamkorderom možete koristiti samo
mini DV kasete *. Nije moguće koristiti bilo
VHS,
S-VHS,
VHSC,
Skoje druge 1 8mm, 0 Hi 8, / Digital8,
ED Betamax,
DV ili
MICROMV.
VHSC, Betamax,
∗ Postoje dvije vrste mini DV kaseta: sa i bez memorije. Kasete s memorijom imaju oznaku 9
(Kasetna memorija). Sony savjetuje uporabu kaseta s oznakom 9.
U ovaj tip kasete je ugrađena IC memorija. U tu memoriju vaš kamkorder može učitati i upisati
podatke poput datuma snimanja, naslova, itd. Funkcijama koje koriste kasetnu memoriju su
potrebni uzastopni signali snimljeni na vrpcu. Ako na kaseti ima praznina na početku ili između
snimljenih zapisa, naslov se neće dobro vidjeti ili funkcije pretraživanja neće dobro raditi. Kako
bi izbjegli praznine na vrpci, postupite na sljedeći način. Prije početka snimanja novog zapisa
pritisnite END SEARCH za prijelaz na kraj ranije snimljenog zapisa, ako ste:
− izbacili kasetu tijekom snimanja.
− reproducirali kasetu u VCR načinu.
Ako je na kaseti praznina ili isprekidani signal, snimajte iznova od početka do kraja kasete
imajući na umu gore navedeno.
Isti rezultat možete postići kad snimate digitalnom video kamerom - rekorderom bez funkcije
kasetne memorije na kasetu snimljenu na kamkorderu sa funkcijom kasetne memorije.
94K oznaka na kaseti
Kapacitet memorije kaseta s oznakom 94K jest 4KB. Vaš kamkorder prihvaća kasete memorije
do 16KB.
Kaseta sa 16KB memorije ima oznaku 916K.
Maksimalni broj podataka koji se može pohraniti u kasetnu memoriju (kod
uporabe 4 Kb memorije)
Podaci
Brojevi
INDEX
TITLE
DATE
PHOTO
CASSETTE LABEL
32 (15 bitova/jedan parametar)
25
6 (10 bitova/jedan parametar)
12 (10 bitova/jedan parametar)
1
Gore navedeni brojevi služe kao vodič.
Kontrolni signali za zaštitu autorskih prava
Kod reprodukcije
Kad snimate na drugi kamkorder, nije moguće snimati na kasetu na koju su snimljeni kontrolni
signali za zaštitu autorskih prava zapisa koji se reproduciraju u Vašem kamkorderu.
Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver koji sadrži kontrolne signale za zaštitu
autorskih prava.
Na LCD zaslonu, u tražilu ili na TV zaslonu pojavi se poruka "COPY INHIBIT"
Vaš kamkorder ne snima signale za zaštitu autorskih prava.
144
Iskoristive kasete
O zvuku
12-bitni način: Izvorni zvuk se može snimiti u stereo 1, a novi zvuk u stereo 2 načinu, 32 kHz.
Balans između stereo 1 i stereo 2 se može podesiti odabirom AUDIO MIX u izborniku tijekom
reprodukcije. Oba zvuka se mogu reproducirati.
16-bitni način: Nije moguće snimiti novi zvuk, ali se izvorni može snimiti u visokoj kvaliteti.
Štoviše, moguće je reproducirati zvuk snimljen u 32 kHz, 44,1 kHz ili 48 kHz. Kod reprodukcije
kasete snimljene u 16-bitnom načinu, na LCD zaslonu ili u tražilu se pojavljuje indikator 16BIT.
Reprodukcija kasete s dvostrukim zvukom
Kada reproducirate vrpcu s dvostrukim zvukom snimljenu u stereo tehnici, postavite “HiFi
SOUND” na željeno podešenje u izborniku (str. 109).
Zvuk iz zvučnika
HiFi način
reprodukcije
Reprodukcija
stereo vrpce
Reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom
STEREO
Stereo
Glavni i sporedni zvuk
1
Lijevi kanal
Glavni zvuk
2
Desni kanal
Sporedni zvuk
Na ovom kamkorderu ne možete snimati programe s dvostrukim zvukom.
Napomene o mini DV kasetama
Kad stavljate naljepnicu na mini DV kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno mjesto na kaseti (kao na donjoj slici) [a] kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Nakon uporabe mini DV kasete
Premotajte kasetu na početak, stavite je u kutiju i postavite u uspravni položaj.
Ako funkcija kasetne memorije ne radi
Izbacite kasetu i ponovo je uložite nekoliko puta.
Pozlaćeni konektor mini DV kaseta možda je zaprljan ili prašnjav.
Čišćenje konektora
Ako je pozlaćeni konektor mini DV kasete zaprljan ili prašnjav, kasetna memorija možda neće
raditi. Čistite pozlaćeni konektor štapićem za uho nakon svakih 10 izbacivanja kasete. [b]
Nemojte stavljati
naljepnicu na ovaj dio.
145
O sustavu i.LINK
Vaš kamkorder je opremljen DV ulazim/izlazom baziranom na i.LINK (IEEE1394) standardu.
U ovom poglavlju objašnjene su značajke i.LINK sustava.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos digitalnih video, digitalnih audio i ostalih
podataka u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK priključak. i.LINK omogućuje:
− Dvosmjerni prijenos i prijem podataka u obliku digitalnih audio i digitalnih video signala
− Kontrolu drugih i.LINK uređaja
− Jednostavno povezivanje s drugim uređajima samo pomoću i.LINK kabela.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite
funkcije i razmjene podataka između različitih digitalnih AV uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINKOM spojena u seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos
podataka su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno spojen s kamkorderom već i s ostalim
uređajima preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
Napomena
Obično se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri
spajanju ovog kamkordera na dva ili više uređaja s i.LINK-om, pogledajte upute za uporabu
uređaja koje spajate.
Savjeti
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu podataka koju je predložio Sony i zaštićeno
je ime koje su odobrile mnoge korporacije.
• IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
O i.LINK brzini prijenosa podataka
Najveće brzine prijenosa podataka ("baud rate") putem i.LINK-a od približno 100, 200 i 400
Mbps* opisane su kao: S100, S200 i S400.
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u uputama za uporabu svakog uređaja. Kod nekih
uređaja je također naveden i pored i.LINK priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se ponekad
razlikuje od navedene.
*"Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi ili količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps znači da se u jednoj sekundi može prenijeti
100 megabita.
146
O sustavu i.LINK
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kada je ovaj kamkorder spojen na drugi video uređaj s
i.LINK-om potražite na str. 75 i 91.
Ovaj kamkorder može se također spojiti na drugi Sony uređaj s i.LINK-om (DV-om) (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) koji nije video uređaj.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno računalo, provjerite da li je na računalo već instaliran
program (softver) za podršku ovog kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD ili MICROMV uređaja možda neće biti
kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost.
Podrobnije podatke o mjerama opreza pri spajanju ovog kamkordera potražite u uputama za
uporabu uređaja kojeg spajate.
Koristite Sony i.LINK kabele
Za spajanje i.LINK uređaja koristite Sony i.LINK kabele.
4 pina y 4 pina (Za presnimavanje)
i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka.
147
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite
mogući kvar. Ako problem ostane, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom
Sony servisu. Ako se na LCD zaslonu ili u tražilu pojavi oznaka “C: ss:ss”, to znači da je
proradila autodijagnostička funkcija. Pogledajte str. 154.
Snimanje
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Tipka START/STOP ne djeluje.
• POWER preklopka nije na položaju CAMERA.
c Pomaknite je na CAMERA (str. 16).
• Vrpca je došla do kraja.
c Premotajte kasetu ili uložite novu (str. 15, 30).
• Na kaseti je vidljiva crvena oznaka.
c Koristite novu kasetu ili pomaknite graničnik (str. 15).
• Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage).
c Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat
(str. 158).
Kamkorder se isključuje.
• U CAMERA načinu rada, kamkorder je bio u pripravnom
stanju dulje od 5 minuta.
c Pomaknite POWER na OFF (CHG) i zatim ponovo na
CAMERA (str. 17).
• Akumulatorska baterija je istrošena ili slaba.
c Stavite potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju (str. 9, 10).
Slika u tražilu je nejasna
• Leća tražila nije podešena.
c Podesite leću tražila (str. 20).
“SteadyShot” funkcija ne radi
• STEADYSHOT je podešen na OFF u Izborniku.
c Podesite na ON (str. 109).
Funkcija automatskog izoštravanja ne • Kamkorder je podešen na ručno izoštravanje.
radi
c Uključite automatsko izoštravanje (str. 59).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje.
c Ručno izoštrite sliku (str. 59)
Ne uključuje se funkcija odtamnjenja
i zatamnjenja (“fader”)
• Uključena je funkcija digitalnog efekta.
c Isključite je (str. 41)
Pri snimanju izvora svjetla ili svijeće • Prevelik kontrast između objekta i pozadine. To je normalna
na tamnoj podlozi, pojavi se uspravna
pojava.
pruga
Kod snimanja vrlo svijetlog objekta
pojavljuje se uspravna pruga
148
• Došlo je do fenomena "razmazivanja". To je normalna pojava.
U slučaju problema
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
U tražilu ili LCD zaslonu se
pojavljuju male bijele točkice
• Brzina zatvarača je preniska ili je odabrano snimanje pri niskom
stupnju osvjetljenja.
Na zaslonu su vidljive okomite pruge. • Preklopka ZEBRA je postavljena na 70 ili 100.
c Postavite preklopku ZEBRA na OFF (str. 48).
Na tražilu ili LCD zaslonu se vidi
nepoznata slika
• Ako nakon postavljanja POWER preklopke na položaj
CAMERA prođe 10 minuta ili je DEMO MODE postavljen na
ON u izborniku bez ulaganja kasete, kamkorder automatski
počinje s prikazom mogućnosti.
c Uložite kasetu i prikaz mogućnosti se zaustavlja., a možete
ga i sami isključiti (str. 114).
Ne čuje se “klik” zatvarača
• BEEP je postavljen na ON u Izborniku.
c Postavite ga na MELODY ili NORMAL (str. 109).
Slika nije svijetla čak i kod uporabe
video bljeskalice.
• Preklopka ND FILTER je u položaju 1 ili 2.
c Postavite je na OFF (str. 47).
• Ručno podešenje nije u skladu s uvjetima snimanja. (Trepće
indikator (.).
c Postavite preklopku AUTO LOCK na AUTO LOCK ili
poništite ručno podešenje (str. 44).
Reprodukcija
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Vrpca se ne pokreće nakon pritiska na • POWER preklopka nije pomaknuta na VCR.
video kontrolnu tipku.
c Pomaknite je na VCR (str. 27).
Ne radi tipka za reprodukciju
• Vrpca je došla do kraja.
c Premotajte vrpcu (str. 30).
Na slici se pojavljuju vodoravne
pruge ili slika pri reprodukciji nije
jasna ili se ne pojavljuje
• Video glave su možda zaprljane.
c Očistite glave Sony DVM12CL kasetom za čišćenje (nije
isporučena) (str. 159).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je
utišan
• Glasnoća je smanjena.
c Pojačajte glasnoću. (str. 27).
• AUDIO MIX je postavljen na ST2 u Izborniku.
c Podesite AUDIO MIX (str. 109).
Funkcija pretraživanja po naslovu ne
radi.
• Kaseta nema memoriju.
c Koristite kasetu s memorijom (str. 67, 144).
• CM SEARCH je postavljen na OFF u Izborniku.
c Postavite ga na ON (str. 109).
• Na kasetu nije snimljen naslov.
c Snimite naslov (str. 99).
• Između snimljenih dijelova je praznina (str. 67).
(nastavak na sljedećoj stranici)
149
U slučaju problema
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Prikaz snimljenog datuma i
pretraživanje po datumu ne rade
pravilno
• Kaseta nema memoriju.
c Koristite kasetu s memorijom. (str. 68, 144).
• CM SEARCH je postavljen na OFF u izborniku.
c Postavite na ON (str. 109).
• Na kaseti je unutar zapisa praznina (str. 69).
Novi snimljeni zvuk se ne čuje.
• AUDIO MIX je postavljen na ST1 u Izborniku.
c Podesite AUDIO MIX u izborniku (str. 109).
Naslov se ne vidi.
• TITLE DSPL je postavljen na OFF u Izborniku.
c Postavite ga na ON u izborniku (str. 109).
Zvuk je prigušen ili se slika ne
pojavljuje na TV-u/videorekorderu.
c Izvucite A/V kabel iz AUDIO L/R i VIDEO priključaka i
ponovo ga spojite.
Kod snimanja i reprodukcije
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Kamkorder se ne uključuje
• Akumulatorska baterija nije uložena ili je slaba ili prazna.
c Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju (str. 9, 10).
• AC mrežni adapter nije priključen u napajanje.
c Priključite adapter u napajanje (str. 13).
“End search” funkcija ne radi
• Kaseta bez memorije je izbačena nakon snimanja (str. 26, 30).
• Još niste snimali na novu kasetu (str. 26, 30).
“End search” funkcija ne radi
ispravno
• Na početku ili u sredini kasete je praznina (str. 26).
Slika se ne pojavljuje u tražilu.
• LCD zaslon je otvoren.
c Zatvorite ga. (str. 18).
Akumulatorska baterija se brzo prazni • Radna temperatura je preniska.
• Akumulatorska baterija nije do kraja napunjena.
c Ponovo napunite akumulatorsku bateriju (str. 10).
• Akumulatorska baterija je sasvim prazna i ne može se napuniti.
c Zamijenite je novom (str. 9).
Indikator preostalog vremena baterije
ne pokazuje točno vrijeme
150
• Koristili ste akumulatorsku bateriju pri iznimno visokim ili
niskim temperaturama dulje vrijeme.
• Akumulatorska baterija je sasvim prazna i ne može se napuniti.
c Zamijenite je novom (str. 9).
• Akumulatorska baterija je istrošena i ne može se napuniti.
c Zamijenite je novom (str. 9, 10).
U slučaju problema
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Kaseta se ne može izvaditi iz pretinca • Isključen je izvor napajanja.
c Čvrsto spojite izvor napajanja (str. 9, 13).
• Akumulatorska baterija je istrošena.
c Koristite napunjenu akumulatorsku bateriju (str. 9, 10).
Trepću % i Z indikatori i ne radi
nijedna funkcija osim izbacivanja
kasete.
• Kondenzirala se vlaga.
c Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje sat vremena
(str. 158).
Kad koristite kasetu sa memorijom,
indikator > se ne pojavljuje.
• Pozlaćeni konektor je zaprljan ili prašnjav.
c Očistite ga (str. 145).
Ne vidi se indikator preostale vrpce.
• REMAIN je postavljen na AUTO u Izborniku.
c Postavite ga na ON za trajni prikaz indikatora preostale vrpce
(str. 109).
Kod operacija s Memory Stick-om
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Memory Stick ne radi
• Preklopka POWER je na položaju CAMERA ili OFF (CHG).
c Postavite je na MEMORY ili VCR.
• Memory Stick nije uložen.
c Uložite Memory Stick (str. 118).
Snimanje ne radi
• Kapacitet Memory Stick-a je već iskorišten do kraja.
c Obrišite nepotrebne slike i snimajte ponovo (str. 121, 140).
• Uložen je neformatirani Memory Stick.
c Formatirajte Memory Stick ili koristite novi (str. 112).
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
Slika se ne može obrisati.
• Slika je zaštićena.
c Isključite zaštitu slike (str. 139).
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
Nije moguće formatirati Memory
Stick.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
Nije moguće obrisati sve slike.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
Nije moguće zaštititi sliku.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
• Niste prikazali sliku koju želite zaštititi.
c Pritisnite MEMORY PLAY za prikaz slike (str. 133).
Nije moguće upisati oznaku za
tiskanje na mirnu sliku.
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
• Niste prikazali sliku na koju želite upisati oznaku za tiskanje.
c Pritisnite MEMORY PLAY za prikaz slike (str. 133).
(nastavak na sljedećoj stranici)
151
U slučaju problema
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
“Photo save” funkcija ne radi
• Zaštitni graničnik na Memory Stick-u je pomaknut na LOCK.
c Pomaknite graničnik u suprotnom smjeru (str. 116).
• Akumulatorska baterija je istrošena.
c Stavite napunjenu bateriju ili koristite AC adapter (str. 9, 13).
Ostalo
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Naslov nije snimljen.
• Kaseta nema memoriju.
c Koristite kasetu s memorijom (str. 99, 144).
• Kasetna memorija je puna.
c Obrišite nepotrebni naslov (str. 102).
• Kaseta je zaštićena od presnimavanja.
c Pomaknite zaštitni graničnik tako da crvena oznaka ne bude
vidljiva (str. 15).
• Na tome dijelu kasete nije snimljen nikakav zapis.
c Snimite naslov na snimljeni zapis (str. 99).
Naslov kasete nije snimljen
• Kaseta nema memoriju.
c Koristite kasetu sa memorijom (str. 105, 144).
• Kasetna memorija je puna.
c Obrišite neki drugi naslov (str. 107).
• Kaseta je zaštićena od presnimavanja.
c Pomaknite zaštitni graničnik tako da crvena oznaka ne bude
vidljiva (str. 15).
Tijekom editiranja pomoću i.LINK
kabela, snimljena slika se ne može
pratiti.
• Odspojite i ponovo spojite i.LINK kabel (str. 75).
Funkcija digitalnog editiranja ne radi. • Izbornik ulaza videorekordera je na pogrešnom položaju.
c Provjerite spojeve i ponovo postavite izbornik ulaza
videorekordera. (str. 74).
• Kamkorder nije spojen na DV uređaj koji nije Sony (kad spajate
i.LINK kabelom).
c Postavite CONTROL na IR u izborniku i podesite
videorekorder za snimanje tako da bude upravljan
infracrvenim zrakama.
• Pokušali ste programirati na praznom dijelu vrpce.
c Programirajte na snimljenom dijelu. (str. 85).
• Kamkorder i videorekorder nisu sinkronizirani.
c Podesite sinkronitet. (str. 82)
152
U slučaju problema
Simptom
Uzrok i/ili način otklanjanja
Isporučeni daljinski upravljač ne radi. • COMMANDER je postavljen na OFF u Izborniku.
c Postavite na ON (str. 109).
• Na putu infracrvenih zraka je prepreka.
c Uklonite prepreku.
• Baterije nisu ispravno okrenute. Okrenite ih ispravno, u skladu s
+ i - oznakama (str. 171).
• Baterije su istrošene.
c Uložite nove (str. 171).
Kad je kamkorder spojen na izlaze
TV-a ili videorekordera, slika se ne
pojavljuje na LCD zaslonu ili u
tražilu.
• DISPLAY je postavljen na V-OUT/LCD u izborniku.
c Postavite ga na LCD (str. 109).
Melodija ili “bip” se čuje u trajanju
od pet sekundi
• Kondenzirala se vlaga.
c Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje sat vremena
(str. 158).
• S kamkorderom nešto nije u redu.
c Izvadite kasetu i stavite je ponovno i tad rukujte
kamkorderom.
Tijekom punjenja baterije ne
pojavljuje se indikator ili indikator
trepće na pokazivaču.
• AC mrežni adapter je odspojen.
c Čvrsto ga spojite.
• Nešto nije u redu s akumulatorskom baterijom.
c Obratite se Sony ovlaštenom servisu.
Nije moguće punjenje baterije.
• Preklopka POWER nije postavljena na OFF (CHG).
c Postavite je na OFF (CHG).
Kamkorder se odmah isključuje iako
je preostali kapacitet baterije dovoljan
za rad.
Nijedna funkcija ne radi iako je
uključeno napajanje.
c Ponovo sasvim napunite bateriju.
Pojavi se ispravni prikaz preostalog vremena.
• Odspojite mrežni kabel AC adaptera ili izvadite bateriju i zatim
ponovo spojite nakon 1 minute. Uključite kamkorder. Ako
funkcije i dalje ne rade, otvorite LCD zaslon i šiljatim
predmetom pritisnite RESET tipku koja se nalazi s donje desne
strane preklopke ZEBRA. (Ako pritisnete tipku RESET, sva
podešenja, uključujući datum i točno vrijeme se vraćaju na
početna.) (str. 13, 165).
153
Dijagnostički pokazivač
Ovaj kamkorder ima dijagnostički pokazivač koji
prikazuje njegovo stanje sa 5 znakova (kombinacija
slova i brojeva) u tražilu, na LCD zaslonu ili na
pokazivaču.
Uočite li takvu oznaku, provjerite sljedeću tablicu
kôdova. Posljednje dvije znamenke (prikazane kao
ss) će se razlikovati, ovisno o stanju kamkordera.
LCD zaslon, tražilo ili pokazivač
Značenje oznake na autodijagnostičkom
pokazivaču
• C: ss:ss
Kamkorder možete popraviti sami.
• E: ss:ss
Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Peteroznamenkasti kôd
Uzrok i/ili način otklanjanja
C:04: ss
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije “InfoLITHIUM”.
c Koristite “InfoLITHIUM” bateriju (str. 10).
C:21: ss
• Došlo je do kondenzacije vlage.
c Izvadite kasetu i ostavite kamkorder bar jedan sat (str. 158).
C:22: ss
• Video glave su zaprljane.
c Očistite glave pomoću Sony DVM12CL kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 159).
C:31: ss
C:32: ss
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore spomenut.
c Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada rukujte kamkorderom.
c Odspojite mrežni kabel AC mrežnog adaptera ili izvadite
akumulatorsku bateriju. Nakon ponovnog uključenja rukujte
kamkorderom.
E:61: ss
E:62: ss
• Došlo je do kvara koji ne možete sami popraviti.
c Obratite se Sony ovlaštenom servisu i navedite svih pet znakova
koda (primjer: E:61:10).
Ne možete li riješiti problem i nakon nekoliko pokušaja, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
154
Indikatori i poruke upozorenja
Ako indikatori trepću u tražilu, na LCD zaslonu ili pokazivaču, provjerite sljedeće:
Za više informacija, pogledajte broj stranice u zagradama “( )”.
Indikatori upozorenja
E Baterija je slaba ili prazna
Sporo treptanje
• Baterija je gotovo prazna.
Ovisno o uvjetima, indikator E može treptati iako je ostalo 5 do 10 minuta. Savjetujemo
punjenje ili stavljanje nove baterije.
Brzo treptanje
• Baterija je prazna (str. 10).
• Baterija je potpuno prazna.
Q Indikator upozorenja vrpce
Sporo treptanje
• Vrpca je blizu kraja.
• Kaseta nije uložena (str. 15).*
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut (vidljiva je crvena oznaka) (str. 15)*
Brzo treptanje
• Vrpca je došla do kraja.*
Z Potrebno je izbaciti kasetu
Sporo treptanje
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut (vidljiva je crvena oznaka) (str. 15)*
Brzo treptanje
• Došlo je do kondenzacije vlage (str. 158)*
• Vrpca je došla do kraja.*
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog pokazivača (str. 154).*
% Došlo je do kondenzacije vlage*
Brzo treptanje
• Izvadite kasetu, isključite kamkorder i ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem za
kasete (str. 158).
@ Indikator upozorenja kasetne memorije
Sporo treptanje:
• Nije uložena kaseta s memorijom (str. 144).*
Dijagnostički pokazivač (str. 154)
- Mirna slika je zaštićena
Sporo treptanje:
• Mirna slika je zaštićena (str. 139). *
e Indikator upozorenja Memory Stick-a
Sporo treptanje:
• Nije uložen Memory Stick (str. 118).
Brzo treptanje:
• Uložen je Memory Stick koji se ne može očitati.
155
Indikatori i poruke upozorenja
100-0001 Upozorenje datoteke Memory Stick-a*
Sporo treptanje:
• Datoteka nije ispravna.
• Datoteka nije kompatibilna.
c Indikator upozorenja formatiranja Memory Stick-a*
Brzo treptanje:
• Dva ili više direktorija.
• Podaci su oštećeni.
• Memory Stick nije ispravno formatiran. (str. 112).
Poruke upozorenja
• CLOCK SET
• FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
• MEMORY FULL
Podesite datum i točno vrijeme (str. 14).
Koristite “InfoLITHIUM” akumulatorsku bateriju (str. 10).
Memory Stick je popunjen tijekom uporabe photo save funkcije
(str. 132).
L CLEANING CASSETTE
Video glave su zaprljane (str. 159).**
Memorija kasete je puna. (str. 101)*
• @ FULL
AUDIO MODE je postavljen na 16BIT.* Nije moguće snimiti novi
• = 16BIT
zvuk. (str. 113)
REC MODE je postavljen na LP*. Nije moguće snimiti novi zvuk
• = REC MODE
(str. 113).
Na kasetu ništa nije snimljeno*. Nije moguće snimiti novi zvuk.
• = TAPE
(str. 98)
Spojen je i.LINK kabel (str. 98).* Nije moguće snimiti novi zvuk.
• = “i.LINK” CABLE
Memory Stick je pun. (str. 123)*
• e FULL
Zaštitni graničnik Memory Stick-a je pomaknut na LOCK (str. 116).*
• eNa Memory Stick nije snimljena mirna slika.*
• e NO FILE
e NO MEMORY STICK
Nije uložen Memory Stick (str. 118).*
c MEMORY STICK ERROR
Memory Stick podaci su oštećeni. (str. 118). *
• c FORMAT ERROR (str. 112)*
e - DIRECTORY ERROR
(str. 134)*
Kaseta sadrži signale za zaštitu autorskih prava (str. 144).*
• COPY INHIBIT
Vrpca je došla do kraja. (str. 30)*
• Q Z TAPE END
Uložite kasetu. (str. 15)*
• Q NO TAPE
* Čuje se melodija ili “bip” signal.
** Izmjenjuju se indikator x i poruka.
156
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Vaš kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
Ako je potrebno, koristite komercijalno nabavljivi adapter utikača [a], ovisno o obliku zidne
utičnice [b].
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku, on
također mora imati PAL sustav i VIDEO/AUDIO ulazni priključak.
Provjerite sljedeći popis.
Zemlje sa NTSC sustavom
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
Zemlje s PAL sustavom
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Velika Britanija,
Nizozemska, Hong Kong, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, itd.
Zemlje s PAL-M sustavom
Brazil
Zemlje s PAL-N sustavom
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
Zemlje sa SECAM sustavom
Bugarska, Francuska, Gvajana, Mađarska, Iran, Irak, Monako, Poljska, Rusija, Ukrajina, itd.
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj razlici
Točno vrijeme možete lako uskladiti s lokalnim vremenom. Odaberite WORLD TIME u
Izborniku. Pogledajte stranicu 108 za više informacija.
157
Održavanje i mjere opreza
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na
leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se može zalijepiti za video glavu i
uzrokovati oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera nakupi vlaga, čuje se
“bip” signal i trepće indikator %. Kad istodobno trepće i indikator Z, to znači da je u kamkorder
uložena kaseta.
Ako se vlaga kondenzira na leći, indikator se neće pojaviti.
Ako se kondenzira vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem. Kamkorder se može ponovo koristiti ako se
pri ponovnom uključenju ne pojavi oznaka %.
Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kada unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili
kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon pljuska ili tuširanja.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom temperaturom.
Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite.
Uklonite vrećicu kada temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline (približno
nakon jednog sata).
158
Održavanje i mjere opreza
Uklanjanje prašine iz unutrašnjosti tražila
Prije čišćenja skinite naljepnicu ispod ručice za podešavanje leće tražila.
(1) Dok držite pritisnutom ručicu 1, pomaknite tražilo u smjeru strelice i skinite ga 2.
(2) Očistite površinu komercijalno nabavljivom puhaljkom.
Vraćanje tražila na mjesto
Ponovite korak 1 i pomaknite okular u smjeru suprotnom od strelice.
Informacije o održavanju
Čišćenje video glave
Radi normalnog snimanja i jasne slike, potrebno je očistiti video glave. Video glave su možda
zaprljane u sljedećim slučajevima:
• na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaičke smetnje.
• slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
• slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju.
• indikator x i poruka “L CLEANING CASSETE” se naizmjence pojavljuju na LCD zaslonu
ili u tražilu.
Dođe li do gore opisanih problema, [a] ili [b], očistite video glave Sony DVM12CL kasetom za
čišćenje (pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) (nije isporučena).
Ako je nakon provjere slika i dalje nejasna, ponovite čišćenje.
Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili prašine, savjetujemo uporabu krpe za čišćenje
LCD zaslona (nije isporučena).
159
Održavanje i mjere opreza
Promjena ugrađene punjive baterije u kamkorderu
Uz Vaš kamkorder je isporučena ugrađena punjiva baterija koja služi čuvanju podataka o
datumu, vremenu, itd., čak i ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG). Baterija se
uvijek puni toliko dugo dok koristite kamkorder. Ako ne koristite kamkorder, ona će se postupno
prazniti. Ne koristite li kamkorder uopće u trajanju približno četiri mjeseca, baterija će se
sasvim isprazniti. Ako baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za zadržavanje
podataka o datumu i vremenu, itd., napunite bateriju kad oslabi.
Punjenje baterije
• Priključite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC mrežnog adaptera i ostavite ga
isključenog dulje od 24 sata (POWER preklopka na položaju “OFF”).
• Ili, stavite sasvim napunjenu akumulatorsku bateriju u kamkorder i ostavite ga isključenog
dulje od 24 sata (POWER preklopka na položaju “OFF”).
Mjere opreza
Rad s kamkorderom
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC
mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
• Ako u kućište upadne bilo kakav strani predmet, isključite kamkorder i odnesite na provjeru u
servis prije ponovne uporabe.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce. Budite posebno pažljivi s lećom.
• Kad ne koristite kamkorder prebacite preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice u ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može
zagrijati.
• Držite kamkorder dalje od jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija.
• Ne dodirujte LCD zaslon prstima ili oštrim predmetima.
• Ako se kamkorder koristi na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
• Pri uporabi kamkordera može doći do zagrijavanja stražnjeg dijela LCD zaslona. To je
normalno.
Rukovanje kasetama
• Nemojte ništa stavljati u male otvore sa stražnje strane video kasete. Ovi otvori koriste se za
prepoznavanje tipa vrpce, njene debljine, te položaja zaštitnog graničnika.
• Ne otvarajte zaštitni pokrov kasete i ne dodirujte vrpcu.
• Nemojte dodirivati ili oštećivati priključke. Prašinu obrišite mekom krpom.
Briga o kamkorderu
• Kad kamkorder ne koristite dulje vrijeme, izvadite kasetu. Povremeno uključite kamkorder u
CAMERA i VCR načinu rada i reproducirajte kasetu oko tri minute.
• Prašinu s leće uklonite mekom četkicom. Eventualne otiske prstiju obrišite mekom krpom.
• Vanjske površine kamkordera obrišite mekom suhom krpom ili mekom krpom lagano
navlaženom u blagoj otopini deterdženta. Ne koristite otapala koja mogu oštetiti površinu.
160
Održavanje i mjere opreza
• Pazite da u kamkorder ne uđe pijesak. Zaštitite kamkorder kod korištenja na pješčanoj plaži ili
na prašnjavom mjestu. Pijesak ili prašina mogu prouzročiti kvarove koji se katkad ne mogu
popraviti.
AC mrežni adapter
• Ako adapter nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. Nemojte povlačiti kabel,
već prihvatite utikač.
• Ne koristite adapter ako je oštećen mrežni kabel ili ako je sam adapter oštećen, primjerice,
uslijed pada.
• Nemojte silom savijati mrežni kabel i na njega ne stavljajte teške predmete. To će oštetiti kabel
i može uzrokovati požar ili električki udar.
• Pazite da nikakav metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima spojne ploče. Desi li
se to, može doći do kratkog spoja i oštećenja uređaja.
• Metalni izvodi moraju uvijek biti čisti.
• Ne rastavljajte adapter.
• Ne izlažite adapter mehaničkim udarcima i ne ispuštajte ga.
• Kad je adapter u uporabi, posebno tijekom punjenja, držite ga dalje od AM prijemnika i video
opreme jer to uzrokuje smetnje u prijemu.
• Adapter se tijekom uporabe zagrijava, što je normalno.
• Ne ostavljajte adapter na mjestima koja su:
− Jako topla ili hladna
− Prašnjava ili zaprljana
− Vrlo vlažna
− Pod utjecajem vibracija
Akumulatorska baterija
• Koristite samo određeni punjač ili video opremu sa funkcijom punjenja.
• Za sprječavanje nezgode uslijed kratkog spoja, pazite da metalni predmeti ne dođu u kontakt sa
baterijskim priključcima.
• Držite akumulatorsku bateriju dalje od vatre.
• Nikada ne izlažite akumulatorsku bateriju temperaturama većim od 60°C, primjerice u
automobilu parkiranom na suncu ili na izravnom sunčevom svjetlu.
• Držite akumulatorsku bateriju suhom.
• Ne izlažite akumulatorsku bateriju mehaničkim udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke akumulatorske baterije.
• Dobro učvrstite akumulatorsku bateriju na video opremu.
• Punjenje već malo napunjene baterije ne utječe na njen izvorni kapacitet.
• Akumulatorska baterija nije vodonepropusna, stoga pazite da se ne smoči.
• Osim ako bateriju nećete koristiti za dulje snimanje, spremite je nakon potpunog punjenja i
jednom godišnje je koristite dok se sasvim ne isprazni.
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto.
(nastavak na sljedećoj stranici)
161
Održavanje i mjere opreza
Napomene o suhim baterijama
Za sprječavanje moguće štete od istjecanja elektrolita ili korozije, pročitajte sljedeće:
• Uložite baterije pravilno, u skladu s oznakama polariteta (+ i –).
• Suhe baterije se ne mogu puniti.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne koristite različite vrste baterija.
• Kad baterije nisu u uporabi, iz njih istječu elektroliti.
• Ne koristite baterije koje cure.
Ako baterije cure
• Prije zamjene baterija, obrišite pretinac za baterije.
• Ako dodirnete tekućinu koja je istekla iz baterija, operite ruke vodom.
• Ako Vam ta tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i obratite se liječniku.
Ako dođe do bilo kakvih poteškoća, isključite uređaj iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sony
servisu.
162
Tehnički podaci
Kamkorder
Sustav
Video sustav snimanja
2 rotirajuće glave
Helikalni sustav skeniranja
Audio sustav snimanja
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12bitna (Fs 32 kHz,
stereo1, stereo 2), 16bitna
(Fs 48 Khz, stereo)
Video signal
NTSC sustav boja, EIA standard
Upotrebljive kasete
Mini DV kasete s oznakom
.
Brzina vrpce
SP: približno 18,81 mm/s
LP: približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/reprodukcije
(uz uporabu kasete DVM60)
SP: 1 h
LP: 1,5 h
Vrijeme premotavanja (uz
uporabu kasete DVM60)
Približno 2 minute i 30 sekundi
Tražilo
Elektronsko tražilo (u boji)
Osjetilo slike
1/3 inčni CCD
Približno 380 000 piksela (Efektivno
oko 340 000 piksela)
Leća
Kombinirani sustav leća
Promjer filtera 58 mm
12x (Optički), 48x (Digitalni)
F1,6 - 2,4
Žarišna duljina
6 - 72 mm
Nakon pretvorbe na format
fotografije 35 mm
43,2 – 518,4 mm
Temperatura boje
Auto, n Indoor (3 200K), ^
Outdoor (5 800K), &
Najmanje osvjetljenje
1 lux (F 1,6)
Ulazi/izlazi
S video ulaz/izlaz
Automatski odabir ulaza/izlaza
4 pinski mini DIN
Signal osvjetljenja: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal (sjajnosti) boje: 0.286 Vp-p,
75 ohma, nesimetrični
Video ulaz/izlaz
Automatski odabir ulaza/izlaza
RCA pin priključak, 1Vp-p, 75
ohma, nesimetrični
Audio ulaz/izlaz
Automatski odabir ulaza/izlaza
RCA pin priključak, 327 mV (pri
izlaznoj impedanciji od 47 kiloohma)
Izlazna impedancija manja od 2,2
kiloohma
Ulazna impedancija veća od 47
kiloohma
Priključak za slušalice
Stereo mini priključak (∅ 3,5 mm)
LANC kontrolni priključak
Stereo mini priključak (∅ 2,5 mm)
MIC priključak
Mini priključak, 0,388 mV niske
impedancije s 2,5 do 3,0 V DC,
izlazne impedancije 6,8 kiloohma (∅
3,5 mm)
Stereo tip
DV priključak
4-pinski konektor
Zvučnik
Dinamički zvučnik (∅ 20 mm)
AC mrežni adapter
AC-L15A/L15B
Napajanje
100 - 240 V izmjenične struje (AC),
50/60 Hz
Potrošnja
0,35 - 0,18 A
Potrošnja
18 W
Izlazni napon
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A
Radna temperatura
0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
-20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
56 x 31 x 100 mm (š/v/d) bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
190 g
bez mrežnog kabela
Akumulatorska
baterija NP-F330
LCD zaslon
Slika
6,2 cm (2,5 inča)
Ukupan broj točaka
211 000 (960 x 220)
Općenito
Napajanje
7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja energije
(uz uporabu akumulatorske baterije)
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
4,7 W
S tražilom
4,0 W
Radna temperatura
0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
-20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
120 x 159 x 393 mm (š/v/d)
Masa (približno)
1,5 kg sa sjenilom i pokrovom leće
1,6 kg uključujući akumulatorsku
bateriju NP-F330i kasetu DVM60
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 8
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Kapacitet
5,0 Wh
Dimenzije (približno)
38,4 x 20,6 x 70,8 mm (š/v/d)
Masa (približno)
70 g
Tip
Litij - ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
163
– Kratki podsjetnik –
Položaj dijelova i kontrola
Kamkorder
1
2
3
4
5
6
7
INDEX MARK tipka (str. 63)
Prsten za zumiranje (str. 21)
Prsten za izoštravanje (str. 59)
ND FILTER preklopka (str. 47)
FOCUS preklopka (str. 59)
PUSH AUTO tipka (str. 59)
FADER tipka (str. 39)
8
9
!a
!b
!c
!d
!e
!f
BACK LIGHT tipka (str. 23)
END SEARCH tipka (str. 26)
EDITSEARCH tipke (str. 26)
EXPOSURE kontrola (str. 45)
EXPOSURE tipka (str. 45)
Pokazivač (str. 171)
OPEN tipka (str. 16, 27)
SPOT LIGHT tipka (str. 24)
Ovo su zaštićeni znakovi.
Napomene o podnožju za inteligentni pribor
• Podnožje za inteligentni pribor osigurava napajanje dodatnog pribora poput video osvjetljenja
ili mikrofona.
• Podnožje za inteligentni pribor povezano je s preklopkom POWER, omogućujući isključenje ili
uključenje napajanja dodatnog pribora. Za dalje informacije pogledajte upute za uporabu
dodatnog pribora.
• Podnožje za inteligentni pribor ima sigurnosni mehanizam za sigurno učvršćenje dodatnog
pribora. Kako bi učvrstili pribor, pritisnite i potisnite do kraja i potom stegnite vijak.
• Za odvajanje pribora, otpustite vijak, pritisnite i odvojite pribor.
164
Položaj dijelova i kontrola
!g
!h
!i
!j
"a
"b
"c
"d
"e
"f
Zvučnik
LCD zaslon (str. 18)
LCD BRIGHT tipke (str. 19)
VOLUME tipke (str. 27)
MEMORY PLAY tipka (str. 133)
DISPLAY tipka (str. 28)
MEMORY – tipka (str. 123, 133)
DATA CODE tipka (str. 28)
TITLE tipka (str. 99)
"g
"h
"i
"j
#a
#b
#c
#d
#e
Akumulatorska baterija (str. 9)
ZEBRA preklopka (str. 48)
RESET tipka (str. 153)
MEMORY INDEX tipka (str. 134)
MEMORY DELETE tipka (str. 140)
MEMORY + tipka (str. 123, 133)
MEMORY MIX tipka (str. 126)
PICTURE EFFECT tipka (str. 40)
DIGITAL EFFECT tipka (str. 42)
2 (self – timer) tipka (str. 25, 33, 124)
165
Položaj dijelova i kontrola
#f Preklopka zuma (str. 21)
#g Preklopka zuma na ručki (str. 21)
#h Video kontrolne tipke (str. 27, 30, 85)
C SLOW (usporena reprodukcija)
= AUDIO DUB (snimanje zvuka)
x STOP (stop)
m REW (premotavanje natrag)
N PLAY (reprodukcija)
M FF (premotavanje naprijed)
X PAUSE (pauza)
z REC (snimanje)
Kontrolne tipke zasvijetle kad postavite
preklopku POWER na VCR.
166
#i Tipka REC START/STOP na ručki (str. 19)
#j Daljinski senzor/emiter infracrvenih
zraka
$a
$b
$c
$d
$e
Svjetlo za snimanje (str. 16)
Tipka REC START/STOP (str. 19)
Leća
Sjenilo s pokrovom leće (str. 167)
Učvrsni vijak sjenila leće
Položaj dijelova i kontrola
Stavljanje/skidanje okulara
• Prstima lagano povucite gornji rub okulara [a], stavite prst u otvor između okulara i tražila [b] i
skinite okular.
Okular vratite na mjesto tako da ga stavite na kamkorder i povučete na utore dok se ne
zaustavi.
• Nemojte potiskivati okular prema unutra ili primjenjivati silu [c] jer se tako može oštetiti
okular.
Stavljanje/skidanje sjenila s pokrovom leće
Poravnajte crtu na sjenilu s odgovarajućom crtom na okviru leće, zatim zavrnite sjenilo u smjeru
kazaljke na satu i zategnite učvrsni vijak sjenila. Za skidanje sjenila s pokrovom leće, otpustite
donji učvrsni vijak i odvrnite sjenilo s pokrovom leće suprotno od smjera kazaljke na satu.
Za otvaranje/zatvaranje pokrova
sjenila s pokrovom leće, pomaknite
kotačić u željenom smjeru, u skladu
sa strelicom.
Kod uporabe dodatnih filtera
Savjetujemo uporabu Sony filtera.
167
Položaj dijelova i kontrola
$f
$g
$h
$i
$j
%a
%b
%c
%d
%e
Omče za remen
Ručica zuma (str. 21)
PHOTO tipka (str. 32, 121)
BATT (baterija) RELEASE preklopka (str. 9)
PROGRAM AE tipka (str. 58)
AUTO LOCK preklopka (str. 44)
WHT BAL tipka (str. 50)
AUDIO LEVEL tipka (str. 52)
MENU tipka (str. 109)
SEL/PUSH EXEC kontrola (str. 109)
Učvršćenje ručnog remena
Dobro učvrstite ručni remen.
168
%f
%g
%h
%i
%j
&a
&b
&c
&d
Utor za Memory Stick (str. 118)
Pretinac kasete (str. 15)
PUSH tipka (str. 15)
Jastučić ručnog remena
Preklopka LOCK (str. 16)
POWER preklopka (str. 16)
START/STOP tipka (str. 16)
SHUTTER SPEED tipka (str. 46)
Access žaruljica (str. 118)
Stavljanje remena za nošenje kamkordera
na ramenu
Isporučeni remen provucite kroz za to namijenjene
omče na kamkorderu.
Položaj dijelova i kontrola
&e
&f
&g
&h
&i
&j
Ručka za nošenje
Daljinski senzor
Svjetlo za snimanje
CUSTOM PRESET tipka (str. 54)
Ručica za podešavanje tražila (str. 20)
Ručica za skidanje tražila (str. 159)
/a EJECT preklopka (str. 15)
/b DC IN priključak (str. 10)
/c Podnožje za tronožac
Vijak tronošca mora biti kraći od 6,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
tronožac, a vijak može oštetiti kamkorder.
/d Podnožje za inteligentni pribor
/e MIC/LINE preklopka (str. 95)
/f MIC priključak (PLUG IN POWER) (str. 95)
MIC priključak se koristi za napajanje "plug in
power" spojenog mikrofona i koristi se kao
audio ulaz za vanjski mikrofon ili audio
opremu. Kod spajanja vanjskog mikrofona,
postavite preklopku MIC/LINE na MIC, a kad
spajate audio opremu, postavite je na LINE.
/g
/h
/i
/j
(a
Mikrofon (str. 96)
S VIDEO priključak (str. 31, 74, 89, 129)
VIDEO priključak (str. 31, 74, 89, 129)
AUDIO L/R priključak (str. 31, 74, 89, 96)
a DV priključak (str. 75, 91, 130)
“i.LINK” je zaštićena oznaka Sony Corporation
i označuje da je ovaj proizvod usklađen s IEEE
1394-1995 propisima i dodacima.
a DV priključak je kompatibilan sa sustavom
i.LINK.
(b ` LANC kontrolni priključak
LANC je kratica koja znači “kontrolni sustav
sabirnice za lokalnu primjenu”. Ovaj `
priključak se koristi za nadzor kretanja vrpce
video uređaja i spojene vanjske opreme. Ovaj
priključak ima jednaku funkciju kao i
priključak s oznakom CONTROL L ili
REMOTE.
(c i Priključak za slušalice
Kad koristite slušalice, iz zvučnika se ne čuje
zvuk.
169
Položaj dijelova i kontrola
Daljinski upravljač
Tipke koje imaju jednake nazive kao i na kamkorderu ujedno imaju i jednaku funkciju.
1 Odašiljač
Usmjerite ga prema daljinskom senzoru za
upravljanje kamkorderom, nakon uključenja.
2
3
4
5
6
7
8
ZERO SET MEMORY tipka (str. 64)
PHOTO tipka (str. 32, 121)
DISPLAY tipka (str. 28)
Kontrolne tipke memorije (str. 126, 133)
SEARCH MODE tipka (str. 65, 67, 68, 70)
Kontrolne video tipke (str. 30)
REC tipka (str. 89)/MARK tipka (str. 84)
170
9
!a
!b
!c
!d
DATA CODE tipka (str. 28)
START/STOP tipka (str. 16)
Tipka zuma (str. 21)
./> tipke (str. 65, 67, 68, 70)
AUDIO DUB tipka (str. 97)
Položaj dijelova i kontrola
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije pazeći pritom na usklađenje + i – polova sa oznakama u
pretincu.
Napomene o daljinskom upravljaču
• Daljinski senzor držite dalje od izvora jakog svjetla poput izravnog sunca ili umjetnog
osvjetljenja. U suprotnom daljinski upravljač možda neće raditi.
• Ovaj kamkorder radi u komandnom načinu rada VTR 2. Komandni načini rada 1, 2 i 3 se
koriste za razlikovanje ovog kamkordera od ostalih Sony videorekordera kako ne bi došlo do
neispravnog djelovanja. Ako koristite drugi Sony videorekorder u komandnom načinu rada
VTR 2, savjetujemo promjenu komandnog načina rada ili prekrivanje daljinskog senzora
videorekordera komadom crnog papira.
Pokazivač
1 Indikator preostalog vremena baterije (str. 10)/
Brojač vrpce (str. 64)/
Brojač memorije (str. 134)/
Indikator vremenskog kôda (str. 22)/
Dijagnostički pokazivač (str. 154)
2 FULL indikator (str. 10)
3 Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 10)
171
Položaj dijelova i kontrola
Indikatori rada kamkordera
1 Indikator kasetne memorije (str. 144)
2 Indikator preostalog vremena baterije
3
4
5
6
7
8
9
!a
!b
!c
!d
!e
!f
!g
(str. 22)
Indikator zuma (str. 21)/
Indikator ekspozicije (str. 45)/
Indikator naziva datoteke (str. 116)
Indikator digitalnog efekta (str. 41)/
FADER indikator (str. 38)/
MEMORY MIX indikator (str. 126)
16:9WIDE indikator (str. 36)/
PROG.SCAN indikator (str. 34)
Indikator efekta slike (str. 40)
Indikator ND filtera (str. 47)
Custom preset indikator (str. 54)
Indikator podataka o zapisu (str. 29)
Indikator svjetline LCD zaslona (str. 19)/
Indikator glasnoće (str. 27)
Indikator datuma
PROGRAM AE indikator (str. 56)
Indikator pozadinskog osvjetljenja (str. 23)/
Spot light indikator (str. 24)
Indikator isključenja “SteadyShot”
funkcije (str. 110)
Indikator ručnog izoštravanja/
Beskonačna ekspozicija (str. 59)
Indikator načina snimanja (str. 113)
172
!h Indikator pripravnog stanja/Snimanja
!i
!j
"a
"b
"c
"d
"e
"f
"g
"h
"i
"j
(str. 16)/Indikator video kontrole (str. 30)/
Indikator kvalitete slike (str. 119)
Indikatori upozorenja (str. 155)
Indikator brojača vrpce (str. 64)/
Indikator vremenske oznake (str. 22)/
Autodijagnostička funkcija (str. 154)/
Indikator foto načina snimanja (str. 32)/
Indikator broja slike (str. 134)
Preostalo vrijeme kasete (str. 22)/
Memorijska reprodukcija (str. 134)
ZERO SET MEMORY indikator (str. 64)/
FRAME REC indikator (str. 62)/
Indikator snimanja s intervalima (str. 60)
END SEARCH indikator (str. 26)
DV IN (str. 92)/A/V y DV OUT
Indikator načina reprodukcije zvuka
(str. 113)
Indikator naziva datoteke
Ovaj indikator se pojavljuje kad su aktivne
MEMORY MIX funkcije.
Indikator razine zvuka/Indikator vremena
Indikator neprekidnog snimanja (str. 123)
Indikator spremnosti video bljeskalice
Ovaj indikator se pojavljuje kad koristite video
bljeskalicu (nije isporučena).
Indikator funkcije snimanja s
vremenskom odgodom (str. 25)
Kratki vodič kroz funkcije
Funkcije za podešavanje ekspozicije (pri snimanju)
•
•
•
•
Pri nedovoljnom osvjetljenju
Kod zalaska sunca, vatrometa ili općenito noćnih panorama
Snimanje objekata s osvijetljenom pozadinom
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom, primjerice, kao u
kazalištu
Nizak stupanj osvjetljenja (str. 56)
Zalazak sunca i mjesečina(str. 56)
BACK LIGHT (str. 23)
SPOT LIGHT (str. 24)
Funkcije za postizanje boljeg učinka slike (pri snimanju)
• Blagi prijelaz između prizora
• Snimanje mirne slike
• Digitalna obrada slika
• Umetanje naslova
FADER (str. 38)
PHOTO (str. 32, 121)
PICTURE EFFECT (str. 40) / DIGITAL
EFFECT (str. 41)
TITLE (str. 99)
Funkcije za postizanje prirodnosti zapisa (pri snimanju)
• Sprječavanje smanjenje kvalitete slike kod digitalnog zuma
• Ručno izoštravanje slike
• Snimanje objekata koji se brzo kreću
D ZOOM (Izbornik) (str. 109)
Ručno izoštravanje (str. 59)
Sportski događaji (str. 56)
Funkcije kod editiranja (pri snimanju)
• Gledanje slike na TV zaslonu širokog formata
• Gledanje slike na PC-u
Funkcija širokog formata (str. 36)
Memory Stick (str. 116)
Funkcije nakon snimanja (pri reprodukciji)
• Digitalna obrada snimljenih zapisa
•
•
•
•
•
•
Prikaz datuma/vremena ili podataka o snimljenom zapisu
Brzo nalaženje željenog prizora
Traženje prizora koji imaju naslov
Traženje mirne slike
Traženje mirne slike uz kratki pregled
Reprodukcija mono zvuka ili sporednog zvuka
PICTURE EFFECT (str. 72) / DIGITAL
EFFECT (str. 73)
Data code (str. 29)
Zero set memory (str. 64)
Title search (str. 67)
Photo search (str. 70)
Photo scan (str. 71)
HiFi SOUND [Izbornik] (str. 109)
173
Download PDF

advertising