Sony | HDR-FX1000E | Sony HDR-FX1000E Profesionalni Handycam® FX1000 Upute za upotrebu

4-111-863-11(1)
Slike visoke
razlučivosti
Digitalni HD kamkorder
Upute za uporabu
HDR-FX1000E
© 2008 Sony Corporation
9
Početak
13
Snimanje/
reprodukcija
25
Uporaba izbornika
59
Snimanje/editiranje
81
Uporaba računala
88
U slučaju problema
91
Dodatne informacije
104
Brzi vodič
118
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Pretjerana glasnoća zvuka iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
Nemojte izlagati baterije povišenoj temperaturi, kao što je izravno sunce, vatra i sl.
OPREZ
Istrošenu bateriju zamijenite isključivo
navedenom vrstom baterije. U suprotnom, može doći do požara ili ozlijede.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovog ureñaja.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
2
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno
spojite komunikacijski kabel (i.LINK i sl.).
Napomena za korisnike u državama u
kojima se primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Zbrinjavanje starih
električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da
se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Napomene o uporabi
Vrste kaseta koje možete koristiti s
kamkorderom
Mini DV kasete označene s 7. Mini DV
kasete s kasetnom memorijom nisu kompatibilne (str. 105).
–
–
("Memory Stick Duo")
("Memory Stick
PRO Duo")
("Memory Stick
–
PRO-HG Duo")
"Memory Stick Duo"
(Veličina koju možete koristiti s
kamkorderom).
"Memory Stick"
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
C Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick PRO" se može koristiti samo
uz "Memory Stick PRO" kompatibilnu
opremu.
C Nemojte stavljati naljepnice i sl. na
"Memory Stick Duo" ili "Memory Stick
Duo" adapter.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo"
s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
Uložite "Memory Stick Duo" u "Memory
Stick Duo" adapter.
"Memory Stick Duo" adapter
Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti s kamkorderom
Možete koristiti "Memory Stick" kartice sa
sljedećim oznakama (str. 106).
Nastavlja se ,
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Uporaba kamkordera
C Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Crna točkica
Sjenilo i pokrov
objektiva
Tražilo
Bijele, crvene, plave
ili zelene točkice
Temperatura kamkordera i baterije
LCD zaslon
Mikrofon
b Napomene
C Kamkorder nije otporan na prašinu, vlagu
ili vodu.
Pogledajte "Rukovanje kamkorderom"
(str. 110).
C Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj,
utaknite priključak kabela u pravilnom
smjeru. Ako silom utaknete kabel u
suprotnom smjeru, priključak se može
oštetiti ili može doći do kvara kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tražilu i objektivu
C Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije
koje upotrebljavate u tom trenutku.
C LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne
utječe na snimljeni materijal.
4
C Kamkorder ima funkciju zaštite koja prekida
snimanje ili reprodukciju ako temperatura
kamkordera ili baterije prijeñe sigurnu
vrijednost. U tom slučaju, na zaslonu ili
tražilu se prikazuje poruka (str. 102).
Nemojte izlagati tražilo, objektiv ili LCD
zaslon suncu ili jakom svjetlu dulje
vrijeme
C Jako svjetlo, kao što je sunce, fokusirat će
se unutar tražila ili objektiva te oštetiti
unutarnje dijelove kamkordera. Izbjegavajte
izlaganje suncu ili jakom svjetlu kad
pohranjujete kamkorder. Zaštitite ureñaj
tako da uvijek zatvorite pokrov objektiva
ili pohranite kamkorder u njegovu torbu
dok ga ne upotrebljavate.
Napomene o snimanju
C Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema.
C Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
C TV sustavi boja se razlikuju, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
C TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
C Zbog načina na koji senzor slike (CMOS
senzor) očitava slikovne signale, objekti
koji brzo prolaze kroz kadar mogu djelovati
izobličeno u nekim uvjetima snimanja.
Pojava može biti uočljivija ako ureñaj za
prikaz slike ima visoku rezoluciju pokreta.
Napomene o ovom priručniku
C Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi
u stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
C Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka
rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika
prije uporabe kamkordera (str. 22).
C Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i pribora su podložni promjeni bez prethodne najave.
Reprodukcija HDV kaseta u drugim
uređajima
Kaseta snimljena u HDV formatu ne može se
reproducirati u videokamerama DV formata
ili mini DV ureñajima.
Prije reprodukcije u drugim ureñajima provjerite sadržaj kaseta tako da ih reproducirate u
ovom kamkorderu.
Napomene o ikonama u ovom
priručniku
[ Značajke raspoložive samo za HDV
format
Z Značajke raspoložive samo za DV
format
X Ova funkcija se može upotrebljavati
kod spajanja i.LINK kabelom.
Œ Ova funkcija se može programirati na
tipku ASSIGN.
5
Sadržaj
Prvo pročitajte .............................................................................................. 2
Slike visoke razlučivosti
Isprobajte novi HDV format! ......................................................................... 9
Značajke ovog kamkordera ........................................................................ 10
Praktične funkcije snimanja ........................................................................ 11
Reprodukcija videozapisa u HDV formatu!................................................. 12
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora....................................................... 13
Korak 2: Učvršćivanje sjenila objektiva s pokrovom .................................. 14
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije .................................................. 15
Korak 4: Uključenje i pravilno držanje kamkordera .................................... 18
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila ............................................... 19
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena ...................................... 21
Promjena jezika........................................................................................22
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo" kartice ......................... 23
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje ..................................................................................................... 25
Promjena postavki snimanja na kamkorderu ............................................. 28
Podešavanje zuma ..................................................................................28
Ručno izoštravanje ..................................................................................29
Podešavanje svjetline slike .......................................................................30
Podešavanje prirodne boje (White balance) .............................................33
Podešavanje kvalitete slike (Picture profile) ..............................................34
Podešavanje glasnoće .............................................................................39
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN ...................................................... 41
Snimanje indeksnog signala.....................................................................42
Pregled zadnje snimljene scene (Rec review) ...........................................42
Traženje zadnje scene najnovije snimke (End search) ..............................42
Uporaba prijelaza između snimaka (Shot transition) .................................43
Reprodukcija .............................................................................................. 46
Promjena/provjera postavki kamkordera ................................................... 49
6
Promjena zaslona ....................................................................................49
Prikaz podataka o snimanju (Data code)..................................................49
Prikaz postavki kamkordera (Status check) .............................................50
Provjera preostalog kapaciteta baterije (Battery Info) ...............................50
Traženje scene na vrpci ............................................................................. 51
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory) ..................................51
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search)...........................52
Traženje mjesta početka snimke (Index search) .......................................52
Reprodukcija slike na TV prijemniku .......................................................... 53
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ....................................................... 59
Opcije izbornika.......................................................................................... 61
(CAMERA SET) izbornik ..................................................................... 63
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera (GAIN SETUP/
BACK LIGHT/ STEADYSHOT, itd.)
(AUDIO SET) izbornik ........................................................................... 70
Postavke za audio snimanje (DV AU.MODE/DV AUDIO MIX, itd.)
(DISPLAY SET) izbornik........................................................................ 71
Prikaz postavki zaslona i tražila (MARKER/VF B.LIGHT/DISP OUTPUT, itd.)
(IN/OUT REC) izbornik......................................................................... 74
Postavke snimanja, ulaza i izlaza (VCR HDV/DV/DV REC MODE/DV WIDE
REC/TV TYPE itd.)
(MEMORY SET) izbornik...................................................................... 77
Postavke za "Memory Stick Duo" (ALL ERASE/ FORMAT, itd.)
(OTHERS) izbornik ................................................................................ 78
Postavke za snimanje na vrpcu ili ostale osnovne postavke (QUICK REC/
BEEP, itd.)
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD uređaj, itd............................. 81
Snimanje slika s videorekordera ................................................................ 85
Uporaba računala
Kopiranje videozapisa s kasete na računalo .............................................. 88
Kopiranje fotografija na računalo ............................................................... 90
U slučaju problema
U slučaju problema .................................................................................... 91
Indikatori i poruke upozorenja.................................................................. 101
Nastavlja se ,
7
Sadržaj (nastavak)
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama ............................................. 104
Održavanje i mjere opreza........................................................................ 105
HDV format i snimanje/ reprodukcija......................................................105
O "Memory Stick" kartici ........................................................................106
O "InfoLITHIUM" bateriji .........................................................................107
O sustavu i.LINK ....................................................................................108
O sustavu x.v.Color ...............................................................................109
Rukovanje kamkorderom.......................................................................110
Tehnički podaci ........................................................................................ 114
Brzi vodič
Položaj dijelova i kontrola ......................................................................... 118
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu ............................................................ 123
8
Slike visoke razlučivosti
Isprobajte novi HDV format!
Slika visoke kvalitete
Budući da vaš kamkorder podržava HDV format, može snimati kristalno jasne slike visoke
razlučivosti.
Što je HDV format?
HDV format je novi video format za snimanje i reprodukciju slike visoke razlučivosti na
popularnim standardnim DV kasetama.
C Vaš kamkorder je usklađen s HDV1080i formatom koji koristi 1080 efektivnih linija, unutar HDV
standarda, i snima slike uz bit rate od oko 25 Mbps.
1080 efektivnih
linija
C U ovim uputama se format HDV1080i naziva HDV formatom ukoliko to nije potrebno posebno
napomenuti.
Zašto snimati u HDV formatu?
Prelaskom na digitalni video, poput ostatka svijeta, moći ćete zabilježiti važne trenutke svog
života uporabom HDV formata, a visokokvalitetne slike će vam omogućiti da ih ponovno
proživite.
Konverzijska funkcija vašeg kamkordera pretvara slike u HDV formatu u slike kvalitete SD
(standardna razlučivost) za gledanje na TV prijemnicima sa širokim ili 4:3 zaslonom ako
nemate TV prijemnik visoke razlučivosti pomoću kojeg biste videozapis mogli gledati u HDV
formatu.
C Konverzijska funkcija pretvara HDV format videozapisa u DV format za reprodukciju ili editiranje kad
je vaš kamkorder spojen na TV prijemnik ili videorekorder koji ne podržava HDV1080i standard. Tada
je slika kvalitete SD (standardna razlučivost).
9
Značajke ovog kamkordera
Digitalna HD video kamera specifikacija HDV1080i ima sljedeće značajke koje vam omogućuju
snimanje prekrasnih scenarija na putovanjima i sl. uz visoku definiciju slike.
1 3-ClearVid CMOS sustav senzora
Ovaj kamkorder ima ugrañen 3-ClearVid CMOS senzor. Izvrsne spektroskopske karakteristike
i visoka definicija postižu se pomoću tri ClearVid CMOS senzora koje je razvio Sony za postizanje visoke definicije. Na taj način je omogućena reprodukcija digitalnih slika visoke definicije
uz odličnu osjetljivost i reprodukciju boje.
2 20 T objektiv G s optičkim zumom
20 T objektiv G s optičkim zumom omogućuje zumiranje udaljenih objekata i snimanje uz
visoku definiciju.
3 Realistično snimanje zvuka pomoću ugrađenog mikrofona visokog učinka
Stereo mikrofon visokog učinka ugrañen u kamkorder omogućuje vrlo realistično snimanje zvuka.
4 Precizno ručno podešavanje za ozbiljno snimanje
Velik broj funkcija s ručnim podešavanjem omogućuje snimanje videozapisa visoke definicije
uz osobne postavke.
- Prsten zuma, prsten za izoštravanje i regulator blende omogućuju potpuno ručnu kontrolu.
- Možete precizno ručno podesiti brzinu zatvarača, ravnotežu bjeline i pojačanje.
5 Spajanje s drugim uređajima
Vrhunske mogućnosti spajanja uključuju i.LINK (HDV/DV) priključnicu, A/V priključnicu (za
komponentni A/V kabel, A/V priključni kabel s S VIDEO i A/V priključnicama), HDMI OUT
priključnicu, LANC priključnicu i priključnicu za slušalice sa stražnje stane, te utor za "Memory
Stick Duo" na desnoj strani.
10
Praktične funkcije snimanja
Dual Rec način snimanja fotografija (str. 27)
Možete snimati fotografije veličine 1.2M na "Memory Stick Duo" karticu tijekom snimanja
videozapisa.
Glatko snimanje usporenih pokreta (str. 66)
Pokretne objekte možete snimiti tako da se usporeno kretanje može glatko prikazati.
Pohranjivanje profila kamkordera (str. 78)
Vaš kamkorder može pohraniti dva profila postavki, uključujući svjetlinu, boju i sl. Na taj način
možete brzo upotrijebiti pohranjen postavke kako biste se odmah prilagodili odgovarajućim
uvjetima snimanja.
Regulator otvora blende (str. 30)
Možete podesiti svjetlinu pomoću regulatora otvora blende. Regulator možete upotrijebiti za
podešavanje opcija [IRIS] ili [EXPOSURE].
11
Reprodukcija videozapisa u HDV formatu!
Reprodukcija na TV prijemniku visoke razlučivosti (str. 54)
Slika snimljena u HDV formatu može se reproducirati kao jasna slika visoke razlučivosti (HD)
na TV prijemniku visoke razlučivosti.
C Za detalje o TV prijemnicima usklañenima s HDV1080i formatom, pogledajte str. 55.
Reprodukcija na 16:9/4:3 TV prijemniku (str. 56)
Vaš kamkorder može konvertirati videozapis snimljen u HDV formatu u kvalitetu standardne
definicije (SD) radi reprodukcije na konvencionalnom TV prijemniku.
Presnimavanje na drugu video opremu (str. 81)
x Spajanje na HDV1080i uređaj
Dodatno nabavljivi i.LINK kabel omogućuje kopiranje slika s visokom definicijom (HD).
x Spajanje na uređaj koji ne podržava HDV1080i format
Kamkorderom konvertirajte videozapis HDV formata na standardnu definiciju (SD) kako biste
ga mogli kopirati.
Spajanje na računalo (str. 88)
x Kopiranje videozapisa s kasete na računalo
Možete kopirati videozapise na računalo te ih pohraniti na DVD za kopiranje videozapisa.
Računalo ćete trebati podesiti različito, ovisno o tome hoćete li kopirati videozapis u HDV ili
DV formatu. Za detalje pogledajte str. 88.
12
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite je li s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Veliki okular (1) (str. 20)
C Kaseta i "Memory Stick Duo" nisu isporučeni.
Pogledajte stranice 3, 105 i 106 o kompatibilnim
kasetama i "Memory Stick Duo" karticama za
vaš kamkorder.
AC adapter (1) (str. 15)
Akumulatorska baterija NP-F570 (1)
(str. 15, 107)
Sjenilo objektiva s pokrovom (1) (str. 14)
Mrežni kabel (1) (str. 15)
Sjenilo objektiva je već ugrañeno.
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 51, 122)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
Komponentni A/V kabel (1) (str. 53)
A/V spojni kabel (1) (str. 53, 81)
13
Korak 2: Učvršćivanje sjenila objektiva s
pokrovom
Otvaranje pokrova objektiva dok je
učvršćeno sjenilo
Pomaknite polužicu pokrova gore ili dolje za
otvaranje ili zatvaranje pokrova objektiva.
Pomaknite polužicu pokrova u položaj
OPEN za otvaranje pokrova ili u položaj
CLOSE za zatvaranje.
Tipka PUSH (za oslobađanje sjenila)
Poravnajte oznake na sjenilu s oznakama na
kamkorderu i zakrenite sjenilo u smjeru
strelice 2.
Skidanje sjenila objektiva s pokrovom
Zakrenite sjenilo suprotno od strelice 2 na
slici dok držite tipku PUSH (za oslobañanje
sjenila).
z Savjet
C Ako učvršćujete, skidate ili podešavate PL filter
od 72 mm ili MC zaštitu, skinite sjenilo objektiva.
14
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju
(L serije) možete puniti pomoću isporučenog AC adaptera.
b Napomena
2 Uz oznaku B na DC priključku
okrenutu prema van, spojite AC
adapter u DC IN priključnicu na
kamkorderu.
C Nije moguće upotrebljavati bateriju koja nije
"InfoLITHIUM" (L serija) (str. 107).
oznaka B
DC priključak
DC IN priključnica
3 Spojite mrežni kabel u AC adapter.
U zidnu utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
4 Spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
1 Pritisnite bateriju na stražnju stranu
kamkordera i pomaknite je prema
dolje.
5 Pomaknite preklopku POWER u
položaj OFF (CHG).
Svijetli indikator CHG i započinje
punjenje.
Nastavlja se ,
15
Korak 3: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Nakon punjenja baterije
Vrijeme snimanja
Isključuje se indikator CHARGE kad je
baterija potpuno napunjena. Odspojite AC
adapter iz DC IN priključnice.
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
b Napomena
z Savjet
C Preostali kapacitet baterije možete provjeriti
pomoću informacije o bateriji (str. 50)
C Uz ovaj kamkorder ne može se upotrebljavati
baterija NP-F330.
Snimanje u HDV formatu
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pritisnite tipku BATT RELEASE
(oslobañanje baterije) i izvadite bateriju.
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
NP-F570
(isporučena)
140
145
70
70
NP-F770
295
305
145
150
NP-F970
445
460
220
230
Snimanje u DV formatu
Tipka BATT RELEASE
(oslobađanje baterije)
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
NP-F570
(isporučena)
145
155
70
75
NP-F770
305
315
150
155
NP-F970
460
475
230
235
Pohranjivanje baterije
Ako bateriju nećete upotrebljavati neko
vrijeme, ispraznite je i pohranite. Takoñer
pogledajte str. 108 za detalje o pohranjivanju
baterije.
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno za
potpuno punjenje potpuno prazne akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija
16
Vrijeme punjenja
NP-F570 (isporučena)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
Tipično
snimanje*
Gornji broj: Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona
uključeno.
Donji broj: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme
kad pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili
isključite ureñaj i zumirate.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Snimke HDV formata
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-F570
(isporučena)
200
210
NP-F770
415
435
NP-F970
630
660
Snimke DV formata
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
Uporaba vanjskih izvora napajanja
Možete upotrijebiti AC adapter za mrežno
napajanje. Tijekom uporabe AC adaptera,
baterija se neće prazniti čak i dok je spojena
na kamkorder.
Spojite kamkorder kao što je prikazano
u Koraku 3: Punjenje baterije (str. 15).
LCD zaslon
zatvoren
NP-F570
(isporučena)
220
230
NP-F770
445
470
NP-F970
675
705
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD
zaslona.
O akumulatorskoj bateriji
C Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG).
C Tijekom punjenja trepće indikator CHARGE ili
informacije o bateriji (str. 45) neće biti točne u
sljedećim slučajevima.
– Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
– Akumulatorska baterija je oštećena.
– Baterija je istrošena (samo informacije o bateriji).
– Baterija je previše hladna.
Zamijenite bateriju ili je skinite i ostavite na
toplom mjestu.
– Baterija je previše zagrijana.
Zamijenite bateriju ili je skinite i ostavite na
hladnom mjestu.
C Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu kamkordera,
čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
O AC adapteru
C Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
C AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
C DC priključak AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
C Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
C Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je 10 do 30°C.)
17
Korak 4: Uključenje i pravilno držanje
kamkordera
Pomaknite preklopku POWER za odabir
snimanja ili reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik
[CLOCK SET] (str. 21).
2 Kamkorder držite na pravilan način.
Preklopka POWER
1 Dok držite zelenu tipku, podesite
3 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
položaj preklopke POWER.
Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
pomaknite preklopku
POWER ako je podešena na OFF (CHG).
CAMERA: Snimanje slika.
VCR: Reprodukcija ili editiranje slika.
b Napomena
C Ukoliko ste podesili točno vrijeme i datum
([CLOCK SET], str. 21), sljedeći put kad uključite
kamkorder, točno vrijeme i tekući datum će biti
prikazani na LCD zaslonu nekoliko sekundi.
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
b Napomena
C Ukoliko se na zaslonu pojavi poruka upozorenja,
postupite prema uputama (str. 102).
18
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 180 stupnjeva (1) i
zatim ga zakrenite u najbolji položaj za
snimanje ili reprodukciju (2).
1 Otvorite za 180 stupnjeva.
2 90 stupnjeva
(maks.)
Podešavanje tražila
Snimke možete vidjeti uporabom tražila kako
biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika
na LCD zaslonu loše vidljiva.
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
2 180 stupnjeva
(maks.)
b Napomena
Tipka DISPLAY/BATT INFO
z Savjet
C Možete gledati zrcalnu sliku na LCD zaslonu
tako da ga okrenete prema sebi. Slika će se ipak
snimati normalno okrenuta.
Isključenje pozadinskog osvjetljenja
LCD zaslona u svrhu štednje baterije
C U tražilu se mogu vidjeti uzorci primarnih boja
kod pomicanja oka. Pojava nije kvar. Uzorci
boja se ne snimaju na medij.
z Savjeti
C Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom
[VF B.LIGHT] (str. 73).
C Za istovremeni prikaz slike na LCD zaslonu i u
tražilu, podesite [VF POWERMODE] na [ON]
(str. 73).
Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite štedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja na
snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISPLAY/BATT INFO
dok se ne isključi >.
z Savjet
C Pogledajte [LCD BRIGHT] (str. 73) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
Nastavlja se ,
19
Korak 5: Podešavanje LCD zaslona i tražila (nastavak)
Ako se loše vidi slika u tražilu
Ako ne možete vidjeti sliku u tražilu jasno u
svijetlom prostoru, koristite isporučeni veliki
okular. Za pričvršćenje velikog okulara,
rastegnite ga malo i poravnajte s utorom na
tražilu, zatim ga navucite do kraja. Okular
možete pričvrstiti tako da bude okrenut bilo
na desnu ili lijevu stranu.
b Napomena
C Nemojte uklanjati već učvršćeni okular.
Veliki okular (isporučen)
Učvrstite tako
da je izbočeni
dio okrenut
prema gore.
20
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum
i točno vrijeme. Ako ne podesite datum i
vrijeme, nakon svakog uključenja kamkordera
ili promjene položaja preklopke POWER
pojavi se izbornik [CLOCK SET].
2 Odaberite
(OTHERS) okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
z Savjet
C Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena mogu
se obrisati zbog pražnjenja ugrañene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite, i zatim
iznova podesite datum i vrijeme (str. 112).
3 Odaberite [CLOCK SET] okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
Regulator SEL/PUSH
EXEC
Tipka MENU
Prijeñite na korak 4 kad prvi put podešavate
točno vrijeme.
4 Podesite [Y] (godina) okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2079.
1 Pritisnite tipku MENU.
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan),
sate i minute i zatim pritisnite
regulator.
Sat započinje s radom.
Nastavlja se ,
21
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena (nastavak)
z Savjet
C Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja,
no automatski su snimljeni na vrpci, te ih je moguće
prikazati tijekom reprodukcije ([DATA CODE]
(str. 49)).
Promjena jezika
Možete promijeniti jezik izbornika tako da
se poruke prikazuju na željenom jeziku. Pritisnite tipku MENU za odabir
(OTHERS)
pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
Odaberite jezik u izborniku [LANGUAGE]
(str. 79).
22
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo"
kartice
Kasetni pretinac se automatski uvlači.
Kaseta
Moguće je koristiti samo mini DV 7
kasete (str. 105).
1 Pomaknite preklopku v OPEN/
EJECT u smjeru strelice i otvorite
pokrov.
Preklopka v
OPEN/EJECT
b Napomena
C Ne gurajte dio s oznakom t
dok se uvlači jer možete uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
z Savjet
C Vrijeme snimanja ovisi o postavci [DV REC
MODE] (str. 75). Z
Vađenje kasete
Otvorite pokrov na jednak način kao što je
opisano u koraku 1 i izvadite kasetu.
"Memory Stick Duo"
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara
se.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
Možete koristiti samo "Memory Stick Duo"
označen s
,
ili
(str. 106).
1 Otvorite pokrov utora za "Memory
Stick Duo" u smjeru strelice.
okrenutim prema van i pritisnite
3.
Prozorčić
Lagano pritisnite
središte stražnjeg
dijela kasete.
Pokrov utora za "Memory Stick Duo"
Kasetni pretinac
Nastavlja se ,
23
Korak 7: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo" kartice (nastavak)
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Indikator pristupa
b Napomena
C Ako silom pritisnete "Memory Stick Duo" u
pogrešnom smjeru, utor ili sam "Memory
Stick Duo" i slikovni podaci se mogu oštetiti.
Vađenje "Memory Stick Duo" kartice
Jedanput lagano pritisnite "Memory Stick
Duo".
b Napomene
C Kad indikator pristupa trepće ili svijetli, to znači
da je u tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi
nemojte tresti ili udarati kamkorder, isključiti ga,
vaditi "Memory Stick Duo" ili akumulatorsku
bateriju jer se podaci mogu uništiti.
C Prilikom ulaganja ili vañenja "Memory Stick
Duo", pažljivo rukujte medijem kako vam ne bi
izletio ili ispao.
24
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
Tipka REC START/STOP B
Tipka PHOTO/EXPANDED
FOCUS
Indikator snimanja
Sjenilo objektiva s pokrovom
Indikator snimanja
Preklopka POWER
Tipka REC START/STOP A
Ovaj kamkorder snima videozapise na kasetu i fotografije na "Memory Stick Duo" karticu.
Postupak snimanja videozapisa je opisan u nastavku.
z Savjet
C Ovaj kamkorder može snimati videozapise u HDV ili DV formatu. Tvornička postavka je HDV format
([REC FORMAT] str. 74).
1 Otvorite zatvarač sjenila objektiva.
2 Dok držite zelenu tipku, okrenite preklopku POWER u položaj CAMERA.
Pomaknite preklopku
POWER dok držite
zelenu tipku.
Nastavlja se ,
25
Snimanje (nastavak)
3 Pritisnite tipku REC START/STOP A (ili B).
[STBY] t [REC]
Tijekom snimanja svijetli indikator snimanja.
Za zaustavljanje snimanja videozapisa, ponovno pritisnite REC START/STOP.
z Savjeti
C Kod snimanja u HDV formatu, format slike je podešen na 16:9. Kod snimanja u DV formatu, možete
promijeniti format na 4:3 ([DV WIDE REC] str. 75).
C Možete promijeniti prikaz na zaslonu tijekom snimanja (str. 49).
C Indikatori prikazani na zaslonu tijekom snimanja, opisani su na str. 123.
C Indikator Rec možete podesiti tako da se ne uključuje ([REC LAMP] str. 80).
C Nije moguće snimati videozapise na "Memory Stick Duo" karticu.
C Za snimanje iz niskog kuta, praktična je tipka REC START/STOP na ručki. Otpustite polužicu HOLD
za aktiviranje tipke REC START/STOP. Takoñer može biti korisno podesiti LCD zaslon prema gore
ili zatvoriti ga nakon okretanja prema dolje, kao i podići tražilo kod snimanja iz niskog kuta.
26
Za snimanje fotografija
Pritisnite tipku PHOTO/EXPANDED FOCUS
ili PHOTO na daljinskom upravljaču.
Slika se snima na "Memory Stick Duo".
Snimanje je završeno kad nestane indikator
*.
Takoñer možete snimati fotografije tijekom
snimanja videozapisa.
b Napomene
C Tehnički podaci odnose se na Sony "Memory
Stick Duo". Stvaran broj snimaka ovisi o uvjetima
snimanja i vrsti "Memory Stick Duo" kartice.
C U sljedećim uvjetima nije moguće snimiti
fotografije:
– Ako je brzina zatvarača manja od 1/50
– Kod uporabe efekata zatamnjenja (fader)
– Kod uporabe funkcije smooth slow rec
– Kod uporabe prijelaza meñu snimkama
z Savjeti
C Ako ne snimate videozapis, čuje se zvuk zatvarača
kod snimanja fotografija.
C Veličine fotografija su sljedeće:
– Kod snimanja u HDV ili DV (16:9) formatu:
1.2M
– Kod snimanja u DV (4:3) formatu (4:3): 0.9M
– Kod reprodukcije u HDV formatu: 1.2M
– Kod reprodukcije u DV formatu (16:9): 0.2M
– Kod reprodukcije u DV formatu (4:3): VGA
C Indikatori prikazani na zaslonu tijekom snimanja
su opisani na str. 123.
C Možete podesiti tipku PHOTO/EXPANDED
FOCUS za uporabu funkcije proširivanja fokusa
kad pritisnete tipku ([PHOTO/EXP.FOCUS]
(str. 79)).
C Jedinstveni raspored piksela kod Sony ClearVid
CMOS senzora i sustav obrade slike (Enhanced
Imaging Processor) omogućuje rezoluciju fotografija koja veličinom odgovara opisanoj.
Kapacitet "Memory Stick Duo" (MB) i
broj slika za snimanje
1.2M
1440 T
810
1
512 MB
0.9M
1080 T
810
W
VGA
640 T
480
}
2900
0.2M
640 T
360
#
770
1000
3650
1 GB
1550
2100
6000
7500
2 GB
3150
4300
12 000
15 000
4 GB
6300
8500
23 500
29 500
8 GB
12 500
17 000
48 000
60 000
16 GB
25 500
34 500
97 500 122 000
Pohranjivanje fotografija snimljenih iz
videozapisa s kasete na "Memory Stick
Duo"
Možete snimiti fotografiju iz videozapisa te
je pohraniti na "Memory Stick Duo". U kamkorder uložite snimljenu kasetu i "Memory
Stick Duo".
1 Podesite preklopku POWER na VCR.
2 Pritisnite tipku N (reprodukcija) za
pretraživanje scene koju želite snimit kao
fotografiju. Pritisnite tipku PHOTO/
EXPANDED FOCUS ili PHOTO na
daljinskom upravljaču na željenom mjestu.
b Napomene
C Snimljeni datum i vrijeme s kasete i pohranjeni
datum i vrijeme iz "Memory Stick Duo" pohranjuju se na "Memory Stick Duo". Kad gledate
fotografije, uz scenu se prikazuju samo datum i
vrijeme snimljeni na kasetu (Data code, str. 49).
C Podaci o kamkorderu snimljeni na kasetu neće se
kopirati na "Memory Stick Duo".
C Nije moguće pohraniti fotografiju dok je [PB
ZOOM] na kamkorderu podešeno na [ON] (str. 79).
27
Promjena postavki snimanja na kamkorderu
Podešavanje zuma
Uporaba zuma na ručki
1 Podesite preklopku zuma na ručki B u
položaj VAR ili FIX.
z Savjeti
C Ako podesite preklopku zuma B na ručki na
VAR, možete zumirati promjenjivom brzinom.
C Ako podesite preklopku zuma B na ručki na
FIX, možete zumirati konstantnom brzinom
podešenom u [HANDLE ZOOM] (str. 66).
2 Pritisnite preklopku zuma na ručki A za
približavanje ili udaljavanje pomoću zuma.
b Napomene
Preklopku zuma C lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
C Preklopka zumiranja na ručki A se ne može upotrebljavati ako je preklopka zuma B u položaju
OFF.
C Brzina zumiranja preklopke C ne može se mijenjati pomoću preklopke B na ručki.
Za širi kut snimanja: (Wide angle)
Uporaba prstena zuma
Možete zumirati željenom brzinom okretanjem
prstena D. Moguće je i precizno podešavanje.
b Napomena
Za približavanje objekta: (Telefoto)
z Savjeti
C Minimalna potrebna udaljenost izmeñu kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
C Izoštrenost se možda neće postići kod nekih
položaja zuma ako je objekt bliže od 80 cm od
kamkordera.
C Uvijek držite prst na preklopki zuma C. Ukoliko
pomaknete prst s preklopke zuma C, zvuk
preklopke C se takoñer može snimiti.
28
C Prsten zuma D okrećite razumnom brzinom. Ako
ga okrećete prebrzo, brzina zumiranja možda se
neće poklapati s brzinom okretanja prstena ili se
mogu snimiti zvukovi zumiranja.
Ručno izoštravanje
2 Okrenite prsten za izoštravanje A i
izoštrite sliku.
9 se mijenja u R ako se ne može dalje
izoštravati. 9 se mijenja u m ako se ne
može bliže izoštravati.
z Savjeti
Za ručno izoštravanje
C Objekt je lakše izoštriti ako upotrebljavate funkciju zuma. Pritisnite T (telefoto) stranu preklopke
zuma za izoštravanje i zatim prema W (široki kut)
za podešavanje zuma kod snimanja.
C Ako želite snimati objekt izbliza, pritisnite W
(široki kut) stranu preklopke zuma za potpuno
povećanje slike i zatim izvršite izoštravanje.
Vraćanje automatskih postavki
Možete vršiti ručno izoštravanje u različitim
uvjetima snimanja.
Ovu funkciju upotrijebite u sljedećim
slučajevima:
− Za snimanje objekata iza stakla s kišnim kapima.
− Za snimanje vodoravnih pruga.
− Za snimanje objekata s malim kontrastom
izmeñu objekta i pozadine.
− Ako želite izoštriti objekt u pozadini
− Za snimanje statičnih objekata uz uporabu stativa.
1 Tijekom snimanja ili u pripravnom
stanju, podesite preklopku FOCUS
B na MAN.
Prikazuje se 9.
Ponovno podesite preklopku FOCUS B na
AUTO. Više se ne prikazuje 9 i vraća se
funkcija automatskog izoštravanja.
Privremena uporaba funkcije automatskog izoštravanja (Push auto focus)
Snimite objekt dok držite pritisnutu tipku
PUSH AUTO C.
Ako otpustite tipku, postavka se vraća na
ručno izoštravanje.
Ovu funkciju upotrijebite za promjenu
izoštravanja s jednog objekta na drugog.
Scene će se izmjenjivati bez prekida.
z Savjet
C Podatak o udaljenosti izoštravanja (ako je mračno
ili je izoštravanje otežano) prikazuje se na 3
sekunde u sljedećim slučajevima. (Neće se prikazati pravilno ako upotrebljavate konverzijski
objektiv (opcija)).
– Kad podesite preklopku FOCUS na MAN i na
zaslonu se prikaže 9.
– Ako okrećete prsten za izoštravanje dok se na
zaslonu prikazuje 9.
Nastavlja se ,
29
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
Uporaba proširenog izoštravanja
(Expanded focus)
Podešavanje svjetline slike
Prethodno dodijelite opciju [EXP.FOCUS]
tipki PHOTO/EXPANDED FOCUS D
([PHOTO/EXT.FOCUS], str. 79).
U pripravnom stanju pritisnite tipku PHOTO/
EXPANDED FOCUS D. Prikazuje se
[EXPANDED FOCUS] i srednji dio zaslona
se prikazuje uvećano oko dva puta. Tako je
olakšana provjera izoštrenja kod ručnog
izoštravanja. Ako ponovno pritisnete tipku,
zaslon se vraća na normalan prikaz.
b Napomena
C Slika se vraća u izvornu veličinu kad pritisnete
tipku REC START/STOP ili PHOTO/
EXPANDED FOCUS D.
z Savjeti
C Možete odabrati vrstu slike u [EXP.FOCUS TYPE]
na str. 72.
C [EXP.FOCUS] možete dodijeliti bilo kojoj od
ASSIGN tipaka (str. 41).
Izoštravanje udaljenog objekta
(Focus infinity)
Pomaknite preklopku izoštravanja na
INFINITY i držite je u tom položaju.
Prikazuje se R.
Za isključivanje ručnog izoštravanja, otpustite
preklopku FOCUS.
Upotrijebite ovu funkciju za snimanje udaljenih objekata ako se izoštravanje automatski
prebaci na bliske objekte.
b Napomena
C Ova funkcija je dostupna samo kod ručnog
izoštravanja.
Možete podesiti svjetlinu slike podešavanjem
otvora blende, pojačanja ili brzine zatvarača
te smanjenjem količine svjetla pomoću ND
filtera B. Takoñer, ako je [EXPOSURE]
dodijeljeno na prsten za podešavanje blende,
možete podesiti otvor blende, pojačanje i
brzinu zatvarača pomoću prstena A. Možete
dodijeliti [IRIS] ili [EXPOSURE] na prsten
A preko opcije [IRIS/EXPOSURE] iz izbornika
(CAMERA SET) (str. 63).
Standardna postavka je [IRIS].
b Napomene
C Ne može se upotrebljavati funkcija pozadinskog
osvjetljenja niti funkcija reflektora ako su barem
dvije postavke od postavki otvora blende, pojačanja i brzine zatvarača podešene ručno.
C [AE SHIFT] nema učinka dok ručno podešavate
otvor blende, pojačanje i brzinu zatvarača.
Podešavanje otvora blende
Možete ručno podesiti količinu svjetla koje
ulazi u objektiv podešavanjem otvora blende
izmeñu F1.6 do F11 ili zatvoriti otvor. Otvaranjem blende (manja vrijednost otvore blende),
povećava se količina svjetla, a zatvaranjem
blende (veća vrijednost otvora blende), količina svjetla se smanjuje. Trenutna vrijednost
otvore blende (F) se prikazuje na zaslonu.
30
1 Odaberite [IRIS] iz izbornika
(CAMERA SET) t [IRIS/EXPOSURE]
t [RING ASSIGN] (str. 63).
1 Odaberite [EXPOSURE] iz izbornika
(CAMERA SET) t [IRIS/EXPOSURE]
t [RING ASSIGN] (str. 63).
2 Tijekom snimanja ili u pripravnom stanju,
podesite preklopku AUTO/MANUAL F
na MANUAL.
3 Kad se automatski podesi otvor blende,
pritisnite tipku IRIS/EXPOSURE H. Uz
vrijednost otvora blende nestaje ^ (str. 72)
ili se vrijednost prikazuje na zaslonu.
4 Podesite otvor blende zakretanjem prstena
za podešavanje otvora blende A.
2 Tijekom snimanja ili u pripravnom stanju,
podesite preklopku AUTO/MANUAL F
na MANUAL.
3 Kad se automatski podesi [EXPOSURE],
pritisnite tipku IRIS/EXPOSURE H.
Na zaslonu se prikazuje \ uz automatski
podešenu opciju (otvor blende, pojačanje
ili brzina zatvarača), označavajući da
opciju možete podesiti prstenom A.
Ručno podešene opcije se ne mijenjaju
čak i ako zakrećete prsten.
Ako se ne prikazuje \, učinite sljedeće.
\ se prikazuje uz opciju koju možete
podesiti pomoću prstena.
z Savjeti
C F vrijednost se približava F3.4 dok se položaj
zuma mijenja od W prema T čak i ako povećate
otvor blende podešavanjem F vrijednosti ispod
F3.4, primjerice na F1.6.
C Raspon izoštravanja, važan efekt vezan uz otvor
blende, naziva se dubinska oštrina. Dubinska
oštrina se smanjuje s povećanjem otvora blende i
povećava smanjivanjem otvora blende. Otvor
blende možete koristiti kreativno za stvaranje
željenog efekta na slikama.
C Funkcija je korisna ako želite pozadinu učiniti
nejasnom ili oštrom na slikama.
– Pojačanje
Pritisnite tipku GAIN C.
– Brzina zatvarača
Dvaput pritisnite tipku SHUTTER SPEED D.
Ako brzina zatvarača nije blokirana, pritisnite
tipku jednom.
4 Podesite svjetlinu slike zakretanjem
prstena za podešavanje otvora blende A.
Vraćanje na automatsko podešavanje
Vraćanje na automatsko podešavanje
Pritisnite tipku IRIS/EXPOSURE H ili
podesite preklopku AUTO/MANUAL F na
AUTO.
Nestaje vrijednost otvora blende ili se prikazuje ^ uz vrijednost otvora blende.
Pritisnite tipku IRIS/EXPOSURE H ili
podesite preklopku AUTO/MANUAL F na
AUTO.
Vrijednosti uz koje je prikazano \, nestaju
ili se ^ prikazuje uz njih.
b Napomena
b Napomena
C Kad podesite preklopku AUTO/MANUAL F na
AUTO, ostale ručno podesive opcije (pojačanje,
brzina zatvarača, ravnoteža bjeline) takoñer
prelaze na automatsko podešavanje.
C Kad podesite preklopku AUTO/MANUAL F na
AUTO, ostale ručno podesive opcije (pojačanje,
brzina zatvarača, ravnoteža bjeline) takoñer
prelaze na automatsko podešavanje.
Podešavanje ekspozicije
Kad je [IRIS/EXPOSURE] podešeno na
[EXPOSURE], možete podesiti svjetlinu slike
podešavanjem otvora blende, pojačanja i
brzine zatvarača prstenom. Takoñer možete
ručno podesiti jedan od navedenih parametara
i podesiti ostale pomoću prstena za
podešavanje.
Nastavlja se ,
31
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
z Savjeti
b Napomena
C Kad pritisnete tipku GAIN C dok se prikazuje \
na zaslonu uz vrijednost pojačanja, \ nestaje i
možete ručno podesiti pojačanje. Kad ponovno
pritisnete tipku GAIN C, \ se prikazuje i možete
podesiti pojačanje pomoću prstena. Pogledajte
korak 3 u "Podešavanje pojačanja" na str. 32 za
detalje o podešavanju pojačanja.
C Kad pritisnete tipku SHUTTER SPEED D dok
se na zaslonu prikazuje \ uz vrijednost brzine
zatvarača, \ nestaje i možete ručno podesiti
brzinu zatvarača. Kad ponovno pritisnete tipku
SHUTTER SPEED D, prikazuje se \ i možete
podesiti brzinu zatvarača pomoću prstena.
Pogledajte korake 3 i 4 iz "Podešavanje brzine
zatvarača" na str. 32 za detalje o podešavanju
brzine zatvarača.
C Kad podesite preklopku AUTO/MANUAL F na
AUTO, ostale opcije podešene ručno (otvor blende,
brzina zatvarača, ravnoteža bjeline) takoñer se
podešavaju automatski.
Podešavanje pojačanja
Možete ručno podesiti pojačanje ako ne želite
aktivirati AGC (auto gain control).
1 Tijekom snimanja ili pripravnog stanja,
podesite preklopku AUTO/MANUAL F
na MANUAL.
2 Ako se pojačanje podešava automatski,
pritisnite tipku GAIN C.
Na zaslonu se prikazuje trenutno podešeno
pojačanje ili nestaje ^ uz vrijednost
pojačanja.
3 Podesite preklopku G na H, M ili L.
Vrijednost pojačanja podešena za odreñeni
položaj preklopke prikazuje se na zaslonu.
Možete podesiti vrijednost pojačanja za
svaki položaj preklopke pomoću [GAIN
SETUP] iz izbornika
(CAMERA
SET) (str. 63).
z Savjet
C Kad snimate videozapis uz pojačanje podešeno
na [-6dB] i reproducirate ga uz prikaz datuma,
vrijednost pojačanja se prikazuje kao [---].
Vraćanje na automatsko podešavanje
Pritisnite tipku GAIN C ili podesite preklopku
AUTO/MANUAL F na AUTO. Nestaje
vrijednost pojačanja ili se ^ prikazuje uz
vrijednost pojačanja.
32
Podešavanje brzine zatvarača
Možete ručno podesiti ili fiksirati brzinu
zatvarača. Ovisno o brzini zatvarača, možete
"smiriti" objekt ili naglasiti pokret.
1 Tijekom snimanja ili pripravnog stanja,
podesite preklopku AUTO/MANUAL F
na MANUAL.
2 Pritisnite tipku SHUTTER SPEED D dok
se ne označi vrijednost brzine zatvarača.
3 Podesite brzinu zatvarača okretanjem
regulatora SEL/PUSH EXEC E.
Brzinu zatvarača možete podesiti izmeñu
1/3 sekunde i 1/10 000 sekunde.
Odabrana brzina zatvarača se prikazuje na
zaslonu. Primjerice, ako odaberete 1/100
sekunde, prikazuje se [100]. Što je veći
broj prikazan na zaslonu, veća je brzina
zatvarača.
4 Pritisnite regulator SEL/PUSH EXEC E
za blokiranje brzine zatvarača.
Za ponovno podešavanje brzine zatvarača,
ponovite korake 2 do 4.
z Savjeti
C Automatsko izoštravanje je otežano kod manje
brzine zatvarača. Preporučuje se ručno izoštravanje dok je kamkorder postavljen na stativ.
C Slika može treptati ili promijeniti boje uz
fluorescentno osvjetljenje te uz natrijeve i živine
svjetiljke.
Vraćanje na automatsko podešavanje
Dvaput pritisnite tipku SHUTTER SPEED
D ili preklopku AUTO/MANUAL F
podesite na AUTO.
Nestaje vrijednost brzine zatvarača ili se
prikazuje ^ uz vrijednost brzine zatvarača.
Podešavanje prirodne boje
(White balance)
b Napomena
C Ako podesite preklopku AUTO/MANUAL F
na AUTO, ostale ručno podešene opcije (otvor
blende, pojačanje, ravnoteža bjeline) takoñer
postaju automatske.
Podešavanje količine svjetla
(ND filter)
Objekt možete snimiti jasno uz uporabu ND
filtera B ako je osvjetljenje prejako.
Na raspolaganju su tri postavke ND filtera.
ND filter 1 smanjuje količinu svjetla na približno 1/4, ND filter 2 na približno 1/16, a
ND filter 4 na približno 1/64.
Ako trepće
tijekom automatskog podešavanja otvora blende, podesite ND filter na 1.
Ako trepće
tijekom automatskog podešavanja blende, podesite ND filter na 2. Ako
trepće
tijekom automatskog podešavanja blende, podesite ND filter na 3.
Indikator ND filtera prestaje treptati i prikazuje se na zaslonu.
, podesite ND filter na OFF.
Ako trepće
nestaje sa zaslona.
b Napomene
C Ako pomaknete preklopku ND B tijekom
snimanja, slika i zvuk mogu se izobličiti.
C Ako podesite otvor blende ručno, neće treptati
indikator ND filtera čak i ako je aktiviran ND
filter.
z Savjet
C Ako značajno smanjite otvor blende kod snimanja
svijetlih objekata, može doći do difrakcije. što
dovodi do pojave neoštrog fokusa (pojava je
uobičajena kod video kamera). ND filter B
smanjuje ovu pojavu i omogućuje bolje rezultate
snimanja.
Možete podesiti i fiksirati ravnotežu bjeline
u skladu s uvjetima osvjetljenja. Vrijednost
ravnoteže bjeline možete pohraniti u memoriju A (& A) i memoriju B (& B). Ako
ne ponovite podešavanje ravnoteže bjeline,
sačuvat će se postavke i nakon isključivanja
kamkordera.
Kad odaberete PRESET, odabire se
[OUTDOOR] ili [INDOOR], ovisno o odabranoj opciju uz [WB PRESET] izbornika
(CAMERA SET).
1 Tijekom snimanja ili kad je kamkor-
der u pripravnom stanju, pomaknite
preklopku AUTO/MANUAL D u
položaj MANUAL.
2 Pritisnite tipku WHT BAL A.
3 Pomaknite preklopku ravnoteže
bjeline B u položaj PRESET/A/B.
Nastavlja se ,
33
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
Indikator
Uvjeti snimanja
&A
(Memory A)
&B
(Memory B)
C Ravnoteža bjeline podešena za izvore svjetla može
se pohraniti u memoriju A
ili B. Slijedite opis iz
"Pohranjivanje vrijednosti
ravnoteže bjeline u memoriju A ili B" (str. 34).
^
Eksterijer
([OUTDOOR])
n
Interijer
([INDOOR])
C Snimanje neonskih natpisa
ili vatrometa
C Snimanje izlaska/ zalaska
sunca, malo prije izlaska
sunca
C Uz fluorescentno svjetlo
boje dnevnog svjetla
Vraćanje na automatsko podešavanje
ravnoteže bjeline
Pritisnite tipku WHT BAL A ili podesite
preklopku AUTO/MANUAL D na AUTO.
b Napomena
C Ako podesite preklopku AUTO/MANUAL D
na AUTO, ostale ručno podešene opcije (otvor
blende, pojačanje, brzina zatvarača) takoñer
postaju automatske.
Podešavanje kvalitete slike
(Picture profile)
C Kod uvjeta osvjetljenja
koji se brzo mijenjaju,
kao što je u diskoteci
C Uz snažnu rasvjetu, kao u
fotografskom studiju
C Pod natrijevom ili živinom
svjetiljkom
Pohranjivanje vrijednosti ravnoteže
bjeline u memoriju A ili B
1 Podesite preklopku ravnoteže bjeline na
A (& A) ili B (& B) u koraku 3 iz
"Podešavanje prirodne boje (White
Balance)".
2 Snimite bijelu površinu (primjerice list
papira) preko cijelog zaslona u istim uvjetima rasvjete kao i objekt kojeg snimate.
3 Pritisnite tipku & (jedan pritisak) C.
& A i & B trepću ubrzano. Kad je
podešena ravnoteža bjeline, prestaju
treptati i svijetle. Podešena vrijednost je
pohranjena pod & A ili & B.
Možete podesiti kvalitetu slike podešavanjem
[COLOR LEVEL], [SHARPNESS] i sl.
Spojite kamkorder na TV prijemnik ili monitor
i podesite sliku dok je gledate na zaslonu.
Standardni parametri, [PP1] do [PP6] namijenjeni su sljedećim uvjetima snimanja.
b Napomena
C Kad podesite [x.v.Color] u izborniku
(CAMERA SET) na [ON], isključuje se
postavka profila slike.
34
Broj profila slike
(naziv postavke)
Uvjeti snimanja
PP1
:USER
Omogućuje osobno
podešavanje
PP2
:USER
Omogućuje osobno
podešavanje
PP3
:PORTRAIT
Prikladno za snimanje
ljudi
PP4
:CINEMA
Prikladno za snimanje
slika kao iz filma
PP5
:SUNSET
Prikladno za snimanje
zalazaka sunca
PP6
:MONOTONE
Prikladno za snimanje
monokromatskih slika
1 Tijekom pripravnog stanja pritisnite
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE B.
2 Odaberite broj PICTURE PROFILE
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC
A.
3 Odaberite [SETTING] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
4 Odaberite opciju koju želite podesiti
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
5 Podesite kvalitetu slike pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
6 Ponovite korake 4 i 5 za podešavanje
ostalih opcija.
7 Odaberite [\ RETURN] pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
8 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
Prikazuje se indikator profila slike.
tipku PICTURE PROFILE B.
2 Odaberite broj profila slike pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Dostupne su opcije od [PP1] do [PP6].
Možete snimati s postavkama odabranog
profila.
3 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
Isključivanje snimanja profila slike
Odaberite [OFF] u koraku 2 pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Promjena profila slike
Možete odabrati postavke od [PP1] do [PP6].
Nastavlja se ,
35
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
GAMMA
Služi za odabir gamma krivulje.
Opcija
Opis i postavke
[STANDARD]
Standardna gamma krivulja.
[CINEMATONE1]
Gamma krivulja 1 za dobivanje slike slične filmskoj kameri.
[CINEMATONE2]
Gamma krivulja 2 za dobivanje slike slične filmskoj kameri.
BLK COMPNSTN
Služi za odabir karakteristike gamma krivulje na tamnim mjestima.
Opcija
Opis i postavke
[OFF]
Normalna postavka.
[STRETCH]
Poboljšava karakteristike gamma krivulje i povećava gradaciju na
tamnim mjestima.
[COMPRESS]
Kontrolira karakteristike gamma krivulje za dobivanje crnog.
KNEE POINT
Služi za podešavanje točke od koje započinje kompresija kako bi se izbjeglo prenaglašavanje
ograničavanjem signala na vrlo kontrastnim dijelovima objekta prema dinamičkom rasponu
kamkordera.
Opcija
Opis i postavke
[AUTO]
Automatsko podešavanje točke prijelaza.
[HIGH]
Točka prijelaza: 100%
[MIDDLE]
Točka prijelaza: 95%
[LOW]
Točka prijelaza: 80%
COLOR MODE
Služi za podešavanje vrste boja.
Opcija
Opis i postavke
[STANDARD]
Standardne boje
[CINEMATONE1]
Boje slike slične filmskoj kameri uz [GAMMA] podešeno na
[CINEMATONE1]
[CINEMATONE2]
Boje slike slične filmskoj kameri uz [GAMMA] podešeno na
[CINEMATONE2]
COLOR LEVEL
Služi za podešavanje razine boja.
Opcija
Opis i postavke
-7 (svijetlo) do +7 (tamno), -8: crno i bijelo
36
COLOR PHASE
Podešavanje faze boje.
Opcija
Opis i postavke
-7 (zelenkasto) do +7 (crvenkasto)
COLOR DEPTH
Podešavanje dubine boje.
Ova funkcija je učinkovitija kod kromatskih boja nego kod akromatskih tonova. Boja djeluje
dublje kod podešavanja na pozitivnu stranu i manje izražajno kod smanjivanja vrijednosti na
negativnu stranu. Funkcija je učinkovita čak i ako podesite [COLOR LEVEL] na [-8]
(monokromatski).
Opcija
Opis i postavke
-7 (niska) do +7 (visoka)
WB SHIFT
Podešavanje opcija za pomak ravnoteže bjeline.
Opcija
Opis i postavke
-9 (plavkasto) do +9 (crvenkasto)
SHARPNESS
Za podešavanje obrisa objekta.
Opcija
Opis i postavke
-7 (meko) do +7 (oštro)
Nastavlja se ,
37
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
SKINTONE DTL
Služi za podešavanje dijelova slike s tonovima kože kako bi se smanjile bore.
Opcija
Opis i postavke
[ON/OFF]
Potiskuje detalje u tonovima kože kako bi se smanjile bore. Odaberite [ON]
ako želite upotrebljavati funkciju. Takoñer možete odabrati druga područja.
[LEVEL]
Podešavanje razine funkcije.
1 (manje podešavanje detalja) do 8 (jače podešavanje detalja)
[COLOR SEL]
Odabir opcija boje za podešavanje detalja.
[RANGE]:
Podešavanje raspona boje.
0 (bez odabira boje), 1 (usko: odabir jedne boje)
do 31 (široko: odabir više boja uz sličnu fazu i
zasićenje)
Detalji se ne podešavaju ako podesite [RANGE]
na 0.
[ONE PUSH SET]: Automatski odabir željenih boja objekta u sredini
ili oznake. [RANGE] se ne mijenja.
PROFILE NAME
Omogućuje imenovanje profila slike podešenih pomoću [PP1] do [PP6] (str. 39).
COPY
Služi za kopiranje postavki profila slike na drugi broj profila slike.
RESET
Omogućuje resetiranje profila slike na standardne vrijednosti.
38
Imenovanje postavke profila slike
Možete imenovati profile slike 1~6.
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE B.
2 Odaberite profil slike kojeg želite imenovati pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC
A.
3 Odaberite [SETTING] t [PROFILE
NAME] pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A.
4 Odaberite slovo pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC A. Ponovite postupak dok
ne dovršite unos naziva.
z Savjet
C Naziv može sadržavati do 12 znakova. Znakovi koji se mogu upotrijebiti za imenovanje
profila:
C A do Z
C 0 do 9
C-_/#
&:.$@
4 Odaberite broj profila slike kojeg želite
kopirati pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A.
5 Odaberite [YES] pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC A.
6 Odaberite [\ RETURN] t [OK]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Resetiranje podešenja profila slike
Možete resetirati postavke profila slike pohranjene na svakom broju. Nije moguće resetirati
sve postavke profila odjednom.
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE B.
2 Odaberite profil slike kojeg želite resetirati pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A.
3 Odaberite [SETTING] t [RESET] t
[YES] t [\ RETURN] t [OK] pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Podešavanje glasnoće
Možete podesiti glasnoću ugrañenog stereo
mikrofona ili vanjskog mikrofona spojenog
na priključnicu MIC.
5 Odaberite [OK] pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC A.
Mijenja se naziv profila.
6 Odaberite [\ RETURN] t [OK]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Kopiranje postavke profila slike za
druge profile slika
1 Pritisnite tipku PICTURE PROFILE B.
2 Odaberite profil slike kojeg želite kopirati
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
3 Odaberite [SETTING] t [COPY]
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC A.
Nastavlja se ,
39
Promjena postavki snimanja na kamkorderu (nastavak)
1 Podesite preklopku AUDIO LEVEL
A željenog kanala na MAN.
Na zaslonu se prikazuje
.
2 Zakrenite kotačić AUDIO LEVEL B
za podešavanje glasnoće tijekom
snimanja ili u pripravnom stanju.
Vraćanje na automatsko podešavanje
Podesite preklopku AUDIO LEVEL A na
AUTO.
z Savjeti
C Za provjeru ostalih audio postavki, pritisnite tipku
STATUS CHECK C. Takoñer možete provjeriti
audio razine mikrofona.
C Za ostale postavke, pogledajte izbornik
(AUDIO SET) (str. 70).
40
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN
ASSIGN tipke 4-6
Možda ćete trebati dodijeliti neke od funkcija tipkama ASSIGN. Možete dodijeliti
pojedine funkcije svakoj od šest ASSIGN
tipaka (1 do 6).
Funkcije koje se mogu dodijeliti
tipkama ASSIGN
Nazivi navedeni u zagradama označavaju
koje funkcije su standardno dodijeljene
tipkama.
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
EXP.FOCUS (str. 79)
D.EXTENDER (str. 66)
RING ROTATE (str. 63)
AE SHIFT (str. 64) (tipka ASSIGN 2)
INDEX MARK (str. 42)
STEADYSHOT (str. 65)
BACK LIGHT (str. 65)
SPOTLIGHT (str. 65)
FADER (str. 66)
SMTH SLW REC (str. 66)
COLOR BAR (str. 69)
REC REVIEW (str. 42) (tipka ASSIGN 3)
END SEARCH (str. 42)
ZEBRA (str. 71) (tipka ASSIGN 1)
MARKER (str. 72)
PEAKING (str. 71)
Picture profile (str. 34)
SHOT TRANS (str. 43)
ASSIGN tipke
1-3
1 Pritisnite tipku MENU B.
2 Odaberite
(OTHERS) t [ASSIGN
BTN] pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC A.
3 Odaberite ASSIGN tipku ([ASSIGN1]
do [ASSIGN6] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
C Prikazuje se [------] uz broj kojem nije
dodijeljena funkcija.
C Ako odaberete [SHOT TRANS], odaberite
[YES] i prijeñite na korak 6.
4 Odaberite funkciju koju želite dodijeliti pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC A.
Nastavlja se ,
41
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN (nastavak)
5 Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC A.
6 Pritisnite tipku MENU B za zatvaranje izbornika.
z Savjeti
C Funkcija Shot transition (prijelazi meñu snimkama)
je dodijeljena na tipke ASSIGN 4, 5 i 6 (str. 43).
Poništite postavke prijelaza za povratak na
početno podešenje.
C Za poništavanje postavki prijelaza, odaberite
[SHOT TRANSITION] t [YES] u koraku 3.
Snimanje indeksnog signala
Ako stavite indeks na scenu, možete jednostavno pronaći scenu kasnije (str. 52).
Indeksi olakšavaju provjeru tijeka snimanja
ili editiranja pomoću indeksnih signala.
1 Prethodno dodijelite [INDEX MARK]
jednoj od ASSIGN tipaka (str. 41).
2 Pritisnite tipku ASSIGN na kojoj se
nalazi [INDEX MARK].
Tijekom snimanja
3 se prikazuje na približno 7 sekundi i
snima se indeksni signal.
Tijekom pripravnog stanja
3 trepće.
Nakon pritiska na tipku REC START/
STOP za pokretanje snimanja, prikazuje
se 3 na približno 7 sekundi i snima se
indeksni signal.
42
Odustajanje od postupka
Prije pokretanja snimanja, ponovno pritisnite
tipku ASSIGN kojoj je dodijeljena funkcija
[INDEX MARK].
b Napomena
C Snimanje indeksnog signala nije moguće naknadno, na već snimljenu vrpcu.
Pregled zadnje snimljene scene
(Rec review)
Možete pregledati oko 2 sekunde scene
snimljene malo prije zaustavljanja vrpce.
Funkcija je korisna tijekom reprodukcije za
pregled zadnje scene.
1 Prethodno dodijelite [REC REVIEW]
jednoj od ASSIGN tipaka (str. 41).
2 Pritisnite tipku ASSIGN na kojoj se
nalazi [REC REVIEW] tijekom
pripravnog stanja.
Reproduciraju se približno 2 sekunde
zadnje snimljene scene. Nakon toga,
kamkorder se vraća u pripravno stanje.
Traženje zadnje scene najnovije
snimke (End search)
1 Prethodno dodijelite [END SEARCH]
jednoj od ASSIGN tipaka (str. 41).
2 Pritisnite tipku ASSIGN na koju je
dodijeljen [END SEARCH].
Zadnja scena najnovije snimke se reproducira približno 5 sekundi i kamkorder
prelazi u pripravno stanje na mjestu
završetka zadnje snimke.
b Napomene
C Funkcija End search neće raditi nakon što izvadite
kasetu.
C Funkcija End search neće raditi pravilno ako meñu
snimkama na vrpci postoje praznine.
Uporaba prijelaza između
snimaka (Shot transition)
Možete pohraniti postavke fokusa, zuma,
otvora blende, pojačanja, brzine zatvarača i
ravnoteže bjeline te zatim promijeniti postavke
snimanja s trenutnih na pohranjene. Na taj
način se postiže gladak prijelaz izmeñu scena
(shot transition).
Pr., možete prebaciti fokus s bližih na daljnje
objekte ili promijeniti dubinsku oštrinu podešavanjem otvora blende. Osim toga, možete
glatko snimati scene u različitim uvjetima
snimanja. Ako pohraniti ručno podešenu
ravnotežu bjeline, scene će glatko prikazivati
prijelaz izmeñu objekata vani ili unutra.
Kako biste izbjegli pomicanje, učvrstite
kamkorder na stativ.
SNIMKA-A
SNIMKA-B
Možete podesiti krivulju prijelaza i trajanje
pomoću [SHOT TRANSITION] (str. 68).
Tipke ASSIGN 4-6
1 Dodijelite [SHOT TRANSITION]
ASSIGN tipkama (str. 41).
z Savjet
C Efekt prijelaza se dodjeljuje ASSIGN tipkama
4, 5 i 6.
Nastavlja se ,
43
Dodjeljivanje funkcija tipkama ASSIGN (nastavak)
2 Pohranite postavke (snimke)
1 Pritisnite ASSIGN 4 više puta za otvaranje
izbornika SHOT TRANSITION STORE.
2 Podesite ručno željenu opciju.
Podrobnosti o podešavanju pogledajte
na str. 28 do 34.
3 Pritisnite tipku ASSIGN 5 za
pohranjivanje postavki SHOT-A ili
tipku ASSIGN 6 za pohranjivanje
postavki SHOT-B.
b Napomena
C Postavke SHOT-A i SHOT-B se brišu kad se
preklopka POWER pomakne na OFF (CHG).
3 Provjerite pohranjene postavke
A Više puta pritisnite tipku ASSIGN 4 za
otvaranje izbornika SHOT TRANSITION
CHECK.
4 Snimajte uz pomoć funkcije
prijelaza.
A Više puta pritisnite tipku ASSIGN 4 za
otvaranje izbornika SHOT TRANSITION
EXEC na zaslonu.
Skala prijelaza
S: početak
E: kraj
B Pritisnite tipku REC START/STOP.
C Pritisnite tipku ASSIGN 5 za snimanje
videozapisa pomoću SHOT-A. Pritisnite
tipku ASSIGN 6 za snimanje videozapisa
pomoću SHOT-B.
Postavke se mijenjaju od trenutnih na
pohranjene.
z Savjet
C Više puta pritisnite tipku ASSIGN 4 za isključivanje SHOT TRANSITION.
b Napomene
B Pritisnite tipku ASSIGN 5 za provjeru
SHOT-A. Pritisnite tipku ASSIGN 6 za
provjeru SHOT-B.
Odabrano podešenje imat će učinka na
sliku na zaslonu. Izoštravanje, zum i
ostalo se automatski podešavaju tijekom
pohranjivanja postavki.
b Napomena
C Kod provjere prijelaza, postavke se ne
mijenjaju na pohranjene vrijednosti vremena
i krivulje podešene u [TRANS TIME] i
[TRANS CURVE] (str. 68).
44
C Nije moguće ručno zumirati, izoštravati i mijenjati
postavke za vrijeme provjere ili aktiviranja
efekata prijelaza.
C Kad mijenjate [SHOT TRANSITION] (str. 68),
više puta pritisnite tipku ASSIGN 4 za isključivanje izbornika prijelaza meñu snimkama.
C Nije moguć povratak izmeñu pohranjenih SHOT-A
i SHOT-B postavki na prethodne postavke nakon
aktiviranja prijelaza tijekom snimanja.
C Funkcija prijelaza se isključuje ako pritisnete
neku od sljedećih tipaka:
– PICTURE PROFILE tipka
– MENU tipka
– PHOTO/EXPANDED FOCUS ili ASSIGN
tipka na koju je dodijeljeno [EXP.FOCUS]
– STATUS CHECK tipka
– ASSIGN tipka na koju je dodijeljeno [SMTH
SLW REC].
z Savjeti
C Možete snimati uz uporabu podešenja tako da ih
promijenite iz SHOT-A u SHOT-B ili obrnuto.
Primjerice, za promjenu iz SHOT-A u SHOT-B,
otvorite izbornik za provjeru prijelaza, pritisnite
tipku ASSIGN 5 i pritisnite tipku REC START/
STOP. Nakon toga otvorite izbornik prijelaza i
pritisnite tipku ASSIGN 6.
C Možete vježbati prijelaze pritiskom na tipku
ASSIGN (5 ili 6), na koje su pohranjena željena
podešenja, prije pritiska na tipku REC START/
STOP u koraku 4.
Odustajanje od postupka
Više puta pritisnite tipku ASSIGN 4 za
isključivanje izbornika prijelaza.
45
Reprodukcija
Tipka
VOLUME/MEMORY
Tipka PLAY
Preklopka
POWER
Regulator SEL/PUSH EXEC
Tipka MEMORY/PLAY
Tipka MEMORY/INDEX
Tipka MEMORY/DELETE
Možete reproducirati videozapise na sljedeći način.
1 Dok držite zelenu tipku, pomaknite preklopku POWER
u položaj VCR.
2 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite m (unatrag) za prijelaz na mjesto od kojeg želite gledati i zatim pritisnite N
(reprodukcija) za pokretanje reprodukcije.
• x : Zaustavljanje
• X : Pauza (Ponovno pritisnite N ili X za nastavak reprodukcije)
• m : REW 1 (unatrag, pregled)
• M : 2 FF (ubrzavanje, naprijed)
• y : Usporena reprodukcija
b Napomene
C Reprodukcija se automatski prekida ako je aktivirana pauza dulje od 3 minute.
C Kod reprodukcije vrpce snimljene u HDV i DV formatu i signal se zamijeni izmeñu HDV i DV, slika i
zvuk se na trenutak prekidaju.
C Nije moguće reproducirati kasete snimljene u HDV formatu na video kamerama u DV formatu ili
mini-DV ureñajima.
46
z Savjeti
C Indikatori prikazani na zaslonu tijekom reprodukcije opisani su na str. 125.
C Možete promijeniti prikaz na zaslonu tijekom reprodukcije (str. 49).
C Za reprodukciju vrpce snimljene pomoću vanjskog mono mikrofona, pogledajte [MULTI-SOUND]
(str. 70).
C Za resetiranje brojača vrpce, pritisnite tipku ZERO SET MEM. Takoñer možete upotrijebiti tipku
ZERO SET MEMORY na daljinskom upravljaču (str. 51).
Traženje scene tijekom gledanja videozapisa
Pritisnite m/M tijekom reprodukcije (Picture Search). Za gledanje tijekom ubrzanog
premotavanja naprijed, pritisnite i zadržite M, a za gledanje tijekom ubrzanog premotavanja
unatrag, pritisnite i zadržite m (Skip Scan).
Podešavanje glasnoće
Podesite glasnoću tipkom VOLUME/MEMORY.
Gledanje fotografija
1 Pomaknite preklopku POWER u položaj VCR.
2 Pritisnite tipku MEMORY/PLAY.
3 Odaberite fotografiju koju želite pogledati pomoću tipke VOLUME/MEMORY.
Za prekid gledanja fotografija, još jednom pritisnite tipku MEMORY/PLAY.
Prikaz liste fotografija (indeksni prikaz)
1 Pomaknite preklopku POWER na VCR.
2 Pritisnite tipku MEMORY/INDEX.
3 Odaberite fotografiju pritiskom na tipku VOLUME/MEMORY.
Za prikaz pojedinačne fotografije, pomaknite B na željenu sliku i pritisnite tipku MEMORY/
PLAY. Za prekid prikazivanja liste fotografija, ponovno pritisnite tipku MEMORY/INDEX.
Za brisanje fotografija iz "Memory Stick Duo" kartice
1 Ponovite korake iz "Gledanje fotografija" za prikaz fotografija koje želite obrisati.
2 Pritisnite tipku MEMORY/DELETE.
3 Odaberite [YES] pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Briše se odabrana fotografija.
Nastavlja se ,
47
Reprodukcija (nastavak)
b Napomene
C Fotografije se više ne mogu vratiti nakon brisanja.
C Nije moguće brisati fotografija ako je "Memory Stick Duo" zaštićen od snimanja (str. 106) ili su slike
zaštićene (str. 93).
z Savjeti
C Za brisanje svih fotografija u indeksnom prikazu, pomaknite B na fotografiju pomoću tipke VOLUME/
MEMORY i zatim izvedite korake 2 i 3.
C Za brisanje svih fotografija, izvedite [b ALL ERASE] iz izbornika
(MEMORY SET) (str. 77).
48
Promjena/provjera postavki kamkordera
Prikaz podataka o snimanju (Data
code)
Tijekom reprodukcija, na zaslonu možete
prikazati informacije, kao što je datum,
vrijeme i podaci o kamkorderu, koje se
automatski pohranjuju tijekom snimanja.
1 Podesite preklopku POWER B na
VCR.
2 Pritisnite tipku DATA CODE A
tijekom reprodukcije ili pauze.
Prikaz na zaslonu se mijenja (prikaz
datuma i vremena t prikaz podataka o
kamkorderu t bez prikaza) pritiskom na
tipku.
Promjena zaslona
Možete uključiti ili isključiti prikaz vremena,
brojača vrpce i ostalih informacija na zaslonu.
Pritisnite tipku DISPLAY/BATT INFO
E.
Pritiskom na tipku, indikatori na zaslonu se
uključuju (prikazuju) ili isključuju (ne
prikazuju).
z Savjet
C Možete prikazati indikatore na zaslonu tijekom
reprodukcije na TV prijemniku. Odaberite [V-OUT/
PANEL] ili [ALL OUTPUT] u [DISP OUTPUT]
(str. 74).
A Isključena funkcija Steadyshot
B Ekspozicija
X se prikazuje tijekom reprodukcije
videozapisa snimljenog uz automatsko
podešavanje otvora blende, pojačanja i
brzine zatvarača.
Y se prikazuje tijekom reprodukcije
videozapisa snimljenog uz ručno podešavanje otvora blende, pojačanja i brzine
zatvarača.
C Otvor blende
4 se prikazuje na mjestu prikaza
vrijednosti otvora blende kod reprodukcije
videozapisa snimljenog uz ručno podešavanje otvora blende na najveću vrijednost.
D Pojačanje
Nastavlja se ,
49
Promjena/provjera postavki kamkordera (nastavak)
E Brzina zatvarača
F Ravnoteža bjeline
5 se prikazuje tijekom reprodukcije
videozapisa snimljenog s efektima
prijelaza.
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA
Dok je preklopka POWER B u položaju
VCR, opcije se prikazuju sljedećim
redoslijedom:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
b Napomene
C Vrijednost korekcije ekspozicije (0EV), brzina
zatvarača i otvor blende prikazuju se tijekom
gledanja fotografija s "Memory Stick Duo" kartice.
C Datum i vrijeme će se pokazati na istom mjestu
kad odaberete njihov prikaz. Ako snimate bez
podešavanja datuma i vremena, prikazuje se
[-- -- ----] i [--:--:--].
C Možda se neće prikazati točna brzina zatvarača
kod reprodukcije vaše snimke na drugom ureñaju.
Provjerite podatke koji se prikazuju na zaslonu
kod reprodukcije na vašem kamkorderu kako
biste saznali točnu brzinu zatvarača.
C Kad snimate videozapis uz pojačanje podešeno
na [-6dB] i reproducirate ga uz prikaz podataka,
vrijednost pojačanja se prikazuje kao [---].
Prikaz postavki kamkordera
(Status check)
Isključivanje prikaza
C Pritisnite tipku STATUS CHECK C.
Provjera preostalog kapaciteta
baterije (Battery Info)
Podesite preklopku POWER na OFF (CHG) i
zatim pritisnite tipku DISPLAY/BATT INFO
E. Približno vrijeme snimanja u odabranom
formatu i podaci o bateriji se prikazuju na
približno 7 sekundi. Prikaz stanja baterije
možete zadržati do 20 sekundi ponovnim
pritiskom na tipku dok se podaci prikazuju.
Preostali kapacitet baterije (približno)
Možete provjeriti podešene vrijednosti
sljedećih opcija.
C Audio postavke kao što je [WIND] (str. 70)
C Postavke izlaznog signala ([VCR HDV/DV] itd.)
(str. 74)
C Funkcije dodijeljene tipkama ASSIGN (str. 41).
C Postavke kamere (str. 63)
1 Pritisnite tipku STATUS CHECK C.
2 Okrenite regulator SEL/PUSH EXEC
D za prikaz željene opcije.
Dok je preklopka POWER B u položaju
CAMERA, opcije se prikazuju sljedećim
redoslijedom:
50
Kapacitet snimanja (približno)
Traženje scene na vrpci
Brojač vrpce pokazuje "0:00:00" i na
zaslonu se pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY G.
2 Pritisnite STOP F kad želite
zaustaviti reprodukciju.
3 Pritisnite tipku mREW C.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne "0:00:00".
Brojač vrpce se vraća na prikaz
vremenskog koda, a prikaz : nestaje.
4 Pritisnite tipku PLAY E.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem
je brojač postavljen na "0:00:00".
Poništenje postupka
b Napomena
C Pogledajte str. 122 za upute o uporabi daljinskog
upravljača.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
Ponovo pritisnite tipku ZERO SET MEM H
ili ZERO SET MEMORY D prije prematanja.
b Napomene
C Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko
sekundi od vremenske oznake.
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Zero set memory možda neće ispravno
raditi.
ZERO SET MEM H na kamkorderu
ili ZERO SET MEMORY D na daljinskom upravljaču na dijelu kojeg
želite kasnije pronaći.
Nastavlja se ,
51
Traženje scene na vrpci (nastavak)
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pretraživati scene prema datumu
snimanja.
Možete potražiti mjesto na kojem je snimljen
indeksni signal (str. 42).
1 Pomaknite preklopku POWER na
1 Podesite preklopku POWER na
2 Više puta pritisnite SEARCH M. A
2 Više puta pritisnite SEARCH M. A
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
VCR.
na daljinskom upravljaču za odabir
[DATE SEARCH].
(sljedeći) B na daljinskom upravljaču za odabir datuma snimanja.
Možete odabrati prethodni ili sljedeći
datum od trenutnog mjesta na vrpci.
Reprodukcija započinje automatski od
mjesta promjene datuma.
52
Traženje mjesta početka snimke
(Index search)
VCR.
na daljinskom upravljaču za odabir
[INDEX SEARCH].
(sljedeći) B na daljinskom upravljaču za odabir indeksa.
Možete odabrati indeksni signal mjesta od
kojeg želite započeti reprodukciju na vrpci.
Reprodukcija započinje automatski od
odabranog indeksnog signala.
Za poništenje postupka
Za poništenje postupka
Pritisnite tipku STOP F na daljinskom
upravljaču.
Pritisnite tipku STOP F na daljinskom
upravljaču.
b Napomene
b Napomene
C Ako je snimka u odreñenom danu kraća od 2
minute, kamkorder možda neće točno pronaći
mjesto na snimci gdje se datum mijenja.
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Date search možda neće raditi pravilno.
C Ako je snimka s indeksom kraća od 2 minute,
kamkorder možda neće točno pronaći mjesto na
snimci s indeksnim signalom.
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija Index search možda neće raditi pravilno.
Reprodukcija slike na TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike razlikovat će se ovisno o tome koji TV prijemnik će spojiti i
koje ćete priključnice koristiti.
Koristite isporučeni mrežni adapter kao izvor napajanja (str. 15).
Pogledajte takoñer upute za uporabu isporučene s ureñajem koji želite priključiti.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
b Napomena
C Sva podešavanja izbornika izvršite prije spajanja. TV prijemnik možda neće pravilno prepoznati video
signal ako se promijene postavke [VCR HDV/DV] i [i.LINK CONV] nakon spajanja i.LINK kabela.
Nastavlja se ,
53
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
Spajanje na high definition TV prijemnik
Videozapis snimljen u HD kvaliteti, reproducira se u HD kvaliteti.
Videozapis snimljen u SD kvaliteti, reproducira se u SD kvaliteti.
(za HDV1080i)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 76)
(Bijeli)
(Crveni)
b Napomena
C Ako spojite samo komponentne video priključnice, neće se emitirati audio signali. Spojite bijeli i crveni
priključak za reprodukciju audio signala.
54
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
HDMI kabel (opcija)
TV
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
b Napomene
C Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
C Videosignal slike u HDV formatu ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprječavanje
kopiranja.
C Nije moguć izlaz signala snimaka DV formata koji se šalju u kamkorder i.LINK kabelom (str. 81).
C Vaši TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike). Ne spajajte HDMI
OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI kabelom. Time možete
uzrokovati kvar.
z Savjet
C HDMI (High Definition Multimedia Interface) je sučelje koje služi za slanje video i audio signala.
Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni zvuk.
i.LINK kabel (opcija)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (str. 76)
b Napomene
C Vaš TV prijemnik treba imati i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i. Za detalje
pogledajte tehničke podatke svog TV prijemnika.
C Ako vaš TV prijemnik ne podržava HDV1080i signal, kamkorder spojite na TV prijemnik isporučenim
komponentnim video kabelom i A/V spojnim kabelom na način prikazan u slučaju
.
C TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
C Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na ureñaju
koji se spaja.
Nastavlja se ,
55
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
Spajanje sa 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnikom
Videozapis snimljen u HD kvaliteti pretvara se i reproducira u
SD kvaliteti. Videozapis snimljen u SD kvaliteti, reproducira
se u SD kvaliteti.
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite [TV TYPE] podešenje prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 76).
b Napomena
C Kad reproducirate kasetu snimljenu u DV formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal,
podesite [DV WIDE REC] na [OFF] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 75).
z Savjet
C Ako je vaš TV prijemnik mono (ima samo jednu ulaznu audio priključnicu), spojite žuti priključak A/V
spojnog kabela na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) na audio ulaz TV
prijemnika ili videorekordera. Kad želite reproducirati zvuk u mono modu, koristite spojni kabel za tu
namjenu.
56
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[COMPONENT] t
[576i] (str. 76)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 76)
(Bijeli)
(Crveni)
b Napomena
C Ako spojite samo komponentne video priključnice, neće se emitirati audio signali. Spojite bijeli i crveni
priključak za reprodukciju audio signala.
i.LINK kabel (opcija)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[i.LINK CONV] t
[ON] (str. 76)
b Napomene
C TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
C Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na ureñaju
koji se spaja.
* Promijenite podešenja u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Nastavlja se ,
57
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
A/V spojni kabel s S VIDEO
priključkom (opcija)
(Crveni)
(Bijeli)
Podešenje izbornika
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 76)
(Žuti)
b Napomene
C Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio signala
spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audio ulaze TV prijemnika.
C Ovaj način povezivanja daje slike visoke rezolucije za razliku od A/V spojnog kabela (tip
).
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
(IN/OUT REC)
izbornik t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 74)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 76)
* Promijenite podešenja u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
b Napomene
C Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala, redoslijed
prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t video.
C Za detalje o i.LINK povezivanju pogledajte str. 108.
Kad je TV prijemnik spojen na videorekorder
Odaberite način povezivanja na str. 81 ovisno o ulaznoj priključnici videorekordera. Spojite
kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera uporabom A/V spojnog kabela. Podesite izbornik
ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
58
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Možete mijenjati različite postavke ili
precizno podešavati kamkorder pomoću
opcija izbornika prikazanih na zaslonu.
CAMERA SET (str. 63)
AUDIO SET (str. 70)
DISPLAY SET (str. 71)
IN/OUT REC (str. 74)
MEMORY SET (str. 77)
OTHERS (str. 78)
Preklopka
POWER
Tipka
MENU
Regulator SEL/
PUSH EXEC
1 Dok držite zelenu tipku, pomaknite
4 Odaberite željenu opciju pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator za odabir opcije.
preklopku POWER.
Ako je preklopka
POWER u položaju
OFF (CHG), pomaknite je dok držite
zelenu tipku.
2 Pritisnite tipku MENU.
Prikazuje se zaslon s popisom izbornika.
Raspoloživost opcija ovisi o modu
napajanja kamkordera. Nedostupne
opcije su označene sivo.
5 Odaberite željeno podešenje
pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator za
potvrđivanje podešenja.
3 Odaberite ikonu željenog izbornika
okretanjem regulatora SEL/PUSH
EXEC i zatim pritisnite regulator za
odabir izbornika.
Nastavlja se ,
59
Uporaba opcija izbornika (nastavak)
6 Pritisnite tipku MENU za zatvaranje
izbornika.
Za povratak u prethodni izbornik,
odaberite [\ RETURN].
60
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika (z) razlikuju se ovisno o
položaju preklopke POWER.
Položaj preklopke POWER:
Izbornik (CAMERA SET) (str. 63)
PROG:SCAN
IRIS/EXPOSURE Œ
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
AE SHIFT Œ
AE RESPONSE
AT IRIS LMT
FLCKR REDUCE
CNTRST ENHCR
BACK LIGHT Œ
SPOTLIGHT Œ
STEADYSHOT Œ
AF ASSIST
HANDLE ZOOM
D.EXTENDER Œ
FADER Œ
SMTH SLW REC Œ
INTERVAL REC
DV FRAME REC Z
SHOT TRANSITION Œ
x.v.Color [
COLOR BAR Œ
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
Izbornik (AUDIO SET) (str. 70)
DV AU.MODE Z
AUDIO LIMIT
WIND
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX Z
Izbornik (DISPLAY SET) (str. 71)
ZEBRA Œ
HISTOGRAM
PEAKING Œ
MARKER Œ
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL.DISP
LCD BRIGHT
z
Nastavlja se ,
61
Opcije izbornika (nastavak)
Položaj preklopke POWER:
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
LETTER SIZE
, REMAINING
DISP OUTPUT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
Izbornik (IN/OUT REC) (str. 74)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE Z
DV WIDE REC Z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
Izbornik (MEMORY SET) (str. 77)
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
(OTHERS) (str. 78)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PB ZOOM
QUICK REC [
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
62
(CAMERA SET)
izbornik
Postavke za podešavanje opcija snimanja
kamkordera (GAIN SETUP/BACK LIGHT/
STEADYSHOT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
PROG.SCAN
Možete snimati uz progresivno skeniranje
slike uz okomitu rezoluciju od 1080 linija.
B OFF
25 (
)
Snimanje 25 slika u sekundi.
b Napomena
C Snimljene slike se pretvaraju u format 50i i
snimaju na kasetu.
IRIS/EXPOSURE
x RING ASSIGN
Možete odabrati postavku dodijeljenu prstenu
blende izmeñu [IRIS] (standardno) ili
[EXPOSURE] (str. 30).
x RING ROTATE
Možete odabrati smjer okretanja prstena.
B NORMAL
Okretanjem prstena u smjeru kazaljki na
satu, slika postaje tamnija.
OPPOSITE
Okretanjem prstena u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu, slika postaje tamnija.
z Savjeti
C Otvor blende, pojačanje i brzina zatvarača se
podešavaju na sljedeći način kad promijenite
postavku [RING ASSIGN] pomoću preklopke
AUTO/MANUAL na MANUAL.
– Kad promijenite [RING ASSIGN] iz [IRIS] na
[EXPOSURE]
Postavka ostaje u istom modu kao i prije promjene [RING ASSIGN]. Ako je podešavanje
automatsko, ostaje automatsko i nakon promjene
[IRIS] u [EXPOSURE]. Ako je podešavanje
ručno, ostaje ručno i nakon podešavanja [IRIS]
na [EXPOSURE].
Prstenom možete podesiti otvor blende, pojačanje i brzinu zatvarača kad se \ prikazuje uz
vrijednosti na zaslonu.
Podešavanje pojačanja i brzine zatvarača može
se izmjenjivati izmeñu [EXPOSURE] i ručnog.
– Kad promijenite [RING ASSIGN] iz
[EXPOSURE] na [IRIS]
Postavka ostaje u istom modu kao i prije promjene [RING ASSIGN]. Ako je podešavanje
automatsko, ostaje automatsko i nakon promjene
[EXPOSURE] u [IRIS]. Ako je podešavanje
ručno, ostaje ručno i nakon podešavanja
[EXPOSURE] na [IRIS].
Podešavanje pojačanja i brzine zatvarača može
se izmjenjivati izmeñu automatskog i ručnog.
C Možete dodijeliti [RING ROTATE] na jednu od
ASSIGN tipaka (str. 41).
GAIN SETUP
Možete podesiti vrijednost pojačanja za
položaje H, M i L preklopke pojačanja.
Standardne vrijednosti za [H], [M] i [L] su
18 dB, 9 dB i 0 dB.
1 Odaberite [H], [M] ili [L] pomoću SEL/
PUSH EXEC regulatora.
2 Podesite vrijednost pojačanja pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC i zatim
pritisnite regulator.
Vrijednost možete podesiti izmeñu -6 dB
i 21 dB u koracima od 3 dB. Što je veća
vrijednost, veće je pojačanje.
b Napomena
C Kad je preklopka AUTO/MANUAL podešena na
AUTO, tipka IRIS/EXPOSURE nije dostupna.
Nastavlja se ,
63
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
3 Odaberite [OK] pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC.
4 Pritisnite tipku MENU za zatvaranje
izbornika.
AGC LIMIT
Možete odabrati gornju granicu za Auto Gain
Control (AGC) izmeñu [OFF] (21 dB je standardna vrijednost), [18dB], [15dB], [12dB],
[9dB], [6dB], [3dB] i [0dB].
b Napomena
C Ako ručno podesite pojačanje, efekt [AGC LIMIT]
se ne može postići.
MINUS AGC
Ako podesite ovu funkciju na [ON], raspon
automatskog podešavanja pojačanja može se
proširiti na negativnu stranu. Posebno u jako
svijetlim uvjetima, negativno pojačanje može
poboljšati pojačanje i smanjiti smetnje.
Dinamički raspon kamkordera nije smanjen
podešavanjem [MINUS AGC] na [ON].
B ON
Omogućuje podešavanje negativnih vrijednosti pojačanja kod automatskog podešavanja
po potrebi.
OFF
Isključuje podešavanje negativnih vrijednosti kod automatskog podešavanja.
WB PRESET
Možete upotrebljavati unaprijed podešenu
vrijednost ravnoteže bjeline. Detalje potražite
na str. 33.
64
AWB SENS
Možete podesiti automatsko podešavanje
ravnoteže bjeline uz crvenkaste izvore, kao
što je klasična žarulja, ili plavkaste izvore,
kao što je sjena u eksterijeru.
B INTELLIGENT
Podešavanje je automatsko, u skladu sa
svjetlinom izvora, za postizanje prirodne
atmosfere.
HIGH
Automatski se smanjuje crveni ili plavi ton
slike.
MIDDLE
LOW
Automatski se povećava crveni ili plavi ton
slike.
b Napomene
C Funkcija je upotrebljava samo ako se ravnoteža
bjeline podešava automatski.
C [AWB SENS] ne funkcionira uz vedro nebo ili
na suncu.
AE SHIFT
Možete podesiti odstupanje vrijednosti ekspozicije kod automatskog podešavanja izmeñu
[-7] (tamno) i [+7] (svijetlo) pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC. Standardna vrijednost
je [0]. Prikazuju se 0 i podešena vrijednost
ako je podešena na drugu vrijednost osim
standardne.
b Napomene
C Ova funkcija nema učinka kod ručnog podešavanja
otvora blende, brzine zatvarača i pojačanja.
C [AE SHIFT] se poništava ako se ručno podesi
[EXPOSURE].
AE RESPONSE
Možete odabrati brzinu za automatsko podešavanje ekspozicije, u skladu sa svjetlinom
objekta. Na raspolaganju su [FAST],
[MIDDLE] i [SLOW] (standardna postavka
je [FAST]).
AT IRIS LMT
Možete odabrati najsvjetliju postavku otvora
blende kod automatskog podešavanja izmeñu
[F11], [F9.6], [F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8] i
[F4]. Standardna vrijednost je [F11].
b Napomena
C Ako ručno podesite otvor blende, ova funkcija
nema učinka.
FLCKR REDUCE
B ON
Odaberite za snimanje u normalnim uvjetima.
Smanjuje se treperenje zaslona kod izvora
svjetla kao što je fluorescentno svjetlo.
OFF
Bez smanjivanja treperenja zaslona.
b Napomena
C Ovisno o izvoru svjetla, treperenje se možda
neće moći smanjiti.
CNTRST ENHCR
Kad podesite ovu funkciju na [ON], kamkorder prepoznaje slike visokog kontrasta, kao
što su prizori s pozadinskim osvjetljenjem, te
automatski poboljšava neeksponiranu sliku.
Standardna postavka je [ON].
b Napomena
C Kad podesite [BACK LIGHT] na [ON],
[CNTRST ENHCR] se privremeno isključuje.
BACK LIGHT
Kad podesite ovu funkciju na [ON] (.),
možete korigirati pozadinsko osvjetljenje.
Standardna postavka je [OFF].
b Napomene
C [BACK LIGHT] se podešava na [OFF] ako
podesite [SPOTLIGHT] na [ON].
C [BACK LIGHT] se podešava na [OFF] ako
ručno podesite [EXPOSURE].
C [BACK LIGHT] se podešava na [OFF] ako
ručno podesite barem dvije postavke izmeñu
otvora blende, pojačanja i brzine zatvarača.
SPOTLIGHT
Ako podesite ovu funkciju na [ON] (Q),
možete smanjiti preeksponirane dijelove lica
osoba pod snažnom rasvjetom, primjerice na
sceni, tijekom snimanja. Standardna postavka
je [OFF].
b Napomene
C [SPOTLIGHT] se podešava na [OFF] ako podesite
[BACK LIGHT] na [ON].
C [SPOTLIGHT] se podešava na [OFF] ako ručno
podesite [EXPOSURE].
C [SPOTLIGHT] se podešava na [OFF] ako ručno
podesite barem dvije postavke izmeñu otvora
blende, pojačanja i brzine zatvarača.
STEADYSHOT
x ON/OFF
Kad odaberete [ON], možete smanjiti podrhtavanje. Odaberite [OFF] (i) kod uporabe
stativa (opcija) kako bi slika bila prirodnija.
Standardna postavka je [ON].
x TYPE
Možete odabrati vrstu funkcije za kompenziranje podrhtavanja kamere.
HARD
Odaberite za uključivanje funkcije s jačim
učinkom. Ovaj mod nije preporučljiv za
snimanje uz pomicanje kamere.
Nastavlja se ,
65
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
B STANDARD
Odaberite za aktiviranje standardne funkcije.
SOFT
Odaberite za uključivanje funkcije uz malo
podrhtavanja slike kako bi slika djelovala
prirodnije.
WIDE CONV.
Odaberite ako je pričvršćen širokokutni
konverzijski objektiv (opcija). Ovaj mod je
najučinkovitiji uz Sony VLC-HG0872A
širokokutni konverzijski objektiv.
B Pritisnite tipku REC START/STOP.
Fader indikator prestaje treptati i nestaje
kad je prijelaz završen.
Za poništavanje prije izvoñenja postupka,
odaberite [OFF] u koraku 1.
Nakon pritiska na tipku REC START/STOP,
postavka se poništava.
Zatamnjenje
Odtamnjenje
WHITE FADER
AF ASSIST
Ako podesite ovu funkciju na [ON], možete
kratko izoštravati ručno okretanjem prstena
za izoštravanje tijekom automatskog
izoštravanja. Standardna postavka je [OFF].
HANDLE ZOOM
Možete promijeniti brzinu zumiranja u
položaju FIX na ručki izmeñu [1] (sporo) i
[8] (brzo). Standardna postavka je [3]..
D.EXTENDER
Ako podesite ovu funkciju na [ON] (]),
slika se prikazuje približno 1,5 puta veća.
Kvaliteta slike se smanjuje zbog digitalne
obrade. Možete povećati slike udaljenih
objekata kao što su divlje ptice. Standardna
postavka je [OFF].
b Napomena
C Funkcija se automatski podešava na [OFF] ako
isključite i ponovno uključite kamkorder.
FADER
Možete snimiti prijelaz pomoću sljedećih
efekata dodavanjem intervala izmeñu scena.
A Odaberite [WHITE FADER] ili [BLACK
FADER] u pripravnom stanju za prijelaz u
snimanje ili izlaz iz snimanja uz odabrani
efekt.
66
BLACK FADER
b Napomena
C Funkcija se automatski podešava na [OFF] ako
isključite i ponovno uključite kamkorder.
SMTH SLW REC (Smooth slow
recording)
Objekti koji se brzo kreću i radnje, koje je
teško snimiti u običnim uvjetima snimanja,
mogu se snimiti u obliku glatkog usporenog
pokreta.
Funkcija je korisna za snimanje brzih radnji,
kao što su udarci u golfu ili tenisu.
Odaberite [EXECUTE] u izborniku [SMTH
SLW REC] i pritisnite tipku REC START/
STOP.
Snima se približno 6 sekundi videozapisa
kao 24 sekunde usporenog filma.
Kad nestane [Recording...], snimanje je
završeno.
Za isključivanje [SMTH SLW REC], pritisnite
tipku MENU.
Nakon izvršavanja [SMTH SLW REC]
pomoću tipke ASSIGN, takoñer možete
isključiti [SMTH SLW REC] ponovnim
pritiskom na tipku ASSIGN. Pogledajte str.
41 za detalje o uporabi tipaka ASSIGN.
Možete odabrati [SMTH SLW REC] postavku
u skladu s uvjetima snimanja.
x TIMING
Opciju možete odabrati kad započne snimanje
u odnosu na pritisak tipke REC START/STOP.
z Savjeti
C Kad je [ŕ TRIG] podešeno na [ON], takoñer
možete pokrenuti snimanje pritiskom na tipku
REC START/STOP.
C Ako ručno podesite glasnoću mikrofona na nižu
vrijednost, [ŕ TRIG] možda neće raditi pravilno. Preporučuje se podešavanje [ŕ TRIG
LEVEL] na [MIDDLE] ili [LOW].
INTERVAL REC
Možete snimiti niz videozapisa na kasetu u
pravilnim razmacima. Ova funkcija je korisna
kad promatrate pojave kao što su oblaci ili
promjene tijekom dana. Scene se glatko
spajaju kod reprodukcije kasete. Za dugotrajno
napajanje tijekom snimanja, upotrijebite AC
adapter/punjač.
Snimanje
Snimanje
interval
Snimanje
interval
A Odaberite [ON/OFF] t [ON] pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
* Standardna postavka je [6sec AFTER].
x ŕ TRIG
Kad podesite ovu funkciju na [ON], snimanje
se pokreće automatski kad se prepozna zvuk
odgovarajuće glasnoće umjesto pritiskom na
REC START/STOP. Postavka [ŕ TRIG] se
poništava ako isključite i ponovno uključite
kamkorder.
x ŕ TRIG LEVEL
Možete odabrati glasnoću zvuka koja pokreće
snimanje izmeñu [HIGH], [MIDDLE] i
[LOW] u [ŕ TRIG LEVEL]. Standardna
postavka je [HIGH].
B Izvedite sljedeće korake ako mijenjate vrijeme snimanja iz standardne postavke na
[0.5sec]. Ako zadržavate standardno vrijeme
snimanja, prijeñite izravno na korak 3.
Odaberite [REC TIME] t [0.5sec], [1sec],
[1.5sec] ili [2sec] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
C Izvedite sljedeće korake ako mijenjate
interval snimanja iz standardne postavke na
[30sec]. Ako zadržavate standardan interval
snimanja, prijeñite izravno na korak 4.
Odaberite [INTERVAL] t [30sec],
[1min], [5min] ili [10min].
D Odaberite [OK] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
E Pritisnite MENU za zatvaranje izbornika.
b Napomene
F Pritisnite REC START/STOP.
C Zvuk se ne može snimati.
C Vrijeme snimanja može biti kraće od podešenog
ovisno o uvjetima snimanja.
C Kvaliteta slike je niža nego kod običnog snimanja.
G Pokreće se [INTERVAL REC].
Za isključivanje [INTERVAL REC], pritisnite
tipku REC START/STOP.
Nastavlja se ,
67
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(CAMERA SET) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
Rad kamkordera se razlikuje ovisno kad
pritisnete tipku REC START/STOP.
Ako pritisnete tipku tijekom [INTERVAL
REC] snimanja, snimanje se prekida odmah.
Ako je ponovno pritisnete, nastavlja se
[INTERVAL REC]. Ako pritisnete tipku
tijekom [INTERVAL REC] intervala,
prekida se [INTERVAL REC] i nastavlja
obično snimanje. Ako ponovno pritisnete
tipku, zaustavlja se obično snimanje. Ako
tipku pritisnete još jednom, nastavlja se
[INTERVAL REC] snimanje. Za isključivanje
[INTERVAL REC], odaberite [ON/OFF] t
[OFF] pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
b Napomene
b Napomene
x TRANS TIME
Odaberite vrijeme prijelaza ([3.5 sec] do
[90.0 sec], standardna postavka je [4.0 sec]).
C Vrijeme i interval snimanja mogu malo odstupati
od podešenog.
C Ako izoštravate ručno, možete postići oštre slike
čak i ako se osvjetljenje mijenja.
C Možete isključiti zvučni signal podešavanjem
[BEEP] na [OFF].
DV FRAME REC Z
Možete snimati videozapise s efektom animacije dobivenim zaustavljanjem snimanja.
Efekt se postiže snimanjem nekoliko slika,
zaustavljanjem snimanja i malim pomicanjem
objekta. Kamkorderom upravljajte pomoću
daljinskog upravljača kako biste spriječili
potresanje kamere.
B OFF
Bez uporabe ove funkcije.
ON (")
Odaberite za snimanje videozapisa sliku po
sliku.
A Odaberite [ON] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
B Pritisnite tipku MENU za zatvaranje
izbornika.
C Pritisnite tipku REC START/STOP.
Snima se slika (oko 6 snimaka) i
kamkorder prelazi u pripravno stanje.
4 Pomaknite objekt i ponovite korak 3.
68
C Kod kontinuirane uporabe ovog načina snimanja,
preostalo trajanje vrpce se neće prikazati pravilno.
C Zadnja scena će biti dulja od ostalih.
C Kod ovog načina snimanja, nije moguće snimanje
indeksnih signala.
C Funkcija se automatski isključuje na [OFF] ako
isključite i uključite kamkorder.
SHOT TRANS
Odaberite ovu postavku za podešavanje
[TRANS TIME] i [TRANS CURVE].
Pogledajte str. 43 za podrobnosti o uporabi
funkcije prijelaza.
x TRANS CURVE
Odaberite krivulju prijelaza. Krivulje prijelaza
se izmjenjuju na sljedeći način.
*1 :razina parametra
*2 :protok vremena
LINEAR
Prijelaz je linearan.
B SOFT STOP
Prijelaz se usporava pred kraj.
SOFT TRANS
b Napomena
Prijelaz je sporiji na početku i na kraju te
linearan u sredini.
C Funkcija se automatski isključuje na [OFF] kod
sljedećeg uključivanja kamkordera.
x TYPE
C Možete odabrati vrstu skale boja.
b Napomena
C Nije moguće mijenjati [TRANS TIME] i [TRANS
CURVE] postavke tijekom pohranjivanja,
provjere ili izvršavanja [SHOT TRANSITION]
prijelaza. Isključite [SHOT TRANSITION]
postavku pritiskom na tipku ASSIGN 4 nekoliko
puta prije promjene postavke [TRANS TIME] ili
[TRANS CURVE].
x.v.Color [
Ako podesite ovu funkciju na [ON], možete
snimati uz širi raspon boja. Kamkorder može
reproducirati sjajne i žive boje cvijeća i prekrasnu plavo-zelenu nijansu tropskog mora,
neusporedivo bolje od klasične tehnologije.
b Napomene
C Boje se možda neće pravilno reproducirati kod
reprodukcije videozapisa snimljenih uz opciju
[ON] na TV prijemnicima koji ne podržavaju
x.v.Color.
C [x.v.Color] se ne može podesiti u sljedećim
slučajevima:
– Kod snimanja u SD (standard) formatu
– Kod snimanja videozapisa
C Kad podesite [x.v.Color] na [ON], isključuje se
profil slike.
COLOR BAR
(75% svjetline TYPE3)
x ON/OFF
Možete prikazati skalu boja ili je snimiti na
vrpcu podešavanjem na [ON]. Funkcija je
korisna za podešavanje boje na priključenom
monitoru ili TV prijemniku. Standardna
postavka je [OFF].
69
(AUDIO SET)
izbornik
Postavke za audio snimanje (DV AU.MODE/
DV AUDIO MIX, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(AUDIO SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
DV AU. MODE
(DV Audio mode) Z
12BIT (^
)
Odaberite za snimanje u 12-bitnom modu
(dva stereo zvuka).
B 16BIT (^
)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom modu
(jedan stereo zvuk visoke kvalitete).
b Napomena
C Kod snimanja u HDV formatu, zvuk se automatski
snima u [16BIT] modu.
AUDIO LIMIT
Možete podesiti smanjivanje zvuka klape.
B OFF
Isključena funkcija.
ON
Uključena funkcija.
b Napomena
C Ova funkcija je dostupna samo ako podesite
preklopku AUDIO LEVEL na MAN.
WIND
B ON
Aktivirana funkcija smanjenja šuma vjetra.
OFF
Isključena funkcija smanjenja šuma vjetra.
70
MULTI-SOUND
Možete odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog drugim ureñajima s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili sporednim
zvukom (lijevi kanal).
2
Reprodukcija sa sporednim (ili zvukom u
desnom kanalu).
b Napomena
C U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija
kasete s dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije
moguće snimati.
DV AUDIO MIX Z
Možete pratiti zvuk tijekom reprodukcije koji
se snima na vrpcu kod audio presnimavanja
ili snimanja pomoću 4-kanalnog mikrofona.
Možete podesiti način reprodukcije zvuka.
B ST1
Odabir izlaza samo originalno snimljenog
zvuka.
MIX
Odaberite za miješanje i izlaz originalnog i
naknadno dodanog zvuka.
ST2
Odaberite za izlaz samo naknadno dodanog
zvuka.
b Napomena
C Ova funkcija nije aktivna kod reprodukcije kasete
snimljene uz [DV AU.MODE] podešeno na
[16BIT].
(DISPLAY SET)
izbornik
Prikaz postavki zaslona i tražila (MARKER/
VF B.LIGHT/DISP OUTPUT, itd.)
B OFF
Bez prikaza histograma.
NORMAL
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(DISPLAY SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
ZEBRA
Možete prikazati zebrasti uzorak kao pomoć
kod podešavanja svjetline.
x ON/OFF
Kad odaberete [ON], na zaslonu se prikazuju
/ i razina svjetline. Zebrasti uzorak se ne
snima na kasetu ili "Memory Stick Duo".
x LEVEL
Možete odabrati razinu svjetline izmeñu 70
i 100 ili 100+.
z Savjet
C Zebrasti uzorak je uzorak s crtama koji se prikazuje preko dijela slike na zaslonu ako je taj dio
svjetliji od podešene razine svjetline.
HISTOGRAM
Možete podesiti otvor blende dok pratite
prikaz histograma. Histogram je graf koji
prikazuje distribuciju svjetline slike. Možete
upotrijebiti histogram kao orijentaciju za
podešavanje otvora blende. Histogram se ne
snima na kasetu ili "Memory Stick Duo".
Prikaz histograma.
ADVANCE
Prikaz histograma i skale koja označava
prosječnu razinu svjetline oko sredine slike
(unutar oznake) na histogramu.
Prosjek
Pikseli
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Tamnije
Svjetlije
Svjetlina
z Savjeti
C Lijeva strana grafičkog prikaza pokazuje tamnije,
a desna strana svjetlije dijelove slike.
C Ako podesite opciju [ZEBRA] na [ON], prikazuje
se okomita linija koja označava razinu svjetline
funkcije [ZEBRA].
PEAKING
x ON/OFF
Kad odaberete [ON], obris objekta na zaslonu
se naglašava za lakše izoštravanje. Standardna
postavka je [OFF].
x COLOR
Dostupne su boje obrisa [WHITE], [RED] i
[YELLOW]. Standardna postavka je
[WHITE].
x LEVEL
Dostupna je razina efekta obrisa [HIGH],
[MIDDLE] i [LOW]. Standardna postavka je
[MIDDLE].
Nastavlja se ,
71
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(DISPLAY SET) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
b Napomena
C Slika s pojačanim obrisima se ne snima na vrpcu
ili "Memory Stick Duo".
z Savjet
C Ova funkcija olakšava izoštravanje kad se upotrebljava s funkcijom proširenog izoštravanja (str. 30).
MARKER
x ON/OFF
Kad odaberete [ON], oznaka se prikazuje
(standardna postavka je [OFF]). Oznaka se
ne snima na vrpcu ili "Memory Stick Duo".
x CENTER
Kad podesite na [ON], oznaka se prikazuje na
sredini zaslona. Standardna postavka je [ON].
EXP.FOCUS TYPE
Možete podesiti vrstu prikaza kod proširenog
izoštravanja.
B TYPE 1
Jednostavno povećanje slike.
TYPE 2
Povećanje slike i prikaz slike crno-bijelo.
CAM DATA DSP (Camera data
display)
Kad podesite ovu funkciju na [ON], stalno se
prikazuju vrijednosti otvora blende, brzine
zatvarača i pojačanja. Standardna postavka
je [OFF].
x GUIDEFRAME
Kad podesite na [ON], prikazuje se oznaka
za provjeru vodoravnog i okomitog položaja
objekta. Standardna postavka je [OFF].
Otvor blende
Brzina zatvarača
Pojačanje
b Napomena
C Nije moguć prikaz informacija, kao što je vrijeme
snimanja, na vanjskom ureñaju dok je [MARKER]
podešeno na [ON].
z Savjeti
C Može se istovremeno prikazati središnja oznaka i
ljestvična oznaka.
C Možete postići balansiranu kompoziciju postavljanjem objekta na sjecišta linija ljestvične oznake.
C Oznake se prikazuju samo na LCD zaslonu i u
tražilu. Ne mogu se prikazati na vanjskom ureñaju.
72
z Savjeti
C Kad je podešeno na ručno, vrijednosti se prikazuju
bez obzira na postavke prikaza kamere.
C ^ označava automatsko podešavanje.
C Prikazane opcije se razlikuju od opcija prikazanih
kad pritisnete tipku DATA CODE (str. 49).
AU.LVL DISP (Audio level display)
Kad podesite ovu funkciju na [ON], na zaslonu
možete prikazati audio skalu. Standardna
postavka je [ON].
VF B.LIGHT
Možete podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Veća svjetlina tražila.
b Napomene
Audio skala
LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC. Postavka
svjetline LCD zaslona nema utjecaja na
snimljenu sliku.
z Savjet
C Takoñer možete isključiti osvjetljenje LCD
zaslona (str. 19).
LCD COLOR
Možete podesiti intenzitet boje LCD zaslona
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Postavka boje LCD zaslona nema utjecaja na
snimljenu sliku.
LCD BL LEVEL
Možete podesiti svjetlinu pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Veća svjetlina LCD zaslona.
C Kad spojite kamkorder na vanjsko napajanje,
automatski se podešava opcija [BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vrijeme snimanja s
baterijom se donekle smanjuje.
VF POWERMODE
B AUTO
Kad je LCD zaslon zatvoren ili tijekom
snimanja unatrag, tražilo je osvijetljeno.
ON
LCD zaslon i tražilo su uvijek osvijetljeni.
LETTER SIZE
B NORMAL
Prikaz izbornika u normalnoj veličini.
2x
Odaberite ako želite prikaz odabrane opcije
izbornika uz dvostruko veću visinu.
REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta
kasete na 8 sekundi u sljedećim
slučajevima:
C Kad preklopku POWER podesite na VCR ili
CAMERA dok je uložena kaseta.
C Kad pritisnete tipku N (reprodukcija) ili
DISPLAY/BATT INFO.
b Napomene
ON
C Kad spojite kamkorder na vanjsko napajanje,
[LCD BL LEVEL] se automatski podešava na
[BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vrijeme snimanja s
baterijom se donekle smanjuje.
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete. Preostalo vrijeme se ne prikazuje
kad umetnete novu kasetu ili
Nastavlja se ,
73
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(DISPLAY SET) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
kasetu premotanu na početak. Prikazuje se
kad pokrenete reprodukciju ili snimanje.
DISP OUTPUT
Možete odabrati izlaze preko kojih će se prikazivati informacije, poput vremena snimanja.
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija na LCD
zaslonu i u tražilu.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija na LCD
zaslonu, u tražilu i preko kompozitnog izlaza.
ALL OUTPUT
Odaberite za prikaz informacija na LCD
zaslonu, u tražilu, preko HDMI izlaza,
komponentnog izlaza i kompozitnog izlaza.
b Napomena
C Možete prikazati informacije u tražilu i na LCD
zaslonu samo kad je [MARKER] podešeno na
[ON].
(IN/OUT REC)
izbornik
Postavke snimanja, ulaza i izlaza (VCR HDV/DV/
DV REC MODE/DV WIDE REC/TV TYPE itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(IN/OUT REC) pomoću SEL/PUSH EXEC
regulatora.
REC FORMAT
Možete odabrati format snimanja.
B HDV1080i (
)
Za snimanje u HDV1080i standardu.
DV (
)
Za snimanje u DV formatu.
Takoñer podesite [DV REC MODE] kod
snimanja u ovom formatu.
b Napomena
C Kad istovremeno gledate sliku i snimate na ureñaj
spojen pomoću i.LINK kabela, podesite parametar [i.LINK CONV] (str. 76) u skladu s tim.
VCR HDV/DV
Možete odabrati vrstu izlaznog signala za
vanjski ureñaj koji reproducira videozapise.
Odaberite [AUTO] u većini slučajeva.
Kad je kamkorder spojen na drugi ureñaj
i.LINK kabelom, odaberite ulazni/izlazni
signal s a HDV/DV priključnice. Odabrani
signal se snima ili reproducira.
74
B AUTO
Pri reprodukciji kasete automatski prebacuje
izmeñu HDV i DV formata.
U slučaju i.LINK povezivanja automatski
prebacuje izmeñu HDV i DV formata ulaznih/
izlaznih signala s a HDV/DV (i.LINK)
priključnice.
HDV (
)
Za reprodukciju signala samo u HDV
formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za
ulaz/izlaz te snimanje/reprodukciju samo
signala HDV formata iz priključnice a
HDV/DV (i.LINK). Ovo podešenje možete
takoñer odabrati kad spajate kamkorder na
računalo, itd.
DV (
)
Za reprodukciju signala samo u DV formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za ulaz/
izlaz te snimanje/reprodukciju samo signala
HDV formata iz priključnice a HDV/DV
(i.LINK). Ovo podešenje možete takoñer
odabrati kad spajate kamkorder na računalo,
itd.
b Napomene
C Odspojite i.LINK kabel prije podešavanja parametra. U suprotnom, spojeni TV prijemnik možda
neće moći prepoznati videosignal s kamkordera.
C Kad odaberete [AUTO] i signal se mijenja izmeñu
HDV i DV, slika i zvuk nakratko nestaju.
C Kad je [i.LINK CONV] podešen na [ON], slike
se reproduciraju na sljedeći način:
– [AUTO]: HDV signal se pretvara u DV format
a DV signal se reproducira u izvornom obliku.
– [HDV]: HDV signal se pretvara u DV format a
DV signal se ne reproducira.
– [DV]: DV signal se reproducira u izvornom
obliku, a HDV signal se ne reproducira.
DV REC MODE (DV Recording
mode) Z
Ova funkcija je učinkovita samo ako je [REC
FORMAT] podešen na [DV].
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja
do 1,5 puta u odnosu na SP način (Long
Play).
b Napomene
C Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP
načinu na drugom kamkorderu ili videorekorderu
mogu se pojaviti mozaične smetnje i zvuk može
biti isprekidan.
C Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu,
slika pri reprodukciji može biti izobličena ili
vremenska oznaka izmeñu zapisa neće biti točna.
C Nije moguće odabrati LP mod za HDV format.
DV WIDE REC Z
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji
se prilagoñava zaslonu TV prijemnika na
kojem će slika biti prikazana.
B ON
Snima slike za reprodukciju na TV prijemniku
formata 16:9 (wide).
OFF (:)
Za snimanje slika za reprodukciju na TV
prijemniku formata 4:3.
b Napomene
C Podesite [TV TYPE] prema vrsti spojenog TV
prijemnika za reprodukciju (str. 76).
C Kad odaberete HDV format, veličina slike je
podešena na 16:9 i ne može se odabrati 4:3.
Nastavlja se ,
75
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(IN/OUT REC) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
COMPONENT
Možete odabrati [576i] ili [1080i/576i] ovisno
o vrsti TV prijemnika spojenog na kamkorder
pomoću komponentnog A/V kabela.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 (wide)
TV prijemniku.
Snimke HDV/DV
(16:9) formata
Snimke DV (4:3)
formata
576i
Podržava spajanje kamkordera i TV prijemnika preko komponentne ulazne priključnice
koja podržava 576i format.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom putem
kojeg je moguće prenositi 1080i signal.
i.LINK CONV
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3 standardnom TV prijemniku.
Snimke HDV/DV
(16:9) formata
Snimke DV (4:3)
formata
Signali HDV formata se konvertiraju u DV
format i izlazni signal iz priključnice a
HDV/DV (i.LINK) je u DV formatu.
B OFF
Odaberite za prijenos signala slike putem a
HDV/DV (i.LINK) priključnice u skladu s
podešenjima parametara [REC FORMAT] i
[VCR HDV/DV].
ON
Snimke u HDV formatu se konvertiraju u
DV format, a snimke u DV formatu ostaju u
DV formatu.
b Napomene
C Za ulaz signala putem i.LINK priključnice pogledajte [VCR HDV/DV] (str. 74).
C Prije podešavanja [i.LINK CONV], odspojite
i.LINK kabel jer u suprotnom spojeni videoureñaj
neće moći prepoznati videosignal s ovog
kamkordera.
TV TYPE
Potrebno je odabrati format slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom. Snimke će se
reproducirati kao na sljedećim ilustracijama.
76
b Napomena
C Funkcija nema učinka kod i.LINK izlaza.
(MEMORY SET)
izbornik
Postavke za "Memory Stick Duo" (ALL ERASE/
FORMAT, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(MEMORY SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
ALL ERASE
Briše sve slike s nezaštićenog "Memory
Sticka Duo" ili sve slike iz odabrane mape.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRENT
FLDR].
[ALL FILES]: Za brisanje svih slika na
"Memory Stick Duo" kartici.
[CURRENT FLDR]: Za brisanje svih slika
u odabranoj mapi.
B Odaberite [YES] t [YES] pomoću
regulatora SEL/PUSH/EXEC.
Prikazuje se [: Erasing all data...].
Prikazuje se [Completed.] nakon brisanja
svih nezaštićenih snimaka.
b Napomene
C Pomoću graničnika (str. 106) poništite zaštitu
slika na "Memory Stick Duo" prije uporabe.
C Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne
briše.
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing
all data...] nemojte:
– Pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku
od tipaka.
– Vaditi "Memory Stick Duo".
FORMAT
Novi "Memory Stick Duo" već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo formatirati. Ako želite formatirati "Memory Stick
Duo", odaberite [YES] t [YES].
b Napomene
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [:
Formatting...], nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
– Pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
– Izbaciti "Memory Stick Duo".
C Formatiranjem se brišu svi podaci s "Memory
Stick Duo", uključujući zaštićene slike i nove
mape.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene
"Memory Stick Duo" kartice. Pridjeljivanje
brojeva datotekama počinje iznova nakon
izrade nove mape ili zamjene mape za
snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene "Memory Stick
Duo" kartice.
NEW FOLDER
Kad odaberete [YES], možete kreirati novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF) na
"Memory Stick Duo". Kad se mapa popuni
(maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
b Napomene
C Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu. Potrebno je formatirati "Memory Stick Duo"
(str. 77) ili ih obrisati na računalu.
C Broj slika koje možete snimiti na "Memory Stick
Duo" se može smanjiti s povećanjem broja mapa.
Nastavlja se ,
77
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(MEMORY SET) pomoću SEL/PUSH
EXEC regulatora.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Možete odabrati mapu u koju će se snimati
fotografije.
Odaberite mapu pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC.
z Savjeti
C Tvornički podešena mapa za snimanje fotografija
je 101MSDCF.
C Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za
reprodukciju)
Odaberite mapu u kojoj se nalaze fotografije
koje želite pogledati. Odaberite mapu
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
(OTHERS) izbornik
Postavke za snimanje na vrpcu ili ostale
osnovne postavke (QUICK REC/BEEP, itd.)
Tvornička podešenja označena su B. Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 59.
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(OTHERS) pomoću SEL/PUSH EXEC
CAMERA PROF. (profil kamere)
Možete pohraniti do dvije skupine postavki
kamere u obliku profila. Uporaba pohranjenih
profila omogućuje brz pristup pohranjenim
postavkama kasnije.
z Savjet
C Postavke izbornika, profile slika i postavke
tipaka možete pohraniti kao profil kamere.
x Učitavanje profila kamere
Možete učitati postavke profila kamere i
upotrebljavati kamkorder s tim postavkama.
1 Odaberite [LOAD] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite željeni profil kamere pomoću
SEL/PUSH EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom izborniku.
Kamkorder se resetira i vrijede postavke
iz odabranog profila.
x Pohranjivanje postavki profila kamere
1 Odaberite [SAVE] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite [NEW FILE] ili postojeći naziv
profila pomoću regulatora SEL/PUSH
EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom izborniku
pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Pohranjuju se postavke profila.
z Savjeti
C Ako odaberete [NEW FILE], profil kamere se
mijenja na [CAM1] ili [CAM2].
C Ako odaberete postojeći profil kao odredišni,
postojeći profil se zamjenjuje novim.
78
x Promjena naziva profila
Možete promijeniti naziv profila kamere.
WORLD TIME
1 Odaberite [PROFILE NAME] pomoću
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite profil kojem želite promijeniti
naziv pomoću SEL/PUSH EXEC.
Prikazuje se [PROFILE NAME].
3 Promijenite naziv profila pomoću regulatora SEL/PUSH EXEC.
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je podesiti vremensku razliku pomoću
regulatora SEL/PUSH EXEC.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
z Savjet
C Način unosa naziva je jednak kao i kod
naziva profila slike (str. 39).
4 Odaberite [OK] pomoću regulatora SEL/
PUSH EXEC i zatim pritisnite regulator.
Mijenja se naziv profila.
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
x Brisanje postavki profila
1 Odaberite [DELETE] pomoću regulatora
SEL/PUSH EXEC.
2 Odaberite profil kamere kojeg želite obrisati pomoću SEL/PUSH EXEC.
3 Odaberite [YES] u kontrolnom izborniku.
ASSIGN BTN
LANGUAGE
z Savjet
C Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete pronaći
svoj materinji jezik.
PB ZOOM (zum pri reprodukciji)
Ako podesite funkciju na [ON], možete
povećati sliku videozapisa oko 1,1 do 5 puta
(fotografije 1,5 do 5 puta). Standardna
postavka je [OFF]. Povećanje možete
podesiti preklopkom zuma. Za isključivanje
povećanja, pritisnite W stranu preklopke.
Pogledajte str. 41.
z Savjet
PHOTO/EXP.FOCUS
Možete odabrati funkciju koju ćete dodijeliti
na PHOTO/EXPANDED FOCUS.
B PHOTO
Funkcija kao i tipka PHOTO (str. 27).
EXP.FOCUS
Funkcija kao i tipka EXPANDED FOCUS
(str. 30).
b Napomena
C Ako je odabrano [EXP.FOCUS], nije moguće
snimanje fotografija pomoću tipke na ureñaju.
Upotrijebite PHOTO na daljinskom upravljaču.
CLOCK SET
C Za vodoravno pomicanje uvećane slike, pritisnite
SEL/PUSH EXEC regulator i zatim ga okrećite.
Za okomito pomicanje slike, još jednom pritisnite
SEL/PUSH EXEC regulator i zatim ga okrećite.
QUICK REC [
Možete malo smanjiti vrijeme početka
snimanja za slučaj nastavka snimanja uz
uključivanje preklopkom POWER iz OFF
(CHG) na CAMERA.
B OFF
Trebat će više vremena za nastavak snimanja iz stanja u kojem je glava za snimanje
zaustavljena, no prelazak na novu snimku je
moguć bez podrhtavanja slike.
Pogledajte str. 21.
Nastavlja se ,
79
Pritisnite tipku MENU t odaberite
(OTHERS) pomoću SEL/PUSH EXEC regulatora.
ON (5)
Vrijeme nastavka snimanja se malo smanjuje
iz stanja u kojem je glava za snimanje zaustavljena, ali prijelaz na sljedeću scenu
možda neće biti gladak.
Odaberite ovu opciju ako ne želite propustiti
priliku za snimanje.
z Savjeti
C Ako je opcija podešena na [ON], prijelaz meñu
scenama se nakratko "zamrzne" (preporuča se
obrada na računalu).
C Ako pripravno stanje snimanja potraje duže od 3
minute, mehanizam za pomicanje vrpce će se
zaustaviti i pripravno stanje će se isključiti. To
služi za zaštitu vrpce i sprječavanje nepotrebnog
trošenja baterije. Za nastavak snimanja ponovno
pritisnite tipku REC START/STOP.
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete ili
prekinete snimanje.
OFF
Isključenje melodije.
REC LAMP (indikator snimanja)
Ovaj se indikator neće uključiti tijekom
snimanja kad opciju podesite na [OFF].
Standardna postavka je [ON].
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
uporabu daljinskog upravljača (str. 122).
z Savjet
C Odaberite [OFF] kako biste spriječili kamkorder
da reagira na naredbe daljinskog upravljača
drugog videorekordera.
80
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD
uređaj, itd.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 15). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
Spajanje na vanjske uređaje
Način spajanja i kvaliteta slike će se razlikovati ovisno o korištenoj video opremi
(videorekorder, DVD/HDD ureñaj) i priključnicama.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
Nastavlja se ,
81
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD uređaj, itd. (nastavak)
{ : Tok signala
Kamkorder
Kabel
Vanjski uređaj
i.LINK kabel (opcija)
HDV1080i-kompatibilan
uređaj
tHD kvaliteta*
C Vanjski ureñaj treba imati i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i standardom.
AV uređaj s i.LINK priključnicom
tSD kvaliteta*
i.LINK kabel (opcija)
AV uređaj sa S VIDEO priključnicom
tSD kvaliteta*
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
AV uređaj s audio/video
priključnicama**
tSD kvaliteta*
* Snimke u DV formatu reproduciraju se u SD (standardna razlučivost) kvaliteti bez obzira na povezivanje.
** Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela na video priključnicu
ureñaja, a bijeli (lijevi kanal) i crveni (desni kanal) priključak u audio priključnicu ureñaj.
b Napomena
C Ne možete kopirati snimke uporabom HDMI kabela.
Uporaba i.LINK kabela (opcija)
Format kopirane snimke (HDV/DV) razlikuje se ovisno o formatu snimanja ili formatu kojeg
podržava videorekorder/DVD ureñaj. Pogledajte tablicu i odaberite potrebno podešenje.
82
b Napomena
C Odspojite i.LINK kabel (opcija) prije promjene ovih podešenja izbornika, u protivnom videorekorder/DVD
ureñaj možda neće pravilno prepoznati videosignal.
z Savjet
C Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu. Odaberite kabel koji odgovara priključnici na ureñaju
koji se priključuje.
Format kopiranja
Format na videorekorderu/
Format snimanja DVD uređaju za snimanje
na kamkorderu
HDV format*1 DV format
Kopiranje HDV u HDV
HDV
HDV
–*3
Konvertiranje HDV u
DV
HDV
DV
DV
Kopiranje DV u DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Kopiranje samo dijelova
snimljenih u HDV
formatu
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Kopiranje samo dijelova
snimljenih u DV formatu
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Podešenja izbornika
[VCR HDV/DV]
(str. 74)
[i.LINK CONV]
(str. 76)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Kad je kaseta snimljena i u HDV i DV formatu.
Konvertiranje HDV i
DV formata u DV
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
*1 Oprema usklañena s HDV1080i standardom.
*2 Vrpca se kreće, no ne kopira se ni slika ni zvuk (praznina).
*3 Ureñaj ne prepozna snimku (nije moguće presnimavanje).
b Napomene
C Kad je opcija [VCR HDV/DV] podešena na [AUTO] i signal se prebacuje izmeñu HDV i DV, privremeno
nestane slika i zvuk.
C Kad presnimavate na HDR-FX1000E, na ureñaju za snimanje takoñer podesite [VCR HDV/DV] na
[AUTO] (str. 74).
C Kad i ureñaj za reprodukciju i ureñaj za snimanje podržavaju HDV1080i standard kao HDR-FX1000E te
su povezani i.LINK kabelom, snimke se ne nastavljaju glatko nakon pauze snimanja ili zaustavljanja.
C Kad ureñaj spojite pomoću A/V kabela, podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvornička postavka)
(str. 74).
Kod povezivanja A/V spojnim kabelom sa S VIDEO priključkom (opcija)
Povežite S VIDEO priključkom umjesto video priključka (žuti). Takvo povezivanje omogućuje
vjerniju sliku. Ovo povezivanje daje DV sliku veće kvalitete. Spojite li samo S VIDEO
priključak, neće se čuti zvuk.
Nastavlja se ,
83
Presnimavanje na videorekorder, DVD/HDD uređaj, itd. (nastavak)
Presnimavanje na drugi uređaj
1 Pripremite kamkorder za
reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER u položaj
VCR.
Podesite [TV TYPE] u skladu s ureñajem
za reprodukciju (TV, itd.) (str. 76).
2 Pripremite videorekorder/DVD
uređaj za snimanje.
Kad presnimavate na videorekorder,
uložite kasetu za snimanje.
Kad presnimavate na DVD rekorder,
uložite DVD disk za snimanje.
Ukoliko ureñaj za snimanje ima ulazni
izbornik, podesite odgovarajući ulaz
(npr. video input1, video input2).
3 Spojite videorekorder/DVD uređaj
na kamkorder kao uređaj za
snimanje.
Za detalje pogledajte str. 81.
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na videorekorderu/
DVD uređaju.
Takoñer pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem za snimanje.
5 Nakon presnimavanja, zaustavite
kamkorder i videorekorder/DVD
uređaj.
84
b Napomene
C Putem priključnice a HDV/DV (i.LINK) ne
možete snimiti:
– Indikatore
– Naslove snimljene drugim kamkorderom
C Signal slika snimljenih u HDV formatu ne prolazi
kroz a HDV/DV (i.LINK) priključnicu u pauzi
reprodukcije ili prilikom nestandardne reprodukcije.
C Koristite li i.LINK kabel:
– Snimljena slika u pauzi može imati smetnje
tijekom snimanja na videorekorder/DVD ureñaj.
– Informacije o snimanju (datum/vrijeme/podešenja kamkordera) možda neće biti prikazane ili
snimljene, što ovisi o ureñaju ili aplikaciji.
– Zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
C Kad sa svog kamkordera presnimavate u DV
formatu na DVD rekorder putem i.LINK kabela,
ne možete upravljati kamkorderom s DVD rekordera čak i kad u uputama rekordera piše da je to
moguće. Možete li ulazni signal DVD rekordera
podesiti na DV te je moguć ulaz/izlaz videosignala,
primijenite postupak iz odjeljka "Uporaba i.LINK
kabela (opcija)".
z Savjeti
C Za snimanje datuma/vremena i postavki kamere
kad je spojen preko A/V kabela, uključite njihov
prikaz na zaslonu.
C Kad koristite i.LINK kabel, signali zvuka i slike
prenose se digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
C Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD zaslonu
kamkordera se pojavi oznaka formata izlaznog
signala (
t ili
t).
Snimanje slika s videorekordera X
Moguće je snimati slike s videorekordera na
kasetu. Takoñer možete snimiti prizor kao
fotografiju na "Memory Stick Duo" kartici.
Možete snimati slike u HDV formatu spajanjem ureñaja kompatibilnog s HDV1080i.
Stavite kasetu ili "Memory Stick Duo" za
snimanje u kamkorder.
Možete spojiti kamkorder na videorekorder
i.LINK kabelom.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću
isporučenog AC adaptera (str. 15). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje
namjeravate spojiti.
HDV1080i
kompatibilan uređaj
t HD kvaliteta
AV uređaj s i.LINK
priključnicom
t SD kvaliteta
Na i.LINK priključnicu
b Napomene
C Za ovaj postupak potrebno je koristiti i.LINK
kabel.
C Nije moguć ovaj postupak kod spajanja A/V
priključnim kabelom.
C Ovaj kamkorder ima 4-pinsku i.LINK priključnicu.
Odaberite kabel koji odgovara priključnici na
ureñaju koji se priključuje.
{ : Tok
signala
i.LINK kabel
(opcija)
Na a HDV/DV
(i.LINK) priključnicu
* Potrebno je koristiti i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i standardom.
Nastavlja se ,
85
Snimanje slika s videorekordera (nastavak)
Snimanje videozapisa
1 Pomaknite preklopku POWER u
položaj VCR.
2 Podesite ulazni signal kamkordera.
Podesite [VCR HDV/DV] na [AUTO] kad
snimate s ureñaja koji podržava HDV
format.
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] ili
[AUTO] kad snimate s ureñaja koji
podržava DV format (str. 74).
3 Spojite videorekorder na
kamkorder.
Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD
zaslonu se pojavi oznaka formata ulaznog
signala (
t ili
t).
(Ta oznaka se može pojaviti na zaslonu
ureñaja za reprodukciju, no neće se
snimiti.)
4 Stavite kasetu u videorekorder.
5 Podesite kamkorder na pauzu
snimanja.
Dok držite X (PAUSE), pritisnite obje
tipke z REC (snimanje) istovremeno.
6 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom
ureñaju pojavi se na LCD zaslonu
kamkordera.
7 Pritisnite X (PAUSE) na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
8 Pritisnite x (STOP) za zaustavljanje
snimanja.
b Napomene
C Putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice ne
možete snimati TV programe.
C Slike s DV ureñaja možete snimati samo u DV
formatu.
C Koristite li i.LINK kabel, imajte na umu sljedeću:
– Snimljena slika će imati smetnje aktivirate li
pauzu na kamkorderu tijekom snimanja na
videorekorder.
– Zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
– Pauzirate li snimanje ili ga zaustavite i ponovno
počnete, slika se možda neće snimiti bez
smetnji.
z Savjet
C Pri ulaznom 4:3 videosignalu, slika se pojavi s
crnim linijama na desnoj i lijevoj strani zaslona
kamkordera.
86
Snimanje fotografija
Obavezno prije snimanja umetnite "Memory
Stick Duo" u kamkorder i podesite [PHOTO/
EXP.FOCUS] na [PHOTO] (standardna
postavka) (str. 79).
1 Izvedite korake od 1 do 4 iz opisa
"Snimanje videozapisa".
2 Pokrenite reprodukciju kasete.
Slika s videorekordera se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
3 Pritisnite tipku PHOTO/EXPAND
FOCUS na kamkorderu ili tipku
PHOTO na daljinskom upravljaču
dok je u kadru prizoru kojeg želite
snimiti.
87
Uporaba računala
Kopiranje videozapisa s kasete na računalo
Spojite kamkorder na računalo i.LINK
kabelom.
Računalo treba imati i.LINK priključnicu i
softver za editiranje koji omogućuje kopiranje
video signala. Potreban softver ovisi o formatu
snimaka i formatu za kopiranje na računalu
(HDV ili DV), kao što je prikazano u sljedećoj
tablici.
Snimljeni
format
Format za
kopiranje na
računalo
HDV
HDV
Potreban softver
Softver za editiranje
koji omogućuje kopiranje HDV signala
HDV
DV
Softver za editiranje
koji omogućuje kopiranje DV signala
DV
DV
Softver za editiranje
koji omogućuje kopiranje DV signala
b Napomene
C Priključnica a HDV/DV na kamkorderu na
omogućuje napajanje.
C Kad spojite kamkorder s računalom pomoću
i.LINK kabela, provjerite jesu li priključnice
pravilno okrenute. Nasilno spajanje u pogrešnom
smjeru može oštetiti priključnice i priključke ili
uzrokovati kvar kamkordera.
C Nije moguće kopirati slikovne podatke iz
"Memory Stick Duo" kartice na računalo preko
i.LINK kabela.
C Za detalje o kopiranju snimaka pogledajte upute
isporučene sa softverom.
C Za preporučeno povezivanje pogledajte upute
isporučene sa softverom za editiranje.
C Neke aplikacije za editiranje možda neće raditi
pravilno na vašem računalu.
C Nije moguće promijeniti format iz DV u HDV.
Potrebna podešavanja u izborniku ovise o
formatu snimaka i formatu za kopiranje
(HDV ili DV).
88
Snimljeni
format
HDV
HDV
DV
Format za
kopiranje na
računalo
Podešenje izbornika*
HDV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
DV
[VCR HDV/DV]
t[HDV]
[i.LINK CONV]
t[ON]
DV
[VCR HDV/DV]
t[DV]
[i.LINK CONV]
t[OFF]
* Pogledajte str. 59 za postavke izbornika.
z Savjeti
C Za kopiranje slika u HDV formatu bez promjene
formata, potrebno je HDV kompatibilno okruženje.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
softvera ili se obratite proizvoñaču softvera.
C Za reprodukciju videozapisa na običnim DVD
ureñajima, potrebno je kreirati DVD video u SD
formatu. DVD video nije u HDV formatu.
Korak 1: Spajanje i.LINK kabela
Priključnica a HDV/DV
(i.LINK)
i.LINK kabel (opcija)
Napomene o priključenju na računalo
z Savjeti
C Spojite i.LINK kabel najprije na računalo, zatim
na kamkorder. Spajanjem obrnutim redoslijedom
možete uzrokovati nakupljanje statičkog elektriciteta uslijed kojeg kamkorder neće raditi pravilno.
C Računalo može prekinuti vezu ili možda neće
prepoznati signal iz kamkordera u sljedećim
situacijama.
– Ukoliko izvedete sljedeće podešavanje za
povezivanje kamkordera na računalo koje ne
podržava formate videosignala prikazane na
LCD zaslonu vašeg kamkordera (HDV ili DV).
– Ako promijenite [VCR HDV/DV] (str. 74) i
[i.LINK CONV] (str. 76) podešenja kod
povezivanja i.LINK kabelom.
– Ako promijenite [REC FORMAT] podešenje
kod povezivanja i.LINK kabelom dok je preklopka POWER u položaju CAMERA (str. 74).
– Ako promijenite položaj preklopke POWER
kod povezivanja i.LINK kabelom.
C Format (HDV ili DV) ulaznog/izlaznog signala
prikazan je na LCD zaslonu kamkordera kod
povezivanja i.LINK kabelom.
C Provjerite specifikacije, značajke i najnovije
informacije o softveru na internetskoj stranici
proizvoñača softvera.
C Kod kopiranja snimaka u HDV formatu na računalo, veličina datoteke je približno 2 GB (gotovo
jednako kao i DV datoteke) kod videozapisa od
10 minuta uz format kompresije MPEG2.
Korak 2: Kopiranje videozapisa
Pri kopiranju videozapisa u HDV
formatu s računala na vaš kamkorder
Podesite [VCR HDV/DV] na [HDV] i
[i.LINK CONV] na [OFF] (str. 74, 76).
b Napomena
C Kopiranje videozapisa u HDV formatu editiranih
na računalu natrag na kasetu je moguće ako softver
za editiranje podržava kopiranje HDV videozapisa
na kasetu. O podrobnostima se raspitajte kod
proizvoñača softvera.
Pri kopiranju videozapisa u DV formatu
s računala na vaš kamkorder
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] (str. 74).
Upotrijebite isporučeni AC adapter za
mrežno napajanje (str. 15).
1 Pripremite softver za editiranje (nije
isporučen).
2 Uključite računalo.
3 Uložite kasetu u kamkorder i podesite
preklopku POWER u položaj VCR.
4 Podesite izbornik na kamkorderu.
Postavke izbornika ovise o snimci koja se
kopira.
5 Kopirajte snimke na računalo pomoću
softvera.
b Napomene
C Ako se snimke kopiraju u HDV formatu, ali se
ne prepoznaju, vaš softver za editiranje možda ne
podržava HDV format. Prebacite snimke u DV
format prema koraku 4 i ponovite kopiranje.
C Kaseta snimljena u DV formatu ne može se
kopirati na računalo u HDV formatu.
89
Kopiranje fotografija na računalo
Sistemski zahtjevi
C Za detalje o mjerama opreza i kompatibilnim
aplikacijama, takoñer pogledajte upute za
uporabu ureñaja kojeg spajate.
C Potreban hardver: utor za "Memory Stick Duo",
"Memory Stick" čitač/snimač kompatibilan s
"Memory Stick Duo".
Kopiranje snimaka
Za Windows operativni sustav
Možete kopirati fotografije snimljene na
"Memory Stick Duo" na računalo preko
"Memory Stick Duo" utora na računalo.
1 Uključite računalo.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u "Memory
Stick Duo" utor na računalu.
3 Dvaput kliknite [Removable Disk] ikonu
prikazanu na [My Computer]. Nakon
toga, povucite i pustite fotografije iz
mape na tvrdi disk računala.
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene drugim kamkorderima bez
funkcije izrade mapa (samo za
reprodukciju).
90
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim kamkorderom. Ako nisu
načinjene nove mape, prikazuje se
[101MSDCF].
C Mapa koja sadrži datoteke videozapisa i
sl. snimljene drugim kamkorderima bez
funkcije izrade mapa (samo za
reprodukciju).
Direktorij
Datoteka
101MSDCF
DSC0ss
(do 999MSDCF) ss.JPG
Značenje
Fotografija
ssss označuje bilo koji broj izmeñu
0001 do 9999.
Za Macintosh operativni sustav
Dvaput kliknite na ikonu pogona, zatim odvucite i pustite željenu slikovnu datoteku na
tvrdi disk računala.
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite
mogući kvar. Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
C Napajanje/LCD zaslon/Daljinski upravljač... str. 91
C Kasete/"Memory Stick Duo"...str. 92
C Snimanje...str. 93
C Reprodukcija...str. 96
C Spajanje s TV prijemnikom...str. 97
C Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge ureñaje...str. 98
C Spajanje na računalo...str. 100
Napajanje/LCD zaslon/Daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje ili se odjednom isključuje.
C Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 15).
C Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 15).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
C Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute.
C Pritisnite tipku RESET (str. 119) šiljatim predmetom.
Kamkorder se zagrijava.
C Kamkorder je uključen dulje vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Indikator CHG ne svijetli tijekom punjenja baterije.
C Preklopku POWER postavite u položaj OFF (CHG) (str. 15).
C Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 15).
C Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
C Punjenje je dovršeno (str. 15).
Indikator CHG trepće tijekom punjenja baterije.
C Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 15). Ako to ne rješava problem, odspojite AC
adapter iz utičnice i obratite se Sony prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
C Kad je baterija previše zagrijana ili hladna, indikator CHG polako trepće, označavajući da se
baterija ne može napuniti.
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
C Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je
možda oštećena (str. 15, 107).
C Ovisno o mjestu uporabe, prikazani kapacitet možda nije točan. Kad otvorite ili zatvorite
LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
Baterija se brzo prazni.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
C Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je
možda oštećena (str. 15, 107).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
C To se dogaña ako odspojite DC priključak ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja
kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Slika u tražilu je nejasna.
C Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 19).
Slika u tražilu je nestala.
C Ako ste promijenili [VF POWERMODE] na [AUTO], osvjetljenje tražila se isključuje dok je
LCD zaslon otvoren (str. 73).
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
C Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 80).
C Uklonite prepreku izmeñu daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
C Smanjite utjecaj snažne rasvjete, kao što je sunce ili umjetna rasvjeta, na senzor kamkordera
jer daljinski upravljač možda neće raditi pravilno.
C Uložite nove baterije u pretinac, pazeći na pravilan polaritet +/– kontakata (str. 122).
Drugi videorekorder pogrešno radi pri uporabi isporučenog daljinskog
upravljača.
C Na videorekorderu odaberite drugi upravljački mod koji nije VTR 2.
C Pokrijete senzor videorekordera crnim papirom.
Kasete/"Memory Stick Duo"
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
C Provjerite je li izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 15).
C U kamkorderu se kondenzirala vlaga (str. 110).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije ili
prikaz naziva naslova.
C Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, u skladu s tim, ne pojavljuje indikator.
92
Ne vidi se indikator preostale kasete.
C Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete
(str. 73).
Kaseta je bučnija tijekom premotavanja unatrag ili prema naprijed.
C Kod uporabe AC adaptera, premotavanje unatrag/prema naprijed se odvija većom brzinom (u
usporedbi s baterijskim napajanjem) i zato zvuči glasnije. To nije kvar.
Nije moguće brisanje slika s "Memory Stick Duo".
C Slike su zaštićene. Uklonite zaštitu na računalu i sl.
Snimanje
Ako reproducirate slike iz "Memory Stick Duo", pogledajte i odlomak "Kasete/"Memory Stick
Duo" (str. 92).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete tipku REC START/STOP.
C Pomaknite preklopku POWER u položaj CAMERA (str. 25).
C Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu.
C Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 105).
C Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje
jedan sat i zatim ponovo stavite kasetu (str. 110).
Zumiranje na ručki ne radi.
C Preklopku brzine zuma na ručki postavite u položaj FIX ili VAR (str. 28).
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
C "Memory Stick Duo" je popunjen. Obrišite nepotrebne slike snimljene na "Memory Stick
Duo" (str. 47).
C Formatirajte "Memory Stick Duo" u ovom kamkorderu ili koristite drugi "Memory Stick
Duo" (str. 77).
C Nije moguće snimati fotografije na "Memory Stick Duo" sa sljedećim podešenjima:
– Dok se upotrebljava [FADER]
– Dok se upotrebljava [SMTH SLW REC]
– Ako je brzina zatvarača manja od 1/50
– Kod izvoñenja prijelaza izmeñu snimaka
C Podesite [PHOTO/EXP.FOCUS] na [PHOTO] (str. 79).
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg prizora do
sljedećeg.
C Izvedite postupak End search (str. 42).
C Nemojte vaditi kasetu (slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
C Na istu vrpcu nemojte snimati slike u HDV i DV formatu.
Nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
C Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu. Z
C U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje videozapisa. Z
C Kad je funkcija [QUICK REC] podešena na [ON], nije moguć prijelaz na novu snimku bez
trzaja (str. 79). [
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite fotografiju.
C Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 80).
C Ne čuje se zvuk zatvarača kod snimanja videozapisa.
Funkcija End search ne radi.
C Nemojte vaditi kasetu nakon snimanja (str. 42).
C Kaseta je prazna.
C Postoji nesnimljeni dio na vrpci izmeñu snimaka. Pojava ne predstavlja kvar.
Automatsko izoštravanje ne radi.
C Preklopku FOCUS podesite na AUTO za automatsko izoštravanje (str. 29).
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite sliku ručno (str. 29).
Opcije izbornika su označene sivo ili ne rade.
C Nije moguće odabrati sivo označene opcije izbornika u trenutnim uvjetima snimanje ili
reprodukcije.
C Postoje funkcije koje se ne mogu aktivirati istovremeno. Sljedeći popis prikazuje primjere
kombinacija funkcija i opcija izbornika koje nisu moguće.
Ne može se upotrijebiti
94
Situacija
[PROG.SCAN]
[INTERVAL REC] je podešeno na [ON].
[CNTRST ENHCR]
[BACK LIGHT] je podešeno na [ON].
[BACK LIGHT]
Dvije ili više postavki otvora blende/pojačanja/brzine zatvarača
podešene su ručno.
[EXPOSURE] je podešeno ručno.
[SPOTLIGHT] je podešeno na [ON].
[SPOTLIGHT]
Dvije ili više postavki otvora blende/pojačanja/brzine zatvarača
podešene su ručno.
[EXPOSURE] je podešeno ručno.
[BACK LIGHT] je podešeno na [ON].
[FADER]
Nije umetnuta kaseta.
U kamkorderu je došlo do kondenzacije vlage.
Graničnik za zaštitu od snimanja je u položaju SAVE.
[INTERVAL] je podešeno na [ON].
[ZEBRA], [PEAKING],
[CAM DATA DSP],
[HISTOGRAM]
[COLOR BAR] je podešeno na [ON].
[SMTH SLW REC]
[PROG.SCAN] je podešeno na [25].
[COLOR BAR] je podešeno na [ON].
Ne može se upotrijebiti
Situacija
[LCD BL LEVEL],
[VF B.LIGHT]
Upotrebljava se mrežno napajanje.
[WORLD TIME]
Nisu podešeni datum i vrijeme.
[x.v.Color]
[REC FORMAT] je podešeno na [DV].
[INTERVAL REC]
[PROG.SCAN] je podešeno na [25].
[DV FRAME REC]
[REC FORMAT] je podešeno na [HDV1080i].
Ne može se ručno podesiti brzina zatvarača, pojačanje, ravnoteža bjeline ili
otvor blende.
C Podesite AUTO/MANUAL preklopku u položaj MANUAL.
Na zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
C Pojava je normalna kod uporabe male brzine zatvarača (str. 32). To nije neispravnost.
Objekti koji brzo prelaze preko okvira izgledaju izobličeno.
C Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji
osjetilo slike (CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira
mogu se doimati izobličenima, ovisno o uvjetima snimanja.
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na zaslonu.
C Podesite funkciju [BACK LIGHT] na [OFF].
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na zaslonu.
C Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 19).
Na slici se pojavljuju vodoravne linije.
C To se dogaña kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljaka, i
normalna je pojava. Pojava se može smanjiti promjenom brzine zatvarača (str. 32).
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona, pojavljuju se crne okomite pruge.
C Možete pokušati smanjiti efekt promjenom brzine zatvarača (str. 32).
Sitni detalji trepere, dijagonalne linije izgledaju zrnato.
C Podesite [SHARPNESS] na negativnu stranu (str. 37).
Nastavlja se ,
95
U slučaju problema (nastavak)
Reprodukcija
Reproducirate li fotografije s "Memory Stick Duo", takoñer pogledajte poglavlje Kasete/"Memory
Stick Duo" (str. 92).
Reprodukcija kasete nije moguća.
C Preklopku POWER pomaknite u položaj VCR.
C Premotajte kasetu (str. 46).
Nije moguća pravilna reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na "Memory
Stick Duo".
C Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili nazive ili mape, ili ako ste
editirali podatke na računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) To nije kvar (str. 107).
C Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim ureñajima. To nije kvar.
Naziv datoteke nije prikazan pravilno ili trepće.
C Datoteka je oštećena.
C Kamkorder ne podržava format podataka (str. 106).
C Prikazuje se samo naziv datoteke ako struktura direktorija ne odgovara univerzalnom standardu.
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne
pojavljuje.
C Video glava je zaprljana. Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 111).
Ne možete čuti zvuk snimljen funkcijom 4CH mikrofona na drugom kamkorderu.
Z
C Podesite [DV AUDIO MIX] (str. 70).
C Ne može se reproducirati zvuk snimljen u CH3 i CH4 na kamkorderu s HDV 4-kanalnim
snimanjem.
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
C Pojačajte glasnoću (str. 47).
C Podesite [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 70).
C Podesite [DV AUDIO MIX] (str. 70).
C Videozapisi snimljeni uporabom funkcije [SMTH SLW REC] su bez zvuka.
Slika ili zvuk se prekida.
C Kaseta je snimljena i u HDV i u DV formatu. To nije kvar.
96
Videozapisi se nakratko "zamrznu" ili je zvuk isprekidan.
C Video glava ili vrpca su zaprljani (str. 111).
C Koristite Sony mini DV kasete.
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
C Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
C Reproducira se prazan dio vrpce.
C Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
C Kaseta je snimljena uz pojačanje podešeno na -6 dB.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4 ili 6.
C Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to
uobičajena pojava.
Pretraživanje prema datumu ne radi ispravno.
C Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na
kojem se mijenja datum snimanja.
C Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Slika se ne vidi na zaslonu pri uporabi funkcije End search ili Rec review.
C Snimali ste na kasetu u HDV i DV formatima. To je tom slučaju uobičajena pojava.
Ne čuje se zvuk naknadno dodan na vrpcu na drugom kamkorderu. Z
C Podesite [DV AUDIO MIX] iz [ST1] (originalan zvuk) na [MIX] ili [ST2].
Na LCD zaslonu je prikazano ^
, t, r ili s.
C^
se prikazuje kod reprodukcije kasete snimljene na drugom ureñaju s 4-kanalnim
mikrofonom (4CH MIC REC). Ovaj kamkorder ne podržava 4-kanalno snimanje putem
mikrofona.
C t, r i s se može prikazati kod reprodukcije kasete snimljene na drugom ureñaju u
progresivnom modu snimanja. Ovaj kamkorder ne podržava progresivni mod.
Spajanje s TV prijemnikom
Ne može se gledati slika na TV prijemniku priključenom pomoću i.LINK kabela.
C Ne možete vidjeti sliku u HD (visoka razlučivost) kvaliteti na TV prijemniku koji nije kompatibilan s HDV1080i standardom (str. 53). Pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
C Konvertirajte snimke iz HDV formata i reproducirajte ih u DV formatu (SD kvaliteta slike)
(str. 76).
C Spojite TV prijemnik drugim kabelom i reproducirajte snimke (str. 53).
Nastavlja se ,
97
U slučaju problema (nastavak)
Ne čuje se zvuk iz TV prijemnika spojenog na S VIDEO priključnicu (S VIDEO
kanal) ili komponentne video priključnice.
C Kad koristite S VIDEO priključnicu ili komponentni video kabel, provjerite je li spojen crveni
i bijeli priključak A/V kabela (str. 53).
Ne može se vidjeti slika niti čuti zvuk iz TV prijemnika spojenog komponentnim
A/V kabelom.
C Podesite [COMPONENT] u skladu sa zahtjevima spojenog ureñaja (str. 76).
C Ako upotrebljavate komponentni A/V kabel, provjerite je li spojen crveni i bijeli priključak
A/V kabela (str. 53).
Ne može se vidjeti slika niti čuti zvuk iz TV prijemnika spojenog HDMI kabelom.
C Videosignal slike u HDV formatu ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za
sprječavanje kopiranja.
C Nije moguć izlaz signala snimaka DV formata koje se šalju u kamkorder i.LINK kabelom
(str. 81).
C To se dogaña ako na kasetu snimate i u HDV i u DV formatu. Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel ili pomaknite preklopku POWER kako biste ponovno uključili kamkorder.
Slika je izobličena na TV zaslonu formata 4:3.
C Pojavljuje se kod gledanja slike formata 16:9 (wide) na TV zaslonu formata 4:3. Podesite [TV
TYPE] i reproducirajte sliku (str. 76).
Na vrhu i dnu TV zaslonu formata 4:3 prikazuju se crne pruge.
C Pojavljuje se kod gledanja slike formata 16:9 (wide) na TV zaslonu formata 4:3. Pojava ne
predstavlja kvar.
Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge uređaje
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
C Ne možete uvećati slike s ureñaja spojenih na kamkorder (str. 28).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
C Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 74).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
C A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li A/V kabel spojen u ispravnu utičnicu, npr. na ulaznu priključnicu drugog
ureñaja za snimanje slike s vašeg kamkordera.
98
Kod spajanja i.LINK kabelom, na zaslonu se ne pojavljuje slika tijekom
presnimavanja.
C Podesite [VCR HDV/DV] prema zahtjevima priključenog ureñaja (str. 74).
Nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
C Na ovom ureñaju nije moguće naknadno snimanje zvuka na snimljenu kasetu.
Nije moguće pravilno presnimavati uporabom HDMI kabela.
C Snimke nije moguće kopirati uporabom HDMI kabela.
Fotografije se ne mogu snimati s kasete na "Memory Stick Duo".
C Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo korištena
za snimanje.
Kod kopiranja videozapisa snimljenog u formatu 16:9 (wide) preko i.LINK kabela,
slika je razvučena u okomitom smjeru.
C Nije moguće emitirati pravilan format slike kod spajana i.LINK kabelom. Podesite format
slike na TV prijemniku.
C Za spajanje radije upotrijebite A/V kabel.
Nastavlja se ,
99
U slučaju problema (nastavak)
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
C Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
C Odspojite kabel s računala i kamkordera, resetirajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na računalu se ne vide niti se mogu kopirati snimke iz kamkordera. X
C Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
C Za kopiranje snimaka iz kasete u kamkorderu na računalo, potreban je softver za editiranje
(opcija) (str. 88).
Računalo se "zamrzne".
C Podesite [VCR HDV/DV] prema zahtjevima priključenog ureñaja (str. 74).
C Odspojite kabel iz računala i kamkordera. Resetirajte računalo i povežite ga s kamkorderom
na pravilan način (str. 88).
100
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/
indikatori upozorenja
Ako se na LCD zaslonu ili u tražilu pojave
indikatori, provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
C Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije “InfoLITHIUM”. Koristite
“InfoLITHIUM” bateriju (str. 107).
C Čvrsto spojite DC priključak AC adaptera u DC IN priključnicu kamkordera
(str. 15).
C:06:kk
C Baterija je pregrijana. Zamijenite je drugom ili je izvadite i ostavite na hladnom
mjestu.
C:21:kk
C Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite
kasetu i ostavite kamkorder bar jedan
sat te ponovno uložite kasetu (str. 110).
C:22:kk
C Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje
(opcija) (str. 111).
C:31:kk/C:32:kk
C Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu
i tada rukujte kamkorderom. Nemojte
izvoditi ovaj postupak ako se počne
kondenzirati vlaga (str. 110).
C Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja rukujte kamkorderom.
C Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku
RESET (str. 119) i ponovo rukujte
kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk
C Obratite se Sony ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji
počinje slovom "E".
101-1001 (indikator upozorenja za
datoteke)
C Datoteka je oštećena.
C Datoteka je nečitljiva (str. 107).
E (indikator upozorenja za bateriju)
C Baterija je gotovo prazna.
C Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
može treptati indikator E, čak i ako je
bateriji ostalo 5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C Izvadite kasetu i ostavite kamkorder
oko sat vremena s otvorenim pretincem
za kasete (str. 110).
e (indikator upozorenja za "Memory
Stick Duo")
C Nije uložen "Memory Stick Duo"
(str. 23).
c (indikator upozorenja za formatiranje "Memory Stick Duo")
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C "Memory Stick Duo" nije ispravno
formatiran (str. 77, 106).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan "Memory Stick Duo")
C Uložen je nekompatibilan "Memory
Stick Duo" (str. 106).
Nastavlja se ,
101
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
V œ (indikator upozorenja na temperaturu baterije)
C Baterija je pregrijana. Zamijenite je drugom ili je izvadite i ostavite na hladnom
mjestu.
Ŕ (indikator upozorenja na temperaturu baterije)
C Baterija je previše hladna. Zamijenite je
drugom ili je izvadite i ostavite na
toplom mjestu.
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
C Do kraja kasete ostalo je manje od pet
minuta.
C Kaseta nije uložena.
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 105)
Brzo treptanje:
C Vrpca je došla do kraja.
Z (Indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)
Sporo treptanje:
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 105).
Brzo treptanje:
C Došlo je do kondenzacije vlage (str. 110).
C Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 101).
: - (indikator upozorenja za zaštitu
od snimanja na "Memory Stick Duo")
C Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo"
kartici je pomaknut u položaj zaštite od
snimanja (str. 106).
z Savjet
C Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se zvučni signal.
102
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Baterija/Napajanje
Cannot use this battery in the
camcorder. (str. 107)
x Kondenzacija vlage
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette. (str. 110)
% Moisture condensation. Turn off for
1H. (str. 110)
x Kaseta/vrpca
Z Reinsert the cassette. (str. 23)
C Provjerite je li kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 105)
x "Memory Stick Duo"
c Reinsert the Memory Stick.
(str. 23, 106)
C Ponovno umetnite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta. Ako i dalje indikator
trepće, "Memory Stick Duo" je možda
oštećen. Pokušajte s drugim "Memory
Stick Duo".
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
C Provjerite format i zatim formatirajte
"Memory Stick Duo" ako je potrebno
(str. 77, 106).
Memory Stick folders are full.
C Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije
moguće obrisati u ovom kamkorderu.
C Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 77) ili ih obrisati na računalu.
Cannot record still images on Memory
Stick.
C Nije moguće snimati fotografije u
sljedećim slučajevima:
– Ako je brzina zatvarača 1/50 ili manja
– Kod uporabe [FADER]
– Kod uporabe [SMTH SLW REC]
– Kod provjere ili uporabe prijelaza
izmeñu snimaka
x Ostalo
No output image in "VCR HDV/DV".
Change format.
C Zaustavite reprodukciju ili ulaz signala,
ili promijenite podešenje za [VCR HDV/
DV] (str. 74).
103
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku,
on takoñer mora imati PAL sustav i AUDIO/
VIDEO ulaznu priključnicu.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Velika
Britanija itd.
PAL - M Brazil
104
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
HDV reprodukcija snimaka izrađenih u
HDV formatu [
Potreban vam je HDV1080i-kompatibilan TV
prijemnik (ili monitor) s komponentnom priključnicom i AUDIO/VIDEO ulazima. Treba
vam takoñer komponentni video kabel i A/V
spojni kabel.
DV reprodukcija snimaka izrađenih u
DV formatu Z
TV prijemnik treba imati AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Treba vam takoñer
spojni kabel.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD
TIME] i zatim podesite razliku (str. 79).
Održavanje i mjere opreza
HDV format i snimanje/
reprodukcija
Vaš kamkorder može snimati i u HDV i u
DV formatu.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
kasete mini DV formata. Koristite kasete s
oznakom 7.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s
kasetnom memorijom.
Što je HDV format?
HDV format je video format razvijen za snimanje i reprodukciju digitalnih videosignala
visoke razlučivosti (HD) na DV kasetu.
Ovaj kamkorder je kompatibilan s Interlace
načinom koji podrazumijeva 1080 efektivnih
linija skeniranja na zaslonu (1080i, broj
piksela 1440 T 1080).
Snimanje se odvija pri brzini bita od oko
25 Mbps.
i.LINK priključnica služi za digitalno povezivanje s TV prijemnicima i računalima
kompatibilnim s HDV formatom.
C HDV signali se komprimiraju u MPEG2 format
koji je prihvaćen kod BS (broadcast satellite)
digitalnog i zemaljskog digitalnog HDTV
emitiranja te Blu-ray disk rekordera.
Reprodukcija
Ovaj kamkorder može reproducirati zapise u
DV formatu i usklañene s HDV1080i
standardom.
Ovaj kamkorder može reproducirati snimke
izrañene u HDV 720/30p formatu, no ne
omogućuje njezin prijenos putem priključnice
a HDV/DV (i.LINK).
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u
drugoj kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati
softver koji sadrži kontrolne signale za zaštitu
autorskih prava. U tom slučaju se na LCD
zaslonu ili u tražilu pojavi poruka [Cannot
record due to copyright protection]. Ti signali
ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada dulje vrijeme nećete koristiti
kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprječavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u
položaj SAVE.
REC: Moguće je snimati kasetu.
SAVE: Nije moguće snimati
na kasetu (zaštita od snimanja).
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeñite na kraj snimljenog dijela pomoću
funkcije [END SEARCH] (str. 42) prije nego
ponovno počnete snimati.
Nastavlja se ,
105
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviñeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako
biste spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte naljepnicu na ovo mjesto.
Mjesto za naljepnicu
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako biste spriječili pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite
je u kutiju i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda
neće prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni priključak
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan, prijenosni IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
"Memory Stick Duo", koji je otprilike upola
manji nego standardni "Memory Stick". Ipak
morate znati da svi navedeni tipovi "Memory
Stick Duo" kartice možda neće pravilno raditi
s ovim kamkorderom. (Pogledajte listu u
nastavku za detalje.)
106
Vrste "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
C Ovaj ureñaj ne podržava visoku brzinu prijenosa
pomoću paralelnog sučelja.
C Ovaj ureñaj ne može snimati ili reproducirati
podatke koji upotrebljavaju "MagicGate"
tehnologiju. "MagicGate" je tehnologija zaštite
autorskih prava koja snima i prenosi podatke u
kriptiranom obliku.
C Ovaj ureñaj je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory Stick
Micro".
C Format fotografije: Kamkorder komprimira i snima
podatke o slici u JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formatu. Ekstenzija datoteke je .JPG.
C O "Memory Stick Duo" formatiranom na računalu:
"Memory Stick Duo" formatiran u računalu
(Windows ili Macintosh OS) nije zajamčeno
kompatibilan s ovim kamkorderom.
C Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti "Memory
Stick" i ureñaja koji koristite.
C Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici
šiljatim predmetom pomaknite u položaj zaštite
od snimanja.
C Podaci se mogu oštetiti ili uništiti u sljedećim
slučajevima:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo", isključite
kamkorder ili odvojite akumulatorsku bateriju
tijekom snimanja ili učitavanja podataka
(indikator pristupa trepće ili svijetli).
– Ako koristite "Memory Stick Duo" u blizini
magneta ili magnetskih polja.
C Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
C Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja
podataka na za to namijenjeno mjesto.
C Na "Memory Stick Duo" ili njegov adapter
nemojte stavljati naljepnice ili slično.
C Uvijek spremajte "Memory Stick Duo" u
isporučenu kutiju.
C Nemojte dodirivati priključke kartice prstima ili
metalnim predmetima.
C Nemojte savijati "Memory Stick Duo" ili ga
izlagati jakim udarcima.
C Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
C Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
C "Memory Stick Duo" držite dalje od dohvata male
djece kako ga ne bi progutala.
C U utor za "Memory Stick Duo" nemojte stavljati
nikakve predmete osim kompatibilne "Memory
Stick Duo" kartice jer to može prouzročiti kvarove.
C Ne ostavljajte i ne koristite "Memory Stick Duo"
na mjestima koja su:
– Jako topla, poput automobila parkiranog na
suncu.
– Pod izravnim sunčevom svjetlom.
– Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za "Memory
Stick Duo"
C Kad koristite "Memory Stick Duo" s ureñajem
kompatibilnim s "Memory Stick" memorijom,
uvijek ga umetnite u Memory Stick Duo adapter.
C Uvijek umetnite "Memory Stick Duo" u adapter
pravilno i do kraja. Nepravilna uporaba može
oštetiti ureñaj. Takoñer, ne pokušavajte silom
umetnuti "Memory Stick Duo" u utor u krvi
položaj, jer takav postupak može prouzročiti
kvar adaptera.
C U ureñaj nemojte stavljati prazan adapter za
Memory Stick Duo jer to može oštetiti ureñaj.
x Napomena o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice
C Maksimalni kapacitet medija "Memory Stick
PRO Duo" koji možete koristiti s ovim
kamkorderom je 16 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro"
C Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dosegu male djece jer bi ga mogla slučajno
progutati.
Napomene o kompatibilnosti slikovnih
podataka
C Datoteke slika snimljene na "Memory Stick Duo"
vašeg kamkordera usklañene su s pravilima
"Design rule for Camera File system" univerzalnog
standarda koje je utemeljilo udruženje JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Association).
C Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCR
TRV900E ili DSC-D700/D770) koja nije usklañena s ovim univerzalnim standardom. (Ti modeli
se ne prodaju u nekim područjima.)
C Ako ne možete koristiti "Memory Stick Duo" koji
se inače može koristiti na nekoj drugoj opremi,
formatirajte ga u ovom kamkorderu (str. 77).
Obratite pozornost da će sve slike biti obrisane
ako formatirate "Memory Stick Duo".
C U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
– Slike obrañene na računalu.
– Slike snimljene drugom opremom.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (L serije) i radi
samo s "InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije L imaju
oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja izmjenjuje informacije o komunikaciji
izmeñu kamkordera i AC adaptera/punjača.
C Za uporabu "Memory Stick Micro" uz ovaj kamkorder, potreban je Duo M2 adapter. Umetnite
"Memory Stick Micro" u Duo M2 adapter i zatim
umetnite "adapter u utor za "Memory Stick Duo".
Ako umetnete "Memory Stick Micro" u kamkorder
bez Duo M2 adaptera, možda ga nećete moći
izvaditi iz kamkordera.
Nastavlja se ,
107
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kad koristite AC adapter/punjač, pojavi se
preostalo vrijeme rada baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
C Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
C Savjetujemo punjenje pri temperaturama izmeñu
10 i 30°C, dok se CHG indikator ne isključi u
znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li
bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona
možda neće biti učinkovito napunjena.
C Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključnice na kamkorderu ili izvadite bateriju.
Učinkovita uporaba baterije
C Pri niskim temperaturama (10°C ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim
uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za
bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako biste je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-F770/
F970 (opcija).
C Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te premotavanje vrpce skraćuju radni
vijek baterije. Savjetujemo uporabu baterije
velikoga kapaciteta: NP-F770/F970.
C Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se
troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u
pauzi reprodukcije.
C Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog i
prije stvarnog snimanja načinite pokusne snimke.
C Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
108
Indikator preostalog trajanja baterije
C Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje,
ponovo napunite bateriju dokraja tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć
ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri visokim
temperaturama ili ako učestalo koristite bateriju.
Indikatori pokazuju približno vrijeme snimanja.
C Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima
snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je
preostalo vrijeme snimanja 5 do 10 minuta.
Pohranjivanje baterije
C Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je
u kamkorderu. izvadite i pohranite je na suhom i
hladnome mjestu.
C Bateriju ispraznite tako da uključite snimanje na
kamkorderu i ostavite ga dok se baterija sasvim
ne isprazni (str. 18).
Vijek trajanja baterije
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite
značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno
je potrebno kupiti novu bateriju.
C Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
O sustavu i.LINK
a HDV/DV (i.LINK) priključnica na ovom
kamkorderu usklañena je s 4-pinskim i.LINK
priključkom. Ovo poglavlje opisuje i.LINK
standard i njegove značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalne slike, digitalnog zvuka i ostalih
podataka u dva smjera izmeñu ureñaja koji
imaju i.LINK priključnicu te za kontrolu
ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i razmjene podataka izmeñu
različitih digitalnih AV ureñaja.
Kad je dva ili više i.LINK-kompatibilnih
ureñaja serijski povezano s kamkorderom,
upravljanje je moguće izvoditi s bilo kojeg
ureñaja u vezi. Meñutim, obratite pozornost
da se način rada ponekad razlikuje, ili neće
biti moguć prijenos podataka, što ovisi o
značajkama spojenih ureñaja.
b Napomene
C Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo
jedan ureñaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju
ovog kamkordera na HDV/DV kompatibilan
ureñaj s dva ili više a HDV/DV priključnica,
pogledajte upute za uporabu ureñaja koji spajate.
C i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je
naziv koje su odobrile brojne korporacije.
C IEEE 1394 je meñunarodni standard kojeg je
uveo Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi od ureñaja. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima
u uputama za uporabu svakog ureñaja.
Kod nekih ureñaja je takoñer naveden i pokraj
i.LINK priključnice.
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je
ovaj kamkorder spojen na drugi videoureñaj
s DV priključcima potražite na str. 84.
Ovaj kamkorder može se takoñer spojiti na
drugi Sony ureñaj s i.LINK-om (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na video
ureñaje.
Neki video ureñaji poput digitalnog TV-a,
DVD, MICROMV ili HDV rekordera/ureñaja
možda neće biti kompatibilni s ovim ureñajem.
Prije spajanja provjerite kompatibilnost s
HDV/DV sustavom. Podrobnije podatke o
mjerama opreza pri spajanju ovog kamkordera
i o kompatibilnom softveru potražite u
uputama za uporabu ureñaja kojeg spajate.
b Napomena
C Kod spajanja ureñaja s i.LINK priključnicom na
kamkorder pomoću i.LINK kabela, isključite
ureñaj i odspojite ga iz zidne utičnice prije
spajanja i.LINK kabela.
Potreban i.LINK kabel
C Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom HDV/DV presnimavanja).
O sustavu x.v.Color
C x.v.Color je poznatiji naziv za xvYCC standard za prostor boje videozapisa. Predložila
ga je tvrtka Sony i njezin je zaštitni znak.
C xvYCC je meñunarodni standard za prostor
boje videozapisa. Ovaj standard može
prikazati širi raspon boja u usporedbi s
uobičajenim standardom emitiranja.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za "megabite u sekundi",
odnosno količinu podataka koji se mogu
poslati ili primiti u jednoj sekundi. Primjerice,
"baud rate" od 100 Mbps znači da se u jednoj
sekundi može prenijeti 100 megabita.
Nastavlja se ,
109
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
Rukovanje kamkorderom
O uporabi i održavanju
C Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60°C, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati
kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom
slučaju normalno snimanje možda neće biti
moguće.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon, tražilo ili leća mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
C S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
DC 7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC 8,4 V
(AC mrežni adapter).
C Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
C Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili od morske vode jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
C Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
C Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s objektivom.
C Nemojte upotrebljavati bateriju koja je deformirana ili oštećena.
C Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
C Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može
zagrijati.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
110
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel
jer se tako može oštetiti.
C Metalne kontakte uvijek držite čistima.
C Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
C U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– obratite se ovlaštenom Sony servisu.
– isperite tekućinu s kože.
– ako tekućina dospije u oči, isperite oči s mnogo
vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
C Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu
oko tri minute.
C Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega, na površini vrpce
ili na objektivu se može kondenzirati vlaga.
U tom slučaju vrpca se može zalijepiti za
video glavu i uzrokovati oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera
nakupi vlaga, pojavi se poruka [Moisture
condensation. Eject the cassette] ili [Moisture
condensation. Turn off for 1H]. Ako se vlaga
kondenzira na objektivu, poruka se neće
pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem. Kamkorder se može ponovo koristiti
kada se:
C Ne pojavi poruka upozorenja pri uključenju
C Pri ponovnom ulaganju kasete ili rada s funkcijskim ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se
ponekad neće izbaciti deset sekundi nakon
otvaranja pretinca. To ne predstavlja kvar.
Nemojte zatvarati pretinac dok se kaseta ne
izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto)
ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima
u sljedećim slučajevima:
C Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
C Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na otvoreni topli prostor.
C Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
C Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto
je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura
zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu
okoline (približno nakon jednog sata).
Video glava
Reproducirate li kasetu snimljenu u HDV
formatu, mogući su kratki prekidi slike i
zvuka (oko pola sekunde).
To se dogaña ako se HDV signali ne mogu
pravilno snimiti ili reproducirati jer je vrpca
ili video glava zaprljana. Ovisno o kaseti, to
se može, premda rijetko, dogoditi i kod
potpuno nove ili malo korištene kasete.
Ako se prekidi javljaju kod reprodukcije,
možete riješiti problem i vidjeti sliku tako da
vrpcu premotate nakon malog pomaka prema
naprijed. Prekide nije moguće ukloniti ako
su nastali pri snimanju.
Kako biste spriječili takav problem, koristite
Sony mini DV kasetu.
C Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi)
Sony kasetom za čišćenje (opcija).
– Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
– Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju.
– Zvuk je isprekidan.
– Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka
[xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette].
– U HDV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Slika se
zaustavi.
Slika nestane
(plavi zaslon).
– U DV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Pojavljuju se
crtice.
Slika nestane (plavi zaslon).
C Video glava se troši nakon dulje uporabe kamkordera. Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe
kasete za čišćenje (opcija), video glava je možda
istrošena. U tom slučaju potrebno je zamijeniti
video glavu. Za detalje se obratite Sony prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
C Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
C Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
C Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
Nastavlja se ,
111
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga mekom krpom. Koristite
li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija),
ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na
zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
Čišćenje kućišta
C Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi te ga osušite, takoñer
mekom suhom krpom.
C Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište.
– Otapala poput razrjeñivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa, repelenata, insekticida i kreme
za sunčanje.
– Dodirivanje kamkordera s navedenih sredstava
na rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
C Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe objektiva na mjestima sa solju u
zraku, primjerice na plaži.
C Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto na
kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
C Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite
gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje
i rukovanje kamkorderom približno jednom
mjesečno za dugotrajni optimalan rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je
preklopka POWER postavljena na OFF
(CHG). Baterija se puni kad je kamkorder
spojen na napajanje pomoću adaptera ili kad
je spojena baterija.
112
Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite
kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno
tri mjeseca uopće ne koristite kamkorder
bez da je priključen AC adapter ili akumulatorska baterija. Kamkorder koristite nakon
punjenja akumulatorske baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to ne utječe na rad kamkordera
ukoliko ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Uklanjanje prašine iz unutrašnjosti
tražila
1 Skinite leću tražila.
Pomaknite prema dolje i zadržite tipku za
oslobañanje tražila (1) i izvadite tražilo
iz ležišta u smjeru strelice na slici (2).
2 Uklonite prašinu iz unutrašnjosti
leće tražila i tražila pomoću
puhaljke.
3 Vratite tražilo na mjesto obrnutim
redom od opisa u koraku 1.
113
Tehnički podaci
Sustav
Sustav snimanja videozapisa (HDV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja videozapisa (DV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja fotografija
Exif Ver. 2.2*
Sustav snimanja zvuka (HDV)
Rotirajuće glave, MPEG-1 Audio Layer-2
Kvantizacija: 16-bitna
Fs 48 kHz (stereo)
brzina prijenosa: 384 kbps
Sustav snimanja zvuka (DV)
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna
Fs 32 kHz (stereo 1, stereo 2)
Kvantizacija: 16-bitna
Fs 48 kHz (stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1 080/50i specifikacija
Preporučljive kasete
Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce (HDV)
Približno 18,831 mm/s
Brzina vrpce (DV)
SP: Približno 18,831 mm/s
LP: Približno 12,568 mm/s
Vrijeme snimanja/reprodukcije (HDV)
60 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme snimanja/reprodukcije (DV)
SP: 60 min (uz uporabu kasete DVM60)
LP: 90 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i punjive baterije)
Oko 1 minute i 45 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i AC adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo (u boji)
Osjetilo slike
6 mm (1/3 tip) 3CMOS senzor
114
Snimanje piksela (HDV/DV 16:9
fotografije):
Maks. 1,2 Mega (1440 T 810) piksela**
Ukupno: oko 1 120 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
oko 1 037 000 piksela
Efektivno (videozapis, 4:3):
oko 778 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
oko 1 037 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
oko 778 000 piksela
Objektiv
G objektiv
20 T (optički), oko 30 T (digitalni, uz
[D.EXTENDER] podešen na [ON])
Žarišna duljina
f = 4,1 - 82 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije
35 mm
29,5 - 590 mm (16:9),
36,1 - 722 mm (4:3)
F1,6 - 3,4
Promjer filtera: 72 mm
Temperatura boje
Automatski
& (one push) A/B
[INDOOR] (3200 K),
[OUTDOOR] (5800 K)
Najmanje osvjetljenje
1,5 lx (luksa) (Fiksna brzina zatvarača
1/25, automatsko pojačanje, automatski
otvor blende) (F 1,6)
* "Exif" je format datoteke fotografija koji je
utemeljilo udruženje Japan Electronic and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu
sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
** Jedinstven raspored piksela kod Sony
ClearVid CMOS senzora i sustava za obradu
slike (novi Enhanced Image Processor) omogućuje rezoluciju fotografija jednaku dvostrukoj
od navedenog broja efektivnih piksela.
Izlazne priključnice
A/V priključnica
10-pinska priključnica
Kod spajanja A/V spojnog kabela
Videosignal: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal boje: 0,3 Vp-p (burst signal),
75 ohma
Kod spajanja komponentnog A/V kabela
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, PB/PR, CB/CR: +/350 mVp-p, 75 ohma
Audio signal: 327 mV (pri impedanciji
tereta većoj od 47 kiloohma), izlazna
impedancija manja od 2,2 kiloohma
Priključnica HDMI OUT
Tip A (19-pinska)
Priključnica i (slušalice)
Stereo mini priključnica (promjer 3,5 mm)
Ulazne/izlazne priključnice
LANC priključnica `
Stereo mini-mini priključnica (promjer
2,5 mm)
a HDV/DV priključnica
i.LINK priključnica (IEEE1394, 4-pinska
priključnica S100)
MIC priključnica
Stereo mini priključnica (promjer 3,5 mm)
Općenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja koristeći tražilo pri
normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 6,2 W
DV snimanje 6 W
Tijekom snimanja koristeći LCD zaslon
pri normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 6,4 W
DV snimanje 6,2 W
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
169 T 178 T 349 mm (š/v/d) s dijelovima
koji strše (osim ručnog remena)
169 T 178 T 349 mm (š/v/d) s dijelovima
koji strše i baterijom (NP-F570)
Masa (približno)
2,1 kg uključujući sjenilo objektiva s
pokrovom
2,3 kg uključujući sjenilo objektiva s
pokrovom, akumulatorsku bateriju
(NP-F570), kasetu (DVM60) i veliko
sjenilo tražila
LCD zaslon
Slika
8 cm (tip 3,2, format slike 16:9)
Ukupan broj točaka
921 600 (1920 T 480)
Nastavlja se ,
115
Tehnički podaci (nastavak)
AC mrežni adapter AC-L100
UPOZORENJE
Napajanje
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
Ako se akumulatorskom baterijom pogrešno
rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati
požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
C Nemojte rastavljati bateriju.
C Nemojte razbijati bateriju i nemojte je
izlagati silama kao što su udarci i padovi te
nemojte stajati na bateriju.
C Nemojte kratko spajati kontakte baterije
niti dopustiti kontakt metalnih predmeta s
kontaktima baterije.
C Nemojte izlagati bateriju visokim temperaturama iznad 60°C, kao što je izravno
sunce ili u vozilu parkiranom na suncu.
C Nemojte spaljivati bateriju niti je bacati u
vatru.
C Nemojte rukovati oštećenim litij-ionskim
baterijama ili ako iz njih curi elektrolit.
C Bateriju obavezno punite originalnim Sony
punjačem ili odgovarajućim ureñajem.
C Držite bateriju izvan dosega male djece.
C Držite bateriju suhom.
C Bateriju zamijenite isključivo identičnom
ili ekvivalentnom, prema preporuci tvrtke
Sony.
C Odmah zbrinite isluženu bateriju u skladu
s uputama iz priručnika.
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija NP-F570
Maksimalni izlazni napon
DC 8,4 V
Izlazni napon
DC 7,2 V
Kapacitet
15,8 Wh (2200 mAh)
Dimenzije (približno)
38,4 T 20,6 T 70,8 mm (š/v/d)
Masa (približno)
100 g
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
116
Tehnički podaci
Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V
/Maksimalna struja punjenja: 3 A
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
C "Handycam" i
su registrirani nazivi tvrtke Sony Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "Memory Stick PROHG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
,
"MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory
Stick Duo" su zaštićeni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C
C "x.v.Color" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka
tvrtke Sony Corporation.
je zaštićena oznaka.
C
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU U
SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA
KODIRANJE VIDEO INFORMACIJA ZA
PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA
JE RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
C Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media su zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc registrirane u SAD-u i
drugim državama.
C HDV i HDV logo su zaštićeni znaci tvrtki Sony i
Victor Company of Japan, Ltd.
C HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
C Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni
naziv tvrtke Intel Corporation.
C Adobe i Adobe Reader su zaštićeni nazivi tvrtke
Adobe Systems Incorporated.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek
navedene u ovom priručniku.
117
Brzi vodič
Položaj dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) označavaju stranice s informacijama.
Priključnica a HDV/DV (53)
A/V priključnica (53)
HDMI OUT priključnica (53)
Priključnica i (slušalice)
Kod uporabe slušalica, isključuje se
ugrañeni zvučnik kamkordera.
E Priključnica DC IN (15)
F Senzor daljinskog upravljača (stražnji)
(122)
G Indikator snimanja (stražnji) (25)
Indikator trepće ako je preostalo malo
vrpce ili kapaciteta baterije.
A
B
C
D
H
I
J
K
Tipke ASSIGN (4/5/6)* (41)
Preklopka zuma na ručki (28)
Tipka REC START/STOP (25)
Tipka PUSH (oslobañanje sjenila
objektiva) (14)
L Priključnica ` LANC
Kontrolna priključnica ` LANC se upotrebljava za kontrolu transporta vrpce kod
video ureñaja i perifernih ureñaja spojenih
na nju.
M Preklopka POWER (18)
118
N Navoj za stativ
Duljina vijka na stativu mora biti manja
od 5,5 mm. U suprotnom se kamkorder
ne može sigurno učvrstiti i kamkorder se
može oštetiti.
O Tipka REC START/STOP (25)
P Tipka BATT RELEASE (oslobañanje
baterije) (16)
Q Akumulatorska baterija (15)
* Tipka ASSIGN 5 ima ispupčenje za olakšano
nalaženje pri uporabi.
A
B
C
D
E
LCD zaslon (19)
Kukica za remen (120)
Tipka ZERO SET MEMORY (51)
Tipka DATA CODE (49)
Tipke reprodukcije videozapisa (STOP/
REW/PLAY*/FF/PAUSE/REC/SLOW)
(46)
T Preklopka pokrova objektiva (14)
* Tipke PLAY, VOLUME/MEMORY i MEMORY/
INDEX imaju ispupčenje. (Tipka VOLUME/
MEMORY ima ispupčenje na + strani.)
Ispupčenje olakšava nalaženje pri uporabi.
F Tipka VOLUME/MEMORY* (47)
G Tipka MEMORY/DELETE (47)
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Tipka MEMORY/INDEX* (47)
Tipka MEMORY/PLAY (47)
Tipka DISPLAY/BATT INFO (49, 50)
Tipka RESET
Ako pritisnete tipku RESET, sve postavke,
uključujući točno vrijeme (osim profila
slike i profila kamere), vraćaju se na
tvorničke vrijednosti.
Tražilo (19)
Preklopka za podešavanje tražila (19)
Tipka za oslobañanje tražila (113)
Polužica v OPEN/EJECT (23)
Tipka STATUS CHECK (50)
Tipka PICTURE PROFILE (34)
Tipka MENU (59)
Regulator SEL/PUSH EXEC (21)
Nastavlja se ,
119
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
A Kukica za remen (120)
B Preklopka zuma (28)
C Tipka PHOTO/EXPANDED FOCUS
(27, 30)
D Indikator pristupa (24)
E Utor za "Memory Stick Duo" (23)
F Remen (18)
G Prsten otvora blende (30)
H Prsten zuma (28)
I Priključnica MIC
Kad je spojen mikrofon, koristi se uglavnom za snimanje zvuka preko ugrañenog
mikrofona
J Priključnica za pribor
K Indikator snimanja (prednji) (25)
Indikator trepće ako je preostalo malo
vrpce ili kapaciteta baterije.
L Mikrofon (39)
M Objektiv
N Sjenilo objektiva s pokrovom (14)
O Prsten za izoštravanje (29)
120
Učvršćivanje remena za nošenje na
ramenu
Učvrstite remen za nošenje na ramenu (opcija)
u kukice na kamkorderu.
A Senzor daljinskog upravljača (prednji)
(122)
B Preklopka FOCUS (29)
C Tipka PUSH AUTO (29)
D Preklopka ND FILTER (OFF/1/2/3) (33)
E Preklopka zuma na ručki (FIX/VAR/OFF)
(28)
F Tipka ASSIGN 1/ZEBRA (41)
G
H
I
J
K
Tipka ASSIGN 2*/AE SHIFT (41)
Tipka ASSIGN 3/REC REVIEW (41)
Preklopka AUDIO LEVEL (39)
Regulator AUDIO LEVEL (39)
Tipka SHUTTER SPEED (32)
L
M
N
O
P
Q
Tipka WHT BAL (ravnoteža bjeline)* (33)
Tipka GAIN (32)
Preklopka AUTO/MANUAL (30)
Tipka & (one push) (33)
Preklopka memorije ravnoteže bjeline (33)
Preklopka pojačanja (32)
* Tipke ASSIGN 2/AE SHIFT, WHT BAL, IRIS/
EXPOSURE imaju ispupčenje. Ispupčenje
olakšava nalaženje pri uporabi.
R Tipka IRIS/EXPOSURE* (30)
Nastavlja se ,
121
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
Daljinski upravljač
Izvadite izolacijski listić prije uporabe
daljinskog upravljača.
Izolacijski listić
b Napomene
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za
rukovanje kamkorderom.
C Daljinski senzor držite dalje od izvora jakog svjetla
poput izravnog sunca ili umjetnog osvjetljenja. U
suprotnom daljinski upravljač možda neće raditi.
C Kad koristite ovaj daljinski upravljač, mogu se
pokrenuti neke funkcije videorekordera. U tom
slučaju za videorekorder odaberite komandni
način rada koji nije VTR 2 ili prekrijte daljinski
senzor videorekordera komadom crnog papira.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
1 Dok pritišćete bravicu, umetnite nokat u
otvor te izvucite nosač baterije.
2 Umetnite novu bateriju tako da je +
strana okrenuta prema gore.
3 Vratite nosač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Bravica
A PHOTO (27)
Slika prikazana na zaslonu snimit će se na
"Memory Stick Duo" kao fotografija nakon
pritiska na ovu tipku.
B Memorijske kontrolne tipke (indeks, –/+,
memorija/reprodukcija) (47)
C SEARCH M. (52)
D ./>
E Video kontrolne tipke (premotavanje
unatrag, reprodukcija, premotavanje
naprijed, pauza, stop, usporeno) (46)
F ZERO SET MEMORY (51)
G Odašiljač
H START/STOP (25, 51)
I Power zoom (28)
J DISPLAY (49)
122
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti,
rastavljati niti bacati u vatru.
C Kad litijska baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača se smanjuje ili on prestaje raditi pravilno. U tom slučaju, zamijenite bateriju novom
Sony CR2025 litijskom baterijom. Uporaba druge
vrste baterije može uzrokovati opasnost od požara
ili eksplozije.
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu
( ) označava stranicu na kojoj možete vidjeti detalje.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja neće se snimiti.
Snimanje videozapisa
A Format snimanja (
Snimanje fotografija
ili
) (74)
U DV formatu je takoñer prikazan način
snimanja (1 ili 2).
B Preostali kapacitet baterije (približno)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Tijekom snimanja:
Brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
Tijekom reprodukcije:
Vremenski kôd (sati: minute: sekunde:
okvir)
E Vrijeme snimanja na kasetu (približno)
F Skala glasnoće (73)
G Mapa za snimanje (78)
H Veličina slike (27)
I Indikator snimanja (27)
Podaci o snimanju
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima kamkordera automatski se snimaju.
Ne vide se na zaslonu ali ih možete provjeriti
tijekom reprodukcije pritiskom tipke DATA
CODE (str. 49).
Nastavlja se ,
123
Indikatori na LCD zaslonu i tražilu (nastavak)
Gledanje videozapisa
J Indikator kretanja vrpce
Mod snimanja (SP ili LP) prikazuje se kod
reprodukcije snimke u DV formatu. Z
Gledanje fotografija
K Naziv datoteke
L Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
M Mapa za reprodukciju (78)
N Ikona prethodne/sljedeće mape
Indikatori B, C i D se pojavljuju kad se
prikaže prva ili zadnja slika tekuće mape i kad
je na istoj "Memory Stick Duo" kartici više
mapa. Možete odabrati prethodnu ili sljedeću
mapu pomoću tipke VOLUME/MEMORY.
124
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Gornji lijevi
Donji
Indikator
Značenje
HISTOGRAM (71)
Gornji desni
DV AU.MODE (70)*
Ručno podešavanje
glasnoće (39)
Središnji
Donji
Gornji lijevi
Indikator
9Rm
Ručno izoštravanje (29)
;~<
Profil slike (34)
5
SPOTLIGHT (65)
.
BACK LIGHT (65)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (65)
Značenje
Format snimanja (74)
PEAKING (71)
12
DV REC MODE (75)*
]
D.EXTENDER (66)
:
DV WIDE REC (75)*
0
AE SHIFT (64)
5
QUICK REC (79)**
\
"
DV FRAME REC (68)*
Regulator EXPOSURE (30,
63)
^
Automatsko podešavanje
(72)
^nxA
xB
Ravnoteža bjeline (33)
ND filter (33)
Ķ,
INTERVAL REC (67)
x.v.Color (69)**
Gornji desni
/
Indikator
Značenje
3
INDEX MARK (42)
HDV ulaz/DV ulaz (86)
HDV izlaz/DV izlaz (84)
t
i.LINK povezivanje
(53, 81)
:
Vraćanje brojača na 0 (51)
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (19)
ZEBRA (71)
PROG.SCAN (63)
* Ta podešavanja je moguće izvesti samo za slike
u DV formatu.
** Ta podešavanja je moguće izvesti samo za slike
u HDV formatu.
z Savjet
C Indikatori mogu izgledati drugačije ili se prikazivati na drugim mjestima.
Središnji
Indikator
Značenje
QZ
Indikator upozorenja (101)
125
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na najčešća pitanja možete
pronaći na našoj internetskoj stranici.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising