Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Upute za upotrebu

3-278-989-11(1)
Slike visoke
razlučivosti
10
Početak
12
Digitalni HD kamkorder
Upute za uporabu
HDR-HC9E
Snimanje/
21
reprodukcija
Uporaba izbornika
40
Snimanje/Editiranje
65
Uporaba računala
74
U slučaju problema
79
Dodatne informacije
91
Brzi vodič 104
© 2008 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne izlažite baterije izvorima topline
poput sunčeva svjetla, vatre ili sličnog.
Presnažan pritisak zvuka u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
OPREZ
Istrošenu bateriju zamijenite isključivo
navedenom vrstom. U suprotnom,
može doći do požara ili ozljede.
2
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog
kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno
spojite priključni kabel (i.LINK, itd.).
Za korisnike u europskim zemljama
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske
kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi servisiranja i
jamstva obratite se na adrese navedene u priloženom popisu servisa i jamstvenom listu.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Nastavlja se ,
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Odlaganje dotrajalih
baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na baterijama ili ambalaži ukazuje
da se baterije ne smiju odlagati s kućim
otpadom. Pravilnim odlaganjem baterija
spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne
odlože na pravilan način. Recikliranje
materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji za siguran i
učinkovit rad te za čuvanje podataka trebaju
neprekidno napajanje ugrañenom baterijom,
zamjenu baterije treba izvoditi isključivo
kvalificirano osoblje. Kako biste bili sigurni
da će se baterijom rukovati na odgovarajući
način, predajte na kraju uporabnog vijeka
ovaj proizvod na sabirno mjesto za reciklažu
električne i elektroničke opreme. Za sve
druge baterije pogledajte odjeljak o
sigurnom vañenju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajuće sabirno
mjesto za reciklažu isluženih baterija. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom
uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili ureñaj.
Napomene o uporabi
Uz kamkorder su isporučena dva
priručnika
– Upute za uporabu (ovaj priručnik)
– "First Step Guide" za uporabu kamkordera
spojenog na računalo (na isporučenom
CD-ROM-u)
Napomena o vrsti kaseta koje možete
koristiti s kamkorderom
Mini DV kasete označene s 7. Mini DV
kasete s kasetnom memorijom nisu kompatibilne (str. 92).
Napomene o "Memory Stick" kartici
koju možete koristiti s kamkorderom
Možete koristiti "Memory Stick" označen
jednim od sljedećih logotipa (str. 93).
("Memory Stick Duo").
–
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo").
"Memory Stick Duo"
(Ovu veličinu možete koristiti s
kamkorderom.)
"Memory Stick"
(Ne možete koristiti s kamkorderom.)
C Nije moguća uporaba nijedne druge vrste
memorijske kartice osim "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick PRO" i "Memory Stick
PRO Duo" se može koristiti samo s
"Memory Stick PRO" kompatibilnom
opremom.
4
C Nemojte lijepiti naljepnice i slično na
"Memory Stick Duo" ili njegov adapter.
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne
utječe na snimljeni materijal.
Uložite "Memory Stick Duo" u Memory
Stick Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
Crne točkice
Napomene o uporabi kamkordera
C Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Tražilo
LCD zaslon
C Kamkorder nije otporan na prašinu, vlagu
ili vodu.
Pogledajte "Uporaba kamkordera" (str. 97).
C Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
priključnim kabelima, utaknite priključak
kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u suprotnom smjeru, priključak
se može oštetiti ili može doći do kvara
kamkordera.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tražilu i objektivu
C Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije
koje upotrebljavate u tom trenutku.
C LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
Bijele, crvene, plave
ili zelene točkice
C Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili objektiva izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
C Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
O promjeni jezika
Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika,
a služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 17).
Napomene o snimanju
C Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema.
C Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije
dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala.
C TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
Nastavlja se ,
5
Prvo pročitajte (nastavak)
C TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti sa
zakonima o autorskim pravima.
Reprodukcija HDV kaseta u drugim
uređajima
Kaseta snimljena u HDV formatu ne može se
reproducirati u videokamerama DV formata
ili mini DV ureñajima. U takvim slučajevima će se umjesto slike vidjeti plavi zaslon.
Prije reprodukcije u drugim ureñajima provjerite sadržaj kaseta tako da ih reproducirate
u ovom kamkorderu.
Napomene o ovom priručniku
C Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
C Dizajn i tehnički podaci medija za pohranu i
pribora su podložni promjeni bez prethodne
najave.
Objektiv Carl Zeiss
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom za reprodukciju odličnih slika.
Objektiv ovoga kamkordera zajednički su
razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony
Corporation. Primijenjen je MTF sustav mjerenja za videokamere i nudi kvalitetu Carl
Zeiss. Objektiv kamkordera je takoñer presvučen T$ slojem za suzbijanje neželjenih
odbljesaka i vjernu reprodukciju boja.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
6
7
Sadržaj
Napomena o ikonama iz ovih uputa
Značajke raspoložive samo za HDV format
Značajke raspoložive samo za DV format
Prvo pročitajte ................................... 2
Napomene o uporabi......................... 4
Slike visoke razlučivosti
Isprobajte novi HDV format! ............ 10
Reprodukcija videozapisa snimljenih
u HDV formatu ............................... 11
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora ........................................... 12
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije ........................................... 13
Korak 3: Uključenje i podešavanje
datuma i vremena .......................... 16
Korak 4: Podešavanje postavki prije
snimanja......................................... 18
Korak 5: Umetanje kasete ili
"Memory Stick Duo" kartice .......... 19
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija
(Easy Handycam) ........................... 21
Snimanje.......................................... 23
Zumiranje ........................................ 25
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja na kasetu
(Dual Rec) ...................................... 25
Ručno podešavanje slike kotačićem
CAM CTRL .................................... 26
Uporaba bljeskalice ......................... 26
Za snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)..................................... 27
Podešavanje ekspozicije za objekte
s osvijetljenom pozadinom ............. 27
Snimanje u zrcalnom načinu ............ 27
Reprodukcija ................................... 28
Uporaba PB zuma ........................... 30
8
Uporaba funkcija za pomoć pri
rukovanju (USAGE GUIDE) ............ 31
Traženje mjesta početka snimanja... 32
Traženje posljednjeg snimljenog
prizora (END SEARCH) .................. 32
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)................................... 32
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory) ......................... 32
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)................... 33
Reprodukcija slike na TV
prijemniku ...................................... 34
Odabir odgovarajuće metode
spajanja (CNNECT GUIDE) ............ 34
Spajanje na TV prijemnik visoke
razlučivosti..................................... 35
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV
prijemnik........................................ 36
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...... 40
Opcije izbornika .............................. 41
Izbornik CAMERA SET ............... 43
Postavke za podešavanje snimanja u
skladu s uvjetima
Izbornik MEMORY SET .............. 50
Postavke za "Memory Stick Duo"
Izbornik PICT.APPLI. ................ 53
Specijalni efekti na slikama i dodatne
funkcije za snimanje/reprodukciju
Izbornik EDIT/PLAY ................. 56
Postavke za editiranje ili reprodukciju
u različitim načinima rada
Izbornik STANDARD SET ......... 57
Postavke tijekom snimanja na kasetu
i druge osnovne postavke
Izbornik TIME/LANGU. ............. 63
Podešavanje izbornika Personal ..... 63
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekordere
ili DVD/HDD rekordere................... 65
Snimanje slika s videorekordera
i sl. ................................................. 68
Presnimavanje s kasete na "Memory
Stick Duo"...................................... 70
Brisanje snimaka s "Memory Stick
Duo" kartice................................... 70
Označavanje slika snimljenih na
"Memory Stick Duo" određenim
informacijama (oznaka za ispis/
zaštita slike) ................................... 71
Ispis snimljenih slika (na PictBridge
pisaču) ........................................... 72
Brzi vodič
Položaj dijelova i kontrola ..............104
Indikatori tijekom reprodukcije/
snimanja .......................................108
Uporaba računala
Mogućnosti Windows računala....... 74
Instaliranje "First Step Guide" i
softvera.......................................... 76
Gledanje "First Step Guide" ............ 78
Uporaba Macintosh računala.......... 78
U slučaju problema
U slučaju problema ......................... 79
Indikatori upozorenja i poruke......... 88
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u drugim
državama ....................................... 91
Održavanje i mjere opreza .............. 92
Kasete koje se mogu
upotrebljavati .................................92
O "Memory Stick" kartici ..................93
O "InfoLITHIUM" bateriji ...................94
O i.LINK sustavu..............................96
Standard x.v.Color...........................97
Uporaba kamkordera.......................97
Tehnički podaci ............................. 100
9
Slike visoke razlučivosti
Isprobajte novi HDV format!
Snimanje u HDV formatu
Slika visoke kvalitete
Budući da vaš kamkorder podržava HDV format, može snimati kristalno jasne slike visoke
razlučivosti.
Što je HDV format?
HDV format je novi video format za snimanje i reprodukciju slike visoke razlučivosti na
popularnim standardnim DV kasetama.
C Vaš kamkorder je usklađen s HDV1080i
formatom koji koristi 1080 efektivnih linija,
unutar HDV standarda i snima slike uz bit rate
od oko 25 Mbps.
1080 efektivnih
linija
C U ovim uputama se format HDV1080i naziva HDV formatom ukoliko to nije potrebno posebno
napomenuti.
Zašto snimati u HDV formatu?
Prelaskom na digitalni video, poput ostatka svijeta, moći ćete zabilježiti važne trenutke svog
života u HDV formatu, a visokokvalitetne slike će vam omogućiti da ih ponovno proživite.
Konverzijska funkcija vašeg kamkordera pretvara slike HDV formata u slike kvalitete SD
(standardna razlučivost) za gledanje na TV prijemnicima sa širokim ili 4:3 zaslonom ako
nemate TV prijemnik visoke razlučivosti pomoću kojeg biste videozapis mogli gledati u HDV
formatu.
C Konverzijska funkcija pretvara HDV format videozapisa u DV format za reprodukciju ili editiranje kad
je vaš kamkorder spojen na TV prijemnik ili videorekorder koji ne podržava HDV1080i standard. Tada
je slika kvalitete SD (standardna razlučivost).
10
Reprodukcija videozapisa snimljenih u HDV
formatu
Reprodukcija na TV prijemniku visoke razlučivosti (str. 34)
Slika snimljena u HDV formatu može se reproducirati kao jasna slika visoke razlučivosti (HD)
na TV prijemniku visoke razlučivosti.
C Za detalje o TV prijemnicima usklañenima s HDV1080i formatom, pogledajte str. 34.
Reprodukcija na 16:9(wide)/4:3 TV prijemniku (str. 36)
Vaš kamkorder može konvertirati videozapis snimljen u HDV formatu u kvalitetu standardne
definicije (SD) radi reprodukcije na konvencionalnom TV prijemniku.
Presnimavanje na videorekordere ili DVD/HDD rekordere (str. 65)
Spajanje na HDV1080i uređaj
Isporučeni i.LINK kabel omogućuje kopiranje slika s visokom definicijom (HD).
Spajanje na uređaj koji ne podržava HDV1080i format
Kamkorderom konvertirajte videozapis HDV formata na standardnu definiciju (SD) kako biste
ga mogli kopirati.
Spajanje na računalo (str. 74)
Pomoću isporučenog softvera možete kopirati videozapise s kasete ili fotografije s "Memory
Stick Duo" kartice na računalo. Takoñer možete editirati kopirane videozapise i snimiti DVDvideo u SD (standardna definicija) formatu.
11
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite je li s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
AC adapter (1) (str. 13)
USB kabel (1) (str. 72)
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
(str. 13, 94)
Mrežni kabel (1) (str. 13)
Sjenilo objektiva (1) (str. 106)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 107)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 34, 65)
Skinite sjenilo objektiva kad koristite bljeskalicu, Nightshot ili SuperNightshot, ili ako
se na slici pojavljuje njegova sjena.
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 76)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Komponentni video kabel (1) (str. 34)
i.LINK kabel (1) (str. 34, 65, 68, 76)
12
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka
POWER
DC IN priključnica
Akumulatorska
baterija
(/CHG
(žaruljica
punjenja)
DC utikač
Na zidnu utičnicu
Mrežni kabel
AC adapter
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(H serije) (str. 94) možete puniti u
kamkorderu.
b Napomena
C S ovim kamkorderom ne može se koristiti nijedna
druga "InfoLITHIUM" baterija osim serije H.
1 Pričvrstite bateriju na kamkorder.
Pričvrstite je u smjeru strelice dok ne
klikne.
2 Pomaknite preklopku POWER na
OFF (CHG) (tvornička postavka).
4 Spojite mrežni kabel na AC adapter
i na zidnu utičnicu.
Zasvijetli žaruljica (/CHG (punjenje) i
punjenje počinje. Žaruljica (/CHG
(punjenje) se isključi kad se baterija
sasvim napuni.
b Napomena
C Kad odspajate AC adapter iz DC IN priključnice,
prihvatite kamkorder i DC utikač.
z Savjet
C Kamkorderom možete upravljati dok je spojen
na izvor napajanja, poput zidne utičnice kao na
slici. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
3 Spojite AC adapter na DC IN pri-
ključnicu kamkordera. Oznaka v
na DC utikaču treba biti okrenuta
prema oznaci v na kamkorderu.
Nastavlja se ,
13
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Vađenje baterije
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pomaknite preklopku BATT i
izvadite bateriju.
Kapacitet snimanja (otprilike)
Preostali kapacitet baterije možete provjeriti
na LCD zaslonu.
Indikator
Preklopka BATT
(za otpuštanje
baterije)
Kapacitet baterije je dostatan
Baterija je slaba. Snimanje/
reprodukcija će se uskoro
zaustaviti.
Zamijenite bateriju sasvim
napunjenom ili je napunite.
Pohrana baterije
Sasvim ispraznite bateriju prije pohrane na
duže vrijeme (str. 95).
Provjera kapaciteta baterije
(Battery Info)
Preklopku POWER podesite na OFF (CHG),
zatim pritisnite DISPLAY/BATT INFO.
Status
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno za
punjenje prazne akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FH50
135
NP-FH60 (isporučena)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Vrijeme snimanja
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Kratko zatim se procijenjeno vrijeme snimanja i informacije o bateriji pojavljuju na oko
7 sekundi. Zadržite tipku DISPLAY/BATT
INFO pritisnutom za prikaz informacija u
trajanju oko 20 sekundi.
14
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
Format snimanja
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH50
70
75
80
75
80
80
40
40
45
40
45
45
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipično
snimanje*
Format snimanja
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH60
(isporučena)
95
100
105
100
105
110
50
55
55
55
55
60
NP-FH70
155
165
170
165
175
180
85
90
90
90
95
95
NP-FH100
365
385
395
385
405
415
195
210
215
210
220
225
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme
kad pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili
isključite kamkorder i zumirate.
b Napomene
C Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće
uvjete:
Gornji broj u tablici: Snimanje s LCD zaslonom.
Srednji broj u tablici: Isključeno pozadinsko
osvjetljenje LCD zaslona.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je
LCD zaslon zatvoren.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
Format snimanja
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH50
105
120
120
135
NP-FH60
(isporučena)
140
160
160
180
NP-FH70
230
255
255
290
NP-FH100
525
590
590
660
C Tijekom punjenja trepće žaruljica (/CHG ili
informacije o bateriji (str. 14) neće biti točne u
sljedećim slučajevima.
– Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
– Akumulatorska baterija je oštećena.
– Baterija je istrošena (samo informacije o
bateriji).
C Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter spojen na DC IN priključnicu kamkordera,
čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne
utičnice.
C Kad priključujete dodatno nabavljivo video svjetlo, preporuča se korištenje baterije NP-FH70 ili
NP-FH100.
O vremenu punjenja/snimanja/
reprodukcije
C Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
C Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
C AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice izmeñu zida i pokućstva.
C DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
C Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD
zaslona.
O bateriji
C Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG).
15
Korak 3: Uključenje i
podešavanje datuma i
vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite
datum i točno vrijeme. Ako ne podesite
datum i vrijeme, nakon svakog uključenja
kamkordera ili promjene položaja preklopke
POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].
3 Tipkom + prijeđite na [M]
(mjesec) te podesite tipkama
m/n.
4 Tipkom + prijeđite na [D] (dan)
te podesite tipkama m/n i
ponovite za sate i minute.
5 Pravilno podesite datum i vrijeme
te zatim dodirnite j.
Preklopka POWER
Dodirnite tipku
na LCD zaslonu.
Uključili ste sat.
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
Resetiranje datuma i vremena
1 Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice za uključivanje
odgovarajuće žaruljice.
CAMERA-TAPE: Za snimanje na
kasetu.
CAMERA-MEMORY: Za snimanje na
"Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Za reprodukciju ili
editiranje slika.
Pojavi se izbornik [CLOCK SET]
Možete podesiti željeni datum i vrijeme tako
da dodirnete g t h/i t
[CLOCK SET] (str. 40).
b Napomene
C Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena mogu
se obrisati zbog pražnjenja ugrañene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite i zatim
iznova podesite datum i vrijeme (str. 100).
C Kamkorder je tvornički podešen na automatsko
isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija
([A.SHUT OFF], str. 62).
z Savjeti
2 Podesite [Y] (godina) s m/n.
Možete podesiti bilo koju godinu do
2079.
16
C Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no automatski su snimljeni na vrpci,
te ih je moguće prikazati tijekom reprodukcije
(pogledajte str. 61 za [DATA CODE] (tijekom
Easy Handycam načina rada moguće je podesiti
samo [DATE/TIME])).
C Pokrov objektiva se otvara automatski kad je
preklopka POWER postavljena na CAMERATAPE ili CAMERA-MEMORY.
C Ako tipke na zaslonu ne rade kako treba, podesite
ga (CALIBRATION) (str. 99).
Promjena jezične postavke
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka na odreñenom jeziku. Dodirnite
g t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE], zatim
odaberite željeni jezik.
17
Korak 4: Podešavanje postavki prije snimanja
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga zakrenite u optimalni položaj za snimanje ili reprodukciju
(2).
Podešavanje tražila
Snimke možete pregledavati u tražilu kako
biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika
na LCD zaslonu loše vidljiva.
Tražilo
180 stupnjeva
(maks)
90 stupnjeva
(maks.)
Isključenje pozadinskog osvjetljenja
LCD zaslona u svrhu štednje baterije
Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite štedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja na
snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISPLAY/BATT INFO
dok se ne pojavi >.
b Napomena
C Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu.
z Savjeti
C Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva
prema objektivu, možete ga zatvoriti tako da
bude okrenut prema van. To je prikladno kod
reprodukcije.
C Pogledajte [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]
(str. 59) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
C Pritisnite DISPLAY/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (poput Battery
Info).
18
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok slika ne
postane jasna.
90 stupnjeva prema
kamkorderu
z Savjet
C Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom
[LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT] (str. 59).
Ručni remen
Zategnite remen i pravilno prihvatite
kamkorder.
Korak 5: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo"
kartice
Kaseta
3 Zatvorite pokrov.
Moguće je koristiti samo mini DV 7
kasete (str. 92).
b Napomena
C Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o podešenju
[4 REC MODE] (str. 58).
Vađenje kasete
Otvorite pokrov na jednak način kao što je
opisano u koraku 1 i izvadite kasetu.
b Napomena
1 Pomaknite preklopku V OPEN/
EJECT u smjeru strelice, zadržite
je i otvorite pokrov.
Preklopka V OPEN/EJECT
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara
se.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema van i pritisnite
3.
Lagano pritisnite središte
stražnjeg dijela kasete.
Prozorčić
Kasetni
pretinac
C Ne gurajte silom kasetu u pretinac pritiskom oznake t dok se
uvlači, jer možete uzrokovati kvar.
"Memory Stick Duo"
Možete koristiti "Memory Stick" označen
jednim od sljedećih logotipa (str. 93).
("Memory Stick Duo")
–
–
("Memory Stick
PRO Duo")
("Memory Stick
–
PRO-HG Duo")
z Savjet
C Broj i vrijeme snimljenih slika ovise o kvaliteti
ili veličini slike. Detalje potražite na str. 50.
1 Otvorite LCD zaslon.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Kasetni pretinac se automatski
uvlači.
Nastavlja se ,
19
Korak 5: Umetanje kasete ili "Memory Stick Duo" kartice (nastavak)
Žaruljica pristupa
Vađenje "Memory Stick Duo" kartice
Jedanput lagano pritisnite "Memory Stick
Duo".
b Napomene
C Kad žaruljica pristupa trepće ili svijetli, to znači
da je u tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi
nemojte tresti ili udarati kamkorder, isključiti ga,
vaditi "Memory Stick Duo" ili akumulatorsku
bateriju jer se podaci mogu uništiti.
C Ako silom potisnete "Memory Stick Duo" u
pogrešnom smjeru, utor, "Memory Stick Duo"
ili slike se mogu oštetiti.
C Prilikom ulaganja ili vañenja "Memory Stick
Duo" kartice, pažljivo njome rukujte kako vam
ne bi iskočila ili ispala.
20
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy
Handycam)
Kad koristite Easy Handycam način rada, većina postavki kamkordera se automatski podešava
na optimalnu vrijednost što vas rasterećuje od detaljnog podešavanja. Zbog bolje čitljivosti,
slova na zaslonu su povećana.
Ako je preklopka POWER podešena na OFF (CHG), pomaknite
je dok držite pritisnutom zelenu
tipku.
Videozapisi
1 Pomaknite preklopku
POWER E za uključenje žaruljice
CAMERA-TAPE.
2 Pritisnite EASY C.
Fotografije
1 Pomaknite preklopku
POWER E za uključenje žaruljice
CAMERA-MEMORY.
2 Pritisnite EASY C.
Na zaslonu A se pojavi u.
3 Pritisnite START/STOP F ili B za
početak snimanja.
Na zaslonu A se pojavi u.
3 Pritisnite PHOTO D za početak
snimanja.*
Zvučni signal
[STBY] t [REC]
Za prekid snimanja pritisnite F ili B još
jednom.
Klik zatvarača
Trepće t Svijetli
Pritisnite i malo zadržite
za podešavanje fokusa.
Pritisnite dokraja za
snimanje
* Fotografije se na "Memory Stick Duo" snimaju u [FINE] kvaliteti.
Nastavlja se ,
21
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam) (nastavak)
Reprodukcija videozapisa/fotografija
Pomaknite preklopku POWER E za uključenje žaruljice PLAY/EDIT. Nakon toga
dodirnite tipke na zaslonu A kako slijedi.
Videozapisi
Fotografije
Dodirnite { za
premotavanje unatrag,
a zatim } za početak
reprodukcije.
Dodirnite [ t [/
\ za odabir slike.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se
izmjenjuju
C Premotavanje unatrag/
unaprijed
A GUIDE (str. 31)
B Reprodukcija vrpce
C Prethodni/sljedeći
D Brisanje (str. 70)
x Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY C. Na zaslonu se pojavi u.
x Podesive opcije izbornika funkcije Easy Handycam
Dodirnite [MENU] za prikaz podesivih opcija izbornika. Pogledajte str. 40 za podrobnije
informacije o postavkama.
C Gotovo sve postavke se automatski vraćaju na tvorničke vrijednosti (str. 41).
C Tijekom funkcije Easy Handycam nije prikazan g.
C Ukoliko želite dodavati efekte ili mijenjati postavke slikama, isključite funkciju Easy Handycam.
x Tipke koje nije moguće koristiti uz funkciju Easy Handycam
Tijekom korištenja funkcije Easy Handycam, ne mogu se koristiti sljedeće tipke/kotačići.
Ukoliko pokušate pokrenuti nedostupnu funkciju tijekom uporabe Easy Handycam, na
pokazivaču se može pojaviti poruka [Invalid during Easy Handycam operation.]
C
C
C
C
22
Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (str. 27)
Pritisak i zadržavanje tipke DISPLAY/BATT INFO (str. 18)
Kotačić CAM CTRL (str. 26)
Tipka MANUAL (str. 26)
Snimanje
Pokrov objektiva
Otvaranje pokrova objektiva u skladu
s postavkom preklopke POWER.
PHOTO
Preklopka POWER
START/STOP B
START/STOP A
Snimanje videozapisa
Videozapisi se snimaju na kasetu.
Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za
uključenje žaruljice CAMERA-TAPE.
Ako je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
pomaknite je dok pritišćete zelenu tipku.
Pritisnite START/STOP A (ili B).
Za zaustavljanje snimanja videozapisa, ponovno pritisnite START/STOP A (ili B).
z Savjet
C Snimanje videozapisa je tvornički podešeno na HDV format (str. 58).
Za snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja na kasetu (Dual Rec)
Za detalje pogledajte str. 25.
Nastavlja se ,
23
Snimanje (nastavak)
Snimanje fotografija
Fotografije se snimaju na "Memory Stick Duo".
Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za
uključenje žaruljice CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
pomaknite je dok pritišćete zelenu tipku.
Lagano pritisnite i zadržite tipku PHOTO za izoštravanje, zatim
je pritisnite dokraja za snimanje.
Zvučni
signal
Klik
zatvarača
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka *, fotografija je snimljena.
Za provjeru zadnje snimke na "Memory Stick Duo" kartici
Dodirnite 3. Za brisanje slike dodirnite q t [YES].
z Savjet
C Pojedinosti o kvaliteti i veličini slike te broju slika koje možete snimiti, pogledajte str. 50.
24
Zumiranje
Preklopkom zuma ili tipkama zuma na LCD
zaslonu možete uvećati sliku do 10 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Preklopka zuma
Za širi kut snimanja:
(Wide angle)
Za približavanje objekta: (Telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
C Uvijek držite prst na preklopki zuma. Ukoliko
odignete prst s preklopke zuma, zvuk preklopke
se takoñer može snimiti.
C Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma
na LCD zaslonu.
C Minimalna potrebna udaljenost izmeñu kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja na kasetu
(Dual Rec)
Tijekom snimanja na kasetu mogu se snimiti
visokokvalitetne fotografije na "Memory
Stick Duo".
1 Pomaknite preklopku POWER za uključenje
žaruljice CAMERA-TAPE i zatim pritisnite
START/STOP za pokretanje snimanja na
kasetu.
2 Dokraja pritisnite tipku PHOTO.
Tijekom snimanja jednog videozapisa mogu
se snimiti 3 fotografije.
Narančasti
kvadratići
označavaju broj
snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja
u narančastu.
3 Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja na kasetu.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna za
drugom i snimke se pohranjuju na Memory
Stick Duo. Kad oznaka * nestane,
snimanje je završeno.
b Napomene
z Savjeti
C Nemojte vaditi Memory Stick Duo iz kamkordera
prije dovršetka snimanja na kasetu i pohrane
fotografija na "Memory Stick Duo".
C U Dual Rec-u ne možete koristiti bljeskalicu.
C Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 49)
ako želite podešenja zuma veća od 10 T.
z Savjeti
C Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja kao i kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA-MEMORY. Možete koristiti
bljeskalicu.
Nastavlja se ,
25
Snimanje (nastavak)
C Kad je preklopka POWER postavljena na
CAMERA-TAPE, fotografije će se snimati u
veličini od 4.6M u HDV formatu, 3.4M (4:3) ili
4.6M (16:9) u DV formatu.
Ručno podešavanje slike
kotačićem CAM CTRL
Kotačiću CAM CTRL možete dodijeliti
često korištene funkcije izbornika.
Slijedi primjer postupka kad je kotačiću
dodijeljena funkcija [FOCUS] (tvorničko
podešenje).
Tipka MANUAL
Kotačić CAM CTRL
1 Pritisnite tipku MANUAL za aktiviranje
moda ručnog podešavanja.
Svakim pritiskom tipke MANUAL, mod
podešavanja se mijenja izmeñu automatskog
i ručnog.
2 Zakrenite kotačić CAM CTRL za ručno
podešavanje fokusa.
2 Zakrenite kotačić CAM CTRL i odaberite
opciju izbornika koju želite pridijeliti.
3 Pritisnite tipku MANUAL.
b Napomene
C Ranije izvršena podešenja izbornika ostaju
aktivna čak i ako nakon toga podesite druge
postavke. Ako podesite [EXPOSURE] nakon
ručnog podešavanja [AE SHIFT], [EXPOSURE]
će zamijeniti [AE SHIFT].
C Odaberete li u koraku 2 [RESET], sva ručno
izvršena podešenja vratit će se na tvorničke
postavke.
z Savjeti
C Tijekom reprodukcije možete podesiti glasnoću
kotačićem CAM CTRL.
C Takoñer možete pridijeliti opcije izbornika
pomoću [DIAL SET] (str. 50).
Uporaba bljeskalice
Bljeskalica
Pridjeljive opcije izbornika
– [FOCUS] (str. 46)
– [EXPOSURE] (str. 44)
– [SHUTTR SPEED] (str. 45)
– [AE SHIFT] (str. 46)
– [WB SHIFT] (str. 46)
Pridjeljivanje opcija izbornika kotačiću
CAM CTRL
1 Pritisnite i nekoliko sekundi zadržite tipku
MANUAL.
Pojavi se izbornik [DIAL SET].
26
Tipka
bljeskalice
Pritisnite ( (bljeskalica) nekoliko puta za
odabir željene postavke.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Automatsko osvjetljavanje u prostoru s nedovoljnim osvjetljenjem.
r
( (uvijek aktivna bljeskalica): Uporaba bljeskalice bez obzira na osvjetljenje u prostoru.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice
C Ne koristite ove funkcije na svijetlim mjestima
jer mogu uzrokovati probleme u radu kamkordera.
b Napomene
z Savjet
C Skinite sjenilo objektiva kad koristite bljeskalicu,
jer će se na slici pojaviti sjena.
C Preporučena udaljenost do objekta snimanja pri
korištenju ugrañene bljeskalice je 0,3 do 2,5 m.
C Prije uporabe uklonite prašinu s površine žaruljice bljeskalice. Efekt bljeskalice može oslabiti
uslijed zatamnjenja radi topline ili prašine.
C Tijekom punjenja bljeskalice trepće žaruljica (/
CHG te ostaje svijetliti dok se baterija potpuno
napuni. (U [STBY] tijekom CAMERA-TAPE
moda potrebno je nešto više vremena dok se
potpuno ne napuni.)
C Bljeskalicu ne možete koristiti pri snimanju na
kasetu.
C Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice tijekom snimanja objekta osvijetljenog straga, ona možda neće imati efekta.
C Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 48). Za snimanje slike s
bojama vjernijim originalu koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 48).
z Savjet
C Moguće je promijeniti svjetlinu bljeskalice
[FLASH LEVEL], ili možete spriječiti pojavu
crvenih očiju podešavanjem [REDEYE
REDUC], u [FLASH SET] (str. 47).
Za snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Podešavanje ekspozicije za objekte
s osvijetljenom pozadinom
Za podešavanje ekspozicije objekata s osvijetljenom pozadinom, pritisnite . za prikaz
oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite ..
Snimanje u zrcalnom načinu
Infracrveni emiter
Postavite preklopku NIGHTSHOT na ON.
(Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT"].)
b Napomene
C Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima te
uklonite konverzijsku leću (opcija) i sjenilo
objektiva.
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 46).
Otvorite LCD zaslon 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180
stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjet
C Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika
objekta, no snimljena slika će izgledati
normalno.
27
Reprodukcija
Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
žaruljice PLAY/EDIT.
Ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG),
pomaknite je dok držite pritisnutom zelenu tipku.
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite { za premotavanje vrpce do željenog dijela, a zatim }
za početak reprodukcije.
Dodirom tipke izmjenjuju se reprodukcija i pauza*
Premotavanje natrag/naprijed
Stop**
* Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza aktivna duže od 3 minute.
** Kad je uložen "Memory Stick Duo" sa snimljenim slikama i ne reproducira se kaseta, umjesto ] se
prikazuje [.
Ugađanje glasnoće
Za ručno ugañanje glasnoće zakrenite kotačić CAM CTRL (str. 26).
z Savjeti
C Glasnoću možete takoñer ugoditi iz izbornika (str. 59).
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Dodirnite i zadržite |/{ tijekom reprodukcije (Picture Search), ili |/{ tijekom
premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
z Savjet
C Reprodukcija je moguća u više načina ([, VAR.SPD PB], str. 56).
28
Gledanje fotografija
Dodirnite [.
Prikazuje se najnovija snimljena slika.
Mijenja medij
za reprodukciju*
Prethodna/sljedeća
Prijelaz na indeksni pregled slika
* U izborniku reprodukcije kasete prikazan je indikator [.
Za prikaz slika s "Memory Stick Duo" kartice u indeksnom izborniku
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati samostalno.
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja u indeksni izbornik.
Za pregled slika iz drugih mapa, dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite mapu
tipkama n/m i dodirnite j (str. 52).
Nastavlja se ,
29
Reprodukcija (nastavak)
Uporaba PB zuma
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta (za
fotografije otprilike od 1,5 do 5 puta) u
odnosu na izvornu veličinu.
Uvećanje se može podesiti preklopkom zuma
ili tipkama zuma na LCD zaslonu.
1 Pokrenite reprodukciju slike koju želite
uvećati.
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
3 Dodirnite zaslon na mjestu kojeg želite
uvećati unutar prikazanog okvira.
4 Uvećanje podesite sa W (široki kut)/T
(telefoto).
Za brisanje dodirnite [END].
30
Uporaba funkcija za pomoć pri rukovanju
(USAGE GUIDE)
Željene izbornike za podešavanje možete
jednostavno odabrati pomoću funkcija za
pomoć pri rukovanju (USAGE GUIDE).
Podešenja koja nisu dostupna u modu
Easy Handycam
Vaš kamkorder ima 4 takve funkcije:
z Savjet
SHOOT
GUIDE:
Otvara izbornike podešavanja snimanja.
CNNECT
GUIDE:
Sugerira odgovarajući
način povezivanja za vaš
ureñaj. Detalje potražite na
str. 34.
Otvara izbornike osnovnih
funkcija.
USEFUL
GUIDE:
DISP
GUIDE:
U modu Easy Handycam neke opcije nisu dostupne. Ako odabrana funkcija nije dostupna,
a želite je koristiti, dodirnite [SET] za prikaz
upute na zaslonu. Slijedite uputu za isključenje Easy Handycama i zatim odaberite
funkciju.
C Ako se u koraku 3 ne pojavi [SET], slijedite
uputu na zaslonu.
Omogućuje provjeru značenja svakog indikatora na
LCD zaslonu. Detalje
potražite na str. 111
1 Dodirnite [GUIDE].
2 Odaberite željenu opciju.
Npr. za snimanje noću
Dodirnite [SHOOT GUIDE] t [SELECT
SCENE] t n/m za prikaz poruke
[To keep the mood of a night view].
3 Dodirnite [SET].
Pojavi se željeni izbornik za podešavanje.
Podesite postavke u skladu s namjenom.
31
Traženje mjesta početka snimanja
Traženje posljednjeg snimljenog
prizora (END SEARCH)
Funkcija END SEARCH ne radi nakon izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Provjerite je li se uključila žaruljica
CAMERA-TAPE (str. 23).
Dodirnite , t r.
Pregled posljednjih snimljenih
prizora (Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja
kasete.
Provjerite je li se uključila žaruljica
CAMERA-TAPE (str. 23).
Dodirnite , t o.
Dodirnite ovdje za brisanje postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog
zapisa reproducira se oko pet sekundi i
kamkorder se isključuje u pripravno
stanje na završnom dijelu posljednjeg
snimljenog zapisa.
b Napomena
C Funkcija END SEARCH neće raditi kako treba
ako izmeñu snimljenih dijelova na kaseti ima
praznina.
z Savjet
C Takoñer možete odabrati [END SEARCH] u
izborniku. Kad se uključi žaruljica PLAY/EDIT,
odaberite [END SEARCH] u izborniku Personal
Menu (str. 40).
32
Reproduciraju se posljednje 2 sekunde
zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se
kamkorder isključuje u pripravno stanje.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
Više puta pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT i zatim
upotrijebite daljinski upravljač (str. 28).
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
ZERO SET MEMORY na dijelu koji
želite kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje "0:00:00" i na
zaslonu se pojavi oznaka :.
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum
snimanja mijenja.
Više puta pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT (str. 28).
Ako se brojač ne pojavi, pritisnite
DISPLAY.
2 Pritisnite STOP kad želite zaustaviti reprodukciju.
1 Pritisnite SEARCH M. na daljinskom
3 Pritisnite mREW.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne "0:00:00".
Brojač vrpce se vraća na prikaz vremenskog koda, a prikaz "Zero set memory"
nestaje.
upravljaču.
2 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) za odabir datuma za
snimanje.
4 Pritisnite PLAY.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem
je brojač postavljen na “0:00:00”.
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY
prije premotavanja.
b Napomene
C Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko
sekundi od vremenske oznake.
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija "Zero set memory" možda neće ispravno
raditi.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP.
b Napomena
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija "Date search" možda neće raditi pravilno.
33
Reprodukcija slike na TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike razlikovat
će se ovisno o tome koji TV prijemnik će
spojiti i koje ćete priključnice koristiti.
Koristite isporučeni mrežni adapter kao izvor
napajanja (str. 13).
Pogledajte takoñer upute za uporabu isporučene s ureñajem kojeg želite spojiti.
Odabir odgovarajuće metode
spajanja (CNNECT GUIDE)
Vaš kamkorder vam pomaže pri odabiru
odgovarajućeg načina povezivanja ureñaja.
Postavka izlaznog signala kamkordera se
zatim podešava automatski.
b Napomene
C Podesite izbornik kamkordera prije povezivanja.
TV prijemnik možda neće pravilno prepoznati
videosignal kod promjene [VCR HDV/DV] i
[i.LINK CONV] podešenja nakon povezivanja
i.LINK kabelom.
C Slike snimljene u DV formatu reproduciraju se
kao SD (standardna razlučivost) slike bez obzira
na povezivanje.
C Prilikom snimanja podesite [X.V.COLOR] na
[ON] za reprodukciju na TV prijemniku kompatibilnom s x.v.Color sustavom (str. 50). Neke
opcije se trebaju podesiti na TV-u tijekom
reprodukcije.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnice i spojite kabel.
1 Dodirnite [GUIDE].
2 Dodirnite [CNNECT GUIDE].
3 Spojite kamkorder na TV prijemnik
u skladu s uputama na LCD
zaslonu.
Primjer spajanja na TV prijemnik visoke
razlučivosti (high definition)
1 Dodirnite [TV] t [HD TV].
2 Tipkama u/v odaberite TV ulaze i
dodirnite j.
3 Provjerite podešenja izlaza i dodirnite j.
4 Povežite kamkorder i TV prijemnik u skladu
sa slikom na zaslonu. Dodirnite [HINT] i
takoñer pogledajte mjere opreza pri spajanju.
5 Dodirnite j t [END].
z Savjet
C Za povratak na prethodno pitanje dodirnite p.
Podignite dno pokrova priključnice i zakrenite ga u smjeru strelice.
34
Spajanje na TV prijemnik visoke razlučivosti
HD (high definition) kvaliteta slike
C Slika u HDV formatu se reproducira u izvornom obliku (u HD kvaliteti).
C Slika u DV formatu se reproducira u izvornom obliku (u SD kvaliteti).
{ : Tok signala, ( ): Stranice s informacijama
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Podešenje izbornika
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (60)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
C Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog
kabela na audio ulaze TV prijemnika.
Nastavlja se ,
35
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala, ( ): Stranice s informacijama
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
HDMI kabel (opcija)
Podešenje izbornika
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
C Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom (na prednjem pokrovu).
C Videosignal slike u HDV formatu ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje
kopiranja.
C Nije moguć izlaz signala snimaka DV formata koji se šalju u kamkorder i.LINK kabelom (str. 68).
C Vaši TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike). Ne spajajte HDMI
OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI kabelom. Time
možete uzrokovati kvar.
i.LINK kabel (isporučen)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (60)
C Vaš TV prijemnik treba imati i.LINK priključnicu kompatibilnu sa standardom HDV1080i.
Potražite detalje u tehničkim podacima TV prijemnika.
C Ako vaš TV prijemnik ne podržava HDV1080i signal, kamkorder spojite na TV prijemnik isporučenim
komponentnim video kabelom i A/V spojnim kabelom na način prikazan u slučaju .
C TV prijemnik treba biti podešen tako da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik
SD (standard definition) kvaliteta slike
C Slika u HDV formatu se konvertira u DV format (SD kvalitetu) i
reproducira.
C Slika u DV formatu se reproducira u izvornom obliku (u SD kvaliteti).
36
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite [TV TYPE] podešenje prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 60).
b Napomena
C Kad reproducirate kasetu snimljenu u DV formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal,
podesite [4 WIDE SELECT] na [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 58).
{ : Tok signala, ( ): Stranice s informacijama
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Podešenje izbornika
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[COMPONENT] t
[576i] (60)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (60)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
C Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog
kabela na audio ulaze TV prijemnika.
i.LINK kabel (isporučen)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (60)
C TV prijemnik treba biti tako podešen da prepozna kad je spojen kamkorder. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
Nastavlja se ,
37
Reprodukcija slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala, ( ): Stranice s informacijama
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (60)
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
(Žuti)
Podešenje izbornika
(Bijeli)
(Crveni)
C Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio signala
spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audio ulaze TV prijemnika.
C Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip ).
A/V spojni kabel
(isporučen)
Kad je TV prijemnik spojen na
videorekorder
Odaberite način povezivanja na str. 65 ovisno
o ulaznoj priključnici videorekordera. Spojite
kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera
uporabom A/V spojnog kabela. Podesite
izbornik ulaznog signala videorekordera na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima
samo jedan audio ulaz)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela
na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni
(desni kanal) priključak na audio ulaz TV
prijemnika ili videorekordera.
38
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (57)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (60)
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder
ima 21-pinsku priključnicu
(EUROPRIKLJUČNICU)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) kako
biste mogli reproducirati sliku.
O značajci "PhotoTV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "PhotoTV
HD" standardom. "PhotoTV HD" omogućuje
detaljan prikaz finih tekstura i boja kao na
otisnutim fotografijama. Spojite li Sonyjeve
PhotoTV HD-kompatibilne ureñaje uporabom HDMI kabela* ili komponentnog video
kabela**, moći ćete uživati u cijelom novom
svijetu fotografija iznimne Full HD kvalitete.
* TV će automatski prijeći na odgovarajući mod
kod prikaza fotografija.
** Bit će potrebno podesiti TV.
Potrebno je takoñer izvesti podešavanja na
PhotoTV HD-kompatibilnom TV-u. Za
detalje pogledajte korisnički priručnik TV-a.
z Savjeti
C Priključnica HDMI (High Definition Multimedia
Interface) služi za slanje videosignala i audio
signala. Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu
sliku i digitalni zvuk.
C Spojite li kamkorder na TV prijemnik pomoću
više od jednog tipa kabela za reprodukciju slike s
druge priključnice osim i.LINK, slijed prioriteta
izlaznih signala je sljedeći: HDMI t komponentni video t S VIDEO t audio/video.
C Detalje o sustavu i.LINK potražite na str. 96.
39
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
1 Više puta pomaknite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje odgovarajuće žaruljice.
Žaruljica CAMERA-TAPE: , postavke na kaseti
Žaruljica CAMERA-MEMORY: : postavke na "Memory
Stick Duo" kartici
Žaruljica PLAY/EDIT: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba prečaca izbornika
Personal
Moguće je podesiti prečace za opcije
izbornika koje najčešće koristite.
z Savjet
C Izbornik Personal možete podesiti po želji
(str. 63).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na
zaslonu, dodirnite h/i dok se ne
prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite
j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz
izbornika koje nisu dodane u izbornik
Personal.
A Dodirnite g t [MENU].
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i
dodirnite j. (Nakon toga je postupak
u koraku 3 isti kao u koraku 2.)
C Odaberite željenu opciju.
D Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite
j t t (zatvaranje) za isključenje
prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti
postavku, dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
x Uporaba opcija izbornika tijekom
uključene funkcije Easy
Handycam
Ikona g nije prikazana dok je uključena funkcija Easy Handycam. Dodirnite
[MENU] za uključenje indeksnog prikaza
izbornika.
40
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika (z) razlikuju se ovisno o tome
koja žaruljica svijetli. Tijekom Easy Handycam načina rada,
postavke se automatski primjenjuju kao što je prikazano u listi.
Uključena žaruljica:
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
( *1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
–*1
–
–*1
–
–
–
–
–
–
–
z
–
FINE/z*1
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
–
z
–
–
–
–
–
z
z
z
OFF
OFF
–
OFF
OFF
TAPE
Izbornik CAMERA SET (str. 43)
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Izbornik MEMORY SET (str. 50)
STILL SET
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
z
–
–*1
–
–*1
–*1
Izbornik PICT.APPLI. (str. 53)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
Nastavlja se ,
41
Opcije izbornika (nastavak)
Uključena žaruljica:
SMTH SLW REC
PictBridge PRINT
USB SELECT
DEMO MODE
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
–
–
z
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
ON
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–
AUTO
z*1
1
1* /16:9 WIDE*1/
^16b*1/ –*1
z*1*3
AUTO
–/NORMAL/–/
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
Izbornik EDIT/PLAY (str. 56)
, VAR. SPD PB
, REC CTRL
END SEARCH
Izbornik STANDARD SET (str. 57)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
, REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
Izbornik TIME/LANGU. (str. 63)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
z
z
z
*1 Sačuvat će se vrijednost opcije prije uključenja funkcije Easy Handycam.
*2 Nije dostupno u CAMERA-TAPE modu.
*3 Dostupno samo kad je preklopka POWER postavljena na PLAY/EDIT.
42
z*1
–*1
–*1
Izbornik CAMERA
SET
Postavke za podešavanje snimanja u skladu
s uvjetima
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
SCENE SELECT
FIREWORKS* (O)
Za snimanje vatrometa u punom sjaju.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
Odabirom funkcije [SCENE SELECT]
moguće je jednostavno snimati u situacijama
koje zahtijevaju razne tehnike.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECT].
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
TWILIGHT* (2)
Za snimanje noćnih panorama.
SPOTLIGHT** (5)
TWILIT PORTRT (noćni portret) (i)
Za fotografiranje ljudi i pozadina pomoću
bljeskalice.
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprečava dojam upadljive
bjeline lica.
BEACH** (E)
CANDLE (f)
Za snimanje pod mekom svjetlosti svijeća.
SUNRSE SUNSET (izlazak/zalazak sunca)*
(c)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
Odaberite kako biste spriječili da ljudska
lica izgledaju tamna kad su obasjana jakom
ili reflektirajućom svjetlošću, primjerice na
plaži.
SNOW** (D)
Odaberite kod snimanja u vrlo svijetlim
uvjetima kao npr. na skijalištu. U suprotnom
slika može djelovati suviše tamnom.
Nastavlja se ,
43
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
* Samo za izoštravanje udaljenih objekata na
maloj udaljenosti.
** Samo za izoštravanje objekata na maloj
udaljenosti.
b Napomena
C Odaberete li [SCENE SELECT], postavke parametara [SHUTTR SPEED] i [WHITE BAL.] se
poništavaju.
SPOT MTR·FCS (Spot Meter i Spot
Focus)
Možete istovremeno podesiti svjetlinu i izoštrenost slike.
Možete istovremeno koristiti funkcije [SPOT
METER] (str. 44) i [SPOT FOCUS] (str. 46).
1 Dodirnite na zaslonu točku na kojoj želite
fiksirati i podesiti ekspoziciju i žarište.
Pojavljuje se w i 9.
1 Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
2 Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END].
b Napomena
C Ako podesite [SPOT METER], [EXPOSURE]
se automatski podesi na [MANUAL].
EXPOSURE
Moguće je ručno fiksirati svjetlinu slike.
Podesite svjetlinu ako je objekt mnogo
svjetliji ili tamniji od pozadine.
2 Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END].
1 Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
b Napomena
2 Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
C Ako podesite [SPOT MTR·FCS], [EXPOSURE]
i [FOCUS] se automatski podesi na [MANUAL].
3 Dodirnite j.
SPOT METER (Flexible spot meter)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt
tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom
čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu
na pozadinu (poput objekata na pozornici).
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j.
z Savjet
C Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno
uporabom kotačića CAM CTRL (str. 26).
WHITE BAL. (White balance)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
44
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost kod snimanja u
sljedećim uvjetima:
– Na otvorenom
– Noćno snimanje, neonska svjetla i vatromet
– Izlazak ili zalazak sunca
– Svjetla fluorescentne svjetiljke
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost kod snimanja u
sljedećim uvjetima:
– U zatvorenim prostorijama
– Na zabavama ili u studiju gdje se svjetlo
brzo mijenja
– Pod video rasvjetom, natrijevim žaruljama
ili žaruljama u boji s užarenom niti
z Savjeti
C Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana
je opcija [AUTO], ili kad prenesete kamkorder
iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto, a
podešena je fiksna ekspozicija, odaberite [AUTO]
i usmjerite kamkorder na obližnji bijeli objekt
otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg balansa
boje.
C Kad je ravnoteža bijele boje podešena pomoću
[ONE PUSH], ako promijenite [SCENE SELECT]
podešenja ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto, potrebno je
ponoviti postupak [ONE PUSH] za ponovno
podešavanje ravnoteže bijele boje.
SHARPNESS
Moguće je podesiti oštrinu slike tipkama
[/\. L se pojavi ukoliko je oštrina
podešena različito od tvorničke postavke.
Mekše
ONE PUSH (x)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt bijele boje poput komada papira tako da ispuni kadar, pod
istim osvjetljenjem kakvo ćete koristiti
za stvarno snimanje.
C Dodirnite [x].
Oznaka x ubrzano trepće. Kad ravnoteža bijele boje bude podešena i pohranjena u memoriju, indikator prestaje
treptati.
b Napomene
C Podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO] ili
podesite boju u [ONE PUSH] pod bijelim ili
hladno-bijelim fluorescentnim svjetlom.
C Kad odaberete [ONE PUSH]m nastavite kadrirati bijele objekte dok oznaka x ubrzano
trepće.
C Oznaka x polagano trepće ako se [ONE PUSH]
ne može podesiti.
C Kad je odabran [ONE PUSH], ako x oznaka
trepće nakon dodira tipke j, podesite opciju
[WHITE BAL.] na [AUTO].
C Ako podesite [WHITE BAL.], [SCENE SELECT
se vraća na [AUTO].
Oštrije
SHUTTR SPEED
Moguće je ručno podesiti i fiksirati brzinu
zatvarača po želji. Ovisno o brzini zatvarača,
objekt se može doimati statičnim ili mu
možete naglasiti pokrete.
B AUTO
Odaberite za automatsko podešavanje
brzine zatvarača.
MANUAL (S)
Podesite brzinu zatvarača tipkama [/
\.
Možete podesiti vrijednost izmeñu 1/3 i
1/10 000 sekunde kad je preklopka POWER
podešena na CAMERA-TAPE i izmeñu 1/3
i 1/425 sekunde kad je preklopka POWER
podešena na CAMERA-MEMORY.
Sporije
Brže
Nastavlja se ,
45
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
b Napomene
C Kad je brzina zatvarača podešena na vrijednost
izmeñu 1/600 i 1/10 000 sekunde, nije moguće
fotografirati.
C Primjerice, odaberete li 1/100 sekunde, na
zaslonu se pojavi [100].
C Pri maloj brzini zatvarača automatski fokus se
može izgubiti. Izoštrite sliku ručno uz pomoć
tronošca itd.
C Kad snimate pod svjetlošću fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljki, na zaslonu se mogu
pojaviti horizontalne pruge, ovisno o brzini
zatvarača.
Slabiji intenzitet
boja
z Savjet
C Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša
vrijednost rezultira crvenkastim tonovima.
C Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno
uporabom kotačića CAM CTRL (str. 26).
C Postavku možete podesiti i ručno pomoću
kotačića CAM CTRL (str. 26).
AUTOSLW SHTR (Auto slow
shutter)
Kad podesite [AUTOSLW SHTR] na [ON],
brzina zatvarača se na tamnim mjestima
automatski smanjuje na 1/25 sekunde.
Jači intenzitet
boja
WB SHIFT (White Balance Shift)
Možete podesiti ravnotežu bijele boje tipkama
[/\.
Kad opcija [WB SHIFT] nije podešena na
standardnu vrijednost, prikazani su indikator
u i podešena vrijednost.
z Savjeti
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
AE SHIFT
Moguće je podesiti ekspoziciju tipkama
[ (tamno)/\ (svijetlo). 0 i vrijednost
postavke se pojavljuju kad je podešeno [AE
SHIFT].
z Savjeti
C Dodirnite \ ukoliko je objekt bijele boje ili je
pozadinsko osvjetljenje snažno, ili [ ako je
objekt taman ili je osvjetljenje prigušeno.
C Moguće je podesiti automatsku svjetliju ili tamniju ekspoziciju kad je [EXPOSURE] podešen
na [AUTO].
C Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno
uporabom kotačića CAM CTRL (str. 26).
CAMERA COLOR
Možete podesiti intenzitet boja pomoću [/
\. Kad opcija [CAMERA COLOR] nije
podešena na standardnu vrijednost, prikazan
je indikator 5.
46
1 Dodirnite objekt na zaslonu.
Pojavi se oznaka 9.
2 Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END].
b Napomena
C Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s
uvjetima snimanja. Koristite ovu funkciju
kad želite izoštriti odreñeni objekt.
1 Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
2 Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/] (izoštravanje udaljenih objekata)
za postizanje oštrijeg fokusa. Oznaka m se
pojavljuje kad ne možete više izoštriti
objekt u blizini, a oznaka R kad ne možete
više izoštriti objekt u daljini.
Dodirnete li 2, pojavi se R 9 te možete
podesiti fokus na beskonačno.
3 Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j.
b Napomena
C Minimalna potrebna udaljenost izmeñu kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zumirajte
prema strani W (široki kut).
b Napomene
C Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
C Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 46) ručno kad ne
možete automatski.
PEAKING
Obrisi objekta na zaslonu se poboljšavaju
radi lakšeg izoštravanja. Možete podesiti
boju obrisa prikazanu na zaslonu tijekom
ove funkcije. Promijenite li standardno
podešenje, na zaslonu je prikazano .
B OFF
Ako ne želite koristiti ovu funkciju.
z Savjeti
C Izoštravanje objekta je lakše kad pomaknete preklopku zuma prema T (telefoto) za izoštravanje i
zatim prema W (široki kut) za podešavanje zuma
pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza,
pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut)
za potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
C Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno
uporabom kotačića CAM CTRL (str. 26).
TELE MACRO
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 25) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza, do
oko 45 cm.
WHITE
Obrisi će biti bijeli.
RED
Obrisi će biti crveni.
YELLOW
Obrisi će biti žuti.
z Savjet
C Promijenjeni obrisi neće se snimiti na vrpcu.
FLASH SET
Funkciju možete podesiti kad koristite ugrañenu bljeskalicu ili vanjsku bljeskalicu (opcija)
koja je kompatibilna s kamkorderom.
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
Nastavlja se ,
47
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
x REDEYE REDUC
Efekt crvenih očiju možete spriječiti tako da
prije snimanja uključite bljeskalicu.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], te
pritisnite ( (bljeskalica) (str. 26) nekoliko
puta za odabir postavke.
/ (Automatsko uklanjanje efekta crvenih
očiju): Uključenje predbljeska prije automatskog aktiviranja bljeskalice gdje je osvjetljenje
nedovoljno.
r
/ ( (Stalno uklanjanje efekta crvenih očiju):
Uvijek koristi bljeskalicu i predbljesak za
smanjenje efekta crvenih očiju.
r
, (Bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
b Napomena
C Funkcija redukcije efekta crvenih očiju možda
neće imati željeni efekt zbog individualnih
razlika i ostalih uvjeta.
SUPER NS (Super NightShot)
Slika se snima uz do 16 puta veću osjetljivost
u odnosu na NightShot snimanje podesite li
[SUPER NS] na [ON] dok je preklopka
NIGHTSHOT (str. 27) takoñer u položaju
ON.
S; i ["SUPER NIGHTSHOT"] se pojavljuju na zaslonu.
Za povratak na uobičajenu postavku podesite
[SUPER NS] na [OFF] ili preklopku
NIGHTSHOT na OFF.
b Napomene
C Ne koristite NightShot/[SUPER NS] na svijetlim
mjestima jer to može uzrokovati kvarove.
C Nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 106).
C Uklonite konverzijsku leću (opcija) i sjenilo
objektiva.
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 46).
C Brzina zatvarača kamkordera se mijenja ovisno
o svjetlini. Slika se takoñer može usporiti.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 27) ili [SUPER NS] (str. 48), možete
snimiti jasnije slike ako [NS LIGHT], koji
emitira (nevidljive) infracrvene zrake,
podesite na [ON] (tvorničko podešenje).
b Napomene
C Nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 106).
C Uklonite konverzijsku leću (opcija) i sjenilo
objektiva.
C Najveća udaljenost snimanja kod uporabe [NS
LIGHT] je otprilike 3 m.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Kad podesite ([COLOR SLOW S] na [ON]),
možete snimiti svjetliju sliku u boji čak i na
tamnim mjestima.
Na zaslonu se pojavljuju k i [COLOR
SLOW SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
b Napomene
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 46).
C Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
ZEBRA
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne linije,
što je korisno pomagalo za prilagoñavanje
svjetline.
Kad mijenjate tvorničku postavku, pojavi se
/. Uzorak zebre se neće snimiti.
B OFF
Uzorak zebre nije prikazan.
70
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu svjetline od otprilike 70 IRE.
48
100
z Savjet
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
C Takoñer možete podesiti self timer tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 107).
b Napomena
C Dijelovi zaslona gdje svjetlina prelazi 100 IRE
se mogu previše osvijetliti.
z Savjet
C IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
HISTOGRAM
Kad podesite [HISTOGRAM] na [ON], na
zaslonu se pojavi [HISTOGRAM] (grafički
prikaz distribucije tonova na slici).
Ova je opcija korisna prilikom podešavanja
ekspozicije. Možete podesiti [EXPOSURE]
ili [AE SHIFT] dok provjeravate
[HISTOGRAM], koji se ne snima na kasetu
ili "Memory Stick Duo".
DIGITAL ZOOM
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati
sliku više od 10 T (tvornička postavka),
možete koristiti maksimalnu razinu zuma.
Obratite pozornost da se kvaliteta slike
smanjuje kad koristite digitalni zum.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
Pikseli
20 (
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
Tamnije
Svjetlije
Svjetlina
z Savjet
C Lijeva strana grafičkog prikaza pokazuje tamnije,
a desna strana svjetlije dijelove slike.
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]). Za prirodniju sliku podesite opciju
[STEADYSHOT] na [OFF] (i) kad
koristite stativ (opcija).
SELF-TIMER
Pomoću ove funkcije možete snimiti fotografiju s odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te je prikazana oznaka 2.
Za poništenje odbrojavanja dodirnite
[RESET].
Za isključenje self timera dodirnite [OFF].
Nastavlja se ,
49
Izbornik CAMERA SET
(nastavak)
CONV. LENS
Kad koristite dodatno nabavljivu konverzijsku
leću, primijenite ovu funkciju za snimanje uz
optimalnu kompenzaciju tresenja kamere za
svaku leću.
B OFF
Odaberite ovo podešenje kad ne koristite
konverzijsku leću (opcija).
WIDE CONV. (4)
Odaberite pri uporabi širokokutne konverzijske leće (opcija).
TELE CONV. (5)
Odaberite pri uporabi telefoto konverzijske
leće (opcija).
DIAL SET
Kotačiću CAM CTRL možete pridijeliti
željenu opciju izbornika. Potražite detalje na
str. 26.
Izbornik MEMORY
SET
Postavke za "Memory Stick Duo"
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
STILL SET
x \ QUALITY
B FINE (
)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
STANDARD (
)
Odaberite za snimanje fotografija standardne
kvalitete.
b Napomena
C Kvaliteta slike je automatski podešena na [FINE]
tijekom Easy Handycam funkcije.
x \ IMAGE SIZE
X.V.COLOR
Podesite ovu opciju na [ON] tijekom snimanja
kako biste snimili širu paletu boja.
Na taj se način vjernije reproduciraju intenzivne boje, primjerice cvijeća i tirkizno
plavog mora.
Odaberite za jasno snimanje fotografije.
b Napomene
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
C Podesite [X.C.COLOR] na [ON] samo ako ćete
gledati snimljeni sadržaj na TV prijemniku koji
podržava sustav x.v.Color. U suprotnom odaberite [OFF] (standardno podešenje).
C Ako je videozapis snimljen s ovom funkcijom
podešenom na [ON] i gledate ga na TV prijemniku koji ne podržava sustav x.v.Color, boje
možda neće biti prikazane pravilno.
C [X.V.COLOR] se ne može podesiti na [ON] kad
– snimate u DV formatu,
– je u tijeku snimanje videozapisa.
50
B 6.1M (j)
& 4.6M (m)
Odaberite za jasno snimanje fotografije
formata 16: (wide).
3.1M (k)
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
b Napomena
C [\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo kad
je preklopka POWER podešena u položaj
CAMERA-MEMORY.
Kapacitet "Memory Stick Duo" i broj
slika koje možete snimiti
Kad je preklopka POWER podešena na
CAMERA-MEMORY
* Opcija [\ IMAGE SIZE] je podešena na [&
4.6M] u HDV ili DV formatu (16:9) i [3.4M] u
DV formatu (4:3).
Kad je preklopka POWER podešena na PLAY/
EDIT*
6.1M
2848 T
2136
j
4.6M
2848 T
1602
m
3.1M
2048 T
1536
k
VGA
640 T
480
}
128 MB
41
98
55
130
80
185
780
1970
128 MB
256 MB
75
175
95
235
140
335
1400
3550
205
490
780
1970
980
1970
256 MB
512 MB
150
365
205
485
295
690
2900
7300
370
890
1400
3550
1750
3550
512 MB
1 GB
315
740
420
950
610
1400
6000
14500
770
1800
2900
7300
3650
7300
1 GB
2 GB
630
1500
850
2000
1200
2850
12000
30000
1550
3750
6000
14500
7500
14500
2 GB
4 GB
1250
2950
1650
3950
2400
5600
23500
59500
3150
7500
12000
30000
15000
30000
4 GB
8 GB
2500
6000
3350
8000
4900 48000
11000 115000
6300
14500
23500
59500
29500
59500
8 GB
12500
30000
48000
115000
60000
115000
Kad je preklopka POWER podešena na
CAMERA-TAPE*
4.6M
2848 T 1602
m
3.4M
2136 T 1602
l
128 MB
55
130
74
170
256 MB
95
235
130
305
512 MB
205
485
275
630
1 GB
420
950
560
1300
2 GB
850
2000
1100
2600
4 GB
1650
3950
2250
5200
8 GB
3350
8000
4500
10000
1.2M
1440 T
810
1
VGA
640 T
480
}
0.2M
640 T
360
#
* Opcija [\ IMAGE SIZE] je podešena na [&
1.2M] u HDV formatu, [& 0.2M] u DV formatu
(16:9), i [VGA (0.3M)] u DV formatu (4:3).
b Napomene
C Svi brojevi su izmjereni u sljedećim uvjetima:
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrano [FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
C Kad koristite "Memory Stick Duo" tvrtke Sony
Corporation. Broj snimljenih slika ovisit će o
uvjetima snimanja.
C Jedinstveni poredak piksela Sony ClearVid CMOS
senzora i sustava obrade slike (novi poboljšani
Imaging Processor) omogućuje istovjetnu razlučivost fotografija kao i opisane veličine.
Nastavlja se ,
51
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
ALL ERASE
Briše sve slike s nezaštićene "Memory Stick
Duo" kartice ili sve slike iz odabrane mape.
1 Odaberite [ALL FILES] ili [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Za brisanje svih slika na
"Memory Stick Duo" kartici.
[CURRNT FOLDER]: Za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
2 Dvaput dodirnite [YES] t t.
b Napomene
C Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne
briše.
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing
all data...] nemojte:
– pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku
od tipaka.
– vaditi "Memory Stick Duo".
FORMAT
Isporučeni "Memory Stick Duo" već je tvornički formatiran i nije ga potrebno ponovo
formatirati.
Za izvoñenje formatiranja, dvaput dodirnite
[YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
b Napomene
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [:
Formatting...], nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
– pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
– izbaciti "Memory Stick Duo".
C Formatiranjem se brišu svi podaci s "Memory
Stick Duo" kartice, uključujući zaštićene slike i
nove mape.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene
"Memory Stick Duo" kartice. Pridjeljivanje
brojeva datotekama počinje iznova nakon
izrade nove mape ili zamjene mape za
snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene "Memory Stick
Duo" kartice.
NEW FOLDER
Na "Memory Stick Duo" kartici je moguće
načiniti novu mapu (102MSDCF do 999MS
DCF). Kad se mapa popuni (maksimalno
9999 slika), automatski se načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
b Napomene
C Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu. Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 52) ili ih obrisati na računalu.
C Broj slika koje možete snimiti na "Memory Stick
Duo" se može smanjiti s povećanjem mapa.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/
n i dodirnite j.
b Napomene
C Tvornički podešena mapa za snimanje jest
101MSDCF.
C Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama
m/n i dodirnite j.
52
Izbornik
PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije
za snimanje/reprodukciju
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
INT.REC-STL (Snimanje fotografija
u intervalima)
Kamkorder snima fotografije u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na "Memory Stick
Duo". Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti kretanje oblaka ili promjene dnevnog
svjetla.
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
1 Odaberite željeni efekt u pripravnom stanju
[STBY] (zatamnjenje) ili tijekom snimanja
[REC] (odtamnjenje) i dodirnite j.
2 Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka [FADER] u koraku
1 dodirnite [OFF].
Kad pritisnete START/STOP, podešavanje
se prekida.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
1 Dodirnite y t željeni interval snimanja
(1, 5 ili 10 minuta) t j t [ON] t j
t t.
2 Dokraja pritisnite PHOTO.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje snimanje fotografija u intervalima.
Za isključenje funkcije [INT.REC-STL], u
koraku 1 odaberite [OFF].
SLIDE SHOW
Zatamnjenje
Odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz
crno bijele u sliku u boji. Kod zatamnjenja
slika se mijenja iz slike u boji u crno bijelu.
Slike pohranjene na "Memory Stick Duo"
(ili u odabranu mapu) je moguće reproducirati u obliku prezentacije (slide show).
1 Dodirnite y t [PB FOLDER].
2 Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRNT
FOLDER (-)] i dodirnite j.
Ako odaberete [CURRNT FOLDER (-)],
sve slike u mapi za reprodukciju (koju ste
odabrali u opciji [PB FOLDER] (str. 52) se
reproduciraju redom.
3 Dodirnite [REPEAT].
4 Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON]
(|).
Odaberite [OFF] za samo jednu prezentaciju.
5 Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje [SLIDE SHOW] dodirnite
[END]. Za pauzu dodirnite [PAUSE].
Nastavlja se ,
53
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
z Savjet
C Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju
tako da prije dodira tipke [START] dodirnete
[/\.
D.EFFECT (digitalni efekt)
Možete snimati/reproducirati videozapise
objekta koji se brzo kreće (efekt stroboskopa).
TRAIL
Tijekom snimanja/reprodukcije možete
dodati digitalne efekte.
Možete snimati/reproducirati sliku tako da
sporedna slika postepeno nestaje u obliku
traga.
1 Dodirnite željeni efekt.
2 Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
OLD MOVIE
Zapisima se dodaje smeñi ton tako da izgledaju poput starih filmova.
Efekt
Parametri za podešavanje
b Napomene
CINEMA
EFECT*
Nije potrebno podešavati.
STILL
Stupanj prozirnosti
fotografija koje dodajete
videozapisu.
FLASH
Vremenski razmak izmeñu
fotografija
TRAIL
Vrijeme nestajanja
sporedne slike.
OLD MOVIE* Nije potrebno podešavati.
C Ne možete promijeniti digitalni efekt dok snimate
na kasetu kad je odabran [CINEMA EFECT].
C Efekti dodani slikama tijekom reprodukcije ne
izlaze kroz a HDV/DV (i.LINK) priključnicu.
Mogu se reproducirati samo originalne slike.
C Dok koristite [D.EFFECT], ne možete koristiti
tipku za pregledavanje fotografija na Memory
Sticku Duo 3.
C Podesite li [CINEMA EFFECT], opcije [SPOT
METER] i [EXPOSURE] se vraćaju na [AUTO].
C Ne možete dodati digitalni efekt slikama s ureñaja
spojenih na kamkorder.
* Dostupno samo tijekom snimanja na vrpcu.
z Savjet
3 Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D.EFFECT] (digitalnog
efekta) dodirnite [OFF].
B OFF
Ne koristi [D. EFFECT] postavku.
CINEMA EFECT (Cinematic effect)
Svojim slikama možete dodati ugoñaj kina
podešavanjem kvalitete slike.
STILL
Tijekom snimanja ili reprodukcije videozapisa, u njega možete umetnuti fotografiju
memoriranu dodirom tipke [STILL].
54
FLASH (flash motion)
C Slike editirane uporabom specijalnih efekata
možete pohraniti na Memory Stick Duo (str. 70)
ili ih snimiti na drugi videorekorder/DVD/HDD
rekorder (str. 65).
PICT. EFFECT (efekti slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće
dodati posebne efekte. Kad odaberete efekt,
pojavi se simbol ).
B OFF
Ako ne želite koristiti [PICT.EFFECT].
SKINTONE*
Za postizanje toplih tonova kože.
NEG.ART
z Savjet
C Slike editirane uporabom specijalnih efekata
možete pohraniti na Memory Stick Duo (str. 70)
ili ih snimiti na drugi videorekorder/DVD/HDD
rekorder (str. 65).
SMTH SLW REC (usporeno
snimanje bez trzaja)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno oko 3 sekunde. To je korisno kad
snimate, primjerice, zamahe ruke kod golfa
ili tenisa.
Slika je crno/bijela.
Pritisnite START/STOP kad je prikazan
izbornik [SMTH SLW REC].
Zapis od tri sekunde snima se kao
12-sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane, snimanje
je završeno.
SOLARIZE
Dodirnite y za podešavanje sljedećeg.
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je crvenosmeñe boje.
B&W
Slika izgleda poput crteža sa snažnim
kontrastom.
– [TIMING]
Odabir početne točke snimanja od pritiska na
START/STOP (početno podešenje je [3sec
AFTER]).
PASTEL*
[3sec AFTER]
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MOSAIC*
Slika je zrnata (mozaična).
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom
snimanja na kasetu.
b Napomena
C Efekti dodani slikama tijekom reprodukcije ne
izlaze kroz a HDV/DV (i.LINK) priključnicu.
Mogu se reproducirati samo originalne slike.
C Ne možete dodati posebne efekte slikama s
ureñaja spojenih na kamkorder.
[3sec BEFORE]
– [RECORD SOUND]
Odaberete li [ON] (o^), na usporeni videozapis
možete dosnimiti dijalog itd. (početno podešenje
je [OFF]).
Zvuk se snima dok je prikazana poruka
[Recording @@@]
b Napomene
C Zvuk se ne može dodati videozapisu koji traje 3
sekunde (približno).
Nastavlja se ,
55
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
C Kvaliteta slike pri uporabi [SMTH SLW REC]
je nešto slabija no kod uobičajenog snimanja.
Za isključenje funkcije [SMTH SLW REC]
odaberite [END].
PictBridge PRINT
Pogledajte str. 72.
USB SELECT
Možete spojiti kamkorder na računalo USB
kabelom te kopirati slike na računalo.
Uporabom ove funkcije možete ga takoñer
spojiti na PictBridge-kompatibilan pisač.
Detalje potražite u uputi "First Step Guide"
na isporučenom CD-ROM-u.
B ! Memory Stick
Odaberite ovu postavku kako biste pregledali slike s "Memory Stick Duo" kartice na
računalu ili ih prenijeli na računalo.
PictBridge PRINT
Odaberite ovu postavku kad spajate kamkorder na PictBridge kompatibilan pisač za
izravan ispis slika (str. 72).
DEMO MODE
Tvorničko podešenje je [ON] i omogućuje
vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta
nakon vañenja kasete i "Memory Stick Duo"
kartice iz kamkordera i pomicanja preklopke
POWER za uključenje žaruljice CAMERATAPE.
z Savjet
C Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo
za približno deset minuta.)
– Kad uložite kasetu ili "Memory Stick Duo".
– Kad je preklopkom POWER odabran neki
drugi način rada osim CAMERA-TAPE.
56
Izbornik
EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u
različitim načinima rada
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
VAR.SPD PB
(brzine reprodukcije)
Dok gledate videozapise, možete odabrati
brzinu reprodukcije.
1 Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće
tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
: (okvir)
reprodukcije*
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t }
reprodukciju
sliku po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer
ponovo dodirnite :
tijekom reprodukcije
sliku po sliku.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz priključnice a HDV/
DV (i.LINK), usporena reprodukcija se neće
odvijati ravnomjerno.
2 Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dvaput
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
b Napomene
C Snimljeni zvuk se ne čuje. Takoñer je moguća
pojava mozaičnih uzoraka prethodnih slika.
C Slike u HDV formatu se ne prenose putem a
HDV/DV priključka (i.LINK) u pauzi ili bilo
kojem modu osim standardne reprodukcije.
Izbornik
STANDARD SET
C Slika u HDV formatu može ispasti izobličena
tijekom:
– pretraživanja slike
– reprodukcije unatrag.
C Usporena reprodukcija unatrag i reprodukcija
sliku po sliku unatrag nisu raspoloživi u HDV
formatu.
REC CTRL
(kontrola za snimanje videozapisa)
Pogledajte str. 68.
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se
oko pet sekundi i zatim se reprodukcija
automatski zaustavlja.
CANCEL
Za isključenje funkcije [END SEARCH].
b Napomena
C Funkcija [END SEARCH] nije dostupna nakon
vañenja kasete.
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge
osnovne postavke
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
VCR HDV/DV
Odaberite signal reprodukcije. Standardni
odabir je [AUTO].
Kad je kamkorder spojen na drugi ureñaj
i.LINK kabelom, odaberite ulazni/izlazni
signal s a HDV/DV (i.LINK) priključnice.
Odabrani signal se snima ili reproducira.
B AUTO
Pri reprodukciji kasete automatski prebacuje izmeñu HDV i DV formata.
U slučaju i.LINK povezivanja automatski
prebacuje izmeñu HDV i DV formata ulaznih/izlaznih signala s a HDV/DV (i.LINK)
priključnice.
HDV
Za reprodukciju signala samo u HDV
formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za ulaz/
izlaz te snimanje/reprodukciju samo signala
HDV formata iz priključnice a HDV/DV
(i.LINK). Ovo podešenje možete takoñer
odabrati kad spajate kamkorder na računalo,
itd.
DV
Za reprodukciju signala samo u DV formatu.
U slučaju i.LINK povezivanja služi za ulaz/
izlaz te snimanje/reprodukciju samo signala
HDV formata iz priključnice a HDV/DV
(i.LINK). Ovo podešenje možete takoñer
odabrati kad spajate kamkorder na računalo,
itd.
Nastavlja se ,
57
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
b Napomene
b Napomene
C Odspojite i.LINK kabel prije podešavanja parametra [VCR HDV/DV]. U suprotnom, spojeni
TV prijemnik možda neće moći prepoznati
videosignal s kamkordera.
C Kad odaberete [AUTO] i signal se mijenja izmeñu
HDV i DV, slika i zvuk nakratko nestaju.
C Kad je [i.LINK CONV] podešen na [ON HDV
t DV], slike se reproduciraju na sljedeći način:
– [AUTO]: HDV signal se pretvara u DV format
a DV signal se reproducira u izvornom obliku.
– [HDV]: HDV signal se pretvara u DV format a
DV signal se ne reproducira.
– [DV]: DV signal se reproducira u izvornom
obliku, a HDV signal se ne reproducira.
C Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP
načinu na drugom kamkorderu ili videorekorderu
mogu se pojaviti mozaične smetnje i zvuk može
biti isprekidan.
C Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu,
slika pri reprodukciji može biti izobličena ili
vremenska oznaka izmeñu zapisa neće biti točna.
REC FORMAT
)
Za snimanje u HDV1080i standardu.
DV (
)
Za snimanje u DV formatu.
b Napomena
C Kad istovremeno gledate sliku i snimate na
ureñaj spojen pomoću i.LINK kabela, podesite
parametar [i.LINK CONV] u skladu s tim.
DV SET
B 16:9 WIDE
Snima slike za reprodukciju na TV prijemniku formata 16:9.
Za snimanje slika za reprodukciju na TV
prijemniku formata 4:3.
b Napomena
C Podesite [TV TYPE] prema vrsti spojenog TV
prijemnika za reprodukciju (str. 60).
x 4 AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu
(dva stereo zvuka).
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu
(jedan stereo zvuk visoke kvalitete).
Sljedeće funkcije su raspoložive prilikom
snimanja u DV formatu.
b Napomena
x 4 REC MODE (način snimanja)
C Kod snimanja u HDV formatu, zvuk se automatski snima u [16BIT] modu.
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja
do 1,5 puta u odnosu na SP način (Long
Play).
58
Na kasetu je moguće snimati u formatu koji
se prilagoñava zaslonu na kojem će slika
biti prikazana.
4:3 (:)
Možete odabrati format snimanja.
B HDV1080i (
x 4 WIDE SELECT
x 4 AUDIO MIX
Možete provjeriti zvuk tijekom snimanja na
kasetu uporabom funkcije presnimavanja
zvuka ili snimanja pomoću 4-kanalnog
mikrofona tijekom reprodukcije.
LCD/VF SET
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu
sliku.
Dodirnite z/{ za podešavanje balansa
izmeñu izvornog (ST1) i naknadno snimljenog
zvuka (ST2). Zatim dodirnite j.
b Napomena
C Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko
podešenje.
VOLUME
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipke
[/\ (str. 28).
z Savjet
C Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno
uporabom kotačića CAM CTRL (str. 26).
MIC LEVEL
Glasnoću zvuka pri snimanju možete
podesiti ručno.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
1 Svjetlinu podesite tipkama [/\.
2 Dodirnite j.
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti osvjetljenje LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
b Napomene
C Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se malo smanjuje tijekom snimanja.
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
B AUTO
Odaberite za automatsko podešavanje
glasnoće.
MANUAL
Dodirnite [/\ za podešavanje glasnoće zvuka tijekom snimanja ili u pripravnom stanju.
Na zaslonu se pojave skale podešavanja
glasnoće. Ona se pojačava kad se skala
pomiče udesno. Mjerač razine glasnoće se
pojavi kad je glasnoća drugačija od
standardne.
b Napomena
C Prilikom podešavanja zvuka koristite slušalice
radi bolje kontrole glasnoće.
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
b Napomene
C Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se malo smanjuje tijekom snimanja.
Nastavlja se ,
59
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
COMPONENT
Odaberite [COMPONENT] ako ste spojili
kamkorder na TV putem komponentne
ulazne priključnice.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 (wide)
TV prijemniku.
Snimke 16:9
(wide) formata
Snimke 4:3
formata
576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
putem komponentne ulazne priključnice.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnom ulaznom
priključnicom koji može prikazivati 1080i
signal.
i.LINK CONV
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
Snimke 16:9
(wide) formata
Snimke 4:3
formata
Signali HDV formata se konvertiraju u DV
format i izlazni signal iz priključnice a HDV/
DV (i.LINK) je u DV formatu.
B OFF
Odaberite za prijenos signala slike putem a
HDV/DV (i.LINK) priključnice u skladu s
podešenjima parametara [REC FORMAT] i
[VCR HDV/DV].
ON HDV t DV
Snimke u HDV formatu se konvertiraju u
DV format, a snimke u DV formatu ostaju
u DV formatu.
b Napomene
C Za ulaz signala putem i.LINK priključnice
pogledajte [VCR HDV/DV] (str. 57).
C Prije podešavanja [i.LINK CONV], odspojite
i.LINK kabel jer u suprotnom spojeni videoureñaj
neće moći prepoznati videosignal s ovog
kamkordera.
TV TYPE
Potrebno je odabrati format slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom. Snimke će se
reproducirati kao na sljedećim ilustracijama.
60
b Napomena
C Kad kamkorder spojite na TV prijemnik uporabom i.LINK kabela radi reprodukcije kasete,
nije moguće podesiti [TV TYPE].
DISP GUIDE (Display guide)
Pogledajte str. 111.
STATUS CHECK
Možete provjeriti podešenja sljedećih opcija:
– [VCR HDV/DV] (kad podesite preklopku
POWER na PLAY/EDIT) (str. 57)
– [COMPONENT] (str. 60)
– [i.LINK CONV] (str. 60)
– [TV TYPE] (str. 60)
– HDMI OUTPUT (str. 104)
GUIDEFRAME
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON], možete
vidjeti okvir za provjeru da li je objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se ne snima.
Pritisnite DISPLAY/BATT INFO da okvir
nestane.
z Savjet
C Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniji kadar.
CENTER MARKR
Podesite li [CENTER MARKR] na [ON], u
središtu zaslona će se prikazati oznaka koja
vam olakšava pronalaženje središta kadra. Ta
oznaka se ne snima. Pritisnite DISPLAY/
BATT INFO za isključenje te oznake.
COLOR BAR
Možete prikazati skalu boja i snimiti je na
kasetu tako da podesite [COLOR BAR] na
[ON]. To je pogodno za podešavanje boja na
spojenom monitoru.
DATA CODE
Tijekom reprodukcije, prikaz informacija koje
se automatski pohranjuju tijekom snimanja
(data code).
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (dolje)
Prikaz podataka o podešenju kamkordera.
A Funkcija SteadyShot isključena
B Ekspozicija
C Ravnoteža bijele boje
D Gain
E Brzina zatvarača
F Otvor blende
b Napomene
C Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s "Memory Stick Duo" kartice.
C Kod slike snimljene s bljeskalicom pojavi se
oznaka (.
C Kod prikaza slike DATE/TIME datum i vrijeme
su prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku
bez podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i
[--:--:--].
C Tijekom Easy Handycam načina rada možete
podesiti samo [DATE/TIME].
REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta
kasete na 8 sekundi u sljedećim slučajevima.
C Kad preklopku POWER podesite na PLAY/
EDIT ili CAMERA-TAPE dok je uložena
kaseta.
C Kada dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora
preostale kasete.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
uporabu isporučenog daljinskog upravljača
(str. 107).
z Savjet
C Odaberite [OFF] kako biste spriječili da kamkorder reagira na naredbe daljinskog upravljača
drugog videorekordera.
Nastavlja se ,
61
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
REC LAMP (žaruljica snimanja)
Ova se žaruljica neće uključiti tijekom snimanja kad opciju podesite na [OFF].
(Tvornička postavka je [ON].)
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT (Display output)
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske oznake na TV zaslonu, LCD
zaslonu i u tražilu.
MENU ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema
dolje dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema
gore dodirom na m.
A. SHUT OFF (automatsko
isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog isključenja.
62
b Napomena
C Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
CALIBRATION
Pogledajte str. 99.
QUICK REC (Quick recording)
Možete malo skratiti vrijeme početka
snimanja kad ga pokrećete pritiskom tipke
START/STOP. Ova funkcija je korisna za
kompenzaciju vremena potrebnog za klik
zatvarača.
B OFF
Trebat će više vremena za početak snimanja,
no prelazak na novu snimku je moguć bez
trzaja slike.
ON (5)
Malo skraćuje vrijeme početka snimanja
nakon pomaka preklopke POWER iz položaja OFF (CHG) u položaj CAMERA-TAPE.
Odaberite kako se ne bi trošilo vrijeme za
aktivaciju zatvarača.
b Napomena
C Ako je opcija [QUICK REC] podešena na [ON],
prijelaz meñu scenama se nakratko "zamrzne"
(preporuča se obrada na računalu).
z Savjet
C Ako pripravno stanje snimanja potraje duže od
oko 3 minute, mehanizam za pomicanje vrpce će
se zaustaviti i pripravno stanje će se isključiti. To
služi za zaštitu vrpce i sprečavanje nepotrebnog
trošenja baterije.
Izbornik TIME/
LANGU.
Podešavanje izbornika
Personal
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 40.
Možete dodati često korištene opcije izbornika
svakoj žarulji koja svijetli pokraj preklopke
POWER. To je vrlo korisno za naredbe koje
najčešće koristite.
CLOCK SET
Pogledajte str. 16.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je podesiti vremensku razliku dodirom
tipaka [/\ i uskladiti točno vrijeme s
razlikom. Podesite li razliku na 0, sat se
vraća na izvorno podešeno vrijeme.
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za
svaki od načina rada. Želite li ih dodati još,
potrebno je obrisati manje važne opcije
izbornika.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
C Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete pronaći
svoj materinji jezik.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES]
t t.
Opcija izbornika se dodaje na kraj liste.
Nastavlja se ,
63
Podešavanje izbornika Personal (nastavak)
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju
želite premjestiti.
2 Dodirnite opciju izbornika koju
želite obrisati.
3 Dodirnite m/n za pomicanje
opcije izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite
korake od 2 do 4.
3 Dodirnite [YES] t t.
b Napomena
C Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU SET
UP].
5 Dodirnite [END] t t.
b Napomena
C Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
64
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekordere ili DVD/HDD
rekordere
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 13). Takoñer pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
Spajanje na vanjske uređaje
Način spajanja i kvaliteta slike će se razlikovati ovisno o korištenoj video opremi i priključcima.
z Savjet
C [CONNECTGUIDE] preporučuje najpogodniji način spajanja za vaš ureñaj (str. 31).
Kamkorder
Kabel
Vanjski uređaj
i.LINK kabel (isporučen)
i.LINK kabel (isporučen)
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
(Žuti)
A/V spojni kabel
(isporučen)
{ : Tok signala
HDV1080i-kompatibilan
uređaj*
t HD kvaliteta
AV uređaj s i.LINK priključnicom
t SD kvaliteta
AV uređaj sa S VIDEO
priključnicom
t SD kvaliteta
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
AV uređaj s audio/video
priključnicama**
t SD kvaliteta
* Potreban je i.LINK kabel kompatibilan sa sustavom HDV1080i. Detalje potražite u uputama za uporabu
ureñaja koji spajate.
** Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabela na video priključnicu
ureñaja, a bijeli (lijevi kanal) i crveni (desni kanal) priključak na audio priključnicu ureñaja.
Nastavlja se ,
65
Presnimavanje na videorekordere ili DVD/HDD rekordere (nastavak)
b Napomene
C Ne možete kopirati snimke uporabom HDMI
kabela.
C Snimke u DV formatu reproduciraju se u SD
(standardna razlučivost) kvaliteti bez obzira na
povezivanje.
Priključnice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnica i spojite kabel.
*3 Dijelovi snimljeni u DV i HDV formatu istodobno ne mogu se kopirati.
b Napomene
C Kad je opcija [VCR HDV/DV] podešena na
[AUTO] i signal se prebacuje izmeñu HDV i
DV, privremeno nestane slika i zvuk.
C Kad i ureñaj za reprodukciju i ureñaj za snimanje
podržavaju HDV1080i standard kao HDR-HC3E
te su povezani i.LINK kabelom, snimke se ne
nastavljaju glatko nakon pauze snimanja ili
zaustavljanja.
C Kad ureñaj spojite pomoću A/V kabela, podesite
[DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvornička
postavka) (str. 62).
Kod povezivanja A/V spojnim kabelom
sa S VIDEO priključkom (opcija)
Uporaba i.LINK kabela (isporučen)
Odaberite potrebno podešenje iz tablice kako
biste podesili izbornik.
b Napomena
C Odspojite i.LINK kabel prije promjene ovih
podešenja izbornika, u protivnom videorekorder
ili DVD/HDD rekorder možda neće pravilno
prepoznati videosignal.
Format
kopiranja
Samo
HDV
HDV i
DV
miješano
Samo
DV
Podešenje izbornika
Format
snimanja na [VCR HDV/ [i.LINK
kamkorderu DV]
CONV]
[AUTO]
ili HDV
[OFF]
DV
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
HDV*1
[AUTO]
ili HDV*2
[OFF]
DV
[AUTO]*3
[ON HDV
t DV]
DV
[AUTO]
ili DV
–
HDV*1
*1 Videorekorderi ili DVD/HDD rekorderi moraju
biti usklañeni s HDV1080i standardom.
*2 Dijelovi snimljeni u DV formatu ne mogu se
kopirati.
66
Povežite S VIDEO priključkom umjesto
video priključka (žuti). Takvo povezivanje
omogućuje vjerniju sliku. Ovo povezivanje
daje DV sliku veće kvalitete. Spojite li samo
S VIDEO priključak, neće se čuti zvuk.
Presnimavanje na drugi uređaj
1 Pripremite kamkorder za
reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Kad presnimavate na videorekorder,
uložite kasetu za snimanje. Kad
presnimavate na DVD rekorder,
uložite DVD disk za snimanje.
Ukoliko ureñaj za snimanje ima preklopku za odabir ulaza, podesite odgovarajući
ulaz (npr. video input1, video input2).
3 Spojite videorekorder ili DVD/HDD
rekorder na kamkorder kao uređaj
za snimanje.
Za detalje pogledajte str. 65.
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
Takoñer pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem za snimanje.
C Kad sa svog kamkordera presnimavate na DVD
rekorder putem i.LINK kabela, ne možete upravljati kamkorderom putem DVD rekordera čak i
kad u uputama rekordera piše da je to moguće.
Možete li ulazni signal DVD rekordera podesiti
na HDV ili DV te je moguć ulaz/izlaz videosignala, primijenite postupak iz odjeljka "Presnimavanje na drugi ureñaj".
C Kad koristite i.LINK kabel, signali zvuka i slike
prenose se digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
C Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD zaslonu
kamkordera se pojavi oznaka formata izlaznog
signala (
t ili
t).
5 Nakon presnimavanja, zaustavite
kamkorder i videorekorder/DVD
uređaj.
b Napomene
C Kad spajate ureñaje A/V kabelom, podesite [TV
TYPE] u skladu s ureñajem za reprodukciju (TV,
itd.) (str. 60).
C Za snimanje datuma/vremena i postavki kamere
kad je spojen preko A/V kabela, uključite njihov
prikaz na zaslonu (str. 61).
C Putem priključnice a HDV/DV (i.LINK) ne
možete snimiti:
– indikatore;
– slike editirane funkcijom [PICT.EFFECT]
(str. 55) ili [D.EFFECT] (str. 54);
– naslove snimljene drugim kamkorderom.
C Signal slika snimljenih u HDV formatu ne prolazi
kroz a HDV/DV (i.LINK) priključnicu u pauzi
reprodukcije ili prilikom nestandardne
reprodukcije.
C Koristite li i.LINK kabel:
– snimljena slika u pauzi može imati smetnje
tijekom snimanja na videorekorder ili DVD/
HDD rekorder;
– informacije o snimanju (datum/vrijeme/podešenja kamkordera) možda neće biti prikazane
ili snimljene, što ovisi o ureñaju ili aplikaciji;
– zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno.
67
Snimanje slika s videorekordera i sl. X
Moguće je snimati videozapise s videorekordera na kasetu. Takoñer možete snimiti prizor
kao fotografiju na Memory Stick Duo. Stavite
kasetu ili Memory Stick Duo za snimanje u
kamkorder.
Možete spojiti kamkorder na videorekorder
i.LINK kabelom.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću
isporučenog AC adaptera (str. 13). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje
namjeravate spojiti.
HDV1080i
kompatibilan uređaj
AV uređaj s i.LINK
priključnicom
Snimanje videozapisa
1 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Podesite ulazni signal kamkordera.
Podesite [VCR HDV/DV] na [AUTO]
kad snimate s ureñaja koji podržava
HDV format.
Podesite [VCR HDV/DV] na [DV] ili
[AUTO] kad snimate s ureñaja koji
podržava DV format (str. 57).
3 Spojite videorekorder ili drugi uret HD kvaliteta
t SD kvaliteta
na i.LINK priključnicu
đaj za reprodukciju na kamkorder
pomoću i.LINK kabela.
b Napomena
C Kad je spojen i.LINK kabel, na LCD zaslonu
se pojavi oznaka formata ulaznog signala
(
t ili
t). (Ta oznaka
se može pojaviti na ekranu ureñaja za
reprodukciju, no neće se snimiti.)
{: Tok
signala
i.LINK kabel
(isporučen)
na a HDV/DV
(i.LINK)
priključnicu
4 Stavite kasetu u videorekorder.
5 Podesite kamkorder na snimanje.
Dodirnite g t [, REC CTRL]
t [REC PAUSE].
Ako željena opcija nije prikazana na
zaslonu, dodirnite h/i više puta dok
se ne pojavi.
* Potrebno je koristiti i.LINK priključnicu kompatibilnu s HDV1080i standardom.
68
6 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom
ureñaju pojavi se na LCD zaslonu
kamkordera.
7 Dodirnite [REC START] na dijelu
od kojeg želite početi snimanje.
8 Zaustavite snimanje.
Dodirnite ] (Stop) ili [REC PAUSE].
9 Dodirnite p t t.
Snimanje fotografija
1 Izvedite korake od 1 do 4 iz opisa
"Snimanje videozapisa".
2 Pokrenite reprodukciju kasete.
Slika s videorekordera se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO dok
je u kadru prizor koji želite snimiti.
Provjerite sliku i pritisnite tipku
dokraja.
b Napomene
C Putem a HDV/DV (i.LINK) priključnice ne
možete snimati TV programe.
C Slike s DV ureñaja možete snimati samo u DV
formatu.
C Koristite li i.LINK kabel, obratite pozornost na
sljedeće:
– snimljena slika će imati smetnje aktivirate li
pauzu na kamkorderu tijekom snimanja na
videorekorder;
– zvuk i sliku ne možete snimati odvojeno;
– pauzirate li snimanje ili ga zaustavite i ponovno
počnete, slika se možda neće snimiti bez
smetnji.
C Pri ulaznom 4:3 videosignalu, slika se pojavi s
crnim linijama na desnoj i lijevoj strani zaslona
kamkordera.
69
Presnimavanje s
kasete na "Memory
Stick Duo"
Brisanje snimaka s
"Memory Stick Duo"
kartice
Na "Memory Stick Duo" je moguće snimati
videozapise ili fotografije. Prije postupka stavite snimljenu kasetu i "Memory Stick Duo"
u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER za
1 Pomaknite preklopku POWER dok
2 Dodirnite [.
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
se ne uključi žaruljica PLAY/EDIT.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Dodirnite } (reprodukcija) za pokretanje reprodukcije kasete i lagano pritisnite
PHOTO na prizoru kojeg želite snimiti.
Provjerite sliku i pritisnite tipku dokraja.
3 Dodirnite [/\ za odabir slike
koju želite obrisati.
b Napomene
C Datum i vrijeme snimanja slike je snimljeno na
vrpcu i pohranjeno na "Memory Stick Duo". Na
kamkorderu su prikazani datum i vrijeme snimanja na vrpcu. Podaci o podešenjima kamkordera
snimljeni na vrpcu ne mogu se pohraniti na
"Memory Stick Duo".
C Fotografija će biti veličine [& 1.2M] pri reprodukciji u HDV formatu, ili veličine [& 0.2M]
(16:9) ili [VGA (0.3)] (4:3) pri reprodukciji u
DV formatu (str. 51).
C Fotografije nije moguće snimati pri uporabi PB
zuma.
4 Dodirnite q t [YES].
b Napomene
C Kad obrišete sliku, ne možete je vratiti.
C Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" pomaknut u položaj
zaštite od brisanja (str. 92) ili kad je odabrana
slika zaštićena (str. 71).
z Savjeti
C Za brisanje svih slika odjednom odaberite [:
ALL ERASE] (str. 52).
C U indeksnom prikazu (str. 29) moguće je jednostavno pronaći sliku koju želite obrisati zbog
istodobnog prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju
želite obrisati t j t [YES].
70
Označavanje slika snimljenih na "Memory Stick
Duo" određenim informacijama (oznaka za ispis/zaštita slike)
Kad koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnim graničnikom, taj graničnik na "Memory
Stick Duo" kartici mora biti u položaju koji
omogućuje snimanje (str. 93).
Odabir fotografija za ispis
(upis oznake za ispis)
Sprječavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od slučajnog brisanja.
1 Pomaknite preklopku POWER za
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi
se DPOF (Digital Print Order Format)
standard.
Označite li fotografije koje želite otisnuti,
nećete ih trebati ponovno odabirati prilikom
ispisa. (Nije moguće odrediti broj
primjeraka.)
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t
[PROTECT].
3 Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
1 Pomaknite preklopku POWER za
Pojavi se
H.
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t
[PRINT MARK].
3 Dodirnite sliku koju kasnije želite
4 Dodirnite j t [END].
otisnuti.
b Napomena
Pojavi se
I.
C U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti
zaštitu.
4 Dodirnite j t [END].
b Napomene
C Za isključenje oznake za ispis ponovno dodirnite
sliku za brisanje oznake u koraku 3.
C Nemojte označavati slike na kamkorderu ako
"Memory Stick Duo" već sadrži neke slike
označene u drugim ureñajima.
Na taj ćete način iste podatke možda nehotice
promijeniti.
71
Ispis snimljenih slika (na PictBridge pisaču)
Fotografije snimljene ovim kamkorderom
možete jednostavno otisnuti na pisaču
kompatibilnom sa sustavom PictBridge bez
spajanja kamkordera na računalo.
Isporučeni AC adapter (str. 13) spojite na
zidnu utičnicu za početak napajanja.
Uložite "Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike i uključite pisač.
1 Pomaknite preklopku POWER nekoliko puta za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Povežite priključnicu & (USB) na
kamkorderu s pisačem putem USB
kabela.
Na zaslonu se automatski pojavljuje [USB
SELECT].
3 Dodirnite [PictBridge PRINT].
Nakon uspješnog povezivanja kamkordera i pisača, na zaslonu se pojavi
indikator PictBridge L.
Pojavi se jedna od slika s "Memory Stick
Duo" kartice.
4 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
5 Dodirnite y t [COPIES].
72
6 Tipkama [/\ odaberite broj
primjeraka.
Moguće je podesiti ispis najviše 20 primjeraka jedne slike.
7 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici dodirnite y t
[DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY &
TIME] t j.
8 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...]
nestaje i ponovo se pojavi prozor za
odabir slike.
Za završetak ispisa
Dodirnite [END] u izborniku za odabir slike.
b Napomene
C Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
C Takoñer pogledajte upute za uporabu pisača.
C Kad je na zaslonu prikazan indikator L,
nemojte izvoditi sljedeće postupke jer se rad
pisača neće odvijati pravilno.
– Pomaknuti preklopku POWER.
– Odspojiti ureñaj iz napajanja.
– Izvaditi "Memory Stick Duo" iz kamkordera.
C Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite pisač i počnite postupak iznova.
C Kod nekih pisača, lijevi i desni kraj slike će možda biti odrezan. Osobito pri ispisu fotografije
snimljene u formatu 16:9 (wide).
C Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa
vremena i datuma. Detalje potražite u uputama
za uporabu pisača.
C Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
ureñajima.
z Savjeti
C PictBridge je industrijski standard koji je
utemeljilo udruženje CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Taj standard omogućuje
ispis fotografija bez računala, odnosno izravnim
spajanjem pisača na digitalnu videokameru ili
fotoaparat, bez obzira na model i proizvoñača.
C Postupak možete provesti i na sljedeći način:
(PICT.APPLI.)
– g t [MENU] t
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT]
(PICT.APPLI.)
– g t [MENU] t
t [PictBridge PRINT]
73
Uporaba računala
Mogućnosti Windows računala
Kad instalirate "Picture Motion Browser" na
Windows računalo s isporučenog CD-ROM-a,
možete koristiti sljedeće funkcije.
b Napomena
C "Picture Motion Browser" se ne može instalirati
na Macintosh računalo.
x Prijenos importiranih videozapisa s
računala na kamkorder
Videozapise koje ste importirali u računalo možete kopirati natrag na kamkorder
u HD (high definition) kvaliteti.
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na računalu. Ovdje opisujemo osnovne
funkcije, od prvog povezivanja kamkordera i
računala preko podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe softvera "Picture
Motion Browser" s isporučenog CD-ROM
diska.
Pogledajte "Instalacija softvera "First Step
Guide"" (str. 76), pokrenite "First Step
Guide" i slijedite upute.
Glavne funkcije
x Importiranje videozapisa snimljenih
vašim kamkorderom
Možete importirati videozapise HD
kvalitete u izvornom obliku.
x Pregled slika importiranih u računalo
Možete organizirati videozapise i fotografije prema datumu i vremenu snimanja i
odabrati one koje želite pregledati kao
umanjene sličice. One se mogu uvećati i
reproducirati kao slide show.
x Editiranje slika importiranih u
računalo
Možete editirati importirane videozapise
i fotografije na računalu.
x Izrada diska
Možete načiniti DVD-video s importiranim videozapisima. Kvaliteta slike bit će
SD (standard definition).
74
Help funkcija softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help datotekama nakon što pažljivo
pročitate "First Step Guide". Za otvaranje
Help datoteka kliknite na simbol [?] na
zaslonu.
b Napomene
C Takoñer je potrebno izvršiti odreñena podešavanja
na kamkorderu kod prebacivanja videozapisa na
računalo pomoću komercijalno dobavljivog
softvera za editiranje. Podrobnosti potražite u
"First Step Guide" uputama.
C Pogledajte sljedeću internetsku stranicu za
podršku korisnicima aplikacije "Picture Motion
Browser". http://www.sony.net/support-disoft/
Sistemski zahtjevi
Za uporabu "Picture Motion Browser" softvera
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP SP2* ili
Windows Vista*
*64-bitna izdanja i Starter (Edition)
nisu podržani.
Potrebna je standardna instalacija.
Za obradu HD snimaka, potreban je
Windows XP SP2 ili Windows Vista.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava ili
uz multi-boot sustav.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz ili brži
(preporučamo Intel Pentium 4 3,2 GHz
ili brži, Intel Pentium D ili Intel Core
Duo.)
Za obradu samo SD (standard
definition) snimaka, potreban je Intel
Pentium III 1 GHz ili brži.
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (ovaj
proizvod je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno imati instaliran
DirectX.)
Zvučni sustav: Direct Sound kompatibilna zvučna kartica
Memorija: 512 MB ili više (preporučljivo 1 GB ili više.)
Za obradu samo SD (standard
definition) sadržaja, 256 MB ili više
memorije.
Tvrdi disk:
Potrebna memorija za instalaciju:
Približno 500 MB
Za reprodukciju fotografija snimljenih na
"Memory Stick Duo" na računalu
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP SP2* ili
Windows Vista*
*Osim za 64-bitna izdanja.
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava.
Ostalo: & (USB) priključak (standardni)
b Napomene
C Na računalima kod kojih nisu ispunjeni navedeni
zahtjevi nije zajamčen pravilan rad.
C S nekim od spomenutih konfiguracija nije zajamčen pravilan rad.
Primjerice, druge aplikacije koje rade istovremeno ili u pozadini mogu ograničiti rad aplikacije.
C Čak i kod računala kod kojeg se može jamčiti
ispravan rad, može doći do preskakanja kadrova
uz HD (high definition) kvalitetu slike zbog čeka
će reprodukcija biti nepravilna. Ipak, pojava ne
utječe na prebačene snimke niti na snimke na
disku.
C Koristite li prijenosno računalo, priključite ga na
mrežni napon putem AC adaptera. U protivnom
softver neće raditi pravilno zbog funkcije smanjenja potrošnje na računalu.
z Savjeti
C Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick,
stavite "Memory Stick Duo" na koji su snimljene
fotografije u Memory Stick Duo adapter (opcija),
zatim stavite u utor računala kako biste kopirali
fotografije na računalo.
C Kad koristite "Memory Stick PRO Duo" i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
Memory Stick na računalu već spojite kamkorder
USB kabelom.
Zaslon: Minimalno 1 024 T 768 točaka
Ostalo: & USB priključak (standardni,
preporuča se Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibilan)), DV sučelje
(IEEE1394, i.LINK) (za spajanje pomoću i.LINK kabela), DVD pržilica
(CD-ROM treba za instalaciju
softvera)
75
Instaliranje "First Step Guide" i softvera
"First Step Guide" softver potrebno je instalirati na Windows računalo prije spajanja
kamkordera na računalo. Nakon toga
više nije potrebna instalacija. Softver koji
ćete koristiti ovisi o operativnom sustavu.
z Savjet
4 Kliknite [FirstStepGuide].
5 Odaberite željeni jezik i naziv
modela kamkordera iz padajućeg
izbornika.
C Pogledajte str. 78 za Macintosh računalo.
Instaliranje "First Step Guide"
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
b Napomene
C Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
C Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
6 Kliknite [FirstStepGuide(HTML)].
Instalacija započinje.
Kad se prikaže [Save is complete], kliknite [OK] za završetak instaliranja.
Za instaliranje "First Step Guide" u PDF
formatu
U koraku 6, kliknite [FirstStepGuide(PDF)].
Za instaliranje softvera "Adobe Reader"
za prikaz PDF datoteka
U koraku 6, kliknite [Adobe(R) Reader(R)].
Instaliranje softvera
Ako se instalacijski izbornik ne
pojavi
A Kliknite [Start] i zatim [My Computer].
(Ako koristite Windows 2000, dvaput
kliknite [My Computer].)
B Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)),
mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
76
1 Izvedite korake 1 do 3 iz "Instaliranje "First Step Guide"" (str. 76).
2 Kliknite [Install].
3 Odaberite jezik za aplikaciju koju
želite instalirati i zatim kliknite
[Next].
4 Kliknite područje ili državu te zatim
8 Slijedite upute na zaslonu za insta-
kliknite [Next].
Softver se podešava za odabranu državu/
regiju.
liranje softvera.
Ovisno o računalu, možda će trebati instalirati softver još nekog drugog proizvoñača (prikazan dolje). Ako se prikaže
instalacijski izbornik, slijedite upute na
zaslonu za instaliranje potrebnog softvera.
5 Pročitajte [License Agreement] i
označite [I accept the terms of the
license agreement] ako se slažete
te kliknite [Next].
6 Pomaknite preklopku POWER tako
da se uključi indikator PLAY/EDIT
nakon što se pojavi potvrdni prikaz.
7 Spojite kamkorder s računalom
pomoću i.LINK ili USB kabela.
Kod spajanja pomoću USB kabela,
na zaslonu kamkordera se prikazuje [USB SELECT]. Odaberite [!
Memory Stick]. Kliknite [Next] u
izborniku za potvrđivanje spajanja.
Čak i ako vas poruka podsjeća da je potrebno resetirati računalo, to nije nužno u
ovom trenutku. Resetirajte računalo
nakon što završite instalaciju.
x Microsoft DirectX 9.0c softver potreban
za rukovanje videozapisima
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (samo Windows 2000) softver
potreban za kreiranje DVD diskova
Resetirajte računalo ako je potrebno kako
bi se dovršila instalacija.
9 Izvadite CD-ROM iz pogona svog
računala.
Na radnoj površini se prikazuje ikona
prečaca kao što je [ ] ("Picture Motion
Browser").
z Savjet
C Podrobnosti o odspajanju kabela potražite u "First
Step Guide" priručniku.
77
Gledanje "First Step
Guide"
Uporaba Macintosh
računala
Za gledanje "First Step Guide" na računalu,
preporučuje se Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 ili noviji. Dva puta kliknite ikonu
prečaca za "First Step Guide" na radnoj
površini.
Možete kopirati fotografije s "Memory Stick
Duo" na Macintosh. Instalirajte "First Step
Guide" s isporučenog CD-ROM diska.
z Savjeti
C Takoñer možete kliknuti na [Start] t [Programs]
([All Programs] kod Windows XP) t [Sony
Picture Utility] t [First Step Guide] t mapa s
nazivom modela kamkordera t HTML verzija
"First Step Guide".
C Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo.
"First Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim
klikom na [Index.html].
C Pogledajte PDF verziju "FirstStepGuide" (str. 76)
u sljedećim slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez
obzira na ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide"
ne instalira automatski.
b Napomene
C Isporučeni softver "Picture Motion Browser" ne
radi uz Mac OS.
C Takoñer je potrebno izvršiti odreñena podešavanja kamkordera kod prebacivanja videozapisa
na računalo pomoću komercijalnog softvera za
editiranje. Pogledajte "First Step Guide" za
podrobnosti.
Sistemski zahtjevi
Za kopiranje fotografija iz "Memory
Stick Duo"
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Ostalo: & USB priključak (standardni)
O uputi "First Step Guide"
"First Step Guide" je korisnički priručnik
kojeg možete čitati na računalu. U njemu su
opisane osnovne funkcije, od početnog spajanja kamkordera s računalom do postavki te
opći postupci kod prve uporabe softvera.
Pogledajte "Instaliranje "First Step Guide"" i
pokrenite "First Step Guide" slijedeći upute.
Instaliranje "First Step Guide"
Kopirajte "FirstStepGuide(PDF)" pohranjen
pod željenim jezikom u mapu [FirstStepGuide],
na svoje računalo.
Gledanje "First Step Guide"
Dvaput kliknite "FirstStepGuide(PDF)".
Ako na računalo nije instaliran softver za
gledanje PDF datoteka, možete preuzeti
Adobe Reader na sljedećoj internetskoj
stranici: http://www.adobe.com/
78
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice
provjerite mogući kvar. Ako problem postoji
i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera
i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
C Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač.................................................. 79
C Baterije/izvori napajanja ......................... 80
C LCD zaslon/tražilo .................................. 80
C Kasete/"Memory Stick Duo"................... 81
C Snimanje.................................................. 82
C Reprodukcija ........................................... 84
C Reprodukcija na TV prijemniku.............. 85
C Naknadno dodavanje zvuka/editiranje/
spajanje s drugim ureñajima.................... 85
C Spajanje s računalom............................... 86
C Funkcije koje se ne mogu
upotrebljavati zajedno ............................. 86
Općenito/Easy Handycam/
daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
C Priključite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 13).
C Spojite AC adaptera u zidnu utičnicu (str. 13).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
C Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute.
C Šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET
(str. 105). (Pritisnete li tipku RESET, sva
podešenja, osim opcija izbornika Personal
Menu, se vraćaju na početne vrijednosti.)
Tipke ne rade.
Postavke se mijenjaju kod uporabe
funkcije Easy Handycam.
C Kod uporabe funkcije Easy Handycam,
postavke funkcija koje nisu prikazane na
zaslonu, vraćaju se na početne vrijednosti
(str. 22, 41).
Postavke izbornika su se iznenada
promijenile.
C Sljedeće opcije se automatski vraćaju na početne vrijednosti kad se preklopka POWER
ostavi u položaju OFF (CHG) dulje od 12
sati:
– pozadinsko osvjetljenje
– [SCENE SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [4 AUDIO MIX] u [DV SET]
– [MIC LEVEL]
Kamkorder se zagrijava.
C Kamkorder se zagrijava tijekom uporabe.
Pojava ne predstavlja kvar.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
C Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 61).
C Uklonite zapreke izmeñu daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
C Usmjerite daljinski upravljač suprotno od
jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno
sunce ili rasvjeta. U suprotnom daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno.
C Umetnite novu bateriju u pretinac pazeći na
pravilan smjer polova +/– u skladu s oznakama na kućištu (str. 107).
C Tijekom Easy Handycam postupaka nisu
raspoložive sve tipke (str. 22).
Nastavlja se ,
79
U slučaju problema (nastavak)
Drugi videorekorder ne radi pravilno
kad upotrebljavate isporučeni daljinski
upravljač.
C Odaberite mod daljinskog upravljača koji
nije VTR 2 za videorekorder.
C Pokrijte senzor videorekordera komadom
crnog papira.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
C Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite
postavku [A.SHUT OFF] (str. 62) ili ponovno uključite kamkorder (str. 16) ili koristite
AC adapter.
C Napunite bateriju (str. 13).
Indikator (/CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
C Preklopku POWER postavite na OFF (CHG)
(str. 13).
C Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 13).
C Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
C Punjenje je dovršeno (str. 13).
Indikator (/CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
C Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 13).
Ako to ne rješava problem, odspojite AC
adapter iz utičnice i obratite se Sony prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta
baterije nije točan.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
80
C Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne
rješava problem, zamijenite bateriju novom
jer je možda oštećena (str. 13, 94).
C Prikazani kapacitet možda nije točan u nekim
uvjetima. Primjerice, kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon, potrebno je oko jedne minute
za prikaz pravilnog vremena trajanja baterije.
Baterija se brzo prazni.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
C Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako
to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 13, 94).
LCD zaslon/tražilo
Ne može se isključiti pozadinsko
osvjetljenje LCD zaslona.
C Tijekom uporabe funkcije Easy Handycam,
ne može se isključiti pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona pritiskom i držanjem tipke
DISPLAY/BATT INFO (str. 22).
Ne mogu se isključiti indikatori.
C Ne može se isključiti ". Dodirnite "
za provjeru poruka upozorenja (str. 89).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
C Lagano dodirnite LCD zaslon.
C Pritisnite DISPLAY/BATT INFO na kamkorderu (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču)
(str. 18, 107).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir
ne rade ispravno ili uopće ne rade.
C Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 99).
Opcije izbornika su označene sivo.
C Opcije označene sivo se ne mogu odabrati
uz trenutni način snimanja ili reprodukcije.
C Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 86).
Ne prikazuje se g.
C Tijekom uporabe Easy Handycam funkcije,
nisu dostupne neke opcije izbornika. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 22).
Slika u tražilu je nejasna.
C Podesite leću tražila pomoću preklopke za
podešavanje leće (str. 18).
Slika u tražilu je nestala.
C Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u
tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 18).
Kasete/"Memory Stick Duo"
Kaseta se ne može izvaditi iz pretinca.
C Provjerite je li izvor napajanja (baterija ili
AC adapter) pravilno spojen (str. 13).
C Došlo je do kondenzacije vlage u kamkorderu
(str. 97).
Indikator memorije kasete ili prikaz
naslova se ne vide kod uporabe
kasete s memorijom.
C Ovaj kamkorder ne podržava memoriju
kasete tako da se indikator ne prikazuje.
Indikator preostale vrpce nije prikazan.
C Podesite [, REMAINING] na [ON] kako
bi se uvijek prikazivao indikator preostale
vrpce (str. 61).
Kaseta je bučnija tijekom premotavanja.
C Kod uporabe AC adaptera, brzina premotavanja se povećava (u usporedbi s baterijskim
napajanjem) i zato zvuči glasnije. Pojava
nije kvar.
Ne možete upravljati funkcijama pri
uporabi "Memory Stick Duo" kartice
čak i dok je "Memory Stick Duo"
umetnut.
C Pomaknite preklopku POWER tako da se
uključi žaruljica CAMERA-MEMORY ili
PLAY/EDIT (str. 16).
C Koristite li "Memory Stick Duo" formatiran
na računalu, formatirajte ga ponovno u kamkorderu (str. 52).
Ne možete izbrisati snimke s vrpce.
C Nije moguće obrisati snimke s vrpce. Možete
samo premotati vrpcu unatrag i ponovno snimati. Nova snimka će zamijeniti postojeću.
Ne možete izbrisati snimke ili formatirati "Memory Stick Duo".
C Isključite zaštitu od brisanja preklopkom na
"Memory Stick Duo" kartici, ako postoji
(str. 93).
C Isključite zaštitu slike na slici (str. 71).
C Maksimalan broj snimaka koji se može obrisati u indeksnom prikazu odjednom je 100.
Snimke se ne mogu zaštititi ili se ne
mogu označiti snimke za ispis.
C Otključajte preklopku Lock na "Memory
Stick Duo" kartici ako postoji (str. 93).
C Ponovite postupak kod indeksnog prikaza
(str. 26, 71).
C Najviše se može označiti 999 snimaka za
ispis.
Nastavlja se ,
81
U slučaju problema (nastavak)
Naziv datoteke je nepravilno prikazan
ili trepće.
C Datoteka je oštećena.
C Upotrebljavajte podržane formate datoteka
(str. 93).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Kasete/"Memory Stick
Duo"" (str. 81).
Vrpca se ne zaustavlja kad pritisnete
START/STOP.
C Pomaknite preklopku POWER za uključivanje indikatora CAMERA-TAPE (str. 23).
C Vrpca je došla do kraja. Premotajte je
unatrag ili umetnite novu kasetu.
C Podesite zaštitnu preklopku na REC ili
umetnite novu kasetu (str. 92).
C Vrpca se zalijepila za bubanj zbog kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i ostavite
kamkorder najmanje sat vremena te zatim
ponovno umetnite kasetu (str. 97).
Ne možete snimati na "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick Duo" je pun. Umetnite drugi
"Memory Stick Duo", formatirajte (str. 52)
ili obrišite nepotrebne snimke s njega (str. 70).
C Ako je preklopka POWER u položaju
CAMERA-SET, ne mogu se snimati fotografije na "Memory Stick Duo" u sljedećim
slučajevima:
– Ako je [SHUTTR SPEED] podešen izmeñu
1/600 i 1/10 000 sekundi
– Ako se upotrebljava [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
– [SMTH SLW REC]
– [COLOR BAR]
82
Prikaz snimke se razlikuje.
C Snimke se mogu razlikovati ovisno o uvjetima rada kamkordera. Pojava nije kvar.
Nije moguće snimiti gladak prijelaz
između prethodne i sljedeće snimke.
C Izvedite END SEARCH (str. 32).
C Nemojte vaditi kasetu (Snimanje se nastavlja
bez prekida čak i ako isključite kamkorder).
C Nemojte snimati videozapise u HDV i DV
formatu na istu kasetu.
C Nemojte snimati fotografije u SP i LP modu
na istu kasetu.
C Izbjegavajte zaustavljanje kod snimanja
videozapisa u LP modu.
C Ako je [QUICK REC] podešen na [ON], ne
može se snimati bez prekida (str. 62).
Bljeskalica ne radi.
C Ne može se upotrebljavati bljeskalica kod
snimanja na vrpcu.
C Čak i ako se odabere automatska bljeskalica
ili / (automatsko smanjenje efekta crvenih
očiju), ugrañena bljeskalica se ne može upotrebljavati sa sljedećim postavkama:
– [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ili [SNOW] u [SCENE
SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [MANUAL] ili [EXPOSURE]
Ne radi funkcija [END SEARCH].
C Nemojte vaditi kasetu nakon snimanja (str. 32).
C Ništa nije snimljeno na kasetu.
C Postoje prazni dijelovi izmeñu snimaka na
kaseti. Pojava nije kvar.
[COLOR SLOW S] ne radi pravilno.
C [COLOR SLOW S] možda neće raditi u
potpunom mraku. Upotrijebite NightShot ili
[SUPER NS].
Ne može se upotrebljavati [SUPER NS]
C Preklopka NIGHTSHOT nije podešena na
ON (str. 27).
Objekti koji se brzo kreću ispadaju
izobličeni.
C Pojava se naziva "ravnima izoštravanja" i ne
predstavlja kvar. Zbog načina na koji senzor
slike (CMOS) očitava signale, objekti koji
brzo prolaze kroz kadar mogu djelovati
izobličeno, ovisno o uvjetima snimanja.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
Automatsko izoštravanje ne radi.
C Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 46).
C Uvjeti snimanja nisu prikladni za automatsko
izoštravanje. Izoštrite ručno (str. 46).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
C Podesite [STEADYSHOT] na [ON] (str. 49).
Ne radi funkcija pozadinskog
osvjetljenja.
C Funkcija pozadinskog osvjetljenja ne radi u
Easy Handycam modu (str. 22).
Ne može se promijeniti [FLASH
LEVEL].
C [FLASH LEVEL] (str. 47) se ne može promijeniti tijekom uporabe Easy Handycam
funkcije.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male
bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
C Točkice se pojavljuju kod snimanja s malom
brzinom zatvarača ili kod snimanja u
[SUPER NS] ili [COLOR SLOW S] modu.
To nije kvar.
C Isključite funkciju NightShot (str. 27).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na LCD zaslonu.
C Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 27) ili isključite funkciju pozadinskog
osvjetljenja (str. 27).
Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu
C Pritisnite i zadržite DISPLAY/BATT INFO
na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 18).
Prikazuju se vodoravne pruge.
C Pojava je moguća kod snimanja uz rasvjetu
žaruljama na izboj, kao što su fluorescentne,
natrijeve ili živine svjetiljke. To nije kvar.
C Pojava se može smanjiti podešavanjem
brzine zatvarača (str. 45).
Kod snimanja TV zaslona ili računalnog monitora, prikazuju se crne pruge.
C Podesite [SHUTTR SPEED] (str. 45).
Nastavlja se ,
83
U slučaju problema (nastavak)
Reprodukcija
Takoñer pogledajte "Kasete/"Memory Stick
Duo"" (str. 81).
Ne može se reproducirati kaseta.
C Pomaknite preklopku POWER za uključivanje indikatora PLAY/EDIT.
C Premotajte kasetu (str. 28).
Ne može se reproducirati unatrag.
C Reprodukcija unatrag nije moguća kod
kaseta snimljenih u HDV formatu.
Nije moguća reprodukcija fotografija
pohranjenih na "Memory Stick Duo"
C Fotografije nije moguće reproducirati ako ste
izmijenili datoteke ili mape, ili ste podatke
obrañivali na računalu. (U tom slučaju trepće
naziv datoteke.) To je normalno (str. 94).
C Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim ureñajima. To je
normalno (str. 94).
Na slici se pojavljuju vodoravne linije.
Prikazane slike nisu jasne ili se ne
prikazuju.
C Očistite glave pomoću kasete za čišćenje
(opcija) (str. 98).
Ne čuje se snimljeni zvuk pomoću 4CH
MIC REC ili drugog kamkordera.
C Podesite [4 AUDIO MIX] (str. 58).
84
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk
ili je zvuk tih.
C Pojačajte glasnoću (str. 28).
C Podesite [4 AUDIO MIX] sa strane [ST2]
(dodatan zvuk) dok se zvuk ne čuje pravilno
(str. 58).
C Ako upotrebljavate S VIDEO ili komponentnu video priključnicu, provjerite je li spojen
crveni i bijeli priključak na A/V priključnom
kabelu (str. 34).
C Zvuk se ne može snimati kod snimanja videozapisa od 3 sekunde (približno) pomoću
[SMTH SLW REC].
Slika ili zvuk se prekidaju.
C Kaseta je snimana u HDV i DV formatu.
Pojava nije kvar.
Videozapis pauzira na trenutak ili se
zvuk prekida.
C Pojava je moguća ako su vrpca ili video
glava zaprljani (str. 98).
C Upotrebljavajte Sony mini DV kasete.
Na zaslonu se prikazuje "---".
C Kaseta koju reproducirate je snimljena bez
datuma i vremena.
C Reproducira se prazan dio vrpce.
C Ne može se očitati datum na vrpci s ogrebotinom ili šumom.
Prikazuju se smetnje i 4 ili 6 na
zaslonu.
Sitni uzorci trepere, a dijagonalne
linije izgledaju isprekidano.
C Kaseta je snimljena u TV sustavu boja različitom od sustava na kamkorderu (PAL).
Pojava nije kvar (str. 91).
C Podesite [SHARPNESS] na stranu [
(mekše) (str. 45).
Funkcija Date Search ne radi ispravno.
C Snimajte dulje od 2 minute nakon promjene
datuma. Ako je snimka za odreñeni dan prekratka, kamkorder možda neće točno pronaći
mjesto promjene datuma.
C Postoji prazan dio izmeñu snimaka na vrpci.
Pojava nije kvar.
Nema slike kod funkcija [END SEARCH]
ili Rec Review.
C Kaseta je snimljena u HDV i DV formatu.
To nije kvar.
Prikazuje se ^
na LCD zaslonu.
C Pojavljuje se kod reprodukcije kasete
snimljene na drugom ureñaju za snimanje uz
4-kanalni mikrofon (4CH MIC REC). Ovaj
kamkorder ne podržava standard snimanja
pomoću 4-kanalnog mikrofona.
Reprodukcija na TV prijemniku
Ne možete vidjeti sliku na TV prijemniku spojenom i.LINK kabelom.
C Ne možete gledati sliku HD (high definition)
kvalitete na TV prijemniku koji nije kompatibilan s HDV1080i specifikacijama (str. 34).
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
C Konvertirajte snimke iz HDV formata u DV
format i reproducirajte ih uz SD (standard
definition) kvalitetu slike (str. 60).
C Reproducirajte slike preko drugog načina
spajanja kabelima (str. 34).
Ne možete vidjeti sliku ili čuti zvuk na
TV prijemniku spojenom komponentnim video kabelom.
C Podesite [COMPONENT] u izborniku
(STANDARD SET) prema zahtjevima
ureñaja (str. 60).
C Kod uporabe komponentnog video kabela,
provjerite jesu li spojene crvena i bijela
priključnica A/V spojnog kabela (str. 34).
Ne možete vidjeti sliku ili čuti zvuk na
TV prijemniku spojenom HDMI kabelom.
C Slika u DV formatu se ne emitira iz HDMI
OUT priključnice ako su uz sliku snimljeni
signali za zaštitu od kopiranja.
C Ulazni signali slike DV formata primljeni u
kamkorder preko i.LINK (str. 68) kabela, ne
mogu se emitirati.
C Pojava se javlja ako snimate na kasetu u HDV i
DV formatu. Odspojite i spojite HDMI kabel
ili pomaknite preklopku POWER za ponovno
uključivanje kamkordera.
Slika izgleda izobličeno na TV prijemniku formata 4:3.
C Pojavljuje se ako gledate sliku snimljenu u
16:9 (wide) modu na TV prijemniku formata
4:3. Podesite [TV TYPE] u izborniku
(STANDARD SET) (str. 60) i reproducirajte
snimku.
Na zaslonu TV prijemnika formata 4:3
prikazuju se crne pruge.
C Pojavljuje se ako gledate sliku snimljenu u
16:9 (wide) modu na TV prijemniku formata
4:3. Pojava nije kvar.
Naknadno dodavanje zvuka/editiranje/spajanje s drugim uređajima
Ne mogu se zumirati slike s priključenih uređaja.
C Na kamkorderu se ne mogu zumirati snimke
s drugih spojenih ureñaja (str. 30).
Vrijeme i ostali podaci se prikazuju na
zaslonu spojenog uređaja.
C Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
dok spajanja pomoću A/V spojnog kabela
(str. 62).
Nastavlja se ,
85
U slučaju problema (nastavak)
Ne može se pravilno naknadno dodati
zvuk kod spajanja pomoću A/V kabela.
C Ne može se primati zvuk iz vanjskih ureñaja
spojenih pomoću A/V spojnog kabela.
C A/V spojni kabel nije spojen pravilno.
Provjerite je li A/V spojni kabel spojen na
ulaznu priključnicu drugog ureñaja za presnimavanje slike s kamkordera.
Kod spajanja pomoću i.LINK kabela,
na zaslonu se ne prikazuje slika ili je
slika izobličena tijekom snimanja
zvuka.
C Podesite [VCR HDV/DV] u izborniku
(STANDARD SET) u skladu s priključenim
ureñajem (str. 57).
C Ako spojeni ureñaj nije kompatibilan s
HDV1080i specifikacijama, nije moguće
presnimavanje u HD (high definition)
kvaliteti (str. 65). Podrobnosti potražite u
uputama za uporabu ureñaja kojeg spajate.
C Konvertirajte snimke iz HDV formata u DV
format i presnimite ih uz SD (standard
definition) kvalitetu slike (str. 65).
Ne možete dodati zvuk na snimljenu
kasetu.
C Nije moguće dodati zvuk na kasetu snimljenu
na ovom ureñaju.
Ne možete pravilno dodati zvuk kod
spajanja pomoću HDMI kabela.
C Nije moguće presnimavati slike pomoću
HDMI kabela.
Na kamkorderu se ne čuje naknadno
dodani zvuk na kasetu na drugom
uređaju.
C Pomaknite [4 AUDIO MIX] sa strane [ST1]
(originalan zvuk) dok se ne čuje prikladan
zvuk (str. 58).
86
Fotografije se ne mogu presnimiti s
kasete na "Memory Stick Duo".
C Nije moguće snimati ili će se snimiti izobličene slike ako je kaseta više puta upotrebljavana za snimanje.
Spajanje s računalom
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
WX
C Instalirajte "Picture Motion Browser" (str. 74).
C Odspojite USB ureñaje osim tipkovnice, miša
i kamkordera iz priključnice & (USB) na
računalu.
C Odspojite kabel iz računala i kamkordera,
resetirajte računalo i ponovno ih pravilno
spojite.
Nije moguće instalirati isporučeni
softver "Picture Motion Browser" na
Macintosh računalo.
C "Picture Motion Browser" se ne može upotrebljavati na Macintosh računalima.
Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati zajedno
Ovisno o funkcijama, neke funkcije se ne
mogu upotrebljavati zajedno. U sljedećoj
tablici su prikazani primjeri opcija izbornika
i funkcija koje se ne mogu upotrebljavati
istovremeno.
Nije dostupno
Ako je podešeno
Funkcija pozadinskog [FIREWORKS],
osvjetljenja
[SPOT METER],
[MANUAL] u
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
Nije dostupno
Ako je podešeno
Nije dostupno
Ako je podešeno
[SPOT MTR·FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[D.EFFECT]
[SPOT METER]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE] u
[D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT],
kad je [4 WIDE
SELECT] podešen
na [4:3].
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NS]
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
[SHUTTR SPEED]
uz CAM CTRL
kotačić
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[EXPOSURE],
[CINEMA EFECT]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
kod snimanja na
vrpcu
[COLOR SLOW S]
NightShot, [SCENE
SELECT],
[MANUAL] u
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[HISTOGRAM]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], kod
prikaza datuma i
vremena
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[CINEMA EFECT] u [SCENE SELECT],
[D.EFFECT]
[SPOT METER],
[MANUAL] u
[EXPOSURE], sve
osim 0 u [AE
SHIFT],
[PICT.EFFECT],
kad je [4 WIDE
SELECT] podešen
na [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
C Ako je podešen [COLOR BAR], sve opcije iz
stupca "Nije dostupno" u popisu nisu dostupne.
87
Indikatori upozorenja i poruke
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu ili u tražilu pojave
indikatori, provjerite sljedeću tablicu. Neke
probleme možete sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom
Sony servisu.
101-1001 (indikator upozorenja za
datoteke)
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
E (indikator upozorenja za bateriju)
C:04:kk
C Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije "InfoLITHIUM" (serije H). Koristite
"InfoLITHIUM" bateriju (serije H)
(str. 94).
C Čvrsto spojite DC priključak AC adaptera u DC IN priključnicu kamkordera
(str. 13).
C:21:kk
C Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite
kasetu i ostavite kamkorder bar jedan
sat te ponovno uložite kasetu (str. 97).
C:22:kk
C Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje
(opcija) (str. 98).
C:31:kk/C:32:kk
C Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada rukujte kamkorderom. Nemojte
izvoditi ovaj postupak ako se počne
kondenzirati vlaga (str. 97).
C Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja rukujte kamkorderom.
C Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku
RESET (str. 105) i ponovo rukujte
kamkorderom.
88
E:61:kk/E:62:kk/E:91:kk
C Obratite se Sony ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji
počinje slovom "E".
C Datoteka je oštećena.
C Datoteka je nečitljiva (str. 93).
C Baterija je gotovo prazna.
C Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
može treptati indikator E, čak i ako je
bateriji ostalo 5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko
sat vremena s otvorenim pretincem za
kasete (str. 97).
e (indikator upozorenja za "Memory
Stick Duo")
C Nije uložen "Memory Stick Duo" (str. 19).
c (indikator upozorenja za formatiranje "Memory Stick Duo")*
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C "Memory Stick Duo" nije ispravno formatiran (str. 52, 93).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan "Memory Stick Duo")*
C Uložen je nekompatibilan "Memory
Stick Duo" (str. 93).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
C Do kraja kasete ostalo je manje od pet
minuta.
C Kaseta nije uložena.*
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 92)*
Brzo treptanje:
C Vrpca je došla do kraja.*
Z (Indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 92).
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
z Savjet
C Kad se prikaže j, poruka se može pretvoriti u
" dodirom na j. Dodirnite " za
ponovni prikaz poruke.
x Kondenzacija vlage
%Z Moisture condensation. Eject the
cassette. (str. 97)
% Moisture condensation. Turn off for
1H. (str. 97)
Brzo treptanje:
C Došlo je do kondenzacije vlage (str. 97).
C Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 88).
- (Indikator upozorenja na brisanje
slike)*
C Slika je zaštićena (str. 71).
x Kaseta/vrpca
Z Reinsert the cassette. (str. 19)
C Provjerite je li kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 92)
: - (indikator upozorenja za zaštitu
od snimanja na "Memory Stick Duo")*
C Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je pomaknut u položaj
zaštite od snimanja (str. 93).
( (Indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje
C Bljeskalica se još puni.
Brzo treptanje
C Prikazuje se dijagnostički kôd (str. 88)*.
C Nešto nije u redu s bljeskalicom.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 62).
Nastavlja se ,
89
Indikatori upozorenja i poruke (nastavak)
x "Memory Stick Duo"
c Reinsert the Memory Stick. (str. 19)
C Ponovno umetnite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta. Ako i dalje indikator
trepće, "Memory Stick Duo" je možda
oštećen. Pokušajte s drugim "Memory
Stick Duo".
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
C Provjerite format i zatim formatirajte
"Memory Stick Duo" ako je potrebno
(str. 52, 93).
Memory Stick folders are full.
C Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije moguće obrisati u ovom kamkorderu.
C Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 52) ili ih obrisati na računalu.
x Dual Rec
Cannot save still picture.
C Nemojte vaditi "Memory Stick Duo"
dok se na njega pohranjuju fotografije
(str. 25).
x Pisač kompatibilan sa standardom
PictBridge
Check the connected device.
C Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
Cannot print. Check the printer.
C Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
90
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u drugim državama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku,
on takoñer mora imati PAL sustav (pogledajte
donji popis) i AUDIO/ VIDEO ulaznu
priključnicu.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja,
Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
DV reprodukcija snimaka izrađenih u
DV formatu
TV prijemnik (ili monitor) treba imati
AUDIO/VIDEO ulazne priključnice. Treba
vam takoñer spojni kabel.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD
(TIME/LANGU.) i
TIME] u izborniku
zatim podesite razliku (str. 63).
HDV reprodukcija snimaka izrađenih u
HDV formatu
Potreban vam je HDV1080i-kompatibilan
TV prijemnik (ili monitor) s komponentnom
priključnicom i AUDIO/VIDEO ulazima.
Treba vam takoñer komponentni video kabel
i A/V spojni kabel.
91
Održavanje i mjere opreza
Kasete koje se mogu upotrebljavati
Vaš kamkorder može snimati i u HDV i u
DV formatu.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
kasete mini DV formata. Koristite kasete s
oznakom 7.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s
kasetnom memorijom.
Što je HDV format?
HDV format je video format razvijen za snimanje i reprodukciju digitalnih videosignala
visoke razlučivosti (HD) na DV kasetu.
Ovaj kamkorder je kompatibilan s Interlace
načinom koji podrazumijeva 1 080 efektivnih
linija skeniranja na zaslonu (1080i, broj
piksela 1 440 T 1 080).
Snimanje se odvija pri brzini bita od oko 25
Mbps.
i.LINK priključnica služi za digitalno povezivanje s TV prijemnicima i računalima
kompatibilnim s HDV formatom.
z Savjet
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u
drugoj kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati
softver koji sadrži kontrolne signale za zaštitu
autorskih prava. U tom slučaju se na LCD
zaslonu ili u tražilu pojavi poruka [Cannot
record due to copyright protection]. Ti signali
ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada dulje vrijeme nećete koristiti
kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprječavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u
položaj SAVE.
C HDV signali se komprimiraju u MPEG2 format
koji je prihvaćen kod BS (broadcast satellite)
digitalnog i zemaljskog digitalnog HDTV
emitiranja te Blu-ray disk rekordera.
Reprodukcija
Ovaj kamkorder može reproducirati zapise u
DV formatu i usklañene s HDV1080i
standardom.
Ovaj kamkorder može reproducirati snimke
izrañene u HDV 720/30p formatu, no ne
omogućuje njezin prijenos putem priključnice a HDV/DV (i.LINK).
Sprječavanje snimanja prazne vrpce
Prijeñite na kraj snimljenog dijela pomoću
END SEARCH (str. 32) prije nastavka sljedećeg snimanja kod reprodukcije.
92
REC: Moguće je snimati kasetu.
SAVE: Nije moguće snimati
na kasetu (zaštita od snimanja).
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviñeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako
biste spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte
naljepnicu na
ovo mjesto.
Mjesto za
naljepnicu
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako biste
spriječili pojavu izobličenja slike ili zvuka,
stavite je u kutiju i postavite u uspravni
položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda
neće prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni priključak
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan, prijenosni IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
"Memory Stick Duo", koji je otprilike upola
manji nego standardni "Memory Stick". Ipak
morate znati da svi navedeni tipovi "Memory
Stick Duo" kartice možda neće pravilno
raditi s ovim kamkorderom.
Snimanje/
reprodukcija
Vrste "Memory Stick" kartice
"Memory Stick"
(bez MagicGate)
a
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
* Ureñaj nije kompatibilan s 8-bitnim paralelnim
prijenosom podataka, ali podržava 4-bitni paralelni prijenos podataka kao i Memory Stick PRO
Duo.
C Ureñaj ne može snimati ni reproducirati podatke
koji koriste "MagicGate" tehnologije.
"MagicGate" je tehnologije koja snima i prenosi
sadržaj u kodiranom formatu.
C Ovaj ureñaj je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory
Stick Micro".
C Format fotografije: Kamkorder komprimira i
snima podatke o slici u JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formatu. Ekstenzija datoteke
je .JPG.
C Nazivi datoteka fotografija:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
LCD zaslonu kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi
na zaslonu računala.
C O "Memory Stick Duo" formatiranom na
računalu: "Memory Stick Duo" formatiran u
računalu (Windows ili Mac OS) nije zajamčeno
kompatibilan s ovim kamkorderom.
C Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti "Memory
Stick" i ureñaja koji koristite.
C Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici
šiljatim predmetom pomaknite u položaj zaštite
od snimanja.
C Podaci se mogu oštetiti ili uništiti u sljedećim
slučajevima:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo", isključite
kamkorder ili odvojite akumulatorsku bateriju
tijekom snimanja ili učitavanja podataka
(indikator pristupa trepće ili svijetli).
– Ako koristite "Memory Stick Duo" u blizini
magneta ili magnetskih polja.
Nastavlja se ,
93
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
C Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
C Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja
podataka na za to namijenjeno mjesto na
"Memory Stick Duo" kartici.
C Na "Memory Stick Duo" ili njegov adapter
nemojte stavljati naljepnice ili slično.
C Uvijek spremajte "Memory Stick Duo" u isporučenu kutiju.
C Nemojte dodirivati priključke "Memory Stick
Duo" kartice prstima ili metalnim predmetima.
C Nemojte savijati "Memory Stick Duo" ili ga
izlagati jakim udarcima.
C Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
C Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
C "Memory Stick Duo" držite dalje od dohvata
male djece kako ga ne bi progutala.
C U utor za "Memory Stick Duo" nemojte stavljati
nikakve predmete osim kompatibilne "Memory
Stick Duo" kartice jer to može prouzročiti
kvarove.
C Ne ostavljajte i ne koristite "Memory Stick Duo"
na mjestima koja su:
– Jako topla, poput automobila parkiranog na
suncu.
– Pod izravnim sunčevom svjetlom.
– Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
x Napomene o uporabi adaptera za Memory
Stick Duo
C Kad koristite "Memory Stick Duo" s ureñajem
kompatibilnim s "Memory Stick" memorijom,
uvijek ga umetnite u Memory Stick Duo adapter.
C Uvijek umetnite "Memory Stick Duo" u adapter
pravilno i do kraja. Nepravilna uporaba može
oštetiti ureñaj. Takoñer, ne pokušavajte silom
umetnuti "Memory Stick Duo" u utor u pogrešan
položaj, jer takav postupak može prouzročiti
kvar adaptera.
C U ureñaj nemojte stavljati prazan adapter za
Memory Stick Duo jer to može oštetiti ureñaj.
x Napomena o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice
C Maksimalni kapacitet medija "Memory Stick
PRO Duo" koji možete koristiti s ovim kamkorderom je 8 GB.
94
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" (opcija)
C Za uporabu "Memory Stick Micro" uz ovaj kamkorder, potreban vam je Duo-sized M2 adapter.
Umetnite "Memory Stick Micro" u Duo-sized
M2 adapter i zatim umetnite adapter u utor za
Memory Stick PRO Duo. Ako umetnete "Memory
Stick Micro" u kamkorder bez uporabe Duo-sized
M2 adaptera, možda ga nećete moći izvaditi iz
kamkordera.
C Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u dosegu male djece jer ga mogu slučajno progutati.
Napomene o kompatibilnosti podataka
o slici
C Datoteke slika snimljene na "Memory Stick
Duo" vašeg kamkordera usklañene su s pravilima
"Design rule for Camera File system" univerzalnog
standarda koje je utemeljilo udruženje JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Association).
C Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCR TRV
900E ili DSC-D700/D770) koja nije usklañena s
ovim univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim područjima.)
C Ako ne možete koristiti "Memory Stick Duo" koji
se inače može koristiti na nekoj drugoj opremi,
formatirajte ga u ovom kamkorderu (str. 52).
Obratite pozornost da će sve slike biti obrisane
ako formatirate "Memory Stick Duo".
C U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
– Slike obrañene na računalu.
– Slike snimljene drugom opremom.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (H serije) i radi
samo s "InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije H imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
Indikator preostalog trajanja baterije
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja izmjenjuje informacije o komunikaciji izmeñu kamkordera i AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kad koristite AC adapter/punjač, pojavi se
preostalo vrijeme rada baterije i vrijeme
punjenja.
C Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje,
ponovo napunite bateriju dokraja tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć
ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri visokim
temperaturama ili ako učestalo koristite bateriju.
Indikatori pokazuju približno vrijeme snimanja.
C Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima
snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme snimanja 5 do 10 minuta.
Punjenje baterije
Pohranjivanje baterije
C Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
C Savjetujemo punjenje pri temperaturama izmeñu
10 i 30°C, dok se (/CHG (punjenje) indikator ne
isključi u znak da je baterija sasvim napunjena.
Punite li bateriju van ovoga temperaturnog opsega,
ona možda neće biti učinkovito napunjena.
C Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN
priključnice na kamkorderu ili izvadite bateriju.
C Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je
u kamkorderu. izvadite i pohranite je na suhom i
hladnome mjestu.
C Za potpuno pražnjenje baterije na kamkorderu,
podesite [A.SHUT OFF] na [NEVER] u izborniku
(STANDARD SET) i ostavite kamkorder u
modu snimanja na kasetu dok se sam ne isključi
(str. 62).
Učinkovita uporaba baterije
Vijek trajanja baterije
C Pri niskim temperaturama (10°C ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim
uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za
bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako biste je zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno prije
snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-F70/
FH100 (opcija).
C Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te premotavanje vrpce skraćuju radni
vijek baterije. Savjetujemo uporabu baterije
velikoga kapaciteta: NP-FH70/FH100 (opcija).
C Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se
troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u
pauzi reprodukcije.
C Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta dulje snimanje od očekivanog i
prije stvarnog snimanja načinite pokusne snimke.
C Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite
značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno
je potrebno kupiti novu bateriju.
C Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
Nastavlja se ,
95
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
O i.LINK sustavu
HDV/DV priključnica na ovom kamkorderu
usklañen je s i.LINK DV priključnicom. Ovo
poglavlje opisuje i.LINK standard i njegove
značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos digitalne slike, digitalnog zvuka i ostalih
podataka u dva smjera izmeñu ureñaja koji
imaju i.LINK priključnicu te za kontrolu
ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i razmjene podataka izmeñu
različitih digitalnih AV ureñaja.
Kad je dva ili više i.LINK-kompatibilnih
ureñaja serijski povezano s kamkorderom,
upravljanje je moguće izvoditi s bilo kojeg
ureñaja u vezi. Meñutim, obratite pozornost
da se način rada ponekad razlikuje, ili neće
biti moguć prijenos podataka, što ovisi o
značajkama spojenih ureñaja.
b Napomena
C Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo
jedan ureñaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju
ovog kamkordera na HDV/DV kompatibilan ureñaj s dva ili više a HDV/DV priključnica, pogledajte upute za uporabu ureñaja koji spajate.
z Savjeti
C i.LINK je poznatiji naziv za IEEE1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je
naziv koje su odobrile brojne korporacije.
C IEEE 1394 je meñunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi od ureñaja. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
96
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u uputama za uporabu svakog ureñaja.
Kod nekih ureñaja je takoñer naveden i pokraj
i.LINK priključnice.
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za "megabite u sekundi",
odnosno količinu podataka koji se mogu
poslati ili primiti u jednoj sekundi.
Primjerice, "baud rate" od 100 Mbps znači
da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je
ovaj kamkorder spojen na drugi videoureñaj
s DV priključcima potražite na str. 65.
Ovaj kamkorder može se takoñer spojiti na
drugi Sony ureñaj s i.LINK-om (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na video
ureñaje.
Neki video ureñaji poput digitalnog TV-a,
DVD, MICROMV ili HDV rekordera/ureñaja
možda neće biti kompatibilni s ovim ureñajem. Prije spajanja provjerite kompatibilnost
s HDV/DV sustavom. Podrobnije podatke o
mjerama opreza pri spajanju ovog kamkordera i o kompatibilnom softveru potražite u
uputama za uporabu ureñaja kojeg spajate.
b Napomena
C Kod spajanja ureñaja s i.LINK priključnicom na
kamkorder pomoću i.LINK kabela, isključite
ureñaj i odspojite ga iz zidne utičnice prije
spajanja i.LINK kabela.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom HDV/DV presnimavanja).
Standard x.v.Color
C x.v.Color je poznatiji naziv za xvYCC standard
kojeg predlaže Sony i zaštitni je znak Sony.
C xvYCC je meñunarodni standard za prostor boje
za video. Ovaj standard može izraziti veći
raspon boje od trenutnog standarda emitiranja.
Uporaba kamkordera
O uporabi i održavanju
C Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60°C, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati
kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom
slučaju normalno snimanje možda neće biti
moguće.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon, tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom
suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost
tražila ili LCD zaslona.
– Na vlažnim mjestima.
C S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC
8,4 V (AC mrežni adapter).
C Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
C Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili od morske vode jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
C Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u servis.
C Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake i mehaničke udarce. Budite posebno
pažljivi s objektivom.
C Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
C Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može
zagrijati.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel
jer se tako može oštetiti.
C Metalne kontakte uvijek držite čistima.
C Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
C U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– obratite se ovlaštenom Sony servisu.
– isperite tekućinu s kože.
– ako tekućina dospije u oči, isperite oči s mnogo
vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
C Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu
oko tri minute.
C Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u
topli prostor, unutar njega, na površini vrpce
ili na objektivu se može kondenzirati vlaga. U
tom slučaju vrpca se može zalijepiti za video
glavu i uzrokovati oštećenja ili nepravilnosti
u radu. Ako se unutar kamkordera nakupi
vlaga, pojavi se poruka [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Ako se vlaga kondenzira na objektivu,
poruka se neće pojaviti.
Nastavlja se ,
97
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem. Kamkorder se može ponovo koristiti
kada se:
C Ne pojavi poruka upozorenja pri uključenju
C Pri ponovnom ulaganju kasete ili rada s funkcijskim ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte
zatvarati pretinac dok se kaseta ne izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto)
ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
C Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani prostor.
C Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na otvoreni topli prostor.
C Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
C Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto
je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura
zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu
okoline (približno nakon jednog sata).
Video glava
Reproducirate li kasetu snimljenu u HDV formatu, mogući su kratki prekidi slike i zvuka
(oko pola sekunde).
98
To se dogaña ako se HDV signali ne mogu
pravilno snimiti ili reproducirati jer je vrpca
ili video glava zaprljana. Ovisno o kaseti, to
se može, premda rijetko, dogoditi i kod potpuno nove ili malo korištene kasete.
Ako se prekidi javljaju kod reprodukcije,
možete riješiti problem i vidjeti sliku tako da
vrpcu premotate nakon malog pomaka prema
naprijed. Prekide nije moguće ukloniti ako
su nastali pri snimanju.
Kako biste spriječili takav problem, koristite
Sony mini DV kasetu.
C Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi)
Sony DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
– Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
– Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju.
– Zvuk je isprekidan.
– Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka
[xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette].
– U HDV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Slika se
zaustavi.
Slika nestane
(plavi zaslon).
– U DV formatu pojavljuje se sljedeći efekt:
Pojavljuju se crtice.
Slika nestane (plavi zaslon).
C Video glava se troši nakon dulje uporabe
kamkordera. Ako slika ne postaje jasnija nakon
uporabe kasete za čišćenje (opcija), video glava
je možda istrošena. U tom slučaju potrebno je
zamijeniti video glavu. Za detalje se obratite
Sony prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
C Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
C Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
C Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga mekom krpom. Koristite
li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija),
ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na
zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
x Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir
(CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, slijedite postupak opisan u
nastavku. Preporučuje se da priključite kamkorder na napajanje preko isporučenog AC
adaptera za vrijeme ovog postupka.
1 Pomaknite preklopku POWER za uključivanje indikatora PLAY/EDIT.
2 Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t j.
3 Dodirnite oznaku "T" prikazanu na zaslonu
pomoću vrha "Memory Stick Duo" kartice
ili sličnim predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Za odustajanje, dodirnite [CANCEL].
Ako niste dodirnuli pravo mjesto, krenite
ponovno od koraka 3.
b Napomena
C LCD zaslon se ne može kalibrirati ako je okrenut.
Čišćenje kućišta
C Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi te ga osušite,
takoñer mekom suhom krpom.
C Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište.
– Otapala poput razrjeñivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa, repelenata, insekticida i kreme
za sunčanje.
– Dodirivanje kamkordera s navedenih sredstava
na rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
C Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe objektiva na mjestima sa solju u
zraku, primjerice na plaži.
C Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
C Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje kamkorderom približno jednom
mjesečno za dugotrajni optimalan rad.
Nastavlja se ,
99
Održavanje i mjere opreza
(nastavak)
Tehnički podaci
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Sustav
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG).
Baterija se puni kad je kamkorder spojen na
napajanje pomoću adaptera ili kad je spojena
baterija.
Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite
kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno tri mjeseca uopće ne koristite kamkorder bez da je priključen AC adapter ili akumulatorska baterija. Kamkorder koristite nakon
punjenja akumulatorske baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera ukoliko
ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od
24 sata s preklopkom POWER postavljenom
na OFF (CHG).
100
Sustav snimanja videozapisa (HDV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja videozapisa (DV)
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja fotografija
Exif Ver. 2.2*1
Sustav snimanja zvuka (HDV)
Rotirajuće glave, MPEG-1 Audio
Layer-2
Kvantizacija: 16-bitna (Fs 48 kHz, stereo)
brzina prijenosa: 384 kbps
Sustav snimanja zvuka (DV)
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16-bitna (Fs 48 kHz,
stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1 080/50i specifikacija
Preporučljive kasete
Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce (HDV)
Približno 18,81 mm/s
Brzina vrpce (DV)
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/reprodukcije (HDV)
60 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme snimanja/reprodukcije (DV)
SP: 60 min (uz uporabu kasete DVM60)
LP: 90 min (uz uporabu kasete DVM60)
Vrijeme premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i punjive baterije)
Oko 1 minute i 45 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i AC adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo (u boji)
Osjetilo slike
6,3 mm (1/2.9 tip) CMOS senzor
Snimanje piksela (fotografije, 4:3):
Maks. 6.1 mega (2 848 T 2 136) piksela*2
Ukupno: oko 3 200 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
Približno 2 280 000 piksela
Efektivno (videozapis, 4:3):
Približno 1 710 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 2 280 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 3 040 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
10 T (optički), 20 T (digitalni)
Žarišna duljina
f = 5,4 ~ 54 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije
35 mm
Uz CAMERA-TAPE: 40 ~ 400 mm
(16:9), 49 ~ 490 mm (4:3)
Uz CAMERA-MEMORY: 40 ~ 400 mm
(16:9), 37 ~ 370 mm (4:3)
F1,8 ~ 2,9
Promjer filtra: 37 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Najmanje osvjetljenje
5 lx (luksa) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
brzina zatvarača 1/25 s)
0 lx (luksa) (uz NightShot funkciju)
* "Exif" je format datoteke fotografija koji
je utemeljilo udruženje Japan Electronic
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Datoteke ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije
poput onih o podešenjima kamkordera i
vremenu snimanja.
1
*2 Jedinstven raspored piksela kod Sony
ClearVid CMOS senzora i sustava za
obradu slike (novi Enhanced Image
Processor) omogućuje rezoluciju fotografija jednaku dvostrukoj od navedenog
broja efektivnih piksela.
Izlazne/ulazne priključnice
Audio/video izlaz
10-pinska priključnica
Videosignal: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma
Audio signal: 327 mV (pri impedanciji
tereta većoj od 47 kiloohma), izlazna
impedancija manja od 2,2 kiloohma
Priključnica COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/PR, CB/CR: ± 350 m, 75 ohma
Priključnica HDMI OUT
Tip A (19-pinska)
Priključnica za slušalice
Stereo mini priključnica (Ø 3,5 mm)
LANC priključnica
Stereo mini-mini priključnica (Ø 2,5 mm)
USB priključnica
mini-B
MIC (PLUG IN POWER) priključnica
Stereo mini priključnica (Ø 3,5 mm)
a HDV/DV priključnica
i.LINK priključnica (IEEE1394,
4-pinska priključnica S100)
LCD zaslon
Slika
6,7 cm (tip 2.7, format slike 16:9)
Ukupan broj točaka
211 200 (960 T 220)
Nastavlja se ,
101
Tehnički podaci (nastavak)
Općenito
Napajanje
DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja koristeći tražilo pri
normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 4 W
DV snimanje 3,8 W
Tijekom snimanja koristeći LCD zaslon
pri normalnoj svjetlini:
HDV snimanje 4,3 W
DV snimanje 4,1 W
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
82 T 82 T 138 mm (š/v/d) s dijelovima
koji strše
82 T 82 T 138 mm (š/v/d) s dijelovima
koji strše i baterijom NP-FH60
Masa (približno)
550 kg samo glavni ureñaj
650 kg uključujući akumulatorsku bateriju NP-FH60 i kasetu DVM60.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 12.
AC mrežni adapter AC-L200/L200B
Napajanje
100 – 240 V izmjenično, 50/60 Hz
Struja
0,35 – 0,18 A
Potrošnja
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
102
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FH60)
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerno
Izlazni napon
7,2 V istosmjerno
Kapacitet
7,2 Wh (1 000 mAh)
Dimenzije (približno)
31,8 T 33,3 T 45 mm (š/v/d)
Masa (približno)
80 g
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
C "Handycam" i
su registrirani nazivi tvrtke Sony Corporation.
C HDV i HDV logo su zaštićeni znaci tvrtki Sony
i Victor Company of Japan.
C "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "Memory Stick PROHG Duo"
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
,
"MagicGate Memory Stick" i "MagicGate
Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
C i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka
tvrtke Sony Corporation.
je zaštićena oznaka.
C
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA
OSIM ZA OSOBNU UPORABU U SKLADU S
MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE VIDEO INFORMACIJA ZA PAKIRANE MEDIJE
IZRIČITO JE ZABRANJENA BEZ LICENCIJE
PREMA PRIMJENJIVIM PATENTIMA U
MPEG-2 PATENTNOM RESORU. TA
LICENCIJA JE RASPOLOŽIVA KOD MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
C "x.v.Color" je zaštićeni znak Sony Corporation.
C Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su zaštićeni nazivi ili registrirane
nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i
drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc registrirane u SAD-u i
drugim državama.
C HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
C Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni nazivi ili
registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Intel Corporation
i njezinih podružnica. u SAD-u i/ili ostalim
državama.
C Adobe i Adobe Reader su registrirani nazivi ili
zaštitni nazivi tvrtke Adobe Systems Incorporated
u SAD-u i/ili ostalim državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek
navedene u ovom priručniku.
103
Brzi vodič
Položaj dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) označavaju stranice s informacijama.
A Preklopka zuma (25)
B Tipka PHOTO (24)
C Polužica za podešavanje leće tražila (18)
D Tražilo (18)
E Sjenilo tražila
F Priključnica HDMI OUT (samo izlaz) (34)
C Dostupni video signali se očitavaju i automatski se odabire prikladan izlazni format.
C Možete provjeriti podešenu vrijednost HDMI
OUTPUT u [STATUS CHECK] (str. 60).
G Priključnica DC IN (13)
H Active Interface Shoe
Active Interface Shoe omogućuje napajanje dodatnog pribora, kao što je video
svjetlo, bljeskalica ili mikrofon. Pribor se
uključuje i isključuje preko preklopke
POWER na kamkorderu. Pogledajte
podrobnosti u uputama za uporabu
dodatnog pribora.
C Kad je potrebno spajanje, otvorite pokrov
priključnice.
104
C Active Interface Shoe ima sigurnosni sustav
za sigurno spajanje pribora. Za spajanje, pritisnite prema dolje i gurnite do kraja te zatim
zavrnite vijak. Kod skidanja pribora, odvrnite
vijak, gurnite prema dolje i izvucite.
C Spajanjem dodatnog pribora, baterija se brže
troši.
C Kod snimanja videozapisa s vanjskom bljeskalicom (opcija) spojenom na priključnicu,
isključite bljeskalicu kako biste spriječili
snimanje zvuka punjenja bljeskalice.
C Nije moguće istovremeno upotrebljavati
vanjsku (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
I Preklopka POWER (16)
J Indikatori CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY-EDIT (16)
K Indikator (/CHG (13)
L Tipka ( (bljeskalica) (26)
M Tipka START/STOP (23)
A Tipka MANUAL (26)
B Kotačić CAM CTRL (26)
C Preklopka NIGHTSHOT (27)
D Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (27)
E Tipke zuma (25)
F Tipka START/STOP (23)
G Tipka DISPLAY/BATT INFO (14)
H & (USB) priključnica (72)
I Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk pri reprodukciji.
Podešavanje glasnoće je opisano na str. 28.
J Žaruljica pristupa (19, 93)
K Utor za "Memory Stick Duo" (19)
L Tipka EASY (21)
M LCD zaslon osjetljiv na dodir (5, 18)
N Tipka RESET
Briše sve postavke, uključujući sat i datum
(osim Personal Menu opcija).
O Priključnica ` LANC (plava)
Kontrolna priključnica LANC se upotrebljava za kontrolu transporta vrpce kod
video ureñaja i perifernih ureñaja spojenih
na nju.
P Sučelje a HDV/DV (i.LINK) (34, 66,
68, 76)
Q Priključnica COMPONENT OUT (34)
R Priključnica A/V (audio/video) OUT
(34, 66)
S Priključnica i (slušalice) (zelena)
Nastavlja se ,
105
Položaj dijelova i kontrola (nastavak)
A Tipka V OPEN/EJECT (19)
B Bljeskalica
C Objektiv (Carl Zeiss) (6)
D Senzor daljinskog upravljača/infracrveni
emiter
Usmjerite daljinski upravljač (str. 107)
prema senzoru za rukovanje kamkorderom.
E Mikrofon
Mikrofon spojen na Active Interface Shoe
(opcija) ima prednost pred ugrañenim
mikrofonom ako je spojen.
F Indikator REC (indikator snimanja)
C Indikator REC svijetli tijekom snimanja
(str. 62).
C Indikator REC trepće ako je preostala vrpca
ili baterije pri kraju.
G MIC (PLUG IN POWER) priključnica
Ako se spoji vanjski mikrofon (opcija),
ima prednost pred ugrañenim (str. 106).
H Otvor za remen
Pričvršćivanje remena za nošenje na
ramenu (opcija).
106
I Pokrov pretinca za kasetu (19)
J Polugica BATT (otpuštanje baterije) (14)
K Baterija (13)
L Ručni remen (18)
M Navoj za stativ
Duljina vijka na stativu mora biti manja
od 5,5 mm. U suprotnom se kamkorder
ne može sigurno učvrstiti i kamkorder se
može oštetiti.
Postavljanje isporučenog sjenila
objektiva
Prislonite sjenilo na spojno mjesto objektiva
kamkordera te ga zakrenite u smjeru strelice.
Skidanje sjenila objektiva
Otpustite sjenilo objektiva zakretanjem u
smjeru obrnutom od strelice na prethodnoj
slici.
C Skinite sjenilo objektiva kad koristite bljeskalicu,
Nightshot ili SuperNightshot, ili ako se na slici
pojavljuje njegova sjena.
Daljinski upravljač
E Video kontrolne tipke (premotavanje unatrag, reprodukcija, premotavanje naprijed,
pauza, stop, usporeno) (28)
F Tipka ZERO SET MEMORY* (32)
G Odašiljač
H Tipka START/STOP (21, 23)
I Tipke zuma (25, 30)
J Tipka DISPLAY (18)
* Ove tipke nisu dostupne kod uporabe funkcije
Easy Handycam.
b Napomene
C Izvucite izolator prije prve uporabe daljinskog
upravljača.
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za
rukovanje kamkorderom (str. 106).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
1 Dok pritišćete bravicu, umetnite nokat u
otvor te izvucite nosač baterije.
2 Umetnite novu bateriju tako da je + strana
okrenuta prema gore.
3 Vratite nosač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Bravica
Izolator
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno rukuje. Nemojte je puniti, rastavljati
niti bacati u vatru
A Tipka PHOTO (24)
Slika prikazana na zaslonu snimit će se na
"Memory Stick Duo" kao fotografija nakon
pritiska na ovu tipku.
B Memorijske kontrolne tipke (indeks*, –/+,
memorija/reprodukcija) (29)
C Tipka SEARCH M.* (33)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)* (33)
b Napomena
C Kad litijska baterija oslabi, domet daljinskog upravljača se smanjuje ili on prestaje raditi pravilno.
U tom slučaju, zamijenite bateriju novom Sony
CR2025 litijskom baterijom. Uporaba druge vrste
baterije može uzrokovati opasnost od požara ili
eksplozije.
107
Indikatori tijekom reprodukcije/snimanja
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija
A Format snimanja (
ili
) (58)
U DV formatu je takoñer prikazan način
snimanja (1 ili 2).
B Preostali kapacitet baterije (približno)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
D Tijekom snimanja:
Brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
Tijekom reprodukcije:
Vremenski kôd (sati: minute: sekunde:
okvir)
E Vrijeme snimanja na kasetu (približno)
(61)
F Tipka za pregled snimaka na "Memory
Stick Duo" kartici (24)
Prikazuje se kad je umetnut "Memory Stick
Duo".
Gledanje videozapisa
G Tipka END SEARCH/pregled snimaka
(32)
H Tipka GUIDE (111)
I Tipka Personal Menu (40)
J Mapa za snimanje (52)
K Veličina slike (50)
L Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (50)
M Broj snimljenih fotografija (25)
N Indikator "Memory Stick Duo" i broj
snimaka (približno)
z Savjet
C Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima kamkordera automatski se snimaju. Ne vide
se na zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom
reprodukcije pritiskom tipke [DATA CODE]
(str. 61).
Gledanje fotografija
108
O Indikator transporta vrpce.
P Tipke za video funkcije (28)
Q Naziv datoteke
R Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
S Mapa za reprodukciju (52)
T Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže
prva ili zadnja slika tekuće mape i kad je na
istoj "Memory Stick Duo" kartici više mapa.
B : Dodirnite [ za prijelaz na sljedeću
mapu.
C : Dodirnite \ za prijelaz na sljedeću
mapu.
D : Dodirnite [/\ za prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
U Tipka za brisanje slike (70)
V Tipka za odabir reprodukcije vrpce (29)
W Prethodna/sljedeća slika (29)
X Tipka za indeksni prikaz (29)
Y Oznaka zaštite slike (71)
Z Oznaka za ispis (71)
Nastavlja se ,
109
Indikatori tijekom reprodukcije i snimanja (nastavak)
Indikatori kod promjene opcija
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Srednji
Srednji
Indikator
Značenje
k
Color Slow Shutter (48)
L
PictBridge spajanje (72)
EZ
Upozorenje (88)
o
NightShot (27)
So
Super NightShot (48)
Donji
Gornji lijevi
Značenje
Indikator
Značenje
Format snimanja (57)
0
AE SHIFT (46)
^
AUDIO MODE* (58)
u
WB SHIFT (46)
12
Mod snimanja* (58)
)
Efekt slike (55)
2
Self-timer snimanje (49)
'
Digitalni efekt (54)
:
WIDE SELECT* (58)
9 R m
5
QUICK REC** (62)
Ručno izoštravanje (46)
SPOT FOCUS (46)/
SPOT MTR·FCS (44)
0
Snimanje fotografija u
intervalima (53)
(/(+(–,
Bljeskalica (47)
Indikator
O 4 Y 5
E D
SCENE SELECT (43)
L
Oštrina (45)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(27)
HDV ulaz/DV ulaz (68)
^ n x
HDV izlaz/DV izlaz
(34, 66)
Ravnoteža bijele boje
(44)
Gornji desni
Indikator
2 i f c
Značenje
i
Isključen SteadyShot (49)
t
i.LINK spajanje
(34, 66, 68, 75)
/
Zebra (48)
:
T\
Tele macro (47)
Resetiranje memorije
(107)
5
CAMERA COLOR (46)
, - |
Slide show (53)
>
45
CONV.LENS (50)
X:V:COLOR** (50)
Isključeno pozadinsko
osvjetljenje LCD zaslona
(18)
SPOT METER (44)/
EXPOSURE (44)/
SPOT MTR·FCS (44)
S
SHUTTR SPEED (45)
PEAKING (47)
110
* Ta podešavanja je moguće izvesti samo za slike
u DV formatu.
** Ta podešavanja je moguće izvesti samo za slike
u HDV formatu.
Ostali indikatori
Indikator
Značenje
"
Informacije (89)
b Napomena
C Indikatori i njihovi položaji su približni i razlikuju se od stvarnog prikaza.
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete provjeriti značenja svakog od
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
1 Dodirnite [GUIDE] t [DISP GUIDE].
2 Dodirnite područje indikatora kojeg želite
provjeriti.
Značenja indikatora se prikazuju na zaslonu.
Ako ne možete pronaći indikator kojeg želite
provjeriti, dodirnite m/n za pomicanje
popisa.
Za isključivanje postupka, dodirnite [END].
b Napomena
C Neki prikazi na zaslonu ne mogu se provjeriti
pomoću [DISP GUIDE].
z Savjet
C Takoñer možete upotrijebiti i funkciju g
t [DISP GUIDE].
111
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći
na našim web stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising