Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Upute za upotrebu

3-278-986-11 (2)
Digitalni kamkorder
Priprema
Upute za uporabu
DCR-HC62E
© 2008 Sony Corporation
9
Snimanje/
18
reprodukcija
Uporaba izbornika
32
Presnimavanje/Editiranje
54
Uporaba računala
62
U slučaju problema
66
Dodatne informacije
76
Sažetak
88
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije povišenoj
temperaturi, kao što je izravno sunce,
vatra i sl.
OPREZ
Istrošenu bateriju zamijenite isključivo
navedenom vrstom. U suprotnom,
može doći do požara ili ozljede.
2
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga ureñaja.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno
spojite komunikacijski kabel (USB, itd.).
Zbrinjavanje isluženih
električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava
da se baterija iz ovog ureñaja ne smije
zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš
utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg
bi moglo doći nepravilnim zbrinjavanjem.
Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Kod ureñaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko ugrañene
baterije, bateriju treba zamijeniti isključivo
stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo
pravilno zbrinjavanje, isluženi ureñaj predajte
na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje
električnih i elektronskih ureñaja. Kod ostalih
vrsta baterija, molimo pogledajte upute za
sigurno vañenje baterije iz ureñaja. Predajte
bateriju na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje istrošenih baterija. Podrobnosti o
recikliranju ovog proizvoda ili baterija potražite u lokalnom uredu uprave, kod komunalne
tvrtke ili u prodavaonici u kojoj ste kupili
proizvod.
Nastavlja se ,
3
Prvo pročitajte (nastavak)
Napomena za korisnike u državama u
kojima se primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite
se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
"Memory Stick Duo"
(Ovu veličinu možete koristiti s
kamkorderom.)
"Memory Stick"
(Ne možete koristiti s kamkorderom.)
Napomene o uporabi
Priručnici isporučeni uz vaš kamkorder
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" priručnik za spajanje
kamkordera na računalo i uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM
disku).
Vrsta kasete koju možete upotrebljavati
s vašim kamkorderom
Mini DV kasete s oznakom 7. Vaš
kamkorder nije kompatibilan s funkcijom
Cassette Memory (str. 77).
Napomene o "Memory Stick" kartici
koju možete koristiti s kamkorderom
Možete koristiti "Memory Stick" označen
jednim od sljedećih logotipa (str. 78).
("Memory Stick Duo").
–
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo").
C Nije moguća uporaba nijedne druge vrste
memorijske kartice osim "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick PRO i "Memory Stick PRO
Duo" se može koristiti samo s "Memory
Stick PRO"-kompatibilnom opremom.
C Nemojte lijepiti naljepnice i slično na
"Memory Stick Duo" ili njegov adapter.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo"
s "Memory Stick"-kompatibilnom
opremom
Uložite "Memory Stick Duo" u "Memory
Stick Duo" adapter.
"Memory Stick Duo" adapter
Napomene o uporabi kamkordera
C Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Tražilo
4
Bateriju
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tražilu i objektivu
LCD zaslon
C Kamkorder nije otporan na prašinu, vlagu
ili vodu.
Pogledajte "O uporabi i održavanju"
(str. 81).
C Prije spajanja vašeg kamkordera s drugim
ureñajem pomoću komunikacijskog kabela,
utaknite priključak kabela u pravilnom
smjeru.
Ako silom utaknete priključak u pogrešnom
smjeru, može se oštetiti ili pokvariti vaš
kamkorder.
C Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije
koje upotrebljavate u tom trenutku.
C LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne
utječe na snimljeni materijal.
Crne točkice
Bijele, crvene, plave
ili zelene točkice
C Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili objektiva izravnom suncu može
prouzročiti kvarove.
C Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
O promjeni podešenja jezika
C Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka rada.
Po potrebi promijenite jezik izbornika prije
uporabe kamkordera (str. 14).
Nastavlja se ,
5
Prvo pročitajte (nastavak)
Napomene o snimanju
C Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema.
C Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
C TV sustavi boja razlikuju se ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV
zaslonu potreban vam je TV prijemnik s
PAL sustavom.
C TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o
autorskim pravima.
Napomene o ovom priručniku
C Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi
u stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
C Dizajn i tehnički podaci medija za pohranu i
pribora su podložni promjeni bez prethodne
najave.
Carl Zeiss objektiv
C Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom za reprodukciju odličnih slika.
Objektiv ovoga kamkordera zajednički su
razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony
Corporation. Primijenjen je MTF* sustav
mjerenja za videokamere i nudi kvalitetu
Carl Zeiss objektiva.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
6
Sadržaj
Prvo pročitajte................................... 2
Napomene o uporabi ..........................4
Priprema
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora............................................. 9
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije .......................................... 10
Korak 3: Uključenje te podešavanje
datuma i vremena ......................... 13
Odabir jezika izbornika ......................14
Korak 4: Podešavanja prije
snimanja........................................ 15
Korak 5: Umetanje kasete ili kartice
"Memory Stick Duo" ..................... 16
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija
(Easy Handycam) .......................... 18
Snimanje ......................................... 20
Zumiranje..........................................22
Snimanje u tamnim uvjetima
(NightShot plus)..............................22
Podešavanje ekspozicije za objekte
osvijetljene straga ...........................23
Snimanje u zrcalnom modu...............23
Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za
snimanje.........................................23
Reprodukcija ................................... 24
Uporaba PB zuma ............................26
Uporaba funkcija vodiča
(USAGE GUIDE) ............................ 26
Traženje mjesta početka snimanja..... 27
Traženje zadnjeg snimljenog prizora iz
najnovije snimke (END SEARCH) ....27
Ručno traženje (EDIT SEARCH) ........28
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)....................................28
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory).......................... 28
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search) ................... 29
Gledanje slike na TV prijemniku.......30
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika.................32
Opcije izbornika ...............................33
Izbornik CAMERA SET ...............35
Postavke za podešavanje snimanja u
skladu s uvjetima
Izbornik MEMORY SET ...............40
Postavke za "Memory Stick Duo"
Izbornik PICT.APPLI. ................42
Specijalni efekti na slikama i dodatne
funkcije za snimanje/reprodukciju
Izbornik EDIT/PLAY..................46
Postavke za editiranje ili reprodukciju u
različitim načinima
Izbornik STANDARD SET .........48
Postavke tijekom snimanja na kasetu i
druge osnovne postavke
Izbornik TIME/LANGU...............51
Podešavanje izbornika Personal......52
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekorder ili
DVD/HDD rekordere ......................54
Snimanje slika s videorekordera......56
Snimanje s kasete na "Memory
Stick Duo" .....................................58
Brisanje snimljenih slika s "Memory
Sticka Duo"....................................58
Označavanje slika snimljenih na
"Memory Stick Duo" određenim
informacijama (Oznaka za ispis/
zaštita slike) ...................................59
Ispis snimljenih slika (na pisaču
kompatibilnom sa sustavom
PictBridge) .....................................60
Nastavlja se ,
7
Sadržaj (nastavak)
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows ........ 62
Instalacija softvera i "First Step
Guide" ........................................... 63
Pregled uputa "First Step Guide"..... 65
Uporaba Macintosh računala .......... 65
U slučaju problema
U slučaju problema ......................... 66
Indikatori i poruke upozorenja......... 73
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u stranim
zemljama ....................................... 76
Održavanje i mjere opreza............... 77
Odgovarajuće kasete ........................77
O "Memory Stick" kartici ...................78
O "InfoLITHIUM" akumulatorskoj
bateriji ............................................79
O sustavu i.LINK...............................80
Uporaba kamkordera........................81
Tehnički podaci ............................... 85
Sažetak
Dijelovi i kontrole ............................. 88
Indikatori koji se prikazuju tijekom
snimanja/reprodukcije................... 92
8
Priprema
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Akumulatorska baterija NP-FH40 (1)
(str. 10, 79)
AC adapter (1) (str. 10)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 62)
Mrežni kabel (1) (str. 10)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 91)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
A/V spojni kabel (1) (str. 30, 54)
USB kabel (1) (str. 60)
9
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
DC utikač
Akumulatorska baterija
Preklopka
POWER
DC IN priključnica
U zidnu utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(H serije) (str. 79) možete puniti u
kamkorderu.
4 Spojite mrežni kabel u AC adapter
i u zidnu utičnicu.
b Napomena
C Na ovaj kamkorder možete spojiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1 Poravnajte priključke baterije i kamkordera (1), te pričvrstite bateriju
dok ne klikne na mjesto (2).
2 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice na OFF (CHG)
(standardna postavka).
3 Okrenite oznaku v na DC priključku
prema dolje i priključite AC adapter
u DC IN priključnicu kamkordera.
10
Indikator CHG
(punjenje)
Svijetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje)
se isključuje kad se baterija napuni
dokraja. Odspojite AC adapter iz DC IN
priključnice.
b Napomena
C Odspojite AC adapter iz DC IN priključnice
držeći kamkorder i DC priključak.
Uporaba vanjskog izvora napajanja
Kamkorder može raditi koristeći mrežno
napajanje spojite li ga na isti način kao i kod
punjenja baterije. U tom slučaju se baterija
neće prazniti.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
(Battery Info)
Podesite preklopku POWER na OFF (CHG)
i zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
Vađenje baterije
1 Isključite kamkorder i zatim pritisnite
PUSH.
2 Izvadite bateriju u smjeru strelice.
Preklopka POWER
Tipka DISP/BATT INFO
Ubrzo će se na zaslonu pojaviti prikaz približnog raspoloživog vremena za snimanje i
informacije o bateriji. Prikaz će trajati oko 7
sekundi. Informacije o bateriji će ostati prikazane do 20 sekundi pritisnete li ponovno
tipku DISP/BATT INFO tijekom prikaza.
PUSH
Preostalo vrijeme (približno)
Pohranjivanje baterije
Potpuno ispraznite bateriju prije pohranjivanja
na dulje vrijeme (str. 80).
Vrijeme snimanja (približno)
Na LCD zaslonu možete provjeriti preostali
kapacitet baterije.
Indikator
Status
Preostalo dovoljno kapaciteta
Baterija je slaba. Snimanje/
reprodukcija će se uskoro
zaustaviti.
Zamijenite bateriju sasvim
napunjenom ili je napunite.
Nastavlja se ,
11
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Vrijeme punjenja
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FH40 (isporučena)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Vrijeme snimanja
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
Akumulatorska baterija
Neprekidno Tipično
snimanje
snimanje*
NP-FH40
(isporučena)
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
535
280
315
* Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme
kad pokrenete/prekinete snimanje, uključite ili
isključite ureñaj i zumirate.
b Napomena
C Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće
uvjete:
Gornji broj: Snimanje s LCD zaslonom.
Donji broj: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
LCD zaslon
otvoren
LCD zaslon
zatvoren
NP-FH40
(isporučena)
120
150
NP-FH50
140
170
Akumulatorska baterija
12
LCD zaslon
otvoren
LCD zaslon
zatvoren
NP-FH70
300
370
NP-FH100
695
845
Akumulatorska baterija
Približno vrijeme u minutama potrebno za
punjenje sasvim prazne akumulatorske
baterije.
O akumulatorskoj bateriji
C Prije promjene baterije, preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG).
C Tijekom punjenja trepće indikator CHG ili
informacije o bateriji (str. 11) neće biti točne u
sljedećim slučajevima.
– Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
– Akumulatorska baterija je oštećena.
– Baterija je istrošena (samo informacije o
bateriji).
C Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter spojen u DC IN priključnicu kamkordera čak
i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
C Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do 30°C.)
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite svoj kamkorder pri niskim
temperaturama.
C Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
C Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
C AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice izmeñu zida i namještaja.
C DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
C Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Korak 3: Uključenje te podešavanje datuma i
vremena
Podesite datum i vrijeme prilikom prve uporabe kamkordera. Ako ne podesite datum i
vrijeme, izbornik [CLOCK SET] će se pojavljivati pri svakom uključivanju kamkordera
ili promijeni položaja preklopke POWER.
3 Prijeđite na [M] (mjesec) tipkom
+ i podesite pomoću m/n.
4 Prijeđite na [D] (dan) tipkom + i
zatim podesite pomoću m/n te
ponovite za sate i minute.
5 Provjerite postavke datuma i
vremena te dodirnite j.
Sat započinje s radom.
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
Isključenje kamkordera
Preklopka POWER
1 Dok držite pritisnutom zelenu tipku,
pomičite preklopku POWER u
smjeru strelice za uključenje
odgovarajućeg indikatora.
CAMERA-TAPE: Snimanje na kasetu.
CAMERA-MEMORY: Snimanje na
"Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Reprodukcija ili editiranje
snimke.
Pojavljuje se izbornik [CLOCK SET].
2 Tipkama m/n podesite [Y]
(godina).
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2079.
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Ponovno podešavanje datuma i vremena
Možete podesiti željeni datum i vrijeme tako
da dodirnete g t h/i t
[CLOCK SET] (str. 32).
b Napomene
C Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca, podešenja datuma i točnog vremena mogu
se obrisati zbog pražnjenja ugrañene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite, i zatim
iznova podesite datum i vrijeme (str. 84).
C Kamkorder je tvornički postavljen na automatsko
isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija.
([A.SHUT OFF], str. 50).
z Savjeti
C Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja,
no automatski su snimljeni na vrpci te ih je
moguće prikazati tijekom reprodukcije. (pogledajte str. 49 za [DATA CODE] (Tijekom Easy
Handycam postupka moguće je podesiti samo
[DATE/TIME])).
C Ukoliko tipke na LCD zaslonu ne rade ispravno,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION) (str. 83).
Nastavlja se ,
13
Korak 3: Uključenje te podešavanje datuma i vremena (nastavak)
Odabir jezika izbornika
Možete promijeniti jezik izbornika kako bi
opcije i poruke bile prikazane na željenom
jeziku. Dodirnite g t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE],
zatim odaberite željeni jezik.
14
Korak 4: Podešavanja prije snimanja
Otvaranje pokrova objektiva
Pomaknite preklopku LENS COVER na
OPEN.
Podešavanje tražila
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom,
provjerite sliku tražilom kako ne biste trošili
bateriju ili kad je prikaz slike na LCD zaslonu
loš.
Tražilo
Nakon snimanja podesite LENS COVER na
CLOSE za zatvaranje pokrova objektiva.
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
Preklopka za podešavanje objektiva tražila
Podesite je tako da slika
bude jasna.
DISP/BATT INFO
Maksimalno
180 stupnjeva
z Savjet
C Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije
[LCD/VF SET] – [VF B.LIGHT] (str. 49).
Remen
Maksimalno
90 stupnjeva
90 stupnjeva prema
kamkorderu
Zategnite remen i pravilno uhvatite
kamkorder.
b Napomena
C Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na okviru LCD zaslona.
z Savjeti
C Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva
prema objektivu, možete ga zatvoriti tako da
bude okrenut prema van. To je prikladno kod
reprodukcije.
C Pogledajte [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]
(str. 49) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
C Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
indikatora baterije).
15
Korak 5: Umetanje kasete ili kartice "Memory
Stick Duo"
b Napomena
Kaseta
Moguće je koristiti samo mini DV 7
kasete (str. 77).
1 Pomaknite i zadržite preklopku V
OPEN/EJECT u smjeru strelice i
otvorite pokrov.
Preklopka V OPEN/EJECT
C Ne gurajte silom kasetu u pretinac
pritiskom oznake t dok
se uvlači, jer možete uzrokovati kvar.
3 Zatvorite pokrov.
Vađenje kasete
Otvorite pokrov na jednak način kao što je
opisano u koraku 1 i izvadite kasetu.
z Savjet
C Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o [,
REC MODE] (str. 48).
"Memory Stick Duo"
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema van i pritisnite
3.
Lagano pritisnite središte
stražnjeg dijela kasete
Prozorčić
Kasetni pretinac
Kasetni pretinac se automatski
uvlači.
16
Možete koristiti "Memory Stick označen
jednim od sljedećih logotipa (str. 78).
("Memory Stick Duo").
–
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo").
1 Otvorite LCD zaslon.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Indikator pristupa
S oznakom v okrenutom
prema LCD zaslonu
Vađenje "Memory Stick Duo" kartice
Jedanput lagano pritisnite "Memory Stick
Duo".
b Napomene
C Kad indikator pristupa trepće ili svijetli, to znači
da je u tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi
nemojte tresti ili udarati kamkorder, isključiti
ga, vaditi "Memory Stick Duo" ili akumulatorsku
bateriju jer se podaci mogu uništiti.
C Ako silom potisnete "Memory Stick Duo" u
pogrešnom smjeru, utor, "Memory Stick Duo"
ili slike se mogu oštetiti.
C Ne vadite "Memory Stick Duo" nasilu prstima
jer je možete oštetiti.
C Prilikom ulaganja ili vañenja "Memory Stick
Duo" kartice, pažljivo njome rukujte kako vam
ne bi iskočila ili ispala.
z Savjet
C Broj i vrijeme snimljenih slika ovise o kvaliteti
ili veličini slike. Detalje potražite na str. 40.
17
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje/Reprodukcija
(Easy Handycam)
Odabirom funkcije Easy Handycam, većina postavki kamkordera se automatski podešava na
optimalnu vrijednost što vas rasterećuje od detaljnog podešavanja. Za lakše gledanje se povećava
prikaz na zaslonu.
Otvorite pokrov objektiva (str. 15).
Ako je preklopka POWER
podešena na OFF (CHG),
pomaknite je dok držite
pritisnutom zelenu tipku.
Videozapisi
Fotografije (4:3)
1 Pomaknite preklopku POWER E za
uključenje indikatora
CAMERA-TAPE.
2 Pritisnite EASY A.
1 Pomaknite preklopku POWER E za
uključenje indikatora
CAMERA-MEMORY.
2 Pritisnite EASY A.
Na zaslonu B se pojavi
u.
3 Pritisnite START/STOP F (ili C) za
početak snimanja.*
Na zaslonu B se pojavi
u.
3 Pritisnite PHOTO D za snimanje.**
Zvučni
signal
Klik
zatvarača
Trepće t Svijetli
Indikator se promijeni iz [STBY] u [REC].
Pritisnite i malo zadržite
za izoštravanje.
Za prekid snimanja pritisnite REC
START/STOP još jednom.
* Videozapisi se snimaju u SP (Standard Play) modu na kasetu.
** Fotografije se na "Memory Stick Duo" snimaju u [FINE] kvaliteti.
18
Pritisnite dokraja za
snimanje
Reprodukcija videozapisa/fotografija
Preklopku POWER E više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
indikatora PLAY/EDIT. Dodirnite tipke na zaslonu B kao u nastavku.
Videozapisi
Fotografije
Dodirnite {, zatim
dodirnite } za
početak reprodukcije.
Dodirnite [ t [/
\ za odabir slike.
A GUIDE (str. 26)
B Premotavanje unatrag/
unaprijed
C Stop
D Reprodukcija/pauza se
izmjenjuju
A GUIDE (str. 26)
B Reprodukcija vrpce
C Prethodni/sljedeći
D Brisanje (str. 58)
x Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY A. u nestane sa zaslona.
x Podesive opcije izbornika funkcije Easy Handycam
Dodirnite [MENU] za prikaz podesivih opcija izbornika. Pogledajte str. 32 za podrobnije
informacije o postavkama.
C Gotovo sve postavke se automatski vraćaju na standardne vrijednosti (str. 33).
C Tijekom funkcije Easy Handycam nije prikazan g.
C Ukoliko želite dodavati efekte ili mijenjati postavke slikama, isključite funkciju Easy Handycam.
x Tipke koje nije moguće koristiti uz funkciju Easy Handycam
Tijekom korištenja funkcije Easy Handycam, ne mogu se koristiti sljedeće tipke. Ukoliko
pokušate pokrenuti nedostupnu funkciju tijekom uporabe Easy Handycam, na pokazivaču se
može pojaviti poruka [Invalid during Easy Handycam operation.]
C Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (str. 23)
C Tipka WIDE SELECT (u CAMERA-MEMORY modu) (str. 23).
C Tipka PHOTO (u CAMERA-TAPE modu) (str. 20).
19
Snimanje
Otvorite pokrov objektiva (str. 15).
PHOTO
Preklopka POWER
REC START/
STOP B
REC START/
STOP A
Snimanje videozapisa
Videozapisi se snimaju na kasetu.
Pomaknite preklopku POWER više puta u smjeru strelice kako
bi se uključio indikator CAMERA-TAPE.
Ako je preklopka POWER u položaju OFF (CHG), pomaknite je u
smjeru strelice držeći pritisnutom zelenu tipku.
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Za zaustavljanje snimanja pritisnite REC START/STOP A (ili B) ponovno.
b Napomena
C Ovim kamkorderom ne možete snimati videozapise na "Memory Stick Duo".
z Savjet
C Dok snimate videozapise na kasetu, ili tijekom pripravnog stanja, možete snimiti fotografiju na "Memory
Stick Duo" pritiskom tipke PHOTO dokraja. Fotografija će fiksno imati veličinu [0.2M] u 16:9 formatu ili
[VGA (0.3M)] u 4:3 formatu (str. 40).
20
Snimanje fotografija
Fotografije se snimaju na "Memory Stick Duo".
Pomaknite preklopku POWER više puta u smjeru strelice kako
bi se uključio indikator CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka POWER u položaju OFF (CHG), pomaknite je u
smjeru strelice držeći pritisnutom zelenu tipku.
Lagano pritisnite i zadržite tipku PHOTO za izoštravanje, zatim
je pritisnite dokraja za snimanje.
Klik
zatvarača
Zvučni signal
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :, fotografija je snimljena.
Za provjeru zadnje snimke na "Memory Stick Duo" kartici
Dodirnite o. Za brisanje slike dodirnite q t [YES].
z Savjet
C Za pojedinosti o kvaliteti i veličini slike te broju fotografija koje možete snimiti, pogledajte str. 40.
Nastavlja se ,
21
Snimanje (nastavak)
Zumiranje
Slike možete uvećati do 25 puta u odnosu na
izvornu veličinu. Uvećanje se može podesiti
preklopkom zuma ili tipkama zuma na okviru
LCD zaslona.
z Savjet
C Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 39)
ako želite veća podešenja zuma od 25 puta.
Snimanje u tamnim uvjetima
(NightShot plus)
Infracrveni senzor
Za širi kut snimanja:
(Wide angle)
Za približavanje objekta: (Telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
C [STEADYSHOT] možda neće smanjiti zamućenje
slike koliko biste možda željeli kad je preklopka
zuma podešena na T (telefoto) stranu.
C Uvijek držite prst na preklopki zuma. Ukoliko
pomaknete prst s preklopke zuma, zvuk preklopke
se takoñer može snimiti.
C Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma
na okviru LCD zaslona.
C Minimalna potrebna udaljenost izmeñu kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za
širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
22
Postavite preklopku NIGHTSHOT PLUS na
ON. (Pojave se oznake ; i ["NIGHTSHOT
PLUS"].
b Napomene
C Funkcija NightShot plus koristi infracrveno
svjetlo. Stoga ne prekrivajte prstima ili drugim
predmetima infracrveni senzor. Uklonite konverzijski objektiv (opcija) ukoliko je pričvršćen.
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 37).
C Ne koristite funkciju NightShot plus na svijetlim
mjestima. To može uzrokovati nepravilnosti u
radu kamkordera.
z Savjet
C Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot plus (str. 38). Za snimanje
slike s bojama vjernijim izvornim bojama,
koristite funkciju Color Slow Shutter (str. 38).
Podešavanje ekspozicije za
objekte osvijetljene straga
Odabir formata slike (16:9 ili 4:3)
za snimanje
WIDE SELECT
Za podešavanje ekspozicije objekata osvijetljenih straga pritisnite tipku . za prikaz
indikatora .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite ..
Snimanje u zrcalnom modu
Preklopka POWER
Odabir formata slike za videozapise
1 Podesite preklopku POWER na
CAMERA-TAPE.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za
odabir željenog formata slike.
z Savjeti
C Razlike izmeñu prikaza 4:3 i 16:9 slike mogu
varirati ovisno o položaju zuma tijekom snimanja.
C Ako reproducirate sliku na TV-u, podesite [TV
TYPE] za reprodukciju u formatu slike koji
koristi spojeni TV (str. 31).
C Kod prikaza slika snimljenih u 16:9 formatu s
opcijom [TV TYPE] podešenom na [4:3], slika
može izgledati loše, ovisno o objektu (str. 31).
Otvorite LCD zaslon 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 180
stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjet
C Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
Odabir formata slike za fotografije
1 Podesite preklopku POWER na
CAMERA-MEMORY.
Format slike se prebaci na 4:3.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za
odabir željenog formata slike.
b Napomena
C Fotografije će se podesiti na veličinu [0.7M]
(x) u načinu rada 16:9 (widescreen). U
načinu 4:3 možete odabrati do [1.0M] ({).
z Savjet
C Za broj fotografija koje možete snimiti,
pogledajte str. 40.
23
Reprodukcija
Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
indikatora PLAY/EDIT.
Ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG),
pomaknite je dok držite pritisnutom zelenu tipku.
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite {, zatim dodirnite } za početak reprodukcije.
Dodirom tipke izmjenjuju se reprodukcija i pauza*
Stop**
Premotavanje natrag/naprijed
* Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza aktivna duže od 3 minute.
** Kad je uložen "Memory Stick Duo" sa snimljenim slikama i ne reproducira se kaseta, umjesto ] se
prikazuje [.
Ugađanje glasnoće
Dodirnite g t [VOLUME] i zatim podesite glasnoću tipkama [/\.
z Savjeti
C Ako ne možete pronaći [VOLUME] u g, dodirnite [MENU] (str. 32).
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Dodirnite i zadržite |/{ tijekom reprodukcije (Picture Search), ili |/{ tijekom
premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
z Savjet
C Reprodukcija je moguća u više načina ([, VAR.SPD PB], str. 46).
24
Reprodukcija fotografija
Dodirnite [.
Prikazuje se najnovija snimljena slika.
Mijenja medij
za reprodukciju*
Prethodna/sljedeća
Prijelaz na indeksni pregled slika
* U izborniku reprodukcije kasete prikazan je indikator [.
Za prikaz slika s "Memory Stick Duo" kartice u indeksnom izborniku
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati samostalno.
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja u indeksni izbornik.
Za pregled slika iz drugih mapa, dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite mapu
tipkama n/m i dodirnite j (str. 42).
Nastavlja se ,
25
Reprodukcija (nastavak)
Uporaba PB zuma
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Uvećanje se može podesiti preklopkom zuma
ili tipkama zuma na okviru LCD zaslona.
Uporaba funkcija
vodiča (USAGE GUIDE)
Željene izbornike možete jednostavnije odabrati uporabom funkcija vodiča (USAGE
GUIDE).
Vaš kamkorder ima sljedeće 2 funkcije
vodiča:
1 Pokrenite reprodukciju slike koju želite
uvećati.
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T
(telefoto).
3 Dodirnite zaslon na mjestu kojeg želite
uvećati unutar prikazanog okvira.
4 Uvećanje podesite sa W (široki kut)/T
(telefoto).
Za brisanje dodirnite [END].
b Napomene
C Brzinu zumiranja ne možete mijenjati tipkama
na okviru LCD zaslona.
SHOOT
GUIDE:
Prijelaz na izbornike
snimanja.
USEFUL
GUIDE:
Otvara izbornike osnovnih
funkcija.
DISP
GUIDE:
Omogućuje provjeru značenja svakog indikatora
koji se pojavljuje na LCD
zaslonu. Pogledajte str. 94
za detalje.
1 Dodirnite [GUIDE].
2 Odaberite željenu opciju.
Npr., za noćno snimanje:
Dodirnite [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t n/m za prikaz [To keep the mood of a night view].
3 Dodirnite [SET].
Pojavljuje se željeni izbornik.
Podesite opcije po potrebi.
26
Traženje mjesta
početka snimanja
Podešenja koja nisu raspoloživa
tijekom Easy Handycam postupka
Tijekom Easy Handycam postupka nisu raspoložive neke opcije. Ako neko podešenje nije
raspoloživo no i dalje ga trebate, dodirnite
[SET] za prikaz uputa na zaslonu. Slijedite
upute kako biste poništili Easy Handycam
postupak i zatim odaberite podešenje.
z Savjet
C Ako u koraku 3 nije prikazano [SET], slijedite
upute na zaslonu.
Traženje zadnjeg snimljenog
prizora iz najnovije snimke
(END SEARCH)
Funkcija END SEARCH ne radi nakon
izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Provjerite svijetli li indikator
CAMERA-TAPE (str. 20).
Dodirnite , t r.
Dodirnite ovdje za poništenje postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog
zapisa reproducira se oko pet sekundi i
kamkorder se isključuje u pripravno stanje
na završnom dijelu posljednjeg
snimljenog zapisa.
b Napomena
C Funkcija [END SEARCH] neće raditi kako treba
ako izmeñu snimljenih dijelova na kaseti ima
praznina.
z Savjet
C Takoñer možete odabrati [END SEARCH] u
izborniku. Kad se uključi indikator PLAY/
EDIT, odaberite [END SEARCH] u izborniku
Personal Menu (str. 32).
Nastavlja se ,
27
Traženje mjesta početka snimanja (nastavak)
Reproducira se posljednjih nekoliko
sekundi zadnjeg snimljenog prizora.
Zatim se kamkorder isključuje u
pripravno stanje.
Ručno traženje (EDIT SEARCH)
Možete tražiti početnu točku za sljedeće
snimanje uz gledanje slike na zaslonu.
Tijekom pretraživanja ne čuje se zvuk.
Provjerite svijetli li indikator
CAMERA-TAPE (str. 20).
1 Dodirnite ,.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
Provjerite svijetli li indikator
PLAY/EDIT (str. 24).
2 Dodirnite i zadržite s (prema
natrag)/\ (prema naprijed) i
otpustite na dijelu od kojeg želite
započeti snimanje.
1
Pregled posljednjih snimljenih
prizora (Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja
kasete.
Provjerite svijetli li indikator
CAMERA-TAPE (str. 20).
Dodirnite , t s.
Ako se brojač ne pojavi, pritisnite
DISPLAY.
2
28
Tijekom reprodukcije pritisnite
ZERO SET MEMORY na dijelu koji
želite kasnije pronaći.
Brojač vrpce pokazuje "0:00:00" i na
zaslonu se pojavi oznaka :.
Pritisnite STOP kad želite zaustaviti reprodukciju.
3 Pritisnite mREW.
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne "0:00:00".
Brojač vrpce se vraća na prikaz vremenskog koda, a prikaz "Zero set memory"
nestaje.
1 Pritisnite SEARCH M. na daljinskom
upravljaču.
2 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) za odabir datuma za
snimanje.
4 Pritisnite PLAY.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem
je brojač postavljen na "0:00:00".
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY
prije premotavanja.
b Napomene
C Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko
sekundi od vremenske oznake.
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija "Zero set memory" možda neće ispravno
raditi.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP.
b Napomena
C Kad je izmeñu prizora na vrpci prazan prostor,
funkcija "Date search" možda neće raditi
pravilno.
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum
snimanja mijenja.
Provjerite svijetli li indikator PLAY/
EDIT (str. 24).
29
Gledanje slike na TV prijemniku
Kamkorder možete spojiti na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera uporabom
A/V spojnog kabela (A) ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO priključkom (B). Priključite
kamkorder na mrežno napajanje pomoću AC mrežnog adaptera (str. 10). Pogledajte takoñer
upute za uporabu opreme koju spajate.
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Uređaj sa S VIDEO
priključnicom
(Crna)
(Žuta)
(Bijela)
(Bijela)
A/V OUT
priključnica
(Crvena)
(Crvena)
(Žuta)
Videorekorder
ili TV prijemnik
: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulaznu priključnicu drugog ureñaja.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO
kabelom (opcija), slike će se reproducirati
vjernije nego kod povezivanja isporučenim
A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni
audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal)
A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni video) utikač. Kad spojite
samo S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
z Savjet
C Možete podesiti prikaz vremenskog koda na TV
zaslonu podešavanjem [DISP OUTPUT] u
[V-OUT/PANEL] (str. 50).
30
Spajanje kamkordera na TV prijemnik
preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog signala
videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, itd.) ukoliko videorekorder ima izbornik
ulaznog signala.
Podešavanje formata slike prema
spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Ako vaš TV-prijemnik/videorekorder ima
21-pinski konektor (EUROKONEKTOR)
Promijenite podešenje ovisno o formatu
zaslona TV prijemnika na kojem ćete gledati
snimke.
Koristite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje slika na TV prijemniku. Adapter je
namijenjen samo za izlaz signala.
A Zakrenite preklopku POWER kako biste
uključili kamkorder.
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t
[16:9] ili [4:3] t j.
TV/Videorekorder
b Napomene
C Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta
slike se može smanjiti. Takoñer, kad se format
snimljene slike mijenja izmeñu 16:9 (wide) i
4:3, slika može zatreperiti.
C Na nekim 4:3 TV prijemnicima, fotografije
snimljene u formatu 4:3 neće biti prikazane na
cijelom zaslonu. To nije kvar.
C Kad reproducirate sliku snimljenu u 16:9 (wide)
formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava
16:9 (wide) signal, podesite [TV TYPE] na [4:3].
Ako je TV prijemnik mono (ako ima
samo jedan audioulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na videoulaz,
a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal)
utikač na audioulaz TV prijemnika ili
videorekordera.
31
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
1 Preklopku POWER pomaknite u smjeru strelice za
uključenje odgovarajućeg indikatora.
Indikator CAMERA-TAPE: , postavke na kaseti
Indikator CAMERA-MEMORY: : postavke na "Memory Stick
Duo" kartici
Indikator PLAY/EDIT: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će označene sivo.
x Uporaba prečaca izbornika
Personal
Moguće je podesiti prečace za opcije
izbornika koje najčešće koristite.
z Savjet
C Izbornik Personal možete podesiti po želji
(str. 52).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na
zaslonu, dodirnite h/i dok se ne
prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite
j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz
izbornika koje nisu dodane u izbornik
Personal.
A Dodirnite g t [MENU].
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i
dodirnite j. (Nakon toga je postupak
u koraku 3 isti kao u koraku 2.)
C Odaberite željenu opciju.
Opciju takoñer možete odabrati izravnim
dodirom.
D Podesite opciju po želji.
Kad završite s podešavanjem, dodirnite
j t t (zatvaranje) za isključenje
prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti
postavku, dodirnite p za povratak na
prethodni prikaz.
x Uporaba opcija izbornika tijekom
uključene funkcije Easy
Handycam
Ikona g nije prikazana dok je uključena funkcija Easy Handycam. Dodirnite
[MENU] za uključenje indeksnog
prikaza izbornika.
32
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika (z) razlikuju se ovisno o tome
koji indikator svijetli. Ove funkcije se automatski primjenjuju
tijekom Easy Handycam postupaka (str. 18).
Uključeni indikator:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
AUTO
AUTO
ON
–
AUTO
OFF
OFF
ON
OFF
z*2
OFF
ON
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
OFF/FINE/z
z
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
z
z
OFF
–
OFF
OFF
–
OFF
ON
–
Izbornik CAMERA SET (str. 35)
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
SUPER NSPLUS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
–
z
–
Izbornik MEMORY SET (str. 40)
STILL SET
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
z
–
SERIES
–
–*3
–*3
Izbornik PICT.APPLI. (str. 42)
FADER
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
z
Nastavlja se ,
33
Opcije izbornika
Uključeni indikator:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Easy Handycam
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
Izbornik EDIT PLAY (str. 46)
, VAR.SPD PB
, REC CTRL
AUD DUB CTRL
END SEARCH
Izbornik STANDARD SET (str. 48)
, REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
AUDIO MIX
LCD/VF SET
z
z
–
–
z
–
–
–
–
z
z
–
z
z
z
TV TYPE
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
, REMAINING
REMOTE CTRL
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
1
12BIT
z
–
– /NORMAL/ – /
NORMAL
–*3
OFF
z
OFF
z
AUTO
ON
z
LCD PANEL
–
5 min
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–*3
–*3
Izbornik TIME/LANGU. (str. 51)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1
Ovo podešenje je dostupno samo pri snimanju fotografije.
Ovo podešenje je dostupno samo kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA-MEMORY.
*3
Sačuvat će se vrijednost opcije prije uključenja funkcije Easy Handycam.
*2
34
Izbornik CAMERA
SET
Postavke za podešavanje snimanja u skladu
s uvjetima
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
SCENE SELECT
Odabirom funkcije [SCENE SELECT]
moguće je jednostavno snimati u situacijama
koje zahtijevaju razne tehnike.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECT].
TWILIGHT* (2)
Snimanje noćnih prizora na većoj udaljenosti
bez gubitka tamnog dojma okoline.
SPOTLIGHT** (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprečava dojam upadljive
bjeline lica.
SPORTS** (Sports lesson) (7)
CANDLE (f)
Za očuvanje zatamnjene atmosfere pri
snimanju prizora s upaljenim svijećama.
Za snimanje objekata koji se brzo kreću.
Funkcija smanjuje pomicanje kamkordera.
BEACH** (E)
SUNRSE SUNSET (izlazak/zalazak sunca)*
(c)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
FIREWORKS* (O)
Za snimanje vatrometa u punom sjaju.
Odaberite kako biste spriječili da ljudska
lica izgledaju tamna kad su obasjana jakom
ili reflektirajućom svjetlošću, primjerice na
plaži.
SNOW** (D)
Odaberite kod snimanja u vrlo svijetlim
uvjetima kao npr. na skijalištu. U suprotnom
slika može djelovati suviše tamnom.
Nastavlja se ,
35
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
* Samo za izoštravanje udaljenih objekata na
maloj udaljenosti.
** Samo za izoštravanje objekata na maloj
udaljenosti.
b Napomena
C Odaberete li [SCENE SELECT], postavke parametra [WHITE BAL.] se poništavaju.
SPOT METER
(fleksibilno mjerenje u točki)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt
tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom
čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu (poput objekata obasjanih
reflektorom na pozornici).
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j.
Napomena
C Kad koristite preklopku POWER ili mijenjate
[SCENE SELECT] podešenje, svjetlina slike se
može promijeniti čak i ako ste je podesili u
[EXPOSURE].
WHITE BAL. (ravnoteža bjeline)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bjeline.
OUTDOOR (^)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se skala w.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END].
b Napomena
C Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
EXPOSURE
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju slike.
Podesite svjetlinu kad je subjekt presvijetao
ili pretaman.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
36
Ravnoteža bjeline se podešava na odgovarajuću vrijednost kod snimanja u sljedećim
uvjetima:
– na otvorenom,
– noću, za neonske znakove i vatromete,
– izlaska ili zalaska sunca,
– pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Ravnoteža bjeline se podešava na odgovarajuću vrijednost kod snimanja u sljedećim
uvjetima:
– u zatvorenim prostorima,
– na zabavama ili u studijima gdje se svjetlosni
uvjeti brzo mijenjaju,
– ispod videosvjetla u studiju, ili ispod natrijeve svjetiljke ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da ravnoteža bjeline
bude u skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt bijele boje poput komada papira tako da ispuni kadar, pod
istim osvjetljenjem kakvo ćete koristiti
za stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad ravnoteža bijele boje bude podešena i pohranjena u memoriju, indikator prestaje
treptati.
b Napomene
C Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili [ONE
PUSH] pod bijelim ili hladno-bijelim fluorescentnim svjetlom.
C Kad odaberete [ONE PUSH], nastavite kadrirati
bijele objekte dok oznaka & ubrzano trepće.
C Oznaka & polagano trepće ako se [ONE PUSH]
ne može podesiti.
C Kad je odabran [ONE PUSH], ako oznaka trepće
nakon dodira tipke j, podesite opciju [WHITE
BAL.] na [AUTO].
C Ako podesite [WHITE BAL.], [SCENE SELECT
se vraća na [AUTO].
z Savjeti
C Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana
je opcija [AUTO], ili kad prenesete kamkorder
iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto, a
podešena je fiksna ekspozicija, odaberite [AUTO]
i usmjerite kamkorder na obližnji bijeli objekt
otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg balansa
boje.
C Kad je ravnoteža bijele boje podešena pomoću
[ONE PUSH], ako promijenite [SCENE SELECT]
podešenja ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili obrnuto, potrebno je
ponoviti postupak [ONE PUSH] za ponovno
podešavanje ravnoteže bijele boje.
AUTOSLW SHTR (Auto slow shutter)
Kad podesite [AUTOSLW SHTR] na [ON],
brzina zatvarača se na tamnim mjestima
automatski smanjuje na 1/25 sekunde.
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
A Dodirnite točku u kadru koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END].
b Napomena
C Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite ovu
funkciju kad želite izoštriti odreñeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite b (izoštravanje bliskih objekata)/
c (izoštravanje udaljenih objekata) za
postizanje oštrijeg fokusa. Oznaka m se
pojavljuje kad ne možete više izoštriti
objekt u blizini, a oznaka R kad ne možete
više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j.
b Napomena
C Kamkorder je uz zadržavanje oštre slike moguće
približiti objektu na najmanje 1 cm za širokokutno snimanje i oko 80 cm za telefoto snimanje.
z Savjet
C Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma. Pomaknite preklopku zuma prema T
(telefoto) za izoštravanje i zatim prema W (široki
kut) za podešavanje zuma pri snimanju. Kad
želite snimiti objekt izbliza, pomaknite preklopku
zuma prema W (široki kut) za potpuno povećanje
slike i zatim je izoštrite.
Nastavlja se ,
37
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
TELE MACRO
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 22) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza, do
oko 38 cm.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zumirajte
prema strani W (široki kut).
b Napomene
C Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
C Izoštrite sliku ([FOCUS] str. 37) ručno kad ne
možete automatski.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Slika se snima uz do 16 puta veću osjetljivost
u odnosu na NightShot plus snimanje podesite li [SUPER NSPLUS] na [ON] dok je
preklopka NIGHTSHOT PLUS (str. 22)
takoñer u položaju ON.
S ; i ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"] se
pojavljuju na zaslonu.
Za povratak na uobičajenu postavku podesite
[SUPER NSPLUS] na [OFF] ili preklopku
NIGHTSHOT na OFF.
b Napomene
C Ne koristite NightShot plus/[SUPER NSPLUS]
na svijetlim mjestima jer to može uzrokovati
kvarove.
C Nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 88).
C Uklonite konverzijsku leću (opcija) i sjenilo
objektiva.
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 37).
38
C Brzina zatvarača kamkordera se mijenja ovisno
o svjetlini. Slika se takoñer može usporiti.
NS LIGHT (NightShot Light)
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 22) ili [SUPER NSPLUS] (str. 38),
možete snimiti jasnije slike ako [NS LIGHT],
koji emitira (nevidljive) infracrvene zrake,
podesite na [ON] (tvorničko podešenje).
b Napomene
C Nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 88).
C Uklonite konverzijsku leću (opcija) i sjenilo
objektiva.
C Najveća udaljenost snimanja kod uporabe [NS
LIGHT] je otprilike 3 m.
z Savjet
C Ako snimate objekte u tamnim uvjetima, primjerice
noćne prizore ili slike uz sjaj mjesečine, [NS
LIGHT] podesite na [OFF]. Na ovaj su način
boje slike dublje.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Kad podesite ([COLOR SLOW S] na [ON]),
možete snimiti svjetliju sliku u boji čak i na
tamnim mjestima.
Na zaslonu se pojavljuju k i [COLOR
SLOW SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
b Napomene
C Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno
izoštrite sliku ([FOCUS], str. 37).
C Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
SELF-TIMER
Pomoću ove funkcije možete snimiti fotografiju s odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te je prikazana oznaka 2.
Za poništenje odbrojavanja dodirnite
[RESET].
Za isključenje self timera dodirnite [OFF].
STEADYSHOT
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]).
Za prirodniju sliku podesite opciju
[STEADYSHOT] na [OFF] (i) kad
koristite stativ (opcija).
z Savjet
C Takoñer možete podesiti self timer tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 91).
DIGITAL ZOOM
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati
sliku više od 25 T (tvornička postavka),
možete koristiti maksimalnu razinu zuma.
Obratite pozornost da se kvaliteta slike
smanjuje kad koristite digitalni zum.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 25 T se izvodi optički.
50 (
Zum do 25 T se izvodi optički, a do 50 T
digitalno.
2000 (
Zum do 25 T se izvodi optički, a do 2000 T
digitalno.
39
Izbornik MEMORY SET
Postavke za "Memory Stick Duo"
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
STILL SET
x \ BURST
Možete snimiti nekoliko fotografija jednu za
drugom pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite ako ne želite snimati kontinuirano.
NORMAL (q)
Odaberite za snimanje slike redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi.
Maksimalni broj slika možete snimiti kad
pritisnete i zadržite tipku PHOTO.
Za 4:3 format slike:
Snimajte kontinuirano do 4 slike (veličine
1.0M) ili 13 slika (veličine VGA).
Za 16:9 format slike:
Snimajte kontinuirano do 4 slike (veličine
0.7M)
EXP. BRKTG (+)
Odaberite za snimanje tri slike zaredom u
intervalima od približno 0,5 sekunde s
različitim ekspozicijama. Moguće je
usporediti 3 slike i odabrati onu s
najboljom ekspozicijom.
b Napomene
C [BURST] je moguće podesiti kad je preklopka
POWER podešena na CAMERA-MEMORY.
C [BURST] nije moguće podesiti tijekom funkcije
Easy Handycam.
C Maksimalni broj slika snima se u self-timer
načinu ili kad koristite daljinski upravljač.
C [EXP. BRKTG] ne radi ako na "Memory Stick
Duo" kartici ima mjesta za manje od tri slike.
40
x \ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
STANDARD (STD)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
b Napomena
C Kvaliteta slike je automatski podešena na
[FINE] tijekom Easy Handycam funkcije.
x \ IMAGE SIZE
B 1.0M ({)
Odaberite za jasno snimanje fotografije.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
b Napomene
C [IMAGE SIZE] se može podesiti samo kad je
preklopka POWER podešena na CAMERAMEMORY.
C Ako podesite 16:9 (wide) format slike, [IMAGE
SIZE] se automatski podešava na [0.7M] (str. 23).
Kapacitet kartice "Memory Stick Duo"
(MB) i broj slika koje možete snimiti
Format slike 4:3
1.0M
(1152 x 864)
{
VGA
(640 x 480)
}
128MB
245
600
780
1970
256MB
445
1000
1400
3550
512MB
910
2050
2900
7300
1GB
1850
4250
6000
14500
2GB
3750
8600
12000
30000
4GB
7400
17000
23500
59500
8GB
1.0M
(1152 x 864)
{
VGA
(640 x 480)
}
15000
34000
48000
115000
Format slike 16:9
0.7M
(1152 x 648)
x
0.2M*
(640 x 360)
#
128MB
325
780
980
1970
256MB
590
1400
1750
3550
512MB
1200
2900
3650
7300
1GB
2450
6000
7500
14500
2GB
5000
12000
15000
30000
4GB
9900
23500
29500
59500
8GB
20000
48000
60000
115000
* Ako snimate fotografiju na "Memory Stick Duo"
s preklopkom POWER podešenom na CAMERATAPE, [IMAGE SIZE] se automatski podešava
na [0.2M]. [2.0M] nije moguće odabrati za
veličinu slike [STILL SET].
b Napomene
C Svi brojevi su izmjereni u sljedećim uvjetima:
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrano
[FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
C Kad koristite "Memory Stick Duo" tvrtke Sony
Corporation.
Broj snimljenih slika ovisit će o uvjetima
snimanja.
ALL ERASE
Briše s kartice "Memory Stick Duo" sve
slike koje nisu zaštićene od brisanja ili sve
slike iz mape.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRNT
FOLDER (tekući direktorij)].
[ALL FILES]: Odaberite za brisanje svih
slika na "Memory Stick Duo" kartici.
[CURRNT FOLDER]: Odaberite za
brisanje svih slika u odabranoj mapi.
B Dva puta dodirnite [YES] t t.
b Napomene
C Pomoću graničnika (str. 78) poništite zaštitu
slika na "Memory Stick Duo" kartici prije
uporabe.
C Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne
briše.
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing
all data...] nemojte:
– pomicati preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
– vaditi "Memory Stick Duo".
FORMAT
Isporučeni "Memory Stick Duo" već je
tvornički formatiran i nije ga potrebno
ponovo formatirati.
Za izvoñenje formatiranja dodirnite dvaput
[YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
b Napomene
C Dok je na zaslonu prikazana poruka [:
Formatting...], nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
– pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti
neku od tipaka.
– vaditi "Memory Stick Duo".
C Formatiranjem se brišu svi podaci s "Memory
Stick Duo" kartice, uključujući zaštićene slike i
novonačinjene mape.
Nastavlja se ,
41
Izbornik MEMORY SET
(nastavak)
FILE NO.
Izbornik
PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne
funkcije za snimanje/reprodukciju
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene
"Memory Stick" kartice. Pridjeljivanje
brojeva datotekama počinje iznova nakon
izrade nove mape ili zamjene mape za
snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na
0001 nakon svake izmjene "Memory Stick
Duo" kartice.
NEW FOLDER
Na "Memory Stick Duo" kartici je moguće
načiniti novu mapu (102MSDCF do
999MSDCF). Kad se mapa popuni
(maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
b Napomene
C Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu. Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 41) ili ih obrisati na računalu.
C Broj slika koje možete snimiti na "Memory Stick
Duo" se može smanjiti s povećanjem mapa.
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt u pripravnom stanju
(zatamnjenje) ili tijekom snimanja
(odtamnjenje) i dodirnite j.
Kad odaberete [OVERLAP], [WIPE] ili
[DOT FADER], slika na kaseti se pohranjuje kao fotografija. (Tijekom pohrane
slike zaslon postane plav.)
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka [FADER] u koraku
1 dodirnite [OFF].
Ukoliko pritisnete REC START/STOP
jednom, podešavanje se prekida.
Zatamnjenje
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Odtamnjenje
WHITE FADER
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/
n i dodirnite j.
b Napomene
C Tvornički podešena mapa za snimanje jest
101MSDCF.
C Kad snimite sliku u mapu ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
BLACK FADER
MOSAIC FADER
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama
m/n i dodirnite j.
42
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja
iz crno bijele u sliku u boji. Kod zatamnjenja
slika se mijenja iz slike u boji u crno bijelu.
OVERLAP (samo odtamnjenje)
D.EFFECT (digitalni efekt)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
WIPE (samo odtamnjenje)
DOT FADER (samo odtamnjenje)
SLIDE SHOW
Slike pohranjene na "Memory Stick Duo" (ili
u odabranu mapu) je moguće reproducirati u
obliku prezentacije (slide show).
A Dodirnite željeni efekt.
B Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
Efekt
Parametri za podešavanje
STILL
Stupanj prozirnosti fotografija koje dodajete pokretnim slikama
FLASH
Vremenski razmak izmeñu
fotografija
LUMI. KEY
Sastav boje područja fotografije koje se zamjenjuje
pokretnom slikom.
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne
slike.
SLOW
SHUTTR*
Brzina zatvarača (1 je 1/25,
2 je 1/12, 3 je 1/6, 4 je 1/3).
OLD MOVIE*
Nije potrebno podešavati.
A Dodirnite y t [PB FOLDER].
B Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRNT
FOLDER (-)] i dodirnite j.
Ako odaberete [CURRNT FOLDER (-)],
sve slike u mapi za reprodukciju (koju ste
odabrali u opciji [PB FOLDER] (str. 42) se
reproduciraju redom.
C Dodirnite [REPEAT].
D Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON]
(|).
Odaberite [OFF] za samo jednu prezentaciju.
E Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje prezentacije [SLIDE SHOW]
dodirnite [END]. Za pauzu reprodukcije
dodirnite [PAUSE].
* Dostupno samo tijekom snimanja na vrpcu.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog
efekta), dodirnite [OFF].
B OFF
Ne koristi [D. EFFECT] postavku.
STILL
Snimajte videozapis preko fotografije
pohranjene dodirom na [STILL].
z Savjet
C Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju
tako da prije dodira tipke [START] dodirnete
[/\.
Nastavlja se ,
43
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
FLASH (flash motion)
Možete snimati videozapise objekta koji se
brzo kreće (efekt stroboskopa).
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio fotografije, poput pozadine iza
osobe ili naslova napisanog na bijelom
papiru se zamjenjuje pokretnom slikom.
PICT.EFFECT (efekti slike)
Prije ili nakon snimanja slici je moguće
dodati posebne efekte. Kad odaberete efekt,
pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
NEG.ART
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika
postepeno nestaje u obliku traga.
SLOW SHUTTR (slow shutter)
Možete smanjiti brzinu zatvarača. Ovaj način
je pogodan za osvjetljenje tamnih slika.
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je crvenosmeñe boje.
OLD MOVIE
B&W
Zapisi izgledaju kao stari videozapisi.
Slika je crno/bijela.
b Napomene
C Ručno izoštrite sliku pomoću tronošca budući da
je automatsko izoštravanje otežano kad odaberete
[SLOW SHUTTR]. ([FOCUS], str. 37).
C Ne možete odabrati format slike 16:9/4:3 za
[OLD MOVIE].
C Nije moguće dodati efekt ubačenim slikama.
Takoñer nije moguće gledati slike editirane
putem a DV priključka (i.LINK).
C Ne možete dodati efekte slikama s vanjskog
ureñaja.
z Savjeti
C Slike editirane uporabom specijalnih efekata
možete pohraniti na "Memory Stick Duo" (str.
58) ili ih snimiti na drugi videorekorder/DVD
ureñaj (str. 54).
SOLARIZE
Slika izgleda poput crteža sa snažnim
kontrastom.
PASTEL*
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MOSAIC*
Slika je zrnata (mozaička).
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom
snimanja.
b Napomene
C Nije moguća reprodukcija slika kojima ste dodali
efekte slike putem a DV priključka (i.LINK).
Izlaz je moguć samo za izvorne snimke.
C Ne možete dodati efekte slikama s vanjskog
ureñaja.
44
z Savjet
C Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na
"Memory Stick Duo" (str. 58) ili na drugom
videorekorderu/DVD ureñaju (str. 54).
SMTH INT.REC (snimanje u
intervalima)
Kamkorder snima po jedan okvir slike u odabranim intervalima i pohranjuje ih u memoriju
dok ih ne bude nekoliko. Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti kretanje oblaka ili
promjene dnevnog svjetla. Zatim se ti okviri
snimaju na kasetu odjednom i kod reprodukcije
se postiže efekt pretapanja. Tijekom ovog
postupka spojite kamkorder na napajanje
pomoću isporučenog AC adaptera.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t [/\ za odabir željenog intervala (od 1 do 120 sekundi) t j.
B Dodirnite [REC START].
Snimanje počinje i indikator z mijenja boju
u crvenu.
Za prekid, dodirnite [REC STOP].
Za nastavak, dodirnite [REC START].
Za poništenje, dodirnite [REC STOP] i zatim
[END].
b Napomene
C Tijekom snimanja u intervalima, kamkorder će
možda, nakon nekoliko snimljenih okvira, provesti
END SEARCH funkciju kako bi locirao kraj
tekuće snimke na vrpci.
C Nemojte isključivati kamkorder ili odspajati izvor
napajanja dok je na zaslonu prikazana poruka.
C Kamkorder snima nekoliko okvira za prve ili
posljednje snimke za snimanje u intervalima.
C Snimanje u intervalima se zaustavlja nakon
približno 12 sati od početka snimanja.
C Zvuk se ne snima.
C Ako se baterija istroši, možda se neće snimiti
posljednjih nekoliko okvira.
C U intervalima može doći do odstupanja.
z Savjeti
C Ako ručno izoštrite sliku, možete snimati jasne slike
čak i kod promjene svjetla ([FOCUS], str. 37).
C Tijekom snimanja je moguće isključiti zvučne
signale [BEEP] (str. 50).
INT.REC-STL (snimanje slika u
intervalu)
Kamkorder snima fotografije u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na "Memory
Stick Duo". Ova funkcija je korisna ako
želite zabilježiti kretanje oblaka ili promjene
dnevnog svjetla.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t željeni vremenski
interval (1,5 ili 10 minuta) t j t [ON]
(0) t j t t.
B Pritisnite PHOTO dokraja.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje
snimanje u intervalima.
Za isključenje funkcije [INT.REC-STL],
odaberite [OFF].
DEMO način
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta
nakon vañenja kasete i "Memory Stick Duo"
kartice iz kamkordera i pomicanja preklopke
POWER nekoliko puta za uključenje
indikatora CAMERA-TAPE.
Nastavlja se ,
45
Izbornik PICT.APPLI.
(nastavak)
z Savjet
C Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće
ponovo za približno deset minuta.)
– Kad uložite kasetu ili "Memory Stick Duo".
– Kad je preklopka POWER podešena na neki
drugi način rada osim CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Pogledajte str. 60.
USB SELECT
Možete spojiti kamkorder na osobno računalo
USB kabelom te pregledavati slike na računalu.
Takoñer, možete spojiti kamkorder na
PictBridge kompatibilan pisač uporabom ove
funkcije.
! Memory Stick
Odaberite ovu postavku kako bi pregledali
slike s "Memory Stick Duo" kartice na
računalu ili kako bi ih prenijeli na računalo.
PictBridge PRINT
Odaberite ovu postavku kad spajate
kamkorder na PictBridge kompatibilan
pisač za izravan ispis slika (str. 60).
! STREAM
Odaberite opciju za pregled videozapisa s
kasete na računalu ili za njihov prijenos na
računalo.
b Napomena
C Tijekom uporabe Easy Handycam funkcije, [!
STREAM] nije moguće podesiti.
Izbornik EDIT/
PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u
različitim načinima
Za detalje o odabiru opcija iz izbornika
pogledajte str. 32.
VAR.SPD PB
(brzine reprodukcije)
Dok gledate videozapise možete odabrati
brzinu reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće
tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
}.
dvostruko bržu
reprodukciju
< (dvostruko brže)
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
< (dvostruko brže)
reprodukciju sliku = (okvir) u pauzi
po sliku
reprodukcije.
Za obrnuti smjer ponovo dodirnite :
tijekom reprodukcije
sliku po sliku.
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se
pojavljuju vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a DV priključka
(i.LINK) usporena reprodukcija se neće
odvijati ravnomjerno.
B Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva
puta dodirnite } (reprodukcija/pauza)
(jednom tijekom reprodukcije sliku po sliku).
b Napomena
C Snimljeni zvuk se ne čuje. Takoñer je moguća
pojava mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
46
REC CTRL
(kontrola za snimanje videozapisa)
Pojavi se =X.
Pogledajte str. 56.
AUD DUB CTRL (snimanje zvuka)
Uporabom ugrañenog stereo mikrofona
(str. 88) možete dodati zvuk na već
snimljenu kasetu u 12-bitnom načinu bez
brisanja izvornog zvuka (str. 48).
b Napomene
C Snimanje zvuka nije moguće:
– Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu
(str. 48)
– Na kasetu snimljenu u LP načinu
– Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom
– Kad je kaseta snimljena u 4CH MIC načinu
– Na praznim dijelovima kasete
– Kad je kaseta snimljena u sustavu boje drugačijem od sustava boje kamkordera (str. 76).
– Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen
na SAVE (str. 77).
– Na dijelovima snimljenim u HDV formatu.
C Kad koristite A/V OUT priključnicu za naknadno
snimanje zvuka, signal slike se ne prenosi.
Provjerite sliku na LCD zaslonu ili tražilu.
C Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na
kasetu snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate
zvuk kaseti snimljenoj drugim kamkorderom
(uključujući drugi DCR-HC62E), kvaliteta
zvuka će se možda pogoršati.
D Dodirnite } (Play).
Vaš kamkorder započinje snimanje zvuka
putem ugrañeno stereo mikrofona.
Tijekom snimanja zvuka, na LCD zaslonu
se pojavi oznaka =. Novi zvuk se snima
kao stereo 2 (ST2).
E Dodirnite ] (Stop) kad želite zaustaviti
snimanje.
Za snimanje ostalih prizora ponovite korak
B i dodirnite [AUDIO DUB].
F Dodirnite p t t.
z Savjet
C Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem
želite završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO
SET MEMORY na daljinskom upravljaču.
Nakon koraka B do D snimanje se automatski
zaustavlja kod odabranog prizora.
Provjera snimljenog zvuka
A Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste
snimili zvuk (str. 24).
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t j t [AUDIO
MIX] t j.
Snimanje zvuka
Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
A Pomaknite preklopku POWER nekoliko
puta za uključenje indikatora PLAY/EDIT
načina rada.
B Dodirnite } (Play/Pause) za pokretanje
reprodukcije kasete, zatim ponovno
dodirnite za početak snimanja zvuka.
C Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [AUD DUB CTRL] t
j t [AUDIO DUB].
C Dodirnite z/{ za podešavanje balansa
izmeñu izvornog (ST1) i naknadno snimljenog zvuka (ST2). Zatim dodirnite j.
b Napomena
C Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko
podešenje.
Nastavlja se ,
47
Izbornik EDIT/PLAY
(nastavak)
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se
oko pet sekundi i zatim se reprodukcija
automatski zaustavlja.
Izbornik
STANDARD SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge
osnovne postavke
Tvornička podešenja označena su simbolom
B. Indikatori u zagradama se pojave kad je
opcija odabrana.
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 32.
CANCEL
Odaberite za isključenje funkcije [END
SEARCH].
b Napomena
C END SEARCH funkcija nije dostupna nakon
izbacivanja kasete.
REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (Standard Play)
načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja
do 1,5 puta u odnosu na SP način (Long Play).
b Napomene
C Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP
načinu na drugom kamkorderu ili videorekorderu
mogu se pojaviti mozaičke smetnje i zvuk može
biti isprekidan.
C Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu,
slika pri reprodukciji može biti izobličena ili
vremenska oznaka izmeñu zapisa neće biti točna.
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu
(dva stereo zvuka).
16BIT (^
^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu
(jedan stereo zvuk visoke kvalitete).
VOLUME
Pogledajte str. 24.
AUDIO MIX
Pogledajte str. 47.
48
LCD/VF SET
TV TYPE
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu
sliku.
x LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Pogledajte str. 31.
USB CAMERA
Moguće je podesiti [! STREAM] spojiti
USB kabel na kamkorder i gledati sliku na
zaslonu kamkordera ili računala (USB
Streaming).
Takoñer, možete prenijeti slike na računalo.
Podrobnije informacije potražite u odjeljku
"First Step Guide" na isporučenom CDROM-u (str. 65).
B NORMAL
DISP GUIDE
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Pogledajte str. 94.
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
b Napomene
C Kad spojite kamkorder na vanjske izvore
napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se malo smanjuje tijekom snimanja.
x LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
b Napomene
C Kad spojite kamkorder na vanjske izvore
napajanja, automatski se bira [BRIGHT].
C Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se malo smanjuje tijekom snimanja.
GUIDEFRAME
Možete prikazati okvir i provjeriti nalazi li
se objekt vodoravno ili okomito tako da
podesite [GUIDEFRAME] na [ON].
Okvir se ne snima. Pritisnite DISP/BATT
INFO za isključivanje prikaza okvira.
z Savjet
C Postavljanjem objekta u sjecište linija okvira
postiže se uravnotežena kompozicija.
DATA CODE
Tijekom reprodukcije, prikaz informacija
koje se automatski pohranjuju tijekom
snimanja (data code).
B OFF
Odaberite za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
Nastavlja se ,
49
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
CAMERA DATA (ispod)
Prikazuje podatke o podešenju kamkordera.
z Savjet
C Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog
upravljača za sprečavanje reakcije kamkordera
na naredbe daljinskog upravljača drugog
videorekordera.
BEEP
B ON
A Funkcija SteadyShot isključena
B Ekspozicija
C Ravnoteža bjeline
D Pojačanje
E Brzina zatvarača
F Otvor blende
b Napomene
C Podaci o podešenju ekspozicije (0EV), brzini
zatvarača i otvoru blende vidljivi su tijekom
reprodukcije fotografija s "Memory Stick Duo"
kartice.
C Kod [DATE/TIME] prikaza, datum i vrijeme su
prikazani na istom mjestu. Ako snimite sliku bez
podešavanja sata, pojavit će se [-- -- ----] i
[--:--:--].
C Tijekom Easy Handycam funkcije, moguće je
podesiti samo [DATE/TIME].
REMAINING
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta
kasete na 8 sekundi u sljedećim slučajevima.
C Kad preklopku POWER podesite na PLAY/
EDIT ili CAMERA-TAPE dok je uložena
kaseta.
C Kad dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora
preostale kasete.
REMOTE CTRL (Daljinski upravljač)
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
uporabu daljinskog upravljača (str. 91).
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
V-OUT/PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na TV zaslonu, LCD
zaslonu i u tražilu.
MENU ROTATE
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika
prema dolje dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika
prema gore dodirom na m.
A.SHUT OFF (automatsko
isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
50
Izbornik TIME/
LANGU.
b Napomene
C Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
Za detalje o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 32.
CLOCK SET
CALIBRATION
Pogledajte str. 13.
Pogledajte str. 83.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu,
moguće je podesiti vremensku razliku
dodirom tipaka [/\ i uskladiti točno
vrijeme s razlikom. Podesite li razliku na 0,
sat se vraća na izvorno podešeno vrijeme.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na
zaslonu.
b Napomena
C Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete pronaći
svoj materinji jezik.
51
Podešavanje izbornika
Personal
Možete dodati često korištene opcije
izbornika svakom indikatoru koji svijetli
pokraj preklopke POWER. To je vrlo
korisno za naredbe koje najčešće koristite.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Dodavanje opcija izbornika
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za
svaki od načina rada.
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati
manje važne opcije izbornika.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
2
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
2
Dodirnite m/n za odabir kategorije izbornika i dodirnite j.
3
Dodirnite opciju izbornika koju
želite obrisati.
Dodirnite [YES] t t.
b Napomena
C Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU
SET UP].
3
Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES]
t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
52
Podešavanje slijeda opcija
unutar izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
2
Dodirnite opciju izbornika koju
želite premjestiti.
3
Dodirnite m/n za pomicanje
opcije izbornika na željeno mjesto.
4
Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite
korake od 2 do 4.
5
Dodirnite [END] t t.
b Napomena
C Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja
izbornika Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na
zaslonu, dodirnite h/i.
53
Presnimavanje/Editiranje
Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD
rekordere
Sliku reproduciranu s kamkordera moguće je kopirati na drugim ureñajima za snimanje (videorekorder ili DVD/HDD rekorder, itd.).
Možete spojiti kamkorder na videorekorder ili DVD/HDD rekorder uporabom A/V spojnog
kabela (A), A/V spojnim kabelom sa S VIDEO priključkom (B), ili i.LINK kabelom (C).
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 10). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Uređaj sa S VIDEO
priključnicom
(Crna)
(Žuta)
(Bijela)
A/V OUT
priključnica
(Bijela)
(Crvena)
(Žuta)
(Crvena)
U a DV priključnicu
(i.LINK)
U i.LINK
priključnicu
Videorekorder ili
DVD/HDD rekorder
{ : Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Spojite u ulaznu priključnicu drugog ureñaja.
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kod spajanja na drugi ureñaj pomoću S VIDEO
priključnice i uporabe A/V spojnog kabela
postići ćete bolje slike. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi/desni audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) A/V priključnog
kabela.
54
U tom slučaju žuti priključak (standardni video)
nije potreban. Spojite li samo S VIDEO utikač,
neće se čuti zvuk.
C i.LINK kabel (opcija)
Za spajanje kamkordera s drugim ureñajem,
opremljenim i.LINK priključnicom, koristite
i.LINK kabel. Signali zvuka i slike prenose se
digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike i
zvuk. Obratite pozornost da nije moguće
zasebno reproducirati sliku i zvuk.
b Napomene
C Prilikom spajanja kamkordera na mono ureñaj,
spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u
videopriključnicu, a crveni (desni kanal) ili
bijeli (lijevi kanal) priključak na audiopriključnicu videorekordera/TV prijemnika.
C Kad ureñaj spojite pomoću A/V kabela (isporučenog), podesite [DISP OUTPUT] na [LCD]
(tvornička postavka) (str. 50).
C Dok kamkorder šalje signale na drugi ureñaj preko
i.LINK kabela, DVOUT t se pojavljuje na
LCD zaslonu kamkordera.
1 Pripremite kamkorder za
reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Pomaknite preklopku POWER više puta
kako bi se uključio indikator PLAY/EDIT.
2 Stavite prazan medij u uređaj za
snimanje.
Ukoliko ureñaj za snimanje ima ulazni
izbornik, podesite odgovarajući ulaz
(npr. video input1, video input2).
5 Nakon presnimavanja, zaustavite
kamkorder i uređaj za snimanje.
b Napomene
C Podesite [TV TYPE] u skladu s ureñajem za
reprodukciju (TV, itd.) kod povezivanja
uporabom A/V kabela.
C Za snimanje datuma/vremena i postavki kamere
kad je spojen preko A/V kabela, uključite njihov
prikaz na zaslonu (str. 49).
C Putem a DV priključka (i.LINK) ne možete
snimiti:
– indikatore
– snimke ureñene primjenom funkcije
[PICT.EFFECT] (str. 44), [D. EFFECT] (str. 43)
ili PB zum (str. 26).
C Koristite li i.LINK kabel, snimljena slika u pauzi
može imati smetnje tijekom snimanja na videorekorder.
C Koristite li i.LINK kabel, informacije (datum/
vrijeme/postavke kamere) neće biti prikazane ili
snimljene ovisno o ureñaju ili aplikaciji.
3 Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje (videorekorder ili DVD/
HDD rekorder) uporabom A/V
spojnog kabela (isporučen) (A),
A/V spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B, ili i.LINK
kabelom (opcija) C.
Spojite kamkorder na ulazne priključnice
ureñaja za snimanje.
4 Započnite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaj za
snimanje.
Takoñer pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem za snimanje.
55
Snimanje slika s videorekordera
Moguće je snimati slike ili TV programe s videorekordera ili TV prijemnika na kasetu ili na
"Memory Stick Duo" uložen u kamkorder. Takoñer možete snimiti prizor kao fotografiju na
"Memory Stick Duo". Stavite kasetu ili "Memory Stick Duo" za snimanje u kamkorder.
Kamkorder možete spojiti na TV prijemnik, videorekorder itd. ili i.LINK kompatibilan ureñaj
uporabom i.LINK kabela (opcija).
Za ovaj postupak spojite kamkorder na zidnu utičnicu uporabom AC adaptera (str. 10).
Pogledajte takoñer upute isporučene s ureñajima koje želite priključiti.
b Napomena
C Nije moguće snimanje slika na kamkorder s videorekordera, itd. koji nema i.LINK
priključnicu.
U i.LINK priključnicu
U a DV priključnicu (i.LINK)
AV uređaj s
i.LINK priključnicom
i.LINK kabel (opcija)
{: Tok signala
Kad kamkorder spajate s drugim ureñajem
uporabom i.LINK kabela, videosignali i
audiosignali prenose se digitalno te daju
visokokvalitetnu sliku i zvuk. Nije moguće
zasebno reproducirati sliku i zvuk.
Snimanje videozapisa
1 Spojite TV prijemnik ili videorekorder na kamkorder i.LINK kabelom.
2 Stavite kasetu u videorekorder.
56
3 Pomaknite preklopku POWER
nekoliko puta kako bi se uključio
indikator PLAY/EDIT.
4 Podesite kamkorder u pauzu
snimanja.
Dodirnite g t [, REC CTRL]
t [REC PAUSE].
5 Pokrenite reprodukciju kasete na
videorekorderu.
Slika koja se reproducira na spojenom
ureñaju pojavljuje se na LCD zaslonu
kamkordera.
b Napomena
C Indikator
t se pojavljuje kad
kamkorder povežete s drugim ureñajima putem
i.LINK kabela. (Ovaj indikator se može takoñer
pojaviti na spojenom ureñaju.)
6 Dodirnite [REC START] na dijelu
od kojeg želite početi snimanje.
7 Zaustavite snimanje.
Dodirnite ] (Stop) ili [REC PAUSE].
8 Dodirnite p t t.
Snimanje fotografija
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz opisa
"Snimanje videozapisa".
2
Pokrenite reprodukciju kasete s
videorekordera.
Slika s videorekordera se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO na
prizoru kojeg želite snimiti.
Provjerite sliku i pritisnite tipku
dokraja.
57
Snimanje s kasete na
"Memory Stick Duo"
Željeni prizor iz videozapisa snimljenog na
kasetu možete snimiti na "Memory Stick
Duo" kao fotografiju. Prije postupka stavite
snimljenu kasetu i "Memory Stick Duo" u
kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER
nekoliko puta dok ne počne
svijetliti indikator PLAY/EDIT.
2
Brisanje snimljenih
slika s "Memory Sticka
Duo"
1 Pomaknite preklopku POWER nekoliko puta za uključenje indikatora
PLAY/EDIT.
2
Dodirnite [.
3
Dodirnite [/\ za odabir slike
koju želite obrisati.
4
Dodirnite q t [YES].
Potražite i snimite željeni prizor.
Dodirnite } (Play) za pokretanje reprodukcije kasete i zatim lagano pritisnite
PHOTO na prizoru kojeg želite snimiti.
Provjerite sliku i pritisnite tipku dokraja.
b Napomene
C Pohranjuju se datum i vrijeme snimanja na vrpcu
i na "Memory Stick Duo" karticu. Na kamkorderu
su prikazani datum i vrijeme snimanja na vrpcu.
Podaci o snimanju pohranjeni na vrpcu ne mogu
se snimiti na "Memory Stick Duo".
C Možete snimati fotografije fiksne veličine [0.2M]
pri reprodukciji slike formata 16:9 ili [VGA
(0.3M)] pri reprodukciji slike formata 4:3.
b Napomene
C Kad jednom obrišete snimku, nije je više
moguće vratiti.
C Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" kartici
pomaknut u položaj zaštite od brisanja (str. 78)
ili kad je odabrana slika zaštićena (str. 59).
z Savjeti
C Za brisanje svih snimaka odjednom, odaberite
[: ALL ERASE] (str. 41).
C U indeksnom prikazu (str. 25) moguće je
jednostavno pronaći sliku koju želite obrisati
zbog istodobnog prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju
želite obrisati t j t [YES].
58
Označavanje slika snimljenih na "Memory Stick
Duo" određenim informacijama (Oznaka za ispis/
zaštita slike)
Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo"
kartici mora biti u položaju koji omogućuje
snimanje (str. 78).
Odabir fotografija za ispis
(upis oznake za ispis)
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi
se DPOF (Digital Print Order Format)
standard.
Moguće je označiti slike za ispis, a nije ih
potrebno nakon ispisa odznačiti. (Nije
moguće odrediti broj otisaka.)
C Nemojte označavati slike na kamkorderu ako
"Memory Stick Duo" već sadrži neke slike
označene u drugim ureñajima. Na taj ćete način
iste podatke možda nehotice promijeniti.
Sprečavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od
slučajnog brisanja.
1 Pomaknite preklopku POWER
nekoliko puta za uključenje
indikatora PLAY/EDIT.
1 Pomaknite preklopku POWER
2
3
nekoliko puta za uključenje
indikatora PLAY/EDIT.
2
Dodirnite [ t Y t y t
[PRINT MARK].
3
Dodirnite [ t Y t y t
[PROTECT].
Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
Pojavi se
H.
Dodirnite sliku koju kasnije želite
otisnuti.
Pojavi se
I.
4
4
Dodirnite j t [END].
Dodirnite j t [END].
b Napomena
C U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti
zaštitu.
b Napomena
C Za isključenje oznake za ispis ponovno dodirnite
sliku za brisanje oznake u koraku 3.
59
Ispis snimljenih slika
(na pisaču kompatibilnom
sa sustavom PictBridge)
Fotografije snimljene ovim kamkorderom
možete jednostavno otisnuti na pisaču
kompatibilnom sa sustavom PictBridge bez
spajanja kamkordera na računalo.
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu utičnicu
(str. 10) za početak napajanja.
Uložite "Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike i uključite pisač.
Spajanje kamkordera na pisač
1 Pomaknite preklopku POWER
nekoliko puta za uključenje
indikatora PLAY/EDIT.
2
Povežite + (USB) priključnicu
(str. 89) s pisačem uporabom USB
kabela.
Na zaslonu se automatski pojavljuje
[USB SELECT].
3
b Napomena
C Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
z Savjeti
C Postupak možete provesti i na sljedeći način:
– Dodirnite g t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [USB SELECT] t
[PictBridge PRINT]
– Dodirnite g t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [PictBridge PRINT]
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
2
Dodirnite y t [COPIES].
3
Tipkama [/\ odaberite broj
kopija.
Moguće je podesiti ispis najviše 20
kopija jedne slike.
Dodirnite [PictBridge PRINT].
Nakon uspješnog povezivanja
kamkordera i pisača, na zaslonu se
pojavi indikator PictBridge L.
4
Za ispis datuma na slici dodirnite y
t [DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY
& TIME] t j.
5
Pojavi se jedna od slika s "Memory Stick
Duo" kartice.
60
Dodirnite j t [END].
Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...]
nestaje i ponovo se pojavi prozor za
odabir slike.
Kad ispis završi dodirnite [END].
b Napomene
C Takoñer pogledajte upute za uporabu pisača.
C Kad je na zaslonu prikazan indikator L, nemojte
izvoditi sljedeće postupke jer se rad pisača neće
odvijati pravilno.
– Pomaknuti preklopku POWER.
– Odspojiti ureñaj iz napajanja.
– Odspojiti USB kabel iz kamkordera ili pisača.
– Izvaditi "Memory Stick Duo" iz kamkordera.
C Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite pisač i počnite postupak iznova.
C Kod ispisa na nekim modelima pisača će možda
biti odrezan gornji, donji, desni i lijevi rub slike.
Kod ispisa fotografije snimljene u formatu 16:9,
lijevi i desni kraj slike će možda biti odrezan.
C Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa
vremena i datuma. Detalje potražite u uputama
za uporabu pisača.
C Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
ureñajima.
C PictBridge je industrijski standard koji je utemeljilo
udruženje CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Taj standard omogućuje ispis fotografija bez računala, odnosno izravnim spajanjem
pisača na digitalnu videokameru ili fotoaparat,
bez obzira na model i proizvoñača.
61
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Kad instalirate softver "Picture Motion
Browser" s isporučenog CD-ROM-a na
Windows računalo, možete spojiti kamkorder
na računalo i koristiti sljedeće značajke.
b Napomena
C Isporučeni softver "Picture Motion Browser" ne
radi s Macintosh računalima.
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na računalu. Ovdje opisujemo osnovne
funkcije, od prvog povezivanja kamkordera i
računala preko podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe softvera "Picture
Motion Browser" s isporučenog CD-ROM-a.
Pročitajte "Instalacija uputa "First Step Guide""
(str. 63), pokrenite "First Step Guide" i
slijedite upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija
svih aplikacija softvera. Pojedinosti potražite
u Help datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step Guide".
Za otvaranje Help datoteka kliknite na simbol
[?] na zaslonu.
Glavne funkcije
x Importiranje/gledanje videozapisa
snimljenih kamkorderom
Možete organizirati videozapise prema datumu i vremenu snimanja, ili odabrati videozapise koje želite gledati kao umanjene
slike. Te umanjene slike se mogu uvećati i
reproducirati kao slide show.
x Obrada snimaka importiranih na
računalo
Možete obrañivati importirane videozapise
na računalu.
x Eksportiranje videozapisa s računala
na kamkorder
Videozapise importirane s kamkordera na
računalo možete eksportirati natrag na
kamkorder.
62
Sistemski zahtjevi
Za uporabu "Picture Motion Browser"
OS: Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2*, Windows Vista*
*Nisu podržane 64-bitne i Starter
(Edition) verzije
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod
nadogradnje gore spomenutih sustava
ili kod multi-boot sustava.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj
proizvod je baziran na DirectX
tehnologiji, stoga je nužno imati
instaliran DirectX.)
Zvučni sustav: Direct Soundkompatibilna zvučna kartica
Memorija: 256 MB ili više
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za
instalaciju: oko 350 MB
Zaslon: Minimalno 1 024 T 768 točaka
Instalacija softvera i
"First Step Guide"
Ostalo: & USB priključnica (standardna,
preporučuje se Hi-Speed USB (USB
2.0 kompatibilna)), DV priključnica
(IEEE1394, i.LINK) (za spajanje
i.LINK kabelom), optički diskovni
pogon (CD-ROM pogon je potreban
za instalaciju softvera)
Za reprodukciju fotografija snimljenih na
"Memory Stick Duo" na računalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2* ili Windows
Vista*
*Osim za 64-bitna izdanja.
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava.
Ostalo: + (USB) priključak (standardni)
b Napomene
C Ne može se jamčiti rad na računalima koja ne
zadovoljavaju navedene zahtjeve.
C S nekima od spomenutih konfiguracija nije
zajamčen pravilan rad.
Primjerice, ako su otvorene druge aplikacije ili
rade u pozadini, mogu smanjiti performanse
proizvoda.
C Ako upotrebljavate prijenosno računalo, spojite
ga na napajanje preko mrežnog adaptera. U
suprotnom možda softver neće pravilno raditi
zbog funkcije štednje energije na prijenosnom
računalu.
z Savjeti
C Ako vaše računalo ima utor za "Memory Stick",
stavite "Memory Stick Duo" na koji su snimljene
fotografije u Memory Stick Duo adapter (opcija),
zatim stavite u utor računala kako biste kopirali
fotografije na računalo.
C Kad koristite "Memory Stick PRO Duo" i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
"Memory Stick" na računalu već spojite
kamkorder USB kabelom.
Softver i "First Step Guide" s isporučenog
CD-ROM-a je potrebno instalirati na Windows
računalo prije spajanja kamkordera na
računalo. Nakon toga više nije potrebna
instalacija.
Softver koji ćete koristiti ovisi o operativnom
sustavu.
z Savjet
C Pogledajte str. 65 za Macintosh računalo.
Instalacija uputa "First Step
Guide"
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
C Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
C Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
Ako se instalacijski izbornik ne
pojavi
A Kliknite [Start], zatim kliknite [My
Computer]. (Za Windows 2000, dvaput
kliknite [My Computer].)
B Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskovni pogon).*
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)),
mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4 Kliknite na [FirstStepGuide].
Nastavlja se ,
63
Instalacija softvera i "First Step Guide" (nastavak)
5 Odaberite željeni jezik i naziv modela vašeg kamkordera iz padajućeg izbornika.
5 Pročitajte [License Agreement],
odaberite [I accept the terms of
the license agreement] za potvrdu,
zatim kliknite [Next].
6 Instalirajte softver prema uputama
6 Kliknite [FirstStepGuide(HTML)].
Instalacija počinje.
Kad se pojavi [Save is complete], kliknite
[OK] za dovršetak instalacije.
Prikaz "First Step Guide" uputa u PDF
formatu
U koraku 6 kliknite [FirstStepGuide(PDF)].
Instalacija programa "Adobe Reader"
za prikaz PDF datoteke
na zaslonu.
Ovisno o računalu, možda ćete trebati
instalirati dodatni softver (prikazan u
nastavku). Ako se pojavi instalacijski
izbornik, instalirajte softver prema
uputama na zaslonu.
x Microsoft DirectX 9.0c
Softver potreban za upravljanje
videozapisima
Ako je potrebno, restartajte računalo za
dovršetak instalacije.
Na radnoj površini će se pojaviti ikona
prečaca, primjerice [ ] (Picture Motion
Browser).
U koraku 6 kliknite [Adobe(R) Reader(R)].
Instalacija softvera
1 Izvodite korake 1 – 3 iz "Instalacija
softvera i uputa "First Step Guide""
(str. 63).
2 Kliknite [Install].
3 Odaberite jezik za aplikaciju koja
će se instalirati i kliknite [Next].
4 Provjerite zemlju/regiju, zatim
kliknite [Next].
64
7 Izvadite CD-ROM iz računala.
Pregled uputa "First
Step Guide"
Uporaba Macintosh
računala
Za pregled "First Step Guide" uputa na računalu preporučujemo uporabu Microsoft
Internet Explorera Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu za "First Step Guide"
(HTML)] na radnoj površini.
Možete kopirati fotografije s "Memory Stick
Duo" na Macintosh. Instalirajte "First Step
Guide" s isporučenog CD-ROM diska.
z Savjeti
C Takoñer možete kliknuti na [Start] t [Programs]
([All Programs] za Windows XP) t [Sony
Picture Utility] t [First Step Guide] t
Direktorij vašeg kamkordera t "First Step
Guide" u HTML formatu.
C Za pregledavanje uputa "First Step Guide" u
HTML formatu bez automatske instalacije,
kopirajte na računalo mapu željenog jezika iz
mape [First Step Guide] na CD-ROM-u i zatim
dvaput kliknite na [Index.html].
C Pogledajte "First Step Guide (pdf)" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez
obzira na ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step
Guide" ne instalira automatski.
b Napomene
C Isporučeni softver "Picture Motion Browser" ne
radi uz Mac OS.
C Takoñer je potrebno izvršiti odreñena podešavanja
kamkordera kod prebacivanja videozapisa na
računalo pomoću komercijalnog softvera za
editiranje. Pogledajte "First Step Guide" za
podrobnosti.
Sistemski zahtjevi
Za kopiranje fotografija iz "Memory Stick
Duo"
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Ostalo: + USB priključak (standardni)
O uputi "First Step Guide"
"First Step Guide" je korisnički priručnik
kojeg možete čitati na računalu. U njemu su
opisane osnovne funkcije, od početnog
spajanja kamkordera s računalom do postavki
te opći postupci kod prve uporabe softvera.
Pogledajte "Instaliranje "First Step Guide"" i
pokrenite "First Step Guide" slijedeći upute.
Instaliranje "First Step Guide"
Kopirajte "FirstStepGuide(PDF)" pohranjen
pod željenim jezikom u mapu
[FirstStepGuide], na svoje računalo.
Gledanje "First Step Guide"
Dvaput kliknite "FirstStepGuide(PDF)".
Ako na računalo nije instaliran softver za
gledanje PDF datoteka, možete preuzeti
Adobe Reader na sljedećoj internetskoj
stranici:
http://www.adobe.com/
65
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar. Ako to ne riješi problem,
isključite kamkorder iz napajanja i obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
C Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač ................................................ 66
C Baterije/Izvori napajanja........................ 67
C LCD zaslon/Tražilo................................ 67
C Kasete/"Memory Stick Duo" ................. 68
C Snimanje ................................................ 69
C Reprodukcija.......................................... 70
C Presnimavanje/editiranje/spajanje na
druge ureñaje ......................................... 71
C Spajanje na računalo .............................. 72
C Funkcije koje se ne mogu koristiti
zajedno ................................................... 72
Općenito/Easy Handycam/
daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
C Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju
na kamkorder (str. 10).
C Koristite AC adapter za spajanje na zidnu
utičnicu (str. 10).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
C Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute.
C Pritisnite tipku RESET (str. 89) šiljatim
predmetom. (Pritisnete li tipku RESET, sva
podešenja se vraćaju na početne vrijednosti.)
Tipke ne rade.
C Tijekom Easy Handycam postupka je
dostupnost tipaka ograničena (str. 19).
Postavke se mijenjaju kad uključite
način Easy Handycam.
C Kad je uključen način Easy Handycam,
postavke funkcija koje nisu prikazane na
zaslonu se vraćaju na tvorničke vrijednosti
(str. 18, 33).
Iznenada se promijene podešenja
opcije izbornika.
C Sljedeća podešenja se automatski vrate na
standardne vrijednosti kad ostavite kamkorder s preklopkom POWER na OFF (CHG)
dulje od 12 sati.
– pozadinsko osvjetljenje
– [SCENE SELECT]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [AUDIO MIX]
Kamkorder se zagrijava.
C Kamkorder je uključen duže vrijeme i
zagrijavanje je uobičajena pojava.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
C Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 50).
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i senzora.
C Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake
svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili osvjetljenju u prostoriji, jer
daljinski upravljač možda neće raditi
ispravno.
C Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u
pretinac pazeći na ispravan položaj
polariteta +/– (str. 85).
Ostali problemi u radu videorekordera
kod uporabe daljinskog upravljača.
C Za videorekorder odaberite način upravljanja
koji nije VTR2.
C Prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
66
Baterije/Izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
C Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete
nijednu tipku kamkordera, on se automatski
isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite
postavku [A.SHUT OFF] (str. 50) ili
ponovno uključite napajanje (str. 13) ili
koristite AC adapter.
C Baterija je sasvim ili gotovo sasvim
ispražnjena. Napunite bateriju (str. 10).
Indikator CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
C Preklopku POWER postavite na OFF (CHG)
(str. 10).
C Ispravno uložite bateriju u kamkorder
(str. 10).
C Pravilno uložite mrežni kabel u zidnu
utičnicu (str. 10).
C Punjenje je dovršeno (str. 10).
Indikator CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
C Pravilno stavite bateriju na kamkorder
(str. 10). Ako to ne rješava problem, odspojite
AC adapter iz utičnice i obratite se Sony
prodavatelju. Baterija je možda istrošena.
Indikator preostalog kapaciteta
baterije nije točan.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
C Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne
rješava problem, zamijenite bateriju novom
jer je možda oštećena (str. 10, 79).
C Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno
o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite
LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna
minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
C Temperatura okoliša je preniska ili previsoka
ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
C Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne
rješava problem, zamijenite bateriju novom
jer je možda oštećena (str. 10, 79).
LCD zaslon/Tražilo
Kad pritisnete LCD zaslon, pojavljuje
se "efekt valova".
C Ne radi se o kvaru. Nemojte jako pritiskati
LCD zaslon.
Ne možete isključiti indikatore.
C Nije moguće isključiti ". Dodirnite
" kako bi provjerili poruke upozorenja
(str. 74).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
C Lagano dodirnite LCD zaslon.
C Pritisnite DSPL/BATT INFO na kamkorderu
(ili DISPLAY na daljinskom upravljaču)
(str. 89, 91).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir
ne rade ispravno ili uopće ne rade.
C Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 83).
Opcije izbornika su prikazane sivo.
C Ne možete odabrati sivo označene opcije u
trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Nije prikazano g.
C Tijekom Easy Handycam postupka nisu
funkcionalne sve opcije izbornika. Isključite
Easy Handycam način rada (str. 18).
Nastavlja se ,
67
U slučaju problema (nastavak)
Slika u tražilu je nejasna.
C Podesite objektiv pomoću preklopke za
dioptrijsko podešavanje (str. 15).
Slika u tražilu je nestala.
C Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u
tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 15).
Smetnje tijekom ubrzanog pregledavanja unatrag ili unaprijed.
C Prilikom korištenja AC adaptera, brzina pregledavanja unatrag/unaprijed se povećava
(u usporedbi s korištenjem baterija) te stoga
povećava smetnje. Ovo nije kvar.
Ne mogu se brisati snimke s kasete.
Kasete/"Memory Stick Duo"
Kaseta se ne može izvaditi iz
pretinca.
C Provjerite je li izvor napajanja (baterija ili
AC adapter) ispravno spojen (str. 10).
C U kamkorderu se kondenzirala vlaga
(str. 82).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije
vidljiv indikator kasetne memorije ili
naslov.
C Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju
te se, s skladu s tim, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
C Podesite opciju [, REMAINING] na
[ON] za trajni prikaz indikatora preostale
kasete (str. 50).
C Snimku s kasete nije moguće izbrisati.
Možete samo premotati kasetu i snimati na
nju ponovno. Nova snimka zamjenjuje
staru.
"Memory Stick Duo" ne radi.
C Pomaknite preklopku POWER nekoliko
puta za uključenje indikatora CAMERAMEMORY ili PLAY/EDIT (str. 21, 24).
C Ako koristite "Memory Stick Duo"
formatiran na računalu, formatirajte ga na
kamkorderu (str. 41).
Ne možete brisati snimke ili formatirati "Memory Stick Duo".
C Pomaknite zaštitni graničnik na "Memory
Stick Duo" kartici u položaj za snimanje
(str. 78).
C Isključite zaštitu slike (str. 59).
C Moguće je obrisati najviše 100 slika na
indeksnom zaslonu odjednom.
Ne možete primijeniti zaštitu slike ili
ne možete označiti slike za ispis.
C Pomaknite zaštitni graničnik na "Memory
Stick Duo" kartici u položaj za snimanje
(str. 78).
C Ponovite postupak u indeksnom izborniku
(str. 25, 59).
C Maksimalan broj slika koje možete označiti
za ispis je 999.
68
Naziv datoteke nije ispravno prikazan
ili trepće.
C Datoteka je oštećena.
C Kamkorder ne podržava format datoteke
(str. 78).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Kasete/"Memory Stick
Duo"" (str. 68).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete
REC START/STOP.
C Pomaknite preklopku POWER nekoliko
puta za uključenje indikatora CAMERA
(str. 20).
C Vrpca kasete je došla dokraja. Premotajte je
ili stavite novu.
C Postavite zaštitni graničnik u položaj REC
ili stavite novu kasetu (str. 77).
C Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija
vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder
najmanje jedan sat i zatim ponovo stavite
kasetu (str. 82).
Ne možete snimati na "Memory Stick
Duo".
C Kapacitet "Memory Stick Duo" kartice je
već popunjen. Umetnite drugi "Memory
Stick Duo", formatirajte uloženi (str. 41) ili
obrišite nepotrebne slike (str. 58).
C Kad podesite [SMTH INT.REC] na [ON],
tijekom snimanja na kasetu fotografije nije
moguće snimiti na "Memory Stick Duo"
(str. 45).
Slika pri snimanju izgleda drukčije.
C Slika pri snimanju može se razlikovati
ovisno o kamkorderu. To je normalno.
Ne možete koristiti funkciju snimanja
u intervalima od posljednjeg prizora
do sljedećeg
C Izvedite postupak END SEARCH (str. 27).
C Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati
bez prestanka i pauza čak i kad isključite
napajanje.)
C Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i
LP načinu.
C U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim
snimanje videozapisa.
Funkcija [END SEARCH] ne radi.
C Kaseta s memorijom je izbačena nakon
snimanja (str. 27).
C Kaseta je prazna.
C Na početku ili u sredini kasete ima praznih
dijelova. To je u tom slučaju uobičajena
pojava.
Zaustavlja se snimanje u intervalima/
pojavljuje se poruka [Smooth interval
rec discontinued due to error.] i
snimanje se zaustavlja.
C Možda je zaprljana videoglava. Upotrijebite
kasetu za čišćenje (opcija) (str. 83).
C Pokušajte ponovno ispočetka.
C Koristite Sonyjevu mini DV kasetu.
Automatsko izoštravanje ne radi.
C Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 37).
C Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko
izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 37).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
C Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON]
(str. 39).
Nastavlja se ,
69
U slučaju problema (nastavak)
Ne radi funkcija pozadinskog
osvjetljenja.
C Funkcija pozadinskog osvjetljenja se
poništava kad odaberete:
– [MANUAL] za [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
C Funkcija pozadinskog osvjetljenja ne radi u
funkciji Easy Handycam (str. 19).
Tijekom snimanja svijetlih objekata
(poput svijeća ili električne rasvjete)
na tamnoj pozadini pojavljuju se
okomite pruge.
C Preveliki kontrast izmeñu objekta i pozadine.
To nije neispravnost.
Tijekom snimanja jako svijetlih
objekata pojavljuju se okomite pruge.
C Pojava fenomena "razmazivanja". To nije
neispravnost.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male
bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
C Aktivirane su funkcije [AUTOSLW
SHUTTR], [SLOW SHUTTR], [SUPER
NSPLUS] ili [COLOR SLOW S]. To nije
neispravnost.
Neispravan prikaz boje.
C Isključite funkciju NightShot plus (str. 22).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na LCD zaslonu.
C Isključite funkciju NightShot plus (str. 22)
ili isključite funkciju pozadinskog
osvjetljenja (str. 23).
70
Slika titra ili su zamjetne promjene
boja.
C To se dogaña kod snimanja pod rasvjetom
fluorescentnih, natrijevih ili živinih
svjetiljaka uz funkcije [PORTRAIT] ili
[SPORTS]. Ovo ne predstavlja kvar.
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona
pojavljuju se okomite pruge.
C Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF]
(str. 39).
Kad je otvoren pokrov objektiva, na
zaslonu se pojavljuje [The lens cover
might be closed. Check the cover.].
C Nema dovoljno svjetla ili je objektiv
pokriven prstom ili drugim predmetom.
Ne možete koristiti [SUPER NSPLUS].
C Preklopka NIGHTSHOT PLUS nije podešena
na ON (str. 22).
[COLOR SLOW S] ne radi pravilno.
C [COLOR SLOW S] možda neće raditi
pravilno u potpunoj tami. Koristite
NightShot plus ili [SUPER NSPLUS].
Reprodukcija
Takoñer pogledajte "Kasete/"Memory Stick
Duo"" (str. 68).
Reprodukcija kasete nije moguća.
C Preklopku POWER pomaknite nekoliko
puta za uključenje indikatora PLAY/EDIT
(str. 24).
C Premotajte vrpcu (str. 24).
Nije moguća reprodukcija slikovnih
podataka pohranjenih na "Memory
Stick Duo"
C Slikovni podaci se ne mogu reproducirati
ako ste promijenili zapise ili mape ili ako
ste editirali podatke na računalu. (U tom
slučaju trepće naziv zapisa.) Ne radi se o
kvaru (str. 79).
C Možda se neće moći reproducirati slike
snimljene na drugim ureñajima. To nije
kvar (str. 79).
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge
ili slika pri reprodukciji nije jasna ili se
ne pojavljuje.
C Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija)
(str. 83).
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je
utišan.
C Pojačajte glasnoću (str. 24).
C Podesite [AUDIO MIX] dok se zvuk ne
začuje kako treba (str. 47).
C Kad koristite S VIDEO priključak,
provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli
utikači A/V kabela (str. 30).
Zvuk je isprekidan.
C Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija)
(str. 83).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
C Kaseta koju reproducirate snimljena je bez
podešenog datuma i vremena.
C Reproducira se prazan dio vrpce.
C Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili
imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na
zaslonu je vidljiv indikator 4.
C Kaseta je snimljena u sustavu različitom od
sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju
je to uobičajena pojava (str. 76).
Na zaslonu je prikazano ^ 4ch-12b
C Kaseta koju reproducirate je snimljena na
drugom ureñaju s 4-kanalnim mikrofonom
(4CH MIC REC). Vaš kamkorder ne podržava
4-kanalno snimanje putem mikrofona.
Pretraživanje podataka ne radi
ispravno.
C Ukoliko snimate dnevno manje od dvije
minute, kamkorder možda neće točno naći
mjesto na kojem se mijenja datum snimanja.
C Postoji nesnimljeni dio na početku ili
izmeñu snimljenih dijelova vrpce. Ovo ne
predstavlja kvar.
Presnimavanje/editiranje/spajanje
na druge uređaje
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu
uvećati.
C Ne možete uvećati slike s ureñaja spojenih
na kamkorder (str. 22).
Vremenski kôd i ostale informacije se
pojavljuju na zaslonu spojenog
uređaja.
C Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL]
dok je spojen A/V kabel (str. 50).
Ne možete ispravno naknadno snimiti
zvuk pomoću A/V priključnog kabela.
C A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite da li je spojen u odgovarajuću
ulaznu priključnicu drugog ureñaja za
snimanje slike s kamkordera (str. 54).
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu
se ne čuje.
C Podesite [AUDIO MIX] dok se zvuk ne
začuje kako treba (str. 47).
Nastavlja se ,
71
U slučaju problema (nastavak)
Neispravan prikaz slika sa spojenih
uređaja.
C Ulazni signal nije PAL. (str. 76).
Fotografije se ne mogu presnimiti s
kasete na "Memory Stick Duo".
C Nije moguće snimati ili će se snimiti
izobličene slike ako je kaseta više puta
upotrebljavana za snimanje.
Nije raspoloživo
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SPORTS]
Kad je preklopka
POWER podešena na
CAMERA-MEMORY
[SPOT METER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
tijekom snimanja na
kasetu
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
C Instalirajte "Picture Motion Browser" (str. 63).
C Kad prvi put spajate kamkorder na računalo,
možda će trebati neko vrijeme da ga računalo
prepozna. Malo pričekajte.
C Odspojite sve USB ureñaje s računala osim
tipkovnice, miša i kamkordera s & USB
priključnice.
C Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na Macintosh računalu ne možete
koristiti isporučeni softver, Picture
Motion Browser.
C Picture Motion Browser možete instalirati
samo na Windows računalo.
Funkcije koje se ne mogu koristiti
zajedno
Ovisno o funkcijama, možda ih nećete moći
koristiti zajedno. Sljedeća tablica sadrži
primjere opcija izbornika te funkcija koje ne
možete koristiti istovremeno.
72
Nije raspoloživo
Ako je podešena ova funkcija
pozadinsko
osvjetljenje
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
Ako je podešena ova funkcija
[SCENE SELECT] NightShot plus,
[TELE MACRO],
[OLD MOVIE],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
[SUPER NSPLUS] [FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW S] NightShot plus,
[SCENE SELECT],
[SUPER NSPLUS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[DIGITAL
ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D. EFFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT],
[SCENE SELECT]
Indikatori i poruke
upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
E:61:kk/
/E:62:kk
C Obratite se Sony ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji
počinje slovom "E".
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori, provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom
Sony servisu.
101-1001 (indikator upozorenja za
datoteke)
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
E (indikator upozorenja za bateriju)
C:04:kk
C Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije "InfoLITHIUM” (serija H).
Koristite "InfoLITHIUM” bateriju
(serija H) (str. 79).
C Čvrsto spojite DC priključak AC adaptera u DC IN priključnicu kamkordera
(str. 10).
C Datoteka je oštećena.
C Datoteka je nečitljiva (str. 78).
C Baterija je gotovo prazna.
C Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
može treptati indikator E, čak i ako je
bateriji ostalo 5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko
sat vremena s otvorenim pretincem za
kasete (str. 82).
C:21:kk
C Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite
kasetu i ostavite kamkorder bar jedan
sat te ponovno uložite kasetu (str. 82).
C:22:kk
C Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje
(opcija) (str. 83).
C:31:kk/
/C:32:kk
C Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite
kasetu i tada rukujte kamkorderom.
Nemojte izvoditi ovaj postupak ako se
počne kondenzirati vlaga (str. 82).
C Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja rukujte kamkorderom.
C Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET
(str. 89) i ponovo rukujte kamkorderom.
e (indikator upozorenja za "Memory
Stick Duo")
C Nije uložen "Memory Stick Duo" (str. 16).
c (indikator upozorenja za formatiranje kartice "Memory Stick Duo")*
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C "Memory Stick Duo" nije ispravno
formatiran (str. 41, 78).
f (indikator upozorenja na
nekompatibilan "Memory Stick Duo")*
C Uložen je nekompatibilan "Memory
Stick Duo" (str. 78).
Nastavlja se ,
73
Indikatori i poruke upozorenja
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
C Do kraja kasete ostalo je manje od pet
minuta.
C Kaseta nije uložena.*
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 77).*
Brzo treptanje:
C Vrpca je došla do kraja.*
Z (Indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
C Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut
na LOCK (str. 77).
Brzo treptanje:
C Došlo je do kondenzacije vlage (str. 82).
C Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 73).
- (indikator upozorenja za brisanje
slike)*
C Fotografija je zaštićena (str. 59).
: - (indikator upozorenja za
zaštitu od snimanja na "Memory
Stick Duo")*
C Zaštitni graničnik na "Memory Sticku
Duo" je pomaknut u položaj zaštite od
snimanja (str. 78).
1 (indikator upozorenja na vibracije
kamkordera)
C Kamkorder je nestabilan i lakše će se
početi tresti. Držite ga objema rukama i
snimite sliku. Meñutim, indikator neće
nestati.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija ili zvučni signal (str. 50).
74
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
z Savjet
C Kad se prikaže j, poruka se može pretvoriti u
" kad pritisnete j. Dodirnite " još
jednom.
% Z Moisture condensation. Eject
the cassette (str. 82)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (str. 82)
Z Reinsert the cassette. (str. 16)
C Provjerite je li kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the
tab. (str. 77)
c Reinsert the Memory Stick.
(str. 16, 78)
C Izvadite "Memory Stick Duo" i ponovo
ga stavite nekoliko puta. Ako indikator
čak i tada trepće, "Memory Stick Duo"
je možda oštećen. Pokušajte koristiti
drugi.
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
C Provjerite format i zatim formatirajte
"Memory Stick Duo" ako je potrebno
(str. 41, 78).
Memory Stick folders are full.
C Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije
moguće obrisati u ovom kamkorderu.
C Potrebno je formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 41) ili izbrisati mape s njega
na računalu.
Check the connected device.
C Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
Cannot print. Check the printer.
C Isključite pisač i ponovo ga uključite,
zatim odspojite i ponovo spojite USB
kabel.
75
Dodatne informacije
Uporaba kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku,
on takoñer mora imati PAL sustav (pogledajte
donji popis) i AUDIO/ VIDEO ulaznu
priključnicu.
76
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD
TIME] u
(TIME/LANGU.) izborniku i
podesite razliku (str. 51).
Održavanje i mjere opreza
Odgovarajuće kasete
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
kasete mini DV formata. Koristiti kasete s
oznakom 7.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s funkcijom
Cassette Memory.
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeñite na kraj snimljenog dijela pomoću
funkcije END SEARCH (str. 27) prije nego
ponovno počnete snimati u sljedećim
slučajevima:
C Reproducirali ste kasetu.
C Koristili ste funkciju EDIT SEARCH.
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u
drugoj kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati
softver koji sadrži kontrolne signale za zaštitu
autorskih prava. U tom slučaju se na LCD
zaslonu ili u tražilu pojavi poruka [Cannot
record due to copyright protection]. Ti signali
ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada dulje vrijeme nećete upotrebljavati
kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
x Sprječavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u
položaj SAVE.
REC: Moguće je snimati
kasetu.
SAVE: Nije moguće snimati
na kasetu (zaštita od snimanja)
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviñeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte naljepnicu na ovo mjesto.
Mjesto za naljepnicu
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite
je u kutiju i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda
neće prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni konektor
Nastavlja se ,
77
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan, prijenosni IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
S ovim kamkorderom možete koristiti
"Memory Stick" kartice navedene u donjoj
tablici. Meñutim, morate znati da svi navedeni
tipovi "Memory Stick" kartica možda neće
pravilno raditi s ovim kamkorderom. (Za
detalje pogledajte sljedeću listu.)
C
C
C
C
Snimanje/
reprodukcija
C
"Memory Stick Duo"
(s MagicGate)
a
C
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a
C
C
Vrste "Memory Stick" kartice
C Ovaj proizvod ne podržava brzi prijenos
podataka putem paralelnog sučelja.
C Ovaj proizvod ne može snimati ili reproducirati
podatke snimljene uz "MagicGate" tehnologiju.
"MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih
prava koja snima i prenosi sadržaje u kodiranom
obliku.
C Ovaj proizvod je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory
Stick Micro".
C Format fotografije: Kamkorder komprimira i
snima podatke o slici u JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formatu. Ekstenzija datoteke je
".JPG".
C "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
(Windows/Mac OS) nije zajamčeno kompatibilan
s ovim kamkorderom.
C Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno
o kombinaciji "Memory Stick Duo" i ureñaja koji
s njim koristite.
C Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako
zaštitni graničnik na "Memory Sticku Duo"
šiljatim predmetom pomaknite u položaj zaštite
od snimanja.
C Ne može se jamčiti niti kompenzirati gubitak
podataka u sljedećim slučajevima:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo", isključite
napajanje kamkordera, odspojite bateriju radi
zamjene tijekom očitavanja ili zapisivanja
slikovnih datoteka na "Memory Stick Duo"
(kod indikator pristupa svijetli ili trepće).
78
C
C
C
– Ako upotrebljavate "Memory Stick Duo" u
blizini magneta ili magnetskih polja.
Savjetuje se pohranjivanje sigurnosne kopije
važnih podataka na tvrdom disku računala.
Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
"Memory Stick Duo" kartice.
Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo" ili na "Memory Stick Duo" adapter.
"Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
Ne dodirujte priključke rukom i pazite da ne
doñe u dodir s metalnim predmetima.
Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i
pazite da vam ne ispadne.
Nemojte rastavljati ili prerañivati "Memory
Stick Duo".
Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
U "Memory Stick Duo" utor ne stavljajte ništa
osim "Memory Stick Duo" kartice. U protivnom
možete uzrokovati kvar.
Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
– Mjestima izloženim izravnom suncu.
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
x O adapteru za "Memory Stick Duo"
C Kad koristite "Memory Stick Duo" s ureñajem
kompatibilnim s "Memory Stick" karticom,
uvijek ga umetnite u Memory Stick Duo adapter.
C Uvijek umetnite "Memory Stick Duo" u adapter
pravilno i do kraja. Nepravilna uporaba može
oštetiti ureñaj. Takoñer, ne pokušavajte silom
umetnuti "Memory Stick Duo" u utor u krvi
položaj, jer takav postupak može prouzročiti
kvar adaptera.
C U ureñaj nemojte stavljati prazan adapter za
"Memory Stick Duo" jer to može oštetiti ureñaj.
x O uporabi "Memory Sticka PRO Duo"
kartice
C Maksimalni kapacitet medija "Memory Stick
PRO Duo" koji možete koristiti s ovim
kamkorderom je 8 GB.
O "InfoLITHIUM" akumulatorskoj
bateriji
Napomene o "Memory Stick Micro"
kartici
Ovaj ureñaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (H serije) i radi
samo s "InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije H imaju
.
oznaku
C Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice s
kamkorderom, potreban je M2 adapter veličine
Duo". Uložite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo" i zatim umetnite adapter u
utor za "Memory Stick Duo" utor. Ako umetnete
"Memory Stick Micro" u kamkorder bez M2
adaptera veličine Duo", možda ga nećete moći
izvaditi iz kamkordera.
C Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dosegu male djece jer bi ga mogla slučajno
progutati.
O kompatibilnosti slikovnih podataka
C Datoteke slika snimljene na "Memory Stick
Duo" Vašeg kamkordera usklañene su s
pravilima dizajna ("Design Rules") "Camera
File Systems" univerzalnog standarda koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
C Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCRTRV900E ili DSC-D700/D770) koja nije
usklañena s ovim univerzalnim standardom. (Ti
modeli se ne prodaju u nekim područjima.)
C Ako ne možete koristiti "Memory Stick Duo"
koji se inače može koristiti na nekoj drugoj
opremi, formatirajte ga u ovom kamkorderu (str.
41). Obratite pozornost da će sve slike biti
obrisane ako formatirate "Memory Stick Duo".
C U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
– Slike obrañene na računalu
– Slike snimljene drugom opremom.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja izmjenjuje informacije o komunikaciji
izmeñu kamkordera i AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Punjenje baterije
C Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
C Savjetujemo punjenje pri temperaturama izmeñu
10 i 30°C, dok se CHG indikator ne isključi u
znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li
bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona
možda neće biti učinkovito napunjena.
C Kad punite bateriju dok je na kamkorder spojen
AC adapter, po završetku punjenja odspojite
kabel iz DC IN priključka na kamkorderu ili
izvadite bateriju.
Učinkovita uporaba baterije
C Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim
uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za
bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali
i stavite je u kamkorder neposredno prije
snimanja.
Nastavlja se ,
79
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
C
C
C
C
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FH70/FH100 (opcija).
Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te premotavanje vrpce skraćuju radni
vijek baterije. Savjetujemo uporabu baterije
velikoga kapaciteta: NP-FH70/FH100 (opcija).
Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se
troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u
pauzi reprodukcije.
Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog i
prije stvarnog snimanja načinite pokusne snimke.
Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
C Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje,
ponovo napunite bateriju dokraja tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti
moguć ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri
visokim temperaturama ili ako učestalo koristite
bateriju. Indikatori pokazuju približno vrijeme
snimanja.
C Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima
snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je
preostalo vrijeme snimanja pet do deset minuta.
Pohranjivanje baterije
C Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. Izvadite i pohranite je na
suhom i hladnome mjestu.
C Bateriju ispraznite do kraja tako da podesite
[A.SHUT OFF] na [NEVER] u izborniku
(STANDARD SET) i pokrenete snimanje bez
uložene kasete, dok se baterija sasvim ne
isprazni (str. 50).
Vijek trajanja baterije
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite
značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno
je potrebno kupiti novu bateriju.
C Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
O sustavu i.LINK
DV priključnica na ovom kamkorderu usklañena je s i.LINK DV priključnicom. Ovo
poglavlje opisuje i.LINK standard i njegove
značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos digitalnih video, digitalnih audio podataka i
ostalih podataka u dva smjera izmeñu ureñaja
koji imaju i.LINK priključnicu te za kontrolu
ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i razmjene podataka izmeñu
različitih digitalnih AV ureñaja.
Kad su dva ili više ureñaja s i.LINK spojena
u seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos
podataka su mogući ne samo sa ureñajem
koji je izravno spojen s kamkorderom već i s
ostalim ureñajima preko izravno spojenog
ureñaja.
b Napomena
C Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo
jedan ureñaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju
ovog kamkordera ureñaj kompatibilan s i.LINK-om
i dva ili više DV priključka, pogledajte upute za
uporabu ureñaja koji spajate.
z Savjeti
C i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je
naziv koje su odobrile brojne korporacije.
80
C IEEE 1394 je meñunarodni standard kojeg je
uveo Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka –
Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi od ureñaja. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima
u uputama za uporabu svakog ureñaja. Kod
nekih ureñaja je takoñer naveden i pokraj
i.LINK priključka.
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno količinu podataka koji se mogu poslati
ili primiti u jednoj sekundi. Primjerice, "baud
rate" od 100 Mbps znači da se u jednoj
sekundi može prenijeti 100 megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je
ovaj kamkorder spojen na drugi videoureñaj
s DV priključcima potražite na str. 54, 56.
Kamkorder može se takoñer spojiti na drugi
Sony ureñaj s i.LINK (DV) priključnicom
(primjerice, računalo serije VAIO) kao i na
videoureñaje. Neki i.LINK-kompatibilni
videoureñaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/ureñaja možda
neće biti kompatibilni s DV ureñajima.
Prije spajanja ovog kamkordera na drugi
ureñaj provjerite da li taj ureñaj ima DV ulaz.
Podrobnije podatke o kompatibilnom softveru
potražite takoñer u uputama za uporabu
ureñaja kojeg spajate.
b Napomena
C U slučaju povezivanja kamkordera s drugim
i.LINK-kompatibilnim ureñajem, isključite
ureñaj i odspojite AC adapter iz zidne utičnice
prije spajanja ili odspajanja i.LINK kabela.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom DV presnimavanja).
Uporaba kamkordera
O uporabi i održavanju
C Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati
kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom
slučaju normalno snimanje možda neće biti
moguće.
– Blizu AM prijemnika i videoopreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon, tražilo ili objektiv mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.
C S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V
(AC mrežni adapter).
C Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
C Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili od morske vode jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
C Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
Nastavlja se ,
81
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
C Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s objektivom.
C Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF(CHG).
C Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel
jer se tako može oštetiti.
C Metalne kontakte uvijek držite čistima.
C Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
C U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Obrišite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo
vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
C Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu
oko tri minute.
C Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u
topli prostor, unutar njega, na površini vrpce
ili na leći objektiva se može kondenzirati
vlaga. U tom slučaju vrpca se može zalijepiti
za videoglavu i uzrokovati oštećenja ili
nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili
[% Moisture condensation. Turn off for 1H].
Ako se vlaga kondenzira na leći objektiva,
poruka se neće pojaviti.
82
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete
neće raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem. Kamkorder se može ponovo
koristiti kada se:
C Ne pojavi poruka upozorenja pri uključenju
C Pri ponovnom ulaganju kasete ili rada s funkcijskim ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte
zatvarati pretinac dok se kaseta ne izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
C Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
C Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na otvoreni topli prostor.
C Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
C Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto
je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura
zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu
okoline (približno nakon jednog sata).
Videoglava
Savjetuje se uporaba kasete za čišćenje
(opcija) prije važnih snimanja.
C Kad se videoglava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
C Pojave li se sljedeći problemi, očistite videoglave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi)
Sony DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
– Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju
mozaičke smetnje ili je zaslon plave boje.
– Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
– Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili
je zvuk isprekidan.
– Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka
[xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette].
C Videoglava se troši nakon duže uporabe kamkordera. Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe
kasete za čišćenje, videoglava je možda
istrošena. U tom slučaju potrebno je zamijeniti
videoglavu. Za detalje se obratite Sony
prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
C Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
C Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
C Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga isporučenom krpom.
Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona
(opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje
izravno na zaslon. Čistite ga papirom za
čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju slijedite dolje opisani postupak. Savjetujemo da tom prilikom kamkorder
spojite na mrežno napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Postavite preklopku POWER na PLAY/
EDIT.
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t j.
Kad koristite format 4:3, format zaslona se
mijenja u 16:9.
C Uglom "Memory Stick Duo" kartice ili
drugim predmetom dodirnite oznaku "T" na
zaslonu.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Za isključenje [CALIBRATION] dodirnite
[CANCEL].
Ako niste pritisnuli pravu točku, počnite
iznova od koraka 3.
b Napomena
C Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je
okrenut prema van.
Čišćenje kućišta
C Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi te ga osušite,
takoñer mekom suhom krpom.
C Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište.
– Otapala poput razrjeñivača, benzina, alkohola,
kemijski tretiranih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje.
– Dodirivanje kamkordera s navedenim sredstvima na rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Nastavlja se ,
83
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
Briga o objektivu i pohranjivanje
C Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći objektiva otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod uporabe objektiva na mjestima gdje ima
soli u zraku, primjerice, na plaži.
C Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
C Za sprječavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom približno
jednom mjesečno za dugotrajan optimalan rad.
5 Posebnom četkicom s puhaljkom ili
sličnim pomagalom uklonite prašinu iz
utora na koji je bio pričvršćen objektiv
tražila.
Uklanjanje prašine iz tražila
1 Izvucite tražilo.
2 Držeći zatvarač na bočnoj strani tražila
pritisnutim vrškom kemijske olovke ili
sličnog predmeta sa zaobljenim uskim
vrhom, izvucite objektiv tražila u smjeru
strelice.
6 Utisnite objektiv ravno na tražilo tako da
klikne.
Zatvarač
b Napomene
C Objektiv tražila je osjetljiva komponenta.
Nemojte ga rastavljati.
C Ne dirajte leću objektiva tražila.
3 Uklonite prašinu s objektiva tražila uporabom posebne četkice s puhaljkom, itd.
4 Pritisnite tražilo u kućište kamkordera.
84
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je
preklopka POWER postavljena na OFF
(CHG). Baterija se puni dok je kamkorder
spojen na zidnu utičnicu putem AC adaptera
ili dok je pričvršćena akumulatorska baterija.
Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite
kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno
tri mjeseca uopće ne koristite kamkorder
bez da je priključen AC adapter ili akumulatorska baterija.
Tehnički podaci
Kamkorder koristite nakon punjenja ugrañene
akumulatorske baterije.
Meñutim, čak i ako akumulatorska baterija
nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera ukoliko ne snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF(CHG).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
b Napomene
C Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni
domet daljinskog upravljača ili isti možda neće
raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite bateriju
Sonyjevom litijskom baterijom CR2025. Uporaba
druge baterije može uzrokovati opasnost od
požara ili eksplozije.
Sustav
Sustav snimanja videozapisa
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja fotografija
Exif Ver. 2.2*
Sustav snimanja zvuka
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bita (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL sustav boja, CCIR standardi
Preporučljive kasete
Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/reprodukcije
SP: oko 60 min (uz kasetu DVM60)
LP: oko 90 min (uz kasetu DVM60)
Vrijeme premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i punjive baterije)
Oko 1 minute i 45 sekundi (uz uporabu
kasete DVM60 i AC adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo (tip 0.27, format
slike 16:9, 123 200 piksela)
Osjetilo slike
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled
Device)
Ukupno: oko 1 070 000 piksela
Efektivno (fotografije): 1 000 000
piksela
Efektivno (videozapis): 690 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 T (optički), 2 000 T (digitalni)
Žarišna duljina
f=2,5 ~ 62,5 mm
Nakon pretvorbe u format fotografije
35 mm
Nastavlja se ,
85
Tehnički podaci (nastavak)
U CAMERA-TAPE načinu:
41 ~ 1 189 mm (16:9)
43 ~ 1 075 mm (4:3)
U CAMERA-MEMORY načinu:
36 ~ 900 mm (4:3)
39 ~ 975 mm (16:9)
F1.8 ~ 3.2
Promjer filtra: 30 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje osvjetljenje
8 luksa (AUTOSLW SHTR ON,
Shutter speed 1/25 s)
0 luksa (u Nightshot plus načinu)
* Exif: Exif je format datoteke fotografija
koji je utemeljio udruženje Japan Electric
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Datoteke ovog formata
mogu sadržavati dodatne informacije poput
onih o podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
Ulazne/izlazne priključnice
A/V Remote priključnica
10-pinska priključnica
Videosignal: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 ohma
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma
Audiosignal: 327 mV (pri impedanciji
tereta od 47 kiloohma), izlazna impedancija manja od 2,2 kiloohma
USB priključnica
mini-B
DV ulaz/izlaz
i.LINK priključnica (IEEE1394, 4-pinska
priključnica S100)
LCD zaslon
Slika
6,7 cm (tip 2.7, format slike 16:9)
86
Ukupan broj točaka
123 200 (560 T 220)
Općenito
Napajanje
DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja s tražilom 2,5 W
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
2,8 W
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
63 T 85 T 114 mm (š/v/d) (uključujući
dijelove koji strše)
63 T 85 T 115 mm (š/v/d) (uključujući
dijelove koji strše dok je pričvršćena
isporučena baterija NP-FH40)
Masa (približno)
390 g samo glavni ureñaj
455 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH40 i kasetu DVM60.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
AC mrežni adapter AC-L200/L200B
Napon
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Struja
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)
48 T 29 T 81 mm
(š/v/d), bez dijelova koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na
AC adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FH40)
Maksimalni izlazni napon
DC 8,4 V
Izlazni napon
DC 7,2 V
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije (približno)
31,8 T 18,5 T 45 mm (š/v/d)
Masa (približno)
45 g
Radna temperatura
od 0°C do 40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
O zaštitnim znakovima
C "Handycam" i
su registrirani nazivi tvrtke Sony Corporation.
, "Memory Stick Duo" i
C "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "Memory Stick PRO, "Memory
HG Duo"
Stick Micro", "MagicGate" i
,
"MagicGate Memory Stick" i "MagicGate
Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
C i.LINK i a su zaštićeni nazivi tvrtke Sony
Corporation.
C
je zaštićena oznaka.
C Microsoft, Windows i Windows Media,
Windows Vista i DirectX su zaštićeni nazivi ili
registrirane nazivi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Inc. registrirane u SAD-u i drugim
državama.
C Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni nazivi ili
registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Intel
Corporation ili njenih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
C Adobe, Adobe logo i Adobe Reader su registrirani zaštićeni nazivi ili zaštićeni nazivi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
drugim državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek
navedene u ovom priručniku.
87
Sažetak
Dijelovi i kontrole
Brojevi u zagradama ( ) označavaju stranice s informacijama o tom dijelu.
A
B
C
D
Preklopka NIGHTSHOT PLUS (22)
Tipka PHOTO (18, 21)
Preklopka zuma (22, 26)
Preklopka V OPEN/EJECT (16)
E Kopča za remen
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu
(opcija).
F Remen (15)
G Objektiv (Carl Zeiss) (6)
H Preklopka LENS COVER (15)
I Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač (91) prema
ovom senzoru kod upravljanja
kamkorderom.
J Ugrañeni stereo mikrofon (47)
K Infracrveni emiter (22)
88
A Tipka DISP/BATT INFO (11, 15)
B Tipka EASY (18)
C Tipka RESET
Za resetiranje svih podešenja, uključujući
datum i vrijeme.
D LCD zaslon osjetljiv na dodir (15, 92)
E Tipka REC START/STOP (18, 20)
F Tipke zuma (22, 26)
G Tipka WIDE SELECT (23)
H Zvučnik
Zvuk se reproducira putem zvučnika. Za
podešavanje glasnoće pogledajte str. 24.
I Tipka BATT PUSH (otpuštanje baterije)
(11)
J Indikator CHG (punjenje) (10)
K Indikator pristupa (16)
L & (USB) priključnica (60)
M Tipka . (pozadinsko osvjetljenje) (23)
Nastavlja se ,
89
Dijelovi i kontrole (nastavak)
A
B
C
D
E
F
G
Preklopka POWER (13)
Tražilo (15)
Objektiv tražila (84)
Preklopka za podešavanje tražila (15)
a DV OUT priključnica (54, 56)
Priključnica DC IN (10)
Indikator CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT (13)
H Tipka REC START/STOP (18, 20)
I Priključnica A/V Remote (30, 54)
J Navoj za stativ
Pričvrstite stativ (opcija: vijak treba biti kraći
od 5,5 mm) na pripadajući navoj pomoću
vijka stativa.
90
Daljinski upravljač
A Tipka PHOTO* (str. 18, 21)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija na "Memory Stick Duo".
B Memorijske tipke (indeks**, –/+,
memorijska reprodukcija) (19, 25)
C Tipka SEARCH M. (29)**
Izolacija
b Napomene
C Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
C Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom
senzoru za upravljanje kamkorderom (str. 88).
C Za izmjenu baterije pogledajte str. 85.
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(29)**
E Tipke za upravljanje videozapisima
(premotavanje prema natrag, reprodukcija,
premotavanje prema naprijed, pauza,
stop, usporena reprodukcija) (19, 24)
F Tipka ZERO SET MEMORY (28)**
G Predajnik
H Tipka REC START/STOP (18, 20)
I Tipka zuma (22, 26)
J Tipka DISPLAY
Uključenje/isključenje indikatora (primjerice
indikatora baterije).
* Tipke nisu dostupne tijekom uključene funkcije
Easy Handycam s preklopkom POWER
podešenom u položaj CAMERA-TAPE.
* Nije dostupno tijekom uključene funkcije Easy
Handycam.
91
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/
reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Preostali kapacitet baterije (pribl.)
B Mod snimanja (1 ili 2) (48)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
Snimanje fotografija
D Snimanje: Brojač vrpce (sati: minute:
sekunde)
Reprodukcija: Vremenski kôd (sati:
minute: sekunde: okvir)
E Vrijeme snimanja na kasetu (pribl.) (50)
F Tipka END SEARCH/EDIT SEARCH/
Tipka za pregledavanje (28)
G Tipka GUIDE (26)
H Tipka Personal Menu (32)
I Mapa za snimanje (42)
J Veličina slike (23, 40)
K Kvaliteta (FINE ili STD) (40)
Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija fotografija
L Indikator "Memory Stick Duo" kartice i
broj slika koje možete snimiti (pribl.)
M Tipka za pregled (21)
N Indikator prijenosa vrpce
O Tipke za upravljanje videozapisom (24)
P Naziv datoteke
Q Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
R Mapa za reprodukciju (42)
S Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže
prva ili zadnja slika tekuće mape i kad je na
istoj "Memory Stick Duo" kartici više mapa.
B: Dodirnite [ za pomak na prethodnu
mapu.
C: Dodirnite \ za pomak na sljedeću mapu.
D: Dodirnite [/\ za pomak na
prethodne i sljedeće mape.
T Tipka za brisanje slike (58)
U Tipka za odabir reprodukcije kasete (25)
92
V Tipka za prikaz prethodne/sljedeće slike
(25)
W Tipka za uključenje indeksnog izbornika
(25)
X Oznaka zaštite slike (59)
Y Oznaka za tiskanje (59)
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 94) za
provjeru funkcije svakog indikatora koji se
pojavljuje na LCD zaslonu.
b Napomena
C Neki indikatori se neće pojaviti iako su funkcije
u uporabi [DISP GUIDE].
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Indikator
Značenje
,-|
Slide show (43)
;
NightShot plus (22)
S;
Super NightShot plus (38)
k
Color Slow Shutter (38)
L
Veza s PictBridge pisačem
(60)
EZh
Indikator upozorenja (73)
Donji
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (44)
'
Digitalni efekt (43)
9Rm
Ručno izoštravanje (37)
2 f 8
O 4 Y
5 7 E
D
SCENE SELECT (35)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(23)
^n&
Ravnoteža bijele boje (36)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (39)
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Središnji
Značenje
^16b
AUDIO MODE (48)
T\
Tele macro (38)
a+
Neprekidno snimanje
fotografija (40)
d
2
Self-timer snimanje (39)
Podešavanje fleksibilne
ekspozicije (36)/
EXPOSURE (36)
*
Odabir opcije WIDE
SELECT (23)
0
Snimanje fotografija u
intervalima (45)
Gornji desni
Indikator
Značenje
DV ulaz (56)
Ostali indikatori
Indikator
Značenje
"
Informacije (74)
b Napomena
C Izgled i položaj indikatora je normalan i može
se razlikovati od stvarnog izgleda.
DV izlaz (54)
t
i.LINK povezivanje
(54, 56)
:
Podešavanje brojača na 0
(28, 91)
Nastavlja se ,
93
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
Podaci tijekom snimanja
Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no automatski su snimljeni, te ih
je moguće prikazati tijekom reprodukcije
(pogledajte str. 49: [DATA CODE]).
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
1 Dodirnite [GUIDE] t [DISP GUIDE].
2 Dodirnite dio na kojem je indikator koji
želite provjeriti.
Na zaslonu će se pojaviti značenje indikatora iz tog dijela. Ako ne možete naći
indikator kojeg želite provjeriti, dodirnite
n/m za izmjenu.
Kad završite postupak, dodirnite [END].
z Savjet
C Postupak možete izvesti i dodirom na g t
[DISP GUIDE].
94
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na najčešća pitanja možete pronaći na našoj internetskoj
stranici.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising