2-591-679-11 (1)
Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
DCR-PC1000E
© 2005 Sony Corporation
Početak
7
Snimanje/
reprodukcija
20
Uporaba izbornika
36
Snimanje/editiranje
63
Uporaba računala
73
U slučaju problema
86
Dodatne informacije
106
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
"Memory Stick"
Napomena
Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog
elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite komunikacijski
kabel (USB, itd.).
Napomene o uporabi
Vaš kamkorder je isporučen s dva priručnika za
uporabu
– "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
– "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u).
ZA KORISNIKE U EUROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu
utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih
kabela kraćih od 3 m.
Napomena o vrsti medija koje možete koristiti s
kamkorderom
● Mini DV kasete označene s 7 (mini DV
kasete s kasetnom memorijom nisu kompatibilne)
(str. 107).
● Memory Stick Duo s oznakom
,
(str. 108).
Napomene o uporabi kamkordera
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2
● Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:
LCD zaslon
● Kamkorder nije otporan na prašinu i vodu. Pogledajte "Održavanje i mjere opreza" na str. 112.
● Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj s USB
ili i.LINK priključkom, utaknite priključak
kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete
kabel u suprotnom smjeru, priključak se može
oštetiti ili može doći do kvara kamkordera.
● Odspajajte AC adapter iz Handycam Stationa
tako da pridržavate kamkorder i DC utikač.
● Prilikom stavljanja ili vađenja kamkordera iz
Handycam Stationa, preklopka POWER mora biti
postavljena na (CHG)OFF.
● TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomena o ovom priručniku
Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu,
tražilu i leći
● Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u
trenutnim uvjetima snimanja ili reprodukcije.
● LCD zaslon i tražilo su proizvedeni visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i
ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
● Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće
izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To
može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce,
učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja,
primjerice u suton.
Napomene o snimanju
● Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez
problema.
● Ako uslijed kvara na kamkorderu niste snimili
željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
● Slike LCD zaslona i tražila snimljene su
digitalnim fotoaparatom i stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
● Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 14).
Leća Carl Zeiss
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za
reprodukciju odličnih slika. Zajednički su je razvili
tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za video
kamere i nudi se kvaliteta tipična za Carl Zeiss leće.
Osim navedenog, leća vašeg kamkordera je
presvučena T*-slojem za sprečavanje neželjenih
refleksiju i vjernu reprodukciju boja.
MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Brojčana vrijednost označuje količinu
svjetla koje prodire u leću s objekta.
3
Sadržaj
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .........................................................................7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ....................................................................8
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.....................................................12
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila...............................................................13
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir ...........................................................14
Promjena jezične postavke ...............................................................................................14
Provjera indikatora na zaslonu (Display guide) .................................................................14
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena .......................................................15
Korak 7: Umetanje kasete ili Memory Sticka Duo.......................................................16
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje .............................................18
Snimanje/Reprodukcija
Jednostavno snimanje/reprodukcija (Easy Handycam)..............................................20
Snimanje .....................................................................................................................22
Reprodukcija...............................................................................................................23
Dostupne funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. .................................................24
Snimanje
Uporaba zuma
Upravljanje pomoću kotačića CAM CTRL/tipke MANUAL (dodjeljiva tipka)
Za snimanje potpunijeg zvuka (4CH MIC REC snimanje)
Za korištenje bljeskalice
Podešavanje ekspozicije za objekte s osvjetljenjem u pozadini
Snimanje u zrcalnom načinu
Uporaba tronošca
Reprodukcija
Uporaba PB zuma
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)
Za isključenje zvučnog signala potvrde postupka
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti
Ostali dijelovi i funkcije
4
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije ..........................................28
Traženje mjesta početka snimanja .............................................................................31
Traženje posljednjeg snimljenog prizora (END SEARCH) ................................................31
Ručno traženje (EDIT SEARCH).......................................................................................31
Pregled posljednjih snimljenih prizora (Rec review) ..........................................................31
Daljinski upravljač .......................................................................................................32
Brzo nalaženje željenog prizora (Zero set memory)..........................................................32
Traženje prizora prema datumu snimanja (Date search) ..................................................33
Gledanje slike na TV prijemniku .................................................................................34
Uporaba izbornika
Uporaba opcija iz izbornika.....................................................................36
Opcije izbornika ..........................................................................................................38
Izbornik CAMERA SET .........................................................................................40
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
Izbornik MEMORY SET .......................................................................................45
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
Izbornik PICT.APPLI...........................................................................................48
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciju
(SLIDE SHOW/PICT. EFFECT /FRAME REC, itd.)
Izbornik EDIT/PLAY. ..........................................................................................53
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim načinima
(VAR.SPD PB/END SEARCH, itd.)
Izbornik STANDARD SET ...................................................................................54
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne postavke
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/ VF SET/DISP OUTPUT itd.)
Izbornik TIME/LANGU. .......................................................................................58
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Podešavanje izbornika Personal ................................................................................59
Uporaba kotačića CAM CTRL ....................................................................................61
Snimanje/Editiranje
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik .................................................................63
Snimanje na druge uređaje, npr. videorekorder, DVD rekorder, itd............................64
Snimanje s videorekordera ili TV prijemnika...............................................................65
Snimanje s kasete na Memory Stick Duo ...................................................................66
Naknadno snimanje zvuka na kasetu .........................................................................67
5
Brisanje snimljenih slika s Memory Sticka Duo ..........................................................69
Označavanje slika snimljenih na Memory Stick Duo određenim informacijama ...........69
Ispis snimljenih slika (na pisaču kompatibilnom sa sustavom PictBridge)..................70
Priključci za spajanje vanjskih uređaja .......................................................................72
Uporaba računala
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu ............................................73
Instalacija softvera i "First Step Guide".......................................................................75
Pregled uputa "First Step Guide" ................................................................................80
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") ......................................81
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem kamkordera
(funkcija pretvorbe signala) ................................................................................84
U slučaju problema
U slučaju problema .....................................................................................................86
Indikatori i poruke upozorenja...................................................................................101
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u stranim zemljama..............................................................106
Kasete koje možete koristiti ......................................................................................107
O Memory Sticku ......................................................................................................108
O "InfoLITHIUM" bateriji ...........................................................................................110
O sustavu i.LINK.......................................................................................................111
Održavanje i mjere opreza........................................................................................112
Tehnički podaci.........................................................................................................116
6
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s kamkorderom isporučen sljedeći
pribor.
Brojevi u zagradama označuju broj komada.
Memory Stick Duo 16 MB (1) (str. 17, 108)
Adapter za Memory Stick Duo (1) (str. 109)
A/V spojni kabel (1) (str. 34, 63)
USB kabel (1) (str. 73, 84)
Remen (1)
Akumulatorska baterija NP-FA50 (1) (str. 8, 110)
AC adapter (1) (str. 8)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.7" (1) (str. 73)
21-pinski adapter (1) (str. 35)
Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku +.
Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)
Mrežni kabel (1) (str. 8)
Handycam Station (1) (str. 9)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 32)
S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.
7
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (A serije)
(str. 110) možete puniti u kamkorderu.
2 Umetnite bateriju do kraja tako da
oznaka v bude okrenuta prema van.
Preklopka
POWER
DC IN priključak
3 Zatvorite pokrov baterije.
DC utikač
Na zidnu utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
1 Pomaknite pokrov baterije u smjeru
strelice.
Potpuno zatvorite pokrov.
8
4 Pomaknite preklopku POWER na
(CHG)OFF (tvornička postavka).
7 Čvrsto umetnite kamkorder u Handycam
Station.
Umetnite kamkorder do kraja.
5 Spojite AC adapter na DC IN priključak
Handycam Stationa. Oznaka v na DC
utikaču mora biti okrenuta prema gore.
Žaruljica
(/CHG
(punjenje)
Zasvijetli žaruljica CHG (punjenje) i punjenje
počinje. Žaruljica CHG (punjenje) se isključi
kad se baterija napuni do kraja.
• Kad kamkorder postavite na Handycam Station,
zatvorite pokrov DC IN priključka.
S oznakom v prema gore
6 Spojite mrežni kabel na AC adapter i na
zidnu utičnicu.
nastavlja se ,
9
Korak 2: Punjenje baterije (nastavak)
Punjenje baterije samo uz uporabu AC
adaptera
Pomaknite preklopku POWER na (CHG)OFF.
Zatim spojite AC adapter izravno na DC IN
priključak kamkordera.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na (CHG)OFF,
otvorite pokrov baterije i izvadite je.
Preklopka
POWER
DC IN
priključak
Pohrana baterije
DC utikač
Potpuno ispraznite bateriju prije pohrane na duže
vrijeme (str. 110).
S oznakom v prema
LCD zaslonu.
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Na zidnu utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
Skidanje kamkordera s Handycam Stationa
Isključite kamkorder i skinite ga s Handycam
Stationa pridržavajući kamkorder i Handycam
Station.
10
Kamkorder može raditi koristeći mrežno napajanje
spojite li ga na isti način kao i kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme (u minutama) potrebno za
maksimalno punjenje sasvim prazne akumulatorske
baterije.
Akumulatorska baterija
Vrijeme punjenja
NP-FA50 (isporučena)
125
NP-FA70
155
Vrijeme snimanja
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
Neprekidno
snimanje*
Tipično
snimanje*
NP-FA50
(isporučena)
85
95
95
45
50
50
NP-FA70
160
170
175
90
95
100
Akumulatorska baterija
* Gornji broj u tablici: Uključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Srednji broj u tablici: Isključeno pozadinsko osvjetljenje
LCD zaslona.
Donji broj u tablici: Snimanje s tražilom dok je LCD
zaslon zatvoren.
• Tipično vrijeme snimanja predstavlja vrijeme kod
ponavljanog pokretanja/prekidanja snimanja,
uključivanja ili isključivanja uređaja i zumiranja.
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite
na (CHG)OFF.
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o
bateriji (str. 26) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
− Akumulatorska baterija nije ispravno stavljena.
− Akumulatorska baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter
spojen na DC IN priključak kamkordera ili Handycam
Stationa, čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne
utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25 °C.
(Preporučena temperatura je od 10 do 30 °C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o
uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu.
Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice
između zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte
kratko spajati metalnim predmetima jer možete
uzrokovati kvar.
OPREZ
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Vrijeme reprodukcije
Približno vrijeme (u minutama) raspoloživo kod
uporabe sasvim napunjene baterije.
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FA50
(isporučena)
120
150
NP-FA70
225
275
Akumulatorska baterija
* Kad se uključi pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.
11
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera
Potrebno je više puta pomaknuti preklopku
POWER za odabir željenog načina snimanja ili
reprodukcije.
Prilikom prve uporabe, pojavi se izbornik [CLOCK
SET] (str. 15).
2 Kamkorder držite na prikazani način.
Preklopka
POWER
3 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim
zategnite remen.
1 Pomičite preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice.
Pokrov leće se otvori automatski kad preklopku
POWER podesite na CAMERA-TAPE ili
CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka
POWER postavljena na
(CHG)OFF, pomaknite
je prema dolje dok držite
pritisnutom zelenu tipku.
Kad svijetli žaruljica:
CAMERA-TAPE: Snimate na kasetu.
CAMERA-MEMORY: Snimate na Memory
Stick Duo.
PLAY/EDIT: Reproducirate ili editirate slike.
• Kad preklopku POWER pomaknete s (CHG)OFF na
CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY, na LCD
zaslonu se na oko 5 sekundi prikaže tekući datum i
vrijeme.
12
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na (CHG)OFF.
• Radi smanjenog trošenja baterije, kamkorder je tvornički
podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne
pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta. ([A. SHUT OFF],
str. 58).
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni položaj (2).
Za isključenje LCD zaslona i produljenje
radnog vijeka baterije
Pritisnite i zadržite DISPLAY BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite
dok ima svjetla ili kad želite uštedjeti bateriju.
Postavka neće imati utjecaja na snimljenu sliku. Za
uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISPLAY
BATT INFO dok ne nestane >.
• Pogledajte [LCD BRIGHT] (str. 55) za podešavanje
svjetline LCD zaslona.
Podešavanje tražila
1 90 stupnjeva
prema kamkorderu
Snimate li sa zatvorenim LCD zaslonom, provjerite
sliku tražilom da ne bi trošili bateriju itd.
2 Maksimalno
180 stupnjeva
2 Maksimalno
90 stupnjeva
Preklopka za podešavanje leće tražila
Pomaknite je dok
slika ne postane jasna.
DISPLAY BATT INFO
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne
pritisnete tipke na okviru LCD zaslona.
• Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva prema leći
1, možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van.
To je prikladno kod reprodukcije.
• Prilikom zatvaranja LCD zaslona, zakrenite ga u
vodoravnom položaju kao pod 1 i zatvorite ga tako da
je okrenut prema unutra.
• Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom [LCD/VF
SET] - [VF B.LIGHT] (str. 55).
• Pomoću tražila ručno možete podesiti opciju
[EXPOSURE], kotačićem CAM CTRL (str.40).
13
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete
reproducirati snimljene slike (str. 23) ili mijenjati
postavke (str. 36).
Stavite ruku na stražnji dio LCD zaslona
kako bi ga pridržali. Zatim dodirnite tipke
prikazane na zaslonu.
Dodirnite tipke na LCD zaslonu.
Provjera indikatora na zaslonu
(Display guide)
Možete jednostavno provjeriti značenje svakog
indikatora koji se pojavi na LCD zaslonu.
1 Dodirnite g.
Tijekom Easy Handycam postupaka dodirnite
[MENU] (str. 20).
2 Dodirnite [DISP GUIDE].
DISPLAY BATT INFO
• Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona, izvedite iste
radnje koje su gore opisane.
• Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir ne
pritisnete tipke na okviru zaslona.
Sakrivanje indikatora na zaslonu
Pritisnite DISPLAY BATT INFO za uključenje/
isključenje indikatora na zaslonu (primjerice
vremenskog koda itd.)
Promjena jezične postavke
Indikatori se mijenjaju ovisno o postavci.
3 Dodirnite dio s indikatorom kojeg želite
provjeriti.
Značenja indikatora su izlistana na zaslonu. Ako
ne možete naći indikator kojeg želite provjeriti,
dodirnite h/i za izmjenu.
Kada dodirnete p, na zaslon se vraća prikaz
za odabir.
Možete mijenjati prikaze na zaslonu za prikaz
poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik
izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku
(TIME/LANGU.) (str. 36, 58).
Za dovršenje postupka
Dodirnite [END].
14
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i
točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme,
nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene
položaja preklopke POWER pojavi se izbornik
[CLOCK SET].
3 Tipkama m/n odaberite [CLOCK SET]
i dodirnite j.
• Ako ne koristite kamkorder približno tri mjeseca,
podešenja datuma i točnog vremena mogu se obrisati
zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom
slučaju je napunite, i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 114)
4 Tipkama m/n podesite [Y] (godina) i
dodirnite j.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.
Preklopka POWER
Prijeđite na korak 4 kad prvi put podešavate točno
vrijeme.
5 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i
minute i dodirnite j.
Uključili ste sat.
1 Dodirnite g t [MENU].
2 Odaberite
(TIME/LANGU.) tipkama
m/n i dodirnite j.
15
Korak 7: Umetanje kasete ili Memory Sticka Duo
Stavljanje kasete
Moguće je koristiti samo mini DV 7 kasete
(str. 107).
• Vrijeme snimanja se razlikuje ovisno o [, REC
MODE] (str. 54).
2 Umetnite kasetu s prozorčićem
okrenutim prema van i pritisnite 3.
Lagano pritisnite
središte stražnjeg
dijela kasete
Prozorčić
1 Pomaknite preklopku * OPEN/ZEJECT
u smjeru strelice i otvorite pokrov.
Preklopka * OPEN/Z EJECT
Kasetni pretinac se automatski uvlači. Ne
gurajte silom kasetu u pretinac jer možete
uzrokovati kvar.
Pokrov
Pretinac kasete automatski izlazi i otvara se.
3 Zatvorite pokrov.
Izbacivanje kasete
Otvorite pokrov na isti način kao u koraku 1 i
izvadite kasetu.
16
Memory Stick Duo
Možete koristiti samo Memory Stick Duo s
oznakom
ili
(str. 108).
• Broj i vrijeme snimljenih slika ovise o kvaliteti ili
veličini slike. Podrobnosti potražite na str. 45.
Umetnite Memory Stick Duo u
pripadajući utor u odgovarajućem
smjeru dok ne klikne.
Žaruljica pristupa
• Ako silom potisnete Memory Stick Duo u
pogrešnom smjeru, utor ili sâm Memory Stick Duo i
slikovni podaci se mogu oštetiti.
Izbacivanje Memory Sticka Duo
Jednom lagano utisnite Memory Stick Duo.
• Kad žaruljica pristupa trepće ili svijetli, to znači da je u
tijeku čitanje/upis podataka. U toj fazi nemojte tresti ili
udarati kamkorder, isključiti ga, vaditi Memory Stick
Duo ili akumulatorsku bateriju jer se podaci mogu
uništiti.
• Pazite da vam Memory Stick Duo ne iskoči i ispadne.
17
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje
Snimanjem u formatu 16:9 (wide) možete uživati u
širokokutnim slikama visoke rezolucije.
Snimanje video zapisa ili fotografije na Memory
Stick Duo :
• Ukoliko namjeravate gledati slike na widescreen TV
prijemniku, preporučujemo snimanje u formatu 16:9
(wide).
1 Podesite preklopku POWER na [CAMERAMEMORY].
Format slike se prebacuje na 4:3.
2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za odabir
željenog formata slike.
• Fotografije će se podesiti na veličinu 1920 T 1080
(x) u načinu rada 16:9. U načinu 4:3 možete odabrati
do 1920 T 1440 (v).
• Ako video zapise (MPEG MOVIE EX) snimite u
formatu 16:9 (wide), u gornjem i donjem dijelu slike se
pojavljuju crne pruge.
• Za broj slika koje možete snimiti pogledajte str. 46.
Tipka WIDE SELECT
Preklopka POWER
Odabir formata slike za snimanje video
zapisa na kasetu ,
Preklopku POWER podesite na CAMERA-TAPE.
Više puta pritisnite WIDE SELECT za odabir
željenog formata slike.
16:9*
4:3*
* Kad gledate LCD zaslon. Slika u tražilu može
izgledati drugačije.
• Ukoliko reproducirate sliku na TV prijemniku, podesite
[TV TYPE] za podešavanje formata slike za
reprodukciju u skladu s TV prijemnikom (str. 34).
• Kad gledate slike snimljene u formatu 16:9 s opcijom
[TV TYPE] podešenom na [4:3], slike mogu ispasti
zrnate, ovisno o objektu snimanja (str. 34).
18
19
Jednostavno snimanje/reprodukcija
(Easy Handycam)
Odabirom funkcije Easy Handycam, većina postavki
kamkordera se automatski podešava na optimalnu vrijednost
što vas rasterećuje od detaljnog podešavanja.
Budući da samo osnovne funkcije postaju dostupne i povećava
se prikaz na zaslonu za lakše gledanje, čak i neiskusni
korisnici mogu uživati i jednostavnom rukovanju.
Prije početka ponovite postupak opisan u koracima od 1 do 8
(str. 7 do 18).
Jednostavno snimanje
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice kako biste odabrali medij za snimanje.
Snimanje video zapisa ,: Uključi se
žaruljica CAMERA-TAPE.
Snimanje fotografija :: Uključi se žaruljica
CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka
POWER A podešena na
(CHG)OFF, pomaknite
je prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavo.
3 Počnite sa snimanjem.
Video zapisi ,
Pritisnite REC START/STOP C ili D.
Fotografije (4:3) :
Pritisnite PHOTO E.
Zvučni signal
Indikator (A) promijeni se iz
[STBY] u [REC].
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite C
(ili D).
20
Klik zatvarača
Trepće t Svijetli
Pritisnite i malo zadržite
za podešavanje fokusa.
Pritisnite do kraja za
snimanje
Kad oznaka : nestane, slika je snimljena.
Jednostavna reprodukcija
1 Preklopku POWER A više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Pritisnite EASY B.
EASY svijetli plavo.
3 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi ,
Dodirnite { i zatim } za početak
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču je dostupna funkcija
usporene reprodukcije }.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuje na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
Isključenje funkcije Easy Handycam
Ponovo pritisnite EASY B.
Žaruljica EASY se isključi i sve postavke se
vraćaju na početne.
• Kad je aktivna funkcija Easy Handycam, sljedeće tipke
se ne mogu koristiti, budući da se opcije podešavaju
automatski.
− Kotačić CAM CTRL
− Tipka MANUAL
− Tipka ( (bljeskalica)
− Tipka BACK LIGHT
− Tipka DISPLAY BATT INFO (nakon više pritisaka)
Fotografije :
Dodirnite [ t [/\ za odabir
slike.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Brisanje (str. 69)
− Tipka WIDE SELECT (u CAMERA-MEMORY
načinu)
− Tipka PHOTO (u CAMERA-TAPE načinu)
• Način snimanja za kasetu i veličina te kvaliteta slike
Memory Sticka Duo vraćaju se na početne vrijednosti.
• Dodirnete li [MENU], vidljive su samo podesive opcije,
dok se one koje nisu vidljive vraćaju na početne
vrijednosti (str. 38).
• Poruka [Invalid during Easy Handycam operation] se
pojavljuje ukoliko pokušate izvesti postupke koji nisu
dostupni dok je uključena funkcija Easy Handycam.
21
Snimanje
Kotačić CAM CTRL
Pokrov leće
Otvori se ovisno o podešenju preklopke POWER.
PHOTO
REC START/STOP A
Preklopka POWER
REC START/
STOP B
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje odgovarajuće
žaruljice kako biste odabrali medij za snimanje.
, Za snimanje na kasetu, svijetli žaruljica
CAMERA-TAPE.
: Za snimanje na Memory Stick Duo, svijetli
žaruljica CAMERA-MEMORY.
Ako je preklopka
POWER podešena na
(CHG)OFF, pomaknite
je prema dolje dok
pritišćete zelenu tipku.
2 Pokrenite snimanje.
Video zapisi , :
Pritisnite REC START/STOP A (ili B).
Fotografije :
Pritisnite i zadržite PHOTO za podešavanje fokusa (A) i pritisnite dokraja (B).
Zvučni signal
Indikator (A) promijeni se iz [STBY] (samo
kaseta) u [REC].
• Zvuk video zapisa (MPEG MOVIE EX) snimljenog
na Memory Stick Duo će biti mono.
Za prekid snimanja video zapisa
Ponovno pritisnite REC START/STOP.
• Možete snimiti fotografiju na Memory Stick Duo dok
snimate video zapis na kasetu ili u pripravnom stanju.
Fotografije se podešavaju na veličinu [640 T 360] za
slike formata 16:9 te na [640 T 480] za slike formata 4:3.
22
Klik zatvarača
Trepće t Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka :,
slika je snimljena.
Za provjeru posljednje snimke na Memory
Sticku Duo
Dodirnite o. Za brisanje slike dodirnite q t
[YES]. Dodirnite p za povratak u pripravno stanje.
Reprodukcija
1 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Pokrenite reprodukciju.
Video zapisi , :
Na kaseti:
Dodirnite {, a zatim } za početak
reprodukcije.
A Stop
B Reprodukcija/pauza se izmjenjuju na dodir
C Premotavanje unatrag/unaprijed
• Reprodukcija se automatski zaustavlja ako je pauza
uključena duže od 3 minute.
Na Memory Sticku Duo:
Dodirnite [ t [/\ za odabir
slike s !, zatim dodirnite ~.
Fotografije :
Dodirnite [.
Prikazuje se posljednja snimljena slika.
A Reprodukcija vrpce
B Prethodni/sljedeći
C Prikaz indeksnog izbornika
• Možete obrisati nepotrebne slike s Memory Sticka
Duo (str. 69).
• Oznaka [ se ne prikazuje kad nije uložen
Memory Stick Duo ili ako na njemu nema slika.
Ugađanje glasnoće
Indeksni prikaz slika s Memory Sticka Duo
Zakrenite kotačić CAM CTRL za ugađanje glasnoće,
a možete je podesiti i u izborniku (str. 54).
Dodirnite w. Dodirnite sliku koju želite prikazati
samostalno. Za pregled slika iz drugih mapa
dodirnite w t y t [PB FOLDER], odaberite
mapu tipkama m/n i pritisnite j (str. 48).
Traženje prizora tijekom reprodukcije
Tijekom reprodukcije držite pritisnutom tipku
|/{ (traženje slike) ili |/{ tijekom
premotavanja vrpce u bilo kojem smjeru (Skip Scan).
• Reprodukcija je moguća u više načina ([,VAR.SPD
PB], str. 53).
A Prethodnih/sljedećih 6 slika
B Slika prikazana prije prebacivanja na indeksni
izbornik.
C Ikona video zapisa
23
Dostupne funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd.
Za širi kut snimanja:
(Wide angle)
Za prividno približavanje
objekta: (Telefoto)
• Ne možete mijenjati brzinu zuma tipkama zuma 6 na
okviru LCD zaslona.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] ako želite
podešenja zuma većeg od 10 puta.
• Zadržite prst na preklopci zuma jer se u suprotnom može
snimiti njezin zvuk.
Upravljanje pomoću kotačića CAM CTRL/
tipke MANUAL (dodjeljiva tipka) ................ 3 4
Kotačić
CAM CTRL
Tipka
MANUAL
Kotačiću CAM CTRL možete pridijeliti neke od
funkcija podešavanja, poput izoštravanja slike
(početna postavka). Detalje potražite na str. 61.
Tijekom reprodukcije možete podesiti glasnoću
pomoću kotačića CAM CTRL (str. 23).
• Tvorničko podešenje kotačića CAM CTRL jest opcija
[FOCUS] (str. 42). Pritisnete li tipku MANUAL, možete
prijeći s automatskog na ručno podešavanje te ručno
izoštriti sliku.
Snimanje
Uporaba zuma.............................................. 2 6
Preklopku zuma 2 lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
24
Za snimanje potpunijeg zvuka
(4CH MIC REC snimanje) ..................................7
Spojite dodatno nabavljivi mikrofon (ECM-HQP1)
na priključak za pribor 1 (str. 72).
Za detalje pogledajte [EXT SUR MIC] na str. 55.
Snimanje u zrcalnom načinu............................5
Otvorite LCD zaslon 5 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1), zatim ga rotirajte 270 stupnjeva
prema leći (2).
Za korištenje bljeskalice ...................................8
Pritisnite ( (bljeskalica) više puta za odabir
podešenja.
Bez indikatora: Bljeskalica se aktivira automatski
kad na mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se koristi za
svako snimanje, bez obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Preporučena udaljenost od objekta kod korištenja
ugrađene bljeskalice iznosi 0,3 do 2,5 m.
• Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije korištenja.
Prašina ili promjene boje površine uslijed zagrijavanja
mogu oslabiti svjetlo bljeskalice.
• Žaruljica punjenja bljeskalice trepće dok se bljeskalica
puni, a ostane svijetliti po dovršetku punjenja baterije.
• Bljeskalica se može koristiti samo u CAMERAMEMORY načinu.
• Ako koristite bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice kod snimanja objekta s osvijetljenom
pozadinom, možda neće biti učinkovita.
• Prilikom uporabe konverzijske leće (opcija) ili filtera
(opcija), bljeskalica ne radi.
• Svjetlinu bljeskalice možete promijeniti podešavanjem
opcije [FLASH LEVEL], ili možete spriječiti efekt
crvenih očiju tako da podesite [REDEYE REDUC] u
[FLASH SET] (str. 43).
• Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika
će izgledati normalno kad je snimite.
Uporaba tronošca.............................................. !a
Tronožac (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5 mm)
pričvrstite na pripadajući navoj !a pomoću vijka.
Podešavanje ekspozicije za objekte s
osvjetljenjem u pozadini...................................9
Za podešavanje ekspozicije objekata s
osvjetljenjem u pozadini pritisnite BACK LIGHT
9 za prikaz oznake .. Za isključenje ove funkcije
ponovo pritisnite BACK LIGHT.
nastavlja se ,
25
Dostupne funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. (nastavak)
4 Uvećanje podesite s W (široki kut/T (telefoto).
Za brisanje dodirnite [END].
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama zuma 6 na
okviru LCD zaslona.
Snimanje/reprodukcija
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info) ......!b
Preklopku POWER podesite na (CHG)OFF, zatim
pritisnite DISPLAY BATT INFO !b. Informacije o
bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite
tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju
oko 20 sekundi.
Preostali kapacitet baterije (otprilike)
Kapacitet snimanja (otprilike)
Za isključenje zvučnog signala potvrde
postupka.............................................................7
Pogledajte [BEEP] (str. 57) za podešavanje
zvučnog signala.
Za vraćanje postavki na početne vrijednosti ... !c
Reprodukcija
Uporaba PB zuma........................................ 2 6
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Faktor uvećanja možete podesiti preklopkom zuma
2 ili tipkama zuma 6 na okviru LCD zaslona.
1 Pokrenite reprodukciju slike koju želite uvećati.
2 Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto).
3 Dodirnite zaslon na mjestu kojeg želite uvećati
unutar prikazanog okvira.
26
Pritisnite RESET !c za vraćanje svih postavki,
uključujući i postavke vremena i datuma, na
početne vrijednosti.
(To se ne odnosi na opcije izbornika Personal.)
Ostali dijelovi i funkcije
!d Unutrašnji stereo mikrofon
Kad priključite vanjski mikrofon, audio ulaz
vanjskog mikrofona ima prednost pred
ostalima.
!e Zvučnik
Iz zvučnika se čuje zvuk.
• Za ugađanje glasnoće pogledajte str. 23.
!f REC žaruljica
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom snimanja
(str. 57).
!g Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
(str. 32) kako bi upravljali kamkorderom.
27
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje video zapisa
Snimanje fotografija
U CAMERA-TAPE načinu
A Preostali kapacitet baterije (pribl.)
H Mapa za snimanje (48)
B Način snimanja (1 ili 2) (54)
I Veličina slike (18, 46)
C Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili
[REC] (snimanje))
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (45)
D Oznaka vremena (sati: minute: sekunde: okvir)
ili brojač vrpce (sati: minute: sekunde)
E Vrijeme snimanja na kasetu (pribl.) (str. 57)
F Tipka END SEARCH/EDIT SEARCH/
Rec review (str. 31)
G Tipka Personal Menu (str. 36)
U CAMERA-MEMORY načinu
A
B
C
D
Mapa za snimanje (48)
Kapacitet snimanja (pribl.)
Veličina video zapisa (47)
Indikator početka snimanja
(pojavljuje se na oko 5 sekundi)
E Tipka za pregled (22)
28
K Indikator Memory Sticka Duo i broj slika koje
možete snimiti (pribl.)
L Tipka za pregled (22)
Podaci o snimanju tijekom reprodukcije
Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima
kamkordera automatski se snimaju. Ne vide se na
zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije
pritiskom tipke [DATA CODE] (str. 56).
( ) označava stranicu s podrobnostima o pojedinoj funkciji.
Indikatori koji se pojavljuju tijekom snimanja se neće snimiti.
Gledanje video zapisa
Gledanje fotografija
Kaseta
M Indikator kretanja vrpce
O Naziv datoteke
N Tipke za upravljanje video zapisom (23)
P Broj slike/ukupan broj snimljenih slika u
trenutnoj mapi za reprodukciju
Kad je u kamkorder umetnut Memory Stick Duo,
] (STOP) se mijenja u [ (reprodukcija
Memory Sticka Duo) ako za reprodukciju ne koristite
kasetu.
Memory Stick Duo
Q Mapa za reprodukciju (48)
R Ikona prethodne/sljedeće mape
Sljedeći indikatori se pojavljuju kad se prikaže prva
ili zadnja slika tekuće mape i kad je na istom Memory
Sticku Duo više mapa.
B: Dodirnite [ za pomak na prethodnu mapu.
C: Dodirnite \ za pomak na sljedeću mapu.
D: Dodirnite [/\ za pomak na prethodne i
sljedeće mape.
S Tipka za brisanje slike (69)
T Tipka za odabir reprodukcije kasete (23)
U Tipka za prikaz prethodne/sljedeće slike (23)
V Tipka za uključenje indeksnog izbornika (23)
A
B
C
D
E
F
Naziv datoteke
Tipka za reprodukciju/pauzu (23)
Tipka za prethodnu/sljedeću sliku (23)
Veličina slike (47)
Vrijeme reprodukcije
Tipka za prethodni/sljedeći prizor
W Oznaka zaštite slike (69)
X Oznaka za tiskanje (70)
Video zapis je moguće podijeliti na maksimalno 60
prizora. Broj prizora ovisi o dužini video zapisa.
Nakon odabira prizora od kojeg želite otpočeti
reprodukciju dodirnite ~ za reprodukciju.
nastavlja se ,
29
Indikatori koji se prikazuju tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
Indikatori koji se pojavljuju kad
promijenite opcije
Možete koristiti [DISP GUIDE] (str. 14) za
provjeru funkcije svakog indikatora koji se
pojavljuje na LCD zaslonu.
Gornji lijevi
Gornji desni
,-|
Slide show (49)
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (13)
Središnji
Indikator
Značenje
k
Color Slow Shutter (43)
L
Veza s PictBridge pisačem (70)
EZ1
Indikator upozorenja (101)
Donji
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
o]
EXT SUR MIC (55)
^4ch-12b
4CH MIC REC snimanje (55)
^16b
AUDIO MODE (54)
q+
Neprekidno snimanje
fotografija (45)
12
Način snimanja (54)
2
Snimanje sa self-timerom (44)
*
WIDE SELECT (18)
0
Snimanje fotografija u
intervalima (51)
( / (+ (– ,
Bljeskalica (43)
"
Snimanje sliku po sliku (51)
Gornji desni
Indikator
Značenje
3
A/V t DV OUT (56)
DV IN
DV ulaz (64)
DV OUT
DV izlaz (64)
s
USB veza (85)
t
i.LINK veza (85)
:
Podešavanje brojača na 0 (32)
30
Indikator
Značenje
0
AE SHIFT (42)
u
WB SHIFT (42)
)
Efekt slike (50)
'
Digitalni efekt (49)
9Rm
Ručno izoštravanje (42)
l
EXP.FOCUS (42)
5Y
684
PROGRAM AE (40)
L
Oštrina (41)
.
Stražnje osvjetljenje (25)
^n&
Ravnoteža bijele boje (41)
i
Funkcija SteadyShot isključena
(44)
25p
Progresivno snimanje (44)
/
Zebra (43)
T\
Funkcija Tele Macro (43)
5
CAMERA COLOR (42)
Traženje mjesta početka snimanja
Provjerite da li se uključila žaruljica CAMERATAPE (str. 22).
Traženje posljednjeg snimljenog prizora
(END SEARCH)
Funkcija [END SEARCH] ne radi nakon
izbacivanja kasete na koju ste snimali.
Ručno traženje (EDIT SEARCH)
Možete tražiti početnu točku snimanja dok gledate
slike na zaslonu. Tijekom pretraživanja ne čuje se
zvuk.
1 Dodirnite ,.
Dodirnite , t r.
Dodirnite ovdje za
odustajanje od
postupka.
Posljednji kadar posljednjeg snimljenog zapisa
reproducira se oko pet sekundi i kamkorder se
isključuje u pripravno stanje na završnom dijelu
posljednjeg snimljenog zapisa.
• Funkcija [END SEARCH] neće raditi kako treba ako
između snimljenih dijelova na kaseti ima praznina.
• Možete odabrati [END SEARCH] u izborniku. Kad
se uključi žaruljica PLAY/EDIT, odaberite [END
SEARCH] u izborniku Personal Menu (str. 36).
2 Nastavite dodirivati s (prema
natrag)/\ (prema naprijed) i otpustite
na dijelu od kojeg želite započeti
snimanje.
Pregled posljednjih snimljenih prizora
(Rec review)
Moguće je pregledati dvije sekunde prizora
snimljenog neposredno prije zaustavljanja kasete.
Dodirnite , t s.
Reproducira se posljednjih nekoliko sekundi (oko 2)
zadnjeg snimljenog prizora. Zatim se kamkorder
isključuje u pripravno stanje.
31
Daljinski upravljač
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite izolaciju.
Izolacija
• Za promjenu baterije pogledajte stranu 115.
Brzo nalaženje željenog prizora
(Zero set memory)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ZERO
SET MEMORY 5 na dijelu koji želite
pronaći kasnije.
Brojač vrpce pokazuje “0:00:00” i na zaslonu se
pojavi oznaka :.
Ako se indikatori ne pojave, pritisnite
DISPLAY 9.
2 Pritisnite STOP 4 kad želite zaustaviti
reprodukciju.
3 Pritisnite mREW 4.
A Tipka PHOTO (str. 22)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti
kao fotografija.
B Tipka SEARCH M. (str. 33)
C Tipke . >
D Kontrolne video tipke (premotavanje prema
natrag, reprodukcija, premotavanje prema
naprijed, pauza, stop, usporena reprodukcija)
(str. 23)
E Tipka ZERO SET MEMORY
F Predajnik
G Tipka REC START/STOP (str. 22)
H Tipka zuma (str. 24)
I Tipka DISPLAY (str. 14)
J Memorijske tipke (indeks, –/+, memorijska
reprodukcija) (str. 23)
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 27).
32
Vrpca se automatski zaustavlja kad brojač
dosegne “0:00:00”.
4 Pritisnite PLAY 4.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
brojač postavljen na “0:00:00”.
• Može doći do odstupanja u trajanju od nekoliko sekundi
od vremenske oznake.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Zero set memory” možda neće ispravno raditi.
Poništenje postupka
Ponovo pritisnite ZERO SET MEMORY 5.
Traženje prizora prema datumu
snimanja (Date search)
Možete pronaći dio na kojem se datum snimanja
mijenja.
1 Više puta pomaknite preklopku POWER
prema dolje za uključenje žaruljice
PLAY/EDIT.
2 Pritisnite SEARCH M. 2.
3 Pritisnite . (prethodni) ili >
(sljedeći) 3 za odabir datuma za
snimanje.
Za poništenje postupka
Pritisnite STOP 4.
• Kad je između prizora na vrpci prazan prostor, funkcija
“Date search” možda neće ispravno raditi.
33
Gledanje slike na TV prijemniku
Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC
mrežnog adaptera (str. 10). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.
A/V priključak*
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
{ : Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite na ulaz drugog uređaja.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk
se neće čuti.
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE.
34
* A/V priključci se nalaze na Handycam Stationu i
kamkorderu. Spojite A/V kabel na kamkorder ili
Handycam Station.
Podešavanje formata slike prema spojenom TV
prijemniku (16:9/4:3)
Promijenite postavku prema formatu slike TV
prijemnika na kojem ćete gledati slike.
A Preklopku POWER pomaknite prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t [16:9] ili
[4:3] t j.
• Kad [TV TYPE] podesite na [4:3] ili kad se format slike
promijeni sa 16:9 na 4:3 ili obrnuto, slika može
podrhtavati.
• Na pojedinim TV prijemnicima formata slike 4:3,
fotografija snimljena u formatu 4:3 se možda neće
pojaviti u punom zaslonu. Ne radi se o kvaru.
• Kad sliku snimljenu u formatu 16:9 reproducirate na TV
prijemniku formata 4:3 koji ne podržava format 16:9,
opciju [TV TYPE] podesite na [4:3].
Ako je vaš TV prijemnik mono (ako ima samo
jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a
bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na
audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
• Nemojte spajati A/V kabele na kamkorder i Handycam
Station istodobno jer može doći do izobličenja slike.
• Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV
zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] postavite na
[V-OUT/PANEL] (str. 57).
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21pinski priključak (EUROPRIKLJUČAK)
Koristite 21-pinski adapter (opcija) s kamkorderom
(Samo modeli koji na dnu imaju otisnutu oznaku
+). Ovaj adapter služi samo izlazu signala.
TV/VCR
35
Uporaba opcija iz izbornika
Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.
1 Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.
Žaruljica [CAMERA-TAPE]: , postavke na kaseti
Žaruljica [CAMERA-MEMORY]: : postavke na Memory Sticku Duo
Žaruljica [PLAY/EDIT]: postavke za pregled/editiranje
2 Dodirnite LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.
Nedostupne opcije bit će zasjenjene.
x Uporaba skraćenica izbornika Personal
Moguće je podesiti skraćenice za opcije izbornika koje najčešće koristite.
• Izbornik Personal možete podesiti po želji (str. 59).
A Dodirnite g.
B Dodirnite ikonu željene opcije.
Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnite h/i dok se ne prikaže opcija.
C Odaberite željeno podešenje i dodirnite j.
x Uporaba opcija iz izbornika
Možete podesiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.
A Dodirnite g t [MENU].
Pojavljuje se indeksni izbornik na zaslonu.
B Odaberite željeni izbornik.
Dodirnite m/n za odabir opcije i dodirnite j. (Nakon toga je postupak u koraku 3 isti kao u koraku
2.)
C Odaberite željenu opciju.
• Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
D Podesite opciju po želji.
36
Kad završite s podešavanjem, dodirnite j t t (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti postavku, dodirnite p za povratak na prethodni prikaz.
• Opcije [FOCUS], [EXPOSURE], [AE SHIFT] ili [WB SHIFT] možete podesiti i kotačićem CAM CTRL (str. 61).
• Ako pritisnete [MENU] na zaslonu kad je aktivna funkcija Easy Handycam, prikažu se tipke za podešavanje
raspoloživih opcija izbornika.
37
Opcije izbornika
• Dostupne opcije izbornika (z) se razlikuju, ovisno o tome koja žaruljica svijetli s obzirom na položaj preklopke
POWER.
Položaj žaruljice:
Easy Handycam
Izbornik CAMERA SET (str. 40)
PROGRAM AE
SPOT METER
z
z
z
z
–
–
AUTO
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
z
z
z
–
–
–
AUTO
AUTO
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
CAMERA COLOR
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
–
–
ON
OFF
WB SHIFT
SPOT FOCUS
z
z
z
z
–
–
OFF
FOCUS
EXP.FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
z
–
z
–
z
z
z
z
–
–
–
–
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES.REC
DIAL SET
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
OFF
OFF
*2
( /OFF
OFF
OFF
OFF
*1
z
OFF
ON
OFF
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
OFF/FINE/v
#
z
–
–
–
–
–
–
–
OFF
–
OFF
OFF
OFF
–
–
–
–
–
Izbornik MEMORY SET (str. 45)
STILL SET
MOVIE SET
: ALL ERASE
: FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
z
z
z
z
–
z
–
SERIES
–
*2
–
*2
–
Izbornik PICT.APPLI. (str. 48)
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC
38
z
z
z
z
z
z
–
Položaj žaruljice:
Easy Handycam
z
–
z
–
–
–
z
–
–
–
z
z
–
–
ON
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
, REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI-SOUND
AUDIO MIX
EXT SUR MIC
z
z
–
–
–
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
A/V t DV OUT
VIDEO INPUT
TV TYPE
USB-CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
, REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
–
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridgePRINT
USB SELECT
–
–
–
Izbornik EDIT/PLAY (str. 53)
, VAR. SPD PB
, REC CTRL
AUD DUB CTRL
: REC MOVIE
BURN DVD
END SEARCH
Izbornik STANDARD SET (str. 54)
1
12BIT
z
STEREO
–
o
– NORMAL/–
*2
/NORMAL/ –
OFF
*2
–
*2
–
–
–
OFF
z
AUTO
ON
ON
z
LCD PANEL
–
5min
–
Izbornik TIME/LANGU. (str. 58)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
z
*2
–
*2
–
*1 Ne radi u CAMERA-TAPE načinu.
*2 Vrijednost prije pokretanja funkcije Easy Handycam se zadržava.
39
Izbornik CAMERA SET
Postavke za podešavanje opcija snimanja kamkordera (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 36.
PROGRAM AE
Odabirom sljedećih podešenja moguće je
jednostavno snimati u situacijama koje zahtijevaju
razne tehnike.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite
funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija
sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu
između kamkordera ili objekta
• Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti za
izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s
dvije zvjezdice (**) se mogu podešavati za
izoštravanje udaljenih objekata.
SPOT METER (Flexible spot meter)
Možete podesiti fiksnu ekspoziciju za objekt tako
da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad
je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu
(poput objekata na pozornici).
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova
funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili
cvijeća, istodobno ih ističući.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje) (6)
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti
ekspoziciju na zaslonu.
.
Pojavljuje se
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t [END].
• Ako podesite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se
automatski podesi na [MANUAL].
Odaberite kako bi spriječili da ljudska lica
izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili
reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj
obali ljeti ili na skijanju zimi.
SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesečina)** (8)
Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u
tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili
vatrometu te općenito pri noćnom snimanju.
40
EXPOSURE
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za postizanje
najravnomjernije svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog
dana, možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
A Dodirnite [MANUAL].
B Podesite ekspoziciju dodirom na [/\.
C Dodirnite j.
Pojavljuje se
.
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije
dodirnite [AUTO] t j.
• Ovu opciju možete podesiti i pomoću kotačića CAM
CTRL (str. 61).
WHITE BAL. (White balance)
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost u sljedećim slučajevima:
– Snimanje na otvorenom
– Noćno snimanje, neonske reklame i vatromet
– Izlazak ili zalazak sunca
– Snimanje pod fluorescentnim svjetlom
INDOOR (n)
B Kadrirajte objekt poput komada papira tako da
ispuni kadar, pod istim osvjetljenjem kakvo
ćete koristiti za stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće.
Kad podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator prestaje
treptati.
• Nemojte tresti kamkorder dok oznaka &
ubrzano trepće.
• Kad oznaka & polagano trepće, ravnoteža
bijele boje se ne može podesiti.
• Ako oznaka & trepće nakon dodira tipke j,
podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
• Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija
[AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u
zatvoreni prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna
ekspozicija, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na
obližnji bijeli objekt otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz
zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto.
• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili [ONE PUSH]
kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim
fluorescentnim svjetlom.
• Postavka se vraća na [AUTO] kad odspojite izvor
napajanja s kamkordera duže od 5 minuta.
SHARPNESS
Možete podesiti oštrinu obrisa likova u slici s
[/\. Kad nije odabrano tvorničko podešenje
oštrine, prikazan je indikator L.
Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću
vrijednost u sljedećim slučajevima:
– Snimanje u zatvorenom prostoru
– Na zabavama ili u studijima gdje se svjetlo brzo
mijenja
– Pod video osvjetljenjem, poput onog u studiju,
natrijevim ili svjetiljkama u boji
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa
svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
Mekše
Oštrije
AUTO SHUTTER
Odaberite [ON] (tvornička postavka) za automatsko
aktiviranje elektroničkog zatvarača i njegovo
podešavanje pri snimanju uz jako svjetlo.
nastavlja se ,
41
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se
automatski podesi na [MANUAL].
AE SHIFT
Kad podesite [AE SHIFT] na [ON], možete podesiti
ekspoziciju s [/\ (tamno/svijetlo). Kad je
[AE SHIFT] podešen na [ON], prikazan je
indikator 0 i podešena vrijednost.
• Ne možete koristiti [AE SHIFT] dok je opcija
[EXPOSURE] podešena na [MANUAL].
• Također možete podesiti ručno, pomoću kotačića CAM
CTRL (str. 61).
CAMERA COLOR
Možete podesiti intenzitet boja pomoću [/\.
Slabiji intenzitet
boja
Jači intenzitet
boja
WB SHIFT (White Balance Shift)
Kad podesite [WB SHIFT] na [ON], možete podesiti
bijelu boju s [/\. Kad je [AE SHIFT]
podešen na [ON], prikazan je indikator u i
podešena vrijednost.
• Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša vrijednost
rezultira crvenkastim tonovima.
• Također možete podesiti ručno, pomoću kotačića CAM
CTRL (str. 61).
SPOT FOCUS
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan središta
kadra.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
[END].
42
FOCUS
Sliku je moguće izoštriti ručno u skladu s uvjetima
snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštriti
određeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih objekata)/]
(izoštravanje udaljenih objekata) za postizanje
oštrijeg fokusa. Oznaka m se pojavljuje kad ne
možete više izoštriti objekt u blizini, a oznaka R
kad ne možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite [AUTO] t
j u koraku 1.
• Izoštravanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma.
Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za
izoštravanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje
zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza,
pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za
potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
• Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i
objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i
oko 80 cm za telefoto snimanje.
• Također možete izoštriti ručno, pomoću kotačića CAM
CTRL (str. 61).
EXP.FOCUS (Expanded focus)
Kad postavite preklopku POWER na CAMERAMEMORY i [EXP.FOCUS] na [ON], možete
povećati sliku na LCD zaslonu za dva puta. Ova
funkcija olakšava izoštravanje. Dok je prikazana
uvećana slika, umjesto indikatora 9 kod
standardnog [FOCUS] podešenja, pojavi se
indikator l.
• Kada dovršite izoštravanje, na zaslon se automatski
vraća standardni prikaz slike.
TELE MACRO
Ova funkcija je korisna za snimanje malih objekata,
primjerice cvijeća ili insekata. Možete zamagliti
pozadinu tako da se objekt jasnije ističe.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na [ON]
(T\), zum (str. 24) se automatski pomiče u gornji
dio strane T (telefoto) te omogućuje snimanje
objekata izbliza, do oko 50 cm.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim više
puta pritisnite ( (bljeskalica) (str. 25) za odabir
podešenja.
/ (automatsko smanjenje efekta): Prije glavnog
bljeska automatski se aktivira predbljesak kad na
mjestu snimanja nema dovoljno svjetla.
r
/( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica i
predbljesak se koriste za svako snimanje, bez
obzira na uvjete osvjetljenja.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez bljeskalice.
• Funkcija REDEYE REDUC neće proizvesti željeni
učinak kod određenih uvjeta snimanja.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na strani W
(široki kut).
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti teže
izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Ručno podesite fokus ([FOCUS] str. 42) kad ne možete
automatski.
FLASH SET
Ove postavke ne rade ukoliko koristite vanjske
bljeskalice (opcija) koje ne podržavaju sljedeća
podešenja.
x FLASH LEVEL
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
• Ovo podešenje vraća se na [NORMAL] ako odspojite
izvor napajanja na duže od pet minuta.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Kad je ([COLOR SLOW S] podešen na [ON]),
možete snimiti svjetliju sliku u boji čak i na tamnim
mjestima.
Na zaslonu se pojavljuje k i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
• Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštrite
sliku ([FOCUS], str. 42).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o
svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se
doimati usporeno.
ZEBRA
Ova funkcija je korisna kao orijentir kod
podešavanja svjetline. Kad promijenite tvorničko
podešenje, prikazan je indikator /. Zebrasti
uzorak se ne snima.
B OFF
Zebrasti uzorak nije prikazan.
x REDEYE REDUC
70
Možete spriječiti efekt crvenih očiju aktiviranjem
bljeskalice prije snimanja.
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 70 IRE.
nastavlja se ,
43
Izbornik CAMERA SET (nastavak)
100
Zebrasti uzorak se pojavi na zaslonu sa svjetlinom
od otprilike 100 IRE ili višom.
• Dio slike gdje je svjetlina oko 100 IRE ili viša može
ispasti preeksponiran.
• Zebrasti uzorak sačinjavaju dijagonalne linije koje se
pojave u dijelu zaslona gdje je razina svjetline jednaka
podešenoj.
DIGITAL ZOOM (digitalni zum)
Želite li tijekom snimanja na kasetu uvećati sliku
više od deset puta (tvorničko podešenje), možete
odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu
da se kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni
zum.
HISTOGRAM
Kad podesite [HISTOGRAM] na [ON], na zaslonu
se pojavi [HISTOGRAM] (grafički prikaz
distribucije tonova na slici).
Ova je opcija korisna prilikom podešavanja
ekspozicije. Možete podesiti [EXPOSURE] ili [AE
SHIFT] dok provjeravate [HISTOGRAM], koji se
ne snima na kasetu ili Memory Stick Duo.
Desna strana skale pokazuje područje digitalnog
zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad
odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 (
Pikseli
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T digitalno.
120 (
Tamnije
Svjetlije
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 120 T
digitalno.
Svjetlina
STEADYSHOT
• Lijeva strana grafičkog prikaza pokazuje tamnije, a
desna strana svjetlije dijelove slike.
SELF-TIMER
Self-timer počne snimati nakon otprilike 10
sekundi.
A Dodirnite g t [SELF-TIMER] t [ON] t
j.
Pojavi se 2.
B Pritisnite REC START/STOP za snimanje video
zapisa, ili PHOTO za snimanje slika. Za poništenje
odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje self-timera odaberite [OFF] u
koraku 1.
• Također možete koristiti self-timer s daljinskim
upravljačem (str. 32).
44
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije
kamkordera. (standardno podešenje je [ON]).
Opciju [STEADYSHOT] podesite na [OFF] (i)
kad koristite tronožac (opcija) ili konverzijsku leću
(opcija).
PROGRES.REC
Možete smanjiti zamućenje slike kad na kasete
snimate video zapise koje kanite prenijeti na
računalo kao fotografije. Podesite [PROGRES.REC]
na [ON] (25p). To je naročito korisno za
analiziranje snimaka brzih pokreta, primjerice
sportskih prizora. Za isključenje ovog načina
snimanja dodirnite [OFF].
Izbornik MEMORY SET
Postavke za Memory Stick Duo (BURST/QUALITY/
IMAGE SIZE/ /ALL ERASE/NEW FOLDER, itd.)
Napomena o progresivnom snimanju
Kod normalnog TV emitiranja, zaslon je podijeljen
na 2 polja koja se prikazuju naizmjence, svaku 1/50
sekunde. Tako je u svakom trenutku prikazano
samo pola stvarne površine slike. Kod progresivnog
snimanja je slika u potpunosti prikazana u svim
pikselima. Slika snimljena u tom modu je jasnija,
no pokretni objekti mogu izgledati neobično.
DIAL SET
Kotačiću CAM CTRL možete pridijeliti određenu
opciju i tako je podesiti ručno.
B [FOCUS]
Za pridjeljivanje opcije [FOCUS] (str. 42) kotačiću
CAM CTRL.
[EXPOSURE]
Za pridjeljivanje opcije [EXPOSURE] (str. 40)
kotačiću CAM CTRL.
[AE SHIFT]
Za pridjeljivanje opcije [AE SHIFT] (str. 42)
kotačiću CAM CTRL.
[WB SHIFT]
Za pridjeljivanje opcije [WB SHIFT] (str. 42)
kotačiću CAM CTRL.
• Detalje o kotačiću CAM CTRL potražite na str. 61.
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte str. 36.
STILL SET
x \ BURST
Možete snimiti nekoliko fotografija za redom
pritiskom tipke PHOTO.
B OFF
Odaberite ako ne želite kontinuirano snimati.
NORMAL (q)
Odaberite za snimanje od 3 (veličina slike 1920 T
1440), 5 (veličina slike 1600 T 1200) do 25
(veličina slike 640 T 480) slika redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi. Maksimalni
broj slika možete snimiti kad pritisnete i zadržite
tipku PHOTO.
EXP. BRKTG (+)
Odaberite za snimanje tri slike za redom u
intervalima od približno 0,5 sekundi s različitim
ekspozicijama. Zatim je moguće usporediti tri slike
i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.
• Bljeskalica ne radi tijekom neprekidnog snimanja
[BURST].
• Maksimalni broj slika snima se u self-timer načinu ili
kad koristite daljinski upravljač.
• [EXP. BRKTG] ne radi ako na Memory Sticku Duo ima
mjesta za manje od tri slike.
• Kad podesite WIDE (16:9) omjer slike, možete snimiti
tri slike za redom (u veličini 1920 T 1440).
x \ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje kvalitete.
nastavlja se ,
45
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
Format slike 16:9
STANDARD (STD)
1920 T 1080*
x
Odaberite za snimanje fotografija standardne
kvalitete.
16MB
(isporučen)
14
34
115
240
32MB
29
69
240
485
1600 ( 1200 (!)
64MB
Omogućuje snimanje većeg broja fotografija
razmjerno dobre kvalitete.
59
135
490
980
128MB
115
280
980
1970
256MB
215
500
1750
3550
512MB
435
1000
3600
7200
1GB
890
2100
7300
14500
x \ IMAGE SIZE
B 1920 ( 1440 (v)
Odaberite za snimanje jasnih fotografija.
640 ( 480 (&)
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
• Ako podesite 16:9 (wide) format slike, [IMAGE SIZE]
se automatski podešava na [1920 T 1080] (str. 18).
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i broj slika
koje možete snimiti
Format slike 4:3
1920 T
1440*
v
1600 T
1200*
!
16MB
(isporučen)
11
26
16
37
96
240
32MB
22
54
32
75
190
485
64MB
45
105
65
150
390
980
128MB
91
215
130
300
780
1970
256MB
165
395
235
540
1400
3550
512MB
335
800
480
1100
2850
7200
680
1600
980
2250
5900
14500
1GB
640 T
480*
&
* Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija [FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
46
640 T 360*
Z
* Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o uvjetima
snimanja.
• Veličina slike za format 4:3 je:
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[1920 T 1440] - oko 1380 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[1600 T 1200] - oko 960 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[640 T 480] - oko 150 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1920 T 1440] - oko 580 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1600 T 1200] - oko 420 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 T 480] - oko 60 kB.
• Veličina slike za format 16:9 je:
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[1920 T 1080] - oko 1060 kB.
− Opcija [FINE] je odabrana za veličinu slike
[640 T 360] - oko 130 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[1920 T 1080] - oko 450 kB.
− Opcija [STANDARD] je odabrana za veličinu slike
[640 T 360] - oko 60 kB.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Erasing all
data...] nemojte:
− pomicati preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− izbacivati Memory Stick Duo.
MOVIE SET
x ! IMAGE SIZE
B 320 ( 240 (#)
Odaberite za snimanje video zapisa visoke
rezolucije.
160 ( 112 ($)
Isporučeni Memory Stick Duo već je tvornički
formatiran i nije ga potrebno ponovo formatirati.
Odaberite za duže vrijeme snimanja.
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i vrijeme
snimanja (sati: minute: sekunde)
320 T 240
#
: FORMAT
160 T 112
$
16MB (isporučena)
00:02:40
00:10:40
32MB
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation. Vrijeme snimanja ovisit će o uvjetima
snimanja.
: ALL ERASE
Briše sve slike s Memory Sticka Duo koje nisu
zaštićene od brisanja ili sve slike iz mape.
Dva puta dodirnite [YES] t t.
Formatiranje je gotovo. Brišu se sve slike.
• Dok je na zaslonu prikazana poruka [: Formatting...],
nemojte učiniti nešto od sljedećeg:
− pomaknuti preklopku POWER ili pritisnuti neku od
tipaka.
− izbaciti Memory Stick Duo.
• Formatiranjem se brišu svi podaci s Memory Sticka
Duo, uključujući zaštićene slike i novonačinjene mape.
FILE NO.
B SERIES
Odaberite za nastavak pridjeljivanja brojeva
datoteka redom čak i nakon zamjene Memory
Sticka. Pridjeljivanje brojeva datotekama počinje
iznova nakon izrade nove mape ili zamjene mape
za snimanje drugom.
RESET
Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001
nakon svake izmjene Memory Sticka Duo.
A Odaberite [ALL FILES] ili [CURRENT FOLDER].
[ALL FILES]: Odaberite za brisanje svih slika na
Memory Sticku Duo.
[CURRENT FOLDER]: Odaberite za brisanje svih
slika u odabranoj mapi.
B Dva puta dodirnite [YES] t t.
• Prije uporabe Memory Sticka Duo isključite zaštitu slika
pomoću graničnika na njemu (str. 108).
• Čak i ako obrišete sve slike u mapi, mapa se ne briše.
nastavlja se ,
47
Izbornik MEMORY SET (nastavak)
NEW FOLDER
Na Memory Sticku Duo je moguće načiniti novu
mapu (102MSDCF do 999MSDCF). Kad se mapa
popuni (maksimalno 9999 slika), automatski se
načini nova.
Dodirnite [YES] t t.
• Načinjene mape nije moguće obrisati u kamkorderu.
Potrebno je formatirati Memory Stick Duo (str. 47) ili ih
obrisati na računalu.
• Broj slika koje možete snimiti na Memory Stick Duo se
može smanjiti s povećanjem mapa.
REC FOLDER (mapa za snimanje)
Odaberite mapu za snimanje tipkama m/n i
dodirnite j.
• Tvornički podešena mapa za snimanje jest 101MSDCF.
• Kad snimite sliku u mapu, ista mapa će postati
standardna mapa za reprodukciju.
Izbornik PICT.APPLI.
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za
snimanje/reprodukciju (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT
/FRAME REC, itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 36.
FADER
Trenutno snimljenim slikama možete dodati
sljedeće efekte:
A Odaberite željeni efekt i dodirnite j. Kad
odaberete [OVERLAP], [WIPE] ili [DOT FADER],
slika na kaseti se pohranjuje kao fotografija.
(Tijekom pohrane slike zaslon postane plav.)
B Pritisnite REC START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane treptati
i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1 dodirnite
[OFF].
PB FOLDER (mapa za reprodukciju)
Odaberite mapu za reprodukciju tipkama m/n i
dodirnite j.
zatamnjenje
odtamnjenje
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Kod odtamnjenja slika se postupno mijenja iz crno
bijele u sliku u boji.
Kod zatamnjenja slika se mijenja iz slike u boji u
crno bijelu.
48
OVERLAP (samo odtamnjenje)
D. EFFECT (digitalni efekt)
Možete dodati digitalni efekt snimkama.
WIPE (samo odtamnjenje)
DOT FADER (samo odtamnjenje)
A Dodirnite željeni efekt .
B Podesite efekt dodirom tipaka [/\ i
dodirnite j.
Kada dodirnete [STILL] ili [LUMI. KEY] i j,
slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao
fotografija.
Efekt
Parametri za podešavanje
CINEMA EFECT* Nije potrebno podešavanje.
SLIDE SHOW
Slike pohranjene na Memory Stick Duo (ili u
odabranu mapu) je moguće reproducirati u obliku
prezentacije (slide show).
A Dodirnite y t [PB FOLDER].
B Odaberite [ALL FILES (,)] ili [CURRENT
FOLDER (-)], zatim dodirnite j.
Ako odaberete [CURRENT FOLDER (-)], sve
slike u mapi za reprodukciju (koju ste odabrali u
opciji [PB FOLDER] (str. 48) se reproduciraju
redom.
C Dodirnite [REPEAT].
D Odaberite [ON] ili [OFF] i zatim j.
Za ponavljanje prezentacije odaberite [ON (|)].
Odaberite OFF za samo jednu prezentaciju.
E Dodirnite [END] t [START].
Za isključenje prezentacije dodirnite [END]. Za
pauzu reprodukcije dodirnite [PAUSE].
• Moguće je odabrati prvu sliku za prezentaciju tako da
prije dodira tipke [START] dodirnete [/\.
• Ako za prezentaciju odaberete video zapise, možete
ugoditi njihovu glasnoću dodirom na |
(smanjenje)/= (pojačavanje).
DELAY MOTION Brzina ponavljanja
STILL
Stupanj prozirnosti
fotografija koje dodajete
video zapisima.
FLASH
Interval reprodukcije sliku po
sliku.
LUMI. KEY
Sastav boje područja
fotografije koje se zamjenjuje
video zapisom.
TRAIL
Vrijeme nestajanja sporedne
slike.
SLOW SHUTTR* Brzina zatvarača (1 je 1/25, 2
je 1/12, 3 je 1/6, 4 je 1/3).
OLD MOVIE*
Nije potrebno podešavati.
* Dostupno samo tijekom snimanja.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta)
dodirnite [OFF] u koraku 1.
CINEMA EFFECT (cinematic efekt)
Slikama možete dodati kinematografski ugođaj tako
da ih podesite u format 16:9 i progresivni mod.
nastavlja se ,
49
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
DELAY MOTION (delay motion)
Možete snimati video zapis s efektom ponavljanja.
STILL
U video zapis možete umetnuti fotografiju.
• Nije moguće dodati efekt ubačenim slikama. Također
nije moguće gledati slike editirane putem a DV (i.LINK)
ili + (USB) priključka bez kontrole efekta.
• Slike editirane uporabom specijalnih efekata možete
pohraniti na Memory Stick Duo (str. 66) ili ih snimiti na
drugu kasetu (str. 64).
PICT. EFFECT (efekti slike)
FLASH (flash motion)
Možete snimati video zapise objekta koji se brzo
kreće (efekt stroboskopa).
LUMI. KEY (luminance key)
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije,
primjerice pozadina iza osobe, zamjenjuje se video
zapisom.
Prije ili nakon snimanja slici je moguće dodati
posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se
simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SKINTONE
Za postizanje toplih tonova kože.
NEG.ART
TRAIL
Možete snimati sliku tako da sporedna slika
postepeno nestaje u obliku traga.
SLOW SHUTTR
Možete smanjiti brzinu zatvarača. Ovaj način je
pogodan za osvjetljenje tamnih slika.
• Ručno izoštrite sliku pomoću tronošca budući da je
automatsko izoštravanje otežano kad odaberete [SLOW
SHUTTR]. ([FOCUS], str. 42).
OLD MOVIE
Zapisima se dodaje smeđa nijansa tako da izgledaju
kao stari filmovi.
• Ne možete promijeniti u drugi digitalni efekt tijekom
snimanja slika na kasetu s odabranim [CINEMA
EFECT].
• Funkcija digitalnog efekta nije raspoloživa prilikom
uporabe zuma s odabranom opcijom [DELAY
MOTION].
• Preporuča se da s funkcijom [DELAY MOTION]
koristite tronožac.
• Ne možete odabrati format slike 16:9/4:3 za [OLD
MOVIE].
• Na kasetu u kamkorderu ne možete snimiti slike
editirane uporabom specijalnih efekata.
Slika je kao na negativu.
SEPIA
Slika je smeđe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
SOLARIZE
Slika izgleda poput crteža sa snažnim kontrastom.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.*
MOSAIC
Slika je mozaična.*
* Ovaj efekt je raspoloživ samo tijekom snimanja.
50
• Kad koristite funkciju BACK LIGHT, ne možete
odabrati [SKINTONE], a kad je koristite u kombinaciji
sa značajkom [PICT.EFFECT] podešenom na
[SKINTONE], podešenje [SKINTONE] se poništava.
• Nije moguće dodati efekt ubačenim slikama. Također
nije moguće gledati slike editirane putem a DV (i.LINK)
ili + (USB) priključka bez kontrole efekta.
• Slike kojima ste dodali efekt možete kopirati na Memory
Stick Duo (str. 66) ili na drugu kasetu (str. 64).
FRAME REC (snimanje sliku po sliku)
Slike možete snimati s animiranim efektom
zaustavljenih pokreta, snimajući kadrove
naizmjenično i malo pomičući objekt. Kako biste
spriječili potresanje kamkordera, upravljajte njime
uporabom daljinskog upravljača.
A Dodirnite [ON] (") t j t t.
B Pritisnite REC START/STOP.
Snima se slika (otprilike 6 kadrova) i kamkorder
uđe u pripravno stanje.
C Pomaknite objekt i ponovite korak 2.
• Preostalo vrijeme vrpce neće biti prikazano točno.
• Posljednja scena će biti duža od ostalih.
SMTH INT. REC (snimanje u intervalima
s pretapanjem)
Kamkorder snima po jedan okvir slike u odabranim
intervalima i pohranjuje ih u memoriju dok ih ne
bude nekoliko. Ova funkcija je korisna ako želite
zabilježiti kretanje oblaka ili promjene dnevnog
svjetla. Zatim se ti okviri snimaju na kasetu
odjednom i kod reprodukcije se postiže efekt pretapanja. Tijekom ovog postupka spojite kamkorder na
napajanje pomoću isporučenog AC adaptera.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t [/\ za odabir željenog
intervala (od 1 do 120 sekundi) t j.
D Dodirnite [REC START].
Snimanje počinje i indikator z mijenja boju u
crvenu.
Za prekid snimanja u intervalima, u koraku 2
dodirnite [REC STOP].
Za nastavak dodirnite [REC START].
Za zaustavljanje snimanja u intervalima dodirnite
[REC STOP] a zatim [END].
• Nekoliko snimljenih okvira se pohranjuje na kasetu
nakon uporabe funkcije END SEARCH, ovisno o dužini
intervala.
• Nemojte isključivati kamkorder ili odspajati izvor
napajanja dok je na zaslonu prikazana poruka.
• Kamkorder snima nekoliko okvira za prve ili posljednje
snimke.
• Snimanje u intervalima se zaustavlja nakon približno 12
sati od početka snimanja.
• Zvuk se ne snima.
• Ako se baterija istroši, možda se neće snimiti posljednjih
nekoliko okvira.
• U intervalima može doći do odstupanja.
• Ako ručno izoštrite sliku, možete snimati jasne slike čak
i kod promjene svjetla ([FOCUS], str. 42).
• Tijekom snimanja je moguće isključiti zvučne signale
[BEEP] (str. 57).
INT. REC-STL
(snimanje slika u intervalima)
Kamkorder snima fotografije u odabranim
intervalima i pohranjuje ih na Memory Stick Duo.
Ova funkcija je korisna ako želite zabilježiti
kretanje oblaka ili promjene dnevnog svjetla itd.
nastavlja se ,
51
Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)
[MEMORY STICK]
Odaberite za pregled slika s Memory Sticka Duo na
računalu ili njihov prijenos na računalo.
[a]: Snimanje
[b]: Interval
A Dodirnite y t željeni vremenski interval (1,5
ili 10 minuta) t j t [ON] t j t t.
B Pritisnite PHOTO do kraja.
Oznaka 0 prestaje treptati i počinje snimanje u
intervalima.
Za isključenje snimanja u intervalima u koraku 1
odaberite [OFF].
DEMO MODE
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje vam
demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon
vađenja kasete i Memory Sticka Duo iz kamkordera
i pomaka preklopke POWER prema dolje za
uključenje žaruljice CAMERA-TAPE.
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima.
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon.
(Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno
deset minuta.)
− Kad uložite kasetu ili Memory Stick Duo.
− Kad je preklopka POWER postavljena u neki drugi
položaj osim CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Pogledajte str. 70.
USB SELECT
Pomoću isporučenog USB kabela možete spojiti
kamkorder na računalo i gledati slike na
računalnom monitoru. Pomoću ove opcije također
možete spojiti kamkorder i na pisač kompatibilan s
PictBridge standardom (str. 70). Detalje potražite u
uputi "First Step Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
52
[PictBridge PRINT]
Odaberite za spajanje kamkordera na pisač
kompatibilan s PictBridge standardom, za izravan
ispis (str. 70).
[DV STREAM]
Odaberite za gledanje video zapisa s kasete na
računalu ili za njihovo kopiranje na računalo.
[MULTI CONNCT]
Odaberite za gledanje video slika s Memory Sticka
Duo ili kasete na računalu. Ovu opciju možete
odabrati i za kopiranje slika na računalo. Ona je
praktična jer ne morate mijenjati način rada za bilo
koji medij.
• Opcije [MULTI CONNCT] ili [DV STREAM] mogu se
koristiti samo u operativnom sustavu Windows XP
Service Pack 1 (SP1) ili Windows XP Service Pack 2
(SP2) koji podržava High-Speed USB (USB 2.0) uređaj.
Izbornik EDIT/PLAY
Postavke za editiranje ili reprodukciju u različitim
načinima (VAR.SPD PB/END SEARCH, itd.).
, REC CTRL (kontrola za snimanje
video zapisa)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 36.
Pogledajte str. 65.
, VAR.SPD PB (brzine reprodukcije)
Pogledajte str. 68.
Dok gledate video zapise možete odabrati brzinu
reprodukcije.
A Tijekom reprodukcije dodirnite sljedeće tipke:
Za
Dodirnite
promjenu smjera
reprodukcije*
: (okvir)
usporenu
reprodukciju**
}
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
}.
dvostruko bržu
reprodukciju
< (dvostruko brže)
Za obrnuti smjer:
: (okvir) t
< (dvostruko brže)
reprodukciju sliku
po sliku
= (okvir) u pauzi
reprodukcije.
Za obrnuti smjer:
: (okvir) tijekom
reprodukcije sliku po sliku.
AUD DUB CTRL (snimanje zvuka)
: REC MOVIE (kontrola za snimanje)
Pogledajte str. 66.
BURN DVD
Kad je kamkorder spojen na osobno računalo Sony
serije VAIO, pomoću ove funkcije je moguće
jednostavno snimiti sliku s kasete na DVD. (Direct
Access to "Click to DVD"). Podrobnosti potražite u
poglavlju "Snimanje DVD-a" (Direct Access to
"Click to DVD" (str. 81).
END SEARCH
EXEC
Posljednja snimljena slika reproducira se oko pet
sekundi i zatim se reprodukcija automatski
zaustavlja.
CANCEL
Odaberite za isključenje funkcije [END SEARCH].
* U sredini, pri vrhu ili dnu zaslona se pojavljuju
vodoravne linije. To nije kvar.
** Kod izlaznog signala iz a DV priključka usporena
reprodukcija se neće odvijati ravnomjerno.
E Dodirnite p i zatim t.
Za povratak na normalnu reprodukciju, dva puta
dodirnite } (reprodukcija/pauza) (jednom
tijekom reprodukcije sliku po sliku).
• Snimljeni zvuk se ne čuje. Također je moguća pojava
mozaičkih uzoraka prethodnih slika.
53
Izbornik STANDARD
SET
Postavke tijekom snimanja na kasetu i druge osnovne
postavke (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/
VF SET/DISP OUTPUT itd.)
Tvornička podešenja označena su simbolom B.
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija
odabrana.
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 36.
, REC MODE (način snimanja)
B SP (1)
Odaberite za snimanje u SP (standardna
reprodukcija) načinu na kasetu.
LP (2)
Odaberite za produženje vremena snimanja do 1,5
puta u odnosu na SP način (Long Play).
• Prilikom reprodukcije zapisa snimljenih u LP načinu na
drugom kamkorderu ili videorekorderu, mogu se pojaviti
mozaične smetnje i zvuk može biti isprekidan.
• Ako na jednu kasetu snimate u SP i LP načinu, slika pri
reprodukciji može biti izobličena ili vremenska oznaka
između zapisa neće biti točna.
B STEREO
Reprodukcija zapisa s glavnim i sporednim
zvukom (ili stereo zvukom).
1
Reprodukcija s glavnim ili zvukom u lijevom
kanalu.
2
Reprodukcija sa sporednim ili zvukom u desnom
kanalu.
• U ovom kamkorderu je moguća reprodukcija kasete s
dvostrukim zvukom, ali takav zvuk nije moguće snimati.
• Odspojite li izvor napajanja na duže od pet minuta,
podešenje se vraća na [STEREO].
AUDIO MIX
Tijekom reprodukcije možete pratiti zvuk snimljen
na kasetu s drugog uređaja ili funkcijom 4CH MIC.
Kod reprodukcije dosnimljenog zvuka
Pogledajte str. 68.
Kod reprodukcije 4CH MIC snimke
AUDIO MODE
B 12BIT
Odaberite za snimanje u 12-bitnom načinu (dva
stereo zvuka).
16BIT (^16b)
Odaberite za snimanje u 16-bitnom načinu (jedan
stereo zvuk visoke kvalitete).
VOLUME
Dodirnite [/\ za ugađanje glasnoće.
• Za ovu namjenu možete koristiti i kotačić CAM CTRL.
MULTI-SOUND
Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.
54
Dodirnite +/, za podešavanje balansa između
zvuka prednjih i stražnjih kanala. Zatim dodirnite
j. Možete nadzirati zvuk prednjeg kanala na
strani +, a zvuk stražnjeg kanala na strani ,. Vaš
kamkorder ne može reproducirati 4-kanala zvuka
istovremeno jer podržava samo 2-kanalni izlaz
zvuka. Kad podesite skalu balansa zvuka u sredinu,
razina zvuka prednjih i stražnjih kanala je jednaka.
Podešeni balans zvuka vrati se na početnu
vrijednost otprilike 5 minuta nakon odspajanja
baterije ili drugog izvora napajanja.
EXT SUR MIC
(vanjski surround mikrofon)
Primjenom sljedećeg postupka možete postići 5,1kanalni surround zvuk. Pri tome vam treba dodatno
nabavljivi mikrofon i Sony VAIO računalo.
Snimanje
Spojite mikrofon ECM-HQP1 (opcija) na
kamkorder i započnite snimanje.
Snimite istovremeno četiri audio kanala (prednji
lijevi, prednji desni, stražnji lijevi i stražnji desni).
r
Izrada DVD-a
Izradite DVD s 5,1-kanalnim surround zvukom na
Sony VAIO računalu uporabom funkcije "Click to
DVD" (Ver.2.0 ili novija).
r
• Zvuk se snima kao [STEREO] ako niste spojili
mikrofon, čak i ako odaberete drugo podešenje.
• Zvuk se snima u 12-bitnom modu u [4CH MIC]. Ako je
opcija [AUDIO MODE] podešena na [16BIT(^16b)],
automatski se prebacuje u 12-bitni mod. Podešenje audio
moda se vrati na prethodne vrijednosti ako ga
promijenite iz [4CH MIC] na [WIDE STEREO] ili
[STEREO].
• Snimljeni zvuk prednjih i stražnjih kanala možete
provjeriti nakon snimanja ([AUDIO MIX], str. 54).
• Kamkorder ne može reproducirati 5,1-kanalni surround
zvuk.
• Za izradu DVD-a s 5,1-kanalnim surround zvukom,
trebate softver i uređaj koji podržava tu funkciju. U
slučaju Sonyjevih proizvoda, računala serije VAIO s
instaliranim softverom "Click to DVD" (Ver.2.0 ili
novija) podržava tu funkciju.
• Neki aplikacijski softver isporučen s VAIO računalom
ne omogućuje signal 4CH MIC snimanja.
LCD/VF SET
Reprodukcija
Reproducirajte izrađeni DVD na 5,1-kanalnom
kućnom kinu.
Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.
A Spojite ECM-HQP1 mikrofon (opcija) na
priključak za pribor. Za podrobnosti pogledajte
upute priložene uz mikrofon.
B Odaberite podešenje zvuka.
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B 4CH MIC (o ^4ch-12b)
Sa spojenim mikrofonom (opcija) snima se 4kanalni zvuk, tj. prednji lijevi/desni kanal i stražnji
lijevi/desni kanal istovremeno.
WIDE STEREO (])
x LCD BRIGHT
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
x LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Snima dvokanalni zvuk koji je intenzivniji ukoliko
spojite mikrofon (opcija).
Standardna svjetlina.
STEREO
Odaberite za svjetliji LCD zaslon.
Snima standardni stereo zvuk.
• Ovaj priručnik opisuje postupak snimanja. Za
podrobnosti o izradi DVD-a (funkcija "Click to DVD")
pogledajte str. 81 ili pogledajte "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u (str. 80).
• Za snimanje [4CH MIC] ili [WIDE STEREO] zvuka
trebate kompatibilan dodatni pribor, primjerice ECMHQP1 mikrofon (opcija).
BRIGHT
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se malo
smanjuje tijekom snimanja.
nastavlja se ,
55
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
x LCD COLOR
B VIDEO
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na LCD
zaslonu.
Spajanje preko video priključka A/V kabela
(isporučen).
S VIDEO
Slabiji intenzitet
Jači intenzitet
Spajanje preko S VIDEO priključka A/V kabela i S
VIDEO kabela(isporučen).
x VF B.LIGHT
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
TV TYPE
Pogledajte str. 34.
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Odaberite za svjetlije tražilo.
• Kad spojite kamkorder na vanjske izvore napajanja,
automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se
smanjuje za oko 10% tijekom snimanja.
x VF WIDE DISP
Možete odabrati kako će slika izgledati u tražilu
kad je odabran format 16:9.
B LETTER BOX
USB-CAMERA
Kad podesite [USB CAMERA] na [DV STREAM]
i spojite kamkorder na računalo pomoću
isporučenog USB kabela , sliku koju kamkorder
trenutno snima možete pratiti na monitoru računala.
Također možete kopirati slike na računalo.
Podrobnosti potražite u uputama "First Step Guide"
na isporučenom CD-ROM-u.
• Opcija [USB CAMERA] može se koristiti samo u
operativnom sustavu Windows XP Service Pack 1 (SP1)
ili Windows XP Service Pack 2 (SP2) koji podržava
High-Speed USB (USB 2.0) uređaj.
Uobičajeno podešenje (standardni format slike)
SQUEZE
Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i
donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod
formata 16:9.
DISP GUIDE
Pogledajte str. 14.
GUIDEFRAME
A/V t DV OUT
Kad [A/V t DV OUT] (3)podesite na
[ON], na kamkorder je moguće spojiti digitalni
uređaj i pretvoriti signal sa spojenih uređaja u
odgovarajući signal na kamkorderu. Za podrobnosti
pogledajte str. 84.
VIDEO INPUT
Kad spojite kamkorder na drugi uređaj pomoću
isporučenog A/V kabela, odaberite vrstu utikača
koji ćete koristiti.
Moguć je prikaz okvira za provjeru je li objekt u
kadru vodoravno ili okomito. Podesite
[GUIDEFRAME] na [ON]. Okvir se ne snima. Za
isključenje okvira pritisnite DISPLAY BATT
INFO.
• Postavite križić u sredini okvira na objekt kako bi
postigli skladnu kompoziciju.
DATA CODE
Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju
tijekom snimanja (data code).
B OFF
Podaci o snimanju nisu prikazani.
56
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (ispod)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera. Ovu opciju ne možete odabrati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
REMOTE CTRL (daljinski upravljač)
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje uporabu
daljinskog upravljača (str. 32).
• Odaberite [OFF] za isključenje daljinskog upravljača za
sprečavanje reakcije kamkordera na naredbe daljinskog
upravljača drugog videorekordera.
• Podešenje se vraća na [ON] ako odspojite izvor
napajanja na duže od pet minuta.
REC LAMP (žaruljica snimanja)
A
B
C
D
E
F
Funkcija SteadyShot isključena*
Ekspozicija*
Ravnoteža bijele boje*
Glasnoća*
Brzina zatvarača
Otvor blende
* Pojavljuje se samo tijekom reprodukcije kasete.
• Podaci o podešenju kamkordera nisu vidljivi tijekom
reprodukcije video zapisa na Memory Sticku Duo.
• Vrijednosti podešenja ekspozicije (0EV), brzine
zatvarača i otvora blende se pojavljuju tijekom
reprodukcije slike s Memory Sticka Duo.
• Kod slike snimljene s bljeskalicom (opcija) pojavi se
oznaka (.
• Kod prikaza DATE/TIME, datum i vrijeme su prikazani
na istom mjestu. Ako snimite sliku bez podešavanja sata,
pojavit će se [-- -- ----] i [--:--:--].
Ova se žaruljica neće uključiti tijekom snimanja
kad opciju podesite na [OFF]. (Tvornička postavka
je [ON].)
BEEP
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete
snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na LCD zaslonu i u tražilu.
V-OUT/PANEL
, REMAINING
Odaberite za prikaz informacija poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.
B AUTO
Odaberite za prikaz preostalog kapaciteta kasete na
8 sekundi u sljedećim slučajevima:
• Kad preklopku POWER podesite na PLAY/EDIT ili
CAMERA-TAPE dok je uložena kaseta.
• Kada dodirnete } (reprodukcija/pauza).
ON
Odaberite za trajni prikaz indikatora preostale
kasete.
nastavlja se ,
57
Izbornik STANDARD SET (nastavak)
Izbornik TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
MENU ROTATE
Za podrobnosti o odabiru opcija iz
izbornika pogledajte stranu 36.
B NORMAL
Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje
dodirom na m.
OPPOSITE
Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore
dodirom na m.
A.SHUT OFF (automatsko isključenje)
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez pokretanja
neke od funkcija, kamkorder se automatski
isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije automatskog
isključenja.
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija
[A.SHUT OFF] se automatski podesi na [NEVER].
CALIBRATION
Pogledajte str. 114.
58
CLOCK SET
Pogledajte str. 15.
WORLD TIME
Kad koristite kamkorder u inozemstvu, moguće je
podesiti vremensku razliku dodirom tipaka
[/\ i uskladiti točno vrijeme s razlikom.
Podesite li razliku na 0, sat se vraća na izvorno
podešeno vrijeme.
LANGUAGE
Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.
Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski,
pojednostavljeni engleski, tradicionalni kineski,
pojednostavljeni kineski, francuski, španjolski,
portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki,
ruski, arapski, perzijski ili tajlandski.
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni
engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji jezik.
Podešavanje izbornika Personal
U ovaj izbornik možete dodati često korištene
opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki
položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za
naredbe koje najčešće koristite.
Brisanje opcija izbornika
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[DELETE].
Dodavanje opcija izbornika
Moguće je dodati do 28 opcija izbornika za svaki
od načina rada (položaj preklopke POWER).
Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje
važne opcije izbornika.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[ADD].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
obrisati.
2 Dodirnite m/n za odabir kategorije
izbornika i dodirnite j.
3 Dodirnite [YES] t t.
• Nije moguće obrisati [MENU] i [P-MENU SET UP].
3 Dodirnite m/n za odabir opcije
izbornika i dodirnite j t [YES] t t.
Izbornik se dodaje na kraj liste.
nastavlja se ,
59
Podešavanje izbornika Personal (nastavak)
Podešavanje slijeda opcija unutar
izbornika Personal
1 Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[SORT].
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
2 Dodirnite opciju izbornika koju želite
premjestiti.
3 Dodirnite m/n za pomicanje opcije
izbornika na željeno mjesto.
4 Dodirnite j.
Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake od
2 do 4.
5 Dodirnite [END] t t.
• Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].
Inicijaliziranje podešenja izbornika
Personal (Reset)
Dodirnite g t [P-MENU SET UP] t
[RESET] t [YES] t [YES] t t.
Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu,
dodirnite h/i.
60
Uporaba kotačića CAM CTRL
Pridjeljivi kotačić
1 Postavite preklopku POWER na
CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY.
Kotačić CAM CTRL
*1
Tipka MANUAL
*2
2 Pritisnite tipku MANUAL
Na zaslonu se pojavi indikator opcije koju
podešavate.
• Detalje o nazivima i položaju indikatora potražite na
str. 30.
*1
*2
Funkciju pridijeljenu kotačiću možete podesiti ručno.
Pritisnite ovu tipku za izmjenu automatskog/ručnog
podešavanja pridijeljene funkcije.
Neke od funkcija možete pridijeliti kotačiću CAM
CTRL i njime podesiti sljedeće opcije. Opcije koje
se mogu podešavati ovim kotačićem iste su kao i u
izborniku.
Tvornički mu je pridijeljena opcija [FOCUS]
(izoštravanje).
Podesive opcije
− [FOCUS] (str. 42)
− [EXPOSURE] (str. 40)
− [AE SHIFT] (str. 42)
− [WB SHIFT] (str. 42)
• Tijekom snimanja možete jednostavno mijenjati
podešenja samo kotačićem CAM CTRL u kombinaciji s
tipkom MANUAL.
• Tijekom reprodukcije (kad je preklopka POWER
postavljena na PLAY/EDIT) možete ugoditi glasnoću
kotačićem CAM CTRL (str. 23).
3 Zakrenite kotačić CAM CTRL i podesite
opciju.
U slučaju opcije [FOCUS], izoštrite sliku ručno.
Za povratak na automatsko podešavanje, ponovo
pritisnite tipku MANUAL.
Promjena opcije pridijeljene kotačiću
CAM CTRL
Odaberite opciju za podešavanje u izborniku [DIAL
SET] za promjenu opcije pridijeljene kotačiću
CAM CTRL (str. 45). To možete učiniti i na
sljedeći način.
1 Postavite preklopku POWER na
CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY.
Podešavanje kotačićem CAM CTRL
Slijedi primjer ručnog podešavanja opcije [FOCUS].
Postupak je isti za podešavanje drugih opcija.
nastavlja se ,
61
Uporaba kotačića CAM CTRL (nastavak)
2 Pritisnite i nekoliko sekundi zadržite
tipku MANUAL.
Pojavi se izbornik [DIAL SET].
3 Zakrenite kotačić CAM CTRL i odaberite
opciju koju želite pridijeliti.
4 Pritisnite tipku MANUAL.
Pojavi se poruka i nakon toga možete ručno
podešavati odabranu opciju.
• Ručna podešenja ostaju aktivna čak i kad promijenite
pridijeljenu opciju.
Ako istodobno podesite opcije [AE SHIFT] i
[EXPOSURE], potonja ima prednost pred [AE SHIFT].
• Odaberete li [RESET] u koraku 3, sve ručno podešene
opcije vraćaju se na tvorničke postavke, a opcija
pridijeljena kotačiću CAM CTRL vraća se na [FOCUS].
62
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik
Spojite kamkorder na videorekorder ili TV prijemnik na jedan od sljedećih načina.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 10). Također pogledajte upute
za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.
A/V priključak*
AUDIO/VIDEO
priključci
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi ili
TV prijemnici
Na S VIDEO priključak
Na i.LINK
(IEEE1394)
priključak
Uređaj kompatibilan
s funkcijom i-LINK
Na a DV priključak (i.LINK)
{: Tok signala
* A/V priključci se nalaze na Handycam Stationu i kamkorderu. Video i
audio signali se prenose digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
Obratite pozornost da se signali slike i zvuka ne mogu odašiljati zasebno.
A A/V spojni kabel (isporučen)
Isporučeni A/V kabel spojite na kamkorder. A/V
priključak je istovremeno ulaz i izlaz, ovisno o načinu
rada.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, neće se
čuti zvuk.
C i.LINK kabel (opcija)
Za spajanje kamkordera s drugim uređajem koristite
i.LINK kabel (opcija). Signali zvuka i slike prenose se
digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike. Obratite
pozornost da nije moguće zasebno snimati sliku i
zvuk.
• Spojite A/V kabel na izlazni priključak uređaja s kojeg
snimate ili na ulazni priključak uređaja na koji snimate s
kamkordera.
• Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti
utikač A/V kabela na video priključak, a crveni (desni
kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na audio priključak
videorekordera ili TV prijemnika.
• Kad uređaj spojite pomoću A/V kabela (isporučenog),
podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvornička
postavka) (str. 57) kako se prikaz na zaslonu ne bi
miješao sa slikama.
nastavlja se ,
63
Spajanje na videorekorder ili TV prijemnik
(nastavak)
• Funkcija [DV STREAM] ne može se koristiti istodobno
putem a DV (i.LINK) ili + (USB) priključka. Kad
koristite a DV (i.LINK) priključak, odspojite isporučeni
USB kabel iz + (USB) priključka.
• Dok kamkorder prima signale s drugih uređaja putem
i.LINK kabela (opcija), na LCD zaslonu se pojavi
oznaka DV IN t, a kad šalje signale na drugi uređaj
putem i.LINK kabela (opcija), na LCD zaslonu se pojavi
oznaka DVOUT t.
Snimanje na druge uređaje,
npr. videorekorder, DVD
rekorder, itd.
Moguće je kopirati i editirati sliku s kamkordera na
druge uređaje za snimanje (poput videorekordera).
1 Spojite videorekorder na kamkorder.
Za podrobnosti pogledajte str. 63.
2 Pripremite videorekorder za snimanje.
Kad snimate na videorekorder, stavite kasetu za
snimanje.
Kad snimate na DVD rekorder, stavite DVD za
snimanje.
Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir
ulaza, njome odaberite odgovarajući ulaz
(primjerice video 1, video 2, itd.).
3 Pripremite kamkorder za reprodukciju.
Stavite snimljenu kasetu.
Podesite [TV TYPE] (str. 34) u skladu s
uređajem za reprodukciju (TV, itd.).
4 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i
snimanje na videorekorderu.
Pogledajte upute za uporabu priključenog
uređaja za snimanje.
5 Po završetku, zaustavite snimanje na
kamkorderu i videorekorderu.
64
Snimanje s videorekordera
ili TV prijemnika
• Putem a DV (i.LINK) priključka ne možete snimiti:
− indikatore;
− [PICT. EFFECT] (str. 50), [D. EFFECT] (str. 49) ili
PB zum (str. 26);
− naslove snimljene drugim kamkorderom.
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju
kamkordera kod povezivanja A/V spojnim kabelom
(isporučen), uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 56).
• Koristite li i.LINK kabel (opcija), snimljena slika u
pauzi može imati smetnje tijekom snimanja na
videorekorder.
• Koristite li i.LINK kabel (opcija), informacije o
snimanju (datum/vrijeme/podešenja kamkordera) možda
neće biti prikazane ili snimljene, što ovisi o uređaju ili
aplikaciji.
Moguće je snimati slike ili TV programe s
videorekordera ili TV prijemnika na kasetu ili
Memory Stick Duo. Također možete snimiti prizor
kao fotografiju na Memory Stick Duo.
Stavite kasetu ili Memory Stick Duo za snimanje u
kamkorder.
• Nije moguće snimati s TV prijemnika koji nema izlazni
priključak.
• Kamkorder može snimati samo s PAL izvora.
Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM)
neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima
potražite na str. 106.
• Koristite li 21-pinski adapter za PAL izvor, potreban
vam je dvosmjerni 21-pinski adapter (opcija).
Snimanje video zapisa
1 Spojite TV prijemnik ili videorekorder na
kamkorder.
Za podrobnosti o spajanju pogledajte str. 63.
• Kad spojite kamkorder i druge uređaje i.LINK
kabelom, pojavi se indikator DV IN. (Taj se
indikator može pojaviti i na TV zaslonu.)
• Kad koristite A/V spojni kabel, spojite ga na izlazne
priključke TV-a ili videorekordera.
2 Ako snimate s videorekordera, stavite
kasetu.
3 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
4 Podesite kamkorder za snimanje video
zapisa.
Kad snimate na kasetu, dodirnite g t
[,REC CTRL] t [REC PAUSE].
nastavlja se ,
65
Snimanje s videorekordera ili TV prijemnika
(nastavak)
Kod snimanja na Memory Stick Duo dodirnite
g t [MENU] t
(EDIT/PLAY)
t [:REC MOVIE].
5 Pokrenite reprodukciju kasete u
videorekorderu ili odaberite TV program.
Slika koja se reproducira na spojenom uređaju
pojavi se na LCD zaslonu kamkordera.
6 Dodirnite [REC START] na dijelu od
kojeg želite početi snimanje.
7 Zaustavite snimanje.
Kad snimate na kasetu, dodirnite ] (STOP)
ili [REC PAUSE].
Kad snimate na Memory Stick Duo,
dodirnite [REC STOP].
8 Dodirnite p t t.
Snimanje mirnih slika
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz opisa
"Snimanje video zapisa".
2 Pokrenite reprodukciju video zapisa ili
odaberite željeni TV program.
Slika s videorekordera ili TV-a se pojavi na
LCD zaslonu kamkordera.
3 Lagano pritisnite tipku PHOTO na
prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite
sliku i pritisnite tipku do kraja.
66
Snimanje s kasete na
Memory Stick Duo
Na Memory Stick Duo je moguće snimati video
zapise ili fotografije. Prije postupka stavite snimljenu
kasetu i Memory Stick Duo u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Potražite prizor koji želite snimiti.
Snimanje slika kao fotografija
Dodirnite } (reprodukcija) za pokretanje
reprodukcije kasete i lagano pritisnite PHOTO
na prizoru kojeg želite snimiti. Provjerite sliku i
pritisnite tipku do kraja.
Snimanje slika kao video zapisa
Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [:REC MOVIE] t }
(reprodukcija) za pokretanje reprodukcije kasete
i dodirnite [REC START] na dijelu od kojeg
želite započeti reprodukciju.
Kad budete htjeli prekinuti reprodukciju,
dodirnite [REC STOP] t ] (STOP) t p
t t.
• Snimanje slika na Memory Stick Duo nije moguće kod
reprodukcije pri kojoj je odabrana opcija [DELAY
MOTION] u [D.EFFECT].
• Podaci o snimanju (data code) ne mogu se snimiti na
Memory Stick Duo. Vrijeme i datum snimanja se
kopiraju na Memory Stick Duo.
• Snimljeni zvuk je mono, 32 kHz.
• Detalje o vremenu snimanja video zapisa potražite na
str. 47.
• Možete snimati fotografije fiksne veličine [640 T 360]
pri reprodukciji slike formata 16:9 ili [640 T 480] pri
reprodukciji slike formata 4:3.
Naknadno snimanje zvuka na kasetu
Možete dodati zvuk na već snimljenu kasetu u 12-bitnom načinu bez brisanja izvornog zvuka (str. 54).
Priključci
A Priključak za
dodatni pribor
* A/V priključci se nalaze na Handycam Stationu i kamkorderu,
stoga spojite A/V kabel na kamkorder ili na Handycam Station.
C Ugrađeni
mikrofon
A/V spojni kabel (isporučen)
Nemojte spajati
video utikač (žuti)
B A/V priključak*
(bijeli)
(crveni)
AUDIO OUT
{: Tok signala
Audio uređaj (poput CD/
MD-uređaja)
Snimite zvuk na jedan od sljedećih načina.
A Spajanjem vanjskog mikrofona (opcija) na
priključak za dodatni pribor.
B Spajanjem audio uređaja na Handycam Station ili
kamkorder pomoću A/V kabela.
C Pomoću ugrađenog mikrofona (nije potrebno
povezivanje).
Audio ulaz za snimanje ima prednost pred ostalima
i to na sljedeći način: A t B t C.
Snimanje zvuka nije moguće:
− Na kasetu snimljenu u LP načinu.
− Kad je kamkorder spojen i.LINK kabelom.
− Kad je kaseta snimljena u 4CH MIC REC načinu.
− Na praznim dijelovima kasete.
− Kad je kaseta snimljena u sustavu boje drugačijem od
sustava boje kamkordera.
− Kad je zaštitni graničnik na kaseti postavljen na SAVE.
• Kad koristite A/V priključak ili ugrađeni mikrofon,
signal slike se ne prenosi iz A/V priključka. Provjerite
sliku na LCD zaslonu ili u tražilu.
− Na kasetu snimljenu u 16-bitnom načinu (str. 54).
nastavlja se ,
67
Naknadno snimanje zvuka na kasetu (nastavak)
• Kad spojite vanjski mikrofon (opcija) na priključak za
pribor, možete provjeriti sliku i zvuk tako da spojite
kamkorder na TV prijemnik pomoću A/V kabela. Ipak,
naknadno snimljeni zvuk ne čuje se iz kamkordera.
Provjerite zvuk u slušalicama ili na TV prijemniku.
Snimanje zvuka
Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite } (reprodukcija/pauza) za
pokretanje reprodukcije kasete, zatim
ponovno dodirnite za početak snimanja
zvuka.
3 Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [AUD DUB CTRL] t j
t [AUDIO DUB].
Pojavi se =X
4 Ponovo dodirnite } i istodobno
pokrenite reprodukciju zvuka koji želite
snimiti.
Tijekom snimanja zvuka na LCD zaslonu se
pojavi oznaka =. Novi zvuk se snima kao stereo
2 (ST2).
68
5 Dodirnite ] (stop) kad želite zaustaviti
snimanje.
Za snimanje ostalih prizora ponovite korak 2 i
dodirnite [AUDIO DUB].
6 Dodirnite p t t.
• Tijekom reprodukcije, kod prizora na kojem želite
završiti snimanje zvuka pritisnite ZERO SET
MEMORY na daljinskom upravljaču. Nakon koraka 2
do 4 snimanje se automatski zaustavlja kod odabranog
prizora.
• Naknadno snimanje zvuka je moguće samo na kasetu
snimljenu ovim kamkorderom. Ako dodate zvuk kaseti
snimljenoj drugim kamkorderom (uključujući drugi
DCR-PC1000E) kvaliteta zvuka će se možda pogoršati.
Provjera snimljenog zvuka
A Pokrenite reprodukciju kasete na koju ste snimili
zvuk (str. 23).
B Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t j t [AUDIO MIX]
t j.
C Dodirnite +/, za podešavanje balansa između
izvornog (ST1) i naknadno snimljenog zvuka
(ST2). Zatim dodirnite j.
• Čuje se izvorni zvuk (ST1) kao tvorničko podešenje.
• Podešeni balans vraća se na početno podešenje približno
pet minuta nakon odvajanja akumulatorske baterije ili
odspajanja drugih izvora napajanja.
Brisanje snimljenih slika s
Memory Sticka Duo
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT
načina rada.
2 Dodirnite [.
Označavanje slika snimljenih
na Memory Stick Duo
određenim informacijama
(Zaštita slike/oznaka za ispis)
Kad koristite Memory Stick Duo sa zaštitnim
graničnikom, on mora biti u položaju koji
omogućuje snimanje (str. 108).
Sprečavanje slučajnog brisanja
(zaštita slike)
Moguće je odabrati i zaštititi slike od slučajnog
brisanja.
3 Dodirnite [/\ za odabir slike koju
želite obrisati.
• Za brisanje svih slika odjednom odaberite [: ALL
ERASE] (str. 45).
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
2 Dodirnite [ t Y t y t
[PROTECT].
4 Dodirnite q t [YES].
• Kad obrišete sliku, ne možete je vratiti.
• U indeksnom prikazu (str. 23) moguće je jednostavno
pronaći sliku koju želite obrisati zbog istodobnog
prikaza šest slika.
Dodirnite y t [B DELETE] t sliku koju želite
obrisati t j t [YES].
• Brisanje slika nije moguće ako je zaštitni graničnik na
Memory Sticku Duo pomaknut u položaj zaštite od brisanja (str. 108) ili kad je odabrana slika zaštićena (str. 69).
3 Dodirnite sliku koju želite zaštititi.
pojavi se
H
4 Dodirnite j t [END].
• U koraku 3 dodirnite sliku kojoj želite isključiti zaštitu.
nastavlja se ,
69
Označavanje slika snimljenih na Memory
Stick Duo određenim informacijama
(Zaštita slike/oznaka za ispis) (nastavak)
Odabir fotografija za ispis
(upis oznake za ispis)
Za odabir slika za ispis na kamkorderu koristi se
DPOF (Digital Print Order Format) standard.
Označite li slike za ispis, nećete ih trebati ponovno
birati kod ispisa. (Nije moguće odrediti broj otisaka.)
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Ispis snimljenih slika
(na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge)
Fotografije snimljene ovim kamkorderom možete
jednostavno otisnuti na pisaču kompatibilnom sa
sustavom PictBridge bez spajanja kamkordera na
računalo.
Isporučeni AC adapter spojite na zidnu utičnicu za
početak napajanja.
Uložite Memory Stick Duo na kojem su pohranjene
slike i postavite kamkorder na Handycam Station.
Zatim uključite pisač.
2 Dodirnite [ t Y t y t [PRINT
Spajanje kamkordera na pisač
MARK].
3 Dodirnite sliku koju kasnije želite
otisnuti.
1 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Pojavi se
I
2 Dodirnite g t [MENU] t
(PICT. APPLI.) t [USB-SELECT] t
[PictBridge PRINT] t j t p.
• Umjesto toga možete dodirnuti g t [MENU]
t
(PICT. APPLI.) [PictBridge PRINT].
4 Dodirnite j t [END].
• Za isključenje oznake za ispis, ponovno dodirnite sliku
za brisanje oznake u koraku 3.
• Nemojte označavati slike na kamkorderu ako Memory
Stick Duo već sadrži neke slike označene u drugim
uređajima. Na taj ćete način iste podatke možda nehotice
promijeniti.
70
3 Povežite + (USB) priključak Handycam
Stationa s pisačem pomoću
isporučenog USB kabela.
4 Postavite preklopku USB ON/OFF na
Handycam Stationu na [ON].
Kad se na zaslonu pojavi poruka ["PictBridge
PRINT" connecting], dodirnite j.
Nakon uspješnog povezivanja kamkordera i
pisača, na zaslonu se pojavi indikator L
(PictBridge veza).
5 Dodirnite [EXEC] t [YES].
Po završetku ispisa poruka [Printing...] nestaje i
ponovo se pojavi prozor za odabir slike.
Kad ispis završi, dodirnite [END].
Pojavi se jedna od slika s Memory Sticka Duo.
• Pravilan rad nije zajamčen kod modela koji nisu
kompatibilni sa standardom PictBridge.
Ispis
1 Odaberite sliku za ispis tipkama
[/\.
2 Dodirnite y t [COPIES].
3 Tipkama [/\ odaberite broj kopija.
Moguće je podesiti ispis najviše 20 kopija jedne
slike.
• Također pogledajte upute za uporabu pisača.
• Kad je na zaslonu prikazan indikator L, nemojte
izvoditi sljedeće postupke jer se rad pisača neće odvijati
pravilno.
− Pomaknuti preklopku POWER za odabir drugih načina
rada.
− Izvaditi kamkorder iz Handycam Stationa.
− Postaviti preklopku USB ON/OFF na [OFF].
− Odspojiti isporučeni USB kabel iz Handycam Stationa
ili pisača.
− Izvaditi Memory Stick Duo iz kamkordera.
• Ako pisač prestane raditi, odspojite isporučeni USB
kabel i počnite postupak iznova.
• Kod ispisa fotografije snimljene u formatu 16:9, lijevi i
desni kraj slike će možda biti odrezani.
• Neki modeli pisača nemaju funkciju ispisa datuma.
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.
• Ne možemo jamčiti ispis slika snimljenih drugim
uređajima.
• PictBridge je industrijski standard koji je utemeljilo
udruženje CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Taj standard omogućuje ispis fotografija
bez računala, odnosno izravnim spajanjem pisača na
digitalnu video kameru ili fotoaparat, bez obzira na
model i proizvođača.
4 Dodirnite j t [END].
Za ispis datuma na slici dodirnite y t
[DATE/TIME] t [DATE] ili [DAY & TIME]
t j.
71
Priključci za spajanje vanjskih uređaja
Kamkorder
• Priključak za dodatni pribor ima sigurnosni sklop za
dobro pričvršćenje pribora. Za spajanje pribora
potisnite ga dolje i gurnite do kraja te zategnite
vijak. Za skidanje pribora olabavite vijak, zatim
potisnite pribor prema dolje i izvucite ga.
• Kad snimate na Memory Stick Duo i pri tome
upotrebljavate bljeskalicu (opcija) priključenu na
dodatni pribor, isključite napajanje vanjske
bljeskalice kako bi spriječili snimanje buke kod
punjenja.
• Ne možete istovremeno koristiti ugrađenu i vanjsku
bljeskalicu (opcija).
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim (str. 27).
B ` LANC priključak (plavi)
• Priključak LANC se koristi za upravljanje prijenosa
kasete video uređaja i dodatnih spojenih uređaja.
C A/V (audio/video) priključak (str. 34, 63, 84)
D DC IN priključak (str. 8)
Handycam Station
E a DV Interface (i.LINK) priključak (str. 63, 81)
F + (USB) priključak
• Kad postavite preklopku POWER na PLAY/EDIT i
spojite isporučeni USB kabel, pojavi se izbornik za
provjeru podešenja veze. Kad koristite podešenje
prikazano na zaslonu, dodirnite [OK]. Dodirnete li
[SETTING], možete promijeniti podešenje veze u
izborniku [USB SELECT] (str. 52).
• Kad promijenite podešenje veze u izborniku [USB
SELECT], izbornik za provjeru veze neće se
pojaviti.
G Preklopka USB ON/OFF
Kad koristite USB povezivanje, postavite ovu
preklopku na [ON].
H Priključak za kamkorder
A Active Interface Shoe
(str. 67)
priključak za pričvršćenje i napajanje dodatnog
pribora, primjerice video svjetla, bljeskalice ili
mikrofona. Pribor možete isključiti ili uključiti
preklopkom POWER na kamkorderu. Pogledajte
pripadajuće upute za uporabu za podrobnosti.
• Kad koristite pribor, otvorite pokrov priključka tako
da ga povučete prema gore i zakrenete u smjeru
strelice.
72
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu
Kad instalirate softver Picture Package s
isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo,
možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti
sljedeće značajke.
• Softver i značajke za Macintosh računala razlikuju se od
onih za Windows sustav. Detalje potražite u poglavlju 6
upute "First Step Guide" na CD-ROM-u. Pojedinosti o
uputama "First Step Guide" potražite u sljedećem
poglavlju.
• Postoje dva načina spajanja kamkordera na računalo:
− USB kabelom
− i.LINK kabelom
Detalje o povezivanju potražite u uputama "First
Step Guide".
Kopiranje s kasete na Video CD
Čitav sadržaj kasete može se kopirati na video CD.
Pohranjivanje slika na CD-R
Slike koje ste kopirali na računalo možete snimiti
na CD-R.
Izrada Video CD-a
Možete izraditi video CD s izbornikom video
zapisa i prezentacija. ImageMixer VCD2 je
kompatibilan s fotografijama visoke razlučivosti.
• CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
− USB driver
− Picture Package Ver.1.7
− ImageMixer VCD2
− "First Step Guide"
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na
računalu.
Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od prvog
povezivanja kamkordera i računala preko
podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe
softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon
stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavlja
"Instalacija softvera i "First Step Guide" (str. 80),
pokrenite "First Step Guide" i slijedite upute.
Gledanje video zapisa i slika na računalu
Možete odabrati umanjeni prikaz ("thumbnail")
slika kopiranih s kamkordera i tako ih pregledati na
računalu. Fotografije i video zapisi se pohranjuju u
mape prema datumu.
Izrada glazbenih spotova/prezentacija
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih
aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help
datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step
Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Možete odabrati najdraže video zapise i slike s
računala te jednostavno načiniti kratki video ili
originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.
Automatska izrada glazbenog videa
Jednostavno možete načiniti kratki originalni video
s glazbom i slikama s kasete.
nastavlja se ,
73
Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
Sistemski zahtjevi
x Za Windows operativni sustav
Za uporabu Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje
gore spomenutih sustava.
DV STREAM kod USB veze
Opcija DV STREAM može se koristiti samo u
operativnom sustavu Windows XP Service Pack
1 (SP1) ili Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Sustavi Windows 98 i Windows 98SE ne
podržavaju funkciju "DV capturing".
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži
(preporuča se 800 MHz ili više)
(Za uporabu programa ImageMixer VCD2
preporuča se Intel Pentium 4 1,3 GHz ili brži)
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod
je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno
imati instaliran DirectX.)
Windows Media Player 7.0 ili noviji
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji
Ostalo: + USB priključak (standardni. DV
STREAM zahtijeva Hi-Speed USB (USB
2.0).), i.LINK priključak (IEEE1394, i.LINK)
(za spajanje i.LINK kabelom), CD-R diskovni
pogon (potreban za snimanje Video CD-a).
Detalje o kompatibilnom diskovnom pogonu
potražite na http://www.ppackage.com.
Za reprodukciju slika s Memory Sticka Duo na
računalu
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition ili Windows XP Professional. Potrebna
je standardna instalacija. Ispravan rad nije
zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih
sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Aplikacija: Windows Media Player (za
reprodukciju video zapisa.)
Ostalo: + USB priključak (standardni), diskovni
pogon
x Za Macintosh operativni sustav
Kad koristite ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 ili noviji)
Zvučni sustav: 16-bitna stereo zvučna kartica i
stereo zvučnici
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
serije G3/G4/G5
Memorija: 128 MB ili više
Memorija: 128 MB ili više
Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na
disku za instalaciju.
6 GB prostora na disku ili više za radno područje
(ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Tvrdi disk: 250 MB ili više slobodnog prostora za
instalaciju
Preporučen raspoloživi prostor na disku: 4 GB
ili više (ovisno o veličini datoteke obrađenih slika)
Video: 4 MB VRAM video kartica, minimalno
800 T 600 točaka High color (16-bitna boja,
65000 boja), Direct Draw driver (Pri razlučivosti
od 800 T 600 točaka ili manje, 256 boja i manje
ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
Video: minimalno 1024 T 768 točaka, 32000 boja
(Pri razlučivosti manjoj od 1024 T 768 točaka ili
256 boja ovaj proizvod neće raditi ispravno.)
74
Instalacija softvera i "First
Step Guide"
Aplikacija: QuickTime 4 ili noviji (preporuča se
QuickTime 5)
Ostalo: Diskovni pogon
Za kopiranje slika s Memory Sticka Duo na računalo
OS: Mac OS 9.1/9.2 ili Mac OS X (v 10.0/v 10.1/
v 10.2/v 10.3)
Aplikacija: QuickTime 3.0 ili noviji (za
reprodukciju video zapisa)
Ostalo: + USB priključak (standardni)
• Kad povežete kamkorder i Macintosh računalo USB
kabelom, nije moguće kopirati slike s kasete na
računalo. Za kopiranje snimaka s kasete, povežite
kamkorder s računalom putem i.LINK kabela i koristite
standardni softver operativnog sustava.
Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno
instalirati softver i ostalo prije spajanja
kamkordera na računalo. Nakon toga instalacija
više nije potrebna. Softver koji ćete koristiti ovisi o
operativnom sustavu.
Windows računalo: Picture Package (uključujući
ImageMixer VCD2)
Macintosh računalo: ImageMixer VCD2
Detalje o softveru potražite u uputi "First Step
Guide".
Instalacija na Windows računalo
Za Windows 2000/Windows XP - logirajte se kao
Administrator.
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
Pojavi se uvodna slika.
nastavlja se ,
75
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
Ako se uvodna slika ne pojavi
A Dva puta kliknite na [My Computer].
B Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE]
(diskovni pogon)*.
7 Pročitajte [Licence Agreement], označite
opciju [I accept the terms of the licence
agreement] i kliknite na [Next].
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
4 Kliknite na [Install].
8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite
na [Next].
Ovisno o operativnom sustavu računala, može
se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne
može instalirati automatski pomoću
InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno
kopirajte "First Step Guide" na računalo u
skladu s uputama iz poruke.
5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
9 U prozoru [Ready to Install the Program]
kliknite na [Install].
Počinje instalacija Picture Package-a.
6 Kliknite na [Next].
76
10 Kliknite na [Next] za instalaciju "First
B Kliknite na [Next].
Step Guide".
Ovisno o računalu, ovaj prozor se možda neće
pojaviti. U tom slučaju prijeđite na korak 11.
C Kliknite na [Finish].
Slijedite upute na zaslonu do završetka
instalacije programa "First Step Guide".
11 Kliknite na [Next] i slijedite upute na
zaslonu za instalaciju ImageMixer VCD2.
13 Slijedite donje korake za instalaciju
USB drivera za uporabu DV STREAM.
Samo za Windows XP Service Pack1 (SP1). U
ostalim slučajevima prijeđite na korak 14.
A Kliknite na [Next].
12 Ako se pojavi prozor [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje
korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako
ne, prijeđite na korak 13.
A Pročitajte [Licence Agreement] i kliknite [Next].
B Pročitajte [Licence Agreement], označite
opciju [I agree] i kliknite na [Next].
nastavlja se ,
77
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" na računalu (nastavak)
C Kliknite na [Finish].
14 Označite [Yes, I want to restart my
A Kliknite na [Next].
B Pročitajte [Licence Agreement], označite
opciju [I agree] i kliknite na [Next].
computer now.] i kliknite na [Finish].
Računalo se jednom isključi i zatim ponovo
automatski uključuje (Restart). Na desktopu se
pojave ikone programa [Picture Package Menu]
i [Picture Package Menu destination Folder] (i
"First Step Guide", ako ste izvršili instalaciju u
koraku 10).
C Kliknite na [Finish]
16 Izvadite CD-ROM iz računala.
• Imate li pitanja o softveru Picture Package, potražite
informacije na str. 80.
15 Pratite sljedeće korake za nadogradnju
DirectX 9.
Samo za Windows XP Service Pack1 (SP1).
78
Instalacija na Macintosh računalo
1 Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
2 Uključite računalo.
Prije instalacije USB drivera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
4 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a.
5 Kopirajte "FirstStepGuide.pdf" na
željenom jeziku iz mape [FirstStepGuide]
na računalo.
6 Kopirajte [IMXINST.SIT] iz mape [MAC]
na CD-ROM-u u mapu po izboru.
7 Dva puta kliknite na [IMXINST.SIT] u
mapi u koju je kopiran.
8 Dva puta kliknite na raspakiranu
datoteku [ImageMixerVCD2_Install].
9 Kad se pojavi poruka o suglasnosti
korisnika, unesite ime i zaporku.
Počinje instalacija programa ImageMixer
VCD2.
• Detalje o uporabi ImageMixer VCD2 potražite u on-line
Help dokumentaciji.
79
Pregled uputa "First Step Guide"
Pregled datoteke "First Step Guide"
Detalji o softveru
Pokretanje na Windows računalu
Podrška za korisnike Pixela softvera
Preporučujemo uporabu Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 ili novijeg.
na desktopu.
Dva puta kliknite ikonu
Pixela Home Page
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Europa (Velika Britanija) telefon:
+44-1489-564-764
O autorskim pravima
Također možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] kod Windows XP), [Picture
Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti
[First Step Guide].
• Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML
formatu na računalu bez automatske instalacije,
kopirajte mapu željenog jezika iz mape
[FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo. "First
Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim klikom na
index.html.
• Pogledajte "First StepGuide.pdf" u sljedećim
slučajevima:
– Kod ispisa uputa "First Step Guide".
– Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez obzira na
ispravan sustav.
– Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne
instalira automatski.
Pokretanje na Macintosh računalu
Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
Za pregled PDF datoteka potreban vam je
Adobe Reader. Ako ga nemate, možete ga
preuzeti s adrese http://www.adobe.com/
80
Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće
strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili
drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su vlasništvo
odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni
zakonom o autorskim pravima i drugim važećim
zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito
zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji
od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika
autorskih prava (to uključuje neograničeno
kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na web
stranicama, te distribuciju u obliku posudbe,
prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za
softver Picture Package tvrtke Sony ne
podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore
spomenutih glazbenih sadržaja.
Snimanje DVD-a (funkcija
Direct Access to "Click to
DVD")
Spajanjem kamkordera na Sony VAIO osobno
računalo* koje podržava "Click to DVD" putem
i.LINK kabela (opcija), moguće je jednostavno
kopirati zapise na DVD. Slike se automatski
kopiraju i snimaju na DVD.
Sljedeći postupci opisuju snimanje s kasete na
DVD. Detalje o kompatibilnim modelima računala
ili potrebnom sustavu potražite na sljedećoj web
stranici:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
* Potrebno vam je Sony VAIO računalo koje mora
imati DVD-R pogon za snimanje DVD-a. Također
vam je potrebno računalo s "Click to DVD
Ver.1.2" (Sonyjev originalni softver) ili novijim.
Prva uporaba funkcije Direct Access to "Click
to DVD"
Izravni pristup funkciji Direct Access to "Click to
DVD" omogućuje jednostavno snimanje DVD-a
ako je kamkorder spojen na računalo. Prije toga
slijedite donje korake za pokretanje "Click to DVD
Automatic Mode Launcher."
A Uključite računalo.
B Kliknite Start i odaberite [All Programs].
C S popisa prikazanih programa odaberite [Click to
DVD] i kliknite [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
Pokreće se [Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
na i.LINK
(IEEE1394)
priključak
i.LINK kabel
(opcija)
na a DV
priključak
● Nakon prvog pokretanja [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], on se pokreće svaki
sljedeći put kad uključite računalo.
● [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se
može podesiti za svakog korisnika Windows XP
sustava.
1 Uključite računalo.
Zatvorite sve programe koji koriste i.LINK.
● Za ovaj postupak ne može se koristiti USB
(isporučen), već samo i.LINK kabel (opcija).
2 Pripremite izvor napajanja za kamkorder.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter, budući da snimanje DVD-a traje
nekoliko sati.
nastavlja se ,
81
Snimanje DVD-a (funkcija Direct Access to "Click to DVD") (nastavak)
3 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
CAPTURING: Slika s kasete kopira se na
računalo.
CONVERTING: Slika se pretvara u MPEG2
format.
4 Stavite snimljenu kasetu u kamkorder.
5 Povežite Handycam Station i računalo
i.LINK kabelom (opcija) (str. 81).
• Kad povezujete kamkorder i računalo, obratite
pozornost na pravilno umetanje priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
• Za podrobnosti pogledajte "First Step Guide".
WRITING: Slika se snima na DVD.
• Koristite li DVD-RW/+RW na kojem već ima
snimljenih podataka, na LCD zaslonu kamkordera se
pojavi poruka [This is a recorded disc. Delete and
overwrite?]. Kada dodirnete [EXEC], postojeći
podaci se brišu i snimaju se novi.
9 Po završetku snimanja DVD-a dodirnite
[NO].
6 Dodirnite g t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t j.
Pokreće se "Click to DVD" i na zaslonu
računala se pojave upute.
7 Stavite DVD za snimanje u računalo.
8 Dodirnite [EXEC] na zaslonu
kamkordera.
Uložnica diska automatski izlazi.
Za snimanje drugog DVD-a istog sadržaja,
dodirnite [YES].
Uložnica diska izlazi. Stavite novi DVD za
snimanje. Zatim ponovite korake 8 i 9.
Za prekid postupka
Dodirnite [CANCEL] na LCD zaslonu kamkordera.
Status računala vidljiv je na LCD zaslonu
kamkordera.
82
• Nije moguće zaustaviti postupak nakon što se na LCD
zaslonu kamkordera pojavi poruka [Finalizing DVD].
• Nemojte odspojiti i.LINK kabel (opcija) ili postaviti
preklopku POWER u drugi položaj dok se slika ne
kopira u cijelosti.
• Kad se na zaslonu prikaže [CONVERTING] ili
[WRITING], završeno je snimanje slika. Čak i kad
odspojite i.LINK kabel (opcija) ili isključite kamkorder,
nastavit će se snimanje DVD-a.
• Kopiranje se prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva. Na DVD se snimaju podaci do trenutka u
kojem je postupak prekinut. Detalje potražite u help
datotekama "Click to DVD Automatic Mode Launcher".
− Ako je na kaseti praznina od 10 sekundi ili više.
− Ako podaci na kaseti sadrže datum raniji od datuma
snimanja kasnijih slika.
− Ako su na istoj kaseti slike normalne veličine i slike
širokog (wide) formata.
• Nije moguće pokrenuti nijednu funkciju na kamkorderu
u sljedećim slučajevima:
− Tijekom reprodukcije kasete
− Tijekom snimanja na Memory Stick Duo
− Kad pokrenete "Click to DVD" s računala.
− Kad je opcija [A/VtDV OUT] u izborniku
kamkordera podešena na [ON].
83
Spajanje analognog videorekordera na računalo putem
kamkordera (funkcija pretvorbe signala)
Uporabom A/V spojnog kabela (isporučen) i i.LINK kabela (opcija), analogni izlazni signal s analognog
uređaja poput videorekordera možete pretvoriti u digitalni signal i kopirati ga na digitalni uređaj, poput
računala, putem kamkordera.
Prije toga softver koji snima video signal mora biti instaliran na računalo.
A/V priključak*
* A/V priključci se nalaze na Handycam Stationu
i kamkorderu, stoga spojite A/V kabel na
kamkorder ili na Handycam Station.
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
Videorekorderi
Računalo
Na S VIDEO priključak
a DV priključak (i.LINK)
Na i.LINK (IEE1394)
priključak
i.LINK (IEE1394)
priključak
+ (USB) priključak
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite A/V kabel na Handycam Station ili kamkorder.
A/V priključak prihvaća analogne signale.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka,
koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom
(opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod
povezivanja isporučenim A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S
VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela
(opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni
video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, neće se
čuti zvuk.
84
+ (USB)
priključak
C i.LINK kabel (opcija)
Koristite i.LINK kabel (opcija) za spajanje
kamkordera na drugi uređaj. Video i audio signali se
prenose digitalno, a rezultat su visokokvalitetne slike.
Obratite pozornost da nije moguća zasebna
reprodukcija slike i zvuka.
D USB kabel (isporučen)
Kamkorder i računalo možete povezati isporučenim
USB kabelom.
• Isporučeni USB kabel možete koristiti samo za
Windows XP Service Pack1 (SP1) ili Windows XP
Service Pack2 (SP2) koji podržava High-Speed USB
(USB 2.0) uređaj.
• Analogni signal se ne može istodobno pretvoriti u
digitalni putem a DV priključka (i.LINK) i + (USB)
priključka. Pazite da ne spojite istodobno i.LINK
(opcija) i USB kabel (isporučen).
• Dok kamkorder šalje signale na drugi uređaj, na
LCD zaslonu se pojavi indikator 3 t dok
koristite i.LINK kabel (opcija). Prilikom odašiljanja
takvih signala kad koristite isporučeni USB kabel,
također se pojavi indikator 3 s.
Prije toga podesite [DISP OUTPUT] na [LCD
PANEL] u izborniku (str. 57). (Tvornička postavka
je [LCD PANEL].) Spojite kamkorder i video
uređaj A/V kabelom ili A/V kabelom s prethodno
spojenim S VIDEO kabelom.
– Kad spajate kamkorder i računalo USB kabelom
(isporučen)
4 Pokrenite reprodukciju na analognom
video uređaju.
5 Pokrenite kopiranje na računalu.
Detalje o postupku potražite u uputama za
uporabu softvera ili on-line Help dokumentaciji.
Nakon kopiranja slika i zvuka zaustavite
kopiranje na računalu i reprodukciju na
analognom video uređaju.
U ovoj fazi nemojte spajati USB kabel (isporučen).
– Kad spajate kamkorder i računalo i.LINK
kabelom (opcija).
Prije toga spojite i.LINK kabel.
1 Uključite analogni video uređaj.
2 Pomaknite preklopku POWER prema
dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
Kao izvor napajanja koristite isporučeni AC
adapter.
• Video Capturing Tool u isporučenom softveru Picture
Package podržava funkciju pretvorbe signala. Kad
koristite tu funkciju, izvadite kasetu iz kamkordera.
• Isporučeni softver ImageMixer VCD2 ne podržava
funkciju pretvorbe signala.
• Ovisno o stanju analognog ulaznog signala, slike možda
neće biti prikazane pravilno.
• Na računalo se ne mogu prenijeti slike sa signalima za
zaštitu autorskih prava.
• Kad za povezivanje kamkordera na računalo koristite
USB (isporučen) ili i.LINK kabel (opcija), obratite
pozornost na pravilan smjer umetanja priključaka. Ako
silom utaknete priključak, on se može oštetiti i tako
prouzročiti kvarove kamkordera.
3 Na LCD zaslonu dodirnite g t
[MENU] t
(STANDARD SET) t
[A/V t DV OUT] t [ON] t j.
Kad koristite USB kabel (isporučen)
Dodirnite g t [MENU] t
(PICT.
APPLI.) t [USB SELECT] t [DV
STREAM] i zatim spojite kamkorder na
računalo isporučenim USB kabelom.
85
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiđete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar.
Ako ne uspijete riješiti problem, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Općenito/Easy Handycam
Kamkorder se ne uključuje.
• Akumulatorska baterija je prazna, slaba ili nije stavljena na kamkorder.
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
• Koristite AC adapter za spajanje na zidnu utičnicu (str. 8).
• Pravilno umetnite kamkorder u Handycam Station (str. 9).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim ponovo spojite nakon
jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 26). (Pritisnete li
tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na
početne vrijednosti.)
Tipke ne rade.
• Tijekom rada Easy Handycam dostupnost tipaka je ograničena (str. 21).
Ne možete isključiti ili uključiti način Easy Handycam.
• Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti
način Easy Handycam.
Postavke se mijenjaju kad uključite način Easy Handycam.
• Kad je uključen način Easy Handycam, postavke funkcija koje nisu prikazane na zaslonu se vraćaju na
tvorničke vrijednosti. Prethodno promijenjene postavke se vraćaju kad uključite ili isključite način Easy
Handycam.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera (str. 16, 17).
Kamkorder se zagrijava.
• Kamkorder je uključen duže vrijeme i zagrijavanje je uobičajena pojava.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje
(A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 58) ili ponovno uključite napajanje (str. 12) ili
koristite AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 8).
86
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na (CHG)OFF (str. 9).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 8).
• Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 8).
• Pravilno umetnite kamkorder u Handycam Station (str. 9).
• Punjenje je dovršeno (str. 9).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder. Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i
obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je
dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je
napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 8).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 110).
• Prikazani kapacitet možda nije točan, ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon,
potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda
oštećena (str. 8, 110).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice, te ga zatim ponovo spojite.
nastavlja se ,
87
U slučaju problema (nastavak)
LCD zaslon/tražilo
Na zaslonu ili tražilu je vidljiva nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 52). Dodirnite LCD zaslon ili stavite kasetu ili Memory
Stick Duo za isključenje [DEMO MODE].
Na zaslonu je vidljiv nepoznati indikator.
• Pogledajte popis indikatora (str. 101).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako odspojite AC adapter ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u
tom slučaju je to uobičajena pojava.
Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje.
• Kad je uključen način Easy Handycam (str. 20), ne možete uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje
zaslona pomoću DISPLAY BATT INFO.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISPLAY BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 14).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 114).
• Promijenite li format prikaza slike, tipke za odabir formata na dodirnom zaslonu i indikatori će se prebaciti
na odabrani (str. 18).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 13).
Slika u tražilu je nestala.
• Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 13).
Kasete
Kaseta se ne može izbaciti iz pretinca.
• Provjerite da li je izvor napajanja (baterija ili AC adapter) ispravno spojen (str. 8).
• Odvojite i zatim ponovo stavite bateriju na kamkorder (str. 10).
• Stavite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 8).
88
Kaseta se ne izbacuje čak i kad je pokrov pretinca otvoren.
• Unutar kamkordera se kondenzirala vlaga (str. 113).
Kad koristite kasetu s memorijom, nije vidljiv indikator kasetne memorije.
• Kamkorder ne podržava kasetnu memoriju te se, u skladu s time, ne pojavljuje indikator.
Ne vidi se indikator preostale kasete.
• Podesite opciju [, REMAINING] na [ON] za trajni prikaz indikatora preostale kasete (str. 57).
Slika s kasete je prikazana sa smetnjama kod premotavanja.
• Kad koristite AC adapter, brzina premotavanja prema naprijed/natrag je veća u odnosu na brzinu kod
baterijskog napajanja te su stoga prisutne smetnje.
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo ne radi.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-MEMORY ili PLAY/EDIT
(str. 12).
• Stavite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 17).
• Ako koristite Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga na kamkorderu (str. 108).
Slika se reproducira u širokokutnom modu
• Kut snimanja kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA-MEMORY je širi nego kad je postavljena
na CAMERA-TAPE.
Slike se ne mogu brisati.
• Pomaknite zaštitni graničnik Memory Sticka Duo u položaj za snimanje (str. 108).
• Isključite zaštitu slike (str. 69).
• Moguće je obrisati najviše 100 slika odjednom.
Nije moguće obrisati sve slike odjednom.
• Pomaknite zaštitni graničnik Memory Sticka Duo u položaj za snimanje (str. 108).
• Obrišite zaštitu na slikama (str. 69).
Formatiranje Memory Sticka Duo nije moguće.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 108).
nastavlja se ,
89
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete primijeniti zaštitu slike.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 108).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 69).
Ne možete označiti slike za ispis.
• Pomaknite zaštitni graničnik u položaj za snimanje (str. 108).
• Ponovite postupak u indeksnom izborniku (str. 70).
• Maksimalan broj slika koje možete označiti za ispis je 999.
• Video zapise ne možete označiti za ispis.
Naziv datoteke nije ispravno prikazan.
• Ukoliko struktura mape ne podliježe univerzalnom standardu, prikazan je samo naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 108).
Trepće naziv datoteke.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 108).
Snimanje
Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 92) i "Memory Stick Duo" (str. 89).
Vrpca se ne pokreće kad pritisnete REC START/STOP.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE (str. 22).
• Kaseta je došla do kraja. Premotajte je ili stavite novu.
• Postavite zaštitni graničnik u položaj REC ili stavite novu kasetu (str. 107).
• Vrpca je zapela za glavu (kondenzacija vlage). Izvadite kasetu i ostavite kamkorder najmanje jedan sat i
zatim ponovo stavite kasetu (str. 113).
Ne možete snimati na Memory Stick Duo.
• Pomaknite zaštitni graničnik Memory Sticka Duo u položaj za snimanje (str. 108).
• Kapacitet Memory Sticka je već popunjen. Obrišite nepotrebne slike (str. 69).
• Formatirajte Memory Stick Duo u kamkorderu ili koristite drugi Memory Stick Duo (str. 47).
• Sa sljedećim podešenjima ne možete snimati fotografije na Memory Stick Duo kod snimanja na kasetu:
− [PROGRES.REC]
− [SMTH INT.REC]
90
Ne možete koristiti funkciju snimanja u intervalima od posljednjeg do sljedećeg prizora
• Obratite pažnju na sljedeće:
− Izvedite postupak END SEARCH (str. 31).
− Nemojte vaditi kasetu. (Slika će se snimati bez prestanka i pauza čak i kad isključite napajanje.)
− Na istu vrpcu nemojte snimati slike u SP i LP načinu.
− U LP načinu izbjegavajte prekid, a zatim snimanje video zapisa.
Ne čuje se zvuk zatvarača kad snimite fotografiju.
• Podesite opciju [BEEP] na [ON] (str. 57).
Ugrađena bljeskalica ne radi.
• Vanjsku bljeskalicu ne možete koristiti sa sljedećim funkcijama:
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [PROGRES.REC]
− [BURST]
− Kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA-TAPE
• Čak i kad je odabrana automatska bljeskalica ili / (automatsko smanjenje efekta crvenih očiju), ne možete
koristiti ugrađenu bljeskalicu s funkcijama:
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] i [LANDSCAPE] za [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
• Ako ste na kamkorder stavili konverzijsku leću (opcija) ili filter (opcija), bljeskalica ne emitira svjetlo jer je
blokirana.
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi
• Nije uključeno napajanje bljeskalice ili bljeskalica nije pravilno pričvršćena.
• Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi kad je preklopka POWER postavljena na CAMERA-TAPE.
Funkcija [END SEARCH] ne radi.
• Kaseta s memorijom je izbačena nakon snimanja (str. 31).
• Kaseta je prazna.
Funkcija [END SEARCH] ne radi ispravno.
• Na početku ili u sredini kasete ima praznih dijelova. To je u tom slučaju uobičajena pojava.
Zaustavlja se snimanje u intervalima/pojavljuje se poruka [Smooth interval rec
discontinued due to error.] i snimanje se zaustavlja.
• Možda je zaprljana video glava. Upotrijebite kasetu za čišćenje (opcija).
• Pokušajte ponovno ispočetka.
• Koristite Sonyjevu mini DV kasetu.
nastavlja se ,
91
U slučaju problema (nastavak)
Podešavanje slike tijekom snimanja
Također pogledajte "Izbornik" (str. 95).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 42).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 42).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 44).
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja (BACK LIGHT).
• Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 40) ili odaberete
[SPOT METER] (str. 40).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u načinu Easy Handycam.
Nije moguće promijeniti jačinu bljeskalice ([FLASH LEVEL]).
• [FLASH LEVEL] nije moguće promijeniti tijekom Easy Handycam postupaka (str. 43).
Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi.
• Funkcija [DIGITAL ZOOM] ne radi kad [TELE MACRO] podesite na [ON].
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Aktivirane su funkcije [SLOW SHUTTR] ili [COLOR SLOW S]. To nije neispravnost.
Objekti koji prelaze preko okvira izgledaju izobličeno.
• Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji osjetilo slike
(CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira mogu se doimati izobličenima,
ovisno o uvjetima snimanja.
Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISPLAY BATT INFO na nekoliko sekundi za
uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 13).
Slika je previše svijetla, zamjetne su vodoravne tamne pruge ili dolazi do promjene boja.
• To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom i normalna je pojava. U tom slučaju isključite funkciju
[PROGRAM AE] (str. 40) ili [PROGRES.REC] (str. 44) kako bi ublažili simptom.
92
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se okomite pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 44).
Reprodukcija
Koristite li Memory Stick Duo, također pogledajte poglavlje o Memory Sticku Duo (str. 89).
Reprodukcija nije moguća.
• Preklopku POWER pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
• Premotajte kasetu (str. 23).
Slike pohranjene na Memory Stick Duo se ne reproduciraju u stvarnoj veličini ili formatu.
• Slike snimljene na drugim uređajima možda se neće pojaviti u stvarnoj veličini. To nije kvar.
• Kod reprodukcije video zapisa snimljenog na Memory Stick Duo u formatu 16:9, crne pruge se pojavljuju u
gornjem i donjem dijelu zaslona. To nije kvar.
Nije moguća reprodukcija slikovnih podataka pohranjenih na Memory Stick Duo.
• Slikovni podaci se ne mogu reproducirati ako ste promijenili zapise ili mape ili ako ste editirali podatke na
računalu. (U tom slučaju trepće naziv zapisa.) Ne radi se o kvaru (str. 109).
• Možda se neće moći reproducirati slike snimljene na drugim uređajima. To nije kvar (str. 109).
Na slici se pojavljuju vodoravne pruge, slika pri reprodukciji nije jasna ili se ne pojavljuje.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 113).
Ne možete čuti zvuk snimljen s 4CH MIC REC.
• Podesite [AUDIO MIX] (str. 54).
Sitni uzorci titraju, a dijagonalne linije izgledaju nazubljene.
• Podesite [SHARPNESS] na [ (mekše) (str. 41).
nastavlja se ,
93
U slučaju problema (nastavak)
Pri reprodukciji se ne čuje zvuk ili je utišan.
• Podesite opciju [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 54).
• Pojačajte glasnoću (str. 23).
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST2/REAR] (dodatni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 68).
• Kad koristite S VIDEO priključak, provjerite jesu li spojeni i crveni i bijeli utikači A/V kabela (str. 34).
Zvuk je isprekidan.
• Očistite glavu kasetom za čišćenje (opcija) (str. 113).
Na zaslonu je vidljiva oznaka "---".
• Kaseta koju reproducirate snimljena je bez podešenog datuma i vremena.
• Reproducira se prazan dio vrpce.
• Podaci na dijelu vrpce koji su ogrebeni ili imaju smetnje ne mogu se reproducirati.
Zamjetne su smetnje u slici i na zaslonu je vidljiv indikator 4.
• Kaseta je snimljena u sustavu različitom od sustava kamkordera (PAL) i u tom slučaju je to uobičajena
pojava (str. 106).
Pretraživanje podataka ne radi ispravno.
• Ukoliko snimate dnevno manje od dvije minute, kamkorder možda neće točno naći mjesto na kojem se
mijenja datum snimanja.
• Na početku ili sredini kasete je možda prazan dio. To nije kvar.
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
• Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 57).
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
• Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju
u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uložite novu bateriju. Umetnite bateriju u pretinac pazeći na ispravan položaj polariteta +/– (str. 115).
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe daljinskog upravljača.
• Za videorekorder odaberite način upravljanja koji nije VTR2 ili prekrijte senzor videorekordera crnim
papirom.
94
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
Ne možete koristiti [PROGRAM AE].
• Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
− [COLOR SLOW S]
− [TELE MACRO]
Ne možete koristiti [SPOT METER].
• Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijom:
− [COLOR SLOW S]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete koristiti [EXPOSURE].
• Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijama:
− [COLOR SLOW S]
− [CINEMA EFECT] u [D.EFFECT]
• Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].
Ne možete podesiti [SHARPNESS].
• Ne možete podesiti [SHARPNESS] zajedno s podešenjem[CINEMA EFECT] za [D. EFECT].
Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].
• Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
Ne možete koristiti [TELE MACRO].
• Ne možete koristiti [TELE MACRO] s funkcijama:
− [PROGRAM AE]
− Snimanje video zapisa na kasetu ili Memory Stick Duo.
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
− [FADER]
− [D. EFFECT]
− [PROGRAM AE]
− [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
nastavlja se ,
95
U slučaju problema (nastavak)
Ne možete koristiti [PROGRES.REC].
• Ne možete koristiti [PROGRES.REC] zajedno s podešenjem[CINEMA EFECT] za [D. EFECT].
Ne možete koristiti [FADER].
• Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
− [SELF-TIMER]
− [COLOR SLOW S]
− [D. EFFECT]
− [FRAME REC]
− [SMTH INT. REC]
Ne možete koristiti [D. EFFECT].
• Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
− [COLOR SLOW S]
− [FADER]
• Ne možete koristiti [CINEMA EFECT], [SLOW SHUTTR] i [OLD MOVIE] zajedno s [PROGRAM AE]
(osim [AUTO]).
• Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
− [PICT. EFFECT]
• Ne možete koristiti [CINEMA EFECT] zajedno s:
− opcijom [EXPOSURE] podešenom na [MANUAL]
− Kad opcija [AE SHIFT] nije podešena na 0
− [PROGRES.REC]
− [PICT. EFFECT]
Ne možete koristiti [SMTH INT.REC].
• Ne možete koristiti [SMTH INT.REC] zajedno s podešenjem [CINEMA EFECT] ili [DELAY MOTION] za
[D. EFECT].
Ne možete koristiti [SKINTONE] u izborniku [PICT. EFFECT].
• [PICT. EFFECT] se ne može podesiti na [SKINTONE] dok koristite funkciju BACK LIGHT.
Nije prikazan [HISTOGRAM].
• [HISTOGRAM] se ne vidi u sljedećim slučajevima:
− Kad koristite [EXP.FOCUS]
− Kad su prikazani datum i vrijeme
− Dok je aktivna funkcija Easy Handycam
• U sljedećim slučajevima se pojavi indikator I i [HISTOGRAM] se ne vidi.
− Kad koristite [DIGITAL ZOOM]
− Kad koristite [D.EFFECT]
Ne može se koristiti [AE SHIFT].
• [AE SHIFT] se ne može odabrati kad je opcija [EXPOSURE] podešena na [MANUAL].
96
Naknadno snimanje zvuka/snimanje na druge uređaje/editiranje
Slike s kamkordera se ne vide na zaslonu spojenog uređaja.
• Kad stavljate kamkorder u Handycam Station, zatvorite pokrov DC IN priključka na kamkorderu i zatim do
kraja čvrsto umetnite kamkorder u Handycam Station u pravilnom smjeru (str. 9).
Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu.
• Podesite opciju [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 57).
• Nije moguć prijenos signala na kamkorder ako pritisnete DISPLAY BATT INFO dok je [DISP OUTPUT]
podešen na [V-OUT/PANEL] (str. 57).
Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.
• Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder (str. 26).
Vremenski kôd i ostale informacije se pojavljuju na zaslonu spojenog uređaja.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] dok je spojen A/V kabel (str. 57).
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V spojnog kabela.
• Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 57).
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja
s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera.
Naknadno snimljeni zvuk na kasetu se ne čuje.
• Podesite [AUDIO MIX] sa [ST1/FRONT] (izvorni zvuk) strane dok se zvuk ne začuje kako treba (str. 68).
Fotografije se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena ako je kaseta učestalo korištena za snimanje.
Video zapisi se ne mogu snimati s kasete na Memory Stick Duo.
• Snimanje nije moguće ili snimljena slika može biti izobličena u sljedećim slučajevima:
− Na kaseti je prazan dio.
− Kaseta je učestalo korištena za snimanje.
− Ulazni signal je prekinut.
nastavlja se ,
97
U slučaju problema (nastavak)
Nije moguć prijenos slika.
• Nije moguć prijenos slika dok je opcija [DISP OUTPUT] podešena na [V-OUT/PANEL] (str. 57).
• Nije moguć prijenos slika ako pritisnete tipku DISPLAY BATT INFO.
Slika je izobličena ili tamna ili je zvuk izobličen.
• A/V kabeli su spojeni i na kamkorder i Handycam Station. Odspojite jedan od A/V kabela.
Spajanje na računalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder. W X
• Odspojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
• Postavite preklopku USB ON/OFF na Handycam Stationu na [ON] (samo kad ste spojili USB kabelom
(isporučen)).
• Pravilno umetnite kamkorder u Handycam Station (str. 9).
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.
• Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
− Windows: 800 T 600 točaka ili više, High Color (16 bits, 65000 boja) ili više
− Macintosh: 1024 T 768 točaka ili više, 32000 boja ili više
Na računalu se ne vide slike koje snima kamkorder. W X
• Odspojite kabel s računala, uključite kamkorder i zatim ga ponovo spojite.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice CAMERA-TAPE na kamkorderu i
odaberite [DV STREAM] u izborniku [USB-CAMERA]. (Samo ako ste kamkorder spojili na Windows
računalo USB kabelom).
• USB veza je moguća samo za Windows XP Service Pack1 (SP1) ili Windows XP Service Pack2 (SP2) koji
podržava High-Speed USB (USB 2.0) uređaj.
• DV STREAM se ne može istodobno koristiti za USB i i.LINK vezu.
98
Na računalu se ne vide slike s kasete. W X
• Odspojite kabel s računala i zatim ga ponovo spojite.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT na kamkorderu i odaberite
[DV STREAM] ili [MULTI CONNCT] u izborniku [USB SELECT]. (Samo ako ste kamkorder spojili na
Windows računalo USB kabelom).
• USB veza je moguća samo za Windows XP Service Pack1 (SP1) ili Windows XP Service Pack2 (SP2) koji
podržava High-Speed USB (USB 2.0) uređaj.
• DV STREAM se ne može istodobno koristiti za USB i i.LINK vezu.
Na Macintosh računalu nije moguće gledati slike snimljene na kasetu. W
• Ako ste spojili kamkorder na Macintosh računalo isporučenim USB kabelom, ne možete kopirati slike s
kasete na računalo. Za tu namjenu, spojite kamkorder na računalo i.LINK kabelom i koristite standardni
softver za operativni sustav.
Nije moguće gledati video zapise i slike snimljene na Memory Stick Duo na računalu. W
• Čvrsto i ispravno utaknite Memory Stick Duo u pravilnom smjeru.
• Nije moguće koristiti i.LINK kabel. Povežite kamkorder i računalo isporučenim USB kabelom.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB SELECT]
na [MEMORY STICK] u izborniku (str. 52).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
Ikona Memory Stick Duo ([Removable Disk] ili [Sony MemoryStick]) se ne vidi na
računalnom zaslonu. W
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT na kamkorderu.
• Stavite Memory Stick Duo u kamkorder.
• Odspojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice PLAY/EDIT i podesite [USB SELECT]
na [MEMORY STICK] u izborniku (str. 52).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo tijekom reprodukcije kasete ili obrade slike. Prije povezivanja
kamkordera i računala dovršite funkcije na kamkorderu.
nastavlja se ,
99
U slučaju problema (nastavak)
Nije moguće kopirati slike na Windows računalo. W
• Slike snimljene na Memory Stick možete pogledati i na sljedeći način.
1 Dva puta kliknite na [My Computer].
2 Dva puta kliknite ikonu novog diskovnog pogona [Removable Disk (F:)] ([Sony Memory Stick]). Možda
će proteći neko vrijeme dok računalo ne prepozna novi diskovni pogon. Ako ga ne prepozna, možda je
USB driver nepravilno instaliran.
3 Dva puta kliknite datoteku željene slike.
Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with USB
connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected]. W
• Nije moguće podešavati ili prekinuti funkciju Easy Handycam dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite
isporučeni USB kabel iz kamkordera.
Picture Package ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Package i restartajte Windows računalo.
Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.
• Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.
CD-R diskovni pogon nije prepoznat ili se podaci ne mogu kopirati na CD-R pomoću
aplikacija Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup ili VCD Maker.
• Pronađite kompatibilni uređaj na:
http://www.ppackage.com/.
"First Step Guide" nije prikazan pravilno.
• Slijedite donji postupak i pogledajte "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf).
1 Stavite isporučeni CD-ROM u uložnicu računala.
2 Dva puta kliknite na [My Computer].
3 Desnom tipkom miša kliknite [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)*.
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4 Kliknite na [Explorer].
5 Dva puta kliknite na [First Step Guide].
6 Dva puta kliknite na mapu željenog jezika.
7 Dva puta kliknite na "FirstStepGuide.pdf".
100
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/indikatori
upozorenja
Ako se na zaslonu ili u tražilu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete
riješiti sami. Ako ne uspijete, obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
E (indikator upozorenja za bateriju)
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, može
treptati indikator E, čak i ako je bateriji ostalo
5 do 10 minuta.
% (došlo je do kondenzacije vlage)*
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije
“InfoLITHIUM”. Koristite “InfoLITHIUM”
bateriju (str. 110).
C:21:kk
• Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite kasetu i
ostavite kamkorder bar jedan sat te ponovno
uložite kasetu (str. 113).
C:22:kk
• Očistite glavu pomoću kasete za čišćenje (nije
isporučena) (str. 113).
C:31:kk/C:32:kk
• Kvar koji se može popraviti, a nije gore
spomenut. Izvadite i ponovo stavite kasetu i tada
rukujte kamkorderom. Nemojte izvoditi ovaj
postupak ako se počne kondenzirati vlaga
(str. 113).
• Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog
uključenja rukujte kamkorderom.
• Zamijenite kasetu. Pritisnite tipku RESET (str.
26) i ponovo rukujte kamkorderom.
E:61:kk/E:62:kk/E:91:kk
• Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i
navedite svih pet znakova koda koji počinje
slovom "E".
• Izvadite kasetu i ostavite kamkorder oko sat vremena s otvorenim pretincem za kasete (str. 113).
e (indikator upozorenja za Memory Stick
Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 17).
c (indikator upozorenja za Memory Stick
Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije ispravno formatiran
(str. 47).
f (indikator upozorenja na nekompatibilan
Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory Stick Duo
(str. 108).
Q (indikator upozorenja za kasetu)
Sporo treptanje:
• Do kraja kasete ostalo je manje od pet minuta.
• Kaseta nije uložena.*
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut u
položaj za sprječavanje snimanja (str. 107)*
Brzo treptanje:
• Vrpca je došla do kraja.*
101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva (str. 108).
nastavlja se ,
101
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Z (indikator upozorenja za izbacivanje
kasete)*
Sporo treptanje:
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.
• Zaštitni graničnik na kaseti je pomaknut u
položaj za sprječavanje snimanja (str. 107)
x Baterija
Brzo treptanje:
Use the "InfoLITHIUM" battery pack (str. 110).
• Došlo je do kondenzacije vlage (str. 113).
• Aktivirana je funkcija dijagnostičkog
pokazivača (str. 101).
Battery level is low.
- (indikator upozorenja za brisanje slike)*
• Fotografija je zaštićena (str. 69).
: - (indikator upozorenja za zaštitu od
snimanja na Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik na Memory Sticku Duo je
pomaknut u položaj zaštite od snimanja (str. 108).
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Sporo treptanje:
• Tijekom punjenja.
• Napunite bateriju (str. 8, 110).
Old battery. Use a new one (str. 110).
Z Re-attach the power source (str. 8).
x Kondenzacija vlage
%Z Moisture condensation. Eject the
casette (str. 113).
% Moisture condensation. Turn off for 1H
(str. 113).
Brzo treptanje:
• Prikazan je dijagnostički kôd (str. 101).*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
1 (indikator upozorenja za nestabilno
kretanje kamkordera)
• Nije dovoljna količina svjetla pa će se
kamkorder lakše početi tresti.
• Kamkorder je nestabilan i lakše će se početi
tresti. Držite ga objema rukama i snimite sliku.
No indikator neće nestati.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se
melodija (str. 57).
102
x Kaseta/vrpca
Q Insert a casette (str. 16).
Z Reinsert the cassette.
• Provjerite da li je kaseta možda oštećena.
QZ The tape is locked - check the tab
(str. 107).
Q The tape has reached the end.
• Premotajte ili promijenite kasetu.
No file.
• Na Memory Sticku Duo nema datoteka ili nisu
čitljive.
x Memory Stick Duo
Memory Stick folders are full.
e Insert a Memory Stick (str. 17).
c Reinsert the Memory Stick.
• Izvadite Memory Stick Duo i ponovo ga stavite
nekoliko puta. Ako indikator čak i tada trepće,
Memory Stick Duo je možda oštećen. Pokušajte
koristiti drugi.
This is a read-only Memory Stick.
• Umetnite Memory Stick Duo na koji se može
snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s
kamkorderom (str. 108).
c This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Provjerite format i zatim formatirajte Memory
Stick Duo ako je potrebno (str. 47, 108).
Cannot record. The Memory Stick is full.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 69).
:- The Memory Stick is locked. Check
the tab (str. 108).
Cannot playback. Reinsert the Memory
Stick (str. 17).
Cannot record. Reinsert the Memory Stick
(str. 17).
• Nije moguće načiniti mape koje prelaze
999MSDCF. Načinjene mape nije moguće
obrisati u ovom kamkorderu.
• Potrebno je formatirati Memory Stick Duo
(str. 47) ili ih obrisati na računalu.
Cannot record still images on Memory Stick
(str. 108).
Cannot record movies on Memory Stick
(str. 108).
x Pisač kompatibilan sa standardom
PictBridge
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel
(isporučen).
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel
(isporučen).
Error-Cancel the task.
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovo ga uključite, zatim
odspojite i ponovo spojite USB kabel.
nastavlja se ,
103
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still images.
• Pokušali ste snimati fotografiju tijekom punjenja
bljeskalice (opcija).
Lens accessory attached. Cannot use flash.
• Ako ste na kamkorder stavili konverzijsku leću
(opcija) ili filter (opcija), bljeskalica ne emitira
svjetlo jer je blokirana (str. 91).
x Pokrov leće
Lens cover not fully open. Turn power off
then on. (str. 22).
Lens cover is not closed. Turn the power
off once. (str. 12).
x Ostalo
Cannot record due to copyright protection
(str. 107).
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable (str. 67).
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio (str. 67).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio (str. 67).
Cannot add audio on the blank portion of a
tape (str. 67).
104
Cannot add audio (str. 68).
• Ne možete dodati zvuk kaseti snimljenoj s 4CH
MIC REC.
Cannot use 4CH MIC REC (str. 55).
• Odspojite jednom vanjski 4CH mikrofon
(opcija), zatim ga spojite ponovno.
xL Dirty video head. Use a cleaning
cassette (str. 113).
Cannot start Easy Handycam
Can not cancel Easy Handycam (str. 86).
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
• USB se ne može koristiti kad je preklopka
POWER postavljena na CAMERA-TAPE.
HDV recorded tape. Cannot playback.
• Kamkorder ne može reproducirati taj format.
Koristite takvu kasetu s uređajem koji je
podržava.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Kamkorder ne dozvoljava dodavanje zvuka na
dio kasete snimljene u HDV formatu.
Disconnect one AV kabel.
• A/V kabeli su spojeni i na kamkorder i na
Handycam Station. Odspojite jedan od njih.
i.LINK connected. No DV streaming by USB.
• Funkcije DV streaming se ne može koristiti
putem USB veze dok je spojen i.LINK kabel.
Dovršite DV streaming, odspojite i.LINK kabel
(opcija) i zatim spojite isporučeni USB kabel
(str. 52).
DV streaming by USB... Cannot use i.LINK.
• i.LINK veza se ne može koristiti dok je aktivna
funkcija DV streaming putem USB kabela.
Dovršite DV streaming, odspojite isporučeni
USB kabel i zatim spojite i.LINK kabel (opcija)
(str. 52).
Hi-Speed USB not supported. No DV
streaming by USB.
• Funkcija DV movie streaming je kompatibilna
samo sa sustavima Windows XP Service Pack1
(SP1) ili XP Service Pack2 (SP2) koji podržava
High-Speed USB (USB 2.0) uređaj (str. 52).
105
Korištenje kamkordera u stranim zemljama
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji
ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom
pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite
li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također
mora imati PAL sustav (pogledajte donji popis) i
AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
PAL
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska, Švicarska,
Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvajana,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
106
Jednostavno podešavanje sata prema
vremenskoj razlici
Moguće je jednostavno podesiti sat prema
vremenskoj razlici. Odaberite [WORLD TIME] u
(TIME/LANGU) izborniku i podesite razliku
(str. 58).
Kasete koje možete koristiti
S ovim kamkorderom možete koristiti samo kasete
mini DV formata. Koristiti kasete s oznakom
7.
x Sprečavanje slučajnog presnimavanja
Pomaknite zaštitni graničnik na kaseti u položaj
SAVE.
je zaštićeni znak.
Vaš kamkorder ne podržava kasete s kasetnom
memorijom.
Izbjegavanje praznina na kaseti
Prijeđite na kraj snimljenog dijela pomoću funkcije
[END SEARCH] (str. 31) prije nego ponovno
počnete snimati u sljedećim slučajevima:
● Reproducirali ste kasetu.
● Koristili ste funkciju [EDIT SEARCH].
Signal za zaštitu autorskih prava
x Kod reprodukcije
Ako kaseta koju reproducirate na ovom
kamkorderu sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, nije je moguće kopirati na kasetu u drugoj
kameri spojenoj na ovaj kamkorder.
x Kod snimanja
Na ovom kamkorderu nije moguće snimati softver
koji sadrži kontrolne signale za zaštitu autorskih
prava. U tom slučaju se na LCD zaslonu ili u tražilu
pojavi poruka [Cannot record due to copyright
protection]. Ti signali ne snimaju se na kasetu.
Napomene o uporabi
x Kada duže vrijeme nećete koristiti kamkorder
Izvadite kasetu i spremite je.
REC: Može se snimati na kasetu.
SAVE: Snimanje na kasetu nije
moguće (zaštićena je od
presnimavanja).
x Kad stavljate naljepnicu na kasetu
Naljepnicu uvijek stavite na za to predviđeno
mjesto na kaseti, kao na donjoj slici, kako bi
spriječili kvarove kamkordera.
Ne stavljajte naljepnicu
na ovo mjesto.
Mjesto za naljepnicu
x Nakon uporabe kasete
Premotajte kasetu na početak kako bi spriječili
pojavu izobličenja slike ili zvuka, stavite je u kutiju
i postavite u uspravni položaj.
x Čišćenje pozlaćenog konektora
Čistite pozlaćeni konektor vatiranim štapićem
nakon svakih 10 izbacivanja kasete.
Ako je pozlaćeni konektor kasete zaprljan ili
prašnjav, indikator preostale vrpce možda neće
prikazivati ispravnu vrijednost.
Pozlaćeni konektor
107
O Memory Sticku
Memory Stick je kompaktan, prijenosni IC medij za
snimanje koji usprkos veličini može pohraniti više
podataka od floppy diska.
S ovim kamkorderom možete koristiti samo
Memory Stick Duo, koji je otprilike upola manji od
standardnog Memory Sticka. Ipak morate znati da
svi navedeni tipovi Memory Sticka Duo možda
neće pravilno raditi s ovim kamkorderom.
Snimanje/
reprodukcija
Vrste Memory Sticka
Memory Stick
Memory Stick Duo
*1
–
Memory Stick Duo sa zaštitnim graničnikom
a
Možete spriječiti slučajno brisanje slika ako zaštitni
graničnik na Memory Sticku Duo šiljatim
predmetom pomaknite u položaj zaštite od
snimanja.
Isporučeni Memory Stick Duo nema zaštitni
graničnik.
MagicGate Memory Stick
–
Memory Stick Duo
*
(MagicGate/Parallel Transfer) 1
a
MagicGate Memory Stick Duo 1
*
a
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo
*1
a
*2*3
*3
*2*3
*1
Memory Stick Duo je približno upola manji od
standardnog Memory Sticka.
Vrste Memory Sticka koji podržavaju brzi prijenos
podataka. Ta brzina ovisi o uređaju koji koristite.
*3
"MagicGate" je tehnologija zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Kamkorder ne može reproducirati ili snimati podatke
kojima je potrebna funkcija MagicGate.
*2
• Format fotografije: Kamkorder komprimira i snima
podatke o slici u JPEG (Joint Photographic Experts
Group) formatu. Ekstenzija datoteke je .JPG.
• Format video zapisa: Vaš kamkorder komprimira sliku u
MPEG (Moving Picture Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je .MPG.
• Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
108
• Nazivi datoteka video zapisa:
− MOV00001: Ovaj naziv datoteke se pojavi na LCD
zaslonu kamkordera.
− MOV00001.MPG: Ovaj naziv datoteke se pojavi na
zaslonu PC-a.
• Memory Stick Duo formatiran na računalu (Windows
OS/Mac OS) nije zajamčeno kompatibilan s ovim
kamkorderom.
• Brzina očitavanja/upisivanja podataka može se
razlikovati, ovisno o kompatibilnosti Memory Sticka i
uređaja koji koristite.
Napomene o uporabi
Podaci se mogu uništiti u sljedećim slučajevima.
Oštećeni podaci ne mogu se vratiti.
• Ako izvadite Memory Stick Duo, isključite kamkorder
ili odvojite akumulatorsku bateriju tijekom snimanja ili
učitavanja podataka (žaruljica pristupa trepće ili svijetli).
• Ako koristite Memory Stick Duo u blizini magneta ili
magnetskih polja.
Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Prilikom rukovanja obratite pažnju na sljedeće:
x Napomena o uporabi medija Memory Sticka PRO
Duo
• Nemojte primjenjivati silu prilikom upisivanja podataka
na za to namijenjeno mjesto.
• Na Memory Stick Duo ili njegov adapter nemojte
stavljati naljepnice ili slično.
• Uvijek spremajte Memory Stick Duo u isporučenu
kutiju.
• Nemojte dodirivati priključke Memory Sticka Duo
prstima ili metalnim predmetima.
• Nemojte savijati Memory Stick Duo ili ga izlagati jakim
udarcima.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati tehničke značajke
Memory Sticka Duo.
• Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
• Memory Stick Duo držite dalje od dohvata male djece
kako ga ne bi progutala.
• Maksimalni kapacitet medija Memory Sticka PRO Duo
koji možete koristiti s ovim kamkorderom je 1 GB.
x O mjestu uporabe
Ne ostavljajte i ne koristite Memory Stick Duo na
mjestima koja su:
• Jako topla, poput automobila parkiranog na suncu.
• Pod izravnim sunčevom svjetlom.
• Vrlo vlažna ili izložena korozivnim plinovima.
Napomene o kompatibilnosti podataka o slici
• Datoteke slika snimljene na Memory Stick Duo vašeg
kamkordera usklađene su s pravilima dizajna (“Design
Rules“) “Camera File Systems“ univerzalnog standarda
koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
• Na ovom kamkorderu nije moguće reproducirati
fotografije snimljene na drugoj opremi (DCR TRV900E
ili DSC-D700/D770) koja nije usklađena s ovim
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne prodaju u
nekim područjima.)
• Ako ne možete koristiti Memory Stick Duo koji se inače
može koristiti na nekoj drugoj opremi, formatirajte ga u
ovom kamkorderu (str. 47). Obratite pozornost da će sve
slike biti obrisane ako formatirate Memory Stick Duo.
• U ovom kamkorderu možda neće biti moguće
reproducirati sljedeće:
− Slike obrađene na računalu
− Slike snimljene drugom opremom.
x Napomene o uporabi adaptera za Memory Stick
Duo (isporučen)
Nakon ulaganja Memory Sticka Duo u adapter
možete ga koristiti sa standardnim uređajem koji
podržava Memory Stick.
• Kad koristite Memory Stick Duo s uređajem
kompatibilnim s Memory Stickom, uvijek ga umetnite u
Memory Stick Duo adapter.
• Uvijek umetnite pravilno okrenut Memory Stick Duo u
adapter do kraja. Nepravilna uporaba može oštetiti
uređaj. Utisnete li na silu Memory Stick Duo u
pripadajući utor u pogrešnom smjeru, možete oštetiti
utor.
• U utor za Memory Stick Duo nemojte stavljati nikakve
predmete osim kompatibilnog Memory Sticka Duo jer to
može prouzročiti kvarove.
• U uređaj nemojte stavljati prazan adapter za Memory
Stick Duo jer to može oštetiti uređaj.
109
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM"
akumulatorskom baterijom (P serije) i radi samo s
"InfoLITHIUM" baterijom.
"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku
.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja
izmjenjuje informacije o komunikaciji između
kamkordera i AC adaptera.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije
u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo
vrijeme rada u minutama. Kad koristite AC
adapter/punjač (opcija), pojavi se preostalo vrijeme
rada baterije i vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
• Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
• Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30 °C,
dok se CHG indikator ne isključi u znak da je baterija
sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga
temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje) učinkovitost
baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme
njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i
stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FA70
(opcija).
110
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije,
te premotavanje vrpce skraćuju radni vijek baterije.
Savjetujemo uporabu baterije velikoga kapaciteta: NPFA70 (opcija).
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite
preklopku POWER na (CHG)OFF. Baterija se troši kad
je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi
reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva
do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog
snimanja načinite pokusne snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da
je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo
napunite bateriju do kraja tako da indikatori budu točni.
Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno
vrijeme snimanja.
• Oznaka E ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja
ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme
snimanja pet do deset minuta.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom
godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu.
izvadite i pohranite je na suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju ispraznite tako da podesite [A.SHUT OFF] u
izborniku
(STANDARD SET) na [NEVER] i
pokrenete snimanje bez uložene kasete, dok se baterija
sasvim ne isprazni (str. 58).
O sustavu i.LINK
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s
vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno
smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno
kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
DV priključak na ovom kamkorderu usklađen je s
i.LINK DV priključkom. Ovo poglavlje opisuje
i.LINK standard i njegove značajke.
Što je "i.LINK"?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključak te za kontrolu uređaja.
Uređaj s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka između različitih digitalnih AV
uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s kamkorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa uređajem koji je izravno
spojen s kamkorderom već i s ostalim uređajima
preko izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
• Inače se na ovaj kamkorder može spojiti samo jedan
uređaj pomoću i.LINK kabela. Pri spajanju ovog
kamkordera uređaj kompatibilan s i.LINK-om i dva ili
više DV priključka, pogledajte upute za uporabu uređaja
koji spajate.
• i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv koje
su odobrile brojne korporacije.
• IEEE 1394 je međunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka – Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi od uređaja. Najveće brzine prijenosa podataka
su sljedeće:
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
nastavlja se ,
111
O sustavu i-LINK (nastavak)
Održavanje i mjere opreza
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja.
Kod nekih uređaja je također naveden i pokraj
i.LINK priključka. Najveća brzina prijenosa
podataka na uređaju kod kojeg nema oznake iznosi
"S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
O uporabi i održavanju
* "Što je Mbps"?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom kamkorderu
Podrobnije podatke o presnimavanju kad je ovaj
kamkorder spojen na drugi video uređaj s DV
priključcima potražite na str. 63.
Ovaj kamkorder može se također spojiti na drugi
Sonyjev uređaj s i.LINK-om (DV-om) (primjerice,
osobno računalo serije VAIO) kao i na video
uređaje.
Prije spajanja ovog kamkordera na osobno
računalo, provjerite da li je na računalo već
instaliran program (softver) za podršku ovog
kamkordera.
Neki video uređaji poput digitalnog TV-a, DVD,
MICROMV ili HDV rekordera/playera možda neće
biti kompatibilni s DV priključkom čak i ako imaju
i.LINK priključak. Prije spajanja provjerite
kompatibilnost. Podrobnije podatke o mjerama
opreza pri spajanju ovog kamkordera potražite u
uputama za uporabu uređaja kojeg spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
112
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim
mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne
izlažite kamkorder temperaturama iznad 60ºC,
primjerice, blizu grijaćih tijela ili u vozilu parkiranom
na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem
mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do
smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u
kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do
nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon,
tražilo ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na
taj se način oštećuje unutrašnjost tražila ili LCD
zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V
(akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC)
napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u
ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili
od morske vode jer u tom slučaju može doći do
nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili
tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe
odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Budite posebno pažljivi s lećom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj (CHG)OFF.
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i
tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite utikač,
nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se
tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece.
Dođe li do slučajnog gutanja baterije, odmah se obratite
liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i
obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte kasetu oko tri
minute.
• Prije pohrane potpuni ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar njega, na površini vrpce ili na leći se
može kondenzirati vlaga. U tom slučaju vrpca se
može zalijepiti za video glavu i uzrokovati
oštećenja ili nepravilnosti u radu. Ako se unutar
kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette] ili [%
Moisture condensation. Turn off for 1H]. Ako se
vlaga kondenzira na leći, poruka se neće pojaviti.
x Ako se kondenzirala vlaga
Nijedna funkcija osim izbacivanja kasete neće
raditi. Izbacite kasetu, isključite kamkorder i
ostavite ga oko sat vremena s otvorenim pretincem.
Kamkorder se može ponovo koristiti ako se pri
ponovnom uključenju ne pojavi oznaka % ili Z.
Ponekad kamkorder ne može prepoznati
kondenzaciju. U tom slučaju kaseta se ponekad
neće izbaciti deset sekundi nakon otvaranja
pretinca. To ne predstavlja kvar. Nemojte zatvarati
pretinac dok se kaseta ne izbaci.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder
s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad
koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim
slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani
prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila na
otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili
pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom
temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo
mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je
zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u
unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline
(približno nakon jednog sata).
Video glava
• Kad se video glava zaprlja, nije moguće pravilno
snimanje ili su slika i zvuk tijekom reprodukcije
izobličeni.
• Pojave li se sljedeći problemi, očistite video glave
(pokrenite reprodukciju u trajanju 10 sekundi) Sony
DVM-12CLD kasetom za čišćenje (opcija).
− Na slici se tijekom reprodukcije pojavljuju mozaične
smetnje ili je zaslon plave boje.
− Slika se tijekom reprodukcije ne pomiče.
− Slika se uopće ne pojavljuje za reprodukciju ili je zvuk
isprekidan.
− Tijekom snimanja se na zaslonu pojavi poruka [xL
Dirty video head. Use a cleaning cassette].
− Tijekom reprodukcije se na zaslonu pojavi poruka
[xL Dirty video head. Use a cleaning cassette].
nastavlja se ,
113
Održavanje i mjere opreza (nastavak)
• Video glava se troši nakon duže uporabe kamkordera.
Ako slika ne postaje jasnija nakon uporabe kasete za
čišćenje, video glava je možda istrošena. U tom slučaju
potrebno je zamijeniti video glavu. Za podrobnosti se
obratite Sonyjevom prodavatelju ili ovlaštenom servisu.
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može
oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD
zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se
može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju ili
prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li
pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne
nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno
napajanje putem isporučenog AC adaptera.
A Pomaknite preklopku POWER prema dolje za
uključenje žaruljice PLAY/EDIT.
B Izvadite kasetu i Memory Stick Duo iz kamkordera,
zatim odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera
iz kamkordera ili Handycam Stationa.
C Dodirnite g t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION] t j.
• Slika se mijenja iz formata 4:3 u format 16:9.
F Uglom isporučenog Memory Sticka Duo dodirnite
oznaku "T" na zaslonu.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za brisanje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, počnite iznova od
koraka 4.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je okrenut
prema van.
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
lagano navlaženom u vodi.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište.
− Otapala poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s
gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o leći i njezino pohranjivanje
• Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim
slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
• Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem
neće biti izložena nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore
opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje
kamkorderom približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma
i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER
postavljena na (CHG)OFF. Baterija se uvijek puni
kad se kamkorder napaja putem AC adaptera ili
akumulatorske baterije.
114
Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite
kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno tri
mjeseca uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe
na rad kamkordera. Za održavanje pohranjenih
podešenja datuma i vremena, itd., napunite bateriju
ako je prazna.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti radni domet
daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom
baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24
sata s preklopkom POWER postavljenom na
(CHG)OFF.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski
pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok
ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome ne rukuje
ispravno.
Upozorenje
Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog
ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili
ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama
proizvođača.
115
Tehnički podaci
Sustav
Sustav snimanja
video zapisa
2 rotirajuće glave, helikalni sustav
skeniranja
Sustav snimanja
fotografija
Exif Ver. 2.2*1
Sustav snimanja
zvuka
Rotirajuće glave, PCM sustav
Kvantizacija: 12-bitna (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bita (Fs 48
kHz, stereo)
Video signal
PAL sustav boja, CCIR standardi
Preporučljive
kasete
Mini DV kasete s oznakom 7
Brzina vrpce
SP: Približno 18,81 mm/s
LP: Približno 12,56 mm/s
Vrijeme snimanja/
reprodukcije
SP: oko 60 min (uz uporabu kasete
DVM60)
LP: oko 90 min (uz uporabu kasete
DVM60)
Vrijeme
premotavanja
Oko 2 minute i 40 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i
punjive baterije)
Oko 1 minutu i 45 sekundi
(uz uporabu kasete DVM60 i AC
adaptera)
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
Osjetilo slike
3,0 mm (1/6 tip) 3 CMOS senzora
Ukupno: oko 790 000 piksela
Efektivno (fotografije): oko
690 000 piksela
Efektivno (video zapisi):
oko 670 000 piksela
Leća
Žarišna duljina
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 T (optički), 120 T (digitalni)
f = 2,77 ~ 27,7 mm
Nakon pretvorbe u format fotografije
35 mm
U CAMERA-TAPE načinu*2:
44 ~ 520 mm (16:9),
41 ~ 480 mm (4:3),
U CAMERA-MEMORY načinu
40 ~ 400 mm (4:3),
43,5 ~ 435 mm (16:9)
F 1,8 ~ 2,4
Promjer filtera: 30 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR
(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje
osvjetljenje
7,1 luxa (F1,8)
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and Information
Technology Industries Association (JEITA). Datoteke
ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije
poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu
snimanja.
2
* Vrijednosti žarišne duljine su stvarne vrijednosti
širokokutnog očitanja piksela.
Ulazni/izlazni priključci
Audio/Video
ulaz/izlaz
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija manja
od 2,2 kiloohma
LANC priključak
Stereo mini-minipriključak (promjer
2,5 mm)
LCD zaslon
Slika
Općenito
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC mrežni adapter)
Prosječna potrošnja Tijekom snimanja s tražilom
2,9 W
energije
(kad koristite baterijsko napajanje)
Tijekom snimanja s LCD zaslonom
3,2 W
(kad koristite baterijsko napajanje)
Radna temperatura
116
6,9 cm (tip 2,7; format 16:9)
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
od 0 °C do 40 °C
Tehnički podaci (nastavak)
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
54 T 117 T 102 mm (š/v/d)
Masa (približno)
400 g samo glavni uređaj
470 g uključujući akumulatorsku
bateriju NP-FA50, kasetu DVM60 i
remen za nošenje na ramenu.
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 7.
Ulazni/izlazni priključci Handycam Stationa
DCRA-C140
Audio/Video
ulaz/izlaz
USB priključak
DV priključak
10-pinski priključak
Automatski odabir ulaza/izlaza
Video signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 ohma,
nesimetrični
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kiloohma),
ulazna impedancija veća od 47
kiloohma, izlazna impedancija manja
od 2,2 kiloohma
AC mrežni adapter AC-L200
Napajanje
AC 100 – 240 V izmjenične struje
(AC), 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura
pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
(približno)
48 T 29 T 81 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FA50)
Maksimalni izlazni
napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije
(približno)
47,2 T 6,8 T 75,5 mm (š/v/d)
Masa (približno)
50 g
mini-B
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
4-pinski priključak, S100
Tip
Litij ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
117
O zaštitnim znakovima
• Memory Stick,
, "Memory Stick Duo" i
, "Memory Stick PRO Duo" i
, "MagicGate" i
, "MagicGate Memory Stick" i
"MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• i.LINK je zaštićeni naziv a a je zaštićena oznaka tvrtke
Sony Corporation.
• Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
•
je zaštićena oznaka.
• Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni
nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i
PowerMac su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer,
Inc registrirane u SAD-u i drugim državama.
• eMac je zaštićeni naziv tvrtke Apple Computer, Inc.
118
• QuickTime i logo QuickTime su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Roxio je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Toast je zaštićeni naziv tvrtke Roxio, Inc.
• Windows Media Player je zaštićeni naziv tvrtke
Microsoft Corporation.
• Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni
nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv
tvrtke Intel Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom
priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom
priručniku.
Download PDF