Sony | HDR-PJ810E | Sony HDR-PJ810E Handycam® PJ810 s ugrađenim projektorom Upute za upotrebu

4-489-506-11(2) (HR)
Digitalni HD
kamkorder
Početak rada
Snimanje/reprodukcija
Spremanje slika
Upute za upotrebu
Prilagođavanje kamkordera
Ostalo
Pogledajte također:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-PJ810/PJ810E/PJ820/PJ820E
Prvo ovo pročitajte
VAŽNE
SIGURNOSNE
UPUTE
Prije rukovanja jedinicom pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduću upotrebu.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela HDRSerijski broj ________________________
Broj modela AC- ___________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik
od požara ili strujnog udara,
1) jedinicu ne izlažite kiši
ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte
predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru
prekomjerne topline, kao
što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST – KAKO
BISTE SMANJILI
OPASNOST
OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA,
POZORNO SLIJEDITE
OVE UPUTE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
2
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati
u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske
otvore. Instalaciju provedite
u skladu s uputama proizvođača.
Uređaj nemojte instalirati blizu
izvora topline, primjerice radijatora,
odzračnika, peći ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani
utikač ima dva kontakta,
jedan širi od drugog. Utikač
s uzemljenjem ima dva kontakta
i treći za uzemljenje. Širi ili treći
kontakt služi za vašu sigurnost.
Ako utikač ne odgovara
vašoj utičnici, posavjetujte
se s električarom u vezi
sa zamjenom utičnice.
• Zaštitite kabel za napajanje tako da
se po njemu ne hoda i da ga ništa
ne pritišće, osobito blizu utikača,
utičnica i mjesta na kojem izlazi iz
uređaja.
• Upotrebljavajte samo pribor/
dodatnu opremu koju je odredio
proizvođač.
• Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu
koje je odredio proizvođač ili koji
se isporučuju s uređajem. Kada
upotrebljavate kolica, budite
pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem da biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
• Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako
se dulje vrijeme ne koristi.
• Servisiranje uređaja prepustite
stručnom osoblju. Servisiranje
je potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice,
oštećenja kabela za napajanje
ili utikača, prolijevanja tekućine
ili pada nekih predmeta na uređaj,
izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neispravnog rada ili pada uređaja.
• Ako oblik utikača ne odgovara
strujnoj utičnici, upotrijebite
dodatni adapter za utikač čija je
konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
OPREZ
 Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati
požar ili čak kemijske opekline.
Pridržavajte se sljedećih mjera
opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet
baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam
ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj
i nemojte dopustiti da metalni
predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60°C , na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom
baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan
dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno odložite, kao što
je opisano u uputama.
Bateriju zamijenite isključivo
navedenom vrstom baterije.
U protivnom može doći do požara
ili ozljeđivanja.
HR
3
 Adapter za izmjeničnu struju
Ne upotrebljavajte adapter
za izmjeničnu struju u skučenom
prostoru, na primjer između zida
i pokućstva.
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu
struju služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do nekih smetnji
pri upotrebi uređaja, odmah isključite
adapter za izmjeničnu struju iz zidne
utičnice.
Čak i ako je vaš kamkorder isključen,
izvor napajanja i dalje je pod
naponom, sve dok je priključen
u zidnu utičnicu putem adaptera
za izmjeničnu struju.
UPOZORENJE
Nemojte gutati bateriju – postoji
opasnost od kemijskih opeklina.
Daljinski upravljač isporučen s ovim
proizvodom sadrži bateriju u obliku
kovanice/gumba. Gutanje baterije
u obliku kovanice/gumba može
uzrokovati teške unutarnje opekline
u roku od samo dva sata te može
dovesti i do smrti.
Držite nove i rabljene baterije dalje
od djece. Ako se pretinac za baterije
ne može čvrsto zatvoriti, prestanite
upotrebljavati proizvod i držite ga
dalje od djece.
Ako mislite da je došlo do gutanja ili
stavljanja baterije u bilo koji dio tijela,
odmah potražite liječničku pomoć.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće
zvuka u slušalicama može dovesti
do gubitka sluha.
HR
4
Za korisnike u Europi
Ovime tvrtka Sony Corporation
izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
 Napomena za korisnike
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti
proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno
je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom EMC
za upotrebu kabela za povezivanje
kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na
određenim frekvencijama mogu
utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.
 Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta
ili elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja
(neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
 Odlaganje iskorištenih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol
na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se
proizvod i baterija
ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Ispravnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju
može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste osigurali
da se s baterijom te s električnom
i elektroničkom opremom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
HR
5
Saznajte više
o kamkorderu
(Vodič za pomoć)
Sadržaj
Vodič za pomoć je mrežni priručnik.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama kamkordera.
Početak rada ................ 7
1
Posjetite stranicu
podrške tvrtke Sony.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Prvo ovo pročitajte .................... 2
Saznajte više o kamkorderu
(Vodič za pomoć) ................. 6
Priložene stavke .........................7
Punjenje kompleta baterija ...... 8
Uključivanje napajanja .............10
Umetanje memorijske
kartice ...................................11
Snimanje/
reprodukcija ............... 12
Snimanje ................................... 12
Reprodukcija ............................14
Prikaz slika u većoj veličini ......16
Spremanje slika .......... 17
državu
2 Odaberite
ili regiju.
naziv modela
3 Potražite
svoga kamkordera
na stranici podrške.
• Provjerite naziv modela
na dnu kamkordera.
Upotreba softvera
PlayMemories Home™ ...... 17
Spajanje vanjskog medijskog
uređaja ................................18
Upotreba Wi-Fi funkcije ...........19
Prilagođavanje
kamkordera ............... 24
Upotreba izbornika ................. 24
Ostalo ......................... 27
Mjere opreza ............................27
Specifikacije ............................. 29
Dijelovi i kontrole .................... 34
HR
6
Početak rada
Priložene stavke
• Prsten „step down” (1)
Brojevi u ( ) označavaju
isporučene količine.
• Kamkorder (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
Početak rada
Da biste pričvrstili prsten
„step down” na kamkorder, pravilno
ga poravnajte s kamkorderom (),
a zatim ga okrećite u smjeru strelice
dok ne sjedne na mjesto ().
Da biste odstranili prsten
„step down”, okrećite ga
u smjeru suprotnom od strelice.
Oblik adaptera za izmjeničnu struju
razlikuje se ovisno o državi/regiji.
• Pomoćni kabel za USB vezu (1)
Pomoćni kabel za USB vezu
namijenjen je za upotrebu samo
s ovim kamkorderom. Upotrijebite
taj kabel kada je ugrađeni
USB kabel kamkordera prekratak
za povezivanje.
• Bežični daljinski upravljač (1)
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FV50 (1)
• HDMI kabel (1)
• „Upute za upotrebu”
(ovaj priručnik) (1)
HR
7
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite kamkorder zatvaranjem LCD zaslona,
uvucite tražilo i pričvrstite komplet baterija.
Komplet baterija
2 Izvucite ugrađeni USB kabel.
adapter za izmjeničnu struju i kamkorder
3 Povežite
s pomoćnim kabelom za USB vezu te uključite
adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Pomoćni kabel
za USB vezu
Ugrađeni USB kabel
Adapter za
izmjeničnu struju
Zidna utičnica
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) postaje narančasta.
• Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada je komplet
baterija potpuno napunjen. Isključite pomoćni kabel za USB vezu
iz kamkordera.
• Oblik adaptera za izmjeničnu struju razlikuje se ovisno o državi/regiji.
HR
8 • Isključite kamkorder prije nego što izvadite komplet baterija.
 Punjenje baterije pomoću računala
Isključite kamkorder i pomoću ugrađenog USB kabela priključite
kamkorder na uključeno računalo.
 Da biste upotrebljavali kamkorder dok je uključen
u zidnu utičnicu
Priključite kamkorder na zidnu utičnicu istim postupkom kao
u odjeljku „Punjenje kompleta baterija”.
Početak rada
• Pričvrstite komplet baterija u kamkorder.
• Komplet baterija možda će se trošiti čak i ako je kamkorder uključen
u zidnu utičnicu.
HR
9
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite napajanje.
• Kamkorder možete uključiti i tako da izvučete tražilo.
upute na LCD zaslonu odaberite jezik,
2 Slijedeći
geografsko područje, Ljetno računanje vremena
ili Ljetno vrijeme, format datuma, datum i vrijeme.
Dodirnite gumb na LCD zaslonu.
• Za prelazak na sljedeću stranicu dodirnite [Next].
• Za isključivanje napajanja zatvorite LCD zaslon.
• Da biste ponovno postavili datum i vrijeme, odaberite

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Da biste isključili zvuk rada, odaberite
 [Setup]  [
General
Settings]  [Beep]  [Off].
HR
10
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako
da klikne.
Pristupna žaruljica
Početak rada
Umetnite memorijsku karticu tako da odrezani kut
bude okrenut u smjeru kao na slici.
• Zaslon [Preparing image database file. Please wait.] pojavljuje se ako
umetnete novu memorijsku karticu. Pričekajte dok zaslon nestane.
• Za odabir memorijske kartice kao medija za snimanje odaberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card].
• Za izbacivanje memorijske kartice otvorite poklopac i lagano gurnite
memorijsku karticu prema unutra.
 Vrste memorijskih kartica koje možete upotrebljavati
s ovim kamkorderom
SD brze klase
Kapacitet
(provjeren rad)
SD memorijska kartica/SDHC
memorijska kartica/SDXC
memorijska kartica
Klasa 4 ili brža
Do 64 GB
Memory Stick PRO Duo™
(Mark2) mediji/Memory Stick
PRO-HG Duo™ mediji
–
Do 32 GB
Memory Stick XC-HG Duo™
mediji
Do 64 GB
HR
11
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Snimanje filmova
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite START/STOP
za početak snimanja.
Ručica električnog zuma
• Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.
• Možete snimati fotografije tijekom snimanja filmova ako pritisnete
PHOTO (dvostruko snimanje).
• Prema zadanoj postavci filmovi se istodobno snimaju u HD formatu i MP4
formatu (Dual Video REC). MP4 format jednostavan je za reprodukciju
filmova na pametnom telefonu, prijenos na mrežu ili na web.
• Stavke na LCD zaslonu nestaju ako s kamkorderom ne radite nekoliko
sekundi. Da biste ponovno prikazali stavke, dodirnite bilo što osim
gumba na LCD zaslonu.
• Vrijeme snimanja za medij možete provjeriti na LCD zaslonu, u načinu
snimanja.
• Za promjenu kvalitete slike filmova koje snimate odaberite

[Image Quality/Size]  [ REC Mode].
HR
12
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD zaslon i odaberite [MODE] 
(Fotografija).
Snimanje/reprodukcija
• Također se možete prebacivati između načina
(Film) i
(Fotografija) pritiskom na gumb
/
(Način snimanja).
pritisnite PHOTO da biste prilagodili fokus,
2 Lagano
a zatim pritisnite do kraja.
Ručica električnog zuma
• Kada je fokus pravilno namješten, na LCD zaslonu prikazuje se
indikator zaključavanja AE/AF.
HR
13
Reprodukcija
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite gumb
(Prikaz slika)
na kamkorderu za ulazak u način reprodukcije.
/
da biste pomaknuli željeni
2 Odaberite
događaj u sredinu, a zatim odaberite dio zaokružen
na slici ().
Na zaslon
MENU
Preostali kapacitet
baterije
Naziv
događaja
Na sljedeći
događaj
Na prijašnji
događaj
Prelazak
u način
snimanja filma/
fotografije
HR
14
Gumb
za promjenu
formata
filma
(HD/MP4)
Događaji
Reprodukcija
kratkih filmova
Traka
vremenske
crte
Gumb
za promjenu
skale događaja
3 Odaberite sliku.
Povratak na
zaslon prikaza
događaja
Naziv događaja
Prethodno
Snimljeno vrijeme/
broj fotografija
Gumb
za promjenu
vrste slike
Film
Sljedeće
Snimanje/reprodukcija
Fotografija
Prelazak
u način
snimanja filma/
fotografije
Posljednja
reproducirana slika
 Radnje reprodukcije
Jačina zvuka
/
Prethodno/sljedeće
Brisanje
/
Brzo premotavanje
natrag/naprijed
Kontekst
/
Reprodukcija/pauza
Zaustavljanje
Reprodukcija/
zaustavljanje
dijaprojekcije
Videosnimke kretanja
Interval kretanja ADJ
 Za odabir formata filma koji želite reproducirati,
uređivati ili kopirati na druge uređaje
U 2. koraku odaberite
[
HD Quality] ili [
u gornjem desnom dijelu LCD zaslona 
MP4].
HR
15
Prikaz slika u većoj veličini
Povezivanje kamkordera s TV-om
1
Povežite HDMI OUT priključak kamkordera s HDMI IN
priključkom TV-a pomoću priloženog HDMI kabela.
Protok signala
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, spojite multi/mikro USB terminal
kamkordera na priključke za video/audio ulaz na TV-u pomoću
AV kabela (prodaje se zasebno).
Upotreba ugrađenog projektora
1 Pritisnite gumb PROJECTOR (str. 34).
2 Odaberite [Image Shot on This Device].
upute vodiča za rad na LCD zaslonu, a zatim
3 Slijedite
odaberite [Project].
Ručica električnog zuma/PHOTO*2
Ručica PROJECTOR FOCUS *1
*1
*2
HR
16
Prilagodite fokus projicirane slike.
Ručicom električnog zuma pomaknite okvir za odabir koji se
pojavljuje na projiciranoj slici, a zatim pritisnite gumb PHOTO.
Spremanje slika
Upotreba softvera
PlayMemories Home™
Evo što možete činiti pomoću softvera
PlayMemories Home
Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz filmova
i fotografija na računalo, gdje ih možete upotrebljavati na razne
načine.
Spremanje slika
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvezite slike s kamkordera.
Za Windows su dostupne i sljedeće funkcije.
Prikaz slika
u kalendaru
Dijeljenje slika
u usluzi
PlayMemories
Online™
Prijenos slika
Stvaranje
na mrežne
diskova
s filmovima usluge
 Za preuzimanje programa PlayMemories Home
Program PlayMemories Home možete preuzeti sa sljedećeg URL-a.
www.sony.net/pm/
 Za provjeru računalnog sustava
Možete provjeriti računalne zahtjeve za softver
na sljedećem URL-u.
www.sony.net/pcenv/
HR
17
Spajanje vanjskog medijskog uređaja
 Vanjski medijski uređaj
Spojite vanjski medijski uređaj na multi/mikro USB terminal
kamkordera pomoću USB adapterskog kabela VMC-UAM2
(prodaje se zasebno).
• Filmovi se kopiraju uz kvalitetu slike visoke rezolucije (HD).
 Snimač bez USB priključka
Spojite snimač na multi/mikro USB terminal kamkordera pomoću
AV kabela (prodaje se zasebno).
• Filmovi se kopiraju uz kvalitetu slike standardne rezolucije.
Protok signala
HR
18
Upotreba Wi-Fi
funkcije
Instaliranje softvera
PlayMemories Mobile™
na pametni telefon
Najnovije informacije
i pojedinosti o funkcijama
softvera PlayMemories Mobile
potražite na sljedećem URL-u.
Napomene
Spremanje slika
• Ako je na vašem pametnom
telefonu već instaliran softver
PlayMemories Mobile, ažurirajte
ga na najnoviju verziju.
• Rad ovdje opisane Wi-Fi funkcije
nije zajamčen na svim pametnim
telefonima i tabletima.
• Wi-Fi funkcija kamkordera ne
može se upotrebljavati ako ste
spojeni na javni bežični LAN.
• Za upotrebu funkcija jednog
dodira (NFC) kamkordera
potreban je pametni telefon
koji podržava NFC funkciju.
• Načini rada i zasloni za aplikaciju
podložni su promjenama
u budućim nadogradnjama
bez prethodne obavijesti.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Instalirajte softver PlayMemories
Mobile sa stranice Google play.
• Za upotrebu Funkcije jednog
dodira (NFC) potreban je
Android 4.0 ili novija verzija.
 iOS
Instalirajte softver PlayMemories
Mobile sa stranice App Store.
• Funkcije reprodukcije jednim
dodirom (NFC) nisu dostupne
sa sustavom iOS.
HR
19
Prijenos MP4 filmova
i fotografija na pametni
telefon
kamkorder
3 Dodirnite
pametnim telefonom.
 Povezivanje jednim
dodirom sa sustavom
Android koji
podržava NFC
1
Na pametnom telefonu
odaberite [Settings], a zatim
[More...] da biste provjerili
je li [NFC] omogućen.
kamkorderu
2 Na
reproducirajte sliku koju
treba poslati na pametni
telefon.
• Prenositi možete samo MP4
filmove i fotografije.
HR
20
Napomene
• Prije toga otkažite način
mirovanja ili otključajte zaslon
na pametnom telefonu.
• Provjerite prikazuje li se
na LCD zaslonu kamkordera
i pametnog telefona.
• Nastavite dodirivati kamkorder
pametnim telefonom bez
pomicanja sve dok se ne pokrene
softver PlayMemories Mobile
(1 do 2 sekunde).
• Ako se kamkorder ne može
spojiti s pametnim telefonom
putem NFC-a, pogledajte
„Spajanje bez upotrebe NFC-a”
(str. 21).
 Spajanje bez
upotrebe NFC-a
1
 Provjerite je li odabran
SSID koji je prikazan
na kamkorderu.
Pritisnite gumb
(Prikaz
slika), a zatim odaberite
 [Edit/Copy] 
[Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
vrstu slike.
 Vratite se na početnu
stranicu i pokrenite
PlayMemories Mobile.
sliku koju želite
2 Odaberite
prenijeti i dodajte , a zatim
odaberite

• Prikazuju se SSID i lozinka,
.
Spremanje slika
a kamkorder je spreman
za spajanje s pametnim
telefonom.
kamkorder
3 Spojite
s pametnim telefonom
i prenesite slike.
Android
 Pokrenite PlayMemories
Mobile i odaberite SSID
kamkordera.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Upotreba pametnog
telefona kao bežičnog
daljinskog upravljača
Možete snimati kamkorderom
upotrebljavajući pametni telefon
kao bežični daljinski upravljač.
1
Na kamkorderu odaberite
 [Camera/Mic] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
pametnom telefonu
2 Na
ponovite 3. korak
iPhone/iPad
 Odaberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID prikazan
na kamkorderu.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
iz odjeljka „Spajanje bez
upotrebe NFC-a” (str. 21).
Kada upotrebljavate NFC, prikažite
zaslon snimanja na kamkorderu
i dodirnite oznakom
na kamkorderu oznaku
na pametnom telefonu.
kamkorderom
3 Rukujte
na pametnom telefonu.
HR
21
Napomene
• Ovisno o lokalnim
elektromagnetskim smetnjama
ili mogućnostima pametnog
telefona, slike prikaza uživo
možda se neće prikazivati
bez poteškoća.
Ako bežična pristupna
točka ima gumb WPS
 Na kamkorderu odaberite
 [Setup] 
[
Connection] 
[WPS Push].
 Pritisnite gumb WPS
na pristupnoj točki koju
želite registrirati.
Spremanje filmova
i fotografija na računalo
putem Wi-Fi veze
Unaprijed spojite računalo
na bežičnu pristupnu točku
ili bežični LAN usmjerivač.
1
Instalirajte namjenski softver
na računalo (samo prvi put).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Bežični automatski uvoz
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ako je softver već instaliran
na računalu, ažurirajte softver
na najnoviju verziju.
Ako znate SSID i lozinku
bežične pristupne točke
 Na kamkorderu odaberite
 [Setup] 
[
Connection] 
[Access point settings].
 Odaberite pristupnu točku
koju želite registrirati, unesite
lozinku, a zatim odaberite
.
kamkorder
2 Spojite
na pristupnu točku
na sljedeći način
(samo prvi put).
Ako se ne možete registrirati,
pogledajte priručnik s uputama
za bežičnu pristupnu točku
ili se obratite osobi koja je
postavila pristupnu točku.
HR
22
računalo nije pokrenuto,
3 Ako
uključite ga.
slati fotografije
4 Počnite
s kamkordera na računalo.
 Pritisnite gumb
(Prikaz
slika) na kamkorderu.
 Odaberite

[Edit/Copy]  [Send to
Computer].
• Slike se automatski prenose
i spremaju na računalo.
• Prenose se samo
novosnimljene slike.
Uvoz filmova i većeg broja
fotografija može potrajati.
Spremanje slika
HR
23
Prilagođavanje kamkordera
Upotreba
izbornika
Popisi izbornika
Način snimanja
1
Odaberite
.
Film
Fotografija
Smth Slw REC
Golf Shot
Camera/Mic
Manual Settings
2 Odaberite kategoriju.
White Balance
Spot Meter/Fcs
Spot Meter
Spot Focus
Exposure
Focus
IRIS
željenu
3 Odaberite
stavku izbornika.
Shutter Speed
AGC Limit
AE Shift
White Balance Shift
Low Lux
Camera Settings
Scene Selection
Picture Effect
Cinematone
Fader
Pomičite stavke
izbornika gore ili dolje.
• Odaberite
da biste dovršili
postavljanje izbornika ili se vratili
na zaslon prethodnog izbornika.
Self-Timer
SteadyShot
SteadyShot
Digital Zoom
Conversion Lens
Auto Back Light
Dial Setting
HR
24
Face
Edit/Copy
Face Detection
Send to Smartphone
Smile Shutter
View on TV
Smile Sensitivity
Send to Computer
Flash*1
Brisanje
Flash
Protect
Flash Level
Copy
Red Eye Reduction
Direct Copy*2
Microphone
Premium CloserVoice
My Voice Canceling
Blt-in Zoom Mic
Auto Wind NR
Audio Rec Level
Shooting Assist
Ctrl with Smartphone
My Button
Focus Magnifier
Grid Line
Display Setting
Zebra
Peaking
Audio Level Display
Media Settings
Media Select
Media Info
Format
Prilagođavanje kamkordera
Audio Mode
Setup
Repair Img. DB F.
File Number
Playback Settings
Data Code
Jačina zvuka
Interval kretanja ADJ
Download Music*3
Empty Music*3
Connection
WPS Push
Access point settings
Image Quality/Size
REC Mode
Frame Rate
Dual Video REC
Image Size
Playback Function
Event View
Scenario
Edit Device Name
Disp MAC Address
SSID/PW Reset
Network Info Reset
TV Type
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
USB Connect
USB Connect Setting
USB Power Supply
HR
25
USB LUN Setting
General Settings
Beep
Monitor Brightness
Auto Keystone ADJ
Airplane Mode
REC Lamp
Remote Ctrl
Language Setting
24p Mode*4
Calibration
Battery Info
Power Save
Initialize
Demo Mode
Clock Settings
Date & Time Setting
Area Setting
*1
Ovu stavku možete postaviti
kada upotrebljavate bljeskalicu
(prodaje se zasebno).
*2
Ovu stavku možete postaviti
kada upotrebljavate vanjski
medijski uređaj (prodaje se
zasebno).
*3 HDR-PJ810/PJ820
*4
HDR-PJ810E/PJ820E
HR
26
Ostalo
Mjere opreza
Adapter za izmjeničnu struju
Pazite da terminal baterije
ne dodiruje bilo kakve metalne
predmete kako ne bi došlo
do kratkog spoja. To može
uzrokovati kvar.
Reprodukcija slika na drugim
uređajima
Slike snimljene kamkorderom
možda nećete moći normalno
reproducirati na drugim uređajima.
Također, možda nećete moći
normalno reproducirati slike
snimljene drugim uređajima
na kamkorderu.
• Izbjegavajte grubo rukovanje,
rastavljanje, preinake, fizičke
udarce ili udarce, primjerice,
čekićem te pazite da vam
proizvod ne ispadne i da ga
ne nagazite. Budite posebno
oprezni s objektivom.
• Kako biste osigurali stabilan
rad memorijske kartice,
preporučujemo da je prije
prve upotrebe formatirate
kamkorderom. Formatiranjem
memorijske kartice izbrisat će
se svi podaci koji su na njoj
pohranjeni i neće se moći
oporaviti. Važne podatke
spremite na računalo i sl.
• Provjerite je li memorijska kartica
pravilno umetnuta. Ako na silu
umetnete memorijsku karticu
u pogrešnom smjeru, možete
oštetiti memorijsku karticu, utor
memorijske kartice ili slikovne
podatke.
Ostalo
Snimanje i reprodukcija
• Prije početka snimanja isprobajte
funkciju snimanja kako biste bili
sigurni da će se slika i zvuk
snimiti bez ikakvih teškoća.
• Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može kršiti
propise zakona o autorskim
pravima.
• Nije moguće dobivanje naknade
za snimljeni sadržaj, čak i ako
snimanje ili reprodukcija nisu
mogući zbog kvara kamkordera,
medija za snimanje itd.
• Kamkorder nije otporan
na prašinu, curenje ili vodu.
• Pazite da se kamkorder ne smoči,
primjerice, na kiši ili od morske
vode. Ako se kamkorder smoči,
može se pokvariti. U nekim se
slučajevima taj kvar ne može
popraviti.
• Ne usmjeravajte kamkorder
prema suncu ili jakom svjetlu.
To može uzrokovati kvar
kamkordera.
• Ne upotrebljavajte kamkorder
blizu mjesta koje proizvodi jake
radiovalove ili emitira zračenje.
Kamkorder možda neće moći
ispravno snimati ili reproducirati
slike.
• Nemojte upotrebljavati
kamkorder na pješčanim
plažama i mjestima s puno
prašine. To može uzrokovati
kvar kamkordera.
HR
27
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite upotrebljavati
kamkorder dok vlaga ne ispari.
• Nemojte izlagati kamkorder
mehaničkom udaru ili
vibracijama. U protivnom
kamkorder možda neće ispravno
raditi ili snimati slike. Uz to, medij
za snimanje ili snimljeni podaci
mogu se oštetiti.
LCD zaslon
LCD zaslon proizveden je pomoću
tehnologije visoke preciznosti pa je
više od 99,99% piksela spremno
za učinkovitu upotrebu. Međutim,
mogu se pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točke (bijele, crvene, plave
ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na LCD zaslonu. Te točke
uobičajeni su rezultati proizvodnog
postupka i ni na koji način ne
utječu na snimanje.
Temperatura kamkordera
Ako upotrebljavate kamkorder bez
prekida duže vrijeme, postat će
veoma topao. Ne radi se o kvaru.
Zaštita od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamkordera
i temperaturi baterije, možda
nećete moći snimati filmove ili će
se napajanje automatski isključiti
kako bi se zaštitio kamkorder.
Prikazat će se poruka na LCD
zaslonu prije nego što se isključi
napajanje ili više nećete moći
snimati filmove. U tom slučaju
ostavite kamkorder isključen sve
dok se temperatura kamkordera
i baterije ne spusti. Ako uključite
napajanje prije nego što se
HR
28
kamkorder i baterija dovoljno
ohlade, napajanje se može
ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati filmove.
Privremeno deaktiviranje
bežičnog LAN-a
(Wi-Fi, NFC, itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl.
možete privremeno deaktivirati
Wi-Fi funkciju. Odaberite
 [Setup] 
[
General Settings] 
[Airplane Mode]  [On].
Bežični LAN
Ako izgubite kamkorder ili vam
ga ukradu, ne snosimo nikakvu
odgovornost za gubitak ili štetu
uzrokovanu ilegalnim pristupom
ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Rješavanje problema
Ako naiđete na poteškoće pri
upotrebi kamkordera:
• Provjerite kamkorder čitajući
Vodič za pomoć (str. 6).
• Isključite izvor napajanja,
ponovno ga priključite nakon
otprilike 1 minute i uključite
kamkorder.
• Početno prilagodite kamkorder
(str. 26).
Sve se postavke, uključujući
postavku sata, resetiraju.
• Obratite se dobavljaču tvrtke
Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
Specifikacije
Sustav
Ostalo
Format signala:
NTSC boja, EIA standardi
(HDR-PJ810/PJ820)
PAL boja, CCIR standardi
(HDR-PJ810E/PJ820E)
HD TV
Format snimanja filmova:
AVCHD (AVCHD format,
kompatibilan s ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch/5,1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Format datoteka s fotografijama:
Kompatibilno s DCF Ver.2.0
Kompatibilno s Exif Ver.2.3
Kompatibilno s MPF Baseline
Mediji za snimanje (film/
fotografija):
Unutarnja memorija
HDR-PJ810/PJ810E: 32 GB
HDR-PJ820/PJ820E: 64 GB
Memory Stick PRO Duo mediji
SD kartica (klase 4 ili brža)
Kapacitet koji korisnik može
upotrijebiti (pribl.)
HDR-PJ810/PJ810E: 31,1 GB*2
HDR-PJ820/PJ820E: 62,4 GB*2
*2 1 GB jednak je iznosu od
milijardu bajtova, od čega
se jedan dio upotrebljava
za upravljanje sustavom i/ili
datotekama aplikacija.
Moguće je izbrisati samo
unaprijed instaliran
pokazni film.
Tražilo:
Elektroničko tražilo (boja)
Uređaj za slike:
Senzor od 4,6 mm
(vrsta 1/3,95) CMOS
Pikseli snimanja
(fotografija, 16:9):
Maks. 24,5 megapiksela
(6 592 × 3 712)*3
Ukupno: Pribl.
6 590 000 piksela
Efektivna vrijednost
(film, 16:9)*4:
Pribl. 6 140 000 piksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 16:9):
Pribl. 6 140 000 piksela
Efektivna vrijednost
(fotografija, 4:3):
Pribl. 4 600 000 piksela
Objektiv:
Objektiv G
12× (optički)*4, 24× (Clear Image
Zoom, tijekom snimanja
filmova)*5, 160× (digitalni)
Promjer filtra:
46 mm
37 mm (prilikom pričvršćivanja
prstena „step down”)
F1.8 – F3.4
Žarišna duljina:
f = 2,9 mm – 34,8 mm
Nakon pretvaranja u
35 milimetarski fotoaparat
Za filmove*4:
26,8 mm – 321,6 mm (16:9)
Za fotografije:
26,8 mm – 321,6 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
HR
29
Minimalno osvjetljenje:
6 lx (luksa) (po zadanoj
postavci, brzina okidanja je
1/60 sekunde (HDR-PJ810/
PJ820) ili 1/50 sekunde
(HDR-PJ810E/PJ820E))
3 lx (luksa) ([Low Lux]
postavljeno je na [On], brzina
okidanja je 1/30 sekunde
(HDR-PJ810/PJ820) ili
1/25 sekunde (HDR-PJ810E/
PJ820E))
*3
Jedinstveno područje piksela
senzora Sony ClearVid
i sustav obrade slika
(BIONZ-X) omogućuju
rezoluciju fotografije jednaku
opisanim veličinama.
*4
[ SteadyShot] postavljeno
je na [Standard] ili [Off].
*5
[ SteadyShot] postavljeno
je na [Active].
Ulazne/izlazne priključnice
Priključak HDMI OUT: HDMI mikro
priključnica
Priključak PROJECTOR IN:
HDMI mikro priključnica
Priključak MIC ulaza: stereo
minipriključak (3,5 mm)
Priključnica za slušalice: stereo
minipriključak (3,5 mm)
USB priključak: Vrsta A
(ugrađeni USB)
Multi/mikro USB terminal*
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB-om.
USB veza namijenjena je samo
za izlaz
(HDR-PJ810E/PJ820E).
HR
30
LCD zaslon
Slika: 7,5 cm (vrsta 3,0, omjer širine
i visine 16:9)
Ukupan broj piksela: 921 600
(640 × 1 440)
Projektor
Vrsta projekcije: DLP
Izvor svjetlosti: LED (R/G/B)
Fokus: ručni
Doseg: 0,5 m ili više
Rezolucija (izlaz): 854 × 480
Neprekidno vrijeme projekcije
(kada se upotrebljava priloženi
komplet baterija): pribl. 2 h
Bežični LAN
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracije WPS
(postavljanje zaštićene Wi-Fi
veze)/ručno
Način pristupa: Infrastrukturni
način
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno
s oznakom
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Istosmjerni napon od 6,8 V/
7,2 V (komplet baterija),
istosmjerni napon od 5 V
1 500 mA (adapter za
izmjeničnu struju), istosmjerni
napon od 8,4 V
(priključak DC IN)
USB punjenje: istosmjerni napon
od 5 V 1 500 mA
 Komplet baterija
s mogućnošću
ponovnog punjenja
NP-FV50
Maksimalan izlazni napon: 8,4 V
istosmjerne struje
Izlazni napon: 6,8 V istosmjerne
struje
Maksimalan napon punjenja: 8,4 V
istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 2,1 A
Kapacitet
Prosječno: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalno: 6,6 Wh (980 mAh)
Vrsta: litij-ionska
Dizajn i specifikacije kamkordera
i dodatne opreme podložni su
promjenama bez prethodne
najave.
Ostalo
Prosječna potrošnja energije:
Tijekom snimanja kamerom uz
upotrebu tražila pri normalnoj
svjetlini: 2,9 W
Tijekom snimanja fotoaparatom
pomoću LCD zaslona pri
normalnoj svjetlini: 3,1 W
Radna temperatura: od 0 °C
do 40 °C
Temperatura pohrane: od -20 °C
do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
67,5 mm × 72,5 mm × 134 mm
(š/v/d), uključujući ispupčene
dijelove
67,5 mm × 72,5 mm × 134 mm
(š/v/d), uključujući ispupčene
dijelove, i s pričvršćenim
priloženim kompletom baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja
Masa (pribl.)
460 g samo glavna jedinica
510 g uključujući priloženi
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
 Adapter za izmjeničnu
struju AC-UUD11
Zahtjevi napajanja: izmjenična
struja od 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
Potrošnja struje: 200 mA
Potrošnja energije: 11 W
Izlazni napon: istosmjerni napon
od 5,0 V, 1 500 mA
Radna temperatura: od 0 °C
do 50 °C
Temperatura pohrane: od -20 °C
do +60 °C
HR
31
Procijenjeno trajanje
punjenja, snimanja
i reprodukcije prilikom
upotrebe priloženog
kompleta baterija
Vrijeme punjenja (minute):
Adapter
za izmjeničnu
struju (priložen)
165
Računalo
305
Vrijeme snimanja (minute):
Bez prekida
120
130
Prosječno
60
65
Vrijeme reprodukcije
(minute):
200
• Vrijeme punjenja izmjereno je
prilikom punjenja kamkordera
na sobnoj temperaturi od 25 °C
bez upotrebe pomoćnog kabela
za USB vezu.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije
izmjereno je prilikom upotrebe
kamkordera na temperaturi
od 25 °C.
• Vrijeme snimanja izmjereno
je prilikom snimanja filmova
uz zadane postavke
([ REC Mode]: [Standard
],
[Dual Video REC]: [On]).
HR
32
• Prosječno vrijeme snimanja
prikazuje vrijeme kada ponavljate
snimanje s pokretanjem/
zaustavljanjem, prebacujete
[Način snimanja] i zumirate.
• Gornja brojka za svako pojedino
vrijeme snimanja prikazuje
vrijeme prilikom snimanja
s otvorenim LCD zaslonom,
a donja prikazuje vrijeme
prilikom snimanja s tražilom,
bez otvaranja LCD zaslona.
 Zaštitni znakovi
• AVCHD, AVCHD Progressive,
logotip AVCHD i logotip AVCHD
Progressive zaštitni su znakovi
tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Memory Stick i
zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ zaštitni
su znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
• Dolby i simbol dvostrukog D
zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface te
logotip HDMI zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Microsoft, Windows i Windows
Vista registrirani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama
i/ili drugim državama.
Ostalo
• Mac i Mac OS registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• Intel, Intel Core i Pentium zaštitni
su znakovi tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i/ili drugim
državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak
tvrtke SD-3C, LLC.
• Android, Google Play zaštitni su
znakovi tvrtke Google Inc.
• iOS registrirani je zaštitni znak
tvrtke Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani
su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Facebook i logotip „f” zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube
zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
• iPhone i iPad registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Svi drugi ovdje navedeni nazivi
proizvoda mogu biti zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi drugih tvrtki. Osim toga,
simboli ™ i ® ne navode se uvijek
u ovom priručniku.
HR
33
Dijelovi i kontrole
Brojke u ( ) odnose se na
referentne stranice.
 Ugrađeni mikrofon
 Nosač za više sučelja
Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem
za više sučelja potražite
na web-mjestu tvrtke Sony
na svom području ili se obratite
svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony.
Ne možemo jamčiti ispravan
rad s dodatnom opremom
drugih proizvođača.
Ako upotrebljavate adapter
za uređaj za priključivanje
svjetla i mikrofona (prodaje se
zasebno), možete upotrijebiti
i dodatnu opremu koja je
kompatibilna s nosačem
Active Interface Shoe.
 Video osvjetljenje
 Oznaka N (20)
NFC: Near Field
Communication
 Objektiv (objektiv G)
 Senzor daljinskog upravljača
HR
34
 Žaruljica snimanja kamere
 Gumb MANUAL
 Kotačić MANUAL
Ručne funkcije mogu se
dodijeliti gumbu i kotačiću.
 Ručica PROJECTOR
FOCUS (16)
 LCD zaslon/zaslon osjetljiv
na dodir
 Zvučnik
 Objektiv projektora
 Priključak PROJECTOR IN (16)
 Pristupna žaruljica
memorijske kartice (11)
 Utor memorijske kartice (11)
 Priključak HDMI OUT
 Gumb
/
(Način snimanja) (13)
 Gumb
(Otkazivanje mog
glasa)
Prigušuje glas osobe koja
snima film.
 Gumb PROJECTOR (16)
 Gumb
(Prikaz slika) (14)
 Gumb LIGHT
(video osvjetljenje)
 Gumb POWER
 Multi/mikro USB terminal
Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB-om. Ako
upotrebljavate adapterski
kabel (prodaje se zasebno),
možete upotrijebiti i dodatnu
opremu putem priključnice
za A/V daljinski upravljač.
 Navoj za tronožac
 Ručica za otpuštanje BATT
(baterija)
 Za učvršćivanje remena
za hvatanje
Ostalo
 Ručica električnog zuma
(12, 13)
 Gumb PHOTO (13)
 Ručica za podešavanje leće
tražila
 Veliki okular
 Tražilo
 Žaruljica POWER/CHG
(punjenje) (8)
 Gumb START/STOP (12)
 Komplet baterija (8)
 Priključak DC IN
 Priključak
(mikrofon)
(PLUG IN POWER)
 Priključak  (slušalice)
 Remen za hvatanje
 Omča za remen za nošenje
na ramenu
 Ugrađeni USB kabel (8)
HR
35
Bežični daljinski
upravljač
 Gumb DATA CODE
 Gumb PHOTO
 Gumbi SCAN/SLOW
 Gumbi /
(prethodno/sljedeće)
 Gumb PLAY
 Gumb STOP
 Gumb DISPLAY
 Odašiljač
 Gumb START/STOP
 Gumbi električnog zuma
 Gumb PAUSE
 Gumb VISUAL INDEX
 Gumbi ////ENTER
• Prije upotrebe bežičnog
daljinskog upravljača uklonite
izolacijski omotač.
Izolacijski omotač
HR
36
HR
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našem web-mjestu
za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising