3-210-375-11(1)
Uporaba
kamkordera
9
Početak
15
Snimanje/
Reprodukcija
27
Editiranje
46
Uporaba snimljenih
medija
57
Podešavanje kamkordera
61
U slučaju problema
84
Dodatne informacije
96
Digitalni kamkorder
Napredne upute
HDR-SR5E/SR7E/SR8E
Sažetak 107
© 2007 Sony Corporation
Pročitajte prije uporabe kamkordera
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
Napomene o uporabi
Upute za uporabu
Osim ovih tiskanih uputa, uz kamkorder su
priloženi "Operation Guide" i "Handycam
Handbook" (na CD-ROM disku).
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" s "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
Uložite "Memory Stick Duo" u Memory
Stick Duo adapter.
Memory Stick Duo adapter
Uporaba snimaka iz kamkordera na
računalu
Napomene o uporabi kamkordera
Pogledajte "Picture Motion Browser Guide"
priručnik na priloženom CD-ROM disku.
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Napomene o vrsti "Memory Stick"
kartica koje možete koristiti uz ovaj
kamkorder
Možete koristiti "Memory Stick Duo"
ili
označen
(str. 99).
Tražilo
(HDR-SR7E/SR8E)
LCD zaslon
"Memory Stick Duo"
(Veličina koju možete koristiti s
kamkorderom).
Baterija
"Memory Stick"
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
• Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick PRO" i "Memory Stick
PRO Duo" se može koristiti samo uz
"Memory Stick PRO" kompatibilnom
opremom.
• Ne lijepite naljepnice i slično na "Memory
Stick Duo" ili Memory Stick Duo adapter.
2
• Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "O rukovanju
kamkorderom" (str. 102).
• Kako biste spriječili oštećivanje tvrdog
diska ili gubitak snimljenog materijala,
nemojte učiniti nešto od sljedećeg kad
svijetle indikatori u (videozapis)/v (str. 20)
(fotografija) ili indikator ACCESS (str. 27):
− vaditi akumulatorsku bateriju ili AC
adapter iz kamkordera.
− izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama.
• Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
uporabom HDMI kabela, komponentnog
video kabela, USB kabela i sl., utaknite
priključak kabela u pravilnom smjeru. Ako
silom utaknete kabel u pogrešnom smjeru,
priključak se može oštetiti ili možete
uzrokovati kvar kamkordera.
• Spojite A/V spojni kabel ili komponentni
video kabel u Handycam Station kad
upotrebljavate kamkorder spojen na
Handycam Station.
• Odspojite AC adapter iz Handycam Station
postolja držeći istovremeno Handycam
Station i DC priključak.
• Obavezno pomaknite preklopku POWER u
položaj OFF (CHG) dok postavljate
kamkorder na Handycam Station ili ga
skidate s njega.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tražilu (HDR-SR7E/SR8E) i
objektivu
• Zasjenjena opcija u izborniku nije
raspoloživa u uvjetima snimanja ili
reprodukcije koje upotrebljavate u tom
trenutku.
• Tražilo (HDR-SR7E/SR8E) i LCD zaslon
su proizvedeni visoko preciznom
tehnologijom, tako da postotak efektivne
uporabe piksela iznosi više od 99,99%.
Ipak, na tražilu (HDR-SR7E/SR8E) ili
LCD zaslonu mogu trajno biti vidljive sitne
crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene,
plave ili zelene boje). To je normalno i
nema nikakav utjecaj na kvalitetu snimke.
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
(HDR-SR7E/SR8E) ili objektiva izravnom
suncu može prouzročiti kvarove.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
O podešavanju jezika
Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka rada.
Po potrebi promijenite jezik izbornika prije
uporabe kamkordera (str. 21).
Napomene o snimanju
• Prije početka snimanja ispitajte funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da su slika i
zvuk snimljeni bez problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
• TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti sa
zakonima o autorskim pravima.
Napomene o ovom priručniku
• Slike tražila (HDR-SR7E/SR8E) i LCD
zaslona u ovom priručniku snimljene su
digitalnim fotoaparatom, stoga ti dijelovi u
stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
• Ukoliko nije posebno naznačeno, ilustracije
u ovom priručniku temelje se na modelu
HDR-SR7E. Naziv modela je naveden na
donjoj strani kamkordera.
• Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i pribora podložni su promjeni bez
prethodne najave.
3
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju slika.
Ovaj objektiv zajednički su razvili tvrtka
Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za
videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl
Zeiss objektive. Takoñer, objektivi za
kamkorder su presvučeni posebnim slojem
T$ koji umanjuje neželjenu refleksiju, te
realno prikazuje boje.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
4
Napomene o uporabi kamkordera s tvrdim diskom
Pohranite sve snimke
Napomena o radnim temperaturama
• Kako biste spriječili gubitak podataka, pohranite
sve snimke na vanjski medij. Preporučamo
spremanje podataka na DVD-R pomoću
računala (str. 45). Možete ih takoñer pohraniti
uporabom videorekordera ili DVD/HDD
rekordera (str. 53).
• Preporučamo povremenu izradu sigurnosnih
kopija nakon snimanja.
• Kad se kamkorder jako zagrije ili ohladi, radi
zaštite kamkordera možda neće raditi snimanje
ili reprodukcija. U tom slučaju će se na LCD
zaslonu ili tražilu (HDR-SR7E/SR8E) pojaviti
odgovarajuća poruka (str. 92).
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili
udarcima
• Nemojte formatirati tvrdi disk kamkordera
pomoću računala jer možda neće pravilno raditi.
• Kamkorder neće prepoznati tvrdi disk ili neće
biti moguća reprodukcija ili snimanje.
• Osobito ne tresite kamkorder tijekom snimanja/
reprodukcije. Nakon snimanja ne tresite
kamkorder dok svijetli indikator ACCESS.
• Kad koristite remen za nošenje na ramenu (nije
isporučen), pazite da ne udarite kamkorderom
neki predmet.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim nadmorskim visinama
Senzor za zaštitu u slučaju pada
• Izvedete li [M FORMAT] (str. 57), tj.
formatiranje tvrdog diska kamkordera, možda
nećete potpuno izbrisati tvrdi disk. Kad prodajete
ili poklanjate kamkorder, savjetujemo vam da
primijenite funkciju [M EMPTY] (str. 60) kako
biste otežali obnavljanje podataka s diska.
Osim navedenog, kad odbacujete kamkorder,
preporučljivo je fizički uništite kućište.
• Kamkorder je opremljen senzorom za zaštitu
tvrdog diska u slučaju pada (str. 75). Kad vam
kamkorder ispadne, ili u bestežinskom stanju,
mogu se takoñer snimiti blok-smetnje radi
zaštite kamkordera. Ako ovaj senzor često
očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri
padu, može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomene o bateriji/AC adapteru
• Kako biste spriječili kvarove, nemojte učiniti
nešto od sljedećeg kad svijetli indikator
ACCESS:
– vaditi akumulatorsku bateriju
– odspajati AC adapter (pri punjenju uporabom
AC adaptera)
• Bateriju ili AC adapter odspajajte nakon
isključenja preklopke POWER.
Napomena o spajanju kamkordera s
računalom
• Kamkorder ne možete koristiti u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 3 000 metara nadmorske
visine jer to može oštetiti tvrdi disk vašeg
kamkordera.
Napomene o odbacivanju/prodaji
Ako ne možete snimati/reproducirati
snimke, izvedite [M FORMAT]
• Ako snimate ili brišete snimke mnogo puta kroz
duže vremensko razdoblje, pojavit će se
fragmentacija. Tada nije moguće pohranjivati ili
snimati slike. U tom slučaju prvo pohranite
snimke na neki vanjski medij i tada izvedite [M
FORMAT] (str. 57).
Fragmentacija 1 Rječnik (str. 114)
5
Sadržaj
Pročitajte prije uporabe
kamkordera...................................... 2
Napomene o uporabi kamkordera s
tvrdim diskom .................................. 5
Primjeri objekata za snimanje i
rješenja ............................................ 8
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka ........................ 9
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika ................. 12
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora ........................................... 15
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije ........................................... 16
Korak 3: Uključenje kamkordera i
podešavanje datuma i vremena..... 20
Promjena jezika ................................21
Korak 4: Podešavanja prije
snimanja......................................... 21
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam)........................... 23
Snimanje .......................................... 27
Zumiranje..........................................29
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni) ...................................29
Uporaba bljeskalice...........................30
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja videozapisa
(Dual Rec) ......................................30
Snimanje fotografija na "Memory
Stick Duo" karticu...........................31
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot) .....................................31
6
Podešavanje ekspozicije kod
objekata osvijetljenih straga............ 32
Snimanje u zrcalnom modu .............. 32
Usporeno snimanje objekata koji se
brzo kreću (SMTH SLW REC) ........ 32
Ručno podešavanje postavki slike
pomoću CAM CTRL regulatora
(HDR-SR7E/SR8E)......................... 33
Reprodukcija ....................................34
Reprodukcija slika s licem
(G INDEX) .................................... 37
Uporaba zuma pri reprodukciji.......... 37
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index) ................................... 37
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show) ................................... 38
Reprodukcija slike na zaslonu TV
prijemniku.......................................39
Pohrana snimaka..............................45
Editiranje
Kategorija F (OTHERS) ..................46
Brisanje snimaka ..............................46
Dijeljenje videozapisa .......................48
Kopiranje fotografija .........................49
Kreiranje playliste .............................50
Presnimavanje na videorekorder ili
DVD/HDD rekorder.........................53
Ispis fotografija (PictBridge
kompatibilan pisač) ........................54
Uporaba medija za snimanje
K (MANAGE HDD/ MEMORY)
kategorija........................................57
Formatiranje tvrdog diska ili "Memory
Stick Duo" kartice ..........................57
Provjera informacija o tvrdom
disku...............................................58
Obnavljanje datoteke s podacima o
slikama ...........................................59
Sprječavanje obnavljanja podataka
s tvrdog diska kamkordera ........... 60
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju '
(SETTINGS) u izborniku D
HOME............................................ 61
Uporaba izbornika HOME ................. 61
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS).................................... 62
MOVIE SETTINGS ........................... 63
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u
inozemstvu..................................... 96
Datoteke na tvrdom disku
kamkordera/struktura mapa .......... 98
Održavanje i mjere opreza ............... 99
O AVCHD formatu............................ 99
O "Memory Stick" kartici .................. 99
O "InfoLITHIUM" bateriji.................. 101
O x.v.Color sustavu........................ 102
O rukovanju kamkorderom............. 102
(Opcije za snimanje videozapisa)
PHOTO SETTINGS .......................... 67
(Opcije za snimanje fotografija)
VIEW IMAGES SET.......................... 70
(Opcije za podešavanje glasnoće i
prikaza)
SOUND/DISP SET ........................... 72
(Opcije za podešavanje zvučnog
signala i prikaza)
Sažetak
Opis dijelova i kontrola .................. 107
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/
reprodukcije ................................. 112
Rječnik ........................................... 114
Tehnički podaci.............................. 115
OUTPUT SETTINGS ........................ 73
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
CLOCK/I LANG ............................ 74
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
GENERAL SET ................................ 75
(Ostale opcije za podešavanje)
Aktiviranje funkcija iz izbornika E
OPTION ......................................... 76
Uporaba izbornika OPTION .............. 76
Opcije snimanja u izborniku
OPTION ......................................... 77
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION ......................................... 77
Funkcije podešene u izborniku E
OPTION ......................................... 78
U slučaju problema
U slučaju problema ......................... 84
Indikatori i poruke upozorenja ......... 92
7
Primjeri objekata za snimanje i rješenja
Provjera zamaha
golf palicom
7 SMTH SLW REC .................................. 32
Fotografiranje
tijekom snimanja
videozapisa
7 Dual Rec ............................................. 30
Snimanje cvijeta
izbliza
7 PORTRAIT ........................................... 80
7 FOCUS ................................................ 78
7 TELE MACRO ...................................... 79
Fokusiranje psa
na lijevoj strani
zaslona
7 FOCUS ................................................ 78
7 SPOT FOCUS....................................... 79
8
Oštra snimka
skijaškog
spusta ili plaže
7 Backlight ............................................ 32
7 BEACH ................................................ 80
7 SNOW................................................. 80
Dijete na
predstavi pod
rasvjetom
7 SPOTLIGHT ......................................... 80
Raskoš
vatrometa
7 FIREWORKS ........................................ 80
7 FOCUS ................................................ 78
Usnulo dijete
pod prigušenim
svjetlom
7 NightShot............................................ 31
7 COLOR SLOW SHTR ............................ 81
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka
B Priprema (str. 15)
B Snimanje pomoću kamkordera (str. 27)
• Videozapisi se snimaju na tvrdi disk, a fotografije se snimaju na
tvrdi disk ili na "Memory Stick Duo".
• Možete odabrati kvalitetu slike: HD (high definition) ili SD
(standard definition).
HD (high definition) kvaliteta slike
SD (standardna) kvaliteta slike
AVCHD format
MPEG2 format
Rezolucija slike: približno 3,75 puta
veća od SD (standard definition)
kvalitete slike.
Snimanje uz SD (standard
definition) kvalitetu slike.
b Napomena
• Ovaj kamkorder je kompatibilan s "1440T1080/50i" standardnom AVCHD formata (str. 99).
"AVCHD 1080i format" se u ovim uputama naziva "AVCHD", osim kad je potreban detaljniji opis.
9
B Reprodukcija snimaka.
x Reprodukcija na LCD zaslonu kamkordera (str. 34)
x Reprodukcija na high definition TV prijemniku (str. 41)
Možete uživati u videozapisima u HD (high definition) kvaliteti
slike uz jednaku kvalitetu slike kao i kod snimanja.
x Reprodukcija na normalnom TV prijemniku formata 16:9
(str. 42)
Možete uživati u videozapisima u HD (high definition) kvaliteti slike, ali uz konverziju u SD
(standard definition) kvalitetu slike.
z Savjet
• Možete pogledati [TV CONNECT Guide] (str. 39) prikazan na zaslonu kod spajanja kamkordera s TV
prijemnikom.
B Pohranjivanje snimaka.
x Pohrana snimaka na disk uporabom računala
x Kopiranje snimaka na računalo
x Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder (str. 53)
z Savjet
• Pogledajte "Picture Motion Browser Guide" za opis postupka rukovanja
slikama na računalu.
B Brisanje snimaka.
Kad se tvrdi disk kamkordera napuni, ne možete više snimati.
Izbrišite snimke pohranjene u kamkorder. Izbrišete li snimke, moći
ćete dalje snimati na tvrdi disk kamkordera.
x Brisanje odabranih snimak (str. 46).
x Brisanje svih snimaka ([M FORMAT], str. 57).
10
Vrijeme snimanja videozapisa
HD (high definition) kvaliteta slike
AVCHD format
Mod snimanja
Približno vrijeme snimanja (sati i minuta)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
AVC HD 15M (XP)
(najviša kvaliteta)
5 h 20 min
8h
13 h 30 min
AVC HD 9M (HQ)
(visoka kvaliteta)
9 h 40 min
14 h 40 min
24 h 40 min
AVC HD 7M (SP)
(standardna kvaliteta)
11 h 50 min
17 h 50 min
30 h
15 h 10 m
22 h 50 min
38 h 10 min
AVC HD 5M (LP)
(dugotrajna reprodukcija)
SD (standard definition) kvaliteta slike
MPEG2 format
Mod snimanja
Približno vrijeme snimanja (sati i minuta)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
SD 9M (HQ)
(visoka kvaliteta)
9 h 40 min
14 h 40 min
24 h 40 min
SD 6M (SP)
(standardna kvaliteta)
14 h 30 min
21 h 50 min
36 h 30 min
27 h 50 m
41 h 50 min
70 h 10 min
SD 3M (LP)
(dugotrajna reprodukcija)
z Savjet
• Vrijednosti poput 15M i 9M u tablici pokazuju prosječnu brzinu bita. M je skraćenica od "Mbps".
• U HD (high definition) kvaliteti možete snimiti videozapise s 3 999 scena, a u SD (standard definition)
kvaliteti videozapise s 9 999 scena.
• Na tvrdi disk se može snimiti najviše 9 999 fotografija. Detalje o "Memory Stick Duo" kartici potražite na
str. 68.
• Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja je približno 13 sati.
Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u
skladu sa snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja diska. Videozapis
koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova, smanjujući raspoloživo
vrijeme snimanja.
11
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika
Izbornik "D
D HOME MENU" - početna točka za uporabu kamkordera
! (POMOĆ)
Prikazuje opis opcije (str. 13)
Kategorija
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija K (MANAGE HDD/MEMORY)
Kategorija G (CAMERA)
Opcije
Stranica
Stranica
28
M FORMAT*
57
PHOTO*
28
b FORMAT*
58
SMTH SLW REC
32
M INFO
58
REPAIR IMG.DB F.
59
Kategorija I (VIEW IMAGES)
Opcije
Stranica
VISUAL INDEX*
34
F INDEX*
35
G INDEX*
37
PLAYLIST
50
Kategorija F (OTHERS)
Opcije
DELETE*
EDIT
12
Opcije
MOVIE*
Stranica
46
48, 49
PLAYLIST EDIT
50
PRINT
54
COMPUTER
46
TV CONNECT Guide*
40
Kategorija ' (SETTINGS)
Podešavanje kamkordera (str. 61)*.
* Opcije možete podesiti i tijekom uporabe Easy
Handycam funkcije (str. 23). Za opcije dostupne
u kategoriji ' (SETTINGS), pogledajte str. 62.
Uporaba izbornika HOME
1
4
Dok držite pritisnutom zelenu
tipku u sredini, zakrenite
preklopku POWER u smjeru
strelice kako biste uključili
kamkorder.
5
Dodirnite opciju koju želite
koristiti.
Primjer: [EDIT]
Nastavite slijedeći upute sa
zaslona.
Za isključenje izbornika HOME
Dodirnite t.
2
Pritisnite D (HOME) A (ili B).
B Kada želite provjeriti funkciju svake
opcije u izborniku HOME - HELP
1
2
3
Dodirnite kategoriju koju želite
koristiti.
Primjer: kategorija F (OTHERS)
Pritisnite D (HOME).
Pojavi se izbornik HOME.
Dodirnite ! (HELP).
Donji dio tipke ! (HELP) postane
narančast.
13
3
Dodirnite opciju koju želite
provjeriti.
Nakon što dodirnete stavku, njen opis se
prikaže na zaslonu.
Za odabir opcije, dodirnite [YES], u
suprotnom dodirnite [NO].
Za isključenje pomoći (HELP)
Ponovo dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
Uporaba izbornika OPTION
Dodirom zaslona tijekom snimanja ili
reprodukcije možete uključiti prikaz trenutno
dostupnih funkcija. Uvidjet ćete mogućnost
jednostavnih podešenja. Podrobnije
informacije potražite na str. 76.
14
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je uz vaš kamkorder
isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradi označava koliko komada
pribora je isporučeno.
AC adapter (1) (str. 16)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 111)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
(str. 16, 101)
Mrežni kabel (1) (str. 16)
21-pinski adapter (1) (str. 44)
Samo za modele s oznakom + na donjoj strani
kućišta.
Handycam Station (1) (str. 16, 110)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
– Picture Motion Browser (softver)
– Picture Motion Browser Guide
– Handycam Handbook (upute u PDF formatu)
Komponentni video kabel (1) (str. 41)
"Upute za uporabu" (1)
A/V spojni kabel (1) (str. 41, 53)
USB kabel (1) (str. 54)
15
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka
POWER
Akumulatorska baterija
Indikator (/
CHG (punjenje)
DC IN priključnica
DC utikač
U zidnu utičnicu
AC adapter
Mrežni kabel
"InfoLITHIUM" akumulatorsku
bateriju (serije H) (str. 101) možete
puniti u kamkorderu.
4
b Napomena
5
• Na ovaj kamkorder možete spojiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1
Spojite AC adapter na DC IN
priključak Handycam Station
postolja.
Oznaka v na DC utikaču mora biti
okrenuta prema gore.
2
3
16
Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice kako biste je
podesili na OFF (CHG)
(standardno podešenje).
Umetnite bateriju u smjeru
strelice dok ne klikne.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station.
Svijetli indikator (/CHG (punjenje) i
započinje punjenje. Indikator (/CHG
(punjenje) se isključuje kad je baterija do
kraja napunjena.
b Napomena
• Kod postavljanja kamkordera na Handycam
Station, zatvorite pokrov DC IN priključka.
Skidanje kamkordera s Handycam
Station postolja
Isključite napajanje i zatim skinite
kamkorder s Handycam Station postolja
držeći ih oba.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije
(BATT) u smjeru strelice i izvadite bateriju.
BATT (baterija)
preklopka za otpuštanje
b Napomena
• Prilikom skidanja AC adaptera, provjerite da su
indikatori u (videozapis)/v(fotografija) (str. 20)
isključeni.
Spremanje baterije
Punjenje baterije samo pomoću AC
adaptera
Isključite napajanje i zatim spojite AC
adapter izravno u DC IN priključak na
kamkorderu.
Preklopka POWER
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete
koristiti dulje vrijeme (pogledajte str. 102 za
detalje o spremanju).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod
punjenja baterije. U tom slučaju se baterija
neće prazniti.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
(Battery Info)
Oznaka v
okrenuta desno
DC utikač
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG), a zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
DC IN priključak
Otvorite pokrov
priključka
b Napomena
• Odspojite AC adapter s DC IN priključka držeći
i kamkorder i DC utikač.
Nakon nekog vremena pojavit će se približno
preostalo vrijeme snimanja i podaci o
kapacitetu baterije na 7 sekundi. Prikaz o
kapacitetu baterije možete zadržati 20
sekundi tako da tijekom prikaza uzastopno
pritišćete DISP/BATT INFO.
17
HDR-SR7E/SR8E:
Preostali kapacitet baterije (približno)
Akumulatorska
baterija
Kvaliteta slike
Približno vrijeme (u minutama) potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna
akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Vrijeme snimanja
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu
slike, a "SD" standardnu kvalitetu slike.
HDR-SR5E:
Akumulatorska
baterija
Kvaliteta slike
NP-FH50
18
Kontinuirano
snimanje
HD
SD
Tipično
vrijeme
snimanja*
HD
SD
80
80
90
95
40
40
45
45
NP-FH60
(isporučena)
105
110
120
130
50
55
60
65
NP-FH70
170
180
195
205
85
90
95
100
NP-FH100
385
405
440
470
190
200
220
235
HD
SD
75
80
80
30
35
35
35
40
40
NP-FH60
(isporučena)
90
95
95
100
105
105
45
45
45
50
50
50
NP-FH70
145
150
150
165
175
175
70
75
75
80
85
85
NP-FH100
335
350
350
375
395
395
165
175
175
185
195
195
135
NP-FH60 (isporučena)
SD
65
70
70
Vrijeme punjenja
NP-FH50
HD
Tipično
vrijeme
snimanja*
NP-FH50
Kapacitet snimanja (približno)
Vrijeme punjenja
Kontinuirano
snimanje
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
b Napomena
• Sva vremena snimanja se odnose na snimanje u
SP modu kad je [G INDEX SET] podešen na
[OFF] i u sljedećim uvjetima:
Za HDR-SR5E:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Donji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona
Za HDR-SR7E/SR8E:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Donji broj: kod snimanja pomoću tražila dok je
zatvoren LCD zaslon.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
"HD" označava high definition kvalitetu
slike, a "SD" standardnu kvalitetu slike.
HDR-SR5E:
Akumulatorska baterija
LCD zaslon otvoren*
Kvaliteta slike
HD
SD
NP-FH50
115
125
NP-FH60 (isporučena)
150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
555
600
HDR-SR7E/SR8E:
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
Kvaliteta slike
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
105
120
115
130
NP-FH60
(isporučena)
140
160
150
170
NP-FH70
230
255
245
280
NP-FH100
515
580
555
625
• Kad je priključeno video-svjetlo (opcija),
preporučamo uporabu baterije NP-FH70 ili NPFH100.
• Ne preporučuje se uporaba NP-FH30 jer
omogućuje kraće vrijeme snimanja i
reprodukcije s ovim kamkorderom.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće u
odreñenim uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG) te isključite indikator
u (videozapis)/v (fotografija).
• Tijekom punjenja trepće indikator (/CHG
(punjenje) ili informacije o bateriji (Battery Info,
str. 17) neće biti točno prikazane u sljedećim
slučajevima.
– Baterija nije ispravno stavljena.
– Baterija je oštećena.
– Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji (Battery Info)).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključak kamkordera
ili na Handycam Station, čak i ako je mrežni
kabel izvučen iz zidne utičnice.
19
Korak 3: Uključenje kamkordera i podešavanje
datuma i vremena
Prilikom prve uporabe podesite datum i
vrijeme. Ukoliko ne podesite vrijeme, kod
svakog uključenja kamkordera ili pomaka
preklopke POWER, na zaslonu će se pojaviti
izbornik [CLOCK SET].
Pokrov objektiva
3
4
5
Dodirnite
tipku na LCD
zaslonu.
6
Preklopka POWER
1
Dok držite pritisnutom zelenu
tipku, nekoliko puta zakrenite
preklopku POWER u smjeru
strelice dok ne počne svijetliti
odgovarajući indikator.
u (videozapis): Za snimanje
videozapisa
v (fotografija): Za snimanje fotografija
Pojavi se izbornik [CLOCK SET].
7
Podesite [SUMMERTIME] i
dodirnite [NEXT].
Tipkama v/V podesite [Y]
(godinu).
Tipkama b/B odaberite [M] i
tipkama v/V podesite mjesec.
Podesite [D] datum, sat i minute
na isti način, te dodirnite [NEXT].
Provjerite je li sat točno podešen,
a onda dodirnite j.
Sat je podešen.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
Isključenje kamkordera
Pomaknite POWER na OFF (CHG).
Resetiranje datuma i vremena
Odaberite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/I LANG] t [CLOCK SET],
i podesite datum i vrijeme.
b Napomene
2
20
Tipkama v/V odaberite
odgovarajuće geografsko
područje te dodirnite [NEXT].
• Ako ne koristite kamkorder približno 3
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je
napunite i zatim iznova podesite datum i vrijeme
(str. 104).
Korak 4: Podešavanja
prije snimanja
• Potrebno je nekoliko sekundi da kamkorder bude
spreman za snimanje nakon uključenja. Za to
vrijeme nije moguće korištenje kamkordera.
• Pokrov objektiva otvara se automatski kada se
kamkorder uključi. Zatvara se kada se odabere
zaslon za reprodukciju, ili kada se kamkorder
isključi.
• Kamkorder je standardno podešen na
automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete
nijednu tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela
baterija. ([A.SHUT OFF], str. 75).
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
2 Maksimalno
90 stupnjeva
1 90 stupnjeva
prema kamkorderu
z Savjeti
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no oni se automatski snimaju na disk, i
mogu se prikazati prilikom reprodukcije
([DATA CODE] str. 70).
• Za informacije o vremenskim zonama pogledajte
str. 97.
• Ukoliko tipke na zaslonu ne rade pravilno,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION, str. 103).
Promjena jezika
Moguće je promijeniti jezik poruka na
zaslonu. Odaberite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [CLOCK/I LANG] t
[I LANGUAGE SET] i odaberite jezik
(str. 74).
DISP/BATT INFO
2 Maks. 180
stupnjeva
Zatamnjenje LCD zaslona radi štednje
baterije
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati
utjecaja na snimljenu sliku. Za uključenje
pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite
DISP/BATT INFO dok ne nestane oznaka
>.
b Napomena
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu ili okviru
LCD zaslona.
z Savjeti
• Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i zatim
ga zakrenete 180 stupnjeva prema objektivu,
možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema
van. To je prikladno kod reprodukcije.
• Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 72) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
21
• Informacije mogu biti prikazane ili skrivene
(prikaz y bez prikaza) kod svakog prikaza
DISP BATT/INFO.
Podešavanje tražila (HDR-SR7E/
SR8E)
Slike možete gledati preko tražila kako biste
smanjili trošenje baterije ili ako je slika na
LCD zaslonu loša.
Tražilo
Regulator tražila
Pomičite ga dok se
slika ne izoštri.
z Savjet
• Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT]
(str. 72) za podešavanje svjetline tražila.
Remen
Zategnite remen i pravilno uhvatite
kamkorder.
22
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje gotovo svih parametara
kamkordera tako da možete snimati ili reproducirati s prikladnim postavkama. Takoñer
povećava veličinu slova na zaslonu i tako olakšava rukovanje.
Ako je preklopka POWER u položaju OFF
(CHG), okrenite je dok držite pritisnutom
zelenu tipku.
u
Videozapisi
1
2
Zakrenite preklopku
POWER G tako da se
uključi indikator u
(videozapis).
Prema osnovnoj postavci, fotografije se
spremaju na tvrdi disk. To možete promijeniti
tako da medij za snimanje fotografija bude
"Memory Stick Duo" (str. 31).
1
Pritisnite EASY A.
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
2
Zakrenite preklopku
POWER G da se
uključi indikator v
(fotografija).
Pritisnite EASY A.
Pritisnite START/STOP H (ili E)
za pokretanje snimanja.*
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
[STBY] b [REC]
v
Fotografije
Lagano pritisnite PHOTO F za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).**
Za zaustavljanje snimanja ponovno
pritisnite START/STOP.
Trepće b Svijetli
* Mod snimanja je unaprijed podešen na SP (str. 63).
** Postavka [\ QUALITY] je unaprijed podešena na [FINE] (str. 68).
23
Reprodukcija snimljenih videozapisa/fotografija
1
2
Zakrenite preklopku POWER G za uključivanje kamkordera.
Pritisnite x (VIEW IMAGES) I (ili D).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX izbornik. (Možda će biti potrebno neko
vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije snimljene na "Memory Stick Duo")
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodnih 6 slika
Sljedećih 6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
A R : Prikaz videozapisa s HD (high definition) kvalitetom slike.*
B v : Prikaz fotografija s tvrdog diska
: Prikaz fotografija s "Memory Stick Duo" kartice.
C
* S se prikazuje kod videozapisa sa SD (standard definition) kvalitetom slike.
Reprodukcija iz F INDEX
Pritisnite F (Film Roll Index) J ili dodirnite D (HOME) t I (VIEW IMAGES) t [F
INDEX].
z Savjet
• Možete promijeniti kvalitetu slike dodirom na D (HOME) t ' (SETTINGS) t [VIEW IMAGES
SET] t [R/S INDEX SET].
24
3
Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi:
Dodirnite R ili S i zatim dodirnite željeni videozapis.
Dodirom prebacujete izmeñu pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Početak tekućeg/
prethodnog videozapisa
Sljedeći videozapis
Datum/vrijeme
snimke*
Zaustavljanje
(povratak u izbornik
VISUAL INDEX)
Naprijed/natrag
* Postavka [DATE CODE] je unaprijed podešena na [DATE/TIME] (str. 70).
z Savjeti
• Na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX nakon što se reproduciraju videozapisi od odabranog do
zadnjeg na popisu.
• Dodirnite '/( u pauzi za usporenu reprodukciju videozapisa.
• Glasnoću možete podesiti odabirom opcija D (HOME) t ' (SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME] i zatim tipkama [/\.
Fotografije:
Dodirnite v ili
, i zatim dodirnite fotografiju koju želite prikazati.
Tipka slide show (str. 38)
Prijelaz u izbornik
VISUAL INDEX
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Datum/vrijeme
snimanja*
Prethodni/sljedeći
* [DATE CODE] je unaprijed podešen na [DATE/TIME] (str. 70).
25
Isključivanje funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite EASY A. Nestaje u
sa LCD zaslona.
Postavke izbornika kod uporabe Easy
Handycam funkcije
Pritisnite D (HOME) C (ili B) za prikaz
raspoloživih opcija izbornika kod
podešavanja (str. 12, 61).
b Napomene
• Većina opcija izbornika se automatski vraća na
standardne postavke. Postavke nekih opcija su
nepromjenjive. Podrobnosti potražite na str. 85.
• Ne možete koristiti izbornik E (OPTION).
• Isključite Easy Handycam ako želite dodavati
efekte na snimke ili promijeniti postavke.
Neaktivne tipke tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam
Nije moguće upotrebljavati neke od tipaka/
funkcija uz Easy Handycam zato jer se
automatski podešavaju (str. 85). [Invalid
during Easy Handycam operation.] se može
prikazati ako pokušate upotrijebiti funkciju
koja nije dostupna uz Easy Handycam.
26
Snimanje
Pokrov objektiva
Otvara se
automatski kad se
uključi napajanje.
Indikator ACCESS (tvrdi disk)
Preklopka
POWER C
Indikator u (videozapis)/
indikator v (fotografija)
Indikator (/CHG
(punjenje)
b Napomene
• Ako svijetli indikator pristupa ACCESS nakon
završetka snimanja, znači da se podaci još
zapisuju na disk ili "Memory Stick Duo".
Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama te ne odspajajte bateriju ili AC
adapter.
• Najduže moguće vrijeme snimanja iznosi
približno 13 sati.
• Kad videozapis prijeñe 2 GB, kamkorder
automatski načini sljedeću datoteku.
z Savjeti
• Slobodan prostor na disku možete provjeriti
odabirom opcija D (HOME) t K
(MANAGE HDD/MEMORY) t [M INFO]
(str. 58).
27
Snimanje videozapisa
u
Videozapisi se snimaju na tvrdi disk vašeg
kamkordera. Vrijeme snimanja provjerite na
str. 11.
1
2
Zakrenite preklopku POWER C
dok se ne uključi indikator u
(videozapis).
Snimanje fotografija
v
Prema standardnoj postavci, fotografije se
snimaju na tvrdi disk kamkordera. Kako
biste snimali fotografije na "Memory Stick
Duo", promijenite medij za snimanje (str. 31).
Broj fotografija koje se mogu snimiti
provjerite na str. 68.
1
Pritisnite START/STOP B (ili F).
2
Zakrenite preklopku POWER C
dok se ne uključi indikator v
(fotografija).
Lagano pritisnite PHOTO E za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).
Za zaustavljanje snimanja, ponovno
pritisnite START/STOP B (ili F).
Trepće b Svijetli
Prikazuje se * uz M/b. Kad nestane
*, fotografija je snimljena.
b Napomena
• Nije moguće snimanje videozapisa na "Memory
Stick Duo".
z Savjeti
• Prikazuje se G kad je [G INDEX SET]
podešen na [ON] (standardna postavka) tijekom
snimanja videozapisa (str. 67).
• Možete promijeniti mod snimanja dodirom na
D (HOME) D (ili A) t G (CAMERA) t
[MOVIE] ili [PHOTO].
• Za snimanje fotografija visoke razlučivosti
tijekom snimanja videozapisa, pogledajte str. 30.
• Za promjenu medija za snimanje fotografija,
pogledajte str. 31.
28
Zumiranje
Zumiranje je moguće do 10 puta i moguće je
pomoću preklopke zuma ili tipke zuma ispod
okvira LCD zaslona.
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni)
Zvuk kojeg prima ugrañeni mikrofon
pretvara se u 5.1-kanalni surround i snima.
Možete uživati u realističnom zvuku kod
reprodukcije videozapisa na ureñajima koji
podržavaju 5.1-kanalni zvuk.
Ugrađeni mikrofon
Za širi kut snimanja:
(širokokutni)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanalni surround
zvuk 1 Rječnik (str. 114).
b Napomene
Približavanje objekta: (telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
• Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
• 5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni zvuk
kod reprodukcije na kamkorderu.
• Za uživanje u 5.1-kanalnom surround zvuku
snimljenom uz HD (high definition) kvalitetu
slike, potreban vam je ureñaj kompatibilan s
AVCHD formatom s 5.1-kanalnim surround
zvukom.
• Pomoću isporučenog softvera možete na
računalu kreirati disk sa sadržajem snimljenim
pomoću ovog kamkordera. Ako reproducirate
disk na 5.1-kanalnom surround sustavu, možete
uživati u realističnom zvuku.
• Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom modu
prikazana je oznaka ^5.1ch
5.1ch.
z Savjet
• Uz [DIGITAL ZOOM] (str. 65) možete zumirati
dalje od 10 puta kod snimanja videozapisa.
29
Uporaba bljeskalice
Bljeskalica
Snimanje visokokvalitetnih
fotografija tijekom snimanja
videozapisa (Dual Rec)
Možete snimiti visokokvalitetne fotografije
tijekom snimanja videozapisa na tvrdi disk.
Indikator (/CHG
(punjenje)
Pritisnite ( (bljeskalica) nekoliko puta za
odabir željene postavke.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Automatsko osvjetljavanje u prostoru s
nedovoljnim osvjetljenjem.
r
( (uvijek aktivna bljeskalica): Uporaba
bljeskalice bez obzira na osvjetljenje u
prostoru.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez
bljeskalice
b Napomene
• Preporučena udaljenost do objekta snimanja pri
korištenju ugrañene bljeskalice je 0,3 do 2,5 m.
• Prije uporabe uklonite prašinu s površine bljeskalice. Učinkovitost bljeskalice može oslabiti
uslijed zatamnjenja radi topline ili prašine.
• Indikator (/CHG (punjenje) trepće tijekom
punjenja bljeskalice te ostaje svijetliti dok se
potpuno ne napuni.
• Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice tijekom snimanja objekta osvijetljenog
straga, ona možda neće imati efekta.
• Pričvrstite li na kamkorder konverzijski objektiv
(opcija) ili filter (opcija), bljeskalica se neće
aktivirati.
z Savjet
• Moguće je promijeniti svjetlinu bljeskalice
[FLASH LEVEL] (str. 66), ili možete spriječiti
pojavu crvenih očiju podešavanjem [REDEYE
REDUC] (str 66).
30
A Pomaknite preklopku POWER dok ne
počne svijetliti indikator u (videozapis), a
zatim pritisnite START/STOP za pokretanje
snimanja videozapisa.
B Dokraja pritisnite tipku PHOTO.
Tijekom snimanja jednog videozapisa mogu
se snimiti 3 fotografije.
Narančasti
kvadratići
označavaju broj
snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja
u narančastu.
C Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja videozapisa.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna
za drugom i snimke se pohranjuju. Kad
oznaka * nestane, snimanje je završeno.
b Napomene
• Kad snimate fotografije na "Memory Stick Duo"
nemojte ga vaditi iz kamkordera u fazi nakon
završetka snimanja videozapisa pa sve dok se
fotografije ne snime na njega.
• Tijekom Dual Rec postupka ne može se koristiti
bljeskalica.
z Savjeti
• Kada je preklopka POWER podešena na u
(Movie), fotografije se snimaju u slijedećim
veličinama:
– & 2.3M (16:9 wide) ili 1.7M (4:3)
(HDR-SR5E)
– & 4.6M (16:9 wide) ili 3.4M (4:3)
(HDR-SR7E/SR8E)
• Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja na isti način kao i kad svijetli indikator
v (fotografija). Možete takoñer koristiti
bljeskalicu.
Snimanje fotografija na "Memory
Stick Duo" karticu
Medij za snimanje fotografija možete
promijeniti u "Memory Stick Duo". Prema
standardnoj postavci, fotografije se snimaju
na tvrdi disk kamkordera. Možete koristiti
samo "Memory Stick Duo" označen s
ili
(str. 99).
b Napomene
• Dok svijetli ili trepće indikator ACCESS,
kamkorder učitava/snima podatke. Nemojte ga
tresti, prevrtati, isključivati, vaditi "Memory
Stick Duo" ili odspajati bateriju. U suprotnom,
snimljeni podaci se mogu oštetiti.
• Ukoliko utaknete "Memory Stick Duo" u otvor u
pogrešnom smjeru, mogu se oštetiti "Memory
Stick Duo", utor za "Memory Stick Duo" ili
snimljeni podaci.
z Savjet
• Broj fotografija koje se mogu snimiti mijenja se
s obzirom na kvalitetu fotografija i njihovu
veličinu. Za detalje, pogledajte str. 68.
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Indikator pristupa
("Memory Stick Duo")
Otvorite LCD zaslon, zatim "Memory Stick
Duo" pravilno okrenut utaknite u utor za
"Memory Stick Duo" dok ne klikne.
Promjena medija za snimanje
fotografija
A Dodirnite E (OPTION) t kartica '
t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij na koji želite snimati
fotografije, zatim dodirnite j.
Kamkorder se vraća u pripravno stanje.
Ako odaberete [MEMORY STICK], na
zaslonu se pojavi b.
Izbacivanje "Memory Stick Duo"
Otvorite LCD zaslon, jednom lagano
pritisnite "Memory Stick Duo" prema unutra.
Infracrveni emiter
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON
(pojavi se o).
b Napomene
• Funkcije NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrveni emiter prstima ili drugim
predmetima.
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 78).
• Nemojte koristiti funkcije NightShot ili Super
NightShot na svijetlim mjestima jer tako možete
uzrokovati kvarove.
31
z Savjet
• Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 82). Za snimanje slike sa
što realnijim prikazom boja, koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 81).
Podešavanje ekspozicije kod
objekata osvijetljenih straga
Usporeno snimanje objekata koji
se brzo kreću (SMTH SLW REC)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno otprilike 3 sekunde. To je korisno
kad snimate, primjerice, zamahe ruke kod
golfa ili tenisa.
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi kamkorder.
B Dodirnite D (HOME) t G (CAMERA)
t [SMTH SLW REC].
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite
BACK LIGHT za prikaz oznake .. Za
isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
BACK LIGHT.
Snimanje u zrcalnom modu
C Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde snima se kao
12-sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane, snimanje
je završeno.
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Promjena postavki
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga rotirajte
180 stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjeti
Dodirnite E (OPTION) t karticu ', a
zatim odaberite postavku koju želite
mijenjati.
• [TIMING]
Nakon pritiska na START/STOP odaberite
jednu od početnih točaka snimanja. Početna
postavka je [3sec AFTER].
• Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika
objekta, no slika će izgledati normalno kad je
snimite.
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
32
• [RECORD SOUND]
Odaberite [ON] (kl) za naknadno snimanje
zvuka, primjerice razgovora, na usporenoj
snimci. (Standardna postavka je [OFF]).
Kamkorder snima zvuk otprilike 12 sekundi
dok je prikazana poruka [Recording...] u
koraku 3.
Dodjeljivanje opcije izbornika CAM
CTRL regulatoru
A Pritisnite i zadržite MANUAL na nekoliko
sekundi.
Prikazuje se izbornik [DIAL SETTING].
b Napomene
• Zvuk se ne snima tijekom 3 sekunde snimanja
videozapisa.
• Kvaliteta snimke s funkcijom [SMTH SLW REC]
nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
Ručno podešavanje postavki
slike pomoću CAM CTRL
regulatora (HDR-SR7E/SR8E)
Možete dodijeliti jednu opciju izbornika koju
često upotrebljavate regulatoru CAM CTRL.
S obzirom da je na CAM CTRL standardno
podešeno izoštravanje, u nastavku je opisan
postupak izoštravanja pomoću ovog
regulatora.
B Okrećite CAM CTRL regulator i odaberite
željenu opciju.
C Pritisnite MANUAL.
b Napomene
• Ručna postavka će se sačuvati čak i ako
promijenite postavku dodijeljenu CAM CTRL
regulatoru. Ipak, ako ste podesili [EXPOSURE]
nakon ručnog podešavanja [AF SHIFT],
[EXPOSURE] ima prednost pred [AE SHIFT].
• Ako odaberete [RESET] u koraku 2, sve ručno
promijenjene postavke se vraćaju na standardne
vrijednosti.
z Savjeti
CAM CTRL regulator
• Funkcije koje se mogu dodijeliti CAM CTRL
regulatoru jednake su funkcijama odabranim
preko izbornika.
• Takoñer možete dodijeliti opcije izbornika
regulatoru CAM CTRL dodirom na D (HOME)
' (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]/
[PHOTO SETTINGS] t [DIAL SETTING]
(str. 67).
A Pritisnite MANUAL za aktiviranje moda
ručnog podešavanja.
Pritiskom na MANUAL, mijenja se izmeñu
automatskog i ručnog podešavanja.
B Okrećite regulator CAM CTRL za
izoštravanje.
Funkcije koje se mogu dodijeliti CAM
CTRL regulatoru
–
–
–
–
[FOCUS] (str. 78)
[EXPOSURE] (str. 79)
[AE SHIFT] (str. 64)
[WB SHIFT] (str. 64)
33
Reprodukcija
Pokrov objektiva
Zatvara se kad se prikaže izbornik INDEX
Preklopka zuma D
Preklopka POWER E
F (Fil Roll Index) G
1
Zakrenite preklopku POWER E za uključivanje kamkordera.
2
Prikažite željeni INDEX izbornik.
Reprodukcija preko VISUAL INDEX izbornika
Pritisnite x (VIEW IMAGES) F (ili C).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik VISUAL INDEX. (Možda će biti potrebno neko vrijeme za
prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije snimljene na "Memory Stick Duo")
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodnih
6 slika
Sljedećih
6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
A R : Prikaz videozapisa s HD (high definition) kvalitetom slike.*
34
E (OPTION)
B v : Prikaz fotografija s tvrdog diska.
C
: Prikaz fotografija s "Memory Stick Duo" kartice.
* S se prikazuje kod videozapisa sa SD (standard definition) kvalitetom slike.
z Savjeti
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa kojeg želite reproducirati dodirom na E (OPTION) t
kartica Y t [R/S INDEX SET] u izborniku INDEX te odabirom R ili S.
• Pomakom preklopke zuma D mijenja se prikaz u izborniku VISUAL INDEX sa 6 do 12 slika prikazanih
istovremeno. Kako biste podesili broj slika, dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t [VIEW
IMAGES SET] t [Y DISPLAY] (str. 71).
Reprodukcija preko Film Roll Index izbornika
Pritisnite F (Film Roll Index) G.
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik [F INDEX] nakon nekoliko sekundi (Možda će biti
potrebno neko vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Videozapisi se mogu podijeliti po vremenu i prva scena iz svake grupe se prikazuje u INDEX
izborniku. Možete pokrenuti reprodukciju videozapisa odabirom sličice.
Prikaz prethodne/sljedeće sličice.
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 37)
Prethodna
scena
Sljedeća
scena
E (OPTION)
b Napomena
• [F INDEX] dostupan je samo za videozapise.
z Savjeti
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa kojeg želite reproducirati dodirom na E (OPTION) t
[R/S INDEX SET] u izborniku INDEX te odabirom R ili S.
• Dodirnite E (OPTION) t [F INTERVAL SET] za odabir trajanja.
35
3
Pokrenite reprodukciju.
u
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite karticu R ili S u INDEX izborniku za reprodukciju videozapisa.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik INDEX)
Početak tekuće/ prethodne scene
Sljedeća scena
Zaustavljanje (povratak u INDEX)
E (OPTION)
Naprijed/natrag
z Savjeti
• Kada reprodukcija doñe do posljednjeg videozapisa, na zaslonu se ponovo pojavljuje izbornik INDEX.
• Dodirnite '/( tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
• Jednim dodirom na '/( se reprodukcija ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5 puta, dva
dodira ubrzavaju približno 10 puta, tri dodira ubrzavaju približno 30 puta a četiri dodira ubrzavaju
približno 60 puta.
v
Reprodukcija fotografija
U izborniku VISUAL INDEX dodirnite karticu v ili
za reprodukciju fotografija.
Povratak (u izbornik VISUAL
INDEX)
Tipka slide show (str. 38)
E (OPTION)
Prijelaz u izbornik VISUAL
INDEX
Prethodni/sljedeći
Za podešavanje glasnoće videozapisa
Dodirnite E (OPTION) t kartica I t [VOLUME] i zatim podesite pomoću [/\.
z Savjeti
• Možete promijeniti mod reprodukcije dodirom na D (HOME) t I (VIEW IMAGES) t [VISUAL
INDEX]/[F INDEX].
36
Reprodukcija slika s licem
(G INDEX)
Slike s prepoznatim licima prikazuju se u
indeksnom izborniku.
Možete reproducirati videozapis preko
odabrane slike s licem.
A Uključite kamkorder.
Uporaba zuma pri reprodukciji
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
B Dodirnite D (HOME) t I (VIEW
IMAGES) t [G INDEX].
Povratak na izbornik za snimanje
Prethodna/
sljedeća scena
Prethodni/
sljedeći prikaz
C Dodirnite v/V za odabir željene scene.
D Dodirnite b/B za traženje željene slike s
licem te zatim dodirnite snimku koju
želite reproducirati.
Reprodukcija započinje od odabrane
slike s licem.
b Napomena
• Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće
prepoznati.
Primjeri: osobe s naočalama ili pokrivalom na
glavi, lica okrenuta od objektiva i sl.
• Podesite [G INDEX SET] na [ON] prije
snimanja kako biste mogli reproducirati iz [G
INDEX] (standardna postavka) (str. 67).
Slike s licem se ne prikazuju ako se ne
prepoznaju lica.
A Pokrenite reprodukciju fotografija koje
želite uvećati.
B Fotografiju uvećajte pomoću opcije T
(telefoto).
Na LCD zaslonu se pojavi okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu LCD zaslona.
D Uvećanje podesite pomoću W (široki
kut)/T (telefoto).
Za isključivanje, dodirnite p.
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index)
Željene snimke možete brzo pronaći
pretraživanjem po datumu snimanja.
z Savjet
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati dodirom na E
(OPTION) t [R/S INDEX SET] u
izborniku [G INDEX].
37
A Zakrenite preklopku POWER kako biste
uključili kamkorder, zatim pritisnite
tipku I (VIEW IMAGES).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik
VISUAL INDEX.
B Za traženje videozapisa dodirnite karticu
R ili S. Za traženje fotografija,
dodirnite karticu v.
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show)
C Dodirnite [DATE].
Na zaslonu su prikazani datumi snimanja.
Povratak u izbornik VISUAL INDEX
Tipka za odabir prethodnog/
sljedećeg datuma
D Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
E Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke od odabranog datuma su
prikazane u izborniku VISUAL INDEX.
z Savjet
• U izborniku [F INDEX]/[G INDEX], možete
upotrijebiti traženje po datumu slijedeći korake
3 do 6.
38
Dodirnite - u izborniku za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide
showa. Za nastavak ponovno dodirnite
-.
b Napomena
• Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
z Savjet
• Takoñer možete pokrenuti slide show odabirom
E (OPTION) t kartica Y t [SLIDE
SHOW] u izborniku VISUAL INDEX.
• Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju slide
showa odabirom E (OPTION) t kartica I
t [SLIDE SHOW SET]. Standardno podešenje
je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
Reprodukcija slike na zaslonu TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike (HD
(high definition)/SD (standard definition))
prikazane na TV zaslonu razlikuje se ovisno
o vrsti spojenog TV prijemnika i njegovim
priključnicama.
Za ovaj postupak koristite AC adapter kao
izvor napajanja (str. 16).
Pogledajte upute za uporabu opreme koju
spajate.
b Napomena
• Kod snimanja, podesite [X.V.COLOR] na [ON]
za reprodukciju na x.v.Color kompatibilnom TV
prijemniku (str. 65). Tijekom reprodukcije
možda će trebati podesiti neke postavke na TV
prijemniku. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Tijek postupka
Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV CONNECT
Guide] prikazan na LCD zaslonu.
Na TV prijemniku odaberite kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
r
Povežite kamkorder i TV prema
uputama [TV CONNECT Guide].
r
Izvedite potrebna podešavanja
izlaza kamkordera (str. 41).
b Napomena
• Handycam Station postolje i kamkorder imaju
A/V OUT priključnice i COMPONENT OUT
priključnice (str. 107, 110). Spojite A/V spojni
kabel ili komponentni video kabel u Handycam
Station ili kamkorder. Ako spojite A/V spojni
kabel ili komponentni video kabel istovremeno
na Handycam Station i kamkorder, mogu se
pojaviti smetnje u radu.
39
Odabir najprikladnijeg načina
povezivanja - TV CONNECT Guide
Kamkorder će vam savjetovati koji je
najprikladniji način povezivanja s TV
prijemnikom.
1
2
3
4
Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
Dodirnite F (OTHERS).
Dodirnite [TV CONNECT Guide].
Ako opcije nema na zaslonu, dodirnite
v/V za promjenu stranice.
Dodirnite odgovor na pitanje
prikazano na zaslonu.
U meñuvremenu možete spojiti
kamkorder na TV prijemnik na
odgovarajući način.
40
Spajanje na high definition TV prijemnik
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u HD (high definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
t (str. 41)
t (str. 42)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 74)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
b Napomena
• Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audio ulaze TV prijemnika.
41
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Postavka izbornika HOME
HDMI kabel (opcija)
b Napomena
• Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
• Upotrijebite HDMI mini konektor na kraju kabela za spajanje s kamkorderom i konektor prikladan za
spajanje u priključnicu na TV prijemniku.
• Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
• Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike).
• Ne spajajte HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI
kabelom. Time možete uzrokovati kvar.
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik standardne razlučivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
t (str. 43)
t (str. 43)
t (str. 43)
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 73).
b Napomena
• Kad reproducirate videozapis snimljen sa SD (standard definition) kvalitetom slike na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava 16:9 signal, dodirnite D (HOME) t : (SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS] t
[WIDE SELECT] t [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 65).
42
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni video kabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Bijeli)
(Crveni)
Postavka izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[576i] (str. 74)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 73)
(Žuti)
b Napomena
• Za izlaz audio signala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audio ulaze TV prijemnika.
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 73)
A/V spojni kabel za
S VIDEO (opcija)
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
b Napomena
• Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz audio
signala spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audio ulaze TV
prijemnika.
• Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip E).
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Žuti)
(Bijeli)
(Crveni)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 73)
43
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Pomaknite
izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako je TV prijemnik mono (ako TV ima samo jedan audio ulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač
na audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku priključnicu (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter isporučen uz kamkorder (Samo kod modela s oznakom + na
donjoj strani). Ovaj adapter može se upotrebljavati samo za izlaz signala.
TV/Videorekorder
b Napomena
• Kod izlaza videosignala putem A/V spojnog kabela, slika će se prikazivati u SD (standard definition)
kvaliteti.
z Savjeti
• Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala, redoslijed
prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t audio/video
• Priključnica HDMI (High Definition Multimedia Interface) služi za slanje video signala i audio signala.
Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni
zvuk. Možete automatski odabrati odgovarajuću kvalitetu slike ako spojite Sony TV s Video-A modom.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika za podrobnosti.
44
Pohrana snimaka
Snimljene slike se pohranjuju na tvrdi disk ovog kamkordera. Zbog njegova ograničenog
kapaciteta uvijek spremite kopiju slika/videozapisa na vanjski medij, poput DVD-R diska ili
računala.
Možete pohraniti slike snimljene kamkorderom prema opisu koji slijedi.
Pohrana snimaka uporabom računala
Uporabom softvera "Picture Motion Browser" s isporučenog CD-ROM diska, možete pohraniti
snimke na svoje računalo.
Ako je potrebno, HD (high definition) zapise možete ponovo snimiti s računala na kamkorder.
Izrada diska pomoću funkcije One Touch
(One Touch Disc Burn)
Slike snimljene kamkorderom možete jednostavno kopirati izravno
na disk.
Kopiranje slika na računalo
(Easy PC Back-up)
Slike snimljene kamkorderom možete kopirati na tvrdi disk
računala.
Izrada diska s odabranim slikama
Slike kopirane na računalo možete snimiti na disk i editirati ih.
Slike se mogu pohraniti uz HD (high definition) kvalitetu slike ili SD
(standard definition) kvalitetu slike. Pogledajte "Picture Motion Browser
Guide" na priloženom CD-ROM disku.
Pohrana snimaka spajanjem kamkordera na druge uređaje za snimanje
Snimanje na videorekorder ili DVD/HDD rekordere
Kod spajanja pomoću A/V kabela, slike se mogu pohraniti uz SD
(standard definition) kvalitetu slike. Pogledajte "Presnimavanje na
videorekorder ili DVD/HDD rekordere" (str. 53).
45
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)
Brisanje snimaka
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka, ispis fotografija i spajanje
kamkordera na računalo.
Pomoću kamkordera možete izbrisati snimke
s ugrañenog tvrdog diska ili "Memory Stick
Duo" kartice.
b Napomena
• Obrisane snimke se ne mogu vratiti.
z Savjeti
Kategorija F (OTHERS)
Popis opcija
DELETE
Možete brisati snimke s tvrdog diska ili
"Memory Stick Duo" kartice (str. 46).
EDIT
Možete editirati snimke na disku ili
"Memory Stick Duo" kartici (str. 46).
PLAYLIST EDIT
Možete kreirati i editirati playlist (str. 50).
PRINT
• Odjednom se može odabrati do 100 snimaka.
• Snimke možete obrisati dok ih pregledavate
odabirom pod E (OPTION) t kartica ! t
[DELETE].
Brisanje zapisa s diska
Brisanjem podataka s kamkordera možete
osloboditi prostor na tvrdom disku.
Slobodan prostor na disku možete provjeriti
koristeći [M INFO] (str. 58).
b Napomene
• Važne podatke treba spremiti na vanjski medij
(str. 45).
• Ne pokušavajte obrisati podatke s kamkordera
koristeći računalo.
1
Možete ispisati fotografije pomoću
priključenog PictBridge pisača (str. 54).
COMPUTER
2
Možete spojiti svoj kamkorder s računalom.
Pogledajte "Operating Guide" za opis
spajanja s računalom.
3
TV CONNECT Guide
Kamkorder vam pomaže odabrati
najprikladniji način spajanja ureñaja (str. 39).
46
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
Dodirnite [M DELETE].
Dodirnite [R DELETE] ili [S
DELETE] za brisanje videozapisa
ili [\ DELETE] za brisanje
fotografija.
4
Dodirnite snimku koju želite
obrisati.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
E Dodirnite j t [YES] t j.
Odabrana snimka je označena znakom
-. Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu kako biste potvrdili odabir.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5
Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa ili
fotografija iste vrste (na svakoj kartici)
odjednom
b Napomene
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme brisanja
snimki jer može doći do oštećenja tvrdog diska.
• Ako je obrisani videozapis uključen u playlist
(str. 50), briše se i iz playliste.
z Savjeti
• Kako biste obrisali sve snimke s diska i obnovili
izvorni kapacitet diska, formatirajte disk (str. 57).
Brisanje fotografija s "Memory
Stick Duo" kartice
U koraku 3 dodirnite [R DELETE ALL]/
[S DELETE ALL]/[\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
Za brisanje snimaka s "Memory Stick Duo"
kartice, stavite karticu u kamkorder prije
ovog postupka.
Za brisanje svih videozapisa ili fotografija snimljenih isti dan odjednom
1
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [DELETE] t [M
DELETE].
B Dodirnite [R DELETE by date], [S
DELETE by date] ili [\ DELETE by
date], ovisno što želite obrisati.
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
2
Dodirnite [: DELETE].
3
Dodirnite [\ DELETE].
Prethodni/sljedeći datum
C Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
47
Dijeljenje videozapisa
4
Dodirnite fotografiju koju želite
obrisati.
Možete dijeliti videozapise na tvrdom disku
kamkordera.
b Napomena
• Videozapise ne možete dijeliti tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam. Prvo isključite
funkciju Easy Handycam (str. 26).
1
Odabrana fotografija je označena
znakom -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
5
2
3
Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih fotografija na
"Memory Stick Duo" kartici
U koraku 3 dodirnite [\ DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t j.
4
b Napomena
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [EDIT].
Dodirnite [DIVIDE] t [R DIVIDE]/
[S DIVIDE].
Dodirnite videozapis kojeg želite
podijeliti.
Pokreće se reprodukcija odabranog
videozapisa.
Dodirnite } na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Videozapis se pauzira.
Precizno podesite mjesto dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja pomoću }.
• Nije moguće obrisati fotografije u sljedećim
slučajevima:
– ako je "Memory Stick Duo" zaštićen od
brisanja (str. 99).
– ako je zaštita od brisanja za fotografije
podešena drugi ureñajem.
z Savjet
• Kako biste obrisali sve snimke s "Memory Stick
Duo" kartice, formatirajte "Memory Stick Duo"
(str. 58).
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Reprodukcija i pauza se izmjenjuju
pritiskom na tipku }.
5
48
Dodirnite j t [YES] t j.
Kopiranje fotografija
b Napomene
• Videozapisi se ne mogu vratiti u prvobitno stanje
nakon dijeljenja.
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme editiranja jer
može doći do oštećenja tvrdog diska.
• Ako je podijeljeni videozapis uključen u
playlistu, bit će podijeljen i u playlisti.
• Može se pojaviti manje odstupanje izmeñu
mjesta gdje ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
reza jer kamkorder odabire mjesto reza u
intervalima od približno pola sekunde.
• Videozapisi u playlisti se ne mogu dijeliti ako
ukupan broj videozapisa u playlisti prelazi
maksimum. U tom slučaju, prvo obrišite
videozapise iz playliste i zatim ih dijelite.
Snimljene fotografije možete kopirati s diska
na "Memory Stick Duo".
Prije početka uložite "Memory Stick Duo" u
kamkorder.
z Savjeti
• Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
• Fotografije možete kopirati dok ih pregledavate
odabirom E (OPTION) t kartica I t
[COPY t b].
1
2
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [EDIT] t [COPY].
Dodirnite [M t b COPY].
Dodirnite fotografiju koju želite
kopirati.
Odabrana fotografija je označena
znakom -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
4
Dodirnite j t [YES].
Počinje kopiranje.
5
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
49
Kreiranje playliste
Za kopiranje svih fotografija snimljenih
isti dan odjednom
A U izborniku D (HOME) dodirnite F
(OTHERS) t [EDIT] t [COPY].
B Dodirnite [M t b COPY by date].
Datumi snimanja fotografija se prikazuju
na zaslonu.
Playlista je popis umanjenih slika snimaka
koje ste odabrali. Originalne scene se ne
mijenjanju čak i ako editirate ili obrišete
scene iz playliste.
b Napomene
• Nije moguće dodavati ili editirati videozapise
tijekom uporabe Easy Handycam funkcije. Prvo
isključite Easy Handycam funkciju.
• Slike snimljene u HD (high definition) i SD
(standard definition) kvaliteti svrstavaju se u
zasebne Playliste.
z Savjet
Prethodan/sljedeći datum
C Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
• Snimke snimljene ovim kamkorderom i
pohranjene na tvrdi disk, nazivaju se "originali".
1
2
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Dodirnite [R ADD] ili [S ADD].
Dodirnite scenu koju želite dodati
u playlistu.
E Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
• Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako
biste spriječili da kamkorder ostane bez
napajanja tijekom kopiranja.
• Ne tresite kamkorder, ne izlažite ga vibracijama
i ne odspajajte AC adapter tijekom kopiranja.
• Kopiranje može potrajati dugo kada se kopira
mnogo fotografija.
• Ne možete kopirati fotografije s "Memory Stick
Duo" kartice na tvrdi disk.
z Savjet
• Možete kopirati odjednom sve fotografije
snimljene istog dana preko izbornika VISUAL
INDEX dodirom na E (OPTION) t kartica
Y t [b COPY by date].
50
Odabrana scena je označena znakom -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
4
Dodirnite j t [YES] t j.
Za dodavanje svih videozapisa
snimljenih istog dana u playlistu
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Reprodukcija playliste
1
B Dodirnite [R ADD by date] ili [S
ADD by date].
Datumi snimanja fotografija se prikazuju
na zaslonu.
Prethodni/sljedeći datum
C Dodirnite v/V kako biste odabrali
datum željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
E Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme editiranja jer
može doći do oštećenja snimaka.
• Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
z Savjeti
• U Playlistu možete dodati najviše 999
videozapisa HD (high definition) ili 99 zapisa
SD (standard definition) kvalitete.
• Možete dodati videozapis dok ga gledate
odabirom na kartici E (OPTION) t kartica
I t [U ADD], [V ADD], [U ADD by
date] ili [V ADD by date].
• Playlistu možete kopirati na DVD koristeći
isporučeni softver.
U izborniku D (HOME) dodirnite
I (VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
Na zaslonu se pojavljuje prikaz playliste.
2
Dodirnite scenu od koje želite
pokrenuti reprodukciju.
Playlista se reproducira od odabrane
scene do kraja te se zaslon vraća na
prikaz playliste.
z Savjet
• Možete promijeniti kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati dodirom na E
(OPTION) t kartica m t [R/S INDEX
SET].
Za brisanje nepotrebnih snimaka iz
playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [U ERASE] ili [V
ERASE].
Za brisanje svih snimaka iz playliste,
dodirnite [U ERASE ALL]/[V
ERASE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
51
C Dodirnite snimku koju želite obrisati iz
playliste.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
D Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Originalne snimke se ne mijenjaju čak i ako
obrišete snimke iz playliste.
Promjena redoslijeda unutar playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [U MOVE] ili [V MOVE].
C Odaberite snimku koju želite premjestiti.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
D Dodirnite j.
52
E Odaberite odredište pomoću
[u]/[v].
Oznaka odredišta
F Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Ako odaberete više snimaka, snimke se
premještaju prema rasporedu u playlisti.
Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD
rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi ureñaj za snimanje kao npr. videorekorder ili
DVD/HDD rekorder. Spojite ureñaj na jedan od prikazanih načina.
Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 16). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomene
• Videozapisi snimljeni uz HD (high definition) kvalitetu slike, presnimit će se uz SD
(standard definition) kvalitetu slike.
• Za kopiranje videozapisa snimljenog u HD (high definition) kvaliteti, instalirajte na računalo isporučeni
softver i zatim kopirajte slike s diska na računalo.
• S obzirom da se presnimavanje vrši na analogni način. kvaliteta slike može se smanjiti.
A/V OUT priključnica
(Žuta)
(Bijela) (Crvena)
(Žuta)
Uređaj sa S VIDEO priključnicom
{: Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Handycam Station i kamkorder imaju A/V
OUT priključke (str. 107, 110). Spojite
A/V priključni kabel na Handycam Station
ili na kamkorder, ovisno o potrebi.
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa
S VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S VIDEO priključak (S VIDEO kanal)
A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije
potreban žuti (standardni video) utikač.
(Bijela) (Crvena)
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se
neće čuti.
b Napomene
• Nije moguće presnimavanje kod rekordera
spojenih HDMI kabelom.
• Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača,
itd.) na zaslonu spojenog ureñaja, dodirnite D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (standardno podešenje) u izborniku
HOME MENU (str. 74).
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 70).
• Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulazni video
priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi
kanal) utikač na ulazni audio priključak
vanjskog ureñaja.
53
1
2
3
4
5
54
Uključite kamkorder i pritisnite I
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s ureñajem
za reprodukciju (str. 73).
Uložite medij za snimanje u uređaj
za snimanje.
Ako ureñaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje (videorekorder ili DVD/
HDD rekorder) A/V spojnim
kabelom (isporučen) A ili A/V
spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B.
Spojite kamkorder na ulazne priključke
ureñaja za snimanje.
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
Za detalje pogledajte upute za uporabu
dobivene uz ureñaj za snimanje.
Po završetku presnimavanja,
zaustavite uređaj za snimanje i
zatim kamkorder.
Ispis fotografija
(PictBridge
kompatibilan pisač)
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu putem AC adaptera (str. 16).
Uključite pisač.
Za ispis fotografija s "Memory Stick Duo"
kartice, uložite "Memory Stick Duo" na koji
su snimljene u kamkorder.
1
2
3
Spojite Handycam Station na zidni
mrežni priključak isporučenim AC
adapterom.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station i zatim
uključite kamkorder.
Spojite pisač na + (USB)
priključnicu kamkordera
uporabom USB kabela (str. 110).
Na zaslonu se automatski pojavi [USB
SELECT].
4
Dodirnite [M PRINT] (tvrdi disk) ili
[b PRINT] ("Memory Stick Duo")
ovisno o tome gdje se nalaze
fotografije koje želite ispisati.
6
[COPIES]: Podesite broj kopija
fotografija koje želite otisnuti. Možete
podesiti do 20 kopija.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez datuma/
vremena na ispisu).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne želite mijenjati postavke,
prijeñite na korak 7.
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu
se pojavi L (PictBridge veza).
Možete odabrati fotografiju na zaslonu.
5
Dodirnite fotografiju za ispis.
Dodirnite E (OPTION), podesite
sljedeće opcije i dodirnite j.
7
Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik fotografija.
Za završetak ispisa
Dodirnite p u izborniku za odabir
fotografija.
b Napomene
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
• Funkcija se može jamčiti samo kod PictBridge
kompatibilnih modela.
• Pogledajte takoñer upute za uporabu pisača
kojeg ćete koristiti.
• Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
– Koristiti preklopku POWER
– Pritiskati tipku I (VIEW IMAGES)
– Skidati kamkorder s Handycam Station
postolja
– Odspajati USB kabel s Handycam Station
postolja ili pisača
– Vaditi "Memory Stick Duo" iz kamkordera, u
slučaju da koristite funkciju [b PRINT]
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite i ponovno uključite pisač te opet
započnite postupak iz početka.
• Možete odabrati samo formate papira koje pisač
podržava.
• Kod nekih modela pisača, nedostajat će gornji i
donji ili lijevi i desni kraj slike. Ako ispisujete
fotografiju snimljenu u formatu 16:9 (wide),
lijevi i desni kraj slike mogu biti odrezani.
55
• Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
• Možda nećete moći otisnuti fotografije:
– obrañivane na računalu
– snimljene na drugim ureñajima
– veličine preko 3 MB
– dimenzija većih od 2 848 T 2 136 piksela.
z Savjeti
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association). Ispis
fotografija možete izvoditi bez uporabe računala,
izravnim spajanjem digitalne videokamere ili
digitalnog fotoaparata, bez obzira na model ili
proizvoñača.
• Fotografije možete ispisati dok ih gledate
odabirom E (OPTION) t kartica I t
[PRINT].
56
Uporaba medija za snimanje
K (MANAGE HDD/
MEMORY) kategorija
Ova kategorija omogućuje uporabu diska ili
"Memory Stick Duo" kartice za različite
svrhe.
Formatiranje tvrdog
diska ili "Memory
Stick Duo" kartice
Formatiranje tvrdog diska
Kako biste oslobodili prostor za snimanje,
možete obrisati sve snimke s tvrdog diska
kamkordera.
Za ovaj postupak spojite kamkorder na
mrežnu utičnicu koristeći AC adapter (str. 16).
K (MANAGE HDD/MEMORY)
kategorija
Popis opcija
M FORMAT
Ugrañeni tvrdi disk možete formatirati radi
obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 57).
b FORMAT
b Napomena
• Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
spremite ih (str. 45) prije izvoñenja funkcije [M
FORMAT]
1
2
"Memory Stick Duo" možete formatirati radi
obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 58).
Uključite kamkorder.
U izborniku D (HOME), dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[M FORMAT].
M INFO
Možete prikazati podatke o kapacitetu tvrdog
diska (str. 58).
REPAIR IMG.DB F.
Možete obnoviti podatke o održavanju
tvrdog diska (str. 59).
3
4
Dodirnite [YES] t [YES].
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomena
• Dok se izvodi [M FORMAT], nemojte
odspajati AC adapter.
57
Provjera informacija o
tvrdom disku
Formatiranje "Memory Stick
Duo" kartice
Formatiranje briše sve snimke s "Memory
Stick Duo" kartice.
1
2
3
Uključite kamkorder.
Možete prikazati podatke o tvrdom disku i
provjeriti približnu vrijednost slobodnog
prostora na disku.
U izborniku D (HOME), dodirnite K
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[M INFO].
"Memory Stick Duo" koji ćete
formatirati stavite u kamkorder.
U izborniku D (HOME) dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[b FORMAT].
Za isključenje zaslona
Dodirnite t.
b Napomene
4
5
Dodirnite [YES] t [YES].
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
• Obrisat će se i fotografije koje su nekim drugim
ureñajem zaštićene od slučajnog brisanja.
• Dok je na zaslonu prikazano [Executing...]
nemojte:
– dirati preklopku POWER ili tipke,
– vaditi "Memory Stick Duo".
58
• Ova funkcija prikazuje prostor u jedinicama od 1
MB = 1 048 576 bajtova. Dijelovi manji od
megabajta ne uzimaju se u obzir kod prikaza
prostora na tvrdom disku kamkordera. Prikazana
veličina cijelog tvrdog diska će biti malo manja
od veličine prikazane u nastavku, unatoč tome
što je prikazan i slobodan i zauzeti prostor na
tvrdom disku.
– HDR-SR5E:
40 000 MB
– HDR-SR7E:
60 000 MB
– HDR-SR8E:
100 000 MB
• Budući da upravljačke datoteke zauzimaju
odreñeni prostor na tvrdom disku, zauzeti
prostor neće biti 0 MB nakon izvoñenja funkcije
[M FORMAT] (str. 57).
Obnavljanje datoteke s podacima o slikama
Ova funkcija provjerava upravljačke podatke
i konzistentnost videozapisa i fotografija na
tvrdom disku te popravlja eventualne
nedostatke.
1
2
3
4
5
• Nemojte odspajati AC adapter ili vaditi bateriju
tijekom ovog postupka.
Uključite kamkorder.
Dodirnite D (HOME) t K
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[REPAIR IMG.DB F.].
Prikazuje se izbornik [REPAIR
IMG.DB F.]
Dodirnite [YES].
Započinje provjera upravljačkih
podataka. Dodirnite j za prekidanje
postupka obnavljanja ako nisu pronañeni
nedostaci.
Dodirnite [YES].
Nakon što se prikaže
[Completed], dodirnite j.
b Napomene
• Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama za vrijeme ovog postupka.
59
Sprječavanje obnavljanja podataka s tvrdog
diska kamkordera
[M EMPTY] omogućuje zapisivanje
nevažnih podataka na tvrdi disk kamkordera
kako bi se otežalo obnavljanje izvornih
podataka. Izvoñenje postupka [M EMPTY]
preporuča se prije odbacivanja ili predavanja
kamkordera drugoj osobi.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu pomoću AC adaptera (str. 16).
3
Pritisnite i zadržite tipku BACK
LIGHT nekoliko sekundi (str. 110).
Pojavljuje se izbornik [M EMPTY].
b Napomene
• Izvedete li [M EMPTY], izbrisat će se sve
snimke. Da ne biste izgubili važne snimke,
pohranite ih na drugi medij (str. 45) prije
izvoñenja funkcije [M EMPTY].
• Funkciju [M EMPTY] ne možete izvoditi
ukoliko ne spojite AC adapter u zidnu utičnicu.
• Odspojite sve kabele osim AC adaptera. Ne
odspajajte AC adapter tijekom postupka.
• Kod izvoñenja funkcije [M EMPTY] ne tresite
kamkorder i ne izlažite ga vibracijama.
1
2
60
4
5
Dodirnite [YES] t [YES].
Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
Spojite AC adapter, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
U izborniku D (HOME) dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[M FORMAT].
Pojavljuje se izbornik [M FORMAT].
• Funkcija [M EMPTY] izvodi se;
– HDR-SR5E:
približno 40 minuta
– HDR-SR7E:
približno 60 minuta
– HDR-SR8E:
približno 100 minuta
• Isključite li funkciju [M EMPTY] dok se
prikazuje [Executing...], dovršite postupak
izvoñenjem funkcija [M FORMAT] ili [M
EMPTY] prilikom sljedeće uporabe kamkordera.
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju ' (SETTINGS) u
izborniku D HOME
Možete po želji promijeniti funkcije
snimanja i postavke upravljanja.
3
Uporaba izbornika HOME
1
Uključite računalo, zatim pritisnite
D (HOME).
4
Kategorija ' (SETTINGS)
2
Dodirnite željenu funkciju.
Ako funkcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
5
Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
Dodirnite ' (SETTINGS).
61
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS)
Opcija
REDEYE REDUC
DIAL SETTING*
MOVIE SETTINGS (str. 63)
66
3
67
STILL MEDIA*1
31
Opcija
Stranica
R/S REC SET*1
63
R REC MODE
63
Opcija
S REC MODE
64
R/S INDEX SET*
70
AE SHIFT*3
64
DATA CODE
70
WB SHIFT*
VIEW IMAGES SET (str. 70)
Stranica
1
64
Y DISPLAY
NIGHTSHOT LIGHT
64
F INTERVAL SET*
WIDE SELECT
65
DIGITAL ZOOM
65
STEADYSHOT
65
Opcija
Stranica
AUTO SLW SHUTTR
65
VOLUME*1
72
X.V.COLOR
65
BEEP*1
72
GUIDEFRAME
65
LCD BRIGHT
72
ZEBRA
66
LCD BL LEVEL
72
u REMAINING
66
LCD COLOR
72
66
VF B.LIGHT*3
72
3
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
66
DIAL SETTING*
67
3
G INDEX SET*1
67
PHOTO SETTINGS (str. 67)
Opcija
\ IMAGE SIZE*
62
Stranica
Stranica
1
67
71
1
71
SOUND/DISP SET*2 (str. 72)
OUTPUT SETTINGS (str. 73)
Opcija
Stranica
TV TYPE
73
DISP OUTPUT
74
COMPONENT
74
CLOCK/I LANG (str. 74)
\ QUALITY
68
FILE NO.
69
Opcija
Stranica
AE SHIFT*3
64
CLOCK SET*1
20
WB SHIFT*3
64
AREA SET
74
NIGHTSHOT LIGHT
64
SUMMERTIME
STEADYSHOT*3
65
I LANGUAGE SET*
GUIDEFRAME
65
ZEBRA
66
FLASH LEVEL
66
74
1
74
MOVIE SETTINGS
(Opcije za snimanje videozapisa)
GENERAL SET (str. 75)
Opcija
Stranica
DEMO MODE
75
REC LAMP
75
CALIBRATION
103
A.SHUT OFF
75
REMOTE CTRL
75
DROP SENSOR
75
*1 Ove opcije možete takoñer podesiti tijekom
Easy Handycam postupka (str. 23)
*2 [SOUND SETTINGS] (tijekom Easy Handycam
postupka)
*3 HDR-SR7E/SR8E
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
R/S REC SET
D E
Možete odabrati kvalitetu snimanja
videozapisa.
B R HD QUALITY
Snima u HD (high definition) kvaliteti.
S SD QUALITY
Snima u SD (standard definition) kvaliteti.
R REC MODE
D E
Možete odabrati mod snimanja za snimanje
uz HD (high definition) kvalitetu na 4 razine.
HD XP
Snima u najvišoj kvaliteti
(AVC HD 15M (XP))
HD HQ
Snima u visokoj kvaliteti
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Snima u standardnoj kvaliteti
(AVC HD 7M (SP))
63
HD LP
z Savjeti
Produljeno vrijeme snimanja (Long Play)
(AVC HD 5M (LP))
• Dodirnite \ ukoliko je objekt bijele boje ili je
pozadinsko osvjetljenje snažno, ili dodirnite
[ ako je objekt taman ili je osvjetljenje
prigušeno.
• Moguće je podesiti automatsku svjetliju ili
tamniju ekspoziciju kad je opcija [EXPOSURE]
podešena na [AUTO].
• Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno,
pomoću regulatora CAM CTRL (str. 33).
b Napomena
• Ako snimate u LP modu, detalji u scenama s
brzim pokretima će možda ispasti nejasni pri
reprodukciji.
z Savjet
• Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 11.
S REC MODE
D E
Možete odabrati jednu od 3 razine SD
(standard definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
D E
SD HQ
Odaberite [ON] za podešavanje balansa
bijelog tipkama [/\.
Na zaslonu se prikazuje u i podešena
vrijednost (Standardna postavka je [OFF]).
Snima u visokoj kvaliteti.
(SD 9M (HQ))
z Savjeti
• Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša
vrijednost rezultira crvenkastim tonovima.
• Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno,
pomoću regulatora CAM CTRL (str. 33).
B SD SP
Snima u standardnoj kvaliteti.
(SD 6M (SP))
SD LP
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(SD 3M (LP))
NIGHTSHOT LIGHT
D
z Savjet
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 31) ili [SUPER NIGHTSHOT] (str. 82),
možete snimiti jasnije slike ako
[NIGHTSHOT LIGHT], koji emitira
(nevidljive) infracrvene zrake, podesite na
[ON] (standardno podešenje).
• Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 11.
b Napomene
b Napomena
• Ako snimate u LP modu, kvaliteta videozapisa
može biti slabija ili će prikaz detalja u scenama s
brzim pokretima biti lošiji.
AE SHIFT (HDR-SR7E/
SR8E)
D E
Odaberite [ON] za podešavanje ekspozicije
tipkama [ (tamno)/\ (svijetlo). Na
zaslonu se prikazuje 0 i tekuća vrijednost
(Standardna postavka je [OFF]).
64
WB SHIFT (White
Balance Shift)
(HDR-SR7E/SR8E)
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 31).
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju s
uporabom [NIGHTSHOT LIGHT] iznosi oko 3 m.
WIDE SELECT
D
Pri snimanju sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, možete odabrati omjer
širine i visine slike koji odgovara TV zaslonu
na kojem će slika biti prikazana. Takoñer
pogledajte upute za uporabu vašeg TV
prijemnika.
B 16:9 WIDE
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 16:9
(wide).
4:3 (:)
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
• Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV prijemnika
spojenog za reprodukciju (str. 73).
D
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći od
10T (standardno podešenje) pri snimanju.
Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje
kad koristite digitalni zum.
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 (
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
80 ( (HDR-SR5E)
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 80 T
digitalno.
D
Funkcija ublažava vibracije kamkordera
(standardno podešenje je [ON]). Podesite
[STEADYSHOT] na [OFF] (i) kad
koristite stativ (opcija). Slika biti prirodnija.
AUTO SLW SHUTTR
(automatski spori
zatvarač)
D
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina
zatvarača se automatski smanjuje na 1/25
sekunde (standardna postavka je [ON]).
X.V.COLOR
b Napomena
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
D
Kod snimanja, podesite na [ON] za snimanje
šireg raspona boja. Tako se bolje mogu
reproducirati žive boje cvijeća ili plavetnilo
mora.
b Napomene
• Podesite [X.V.COLOR] na [ON] samo ako će se
snimka reproducirati na x.v.Color
kompatibilnom TV prijemniku. U suprotnom
odaberite [OFF] (standardna postavka).
• Ako se reproducira videozapis snimljen uz
funkciju na [ON] na TV-u koji ne podržava
x.v.Color, boje se možda neće točno prikazati.
• [X.V.COLOR] se ne može podesiti na [ON]:
– kod snimanja uz SD (standard definition)
kvalitetu slike
– kod snimanja videozapisa.
GUIDEFRAME
D
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON],
možete vidjeti okvir za provjeru da li je
objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se ne
snima. Pritisnite DISP/BATT INFO da okvir
nestane (standardna postavka je [OFF]).
z Savjet
• Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
65
ZEBRA
D
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za
prilagoñavanje svjetline. Kad mijenjate
standardnu postavku, prikazano je /.
Uzorak zebre se neće snimiti.
B OFF
FLASH LEVEL
HIGH ((+)
70
Jači intenzitet bljeskalice.
100
B NORMAL (()
LOW((–)
Slabiji intenzitet bljeskalice.
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
b Napomena
• Dijelovi zaslona na kojima je svjetlina veća od
100 IRE mogu se previše osvijetliti.
z Savjet
• IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
u REMAINING
D
Možete podesiti ovu funkciju kod uporabe
ugrañene bljeskalice ili vanjske bljeskalice
(opcija) kompatibilne s ovim kamkorderom.
Uzorak zebre nije prikazan.
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
D
B AUTO
Prikazuje indikator preostalog vremena
diska na oko 8 sekundi u sljedećim
situacijama:
– Kad provjeravate preostali kapacitet diska
s preklopkom POWER podešenom na u
(videozapisi).
– Kad pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora dok je preklopka
POWER podešena na u (videozapisi).
– Kad odaberete funkciju snimanja
videozapisa u izborniku HOME.
ON
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
66
b Napomena
• Kad za snimanje videozapisa preostane manje od
5 minuta vremena, indikator ostane na zaslonu.
REDEYE REDUC
D
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim
pritisnite ( (bljeskalica) (str. 30) više puta za
odabir podešenja.
G (automatsko smanjenje efekta): Prije
automatskog aktiviranja bljeskalice kad u
prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se
predbljesak.
r
G ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju
se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
b Napomena
• Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
DIAL SETTING
(HDR-SR7E/SR8E)
D
Možete odabrati opciju kojom će se rukovati
pomoću regulatora CAM CTRL. Podrobnosti
potražite na str. 33.
G INDEX SET
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
vam traženje lica tijekom snimanja
videozapisa.
Ikone lica i njihovo značenje
G: Kad je podešeno na [ON].
H: Kad se prepozna prvo lice.
H: Kad je prepoznavanje lica dovršeno
(ikona trepće).
J: Ako se lice ne može prepoznati.*
* Ako je broj lica prevelik (maksimum je oko 100
lica), traženje lica se prekida.
Za reprodukciju preko Face Index izbornika,
pogledajte str. 37.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
\ IMAGE SIZE
D E
Za HDR-SR5E:
B 4.0M (/)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
& 3.0M (.)
Odaberite za jasno snimanje u formatu 16:9
(wide).
1.9M (~)
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
Za HDR-SR7E/SR8E:
B 6.1M (j)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
& 4.6M (m)
Odaberite za jasno snimanje u formatu 16:9
(wide).
3.1M (k)
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
67
VGA (0.3M) (})
4.0M
2304 T
1728
/
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
3.0M
2304 T
1296
.
1.9M
1600 T
1200
~
b Napomene
• [\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo
tijekom pripravnog stanja snimanja.
D E
\ QUALITY
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
2GB
990
2 500
1 300
3 350
2 000 12 000
5 000 30 000
4GB
1 950
4 900
2 600
6 600
3 950 23 500
9 500 59 000
8GB
3 900 5 200 8 000 48 000
9 500 13 000 20 000 115000
HDR-SR7E/SR8E
STANDARD (STD)
6.1M
2848 T
2136
j
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
4.6M
2848 T
1602
m
3.1M
2048 T
1536
k
VGA
(0.3M)
640T
480
}
Kapacitet "Memory Stick Duo" kartice
(MB) i broj slika za snimanje
64MB
21
53
28
70
40
100
390
980
b Napomene
128MB
• Sve vrijednosti se odnose na sljedeća podešenja:
Gornji: [FINE] kvaliteta slike.
Donji: [STANDARD] kvaliteta slike.
42
105
56
135
80
205
780
1 970
256MB
76
190
100
250
140
370
1 400
3 550
512MB
155
390
205
510
295
760
2 850
7 200
1GB
315
800
420
1 050
600 5 900
1 550 14 500
2GB
650
1 600
860
2 150
1 200 12 000
3 150 30 000
4GB
1 250
3 200
1 700
4 250
2 400 23 500
6 300 59 000
8GB
2 550
6 400
3 400 4 900 48 000
8 500 12 500 115000
Kad je preklopka POWER u položaju
v (fotografije)
HDR-SR5E
4.0M
2304 T
1728
/
3.0M
2304 T
1296
.
1.9M
1600 T
1200
~
VGA
(0.3 M)
640 T
480
}
64MB
32
81
42
105
65
160
390
980
128MB
64
160
85
215
130
325
780
1 970
256MB
115
295
150
395
235
590
1 400
3 550
512MB
235
600
310
800
480
1 200
2 850
7 200
480
1 200
640
1 600
1GB
68
VGA
(0.3 M)
640 T
480
}
980 5 900
2 450 14 500
Kad je preklopka POWER u položaju
u (videozapisi)*
HDR-SR5E
64MB
2.3M
2016 T 1134
y
1.7M
1512 T 1134
2
56
135
72
175
2.3M
2016 T 1134
y
1.7M
1512 T 1134
2
128MB
110
280
145
355
8GB
256MB
200
500
260
640
512MB
410
1 000
530
1 300
1GB
840
2 100
1 050
2 650
2GB
1 700
4 300
2 200
5 500
* Veličina slike je unaprijed podešena ovisno o
formatu snimljene slike:
– [& 4.6M] uz HD (high definition) kvalitetu
slike
– [& 4.6M] uz format 16:9 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
– [3.4M] uz format 4:3 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
4GB
3 400
8 500
4 400
10 500
8GB
6 800
17 000
8 900
21 500
* Veličina slike je unaprijed podešena ovisno o
formatu snimljene slike:
– [& 2.3M] uz HD (high definition) kvalitetu
slike
– [& 2.3M] uz format 16:9 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
– [1.7M] uz format 4:3 i SD (standard
definition) kvalitetu slike
HDR-SR7E/SR8E
4.6M
2848 T 1602
m
3.4M
2136 T 1602
l
64MB
28
70
37
93
128MB
56
135
74
185
256MB
100
250
130
335
512MB
205
510
270
690
1GB
420
1 050
550
1 400
2GB
860
2 150
1 100
2 850
4GB
1 700
4 250
2 250
5 700
4.6M
2848 T 1602
m
3 400
8 500
3.4M
2136 T 1602
l
4 500
11 000
b Napomene
• Sve navedene vrijednosti odnose se na uporabu
"Memory Stick Duo" tvrtke Sony Corporation.
Broj snimljenih slika i vrijeme snimanje ovisit će
o uvjetima snimanja i mediju za snimanje.
• Možete snimiti do 9 999 fotografija na tvrdi
disk.
• Razlučivost slike postiže se jedinstvenom
skupinom Sony ClearVid CMOS senzora i
sustava procesiranja slike (novi Enhanced
Imaging Processor).
FILE NO.
D
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i
nakon izmjene "Memory Stick Duo"
kartice. Broj datoteka se resetira kod
kreiranja nove mape za snimanje ili ako se
mapa za snimanje zamijeni drugom.
RESET
Redom pridjeljuje brojeve datotekama, od
najvećeg broja postojeće datoteke na
trenutnom mediju za snimanje.
AE SHIFT
(HDR-SR7E/SR8E)
D E
Pogledajte str. 64.
69
VIEW IMAGES SET
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
WB SHIFT (White
Balance Shift)
(HDR-SR7E/SR8E)
D E
Pogledajte str. 64.
NIGHTSHOT LIGHT
D
Pogledajte str. 64.
STEADYSHOT
(HDR-SR7E/SR8E)
Kako podesiti
D
Pogledajte str. 65.
GUIDEFRAME
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
D
R/S INDEX SET
D E
Pogledajte str. 65.
ZEBRA
D
Pogledajte str. 66.
FLASH LEVEL
D
S SD QUALITY
Reprodukcija videozapisa snimljenog uz
SD (standard definition) kvalitetu slike.
D
Pogledajte str. 66.
DIAL SETTING
(HDR-SR7E/SR8E)
B R HD QUALITY
Reprodukcija videozapisa snimljenog uz
HD (high definition) kvalitetu slike.
Pogledajte str. 66.
REDEYE REDUC
Možete odabrati kvalitetu slike videozapisa
kojeg želite reproducirati.
DATA CODE
D E
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
D
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
Pogledajte str. 67.
DATE/TIME
STILL MEDIA
Pogledajte str. 31.
D E
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (dolje)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
70
DATE/TIME
• Ovisno o stanju tvrdog diska, pojavi se oznaka
[--:--:--].
Y DISPLAY
A Datum
B Vrijeme
CAMERA DATA
Videozapis
D
Možete odabrati broj sličica koje se
pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX.
B ZOOM LINK
Promijenite broj sličica (6 ili 12)
preklopkom zuma na kamkorderu.*
6IMAGES
Za prikaz 6 sličica u izborniku.
12IMAGES
Za prikaz 12 sličica u izborniku.
* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD
zaslona ili tipke daljinskog upravljača.
F INTERVAL SET
Fotografija
D E
Možete podesiti vrijeme prikaza sličice od 3,
6, 12 sekundi ili 1 i 5 minuta. Standardna
postavka je [3 sec.].
C Funkcija SteadyShot isključena
D Svjetlina
E Ravnoteža bijele boje
F Pojačanje
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
z Savjeti
• Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
pojavi se (.
• Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane informacije
o snimanju.
• Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (bez oznake).
71
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i prikaza)
D
LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
D E
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipke
[/\ (str. 36).
BEEP
D
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
• Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se smanji tijekom snimanja.
• Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
D
LCD COLOR
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Slabiji intenzitet
Isključenje melodije.
LCD BRIGHT
Posvjetljuje LCD zaslon.
b Napomene
Kako podesiti
VOLUME
BRIGHT
Jači intenzitet
z Savjet
D
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona
tipkama [/\.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
VF B.LIGHT (HDR-SR7E/
SR8E)
D
Možete podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Povećana svjetlina zaslona tražila.
72
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
b Napomene
• Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije
se smanji tijekom snimanja.
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
TV TYPE
D
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
16:9 (wide)
slika
4:3 slika
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
16:9 (wide)
slika
4:3 slika
b Napomena
• Format slika snimljenih uz HD (high definition)
kvalitetu je 16:9.
73
CLOCK/I LANG
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
DISP OUTPUT
D
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake u tražilu (HDRSR7E/SR8E) i na LCD zaslonu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u
tražilu (HDR-SR7E/SR8E).
COMPONENT
D
Odaberite [COMPONENT] kod spajanja
kamkordera s TV prijemnikom preko
komponentne ulazne priključnice.
576i
Odaberite kod spajanja kamkordera s TV
prijemnikom s komponentnom ulaznom
priključnicom.
B 1080i/576i
Odaberite kod spajanja s TV prijemnikom
koji ima komponentnu ulaznu priključnicu
i može prikazati 1080i signale.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
CLOCK SET
D
Pogledajte str. 20.
AREA SET
D
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj
zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 97.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti ovo podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
I LANGUAGE SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
z Savjet
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
74
GENERAL SET
(Ostale opcije za podešavanje)
A.SHUT OFF (automatsko
D
isključivanje)
B 5 min
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 61
E (Izbornik OPTION) t str. 76
Standardne postavke označene su sa B.
DEMO MODE
D
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
b Napomena
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
REMOTE CTRL (daljinski
upravljač)
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
demo prikaz u trajanju od oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
Opcija je standardnim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti isporučeni
daljinski upravljač (str. 111).
z Savjeti
z Savjet
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim
slučajevima:
– Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO.
– Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo
za približno deset minuta.)
– Kad izvadite ili umetnete "Memory Stick
Duo".
– Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografije).
– Kad pritisnete D (HOME)/I (VIEW
IMAGES).
• Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem drugog ureñaja za
snimanje.
REC LAMP (svjetlo za
snimanje)
D
Uključuje se prednje svjetlo za snimanje kad
je postavka standardno podešena na [ON].
CALIBRATION
Pogledajte str. 103.
D
DROP SENSOR
D
Kad senzor detektira pad kamkordera,
snimanje ili reprodukcija se mogu zaustaviti
radi zaštite internog tvrdog diska. Standardna
postavka je [ON]. Kad se prepozna pad,
prikazuje se Q.
b Napomene
• Kad koristite kamkorder, podesite [DROP
SENSOR] na [ON] (standardna postavka) jer se
u suprotnom može oštetiti tvrdi disk ako
kamkorder padne.
• Senzor za detekciju pada se aktivira u
bestežinskom stanju. Kad snimate tijekom
aktivnosti, primjerice na vrtuljku ili kod skoka s
padobranom, možete podesiti [DROP SENSOR]
na [OFF] (Q) kako se senzor ne bi aktivirao.
75
Aktiviranje funkcija iz izbornika E OPTION
Izbornik E (OPTION) izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika
miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije.
Uporaba izbornika OPTION
Kad željena opcija nije prikazana na
zaslonu
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći tu opciju, to znači da
funkcija nije primjenjiva u toj situaciji.
b Napomene
1
Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
Kartica
2
3
76
Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
• Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
• Neke opcije su prikazane bez kartice.
• Izbornik E (OPTION) se ne može
upotrebljavati uz funkciju Easy Handycam.
Opcije snimanja u izborniku
OPTION
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION
D*
Stranica
FOCUS
–
78
SPOT FOCUS
–
79
TELE MACRO
–
79
EXPOSURE
–
79
SPOT METER
–
79
Kartica N
AE SHIFT**
a
64
SCENE SELECTION
–
WHITE BAL.
D*
Stranica
DELETE
a
46
DELETE by date
a
47
DELETE ALL
a
47
DIVIDE
a
48
80
ERASE
a
51
–
81
ERASE ALL
a
51
WB SHIFT**
a
64
MOVE
a
52
COLOR SLOW SHTR
–
81
SUPER NIGHTSHOT
–
82
Opcija
Kartica G
Opcija
Kartica !
Kartica L
-- (Kartica ovisi o situaciji/bez kartice)
U ADD**
a
51
V ADD**
a
51
FADER
–
82
U ADD by date**
a
51
D.EFFECT
–
82
V ADD by date**
a
51
PICT.EFFECT
–
82
PRINT
a
54
SLIDE SHOW
–
38
Kartica '
VOLUME
a
72
R/S REC SET
a
63
DATA CODE
a
70
R REC MODE
a
63
SLIDE SHOW SET
–
38
S REC MODE
a
64
R ADD
a
50
MICREF LEVEL
–
82
S ADD
a
50
\ IMAGE SIZE
a
67
R ADD by date
a
51
\ QUALITY
a
68
S ADD by date
a
51
SELF-TIMER
–
83
R/S INDEX SET
a
70
STILL MEDIA
a
31
COPY t b**
a
49
TIMING
–
32
b COPY by date**
a
50
RECORD SOUND
–
32
COPIES
–
54
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
** HDR-SR7E/SR8E
77
Funkcije podešene u
izborniku E OPTION
Opcija
D*
Stranica
DATE/TIME
–
54
SIZE
–
54
F INTERVAL SET
a
71
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
** Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME, ali se nazivi opcija razlikuju.
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku E (OPTION).
Standardne postavke označene su sa B.
FOCUS
G
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite ovu
funkciju kad želite izoštriti odreñeni objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
D Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
b Napomena
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
z Savjeti
• Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
• Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost na
kojoj je objekt izoštren ako je taman ili se teško
izoštrava) prikazuje se na nekoliko sekundi u
sljedećim situacijama.
– Kad se način izoštravanja prebaci s
automatskog na ručni.
– Kod ručnog izoštravanja.
78
• Kod HDR-SR7E/SR8E:
Izoštravati možete i ručno pomoću regulatora
CAM CTRL (str. 33).
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
b Napomene
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 78) ručno kad ne
možete automatski.
EXPOSURE
G
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje pravilne svjetline objekta.
Podesite svjetlinu ako je objekt presvijetao
ili pretaman.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
b Napomena
B Podesite ekspoziciju dodirom [/\.
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 29) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza:
Za HDR-SR5E: do približno 37 cm
Za HDR-SR7E/SR8E: do približno 45 cm
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
z Savjet
• Kod HDR-SR7E/SR8E:
Moguće je i ručno podešavanje pomoću
regulatora CAM CTRL (str. 33).
SPOT METER (Flexible
spot meter)
G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
79
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
b Napomena
• Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
SCENE SELECTION
FIREWORKS* (h)
Odaberite za spektakularne snimke
vatrometa.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
G
Omogućuje kvalitetno snimanje u različitim
situacijama.
B AUTO
PORTRAIT (Soft portrait) (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (e)
SPOTLIGHT** (5)
Za odražavanje noćnog ugoñaja kod
snimanja udaljenih objekata u suton.
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprječava učinak upadljive
bjeline lica.
TWILIGHT PORT. (i)
Za fotografiranje ljudi i pozadina noću.
BEACH** (E)
Odaberite za snimanje živih plavih nijansi
uz more ili jezero.
CANDLE (f)
Za snimanje pod mekom svjetlosti svijeća.
SNOW** (D)
Odaberite za snimanje svijetlih slika u
bijelom krajoliku.
SUNRISE&SUNSET* (g)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
80
* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
dalekih objekata.
** Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
bliskih objekata.
b Napomena
• Postavka [WHITE BAL] se poništava kad
odaberete [SCENE SELECTION].
• Ako podesite [SCENE SELECTION] na
[TWILIGHT PORT.] i prebacite sa snimanja
fotografija na snimanje videozapisa, postavka se
vraća na [AUTO].
WHITE BAL.
(ravnoteža bijele boje)
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– na otvorenom,
– noću, za neonske znakove i vatromete,
– izlaska ili zalaska sunca,
– pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– u zatvorenim prostorima,
– na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
– ispod videosvjetla u studiju, ili pod svjetlima
natrijevih žarulja ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH].
B Kadrirajte bijeli objekt poput komada
papira tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad je
balans bijelog podešen i pohranjen u
memoriju, indikator prestaje treptati.
b Napomene
• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite
boju u [ONE PUSH] kad snimate pod bijelim ili
hladnim bijelim fluorescentnim svjetlom.
• Kad odaberete [ONE PUSH], zadržite u kadru
bijeli predmet dok & trepće brzo.
• Oznaka & polagano trepće ako se [ONE
PUSH] ne može podesiti.
• Kad je odabran [ONE PUSH] i oznaka &
trepće nakon dodira tipke j, podesite opciju
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Podesite li [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] se automatski vrati na [AUTO].
z Savjeti
• Ako ste promijenili bateriju o ili prenijeli
kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili
obrnuto dok je bila odabrana opcija [AUTO],
usmjerite kamkorder na obližnji bijeli predmet s
[AUTO] otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [SCENE SELECTION] ili unesete
kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili
obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
G
Kad podesite [COLOR SLOW SHTR] na
[ON], prikazuje se k i možete snimati slike
sa svjetlijom bojom čak i na tamnim
mjestima.
b Napomene
• Ako je automatsko izoštravanje otežano,
izoštrite sliku ručno ([FOCUS], str. 78).
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
81
SUPER NIGHTSHOT
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima
ako podesite [SUPER NIGHTSHOT] na
[ON] dok je preklopka NIGHTSHOT
(str. 31) takoñer podešena na ON.
Na zaslonu se prikazuje So.
Za isključenje ove funkcije podesite [SUPER
NIGHTSHOT] na [OFF].
b Napomene
• Nemojte koristiti [SUPER NIGHTSHOT] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 31).
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 78).
• Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku se kretanje slike može
usporiti.
FADER
L
Snimljenim slikama možete dodati sljedeće
efekte pretapanja:
BLACK FADER
D.EFFECT (digitalni efekt) L
Ako odaberete [OLD MOVIE], prikazuje se
' na zaslonu i možete snimati uz
atmosferu starog filma.
Za isključenje [D. EFFECT], odaberite
[OFF].
PICT.EFFECT (efekt slike) L
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja. Pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti
[PICT.EFFECT] efekte.
SEPIA
Slika je smeñe tonirana.
B&W (crno-bijelo)
Slika je crno-bijela.
PASTEL
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja [STBY] (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog
pritiska tipke START/STOP.
zatamnjenje
WHITE FADER
odtamnjenje
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MICREF LEVEL (referentna
'
razina mikrofona)
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima zvukove iz okoline, konvertirajući ih
u zvuk jednake razine glasnoće.
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Nije
prikladno za snimanje razgovora.
82
SELF-TIMER
'
Timer počne snimanje fotografije s odgodom
od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te se vidi indikator 2.
Za prekid odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje timera odaberite [OFF].
z Savjet
• Timer takoñer možete koristiti s tipkom PHOTO
na daljinskom upravljaču (str. 111).
83
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice
provjerite mogući kvar. Ako problem postoji
i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera
i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
• Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač ................................................. 84
• Baterije/izvori napajanja......................... 85
• Tražilo (HDR-SR7E/SR8E)/LCD
zaslon...................................................... 86
• "Memory Stick Duo".............................. 86
• Snimanje................................................. 87
• Reprodukcija snimaka na
kamkorderu............................................. 89
• Editiranje snimaka na kamkorderu......... 89
• Gledanje slika na TV prijemniku ........... 90
• Naknadno snimanje zvuka/spajanje
s drugim ureñajima ................................. 90
• Funkcije koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno ..................... 90
Napomene prije slanja kamkordera na
popravak
• Ovisno o problemu, možda će se trebati
formatirati ili zamijeniti tvrdi disk
kamkordera. U tom slučaju ćete izgubiti
podatke s tvrdog diska. Napravite
sigurnosnu kopiju podataka s tvrdog diska
(str. 45) na drugom mediju prije slanja
kamkordera na popravak. Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak podataka s tvrdog
diska.
• Kod popravka kamkordera možda ćemo
provjeriti minimalnu količinu podataka
pohranjenih na tvrdi disk kako bismo
istražili problem. Meñutim, Sony neće
nikad kopirati ili zadržati vaše podatke.
84
Općenito/Easy Handycam/
daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
• Priključite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 16).
• Odspojen je priključak AC adaptera iz zidne
utičnice. Spojite ga (str. 16).
• Pravilno učvrstite kamkorder na Handycam
Station (str. 16).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
• Kamkorderu je potrebno nekoliko sekundi
nakon uključivanja dok bude spreman za
snimanje. Ta pojava nije kvar.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute. Ako
funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom
pritisnite tipku RESET (str. 109). (Pritisnete
li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s
točnim vremenom, se vraćaju na standardne
vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Stavite ga na
toplo mjesto i nakon nekog vremena
uključite.
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka nisu
raspoložive sve tipke/funkcije.
– Tipka BACK LIGHT (str. 32)
– Regulator CAM DIAL (HDR-SR7E/
SR8E) (str. 33)
– Zum pri reprodukciji (str. 37)
– Uključivanje i isključivanje LCD
pozadinskog osvjetljenja (pritisnite i
zadržite tipku DISP BATT/INFO na
nekoliko sekundi) (str. 21)
Tipka E (OPTION) se ne prikazuje.
• OPTION MENU se ne može upotrebljavati
tijekom uporabe funkcije Easy Handycam.
Postavke izbornika su promijenjene.
• Većina opcija izbornika se automatski vraća
na standardne postavke kod uporabe
funkcije Easy Handycam.
• Sljedeće opcije su nepromjenjive tijekom
funkcije Easy Handycam:
– [R REC MODE]: [HD SP]
– [S REC MODE]: [SD SP]
– [\ QUALITY]: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na
standardne vrijednosti kad se preklopka
POWER isključi na OFF (CHG) na dulje od
12 sati:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
Čak i ako pritisnete EASY, postavke
izbornika se ne vraćaju na standardne
postavke automatski.
• Sljedeće postavke zadržavaju svoje
vrijednosti čak i kod uporabe Easy
Handycam funkcije:
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [DIAL SETTING] (HDR-SR7E/SR8E)
– [G INDEX SET]]
– [\ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [STILL MEDIA]
– [R/S INDEX SET]
– [Y DISPLAY]
– [F INTERVAL SET]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
–
–
–
–
–
–
–
[COMPONENT]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[I LANGUAGE SET]
[DEMO MODE]
[TIMING] i [RECORD SOUND] u
[SMTH SLW REC]
Kamkorder se zagrijava.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen
dulje vrijeme. To nije kvar.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
• Podesite [REMOTE CTRL] na [ON]
(str. 75).
• Umetnite bateriju u držač pazeći na pravilan
smjer polova +/– u skladu s oznakama +/–
(str. 111).
• Uklonite zapreke izmeñu daljinskog
upravljača i senzora na kamkorderu.
• Usmjerite daljinski upravljač suprotno od
jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno
sunce ili rasvjeta. U protivnom daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno.
Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad
upotrebljavate isporučeni daljinski
upravljač.
• Za DVD ureñaj odaberite mod daljinskog
upravljača koji nije DVD 2 ili pokrijte
senzor DVD ureñaja komadom crnog
papira.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne
dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se
automatski isključuje (A.SHUT OFF).
Promijenite postavku [A.SHUT OFF]
(str. 75) ili ponovno uključite kamkorder ili
koristite AC adapter.
• Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 16).
85
Indikator (/CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF
(CHG) (str. 16).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder
(str. 16).
• Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
• Punjenje je dovršeno (str. 16).
• Učvrstite kamkorder na Handycam Station
(str. 16).
Indikator (/CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder
(str. 16). Ako to ne rješava problem,
odspojite AC adapter iz utičnice i obratite se
Sony prodavatelju. Baterija je možda
oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta
baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo
napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava
problem, zamijenite bateriju novom jer je
možda oštećena (str. 16).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno
o mjestu uporabe.
Tražilo (HDR-SR7E/SR8E)/
LCD zaslon
Opcije izbornika su označene sivo.
• Opcije označene sivo se ne mogu odabrati
uz trenutni način snimanja ili reprodukcije.
• Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 90).
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO na kamkorderu
(ili DISPLAY na daljinskom upravljaču (str.
21, 111).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir
ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION])
(str. 103).
Slika u tražilu nije oštra (HDR-SR7E/
SR8E)
• Pomaknite regulator tražila dok se slika ne
izoštri (str. 22).
Slika iz tražila je nestala (HDR-SR7E/
SR8E)
• Zatvorite LCD zaslon. U tražilu se ne
prikazuje slika dok je LCD zaslon otvoren
(str. 22).
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako
to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 16).
86
"Memory Stick Duo"
Ne možete upravljati funkcijama pri
uporabi "Memory Stick Duo" kartice.
• Koristite li "Memory Stick Duo" formatiran
na računalu, formatirajte ga u kamkorderu
(str. 58).
Ne možete izbrisati ili formatirati
"Memory Stick Duo".
• Isključite zaštitu na "Memory Stick Duo"
kartici ako je ugrañena (str. 100).
• Maksimalan broj snimaka koji se može
obrisati u indeksnom prikazu odjednom je
100.
• Ne možete obrisati fotografije koje su
zaštićene od brisanja na drugom ureñaju.
Naziv datoteke je nepravilan ili trepće.
• Datoteka je možda oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke.
Upotrebljavajte podržane formate (str. 99).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Memory Stick Duo"
(str. 86).
Kad pritisnete START/STOP ili
PHOTO, ne počne snimanje.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik. Podesite
preklopku POWER na u (videozapis)/v
(fotografija) (str. 28).
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju
ste upravo snimili. Za to vrijeme nije
moguće snimanje.
• Na disku nema više mjesta. Izbrišite
nepotrebne snimke (str. 46).
• Ukupni broj videozapisa ili fotografija
prelazi kapacitet vašeg kamkordera (str. 11).
Izbrišite nepotrebne snimke (str. 46).
• Kad se aktivira [DROP SENSOR] (str. 75),
ne možete snimati fotografije/videozapise.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na toplom mjestu,
zatim ga ponovno uključite.
Ne možete snimati fotografiju.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik.
Prebacite kamkorder u pripremno stanje za
snimanje (str. 28).
• Tijekom snimanja videozapisa možete
snimiti do 3 fotografije.
• Na "Memory Stick Duo" nema više mjesta.
Koristite novi "Memory Stick Duo" ili
formatirajte uloženi (str. 58). Ili izbrišite
nepotrebne snimke (str. 47).
• Fotografije ne možete snimati s:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikator ACCESS svijetli čak i kad
prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju
ste upravo snimili.
Kut snimanja izgleda drugačije.
• Kut snimanja može se razlikovati ovisno o
modu kamkordera. To nije kvar.
Bljeskalica ne radi.
• Ne možete snimati uz uporabu bljeskalice:
– kod izdvajanja fotografija kod snimanja
videozapisa
– kad je pričvršćen konverzijski objektiv
(opcija)
• Čak i kad je odabrana automatska
bljeskalica ili G (automatsko smanjenje
efekta), ne možete koristiti bljeskalicu s
opcijama:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ili [SNOW] u [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] u [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
87
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa
je manje od očekivanog približnog
vremena snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće,
vrijeme raspoloživo za snimanje može se
skratiti (str. 11, 63).
Snimanje se zaustavi.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na toplom mjestu,
zatim ga ponovno uključite.
• Ako je kamkorder izložen dugotrajnim
vibracijama, može se zaustaviti snimanje.
Postoji vremenska razlika između
pritiska na tipku START/STOP i
mjesta na kojem počne/završava
snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati
blaga razlika izmeñu mjesta na kojem ste
pritisnuli tipku START/STOP i stvarnog
mjesta početka/završetka snimanja
videozapisa. To nije kvar.
Nije moguće promijeniti format slike
(16:9 (wide)/4:3).
• Format videozapisa je podešen na 16:9 kod
snimanja uz kvalitetu slike HD (high
definition).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 78).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko
izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 78).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON]
(str. 65).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi
uslijed prevelikog potresanja.
• Kod HDR-SR5E:
[STEADYSHOT] se ne može
upotrebljavati kod snimanja fotografija.
Ne radi funkcija pozadinskog
osvjetljenja (BACK LIGHT).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy
Handycam modu.
Objekti koji se brzo kreću ispadaju
izobličeni.
• Pojava se naziva "ravnina izoštravanja" i ne
predstavlja kvar. Zbog načina na koji senzor
slike (CMOS) očitava signale, objekti koji
brzo prolaze kroz kadar mogu djelovati
izobličeno, ovisno o uvjetima snimanja.
Na zaslonu se pojavljuju male bijele,
crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u
[SUPER NIGHTSHOT] ili [COLOR SLOW
SHTR] modu. To nije kvar.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 31).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF
(str. 31).
Slika je pretamna i objekt se ne
pojavljuje na zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 21).
88
Prikazuju se vodoravne pruge.
• Pojava je moguća kod snimanja uz rasvjetu
žaruljama kao što su fluorescentne, natrijeve
ili živine. To nije kvar.
Kod snimanja TV ili računalnog
zaslona pojavljuju se crne pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF]
(str. 65) (HDR-SR5E).
[SUPER NIGHTSHOT] se ne može
upotrebljavati.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
[COLOR SLOW SHTR] ne radi pravilno.
• [COLOR SLOW SHTR] možda neće
pravilno raditi u potpunom mraku.
Upotrijebite NightShot ili [SUPER
NIGHTSHOT].
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
• Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL] u
sljedećim slučajevima:
– Kad je LCD zaslon zatvoren na
kamkorderu tako da je LCD zaslon
okrenut prema van.
– Kad se ureñaj napaja preko AC adaptera.
Reprodukcija snimaka na
kamkorderu
Nije moguća reprodukcija fotografija
pohranjenih na "Memory Stick Duo".
• Fotografije nije moguće reproducirati ako
ste izmijenili datoteke ili mape, ili ste
podatke obrañivali na računalu. (U tom
slučaju trepće naziv datoteke.) To je
normalno (str. 101).
• Možda neće biti moguća reprodukcija
fotografija snimljenih drugim ureñajima. To
je normalno (str. 101).
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je
vidljiva oznaka "!".
• Može se pojaviti na fotografijama
snimljenim drugim ureñajima, editiranim na
računalu, itd.
• Odspojili ste bateriju ili AC adapter prije
isključivanja indikatora ACCESS nakon
snimanja. Podaci se na taj način mogu
oštetiti i prikazuje se !.
Na slici u VISUAL INDEX izborniku se
prikazuje T.
• Izvršite postupak [REPAIR IMG.DB F.]
(str. 59). Ako se indikator i dalje prikazuje,
obrišite sliku s T (str. 46).
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk
ili je zvuk tih.
• Pojačajte glasnoću (str. 36).
• Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD
zaslon. Otvorite LCD zaslon.
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF
LEVEL] (str. 82) podešenom na [LOW],
teško će se čuti snimljeni zvuk.
• Sa [SMTH SLW REC] ne možete snimati
zvuk zajedno s videozapisom (oko 3
sekunde).
Editiranje snimaka na
kamkorderu
Nije moguće editiranje.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem
su snimke.
Videozapise nije moguće dodati u
playlistu.
• Nema slobodnog mjesta na tvrdom disku.
• Možete dodati najviše 999 slika HD (high
definition) kvalitete ili 99 slika SD (standard
definition) kvalitete u playlistu. Obrišite
neželjene snimke iz playliste (str. 51).
• U playlistu se ne mogu dodati fotografije.
89
Nije moguće podijeliti videozapis.
• Videozapis je prekratak za dijeljenje.
• Videozapis za koji je podešena zaštita
uporabom drugog ureñaja ne može se
dijeliti.
Nije moguće kopirati snimke s diska
na "Memory Stick Duo".
• Nije moguće kopirati videozapis s tvrdog
diska na "Memory Stick Duo" kao
fotografiju za vrijeme reprodukcije na
kamkorderu.
Gledanje slika na TV prijemniku
Ne vide se slike niti se čuje zvuk na
TV prijemniku.
• Kad upotrebljavate komponentni video
kabel, podesite [COMPONENT] u skladu sa
zahtjevima spojenog ureñaja (str. 74).
• Kad upotrebljavate komponentni video
kabel, provjerite jesu li spojeni crveni i
bijeli priključak A/V spojnog kabela (Str.
41, 42).
• Ako je slika snimljena sa signalom zaštite
od presnimavanja, slika se ne reproducira
preko priključnice HDMI OUT.
• Kad upotrebljavate S VIDEO priključak,
provjerite jesu li spojeni crveni i bijeli
priključak A/V spojnog kabela (str. 42).
Slika na TV prijemniku formata 4:3
izgleda izobličeno.
• Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pravilno podesite opciju [TV
TYPE] (str. 73) i reproducirajte sliku.
Iznad i ispod slike na zaslonu formata
4:3 prikazuju se crne pruge.
• Pojavljuje se kod gledanja slike snimljene u
formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku
formata 4:3. Pojava nije kvar.
90
Naknadno snimanje zvuka/
spajanje s drugim uređajima
Ne možete ispravno naknadno snimiti
zvuk.
• Nije moguće naknadno snimanje zvuka
preko HDMI kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li spojen u ulaznu priključnicu
drugog ureñaja (str. 39).
Funkcije koje se ne mogu koristiti
istovremeno
Sljedeća tablica sadrži primjere funkcija i
opcija izbornika koje se ne mogu koristiti u
kombinaciji.
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[EXPOSURE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT], [COLOR
SLOW SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] u
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
[FADER]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW SHTR],
[D EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]
(HDR-SR5E)
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
[AE SHIFT]
(HDR-SR7E/
SR8E)
[FIREWORKS],
[MANUAL] u
[EXPOSURE]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
91
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/
indikatori upozorenja
Ako se u tražilu (HDR-SR7E/SR8E) ili na
zaslonu pojave indikatori, provjerite sljedeću
tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
: (Upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
< (Upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Tvrdi disk kamkordera je pun.
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
E (indikator upozorenja za bateriju)
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije "InfoLITHIUM". Koristite
"InfoLITHIUM" bateriju (serija H) (str.
101).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu Handycam Station
postolja ili kamkordera (str. 16).
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
- (upozorenje na porast temperature)
Sporo trepće
• Kamkorder se zagrijava. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
C:13:kk / C:32:kk
Brzo trepće*
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja rukujte
kamkorderom.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga
i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
E:20:kk/E:31:kk/E:61:kk/
E:62:kk/E:91:kk/E:94:kk
O (upozorenje na nisku temperaturu)*
• Pojavila se greška koju ne možete riješiti
sami. Obratite se Sony ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova koda
koji počinje slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
92
Sporo trepće
Brzo trepće
• Kamkorderu se jako ohladio. Zagrijte ga
na toplom mjestu.
e (indikator upozorenja za "Memory
Stick Duo")
• Nije uložen "Memory Stick Duo" (str. 31).
c (indikator upozorenja za
formatiranje "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• "Memory Stick Duo" nije pravilno
formatiran (str. 58, 99).
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni "Memory Stick Duo")*
• Uložen je nekompatibilan "Memory Stick
Duo" (str. 99).
b H (indikator upozorenja za
zaštićeni "Memory Stick Duo")*
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na
"Memory Stick Duo" podešen je u
položaj LOCK (str. 100).
• Pristup podacima na "Memory Stick
Duo" je ograničen na drugom ureñaju.
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće*
P (indikator senzora detekcije pada)
• Aktivirao se senzor detekcije pada (str.
75) jer je kamkorder pao i stoga se
pokrenula funkcija zaštite tvrdog diska.
To može onemogućiti reprodukciju i
snimanje.
• Senzor detekcije pada ne jamči zaštitu
tvrdog diska u svakom mogućem slučaju.
Koristite kamkorder u optimalnim i
stabilnim uvjetima.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 72).
Opis poruka upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Tvrdi disk
< HDD format error.
• Tvrdi disk kamkordera je podešen
drugačije u odnosu na standardni format.
Formatiranje ([M FORMAT], str. 57)
može pomoći da ga ponovo koristite.
Time se brišu svi podaci s tvrdog diska.
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
Data error.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite
bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Meñutim,
imajte na umu na indikator upozorenja na
vibracije ne nestaje.
• Tijekom čitanja ili snimanja na tvrdi disk
pojavila se greška. To se može dogoditi
ako je kamkorder izložen udarcima.
93
This Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
• Oštećena je datoteka za upravljanje
snimkama. Kad dodirnete [YES],
kamkorder stvori novu datoteku za
upravljanje snimkama. Kad se izradi nova
upravljačka datoteka, nije moguća
reprodukcija starih snimaka na tvrdom
disku kamkordera. (Datoteke snimaka
nisu oštećene.) Ako izvršite postupak
[REPAIR IMG.DB F.] nakon kreiranja
novih informacija, možda će se omogućiti
reprodukcija starih snimaka. Ako to ne
pomogne, kopirajte slikovne datoteke
pomoću isporučenog softvera.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is damaged.
Do you want to repair the Image
Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Datoteka Image Database je oštećena i nije
moguće upotrebljavati videozapise ili
fotografije. Dodirnite [YES] za njezin
popravak.
• Možete snimati fotografije na "Memory
Stick Duo".
Buffer overflow
• Snimanje nije moguće jer je senzor za
detekciju pada prepoznao niz padova
kamkordera. Postoji li opasnost od
kontinuiranog padanja. postavite [DROP
SENSOR] na [OFF] i možda ćete moći
ponovo snimati (str. 75).
94
Recovering data
• Kamkorder pokušava automatski obnoviti
podatke ako upisivanje podataka nije
izvedeno pravilno.
Cannot recover data.
• Nije uspjelo zapisivanje podataka na tvrdi
disk kamkordera. Kamkorder je pokušao
obnoviti podatke, no nije uspio.
x "Memory Stick Duo"
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, "Memory Stick Duo" je možda
oštećen. Pokušajte koristiti drugi
"Memory Stick Duo".
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format, zatim formatirajte
"Memory Stick Duo" u kamkorderu ako
je potrebno (str. 58, 99).
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrañivati mape koje prelaze
broj 999MSDCF. Ne možete stvarati ili
brisati mape uporabom ovog kamkordera.
• Trebat ćete formatirati "Memory Stick
Duo" (str. 58), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
Cannot save still picture.
• Kad koristite funkciju Dual Rec, nemojte
iz kamkordera vaditi "Memory Stick
Duo" dok se ne završi snimanje
fotografije na njega (str. 30).
x PictBridge-kompatibilni pisač
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
x Ostalo
No further selection is possible.
• Odjednom možete odabrati samo 100
snimaka za:
– brisanje
– kopiranje fotografija
– editiranje playliste videozapisa u HD
(high definition) kvaliteti
– ispis fotografija
Data protected.
• Pokušali ste obrisati datoteke zaštićene u
drugom ureñaju. Isključite zaštitu na tom
drugom ureñaju.
95
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
O TV sustavima
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Gledanje slika snimljenih uz HD (high
definition) kvalitetu slike
Sustav
Koristi se u sljedećim zemljama
U zemljama/regijama koje podržavaju
1080/50i standard možete gledati snimke s
istom HD (high definition) kvalitetom slike
kao kod snimaka. Treba vam TV prijemnik
(ili monitor) s PAL sustavom koji podržava
1080/50i standard te ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti i
komponentni video kabel i A/V spojni kabel.
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Novi
Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka,
Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Velika
Britanija itd.
Gledanje slika snimljenih uz SD
(standard definition) kvalitetu slike
Za gledanje snimaka sa slikom SD (standard
definition) kvalitete, treba vam TV prijemnik
s PAL sustavom koji ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti A/V
spojni kabel.
96
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
SECAM
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
Podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t [CLOCK/I
LANG] t [AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 74).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
Područje
Vremenska
razlika
Područje
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
-11:00
Otočje Midway., Samoa
+03:30
Teheran
-10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
-09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
-08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
-07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
-06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
-05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
-04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-03:30
St. John's
+08:00
Hong Kong, Singapur, Peking
-03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
-02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-01:00
Azori, Zelenortsko otočje
+10:00
Melbourne, Sydney
97
Datoteke na tvrdom disku kamkordera/
struktura mapa
Datoteke/mape imaju strukturu prikazanu u nastavku. Obično ne trebate poznavati strukturu
datoteka/mapa pri snimanju/reprodukciji na kamkorderu. Za uživanje u fotografijama ili
videozapisima spajanjem na računalo, pogledajte "Picture Motion Browser Guide" zatim
upotrijebite isporučenu aplikaciju.
A Upravljačke datoteke snimaka
Te datoteke su standardnim podešenjem
skrivene te obično nisu prikazane. Kad
izbrišete te datoteke, nije moguće
pravilno snimanje/reprodukcija.
B Direktorij za organizaciju podataka
o HD videozapisima
Taj direktorij sadrži podatke o snimanje
HD (high definition) videozapisa. Nemojte
ga pokušavati otvoriti ili pristupati
njegovim sadržajima s računala jer se
time mogu oštetiti slikovne datoteke ili
spriječiti njihova reprodukcija.
C Datoteke SD videozapisa (MPEG2
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".MPG".
Njihova maksimalna veličina je 2 GB.
Kad kapacitet datoteke prijeñe 2 GB,
datoteka se podijeli.
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, kreira se druga mapa za pohranu
novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[100PNV01] t [101PNV01]
98
D Datoteke fotografija (JPEG
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".JPG".
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, kreira se druga mapa za pohranu
novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Odabirom opcije [M COMPUTER] u [USB
SELECT] (str. 54), možete pristupiti tvrdom
disku kamkordera s računala spojenog USB
kabelom.
• Datoteke ili mape na kamkorderu ne mijenjajte
pomoću računala bez uporabe isporučenog
softvera jer biste mogli oštetiti snimke ili ih
nećete moći reproducirati.
• Izvedete li gornji postupak bez uporabe
isporučenog softvera, nije zajamčeno pravilno
funkcioniranje.
• Kad brišete slikovne datoteke, pogledajte korake
na str. 46. Nemojte brisati datoteke s kamkordera
izravno na računalu.
• Ne formatirajte tvrdi disk kamkordera uporabom
računala. Možda neće raditi pravilno.
• Ne kopirajte datoteke na tvrdi disk kamkordera s
računala. Nije zajamčeno pravilno
funkcioniranje.
Održavanje i mjere opreza
O AVCHD formatu
Ovaj digitalni kamkorder omogućuje
snimanje u AVCHD formatu i MPEG 2
formatu.
Što je AVCHD format?
AVCHD format je format za digitalne
videokamere visoke razlučivosti koji se
koristi za snimanje HD (high definition)
signala 1080i specifikacije*1 ili 720p
specifikacije*2 na ugrañeni tvrdi disk,
primjenjujući učinkovitu tehnologiju
kompresijskog kodiranja podataka. Za
sažimanje videopodataka koristi se MPEG-4
AVC/H.264 format, a za sažimanje
audiopodataka koristi se Dolby Digital ili
Linear PCM sustav.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
učinkovitije sažimanje slikovnih podataka od
konvencionalnog kompresijskog formata.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
kamkorderu snimanje videosignala visoke
razlučivosti (HD) na DVD diskove promjera
8 cm, ugrañeni tvrdi disk, flash memoriju i sl.
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
*2: 720p specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti uz 720 linija za
prikaz slike i progressive sustav.
*3: Podaci snimljeni u drugim AVCHD formatima
koji nisu gore spomenuti ne mogu se reproducirati
na ovom kamkorderu.
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktni, prenosivi IC
medij za snimanje velikog kapaciteta.
U ovom kamkorderu možete koristiti samo
"Memory Stick Duo" koji je velik otprilike
kao pola standardne "Memory Stick" kartice
Meñutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih vrsta "Memory Stick Duo" kartica u
vašem kamkorderu (pogledajte donju tablicu
za detalje).
Vrsta Memory Stick kartice
"Memory Stick Duo"*1
(nekompatibilan s MagicGate)
1
Snimanje/
reprodukcija
a
"Memory Stick Duo"*
(MagicGate kompatibilan)
a*2*3
Snimanje i reprodukcija na kamkorderu
"MagicGate Memory Stick
Duo"*1
a*3
Koristeći AVCHD format, vaš kamkorder
snima sliku HD (high definition) kvalitete sa
sljedećim značajkama. Osim HD (high
definition) kvalitete slike, ovaj kamkorder
može snimati i uz SD (standard definition)
kvalitetu slike u konvencionalnom MPEG2
formatu.
"Memory Stick PRO Duo"*1
a*2*3
Video signal:
AVCHD format 1440 T 1080/50i*3
Audio signal:
Dolby Digital 5.1 ch
Medij za snimanje:
Ugrañeni tvrdi disk
*1: 1080i specifikacija
*1 "Memory Stick Duo" koji je velik otprilike kao
pola standardne "Memory Stick" kartice.
*2 "Memory Stick" koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
ureñaju koji koristite.
*3 "MagicGate" je tehnologija zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Ovaj kamkorder ne
podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
"MagicGate" standarde.
• Ovaj ureñaj je kompatibilan s "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory
Stick Micro".
• Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira i
snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
99
• Nazivi datoteka fotografija:
– 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
– DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
• Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno
o kombinaciji "Memory Stick" kartice i ureñaja
koji s njim koristite.
O "Memory Stick Duo" kartici sa
zaštitnim graničnikom
Možete spriječiti slučajno brisanje snimaka
tako da pomaknete zaštitni graničnik (ako
postoji) na "Memory Stick Duo" kartici
malim šiljatim predmetom.
Napomene o uporabi
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima (Sony ne preuzima odgovornost
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala):
• Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite
kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene,
dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne
podatke na "Memory Stick Duo" (dok indikator
pristupa svijetli ili trepće).
• Ako koristite "Memory Stick Duo" u blizini
magneta ili magnetskih polja.
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju "Memory Stick" karticom
Pri rukovanju "Memory Stick Duo" karticom
pazite na sljedeće:
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
"Memory Stick Duo" kartice.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom i pazite da ne doñe u dodir s metalnim
predmetima.
100
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i
pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili prerañivati "Memory Stick
Duo".
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
• U "Memory Stick Duo" utor ne stavljajte ništa
osim "Memory Stick Duo" kartice. U protivnom
možete uzrokovati kvar.
x O mjestu uporabe
Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
• Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
• Mjestima izloženim izravnom suncu.
• Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
x O uporabi Memory Stick Duo adaptera
Kad uložite "Memory Stick Duo" u Memory
Stick Duo adapter, možete ga koristiti u
"Memory Stick"-kompatibilnom ureñaju.
• Kad s ureñajem koji prihvaća "Memory Stick"
koristite "Memory Stick Duo", obvezno ga
uložite u Memory Stick Duo adapter.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
ureñaja. Takoñer, uložite li "Memory Stick Duo"
u Memory Stick Duo utor silom u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti utor.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez
"Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
x Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice
S ovim kamkorderom možete koristiti
"Memory Stick PRO Duo" maksimalnog
kapaciteta od 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" uz ovaj
kamkorder, potreban vam je Duo-sized M2
adapter. Umetnite "Memory Stick Micro" u
Duo-sized M2 adapter i zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Ako umetnete
"Memory Stick Micro" u kamkorder bez
uporabe Duo-sized M2 adaptera, možda ga
nećete moći izvaditi iz kamkordera.
• Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dosegu male djece jer ga mogu slučajno
progutati.
O kompatibilnosti podataka
• Slikovni podaci snimljeni na "Memory Stick
Duo" ovim kamkorderom usklañeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
• U kamkorderu ne možete reproducirati
fotografije snimljene drugim ureñajima (DCRTRV900E ili DSC-D700/D770) koji nisu
usklañeni s univerzalnim standardom. (Ti modeli
se ne prodaju u nekim područjima.)
• Ako ne možete upotrijebiti "Memory Stick Duo"
korišten u drugom ureñaju, formatirajte ga
svojim kamkorderom (str. 58). Ne zaboravite da
se formatiranjem brišu sve informacije s
"Memory Stick Duo" kartice.
• U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
– obrañene na računalu,
– snimljene drugim ureñajima.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije H) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije H
.
imaju oznaku
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i dodatnog
AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kod uporabe AC adaptera/punjača, prikazuje
se preostalo vrijeme baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama izmeñu
10 i 30°C, dok se indikator (/CHG ne isključi u
znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li
bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona
možda neće biti učinkovito napunjena.
●
Učinkovita uporaba baterije
• Pri niskim temperaturama (10ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
– Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FH70/NP-FH100 (opcija).
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije te pretraživanje diska brže troše
bateriju.
Preporuča se korištenje baterije velikoga
kapaciteta: NP-FH70/NP-FH100.
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
101
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta dulje snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u potpunosti
tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz
neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite
kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju
približno vrijeme snimanja.
• Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još
5 do10 minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je
u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na suhom i
hladnome mjestu.
• Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete D
(HOME) t ' (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [A.SHUT OFF] t [NEVER] i ostavite
kamkorder u pripravnom stanju snimanja dok se
ne isključi (str. 75).
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena uporabe,
vjerojatno je potrebno kupiti novu bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
102
O x.v.Color sustavu
• x.v.Color je poznatiji naziv za xvYCC standard
kojeg je predložila tvrtka Sony i zaštitni je znak
tvrtke Sony.
• xvYCC je meñunarodni standard za prostor boje
u video sustavu. Ovaj standard može izraziti širi
raspon boja o trenutno korištenog sustava
emitiranja.
O rukovanju kamkorderom
O uporabi i održavanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
– Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
– Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
– Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
– Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
doći do smetnji.
– Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako
u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može
doći do nepopravljivih kvarova.
– Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi izravnom
suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost
LCD zaslona.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili DC 8,4
V (AC adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje,
modificiranje i mehaničke udarce. Pazite da vam
ureñaj ne ispadne i da ne stanete na njega.
Budite posebno pažljivi s objektivom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku
POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može
zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku.
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
– Obratite se ovlaštenom servisu.
– Isperite tekućinu s kože.
– Ako tekućina dospije u oči, isperite oči s
mnogo vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
• Povremeno ga uključite i aktivirajte reprodukciju
ili snimanje oko tri minute.
• Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega se može
kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći
do nepravilnosti u radu.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila ili sobe u otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga odgovarajućom krpom.
Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona
(opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje
izravno na zaslon. Čistite ga papirom za
čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju slijedite niže opisani postupak.
Savjetujemo da tom prilikom koristite
mrežno napajanje putem isporučenog AC
adaptera.
A Uključite kamkorder.
103
B Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [CALIBRATION].
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom približno
jednom mjesečno za dugotrajni optimalan rad.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
C Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
"Memory Stick Duo" kartice ili sličnim
predmetom. Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
b Napomene
• Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili namjestili prema van.
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
– Otapala poput razrjeñivača, benzina, alkohola,
kemijski tretiranih krpa i hlapljivih sredstava
poput insekticida.
– Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
– Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
– Kad su na leći otisci prstiju.
– Na vrućim ili vlažnim mjestima.
– Kod izlaganja objektiva slanom zraku,
primjerice, na plaži.
• Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
104
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake
uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno
se isprazni ako približno tri mjeseca uopće
ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne
utječe na rad kamkordera sve dok ne snimate
datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER u položaju
OFF (CHG).
O zaštitnim znakovima
Napomene o licenciji
• "Handycam" i
su
zaštitni znaci Sony Corporation.
• "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštitni
znakovi tvrtke Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. i Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"MagicGate Memory Stick" i "MagicGate
Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows i Windows Media,
Windows Vista i DirectX su registrirani za štitni
znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple
Computer, Inc. u SAD-u i ostalim državama.
• Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili
registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili
njezinih podružnica u SAD-u i drugim
državama.
• Adobe, Adobe logo i Adobe Acrobat su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili ostalim
državama.
BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA
OSIM ZA OSOBNU UPORABU U SKLADU S
MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE
VIDEO-INFORMACIJA ZA PAKIRANE
MEDIJE IZRIČITO JE ZABRANJENA BEZ
LICENCIJE PREMA PRIMJENJIVIM
PATENTIMA U MPEG-2 PATENTNOM
RESORU. TA LICENCIJA JE RASPOLOŽIVA
KOD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek
navedene u ovom priručniku.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN ZA
KORISNIKE PREMA LICENCIJI AVC
PATENTA ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA:
(i) ENKODIRANJE VIDEOMATERIJALA U
SKLADU S AVC STANDARDOM (“AVC
VIDEO”) I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO
MATERIJALA KOJI JE ENKODIRAO
KORISNIK TIJEKOM PRIVATNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI
JE DOBIVEN OD VIDEOPROVIDERA
LICENCIRANOG ZA PRODAVANJE AVC
VIDEO MATERIJALA. NIKAKVA LICENCIJA
SE NE IZDAJE ILI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA
BILO KAKVU DRUKČIJU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI
OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library",
"Expat", "zlib" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver
na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima
autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika
autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o
sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće
odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib" i
"libjpeg" softver.
105
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL")
ili GNU Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za
ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu i odaberite
HDR-SR7 kao model kamkordera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
106
Sažetak
Opis dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) se odnose na stranicama u uputama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Preklopka zuma (29, 37)
Tipka PHOTO (28)
Sjenilo tražila (HDR-SR7E/SR8E)
Tražilo (22)
(HDR-SR7E/SR8E)
Regulator tražila (22)
(HDR-SR7E/SR8E)
Indikator ACCESS (tvrdi disk) (27)
Tipka ( (bljeskalica) (30)
Priključnica REMOTE
DC IN priključnica (16)
Prsten za učvršćenje remena
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu
(opcija).
Priključnica HDMI OUT (mini) (41)
Priključnica MIC (PLUG IN POWER)
(HDR-SR7E/SR8E)
Ako spojite vanjski mikrofon, on ima
prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 110).
Priključnica i (slušalice) (HDR-SR7E/
SR8E)
Priključnica COMPONENT OUT (41)
O Preklopka JACK COVER OPEN/CLOSE
(107)
P Priključnica A/V OUT (41)
Q Remen (22)
Otvaranje pokrova priključnica
107
A Active Interface Shoe
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice video svjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na
kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za
spajanje pribora pritisnite i gurnite
dokraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i
povucite pribor prema sebi.
• Kod snimanja videozapisa uporabom
vanjske bljeskalice (opcija) spojene na
priključnicu za pribor, isključite je kako
biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
• Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 110).
108
B Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni
emiter
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 111) prema
senzoru.
C Svjetlo snimanja (75)
Svijetli crveno tijekom snimanja. Trepće
kad su kapacitete tvrdog diska ili napon
baterije mali.
A Zvučnik
Za reprodukciju zvuka. Za podešavanje
glasnoće pogledajte str. 36.
B LCD zaslon osjetljiv na dodir (21)
C Tipka START/STOP (28)
D Tipke zuma (29, 37)
E Tipka D (HOME) (13, 61)
F Tipka EASY (23)
G Preklopka POWER (20)
H Indikator (/CHG (punjenje) (16)
I Indikatori u (videozapis)/v
(fotografija) (20)
J Indikator pristupa ("Memory Stick Duo")
(31)
K Baterija (16)
L Utor za "Memory Stick Duo" (31)
M Tipka x (VIEW IMAGES) (34)
N Tipka F (Film Roll Index) (35)
O Tipka DISP/BATT INFO (17, 21)
P Tipka RESET
Resetiranje svih postavki, uključujući
datum i točno vrijeme.
109
A Ugrañeni mikrofon (29)
Active Interface Shoe-kompatibilan
mikrofon (opcija) će imati prednost kad
je spojen.
B Bljeskalica (30)
C Objektiv (Carl Zeiss) (4)
D Preklopka NIGHTSHOT (31)
E Regulator CAM DIAL (33)
(HDR-SR7E/SR8E)
F Tipka MANUAL (33)
(HDR-SR7E/SR8E)
G Tipka BACK LIGHT (32)
H Preklopka BATT (oslobañanje baterije)
(17)
I Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5
mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
110
Handycam Station:
A
B
C
D
E
F
Tipka DISC BURN (45)
Spojni priključak
+ (USB) priključnica (54)
COMPONENT OUT priključnica (41)
DC IN priključnica (16)
A/V OUT priključnica (41)
Daljinski upravljač
b Napomene
• Prije uporabe daljinskog upravljača, izvucite
izolaciju.
Izolacija
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 108).
• Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
• Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu odabrati
tipkama b/B/v/V.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Tipka DATA CODE (70)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrañenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (28)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
C Tipke SCAN/SLOW (36)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(36)
E Tipka PLAY (36)
F Tipka STOP (36)
G Tipka DISPLAY (17)
H Predajnik
I Tipka START/STOP (28)
J Tipke zuma (29, 37)
K Tipka PAUSE (36)
L Tipka VISUAL INDEX (34)
Uključuje VISUAL INDEX kad je pritisnete
tijekom reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sony litijevom baterijom CR2025.
Uporaba druge baterije može uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
Kad pritisnete bilo koju tipku u [VISUAL
INDEX]/[F INDEX]/[G INDEX]/Playlist
izborniku, na LCD zaslonu se pojavi
narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili
opciju s b/B/v/V i pritisnite ENTER za
potvrdu.
111
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija
Gledanje videozapisa
Gledanje fotografija
112
A Kvaliteta snimanja (HD/SD) (63) i mod
snimanja (XP/HQ/SP/LP) (63)
B Tipka HOME (13)
C Preostali kapacitet baterije (približno)
(17)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Tipka OPTION (14)
G Dual Rec (30)
H Tipka VIEW IMAGES
I Postavka Face Index (67)
J Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
(29)
K Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (68)
L Veličina slike (67)
M Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
N Mapa za snimanje ("Memory Stick Duo")
z Savjeti
• Kako se broj fotografija snimljenih na "Memory
Stick Duo" povećava, automatski se kreiraju
nove mape za njihovu pohranu.
• Kad koristite funkciju Dual Rec, prikazani su
indikatori za snimanje i videozapisa i fotografija.
Položaj prikaza razlikuje se malo od onog
tijekom normalnog rada.
O Tipka za povratak
P Reprodukcija
Q Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
videozapisa
R Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (36)
S Tipke funkcija videozapisa (36)
T Kvaliteta reprodukcije slike
U Broj trenutnih fotografija/Ukupan broj
snimljenih fotografija
V Tipka slide showa (38)
W Naziv datoteke
X Tipka VISUAL INDEX (34)
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod
promjene opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Indikator
Značenje
>
Osvjetljenje LCD zaslona je
isključeno (21)
Q
Senzor detekcije pada je
isključen (75)
P
Senzor detekcije pada se
aktivirao (75)
Donji
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija (29)
2
Snimanje pomoću selftimera (83)
Bljeskalica (30), REDEYE
(G(+(–,
REDUC (66)
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (82)
'
Digitalni efekt (82)
9Rm
Ručno izoštravanje (78)
e i f g
h 4 Y 5
E D
SCENE SELECTION (80)
.
Pozadinsko osvjetljenje (32)
^n&
Ravnoteža bijele boje (81)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (65)
w
SPOT METER
(79)/EXPOSURE (79)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (82)
0
AE SHIFT* (64)
:
WIDE SELECT (65)
u
WB SHIFT* (64)
T\
Tele macro (79)
Središnji
/
Indikator
Značenje
(
|
Podešavanje slide showa
(38)
G
o
NightShot (31)
So
Super NightShot (82)
k
Color Slow Shutter (81)
L
PictBridge veza (54)
E-O
<eh
Indikatori upozorenja (92)
Gornji desni
Indikator
Zebra (66)
)
X.V.COLOR (65)
Face Index postavka (67)
* HDR-SR7E/SR8E
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na tvrdi disk i "Memory Stick Duo".
Ne vide se na zaslonu tijekom snimanja ali ih
možete provjeriti tijekom reprodukcije
odabirom opcije [DATA CODE] (str. 70).
Značenje
Zatamnjivanje (82)
113
Rječnik
x 5.1ch surround zvuk
x MPEG-4 AVC/H.264
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika: 3
sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga (desni i
lijevi) s dodatnim niskopropusnim subwooferom
koji se računa kao 0.1 kanal za frekvencije od
120 Hz ili niže.
Najnoviji format kodiranja slike kojeg su zajedno
standardizirale dvije meñunarodne organizacije za
standardizaciju: ISO-IEC i ITU-T godine 2003. U
usporedbi s konvencionalnim MPEG2 formatom,
MPEG-4 AVC/H.264 ima više nego dvostruko
veću učinkovitost. Ovaj kamkorder upotrebljava
MPEG-4 AVC/H.264 za kodiranje videozapisa u
high definition formatu.
x AVCHD format
Format visoke definicije za digitalne video kamere
koji se upotrebljava za snimanje HD (high
definition) signala uz uporabu formata MPEG-4
AVC/H.264.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja (sažimanja) digitalnog
zvuka koji je razvila korporacija Dolby
Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila
korporacija Dolby Laboratories. Učinkovito
sažima zvukovne podatke uz očuvanje visoke
kvalitete zvuka. Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka uz učinkovitiju uporabu
diskovnog prostora. Diskove izrañene Dolby
Digital 5.1 Creatorom moguće je reproducirati na
ureñaju kompatibilnom s diskom snimljenim u
kamkorderu.
x Fragmentacija
Stanje tvrdog diska u kojem se datoteke dijele i
razmještaju na razne dijelove diska, što može
rezultirati nepravilnim pohranjivanjem slika. Taj
problem se može riješiti funkcijom [M FORMAT]
(str. 57).
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic Experts
Group, tj. standard formata kompresije (smanjenja
kapaciteta podataka) fotografija. Handycam s
tvrdim diskom snima fotografije u JPEG formatu.
x MPEG
MPEG je skraćenica od Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje
(kompresiju slike) videozapisa (filma) i zvuka.
Postoje formati MPEG1 i MPEG2. Vaš kamkorder
snima videozapise sa slikom SD (standard
definition) kvalitete u MPEG2 formatu.
114
x Sličica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. Izbornici [VISUAL
INDEX]/[F INDEX]/[G INDEX] koriste sustav
prikaza sa sličicama.
x VBR
VBR je kratica za Variable Bit Rate (promjenjiva
brzina bitova). Ta funkcija omogućuje
Handycamu da automatski podesi brzinu bitova
(tj. količinu podataka snimljenih u jedinici
vremena) u skladu sa svakom snimljenom scenom.
Za videozapis koji sadrži scene s brzim kretanjem,
koristi se mnogo prostora na tvrdom disku
kamkordera kako bi se dobila jasna slika pa je
vrijeme snimanja kratko.
Tehnički podaci
Sustav
Format video kompresije
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(fotografije)
Format audio kompresije
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1080/50i specifikacija
Tvrdi disk
HDR-SR5E:
40 GB
HDR-SR7E:
60 GB
HDR-SR8E:
100 GB
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, dijela koji se
koristi za upravljanje podacima.
Format snimanja
Videozapisi (HD): AVCHD 1080/50i
Videozapisi (SD): MPEG2-PS
Fotografije: Exif Ver.2.2*1
Tražilo (HDR-SR7E/SR8E)
Električno tražilo u boji
Senzor slike
HDR-SR5E:
5,9 mm (tip 1/3) CMOS senzor
Piksela za snimanje (fotografije, 4:3):
Maks. 4.0 mega (2 304 T 1 728) piksela*2
Bruto: Približno 2 100 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 16:9):
1 430 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 4:3):
1 080 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
1 990 000 piksela
HDR-SR7E/SR8E:
6,3 mm (tip 1/2,9) CMOS senzor
Piksela za snimanje (fotografije, 4:3):
Maks. 6.1 mega (2 848 T 2 136) piksela*2
Bruto: Približno 3 200 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 16:9):
2 280 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 4:3):
1 710 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
2 280 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
3 040 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
HDR-SR5E:
10T (optički), 20T, 80T (digitalni)
HDR-SR5E:
10T (optički), 20T (digitalni)
Žarišna duljina
F1,8 – 2,9
Promjer filtera: 37 mm
HDR-SR5E:
f=5,1 – 51 mm
Kod konverzije na 35 mm format fotografije
Videozapisi*3: 41,3 – 485 mm (16:9), 50,5 –
594 mm (4:3)
Fotografije: 40,4 – 404 mm (16:9), 37 – 370
mm (4:3)
HDR-SR7E/SR8E:
f=5,4 – 54 mm
Kod konverzije na 35 mm format fotografije
Videozapisi: 40 – 400 mm (16:9), 49 – 490
mm (4:3)
Fotografije: 40 – 400 mm (16:9), 37 – 370
mm (4:3)
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR (3 200K),
[OUTDOOR] (5 800K)
Minimalno osvjetljenje
2 luksa (kad je [AUTO SLW SHUTTR]
podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25 s)
0 luksa (u funkciji NightShot)
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija
koji je utemeljio udruženje Japan Electric
and Information Technology Industries
Association (JEITA). Datoteke ovog
formata mogu sadržavati dodatne
informacije poput onih o podešenjima
kamkordera i vremenu snimanja.
*2 Jedinstveni raspored piksela Sonyjevog
ClearVid CMOS senzora i sustav
procesuiranja slike (novi Enhanced
Imaging Processor) omogućuju razlučivost
fotografije ekvivalentnu dvostruko većoj
od efektivnog broja osjetila slike.
*3 Vrijednosti žarišne duljine su stvarne
vrijednosti koje se dobivaju širokokutnim
očitavanjem piksela.
115
Ulazne/izlazne priključnice
Audio-video izlaz
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Audio signal: 327 mV (s impedancijom tereta
od 47 kΩ (kiloohma)), Izlazna impedancija
manja od 2,2 kΩ (kiloohma)
COMPONENT OUT priključnica
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
PB/PR, CB/CR: ±350 mV, 75 Ω (ohma)
HDMI OUT priključnica
HDMI priključnica tipa C mini
Priključnica slušalica (HDR-SR7E/SR8E)
Stereo mini priključnica (Ø 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica (HDR-SR7E/SR8E)
Stereo mini priključnica (Ø 3,5 mm)
Priključnica REMOTE
Stereo mini priključnica (Ø 2,5 mm)
LCD zaslon
Slika
6,7 mm (tip 2.7, format 16:9)
Ukupan broj točaka
211 200 (960 T 220)
Općenito
Napajanje
6,8/7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC adapter)
Prosječna potrošnja energije
HDR-SR5E:
Dok kamkorder snima s normalnom
svjetlinom LCD zaslona:
HD: 4 W SD 3,5 W
HDR-SR7E/SR8E:
Dok kamkorder snima preko tražila s
normalnom svjetlinom:
HD: 4,4 W SD 3,9 W
Dok kamkorder snima s normalnom
svjetlinom LCD zaslona:
HD: 4,6 W SD 4,1 W
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
116
Dimenzije (približno):
HDR-SR5E:
75 T 81 T 135 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše
75 T 81 T 140 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše dok je spojena baterija NP-FH60
HDR-SR7E/SR8E:
75 T 81 T 144 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše
75 T 81 T 149 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše dok je spojena baterija NP-FH60
Masa (približno)
HDR-SR5E:
460 g samo glavni ureñaj
540 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH60
HDR-SR7E/SR8E:
530 g samo glavni ureñaj
610 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH60
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 5
Handycam postolje DCRA-C181
Ulazne/izlazne priključnice
Audio-video izlaz
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohma)
Audio signal: 327 mV (s impedancijom tereta
od 47 kΩ (kiloohma)), Izlazna impedancija
manja od 2,2 kΩ (kiloohma)
COMPONENT OUT priključnica
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohma)
PB/PR, CB/CR: ±350 mV, 75 Ω (ohma)
USB priključnica
mini B
AC adapter AC-L200/L200B
Napajanje
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Struja
0,35 – 0,18 A
Potrošnja
18 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Temperatura pohranjivanja
od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
48 T 29 T 81 mm (šTvTd) bez dijelova koji
strše
Masa (približno)
170 g bez mrežnog kabela
* Ostale podatke potražite na naljepnici AC
adaptera.
Akumulatorska baterija NP-FH60
Maksimalni izlazni napon
DC 8,4 V
Izlazni napon
DC 7,2 V
Kapacitet
7,2 Wh (1 000 mAh)
Dimenzije (približno)
31,8 T 33,3 T 45 mm (šTvTd)
Masa (približno)
80 g
Radna temperatura
od 0°C do +40°C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
• Ovaj kamkorder je proizveden uz licencu tvrtke
Dolby Laboratories.
117
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising