Sony | HDR-TG7VE | Sony HDR-TG7VE TG7V Full HD Flash Memory camcorder Upute za upotrebu

4-133-715-11(1)
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
Digitalni HD kamkorder
Upute za uporabu
© 2009 Sony Corporation
Sadržaj
8
Početak
10
Snimanje
15
Reprodukcija
19
Pohranjivanje videozapisa
i fotografija na računalo
24
Pohranjivanje snimaka
pomoću DVD snimača i
rekordera
37
Kako dobro iskoristiti
značajke kamkordera
41
Dodatne informacije
52
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
uporabu.
UPOZORENJE
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
OPREZ
ZA KORISNIKE U EUROPI
Baterija
+
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
66 Nemojte rastavljati bateriju.
66 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
66 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
66 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60 °C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
66 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
66 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
66 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
66 Držite bateriju izvan dosega male djece.
66 Bateriju držite suhom.
66 Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
66 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
2
Mrežni adapter
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder HDR-TG5VE/
TG7VE usklađen s osnovnim zahtjevima i
drugim primjenjivim odredbama smjernice
1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
(HDR-TG5E)
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbri­
njavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do ko­
jih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do
kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki
proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu
s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka
je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bate­
riju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
3
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
VV Mrežni adapter (1)
VV Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
VV "Handycam" postolje (1) A
VV Komponentni A/V kabel (1) B
VV A/V spojni kabel (1) C
VV USB kabel (dugi) (1) D
VV USB kabel (kratki) (1) E
VV Namjenski adapter USB priključnice (1)/
pokrov USB adaptera (1) F
Namjenski adapter USB priključnice i pokrov
USB adaptera mogu već biti učvršćeni na USB
kabel (kratki).
VV Punjiva
baterija NP-FH50 (1)
za nošenje oko ruke (1)
VV CD-ROM "Handycam" Application
Software (1) (str. 25)
VV Vrpca
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Guide")
–– "Handycam" Handbook (PDF)
VV "Upute
za uporabu" (ovaj priručnik) (1)
66 Pogledajte str. 42 za napomene o vrstama
"Memory Stick" kartice koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.
4
Napomene o uporabi
Uporaba kamkordera
66 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza"
(str. 54).
66 Nemojte učiniti nešto od sljedećeg dok svijetli
ili trepće indikator  (videozapis)/ (fotografija) (str. 13) ili indikator pristupa (str. 43).
U suprotnom može doći do oštećenja medija za
snimanje, gubitaka snimaka ili drugih pogrešaka
u radu.
–– vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu
–– skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz
kamkordera
–– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
66 Nemojte kamkorder izlagati udarcima ili vibracijama. Kamkorder možda neće moći snimati ili
reproducirati videozapise i fotografije.
66 Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanje
priključaka oštetit će priključnice i može
uzrokovati kvar kamkordera.
66 Ako zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder
spojen s drugim uređajima preko USB kabela,
snimljene slike mogu se izgubiti.
66 Čak i ako je kamkorder isključen, funkcija GPS
radi dokle god je prekidač GPS podešen na ON.
Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod
polijetanja i slijetanja zrakoplovom
(HDR-TG5VE/TG7VE).
66 Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne
mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo
pohranite snimke na neki od vanjskih medija i
zatim izvedite [MEDIA FORMAT] (str. 41).
66 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
66 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili
ohladi, možda neće raditi snimanje ili reproduk­
cija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti
odgovarajući indikator (str. 53).
O snimanju
66 Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
66 Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
66 Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
66 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materi­
jali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
66 Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka
na disk poput DVD-R pomoću računala. Također možete pohraniti slikovne podatke pomoću
videorekordera ili DVD/HDD rekordera.
Reprodukcija snimaka na drugim
uređajima
66 Kamkorder podržava MPEG-4 AVC/H.264
High Profile za snimanje slike u high definition
(HD) kvaliteti. Stoga snimke načinjene ovim
kamkorderom u high definition (HD) kvaliteti
ne možete reproducirati na sljedećim uređajima:
–– Drugi uređaji koji podržavaju AVCHD
format, ali ne i High Profile
–– Uređaji koji ne podržavaju AVCHD format
5
Diskovi snimljeni u high definition (HD)
kvaliteti slike
66 Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti
u AVCHD formatu. DVD medij koji sadržava
AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom
DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete
moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj može
izbrisati sadržaj medija bez upozorenja. DVD
medij koji sadržava AVCHD snimku može se
reproducirati na kompatibilnom Blu-ray Disc™
uređaju/rekorderu ili drugom kompatibilnom
uređaju.
O podešavanju jezika
66 Za objašnjavanje postupaka rukovanja upotrebljavaju se izbornici na jeziku države za koju je
pisana uputa. Ako je potrebno, promijenite jezik
prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera
(str. 14).
O ovom priručniku
66 Slike na LCD zaslonu koje se upotrebljavaju u
ovom priručniku za potrebe ilustracija snimljene
su digitalnim fotoaparatom i zato mogu izgledati
drugačije od stvarnih slika na LCD zaslonu.
66 U uputama za uporabu se tvrdi disk kamkordera
i "Memory Stick PRO Duo" nazivaju "mediji za
snimanje".
66 U ovim uputama za uporabu se "Memory Stick
PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo"
nazivaju "Memory Stick PRO Duo".
66 Priručnik "Handycam Handbook" (PDF) nalazi
se na priloženom CD-ROM disku (str. 51).
66 Prikazi zaslona računala su iz sustava Windows
Vista. Prikazi se mogu razlikovati ovisno o
operativnom sustavu vašeg računala.
6
Postupak uporabe
Snimanje videozapisa i fotografija (str. 15)
66 Standardna je postavka snimanje videozapisa u high definition
(HD) kvaliteti slike u ugrađenu memoriju.
66 Možete promijeniti medij za snimanje i kvalitetu slike videozapisa
(str. 42).
Reprodukcija videozapisa i fotografija (str. 19)
Reprodukcija videozapisa i fotografija na kamkorderu (str. 19)
Reprodukcija videozapisa i fotografija na TV prijemniku
(str. 22).
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na disk
Pohranjivanje videozapisa i fotografija pomoću računala
(str. 31)
66 Možete kreirati disk sa slikom high definition (HD) ili standard
definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD)
kvaliteti prenesenih na računalo. Pogledajte str. 28 za značajke
svake vrste diskova.
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera (str. 37)
Brisanje videozapisa i fotografija (str. 41)
66 Možete osloboditi prostor za snimanje brisanjem snimljenih
videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije na druge
medije.
7
Sadržaj
Prvo pročitajte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Postupak uporabe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Početak
Korak 1: Punjenje baterije.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Punjenje baterije u inozemstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Promjena jezika prikaza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snimanje
Snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Promjena između moda snimanja videozapisa i snimanja fotografija.. . . . . . . . 18
Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-TG5VE/TG7VE). . . . . . . . . . . . . . 18
Reprodukcija
Reprodukcija na kamkorderu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kod uporabe Macintosh računala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odabir načina kreiranja diska (na računalu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo (Easy PC Back-up).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Promjena odredišnog pogona ili mape za videozapise i fotografije.. . . . . . . . . . . 32
Pokretanje PMB aplikacije (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reprodukcija diska s high definition (HD) kvalitetom slike na računalu.. . . . . . 34
Kreiranje Blu-ray diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kreiranje diska sa standard definition (SD) kvalitetom slike koji se mogu
reproducirati na običnim DVD uređajima.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kopiranje diska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Editiranje videozapisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Snimanje fotografija iz videozapisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Odabir načina kreiranja diska (DVD snimač/rekorder).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača i sl.
(povezivanje USB kabelom).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kreiranje diska sa standard definition (SD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.
(povezivanje A/V spojnim kabelom).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Sadržaj
Brisanje videozapisa i fotografija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Promjena medija za snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Provjera postavke medija za snimanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene
memorije na "Memory Stick PRO Duo".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Osobno prilagođavanje kamkordera preko izbornika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Mjere opreza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tehnički podaci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Indikatori na zaslonu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Dijelovi i kontrole.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
Indikator /CHG (punjenje)

DC IN priključnica
DC priključak
Baterija
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
Bateriju "InfoLITHIUM" NP-FH50 možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
66 Na kamkorder se ne može spojiti druga "InfoLITHIUM" baterija osim NP-FH50.
1
2
3
4
Spojite mrežni adpter u DC IN priključnicu na "Handycam" Station postolju.
66 Oznaka  na DC utikaču mora biti okrenuta prema gore.
Spojite mrežni adapter adaptera u zidnu utičnicu.
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Umetnite bateriju.
A Otvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
B Umetnite bateriju u smjeru strelice dokraja dok ne klikne.
C Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
5
Postavite kamkorder na "Handycam" Station postolje kao na slici i umetnite
ga sigurno dokraja na "Handycam" Station postolje.
Svijetli indikator /CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator /CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
10
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu punjenja, snimanja i reprodukcije.
66 Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
66 Kod stavljanja kamkordera na "Handycam" Station postolje, zatvorite pokrov priključnice DC IN.
66 Odspojite mrežni adapter iz priključnice DC IN držeći "Handycam" Station postolje i DC priključak.
Skidanje kamkordera s "Handycam" Station postolja
Zatvorite LCD zaslon i zatim skinite kamkorder s "Handycam" Station postolje držeći istovremeno kamkorder i "Handycam" Station postolje.
Početak
Punjenje baterije uporabom samo mrežnog adaptera
Zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder isključen i zatim spojite mrežni adapter na priključnicu
DC IN na kamkorderu.
DC IN priključnica
Otvorite pokrov priključnice
DC priključak
Oznaka  okrenuta prema dolje
11
Vađenje baterije
Isključite kamkorder i otvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) () i zatim izvadite bateriju ().
66 Pripazite da baterija ne padne.
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije".
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
66 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikatori  (videozapis) i  (fotografija) isključeni (str. 13).
66 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
66 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF]).
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama
gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
66 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
12
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
 (videozapis): Snimanje videozapisa
 (fotografija): Snimanje fotografija
Tipkama Ů/ů odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[NEXT].
Početak
2
Dodirnite tipku na LCD
zaslonu.
66 Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  [CLOCK SET] (u kate­
goriji [CLOCK/Đ LANG]). Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu, dodirnite Ů/ů za
prikaz opcije.
3
Podesite [SUMMER TIME], datum i vrijeme te zatim dodirnite ű.
Sat započinje s radom.
66 Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
66 Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) 
[DATA CODE] (u kategoriji [PLAYBACK SET])  [DATE/TIME]  ű  Ų.
13
66 Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU)  [BEEP] (u
kategoriji [SOUND/DISP SET])  [OFF]  ű  Ų.
66 Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [AUTO CLOCK ADJ] i
[AUTO AREA ADJ] podešena na [ON]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme
se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [AUTO CLOCK ADJ] i [AUTO
AREA ADJ] na [OFF] (HDR-TG5VE/TG7VE).
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi treperi indikator  (videozapis) i napajanje se
isključuje.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU)  [Đ LANGUAGE SET] (u kategoriji [CLOCK/Đ LANG])
 željeni jezik  ű  Ų.
14
Snimanje
Snimanje
Ugrađeni mikrofon
Snimanje videozapisa
Standardna je postavka snimanje videozapisa u high definition (HD) kvaliteti slike u
ugrađenu memoriju (str. 42, 47).
Snimanje
66 Nemojte dodirivati ugrađeni mikrofon tijekom snimanja.
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
BPritisnite START/STOP dokraja za pokretanje snimanja.
Preklopka zuma
Širokokutno Telefoto
[STBY]  [REC]
15
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP dokraja.
66 Sliku možete povećati pomoću preklopke zuma. Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano
pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.
66 Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno pet sekundi i zatim nestaju nakon uključivanja kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije. Za ponovni prikaz ikona i
indikatora, dodirnite LCD zaslon.
66 Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja, kamkorder prekida snimanje.
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
66 Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
66 Možete promijeniti medij za snimanje i kvalitetu slike (str. 42, 47).
66 Medij za snimanje videozapisa možete zamijeniti (str. 47).
66 Standardno je [ STEADYSHOT] podešeno na [ON].
66 Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu () i
zatim podesite nagib (). Ako zakrenete LCD zaslon za 270 stupnjeva prema objektivu (), videozapise
i fotografije možete snimati u zrcalnom modu.
 270 stupnjeva
(maks.)
 90 stupnjeva
prema kamkorderu
66 Prema standardnoj postavci se automatski snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u
kadru tijekom snimanja videozapisa ([SMILE DETECTION]/[FRAME SETTING]). Oko lica kod kojeg
postoji mogućnost snimanja fotografije nakon prepoznavanja osmijeha prikazuje se narančasti okvir. Tu
postavku možete promijeniti u izborniku (str. 47).
66 Stupanj zumiranja možete povećati uporabom digitalnog zuma. Podesite stupanj zumiranja tako da
dodirnete Ű (MENU)  [ DIGITAL ZOOM] (u kategoriji [SHOOTING SET])  željenu
postavku  ű  Ų.
66 Ako ćete videozapise gledati na TV-u koji podržava x.v.Color, snimajte ih funkcijom x.v.Color. Dodirnite
Ű (MENU)  [ X.V.COLOR] (u kategoriji [RECORDING SET])  [ON]  ű  Ų.
Za gledanje videozapisa će možda biti potrebno izvršiti neka podešavanja na TV prijemniku. Pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
Snimanje fotografija
Standardna je postavka snimanje fotografija u ugrađenu memoriju (str. 42).
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
16
BLagano pritisnite PHOTO za uključivanje indikatora  (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
CPritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
Preklopka zuma
Snimanje
Širokokutno Telefoto
Treperi  Svijetli
Kad nestane , fotografija je snimljena.
66 Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.
66 Na LCD zaslonu možete provjeriti broj fotografija koje možete snimiti (str. 59).
66 Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU)  [ IMAGE SIZE] (u kategoriji [PHOTO
SETTINGS])  željenu postavku  ű  Ų.
66 Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi
tijekom snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na Ű (MENU) 
[FLASH MODE] (u kategoriji [PHOTO SETTINGS])  željenu postavku  ű  Ų.
66 Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
17
Promjena između moda snimanja videozapisa i snimanja fotografija
Lagano pritisnite START/STOP za prijelaz u mod snimanja videozapisa. Lagano pritisnite
PHOTO za prijelaz u mod snimanja fotografija.
Lagano pritisnite za prijelaz u mod
snimanja videozapisa
Lagano pritisnite za prijelaz u mod
snimanja fotografija
Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-TG5VE/TG7VE)
Kad podesite prekidač GPS na ON, na LCD zaslonu se prikazuje
i kamkorder preuzima
podatke o lokaciji s GPS satelita. Preuzimanje podataka o lokaciji omogućuje vam uporabu
funkcija kao što je Map Index.
Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala.
66 Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod polijetanja i slijetanja zrakoplovom.
66 Ugrađene karte omogućile su sljedeće tvrtke; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja
NAVTEQ.
18
Reprodukcija
Reprodukcija na kamkorderu
Standardna je postavka reprodukcija videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije (str. 42).
Reprodukcija videozapisa
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
BDodirnite ų (PLAYBACK).
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
Reprodukcija
CDodirnite R (ili S) ()  željeni videozapis ().
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikazuje Map Index (HDR-TG5VE/TG7VE).
DR: Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.
Eǔ: Prikaz fotografija.
FŴ/ŵ: Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.
GŶ/ŷ: Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
HPovratak na zaslon za snimanje.
66 Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete  ili .
66 Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se . Ako
dodirnete videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je
prethodno zaustavljena. (Uz fotografiju snimljenu na "Memory Stick PRO Duo" prikazuje se .)
19
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Podešavanje glasnoće
Prethodni
Zaustavljanje
Ubrzano unatrag
Sljedeći
OPTION MENU
Ubrzano naprijed
Pauza/reprodukcija
66 Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na
prikaz VISUAL INDEX.
66 Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
66 Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano
približno 5 puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
66 VISUAL INDEX možete prikazati dodirom na Ű (MENU)  [VISUAL INDEX] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
66 VISUAL INDEX možete prikazati nakon rotiranja LCD zaslona za 180 stupnjeva i zatvaranja tako
da je okrenut prema van.
66 Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-TG5VE/TG7VE) automatski se pohranjuju
tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom
reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU)  [DATA CODE] (u kategoriji [PLAYBACK
SET])  željenu postavku  ű  Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite Ÿ  podesite pomoću Ź/ź 
Ż.
66 Glasnoću zvuka možete podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
20
Gledanje fotografija
Dodirnite ǔ (fotografija) ()  željena fotografija () u izborniku VISUAL INDEX.
Reprodukcija
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikazuje Map Index (HDR-TG5VE/TG7VE).
DR: Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.
Eǔ: Prikaz fotografija.
FŴ/ŵ: Prikaz fotografija snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.
GŶ/ŷ: Prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
HPovratak na zaslon za snimanje.
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Prethodni
Na izbornik
VISUAL INDEX
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
Sljedeći
OPTION MENU
66 Možete zumirati fotografiju pomicanjem preklopke zuma dok se slika prikazuje (PB ZOOM). Ako dodirnete točku u PB ZOOM okviru, dodirnuta točka prelazi u središte okvira.
66 Kod gledanja fotografija snimljenih na "Memory Stick PRO Duo", na zaslonu se prikazuje u (mapa
za reprodukciju).
21
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (SD)) koja se
reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje
koristite. Kamkorder možete spojiti na TV jednostavno prema uputama iz [TV CONNECT
Guide].
Spajanje na TV pomoću [TV CONNECT Guide]
ANa TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.
66 Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
BUključite kamkorder i na LCD zaslonu dodirnite Ű (MENU)  [TV
CONNECT Guide] (u kategoriji
[OTHERS]).
66 Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 12).
CSpojite kamkorder na TV prema uputama iz [TV CONNECT Guide].
Priključnice na kamkorderu
A/V Remote priključnica
A/V OUT priključnica
Ulazne priključnice
na TV-u
66 Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition
(SD) kvalitetu slike.
66 Na kamkorderu se nalazi priključnica A/V Remote, a na "Handycam" Station postolju A/V OUT
priključnica. Spojite A/V spojni kabel ili komponentni A/V kabel na "Handycam" Station postolje
ili na kamkorder.
22
DReproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 19)
66 Podesite na odgovarajući način izlazni signal kamkordera.
Za spajanje high definition TV-a putem komponentnih videopriključnica:
Ű (MENU)  [COMPONENT] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])  [1080i/576i] 
űŲ
Za spajanje TV-a koji ne podržava high definition putem komponentnih videopriključnica:
Ű (MENU)  [COMPONENT] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])  [576i]  ű 
Ų
Za spajanje 4:3 TV-a:
Ű (MENU)  [TV TYPE] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])  [4:3]  ű  Ų
Za uključenje funkcije "BRAVIA" Sync:
Ű (MENU)  [CTRL FOR HDMI] (u kategoriji [GENERAL SET])  [ON] (standardna
postavka)  ű  Ų
O "Photo TV HD"
** TV će automatski prijeći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija.
***Trebat ćete podesiti TV. Za detalje pogledajte upute za uporabu vašeg TV-a koji podržava Photo TV HD.
Reprodukcija
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje
prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony Photo TV
HD kompatibilnog uređaja putem HDMI kabela* ili komponentnog A/V kabela**, možete
uživati u očaravajućoj Full HD kvaliteti slike.
23
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Priprema računala
(Windows)
Uporabom softvera "PMB (Picture Motion
Browser)" možete raditi sljedeće postupke.
––Prebacivanje slika na računalo
––Gledanje i editiranje prebačenih snimaka
––Kreiranje diska
––Prebacivanje videozapisa i fotografija na
internetske stranice
Za pohranjivanje videozapisa i fotografija
pomoću računala, prethodno instalirajte
"PMB" s priloženog CD-ROM diska.
66 Nemojte formatirati ugrađenu memoriju
kamkordera preko računala. Kamkorder možda
neće raditi pravilno.
66 Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti
u AVCHD formatu. Primjenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimku u high definition kvaliteti. DVD medij
koji sadržava AVCHD snimku ne smije se koris­
titi u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer
ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja ili
takav uređaj može izbrisati sadržaj medija bez
upozorenja.
Korak 1 Provjera sustava računala
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows
Vista SP1*3
Procesor
Intel Pentium 4 2,8 GHz ili brži (preporučuje
se Intel Pentium 4 3,6 GHz ili brži, Intel
Pentium D 2,8 GHz ili brži, Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži, ili Intel Core 2 Duo
1,66 GHz ili brži.)
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sljedeće postupke:
––Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
––One Touch Disc Burn
––Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD for­
mata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition
(HD) kvalitete slike u standard definition
(SD) kvalitetu slike potreban je Intel
Pentium 4, 2,8 GHz ili brži.)
––Kopiranje diska
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se
temelji na DirectX tehnologiji. DirectX mora
biti instaliran.)
Memorija
Za Windows XP: 512 MB ili više (Preporučeno je 1 GB ili više.)
Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista: 1 GB ili više
Ugrađena memorija
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje diskova AVCHD
formata. Za kreiranje Blu-ray diskova može
biti potrebno maksimalno 50 GB.)
Zaslon
Minimalno 1024  768 točaka
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač (CD-ROM pogon je nužan za postupak
instalacije). Za sustav datoteka tvrdog diska
preporuča se bilo NTFS ili exFAT sustav.
66 Ne jamči se rad u svim računalnim okruženjima.
24
*1Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*264-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*3Starter (Edition) verzija nije podržana.
BUključite računalo.
66 Logirajte se kao administrator za instalaciju.
66 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
Kod uporabe Macintosh računala
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan s Macintosh računalima. Za obradu
fotografija pomoću Macintosh računala
spojenog s kamkorderom, posjetite
sljedeću stanicu.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us/
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
CStavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
66 Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*.
** Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovisio o
računalu.
DKliknite na [Install].
Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera
s računalom.
AProvjerite je li kamkorder odspojen od računala.
EOdaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim kliknite na [Next].
FSpojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
66 Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski
adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 11, 61) i prijeđite na korak 8.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
66 Ako je neka druga verzija "PMB" uz neki drugi
uređaj već instalirana na računalo, provjerite o
kojoj verziji se radi. (Broj verzije se prikazuje
ako kliknete na [Help] - [About PMB].) Usporedite broj verzije s priloženog CD-ROM diska s
brojem verzije prethodno instaliranog "PMB",
pazeći jesu li verzije instalirane redom, od
starije prema novijoj. Ako je broj verzije "PMB"
softvera koji je već instalirana viši od verzije na
kamkorderu, deinstalirajte "PMB" s računala i
ponovno ga instalirajte redom od starijeg prema
novom. Ako prvo instalirate noviju verziju
"PMB" softvera, neke funkcije možda neće raditi
pravilno.
66 Pogledajte str. 51 iz priručnika "Handycam"
Handbook.
25
GPostavite kamkorder na
"Handycam" Station postolje.
HUključite kamkorder tako da
LPažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite  u  te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
otvorite LCD zaslon.
MSlijedite upute na zaslonu za
ISpojite  (USB) priključak u
"Handycam" Station postolje ili
namjenski adapter USB priključnice i na računalo pomoću USB
kabela (priložen).
instaliranje softvera.
66 Ovisno o računalu, možda će trebati instalirati još i dodatan softver. Ako se prikaže
zaslon za instaliranje, slijedite upute za
instaliranje potrebnog softvera.
66 Restartajte računalo ako je potrebno kako
biste završili instaliranje.
Kad je instaliranje završeno, prikazat će
se sljedeće ikone.
Izvadite CD-ROM iz računala.
Na kamkorderu se automatski prikazuje
izbornik [USB SELECT].
JDodirnite [ USB CONNECT] na
zaslonu kamkordera.
66 Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite Ű (MENU)  [USB
CONNECT] (u kategoriji [OTHERS]).
KKliknite na [Continue] na zaslonu
računala.
26
66 Mogu se prikazati i druge ikone.
66 Ovisno o postupku instalacije, možda se
neće prikazati ikone.
66 Ovim postupkom neće se instalirati priručnik "Handycam" Handbook (str. 51).
Za odspajanje kamkordera od računala
AKliknite na ikonu
na donjem
desnom dijelu radne površine
računala  [Safely remove USB
Mass Storage Device].
BDodirnite [END]  [YES] na
zaslonu kamkordera.
COdspojite USB kabel.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
66 Blu-ray disk možete kreirati na računalu s
Blu-ray snimačem. Instalirajte BD Add-on
Software za "PMB" (str. 34).
27
Odabir načina kreiranja diska (na računalu)
Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili standard
definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snim­
ljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju
diska.
Uređaj za reprodukciju
Odabir načina kreiranja i vrste diska
Uređaji za reprodukciju Blu-ray
diskova (Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata (Sonyjev Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
računalo (Easy PC Back-up) (str. 31)
m
BKreiranje Blu-ray diska* s high definition
(HD) kvalitetom slike (str. 34)
Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch
Disc Burn) (str. 30)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo (Easy PC Back-up) (str. 31)
m
BKreiranje diska AVCHD formata s high
definition (HD) kvalitetom slike (str. 33)
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a (DVD uređaj, računalo koje
može reproducirati DVD, itd.)
APrebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo (Easy PC Back-up) (str. 31)
m
BKreiranje diska sa standard definition
(SD) kvalitetom slike (str. 35)
** Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD Add-on Software za "PMB" (str. 34).
Značajke svake vrste diska
Uporaba Blu-ray diska omogućuje snimanje videozapisa sa slikom high definition (HD) kvalitete
dužih od DVD diskova.
Videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je
DVD-R disk, i kreira se disk s high definition (HD) kvalitetom slike.
Videozapisi sa slikom standard definition (SD) kvalitete koji su nastali konverzijom iz videozapisa
sa slikom high definition (HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i
kreira se disk sa standardnom (SD) kvalitetom slike.
28
Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm. Za Blu-ray disk
pogledajte str. 34.
Vrsta diska
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Značajke
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
Moguće ponovno snimanje
66 Uvijek ažurirajte svoj PLAYSTATION®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PLAYSTATION®3.
66 PLAYSTATION®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
29
Kreiranje diska jednim
dodirom
(One Touch Disc Burn)
Na disk se mogu pohraniti videozapisi i fotografije. Videozapisi i fotografije snimljeni
na računalo koji još nisu pohranjeni pomoću
funkcije One Touch Disc Burn mogu se
automatski snimiti na disk. Videozapisi i
fotografije se snimaju na disk s kvalitetom
slike u kojoj su snimljeni.
66 Od videozapisa s high definition (HD) kvalite­
tom slike (standardna postavka) kreirat će se disk
sa slikom high definition (HD) kvalitete. Disk sa
slikom high definition (HD) kvalitete ne može
se reproducirati na DVD uređajima.
66 Blu-ray disk ne možete kreirati funkcijom One
Touch Disc Burn.
66 Za kreiranje diska sa standard definition (SD)
kvalitetom slike iz videozapisa s high definition
(HD) kvalitetom slike, najprije prebacite video­
zapise na računalo (str. 31) i zatim kreirajte disk
sa standard definition (SD) kvalitetom slike
(str. 35).
66 Prethodno instalirajte "PMB" (str. 25), ali nemojte
pokretati "PMB". Za ovaj način rada spojite
kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 12).
66 Pomoću funkcije One Touch Disc Burn na
kamkorderu možete snimati videozapise i
fotografije samo iz ugrađene memorije.
1
Spojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
66 Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski
adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 11, 61) i prijeđite na korak 4.
3
4
5
Postavite kamkorder na
"Handycam" Station postolje.
Uključite kamkorder tako da
otvorite LCD zaslon.
Spojite  (USB) priključak u
"Handycam" Station postolje ili
namjenski adapter USB priključnice i na računalo pomoću USB
kabela (priložen).
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
66 Pogledajte str. 28 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
66 Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
30
2
66 Ako zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder spojen s drugim uređajima preko USB
kabela, snimljene slike mogu se izgubiti.
6
7
Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
Dodirnite Ű (MENU)  [USB
CONNECT] (u kategoriji
[OTHERS])  [DISC BURN].
(Easy PC Back-up)
Videozapisi i fotografije snimljeni na računalo koji još nisu pohranjeni pomoću funkcije Easy PC Back-up mogu se automatski
snimiti na računalo. Prethodno uključite
računalo.
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 12).
Slijedite upute na zaslonu
računala.
1
Spojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
66 Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 11, 61) i prijeđite na korak 3.
Postavite kamkorder na
"Handycam" Station postolje.
Uključite kamkorder tako da
otvorite LCD zaslon.
Spojite  (USB) priključak u
"Handycam" Station postolje ili
namjenski adapter USB priključnice i na računalo pomoću USB
kabela (priložen).
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
66 Videozapisi i fotografije se ne snimaju na raču­
nalo kod uporabe funkcije One Touch Disc Burn.
2
3
4
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
66 Ako zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder spojen s drugim uređajima preko USB
kabela, snimljene slike mogu se izgubiti.
31
5
Dodirnite [ USB CONNECT]
za prebacivanje snimaka iz
ugrađene memorije ili [ USB
CONNECT] za prebacivanje snimaka iz "Memory Stick PRO Duo"
kartice.
66 Pogledajte "PMB Guide" za opis postupka
prebacivanja odabranih videozapisa i fotografija
(str. 33).
66 Možete prebaciti videozapise s kvalitetom slike
HD (high definition) s računala na kamkorder
(HDR-TG5E/TG5VE). U "PMB" zaslonu, kliknite
na [Manipulate]  [Export to]  [Handycam
(Internal Memory)] ili [Handycam (Memory
Stick)]. Za detalje pogledajte "PMB Guide"
(str. 33).
Promjena odredišnog pogona ili
mape za videozapise i fotografije
Na zaslonu računala se prikazuje izbornik [Handycam Utility].
6
Na zaslonu računala kliknite na
[Easy PC Back-up]  [Import].
Videozapisi i fotografije se prebacuju
na računalo.
Kad je postupak završen, prikazuje se
"PMB" zaslon.
66 Kad je postupak završen, može se prikazati
zaslon koji obavještava da se videozapisi
analiziraju. Analiza videozapisa može
potrajati dulje vrijeme. U međuvremenu
možete upotrebljavati "PMB".
66 Možete kreirati diskove sa slikom high definition (HD) kvalitete (Blu-ray disk/disk AVCHD
formata) (str. 33) ili diskove standard definition
(SD) kvalitete (str. 35) iz prebačenih videozapisa
u high definition (HD) kvaliteti.
32
U zaslonu [Handycam Utility] u koraku
6 gore, kliknite na [Easy PC Back-up]
 [Change]. U prikazanom izborniku
odaberite pogon ili mapu gdje želite
pohraniti snimke.
Pokretanje PMB
aplikacije
(Picture Motion Browser)
Dvaput kliknite na "PMB" prečac na zaslonu
računala.
66 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [PMB] za pokretanje "PMB"
aplikacije.
Pomoću "PMB" aplikacije videozapise možete gledati, editirati ili pohraniti na disk.
Kreiranje diska s
high definition (HD)
kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom high definition
(HD) kvalitete spajanjem videozapisa u high
definition (HD) kvaliteti prenesenih na
računalo (str. 31).
66 U ovom odjeljku je objašnjen postupak snimanja
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike na DVD disk (str. 29).
66 Disk s high definition (HD) kvalitetom slike mo­
žete reproducirati na uređajima za reprodukciju
AVCHD formata, primjerice na Sony Blu-ray
uređaju i PLAYSTATION®3. Takav disk ne možete
reproducirati na običnom DVD uređaju (str. 28).
1
66 Pogledajte str. 28 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
66 Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Čitanje priručnika "PMB Guide"
2
Dvaput kliknite na "PMB" prečac
na zaslonu računala za pokretanje
"PMB" aplikacije.
66 "PMB" također možete pokrenuti tako
da kliknete [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB].
66 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [Help]  [PMB Guide].
Također možete otvorite "PMB Guide" preko
opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.
3
Kliknite na [Folders] ili [Calendar]
na lijevoj strani prozora te odabe­
rite mapu ili datum i zatim odaberite videozapise s high definition
(HD) kvalitetom slike.
66 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike imaju oznaku .
66 Na disk ne možete pohraniti fotografije.
66 Za odabir više videozapisa, držite pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Za detalje o uporabi "PMB" aplikacije,
pročitajte priručnik "PMB Guide". Dvaput
kliknite na "PMB Guide" prečac na zaslonu
računala za otvaranje "PMB Guide"
priručnika.
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
33
4
Na vrhu prozora kliknite na
[Manipulate]  [AVCHD (HD)
Creation].
Prikazuje se prozor za odabir videozapisa.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk s videozapisom high definition (HD) kvalitete
koji ste prethodno prebacili na računalo
(str. 31)
Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte BD
Add-on Software za "PMB". Kliknite na
[BD Add-on Software] u instalacijskom
izborniku softvera "PMB" i instalirajte
taj plug-in prema uputama na zaslonu.
66 Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on
Software] spojite računalo na internet.
66 Za dodavanje videozapisa prethodno odabranima, odaberite videozapise u glavnom
prozoru te ih povucite i pustite u prozor za
odabir videozapisa.
5
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
66 Snimanje diska može potrajati dulje
vrijeme.
Reprodukcija diska s high definition
(HD) kvalitetom slike na računalu
Diskove sa slikom high definition (HD)
kvalitete možete reproducirati u aplikaciji
"Player for AVCHD" koja se instalira sa
softverom "PMB".
Za otvaranje aplikacije "Player for
AVCHD" kliknite na [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Player for AVCHD].
O postupku uporabe pogledajte pomoć
za "Player for AVCHD".
66 Ovisno o konfiguraciji računala, videozapisi
se možda neće reproducirati bez prekida.
34
Stavite Blu-ray disk u uložnicu i kliknite
na [Manipulate]  [Blu-ray Disc (HD)
Creation] u koraku 4 odjeljka "Kreiranje
diska s high definition (HD) kvalitetom
slike" (str. 33). Ostali postupci su isti kao
za kreiranje diska s high definition (HD)
kvalitetom slike.
66 Vaše računalo treba podržavati kreiranje
Blu-ray diskova.
66 Za kreiranje Blu-ray diskova raspoloživi su
mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog
snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja). Nakon kreiranja diska nije
moguće dodavati sadržaje ni na jednu od
navedenih vrsta.
Kreiranje diska sa
standard definition (SD)
kvalitetom slike koji se
mogu reproducirati na
običnim DVD uređajima
4
Disk sa slikom standard definition (SD)
kvalitete možete kreirati tako da odaberete
videozapise i fotografije koje ste prethodno
prebacili na računalo (str. 31).
Prikazuje se prozor za odabir videozapisa i fotografija.
66 Za dodavanje videozapisa i fotografija
prethodno odabranima, odaberite video­
zapise i fotografije u glavnom prozoru i
povucite i pustite ih u prozor za odabir
videozapisa i fotografija.
66 Kao izvor možete odabrati videozapise s high
definition (HD) kvalitetom slike. Međutim,
kvaliteta slike se mijenja iz high definition (HD)
u standard definition (SD). Mijenjanje kvalitete
slike videozapisa će trajati duže od samog
snimanja videozapisa.
1
Uključite računalo i stavite prazan
disk u DVD pogon.
66 Pogledajte str. 28 za popis vrsta diskova
koje možete upotrebljavati.
66 Ako se pokrene neki drugi softver uz
"PMB", zatvorite ga.
Dvaput kliknite na "PMB" prečac
na zaslonu računala za pokretanje
"PMB" aplikacije.
66 "PMB" također možete pokrenuti tako
da kliknete [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB].
3
Kliknite na [Folders] ili [Calendar]
na lijevoj strani prozora te odabe­
rite mapu ili datum i zatim videozapise i fotografije.
66 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike imaju oznaku .
66 Za odabir više videozapisa i fotografija, držite
pritisnutom tipku Ctrl i kliknite na sličice.
5
Slijedite upute na zaslonu za
kreiranje diska.
66 Snimanje diska može potrajati dulje
vrijeme.
Kopiranje diska
Snimljeni disk možete kopirati pomoću
funkcije "Video Disc Copier".
Disk možete također kopirati konverzijom videozapisa s high definition (HD)
kvalitetom slike u videozapise sa standard
definition (SD) kvalitetom slike.
Kliknite na [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Video
Disc Copier] za pokretanje softvera. Pogledajte "Video Disc Copier" za pomoć
o postupku uporabe.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
2
Na vrhu prozora kliknite na
[Manipulate]  [DVD-Video (SD)
Creation].
66 Ne možete kopirati Blu-ray disk.
35
Editiranje videozapisa
Možete izrezati samo željeni dio videoza­
pisa i pohraniti ga kao zasebnu datoteku.
Pomoću aplikacije "PMB" odaberite
videozapis kojeg želite editirati i zatim
kliknite na [Manipulate]  [Video
Trimming] u izborniku za prikaz prozora
Video Trimming. Pogledajte "PMB Guide"
za opis postupka (str. 33).
Snimanje fotografija iz videozapisa
Možete snimiti sliku iz videozapisa kao
fotografsku datoteku.
U prozoru za reprodukciju videozapisa
u "PMB" aplikaciji kliknite na Š za
prikaz prozora [Save Frame]. Pogledajte
"PMB Guide" za opis postupka (str. 33).
Kliknite
36
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Odabir načina kreiranja diska (DVD snimač/
rekorder)
Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja diska sa slikom high definition (HD) ili standard
definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snim­
ljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju
diska.
66 Za kreiranje diska pripremite DVD disk, npr. DVD-R.
66 Za kreiranje Blu-ray diska pogledajte str. 34.
Uređaj za reprodukciju
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata (Sonyjev Blu-ray uređaj,
PLAYSTATION®3, itd.)
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a (DVD uređaj, računalo koje
može reproducirati DVD, itd.)
Odabir načina kreiranja i vrste diska
Kreiranje diska s high definition (HD)
kvalitetom slike pomoću DVD snimača i sl.
(povezivanje USB kabelom) (str. 38)
Kreiranje diska sa standard definition (SD)
kvalitetom slike pomoću rekordera i sl. (povezivanje A/V spojnim kabelom) (str. 39)
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
66 Uvijek ažurirajte svoj PLAYSTATION®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PLAYSTATION®3.
66 PLAYSTATION®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
37
Kreiranje diska s high
definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača i sl.
(povezivanje USB kabelom)
USB kabelom spojite kamkorder s uređajem
za snimanje diska koji je kompatibilan
s HD (high definition) kvalitetom slike
videozapisa, kao što je Sony DVD snimač.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder. Ovdje se
opisuje postupak snimanja diska spajanjem
kamkordera sa Sony DVD snimačem.
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću mrežnog adaptera (str. 12).
1
Spojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
66 Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski
adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 11, 61) i prijeđite na korak 3.
2
3
4
38
Postavite kamkorder na
"Handycam" Station postolje.
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
5
6
Uključite kamkorder tako da
otvorite LCD zaslon.
Spojite  (USB) priključak u
"Handycam" Station postolje ili
namjenski adapter USB priključnice i na DVD snimač ili sl. pomoću
USB kabela (priložen).
Na zaslonu kamkordera dodirnite
[ USB CONNECT] kod video­
zapisa snimljenih u ugrađenu
memoriju ili [ USB CONNECT]
kod videozapisa snimljenih na
"Memory Stick PRO Duo".
Snimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
66 Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
7
8
Nakon završetka postupka, dodir­
nite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
Odspojite USB kabel.
66 Disk sa slikom high definition (HD) kvalitete
ne smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi ne
podržavaju AVCHD format, možda nećete moći
izvaditi disk iz njih.
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
Kreiranje diska sa
standard definition
(SD) kvalitetom slike
pomoću rekordera i sl.
(povezivanje A/V spojnim
kabelom)
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova ili Sony DVD snimača i sl.
preko A/V spojnog kabela. Spojite uređaje
na način 1 ili 2. Također pogledajte upute
za uporabu uređaja s kojima spajate kam­
korder. Prije početka postupka odaberite
medij za snimanje koji sadrži videozapise
koje želite presnimiti te kvalitetu slike
(str. 42, 47).
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću mrežnog adaptera (str. 12).
66 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se presnimavati u standard definition
(SD) kvaliteti.
1A/V spojni kabel (priložen)
Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača i rekordera
Spojite A/V spojni kabel u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.
Na kamkorderu se nalazi priključnica A/V
Remote, a na "Handycam" Station postolju
A/V OUT priključnica (str. 61, 62). Spojite
A/V priključni kabel na "Handycam"
Station postolje ili na kamkorder, ovisno o
postavkama.
2A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Kod spajanja s drugim uređajem preko
S VIDEO priključnice, uporabom A/V
spojnog kabela sa S VIDEO kabela (opcija),
postiže se viša kvaliteta slike nego kod
A/V spojnog kabela. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako
spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se
neće čuti. Spajanje žutog priključka (video)
nije nužno.
39
66 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
A/V OUT
priključnica
3
Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
66 Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Ulaz
(žuta)
(bijela)
(žuta)
(crvena)
Tok signala
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
66 Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
2
40
Spojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela 1
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO 2 (opcija).
66 S obzirom da se presnimavanje vrši u analog­
nom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
Snimke ne možete presnimavati na rekordere
spojene HDMI kabelom.
66 Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike,
dodirnite Ű (MENU)  [DISP OUTPUT]
(u kategoriji [OUTPUT SETTINGS]) 
[LCD PANEL] (standardna postavka)  ű
 Ų.
66 Za snimanje datuma i vremena, koordinata
(HDR-TG5VE/TG7VE) ili podataka o snimanju,
dodirnite Ű (MENU)  [DATA CODE]
(u kategoriji [PLAYBACK SET])  željenu
postavku  ű  Ų.
66 Osim toga, dodirnite Ű (MENU)  [DISP
OUTPUT] (u kategoriji [OUTPUT
SETTINGS]  [V-OUT/PANEL]  ű
 Ų.
66 Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU)  [TV
TYPE] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])
 [4:3]  ű  Ų.
66 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim
državama/regijama.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za sni­
manje tako da obrišete videozapise i fotogra­
fije iz njega. Odaberite medij za snimanje koji
sadrži videozapise i fotografije koje želite
obrisati prije pokretanja postupka (str. 42).
1
2
Dodirnite Ű (MENU).
Za brisanje videozapisa dodirnite [ DELETE] (u kategoriji
[EDIT])  [R DELETE] ili [S
DELETE].
66 Za brisanje fotografija dodirnite [
DELETE] (u kategoriji [EDIT])  [
DELETE].
3
Dodirnite i prikažite oznaku 
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
Formatiranje medija za snimanje
Formatiranjem se brišu svi videozapisi i
fotografije kako bi se oslobodio prostor.
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 12).
66 Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
pohranite ih (str. 24) prije formatiranja medija
za snimanje.
66 Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije.
ADodirnite Ű (MENU) 
[MEDIA FORMAT] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA]).
BDodirnite medij za snimanje
kojeg želite formatirati ([INT.
MEMORY] ili [MEMORY STICK]).
CDodirnite [YES]  [YES] 
ű.
Dodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
66 Za brisanje svih videozapisa istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE]  [R
DELETE ALL]/[ S DELETE ALL]  [YES]
 [YES]  ű  Ų.
66 Za brisanje svih fotografija istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES]  [YES]  ű
 Ų.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
4
66 Dok se prikazuje [Executing...] nemojte zatvarati
LCD zaslon, rukovati tipkama na kamkorderu,
odspajati mrežni adapter ili vaditi "Memory
Stick PRO Duo" iz kamkordera. (Indikator pristupa svijetli ili trepće za vrijeme formatiranja
medija.)
41
Promjena medija za
snimanje
Kao medij za snimanje, reprodukciju ili
editiranje na kamkorderu možete odabrati
ugrađenu memoriju ili "Memory Stick
PRO Duo". Zasebno odaberite medij za
videozapise i fotografije. Standardna je
postavka snimanje videozapisa i fotografija
u ugrađenu memoriju.
BDodirnite željeni medij za
snimanje.
CDodirnite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Ugrađena memorija
Videozapisi
Fotografije
"Memory Stick" medij
66 Na odabrani medij možete snimati, reproducirati
s njega ili editirati na njemu.
66 Pogledajte str. 57 za podatke o vremenu snimanja
videozapisa.
Provjera postavke medija za snimanje
Uključite indikator  (videozapis) za
provjeru medija za snimanje videozapisa
ili  (fotografija) za fotografija. Na gornjem desnom dijelu zaslona prikazuje se
ikona medija.
Odabir medija za snimanje
videozapisa
ADodirnite Ű (MENU) 
[MOVIE MEDIA SET] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA]).
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA
SET].
BDodirnite željeni medij.
CDodirnite [YES]  ű.
Medij za snimanje je promijenjen.
Odabir medija za fotografije
ADodirnite Ű (MENU) 
[PHOTO MEDIA SET] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA]).
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA
SET].
42
: Ugrađena memorija
s: "Memory Stick PRO Duo" medij
Umetanje "Memory Stick PRO Duo"
medija
66 Podesite medij za snimanje na [MEMORY
STICK] za snimanje videozapisa i/ili fotografija
na "Memory Stick PRO Duo" (str. 42).
Vrste "Memory Stick" kartica koje se
mogu upotrebljavati uz kamkorder
66 Za snimanje videozapisa preporučuje se uporaba
"Memory Stick PRO Duo" medija kapaciteta
1 GB ili više s oznakom:
–– ("Memory Stick
PRO Duo" medij)*
–– ("Memory Stick
PRO-HG Duo" medij)
** Može se upotrebljavati verzija sa ili
bez oznake Mark2.
66 Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 16 GB s ovim kamkorderom.
AUmetnite "Memory Stick PRO
Duo" medij.
AOtvorite pokrov pretinca za bateriju/
Memory Stick Duo.
BUmetnite "Memory Stick Duo" tako
da klikne.
CZatvorite pokrov pretinca za bateriju/
Memory Stick Duo.
Vađenje "Memory Stick PRO Duo"
kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/Memory
Stick Duo i lagano jednom gurnite "Memory
Stick PRO Duo".
66 Nemojte otvarati pokrov pretinca baterije/
Memory Stick Duo kartice za vrijeme snimanja.
66 Kod umetanja i vađenja "Memory Stick PRO
Duo" medija, pripazite da vam "Memory Stick
PRO Duo" ne iskoči i padne.
Presnimavanje ili kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije
na "Memory Stick PRO Duo"
Dodirnite Ű (MENU)  [MOVIE
DUB]/[PHOTO COPY] (u kategoriji
[EDIT]) i zatim slijedite upute na
zaslonu.
Indikator pristupa
Prikazuje se zaslon [Create a new Image
Database File.] nakon umetanja novog
"Memory Stick PRO Duo" medija dok
svijetli indikator  (videozapis).
BDodirnite [YES].
66 Za snimanje samo fotografija na "Memory
Stick PRO Duo", dodirnite [NO].
66 Ako se prikaže [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] u koraku 2, formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" medij (str. 41).
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
66 Ako silom ugurate "Memory Stick PRO
Duo" u utor u pogrešnom smjeru, mogu se
oštetiti "Memory Stick PRO Duo" medij,
utor za "Memory Stick Duo" ili slikovni
podaci.
43
Osobno prilagođavanje
kamkordera preko
izbornika
66 Opcije izbornika su detaljnije opisane i ilustrirane slikama u boji u priručniku "Handycam"
Handbook (str. 51).
Uporaba izbornika
Kamkorder ima izbornik MY MENU u
kojem se prikazuje šest opcija koje najčešće
koristite i MENU gdje se prikazuju sve
opcije.
Standardno se prikazuje MY MENU.
AOtvorite LCD zaslon na
kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
BDodirnite Ű (MENU).
Prikazuje se izbornik MY MENU.
DNakon podešavanja, dodirnite
ű.
Registriranje omiljenih opcija u izbornik
MY MENU
AU koraku 3 iz "Uporaba izbornika"
dodirnite [MY MENU SETTING].
BDodirnite [RECORDING] ili
[PLAYBACK].
Odaberite [RECORDING] za promjenu
opcija za MY MENU(RECORDING)
ili [PLAYBACK] za promjenu opcija za
MY MENU(PLAYBACK).
CDodirnite tipku koju želite
promijeniti.
DDodirnite ű  opciju koju
želite registrirati.
U izbornik MENU
66 Opcije izbornika MY MENU u modu
snimanja razlikuju se od onih u modu
reprodukcije.
CDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
44
EDodirnite Ų nakon što se
prikaže izbornik MY MENU.
66 Možete registrirati do šest opcija izbornika u
svaku od MY MENU kategorija za snimanje i
reprodukciju.
66 Standardne postavke za MY MENU su sljedeće:
–– MY MENU u modu snimanja
[R/S SET], [ REC MODE],
[ IMAGE SIZE], [PHOTO MEDIA SET],
[FLASH MODE], [SMILE DETECTION]
–– MY MENU u modu reprodukcije
[ DELETE], [ DELETE], [R/S SET],
[HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT], [MOVIE
DUB]
DDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
Promjena postavki preko izbornika
MENU
AOtvorite LCD zaslon na
kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
BDodirnite Ű (MENU).
Prikazuje se izbornik MY MENU.
66 Ako je izbornik MENU već prikazan,
MENU će se prikazati ponovno. Prijeđite
na korak 4.
Prikazuju se opcije izbornika MENU.
Kategorija
66 Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće
moći podesiti.
66 Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne.
66 Možete dodirnuti  ili  i povlačiti
prikaz na zaslonu za listanje izbornika.
ENakon podešavanja, dodirnite
ű  Ų.
66 Za povratak na prethodni zaslon, dodirnite
Ż.
66 Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja, kam­
korder prebacuje između moda reprodukcije i
moda snimanja.
U izbornik MY MENU
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
CDodirnite ž.
APrijelaz preko 4 opcije odjednom
BPrijelaz s kategorije na kategoriju
CPrikaz Ų i ž.
45
Uporaba izbornika  OPTION
Izbornik ſ OPTION prikazuje se poput
pop-up izbornika koji se pojavljuju kad
kliknete na desnu tipku miša na računalu.
Prikazuju se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
ADodirnite ſ (OPTION).
BDodirnite željenu karticu  opciju čiju postavku želite podesiti.
Opcija izbornika
Kartica
CNakon završetka podešavanja,
dodirnite ű.
66 Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
66 Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite
drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
66 Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera
u dotičnom trenutku.
46
Liste izbornika
Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION������������������ Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 FADER.................................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
WHITE BAL.................................. Podešavanje ravnoteže bjeline.
SPOT MTR/FCS.......................... Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
SPOT METER.............................. Podešavanje svjetline slike prema objektu kojeg se dodirne na zaslonu.
SPOT FOCUS.............................. Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
EXPOSURE.................................. Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
FOCUS.......................................... Ručno izoštravanje.
TELE MACRO.............................. Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
SMTH SLW REC.......................... Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
Kategorija (SHOOTING SET)
 DIGITAL ZOOM................... str. 16
GUIDEFRAME............................. Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
 STEADYSHOT...................... str. 16
BLT-IN ZOOM MIC.................... Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
MICREF LEVEL........................... Podešavanje glasnoće mikrofona.
AUTO BACK LIGHT................... Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
AUTO SLW SHUTTR................. Automatsko podešavanje brzine zatvarača.
CONVERSION LENS����������������� Optimiziranje funkcije SteadyShot i izoštravanje u skladu s pričvršćenim
objektivom.
Kategorija (RECORDING SET)
Kategorija (FACE FUNC. SET)
FRAME SETTING....................... Odabir prikazivanja ili neprikazivanja okvira kad se prepozna lice.
FACE DETECTION..................... Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
SMILE DETECTION................... Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
SMILE SENSITIVITY������������������ Podešava osjetljivost funkcije SMILE SHUTTER kod prepoznavanja
osmijeha.
SMILE PRIORITY����������������������� Odabire objekt (dijete ili odrasla osoba) koji ima prioritet pri uporabi
funkcije SMILE SHUTTER.
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
R/S SET............................. Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
 REC MODE�������������������������� Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću, preporučuje se visoka kvaliteta slike kao što je [FH].
 X.V.COLOR............................ str. 16
 WIDE SELECT��������������������� Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard
definition (SD) kvalitetom slike.
47
Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER......................... Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 IMAGE SIZE......................... Podešavanje veličine fotografije.
FLASH MODE............................. Podešavanje načina aktivacije bljeskalice.
FLASH LEVEL............................. Podešavanje svjetline bljeskalice.
REDEYE REDUC......................... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
FILE NO........................................ Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX............................ str. 19
DATE INDEX............................... Omogućuje traženje željene slike po datumu.
Ǖ MAP*...................................... Prikazuje Map Index za traženje videozapisa ili fotografija prema lokaciji
snimanja.
 FILM ROLL........................... Prikazuje i reproducira scene u određenom intervalu.
 FACE...................................... Prikaz i reprodukcija scena s licima.
HIGHLIGHT�������������������������������� Odabire skraćene snimljene scene i reproducira ih zajedno kao sažetak
videozapisa uz glazbu i vizualne efekte.
PLAYLIST..................................... Prikazuje i reproducira playlistu videozapisa.
Kategorija (EDIT)
 DELETE
R DELETE/
S DELETE...................... str. 41
R DELETE by date/
S DELETE by date...... str. 41
R DELETE ALL/
S DELETE ALL............. str. 41
 DELETE
 DELETE....................... str. 41
 DELETE by date....... str. 41
 DELETE ALL............... str. 41
 PROTECT
R PROTECT/
S PROTECT.................. Postavljanje zaštite protiv brisanja videozapisa.
R PRT. by date/
S PRT. by date............ Stavlja zaštitu od slučajnog brisanja na videozapise prema datumu snimanja.
 PROTECT
 PROTECT.................... Postavljanje zaštite protiv brisanja fotografija.
 PRT. by date.............. Stavlja zaštitu od slučajnog brisanja na fotografije prema datumu snimanja.
 DIVIDE................................... Dijeljenje videozapisa.
PHOTO CAPTURE..................... Snimanje fotografije iz željene scene u videozapisu.
MOVIE DUB
DUB by select.................. str. 43
48
DUB by date..................... str. 43
 DUB ALL
 DUB ALL.................... str. 43
PHOTO COPY
COPY by select................ str. 43
COPY by date................... str. 43
PLAYLIST EDIT
R ADD/S ADD....... Dodavanje videozapisa u playlistu.
R ADD by date/
S ADD by date........... Dodavanje videozapisa snimljenih istog datuma u playlistu.
 ERASE/ ERASE.... Brisanje videozapisa iz playliste.
 ERASE ALL/
 ERASE ALL................ Brisanje svih videozapisa iz playliste.
 MOVE/ MOVE.... Promjena redoslijeda videozapisa u playlisti.
Kategorija (VIEW IMAGES SET)
R/S SET............................. Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
DATA CODE................................ Prikaz detaljnog datuma snimanja tijekom reprodukcije.
Kategorija (OTHERS)
Kategorija (MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET................... str. 42
PHOTO MEDIA SET.................. str. 42
MEDIA INFO............................... Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY................... str. 41
MEMORY STICK............... str. 41
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY................... str. 53
MEMORY STICK............... str. 53
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
ś YOUR LOCATION*.............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
USB CONNECT
 USB CONNECT.......... Spajanje na ugrađenu memoriju preko USB-a.
 USB CONNECT.......... Spajanje na "Memory Stick PRO Duo" medij preko USB-a.
DISC BURN........................ str. 30
TV CONNECT Guide................ str. 22
EMPTY MUSIC**....................... Brisanje glazbenih datoteka.
DOWNLOAD MUSIC**����������� Preuzimanje glazbenih datoteka koje se mogu reproducirati u funkciji
Highlight Playback.
BATTERY INFO........................... Prikaz informacija o bateriji.
49
Kategorija (SOUND/DISP SET)
VOLUME...................................... str. 20
BEEP.............................................. str. 14
LCD BRIGHT............................... Podešavanje svjetline LCD zaslona.
LCD BL LEVEL............................. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
LCD COLOR................................ Podešavanje intenziteta boje LCD zaslona.
DISPLAY SET............................... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
Kategorija (OUTPUT SETTINGS)
TV TYPE....................................... str. 23
COMPONENT............................. str. 23
HDMI RESOLUTION
HD CONTENTS................. Podešavanje izlazne rezolucije slika snimljenih u HD (high definition).
SD CONTENTS................. Podešavanje izlazne rezolucije slika snimljenih u SD (standard definition).
DISP OUTPUT............................ Podešavanje ili isključivanje prikaza podataka na zaslonu TV prijemnika.
Kategorija (CLOCK/Đ LANG)
CLOCK SET.................................. str. 13
AREA SET..................................... str. 13
AUTO CLOCK ADJ*����������������� Odabir hoće li kamkorder podešavati točno vrijeme automatski iz GPS
signala ili ne.
AUTO AREA ADJ*�������������������� Odabir hoće li kamkorder izračunavati vremensku razliku automatski
putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.
SUMMERTIME............................ str. 13
Đ LANGUAGE SET.................. str. 14
Kategorija (GENERAL SET)
DEMO MODE............................. Podešavanje ili isključivanje demo moda.
CALIBRATION............................. Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
A.SHUT OFF................................ Promjena postavke [A.SHUT OFF] (str. 12).
CTRL FOR HDMI........................ str. 23
** HDR-TG5VE/TG7VE
***HDR-TG5E/TG5VE
50
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik kojeg možete čitati na
zaslonu računala. U njemu se opisuju funkcije kamkordera, neke od njih ilustrirane i
slikama u boji. "Handycam" Handbook je
predviđen za čitanje ako želite saznati više o
rukovanju kamkorderom.
1
2
Kad se prikaže prozor za instalaciju, kliknite na [Handycam
Handbook].
Odaberite željeni jezik i model
kamkordera te kliknite na
[Handycam Handbook (PDF)].
66 Model kamkordera naveden je na donjoj
strani kamkordera.
4
Kliknite na [Exit]  [Exit] i zatim
izvadite CD-ROM iz računala.
66 Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
66 Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
66 Pogledajte "PMB Guide" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 33).
Kako dobro iskoristiti značajke kamkordera
3
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na
računalo sa sustavom Windows,
stavite priloženi CD-ROM disk u
pogon računala.
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu
računala.
51
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Ako naiđete na probleme tijekom uporabe
kamkordera, upotrijebite sljedeću tablicu
za njihovo rješavanje. Ako se problem
ponavlja, odspojite napajanje i obratite se
Sony zastupniku.
Napomene o slanju kamkordera na
popravak
66 Možda će trebati formatirati ili zamijeniti
ugrađenu memoriju kamkordera, ovisno o vrsti
problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni
u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno
presnimite podatke iz ugrađene memorije na
drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije
slanja kamkordera na popravak. Proizvođač
neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka
iz ugrađene memorije.
66 Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugra­
đenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak,
Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
66 Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 51) za detalje o simptomima kamkordera
i "PMB Guide" (str. 33) o načinu spajanja
kamkordera s računalom.
66 Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
66 Upotrijebite mrežni adapter (str. 12).
66 Ponovno uključite napajanje.
66 Napunite bateriju (str. 10).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO dokraja
ne snima se slika.
66 Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
66 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
66 Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašio
je kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite
nepotrebne slike (str. 41).
"PMB" se ne može instalirati.
66 Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PMB" (str. 24).
Napajanje se ne uključuje.
"PMB" ne radi pravilno.
66 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 10).
66 Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu
utičnicu (str. 12).
66 Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
66 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
66 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 61) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat će
se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
52
Kamkorder se zagrijava.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
66 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
66 Odspojite USB kabel iz računala i "Handycam"
Station postolja ili iz namjenskog adaptera USB
priključnice te ponovno pokrenite računalo i
ponovite spajanje računala i kamkordera na
pravilan način.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
C:04:
66 Baterija nije "InfoLITHIUM" tipa NP-FH50.
Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju tipa
NP-FH50 (str. 10).
66 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na "Handycam"
Station postolju ili kamkorderu (str. 10).

66 Nije umetnut "Memory Stick PRO Duo" medij
(str. 42).
66 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41) ili formatirajte "Memory Stick
PRO Duo" (str. 41) nakon što prebacite snimke
na drugi medij.
66 Image Database datoteka je oštećena. Provjerite
datoteku Image Database dodirom na Ű
(MENU)  [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA])  medij za snimanje.

66 "Memory Stick PRO Duo" je oštećen. Formatirajte "Memory Stick PRO Duo" na kamkorderu
(str. 41).
C:13: / C:32:

66 Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
66 Umetnut je nekompatibilan "Memory Stick
Duo" medij (str. 42).
C:06:
s
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
66 Pristup "Memory Stick PRO Duo" mediju je
ograničen na drugom uređaju.
E:20: / E:31: / E:61: / E:62:
/ E:91: / E:94: / E:95: / E:96:

101-0001
66 Ako indikator polako trepće, datoteka je oštećena
ili se ne može očitati.

66 Napon baterije je nizak.
œ
66 Nešto nije u redu s bljeskalicom.

66 Nema dovoljno svjetla. Koristite bljeskalicu.
66 Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
66 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
66 Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
Dodatne informacije
66 Kamkorder treba popraviti. Obratite se Sony
prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
Navedite peteroznamenkasti kôd koji započinje
slovom "E".
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
53
Mjere opreza
Uporaba i održavanje
66 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
–– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60 °C, primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
–– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
–– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
–– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
–– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
–– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom
suncu. Time se uništava unutrašnjost LCD
zaslona.
66 Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
66 Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
66 Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
66 Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
66 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
66 Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
66 Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
66 Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
54
66 Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
66 Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu
bateriju.
66 Metalne kontakte održavajte čistima.
66 Ako procuri elektrolit iz baterije:
–– Obratite se Sony prodavatelju.
–– Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
–– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
66 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
66 Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
LCD zaslon
66 Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se
može oštetiti.
66 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mje­
stu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
66 Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
66 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice. Kad upotrebljavate pribor za čišćenje
LCD zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu
za čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
Rukovanje kućištem
66 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suhom krpom.
66 Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
–– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
–– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama
–– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Održavanje i čuvanje objektiva
66 Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
–– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
–– Na toplim ili vlažnim mjestima
–– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
66 Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
66 Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
Ako kamkorder predajte drugom vlasniku, savjetu­
jemo izvršavanje funkcije [ EMPTY] (Pogledajte
"Saznajte detalje iz priručnika "Handycam"
Handbook" na str. 51.) kako biste osujetili obnavljanje podataka. Također, ako namjeravate odbaciti
kamkorder, savjetujemo da ga fizički uništite.
Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika "Memory Stick PRO Duo" medija
Čak i ako obrišete podatke s "Memory Stick PRO
Duo" medija ili formatirate "Memory Stick PRO
Duo" na kamkorderu ili pomoću računala, podaci
s "Memory Stick PRO Duo" medija se možda neće
potpuno obrisati. Ako dajete nekome drugome
"Memory Stick PRO Duo", savjetujemo da ga
potpuno obrišete pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, kad odbacujete "Memory Stick
PRO Duo", savjetujemo da ga fizički uništite.
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adap­
tera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija
će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca
ako se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene
punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija
nije napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera
ako ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Čak i ako izvršite [R DELETE ALL], [S
DELETE ALL], [ DELETE ALL] ili [MEDIA
FORMAT] ili formatirate medij na kamkorderu,
podaci s medije se možda neće potpuno obrisati.
Dodatne informacije
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera
55
Tehnički podaci
Sustav
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i specifikacija
Format snimanja videozapisa:
Video: HD: kompatibilnost s MPEG-4
AVC/H.264 AVCHD formatom
SD: MPEG-2 PS
Zvuk: Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
Format datoteke fotografija
: DCF Ver.2.0 kompatibilno
: Exif Ver.2.21 kompatibilno
: MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
Ugrađena memorija: 16 GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
HDR-TG5E:
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio
upotrebljava za upravljanje podacima.
HDR-TG5VE/TG7VE:
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio
upotrebljava za upravljanje sustavom i/ili
aplikacijske datoteke. Kapacitet za ove svrhe je
približno 1,24 GB.
Osjetilo slike: 3,6 mm (tip 1/5) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 4:3):
Maks. 4 megapiksela* (2304  1728)
Ukupno: Približno 2 360 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
Približno 1 430 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 1 990 000 piksela
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar
10  (optički), 20 , 120  (digitalni)
F1,8 ~ 2,3
Žarišna duljina: f=3,2 ~ 32 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise**: 43 ~ 507 mm (16:9)
Za fotografije: 38 ~ 380 mm (4:3)
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)
Minimalno osvjetljenje
5 lx (luksa) ([AUTO SLW SHUTTR] podešeno na
[ON], brzina zatvarača 1/25 sekundi)
56
** Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid
i sustav procesiranja slike (BIONZ)
omogućuju razlučivost fotografije prema
opisanim vrijednostima.
*** Vrijednosti za žarišnu duljinu su stvarne
vrijednosti dobivene očitanjem piksela u
širokokutnom snimanju.
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
LCD zaslon
Slika: 6,7 cm (tip 2.7, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 211 200 (960 $ 220)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja: Tijekom snimanja, uz uporabu
LCD zaslona na normalnoj svjetlini:
HD: 3,1 W SD: 2,4 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: od –20 °C do 60 °C
Dimenzije (približno): 30  117  62 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
30  117  62 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše, s postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
HDR-TG5E:
220 g samo glavni uređaj
270 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-TG5VE/TG7VE:
230 g samo glavni uređaj
280 g uključujući priloženu punjivu bateriju
"Handycam" Station postolje DCRA-C250
Ulazne i izlazne priključnice
A/V OUT priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica Tip A (19 pinova)
USB priključnica: mini-B
(HDR-TG7VE: samo izlaz)
Namjenski adapter USB priključnice
Ulazne i izlazne priključnice
USB priključnica: mini-B
(HDR-TG7VE: samo izlaz)
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A - 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: od –20 °C do 60 °C
Dimenzije (približno): 48  29  81 mm (š/v/d)
bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
** Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FH50
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,75 A
Kapacitet
tipičan: 6,1 Wh (900 mAh)
minimalan: 5,9 Wh (870 mAh)
Tip: Litij-ionska
Kvaliteta slike
HD
Vrijeme punjenja
(potpuno punjenje)
SD
135
Vrijeme kontinuiranog snimanja
100
135
Tipično vrijeme
snimanja
50
65
Vrijeme
reprodukcije
155
180
66 Za vrijeme snimanja i reprodukcije su navedena
približne vrijednosti pri uporabi sa sasvim
napunjenom baterijom.
66 Videozapisi s high definition (HD)/standard
definition (SD) kvalitetom slike
66 Uvjet snimanja: [ REC MODE] podešeno
na [SP].
66 Kao medij za snimanje upotrebljava se ugrađena
memorija ili "Memory Stick PRO Duo".
66 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa
u ugrađenu memoriju (u minutama)
66 Za podešavanje moda snimanja, dodirnite
Ű (MENU)  [ REC MODE] (u kategoriji [RECORDING SET]). Standardno je
podešen mod snimanja [HD SP] (str. 47).
High definition (HD) kvaliteta slike u minutama
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-TG5E
HDR-TG5VE/TG7VE
[HD FH]
115 (115)
110 (110)
[HD HQ]
230 (165)
220 (155)
[HD SP]
290 (205)
275 (195)
[HD LP]
390 (300)
370 (285)
Dodatne informacije
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
66 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby
Laboratories.
Očekivano vrijeme punjenja i rada
priložene baterije (u minutama)
57
Standard definition (SD) kvaliteta slike u minutama
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja
HDR-TG5E
HDR-TG5VE/TG7VE
[SD HQ]
235 (210)
225 (200)
[SD SP]
340 (210)
325 (200)
[SD LP]
715 (460)
680 (440)
66 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme
snimanja.
Primjer očekivanog vremena snimanja
videozapisa na "Memory Stick PRO Duo"
medij (u minutama)
Mod
snimanja
Za kapacitet od 4 GB
High definition (HD) Standard definition (SD)
[FH]
25 (25)
—
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[SP]
70 (50)
80 (50)
[LP]
95 (70)
170 (110)
66 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme
snimanja.
66 Upotrebljava se "Memory Stick PRO Duo"
tvrtke Sony.
66 Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [
REC MODE] i vrsti "Memory Stick" medija.
66 Vrijeme punjenja/snimanja/reprodukcije
–– Mjereno uz temperaturu kamkordera od 25 °C
(preporučena temperatura je između 10 i
30 °C)
–– Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
na nižim temperaturama ili ovisno o uvjetima
u kojima se kamkorder upotrebljava.
58
Zaštitni znakovi
66 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
66 "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni
znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
66 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
" ", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
66 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
66 "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
66 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
66 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC.
66 Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
66 Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni zna­
kovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
66 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
66 "PLAYSTATION" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
66 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
66 "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
Indikatori na zaslonu
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Ű

Značenje
Tipka MENU
Self-timer snimanje
Status praćenja GPS-a
Ə
  + –



t
60 min
Ż
śYOUR LOCATION tipka
Bljeskalica, REDEYE
REDUC
MICREF LEVEL niska
razina
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Preostalo trajanje baterije
Tipka za povratak
Središnji
Indikator
[STBY]/[REC]



 v œ

Aktiviran slide show
Upozorenje
Mod reprodukcije
Gornji desni
Dodatne informacije

Značenje
Status snimanja
Veličina fotografije
Indikator
Značenje
Kvaliteta snimanja (HD/
 /  SD) i mod snimanja (FH/
HQ/SP/LP)
Medij za snimanje/
s
reprodukciju/editiranje
59
Dijelovi i kontrole
Indikator
0:00:00
[00min]
Značenje
Brojač (sat:minuta:sekunda)
Procijenjeno vrijeme
snimanja
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
FADER
9999   
9999   s

100/112
Približan broj fotografija
za snimanje i medij za
snimanje
Mapa za reprodukciju
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
Donji
Indikator

[]
Značenje
[FACE DETECTION]
podešeno na [OFF]
SMILE DETECTION



 
Ručno izoštravanje
x

Ravnoteža bjeline
SCENE SELECTION
 101-0005
SteadyShot isključen
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
TELE MACRO
X.V.COLOR
CONVERSION LENS
Tipka OPTION
Tipka PLAYBACK
Tipka slide showa
Naziv podatkovne datoteke

Zaštićena snimka

Tipka indeksnog prikaza

T

ſ
ų
ƒ
66 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
66 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
60
1Bljeskalica
2Objektiv (Carl Zeiss)
1Ugrađeni mikrofon
2LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (13)
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon
okrenut prema van. To je praktično kod
reprodukcije.
3Zvučnik
4Indikator /CHG (punjenje) (10)
5Indikatori  (videozapis)/ (fotografija)
(13)
6Tipka START/STOP (15)
7Preklopka zuma (15, 17, 21)
Pričvrstite priloženu vrpcu na kamkorder i
provucite ruku kroz petlju kako biste spriječili
oštećenje kamkordera uslijed pada.
2Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću
vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja od
5,5 mm).
3Priključnica
Za spajanje kamkordera na "Handycam"
Station postolje ili namjenski adapter USB
priključnice.
Spajanjem namjenskog adaptera USB priključnice možete spojiti USB kabel na kamkorder
bez uporabe "Handycam" Station postolja.
1Tipka PHOTO (17)
2Preklopka GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
3Tipka RESET
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
Namjenski
adapter USB
priključnice
4Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije
5Baterija
6Utor za "Memory Stick Duo" medij (43)
7Indikator pristupa (ugrađena memorija,
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
8DC IN priključnica (10, 11)
9A/V Remote priključnica (22)
Dodatne informacije
"Memory Stick PRO Duo" medij) (43)
USB kabel
66 Ovisno o vremenu i mjestu uporabe kamkordera, spojite namjenski adapter USB priključnice
na kratki ili dugi kabel.
66 Pripazite da adapter ili kabel ne vise i da se ne
izlažu jačim udarcima. Može doći do oštećenja.
66 Postavite pokrov USB adaptera na USB kabel
kod prenošenja u torbi i sl.
1Hvataljka za vrpcu
61
Pokrov USB adaptera
"Handycam" Station postolje
1Priključnica
Spojite priključak na kamkorder kod postavljanja kamkordera na "Handycam" Station
postolje.
2A/V OUT priključnica (22, 39)
3HDMI OUT priključnica (22)
4DC IN priključnica (10)
5 (USB) priključnica (26, 30, 31, 38)
HDR-TG7VE: samo izlaz
62
Dodatne informacije
Lista izbornika se nalazi na
str. 47 do 50.
63
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Handycam Handbook priručnik
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
© 2009 Sony Corporation
4-133-713-11(1)
Uporaba priručnika
U priručniku ćete pronaći informacije kako potpuno iskoristiti mogućnosti svog kamkordera.
Priručnik čitajte kao dodatak uputama za uporabu (zasebna knjižica). Informacije o uporabi
kamkordera spojenog na računalo potražite u uputama za uporabu i priručniku PMB Guide
koji je Help datoteka isporučenog "PMB (Picture Motion Browser)" softvera.
Brzo pronalaženje informacija
Kliknite na kategoriju na desnom rubu svake stranice za prijelaz na stanicu sa željenom
kategorijom.
 Kliknite ovdje.
•• Željenu temu možete potražiti pomoću programa Adobe Reader. Pogledajte Help datoteku u programu
Adobe Reader za savjete kako upotrebljavati Adobe Reader.
•• Priručnik možete i ispisati.
O priručniku Handycam Handbook
•• Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog fotoaparata i
mogu se razlikovati od slika i indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju na zaslonu.
•• U ovom priručniku se ugrađena memorija kamkordera i "Memory Stick PRO Duo" nazivaju "mediji za
snimanje".
•• U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory
Stick PRO Duo".
•• Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave.
•• Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
2
Sadržaj
Uporaba priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Brzo pronalaženje informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Korisne tehnike snimanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dijelovi i kontrole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikatori na zaslonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uporaba izbornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Promjena postavki preko izbornika MENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uporaba izbornika  OPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liste izbornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pročitajte prije uporabe kamkordera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Početak
Korak 1: Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Promjena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje/reprodukcija
Pet savjeta za uspješno snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Snimanje fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Korisne funkcije za snimanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zumiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa
(Dual Rec). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Snimanje u zrcalnom modu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Usporeno snimanje brze radnje (SMTH SLW REC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dobivanje podataka o lokaciji (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reprodukcija na kamkorderu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reprodukcija videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gledanje fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Korisne funkcije za reprodukciju videozapisa i fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Traženje željene scene prema datumu (Date Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Traženje željene scene prema lokaciji snimanja (Map Index)
(HDR-TG5VE/TG7VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Precizno traženje željene scene (Film Roll Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Traženje željene scene prema licu (Face Index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reprodukcija sažetaka videozapisa (Highlight Playback). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Uporaba zuma pri reprodukciji kod fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Reprodukcija niza fotografija (slide show). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Spajanje na TV pomoću [TV CONNECT Guide]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Spajanje na high definition TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Spajanje 16:9 (wide) ili 4:3 TV-a koji ne podržava high definition signal. . . . . . 45
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Editiranje
Brisanje videozapisa i fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dobivanje podataka o trenutačnoj lokaciji (HDR-TG5VE/TG7VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Snimanje fotografije iz videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Presnimavanje/kopiranje videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije na
"Memory Stick PRO Duo". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Presnimavanje videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kopiranje fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zaštita snimljenih videozapisa i fotografija (Protect). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dijeljenje videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Uporaba playliste videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kreiranje playliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Reprodukcija playliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača i sl. (povezivanje USB kabelom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kreiranje diska sa standard definition(SD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. (povezivanje A/V spojnim kabelom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Uporaba medija za snimanje
Promjena medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Odabir medija za snimanje videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Odabir medija za snimanje fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Umetanje “Memory Stick PRO Duo” medija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sprečavanje obnavljanja podataka iz ugrađene memorije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Osobno podešavanje kamkordera
MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja). . . . . . . . . . . . . . . 65
SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
RECORDING SET (Opcije kvalitete slike i moda snimanja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FACE FUNC. SET (Opcije za podešavanje funkcije za lice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PLAYBACK (Opcije za reprodukciju). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
EDIT (Opcije za editiranje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PLAYBACK SET (Opcije za podešavanje prikaza). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
OTHERS (Opcije za ostale postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4
SOUND/DISP SET (Opcije za podešavanje zvuka i zaslona). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
OUTPUT SETTINGS (Opcije za spajanje s TV prijemnikom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
CLOCK/ LANG (Opcije podešavanja sata i jezika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ŝ U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Dodatne informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Vrijeme snimanjavideozapisa/brojfotografija koje se mogu snimiti. . . . . . . . . . . . . . . . 106
Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije. . . . . . . . . . . . . 106
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Uporaba računala u inozemstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Struktura datoteka i mapa u ugrađenoj memoriji i na "Memory Stick PRO Duo"
mediju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Održavanje i mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
O formatu AVCHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
O funkciji GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
O “Memory Stick” mediju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
O "InfoLITHIUM" bateriji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
O x.v.Color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rukovanje kamkorderom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5
Korisne tehnike snimanja
Provjera zamaha
u golfu
Snimanje dobrih
fotografija na
snijegu ili plaži
%%BEACH........................................................65
%%SNOW. .......................................................66
%%SMTH SLW REC...........................................30
Automatsko
snimanje osmijeha
(SMILE SHUTTER)
Snimanje fotografija
tijekom snimanja
videozapisa
%%Dual Rec.....................................................29
%%SMILE DETECTION.......................................77
%%SMILE SENSITIVITY.....................................77
%%SMILE PRIORITY. ........................................77
Dijete na pozornici
pod reflektorom
Snimanje cvijeća
izbliza
%%SPOTLIGHT.................................................65
%%PORTRAIT...................................................65
%%FOCUS........................................................69
%%TELE MACRO...............................................70
Izoštravanje psa
na lijevoj strani
zaslona
Vatromet u punom
sjaju
%%FOCUS........................................................69
%%SPOT FOCUS. ..............................................68
%%SPOT MTR/FCS............................................67
%%FIREWORKS................................................65
%%FOCUS........................................................69
6
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
DIndikator /CHG (punjenje)
EIndikatori  (videozapis)/ (fotografija)
(22)
FTipka START/STOP (25)
GPreklopka zuma (29, 40)
ABljeskalica
BObjektiv (Carl Zeiss) (17)
ATipka PHOTO (27)
BPreklopka GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) (31)
CTipka RESET
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
DPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije
EBaterija
FUtor za "Memory Stick Duo" medij
GIndikator pristupa (ugrađena memorija,
"Memory Stick PRO Duo" medij) (63)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
HDC IN priključnica (18, 20)
IA/V Remote priključnica (43)
AUgrađeni mikrofon
BLCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (10, 30)
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon
okrenut prema van. To je praktično kod
reprodukcije.
CZvučnik
7
AHvataljka za vrpcu
Pričvrstite priloženu vrpcu na kamkorder i
provucite ruku kroz petlju kako biste spriječili
oštećenje kamkordera uslijed pada.
Pokrov USB adaptera
"Handycam" Station postolje
BOtvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću
vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja od
5,5 mm).
CPriključnica
Za spajanje kamkordera na "Handycam"
Station postolje ili namjenski adapter USB
priključnice.
Spajanjem namjenskog adaptera USB priključnice možete spojiti USB kabel na kamkorder
bez uporabe "Handycam" Station postolja.
APriključnica
Spojite priključak na kamkorder kod postavljanja kamkordera na "Handycam" Station
postolje.
BA/V OUT priključnica (43, 60)
CHDMI OUT priključnica (44)
DDC IN priključnica (18)
E (USB) priključnica (59)
HDR-TG7VE: samo izlaz
Namjenski
adapter USB
priključnice
USB kabel
Indikatori na zaslonu
 Napomene
Gornji lijevi
•• Ovisno o vremenu i mjestu uporabe kamkordera,
spojite namjenski adapter USB priključnice na
kratki ili dugi kabel.
•• Pripazite da adapter ili kabel ne vise i da se ne
izlažu jačim udarcima. Može doći do oštećenja.
•• Postavite pokrov USB adaptera na USB kabel
kod prenošenja u torbi i sl.
Donji
8
Središnji
Gornji desni
Gornji lijevi
Indikator
Ű

ǜ
Ə
  + –



t
ǘ 60 min
Ż
Indikator
Značenje
Tipka MENU (11)
Self-timer snimanje (79)
100/112
Status praćenja GPS-a (31)
ś YOUR LOCATION
tipka (51)
Bljeskalica (79), REDEYE
REDUC (80)
Donji
Indikator



[]
SMILE DETECTION (77)
BLT-IN ZOOM MIC (72)
Preostalo trajanje baterije
Tipka za povratak (11)

Ručno izoštravanje (69)


 
SCENE SELECTION (65)
x
Ravnoteža bjeline (66)

SteadyShot isključen (72)

SPOT MTR/FCS (67)/
SPOT METER (68)/
EXPOSURE (69)
T
TELE MACRO (70)

ſ
ų
CONVERSION LENS (73)
Značenje
Status snimanja (25)
Veličina fotografije (79)

Aktiviran slide show (41)
 
 v œ
Upozorenje (103)

Mod reprodukcije (34)
X.V.COLOR (75)
Gornji desni
Indikator


s
0:00:00
[00min]
Značenje
[FACE DETECTION]
podešeno na [OFF] (76)
MICREF LEVEL niska
razina (72)
WIDE SELECT (75)
Središnji
Indikator
[STBY]/[REC]
Značenje
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
(34)
Značenje
Kvaliteta snimanja slike
(HD/SD) i mod snimanja
(FH/HQ/SP/LP) (74)
Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje (62)
Brojač (sat:minuta:sekunda)
(34)
Procijenjeno vrijeme
snimanja (25)
Približan broj fotografija
za snimanje i medij za
snimanje (27)

Mapa za reprodukciju (35)
ƒ
Tipka slide showa (41)
 101-0005
Naziv podatkovne datoteke
(35)

Zaštićena snimka (55)

Tipka indeksnog prikaza
(35)
•• Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
•• Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
FADER (66)
9999   
9999   s
Tipka OPTION (12)
Tipka PLAYBACK (33)
9
Uporaba izbornika
Registriranje omiljenih opcija u izbornik
MY MENU
Kamkorder ima izbornik MY MENU u
kojem se prikazuje šest opcija koje najčešće
koristite i MENU gdje se prikazuju sve
opcije.
Standardno se prikazuje MY MENU.
AU koraku 3 dodirnite [MY MENU
SETTING].
BDodirnite [RECORDING] ili
[PLAYBACK].
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
Odaberite [RECORDING] za promjenu
opcija za MY MENU(RECORDING)
ili [PLAYBACK] za promjenu opcija za
MY MENU(PLAYBACK).
BDodirnite Ű (MENU).
Ű (MENU)
CDodirnite tipku koju želite
promijeniti.
Prikazuje se izbornik MY MENU.
DDodirnite ű  opciju koju
želite registrirati.
U izbornik MENU
EDodirnite Ų nakon što se
prikaže izbornik MY MENU.
•• Opcije izbornika MY MENU u modu
snimanja razlikuju se od onih u modu
reprodukcije.
 Napomena
•• Možete registrirati do šest opcija izbornika u
svaku od MY MENU kategorija za snimanje i
reprodukciju.
CDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
 Savjet
DNakon podešavanja, dodirnite
ű.
•• Standardne postavke za MY MENU su sljedeće:
–– MY MENU u modu snimanja
–– [/ SET], [ REC MODE], [ IMAGE
SIZE], [PHOTO MEDIA SET], [FLASH
MODE], [SMILE DETECTION]
–– MY MENU u modu reprodukcije
[ DELETE], [ DELETE], [/ SET],
[HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT], [MOVIE
DUB]
10
Promjena postavki preko izbornika
MENU
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder
se uključuje.
BDodirnite Ű (MENU).
Prikazuje se izbornik MY MENU.
•• Ako je izbornik MENU već prikazan,
MENU će se prikazati ponovno. Prijeđite
na korak 4.
APrijelaz preko 4 opcije odjednom
BPrijelaz s kategorije na kategoriju
CPrikaz Ų i ž
CDodirnite ž.
•• Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije,
neke opcije izbornika možda se neće moći
podesiti.
•• Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne.
•• Možete dodirnuti A ili B i povlačiti prikaz
na zaslonu za listanje izbornika.
Prikazuju se opcije izbornika MENU.
Kategorija
ENakon podešavanja, dodirnite
ű  Ų.
U izbornik MY MENU
•• Za povratak na prethodni zaslon, dodirnite
Ż.
DDodirnite opciju izbornika koju
želite promijeniti.
 Savjet
•• Ovisno o opciji izbornika koja se mijenja,
kamkorder prebacuje između moda reprodukcije
i moda snimanja.
11
Uporaba izbornika  OPTION
Izbornik ſ OPTION prikazuje se poput
pop-up izbornika koji se pojavljuju kad
kliknete na desnu tipku miša na računalu.
Prikazuju se opcije izbornika koje se mogu
promijeniti u određenom kontekstu.
ADodirnite ſ (OPTION).
ſ (OPTION)
BDodirnite željenu karticu  opciju
čiju postavku želite podesiti.
Opcija izbornika
Kartica
CNakon završetka podešavanja,
dodirnite ű.
 Napomene
•• Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
•• Ako se željena opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite
drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
•• Kartice i opcije koje se prikazuju na zaslonu ovise o statusu snimanja/reprodukcije kamkordera
u dotičnom trenutku.
12
Liste izbornika
Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX
DATE INDEX
ś MAP*
Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
 FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
65
66
 FILM ROLL
66
67
68
68
69
69
70
30
 FACE
HIGHLIGHT
PLAYLIST
 STEADYSHOT
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
AUTO BACK LIGHT
AUTO SLW SHUTTR
CONVERSION LENS
71
71
72
72
72
72
73
73
39
58
 DELETE
49
 DELETE
49
 PROTECT
55
 PROTECT
55
 DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
PLAYLIST EDIT
56
52
53
54
57
Kategorija (PLAYBACK SET)
/ SET
DATA CODE
Kategorija (RECORDING SET)
84
84
Kategorija (OTHERS)
/ SET
74
 REC MODE
74
 X.V.COLOR
75
 WIDE SELECT
75
ś YOUR LOCATION*
USB CONNECT
 USB CONNECT
76
76
77
77
77
79
 IMAGE SIZE
FLASH MODE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FILE NO.
79
59
Kategorija (MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET
PHOTO MEDIA SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
REPAIR IMG.DB F.
Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER
51
59
 USB CONNECT
DISC BURN
Upute za uporabu
TV CONNECT Guide
43
EMPTY MUSIC**
40
DOWNLOAD MUSIC**
40
BATTERY INFO
87
Kategorija (FACE FUNC. SET)
FRAME SETTING
FACE DETECTION
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
SMILE PRIORITY
38
Kategorija (EDIT)
Kategorija (SHOOTING SET)
 DIGITAL ZOOM
GUIDEFRAME
34
36
36
38
79
80
80
80
13
62
62
88
64, 88
101, 104
Kategorija (SOUND/DISP SET)
VOLUME
BEEP
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
DISPLAY SET
34
90
90
90
91
91
Kategorija (OUTPUT SETTINGS)
TV TYPE
COMPONENT
HDMI RESOLUTION
DISP OUTPUT
92
92
93
93
Kategorija (CLOCK/ LANG)
CLOCK SET
AREA SET
AUTO CLOCK ADJ*
AUTO AREA ADJ*
SUMMERTIME
 LANGUAGE SET
22
94
94
94
95
95
Kategorija (GENERAL SET)
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
CTRL FOR HDMI
96
117
96
97
* HDR-TG5VE/TG7VE
** HDR-TG5E/TG5VE
14
Pročitajte prije uporabe
kamkordera
LCD zaslon
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
VV Mrežni adapter (1)
VV Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
VV "Handycam" postolje (1) A
VV Komponentni A/V kabel (1) B
VV A/V spojni kabel (1) C
VV USB kabel (dugi) (1) D
VV USB kabel (kratki) (1) E
VV Namjenski adapter USB priključnice (1)/
pokrov USB adaptera (1) F
Pokrov baterijskog/Memory Stick Duo pretinca
Namjenski adapter USB priključnice i pokrov
USB adaptera mogu već biti učvršćeni na USB
kabel (kratki).
•• Kamkorder nije nepropustan za prašinu,
kapanje tekućine i vodu. Pogledajte "Rukovanje
kamkorderom" (str. 116).
•• Nemojte učiniti nešto od sljedećeg dok svijetli
ili trepće indikator  (videozapis)/ (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 63).
U suprotnom može doći do oštećenja medija za
snimanje, gubitaka snimaka ili drugih pogrešaka u radu.
–– Vaditi "Memory Stick PRO Duo" karticu iz
kamkordera
–– Skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz
kamkordera
–– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
•• Ako zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder
spojen s drugim uređajima preko USB kabela,
snimljene slike mogu se izgubiti.
•• Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
pomoću kabela, pripazite da priključke spajate u
pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka
oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar
kamkordera.
•• Odspojite mrežni adapter iz "Handycam" Station postolja držeći "Handycam" Station postolje
i DC priključak.
•• Čak i ako je kamkorder isključen, funkcija GPS
radi dokle god je prekidač GPS podešen na
ON. Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod
polijetanja i slijetanja zrakoplovom (HDRTG5VE/TG7VE).
•• Obavezno isključite kamkorder kad ga spajate
na "Handycam" Station postolje ili ga skidate
s njega.
VV Punjiva
baterija NP-FH30 (1)
za nošenje oko ruke (1)
VV CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
VV Vrpca
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Guide")
–– "Handycam Handbook" (PDF)
VV "Upute
za uporabu" (1)
•• Pogledajte str. 62 za napomene o vrstama "Memory
Stick " kartice koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
Uporaba kamkordera
•• Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
15
Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv
Reprodukcija snimaka na drugim
uređajima
•• Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
•• LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
•• Ovaj kamkorder podržava MPEG-4 AVC/H.264
High Profile za snimanje slike u high definition
(HD) kvaliteti. Stoga snimke načinjene ovim
kamkorderom u high definition (HD) kvaliteti
ne možete reproducirati na sljedećim uređajima:
–– Drugi uređaji koji podržavaju AVCHD
format, ali ne i High Profile
–– Uređaji koji ne podržavaju AVCHD format
Diskovi snimljeni u HD (high definition)
kvaliteti slike
•• Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti
u AVCHD formatu. DVD medij koji sadržava
AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom
DVD uređaju ili rekorderu jer ga možda nećete
moći izvaditi iz tog uređaja ili takav uređaj
može izbrisati sadržaj medija bez upozorenja.
DVD medij koji sadržava AVCHD snimku
može se reproducirati na kompatibilnom
Blu-ray Disc™ uređaju/rekorderu ili drugom
kompatibilnom uređaju.
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
•• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar.
•• Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao
što je u suton.
Pohranite sve svoje snimke
•• Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Savjetuje se snimanje slikovnih podataka na disk poput DVD-R pomoću računala
(pogledajte upute za uporabu). Također možete
pohraniti slikovne podatke pomoću videorekordera ili DVD/HDD rekordera (str. 59).
O promjeni jezičnih postavki
•• Za objašnjavanje postupaka rukovanja upotrebljavaju se izbornici na jeziku države za koju je
pisana uputa. Ako je potrebno, promijenite jezik
prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera
(str. 23).
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
•• Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
Snimanje
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
•• Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
•• Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za pohranjivanje i sl.
•• Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
•• TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
•• Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer
se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom
slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgovarajući
indikator (str. 103).
16
Kod spajanja kamkordera s računalom
•• Nemojte pokušati formatirati medij na
kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
Napomene o zbrinjavanju ili predaju
drugom vlasniku
•• Čak i ako izvršite [ DELETE ALL], [
DELETE ALL], [ DELETE ALL] ili [MEDIA
FORMAT] (str. 88) ili formatirate medij na
kamkorderu, podaci s medije se možda neće
potpuno obrisati. Kad predajete kamkorder drugom vlasniku, izvršite postupak [ EMPTY] (str.
64) kako biste spriječili obnavljanje podataka.
Također, ako namjeravate odbaciti kamkorder,
savjetujemo da ga fizički uništite.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, izvršite [MEDIA FORMAT]
•• Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimke se ne
mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo
pohranite snimke na neki od vanjskih medija
(str. 59, pogledajte također i upute za uporabu) i
zatim izvedite [MEDIA FORMAT] (str. 88).
Carl Zeiss objektiv
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom kojeg su zajedno razvile tvrtke Carl Zeiss
iz Njemačke i Sony Corporation, koji omogućuje
vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF sustav
mjerenja za videokamere te nudi kvalitetu koja je
tipična za Carl Zeiss objektive.
MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana
vrijednost označava količinu svjetlosti koja od
objekta ulazi u objektiv.
17
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
Indikator /CHG (punjenje)
 Baterija
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
DC IN priključnica
DC priključak
Mrežni adapter
U zidnu utičnicu
Bateriju "InfoLITHIUM" NP-FH50 (str. 115) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
•• Na kamkorder se ne može spojiti druga "InfoLITHIUM" baterija osim NP-FH50.
1
2
3
4
Spojite mrežni adapter u DC IN priključnicu na "Handycam" Station postolju.
•• Oznaka  na DC utikaču mora biti okrenuta prema gore.
Spojite mrežni adapter adaptera u zidnu utičnicu.
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Umetnite bateriju.
AOtvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
BUmetnite bateriju u smjeru strelice dokraja dok ne klikne.
CZatvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
18
5
Postavite kamkorder na "Handycam" Station postolje kao na slici i umetnite
ga sigurno dokraja na "Handycam" Station postolje.
Svijetli indikator /CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator /CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
•• Pogledajte str. 106 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
•• Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona.
•• Kod stavljanja kamkordera na "Handycam" Station postolje, zatvorite pokrov priključnice DC IN.
•• Odspojite mrežni adapter iz priključnice DC IN držeći "Handycam" Station postolje i DC priključak.
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FH50 (priložena)
Trajanje punjenja
135
•• Punjenje uz temperaturu baterije od 25 °C (preporučena temperatura je između 10 i 30 °C)
Skidanje kamkordera s "Handycam" Station postolja
Zatvorite LCD zaslon i zatim skinite kamkorder s "Handycam" Station postolje držeći istovremeno kamkorder i "Handycam" Station postolje.
Punjenje baterije uporabom samo mrežnog adaptera
Zatvorite LCD zaslon dok je kamkorder isključen i zatim spojite mrežni adapter na priključnicu
DC IN na kamkorderu.
19
DC IN priključnica
Otvorite pokrov priključnice
DC priključak
Oznaka  okrenuta prema dolje
Vađenje baterije
Isključite kamkorder i otvorite pokrov pretinca za bateriju/Memory Stick Duo.
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (A) i zatim izvadite bateriju (B).
•• Pripazite da baterija ne padne.
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije". Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
•• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
Napomene o bateriji
•• Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD zaslon i pazite da su indikatori  (videozapis)
i  (fotografija) isključeni (str. 22).
•• Indikator /CHG (punjenje) treperi tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
–– Baterija nije pravilno postavljena.
–– Baterija je oštećena.
•• Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF], str. 96).
20
Napomene o mrežnom adapteru
•• Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
•• Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
•• Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
21
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
 (videozapis): Za snimanje
videozapisa
 (fotografija): Za snimanje
fotografija
2
Tipkama Ů/ů odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[NEXT].
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
•• Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  [CLOCK SET] (u kategoriji
[CLOCK/ LANG]). Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu, dodirnite Ů/ů za prikaz opcije.
3
Podesite [SUMMERTIME], datum i vrijeme te zatim dodirnite ű.
Sat započinje s radom.
•• Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.
•• Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) 
[DATA CODE] (u kategoriji [PLAYBACK SET])  [DATE/TIME]  ű  Ų.
22
•• Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU)  [BEEP] (u
kategoriji [SOUND/DISP SET])  [OFF]  ű  Ų.
•• Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon (str. 117).
•• Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [AUTO CLOCK ADJ] i
[AUTO AREA ADJ] podešena na [ON] (str. 94). Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno
vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [AUTO CLOCK ADJ] i
[AUTO AREA ADJ] na [OFF] (HDR-TG5VE/TG7VE).
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon. Nekoliko sekundi trepće indikator  (videozapis) i napajanje se
isključuje.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU)  [ LANGUAGE SET] (u kategoriji [CLOCK/ LANG])
 željeni jezik  ű  Ų.
23
Snimanje/reprodukcija
Pet savjeta za uspješno snimanje
★Stabilizirajte kamkorder
Dok držite kamkorder, gornji dio tijela držite uspravno i prislonite ruke uz tijelo.
Funkcija SteadyShot je učinkovita protiv potresana kamkordera,
ali ipak je bitno da ne potresate kamkorder.
★Zumirajte polako
Zumirajte polako i glatko. Osim toga, upotrebljavajte zum rijetko.
Pretjerano zumiranje uzrokovat će snimanje videozapisa koji će
zamarati gledatelja.
★Proizvedite dojam prostornosti
Zakrećite kamkorder u vodoravnom smjeru. Stanite stabilno i
polako zakrećite kamkorder dok rotirate gornji dio tijela. Zastanite nakon pokreta na trenutak kako bi scena djelovala stabilnije.
★Naglasite videozapise govorom
Uzmite u obzir i zvuk koji se snima uz videozapise. Pričajte o
objektu ili razgovarajte s osobom koju snimate.
Pripazite na ravnotežu glasnoće govora jer je osoba koja
snima bliža mikrofonu od osobe koju se snima.
★Upotrebljavajte pribor
Dobro iskoristite pribor kamkordera.
Primjerice, upotrijebite stativ kako biste snimali usporene snimke
ili objekte pri slabom svjetlu, kao što su vatromet ili noćni prizori.
Uvijek nosite rezervne baterije tako da možete nastaviti snimati
bez bojazni da će vam ponestati napajanja.
24
Snimanje
Snimanje videozapisa
Ugrađeni mikrofon
Standardna je postavka snimanje videozapisa
u high definition (HD) kvaliteti slike u ugrađenu memoriju (str. 62, 74).
•• Nemojte dodirivati ugrađeni mikrofon tijekom
snimanja.
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
BPritisnite START/STOP dokraja za pokretanje snimanja.
[STBY]  [REC]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP dokraja.
25
•• Ikone i indikatori se prikazuju na LCD zaslonu približno pet sekundi i zatim nestaju nakon uključivanja
kamkordera ili promjene između moda snimanja/reprodukcije. Za ponovni prikaz ikona i indikatora,
dodirnite LCD zaslon.
•• Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
•• Pogledajte str. 106 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
•• Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
•• Možete promijeniti medij za snimanje i mod snimanja (str. 62, 74).
•• Standardno je [ STEADYSHOT] podešeno na [ON].
•• Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
•• Ako indikator pristupa svijetli ili trepće nakon završetka snimanja, znači da se podaci još zapisuju na
medij za snimanje. Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati
mrežni adapter.
•• Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU)  [MEDIA
INFO] (u kategoriji [MANAGE MEDIA]) (str. 88).
•• Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (A) i
zatim podesite nagib (B). Ako zakrenete LCD zaslon za 270 stupnjeva prema objektivu (B), videozapise
i fotografije možete snimati u zrcalnom modu.
B 270 stupnjeva
(maks.)
A 90 stupnjeva prema
kamkorderu
 Savjeti
•• Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO dokraja ([Dual Rec],
str. 29).
•• Kad kamkorder prepozna lice, pojavi se bijeli okvir i automatski se optimizira kvaliteta slike oko lica
([FACE DETECTION]/[FRAME SETTING], str. 76).
•• Prema standardnoj postavci se automatski snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe
u kadru tijekom snimanja videozapisa ([SMILE DETECTION], str. 77/[FRAME SETTING], str. 76).
Oko lica kod kojeg postoji mogućnost snimanja fotografije nakon prepoznavanja osmijeha prikazuje se
narančasti okvir.
•• Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa (str. 52).
Podaci o snimanju
Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-TG5VE/TG7VE) automatski se pohranjuju na medij tijekom snimanja. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih
provjeriti kao [DATA CODE] tijekom reprodukcije (str. 84).
Snimanje fotografija
Standardna je postavka snimanje fotografija u ugrađenu memoriju (str. 62).
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
26
BLagano pritisnite PHOTO za uključivanje indikatora  (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
CPritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
Treperi  Svijetli
Kad nestane , fotografija je snimljena.
•• Pogledajte str. 107 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
•• Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU)  [ IMAGE SIZE] (u kategoriji [PHOTO
SETTINGS])  željenu postavku  ű  Ų (str. 79).
•• Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi
tijekom snimanja videozapisa. Način aktiviranja bljeskalice možete podesiti pomoću [FLASH MODE]
(str. 79).
•• Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
Promjena između moda snimanja videozapisa i snimanja fotografija
Lagano pritisnite START/STOP za prijelaz u mod snimanja videozapisa. Lagano pritisnite
PHOTO za prijelaz u mod snimanja fotografija.
Lagano pritisnite za prijelaz u mod snimanja
videozapisa
Lagano pritisnite za prijelaz u mod snimanja
fotografija
27
Ako se na fotografijama pojavljuju bijele kružne mrlje
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih
naglasi bljeskalica kamkordera, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje.
Kako biste smanjili pojavu bijelih mrlja, osvijetlite prostoriju i snimajte bez bljeskalice.
Čestice (prašila,
pelud i sl.) u
zraku
Objekt
28
Korisne funkcije za snimanje videozapisa i fotografija
Zumiranje
Sliku možete povećati do 10 puta od originalne veličine pomoću preklopke zuma.
Širi kut gledanja
(širokokutno)
Uži kut gledanja
(telefoto)
Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže
zumiranje.
 Napomene
•• Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomicanja
preklopke.
•• Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
 Savjet
•• Možete podesiti [ DIGITAL ZOOM] (str. 71) ako želite još više zumirati.
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO.
 Napomene
•• Bljeskalica se ne može upotrebljavati kod Dual Rec snimanja.
•• Kad je kapacitet medija za snimanje nedovoljan ili kod kontinuiranog snimanja fotografija može se prikazati indikator v. Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
 Savjet
•• Tijekom snimanja videozapisa, veličina fotografija je [ 2.3M] (16:9 wide) ili [1.7M] (4:3)
29
Snimanje u zrcalnom modu
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (A) i zatim ga zakrenite 270 stupnjeva
prema objektivu (B).
 Savjet
•• Na LCD zaslonu se prikazuje zrcalna slika objekta, ali slika će se snimiti normalno.
Usporeno snimanje brze radnje (SMTH SLW REC)
Brze objekte i radnje, koje nije moguće snimiti pri uobičajenim uvjetima snimanja, mogu se
snimati usporeno oko 3 sekunde. Kretanje se snimi neisprekidano.
To je korisno za snimanje brzih radnji poput zamaha u golfu ili tenisu.
ADodirnite Ű (MENU)  [SMTH SLW REC] (u kategoriji
SETTINGS]).
[MANUAL
BPritisnite START/STOP dokraja.
Radnja od 3 sekunde se snima kao usporeni videozapis od 12 sekundi. [Recording…]
nestane po završetku snimanja.
Za isključenje neisprekidanog usporenog snimanja dodirnite Ż.
Za promjenu podešenja
Dodirnite ſ (OPTION) i zatim odaberite podešenje koje želite promijeniti.
[TIMING]
Nakon pritiska na START/STOP dokraja, odaberite početnu točku snimanja. Početna postavka
je [3sec AFTER].
30
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
 Napomene
•• U funkciji [SMTH SLW REC] nije moguće snimanje zvuka.
•• Kvaliteta snimke s funkcijom [SMTH SLW REC] nije jednako dobra kao kod normalnog snimanja.
Dobivanje podataka o lokaciji (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Podesite prekidač GPS na ON (na LCD zaslonu se prikazuje Ǚ). Kamkorder pokušava
trianguliranje. Kad triangulacija uspije, kamkorder će zabilježiti podatke o lokaciji u vrijeme
snimanja videozapisa i fotografija.
Videozapisi i fotografije s podacima o lokaciji će se prikazivati na zemljovidu (str. 36) kako
biste se mogli prisjetiti gdje ste ih snimili.
Također možete primiti podatke o vašoj trenutnoj lokaciji kako biste provjerili gdje se nalazite
u tom trenutku (str. 51).
•• Lokacije snimanja videozapisa i fotografija možete prikazati na zemljovidu. Za detalje pogledajte str. 36.
 Napomene
•• Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala.
Status triangulacije
Indikatori GPS-a
Status prijema GPS-a
Funkcija isključena
Bez indikatora
Prekidač GPS je podešen na OFF ili GPS prijemnik ne radi
pravilno.
Otežano
Ǜ
Kamkorder ne može pronaći GPS signal i stoga nije
moguća triangulacija. Koristite kamkorder na otvorenom.
Procesiranje
Ǚ
Kamkorder potvrđuje GPS signal i moći će uskoro primiti
podatke o lokaciji. Pričekajte da kamkorder završi triangulaciju.
Trianguliranje
ǚ
Kamkorder prima GPS signal i možete dobiti podatke o
lokaciji.
Trianguliranje
ǜ
Kamkorder prima snažan GPS signal i možete dobiti
podatke o lokaciji.
31
•• Prekidač GPS je standardno podešen na ON. Videozapisi i fotografije snimljeni tijekom triangulacije za
GPS će se snimiti s podacima o lokaciji. Ako ne želite snimati podatke o lokaciji, podesite prekidač GPS
na OFF.
•• Pri prvoj uporabi GPS-a ili nakon duže stanke, kamkorderu može trebati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta za prijem podataka o lokaciji.
•• Čak i ako je kamkorder isključen, funkcija GPS radi dokle god je prekidač GPS podešen na ON.
•• Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod polijetanja i slijetanja zrakoplovom.
•• Ovisno o jačini GPS prijema, možda nećete moći primiti podatke o lokaciji.
 Savjeti
•• Tri točke dolje desno ispod Ǚ označavaju jačinu GPS signala. Ako je prikazano manje od tri točke, GPS
signal nije dovoljno stabilan za trianguliranje u trenutnim uvjetima. Za uspješno trianguliranje, prvo izađite na otvoreno i pomaknite GPS preklopku na OFF i ponovno na ON ili isključite i uključite kamkorder.
•• Kamkorder odustaje od pokušaja triangulacije nakon nekoliko minuta neuspjelih pokušaja. Ako
kamkorder i dalje prikazuje Ǜ (triangulacija nije započela) čak i nakon izlaska na otvoreno, pomaknite
preklopku GPS na OFF i zatim na ON ili isključite i ponovno uključite kamkorder.
•• Videozapise i fotografije za reprodukciju možete potražiti u prikazu Map Index (str. 36).
•• Pri reprodukciji videozapisa i fotografija s opcijom [DATA CODE] podešenom na [COORDINATES], na
LCD zaslonu se prikazuju podaci o lokaciji (str. 84).
•• Možete koristiti [AUTO CLOCK ADJ] i [AUTO AREA ADJ] za podešavanje točnog vremena i područja
(str. 94).
32
Reprodukcija na kamkorderu
Standardna je postavka reprodukcija videozapisa i fotografija iz ugrađene memorije (str. 62).
Reprodukcija videozapisa
AOtvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
BDodirnite ų (PLAYBACK).
Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.
CDodirnite  (ili ) (A)  željeni videozapis (B).
Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja.
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikazuje Map Index (str. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).
D: Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.*
Eǔ: Prikaz fotografija.
FŴ/ŵ: Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.**
GŶ/ŷ: Prikaz prethodnog/sljedećeg videozapisa.
HPovratak na zaslon za snimanje.
33
** Kad odaberete videozapis sa standard definition (SD) kvalitetom slike pomoću [/ SET] (str. 74),
prikazuje se .
*** Ako se dodirne F, prikazuje se A.
•• Prikaz na zaslonu možete pomicati tako da dodirnete i vučete E ili F.
•• Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji reproducirani ili snimljeni prikazuje se . Ako dodirnete
videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno
zaustavljena. (Uz fotografiju snimljenu na "Memory Stick PRO Duo" prikazuje se .)
Kamkorder započinje reprodukciju odabranog videozapisa.
Podešavanje glasnoće
Prethodni
Sljedeći
OPTION
Zaustavljanje
Ubrzano naprijed
Pauza/reprodukcija
Ubrzano unatrag
 Savjeti
•• Kad reprodukcija od odabranog videozapisa dođe do zadnjeg videozapisa, izbornik se vraća na prikaz
VISUAL INDEX.
•• Dodirnite Ơ/ơ tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
•• Ako više puta pritisnete Ơ/ơ tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno
5 puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
•• VISUAL INDEX možete prikazati dodirom na Ű (MENU)  [VISUAL INDEX] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
•• VISUAL INDEX možete prikazati nakon rotiranja LCD zaslona za 180 stupnjeva i zatvaranja tako da je
okrenut prema van.
•• Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-TG5VE/TG7VE) automatski se pohranjuju tijekom
snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako
da dodirnete Ű (MENU)  [DATA CODE] (u kategoriji [PLAYBACK SET])  željenu postavku
 ű  Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite Ÿ  podesite pomoću Ź/ź 
Ż.
•• Glasnoću zvuka možete podesiti pomoću ż/Ž preko izbornika OPTION MENU.
Gledanje fotografija
Dodirnite ǔ (fotografija) (A)  željena fotografija (B) u izborniku VISUAL INDEX.
34
AMijenja prikaz funkcijskih tipaka.
BU izbornik MENU
CPrikazuje Map Index (str. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).
D: Prikaz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike.
Eǔ: Prikaz fotografija.
FŴ/ŵ: Prikaz fotografija snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.*
GŶ/ŷ: Prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
HPovratak na zaslon za snimanje.
** Ako se dodirne F, prikazuje se A
Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Previous
Sljedeći
OPTION MENU
Na izbornik VISUAL
INDEX
 Savjet
•• Kod gledanja fotografija snimljenih na "Memory Stick PRO Duo", na zaslonu se prikazuje  (mapa
za reprodukciju).
35
Korisne funkcije za reprodukciju videozapisa i
fotografija
Traženje željene scene prema datumu (Date Index)
Snimke možete učinkovito tražiti prema datumu.
Odaberite medij za snimanje koji sadrži snimku koju želite reproducirati prije početka postupka (str. 62).
 Napomena
•• Funkcija Date Index ne može se upotrebljavati za fotografije na "Memory Stick PRO Duo" mediju.
ADodirnite Ű (MENU)  [DATE INDEX] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
BDodirnite Ů/ů za odabir datuma uz željenu snimku i zatim dodirnite ű.
Snimke odabranog datuma prikazuju se u zaslonu VISUAL INDEX.
 Savjet
•• U izborniku [Film Roll Index]/[Face Index] možete upotrebljavati funkciju Date Index.
Traženje željene scene prema lokaciji snimanja (Map Index) (HDR-TG5VE/
TG7VE)
Mjesto snimanja videozapisa i fotografija je označeno na zemljovidu. Videozapis ili fotografiju
možete odabrati prema lokaciji snimanja. Odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapis
ili fotografiju koju želite reproducirati prije početka postupka (str. 62).
•• Map Index možete koristiti samo s videozapisima i fotografijama koji imaju podatke o lokaciji snimljene
kad je prekidač GPS podešen na ON (str. 31).
•• Funkcija Map Index ne može se upotrebljavati za fotografije na "Memory Stick PRO Duo" mediju.
36
ADodirnite ų (PLAYBACK).
Prikazuje se zaslon VISUAL INDEX.
BDodirnite Ư (Map Index).
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
Mjerilo
Prethodni
Sljedeći
Oznaka lokacije
Prikaz fotografija
•• Mjerilo možete promijeniti pomoću preklopke zuma (W: veće, T: manje).
•• Mjesto koje dodirnete na zemljovidu se automatski pomakne u središte. Zadržite li određeno mjesto,
zemljovid se nastavlja pomicati.
•• U gornjem desnom uglu sličice videozapisa ili fotografije bez podataka o lokaciji prikazivat će se .
CDodirnite oznaku lokacije s koje želite reproducirati videozapise i fotografije.
Oznaka lokacije pocrveni. Na lijevoj strani zaslona se prikazuju videozapisi ili fotografije
snimljeni na toj lokaciji.
DDodirnite željeni videozapis ili fotografiju.
Reprodukcija započinje od odabrane scene.
 Napomene
•• Prije snimanja podesite prekidač GPS na ON kako biste mogli kreirati videozapise i fotografije koje možete
tražiti u prikazu Map Index (str. 31).
•• Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
•• Kad na određenoj lokaciji snimite nekoliko videozapisa i fotografija, na LCD zaslonu će se prikazati
najnoviji snimljen videozapis ili fotografija.
37
 Savjeti
•• Map Index možete prikazati dodirom na Ű (MENU)  [ MAP] (u kategoriji [PLAYBACK]).
•• Sličicu videozapisa i fotografije za reprodukciju možete također tražiti dodirom na Ů/ů u koraku 3.
Lokacija snimanja videozapisa ili fotografije će se prikazivati u središtu zemljovida.
Precizno traženje željene scene (Film Roll Index)
Videozapisi se mogu podijeliti prema vremenu i prva scena svake od podjela se prikazuje u
INDEX zaslonu. Videozapis možete reproducirati preko odabrane sličice.
Prije početka postupka odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapis koji želite reproducirati (str. 62).
ADodirnite Ű (MENU)  [ FILM ROLL] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
Podešavanje intervala kreiranja sličica na temelju scena
iz videozapisa.
BDodirnite Ů/ů za odabir željenog videozapisa.
CDodirnite ư/Ǎ za traženje željene scene i zatim dodirnite scenu koju
želite reproducirati.
Reprodukcija započinje od odabrane scene.
Traženje željene scene prema licu (Face Index)
Slike lica prepoznatih tijekom snimanja videozapisa prikazuju se u zaslonu INDEX. Videozapis možete reproducirati od slike odabranog lica.
Prije početka postupka odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapis koji želite reproducirati (str. 62).
ADodirnite Ű (MENU)  [ FACE] (u kategoriji
38
[PLAYBACK]).
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
BDodirnite Ů/ů za odabir željenog videozapisa.
CDodirnite ư/Ǎ za traženje slike željenog lica i zatim dodirnite sliku željenog
lica kako biste pogledali scenu.
Reprodukcija započinje od početka scene s licem iz odabrane slike.
 Napomene
•• Ovisno o uvjetima snimanja, lica se možda neće prepoznati.
Primjer: Osobe s naočalama i šeširima ili ako nisu licem okrenute prema kamkorderu.
•• Prije snimanja podesite [FACE DETECTION] na [ON] (standardna postavka) kako biste videozapise
mogli pretraživati u prikazu Face Index (str. 76).
Reprodukcija sažetaka videozapisa (Highlight Playback)
Kamkorder odabire nasumce određeni broj scena, spaja ih i reproducira kao sažetak vaših
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike te glazbom i vizualnim efektima. Ne
možete snimiti određenu scenu i podesiti je kao scenu sažetka. Kamkorder pri svakom novom
odabiru funkcije Highlight Playback bira drukčije scene.
Prije početka postupka odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapis koji želite reproducirati (str. 62).
Dodirnite Ű (MENU)  [HIGHLIGHT] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
Prikazuju se podešenja za Highlight Playback. Highlight Playback počinje nakon nekoliko
sekundi.
Povratak u zaslon VISUAL INDEX
Za zaustavljanje funkcije Highlight Playback
Za pauzu dodirnite ǎ.
Za zaustavljanje dodirnite Ǐ ili Ż.
39
Za promjenu podešenja za Highlight Playback
Nakon dodira [HIGHLIGHT], dodirnite [HIGHLIGHT SET] prije pokretanja Highlight
Playback. Možete podesiti sljedeće opcije.
•• [PLAYBACK RANGE]
Podesite raspon videozapisa za reprodukciju odabirom početnog i krajnjeg datum i zatim dodirnite ű.
Ako niste podesili raspon, kamkorder će videozapise reproducirati počevši od onih čiji je datum prikazan
u zaslonu VISUAL INDEX pa sve do najnovijeg snimljenog videozapisa.
•• [THEME]
Odaberite jednu od sljedećih opcija: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (standardna
postavka)
Kategorija glazbe se odabire automatski prema temi.
•• [MUSIC]
Možete odabrati jednu od sljedećih kategorija glazbe: [MUSIC1], [MUSIC2], [MUSIC3], [MUSIC4]
(standardna postavka), [ORIGINAL SOUND]
•• [SHUFFLE]
Za reprodukciju videozapisa slučajnim redoslijedom, odaberite [ON].
 Napomene
•• Podešenje opcije [PLAYBACK RANGE] se izbriše po završetku reprodukcije Highlight Playback.
•• Ne možete spremiti scene odabrane za [HIGHLIGHT].
 Savjeti
•• Podešenja za Highlight Playback možete promijeniti tijekom njene primjene dodirom na ſ (OPTION).
•• Promijenite li podešenja za Highlight Playback, njene scene će se odabirati ponovno.
•• Promijenite li kategoriju [MUSIC] nakon odabira podešenja za [THEME], od sljedeći puta će se glazba za
temu odabrati automatski.
Promjena glazbenih datoteka (HDR-TG5E/TG5VE)
•• MP3 datoteke i glazbene datoteke s audio CD-a možete prebaciti na računalo i reproducirati ih u funkciji
Highlight Playback. Za prebacivanje glazbenih datoteka trebate na računalo instalirati priloženi "PMB"
softver. Uključite kamkorder i računalo, povežite ih pomoću priloženog USB kabela i zatim dodirnite
[DOWNLOAD MUSIC] na zaslonu kamkordera. Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite
Ű (MENU)  [DOWNLOAD MUSIC] (u kategoriji [OTHERS]). Za detalje, pogledajte "PMB
Guide".
•• Ako glazbenu datoteku nakon prijenosa na kamkorder ne možete reproducirati, možda je oštećena. Izbrišite je dodirom na Ű (MENU)  [EMPTY MUSIC] (u kategoriji [OTHERS]) i zatim je ponovno
prenesite. Izbrišete li glazbene datoteke funkcijom [EMPTY MUSIC], na kamkorderu će se također
izbrisati tvornički snimljena glazba. U tom slučaju možete je vratiti primjenom aplikacije Music Transfer
priložene uz PMB. Za detalje pogledajte "PMB Guide".
Uporaba zuma pri reprodukciji kod fotografija
Fotografije možete povećati 1,1 do 5 puta u odnosu na originalnu veličinu.
Povećanje možete podesiti pomoću preklopke zuma.
40
APrikažite fotografiju koju želite povećati.
BPovećajte fotografiju pomakom na T stranu (telefoto).
Pojavljuje se okvir na zaslonu.
CDodirnite zaslon na mjestu koje želite prikazati u sredini prikazanog okvira.
DPodesite povećanje pomicanjem na W (širokokutno) ili T (telefoto) stranu.
Za poništavanje, dodirnite Ż.
Reprodukcija niza fotografija (slide show)
Dodirnite ƒ na zaslonu za reprodukciju.
Slide show započinje od odabrane fotografije.
41
Za zaustavljanje slide showa
Dodirnite ƒ.
Za ponovno pokretanje slide showa
Ponovno dodirnite ƒ.
 Napomena
•• Zum pri reprodukciji se ne može upotrebljavati tijekom slide showa.
 Savjet
•• Možete podesiti kontinuiranu slide show reprodukciju odabirom ſ (OPTION)  kartica ǖ 
[SLIDE SHOW SET] za vrijeme prikaza fotografija. Standardna postavka je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
42
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike (high definition (HD) ili standard definition (SD)) koja se
reproducira za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje
koristite. Kamkorder možete spojiti na TV jednostavno prema uputama iz [TV CONNECT
Guide] prikazanih na LCD zaslonu.
Spajanje na TV pomoću [TV CONNECT Guide]
ANa TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje kamkordera.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
BUključite kamkorder i na LCD zaslonu dodirnite Ű (MENU)  [TV
CONNECT Guide] (u kategoriji
[OTHERS]).
•• Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 20).
CSpojite kamkorder na TV prema uputama iz [TV CONNECT Guide].
Priključnice na kamkorderu
A/V OUT priključnica
A/V Remote
priključnica
Ulazne priključnice
na TV-u
•• Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala videozapisa, taj signal će prenositi standard definition
(SD) kvalitetu slike.
•• Na kamkorderu se nalazi priključnica A/V Remote, a na "Handycam" Station postolju A/V OUT
priključnica (str. 7, 8). Spojite A/V spojni kabel ili komponentni A/V kabel na "Handycam" Station
postolje ili na kamkorder.
43
DReproducirajte videozapise i fotografije na kamkorderu (str. 33)
Spajanje na high definition TV
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se reproducirati u high definition
(HD) kvaliteti. Videozapisi sa standard definition (SD) kvalitetom slike će se reproducirati u
standard definition (SD) kvaliteti.
 (str. 44)
Tip
Kamkorder
 (str. 44)
Kabel
TV
Komponentni A/V kabel
(priložen)
(zelena) Y
(plava) PB/CB
 : Tok signala
Postavka MENU
[COMPONENT] (u
kategoriji [OUTPUT
SETTINGS]) 
[1080i/576i] (str. 92)
(crvena) PR/CR
(bijela)
(crvena)
 Napomena
•• Spojite li samo komponentne video priključke, nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite
bijele i crvene priključke.
HDMI kabel (opcija)
44
 Napomene
•• Upotrijebite HDMI OUT priključnicu na "Handycam" Station postolju. Ovaj kamkorder nema HDMI
OUT priključnicu.
•• Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
•• Iz priključnice HDMI OUT na "Handycam" Station postolju nema izlaza videosignala ako snimke sadržavaju signale za zaštitu autorskog prava.
•• Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom načinu
povezivanja.
•• Nemojte povezivati HDMI OUT priključnicu "Handycam" Station postolja i HDMI OUT priključnicu
vanjskog uređaja HDMI kabelom. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Spajanje 16:9 (wide) ili 4:3 TV-a koji ne podržava high definition signal
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike pretvaraju se u standard definition (SD)
kvalitetu i takvi se reproduciraju. Videozapisi sa standard definition (SD) kvalitetom slike će
se reproducirati u standard definition (SD) kvaliteti.
 (str. 46)
 (str. 46)
 (str. 46)
Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 92).
 Napomena
•• Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard definition (SD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku koji ne
podržava signal formata 16:9, snimajte videozapise u formatu 4:3. Dodirnite Ű (MENU)  [
WIDE SELECT] (u kategoriji [RECORDING SET])  [4:3]  ű  Ų (str. 75).
45
: Tok signala
Tip
Kamkorder
Kabel
Komponentni A/V kabel
(priložen)
TV
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
Postavka MENU
[COMPONENT] (u
kategoriji [OUTPUT
SETTINGS])  [576i]
(str. 92)
[TV TYPE] (u kategoriji
[OUTPUT SETTINGS])
 [16:9]/[4:3]* (str. 92)
(bijela)
(crvena)
 Napomena
•• Spojite li samo komponentne video priključke, nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite
bijele i crvene priključke.
[TV TYPE] (u kategoriji
[OUTPUT SETTINGS])
 [16:9]/[4:3]* (str. 92)
A/V spojni kabel sa
S VIDEO (opcija)
(bijela)
(crvena)
(žuta)
 Napomene
•• Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala
spojite bijeli i crveni priključak u ulazne audiopriključnice TV-a.
•• Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti nego povezivanje A/V spojnim kabelom (tip E).
A/V spojni kabel
(priložen)
(žuta)
(bijela)
[TV TYPE] (u kategoriji
[OUTPUT SETTINGS])
 [16:9]/[4:3]* (str. 92)
(crvena)
** Podesite [TV TYPE] u skladu s vašim TV-om.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite
preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
46
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio
priključnicu)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reproducirane slike.
TV/videorekorder
 Savjeti
•• Ako kamkorder povežete s TV-om primjenom više vrsta kabela za izlaz videosignala, redoslijed prioriteta
ulaznih priključnica TV-a je sljedeći.
HDMI  komponentna  S VIDEO  video
•• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je priključnica za slanje i videosignala i audiosignala.
HDMI OUT priključnica omogućuje izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync
Spojite li kamkorder HDMI kabelom na "BRAVIA" Sync-kompatibilan TV proizveden 2008 ili
kasnije, funkcijama kamkordera možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a.
HDMI kabel
APovežite kamkorder s "BRAVIA" Sync-kompatibilnim TV-om putem HDMI
kabela (opcija).
BUključite kamkorder.
Na TV-u se automatski prebacuje ulaz i prikazuje se slika s kamkordera.
CRukujte daljinskim upravljačem TV prijemnika.
Možete izvoditi sljedeće funkcije.
–– Prikaz (PLAYBACK) iz Ű (MENU) pritiskom na tipku SYNC MENU.
–– Prikaz indeksnog zaslona kao što je VISUAL INDEX i reprodukcija željenih videozapisa i fotografija
pritiskom kursorskih tipaka gore/dolje/lijevo/desno/potvrda na daljinskom upravljaču vašeg TV-a.
47
 Napomene
•• Neke funkcije možda nećete moći izvoditi daljinskim upravljačem.
•• Za podešavanje kamkordera, dodirnite Ű (MENU)  [CTRL FOR HDMI] (u kategoriji
SET])  [ON] (standardna postavka)  ű  Ų.
•• Također podesite svoj TV. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
 Savjet
•• Isključite li TV, istodobno se isključi i kamkorder.
48
[GENERAL
Editiranje
3
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za
snimanje tako da obrišete videozapise i
fotografije iz njega. Odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapise i fotografije koje
želite obrisati prije pokretanja postupka
(str. 62). Za videozapise odaberite kvalitetu
slike (str. 74).
 Savjet
 Napomene
•• Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
•• Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka.
Time se medij za snimanje može oštetiti.
•• Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" za
vrijeme brisanja snimaka s "Memory Stick PRO
Duo" medija.
•• Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati
(str. 55).
•• Ako je obrisani videozapis uključen u playlistu
(str. 57), obrisat će se i iz playliste.
•• Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa i fotografija (str. 59, pogledajte upute za uporabu).
4
•• Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
Dodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
istovremeno
U koraku 2 dodirnite [ DELETE] 
[ DELETE ALL]/[ DELETE ALL]
 [YES]  [YES]  ű  Ų.
•• Za brisanje svih fotografija odjednom, dodirnite
[ DELETE]  [ DELETE ALL] 
[YES]  [YES]  ű  Ų.
 Savjeti
•• Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
•• Možete obrisati snimku dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
•• Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij (str. 88).
•• Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".
1
2
Dodirnite i prikažite oznaku  na
videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
Za brisanje svih videozapisa/fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
Možete obrisati fotografije tako da odaberete datume samo kada su fotografije
snimljene u ugrađenu memoriju.
AU koraku 2 dodirnite [ DELETE] 
[ DELETE by date]/[ DELETE
by date].
•• Za brisanje svih fotografija snimljenih
istog datuma odjednom, dodirnite [
DELETE]  [ DELETE by date].
Dodirnite Ű (MENU).
Za brisanje videozapisa dodirnite
[ DELETE] (u kategoriji [EDIT])
 [ DELETE] ili [ DELETE].
•• Za brisanje fotografija dodirnite [ DELETE]
(u kategoriji [EDIT])  [ DELETE].
49
BDodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim dodirnite ű.
 Savjet
•• Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
CDodirnite ű  [YES]  ű 
Ų.
50
Dobivanje podataka
o trenutačnoj lokaciji
(HDR-TG5VE/TG7VE)
•• Trenutačnu lokaciju možete također prikazati
dodirom na Ű (MENU)  [ś YOUR
LOCATION] (u kategoriji [OTHERS]).
Možete prikazati trenutačnu lokaciju na
zemljovidu. Podesite prekidač GPS na ON
kako bi vaš kamkorder mogao preuzeti
podatke o trenutačnoj lokaciji (str. 31).
Dodirnite Ə (ś YOUR LOCATION)
na zaslonu snimanja.
Trenutačna lokacija je prikazana i označena
u središtu LCD zaslona. Dodirnete li određeni
dio na zaslonu, zemljovid prikazuje područje
s tim dijelom u središtu.
Dodirnite Ǘ (vaša lokacija) u donjem
lijevom dijelu LCD zaslona za pomak trenutačne lokacije natrag u središte.
Za zatvaranje prikaza zemljovida
Dodirnite Ų.
 Napomena
•• Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
 Savjeti
•• Mjerilo možete promijeniti pomoću preklopke
zuma (W: veće, T: manje).
•• Kamkorder preuzima podatke o trenutačnoj
lokaciji svakih 10 sekundi. Oznaka središta i sl.
indikatori se prikazuju različito ovisno o statusu
trenutačnog traženja.
•• Kad kamkorder ne može preuzeti podatke o
trenutačnoj lokaciji, oznaka središta posivi i
zemljovid prikazuje zadnju preuzetu lokaciju.
•• Zadržite li određeno mjesto, zemljovid se
nastavlja pomicati.
51
Snimanje fotografije iz
videozapisa
Prije početka postupka odaberite medij za
snimanje koji sadržava videozapise, kvalitetu slike i medij na koji želite pohraniti
fotografije (str. 62, 74).
1
2
3
5
Dodirnite Ż  Ų.
 Napomene
Dodirnite Ű (MENU) 
[PHOTO CAPTURE] (u kategoriji
[EDIT]).
•• Veličina fotografije je određena fiksno ovisno o
formatu videozapisa:
–– [ 2.1M] s high definition (HD) kvalitetom
slike
–– [ 0.2M] u formatu 16:9 (wide) sa standard
definition (SD) kvalitetom slike
–– [VGA(0.3M)] u formatu 4:3 sa standard
definition (SD) kvalitetom slike
•• Na mediju za snimanje na kojeg želite pohraniti
fotografije mora biti dovoljno slobodnog prostora.
•• Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su
datumu i vremenu snimanja videozapisa.
•• Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku
kada ste fotografiju snimili iz videozapisa.
•• Nije moguće snimiti fotografiju iz videozapisa
pohranjenog na "Memory Stick PRO Duo" medij
(HDR-TG7VE).
Prikazuje se zaslon [PHOTO CAPTURE].
Dodirnite videozapis iz kojeg
želite snimati.
Započinje reprodukcija odabranog
videozapisa.
Dodirnite ǎ na mjestu gdje
želite snimiti fotografiju.
Reprodukcija se pauzira. Pauza i
reprodukcija se izmjenjuje pritiskom
na ǎ.
Preciznije podesite mjesto snimanja
nakon odabira točke pomoću ǎ.
4
•• Za nastavak snimanja, dodirnite ǎ i
zatim ponovite postupak od koraka 3.
•• Za snimanje fotografije iz drugog videozapisa, dodirnite Ż i ponovite postupak
od koraka 2.
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Dodirnite ű.
Snimljena fotografija se pohranjuje na
medij za snimanje odabran u [PHOTO
MEDIA SET] (str. 62).
Kad je snimanje završeno, zaslon se
vraća na pauzu.
52
Presnimavanje/
kopiranje videozapisa i
fotografija iz ugrađene
memorije na "Memory
Stick PRO Duo"
BDodirnite željeni način presnimavanje.
[DUB by select]: Za odabir videozapisa
i njihovo presnimavanje
[DUB by date]: Za presnimavanje svih
videozapisa odabranog datuma
[ DUB ALL]: Presnimavanje playliste s
high definition (HD) kvalitetom slike
[ DUB ALL]: Presnimavanje
playliste sa standard definition (SD)
kvalitetom slike
Ako odaberete playlistu kao izvor za
presnimavanje, slijedite upute na zaslonu
za presnimavanje playliste.
Presnimavanje videozapisa
Možete presnimiti videozapise pohranjene u ugrađenu memoriju kamkordera na
"Memory Stick PRO Duo" medij. Umetnite
"Memory Stick PRO Duo" u kamkorder
prije postupka.
COdaberite videozapis kojeg želite
 Napomene
presnimiti.
•• Kad snimite videozapis na "Memory Stick PRO
Duo" prvi put, kreirajte datoteku s podacima o
snimkama tako da dodirnete Ű (MENU)
 [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY STICK].
•• Spojite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera kako
biste spriječili da se kamkorder isključi tijekom
presnimavanja.
[DUB by select]: Dodirnite videozapis
kojeg želite presnimiti i označite ga
oznakom . Možete odabrati više
videozapisa.
 Savjeti
•• Presnimavanje ne utječe na originalan videozapis.
•• Presnimit će se sve snimke uvrštene u playlistu.
•• Snimke snimljene pomoću ovog kamkordera
i pohranjene na medij za snimanje nazivaju se
"originali".
Preostali kapacitet "Memory Stick
PRO Duo" medija
 Savjet
•• Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
ADodirnite Ű (MENU)  [MOVIE
DUB] (u kategoriji
[EDIT]).
[DUB by date]: Odaberite datum
snimanja videozapisa kojeg želite
presnimiti i zatim dodirnite ű. Ne
može se odabrati više datuma.
Prikazuje se zaslon [MOVIE DUB].
53
DDodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
 Savjet
 Savjet
•• Za provjeru presnimljenih videozapisa nakon
završenog presnimavanja, odaberite [MEMORY
STICK] u [MOVIE MEDIA SET] i reproducirajte
videozapise (str. 62).
•• Pritisnite i zadržite snimku na zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
[COPY by date]: Odaberite datum
snimanja fotografije koju želite kopirati
i zatim dodirnite ű. Ne može se
odabrati više datuma.
Kopiranje fotografija
Možete kopirati fotografije pohranjene u
ugrađenu memoriju kamkordera na
"Memory Stick PRO Duo" medij.
Umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
kamkorder prije postupka.
 Napomena
•• Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera kako biste spriječili
da se kamkorder isključi tijekom kopiranja.
DDodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
ADodirnite Ű (MENU)  [PHOTO
COPY] (u kategoriji
[EDIT]).
 Savjet
Prikazuje se zaslon [PHOTO COPY].
•• Za provjeru kopiranih fotografija nakon završenog kopiranja, odaberite [MEMORY STICK]
u [PHOTO MEDIA SET] i reproducirajte
fotografije (str. 62).
BDodirnite željeni način kopiranja.
[COPY by select]: Kopiranje odabranih
fotografija
[COPY by date]: Za kopiranje svih
fotografija odabranog datuma
COdaberite fotografiju koju želite
kopirati.
[COPY by select]: Dodirnite fotografiju
koju želite kopirati i označite je oznakom
. Možete odabrati više fotografija.
54
4
Zaštita snimljenih
videozapisa i fotografija
(Protect)
Dodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
Zaštitite videozapise i fotografije kako biste
izbjegli slučajno brisanje.
Odaberite medij za snimanje koji sadrži
videozapise i fotografije koje želite zaštititi
prije pokretanja postupka (str. 62). Za videozapise odaberite kvalitetu slike (str. 74).
Skidanje zaštite s videozapisa i fotografija
 Savjet
[ PRT. by date] za fotografiju vrijedi
samo ako je medij za snimanje ugrađena
memorija.
1
2
AU koraku 2 dodirnite [ PROTECT] 
[ PRT. by date]/[ PRT. by date].
Dodirnite videozapis ili fotografiju označenu
oznakom  u koraku 3.
Nestaje .
Za zaštitu svih videozapisa i fotografija
snimljenih istog datuma odjednom
•• Možete zaštititi videozapise i fotografije dok se
prikazuje na zaslonu za reprodukciju pomoću
opcije ſ OPTION MENU.
3
Dodirnite Ű (MENU).
•• Za zaštitu svih fotografija snimljenih istog
datuma odjednom, dodirnite [ PROTECT]
 [ PRT. by date].
Za zaštitu videozapisa dodirnite
[ PROTECT] (u kategoriji
[EDIT])  [ PROTECT]/[
PROTECT].
•• Za zaštitu fotografija dodirnite [ PROTECT]
(u kategoriji [EDIT])  [ PROTECT].
BDodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa/fotografije
i zatim dodirnite ű.
Dodirnite videozapise i fotografije
koje želite zaštititi.
 Savjet
Na odabranim snimkama se prikazuje
.
•• Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
CDodirnite ű  [ON]  ű 
Ų.
Za skidanje zaštite sa svih videozapisa
i fotografija snimljenih istog datuma
odjednom
 Savjeti
•• Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
•• Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
U koraku  gore, odaberite datum snimanja
željenog videozapisa/fotografije i zatim
dodirnite ű  [OFF]  ű 
Ų.
55
Dijeljenje videozapisa
•• Može se pojaviti malo odstupanje između mjesta
gdje ste dodirnuli ǎ i stvarnog mjesta reza
jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu
od pola sekunde.
•• Ako podijeliti originalan videozapis, videozapis
dodan u playlistu će se također podijeliti.
Prije početka postupka odaberite medij za
snimanje koji sadrži videozapis koji želite
podijeliti te kvalitetu slike (str. 62, 74).
1
2
3
 Savjet
Dodirnite Ű (MENU)  [
DIVIDE] (u kategoriji [EDIT]).
•• Možete podijeliti videozapis dok se prikazuje na
zaslonu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
Dodirnite videozapis iz kojeg
želite podijeliti.
Započinje reprodukcija odabranog
videozapisa.
Dodirnite ǎ na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Reprodukcija se pauzira. Pauza i reprodukcija se izmjenjuje pritiskom na ǎ.
Preciznije podesite mjesto reza nakon
odabira točke pomoću ǎ.
4
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Dodirnite ű  [YES]  ű.
 Napomene
•• Podijeljeni videozapisi ne mogu se vratiti u
prvobitno stanje.
•• Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme dijeljenja
videozapisa. Time se medij za snimanje može
oštetiti. Također, nemojte vaditi "Memory Stick
PRO Duo" za vrijeme dijeljenja videozapisa s
"Memory Stick PRO Duo" medija.
56
Uporaba playliste
videozapisa
Za dodavanje svih videozapisa snimljenih
istog datuma odjednom
AU koraku 2 dodirnite [ ADD by
date]/[ ADD by date].
Datumi snimanja videozapisa prikazuju
se na zaslonu.
Playlista je lista u kojoj se prikazuju sličice
videozapisa koje ste odabrali.
Originalni videozapisi se neće promijeniti čak i
ako editirate ili obrišete videozapise dodane
u playlistu.
Prije početka postupka odaberite medij za
snimanje i željenu kvalitetu slike za kreiranje,
reprodukciju ili editiranje playliste (str. 62, 74).
BDodirnite Ŵ/ŵ za odabir datuma
snimanja željenog videozapisa i zatim
dodirnite ű.
Kreiranje playliste
 Napomena
 Savjet
•• Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike i standard definition (SD) kvalitetom slike
se dodaju u zasebne playliste.
•• Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako biste
je potvrdili. Dodirnite Ż za povratak na
prethodni zaslon.
CDodirnite ű  [YES]  ű 
Ų.
ADodirnite Ű (MENU) 
[PLAYLIST EDIT] (u kategoriji
[EDIT]).
 Napomene
•• Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme dodavanja
videozapisa u playlistu. Time se medij za
snimanje može oštetiti. Također, nemojte vaditi
"Memory Stick PRO Duo" za vrijeme editiranja
videozapisa s "Memory Stick PRO Duo" medija.
•• Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
BDodirnite [ ADD] ili [ ADD].
CDodirnite videozapis koji želite
dodati u playlistu.
 Savjeti
•• Ne možete kreirati playlistu koja sadržava
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike i videozapise sa standard definition (SD)
kvalitetom slike.
•• U playlistu možete dodati maksimalno 999
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike ili 99 videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike.
•• Videozapis možete dodati u playlistu preko zaslona za reprodukciju ili zaslona INDEX dodirom
na ſ (OPTION).
•• Kreiranu playlistu možete presnimiti na disk
onakvu kakva jest pomoću priloženog softvera.
Odabrani videozapis je označen oznakom
.
 Savjet
•• Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
DDodirnite ű  [YES] 
ű  Ų.
57
DDodirnite ű  [YES]  ű 
Ų.
Reprodukcija playliste
Prije početka postupka odaberite medij za
snimanje i željenu kvalitetu slike za reprodukciju playliste (str. 62).
 Savjet
ADodirnite Ű (MENU) 
Promjena redoslijeda unutar playliste
•• Čak i ako obrišete videozapis iz playliste, originalan videozapis se neće obrisati.
ADodirnite Ű (MENU)  [PLAYLIST
EDIT] (u kategoriji [EDIT]).
BDodirnite [
MOVE]/[ MOVE].
COdaberite videozapis koji želite premjestiti.
[PLAYLIST] (u kategoriji
[PLAYBACK]).
Prikazuju se videozapisi dodani u
playlistu.
Odabrani videozapis je označen
oznakom .
BDodirnite videozapis kojeg želite
reproducirati.
 Savjet
•• Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
Playlista se reproducira od odabranog
videozapisa do kraja te se zatim prikaz
vraća na prikaz playliste.
DDodirnite ű.
EOdaberite odredište tipkama ǐ/Ǒ.
Brisanje neželjenih videozapisa iz
playliste
ADodirnite Ű (MENU)  [PLAYLIST
EDIT] (u kategoriji [EDIT]).
BDodirnite [
ERASE]/[ ERASE].
Za brisanje svih videozapisa iz playliste,
dodirnite [
ERASE ALL]/[ ERASE
ALL]  [YES]  [YES]  ű.
COdaberite videozapis za brisanje iz liste.
Oznaka odredišta
FDodirnite ű  [YES]  ű 
Ų.
 Savjet
•• Ako odaberete više videozapisa, videozapisi se
premještaju redom kako se prikazuju u playlisti.
Odabrani videozapis je označen oznakom
.
 Savjet
•• Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ż za
povratak na prethodni zaslon.
58
Kreiranje diska pomoću
DVD snimača ili rekordera
Kreiranje diska s high definition (HD)
kvalitetom slike pomoću DVD
snimača i sl. (povezivanje USB kabelom)
USB kabelom spojite kamkorder s uređajem
za snimanje diska koji je kompatibilan
s HD (high definition) kvalitetom slike
videozapisa, kao što je Sony DVD snimač.
Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima spajate kamkorder. Ovdje se
opisuje postupak snimanja diska spajanjem
kamkordera sa Sony DVD snimačem.
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB SELECT].
•• Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU)  [USB
CONNECT] (u kategoriji [OTHERS]).
•• Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 20).
•• Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
ENa zaslonu kamkordera dodirnite
[ USB CONNECT] kod videozapisa snimljenih u ugrađenu
memoriju ili [ USB CONNECT]
kod videozapisa snimljenih na
"Memory Stick PRO Duo".
ASpojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
•• Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 8, 19) i prijeđite na korak 3.
FSnimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
•• Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
BPostavite kamkorder na "Handycam"
Station postolje.
GNakon završetka postupka, do-
dirnite [END]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
CUključite kamkorder tako da
otvorite LCD zaslon.
HOdspojite USB kabel.
DSpojite  (USB) priključak u
"Handycam" Station postolje ili
namjenski adapter USB priključnice i na DVD snimač ili sl. pomoću
USB kabela (priložen).
59
BA/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
 Napomena
Kod spajanja s drugim uređajem preko
S VIDEO priključnice, uporabom A/V
spojnog kabela sa S VIDEO kabela (opcija),
postiže se viša kvaliteta slike nego kod
A/V spojnog kabela. Spojite bijeli i crveni
priključak (lijevi i desno audio) i S VIDEO
priključak (S VIDEO kanal) na A/V
spojnom kabelu sa S VIDEO kabelom. Ako
spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se
neće čuti. Spajanje žutog priključka (video)
nije nužno.
•• Disk sa slikom high definition (HD) kvalitete ne
smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju
AVCHD format, možda nećete moći izvaditi
disk iz njih.
Kreiranje diska sa standard definition
(SD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. (povezivanje A/V spojnim
kabelom)
Možete presnimiti snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za
snimanje diskova ili Sony DVD snimača
i sl. preko A/V spojnog kabela. Spojite
uređaje na način A ili B. Također pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima
spajate kamkorder. Prije početka postupka
odaberite medij za snimanje koji sadrži videozapise koje želite presnimiti te kvalitetu
slike (str. 62, 74).
A/V OUT priključnica
•• Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
 Napomene
•• Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 20).
•• Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se presnimavati u standard definition
(SD) kvaliteti.
(žuta)
(bijela)
AA/V spojni kabel (priložen)
Spojite A/V spojni kabel u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.
Na kamkorderu se nalazi priključnica A/V
Remote, a na "Handycam" Station postolju
A/V OUT priključnica (str. 7, 8). Spojite
A/V priključni kabel na "Handycam"
Station postolje ili na kamkorder, ovisno o
postavkama.
(žuta)
(crvena)
 Tok signala
AUmetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
60
•• Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
•• Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
BSpojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela A
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO B (opcija).
•• Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
CPokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
•• Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
DKad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
 Napomene
•• S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
•• Snimke ne možete presnimavati na rekordere
spojene HDMI kabelom.
•• Za isključivanje prikaza indikatora na zaslonu
(kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz
slike, dodirnite Ű (MENU)  [DISP
OUTPUT] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])
 [LCD PANEL] (standardna postavka) 
ű  Ų.
•• Za snimanje datuma i vremena, koordinata
(HDR-TG5VE/TG7VE) ili podataka o snimanju,
dodirnite Ű (MENU)  [DATA CODE]
(u kategoriji [PLAYBACK SET])  željenu
postavku  ű  Ų. Osim toga,
dodirnite Ű (MENU)  [DISP OUTPUT]
(u kategoriji [OUTPUT SETTINGS] 
[V-OUT/PANEL]  ű  Ų.
•• Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV
i sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU)  [TV
TYPE] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])
 [4:3]  ű  Ų.
61
Uporaba medija za snimanje
Promjena medija za
snimanje
Odabir medija za snimanje
fotografija
ADodirnite Ű (MENU) 
Kao medij za snimanje, reprodukciju ili
editiranje na kamkorderu možete odabrati
ugrađenu memoriju ili "Memory Stick
PRO Duo". Zasebno odaberite medij za
videozapise i fotografije. Standardna je
postavka snimanje videozapisa i fotografija
u ugrađenu memoriju.
[PHOTO MEDIA SET] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA]).
Prikazuje se zaslon [PHOTO MEDIA
SET].
BDodirnite željeni medij za
snimanje.
Ugrađena memorija
Videozapisi
CDodirnite [YES]  ű.
Fotografije
Medij za snimanje je promijenjen.
"Memory Stick" medij
•• Na odabrani medij možete snimati, reproducirati
s njega ili editirati na njemu.
•• Pogledajte str. 106 za podatke o vremenu
snimanja videozapisa.
•• Pogledajte str. 107 za podatke o broju fotografija
koje se mogu snimiti.
Provjera postavke medija za snimanje
Uključite indikator  (videozapis) za
provjeru medija za snimanje videozapisa ili
 (fotografija) za fotografija. Na gornjem
desnom dijelu zaslona prikazuje se ikona
medija.
Odabir medija za snimanje
videozapisa
ADodirnite Ű (MENU) 
Ǻ : Ugrađena memorija
s : "Memory Stick PRO Duo" medij
[MOVIE MEDIA SET] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA]).
Umetanje "Memory Stick PRO
Duo" medija
Prikazuje se zaslon [MOVIE MEDIA
SET].
BDodirnite željeni medij.
•• Podesite medij za snimanje na [MEMORY
STICK] za snimanje videozapisa i/ili fotografija
na "Memory Stick PRO Duo" (str. 62).
CDodirnite [YES]  ű.
Vrste "Memory Stick" kartica koje se
mogu upotrebljavati uz kamkorder
Medij za snimanje je promijenjen.
•• Za snimanje videozapisa preporučuje se uporaba
"Memory Stick PRO Duo" medija kapaciteta 1 GB
ili više s oznakom:
––
("Memory Stick
PRO Duo" medij)*
62
––
("Memory Stick
PRO-HG Duo" medij)
** Može se upotrebljavati verzija sa ili bez
oznake Mark2.
•• Pogledajte str. 107 za podatke o vremenu snimanja na "Memory Stick PRO Duo" medij.
"Memory Stick PRO Duo" medij/"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij
(Veličina koja se može upotrebljavati s kamkorderom.)
Indikator pristupa
Prikazuje se zaslon [Create a new Image
Database File.] nakon umetanja novog
"Memory Stick PRO Duo" medija dok
svijetli indikator  (videozapis).
"Memory Stick" medij.
(Ne može se upotrebljavati s ovim kamkorderom.)
•• Provjerite smjer umetanja "Memory Stick
PRO Duo" medija. Ako silom ugurate
"Memory Stick PRO Duo" u utor u pogrešnom smjeru, mogu se oštetiti "Memory
Stick PRO Duo" medij, utor za "Memory
Stick Duo" ili slikovni podaci.
•• Ne mogu se upotrebljavati druge vrste memorijskih kartica osim spomenutih.
•• "Memory Stick PRO Duo" može se upotrebljavati samo uz opremu kompatibilnu s "Memory
Stick PRO" medijima.
•• Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory
Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo"
adapter.
•• Umetnite "Memory Stick PRO Duo" medij u
"Memory Stick Duo" adapter kad upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo" uz uređaje koji
podržavaju "Memory Stick".
BDodirnite [YES].
•• Za snimanje samo fotografija na "Memory
Stick PRO Duo", dodirnite [NO].
 Napomena
•• Ako se prikaže [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] u koraku 2, formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" medij (str. 88).
AUmetnite "Memory Stick PRO
Duo" medij.
Vađenje "Memory Stick PRO Duo"
kartice
AOtvorite pokrov pretinca za bateriju/
Memory Stick Duo.
BUmetnite "Memory Stick Duo" tako
da klikne.
CZatvorite pokrov pretinca za bateriju/
Memory Stick Duo.
Otvorite pokrov utora "Memory Stick Duo"
medija i lagano jednom gurnite "Memory
Stick PRO Duo".
•• Nemojte otvarati pokrov "Memory Stick Duo"
kartice za vrijeme snimanja.
•• Kod umetanja i vađenja "Memory Stick PRO
Duo" medija, pripazite da vam "Memory Stick
PRO Duo" ne iskoči i padne.
63
4
Sprečavanje obnavljanja
podataka iz ugrađene
memorije
Prikazuje se izbornik [ FORMAT].
Funkcija [ EMPTY] omogućuje upisivanje
besmislenih podataka u ugrađenu memoriju
kamkordera. Na taj način se može otežati
obnavljanje originalnih podataka. Kad želite
zbrinuti kamkorder ili ga predati drugom
vlasniku, savjetuje se izvršavanje funkcije
[ EMPTY].
 Napomene
•• Ako izvršite [ EMPTY], obrisat će se sve
snimke. Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka, pohranite ih (str. 59, također pogledajte
upute za uporabu) prije izvršavanja funkcije
[ EMPTY].
•• Funkcija [ EMPTY] se ne može izvršiti ako ne
spojite kamkorder na mrežno napajanje preko
adaptera.
•• Odspojite sve kabele osim kabela mrežnog adaptera.
Nemojte odspajati mrežni adapter tijekom
postupka.
•• Dok se izvršava [ EMPTY], nemojte izlagati
kamkorder vibracijama ili udarcima.
1
2
3
Dodirnite Ű (MENU) 
[MEDIA FORMAT] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA])  [INT.
MEMORY].
5
Dodirnite [EMPTY].
6
Dodirnite [YES]  [YES]  ű.
Prikazuje se izbornik [ EMPTY].
 Napomene
•• Stvarno vrijeme izvršavanja funkcije [ EMPTY]
je približno 40 minuta.
•• Ako prekinete funkciju [ EMPTY] dok se
prikazuje [Executing...], obavezno završite
postupak tako da izvršite [MEDIA FORMAT] ili
[ EMPTY] kod sljedeće uporabe kamkordera.
Spojite mrežni adapter na
"Handycam" Station postolje i u
zidnu utičnicu.
•• Ako ne upotrebljavate "Handycam" Station
postolje, spojite mrežni adapter i namjenski
adapter USB priključnice na kamkorder
(str. 19, 61) i prijeđite na korak 3.
Postavite kamkorder na "Handycam"
Station postolje.
Otvorite LCD zaslon za uključivanje
kamkordera.
64
Osobno podešavanje kamkordera
MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uvjetima snimanja)
Standardne postavke su označene znakom .
SCENE SELECTION
Koraci
Ű (MENU)  [SCENE SELECTION] (u kategoriji
željena postavka  ű  Ų

[MANUAL SETTINGS]) 
AUTO
Automatsko učinkovito snimanje bez uporabe funkcije [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* ()
Zadržava tamnu atmosferu udaljenih prizora kod
snimanja u suton.
TWILIGHT PORT. ()
Omogućuje fotografiranje osoba i pozadine uz
primjenu bljeskalice.
CANDLE ()
Čuva prigušenu atmosferu scene osvijetljene
svijećama.
SUNRISE&SUNSET* ()
Reproducira atmosferu scene kao kod zalaska ili
izlaska sunca.
FIREWORKS* ()
Snima zadivljujuće fotografije vatrometa.
LANDSCAPE* ()
Jasno snimanje udaljenih objekata. Ova postavka
također sprečava kamkorder u izoštravanju stakla
ili metalne mreže u staklu između kamkordera i
objekta.
PORTRAIT (Soft portrait)
()
Ističe objekte kao što su ljudi ili cvijeće ostavljajući
pozadinu neoštrom.
SPOTLIGHT** ()
Sprečava da lica osoba ispadnu previše bijela dok su
izložena jakom svjetlu.
SPORTS** ()
Odaberite kako biste smanjili utjecaj vibracija kod
snimanja objekata koji se brzo kreću.
BEACH** ()
Snimanje živog plavetnila oceana ili jezera.
65
SNOW** ()
Snimanje svijetlih slika bijelog krajolika.
** Podešeno tako da izoštrava samo udaljene objekte.
*** Podešeno tako da ne izoštrava bliske objekte.
 Napomene
•• Čak i ako podesite [TWILIGHT PORT.], postavka se mijenja na [AUTO] u modu snimanja videozapisa.
•• Ako podesite [SCENE SELECTION], [WHITE BAL.] se poništava.
 FADER
U prijelaze između scena možete snimiti efekte prijelaza. Odaberite željeni efekt u modu
[STBY] (za odtamnjivanje) ili [REC] (za zatamnjivanje).
Koraci
Ű (MENU)  [ FADER] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

OFF
WHITE FADER
BLACK FADER
[MANUAL SETTINGS])  željena
Bez uporabe efekta.
Zatamnjivanje
Odtamnjivanje
Zatamnjivanje
Odtamnjivanje
Prijelaz s bijelim efektom.
Prijelaz s crnim efektom.
Za poništavanje efekata prijelaza prije postupka, dodirnite [OFF].
 Savjeti
•• Kad pritisnete START/STOP dokraja, postavka se poništava.
•• Videozapis snimljen uz [BLACK FADER] može biti teško gledati u VISUAL INDEX zaslonu.
WHITE BAL. (White balance)
Možete podesiti ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se snima.
Koraci
Ű (MENU)  [WHITE BAL.] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
66
[MANUAL SETTINGS])  željena

AUTO
Ravnoteža bjeline se podešava automatski.
OUTDOOR ()
Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za sljedeće uvjete snimanja:
–– Na otvorenom
–– Noću, uz neonsku rasvjetu i vatromet
–– Izlazak i zalazak sunca
–– Uz fluorescentnu rasvjetu prirodne boje
INDOOR ()
Ravnoteža bjeline se podešava prikladno za sljedeće uvjete snimanja:
–– U zatvorenom
–– Na zabavi ili u studiju gdje se uvjeti osvjetljenja brzo mijenjaju
–– Kod video rasvjete u studiju ili kod rasvjete natrijevim svjetlom ili
svjetlom sličnom klasičnoj žarulji
ONE PUSH (x)
Ravnoteža bjeline će se podesiti prema uvjetima osvjetljenja u okolišu.
ADodirnite [ONE PUSH].
BKadrirajte bijeli predmet poput lista papira tako da ispuni zaslon uz
jednako osvjetljenje koje će se upotrebljavati za snimanje.
CDodirnite [x].
x trepće brzo. Kad se podatak o ravnoteži bjeline podesi i pohrani u
memoriju, indikator prestaje treptati.
 Napomene
•• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite boju u [ONE PUSH] kod snimanja pod bijelim ili
hladnim fluorescentnim svjetlom.
•• Kad odaberete [ONE PUSH], držite bijeli objekt u kadru sve dok x brzo trepće.
•• x trepće polako ako se [ONE PUSH] ne može podesiti.
•• Kad se odabere [ONE PUSH], ako x trepće nakon dodira na ű, podesite [WHITE BAL.] na
[AUTO].
•• Ako podesite [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION] se podešava na [AUTO].
 Savjeti
•• Ako zamijenite bateriju dok je odabrana postavka [AUTO] ili iznesete kamkorder na otvoreno nakon
snimanja u zatvorenom (ili obrnuto), odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder prema obližnjem bijelom
premetu na približno deset sekundi kako bi se bolje podesila ravnoteža bjeline.
•• Ako je ravnoteža bjeline podešena pomoću [ONE PUSH], a uvjeti osvjetljenja su se promijenili zato jer
ste iznijeli kamkorder na otvoreno iz kuće ili obrnuto, potrebno je ponoviti [ONE PUSH] postupak kako
bi se ponovno podesila ravnoteža bjeline.
SPOT MTR/FCS (Spot meter/focus)
Možete istovremeno podesiti svjetlinu i oštrinu odabranog objekta. Ova funkcija omogućuje
istovremenu uporabu opcija [SPOT METER] (str. 68) i [SPOT FOCUS] (str. 68).
67
Koraci
Ű (MENU)  [SPOT MTR/FCS] (u kategoriji [MANUAL SETTINGS])  dodirnite objekt prema kojem želite podesiti svjetlinu i oštrinu  [END]  Ų
Za automatsko podešavanje svjetline i oštrine, dodirnite [AUTO].
 Napomena
•• [EXPOSURE] i [FOCUS] se automatski podešavaju na [MANUAL].
SPOT METER (Flexible spot meter)
Možete podesiti i fiksirati ekspoziciju na objekt tako da se snimi uz prikladnu svjetlinu čak
i ako postoji velik kontrast između objekta i pozadine, primjerite kod objekata na pozornici
osvijetljenih reflektorom.
Koraci
Ű (MENU)  [SPOT METER] (u kategoriji [MANUAL SETTINGS])  dodirnite
točku na zaslonu gdje želite fiksirati i podesiti ekspoziciju  [END]  Ų
Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije, dodirnite [AUTO].
 Napomena
•• [EXPOSURE] se automatski podešava na [MANUAL].
SPOT FOCUS
Možete odabrati i izoštriti željenu točku na zaslonu koja se ne nalazi u njegovoj sredini.
Koraci
Ű (MENU)  [SPOT FOCUS] (u kategoriji [MANUAL SETTINGS])  dodirnite
točku unutar okvira koju želite izoštriti na zaslonu  [END]  Ų
68
Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite [AUTO].
 Napomena
•• [FOCUS] se automatski podešava na [MANUAL].
EXPOSURE
Svjetlinu slike možete podesiti ručno. Podesite svjetlinu ako objekt djeluje presvijetlo ili
pretamno.
Koraci
Ű (MENU)  [EXPOSURE] (u kategoriji [MANUAL SETTINGS])  [MANUAL]
 ż (tamnije)/Ž (svjetlije)  ű  Ų
Za automatsko podešavanje ekspozicije, dodirnite [AUTO].
FOCUS
Možete izoštravati ručno. Ovu funkciju možete odabrati i kad želite namjerno izoštriti željeni
objekt.
Koraci
Ű (MENU)  [FOCUS] (u kategoriji [MANUAL SETTINGS])  [MANUAL] 
ǒ (izoštrava bliske objekte)/Ǔ (izoštrava udaljene objekte)  ű 
Ų
Za automatsko podešavanje oštrine, dodirnite [AUTO].
 Napomene
•• Kad podesite [FOCUS] na [MANUAL], prikazuje se .
69
•• Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
 Savjeti
•• Ako nije moguće izoštravanje iz veće blizine, prikazuje se , a ako izoštravanje nije moguće iz veće
daljine, prikazuje se .
•• Jednostavnije je izoštriti objekt tako da pomaknete preklopku zuma prema T (telefoto) i izoštrite te zatim
prema W (širokokutno) za podešavanje zuma kod snimanja. Ako želite snimiti objekt na maloj udaljenosti, pomaknite preklopku zuma na W (širokokutno) stranu i zatim izoštrite.
•• Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost do objekta koji je izoštren, služi kao orijentacija ako je
mračno ili je izoštravanje otežano) prikazuje se nekoliko sekundi u sljedećim slučajevima. (Ovaj podatak
se ne prikazuje točno ako se upotrebljava konverzijski objektiv (opcija).)
–– Kad se prebaci s automatskog na ručno izoštravanje
–– Kod ručnog izoštravanja
TELE MACRO
Funkcija je korisna kod snimanja malih objekata kao što su cvijeće i kukci. Možete izbjeći
izoštravanje pozadine tako da se objekt istakne oštrinom.
Koraci
Ű (MENU)  [TELE MACRO] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[MANUAL SETTINGS])  željena
OFF
Isključuje TELE MACRO. (TELE MACRO također se poništava kad
pomaknete preklopku zuma na W stranu.)
ON (T)
Zum (str. 29) se automatski
pomiče na T (telefoto) stranu i
omogućuje snimanje objekata iz
blizine do približno 36 cm.
 Napomene
•• Kod snimanja udaljenih objekata, izoštravanje može biti otežano i potrajati neko vrijeme.
•• Kad je automatsko izoštravanje otežano, izoštrite sliku ručno ([FOCUS], str. 69).
SMTH SLW REC (Smooth slow rec)
Pogledajte str. 30.
70
SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja)
Standardne postavke su označene znakom .
 DIGITAL ZOOM
Možete povećati faktor zuma preko 10  ako želite zumirati preko granice optičkog zuma kod
snimanja. Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kod uporabe digitalnog zuma.
Koraci
Ű (MENU)  [ DIGITAL ZOOM] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
[SHOOTING SET])  željena
Desna strana skale prikazuje faktor digitalnog zuma. Zona
zumiranja se prikazuje kad odaberete stupanj zumiranja.

OFF
Zumiranje do 10  izvodi se optički.
20 
Zumiranje do 10  izvodi se optički, a do 20  izvodi se digitalno.
120 
Zumiranje do 10  izvodi se optički, a do 120  izvodi se digitalno.
GUIDEFRAME
Možete prikazati okvir te provjeriti vodoravan ili okomiti položaj objekta. Okvir se ne snima.
Koraci
Ű (MENU)  [GUIDEFRAME] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

OFF
Ne prikazuje se okvir.
ON
Prikazuje se okvir.
[SHOOTING SET])  željena
 Savjet
•• Postavite objekt na sjecište linija okvira kako biste dobili uravnoteženu kompoziciju.
71
 STEADYSHOT
Možete kompenzirati podrhtavanje kamkordera.
Podesite [ STEADYSHOT] na [OFF] () kod uporabe stativa (opcija) jer će slika djelovati
prirodnije.
Koraci
Ű (MENU)  [ STEADYSHOT] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
ON
Upotrebljava se SteadyShot funkcija.
OFF ()
Ne upotrebljava se SteadyShot funkcija.
BLT-IN ZOOM MIC (Built-in zoom microphone)
Možete snimati videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
Koraci
Ű (MENU)  [BLT-IN ZOOM MIC] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
OFF
Mikrofon ne snima zvuk u skladu s položajem zuma.
ON (t)
Mikrofon snima zvuk u skladu s
položajem zuma.
MICREF LEVEL (Microphone reference level)
Možete odabrati željenu glasnoću mikrofona kod snimanja.
Koraci
Ű (MENU)  [MICREF LEVEL] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
NORMAL
Snimanje različitih okolnih zvukova i pretvaranje u odgovarajuću
razinu glasnoće.
LOW ()
Vjerno snimanje okolnog zvuka. Odaberite [LOW] ako želite snimati
uzbudljiv i snažan zvuk u koncertnoj dvorani i sl. (Ova postavka nije
prikladna za konverziju snimaka.)
AUTO BACK LIGHT
Kamkorder automatski podešava ekspoziciju kod objekata osvijetljenih straga.
72
Koraci
Ű (MENU)  [AUTO BACK LIGHT] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
ON
Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
OFF
Bez podešavanja ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
AUTO SLW SHUTTR (Auto Slow Shutter)
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina zatvarača se automatski smanjuje na 1/25 sekundi.
Koraci
Ű (MENU)  [AUTO SLW SHUTTR] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
ON
Upotrebljava se funkcija Auto Slow Shutter.
OFF
Ne upotrebljava se funkcija Auto Slow Shutter.
CONVERSION LENS
Pri uporabi konverzijskog objektiva (opcija), koristite ovu funkciju za snimanje uz primjenu
optimalne korekcije potresanja kamere i izoštravanja za svaki objektiv.
Koraci
Ű (MENU)  [CONVERSION LENS] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SHOOTING SET])  željena
OFF
Odaberite kad ne koristite konverzijski objektiv.
WIDE CONVERSION ()
Odaberite kad koristite širokokutni konverter.
73
RECORDING SET (Opcije kvalitete slike i moda snimanja)
Standardne postavke su označene znakom .
/ SET
Možete odabrati high definition (HD) ili standard definition (SD) kvalitetu slike za snimanje,
reprodukciju ili editiranje.
Koraci
Ű (MENU)  [/ SET] (u kategoriji
postavka  [YES]  ű

[RECORDING SET])  željena
 HD QUALITY
Za snimanje, reprodukciju ili editiranje uz high definition (HD)
kvalitetu slike.
 SD QUALITY
Za snimanje, reprodukciju ili editiranje uz standard definition (SD)
kvalitetu slike.
 Savjet
•• Videozapise možete snimati, reproducirati ili editirati samo u odabranoj kvaliteti slike. Za snimanje,
reprodukciju ili editiranje videozapisa u drugoj kvaliteti slike trebate promijeniti ovo podešenje.
 REC MODE (Mod snimanja)
Koraci
Ű (MENU)  [ REC MODE] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
[RECORDING SET])  željena
Možete odabrati između 4 razine snimanja za videozapise s high definition (HD) kvalitetom
slike. Kod snimanja objekata koji se brzo kreću, preporučuje se visoka kvaliteta slike kao što
je [FH].

HD FH ( )
Snimanje u najvišoj kvaliteti (AVC HD 16M (FH))*1.
HD HQ ( )
Snimanje u visokoj kvaliteti (AVC HD 9M (HQ))*2.
HD SP ( )
Snimanje u standardnoj kvaliteti (AVC HD 7M (SP))*2.
HD LP ( )
Produljeno vrijeme snimanja (Long Play) (AVC HD 5M (LP))*2.
* Videozapisi se snimaju u formatu AVCHD 1920  1080/50i.
*2 Videozapisi se snimaju u formatu AVCHD 1440  1080/50i.
1
Možete odabrati između 3 razine snimanja za videozapise sa standard definition (SD)*3 kvalitetom slike.

SD HQ ( )
Snimanje u visokoj kvaliteti (SD 9M (HQ)).
SD SP ( )
Snimanje u standardnoj kvaliteti (SD 6M (SP)).
SD LP ( )
Produljeno vrijeme snimanja (Long Play) (SD 3M (LP)).
*3 Videozapisi se snimaju u MPEG-2 formatu.
74
 Napomena
•• Kad snimate u LP modu, kvaliteta videozapisa može biti manja ili će se scene s brzim pokretima prikazivati
s blok-smetnjama kod reprodukcije.
 Savjeti
•• Pogledajte str. 106 za podatke o očekivanom vremenu snimanja na svaki od medija.
•• Možete odabrati [ REC MODE] za svaki medij za snimanje zasebno.
•• Vrijednosti poput 16M u tablici označavaju prosječnu brzinu prijenosa (bit rate) kod snimanja videozapisa.
M je kratica za Mbps.
 X.V.COLOR
Možete snimiti širi raspon boja. Moguća je vjerna reprodukcija sjajnih boja cvijeća ili tirkizno
plave boje mora. Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Koraci
Ű (MENU)  [ X.V.COLOR] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

Snimanje običnog raspona boja.
OFF
ON (
[RECORDING SET])  željena
)
Snimanje u modu x.v.Color.
 Napomene
•• Podesite [ X.V.COLOR] na [ON] ako će se snimljeni videozapis reproducirati na TV-u koji podržava
x.v.Color.
•• Ako se videozapis snimljen uz ovu funkciju podešenu na [ON] reproducira na TV-u koji ne podržava
x.v.Color, boje se možda neće reproducirati pravilno.
•• [ X.V.COLOR] nije moguće podesiti na [ON]:
–– Pri snimanju videozapisa sa standard definition (SD) kvalitetom slike
–– Tijekom snimanja videozapisa.
 WIDE SELECT
Za snimanje videozapisa sa standard definition (SD) kvalitetom slike možete odabrati omjer
širine i visine slike ovisno o spojenom TV prijemniku. Također pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika.
Koraci
Ű (MENU)  [ WIDE SELECT] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[RECORDING SET])  željena
16:9 WIDE
Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za 16:9 (wide) TV zaslon.
4:3 ()
Snimanje videozapisa preko cijelog zaslona za 4:3 TV zaslon.
 Napomena
•• Kod reprodukcije pravilno podesite [TV TYPE] ovisno o spojenom TV prijemniku (str. 92).
75
FACE FUNC. SET (Opcije za podešavanje funkcije za lice)
Standardne postavke su označene znakom .
FRAME SETTING
Ta opcija podešava ili isključuje prikaz okvira za prepoznavanje kad se lice prepozna primjenom
funkcije [FACE DETECTION] ili [SMILE DETECTION].
Koraci
Ű (MENU)  [FRAME SETTING] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
[FACE FUNC. SET])  željena
Narančasti okvir: Ciljano lice za moguću snimku nakon prepoznavanja osmijeha.
Bijeli okvir: Prepoznaje lica
SMILE DETECTION

ON
Prikazuje se okvir za prepoznavanje.
OFF
Ne prikazuje se okvir za prepoznavanje.
 Napomena
•• Okvir za prepoznavanje se ne prikazuje pri uporabi zrcalnog moda (str. 30).
FACE DETECTION
Automatski prepoznaje lica objekata i podešava izoštrenost/boju/ekspoziciju. Također preciznije podešava kvalitetu slike na dijelova s licima ako se radi o videozapisima sa slikom high
definition (HD) kvalitete.
Koraci
Ű (MENU)  [FACE DETECTION] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

ON
Prepoznaje lica.
OFF ()
Bez prepoznavanja lica.
 Napomene
[FACE FUNC. SET])  željena
•• Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, lica se možda neće prepoznati.
•• Funkcija [FACE DETECTION] možda neće raditi pravilno u određenim uvjetima snimanja. Tada podesite
[FACE DETECTION] na [OFF].
76
 Savjet
•• Iako se prepoznata lica snimaju u Face Indeks, kod nekih lica to možda neće biti slučaj. Također postoji
ograničen broj lica koja se mogu snimiti u Face Index. Za reprodukciju iz zaslona Face Index, pogledajte
str. 38.
SMILE DETECTION
Kad kamkorder prepozna osmijeh, automatski se aktivira zatvarač (SMILE SHUTTER).
Koraci
Ű (MENU)  [SMILE DETECTION] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[FACE FUNC. SET])  željena
DUAL CAPTURE ([])
Zatvarač se automatski aktivira kad kamkorder prepozna osmijeh samo
pri snimanju videozapisa.
ALWAYS ON ([])
Zatvarač se automatski aktivira kad god kamkorder prepozna osmijeh
u modu snimanja.
OFF
Nema prepoznavanja osmijeha pa se fotografije ne snimaju automatski.
 Napomene
•• Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće prepoznati.
•• Kad je odabrana opcija [DUAL CAPTURE], na zaslonu u pripravnom stanju snimanja videozapisa prikazuje se ikona [] koja se promijeni u [] kad započne snimanje videozapisa.
 Savjeti
•• Ako se osmijeh ne prepozna, podesite [SMILE SENSITIVITY] (str. 77).
•• Možete odabrati osobu na čijem će licu biti prioritet kod prepoznavanja osmijeha pomoću [SMILE
PRIORITY] (str. 77).
SMILE SENSITIVITY
Podešava osjetljivost funkcije SMILE SHUTTER kod prepoznavanja osmijeha.
Koraci
Ű (MENU)  [SMILE SENSITIVITY] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[FACE FUNC. SET])  željena
HIGH
Prepoznaje i najmanji osmijeh.
MEDIUM
Prepoznaje normalan osmijeh.
LOW
Prepoznaje velik osmijeh.
SMILE PRIORITY
Odabire objekt koji ima prioritet pri uporabi funkcije SMILE SHUTTER.
Koraci
Ű (MENU)  [SMILE PRIORITY] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
77
[FACE FUNC. SET])  željena

AUTO
Automatski se prepoznaju i snimaju nasmiješena lica.
CHILD PRIORITY
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima djece.
ADULT PRIORITY
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima odraslih.
78
PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija)
Standardne postavke su označene znakom .
 SELF-TIMER
Pritisnite PHOTO dokraja za pokretanje odbrojavanja. Fotografija se snima približno nakon
deset sekundi.
Koraci
Ű (MENU)  [ SELF-TIMER] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[PHOTO SETTINGS])  željena
OFF
Isključivanje self-timera.
ON ()
Pokretanje snimanja pomoću self-timera. Za poništavanje snimanja
dodirnite [RESET].
 IMAGE SIZE
Možete odabrati veličinu fotografija za snimanje.
Koraci
Ű (MENU)  [ IMAGE SIZE] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

4.0M ()
3.0M ()
[PHOTO SETTINGS])  željena
Snimanje fotografija u visokoj kvaliteti (2304  1728).
Snimanje fotografija visoke kvalitete u formatu 16:9 (wide) (2304  1296).
1.9M ()
Omogućuje snimanje više fotografija relativno dobre kvalitete (1600  1200).
VGA(0.3M) ()
Omogućuje snimanje maksimalnog broja fotografija (640  480).
 Napomene
•• Odabrana veličina slike je primjenjiva dok svijetli indikator  (fotografija).
•• Pogledajte str. 107 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
FLASH MODE
Možete podesiti bljeskalicu kod snimanja fotografija uz uporabu bljeskalice.
Koraci
Ű (MENU)  [FLASH MODE] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[PHOTO SETTINGS])  željena
AUTO
Bljeskalica se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna.
ON ()
Bljeskalica se aktivira uvijek, neovisno o rasvjeti okoline.
OFF ()
Snimanje bez bljeskalice.
79
 Napomene
•• Pri uporabi ugrađene bljeskalice savjetujemo snimanje na udaljenosti od oko 0,3 do 1,5 m.
•• Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije uporabe. Ako mrlje od vrućine ili prašina zatamnjuju svjetlo,
mogu smanjiti djelovanje bljeskalice.
•• Tijekom punjenja bljeskalice trepće indikator /CHG (punjenje) (str. 18) i ostane svijetliti kad punjenje
baterije završi.
•• Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima, primjerice za snimanje objekta osvijetljenog straga, djelovanje
bljeskalice možda neće biti učinkovito.
FLASH LEVEL
Ovu funkciju možete podesiti kod uporabe ugrađene bljeskalice.
Koraci
Ű (MENU)  [FLASH LEVEL] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
HIGH (+)

[PHOTO SETTINGS])  željena
Povećava količinu svjetla bljeskalice.
NORMAL ()
LOW (–)
Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.
REDEYE REDUC (Redeye reduction)
Ovu funkciju možete podesiti kod uporabe ugrađene bljeskalice za snimanje fotografija.
Kad podesite [REDEYE REDUC] na [ON] i zatim podesite [FLASH MODE] na [AUTO] ili
[ON], prikazuje se . Efekt crvenih očiju možete spriječiti aktivacijom predbljeska prije
aktivacije glavnog svjetla bljeskalice.
Koraci
Ű (MENU)  [REDEYE REDUC] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[PHOTO SETTINGS])  željena
OFF
Bez sprječavanja efekta crvenih očiju.
ON ()
Sprječavanje efekta crvenih očiju.
 Napomene
•• Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju možda neće pružati željeni učinak zbog osobnih razlika i drugih
uvjeta.
•• Smanjenje efekta crvenih očiju ne radi s automatskim snimanjem primjenom funkcije [SMILE DETECTION].
FILE NO. (File number)
Možete odabrati način dodjeljivanja brojeva fotografijama.
Koraci
Ű (MENU)  [FILE NO.] (u kategoriji
űŲ
[PHOTO SETTINGS])  željena postavka
80

SERIES
Dodjeljivanje brojeva fotografijama redom.
–– Broj svake sljedeće fotografije je veći nakon svakog snimanja.
–– Čak i ako zamijenite "Memory Stick PRO Duo" medij, brojevi datoteka se i dalje dodjeljuju redom.
RESET
Brojevi se dodjeljuju redom, počevši od najvećeg postojećeg broja na
trenutnom mediju za snimanje.
–– Kad zamijenite "Memory Stick PRO Duo" medij drugim, brojevi datoteka se dodjeljuju za svaki "Memory Stick PRO Duo" medij zasebno.
81
PLAYBACK (Opcije za reprodukciju)
VISUAL INDEX
Pogledajte str. 33.
DATE INDEX
Pogledajte str. 36.
Ǖ MAP (HDR-TG5VE/TG7VE)
Pogledajte str. 36.
 FILM ROLL
Pogledajte str. 38.
 FACE
Pogledajte str. 38.
HIGHLIGHT
Pogledajte str. 39.
PLAYLIST
Pogledajte str. 58.
82
EDIT (Opcije za editiranje)
 DELETE
Pogledajte str. 49.
 DELETE
Pogledajte str. 49.
 PROTECT
Pogledajte str. 55.
 PROTECT
Pogledajte str. 55.
 DIVIDE
Pogledajte str. 56.
PHOTO CAPTURE
Pogledajte str. 52.
MOVIE DUB
Pogledajte str. 53.
PHOTO COPY
Pogledajte str. 54.
PLAYLIST EDIT
Pogledajte str. 57.
83
PLAYBACK SET (Opcije za podešavanje prikaza)
Standardne postavke su označene znakom .
/ SET
Možete odabrati high definition (HD) ili standard definition (SD) kvalitetu slike za snimanje,
reprodukciju ili editiranje.
Koraci
Ű (MENU)  [/ SET] (u kategoriji
postavka  [YES]  ű

[PLAYBACK SET])  željena
 HD QUALITY
Za snimanje, reprodukciju ili editiranje uz high definition (HD)
kvalitetu slike.
 SD QUALITY
Za snimanje, reprodukciju ili editiranje uz standard definition (SD)
kvalitetu slike.
 Savjet
•• Videozapise možete snimati, reproducirati ili editirati samo u odabranoj kvaliteti slike. Za snimanje,
reprodukciju ili editiranje videozapisa u drugoj kvaliteti slike trebate promijeniti podešenje.
DATA CODE
Tijekom reprodukcije kamkorder prikazuje informacije (podatke) snimljene automatski
tijekom snimanja.
Koraci
Ű (MENU)  [DATA CODE] (u kategoriji
űŲ
[PLAYBACK SET])  željena postavka
HDR-TG5E

OFF
Podaci se ne prikazuju.
DATE/TIME
Prikazuju se datum i vrijeme.
CAMERA DATA
Prikazuju se postavke kamkordera.
DATE/TIME
ADatum
BVrijeme
84
CAMERA DATA
Videozapis
Fotografija
CSteadyShot isključen
DSvjetlina
ERavnoteža bjeline
FPojačanje
GBrzina zatvarača
HVrijednost otvora blende
IEkspozicija
JBljeskalica
 Savjeti
•• Podaci se prikazuju na TV zaslonu kad spojite kamkorder s TV prijemnikom.
•• Ovisno o stanju medija za snimanje, prikazuju se crte [--:--:--].
HDR-TG5VE/TG7VE

OFF
Podaci se ne prikazuju.
DATE/TIME
Prikazuju se datum i vrijeme.
CAMERA DATA
Prikazuju se postavke kamkordera.
COORDINATES
Prikaz koordinata.
DATE/TIME
ADatum
BVrijeme
85
CAMERA DATA
Videozapis
Fotografija
CSteadyShot isključen
DSvjetlina
ERavnoteža bjeline
FPojačanje
GBrzina zatvarača
HVrijednost otvora blende
IEkspozicija
JBljeskalica
COORDINATES
KGeografska širina
LGeografska dužina
 Savjeti
•• Podaci se prikazuju na TV zaslonu kad spojite kamkorder s TV prijemnikom.
•• Ovisno o stanju medija za snimanje, prikazuju se crte [--:--:--].
86
OTHERS (Opcije za ostale postavke)
Standardne postavke su označene znakom .
ś YOUR LOCATION (HDR-TG5VE/TG7VE)
Pogledajte str. 51.
USB CONNECT
Pogledajte str. 59.
TV CONNECT Guide
Pogledajte str. 43.
EMPTY MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
Pogledajte str. 40.
DOWNLOAD MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
Pogledajte str. 40.
BATTERY INFO
Možete provjeriti procijenjeni preostali kapacitet baterije.
Koraci
Ű (MENU)  [BATTERY INFO] (u kategoriji
Za zatvaranje prikaza informacija o bateriji
Dodirnite Ų.
87
[OTHERS])  provjerite  Ų.
MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje)
MOVIE MEDIA SET
Pogledajte str. 62.
PHOTO MEDIA SET
Pogledajte str. 62.
MEDIA INFO
Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja za svaki od medija za snimanje odabranog u
[MOVIE MEDIA SET] (str. 62) i približan slobodni prostor i zauzeti prostor na mediju za
snimanje.
Koraci
Ű (MENU)  [MEDIA INFO] (u kategoriji
Ų.
[MANAGE MEDIA])  provjerite 
 Savjet
•• Možete provjeriti slobodan prostor za snimanje i sl. dodirom na Ǒ u donjem desnom dijelu zaslona.
Za isključivanje prikaza
Dodirnite Ų.
 Napomene
•• Slobodan prostor ne mediju se računa prema 1 MB = 1 048 576 bajtova. Kod prikaza prostora na mediju
za snimanje vrijednosti manje od MB se zanemaruju.
•• S obzirom da je dio memorije izdvojen za upravljačke datoteke, zauzeti prostor neće biti 0 MB čak i ako
izvršite [MEDIA FORMAT] (str. 88).
 Savjet
•• Prikazuju se samo informacije o mediju odabranom u [MOVIE MEDIA SET] (str. 62). Ako je potrebo,
odaberite drugi medij.
MEDIA FORMAT
Formatiranjem se brišu svi videozapisi i fotografije kako bi se oslobodio prostor. Odaberite
medij za snimanje kojeg želite formatirati.
Koraci
Ű (MENU)  [MEDIA FORMAT] (u kategoriji [MANAGE MEDIA])  [INT.
MEMORY]/[MEMORY STICK]  [YES]  [YES]  ű.
88
 Napomene
•• Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 20).
•• Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka, pohranite ih (str. 59, također pogledajte upute za uporabu)
prije formatiranja medija za snimanje.
•• Obrisat će se i zaštićeni videozapisi i fotografije.
•• Dok se prikazuje [Executing...] nemojte zatvarati LCD zaslon, rukovati tipkama na kamkorderu, odspajati
mrežni adapter ili vaditi "Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera (Indikator pristupa svijetli ili trepće za
vrijeme formatiranja medija).
REPAIR IMG.DB F.
Pogledajte str. 101, 104.
89
SOUND/DISP SET (Opcije za podešavanje zvuka i zaslona)
Standardne postavke su označene znakom .
VOLUME
Možete podesiti glasnoću zvuka pri reprodukciji.
Koraci
Ű (MENU)  [VOLUME] (u kategoriji
Ž (glasnije)  ű  Ų
[SOUND/DISP SET])  ż (tiše)/
BEEP
Koraci
Ű (MENU)  [BEEP] (u kategoriji
űŲ

[SOUND/DISP SET])  željena postavka 
ON
Čuje se zvuk kad pokrenete/zaustavite snimanje ili rukujete zaslonom
osjetljivim na dodir.
OFF
Isključuje se zvuk.
LCD BRIGHT
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
Koraci
Ű (MENU)  [LCD BRIGHT] (u kategoriji
(tamnije)/Ž (svjetlije)  ű  Ų
[SOUND/DISP SET])  ż
 Savjet
•• Ova postavka ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.
LCD BL LEVEL (LCD back light level)
Možete podesiti jačinu pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.
Koraci
Ű (MENU)  [LCD BL LEVEL] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SOUND/DISP SET])  željena
NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Pojačana svjetlina LCD zaslona.
90
 Napomene
•• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera, automatski se podešava opcija [BRIGHT].
•• Ako odaberete [BRIGHT], trajanje baterije se nešto skraćuje kod snimanja.
•• Ako otvorite LCD zaslon za 180 stupnjeva tako da gleda prema van i zatim ga zatvorite prema kamkorderu,
automatski se odabire postavka [NORMAL].
 Savjet
•• Ova postavka ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.
LCD COLOR
Možete podesiti boju LCD zaslona.
Koraci
Ű (MENU)  [LCD COLOR] (u kategoriji [SOUND/DISP SET])  ż (manji
intenzitet)/Ž (veći intenzitet)  ű  Ų
 Savjet
•• Ova postavka ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.
DISPLAY SET
Možete podesiti vrijeme prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
Koraci
Ű (MENU)  [DISPLAY SET] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[SOUND/DISP SET])  željena
AUTO
Prikaz približno pet sekundi.
ON
Stalan prikaz.
 Savjet
•• Ikone ili indikatori prikazuju se u sljedećim slučajevima.
–– Kod uključivanja kamkordera.
–– Kad se dodirne LCD zaslon.
–– Kod prebacivanja kamkordera u mod snimanja videozapisa, snimanja fotografija ili reprodukcije.
91
OUTPUT SETTINGS (Opcije za spajanje s TV prijemnikom)
Standardne postavke su označene znakom .
TV TYPE
Trebate odabrati izlazni signal u skladu s TV-om spojenim za reprodukciju videozapisa i fotografija. Snimljeni videozapisi i fotografije se reproduciraju kao na sljedećim ilustracijama.
Koraci
Ű (MENU)  [TV TYPE] (u kategoriji
űŲ
[OUTPUT SETTINGS])  željena postavka
Odaberite za gledanje videozapisa na 16:9 (wide) TV-u. Snimljeni videozapisi
i fotografije se reproduciraju na sljedeći način.
Videozapisi i fotografije snimljeni u
16:9 (wide) modu

Videozapisi i fotografije snimljeni u
4:3 modu
16:9
Odaberite za gledanje videozapisa i fotografija na standardnom 4:3 TV-u.
Snimljeni videozapisi i fotografije se reproduciraju na sljedeći način.
Videozapisi i fotografije snimljeni u
16:9 (wide) modu
Videozapisi i fotografije snimljeni u
4:3 modu.
4:3
 Napomena
•• Omjer širine i visine slike videozapisa u high definition (HD) kvaliteti iznosi 16:9.
COMPONENT
Odaberite [COMPONENT] kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom
priključnicom.
Koraci
Ű (MENU)  [COMPONENT] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
92
[OUTPUT SETTINGS])  željena

576i
Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom
priključnicom.
1080i/576i
Odaberite kod spajanja kamkordera na TV koji ima komponentnu
ulaznu priključnicu te može prikazati signal 1080i.
HDMI RESOLUTION
Odaberite razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV preko HDMI
kabela.
Koraci
Ű (MENU)  [HDMI RESOLUTION] (u kategoriji [OUTPUT SETTINGS])  [HD
CONTENTS]/[SD CONTENTS]  željena postavka  ű  Ż  Ų
HD CONTENTS
Podesite razlučivost izlaznog signala slike snimljene u high definition (HD) kvaliteti.

AUTO
Uobičajeno podešenje (za automatski izlaz signala u skladu s TV-om).
1080i
Izlaz 1080i signala.
720p
Izlaz 720p signala.
576p
Izlaz 576p signala.
SD CONTENTS
Podesite razlučivost izlaznog signala slike snimljene u standard definition (SD) kvaliteti.

AUTO
Uobičajeno podešenje (za automatski izlaz signala u skladu s TV-om).
576p
Izlaz 576p signala.
576i
Izlaz 576i signala.
DISP OUTPUT (Display output)
Možete odabrati gdje želite prikazati indikatore koji se vide na zaslonu.
Koraci
Ű (MENU)  [DISP OUTPUT] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[OUTPUT SETTINGS])  željena
LCD PANEL
Prikazuje indikatore poput podataka o snimanju na LCD zaslonu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje indikatore poput podataka o snimanju na LCD zaslonu i na
zaslonu TV prijemnika.
93
CLOCK/ LANG (Opcije podešavanja sata i jezika)
Standardne postavke su označene znakom .
CLOCK SET
Pogledajte str. 22.
AREA SET
Možete podesiti vremensku razliku bez zaustavljanja sata. Odaberite područje gdje upotrebljavate
kamkorder u drugim vremenskim zonama. Pogledajte prikaz svjetskih vremenskih zona na
str. 109.
Koraci
Ű (MENU)  [AREA SET] (u kategoriji [CLOCK/ LANG])  podesite željeno
područje pomoću Ů/ů  ű  Ų
AUTO CLOCK ADJ (Auto clock adjustment) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Kamkorder će ažurirati točno vrijeme putem GPS-a. Unaprijed podesite prekidač GPS na ON.
Koraci
Ű (MENU)  [AUTO CLOCK ADJ] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[CLOCK/ LANG])  željena
ON
Automatsko podešavanje sata.
OFF
Bez automatskog podešavanja sata.
 Napomene
•• Prije uporabe kamkordera trebate podesiti datum i vrijeme (str. 22).
•• Podešeno vrijeme može odstupati nekoliko sekundi od točnog čak i ako je uključena funkcija [AUTO
CLOCK ADJ].
•• Funkcija [AUTO CLOCK ADJ] će automatski podesiti točno vrijeme kad isključite kamkorder ako je
kamkorder primao GPS signal dok ste ga koristili. Točno vrijeme se neće podesiti sve dok ne isključite
kamkorder. Točno vrijeme se neće podešavati ako kamkorder ne prima GPS signal čak i ako je prekidač
GPS podešen na ON.
AUTO AREA ADJ (Auto area adjustment) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Kamkorder će, zahvaljujući prijemu podataka o tekućem području s GPS-a, automatski
korigirati vremenske razlike za tekuće područje kad ih primijeti. Unaprijed podesite prekidač
GPS na ON.
Koraci
Ű (MENU)  [AUTO AREA ADJ] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
94
[CLOCK/ LANG])  željena

ON
Automatski se korigira vremenska razlika za tekuće područje.
OFF
Vremenska razlika za tekuće područje se ne korigira automatski.
 Napomena
•• Prije uporabe kamkordera trebate podesiti datum i vrijeme (str. 22).
SUMMERTIME
Možete prebaciti na ljetno vrijeme bez zaustavljanja sata. Podesite na [ON] za pomicanje sata
jedan sat unaprijed.
Koraci
Ű (MENU)  [SUMMERTIME] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[CLOCK/ LANG])  željena
OFF
Bez prelaska na ljetno računanje vremena.
ON
Prelazak na ljetno računanje vremena.
 LANGUAGE SET
Možete odabrati jezik koji će se prikazivati na LCD zaslonu.
Koraci
Ű (MENU)  [ LANGUAGE SET] (u kategoriji
postavka  ű  Ų
 Savjet
[CLOCK/ LANG])  željena
•• Na kamkorderu možete odabrati [ENG[SIMP]] (pojednostavljeni engleski) ako ne možete pronaći vlastiti
jezik.
95
GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje)
Standardne postavke su označene znakom .
DEMO MODE
Dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko adaptera, prikazuje se demo videozapis
približno deset minuta nakon uključivanja indikatora  (videozapis).
Koraci
Ű (MENU)  [DEMO MODE] (u kategoriji
ű

[GENERAL SET])  željena postavka
ON
Prikazuje se demo snimka.
OFF
Demo snimka se ne prikazuje.
 Savjeti
•• Kad podesite ovu opciju na [ON] i dodirnete ű, reproducira se demo snimka.
•• Demo snimka se prekida:
–– Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO
–– Kad se LCD zaslon rotira i zatvori tako da je zaslon okrenut prema van
•• Za demo videozapis će se registrirati određeni videozapis koji ste snimili ako zadovoljava sljedeće uvjete.
–– Videozapis je zaštićen
–– Videozapis je prvi prikazan u zaslonu VISUAL INDEX
–– Videozapis je snimljen u ugrađenu memoriju
–– Videozapis je snimljen u high definition (HD) kvaliteti slike
CALIBRATION
Pogledajte str. 117.
A.SHUT OFF (Auto shut off )
Možete podesiti automatsko isključivanje kamkordera ako njime ne rukujete dulje od pet
minuta.
Koraci
Ű (MENU)  [A.SHUT OFF] (u kategoriji
űŲ

[GENERAL SET])  željena postavka
5min
Kamkorder se isključuje automatski.
NEVER
Kamkorder se ne isključuje automatski.
 Napomena
•• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje preko adaptera, opcija [A.SHUT OFF] automatski se podešava
na [NEVER].
96
CTRL FOR HDMI (Control for HDMI)
Kod spajanja kamkordera HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync, možete
reproducirati videozapise na kamkorderu usmjeravanjem daljinskog upravljača TV-a prema
TV-u (str. 47).
Koraci
Ű (MENU)  [CTRL FOR HDMI] (u kategoriji
postavka  ű  Ų

[GENERAL SET])  željena
ON
Upravljajte kamkorderom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.
OFF
Kamkorderom ne upravljate pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.
97
U slučaju problema
Ŝ U slučaju problema
•• Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 18).
•• Postavite kamkorder na "Handycam" Station
postolje (str. 18).
Ako naiđete na probleme tijekom uporabe
kamkordera, upotrijebite sljedeću listu za
njihovo rješavanje. Ako se problem ponavlja,
odspojite napajanje i obratite se Sony
zastupniku.
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
•• Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
•• Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon približno jedne minute. Ako i dalje ne radi, pritisnite
tipku RESET (str. 7) šiljatim predmetom. (Ako
pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke,
uključujući točno vrijeme.)
•• Općenito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 98
•• Baterija/napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 99
•• LCD zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 99
•• "Memory Stick PRO Duo" medij . . . . . . . . str. 99
•• Snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 100
•• Reprodukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 101
•• Reprodukcija snimaka iz "Memory Stick PRO
Duo" medija na drugim uređajima. . . . . . str. 101
•• Editiranje videozapisa/fotografija na
računalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 102
•• Reprodukcija na TV-u. . . . . . . . . . . . . . . . str. 102
•• Presnimavanje/spajanje na druge
uređaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 102
•• GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) . . . . . . . . . . str. 102
•• Primjeri funkcija koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno. . . . . . . . . . . . str. 102
Postavke izbornika su se promijenile
automatski.
•• Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na standardne vrijednosti 12 sati nakon zatvaranja LCD
zaslona.
–– [AUTO BACK LIGHT]
–– [SPOT MTR/FCS]
–– [SPOT METER]
–– [SPOT FOCUS]
–– [EXPOSURE]
–– [FOCUS]
–– [SCENE SELECTION]
–– [WHITE BAL.]
–– [BLT-IN ZOOM MIC]
–– [MICREF LEVEL]
•• Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na standardne vrijednosti kod promjene između moda
snimanja videozapisa i fotografija te moda
reprodukcije.
–– [ FADER]
–– [TELE MACRO]
–– [ SELF-TIMER]
Napomene o slanju kamkordera na
popravak
•• Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu
memoriju kamkordera, ovisno o vrsti problema.
Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu
memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite
podatke iz ugrađene memorije na drugi medij
(napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja
kamkordera na popravak (str. 59, također
pogledajte upute za uporabu). Proizvođač neće
nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz
ugrađene memorije.
•• Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
Kamkorder se zagrijava.
•• Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 18).
98
Baterija/napajanje
LCD zaslon
Napajanje se odjednom isključi.
Opcije izbornika su označene sivo.
•• Upotrijebite mrežni adapter.
•• Standardna je postavka automatsko isključivanje kamkordera ako se njime ne rukuje pet
minuta (A.SHUT OFF). Promijenite postavku
[A.SHUT OFF] (str. 96) ili ponovno uključite
napajanje.
•• Napunite bateriju (str. 18).
•• U trenutnom modu snimanja ili reprodukcije
nije moguće odabrati sivo označene opcije.
•• Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati istovremeno (str. 102).
Tipke se ne prikazuju na zaslonu osjetljivom
na dodir.
•• Lagano dodirnite LCD zaslon.
Indikator /CHG (punjenje) ne svijetli dok
se baterija puni.
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne
rade pravilno ili ne rade uopće.
•• Zatvorite LCD zaslon (str. 18).
•• Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder (str. 18).
•• Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
•• Završilo je punjenje baterije (str. 18).
•• Postavite kamkorder na "Handycam" Station
postolje (str. 18).
•• Podesite zaslon osjetljiv na dodir
([CALIBRATION]) (str. 117).
Tipke na zaslonu brzo nestaju.
•• Podesite [DISPLAY SET] na [ON] (str. 91).
Indikator /CHG (punjenje) trepće dok se
baterija puni.
"Memory Stick PRO Duo" medij
•• Pravilno učvrstite bateriju na kamkorder (str. 18).
Ako se problem nastavi, odspojite mrežni adapter
iz zidne utičnice i obratite se Sonyjevom
zastupniku. Baterija je možda oštećena.
Postupci uporabom "Memory Stick PRO
Duo" medija ne mogu se izvršiti.
Indikator preostalog trajanja baterije ne
pokazuje točno vrijeme.
•• Ako upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo"
medij formatiran na računalu, ponovite formatiranje na kamkorderu (str. 88).
•• Okolna temperatura je previsoka ili preniska.
Pojava nije kvar.
•• Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno dokraja napunite bateriju. Ako se problem nastavi,
zamijenite bateriju novom (str. 116).
•• Prikazano vrijeme možda neće biti točno ovisno
o okolini u kojoj se baterija upotrebljava.
Snimke pohranjene na "Memory Stick
PRO Duo" medij ne mogu se obrisati.
•• Maksimalan broj snimaka koje se mogu odjednom obrisati preko indeksnog prikaza je 100.
•• Zaštićene snimke ne mogu se obrisati.
Naziv datoteke nije pravilno prikazan ili
trepće.
Baterija se brzo prazni.
•• Okolna temperatura je previsoka ili preniska.
Pojava nije kvar.
•• Baterija nije dovoljno napunjena. Ponovno dokraja napunite bateriju. Ako se problem nastavi,
zamijenite bateriju novom (str. 116).
•• Datoteka je oštećena.
•• Format datoteke nije podržan na kamkorderu
(str. 115).
99
Snimanje
Postoji vremenska razlika između mjesta
gdje ste pritisnuli START/STOP dokraja i
mjesta gdje započinje ili završava snimanje
videozapisa.
Također pogledajte dio o "Memory Stick
PRO Duo" mediju (str. 99).
•• Na kamkorderu je moguća pojava manje razlike
između trenutka pritiska na tipku START/STOP
dokraja i stvarnog trenutka početka ili završetka
snimanja. Pojava nije kvar.
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
•• Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
•• Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 49).
•• Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 106, 107).
Obrišite nepotrebne slike (str. 49).
Nije moguće promijeniti omjer širine i
visine slike videozapisa (16:9 (wide)/4:3).
•• Omjer širine i visine slike videozapisa u high
definition (HD) kvaliteti iznosi 16:9 (wide).
Ne radi automatsko izoštravanje.
Indikator pristupa svijetli ili trepće čak i
kad je snimanje zaustavljeno.
•• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 69).
•• Uvjeti snimanja ne omogućuju automatsko
izoštravanje. Ručno izoštrite (str. 69).
•• Kamkorder pohranjuje scenu koju ste upravo
snimili na medij za snimanje.
SteadyShot ne radi.
•• Podesite [ STEADYSHOT] na [ON] (str. 72).
•• Čak i ako je [ STEADYSHOT] podešeno na
[ON], kamkorder možda neće moći kompenzirati podrhtavanje.
Prikaz slike koja se snima izgleda drugačije.
•• Prikaz slike koja se snima može izgledati drugačije ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
Pojava nije kvar.
Objekti koji se kreću vrlo brzo izgledaju
izobličeni.
Bljeskalica ne radi.
•• Uporaba bljeskalice nije moguća:
–– Kod snimanja fotografija za vrijeme snimanja
videozapisa
–– Dok je [CONVERSION LENS] podešeno na
[WIDE CONVERSION]
•• Čak i kad je odabrana automatska bljeskalica ili
 (automatsko smanjenje efekta crvenih očiju),
ne možete koristiti bljeskalicu s opcijama:
–– [SPOT MTR/FCS]
–– [SPOT METER]
–– [MANUAL] u [EXPOSURE]
–– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH] ili
[SNOW] u [SCENE SELECTION]
•• To se naziva fenomenom žarišne ravnine. Pojava
nije kvar. Zbog načina na koji osjetilo slike
(CMOS senzor) očitava signale slike, objekti
koji brzo prolaze kraj objektiva mogu izgledati
izobličeni u nekim uvjetima snimanja.
Na snimkama se prikazuju vodoravne
pruge.
•• Pojava je uobičajena kod snimanja kod rasvjete
fluorescentnim svjetlom, natrijevim svjetiljkama
ili živinim svjetiljkama. Pojava nije kvar.
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je
kraće od očekivanog za dotičan medij za
snimanje.
•• Ovisno o uvjetima snimanja, raspoloživo vrijeme snimanja može se skratiti, primjerice kod
snimanja objekata koji se brzo kreću (str. 106).
100
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona
pojavljuju se crne pruge.
Na zaslonu VISUAL INDEX prikazuje se .
•• Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima dodirom
na Ű (MENU)  [REPAIR IMG.DB F.] (u
kategoriji [MANAGE MEDIA])  medij za
snimanje. Ako se indikator i dalje prikazuje,
obrišite snimku koja sadrži  (str. 49).
•• Podesite [ STEADYSHOT] na [OFF] (str. 72).
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
•• [LCD BL LEVEL] ne može se podesiti u sljedećim slučajevima:
–– LCD zaslon je zatvoren na kamkorderu dok je
zaslon okrenut prema van.
–– Napajanje se vrši preko mrežnog adaptera.
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je
zvuk pretih.
•• Povećajte glasnoću (str. 34).
•• Zvuk je tih dok je LCD zaslon zatvoren zaslonom prema van. Otvorite LCD zaslon.
•• Dok snimate zvuk uz opciju [MICREF LEVEL]
(str. 72) podešenu na [LOW], snimljeni zvuk će
se možda teško čuti.
•• Zvuk se ne može snimiti kad s funkcijom
[SMTH SLW REC] snimate videozapis od oko
3 sekunde.
Povećanje se mijenja kod promjene moda
snimanja.
•• Ne može se upotrebljavati digitalni zum dok je
kamkorder u modu snimanja fotografija.
Reprodukcija
Snimke se ne mogu reproducirati.
Videozapis se reproducira automatski.
•• Odberite medij za snimanje s kojeg želite reproducirati i kvalitetu slike videozapisa kojeg želite
reproducirati dodirom na Ű (MENU) 
[MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(u kategoriji [MANAGE MEDIA]) (str. 62).
•• Odberite kvalitetu slike videozapisa koji želite
reproducirati dodirom na Ű (MENU) 
[/ SET] (u kategoriji [PLAYBACK
SET]) (str. 84).
•• Videozapisi se reproduciraju automatski kao
demonstracija ako videozapis zadovoljava
određene uvjete na kamkorderu (str. 96). Pojava
nije kvar.
Reprodukcija snimaka iz "Memory
Stick PRO Duo" medija na drugim
uređajima
Fotografije se ne mogu reproducirati.
Snimke se ne mogu reproducirati ili
se "Memory Stick PRO Duo" ne može
prepoznati.
•• Fotografije se ne mogu reproducirati ako ste
promijenili datoteke ili mape ili ste podatke
uređivali na računalu. (U tom slučaju, naziv
datoteke trepće.) Pojava nije kvar.
•• Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim uređajima. Pojava
nije kvar.
•• Videozapise sa slikom high definition (HD)
kvalitete ne možete reproducirati s kartice
"Memory Stick PRO Duo" na uređaju koji ne
podržava format AVCHD.
Na zaslonu VISUAL INDEX prikazuje se .
•• Indikator se može prikazati na snimkama
snimljenim drugim uređajima, uređivanima na
računalu i sl.
•• Odspojili ste mrežni adapter ili skinuli bateriju
prije nego se isključio indikator pristupa nakon
snimanja. Time se podaci mogu oštetiti i
prikazuje se .
101
Editiranje videozapisa/fotografija
na kamkorderu
Prikazuju se crne pruge iznad i ispod slike
na 4:3 TV-u.
•• To se događa pri gledanju slike snimljene u 16:9
(wide) modu na 4:3 TV-u. Pojava nije kvar.
Editiranje nije moguće.
•• Editiranje nije moguće zbog stanja snimke.
Spajanje/presnimavanje na druge
uređaje
Videozapise nije moguće dodati u playlistu.
•• Na mediju za snimanje nema slobodnog prostora.
•• U playlistu možete dodati maksimalno 999
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike ili 99 videozapisa sa standard definition (SD)
kvalitetom slike. Obrišite nepotrebne videozapise
iz playliste (str. 58).
•• Fotografije se ne mogu dodati u playlistu.
Snimke se ne presnimavaju pravilno.
•• Snimke ne možete presnimavati putem HDMI
kabela.
•• A/V spojni kabel nije pravilno spojen. Obavezno
spojite kabel u ulaznu priključnicu drugog
uređaja (str. 60).
Videozapis se ne može podijeliti.
GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
•• Prekratki videozapisi ne mogu se podijeliti.
•• Zaštićeni videozapis se ne može podijeliti.
Kamkorder ne prima GPS signal
(HDR-TG5VE/TG7VE).
Fotografija se ne može snimiti iz videozapisa.
•• Vaš kamkorder ne može primati radijske signale
s GPS satelita zbog prepreka. Iznesite kamkorder na otvoreno i ponovno podesite prekidač
GPS na ON.
•• Medija za snimanje na kojeg želite pohraniti
fotografiju je pun.
Reprodukcija na TV-u
Trenutačna lokacija označena na zemljovidu
kamkordera razlikuje se od stvarne trenutačne lokacije (HDR-TG5VE/TG7VE).
Na spojenom TV-u se ne reproducira ni
slika ni zvuk.
•• Mogućnost odstupanja radijskog signala s GPS
satelita je velika. Odstupanje može biti maksimalno nekoliko stotina metara.
•• Pri uporabi komponentnog A/V kabela podesite
[COMPONENT] prema zahtjevima spojenog
uređaja (str. 92).
•• Kod uporabe komponentnog video priključka,
provjerite jesu li crveni i bijeli priključak A/V
spojnog kabela spojeni (str. 44, 45).
•• Iz priključnice HDMI OUT na kamkorderu
nema izlaza videosignala ako snimke sadržavaju
signale za zaštitu autorskog prava.
•• Kod uporabe S VIDEO priključka, provjerite
jesu li crveni i bijeli priključak A/V spojnog
kabela spojeni (str. 46).
Primjeri funkcija koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno
Sljedeća tablica prikazuje primjere kombinacija funkcija i izbornika koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno.
Slika se prikazuje izobličena na 4:3 TV-u.
•• To se događa pri gledanju slike snimljene u 16:9
(wide) modu na 4:3 TV-u. Podesite pravilno
[TV TYPE] (str. 92) i reproducirajte snimku.
102
Ne može se upotrijebiti
Zbog sljedeće postavke
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [FOCUS],
[TWILIGHT], [TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.]
[SMILE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [
SELF-TIMER]
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC], [
DIGITAL ZOOM], [
FADER], [ SELFTIMER]
[SMILE
PRIORITY]
[SMTH SLW REC], [
DIGITAL ZOOM], [
FADER], [ SELFTIMER]
[FRAME
SETTING]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[ FADER], [TELE
MACRO]
C:(ili E:)  :  (Prikaz automatske
dijagnostike)
C:04: 
•• Baterija nije "InfoLITHIUM" tipa NP-FH50.
Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju tipa NPFH50. (str. 115).
•• Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na "Handycam"
Station postolju ili kamkorderu (str. 18).
C:13:  / C:32: 
•• Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
C:06: 
•• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
E:20:  / E:31:  / E:61:  / E:62:  /
E:91:  / E:94:  / E:95:  / E:96: 
•• Pojavio se kvar kojeg sami ne možete otkloniti.
Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom
Sony servisu. Navedite peteroznamenkasti kôd
koji započinje slovom "E".
101-0001 (Indikator upozorenja o
datotekama)
Polako trepće
•• Datoteka je oštećena.
•• Datoteka se ne može očitati.
 (Upozorenje napona baterije)
Polako trepće
•• Baterija je gotovo prazna.
•• Ovisno o okolnim uvjetima ili stanju baterije,
indikator  može treptati čak i ako je preostalo
približno 20 minuta uporabe.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
œ (Indikator upozorenja na
temperaturu baterije)
•• Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
 (Upozorenje o "Memory Stick PRO
Duo" mediju)
Polako trepće
•• Nestaje slobodnog prostora za snimanje. Vrste
"Memory Stick" medija koje možete upotrebljavati uz kamkorder pogledajte na str. 62.
•• Nije umetnut "Memory Stick PRO Duo" medij
(str. 62).
103
Brzo trepće
•• Nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje.
Nakon pohranjivanja snimaka na drugi medij
(str. 59, također pogledajte upute za uporabu),
obrišite nepotrebne snimke ili formatirajte
"Memory Stick PRO Duo" medij (str. 88).
•• Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima dodirom
na Ű (MENU)  [REPAIR IMG.DB F.] (u
kategoriji [MANAGE MEDIA])  medij
za snimanje.
•• "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
v (Upozorenje kod snimanja fotografija)
•• Medij za snimanje je pun.
•• Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
 Savjet
•• Kad se neki od indikatora prikazuju na zaslonu,
može se čuti zvučni signal.
Opis poruka upozorenja
 (Upozorenje o formatiranju "Memory
Stick PRO Duo" medija)
Ako se pojave sljedeće poruke na zaslonu,
slijedite navedene upute.
•• "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
•• "Memory Stick PRO Duo" medij nije pravilno
formatiran (str. 58).
Medij za snimanje
 Internal memory format error.
 (Upozorenje o nekompatibilnom
"Memory Stick PRO Duo" mediju)
•• Ugrađena memorija kamkordera je podešena
drugačije od standardnog formata. Ako izvedete
[MEDIA FORMAT] (str. 88), možda ćete moći
upotrebljavati kamkorder. Postupkom se brišu
svi podaci u ugrađenoj memoriji.
•• Umetnut je nekompatibilan "Memory Stick
Duo" medij (str. 62).
s  (Upozorenje o zaštiti protiv snimanja
na "Memory Stick PRO Duo" medij)
Data error.
•• Došlo je do pojave tijekom očitavanja ili
zapisivanja podataka u ugrađenu memoriju
kamkordera.
•• Ako je ispred poruke indikator GPS-a, možda
postoje problemi kod GPS prijemnika. Ponovno
uključite kamkorder. (HDR-TG5VE/TG7VE)
•• Pristup "Memory Stick PRO Duo" mediju je
ograničen na drugom uređaju.
 (Indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće
•• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
The Image Database datoteka je oštećena.
Do you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
 (Upozorenje na podrhtavanje
kamkordera)
•• Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder
osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu.
•• Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do
podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
•• Oštećena je datoteka s podacima o snimkama.
Kad dodirnete [YES], kreira se nova datoteka
s podacima o snimkama. Prethodno snimljene
snimke na mediju ne mogu se reproducirati
(Slikovne datoteke nisu oštećene). Ako izvršite
[REPAIR IMG.DB F.] nakon kreiranja novih
informacija, reprodukcija prethodno snimljenih
snimaka postat će moguća. Ako to ne pomogne,
kopirajte snimke pomoću priloženog softvera.
104
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
Image Database datoteka je oštećena. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
•• Datoteka s podacima o snimkama je oštećena i
snimanje videozapisa i fotografija nije moguće.
Dodirnite [YES] za njezin popravak.
•• Fotografije možete snimati na "Memory Stick
PRO Duo" medij.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
•• Upotrijebite "Memory Stick" medij preporučen
za ovaj kamkorder (str. 62).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
•• Upotrijebite "Memory Stick" medij preporučen
za ovaj kamkorder (str. 62).
•• Ponovno umetnite "Memory Stick PRO Duo"
medij i slijedite upute na LCD zaslonu.
Recovering data.
Ostalo
•• Kamkorder pokušava automatski obnoviti
podatke ako zapisivanje podataka nije izvršeno
pravilno.
No further selection is possible.
•• Možete odabrati do 100 snimaka odjednom kod:
–– Brisanja videozapisa/fotografija
–– Zaštite videozapisa/fotografija ili skidanja
zaštite
–– Presnimavanja videozapisa
–– Kopiranja fotografija
–– Editiranja playliste s videozapisima high
definition (HD) kvalitete/fotografijama
Cannot recover data.
•• Zapisivanje podataka na medij za snimanje na
kamkorderu nije uspjelo. Izvršen je pokušaj
obnavljanja podataka, ali nije uspio.
 Reinsert the Memory Stick.
•• Umetnite "Memory Stick PRO Duo" nekoliko
puta. Ako i nakon toga trepće indikator,
"Memory Stick PRO Duo" medij je možda
oštećen. Isprobajte drugi "Memory Stick PRO
Duo" medij.
Data protected.
•• Pokušali ste obrisati zaštićene podatke. Isključite
zaštitu podataka.
 This Memory Stick is not formatted
correctly.
•• Provjerite format i zatim formatirajte "Memory
Stick PRO Duo" na kamkorderu ako je potrebno (str. 88).
 Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
•• Ne mogu se kreirati mape preko broja 999MSDCF. Na kamkorderu se ne mogu kreirati ili
obrisati kreirane mape.
•• Formatirajte "Memory Stick PRO Duo" medij
(str. 88) ili obrišite mape pomoću računala.
105
Dodatne informacije
Vrijeme snimanja
videozapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FH50 (priložena)
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa
Ugrađena memorija
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
High definition (HD) kvaliteta slike
(jedinica: minuta)
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(jedinica: minuta)
Baterija
Vrijeme kontinuiranog Tipično vrijeme
snimanja
snimanja
Kvaliteta slike HD
SD
HD
SD
135
50
Vrijeme snimanja
HDR-TG5E
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
100
SD
180
•• Kao medij za snimanje upotrebljava se ugrađena
memorija ili "Memory Stick PRO Duo".
"HD" označava high definition (HD)
kvalitetu slike, a "SD" označava standard
definition (SD) kvalitetu slike
NP-FH50
(priložena)
HD
155
115 (115)
230 (165)
290 (205)
390 (300)
HDR-TG5VE/
TG7VE
110 (110)
220 (155)
275 (195)
370 (285)
Standard definition (SD) kvaliteta slike
65
(jedinica: minuta)
Mod snimanja
•• Svako od vremena snimanja izmjereno je pod
sljedećim uvjetima:
–– [ REC MODE]: SP
–– Medij za snimanje: Ugrađena memorija ili
"Memory Stick PRO Duo" medij
•• Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
indikatora MODE i zumiranje.
•• Vrijeme je mjereno uz temperaturu kamkordera
od 25 °C (preporučena temperatura je između
10 i 30 °C).
•• Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće
kod uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
•• Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.
Vrijeme snimanja
HDR-TG5E
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
235 (210)
340 (210)
715 (460)
HDR-TG5VE/
TG7VE
225 (200)
325 (200)
680 (440)
 Napomena
•• Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
 Savjeti
•• U playlistu možete dodati maksimalno 3999
videozapisa s high definition (HD) kvalitetom
slike ili 9999 videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike.
•• Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova
tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja
na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa
i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme
snimanja.
Vrijeme reprodukcije
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
106
"Memory Stick PRO Duo" medij
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
High definition (HD) kvaliteta slike
(jedinica: minuta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
AVC HD
16M
(FH)
6
(6)
10
(10)
25
(25)
55
(55)
115
(115)
AVC HD
9M
(HQ)
10
(9)
25
(20)
55
(40)
115
(80)
230
(165)
AVC HD
7M
(SP)
15
(10)
35
(25)
70
(50)
145
(100)
290
(205)
Ugrađena memorija
AVC HD
5M
(LP)
20
(15)
45
(35)
95
(70)
195
(150)
390
(300)
Možete snimiti najviše 9999 fotografija.
"Memory Stick PRO Duo" medij
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
•• Odabrana veličina slike je primjenjiva dok
svijetli indikator  (fotografija).
•• Broj fotografija koje se mogu snimiti prikazan
ovdje odnosi se na najveću veličinu fotografije
na kamkorderu. Stvaran broj fotografija koje
se mogu snimit prikazuje se na LCD zaslonu
tijekom snimanja (str. 8).
Standard definition (SD) kvaliteta slike
(jedinica: minuta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
SD 9M
(HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
SD 6M
(SP)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
4.0M
2304  1728

470
970
1850
3850
7700
SD 3M
(LP)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
355
(230)
715
(460)
 Napomena
•• Vrijednosti u tablici temelje se na uporabi Sony
"Memory Stick PRO Duo" medija. Broj fotografija koje se mogu snimiti može ovisiti o uvjetima snimanja i vrsti "Memory Stick" medija.
•• Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav
procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim vrijednostima.
 Savjet
•• Za snimanje fotografija također možete upotrijebiti "Memory Stick Duo" medija kapaciteta 1
GB ili manje.
 Napomene
•• Vrijednosti u tablici temelje se na uporabi Sony
"Memory Stick PRO Duo" medija.
•• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja i vrsti objekta, modu [
REC MODE] (str. 74) i vrsti "Memory Stick"
medija.
•• Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme
snimanja.
107
Uporaba računala u
inozemstvu
Sustav
PAL-M
PAL-N
NTSC
Napajanje
Kamkorder možete upotrebljavati u svim
državama/regijama pomoću priloženog
adaptera gdje je napon električne mreže između
100 V i 240 V, frekvencije 50 Hz ili 60 Hz.
SECAM
Gledanje videozapisa s high definition
(HD) kvalitetom slike
U zemljama/regijama koje podržavaju 1080/
50i možete videozapise gledati u jednakoj
high definition (HD) kvaliteti u kakvoj su
snimljeni. Treba vam TV (ili monitor)
temeljen na PAL sustavu i kompatibilan sa
signalom 1080/50i koji ima komponentne
i AUDIO/VIDEO ulazne priključnice.
Potrebno je spojiti komponentni A/V kabel
ili HDMI kabel (opcija).
Gledanje videozapisa sa standard
definition (SD) kvalitetom slike
Za gledanje videozapisa sa standard definition
(SD) kvalitetom slike treba vam TV s PAL
sustavom boja i AUDIO/VIDEO ulaznim
priključnicama. Treba biti priključen A/V
spojni kabel.
O sustavima boja TV prijemnika
Ovaj kamkorder se temelji na PAL sustavu. Ako
želite reproducirati snimke na TV prijemniku,
on mora podržavati PAL sustav boja i imati
AUDIO/VIDEO ulaznu priključnicu.
Sustav
PAL
Država
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska, Italija,
Kuvajt, Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
108
Država
Brazil
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
Bahami, Bolivija, Kanada,
Srednjoafrička Republika, Čile,
Kolumbija, Ekvador, Gvineja,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
Bugarska, Francuska, Gvajana,
Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
Podešavanje lokalnog vremena
Možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme odabirom vremenske razlike kod uporabe
kamkordera u inozemstvu. Dodirnite Ű (MENU)  [AREA SET] i [SUMMERTIME] (u
kategoriji [CLOCK/ LANG]) (str. 94, 95).
HDR-TG5VE/TG7VE
Kad je opcija [AUTO CLOCK ADJ] i [AUTO AREA ADJ] podešena na [ON], točno vrijeme
se ugađa automatski funkcijom GPS (str. 94).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Vremenska
razlika
+12:00
Lokacija
Lisabon, London
Berlin, Pariz
Helsinki, Kairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapur, Peking
Seoul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Salamunovi Otoci
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
109
Lokacija
Fidži, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Aljaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorsko otočje, Zelenortsko
Otočje
Struktura datoteka i mapa u ugrađenoj memoriji i
na "Memory Stick PRO Duo" mediju
Struktura datoteka i mapa prikazana je u nastavku. Obično nije potrebno biti svjestan strukture
datoteka i mapa kod snimanja i reprodukcije videozapisa i fotografija na kamkorderu. Ako
želite uživati u videozapisima ili fotografijama spajanjem kamkordera s računalom, pogledajte
priručnik "PMB Guide" i upotrijebite priloženu aplikaciju.
** Samo kod ugrađene memorije
Kad broj datoteka premaši 9999, kreira se
nova mapa za snimanje novih datoteka
videozapisa.
Naziv datoteke povećava se: [101PNV01]
 [102PNV01]
ADatoteke za upravljanje snimkama
Ako obrišete ove datoteke, nećete moći
pravilno snimati/reproducirati snimke.
Datoteke su sakrivene prema standardnim
postavkama i obično se ne prikazuju.
BMapa s podacima o HD videozapisu
Ova mapa prikazuje podatke o snimanju
za videozapise s high definition (HD)
kvalitetom slike. Ne pokušavajte otvarati
ovu mapu ili pristupati njenom sadržaju
s računala. U protivnom se slikovne
datoteke mogu oštetiti ili se neće moći
reproducirati.
DDatoteke fotografija (JPEG datoteke)
Ekstenzija ovih datoteka je ".JPG". Brojevi
datoteka se automatski povećavaju. Kad
broj datoteka premaši 9999, kreira se
nova mapa za snimanje novih datoteka
fotografija.
Naziv datoteke povećava se: [101MSDCF]
 [102MSDCF]
CDatoteke SD videozapisa (MPEG-2
datoteke)
Ekstenzija ovih datoteka je ".MPG".
Maksimalna veličina je 2 GB. Kad
veličina datoteke premaši 2 GB, datoteka
se podijeli.
Brojevi datoteka se automatski povećavaju.
•• Ako podesite Ű (MENU)  [USB
CONNECT] (u kategoriji [OTHERS]) 
[ USB CONNECT]/[ USB CONNECT],
možete pristupiti mediju za snimanje iz računala preko USB veze.
•• Pristup iz računala pomoću priloženog softvera
"PMB". Nemojte mijenjati datoteke ili mape
s kamkordera pomoću računala. Slikovne
datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći
reproducirati.
110
•• Rad se ne može zajamčiti ako izvršite neki od
prethodno spomenutih postupaka.
•• Kad brišete slikovne datoteke, slijedite korake
na str. 49. Nemojte brisati slikovne datoteke
izravno preko računala.
•• Nemojte formatirati medij za snimanje preko
računala. Kamkorder možda neće raditi pravilno.
•• Nemojte kopirati datoteke na medij za snimanje
iz računala. Rad se ne može zajamčiti.
111
Održavanje i mjere
opreza
*2 720p specifikacija
High definition specifikacija koja koristi 720
efektivnih linija za prikaz slike i progressive
sustav.
3
* Vaš kamkorder ne može reproducirati podatke
snimljene u formatu AVCHD koji se razlikuje
od opisanog.
O formatu AVCHD
Što je format AVCHD?
O funkciji GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
Format AVCHD je format high definition
kamkordera koji se koristi za snimanje high
definition (HD) signala sa specifikacijom
1080i*1 ili 720p*2 u ugrađenu memoriju primjenom tehnologije učinkovite kompresije
podataka. Format MPEG-4 AVC/H.264
je usvojen za kompresiju videopodataka,
a Dolby Digital ili Linear PCM sustav se
koristi za kompresiju audiopodataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje
učinkovitiju kompresiju slika od konvencionalnog formata kompresije. Format
MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje snimanje
high definition videosignala načinjenog
digitalnim kamkorderom na 8 cm DVD
diskove, tvrdi disk, flash memoriju, "Memory
Stick PRO Duo" medij i sl.
GPS (Global Positioning System) je sustav
koji izračunava geografsku lokaciju pomoću
vrlo točnih američkih svemirskih satelita.
Taj sustav omogućuje određivanje točne
lokacije na Zemlji. GPS sateliti se nalaze u 6
orbita, 20 000 km iznad Zemlje. GPS sustav
sastoji se od 24 ili više GPS satelita. GPS
prijemnik prima radiosignale sa satelita i
izračunava trenutačnu lokaciju prijemnika
na temelju podataka o putanjama (Almanac
podaci) i vremena putovanja signala itd.
Utvrđivanje lokacije zove se "triangulacija".
GPS prijemnik može ustanoviti geografsku
širinu i dužinu za trenutačnu lokaciju prijemom signala s 3 ili više satelita.
•• Kako se položaji GPS satelita stalno mijenjaju,
određivanje lokacije može trajati duže vrijeme ili
je prijemnik neće moći uopće odrediti, ovisno o
lokaciji i vremenu uporabe kamkordera.
•• "GPS" je sustav za određivanje geografske
lokacije pomoću triangulacije radiosignala s
GPS satelita. Izbjegavajte korištenje kamkordera
na mjestima gdje se radijski signali blokiraju ili
reflektiraju, primjerice na sjenovitom mjestu
okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite
kamkorder na mjestima s otvorenim pogledom
prema nebu.
•• Podatke o lokaciji možda nećete moći snimiti na
sljedećim mjestima ili u situacijama gdje radiosignali s GPS satelita ne stižu do kamkordera.
–– U tunelima, zatvorenim prostorima ili pod
sjenom zgrada.
–– Između visokih zgrada ili na uskim ulicama
okruženim zgradama.
–– Na podzemnim lokacijama, mjestima okruženima gustim drvećem, pod podignutim
mostom ili na lokacijama gdje se stvaraju
magnetska polja, primjerice ispod visokonaponskih kabela.
Snimanje i reprodukcija na kamkorderu
Budući da se temelji na formatu AVCHD,
vaš kamkorder snima s high definition
(HD) kvalitetom slike spomenutom u
nastavku. Uz high definition (HD) kvalitetu
slike vaš kamkorder može snimati standard
definition (SD) signal u konvencionalnom
MPEG-2 formatu.
Video signal*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i, 1440  1080/50i
Audiosignal: Dolby Digital, dvokanalni
Medij za snimanje: Ugrađena memorija,
"Memory Stick PRO Duo" medij
*1 1080i specifikacija
High definition specifikacija koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
112
–– Pored uređaja koji stvaraju radiosignale istog
valnog pojasa kakvo koristi kamkorder: mobilni
telefoni s pojasom blizu 1,5 GHz i sl.
O geografskom koordinatnom sustavu
•• Koristi se geografski koordinatni sustav "WGS-84".
O autorskim pravima
O greškama pri triangulaciji
•• Zemljovidi kamkordera su zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno kopiranje ili drukčija
uporaba podataka zemljovida može biti u
suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
•• Pomaknete li se na drugu lokaciju odmah
nakon podešavanja prekidača GPS na ON,
kamkorderu će možda za početak triangulacije
trebati više vremena nego da ste ostali na istom
mjestu.
•• Pogreška koju uzrokuje položaj GPS satelita
Kamkorder automatski triangulacijom odredi
vašu trenutačnu lokaciju kad primi radiosignale
s 3 ili više GPS satelita. Dozvoljeno odstupanje
GPS satelita pri triangulaciji iznosi oko 30 m.
Ovisno o okruženju na toj lokaciji, pogreška pri
triangulaciji može biti i veća. Tada vaša stvarna
lokacija možda neće odgovarati lokaciji na zemljovidu određenoj GPS podacima. GPS satelite
nadzire američko ministarstvo obrane i stupanj
preciznosti može biti promijenjen namjerno.
•• Pogreška tijekom postupka triangulacije
Kamkorder tijekom triangulacije preuzima podatke o trenutačnoj lokaciji svakih 10 sekundi.
Postoji mala vremenska razlika između trenutka
preuzimanja podataka o lokaciji i snimanja tih
podataka u sliku. Stoga stvarna lokacija snimanja možda neće točno odgovarati lokaciji na
zemljovidu koja se temelji na GPS podacima.
O funkciji navigacije
•• Ovaj kamkorder nema funkciju navigacije koja
koristi GPS.
Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i
Slovenija
© EuroGeographics
O ograničenjima uporabe GPS-a u
zrakoplovu
•• Tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova podesite prekidač GPS na OFF i isključite kamkorder
jer ćete takve upute primiti i u zrakoplovu. U
drugim slučajevima koristite GPS prema propisima primjenjivim za to mjesto ili situaciju.
O podacima zemljovida
•• Ovaj kamkorder sadržava zemljovide za sljedeće
zemlje/regije. Europa, Japan, Sjeverna Amerika,
Oceanija, itd.
•• Ugrađene zemljovide omogućile su sljedeće
tvrtke; kartu Japana Zenrin Co., Ltd., druga
područja NAVTEQ.
•• Sadržani zemljovidi odgovaraju datumu proizvodnje ovih uputa.
•• GPS zemljovidi će se prikazivati u dvodimenzionalnoj grafici, osim za određene dijelove
Japana koji će se prikazivati u 3D.
•• Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
•• Jezik zemljovida nije moguće promijeniti.
•• Zemljovidi se ne mogu ažurirati.
•• Mjerilo zemljovida iznosi 25 m – 6000 km.
113
•• Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory
Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo"
adapter.
•• Dok prenosite ili pohranjujete "Memory Stick
PRO Duo", stavite ga u njegovu kutijicu.
•• Nemojte dodirivati kontakte niti dozvoliti da
dođu u dodir s metalnim predmetima.
•• "Memory Stick PRO Duo" nemojte savijati,
bacati niti izlagati jačim silama.
•• Nemojte rastavljati ili preinačavati "Memory
Stick PRO Duo".
•• Nemojte dozvoliti da se "Memory Stick PRO
Duo" smoči.
•• Čuvajte "Memory Stick PRO Duo" izvan
dosega male djece. Postoji opasnost da ga dijete
proguta.
•• Nemojte umetati ništa drugo u utor za "Memory
Stick PRO Duo" osim "Memory Stick Duo"
medija. Time možete uzrokovati kvar.
•• Nemojte upotrebljavati niti držati "Memory
Stick PRO Duo" na sljedećim mjestima:
–– Na mjestima s jako visokom temperaturom,
kao što je vozilo parkirano vani ljeti
–– Na izravnom suncu
–– Na mjestima s vrlo visokom vlagom ili pod
utjecajem korozivnih plinova
O "Memory Stick" mediju
"Memory Stick" medij je kompaktan i
prijenosan IC medij za snimanje velikog
kapaciteta.
Uz ovaj kamkorder možete upotrebljavati
samo "Memory Stick Duo", koji je približno
upola manji od standardnog "Memory
Stick" medija.
Ipak, ne može se jamčiti da će sve vrste
"Memory Stick Duo" medija raditi uz ovaj
kamkorder.
Vrste "Memory Stick" medija
"Memory Stick Duo"
(s MagicGate)
"Memory Stick PRO
Duo" medij
"Memory Stick PROHG Duo" medij
Snimanje/reprodukcija
—

*
** Ovaj proizvod ne podržava 8-bitni paralelan
prijenos podataka, ali podržava 4-bitni paralelan
prijenos podataka kao i "Memory Stick PRO
Duo" medij.
•• Ovaj proizvod ne može snimati niti reproducirati
podatke koji koriste tehnologiju "MagicGate".
"MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih
prava koja snima i prenosi sadržaje u kriptiranom obliku.
•• Za "Memory Stick PRO Duo" formatiran na
računalu (Windows OS/Mac OS) ne može se
jamčiti kompatibilnost s ovim kamkorderom.
•• Brzina očitavanja/zapisivanja podataka može se
razlikovati ovisno o kombinaciji "Memory Stick
PRO Duo" medija i "Memory Stick PRO Duo"
kompatibilnog uređaja koji se upotrebljava.
•• U sljedećim slučajevima može doći do oštećenja
ili gubitka podataka (proizvođač neće nadoknaditi gubitak podataka):
–– Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo"
medij ili isključite kamkorder dok očitava ili
zapisuje slikovne datoteke na "Memory Stick
PRO Duo" medij (dok indikator pristupa
svijetli ili trepće)
–– Ako upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo"
medij u blizini magneta ili magnetskih polja
•• Savjetujemo kreiranje sigurnosne kopije važnih
podataka na tvrdom disku računala.
•• Pripazite da ne pritišćete previše dok pišete po
polju za označavanje na "Memory Stick PRO
Duo" mediju.
O "Memory Stick Duo" adapteru
•• Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
obavezno umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
"Memory Stick Duo" adapter.
•• Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
umetnite "Memory Stick PRO Duo" medij u
"Memory Stick Duo" adapter pazeći da je "Memory Stick PRO Duo" medij pravilno okrenut.
Imajte na umu da nepravilno umetanje može
uzrokovati kvar.
•• Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
umetnutog u "Memory Stick Duo" adapter
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
umetnite "Memory Stick PRO Duo" adapter
pazeći da je pravilno okrenut. Ako ga umetnete
u pogrešnom smjeru, uređaj se može oštetiti.
•• Nemojte umetati "Memory Stick Duo" medij
bez uporabe "Memory Stick PRO Duo" adaptera
u "Memory Stick" kompatibilan uređaj. Na taj
način može doći do problema u radu uređaja.
114
O "Memory Stick PRO Duo" mediju
Punjenje baterije
•• Maksimalan kapacitet memorije "Memory Stick
PRO Duo" medija koji se može upotrebljavati
uz ovaj kamkorder je 16 GB.
•• Obavezno napunite bateriju prije početka
uporabe kamkordera.
•• Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu
okoline između 10 °C i 30 °C dok se ne isključi
indikator /CHG (punjenje). Ako punite
bateriju izvan navedenog raspona temperature,
možda je nećete moći učinkovito napuniti.
O kompatibilnosti podataka
•• Slikovne datoteke koje se snimaju na "Memory
Stick PRO Duo" medij u kamkorderu odgovaraju
"Design rule for Camera File system" univerzalnom
standardu kojeg definira JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
•• Na ovom kamkorderu ne mogu se reproducirati
fotografije snimljene drugim uređajima (DCRTRV900E ili DSC-D700/D770) koje ne odgovaraju univerzalnom standardu. (Ovi modeli se ne
prodaju u nekim regijama.)
•• Ako ne možete upotrebljavati "Memory Stick
PRO Duo" medij upotrijebljen na drugom
uređaju, formatirajte ga na ovom kamkorderu
(str. 88). Imajte na umu da se formatiranjem
brišu sve informacije s "Memory Stick PRO
Duo" medija.
•• Možda nećete moći reproducirati snimke
pomoću kamkordera:
–– Kod reprodukcije snimaka preinačenih na
računalu
–– Kod reprodukcije snimaka snimljenih drugim
uređajima
Učinkovita uporaba baterije
•• Učinak baterije se smanjuje kod temperature
niže od 10 °C te se skraćuje vrijeme njezine
uporabe. U tom slučaju, učinite nešto od
sljedećeg kako biste bateriju mogli upotrebljavati dulje.
–– Stavite bateriju u džep kako biste je zagrijali
i stavite je na kamkorder neposredno prije
snimanja.
•• Učestala uporaba LCD zaslona, česta reprodukcija i ubrzano pregledavanje naprijed ili natrag
brže troše bateriju.
•• Obavezno zatvorite LCD zaslon dok ne snimate
ili reproducirate pomoću ovog kamkordera.
Baterija se troši i za vrijeme pripravnog stanja
snimanja ili pauze reprodukcije.
•• Pripremite rezervne baterije koje omogućuje
dva do tri puta dulje vrijeme snimanja od
očekivanog te isprobajte funkciju snimanja prije
stvarnog snimanja.
•• Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije
vodootporna.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Indikator preostalog vremena rada
baterije
Kamkorder radi samo s baterijom
"InfoLITHIUM" tipa NP-FH50. Baterije
"InfoLITHIUM" serije H imaju oznaku
.
•• Ako se napajanje isključi čak i ako indikator stanja
baterije pokazuje da baterija ima još snage za
rad, ponovno opet do kraja napunite bateriju.
Vrijeme preostalog trajanja baterije prikazat će
se pravilno. Imajte na umu da se indikator stanja
baterije neće prikazati pravilno ako bateriju
upotrebljavate dulje vrijeme na visokoj temperaturi, ako ste je ostavili potpuno napunjenu
ili ako je često upotrebljavate. Vrijeme trajanja
baterije shvatite samo kao orijentaciju.
•• Indikator  koji označava nizak napon baterije
trepće čak i ako je preostalo još 20 minuta
trajanja baterije, ovisno o uvjetima uporabe i
temperaturi okoline.
Što je to "InfoLITHIUM" baterija?
•• "InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja ima sposobnost komunikacije podataka
vezanih uz uvjete rada s kamkorderom i punjačem (opcija).
•• "InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s uvjetima rada kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme u minutama.
•• Baterija NP-FH50 je kompatibilna s "ActiFORCE".
"ActiFORCE" je nova generacija napajanja.
Poboljšani su kapacitet baterije, punjenje te
brzina i točnost proračuna preostalog vremena
uporabe u odnosu na trenutne "InfoLITHIUM"
baterije P serije.
115
–– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon ili objektiv mogli izložiti izravnom suncu. LCD zaslon se tako uništava.
•• Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8
V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
•• Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični
napon upotrijebite opremu navedenu u ovim
uputama za uporabu.
•• Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
•• Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
•• Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
•• Držite LCD zaslon zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
•• Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
•• Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
•• Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
•• Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu
bateriju.
•• Metalne kontakte održavajte čistima.
•• Ako procuri elektrolit iz baterije:
–– Obratite se Sony prodavatelju.
–– Isperite ostatke tekućine koji su možda
dospjeli na vašu kožu.
–– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
liječniku.
Pohranjivanje baterije
•• Ako bateriju nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
potpuno je napunite i ispraznite na kamkorderu
jednom godišnje kako biste joj održali funkciju.
Za pohranjivanje baterije, skinite je s kamkordera i pohranite na suho i hladno mjesto.
•• Kako biste bateriju potpuno ispraznili na
kamkorderu, dodirnite Ű (MENU) 
[A.SHUT OFF] (u kategoriji [GENERAL
SET])  [NEVER] i ostavite kamkorder u
pripremnom stanju snimanja dok se ne isključi
napajanje (str. 96).
Vijek trajanja baterije
•• Kapacitet baterije se s vremenom i tijekom
uporabe smanjuje. Ako se značajno smanji
vrijeme između punjenja, vjerojatno je vrijeme
za zamjenu baterije novom.
•• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja,
uporabi i uvjetima okoliša.
O x.v.Color
•• x.v.Color je poznatiji naziv za standard xvYCC
kojeg predlaže Sony te je ujedno Sonyjev
zaštitni znak.
•• xvYCC je međunarodni standard za prostor
boje u videosignalu. Taj standard može izraziti
širi raspon boja od standarda emitiranja koji se
trenutno koristi.
Rukovanje kamkorderom
Uporaba i održavanje
•• Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
–– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60 °C, primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
–– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
–– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno
snimati.
–– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
–– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine. Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
•• Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
•• Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
116
Kondenzacija vlage
Podešavanje zaslona osjetljivog na
dodir (CALIBRATION)
Ako se kamkorder prenese izravno iz hladnog
mjesta na toplo, u unutrašnjosti kamkordera
može se kondenzirati vlaga. To može uzrokovati
probleme u radu kamkordera.
•• Ako dođe do kondenzacije vlage
•• Ostavite kamkorder oko sat vremena bez
uključivanja.
•• Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad prenesete kamkorder iz hladnog mjesta na toplo (ili obrnutu)
ili ako kamkorder upotrebljavate na vlažnim
mjestima u sljedećim slučajevima:
–– Kad unesete kamkorder sa skijališta u zagrijan
prostor.
–– Kad iznesete kamkorder iz klimatiziranog
vozila ili prostorije na otvoreno po vrućini.
–– Ako upotrebljavate kamkorder nakon oluje
ili pljuska.
–– Ako upotrebljavate kamkorder na toplim i
vlažnim mjestima.
•• Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Kad prenosite kamkorder iz hladnog prostora
u topli, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto
zatvorite. Skinite vrećicu tek nakon što se
temperatura zraka u vrećici izjednači s okolnom
temperaturom (približno sat vremena).
Tipke na zaslonu možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, slijedite postupak u nastavku.
Preporučuje se spojite kamkorder na mrežno
napajanje preko priloženog mrežnog adaptera
tijekom ovog postupka.
AŰ (MENU)  [CALIBRATION] (u
kategoriji [GENERAL SET]).
BDodirnite "" prikazano na zaslonu pomoću
vrha "Memory Stick PRO Duo" medija ili sl.
tri puta.
Dodirnite [CANCEL] za odustajanje od
kalibriranja.
 Napomene
•• Ako ne pritisnete ispravno mjesto, ponovite
kalibriranje.
•• Za kalibriranje nemojte upotrebljavati oštre
predmete. Time se LCD zaslon može oštetiti.
•• LCD zaslon se ne može kalibrirati ako je rotiran
ili zatvoren tako da je zaslon okrenut prema van.
LCD zaslon
•• Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer
mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može
oštetiti.
•• Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
•• Tijekom uporabe kamkordera stražnja stana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Rukovanje kućištem
•• Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suhom krpom.
•• Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
–– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
–– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima
na rukama
–– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Čišćenje LCD zaslona
•• Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
•• Kad upotrebljavate pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), nemojte nanositi tekućinu za
čišćenje izravno na LCD zaslon. Upotrijebite
papir za čišćenje natopljen tekućinom.
117
Održavanje i čuvanje objektiva
•• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
–– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
–– Na toplim ili vlažnim mjestima
–– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
•• Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
•• Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i
ostalih postavki čak i dok je LCD zaslon zatvoren.
Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je
kamkorder spojen na mrežno napajanje preko
mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.
Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon
približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne
upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije.
Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to
neće utjecati na rad kamkordera ako ne snimate
datum.
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika "Memory Stick PRO Duo"
medija
Čak i ako obrišete podatke s "Memory Stick PRO
Duo" medija ili formatirate "Memory Stick PRO
Duo" na kamkorderu ili pomoću računala, podaci
s "Memory Stick PRO Duo" medija se možda neće
potpuno obrisati. Ako dajete nekome drugome
"Memory Stick PRO Duo", savjetujemo da mu
potpuno izbrišete podatke pomoću softvera za
brisanje na računalu. Također, kad odbacujete
"Memory Stick PRO Duo", savjetujemo da ga
fizički uništite.
118
Zaštitni znakovi
Napomene o licenci
•• "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
•• "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni
znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
•• "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
•• "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
•• "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
•• Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
•• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC.
•• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
•• Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
•• Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
•• "PLAYSTATION" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
•• Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
•• "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
SVAKA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM
ZA POTROŠAČKU OSOBNU UPORABU U
BILO KOJEM OBLIKU KOJI ODGOVARA
MPEG-2 STANDARDU ZA KODIRANJE
VIDEO INFORMACIJA ZA KOMPRIMIRANE
MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ
LICENCE PREMA VAŽEĆIM PATENTIMA
IZ MPEG-2 PATENTNOG PORTFELJA, ČIJA
LICENCA JE DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM AVC PATENT
PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC
STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA
KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI JE DOBIVEN OD DOBAVLJAČA KOJI
IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEOZAPISA. NE DAJE SE I NE PODRAZUMIJEVA SE DOPUŠTENJE NI ZA KAKVU
DRUKČIJU UPORABU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA,
L.L.C. POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Uz ovaj KAMKORDER isporučen je softver "C
Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa" i "pcre".
Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog
ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju
zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo
obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo
pročitate sljedeće odlomke. Molimo pročitajte
sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf " u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib",
"libjpeg", "dtoa" i "pcre" softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz kamkorder je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL")
ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u
priručniku.
119
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za
ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu. Kod
preuzimanja izvornog koda, odaberite model
kamkordera DCR-SR87.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf " u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL." i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
120
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja možete
pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku
korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising