3-098-549-11(1)
Digitalni kamkorder
Osnovne upute za uporabu
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Detaljnije informacije o rukovanju kamkorderom
možete pronaći u korisničkom priručniku koji je
isporučen kao pdf-datoteka "Handycam Handbook" na
engleskom jeziku na priloženom CD-ROM-u.
© 2007 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe pročitajte u cijelosti ovaj
priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električnog
udara, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
OPREZ
Bateriju zamijenite isključivo
baterijom odgovarajućeg tipa. U
protivnom postoji opasnost od
požara ili ozljeda.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PANJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s
ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih
elektrinih i elektronikih
ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
(DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E).
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma,
ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovno spojite USB kabel.
2
Napomene o uporabi
• Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "Mjere opreza" (str. 30).
• Kako biste spriječili oštećivanje diskova ili
gubitak snimljenog materijala, kad svijetle
žaruljice preklopke POWER (str. 9) ili žaruljica
ACCESS* nemojte:
− vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter
iz kamkordera.
− izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama.
Napomene o snimanju
• Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako
biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni
bez problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu ili mediju za
pohranu niste snimili željeno ili ako
reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima
odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/
području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu
potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
• TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti sa zakonima
o autorskim pravima.
Spremite sve snimke
• Izradite sigurnosne kopije svih svojih snimaka
za slučaj da se izvorne snimke oštete. Savjetujemo
vam da pohranite snimke na DVD-R uporabom
računala*. Možete ih takoñer pohraniti uporabom
videorekordera ili DVD/HDD rekordera*.
• Preporučamo redovito spremanje snimaka
nakon snimanja.
Ne izla%ite kamkorder vibracijama ili
udarcima
• Kamkorder neće prepoznati tvrdi disk ili neće
biti moguća reprodukcija ili snimanje.
Senzor za zaštitu u sluaju pada
• Kamkorder ima senzor za zaštitu tvrdog diska u
slučaju pada*. Kad vam kamkorder ispadne, ili
u bestežinskom stanju, mogu se takoñer snimiti
blok-smetnje radi zaštite kamkordera. Ako
senzor često očitava uvjete slične onima koji se
javljaju pri padu, može zaustaviti snimanje/
reprodukciju.
Napomena o radnim temperaturama
• Kad se kamkorder jako zagrije ili ohladi, radi
zaštite kamkordera možda neće raditi snimanje
ili reprodukcija. U tom slučaju će se na LCD
zaslonu pojaviti odgovarajuća poruka (str. 28).
Napomena o spajanju kamkordera na
raunalo
• Ne formatirajte tvrdi disk kamkordera pomoću
računala jer možda neće raditi pravilno.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim nadmorskim visinama
• Kamkorder ne možete koristiti u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 3 000 metara
nadmorske visine. Takvom uporabom možete
oštetiti uloženi tvrdi disk.
Napomene o odbacivanju/prodaji
• Izvedete li [M FORMAT]*, tj. formatiranje
kamkordera, možda nećete potpuno izbrisati
tvrdi disk. Kad prodajete ili poklanjate
kamkorder, savjetujemo vam da primijenite
funkciju [M EMPTY]* kako biste otežali
obnavljanje podataka s diska. Osim navedenog,
kad odbacujete kamkorder, uništite mu kućište.
O podešavanju jezika
• Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a
služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi
promijenite jezik izbornika prije uporabe
kamkordera (str. 9).
O ovim uputama za uporabu
• Slike s LCD zaslona u ovim uputama snimljene
su digitalnim fotoaparatom, stoga u stvarnosti
mogu izgledati nešto drugačije.
• Dizajn i značajke medija za snimanje te drugog
pribora podložni su promjeni bez prethodne
najave.
• Ilustracije ovih uputa temelje se na modelu
DCR-SR300E ako nije napomenuto drukčije.
• U ovim uputama prikazan je izgled prozora iz
sustava Windows XP. Stvaran izgled prozora i
dijaloških okvira ovisi o operativnom sustavu
vašeg računala.
* Pogledajte "Handycam Handbook" (PDF).
3
Sadržaj
Prvo pročitajte.......................................................................................... 2
Napomene o uporabi ............................................................................... 3
Kako započeti s radom
Korak 1: Provjera isporučenog pribora .................................................... 5
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije ............................................... 7
Korak 3: Uključenje te podešavanje datuma i vremena ........................... 9
Promjena podešenja jezika ................................................................................ 9
Korak 4: Podešavanje prije snimanja..................................................... 10
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje................................................................................................ 11
Reprodukcija.......................................................................................... 13
Dijelovi i kontrole kamkordera................................................................ 15
Indikatori tijekom snimanja/reprodukcije ................................................ 18
Pohranjivanje slika................................................................................. 20
Brisanje snimaka ................................................................................... 20
Gledanje slike na TV prijemniku ............................................................ 21
Uporaba računala .................................................................................. 22
Izvoñenje raznih funkcija - "D
D HOME" i "E
E OPTION".......................... 24
U slučaju problema
U slučaju problema ................................................................................ 27
Indikatori i poruke upozorenja................................................................ 28
Dodatne informacije
Održavanje i mjere opreza..................................................................... 30
Tehnički podaci...................................................................................... 31
4
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradama pokazuje količinu.
Daljinski upravljač (1)
(osim za DCR-SR32E/SR42E)
AC adapter (1) (str. 7)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
Mrežni kabel (1) (str. 7)
Akumulatorska baterija
NP-FH40 (1) (str. 7) (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E)
NP-FH60 (1) (str. 7) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Handycam Station (1) (str. 7)
21-pinski adapter (1)
Samo za modele s oznakom + otisnutom na
donjoj površini.
A/V spojni kabel (1) (str. 21)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 22)
− Picture Motion Browser (softver)
− Handycam Handbook (PDF) (korisnički
priručnik na engleskom jeziku)
USB kabel (1) (str. 23)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
5
Daljinski upravlja (osim za
DCR-SR32E/SR42E)
Prva uporaba daljinskog upravljaa
Prije uporabe daljinskog upravljača skinite
izolaciju.
Izolacija
Zamjena baterije daljinskog
upravljaa
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje pravilno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
• Kad litijeva baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sonyjevom litijevom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
6
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka
POWER
Akumulatorska baterija
Žaruljica
CHG
DC IN priključnica
DC utikač
AC adapter
Mrežni kabel
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(serije H) možete puniti u
kamkorderu.
• Ovaj kamkorder možete koristiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1 Umetnite bateriju u smjeru
strelice dok ne klikne.
2 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice kako biste je
podesili na OFF (CHG) (početno
podešenje).
3 Spojite AC adapter na DC IN
priključnicu Handycam Stationa.
Oznaka v na DC utikaču treba biti
okrenuta prema gore.
U mrežnu
utičnicu
5 Čvrsto stavite kamkorder na
Handycam Station.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i
počne punjenje. Žaruljica CHG
(punjenje) se isključi kad je baterija
sasvim napunjena. Odspojite kamkorder
s Handycam Stationa.
Vaenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG) za isključenje kamkordera.
Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije
(BATT) u smjeru strelice i izvadite bateriju.
Preklopka
BATT
4 Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
• Pri odspajanju baterije ili AC adaptera pazite da
ne svijetli žaruljica u (videozapisi) ili v
(fotografije) (str. 9).
7
Punjenje baterije samo uz uporabu AC
adaptera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG), zatim spojite AC adapter izravno na
DC IN priključnicu kamkordera.
NP-FH60:
(Jedinice: min)
DCRSR190E/
SR200E
DCR-SR290E/
SR300E
135
135
Kontinuirano
snimanje
115*2
125*3
100*2
105*3
Tipično
snimanje*4
55*2
60*3
50*2
50*3
Vrijeme
reprodukcije
165
160
Vrijeme punjenja
Vrijeme snimanja*1
Preklopka
POWER
DC utikač
DC IN
Otvorite pokrov priključnica
priključnice
Raspolo%iva vremena za
isporuenu bateriju
Vrijeme punjenja:
Približno vrijeme u minutama potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna
akumulatorska baterija.
Vrijeme snimanja/reprodukcije:
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
NP-FH40:
(Jedinice: min)
DCR-SR52E/
DCR-SR32E/
SR62E/
SR42E
SR72E/SR82E
125
125
Kontinuirano
snimanje
105
90*2
100*3
Tipično
snimanje*4
50
45*2
50*3
Vrijeme
reprodukcije
120
110*2
Vrijeme punjenja
1
Vrijeme snimanja*
8
*1
*2
*3
*4
Kad je [REC MODE] podešeno na [SP].
Kad je uključeno osvjetljenje LCD zaslona.
Kad je isključeno osvjetljenje LCD zaslona.
Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje
snimanja, uključivanje/isključivanje
kamkordera i zumiranje.
O bateriji
• Prije promjene baterije pomaknite preklopku
POWER na OFF (CHG) i isključite žaruljicu
u (videozapisi) ili v (fotografije) (str. 9).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu
kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen
iz zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/
reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25 °C. (Preporučena temperatura: 10 – 30 °C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• AC adaptera spajajte u obližnju utičnicu te ga
odmah odspojite u slučaju neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Korak 3: Uključenje te podešavanje datuma i
vremena
Dodirnite tipku
na LCD zaslonu.
Preklopka POWER
Prilikom prve
uporabe
kamkordera
pojavi se na LCD
zaslonu izbornik
[CLOCK SET].
1 Držeći pritisnutom zelenu tipku,
više puta zakrenite preklopku
POWER u smjeru strelice kako bi
se uključila željena žaruljica.
Za snimanje ili reprodukciju pomaknite
preklopku POWER u smjeru strelice
više puta sve dok ne počne svijetliti
odgovarajuća žaruljica.
u (videozapisi): Za snimanje videozapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
●
Kad uključite žaruljicu v (fotografije),
format slike automatski se promijeni u 4:3.
2 Tipkama v/V odaberite željeno
zemljopisno područje, zatim
dodirnite [NEXT].
• Datum i vrijeme snimanja nisu prikazani
tijekom snimanja, no automatski se snimaju na
tvrdi disk i vidljivi su pri reprodukciji.
Ponovno podešavanje datuma i
vremena
Dodirnite D (HOME) t : (SETTINGS)
t [CLOCK/LLANG] t [CLOCK SET],
te podesite datum i vrijeme.
Promjena podešenja jezika
Možete promijeniti jezike izbornika kako bi
se poruke prikazivale na željenom jeziku.
Datum i vrijeme možete podešavati po
potrebi tako da dodirnete D (HOME) t
: (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG]
t [L LANGUAGE SET], zatim odaberite
željeni jezik.
3 Podesite [SUMMERTIME] (ljetno
vrijeme), [Y] (godina), [M]
(mjesec), [D] (dan), sate i minute.
Uključili ste sat.
9
Korak 4: Podešavanje prije snimanja
2 Maksimalno 180 stupnjeva
Preklopka
POWER
1 90 stupnjeva
prema
kamkorderu
2 Maksimalno
90 stupnjeva
16:9 (wide)
4:3
* Osim za DCR-SR32E/SR42E.
1 Podesite LCD zaslon.
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva
prema kamkorderu (1) i zakrenite ga u
željeni položaj (2) za snimanje ili
reprodukciju.
2 Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera.
3 Pritisnite WIDE SELECT više puta
za odabir željenog formata slike
(osim za DCR-SR32E/SR42E).
10
4 Zategnite remen i pravilno
uhvatite kamkorder.
Snimanje
Preklopka pokrov objektiva
(DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
[STBY] t [REC]
Preklopka
POWER
START/STOP B
Trepće t Svijetli
Tipka EASY
1 Pomaknite preklopku pokrova objektiva za otvaranje (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
●
Kod DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E, pokrov objektiva otvara se i zatvara automatski.
2 Preklopku POWER više puta pomaknite u smjeru strelice za uključenje
odgovarajuće žaruljice.
Pritisnite zelenu tipku samo kad je preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
●
●
u (videozapisi): za snimanje videozapisa
v (fotografije): za snimanje fotografija
3 Započnite snimanje.
Videozapisi
u
Pritisnite START/STOP A (ili B).
Za zaustavljanje snimanja ponovno
pritisnite START/STOP.
Fotografije
v
Lagano pritisnite PHOTO za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal) zatim pritisnite dokraja B
(čuje se klik zatvarača).
Slika je snimljena kad nestane *.
• Fotografije se prema tvorničkom podešenju
snimaju na tvrdi disk.
11
• Možete provjeriti slobodan prostor na tvrdom
disku dodirom na D (HOME) t K
(MANAGE HDD/MEMORY) t [M INFO].
• Ako je žaruljica ACCESS uključena po
završetku snimanja, vaš kamkorder još uvijek
očitava/upisuje podatke na tvrdi disk ili
Memory Stick Duo. Tada nemojte tresti
kamkorder ili odspajati bateriju ili AC adapter.
• Možete snimiti do 3 fotografije pritiskom tipke
PHOTO tijekom snimanja videozapisa (DCRSR190E/ SR200E/SR290E/SR300E).
• Kontinuirano možete snimati maksimalno 13
sati.
• Kad videozapis prijeñe 2 GB, kamkorder
automatski načini sljedeću datoteku.
• Maksimalno vrijeme snimanja iznosi (za
snimanje u [SP] kvaliteti);
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
približno 10 sati i 50 minuta
DCR-SR72E/SR82E:
približno 21 sati i 40 minuta
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
približno 14 sati i 30 minuta
Za snimanje fotografija na Memory
Stick Duo
Možete promijeniti medij za snimanje
fotografija na Memory Stick Duo. Možete
koristiti samo Memory Stick Duo označen s
ili
.
x Ulaganje/vaenje Memory Stick
Duo
Otvorite LCD zaslon. Umetnite Memory
Stick Duo u njegov utor, u pravilnom
smjeru, dok ne klikne.
Žaruljica ACCESS
(Memory Stick Duo)
Za vañenje Memory Sticka Duo otvorite
LCD zaslon te jednom lagano pritisnite
Memory Stick Duo u utoru.
12
• Kad žaruljica ACCESS svijetli ili trepće, vaš
kamkorder još uvijek očitava/upisuje podatke.
Tada nemojte tresti kamkorder, isključivati ga,
vaditi Memory Stick Duo ili odspajati bateriju.
U protivnom se mogu oštetiti slikovni podaci.
• Uložite li Memory Stick Duo u utor naopako,
može se oštetiti Memory Stick Duo, utor ili
slikovni podaci.
• Na Memory Stick Duo (1 GB) možete snimiti
sljedeći broj fotografija (sa standardnim
podešenjem veličine slike navedenom u ( ));
DCR-SR32E/SR42E: 5900 ([VGA (0.3M)])
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E: 1800
([1.0M])
DCR-SR190E/SR200E: 480 ([4.0M])
DCR-SR290E/SR300E: 315 ([6.1M])
• Sve vrijednosti izmjerene su uz uporabu
Memory Stick Duo kartice koju je proizvela
tvrtka Sony. Broj fotografija koje je moguće
snimiti razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja.
• Broj fotografija koje je moguće snimiti
razlikuje se ovisno o kvaliteti ili veličini slike.
Za detalje pogledajte "Handycam Handbook"
(PDF).
x Promjena medija za snimanje
fotografija
A Dodirnite E (OPTION) t karticu :
t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij na koji želite snimati
fotografije i dodirnite j.
Kamkorder prelazi u pripravno stanje
snimanja.
Easy Handycam postupak
Easy Handycam je funkcija za automatsko
podešavanje gotovo svih parametara
kamkordera samo jednim pritiskom tipke
EASY kako biste mogli izvoditi snimanje ili
reprodukciju bez detaljnog podešavanja.
Tijekom Easy Handycam postupka vidljiv je
indikator u na LCD zaslonu. Za
isključenje Easy Handycam postupka,
ponovno pritisnite EASY.
• Tijekom Easy Handycam postupka ne možete
koristiti neke tipke/funkcije.
Reprodukcija
Tipka x (VIEW
IMAGES) B
Preklopka POWER
Tipka x (VIEW IMAGES) A
A Povratak na snimanje
B Prethodnih 6 snimaka
C Sljedećih 6 snimaka
D Povratak na snimanje
E Prikaz videozapisa
F Prikaz fotografija s tvrdog diska
G Prikaz fotografija s Memory Sticka Duo
H Traženje snimke prema datumu
I E (OPTION)
1 Pomaknite preklopku POWER za uključenje kamkordera.
2 Pritisnite x (VIEW IMAGES) A ili (B).
Na LCD zaslonu se pojavi izbornik VISUAL INDEX. (Možda ćete trebati malo pričekati
za prikaz umanjenih slika)
3 Započnite reprodukciju.
Videozapisi
u
Dodirnite karticu u te videozapis
koji želite reproducirati.
Početak tekuće/
Odabir pauze
Sljedeća
prethodne snimke ili reprodukcije snimka
Zaustavljanje (povratak
u VISUAL INDEX)
Natrag/Naprijed
Fotografije v
Dodirnite karticu v ili
i
fotografiju koju želite reproducirati.
Tipka slide showa
Prelazak na
VISUAL INDEX
Prethodna/Sljedeća
13
Podešavanje glasno7e videozapisa
Pri reprodukciji videozapisa dodirnite E
(OPTION) t karticu I t [VOLUME],
zatim podesite glasnoću s [/\.
• Kad se odabrani videozapis reproducira
dokraja, na zaslonu se ponovno pojavi
VISUAL INDEX.
• Dodirnite '/( u pauzi za usporenu
reprodukciju videozapisa.
• Jednim dodirom tipke '/(, brzina
pretraživanja unatrag/unaprijed se poveća oko 5
puta, s dva dodira oko 10 puta, s tri dodira oko
30 puta, a s četiri dodira oko 60 puta.
• U svakoj kartici je na zadnjem
reproduciranom/snimljenom videozapisu
vidljiva oznaka i (B
B za fotografiju) Kada
dodirnete videozapis s oznakom i, možete ga
reproducirati od dijela na kojem je bio
zaustavljen.
14
Dijelovi i kontrole kamkordera
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E
DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E
Handycam
Station
Snimanje
A Preklopka zuma
Za uporabu zuma pomaknite preklopku
zuma. Preklopku zuma lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
B Preklopka NIGHTSHOT PLUS*1
Za snimanje na tamnim mjestima, podesite
preklopku NIGHTSHOT PLUS na ON.
(Pojavi se o.)
F Ugraeni mikrofon
Snima zvuk.
Zvuk snimljen uporabom ugrañenog
mikrofona konvertira se pri snimanju u 5.1kanalni surround zvuk.*2
15
G Senzor*3
R Navoj za stativ (na donjoj strani)
Za prijem signala s daljinskog upravljača.
Za uporabu stativa (opcija: vijak mora biti
kraći od 5,5 mm), pričvrstite ga na navoj
pomoću vijka.
H Bljeskalica*2
Aktivira se kod snimanja s bljeskalicom.
S Tipka RESET
I LCD zaslon
Za snimanje u zrcalnom načinu otvorite
LCD zaslon za 90 stupnjeva u odnosu na
kamkorder (1), zatim ga rotirajte 180
stupnjeva prema objektivu (2).
Za vraćanje svih postavki, uključujući i
postavke vremena i datuma, na početne
vrijednosti.
Reprodukcija
A Preklopka zuma
J Tipke zuma
Fotografije možete uvećati od oko 1,1 do 5
puta u odnosu na izvornu veličinu (zum
reprodukcije).
J Tipke zuma
Pritisnite za približavanje ili udaljavanje
objekta.
• Kad dodirnete zaslon tijekom zuma
reprodukcije, dio koji ste dodirnuli će biti
prikazan u središtu prikazanog okvira.
K Tipka BACK LIGHT*4
M Tipka EASY
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite
BACK LIGHT za prikaz oznake .. Za
isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
BACK LIGHT.
L Tipka DISP/BATT INFO
Pogledajte str. 12.
Q Zvunik
Tijekom reprodukcije se iz zvučnika čuje
zvuk.
Možete promijeniti podešenja za prikaz dok
je kamkorder uključen. Kad pritisnete ovu
tipku dok je preklopka POWER podešena na
OFF (CHG), možete provjeriti preostali
kapacitet baterije.
C Prikljunica A/V OUT
M Tipka EASY
D Prikljunica REMOTE*3
Spajanje drugih ureaja
Za povezivanje A/V kabelom.
Za spajanje drugog dodatnog pribora.
Pogledajte str. 12.
N Tipka ( (bljeskalica)*
E Active Interface Shoe
Možete odabrati podešenje bljeskalice.
Priključak Active Interface Shoe napaja
dodatni pribor, primjerice videosvjetlo,
bljeskalicu ili mikrofon. Pribor možete
isključiti ili uključiti preklopkom POWER
na kamkorderu.
2
O Kopa remena
Možete pričvrstiti remen za nošenje na
ramenu (opcija).
P Preklopka NIGHTSHOT*2
Za snimanje na tamnim mjestima, podesite
preklopku NIGHTSHOT na ON. (Pojavi se
o.)
16
T Prikljunica DC IN
U Prikljuak za kamkorder
*3
V Tipka DISC BURN
Za snimanje DVD-a dok je kamkorder
spojen na računalo. Za detalje pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF).
W + (USB) prikljunica*5
Za povezivanje USB kabelom.
*1 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
3
* Osim za DCR-SR32E/SR42E
*4 Kod DCR-SR32E/SR42E se položaj tipaka
razlikuje od onog na slici.
*5 Za DCR-SR32E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E: samo izlaz.
17
Indikatori tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija
Gledanje videozapisa
Gledanje fotografija
A Način snimanja (HQ / SP / LP)
B Tipka HOME
C Preostali kapacitet baterije (približno)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati/minute/sekunde)
F Tipka OPTION
G Dual Rec (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
H Tipka VIEW IMAGES
I Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD])
K Veličina slike
L Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
18
M Direktorij za snimanje
Prikazan je samo kad je kao medij za
snimanje fotografija odabran Memory
Stick Duo.
N Tipka za povratak
O Reprodukcija
P Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
videozapisa
Q Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa
R Tipke funkcija videozapisa
S Naziv datoteke
T Broj tekuće fotografije/Ukupan broj
snimljenih fotografija
U Tipka slide showa
V Tipka za odabir prethodne/sljedeće
fotografije
W Naziv datoteke
X Tipka VISUAL INDEX
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod
podešavanja opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Znaenje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija*1
2
Snimanje pomoću timera
(/(+(–,
Bljeskalica
#
Niska MICREF LEVEL
razina
*
WIDE SELECT*2
:
WIDE SELECT*3
Gornji desni
Indikator
Znaenje
Zatamnjivanje
>
Osvjetljenje LCD zaslona
je isključeno
;
Isključen senzor za slučaj
pada
9
Senzor za slučaj pada
Indikator
Znaenje
L
PictBridge veza
E-7
<eh
Indikator upozorenja
Donji
Indikator
Znaenje
)
Efekt slike
'
Digitalni efekt
9 R m
Ručno izoštravanje
eifg
h4Y5
7ED
SCENE SELECTION
.
Pozadinsko osvjetljenje
^ n &
Ravnoteža bijele boje
i
Funkcija SteadyShot
isključena
EXPOSURE/SPOT
METER
T\
TELE MACRO
/
ZEBRA*1
1
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E
• Vrijeme i datum snimanja automatski se
pohranjuju na tvrdi disk i Memory Stick Duo.
Ne vide se na zaslonu tijekom snimanja ali ih
možete provjeriti tijekom reprodukcije
odabirom opcije [DATA CODE].
Središnji
Indikator
Znaenje
|
Ponavljanje slide showa
o
NightShot plus*4
NightShot*1
So
Super NightShot plus*4
Super NightShot*1
k
Color Slow Shutter
19
Pohranjivanje slika
Snimljene slike se pohranjuju na tvrdi disk
ovog kamkordera. Zbog njegova
ograničenog kapaciteta uvijek spremite
kopiju snimaka na vanjski medij, poput
DVD-R diska ili računala.
Snimke načinjene kamkorderom možete
pohraniti prema opisu koji slijedi.
Brisanje snimaka
Brisanje snimaka s tvrdog diska
1 U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
2 Dodirnite [M DELETE].
Pohranjivanje pomo7u raunala
Uporabom softvera s isporučenog CDROM-a kvaliteta snimljenih slika ostaje ista
čak i kad ih pohranite na DVD ili tvrdi disk
računala. Za detalje pogledajte "Handycam
Handbook" (PDF).
Izrada DVD-a pomo7u funkcije One
Touch Disc Burn
Slike snimljene kamkorderom možete
jednostavno kopirati izravno na DVD.
3 Dodirnite [u DELETE]
(videozapisi) ili [\ DELETE]
(fotografije), u skladu s vrstom
podataka koje želite izbrisati,
zatim odaberite snimku koju želite
izbrisati.
Odabrana snimka je označena s -.
4 Dodirnite j t [YES] t j.
Pohrana snimaka na raunalo
Snimke s kamkordera možete pohraniti na
tvrdi disk računala.
Brisanje svih videozapisa ili
fotografija odjednom
Izrada DVD-a s odabranim slikama
U koraku 3 dodirnite [u DELETE ALL] ili
[\ DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
Importirane snimke možete pohraniti na
računalo ili na DVD. Možete ih takoñer
editirati.
Pohranjivanje slika spajanjem
kamkordera na druge ureaje
Možete kopirati snimke s kamkordera na
drugi ureñaj za snimanje (videorekorder,
DVD/HDD rekorder, itd.). Za detalje
pogledajte "Handycam Handbook" (PDF).
20
Brisanje fotografija s Memory Sticka
Duo
A U koraku 2 dodirnite [b
b DELETE].
B Dodirnite [\
\ DELETE], zatim dodirnite
fotografiju koju želite izbrisati.
Odabrana fotografija je označena s -.
C Dodirnite j t [YES] t j.
• Za brisanje svih fotografija s Memory Sticka
Duo odjednom, u koraku B dodirnite [\
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t j.
Gledanje slike na TV
prijemniku
Kamkorder možete spojiti na ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili
videorekordera uporabom A/V kabela A
(isporučen) ili A/V kabela sa S VIDEO
priključkom B (opcija). Za detalje
pogledajte "Handycam Handbook" (PDF).
A/V priključnica
(žuti)
(bijeli)
(žuti)
(crveni)
{: Tok signala
Videorekorderi ili TV
prijemnici
• Možete kopirati snimke s kamkordera na drugi
ureñaj za snimanje (videorekorder, DVD/HDD
rekorder, itd.). Za detalje pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF).
21
Uporaba računala
Isporučeni CD-ROM sadrži "Handycam
Handbook" (PDF) i "Picture Motion
Browser" (softver). Za naprednu uporabu
kamkordera te kako ga povezati s
računalom, pogledajte "Handycam
Handbook" (PDF).
Uporabom softvera "Picture Motion
Browser" možete:
−
−
−
−
Izraditi DVD funkcijom One Touch
Kopirati snimke na računalo
Obrañivati kopirane snimke
Oblikovati DVD
Instalirajte navedene sadržaje na računalo
primjenom sljedećih koraka.
Gledanje uputa "Handycam
Handbook" (PDF)
Za gledanje korisničkog priručnika na
engleskom jeziku ("Handycam Handbook")
trebate instalirati Acrobat Reader na svoje
računalo.
Počinje instalacija. Kad instalacija završi,
pojavi se ikona prečaca za "Handycam
Handbook" na radnoj površini računala.
• Naziv modela vašeg Handycama je otisnut
na njegovoj donjoj površini.
E Kliknite [Exit] t [Exit], zatim izvadite
CD-ROM iz uložnice diska na računalu..
x Za Macintosh raunalo
A Uključite računalo.
B Stavite CD-ROM (isporučen) u uložnicu
diska na računalu.
C Otvorite direktorij [Handbook] na CDROM-u, dvaput kliknite direktorij [GB] i
zatim povucite i ispustite "Handbook.pdf"
na računalu.
Nakon instalacije softvera, dvaput kliknite
"Handbook.pdf" za gledanje priručnika.
Instalacija isporuenog softvera
x Za Windows raunalo
• Isporučeni softver nije kompatibilan s
Macintosh računalom.
A Uključite računalo.
B Stavite CD-ROM (isporučen) u uložnicu
diska na računalu.
Pojavi se prozor za odabir instalacije.
x Sistemski zahtjevi
C Kliknite na [Handycam Handbook].
Pojavi se instalacijski izbornik za
"Handycam Handbook".
Kad koristite isporučeni softver, vaše
računalo treba imati sljedeće:
OS: Windows 2000 Professional, Windows
XP Home Edition, Windows XP
Professional ili Windows XP Media
Center Edition
Potrebna je standardna instalacija.
Ispravan rad nije zajamčen kod
nadogradnje gore spomenutih sustava.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj
proizvod je baziran na DirectX
tehnologiji, stoga je nužno imati
instaliran DirectX.)
Zvučni sustav: Direct Soundkompatibilna zvučna kartica
D Odaberite željeni jezik te naziv modela
vašeg Handycama, zatim kliknite na
[Handycam Handbook (PDF)].
22
Memorija: 256 MB ili više
Tvrdi disk: Potreban slobodni prostor na
disku: 600 MB ili više (za snimanje
DVD-a trebat će možda 5 GB ili više)
C Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni
pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik
Grafika: Videokartica koja podržava
DirectX 7 ili noviji; minimalno 1024 T
768 točaka, High Color (16-bitna boja).
USB priključnica: + (USB) priključnica
(standardna), optički diskovni pogon za
snimanje DVD diskova (CD-ROM
pogon je potreban za instalaciju softvera)
• Čak i s konfiguracijom u kojoj je rad zajamčen,
može izostati pokoji kadar kod videozapisa,
rezultirajući neravnomjernom reprodukcijom.
Meñutim, to neće utjecati na importirane
snimke i snimke na DVD disku.
• Ne jamčimo siguran rad čak ni ako vaše
računalo ispunjava navedene sistemske
zahtjeve.
• Picture Motion Browser ne podržava
reprodukciju 5.1-kanalnog surround zvuka.
Zvuk je dvokanalni.
• Koristite li prijenosno računalo, spojite ga na
mrežno napajanje pomoću AC adaptera. U
suprotnom softver neće raditi pravilno zbog
funkcije štednje energije računala.
x Instalacija softvera
Softver s isporučenog CD-ROM-a je
potrebno instalirati na Windows računalo
prije spajanja kamkordera na
računalo. Nakon toga instalacija više nije
potrebna. Unaprijed spojite Handycam
Station i USB kabel. Softver koji ćete
instalirati i postupci se razlikuju, ovisno o
operativnom sustavu.
A Provjerite da kamkorder nije spojen na
računalo.
B Uključite računalo.
Ako se izbornik ne pojavi
A Kliknite na [Start], zatim na [My
Computer]. (Za Windows 2000, dva puta
kliknite na [My Computer].)
B Dva puta kliknite na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon).*
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)),
mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
D Kliknite na [Install].
E Odaberite jezik instalacije i kliknite na
[Next].
F Provjerite područje i zemlju/regiju, zatim
kliknite na [Next].
• Softver je podešen za odabranu zemlju/
regiju.
G Pročitajte [Licence Agreement] i označite
[I accept the terms of the licence
agreement] te kliknite na [Next].
H Spojite kamkorder na Handycam Station,
zatim ga uključite pomakom preklopke
POWER.
I Spojite Handycam Station na računalo
isporučenim USB kabelom, zatim
kliknite na [Next] u potvrdnom izborniku
povezivanja.
• Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
• Prije instalacije softvera zatvorite sve
aktivne programe.
Čak i ako se pojavi prozor koji zahtijeva
restartanje računala, ne trebate ga restartati
tada. Restartajte računalo nakon završetka
instalacije.
23
J Instalirajte softver prema uputama na
zaslonu.
Ovisno o računalu, možda ćete trebati
instalirati dodatni softver (prikazan u
nastavku). Ako se pojavi instalacijski
izbornik, instalirajte softver prema
uputama na zaslonu.
Izvođenje raznih
funkcija - "D
D HOME"
i "E
E OPTION"
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (samo Windows 2000)
Softver potreban za snimanje DVD-a
– Microsoft DirectX 9.0c
Softver potreban za upravljanje
videozapisima
Ako je potrebno, nakon instalacije
restartajte računalo.
Na desktopu se pojave ikone prečica,
primjerice [ ] (Picture Motion
Browser).
K Izvadite CD-ROM iz računala.
• Za odspajanje USB kabela pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF).
Nakon instalacije softvera se
na desktopu pojavi ikona
prečice web stranice za
registraciju korisnika.
• Nakon registracije vam na raspolaganju stoji
korisna i sigurna korisnička podrška.
http://www.sony.net/registration/di
• Za informacije o Picture Motion Browser
softveru posjetite:
http://www.sony.net/support-disoft/
Uporaba izbornika HOME
Možete promijeniti funkcije snimanja i
podešenja načina rada po želji. Za detalje
pogledajte "Handycam Handbook" (PDF).
1 Uključite kamkorder, zatim
pritisnite D (HOME) A (ili B).
2 Dodirnite željenu opciju.
3 Za nastavak postupka slijedite
upute na zaslonu.
• Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
• Za isključenje izbornika HOME dodirnite t.
• Ne možete odabrati ili aktivirati opciju koja je u
trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije
prikazana sivo.
Kad %elite saznati nešto o funkciji
svake opcije izbornika HOME (HELP)
A Pritisnite D (HOME).
24
B Dodirnite ! (HELP).
Donja strana tipke ! (HELP) postane
narančasta.
Opcije izbornika HOME
Kategorija G (CAMERA)
MOVIE
PHOTO
SMTH SLW REC*1
C Dodirnite opciju čiji sadržaj želite upoznati.
Kad dodirnete željenu opciju, zaslon
prikazuje njeno objašnjenje.
Za primjenu te opcije dodirnite [YES].
Kategorija I (VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX
PLAYLIST
Kategorija F (OTHERS)
Uporaba izbornika OPTION
Izbornik OPTION izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika
miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije, ovisno o trenutnom statusu
kamkordera. Za detalje pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF).
DELETE
[M DELETE], [b DELETE]
EDIT
[M DELETE], [b DELETE],
[DIVIDE], [COPY]
PLAYLIST EDIT
1 Kad koristite kamkorder, dodirnite
[| ERASE], [| ERASE ALL], [|
MOVE], [u ADD], [u ADD by
date]
PRINT
2 Dodirnite željenu opciju.
COMPUTER
E (OPTION) na zaslonu.
3 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
• Kad željena opcija nije prikazana na zaslonu,
dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne možete
pronaći tu opciju, to znači da funkcija nije
primjenjiva u toj situaciji.
• Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
• Neke opcije su prikazane bez kartice izbornika.
• Izbornik OPTION ne može se koristiti tijekom
Easy Handycam postupka (str. 12).
[M PRINT], [b PRINT]
[M COMPUTER], [b
COMPUTER], [DISC BURN]
Kategorija K (MANAGE
HDD/MEMORY)
M FORMAT
b FORMAT
M INFO
25
Kategorija : (SETTINGS)
MOVIE SETTINGS
[REC MODE], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT]*2,
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO SLW
SHUTTR], [GUIDEFRAME]*1,
[ZEBRA]*1, [u REMAINING],
[FLASH LEVEL]* , [REDEYE
REDUC]*1
PHOTO SETTINGS
[\ IMAGE SIZE]*3*4, [\
QUALITY], [FILE NO.],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[STEADYSHOT]*5,
[GUIDEFRAME]*1, [ZEBRA]*1,
[FLASH LEVEL]*3, [REDEYE
REDUC]*3, [STILL MEDIA]*4
VIEW IMAGES SET
[DATA CODE], [Y DISPLAY]
Opcije izbornika OPTION
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku OPTION.
Kartica G
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT
METER], [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.], [COLOR SLOW SHTR],
[S. NIGHTSHOT PLS]*1, [SUPER
NIGHTSHOT]*2
Kartica L
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Kartica :
[MICREF LEVEL], [SELF-TIMER],
[FLASH MODE]*3, [TIMING]*2,
[RECORD SOUND]*2
SOUND/DISP SET*6
[VOLUME]*4, [BEEP]*4, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL], [LCD
COLOR]
OUTPUT SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT]
CLOCK/L
L LANG
[CLOCK SET]*4, [AREA SET],
[SUMMERTIME], [L
L LANGUAGE
SET]*4
GENERAL SET
[DEMO MODE], [CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [REMOTE CTRL]*3,
[DROP SENSOR]
*1 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 Možete podesiti opciju tijekom Easy
Handycam postupka (str. 12).
*5 DCR-SR290E/SR300E
*6 [SOUND SETTINGS] (tijekom Easy
Handycam postupka (str. 12))
26
− (Kartica ovisi o situaciji)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET]
− (Nema kartice)
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
*1 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
U slučaju problema
Ako naiñete na problem u radu s
kamkorderom, provjerite mogući kvar
pomoću sljedeće tablice. Ako problem
postoji i dalje, odspojite izvor napajanja i
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Napomene prije slanja kamkordera na
popravak
• Ovisno o problemu, možda će se trebati
formatirati ili zamijeniti tvrdi disk kamkordera.
U tom slučaju ćete izgubiti podatke s tvrdog
diska. Napravite sigurnosnu kopiju podataka s
tvrdog diska (pogledajte "Handycam
Handbook" (PDF)) na drugom mediju prije
slanja kamkordera na popravak. Ne možemo
jamčiti za podatke na tvrdom disku.
• Kod popravka kamkordera možda ćemo
provjeriti minimalnu količinu podataka
pohranjenih na tvrdi disk kako bismo poboljšali
stanje. Meñutim, Sonyjev ovlašteni servis neće
nikad kopirati ili spremiti vaše podatke.
Nije moguće uključiti kamkorder.
• Pričvrstite akumulatorsku bateriju na
kamkorder (str. 7).
• Spojite AC adapter u zidnu utičnicu
(str. 7).
• Pričvrstite kamkorder na Handycam
Station (str. 7).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
• Kamkorder je spreman za snimanje tek
nekoliko sekundi nakon uključivanja.
To je normalno.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice
ili odvojite akumulatorsku bateriju i
zatim spojite ponovo nakon jedne
minute. Ako funkcije i dalje ne rade,
šiljatim predmetom pritisnite tipku
RESET (str. 16). (Pritisnete li tipku
RESET, sva podešenja, zajedno s
točnim vremenom, se vraćaju na
početne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite
ga i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Isključite
ga i stavite na toplo mjesto. Ostavite ga
tamo neko vrijeme i zatim uključite.
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka
nisu raspoložive sve tipke. Isključite
funkciju Easy Handycam. Za detalje o
funkciji Easy Handycam pogledajte
"Handycam Handbook" (PDF).
Kamkorder se zagrijava.
• To je stoga što je kamkorder bio
uključen dugo vrijeme. To nije kvar.
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne
dodirnete nijednu tipku kamkordera, on
se automatski isključuje (A.SHUT
OFF). Promijenite postavku [A.SHUT
OFF] ili ponovno uključite kamkorder
ili koristite AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 7).
Kad pritisnete START/STOP ili
PHOTO, ne počne snimanje.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik.
Podesite kamkorder u pripravno stanje
snimanja (str. 11).
• Kamkorder pohranjuje na tvrdi disk
scenu koju ste upravo snimili i u toj
fazi novo snimanje nije moguće.
• Tvrdi disk kamkordera je pun. Obrišite
nepotrebne slike (str. 20).
• Ukupan broj videozapisa ili fotografija
prelazi kapacitet snimanja kamkordera.
Obrišite nepotrebne slike (str. 20).
Snimanje se zaustavi.
• Kamkorder se jako zagrijao/ohladio.
Isključite ga i ostavite neko vrijeme na
hladnom/toplom mjestu.
27
Indikatori i poruke
upozorenja
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Neke funkcije ne možete koristiti
istovremeno s drugima. Za detalje
pogledajte "Handycam Handbook"
(PDF).
Na zaslonu se vidi svjetlo čak i kad je
pokrov objektiva zatvoren (DCRSR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
Dijagnostiki pokaziva/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne
uspijete, obratite se prodavatelju ili
ovlaštenom Sonyjevom servisu.
• Kad uključite kamkorder dok je pokrov
objektiva zatvoren, na zaslonu se može
pojaviti svjetlo koje prolazi kroz
procjepe pokrova objektiva. To je
normalno.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju
koja nije "InfoLITHIUM". Koristite
"InfoLITHIUM" bateriju (str. 7).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu Handycam Stationa
ili kamkordera (str. 7).
C:13:kk / C:32:kk
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja nastavite koristiti
kamkorder.
• Ponovnog uključite kamkorder.
E:20:kk/
/E:31:kk/
/E:61:ss/
/
E:62:ss/
/E:91:ss/
/E:94:ss
• Pojavio se kvar koji ne možete otkloniti
sami. Obratite se Sonyjevom
ovlaštenom servisu i navedite svih pet
znakova koda koji počinje slovom "E".
100-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
28
: (upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
< (upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Tvrdi disk kamkordera je pun.
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
- (upozorenje na porast temperature)
Sporo trepće
• Kamkorder se zagrijava. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
Brzo trepće*
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite
ga i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
7 (upozorenje na nisku temperature)
Brzo trepće*
• Kamkorderu se jako ohladio. Zagrijte
ga na toplom mjestu.
c (indikator upozorenja za
formatiranje Memory Sticka Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije pravilno
formatiran.
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory
Stick Duo.
b H (indikator upozorenja za
zaštićeni Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na
Memory Sticku Duo podešen je u
položaj LOCK.
• Pristup podacima na Memory Sticku
Duo je ograničen na drugom ureñaju.
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)*
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije.
Koristite bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Meñutim,
imajte na umu na indikator upozorenja
na vibracije ne nestaje.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija.
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 12).
29
Održavanje i mjere opreza
O uporabi i odr%avanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60 ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela
ili u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U
tom slučaju normalno snimanje možda neće
biti moguće.
− Blizu AM prijemnika i videoopreme jer može
doći do smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost LCD zaslona.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4
V (AC adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije
ponovne uporabe odnesite na provjeru u
Sonyjev servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke
udarce. Pazite da vam ureñaj ne ispadne i da ne
stanete na njega. Budite posebno pažljivi s
objektivom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
30
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan
dohvata djece. Doñe li do slučajnog gutanja
baterije, odmah se obratite liječniku (DCRSR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200/
SR290E/SR300E).
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s
mnogo vode i obratite se liječniku.
x Ako ne7ete koristiti kamkorder du%e
vrijeme
• Povremeno ga uključite i reproducirajte disk
oko tri minute.
• Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se
tako može oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x @iš7enje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom
krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za
čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga
papirom za čišćenje navlaženim u tekućini
za čišćenje.
@iš7enje ku7išta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
− Otapala poput razrjeñivača, benzina,
alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih
sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom
kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.
Tehnički podaci
Briga o objektivu i pohranjivanje
Sustav
• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
− Kad su na leći objektiva otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe objektiva, primjerice, na plaži.
• Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
Format videokompresije
MPEG2/JPEG (fotografije)
Format audiokompresije
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL sustav boja, CCIR standardi
Tvrdi disk
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E
30 GB
DCR-SR72E/SR82E
60 GB
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
40 GB
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova dijela koji se
koristi za upravljanje podacima.
Format snimanja
Videozapisi
MPEG2-PS
Punjenje ugraene baterije za uvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake
uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno
se isprazni ako približno tri mjeseca uopće
ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne
utječe na rad kamkordera sve dok ne
snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Fotografije
Exif *1 Ver.2.2
Vrijeme snimanja/reprodukcije
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E
HQ: oko 440 min
SP: oko 650 min
LP: oko 1 250 min
DCR-SR72E/SR82E
HQ: oko 880 min
SP: oko 1 300 min
LP: oko 2 510 min
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
HQ: oko 570 min
SP: oko 870 min
LP: oko 1 680 min
Broj raspolo%ivih videozapisa/fotografija
Videozapis: 9 999
Fotografija: 9 999
Osjetilo slike
DCR-SR32E/SR42E
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled Device)
Ukupno: Otprilike 800 000 piksela
Efektivno (videozapisi):
Otprilike 400 000 piksela
31
Efektivno (fotografije):
Otprilike 400 000 piksela
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled Device)
Ukupno:
Otprilike 1 070 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 16:9)
Otprilike 670 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 4:3)
Otprilike 690 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 4:3)
Otprilike 1 000 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 16:9)
Otprilike 750 000 piksela
DCR-SR190E/SR200E
5,9 mm (1/3 tip) CMOS senzor
Razlučivost snimanja (Fotografije, 4:3):
Maks. 4 mega (2 304 T 1 728) piksela*2
Ukupno:
Otprilike 2 100 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 16:9)
Otprilike 1 430 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 4:3)
Otprilike 1 080 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 4:3)
Otprilike 1 990 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 16:9)
Otprilike 1 490 000 piksela
DCR-SR290E/SR300E
6,3 mm (1/2,9 tip) CMOS senzor
Razlučivost snimanja (Fotografije, 4:3):
Maks. 6,1 mega (2 848 T 2 136) piksela*2
Ukupno:
Otprilike 3 200 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 16:9)
Otprilike 2 280 000 piksela
Efektivno (Videozapisi, 4:3)
Otprilike 1 710 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 4:3)
Otprilike 3 040 000 piksela
Efektivno (Fotografije, 16:9)
Otprilike 2 280 000 piksela
Objektiv
DCR-SR32E/SR42E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optički: 40T, Digitalni: 80T, 2 000T
Promjer filtera: 30 mm
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Optički: 25T, Digitalni: 50T, 2 000T
Promjer filtera: 30 mm
DCR-SR190E/SR200E
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
Optički: 10T, Digitalni: 20T, 80T
Promjer filtera: 37 mm
32
DCR-SR290E/SR300E
Carl Zeiss Vario-Sonnar T$
Optički: 10T, Digitalni: 20T
Promjer filtera: 37 mm
arišna duljina
DCR-SR32E/SR42E
F = 1,8 – 4,1
f = 1,9 – 76,0 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise:
36 – 1 440 mm
Za fotografije:
36 – 1 440 mm
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
F = 1,8 – 3,2
f = 2,5 – 62,5 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise:
41 – 1 189 mm (16:9)*3
43 – 1 075 mm (4:3)
Za fotografije:
36 – 900 mm (4:3)
39 – 975 mm (16:9)
DCR-SR190E/SR200E
F = 1,8 – 2,9
f = 5,1 – 51 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise*3:
41,3 – 485 mm (16:9)
50,5 – 594 mm (4:3)
Za fotografije:
37 – 370 mm (4:3)
40,4 – 404 mm (16:9)
DCR-SR290E/SR300E
F = 1,8 – 2,9
f = 5,4 – 54 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm
Za videozapise:
40 – 400 mm (16:9)
49 – 490 mm (4:3)
Za fotografije:
37 – 370 mm (4:3)
40 – 400 mm (16:9)
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR (3 200K),
[OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje osvjetljenje
DCR-SR32E/SR42E
3 luksa (kad je [AUTO SLW SHUTTR]
podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25 s)
0 luksa (u funkciji NightShot plus)
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
4 luksa (kad je [AUTO SLW SHUTTR]
podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25 s)
0 luksa (u funkciji NightShot plus)
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
1,5 luksa (kad je [AUTO SLW SHUTTR]
podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/25
sekunde)
0 luksa (u funkciji NightShot)
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu sadržavati
dodatne informacije poput onih o podešenjima
kamkordera i vremenu snimanja.
*2 Jedinstveni raspored piksela Sonyjevog ClearVid
CMOS senzora i sustav procesuiranja slike (novi
Enhanced Imaging Processor) omogućuju
razlučivost fotografije ekvivalentnu dvostruko
većoj od efektivnog broja osjetila slike.
*3 U 16:9 modu su vrijednosti žarišne duljine stvarne
vrijednosti koje se dobivaju širokokutnim
očitavanjem piksela.
• Proizvedeno uz dopuštenje tvrtke Dolby
Laboratories.
Ulazne/izlazne prikljunice
Audio/video izlazi
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω
Audio signal: 327 mV (s impedancijom tereta
od 47 kΩ), Izlazna impedancija manja od 2,2
kΩ
USB prikljunica
mini-B
(DCR-SR32E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E: samo izlaz)
Prikljunica REMOTE
Stereo minipriključnica (Ø 2,5 mm)
LCD zaslon
Slika
DCR-SR32E/SR42E
6,2 cm (2,5 tip)
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
6,9 cm (2,7 tip, format slike 16:9)
Ukupan broj toaka
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
123 200 (560 T 220) DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E
211 200 (960 T 220)
Op7enito
Napajanje
6,8/7,2 V (akumulatorska baterija)
8,4 V (AC adapter)
Prosjena potrošnja energije
Dok kamkorder snima s normalnom
svjetlinom.
DCR-SR32E/SR42E
2,6 W
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
3,0 W
DCR-SR190E/SR200E
3,6 W
DCR-SR290E/SR300E
4,2 W
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribli%no)
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
73 T 72 T 109 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše
73 T 72 T 115 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše dok je spojena isporučena baterija NPFH40
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
76 T 78 T 128 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše
76 T 78 T 149 mm (šTvTd) s dijelovima koji
strše dok je spojena isporučena baterija NPFH60
Masa (pribli%no)
DCR-SR32E/SR42E
335 g samo glavni ureñaj
380 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH40
DCR-SR52E/SR62E
350 g samo glavni ureñaj
395 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH40
DCR-SR72E/SR82E
360 g samo glavni ureñaj
405 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH40
DCR-SR190E/SR200E
455 g samo glavni ureñaj
535 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FH60
33
DCR-SR290E/SR300E
480 g samo glavni ureñaj
560 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FP50
Isporueni pribor
Pogledajte str. 5.
Handycam Station DCRA-C171
Ulazne/izlazne prikljunice
Audio/Video izlaz
10-pinski priključak
Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω
Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 Ω
Signal boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω
Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj
impedanciji većoj od 47 kΩ), izlazna
impedancija manja od 2,2 kΩ
USB prikljunica
mini-B
(DCR-SR32E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E: samo izlaz)
AC adapter AC-L200/L200B
Napajanje
100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja snage
18 W
Izlazni napon
istosmjerna struja; 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribli%no)
48 T 29 T 81 mm (šTvTd), bez dijelova koji
strše
Masa (pribli%no)
170 g bez mrežnog kabela
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
34
Akumulatorska baterija NP-FP40
(DCR-SR32E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E):
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije (pribli%no)
31,8 T 18,5 T 45 mm (šTvTd)
Masa (pribli%no)
45 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
NP-FP60 (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E):
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet
7,2 Wh (1 000 mAh)
Dimenzije (pribli%no)
31,8 T 33,3 T 45 mm (šTvTd)
Masa (pribli%no)
80 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
O zaštitnim znakovima
• "Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"MagicGate",
, "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštićeni znakovi Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• Oznake DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW i
DVD+RW su zaštitni znaci.
• Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
• Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke
Apple Computer u SAD-u i drugim državama.
• Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili
registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili
njezinih podružnica u SAD-u i drugim
državama.
• Adobe, Adobe logotip i Adobe Acrobat su
zaštićeni nazivi tvrtke Adobe Systems
Incorporated u SAD-u i drugim državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
35
3-093-316-11(1)
Digitalni kamkorder
Uporaba
kamkordera
8
Početak
12
Snimanje/
20
Reprodukcija
Napredne upute
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E
Editiranje
38
Uporaba snimljenih
medija
49
Podešavanje
kamkordera
52
Uporaba računala
73
U slučaju problema
94
Dodatne informacije 108
Sažetak 118
© 2007 Sony Corporation
Pročitajte prije uporabe kamkordera
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
Memory Stick Duo adapter
Napomene o uporabi
Kamkorder je isporučen s dva
priručnika za uporabu.
Za upute o rukovanju i uporabi kamkordera
pogledajte "Osnovne upute za uporabu" i
"Napredne upute" (PDF dokument/ovaj
priručnik).
Napomene o uporabi kamkordera
• Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Napomene o vrsti Memory Sticka koje
možete koristiti s kamkorderom
Možete koristiti Memory Stick Duo označen
ili
(str. 111).
Memory Stick Duo
(Veličina koju možete koristiti s
kamkorderom).
Memory Stick
(Veličina koju ne možete koristiti s
kamkorderom).
• Nije moguća uporaba nijedna druga vrsta
memorijske kartice osim Memory Stick
Duo.
• Memory Stick PRO i Memory Stick PRO
Duo se može koristiti samo uz Memory
Stick PRO kompatibilnom opremom.
• Ne lijepite naljepnice i slično na Memory
Stick Duo ili Memory Stick Duo adapter.
Prilikom korištenja Memory Stick Dua
s Memory Stick kompatibilnom
opremom
Uložite Memory Stick Duo u Memory Stick
Duo adapter.
2
LCD zaslon
Baterija
• Ovaj kamkorder nije nepropustan za
prašinu, vlagu i vodu. Pogledajte "O
rukovanju kamkorderom" (str. 114).
• Kako biste spriječili oštećivanje tvrdog
diska ili gubitak snimljenog materijala,
nemojte učiniti nešto od sljedećeg kad
svijetle žaruljice preklopke POWER (str. 17)
ili žaruljica ACCESS(str. 23, 27):
− vaditi akumulatorsku bateriju ili AC
adapter iz kamkordera.
− izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama.
• Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
uporabom USB kabela, utaknite priključak
kabela u pravilnom smjeru. Ako silom
utaknete kabel u pogrešnom smjeru,
priključak se može oštetiti ili možete
uzrokovati kvar kamkordera.
• Odspojite AC adapter iz Handycam
Stationa držeći istovremeno kamkorder i
DC priključak.
• Obavezno pomaknite preklopku POWER u
položaj OFF (CHG) dok postavljate
kamkorder na Handycam Station ili ga
skidate s njega.
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu i objektivu
• Zasjenjena opcija u izborniku nije
raspoloživa u uvjetima snimanja ili
reprodukcije koje upotrebljavate u tom
trenutku.
• LCD zaslon je proizveden visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, na LCD zaslonu mogu
trajno biti vidljive sitne crne i/ili svijetle
točkice (bijele, crvene, plave ili zelene
boje). To je normalno i nema nikakav
utjecaj na kvalitetu snimke.
• TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti sa
zakonima o autorskim pravima.
• Ne možete reproducirati videozapise i
fotografije koji nisu snimljeni ovim
kamkorderom. Takoñer ne možete
reproducirati snimke napravljene drugim
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E ureñajem.
O podešavanju jezika
Izbornici na zaslonu su dostupni u više
jezika, a služe za objašnjenje postupka rada.
Po potrebi promijenite jezik izbornika prije
uporabe kamkordera (str. 18).
Napomene o ovom priručniku
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili
objektiva izravnom suncu može
prouzročiti kvarove.
• Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
Napomene o snimanju
• Prije početka snimanja ispitajte funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da su slika
i zvuk snimljeni bez problema.
• Ako uslijed kvara na kamkorderu niste
snimili željeno ili ako reprodukcija nije
moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala.
• TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
• Slike LCD zaslona u ovom priručniku
snimljene su digitalnim fotoaparatom,
stoga ti dijelovi u stvarnosti mogu izgledati
nešto drugačije.
• Dizajn i tehnički podaci medija za
snimanje i pribora podložni su promjeni
bez prethodne najave.
• Ukoliko nije posebno naznačeno,
ilustracije u ovom priručniku temelje se na
modelu DCR-SR300E.
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju slika.
Ovaj objektiv zajednički su razvili tvrtka
Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za
videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl
Zeiss objektive.
Takoñer, objektivi za DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E su presvučeni
posebnim slojem T$ koji umanjuje neželjenu
refleksiju, te realno prikazuje boje.
MTF je skraćenica od Modulation Transfer
Function. Broj vrijednosti označuje količinu
svjetla koje prodire u objektiv.
3
Napomene o uporabi kamkordera s tvrdim
diskom
Pohranite sve snimke
• Kako biste spriječili gubitak podataka,
pohranite sve snimke na vanjski medij.
Preporučamo spremanje podataka na DVD-R
pomoću računala (str. 77). Možete ih takoñer
pohraniti uporabom videorekordera ili
DVD/HDD rekordera (str. 45).
• Preporučamo povremenu izradu sigurnosnih
kopija nakon snimanja.
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili
udarcima
• Kamkorder neće prepoznati tvrdi disk ili neće
biti moguća reprodukcija ili snimanje.
• Osobito ne tresite kamkorder tijekom
snimanja/reprodukcije. Nakon snimanja ne
tresite kamkorder dok svijetli žaruljica
ACCESS.
• Kad koristite remen za nošenje na ramenu (nije
isporučen), pazite da ne udarite kamkorderom
neki predmet.
Senzor za zaštitu u slučaju pada
• Kamkorder je opremljen senzorom za zaštitu
tvrdog diska u slučaju pada (str. 64). Kad vam
kamkorder ispadne, ili u bestežinskom stanju,
mogu se takoñer snimiti blok-smetnje radi
zaštite kamkordera. Ako ovaj senzor često
očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri
padu, može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomene o bateriji/AC adapteru
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte učiniti nešto
od sljedećeg kad svijetli žaruljica ACCESS:
− vaditi akumulatorsku bateriju
− odspajati AC adapter (pri punjenju uporabom
AC adaptera)
• Bateriju ili AC adapter odspajajte nakon
isključenja preklopke POWER.
Napomena o radnim temperaturama
• Kad se kamkorder jako zagrije ili ohladi, radi
zaštite kamkordera možda neće raditi snimanje
ili reprodukcija. U tom slučaju će se na LCD
zaslonu pojaviti odgovarajuća poruka (str. 104).
4
Napomena o spajanju kamkordera s
računalom
• Nemojte formatirati tvrdi disk kamkordera
pomoću računala jer možda neće pravilno raditi.
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim nadmorskim visinama
• Kamkorder ne možete koristiti u predjelima s
niskim tlakom ili iznad 3 000 metara nadmorske
visine jer to može oštetiti tvrdi disk vašeg
kamkordera.
Napomene o odbacivanju/prodaji
• Izvedete li [M FORMAT] (str. 49), tj.
formatiranje tvrdog diska kamkordera, možda
nećete potpuno izbrisati tvrdi disk. Kad prodajete
ili poklanjate kamkorder, savjetujemo vam da
primijenite funkciju [M EMPTY] (str. 51)
kako biste otežali obnavljanje podataka s diska.
Osim navedenog, kad odbacujete kamkorder,
uništite mu kućište.
Ako ne možete snimati/reproducirati
snimke, izvedite [M FORMAT]
• Ako snimate ili brišete snimke mnogo puta kroz
duže vremensko razdoblje, pojavit će se
fragmentacija. Tada nije moguće pohranjivati ili
snimati slike. U tom slučaju prvo pohranite
snimke na neki vanjski medij (str. 37) i tada
izvedite [M FORMAT] (str. 49).
Fragmentacija 1 Rječnik (str. 127)
Sadržaj
Pročitajte prije uporabe
kamkordera....................................... 2
Napomene o uporabi kamkordera s
tvrdim diskom ................................... 4
Primjeri objekata za snimanje i
rješenja.............................................. 7
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka ....................... 8
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika .................... 9
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog
pribora .................................... 12
Korak 2: Punjenje akumulatorske
baterije.................................... 13
Korak 3: Uključenje kamkordera i podešavanje datuma i vremena ..... 17
Promjena jezika..............................18
Korak 4: Priprema za snimanje ....... 19
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam) ............................ 20
Snimanje ......................................... 23
Zumiranje.......................................25
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) ..........................25
Uporaba bljeskalice (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) ............26
Snimanje visokokvalitetnih fotografija
tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) ........................................26
Snimanje fotografija na Memory
Stick Duo.......................................27
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot plus/NightShot).............27
Podešavanje ekspozicije kod
objekata osvijetljenih straga ........... 28
Snimanje u zrcalnom modu ........... 28
Odabir formata slike (16:9 ili 4:3).... 28
Usporeno snimanje objekata koji se
brzo kreću (SMTH SLW REC)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)........................................ 29
Reprodukcija ...................................31
Uporaba zuma pri reprodukciji....... 33
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index) ................................... 33
Reprodukcija slika u nizu
(Slide show)................................... 34
Reprodukcija slike na zaslonu TV
prijemniku........................................35
Pohrana snimaka ............................37
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)....................38
Brisanje snimaka .............................38
Dijeljenje videozapisa ......................40
Kopiranje fotografija ........................41
Kreiranje playliste ............................42
Presnimavanje na videorekorder ili
DVD/HDD rekorder..........................45
Ispis fotografija (PictBridge
kompatibilan pisač) .........................46
Uporaba medija za snimanje
K (MANAGE HDD/ MEMORY)
kategorija.........................................49
Formatiranje tvrdog diska ili
Memory Sticka Duo ........................49
Provjera informacija o tvrdom
disku................................................50
Sprječavanje obnavljanja podataka
s tvrdog diska kamkordera .............51
5
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju '
(SETTINGS) u izborniku HOME....... 52
Uporaba izbornika HOME ..............52
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS) ...................................53
MOVIE SETTINGS........................... 54
(Opcije za snimanje videozapisa)
PHOTO SETTINGS ......................... 57
(Opcije za snimanje fotografija)
VIEW IMAGES SET ......................... 60
(Opcije za podešavanje glasnoće i
prikaza)
SOUND/DISP SET .......................... 61
(Opcije za podešavanje zvučnog
signala i prikaza)
OUTPUT SETTINGS ....................... 62
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
CLOCK/LLANG.............................. 63
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
GENERAL SET ................................ 64
(Ostale opcije za podešavanje)
Aktiviranje funkcija iz izbornika E
OPTION........................................... 65
Uporaba izbornika OPTION............65
Opcije snimanja u izborniku
OPTION .........................................66
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION .........................................66
Funkcije podešene u izborniku
OPTION........................................... 67
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows........ 73
Sistemski zahtjevi ........................... 74
Instaliranje softvera......................... 75
Kreiranje DVD diska pomoću
funkcije One Touch ......................... 77
Prebacivanje snimaka na
računalo .......................................... 81
6
Brisanje snimaka na kamkorderu
pomoću računala (DCR-SR42E/
SR62E/SR82E/SR200E/SR300E)....85
Prikaz snimaka importiranih na
računalo ..........................................86
Editiranje importiranih snimaka.......88
Kreiranje i kopiranje DVD diska.......90
Upravljanje fotografijama ................93
U slučaju problema
U slučaju problema .........................94
Indikatori i poruke upozorenja.......104
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u
inozemstvu ....................................108
Datoteke na tvrdom disku
kamkordera/struktura direktorija...110
Održavanje i mjere opreza ............111
Sažetak
Opis dijelova i kontrola..................118
Indikatori vidljivi tijekom
snimanja/reprodukcije...................123
Rječnik ..........................................127
Primjeri objekata za snimanje i rješenja
Provjera zamaha
golf palicom
7 SMTH SLW REC*................................. 29
7 SPORTS** ........................................... 69
Fotografiranje
tijekom snimanja
videozapisa
7 Dual Rec* ........................................... 26
Snimanje cvijeta
izbliza
7 PORTRAIT ........................................... 69
7 FOCUS ................................................ 67
7 TELE MACRO ...................................... 67
Fokusiranje psa
na lijevoj strani
zaslona
7 FOCUS ................................................ 67
7 SPOT FOCUS....................................... 67
Oštra snimka
skijaškog spusta
ili plaže
7 Backlight ............................................ 28
7 BEACH ................................................ 69
7 SNOW................................................. 69
Dijete na
predstavi pod
rasvjetom
7 SPOTLIGHT ......................................... 69
Raskoš
vatrometa
7 FIREWORKS ........................................ 69
7 FOCUS ................................................ 67
Usnulo dijete
pod prigušenim
svjetlom
7 NightShot plus** ................................. 27
7 NightShot* .......................................... 27
7 COLOR SLOW SHTR ............................ 70
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
** DCR-SR32E/SR42E/SR525E/SR62E/SR72E/SR82E
7
Uporaba kamkordera
Redoslijed postupaka
B Priprema (str. 12)
B Snimanje (str. 23)
Videozapisi se snimaju na tvrdi disk, a fotografije se snimaju na
tvrdi disk ili na Memory Stick Duo.
B Reprodukcija snimaka
x Reprodukcija na LCD zaslonu (str. 31)
x Reprodukcija na TV prijemniku spojenom na kamkorder
(str. 35)
B Pohrana snimaka
x Pohrana snimaka na DVD uporabom računala (str. 77).
x Kopiranje snimaka na računalo (str. 81).
x Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder (str. 45)
B Brisanje snimaka
Kad se tvrdi disk napuni, ne možete više snimati. Izbrišite
snimke pohranjene u kamkorder. Izbrišete li snimke, moći ćete
dalje snimati na tvrdi disk kamkordera.
x Brisanje odabrane snimke (str. 38).
x Brisanje svih snimaka ([M FORMAT], str. 49).
8
"D HOME" i "E OPTION"
- Opcije dvaju izbornika
Izbornik D HOME - početna točka za uporabu kamkordera
! (POMOĆ)
Prikazuje opis opcije (str. 10)
Kategorija
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija G (CAMERA)
Opcije
Kategorija K (MANAGE HDD/MEMORY)
Stranica
Opcije
Stranica
MOVIE*
24
M FORMAT*
49
PHOTO*
24
b FORMAT*
50
SMTH SLW REC**
29
M INFO
50
Kategorija ' (SETTINGS)
Kategorija I (VIEW IMAGES)
Opcije
Stranica
VISUAL INDEX*
31
PLAYLIST
42
Kategorija F (OTHERS)
Opcije
DELETE*
EDIT
PLAYLIST EDIT
Podešavanje kamkordera (str. 52)*.
* Opcije možete podesiti i tijekom uporabe Easy
Handycam funkcije (str. 20). Za opcije
dostupne u kategoriji ' (SETTINGS),
pogledajte str. 53
** DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Stranica
38
40, 41
42
PRINT
46
COMPUTER
73
9
Uporaba izbornika HOME
1
4
Dok držite pritisnutom zelenu
tipku u sredini, zakrenite
preklopku POWER u smjeru
strelice kako biste uključili
kamkorder.
Dodirnite opciju koju želite
koristiti.
Primjer: [EDIT]
5
Nastavite slijedeći upute sa
zaslona.
Za isključenje izbornika HOME
Dodirnite t.
2
Pritisnite D (HOME) A (ili B).
B Kada želite provjeriti funkciju svake
opcije u izborniku HOME - HELP
1
Pritisnite D (HOME).
Pojavi se izbornik HOME.
3
2
Dodirnite kategoriju koju želite
koristiti.
Primjer: kategorija F (OTHERS)
10
Dodirnite ! (HELP).
Donji dio tipke ! (HELP) postane
narančast.
3
Dodirnite opciju koju želite
provjeriti
Nakon što dodirnete stavku, njen opis se
prikaže na zaslonu.
Za odabir opcije, dodirnite [YES], u
suprotnom dodirnite [NO].
Za isključenje pomoći (HELP)
Ponovo dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
Uporaba izbornika OPTION
Dodirom zaslona tijekom snimanja ili
reprodukcije možete uključiti prikaz
trenutno dostupnih funkcija. Uvidjet ćete
mogućnost jednostavnih podešenja.
Podrobnije informacije potražite na str. 65.
11
Početak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je uz vaš kamkorder
isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradi označava koliko komada
pribora je isporučeno.
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 122)
(osim za DCR-SR32E/SR42E)
AC adapter (1) (str. 13)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
Akumulatorska baterija
NP-FH40 (1) (str. 13, 112) (DCR-SR32E/
SR42E/SR525E/SR62E/SR72E/SR82E)
Mrežni kabel (1) (str. 13)
NP-FH60 (1) (str. 13, 112) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Handycam Station (1) (str. 13)
21-pinski adapter (1) (str. 36)
Samo za modele s oznakom + na donjoj strani
kućišta.
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 73)
A/V spojni kabel (1) (str. 35, 45)
− "Picture Motion Browser" (softver)
− "Handycam Handbook" (Napredne upute u
PDF formatu/ovaj priručnik)
"Osnovne upute za uporabu" (1)
USB kabel (1) (str. 46, 78, 81)
12
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
Preklopka
POWER
Žaruljica
CHG
(punjenje)
Akumulatorska baterija
DC IN priključnica
DC utikač
AC adapter
U mrežnu utičnicu
Mrežni kabel
"InfoLITHIUM" akumulatorsku
bateriju (serije H) (str. 112) možete
puniti u kamkorderu.
4
b Napomena
5
• Na ovaj kamkorder možete spojiti samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1
2
3
Pričvrstite bateriju tako da je
pomaknete u smjeru strelice dok
ne klikne na mjesto.
Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i
započinje punjenje.
Žaruljica CHG (punjenje) se isključuje
kad je baterija do kraja napunjena.
• Kod postavljanja kamkordera na Handycam
Station, zatvorite pokrov DC IN priključka.
Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice kako biste je
podesili na OFF (CHG)
(standardno podešenje).
Spojite AC adapter na DC IN
priključak Handycam Stationa.
Oznaka v na DC utikaču mora biti
okrenuta prema gore.
13
Punjenje baterije samo pomoću AC
adaptera
Skidanje kamkordera s Handycam
Stationa
Pomaknite preklopku POWER u položaj
OFF (CHG) i zatim spojite AC adapter
izravno u DC IN priključak na kamkorderu.
Isključite napajanje i zatim skinite
kamkorder s Handycam Stationa držeći ih
oba.
Preklopka
POWER
DC IN priključak
Žaruljica
CHG
Baterija
DC utikač
Otvorite pokrov
priključka
Mrežni kabel
AC adapter
U zidnu utičnicu
b Napomena
• Odspojite AC adapter s DC IN priključka držeći
i kamkorder i DC utikač.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pomaknite preklopku za otpuštanje
baterije (BATT) u smjeru strelice i izvadite
bateriju.
Spremanje baterije
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete
koristiti dulje vrijeme (pogledajte str. 113 za
detalje o spremanju).
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod
punjenja baterije. U tom slučaju se baterija
neće prazniti.
Provjera preostalog kapaciteta
baterije (Battery Info)
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG), a zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
BATT (baterija)
preklopka za
otpuštanje
b Napomena
• Prilikom skidanja AC adaptera, provjerite da su
žaruljice u (videozapis)/v(fotografija) (str. 23)
isključene.
14
Nakon nekog vremena pojavit će se
približno preostalo vrijeme snimanja i
podaci o kapacitetu baterije na 7 sekundi.
Prikaz o kapacitetu baterije možete zadržati
20 sekundi tako da tijekom prikaza
uzastopno pritišćete DISP/BATT INFO.
Preostali kapacitet baterije (približno)
DRC-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Akumulatorska baterija
Kapacitet snimanja (približno)
Vrijeme punjenja (dokraja)
Približno vrijeme (u minutama) potrebno da
bi se sasvim napunila skroz prazna
akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
NP-FH40
(isporučena)
90
100
45
50
NP-FH50
105
115
50
55
NP-FH70
230
245
115
120
NP-FH100
525
565
260
280
DRC-SR190E/SR200E:
Vrijeme punjenja
NP-FH40
(isporučena*)
125
NP-FH50
135
NP-FH60
(isporučena**)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Akumulatorska baterija
NP-FH50
* DCR-SR32E/SR42E/SR525E/SR62E/SR72E/
SR82E
** DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
40
45
NP-FH60
(isporučena)
115
125
55
60
NP-FH70
190
200
95
100
NP-FH100
440
465
220
230
DRC-SR290E/SR300E:
Akumulatorska baterija
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
NP-FH50
DCR-SR32E/SR42E:
Neprekidno Tipično
snimanje
snimanje*
NP-FH40
(isporučena)
105
50
NP-FH50
125
60
NP-FH70
270
135
NP-FH100
615
305
Neprekidno Tipično
snimanje
snimanje*
85
90
Vrijeme snimanja
Akumulatorska baterija
Neprekidno Tipično
snimanje
snimanje*
Neprekidno Tipično
snimanje
snimanje*
75
80
35
40
NP-FH60
(isporučena)
100
105
50
50
NP-FH70
160
170
80
85
NP-FH100
375
395
185
195
15
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano započinjanje/zaustavljanje
snimanja, uključivanje/isključivanje
kamkordera i zumiranje.
b Napomena
• Sva vremena snimanja se odnose na snimanje u
[SP] modu i na sljedećim uvjetima:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Donji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona (osim za DCR-SR32E/SR42E).
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
DCR-SR32E/SR42E:
Akumulatorska baterija
Vrijeme reprodukcije
NP-FH40
(isporučena)
120
NP-FH50
140
NP-FH70
300
NP-FH100
695
DCR-SR52E/SR62E/SR72/SR82E:
Akumulatorska baterija
Vrijeme reprodukcije*
NP-FH40
(isporučena)
110
NP-FH50
130
NP-FH70
280
NP-FH100
635
DCR-SR190E/SR200E:
Akumulatorska baterija
16
Vrijeme reprodukcije*
NP-FH50
125
NP-FH60
(isporučena)
165
NP-FH70
270
NP-FH100
615
DCR-SR290E/SR300E:
Akumulatorska baterija
Vrijeme reprodukcije*
NP-FH50
120
NP-FH60
(isporučena)
160
NP-FH70
255
NP-FH100
590
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
O bateriji
• Prije promjene baterije preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG) te isključite žaruljicu
u (videozapis)/v (fotografija) (str. 23).
• Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG
(punjenje) ili informacije o bateriji (Battery
Info, str. 14) neće biti točno prikazane u
sljedećim slučajevima.
− Baterija nije ispravno stavljena.
− Baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije
o bateriji (Battery Info)).
• Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključak kamkordera
ili na Handycam Station, čak i ako je mrežni
kabel izvučen iz zidne utičnice.
• Kad je priključeno video-svjetlo (opcija),
preporučamo uporabu baterije NP-FH70/FH100
(osim za DCR-SR32E/SR42E).
• Ne preporučuje se uporaba NP-FH30 jer
omogućuje kraće vrijeme snimanja i
reprodukcije s ovim kamkorderom.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
• Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30°C.)
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
• Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće u
odreñenim uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
• Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
• AC adapter ne koristite u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
• DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
• Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Korak 3: Uključenje
kamkordera i
podešavanje datuma i
vremena
Prilikom prve uporabe podesite datum i
vrijeme. Ukoliko ne podesite vrijeme, kod
svakog uključenja kamkordera ili pomaka
preklopke POWER, na zaslonu će se
pojaviti izbornik [CLOCK SET].
Pokrov objektiva
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
Preklopka POWER
1
Dok držite pritisnutom zelenu
tipku, nekoliko puta zakrenite
preklopku POWER u smjeru
strelice dok ne počne svijetliti
odgovarajuća žaruljica.
u (videozapis): Za snimanje
videozapisa
v (fotografija): Za snimanje fotografija
Pojavi se izbornik [CLOCK SET].
2
Tipkama v/V odaberite
odgovarajuće geografsko
područje te dodirnite [NEXT].
17
3
4
Podesite [SUMMERTIME] i
dodirnite [NEXT].
Tipkama v/V podesite [Y]
(godinu).
• Potrebno je nekoliko sekundi da kamkorder
bude spreman za snimanje nakon uključenja. Za
to vrijeme nije moguće korištenje kamkordera.
• Pokrov objektiva otvara se automatski kada se
kamkorder uključi (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).Zatvara se kada se odabere
zaslon za reprodukciju, ili kada se kamkorder
isključi.
• Kamkorder je standardno podešen na
automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete
nijednu tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela
baterija. ([A. SHUT OFF], str. 64).
z Savjeti
5
6
7
Tipkama b/B odaberite [M] i
tipkama v/V podesite mjesec.
Podesite [D] datum, sat i minute
na isti način, te dodirnite [NEXT].
Promjena jezika
Provjerite da li je sat točno
podešen, a onda pritisnite j.
Sat je podešen.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
Isključenje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
Resetiranje datuma i vremena
Odaberite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/L LANG] t [CLOCK SET],
i podesite datum i vrijeme.
b Napomene
• Ako ne koristite kamkorder približno 3
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je
napunite i zatim iznova podesite datum i
vrijeme (str. 116).
18
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom
snimanja, no oni se automatski snimaju na disk,
i mogu se prikazati prilikom reprodukcije
([DATA CODE] str. 60).
• Za informacije o vremenskim zonama
pogledajte str. 109.
• Ukoliko tipke na zaslonu ne rade pravilno,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION, str. 115).
Moguće je promijeniti jezik poruka na
zaslonu.
Odaberite D (HOME) t ' (SETTINGS)
t [CLOCK/L LANG] t
[L LANGUAGE SET] i odaberite jezik.
Korak 4: Priprema za snimanje
Ručno otvaranje pokrova
objektiva (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E)
Pomaknite preklopku pokrova objektiva u
otvoreni položaj.
Preklopka pokrova
objektiva
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati
utjecaja na snimljenu sliku. Za uključenje
pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite
DISP/BATT INFO dok ne nestane oznaka
>.
b Napomena
• Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke na LCD zaslonu ili okviru
zaslona.
z Savjeti
z Savjeti
• Nakon snimanja ili tijekom reprodukcije zapisa,
zatvorite pokrov objektiva.
• Kod DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
pokrov objektiva zatvara se automatski.
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
2 Maksimalno
90 stupnjeva
2 Maks. 180
stupnjeva
DISP/BATT INFO
• Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i
zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema
objektivu, možete ga zatvoriti tako da bude
okrenut prema van. To je prikladno kod
reprodukcije.
• Dodirnite D (HOME) t ' (SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 61) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
• Informacije mogu biti prikazane ili skrivene
(prikaz y bez prikaza) kod svakog prikaza
DISP BATT/INFO.
Remen
Zategnite remen i pravilno uhvatite
kamkorder.
1 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Zatamnjenje LCD zaslona radi štednje
baterije (osim kod DCR-SR32E/SR42E)
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
19
Snimanje/reprodukcija
Jednostavno snimanje i reprodukcija
(Easy Handycam)
Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje gotovo svih parametara
kamkordera tako da možete snimati ili reproducirati s prikladnim postavkama. Takoñer
povećava veličinu slova na zaslonu i tako olakšava rukovanje.
Otvorite pokrov objektiva (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) (str. 19)
u
Videozapisi
1
2
Zakrenite preklopku
POWER G tako da se
uključi žaruljica u
(videozapis).
Ako je preklopka POWER u položaju OFF (CHG),
okrenite je dok držite pritisnutom zelenu tipku.
Prema osnovnoj postavci, fotografije se
spremaju na tvrdi disk. To možete promijeniti
tako da medij za snimanje fotografija bude
Memory Stick Duo (str. 27).
1
Pritisnite EASY A.
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
2
Zakrenite preklopku
POWER G da se
uključi žaruljica v
(fotografija).
Pritisnite EASY A.
Pritisnite START/STOP H (ili E)
za pokretanje snimanja.*
Na LCD zaslonu se
prikazuje u.
3
[STBY] b [REC]
v
Fotografije
Lagano pritisnite PHOTO F za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).**
Za zaustavljanje snimanja ponovno
pritisnite START/STOP.
Trepće b Svijetli
20
* Postavka [REC MODE] je unaprijed podešena na [SP] (str. 54).
** Postavka [\ QUALITY] je unaprijed podešena na [FINE] (str. 58).
Reprodukcija snimljenih videozapisa/fotografija
1
Zakrenite preklopku POWER G za uključivanje kamkordera.
2
Pritisnite x (VIEW IMAGES) I (ili D).
Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX izbornik. (Možda će biti potrebno neko
vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije).
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 33)
Prethodnih 6 slika
Sljedećih 6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
A u : Prikaz videozapisa
B v : Prikaz fotografija s tvrdog diska
: Prikaz fotografija s Memory Sticka Duo.
C
3
Pokrenite reprodukciju.
Videozapisi:
Dodirnite u i zatim dodirnite željeni videozapis.
Dodirom prebacujete izmeñu pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Početak tekućeg/
prethodnog
videozapisa
Zaustavljanje
(povratak u izbornik
VISUAL INDEX)
Sljedeći videozapis
Datum/vrijeme
snimke*
Naprijed/natrag
* Postavka [DATE CODE] je unaprijed podešena na [DATE/TIME] (str. 60).
21
z Savjeti
• Na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX nakon što se reproduciraju videozapisi od odabranog do
zadnjeg na popisu.
• Dodirnite '/( u pauzi za usporenu reprodukciju videozapisa.
• Glasnoću možete podesiti odabirom opcija D (HOME) t ' (SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME] i zatim tipkama [/\.
Fotografije:
Dodirnite v ili
, i zatim dodirnite fotografiju koju želite prikazati.
Tipka slide show (str. 34)
Prijelaz u izbornik
VISUAL INDEX
Datum/vrijeme
snimanja*
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Prethodni/sljedeći
* [DATE CODE] je unaprijed podešen na [DATE/TIME] (str. 60).
Isključivanje funkcije Easy Handycam
Ponovno pritisnite EASY A. Nestaje u
sa zaslona.
Postavke izbornika kod uporabe Easy
Handycam funkcije
Pritisnite D (HOME) C (ili B) za prikaz
raspoloživih opcija izbornika kod
podešavanja (str. 9, 53).
b Napomene
• Većina opcija izbornika se automatski vraća na
standardne postavke. Postavke nekih opcija su
nepromjenjive. Podrobnosti potražite na str. 95.
• Ne možete koristiti izbornik E (OPTION).
• Isključite Easy Handycam ako želite dodavati
efekte na snimke ili promijeniti postavke.
22
Neaktivne tipke tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam
Nije moguće upotrebljavati neke od tipaka/
funkcija uz Easy Handycam zato jer se
automatski podešavaju (str. 95). [Invalid
during Easy Handycam operation.] se može
prikazati ako pokušate upotrijebiti funkciju
koja nije dostupna uz Easy Handycam.
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Pokrov objektiva
Otvorite pokrov objektiva
(DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E) (str. 19)
Žaruljica u (videozapis)/
žaruljica v (fotografija)
Preklopka POWER A
Žaruljica
ACCESS
(tvrdi disk)
b Napomene
• Ako svijetli žaruljica pristupa ACCESS nakon
završetka snimanja, znači da se podaci još
zapisuju na disk ili Memory Stick Duo.
Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili
vibracijama te ne odspajajte bateriju ili AC
adapter.
• Najduže moguće vrijeme snimanja iznosi
približno 13 sati.
• Kad videozapis prijeñe 2 GB, kamkorder
automatski načini sljedeću datoteku.
z Savjeti
• Slobodan prostor na disku možete provjeriti
odabirom opcija D (HOME) t K
(MANAGE HDD/MEMORY) t [M INFO]
(str. 50).
23
Snimanje videozapisa
u
Videozapisi se snimaju na tvrdi disk vašeg
kamkordera. Vrijeme snimanja provjerite na
str. 54.
1
2
Zakrenite preklopku POWER A
dok se ne uključi žaruljica u
(videozapis).
Snimanje fotografija
Prema standardnoj postavci, fotografije se
snimaju na tvrdi disk kamkordera. Kako
biste snimali fotografije na Memory Stick
Duo, promijenite medij za snimanje. Broj
fotografija koje se mogu snimiti provjerite
na str. 57.
1
Pritisnite START/STOP B (ili C).
2
Zakrenite preklopku POWER A
dok se ne uključi žaruljica v
(fotografija).
Lagano pritisnite PHOTO F za
izoštravanje A (čuje se zvučni
signal), a zatim pritisnite dokraja
B (čuje se klik zatvarača).
[STBY] b [REC]
Za zaustavljanje snimanja, ponovno
pritisnite START/STOP.
Trepće b Svijetli
Kad nestane *, fotografija je
snimljena.
Prebacivanje na mod snimanja
videozapisa pomoću tipke D (HOME)
D (ili E)
U izborniku HOME dodirnite G
(CAMERA) t [MOVIE] ili [PHOTO].
Snimanje fotografija visoke razlučivosti
tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E)
t Za detalje pogledajte str. 26.
Promjena medija za snimanje
fotografija
t Za detalje pogledajte str. 27.
24
v
• Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
Zumiranje
Zumiranje je moguće do povećanja
prikazanog u tablici dolje.
(optički zum)
DCR-SR32E/SR42E
40 T
DCR- SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
25 T
DCR- SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 10 T
Povećanje možete podesiti pomoću
preklopke zuma ili tipke zuma na okviru
LCD zaslonu.
z Savjet
• Uz [DIGITAL ZOOM] (str. 55) možete
zumirati dalje od povećanja prikazanog u
tablici.
Snimanje surround zvuka
(5.1-kanalni) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Zvuk kojeg prima ugrañeni mikrofon
pretvara se u 5.1-kanalni surround i snima.
Ugrađeni mikrofon
Za širi kut snimanja:
(širokokutni)
Približavanje objekta: (telefoto)
Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije
zumiranje, a malo više za brže zumiranje.
b Napomene
• [STEADYSHOT] možda neće na željeni način
smanjiti zamućivanje slike kad je preklopka
zuma podešena na T (telefoto) stranu (osim kod
DCR-SR290E/SR300E).
• Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
U vaš kamkorder je instaliran Dolby Digital
5.1 Creator za snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka. Kad disk reproducirate na
opremi koja podržava 5.1-kanalni surround
zvuk, možete uživati u iznenañujuće
realističnom zvuku.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanalni surround
zvuk 1 Rječnik (str. 127).
b Napomene
• 5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni zvuk
kod reprodukcije na kamkorderu.
• Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom modu
prikazana je oznaka ^5.1ch.
25
Uporaba bljeskalice (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Indikator punjenja
bljeskalice
Bljeskalica
Snimanje visokokvalitetnih
fotografija tijekom snimanja
videozapisa (Dual Rec)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
Možete snimiti visokokvalitetne fotografije
tijekom snimanja videozapisa na tvrdi disk.
Pritisnite ( (bljeskalica) nekoliko puta za
odabir željene postavke.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Automatsko osvjetljavanje u prostoru s
nedovoljnim osvjetljenjem.
r
( (uvijek aktivna bljeskalica): Uporaba
bljeskalice bez obzira na osvjetljenje u
prostoru.
r
, (bez bljeskalice): Snimanje bez
bljeskalice
A Pomaknite preklopku POWER dok ne
počne svijetliti žaruljica u (videozapis), a
zatim pritisnite START/STOP za
pokretanje snimanja videozapisa.
B Dokraja pritisnite tipku PHOTO.
Tijekom snimanja jednog videozapisa
mogu se snimiti 3 fotografije.
Narančasti
kvadratići
označavaju broj
snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja
u narančastu.
b Napomene
• Preporučena udaljenost do objekta snimanja pri
korištenju ugrañene bljeskalice je 0,3 do 2,5 m.
• Prije uporabe uklonite prašinu s površine
bljeskalice. Učinkovitost bljeskalice može
oslabiti uslijed zatamnjenja radi topline ili
prašine.
• Indikator punjenja bljeskalice trepće tijekom
punjenja bljeskalice te ostaje svijetliti dok se
potpuno ne napuni.
• Koristite li bljeskalicu na svijetlim mjestima,
primjerice tijekom snimanja objekta
osvijetljenog straga, ona možda neće imati
efekta.
• Pričvrstite li na kamkorder konverzijski objektiv
(opcija) ili filter (opcija), bljeskalica se neće
aktivirati.
z Savjet
• Moguće je promijeniti svjetlinu bljeskalice
[FLASH LEVEL] (str. 59), ili možete spriječiti
pojavu crvenih očiju podešavanjem [REDEYE
REDUC] (str 59).
26
C Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja videozapisa.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna
za drugom i snimke se pohranjuju na
Memory Stick Duo. Kad oznaka *
nestane, snimanje je završeno.
b Napomene
• Kad snimate fotografije na Memory Stick Duo
nemojte ga vaditi iz kamkordera u fazi nakon
završetka snimanja videozapisa pa sve dok se
fotografije ne snime na njega.
• Tijekom Dual Rec postupka ne može se koristiti
bljeskalica.
z Savjeti
• Kad se koristi funkcija Dual Rec, fotografije se
snimaju u slijedećim veličinama.
DCR-SR190E/SR200E:
− & 2.3M (16:9 (wide))
− 1.7M (4:3)
DCR-SR290E/SR300E:
− & 4.6M (16:9 (wide))
− 3.4M (4:3)
• Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja na isti način kao i kad je preklopka
POWER postavljena na v (fotografija).
Možete koristiti bljeskalicu.
Snimanje fotografija na Memory
Stick Duo
Medij za snimanje fotografija možete
promijeniti u Memory Stick Duo. Prema
standardnoj postavci, fotografije se snimaju
na tvrdi disk kamkordera.
Možete koristiti samo Memory Stick Duo
ili
označen s
(str. 111).
B Odaberite medij na koji želite snimati
fotografije, zatim dodirnite j.
Kamkorder se vraća u pripravno stanje.
Ako odaberete [MEMORY STICK], na
zaslonu se pojavi b.
Izbacivanje Memory Sticka Duo
Otvorite LCD zaslon, jednom lagano
pritisnite Memory Stick Duo prema unutra.
b Napomene
• Ne pokušavajte silom izvaditi Memory Stick
Duo. Tako može doći do oštećenja.
• Dok svijetli ili trepće žaruljica ACCESS
kamkorder učitava/snima podatke. Nemojte ga
tresti, prevrtati, isključivati, vaditi Memory
Stick Duo ili odspajati bateriju. U suprotnom,
snimljeni podaci se mogu oštetiti.
• Ukoliko utaknete Memory Stick Duo u otvor u
pogrešnom smjeru, mogu se oštetiti Memory
Stick Duo, utor za Memory Stick Duo ili
snimljeni podaci.
z Savjet
• Broj fotografija koje se mogu snimiti mijenja se
s obzirom na kvalitetu fotografija i njihovu
veličinu. Za detalje, pogledajte str. 57.
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot plus/NightShot)
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
Žaruljica ACCESS
(Memory Stick Duo)
Otvorite LCD zaslon, zatim Memory Stick
Duo pravilno okrenut utaknite u utor za
Memory Stick Duo dok ne klikne.
Promjena medija za snimanje
fotografija
Infracrveni emiter
Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS na
ON. (Pojavi se o)
A Dodirnite E (OPTION) t kartica '
t [STILL MEDIA].
27
b Napomene
• Funkcije NightShot plus i Super NightShot plus
koriste infracrveno svjetlo. Stoga nemojte
prekrivati infracrveni emiter prstima ili drugim
predmetima te uklonite konverzijski objektiv
(opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 67).
• Nemojte koristiti funkcije NightShot plus ili
Super NightShot plus na svijetlim mjestima jer
tako možete uzrokovati kvarove.
z Savjet
• Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot plus (str. 70). Za snimanje
slike sa što realnijim prikazom boja, koristite
funkciju Color Slow Shutter (str. 70).
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Podešavanje ekspozicije kod
objekata osvijetljenih straga
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite
BACK LIGHT za prikaz oznake .. Za
isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
BACK LIGHT.
Snimanje u zrcalnom modu
Infracrveni emiter
Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS na
ON. (Pojavi se o)
b Napomene
• Funkcije NightShot plus i Super NightShot plus
koriste infracrveno svjetlo. Stoga nemojte
prekrivati infracrveni emiter prstima ili drugim
predmetima te uklonite konverzijski objektiv
(opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 67).
• Nemojte koristiti funkcije NightShot plus ili
Super NightShot plus na svijetlim mjestima jer
tako možete uzrokovati kvarove.
z Savjet
• Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot plus (str. 70). Za snimanje
slike sa što vjernijim prikazom boja, koristite
funkciju Color Slow Shutter (str. 70).
28
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga rotirajte
180 stupnjeva prema objektivu (2).
z Savjeti
• Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika
objekta, no slika će izgledati normalno kad je
snimite.
Odabir formata slike (16:9 ili 4:3)
Za odabir formata slike videozapisa
DCR-SR32E/SR42E:
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi žaruljica u (videozapis).
B U izborniku HOME dodirnite '
(SETTINGS) t [MOVIE SETTINGS]
t [WIDE SELECT] t [4:3] ili [16:9
WIDE] (str. 54).
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E:
• Kod DCR- SR190E/SR200E veličina fotografija
je [& 3.0M] (16:9 (wide)) ili najviše [4.0M]
(4:3).
• Kod DCR-SR290E/SR300E veličina fotografija
je [& 4.6M] (16:9 (wide)) ili najviše [6.1M]
(4:3).
z Savjeti
• Pogledajte str. 57 za podatke o broju fotografija
koje je moguće snimiti.
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi žaruljica u (videozapis).
B Pritisnite WIDE SELECT više puta za
odabir željenog formata slike.
b Napomene
Usporeno snimanje objekata koji
se brzo kreću (SMTH SLW REC)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno otprilike 3 sekunde. To je korisno
kad snimate, primjerice, zamahe ruke kod
golfa ili tenisa.
• Kut gledanja kod formata 16:9 (wide) i 4:3
razlikuje se ovisno o položaju zuma.
• Kad gledate videozapise na TV prijemniku,
podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] ovisno o
formatu TV prijemnika (16:9/4:3) (str. 62).
• Kod gledanja slika formata 16:9 (wide) uz
opciju [TV TYPE] podešenu na [4:3], slika
može djelovati grubo, ovisno o objektu.
Za odabir formata fotografija (osim za
DCR-SR32E/SR42E)
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi žaruljica v (fotografija).
Format slike se mijenja u 4:3.
B Pritisnite WIDE SELECT više puta za
odabir željenog formata.
A Zakrenite preklopku POWER tako da se
uključi kamkorder.
B Pritisnite D (HOME) A (ili B) da se
prikaže izbornik HOME.
C Dodirnite G (CAMERA).
D Dodirnite [SMTH SLW REC]
b Napomene
• Kod DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
veličina fotografija je [& 0.7M] (16:9) ili
najviše [1.0M] (4:3).
29
E Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde snima se kao
12-sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane,
snimanje je završeno.
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Promjena postavki
Dodirnite E (OPTION) t karticu ', a
zatim odaberite postavku koju želite
mijenjati.
• [TIMING]
Nakon pritiska na START/STOP odaberite
jednu od početnih točaka snimanja.
Početna postavka je [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Odaberite [ON] (kl) za naknadno
snimanje zvuka, primjerice razgovora, na
usporenoj snimci. (Standardna postavka je
[OFF]).
Kamkorder snima zvuk otprilike 12
sekundi dok je prikazana poruka
[Recording...] u koraku 5.
b Napomene
• Zvuk se ne snima tijekom 3 sekunde snimanja
videozapisa.
• Kvaliteta snimke s funkcijom [SMTH SLW
REC] nije jednako dobra kao kod normalnog
snimanja.
30
Snimanje/Reprodukcija
Reprodukcija
Preklopka zuma F
Preklopka
POWER A
Tipka x
(VIEW
IMAGES) C
Tipka x (VIEW IMAGES) B
1
Zakrenite preklopku POWER A za uključivanje kamkordera.
2
Pritisnite x (VIEW IMAGES) B (ili C).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik VISUAL INDEX. (Možda će biti potrebno neko
vrijeme za prikaz sličica snimaka.)
Pojavi se sa svakom snimkom na kartici koja se zadnji put reproducirala/
snimila (B za fotografije).
Za povratak na
prikaz snimanja
Pretraživanje snimaka
po datumu (str. 33)
Prethodnih
6 slika
Sljedećih
6 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
E (OPTION)
A u : Prikaz videozapisa
B v : Prikaz fotografija s tvrdog diska
: Prikaz fotografija s Memory Sticka Duo.
C
z Savjet
• Pomakom preklopke zuma F mijenja se prikaz u izborniku VISUAL INDEX sa 6 do 12 slika
prikazanih istovremeno. Kako biste podesili broj slika dodirnite ' (SETTINGS) u izborniku
HOME MENU t [VIEW IMAGES SET] t [Y DISPLAY] (str. 61).
31
3
Pokrenite reprodukciju.
u
Videozapisi
Dodirnite karticu u i videozapis za reprodukciju.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Početak tekućeg/
prethodnog
videozapisa
Sljedeći videozapis
E (OPTION)
Zaustavljanje (povratak
u VISUAL INDEX)
Naprijed/natrag
v
Fotografije
Dodirnite v, ili
karticui fotografiju koju želite reproducirati.
Povratak (u izbornik
VISUAL INDEX)
Tipka slide show (str. 34)
Prijelaz u izbornik
VISUAL INDEX
E (OPTION)
Prethodni/sljedeći
Za prijelaz u mod reprodukcije
pomoću tipke D (HOME) D (ili E)
U izborniku HOME dodirnite I (VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX]
Za podešavanje glasnoće videozapisa
Dodirnite E (OPTION) t kartica I t
[VOLUME] i zatim podesite pomoću
[/\.
32
z Savjeti
• Kada reprodukcija doñe do posljednjeg
videozapisa, na zaslonu se ponovo pojavljuje
izbornik VISUAL INDEX.
• Dodirnite '/( tijekom pauze za
usporenu reprodukciju videozapisa.
• Jednim dodirom na '/( se reprodukcija
ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5
puta, dva dodira ubrzavaju približno 10 puta, tri
dodira ubrzavaju približno 30 puta a četiri
dodira ubrzavaju približno 60 puta.
Uporaba zuma pri reprodukciji
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
A Pokrenite reprodukciju fotografija koje
želite uvećati.
B Fotografiju uvećajte pomoću opcije T
(telefoto).
Na LCD zaslonu se pojavi okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu LCD zaslona.
D Uvećanje podesite pomoću W (široki
kut)/T (telefoto).
Traženje željenih slika po datumu
(Date Index)
Željene snimke možete brzo pronaći
pretraživanjem po datumu snimanja.
A Zakrenite preklopku POWER kako biste
uključili kamkorder, zatim pritisnite
tipku x (VIEW IMAGES).
Na LCD zaslonu pojavi se izbornik
VISUAL INDEX.
B Za traženje videozapisa dodirnite karticu
u. Za traženje fotografija dodirnite
.
karticu v ili
C Dodirnite [DATE].
Na zaslonu su prikazani datumi
snimanja.
Povratak u izbornik VISUAL INDEX
Za isključivanje, dodirnite p.
Tipka za odabir prethodnog/
sljedećeg datuma
D Dodirnite tipku prethodnog/sljedećeg
datuma kako biste odabrali datum
željene snimke.
E Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke od odabranog datuma su
prikazane u izborniku VISUAL INDEX.
33
Reprodukcija slika u nizu
(slide show)
Dodirnite - u izborniku za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide
showa. Za nastavak ponovno dodirnite
-.
b Napomena
• Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
z Savjet
• Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju slide
showa odabirom E (OPTION) t kartica I
t [SLIDE SHOW SET]. Standardno
podešenje je [ON] (kontinuirana reprodukcija).
34
Reprodukcija slike na zaslonu TV prijemniku
Kamkorder možete spojiti na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera uporabom
A/V kabela (A) ili A/V kabela sa S VIDEO (B) priključkom. Za ovaj postupak spojite
kamkorder na zidnu utičnicu uporabom AC adaptera (str. 13). Pogledajte upute za uporabu
opreme koju spajate.
• Za gledanje snimaka na računalu, pogledajte str. 73.
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Uređaj sa S VIDEO
priključnicom
(Žuta)
(Bijela)
(Bijela)
A/V OUT priključnica
(Crvena)
(Žuta)
(Crvena)
l: Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Handycam Station i kamkorder imaju A/V
OUT priključke (str. 120, 121). Spojite A/V
priključni kabel na Handycam Station ili na
kamkorder, ovisno o potrebi.
B A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom
(opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa
S VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S-VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban
žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo
S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
Videorekorder
ili TV prijemnik
b Napomena
• Nemojte spajati A/V priključne kabele
istovremeno na Handycam Station i kamkorder
jer bi mogle nastati smetnje na slici.
z Savjet
• Možete prikazati brojač na TV zaslonu ako
podesite [DISP OUTPUT] na [V-OUT/PANEL]
(str. 63).
Kad je TV prijemnik spojen s
videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog
signala videorekordera na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, itd.), ako videorekorder ima
takav izbornik.
35
Podešavanje formata slike prema
spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Ako je TV prijemnik mono (ako ima
samo jedan audio ulaz)
Promijenite podešenje ovisno o formatu
zaslona TV prijemnika na kojem ćete gledati
snimke.
A Zakrenite preklopku POWER kako biste
uključili kamkorder.
Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz,
a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal)
utikač na audio ulaz TV prijemnika ili
videorekordera. Kada želite reproducirati
mono zvuk, koristite priključni kabel za tu
svrhu.
B Dodirnite D (HOME) t '
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
ili [4:3] t j.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder
ima 21-pinski priključak
(EURO-PRIKLJUČAK)
b Napomena
• Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta
slike se može smanjiti. Takoñer, kad se format
snimljene slike mijenja izmeñu 16:9 (wide) i
4:3, slika može zatreperiti.
• Na nekim 4:3 TV prijemnicima, fotografije
snimljene u formatu 4:3 neće biti prikazane na
cijelom zaslonu. To nije kvar.
• Kad reproducirate sliku snimljenu u 16:9
(wide)formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne
podržava 16:9 (wide) signal, podesite [TV
TYPE] na [4:3].
36
Za spajanje kamkordera na TV prijemnik
radi gledanja snimljenih slika, koristite 21pinski adapter (Samo kod modela s
oznakom CE na donjoj strani ureñaja).
Adapter služi samo za izlaz.
TV/Videorekorder
Pohrana snimaka
Snimke se pohranjuju na ugrañeni tvrdi disk kamkordera. Zbog nekih ograničenja ugrañenog
tvrdog diska, pohranite snimke na vanjski medij kao što je DVD-R ili računalo. Snimke iz
kamkordera možete spremiti na sljedeći način.
Pohrana snimaka na DVD uporabom računala
Uporabom softvera s isporučenog CD-ROM-a možete pohraniti snimke na DVD ili tvrdi disk
računala.
One Touch snimanje DVD-a
(One Touch Disc Burn)
Možete jednostavno pohraniti
snimke iz kamkordera izravno na
DVD.
Pohrana snimaka na računalo
Snimke načinjene kamkorderom
možete pohraniti na tvrdi disk
računala.
Izrada DVD-a sa željenim
snimkama
Snimke kopirane na računalo
možete pohraniti na DVD. Možete
takoñer editirati te snimke.
Pogledajte "Kreiranje
DVD diska pomoću
funkcije One Touch" na
str. 77.
Pogledajte "Prebacivanje
snimaka na računalo" na
str. 81.
Pogledajte "Kreiranje i
kopiranje DVD diska" na
str. 90.
Pohrana snimaka spajanjem kamkordera na druge uređaje za snimanje
Presnimavanje na
videorekorder ili DVD/HDD
rekorder
Pogledajte
"Presnimavanje na
videorekorder ili DVD/
HDD rekorder" na str. 45.
37
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)
Brisanje snimaka
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka, ispis fotografija i spajanje
kamkordera na računalo.
Pomoću kamkordera možete izbrisati
snimke s ugrañenog tvrdog diska ili
Memory Sticka Duo.
b Napomene
• Obrisane snimke se ne mogu vratiti.
z Savjeti
Kategorija F (OTHERS)
Popis opcija
DELETE
Možete brisati snimke s tvrdog diska ili
Memory Stick Duo kartice (str. 38).
EDIT
Možete editirati snimke na disku ili Memory
Stick Duo kartici (str. 40, 41).
PLAYLIST EDIT
Možete kreirati i editirati playlist (str. 42).
PRINT
Možete ispisati fotografije pomoću
priključenog PictBridge pisača (str. 46).
COMPUTER
Možete spojiti svoj kamkorder s računalom
(str. 73).
38
• Odjednom se može odabrati do 100 snimaka.
• Snimke možete obrisati dok ih pregledavate
odabirom pod E (OPTION) t kartica ! t
[DELETE].
Brisanje videozapisa s diska
Brisanjem podataka s kamkordera možete
osloboditi prostor na tvrdom disku.
Slobodan prostor na disku možete provjeriti
koristeći [M INFO] (str. 50).
b Napomene
• Važne podatke treba spremiti na vanjski medij
(str. 37).
• Ne pokušavajte obrisati podatke s kamkordera
koristeći računalo.
1
2
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
Dodirnite [M DELETE].
Dodirnite [u DELETE]
(videozapis) ili [\ DELETE]
(fotografije), ovisno o tome što
želite brisati.
4
Dodirnite snimku koju želite
obrisati.
Odabrana snimka je označena znakom
-. Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu kako biste potvrdili odabir.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5
Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih videozapisa ili
fotografija na disku odjednom
U koraku 3 dodirnite [u DELETE ALL] ili
[\ DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
Za brisanje svih videozapisa ili
fotografija snimljenih isti dan
odjednom
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [DELETE] t [M
DELETE].
B Dodirnite [u DELETE by date] ili [\
DELETE by date], ovisno o tome što
želite brisati
Datumi snimanja se prikazuju na
zaslonu.
C Dodirnite tipku prethodnog/sljedećeg
datuma kako biste odabrali datum
željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
E Dodirnite j t [YES] t j.
b Napomene
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme brisanja
snimki jer može doći do oštećenja tvrdog diska.
• Ako je obrisani videozapis uključen u playlist
(str. 42), briše se i iz playliste.
z Savjet
• Kako biste obrisali sve snimke s diska i obnovili
izvorni kapacitet diska, formatirajte disk (str. 49).
• Snimke načinjene ovim kamkorderom i
pohranjene na tvrdi disk nazivaju se "original".
Brisanje fotografija s Memory
Stick Duo kartice
Za brisanje snimaka s Memory Sticka Duo,
stavite karticu u kamkorder prije ovog
postupka.
1
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [DELETE].
2
Dodirnite [: DELETE].
3
Dodirnite [\ DELETE].
Tipka prethodno/sljedeće
39
Dijeljenje videozapisa
4
Dodirnite fotografiju koju želite
obrisati.
Možete dijeliti videozapise na tvrdom disku
kamkordera.
b Napomena
• Videozapise ne možete dijeliti tijekom uporabe
funkcije Easy Handycam. Prvo isključite
funkciju Easy Handycam.
Odabrana fotografija je označena
znakom -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
5
1
2
3
Dodirnite j t [YES] t j.
Za brisanje svih fotografija na Memory
Stick Duo kartici
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [EDIT].
Dodirnite [DIVIDE].
Dodirnite videozapis koji želite
podijeliti.
Pokreće se reprodukcija odabranog
videozapisa.
4
U koraku 3 dodirnite [\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
Dodirnite } na mjestu gdje
želite podijeliti videozapis na
scene.
Videozapis se pauzira.
b Napomena
Precizno podesite mjesto dijeljenja nakon
odabira mjesta dijeljenja pomoću }.
• Nije moguće obrisati fotografije u sljedećim
slučajevima:
− ako je Memory Stick Duo zaštićen od
brisanja (str. 111).
− ako je zaštita od brisanja za fotografije
podešena drugi ureñajem.
z Savjet
• Kako biste obrisali sve snimke s Memory
Sticka, formatirajte Memory Stick Duo (str. 50).
Povratak na početak odabranog videozapisa.
Reprodukcija i pauza se izmjenjuju
pritiskom na tipku }.
5
40
Dodirnite j t [YES] t j.
Kopiranje fotografija
b Napomene
• Videozapisi se ne mogu vratiti u prvobitno
stanje nakon dijeljenja.
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme editiranja jer
može doći do oštećenja tvrdog diska.
• Ako je podijeljeni videozapis uključen u
playlistu, bit će podijeljen i u playlisti.
• Može se pojaviti manje odstupanje izmeñu
mjesta gdje ste dodirnuli } i stvarnog mjesta
reza jer kamkorder odabire mjesto reza u
intervalima od približno pola sekunde.
Snimljene fotografije možete kopirati s
diska na Memory Stick Duo.
Prije početka uložite Memory Stick Duo u
kamkorder.
z Savjeti
• Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
• Fotografije možete kopirati dok ih pregledavate
odabirom E (OPTION) t I t
[COPY t b].
1
2
3
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [EDIT] t
[COPY].
Dodirnite [M t b COPY].
Dodirnite fotografiju koju želite
kopirati.
Odabrana fotografija je označena
znakom -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
4
Dodirnite j t [YES].
Počinje kopiranje.
5
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
41
Kreiranje playliste
Za kopiranje svih fotografija
snimljenih isti dan odjednom
A U izborniku D (HOME) dodirnite F
(OTHERS) t [EDIT] t [COPY].
B Dodirnite [M t b COPY by date].
Datumi snimanja fotografija se
prikazuju na zaslonu.
Playlista je popis umanjenih slika snimaka
koje ste odabrali. Originalne scene se ne
mijenjanju čak i ako editirate ili obrišete
scene iz playliste.
Provjerite jeste li umetnuli snimljeni disk u
svoj kamkorder.
b Napomena
• Nije moguće dodavati ili editirati videozapise
tijekom uporabe Easy Handycam funkcije. Prvo
isključite Easy Handycam funkciju.
1
U izborniku D (HOME) dodirnite
F (OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Tipka prethodno/sljedeće
C Dodirnite tipku prethodnog/sljedećeg
datuma kako biste odabrali datum
željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
2
3
E Dodirnite j t [YES] t j.
42
Dodirnite scenu koju želite dodati
u playlistu.
Odabrana scena je označena znakom -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
izbornik.
b Napomene
• Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako
biste spriječili da kamkorder ostane bez
napajanja tijekom kopiranja.
• Ne tresite kamkorder, ne izlažite ga vibracijama
i ne odspajajte AC adapter tijekom kopiranja.
• Kopiranje može potrajati dugo kada se kopira
mnogo fotografija.
• Ne možete kopirati fotografije s Memory Sticka
Duo na tvrdi disk.
Dodirnite [u ADD].
4
Dodirnite j t [YES] t j.
Za dodavanje svih videozapisa na
disku u playlistu
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Reprodukcija playliste
1
B Dodirnite [u ADD by date].
Datumi snimanja fotografija se
prikazuju na zaslonu.
U izborniku D (HOME) dodirnite
I (VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Na zaslonu se pojavljuje prikaz
playliste.
Tipka prethodno/sljedeće
C Dodirnite tipku prethodnog/sljedećeg
datuma kako biste odabrali datum
željene snimke.
D Dodirnite j dok je označen odabrani
datum željene snimke.
Snimke odabranog datuma su prikazane
na zaslonu.
Dodirnite snimku na LCD zaslonu kako
biste potvrdili odabir. Dodirnite p za
povratak na prethodni prikaz.
2
E Dodirnite j t [YES] t j.
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
b Napomena
• Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC
adapter od kamkordera za vrijeme editiranja jer
može doći do oštećenja snimaka.
z Savjeti
• U playlistu možete dodati najviše 99
videozapisa.
• Možete dodati videozapis dok ga gledate
odabirom na kartici E (OPTION) t I t
[m ADD].
• Playlistu možete kopirati na DVD koristeći
isporučeni softver (str. 91).
Dodirnite scenu od koje želite
pokrenuti reprodukciju.
Playlista se reproducira od odabrane
scene do kraja te se zaslon vraća na
prikaz playliste.
Za brisanje nepotrebnih snimaka iz
playliste
B Dodirnite [m ERASE].
Za brisanje svih snimaka iz playliste,
dodirnite [m ERASE ALL] t [YES]
t [YES] t j.
C Dodirnite snimku koju želite obrisati iz
playliste.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
43
D Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Originalne snimke se ne mijenjaju čak i ako
obrišete snimke iz playliste.
Promjena redoslijeda unutar playliste
A U izborniku D (HOME), dodirnite F
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
B Dodirnite [m MOVE].
C Odaberite snimku koju želite premjestiti.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
D Dodirnite j.
E Odaberite odredište pomoću [T]/[t].
Oznaka odredišta
F Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
• Ako odaberete više snimaka, snimke se
premještaju prema rasporedu u playlisti.
44
Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD
rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi ureñaj za snimanje kao npr. Videorekorder ili
DVD/HDD rekorder. Spojite ureñaj na jedan od prikazanih načina.
Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 13). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomena
• S obzirom da se presnimavanje vrši na analogni način. kvaliteta slike može se smanjiti.
Uređaj bez S VIDEO
priključnice
Uređaj sa S VIDEO
priključnicom
(Žuta)
(Bijela)
(Bijela)
A/V OUT priključnica
(Crvena)
(Crvena)
(Žuta)
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
l: Tok signala
A A/V priključni kabel (isporučen)
Handycam Station i kamkorder imaju A/V
OUT priključke (str. 120, 121). Spojite A/V
priključni kabel na Handycam Station ili na
kamkorder, ovisno o potrebi.
B A/V priključni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključka, koristeći A/V spojni kabel sa
S VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i
crveni priključak (lijevi/desni audio) i
S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V
kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban
žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo
S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
b Napomene
• Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača
vrpce, itd.) na zaslonu spojenog ureñaja,
podesite ' (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (standardno podešenje) u izborniku
HOME MENU (str. 63).
• Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 60).
• Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulazni video
priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi
kanal) utikač na ulazni audio priključak
vanjskog ureñaja.
45
Ispis fotografija
1
(PictBridge kompatibilan
pisač)
Uključite kamkorder i pritisnite x
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s
ureñajem za reprodukciju (str. 62).
2
Uložite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
Ako ureñaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
3
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje (videorekorder ili
DVD/HDD rekorder) A/V spojnim
kabelom (isporučen) A ili A/V
spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B.
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu putem AC adaptera (str. 13).
Uključite pisač.
Za ispis fotografija s Memory Sticka Duo,
uložite Memory Stick Duo na koji su
snimljene u kamkorder.
Spajanje kamkordera na pisač
1
Spojite kamkorder na ulazne priključke
ureñaja za snimanje.
4
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na
uređaju za snimanje.
Za detalje pogledajte upute za uporabu
dobivene uz ureñaj za snimanje.
5
46
Po završetku presnimavanja,
zaustavite uređaj za snimanje i
zatim kamkorder.
2
3
Spojite Handycam Station na
zidni mrežni priključak
isporučenim AC adapterom.
Sigurno postavite kamkorder na
Handycam Station, zatim
zakrenite preklopku POWER kako
biste uključili kamkorder.
Spojite pisač na + (USB)
priključnicu kamkordera
uporabom isporučenog USB
kabela.
Na zaslonu se automatski pojavi [USB
SELECT].
4
2
Dodirnite [MPRINT] ili [b PRINT]
(Memory Stick Duo) ovisno o
tome gdje se nalaze fotografije
koje želite ispisati.
[COPIES]: Podesite broj kopija
fotografija koje želite otisnuti. Možete
podesiti do 20 kopija.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez datuma/
vremena na ispisu).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne želite mijenjati postavke,
prijeñite na korak 3.
Kad je uspostavljena veza, na zaslonu
se pojavi L (PictBridge veza).
3
Možete odabrati fotografiju na zaslonu.
b Napomena
• Jamčimo isključivo za modele koji su
PictBridge-kompatibilni.
Ispis
1
Odaberite fotografiju za ispis.
Odabrana snimka je označena -.
Pritisnite i zadržite snimku na LCD
zaslonu za potvrñivanje odabira.
Dodirnite p za povratak u prethodni
izbornik.
Dodirnite E (OPTION), podesite
sljedeće opcije i zatim dodirnite
j.
Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik fotografija.
Za završetak ispisa
Dodirnite p u izborniku za odabir
fotografija.
b Napomene
• Pogledajte takoñer upute za uporabu pisača
kojeg ćete koristiti.
• Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
− Koristiti preklopku POWER
− Pritiskati tipku x (VIEW IMAGES)
− Skidati kamkorder s Handycam Stationa
− Odspajati USB kabel (isporučen) s
Handycam Stationa ili pisača
− Vaditi Memory Stick Duo iz kamkordera, u
slučaju da koristite funkciju [b PRINT]
• Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel,
isključite i ponovno uključite pisač te opet
započnite postupak iz početka.
• Možete odabrati samo formate papira koje pisač
podržava.
47
• Kod nekih modela pisača, nedostajat će gornji i
donji ili lijevi i desni kraj slike. Ako ispisujete
fotografiju snimljenu u formatu 16:9 (wide),
lijevi i desni kraj slike mogu biti odrezani.
• Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
• Možda nećete moći otisnuti fotografije:
− obrañivane na računalu
− snimljene na drugim ureñajima
− veličine preko 3 MB
− dimenzija većih od 2848 T 2136 piksela.
z Savjeti
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Ispis fotografija možete izvoditi bez uporabe
računala, izravnim spajanjem digitalne
videokamere ili digitalnog fotoaparata, bez
obzira na model ili proizvoñača.
• Fotografije možete ispisati dok ih gledate
odabirom E (OPTION) t kartica I t
[PRINT].
48
Uporaba medija za snimanje
K (MANAGE HDD/
MEMORY) kategorija
Ova kategorija omogućuje uporabu diska ili
Memory Stick Duo kartice za različite svrhe.
K (MANAGE HDD/MEMORY)
kategorija
Popis opcija
M FORMAT
Ugrañeni tvrdi disk možete formatirati radi
obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 49).
Formatiranje tvrdog
diska ili Memory
Sticka Duo
Formatiranje tvrdog diska
Kako biste oslobodili prostor za snimanje,
možete obrisati sve snimke s tvrdog diska
kamkordera.
Za ovaj postupak spojite kamkorder na mrežnu
utičnicu koristeći AC adapter (str. 13).
b Napomena
• Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka,
spremite ih (str. 37) prije izvoñenja funkcije
[M FORMAT]
1
b FORMAT
U izborniku D (HOME), dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[M FORMAT].
Memory Stick Duo možete formatirati radi
obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 50).
M INFO
Možete prikazati podatke o kapacitetu
tvrdog diska (str. 50).
2
3
Dodirnite [YES] t [YES].
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomena
• Dok se izvodi [M FORMAT], nemojte
odspajati AC adapter ili vaditi bateriju.
49
Provjera informacija o
tvrdom disku
Formatiranje Memory Sticka Duo
Formatiranje briše sve snimke s Memory
Sticka Duo.
1
2
3
Uključite kamkorder.
Možete prikazati podatke o tvrdom disku i
provjeriti približnu vrijednost slobodnog
prostora na disku.
U izborniku D (HOME), dodirnite K
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[M INFO].
Memory Stick Duo koji ćete
formatirati stavite u kamkorder.
U izborniku D (HOME) dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[b FORMAT].
Za isključenje zaslona
Dodirnite t.
b Napomene
4
5
Dodirnite [YES] t [YES].
Kada se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
• Obrisat će se i fotografije koje su nekim drugim
ureñajem zaštićene od slučajnog brisanja.
• Dok je na zaslonu prikazano [Executing...]
nemojte:
− dirati preklopku POWER ili tipke,
− vaditi Memory Stick Duo.
50
• Ova funkcija prikazuje prostor u jedinicama od
1 MB = 1 048 576 bajtova. Dijelovi manji od
megabajta ne uzimaju se u obzir kod prikaza
prostora na tvrdom disku kamkordera.
Prikazana veličina cijelog tvrdog diska će biti
malo manja od veličine prikazane u nastavku,
unatoč tome što je prikazan i slobodan i zauzeti
prostor na tvrdom disku.
− DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
30 000 MB
− DCR-SR72E/SR82E:
60 000 MB
− DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
40 000 MB
• Budući da upravljačke datoteke zauzimaju
odreñeni prostor na tvrdom disku, zauzeti
prostor neće biti 0 MB nakon izvoñenja funkcije
[M FORMAT] (str. 49).
Sprječavanje obnavljanja podataka s tvrdog
diska kamkordera
[M EMPTY] omogućuje zapisivanje
nevažnih podataka na tvrdi disk kamkordera
kako bi se otežalo obnavljanje izvornih
podataka. Izvoñenje tog postupka preporuča
se prije odbacivanja ili predavanja
kamkordera drugoj osobi.
Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu
utičnicu pomoću AC adaptera (str. 13).
3
Pritisnite i zadržite tipku BACK
LIGHT nekoliko sekundi.
Pojavljuje se izbornik [M EMPTY].
b Napomene
• Izvedete li [M EMPTY], izbrisat će se sve
snimke. Da ne biste izgubili važne snimke,
pohranite ih na drugi medij (str. 37) prije
izvoñenja funkcije [M EMPTY].
• Funkciju [M EMPTY] ne možete izvoditi
ukoliko ne spojite AC adapter u zidnu utičnicu.
• Odspojite sve kabele osim AC adaptera. Ne
odspajajte AC adapter tijekom postupka.
• Kod izvoñenja funkcije [M EMPTY] ne tresite
kamkorder i ne izlažite ga vibracijama.
1
5
Dodirnite [YES] t [YES].
Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
Spojite AC adapter, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
z Savjet
• Ovaj postupak možete izvoditi dok svijetli bilo
koja žaruljica: u (videozapisi) / v
(fotografije).
2
4
U izborniku D (HOME) dodirnite
K (MANAGE HDD/MEMORY) t
[M FORMAT].
• Funkcija [M EMPTY] izvodi se;
− DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
približno 30 minuta
− DCR-SR72E/SR82E:
približno 60 minuta
− DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
približno 40 minuta
• Isključite li funkciju [M EMPTY] izmeñu
koraka 4 i 5, dovršite postupak izvoñenjem
funkcija [M FORMAT] ili [M EMPTY]
prilikom sljedeće uporabe kamkordera.
Pojavljuje se izbornik [M FORMAT].
51
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju ' (SETTINGS) u
izborniku HOME
Možete po želji promijeniti funkcije
snimanja i postavke upravljanja.
3
Ako funkcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Uporaba izbornika HOME
1
Dodirnite željenu funkciju.
Uključite računalo, zatim
pritisnite D (HOME).
4
Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Kategorija ' (SETTINGS)
2
52
Dodirnite ' (SETTINGS).
5
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
SOUND/DISP SET*6 (str. 61)
Lista opcija kategorije '
(SETTINGS)
Opcija
VOLUME*
MOVE SETTINGS (str. 54)
Stranica
4
61
BEEP*4
61
LCD BRIGHT
61
54
LCD BL LEVEL
62
WIDE SELECT*1
54
LCD COLOR
62
DIGITAL ZOOM
55
STEADYSHOT
55
AUTO SLW SHUTTR
55
GUIDEFRAME*2
ZEBRA*2
Opcija
Stranica
REC MODE
54
NIGHTSHOT LIGHT
Opcija
Stranica
56
TV TYPE
62
56
DISP OUTPUT
63
u REMAINING
56
FLASH LEVEL*
59
2
REDEYE REDUC*2
OUTPUT SETTINGS (str. 62)
59
CLOCK/LLANG (str. 63)
Opcija
CLOCK SET*
PHOTO SETTINGS (str. 57)
Stranica
4
17
AREA SET
63
Opcija
Stranica
SUMMERTIME
\ IMAGE SIZE*3*4
57
L LANGUAGE SET*
\ QUALITY
58
FILE NO.
58
63
4
63
GENERAL SET (str. 64)
NIGHTSHOT LIGHT
54
Opcija
Stranica
STEADYSHOT*
5
55
DEMO MODE
64
GUIDEFRAME*2
56
CALIBRATION
115
ZEBRA*2
56
FLASH LEVEL*3
A.SHUT OFF
59
REDEYE REDUC*3
59
REMOTE CTRL*
STILL MEDIA*4
27
VIEW IMAGES SET (str. 60)
Opcija
Stranica
DATA CODE
60
Y DISPLAY
61
DROP SENSOR
64
3
64
64
*1 DCR-SR32E/SR42E
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 Ove opcije možete takoñer podesiti tijekom
Easy Handycam postupka (str. 20).
*5 DCR-SR290E/SR300E
*6 [SOUND SETTINGS] (tijekom Easy
Handycam postupka)
53
MOVIE SETTINGS
(Opcije za snimanje videozapisa)
DCR-SR72E/SR82E:
Kvaliteta snimanja
Vrijeme snimanja
HQ
14 sati 40 min
SP
21 sat 40 min
LP
41 sat 50 min
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Kvaliteta snimanja
Vrijeme snimanja
Kako podesiti
HQ
9 sati 30 min
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
SP
14 sati 30 min
LP
28 sati
Standardne postavke označene su sa B.
D E
REC MODE
Možete odabrati jednu od 3 razine kvalitete
za snimanje videozapisa.
HQ
Snima u visokoj kvaliteti.
(9M (HQ))
B SP
Snima u standardnoj kvaliteti.
(6M (SP))
LP
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(3M (LP))
Vrijeme snimanja (približno)
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
Kvaliteta snimanja
Vrijeme snimanja
HQ
7 sati 20 min
SP
10 sati 50 min
LP
20 sati 50 min
b Napomena
• Ako snimate u LP modu, kvaliteta videozapisa
može biti slabija ili će prikaz detalja u scenama
s brzim pokretima biti lošiji.
NIGHTSHOT LIGHT
D
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
plus/NightShot (str. 27) ili [S. NIGHTSHOT
PLS] (str. 70)/[SUPER NIGHTSHOT]
(str. 70), možete snimiti jasnije slike ako
[NIGHTSHOT LIGHT], koji emitira
(nevidljive) infracrvene zrake, podesite na
[ON] (standardno podešenje).
b Napomene
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima.
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju s
uporabom [NIGHTSHOT LIGHT] iznosi oko 3 m.
WIDE SELECT
(DCR-SR32E/SR42E)
D
Pri snimanju možete odabrati omjer širine i
visine slike koji odgovara TV zaslonu na
kojem će slika biti prikazana. Takoñer pogledajte upute za uporabu vašeg TV prijemnika.
B 4:3
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
54
16:9 WIDE (*)
2000 T
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 16:9
(wide).
Zum do 25 T se izvodi optički, a do 2000
T digitalno.
DCR-SR190E/SR200E:
b Napomena
• Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV prijemnika
spojenog za reprodukciju (str. 62).
DIGITAL ZOOM
D
Možete odabrati maksimalno povećanje
zuma u slučaju kad želite zumirati dalje od
optičkog zuma (str. 25). Imajte na umu da
kod uporabe digitalnog zuma, opada
kvaliteta slike.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
80 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 80 T
digitalno.
DCR-SR290E/SR300E:
B OFF
Zum do 40 T se izvodi optički.
20 T
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja
se pojavi kad odaberete razinu zuma.
DCR-SR32E/SR42E:
B OFF
Zum do 40 T se izvodi optički.
80 T
Zum do 40 T se izvodi optički, a do 80 T
digitalno.
2000 T
Zum do 40 T se izvodi optički, a do 2000 T
digitalno.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
STEADYSHOT
D
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]). [STEADYSHOT] podesite na
[OFF] (i) kad koristite stativ (opcija).
Tako će slika biti prirodnija.
AUTO SLW SHUTTR
(automatski spori
zatvarač)
D
Kod snimanja na tamnim mjestima, brzina
zatvarača se automatski smanjuje na 1/25
sekunde (standardna postavka je [ON]).
Zum do 25 T se izvodi optički.
50 T
Zum do 25 T se izvodi optički, a do 50 T
digitalno.
55
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/ D
SR290E/SR300E)
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON],
možete vidjeti okvir za provjeru da li je
objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se
ne snima. Pritisnite DISP/BATT INFO da
okvir nestane.
z Savjet
• Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
ZEBRA (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
D
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za
prilagoñavanje svjetline. Kad mijenjate
standardnu postavku, prikazano je /.
Uzorak zebre se neće snimiti.
B OFF
Uzorak zebre nije prikazan.
70
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
100
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
b Napomena
• Dijelovi zaslona na kojima je svjetlina veća od
100 IRE mogu se previše osvijetliti.
z Savjet
• IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
56
u REMAINING
D
B AUTO
Prikazuje indikator preostalog vremena
diska na oko 8 sekundi u sljedećim
situacijama:
– Kad provjeravate preostali kapacitet
diska s preklopkom POWER podešenom
na u (videozapisi).
– Kad pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora dok je preklopka
POWER podešena na u (videozapisi).
– Kad odaberete funkciju snimanja
videozapisa u izborniku HOME.
ON
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
b Napomena
• Kad za snimanje videozapisa preostane manje
od 5 minuta vremena, indikator ostane na
zaslonu.
FLASH LEVEL
(DCR-SR190E/SR200E/ D
SR290E/SR300E)
Pogledajte str. 59.
REDEYE REDUC
(DCR-SR190E/SR200E/ D
SR290E/SR300E)
Pogledajte str. 59.
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
DCR-SR290E/SR300E:
B 6.1M (j)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
3.1M (k)
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
Standardne postavke označene su sa B.
\ IMAGE SIZE (osim
za DCR-SR32E/SR42E)
D E
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B 1.0M ({)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
z Savjet
• Kad se format slike promijeni na 16:9, veličina
slike se mijenja na [& 4.6M].
b Napomene
• [\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo
dok svijetli žaruljica v (fotografije).
• Veličina slike kod modela DCR-SR32E/SR42E
je podešena na [VGA (0.3M)].
z Savjeti
• Funkcijom Dual Rec snimaju se fotografije u
sljedećim veličinama.
VGA (0.3M) (})
DCR-SR190E/SR200E:
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
− [& 2.3M] (16:9 (wide))
− [1.7M] (4:3)
z Savjet
DCR-SR290E/SR300E:
• Kad se format slike promijeni na 16:9, veličina
slike se mijenja na [& 0.7M].
− [& 4.6M] (16:9 (wide))
− [3.4M] (4:3)
DCR-SR190E/SR200E:
B 4.0M (/)
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i
broj slika koje možete snimiti (pribl.)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
6.1M
2848 T
2136
j
4.6M
2848 T
1602
m
4.0M
2304 T
1728
/
3.4M
2136 T
1602
l
64MB
21
53
28
70
31
75
37
93
128MB
42
105
56
135
63
150
74
185
256MB
76
190
100
250
110
270
130
335
1.9M (~)
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
z Savjet
• Kad se format slike promijeni na 16:9, veličina
slike se mijenja na [& 3.0M].
57
58
6.1M
2848 T
2136
j
4.6M
2848 T
1602
m
4.0M
2304 T
1728
/
3.4M
2136 T
1602
l
512MB
155
390
205
510
235
600
270
690
1GB
1050
2650
1800
4900
2450
5900
5900
14500
1GB
315
800
420
1050
480
1200
550
1400
2GB
2200
5500
3750
10000
5000
12000
12000
30000
2GB
650
1600
860
2150
990
2500
1100
2850
4GB
4400
10500
7400
19500
9500
23500
23500
59000
4GB
1250
3200
1700
4250
1950
4900
2250
5700
b Napomene
3.1M
2048 T
1536
k
3.0M
2304 T
1296
.
2.3M
2016 T
1134
y
64MB
40
100
42
105
56
135
65
160
128MB
80
205
85
215
110
280
130
325
256MB
140
370
150
395
200
500
235
590
512MB
295
760
310
800
410
1000
480
1200
1GB
600
1550
640
1600
840
2100
980
2450
2GB
1200
3150
1300
3350
1700
4300
2000
5000
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
4GB
2400
6300
2600
6600
3400
8500
3950
9500
STANDARD (STD)
1.9M
1600T
1200
~
1.7M
1512 T
1134
2
1.0M
1152 T
864
{
0.7M
1152 T
648
x
VGA
640 T
480
}
64MB
72
175
120
325
160
390
390
980
128MB
145
355
245
650
325
780
780
1970
256MB
260
640
445
1150
590
1400
1400
3550
512MB
530
1300
900
2400
1200
2850
2850
7200
1.7M
1512 T
1134
2
1.0M
1152 T
864
{
0.7M
1152 T
648
x
VGA
640 T
480
}
• Sve vrijednosti se odnose na sljedeća podešenja:
Gornji: [FINE] kvaliteta slike.
Donji: [STANDARD] kvaliteta slike.
• Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o
uvjetima snimanja.
• Možete snimiti do 9999 fotografija na tvrdi
disk.
• Razlučivost slike postiže se jedinstvenom
skupinom Sonyjevog ClearVid CMOS senzora i
sustava procesiranja slike (novi Enhanced
Imaging Processor)(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
\ QUALITY
D E
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
FILE NO.
D
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak
i nakon izmjene Memory Stick Duo
kartice.
RESET
Redom pridjeljuje brojeve datotekama, od
najvećeg broja postojeće datoteke na
trenutnom mediju za snimanje.
NIGHTSHOT LIGHT
D
Pogledajte str. 54.
STEADYSHOT
(DCR-SR290E/SR300E)
D
Pogledajte str. 55.
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/ D
SR290E/SR300E)
Pogledajte str. 56.
ZEBRA
(DCR-SR190E/SR200E/ D
SR290E/SR300E)
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON],
zatim pritisnite ( (bljeskalica) (str. 26) više
puta za odabir podešenja.
G (automatsko smanjenje efekta): Prije
automatskog aktiviranja bljeskalice kad u
prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se
predbljesak.
r
G ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica
i predbljesak za smanjenje efekta crvenih
očiju se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
b Napomena
Pogledajte str. 56.
FLASH LEVEL (osim
za DCR-SR32E/SR42E)
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], kad
koristite ovu funkciju.
D
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E), ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
• Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
STILL MEDIA
D E
Pogledajte str. 27.
HIGH (( +)
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
B NORMAL (()
LOW (( –)
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
REDEYE REDUC (osim
za DCR-SR32E/SR42E)
D
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E), ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
59
VIEW IMAGES SET
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
CAMERA DATA
Videozapis
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Fotografija
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
Standardne postavke označene su sa B.
DATA CODE
D E
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
z Savjeti
CAMERA DATA (dolje)
• Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
pojavi se ( (osim za DCR-SR32E/SR42E).
• Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane informacije
o snimanju.
• Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (bez oznake)
(osim za DCR-SR32E/SR42E).
• Ovisno o stanju tvrdog diska, pojavi se oznaka
[--:--:--].
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
DATE/TIME
A Datum
B Vrijeme
60
C Funkcija SteadyShot isključena
D Svjetlina
E Ravnoteža bijele boje
F Glasnoća
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i
prikaza)
Y DISPLAY
D
Možete odabrati broj sličica koje se
pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX.
B ZOOM LINK
Promijenite broj sličica (6 ili 12)
preklopkom zuma na kamkorderu.*
Za prikaz 6 sličica u izborniku.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
12IMAGES
Kako podesiti
Za prikaz 12 sličica u izborniku.
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
6IMAGES
* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD
zaslona ili tipke daljinskog upravljača (osim za
DCR-SR32E/SR42E).
Standardne postavke označene su sa B.
VOLUME
D
E
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipke
[/\ (str. 32).
BEEP
D
B ON
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
OFF
Isključenje melodije i zvuka zatvarača.
LCD BRIGHT
D
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
A Svjetlinu podesite tipkama [/\.
B Dodirnite j.
z Savjet
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
61
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih uređaja)
D
LCD BL LEVEL
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
BRIGHT
Posvjetljuje LCD zaslon.
b Napomene
• Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
• Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
• Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
D
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Slabiji intenzitet
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
Standardne postavke označene su sa B.
TV TYPE
z Savjet
LCD COLOR
Kako podesiti
Jači intenzitet
z Savjet
D
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
16:9
(Standardno podešenje za DCR-SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
16:9 slika
4:3 slika
• Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
4:3
(Standardno podešenje za DCR-SR32E/
SR42E)
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
16:9 slika
62
4:3 slika
CLOCK/LLANG
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
DISP OUTPUT
D
B LCD PANEL
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu i u
tražilu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u
tražilu.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
CLOCK SET
D
Pogledajte str. 17.
AREA SET
D
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj
zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 109.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti ovo podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
LLANGUAGE SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
z Savjet
• Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
63
GENERAL SET
(Ostale opcije za podešavanje)
A.SHUT OFF
D
B 5 min
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V za
promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 52
E (Izbornik OPTION) t str. 65
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
b Napomena
• Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
Standardne postavke označene su sa B.
DEMO MODE
D
Standardna postavka je [ON] i omogućuje
demo prikaz u trajanju od oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
z Savjeti
• Prikaz mogućnosti se prekida u dolje
navedenim slučajevima:
− Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO.
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće
ponovo za približno deset minuta.)
− Kad izvadite ili umetnete Memory Stick Duo.
− Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografije).
− Kad pritisnete D (HOME)/x (VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Pogledajte str. 115.
64
D
REMOTE CTRL (osim
za DCR-SR32E/SR42E)
D
Opcija je standardnim podešenjem
uključena ([ON]) kako biste mogli koristiti
isporučeni daljinski upravljač (str. 122).
z Savjet
• Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem drugog ureñaja za
snimanje.
DROP SENSOR
D
Opcija [DROP SENSOR] je standardno
podešena na [ON]. Kad senzor detektira pad
kamkordera (pojavi se indikator P),
snimanje ili reprodukcija se mogu zaustaviti
radi zaštite internog tvrdog diska.
b Napomene
• Kad koristite kamkorder, podesite [DROP
SENSOR] na [ON] (standardna postavka) jer se
u suprotnom može oštetiti tvrdi disk ako
kamkorder padne.
• Senzor za detekciju pada se aktivira u
bestežinskom stanju. Kad snimate tijekom
aktivnosti, primjerice na vrtuljku ili kod skoka s
padobranom, možete podesiti [DROP
SENSOR] na [OFF] (Q) kako se senzor ne bi
aktivirao.
Aktiviranje funkcija iz izbornika E OPTION
Izbornik OPTION izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika
miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije, ovisno o trenutnom statusu
kamkordera.
Uporaba izbornika OPTION
1
Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
3
Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
Kad željena opcija nije prikazana na
zaslonu
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći tu opciju, to znači da
funkcija nije primjenjiva u toj situaciji.
b Napomene
• Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
• Neke opcije su prikazane bez kartice.
• Izbornik OPTION se ne može upotrebljavati uz
funkciju Easy Handycam.
E (OPTION)
Kartica
2
Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
65
Opcije snimanja u izborniku
OPTION
Za podešavanje pogledajte str. 65.
D*
Opcija
1
Stranica
Kartica G
Za podešavanje pogledajte str. 65.
D*
Opcija
Stranica
Kartica !
FOCUS
-
67
DELETE
a
38
SPOT FOCUS
-
67
DELETE by date
a
39
TELE MACRO
-
67
EXPOSURE
DELETE ALL
a
39
-
68
SPOT METER
-
68
Kartica N
SCENE SELECTION
-
68
DIVIDE
a
40
WHITE BAL.
-
69
ERASE
a
43
COLOR SLOW SHTR
-
70
ERASE ALL
a
S. NIGHTSHOT PLS*2
43
-
70
SUPER NIGHTSHOT*3
44
70
MOVE
a
-
-- (Kartica ovisi o situaciji)
Kartica L
FADER
-
71
m ADD
a
43
D.EFFECT
-
71
m ADD by date
a
43
PICT.EFFECT
-
71
PRINT
a
46
SLIDE SHOW
-
34
VOLUME
a
32
DATA CODE
a
60
SLIDE SHOW SET
-
34
Kartica '
REC MODE
54
MICREF LEVEL
a
-
\ IMAGE SIZE*4
a
57
\ QUALITY
a
58
u ADD
a
42
SELF-TIMER
-
71
u ADD by date
a
43
STILL MEDIA
a
-
27
COPY t b
a
41
72
b COPY by date
a
42
COPIES
-
47
DATE/TIME
-
47
SIZE
-
47
FLASH MODE*5
TIMING*
71
3
-
30
RECORD SOUND*3
-
30
*1 Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
*2 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
*3 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*4 Osim za DCR-SR32E/SR42E
*5 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
66
Opcije reprodukcije u izborniku
OPTION
-- (Bez kartice)
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
Funkcije podešene u izborniku OPTION
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku OPTION.
Standardne postavke označene su sa B.
FOCUS
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
G
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite
ovu funkciju kad želite izoštriti odreñeni
objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
b Napomena
• Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko
1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
z Savjeti
• Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
• Podatak o udaljenosti izoštravanja (udaljenost
na kojoj je objekt izoštren ako je taman ili se
teško izoštrava) prikazuje se na nekoliko
sekundi u sljedećim situacijama.
− Kad se način izoštravanja prebaci s
automatskog na ručni.
− Kod ručnog izoštravanja.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
b Napomena
• Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 25) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza:
DCR-SR32E/SR42E:
do približno 43 cm
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
do približno 38 cm
DCR-SR190E/SR200E:
do približno 37 cm
DCR-SR290E/SR300E:
do približno 45 cm
67
b Napomene
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
B Dodirnite [END].
• Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
• Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 67) ručno kad ne
možete automatski.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
EXPOSURE
G
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje najravnomjernije svjetline
objekta. Primjerice, prilikom snimanja u
zatvorenom prostoru za sunčanog dana
možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem
ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
b Napomena
• Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
SCENE SELECT
G
Odabirom funkcije [SCENE SELECT]
moguće je jednostavno snimati u situacijama
koje zahtijevaju razne tehnike.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [SCENE SELECT].
TWILIGHT* (e)
Za snimanje noćnih panorama.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom [/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
SPOT METER
TWILIGHT PORT. (i)
Za fotografiranje ljudi i pozadina noću
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
CANDLE (f)
Za snimanje pod mekom svjetlosti svijeća.
SUNRISE&SUNSET* (g)
Za postizanje atmosfere izlaska i zalaska
sunca.
68
FIREWORKS* (h)
SNOW** (D)
Odaberite za spektakularne snimke
vatrometa.
Odaberite za snimanje svijetlih slika u
bijelom krajoliku.
LANDSCAPE* (4)
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
dalekih objekata.
** Kamkorder je podešen na izoštravanje samo
bliskih objekata.
b Napomena
• Postavka [WHITE BAL] se poništava kad
odaberete [SCENE SELECTION].
PORTRAIT (Y)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
WHITE BAL.
(ravnoteža bijele boje)
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
SPOTLIGHT** (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprječava učinak upadljive
bjeline lica.
B AUTO
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
SPORTS** (7)
Za snimanje objekata koji se brzo kreću.
Funkcija smanjuje trešnju fotoaparata
(DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
BEACH** (E)
Odaberite za snimanje živih plavih nijansi
uz more ili jezero.
– na otvorenom,
– noću, za neonske znakove i vatromete,
– izlaska ili zalaska sunca,
– pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
– u zatvorenim prostorima,
– na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
– ispod videosvjetla u studiju, ili pod svjetlima
natrijevih žarulja ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dodirnite [ONE PUSH]
69
B Kadrirajte bijeli objekt poput komada
papira tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad je
balans bijelog podešen i pohranjen u
memoriju, indikator prestaje treptati.
b Napomene
• Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili
podesite boju u [ONE PUSH] kad snimate pod
bijelim ili hladnim bijelim fluorescentnim
svjetlom.
• Kad odaberete [ONE PUSH], zadržite u kadru
bijeli predmet dok & trepće brzo.
• Oznaka & polagano trepće ako se [ONE
PUSH] ne može podesiti.
• Kad je odabran [ONE PUSH] i oznaka &
trepće nakon dodira tipke j, podesite opciju
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Podesite li [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] se automatski vrati na [AUTO].
S. NIGHTSHOT PLS
(DCR- SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot plus na tamnim
mjestima ako podesite [S. NIGHTSHOT
PLS] na [ON] dok je preklopka
NIGHTSHOT PLUS (str. 27) takoñer
podešena na ON.
Na zaslonu se prikazuje So.
Za isključenje ove funkcije podesite [S.
NIGHTSHOT PLS] na [OFF].
z Savjeti
b Napomene
• Ako ste promijenili bateriju o ili prenijeli
kamkorder iz otvorenog u zatvoreni prostor ili
obrnuto dok je bila odabrana opcija [AUTO],
usmjerite kamkorder na obližnji bijeli predmet s
[AUTO] otprilike 10 sekundi za postizanje
boljeg balansa boje.
• Ponovite [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [SCENE SELECTION] ili unesete
kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili
obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
• Nemojte koristiti [S. NIGHTSHOT PLS] na
svijetlim mjestima jer to može izazvati kvar.
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima.
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 67).
• Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku može se usporiti
kretanje slike.
COLOR SLOW SHTR
G
Kad podesite [COLOR SLOW SHTR] na
[ON], možete snimati slike sa svjetlijom
bojom čak i na tamnim mjestima.
Na zaslonu se pojavljuje k.
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW
SHTR] dodirnite [OFF].
b Napomene
• Ako je automatsko izoštravanje otežano,
izoštrite sliku ručno ([FOCUS], str. 67).
70
• Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
• Dok svijetli žaruljica v (fotografije), ova
opcija je raspoloživa samo za DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E.
SUPER NIGHTSHOT
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima
ako podesite [SUPER NIGHTSHOT] na
[ON] dok je preklopka NIGHTSHOT
(str. 27) takoñer podešena na ON.
Na zaslonu trepće So.
Za isključenje ove funkcije podesite
[SUPER NIGHTSHOT] na [OFF].
b Napomene
• Nemojte koristiti [SUPER NIGHTSHOT] na
svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
• Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima.
• Uklonite konverzijski objektiv (opcija).
• Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 67).
• Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku se kretanje slike
može usporiti.
FADER
L
Snimljenim slikama možete dodati sljedeće
efekte pretapanja:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja [STBY] (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog
pritiska tipke START/STOP.
PICT.EFFECT
L
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja. Pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SEPIA
Slika je smeñe tonirana.
B&W
Slika je crno-bijela.
PASTEL
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
MICREF LEVEL
'
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
B NORMAL
Snima zvukove iz okoline, konvertirajući ih
u zvuk jednake razine glasnoće.
zatamnjenje
odtamnjenje
LOW (#)
Vjerno snima zvukove u prostoru. Nije
prikladno za snimanje razgovora.
WHITE FADER
SELF-TIMER
BLACK FADER
D.EFFECT
L
Ako odaberete [OLD MOVIE], prikazuje se
' na zaslonu i možete snimati uz
atmosferu starog filma.
Za isključenje [D. EFFECT], odaberite
[OFF].
'
Timer počne snimanje fotografije s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je [SELF-TIMER]
podešen na [ON] te se vidi indikator 2.
Za prekid odbrojavanja dodirnite [RESET].
Za isključenje timera odaberite [OFF].
z Savjet
• Timer takoñer možete koristiti s tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 122)
(osim za DCR-SR32E/SR42E).
71
FLASH MODE
(DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
'
Ovu funkciju možete koristiti samo pri
uporabi vanjske bljeskalice (opcija)
kompatibilne s vašim kamkorderom.
Pričvrstite vanjsku bljeskalicu na priključak
za dodatni pribor (str. 120).
B ON (()
Uključuju se svaki put.
AUTO
Uključuje se automatski.
72
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Kad instalirate softver Picture Motion
Browser s isporučenog CD-ROM-a na
Windows računalo, možete spojiti kamkorder
na računalo i koristiti sljedeće značajke.
b Napomena
• Isporučeni softver ne radi s Macintosh
računalima.
x Brisanje snimaka s tvrdog diska
kamkordera pomoću računala
(DCR-SR42E/SR62E/SR82E/SR200E/
SR300E) (str. 85)
Možete izbrisati snimke s tvrdog diska
kamkordera pomoću računala.
x Gledanje importiranih slika na
računalu (str. 86)
Možete organizirati snimke s tvrdog diska
kamkordera prema datumu i vremenu
snimanja, ili odabrati snimke koje želite
gledati kao umanjene slike.
Te umanjene slike se mogu uvećati i
reproducirati kao slide show.
x Kreiranje DVD diska s editiranim
snimkama
Možete editirati snimke kopirane na
računalo (str. 88).
Takoñer možete kreirati DVD s odabranim
snimkama (str. 90).
Glavne funkcije
x Kreiranje DVD diska pomoću
funkcije One Touch (str. 77)
Pritiskom na tipku DISC BURN na
Handycam Stationu možete automatski
pohraniti snimke iz kamkordera na DVD
disk (funkcija One Touch Disc Burn).
Možete upotrijebiti funkciju jednostavnog
kreiranja DVD diska.
x Kopiranje snimaka s tvrdog diska
kamkordera na računalo (str. 81)
Jednostavnim postupkom možete slike
snimljene kamkorderom prenijeti u
računalo.
x Kreiranje DVD diska s
videozapisima uključenima u
Playlistu na kamkorderu (str. 91)
Jednostavnim postupkom možete
videozapise uključene u Playlistu na
vašem kamkorderu snimiti na DVD disk.
x Kopiranje diska
t Video Disc Copier (str. 92)
Možete kopirati sve snimke s diska
snimljenog ovim kamkorderom onakve
kakve jesu.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih
funkcija svih aplikacija softvera. Pojedinosti
potražite u Help datotekama nakon što
pažljivo pročitate ovaj priručnik.
Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol ! na zaslonu.
73
Sistemski zahtjevi
Za Picture Motion Browser
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional ili Windows XP Media Center
Edition.
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava ili kod multi-boot
sustava.
Procesor: Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj
proizvod se temelji na DirectX tehnologiji.
Nužno mora biti instaliran DirectX.)
Audio sustav: Direct Sound-kompatibilna
zvučna kartica
Memorija: 256 MB ili više
Tvrdi disk : Potrebna memorija za
instaliranje: Oko 600 MB (za snimanje
DVD diskova možda će trebati 5 GB ili
više.)
Prikaz: Grafička kartica koja podržava
DirectX 7 ili noviji, minimalno 1024 T 768
točaka, High Color (16-bitna boja)
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna),
DVD pržilica (CD-ROM pogon je potreban
za instalaciju)
Za reprodukciju fotografija s
Memory Sticka Duo na računalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional ili Windows XP Media Center
Edition.
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna)
74
b Napomene
• Čak i s konfiguracijom u kojoj je rad zajamčen,
može izostati pokoji kadar kod videozapisa,
rezultirajući neravnomjernom reprodukcijom.
Meñutim, to neće utjecati na importirane
snimke i snimke na DVD disku.
• Pravilan rad nije zajamčen čak ni kod računala
kod kojih su zadovoljeni navedeni zahtjevi.
• Picture Motion Browser ne podržava
reprodukciju 5.1-kanalnog surround zvuka.
Reproducirani zvuk je dvokanalni.
• Koristite li prijenosno računalo, spojite ga na
mrežno napajanje pomoću AC adaptera. U
suprotnom softver neće raditi pravilno zbog
funkcije štednje energije računala.
z Savjeti
• Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick, u
Memory Stick Duo adapter (opcija) umetnite
Memory Stick Duo na koji su snimljene
fotografije, zatim stavite u utor računala kako
biste kopirali fotografije na tvrdi disk.
• Kad koristite Memory Stick PRO Duo i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
Memory Stick na računalu već spojite
kamkorder USB kabelom.
Posebno pripazite kako biste spriječili
oštećenje i pogrešan rad kamkordera
• Kod spajanja kamkordera pomoću USB kabela
ili drugih kabela, pripazite na umetanje
priključka u pravilnom smjeru. Nemojte spajati
priključak na silu jer se može oštetiti kabel ili
kamkorder.
• Nemojte brisati datoteke na kamkorderu
pomoću računala jer može doći do problema u
radu.
Slike zaslona
• Prikazane slike zaslona su iz sustava Windows
XP. Izgled se može razlikovati ovisno o
operativnom sustavu računala.
• Slike zaslona u ovom priručniku su na
engleskom jeziku. Kad instalirate aplikaciju,
možete odabrati drugi jezik (str. 75).
Instaliranje softvera
Softver s isporučenog CD-ROM-a je
potrebno instalirati na Windows računalo
prije spajanja kamkordera na računalo.
Nakon toga instalacija više nije potrebna.
Unaprijed spojite kamkorder i Handycam
Station te USB kabel. Softver koji ćete
instalirati i postupci se razlikuju, ovisno o
operativnom sustavu.
1
2
Provjerite da kamkorder nije
spojen s računalom.
5
6
• Softver je podešen za odabranu zemlju/regiju.
7
b Napomene
3
Stavite isporučeni CD-ROM u
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Kliknite [Next].
b Napomena
Uključite računalo.
• Prijavite se kao administrator za instaliranje.
• Zatvorite sve pokrenute aplikacije prije
instaliranja softvera.
Odaberite željeni jezik za
aplikaciju i zatim kliknite [Next].
8
9
Pročitajte [License Agreement],
označite [I accept the terms of
the license agreement] ako se
slažete s uvjetima i zatim kliknite
[Next].
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station, zatim ga
uključite pomakom preklopke
POWER.
Spojite Handycam Station na
računalo isporučenim USB
kabelom, zatim kliknite na [Next]
u potvrdnom izborniku
povezivanja.
Ako se instalacijski izbornik ne
pojavi
A Kliknite [Start], zatim kliknite [My
Computer]. (Za Windows 2000, dvaput
kliknite [My Computer].)
B Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon).*
* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)),
mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
4
Čak i ako se pojavi prozor koji zahtijeva
restartanje računala, ne trebate ga
restartati tada. Restartajte računalo
nakon završetka instalacije.
Kliknite [Install].
75
10Instalirajte softver prema
uputama na zaslonu.
Ovisno o računalu, možda ćete trebati
instalirati dodatni softver (prikazan u
nastavku). Ako se pojavi instalacijski
izbornik, instalirajte softver prema
uputama na zaslonu.
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (samo Windows 2000)
Softver potreban za snimanje DVD-a
x Microsoft DirectX 9.0c
Softver potreban za upravljanje
videozapisima
Ako je potrebno, nakon instalacije
restartajte računalo.
Na desktopu se pojave ikone prečica,
primjerice [ ] (Picture Motion
Browser).
11 Izvadite CD-ROM iz računala.
z Savjet
• Za odspajanje USB kabela pogledajte str. 79.
76
Nakon instalacije softvera se
na desktopu pojavi ikona
prečice web stranice za
registraciju korisnika.
• Nakon registracije vam na raspolaganju
stoji korisna i sigurna korisnička
podrška.
http://www.sony.net/registration/di/
• Za informacije o Picture Motion
Browser softveru posjetite:
http://www.sony.net/support-disoft/
Kreiranje DVD diska pomoću funkcije One Touch
Koje DVD diskove možete
upotrebljavati?
Uz isporučeni softver možete upotrebljavati
sljedeće DVD diskove.
DVD diskovi koje možete upotrebljavati
ovise o računalu. Pogledajte upute za
uporabu računala za podatak koje DVD
diskove možete upotrebljavati uz računalo.
Neke DVD diskove možda neće biti moguće
reproducirati, ovisno o raspoloživom
ureñaju. Dodatne podatke o kompatibilnosti
pogledajte u odgovarajućim uputama za
uporabu.
Vrsta DVD-a
DVD-R
DVD+R
DVD+R DL
Karakteristike
• Bez ponovnog snimanja
• Relativno jeftin. Uglavnom
za pohranjivanje podataka
• Kompatibilan s većinom
DVD ureñaja
• Bez ponovnog snimanja
DVD-RW
• Veći kapacitet snimanja kod
uporabe dvoslojnog
DVD+R diska
• Bez ponovnog snimanja
• Ponovno snimanje i uporaba
DVD+RW
• Ponovno snimanje i uporaba
• Ne može se upotrebljavati DVD promjera 8 cm.
• Kod snimanja podataka na DVD+RW, podaci
se snimaju u VIDEO formatu. Nije moguće
dodati još podataka na DVD+RW.
• Upotrebljavajte DVD diskove renomiranih
proizvoñača. Ako su DVD diskovi loše
kvalitete, snimke se možda neće dobro snimiti.
Snimanje na DVD pomoću One
Touch (One Touch Disc Burn)
Snimke s tvrdog diska kamkordera možete
jednostavno pohraniti na DVD disk u
računalu pritiskom na tipku DISC BURN na
Handycam Stationu (funkcija One Touch
Disc Burn) bez složenih postupaka na
računalu. Snimke koje nisu pohranjene na
DVD pomoću funkcije One Touch Disc
Burn mogu se snimiti automatski.
z Savjeti
• Pomoću ove funkcije mogu se snimiti slikovni
podaci iz kamkordera na DVD samo jednom.
Za snimanje na DVD drugi put, kopirajte
snimke na računalo (str. 81) i kreirajte DVD
prema uputama "Kreiranje i kopiranje DVD
diska" (str. 90).
• Podaci o nastanku svake snimke (History)
pohranjuju se ovisno o korisničkom identitetu.
Ako upotrebljavate drugi identitet, snimke koje
su već pohranjene na DVD, ponovno će se
snimiti na DVD.
• Ako ne možete kopirati sve snimke na jedan
DVD, snimanje se automatski vrši na više
diskova. Potreban broj DVD diskova se
prikazuje na zaslonu u koraku 7.
• Na DVD se prvo snimaju fotografije. Ako
snimate snimke na više DVD diskova,
fotografije se pohranjuju na prvi DVD.
• Kvaliteta zvuka ostaje ista kad snimite 5.1ch
surround zvuk na DVD (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/ SR300E).
b Napomena
• Fotografije snimljene na DVD kreiran pomoću
One Touch Disc Burn funkcije ne mogu se
reproducirati na DVD ureñaju. Reproducirajte
ih na računalu.
1
Provjerite je li Handycam Station
odspojen s računala.
77
2
3
Uključite računalo.
Stavite DVD disk za snimanje u
DVD snimač računala.
7
Spojite + (USB) priključak
Handycam Stationa s računalom
pomoću isporučenog USB kabela.
z Savjeti
• Preporučuje se uporaba novog DVD diska za
snimanje.
• Ako se automatski pokrene bilo kakav program
na računalu, zatvorite ga.
4
5
Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station i pomaknite
preklopku POWER za uključenje
kamkordera.
z Savjet
• Ovaj postupak možete izvoditi dok je uključena
bilo koja žaruljica: u (videozapisi) ili v
(fotografije).
6
Pritisnite tipku DISC BURN na
Handycam Stationu.
Na zaslonu računala prikazan je prozor
funkcije prepoznavanja DVD diska.
Kad je prepoznata vrsta DVD diska,
započinje kreiranje.
b Napomena
• Kod spajanja kamkordera na računalo, obratite
pozornost da priključak umetnete u pravilnom
smjeru. Ne umećite priključak nasilno, jer tako
možete oštetiti kabel, Handycam Station ili
računalo.
z Savjet
• Vaš kamkorder podržava Hi-Speed USB (USB
2.0). Možete prenositi podatke većom brzinom
ako vaše računalo takoñer ima Hi-Speed USB
(USB 2.0). Kad USB kabelom spojite kamkorder
na računalo koje ne podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0), podaci će se prenositi brzinom
USB 1.1 (USB Full-Speed).
78
Odspajanje USB kabela
A Dodirnite [END] na LCD zaslonu vašeg
kamkordera.
B Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] u statusnom traku.
A Trenutni status kreiranja DVD diskova
B Trenutni status tekućeg DVD diska
C Potreban broj DVD diskova
D Broj kreiranih DVD diskova
Kad je kreiranje završeno, postupak se
automatski zaključuje.
b Napomene
• Tijekom snimanja DVD diska, nemojte
uzrokovati vibracije jer se snimanje može
prekinuti.
• S računalom ne smiju biti spojeni drugi USB
ureñaji.
C Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device].
z Savjeti
• Ako umetnete već snimljeni DVD-RW/
DVD+RW u snimač u koraku 3, prikazuje se
poruka s upitom želite li obrisati snimke s DVD
diska.
• Ako se svi snimljeni podaci ne mogu pohraniti
na jedan DVD, slijedite upute na zaslonu kada
treba umetnuti novi DVD u snimač.
8
Kad se pojavi završni izbornik za
DVD kreiranje, kliknite [Close].
Za kreiranje drugog DVD diska, kliknite
[Copy].
z Savjeti
• DVD možete takoñer kreirati odabirom [DISC
BURN] u [USB SELECT] izborniku vašeg
kamkordera (str. 80).
• Možete takoñer kreirati DVD odabirom [One
Touch Disc Burn] u HDD Handycam Utility
(str. 80).
D Dodirnite [YES] na LCD zaslonu vašeg
kamkordera.
E Odspojite USB kabel s Handycam
Stationa i računala.
b Napomene
• Nemojte odspajati USB kabel dok svijetli
žaruljica ACCESS.
• Prije isključivanja vašeg kamkordera odspojite
USB kabel na opisani način.
• Odspojite USB kabel na opisani način. U
protivnom se mogu oštetiti datoteke pohranjene
na tvrdi disk vašeg kamkordera ili na Memory
Stick Duo. Takoñer, nepravilnim odspajanjem
USB kabela možete uzrokovati kvar tvrdog
diska vašeg kamkordera ili Memory Sticka Duo.
79
Nakon kreiranja DVD diska
• Nakon kreiranja DVD diska, provjerite može li
se reproducirati na DVD ureñaju ili drugom
sustavu.
Ako se DVD ne može pravilno reproducirati,
prenesite zapise na računalo slijedeći korake na
str. 81.
Nakon toga snimite zapise na DVD prema
uputama iz poglavlja "Kreiranje i kopiranje
DVD diska" (str. 90).
• Ako utvrdite da se DVD disk može pravilno
reproducirati, savjetujemo da obrišete snimke iz
kamkordera pomoću postupka opisanog na str. 38.
Tako se povećava slobodan prostor na tvrdom
disku kamkordera.
• Za kopiranje kreiranog DVD diska, upotrijebite
isporučeni softver (str. 92).
• Ovim postupkom nije moguće pohraniti snimke
na tvrdi disk računala.
• Nije moguće izbrisati snimke s tvrdog diska
kamkordera ovim postupkom.
• Nije moguće editirati snimke na kreiranom
DVD disku pomoću računala. Ako želite
editirati snimke računalom, najprije ih kopirajte
na računalo (str. 81).
• Ako se kreiranje DVD diska iznenada prekine,
zadnja pravilno snimljena datoteka se dovršava.
Kad kreirate DVD pomoću One Touch Disc
Burn funkcije sljedeći put, snimke koje nisu
pohranjene se snimaju prve.
• Snimke kopirane na računalo pomoću Easy PC
Back-up takoñer se snimaju na DVD pomoću
One Touch Disc Burn funkcije.
[DISC BURN] iz [USB SELECT]
izbornika vašeg kamkordera
A Uključite računalo.
B Stavite prazni DVD u DVD snimač
vašeg računala.
C Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
D Učvrstite kamkorder na Handycam
Station, zatim zakrenite preklopku
POWER za uključenje.
80
E Spojite + (USB) priključnicu Handycam
Stationa s računalom koristeći
isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
F Dodirnite [DISC BURN] na LCD
zaslonu vašeg kamkordera. Na zaslonu
računala prikazan je prozor za
prepoznavanje DVD diska. Kad ureñaj
prepozna vrstu diska, započinje
kreiranje DVD diska.
[One Touch Disc Burn] iz HDD
Handycam Utility na računalu
A Uključite računalo.
B Stavite prazni DVD u DVD pržilicu
vašeg računala.
C Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
D Učvrstite kamkorder na Handycam
Station, zatim zakrenite preklopku
POWER za uključenje.
E Spojite + (USB) priključnicu Handycam
Stationa s računalom koristeći
isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
F Dodirnite [M COMPUTER] na LCD
zaslonu vašeg kamkordera. Na zaslonu
računala prikazan je prozor [HDD
Handycam Utility].
Prebacivanje snimaka
na računalo
G Kliknite na [One Touch Disc Burn] u
[HDD Handycam Utility] prozoru na
zaslonu računala.
Možete gledati i editirati snimke prenesene
iz kamkordera na svom računalu. Takoñer
možete kreirati DVD od importiranog
materijala. Za kopiranje snimaka s
kamkordera možete odabrati [Easy PC
Back-up], [Media File Import], itd.
Importiranje svih snimaka na
računalo (Easy PC Back-up)
H Kliknite na [Start].
Na zaslonu računala prikazan je prozor
za prepoznavanje DVD diska. Kad
ureñaj prepozna DVD, započinje
kreiranje DVD diska.
Podešavanje postavki DVD pržilice
koju koristite za snimanje DVD diska
A Kliknite na [Settings...] u koraku G u
"[One Touch Disc Burn] iz HDD
Handycam Utility na računalu".
Snimke s tvrdog diska vašeg kamkordera
možete jednostavno importirati na računalo
uporabom funkcije Easy PC Back-up iz
HDD Handycam Utility. Snimke s tvrdog
diska vašeg kamkordera koje se još nisu
importirale na računalo, mogu se importirati
automatski.
1
2
3
A Podešenja uređaja
Odaberite ureñaj koji želite koristiti za
kreiranje DVD diska.
B Smještanje privremenih datoteka
U prozoru koji se pojavljuje kod klika
na [Browse] odredite mapu koja će se
koristiti za pohranu privremenih
datoteka.
C Brzina snimanja
Pri normalnoj uporabi odaberite
[Optimum Speed]. Ako kreiranje DVD
diska ne uspijeva više puta, smanjite
brzinu.
4
Uključite računalo.
Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
Spojite + (USB) priključnicu
Handycam Stationa s računalom
koristeći isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
B Kliknite na j kad završite
podešavanje.
81
5
Dodirnite [M COMPUTER] na
LCD zaslonu vašeg kamkordera.
8
Slika koja još nije importirana na
računalo, importira se automatski.
Na zaslonu računala prikazan je prozor
[HDD Handycam Utility].
6
Kliknite na [Import].
Kliknite na [Easy PC Back-up] u
prozoru [HDD Handycam Utility]
na zaslonu računala.
Kad završi importiranje podataka,
automatski se aktivira [Picture Motion
Browser] i prikazuje sve importirane
snimke.
7
Odaberite vrstu snimaka i
odredišnu mapu.
b Napomena
• Prilikom importiranja snimaka nemojte tresti
kamkorder jer tada kopiranje možda neće
uspjeti.
Importiranje odabranih snimaka
na računalo (Media File Import)
A Snimke koje će se importirati
Odaberite želite li importirati
videozapise i fotografije zasebno.
Prema standardnom podešenju će se
istovremeno importirati i videozapisi i
fotografije.
B Odredišna mapa
Za promjenu odredišta pohrane
importiranih snimaka, kliknite
[Change]. Standardno je odabrana
mapa [My Pictures].
82
Možete importirati odabrane snimke s
kamkordera na računalo koristeći [Media
File Import] iz HDD Handycam Utility.
1
2
3
Uključite računalo.
Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
4
Spojite + (USB) priključnicu
Handycam Stationa s računalom
koristeći isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
5
Na zaslonu računala prikazan je prozor
[HDD Handycam Utility].
6
8
z Savjeti
• Promjenom kartica izbornika možete odabirati
videozapise i fotografije istovremeno.
• Za promjenu odredišta, kliknite na [Change],
zatim odaberite željenu mapu. Za standardno
odredište podešena je mapa [My Pictures].
Možete promijeniti odredište pohrane
importiranih datoteka odabirom željene mape
meñu onima koje su registrirane kao [Viewed
folder] u prozoru koji se pojavljuje kad kliknete
na [Change].
9
Za importiranje videozapisa
kliknite na karticu [Movies], a za
fotografije kliknite [Still images].
Odaberite snimke koje želite
importirati.
Kliknite na kvadratić u gornjem lijevom
uglu sličica videozapisa i fotografija koje
želite importirati. Želite li importirati
sve snimke u odabranoj kartici
izbornika, kliknite na [-] (Select All).
Kliknite [Media File Import] u
prozoru [HDD Handycam Utility]
na zaslonu računala.
Prikazan je prozor za odabir snimaka
koje želite importirati.
Videozapisi i fotografije snimljeni na
kamkorder prikazani su sličicama u
zasebnim karticama izbornika.
7
A Videozapisi
B Fotografije
Dodirnite [M COMPUTER] na
LCD zaslonu vašeg kamkordera.
Kliknite na [Import].
Počinje importiranje odabranih snimaka.
Importiranje fotografija putem
Memory Stick utora računala
Fotografije snimljene na Memory Stick Duo
možete importirati ulaganjem Memory
Sticka Duo u Memory Stick utor računala.
83
z Savjeti
• Možete importirati fotografije snimljene na
Memory Stick Duo tako da spojite kamkorder
na računalo (str. 84).
A Uključite računalo.
B Umetnite snimljeni Memory Stick Duo
u Memory Stick utor vašeg računala.
C Dvaput kliknite na [ ] (Picture Motion
Browser) na desktopu. Otvori se
[Picture Motion Browser].
D Kliknite na [ ].
Ili odaberite [Import Media Files] u
izborniku [File].
E Kliknite na [Digital Still Camera/
Memory Stick (DCF Format)] t j.
Prikazan je prozor za odabir ureñaja/
mape u/iz koje će se fotografije
importirati.
F Odaberite medij s fotografijama koje
želite importirati.
G Odaberite odredišnu mapu za pohranu
importiranih fotografija.
z Savjeti
• Za standardno odredište podešena je mapa [My
Pictures]. Možete promijeniti odredište pohrane
importiranih datoteka odabirom željene mape
meñu onima koje su registrirane kao [Viewed
folder] u prozoru koji se pojavljuje kad kliknete
na [Change].
H Kliknite na [Import].
Počinje importiranje odabranih
fotografija.
Importiranje fotografija s Memory
Sticka Duo na računalo putem USB
kabela
Fotografije snimljene na Memory Stick Duo
možete importirati na računalo spajanjem
kamkordera USB kabelom.
A Uključite računalo.
84
B Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
C Učvrstite kamkorder na Handycam
Station, zatim zakrenite preklopku
POWER za uključenje.
D Spojite + (USB) priključnicu Handycam
Stationa s računalom koristeći
isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
E Dodirnite [b COMPUTER] na LCD
zaslonu vašeg kamkordera.
Na zaslonu računala prikazan je prozor
za importiranje snimke.
F Odaberite diskovni pogon na koji će se
snimke pohraniti.
G Odaberite odredišnu mapu za pohranu
importiranih fotografija.
H Kliknite na [Import].
Počinje importiranje odabranih
fotografija u odabranu mapu.
O odredišnim mapama
Snimke se importiraju u mape s datumima
(imenovane po datumu importiranja)
kreirane u mapi [My Pictures] prema
standardnom podešenju.
Brisanje snimaka na kamkorderu pomoću
računala (DCR-SR42E/SR62E/SR82E/SR200E/
SR300E)
Prikazan je prozor za odabir snimaka.
Videozapisi i fotografije snimljeni na
kamkorder prikazani su u zasebnim
karticama izbornika.
Snimke s kamkordera možete izbrisati
koristeći Picture Motion Browser.
b Napomene
• Ova funkcija nije raspoloživa za DCR-SR32E/
SR52E/SR72E/SR190E/SR290E.
• Ne možete obnoviti izbrisane snimke.
• Ovom funkcijom ne možete izbrisati snimke s
Memory Sticka Duo.
1
2
3
4
Uključite računalo.
Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
Spojite + (USB) priključnicu
Handycam Stationa s računalom
koristeći isporučeni USB kabel.
A Videozapisi
B Fotografije
7
8
5
Odaberite snimke koje želite
importirati.
Kliknite na kvadratić u gornjem lijevom
uglu sličica videozapisa i fotografija
koje želite izbrisati.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
Za brisanje videozapisa kliknite
na karticu [Movies], a za brisanje
fotografija kliknite na karticu [Still
images].
9
Kliknite na [Delete].
Pojavi se izbornik za potvrdu brisanja.
Dodirnite [M COMPUTER] na
LCD zaslonu vašeg kamkordera.
Na zaslonu računala prikazan je prozor
[HDD Handycam Utility].
10Kliknite na [Yes].
z Savjet
• Za odspajanje USB kabela pogledajte str. 79.
6
Kliknite [Delete Media Files from
Handycam] u prozoru [HDD
Handycam Utility] na zaslonu
računala.
85
Prikaz snimaka importiranih na računalo
Možete pregledati snimke importirane na
računalo, razvrstane prema pripadajućoj
mapi (Folder view) ili prema datum i
vremenu snimanja (Calendar view).
1
2
3
4
Kliknite na mapu, ili kliknite na
godinu i mjesec snimanja
sadržaja koje želite pogledati.
Dvaput kliknite na [ ] (Picture
Motion Browser) na desktopu.
Kad kliknete na mapu, izlistaju se sličice
snimaka pohranjenih u tu mapu.
Kad kliknete na godinu i mjesec, prikaže
se kalendar. U datumskim kvadratićima
kalendara prikazane su sličice snimaka
načinjenih tog datuma.
Otvori se [Picture Motion Browser].
Kad kliknete na mapu
Uključite računalo.
Kad kliknete na ikonu mjeseca
Kliknite na karticu [Folders] ili
[Calendar].
z Savjeti
Kad kliknete na [Folders], prikaže se
lista registriranih mapa.
Kad kliknete na [Calendar], prikažu se u
listi kalendara godine i datumi koji
sadrže snimke.
86
• Kad kliknete na mjesec u godišnjem kalendaru,
kalendar prelazi na odabrani mjesec.
• Kad kliknete na datum u mjesečnom kalendaru,
kalendar prelazi na vremenski kalendar za
odabrani datum. Prikažu se sličice snimaka
načinjenih na taj datum, rasporeñene prema satu
snimanja.
Uvećanje slike
Dvaput kliknite na sličicu.
Otvori se prozor za gledanje slike i odabrana
snimka je uvećana.
Kad odaberete videozapis, pojavi se klizni
trak i kontrolne tipke reprodukcije te počinje
reprodukcija.
D Kliknite na datum na koji je snimljena
slika koju želite vidjeti u slide showu.
Prikaže se lista snimaka načinjenih
odabranog datuma.
Kad odaberete fotografiju
E Odaberite snimke.
Odabrane snimke označene su plavim
okvirom.
Kad odaberete videozapis
• Za odabir navedenih snimaka u dijelu za
prikaz snimaka unutar glavnog prozora,
kliknite na prvu sličicu, zatim pritisnite i
zadržite tipku [Shift] i kliknite na zadnju
sličicu. Za odabir dviju ili više nasumičnih
snimaka, pritisnite i zadržite tipku [Ctrl]
dok klikate sličice.
Kontinuirana reprodukcija snimaka
Slike možete reproducirati kontinuirano kao
slide show. Ovdje se objašnjava postupak za
pokretanje slide showa odabirom snimaka u
prozoru Calendar.
A Uključite računalo.
B Dvaput kliknite na [ ] (Picture Motion
Browser) na desktopu.
Otvori se [Picture Motion Browser].
F Kliknite na [ ].
Odabrana snimka je prikazana na
cijelom zaslonu i počinje slide show.
Pomaknete li miša tijekom reprodukcije
slide showa, pojavi se trak za
upravljanje reprodukcijom te možete
upravljati reprodukcijom i podešavati
glasnoću.
Brisanje nepotrebnih slika s računala
A Kliknite desnom tipkom miša na sličicu
snimke koju želite izbrisati.
B Kliknite na [Delete] t [Yes].
C Kliknite na [Calendar] u prozoru
Folder/Calendar.
87
Editiranje importiranih snimaka
Editiranje videozapisa
5
Možete obrisati neželjene scene iz
videozapisa kopiranih na računalo.
1
2
Uključite računalo.
Odaberite scenu koju želite
podesiti kao IN točku (početak
željenog dijela) koristeći tipke
[c] i [C] na desnoj strani
prozora ili klizni trak, i kliknite na
[Set IN point].
Odabrana scena je prikazana u sličici za
[IN point].
Dvaput kliknite na [ ] (Picture
Motion Browser) na desktopu.
Otvori se [Picture Motion Browser].
6
3
4
Odaberite u kartici Folders ili
Calendar (str. 86) videozapis koji
želite editirati.
Na isti način odaberite scenu koju
želite podesiti kao OUT točku
(kraj željenog dijela), i kliknite na
[Set OUT point].
Odabrana scena je prikazana u sličici za
[OUT point].
Kliknite [ ] i odaberite [Video
Trimming].
Otvori se prozor Video Trimming.
7
z Savjet
• Prozor Video Trimming možete otvoriti
odabirom opcije [Video Trimming] u izborniku
[Manipulate] unutar glavnog prozora, ili klikom
na [ ] u pregledniku i odabirom opcije [Video
Trimming].
88
Nakon podešavanja početne i
krajnje točke, kliknite na [Save
Edited Video].
Prikazan je prozor Save Video. Editirana
videodatoteka će se snimiti pod nazivom
različitim od naziva izvorne datoteke.
8
Kliknite na [Save] za spremanje
editiranog videozapisa.
Spremanje traje neko vrijeme. Kad se
završi, prikaže se poruka. Kliknite na
[OK].
Izdvajanje fotografija iz videozapisa
Kliknite na [Save Frame] u prozoru Video
Trimming kako biste trenutni kadar
pohranili kao fotografiju. Datoteka
fotografije se sprema u mapu u kojoj je i
izvorni videozapis.
Adjusting with the tone curve
Prikaže se histogram i tonska krivulja za
kanal prikazan u padajućoj listi. Možete
odabrati tonsku krivulju za svaki kanal.
Red-eye Reduction
Ako se pri snimanju osoba uz uporabu
bljeskalice pojavi efekt crvenih očiju,
možete ispraviti to crvenilo na
fotografiji. Možete ispraviti i ukloniti
crveni odsjaj u očima osoba na
fotografijama.
Trimming
Možete obraditi fotografije koristiti
samo željene dijelove slike.
z Savjet
Resizing
Možete promijeniti veličinu fotografija i
spremiti ih u željenu mapu.
• Fotografije se snimaju u visokoj razlučivosti.
Klikom na [Settings] u prozoru prikazanom
nakon klika na [Save Frame], možete podesiti
postavke za smanjenje šuma i korekciju boje.
Changing the date and time stamp
Možete promijeniti oznaku datuma i
vremena na skupini fotografija.
Editiranje fotografija
Inserting date
Možete umetnuti datum u fotografije.
Importirane fotografije možete editirati na
sljedeće načine. Za detalje o pojedinom
postupku pogledajte Picture Motion
Browser Help.
Automatic Correction
Automatski ispravlja svjetlinu i kontrast
na najprikladniju razinu za tu sliku.
Correcting brightness and contrast
Moguće je ispraviti svjetlinu i kontrast
fotografije. Možete takoñer ispraviti
samo tamne ili svijetle dijelove.
Correcting saturation
Podešava zasićenost boje snimaka.
Adjusting sharpness
Naglašava obrise snimaka.
89
Kreiranje i kopiranje DVD diska
Kreiranje DVD diska s odabranim
snimkama
4
Odaberite [DVD-Video Creation] u
izborniku [Manipulate].
Prikaže se prozor za odabir snimaka.
Od snimaka kopiranih na računalo možete
kreirati DVD Video s DVD izbornikom.
z Savjet
• Odabrani videozapisi se snimaju na DVD
onakvi kakvi jesu. Ako videozapis sadrži
nepotrebne scene, najprije ga editirajte (str. 88).
1
2
Uključite računalo i stavite DVD
za snimanje u DVD snimač
računala.
Dvaput kliknite na [ ] (Picture
Motion Browser) na desktopu.
Otvori se [Picture Motion Browser].
5
Potvrdite snimke koje će se
pohraniti na DVD.
z Savjeti
• Dvaput kliknite na sličicu za reprodukciju
snimke.
• Za dodavanje snimaka prethodno odabranima, u
pregledniku glavnog prozora odaberite snimke
koje želite dodati te ih odvucite i spustite u ovaj
prozor.
6
Kliknite na [Next].
Prikazan je prozor za odabir izbornika
DVD diska.
3
U kartici Folders ili Calendar
(str. 86) odaberite snimke koje
želite spremiti na DVD.
Možete odabrati dvije ili više snimaka,
ili odaberite snimke prema mapi ili
datumu.
z Savjet
• Za odabir snimaka prikazanih u pregledniku
glavnog prozora, kliknite na prvu sličicu, zatim
pritisnite i zadržite tipku [Shift] i kliknite na
zadnju sličicu.
Za odabir dviju ili više nasumičnih snimaka,
pritisnite i zadržite tipku [Ctrl] dok klikate na
sličice.
90
7
Odaberite koncept izbornika i
način oblikovanja naslova, i
unesite naziv DVD diska.
Prikaže se izbornik DVD videodiska
koji će se kreirati.
z Savjeti
• Odabirom opcije [Menu Sorted by Date Taken]
u izborniku, automatski se redoslijed
videozapisa i fotografija u padajućem popisu
promijeni u prikaz prema datumu snimanja.
• Klikom na [Font] možete odabrati boju teksta
naziva DVD diska i naslova, itd.
• Klikom na [Preview] možete provjeriti je li
dovršena snimka za kreiranje DVD videodiska.
• Klikom na [Settings] možete podesiti različite
postupke koji se odvijaju pri prvoj reprodukciji
DVD diska, kvalitetu videozapisa i vrijeme
prikaza za svaku fotografiju u slide showu.
8
4
5
• Za povezivanje USB kabelom pogledajte
str. 78.
6
z Savjet
• Možete odabrati kreiranje više primjeraka istog
Video DVD-a nakon završetka snimanja na
tekući DVD disk.
Spojite + (USB) priključnicu
Handycam Stationa s računalom
koristeći isporučeni USB kabel.
Na LCD zaslonu vašeg kamkordera
prikazan je izbornik [USB SELECT].
Kliknite na [Start].
Snimke se kopiraju na DVD disk.
Učvrstite kamkorder na
Handycam Station, zatim
zakrenite preklopku POWER za
uključenje.
Dodirnite [M COMPUTER] na
LCD zaslonu vašeg kamkordera.
Na zaslonu računala prikazan je prozor
[HDD Handycam Utility].
7
Pohrana videozapisa iz playliste
na DVD disk
Kliknite na [Playlist Disc Creation]
u prozoru [HDD Handycam Utility]
na zaslonu računala.
Videozapise iz playliste na tvrdom disku
kamkordera možete snimiti na DVD disk
koristeći funkciju [Playlist Disc Creation] u
HDD Handycam Utility.
1
2
3
Uključite računalo.
Stavite prazni DVD u DVD pržilicu
vašeg računala.
8
Kliknite na [Start].
Videozapisi iz playliste vašeg
kamkordera prikazani su kao sličice.
Spojite Handycam Station u zidnu
utičnicu pomoću isporučenog AC
adaptera.
91
9
Potvrdite snimke koje želite
pohraniti na DVD disk.
Videozapisi s kvačicom u gornjem
desnom uglu snimaju se na DVD disk
redoslijedom iz playliste.
10Kliknite na [Next].
Prikazan je prozor za odabir izbornika
DVD diska.
z Savjeti
• Možete odabrati kreiranje više primjeraka istog
DVD-a nakon završetka snimanja na DVD.
Kopiranje DVD-a
Snimke s DVD-a možete kopirati na drugi
DVD.
Možete takoñer napraviti kopiju DVD-a.
Ovaj postupak opisuje kako kopirati snimke
s DVD-RW (12 cm) diska na DVD-R (12 cm)
u DVD snimaču računala.
1
2
11Odaberite koncept izbornika i
3
način oblikovanja naslova, i
unesite naziv DVD diska.
Prikaže se izbornik DVD videodiska
koji će se kreirati.
12Kliknite na [Start].
Snimke se kopiraju na DVD.
92
Stavite snimljeni DVD u DVD
pržilicu računala.
Kliknite na [Start] t [All
Programs] (za Windows 2000,
kliknite na [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Video Disc
Copier] na računalu.
Prikaže se izbornik za kopiranje diska.
z Savjeti
• Odabirom opcije [Menu Sorted by Date Taken]
u izborniku, automatski se redoslijed
videozapisa i fotografija u padajućem popisu
promijeni u prikaz prema datumu snimanja.
• Klikom na [Font] možete odabrati boju teksta
naziva DVD diska i naslova, itd.
• Klikom na [Preview] možete provjeriti je li
dovršena snimka za kreiranje DVD videodiska.
• Klikom na [Settings] možete podesiti različite
postupke koji se odvijaju pri prvoj reprodukciji
DVD diska, kvalitetu videozapisa i vrijeme
prikaza za svaku fotografiju u slide showu.
Uključite računalo.
4
Odaberite DVD uređaj za
[Source:] i [Copy to:].
Prikazan je status ureñaja i DVD diska.
Ovisno o statusu, kopiranje možda neće
početi. Slijedite upute za promjenu DVD
diska.
Za preuzimanje informacija s DVD
diska na vašem računalu potrebno je
odreñeno vrijeme. Pričekajte da se u
prozoru pojave DVD informacije.
Upravljanje
fotografijama
5
Kad su gotove pripreme za
kopiranje, kliknite na [Start].
Počinje kopiranje DVD-a.
z Savjet
Importirane fotografije možete koristiti na
sljedeće načine. Za detalje o pojedinačnim
postupcima pogledajte Picture Motion
Browser Help.
Ispis fotografija
• Možete odabrati kreiranje više primjeraka istog
Video DVD-a nakon završetka snimanja na
tekući DVD disk.
Možete otisnuti importirane fotografije.
Fotografije možete takoñer otisnuti s
datumom.
Promjena smještaja privremenih
datoteka i brzine snimanja
z Savjet
U prozoru za kopiranje diska, kliknite na
[Settings]. Odaberite [Manually select a
writing speed before writing to the disc] i
kliknite na [OK] za odreñivanje brzine prije
svakog snimanja.
z Savjet
• Ovisno o kapacitetu izvornog DVD-a, potreban
prostor za privremene datoteke na vašem
tvrdom disku će se razlikovati.
• Željeni kadar videozapisa možete pohraniti kao
fotografiju koju zatim možete otisnuti.
Slanje fotografija e-mailom
Možete otvoriti svoj softver za upravljanje
elektronskom poštom, staviti fotografije u
prilog e-maila te ih poslati.
b Napomene
• Da bi vaš e-mail softver mogao raditi na ovaj
način, trebate uključiti MAPI. Za više
informacija o MAPI podešenju pogledajte
korisnički priručnik ili Help datoteke svog email softvera.
• Videozapise ne možete slati e-mailom.
Otvaranje pomoću vanjskih
aplikacija
Picture Motion Browser može otvoriti neku
od komercijalnih aplikacija kako biste
pogledali snimke tim aplikacijama.
93
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo
kakav problem, pomoću sljedeće tablice
provjerite mogući kvar. Ako problem postoji
i dalje, odspojite izvor napajanja
kamkordera i obratite se ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
• Općenito/Easy Handycam/daljinski
upravljač ................................................. 94
• Baterije/izvori napajanja......................... 95
• LCD zaslon............................................. 96
• Memory Stick Duo ................................. 96
• Snimanje................................................. 97
• Reprodukcija snimaka na
kamkorderu............................................. 99
• Editiranje snimaka na kamkorderu....... 100
• Naknadno snimanje zvuka/spajanje
s drugim ureñajima ............................... 100
• Spajanje s računalom............................ 100
• Funkcije koje se ne mogu
upotrebljavati istovremeno ................... 102
Napomene prije slanja kamkordera na
popravak
• Ovisno o problemu, možda će se trebati
formatirati ili zamijeniti tvrdi disk
kamkordera. U tom slučaju ćete izgubiti
podatke s tvrdog diska. Napravite
sigurnosnu kopiju podataka s tvrdog diska
(str. 37) na drugom mediju prije slanja
kamkordera na popravak. Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak podataka s tvrdog
diska.
• Kod popravka kamkordera možda ćemo
provjeriti minimalnu količinu podataka
pohranjenih na tvrdi disk kako bismo
istražili problem. Meñutim, Sony neće
nikad kopirati ili zadržati vaše podatke.
94
Općenito/Easy Handycam/
daljinski upravljač
Kamkorder se ne uključuje.
• Priključite bateriju na kamkorder (str. 13).
• Spojite priključak AC adaptera u zidnu
utičnicu (str. 13).
• Učvrstite kamkorder na Handycam Station
(str. 13).
Kamkorder ne radi čak i kad je
uključen.
• Kamkorderu je potrebno nekoliko sekundi
nakon uključivanja dok bude spreman za
snimanje. Ta pojava nije kvar.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo nakon jedne minute. Ako
funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom
pritisnite tipku RESET (str. 119).
(Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja,
zajedno s točnim vremenom, se vraćaju na
standardne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Stavite ga na
toplo mjesto i nakon nekog vremena
uključite.
Tipke ne rade.
• Tijekom Easy Handycam postupaka nisu
raspoložive sve tipke/funkcije.
– Tipka BACK LIGHT (str. 28)
– Zum pri reprodukciji (str. 33)
– Uključivanje i isključivanje LCD
pozadinskog osvjetljenja (pritisnite i
zadržite tipku DISP BATT/INFO na
nekoliko sekundi) (str. 19)
Tipka E (OPTION) se ne prikazuje.
• OPTION MENU se ne može
upotrebljavati tijekom uporabe funkcije
Easy Handycam.
Postavke izbornika su promijenjene.
• Većina opcija izbornika se automatski
vraća na standardne postavke kod uporabe
funkcije Easy Handycam.
• Sljedeće opcije su nepromjenjive tijekom
funkcije Easy Handycam:
– [REC MODE]: [SP]
– [\ QUALITY]: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na
standardne vrijednosti kad se preklopka
POWER isključi na OFF (CHG) na dulje
od 12 sati:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
Čak i ako pritisnete EASY, postavke
izbornika se ne vraćaju na
standardne postavke automatski.
• Sljedeće postavke zadržavaju svoje
vrijednosti čak i kod uporabe Easy
Handycam funkcije:
– [FILE NO.]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
– [Y DISPLAY]
– [BEEP]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*1
– [\ IMAGE SIZE]*2
– [DEMO MODE]
– [TIMING]*2
– [STILL MEDIA]
– [L LANGUAGE SET]
– [RECORD SOUND]*2
– [FLASH MODE]*3
*1DCR-SR32E/SR42E
*2DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
Kamkorder se zagrijava.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen
dugo vrijeme. To nije kvar.
Isporučeni daljinski upravljač ne radi
(osim za DCR-SR32E/SR42E).
• Podesite [REMOTE CTRL] na [ON]
(str. 64).
• Umetnite bateriju u držač pazeći na
pravilan smjer polova +/– u skladu s
oznakama +/– (str. 122).
• Uklonite zapreke izmeñu daljinskog
upravljača i senzora na kamkorderu.
• Usmjerite daljinski upravljač suprotno od
jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno
sunce ili rasvjeta. U protivnom daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno.
Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad
upotrebljavate isporučeni daljinski
upravljač (osim za DCR-SR32E/SR42E).
• Za DVD ureñaj odaberite mod daljinskog
upravljača koji nije DVD 2 ili pokrijte
senzor DVD ureñaja komadom crnog
papira.
Baterije/izvori napajanja
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne
dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se
automatski isključuje (A.SHUT OFF).
Promijenite postavku [A.SHUT OFF]
(str. 64) ili ponovno uključite kamkorder
ili koristite AC adapter.
• Napunite bateriju (str. 13).
95
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli
tijekom punjenja baterije.
• Preklopku POWER postavite na OFF
(CHG) (str. 13).
• Ispravno uložite bateriju u kamkorder
(str. 13).
• Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
• Punjenje je dovršeno (str. 13).
• Učvrstite kamkorder na Handycam Station
(str. 13).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće
tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder
(str. 13). Ako to ne rješava problem,
odspojite AC adapter iz utičnice i obratite
se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je
možda oštećena.
Indikator preostalog kapaciteta
baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo
napunite bateriju dokraja. Ako to ne
rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 13).
• Prikazani kapacitet možda nije točan
ovisno o mjestu uporabe.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili
previsoka ili baterija nije dovoljno
napunjena. To nije kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako
to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 13).
96
LCD zaslon
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne
pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO na
kamkorderu (ili DISPLAY na daljinskom
upravljaču: (osim za DCR-SR32E/SR42E)
(str. 19).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir
ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION])
(str. 115).
Opcije izbornika su označene sivo.
• Opcije označene sivo se ne mogu odabrati
uz trenutni način snimanja ili reprodukcije.
• Neke funkcije se ne mogu upotrebljavati
istovremeno (str. 102).
Memory Stick Duo
Ne možete upravljati funkcijama pri
uporabi Memory Stick Duo kartice.
• Koristite li Memory Stick Duo formatiran
na računalu, formatirajte ga u kamkorderu
(str. 50).
Ne možete izbrisati ili formatirati
Memory Stick Duo.
• Maksimalan broj snimaka koji se može
obrisati u indeksnom prikazu odjednom je
100.
• Ne možete obrisati fotografije koje su
zaštićene od brisanja na drugom ureñaju.
Naziv datoteke je nepravilan ili trepće.
• Datoteka je možda oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke.
Upotrebljavajte podržane formate (str. 111).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Memory Stick Duo"
(str. 96).
Kad pritisnete START/STOP ili
PHOTO, ne počne snimanje.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik.
Prebacite kamkorder u pripremno stanje za
snimanje (str. 24).
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju
ste upravo snimili. Za to vrijeme nije
moguće snimanje (str. 24).
• Na disku nema više mjesta. Izbrišite
nepotrebne snimke (str. 38).
• Ukupni broj videozapisa ili fotografija
prelazi kapacitet vašeg kamkordera (str. 57,
110). Izbrišite nepotrebne snimke (str. 38).
• Kad se aktivira [DROP SENSOR] (str. 64),
ne možete snimati.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na toplom mjestu,
zatim ga ponovno uključite.
Ne možete snimati fotografiju.
• Pojavio se reprodukcijski izbornik.
Prebacite kamkorder u pripremno stanje za
snimanje (str. 33).
• Tijekom snimanja videozapisa možete
snimiti do 3 fotografije (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Na Memory Stick Duo nema više mjesta.
Koristite novi Memory Stick Duo ili
formatirajte uloženi (str. 50). Ili izbrišite
nepotrebne snimke (str. 39).
• Fotografije ne možete snimati s:
– [SMTH SLW REC] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad
prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju
ste upravo snimili.
Kut snimanja izgleda drugačije.
• Kut snimanja može se razlikovati ovisno o
modu kamkordera. To nije kvar.
Bljeskalica ne radi (osim za DCRSR32E/SR42E).
• Ne možete snimati uz uporabu bljeskalice:
– kod izdvajanja fotografija kod snimanja
videozapisa
– kad je pričvršćen konverzijski objektiv
(opcija)
• Čak i kad je odabrana automatska
bljeskalica ili G (automatsko smanjenje
efekta), ne možete koristiti bljeskalicu s
opcijama:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRIZE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] ili [SNOW] u [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] u [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Stvarno vrijeme snimanja
videozapisa je manje od očekivanog
približnog vremena snimanja.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće,
vrijeme raspoloživo za snimanje može se
skratiti (str. 54).
97
Snimanje se zaustavi.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder se jako ohladio. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na toplom mjestu,
zatim ga ponovno uključite.
• Ako je kamkorder izložen dugotrajnim
vibracijama, može se zaustaviti snimanje.
Postoji vremenska razlika između
pritiska na tipku START/STOP i
mjesta na kojem počne/završava
snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati
blaga razlika izmeñu mjesta na kojem ste
pritisnuli tipku START/STOP i stvarnog
mjesta početka/završetka snimanja
videozapisa. To nije kvar.
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 67).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za
automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku
ručno (str. 67).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON]
(str. 55).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne
radi uslijed prevelikog potresanja.
Ne radi funkcija pozadinskog
osvjetljenja (BACK LIGHT).
• Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy
Handycam modu.
Objekti koji se brzo kreću ispadaju
izobličeni (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
• Pojava se naziva "ravnina izoštravanja" i
ne predstavlja kvar. Zbog načina na koji
senzor slike (CMOS) očitava signale,
objekti koji brzo prolaze kroz kadar mogu
djelovati izobličeno, ovisno o uvjetima
snimanja.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male
bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u [S.
NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E), [SUPER
NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) ili [COLOR SLOW
SHTR] modu. To nije kvar.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS
(DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E) ili preklopku
NIGHTSHOT (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) na OFF (str. 27).
Slika je previše svijetla i objekt se ne
pojavljuje na LCD zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS
(DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E) ili preklopku
NIGHTSHOT (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) na OFF (str. 27).
Slika je pretamna i objekt se ne
pojavljuje na LCD zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi za uključenje
pozadinskog osvjetljenja (str. 19).
98
Pojavljuju se okomite pruge kod
snimanja svijeća ili električnog svjetla
u mraku (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
• Pojava je uobičajena kad je kontrast
izmeñu objekta i pozadine prevelik. Pojava
nije kvar.
Prikazuju se vodoravne pruge (DCRSR190E/SR200E/ SR290E/SR300E).
• Pojava je moguća kod snimanja uz
rasvjetu žaruljama kao što su
fluorescentne, natrijeve ili živine. To nije
kvar.
Pojavljuje se okomita bijela linija na
snimci snimljenoj uz snažno
osvjetljenje (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
• Pojava se naziva "razmazivanje". To nije
kvar.
Pojavljuje se neželjeno titranje slike
(DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
• To se dogaña kod snimanja pod
fluorescentnim, natrijevim ili živinim
svjetiljkama. Pojava nije kvar.
Kod snimanja TV ili računalnog
zaslona pojavljuju se crne pruge
(osim za DCR-SR290E/ SR300E).
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na
[OFF] (str. 55).
[S. NIGHTSHOT PLS] se ne može
upotrebljavati (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E).
• Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS
na ON.
[COLOR SLOW SHTR] ne radi
pravilno.
• [COLOR SLOW SHTR] možda neće
pravilno raditi u potpunom mraku.
Upotrijebite NightShot plus ili [S.
NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E), NightShot
ili [SUPER NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/
SR200E/ SR290E/SR300E).
Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].
• Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL] u
sljedećim slučajevima:
– Kad je LCD zaslon zatvoren na
kamkorderu tako da je LCD zaslon
okrenut prema van.
– Kad se ureñaj napaja preko AC adaptera.
Reprodukcija snimaka na
kamkorderu
Nije moguća reprodukcija fotografija
pohranjenih na Memory Stick Duo
• Fotografije nije moguće reproducirati ako
ste izmijenili datoteke ili mape, ili ste
podatke obrañivali na računalu. (U tom
slučaju trepće naziv datoteke.) To je
normalno (str. 112).
• Možda neće biti moguća reprodukcija
fotografija snimljenih drugim ureñajima.
To je normalno (str. 112).
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je
vidljiva oznaka "!".
• Možda nije uspjelo učitavanje podataka.
Pokušajte isključiti i ponovno uključiti
kamkorder ili izvaditi te ponovno uložiti
Memory Stick Duo nekoliko puta.
• Može se pojaviti na fotografijama
snimljenim drugim ureñajima, editiranim
na računalu, itd.
[SUPER NIGHTSHOT] se ne može
upotrebljavati (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
99
Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk
ili je zvuk tih.
• Pojačajte glasnoću (str. 32).
• Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD
zaslon. Otvorite LCD zaslon.
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF
LEVEL] (str. 71) podešenom na [LOW],
teško će se čuti snimljeni zvuk.
• Sa [SMTH SLW REC] ne možete snimati
zvuk zajedno s videozapisom (oko 3
sekunde) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
Editiranje snimaka na
kamkorderu
Nije moguće editiranje.
• Nema snimaka.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u
kojem su snimke.
Videozapise nije moguće dodati u
playlistu.
• Disk je pun ili je playlisti već dodano 999
snimaka. Izbrišite neželjene snimke
(str. 43).
• U playlistu se ne mogu dodati fotografije.
Nije moguće podijeliti videozapis.
• Videozapis je prekratak za dijeljenje.
• Videozapis za koji je podešena zaštita
uporabom drugog ureñaja ne može se
dijeliti.
Nije moguće kopirati snimke s diska
na Memory Stick Duo.
• Nije moguće kopirati videozapis s tvrdog
diska na Memory Stick Duo kao
fotografiju za vrijeme reprodukcije na
kamkorderu.
100
Naknadno snimanje zvuka/
spajanje s drugim uređajima
Ne čuje se zvuk.
• Kad za povezivanje koristite samo S
VIDEO priključak, ne prenosi se signal
zvuka. Spojite takoñer bijeli i crveni utikač
A/V kabela (str. 35).
Format reproducirane slike nije
pravilan kad je kamkorder spojen na
TV prijemnik.
• Podesite [TV TYPE] ovisno o TV
prijemniku (str. 62).
Ne možete ispravno naknadno snimiti
zvuk koristeći A/V spojni kabel.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen.
Provjerite je li spojen u ispravnu utičnicu,
npr. na izlaz ureñaja s kojeg snimate sliku
ili na ulazni priključak drugog ureñaja za
snimanje slike s kamkordera (str. 45).
Spajanje s računalom
Kod uporabe videozapisa s diska,
računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Instalirajte Picture Motion Browser
(str. 75).
• Odspojite s računala sve USB ureñaje osim
tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i Handycam
Stationa, resetirajte računalo i zatim ih
ponovno pravilno spojite.
• Provjerite je li uključen Media Check Tool
na računalu. Za detalje o Media Check
Tool aplikaciji pogledajte Help za Picture
Motion Browser.
Ne može se upotrebljavati isporučeni
softver, Picture Motion Browser, na
Macintosh računalu.
• Picture Motion Browser se ne može
upotrebljavati na Macintosh računalu.
Funkcija One Touch Disc Burn ne
radi.
• Instalirajte Picture Motion Browser (str. 75).
• Provjerite je li uključen Media Check Tool
na računalu. Za detalje o Media Check
Tool aplikaciji pogledajte Help za Picture
Motion Browser.
Snimke s kamkordera ne možete
pogledati na računalu.
• Umetnite priključak u pravilnom smjeru,
zatim čvrsto spojite USB kabel na +
(USB) priključnicu Handycam Stationa i
računala.
• Dodirnite F (OTHERS) t
[COMPUTER] t [M COMPUTER] u
HOME izborniku kamkordera (str. 81).
• Odspojite ostale USB ureñaje iz računala,
osim USB tipkovnice, miša i kamkordera.
Na računalu ne možete vidjeti
fotografije snimljene na Memory
Stick Duo.
• Čvrsto umetnite Memory Stick Duo.
• Dodirnite F (OTHERS) t
[COMPUTER] t [b COMPUTER] u
HOME izborniku kamkordera (str. 83).
• Kad spojite kamkorder na računalo
odabirom opcije [M COMPUTER], ne
možete vidjeti fotografije pohranjene na
Memory Stick Duo. Provjerite jeste li
spojili kamkorder na računalo pomoću [b
COMPUTER].
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick
Duo dok kamkorder izvodi postupke poput
reprodukcije ili editiranja snimaka na
tvrdom disku. Završite postupak na
kamkorderu prije spajanja kamkordera na
računalo.
Na zaslonu računala ne pojavljuje se
ikona "Memory Stick" ([Removable
Disk]).
• Umetnite Memory Stick Duo u kamkorder.
• Odspojite ostale USB ureñaje iz računala,
osim USB tipkovnice, miša i kamkordera.
• Dodirnite F (OTHERS) t
[COMPUTER] t [b COMPUTER] u
HOME izborniku kamkordera (str. 83).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick
Duo dok kamkorder izvodi postupke poput
reprodukcije ili editiranja snimaka na
tvrdom disku. Završite postupak na
kamkorderu prije spajanja kamkordera na
računalo.
Picture Motion Browser ne radi
pravilno.
• Zatvorite Picture Motion Browser, zatim
restartajte Windows računalo.
Na računalu se ne reproduciraju
pravilno videozapis, fotografija ili
zvuk s kamkordera.
• Ako je kamkorder spojen na računalo koje
ne podržava Hi-speed USB (USB2.0),
videozapis, fotografija ili zvuk se možda
neće reproducirati pravilno. To ne utječe
na videozapis, fotografiju ili zvuk koji su
kopirani na računalo.
• Ovisno o računalu, može se nakratko
zaustaviti reprodukcija videozapisa ili
zvuka. To ne utječe na videozapis ili zvuk
koji su kopirani na računalo.
101
Reprodukcija se nakratko zaustavlja
ili je slika izobličena.
• Provjerite koristite li preporučenu
minimalnu konfiguraciju računala.
Stvaran prikaz i poruke na zaslonu
mogu se razlikovati od primjera iz
priručnika.
• Prikaz ili poruke se mogu razlikovati.
Funkcije koje se ne mogu
koristiti istovremeno
Sljedeća tablica sadrži primjere funkcija i
opcija izbornika koje se ne mogu koristiti u
kombinaciji.
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
BACK LIGHT
[FIREWORKS] u
[SCENE SELECTION],
[MANUAL] u
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
Ekstenzija datoteke se ne vidi na
računalu
• Za prikaz ekstenzije, slijedite niže
navedene korake:
A Kliknite na opciju [Tool] unutar prozora
t [Folder option...] t [View].
B Uklonite oznaku pokraj [Hide file
extensions for known file types] pod
Advanced Settings.
C Kliknite [OK].
WIDE SELECT*1 [OLD MOVIE]
[WIDE
SELECT]*2
[OLD MOVIE]
[STEADY
SHOT]*3
[SMTH SLW REC]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS]*4,
[SUPER NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION], [SMTH
SLW REC]*5
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
Tijekom korištenja funkcije Easy PC
Back-up se na računalu pojavi
poruka [Not enough space on
destination hard disk.].
• Obrišite nepotrebne datoteke s računala
kako bi oslobodili prostor na disku.
102
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[SPOT METER]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
Ne možete koristiti
Zbog sljedećih podešenja
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS],
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[ONE PUSH] u
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]*5
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT],[SCENE
SELECTION]
*1 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR42E
*3 DCR-SR190E/SR200E
*4 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E
*5 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
[S. NIGHTSHOT [FADER], [D.EFFECT]
PLS]*4
[SUPER
NIGHTSHOT]*5
[FADER], [D.EFFECT]
[FADER]
[S. NIGHTSHOT PLS]*4,
[SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[D EFFECT],
[CANDLE]/[FIREWORK
S] u [SCENE
SELECTION]
[D. EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS]*4,
[SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
103
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme
možete sami riješiti. Ako ne uspijete,
obratite se prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
: (Upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
< (Upozorenje o tvrdom disku
kamkordera)*
Brzo trepće
• Tvrdi disk kamkordera je pun.
• Možda se pojavila greška na tvrdom
disku kamkordera.
E (indikator upozorenja za bateriju)
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju koja
nije "InfoLITHIUM". Koristite
"InfoLITHIUM" bateriju (str. 112).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu Handycam Stationa
ili kamkordera (str. 13).
C:13:kk / C:32:kk
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja rukujte
kamkorderom.
• Ponovno uključite kamkorder.
E:20:kk/E:31:kk/E:61:kk/
E:62:kk/E:91:kk/E:94:kk
• Pojavila se greška koju ne možete riješiti
sami. Obratite se Sony ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova koda
koji počinje slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
104
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
- (upozorenje na porast
temperature)
Sporo trepće
• Kamkorder se zagrijava. Isključite ga i
ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
Brzo trepće*
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga
i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
O (upozorenje na nisku temperature)
Brzo trepće*
• Kamkorderu se jako ohladio. Zagrijte ga
na toplom mjestu.
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 27).
c (indikator upozorenja za
formatiranje Memory Sticka Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije pravilno
formatiran (str. 50, 111).
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory Stick
Duo (str. 111).
b H (indikator upozorenja za
zaštićeni Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na
Memory Sticku Duo podešen je u
položaj LOCK (str. 111).
• Pristup podacima na Memory Sticku Duo
je ograničen na drugom ureñaju.
( (indikator upozorenja za bljeskalicu)
Brzo trepće
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)*
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije.
Koristite bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte. Meñutim,
imajte na umu na indikator upozorenja
na vibracije ne nestaje.
P (indikator senzora detekcije pada)
• Aktivirao se senzor detekcije pada (str.
64) jer je kamkorder pao i stoga se
pokrenula funkcija zaštite tvrdog diska.
To može onemogućiti reprodukciju i
snimanje.
• Senzor detekcije pada ne jamči zaštitu
tvrdog diska u svakom mogućem slučaju.
Koristite kamkorder u optimalnim i
stabilnim uvjetima.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 61).
Opis poruka upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Tvrdi disk
< Movie folder full. Cannot record
movies.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 38) ili
izvedite [M FORMAT] (str. 49).
< HDD format error.
• Tvrdi disk kamkordera je podešen
drugačije u odnosu na standardni format.
Formatiranje ([M FORMAT], str. 49)
može pomoći da ga ponovo koristite.
Time se brišu svi podaci s tvrdog diska.
Data error.
• Tijekom čitanja ili snimanja na tvrdi disk
pojavila se greška. To se može dogoditi
ako je kamkorder izložen udarcima.
105
Management file damaged. Create
new file?
• Oštećena je datoteka za upravljanje
snimkama. Kad dodirnete [YES],
kamkorder stvori novu datoteku za
upravljanje snimkama. Kad se izradi
nova upravljačka datoteka, nije moguća
reprodukcija starih snimaka na tvrdom
disku kamkordera. (Datoteke snimaka
nisu oštećene.) U tom slučaju, kopirajte
slikovne datoteke na računalo primjenom
postupka na str. 81.
Buffer overflow
• Snimanje nije moguće jer je senzor za
detekciju pada prepoznao niz padova
kamkordera. Postoji li opasnost od
kontinuiranog padanja. postavite [DROP
SENSOR] na [OFF] i možda ćete moći
ponovo snimati (str. 64).
Recovering data
• Kamkorder pokušava automatski
obnoviti podatke ako upisivanje
podataka nije izvedeno pravilno.
Cannot recover data.
• Nije uspjelo zapisivanje podataka na
tvrdi disk kamkordera. Kamkorder je
pokušao obnoviti podatke, no nije uspio.
x Memory Stick Duo
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite Memory Stick Duo
nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, Memory Stick Duo je možda
oštećen. Pokušajte koristiti drugi
Memory Stick Duo.
106
This is a read-only Memory Stick.
• Provjerite format, zatim formatirajte
Memory Stick Duo u kamkorderu ako je
potrebno (str. 50).
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrañivati direktorije koji
prelaze broj 999MSDCF. Ne možete
stvarati ili brisati direktorije uporabom
ovog kamkordera.
• Trebat ćete formatirati Memory Stick
Duo (str. 50), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
Cannot save stil picture.
• Kad koristite funkciju Dual Rec, nemojte
iz kamkordera vaditi medij za snimanje
fotografija dok se ne završi snimanje na
disk i dok ne bude gotovo snimanje
fotografije (str. 26).
x PictBridge-kompatibilni pisač
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen) i
ponovno ga spojite.
x Ostalo
No further selection is possible.
• Odjednom možete odabrati samo 100
snimaka za:
– brisanje
– ispis fotografija
Data protected.
• Pokušali ste obrisati datoteke zaštićene u
drugom ureñaju. Isključite zaštitu na tom
drugom ureñaju.
Cannot divide.
• Ne možete podijeliti vrlo kratak
videozapis.
107
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
O TV sustavima
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.
Sustav
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska,
Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
SECAM
108
Koristi se u sljedećim zemljama
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
Podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Podesite ' (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG] t
[AREA SET] i [SUMMERTIME] u izborniku HOME (str. 17).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
Područje
Vremenska
razlika
Područje
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
-11:00
Otočje Midway., Samoa
+03:30
Teheran
-10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
-09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
-08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
-07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
-06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
-05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
-04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-03:30
St. John's
+08:00
HongKong, Singapur, Peking
-03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
-02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-01:00
Azori, Zelenortsko otočje
+10:00
Melbourne, Sidney
109
Datoteke na tvrdom disku kamkordera/struktura
direktorija
Datoteke/direktoriji imaju strukturu prikazanu u nastavku. Obično ne trebate poznavati
strukturu datoteka/direktorija pri snimanju/reprodukciji na kamkorderu. Za uživanje u
fotografijama ili videozapisima spajanjem na računalo pogledajte str. 73 i zatim upotrijebite
isporučenu aplikaciju.
1 Upravljačke datoteke snimaka
Te datoteke su standardnim podešenjem
skrivene te obično nisu prikazane. Kad
izbrišete te datoteke, nije moguće
pravilno snimanje/reprodukcija.
2 Datoteke videozapisa (MPEG2
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".MPG".
Njihova maksimalna veličina je 2 GB.
Kad kapacitet datoteke prijeñe 2 GB,
datoteka se podijeli.
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, stvori se drugi direktorij za
pohranu novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[101PNV01] t [102PNV01].
• Datoteke ili direktorije na kamkorderu ne
mijenjajte pomoću računala bez uporabe
isporučenog softvera jer biste mogli oštetiti
snimke ili ih nećete moći reproducirati.
• Izvedete li gornji postupak bez uporabe
isporučenog softvera, nije zajamčeno pravilno
funkcioniranje.
• Ne formatirajte tvrdi disk kamkordera
uporabom računala. Možda neće raditi pravilno.
• Kad na zaslonu računala nisu prikazane
ekstenzije datoteka, pogledajte str. 102.
• Ne kopirajte datoteke na tvrdi disk kamkordera
s računala. Nije zajamčeno pravilno
funkcioniranje.
• Kad broj direktorija pokazuje 999 te broj
datoteke prijeñe 9 999, možda neće biti moguće
snimanje. U tom slučaju izvedite [M
FORMAT] (str. 49).
3 Datoteke fotografija (JPEG
datoteke)
Te datoteke imaju ekstenziju ".JPG".
Brojevi datoteke se povećavaju
automatski. Kad brojevi datoteka prijeñu
9 999, stvori se drugi direktorij za
pohranu novih videozapisa.
Broj naziva datoteke raste ovako:
[101MSDCF] t [102MSDCF].
Samo DCR-SR32E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E:
• Odabirom opcije [M COMPUTER] u [USB
SELECT], možete pristupiti tvrdom disku
kamkordera s računala spojenog USB kabelom.
110
• Podatke tvrdog diska kamkordera ne možete
kopirati s računala.
Održavanje i mjere opreza
O Memory Sticku
Memory Stick je novi kompaktni, prenosivi
IC medij za snimanje velikog kapaciteta.
Meñutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih vrsta Memory Stick Duo kartica u
vašem kamkorderu (pogledajte donju tablicu
za detalje).
Snimanje/
reprodukcija
Vrsta Memory Stick kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
1
–
Memory Stick Duo*
(nekompatibilan s MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
–
1
Memory Stick Duo*
(MagicGate kompatibilan)
a*2*3
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*3
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo*
1
a*2*3
1
* Memory Stick Duo koji je velik otprilike kao
pola standardne Memory Stick kartice.
*2 Memory Stick koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
ureñaju koji koristite.
*3 MagicGate je tehnologija zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Ovaj kamkorder ne
podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
• Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira
i snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
• Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
• Memory Stick Duo formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
• Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati
ovisno o kombinaciji Memory Sticka i ureñaja
koji s njim koristite.
O Memory Sticku Duo sa zaštitnim
graničnikom
Možete spriječiti slučajno brisanje snimaka
tako da pomaknete Zaštitni graničnik (ako
postoji) na Memory Sticku Duo malim
šiljatim predmetom.
Napomene o uporabi
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima. Sony ne preuzima odgovornost
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala:
• Ako izvadite Memory Stick Duo ili isključite
kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene,
dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne
podatke na Memory Stick Duo (dok žaruljica
ACCESS svijetli ili trepće).
• Ako koristite Memory Stick Duo u blizini
magneta ili magnetskih polja.
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Pri rukovanju Memory Stickom Duo pazite
na sljedeće:
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
Memory Sticka Duo.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na Memory Stick
Duo ili na adapter.
• Memory Stick Duo nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke Memory Sticka Duo
rukom i pazite da ne doñe u dodir s metalnim
predmetima.
• Nemojte udarati, savijati Memory Stick Duo i
pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili prerañivati Memory Stick
Duo.
• Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
• Nemojte držati Memory Stick Duo nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
111
• U Memory Stick Duo utor ne stavljajte ništa
osim Memory Sticka Duo. U protivnom možete
uzrokovati kvar.
x O mjestu uporabe
Nemojte koristiti ili držati Memory Stick
Duo na sljedećim mjestima:
• Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
• Mjestima izloženim izravnom suncu.
• Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
x O uporabi Memory Stick Duo adaptera
Kad uložite Memory Stick Duo u Memory
Stick Duo adapter, možete ga koristiti u
Memory Stick-kompatibilnom ureñaju.
• Kad s ovim kamkorderom koristite Memory
Stick Duo, obvezno ga uložite u Memory Stick
Duo adapter.
• Memory Stick Duo ulažite u Memory Stick Duo
adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
ureñaja. Takoñer, uložite li Memory Stick Duo
u Memory Stick Duo utor silom u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti utor.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez Memory Stick Duo kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
x Napomene o uporabi Memory Sticka PRO
Duo
S ovim kamkorderom možete koristiti
Memory Stick PRO Duo maksimalnog
kapaciteta od 4 GB.
O kompatibilnosti podataka
• Slikovni podaci snimljeni na Memory Stick
Duo ovim kamkorderom usklañeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
• U rekorderu ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim ureñajima (DCR-TRV900E ili
DSC-D700/D770) koji nisu usklañeni s
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim područjima.)
112
• Ako ne možete upotrijebiti Memory Stick Duo
korišten u drugom ureñaju, formatirajte ga
svojim kamkorderom (str. 50). Ne zaboravite da
se formatiranjem brišu sve informacije s
Memory Sticka Duo.
• U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
− obrañene na računalu,
− snimljene drugim ureñajima.
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije H) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije H
.
imaju oznaku
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i
dodatnog AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u
minutama.
Kod uporabe AC adaptera/punjača,
prikazuje se preostalo vrijeme baterije i
vrijeme punjenja.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama
izmeñu 10 i 30°C, dok se žaruljica CHG ne
isključi u znak da je baterija sasvim napunjena.
Punite li bateriju van ovoga temperaturnog
opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
● Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC
IN priključka na kamkorderu ili izvadite
bateriju.
●
Učinkovita uporaba baterije
Indikator preostalog trajanja baterije
• Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-FH70/NP-FH100 (opcija).
• Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije te pretraživanje diska brže troše
bateriju.
Preporuča se korištenje baterije velikoga
kapaciteta: NP-FH70/NP-FH100.
• Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
• Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke.
• Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
• Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u potpunosti
tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz
neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite
kamkorder pri visokim temperaturama ili ako
učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju
približno vrijeme snimanja.
• Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još
5 do10 minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
Pohranjivanje baterije
• Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na
suhom i hladnome mjestu.
• Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete '
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] u izborniku
HOME i ostavite kamkorder u pripravnom
stanju snimanja dok se ne isključi (str. 64).
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena
uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu
bateriju.
• Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
113
O rukovanju kamkorderom
O uporabi i održavanju
• Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer
može doći do smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost LCD zaslona.
• S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V
(AC adapter).
• Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
• Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
• Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije
ponovne uporabe odnesite na provjeru u Sony
servis.
• Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje,
modificiranje i mehaničke udarce. Pazite da
vam ureñaj ne ispadne i da ne stanete na njega.
Budite posebno pažljivi s objektivom.
• Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
• Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
• Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
114
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
• Metalne kontakte uvijek držite čistima.
• Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata
djece. Doñe li do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite liječniku (DCR-SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
• U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s
mnogo vode i obratite se liječniku.
x Ako nećete koristiti kamkorder dulje
vrijeme
• Povremeno ga uključite i aktivirajte
reprodukciju ili snimanje oko tri minute.
• Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega se može
kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći
do nepravilnosti u radu.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
• Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
• Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila ili sobe u otvoreni topli prostor.
• Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
• Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
x Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
LCD zaslon
• Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako
može oštetiti.
• Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To
nije kvar.
• Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga odgovarajućom
krpom (opcija). Koristite li pribor za
čišćenje LCD zaslona (opcija), ne nanosite
sredstvo za čišćenje izravno na zaslon.
Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u
tekućini za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi
ispravno. U tom slučaju slijedite niže
opisani postupak. Savjetujemo da tom
prilikom koristite mrežno napajanje putem
isporučenog AC adaptera.
A Uključite kamkorder i zatim pritisnite D
(HOME).
B Dodirnite ' (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
C Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
Memory Sticka Duo ili sličnim predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
b Napomene
• Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati
predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
• Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili namjestili prema van.
Čišćenje kućišta
• Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
• Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti
kućište:
− Otapala poput razrjeñivača, benzina,
alkohola, kemijski tretiranih krpa i hlapljivih
sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom
kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.
Briga o objektivu i njegovo pohranjivanje
• Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima.
− Kad su na leći otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kod uporabe objektiva, primjerice, na plaži.
• Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
• Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalan rad.
115
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje
podataka
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i
ako je preklopka POWER postavljena na
OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake
uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno
se isprazni ako približno tri mjeseca
uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako
akumulatorska baterija nije napunjena, to ne
utječe na rad kamkordera sve dok ne
snimate datum.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER u
isključenom položaju.
O zaštitnim znakovima
• "Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"MagicGate",
, "MagicGate Memory Stick"
i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni
znakovi Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
• DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW i DVD+RW
logo su zaštitni znaci.
• Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
registrirani za štitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim
državama.
• Macintosh i Mac OS su zaštitni znaci tvrtke
Apple Computer, Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
• Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili
registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili
njezinih podružnica u SAD-u i drugim
državama.
• Adobe, Adobe logo i Adobe Acrobat su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili ostalim
državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
116
Napomene o licenciji
BILO KAKVA UPORABA OVOG
PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU
U SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA
KODIRANJE VIDEO-INFORMACIJA ZA
PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA JE
RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library",
"Expat", "zlib" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver
na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima
autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika
autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o
sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće
odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib" i
"libjpeg" softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra
GNU General Public License (u nastavku "GPL")
ili GNU Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za
ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo
preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu i
odaberite HDR-UX1/HDR-SR1 kao model
kamkordera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja
izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
117
Sažetak
Opis dijelova i kontrola
Brojevi u ( ) se odnose na stranicama u uputama.
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
118
Preklopka zuma (25, 33)
Tipka PHOTO (20, 24)
Preklopka POWER (17)
Žaruljica CHG (punjenje) (13)
Žaruljica CHG (punjenje)/
( (bljeskalica) (13, 26)
Tipka ( (bljeskalica) (26)
Baterija (13)
DC IN priključnica (13)
Žaruljice u (videozapis)/v
(fotografija) (23)
Žaruljica ACCESS (tvrdi disk) (23)
Tipka START/STOP (20, 24)
Remen (19)
Prsteni za učvršćenje naramenog remena
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu
(opcija).
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E:
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
A Tipka WIDE SELECT (osim za DCRSR32E/SR42E) (28)
B Tipka BACK LIGHT* (28)
C LCD zaslon osjetljiv na dodir (19)
D Tipka D (HOME) (10, 52)
E Tipke zuma (25, 33)
F Tipka START/STOP (20, 24)
G Preklopka NIGHTSHOT (27)
H Zvučnik
Za podešavanje glasnoće pogledajte
str. 32.
I Tipka DISP/BATT INFO (14, 19)
J Tipka EASY (20)
K Tipka x (VIEW IMAGES) (21, 31)
L Utor za Memory Stick Duo (27)
M Žaruljica ACCESS (Memory Stick Duo)
(27)
N Tipka RESET
Resetiranje svih postavki, uključujući
datum i točno vrijeme.
* Za DCR-SR32E/SR42E, položaj tipaka
razlikuje se od prikazanog.
119
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E:
A Preklopka NIGHTSHOT PLUS (27)
B Priključnica A/V OUT (35, 45)
C Priključnica REMOTE (osim za DCRSR32E/SR42E)
Za spajanje dodatnog pribora.
D Preklopka pokrova objektiva (19)
E Bljeskalica (26)
F Senzor daljinskog upravljača (osim za
DCR-SR32E/SR42E) /Infracrveni
emiter
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 122) prema
senzoru.
(osim za
G Active Interface Shoe
DCR-SR32E/SR42E)
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice videosvjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na
kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za
spajanje pribora pritisnite i gurnite
dokraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i
povucite pribor prema sebi.
120
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
• Kod snimanja videozapisa uporabom
vanjske bljeskalice (opcija) spojene na
priključnicu za pribor, isključite je kako
biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
• Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
• Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 25).
H Objektiv (Carl Zeiss) (3)
I Ugrañeni mikrofon (25)
Active Interface Shoe-kompatibilan
mikrofon (opcija) će imati prednost kad
je spojen.
Handycam Station:
A Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od
5,5 mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
B Preklopka BATT (otpuštanje baterije)
(14)
A Tipka DISC BURN (78)
B Spojni priključak
C + (USB) priključak (str. 47, 78)
DCR-SR32E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E: samo izlaz
D DC IN priključak (str. 13)
E A/V (audio/video) priključak
(35, 45)
121
Daljinski upravljač (DCR-SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
željenu tipku ili opciju s b/B/v/V, zatim
pritisnite ENTER radi potvrde.
b Napomene
• Prije uporabe daljinskog upravljača, izvucite
izolaciju.
Izolacija
• Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 120).
• Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
• Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu
odabrati tipkama b/B/v/V.
A Tipka DATA CODE (60)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrañenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (20, 24)
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
C Tipka SCAN/SLOW (21, 32)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
(22, 32)
E Tipka PLAY (21, 32)
F Tipka STOP (21, 32)
G Tipka DISPLAY (14)
H Predajnik
I Tipka START/STOP (20, 24)
J Tipke zuma (25, 33)
K Tipka PAUSE (21, 32)
L Tipka VISUAL INDEX (21, 31)
Uključuje VISUAL INDEX kad je pritisnete
tijekom reprodukcije.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD
zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite
122
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili baciti u vatru.
• Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sonyjevom litijevom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Način snimanja (HQ/SP/LP) (54)
B Tipka HOME (10, 52)
C Preostali kapacitet baterije (približno)
(14)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Tipka OPTION (65)
G Dual Rec (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) (26)
H Tipka VIEW IMAGES (21, 31)
I Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) (25)
Snimanje fotografija
J
K
L
M
Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (57)
Veličina slike (57)
Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
Direktorij za snimanje
Prikazan je samo ako se fotografije
snimaju na Memory Stick Duo.
z Savjeti
• Kad koristite funkciju Dual Rec, prikazani su
indikatori za snimanje i videozapisa i
fotografija. Položaj prikaza razlikuje se malo od
onog tijekom normalnog rada (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Kako se broj fotografija snimljenih na Memory
Stick Duo povećava, automatski se kreiraju novi
direktoriji za njihovu pohranu.
123
Gledanje videozapisa
A
B
C
D
E
F
G
Način snimanja (HQ/SP/LP) (54)
Preostali kapacitet baterije (pribl.) (14)
Brojač (sati: minute: sekunde)
Tipka OPTION (65)
Tipka za povratak
Reprodukcija
Broj tekućeg videozapisa/Ukupan broj
videozapisa
H Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (32)
I Tipke funkcija videozapisa (21, 32)
J Naziv datoteke
124
Gledanje fotografija
K Veličina slike (57)
L Broj trenutnih fotografija/Ukupan broj
snimljenih fotografija
M Tipka slide showa (34)
N Tipka za odabir prethodne/sljedeće
fotografije (22, 32)
O Naziv datoteke
P Tipka VISUAL INDEX (21, 31)
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod
promjene opcija ili tijekom snimanja i
reprodukcije.
Gornji lijevi
Gornji desni
Donji
Središnji
Gornji lijevi
Indikator
Značenje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija*1
(25)
2
Snimanje pomoću selftimera (71)
Središnji
Indikator
Značenje
|
Podešavanje slide showa
(34)
o
NightShot plus*4 /
NightShot*1 (27)
So
Super NightShot plus*4
(70)
Super NightShot*1 (70)
k
Color Slow Shutter (70)
L
PictBridge veza (46)
E-O
<eh
Indikatori upozorenja
(104)
Donji
Indikator
Značenje
)
Efekt slike (71)
'
Digitalni efekt (71)
9Rm
Ručno izoštravanje (67)
(G(+(–,
Bljeskalica (26, 59, 72)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (71)
e i f g
h 4 Y 5
7 E D
SCENE SELECTION (68)
*
[WIDE SELECT]*2 (54)
.
:
WIDE SELECT*3 (28)
Pozadinsko osvjetljenje
(28)
^n&
Ravnoteža bijele boje (69)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (55)
w
Ekspozicija (68)/Mjerenje
svjetla u točki (68)
Gornji desni
Indikator
Značenje
Zatamnjivanje (71)
>
Osvjetljenje LCD zaslona
je isključeno (19)
T\
Tele macro (67)
/
Zebra*1 (56)
Q
Senzor detekcije pada je
isključen (64)
P
Senzor detekcije pada se
aktivirao (64)
*1 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E
125
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na tvrdi disk i Memory Stick Duo.
Ne vide se na zaslonu tijekom snimanja ali
ih možete provjeriti tijekom reprodukcije
odabirom opcije [DATA CODE] (str. 60).
126
Rječnik
x 5.1ch surround zvuk
x VBR
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika: 3
sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga (desni i
lijevi) s dodatnim niskopropusnim subwooferom
koji se računa kao 0.1 kanal za frekvencije od
120 Hz ili niže.
VBR je kratica za Variable Bit Rate (promjenjiva
brzina bitova). Ta funkcija omogućuje
Handycamu da automatski podesi brzinu bitova
(tj. količinu podataka snimljenih u jedinici
vremena) u skladu sa svakom snimljenom
scenom. Za videozapis koji sadrži scene s brzim
kretanjem, koristi se mnogo prostora na tvrdom
disku kamkordera kako bi se dobila jasna slika pa
je vrijeme snimanja kratko.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja (sažimanja) digitalnog
zvuka koji je razvila korporacija Dolby
Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila
korporacija Dolby Laboratories. Učinkovito
sažima zvukovne podatke uz očuvanje visoke
kvalitete zvuka. Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka uz učinkovitiju uporabu
diskovnog prostora. Diskove izrañene Dolby
Digital 5.1 Creatorom moguće je reproducirati na
ureñaju kompatibilnom s diskom snimljenim u
kamkorderu.
x VISUAL INDEX
Ova funkcija prikazuje sličice snimljenih
videozapisa i fotografija kako biste mogli
odabrati scene koje želite reproducirati.
x Fragmentacija
Stanje tvrdog diska u kojem se datoteke dijele i
razmještaju na razne dijelove diska, što može
rezultirati nepravilnim pohranjivanjem slika. Taj
problem se može riješiti funkcijom [M FORMAT]
(str. 49).
x JPEG
JPEG je kratica za Joint Photographic Experts
Group, tj. standard formata kompresije
(smanjenja kapaciteta podataka) fotografija.
Handycam s tvrdim diskom snima fotografije u
JPEG formatu.
x MPEG
MPEG je skraćenica od Moving Picture Experts
Group, skupinu standarda za kodiranje
(kompresiju slike) videozapisa (filma) i zvuka.
Postoje formati MPEG1 i MPEG2. Vaš
kamkorder snima videozapise sa slikom SD
(standard definition) kvalitete u MPEG2 formatu.
x Sličica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. Izbornik VISUAL INDEX
koristi sustav prikaza sa sličicama.
127
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising