Sony | HDR-SR1E | Sony HDR-SR1E Upute za upotrebu

2-889-914-11(1)
Uporaba kamkordera 12
Digitalni kamkorder
Početak 23
Snimanje 32
Upute za uporabu
Reprodukcija 40
HDR-SR1E
Editiranje 51
Presnimavanje i ispis 57
Uporaba medija za
61
snimanje
Podešavanje
64
kamkordera
Uporaba računala 84
U slučaju problema 90
Dodatne informacije 108
Kratki opis ureñaja 122
© 2006 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
OPREZ
Zamijenite bateriju samo onom koja
je naznačena u ovom priručniku.
Uporaba druge baterije može izazvati
požar ili ozljede.
ZA KORISNIKE U EUROPI
PANJA
Elektromagnetska polja odreñenih frekvencija
mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog
kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklañen s
ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi
spojnih kabela kraćih od 3 m.
2
Napomena
Ako doñe do prekida prijenosa podataka uslijed
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma,
ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovno spojite komunikacijski kabel (USB, itd.).
Zbrinjavanje starih
elektri)nih i elektroni)kih
ure+aja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Napomene o uporabi
Memory Stick Duo adapter
Kamkorder je isporu)en s dva
priru)nika za uporabu
− "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
− "First Step Guide" – priručnik za uporabu
isporučenog softvera (na isporučenom CDROM-u).
Napomene o uporabi kamkordera
●
Nemojte držati kamkorder za sljedeće
dijelove:
Vrste Memory Sticka koje mo4ete
koristiti u kamkorderu
Postoje dvije veličine Memory Sticka.
Možete koristiti Memory Stick Duo označen
ili
s
(str. 112).
Tražilo
LCD zaslon
Memory Stick Duo (ovu veličinu možete
koristiti sa svojim kamkorderom)
Baterija
Ovaj kamkorder nije nepropustan za
prašinu, vlagu i vodu. Pogledajte
"Održavanje i mjere opreza" (str. 115).
● Kako bi spriječili oštećivanje diskova ili
gubitak snimljenog materijala, nemojte
činiti nešto od sljedećeg kad svijetle
žaruljice preklopke POWER (str. 28) ili
žaruljica ACCESS (str. 32):
– vaditi akumulatorsku bateriju ili AC
adapter iz kamkordera.
– izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama.
● Prije spajanja kamkordera na drugi ureñaj
uporabom HDMI kabela, komponentnog
videokabela ili USB kabela, utaknite
priključak kabela u pravilnom smjeru.
Ako silom utaknete kabel u pogrešnom
smjeru, priključak se može oštetiti ili
možete uzrokovati kvar kamkordera.
●
Memory Stick
(Ne možete koristiti s ovim kamkorderom.)
Ne možete koristiti nijednu drugu vrstu
memorijske kartice osim Memory Sticka
Duo.
● Memory Stick PRO i Memory Stick PRO
Duo mogu se koristiti samo s Memory
Stick PRO-kompatibilnom opremom.
●
Kad koristite Memory Stick Duo s
opremom koja podr4ava Memory Stick
Uložite Memory Stick Duo u Memory Stick
Duo adapter.
Nastavlja se ,
3
Prvo pro)itajte (nastavak)
Napomene o opcijama izbornika, LCD
zaslonu, tra4ilu i objektivu
Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije koje upotrebljavate u tom trenutku.
● LCD zaslon je proizveden visoko
preciznom tehnologijom, tako da postotak
efektivne uporabe piksela iznosi više od
99,99%. Ipak, na LCD zaslonu ili u tražilu
mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili
zelene boje). To je normalno i ni na koji
način ne utječe na snimanje.
●
●
Crna točkica
Bijela, crvena, plava
ili zelena točkica
Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila
ili objektiva izravnom suncu može
prouzročiti kvarove.
● Nemojte usmjeravati kamkorder prema
suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite
li snimati sunce, učinite to pri niskom
stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.
●
Napomene o snimanju
Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja
kako biste bili sigurni da su slika i zvuk
snimljeni bez problema.
● Ako uslijed kvara na kamkorderu ili
mediju za pohranu niste snimili željeno ili
ako reprodukcija nije moguća, Sony ne
preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
● TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o
zemlji/području. Za gledanje snimaka na
TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik
s PAL sustavom.
●
4
TV programi, videozapisi, videovrpce i
drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može biti u suprotnosti
sa zakonima o autorskim pravima.
Kamkorderom ne možete presnimavati
materijale zaštićene od kopiranja.
Napomene o ovom priru)niku
Slike LCD zaslona i tražila u ovim
uputama snimljene su digitalnim
fotoaparatom, stoga ti dijelovi u stvarnosti
mogu izgledati nešto drugačije.
● Dizajn i tehnički podaci medija za
snimanje i pribora podložni su promjeni
bez prethodne najave.
● Izbornici prikazani u ovim uputama su na
engleskom jeziku. Meñutim, jezik izbornika
možete promijeniti po želji (str. 18).
●
Carl Zeiss objektiv
Kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom za visokokvalitetnu
reprodukciju slika. Objektiv ovoga
kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl
Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation.
Primijenjen je MTF sustav mjerenja za
videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl
Zeiss objektive. Takoñer, leća objektiva
ovog kamkordera ima T$ oblogu koja
sprečava pojavu neželjenih odbljesaka i
vjerno reproducira boje.
MTF je skraćenica od “Modulation Transfer
Function”. Broj vrijednosti označuje
količinu svjetla koje prodire u objektiv.
Napomene o uporabi Handycama s tvrdim diskom
Pohranite sve snimljene podatke
Kad je kamkorder spojen na ra)unalo
Kako biste spriječili gubitak podataka, snimite
ih na vanjski medij. Savjetujemo da to bude
tvrdi disk vašeg računala (detalje potražite u
uputi "First Step Guide" na isporučenom CDROM-u). Podatke takoñer možete pohraniti
pomoću videorekordera ili DVD/HDD
rekordera (str. 58).
● Savjetujemo da nakon snimanja povremeno
pohranjujete podatke.
●
●
Nemojte izlagati kamkorder udarcima
ili vibracijama
Kamkorder možda neće prepoznati tvrdi disk, a
to može i onemogućiti snimanje ili
reprodukciju.
● Čuvajte kamkorder od udaraca naročito tijekom
snimanja ili reprodukcije. Nakon snimanja ga
nemojte izlagati udarcima ili vibracijama dok
svijetli žaruljica ACCESS.
● Kad koristite remen za nošenje kamkordera na
ramenu (nije dio isporuke), pazite da ne udarite
kamkorderom u neki tvrdi predmet.
●
Napomena o uporabi kamkordera na
velikim nadmorskim visinama
●
●
Ovaj kamkorder ima senzor za detekciju pada
koji štiti njegov tvrdi disk od udaraca (str. 76).
U slučaju udarca ili bestežinskog stanja se radi
zaštite kamkordera mogu snimiti i blok smetnje.
Ukoliko senzor detektira više padova za redom,
snimanje ili reprodukcija se može zaustaviti.
Napomene o bateriji/AC adapteru
Dok svijetli žaruljica ACCESS, izbjegavajte
sljedeće jer to može izazvati kvarove:
− Vañenje baterije
− Odspajanje AC adaptera (dok se pomoću
njega puni baterija)
● Nakon isključenja kamkordera preklopkom
POWER svakako izvadite bateriju ili odspojite
AC adapter.
●
Napomene o radnoj temperaturi
●
Pri ekstremno niskim ili visokim
temperaturama snimanje ili reprodukcija možda
neće biti mogući uslijed aktiviranja zaštitnog
sklopa. U takvom slučaju se na LCD zaslonu
pojavi odgovarajuća poruka (str. 104).
Nemojte koristiti kamkorder u područjima s
niskim tlakom zraka, na nadmorskim visinama
većim od 3000 m jer to može izazvati oštećenja
tvrdog diska kamkordera.
Napomena o zbrinjavanju/prijenosu
kamkordera
O senzoru za detekciju pada
●
Ne pokušavajte formatirati tvrdi disk
kamkordera pomoću računala jer to može
izazvati poteškoće u njegovu radu.
Formatirate li tvrdi disk kamkordera pomoću
opcije [M FORMAT] (str. 62) ili na računalu,
možda se neće obrisati svi podaci. Prodajete li
ili poklanjate kamkorder, savjetujemo da
koristite računalni softver za brisanje i sl. kako
se vaši podaci ne bi mogli obnoviti/koristiti.
Nakon toga formatirajte tvrdi disk pomoću
opcije [M FORMAT] na kamkorderu. Ako
nemate softver za brisanje podataka, prvo
formatirajte tvrdi disk pomoću opcije [M
FORMAT] te na cijeli disk snimite tamu. To
možete postići tako da prekrijete kamkorder
kutijom ili nečim sličnim i pokrenete snimanje.
Nakon toga ponovo formatirajte disk pomoću
opcije [M FORMAT]. Na taj se način otežava
obnavljanje svih ranije snimljenih podataka.
Osim toga, kad bacate dotrajali kamkorder u
otpad, savjetujemo da ga fizički uništite kako bi
spriječili obnavljanje podataka s njegovog
tvrdog diska.
Ako ne mo4ete snimati/reproducirati,
izvedite [M FORMAT]
●
Ako učestalo i dugotrajno snimate/brišete slike
s tvrdog diska, može doći do fragmentacije
podataka i tada se ne može pohranjivati ili
snimati. U tom slučaju prvo pohranite podatke
na neki vanjski medij i zatim izvedite [M
FORMAT] (str. 62).
Fragmentacija 1 Rječnik (str. 130).
5
Sadržaj
Prvo pročitajte........................................................................................... 2
Napomene o uporabi Handycama s tvrdim diskom .................................. 5
Primjeri i rješenja .................................................................................... 10
Uporaba kamkordera
Tijek postupaka....................................................................................... 12
Iskusite ljepotu HD (high definition) snimaka .......................................... 14
D HOME i E OPTION
- Dvije vrste izbornika ..................................................... 16
Po)etak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora ................................................... 23
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije .............................................. 24
Korak 3: Uključenje kamkordera ............................................................. 28
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila........................................... 29
Korak 5: Podešavanje datuma i vremena ............................................... 30
Snimanje
Snimanje kamkorderom .......................................................................... 32
Uporaba zuma
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalno surround snimanje)
Uporaba bljeskalice
Snimanje visokokvalitetnih fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)
Snimanje na tamnim mjestima (NightShot)
Podešavanje ekspozicije za objekte osvijetljene straga
Snimanje u zrcalnom načinu
SMTH SLW REC (usporeno snimanje bez trzaja)
Ručno podešavanje slike kontrolnim kotačićem
6
Reprodukcija
Gledanje snimaka ................................................................................... 40
Uporaba zuma pri reprodukciji
Reprodukcija fotografija u nizu (slide show)
Gledanje slike na TV prijemniku ............................................................. 44
Pohranjivanje slika.................................................................................. 50
Editiranje
Kategorija F (OTHERS)........................................................................ 51
Brisanje snimaka .................................................................................... 51
Kopiranje fotografija................................................................................ 53
Izrada Playliste ....................................................................................... 54
Kopiranje/ispis
Kategorija J (SELECT DEVICES)....................................................... 57
Kopiranje diska ....................................................................................... 57
Kopiranje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder.................................. 58
Ispis snimljenih fotografija (PictBridge-kompatibilan pisač) .................... 59
Korištenje medija za snimanje
Kategorija K (MANAGE DISC/MEMORY)........................................... 61
Brisanje svih snimaka na disku (formatiranje) ........................................ 62
Provjera informacija o disku.................................................................... 63
Nastavlja se ,
7
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju : (SETTINGS) u izborniku HOME .................. 64
Uporaba izbornika HOME
Lista opcija kategorije : (SETTINGS)
MOVIE SETTINGS ................................................................................. 66
(Opcije za snimanje videozapisa)
PHOTO SETTINGS ................................................................................ 69
(Opcije za snimanje fotografija)
VIEW IMAGES SET................................................................................ 72
(Opcije za podešavanje glasnoće i prikaza)
SOUND/DISP SET ................................................................................. 73
(Opcije za podešavanje zvučnog signala i prikaza)
OUTPUT SETTINGS .............................................................................. 74
(Opcije za spajanje drugih ureñaja)
CLOCK/LLANG ..................................................................................... 75
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
GENERAL SET....................................................................................... 75
(Ostale opcije za podešavanje)
Aktiviranje funkcija uporabom izbornika E OPTION ............................. 77
Uporaba izbornika OPTION
Opcije snimanja u izborniku OPTION ..................................................... 78
PROGRAM AE, FADER, SPOT METER, itd.
Opcije reprodukcije u izborniku OPTION ................................................ 83
VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET, itd.
Uporaba ra)unala
Mogućnosti sustava Windows ................................................................ 84
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide"......................................... 86
Pregled uputa "First Step Guide" ............................................................ 89
8
U slu)aju problema
U slučaju problema ................................................................................. 90
Indikatori i poruke upozorenja............................................................... 103
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu.................................................... 108
Struktura datoteka/direktorija na tvrdom disku kamkordera.................. 110
O AVCHD formatu ................................................................................ 111
O Memory Sticku .................................................................................. 112
O "InfoLITHIUM" bateriji........................................................................ 114
Održavanje i mjere opreza.................................................................... 115
Tehnički podaci..................................................................................... 118
Sa4etak
Dijelovi i kontrole................................................................................... 122
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije .................................... 127
Rječnik .................................................................................................. 130
9
Primjeri i rješenja
Snimanje
Provjerite svoj golf zamah
B Usporeno snimanje bez trzaja .............38
Snimajte cvijeAe izbliza
B Meki portret........................................80
B Izoštravanje ........................................78
B Telemakro...........................................79
Izoštrite psa na lijevoj strani kadra
B Izoštravanje ........................................78
B Spot izoštravanje ................................79
Izoštrite udaljenije objekte
B Snimanje krajolika ..............................80
B Izoštravanje ........................................78
Izdvojite fotografije pri snimanju
videozapisa
B Dual Rec .............................................37
Za dobre snimke na skijalištu ili pla4i
B Backlight ............................................38
B Beach&Ski..........................................80
10
Dijete na pozornici obasjano reflektorom
B Spotlight.............................................80
Vatromet u svojem punom blještavilu
B Sunset&Moon ....................................80
B Izoštravanje ........................................78
Dijete koje spava uz prigušeno svjetlo
B NightShot ...........................................37
B Color Slow Shutter .............................81
Reprodukcija
Gledanje na TV zaslonu
...............................44
Editiranje i ostalo
Pohranjivanje snimaka na vanjski medij
...............................50
Brisanje nepotrebnih snimaka
...............................51
Kopiranje diska prijatelju
...............................57
Uporaba kamkordera na putovanju
...............................108
11
Uporaba kamkordera
Tijek postupaka
B Pripremite se.
●
Pripremite se za snimanje kao što je opisano od str. 23 nadalje.
B Snimajte kamkorderom (str. 32).
Videozapisi se snimaju na disk, a fotografije na disk ili
Memory Stick Duo.
● Možete odabrati i kvalitetu videozapisa, HD (high
definition) ili SD (standard definition).
●
Pogledajte što ste snimili.
x Reprodukcija na LCD zaslonu
kamkordera (str. 40).
x Reprodukcija na TV prijemniku na koji
je spojen kamkorder (str. 44).
Zapise snimljene u HD (high definition)
formatu možete gledati na HD TV
prijemniku.
z Savjeti
Ako nemate HD TV prijemnik, videozapisi sa slikom HD (high definition) kvalitete prikazivat će se
u SD (standard definition) kvaliteti.
● Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i kamkordera možete koristiti [TV CONNECT Guide] (str.
44) prikazan na zaslonu.
● Slike snimljene u SD (standard definition) kvaliteti nije moguće konvertirati u HD (high definition)
kvalitetu.
●
12
Pohranjivanje ili brisanje slika snimljenih ovim kamkorderom
B Pohranite snimljene slike.
x Pohranjivanje slika na disk pomoAu ra)unala
t Pogledajte First Step Guide na isporu)enom CD-ROM-u za
detalje.
x Kopiranje slika na ra)unalo
t Pogledajte First Step Guide na isporu)enom CD-ROM-u za
detalje.
x Kopiranje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder (str. 58)
B Brisanje slika.
Ako se tvrdi disk kamkordera popuni, ne možete snimati nove slike i zapise. Obrišite one
koji vam ne trebaju i zatim ponovo snimajte na slobodno mjesto tvrdog diska.
x Brisanje odabranih slika (str. 51)
x Brisanje svih slika (str. 62)
13
Do4ivite ljepotu HD (high definition)
snimaka
B Vaš kamkorder omoguAuje snimanje u HD (high definition) i SD (standard
definition) formatima.
Slike snimljene u SD (standard definition) formatu ne mogu se konvertirati u HD
(high definition).
Odaberite format prije početka snimanja (str. 66).
B HD (high definition) kvaliteta slike
AVCHD format
B SD (standard definition) kvaliteta
slike
MPEG 2 format
Razlučivost slike:
oko 3,75 veća nego kod SD
(standard definition) kvalitete
Za snimanje slike visoke definicije.
Preporuča se bez obzira imate li TV
prijemnik visoke razlučivosti ili ne.
z Savjet
●
AVCHD snimke je moguće gledati čak i na TV
prijemnicima koji nisu HD. Meñutim, kvaliteta
slike je tada kao kod snimke u SD (standard
definition) kvaliteti.
14
Za snimanje slike standardne razlučivosti.
Preporuča se ako vam je važna
mogućnost reprodukcije na različitim
ureñajima.
Vrijeme snimanja videozapisa
HD (high definition) kvaliteta slike
AVCHD format
Način snimanja
AVC HD 15M (XP) (najviša kvaliteta)
AVC HD 9M (HQ) (visoka kvaliteta)
AVC HD 7M (SP) (standardna kvaliteta)
AVC HD 5M (LP) (povećava vrijeme snimanja)
Približno vrijeme snimanja
(sati i minute)
4h
7h
8 h 30 min
11 h
SD (standard definition) kvaliteta slike
MPEG 2 format
Način snimanja
Približno vrijeme snimanja
(sati i minute)
SD 9M (HQ) (visoka kvaliteta)
7 h 20 min
SD 6M (SP) (standardna kvaliteta)
10 h 50 min
SD 3M (LP) (produljeno vrijeme snimanja)
20 h 50 min
z Savjeti
Vrijednosti poput 15M i 9M u tablici pokazuju prosječnu brzinu bita. M je skraćenica od "Mbps".
U HD (high definition) kvaliteti možete snimiti videozapise s 3999 scena, a u SD (standard definition)
kvaliteti videozapise s 9999 scena.
● Na tvrdi disk se može snimiti najviše 9999 fotografija. Detalje o Memory Sticku Duo potražite na str. 70.
●
●
Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u
skladu sa snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja diska. Videozapis
koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova, smanjujući raspoloživo
vrijeme snimanja.
15
D HOME i E OPTION
- Dvije vrste izbornika
Izbornik D HOME - polazište za sve postupke na kamkorderu
Kad želite podesiti svoj kamkorder, otvorite izbornik HOME. Taj izbornik omogućuje pristup
svim funkcijama vašeg kamkordera. Za detalje pogledajte str. 18.
Primjer: kad brišete videozapise u HD (high definition) kvaliteti.
Ne želim zadržati ove videozapise.
Što bih trebala učiniti?
Pokušaj primijeniti [DELETE] iz
[EDIT] u izborniku HOME.
Možeš ih sve odabrati i izbrisati
odjednom.
HELP
Prikazuje opis opcije (str. 20).
Kategorija (str. 21)
16
Izbornik E OPTION omoguAuje izravni pristup funkcijama
Tijekom snimanja ili reprodukcije jednostavno dodirnite na zaslonu funkcije raspoložive u tom
trenutku. To će vam olakšati razna podešavanja. Za detalje pogledajte str. 22.
Primjer: kad brišete videozapise u HD (high definition) kvaliteti.
Želim biti sigurna koji zapis
brišem. Što bih trebala učiniti?
Uključi izbornik OPTION prilikom
gledanja snimaka, zatim primijeni
[DELETE]. Možeš izbrisati snimku
na zaslonu.
Aha, opcije izbornika
OPTION se mijenjaju prema
tome što radim.
17
x O uporabi izbornika
Prstima lijeve ruke poduprite poleñinu LCD
zaslona (osjetljivog na dodir), zatim palcem
dodirujte tipke prikazane na zaslonu.
Uporaba izbornika HOME
Za primjer je objašnjen odabir i brisanje HD
(high definition) videozapisa u izborniku za
editiranje.
1 Dok držite pritisnutom zelenu
tipku u sredini, pomaknite
preklopku POWER u smjeru
strelice za uključenje kamkordera.
Kad pritišćete tipke na LCD zaslonu,
izvedite iste radnje koje su opisane gore.
● Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog
na dodir ne pritisnete tipke na okviru
zaslona.
● Ako tipke ne reagiraju pravilno na dodir,
podesite LCD zaslon (CALIBRATION)
(str. 116).
2 Pritisnite D (HOME) A (ili B).
Odabir jezika izbornika
Možete promijeniti jezik izbornika kako bi
opcije i poruke bile prikazane na željenom
jeziku. Za odabir jezika izbornika dodirnite
: (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG]
t [L LANGUAGE SET] (str. 75).
Izbornik HOME
Kategorija (str. 21)
18
3 Dodirnite kategoriju F
(OTHERS).
4 Dodirnite [EDIT].
7 Dodirnite sliku koju želite
izbrisati.
8 Dodirnite j t [YES] t j.
5 Dodirnite [M DELETE].
6 Dodirnite [R DELETE].
19
B Kad 4elite saznati nešto o funkciji
svake opcije izbornika HOME - HELP
1 Pritisnite D (HOME).
Prikazuje se izbornik HOME.
2 Dodirnite ! (HELP).
Donja strana tipke ! (HELP) postane
narančasta.
3 Dodirnite opciju čiji sadržaj želite
upoznati.
Kad dodirnete željenu opciju, zaslon
prikazuje njeno objašnjenje.
Za primjenu te opcije dodirnite [YES].
U protivnom dodirnite [NO].
Za isklju)enje HELP-a
Dodirnite ! (HELP) u koraku 2.
20
B Kategorije i opcije izbornika HOME
Kategorija
Opcija
CAMERA
MOVIE (str. 33)
PHOTO (str. 34)
SMTH SLW REC (str. 38)
VIEW IMAGES
VISUAL INDEX (str. 40)
PLAYLIST (str. 54)
OTHERS
EDIT (str. 51)
PLAYLIST EDIT (str. 54)
PRINT (str. 59)
SELECT DEVICES
COMPUTER (str. 57)
TV CONNECT Guide (str. 44)
PRINTER (str. 59)
MANAGE HDD/MEMORY
M FORMAT (str. 62)
b FORMAT (str. 62)
M INFO (str. 63)
SETTINGS
Za podešavanje kamkordera (str. 64).
21
Uporaba izbornika OPTION
3 Dodirnite [DELETE] t [YES] t
j.
Za primjer je objašnjeno brisanje
videozapisa tijekom prikaza.
1 Dok gledate fotografiju koju želite
izbrisati, dodirnite E (OPTION) na
zaslonu.
Opcije izbornika OPTION
Pogledajte stranice 78 i 83.
Kad na zaslonu nije prikazana 4eljena
opcija
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći željenu opciju, ta funkcija
nije primjenjiva u trenutnoj situaciji.
Izbornik OPTION
Kartica
2 Dodirnite B.
22
b Napomene
Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
● Neke opcije se pojavljuju bez kartice.
●
Poetak
Korak 1: Provjera isporučenog pribora
Provjerite da li je s vašim kamkorderom
isporučen sljedeći pribor.
Broj u zagradama označuje broj komada.
Akumulatorska baterija NP-FM50 (1) (str. 24,
114)
AC adapter (1) (str. 24)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (str. 84)
Mrežni kabel (1) (str. 24)
Upute za uporabu kamkordera (ovaj
priručnik) (1)
b Napomena
●
Memory Stick Duo nije isporučen.
Komponentni videokabel (1) (str. 45)
A/V spojni kabel (1) (str. 45, 58)
USB kabel (1) (str. 59)
Bežični daljinski upravljač (1) (str. 126)
S ugrañenom okruglom litijevom baterijom.
23
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije
InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju
(serije M) (str. 114) možete puniti u
kamkorderu.
DC IN
priključnica
Preklopka
POWER
3 Spojite AC adapter na DC IN
priključnicu kamkordera.
Otvorite pokrov priključnice kako biste
spojili AC adapter.
Pokrov priključnice
Žaruljica
CHG
(punjenje)
Baterija
DC utikač
Pokrov priključka
Mrežni kabel
AC adapter
U zidnu utičnicu
Oznaka v na DC
utikaču treba biti u
ravnini s oznakom
v na kamkorderu.
1 Pomaknite preklopku POWER u
smjeru strelice na OFF (CHG)
(tvorničko podešenje).
4 Spojite adapter na zidnu utičnicu
putem mrežnog kabela.
Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i
punjenje počinje. Žaruljica CHG
(punjenje) se isključi kad je baterija
sasvim napunjena.
2 Stavite bateriju tako da je
pomaknete u smjeru strelice dok
ne klikne.
5 Odspojite AC adapter iz priključka
DC IN na kamkorderu.
24
b Napomena
●
Odspojite AC adapter s priključnice DC IN
držeći i kamkorder i DC utikač.
z Savjet
●
Pričvrstite li bateriju ili spojite AC adapter kad
je preklopka POWER podešena na OFF (CHG),
kamkorder se uključi, zatim se ponovno isključi
nakon nekoliko sekundi.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
(Battery Info)
Podesite preklopku POWER na OFF
(CHG), zatim pritisnite DISP/BATT INFO.
Va+enje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG). Pomaknite preklopku za otpuštanje
baterije (BATT) u smjeru strelice i izvadite
bateriju.
Preklopka BATT
Ubrzo će se na zaslonu pojaviti prikaz
približnog raspoloživog vremena za
snimanje u odabranom formatu i informacije
o bateriji. Prikaz će trajati oko 7 sekundi.
Informacije o bateriji će ostati prikazane do
20 sekundi pritisnete li ponovno tipku DISP/
BATT INFO tijekom prikaza.
Preostalo vrijeme (približno)
b Napomena
●
Pri uklanjanju baterije pazite da ne svijetli
žaruljica u (videozapisi)/v (fotografije) (str. 28).
Spremanje baterije
Istrošite bateriju dokraja kad je nećete
koristiti duže vrijeme (pogledajte str. 114 za
detalje o spremanju).
Vrijeme snimanja (približno)
Korištenje vanjskog izvora napajanja
Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja
baterije. U tom slučaju se baterija neće
prazniti.
Nastavlja se ,
25
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)
Vrijeme punjenja
Približno vrijeme u minutama potrebno da
bi se dokraja napunila sasvim prazna
akumulatorska baterija.
Akumulatorska baterija
Akumulatorska
baterija
NP-QM91D
Vrijeme punjenja
NP-FM50 (isporučena)
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Neprekidno
snimanje
Tipi8no
snimanje*
430
455
455
235
255
250
* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz
ponavljano pokretanje/zaustavljanje snimanja,
uključivanje/isključivanje kamkordera i
zumiranje.
b Napomena
Vrijeme snimanja
●
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
HD (high definition) kvaliteta slike u [SP]
načinu snimanja
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipi8no
snimanje*
NP-FM50
(isporučena)
100
105
105
50
55
55
NP-QM71D
250
265
265
135
145
145
380
400
400
205
220
220
NP-QM91D
SD (standard definition) kvaliteta slike u
[HQ] načinu snimanja
Akumulatorska
baterija
Neprekidno
snimanje
Tipi8no
snimanje*
NP-FM50
(isporučena)
115
120
120
60
65
65
NP-QM71D
285
300
300
155
165
165
Navedena vremena snimanja izmjerena su u
sljedećim uvjetima:
Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD
zaslona.
Donji broj: vrijeme kod snimanja s tražilom dok
je LCD zaslon zatvoren.
Vrijeme reprodukcije
Približan broj minuta kod uporabe sasvim
napunjene baterije.
HD (high definition) kvaliteta slike
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
160
165
NP-QM71D
390
400
NP-QM91D
585
605
SD (standard definition) kvaliteta slike
Akumulatorska
baterija
LCD zaslon
otvoren*
LCD zaslon
zatvoren
NP-FM50
(isporučena)
170
185
NP-QM71D
415
445
NP-QM91D
625
670
* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.
26
O bateriji
● Prije promjene baterije, preklopku POWER
pomaknite na OFF (CHG) i isključite žaruljicu
u (videozapisi)/v (fotografije).
● Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili
informacije o bateriji (Battery Info, str. 25) neće
biti točne u sljedećim slučajevima.
− Baterija nije ispravno stavljena.
− Baterija je oštećena.
− Baterija je sasvim prazna (samo informacije o
bateriji – Battery Info).
● Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu
kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen
iz zidne utičnice.
● Kad je priključeno videosvjetlo (opcija),
preporučamo uporabu baterije NP-QM71D ili
NP-QM91D.
● Ne savjetujemo uporabu baterije NP-FM30 jer
ona omogućuje samo kratka vremena snimanja
i reprodukcije.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
● Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od
25 °C. (Preporučena temperatura je od 10 do
30 °C.)
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće
ako koristite kamkorder pri niskim
temperaturama.
● Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.
O AC adapteru
● Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju
utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju
neispravnog rada.
● Nemojte koristiti AC adapter u uskom prostoru,
primjerice izmeñu zida i pokućstva.
● DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer
možete uzrokovati kvar.
OPREZ
● Čak i ako je kamkorder isključen, mrežno
napajanje (utičnica) je i dalje aktivno preko AC
adaptera.
27
Korak 3: Uključenje kamkordera
Za snimanje pomaknite preklopku POWER
više puta kako biste uključili odgovarajuću
žaruljicu. Prilikom prve uporabe pojavi se
izbornik [CLOCK SET] (str. 30).
Pokrov objektiva
Preklopka POWER
Za isklju)enje kamkordera
Pomaknite preklopku POWER na OFF
(CHG).
b Napomene
Kamkorder će biti spreman za snimanje
nekoliko sekundi nakon uključenja. Prije toga
njime ne možete upravljati.
● Pri uključenju kamkordera automatski se otvara
pokrov objektiva. Pokrov se zatvara kad
odaberete reprodukcijski prikaz ili isključite
kamkorder.
● Kamkorder je tvornički podešen na automatsko
isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu
tipku oko 5 minuta kako bi se uštedjela baterija.
([A.SHUT OFF], str. 76).
●
z Savjet
●
Uključite kamkorder višestrukim
pomakom preklopke POWER u
smjeru strelice držeći pritisnutom
zelenu tipku u sredini.
Zelena tipka
Za snimanje ili reprodukciju pomaknite
preklopku POWER u smjeru strelice dok ne
počne svijetliti odgovarajuća žaruljica.
u (videozapisi): Za snimanje videozapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
28
Nakon podešavanja datuma i vremena
([CLOCK SET], str. 30), kod sljedeće promjene
položaja preklopke POWER na LCD zaslonu će
se nakratko pojaviti trenutni datum i vrijeme.
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila
Podešavanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu (1) i zakrenite ga u željeni
položaj (2) za snimanje ili reprodukciju.
2 Maksimalno
90 stupnjeva
DISP/BATT INFO
z Savjeti
Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i
zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema
objektivu, možete ga zatvoriti tako da bude
okrenut prema van. To je prikladno kod
reprodukcije.
● U izborniku HOME dodirnite : (SETTINGS)
t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(str. 73) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
●
Podešavanje tra4ila
Kod snimanja možete koristiti tražilo kako
biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika
na LCD zaslonu loša.
2 Maks. 180
stupnjeva
1 90 stupnjeva
prema kamkorderu
Tražilo
Zatamnjenje LCD zaslona radi du4eg
trajanja baterije
Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na
nekoliko sekundi dok se ne pojavi >.
Ova postavka je praktična kad kamkorder
koristite dok ima svjetlosti ili kad želite
uštedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja
na snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog
osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na
nekoliko sekundi zadržite DISP/BATT
INFO dok ne nestane oznaka >.
Isklju)enje indikatora na zaslonu
Preklopka za
podešavanje leće
tražila
Pomaknite je dok slika
ne postane jasna.
z Savjet
●
Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije
: (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT] u izborniku HOME (str. 73).
Pritisnite DISP/BATT INFO za
uključenje/isključenje prikaza indikatora
(primjerice, vremenskog koda).
b Napomena
●
Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno
ne pritisnete tipke ispod LCD zaslona.
29
Korak 5: Podešavanje datuma i vremena
Prije prve uporabe kamkordera podesite
datum i točno vrijeme. Ako ne podesite
datum i vrijeme, nakon svakog uključenja
kamkordera ili promjene položaja preklopke
POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].
3 Odaberite opciju [CLOCK/LLANG]
tipkama v/V i dodirnite je.
b Napomene
●
Ako ne koristite kamkorder približno 4
mjeseca, postavke datuma i točnog vremena
mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrañene
akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite
i zatim iznova podesite datum i vrijeme (str. 117).
4 Dodirnite [CLOCK SET].
Preklopka POWER
5 Tipkama v/V odaberite željeno
zemljopisno područje, zatim
dodirnite [NEXT].
6 Podesite [SUMMERTIME] (ljetno
vrijeme), zatim dodirnite [NEXT].
Prijeñite na korak 5 kad prvi put podešavate
točno vrijeme.
7 Tipkama v/V podesite [Y] (godina).
1 Dodirnite D (HOME) A (ili B) za
prikaz izbornika HOME.
8 Odaberite [M] tipkama b/B, zatim
podesite mjesec.
2 Dodirnite : (SETTINGS).
30
9 Na isti način podesite [D] (dan),
sat i minute, zatim dodirnite
[NEXT].
10 Pravilno podesite sat ureñaja,
zatim dodirnite j.
Uključili ste sat.
Moguće je podesiti bilo koju godinu do
2037.
z Savjeti
Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja,
no oni se automatski snimaju na tvrdi disk kako
biste ih mogli prikazati pri reprodukciji
(pogledajte str. 72 za [DATA CODE]).
● Za informacije o vremenskim zonama
pogledajte str. 109.
●
31
Snimanje
Snimanje kamkorderom
Pokrov objektiva
Otvara se u skladu s
podešenjem preklopke
POWER.
Preklopka POWER
Žaruljica ACCESS
(Tvrdi disk)
b Napomena
●
Ako žaruljica ACCESS svijetli ili trepće po
završetku snimanja, kamkorder još uvijek
upisuje podatke na tvrdi disk ili na Memory
Stick Duo. Tada nemojte tresti kamkorder ili
odspajati bateriju ili AC adapter.
Umetanje Memory Sticka Duo
Otvorite LCD zaslon. Umetnite Memory
Stick Duo u njegov utor, u pravilnom
smjeru, dok ne klikne.
Pri)vršAivanje remena
Žaruljica ACCESS
(Memory Stick Duo)
32
u Snimanje videozapisa
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice kako bi se
uključila žaruljica u (videozapisi).
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku samo kad je
preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
Pritisnite START/STOP A (ili B).
Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.
b Napomena
●
Videozapisi se ne mogu snimati na Memory Stick Duo.
Za snimanje fotografija visoke razlučivosti tijekom snimanja videozapisa
(Dual Rec)
t Pogledajte str. 37.
Za prijelaz na snimanje videozapisa uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju G (CAMERA) u izborniku HOME.
C Dodirnite [MOVIE].
Nastavlja se ,
33
Snimanje kamkorderom (nastavak)
v Snimanje fotografija
Kamkorder je tvornički podešen tako da se fotografije snimaju na tvrdi disk. Za njihovo
snimanje na Memory Stick Duo, promijenite medij za snimanje (str. 35).
Više puta pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice za
uključenje žaruljice v (fotografije).
Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice
držeći pritisnutom zelenu tipku samo kad je
preklopka POWER u položaju OFF (CHG).
Lagano pritisnite PHOTO za izoštravanje A, zatim pritisnite
dokraja B.
Broj slika koje se mogu snimiti
Zvučni signal
Klik
Trepće b Svijetli
Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka *, slika je snimljena.
Za prelazak na snimanje fotografija uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju G (CAMERA) u izborniku HOME.
C Dodirnite [PHOTO].
34
Promjena medija za snimanje
fotografija
Prije pritiska tipke PHOTO, odaberite medij
na sljedeći način:
A Dodirnite E (OPTION) t karticu :
Uporaba zuma
Slike možete uvećati od 1,1 do 10 puta u
odnosu na izvornu veličinu. Slike uvećavate
pomoću preklopke zuma ili tipaka zuma na
donjoj strani okvira LCD zaslona.
t [STILL MEDIA].
B Odaberite medij na koji želite snimati
fotografije i dodirnite j. Kamkorder
prelazi u pripravno stanje snimanja.
Odaberete li [MEMORY STICK], na
zaslonu se pojavi indikator b.
Širi kut:
(širokokutni – W)
Broj slika koje se mogu snimiti
Približavanje
objekta: (telefoto – T)
Izbacivanje Memory Sticka Duo
Otvorite LCD zaslon i jednom lagano
potisnite Memory Stick Duo.
Preklopku zuma lagano pomaknite za
sporije zumiranje, a malo više za brže
zumiranje.
b Napomene
b Napomene
●
Prilikom umetanja ili vañenja Memory Sticka
Duo, pazite da ne iskoči i padne.
z Savjet
●
Broj slika koje se mogu snimiti varira u skladu
s kvalitetom ili veličinom slike. Potražite
detalje na str. 70.
Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je
koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk
pomicanja preklopke.
● Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na
okviru LCD zaslona.
● Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
●
Nastavlja se ,
35
Snimanje kamkorderom (nastavak)
z Savjet
●
Možete podesiti [DIGITAL ZOOM] (str. 67)
ako za snimanje videozapisa želite podešenja
zuma veća od 10 T.
Snimanje surround zvuka (5.1kanalno surround snimanje)
Zvuk snimljen uporabom ugrañenog 4kanalnog mikrofona konvertira se pri
snimanju u 5.1-kanalni surround zvuk.
Active
Interface Shoe
Snimanje bežičnim mikrofonom
Spojite li na Active Interface Shoe (str. 123)
bežični mikrofon (opcija)* možete snimati
zvuk iz daljine.
Tako snimljen zvuk rasporeñuje se u prednji
središnji dio 5.1-kanalnog surround zvuka i
miješa se sa zvukom snimljenim ugrañenim
4-kanalnim mikrofonom. Zvuk će biti
realističniji reproducirate li disk na ureñaju
koji podržava 5.1-kanalni surround.
Detalje potražite u uputama za uporabu
bežičnog mikrofona.
* Dodatno nabavljiv bežični mikrofon nije
dostupan u svim zemljama/regijama.
Ugrañeni 4-kanalni mikrofon
Uporaba bljeskalice
Bljeskalica
Ovaj kamkorder ima Dolby Digital 5.1
Creator koji služi snimanju 5.1-kanalnog
surround zvuka. Kad reproducirate
videozapis na opremi koja podržava 5.1kanalni surround zvuk, možete uživati u
iznenañujuće realističnom zvuku.
Žaruljica punjenja
bljeskalice
Više puta pritisnite ( (bljeskalica) za odabir
podešenja.
Bez indikatora (automatska bljeskalica):
Bljeskalica se aktivira automatski kad u
prostoru nema dovoljno svjetla.
Dolby Digital 5.1 Creator i 5.1-kanalni surround
zvuk 1 Rječnik (str. 130).
r
b Napomene
Tijekom reprodukcije na ovom kamkorderu,
5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni.
● Za reprodukciju diska snimljenog s HD (high
definition) kvalitetom slike i za slušanje 5.1kanalnog surround zvuka potreban vam je
ureñaj koji podržava AVCHD format i 5.1kanalni surround.
● Pomoću isporučenog softvera na računalu
možete načiniti disk sa zapisima snimljenim
ovim kamkorderom. Kad kasnije taj disk
reproducirate na 5.1-kanalnom surround
sustavu, možete uživati u realističnom zvuku.
● Pri snimanju/reprodukciji u 5.1-kanalnom modu
prikazana je oznaka ^5.1ch.
( (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se aktivira
uvijek, bez obzira na svjetlinu prostora.
●
36
r
, (bljeskalica isklju8ena): Snimanje se odvija
bez bljeskalice.
b Napomene
Kod snimanja s uporabom ugrañene bljeskalice
preporuča se udaljenost od 0,5 do 2,5 m izmeñu
kamkordera i objekta.
● Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije
uporabe. Promjene boje uslijed zagrijavanja ili
prašina mogu smanjiti učinkovitost bljeskalice.
● Signalna žaruljica punjenja bljeskalice trepće
tijekom punjenja i ostane svijetliti kad se
baterija sasvim napuni.
●
Bljeskalica možda neće biti učinkovita ako je
koristite na svijetlim mjestima, primjerice kod
snimanja objekta sa svjetlom u pozadini.
● Bljeskalica ne radi kad je pričvršćena
konverzijska leća (opcija) ili filter (opcija).
●
z Savjet
●
Možete promijeniti svjetlinu bljeskalice
podešavanjem opcije [FLASH LEVEL] (str.
71), ili možete spriječiti efekt crvenih očiju
podešavanjem opcije [REDEYE REDUC]
(str. 71).
Snimanje visokokvalitetnih
fotografija tijekom snimanja
videozapisa (Dual Rec)
b Napomene
Nemojte vaditi Memory Stick Duo iz
kamkordera prije kraja snimanja, sve dok se
fotografije ne snime na Memory Stick Duo.
● Tijekom Dual Rec snimanja ne možete koristiti
bljeskalicu.
●
z Savjeti
Kad je preklopka POWER postavljena na u
(videozapisi), fotografije će se snimati u
veličini od & 2.3M (16:9 wide) ili 1.7M (4:3).
● Fotografije možete snimati u pripravnom stanju
snimanja kao i kad je preklopka POWER
postavljena na v (fotografije). Takoñer možete
koristiti bljeskalicu.
●
Snimanje na tamnim mjestima
(NightShot)
Tijekom snimanja videozapisa na disk mogu
se snimiti visokokvalitetne fotografije.
Infracrvena priključnica
A Pritisnite START/STOP za početak
snimanja videozapisa.
B Dokraja pritisnite PHOTO.
Nakon početka i prije kraja snimanja
možete odabrati do 3 kadra fotografija iz
videozapisa.
Narančasti kvadratići označavaju
broj snimaka. Kad
snimanje završi,
boja se mijenja u
narančastu.
C Pritisnite START/STOP za završetak
snimanja videozapisa.
Pohranjene fotografije pojavljuju se jedna
za drugom i snimke se pohranjuju na
Memory Stick Duo. Kad oznaka *
nestane, snimanje je završeno.
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
(Pojavi se o.)
b Napomene
NightShot i Super NightShot koriste
infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati
infracrvenu priključnicu prstima ili drugim
predmetima i skinite konverzijsku leću (opcija).
● Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 78).
● Nemojte koristiti funkcije NightShot i Super
NightShot na svijetlim mjestima jer tako
možete uzrokovati kvarove.
●
z Savjet
●
Za snimanje svjetlije slike koristite funkciju
Super NightShot (str. 81). Za snimanje svjetlije
slike pri prigušenom svjetlu, koristite funkciju
Color Slow Shutter (str. 81).
Nastavlja se ,
37
Snimanje kamkorderom (nastavak)
Podešavanje ekspozicije za
objekte osvijetljene straga
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvijetljenih straga, pritisnite
BACK LIGHT za prikaz oznake .. Za
isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite
BACK LIGHT.
A Pomaknite preklopku POWER za
uključenje kamkordera.
B Pritisnite D (HOME) A (ili B) u
izborniku HOME.
C Dodirnite G (CAMERA).
D Dodirnite [SMTH SLW REC].
Snimanje u zrcalnom na)inu
E Pritisnite START/STOP.
Zapis od tri sekunde snima se kao 12sekundni usporeni isječak.
Kad poruka [Recording...] nestane,
snimanje je završeno.
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u
odnosu na kamkorder (1), zatim ga
rotirajte 180 stupnjeva prema objektivu
(2).
z Savjet
●
Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta,
no slika će izgledati normalno kad je snimite.
SMTH SLW REC (usporeno
snimanje bez trzaja)
Objekti koji se brzo kreću i koji se ne mogu
snimiti na standardni način mogu se snimati
usporeno oko 3 sekunde. To je korisno kad
snimate, primjerice, zamahe ruke kod golfa
ili tenisa.
38
Dodirnite p za isključenje usporenog
snimanja.
Odabir po)etne to)ke
Tvorničko podešenje je [3sec AFTER].
A Dodirnite E (OPTION) u [SMTH SLW
REC] prikazu.
B Dodirnite :.
C Dodirnite [TIMING].
Odaberite jednu od sljedećih početnih
točaka snimanja.
Pridjeljivanje opcija izbornika
kontrolnom kota)iAu
A Pritisnite i zadržite MANUAL nekoliko
sekundi.
Pojavljuje se izbornik [RING SETTING].
b Napomena
●
Nije moguće snimati zvuk.
Ru)no podešavanje slike
kontrolnim kota)iAem
Kontrolnom kotačiću možete pridijeliti
jednu od često korištenih funkcija izbornika.
Budući da je kontrolnom kotačiću tvornički
pridijeljena funkcija izoštravanja, u
nastavku se opisuje kako ga koristiti za
izoštravanje.
Kontrolni kotačić kamkordera
B Zakrenite kontrolni kotačić kamkordera i
odaberite opciju koju želite pridijeliti.
C Pritisnite MANUAL.
z Savjeti
Funkcije opcija koje je moguće pridijeliti
kontrolnom kotačiću kamkordera su iste kao u
postupcima unutar izbornika.
● Odaberete li [RESET] tijekom ručnog
podešavanja, sva ručno izvedena podešenja
vratit će se na tvorničke vrijednosti.
● Opciju izbornika možete pridijeliti kontrolnom
kotačiću tako da u izborniku HOME odaberete
: (SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS] t [RING
SETTING] (str. 68).
●
A Pritisnite tipku MANUAL za aktivaciju
ručnog podešavanja.
Pritiskom na tipku MANUAL izvodi se
prebacivanje izmeñu automatskog i ručnog
podešavanja.
B Zakrenite kontrolni kotačić kamkordera za
izoštravanje.
Funkcije koje mo4ete pridijeliti
kontrolnom kota)iAu kamkordera
− [FOCUS] (str. 78)
− [EXPOSURE] (str. 79)
− [AE SHIFT] (str. 66)
− [WB SHIFT] (str. 67)
39
Reprodukcija
Gledanje snimaka
Pokrov objektiva
Zatvara se u skladu s x (VIEW IMAGES).
Preklopka POWER
Pomaknite preklopku POWER za uključenje kamkordera.
Pritisnite x (VIEW IMAGES) A ili (B).
Na LCD zaslonu se pojavi VISUAL INDEX. (Možda ćete trebati malo pričekati za
prikaz umanjenih slika)
Pojavi se sa svakom snimkom koja se zadnji put reproducirala/snimila (B za
fotografije snimljene na Memory Stick Duo).
Za povratak na
prikaz snimanja
Odabir slika prema
datumu
Prethodnih
12 slika
Sljedećih
12 slika
Za povratak na
prikaz snimanja
A R: Prikaz videozapisa snimljenih u HD
(high definition) kvaliteti.
B S: Prikaz videozapisa snimljenih u SD
(standard definition) kvaliteti.
40
C v: Prikaz fotografija na tvrdom disku.
D
: Prikaz fotografija na Memory Sticku
Duo.
u Reprodukcija videozapisa
U VISUAL INDEX prikazu dodirnite karticu R ili S i zatim videozapis
koji želite reproducirati.
Odabir pauze ili reprodukcije
Povratak (u VISUAL
INDEX)
Sljedeća scena
Početak tekuće/
prethodne scene
Zaustavljanje (prelazak
na VISUAL INDEX)
Naprijed/natrag
Za usporenu reprodukciju videozapisa
Dodirnite '/( u pauzi reprodukcije.
Za podešavanje glasnoAe zvuka
Dodirnite E (OPTION) t karticu H t [VOLUME], zatim podesite glasnoću s [/\.
z Savjeti
Dotaknete li '/(, reprodukcija unatrag/unaprijed se ubrza oko 5 puta, a dodirnete li dvaput,
ubrza se oko 10 puta. Tri dodira ubrzavaju reprodukciju za oko 30 puta, a četiri dodira za oko 60 puta.
● Na zadnjem reproduciranom videozapisu vidljiva je oznaka i. Kada dodirnete taj videozapis, možete
ga reproducirati od dijela na kojem je bio zaustavljen.
●
Nastavlja se ,
41
Gledanje snimaka (nastavak)
v Gledanje fotografija
U VISUAL INDEX prikazu dodirnite karticu v ili
koju želite reproducirati.
i zatim fotografiju
Povratak (u VISUAL
INDEX)
Slide show (str. 43)
Prelazak na VISUAL
INDEX
Prethodna/sljedeća
Za prelazak na reprodukciju uporabom tipke D (HOME)
A Pritisnite D (HOME) C (ili D) kad je kamkorder uključen.
B Dodirnite kategoriju I (VIEW IMAGES) u izborniku HOME.
C Dodirnite [VISUAL INDEX].
42
Uporaba zuma pri reprodukciji
Reprodukcija fotografija u nizu
(Slide show)
Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u
odnosu na izvornu veličinu.
Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili
tipaka zuma na okviru LCD zaslona.
A Pokrenite reprodukciju slike koju želite
uvećati.
B Sliku uvećajte pomoću opcije T
(telefoto). Na LCD zaslonu se pojavi
okvir.
C Dodirnite dio koji želite prikazati u
središtu okvira.
D Uvećanje podesite s W (široki kut)/T
(telefoto).
Za poništenje dodirnite p.
Dodirnite - na prikazu za reprodukciju
fotografije.
Slide show počinje od odabrane fotografije.
Dodirnite - za zaustavljanje slide
showa. Za nastavak ponovno dodirnite
-.
z Savjet
●
Možete podesiti kontinuiranu reprodukciju slide
showa koristeći [SLIDE SHOW SET] u E
(OPTION). Početno podešenje je [ON]
(kontinuirana reprodukcija).
b Napomene
●
Tijekom reprodukcije slide showa ne možete
koristiti zum.
b Napomena
●
Brzinu zumiranja ne možete promijeniti
tipkama zuma na okviru LCD zaslona.
43
Gledanje slike na TV prijemniku
Način povezivanja i kvaliteta slike
prikazane na TV zaslonu razlikuje se ovisno
o vrsti spojenog TV prijemnika i njegovim
priključnicama.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu
pomoću AC adaptera (str. 24).
Pogledajte i upute za uporabu opreme koju
spajate.
Tijek postupaka
Za pomoć pri povezivanju TV prijemnika i
kamkordera možete koristiti [TV
CONNECT Guide] prikazan na zaslonu.
Na TV prijemniku odaberite kanal
priključnice koju koristite.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Odabir najprikladnijeg na)ina
povezivanja - TV CONNECT
Guide
Kamkorder će vam savjetovati koji je
najprikladniji način povezivanja s TV
prijemnikom.
1 Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
2 Dodirnite J (SELECT DEVICES).
3 Dodirnite [TV CONNECT Guide].
r
Povežite kamkorder i TV prema
uputama [TV CONNECT Guide].
r
4 Dodirnite odgovarajuću opciju na
zaslonu.
Izvedite potrebna podešavanja
izlaza kamkordera (str. 45).
Priklju)nice na kamkorderu
Otvorite pokrov priključnice i spojite kabel.
U meñuvremenu možete spojiti
kamkorder na TV prijemnik na
odgovarajući način.
44
Spajanje na high definition TV prijemnik
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u HD (high definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
Ulazne priključnice na TV prijemniku
t (str. 46)
t (str. 45)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
TV
Kabel
Komponentni videokabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
Podešenje izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 74)
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomena
●
Za izlaz audiosignala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audioulaze TV prijemnika.
Nastavlja se ,
45
Gledanje slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Podešenje izbornika HOME
HDMI kabel (opcija)
b Napomene
●
●
●
●
Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje kopiranja.
Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno (npr. možda neće biti zvuka ili slike).
Ne spajajte HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu vanjskog ureñaja HDMI
kabelom. Time možete uzrokovati kvar.
46
Spajanje na 16:9 (wide) ili 4:3 TV prijemnik standardne razlu)ivosti
Snimke s HD (high definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard definition)
kvaliteti. Snimke sa SD (standard definition) kvalitetom slike reproduciraju se u SD (standard
definition) kvaliteti.
Ulazne priključnice na TV prijemniku
t (str. 48)
t (str. 48)
t (str. 48)
Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)
Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] prema formatu zaslona vašeg TV prijemnika (str. 74).
b Napomena
●
Kad reproducirate videozapis snimljen sa SD (standard definition) kvalitetom slike na 4:3 TV
prijemniku koji ne podržava 16:9 signal, otvorite izbornik HOME, zatim odaberite : (SETTINGS) t
[MOVIE SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] na kamkorderu kod snimanja slike (str. 67).
Nastavlja se ,
47
Gledanje slike na TV prijemniku (nastavak)
{ : Tok signala
Vrsta
Kamkorder
Kabel
TV
Komponentni videokabel
(isporučen)
(Zeleni) Y
(Plavi) PB/CB
(Crveni) PR/CR
A/V spojni kabel
(isporučen)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
Podešenje izbornika HOME
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (str. 74)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 74)
b Napomena
●
Za izlaz audiosignala takoñer je potreban A/V spojni kabel. Spojite bijeli i crveni priključak A/V
spojnog kabela na audioulaze TV prijemnika.
A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 74)
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
b Napomene
Kad spajate samo S VIDEO priključak (S VIDEO kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz
audiosignala spojite bijeli i crveni priključak A/V spojnog kabela sa S VIDEO kabelom na audioulaze
TV prijemnika.
● Ovaj način povezivanja daje slike visoke razlučivosti za razliku od A/V spojnog kabela (tip E).
●
A/V spojni kabel
(isporučen)
48
(Crveni)
(Bijeli)
(Žuti)
: (SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (str. 74)
Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Pomaknite
izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).
Ako je TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audioulaz)
Spojite žuti utikač A/V kabela na videoulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač
na audioulaz TV prijemnika ili videorekordera. Kad želite reproducirati zvuk u mono modu,
koristite spojni kabel za tu namjenu.
Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinsku priklju)nicu
(EUROPRIKLJUJNICA)
Za spajanje kamkordera na TV prijemnik radi gledanja snimaka, koristite 21-pinski adapter
(opcija).
TV/Videorekorder
b Napomena
●
Kod izlaza videosignala putem A/V spojnog kabela, slika će se prikazivati u SD (standard definition)
kvaliteti.
z Savjeti
Spojite li kamkorder na TV prijemnik koristeći više od jedne vrste kabela za izlaz videosignala,
redoslijed prioriteta izlaznih signala je sljedeći:
HDMI t komponentni video t S VIDEO t audio/video
● Priključnica HDMI (High Definition Multimedia Interface) služi za slanje videosignala i audiosignala.
Spajanjem vanjskog ureñaja na priključnicu HDMI OUT dobit ćete visokokvalitetnu sliku i digitalni
zvuk.
●
49
Pohranjivanje slika
Snimljene slike se pohranjuju na tvrdi disk ovog kamkordera. Zbog njegova ograničenog
kapaciteta uvijek spremite kopiju slika/videozapisa na vanjski medij, poput DVD-R diska ili
računala.
Možete pohraniti slike snimljene kamkorderom prema opisu koji slijedi.
Pohranjivanje pomoAu ra)unala
Uporabom softvera s isporučenog CD-ROM-a kvaliteta snimljenih slika ostaje ista čak i kad ih
pohranite na disk.
Ako je potrebno, HD (high definition) zapise možete ponovo snimiti s računala na kamkorder.
Izrada diska pomoAu funkcije One Touch Disc Burn
Slike snimljene kamkorderom možete jednostavno kopirati izravno na
disk. U izborniku HOME možete odabrati vrstu podataka koje kopirate
na disk (str. 76).
Kopiranje slika na ra)unalo (Easy PC Back-up)
Slike snimljene kamkorderom možete kopirati na tvrdi disk računala.
Izrada diska s odabranim slikama
Slike kopirane na računalo možete snimiti na disk i editirati ih.
Pogledajte "First Step Guide" na isporu)enom CD-ROM-u
Pohranjivanje slika spajanjem kamkordera na druge ure+aje
Snimanje na videorekorder ili
DVD/HDD rekordere
50
3
Pogledajte "Kopiranje na
videorekorder ili DVD/HDD
rekorder" na str. 58.
Editiranje
Kategorija F
(OTHERS)
Brisanje snimaka
Ova kategorija omogućuje editiranje
snimaka na disku ili Memory Sticku Duo.
Brisanje snimaka s tvrdog diska
Možete osloboditi mjesto na disku
brisanjem slika.
Slobodan kapacitet tvrdog diska može se
provjeriti pomoću opcije [M INFO] (str. 63).
b Napomene
Kategorija F (OTHERS)
Lista opcija
EDIT
Možete urediti snimke na disku ili Memory
Sticku Duo (str. 51, 52).
●
●
Važne podatke pohranite na vanjski medij (str. 50).
Ne pokušavajte brisati datoteke s tvrdog diska
kamkordera pomoću računala.
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
PLAYLIST EDIT
Možete izraditi i urediti Playlistu (str. 54).
PRINT
Možete tiskati fotografije na spojenom
PictBridge pisaču (str. 59).
3 Dodirnite [M DELETE].
4 Dodirnite [u R DELETE], [S
DELETE] ili [\ DELETE], u skladu
s vrstom podataka koje želite
obrisati.
Nastavlja se ,
51
Brisanje snimaka (nastavak)
5 Dodirnite sliku koju želite
izbrisati.
Brisanje fotografija s Memory
Sticka Duo
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
Odabrana scena je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku na LCD
zaslonu za potvrdu slike.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
6 Dodirnite j t [YES] t j.
3 Dodirnite [b DELETE].
Za brisanje svih istovrsnih slika (na
svakoj kartici) s diska odjednom
U koraku 4 dodirnite [R DELETE ALL]/
[S DELETE ALL]/[\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
b Napomene
Izbrisane snimke više nije moguće vratiti.
Ako je izbrisani videozapis uključen u Playlistu
(str. 54), takoñer se briše i iz nje.
● Za brisanje svih snimaka s tvrdog diska i
obnavljanje njegova izvornog kapaciteta,
formatirajte ga (str. 62).
●
●
4 Dodirnite [\ DELETE].
5 Dodirnite fotografiju koju želite
izbrisati.
z Savjeti
●
●
Možete odabrati do 100 snimaka odjednom.
Snimku koju gledate možete izbrisati
primjenom opcije [DELETE] u E (OPTION).
Odabrana scena je označena s -.
Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD
zaslonu kako biste je potvrdili.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
52
Kopiranje fotografija
6 Dodirnite j t [YES] t j.
Možete kopirati fotografije s tvrdog diska na
Memory Stick Duo. Prije postupka umetnite
Memory Stick Duo u kamkorder.
Za brisanje svih fotografija na
Memory Sticku Duo
1 Uključite kamkorder i zatim
U koraku 4 dodirnite [\ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t j.
b Napomene
●
●
Izbrisane fotografije više nije moguće obnoviti.
Brisanje nije moguće kad je graničnik za zaštitu
Memory Sticka Duo u položaju za sprečavanje
snimanja (str. 112) ili kad je za fotografije
podešena zaštita.
z Savjeti
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t [EDIT].
3 Dodirnite [M t b COPY].
4 Dodirnite fotografiju koju želite
kopirati.
Možete odabrati do 100 fotografija odjednom.
Fotografiju koju gledate možete izbrisati
primjenom opcije [DELETE] u E (OPTION).
● Za brisanje svih fotografija na Memory Sticku
Duo možete ga formatirati (str. 62).
●
●
Odabrana fotografija je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku na LCD
zaslonu za potvrdu slike.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite j t [YES].
Kopiranje počinje.
6 Kad se pojavi poruka
[Completed.] dodirnite j.
Nastavlja se ,
53
Kopiranje fotografija (nastavak)
Izrada Playliste
b Napomene
Playlista je popis naslovnih sličica
videozapisa koje ste odabrali. Izvorne
snimke se ne mijenjaju editiranjem ili
brisanjem snimaka u Playlisti.
Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako
se tijekom kopiranja kamkorder ne bi isključio.
● Tijekom kopiranja nemojte izlagati kamkorder
udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC
adapter.
● Kopirate li mnogo fotografija, postupak može
trajati dugo.
● Nije moguće kopirati slike s Memory Sticka
Duo na tvrdi disk.
●
Playlista 1 Rječnik (str. 130)
b Napomena
●
Slike snimljene u HD (high definition) i SD
(standard definition) kvaliteti svrstavaju se u
zasebne Playliste.
z Savjeti
●
●
Moguće je odabrati do 100 slika odjednom.
Možete kopirati fotografiju i dok je gledate,
pomoću opcije [COPY t b] u E
(OPTION).
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Dodirnite [R ADD] ili [S ADD].
4 Dodirnite snimku koju ćete dodati
u Playlistu.
Odabrana scena je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslonu radi potvrde odabira. Dodirnite
p za povratak na prethodni prikaz.
54
5 Dodirnite j t [YES] t j.
4 Dodirnite snimku od koje želite
početi reprodukciju.
b Napomene
Ne odspajajte bateriju ili AC adapter iz
kamkordera tijekom editiranja Playliste. Takvi
postupci mogu oštetiti tvrdi disk.
● U Playlistu nije moguće dodati fotografije.
●
z Savjeti
U Playlistu možete dodati najviše 999
videozapisa HD (high definition) ili 99 zapisa
SD (standard definition) kvalitete.
● Videozapis koji gledate možete dodati
primjenom opcije [U ADD] ili [V ADD] u
E (OPTION).
● Pomoću isporučenog softvera možete kopirati
Playlistu na disk u izvornom obliku (str. 84).
●
Reprodukcija Playliste
Playlista se reproducira od odabrane
snimke do kraja, zatim se ponovno
pojavi izbornik Playlist.
Brisanje ne4eljenih snimaka iz
Playliste
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
1 Uključite kamkorder i zatim
3 Dodirnite [U ERASE] ili [V
2 Dodirnite I (VIEW IMAGES) t
4 Dodirnite snimku koju ćete
pritisnite D (HOME).
[PLAYLIST].
ERASE].
izbrisati iz liste.
Pojavi se Playlista.
3 Dodirnite karticu U ili V za
odabir vrste slike za reprodukciju.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslonu radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite j t [YES] t j.
Nastavlja se ,
55
Izrada Playliste (nastavak)
Brisanje svih snimaka iz Playliste
U koraku 3 dodirnite [U ERASE ALL] ili
[V ERASE ALL] t [YES] t [YES] t
j.
6 Odaberite željeno mjesto s
[T]/[t].
z Savjet
●
Izvorne snimke se ne mijenjaju čak i ako ih
obrišete iz Playliste.
Promjena redoslijeda unutar
Playliste
1 Uključite kamkorder i zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite F (OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT].
3 Dodirnite [U MOVE] ili [V
MOVE].
4 Odaberite snimku koju ćete
premjestiti.
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslonu radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
5 Dodirnite j.
56
Skala pomaka
Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD
zaslonu radi potvrde odabira.
7 Dodirnite j t [YES] t j.
z Savjet
●
Kad odaberete više snimaka, one se premještaju
redoslijedom prikazanim u Playlisti.
Kopiranje/ispis
Kategorija J
(SELECT DEVICES)
Ova kategorija omogućuje korištenje
kamkordera spojenog na drugi ureñaj.
Kopiranje slika
Spojite li kamkorder na videorekorder,
DVD/HDD rekorder ili računalo, možete
presnimiti slike.
Kvaliteta snimljene slike, HD (high
definition) ili SD (standard definition) ovisi
o ureñaju na koji spajate kamkorder.
b Napomena
●
Kategorija J (SELECT DEVICES)
Lista opcija
COMPUTER
Kamkorder možete spojiti na računalo
(str. 84).
TV CONNECT Guide
Kamkorder vam savjetuje najprikladniji
način povezivanja s TV prijemnikom kako
biste snimke gledali na TV zaslonu (str. 44).
PRINTER
Možete tiskati fotografije na spojenom
PictBridge pisaču (str. 59).
Sliku snimljenu u SD (standard definition)
kvaliteti nije moguće konvertirati u HD (high
definition) kvalitetu.
Kvaliteta slike presnimljene na
druge ure+aje
Kod presnimavanja s diska na videorekorder
ili DVD/HDD rekorder (str. 58):
Kvaliteta izvorne slike
Kvaliteta
presnimljene slike
HD
t
SD
SD
t
SD
Kvaliteta slike presnimljene na
ra)unalo
Na računalo je potrebno instalirati aplikaciju
Picture Motion Browser s isporučenog CDROM-a (str. 86).
Izrada diska pomoAu One Touch Disc
Burn
Kvaliteta izvorne slike
Kvaliteta slike na
snimljenim diskovima
HD
t
HD
SD
t
SD
Izrada diska sa slikama editiranim na
ra)unalu
Kvaliteta izvorne slike
Kvaliteta slike na
snimljenim diskovima
HD
t
HD ili SD
SD
t
SD
HD: High definition
SD: Standard definition
57
Kopiranje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder
Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi ureñaj za snimanje (videorekorder, DVD/HDD
rekorder, itd.). Spojite kamkorder na bilo koji od sljedećih dvaju načina.
Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 24). Takoñer
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje namjeravate spojiti.
b Napomene
Videozapisi snimljeni u HD (high definition) kvaliteti kopirat će se u SD (standard
definition) kvaliteti.
● Za kopiranje videozapisa snimljenog u HD (high definition) kvaliteti, instalirajte na računalo isporučeni
softver (str. 86), i zatim kopirajte slike s diska na računalo.
● Budući da se kopiranje odvija analogno, presnimljena slika može biti lošije kvalitete.
●
Priključnica A/V OUT
(Žuti) (Bijeli) (Crveni)
Videorekorderi ili
DVD/HDD rekorderi
l: Video/Tok signala
A A/V spojni kabel (isporučen)
Spojite ga na ulaznu priključnicu drugog
ureñaja..
B A/V spojni kabel sa S VIDEO
priključkom (opcija)
Kad spajate drugi ureñaj putem S VIDEO
priključnice koristeći A/V spojni kabel sa S
VIDEO kabelom (opcija), slike će se
reproducirati vjernije nego kod povezivanja
A/V kabelom. Spojite bijeli i crveni priključak
(lijevi/desni audio) i S VIDEO priključak (S
VIDEO kanal) A/V kabela (opcija). U tom
slučaju nije potreban žuti utikač. Spojite li
samo S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.
58
(Žuti) (Bijeli) (Crveni)
b Napomene
Ne možete snimati na rekordere spojene HDMI
kabelom.
● Za isključenje prikaza indikatora (poput
brojača, itd.) na zaslonu spojenog ureñaja,
podesite : (SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (tvorničko podešenje) u izborniku
HOME (str. 74).
● Za snimanje datuma/vremena i podataka o
podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz
na zaslonu (str. 72).
● Kad spajate kamkorder na mono ureñaj, spojite
žuti utikač A/V kabela na ulaznu
videopriključnicu, a crveni (desni kanal) ili
bijeli (lijevi kanal) utikač na ulaznu
audiopriključnicu ureñaja.
●
Ispis snimljenih
fotografija (PictBridge1 Uključite kamkorder i pritisnite x
(VIEW IMAGES).
Podesite [TV TYPE] u skladu s
ureñajem za reprodukciju (str. 74).
kompatibilan pisač)
Fotografije možete bez uporabe računala
jednostavno otisnuti izravnim spajanjem
kamkordera na pisač koji podržava sustav
PictBridge.
2 Uložite medij za snimanje u ureñaj
za snimanje.
Ako ureñaj za snimanje ima preklopku
za odabir ulaza, postavite je na ulaz.
3 Spojite kamkorder na ureñaj za
snimanje (videorekorder ili DVD/
HDD rekorder) isporučenim A/V
spojnim kabelom A ili A/V
spojnim kabelom sa S VIDEO
priključkom (opcija) B.
Spojite kamkorder na ulazne
priključnice ureñaja za snimanje.
4 Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na drugom
ureñaju.
Pogledajte upute za uporabu ureñaja koji
snima.
5 Po završetku, zaustavite ureñaj
koji snima i kamkorder.
Za ovaj postupak spojite kamkorder na
zidnu utičnicu putem AC adaptera (str. 24).
Uložite u kamkorder Memory Stick Duo na
koji su snimljene fotografije.
Spajanje kamkordera na pisa)
1 Uključite kamkorder.
2 Spojite pisač na + (USB)
priključnicu kamkordera pomoću
USB kabela (isporučen).
Na LCD zaslonu se automatski pojavi
[USB SELECT].
3 Dodirnite [M t PRINT] ili [b t
PRINT], ovisno o mediju s kojeg
se vrši ispis.
Kad je veza uspostavljena, na zaslonu
se pojavi L (PictBridge veza).
Fotografiju možete odabrati na zaslonu.
Nastavlja se ,
59
Ispis snimljenih fotografija (PictBridge-kompatibilan pisa)) (nastavak)
b Napomena
●
Pravilan rad je zajamčen samo kod modela
kompatibilnih sa sustavom PictBridge.
b Napomene
●
●
Ispis
1 Dodirnite fotografiju za ispis.
●
●
●
Odabrana snimka je označena s -.
Pritisnite i zadržite sliku na LCD
zaslonu radi potvrde odabira.
Dodirnite p za povratak na prethodni
prikaz.
2 Podesite sljedeće opcije u
izborniku OPTION i zatim
dodirnite j.
[COPIES]: Podesite količinu u kojoj će
fotografija biti otisnuta. Možete podesiti
do 20 primjeraka.
[DATE/TIME]: Odaberite [DATE],
[DAY&TIME] ili [OFF] (bez ispisa
datuma/vremena).
[SIZE]: Odaberite veličinu papira.
Ako ne mijenjate ta podešenja, prijeñite
na korak 3.
3 Dodirnite [EXEC] t [YES] t j.
Ponovno se pojavi izbornik snimaka.
Za dovršetak ispisa
Dodirnite p za povratak na prikaz za
odabir snimke.
60
●
●
●
Pogledajte takoñer upute za uporabu pisača koji
ćete koristiti.
Kad je na zaslonu vidljiv indikator L, ne
pokušavajte izvoditi sljedeće postupke jer
možda neće funkcionirati pravilno:
− koristiti preklopku POWER,
− pritisnuti x (VIEW IMAGES),
− odspajati USB kabel (isporučen) s pisača,
− vaditi Memory Stick Duo iz kamkordera ako
ste odabrali [b t PRINT].
Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel
(isporučen), isključite i ponovno uključite pisač
te opet započnite postupak iznova.
Možete odabrati samo veličine papira na koje
pisač može ispisivati.
Kod nekih modela pisača možda će nedostajati
gornji, donji, desni i lijevi rub slike. Pri ispisu
fotografije snimljene u formatu 16:9 (wide)
mogu nedostajati lijevi i desni rub slike.
Neki modeli pisača možda neće podržavati
funkciju ispisa datuma. Za detalje pogledajte
upute za uporabu pisača.
Nije zajamčen ispis fotografija snimljenih
drugim ureñajem.
Nije moguć ispis fotografija većih od 2 MB ili
2304 T 1728 piksela, a koje su snimljene
drugim ureñajima.
z Savjeti
PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Ispis fotografija možete izvoditi bez uporabe
računala, izravnim spajanjem digitalne
videokamere ili digitalnog fotoaparata, bez
obzira na model ili proizvoñača.
● Sliku koju gledate možete ispisati uporabom
opcije [PRINT] u E (OPTION).
●
Uporaba medija za snimanje
Kategorija K (MANAGE HDD/MEMORY)
Ova kategorija omogućuje uporabu tvrdog
diska ili Memory Sticka Duo za razne
namjene.
Kategorija K (MANAGE
HDD/MEMORY)
Lista opcija
M FORMAT
Možete formatirati tvrdi disk i obnoviti
slobodan prostor na njemu (str. 62).
b FORMAT
Možete formatirati Memory Stick Duo i
obnoviti slobodan prostor na njemu (str. 62).
M INFO
Možete prikazati kapacitet tvrdog diska
(str. 63).
61
Brisanje svih snimaka s medija za snimanje
(formatiranje)
Formatiranje tvrdog diska
Formatiranje Memory Sticka Duo
Možete obrisati sve slike s tvrdog diska
kamkordera i osloboditi prostor za ponovno
snimanje.
Formatiranje briše sve snimke s Memory
Sticka Duo.
b Napomena
1 Uključite kamkorder.
●
Kako bi izbjegli gubitak važnih slika, prvo ih
pohranite (str. 50) prije formatiranja ([M
FORMAT]).
2 Uložite u kamkorder Memory Stick
Duo koji želite formatirati.
1 Uključite kamkorder i pritisnite D
(HOME).
2 Dodirnite K (MANAGE HDD/
MEMORY) t [M FORMAT].
3 Dodirnite [YES] t [YES].
4 Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomena
●
Kad je aktivna funkcija [M FORMAT],
nemojte odspajati AC adapter ili vaditi bateriju.
62
3 Pritisnite D (HOME).
4 Dodirnite K (MANAGE HDD/
MEMORY) t [b FORMAT].
5 Dodirnite [YES] t [YES].
6 Kad se pojavi [Completed.],
dodirnite j.
b Napomene
Brišu se i fotografije za koje je u drugom
ureñaju podešena zaštita od slučajnog brisanja.
● Ne pokušavajte izvoditi sljedeće postupke kad
je na zaslonu prikazana poruka [Executing...].
− koristiti preklopku POWER ili tipke,
− vaditi Memory Stick Duo.
●
Provjera informacija o
tvrdom disku
Možete prikazati informacije o tvrdom disku
i provjeriti približan slobodni kapacitet.
1 Uključite kamkorder, zatim
pritisnite D (HOME).
2 Dodirnite K (MANAGE HDD/
MEMORY) t [M INFO].
Za isklju)enje prikaza
Dodirnite t.
b Napomena
Kapacitet tvrdog diska prikazan je u
megabajtima (MB). 1 MB = 1 048 576 bajtova.
Dijelovi manji od 1 MB nisu prikazani. Vidljivi
su samo podaci za manje od 30 000 MB
slobodnog ili popunjenog prostora na tvrdom
disku.
● Budući da nema područja za organizaciju
datoteka, iskorišteni prostor nije prikazan kao 0
MB čak i ako izvedete postupak [M
FORMAT] (str. 62).
●
63
Podešavanje kamkordera
Kako koristiti kategoriju : (SETTINGS) u
izborniku HOME
Možete po želji promijeniti funkcije
snimanja i postavke upravljanja.
Uporaba izbornika HOME
3 Dodirnite željenu funkciju.
Ako funkcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
1 Uključite računalo, zatim pritisnite
D (HOME).
4 Dodirnite željenu opciju.
Ako opcija nije vidljiva na zaslonu,
dodirnite v/V za promjenu stranice.
Kategorija : (SETTINGS)
5 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
2 Dodirnite : (SETTINGS).
64
Lista opcija kategorije :
(SETTINGS)
VIEW IMAGES SET (str. 72)
MOVE SETTINGS (str. 66)
Opcija
Stranica
R/S REC SET
66
R REC MODE
66
S REC MODE
66
AE SHIFT
66
WB SHIFT
67
NS LIGHT
Opcija
Stranica
VOLUME
72
DATA CODE
72
SOUND/DISP SET (str. 73)
Opcija
Stranica
BEEP
73
LCD BRIGHT
73
67
LCD BL LEVEL
73
WIDE SELECT
67
LCD COLOR
73
DIGITAL ZOOM
67
VF B.LIGHT
73
STEADYSHOT
67
EXP.FOCUS
68
GUIDEFRAME
68
ZEBRA
OUTPUT SETTINGS (str. 74)
Opcija
Stranica
68
TV TYPE
74
u REMAINING
68
DISP OUTPUT
74
RING SETTING
68
COMPONENT
74
CLOCK/LLANG (str. 75)
PHOTO SETTINGS (str. 69)
Stranica
Opcija
Stranica
\ IMAGE SIZE
69
CLOCK SET
30
\ QUALITY
71
AREA SET
75
FILE NO.
71
SUMMERTIME
75
AE SHIFT
66
L LANGUAGE SET
75
WB SHIFT
67
NS LIGHT
67
GENERAL SET (str. 75)
EXP.FOCUS
68
Opcija
Stranica
GUIDEFRAME
68
DEMO MODE
75
ZEBRA
68
REC LAMP
75
FLASH LEVEL
71
CALIBRATION
116
REDEYE REDUC
71
A.SHUT OFF
76
RING SETTING
68
REMOTE CTRL
76
STILL MEDIA
35
DISC BURN SET
76
DROP SENSOR
76
Opcija
Nastavlja se ,
65
HD LP
MOVIE SETTINGS
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(AVC HD 5M (LP))
(Opcije za snimanje videozapisa)
b Napomena
●
Ako snimate u LP modu, detalji u scenama s
brzim pokretima će možda ispasti nejasni pri
reprodukciji.
z Savjet
●
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
S REC MODE
B SD HQ
Snima u visokoj kvaliteti.
(SD 9M (HQ))
SD SP
DE
Snima u standardnoj kvaliteti.
(SD 6M (SP))
Služi odabiru formata snimanja videozapisa.
SD LP
B R HD QUALITY
Produljuje vrijeme snimanja (Long Play).
(SD 3M (LP))
Snima u HD (high definition) kvaliteti.
S SD QUALITY
Snima u SD (standard definition) kvaliteti.
R REC MODE
DE
Možete odabrati jednu od 3 razine SD
(standard definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
Tvorničke postavke označene su sa B.
R/S REC SET
Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 15.
b Napomena
●
DE
Možete odabrati jednu od 4 razine HD (high
definition) kvalitete za snimanje
videozapisa.
Ako snimate u LP modu, kvaliteta slike može
se smanjiti ili će se u scenama s brzim
pokretima pojaviti blok smetnje pri
reprodukciji.
z Savjet
●
Očekivano vrijeme snimanja za svaki od ovih
modova navedeno je na str. 15.
HD XP
Snima u najvišoj kvaliteti.
(AVC HD 15M (XP))
HD HQ
Snima u visokoj kvaliteti..
(AVC HD 9M (HQ))
B HD SP
Snima u standardnoj kvaliteti.
(AVC HD 7M (SP))
66
AE SHIFT
DE
Odaberite [ON] za podešavanje ekspozicije
tipkama [ (tamno)/\ (svijetlo). Kad
se vrijednost za [AE SHIFT] razlikuje od
standardne, prikazani su 0 i tekuća
vrijednost.
z Savjeti
Dodirnite \ ukoliko je objekt bijele boje ili
je pozadinsko osvjetljenje snažno, ili dodirnite
[ ako je objekt taman ili je osvjetljenje
prigušeno.
● Moguće je podesiti automatsku svjetliju ili
tamniju ekspoziciju kad je opcija [EXPOSURE]
podešena na [AUTO].
● Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno,
kontrolnim kotačićem kamkordera (str. 39).
B 16:9 WIDE
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 16:9
(wide).
●
4:3 (:)
Snima sliku za reprodukciju na TV
prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.
b Napomena
●
WB SHIFT (White Balance Shift)
DE
Odaberite [ON] za podešavanje balansa
bijelog tipkama [/\.
Kad opcija [WB SHIFT] nije podešena na
standardnu vrijednost, prikazan je indikator
u i podešena vrijednost.
z Savjeti
Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV
prijemnika spojenog za reprodukciju (str. 74).
D
DIGITAL ZOOM
Možete odabrati maksimalnu razinu zuma
ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći
od 10T (standardno podešenje) pri snimanju.
Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje
kad koristite digitalni zum.
Kad je ravnoteža bijele boje podešena na nižu
vrijednost, slike imaju plavkasti ton, dok viša
vrijednost rezultira crvenkastim tonovima.
● Ovu funkciju možete takoñer podesiti ručno uporabom kontrolnog kotačića kamkordera (str. 39).
●
NS LIGHT (NightShot Light) D
Kad snimate uz uporabu funkcija NightShot
(str. 37) ili [SUPER NS] (str. 81), možete
snimiti jasnije slike ako [NS LIGHT], koji
emitira (nevidljive) infracrvene zrake,
podesite na [ON] (tvorničko podešenje).
b Napomene
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 37).
● Uklonite konverzijsku leću (opcija).
● Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju
s uporabom funkcije [NS LIGHT] iznosi
otprilike 3 m.
●
WIDE SELECT
D
Pri snimanju sa SD (standard definition)
kvalitetom slike, možete odabrati omjer
širine i visine slike koji odgovara TV
zaslonu na kojem će slika biti prikazana.
Takoñer pogledajte upute za uporabu vašeg
TV prijemnika.
Desna strana skale pokazuje područje
digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se
pojavi kad odaberete razinu zuma.
B OFF
Zum do 10 T se izvodi optički.
20 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 20 T
digitalno.
80 T
Zum do 10 T se izvodi optički, a do 80 T
digitalno.
STEADYSHOT
D
Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti
vibracije kamkordera (standardno podešenje
je [ON]). Opciju [STEADYSHOT] podesite
na [OFF] (i) kad koristite stativ. Tako će
slika biti prirodnija.
Nastavlja se ,
67
MOVIE SETTINGS (nastavak)
EXP.FOCUS (Expanded focus)
DE
Odaberite [ON] kako bi se slika na LCD
zaslonu povećala oko dva puta kod ručnog
izoštravanja (str. 78). Slika se automatski
vraća na izvornu veličinu kad završi
izoštravanje. Dodirnite [OFF] za isključenje
ove funkcije.
b Napomena
●
z Savjet
●
D
B AUTO
Prikazuje indikator preostalog vremena
diska na oko 8 sekundi u sljedećim
situacijama:
− Kad provjeravate preostali kapacitet
diska s preklopkom POWER podešenom
na u (videozapisi).
− Kad pritisnete DISP/BATT INFO za
uključenje indikatora dok je preklopka
POWER podešena na u (videozapisi).
− Kad odaberete funkciju snimanja
videozapisa u izborniku HOME.
Ovu funkciju ne možete aktivirati tijekom
snimanja.
● Ova funkcija se isključi koristite li zum.
●
DE
Podesite li [GUIDEFRAME] na [ON],
možete vidjeti okvir za provjeru da li je
objekt horizontalan ili vertikalan. Okvir se
ne snima. Pritisnite DISP/BATT INFO da
okvir nestane.
ON
z Savjet
●
IRE predstavlja svjetlinu zaslona.
u REMAINING
b Napomene
GUIDEFRAME
Dijelovi zaslona na kojima je svjetlina veća od
100 IRE mogu se previše osvijetliti.
Indikator preostalog kapaciteta diska će
uvijek biti vidljiv.
Usmjeravanje objekta prema končanici okvira
omogućuje skladniju kompoziciju.
b Napomena
ZEBRA
DE
Na dijelu zaslona gdje svjetlina odgovara
podešenoj razini pojavljuju se dijagonalne
linije, što je korisno pomagalo za prilagoñavanje svjetline. Kad mijenjate tvorničku
postavku, prikazano je /. Uzorak zebre se
neće snimiti.
B OFF
Uzorak zebre nije prikazan.
70
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 70 IRE.
100
Uzorak zebre se pojavljuje na zaslonu
svjetline od otprilike 100 IRE ili više.
68
●
Kad za snimanje videozapisa preostane manje
od 5 minuta vremena, indikator ostane na zaslonu.
RING SETTING
D
Kontrolnom kotačiću kamkordera možete
pridijeliti opciju koju želite podešavati
ručno uporabom tog kotačića.
B FOCUS
Pridjeljuje funkciju [FOCUS] (str. 78)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
EXPOSURE
Pridjeljuje funkciju [EXPOSURE] (str. 79)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
AE SHIFT
Pridjeljuje funkciju [AE SHIFT] (str. 66)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
PHOTO SETTINGS
(Opcije za snimanje fotografija)
WB SHIFT
Pridjeljuje funkciju [WB SHIFT] (str. 67)
kontrolnom kotačiću kamkordera.
z Savjet
Ova podešavanja možete takoñer izvesti tako da
zadržite pritisnutom tipku MANUAL (str. 39).
● Pogledajte str. 39 za detalje o kontrolnom
kotačiću kamkordera.
● Ručna podešenja ostat će aktivna čak i ako
promijenite funkciju pridijeljenu kontrolnom
kotačiću. Ipak, podesite li [EXPOSURE] nakon
ručnog podešavanja funkcije [AE SHIFT],
[EXPOSURE] će poništiti podešenje za [AE
SHIFT].
●
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
Tvorničke postavke označene su sa B.
\ IMAGE SIZE
DE
B 4.0M (/)
Odaberite za jasno snimanje fotografija.
& 3.0M (.)
Odaberite za jasno snimanje fotografija
formata 16:9 (wide).
1.9M (~)
Odaberite za jasno snimanje većeg broja
fotografija relativno dobre kvalitete.
VGA (0.3M) (})
Odaberite za snimanje maksimalnog broja
fotografija.
b Napomena
●
[\ IMAGE SIZE] je moguće podesiti samo
tijekom pripravnog stanja snimanja.
Nastavlja se ,
69
PHOTO SETTINGS (nastavak)
Kapacitet Memory Sticka Duo (MB) i
broj slika koje mo4ete snimiti
Kad je preklopka POWER podešena
na v (fotografije)
4.0M
2304 T
1728
/
3.0M
2304 T
1296
.
1.9M
1600 T
1200
~
VGA
640 T
480
}
16MB
7
18
10
24
16
37
96
240
32MB
15
37
20
48
32
75
190
485
64MB
31
75
41
98
65
150
390
980
128MB
63
150
83
195
130
300
780
1970
256 MB
110
270
150
355
235
540
1400
3550
512 MB
230
550
305
720
480
1100
2850
7200
1 GB
475
1100
620
1450
980
2250
5900
14500
2 GB
970
2300
1250
3000
2000
4650
12000
30000
Kad je preklopka POWER podešena
na u (videozapisi)*
2.3M
2016 T 1134
y
13
32
17
40
32MB
27
65
36
85
64MB
54
130
72
170
128MB
105
260
145
340
256MB
195
470
260
590
512MB
400
960
530
1200
1.7M
1512 T 1134
2
1GB
820
1950
1050
2450
2GB
1650
4000
1800
4300
* Opcija [\ IMAGE SIZE] je podešena na
sljedeće vrijednosti ovisno o kvaliteti slike
odabranoj za snimanje:
− [& 2.3M] s HD (high definition) kvalitetom
slike,
− [& 2.3M] u formatu 16:9 sa SD (standard
definition) kvalitetom slike,
− [1.7M] u formatu 4:3 sa SD (standard
definition) kvalitetom slike.
b Napomene
Sve vrijednosti se odnose na sljedeća
podešenja:
Gornji broj u tablici: odabrana je kvaliteta slike
[FINE].
Donji broj u tablici: odabrana je kvaliteta slike
[STANDARD].
● Kad koristite Memory Stick Duo tvrtke Sony
Corporation, broj snimljenih slika ovisit će o
uvjetima snimanja.
●
Pribli4na veli)ina slike (kB)
Omjer širine i visine slike 4:3
1.7M
1512 T 1134
2
16MB
70
2.3M
2016 T 1134
y
4.0M
1.9M
1.7M
VGA
1980
960
860
150
830
420
370
60
Omjer širine i visine slike 16:9
●
3.0M
2.3M
1500
1150
640
480
Svi podaci su izmjereni u sljedećim uvjetima:
Gornji broj: Za kvalitetu slike je odabrano
[FINE].
Donji broj: Za kvalitetu slike je odabrana opcija
[STANDARD].
\ QUALITY
DE
B FINE (FINE)
Odaberite za snimanje fotografija bolje
kvalitete.
FLASH LEVEL
DE
Funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu ili vanjsku bljeskalicu (opcija) koja
je kompatibilna s kamkorderom.
STANDARD (STD)
HIGH (( +)
Odaberite za snimanje fotografija
standardne kvalitete.
Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.
FILE NO.
B NORMAL (()
LOW (( –)
D
Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.
B SERIES
Redom pridjeljuje brojeve datotekama.
Obrišete li sliku, njezin broj se preskače.
RESET
Redom pridjeljuje brojeve datotekama, od
najvećeg broja postojeće datoteke na
trenutnom mediju za snimanje.
AE SHIFT
DE
REDEYE REDUC
Ovu funkciju možete podesiti kad koristite
ugrañenu bljeskalicu, ili vanjsku bljeskalicu
(opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.
Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što
će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.
Podesite [REDEYE REDUC] na [ON],
zatim pritisnite ( (bljeskalica) (str. 36) više
puta za odabir podešenja.
Pogledajte str. 66.
G (automatsko smanjenje efekta): Prije
automatskog aktiviranja bljeskalice kad u
prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se
predbljesak.
r
G ( (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i
predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju
se aktiviraju uvijek.
r
, (isključena bljeskalica): Snima se bez
bljeskalice.
WB SHIFT (White Balance Shift)
DE
Pogledajte str. 67.
NS LIGHT (NightShot Light) D
Pogledajte str. 67.
EXP.FOCUS
DE
Pogledajte str. 68.
GUIDEFRAME
DE
Pogledajte str. 68.
●
Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće
postići željeni učinak, što ovisi o individualnim
razlikama i drugim uvjetima.
RING SETTING
D
Pogledajte str. 68.
Pogledajte str. 68.
ZEBRA
DE
DE
STILL MEDIA
DE
Pogledajte str. 35.
Nastavlja se ,
71
VIEW IMAGES SET
(Opcije za podešavanje glasnoAe i
prikaza)
CAMERA DATA
Videozapis
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Fotografija
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
Tvorničke postavke označene su sa B.
VOLUME
C Funkcija SteadyShot isključena
D Svjetlina
E Ravnoteža bijele boje
F Gain
G Brzina zatvarača
H Otvor blende
I Vrijednost ekspozicije
DE
Za podešavanje glasnoće dodirnite tipke
[/\ (str. 41).
DATA CODE
DE
Prikaz informacija koje se automatski
pohranjuju tijekom snimanja (data code).
B OFF
Za isključenje prikaza podataka o
snimanju.
DATE/TIME
Prikaz datuma i vremena.
CAMERA DATA (dolje)
Odaberite za prikaz podataka o podešenju
kamkordera.
DATE/TIME
A Datum
B Vrijeme
72
z Savjeti
Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice
pojavi se (.
● Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na
zaslonu TV prijemnika su prikazane
informacije o snimanju.
● Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom
upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se
navedenim redom: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (bez oznake).
● Ovisno o stanju tvrdog diska, pojavi se oznaka
[--:--:--].
●
SOUND/DISP SET
(Opcije za podešavanje zvu)nog
signala i prikaza)
b Napomene
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se smanji tijekom snimanja.
● Otvorite li LCD zaslon za 180 stupnjeva prema
van i prislonite ga uz kućište, automatski je
odabrano podešenje [NORMAL].
●
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
z Savjet
●
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
LCD COLOR
D
Dodirnite [/\ za podešavanje boje na
LCD zaslonu.
Tvorničke postavke označene su sa B.
BEEP
D
B ON
Slabiji intenzitet
z Savjet
●
Melodija se oglašava kad pokrenete/
prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.
LCD BRIGHT
Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
VF B.LIGHT
OFF
Isključenje melodije.
Jači intenzitet
D
Moguće je podesiti svjetlinu tražila.
B NORMAL
D
Standardna svjetlina.
Tipkama [/\ Možete podesiti
svjetlinu LCD zaslona.
BRIGHT
Posvjetljuje tražilo.
b Napomene
Tamno
Svijetlo
z Savjet
●
Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem
AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
● Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja
baterije se malo smanji tijekom snimanja.
●
z Savjet
●
LCD BL LEVEL
D
Ovo podešavanje ni na koji način ne utječe na
snimljenu sliku.
Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.
B NORMAL
Standardna svjetlina.
BRIGHT
Posvjetljuje LCD zaslon.
73
OUTPUT SETTINGS
(Opcije za spajanje drugih ure+aja)
DISP OUTPUT
D
B LCD PANEL
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
Tvorničke postavke označene su sa B.
D
TV TYPE
Potrebno je odabrati omjer širine i visine
slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom.
Snimke će se reproducirati kao na sljedećim
ilustracijama.
B 16:9
Odaberite za gledanje zapisa na 16:9 wide
TV prijemniku.
16:9 slika
4:3 slika
4:3
Odaberite za gledanje zapisa na 4:3
standardnom TV prijemniku.
16:9 slika
4:3 slika
b Napomena
●
Slika koja se snima u HD (high definition)
kvaliteti ima 16:9 omjer širine i visine slike.
74
Odaberite za prikaz informacija poput
vremenske oznake na LCD zaslonu i u
tražilu.
V-OUT/PANEL
Prikazuje informacije poput vremenske
oznake na TV zaslonu, LCD zaslonu i u
tražilu.
COMPONENT
D
Odaberite [COMPONENT] kad kamkorder
spajate na TV prijemnik putem komponentne
ulazne priključnice.
576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom.
B 1080i/576i
Odaberite ako ste spojili kamkorder na TV
prijemnik s komponentnim ulazom putem
kojeg je moguće prenositi 1080i signal.
CLOCK/LLANG
GENERAL SET
(Opcije za podešavanje sata i jezika)
(Ostale opcije za podešavanje)
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Dodirnite 1 i zatim 2.
Ako opcija nije na zaslonu, dodirnite v/V
za promjenu stranice.
Kako podesiti
Kako podesiti
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
D (Izbornik HOME) t str. 64
E (Izbornik OPTION) t str. 77
D
CLOCK SET
Tvorničke postavke označene su sa B.
DEMO MODE
Pogledajte str. 30.
D
AREA SET
Možete podesiti vremensku razliku bez
zaustavljanja sata.
Podesite lokalno područje tipkama v/V kad
kamkorder koristite u drugoj vremenskoj
zoni.
Za vremensku zonu pogledajte str. 109.
SUMMERTIME
D
Možete promijeniti ovo podešenje bez
zaustavljanja sata.
Podesite na [ON] za pomak vremena jedan
sat unaprijed.
D
Tvornička postavka je [ON] i omogućuje
demo prikaz u trajanju od oko 10 minuta
nakon podešavanja preklopke POWER na
u (videozapisi).
●
Prikaz mogućnosti se prekida u dolje
navedenim slučajevima:
− Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO.
− Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete
zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće
ponovo za približno deset minuta.)
− Kad izvadite ili umetnete Memory Stick Duo.
− Kad podesite preklopku POWER na v
(fotografije).
− Kad pritisnete D (HOME)/x (VIEW
IMAGES).
REC LAMP (Recording lamp) D
LLANGUAGE
SET
D
Moguće je odabrati jezik izbornika na LCD
zaslonu.
Signalna žaruljica snimanja neće se uključiti
tijekom snimanja kad je ova opcija podešena
na [OFF]. (Opcija je tvorničkim podešenjem
uključena, odnosno postavljena na [ON].)
z Savjet
●
Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]]
(pojednostavljeni engleski) ukoliko ne možete
pronaći svoj materinji jezik.
CALIBRATION
D
Pogledajte str. 116.
Nastavlja se ,
75
GENERAL SET (nastavak)
A. SHUT OFF (Auto shut off) D
B 5 min
Protekne li približno pet minuta bez
pokretanja neke od funkcija, kamkorder se
automatski isključuje.
NEVER
Odaberite za isključenje funkcije
automatskog isključenja.
z Savjet
●
Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje,
opcija [A.SHUT OFF] se automatski podesi na
[NEVER].
REMOTE CTRL (Remote control)
D
Opcija je tvorničkim podešenjem uključena
([ON]) kako biste mogli koristiti isporučeni
daljinski upravljač (str. 126).
b Napomena
●
Podesite opciju na [OFF] kako biste spriječili
kamkorder da reagira na naredbe poslane
daljinskim upravljačem drugog ureñaja za
snimanje.
DISC BURN SET
D
Možete odabrati vrstu podataka koji će se
pohraniti na disk pomoću funkcije One
Touch Burn. Detalje potražite u "First Step
Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
B ALL
Pohranjuje sve videozapise u HD (high
definition) i SD (standard definition)
formatu te fotografije.
Ri\
Pohranjuje videozapise u HD (high
definition) formatu i fotografije.
Si\
Pohranjuje videozapise u SD (standard
definition) formatu i fotografije.
76
DROP SENSOR
D
Opcija [DROP SENSOR] je tvornički
podešena na [ON]. Kad senzor detektira pad
kamkordera (pojavi se indikator P),
snimanje ili reprodukcija se mogu zaustaviti
radi zaštite internog tvrdog diska.
b Napomene
Kad koristite kamkorder, podesite [DROP
SENSOR] na [ON] jer se u suprotnom može
oštetiti tvrdi disk ako kamkorder padne.
● Senzor za detekciju pada se aktivira u
bestežinskom stanju. Kad snimate tijekom
aktivnosti, primjerice na roller-coasteru ili kod
skoka s padobranom, možete podesiti [DROP
SENSOR] na [OFF] (Q) kako se senzor ne bi
aktivirao.
● [DROP SENSOR] se automatski podesi na
[ON] kad je izvor napajanja odspojen duže od
12 sati.
●
Aktiviranje funkcija uporabom izbornika E
OPTION
Izbornik OPTION izgleda kao pop-up
prozor koji se pojavljuje kod desnog klika
miša na računalu. Prikazuju se različite
funkcije, ovisno o trenutnom statusu
kamkordera.
Uporaba izbornika OPTION
b Napomene
Kartice i opcije koje se pojavljuju na zaslonu
ovise o statusu snimanja/reprodukcije na
kamkorderu u tom trenutku.
● Neke opcije su prikazane bez kartice.
●
3 Promijenite podešenje, zatim
dodirnite j.
Kad 4eljena opcija nije prikazana na
zaslonu
Dodirnite drugu karticu. Ako nigdje ne
možete pronaći tu opciju, to znači da
funkcija nije primjenjiva u toj situaciji.
1 Kad koristite kamkorder, dodirnite
E (OPTION) na zaslonu.
Kartica
2 Dodirnite željenu opciju.
Ako ne možete pronaći željenu opciju,
dodirnite drugu karticu kako biste
promijenili stranicu.
77
Opcije snimanja u izborniku OPTION
Za podešavanje pogledajte str. 77.
Opcija
D*
Stranica
Kartica G
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
-
78
U nastavku su opisane opcije koje možete
podesiti samo u izborniku OPTION.
SPOT FOCUS
-
79
Tvorničke postavke označene su sa B.
EXP.FOCUS
a
68
TELE MACRO
-
79
EXPOSURE
-
79
SPOT METER
-
79
AE SHIFT
a
66
PROGRAM AE
-
80
WHITE BAL.
-
80
WB SHIFT
a
67
COLOR SLOW S
-
81
SUPER NS
-
81
FADER
-
81
D.EFFECT
-
82
PICT.EFFECT
-
82
R/S REC SET
a
66
R REC MODE
a
66
S REC MODE
a
66
MICREF LEVEL
-
82
GUIDEFRAME
a
68
ZEBRA
a
68
FLASH LEVEL
a
71
REDEYE REDUC
a
71
\ IMAGE SIZE
a
71
\ QUALITY
a
69
SELF-TIMER
-
83
STILL MEDIA
a
35
TIMING
-
38
FOCUS
Kartica L
Kartica :
78
FOCUS
G
Sliku je moguće izoštriti ručno. Koristite
ovu funkciju kad želite izoštriti odreñeni
objekt.
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite \ (izoštravanje bliskih
objekata)/] (izoštravanje udaljenih
objekata) za postizanje oštrijeg fokusa.
Oznaka m se pojavljuje kad ne možete više
izoštriti objekt u blizini, a oznaka R kad ne
možete više izoštriti objekt u daljini.
C Dodirnite j.
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t j u koraku 1.
Za lakše izoštravanje objekta pomaknite
preklopku zuma prema T (telefoto) dok ne
izoštrite i zatim prema W (široki kut) za
podešavanje zuma za snimanje. Želite li objekt
snimiti izbliza, pomaknite preklopku zuma
prema W (široki kut), zatim izoštrite sliku.
● Minimalna potrebna udaljenost izmeñu
kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1
cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto
snimanje.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
● Izoštravati možete i ručno, koristeći kontrolni
kotačić kamkordera (str. 39).
●
SPOT FOCUS
G
Moguće je odabrati i izoštriti točku izvan
središta kadra.
EXPOSURE
G
Moguće je ručno podesiti ekspoziciju za
postizanje najravnomjernije svjetline
objekta. Primjerice, prilikom snimanja u
zatvorenom prostoru za sunčanog dana
možete izbjeći pojavu sjena iza osoba koje
stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem
ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.
A Dodirnite točku koju želite izoštriti.
Pojavi se oznaka 9.
B Dodirnite [END].
Za automatsko izoštravanje dodirnite
[AUTO] t [END] u koraku 1.
Ako podesite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS]
se automatski podesi na [MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
●
TELE MACRO
G
Ova funkcija je korisna za snimanje malih
objekata, primjerice cvijeća ili insekata.
Pozadina je nejasna, dok je objekt jasniji.
Kad opciju [TELE MACRO] podesite na
[ON] (T\), zum (str. 35) se automatski
pomiče u gornji dio strane T (telefoto) te
omogućuje snimanje objekata izbliza, do
oko 37 cm.
Za isključenje dodirnite [OFF] ili zum na
strani W (široki kut).
A Dodirnite [MANUAL].
Pojavljuje se w.
B Podesite ekspoziciju dodirom [/\.
C Dodirnite j.
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t j u
koraku 1.
Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12
sati.
● Ekspoziciju možete takoñer podešavati ručno,
koristeći kontrolni kotačić kamkordera (str. 39).
●
SPOT METER (Flexible spot
meter
G
Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za
objekt tako da se snimi s odgovarajućom
svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan
kontrast u odnosu na pozadinu (poput
objekata na pozornici).
Kad snimate udaljeni objekt, možda će ga biti
teže izoštriti i za to će trebati neko vrijeme.
● Izoštrite sliku ([FOCUS], str. 78) ručno kad ne
možete automatski.
●
A Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i
podesiti ekspoziciju na zaslonu.
Pojavljuje se w.
Nastavlja se ,
79
Opcije snimanja u izborniku OPTION (nastavak)
Za postizanje atmosfere pri snimanju
objekata u tamnoj okolini, primjerice pri
zalasku sunca ili vatrometu te općenito pri
noćnom snimanju.
B Dodirnite [END].
Za povratak na automatsko podešavanje
ekspozicije dodirnite [AUTO] t [END] u
koraku 1.
LANDSCAPE** (krajolik) (4)
Ako podesite [SPOT METER], opcija
[EXPOSURE] se automatski podesi na
[MANUAL].
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
PROGRAM AE
Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova
funkcija sprečava fokusiranje na staklo ili
metalnu površinu izmeñu kamkordera ili
objekta.
G
Uporabom funkcije [PROGRAM AE]
možete učinkovito snimati u različitim
situacijama.
B AUTO
Odaberite za automatsko snimanje kad ne
koristite funkciju [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* (pod reflektorom) (5)
Za objekte koji se nalaze pod reflektorom.
Ova funkcija sprečava učinak upadljive
bjeline lica.
Opcije s jednom zvjezdicom (*) se mogu podesiti
za izoštravanje objekata na maloj udaljenosti.
Opcije s dvije zvjezdice (**) se mogu
podešavati za izoštravanje udaljenih objekata.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
WHITE BAL. (ravnote4a bijele
boje)
G
Moguće je podesiti tonove boja u skladu sa
svjetlinom okoliša.
B AUTO
PORTRAIT (mekani portreti) (Y)
Odaberite ako želite snimati s automatski
podešenom ravnotežom bijele boje.
OUTDOOR (^)
Stvara mekanu pozadinu za objekte poput
ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.
BEACH&SKI* (morska obala i skijanje)
(6)
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− na otvorenom,
− noću, za neonske znakove i vatromete,
− izlaska ili zalaska sunca,
− pod fluorescentnim svjetlom.
INDOOR (n)
Odaberite kako biste spriječili da ljudska
lica izgledaju tamna kad su obasjana
jakom ili reflektirajućom svjetlošću,
primjerice, na morskoj obali ljeti ili na
skijanju zimi.
SUNSET&MOON (zalazak sunca i
mjese)ina)** (8)
80
Ravnoteža bijele boje se podešava na
odgovarajuću vrijednost za snimanje:
− u zatvorenim prostorima,
− na zabavama ili u studijima gdje se
svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
− ispod videosvjetla u studiju, ili ispod
natrijeve svjetiljke ili klasične rasvjete.
ONE PUSH (&)
Odaberite kad želite da bijela boja bude u
skladu sa svjetlom okoliša.
A Dotaknite [ONE PUSH].
B Kadrirajte objekt poput komada papira
tako da ispuni kadar pod istim
osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za
stvarno snimanje.
C Dodirnite [&].
Oznaka & ubrzano trepće. Kad
podešenje bijele boje bude podešeno i
pohranjeno u memoriju, indikator
prestaje treptati.
● Nemojte
tresti kamkorder dok oznaka
& ubrzano trepće.
● Kad oznaka & polagano trepće, ne
možete podesiti ravnotežu bijele boje.
● Ako oznaka & trepće nakon dodira
tipke j, podesite opciju [WHITE
BAL.] na [AUTO].
Kad izvadite bateriju radi zamjene, ili kad
prenesete kamkorder iz zatvorenog prostora na
otvoreno ili obrnuto dok je odabrana opcija
[AUTO], usmjerite kamkorder na obližnji bijeli
objekt oko 10 sekundi za postizanje boljeg
balansa boje.
● Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite
postavku [PROGRAM AE] ili unesete
kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili
obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
● Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili
podesite boju u [ONE PUSH] kad snimate pod
bijelim ili hladnim bijelim fluorescentnim
svjetlom.
● Podešenje se vrati na [AUTO] kad je preklopka
POWER podešena na OFF (CHG) duže od 12 sati.
●
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
G
Kad podesite [COLOR SLOW S] na [ON],
možete snimati slike sa svjetlijom bojom
čak i na tamnim mjestima.
Na zaslonu se pojavljuje k.
Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S]
dodirnite [OFF].
●
●
Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno
o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike
mogu se doimati usporeno.
SUPER NS (Super NightShot)
G
Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta
većom od NightShot na tamnim mjestima.
Podesite [SUPER NS] na [ON] dok je
preklopka NIGHTSHOT (str. 37) takoñer
podešena na ON.
Na zaslonu trepće So.
Za isključenje ove funkcije podesite
[SUPER NS] na [OFF].
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti [SUPER NS] na svijetlim
mjestima jer tako možete izazvati kvar.
Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili
drugim predmetima (str. 37).
Uklonite konverzijsku leću (opcija).
Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku
izoštrite ručno ([FOCUS], str. 78).
Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno
o svjetlini. U tom trenutku se kretanje slike
može usporiti.
FADER
L
Snimljenim slikama možete dodati sljedeće
efekte pretapanja:
A Odaberite željeni efekt tijekom pripravnog
stanja [STBY] (odtamnjenje) ili snimanja
(zatamnjenje) i dodirnite j.
B Pritisnite START/STOP.
Indikator zatamnjenja/odtamnjenja prestane
treptati i nestaje kad završi postupak.
Za poništenje postupka u koraku 1
dodirnite [OFF].
Podešenje će se poništiti kod ponovnog
pritiska tipke START/STOP.
zatamnjenje
odtamnjenje
Ako je automatsko izoštravanje otežano,
izoštrite sliku ručno ([FOCUS], str. 78).
Nastavlja se ,
81
Opcije snimanja u izborniku OPTION (nastavak)
WHITE FADER
BLACK FADER
PICT. EFFECT (efekt slike) L
Slici je moguće dodati posebne efekte
tijekom snimanja. Pojavi se simbol ).
B OFF
Odaberite ako ne želite koristiti efekte.
SEPIA
Slika je smeñe tonirana.
D. EFFECT (digitalni efekt) L
B&W
Snimkama možete dodati digitalni efekt.
Pojavi se '.
Slika je crno-bijela.
PASTEL*
A Dodirnite željeni efekt.
B Kad odaberete [LUMI. KEY], podesite efekt
dodirom tipaka [/\ i dodirnite j.
Slika vidljiva na zaslonu kad dodirnete j
pohranjuje se kao fotografija.
Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.
C Dodirnite j.
Pojavi se oznaka '.
Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog
efekta) odaberite [OFF] u koraku 1.
LUMI. KEY (luminance key)
MICREF LEVEL
:
Možete odabrati razinu mikrofona za
snimanje zvuka.
Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i
snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.
Svjetliji dio prethodno snimljene fotografije,
poput pozadine iza osobe, zamjenjuje se
videozapisom.
B NORMAL
Snima različite zvukove iz okoline,
konvertirajući ih u zvuk jednake razine
glasnoće.
LOW (#)
OLD MOVIE
Videozapisi izgledaju kao stari filmovi.
Slika se snima sa 16:9 (wide) omjerom
širine i visine.
●
Kad je odabrana opcija [OLD MOVIE], nije
moguće promijeniti omjer širine i visine slike
videozapisa.
82
Vjerno snima zvukove u prostoru. Ovo
podešenje nije prikladno za snimanje
razgovora.
●
Podešenje se vrati na [NORMAL] kad je
preklopka POWER podešena na OFF (CHG)
duže od 12 sati.
Opcije reprodukcije u
izborniku OPTION
SELF-TIMER
:
Timer počne snimanje fotografije s
odgodom od oko 10 sekundi.
Pritisnite PHOTO kad je opcija [SELFTIMER] podešena na [ON] te je prikazan
indikator 2.
Za poništenje odbrojavanja dodirnite
[RESET]. Za isključenje self-timera
odaberite [OFF].
●
Timer takoñer možete koristiti s tipkom
PHOTO na daljinskom upravljaču (str. 126).
Za podešavanje pogledajte str. 77.
Opcija
D*
Stranica
Kartica B
DELETE
a
51
DELETE ALL
a
52
ERASE
a
55
ERASE ALL
a
56
MOVE
a
56
COPY t b
-
53
R ADD
a
55
S ADD
a
55
PRINT
a
59
SLIDE SHOW
-
43
VOLUME
a
72
DATA CODE
a
72
SLIDE SHOW SET
-
43
Kartica N
-- (Kartica ovisi o situaciji)
R ADD
a
54
S ADD
a
54
COPIES
-
60
DATE/TIME
-
60
SIZE
-
60
-- (Bez kartice)
* Opcije koje su takoñer dostupne u izborniku
HOME.
83
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Kad instalirate softver Picture Motion Browser
s isporučenog CD-ROM-a na Windows
računalo, možete spojiti kamkorder na
računalo i koristiti sljedeće značajke.
z Savjet
●
x Snimanje Playliste na disk
Playlistu načinjenu na kamkorderu možete
snimiti na disk.
x Izrada diska s editiranim slikama
Slike importirane u računalo možete
editirati i snimiti ih na disk.
Isporučeni softver Picture Motion Browser ne
radi s Macintosh računalima.
x Ponovno kopiranje HD (high
definition) videozapisa s ra)unala
na kamkorder
Zapise importirane u računalo možete
ponovo kopirati na kamkorder.
x Reprodukcija diska sa videozapisima HD (high definition) kvalitete
t Player for AVCHD
Umetnite disk u DVD drive računala i
gledajte videozapise HD (high definition)
kvalitete.
Glavne funkcije
x Kopiranje diska
t Video Disc Copier
x One Touch Disc Burn
Pritiskom tipke DISC BURN na
kamkorderu možete jednostavno i
automatski pohraniti slike snimljene
kamkorderom na disk, u istoj kvaliteti.
Videozapisi HD (high definition) kvalitete
se kopiraju onakvi kakvi jesu.
x Importiranje slika snimljenih
kamkorderom
Slike snimljene kamkorderom možete lako
importirati u računalo. Videozapisi HD
(high definition) kvalitete se kopiraju
onakvi kakvi jesu.
x Gledanje importiranih slika na
ra)unalu
Možete organizirati videozapise i fotografije
prema datumu i vremenu snimanja, ili
odabrati videozapise ili fotografije koje
želite gledati kao umanjene slike. Te umanjene slike se mogu uvećati i reproducirati
kao slide show.
84
Možete kopirati sve snimke s diska
snimljenog ovim kamkorderom onakve
kakve jesu.
b Napomena
●
Budući da standardni DVD ureñaji/rekorderi
nisu kompatibilni s AVCHD formatom, s njima
nemojte koristiti diskove na koje su snimljeni
HD (high definition) videozapisi jer ureñaj
možda neće moći izbaciti disk, a može doći i do
brisanja njegova sadržaja bez upozorenja.
O uputama "First Step Guide"
"First Step Guide" je uputa koju možete
pročitati na računalu. Ovdje opisujemo
osnovne funkcije, od prvog povezivanja
kamkordera i računala preko podešavanja do
općih postupaka prilikom uporabe softvera
Picture Motion Browser s isporučenog CDROM-a.
Pročitajte "Instalacija uputa "First Step
Guide"" (str. 86), pokrenite "First Step
Guide" i slijedite upute.
O Help datotekama softvera
Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija
svih softverskih aplikacija. Pojedinosti
potražite u Help datotekama nakon što
pažljivo pročitate "First Step Guide".
Za otvaranje Help datoteka kliknite na
simbol [?] na zaslonu.
Tvrdi disk:
Potrebna memorija za instalaciju:
Oko 800 MB (Za snimanje diskova
AVCHD formata možda će trebati 10 GB
ili više.)
Prikaz: Grafička kartica koja podržava
DirectX 7 ili noviji, minimalno 1024 T 768
točaka, High Color (16-bitna boja)
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna,
preporuča se Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibilna)), optički diskovni pogon
(CD-ROM pogon je potreban za instalaciju)
b Napomene
Sistemski zahtjevi
●
Za uporabu Picture Motion Browsera
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional ili Windows XP Media Center
Edition.
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava ili kod multi-boot
sustava.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz CPU ili brži
(Preporuča se Pentium 4 3.6 GHz ili brži,
Intel Pentium D 2.8 GHz ili brži, Intel Core
Duo 1.66 GHz ili brži.)
Samo za obradu SD (standard definition)
sadržaja potreban je Intel Pentium III 1
GHz ili brži.
Aplikacija: DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj
proizvod se bazira na DirectX tehnologiji,
stoga je nužno imati instaliran DirectX.)
.Net Framework 1.1 (instaliran s Picture
Motion Browserom, ovisno o konfiguraciji
računala)
Zvučni sustav: Direct Sound-kompatibilna
zvučna kartica
Memorija: 512 MB ili više (preporuča se
1GB ili više)
Samo za obradu SD (standard definition)
sadržaja potrebno je 256 MB memorije ili
više.
●
●
●
●
●
Čak i s konfiguracijom u kojoj je rad zajamčen,
može izostati pokoji kadar kod videozapisa sa
slikom HD (high definition) kvalitete,
rezultirajući neravnomjernom reprodukcijom.
Meñutim, to neće utjecati na importirane
snimke i snimke na disku.
S nekima od spomenutih konfiguracija nije
zajamčen pravilan rad.
Primjerice, ako su otvorene druge aplikacije ili
rade u pozadini, mogu smanjiti performanse
proizvoda.
Picture Motion Browser ne podržava
reprodukciju 5.1-kanalnog surround zvuka.
Zvuk je dvokanalni.
Neka računala ne podržavaju 8 cm diskove
(poput DVD-R DL (dvoslojni)).
Koristite li prijenosno računalo, za reprodukciju
ili editiranje HD (high definition) videozapisa
ga spojite na mrežno napajanje pomoću AC
adaptera. U suprotnom softver neće raditi
pravilno zbog funkcije štednje energije
računala.
Kad koristite funkciju One Touch Disc Burn,
dugačka scena se može razdijeliti na više
diskova ili scena, ovisno o njihovoj duljini. U
tom slučaju se zvuk izmeñu dvije zasebne scene
može izgubiti.
Za reprodukciju fotografija snimljenih
na Memory Stick Duo na ra)unalu
OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional ili Windows XP Media Center
Edition.
Nastavlja se ,
85
MoguAnosti sustava Windows
(nastavak)
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan
rad nije zajamčen kod nadogradnje gore
spomenutih sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili brži
Ostalo: + (USB) priključnica (standardna)
z Savjeti
Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick, u
Memory Stick Duo adapter (opcija) umetnite
Memory Stick Duo na koji su snimljene
fotografije, zatim stavite u utor računala kako
biste kopirali fotografije na tvrdi disk.
● Kad koristite Memory Stick PRO Duo i vaše
računalo ga ne podržava, ne koristite utor za
Memory Stick na računalu već spojite
kamkorder USB kabelom.
●
Instalacija softvera i
uputa "First Step
Guide"
Softver s isporučenog CD-ROM-a je
potrebno instalirati na Windows računalo
prije spajanja kamkordera na
računalo. Nakon toga instalacija više nije
potrebna. Softver koji ćete instalirati i
postupci se razlikuju, ovisno o operativnom
sustavu.
Instalacija uputa "First Step
Guide"
1 Provjerite da kamkorder nije
spojen na računalo.
2 Uključite računalo.
●
●
Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
Prije instalacije softvera zatvorite sve
aktivne programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u
diskovni pogon računala.
Pojavi se instalacijski izbornik.
Ako se instalacijski izbornik ne pojavi
A Kliknite [Start], zatim kliknite [My
Computer]. (Za Windows 2000, dvaput
kliknite [My Computer].)
B Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon).*
* Nazivi diskovnog pogona (poput
(E:)), mogu se razlikovati, ovisno o
računalu.
86
4 Kliknite [FirstStepGuide].
Instalacija softvera
1 Izvedite korake 1 – 3 iz "Instalacija
softvera i uputa "First Step
Guide"" (str. 86).
5 Odaberite jezik iz padajućeg
izbornika.
2 Kliknite [Install].
6 Kliknite [FirstStepGuide(HTML)].
3 Odaberite jezik za aplikaciju koja
će se instalirati i kliknite [Next].
Instalacija počinje.
Kad se pojavi [Save is complete,
kliknite [OK] za dovršetak instalacije.
Za instalaciju First Step Guide uputa u
PDF formatu
U koraku 4 kliknite [FirstStepGuide(PDF)].
4 Kliknite [Next].
Za instalaciju programa "Adobe
Reader" radi prikaza PDF datoteke
U koraku 4 kliknite [Adobe(R) Reader(R)].
Nastavlja se ,
87
Instalacija softvera i uputa "First Step Guide" (nastavak)
5 Pročitajte [License Agreement],
odaberite [I accept the terms of
the license agreement] za
potvrdu, zatim kliknite [Next].
9 Pojavit će se jedan od sljedećih
instalacijskih izbornika, ovisno o
konfiguraciji. Provjerite na zaslonu
i instalirajte potreban softver
prema prikazanim uputama.
6 Odaberite videosustav
kamkordera, zatim kliknite [Next].
x Sonic UDF Reader
Softver potreban za prepoznavanje diska
AVCHD formata
x Windows Media Format 9
Series Runtime (samo Windows
2000)
Softver potreban za snimanje DVD-a
x Microsoft .NET Framework 1.1
7 Odaberite kamo ćete pohraniti
softver, zatim kliknite [Next].
Softver potreban za AVCHD snimanje
x Microsoft DirectX 9.0c
Softver potreban za upravljanje
videozapisima
10 Označite kružić pokraj [Yes, I
want to restart my computer now.]
i kliknite [Finish].
8 Kliknite [Install] u [Ready to Install
the Program].
Počinje instalacija Picture Motion
Browsera.
Računalo se jednom isključuje i zatim
ponovo automatski uključuje (Restart).
88
Pregled uputa "First
Step Guide"
Na desktopu se pojave ikone prečica,
primjerice (Picture Motion Browser).
11 Izvadite CD-ROM iz računala.
Nakon instalacije softvera se na desktopu
pojavi ikona prečice web stranice za
registraciju korisnika.
Nakon registracije vam na raspolaganju stoji
korisna i sigurna korisnička podrška.
http://www.sony.net/registration/di
Za pregled "First Step Guide" uputa na
računalu preporučujemo uporabu Microsoft
Internet Explorera Ver.6.0 ili novijeg.
Dva puta kliknite ikonu [HDR-SR1E First
Step Guide (HTML)] na desktopu.
Takoñer možete kliknuti na [Start], [Programs]
([All Programs] za Windows XP), [Sony
Picture Utility], [First Step Guide], [HDRUX1], zatim [HDR-UX1 First Step
Guide.html].
● Za pregledavanje uputa "First Step Guide" u
HTML formatu bez automatske instalacije,
kopirajte na računalo mapu željenog jezika iz
mape [FirstStepGuide] na CD-ROM-u i zatim
dvaput kliknite na [index.html].
● Pogledajte "FirstStepGuide(pdf)" u sljedećim
slučajevima:
− Kod ispisa uputa "First Step Guide".
− Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno
prikazane zbog postavki pretraživača bez
obzira na ispravan sustav.
− Kad se HTML verzija uputa "First Step
Guide" ne instalira automatski.
●
89
U sluaju problema
U slučaju problema
Ako u radu s kamkorderom naiñete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite
mogući kvar. Ako problem postoji i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera i obratite se
ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Napomene prije odnošenja kamkordera na popravak
Ovisno o problemu, možda će biti potrebno inicijalizirati ili promijeniti trenutni tvrdi disk
kamkordera. U takvom slučaju svi podaci s diska se brišu, zato ih prije odnošenja
kamkordera na servis pohranite na drugi medij (str. 50). Sony nije dužan kompenzirati
gubitke podataka s tvrdog diska.
● Tijekom popravka možemo provjeriti minimalnu količinu podataka pohranjenu na tvrdi disk
kako bismo istražili problem, no Sonyjev prodavatelj neće kopirati niti zadržati vaše
podatke.
●
OpAenito
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
• Kamkorder je spreman za snimanje tek nekoliko sekundi nakon uključivanja. To je
normalno.
• Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite
ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku
RESET (str. 124). (Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom se
vraćaju na početne vrijednosti.)
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder je vrlo hladan. Ostavite ga uključenim neko vrijeme. Ako i nakon toga ne bude
upotrebljiv, isključite ga i odnesite na toplo mjesto, neko vrijeme ga ostavite i zatim uključite.
[DEMO MODE] se ne pokreće.
• Podesite preklopku POWER na u (videozapis).
Kamkorder vibrira ili se iz njega čuje tihi zvuk tijekom rada.
• To je normalno.
Kamkorder se zagrijava.
• To je stoga što je kamkorder bio uključen dugo vrijeme. To nije kvar. Isključite kamkorder i
ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.
Baterije/Izvori napajanja
Nije moguće uključiti kamkorder.
• Akumulatorska baterija nije pričvršćena na kamkorder. Pričvrstite je (str. 24).
• Akumulatorska baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 24).
• Utikač AC adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 24).
90
Napajanje se iznenada isključuje.
• Kad proñe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski
isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 76) ili ponovno
uključite kamkorder ili koristite AC adapter.
• Baterija je ispražnjena ili slaba. Napunite je (str. 24).
Kamkorder se isključuje ubrzo nakon uključivanja.
• Spojite li bateriju ili AC adapter na kamkorder dok je preklopka POWER podešena na OFF
(CHG), kamkorder se jednom uključi, zatim se nakon nekoliko sekundi isključi. To je
normalno.
Žaruljica CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.
•
•
•
•
Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 24).
Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 24).
Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Punjenje je dovršeno (str. 24).
Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.
• Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 24). Ako to ne rješava problem, odspojite AC
adapter iz utičnice i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.
Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da
je dovoljno napunjena.
• Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena.
Potpuno je napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 24).
Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
• Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo je napunite dokraja. Ako to ne rješava problem,
zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 24).
• Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite
LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije
kvar.
• Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju
novom jer je možda oštećena (str. 24).
Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.
• Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice te ga zatim ponovo spojite.
Nastavlja se ,
91
U slu)aju problema (nastavak)
LCD zaslon/Tra4ilo
Na zaslonu ili u tražilu je nepoznata slika.
• Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 75). Dodirnite LCD zaslon kako biste
isključili [DEMO MODE].
Na zaslonu je nepoznat indikator.
• Pogledajte tablicu s indikatorima i porukama upozorenja (str. 103).
Slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se dogaña ako odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili izvadite bateriju bez prethodnog
isključenja kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.
Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.
• Lagano dodirnite LCD zaslon.
• Pritisnite DISP/BATT INFO na kamkorderu (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (str. 29).
Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.
• Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 116).
Slika u tražilu je nejasna.
• Podesite preklopku za podešavanje tražila dok se slika ne izoštri (str. 29).
Slika u tražilu je nestala.
• Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren. Zatvorite LCD zaslon. (str. 29).
Memory Stick Duo
Ne možete upravljati funkcijama pri uporabi Memory Sticka Duo.
• Uložite Memory Stick Duo u kamkorder (str. 32).
• Koristite li Memory Stick Duo formatiran na računalu, formatirajte ga u kamkorderu (str. 62).
Nije moguće izbrisati fotografije.
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na Memory Sticku Duo postavite u položaj za snimanje
(str. 112).
• U indeksnom prikazu možete odjednom izbrisati najviše 100 snimaka.
• Nije moguće izbrisati snimke zaštićene drugim ureñajem. Koristite izvorni ureñaj kako biste
poništili zaštitu.
92
Ne možete izbrisati sve fotografije odjednom.
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na Memory Sticku Duo postavite u položaj za snimanje
(str. 112).
Ne možete formatirati Memory Stick Duo.
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na Memory Sticku Duo postavite u položaj za snimanje
(str. 112).
Naziv datoteke s podacima je prikazan nepravilno.
• Prikazan je samo naziv datoteke ako struktura direktorija nije usklañena s univerzalnim
standardom.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 112).
Naziv datoteke s podacima trepće.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format datoteke (str. 112).
Snimanje
Takoñer pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 95).
Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO, snimanje ne počinje.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik. Postavite preklopku POWER na u (videozapisi) ili v
(fotografije) (str. 33, 34).
• Kamkorder pohranjuje na tvrdi disk scenu koju ste upravo snimili i u toj fazi novo snimanje
nije moguće (str. 34).
• Tvrdi disk kamkordera je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 51) ili ga formatirajte ([M
FORMAT]) (str. 62).
• Ukupan broj videozapisa ili fotografija prelazi kapacitet snimanja kamkordera (str. 15).
Obrišite nepotrebne slike (str. 51).
• Dok je aktivan senzor za detekciju pada [DROP SENSOR] (str. 76), snimanje nije moguće.
Ne možete snimati fotografije.
• Pojavi se reprodukcijski izbornik. Podesite kamkorder u pripravno stanje snimanja (str. 34).
• Tijekom snimanja videozapisa možete snimiti do 3 fotografije.
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na Memory Sticku Duo postavite u položaj za snimanje
(str. 112).
• Na Memory Sticku Duo nema više mjesta. Koristite novi Memory Stick Duo ili formatirajte
uloženi (str. 62). Ili izbrišite nepotrebne snimke (str. 52).
• Fotografije ne možete snimati s opcijama:
− [SMTH SLW REC]
− [FADER]
− [D.EFFECT]
− [PICT.EFFECT]
Nastavlja se ,
93
U slu)aju problema (nastavak)
Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad prestanete snimati.
• Kamkorder pohranjuje na tvrdi disk scenu koju ste upravo snimili.
Kut snimanja razlikuje se ovisno o podešenju preklopke POWER.
• Kut snimanja za fotografije je širi od kuta za videozapise.
Kod snimanja fotografije ne čuje se zvuk zatvarača.
• Podesite [BEEP] na [ON] (str. 73).
• Zatvarač se ne čuje pri uporabi funkcije Dual Rec.
Bljeskalica ne radi.
• Bljeskalicu ne možete koristiti sa sljedećim opcijama:
− Kod izdvajanja fotografija tijekom snimanja videozapisa
− [SMTH SLW REC]
− [FADER]
− [PICT.EFFECT]
− [D.EFFECT]
− Kad je pričvršćena konverzijska leća (opcija)
• Čak i ako je uključena automatska bljeskalica ili G (smanjenje efekta crvenih očiju), nije
moguće koristiti ugrañenu bljeskalicu s:
− NightShot
− [SUPER NS]
− [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] ili [LANDSCAPE] u [PROGRAM AE]
− [MANUAL] u [EXPOSURE]
− [SPOT METER]
Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.
• Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.
Nije moguće kontinuirano snimanje fotografija.
• Ovaj kamkorder ne omogućuje kontinuirano snimanje fotografija.
Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je manje od očekivanog približnog
vremena snimanja na tvrdi disk.
• Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti
(str. 15, 66).
Snimanje se zaustavlja.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Kamkorder je vrlo hladan. Ostavite ga uključenim neko vrijeme. Ako i nakon toga ne bude
upotrebljiv, isključite ga i odnesite na toplo mjesto, neko vrijeme ga ostavite i zatim uključite.
• Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat na hladnom
mjestu (str. 116).
94
Postoji vremenska razlika izmeñu pritiska na tipku START/STOP i mjesta na
kojem počne/završava snimanje videozapisa.
• Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika izmeñu mjesta na kojem ste pritisnuli
tipku START/STOP i stvarnog mjesta početka/završetka snimanja videozapisa. To je
normalno.
Nije moguće promijeniti omjer širine i visine slike videozapisa (16:9/4:3).
• Slika koja se snima u HD (high definition) kvaliteti ima omjer širine i visine 16:9.
Podešavanje slike tijekom snimanja
Takoñer pogledajte "Izbornik" (str. 98).
Automatsko izoštravanje ne radi.
• Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 78).
• Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 78).
Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 67).
• Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne uspijeva kompenzirati prekomjerne vibracije.
Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.
• Funkcija BACK LIGHT se poništava sa sljedećim podešenjima:
− kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 79),
− kad odaberete [SPOT METER] (str. 79).
Objekti koji vrlo brzo prolaze kroz kadar izgledaju izobličeno.
• Posrijedi je tzv. efekt žarišne plohe i to ne predstavlja nepravilnost. Zbog načina na koji
osjetilo slike (CMOS senzor) očitava signale slike, objekti koji brzo prelaze preko okvira
mogu se doimati izobličenima, ovisno o uvjetima snimanja.
Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.
• Točkice se pojavljuju kod snimanja u [SUPER NS] ili [COLOR SLOW S] modu. To nije
neispravnost.
Boje slike nisu prikazane pravilno.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 37).
Nastavlja se ,
95
U slu)aju problema (nastavak)
Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF (str. 37).
Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog
osvjetljenja (str. 29).
Slika je presvijetla, titra ili su zamjetne promjene boja.
• To se dogaña kod snimanja pod rasvjetom fluorescentnih, natrijevih ili živinih svjetiljaka i
normalna je pojava. U tom slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 80) kako biste
ublažili simptom.
Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.
• Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 67).
Daljinski upravlja)
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
•
•
•
•
Podesite opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 76).
Uložite bateriju u nosač tako da polariteti +/– budu usklañeni s oznakama +/– (str. 117).
Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i senzora.
Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili osvjetljenju u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
• Uklonite konverzijsku leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.
Ostali problemi u radu DVD ureñaja kod uporabe isporučenog daljinskog
upravljača.
• Za DVD ureñaj odaberite način upravljanja koji nije DVD 2 ili prekrijte senzor DVD ureñaja
crnim papirom.
Reprodukcija na kamkorderu
Fotografije pohranjene na Memory Stick Duo nisu prikazane u točnoj veličini.
• Fotografije snimljene drugim ureñajem možda neće biti prikazane u točnoj veličini. To je
normalno.
Nije moguća reprodukcija fotografija pohranjenih na Memory Stick Duo.
• Fotografije nije moguće reproducirati ako ste izmijenili datoteke ili direktorije, ili ste
podatke obrañivali na računalu. (U tom slučaju trepće naziv datoteke.) To je normalno
(str. 113).
• Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim ureñajima. To je
normalno (str. 113).
96
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "!".
• Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder
ili izvaditi te ponovno uložiti Memory Stick Duo.
• Može se pojaviti na fotografijama snimljenim drugim ureñajima, editiranim na računalu, itd.
• Odspojili ste AC adapter ili odvojili bateriju prije isključenja žaruljice ACCESS nakon
snimanja. To može oštetiti podatke i pojavi se indikator !.
Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "T".
• Podaci o slici su oštećeni. Obrišite sliku s oznakom T (str. 51).
Tijekom reprodukcije se zvuk ne čuje ili je tih.
• Pojačajte glasnoću (str. 41).
• Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon. Otvorite LCD zaslon.
• Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 82) podešenom na [LOW], teško će se
čuti snimljeni zvuk.
• Pri uporabi funkcije [SMTH SLW REC] ne može se snimati zvuk.
Podaci o slici
Naziv datoteke trepće.
• Datoteka je oštećena.
• Kamkorder ne podržava format te datoteke (str. 110).
Gledanje snimaka na zaslonu TV prijemnika
Slika se ne vidi i zvuk se ne čuje na TV prijemniku spojenom komponentnim
videokabelom (isporučen).
• Podesite opciju [COMPONENT] u skladu sa spojenim ureñajem (str. 74).
• Kad koristite komponentni videokabel (isporučen), provjerite je li spojen crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 49).
Ne može se vidjeti slika ili čuti zvuk na TV prijemniku spojenom HDMI kabelom.
• Videosignal ne izlazi iz priključnice HDMI OUT ako sadrži signale za sprečavanje
kopiranja.
Ne čuje se zvuk.
• Kad koristite komponentni videokabel (isporučen), provjerite je li spojen crveni i bijeli
priključak A/V kabela (str. 45, 47).
• Kad koristite S VIDEO kabel, spojite bijeli i crveni utikač A/V kabela (str. 48).
Nastavlja se ,
97
U slu)aju problema (nastavak)
Format reproducirane slike nije pravilan kad je kamkorder spojen na TV
prijemnik.
• Podesite [TV TYPE] ovisno o TV prijemniku (str. 74).
Slika na 4:3 TV prijemniku izgleda izobličeno.
• To se dogaña kad na 4:3 TV prijemniku gledate zapise snimljene u 16:9 (wide) formatu. Za
reprodukciju slike, pravilno podesite [TV TYPE] (str. 74) i pokrenite reprodukciju. Gledate
li sliku na 4:3 TV-u, s gornje i donje strane slike mogu se pojaviti crne pruge. To je
normalno.
Izbornik
Zasjenjene su opcije iz izbornika.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcije.
• Postoje funkcije koje ne možete aktivirati zajedno. Sljedeća lista pokazuje primjere
neodgovarajućih kombinacija funkcija i opcija izbornika.
Ne mo@ete koristiti
Zbog sljedeBih podešenja
[PROGRAM AE]
NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S],
[OLD MOVIE]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER NS]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER NS]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER NS]
[ONE PUSH] u [WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[PROGRAM AE]
[SUPER NS]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
[FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE]
[FADER]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER]
[OLD MOVIE]
[PROGRAM AE], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT]
[SMTH SLW REC]
[EXP.FOCUS]
[SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[PROGRAM AE]
Ne možete koristiti [SUPER NS].
• Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
98
[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.
• Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u potpunoj tami. Koristite
NightShot ili [SUPER NS].
Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL].
• [LCD BL LEVEL] ne možete podesiti:
− kad je LCD zaslon zatvoren uz kamkorder, sa stranom za prikaz okrenutom prema van,
− kad se za napajanje kamkordera koristi AC adapter.
Ne možete koristiti [WIDE SELECT].
• [WIDE SELECT] ne možete koristiti zajedno sa slikom HD (high definition) kvalitete,
Editiranje videozapisa na kamkorderu
Editiranje nije moguće.
• Nema snimaka.
• Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
Nije moguće kopiranje fotografija.
• Nema dovoljno mjesta za kopiranje na Memory Sticku Duo. Obrišite nepotrebne slike (str. 52).
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na Memory Sticku Duo postavite u položaj za snimanje
(str. 112).
Snimke nije moguće dodati u Playlistu.
• U Playlistu možete dodati najviše 999 videozapisa HD (high definition) ili 99 zapisa SD
(standard definition) kvalitete. Izbrišite neželjene snimke iz Playliste (str. 55).
• U Playlistu ne možete dodati fotografije.
Nije moguće izbrisati slike.
• Nije moguće izbrisati scenu za koju je podešena zaštita uporabom drugog ureñaja.
Presnimavanje/editiranje/spajanje na druge ure+aje
Pogledajte takoñer "Gledanje snimaka na zaslonu TV prijemnika" (str. 97).
Kod reprodukcije diska ne čuje se zvuk.
• Kad je ureñaj spojen samo putem S VIDEO kabela, ne čuje se zvuk. Spojite takoñer bijeli i
crveni utikač spojnog A/V kabela (str. 48).
Nastavlja se ,
99
U slu)aju problema (nastavak)
Ne možete pravilno presnimavati pomoću HDMI kabela.
• Ne možete presnimavati snimke koristeći HDMI kabel.
Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V spojnog kabela.
• A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u odgovarajuću
priključnicu, npr. na izlaz ureñaja s kojeg snimate sliku ili na ulaznu priključnicu drugog
ureñaja za snimanje slike s kamkordera (str. 58).
Nije moguć ispis fotografija uporabom PictBridge pisača.
• Vaš pisač možda neće moći ispisivati fotografije snimljene drugim ureñajima. To je
normalno.
Ostalo
Ne možete izdvojiti fotografiju iz videozapisa na tvrdom disku kamkordera.
• Nije moguće izdvojiti fotografiju iz videozapisa pohranjenog na tvrdi disk kamkordera.
5 sekundi se čuje zvučni signal.
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
• Pojavili su se problemi u radu kamkordera. Uključite i isključite kamkorder te ga zatim
nastavite koristiti.
• Kamkorder je vrlo hladan. Ostavite ga uključenim neko vrijeme. Ako i nakon toga ne bude
upotrebljiv, isključite ga i odnesite na toplo mjesto, neko vrijeme ga ostavite i zatim uključite.
Spajanje na ra)unalo
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
• Instalirajte Picture Motion Browser (str. 87).
• Kad prvi put spajate kamkorder na računalo, možda će trebati neko vrijeme da ga računalo
prepozna. Malo pričekajte.
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odspojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
Na Macintosh računalu ne možete koristiti isporučeni softver, Picture Motion
Browser.
• Picture Motion Browser ne možete koristiti na Macintosh računalu.
100
Na monitoru računala ne možete gledati videozapise s tvrdog diska računala.
• Instalirajte Picture Motion Browser (str. 87).
• Pravilno spojite utikač u priključnicu, zatim čvrsto spojite USB kabel na + (USB)
priključnicu kamkordera.
• Odaberite J (SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t [M y COMPUTER] u
izborniku HOME (str. 57).
• Odspojite sve USB ureñaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
Na monitoru računala ne možete gledati fotografije snimljene na Memory Stick
Duo.
• Čvrsto uložite Memory Stick Duo.
• Odaberite J (SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t [b y COMPUTER] u
izborniku HOME (str. 57).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi funkcija poput reprodukcije ili
editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja na računalo.
Na računalu se ne pojavljuje ikona Memory Sticka (uklonjivog diska).
• Uložite Memory Stick Duo u kamkorder.
• Odspojite s računala sve USB ureñaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.
• Odaberite J (SELECT DEVICES) t [COMPUTER] t [b y COMPUTER] u
izborniku HOME (str. 57).
• Računalo ne prepoznaje Memory Stick Duo pri uporabi funkcija poput reprodukcije ili
editiranja. Dovršite postupak na kamkorderu prije ponovnog spajanja na računalo.
Picture Motion Browser ne radi kako treba.
• Zatvorite Picture Motion Browser i restartajte Windows računalo.
Pri uporabi Picture Motion Browsera pojavljuje se poruka greške.
• Najprije zatvorite Picture Motion Browser na Windows računalu, zatim odaberite drugi mod
preklopkom POWER na kamkorderu.
Na računalu se ne reproduciraju pravilno videozapis, fotografija ili zvuk s
kamkordera.
• Ako je kamkorder spojen na računalo koje ne podržava Hi-speed USB (USB2.0), videozapis,
fotografija ili zvuk se možda neće reproducirati pravilno. To ne utječe na videozapis,
fotografiju ili zvuk koji su kopirani na računalo.
• Ovisno o računalu, može se nakratko zaustaviti reprodukcija videozapisa ili zvuka. To ne
utječe na videozapis ili zvuk koji su kopirani na računalo.
Nastavlja se ,
101
U slu)aju problema (nastavak)
Ekstenzija datoteke se ne vidi na računalu
• Za prikaz ekstenzije, slijedite niže navedene korake:
A Kliknite na opciju [Tool] unutar prozora t [Folder option...] t [View].
B Uklonite oznaku pokraj [Hide file extensions for known file types] pod Advanced
Settings.
C Kliknite [OK].
Pritisnete li tipku DISC BURN na kamkorderu, softver na računalu se ne
pokreće.
• Instalirajte Picture Motion Browser (str. 87).
• Pokrenite [Media Check Tool] na računalu (pojedinosti potražite u uputi "First Step Guide"
na isporučenom CD-ROM-u).
Tijekom korištenja funkcije Easy PC Back-up se na računalu pojavi poruka [Not
enough space on destination hard disk.].
• Obrišite nepotrebne datoteke s računala kako bi oslobodili prostor na disku.
S računala nije moguće snimati na tvrdi disk kamkordera.
• Ne možete kopirati s računala na tvrdi disk kamkordera drugim programom koji nije Picture
Motion Browser.
• Na tvrdi disk kamkordera nije moguće kopirati SD (standard definition) videozapise i
fotografije.
Datoteka prenesena s računala nije snimljena na Memory Stick Duo u
kamkorderu.
• Niste pravilno odspojili USB kabel (isporučen). Ponovno spojite kamkorder na računalo i
prenesite podatke.
Reprodukcija na računalu se zaustavlja ili je slika izobličena.
• Provjerite koji su sistemski zahtjevi potrebni za reprodukciju videozapisa (str. 85).
• Zatvorite na računalu sve aplikacije osim "Player for AVCHD".
Nije moguća reprodukcija diska koji ste snimili.
• Za reprodukciju diska snimljenog s HD (high definition) kvalitetom slike koristite isporučeni
"Player for AVCHD" softver. Ne može se koristiti standardna aplikacija za reprodukciju
diska. Ako se aktivira druga reprodukcijska aplikacija kad je uložen disk snimljen s HD
(high definition) kvalitetom slike, zatvorite je.
Stvaran prikaz ili poruka razlikuju se od onih koji su prikazani u uputama "First
Step Guide".
• Prikaz ili poruke mogu se razlikovati.
102
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnosti)ki pokaziva)/
indikatori upozorenja
Ako se na zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeću tablicu.
Neke probleme možete riješiti sami. Ako ne
uspijete i nakon nekoliko pokušaja, obratite
se prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
C: (ili E:) kk:kk (dijagnostički
pokazivač)
C:04:kk
• Koristili ste akumulatorsku bateriju
koja nije “InfoLITHIUM”. Koristite
“InfoLITHIUM” bateriju (str. 114).
• Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u
DC IN priključnicu kamkordera (str. 24).
C:13:kk / C:32:kk
• Odspojite izvor napajanja. Nakon
ponovnog uključenja nastavite koristiti
kamkorder.
E:20:kk/E:31:kk/E:61:ss/
E:62:ss/E:91:ss/E:94:ss
• Kvar koji ne možete popraviti sami.
Obratite se Sonyjevom ovlaštenom
servisu i navedite svih pet znakova
koda koji počinje slovom "E".
101-0001 (indikator upozorenja za
datoteke)
Sporo trepće
• Datoteka je oštećena.
• Datoteka je nečitljiva.
: (indikator upozorenja za tvrdi disk
kamkordera)*
Brzo trepće
: (indikator upozorenja za tvrdi disk
kamkordera)*
Brzo trepće
• Tvrdi disk je pun.
• Došlo je do pogreške u radu tvrdog
diska kamkordera.
E (indikator upozorenja za bateriju)
Sporo trepće
• Baterija je gotovo prazna.
• Ovisno o uvjetima ili stanju baterije,
indikator E može treptati čak i ako je
bateriji ostalo otprilike 20 minuta.
- (upozorenje na porast
temperature)
Sporo trepće
• Temperatura u kamkorderu raste.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko
vrijeme na hladnom mjestu.
Brzo trepće*
• Kamkorder se jako zagrijao. Isključite
ga i ostavite neko vrijeme na hladnom
mjestu.
O (upozorenje na pad temperature)*
Sporo trepće
• Kamkorder se jako ohladio. Zagrijte ga.
e (indikator upozorenja za Memory
Stick Duo)
• Nije uložen Memory Stick Duo (str. 32).
c (indikator upozorenja za
formatiranje Memory Sticka Duo)*
• Memory Stick Duo je oštećen.
• Memory Stick Duo nije pravilno
formatiran (str. 62, 112).
• Došlo je do pogreške u radu tvrdog
diska kamkordera.
Nastavlja se ,
103
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
f (indikator upozorenja za
nekompatibilni Memory Stick Duo)*
• Uložen je nekompatibilan Memory
Stick Duo (str. 112).
b H (indikator upozorenja za
zaštićeni Memory Stick Duo)*
• Zaštitni graničnik (ako postoji) na
Memory Sticku Duo podešen je u
položaj LOCK (str. 112).
• Pristup podacima na Memory Sticku
Duo je ograničen na drugom ureñaju.
( (indikator upozorenja za
bljeskalicu)
Sporo trepće
• Tijekom punjenja.
Brzo trepće*
• Nešto nije u redu s bljeskalicom.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)*
• Osvjetljenje je nedovoljno pa je
kamkorder osjetljiv na vibracije.
Koristite bljeskalicu.
• Kamkorder može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Držite ga mirno
obadvjema rukama i snimajte.
Meñutim, imajte na umu na indikator
upozorenja na vibracije ne nestaje.
P (indikator senzora detekcije pada)
• Aktivirao se senzor detekcije pada (str.
76) jer je kamkorder pao i stoga se
pokrenula funkcija zaštite tvrdog diska.
To može onemogućiti reprodukciju i
snimanje.
• Senzor detekcije pada ne jamči zaštitu
tvrdog diska u svakom mogućem
slučaju. Koristite kamkorder u
optimalnim i stabilnim uvjetima.
* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja,
čuje se melodija (str. 73).
Poruke upozorenja
Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite
upute.
x Tvrdi disk
: Drive error. Turn on power again.
• Mogući problemi s tvrdim diskom.
Isključite i ponovno uključite ureñaj.
- Overheated. Cannot access HDD.
O Low temperature. Cannot access
HDD.
< HDD full. Cannot record.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 51).
< Number of HD movie scenes is
full. Cannot record HD movies.
< Number of SD movie scenes is
full. Cannot record SD movies.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 51).
< SD movie folder is full. Cannot
record SD movies.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 51) ili
izvedite [M FORMAT] (str. 62).
< Number of still picture scenes is
full. Cannot record still pictures.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 51).
104
< Still picture folder is full. Cannot
record still pictures.
• Obrišite nepotrebne slike (str. 51) ili
izvedite [M FORMAT] (str. 62).
< HD movie recording disabled.
< SD movie recording disabled.
• Nije moguće snimati videozapise zbog
nekih ograničenja tvrdog diska
kamkordera, ali možda ćete moći
snimati fotografije.
Unable to access HDD
• Tijekom čitanja ili snimanja na tvrdi
disk pojavila se greška. To se može
dogoditi ako je kamkorder izložen
udarcima.
Management file damaged. Create
new file?
• Nije moguće snimati fotografije zbog
nekih ograničenja tvrdog diska
kamkordera, ali možda ćete moći
snimati videozapise.
• Datoteka za organizaciju slika je
oštećena. Kada dodirnete [YES], načini
se nova datoteka za organizaciju slika.
Stare snimke na tvrdom disku se ne
mogu reproducirati (ali slikovne
datoteke nisu oštećene). U tom slučaju
kopirajte slikovne datoteke na računalo
pomoću isporučenog softvera. Potražite
detalje u uputi "First Step Guide" na
isporučenom CD-ROM-u.
No more still pictures during movie
recording.
HD movie management information is
damaged. Create new information?
< Still recording disabled.
• Pokušali ste snimiti više od tri
fotografije, a to je najveći broj
fotografija koji se može snimiti
pomoću funkcije Dual Rec (str. 37).
No applicable files available.
• Slikovne datoteke su obrisane.
< HDD format error.
• Tvrdi disk kamkordera je podešen
drugačije u odnosu na standardni
format. Formatiranje ([M FORMAT],
str. 62) može pomoći da ga ponovo
koristite. Time se brišu svi podaci s
tvrdog diska.
Data error.
• Tijekom čitanja ili snimanja na tvrdi
disk pojavila se greška. To se može
dogoditi ako je kamkorder izložen
udarcima.
• Datoteka za organizaciju HD
videozapisa je oštećena. Kada
dodirnete [YES], načini se nova
datoteka za organizaciju HD
videozapisa. Stare snimke na tvrdom
disku se ne mogu reproducirati (ali
slikovne datoteke nisu oštećene). U tom
slučaju kopirajte slikovne datoteke na
računalo pomoću isporučenog softvera.
Potražite detalje u uputi "First Step
Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
Buffer overflow
• Snimanje nije moguće jer je senzor za
detekciju pada prepoznao niz padova
kamkordera. Postoji li opasnost od
kontinuiranog padanja. postavite
[DROP SENSOR] na [OFF] i možda
ćete moći ponovo snimati (str. 76).
Nastavlja se ,
105
Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)
Recovering data
• Kamkorder pokušava automatski
obnoviti podatke ako njihovo
upisivanje nije uspješno izvedeno.
Cannot recover data.
• Upisivanje podataka na tvrdi disk
kamkordera nije uspjelo unatoč
pokušajima.
x Memory Stick Duo
c Reinsert the Memory Stick.
• Ponovno uložite Memory Stick Duo
nekoliko puta. Ako indikator i dalje
trepće, Memory Stick Duo je možda
oštećen. Pokušajte koristiti drugi
Memory Stick Duo.
This is a read-only Memory Stick.
• Uložite Memory Stick Duo na koji je
moguće snimati.
f Incompatible type of Memory Stick.
• Uložen je Memory Stick Duo nekompatibilan s vašim kamkorderom (str. 112).
c This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Provjerite format, zatim formatirajte
Memory Stick Duo u kamkorderu ako
je potrebno (str. 62, 112).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Izbrišite nepotrebne snimke (str. 52).
Cannot record still pictures. (str. 93)
b H The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 112)
106
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
• Ne možete izrañivati direktorije koji
prelaze broj 999MSDCF. Ne možete
stvarati ili brisati direktorije uporabom
ovog kamkordera.
• Trebat ćete formatirati Memory Stick
Duo (str. 62), ili izbrisati snimke
uporabom računala.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Cannot save stil picture.
• Kad koristite funkciju Dual Rec,
nemojte iz kamkordera vaditi medij za
snimanje fotografija dok se ne završi
snimanje na disk i dok ne bude gotovo
snimanje fotografije (str. 37).
No more still pictures during movie
recording.
• Pokušavate snimiti više od 3
fotografije, što je maksimalni njihov
broj koji je moguće snimiti kod jednog
snimanja funkcijom Dual Rec (str. 37).
x PictBridge pisa)
Check the connected device.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
Error. Cancel the task.
• Provjerite pisač.
Cannot print. Check the printer.
• Isključite pisač i ponovno ga uključite,
zatim odspojite USB kabel (isporučen)
i ponovno ga spojite.
x Bljeskalica
Charging… Cannot record still
images.
• Pokušavate snimati fotografiju dok se
vanjska bljeskalica još puni.
Playlist full.
• U Playlistu možete dodati najviše 999
videozapisa HD (high definition) ili 99
zapisa SD (standard definition)
kvalitete.
Data protected.
• Pokušali ste obrisati datoteke zaštićene
u drugom ureñaju. Isključite zaštitu na
tom drugom ureñaju.
P Drop sensor activated. USB
function ended.
- Overheated. Ended USB function.
Flash cannot charge. Not available.
• Pojavila se greška na vanjskoj
bljeskalici i nije ju moguće puniti.
Lens accessory attached. Cannot use
flash.
x Ostalo
Please connect AC adaptor.
• Pokušavate formatirati tvrdi disk dok je
baterija slaba. Koristite AC adapter kao
izvor napajanja kako biste spriječili
prekid napajanja tijekom spomenutih
postupaka.
O Low temperature. Ended USB
function.
Exit USB function
• Dok je aktivna USB veza, ne možete
koristiti funkciju One Touch Disc Burn.
- Overheated. Cannot activate
function. Wait a while and try again
later.
O Low temperature. Cannot activate
function. Wait a while and try again
later.
Playback prohibited
• Moguća je reprodukcija samo slika
snimljenih ovim kamkorderom.
No further selection is possible.
• 100 slika odjednom možete odabrati
samo za sljedeće funkcije:
− brisanje slika
− kopiranje fotografija
− editiranje Playliste HD (high
definition) videozapisa
− ispis fotografija
107
Dodatne informacije
Korištenje kamkordera u inozemstvu
Napajanje
O TV sustavima
Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz.
Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu.
Želite li reproducirati sliku na TV
prijemniku, on takoñer mora imati PAL
sustav i AUDIO/VIDEO ulaznu
priključnicu.
Gledanje snimaka sa slikom HD (high
definition) kvalitete
Sustav
Koristi se u sljedeBim zemljama
U zemljama/regijama koje podržavaju
1080/50i standard možete gledati snimke s
istom HD (high definition) kvalitetom slike
kao kod snimaka. Treba vam TV prijemnik
(ili monitor) s PAL sustavom koji podržava
1080/50i standard te ima AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice. Potrebno je spojiti i
komponentni videokabel i A/V spojni kabel.
PAL
Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska,
Italija, Kuvajt, Malezija,
Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland,
Velika Britanija itd.
Gledanje snimaka sa slikom SD
(standard definition) kvalitete
PAL - M
Brazil
PAL - N
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC
Bahamsko otočje, Bolivija,
Kanada, Srednja Amerika,
Čile, Kolumbija, Ekvador,
Gvajana, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini,
SAD, Venezuela, itd.
SECAM
Bugarska, Francuska,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina itd.
Za gledanje snimaka sa slikom SD (standard
definition) kvalitete, treba vam TV
prijemnik s PAL sustavom koji ima
AUDIO/VIDEO ulazne priključnice.
Potrebno je spojiti A/V spojni kabel.
108
Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj zoni
Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme
podešavanjem vremenske zone. Podesite : (SETTINGS) t [CLOCK/LLANG] t [AREA
SET] i [SUMMERTIME] u izborniku HOME (str. 30).
Vremenske zone
Vremenska
razlika
Podru8je
Vremenska
razlika
Podru8je
GMT
Lisabon, London
+11:00
Solomonski otoci
+01:00
Berlin, Pariz
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Kairo, Istanbul
-12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moskva, Nairobi
-11:00
Otočje Midway., Samoa
+03:30
Teheran
-10:00
Havaji
+04:00
Abu Dabi, Baku
-09:00
Aljaska
+04:30
Kabul
-08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
-07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkuta, New Delhi
-06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
-05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
-04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-03:30
St. John's
+08:00
HongKong, Singapur, Peking
-03:00
Brazilija, Montevideo
+09:00
Seul, Tokio
-02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-01:00
Azori, Zelenortsko otočje
+10:00
Melbourne, Sidney
109
Struktura datoteka/direktorija na tvrdom disku
kamkordera
Struktura datoteka/direktorija je prikazana u nastavku. Za snimanje/reprodukciju na kamkorderu
obično nije potrebno potvrditi strukturu datoteka/direktorija. Detalje o reprodukciji fotografija
ili videozapisa spajanjem kamkordera na računalo potražite na str. 84 i koristite isporučeni softver.
A Datoteke za organizaciju slika
Kad obrišete ove datoteke, nije moguća
pravilna reprodukcija/snimanje slika. Ove
datoteke su skrivene i obično se ne vide.
B Direktorij za organizaciju
podataka o HD videozapisima
Taj direktorij sadrži podatke o snimanje
HD (high definition) videozapisa. Nemojte
ga pokušavati otvoriti ili pristupati
njegovim sadržajima s računala jer se
time mogu oštetiti slikovne datoteke ili
spriječiti njihova reprodukcija.
C Datoteke SD videozapisa (MPEG2)
Ekstenzija ovih datoteka je ".MPG", a
njihova maksimalna veličina 2 GB. Kad
kapacitet prijeñe 2 GB, datoteka se
dijeli.
Brojevi datoteka se automatski
povećavaju. Kad broj datoteka prijeñe 9
999, načini se novi direktorij za
snimanje novih videozapisa.
Povećava se i broj u nazivu direktorija:
[101PNV01] t [102PNV01]
D Datoteke fotografija (JPEG)
Ekstenzija ovih datoteka je ".JPG".
Brojevi datoteka se automatski
povećavaju. Kad broj datoteka prijeñe 9
999, načini se novi direktorij za
snimanje novih fotografija.
110
Povećava se i broj u nazivu direktorija:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
●
●
●
●
●
●
●
Odabirom opcije [M y COMPUTER] u
[USB SELECT] (str. 59), možete pristupiti
tvrdom disku kamkordera s računala spojenog
USB kabelom.
Nemojte mijenjati datoteke ili direktorije na
kamkorderu pomoću računala bez uporabe
isporučenog softvera jer se slikovne datoteke
mogu uništiti ili se neće moći reproducirati.
Pravilan rad nije zajamčen ako koristite gore
navedene funkcije bez uporabe isporučenog
softvera.
Kad brišete slikovne datoteke, pogledajte
korake na str. 51. Nemojte brisati datoteke s
kamkordera izravno na računalu.
Nemojte formatirati tvrdi disk kamkordera
pomoću računala jer kamkorder možda neće
pravilno raditi.
Ako se na računalnom zaslonu ne vide
ekstenzije datoteka, pogledajte str. 102.
Nemojte kopirati datoteke na tvrdi disk
kamkordera s računala jer pravilan rad u tom
slučaju nije zajamčen.
O AVCHD formatu
Ovaj digitalni kamkorder omogućuje
snimanje u AVCHD formatu i MPEG 2
formatu.
Snimanje i reprodukcija na
kamkorderu
Što je AVCHD format?
Koristeći AVCHD format, vaš kamkorder
snima sliku HD (high definition) kvalitete sa
sljedećim značajkama.
AVCHD format je format za digitalne
videokamere visoke razlučivosti koji se
koristi za snimanje HD (high definition)
signala 1080i specifikacije*1 ili 720p
specifikacije*2, primjenjujući učinkovitu
tehnologiju kompresijskog kodiranja
podataka. Za sažimanje videopodataka
koristi se MPEG-4 AVC/H.264 format, a za
sažimanje audiopodataka koristi se Dolby
Digital ili Linear PCM sustav.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
učinkovitije sažimanje slikovnih podataka
od konvencionalnog kompresijskog formata.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje
kamkorderu snimanje videosignala visoke
razlučivosti (HD) na DVD diskove promjera
8 cm.
Videosignal:
AVCHD format 1440 T 1080/50i*3
Audiosignal:
Dolby Digital 5.1 ch
Medij za snimanje:
Interni tvrdi disk
*1: 1080i specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 1080
efektivnih linija za prikaz slike i interlace sustav.
*2: 720p specifikacija
Specifikacija visoke razlučivosti koja koristi 720
efektivnih linija za prikaz slike i progressive
sustav.
*3: Podaci snimljeni u drugim AVCHD
formatima koji nisu gore spomenuti ne mogu se
reproducirati na ovom kamkorderu.
111
O Memory Sticku
Memory Stick je novi kompaktni, prenosivi
IC medij za snimanje velikog kapaciteta. U
ovom kamkorderu možete koristiti samo
Memory Stick Duo koji je velik otprilike
kao pola standardne Memory Stick kartice.
Meñutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih vrsta Memory Stick Duo kartica u
vašem kamkorderu (pogledajte donju tablicu
za detalje).
Snimanje/
reprodukcija
Vrsta Memory Stick kartice
Memory Stick (nekompatibilan
s MagicGate)
–
Memory Stick Duo*1
(nekompatibilan s MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
–
Memory Stick Duo *1
(MagicGate kompatibilan)
a*2*3
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*3
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo*
–
1
*2 *3
a
1
* Memory Stick Duo koji je velik otprilike kao
pola standardne Memory Stick kartice.
*2 Memory Stick koji podržava brzi prijenos
podataka. Brzina prijenosa podataka ovisi o
ureñaju koji koristite.
3
* MagicGate je tehnologija zaštite od
neovlaštenog kopiranja koja koristi sustav
enkripcije podataka. Ovaj kamkorder ne
podržava snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
Format fotografija: Vaš kamkorder komprimira
i snima slikovne podatke u JPEG (Joint
Photographic Experts Group) formatu.
Ekstenzija datoteke je ".JPG".
● Nazivi datoteka fotografija:
− 101-0001: Ovaj naziv datoteke pojavljuje se
na zaslonu vašeg kamkordera.
− DSC00001.JPG: Ovaj naziv datoteke
pojavljuje se na zaslonu vašeg računala.
● Memory Stick Duo formatiran u računalu
(Windows OS/Mac OS) neće zajamčeno raditi s
vašim kamkorderom.
●
O Memory Sticku Duo sa zaštitnim
grani)nikom
Možete spriječiti slučajno brisanje snimaka
tako da pomaknete Zaštitni graničnik (ako
postoji) na Memory Sticku Duo malim
šiljatim predmetom.
Napomene o uporabi
Slikovni podaci mogu se uništiti u sljedećim
slučajevima. Sony ne preuzima odgovornost
i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala:
Ako izvadite Memory Stick Duo ili isključite
kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene,
dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne
podatke na Memory Stick Duo (dok žaruljica
ACCESS svijetli ili trepće).
● Ako koristite Memory Stick Duo u blizini
magneta ili magnetskih polja.
●
Preporučamo izradu sigurnosnih kopija
važnih podataka na tvrdom disku računala.
x O rukovanju Memory Stickom
Pri rukovanju Memory Stickom Duo pazite
na sljedeće:
●
●
●
●
●
112
Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati
ovisno o kombinaciji Memory Sticka i ureñaja
koji s njim koristite.
●
●
●
●
Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu
Memory Sticka Duo.
Ne lijepite naljepnicu izravno na Memory Stick
Duo ili na adapter.
Memory Stick Duo nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
Ne dodirujte priključke Memory Sticka Duo
rukom i pazite da ne doñe u dodir s metalnim
predmetima.
Nemojte udarati, savijati Memory Stick Duo i
pazite da vam ne ispadne.
Nemojte rastavljati ili prerañivati Memory Stick
Duo.
Pazite da se Memory Stick Duo ne smoči.
Nemojte držati Memory Stick Duo nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
●
U Memory Stick Duo utor ne stavljajte ništa
osim Memory Sticka Duo. U protivnom možete
uzrokovati kvar.
x O mjestu uporabe
Nemojte koristiti ili držati Memory Stick
Duo na sljedećim mjestima:
Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
● Mjestima izloženim izravnom suncu.
● Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
plinovima.
●
x O uporabi Memory Stick Duo
adaptera
Kad uložite Memory Stick Duo u Memory
Stick Duo adapter, možete ga koristiti u
Memory Stick-kompatibilnom ureñaju.
Kad s ovim kamkorderom koristite Memory
Stick Duo, obvezno ga uložite u Memory Stick
Duo adapter.
● Memory Stick Duo ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar
ureñaja. Takoñer, uložite li Memory Stick Duo
u Memory Stick Duo utor silom u pogrešnom
smjeru, možete oštetiti utor.
● Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez Memory Stick Duo kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
●
O kompatibilnosti podataka
Slikovni podaci snimljeni na Memory Stick
Duo ovim kamkorderom usklañeni s pravilima
dizajna (Design rule for Camera File system
universal standard) univerzalnog standarda koje
je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
● U rekorderu ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim ureñajima (DCR-TRV900E
ili DSC-D700/D770) koji nisu usklañeni s
univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim područjima.)
● Ako ne možete upotrijebiti Memory Stick Duo
korišten u drugom ureñaju, formatirajte ga
svojim kamkorderom (str. 62). Ne zaboravite da
se formatiranjem brišu sve informacije s
Memory Sticka Duo.
● U svom kamkorderu možda nećete moći
reproducirati materijale:
− obrañene na računalu,
− snimljene drugim ureñajima.
●
x Napomene o uporabi Memory
Sticka PRO Duo
S ovim kamkorderom možete koristiti
Memory Stick PRO Duo maksimalnog
kapaciteta od 2 GB.
113
O "InfoLITHIUM" bateriji
Ovaj ureñaj je kompatibilan s
"InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom
(serije M) i radi samo s "InfoLITHIUM"
baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije M
.
imaju oznaku
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska
baterija koja izmjenjuje informacije o
komunikaciji izmeñu kamkordera i
dodatnog AC adaptera/punjača.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju
energije u skladu s radom kamkordera i
prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.
Kad je spojen AC adapter/punjač, prikazano
je preostalo vrijeme baterije i vrijeme
punjenja.
Punjenje baterije
Prije uporabe kamkordera uvijek napunite
bateriju.
● Savjetujemo punjenje pri temperaturama
izmeñu 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne
ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena.
Punite li bateriju van ovoga temperaturnog
opsega, ona možda neće biti učinkovito
napunjena.
● Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC
IN priključka na kamkorderu ili izvadite
bateriju.
●
U)inkovita uporaba baterije
Pri niskim temperaturama (10 ºC ili manje)
učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u
takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe
skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno
prije snimanja.
− Koristite bateriju velikoga kapaciteta:
NP-QM71/QM91D (opcija).
● Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje
reprodukcije te pretraživanje diska brže troše
bateriju.
●
114
Preporuča se korištenje baterije velikoga
kapaciteta: NP-QM71/QM91D.
● Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek
postavite preklopku POWER na OFF (CHG).
Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom
stanju ili u pauzi reprodukcije.
● Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne
za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog
i prije stvarnog snimanja načinite pokusne
snimke.
● Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.
Indikator preostalog trajanja baterije
Ako se kamkorder isključuje iako indikator
pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za
snimanje, ponovo napunite bateriju u
potpunosti tako da indikatori budu točni. Ipak,
točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme
koristite kamkorder pri visokim temperaturama
ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori
pokazuju približno vrijeme snimanja.
● Oznaka E koja ukazuje na praznu bateriju
trepće čak i ako se baterija može koristiti još
5 do10 minuta, ovisno o uvjetima snimanja ili
temperaturi okoliša.
●
Pohranjivanje baterije
Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme,
jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite
je u kamkorderu. Izvadite je i pohranite na
suhom i hladnome mjestu.
● Bateriju skroz ispraznite tako da dodirnete :
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] u izborniku
HOME i ostavite kamkorder u pripravnom
stanju snimanja dok se ne isključi (str. 76).
●
Održavanje i mjere
opreza
Vijek trajanja baterije
Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin
kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad
primijetite značajno smanjenje vremena
uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu
bateriju.
● Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu
pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.
●
O uporabi i odr4avanju
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na
sljedećim mjestima.
− Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna.
Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama
iznad 60 ºC, primjerice, blizu grijaćih tijela ili
u vozilu parkiranom na suncu jer to može
izazvati kvarove ili deformacije.
− Blizu snažnih magnetskih polja ili pod
utjecajem mehaničkih vibracija. To može
izazvati kvarove.
− Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Tada
možda neće biti moguće normalno snimanje.
− Blizu AM prijemnika i video opreme jer
može doći do smetnji.
− Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima.
Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina,
može doći do nepopravljivih kvarova.
− Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD
zaslon ili objektiv mogu biti izloženi
izravnom suncu. Na taj se način oštećuje
unutrašnjost LCD zaslona.
− Na vlažnim mjestima.
S kamkorderom možete raditi pri napajanju od
7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC
adapter).
Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog
(AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se
preporučuju u ovom priručniku.
Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na
kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
doći do nepopravljivih kvarova.
Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet
ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne
uporabe odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke
udarce. Pazite da vam ureñaj ne ispadne i da ne
stanete na njega. Budite posebno pažljivi s
objektivom.
Kad ne koristite kamkorder, prebacite
preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u
ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost
može zagrijati.
Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sâm kabel.
Nemojte stavljati teške predmete na mrežni
kabel jer se tako može oštetiti.
Metalne kontakte uvijek držite čistima.
Nastavlja se ,
115
Odr4avanje i mjere opreza (nastavak)
Držite daljinski upravljač i bateriju izvan
dohvata djece. Doñe li do slučajnog gutanja
baterije, odmah se obratite liječniku.
● U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
− Obratite se ovlaštenom servisu.
− Obrišite tekućinu s kože.
− Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s
mnogo vode i obratite se liječniku.
●
x Ako neAete koristiti kamkorder du4e
vrijeme
Povremeno ga uključite i reproducirajte ili
snimajte oko tri minute.
● Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.
●
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog
u topli prostor, unutar njega, na površini
diska ili na leći lasera se može kondenzirati
vlaga. U tom slučaju može doći do
nepravilnosti u radu.
x Ako se kondenzirala vlaga
Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1
sat.
x Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzirati kad unesete
kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili
obrnuto) ili kad koristite kamkorder na
toplim mjestima u sljedećim slučajevima:
Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno
zagrijani prostor.
● Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog
automobila u otvoreni topli prostor.
● Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena
ili pljuska.
● Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa
visokom temperaturom.
●
x Kako sprije)iti kondenzaciju vlage
Pri prenošenju kamkordera s hladnog na
toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad
temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne
temperaturu okoline (približno nakon jednog
sata).
116
LCD zaslon
Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se
tako može oštetiti.
● Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na
LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika.
To nije kvar.
● Tijekom uporabe kamkordera, poleñina LCD
zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.
●
x JišAenje LCD zaslona
Ako se LCD zaslon zaprlja od otisaka
prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom
krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD
zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za
čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga
papirom za čišćenje navlaženim u tekućini
za čišćenje.
x Podešavanje LCD zaslona osjetljivog na
dodir (CALIBRATION)
Tipke na zaslonu možda neće raditi
ispravno. U tom slučaju slijedite niže
opisani postupak. Savjetujemo da tom
prilikom koristite mrežno napajanje putem
isporučenog AC adaptera.
A Uključite kamkorder, zatim pritisnite D
(HOME).
B Odspojite sve kabele osim kabela AC
adaptera s kamkordera, zatim izvadite
Memory Stick Duo iz kamkordera.
C Dodirnite : (SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
D Dodirnite oznaku "T" na zaslonu rubom
Memory Sticka Duo ili sličnim predmetom.
Položaj oznake "T" se mijenja.
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.
Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno
pokušajte izvesti kalibriranje.
b Napomene
Za kalibriranje LCD zaslona nemojte koristiti
šiljati predmet. Tako možete oštetiti površinu
zaslona.
● Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako ste ga
zakrenuli ili okrenuli prema van.
●
JišAenje kuAišta
Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom
krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga
posušite mekom suhom krpom.
● Izbjegavajte sljedeće jer se kućište tako može
oštetiti:
− Otapala poput razrjeñivača, benzina,
alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih
sredstava poput insekticida.
− Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
− Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom
kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.
●
Briga o objektivu i njegovo
pohranjivanje
Obrišite površinu objektiva mekom krpom u
sljedećim slučajevima.
− Kad su na objektivu otisci prstiju.
− Na vrućim ili vlažnim mjestima.
− Kad je objektiv izložen slanom zraku,
primjerice uz more.
● Spremite objektiv na dobro prozračeno mjesto
na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
● Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito
izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo
uključivanje i rukovanje kamkorderom
približno jednom mjesečno za dugotrajni
optimalni rad.
ako približno 4 mjeseca uopće ne koristite
kamkorder. Koristite kamkorder nakon
punjenja ove ugrañene baterije.
Ipak, čak i ako akumulatorska baterija nije
napunjena, to neće utjecati na rad
kamkordera sve dok ne snimate datume.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje
od 24 sata s preklopkom POWER
postavljenom na OFF (CHG).
Zamjena baterije daljinskog
upravlja)a
A Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite
baterijski pretinac.
B Uložite novu bateriju s oznakom + prema
gore.
C Vratite baterijski pretinac u daljinski
upravljač dok ne klikne na mjesto.
●
Punjenje ugra+ene baterije za )uvanje
podataka
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti,
rastavljati ili bacati u vatru.
●
Kad litijska baterija oslabi, može se smanjiti
radni domet daljinskog upravljača ili isti možda
neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite
bateriju Sonyjevom litijskom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može
uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Vaš kamkorder je opremljen ugrañenom
akumulatorskom baterijom koja služi
čuvanju podataka o datumu, vremenu itd.,
čak i ako je preklopka POWER postavljena
na OFF (CHG). Baterija se puni kad god se
kamkorder napaja pomoću baterije ili AC
adaptera, no postupno se prazni kad ne
koristite kamkorder, a potpuno se isprazni
117
Tehnički podaci
Sustav
Format videokompresije
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(fotografije)
Format audiokompresije
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL sustav boja, CCIR standardi
1080/50i specifikacija
Tvrdi disk
30 GB
Mjerna jedinica kapaciteta diska je 1 GB
(1 milijun bajtova), odnosno dio koji se
koristi za organizaciju podataka.
Format snimanja
Videozapisi (HD): AVCHD 1080/50i
Videozapisi (SD): MPEG2-PS
1
Fotografija: Exif* Ver.2.2
Vrijeme snimanja/reprodukcije (HD)
AVC HD 15M (XP): Oko 240 min
AVC HD 9M (HQ): Oko 420 min
AVC HD 7M (SP): Oko 510 min
AVC HD 5M (LP): Oko 660 min
Vrijeme snimanja/reprodukcije (SD)
SD 9M (HQ): Oko 440 min
SD 6M (SP): Oko 650 min
SD 3M (LP): Oko 1250 min
Broj zapisa/slika koje se mogu snimiti:
Videozapisi (HD): 3 999
Videozapisi (SD): 9 999
Fotografije: 9 999
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
Osjetilo slike
CMOS senzor: 5,9 mm (tip 1/3)
Razlučivost (fotografije, 4:3):
Maks. 4.0 mega (2 304 T 1 728)
piksela*2
Ukupno: Oko 2 100 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 16:9):
1 430 000 piksela
Efektivno (videozapisi, 4:3):
1 080 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
1 990 000 piksela
118
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10T (Optički), 20T, 80T (Digitalni)
Žarišna duljina
f = 5,1 – 51 mm
Nakon pretvorbe na format fotografije
35 mm
Za videozapise*3: 41,3 ~ 485 mm (16:9),
50,5 ~ 594 mm (4:3)
Za fotografije: 37 ~ 370 mm (4:3), 40,4
~ 404 mm (16:9)
F1.8 ~ 2.9
Promjer filtera: 30 mm
Temperatura boje
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR (3 200K),
[OUTDOOR] (5 800K)
Najmanje osvjetljenje
5 lx (luksa) (F1.8)
0 lx (luksa) (u funkciji NightShot)
*1 Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je
utemeljio udruženje Japan Electric and
Information Technology Industries Association
(JEITA). Datoteke ovog formata mogu
sadržavati dodatne informacije poput onih o
podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.
2
* Jedinstveni raspored piksela Sonyjevog
ClearVid CMOS senzora i sustav
procesuiranja slike (novi Enhanced Imaging
Processor) omogućuju razlučivost fotografije
ekvivalentnu dvostruko većoj od efektivnog
broja osjetila slike.
*3 Vrijednosti žarišne duljine su stvarne
vrijednosti koje se dobivaju širokokutnim
očitavanjem piksela.
Ulazni/izlazni priklju)ci
OpAenito
Audioizlazi/videoizlazi
10-pinska priključnica
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω, nesimetrični
Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrični
Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrični
Audiosignal: 327 mV (s izlaznom
impedancijom od 47 kΩ), Izlazna
impedancija manja od 2,2 kΩ
Priključnica COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, nesimetrična
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Priključnica HDMI OUT
Tip A (19-pinska)
Priključnica za slušalice
Stereo minipriključnica (Ø 3,5 mm)
USB priključnica
mini-B
Priključnica za mikrofon (MIC)
Stereo minipriključnica (Ø 3,5 mm)
Priključnica REMOTE
Stereo minipriključnica (Ø 2,5 mm)
Napajanje
DC 7,2 V (akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (AC adapter)
Prosječna potrošnja energije
Tijekom snimanja koristeći tražilo pri
normalnoj svjetlini:
4,5 W
Tijekom snimanja koristeći LCD zaslon
pri normalnoj svjetlini:
4,7 W
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (približno)
78 T 84 T 165 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
78 T 84 T 165 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i
akumulatorsku bateriju NPFM50
Masa (približno)
640 g samo glavni ureñaj
720 g uključujući akumulatorsku bateriju
NP-FM50 i disk
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 23.
LCD zaslon
Slika
8,8 (3,5 tip, omjer širine i visine 16:9)
Ukupan broj točaka
211 200 (960 T 220)
AC adapter AC-L15A
Napajanje
100 – 240 V izmjenične struje (AC),
50/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 – 0,18 A
Potrošnja snage
18 W
Izlazni napon
Istosmjerna struja (DC) 8,4 V*
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Nastavlja se ,
119
Tehni)ki podaci (nastavak)
Temperatura pohranjivanja
od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (približno)
56 T 31 T 100 mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa (približno)
190 g bez mrežnog kabela
O zaštitnim znakovima
●
●
●
* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC
adapteru.
Akumulatorska baterija (NP-FM50):
Maksimalni izlazni napon
8,4 V istosmjerne struje (DC)
Izlazni napon
7,2 V istosmjerne struje (DC)
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Dimenzije (približno)
38,2 T 20,5 T 55,6 mm (š/v/d)
Masa (približno)
76 g
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Tip
Litij-ionska
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
●
●
●
●
●
●
●
●
"Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
"AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštitni znaci
tvrtke Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
, "Memory Stick Duo",
"Memory Stick",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"MagicGate",
, "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštićeni znakovi Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator je zaštićen naziv
tvrtke Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
Macintosh je zaštićeni naziv tvrtke Apple
Computer, Inc u SAD-u i drugim državama.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštićeni nazivi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili
registrirani nazivi tvrtke Intel Corporation ili
njezinih podružnica u SAD-u i drugim
državama.
Adobe i Adobe Reader su zaštićeni nazivi
tvrtke Adobe Systems Incorporated.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi
odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®"
nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
120
Napomene o licenciji
BILO KAKVA UPORABA OVOG
PROIZVODA OSIM ZA OSOBNU UPORABU
U SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA
KODIRANJE VIDEOINFORMACIJA ZA
PAKIRANE MEDIJE IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ LICENCIJE PREMA
PRIMJENJIVIM PATENTIMA U MPEG-2
PATENTNOM RESORU. TA LICENCIJA JE
RASPOLOŽIVA KOD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN ZA
KORISNIKE PREMA LICENCIJI AVC
PATENTA ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA
(i) ENKODIRANJE VIDEOMATERIJALA U
SKLADU S AVC STANDARDOM (“AVC
VIDEO”) I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC
VIDEOMATERIJALA KOJI JE ENKODIRAO
KORISNIK TIJEKOM PRIVATNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI
JE DOBIVEN OD VIDEOPROVIDERA
LICENCIRANOG ZA PRODAVANJE AVC
VIDEOMATERIJALA. NIKAKVA LICENCIJA
SE NE IZDAJE ILI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA
BILO KAKVU DRUKČIJU UPORABU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI
OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Napomene o softveru uskla+enom s
GNU GPL/LGPL standardima
Ovaj kamkorder sadrži softver pogodan za
uporabu sa sljedećim licencijama: GNU General
Public License (u daljnjem tekstu ga nazivamo
"GPL") ili GNU Lesser General Public License (u
daljnjem tekstu ga nazivamo "LGPL").
To znači da imate pravo pristupa, modifikacije i
distribucije izvornog koda tog softvera pod
uvjetima GPL/LGPL licencija.
Izvorni kôd je dostupan na sljedećoj internetskoj
adresi:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Pročitajte "licence1.pdf" u mapi "Licence" na
CD-ROM-u. Tamo se nalaze licencije (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenta vam je potreban
Adobe Reader. Ako ga nemate, možete ga učitati
s internetske stranice tvrtke Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Ovaj kamkorder sadrži softver "C Library,"
"Expat," "zlib," i "libjpeg". Taj softver koristimo
uz dopuštenje njegovog vlasnika i prema
njihovom zahtjevu obvezni smo vas obavijestiti o
sljedećem. Pročitajte tekst u nastavku.
Pročitajte "licence1.pdf" u mapi "Licence" na
CD-ROM-u. Tamo se nalaze licencije (na
engleskom) za softver "C Library," "Expat,"
"zlib," i "libjpeg".
121
Sa"etak
Dijelovi i kontrole
Brojevi u zagradama ( ) označavaju stranice s informacijama o tom dijelu.
A Preklopka zuma (35, 43)
B Tipka PHOTO (34)
C Okular
D Tražilo (29)
E Preklopka za podešavanje tražila (29)
F Preklopka POWER (28)
G Žaruljice u (videozapisi)/v (fotografije) načina rada (28)
H Žaruljica CHG (punjenje) (24)
I Hvataljka remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite remen za nošenje na ramenu (opcija).
J Akumulatorska baterija (24)
K Žaruljica ACCESS (tvrdi disk) (32)
L Priključnica REMOTE
M i priključnica za slušalice
N Remen (32)
O Tipka START/STOP (33)
122
A Active Interface Shoe
(36)
Ova priključnica napaja dodatni pribor,
primjerice videosvjetlo, bljeskalicu ili
mikrofon. Pribor možete isključiti ili
uključiti preklopkom POWER na
kamkorderu. Pogledajte pripadajuće
upute za uporabu za detalje.
C Priključnica MIC (PLUG IN POWER)
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija),
on ima prednost pred ugrañenim
mikrofonom (str. 36).
Active Interface Shoe ima sigurnosnu
sklopku za dobro pričvršćenje. Za
spajanje pribora pritisnite i gurnite
dokraja te pričvrstite vijak. Za skidanje
pribora olabavite vijak, pritisnite i
povucite pribor prema sebi.
Kod snimanja videozapisa uporabom
vanjske bljeskalice (opcija) spojene na
priključnicu za pribor, isključite je kako
biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
● Ne možete istovremeno koristiti vanjsku
bljeskalicu (opcija) i ugrañenu bljeskalicu.
● Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), on
ima prednost pred ugrañenim mikrofonom
(str. 36).
●
B Tipka ( (bljeskalica) (36)
Nastavlja se ,
123
Dijelovi i kontrole (nastavak)
A Tipka RESET
Vraća sva podešenja na početne
vrijednosti, uključujući podešenje
datuma i vremena.
B Tipka DISP/BATT INFO (25, 29)
C LCD zaslon osjetljiv na dodir (16, 29)
D Tipka START/STOP (33)
E Tipke zuma (35, 43)
F Tipka D (HOME) (18, 64)
G Tipka DISC BURN (50)
H Preklopka JACK COVER
OPEN/CLOSE (44)
I Zvučnik
Za reprodukciju zvuka. Za podešavanje
glasnoće pogledajte str. 41.
J Priključnica +
 (USB) (59)
K Utor za Memory Stick Duo (32)
124
L Žaruljica pristupa (Memory Stick Duo)
(32)
M Priključnica DC IN (24)
N Priključnica HDMI OUT (44)
O Priključnica COMPONENT OUT (44)
P A/V OUT (44)
Za otvaranje pokrova priklju)nica
A Ugrañeni 4-kanalni mikrofon (36)
Active Interface Shoe-kompatibilan
mikrofon (opcija) će imati prednost kad
je spojen.
B Bljeskalica (36)
L Senzor daljinskog upravljača/infracrveni
port
Za upravljanje kamkorderom usmjerite
daljinski upravljač (str. 126) prema
senzoru.
C Objektiv (Carl Zeiss) (4)
D Kontrolni kotačić kamkordera (39)
E Signalna žaruljica snimanja (75)
Svijetli crveno tijekom snimanja.
Trepće kad je preostalo malo prostora na
tvrdom disku ili je baterija slaba.
F Tipka x (VIEW IMAGES) (40)
G Tipka BACK LIGHT (38)
H Tipka MANUAL (39)
I Preklopka NIGHTSHOT (37)
J Preklopka BATT (otpuštanje baterije) (25)
K Navoj za stativ
Stativ (opcija: vijak mora biti kraći od
5,5 mm) pričvrstite u pripadajući navoj
pomoću vijka.
Nastavlja se ,
125
Dijelovi i kontrole (nastavak)
Daljinski upravlja)
Izolacija
A Tipka DATA CODE (str. 72)
Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje
izrañenih snimaka kad pritisnite tijekom
reprodukcije.
B Tipka PHOTO (str. 34)
b Napomene
●
●
●
Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku
snimiti kao fotografija.
C Tipke SCAN/SLOW (str. 41)
D Tipke . > (prethodni/sljedeći)
●
(str. 41)
E Tipka PLAY (str. 41)
F Tipka STOP (str. 41)
G Tipka DISPLAY (str. 25)
H Emiter
I Tipka START/STOP (str. 33)
J Tipke zuma (str. 35, 43)
K Tipka PAUSE (str. 41)
L Tipka VISUAL INDEX (str. 40)
Uključuje VISUAL INDEX.
M Tipke b/B/v/V/ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD
zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite
željenu tipku ili opciju s b/B/v/V, zatim
pritisnite ENTER radi potvrde.
126
●
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe
daljinskog upravljača.
Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za
upravljanje kamkorderom (str. 125).
Kada daljinski upravljač neko vrijeme ne šalje
nikakav signal, narančasti okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka b/B/v/V ili
ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
Tipkama b/B/v/V ne možete odabrati neke
tipke na LCD zaslonu.
Za promjenu baterije pogledajte str. 117.
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije
Snimanje videozapisa
A Format snimanja (HD/SD) (14) i način
snimanja (XP/HQ/SP/LP) (66)
B Tipka HOME (16)
C Preostali kapacitet baterije (približno)
(25)
D Status snimanja ([STBY] (pripravno
stanje) ili [REC] (snimanje))
E Brojač (sati: minute: sekunde)
F Tipka OPTION (17)
G Dual Rec (37)
H Tipka VIEW IMAGES
I Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka
(36)
Snimanje fotografija
J Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (71)
K Veličina slike (69)
L Pojavljuje se pri snimanju fotografije.
M Direktorij za snimanje (Memory Stick
Duo)
z Savjet
●
Kako se broj fotografija snimljenih na Memory
Stick Duo povećava, automatski se kreiraju
novi direktoriji za njihovu pohranu.
Nastavlja se ,
127
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcije (nastavak)
Gledanje videozapisa
A Format snimanja (HD/SD) (14) i način
snimanja (XP/HQ/SP/LP) (66)
B Tipka za povratak
C Preostali kapacitet baterije (pribl.) (25)
D Reprodukcija
E Broj trenutne scene/Ukupan broj scena
F Brojač (sati: minute: sekunde)
G Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg
zapisa (41)
H Tipka OPTION (17)
I Tipke video funkcija (41)
128
Gledanje fotografija
J Veličina slike (69)
K Broj trenutnih fotografija/Ukupan broj
snimljenih fotografija
L Tipka slide showa (43)
M Tipka za odabir prethodne/sljedeće
fotografije (42)
N Naziv datoteke
O Tipka VISUAL INDEX (40)
Indikatori kod promjene opcija
Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene
opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.
Gornji lijevi
Središnji
Gornji desni
Indikator
Zna8enje
Q
Senzor detekcije pada je
isključen (76)
P
Senzor detekcije pada se
aktivirao (76)
Donji
Donji
Gornji lijevi
Indikator
Zna8enje
^5.1ch
5.1-kanalno surround
snimanje/reprodukcija (36)
2
Snimanje pomoću selftimera (83)
(G(+(–,
Bljeskalica (36)
#
Niska MICREF LEVEL
razina (82)
Središnji
Indikator
Zna8enje
)
Efekt slike (82)
'
Digitalni efekt (82)
9Rm
Ručno izoštravanje (78)
0.1m, 1.0m,
10m, ∞
Žarišna udaljenost (78)
5Y
684
PROGRAM AE (80)
.
Pozadinsko osvjetljenje
(38)
^n&
Ravnoteža bijele boje (80)
:
WIDE SELECT (67)
i
Funkcija SteadyShot
isključena (67)
w
Mjerenje svjetla u točki
(79)/Ekspozicija (79)
Indikator
Zna8enje
0
AE SHIFT (66)
|
Podešavanje slide showa
(43)
u
WB SHIFT (67)
o
NightShot (37)
T\
Tele macro (79)
So
Super NightShot (81)
/
Zebra (68)
k
Color Slow Shutter (81)
L
PictBridge veza (59)
E<eh
Indikatori upozorenja
(103)
Gornji desni
Indikator
Zna8enje
Podaci o snimanju (DATA CODE)
Vrijeme i datum snimanja te podaci o
podešenjima kamkordera automatski se
snimaju na tvrdi disk i Memory Stick Duo.
Ne vide se na zaslonu tijekom snimanja ali
ih možete provjeriti tijekom reprodukcije
odabirom opcije [DATA CODE] (str. 72).
Zatamnjivanje (81)
>
Osvjetljenje LCD zaslona
je isključeno (29)
129
Rječnik
x 5.1ch surround zvuk
Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika:
3 sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga
(desni i lijevi) s dodatnim niskopropusnim
subwooferom koji se računa kao 0.1 kanal
za frekvencije od 120 Hz ili niže.
x AVCHD format
Format za digitalne videokamere visoke
razlučivosti koji se koristi za snimanje HD
(high definition) signala uporabom MPEG4 AVC/H.264 formata.
x Dolby Digital
Sustav komprimiranja (sažimanja)
digitalnog zvuka koji je razvila korporacija
Dolby Laboratories.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Tehnologija komprimiranja zvuka koju je
razvila korporacija Dolby Laboratories.
Učinkovito sažima zvukovne podatke uz
očuvanje visoke kvalitete zvuka.
Omogućuje snimanje 5.1-kanalnog
surround zvuka uz učinkovitiju uporabo
diskovnog prostora. Diskove izrañene
Dolby Digital 5.1 Creatorom moguće je
reproducirati na ureñaju kompatibilnom s
diskom snimljenim u kamkorderu.
x Ekstenzija
Posljednja tri slova naziva datoteke iza
točke ("."). Ekstenzija datoteke videozapisa
snimljenog kamkorderom je ".MPG", a
fotografije ".JPG". Ako se ekstenzija ne
vidi, pogledajte str. 102.
x Formatiranje
Postupak brisanja svih snimljenih videozapisa
s tvrdog diska i uspostavljanja izvornog
kapaciteta pohrane kako bi se moglo
ponovno snimati.
x Fragmentacija
Stanje tvrdog diska u kojem se datoteke
dijele i razmještaju na razne dijelove diska,
što može rezultirati nepravilnim
pohranjivanjem slika. Taj problem se može
riješiti funkcijom [M FORMAT] (str. 62).
130
x Izbornik HOME
Izbornik HOME se pojavljuje nakon
pritiska tipke D (HOME) i služi kao
polazište za pristup funkcijama
kamkordera.
x Izbornik OPTION
Izbornik OPTION se pojavljuje nakon
pritiska tipke E (OPTION) i omogućuje
brzi pristup funkcijama raspoloživima
prema statusu kamkordera u tom trenutku.
x JPEG
JPEG je skraćenica od Joint Photographic
Experts Group, tj. standard formata
kompresije (smanjenja kapaciteta podataka)
fotografija. Kamkorder snima fotografije u
JPEG formatu.
x Kvaliteta snimanja
Kvaliteta slike, HD (high definition) ili SD
(standard definition), odabire se za
videozapise. Što je kvaliteta snimanja viša,
vrijeme snimanja je kraće.
x MPEG
MPEG je skraćenica od Moving Picture
Experts Group, skupinu standarda za
kodiranje (kompresiju slike) videozapisa
(filma) i zvuka. Postoje formati MPEG1 i
MPEG2. Vaš kamkorder snima videozapise
sa slikom SD (standard definition) kvalitete
u MPEG2 formatu.
x MPEG2 format
Služi snimanju SD (standard definition)
signala na tvrdi disk.
x MPEG-4 AVC/H.264
Najnoviji format za kodiranje slike, koji su
2003. godine zajednički standardizirale
dvije meñunarodne organizacije za
standardizaciju, ISO-IEC i ITU-T. U
usporedbi s konvencionalnim MPEG2
formatom, MPEG-4 AVC/H.264 je više
nego dvostruko učinkovitiji. Vaš kamkorder
koristi MPEG-4 AVC/H.264 enkodiranje
videozapisa visoke razlučivosti.
x Original
Videozapis ili fotografija snimljeni ovim
kamkorderom na disk nazivaju se "original".
x Playlist (reprodukcijska lista)
Lista u koju možete uvrstiti svoje omiljene
izvorne videozapise.
x Sli)ica (thumbnail)
Umanjene slike koje omogućuju prikaz više
snimaka istovremeno. "VISUAL INDEX" i
"izbornik diska" kamkordera koriste sustav
prikaza sa sličicama.
x VBR
VBR je skraćenica od Variable Bit Rate
(promjenjiva brzina bitova). Ta funkcija
omogućuje kamkorderu da automatski
podesi brzinu bitova (tj. količinu podataka
snimljenih u jedinici vremena) u skladu sa
svakom snimljenom scenom. Za videozapis
koji sadrži scene s brzim kretanjem, koristi
se mnogo prostora na disku kako bi se dobila
jasna slika pa je vrijeme snimanja kratko.
x VISUAL INDEX
Ova funkcija prikazuje sličice snimljenih
videozapisa i fotografija kako biste mogli
odabrati scene koje želite reproducirati.
131
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising