Sony | HDR-TD10E | Sony HDR-TD10E TD10E Dvostruki Full HD 3D kamkorder s flash memorijom Upute za upotrebu

4-271-344-11(1)
3D digitalni HD
kamkorder
Upute za uporabu
HDR-TD10E
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Napomena o mrežnom kabelu (kabelu
napajanja)
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo
s ovim modelom kamkordera i ne smije se
koristiti s drugom električnom opremom.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
HR
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Baterija
66 Nemojte rastavljati bateriju.
66 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
66 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
66 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
66 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
66 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
66 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
66 Držite bateriju izvan dosega male djece.
66 Bateriju držite suhom.
66 Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekviva­
lentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
66 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
2
Mrežni adapter
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
ZA KORISNIKE U EUROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primje­
njuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinja­
vati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
HR
3
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija koja je isporučena uz ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki
proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog perfor­
mansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako
bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektro­
nske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proiz­
voda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
HR
4
Isporučeni pribor
Uporaba kamkordera
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
VVKamkorder (1)
VVMrežni adapter (1)
VVMrežni kabel (kabel napajanja) (1)
VVHDMI kabel (1) 
VVA/V spojni kabel (1) 
VVUSB kabel (1) 
VVUSB adapterski kabel (1) 
VVDaljinski upravljač (1)
66 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
Već je ugrađena mala dugmasta litijeva baterija.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog
upravljača.
Pokrov utora za stativ
LCD zaslon
Baterija
VVPunjiva
baterija NP-FV70 (1)
"Handycam" Application
Software (1) (str. 39)
VVCD-ROM
–– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
–– Priručnik za "Handycam" (također PDF)
VV"Upute
za uporabu" (ovaj priručnik) (1)
66 Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
66 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza" (str. 61).
Gledanje 3D videozapisa
66 Pri gledanju 3D videozapisa snimljenih ovim
kamkorderom na 3D kompatibilnim monitorima
mogli biste osjetiti simptome poput naprezanja
očiju, mučnine ili umora. Savjetujemo vam da
kod gledanja 3D videozapisa redovito pravite
pauze. Budući da se potreba za pauzama i njihova
učestalost razlikuju od pojedinca do pojedinca,
ravnajte se prema vlastitom iskustvu. Ne osjećate
li se dobro, prekinite gledanje 3D videozapisa i
po potrebi posjetite liječnika. Također pogledajte
upute za uporabu spojenog uređaja ili softvera
koji koristite s kamkorderom. Vid djeteta je uvijek
osjetljiv (osobito kod djece u dobi ispod 6 godina).
Prije no što im dopustite gledanje 3D filmova,
posavjetujte se sa stručnjakom poput pedijatra
ili oftalmologa. Neka se vaša djeca pridržavaju
navedenih mjera opreza.
66 Način na koji ljudi vide 3D filmove razlikuje se
od osobe do osobe.
HR
5
Opcije izbornika, LCD zaslon i objektiv
O podešavanju jezika
66 Ne dirajte zaslon osjetljiv na dodir u sljedećim
uvjetima jer inače možete uzrokovati probleme
u radu kamkordera.
–– Kad na zaslonu osjetljivom na dodir postoje
kapljice vode
–– Mokrim prstima
–– Šiljatim predmetom kao što je obična ili
kemijska olovka, čavao i sl.
–– Nemojte držati kamkorder za dio zaslona unutar
okvira
–– U rukavicama
66 Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
66 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99% piksela
funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu
se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle
točkice (bijele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice
su normalna posljedica postupka proizvodnje i
ne utječu na snimanje ni na koji način.
66 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promijenite jezik prikaza na zaslonu prije
uporabe kamkordera (str. 17).
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
66 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar.
66 Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce
snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je
u suton.
HR
6
O snimanju
66 Savjetujemo da memorijsku karticu pri prvoj
uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu
radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske
kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo
i sl.
66 Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
66 Proizvođač ne može kompenzirati gubitak snimlje­
nog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije
nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za
snimanje i sl.
66 Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i regiji.
Za gledanje snimaka na TV prijemniku, potreban
je PAL TV prijemnik.
66 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovla­
šteno snimanje takvih materijala može biti u
suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
66 Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima
i odredbama.
Napomene o reprodukciji
66 Snimke načinjene ovim kamkorderom možda
nećete moći reproducirati normalno drugim
uređajima. Također, snimke načinjene drugim
uređajima možda nećete moći reproducirati
ovim kamkorderom.
66 Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni
na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na AV opremi drugih proizvođača.
DVD mediji snimljeni u HD (high
definition) kvaliteti slike
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
66 DVD mediji snimljeni u high definition (HD)
kvaliteti slike mogu se reproducirati na uređajima
kompatibilnima s AVCHD standardom. Diskovi
s high definition (HD) sadržajima ne mogu se
reproducirati u DVD uređajima/rekorderima jer
oni nisu kompatibilni s AVCHD formatom. Ako
u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen
u AVCHD formatu (high definition kvaliteta slike
(HD)), možda ga nećete moći izbaciti.
66 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se
aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom
slučaju će se na LCD zaslonu pojaviti odgova­
rajući indikator.
Pohranite sve svoje snimke
66 Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Pojedinosti o pohranjivanju snimaka na
računalo potražite na str. 37, a više o pohranjivanju
na vanjske uređaje na str. 42.
66 3D videozapise ne možete pohraniti na disk.
Pohranite ih na vanjski medij (str. 44).
66 Vrste diskova ili medija na koje možete pohraniti
snimke ovise o odabranoj postavci [ REC
Mode] tijekom snimanja. Videozapisi snimljeni
s postavkom [50p Quality ] mogu se pohraniti
pomoću vanjskih medija (str. 44). Videozapisi
snimljeni s postavkom [Highest Quality ]
mogu se pohraniti na vanjske medije ili Blu-ray
diskove (str. 44).
Napomene o bateriji i mrežnom
adapteru
66 Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
66 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
66 Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
66 Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke
spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja pri­
ključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati
kvar kamkordera.
66 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon.
Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, napravite [Format]
66 Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka
dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja podataka
na mediju za snimanje. Snimke se ne mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo pohranite
snimke na neku vrstu vanjskog medija i zatim
napravite [Format] dodirom na Ű (MENU)
 [Setup]  [‫( כ‬
Media Settings)] 
[Format]  željeni medij  ű  ű.
Napomene o dodatnom priboru
66 Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
66 Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
HR
7
O ovom priručniku, ilustracijama i
izbornicima
66 U ovim uputama ikone
i
označavanju
3D i 2D stranu preklopke 2D/3D.
66 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
66 U ovom priručniku se ugrađena memorija kam­
kordera i memorijska kartica nazivaju "medijima
za snimanje".
66 U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa
slikom kvalitete high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
66 Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Napomene o uporabi
66 Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimke se možda neće moći reproducirati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške
u radu.
–– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
–– odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama dok indikatori 
(videozapis)/ (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 20) svijetle ili trepću
66 Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
HR
8
Sadržaj
Ikone
i
označavanju 3D i 2D stranu preklopke 2D/3D (str. 22).
Opcije raspoložive za podešavanje razlikuju se ovisno o položaju te preklopke.
Prvo pročitajte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sadržaj
Početak
Korak 1: Punjenje baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Punjenje baterije u inozemstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Promjena jezika prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korak 3: Priprema medija za snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Provjera postavke medija za snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kopiranja videozapisa i fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Optimalna udaljenost od objekta i razina zumiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Podešavanje trodimenzionalnog izgleda slike tijekom snimanja. . . . . . . . . . 26
Reprodukcija na kamkorderu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Highlight reprodukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Napredne funkcije
Brisanje snimaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računalo. . . . . . . . . . . . . 37
Priprema računala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kod uporabe Macintosh računala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
HR
9
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača osim
uporabom DVDirect Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl.. . . 48
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti. . . . . . . . . . . . . . . 58
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kratki pregled
Indikatori na zaslonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HR
10
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
Početak
Baterija
Mrežni adapter
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
Indikator /CHG (bljeskalica/
punjenje)
U zidnu utičnicu
DC IN priključnica
DC priključak
Poravnajte oznaku  na DC priključku s oznakom na
DC IN priključnici.
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
??Napomene
66 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon.
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
Svijetli indikator /CHG (bljeskalica/punjenje) i započinje punjenje. Indikator /CHG
(bljeskalica/punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
HR
11
4
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FV50
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
Trajanje punjenja
155
195
390
66 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmjerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C.
Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 58 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
66 Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD zaslona.
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) () i
zatim skinite bateriju ().
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 11). Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
HR
12
Napomene o bateriji
Početak
66 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori  (videozapis)/
 (fotografija) (str. 22) i indikator pristupa (str. 20) isključeni.
66 Indikator /CHG (bljeskalica/punjenje) treperi tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
–– Baterija nije pravilno postavljena.
–– Baterija je oštećena.
–– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
–– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
66 Ne savjetujemo vam da s kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena
snimanja i reprodukcije.
66 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off]).
Napomene o mrežnom adapteru
66 Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
66 Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
66 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
66 Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.
HR
13
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
66 Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon otvoren, pritisnite tipku POWER.
Indikator MODE
Tipka POWER
2
Odaberite željeni jezik i dodirnite [Next].
3
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu
Tipkama ư/Ǎ odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[Next].
HR
14
4
Podesite [Summer Time], zatim dodirnite [Next].
66 Podesite li [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.
Početak
5
Odaberite format datuma i dodirnite [Next].
6
Odaberite datum i vrijeme, dodirnite Ů/ů za podešenje vrijednosti i
zatim dodirnite [Next]  ű*.
** Izbornik potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.
Sat započinje s radom.
66 Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [ ( Clock
Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu,
dodirnite / za prikaz opcije.
7
Dodirnite [Run].
66 Dodirnete li [Run Later], pojavljuje se izbornik moda snimanja. Pri sljedećem uključenju kamkordera
pojavit će se izbornik [Auto 3D Lens Adjust].
HR
15
8
Usmjerite kamkorder prema objektu kako bi se pojavio na LCD zaslonu.
66 Objekt treba dati vrijednost višu od oznake  na mjerilu. Objekt će izgledati udvostručen. Ne
osjećate li se ugodno gledajući 3D sliku, pritisnite 2D/3D DISP i provjerite sliku u 2D (str. 22).
9
Mjerilo
Dodirnite ű.
66 Kamkorder automatski zumira radi podešavanja objektiva. Ne mijenjajte objekt sve dok se ne dovrši
podešavanje.
??Napomene
66 Pojavi li se [Could not adjust.], dodirnite [Run Again].
66 Ako je preklopka 2D/3D (str. 22) podešena na 2D, neće se pojaviti izbornik [Auto 3D Lens Adjust].
Vrsta objekata koji bi se trebali prikazivati na LCD zaslonu za [Auto 3D Lens Adjust]
Prikazano mjerilo razlikuje se ovisno o objektu prikazanom na LCD zaslonu.
Objekti s višom vrijednošću na mjerilu:
–– Svijetli objekti, npr. motivi na otvorenom pri dnevnom svjetlu
–– Objekti s raznim bojama i oblicima
Objekti s nižom vrijednošću na mjerilu koji uzrokuju greške u podešavanju:
–– Tamni objekti, npr. noćni motivi
–– Objekti unutar 2 m od kamkordera
–– Objekti s malo boja
–– Objekti kod kojih se ponavlja isti uzorak, npr. redovi prozora na zgradama
–– Pokretni objekti
HR
16
??Napomene
66 Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) 
[Setup]  [ ( Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time]  ű.
66 Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup] 
[‫ ל( ל‬General Settings)]  [Beep]  [Off]  ű.
Za isključivanje napajanja
Početak
Zatvorite LCD zaslon.
Nekoliko sekundi treperi indikator  (videozapis) i kamkorder se isključuje.
@@Savjeti
66 Kamkorder također možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
66 Ako je opcija [Power On By LCD] podešena na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [‫ ל( ל‬General Settings)]  [Language Setting]
 željeni jezik  ű  Ų  Ų.
HR
17
Korak 3: Priprema medija za snimanje
Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće ikone.
*
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
** Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij možete
snimati, reproducirati s njega ili editirati na njemu.
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 59 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
66 Pogledajte str. 60 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
Odabir medija za snimanje
ADodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [‫( כ‬
Select].
Media Settings)]  [Media
Pojavi se izbornik [Media Select].
BDodirnite željeni medij za snimanje  ű  ű.
Na odabrani medij snimaju se i videozapisi i fotografije.
Provjera postavke medija za snimanje
Pri snimanju videozapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu
zaslona.
Ikona medija za snimanje
HR
18
Ulaganje memorijske kartice
??Napomene
66 Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje videozapisa i/ili fotografija na memorijsku
karticu.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PROHG Duo" medij
—
Opisano u ovom
priručniku
Početak
SD Speed klasa
"Memory Stick PRO
Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska
kartica
Class 4 ili brža
SD kartica
SDXC memorijska
kartica
66 Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
66 Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory
Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
66 Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Time možete uzrokovati
kvar.
66 Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB s ovim
kamkorderom.
??Napomene
66 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
66 Videozapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importirati ili reproducirati na računalima
ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kabelom.
Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li opremu koja ne podržava sustav exFAT i
pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
**exFAT je datotečni sustav koji se koristi za SDXC memorijske kartice.
HR
19
AOtvorite pokrov i umetnite memorijsku karticu s odrezanim uglom okrenutim
kao na slici u utor dok ne klikne.
66 Zatvorite pokrov nakon ulaganja memorijske kartice.
Indikator pristupa
Imajte na umu smjer odrezanog ugla.
Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database file.
Please wait.] Pričekajte da poruka nestane.
BZatvorite pokrov.
??Napomene
66 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu.
66 Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
66 Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
66 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Kopiranja videozapisa i fotografija
Dodirnite Ű (MENU)  [Edit/Copy]  [Copy], zatim slijedite upute na zaslonu.
HR
20
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija na medij za snimanje ugrađen u
kamkorder.
Videozapisi se snimaju u 3D s high definition (HD) kvalitetom slike.
@@Savjeti
66 Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 18.
1
Zategnite ručni remen.
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
Snimanje/reprodukcija
2
HR
21
Snimanje videozapisa
Tipka MODE
 (videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka START/STOP
[STBY]
[REC]
Preklopka 2D/3D
APritisnite MODE za uključivanje indikatora  (videozapis).
BPritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
@@Savjeti
66 Snimajte objekt s otprilike 80 cm do 6 m udaljenosti kako biste dobili dobre 3D videozapise. Optimalna
udaljenost mijenja se kad koristite zumiranje (str. 26).
Za snimanje 2D videozapisa
Podesite preklopku 2D/3D na 2D.
??Napomene
66 Nemojte pomicati preklopku 2D/3D tijekom snimanja. Kamkorder prestaje snimati.
HR
22
Za ponovni prikaz opcija na LCD zaslonu
Dodirnite bilo koji dio LCD zaslona osim tipaka, tako da možete koristiti opcije. Postavke
možete mijenjati u izborniku [Display Setting].
oko 4 sekunde
kasnije
Pri dužem snimanju 3D videozapisa mogli biste osjetiti nelagodu. Pritisnite 2D/3D DISP za
prebacivanje slike s 3D na 2D. Slika se prikazuje u 2D, ali kamkorder nastavlja snimati u 3D.
Kad se prikaz promijeni iz 2D u 3D, zaslon postaje tamniji. Pojava nije kvar.
Snimanje/reprodukcija
Za snimanje videozapisa u 3D dok se prikazuju u 2D na LCD zaslonu kamkordera
??Napomene
66 Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje.
66 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa je sljedeće.
–– 3D: približno 6 sati i 30 minuta
–– 2D: približno 13 sati
66 Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
66 Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
66 Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje.
Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter.
–– Indikator pristupa (str. 20) svijetli ili trepće
–– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
HR
23
@@Savjeti
66 Pogledajte str. 59 za podatke o vremenu snimanja 2D videozapisa.
66 Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO dokraja (Dual Rec).
66 Standardno je [ SteadyShot] podešeno na [Active].
66 Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete.
66 Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa.
66 Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup]
 [‫( כ‬
Media Settings)]  [Media Info].
66 LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U slučaju 2D snimanja podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte
slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
66 Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu () i
zatim podesite nagib ().
 90 stupnjeva (maks.)
90 stupnjeva prema
kamkorderu
 180 stupnjeva (maks.)
66 Gledajte 3D videozapise na LCD zaslonu ravno s udaljenosti od oko 30 cm.
Podaci o snimanju
Datum snimanja, vrijeme i uvjeti snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci
se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reproduk­
cije. Za prikaz tih podataka dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [ ( Playback Settings)]
 [Data Code]  željeno podešenje  ű  ű.
Snimanje fotografija
Tipka MODE
 (videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka PHOTO
Preklopka 2D/3D
HR
24
Treperi  Svijetli
Kad nestane , fotografija je snimljena.
APodesite preklopku 2D/3D na 2D.
BPritisnite MODE za uključivanje indikatora  (fotografija).
Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3.
CPritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
66 Fotografije ne možete snimati u 3D.
@@Savjeti
66 Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU)  [Image Quality/Size]  [ Image Size] 
željeno podešenje  ű.
66 Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
66 Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi tijekom
snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na Ű (MENU)  [Camera/
Mic]  [ ( Flash)]  [Flash]  željenu postavku  ű.
Ako se na fotografijama pojavljuju bijele kružne mrlje
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi
bljeskalica kamkordera, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje.
Kako biste smanjili pojavu bijelih mrlja, osvijetlite prostoriju i snimajte bez bljeskalice.
Snimanje/reprodukcija
??Napomena
Čestice (prašina, pelud i sl.)
u zraku
HR
25
Optimalna udaljenost od objekta i razina zumiranja
Udaljenost pri kojoj možete dobiti videozapise dubokog trodimenzionalnog izgleda razlikuje
se ovisno o razini zumiranja.
Podesite razinu zumiranja pomoću preklopke zuma.
Širi kut gledanja
(širokokutno)
Udaljenost od objekta
Uži kut gledanja
(telefoto)
Zum
oko 80 cm – 6 m
oko 2,5 m – 10 m
oko 7,5 m – 20 m
Podešavanje trodimenzionalnog izgleda slike tijekom snimanja
Funkcija [3D Depth Adjustment] dodijeljena je tvorničkim podešenjem kotačiću MANUAL.
Možete podesiti dubinu 3D slika korištenjem kotačića MANUAL.
Tipka MANUAL
Kotačić MANUAL
1Pritisnite MANUAL.
2Zakrenite kotačić MANUAL za podešavanje dubine slike na zaslonu.
66 Pritisnete li MANUAL na nekoliko sekundi, možete kotačiću MANUAL dodijeliti drugu opciju izbornika.
HR
26
Reprodukcija na kamkorderu
Možete uživati u reprodukciji snimaka s moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog
kamkordera.
Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na ugrađeni medij i reproduciraju s njega.
@@Savjeti
66 Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 18.
66 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja.
66 Za reprodukciju 2D videozapisa podesite preklopku 2D/3D na 2D.
1
2
Otvorite LCD zaslon na kamkorderu.
Snimanje/reprodukcija
Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje.
Pritisnite  (View Images).
Prikazuje se izbornik Event View nakon nekoliko sekundi.
3
Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije ().
Tipka
Highlight
Playback
AU izbornik MENU
BKategorije
Cư/Ǎ: Prikaz prethodne/sljedeće kategorije.
DNaziv kategorije
EPrijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije
HR
27
FVremenska skala
GTipka Highlight Playback*
HTipka za promjenu vremenskog raspona kategorije
** Pojavi se samo kad je kvaliteta slike podešena na [ HD Quality].
Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u središtu.
66 Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone m na vremenskoj skali.
66 Dodirnite   (promjena vremenskog raspona kategorije) u donjem desnom uglu zaslona tako da
možete promijeniti raspon na vremenskoj skali od jedne i pol godine do tri mjeseca, čime se mijenja
broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.
4
Dodirnite sliku koju želite vidjeti.
AZa povratak na prikaz Event View
BPrikaz prethodne/sljedeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom, indeksni prikaz
će se izlistavati)
CPrijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije
DNaziv kategorije
ETipka za promjenu tipa snimke (samo za 2D)
66 Dodirnite  za odabir tipa snimke koja će se prikazati u indeksu između [ MOVIE] (samo
videozapisi), [ђ PHOTO] ili [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] (i videozapisi i fotografije).
66 Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se . Ako dodirnete
videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno
zaustavljena.
??Napomene
66 Pomaknete li preklopku 2D/3D, pojavi se izbornik moda snimanja. Nemojte pomicati preklopku 2D/3D
tijekom reprodukcije.
@@Savjeti
HR
28
66 Kad je preklopka 2D/3D podešena na 3D, reproduciraju se samo 3D videozapisi. Kad je preklopka podešena
na 2D, i 3D i 2D slike reproduciraju se u 2D.
66 3D videozapise možete pogledati u 2D pritisnete li 2D/3D DISP (str. 23).
Rukovanje kamkorderom tijekom reprodukcije videozapisa
Tijekom reprodukcije videozapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici.
Podešavanje glasnoće
Brisanje
Kontekst
Prethodna
Ubrzano unatrag*
Sljedeća
Ubrzano naprijed*
Pauza*/reprodukcija
** Ove tipke mogu se koristiti samo tijekom reprodukcije videozapisa.
??Napomene
66 Možda nećete moći reproducirati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.
@@Savjeti
66 Gore prikazane tipke će se također prikazati kad odaberete [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] dodirom tipke za
promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija (samo za 2D).
66 Dodirom tipke ‫ ם‬u izborniku za reprodukciju prikazat će se funkcije koje trenutno možete koristiti na
jednostavan način.
66 Kad reprodukcija od odabrane snimke dođe do zadnje snimke, izbornik se vraća na prikaz INDEX.
66 Dodirnite ‫מ‬/‫ ן‬tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
66 Ako više puta pritisnete
/
tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju oko 5 puta brže
 oko 10 puta brže  oko 30 puta brže  oko 60 puta brže.
66 Datum, vrijeme i uvjeti snimanja se automatski pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju
tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup]
 [ (Playback Settings)]  [Data Code]  željeno podešenje  ű  Ų.
66 U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis.
Snimanje/reprodukcija
Zaustavljanje*
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite ‫ נ‬ podesite pomoću Ź/ź 
ű.
HR
29
Podešavanje dubine 3D videozapisa
Možete podešavati dubinu pri reprodukciji 3D videozapisa.
ADodirnite ‫ ם‬ [3D Depth Adjustment] na zaslonu za reprodukciju 3D
videozapisa.
Videozapis se zaustavi i pojavi se izbornik za podešavanje okomitog smjera.
BDodirnite Ž/ż za podešavanje okomitog smjera  [Next].
Pojavi se izbornik za podešavanje vodoravnog smjera.
CDodirnite Ž/ż za podešavanje vodoravnog smjera  ű.
Gledanje fotografija
Tijekom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane
tipke će se prikazati kad odaberete [ђ PHOTO] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u
indeksnom prikazu kategorija.
Brisanje
Kontekst
Prethodna
@@Savjeti
HR
30
66 Za ponavljanje slideshowa, dodirnite ‫[ ם‬Slideshow Set].
Sljedeća
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Highlight reprodukcija
Pritisnite   Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite [ŝ Highlight].
66 Dodirnite [ŝ Scenario Save] na zaslonu po završetku Highlight reprodukcije tako da možete pohraniti
scenarij Highlight reprodukcije.
Snimanje/reprodukcija
HR
31
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Načini povezivanja, vrsta slike (3D ili 2D)
i kvaliteta slike (high definition (HD) ili
standard definition (STD)) koja se reproducira
za zaslonu TV-a razlikuju se ovisno o vrsti
TV-a koji spajate i priključnicama koje
koristite.
Izlazne priključnice na kamkorderu
Mogućnosti povezivanja
Spajanje na 3D TV
Videozapisi snimljeni u 3D reproduciraju se
u 3D. Provjerite je li preklopka 2D/3D na
kamkorderu podešena na 3D.
HDMI OUT priključnica
HDMI kabel (isporučen)
A/V Remote
priključnica
Komponentni A/V kabel
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bijela)
(crvena)
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
66 Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
2
3
HR
32
Spojite kamkorder na TV.
66 Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi
mrežni adapter (str. 12).
Pokrenite reprodukciju videozapisa
ili fotografije na kamkorderu (str. 27).
Spajanje na high definition TV
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se reproducirati u high definition (HD)
kvaliteti. Videozapisi sa standard definition
(STD) kvalitetom slike će se reproducirati u
standard definition (STD) kvaliteti
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9
(wide) ili 4:3 koji nije high definition
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se reproducirati u standard definition
(STD) kvaliteti. Videozapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se
reproducirati u standard definition (STD)
kvaliteti.
A/V spojni kabel
(isporučen)
(žuta)
(bijela)
(crvena)
Komponentni A/V kabel
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
Komponentni A/V kabel
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bijela)
(crvena)
Snimanje/reprodukcija
HDMI kabel (isporučen)
(bijela)
(crvena)
A/V spojni kabel sa
S VIDEO (opcija)
(žuta)
(bijela)
(crvena)
HR
33
Pri spajanju HDMI kabelom
66 Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
66 Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju
(za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje
na vaš TV na drugom kraju.
66 Snimke sa zaštitom od kopiranja ne emitiraju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
66 Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
načinu povezivanja.
66 Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kam­
kordera na HDMI OUT priključnicu drugog
uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
66 Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround zvuk,
videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike
se automatski reproduciraju s 5.1ch surround
zvukom. Zvuk videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.
Pri spajanju komponentnim A/V kabelom
66 Ovaj kamkorder možete spojiti na TV pomoću
komponentnog A/V kabela isporučenog s drugim
Sonyjevim kamkorderima. Videozapisi se na TV-u
prikazuju u 2D.
66 Spojite li samo komponentne videopriključke,
audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu
spojite bijele i crvene priključke.
66 Odaberite postavku [Component] za komponentni ulaz koji koristite.
Dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [‫פ‬
(‫ פ‬Connection)]  [Component]  željenu
postavku  ű za podešavanje.
Podešavanje formata slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
66 Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], ovisno o
spojenom TV prijemniku.
Pri spajanju A/V kabelom koji ima
S-Video priključak
66 Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audio­
signala spojite bijeli i crveni priključak u ulazne
audiopriključnice TV-a.
66 Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti
nego povezivanje A/V spojnim kabelom.
HR
34
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako
TV prijemnik ima samo jednu ulaznu
audio priključnicu)
66 Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u
video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
66 Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekor­
dera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite
preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
??Napomene
66 Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard
definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte
videozapise u formatu 4:3. Dodirnite Ű
(MENU)  [Image Quality/Size]  [ Wide
Mode]  [4:3]  ű.
66 Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala
videozapisa, taj signal će prenositi standard
definition (STD) kvalitetu slike.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima
21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrijebite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje reproducirane slike.
TV/video­
rekorder
@@Savjeti
66 Ako kamkorder povežete s TV-om primjenom
više vrsta kabela za izlaz videosignala, redoslijed
prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sljedeći.
HDMI  komponentna  S VIDEO  video
66 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za slanje i videosignala i audiosignala. HDMI OUT priključnica omogućuje
izlaz visoko­kvalitetne slike i digitalnog zvuka.
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV
HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične
slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem
Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja
putem HDMI kabela* ili komponentnog
AV kabela**, možete uživati u očaravajućoj
Full HD kvaliteti slike.
Snimanje/reprodukcija
** TV će automatski prijeći na odgovarajući mod
kad odaberete [ђ PHOTO] tipkom za promjenu tipa snimke.
*** Trebat ćete podesiti TV. Za detalje pogledajte
upute za uporabu vašeg TV-a koji podržava
Photo TV HD.
HR
35
Napredne funkcije
Brisanje snimaka
Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da s njega obrišete videozapise.
??Napomene
66 Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
66 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka.
Time se medij za snimanje može oštetiti.
66 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke s nje.
66 Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
66 Demo videozapis na vašem kamkorderu je
zaštićen.
66 Obrišete li videozapise/fotografije koji su uključeni
u pohranjene scenarije, obrisat će se i scenariji.
@@Savjeti
66 Pokrenete li reprodukciju snimke odabrane u
indeksnom prikazu kategorija, možete je obrisati
pomoću  u izborniku reprodukcije.
66 Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
66 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
2
3
HR
36
4
Dodirnite i prikažite oznaku ă na
videozapisu ili fotografiji koju želite
obrisati.
66 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da je možete potvrditi. Dodirnite Ų
za povratak na prethodni zaslon.
5
Dodirnite ű  ű 
ű.
Za istodobno brisanje svih videozapisa/
fotografija unutar kategorije
1U koraku 3 dodirnite [All In Event].
Pritisnite  (View Images) (str. 27).
Dodirnite Ű (MENU)  [Edit/
Copy]  [Delete].
Za odabir i brisanje videozapisa,
dodirnite [Multiple Images].
66 Za 2D, nakon dodira na [Multiple Images]
odaberite [ MOVIE]/[ђ PHOTO]/
[‫ ת‬MOVIE/PHOTO]. Kad je opcija
[/Р Setting] podešena na [Р STD
Quality], umjesto indikatora  pojavi
se Р.
2Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir željene
kategorije, zatim dodirnite ű.
66 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da je možete potvrditi. Dodirnite Ų
za povratak na prethodni zaslon.
3Dodirnite ű  ű.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja
kamkordera na računalo
PMB softver s isporučenog CD-ROM diska posjeduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti
rada sa snimkama s kamkordera.
Gledanje
Kopiranje natrag
na kamkordera
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Pohranjivanje
na disk
DVD/Blu-ray
Editiranje
Spajanje slikovnih datoteka
HR
37
Priprema računala
Korak 1 Provjera sustava računala
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX/FH ili
3D videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,26 GHz ili brži, a za obradu PS videozapisa
potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sljedeće postupke:
––Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
––One Touch Disc Burn
––Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition (HD)
kvalitete slike u standard definition (STD)
kvalitetu slike potreban je Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži.)
––Kopiranje diska
––Procesiranje samo videozapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
Aplikacija
PMB/Music Transfer
Memorija
Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
je 1 GB ili više)
Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno
maksimalno 50 GB.)
HR
38
Zaslon
Minimalno 1024  768 točaka
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač
(CD-ROM pogon je nužan za postupak
instalacije). Na tvrdom disku se za instalaciju
preporučuje NTFS ili exFAT sustav datoteka.
Macintosh
OS
Music Transfer: Mac OS X*5 (v10.4 – v10.6)
*1Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može
jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u multiboot sustavima.
*264-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4Preporučuje se brži procesor.
*5Macintosh računalo s Intelovim procesorom.
??Napomene
66 Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Kod uporabe Macintosh računala
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan
s Macintosh računalima. Za prebacivanje
videozapisa i fotografija na računalo
kontaktirajte Apple Inc.
Korak 2 Instaliranje isporučenog
softvera "PMB"
Instalirajte "PMB" prije spajanja kamkordera
s računalom.
??Napomene
66 Ako je na vaše računalo instalirana verzija "PMB"
softvera ispod 5.0.00, možda nećete moći koristiti
neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate
"PMB" s isporučenog CD-ROM-a. S isporučenog
CD-ROM-a se također instalira "PMB Launcher"
te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili
drugi softver. Za pokretanje aplikacije "PMB
Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu
prečaca na zaslonu računala.
od računala.
BUključite računalo.
66 Logirajte se kao administrator za instalaciju.
66 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
CStavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
instalirate i zatim prijeđite na
sljedeći zaslon.
GPažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite  u  te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
HSlijedite upute na zaslonu za
završetak instalacije.
66 Možda će biti potrebno istodobno instalirati
još neke aplikacije s diska. Pojavi li se insta­
lacijski prozor, slijedite upute na zaslonu.
66 Ako je potrebno restartati računalo, slijedite
upute na zaslonu i restartajte ga.
66 Spojite kamkorder na računalo kad se
pojavi poruka da to napravite.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
AProvjerite je li kamkorder odspojen
FOdaberite jezik za aplikaciju koju
ISpojite kamkorder na računalo
USB kabelom i zatim dodirnite
[USB Connect] na LCD zaslonu
kamkordera.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
66 Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite na
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
** Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovise o
računalu.
USB kabel (isporučen)
DKliknite na [Install].
EOdaberite zemlju ili regiju.
HR
39
JPo završetku instalacije izvadite
CD-ROM iz računala.
66 Kliknite na ikonu (PMB) na desktopu
kako biste pokrenuli softver.
??Napomene
66 Za kreiranje diskova ili uporabu drugih funkcija
u sustavu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za
Windows XP, odaberite ga među potrebnim pro­
gramima u instalacijskom izborniku i instalirajte
ga primjenom uputa sa zaslona. (Za instalaciju
je potrebno računalo spojiti na internet.) Image
Mastering API v2.0 za Windows XP možete insta­
lirati pri odgovoru na poruku koja se prikazuje
kad pokušate koristiti te funkcije.
66 Pravilan rad nije zajamčen ako očitavate ili snimate
videopodatke s kamkordera ili na kamkorder
drugim softverom osim "PBM-a". Za informacije
o kompatibilnosti softvera koji koristite obratite
se proizvođaču softvera.
Za odspajanje kamkordera od računala
1Kliknite na ikonu
na donjem desnom dijelu
radne površine računala  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2Dodirnite [Cancel]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
3Odspojite USB kabel.
66 Koristite li Windows 7, ikona
se možda
neće pojaviti na radnoj površini računala.
U tom slučaju možete odspojiti kamkorder
s računala bez da slijedite gore navedene
postupke.
HR
40
??Napomene
66 Nemojte formatirati ugrađenu memoriju
kamkordera preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder neće raditi pravilno.
66 AVCHD diskove kreirane pomoću softvera "PMB"
nemojte umetati u DVD uređaje ili rekordere
jer oni ne podržavaju AVCHD standard. Ako to
napravite, nećete moći izvaditi disk.
66 Kod pristupanja kamkorderu s računala, koristite
priloženi softver "PMB". Nemojte mijenjati dato­
teke ili mape s kamkordera pomoću računala.
Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se neće
moći reproducirati.
66 Pravilan rad nije zajamčen ako podacima s
kamkordera rukujete putem računala.
66 Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao
zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no
one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije
importiranja na kamkorderu ili u softveru
"PMB".
66 Za importiranje dugih videozapisa ili editiranih
slika s kamkordera na računalo koristite isporučeni softver "PMB". Koristite li neki drugi softver,
snimke se možda neće pravilno importirati.
66 Za brisanje slikovnih datoteka slijedite korake
na str. 36.
66 Na računalu s Blu-ray snimačem možete kreirati
Blu-ray disk s 2D videozapisima. Instalirajte BD
Add-on Software za "PMB".
Pokretanje PMB (Picture
Motion Browser) aplikacije
1
2
Dvaput kliknite na "PMB" prečac
na zaslonu računala.
Pokreće se PMB.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Dvaput kliknite na "PMB Help"
prečac na zaslonu računala za
otvaranje "PMB Help" priručnika.
??Napomene
66 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs]  [
PMB]  željenu opciju.
@@Savjeti
66 Dvaput kliknite "PMB Launcher" na radoj površini.
To vam omogućava pokretanje željene funkcije
(aplikacije) odabirom s popisa "PMB" funkcija.
HR
41
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Odabir načina pohranjivanja snimaka na vanjski
uređaj
3D videozapise i 2D high definition (HD) videozapise možete pohraniti na vanjski uređaj.
Odaberite način u skladu s uređajem.
Videozapisi
/
Vanjski uređaji
Spojni kabel
Vanjski uređaj
USB adapterski
Za pohranjivanje high definition
kabel (isporučen)
(HD) snimaka.
DVD snimač koji nije
DVDirect Express
USB kabel
Za pohranjivanje high definition
(isporučen)
(HD) ili standard definition
(STD) snimaka na DVD disk.
Rekorder s tvrdim diskom
itd.
Za pohranjivanje standard
definition (STD) snimaka na
DVD disk.
A/V spojni kabel
(isporučen)
Stranica
44
47
48
Videozapisi snimljeni u standard definition (STD) kvaliteti slike
Koristite A/V kabel za spajanje kamkordera na vanjski uređaj na kojemu su pohranjene snimke
(str. 48).
??Napomene
66 AVCHD disk može se reproducirati samo na uređajima kompatibilnima s AVCHD formatom.
66 Disk sa sadržajima high definition (HD) kvalitete ne smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
66 Obrišite demo videozapis tijekom kopiranja ili izrade diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće
ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo videozapis nakon što ga obrišete.
HR
42
Uređaji na kojima se mogu reproducirati kreirani diskovi
Blu-ray disk
Uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova (npr. Sony Blu-ray uređaj, PlayStation®3)
DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvaliteti
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata, kao što je Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3.
DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Standardni DVD uređaji za reprodukciju.
??Napomene
66 Uvijek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
66 PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
HR
43
Pohranjivanje snimaka
na vanjski uređaj
Videozapise i fotografije možete pohraniti na
vanjski medij (USB uređaj), primjerice na
vanjski tvrdi disk. Snimke možete reproducirati na kamkorderu ili drugom uređaju za
reprodukciju.
1
??Napomene
2
3
4
66 Pogledajte upute za uporabu isporučene s vanjskim
uređajem.
@@Savjeti
66 3D videozapise možete pohraniti na vanjski medij
kako su i snimljeni.
66 Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete
importirati snimke s vanjskog uređaja na računalo.
Funkcije dostupne nakon pohranjivanja
snimaka na vanjski uređaj
–– reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 46)
–– importiranje snimaka u "PMB"
Uređaji koji se ne mogu koristiti kao
vanjski
66 Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
medij.
–– medije kapaciteta preko 2 TB
–– običan CD ili DVD uređaj
–– medije spojene preko USB huba
–– medije s ugrađenim USB hubom
–– čitač kartica
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 12).
Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.
Spojite adapterski USB kabel
(isporučen) na vanjski medij.
Spojite adapterski USB kabel
na priključnicu  (USB) na
kamkorderu.
Nemojte odspajati USB kabel ako je
na LCD zaslonu prikazana poruka
[Preparing image database file. Please
wait.]. Ako je na zaslonu kamkordera
prikazana poruka [Repair Img. DB F.],
dodirnite ű.
??Napomene
HR
44
66 Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
66 Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako
je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS
sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu
prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na kam­
korder, prikazuje se izbornik za formatiranje.
Prije formatiranja provjerite ima li na vanjskom
mediju važnih podataka, a ako da, pohranite ih
na drugi medij.
66 Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji zadovoljavaju navedene zahtjeve.
66 Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima
posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju
državu/regiju.
USB adapterski kabel
(isporučen)
5
Spojite vanjski medij na kamkorder
i dodirnite [Copy.] na zaslonu
kamkordera.
Videozapisi i fotografije pohranjeni
na jedan od medija u kamkorderu
odabranih u [Media Select] koji još
nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad
se mogu pohraniti na spojeni vanjski
medij.
66 Ta je funkcija dostupna samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka, dodir­
nite ű na zaslonu kamkordera.
Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Kad spojite vanjski
medij, u izborniku Event View itd. će se
prikazati USB ikona.
1Dodirnite  kad je kamkorder u
pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se
[Event View] ili indeksni prikaz kategorija) s vanjskog medija.
2Odspojite adapterski USB kabel.
??Napomene
66 Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete
snimiti više od sljedećeg broja snimaka.
–– Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
–– Videozapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
–– Fotografije: Maks. 40 000
Broj snimaka može biti manji ovisno o podešenju
kamkordera i o vrsti snimaka.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pri spajanju vanjskog medija
Odspajanje vanjskog medija
Pohranjivanje željenih videozapisa
i fotografija
Željene snimke možete pohraniti u kamkorder ili na vanjski medij.
ASpojite kamkorder na vanjski medij
i dodirnite [Play without copying.].
Možete podešavati postavke za vanjski
medij, primjerice brisati snimke. Dodirnite
Ű (MENU)  [Edit/Copy] u izborniku
Event View.
Pojavi se izbornik Event View vanjskog
medija.
BDodirnite Ű (MENU)  [Edit/
Copy]  [Copy].
HR
45
CSlijedite upute na zaslonu za oda-
pokrenite njezinu reprodukciju
(str. 27).
66 Nije moguće kopirati snimke s vanjskog
medija na ugrađeni medij za snimanje u
kamkorderu.
66 Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 32).
66 Videozapise sa slikom high definition (HD)
kvalitete možete reproducirati na računalu
koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite
[Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite
pogon na koji je spojen vanjski medij.
DOdaberete li [Multiple Images],
dodirnite snimku koju želite
pohraniti.
Pojavi se ă.
66 Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ų za
povratak na prethodni zaslon.
66 Odaberete li [All In Event], odaberite kate­
goriju za kopiranje tipkama Ŵ/ŵ.
Ne možete odabrati više kategorija.
EDodirnite ű  ű 
ű na zaslonu kamkordera.
Reprodukcija snimaka s vanjskog
medija na kamkorderu
ASpojite kamkorder na vanjski medij
i dodirnite [Play without copying.].
Pojavi se izbornik Event View vanjskog
medija.
HR
46
BOdaberite željenu snimku i
bir medija za snimanje, načina
odabira snimke i tipa snimke.
Za ručno izravno kopiranje ([Direct Copy])
[Direct Copy] možete napraviti ručno dok
je kamkorder spojen na vanjski medij.
1U izborniku [Event View] vanjskog medija
dodirnite Ű (MENU)  [Edit/Copy]
 [Direct Copy].
2Dodirnite [Copy images that have not
been copied.].
3Dodirnite ű  ű.
??Napomene
66 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
–– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
kamkorder.
–– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
Kreiranje diska s high
definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača osim uporabom
DVDirect Express
USB kabelom spojite kamkorder s uređajem
za snimanje diska koji je kompatibilan s HD
(high definition) kvalitetom slike videozapisa,
kao što je Sony DVD snimač. Također pogle­
dajte upute za uporabu uređaja s kojima
spajate kamkorder.
??Napomene
66 Ne možete pohraniti 3D videozapise.
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
1
Dodirnite [USB Connect] na zaslonu
kamkordera.
Snimite videozapise pomoću
spojenog uređaja.
66 Također pogledajte upute za uporabu
uređaja s kojima spajate kamkorder.
5
6
Nakon završetka postupka, dodirnite Ų  ű na zaslonu
kamkordera.
Odspojite USB kabel.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
2
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 12).
3
4
Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač itd. na kamkorder pomoću
USB kabela (isporučen).
USB kabel (isporučen)
Na kamkorderu se prikazuje izbornik
[USB Select].
66 Ako se izbornik [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU)  [Setup] 
[‫ פ( פ‬Connection)]  [USB Connect].
HR
47
Kreiranje diska sa
standard definition (STD)
kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl.
A/V Remote priključnica
Možete kopirati snimke koje se reproduciraju na kamkorderu na disk ili videokasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije
DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog
kabela. Spojite uređaje na način  ili .
Također pogledajte upute za uporabu uređaja
s kojima spajate kamkorder.
Ulaz
S VIDEO
??Napomene
66 3D videozapisi konvertiraju se u 2D sa standard
definition (STD) kvalitetom slike.
66 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 12).
66 Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim
državama/regijama.
66 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvaliteti.
VIDEO
(žuta)
(bijela)
AUDIO
(žuta)
(crvena)
Tok signala
1A/V spojni kabel (isporučen)
2A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Uporabom ovoga kabela postižu se
kvalitetnije slike nego s A/V kabelom.
Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi i
desno audio) i S VIDEO priključak (S
VIDEO kanal) na A/V spojnom kabelu
sa S VIDEO kabelom. Ako spojite samo
S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti.
Spajanje žutog priključka (video) nije
nužno.
HR
48
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
66 Ako uređaj za snimanje ima preklopku za
odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
2
66 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
Spojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela 
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO  (opcija).
66 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
Pokrenite reprodukciju na kamkor­
deru i snimanje na uređaju za
snimanje.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
3
66 Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
??Napomene
66 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
66 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kabelom.
66 Za kopiranje informacija o datumu/vremenu i
podataka o kamkorderu, dodirnite Ű (MENU)
 [Setup]  [ ( Playback Settings)] 
[Data Code]  željeno podešenje  ű.
66 Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i
sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU)  [Setup] 
[‫ פ( פ‬Connection)]  [TV Type]  [4:3]
 ű.
HR
49
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Pomoću izbornika možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovoga kamkordera.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.
Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja)  str. 51
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 51
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike)  str. 52
Playback Function (Opcije za reprodukciju)  str. 52
Edit/Copy (Opcije za editiranje)  str. 52
Setup (Ostale opcije za podešavanje)  str. 53
Upravljanje izbornicima
Slijedite niže navedene postupke za podešavanje opcija izbornika.
Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za
njihov prikaz.
Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
??Napomene
66 Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
66 Dodirnite Ų za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.
HR
50
Liste izbornika
Shooting Mode
Movie������������������������������������������ Snimanje videozapisa.
Still image���������������������������������� Snimanje fotografija.
Smth Slw REC��������������������������� Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
Golf Shot������������������������������������ Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
videozapis i fotografije.
Camera/Mic
Osobno podešavanje kamkordera
‫ ס( ס‬Manual Settings)
White Balance���������������� Podešava ravnotežu boje u skladu sa svjetlinom okruženja u kojem se
snima.
Spot Meter/Fcs��������������� Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter����������������������� Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.
Spot Focus����������������������� Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
Exposure�������������������������� Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
Focus��������������������������������� Ručno izoštravanje.
IRIS�������������������������������������� Izoštravanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cijele slike.
Shutter Speed���������������� Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekt koji se kreće snimate s većom
brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini
zatvarača objekt izgleda kao da se kreće.
AE Shift����������������������������� Podešava ekspoziciju. Dodirnite Ž ako je objekt bijel ili ako je pozadina
svijetla ili ż ako je objekt crn ili osvjetljenje slabo.
White Balance Shift������ Podešavanje ravnoteže bjeline.
Low Lux���������������������������� Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.
‫ ע( ע‬Camera Settings)
Auto 3D Lens Adjust���� Automatski ispravlja okomiti položaj lijeve i desne komponente videozapisa
za snimanje 3D videozapisa koji se mogu gledati ugodno i bez zamućenja.
Scene Selection������������� Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 Fader��������������������������� Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
 Self-Timer����������������� Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro����������������������� Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
 SteadyShot��������������� Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
 SteadyShot�������������� Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom������������������� Odabir maksimalne razine zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
razine optičkog zuma.
Auto Back Light������������� Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
Dial Setting���������������������� Dodjeljuje funkciju kotačiću MANUAL.
HR
51
 ( Face)
Face Detection��������������� Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
Smile Shutter������������������ Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
Smile Sensitivity������������ Podešava osjetljivost funkcije smile shutter kod prepoznavanja osmijeha.
 ( Flash)
Flash����������������������������������� Podešavanje načina aktivacije bljeskalice.
Flash Level����������������������� Podešavanje svjetline bljeskalice.
Red Eye Reduction������� Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
 ( Microphone)
Blt-in Zoom Mic������������� Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
Wind Noise Reduct.������ Smanjuje buku od vjetra.
Audio Mode�������������������� Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Micref Level��������������������� Podešavanje glasnoće mikrofona.
‫ ף( ף‬Shooting Assist)
Guide Frame������������������� Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
Display Setting��������������� Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
Audio Level Display������ Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu.
Image Quality/Size
 REC Mode��������������������������� Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visoka kvaliteta slike.
 Frame Rate������������������������� Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.
/Р Setting�������������������� Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
 Wide mod��������������������������� Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
 x.v.Color������������������������������� Snima širi raspon boja.
 Image Size������������������������� Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View��������������������������������� Prikaz izbornika Event View.
Highlight Movie���������������������� Pokretanje Highlight reprodukcije.
ŝ Scenario������������������������������� Pokretanje reprodukcije pohranjenog Highlight scenarija.
Edit/Copy
Delete����������������������������������������� Brisanje videozapisa ili fotografija.
Protect���������������������������������������� Zaštićuje videozapise ili fotografije od brisanja.
Copy�������������������������������������������� Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku
karticu i obratno.
Direct Copy������������������������������� Kopiranje snimaka s ugrađenog medija ili memorijske kartice na vanjski
medij.
HR
52
Setup
‫(כ‬
Osobno podešavanje kamkordera
Media Settings)
Media Select������������������� Podešavanje vrste medija za snimanje videozapisa ili fotografija (str. 18).
Media Info����������������������� Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
Format������������������������������� Brisanje svih podataka s ugrađenog medija za snimanje ili memorijske kartice.
Repair Img. DB F������������ Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na ugrađenom mediju ili
memorijskoj kartici (str. 56).
File Number�������������������� Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
 ( Playback Settings)
Data Code������������������������ Podešavanje datuma i vremena.
Volume����������������������������� Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 29).
Download Music����������� Preuzimanje glazbenih datoteka koje se mogu reproducirati u funkciji
Highlight Playback.
Empty Music������������������� Brisanje glazbenih datoteka.
‫ פ( פ‬Connection)
TV Type����������������������������� Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 32).
Component��������������������� Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom
priključnicom (str. 34).
HDMI 3D Setting����������� Odabir izlaznog formata desne i lijeve slike pri spajanju kamkordera na 3D
TV preko HDMI kabela (isporučen).
HDMI Resolution����������� Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kabelom (isporučen).
CTRL FOR HDMI������������� Odaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kabelom (isporučen) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect������������������� Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na
vanjski uređaj putem USB-a.
USB Connect Setting��� Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB
uređaj.
Disc Burn�������������������������� Omogućava pohranjivanje 2D snimaka na diskove jednim pritiskom tipke.
‫ ל( ל‬General Settings)
Beep����������������������������������� Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness��������������� Podešavanje svjetline LCD zaslona.
REC Lamp������������������������� Uključenje ili isključenje indikatora snimanja.
Remote Ctrl��������������������� Podešavanje ili isključivanje uporabe daljinskog upravljača.
A. Shut Off����������������������� Promjena postavke [A. Shut Off] (str. 13).
Power On By LCD���������� Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem
i zatvaranjem LCD zaslona.
Language Setting��������� Podešava jezik izbornika (str. 17).
Battery Info��������������������� Prikaz informacija o bateriji.
Demo Mode�������������������� Podešavanje ili isključivanje demo moda.
 ( Clock Settings)
Date & Time Setting����� Podešava opcije [Date & Time], [Summer Time] ili [Date & Time Format]
(str. 14).
Area Setting�������������������� Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 14).
HR
53
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je korisni­
čki priručnik kojeg možete čitati na zaslonu
računala. "Handycam" Handbook je predviđen
za čitanje ako želite saznati više o rukovanju
kamkorderom.
1
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na računalo sa sustavom Windows, stavite
priloženi CD-ROM disk u pogon
računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
66 Ako se izbornik ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)*  [install.
exe].
** Nazivi pogona (kao što je (E:)) ovise o
računalu.
2
3
Kliknite na [Handbook].
Kliknite na željeni jezik i naziv
modela vašega kamkordera 
[Install] i slijedite upute na zaslonu
za instaliranje "Handycam"
Handbooka.
66 Model kamkordera naznačen je na njegovoj
donjoj strani.
HR
54
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu
računala.
66 Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
66 Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
66 Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 39).
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih
koraka.
1Provjerite listu (str. 55 – 57) te pregle­
dajte kamkorder.
2Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3Pritisnite RESET (str. 68) šiljatim predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetirat će se
sve postavke, uključujući točno vrijeme.
4Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Napajanje se ne uključuje.
66 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 11).
66 Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu
utičnicu (str. 12).
66 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
66 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako kamkorder i
dalje ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 68)
šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET,
resetirat će se sve postavke, uključujući točno
vrijeme.)
66 Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isklju­
čite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na
hladnom mjestu.
66 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo
neko vrijeme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagrijava.
66 Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Dodatne informacije
66 Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu
memoriju kamkordera, ovisno o vrsti problema.
Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu
memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite
podatke iz ugrađene memorije na drugi medij
(napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkor­
dera na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi
bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
66 Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
66 Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 54) za detalje o simptomima kamkordera i
"PMB Help" (str. 41) o načinu spajanja kamkordera s računalom.
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
Napajanje se odjednom isključi.
66 Upotrijebite mrežni adapter (str. 12).
66 Ponovno uključite napajanje.
66 Napunite bateriju (str. 11).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
66 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
 (videozapis) ili  (fotografija).
66 Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
66 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 36).
66 Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 58).
Obrišite nepotrebne slike (str. 36).
HR
55
Snimanje se zaustavlja.
C:13: / C:32:
66 Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom/toplom mjestu.
66 Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
"PMB" se ne može instalirati.
66 Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 38).
"PMB" ne radi pravilno.

66 Napon baterije je nizak.
œ
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu pojave indikatori,
provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
C:04:
66 Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)
(str. 11).
66 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 11).
C:06:
66 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
HR
66 Primijenite korake od  na str. 55.
66 Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
66 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
66 Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim odgovarajućim
redoslijedom ponovno spojite računalo i
kamkorder.
56
E::

66 Nije uložena memorijska kartica (str. 19).
66 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 36) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
66 Datoteka s podacima o snimkama je oštećena.
Provjerite datoteku s podacima o snimkama
dodirom na Ű (MENU)  [Setup] 
[‫( כ‬
Media Settings)]  [Repair Img.
DB F.]  medij za snimanje.

66 Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 53).

66 Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 19).
s
66 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
66 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.

66 Nešto nije u redu s bljeskalicom.
66 Nema dovoljno svjetla. Koristite bljeskalicu.
66 Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
66 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 36).
66 Tijekom procesiranja nije moguće snimati foto­
grafije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
66 Kad je [ REC Mode] podešen na [Highest
Quality ] ili [50p Quality ], nije moguće
snimati fotografije istodobno s videozapisima.
Međutim, ako je [ Frame Rate] podešeno
na [25p] ne možete snimati fotografije dok
je kamkorder u pripravnom stanju snimanja
videozapisa.
Dodatne informacije
HR
57
Vrijeme snimanja video­
zapisa/broj fotografija
koje se mogu snimiti
"HD" označava high definition (HD)
kvalitetu slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitetu slike
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vrijeme snimanja
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
3D
Baterija
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
(jedinica: minuta)
Vrijeme kontinuira- Tipično vrijeme
nog snimanja
snimanja
75
35
160
80
320
160
2D
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
(jedinica: minuta)
Vrijeme kontinuira- Tipično vrijeme
nog snimanja
snimanja
HD STD HD STD
110 120
55
60
235 250 115 125
470
500
235
250
66 Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kam­
korder snima high definition (HD) videozapise
s opcijom [ REC Mode] podešenom na
[Standard ].
66 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
indikatora MODE i zumiranje.
66 Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C.
Preporuča se 10°C do 30°C.
66 Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće kod
uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
HR
58
66 Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje
ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.
Vrijeme reprodukcije
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
3D
(jedinica: minuta)
Baterija
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
125
260
515
2D
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
HD
150
315
STD
165
345
625
680
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa
Ugrađena memorija
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minute)
Mod snimanja




 (5.1ch)*
 (2ch)*
Vrijeme snimanja
5 h 15 min
(5 h 15 min)
5 h 15 min
(5 h 15 min)
6 h 15 min
(6 h 15 min)
8 h 25 min
(8 h 25 min)
14 h 55 min
(11 h 20 min)
25 h 45 min
(21 h 10 min)
26 h i 40 min.
(21 h i 45 min.)
66 Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate
obrisati demo videozapis na vašem kamkorderu.
66 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova
tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Videozapisi s brzim pokretima
i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu
prijenosa i time se smanjuje ukupno raspoloživo
vrijeme snimanja.
Memorijska kartica
High definition (HD) kvaliteta slike
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
90
(70)
(jedinica: minuta)
8 GB
16 GB 32 GB
35
75
150
(35) (75) (150)
35
75
150
(35) (75) (150)
40
85
180
(40) (85) (180)
60
120
245
(60) (120) (245)
105
210
430
(80) (160) (325)
180
370
745
(150) (300) (610)

(2ch)*
45
(35)
90
(75)
190
380
770
(155) (310) (630)



Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minute)
Mod snimanja
 (5.1ch)*
 (2ch)*
Vrijeme snimanja
15 h 25 min
(14 h 15 min)
15 h 55 min
(14 h 35 min)
** Format snimanja zvuka možete promijeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 52).
??Napomene
66 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
@@Savjeti
66 U playlistu možete dodati maksimalno 3999 video­
zapisa u 3D, 3999 videozapisa s high definition
(HD) kvalitetom slike i 9999 videozapisa sa
standard definition (STD) kvalitetom slike.
66 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja
videozapisa je sljedeće.
–– 3D: približno 6 sati i 30 minuta
–– 2D: približno 13 sati

Dodatne informacije

(5.1ch)*
2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
40
(35)
Standard definition (STD) kvaliteta slike
2 GB
25

(5.1ch)* (20)
25

(25)
(2ch)*
4 GB
50
(50)
(jedinica: minuta)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
55
(50)
110
225
460
(100) (210) (420)
** Format snimanja zvuka možete promijeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 52).
HR
59
??Napomene
66 Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o
uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima
[ REC Mode] i [ Frame Rate] (str. 52).
66 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađena memorija
Možete snimiti najviše 40 000 fotografija.
Memorijska kartica
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
 7.1M

560a
1100
2250
4550
9200
66 Odabrana veličina slike je primjenjiva dok
svijetli indikator  (fotografija).
66 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na
LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 66).
66 Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima
snimanja.
??Napomene
66 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav pro­
cesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost
fotografije prema opisanim vrijednostima.
HR
60
@@Savjeti
66 Za snimanje fotografija možete također koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
66 Sljedeći popis pokazuje brzinu bita, razlučivost te
omjer širine i visine slika za svaki način snimanja
(videozapisi + zvuk i sl.).
–– 3D videozapis:
Maks. 28 Mbps 1920  1080/16:9
–– High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920  1080/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920  1080/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 
1080 piksela/16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 
1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440  1080
piksela/16:9
–– Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720  576
piksela/16:9, 4:3
66 Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
–– Mod snimanja fotografija:
3072  2304 točaka/4:3
3072  1728 točaka/16:9
1600  1200 točaka/4:3
640  480 točaka/4:3
–– Funkcija Dual Recording:
3072  1728 točaka/16:9
2304  1728 točaka/4:3
–– Snimanje fotografije iz videozapisa:
1920  1080 točaka/16:9
640  360 točaka/16:9
640  480 točaka/4:3
Mjere opreza
Uporaba i održavanje
66 Metalne kontakte održavajte čistima.
66 Ako procuri elektrolit iz baterije:
–– Obratite se Sony prodavatelju.
–– Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli
na vašu kožu.
–– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
66 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
66 Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
LCD zaslon
66 Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se
može oštetiti.
66 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
66 Tijekom uporabe kamkordera stražnja strana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
Dodatne informacije
66 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
–– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C primjerice na
izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
–– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
–– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
–– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
–– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
66 Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
66 Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
66 Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
66 Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
66 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
66 Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
66 Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
66 Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač,
a ne kabel.
66 Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
66 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu
bateriju.
66 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
Rukovanje kućištem
66 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suhom krpom.
66 Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
–– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida
i kreme za sunčanje
–– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima
na rukama
–– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili vinilom
dulje vrijeme
HR
61
Održavanje i čuvanje objektiva
66 Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
–– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
–– Na toplim ili vlažnim mjestima
–– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
66 Savjetujemo vam primjenu funkcije [Auto 3D
Lens Adjust] nakon brisanja objektiva.
66 Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
66 Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera
ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se
potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako
se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder
upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive
baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije
napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera ako
ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD
zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera
Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili
primijenite [Format], podaci s ugrađenog medija
za snimanje se možda neće potpuno izbrisati. Ako
kamkorder predajte drugom vlasniku, savjetujemo
izvršavanje funkcije [Empty] (Pogledajte "Saznajte
detalje iz priručnika "Handycam" Handbook" na
str. 54.) kako biste osujetili obnavljanje podataka.
Također, ako namjeravate odbaciti kamkorder,
savjetujemo da ga fizički uništite.
HR
62
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice
ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, ako namjeravate odbaciti memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički uništite.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
1Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u
prorez kako biste izvukli držač baterije.
2tavite novu bateriju s + stranom okrenutom
prema gore.
3Umetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
66 Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može se
smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati
požar ili eksploziju.
Tehnički podaci
Sustav
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i 1080/50p specifikacija
Format snimanja videozapisa:
HD:
3D: MVC (originalni format)
2D: kompatibilnost s MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom (1080/50p originalni
format)
STD: MPEG2-PS
Sustav snimanja zvuka:
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
Ugrađena memorija
64 GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD kartica (klasa 4 ili viša)
*1Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav
procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost
fotografije prema opisanim vrijednostima.
*2[ SteadyShot] je podešen na [Standard] ili
[Off].
*3[ SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI priključnica: HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB
Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica
(φ 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
(φ 3,5 mm)
LCD zaslon
Slika: 8,8 cm (tip 3,5, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 1 229 760 (2562  480)
Dodatne informacije
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, od čega se
dio upotrebljava za upravljanje sustavom i/
ili aplikacijske datoteke. Kapacitet dostupan
korisniku je približno 63,9 GB.
Osjetilo slike:
4,5 mm (tip 1/4) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije):
Maks. 7 100 000 piksela*1 (3072  2304) (4:3)
Ukupno: Približno 4 200 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9)*2:
3D: Približno 1 990 000 piksela
2D: Približno 2 650 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 2 650 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 3 540 000 piksela
Objektiv: G Lens
3D: 10  (optički)
2D: 12  (optički)*2, 17  (prošireni)*3,
160  (digitalni)
F1,8 – F3,4
f = 2,9 mm – 34,8 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Videozapis*2:
3D: 34,4 mm – 344 mm
2D: 29,8 mm – 357,6 mm
Fotografija:
27,4 mm – 328,8 mm
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3200K), [Outdoor] (5800 K)
Minimalno osvjetljenje
11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/50 s)
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/25 s)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja:
Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona
na normalnoj svjetlini:
HD: 3D: 4,8 W, 2D: 3,3 W
STD: 3,1 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno):
86,5 mm  74 mm  148,5 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše
86,5 mm  74 mm  148,5 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše, s postavljenom
priloženom baterijom
Masa (približno)
630 g samo glavni uređaj
725 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HR
63
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Zaštitni znakovi
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez dijelova koji strše
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabela
66 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
66 "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi
tvrtke Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
66 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo"
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
66 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
66
je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
66 "BRAVIA" je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
66 "DVDirect" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
66 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
66 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
66 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
66 Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
66 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
66 "" i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
** Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FV70
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 14 Wh (2060 mAh)
Minimalan: 13 Wh (1960 mAh)
Tip: Litij-ionska
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
66 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby
Laboratories.
HR
64
66 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registri­
rani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
ostalim državama.
66 Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C,
LLC.
66 MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation trgovine (ako je dostupna).
Dodatne informacije
Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation trgovina.
HR
65
Kratki pregled
Indikatori na zaslonu
U sredini
U sredini
Lijevo
Desno
Donja strana
Lijevo
Značenje
Ű

Tipka MENU
Self-timer snimanje
  + –


Bljeskalica/Smanjenje
efekta crvenih očiju

  
  

x


К
 Х ?
 
ЧЦ
HR
66
Značenje
[STBY]/[REC]

Status snimanja
Aktiviran slide show

v œ
Upozorenje

Mod reprodukcije
Desno
Indikator
Indikator

Indikator
 Wide mod
Fader
[Face Detection] podešen
na [Off]
[Smile Shutter] podešen
na [Off]
Ručno izoštravanje
Scene Selection
Ravnoteža bjeline
SteadyShot isključen
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Intelligent Auto
 50i 
Р
60min ǘ
s
Ϊ
0:00:00
00Min


9999 ђ  
9999 ђ  

100/112
Značenje
Kvaliteta snimanja slike
(HD/STD), brzina izmjene
slika (50p/50i/25p) i mod
snimanja (PS/FX/FH/HQ/
LP)
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/
reprodukciju/editiranje
Spojen je vanjski memorijski uređaj.
Brojač (sat:minuta:
sekunda)
Procijenjeno preostalo
vrijeme snimanja
Veličina fotografije
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije
Mapa za reprodukciju
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
2D/3D snimanje ili
reprodukcija
Dijelovi i kontrole
Dolje
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
Indikator
Značenje
ų
Tipka View Images

t
ř Ś
Micref Level niska razina
Ф
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display
Low Lux
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter / Exposure
AE Shift
Brzina zatvarača
IRIS
Intelligent Auto

Tipka slide showa
ђ 101-0005
Naziv podatkovne
datoteke

Zaštićena snimka


EV
10000
F1.4
 S
Prioritet brzine zatvarača
˜
Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo
kapaciteta ili kad je baterija slaba.
GSenzor daljinskog upravljača
Kratki pregled
 A
3D Depth Adjustment
Automatsko podešavanje
Ekspozicija se podešava
ručno.
Prioritet otvora blende
z
ABljeskalica
BObjektiv (G Lens)
CTipka MANUAL
DKotačić MANUAL
EUgrađeni mikrofon
FIndikator snimanja
66 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
66 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
HR
67
ALCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon
okrenut prema van. To je praktično kod
reprodukcije.
BStereo zvučnici
AIndikator pristupa za memorijsku karticu
(20)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
BUtor za memorijsku karticu (20)
CTipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite
RESET kako biste resetirali sve postavke,
uključujući i sat.
DTipka POWER (14)
ETipka  (View Images) (27)
FTipka 2D/3D DISP (display) (22)
GPreklopka zuma
HTipka PHOTO (25)
ITipka MODE (22)
JIndikatori  (videozapis)/ (fotografija)
(22)
KIndikator /CHG (bljeskalica/punjenje)
(11)
LPreklopka 2D/3D (22)
MMIC (PLUG IN POWER) priključnica
NPriključnica  (slušalice)
OHDMI OUT priključnica (32)
PA/V Remote priključnica (32)
HR
68
AActive Interface Shoe
Active Interface Shoe omogućuje napajanje
dodatnog pribora poput videosvjetla, bljeskalice
ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključi­
vati ili isključivati tipkom POWER na
kamkorderu.
Kratki pregled
BBaterija (11)
CTipka START/STOP (22)
D (USB) priključnica (44)
EDC IN priključnica (11)
FRučni remen (21)
GKukica za remen za nošenje na ramenu
HUgrađeni mikrofon
IOtvor za stativ
JPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (12)
Popis izbornika nalazi se na
stranicama 51 do 53.
HR
69
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2011. Sony Corporation
Download PDF