4-440-805-11(1)
Digitalni HD kamkorder s
izmjenjivim objektivom
Sadržaj
Početak
Upute za uporabu
Snimanje/reprodukcija
E-mount
Napredne funkcije
Pohranjivanje videozapisa i
fotografija na računalo
Pohranjivanje snimaka
pomoću vanjskog uređaja
Osobno podešavanje
kamkordera
Dodatne informacije
Kratki pregled
NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 1
1/10/2013 12:57:18 PM
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje
naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite
svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Taj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa
za uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
Broj modela NEXSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte posude
ispunjene tekućinama, poput vaza.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.
Taj simbol upozorava
korisnika na prisutnost
neizoliranog "opasnog
napona" unutar uređaja, koji
može biti dovoljno snažan
da predstavlja opasnost od
električnog udara.
HR
2
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 2
1/10/2013 12:57:19 PM
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE UPUTE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.








Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
 Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
 Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.
 Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač
uređaja ili koji se prodaju s uređajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod
premještanja uređaja da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
 Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upo-
trebljavati duže vrijeme.
 Servisiranje prepustite stručnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo
kakvih oštećenja, primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja
predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
 Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara
vašoj mrežnoj utičnici.
HR
3
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 3
1/10/2013 12:57:19 PM
Odgovarajući utikači za razne države/regije po svijetu.
Tip A
(američki tip)
Tip B
(britanski tip)
Tip BF
(britanski tip)
Tip B3
(britanski tip)
Tip C
(CEE tip)
Tip SE
(CEE tip)
Tip O
(tip za Oceaniju)
U tablici se navodi odgovarajući napon i vrsta utikača.
Ovisno o području, koristi se drugi tip utikača i napona.
Pažnja: Primjenjivat će se zahtjevi o specifikacijama kabela napajanja za svaku državu.
Europa
Države/regije
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
UK
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Azija
Države/regije
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (Rep.)
Malezija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
HR
4
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 4
1/10/2013 12:57:19 PM
Oceanija
Države/regije
Australija
Novi Zeland
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
240
230/240
50
50
O
O
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
120
120
60
60
A
A
Sjeverna Amerika
Države/regije
Kanada
SAD
Središnja Amerika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venezuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Rep.
Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
Južna Amerika
Bliski istok
Države/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Afrika
Države/regije
Alžir
Kongo (DR)
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
HR
5
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 5
1/10/2013 12:57:19 PM
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.
 Nemojte rastavljati bateriju.
 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili
litij-ionskim baterijama koje su procurile.
 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
 Držite bateriju izvan dosega male djece.
 Bateriju držite suhom.
 Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili
ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Napomena o mrežnom kabelu (kabelu
napajanja)
Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo
s ovim modelom kamkordera i ne smije se
koristiti s drugom električnom opremom.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
uslijed kvara uređaja ili medija za snimanje,
ili zbog nekog drugog razloga.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
Mrežni adapter
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe ovog uređaja pojave problemi.
HR
6
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 6
1/10/2013 12:57:19 PM
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Za korisnike u EUROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
PAŽNJA
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
HR
7
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 7
1/10/2013 12:57:19 PM
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina
radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
HR
8
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 8
1/10/2013 12:57:19 PM
Uporaba kamkordera
 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
Tražilo
LCD zaslon
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
Objektiv (NEX-VG30H/
VG30EH)
Sjenilo objektiva
(NEX-VG30H/VG30EH)
Ugrađeni mikrofon
 Nemojte snimati sunce ili ostavljati kamkorder
na sunčevu svjetlu duže vrijeme. Može se oštetiti
unutrašnjost kamkordera. Fokusira li se sunčeva
svjetlost na predmet u blizini, može izazvati
požar. Kad kamkorder trebate izložiti izravnom
sunčevu svjetlu, pričvrstite pokrov objektiva.
 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili
objektiva izravnom suncu može uzrokovati kvar.
 Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce
snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je
u suton.
 Nemojte gledati u sunce ili snažan izvor svjetla
kroz uklonjeni objektiv. To može uzrokovati
nepopravljivu štetu vašim očima.
 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tekućine i vodu. Pogledajte "Mjere opreza"
(str. 67).
Opcije izbornika, LCD zaslon, tražilo i
objektiv
 Opcija izbornika koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uvjetima snimanja ili
reprodukcije.
 LCD zaslon i tražilo proizvedeni su uporabom
vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
HR
9
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 9
1/10/2013 12:57:19 PM
O podešavanju jezika
 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promijenite jezik prikaza na zaslonu prije uporabe
kamkordera (str. 27).
O snimanju
 Savjetujemo da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu
radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske
kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo
i sl.
 Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
 Proizvođač ne može kompenzirati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera,
memorijske kartice i sl.
 Kako biste snimke načinjene ovim kamkorderom
mogli pregledavati na TV prijemniku, za
NEX-VG30/VG30H vam je potreban TV s NTSC
standardom, a za NEX-VG30E/VG30EH TV s
PAL standardom.
 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
 Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima i odredbama.
Napomene o reprodukciji
 Snimke načinjene ovim kamkorderom možda
nećete moći reproducirati normalno drugim
uređajima. Također, snimke načinjene drugim
uređajima možda nećete moći reproducirati
ovim kamkorderom.
 Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni
na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na AV opremi drugih proizvođača.
DVD mediji snimljeni u HD (high
definition) kvaliteti slike
 DVD mediji snimljeni u high definition (HD)
kvaliteti slike mogu se reproducirati na uređajima
kompatibilnima s AVCHD standardom. Diskovi
s high definition (HD) sadržajima ne mogu se
reproducirati u DVD uređajima/rekorderima jer
oni nisu kompatibilni s AVCHD formatom. Ako
u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen
u AVCHD formatu (high definition kvaliteta
slike (HD)), možda ga nećete moći izbaciti.
Pohranite sve svoje snimke
 Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno pohranite svoje snimke na vanjski
medij. Pojedinosti o pohranjivanju snimaka na
računalo potražite na str. 46, a više o pohranjivanju na vanjske uređaje na str. 53.
 Vrste diskova ili medija na koje možete pohraniti
snimke ovise o odabranoj postavci [ REC
Mode] tijekom snimanja.
Videozapisi snimljeni s postavkom [60p Quality
] (NEX-VG30/VG30H), [50p Quality ]
(NEX-VG30E/VG30EH) ili [Highest Quality ]
mogu se pohraniti na vanjske medije ili Blu-ray
diskove (str. 53).
Napomene o bateriji i mrežnom adapteru
 Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili
ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD zaslonu ili tražilu
pojaviti odgovarajući indikator.
HR
10
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 10
1/10/2013 12:57:19 PM
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
O ovom priručniku, ilustracijama i
izbornicima
 Nemojte pokušati formatirati memorijsku karticu
kamkordera preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
 Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke
spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati
kvar kamkordera.
 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
 U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa
slikom kvalitete high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
 Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
 U ovom priručniku su navedeni zaslonski
indikatori modela NEX-VG30.
Ako ne možete snimati ili reproducirati
snimke, napravite [Format]
 Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka dulje vrijeme, dolazi do fragmentiranja
podataka na memorijskoj kartici. Snimke se ne
mogu pohraniti niti snimiti. U tom slučaju prvo
pohranite snimke na računalo i sl. pa zatim primijenite [Format] dodirom na Ű (MENU)
Media Settings)] 
 [Setup]  [‫( כ‬
[Format]  ű  ű.
Napomene o dodatnom priboru
 Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
 Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
Napomene o uporabi
 Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja memorijske kartice,
snimke se možda neće moći reproducirati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 31) svijetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima
ili vibracijama dok indikatori  (videozapis)/
 (fotografija) (str. 34) ili indikator pristupa
(str. 31) svijetle ili trepere
 Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
HR
11
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 11
1/10/2013 12:57:19 PM
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Početak
Korak 1: Provjera isporučenih komponenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Korak 2: Postavljanje isporučenog pribora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korak 3: Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Punjenje baterije u inozemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korak 4: Postavljanje objektiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Korak 5: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Promjena jezika prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Korak 6: Podešavanje prije snimanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Korak 7: Ulaganje memorijske kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odabir načina snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prilagođavanje uvjetima snimanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Reprodukcija na kamkorderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Napredne funkcije
Brisanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računalo . . . . . . . . . . . . . 46
Priprema računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pokretanje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Uporaba aplikacije "Image Data Converter" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Upute za presnimavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl. . . . 56
HR
12
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 12
1/10/2013 12:57:19 PM
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sadržaj
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kratki pregled
Indikatori na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
HR
13
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 13
1/10/2013 12:57:19 PM
Početak
Korak 1: Provjera isporučenih komponenata
 USB kabel (1) (str. 53)
Provjerite jesu li s vašim kamkorderom
isporučeni sljedeći predmeti.
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
Svi modeli
 Ovaj kamkorder (1)
 Poklopac kućišta (pričvršćen na kamkorder
NEX-VG30H/VG30EH; s drugim modelima se isporučuje, ali nije pričvršćen na
njih) (1) (str. 20)
 Daljinski upravljač (RMT-835) (1)
Već je ugrađena mala dugmasta litijeva baterija.
 Punjiva baterija (NP-FV70) (1) (str. 17)
 Mrežni adapter (1) (str. 17)
 Pokrov baterijskog pretinca (1) (str. 16)
 Mrežni kabel (kabel napajanja) (1) (str. 17)
 Komponentni A/V kabel (1) (str. 42)
 Zaštita od vjetra (1) (str. 16)
 Veliki okular (1) (str. 30)
 A/V spojni kabel (1) (str. 42)
HR
14
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 14
1/10/2013 12:57:19 PM
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1) (str. 47)
– "PlayMemories Home" (softver, uključujući
"PlayMemories Home Help Guide")
– Image Data Converter (softver za obradu
RAW slika)
– Priručnik za "Handycam" (također PDF)
 Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Početak
NEX-VG30H/VG30EH
 Power zum objektiv s velikim uvećanjem
(E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS) (pričvršćen na kamkorder) (1) (str. 20)
 Sjenilo objektiva (1) (str. 24)
 Prednji pokrov za objektiv (pričvršćen na
objektiv) (1) (str. 20)
 Stražnji pokrov za objektiv (1) (str. 20)
HR
15
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 15
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 2: Postavljanje
isporučenog pribora
Postavljanje objektiva
Informacije o postavljanju objektiva pogledajte na str. 20. NEX-VG30/VG30E se ne
isporučuje s objektivom E PZ 18-200mm
F3.5-6.3 OSS. Koristite odgovarajuće objektive (opcija).
Kod NEX-VG30H/VG30EH modela objektiv
je pričvršćen na kamkorder u vrijeme kupnje.
Postavljanje zaštite od vjetra
Koristite zaštitu od vjetra kad želite smanjiti
šum vjetra koji se snima putem mikrofona.
Pričvrstite zaštitu od vjetra tako da Sonyjev
logotip bude okrenut prema dolje.
Postavljanje pokrova baterijskog
pretinca
Pričvrstite pokrov baterijskog pretinca
nakon stavljanja baterije.
Pričvrstite pokrov baterijskog pretinca tako
da izbočeni dio () bude okrenut kao na
slici.
HR
16
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 16
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 3: Punjenje baterije
Baterija
Početak
DC IN priključnica
Mrežni adapter
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
U zidnu utičnicu
DC priključak
Poravnajte oznaku  na DC priključku
s oznakom na DC IN priključnici.
Indikator CHG (punjenje)
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
Napomene
 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
 Ne možete pričvrstiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30/FV50 iako te baterije pripadaju seriji V.
1
2
3
Pomaknite preklopku POWER na OFF (standardna postavka).
Učvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
Svijetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) se
isključuje kad je baterija dokraja napunjena.
HR
17
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 17
1/10/2013 12:57:19 PM
4
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
Trajanje punjenja
195
390
 Trajanja punjenja prikazana u tablici temeljena su na punjenju kamkordera pri temperaturi od 25°C.
Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
Savjeti
 Pogledajte str. 65 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
 Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja
baterije u gornjem desnom uglu LCD zaslona.
Vađenje baterije
Pomaknite preklopku POWER na OFF. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT
(baterija) () i zatim skinite bateriju ().
Preklopka BATT (baterija) za
oslobađanje baterije
HR
18
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 18
1/10/2013 12:57:19 PM
Uporaba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na jednak način kao u "Korak 3: Punjenje baterije" (str. 17). Čak i ako je baterija učvršćena,
neće se prazniti.
Napomene o spajanju/odspajanju izvora napajanja
Početak
 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori  (videozapis)/
 (fotografija) (str. 34) i indikator pristupa (str. 31) isključeni.
 Indikator CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja u sljedećim uvjetima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na toplom mjestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju s kamkordera i ostavite je na hladnom mjestu.
 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off ]).
Napomene o mrežnom adapteru
 Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.
 Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.
 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Napomena o mrežnom kabelu (kabelu napajanja)
Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo s ovim modelom kamkordera i ne smije se koristiti s drugom
električnom opremom.
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
 Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.
HR
19
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 19
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 4: Postavljanje objektiva.
Ovaj priručnik objašnjava postavljanje objektiva na primjeru objektiva E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS koji se isporučuje s NEX-VG30H/VG30EH (objektiv je pričvršćen na kamkorder pri
kupnji).
Koristite li drugi objektiv, pogledajte upute isporučene s tim objektivom.
Prednji pokrov za objektiv
Stražnji pokrov za objektiv
Prsten za zumiranje
Oznaka za sjenilo
Preklopka brzine zuma
Prekidač zuma
Preklopka zuma
Prsten za izoštravanje
Oznaka za postavljanje
Kontakti za objektiv*
* Nemojte dirati ili prljati kontakte objektiva.
Uklonite poklopac kućišta s kamkordera i ambalažni poklopac s poleđine
objektiva.
HR
20
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 20
1/10/2013 12:57:19 PM
Pri postavljanju objektiva poravnajte oznake za postavljanje (bijele) na
objektivu i kamkorderu. Pritisnite objektiv lagano uz kućište kamkordera i
zakrenite ga udesno dok ne klikne u blokirani položaj.
Objektiv se treba postavljati ravno.
Početak
Oznake za postavljanje (bijele)
Napomene
 Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
 Pri postavljanju objektiva nemojte primjenjivati silu. Nasilnim postavljanjem objektiva možete izazvati
kvar ili oštećenje priključka objektiva.
 Ovisno o tome koji objektiv koristite, objektiv se može malo pomicati u blokiranom položaju. Pojava nije
kvar.
 Držite kućište kamkordera s prednjim krajem prema dolje i brzo zamijenite objektiv na mjestu gdje nema
prašine kako bi se spriječio ulazak prašine i nečistoća u kamkorder.
HR
21
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 21
1/10/2013 12:57:19 PM
Uklanjanje objektiva
Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv ulijevo
dok se ne zaustavi.
 Pri uklanjanju objektiva držite i objektiv i kućište kamkordera.
Tipka za otpuštanje objektiva
Stavite ambalažni poklopac na poleđinu objektiva i pričvrstite poklopac
kućišta na kamkorder.
 Poravnajte oznaku na poklopcu s oznakama za postavljanje i zakrenite poklopac udesno.
 Prije postavljanja poklopaca uklonite prašinu s njih.
Poravnajte oznake.
Napomene
 Dospiju li pri izmjeni objektiva prašina ili nečistoća u unutrašnjost kamkordera i na površinu slikovnog
senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci. Slikovni
senzor ima protuprašni premaz koji sprječava lijepljenje prašine na senzor. Ipak objektiv postavljajte ili
uklanjajte brzo i dalje od prašnjavih mjesta.
 Ne ostavljajte kućište kamkordera s uklonjenim objektivom i pokrovom kućišta.
HR
22
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 22
1/10/2013 12:57:19 PM
Dospije li prašina ili nečistoća na slikovni senzor
Isključite kamkorder i odspojite objektiv. Očistite slikovni senzor i okolno područje puhaljkom
(opcija) i zatim ponovno pričvrstite objektiv.
Početak
Napomene
 Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode u unutrašnjost
kamkordera.
 Ne stavljajte vrh puhaljke u šupljinu ispod ravnine priključka kako vrh puhaljke ne bi dodirivao slikovni
senzor.
 Držite kamkorder otvorom prema dolje kako biste spriječili ponovno padanje prašine u njega.
 Nemojte kamkorder izlagati mehaničkim udarcima pri čišćenju.
 Ako ne možete očistiti slikovni senzor navedenim postupkom, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Adapter za priključak objektiva
Pomoću adaptera za priključak objektiva (opcija) možete na kamkorder pričvrstiti A-mount
objektiv (opcija). Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenima uz adapter za priključak
objektiva.
HR
23
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 23
1/10/2013 12:57:19 PM
Raspoložive funkcije razlikuju se ovisno o vrsti adaptera za priključak objektiva.
Funkcije
LA-EA2
Raspoloživo
AF system
LA-EA1
Raspoloživo samo sa
SAM/SSM objektivom*
Contrast AF
AF/MF Select
Podesivo na objektivu
SAM/SSM objektivi: podesivo na objektivu
Drugi objektivi: podesivo tipkom FOCUS
Single/Continuous
Autofocus
Autofocus Mode (samo Single
u modu fotografije)
Phase-detection AF
* Sa LA-EA1 će brzina automatskog izoštravanja s postavljenim A-mount objektivom biti niža nego s E-mount
objektivima. (Kad je postavljen A-mount objektiv, brzina automatskog izoštravanja će biti oko 2 – 7 sekundi,
kad su uvjeti sukladni onima u mjerenjima tvrtke Sony. Brzina može varirati ovisno o objektu, svjetlini
okruženja, itd.)
Napomene
 Neki objektivi se možda neće moći koristiti ili im funkcionalnost može biti ograničena. Za informacije o
kompatibilnim objektivima provjerite pripadajuću web-stranicu za podršku ili se obratite ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
 Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti zvuk rada objektiva i kamkordera. Možete to spriječiti
podešavanjem opcije Audio Rec Level na minimum. Dodirnite Ű (MENU)  [Camera/Mic] 
[ ( Microphone)]  [Audio Rec Level].
 Ovisno o objektu ili korištenom objektivu, izoštravanje će možda dulje potrajati ili će možda biti otežano.
Za postavljanje sjenila objektiva
Poravnajte crvenu liniju sjenila objektiva s linijom na objektivu te pričvrstite sjenilo na objektiv. Zakrenite sjenilo objektiva udesno tako da se crvena točka na sjenilu i crvena crtica na
objektivu poravnaju uz klik.
Sjenilo se ne može pričvrstiti na objektiv naopako.
HR
24
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 24
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 5: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Pomaknite preklopku POWER na ON uz pritiskanje zelene tipke.
Početak
Preklopka POWER
2
Odaberite željeni jezik i dodirnite [Next].
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
3
Tipkama ư/Ǎ odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[Next].
 Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [ ( Clock
Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na zaslonu,
dodirnite Ŷ/ŷ za prikaz opcije.
HR
25
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 25
1/10/2013 12:57:19 PM
4
5
6
Podesite [Daylight Savings] ili [Summer Time], zatim dodirnite [Next].
 Podesite li [Daylight Savings] ili [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.
Odaberite format datuma i dodirnite [Next].
Odaberite datum i vrijeme, dodirnite Ů/ů za podešenje vrijednosti i
zatim dodirnite [Next]  ű*.
* Izbornik potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.
Sat započinje s radom.
Napomene
 Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja, ali se automatski snimaju na memorijsku karticu te
se mogu prikazati za vrijeme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) 
[Setup]  [ ( Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time]  ű.
 Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup] 
[‫ ל( ל‬General Settings)]  [Beep]  [Off ]  ű.
 Ako tipke ne reagiraju ispravno na dodir, kalibrirajte zaslon.
HR
26
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 26
1/10/2013 12:57:19 PM
Za isključivanje napajanja
Pomaknite preklopku POWER na OFF.
Nekoliko sekundi treperi indikator  (videozapis) i kamkorder se isključuje.
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [‫ ל( ל‬General Settings)]  [Language Setting]
 željeni jezik  ű  Ų  Ų.
Početak
HR
27
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 27
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 6: Podešavanje prije snimanja
LCD zaslon
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu () i zatim podesite kut ().
 Maks. 90 stupnjeva
Senzor okulara
 Maks. 180 stupnjeva
 Maks. 90 stupnjeva
Savjeti
 Slike se prikazuju u tražilu ili na LCD zaslonu.
 Kad primaknete oko tražilu dok je LCD zaslon zatvoren, prikaz se prebacuje na tražilo. Kamkorder možete
podesiti da prebacuje prikaz na tražilo kad primaknete oko tražilu čak i kad je LCD zaslon otvoren.
 Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona pomoću [LCD Brightness].
Promjena prikaza na LCD zaslonu
Pritisnite DISPLAY za izmjenu zaslonskih prikaza sljedećim redoslijedom:
Snimanje: Detaljni prikaz  jednostavan prikaz  minimalni prikaz
Reprodukcija: Detaljni prikaz  minimalni prikaz
Tipka DISPLAY
HR
28
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 28
1/10/2013 12:57:19 PM
Savjeti
 Prema standardnom podešenju zaslon prelazi na jednostavni prikaz nakon otprilike 4 sekunde ([Display
Setting]). Detaljni prikaz se aktivira kad dodirnete na zaslonu bilo koji dio osim zaslonskih tipaka kako
biste mogli koristiti opcije.
oko 4 s
kasnije
Početak
Prikaz se zatamni nakon nekog vremena kad koristite tražilo.
Tražilo
Kad snimate gledajući u tražilo, držite oko blizu tražila dok je LCD zaslon zatvoren Ako oznake
u tražilu vidite nejasno, podesite preklopku za podešavanje objektiva tražila smještenu ispod
tražila. Ako je opcija [VF/Panel] podešena na [Auto], dok se vaše oko približava tražilu senzor
okulara ga detektira i prikaz se prebacuje na tražilo čak i kad je LCD zaslon otvoren. Ako ga
senzor okulara ne može detektirati, prikaz ostaje na LCD zaslonu.
HR
29
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 29
1/10/2013 12:57:19 PM
Ako slika u tražilu nije jasna
Ako sliku u tražilu ne možete vidjeti jasno pri snažnoj rasvjeti, koristite isporučeni veliki okular.
Za pričvršćivanje velikog okulara, lagano ga rastegnite i poravnajte s utorom za okular na tražilu.
Veliki okular možete pričvrstiti tako da bude okrenut bilo na desnu ili na lijevu stranu.
Veliki okular (priložen)
Pričvrstite tako da istureni
dio bude ravan.
Napomene
 Nemojte uklanjati prethodno postavljeni okular.
HR
30
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 30
1/10/2013 12:57:19 PM
Korak 7: Ulaganje memorijske kartice
Indikator pristupa
Početak
Imajte na umu smjer odrezanog ugla.
1
Otvorite pokrov i umetnite memorijsku karticu s odrezanim uglom okrenutim kao na slici u utor dok ne klikne.
Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database
file. Please wait.] Pričekajte da poruka nestane.
2
Zatvorite pokrov.
Napomene
 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu.
 Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
 Nemojte otvarati pokrov za vrijeme snimanja.
 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
HR
31
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 31
1/10/2013 12:57:20 PM
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
SD Speed klasa
Kapacitet
(provjeren rad)
Opisano u ovom
priručniku
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
32 GB
"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij
"Memory Stick PRO
Duo" medij
—
"Memory Stick XC-HG
Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
64 GB
Class 4 ili brža
SD kartica
SDXC memorijska kartica
 Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
 Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory
Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
 Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Time možete uzrokovati
kvar.
Napomene
 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
 Videozapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se
importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako
ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li
opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje.
Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
* exFAT je datotečni sustav koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske
kartice.
HR
32
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 32
1/10/2013 12:57:20 PM
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje videozapisa u high definition (HD) kvaliteti slike.
Zategnite ručni remen.
2
Za uklanjanje pokrova objektiva pritisnite zasune na oba kraja pokrova.
3
Pomaknite preklopku POWER na ON uz pritiskanje zelene tipke.
Snimanje/reprodukcija
1
Kamkorder se uključuje.
HR
33
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 33
1/10/2013 12:57:20 PM
Snimanje videozapisa
 (videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka START/
STOP
[STBY]
[REC]
Tipka MODE
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora  (videozapis).
Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
Tijekom snimanja svijetli indikator snimanja (str. 77).
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
Napomene
 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
 Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
 Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to
vrijeme se ne može rukovati kamkorderom.
 Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje.
Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter.
– Indikator pristupa (str. 31) svijetli ili trepće
– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
 Pri snimanju držite objektiv lijevom rukom kako biste poduprli kamkorder (kad ne koristite stativ). Pazite
da vaši prsti ne dodiruju mikrofon.
Savjeti
 Pogledajte str. 66 za podatke o vremenu snimanja videozapisa.
 IRIS, Shutter Speed, Gain i Exposure podešavaju se na automatski rad kad pritisnete tipku PROGRAM AE.
 Standardno je [ SteadyShot] podešeno na [Standard]. Ako spojeni objektiv nema funkciju stabiliziranja
slike, funkcija SteadyShot neće se moći koristiti.
HR
34
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 34
1/10/2013 12:57:20 PM
 Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa (NEX-VG30/VG30H).
 Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup]
Media Settings)]  [Media Info].
 [‫( כ‬
 LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte slike
tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć.
Podaci o snimanju
Snimanje fotografija
 (videozapis): Pri snimanju videozapisa
 (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka
PHOTO
Treperi  Svijetli
Snimanje/reprodukcija
Datum snimanja, vrijeme i uvjeti snimanja automatski se bilježe na memorijsku karticu. Podaci
se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite Ű (MENU)  [Setup]  [ ( Playback
Settings)]  [Data Code]  željeno podešenje  ű.
Tipka MODE
Kad nestane , fotografija je snimljena.
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora  (fotografija).
LCD zaslon se uključuje radi snimanja fotografija.
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
HR
35
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 35
1/10/2013 12:57:20 PM
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja pokazuje status izoštrenosti svijetljenjem/treptanjem.
 svijetli
 trepće
: Objekt je izoštren.
: Kamkorder ne može automatski izoštriti objekt. Ponovite kadriranje ili promijenite postavku izoštravanja.
Savjeti
 Pogledajte str. 66 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
 IRIS, Shutter Speed, ISO i Exposure podešavaju se na automatski rad kad pritisnete tipku PROGRAM AE.
 Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU)  [Image Quality/Size]  [ Image Size] 
željeno podešenje  ű.
 Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
Odabir načina snimanja
Kvalitetu slike koju snimate možete promijeniti tako da dodirnete Ű (MENU) 
[Image Quality/Size]  [ REC Mode].
Vrste medija na koje možete pohraniti snimke ovise o odabranom načinu snimanja.
Pojedinosti o pohranjivanju na vanjske uređaje potražite na str. 53.
Načini snimanja
Vrste medija
PS*
FX
FH/HQ/LP



Vanjski mediji (USB mediji za pohranjivanje)



Blu-ray diskovi



AVCHD diskovi
—
—

Na ovom kamkorderu
Memorijska kartica
Na vanjskim uređajima
* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [ Frame Rate] podešena na [60p] (NEX-VG30/VG30H),
[50p] (NEX-VG30E/VG30EH).
HR
36
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 36
1/10/2013 12:57:20 PM
Prilagođavanje uvjetima
snimanja
Ručno podešavanje ekspozicije i sl.
(kotačić MANUAL)
Praktično je vršiti ručno podešavanje pomoću
kotačića MANUAL tako da se tipki MANUAL
dodijeli opcija izbornika (standardno je
podešeno [Exposure]).
Uporaba stativa
Učvrstite kamkorder na stativ (opcija) pomoću vijka na stativu (opcija, duljina vijka
mora biti manja od 5,5 mm).
Tipka MANUAL
Otvor za stativ
Kako upotrebljavati kotačić MANUAL
Koristite kotačić MANUAL za podešavanje
dok također držite pritisnutom tipku IRIS
ili SHUTTER SPEED.
Dodjeljivanje opcije izbornika
Snimanje/reprodukcija
Kotačić MANUAL
Pritisnite i zadržite MANUAL na nekoliko
sekundi za prikaz izbornika [MANUAL
Button]. Okrenite kotačić MANUAL za
dodjelu opcije. Možete dodijeliti opcije
[Exposure], [ Gain ( ISO)], [IRIS],
[Shutter Speed], [AE Shift], [WB Color
Temp.], [WB B-A] ili [WB G-M].
HR
37
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 37
1/10/2013 12:57:20 PM
Reprodukcija na kamkorderu
Savjeti
 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja.
1
2
Pomaknite preklopku POWER na ON uz pritiskanje zelene tipke.
Kamkorder se uključuje.
Pritisnite  (View Images).
Prikazuje se izbornik Event View nakon nekoliko sekundi.
3
Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije ().
U izbornik MENU
Kategorije
ư/Ǎ: Prikaz prethodne/sljedeće kategorije.
Naziv kategorije
Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije
Vremenska skala
Tipka za promjenu vremenskog raspona kategorije
Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u središtu.
HR
 Dodirnite  ( promjena vremenskog raspona kategorije) u donjem desnom uglu zaslona tako da
možete promijeniti raspon na vremenskoj skali od jedne i pol godine do tri mjeseca, čime se mijenja
broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.
38
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 38
1/10/2013 12:57:20 PM
4
Dodirnite sliku koju želite vidjeti.
Snimanje/reprodukcija
Dodirnite  za odabir tipa snimke koja će se prikazati u indeksu između [ MOVIE]
(samo videozapisi), [ђ PHOTO] ili [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] (i videozapisi i fotografije).
Za povratak na prikaz Event View
Ŷ/ŷ: Prikaz prethodne/sljedeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom,
indeksni prikaz će se izlistavati)
Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografije
Naziv kategorije
Ukupno vrijeme videozapisa u kategoriji (ukupan broj fotografija ako je riječ samo o
fotografijama)
Tipka za promjenu tipa snimke
Videozapis
Fotografija
 Uz videozapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se . Ako dodirnete
videozapis ili fotografiju s oznakom , možete nastaviti reprodukciju od mjesta gdje je prethodno
zaustavljena.
HR
39
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 39
1/10/2013 12:57:20 PM
Rukovanje kamkorderom tijekom reprodukcije videozapisa
Tijekom reprodukcije videozapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] (standardna postavka) ili
[ MOVIE] dodirom tipke za promjenu tipa snimke u indeksnom prikazu kategorija.
Podešavanje glasnoće
Brisanje
Kontekst
Zaustavljanje*
Prethodna
Ubrzano unatrag*
Sljedeća
Ubrzano naprijed*
Pauza*/reprodukcija
* Ove tipke mogu se koristiti samo tijekom reprodukcije videozapisa.
Napomene
 Možda nećete moći reproducirati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.
Savjeti
 Dodirom tipke ‫ ם‬u izborniku za reprodukciju prikazat će se funkcije koje trenutno možete koristiti na
jednostavan način.
 Kad reprodukcija od odabrane snimke dođe do zadnje snimke, izbornik se vraća na prikaz INDEX.
 Dodirnite ‫מ‬/‫ ן‬tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
/
tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju oko 5 puta brže
 Ako više puta pritisnete
 oko 10 puta brže  oko 30 puta brže  oko 60 puta brže.
 Datum, vrijeme i uvjeti snimanja se automatski pohranjuju tijekom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju
tijekom snimanja, ali se mogu prikazati tijekom reprodukcije tako da dodirnete Ű (MENU)  [Setup]
 [ (Playback Settings)]  [Data Code]  željeno podešenje  ű  Ų.
Za podešavanje glasnoće zvuka videozapisa
Za vrijeme reprodukcije videozapisa, dodirnite ‫ נ‬ podesite pomoću Ź/ź 
ű.
HR
40
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 40
1/10/2013 12:57:20 PM
Gledanje fotografija
Tijekom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [ђ PHOTO] dodirom tipke za promjenu tipa snimke
u indeksnom prikazu kategorija.
Uvećanje slike kod
reprodukcije
Brisanje
Prethodna
Sljedeća
Za pokretanje/
zaustavljanje slide showa
Savjeti
 Za ponavljanje slideshowa, dodirnite ‫ ם‬ [Slideshow Set].
Za uvećani prikaz slika
Dodirnite  (zum reprodukcije) pri reprodukciji fotografije. Možete podesiti zum pomoću
/. Možete to učiniti i pomoću preklopke zuma.
Snimanje/reprodukcija
Kontekst
Savjeti
 Zum reprodukcije ne možete koristiti ako niste odabrali [ђ PHOTO] u indeksnom prikazu.
HR
41
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 41
1/10/2013 12:57:20 PM
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike (high
definition (HD) ili standard definition (STD))
koja se reproducira za zaslonu TV-a razlikuju
se ovisno o vrsti TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite.
Sliku možete pratiti na zaslonu TV-a čak i
tijekom snimanja.
Izlazne priključnice na kamkorderu
HDMI OUT priključnica
Mogućnosti povezivanja
Spajanje na high definition TV
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se reproducirati u high definition
(HD) kvaliteti. Videozapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se
reproducirati u standard definition (STD)
kvaliteti.
Komponentni A/V kabel
(priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bijela)
(crvena)
A/V Remote
priključnica
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
 Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
2
Spojite kamkorder na TV.
 Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi
mrežni adapter (str. 19).
3
HDMI kabel
(opcija)
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9
(wide) ili 4:3 koji nije high definition
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se reproducirati u standard definition
(STD) kvaliteti. Videozapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti.
Pokrenite reprodukciju videozapisa ili fotografije na kamkorderu
(str. 38).
HR
42
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 42
1/10/2013 12:57:20 PM
Komponentni A/V kabel
(priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bijela)
(crvena)
 Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], ovisno o
spojenom TV prijemniku.
(bijela)
(crvena)
(žuta)
(žuta)
(bijela)
(crvena)
Pri spajanju komponentnim A/V kabelom
 Spojite li samo komponentne videopriključke,
audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu
spojite bijele i crvene priključke.
 Odaberite postavku [Component] za komponentni ulaz koji koristite. Dodirnite Ű (MENU)
 [Setup]  [‫ פ( פ‬Connection)] 
[Component]  željenu postavku  ű za
podešavanje.
Pri spajanju HDMI kabelom
Pri spajanju A/V spojnim kabelom koji
ima S VIDEO priključak
 Spojite li samo S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal), nema izlaza audiosignala. Za izlaz audiosignala spojite bijeli i crveni priključak u ulazne
audiopriključnice TV-a.
 Taj način povezivanja pruža sliku veće razlučivosti nego povezivanje A/V spojnim kabelom.
Snimanje/reprodukcija
Podešavanje formata slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
A/V spojni kabel sa
S VIDEO (opcija)
A/V spojni kabel
(isporučen)
 Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
načinu povezivanja.
 Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog
uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
 Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround zvuk,
videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike
se automatski reproduciraju s 5.1ch surround
zvukom. Zvuk videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako
TV prijemnik ima samo jednu ulaznu
audio priključnicu)
 Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u
video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
 Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera
pomoću A/V spojnog kabela. Podesite preklopku
za odabir ulaza na videorekorderu na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
 Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
 Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju
(za kamkorder) i priključak prikladan za spajanje
na vaš TV na drugom kraju.
 Snimke sa zaštitom od kopiranja ne emitiraju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
HR
43
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 43
1/10/2013 12:57:20 PM
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV
HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične
slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem
Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja
putem HDMI kabela* ili komponentnog
AV kabela**, možete uživati u očaravajuće
visokoj kvaliteti slike.
* TV će automatski prijeći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
** Trebat ćete podesiti TV. Za detalje pogledajte
upute za uporabu vašeg TV-a koji podržava
Photo TV HD.
Napomene
 Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard
definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte
videozapise u formatu 4:3. Dodirnite Ű
(MENU)  [Image Quality/Size]  [ Wide
Mode]  [4:3]  ű.
 Kad se A/V spojni kabel koristi za izlaz signala
videozapisa, taj signal će prenositi standard
definition (STD) kvalitetu slike.
Savjeti
 Ako kamkorder povežete s TV-om primjenom
više vrsta kabela za izlaz videosignala, redoslijed
prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sljedeći.
HDMI  komponentna  S VIDEO  video
 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za slanje i videosignala i audiosignala. HDMI OUT priključnica omogućuje
izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.
HR
44
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 44
1/10/2013 12:57:20 PM
Napredne funkcije
Brisanje videozapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na memorijskoj
kartici tako da s nje izbrišete videozapise i
fotografije.
Napomene
 Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja snimaka. Time se memorijska kartica može oštetiti.
 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke s nje.
 Zaštićene videozapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na videozapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
4
 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da je možete potvrditi. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni zaslon.
Savjeti
 Snimku možete izbrisati pomoću  na zaslonu
za reprodukciju.
 Za brisanje svih snimaka na memorijskoj kartici
i obnavljanje cjelokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
2
3
Pritisnite tipku  (View Images)
(str. 38).
Dodirnite i prikažite oznaku 
na videozapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
5
Dodirnite ű  ű 
ű.
Za istodobno brisanje svih videozapisa/
fotografija unutar kategorije
U koraku 3 dodirnite [All In Event].
Dodirnite Ű (MENU)  [Edit/
Copy]  [Delete].
Za odabir i brisanje videozapisa,
dodirnite [Multiple Images] 
[ MOVIE]/[ђ PHOTO]/[‫ש‬
MOVIE/PHOTO].
 Kad je opcija [/Р Setting] podešena
na [Р STD Quality], umjesto indikatora
 pojavi se Р.
Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir željene
kategorije, zatim dodirnite ű.
 Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da je možete potvrditi. Dodirnite Ų
za povratak na prethodni zaslon.
Dodirnite ű  ű.
HR
45
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 45
1/10/2013 12:57:20 PM
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja
kamkordera na računalo
Za Windows
"PlayMemories Home" softver s isporučenog CD-ROM diska posjeduje funkcije koje vam
pružaju više mogućnosti rada sa snimkama s kamkordera.
Gledanje
Kalendar
Pohranjivanje
na disk
Prijenos
podataka
DVD/Blu-ray
Mrežne usluge
Editiranje
Spajanje slikovnih datoteka
Za Mac
"PlayMemories Home" nije kompatibilan s Mac OS-om. Za reprodukciju snimaka na Macu
koristite aplikacije instalirane na vašem Mac računalu.
Za detalje posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
46
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 46
1/10/2013 12:57:20 PM
Priprema računala
Korak 1 Provjera sustava računala
Windows
OS*1
2
Microsoft Windows XP SP3* /Windows
Vista SP2*3/Windows 7 SP1
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač (CD-ROM pogon je nužan za postupak
instalacije). Na tvrdom disku se za instalaciju
preporučuje NTFS ili exFAT sustav datoteka.
Mac
OS*1
USB spajanje: Mac OS X (v10.3, v10.4, v10.5,
v10.6, v10.7, v10.8) "Image Data Converter
Ver.4.2": Mac OS X (v10.5, v10.6 (Snow
Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain
Lion))
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Procesor
PlayMemories Home: Intel Core Duo 1,66 GHz
ili brži, ili Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži
(za obradu FX ili FH videozapisa potreban je
Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži, a za obradu
PS videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,40 GHz ili brži).
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sljedeće postupke:
– Prebacivanje videozapisa i fotografija na
računalo
– Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition
(HD) kvalitete slike u standard definition
(STD) kvalitetu slike potreban je Intel Core
Duo 1,66 GHz ili brži.)
– Procesiranje samo videozapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
Image Data Converter: Pentium 4 ili brže
Pokazivač
Minimalno 1024  768 točaka
Image Data Converter Ver.4
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Zaslon: 1024  768 točaka ili više
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
Memorija
PlayMemories Home:
Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
je 1 GB ili više)
Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za
procesiranje videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Image Data Converter:
1GB ili više
Napomene
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno
maksimalno 50 GB.)
Instalirajte "PlayMemories Home" prije
spajanja kamkordera s računalom.
Kad kupite kamkorder, instalirajte isporučeni
"PlayMemories Home" u najnovije stanje.
 Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PlayMemories Home" softvera
HR
47
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 47
1/10/2013 12:57:20 PM
Napomene
 Instalirajte isporučeni "PlayMemories Home"
softver čak i ako je na vaše računalo već instaliran
"PlayMemories Home" softver.
 Ako je "PlayMemories Home" već instaliran na
vaše računalo, "PlayMemories Home" će se
instalirati preko njega. Neke funkcije softvera
"PlayMemories Home" možda neće biti dostupne.
Provjerite je li kamkorder odspojen od računala.
Uključite računalo.
 Logirajte se kao administrator za
instalaciju.
 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računalu prije instaliranja softvera.
Stavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
 Ako se izbornik ne prikaže, dvaput kliknite
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
(PMHOME) 
[My Computer]) 
[Install.exe].
Odaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim prijeđite na
sljedeći zaslon.
Pažljivo pročitajte uvjete ugovora
o licenci. Ako se slažete s uvjetima,
promijenite u te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
Slijedite upute na zaslonu za
završetak instalacije.
 Možda će biti potrebno istodobno instalirati
još neke aplikacije s diska. Pojavi li se instalacijski prozor, slijedite upute na zaslonu.
 Ako je potrebno restartati računalo, slijedite
upute na zaslonu i restartajte ga.
 Spojite kamkorder na računalo kad se pojavi
poruka da to napravite.
Spojite kamkorder na računalo
USB kabelom i zatim dodirnite
[USB Connect] na LCD zaslonu
kamkordera.
Kliknite na [Install].
Provjerite jesu li odabrani
"PlayMemories Home" i "Image
Data Converter" i zatim slijedite
upute sa zaslona računala kako
biste nastavili instalaciju.
Odaberite zemlju ili regiju.
HR
48
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 48
1/10/2013 12:57:20 PM
Napomene
Po završetku instalacije izvadite
CD-ROM iz računala.
 Kliknite na ikonu (PlayMemories Home)
na desktopu kako biste pokrenuli softver.
Napomene
Za odspajanje kamkordera od računala
Kliknite na ikonu
na donjem desnom dijelu
radne površine računala  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Dodirnite [Cancel]  [YES] na zaslonu
kamkordera.
Odspojite USB kabel.
 Koristite li Windows 7, ikona
se možda neće
pojaviti na radnoj površini računala. U tom
slučaju možete odspojiti kamkorder s računala
bez da slijedite gore navedene postupke.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
 Za kreiranje diskova ili uporabu drugih funkcija
u sustavu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za
Windows XP, odaberite ga među potrebnim programima u instalacijskom izborniku i instalirajte
ga primjenom uputa sa zaslona. (Za instalaciju
je potrebno računalo spojiti na internet.) Image
Mastering API v2.0 za Windows XP možete instalirati pri odgovoru na poruku koja se prikazuje
kad pokušate koristiti te funkcije.
 Pravilan rad nije zajamčen ako očitavate ili snimate
videopodatke s kamkordera ili na kamkorder
drugim softverom osim "PlayMemories Home".
Za informacije o kompatibilnosti softvera koji
koristite obratite se proizvođaču softvera.
 Nemojte formatirati memorijsku karticu
kamkordera preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder neće raditi pravilno.
 AVCHD diskove kreirane pomoću softvera
"PlayMemories Home" nemojte umetati u DVD
uređaje ili rekordere jer oni ne podržavaju
AVCHD standard. Ako to napravite, nećete moći
izvaditi disk.
 Ovaj kamkorder snima sliku visoke razlučivosti
u AVCHD formatu. Primjenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimku u high definition kvaliteti. DVD medij
koji sadržava AVCHD snimku ne smije se koristiti u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer
ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja ili
takav uređaj može izbrisati sadržaj medija bez
upozorenja.
 Kod pristupanja kamkorderu s računala, koristite
priloženi softver "PlayMemories Home". Nemojte
mijenjati datoteke ili mape s kamkordera pomoću
računala. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti
ili se neće moći reproducirati.
 Pravilan rad nije zajamčen ako podacima s
kamkordera rukujete putem računala.
 Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao
zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no
one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije
importiranja na kamkorderu ili u softveru
"PlayMemories Home".
 Za importiranje dugih videozapisa ili editiranih
slika s kamkordera na računalo koristite isporučeni softver "PlayMemories Home". Koristite li
neki drugi softver, snimke se možda neće pravilno
importirati.
 Za brisanje slikovnih datoteka slijedite korake
na str. 45.
 Blu-ray disk možete kreirati na računalu s Blu-ray
snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za
"PlayMemories Home".
HR
49
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 49
1/10/2013 12:57:20 PM
Pokretanje softvera
"PlayMemories Home"
Uređaji na kojima se mogu reproducirati
kreirani diskovi
Blu-ray diskovi
Uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova
(npr. Sony Blu-ray uređaj ili PlayStation®3)
DVD diskovi snimljeni u high definition
(HD) kvaliteti
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata,
kao što je Sonyjev Blu-ray uređaj ili
PlayStation®3.
1
Napomene
 AVCHD disk može se reproducirati samo na uređajima kompatibilnima s AVCHD formatom.
 Disk sa sadržajima high definition (HD)
kvalitete ne smije se koristiti u DVD uređajima/
rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi
ne podržavaju AVCHD format, možda nećete
moći izvaditi disk iz njih.
 Uvijek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom
verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim
državama/regijama.
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home" prečac na zaslonu računala.
Softver "PlayMemories Home" se otvori.
2
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home Help Guide" prečac na
zaslonu računala kako biste vidjeli
kako koristiti "PlayMemories
Home".
Napomene
 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  željenu opciju.
HR
50
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 50
1/10/2013 12:57:20 PM
Uporaba aplikacije
"Image Data Converter"
Pomoću "Image Data Converter" možete
sljedeće:
 Editirati snimke načinjene u RAW formatu
raznim korekcijama, poput tonske krivulje i
oštrine.
 Podešavati na snimkama ravnotežu bjeline,
ekspoziciju, Creative Style postavke i sl.
 Pohraniti snimke prikazane i editirane na
računalu.
 Snimku možete pohraniti u RAW ili standardnom
formatu.
 Prikazati i usporediti RAW/JPEG snimke načinjene ovim kamkorderom.
 Ocjenjivati snimke od jedan do pet.
 Podesiti oznake boja.
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Za korištenje softvera "Image Data Converter"
pogledajte Help.
Kliknite na [Start]  [All Programs] 
[Image Data Converter]  [Help] 
[Image Data Converter Ver.4.2].
Stranica za podršku za "Image Data
Converter" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
HR
51
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 51
1/10/2013 12:57:20 PM
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Upute za presnimavanje
Možete odabrati način pohrane High definition (HD) videozapisa na vanjski uređaj.
Vanjski uređaji
Vanjski uređaj
Za pohranjivanje high definition
(HD) snimaka.
Spojni kabel
Stranica
USB adapterski kabel
VMC-UAM1 (opcija)
53
A/V spojni kabel
(isporučen)
56
Rekorder s tvrdim diskom itd.
Za pohranjivanje standard
definition (STD) snimaka na DVD
disk.
Videozapisi snimljeni u standard definition (STD) kvaliteti slike
Koristite A/V kabel za spajanje kamkordera na vanjski uređaj na kojemu su pohranjene snimke.
Vrste medija na koje možete pohraniti snimke
Pogledajte "Odabir načina snimanja" na str. 36.
HR
52
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 52
1/10/2013 12:57:20 PM
Pohranjivanje snimaka
na vanjski uređaj
Videozapise i fotografije možete pohraniti
na vanjski medij (USB uređaj), primjerice na
vanjski tvrdi disk. Snimke možete reproducirati na kamkorderu ili drugom uređaju za
reprodukciju.
 Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji zadovoljavaju navedene zahtjeve.
 Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima
posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju
državu/regiju.
1
Savjeti
2
3
4
 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabel VMC-UAM1 (opcija).
 Adapterski USB kabel VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
 Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 19).
 Pogledajte upute za uporabu isporučene s
vanjskim uređajem.
 Pomoću isporučenog softvera "PlayMemories
Home" možete importirati snimke s vanjskog
uređaja na računalo.
Funkcije dostupne nakon pohranjivanja
snimaka na vanjski uređaj
– reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 55)
– importiranje snimaka u "PlayMemories Home"
Uređaji koji se ne mogu koristiti kao
vanjski
 Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
medij.
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije s ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
Spojite mrežni adapter i kabel
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu.
Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.
Spojite adapterski USB kabel na
vanjski medij.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Napomene
Spojite adapterski USB kabel na priključnicu  (USB) na kamkorderu.
Nemojte odspajati USB kabel ako je
na LCD zaslonu prikazana poruka
[Preparing image database file. Please
wait.]. Ako je na zaslonu kamkordera
prikazana poruka [Repair Img. DB F.],
dodirnite ű.
Napomene
 Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
 Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako
je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS
sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na
kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje.
Prije formatiranja provjerite ima li na vanjskom
mediju važnih podataka, a ako da, pohranite ih
na drugi medij.
HR
53
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 53
1/10/2013 12:57:20 PM
USB adapterski
kabel
VMC-UAM1
(opcija)
Možete podešavati postavke za vanjski medij,
primjerice brisati snimke. Dodirnite Ű
(MENU)  [Edit/Copy] u izborniku Event
View.
Odspajanje vanjskog medija
5
Spojite vanjski medij na kamkorder
i dodirnite [Copy.] na zaslonu
kamkordera.
Videozapisi i fotografije pohranjeni na
memorijsku karticu i koji još nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad se mogu
pohraniti na spojeni vanjski medij.
 Ta je funkcija dostupna samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka, dodirnite ű na zaslonu kamkordera.
Pri spajanju vanjskog medija
Snimke pohranjene na vanjski medij prikazuju se na LCD zaslonu. Kad spojite vanjski
medij, u izborniku Event View itd. će se
prikazati USB ikona.
Dodirnite  kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se
[Event View] ili indeksni prikaz kategorija)
s vanjskog medija.
Odspojite adapterski USB kabel.
Napomene
 Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad
na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete snimiti
više od sljedećeg broja snimaka.
– Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
– Videozapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– Fotografije: Maks. 40 000
Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti
snimaka.
Pohranjivanje željenih videozapisa
i fotografija
Željene snimke možete pohraniti u kamkorder ili na vanjski medij.
Spojite kamkorder na vanjski medij
i dodirnite [Play without copying.].
Pojavi se izbornik Event View vanjskog
medija.
HR
54
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 54
1/10/2013 12:57:20 PM
Dodirnite Ű (MENU)  [Edit/
Copy]  [Copy].
Slijedite upute na zaslonu za
odabir načina odabira snimke i tipa
snimke.
Nije moguće kopirati snimke s vanjskog
medija na ugrađeni medij za snimanje
u kamkorderu.
Reprodukcija snimaka s vanjskog
medija na kamkorderu
Spojite kamkorder na vanjski medij
i dodirnite [Play without copying.].
Pojavi se izbornik Event View vanjskog
medija.
Odaberite željenu snimku i pokrenite njezinu reprodukciju (str. 38).
Odaberete li [Multiple Images],
dodirnite snimku koju želite
pohraniti.
Pojavi se .
Dodirnite ű  ű 
ű na zaslonu kamkordera.
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
 Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu
kako biste je potvrdili. Dodirnite Ų za
povratak na prethodni zaslon.
 Odaberete li [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama Ŵ/ŵ. Ne
možete odabrati više kategorija.
 Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 42).
 Videozapise sa slikom high definition (HD)
kvalitete možete reproducirati na računalu
koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite
[Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite
pogon na koji je spojen vanjski medij.
Za ručno izravno kopiranje ([Direct
Copy])
[Direct Copy] možete napraviti ručno dok
je kamkorder spojen na vanjski medij.
U izborniku [Event View] vanjskog medija
dodirnite Ű (MENU)  [Edit/Copy]
 [Direct Copy].
Dodirnite [Copy images that have not
been copied.].
Dodirnite ű  ű.
Napomene
 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
kamkorder.
– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
HR
55
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 55
1/10/2013 12:57:20 PM
Kreiranje diska sa
standard definition
(STD) kvalitetom slike
pomoću rekordera i sl.
A/V Remote priključnica
Snimke koje se reproduciraju na kamkorderu
možete kopirati na disk ili videokasetu spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje
diskova i sl. preko A/V spojnog kabela.
Spojite uređaje na način  ili . Također
pogledajte upute za uporabu uređaja s kojima
spajate kamkorder.
Ulaz
Napomene
S VIDEO
 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 19).
 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvaliteti.
VIDEO
(žuta)
(bijela)
AUDIO
(žuta)
(crvena)
Tok signala
A/V spojni kabel (isporučen)
A/V spojni kabel sa S VIDEO (opcija)
Uporabom ovoga kabela postižu se kvalitetnije slike nego s A/V kabelom. Spojite
bijeli i crveni priključak (lijevi i desno
audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal) na A/V spojnom kabelu sa S
VIDEO kabelom. Ako spojite samo S
VIDEO priključak, zvuk se neće čuti.
Spajanje žutog priključka (video) nije
nužno.
HR
56
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 56
1/10/2013 12:57:20 PM
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
 Ako uređaj za snimanje ima preklopku za
odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
2
 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
Spojite kamkorder s uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabela 
(priložen) ili A/V spojnog kabela
sa S VIDEO  (opcija).
 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
3
Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja
Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
 Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Napomene
 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kabelom.
 Za kopiranje informacija o datumu/vremenu
i podataka o kamkorderu, dodirnite Ű
(MENU)  [Setup]  [ ( Playback
Settings)]  [Data Code]  željeno podešenje
 ű.
 Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i
sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU)  [Setup] 
[‫ פ( פ‬Connection)]  [TV Type]  [4:3]
 ű.
HR
57
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 57
1/10/2013 12:57:20 PM
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Pomoću izbornika možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovoga kamkordera.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.
Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja)  str. 59
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 59
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvalitete ili veličine slike)  str. 60
Playback Function (Opcije za reprodukciju)  str. 38
Edit/Copy (Opcije za editiranje)  str. 60
Setup (Ostale opcije za podešavanje)  str. 60
Upravljanje izbornicima
Slijedite niže navedene postupke za podešavanje opcija izbornika.
Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za
njihov prikaz.
Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
Napomene
 Ovisno o uvjetima snimanja ili reprodukcije, neke opcije izbornika možda se neće moći podesiti.
 Dodirnite Ų za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.
HR
58
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 58
1/10/2013 12:57:20 PM
Liste izbornika
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje videozapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Camera/Mic
Osobno podešavanje kamkordera
‫ ס( ס‬Manual Settings)
Spot Meter/Fcs............... Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter....................... Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.
Spot Focus ....................... Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
Exposure .......................... Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija.
 Gain ............................. Podešavanje pojačanja.
 ISO .............................. Podešava osjetljivost na svjetlo za snimanje fotografija.
AE Shift ............................. Podešava ekspoziciju. Dodirnite Ž ako je objekt bijel ili ako je pozadina
svijetla ili ż ako je objekt crn ili osvjetljenje slabo.
‫ ע( ע‬Camera Settings)
Picture Effect .................. Odabir željenog efekta filtra za impresivniji umjetnički dojam.
 Cinematone .............. Podešavanje boja videozapisa kako bi se postigao ugođaj filmskog snimanja.
 Self-Timer ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 Drive Mode .............. Podešavanje kontinuiranog ili bracket snimanja i sl..
 AF Mode ................... Odabir načina izoštravanja.
 SteadyShot................ Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
 SteadyShot .............. Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
Tipka MANUAL ............... Dodjeljuje funkciju tipki MANUAL.
 ( Face)
Face Detection ............... Automatsko podešavanje kvalitete slike kod prepoznavanja lica.
 ( Flash)
Flash................................... Podešavanje načina aktivacije bljeskalice.
Flash Level ....................... Podešavanje svjetline bljeskalice.
Red Eye Reduction ....... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
 ( Microphone)
Wind Noise Reduct. ...... Smanjuje buku od vjetra.
Audio Mode .................... Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Audio Rec Level ............. Podešavanje razine glasnoće pri snimanju.
‫ ף( ף‬Shooting Assist)
Guide Frame ................... Prikaz okvira koji olakšava vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
Zebra ................................. Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svjetline.
Peaking ............................. Prikaz slike na zaslonu s naglašenim obrisima.
Histogram ........................ Histogram se prikazuje.
Camera Data Display ... Prikaz vrijednosti za otvor blende, pojačanje (ISO) i brzinu zatvarača.
HR
59
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 59
1/10/2013 12:57:20 PM
Audio Level Display...... Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu.
AF Micro Adjustment ... Izoštravanje za pričvršćeni objektiv.
Digital Zoom ................... Podešavanje digitalnog zuma.
Zoom Lever ..................... Podešavanje funkcije dodijeljene preklopci zuma.
Zoom Speed ................... Promjena brzine zumiranja uz pritisnutu preklopku zuma.
Image Quality/Size
 REC Mode ............................ Podešavanje moda snimanja videozapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visoka kvaliteta slike.
 Frame Rate .......................... Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.
/Р Setting .................... Podešavanje kvalitete za snimanje, reprodukciju ili editiranje videozapisa.
 Wide Mode.......................... Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
 Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
 RAW/JPEG .......................... Odabire format kompresije za fotografije.
Playback Function ......... Omogućuje vam snimanje videozapisa/fotografija (str. 38).
Edit/Copy
Delete ................................ Brisanje videozapisa ili fotografija.
Protect .............................. Zaštićuje videozapise ili fotografije od brisanja.
Copy................................... Odabir i kopiranje videozapisa ili fotografija na vanjski medij.
Direct Copy ..................... Kopiranje snimaka pohranjenih na medij za snimanje na neku vrstu vanjskog
medija.
Setup
‫(כ‬
Media Settings)
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
Formatiranje ................... Brisanje svih podataka s medija za snimanje.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na mediju za snimanje (str. 64).
File Number .................... Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datotekama.
 ( Playback Settings)
Data Code ........................ Podešavanje datuma i vremena.
Volume.............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 40).
‫ פ( פ‬Connection)
TV Type ............................. Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 42).
Component Output ..... Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom
priključnicom (str. 43).
HDMI Resolution ........... Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kabelom (opcija).
USB Connect ................... Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na
vanjski uređaj putem USB-a.
USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB
uređaj.
Disc Burn .......................... Pohrana snimaka koje još nisu spremljene na disk.
HR
60
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 60
1/10/2013 12:57:20 PM
‫ ל( ל‬General Settings)
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje svjetline LCD zaslona.
VF Color Temp. ............... Podešavanje temperature boje za tražilo.
VF/Panel ........................... Promjena prikaza između tražila i LCD zaslona.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
REC Lamp ......................... Isključenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.
Shooting w/o Lens ....... Podešava hoće li snimanje započinjati kad nema objektiva.
Remote Ctrl ..................... Podešavanje ili isključivanje uporabe daljinskog upravljača.
A. Shut Off ....................... Podešavanje automatskog isključenja kamkordera (str. 19).
Language Setting ......... Podešava jezik izbornika (str. 27).
24p Mode*....................... Snimanje 24p videozapisa temeljenih na PAL sustavu.
Calibration ....................... Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
Battery Info...................... Prikaz informacija o bateriji.
Version .............................. Prikazuje verziju kamkordera i objektiva.
 ( Clock Settings)
Date & Time Setting ..... Podešava opcije [Date & Time], [Daylight Savings], [Summer Time] ili
[Date & Time Format] (str. 25).
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 25).
Osobno podešavanje kamkordera
* Samo NEX-VG30E/VG30EH
HR
61
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 61
1/10/2013 12:57:21 PM
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je korisnički priručnik kojeg možete čitati na zaslonu
računala. "Handycam" Handbook je predviđen
za čitanje ako želite saznati više o rukovanju
kamkorderom.
1
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na
računalo sa sustavom Windows,
stavite priloženi CD-ROM disk u
pogon računala.
 Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite mapu
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
 Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com
 Pogledajte "PlayMemories Home Help Guide"
za detalje o priloženom softveru "PlayMemories
Home" (str. 47).
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
 Ako se izbornik ne prikaže, dvaput kliknite
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
(PMHOME) 
[My Computer]) 
[install.exe].
2
3
Kliknite na [Handbook].
Kliknite na željeni jezik i naziv
modela vašega kamkordera 
[Install] i slijedite upute na zaslonu
za instaliranje "Handycam"
Handbooka.
 Model kamkordera naznačen je na njegovoj
donjoj strani.
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečaca na zaslonu
računala.
HR
62
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 62
1/10/2013 12:57:21 PM
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih
koraka.
Provjerite listu (str. 63 – 65) te pregledajte kamkorder.
Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
Pritisnite RESET (str. 76) šiljatim predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve
postavke, uključujući točno vrijeme.
Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Napajanje se ne uključuje.
 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 17).
 Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu utičnicu
(str. 17).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 76) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetirat
će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
Kamkorder se zagrijava.
 Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
 Upotrijebite mrežni adapter (str. 19).
 Ponovno uključite napajanje.
 Napunite bateriju (str. 17).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
 (videozapis) ili  (fotografija).
 Kamkorder pohranjuje scenu koju ste upravo
snimili na memorijsku karticu. Za to vrijeme
ne može se snimiti nova slika.
 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 45).
 Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 66).
Obrišite nepotrebne slike (str. 45).
Dodatne informacije
 Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 62) za detalje o simptomima kamkordera
i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 50) o
načinu spajanja kamkordera s računalom.
 Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na
hladnom mjestu.
 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mjesto. Ostavite kamkorder tamo neko
vrijeme, zatim ga uključite.
Snimanje se zaustavlja.
 Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme
na hladnom/toplom mjestu.
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
 Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PlayMemories Home" (str. 47).
HR
63
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 63
1/10/2013 12:57:21 PM
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.

 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartajte
računalo.
 Napon baterije je nizak.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
œ
 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računalu, osim tipkovnice, miša i kamkordera.
 Odspojite USB kabel iz računala i kamkordera,
restartajte računalo i zatim odgovarajućim redoslijedom ponovno spojite računalo i kamkorder.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD zaslonu ili tražilu pojave
indikatori, provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
C:04:
 Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 17).
 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 17).
C:06:
 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
C:13: / C:32:
 Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E::
 Primijenite korake od  na str. 63.

 Nije uložena memorijska kartica (str. 31).
 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 45) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
 Datoteka s podacima o snimkama je oštećena.
Provjerite datoteku s podacima o snimkama
dodirom na Ű (MENU)  [Setup] 
[Repair Img. DB F.].

 Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 60).

 Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 32).
s
 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
(Indikator upozorenja za vanjski
memorijski uređaj)
 Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima o
snimkama dodirom na Ű (MENU) 
[Setup]  [Repair Img. DB F.].
 Vanjski memorijski uređaj je oštećen.
HR
64
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 64
1/10/2013 12:57:21 PM
(Indikator upozorenja za formatiranje
vanjskog memorijskog uređaja)
 Vanjski memorijski uređaj je oštećen.
 Vanjski memorijski uređaj nije pravilno
formatiran.
 Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obje ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
 Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne
slike (str. 45).
 Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
Vrijeme snimanja
videozapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
"HD" označava high definition (HD)
kvalitetu slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitetu slike
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vrijeme snimanja
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
HD
185
165
370
335
STD
190
175
385
350
Tipično vrijeme
snimanja
HD
100
90
205
185
STD
105
95
210
190
Dodatne informacije
 Gornji broj: Pri snimanju uz uporabu LCD
zaslona
Donji broj: Pri snimanju uz uporabu tražila
 Svako od vremena snimanja izmjereno je pod
sljedećim uvjetima:
– [ REC Mode]: Standard  (standardno
podešenje)
– Uporaba E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS
objektiva
 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promjenu
indikatora MODE i zumiranje.
 Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C.
Preporuča se 10°C do 30°C.
 Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće kod
uporabe kamkordera na niskim temperaturama.
 Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje ovisno
o uvjetima u kojima se kamkorder upotrebljava.
HR
65
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 65
1/10/2013 12:57:21 PM
Vrijeme reprodukcije
 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
Savjeti
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
HD
395
325
785
650
STD
440
355
870
710
 Gornji broj: Pri snimanju uz uporabu LCD zaslona
Donji broj: Pri snimanju uz uporabu tražila
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa





(jedinica: minuta)
64 GB
32 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
740
(610)
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
1490
(1225)

(jedinica: minuta)
64 GB
32 GB
220
(200)
445
(410)
JPEG
RAW
RAW & JPEG
2400
4800
9600
880
1750
3550
670
1300
2650
 Kad je opcija [ Image Size] podešena na
16.0M].
[
 Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.
 Odabrana veličina slike je primjenjiva dok svijetli
indikator  (fotografija).
 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu
fotografije na kamkorderu. Stvaran broj fotografija
koje se mogu snimit prikazuje se na LCD zaslonu
tijekom snimanja (str. 73).
 Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima
snimanja.
Savjeti
Standard definition (STD) kvaliteta slike
16 GB
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
16 GB
32 GB
64 GB
High definition (HD) kvaliteta slike
16 GB
 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova
tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja
na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa
i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme
snimanja.
895
(825)
Napomene
 Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.
 Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o
uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima
[ REC Mode] i [ Frame Rate] (str. 60).
HR
 Za snimanje fotografija možete također koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
 Sljedeći popis pokazuje brzinu bita, razlučivost te
omjer širine i visine slika za svaki način snimanja
(videozapisi + zvuk i sl.).
– High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 piksela  1080
piksela/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 piksela  1080
piksela/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 piksela
 1080 piksela/16:9
66
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 66
1/10/2013 12:57:21 PM
Mjere opreza
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 piksela
 1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 piksela
 1080 piksela/16:9
– Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720 piksela
 480 piksela (NEX-VG30/VG30H), 720
piksela  576 piksela (NEX-VG30E/
VG30EH)/16:9, 4:3
 Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija
4912  3264 točaka/3:2
4912  2760 točaka/16:9
3568  2368 točaka/3:2
3568  2000 točaka/16:9
2448  1624 točaka/3:2
2448  1376 točaka/16:9
– Izdvajanje fotografije iz videozapisa
(NEX-VG30/VG30H):
1920  1080 točaka/16:9
640  360 točaka/16:9
640  480 točaka/4:3
Uporaba i održavanje
Dodatne informacije
 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom
suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom
na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon, tražilo ili objektiv mogli izložiti
izravnom suncu. Time se uništava unutrašnjost
tražila ili LCD zaslona.
 Kamkorder se napaja na istosmjerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
 Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
 Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
 Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
 Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
 Nemojte umatati kamkorder u ručnik i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje topline u uređaju.
 Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač,
a ne kabel.
HR
67
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 67
1/10/2013 12:57:21 PM
 Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu
bateriju.
 Metalne kontakte održavajte čistima.
 Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavatelju.
– Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli
na vašu kožu.
– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
 Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
LCD zaslon
 Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer se
može oštetiti.
 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
 Tijekom uporabe kamkordera stražnja strana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD zaslona
 Ako zaslon ostavljate zamašćen prstima ili kremom za ruke, lakše će se skinuti premaz s njega.
Obrišite ga na vrijeme.
 Premaz se može ogrepsti ako zaslon brišete
maramicom i sl.
 Ako na zaslon dospiju otisci prstiju i prašina,
savjetujemo vam da prvo uklonite prašinu puhaljkom i sl. te zatim obrišete otiske prstiju mekom
krpom.
 Izbjegavajte sljedeće kako biste izbjegli oštećivanje
površine:
– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima
na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
Održavanje i čuvanje objektiva
 Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mjestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
 Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
 Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija
će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca
ako se kamkorder uopće ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene
punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija
nije napunjena, to neće utjecati na rad kamkordera
ako ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera te ga ostavite dulje
od 24 sata.
Rukovanje kućištem
 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suhom krpom.
HR
68
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 68
1/10/2013 12:57:21 PM
Tehnički podaci
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke s memorijske kartice
ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računala, podaci s nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekome drugome, savjetujemo da potpuno izbrišete podatke s nje pomoću softvera za brisanje na
računalu. Također, ako namjeravate odbaciti memorijsku karticu, savjetujemo da je fizički uništite.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u
prorez kako biste izvukli držač baterije.
Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom
prema gore.
Umetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
 Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može se smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu
bateriju novom Sony litijevom baterijom CR2025.
Uporaba druge baterije može uzrokovati požar
ili eksploziju.
Format signala:
NEX-VG30/VG30H:
NTSC boja, EIA standardi
HDTV 1080/60i, 1080/60p specifikacije
NEX-VG30E/VG30EH:
PAL boja, CCIR standardi
HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikacije
NTSC boja, EIA standardi
HDTV 1080/60i specifikacija (samo u modu
snimanja 24p)
Format snimanja videozapisa:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format
Kompatibilan s Ver. 2.0
STD: MPEG2-PS
Sustav snimanja zvuka:
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija)
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD kartica (klasa 4 ili viša)
Tražilo:
Elektroničko tražilo: Boja
Veličina zaslona: 1,3 cm (tip 0.5)
Efektivni broj piksela: 2 359 296 točaka
(3072  768)
Osjetilo slike: 23,5 mm  15,6 mm (tip APS-C)
CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 3:2, JPEG):
Maks. 16 megapiksela (4912  3264)
Ukupno: Približno 16 700 000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9):
Približno 13 600 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 13 600 000 piksela
Efektivno (fotografije, 3:2):
Približno 16 100 000 piksela
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3200 K), [Outdoor] (5600 K), ručno (2500 K 9900 K)
Minimalno osvjetljenje
9 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/60 s (NEX-VG30/VG30H) / 1/50 s
(NEX-VG30E/VG30EH), pojačanje: 30 dB,
otvor blende F3.5)
Dodatne informacije
UPOZORENJE
Sustav
HR
69
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 69
1/10/2013 12:57:21 PM
Ulazne i izlazne priključnice
Mrežni adapter AC-L200D
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB
NEX-VG30E/VG30EH: samo izlaz
Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica
( 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
( 3,5 mm)
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazna struja: 1,7 A
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez dijelova koji strše
Masa (približno): 150 g bez mrežnog kabela
LCD zaslon
Slika: 7,5 cm (tip 3.0, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 921 600 (1920  480)
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosječna potrošnja:
Za snimanje kamkorderom uz uporabu tražila
pri normalnoj svjetlini:
Za snimanje kamkorderom uz uporabu E PZ
18-200mm F3.5–6.3 OSS objektiva*:
HD: 4,6 W STD: 4,4 W
Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona
na normalnoj svjetlini:
Za snimanje kamkorderom uz uporabu E PZ
18-200mm F3.5–6.3 OSS objektiva*:
HD: 4,2 W STD: 4 W
* Isporučeno s NEX-VG30H/VG30EH
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno):
91 mm  130 mm  223 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
103 mm  140 mm  294 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše, E PZ 18-200mm
F3.5–6.3 OSS objektiv*, sjenilo objektiva* i
isporučenu bateriju (NP-FV70)
* Isporučeno s NEX-VG30H/VG30EH
Masa (približno)
Samo kućište kamkordera:
Približno 650 g
Pri snimanju:
Približno 1420 g
(S objektivom* i isporučenom baterijom
(NP-FV70))
* Isporučeno s NEX-VG30H/VG30EH
Punjiva baterija NP-FV70
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 3,0 A
Kapacitet
Tipičan: 14 Wh (2060 mAh)
Minimalan: 13 Wh (1960 mAh)
Tip: Litij-ionska
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (isporučen s
NEX-VG30H/VG30EH)
Objektiv: E-mount objektiv
Kod pretvorbe u format 35 mm
29 mm – 322 mm (16:9)
27 mm – 300 mm (3:2 fotografija)
F-broj
F3.5 ~ F6.3
SteadyShot
Pogon za dvoosni optički pomak i senzor s
Hallovim efektom
Minimalan fokus*
0,3 m (W) – 0,5 m (T)
Maksimalno uvećanje
 0,35
Minimalni f-stop broj
f/22 – f/40
Promjer filtra
67 mm
Dimenzije (maks. promjer  visina)
Približno 93,2 mm  99 mm
Masa
Približno 649 g
* Minimalan fokus je najkraća udaljenost od
slikovnog senzora do objekta.
HR
70
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 70
1/10/2013 12:57:21 PM
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Zaštitni znakovi
Dodatne informacije
 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
 "AVCHD Progressive" i logotip "AVCHD
Progressive" su zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo",
 "Memory Stick", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick PRO"
", "Memory
HG Duo", "
",
Stick XC-HG Duo", "
", "MagicGate
"MagicGate", "
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo"
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
 "BRAVIA" je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su
registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
 Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
 "" i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
ostalim državama.
HR
71
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 71
1/10/2013 12:57:21 PM
 Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation trgovine (ako je dostupna).
Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation trgovina.
HR
72
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 72
1/10/2013 12:57:21 PM
Kratki pregled
Indikatori na zaslonu
U sredini
Lijevo
Desno
Desno
Indikator
60i
50i
60%
Preostalo trajanje baterije
2.0
Dolje
Značenje
 Drive Mode
Tipka MENU
 RAW/JPEG
Self-timer snimanje
Medij za snimanje/
reprodukciju/editiranje
 Wide Mode
/
/
/
Digital Zoom
Optički zum
Lijevo
Indikator
Značenje
Kvaliteta snimanja slike
(HD/STD), brzina izmjene
slika (60p/60i/24p), (50p/
50i/25p) i mod snimanja
(PS/FX/FH/HQ/LP)
[Face Detection] podešen
na [Off ]
0:00:00
Brojač (sat:minuta:
sekunda)
Ručno izoštravanje
00Min
Procijenjeno preostalo
vrijeme snimanja
Način izoštravanja
SteadyShot isključen
Veličina fotografije
Zebra
 Cinematone
9999
Odredište
Kratki pregled
Peaking
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije
Mapa za reprodukciju
Picture Effect
100/112
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
Spojen je vanjski memorijski
uređaj.
U sredini
Indikator
Značenje
[STBY]/[REC]
Status snimanja
Procesiranje
Aktiviran slide show
Upozorenje
Mod reprodukcije
HR
73
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 73
1/10/2013 12:57:21 PM
Dolje
Indikator
Značenje
Tipka View Images
Wind Noise Reduct.
Audio Mode
Audio Rec Level
Audio Level Display
EV
AE Shift
Automatska/ručna
ekspozicija
IRIS
12dB
 Gain
ISO200
 ISO
4000
Shutter Speed
Tipka slide showa
101-0005
Naziv podatkovne datoteke
Zaštićena snimka
Bljeskalica
Razina bljeskalice
Red Eye Reduction
5500K A3 G3
White Balance
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
HR
74
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 74
1/10/2013 12:57:21 PM
Dijelovi i kontrole
Slike također prikazuju objektiv (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS) isporučen s NEX-VG30H/
VG30EH.
Spojite gun mikrofon (opcija) i sl. Spojite li
komade opreme istodobno na priključak za pribor i u Multi interface priključnicu, ta oprema se
možda neće međusobno slagati i može se oštetiti.
Multi interface priključnica
Za informacije o priboru kompatibilnom s
Multi interface priključnicom posjetite lokalnu
Sonyjevu web-stranicu ili se obratite Sonyjevom
zastupniku ili ovlaštenom servisu.
Nije zajamčeno funkcioniranje s opremom
drugih proizvođača.
Kratki pregled
Tražilo (str. 29)
Senzor okulara
Preklopka za podešavanje objektiva tražila
(str. 29)
Tipka PHOTO (str. 35)
Indikatori  (videozapis)/ (fotografija)
(str. 34)
Hvataljka za remen za nošenje na ramenu
Tipka MODE (str. 34)
Prekidač ON/OFF (uključenje/isključenje)
(str. 25)
Tipka START/STOP (str. 34)
Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (str. 18)
Priključak za dodatnu opremu
MIC (PLUG IN POWER) priključnica
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim mikrofonom ili mikrofonom spojenim na Multi interface priključnicu.
Tipka START/STOP na hvatištu
Koristite tu tipku pri snimanju pod drugim
kutom.
Tipka EXPANDED FOCUS
Tipka EXPANDED FOCUS ima ispupčenje.
Koristite kao orijentaciju pri upravljanju.
HDMI OUT priključnica (str. 42)
 (USB) priključnica (str. 53)
NEX-VG30E/VG30EH: samo izlaz
Preklopka zuma
Indikator CHG (punjenje) (str. 17)
HR
75
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 75
1/10/2013 12:57:21 PM
Mikrofon
Hvataljka za remen za nošenje na
ramenu
Preklopka zuma (str. 20)
Preklopka brzine zuma (str. 20)
Prekidač zuma (str. 20)
Tipka MANUAL (str. 37)
Kotačić MANUAL (str. 37)
LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.
Tipka SHUTTER SPEED
Tipka PROGRAM AE
Tipka WHITE BALANCE
Indikator pristupa za memorijsku karticu
(str. 31)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
Utor za memorijsku karticu (str. 31)
Tipka FOCUS
Baterijski pretinac (str. 17)
Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
Zvučnik
Tipka IRIS
Tipka  (pregled snimaka) (str. 38)
Tipka DISPLAY (str. 28)
HR
76
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 76
1/10/2013 12:57:21 PM
Uporaba slušalica sa stereo minipriključkom.
A/V Remote priključnica (str. 42)
Ta priključnica služi za spajanje kamkordera
na drugi uređaj. Možete emitirati fotografije,
videozapise i zvuk na spojeni TV ili upravljati
kamkorderom dok je postavljen na videostativ
s daljinskim upravljačem.
Objektiv
Prsten za zumiranje
Prsten za izoštravanje
Indikator snimanja
Kratki pregled
DC IN priključnica (str. 17)
Priključnica  (slušalice)
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
Senzor daljinskog upravljača (str. 61)
Ručni remen (str. 33)
Navoj za stativ (str. 37)
Priključak za objektiv
Slikovni senzor
Nemojte dirati ili prljati slikovni senzor.
Kontakti za objektiv
Nemojte dirati ili prljati kontakte objektiva.
Iglica za blokadu objektiva
Tipka za otpuštanje objektiva
Sjenilo objektiva
HR
77
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 77
1/10/2013 12:57:21 PM
Popis izbornika nalazi se na
stranicama 59 do 61.
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 78
1/10/2013 12:57:21 PM
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 79
1/10/2013 12:57:21 PM
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
© 2012. Sony Corporation
SONY - NEX-VG30_30H_30E_30EH HD kamkorder.indd 80
1/10/2013 12:57:21 PM
Download PDF

advertising