cameras-camcorders-photo-frames-printers-others>photo-frames-printers-others-digital-photo-printers, hr, sony.hr">

Sony | DPP-F700 | Sony DPP-F700 F700 "Combi" digital photo frame / printer Upute za upotrebu

4-155-700-17 (1)
Digitalni
fotopisač/
fotookvir
Pregled
Uporaba fotookvira
Uporaba pisača
DPP-F700
Uporaba raznih funkcija
Razni načini ispisivanja
Korištenje s računalom
U slučaju problema
Upute za uporabu
Prije korištenja uređaja pročitajte temeljito priložene priručnike "Prvo
pročitajte" i "O paketima za ispis" te ovaj priručnik i sačuvajte ih za
buduću uporabu.
Dodatne informacije
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Te brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate sa Sonyjevim servisom u
svezi s ovim proizvodom.
Br. modela DPP-F700
Serijski br._____________________
Ti modeli nisu raspoloživi u svim državama i regijama.
© 2009 Sony Corporation
Molimo, pročitajte upute "Prvo pročitajte" i
"O paketima za ispis".
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od
izravnog sunčeva svjetla, otvorenog
plamena i sl.
OPREZ
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda. Zbrinite
baterije u skladu s uputama.
2
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih
od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči
prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju
ili odspojite i ponovo spojite kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu
ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke
ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem
ovog proizvoda pomažete u
sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš
i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog uređaja. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti
podataka zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom
baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo
osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na
sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Zbrinjavanje dotrajalih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama sa
sustavima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se ova baterija ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se ovaj simbol
može koristiti zajedno s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do
kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih
Nastavlja se
3
Kopiranje, emitiranje ili ispisivanje CD-ova, TV
programa, materijala zaštićenih autorskim pravima
(npr. slike ili publikacije) ili bilo kakvih drugih
materijala osim vaših vlastitih snimaka ili djela
ograničeno je samo na privatnu ili kućnu uporabu.
Ako za kopiranje materijala nemate dozvolu vlasnika
autorskog prava, korištenje tih materijala preko
ovog ograničenja može predstavljati kršenje zakona
o autorskom pravu i pružati vlasnicima autorskog
prava osnovu za potraživanje naknade za nanesenu
štetu.
Kad na ovom uređaju koristite fotografije, posebno
pazite da ne kršite zakon o zaštiti autorskog prava.
Svaka neovlaštena uporaba ili mijenjanje autorskih
portreta može predstavljati kršenje prava.
Kod nekih izložbi, izvedbi ili performansa može
biti zabranjena uporaba fotografija.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja
podataka uzrokovanu slučajnim djelovanjem ili
kvarom ovog uređaja, savjetujemo da napravite
sigurnosne kopije svojih podataka.
Napomena
PRODAVAČ NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA BILO KAKVE IZRAVNE,
SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO
KOJE NARAVI, ILI ZA GUBITKE ILI TROŠKOVE
NASTALE UPORABOM BILO KOJEG NEISPRAVNOG UREĐAJA ILI UPORABOM BILO
KOJEG UREĐAJA.
Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve
usputne ili posljedične štete ili gubitke snimljenih
materijala do kojih može doći uporabom ili kvarom
ovog uređaja ili memorijske kartice.
Napomene o LCD zaslonu
•• Slika prikazana na zaslonu nije jednake kvalitete i
boja kao slika koja se otiskuje zbog razlike u načinu
prikaza ili profilima. Pojava nije kvar.
•• Nemojte pritiskati LCD zaslon. Zaslon može promijeniti boju i može doći do problema u radu.
•• Dugotrajno izlaganje LCD zaslona izravnom suncu
može prouzročiti kvarove.
•• LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99% piksela
funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se
mogu pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno i nema
nikakav utjecaj na ispis slike.
•• Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na hladnim
mjestima. Pojava nije kvar.
4
Napomena za korisnike
Program © 2009. Sony Corporation
Dokumentacija © 2009. Sony Corporation
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani
softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se reproducirati,
prevoditi ili pretvarati u bilo kakav strojno čitljiv
oblik bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke Sony
Corporation.
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY CORPORATION
NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE,
POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA
JESU LI NASTALE PREKRŠAJEM, UGOVOROM
ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI U VEZI S OVIM
UPUTAMA, SOFTVEROM ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA OVDJE ILI ZBOG
NJIHOVE UPORABE.
Kidanjem pečata na omotnici CD-ROM paketa
označavate da prihvaćate sve uvjete ovog ugovora. Ne
prihvaćate li te uvjete, molimo vas da odmah vratite
omotnicu s diskom neotvorenu, uz ostali sadržaj paketa, svom prodavatelju kod kojeg ste je nabavili.
Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve
preinake ovog priručnika ili informacija koje on sadrži
u bilo koje doba i bez najave.
Ovdje opisani softver može biti pokriven i uvjetima
zasebne korisničke licence.
Nikakvi slikovni podaci poput primjera slika iz ovog
softvera ne smiju se preinačivati i kopirati, osim ukoliko to služi za osobnu upotrebu. Svako neovlašteno
kopiranje tog softvera je zabranjeno zakonom o zaštiti
autorskih prava.
Svaka neovlaštena uporaba ili mijenjanje portreta ili
autorskih radova može predstavljati kršenje prava.
Možda ćete biti upućeni na "Prvo pročitajte" i "O
paketu za ispis" ako se tamo nalaze podrobnije
upute.
5
Sadržaj
Napomena za korisnike........................5
Prije početka
Značajke.............................................10
Uporaba funkcija fotookvira.............10
Uporaba funkcija fotopisača............11
Moguće je i sljedeće.......................11
Provjera sadržaja isporuke..................12
Opis dijelova.......................................13
O prikazu informacija..........................16
Pojedinačni prikaz...........................16
Indeksni prikaz...............................16
Kako započeti s radom
(osnovni postupci)
Uporaba fotookvira
Priprema daljinskog upravljača...........20
Podešavanje nožice............................21
Spajanje na mrežni napon...................22
Uključivanje uređaja............................23
Podešavanje točnog datuma i
vremena.............................................24
Ulaganje memorijske kartice...............25
Izmjena prikaza..................................26
Slideshow prikaz................................28
Prikaz sata i kalendara........................29
Pojedinačni prikaz slike (single image
display)...............................................30
Indeksni prikaz...................................31
Uporaba pisača
Priprema.............................................32
Stavljanje uređaja u položaj za ispis
(polegnuti)..........................................32
Umetanje patrone...............................33
Umetanje papira za ispis.....................34
6
Osnove ispisa.....................................36
Ispisivanje u pojedinačnom
prikazu...........................................36
Ispisivanje u slideshow prikazu........36
Isprobavanje raznih funkcija
(napredni postupci)
Uživanje u slideshow prikazu..............40
Promjena postavki za slideshow......40
Dodavanje slika s memorijske kartice
u ugrađeno memoriju.........................42
Funkcija osvježavanja.....................44
Odabir memorije za reprodukciju........44
Eksportiranje slike iz ugrađene
memorije na memorijsku karticu.........45
Brisanje slike......................................46
Registriranje oznake...........................48
Razvrstavanje slika (filtriranje)............49
Podešavanje veličine i orijentacije
slike...................................................50
Povećavanje/smanjivanje slike.........50
Rotiranje slike.................................51
Promjena postavki automatskog
uključivanja/isključivanja....................51
Uživanje u raznim načinima
ispisivanja (napredno ispisivanje)
Izmjena postavki ispisa (Date Print,
Borders, Pages Per Sheet)...................54
Funkcija "CreativePrint" (Calendar/
Layout print/ID Photo).........................55
Izrada kalendara.............................55
Ispis kombiniranih slika...................57
Ispis slike za dokumente.................57
Editiranje slike................................58
Podešavanje kvalitete slike..............59
Pohrana slike.................................59
Skupni ispis (Index Print/DPOF Print/
Print All)..............................................60
Promjena postavki uređaja
Mijenjanje postavki.............................61
Postupak podešavanja....................61
Opcije za podešavanje....................63
Spajanje na računalo omogućuje
vam još i više
Korištenje s računalom
Mogućnosti uređaja spojenog na
računalo.............................................68
Sistemski zahtjevi...........................68
Prije spajanja na računalo...................69
Spajanje na računalo..........................70
Odabir funkcije ovog uređaja..............70
Uporaba ugrađene memorije
uređaja
Kopiranje slike s računala na ovaj
uređaj.................................................71
Odspajanje s računala........................72
Ispis s računala
U slučaju problema
Poruke o pogreškama.........................84
Pojavi li se problem.............................87
Ako se zaglavi papir............................96
Čišćenje..............................................97
Razno
O memorijskim karticama.................100
"Memory Stick" kartica.................100
SD memorijska kartica..................101
xD-Picture Card............................101
CompactFlash kartica...................101
Napomene o uporabi memorijske
kartice.........................................102
Tehnički podaci.................................103
O zaštitnim znakovima i autorskim
pravima.......................................105
Mjere opreza....................................105
O sigurnosti..................................105
O postavljanju..............................106
O čišćenju....................................107
Pri odlaganju uređaja....................107
Ispisivanje slike s računala.................73
Instaliranje softvera............................73
Instaliranje drivera pisača................73
Instalacija PMB (Picture Motion.......75
Browser) softvera...........................75
Ispis fotografija sračunala...................76
Ispisivanje pomoću PMB (Picture
Motion Browser) softvera................76
Registriranje mape za
pretraživanje..................................80
Ispis pomoću drugog aplikacijskog
softvera.........................................80
Slike u ovim uputama mogu se malo razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
7
8
Prije početka
Pregled
9
Pregled
Značajke
S obzirom na funkcije fotookvira i pisača, ovaj uređaj možete koristiti na razne načine.
Sonyjev digitalni fotopisač/fotookvir DPP-F700 prikazuje snimke s vašeg fotoaparata na svom zaslonu
te ispisuje željene snimke jednostavno i bez uporabe računala.
Uporaba funkcija fotookvira
•• Slideshow prikaz fotografija ( str. 40)
Pojedinačni prikaz
Prikaz više slika
Prikaz sata
Prikaz kalendara
Pojedinačni prikaz
Indeksni prikaz
•• Različiti stilovi prikaza ( str. 29 – 31)
Prikaz sata
Prikaz kalendara
•• Prikaz razvrstanih fotografija ( str. 49)
Razvrstavanje
prema mapi
Razvrstavanje
prema datumu
•• Prikaz fotografija u portretnoj ili panoramskoj
orijentaciji ( str. 22)
10
Razvrstavanje prema
portretnoj/panoramskoj
orijentaciji
Razvrstavanje
prema oznakama
•• Prikaz fotografija željeno vrijeme ( str. 51)
Uporaba funkcija fotopisača
•• Ispis fotografije onako kako izgleda ( str. 36)
Pregled
•• Razni načini ispisivanja ( str. 54)
Ispis datuma
Ispis s/bez margina
Više slika na jedan papir
•• Kreiranje kalendara s omiljenim slikama, više slika po stranici ili fotografija za dokumente ( str. 55)
Kalendar
Više slika po stranici
Fotografija za dokumente
Moguće je i sljedeće
•• Kopiranje slika u ugrađenu
memoriju ( str. 42)
•• Eksportiranje slika ( str. 45)
Slike s memorijske kartice
možete kopirati u ugrađenu
memoriju.
Slike iz ugrađene memorije
možete eksportirati na svoju
memorijsku karticu.
•• Spajanje na računalo radi razmjene ili ispisivanja slika ( str. 68)
11
Provjera sadržaja
isporuke
•• Patrona za čišćenje (1)
•• List za čišćenje (1)
Provjerite jeste li dobili sljedeće komponente.
•• Digitalni fotopisač/fotookvir (1)
•• CD-ROM (Windows Printer Driver Software
Ver.1.0 i PMB (Picture Motion Browser)
Ver.4.3) (1)
•• Nožica (1)
•• Daljinski upravljač (1)
•• Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
•• Prvo pročitajte (1)
•• O paketima za ispis (1)
•• Jamstvo (U nekim područjima se jamstveni
list ne isporučuje.) (1)
•• Sony End User Software License Agreement
(1)
*1Oblik utikača i specifikacije kabela napajanja ovise
o regiji u kojoj ste kupili pisač.
•• AC adapter (1)
O Sonyjevim paketima za ispis
(opcija)
Molimo, upotrijebite dodatni Sonyjev paket za
ispis u boji za ovaj uređaj. Ne možete koristiti
druge pakete za ispis.
•• Kabel napajanja*1 (1)
•• Ladica za papir (1)
12
O isporučenom kabelu
napajanja
Isporučeni kabel napajanja namijenjen je isključivo uporabi s ovim uređajem i ne može se
koristiti s drugim električnim uređajima.
Opis dijelova
Detalje potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Prednja strana
Pregled
LCD zaslon
Sony logo ( str. 23)
Senzor daljinskog upravljača
Upravljačka ploča ( str. 24)
Tipka MENU
Navigacijske tipke (///),
tipka  (unos)
Tipka BACK
Tipka PRINT
Nastavlja se
13
Stražnja strana
Utor za "Memory Stick" (Standard/Duo)/
SD Memory Card/MMC/xD-Picture Card
( str. 25)
Utor za CompactFlash karticu ( str. 25)
Indikator pristupa
 USB B priključnica ( str. 70)
Nožica ( str. 21)
Otvor za izlaz papira
( str. 35)
Tipka VIEW MODE
( str. 26)
Tipka  (uključenje/
pripravno stanje)/
Indikator pripravnog
stanja
Priključnica DC IN
24V ( str. 22)
Pokrov pretinca za
patronu
Prostor za
spremanje nožice
( str. 32)
Pokrov pretinca za
ladicu za papir
14
Pokrov pretinca
za patronu
Daljinski upravljač
Tipke VIEW MODE
( str. 26)
Tipka SINGLE
( str. 26)
Tipka SLIDESHOW ()
( str. 26)
Tipka MENU
Navigacijske tipke
(///)
Tipka BACK
Tipka MARKING ()
( str. 48)
Tipka SORT
( str. 49)
Tipka ROTATE ()
( str. 51)
Tipka  (uključenje/
pripravno stanje)
Tipka INDEX ()
( str. 26)
Pregled
Tipka CLOCK ()
( str. 26)
Tipka za uvećavanje ()
( str. 50)
Tipka ENTER ()
Tipka za smanjivanje ()
( str. 50)
Tipka IMPORT (Э)
( str. 42)
Tipka DELETE ()
( str. 46)
Tipka SELECT DEVICE
( str. 44)
Tipka PRINT
15
O prikazu informacija
Pojedinačni prikaz
Indeksni prikaz
Prikazuju se sljedeće informacije.
Opcije
Opis
1
Način prikaza
Prikazuje se naziv načina prikaza.
Pojedinačni prikaz
•• Entire image
•• Fit to screen
•• Entire image (with Exif)
•• Fit to screen (with Exif)
Indeksni prikaz
•• Index1
•• Index2
•• Index3
2
Broj slike/Ukupni broj
slika
Vidljiv je broj prikazane slike i ukupni broj slika.
3
Informacije o uređaju
Prikazuje se ikona koja označava medij s kojeg je prikazana
slika.
••
(ugrađena memorija)
••
("Memory Stick")
••
(CompactFlash)
••
(SD memorijska kartica)
••
(xD-Picture Card)
4
Vrsta patrone
Prikazuje vrstu patrone s tintom.
•• P (veličina P)
•• C (Patrona za čišćenje)
16
Opis
5
Informacije o slici
Vidljive su detaljne informacije o slici.
•• Format datoteke (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0),
BMP, TIFF
•• Broj piksela (širina  visina)
•• Proizvođač spojene memorije
•• Naziv modela spojene memorije
•• Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
•• Otvor blende (npr.: F2.8)
•• Ekspozicija (npr.: +0.0EV)
•• Podaci o rotiranju slike
6
Informacije o postavkama
Prikazuju se informacije o postavkama.
••
(Oznaka zaštite)
••
(Oznaka pridijeljene datoteke)
(Prikazuje se ako postoji pridijeljena datoteka poput manje
slikovne datoteke za e-mail ili videoisječka.)
••  (Prikazuje se kad je pridijeljena oznaka.)
••  DPOF
(Prikazuje se ako je za sliku podešen zahtjev za ispisivanje
u DPOF-u (Digital Print Order Format).)
7
Broj slike
(broj mape-datoteke)
Prikazuje se ako je slika DCF kompatibilna. U protivnom se
prikazuje naziv datoteke. Naziv datoteke može se razlikovati od
onoga koji se prikazuje na računalu.
8
Datum/vrijeme snimanja
Prikazuje se datum i vrijeme snimanja slike.
9
Poruka pomoći
Prikaz poruke pomoći.

Podešeni broj ispisa
Prikaz podešenog broja ispisa.

Informacije o ispisu
Prikaz informacija o ispisu datuma, marginama i ispisu više
slika po stranici (samo kad je uređaj u položaju za ispisivanje
( str. 32)).
••
(Date Print ON)
••
(Print date and time ON)
••
(With border 1 ON)
••
(With border 2 ON)
••
(Pages Per Sheet 4 ON)
••
(Pages Per Sheet 9 ON)
••
(Pages Per Sheet 16 ON)

Kliznik
Kliznik pokazuje lokaciju odabrane slike među svim slikama ili
među rezultatima razvrstavanja (str. 49).

Kursor
Pomicanjem kursora pritiskom na tipke /// možete odabirati
slike.
17
Pregled
Opcije
18
Kako započeti s
radom (osnovni
postupci)
Uporaba fotookvira
Uporaba pisača
19
Uporaba fotookvira
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
Priprema daljinskog
upravljača
Ako daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju (CR2025 litijeva baterija) novom.
Isporučena litijeva baterija (CR2025) je već
uložena u daljinski upravljač. Prije uporabe
izvucite zaštitnu foliju kao što je prikazano
slikom.
1
Pritisnite graničnik.
2
Izvucite držač baterije.
Zaštitne folija
Uporaba daljinskog upravljača
Usmjerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na ovom uređaju.
Senzor
daljinskog
upravljača
3
Umetnite novu bateriju i vratite držač
baterije u daljinski upravljač.
Umetnite bateriju tako da oznaka "+" bude
okrenuta prema gore.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se ne koristi
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili
bacati u vatru.
Napomene
•• Kad litijeva baterija oslabi, radna udaljenost
daljinskog upravljača se može smanjiti ili daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno. U tom slučaju,
zamijenite bateriju Sony CR2025 litijevom baterijom. Uporaba drukčije baterije može uzrokovati
požar ili eksploziju.
•• Uporaba drukčije baterije može uzrokovati njenu
eksploziju.
20
•• Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim
propisima.
•• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplom i
vlažnom mjestu.
•• Pazite da u daljinski upravljač ne uđe kakav strani
predmet, primjerice kod zamjene baterije.
•• Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati curenje
elektrolita i koroziju.
Podešavanje nožice
1
Čvrsto prihvatite uređaj te umetnite
nožicu ravno u otvor s navojem na
stražnjoj strani uređaja.
–– Nemojte puniti bateriju.
–– Kad daljinski upravljač nećete koristiti duže
vrijeme, izvadite bateriju iz njega kako biste
spriječili curenje elektrolita i koroziju.
2
Čvrsto okrećite nožicu sve dok se
ne zaustavi.
Nastavlja se
21
Uporaba fotookvira
–– Nepravilno ulaganje, rastavljanje, rezanje ili
zagrijavanje baterije, ili bacanje u vatru, mogu
uzrokovati pucanje baterije i istjecanje elektrolita.
Namještanje u portretnu ili
panoramsku orijentaciju
Uređaj možete namjestiti u portretnu ili panoramsku orijentaciju tako da ga zakrenete bez
pomicanja nožice.
Spajanje na mrežni
napon
1
2
Umetnite utikač AC adaptera u
priključnicu DC IN 24V na poleđini
uređaja.
Spojite jedan kraj kabela napajanja
u priključnicu na AC adapteru, a
drugi kraj u zidnu utičnicu.
Uređaj se automatski uključuje.
Postavite li uređaj okomito (s tipkama na donjoj
strani), slika na zaslonu se automatski rotira u
portretni položaj.
AC adapter
Kabel napajanja
U zidnu
utičnicu
Napomene
•• Provjerite je li nožica stabilna. Ako nožica nije
podešena pravilno, uređaj se može prevrnuti.
•• Kad se uređaj nalazi u portretnoj orijentaciji ili je
isključen, logo Sony ne svijetli.
•• Sliku možete također rotirati ručno. ( str. 51)
•• Za ispis slike namjestite uređaj u položaj za ispis
(polegnuti) (str. 32).
22
Zidna utičnica treba biti što bliže uređaju i lako
dostupna.
Napomene
•• Nemojte postavljati uređaj na nestabilna mjesta kao
što je nestabilan stol.
•• Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu
u blizini. Pojave li se problemi pri uporabi, odmah
prekinite napajanje odspajanjem priključka iz zidne
utičnice.
•• Nemojte kratko spajati priključak AC adapter metalnim predmetom jer tako možete uzrokovati kvar.
•• Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni
prostor, primjerice između zida i namještaja.
•• Kad se uređaj ne koristi, odspojite AC adapter iz DC
IN 12 V priključnice na uređaju i kabel napajanja iz
zidne utičnice.
•• Uređaj nije odspojen od mrežnog napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je sâm pisač
isključen.
Uporaba uređaja u inozemstvu –
napajanje
Ako ste već uključili uređaj pri postupcima
iz prethodnog poglavlja, prijeđite na sljedeće
poglavlje.
Uključivanje
Pritisnite  (uključenje/pripravno stanje) na
uređaju ili daljinskom upravljaču za uključenje.
Indikator pripravnog stanja prelazi iz crvene
u zelenu boju. Na prednjoj ploči se uključi
Sonyjev logo.
Isključivanje
Zadržite  (uključenje/pripravno stanje) na
uređaju ili daljinskom upravljaču sve dok se
uređaj ne isključi. Indikator pripravnog stanja
na uređaju mijenja boju iz zelene u crvenu i
uređaj prelazi u pripravno stanje.
Napomene
•• Nemojte odspajati AC adapter iz zidne utičnice ili
priključnice DC IN 24V prije no što indikator pripravnog stanja počne svijetliti crveno. U protivnom
možete oštetiti uređaj.
Nastavlja se
23
Uporaba fotookvira
Možete upotrebljavati uređaj i AC adapter (isporučen) u svim državama i regijama s naponom
između 100 V i 240 V izmjenične struje s 50/60 Hz.
Nemojte koristiti električni transformator (putni
ispravljač), jer može uzrokovati kvar.
Uključivanje uređaja
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku temelje
se na uporabi daljinskog upravljača. Kad se
postupak izvodi drukčije, primjerice daljinskim upravljačem i tipkama na uređaju, to će
biti dodatno objašnjeno.
O upravljačkom dijelu na uređaju
Upravljački dio desno od LCD zaslona svijetli
kad ga dotaknete.
Ne dotaknete li osvijetljeni upravljački dio oko
30 sekundi, automatski se isključi.
Tipka PRINT svijetli kad je moguće ispisivanje.
Podešavanje točnog
datuma i vremena
1
2
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Savjeti
3
Napomene
•• Tipke / se mogu koristiti samo kad nije
odabran mod prikaza sata i kalendara (str. 29).
Pritisnite / za odabir [Date/time
Settings], a zatim pritisnite .
•• Tipke upravljačkog dijela rade samo kad su osvijetljene.
Rad u početnom stanju
Kad uređaj uključite bez umetnute memorijske
kartice, na zaslonu se pojavljuje početni izbornik
prikazan dolje.
4
Podesite datum.
APritisnite / za odabir [Date], a zatim
pritisnite .
BPritisnite / za odabir godine, mjeseca
5
Nakon 10 sekundi bez pritiska na tipke, pokazuje se demo-mod. Kod pritiska na bilo koju tipku
osim tipke uključenja, početni izbornik se vraća
na zaslon.
Tada pritisnite prvo tipku MENU a zatim podesite
točan datum i vrijeme. (Pogledajte sljedeće
poglavlje.)
24
i dana i zatim pritisnite / za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite .
Podesite vrijeme.
APritisnite / za odabir [Time], a zatim
pritisnite .
BPritisnite / za odabir sata, minuta i
6
sekundi, zatim pritisnite / za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite .
Odaberite format datuma.
APritisnite / za odabir [Date Display
Order], a zatim pritisnite .
BPritisnite / za odabir formata, a zatim
pritisnite .
•• Y-M-D
•• M-D-Y
7
Podesite početni dan u tjednu za
kalendar.
Možete podesiti dan koji je prikazan na
lijevoj strani kalendara.
APritisnite / za odabir [First day of the
week], a zatim pritisnite .
BPritisnite / za odabir [Sunday] ili
[Monday], a zatim pritisnite .
Odaberite prikaz vremena.
APritisnite / za odabir [12hr/24hr
Uložite memorijsku karticu čvrsto u odgovarajući utor tako da naljepnica bude
okrenuta prema vama (dok se nalazite
iza poleđine uređaja).
Indikator pristupa treperi kad je memorijska
kartica umetnuta pravilno. Ako indikator
pristupa ne treperi, provjerite na koju stranu
je okrenuta naljepnica te ponovno umetnite
memorijsku karticu.
"Memory Stick" (Utor A)
display], a zatim pritisnite .
BPritisnite / za odabir [12 hours] ili
9
"Memory Stick Duo"
(Utor B)
[24 hours], a zatim pritisnite .
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvara.
SD memorijska kartica
(Utor A)
Indikator pristupa
CompactFlash kartica
xD-Picture
Card
(Utor A)
Napomene
•• Kad koristite miniSD 1, microSD 2 ili
"Memory Stick Micro" medij 3, umetnite ga u
odgovarajući adapter.
1
2
3
Nastavlja se
25
Uporaba fotookvira
8
•• D-M-Y
Ulaganje memorijske
kartice
Za detalje o kompatibilnim memorijskim karticama pogledajte str. 100 – 102. Za podržane
formate datoteka pogledajte str. 103.
Pri ulaganju memorijske kartice
Kad uložite memorijsku karticu, automatski se
prikazuju slike s nje. Isključite li uređaj tijekom
prikaza slika te ga zatim ponovno uključite,
nastavit će se prikazivati iste slike.
Izmjena prikaza
Način prikaza možete promijeniti pritiskom
tipke VIEW MODE.
1
Pritisnite odgovarajuću tipku za
željeni način prikaza.
Tipke VIEW MODE
Napomene
•• U prikazu sata i kalendara promijenite na "Slideshow",
"Single image display" ili "Index" (pogledajte
sljedeće poglavlje).
Za promjenu memorije za reprodukciju
Pritisnite SELECT DEVICE (str. 44).
Za vađenje memorijske kartice
Izvadite memorijsku karticu iz utora u smjeru
suprotnom od ulaganja.
Memorijsku karticu nemojte vaditi dok trepće
indikator pristupa.
Na zaslonu se aktivira odabrani način
prikaza.
1

Slideshow
( str. 28)
2

Sat i kalendar
( str. 29)
3
Ŧ
Pojedinačni
prikaz
( str. 30)
4

Indeksni prikaz
( str. 31)
Napomene
•• Utor je kompatibilan sa standardom i Duo veličinom
za "Memory Stick", stoga vam ne treba "Memory
Stick" adapter.
•• Utor za "Memory Stick" (Standard/Duo)/SD memorijsku karticu/MMC/xD-Picture Card automatski
prepoznaje vrstu kartice.
•• Nemojte umetati više memorijskih kartica u utore
A, B istodobno. Umetnete li više memorijskih
kartica, uređaj neće raditi pravilno.
Savjeti
•• Pri uporabi tipaka na uređaju, pritisnite VIEW
MODE na gornjem dijelu poleđine LCD zaslona, pritisnite  za pomak kursora u područje
za odabir načina prikaza i pritisnite / za
odabir prikaza.
26
•• Možete također više puta pritisnuti VIEW
MODE na uređaju, pomaknuti kursor unutar
područja za odabir načina prikaza i odabrati
bilo koji način prikaza.
Područje za odabir načina prikaza
Uporaba fotookvira
Područje za odabir stila
2
Odaberite stil tipkama /// i
pritisnite .
Na zaslonu se aktivira odabrani stil
prikaza.
Savjeti
•• Nalazi li se kursor u području za odabir načina
prikaza, pomaknite ga u područje za odabir
stila pritiskom tipke .
•• U području za odabir stila prikaza možete
pomicati kursor pritiskom tipke za trenutno
odabrani način prikaza , , Ŧ,  ili
VIEW MODE na uređaju više puta.
Napomene
•• Ako uređajem ne rukujete određeno vrijeme,
automatski će se odabrati stil na kojem se
nalazi kursor.
27
Slideshow prikaz
Ovo poglavlje opisuje stilove slideshowa.
Prikaz
Stil
Opis
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom.

Slideshow
Pojedinačni prikaz
Prikazivanje više slika odjednom.
Prikaz više slika
Prikazivanje slika jedne za drugom s trenutnim datumom
i vremenom.
Prikaz sata
Prikazivanje slika jedne za drugom uz prikazivanje kalendara.
Prikazani su trenutni datum i vrijeme.
Prikaz kalendara
Prikazivanje slika jedne za drugom s datumom i vremenom
snimanja. Trenutni datum i vrijeme nisu prikazani.
Time Machine
Nasumični prikaz
Prikazivanje slika uz nasumičnu izmjenu različitih stilova
slideshowa i efekata.
<Dok se slike prikazuju slučajnim redoslijedom>
To je raspoloživo kad je [Shuffle] u [Slideshow Settings]
podešen na [ON]. ( str. 41)
Savjeti
•• Pri odabiru slideshow prikaza možete odabrati
interval, efekt, redoslijed ili efekt boje. Pogledajte
"Promjena postavki za slideshow" (str. 40).
•• Pritisnete li  tijekom slideshowa, aktivira se
pojedinačni prikaz.
28
•• Ako tijekom slideshowa isključite i ponovno uključite uređaj, slideshow ponovno počinje od zadnje
gledane slike.
Prikaz sata i kalendara
Ovo poglavlje opisuje stilove prikaza sata i kalendara.
Sat 2
Sat 3
Sat 4
Sat 5
Sat 6
Sat 7
Sat 8
Sat 9
Sat 10
Uporaba fotookvira
Sat 1
Sat 11
Kalendar 1
Kalendar 2
Kalendar 3
Lunarni kalendar
(ako u
[Language
Setting] odaberete [Simplified
Chinese])
Arapski
kalendar (ako
u [Language
Setting] odaberete [Arabic])
Perzijski
kalendar (ako
u [Language
Setting] odaberete [Persian])
Napomene
•• Kada su prikazani sat i kalendar, možete odabrati
samo karticu ŧ (Settings).
29
Pojedinačni prikaz slike (single image display)
Ovo poglavlje opisuje stilove pojedinačnog prikaza.
Prikaz
Stil
Opis
Prikazuje cijelu sliku na zaslonu.
Slike možete izmjenjivati pritiskom na tipke /.
Ŧ
Entire image
Prikazuje sliku preko cijelog zaslona.
(Ovisno o formatu snimljene slike, rub slike će možda biti
prikazan samo djelomično.)
Slike možete izmjenjivati pritiskom na tipke /.
Fit to screen
Entire image (with
Exif)
Fit to screen (with
Exif)
30
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj slike, naziv
datoteke i datum snimanja tijekom prikaza cijele slike.
Slike možete izmjenjivati pritiskom na tipke /. Za
pojedinosti o podacima o slikama pogledajte "O prikazu
informacija" (str. 16).
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj slike, naziv
datoteke i datum snimanja u modu Fit to screen.
(Ovisno o formatu snimljene slike, rub slike će možda biti
prikazan samo djelomično.)
Slike možete izmjenjivati pritiskom na tipke /. Za
pojedinosti o podacima o slikama pogledajte "O prikazu
informacija" (str. 16).
Indeksni prikaz
Ovo poglavlje opisuje stilove indeksnog prikaza.
Prikaz
Stil
Opis
Prikazuje niz većih sličica. Slike možete odabirati pritiskom na tipke ///.

Indeksni
prikaz
Index1
Uporaba fotookvira
Prikazuje niz sličica. Slike možete odabirati pritiskom na
tipke ///.
Index2
Prikazuje niz manjih sličica. Slike možete odabirati pritiskom na tipke ///.
Index3
Savjeti
•• Sličica (thumbnail) je slika malih dimenzija namijenjena
indeksnom prikazivanju slika snimljenih digitalnim
fotoaparatom.
•• Kad se u indeksnom prikazu pojavi željena slika, možete odabrati pojedinačni prikaz pritiskom tipke .
31
Uporaba pisača
Priprema
Želite li ovaj uređaj koristiti kao pisač, učinite
sljedeće.
Pripremite daljinski upravljač (str. 20).
Spojite uređaj na mrežni napon (str. 22).
Namjestite uređaj u položaj za ispis (polegnuti)
(str. 32).
Uložite patronu s tintom (pogledajte str. 33).
Uložite papir za ispisivanje (pogledajte str. 34).
Uključite uređaj (str. 23).
•• Za detalje o daljinskom upravljaču i napajanju
pogledajte "Uporaba fotookvira". (str. 20)
Stavljanje uređaja u
položaj za ispis
(polegnuti)
Želite li ovaj uređaj koristiti kao pisač, učinite
sljedeće.
1
32
Uklonite nožicu.
2
3
Polegnite uređaj (u položaj za ispis)
i otvorite pokrov pretinca za ladicu
za papir.
Nagnite zaslon prema gore.
3
2
Napomene
•• Kad uređaj koristite u položaju za ispisivanje,
uklonite nožicu i spremite je u pripadajući prostor
na poleđini uređaja.
Nožicu drži na mjestu magnet ugrađen u uređaj.
•• Nemojte uređaj držati blizu kartica osjetljivih na
djelovanje magneta, npr. bankovne kartice, kreditne
kartice i sl. Stavite li uređaj blizu Braun TV-a, mogu
se promijeniti boje na zaslonu TV-a.
Umetanje patrone
1
2
Umetnite patronu u smjeru strelice
dok ne klikne na mjesto.
Uporaba pisača
3
Povucite i otvorite pokrov utora za
patronu.
Napomene
•• Nemojte dodirivati vrpcu s tintom niti ostavljati
patronu na prašnjavom mjestu. Otisak može biti
lošije kvalitete zbog otisaka prstiju ili prašine na
vrpci s tintom.
•• Nemojte premotavati vrpcu s tintom i upotrebljavati
patronu s premotanom vrpcom za ispis. Pri tome će
rezultati ispisa biti loši i može doći do kvara. Ako
patrona čujno ne sjedne na svoje mjesto, izvadite je
i ponovno umetnite. Ako je vrpca s tintom previše
olabavljena za ispravno umetanje, zategnite je
prematanjem u smjeru strelice.
Zatvorite pokrov pretinca za patronu.
Vađenje patrone
Podignite polugu za oslobađanje i izvadite
iskorištenu patronu.
Nemojte premotavati vrpcu
u prikazanom smjeru
•• Nemojte rastavljati patronu.
•• Nemojte izvlačiti vrpcu iz patrone.
•• Nemojte vaditi patronu dok je ispis u tijeku.
•• Napomene o spremanju paketa za ispis
Pakete za ispis ne stavljajte na mjesta izložena
visokoj temperaturi (preko 30 °C), visokoj vlazi,
prašini te izravnom utjecaju sunca.
Čuvajte ih na hladnom i tamnom mjestu i upotrijebite ih
što prije od datuma proizvodnje. Ovisno o uvjetima
čuvanja, patrona može izgubiti kvalitetu. Uporaba
takve patrone može utjecati na rezultate ispisa za koje
proizvođač ne jamči niti može ponuditi kompenzaciju.
33
Umetanje papira za
ispis
1
2
Prednja površina
Otvorite pokrov ladice za papir.
Držite dijelove na obje strane pokrova
ladice (označene strelicom) i otvorite
pokrov ladice.
Stražnja površina
3
Zatvorite pokrov ladice za papir.
4
Otvorite pomični poklopac.
Uložite papir u ladicu, stranom za
ispis okrenutom prema gore.
Napomene
Prednja površina
Pazite da papir za ispis ne bude okrenut
naopako.
34
•• Može se umetnuti do 20 listova papira. Temeljito
prelistajte papir. Umetnite ga u ladicu tako da je
zaštitni list na gornjoj strani. Uklonite zaštitni list
iz ladice.
•• Ako nema zaštitnog lista, umetnite papir u ladicu
tako da je površina za ispis (strana bez otisaka)
okrenuta prema gore.
•• Nemojte dodirivati površinu za ispis. Otisci prstiju
ili prljavština na površini za ispis mogu uzrokovati
lošu kvalitetu ispisa.
•• Nemojte presavijati papir za ispis niti ga rezati po
perforacijama prije ispisa.
•• Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira ili nepravilnosti u radu uređaja, pripazite na sljedeće prije
ispisa:
5
Umetnite ladicu za papir u uređaj.
–– Nemojte pisati ili tipkati po papiru za ispis.
–– Nemojte stavljati naljepnice ili poštanske marke
na papir za ispis.
–– Kod umetanja papira u ladicu, pripazite da ukupan broj listova ne premaši 20.
–– Nemojte umetati različite vrste papira u ladicu
istovremeno.
–– Nemojte upotrebljavati rabljeni papir za ispis. Ponovnim ispisom iste slike, ispis neće biti deblji.
–– Papir za ispis upotrebljavajte samo uz ovaj
uređaj.
Napomene o spremanju papira za ispis
•• Za čuvanje papira za ispis, izvadite ladicu za papir
iz uređaja i zatvorite pomičan poklopac na ladici
za papir.
•• Nemojte spremati papir tako da se strane za ispis
dodiruju ili su u duljem kontaktu s gumenim ili
plastičnim proizvodima, uključujući vinil-klorid
i plastifikator, jer može doći do promjene boje ili
propadanja otisnute slike.
•• Papir za ispis ne stavljajte na mjesto izloženo
visokim temperaturama, visokoj vlazi, prašini te
izravnom utjecaju sunca.
•• Ako namjeravate pohraniti djelomično upotrijebljen
paket papira za ispis, spremite ga u originalnu
vrećicu ili sl.
Prije ispisivanja
Izlaz za papir otvara se automatski kad uređaj
stavite u položaj za ispisivanje (polegnut), no
prije ispisivanja trebate provjeriti je li otvoren
dokraja.
Ostavite dovoljno prostora oko uređaja. Papir
za ispis tijekom ispisivanja izlazi nekoliko puta
na stražnjoj strani uređaja. Ostavljajte 10 cm ili
više prostora sa stražnje strane uređaja.
AC adapter
U zidnu
utičnicu
Kabel napajanja
10 cm ili više
Kretanje papira za ispis
35
Uporaba pisača
–– Nemojte upotrebljavati papir koji je izašao iz
uređaja bez otiska.
Osnove ispisa
Ovo poglavlje objašnjava kako prikazivati slike
s memorijske kartice ili ugrađene memorije na
LCD zaslonu ovog uređaja te kako ispisivati
odabrane slike (izravno ispisivanje).
Za ispisivanje slike sa spojenog računala, pogledajte "Ispisivanje slike s računala" (str. 73).
Ispisivanje u pojedinačnom
prikazu
1
2
3
4
5
Pritisnite  (uključenje/pripravno
stanje) za uključenje uređaja.
Ispisivanje u slideshow prikazu
Možete ispisivati izravno iz trenutno prikazanog
slideshowa.
1
2
Prebacite na pojedinačni način
prikaza.
Za promjenu prikaza pogledajte "Izmjena
prikaza" (str. 26).
Pritisnite / za prikaz slike koju
želite ispisati.
3
Pritisnite  (uključenje/pripravno
stanje) za uključenje uređaja.
Prebacite na slideshow prikaz.
Za promjenu prikaza pogledajte "Izmjena
prikaza" (str. 26).
Pritisnite / za odabir slike koju želite
ispisati.
Pritisnite PRINT.
Prikazuje se prozor za pregled prije ispisa.
Podesite broj ispisa.
Ako želite ispisati samo jedan primjerak
prikazane slike, preskočite ovaj korak i
prijeđite na korak 5.
Pritisnete li tipku  dok se slika prikazuje
pojedinačno, u donjem desnom dijelu
zaslona prikazuje se
.
Pritisnite / za podešavanje opcije No.
of prints, a zatim pritisnite . Vraća se
pojedinačni prikaz te se prikazuje podešeni
broj ispisa.
Pritisnite PRINT.
Započinje ispisivanje.
Slike se ispisuju u količini podešenoj u
koraku 4.
Za ispis više slika
Ponovite korake 3 i 4.
Za promjenu broja primjeraka
Prikažite sliku čiji broj primjeraka želite
promijeniti i pritisnite  za podešavanje broja
primjeraka. Odaberete li "0", ispis se poništava.
36
Savjeti
•• Pritisnete li PRINT u indeksnom prikaz (str. 31),
ispisivat će se slika na kojoj je kursor i one za koje
ste podesili opciju No. of prints.
•• Za ispis indeksne stranice pogledajte "Skupni ispis"
(str. 60).
4
Podesite broj ispisa.
Pritisnete li tipku  u slideshow prikazu,
u donjem desnom dijelu zaslona prikazuje
se
.
Pritisnite / za podešavanje opcije No. of
prints, a zatim pritisnite . Vraća se prozor
za pregled prije ispisa te se prikazuje podešeni broj ispisa.
5
Pritisnite PRINT.
Započinje ispisivanje.
Ispisuje se slika prikazana u prozoru za
pregled prije ispisa.
Napomene
Uporaba pisača
•• Ispisivanje nije moguće u prikazu sata i kalendara.
•• Nikad nemojte pomicati ili isključivati uređaj dok
je ispis u tijeku. Može doći do zapinjanja vrpce s
tintom ili papira za ispis. Ako slučajno isključite
napajanje, ostavite ladicu s papirom u uređaju i
ponovno uključite uređaj. Nakon izbacivanja papira
nastavite s ispisom.
•• Nemojte vaditi ladicu za papir tijekom ispisa. U
protivnom može doći do problema u radu.
•• Papir izlazi iz uređaja nekoliko puta tijekom ispisa.
Nemojte ga dodirivati ili izvlačiti.
•• Zaglavi li se papir, pogledajte str. 97.
•• Opcije Date Print/Borders/Pages Per Sheet mogu
se koristiti pri ispisu samo iz pojedinačnog prikaza
slike (str. 54).
37
38
Isprobavanje raznih
funkcija
(napredni
postupci)
Uporaba raznih funkcija
39
Uživanje u slideshow
prikazu
1
Pritisnite  Slideshow.
Savjeti
Promjena postavki za slideshow
1
2
3
•• Pri uporabi tipaka na uređaju, pritisnite VIEW
MODE na gornjem dijelu poleđine LCD zaslona, pritisnite  za pomak kursora u područje
za odabir načina prikaza i pritisnite / za
odabir opcije  (Slideshow).
•• Kad se kursor nalazi u području za odabir
načina prikaza, pomaknite ga u područje za
odabir stila pritiskom tipke .
•• Kad se kursor nalazi u području za odabir stila, možete ga pomaknuti višestrukim pritiskom
na VIEW MODE.
Područje za odabir načina prikaza
4
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Slideshow
Settings], a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir opcije, a
zatim pritisnite .
Za pojedinosti o podešavanju stavki pogledajte tablicu na idućoj stranici.
Napomene
•• Prilikom odabira slideshow prikaza slika pohranjenih
na memorijsku karticu imajte na umu sljedeće.
Područje za odabir stila
2
Pritisnite /// za odabir željenog
stila, a zatim pritisnite .
Pogledajte "Slideshow prikaz" (str. 28) za
detalje o stilovima za slideshow.
40
–– Zbog značajki memorijskih kartica, često očitavanje
sadržaja može uzrokovati pogreške i slike se možda
neće prikazivati pravilno.
–– Nemojte podesiti dugotrajno slideshow prikazivanje malog broja slika. To može dovesti do
oštećenja podataka.
–– Preporučujemo često pohranjivanje sigurnosnih
kopija slika na memorijskoj kartici.
•• Dok uređaj, primjerice, prikazuje slideshow,
promjena nekih postavki nije moguća. Te opcije
zasjenjene su sivom bojom i ne možete ih odabrati.
•• Slideshow započinje od prve slike isključite li
uređaj ili ako ga resetirate.
•• Presvijetao zaslon može izazivati mučninu. Pripazite
da ne podesite preveliku svjetlinu zaslona pri
uporabi uređaja.
*: Tvorničke postavke
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Odaberite vrijednost od 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3 sata,
12 sati ili 24 sata za interval između slika.
Napomene
•• Slike se možda neće izmjenjivati sukladno podešenom intervalu, što će
ovisiti o stilu slideshowa ili veličini slike.
Effect
Color effect
Display Mode
Prijelaz na sljedeću sliku na način da se prethodna
slika pomiče iz središta u jedan od četiri ugla.
Vert. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito spušta
zastor.
Horiz. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se zastor vuče
vodoravno.
Fade*
Prijelaz na sljedeću sliku iščezavanjem trenutne slike i
polaganim pojavljivanjem sljedeće slike.
Wipe
Prijelaz na sljedeću sliku kao da je trenutna slika izbrisana
sa zaslona kako bi se vidjela sljedeća slika.
Random
Koristi prethodnih pet efekata nasumice.
ON
Slike se prikazuju nasumice.
OFF*
Isključenje nasumične reprodukcije.
Color*
Slika se prikazuje u boji.
Sepia
Slika se prikazuje smeđe tonirana.
Monochrome
Crno-bijeli prikaz slike.
Možete odabrati veličinu prikaza slike u slideshowu.
Napomene
•• Izvorna slika se ne mijenja.
Entire image*
Prikazuje sliku uvećanu na odgovarajuću veličinu.
(Slika može biti prikazana s obrubom s gornje, donje,
lijeve i desne strane.)
Fit to screen
Uvećava središte slike kako bi se ispunio cijeli zaslon.
Napomene
•• Slika možda neće biti prikazana u veličinu koju
ste podesili na izborniku budući da to ovisi o stilu
slideshowa.
41
Uporaba raznih funkcija
Shuffle
Center cross
Slideshow prikaz
Dodavanje slika s
memorijske kartice u
ugrađeno memoriju
Ovaj uređaj možete koristiti kao digitalni album
za spremanje važnih slika u ugrađenu memoriju.
Savjeti
Indeksni prikaz slika
•• Pri spremanju slika u ugrađenu memoriju možete u
opciji [Image import size] unutar izbornika odabrati
hoće li se veličina slike optimizirati ili će se slika
spremati kakva jest i bez kompresije (str. 64).
Kad u opciji [Image import size] odaberete [Resize],
u ugrađenu memoriju možete kopirati približno 2
000 slika. Odaberete li [Original], broj spremljenih
slika može varirati ovisno o veličini originalne
slikovne datoteke.
1
Pritisnite Э (Import) kad se na
zaslonu prikazuje slika pohranjena
na memorijskoj kartici.
Savjeti
•• Koristite li tipke na uređaju, pritisnite MENU,
odaberite karticu ť (Editing) tipkama /,
odaberite [Import] tipkama / i pritisnite .
Pojedinačni prikaz slike
(single image display)
42
2
Pritisnite / za odabir [Import this
image], [Import multiple images] ili
[Import all images] i zatim pritisnite
.
Odaberete li [Import this image], trenutno
prikazana slika se dodaje u ugrađenu memoriju. Prijeđite na korak 5. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
Odaberete li [Import multiple images],
sliku koju želite dodati možete odabrati u
popisu slika. Prijeđite na korak 3.
Odaberete li [Import all images], prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Prijeđite
na korak 4.
3
Pritisnite /// za odabir slike koju
želite dodati iz popisa i pritisnite .
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li dodati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Savjeti
6
7
•• Kad odaberete [New folder], automatski se
kreira nova mapa.
Pritisnite / za odabir [Yes], a
zatim pritisnite .
Slika se sprema u odabranu mapu u ugrađenoj memoriji.
Pritisnite  dok se prikazuje izbornik
za potvrdu.
Napomene
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite . "ă" nestaje sa slike.
O razvrstavanju slika u popisu
Tijekom razvrstavanja:
Ne tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike s memorije koja
sadržava trenutno prikazanu sliku.
4
5
–– Isključivanje
–– Uklanjanje memorijske kartice
–– Ulaganje druge kartice
Savjeti
•• Veličinu sličice možete mijenjati pomoću [/] u
popisu slika.
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)"
(str. 49).
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik za odabir mape.
Pritisnite / za odabir željene
mape i pritisnite .
Prikazuje se izbornik u kojem možete
odabrati hoćete li sliku dodati u ugrađenu
memoriju ili ne.
43
Uporaba raznih funkcija
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriteriju razvrstavanja.
•• Opcija "Import to the internal memory" nije raspoloživa za slike u ugrađenoj memoriji.
•• Pri importiranju slika u ugrađenu memoriju
izbjegavajte sljedeće. U protivnom možete oštetiti
fotookvir, memorijsku karticu ili podatke:
Funkcija osvježavanja
Zbog značajki uređaja može se kod slika
kopiranih na ugrađenu memoriju pojaviti greška
pri učitavanju nakon dužeg vremena ili nakon
mnogo očitavanja. Takve slike se možda neće
prikazivati pravilno.
Ovisno o stanju ugrađene memorije, uređaj
je automatski osvježava kako bi spriječio te
greške.
Izbornik za osvježavanje ugrađene memorije
prikazuje se automatski kad je potrebno osvježavanje.
Osvježivanje započinje kad odaberete [Yes].
Osvježavanje također započinje automatski
kad ne pokušate izvesti nikakav postupak kroz
30 sekundi. Odaberete li [No], izbornik za
osvježavanje ugrađene memorije prikazuje se
sljedeći puta.
Odabir memorije za
reprodukciju
Možete odabrati hoće li se prikazivati slike iz
memorijske kartice ili ugrađene memorije.
1
Pritisnite SELECT DEVICE.
Savjeti
•• Pri uporabi tipaka na uređaju pritisnite MENU
i tipkama / odaberite karticu  (Select
device).
•• Ako nije uložena memorijska kartica koju
želite odabrati, umetnite je sada.
Napomene
Nemojte isključivati uređaj dok se osvježava
ugrađena memorija. Tako možete uzrokovati
kvar.
Osvježavanje ugrađene memorije traje oko 5
minuta.
Napomene
•• Savjetujemo vam da redovito načinite sigurnosne
kopije podataka kako ih ne biste izgubili.
•• Nemojte reproducirati slideshow s manje od 10 slika
kontinuirano ako ste interval za slideshow podesili
na 3 sekunde. Možda nećete moći zaštititi neke slike
u ugrađenoj memoriji.
44
•• U prikazu sata i kalendara ne možete odabrati
karticu  (Select device).
2
Pritisnite / za odabir memorije
iz koje želite prikazati sliku, zatim
pritisnite .
Prikazuju se slike iz odabrane memorije.
Eksportiranje slike iz
ugrađene memorije na
memorijsku karticu
5
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li eksportirati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite .
"ă" nestaje sa slike.
Slike iz ugrađene memorije možete eksportirati
na svoju memorijsku karticu.
1
2
3
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika pohranjena u ugrađenu
memoriju.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Export], a
zatim pritisnite .
6
7
4
Pritisnite / za odabir [Export this
image], [Export multiple images] ili
[Export all images] i zatim pritisnite
.
Odaberete li [Export this image], trenutno
prikazana slika se eksportira na memorijsku
karticu. Prijeđite na korak 7. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
Odaberete li [Export multiple images], sliku
koju želite eksportirati možete odabrati u
popisu slika. Prijeđite na korak 5.
Odaberete li [Export all images], prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Prijeđite
na korak 6.
8
O razvrstavanju slika u popisu
Tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriteriju razvrstavanja.
Ne tijekom razvrstavanja:
Izlistava sve slike iz ugrađene memorije.
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)"
(str. 49).
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik za odabir memorijske
kartice na koju želite eksportirati slike.
Pritisnite / za odabir memorijske
kartice na koju želite eksportirati
sliku, a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir odredišne
mape, a zatim pritisnite .
Prikazuje se izbornik u kojem možete odabrati hoćete li slike eksportirati ili ne.
Nastavlja se
45
Uporaba raznih funkcija
Pojedinačni prikaz slike
(Single image display)
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite eksportirati iz popisa i
pritisnite .
Savjeti
9
•• Odaberete li [New folder], automatski se
kreira nova mapa.
Pritisnite / za odabir [Yes], a
zatim pritisnite .
Brisanje slike
1
Eksportiranje je dovršeno.
Savjeti
10Pritisnite  dok se prikazuje izbornik za potvrdu.
Slika se kopira na odabranu memorijsku
karticu.
2
Napomene
•• Pri eksportiranju slike izbjegavajte sljedeće. U
protivnom možete oštetiti fotookvir, memorijsku
karticu ili podatke:
–– Isključivanje
–– Uklanjanje memorijske kartice
–– Ulaganje druge kartice
Savjeti
•• Možete također koristiti tipku MENU na uređaju.
•• Veličinu sličice možete mijenjati pomoću [/] u
popisu slika.
•• Svaka memorijska kartica koju uređaj ne prepoznaje
prikazuje se sivo i ne možete je odabrati.
Pritisnite  (Delete) kad se na zaslonu
prikazuje slika.
3
•• Koristite li tipke na uređaju, pritisnite MENU,
odaberite karticu ť (Editing) tipkama /,
odaberite [Delete] tipkama / i pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Delete this
image], [Delete multiple images] ili
[Delete all images] i zatim pritisnite
.
Odaberete li [Delete this image], trenutno
prikazana slika se briše. Prijeđite na korak 5.
(Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
Odaberete li [Delete multiple images],
sliku koju želite izbrisati možete odabrati u
popisu slika. Prijeđite na korak 3.
Odaberete li [Delete all images], prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Prijeđite
na korak 4.
Pritisnite /// za odabir slike koju
želite izbrisati iz popisa i pritisnite .
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li izbrisati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite . "ă" nestaje sa slike.
O razvrstavanju slika u popisu
Tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriteriju razvrstavanja.
Ne tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike s memorijske kartice
koja sadržava trenutno prikazanu sliku.
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)"
(str. 49).
46
4
5
6
Pritisnite MENU.
Prikazuje izbornik za potvrdu brisanja.
Pritisnite / za odabir [Yes], a
zatim pritisnite .
Slika je izbrisana.
Pritisnite  dok se prikazuje izbornik
za potvrdu.
Napomene
•• Pri brisanju slike izbjegavajte sljedeće. U protivnom
možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili
podatke:
–– Isključivanje
–– Uklanjanje memorijske kartice
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
3 Pritisnite / za odabir [Initialize], a
zatim pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir [Format internal
memory], a zatim pritisnite .
Prikazuje se izbornik za formatiranje
ugrađene memorije.
5 Pritisnite / za odabir [Yes], a zatim
pritisnite .
Uporaba raznih funkcija
–– Ulaganje druge kartice
•• Kad se na zaslonu prikaže poruka [Cannot delete
a protected file.], slikovna datoteka je na računalu
bila podešena na "Read Only". U tom slučaju spojite
uređaj na računalo i izbrišite datoteku pomoću
računala.
•• Ukupan kapacitet ugrađene memorije nije jednak
preostalom kapacitetu čak ni neposredno nakon
formatiranja.
•• Jednom kad je brisanje započelo, izbrisana slika ne
može se vratiti čak ni ako zaustavite brisanje. Slike
izbrišite jedino nakon što ste se uvjerili da ih doista
želite izbrisati.
Za formatiranje ugrađene
memorije
Savjeti
•• Veličinu sličice možete mijenjati pomoću [/] u
popisu slika.
47
Registriranje oznake
4
Slideshow možete načiniti i samo od slika koje
ste prethodno odabrali i označili. Koje slike
imaju oznake lako ćete vidjeti na indeksnom ili
pojedinačnom prikazu (uz Exif).
1
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li označiti više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite . "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite  (Marking) kad se na
zaslonu prikazuje slika.
Savjeti
•• Koristite li tipke na uređaju, pritisnite MENU,
odaberite karticu ť (Editing) tipkama /,
odaberite [Marking] tipkama / i pritisnite
.
2
Pritisnite / za odabir željene
oznake i pritisnite .
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite označiti iz popisa i pritisnite .
5
6
O razvrstavanju slika u popisu
Tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriteriju razvrstavanja.
Ne tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike s memorijske kartice koja sadržava trenutno prikazanu sliku.
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)"
(str. 49).
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
Pritisnite / za odabir [Yes], a
zatim pritisnite .
Odabranoj slici dodaje se oznaka.
Za brisanje registrirane oznake
3
Pritisnite / za odabir [Mark this
image], [Mark/Unmark multiple
images] ili [Mark all images] i zatim
pritisnite .
Odaberete li [Mark this image], trenutno
prikazana slika bit će označena i kao takva
će se prikazivati i ubuduće. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
Odaberete li [Mark/Unmark multiple
images], sliku kojoj želite dodati oznaku
možete odabrati u popisu slika. Prijeđite
na korak 4.
Odaberete li [Mark all images], prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Prijeđite
na korak 5.
48
U koraku 3 odaberite [Unmark this image] ili
[Unmark all images] i pritisnite . Oznaku
slike možete poništiti i uklanjanjem kvačice iz
njezinog kvadratića za odabir.
•• [Unmark this image]:
Uklanja oznaku s trenutno prikazane slike.
(Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
•• [Unmark all images]:
Tijekom razvrstavanja:
Uklanja oznake sa svih slika koje ispunjavaju
kriterije razvrstavanja.
Ne tijekom razvrstavanja:
Odznačavaju se sve slike s memorijske kartice
koja sadržava trenutno prikazanu sliku.
Napomene
•• Pohranjuju se samo oznake pridijeljene slikama u
ugrađenoj memoriji.
Oznake pridijeljene slikama na memorijskoj kartici
uklonit će se kad isključite fotookvir ili promijenite
memoriju za reprodukciju.
Savjeti
•• Možete odabrati između 3 vrste oznaka.
•• Veličinu sličice možete mijenjati pomoću [/] u
popisu slika.
Razvrstavanje slika
(filtriranje)
Slike pohranjene u ugrađenu memoriju ili na
memorijsku karticu možete razvrstati prema
datumu, mapi, orijentaciji slike ili oznakama.
1
Pritisnite SORT kad se na zaslonu
prikazuje slika.
Savjeti
2
Odaberite način razvrstavanja tipkama
/ i pritisnite .
Uporaba raznih funkcija
3
•• Koristite li tipke na uređaju, pritisnite MENU,
odaberite karticu ť (Editing) tipkama /,
odaberite [Sort] tipkama / i pritisnite .
•• [Sort by date]:
Filtriranje prema datumu snimanja.
•• [Sort by folder]:
Filtriranje prema mapi.
•• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtriranje prema orijentaciji slike.
•• [Sort by mark]:
Filtriranje prema oznaci.
Pritisnite /// za odabir željene
opcije, a zatim pritisnite .
Nastavlja se
49
Za poništenje razvrstavanja
Pritisnite MENU dok su prikazane razvrstane
slike, odaberite [Exit sort (show all photos)] i
pritisnite .
Za promjenu načina razvrstavanja
Pritisnite BACK dok su prikazane razvrstane
slike.
Napomene
•• Tijekom razvrstavanja nemojte isključivati uređaj
niti uklanjati memorijsku karticu. U protivnom možete oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili podatke:
•• Razvrstavanje se automatski poništava u sljedećim
slučajevima:
–– Pri promjeni memorije za reprodukciju.
–– Ako ste razvrstali slike na memorijskoj kartici i
uklonili tu memorijsku karticu.
•• Promijenite li memoriju tijekom razvrstavanja, ono
se automatski poništava.
Podešavanje veličine i
orijentacije slike
Povećavanje/smanjivanje slike
Slike možete povećavati i smanjivati u pojedinačnom prikazu.
1
Za povećavanje slike, pritisnite 
(povećavanje) na daljinskom upravljaču. Za smanjenje uvećane slike,
pritisnite  (smanjivanje).
Svakim pritiskom tipke  izvodi se
dodatno uvećavanje slike. Sliku možete
uvećati najviše 5 puta u odnosu na veličinu
originala. Uvećanu sliku možete pomicati
gore, dolje, lijevo i desno.
Za pohranjivanje uvećane ili smanjene
slike (orezivanje i spremanje)
APritisnite MENU dok je prikazana uvećana
ili smanjena slika.
BPritisnite / za odabir načina pohranjivanja.
Odaberete li [Save as new image], pohranjuje se kopija slike. Prijeđite na korak €03.
Odaberete li [Overwrite], nova slika će zamijeniti staru Prijeđite na korak €05.
CPritisnite / za odabir memorije u koju
želite pohraniti sliku, zatim pritisnite .
DPritisnite / za odabir odredišne mape, a
zatim pritisnite .
EPritisnite / za odabir [Yes], a zatim
pritisnite .
Slika je pohranjena.
FKad se po dovršetku pohrane slike prikaže
izbornik za potvrdu, pritisnite .
Savjeti
•• Pomaknete li uvećanu sliku tipkama /// i pritisnete MENU u koraku A, slika se reže u prikazanu
veličinu i pohranjuje.
Napomene
•• Uvećavanje slike može joj smanjiti kvalitetu ovisno
o veličini.
•• Snimanje nove slike preko stare nije moguće ako
slika nije u formatu JPEG (.jpg)
50
Rotiranje slike
Možete rotirati sliku u pojedinačnom prikazu.
1
2
3
Pritisnite MENU u pojedinačnom
prikazu.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Rotate], a
zatim pritisnite .
Promjena postavki
automatskog uključivanja/
isključivanja
Možete koristiti funkciju timera kako biste
automatski uključili ili isključili uređaj.
1
2
3
5
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Auto Power
ON/OFF], a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir smjera rotacije,
a zatim pritisnite .
•• :
Rotira sliku 90 stupnjeva udesno.
•• :
Rotira sliku 90 stupnjeva ulijevo.
Pritisnite / za odabir [OK], a
zatim pritisnite .
Napomene
•• Nije moguća rotacija uvećane slike.
Savjeti
•• Sliku možete također rotirati tipkom Ý (Rotate) na
daljinskom upravljaču. Slika se rotira 90 stupnjeva
ulijevo pri svakom pritisku tipke.
•• Kod prikazivanja slika s ugrađene memorije, podaci
koji se koriste za rotaciju slike ostaju sačuvani i
nakon isključenja fotookvira.
•• Slike možete rotirati i u indeksnom prikazu.
4
Pritisnite / za odabir [Setup method],
a zatim pritisnite . Zatim pritisnite
/ za odabir [Simple] ili [Advanced]
i pritisnite .
[Simple]:
Precizno podešava automatsko uključivanje/
isključivanje, s vremenskim jedinicama od
jedne minute.
[Advanced]:
Podešava automatsko uključivanje/
isključivanje na odabrani dan u tjednu, s
vremenskim jedinicama od jednoga sata.
Nastavlja se
51
Uporaba raznih funkcija
4
Pritisnite MENU.
5
APritisnite /// za odabir vremena za
Pritisnite / za odabir [Time
Setting], a zatim pritisnite .
uporabu funkcije automatskog uključivanja/isključivanja.
Funkciju možete podesiti prema danu
u tjednu u vremenskim jedinicama od
jednoga sata.
Boja odabrane vremenske zone promijenit će se u plavu nakon što pritisnete .
Uređaj će se uključiti kad nastupi vrijeme plave vremenske zone. Boja odabranog vremena mijenja se u sivu nakon
što odaberete plavu vremensku zonu i
pritisnete . Uređaj će se isključiti dok
se nalazi u sivoj vremenskoj zoni.
[Simple]
AOdaberite stavku za koju želite podesiti
vrijeme.
Pritisnite / za odabir [Power-ON
timer] ili [Power-OFF timer] i pritisnite
. Zatim pritisnite / za odabir [Enable]
i pritisnite .
BPodesite vrijeme u koje želite aktivirati
Power-ON timer ili Power-OFF timer.
Pritisnite / za odabir [Auto ON time]
ili [Auto OFF time] i pritisnite .
Pritisnite / za odabir sata ili minuta,
pritisnite / za podešavanje sata ili
minuta i na koncu pritisnite .
CPodesite dan u tjednu za aktivaciju
timera.
Pritisnite / za odabir [Auto ON day]
ili [Auto OFF day] i pritisnite .
Pritisnite / za odabir dana na koji
želite aktivirati timer i pritisnite  za
označavanje tog dana.
Pritisnite / za pomak kursora na
[OK] i pritisnite .
[Advanced]
52
Savjeti
•• Uređaj se automatski isključuje u podešeno
vrijeme, osim tijekom ispisivanja.
Tijekom pripravnog stanja fotookvir će
se automatski uključiti u vrijeme koje ste
podesili pod opcijom [Power-ON timer].
BPritisnite /// za odabir [OK], a
6
zatim pritisnite .
Pritisnite MENU.
Uživanje u raznim
načinima ispisivanja
(napredno
ispisivanje)
Razni načini ispisivanja
53
Izmjena postavki ispisa
(Date Print, Borders, Pages Per
Sheet)
Date Print (ispis datuma)
Borders (s marginom)
Pages Per Sheet (više slika po listu)
1
2
3
4
5
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Print Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti i pritisnite .
Pritisnite / za odabir vrijednosti i
pritisnite .
Podešena vrijednost je potvrđena. (str. 65)
54
Savjeti
•• Kad je ispis podešen na [Date Print], [Pages Per
Sheet] i [Borders], ispisivanje je moguće samo
tijekom pojedinačnog prikaza slike (str. 36).
•• Ovo poglavlje opisuje samo uzorke za [Date Print],
[Borders] i [Pages Per Sheet].
•• Možete odabrati bilo koje slike s memorijske kartice
ili ugrađene memorije i ispisivati ih uz primjenu
funkcije Layout print. (str. 57)
Funkcija "CreativePrint"
(Calendar/Layout print/ID Photo)
Što je to "CreativePrint"?
Možete editirati slike s memorijske kartice ili
ugrađene memorije i kreirati kalendar, određeni
razmještaj ili fotografiju za dokumente.
1
2
3
Izrada kalendara
1
2
Pritisnite MENU.
U izborniku CreativePrint pritisnite
/// za odabir
(Calendar) i
zatim pritisnite .
Prikazuje se prozor za odabir predloška
kalendara.
Pritisnite /// za odabir željenog
predloška, a zatim pritisnite .
Prikazuje se pregled odabranog predloška.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Područje za sliku
Područje za kalendar
Pritisnite / za odabir [CreativePrint] i pritisnite .
Prikazuje se izbornik CreativePrint.
Savjeti
•• Kod primjene funkcije CreativePrint možete
pritisnuti MENU i podesiti dio opcija izbornika za
postavke ispisa.
Za poništenje postupka u tijeku
Za izlazak iz izbornika CreativePrint
Izvedite sljedeće korake.
APritisnite MENU i zatim / za odabir kartice
ť (Editing).
BPritisnite / za odabir [CreativePrint Complete] i pritisnite .
Savjeti
3
Savjeti
•• Iz izbornika CreativePrint možete također izići tako
da pomoću /// odaberete  i zatim pritisnete
 u prozoru za pregled. Može se prikazati dijaloški
okvir za pohranu slike.
4
5
•• Područje za sliku ili kalendar možete odabrati
i podesiti bilo kojim redoslijedom.
Odaberite sliku.
Kad odaberete predložak s više slika,
odaberite sliku za svako područje.
AU prozoru za pregled predloška kalendara
pritisnite /// za odabir područja
za sliku i pritisnite .
Prikazuje se izbornik za odabir slike.
BPritisnite /// za odabir slike i
pritisnite .
Prikazuje se izbornik za editiranje slike.
Editirajte sliku.
Detalje o editiranju slike potražite na str. 58.
Podesite sliku.
Detalje o podešavanju slike potražite na
str. 59.
Nastavlja se
55
Razni načini ispisivanja
Pritisnite BACK. Prikazuje se prozor prethodnog
koraka. Ovisno o koraku, možda nećete moći poništiti
postupak.
6
Podesite kalendar.
AU prozoru za pregled predloška kalendara
pritisnite /// za odabir područja
za kalendar i pritisnite .
Prikazuje se prozor za podešavanje
kalendara.
7
8
Pritisnite / za odabir ę i pritisnite
.
Prikazuje se prozor za pregled slike.
Pritisnite PRINT.
Postupite prema uputama na zaslonu.
Savjeti
•• Možete spremiti podatke o izrađenom kalendaru.
Pogledajte str. 59.
BPritisnite / za odabir opcije koju
želite podesiti, a zatim pritisnite .
Opcija
Opis
Start Y/M
Podesite prvi mjesec
i godinu za početak
kalendara. Pritisnite /
za odabir mjeseca ili
godine i pritisnite /
za podešavanje broja.
Pritisnite .
First day of
the week
Podesite dan u tjednu
(smješten krajnje lijevo
u kalendaru). Pritisnite
 i zatim / za odabir
[Sunday] ili [Monday].
Zatim pritisnite .
Date color
Podesite boju za nedjelju (Sunday) i subotu
(Saturday) za kalendar.
Pritisnite  i zatim /
za odabir željene boje
za Sunday i Saturday.
Zatim pritisnite .
U prozoru za pregled prikazuje se kalendar
u području za kalendar.
56
Ispis kombiniranih slika
Raspoložive su sljedeći kombinacije.
•• 1/2/4/9/13/16 fotografija po stranici
1
Ispis slike za dokumente
1
U izborniku CreativePrint pritisnite
/// za odabir
(Layout print)
i zatim pritisnite .
U izborniku CreativePrint pritisnite
/// za odabir
(ID Photo) i
zatim pritisnite .
Prikazuje se prozor za podešavanje visine i
širine slike za dokumente.
Prikazuju se predlošci za Layout print.
2
3
5
6
Prikazuje se pregled odabranog predloška.
Odaberite sliku.
2
Kad odaberete predložak s više slika, odaberite sliku za svako područje. Za postupak
odabira slike, pogledajte korak 3 na str. 55.
Kad odaberete slike, prikazuje se prozor za
podešavanje slika.
Editirajte sliku.
Detalje o editiranju slike potražite na str. 58.
Podesite sliku.
Detalje o podešavanju slike potražite na
str. 59.
Pritisnite PRINT.
Postupite prema uputama na zaslonu.
Savjeti
•• Možete spremiti kombinaciju. Pogledajte str. 59.
3
4
5
•• Možete podesiti maksimalnu veličinu od 7
(širina)  9 (visina) cm.
Pritisnite /// za odabir opcije
koju želite podesiti, a zatim pritisnite
.
•• Odabir jedinice:
Odaberite okvir s tekstom lijevo od fotografije.
Možete odabrati [cm] ili [inch].
•• Odabir visine:
Odaberite brojčani okvir desno od fotografije.
•• Odabir širine:
Odaberite brojčani okvir iznad fotografije.
Pritisnite / za podešavanje veličine
ili jedinice i zatim pritisnite .
Prikazuje se pregled za odabranu veličinu.
Želite li podesiti druge opcije, ponovite
korake 2 i 3.
Pritisnite /// za odabir ę i
pritisnite .
Prikazuje se prozor za odabir slike.
Nastavlja se
57
Razni načini ispisivanja
4
Savjeti
Pritisnite /// za odabir željenog
predloška, a zatim pritisnite .
6
7
8
9
Odaberite sliku.
Editiranje slike
Za postupak odabira slike, pogledajte
korak 3 na str. 55. Kad odaberete slike,
prikazuje se prozor za podešavanje slika.
Možete editirati sliku u prozoru za editiranje
slike.
Editirajte sliku.
Prozor za editiranje slike za
Detalje o editiranju slike potražite na str. 58.
(Calendar)
Podesite sliku.
Detalje o podešavanju slike potražite na
str. 59.
Pritisnite PRINT.
Postupite prema uputama na zaslonu.
Savjeti
•• Možete spremiti izrađenu fotografiju za dokumenta.
Pogledajte str. 59.
1
Napomene
•• Ovako izrađena slika možda se neće moći upotrijebiti za izradu osobne iskaznice ili putovnice.
Raspitajte se o zahtjevima za slike za navedene
svrhe prije predavanja zamolbe za izradu osobne
iskaznice ili putovnice.
Pritisnite / za odabir željenih
opcija editiranja i pritisnite .
Opcije
Opis
/
Smanjivanje ili povećavanje
slike.
Pomicanje slike pomoću
///. Pritiskom tipke
 potvrđuje se položaj.
Rotira sliku 90 stupnjeva
udesno.

Pristup funkciji za podešavanje kvalitete slike.
Za detalje pogledajte str.
59.
Mijenja sliku iz boje u
crno-bijelu.
2
Pritisnite / za odabir [OK] i pritisnite
.
Prikazuje se prozor za pregled slike.
58
 Podešavanje kvalitete slike
1
2
U prozoru za editiranje slike pritisnite
/ za odabir  i pritisnite .
Pohrana slike
1
Prikazuje se izbornik za podešavanje
kvalitete slike.
Pritisnite / za odabir  u pregledu slike i pritisnite .
Prozor za pregled kalendara
Pritisnite / za odabir željenog alata
za podešavanje i pritisnite .
Prikazuje se izbornik za podešavanje
pomoću odabranog alata.
Odaberete li [Brightness].
2
Prikazuje se izbornik za odabir odredišta.
Pritisnite / za odabir memorije u
koju želite eksportirati sliku i pritisnite
.
3
Opcije
Opis
Brightness
Pritisnite  za svjetliju
ili  za tamniju sliku.
Tint
Pritisnite  za naglašavanje zelenih nijansi ili
 za crvenije nijanse.
Saturation
Pritisnite  za dublje ili
 za svjetlije boje.
Sharpness
Pritisnite  za izoštravanje obrisa ili  za
njihovo resetiranje.
Pritisnite .
Podešavanje je izvršeno.
3
Razni načini ispisivanja
Pritisnite / za podešavanje slike dok
pratite razinu promjene.
Slika od prije korekcije se prikaže slijeva,
a korigirana slika zdesna.
Pritisnite / za odabir željene
mape za pohranu i pritisnite .
Savjeti
4
•• Odaberete li [New folder], automatski se
kreira nova mapa.
Pritisnite  u izborniku za potvrdu.
Savjeti
•• Nova slika ne briše staru.
Napomene
•• Tijekom pohrane slike nemojte isključivati uređaj
niti uklanjati memorijsku karticu.
U protivnom možete oštetiti uređaj, memorijsku
karticu ili podatke:
59
Skupni ispis
(Index Print/DPOF Print/Print All)
•• Index Print
Možete ispisati listu (indeks) svih slika iz
memorijske kartice ili ugrađene memorije
ovog uređaja te tako brzo provjeriti sadržaj
odabranog medija.
Broj slika koje se mogu prikazati na jednom
listu će se izračunati automatski. Slike se na
listu ispisuju s razmakom.
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Batch
Print], a zatim pritisnite .
Prikazuje se izbornik Batch Print.
Pritisnite / za odabir [Index Print],
[DPOF Print] ili [Print All], a zatim
pritisnite .
Prikazuje izbornik za potvrdu.
Napomene
5
•• DPOF Print
Slike označene oznakom DPOF (Digital
Print Order Format) za ispis se prikazuju s
oznakom za ispis () kod pregleda. Te slike
možete ispisati odjednom. Slike se ispisuju
u podešenom broju kopija redom kojim su
prikazane.
•• Print All
Možete odjednom ispisati sve slike pohranjene
na memorijsku karticu ili ugrađenu memoriju.
Napomene
•• Pri razvrstavanju se prikazuju samo odabrane slike.
•• Postupak odabira slika za ispis potražite u uputama
za uporabu digitalnog fotoaparata.
•• Neki modeli digitalnih fotoaparata ne podržavaju
DPOF funkciju ili uređaj možda ne podržava neke
od funkcija digitalnog fotoaparata.
60
•• Ako nema slika s DPOF oznakom kad
odaberete [DPOF Print], prikazuje se poruka
pogreške.
Pritisnite / za odabir [Yes] za
početak ispisa ili [No] za poništenje
ispisa, a zatim pritisnite .
Kad odaberete [Yes], započinje ispis.
Promjena postavki uređaja
Mijenjanje postavki
3
Možete promijeniti sljedeće postavke.
•• Slideshow Settings
•• Auto Power ON/OFF
•• Date/time Settings
•• General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF i sl.)
•• Print Settings
•• Language Setting
•• Initialize
Postupak podešavanja
1
2
4
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti, a zatim pritisnite
.
Primjerice, kad odaberete [Slideshow
Settings].
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti, a zatim pritisnite
.
To vam omogućuje da podesite svaku od
opcija (str. 63).
Napomene
Napomene
•• Kada su prikazani sat i kalendar, možete odabrati
samo karticu ŧ (Settings).
6
Pritisnite / za odabir vrijednosti,
a zatim pritisnite .
Vrijednost se mijenja kod svakog pritiska
tipaka /. U slučaju numeričke vrijednosti, pritisnite  za povećanje vrijednosti ili
pritisnite  za smanjenje vrijednosti.
Pritisnete li , podešenje se potvrdi.
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvori.
Nastavlja se
61
Razni načini ispisivanja
5
•• Dok ovaj uređaj primjerice prikazuje slideshow, promjena postavki za neke opcije nije
moguća. One su prikazane sivom bojom i ne
možete ih odabrati.
Za resetiranje na tvornička
podešenja
1
2
3
Pritisnite MENU i zatim / za
odabir kartice ŧ (Settings).
Pritisnite / za odabir [Initialize],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Initialize
settings], a zatim pritisnite .
Sve podešene vrijednosti, osim postavke
sata i datuma, vraćaju se na tvornička
podešenja.
Savjeti
Možete također koristiti tipku MENU na uređaju.
62
Opcije za podešavanje
Opcija
Podešenje
Slideshow Settings
Pogledajte "Promjena postavki za slideshow" (str. 40).
Auto Power ON/
OFF
Podešava funkciju timera koji može automatski uključiti ili isključiti uređaj. Ovu funkciju
možete koristiti sa sljedećim postavkama. ( str. 51)
Time
Setting
Simple
Advanced
Setup method
Opis
Power-ON
timer
Kad tu funkciju podesite na [Enable], možete
podesiti timer (vrijeme/dan) i unijeti vrijeme za
automatsko uključenje.
Power-OFF
timer
Kad tu funkciju podesite na [Enable], možete
podesiti timer (vrijeme/dan) i unijeti vrijeme za
automatsko isključenje.
Sljedeće funkcije su omogućene kad pritisnete sljedeće tipke
nakon što ste podesili vrijeme ili datum za automatsko
uključivanje ili isključivanje ovog uređaja.
Povratak na prethodni izbornik nakon potvrde
postupka.
Cancel
Povratak na prethodni izbornik nakon
poništenja postupka.
Reset all
Brisanje svih podešenih vremena.
Advanced*
Podešava automatsko uključivanje/isključivanje
na odabrani dan u tjednu, s vremenskim jedinicama od jednoga sata.
Simple
Precizno podešava automatsko uključivanje/
isključivanje, s vremenskim jedinicama od
jedne minute.
Date/time Settings
Podešava datum, vrijeme, prvi dan u tjednu, itd. ( str. 24)
General Settings
Listing Order
Podešava redoslijed prikaza slika. Postavka se odnosi na
redoslijed u opciji [Slideshow Settings].
Number
Order*
Prikaz slika prema njihovim rednim brojevima.
Shoot. Date
Prikaz slika redoslijedom datuma snimanja.
Auto display
orientation
ON*/OFF: Uključenje/isključenje funkcije automatske
promjene orijentacije slike u skladu s orijentacijom uređaja.
LCD backlight
Omogućuje podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja
LCD zaslona na razinu od 1 do 10*.
*: Tvorničke postavke
Nastavlja se
63
Razni načini ispisivanja
OK
Opcija
Podešenje
Opis
General
Settings
Image import size
Resize*
Pri dodavanju snimaka iz memorijske kartice,
ova postavka mijenja veličinu slika i sprema ih u
ugrađenu memoriju. Možete pohraniti više slika,
no zamjetljivo je smanjenje kvalitete u usporedbi
s izvornom slikom pri reprodukciji na velikom
monitoru pomoću računala ili drugog uređaja.
Original
Sprema slike u ugrađenu memoriju bez kompresije. Nema gubitka kvalitete slike, no nećete ih
moći pohraniti u većem broju.
Sony logo ON/OFF
Language
Setting
ON*/OFF: Možete podesiti hoće li Sonyjev logo uređaja svijetliti
ili ne.
Podešava jezik izbornika na LCD zaslonu.
Japanese/English*/French/Spanish/German/Italian/Russian/Korean/Simplified Chinese/
Traditional Chinese/Dutch/Portuguese/Arabic/Persian/Hungarian/Polish/Czech/Thai/Greek/
Turkish/Malay/Swedish/Norwegian/Danish/Finnish
Napomene
•• Tvorničko podešenje jezika nije isto za sva područja.
Initialize
Format internal
memory
Možete formatirati ugrađenu memoriju.
Napomene
•• Sve slike kopirane u ugrađenu memoriju bit će izbrisane.
•• Nemojte ugrađenu memoriju formatirati pomoću spajanja na
računalo.
Initialize settings
Vraća sve postavke, osim tekućeg datuma/vremena podešenog pod
[Date/time Settings], na njihova tvornička podešenja.
*: Tvorničke postavke
64
Opcija
Podešenja
Opis
Print
Settings
Date Print
Date/Time
Date
Ispis datuma i vremena snimanja sa slikom kad je slika
datoteka snimljena u DCF (Design rule for Camera File
system) formatu te su datum i vrijeme snimanja pohranjeni kao dio informacija o snimanju. Možete odabrati
[Date] ili [Date/Time].
OFF*
Ispis slike bez datuma i vremena.
Border 1/
Border 2
Ispis slike s marginama oko nje. Za ispis slike bez rezanja,
odaberite [Border 1]. Za ostavljanje gotovo jednakih obruba
odozgo, odozdo, slijeva i zdesna slike, odaberite [Border 2].
Borders
Napomene
•• Kad odaberete [Border 2], ovisno o slici, gornji i donji ili
lijevi i desni rub mogu biti odrezani i tako se ispisuju.
Borderless*
Ispis slike bez marginama oko nje.
Napomene
•• Pri ispisu standardne 4:3 slike snimljene digitalnim fotoaparatom, gornji i donji rub slike su izrezani i slika se ispisuje kao
3:2 slika.
*: Tvorničke postavke
Razni načini ispisivanja
Nastavlja se
65
Opcija
Podešenja
Opis
Print
Settings
Auto Fine
Print7
ON*
Ta funkcija automatski ispravlja kvalitetu slike kako
bi se mogla ispisivati življe, jasne i prekrasne slike.
Osobito je učinkovita pri tamnijim slikama sa slabim
kontrastom.
Nije raspoloživo pri sljedećim ispisima:
•• Više slika na jedan papir ( str. 54)
•• Indeksni ispis ( str. 60)
•• Slideshow ispis osim za pojedinačni prikaz ( str. 36)
•• CreativePrint ( str. 55)
Napomene
•• Izvorna slika se ne korigira.
•• Pri ispisivanju u PC modu, Auto Fine Print7 podešenje koje
izvodi driver pisača ima prednost pred ovim podešenjem.
Pages Per
Sheet
Color
Setting
OFF
Ispis slike bez korekcija.
4-split/
9-split/
16-split
Ispis određenog broja odvojenih okvira s po jednom
slikom u svakome od njih.
OFF*
Ispis slike bez odvojenih okvira.
Podešava boju i oštrinu slike za ispis. Pritisnite / za odabir komponenata boje ([R] (crvena), [G] (zelena) ili [B] (plava)) ili opcije [S]
(Sharpness), zatim pritisnite / za podešavanje razine. Za R, G i B,
možete podesiti u rasponu od +4 do –4 i za S u rasponu od +7 do 0.
R:Podešava crvenu i plavu komponentu. Što je razina veća, slika
postaje crvenija kao osvijetljena crvenim svjetlom. Što je razina
niža, slika postaje tamnija kao da joj je dodana svijetloplava.
G:Podešava zelenu i ljubičastu komponentu. Što je razina veća, slika
postaje zelenija kao osvijetljena zelenim svjetlom. Što je razina
niža, slika postaje tamnija kao da joj je dodana crvenoljubičasta
B:Podešava plavu i žutu komponentu. Što je razina veća, slika postaje plavija kao osvijetljena plavim svjetlom. Što je razina niža, slika
postaje tamnija kao da joj je dodana žuta.
S:Što je razina veća, razgovjetniji su obrisi u slici.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Tvorničke postavke
66
Spajanje na računalo
omogućuje vam još
i više
Korištenje s računalom
Uporaba ugrađene memorije uređaja
Ispis s računala
67
Korištenje s računalom
Mogućnosti uređaja
spojenog na računalo
Spajanje uređaja na računalo omogućuje vam
korištenje sljedećih dviju funkcija. Za detalje o
odabiru načina uporabe pogledajte str. 70.
Uporaba ugrađene memorije
uređaja ([Use internal memory])
•• Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje s računalom. Kad se na ovaj uređaj spajaju drugi uređaji, ti
uređaji možda neće prepoznati njegovu ugrađenu
memoriju.
Pri ispisivanju
Za uporabu isporučenog drivera uređaja i PMB
(PictureMotionBrowser) softvera, računalo
mora imati sljedeću minimalnu konfiguraciju:
Preporučeni OS*1*2: Microsoft Windows Vista
SP2/Windows XP SP3
Nije zajamčeno funkcioniranje drivera ovog uređaja
uz Windows 2000 i driver
ne radi uz Windows Me ili
ranije sustave te na Macintosh
računalima.
*2
PMB ne podržava Windows
2000 ili ranije operativne
sustave / Windows Vista
Starter Edition / 64-bitni i
Starter Edition Windows
XP / Macintosh.
PMB radi u 32-bitnom
kompatibilnom modu na
64-bitnom izdanju Windows
Vista.
*1
Ugrađenu memoriju ovog uređaja možete pretraživati na računalu. Možete također kopirati
slike s računala u ugrađenu memoriju i izlistavati ih na uređaju.
Ispis s računala ([Print])
Slike s ovog uređaja možete ispisivati pomoću
računala. Prije prvog ispisivanja trebate instalirati isporučeni softver.
Sistemski zahtjevi
Uporaba funkcije ugrađene
memorije
Procesor:
Želite li koristiti funkciju ugrađene memorije
ovog uređaja, računala treba zadovoljiti sljedeće
sistemske zahtjeve.
Pentium III 500 MHz ili
brži (preporučen je Pentium III 800 MHz ili brži)
RAM:
256 MB ili više (preporučeno 512 MB ili više)
[[Windows
Preporučeni OS: Microsoft Windows Vista SP2/
Windows XP SP3
Priključnica: USB priključnica
[[Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (10.4 ili noviji)
Priključnica: USB priključnica
Napomene
•• Ako se na računalo spoji više USB uređaja ili ako
se koristi hub, mogući su problemi. U tom slučaju
smanjite broj priključenih USB uređaja.
•• Uređajem ne možete upravljati s drugog USB uređaja
koji se koristi istovremeno.
•• Nemojte odspajati USB kabel tijekom podatkovne
komunikacije.
•• Nije zajamčen rad sa svim računalima koja zadovoljavaju navedene sistemske uvjete.
68
Prostor na tvrdom disku:
500 MB ili više (Ovisno
o verziji Windowsa koje
upotrebljavate, možda
će trebati više prostora.
Za rukovanje slikovnim
podacima, potrebno je još
prostora na disku.)
Zaslon:
Rezolucija zaslona:
1024  768 piksela ili više
Boje:
High Color (16 bita) ili
više
Priključnica:
USB priključnica
Optički pogon:
CD-ROM pogon
(za instaliranje softvera)
Prije spajanja na
računalo
Napomene
Trebate se unaprijed pripremiti, ovisno o načinu
spajanja ovog uređaja na računalo.
Uporaba ugrađene memorije
uređaja
Nije potrebna priprema prije povezivanja.
Ispisivanje (po prvi puta)
Pri prvom spajanju uređaja na računalo radi
ispisivanja, trebate prvo instalirati isporučeni
driver pisača.
Upute o instaliranju drivera pisača potražite na
str. 73.
Ispisivanje (drugi puta i nadalje)
Nije potrebna priprema prije povezivanja.
Korištenje s računalom
•• Ako uz računalo upotrebljavate hub ili ako su na računalo spojena dva ili više USB uređaja, uključujući
druge pisače, može doći do problema. U tom slučaju
pojednostavite vezu između računala i ovog uređaja.
•• Uređajem ne možete upravljati s drugog USB uređaja
koji se koristi istovremeno.
•• Nemojte odspajati USB kabel ili ga priključivati na
ovaj uređaj tijekom prijenosa podataka ili ispisa.
•• Uređaj ne podržava pripravno stanje računala
(standby, sleep, hibernate) i restartanje iz tog stanja.
Ne dopustite računalu spojenom na ovaj uređaj
prelazak u pripravno stanje dok je u tijeku ispis. U
suprotnom, ispis možda neće uspjeti.
•• Ako ispis ne uspije, odspojite USB kabel i ponovno
ga spojite ili restartajte računalo. Zatim ponovno
pokušajte ispisivanje.
•• Nije zajamčen rad sa svim računalima koja zadovoljavaju navedene sistemske uvjete.
•• PMB podržava tehnologiju DirectX i možda će
trebati instalirati DirectX.
•• DirectX je raspoloživ na CD-ROM disku.
•• Ako je PMB instaliran na računalo na koje je već
instaliran Cyber-shot Viewer, Cyber-shot Viewer će
se izbrisati i zamijeniti PMB softverom. Mape za
pretraživanje koje su bile registrirane u Cyber-shot
softveru, automatski će se registrirati u PMB.
69
Spajanje na računalo
1
2
Spojite ovaj uređaja na mrežni napon.
( str. 22)
Povežite računalo i ovaj uređaj dodatno nabavljivim USB kabelom.
Odabir funkcije ovog
uređaja
1
Na USB B
priključnicu
Na USB priključnicu
Napomene
3
Na LCD zaslonu ovog uređaja prikazuje se
prozor za odabir načina rada s računalom.
Savjeti
2
Računalo
Uključite računalo.
•• Koristite USB kabel s priključkom tipa B (za
USB B priključnicu ovog uređaja) kraći od 3
metra.
Uključite uređaj. ( str. 23)
•• Ako je računalo već uključeno, prozor za
odabir načina rada će se prikazati kad uređaj
spojite na računalo.
Pritisnite / za odabir [Use internal
memory] ili [Print], a zatim pritisnite
.
Kako koristiti razne funkcije pogledajte na
sljedećim stranicama.
•• [Use internal memory]  str. 71
•• [Print]  str. 73
Pri prvom odabiru opcije [Print] instalirajte
isporučeni driver za pisač prije pritiska
tipke . (str. 73)
Savjeti
•• Odspojite li ovaj uređaj s računala te ga ponovno spojite, prikazat će se prozor za odabir
načina rada s računalom i možete promijeniti
način.
Detalje o odspajanju uređaja s računala
potražite na str. 72.
Napomene
•• Dijaloški okviri prikazani u ovom poglavlju
preuzeti su iz sustava Windows Vista ako nije
navedeno drukčije. Postupci instalacije te
prikazani dijaloški okviri razlikuju se ovisno o
operativnom sustavu.
70
Uporaba ugrađene memorije uređaja
Kopiranje slike s
računala na ovaj uređaj
Uređaj možete spojiti na računalo radi prikaza
i kopiranja slika s ugrađene memorije uređaja
na računalo i kopiranja slika s računala na ovaj
uređaj.
Napomena
•• Slici se pri kopiranju s računala na ovaj uređaj ne
mijenja veličina i ona se sprema u izvornoj veličini.
Želite li pohraniti sliku promijenjene veličine, kopirajte je s memorijske kartice.
1
2
Kada se na zaslonu računala pojavi
"Auto Play" izbornik, kliknite na
opciju "Open folder to view files".
Ako se izbornik "AutoPlay" ne pojavi, kliknite na opciju "Computer (My Computer)" u
izborniku Start, a zatim otvorite uklonjivi
disk.
Pomaknite kursor u ovom izborniku
i upotrijebite desni klik, a zatim klikom odaberite "New" - "Folder".
Imenujte novu mapu. U ovim uputama
kao primjer za ime mape korišteno je ime
"sony".
5
Kliknite dvaput na tipku miša kako
biste otvorili mapu "sony".
Otvorite mapu koja sadrži slikovne
datoteke koje želite kopirati, a zatim
pomoću funkcije "drag-and-drop"
kopirajte željene datoteke.
Napomene
•• Kad se slike s računala spremaju u ugrađenu
memoriju fotookvira, potrebno je kreirati mapu u
ugrađenoj memoriji i pohraniti ih u nju. Ne kreirate
li mapu, moći ćete pohraniti samo do 512 slika.
Osim toga, broj slika može biti i manji ovisno o
duljini naziva datoteke ili vrsti znakova.
•• Određena slika možda neće biti prikazana prema
datumu snimanja u indeksnom prikazu i sl. jer su se
podaci o datumu snimanja možda promijenili ili izgubili kad ste sliku editirali ili spremali na računalu.
•• Neke slikovne datoteke kreirane ili editirane na
računalu nije moguće prikazivati. Datoteke računala
u "Read only" modu nije moguće izbrisati na ovom
uređaju. Prije pohranjivanja slikovnih datoteka s računala na ovaj uređaj, poništite opciju "Read only".
71
Uporaba ugrađene memorije uređaja
3
U prozoru za odabir načina rada s
računalom pritisnite / za odabir
[Use internal memory], a zatim
pritisnite .
4
Odspajanje s računala
Odspojite USB kabel ili isključite uređaj nakon
što ga odspojite s računala.
1
2
3
Kliknite dvaput na ikonu
(Disconnect) u traci sa zadacima na
računalu.
Kliknite na
(USB Mass Storage
Device)  "Stop".
Nakon odabira pogona koji želite
odspojiti kliknite na "OK".
Savjeti
•• Kad koristite opciju [Print], ne trebate izvesti taj
korak.
72
Ispis s računala
Ispisivanje slike s
računala
Napomene
•• Softver trebate instalirati samo pri prvom spajanju
uređaja na računalo.
Kako biste mogli ispisati fotografije iz računala,
morate instalirati isporučeni softver na svoje
računalo i spojiti ga s uređajem.
Ovaj odjeljak opisuje kako instalirati isporučeni
softver na računalo i kako upotrebljavati isporučeni PMB (Picture Motion Browser) softver za
ispis fotografija.
Također pogledajte upute za uporabu računala.
Instaliranje softvera
Instaliranje drivera pisača
Instalirajte driver na sljedeći način.
Napomene
•• Nemojte spajati uređaj na računalo prije no što
instalirate driver.
•• Logirajte se u Windows kao administrator računala.
•• Prije instaliranja programa, zatvorite sve pokrenute
programe.
1
O isporučenom CD-ROM disku
Na isporučenom CD-ROM disku nalazi se
sljedeći softver:
•• Driver pisača za DPP-F700: Softver opisuje
zahtjeve uređaja i omogućuje ispis preko
računala.
•• PMB (Picture Motion Browser): Originalna
Sonyjeva softverska aplikacija koja omogućuje rukovanje fotografijama i videozapisima —
snimanje, organizaciju, obradu i ispis.
Uključite računalo, pokrenite
Windows i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon
računala.
Prikazuje se instalacijski prozor.
Ispis s računala
Napomene
2
•• Ako se instalacijski prozor ne prikaže
automatski, dvaput kliknite "Setup.exe" na
CD-ROM disku.
•• U Windows Vista može se prikazati prozor
AutoPlay. Ako se pojavi, odaberite "Setup.
exe" i instalirajte driver prema uputama na
zaslonu.
Kliknite na "Installing Printer Driver".
Prikazuje se dijaloški prozor "InstallShield
Wizard".
Nastavlja se
73
3
4
Kliknite na "Next".
Prikazuje se dijaloški prozor s ugovorom
za korisnika.
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako se
slažete s uvjetima, kliknite na "I
accept this agreement" te kliknite
na "Next".
Na USB
priključnicu
Savjeti
5
6
7
8
•• Ako je na računalo instalirana ranija verzija
drivera uređaja, na monitoru se može pojaviti
poruka "Older version of the printer driver
has been found". Kliknite na "Yes" i slijedite
prikazane upute za restartanje računala. Zatim
ponovno provedite instalaciju. Nakon što
se računalo ponovno uključi, ranija verzija
drivera pisača će se izbrisati. Instalirate li novu
verziju drivera pisača, možete koristiti novu
verziju drivera pisača.
Na USB
priključnicu
Windows PC
Napomene
Kliknite na "Install".
Započinje instaliranje.
•• Koristite USB kabel s priključkom tipa B (za
USB B priključnicu ovog uređaja) kraći od 3
metra.
Nakon što se pojavi natpis "Sony
DPP-F700 printer driver has been
successfully installed.", kliknite na
"Finish".
9
Pritisnite tipku  (uključenje/pripravno stanje) za uključenje uređaja.
10Pričekajte malo i zatim provjerite je
Povežite USB priključnice uređaja i
računala USB kabelom.
U prozoru za odabir načina rada s
računalom pritisnite / za odabir
[Print], a zatim pritisnite .
li "Sony DPP-F700" dodan u popis
"Printers" ili "Printers and Faxes".
11Nakon završetka instaliranja, izvadite
CD-ROM iz računala i sačuvajte ga
za kasniju uporabu.
Želite li nastaviti s instalacijom PMB
softvera, slijedite postupak od koraka 2 na
str. 76.
74
Napomene
•• Ako instalacija ne uspije, odspojite uređaj s računala,
ponovno pokrenite računalo i ponovite instalaciju
od koraka 1.
•• Nakon instalacije, "Sony DPP-F700" nije podešen
kao primarni (default) pisač. Podesite koji pisač
upotrebljavate uz koju aplikaciju.
•• Isporučeni CD-ROM bit će vam potreban pri
deinstalaciji i ponovnoj instalaciji drivera. Zato ga
čuvajte za moguću buduću uporabu.
•• Prije uporabe uređaja, pročitajte Readme datoteku
(mapa README na CD-ROM-u  mapa English 
Readme.txt).
Nakon instaliranja softvera
Na radnoj površini Windowsa prikazuje se ikonica
kao i prečac do web-stranice za registraciju
korisnika uređaja. Po dovršetku registracije
možete pronaći informacije o podršci na:
http://www.sony.net/registration/di/
Deinstaliranje drivera pisača
Uklonite driver pisača na sljedeći način ako
vam više nije potreban:
AOdspojite USB kabel s uređaja i računala.
BUmetnite isporučeni CD-ROM disk u CDROM pogon računala.
Prikazuje se instalacijski prozor.
Napomene
CKliknite na "Installing Printer Driver".
Prikazuje se dijaloški prozor "InstallShield
Wizard".
DKliknite na "Next".
Prikazuje se dijaloški prozor s ugovorom za
korisnika.
EPažljivo pročitajte ugovor. Ako se slažete s
uvjetima, kliknite na "I accept this agreement"
te kliknite na "Next".
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrđivanje
uklanjanja softvera.
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrđivanje
resetiranja računala.
GOznačite "Yes, I want to restart my computer
now" i kliknite "OK".
Nakon ponovnog uključivanja računala, obrisat će se odgovarajuće datoteke i postupak
deinstalacije je završen.
Instalacija PMB (Picture Motion
Browser) softvera
Instalirajte PMB na sljedeći način.
Napomene
•• Logirajte se u Windows kao administrator računala.
•• Prije instaliranja programa, zatvorite sve pokrenute
programe.
Ako ste već instalirali jednu ili više verzija PMB
softvera na računalo, provjerite verziju instaliranog PMB softvera. (Kliknite [Help] na traci
izbornika PMB prozora i odaberite [About Picture Motion Browser]. Prikazuju se informacije
o verziji.)
Usporedite broj verzije isporučenog CD-ROM
diska s prethodno instaliranom verzijom PMB
softvera, provjerite jesu li verzije instalirane
redom, od starije prema novijoj. Ako je na računalo koje koristite već instalirana nova verzija
PMB softvera, prvo deinstalirajte novu verziju,
zatim instalirajte obje verzije, počevši od starije.
Ako prvo instalirate novu verziju, neke funkcije
PMB softvera možda neće pravilno raditi.
1
2
Uključite računalo, pokrenite
Windows i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon
računala.
Prikazuje se instalacijski prozor (str. 73).
Kliknite na "Installing PMB (Picture
Motion Browser)".
Prikazuje se dijaloški prozor s ugovorom
za korisnika.
Nastavlja se
75
Ispis s računala
•• Ako se instalacijski prozor ne prikaže
automatski, dvaput kliknite "Setup.exe" na
CD-ROM disku.
FKliknite na "Yes".
3
4
5
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako se
slažete s uvjetima, kliknite na "I
accept the terms of the license
agreement" te kliknite na "Next".
Nakon što kliknete na "Next" u dijaloškom
prozoru s ugovorom za korisnika, prikaže
se dijaloški prozor s napomenom da je
računalo spremno za instaliranje programa.
Kliknite "Install" i slijedite upute na
zaslonu za nastavak instalacije.
Kad se pojavi uputa za isključenje i uključenje računala, slijedite upute za ponovno
uključenje.
Nakon završetka instaliranja, izvadite
CD-ROM iz računala i sačuvajte ga
za kasniju uporabu.
Ispis fotografija s
računala
Ispisivanje pomoću PMB
(Picture Motion Browser)
softvera
Pomoću PMB-a možete ispisati sliku s računala.
1
2
Napomene
Pokrenite PMB na jedan od sljedećih
načina:
•• Kliknite dvaput na ikonu
(PMB) na
Windows desktopu.
•• Kliknite na "Start" - "All Programs" "Sony Picture Utility" - "PMB".
Kod prvog pokretanja PMB softvera,
prikazuje se prozor za registraciju mape za
pretraživanje. Ako su slike već pohranjene
u mapu "Pictures", kliknite na "Register
Now".
Ako ste pohranili slike u mapu koja nije
"Pictures", kliknite "Register Later". Pogledajte "Registriranje mape za pretraživanje" na str. 80.
•• Ako instalacija ne uspije, ponovite postupak od
koraka 2.
•• Isporučeni CD-ROM bit će vam potreban pri
deinstalaciji i ponovnoj instalaciji PMB-a. Zato ga
čuvajte na sigurnom za moguću buduću uporabu.
Deinstalacija PMB softvera
Ako više ne trebate softver, uklonite ga iz računala na sljedeći način:
AKliknite na "Start" - "Control Panel".
Prikazuje se Control Panel.
BKliknite na "Uninstall a program".
Ovisno o operativnom sustavu, opcija se
može zvati "Programs and Features" ili "Add
or Remove Programs".
COdaberite "Sony Picture Utility" i kliknite na
"Change/Remove".
Počinje deinstaliranje softvera.
Savjeti
•• Kod Windowsa XP se "Pictures" naziva "My
Pictures".
3
76
Na uređaju pritisnite / za odabir
[Print] u prozoru za odabir načina
rada s računalom, a zatim pritisnite
.
Pristup mapi "Pictures"
Kliknite "Start" - "Pictures" u traci zadataka.
Kliknite na "Start".
Prikazuje se glavni prozor PMB softvera.
Kad se PMB pokrene po drugi put, korak 3
može se preskočiti.
6
Odaberite "Sony DPP-F700" u padajućem izborniku "Print". Za podešavanje orijentacije papira ili ostalih
opcija ispisa, prijeđite na korak 7.
Za ispis, prijeđite na korak 12.
Postoje dva različita prikaza fotografija
u glavnom prozoru. Za promjenu načina
prikaza, kliknite na karticu "Folders" ili
"Calendar".
•• Prikaz "Folders"
Slike se razvrstavaju u registrirane mape
i prikazuju kao sličice.
4
Kliknite na mapu sa slikama koje
želite ispisati.
Opcije
Opis
Printer
Odaberite pisač koji upotrebljavate: "Sony DPP-F700"
Paper size
Za promjenu veličine kliknite
na "Properties".
Napomena: U nekim
regijama ne prodaje se papir
veličine L.
Print
Options
Kao primjer odabrana je mapa "sample" u
nastavku objašnjenja.
Odaberite fotografije koje želite
ispisati i kliknite na
(ispis).
Prikazuje se dijaloški prozor Print.
Properties
•• Zumira sliku dok se ne popuni
područje ispisa: Ako je opcija
označena, slika se ispisuje
preko cijelog područja ispisa
na papiru. Rub slike može biti
odrezan. Ako nije označena,
slika se ispisuje bez rezanja.
•• Print date taken: Ako je opcija
označena, slika se ispisuje
s datumom snimanja ako je
slika datoteka snimljena u
DCF (Design rule for Camera
File system) formatu.
Navođenje veličine papira,
orijentacije, kvalitete slike i
ostalih detalja.
Nastavlja se
77
Ispis s računala
5
•• Prikaz "Calendar"
Slike se razvrstavaju prema datumu
snimanja i prikazuju se kao sličice po
svakom datumu snimanja. U "Calendar"
prikazu možete promijeniti prikaz prema
godini, mjesecu ili satu.
U ovom odjeljku se kao primjer upotrebljava prikaz "Folders".
7
8
Za podešavanje orijentacije papira
ili ostalih opcija ispisa, kliknite na
"Properties".
9
Kliknite na "Advanced".
Prikazuje se dijaloški prozor "Sony DPPF700 Advanced Options".
Prikazuje se dijaloški prozor "Properties"
za odabrani pisač. Driver pisača upotrebljava Universal Printer Driver, zajednički
Microsoftov driver pisača za Windows. U
dijaloškom okviru postoje opcije koje se
ne upotrebljavaju uz uređaj.
U kartici "Layout" navedite orijentaciju
papira ili ostale opcije.
Opcije
Opcije
78
•• Paper Size: Iz padajućeg
izbornika odaberite veličinu
papira za ispis: P size/L size
Napomena: U nekim
regijama ne prodaje se papir
veličine L.
•• Copy Count: Odabir broja
primjeraka za ispis.
Graphic
- Image
Color Management
•• ICM Method: Uređaj ne podržava postavke ICM Method.
Čak i ako odaberete opciju
koja nije "ICM Disabled",
učinak ispisa neće odražavati
postavke. Ostavite opciju kakva
jest.
•• ICM Intent: Uređaj ne podržava
postavke ICM Intent. Ostavite
opciju kakva jest.
Opis
Orientation
Odabir orijentacije slike pri
ispisu:
•• Portrait
•• Landscape
Page Order
Odabir redoslijeda slika pri
ispisu:
•• Front to Back
•• Back to Front
Pages Per
Sheet
Odabir broja primjeraka po listu
papira za ispis. Odaberite "1".
Advanced
Odabir veličine papira ili
ostalih opcija.
Opis
Paper/
Output
Opcije
Opis
Document
Options
•• Advanced Printing Features:
Odaberite "Enabled" za uključivanje naprednih postavki,
kao što je "Page Order". Ako
se pojavi problem kompatibilnosti, isključite ovu značajku.
•• Color Printing Mode: Za ispis
u boji, odaberite "True Color
(24bpp)". Za monokromatski
ispis, odaberite "Monochrome".
Printer
Features
•• Borderless Print: Za ispis
slike bez margina, odaberite
"ON". Za ispis s marginama,
odaberite "OFF". Ovisno o
aplikacijskom softveru, slika
će se otisnuti s obrubima čak i
ako je odabrana opcija "ON".
Odaberite za ispis slike preko
cijelog područja ispisa.
•• Auto Fine Print7: Odaberite
između "ON" ili "OFF". Odaberete li "ON", odaberite "ICM
Disabled" za "ICM Method".
Za razliku od izravnog ispisa s
memorijske kartice, ne postoje
Exif podaci.
•• Color Setting: Možete promijenit postavke R (crvena),
G (zelena), B (plava) i oštrinu.
Za detalje pogledajte str. 66.
10Pomoću kartice "Paper/Quality"
odredite boju ili izvor papira.
Opcije
Opis
Tray
Selection
Iz padajućeg izbornika "Paper
Source" odaberite "Automatically Select".
Color
Za ispis u boji, odaberite "Color". Za monokromatski ispis,
odaberite "Black & White".
Advanced
Prikazuje se dijaloški prozor
"Sony DPP-F700 Advanced
Options" (str. 78). Za detalje
pogledajte korak 9.
Ponovno se prikazuje dijaloški prozor
"Print".
12Kliknite na "Print".
Započinje ispisivanje. Podrobnosti o PMB
softveru, potražite u PMB Help datoteci.
Napomene
•• Nije moguć ispis videozapisa, BMP ili RAW
datoteka.
•• Namjestite uređaj u položaj za ispis kako biste
koristili funkciju pisača. Ni u kom drugom položaju
neće moći ispisivati. Za detalje o položaju za ispis
pogledajte str. 32.
Savjeti
•• Za odabir niza fotografija na području sa slikama
u glavnom prozoru, kliknite na prvu sliku u nizu i
zatim kliknite na zadnju sliku dok držite tipku Shift.
Za odabir više slika koje nisu u nizu, kliknite na
slike pojedinačno dok držite tipku Ctrl.
Nastavlja se
79
Ispis s računala
11Kliknite na "OK".
•• Možete također ispisivati iz pojedinačnog prikaza
slike.
•• Za poništenje postupka ispisa učinite sljedeće.
ADvaput kliknite na ikonu uređaja u traci sa zadaćama i otvorite dijaloški prozor "Print".
BKliknite naziv dokumenta čiji ispis želite poništiti
i zatim kliknite na "Cancel" u izborniku "Document".
Prikaže se dijaloški prozor za potvrdu brisanja.
CKliknite na "Yes".
Ispisivanje je poništeno.
Napomene
•• Nemojte prekidati ispis u trenutku kada bi to
moglo uzrokovati zaglavljivanje papira.
Registriranje mape za
pretraživanje
PMB ne dozvoljava izravno gledanje slika
pohranjenih na tvrdi disk računala. Prvo trebate
registrirati mapu za pretraživanje na sljedeći
način:
1
2
Kliknite na "File"-"Register Viewed
Folder" ili kliknite na
.
Prikazuje se dijaloški prozor "Register
Folders to View".
Odaberite mapu koju želite registrirati
i zatim kliknite na "Register".
Napomene
•• Ne možete registrirati cijeli diskovni pogon.
Prikazuje se dijaloški prozor za potvrđivanje
registriranja.
80
3
Kliknite na "Yes".
4
Kliknite na "Close".
Započinje registracija podataka o slici u
bazu podataka.
Napomene
•• Mapa koju ste odabrali kao odredište za prebacivanje slika automatski se registrira.
•• Nije moguće poništiti registraciju mape koja
se ovdje registrira.
Promjena mape za pretraživanje
Kliknite na "Tools" – "Settings" – "Viewed
folders".
Savjeti
•• Ako se u odredišnoj mapi nalazi podmapa, registrirat će se i slike u podmapi.
•• Kod prvog pokretanja softvera, prikazuje se poruka
koja podsjeća na registriranje mape "Pictures".
•• Ovisno o broju slika, možda će trebati više desetaka
minuta za registriranje slika.
Ispis pomoću drugog
aplikacijskog softvera
Pomoću uređaja DPP-F700 možete otiskivati
slike uz uporabu komercijalno nabavljivog
aplikacijskog softvera. Odaberite "DPP-F700"
kao "Printer" u dijaloškom prozoru i odaberite
format papira za ispis u dijaloškom prozoru za
podešavanje postavki stranice. Za podrobnosti
o podešenjima za ispis pogledajte korake 7 i 8
na str. 78.
Opcija "Borderless Print" u "Printer
Features"
Upotrijebite li za ispis aplikaciju koja nije PMB,
slika se može otisnuti s marginama čak i ako ste
odabrali "ON" uz "Borderless Print" u odjeljku
"Printer Features" u dijaloškom prozoru "Sony
DPP-F700 Advanced Options".
Kad odaberete opciju ispisa bez obruba, informacija o rasponu ispisa bez obruba prosljeđuje
se u aplikaciju. Ipak, neke aplikacije mogu
posložiti i ispisati sliku s marginama unutar
zadanog raspona.
Ako se to dogodi, možete pokušati sljedeće za
ispis slika bez margina:
•• Ako raspon ispisa možete podesiti u aplikaciji,
stavite sliku koju želite otisnuti unutar raspona
ispisa. Primjerice, ako ispisujete slike koristeći
"Windows Photo Gallery" na Windows Vista
sustavu, odaberite opciju "Full page photo
print" i označite "Fit picture to frame".
Podešavanje orijentacije
Ovisno o aplikacijskom softveru kojeg upotrebljavate, orijentacija se možda neće promijeniti
čak i ako promijenite Portrait ili Landscape
podešenje.
Podešenje drivera pisača za ispis s
marginama i bez njih
Ako aplikacijski softver koji koristite ima mogućnost podešavanja ispisa sa ili bez margina, preporučujemo da odaberete "ON" uz "Borderless
Print" za opciju "Printer Features" u dijaloškom
okviru "Sony DPP-F700 Advanced Options"
kao podešenje drivera pisača.
Podešenje broj ispisa
Ovisno o aplikacijskom softveru koji upotrebljavate, podešenje broja ispisa u aplikaciji
može imati prioritet nad podešenjem u dijaloškom prozoru drivera pisača.
Ispis s računala
81
82
U slučaju problema
Poruke o pogreškama
Pojavi li se problem
Ako se zaglavi papir
Čišćenje
83
Poruke o pogreškama
U slučaju greške, na LCD zaslonu ovog uređaja može se prikazati jedna od sljedećih poruka greške.
Za rješenje problema postupite prema odgovarajućem savjetu iz sljedeće tablice.
Memorijske kartice i ugrađena memorija
Poruka o pogrešci
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card.
An incompatible Memory Stick
is inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. /
An incompatible SD Memory Card
is inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted.
No images on file.
Cannot delete a protected file.
Memory card is protected. Remove
protection then try again.
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The
SD Memory Card is full. / The xDPicture Card is full. /The internal
memory is full.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card./Error reading the
internal memory.
Write error on the Memory Stick.
/ Write error on the CompactFlash
card. / Write error on the SD
Memory Card. / Write error on the
xD-Picture Card. / Write error on
the internal memory.
84
Značenje/Rješenja
•• Memorijska kartica nije uložena u utor.
Uložite memorijsku karticu u odgovarajući utor.
( str. 25)
•• Uložena je memorijska kartica koju fotookvir ne podržava.
Koristite memorijsku karticu koju ovaj uređaj podržava.
•• Na memorijskoj kartici nema slikovnih datoteka koje se
mogu prikazivati na zaslonu ovog uređaja. Koristite memorijsku karticu koja sadržava slikovne datoteke koje se mogu
prikazati ovim uređajem.
•• Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu ili računalu.
•• Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomaknite
zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje omogućeno.
( str. 100)
•• Nije moguće pohraniti više podataka jer je kapacitet memorijske kartice ili ugrađene memorije popunjen. Izbrišite slike
ili koristite memorijsku karticu na kojoj ima slobodnog
kapaciteta.
•• Za memorijsku karticu:
Pojavila se greška. Provjerite je li memorijska kartica uložena pravilno. Ako se poruka o grešci prikazuje često, provjerite
stanje memorijske kartice na nekom drugom uređaju.
•• Za ugrađenu memoriju:
Formatirajte ugrađenu memoriju.
Napomene
•• Formatiranje briše sve slikovne datoteke kopirane u ugrađenu
memoriju.
Poruka o pogrešci
The Memory Stick is read only.
Značenje/Rješenja
•• Uložen je "Memory Stick-ROM". Za pohranu slika koristite
preporučeni "Memory Stick".
The Memory Stick is protected.
•• Uložen je zaštićeni "Memory Stick". Za editiranje i pohranu
slika koristite vanjski uređaj kako biste uklonili zaštitu.
Memory card format not supported. •• Za memorijsku karticu koristite digitalni fotoaparat ili drugi
uređaj kako biste je formatirali.
•• Za ugrađenu memoriju, formatirajte je ovim uređajem.
Napomene
•• Formatiranjem medija brišu se sve datoteke s njega.
Slikovni podaci
Poruke o pogreškama
Cannot open the image.
No DPOF file.
Značenje/Rješenja
•• Uređaj ne može prikazati ili otvoriti slikovnu datoteku čiji
format ne podržava.
•• Na memorijskoj kartici nema datoteka s DPOF podešenjem.
Podesite oznaku za ispis (DPOF) svojim fotoaparatom.
Patrona za ispis
Poruke o pogreškama
No ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Značenje/Rješenja
•• Patrona za ispis nije uložena u uređaj. Umetnite patronu za
ispis u uređaj. ( str. 33)
•• Ako se pojavi "cleaning cartridge", uložite patronu za čišćenje.
( str. 97)
End of ink ribbon.
End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P
size ink ribbon and press [PRINT].
•• Zamijenite je novom patronom. ( str. 33)
•• Uložite patronu i papir prikazane veličine. ( str. 33)
Poruke o pogreškama
Nastavlja se
85
Papir za ispis
Poruke o pogreškama
No paper tray.
Insert paper tray containing P size
print paper and press [PRINT].
No print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
No cleaning sheet. Set the cleaning
sheet and press [PRINT].
Wrong print paper. Set the print
paper for the P Size and press
[PRINT].
Paper jam. Remove print paper.
86
Značenje/Rješenja
•• U uređaju nema papira za ispis.
–– Ladica za papir nije uložena u uređaj.
–– U ladici za papir nema papira.
–– Papir za ispis se potrošio.
•• U bilo kojem slučaju, uložite papir u ladicu i umetnite
ladicu u uređaj. ( str. 34)
•• U ladici za papir nema lista za čišćenje. Umetnite list za
čišćenje u ladicu te uložite ladicu u uređaj. ( str. 97)
•• Papir za ispis nije usklađen s patronom. Provjerite veličinu
patrone za ispis uložene u uređaj i stavite papir jednake
veličine. ( str. 33, 34)
•• Papir se zaglavio. Pogledajte "Ako se zaglavi papir"
( str. 96) i izvadite zaglavljen papir iz uređaja.
Pojavi li se problem
Prije odnošenja uređaja na popravak, pokušajte primijeniti sljedeće savjete kako biste riješili problem.
Ako problem postoji i dalje, obratite se prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
Napajanje
Simptom
Provjera
Nije moguće uklju- •• Je li pravilno priključen
čiti fotookvir.
kabel napajanja?
Uzrok/Rješenja
FF Pravilno spojite utikač kabela napajanja.
Prikaz slika
Pojavi li se koji od sljedećih problema, provjerite donju tablicu: "Nema prikaza slike dok je uređaj
uključen", "Nije moguće podešavanje zaslona za upravljanje" ili "Ispis ne započinje čak i dok je pisač
uključen".
Simptom
Na zaslonu se ne
prikazuju slike.
Provjera
•• Je li memorijska kartica
uložena pravilno?
•• Sadržava li memorijska
kartica slike pohranjene
digitalnim fotoaparatom
ili drugim uređajem?
Uzrok/Rješenja
FF Pravilno uložite memorijsku karticu.
( str. 25)
FF Uložite memorijsku karticu koja sadržava
slike.
FF Provjerite formate datoteka koje ovaj fotookvir
može prikazati. ( str. 103)
•• Je li format datoteke
FF Ovaj uređaj možda neće moći prikazati datoteku
kompatibilan s DCF
koja nije kompatibilna s DCF standardom,
standardom?
iako se ona može prikazati na računalu.
•• Je li uređaj u modu prika- FF Podesite ovaj uređaj u drugi mod prikaza.
za sata i kalendara?
( str. 26)
Slike se ne prika- •• Jesu li slike pohranjene s FF Podaci o datumu snimanja možda su se
zuju prema datumu
računala?
promijenili ili izgubili kad ste sliku editirali ili
snimanja.
•• Jesu li slike bile editirane
spremali na računalu.
na računalu?
Pojavi li se problem
Nastavlja se
87
Simptom
Neke slike se ne
prikazuju ili ne
ispisuju.
88
Provjera
•• Jesu li slike vidljive u
indeksnom prikazu?
Uzrok/Rješenja
FF Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu ali
nije moguć njezin pojedinačni prikaz, slikovna
datoteka je možda oštećena iako je njena sličica
dobro prikazana.
FF Ovaj uređaj možda neće moći prikazati ili
ispisivati datoteku koja nije kompatibilna s
DCF standardom, iako se ona može prikazati
na računalu.
•• Pojavljuje li se donja
FF Ako je prikazana oznaka iz lijevog stupca,
oznaka u indeksnom
ovaj uređaj možda ne podržava tu slikovnu
prikazu?
datoteku jer je to, primjerice, JPEG datoteka
kreirana računalom. Također, fotookvir možda
podržava tu slikovnu datoteku, ali ne sadrži
podatke o sličici. Odaberite oznaku i pritisnite
 za prelazak na prikaz pojedinačne slike.
•• Jesu li slike kreirane apliAko se slika prikazuje, možete je ispisati. Ako
kacijom na računalu?
je i dalje prikazana ista oznaka, slika je neodgovarajućeg formata i ne može se ispisivati
ovim uređajem.
•• Pojavljuje li se donja
FF Ako je vidljiva oznaka iz lijevog stupca, ovaj
oznaka u indeksnom
uređaj podržava tu datoteku, ali se podaci o sliprikazu?
čici ili sama slika ne mogu otvoriti. Odaberite
oznaku i pritisnite  za prelazak na prikaz pojedinačne slike. Ako se slika prikazuje, možete
je ispisati. Ako je i dalje prikazana ista oznaka,
slika je neodgovarajućeg formata i ne može se
ispisivati ovim uređajem.
•• Je li na memorijskoj kar- FF Ovaj uređaj može reproducirati, ispisivati,
tici više od 4999 slika?
pohraniti, izbrisati ili drukčije koristiti do 4999
slikovnih datoteka.
•• Jeste li preimenovali
FF Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
datoteku računalom ili
na računalu te njezin naziv sadržava i druge
drugim uređajem?
znakove uz alfanumeričke, uređaj možda neće
prikazivati tu sliku.
•• Ima li u strukturi mapa
FF Ovaj uređaj ne može prikazati slike pohranjene
na memorijskoj kartici
u mapu na većoj razini od pete.
pet ili više razina?
Simptom
Provjera
Naziv datoteke nije •• Jeste li preimenovali
prikazan pravilno.
datoteku računalom ili
drugim uređajem?
Uzrok/Rješenja
FF Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računalu te njezin naziv sadržava i druge
znakove uz alfanumeričke, uređaj možda neće
pravilno prikazivati naziv te datoteke.
U izborniku Edit
•• Je li prikazana slika pre- FF Ako je slika previše rastegnuta okomito ili
postoje prazna
više rastegnuta okomito
vodoravno, u izborniku Edit može se pojaviti s
područja iznad i
ili vodoravno?
praznim područjima.
ispod slike.
FF Standardni format slike snimljene digitalnim
fotoaparatom je 3:4. Kad sliku editirate ili
otiskujete u formatu razglednice, pohranit će
se u panoramskom formatu s gornjim i donjim
rubom "odrezanim" i prikazanim crno.
Slika se ne rotira
•• Je li opcija [Auto display FF Podesite [Auto display orientation] na [ON].
automatski pri poorientation] na uređaju
( str. 63)
stavljanju uređaja
podešena na [OFF]?
FF Ako se u podacima o rotaciji prikazuje [No
u portretni položaj. •• Pokazuje li se [No
Rotation], sliku možete zakrenuti ručno.
Rotation] u podacima o
( str. 51)
rotaciji uz sliku?
Pohrana ili brisanje slika
Simptom
Ne možete pohraniti sliku.
Provjera
•• Je li memorijska kartica
zaštićena protiv snimanja?
•• Je li zaštitni graničnik
na memorijskoj kartici
podešen u položaj
"LOCK"?
•• Je li memorijska kartica
puna?
Uzrok/Rješenja
FF Isključite zaštitu i ponovno pokušajte snimanje.
•• Je li ugrađena memorija
puna?
•• Jeste li slike s računala
pohranili u ugrađenu
memoriju bez kreiranja
mape u njoj?
FF Izbrišite nepotrebne slike. ( str. 46)
FF Pomaknite zaštitni graničnik u položaj u kojem
je snimanje omogućeno.
FF Uložite memorijsku karticu s dovoljno slobodnog
prostora. Ili izbrišite nepotrebne slike.
( str. 46)
Nastavlja se
89
Pojavi li se problem
FF Ne kreirate li mapu, moći ćete pohraniti samo
do 512 slika. Osim toga, broj slika može biti i
manji ovisno o duljini naziva datoteke ili vrsti
znakova. Pri pohranjivanju slika s računala u
ugrađenu memoriju, provjerite jeste li kreirali
mapu i pohranite slike u nju.
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Ne možete izbrisati •• Je li memorijska kartica FF Na uređaju koji koristite za podešavanje zaštite
sliku.
zaštićena protiv snimanja?
poništite zaštitu od snimanja i ponovno pokušajte brisanje.
•• Je li zaštitni graničnik
FF Pomaknite zaštitni graničnik u položaj u kojem
na memorijskoj kartici
je snimanje omogućeno.
podešen u položaj
"LOCK"?
•• Koristite li "Memory
FF Nije moguće brisati slike s "Memory StickStick-ROM"?
ROM" kartice niti je formatirati.
•• Je li slika zaštićena?
FF Provjerite podatke o slici u pojedinačnom
prikazu. ( str. 16)
FF Slika s oznakom
podešena je na "Read
Only". Ne možete je izbrisati pomoću ovog
uređaja.
Slučajno ste izbriFF Sliku nije moguće obnoviti kad se jednom
—
sali sliku.
izbriše.
Daljinski upravljač
Simptom
Provjera
Ništa se ne događa •• Je li baterija pravilno
pri rukovanju
umetnuta u daljinski
daljinskim
upravljač?
upravljačem.
—
•• Nalazi li se u daljinskom
upravljaču zaštitna
folija?
90
Uzrok/Rješenja
FF Zamijenite bateriju. ( str. 20)
FF Umetnite bateriju. ( str. 20)
FF Umetnite bateriju sukladno polaritetu.
( str. 20)
FF Usmjerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na ovom uređaju.
( str. 20)
FF Otklonite sve predmete koji mogu predstavljati prepreku između daljinskog upravljača i
senzora na fotookviru.
FF Izvucite zaštitnu foliju iz daljinskog upravljača?
( str. 20)
Ispisivanje
Simptom
Uređaj ne uvlači
papir.
Provjera
•• Je li papir pravilno
postavljen u ladicu?
•• Koristite li papir koji
nije namijenjen za ovaj
uređaj?
Papir izlazi iz uređaja bez ispisa.
•• Je li uklonjen perforirani
dio papira?
•• Koristite li papir koji
nije namijenjen za ovaj
uređaj?
Uzrok/Rješenja
FF Ako papir nije ispravno uložen, može doći do
problema. ( str. 34)
Provjerite sljedeće:
•• Uložite odgovarajući papir i patronu.
•• Uložite papir za ispis u pravilnom smjeru u
ladicu.
•• U ladicu se može umetnuti najviše 20 listova papira. Ako je uloženo više od 20 listova,
izvadite suvišne.
•• Temeljito prelistajte papir za ispis i umetnite
ga u ladicu.
•• Nemojte presaviti papir prije ispisa jer može
doći do problema u radu uređaja.
FF Koristite papir za ispis namijenjen za ovaj uređaj. Koristite li nekompatibilan papir za ispis,
mogu se pojaviti problemi s uređajem. (
O paketima za ispis)
FF Koristite papir za ispis namijenjen za ovaj uređaj. Koristite li nekompatibilan papir za ispis,
mogu se pojaviti problemi s uređajem. (
O paketima za ispis)
Rezultati ispisa
Simptom
Ispisane slike su
loše kvalitete.
Nastavlja se
91
Pojavi li se problem
Provjera
Uzrok/Rješenja
•• Jeste li ispisali podatke iz FF Ovisno o vrsti digitalnog fotoaparata koji koristite,
pregleda slike?
on može pohraniti i sliku za pregled uz primarnu
fotografiju. Slika za pregled je manje kvalitete.
Imajte na umu da se brisanjem slike za pregled
može oštetiti primarna slika.
•• Jeste li ispisali sliku veličine FF Ako je slika prikazana umanjena s crnim okvimanje od 480 točaka
rom, kvaliteta ispisa je loša jer je slika mala.
(širina ili visina)?
•• Jeste li koristili izbornik FF Uvećana slika će se ispisati smanjenom kvaliEdit za povećavanje
tetom, ovisno o izvornoj veličini.
slike?
Simptom
Kvaliteta i boja
slike prikazane na
zaslonu razlikuju
se od ispisane
slike.
Ispisana slika se
razlikuje ako je
ispisana izravno
s memorijske
kartice i ugrađene
memorije i kad
je ispisana preko
računala.
Nije moguće ispisati datum.
Datum se slučajno
ispisuje.
Slika nije ispisana
dokraja unutar
područja ispisa.
Ostaju rubovi.
92
Provjera
—
—
Uzrok/Rješenja
FF To je normalno i posljedica je varijacija u
sustavu za reprodukciju boja ili značajkama
LCD zaslona. Slike se podešavaju kako bi najbolje odgovarale sustavu za reprodukciju boja
i značajkama. Možete promijeniti postavke
kvalitete slike na sljedeći način.
–– Tipka MENU - [Settings] - [Print Settings] [Color Setting] ( str. 66)
–– Podešavanje kvalitete slike raspoloživo je
samo u izborniku CreativePrint. Za detalje
pogledajte str. 59.
FF Zbog razlika u postupku obrade podataka u
uređaju i u softveru računala, ispisana slika će
biti različita.
•• Je li [Date Print] podešen FF Pritisnite tipku MENU, odaberite [Settings] i
na [Date] ili [Date/Time]?
podesite [Date Print] u izborniku Print Settings
•• Podržava li slika DCF?
na [Date] ili [Date/Time]. ( str. 65)
•• Ispisujete li iz slideshow FF Funkcija "Date Print" na ovom uređaju podržava
prikaza?
sliku kompatibilnu sa DCF standardima.
FF Slika s LCD zaslona se ispisuje onako kako
je prikazana, stoga je podešenje za Date Print
nevažeće.
•• Je li [Date Print] podešen FF Pritisnite tipku MENU, odaberite [Settings] i
na [OFF]?
podesite [Date Print] u izborniku Print Settings
na [OFF]. ( str. 65)
•• Je li datum pohranjen
FF Ako je datum snimljen sa slikom, nije moguć
sa slikom kod snimanja
ispis slike bez datuma.
digitalnim fotoaparatom?
•• Jeste li odabrali [Border FF Pritisnite tipku MENU, odaberite [Settings] i
1] ili [Border 2] za
podesite [Borderless] tako da odaberete [Print
[Borders] u izborniku
Settings] - [Borders]. ( str. 65)
Print setup?
•• Je li format slike pravilan? FF Ovisno o vrsti korištenog digitalnog fotoaparata, format snimljene slike razlikuje se pa se
slika neće otisnuti cijelom površinom papira.
Simptom
Provjera
Čak i kad je u Print •• Ispisujete li iz slideshow
Settings odabrana
prikaza?
opcija [Borderless]
za [Borders], slika
se ispisuje s
—
marginama na obje
strane.
Otiskuje se samo
dio slike.
Slika je otisnuta u
koso.
Na ispisanoj slici
su bijele crte ili
točkice.
•• Jeste li podesili [Border
1] u izborniku Print
Settings?
•• Je li ladica za papir
pravilno uložena?
—
Slika je presvijetla,
tamna, crvenkasta,
žućkasta ili zelenkasta.
—
Uzrok/Rješenja
FF Pri ispisivanju iz slideshow prikaza, slika s LCD
zaslona se ispisuje onako kako je prikazana,
stoga se podešenje za Borderless Print ne
primjenjuje.
FF Kad za editiranje ili pohranu slike koristite
neki drugi uređaj, prazna područja oko slike se
također spremaju kao dio podataka o slici. Čak
i kad je ispisujete s "Borderless" podešenjem,
ne možete ukloniti margine na obje strane.
( str. 65)
FF Za ispis slike preko cijelog papira, odaberite
[Border 1] u izborniku Print Settings.
( str. 65)
FF Ponovno pravilno uložite ladicu za papir tako
da sjedne do kraja.
FF Glava uređaja ili prolaz za papir su možda
zaprljani. Isporučenom patronom za čišćenje
očistite glavu uređaja i prolaz za papir.
( str. 98)
FF Podesite kvalitetu slike u izborniku za podešavanje kvalitete slike. Podešavanje kvalitete
slike raspoloživo je samo u izborniku CreativePrint. Za detalje pogledajte str. 59.
Podešenja
Simptom
Postavke
[Borderless] i
[Border 1/2] se ne
primjenjuju.
Provjerite
•• Koristite li izbornik
CreativePrint?
Uzrok/Rješenja
FF U izborniku CreativePrint koriste se predlošci
i nije moguće odabrati ispis s marginama/bez
margina.
Spajanje s računalom
—
Uzrok/Rješenja
FF Uređaj ne omogućuje prikaz sadržaja uložene
memorijske kartice na računalu.
Nastavlja se
93
Pojavi li se problem
Simptom
Provjera
Slike s memorijske
kartice uložene u
ovaj uređaj nisu
prikazane na
računalu.
Simptom
Provjera
Isporučeni CD—
ROM se izgubio i
treba nabaviti novi.
Nije moguće
•• Jeste li ispravno slijedili
instalirati driver
postupak instalacije?
pisača.
•• Je li uključena neka
druga aplikacija?
•• Jeste li ispravno definirali
CD-ROM kao instalacijski CD-ROM?
Uzrok/Rješenja
FF Učitajte driver pisača s internetske stranice
za korisničku podršku ili se obratite Sony
prodavatelju.
FF Slijedite postupak opisan u uputama za instalaciju drivera ( str. 73). U slučaju greške
restartajte računalo i ponovite instalaciju.
FF Isključite sve ostale aplikacije i ponovno
instalirajte driver.
FF Dva puta kliknite na "Computer (My Computer)" i nakon toga ikonu CD-ROM pogona u
otvorenom prozoru. Slijedite postupak opisan
u uputama za instalaciju drivera.
—
FF USB driver možda nije instaliran pravilno.
Slijedite upute za ponovnu instalaciju USB
drivera.
•• Je li aktiviran protuviru- FF Ako je aktiviran protuvirusni program ili neki
sni program ili neki drugi
drugi program, isključite ga i pokrenite instaprogram?
laciju drivera.
•• Jeste li se prijavili kao
FF Za instalaciju drivera, prijavite se kao
administrator?
administrator.
Uređaj ne reagira
—
FF Ako se na Windows radnoj površini ne pojavna naredbu za ispis
ljuje oznaka problema, provjerite LCD zaslon
iz računala.
uređaja.
Ako uređaj pokazuje probleme, učinite sljedeće:
1.Pritisnite tipku  (uključenje/pripravno
stanje) za isključenje uređaja.
2.Odspojite kabel napajanja, pričekajte 5 – 10
sekundi i nakon toga ga ponovno spojite.
3.Restartajte računalo.
Ako problem postoji i dalje, obratite se
prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
94
Simptom
Slika je otisnuta s
marginama iako je
odabrana opcija
"Borderless".
Broj primjeraka
unesen uz "Pages
Per Sheet" u
kartici "Layout" u
dijaloškom prozoru
"Sony DPP-F700
Properties" ne
odgovara stvarnom
broju.
Boje slike otisnute
s memorijske
kartice se razlikuju
od slika otisnutih
iz računala.
Prikazuje se sljedeća poruka greške:
"Error was found
while a document
is output to the
USB device.".
Provjera
Uzrok/Rješenja
•• Upotrebljavate li neki
FF Ako upotrebljavate neku drugu aplikaciju osim
drugi aplikacijski softver
PMB, slika se može otisnuti s marginama čak
osim PMB?
i ako ste odabrali ispis bez margina. Ako u
aplikaciji možete podesiti ispis s marginama
ili bez njih, podesite raspon tako da se slika
otisne preko cijelog raspona čak i ako to znači
ispis izvan raspona.
—
FF Ovisno o aplikacijskom softveru koji upotrebljavate, podešenje broja ispisa u aplikaciji može
imati prioritet nad podešenjem u dijaloškom
prozoru drivera pisača.
—
FF S obzirom da se postupak ispisa slike s memorijske kartice razlikuje od ispisa iz računala,
boje možda neće biti potpuno jednake.
—
FF Odspojite i zatim ponovno spojite USB kabel.
Ostalo
Simptom
Provjera
Patrona se ne može
lako umetnuti u
uređaj.
—
Uzrok/Rješenja
FF Ako patrona čujno ne sjedne na svoje mjesto,
izvadite je i ponovno umetnite. Samo ako
je vrpca s tintom previše labava, napnite je.
( str. 33)
FF Pritisnite tipku  (uključenje/pripravno stanje)
za isključenje uređaja i zatim ga ponovno
uključite. Nakon što prestanu zvukovi pokretanja uređaja, ponovno pokušajte izvaditi patronu. Ako problem postoji i dalje, obratite se
prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
95
Pojavi li se problem
Patrona se ne može
izvaditi iz uređaja.
—
Ako se zaglavi papir
1
Isključite uređaj i ponovno ga
uključite.
Pričekajte da se papir izbaci automatski.
 (uključenje/pripravno stanje)
Papir za ispis
2
3
Izvadite izbačeni papir iz uređaja.
Izvadite ladicu za papir i patronu iz
uređaja i provjerite nema li u unutrašnjosti zaglavljenog papira.
Provjerite nalazi li se
ovdje zaglavljeni papir.
Ako da, izvadite ga.
Savjeti
•• Ako ne možete izvaditi zaglavljeni papir, obratite se
Sony prodavatelju ili servisu.
96
Čišćenje
5
Stavite ladicu za papir u uređaj i
pritisnite PRINT.
Patrona za čišćenje i list za čišćenje će
očistiti unutrašnjost uređaja. Po završetku
čišćenja, uređaj automatski ispusti list za
čišćenje.
Ako se na slici ispisuju bijele crte ili točkice,
glava za termički prijenos je možda zaprljana
od prašine koja se nakuplja unutar uređaja.
Upotrijebite isporučenu patronu za čišćenje i
list za čišćenje priložen za ovu svrhu.
Prije početka čišćenja uređaja izvadite memorijsku
karticu ili odspojite USB kabel iz uređaja.
6
1
Otvorite pokrov pretinca za patronu
i izvadite patronu iz uređaja ako je
uložena.
•• Čuvajte patronu za čišćenje i list za čišćenje zajedno
za buduće čišćenje. Pazite da ih ne izgubite.
Umetnite isporučenu patronu za
čišćenje u uređaj i zatvorite pokrov
pretinca.
•• Ako se slika ispisuje normalno, čišćenjem uređaja se
neće poboljšati njezina kvaliteta.
•• Nemojte list za čišćenje staviti na papir za tiskanje
te tako izvoditi čišćenje. Time možete uzrokovati
zaglavljivanje papira i druge probleme.
•• Ako čišćenje ne poboljša kvalitetu slike, izvedite
čišćenje nekoliko puta.
•• Nije moguće čistiti uređaj dok je spojen s računalom.
2
3
4
Izvadite patronu za čišćenje i list za
čišćenje iz uređaja.
Savjeti
Napomene
Izvadite ladicu za papir iz uređaja.
Ako u ladici ima papira za ispis,
izvadite ga iz nje.
Stavite list za čišćenje u ladicu
za papir s neotisnutom stranom
okrenutom prema gore.
List za čišćenje
Ako se zaglavi papir
Čišćenje
97
98
Razno
Dodatne informacije
99
O memorijskim karticama
"Memory Stick" kartica
Vrste "Memory Stick" kartica
koje ovaj uređaj može koristiti
S ovim uređajem možete koristiti sljedeće vrste
"Memory Stick" kartica.*1
Vrste "Memory Stick"
kartica
Prikazivanje/
Ispisivanje/
Brisanje/Pohrana
"Memory Stick"*2 (nekompatibilan s "MagicGate")
OK
"Memory Stick"*2 (kompatibilan s "MagicGate")
OK*5
"MagicGate Memory
Stick"*2
OK*5
"Memory Stick PRO"*2
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
"Memory Stick Micro"*3
("M2"*4)
OK*5*6
OK*5
Ovaj uređaja podržava FAT32. Ovaj uređaj dokazano radi s "Memory Stick" karticama kapaciteta
16 GB ili manje, koje su proizvod tvrtke Sony
Corporation. Međutim, ne jamčimo da će raditi sa
svim "Memory Stick" medijima.
*2
Ovaj uređaj je opremljen utorom kompatibilnim s
medijem standardne i Duo veličine. Možete koristiti
"Memory Stick" standardne veličine i "Memory
Stick Duo" kompaktne veličine bez "Memory Stick
Duo" adaptera.
*3
Kad koristite "Memory Stick Micro" s ovim uređajem,
uvijek ga umetnite u "M2" adapter.
*4
"M2" je kratica za "Memory Stick Micro". U ovom
poglavlju, "M2" označava "Memory Stick Micro".
*5
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva "MagicGate" zaštitu autorskog prava.
"MagicGate" je općeniti naziv za tehnologiju zaštite
autorskih prava koju je razvila tvrtka Sony te koristi
provjeru i šifriranje.
*6
Ovaj uređaj ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka.
*1
100
Napomene o uporabi
•• Nemojte umetati više od jedne "Memory
Stick" kartice istovremeno, jer time možete
uzrokovati probleme u radu uređaja.
•• Kad koristite "Memory Stick Micro" s ovim
uređajem, uvijek ga umetnite u "M2" adapter.
•• Uložite li "Memory Stick Micro" karticu u
ovaj uređaj bez "M2" adaptera, možda je
nećete moći izvaditi.
•• Uložite li "Memory Stick Micro" u "M2"
adapter, te uložite "M2" adapter u "Memory
Stick Duo" adapter, ovaj uređaj možda neće
raditi pravilno.
•• Kad formatirate "Memory Stick", koristite
funkciju formatiranja na vašem digitalnom
fotoaparatu. Formatirate li "Memory Stick"
karticu računalom, slike se možda neće prikazivati pravilno.
•• Formatiranjem "Memory Stick" kartice brišu
se s nje svi podaci, uključujući i zaštićene slikovne datoteke. Kako biste spriječili slučajno
brisanje važnih podataka, provjerite sadržaj
"Memory Stick" kartice prije formatiranja.
•• Ne možete snimati, editirati ili brisati podatke
ako je zaštitni graničnik u položaju LOCK.
•• Na mjesto za naljepnicu nemojte stavljati
ništa osim isporučene naljepnice. Kod postavljanja isporučene naljepnice, namjestite je
na pripadajuće mjesto. Pazite da ne proviruje
preko rubova kartice.
SD memorijska kartica
Utor za SD memorijsku karticu/xD-Picture
Card na uređaju omogućuje vam uporabu
sljedećih kartica:
•• SD memorijska kartica*1
•• miniSD memorijska kartica, microSD
memorijska kartica
(Potreban je adapter.)*2
•• SDHC memorijska kartica*3
•• MMC standardna memorijska kartica*4
Ne jamčimo da će sve vrste SD memorijskih
kartica i MMC standardnih memorijskih kartica
raditi pravilno.
Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje sa SD
memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili manjeg.
*2
Neki kartični adapteri raspoloživi u prodaji imaju
priključke na poleđini. Ta vrsta adaptera možda
neće raditi pravilno s ovim uređajem.
*1
xD-Picture Card
S utorom za SD memorijske kartice/xD-Picture
Card na uređaju možete koristiti xD-Picture
Card*5. Nisu podržane sve funkcije memorijske
kartice i ne jamčimo za sve vrste xD-Picture
Card medija.
*5
Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje s xD-Picture
Card medijima kapaciteta 2 GB ili manjeg.
CompactFlash kartica
Utor za CompactFlash karticu na ovom uređaju
omogućuje vam uporabu sljedećih kartica:
•• CompactFlash Storage Card (tip I/tip II) i CF+
Card (tip I/tip II)-kompatibilne CompactFlash
Storage Card kartice*6*7.
Ipak, ne jamčimo pravilan rad sa svim vrstama
CompactFlash kartica.
Upotrijebite CompactFlash karticu s naponom 3,3 V
ili 3,3 V/5 V. Ne mogu se upotrebljavati kartice s
naponom samo 3 V ili 5 V. Nemojte umetati ostale
vrste CompactFlash kartica u utore uređaja. Uređaj
se može oštetiti.
*7
Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje s CompactFlash
karticama kapaciteta 32 GB ili manjeg.
*6
Priključci
Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje sa SDHC
memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili
manjeg.
*4
Ovaj uređaj je ispitan za funkcioniranje sa MMC
standardnim memorijskim karticama kapaciteta 2
GB ili manjeg.
*3
Napomene o uporabi
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka koje
zahtijeva zaštitu autorskog prava.
Dodatne informacije
Nastavlja se
101
Napomene o uporabi
memorijske kartice
•• Pri uporabi kartice, umetnite je pravilno u
odgovarajući utor.
•• Primjenom nepotrebne sile pri umetanju memorijske kartice možete oštetiti memorijsku
karticu ili ovaj uređaj.
•• Nemojte vaditi karticu ili isključivati uređaj
dok čita ili upisuje podatke i pristupa im, ili
dok treperi indikator pristupa.
•• Savjetujemo vam da načinite sigurnosne kopije
važnih podataka.
•• Ovaj uređaj možda neće moći prikazati podatke
obrađene računalom.
•• Kad prenosite ili spremate karticu, stavite je u
kutiju isporučenu s njom.
•• Nemojte dirati priključke kartice rukama ili
metalnim predmetom.
•• Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
•• Nemojte rastavljati ili preinačivati karticu.
•• Ne izlažite karticu vodi.
•• Nemojte koristiti ili držati karticu na sljedećim
mjestima:
–– Mjestima na kojima nisu zadovoljeni potrebni
radni uvjeti, uključujući mjesta poput vruće
unutrašnjosti vozila parkiranog na suncu i/
ili ljeti, na vanjskim mjestima izloženim
izravnom suncu, ili pored grijalice.
–– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
–– Mjestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama.
102
Tehnički podaci
[[Digitalni fotopisač/fotookvir
Metoda ispisa
Ispis pomoću sublimacije boje (žuta/
grimizna/cijan, tri prolaza)
Rezolucija ispisa
300 (H)  300 (V) dpi
Obrada slike po točki
256 razina (8 bita za žutu/grimiznu/cijan)
Raspon ispisa
1800  1200 točaka
Formati ispisa
101,6  152,4 mm
(maksimalno, bez margina)
Brzina ispisivanja (po listu)*1 *2
Ugrađena memorija*3/memorijska kartica*4/
računalo*5
Oko 45 s
Patrona za ispis/papir za ispis
WWPogledajte "O paketima za ispis".
LCD zaslon
LCD ploča:
18 cm/7", TFT aktivna matrica
Ukupni broj točaka:
1 152 000
(800  3(RGB)  480) točaka
Efektivna površina zaslona
Format slike:
16:10
Površina LCD zaslona:
17,3 cm/6,8"
Ukupni broj točaka:
1 105 920
(768  3(RGB)  480) točaka
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
JPEG: DCF 2.0-kompatibilan, Exif
2.21-kompatibilan, JFIF*6
TIFF: Exif 2.21-kompatibilan
BMP*7: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bitni Windows
format
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Maksimalan broj piksela koje ovaj uređaj
može prikazati i ispisati
8000 (H)  6000 (V) točaka*8
Sustav datoteka
FAT12/16/32,
veličina sektora 2048 bajtova ili manja
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 5.
hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj
fotookvir može koristiti
4999 datoteka za memorijsku karticu
Kapacitet ugrađene memorije*9
1GB
(Moguće je pohraniti oko 2000 slika*10.)
Napajanje
Priključnica DC IN, DC 24V
Potrošnja
100 W (maksimalno)
U pripravnom stanju: manje od 1 W
**Uobičajeno korištenje je stanje uređaja u kojem
je moguć slideshow slika pohranjenih u ugrađenu
memoriju sa standardnim podešenjima bez umetanja
memorijske kartice.
Radna temperatura
5 °C – 35 °C
Dodatne informacije
Trajanje osvjetljenja LCD-a
20 000 sati
(prije smanjenja svjetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tipa B, Full-Speed USB)
Utori
Utor za "Memory Stick" (Standard/Duo)/
SD memorijsku karticu/xD-Picture Card/
MMC/CompactFlash kartice.
Nastavlja se
103
Dimenzije
Kad je položen postrance:
Oko 276  150  186 mm (š/v/d)
(S otvorenom nožicom)
Kad je postavljen okomito:
Oko 149  275  185 mm (š/v/d)
(S otvorenom nožicom)
U položaju za ispis (polegnuti):
Sa zatvorenim LCD zaslonom:
Oko 276  85  149 mm (š/v/d)
Dubina s postavljenom ladicom za papir:
Oko 306 mm
Masa
Oko 1,8 kg
(bez ladice za papir (oko 115 g), patrone
i AC adaptera)
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera sadržaja isporuke" na
str. 12.
[[AC adapter AC-S2422
Napajanje
 100 V – 240 V, 50/60 Hz
1,5 A do 0,75 A
Nazivni izlazni napon
 24 V, 2,2 A
Vršna vrijednost 3,7 A - 6,5 s
Dimenzije
Oko 60  30,5  122 mm (š/v/d)
(bez dijelova koji strše i kabela)
Masa
Oko 305 g
Za detalje pogledajte naljepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
104
** Ukupan broj listova veličine P koje uređaj može
ispisati procjenjuje se na 2000. Ukupan broj već
ispisanih listova provjerite u [System Information]
u izborniku Settings.
*1:
Prosječno vrijeme od pritiska na tipku PRINT do
kraja ispisa. (Vrijeme ispisa može se razlikovati
ovisno o veličini i formatu slikovne datoteke i o
radnim uvjetima.)
*2:
Postavke za ispis: [Borders] je podešen na
[Borderless], [Date Print] je podešen na [OFF] i
[Auto Fine Print7] je podešen na [ON].
*3:
Slika snimljena Sonyjevim digitalnim fotoaparatom
s efektivnim brojem piksela od približno 12 100
000 (veličina datoteke oko 4,1 MB) i pohranjena u
ugrađenu memoriju uz uređaj podešen na [Resize]
(veličina datoteke oko 400 KB). (str. 64)
*4:
Slike pod *3 pohranjene na Sonyjev "Memory Stick
PRO Duo". Ispisane iz "Memory Stick PRO Duo"
kartice u utoru ovog uređaja.
*5:
Ne računajući vrijeme obrađivanja i prijenosa
podataka.
*6:
Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
*7:
Nije moguć ispis pomoću PMB (Picture Motion
Browser) aplikacije.
*8:
Potrebno je 17 ili više točaka i okomito i vodoravno.
Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati
pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1,
mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u
drugim slučajevima.
*9:
Kapacitet je izračunat kao da 1 MB sadrži 1 000 000
bajta. Stvarni kapacitet je manji jer određeni prostor
zauzimaju upravljačke datoteke i aplikacije. Oko
940 MB.
*10:
Broj pohranjenih slika je približan pri promjeni
veličine i importiranju slika.
Pri promjeni veličine i importiranju slika, one se automatski prebace na otprilike 2 000 000 piksela. To
se razlikuje ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na
sljedećoj adresi:
http://www.sony.net/
O zaštitnim znakovima i
autorskim pravima
••
, Cyber-shot,
, "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory
Stick", "Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick Micro",
,
"Memory Stick-ROM",
, "MagicGate" i
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
•• Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su
registrirani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
državama.
•• Macintosh i Mac OS su registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.
•• Intel i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
•• CompactFlash je zaštitni znak tvrtke SanDisk Corporation u SAD-u.
••
ili xD-Picture Card™ je zaštićeni znak
tvrtke FUJIFILM Corporation.
•• Sadržava iType™ i fontove iz Monotype Imaging
Inc. iType™ je zaštićeni znak tvrtke Monotype
Imaging Inc.
•• SD logo je zaštitni znak.
O sigurnosti
•• Pripazite da na kabel napajanja ne postavite
ili ispustite bilo kakav teški predmet ili da na
bilo koji način oštetite kabel. Nikada nemojte
upotrebljavati ovaj uređaj s oštećenim kabelom
napajanja.
•• Ako u uređaj upadne bilo kakav čvrsti predmet
ili se prolije tekućina, odspojite uređaj od
napajanja i odnesite na provjeru u servis prije
nego što ga ponovno upotrijebite.
•• Nikada nemojte rastavljati uređaj.
•• Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač. Nikada ne povlačite kabel.
•• Ako uređaj nećete upotrebljavati duže vrijeme,
odspojite ga iz zidne utičnice.
•• Nemojte grubo rukovati uređajem.
•• Kako biste smanjili opasnost od električnog
udara, uvijek odspojite uređaj iz zidne utičnice
prije čišćenja i servisiranja.
•• Nemojte blokirati ventilacijski otvor.
Ako je ventilacijski otvor blokiran, unutar
uređaja se nakuplja toplina i može uzrokovati
požar ili kvar. Uvijek učinite sljedeće kako
biste osigurali dobru ventilaciju.
•• Stavite uređaj 20 cm ili dalje od zida.
•• Ne stavljajte ga na uska mjesta.
•• Ne stavljajte ga na tepihe s dužim nitima,
deku ili na bilo šta u što bi mogao utonuti.
•• Nemojte ga omatati tkaninom.
•• Nemojte ga koristiti postavljenog na bok ili
naopako.
•• Nemojte dirati otvor za izbacivanje papira ili
gledati u njega izbliza. Mogao bi iznenada
izići papir i ozlijediti vas.
•• Nemojte uređaj podizati držeći za kabel napajanja, spojni kabel, ladicu za ispis, patronu za
ispis, pokrov pretinca, nožicu ili LCD zaslon.
Uređaj bi vam mogao ispasti i oštetiti se ili
ozlijediti vas.
Nastavlja se
105
Dodatne informacije
•• SDHC logo je zaštitni znak.
•• Libtiff
Autorsko pravo © 1988 – 1997 Sam Leffler
Autorsko pravo © 1991 – 1997 Silicon Graphics,
Inc.
•• Lua
Autorsko pravo © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
•• Full FreeType License
Nositelji autorskog prava 1996-2002, 2006 su David
Turner, Robert Wilhelm i Werner Lemberg
•• Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda spomenuti u ovim
uputama mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki.
Također, "™" i "®" se ne spominju u svim slučajevima
u ovim uputama.
•• Ostali zaštitni znaci i imena pripadaju njihovim
odgovarajućim vlasnicima.
Mjere opreza
O postavljanju
•• Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta izložena:
–– vibracijama
–– vlazi
–– prevelikoj prašini
–– izravnom sunčevom svjetlu
–– izuzetno visokim ili niskim temperaturama
•• Nemojte koristiti električnu opremu blizu
ovog uređaja. Uređaj neće raditi pravilno u
elektromagnetskim poljima.
•• Ne stavljajte teške predmete na ovaj uređaj.
•• Ostavite dovoljno prostora oko uređaja tako
da se ne blokiraju otvori za ventilaciju. Ako
se otvori blokiraju, u uređaju će se nakupiti
suvišna toplina.
O AC adapteru
•• Čak i kad je ovaj uređaj isključen, i dalje je
pod naponom sve dok je spojen na električnu
utičnicu putem AC adaptera.
•• Koristite AC adapter isporučen s uređajem.
Nemojte koristiti druge AC adaptere, jer oni
mogu uzrokovati kvar.
•• Nemojte koristiti isporučen AC adapter za
drugi uređaj.
•• Nemojte koristiti električni transformator
(putni ispravljač), jer može uzrokovati pregrijavanje ili kvar.
•• Ako se kabel AC adaptera oštetio, nemojte ga
više koristiti jer može biti opasan.
Nemojte oštetiti AC adapter
Oštećenjem AC adaptera možete uzrokovati
požar ili električni udar.
•• Nemojte ga preinačivati ili rezati.
•• Nemojte na njega stavljati teške predmete ili
ga povlačiti.
•• Držite ga dalje od uređaja koji stvaraju toplinu.
Pazite da se ne zagrije.
•• Uvijek odspajajte uređaj tako da uhvatite i
povučete priključak.
Ošteti li se AC adapter, obratite se prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
106
O kondenzaciji vlage
Ako uređaj unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj
prostoriji, unutar njega može se kondenzirati
vlaga. Dođe li do toga, uređaj vjerojatno neće
raditi pravilno i može se čak pokvariti ako ga
nastojite koristiti. Ako dođe do kondenzacije
vlage, odspojite kabel napajanja uređaja i nemojte koristiti uređaj najmanje jedan sat.
O nožici
•• Pri postavljanju uređaja u portretnu ili panoramsku orijentaciju koristite nožicu. Ovaj
uređaj nije namijenjen za vješanje na zid.
•• Čvrsto postavite nožicu.
•• Ako je nožica labava, uređaj ili njegovi
nastavci mogu pasti i uzrokovati ozljede ili
oštećenje namještaja.
Pri postavljanju ili uklanjanju nožice pazite
da vam uređaj ili neki njegov dio ne padnu.
O transportu
Kad prenosite uređaj, izvadite patronu i papir za
ispis, nožicu, memorijsku karticu, AC adapter
i spojene kabele s uređaja te stavite uređaj i
njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa
zaštitnim pakiranjem.
Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu,
koristite slične materijale pakiranja kako se
uređaj ne bi oštetio prilikom transporta.
O čišćenju
Očistite ovaj uređaj mekanom suhom krpom ili
mekom krpom lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla oštetiti površinu, primjerice, otopine
poput alkohola ili benzina.
O CD-ROM-u
Nemojte reproducirati isporučeni CD-ROM na
audiouređaju.
Time možete uzrokovati oštećenje sluha, zvučnika
ili slušalica i uzrokovati kvar.
Pri odlaganju uređaja
Formatiranjem uređaja se podaci u ugrađenoj
memoriji možda neće u potpunosti izbrisati.
Savjetujemo vam da fizički uništite ovaj uređaj
prije odbacivanja.
Napomene o odlaganju uređaja
Funkcija [Format internal memory] možda neće u
potpunosti izbrisati podatke pohranjene u ugrađenu memoriju ovog uređaja. Sony preporučuje
da fizički uništite ovaj uređaj prije odlaganja.
Dodatne informacije
107
bilješke
http://www.sony.net
Download PDF

advertising