Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G G SSM od 500 mm, F4 Upute za upotrebu

4-416-308-11(1) (HR)
 Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pričvršćivanje objektiva
1
 Pričvršćivanje tronošca
Tronožac pričvrstite za objektiv, a ne za fotoaparat.
Promjena okomitog/vodoravnog položaja
Uklonite stražnji i prednji poklopac za leću i poklopac kućišta fotoaparata.
Otpustite okrugli gumb za zaključavanje na prstenu za postavljanje tronošca
i okrenite fotoaparat u jednom ili drugom smjeru. Kada upotrebljavate
tronožac, možete brzo promijeniti položaj fotoaparata iz okomitog
u vodoravni, istodobno održavajući stabilnost.

Izmjenjivi objektiv
2
 Upute za upotrebu
500mm F4 G SSM

Poravnajte narančastu oznaku na cijevi objektiva s narančastom oznakom
na fotoaparatu (oznaka za postavljanje), a zatim umetnite objektiv u sklop
za postavljanje na fotoaparatu i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok
Prsten za postavljanje tronošca ima mehanizam za zaustavljanje okretaja na
svakih 90°. Okretanjem fotoaparata dok ne sjedne na mjesto omogućuje se
precizno prilagođavanje položaja fotoaparata.
Kada postavite fotoaparat u željeni položaj, čvrsto zategnite okrugli gumb za
zaključavanje prstena.
ne sjedne na mjesto.
Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva
na fotoaparatu.
 Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
SAL500F40G

A-mount
©2012 Sony Corporation
 Pričvršćivanje trake
Pričvrstite traku kako biste mogli jednostavno prenositi objektiv.
Za pričvršćivanje trake slijedite korake (1) i (2).

Uklanjanje objektiva

Držeći pritisnut gumb za otpuštanje objektiva na fotoaparatu,
okrećite objektiv u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne
zaustavi, a zatim skinite objektiv.
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv radi smanjenja bljeska i postizanja
maksimalne kvalitete slike.
Otpustite sigurnosni vijak na objektivu i navucite sjenilo za objektiv
preko prednjeg dijela objektiva. Provjerite je li sjenilo za objektiv
pravilno pričvršćeno, a zatim zategnite vijak.
Radi sprečavanja ispadanja objektiva, pravilno pričvrstite traku kako se ne bi
odvojila od objektiva.
Pri nošenju fotoaparata na koji je postavljen objektiv pričvrstite traku na
objektiv. Nemojte pričvršćivati traku na fotoaparat.
(1)
 Fokusiranje
Promjena načina AF (automatsko fokusiranje)/
MF (ručno fokusiranje)
Na objektivu je moguća izmjena načina AF i MF.
Za AF fotografiju potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na AF.
Za MF fotografiju potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na MF.
(1)
Informacije o upotrebi objektiva možete pronaći u odjeljku " Upute za
upotrebu".
Pojedinosti o nazivima dijelova te o tablici dubine polja (u metrima)
potražite u odjeljku " Upute za upotrebu". Ostale informacije, na primjer
napomene o upotrebi, mogu se pronaći u odjeljku " Upute za upotrebu"
i "Mjere opreza prije upotrebe" na zasebnom listu.

Kada upotrebljavate ugrađenu bljeskalicu, obavezno uklonite sjenilo za objektiv
kako biste izbjegli blokiranje svjetla bljeskalice
Pričvršćivanje prednjeg poklopca za leću
Pri pohranjivanju, sjenilo za objektiv postavite na objektiv stražnjom
stranom i zategnite vijak kako biste učvrstili sjenilo za objektiv.
Čvrsto postavite prednji poklopac za leću preko objektiva, zategnite vrpcu
i učvrstite pritezačem.

Pri postavljanju prednjeg poklopca za leću na sjenilo za objektiv poravnajte
držač sjenila za objektiv s otvorom prednjeg poklopca za leću.
(2)
(2)
Postavljanje načina fokusiranja na objektivu
Postavite prekidač za način fokusiranja u odgovarajući način,
AF ili MF (1).


Pojedinosti o postavljanju načina fokusiranja fotoaparata potražite
u priručnicima za fotoaparat.
U načinu MF okrenite prsten za fokusiranje i prilagodite fokus (2) gledajući
kroz tražilo i sl.
Upotreba fotoaparata opremljenog upravljačkim gumbom
za AF/MF


Pritisnite upravljački gumb za AF/MF da biste prebacili AF u MF kada su
objektiv i fotoaparat postavljeni na AF.
Pritisnite upravljački gumb za AF/MF da biste prebacili MF u AF kada je
fotoaparat postavljen na MF, a objektiv na AF.
Izravno ručno fokusiranje (DMF)
Čak i ako je postavljen način AF, postavka se automatski prebacuje
u MF okrenete li prsten za fokusiranje i pritisnete gumb okidača dopola.
To omogućuje brzu finu prilagodbu fokusiranja (DMF). Odaberite način
za pravilan DMF između sljedećeg. Postavite prekidač za način DMF
u željeni način.
Pomaknite limitator raspona fokusa da biste odabrali raspon fokusa.



FULL: raspon fokusa nije ograničen. AF je postavljen na cjelokupni raspon
fokusa.
 - 6.4m: AF je postavljen na 6,4 m (21 stopa) do beskonačnost.
SET: AF je postavljen na određeni raspon fokusa, za udaljene i za bliske položaje.

DMF nije dostupan u načinu AF-C (kontinuirano automatsko fokusiranje),
kada je objekt izvan fokusa ili uz kontinuirani napredak u načinu AF-A nakon
što se potvrdi drugi fokus.
Postavljanje raspona fokusa
1
2
Snimanje uz fokusiranje na beskonačnost u načinu MF
3
Prsten za fokusiranje može se okrenuti malo iza postavke beskonačnost
radi postizanja preciznog fokusiranja pri raznim radnim temperaturama.
Pri ručnom fokusiranju nemojte okretati prsten za fokusiranje do samog
kraja čak ni ako fokusirate na beskonačnost. Gledajte kroz tražilo i sl. te
precizno postavite fokus.
Skala dubine polja (pogledajte Primjer  Upute za
upotrebu-)
Kada se neki objekt postavi u fokus, sve što se nalazi na jednakoj udaljenosti
izgledat će oštro. Isto tako, u fokusu će biti i sve što se nalazi unutar
određenog raspona prije i iza objekta; to se naziva dubina polja. Dubina polja
ovisi o udaljenosti objekta i odabranom otvoru blende, a naznačena je crtama
na skali dubine polja koja odgovara otvoru blende.

Skala dubine polja i tablica dubine polja odnose se na fotoaparate
35-milimetarskog formata. Dubina polja manja je kada upotrebljavate digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivom opremljene slikovnim senzorom
veličine APS-C.
Pomaknite limitator raspona fokusa na SET.
Fokusirajte objektiv na željenu udaljenost – malu ili veliku.
Udaljenost fokusiranja moguće je postaviti u bilo kojem načinu fokusiranja:
AF, MF ili DMF.
 Mala i velika udaljenost fokusiranja može se postaviti bilo kojim
redoslijedom.

DMF s punim vremenom (F TIME)
Da biste postavili ispravan DMF, okrećite prsten za fokusiranje u bilo kojem
načinu AF (AF-A/S/C) dok je gumb okidača pritisnut dopola. To je korisno
pri snimanju objekta koji se brzo kreće.
Audio signal oglašava se kada se raspon fokusa prilagodi pomoću prekidača
za postavljanje raspona fokusa ili kada se postavi ili pozove udaljenost
predfokusiranja pomoću gumba za memoriranje fokusa.
Pomaknite prekidač za audio signal na BEEP ON da biste
aktivirali signal.
Za isključivanje signala pomaknite prekidač za audio signal na OFF.
Standardni DMF (STD)
Okrećite prsten za fokusiranje da biste postavili pravilan DMF kada je
fokus zaključan u načinu AF-A (zadano automatsko fokusiranje) ili AF-S
(automatsko fokusiranje za pojedinačnu snimku). Za uobičajene objekte
preporučuje se upotreba toga načina.
 Upotreba audio signala
Pomaknite prekidač za postavljanje raspona fokusa na FAR ili NEAR radi
postizanja odgovarajućeg položaja raspona fokusa (ovisno o tome koji ste
položaj prvi postavili).
 Prekidač za postavljanje raspona fokusa automatski se vraća u prvobitni
položaj.
 Ako je prekidač za audio signal postavljen na ON, nakon postavljanja
raspona fokusa čut će se zvučni signal.
 Raspon fokusa koji treba postaviti ostaje na snazi dok se ne postavi novi
raspon fokusa.
 Izmjena priključnih filtara
Vaš je objektiv opremljen normalnim filtrom.

Filtar je dio komponente optičkog sustava. Pri snimanju fotografija obavezno
postavite normalni filtar ili polarizirajući (kružni) filtar.
Izmjena priključnog filtra
1
2
 Upotreba predfokusiranja
Određenu udaljenost objekta moguće je pohraniti i dozvati u bilo kojem
trenutku. Kada se postavi udaljenost, ta je funkcija korisna za snimanje
objekata koji se brzo kreću, na primjer vlaka u pokretu, događaja na
sportskim natjecanjima ili konjskih i automobilskih trka i sl.
3
Pritisnite bravicu držača filtra i okrenite je obrnuto od smjera kazaljke na
satu u smjeru prednjeg dijela objektiva za 90° dok se narančasta oznaka
ne poravna s držačem filtra te zatim podignite držač filtra.
Poravnajte narančastu oznaku bravice držača filtra s držačem filtra,
okrenite stranu s filtrom prema kućištu fotoaparata, a zatim umetnite držač
filtra u cijev objektiva.
 Pri postavljanju polarizirajućeg (kružnog) filtra na objektiv obavezno
okrenite šiljati dio držača filtra prema prednjem dijelu objektiva.
Pritisnite bravicu držača filtra i okrenite je za 90° kako biste je zaključali.
Narančasta oznaka bravice držača filtra stoji okomito u odnosu na držač.

 Upotreba gumba za zadržavanje fokusa
Ovaj objektiv ima 4 gumba za zadržavanje fokusa.
Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa u načinu AF da biste otkazali AF.
Fokus je fiksiran pa možete otpustiti okidač na fiksirani fokus. Da biste
ponovno pokrenuli način AF, otpustite gumb za zadržavanje fokusa
istodobno pritisnuvši gumb okidača dopola.
Postavljanje udaljenosti objekta
1
2
Pomaknite prekidač za zadržavanje fokusa/predfokusiranje na PREFOCUS.
Upotreba priključnog polarizirajućeg (kružnog) filtra
Fokusirajte objektiv na udaljenost koju je potrebno postaviti.
Udaljenost fokusiranja moguće je postaviti u bilo kojem načinu fokusiranja:
AF, MF ili DMF.
1
2

3
Postavite prekidač zadržavanja fokusa/predfokusiranje na
FOCUS HOLD i pritisnite gumb za zadržavanje fokusa.

Funkcija gumba za zadržavanje fokusa može se izmijeniti na fotoaparatima
s mogućnošću prilagođene funkcije. Pojedinosti potražite u priručnicima za
fotoaparat.
Pritisnite gumb za memoriranje fokusa dopola da biste pohranili
udaljenost objekta.
 Pohranjena udaljenost fokusiranja ostaje na snazi dok se ne postavi nova
udaljenost fokusiranja.
 Ako je prekidač za audio signal postavljen na ON, nakon pohranjivanja
udaljenosti objekta čut će se zvučni signal.
1
2
Limitator raspona fokusa omogućuje skraćenje vremena automatskog
fokusiranja. To je korisno kada je udaljenost objekta konačna. Također
možete postaviti željeni raspon fokusa i odabrati ga.
Okrenite prsten za prilagođavanje na držaču priključnog polarizirajućeg
(kružnog) filtra gledajući kroz tražilo i sl. da biste prilagodili stupanj
polarizacije za snimanje.
Pozivanje memorirane udaljenosti objekta
Pomaknite prekidač za zadržavanje fokusa/predfokusiranje na PREFOCUS.
Postavite gumb za zadržavanje fokusa na FOCUS HOLD kod fotoaparata
koji imaju mogućnost prilagođene funkcije.

 Promjena raspona fokusa (AF raspon)
Precizno prilagodite fokus gledajući kroz tražilo i sl.
Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa kako bi se objektiv fokusirao na
predfokusirani položaj.
 Kada je postavljen AF, pritisnite i držite gumb za zadržavanje fokusa dok
snimate slike. Ako otpustite gumb za zadržavanje fokusa, AF će se ponovno
aktivirati i udaljenost fokusiranja objekta moći će se promijeniti.
 Ako je prekidač za audio signal postavljen na ON, nakon pozivanja
memorirane udaljenosti objekta čut će se zvučni signal.



Polarizirajući (kružni) filtar može smanjiti ili ukloniti neželjene odsjaje
(polarizirana svjetlost) s nemetalnih površina vode, stakla, prozora, sjajne
plastike, keramike, papira i sl. Isto tako, može filtrirati polariziranu svjetlost
iz atmosfere općenito te tako stvoriti bogatije boje. Pri snimanju fotografija
plavog neba možete prilagoditi stupanj polarizacije kako biste postigli
dobar kontrast.
Općenito, odbijena svjetlost (polarizacija) na fotografiji trebala bi biti što
manja, no stupanj polarizacije možete sami prilagoditi radi postizanja
željenog efekta.
Količina svjetlosti koja dopire do slikovnog senzora smanjuje se.
Ako je fotoaparat postavljen na način ručnog podešavanja ekspozicije
i upotrebljavate komercijalno dostupan mjerač ekspozicije, ili ako je
fotoaparat postavljen na način ručnog podešavanja i upotrebljavate
funkciju ručne kontrole bljeskalice koja je dostupna na nekim vanjskim
bljeskalicama, prilagodite kompenzaciju ekspozicije otvaranjem blende
za 1 ili 2 graničnika na strani +.
Download PDF

advertising