Sony | DPF-V700 | Sony DPF-V900 V900 Digital Photo Frame Upute za upotrebu

3-300-208-12 (1)
Prije uporabe
Digitalni
fotookvir
Osnovni postupci
Napredni postupci
DPF-V900/V700
Uporaba vanjskog uređaja
Poruke grešaka
U slučaju problema
Dodatne informacije
Upute za uporabu
Prije korištenja ovog ureñaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
sačuvajte ga za buduću uporabu.
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani ureñaja.
Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim proizvodom.
Br. modela DPF-V900/V700
Serijski br. ___________________
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Radi osobne sigurnosti, molimo pažljivo pročitajte
ove sigurnosne napomene prije uporabe ureñaja, a
priručnik sačuvajte za buduću uporabu. Pažljivo se
pridržavajte svih upozorenja, mjera opreza i uputa
navedenih na ureñaju i u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje neizoliranog
"opasnog napona" unutar kućišta
ureñaja, dovoljne snage da uzrokuje
opasnost od električnog udara.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje važnih uputa za
uporabu i održavanje (servisiranje)
navedenih u materijalu isporučenom
uz ureñaj.
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor napajanja
naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koliki napon
je dostupan u vašem domu, obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade
na baterije ili neki drugi izvor napajanja, pogledajte
upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kabele
ili adapter iznad njihovih specifikacija jer može doći
do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz otvore
na ureñaju jer možete doći u dodir s dijelovima pod
opasno visokim naponom ili uzrokovati kratki spoj i
time požar ili električni udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekućine po ureñaju.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne preporučuje
proizvoñač jer mogu nastati opasne situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja ili
održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća sredstva za
čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje vanjskih površina
ureñaja, upotrijebite krpu blago natopljenu vodom.
2
Postavljanje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na mrežni
napon u blizini vode, primjerice uz kadu za kupanje,
umivaonik, sudoper, praonik, u vlažnom podrumu ili
u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po njemu i
da se ne prikliješti predmetima na njemu ili u blizini.
Posebno pripazite na utikač, adaptere i mjesto gdje
kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica, postolje,
stativ, nosač ili stol. Ureñaj može pasti i uzrokovati
ozbiljne ozljede djece ili odraslih te se oštetiti.
Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače
ili stolove koje preporučuje proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su potrebnoj
ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao pouzdan rad
ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio od pregrijavanja,
proreze i otvore nemojte nikada blokirati ili pokrivati.
– Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore tekstilnim
ili drugim materijalima.
– Nikada nemojte blokirati proreze i otvore stavljanjem
ureñaja na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu
površinu.
– Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen prostor
kao što su polica za knjige ili ugradbeni ormarić,
osim ako nije osigurana pravilna ventilacija.
– Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim izravnom
suncu.
– Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju uputa
za uporabu. Podešavajte samo one kontrole koje se
navode u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem drugih kontrola može
uzrokovati oštećenje te često zahtijeva opsežne
zahvate od strane stručne osobe kako bi se ureñaj
vratio u normalno stanje.
– Ako se ureñaj očito ponaša drugačije – potreban je
servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer otvaranjem
ili skidanjem pokrova možete pristupiti dijelovima
pod opasnim naponom ili drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se da
serviser upotrijebi isključivo dijelove koje navodi
proizvoñač i koji imaju jednake karakteristike kao i
originalni dijelovi. Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar, električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne
provjere (prema uputi proizvoñača) kako bi se
utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez nadzora ili se ne
upotrebljava dulje vrijeme, odspojite utikač iz zidne
utičnice i odspojite antenski ili kabelski sustav. Na taj
način će se ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje
i prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se stručnom
servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
– Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
– Ako se po ureñaju prolije tekućina ili u njega upadne
strani predmet.
– Ako je ureñaj bio izložen kiši ili vodi.
– Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od pada,
ili ako je kućište oštećeno.
Nastavlja se
3
UPOZORENJE
Nemojte baterije izlagati snažnoj toplini, primjerice sunčevom svjetlu i sl.
PAŽNJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog Savjeta. U
suprotnom može doći do požara ili
ozljeda.
4
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih
od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotookvira.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski
kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu
ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije
molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno
izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Kopiranje, objavljivanje ili ispis s CD-ova, TV programa, materijala sa zaštićenim autorskim pravima,
poput slika, publikacija ili drugih materijala, osim
za vaše vlastito snimanje ili kreativno izražavanje,
ograničeno je samo na privatnu ili kućnu uporabu.
Ukoliko niste sami vlasnik autorskog prava ili nemate
dopuštenje vlasnika autorskih prava za materijale
koje ćete umnažati, korištenje tih materijala van
ovog ograničenja može podlijegati zakonu o zaštiti
autorskog prava i tvoriti osnovu za odštetu nositeljima autorskih prava.
Kad s ovim digitalnim fotoaparatom koristite fotografije, osobito pazite da ne kršite zakon o autorskim
pravima. Svaka neovlaštena uporaba ili mijenjanje
autorskih portreta može predstavljati kršenje
prava.
Kod nekih izložbi, izvedbi ili performansa može
biti zabranjena uporaba fotografija.
Zbrinjavanje istrošenih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj
ambalaži označava da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih
baterija čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
Nastavlja se
5
Preporuka za sigurnosne kopije
Kako biste spriječili mogući gubitak podataka nehotičnim postupkom ili kvarom digitalnog fotookvira,
savjetujemo vam da načinite sigurnosne kopije
svojih podataka.
Informacije
PRODAVAČ NI U KOM SLUČAJU NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE
IZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
BILO KAKVE PRIRODE, ILI ZA GUBITKE ILI
TROŠKOVE KOJE SU POSLJEDICA OŠTEĆENOG PROIZVODA ILI UPORABE BILO KOJEG
PROIZVODA.
Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo
kakve slučajne ili posljedične štete ili gubitak
snimljenih sadržaja koje može uzrokovati kvar
digitalnog fotookvira ili memorijske kartice.
Napomene o LCD zaslonu
C Slika prikazana na zaslonu nije identična kvaliteti i
bojama otisnute slike jer se razlikuju fosforne
metode ili profili. Uzmite u obzir da je prikazana
slika samo orijentacijska.
C Nemojte pritiskati LCD zaslon. Može se promijeniti
prikaz boja i zaslon se može oštetiti.
C Dugotrajno izlaganje LCD zaslona izravnom suncu
može prouzročiti kvarove.
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela
iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD zaslonu mogu
trajno biti vidljive sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene boje). To je normalno
i nema nikakav utjecaj na otisnutu sliku.
C Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na
hladnom mjestu. To je normalno.
O zaštitnim znakovima i autorskim
pravima
C
, BRAVIA, BRAVIA Sync,
,
, Cyber-shot,
, "Memory
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory Stick",
"Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick Micro",
,
, "Memory Stick-ROM",
, "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
"PhotoTV HD",
Stick",
6
C HDMI,
logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
C Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštićeni
nazivi ili registrirani nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke Apple
Computer, Inc registrirane u SAD-u i drugim
državama.
C Intel i Pentium su zaštićeni nazivi ili registrirani
nazivi tvrtke Intel Corporation.
C CompactFlash je zaštićeni naziv SanDisk
Corporation u SAD-u.
C
ili xD-Picture Card™ je zaštićeni znak
FUJIFILM Corporation.
C
C
je zaštićeni naziv FotoNation Inc. u SAD-u.
je zaštićeni naziv Ichikawa Soft
Laboratory.
Sadrži bitmap fontove tvrtke Monotype Imaging Inc.
Nazivi svih drugih tvrtki i proizvoda koji se spominju
u ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake "™" i "®" nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
Ovaj ureñaj je opremljen funkcijom prepoznavanja
lica. Koristi se Sonyjeva Face Recognition tehnologija koju je razvila tvrtka Sony.
Bluetooth riječ i logo su vlasništvo tvrtke Bluetooth
SIG, Inc., a Sony Corporation ih u svim slučajevima
koristi uz dopuštenje. Drugi nazivi proizvoda su
zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki.
C
C
C
C
Napomena za korisnike
Program © 2008 Sony Corporation
Dokumentacija © 2008 Sony Corporation
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili softver opisan
u njemu, bilo u cjelini ili djelomično, ne smije se
reproducirati, prevoditi ili skraćivati ni u koji strojno
čitljivi oblik bez prethodnog pismenog dopuštenja
Sony Corporation.
SONY CORPORATION NI U KOM SLUČAJU NE
PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE
SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE,
TEMELJENE NA POGREŠKAMA, KONTAKTU
ILI DRUKČIJE, KOJE SU UZROKOVANE ILI POVEZANE S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM
ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA
OVDJE ILI S NJIHOVOM UPORABOM.
Kidanjem pečata na omotu pakiranja CD-ROM-a
prihvaćate sve uvjete ovog ugovora. Ako ne prihvaćate
ove uvjete, odmah vratite omotnicu diska neotvorenu,
zajedno s ostatkom pakiranja, prodavaču od kojeg ste
je dobili.
Sony Corporation zadržava pravo na izmjene ovog
priručnika ili informacija sadržanih u njemu u bilo
koje vrijeme bez najave.
Ovdje opisani softver može takoñer biti podložan
uvjetima posebnog korisničkog licenčnog ugovora.
Svi posebno dizajnirani podaci poput primjera slika
koje su dio ovog softvera ne mogu se mijenjati ili
kopirati, osim za osobnu uporabu. Svako neovlašteno
kopiranje ovog softvera je zabranjeno zakonom o
zaštiti autorskog prava.
Imajte na umu da svako neovlašteno kopiranje ili
mijenjanje portreta ili autorskog djela može predstavljati povredu autorskih prava njihovih vlasnika.
O ilustracijama i slikama izbornika
u ovom priručniku
Ilustracije i slike izbornika koje se koriste u ovom
priručniku su uglavnom od modela DPF-V900
ukoliko nije napomenuto drukčije.
7
Sadržaj
Prije uporabe
Uživajte u ovom fotookviru na
raznolike načine ...............................10
Značajke...........................................12
Provjera isporučenih dijelova ............13
Opis dijelova.....................................13
Osnovni postupci
Priprema daljinskog upravljača .........16
Spajanje na mrežni napon ................17
Podešavanje nožice ..........................18
Uključivanje fotookvira......................19
Podešavanje sata..............................19
Umetanje memorijske kartice i
gledanje slike ...................................20
Umetanje memorijske kartice ........20
Prikaz slika...................................22
Brisanje slike ................................... 32
Promjena raznih podešenja .............. 33
Postupak podešavanja.................. 33
Opcije za podešavanje.................. 34
Spajanje na high definition TV za
prikaz slike....................................... 36
Spajanje na high definition TV....... 36
Uporaba vanjskog uređaja
Uporaba Bluetooth uređaja ............... 38
Prijenos slika s vanjskog uređaja...... 38
Spajanje na računalo........................ 39
Sistemski zahtjevi ........................ 39
Spajanje na računalo radi razmjene
slika............................................ 40
Poruke grešaka
Ako se prikaže poruka greške .......... 41
U slučaju problema
Ako se pojavi problem ...................... 43
Napredni postupci
AUTO TOUCH-UP ..............................27
Određivanje uređaja za
reprodukciju .....................................28
Podešavanje veličine i položaja
slike .................................................28
Povećavanje slike .........................28
Zakretanje slike............................28
Dodavanje u unutrašnju memoriju ....29
Eksportiranje slike ............................31
8
Dodatne informacije
Mjere opreza.................................... 47
O sigurnosti ................................. 47
O postavljanju.............................. 47
O čišćenju ................................... 47
O ograničenjima kopiranja ............ 48
O memorijskim karticama.................48
"Memory Stick" ............................48
SD memorijska kartica ..................49
xD-Picture Card............................50
CompactFlash kartica ...................50
Napomene o uporabi memorijske
kartice .........................................50
Tehnički podaci ................................51
9
Prije uporabe
Uživajte u ovom fotookviru na raznolike načine
Jednostavan prikaz slika s memorijske kartice ili vanjskog uređaja
poput digitalnog fotoaparata
Razne funkcije prikaza
Osim slideshowa, možete jednostavno uživati u različitim načinima prikaza koji
uključuju pojedinačnu sliku, indeksni prikaz, sat i kalendar. (. str. 22)
Dodavanje važnih snimaka u album (spremanje u unutrašnju memoriju)
Slike dodane u album pohranjuju se u unutrašnju memoriju. Te slike takoñer možete
eksportirati na memorijsku karticu ili vanjski ureñaj.
Prijenos u fotookvir
Kao što je prikazano u lijevom stupcu, fotookvir
daje prvenstvo navedenim redoslijedom –
računalu, vanjskom ureñaju i memorijskoj
kartici, ako je računalo spojeno i memorijske
kartice su uložene u fotookvir. Ako je uloženo
više memorijskih kartica, prikažu se slike s
memorijske kartice koju ste uložili prvu.
10
Uživanje u slikama na velikom TV zaslonu
Spojite li fotookvir na TV pomoću HDMI kabela, možete uživati u prezentacijskom
(slideshow) ili pojedinačnom prikazu slike na velikom zaslonu.
Razni uređaji koje možete koristiti
Spajanje na računalo
Moguće je na lak način kopirati slike s računala.
Takoñer možete pohraniti slike u album na
računalo kao sigurnosnu kopiju. Slike možete
takoñer prebacivati izmeñu memorijske kartice,
USB memorije, i sl. te ih kopirati s Bluetoothkompatibilnog ureñaja.
11
Značajke
Sony DPF-V900/V700 je digitalni fotookvir za
jednostavan prikaz slika načinjenih digitalnim
fotoaparatom ili drugim ureñajem bez uporabe
računala.
x Podrška za razne memorijske kartice
Podržava razne memorijske kartice koje koriste digitalni fotoaparati i drugi ureñaji, poput
"Memory Stick" kartice, CompactFlash kartice,
SD memorijske kartice i xD-Picture Card™
kartice. Jednostavno uložite memorijsku
kartici izvañenu iz digitalnog fotoaparata ili
drugog ureñaja, i tada ćete odmah moći
vidjeti slike.
x Jednostavan prijenos slika snimljenih
Bluetooth-kompatibilnim mobilnim
telefonom ili drugim uređajem
Možete prenositi slike u unutrašnju memoriju fotookvira s Bluetooth-kompatibilnog
ureñaja putem Bluetooth adaptera (opcija).
x Podrška za mass storage-kompatibilne
uređaje
x Spajanje na high definition TV za
prikaz slike na velikom zaslonu
Uporabom HDMI izlazne priključnice fotookvira, možete uživati u slikama s memorijske
kartice, vanjskog ureñaja ili unutrašnje
memorije na velikom zaslonu.
x Razni načini rada
Prikazane slike mogu se izmjenjivati
automatski kao da sami okrećete stranice
albuma. Možete odabrati razne načine rada,
uključujući samo slike, sat i kalendar. Možete
takoñer mijenjati podešenja reprodukcije,
primjerice redoslijed prikaza.
12
x Razne funkcije prikaza
Možete uživati u raznim načinima prikaza,
kao što je prikaz analognog sata, digitalnog
sata ili kalendara. Fotookvir takoñer može
prikazivati slike pojedinačno ili više slika
odjednom (indeksni prikaz), povećavati ih ili
smanjivati, ili ih prilagoñavati formatu
zaslona.
x Automatska rotacija slika
Fotookvir automatski rotira slike u njihovu
odgovarajuću orijentaciju. Slike se takoñer
automatski rotiraju kad se fotookvir namjesti
u portretni ili panoramski položaj.
x Jednostavno rukovanje pomoću
daljinskog upravljača
x Dodavanje slika u unutrašnju
memoriju
Slike koje dodajete u album spremaju se u
unutrašnju memoriju.
x Eksportiranje slike
Možete eksportirati slike iz albuma na vašu
memorijsku karticu.
x AUTO TOUCH-UP funkcije
Možete uživati u krasnim slikama zahvaljujući
automatskim korekcijama pozadinskog
osvjetljenja, oštrine, efekta crvenih očiju i
tonova kože.
x Spajanje na računalo radi razmjene
slika
Provjera isporučenih
dijelova
Provjerite jeste li dobili sljedeće predmete.
C Digitalni fotookvir (1)
C Daljinski upravljač (1)
C AC adapter (1)
C AC mrežni kabel (1)
C Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
C Jamstveni list (1)
(U nekim područjima se jamstveni list ne
isporučuje.)
Opis dijelova
Detalje potražite na stranicama navedenima u
zagradama.
Crteži prikazuju DPF-V900. Položaj i nazivi
tipaka i priključnica modela DPF-V700 jednaki
su kao za model DPF-V900, iako LCD zaslon
nije iste veličine.
Prednja strana
A LCD zaslon
B Senzor daljinskog upravljača
Kad koristite isporučen daljinski upravljač,
usmjerite ga prema ovom senzoru.
Nastavlja se
13
Stražnja strana
A Priključnica za +USB A/Bluetooth
adapter (. str. 38)
Možete prenijeti slike bežično s
BLUETOOTH™-kompatibilnog mobilnog
telefona ili digitalnog fotoaparata spajanjem
Bluetooth adaptera (opcija: DPPA-BT1).
Možete takoñer spojiti digitalni fotoaparat,
USB memoriju ili ureñaj za pohranu fotografija
kompatibilan s USB standardom.
B +USB miniB priključnica
(. str. 40)
Spojite USB kabel kad želite fotookvir
koristiti s računalom.
C HDMI OUT (izlazna) priključnica
(. str. 36)
Spojite HDMI kabel kad želite gledati slike
na high definition TV-u.
D DC IN 8.4 V priključnica
(. str. 17)
Spojite priključak isporučenog AC adaptera
na ovu priključnicu, zatim spojite AC mrežni
kabel u AC adapter i u zidnu utičnicu.
E Nožica (. str. 18)
14
F Tipka VIEW MODE
G Indikator pristupa (. str. 20)
H "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo) utor (. str. 20)
I Utor za CompactFlash/Microdrive
(. str. 20)
J Tipka 1 (uključenje/pripravno
stanje)/Indikator pripravnog stanja
K Tipka MENU
Za prikaz izbornika.
Izbornik možete koristiti za upravljanje istim
funkcijama kao tipkama daljinskog upravljača,
primjerice [Slideshow], [Rotate], [Add to
album] i [Clock] iz izbornika.
L Tipke smjera (2/1)
Ove tipke pomiču kursor.
M Tipka ' ENTER
N Tipka Reset
O Utor za SD memorijsku karticu/
MMC/xD-Picture Card (. str. 20)
Daljinski upravljač
Tipka VIEW MODE
Tipka > (sat)
Tipka _ (slideshow)
Tipka MENU
Tipka BACK
Tipka 1 (uključenje/pripravno
stanje)
G Tipka ß (dodavanje u album)
H Tipka f (uvećanje)/e (smanjenje)
I Tipka Y (indeks)
A
B
C
D
E
F
Ova tipka prebacuje iz prikaza jedne na
prikaz više slika odjednom.
J Tipke smjera (4
4/3
3/2/1)
K Tipka ' (unos)
L Tipka s (rotacija) (. str. 28)
15
Osnovni postupci
Priprema daljinskog
upravljača
Isporučena litijeva baterija (CR2025) je već
uložena u daljinski upravljač. Prije uporabe
izvucite izolacijsku foliju na prikazani način.
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
Ako daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju (CR2025 litijeva baterija) novom.
1
Izvucite držač baterije.
Držeći pritisnutim zatvarač držača baterije,
izvucite držač iz utora.
Zaštitna folija
Korištenje daljinskog upravljača
Usmjerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na fotookviru.
2
Izvadite istrošenu bateriju iz držača
i zamijenite je novom baterijom.
Umetnite bateriju tako da oznaka "+"
bude okrenuta prema gore.
Senzor
daljinskog
upravljača
3
Ponovno uložite držač baterije u
daljinski upravljač.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se ne koristi
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili
bacati u vatru.
Napomene
C Kad litijeva baterija oslabi, radna udaljenost daljinskog upravljača se može smanjiti ili daljinski
upravljač možda neće raditi pravilno. U tom slučaju,
zamijenite bateriju Sony CR2025 litijevom baterijom.
Uporaba druge baterije može uzrokovati ožar ili
eksploziju.
16
C Koristite li bateriju različitu od opisane, moguće je
pucanje baterije.
C Istrošene baterije odložite u skladu s primjenjivim
propisima.
C Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplom i
vlažnom mjestu.
C Pazite da u daljinski upravljač ne uñe kakav strani
predmet, primjerice kod zamjene baterije.
C Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati curenje
elektrolita i koroziju.
– Nemojte puniti bateriju.
– Kad daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, izvadite bateriju iz njega kako biste spriječili
curenje elektrolita i koroziju.
– Nepravilno ulaganje, rastavljanje ili zagrijavanje
baterije, ili bacanje u vatru, mogu uzrokovati
pucanje baterije i istjecanje elektrolita.
Spajanje na mrežni
napon
1
Spojite priključak AC adaptera u DC
IN 8.4 V priključnicu na stražnjoj
strani fotookvira.
2
Spojite AC mrežni kabel u AC
adapter i zatim u zidnu utičnicu.
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku temelje se
na uporabi daljinskog upravljača. Kad su
postupci za daljinski upravljač i za tipke na
fotookviru različiti, to će biti posebno
naglašeno u odjeljku Savjet.
Priključak
AC adapter
U zidnu utičnicu
Napomene
C Zidna utičnica treba biti što bliže ureñaju i lako
dostupna.
C Ne stavljajte fotookvir na nestabilno mjesto, primjerice na neravan stol ili na nagnutu površinu.
C Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu
u blizini. Ako se pojave problemi pri uporabi
adaptera, odmah prekinite napajanje odspajanjem
priključka iz zidne utičnice.
C Nemojte kratko spajati priključak AC adapter metalnim predmetom. Tako možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni
prostor, primjerice izmeñu zida i namještaja.
C Nakon uporabe, odspojite AC adapter iz DC IN 8.4 V
priključnice fotookvira, i odspojite AC mrežni
kabel iz zidne utičnice.
Nastavlja se
17
Korištenje fotookvira u inozemstvu - Izvori napajanja
Svoj fotookvir možete koristiti u bilo kojoj
zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim
adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz. Koristite dodatno nabavljivi
adapter utikača mrežnog kabela [a] ukoliko je
potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice [b].
Podešavanje nožice
Otvaranje nožice
Namjestite fotookvir uz otvaranje nožice na
sljedeći način.
Nemojte koristiti elektronski transformator
(putni ispravljač) jer može uzrokovati kvar.
Namještanje u portretnu ili
panoramsku orijentaciju
Fotookvir možete namjestiti u portretnu ili
panoramsku orijentaciju tako da ga zakrenete
bez pomicanja nožice.
Kad je fotookvir namješten u portretnu orijentaciju, slika se takoñer automatski rotira u
odgovarajuću orijentaciju.
Napomene
C Zatvorite nožicu kod prenošenja fotookvira.
C Provjerite da li je nožica stabilna. Ako nožica nije
podešena pravilno, fotookvir se može prevrnuti.
C Kad se fotookvir zakrene u portretnu orijentaciju,
izbornik, informacije o slici te indeksni prikaz se ne
rotiraju.
18
Uključivanje fotookvira
Podešavanje sata
Uključivanje
Sat fotookvira se treba podesiti kako bi pokazivao točno vrijeme u prikazima uz sat i
kalendar.
Kod prvog uključivanja nakon kupnje, automatski će početi demo mod. Tijekom demo moda
ne možete podesiti sat.
Umetnite memorijsku karticu s odgovarajućim
slikovnim podacima što će onemogućiti demo
mod. Nakon poništenja demo moda možete
započeti podešavanje sata.
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru ili daljinskom upravljaču za uključenje, i indikator pripravnog stanja prelazi u
zelenu iz crvene.
1
Pritisnite MENU na daljinskom
upravljaču.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Various
settings] i zatim pritisnite Q za
prikaz izbornika Various settings.
3
Pritisnite 2/1 za odabir [Date/time
settings] i zatim pritisnite Q.
Napomena
Prikaže se izbornik Date/time settings.
C Indikator pripravnog stanja svijetli crveno kad
spojite AC adapter na fotookvir.
Isključivanje
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru ili daljinskom upravljaču. Indikator
pripravnog stanja prelazi u crvenu iz zelene u
nekoliko sekundi.
Napomena
C Nemojte odspajati AC adapter iz fotookvira prije no
što indikator pripravnog stanja počne svijetliti
crveno. U protivnom možete oštetiti fotookvir.
4
Odaberite format datuma.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Date Display
Order] i zatim pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 za odabir formata i zatim
pritisnite Q.
C Y/M/D
C M/D/Y
C D/M/Y
5
Podesite datum.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Date] i zatim
pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 za odabir vrijednosti i
zatim pritisnite Q.
Nastavlja se
19
6
Podesite vrijeme.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Time] i zatim
pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 za odabir vrijednosti i
zatim pritisnite Q.
Podesite sate, minute i sekunde.
7
Podesite dan u tjednu za kalendar.
Možete podesiti dan koji je prikazan na
lijevoj strani kalendara.
A Pritisnite 2/1 za odabir [First Weekday]
i zatim pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 za odabir [Sunday] ili
[Monday] i zatim pritisnite Q.
8
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvori.
Umetanje memorijske
kartice i gledanje slike
Ovo poglavlje opisuje umetanje memorijske
kartice i osnovne postupke za gledanje slike u
slideshowu.
Umetanje memorijske kartice
Uložite memorijsku kartici čvrsto u odgovarajući
utor tako da naljepnica bude okrenuta prema
vama (dok se nalazite iza poleñine fotookvira).
Za detalje o memorijskim karticama koje možete koristiti s ovim fotookvirom, pogledajte
str. 48 – 50.
Indikator pristupa
Uložite memorijsku kartici čvrsto u odgovarajući
utor tako da njena strana s naljepnicom bude
okrenuta prema vama. Redoslijed utora odozgo
je sljedeći: "Memory Stick" ("Memory Stick Duo"),
CompactFlash kartica, SD memorijska kartica i
xD-Picture Card.
Vađenje memorijske kartice
Izvadite memorijsku karticu iz utora u smjeru suprotnom od ulaganja.
20
Napomene
C Kod ulaganja memorijske kartice, ona će ući u utor
sam odreñenim dijelom, stoga je ne pokušavajte
gurati nasilu jer tako možete oštetiti memorijsku
karticu i/ili fotookvir.
C Ovaj fotookvir ima utor kompatibilan sa stanardnom
"Memory Stick" i Duo veličinom, stoga vam ne
treba Memory Stick adapter.
C Dvonamjenski utor za SD memorijsku karticu/
xD-Picture Card automatski prepoznaje vrstu
memorijske kartice.
C Prije uporabe memorijske kartice, pogledajte "O
memorijskim karticama" na str. 48.
Značajke prikaza slika
Uložite li memorijsku karticu ili spojite vanjski ureñaj,
slike s uložene memorijske kartice ili spojenog ureñaja se prikazuju automatski. Za ručno prebacivanje
izmeñu prikaza s memorijske kartice ili vanjskog
ureñaja, izvedite odabir u izborniku [Select device]
(str. 28).
Fotookvir prikazuje slike s memorijske kartice
sljedećim redoslijedom prioriteta.
C Ako je ureñaj spojen na USB A priključnicu
fotookvira, slike sa spojenog ureñaja uvijek imaju
prioritet i prikazuju se. Kako bi se najprije prikazivale
slike s memorijske kartice, odspojite ureñaj iz USB
A priključnice ili promijenite podešenje u izborniku
[Select device].
C Ako je uloženo više memorijskih kartica dok je
fotookvir uključen, prikazuju se i imaju prioritet
slike s prve memorijske kartice koju ste uložili.
C Ako je uloženo više memorijskih kartica dok je
fotookvir isključen, kartice imaju sljedeće
prioritete.
"Memory Stick" 3 CompactFlash kartica
3 SD memorijska kartica/xD-Picture Card
C Ako nije uložena nijedna memorijska kartica
niti je spojen vanjski ureñaj, prikazuju se slike
pohranjene u album na unutrašnjoj memoriji.
Nastavlja se
21
Prikaz slika
x Pregled prikaza
Možete promijeniti prikaz pritiskom tipaka na
daljinskom upravljaču.*
Prikaz sata
(str. 25)
Slideshow prikaz
(str. 23)
Prikaz pojedinačnih slika
(str. 24)
Savjeti*
C Ako je fotookvir uključen bez uložene memorijske
kartice i spojenog ureñaja, prikazuju se slike s
unutrašnje memorije. Ako unutrašnja memorija ne
sadrži slike, automatski počinje demo mod. Demo
mod se prekine ako uložite memorijsku karticu.
C Način prikaza ostaje nepromijenjen kad jednom
isključite i ponovno uključite fotookvir.
22
Indeksni prikaz
(str. 25)
x Slideshow prikaz
Slike s memorijske kartice se automatski
prikazuju jedna za drugom.
Prikaz sata
Prikazuje slike s datumom i vremenom snimanja.
Za početak slideshowa
C Za početak slideshowa iz pojedinačnog prikaza, sata ili indeksnog prikaz, pritisnite _
(slideshow).
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite ' ENTER u pojedinačnom prikazu slike.
Postoji nekoliko slideshow načina. Pritiskom
tipke VIEW MODE, ti načini se izmjenjuju
sljedećim redoslijedom.
Prikaz kalendara
Prikazuje slike jednu za drugom nakon prikaza
kalendara.
Savjet
Možete podesiti interval za pojedinačni prikaz i
kalendarski prikaz u izborniku [Slideshow Settings]
(str. 34). Za pojedinačni prikaz možete u ovom
izborniku takoñer podesiti efekt i redoslijed.
Pojedinačni prikaz
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom
s efektom odabranim u izborniku [Slideshow
Settings].
Prikaz slučajnim redoslijedom
Prikazuje slike uz nasumični prelazak izmeñu
navedenih četiriju načina prikaza slideshowa.
Prikaz više slika
Prikazuje više slika istovremeno.
Nastavlja se
23
x Prikaz jedne slike
Za prikaz željene slike
C Tijekom slideshowa, pritisnite Q na slici
koju želite prikazati.
C U indeksnom prikazu, pritisnite 4/3/2/1 za
odabir slike koju želite prikazati i zatim
pritisnite Q. Možete takoñer pritisnuti f
(uvećanje).
Prilagođavanje zaslonu
Prikazuje sliku preko cijelog zaslona.
Slike možete izmjenjivati pritiskom tipke 4/3.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite
tijekom slideshowa ' ENTER na slici koju želite
prikazati. U indeksnom prikazu, pritisnite tipke
smjera za odabir slike i zatim pritisnite ' ENTER.
Pritiskom tipke VIEW MODE, načini prikaza
se izmjenjuju sljedećim redoslijedom.
Prikaz informacija
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj
slike, naziv datoteke i datum snimanja.
Slike možete izmjenjivati pritiskom tipke 4/3.
Savjet
Način prikaza slike, osim prikaza informacija o slici,
možete podesiti pomoću [Display Mode] u izborniku
[Various settings] (str. 34). Ne mogu se sve slike
podesiti pomoću [Fit to screen].
Prikaz cijele slike
Prikazuje cijelu sliku na zaslonu. Slike možete
izmjenjivati pritiskom tipke 4/3.
Prikazuju se sljedeće informacije.
C Oznake ulaza/podešenja
Prikazuju se oznake ulaza i informacije o
podešenjima za sliku.
Ikone
Značenje
"Memory Stick" ulaz
SD Memory Card ulaz
CompactFlash ulaz
xD-Picture Card ulaz
Ulaz s vanjskog ureñaja
Ulaz iz unutrašnje memorije
Oznaka zaštite
24
Ikone
Značenje
Oznaka pridijeljene datoteke
(Prikazana kad postoji pridružena
datoteka poput videozapisa ili
minijaturne e-mail slike.)
C Redoslijed prikaza slika/Ukupni broj slika
C Broj slike (broj mape-datoteke)
Prikazuje se ako je slika kompatibilna s DCF
standardom.
C Datum snimanja
C Detalji o slici
– Format datoteke (JPEG, BMP, TIFF, RAW)
– Broj piksela (širina T visina)
– Naziv proizvoñača spojenog ureñaja
– Naziv modela spojenog ureñaja
– Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
– Otvor blende (npr.: F2,8)
– Ekspozicija (npr.: +0,0EV)
Možete odabrati sliku pritiskom tipke 4/3/2/1.
Prikaz većih sličica
Prikazuje a list većih sličica (3 reda T 4 stupca).
Možete odabrati sliku pritiskom tipke 4/3/2/1.
x Indeksni prikaz slika
Prikaže se lista slika s odabrane memorijske
kartice, unutrašnje memorije ili vanjskog
ureñaja.
Za indeksni prikaz iz slideshowa, prikaza
sata ili prikaza pojedinačne slike
Pritisnite Y (index). Možete takoñer pritisnuti
e (smanjenje) iz prikaza pojedinačne slike.
Napomene
C U indeksnom prikazu, slike se neće automatski
rotirati kod postavljanja fotookvira u portretnu
orijentaciju.
C Tijekom TV izlaza, broj slika prikazan na zaslonu
razlikuje se ovisno o veličini TV zaslona.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, odaberite
indeksni prikaz u izborniku tijekom prikaza
pojedinačne slike.
Pritisnite VIEW MODE za promjenu načina
indeksnog prikaza.
x Prikaz sata
Prikazuje sat ili kalendar. Nema prikaza slike.
Za prikaz sata iz slideshowa, pojedinačnog prikaza slike ili indeksnog prikaza
Pritisnite > (sat) na daljinskom upravljaču.
Prikaz manjih sličica
Prikazuje listu malih sličica (5 redova T 6
stupaca).
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, odaberite
prikaz sata u izborniku tijekom prikaza pojedinačne
slike.
Nastavlja se
25
Pritisnite VIEW MODE za promjenu načina
prikaza sata.
Analogni sat
Prikazuje vrijeme na analognom satu.
Digitalni sat
Prikazuje datum i vrijeme na digitalnom satu.
Kalendar
Prikazuje kalendar za tekući mjesec. Možete
pritisnuti 2/1 za prikaz kalendara za prethodni
ili sljedeći mjesec. Možete takoñer podesiti
prvi dan tjedna za kalendar u izborniku
[Date/time settings].
Savjet
Na raspolaganju su crna i bijela pozadina za analogni
sat, digitalni sat i kalendar.
26
Napredni postupci
AUTO TOUCH-UP
Što je AUTO TOUCH-UP?
AUTO TOUCH-UP je funkcija za automatsko
izvoñenje sljedećih četiriju korekcija istovremeno.
Nije moguće podesiti razinu za svaku od tih
korekcija ručno.
Skin smoothing: Automatski prepoznaje dijelove
lica te podešava ton kože za bolji izgled.
Backlight correction: Podešava svjetlinu primjenom
funkcije prepoznavanja lica.
Focus correction: Poboljšava izoštrenost nejasne
slike za oštriji prikaz.
Red-eye correction: Automatski prepoznaje lica i
ispravlja efekt crvenih očiju koji nastaje pri uporabi
bljeskalice.
1
U modu pojedinačnog prikaza
odaberite sliku koju želite ispraviti.
2
Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik.
4
Pritisnite 2/1 za odabir [Save] i
zatim pritisnite Q.
Korigirana slika se sprema kao nova slika.
Za povratak na izvornu sliku (slika
prije korekcije)
Odaberite [Cancel] i zatim pritisnite Q.
Savjeti
C Izvorna slika je jednaka kao što je bila i prije
korekcije.
C Korigirana slika se sprema na isti ureñaj na kojem
je i izvorna slika.
C Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru,
pritisnite MENU, pritisnite tipke smjera za odabir
opcije, i zatim pritisnite ' ENTER.
Napomene
C Ovisno o slici, okviru može trebati odreñeno
vrijeme za izvoñenje korekcije.
C Ovisno o slici, okvir možda neće moći automatski
prepoznati lica ljudi.
C Ovisno o slici, korekcija izoštrenosti se možda neće
moći izvoditi pravilno. Korekcija izoštrenosti ne
primjenjuje se učinkovito na zamućenja nastala
potresanjem fotoaparata.
C Ovisno o slici, korekcija efekta crvenih očiju možda
neće biti moguća.
Automatska korekcija efekta crvenih
očiju na ovom fotookviru koristi
tehnologiju FotoNation Inc. iz SAD-a.
3
Pritisnite 2/1 za odabir [AUTO
TOUCH-UP] i zatim pritisnite Q.
Počinje korekcija odabrane slike i potom
se slika od prije korekcije prikaže slijeva,
a korigirana slika zdesna.
Korekcija tonova kože na ovom fotookviru koristi
tehnologiju Ichikawa Soft Laboratory.
27
Određivanje uređaja za
reprodukciju
Možete odrediti memorijsku karticu ili vanjski
ureñaj za izvoñenje prikaza.
1
Pritisnite MENU.
Podešavanje veličine i
položaja slike
Povećavanje slike
1
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Select
device] i zatim pritisnite Q.
Za povećavanje slike, pritisnite f
(uvećanje) na daljinskom upravljaču.
Za smanjenje uvećane slike,
pritisnite e (smanjenje).
Svakim pritiskom tipke f izvodi se dodatno uvećavanje slike. Sliku možete uvećati
do maksimalno 5 puta prema izvornoj
veličini. Uvećanu sliku možete pomicati
gore, dolje, lijevo i desno.
Prikaže se izbornik za odabir ureñaja.
Napomene
C Uvećavanje slike može joj smanjiti kvalitetu ovisno
o veličini.
C Nije moguće uvećati sliku tipkama na fotookviru.
Zakretanje slike
Savjet
Spojite ureñaj kod ovog postupka ako nije
spojen nikakav vanjski ureñaj.
3
Pritisnite 2/1 za odabir uređaja koji
želite podesiti za prikaz i zatim
pritisnite Q.
Prikazuju se slike s odabranog ureñaja.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite
MENU, pritisnite tipke smjera za odabir ureñaja koji
želite podesiti za prikaz, i zatim pritisnite ' ENTER.
28
1
Pritisnite Ý (rotiranje) na daljinskom
upravljaču.
Svakim pritiskom tipke, slika se rotira 90
stupnjeva ulijevo.
Za izvođenje postupka iz izbornika s daljinskog upravljača
1
Pritisnite MENU.
Prikaže se i zbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Rotate] i
zatim pritisnite Q.
Prikaže se izbornik Rotate.
Dodavanje u unutrašnju
memoriju
Fotookvir možete koristiti kao digitalni album
za spremanje važnih slika u unutrašnju memoriju.
Savjet
3
U opciji [Image file size] unutar izbornika, možete
odabrati hoće li se veličina slike optimizirati, ili će se
slika spremati kakva jest i bez kompresije kod pohranjivanja u unutrašnju memoriju.
Pritisnite 2/1 za odabir smjera
rotacije i zatim pritisnite Q.
C s:
Rotira sliku 90 stupnjeva udesno.
C s:
Rotira sliku 90 stupnjeva ulijevo.
4
1
Pritisnite (Þ (dodavanje u album)
na daljinskom upravljaču.
Prikaže se izbornik Add to album.
Prikaz pojedinačne slike
Pritisnite 2/1 za odabir [OK] i zatim
pritisnite Q.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite
MENU, pritisnite tipke smjera za odabir opcije, i
zatim pritisnite ' ENTER.
Slideshow prikaz
Nastavlja se
29
Indeksni prikaz
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti i zatim pritisnite Q
za brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik s upitom želite li
slike snimiti u unutrašnju memoriju ili
ne.
Savjeti
C Za izvoñenje ovog postupka iz izbornika,
pritisnite MENU na daljinskom upravljaču,
pritisnite 2/1 za odabir [Add to album], i
zatim pritisnite Q.
C Slike iz unutrašnje memorije ne mogu se
dodati u album.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [This image],
[Selected images] ili [All images] i
zatim pritisnite Q.
[This image]: Dodaje trenutno prikazanu
sliku*.
[Selected images]: Dodaje slike odabrane
u indeksnom prikazu.
[All images]: Dodaje sve slike s odabranog
ureñaja.
[Selected images] prikazuje slike s ureñaja
koje su trenutno vidljive u indeksnom
prikazu.
Ako ste odabrali [This image] ili [All
images], prijeñite na korak 4 za dovršetak
dodavanja slike u unutrašnju memoriju.
* Ne možete odabrati [This image] u slideshow
prikazu.
3
Ako ste odabrali [Selected images],
odaberite sliku koju želite dodati.
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite dodati u album i zatim pritisnite
Q. Svaka odabrana slika će biti označena kvačicom.
Ponovite ovaj postupak kako biste dodali
više slika istovremeno.
30
4
Pritisnite 2/1 za odabir [Yes] i zatim
pritisnite Q.
Slika se snima u unutrašnju memoriju.
Ponovite ovaj postupak kako biste
eksportirali više slika istovremeno. Za
poništenje odabira, odaberite slike koje
želite poništiti i zatim pritisnite Q za
brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik za odabir ureñaja
na koji želite eksportirati slike.
Eksportiranje slike
Možete eksportirati slike iz unutrašnje memorije
na memorijsku karticu ili vanjski ureñaj.
1
Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik.
2
5
Pritisnite 2/1 za odabir [Export] i
zatim pritisnite Q.
Pritisnite 2/1 za odabir uređaja na
koji želite eksportirati slike i zatim
pritisnite Q.
Prikaže se izbornik Export.
3
6
Pritisnite 2/1 za odabir [This image],
[Selected images] ili [All images] i
zatim pritisnite Q.
[This image]: Eksportira trenutno prikazanu sliku ili sliku odabranu u indeksnom
prikazu.*
[Selected images]: Eksportira sliku
odabranu u indeksnom prikazu.
[All images]: Eksportira sve slike iz
albuma.
Odabirom opcije [Selected images] aktivira
se indeksni prikaz slika u albumu. Ako ste
odabrali [This image] ili [All images],
prijeñite na korak 5 za odabir ureñaja na
koji želite eksportirati slike.
Po dovršetku eksportiranja prikaže
se izbornik za potvrdu, i zatim
pritisnite Q.
Slika se kopira na odabrani ureñaj.
Napomena
Nemojte isključivati fotookvir ili vaditi memorijsku
karticu ili odspajati vanjski ureñaj tijekom eksportiranja. U protivnom možete oštetiti fotookvir,
memorijsku karticu ili podatke.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite
MENU, pritisnite tipke smjera za odabir opcije, i
zatim pritisnite ' ENTER.
* Ne možete odabrati [This image] u slideshow
prikazu.
4
Ako ste odabrali [Selected images],
odaberite sliku koju želite
eksportirati.
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite eksportirati i zatim pritisnite Q.
Svaka odabrana slika bit će označena
kvačicom.
31
Brisanje slike
Formatiranje unutrašnje
memorije
1
Kad koristite [Format internal memory] u izborniku [Various settings], možete formatirati
unutrašnju memoriju.
Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Delete] i
zatim pritisnite Q.
Prikaže se izbornik Delete.
3
Pritisnite 2/1 za odabir [This image],
[Selected images] ili [All images] i
zatim pritisnite Q.
[This image]: Briše trenutno prikazanu
sliku.
[Selected images]: Briše sliku odabranu u
listi.
[All images]: Briše sve slike s odabranog
ureñaja.
[Selected images] prikazuje slike s ureñaja
koje su trenutno vidljive u indeksnom
prikazu.
Ako ste odabrali [This image] ili [All
images], prijeñite na korak 5 za potvrdu
postupka.
4
Ako ste odabrali [Selected images],
odaberite sliku koju želite izbrisati.
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite izbrisati i zatim pritisnite Q.
Svaka odabrana slika će biti označena
kvačicom. Ponovite ovaj postupak kako
biste izbrisali više slika istovremeno.
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti i zatim pritisnite Q
za brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik za potvrdu brisanja.
5
Pritisnite 2/1 za odabir [Yes] i zatim
pritisnite Q.
Slika se izbriše.
Savjet
Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite
MENU, pritisnite tipke smjera za odabir opcije, i
zatim pritisnite ' ENTER.
32
Promjena raznih
podešenja
4
To vam omogućuje da podesite svaku
opciju (str. 34).
Postupak podešavanja
Možete promijeniti prikaz, slideshow, svjetlinu,
jezik i druge postavke fotookvira. Takoñer je
moguće resetirati postavke na njihova tvornička
podešenja i formatirati unutrašnju memoriju.
Napomena
Dok, primjerice, fotookvir prikazuje slideshow,
neke opcije nisu raspoložive za promjenu podešenja. One su tada prikazane sivo i ne mogu se
odabrati.
5
Napomena
Pritisnite MENU.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Various
settings] i zatim pritisnite Q za
prikaz izbornika Various settings.
Pritisnite 2/1 za odabir vrijednosti i
zatim pritisnite Q.
Vrijednost se mijenja kod svakog pritiska
tipaka 2/1 (2/1 na fotookviru). U
slučaju numeričke vrijednosti, pritisnite 1
za povećanje vrijednosti ili pritisnite 2 za
smanjenje vrijednosti.
Ako pritisnete Q, podešenje se potvrdi.
Moguće je formatirati samo unutrašnju memoriju.
1
Pritisnite 2/1 za odabir opcije koju
želite promijeniti i zatim pritisnite Q.
6
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvori.
Savjeti
C Za izvoñenje ovog postupka na fotookviru, pritisnite MENU, pritisnite tipke smjera za odabir
opcije, i zatim pritisnite ' ENTER.
C Za resetiranje postavki na njihova tvornička podešenja, odaberite [Reset] i zatim pritisnite Q. Sve
podešene vrijednosti, osim točnog vremena, se
resetiraju na svoja tvornička podešenja.
3
Pritisnite 2/1 za odabir opcije koju
želite promijeniti i zatim pritisnite Q.
Prikaže se izbornik postavki odabrane
opcije.
Primjerice, kad je odabrano [Slideshow
Settings].
Nastavlja se
33
Opcije za podešavanje
*: Tvornička podešenja
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Odaberite vrijednost od 3 s, 10 s*, 30 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3
sata, 12 sati ili 24 sata za interval izmeñu slika kad je odabran prikaz
slike za slikom ili kalendarski prikaz.
Effect
Center cross
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se prethodna slika
potiskuje iz središta u četiri ugla.
Vert. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito spuštaju
rolete.
Horiz. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito podižu
rolete.
Fade*
Prijelaz na sljedeću sliku iščezavanjem tekuće slike i
polaganim pojavljivanjem sljedeće slike.
Wipe
Prijelaz na sljedeću sliku kao da je tekuća slika obrisana sa zaslona kako bi se vidjela sljedeća slika.
Random
Koristi navedenih pet efekata nasumice.
Shoot. Date*
Prikazuje slike redoslijedom datuma snimanja.
Order
Napomena
Kad broj slika prelazi 1.500, slike se ne mogu prikazati
prema datumu. Slike su navedene redoslijedom svojih
naziva datoteka.
Random
Screen Settings
Prikazuje slike slučajnim redoslijedom.
LCD backlight
Omogućuje podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
na razinu od 1 do 10*.
Brightness
Omogućuje podešavanje sjajnosti boja slike na razinu od 1, 2* ili 3.
Napomena
Ova funkcija nije raspoloživa kad je slika prikazana na TV-u spojenom
putem HDMI priključka.
Display Mode
Možete odabrati način prikaza pojedinačne slike.
Napomena
Izvorna slika se ne mijenja.
Auto image
orientation
34
Entire image*
Prikazuje sliku s izvornim omjerom širine i visine i
obrubom s gornje, donje, lijeve i desne strane.
Fit to screen
Zumira središte slike kako bi se ispunio cijeli zaslon.
ON*/OFF: Fotookvir možete podesiti za automatsko prepoznavanje
orijentacije i rotiranje slika.
Opcija
Podešenje
Opis
Screen Settings
Auto display
orientation
ON*/OFF: Kad je fotookvir u portretnoj orijentaciji, možete ga podesiti
da automatski detektira orijentaciju i pravilno zakrene sliku.
General
Settings
Auto power
ON/OFF
Power-ON
timer
Možete podesiti timer (sat/minute) za automatsko
uključivanje. Odaberite [ON] za [Auto ON time].
Power-OFF
timer
Možete podesiti timer (sat/minute) za automatsko
isključivanje. Odaberite [ON] za [Auto OFF time].
Album*
Komprimira slike i sprema ih u unutrašnju memoriju.
Možete pohraniti više slika, no zamjetljivo je pogoršanje kvalitete slike u usporedbi s izvornom slikom
kod prikaza na velikom zaslonu putem HDMI OUT
priključnice.
Original
Sprema slike u unutrašnju memoriju bez kompresije.
Nema gubitka kvalitete slike, no nećete ih moći
pohraniti u većem broju.
Image file size
Control for
HDMI
ON*/OFF: Ovim podešenjem se uključuju ili isključuju funkcije HDMI
upravljanja, poput automatskog prebacivanja ulaza TV-a na njegov video
mod kako bi se prikazivale slike, i upravljanje fotookvirom pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Sony logo
ON*/OFF: Možete podesiti da li će Sony logo fotookvira svijetliti ili ne.
Date/time
settings
Podešava datum, vrijeme, prvi dan u tjednu, itd. (. str. 19)
Language
setting
Podešava jezik izbornika na LCD zaslonu.
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Chinese (Simplified),
Chinese (Traditional), Dutch
Napomena
Tvorničko podešenje jezika nije isto za sva područja.
Reset
Vraša sve postavke, osim podešenog datuma/vremena, na njihova tvornička podešenja.
Format internal
memory
Možete formatirati unutrašnju memoriju.
Napomene
C Sve slike dodane u unutrašnju memoriju će se izbrisati.
C Nemojte unutrašnju memoriju formatirati pomoću spajanja na računalo ili drugi vanjski
ureñaj.
System
Information
Version
Prikazuje verziju firmvera fotookvira.
Internal
memory
Memory
capacity
Pokazuje maksimalnu količinu prostora raspoloživog
na unutrašnjoj memoriji u početnom stanju.
Remaining
capacity
Pokazuje količinu slobodnog prostora trenutno
raspoloživog na unutrašnjoj memoriji.
35
Spajanje na high
definition TV za prikaz
slike
Spajanje na high definition TV
Fotookvir omogućuje HDMI izlaz. Spojite li
fotookvir na TV koji ima HDMI ulaz, možete
prikazati slike više razlučivosti na TV-u.
High definition TV
O "PhotoTV HD"
Fotookvir podržava "PhotoTV HD". "PhotoTV
HD" je funkcija za izražavanje nježnih tekstura
i tonova boje u visokoj razlučivosti, dajući
posebnu živost fotografijama. Možete zajedno
kombinirati Sony ureñaje koji podržavaju
"PhotoTV HD" kako biste uživali u fotografiji
prekrasne full HD kvalitete. Možete uživati u
divnoj fotokvaliteti kod, primjerice, prikaza
kože ili cvjetnih latica i tekstura pijeska i
valova na velikom zaslonu.
Napomena
Ovisno o izvornoj slici, high-definition prikaz možda
neće biti moguć.
1
2
Spojite fotookvir na mrežni napon.
(. str. 17)
Pripremite dodatno nabavljivi HDMI
kabel.
Napomene
C Koristite HDMI kabel kraći od 3 metra.
C Koristite HDMI kabel s HDMI logom.
3
36
Povežite HDMI OUT priključnicu
(priključnica tipa A) fotookvira i
HDMI ulaznu priključnicu TV-a.
Na HDMI
ulaznu
priključnicu
4
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno
stanje) na fotookviru kako biste ga
uključili.
5
Promijenite ulaz TV-a.
Ako spojeni TV podržava HDMI upravljanje, automatski će se uključiti zajedno
s uključenjem fotookvira. Takoñer će se
automatski promijeniti ulaz TV-a i počet
će prikaz slika s fotookvira.
Napomene
C Nije zajamčen rad sa svim TV prijemnicima.
C Spojite li TV, LCD zaslon fotookvira se
isključuje.
C Ako je [Control for HDMI] podešeno na OFF
u postavkama TV prijemnika, ulaz se ne
mijenja automatski. Način podešavanja
razlikuje se prema modelu TV-a. Pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
C Ako koristite TV koji ne podržava upravljanje
za HDMI ili se ulaz ne promijeni automatski,
promijenite ulaz TV-a ručno.
C Način promjene ulaza razlikuje se ovisno o
TV-u. Pogledajte upute za uporabu isporučene s TV-om.
Korištenje daljinskog upravljača
TV-a za fotookvir
Ako vaš TV podržava HDMI upravljanje,
možete fotookvirom upravljati pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Napomene
C Nije zajamčen rad sa svim TV prijemnicima.
C Kad je daljinski upravljač vašeg Sony TV-a opremljen odgovarajućom tipkom izbornika, možete
fotookvirom upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a. U protivnom to
C Za upravljanje fotookvirom, neće biti moguće.tipke
% 5 $ 4, [Enter], [Return] podržavaju HDMI
upravljanje.
C Ako je HDMI upravljanje vašeg TV-a isključeno,
ulaz TV-a se ne mijenja automatski. Način
podešavanja razlikuje se prema modelu TV-a.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s TV-om.
C Ako je [Control for HDMI] podešeno na [OFF],
ulaz se neće mijenjati automatski (str. 35).
C Možete upravljati funkcijama fotookvira
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
C Promijenite li jezik TV-a dok je fotookvir
spojen na TV, možete takoñer automatski
promijeniti jezik fotookvira.
Napomena
Kako biste mogli koristiti navedene funkcije, vaš TV
mora podržavati svaku od njih.
Što je "BRAVIA Sync"
"BRAVIA Sync" je naziv značajke Sonyjevih
proizvoda koja koristi HDMI upravljačke signale i omogućuje vam upravljanje povezanim
funkcijama "BRAVIA Sync"-kompatibilnog
proizvoda pomoću BRAVIA daljinskog upravljača. Povezivanjem fotookvira i "BRAVIA
Sync"-kompatibilnog TV-a putem HDMI kabela,
možete koristiti BRAVIA daljinski upravljač
za izvoñenje povezanih postupaka.
x Osnovno upravljanje fotookvirom
pomoću daljinskog upravljača TV-a
C Pritisnite % 5 $ 4 na daljinskom
upravljaču TV-a za odabir slike iz pojedinačnog prikaza.
C Pritisnite tipku [Enter] na daljinskom upravljaču TV-a za prelazak izmeñu prikaza
pojedinačne slike i slideshow prikaza.
Napomena
Daljinskim upravljačem TV-a ne možete izvoditi
sljedeće:
C Mijenjati VIEW MODE.
C Podešavati MENU funkciju.
C Uvećavati/smanjivati sliku
O HDMI upravljanju
Kad je [Control for HDMI] podešeno na [ON],
možete koristiti sljedeće postupke:
C Isključivati fotookvir zajedno s isključivanjem
TV-a.
C Nakon spajanja fotookvira na TV, možete
automatski prebaciti ulaz TV-a na fotookvir
uključenjem fotookvira, ili spajanjem
uključenog fotookvira na TV. Ako je TV u
pripravnom stanju, takoñer se uključuje.
37
Uporaba vanjskog uređaja
Uporaba Bluetooth
uređaja
Prijenos slika s
vanjskog uređaja
Možete spojiti Bluetooth adapter (opcija) na
USB A priključnicu fotookvira i prenositi slike
s Bluetooth-kompatibilnog mobilnog telefona
ili drugog ureñaja. Prenesene slike se spremaju
u unutrašnju memoriju.
Na fotookvir možete spojiti digitalni fotoaparat,
USB memoriju ili ureñaj za pohranu fotografija
s podrškom za mass storage standard te prenijeti
slike.
1
Spojite fotookvir na mrežni napon.
(. str. 17)
2
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno
stanje) na fotookviru kako biste ga
uključili.
C Nije zajamčena kompatibilnost sa svim vanjskim
ureñajima.
C Ako je vanjski ureñaj spojen na USB A priključnicu
na fotookviru, fotookvir ne može čitati slike s kartice.
Odspojite vanjski ureñaj, ako je potrebno.
3
Spojite Bluetooth adapter (opcija)
na USB A priključnicu.
4
Prenesite slike na fotookvir odgovarajućim postupkom na mobilnom
telefonu.
Napomene
Bluetoothkompatibilan
mobilni telefon
38
1
Spojite fotookvir na mrežni napon.
(. str. 17)
2
Podesite digitalni fotoaparat ili
vanjski uređaj na mass storage
povezivanje.
Postupak podešavanja prije spajanja razlikuje se ovisno o digitalnom fotoaparatu ili
vanjskom ureñaju. Pogledajte upute za
uporabu isporučene s digitalnim fotoaparatom ili vanjskim ureñajem. (Ako koristite
Cyber-shot, podesite "USB Connect" na
[Normal] ili [Mass Storage].)
3
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno
stanje) na fotookviru kako biste ga
uključili.
4
Spojite digitalni fotoaparat ili vanjski
uređaj na USB A priključnicu.
Za spajanje na fotookvir koristite USB
kabel isporučen s digitalnim fotoaparatom
ili vanjskim ureñajem.
Spajanje na računalo
Možete spojiti računalo radi prikaza i kopiranja
slika s unutrašnje memorije fotookvira na računalo i kopiranja slika s računala na fotookvir.
Sistemski zahtjevi
Za spajanje računala koje ćete koristiti s fotookvirom, ono treba zadovoljiti sljedeće
sistemske zahtjeve.
Vanjska
memorija ili
drugi vanjski
uređaj
Napomene
C Kad koristite dodatno nabavljivi USB kabel, neka
to bude A-tip USB kabel kraći od 3 metra.
C Nemojte odspajati USB kabel ili isključivati fotookvir i vanjski ureñaj dok trepće indikator pristupa
na vanjskom ureñaju. U protivnom možete oštetiti
podatke na vanjskom ureñaju. Sony ne preuzima
odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
podataka.
C USB hub ili USB ureñaj s ugrañenim USB hubom
možda neće raditi pravilno.
C Fotookvir ne može koristiti podatke koji su šifrirani
ili komprimirani, primjerice, identifikacijom otiska
prsta ili zaporkom.
x Windows
Preporučeni OS: Microsoft Windows Vista,
Windows XP Service Pack 2 ili Windows 2000
Professional Service Pack 4
(tvornički instalirani)
Priključnica: USB priključnica
x Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (10.4) ili noviji
(tvornički instalirani)
Priključnica: USB priključnica
Napomene
C Ako se na računalo spoji više USB ureñaja ili ako
se koristi hub, mogući su problemi. U takvim
slučajevima smanjite broj priključenih ureñaja.
C Fotookvirom ne možete upravljati s drugog USB
ureñaja koji se koristi istovremeno.
C Nemojte odspajati USB kabel tijekom podatkovne
komunikacije.
C Nije zajamčen rad sa svim računalima koja zadovoljavaju navedene sistemske uvjete.
Nastavlja se
39
Spajanje na računalo radi
razmjene slika
1
Spojite fotookvir na mrežni napon.
(. str. 17)
2
Povežite računalo i fotookvir
dodatno nabavljivim USB kabelom
(opcija: VMC-14UMB2)*.
Na USB miniB
priključnicu
Računalo
Na USB priključnicu
* Ovaj kabel možda neće biti raspoloživ u
svim zemljama.
Napomena
Koristite mini B-tip USB kabel koji je kraći od
3 metra.
3
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno
stanje) na fotookviru kako biste ga
uključili.
4
Odgovarajućim postupcima na računalu razmijenite slike s unutrašnje
memorije fotookvira.
40
Napomena
Kad se slike s računala spremaju u unutrašnju memoriju fotookvira, slikovne datoteke se pohranjuju bez
kompresije. Zbog toga ćete u unutrašnju memoriju
fotookvira moći pohraniti manje slika.
Poruke grešaka
Ako se prikaže poruka greške
U slučaju greške, na LCD zaslon fotookvira može se prikazati jedna od sljedećih poruka greške.
Postupite prema odgovarajućem savjetu iz sljedeće tablice.
Poruka greške
Značenje/Rješenja
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card. / No External Device.
C Memorijska kartica nije uložena u utor. Ili vanjski ureñaj
nije spojen na USB priključnicu tipa A. Uložite memorijsku kartici u odgovarajući utor. Ili spojite vanjski
ureñaj. (. str. 20, 38)
An incompatible Memory Stick is
inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. /
An incompatible SD Memory
Card is inserted. / An incompatible
xD-Picture Card is inserted. / An
incompatible External Device is
inserted.
C Uložena je memorijska kartica koju fotookvir ne podržava.
Spojen je nepodržan vanjski ureñaj na USB priključnicu
tipa A. Koristite memorijsku karticu ili vanjski ureñaj
koje ovaj fotookvir podržava.
No images on file.
C Nema slikovnih datoteka na memorijskoj kartici ili
vanjskom ureñaju. Koristite memorijsku karticu ili
vanjski ureñaj koji sadrže slikovne datoteke koje ovaj
fotookvir može prikazati.
Cannot delete a protected image.
C Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu.
Media is protected. Remove
protection then try again.
C Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomaknite
preklopku zaštite u položaj u kojem je snimanje
omogućeno. (. str. 49)
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The
SD Memory Card is full. / The
xD-Picture Card is full. / The
External Device is full.
C Nije moguće pohraniti više podataka jer je kapacitet memorijske kartice ili vanjskog ureñaja popunjen. Izbrišite
slike ili koristite memorijsku karticu ili vanjski ureñaj na
kojem ima slobodnog kapaciteta.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card. / Error reading
the External Device.
C Pojavila se greška. Ako se poruka o grešci prikazuje često,
provjerite stanje memorijske kartice ili vanjskog ureñaja
na nekom drugom ureñaju.
C U slučaju vanjskog ureñaja:
Na vanjskom ureñaju je možda aktivirana zaštita od snimanja. Isključite zaštitu za ureñaj koji koristite. Možda je
aktivirana zaštita od snimanja na unutrašnju memoriju.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
xD-Picture Card. / Write error in
the External Device.
The Memory Stick is read only.
C Uložen je "Memory Stick-ROM". Za pohranu slika
koristite preporučeni "Memory Stick" (. str. 48).
Nastavlja se
41
Poruka greške
Značenje/Rješenja
The Memory Stick is protected.
C Uložen je zaštićeni "Memory Stick". Za editiranje i
pohranu slika, koristite vanjski ureñaj kako biste uklonili
zaštitu.
Media format not supported.
Cannot open slik.
C Prikaz slika nije moguć ako fotookvir ne podržava te
slikovne datoteke.
No more USB hubs can be
connected.
C Spojite ureñaj izravno na fotookvir, ili koristite ureñaj bez
ugrañenog USB huba.
Incompatible USB device. Check
device's USB settings.
C Spojite ureñaj s podrškom za mass storage. Ako je USB
podešenje vašeg ureñaja nepravilno, podesite mass
storage mod u USB podešenju.
42
U slučaju problema
Ako se pojavi problem
Prije odnošenja fotookvira na popravak, pokušajte primijeniti sljedeće savjete kako biste riješili
problem. Ako problem postoji i dalje, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Napajanje
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Nije moguće
uključiti fotookvir.
C Da li je mrežni kabel
pravilno priključen?
c Pravilno spojite utikač mrežnog kabela.
Prikaz slike
Ako je fotookvir uključen ali ne prikazuje slike ili se ne mogu podešavati postavke izbornika,
provjerite sljedeće.
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Na zaslonu se ne
prikazuju slike.
C Da li je uložena memorijska
kartica ili da li je vanjski
ureñaj spojen pravilno?
c Uložite memorijsku kartici ili spojite
vanjski ureñaj pravilno. (. str. 20, 38)
C Sadrži li memorijska kartica
slike pohranjene digitalnim
fotoaparatom ili drugim
ureñajem?
C Jesu li slike pohranjene na
vanjskom ureñaju?
c Uložite memorijsku karticu koja sadrži
slike ili spojite vanjski ureñaj koji sadrži
slike.
c Provjerite formate datoteka koje ovaj
fotookvir može prikazati. (. str. 51)
C Da li je format datoteke
kompatibilan s DCF
standardom?
c Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s DCF
standardom, iako se ona može prikazati
na računalu.
Nastavlja se
43
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Neke slike se ne
prikazuju.
C Jesu li slike vidljive u
indeksnom prikazu?
c Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu
ali nije moguć njezin pojedinačni prikaz,
slikovna datoteka je možda oštećena iako
je njena sličica dobro prikazana.
c Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s DCF
standardom, čak i ako se ona može
prikazati na računalu.
C Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
c Ako je prikazana oznaka iz lijevog stupca,
fotookvir možda ne podržava tu slikovnu
datoteku jer je to, primjerice, JPEG
datoteka kreirana računalom. Takoñer,
fotookvir možda podržava tu slikovnu
datoteku, ali ne sadrži podatke o sličici.
Odaberite oznaku i pritisnite Q za prelazak na prikaz pojedinačne slike. Ako se
oznaka iz lijevog stupca prikaže ponovno,
slika se ne može prikazati jer je fotookvir
ne podržava.
C Jesu li slike kreirane
aplikacijom na računalu?
44
C Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
c Ako je vidljiva oznaka iz lijevog stupca,
fotookvir podržava tu datoteku, ali se
podaci o sličici ili sama slika ne mogu
otvoriti. Odaberite oznaku i pritisnite Q.
Ako se oznaka iz lijevog stupca prikaže
ponovno, slika se ne može prikazati na
fotookviru.
C Da li je na memorijskoj
kartici ili vanjskom ureñaju
više od 9.999 slika?
c Fotookvir može reproducirati, pohraniti,
izbrisati ili drukčije koristiti do 9.999
slikovnih datoteka.
C Jeste li preimenovali datoteku računalom ili drugim
ureñajem?
c Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računalu te naziv datoteke sadrži i
druge znakove osim alfanumeričkih, fotookvir možda neće moći prikazati sliku.
C Ima li osam ili više razina
mapa u strukturi mapa na
memorijskoj kartici ili
vanjskom ureñaju?
c Fotookvir ne može prikazati slike pohranjene u mapu na većoj razini od osme.
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Naziv datoteke
nije prikazan
pravilno.
C Jeste li preimenovali datoteku računalom ili drugim
ureñajem?
c Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računalu te naziv datoteke sadrži i
druge znakove osim alfanumeričkih, fotookvir možda neće moći prikazati sliku.
Takoñer, za datoteku kreiranu na računalu
ili drugom ureñaju, moguće je prikazati
najviše osam početnih znakova naziva.
Napomena
Moguć je samo prikaz alfanumeričkih znakova.
Iznad i ispod slike
je prikazana
praznina.
C Da li je slika jako visoka ili
široka?
c Ako je slika jako visoka ili široka, dio
zaslona može biti prazan zbog odreñenog
omjera visine i širine.
Pohrana ili brisanje slika
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Ne možete
pohraniti sliku.
C Da li je memorijska kartica
zaštićena protiv snimanja?
c Isključite zaštitu i ponovno pokušajte
snimanje.
C Da li je zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici podešen
u položaj LOCK?
c Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
koji omogućuje snimanje. (. str. 49)
C Da li je memorijska kartica
puna?
c Uložite memorijsku karticu s dovoljno
slobodnog prostora. Ili izbrišite nepotrebne slike. (. str. 32)
C Da li je unutrašnja memorija
puna?
c Ili izbrišite nepotrebne slike. (. str. 32)
C Da li je memorijska kartica
zaštićena od snimanja?
c Na ureñaju koji koristite poništite zaštitu
od snimanja i ponovno pokušajte brisanje.
C Da li je zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici podešen
u položaj LOCK?
c Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
koji omogućuje snimanje. (. str. 49)
C Koristite li "Memory StickROM"?
c Nije moguće brisati slike s "Memory
Stick-ROM" kartice ili je formatirati.
Ne može izbrisati
sliku.
Slučajno ste
izbrisali sliku.
—
c Sliku nije moguće obnoviti kad se
jednom izbriše.
Nastavlja se
45
Spajanje digitalnog fotoaparata ili drugog vanjskog uređaja
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Fotoaparat je
spojen ali se ništa
ne prikazuje.
C Da li je kabel spojen
pravilno?
c Spojite kabel pravilno.
C Da li je fotookvir uključen?
c Uključite fotookvir.
Ništa se ne dogaña
čak i ako USB
kabel odspojite i
ponovno spojite.
Slike se ne
prikazuju na TV
zaslonu ili LCD
zaslonu.
—
c Možda je fotookvir bio izložen prenaponu.
Za ispravljanje greške, isključite i zatim
ponovno uključite fotookvir.
C Ulaz TV-a je podešen na
vanjski ulaz.
c Čak i kad ulaz TV-a nije podešen na
fotookvir, slike se ponekad možda neće
moći prikazati na TV zaslonu ili LCD
zaslonu ako je spojen HDMI kabel.
c Promijenite ulaz TV-a na fotookvir, ili
odspojite HDMI kabel te prebacite prikaz
na LCD zaslon.
Provjera
Uzrok/Rješenja
Fotookvir
Simptom
Ništa se ne dogaña
pri rukovanju
fotookvirom.
46
—
c Pritisnite tipku Reset na poleñini fotookvira tankim predmetom poput igle i sl.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
C Nemojte stavljati ili spuštati teške predmete
na mrežni kabel, ili na bilo koji način oštećivati mrežni kabel. Nikad nemojte fotookvir
koristiti s oštećenim mrežnim kabelom.
C Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina
dospije u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite fotookvir stručnoj osobi na
provjeru.
C Nipošto ne rastavljajte fotookvir.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
C Kad se fotookvir neće koristiti duže vrijeme,
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
C Nemojte grubo rukovati fotookvirom.
C Kako biste smanjili opasnost od električnog
udara, uvijek odspojite fotookvir iz električne
utičnice prije čišćenja i servisiranja.
O postavljanju
C Ne postavljajte fotookvir na mjesta izložena:
– vibracijama
– vlažnosti
– prevelikoj prašini
– izravnom sunčevom svjetlu
– izuzetno visokim ili niskim temperaturama
C Nemojte koristiti električnu opremu blizu
fotookvira. Fotookvir neće raditi pravilno u
elektromagnetskim poljima.
C Ne stavljajte teške predmete na fotookviru.
C Koristite AC adapter isporučen s fotookvirom.
Nemojte koristiti druge AC adaptere, jer oni
mogu uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti isporučen AC adapter za
drugi ureñaj.
C Nemojte koristiti električni transformator
(putni ispravljač), jer može uzrokovati
pregrijavanje ili kvar.
C Ukoliko se kabel AC adaptera oštetio, nemojte
ga više koristiti jer može biti opasan.
O kondenzaciji vlage
Ako fotookvir unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj
prostoriji, unutar njega može se kondenzirati
vlaga. Doñe li do toga, fotookvir vjerojatno
neće raditi pravilno i može se čak pokvariti ako
ga nastojite koristiti. Ako doñe do kondenzacije
vlage, odspojite mrežni kabel fotookvira i
nemojte koristiti fotookvir najmanje jedan sat.
O transportu
Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijske
kartice, odspojite vanjske ureñaje, AC adapter i
spojene kabele s fotookvira te stavite fotookvir
i njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa
zaštitnim pakiranjem. Ako više nemate originalnu
kutiju i ambalažu, koristite slične materijale
pakiranja kako se fotookvir ne bi oštetio
prilikom transporta.
O čišćenju
Očistite fotookvir mekanom krpom malo
navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, praškove, ili
otopine poput alkohola ili benzina.
O AC adapteru
C Čak i kad je fotookvir isključen, i dalje sadrži
napon sve dok je spojen na mrežnu utičnicu
putem AC adaptera.
Nastavlja se
47
O ograničenjima kopiranja
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno korištenje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
O memorijskim
karticama
"Memory Stick"
Vrste "Memory Stick" kartica
koje fotookvir može koristiti
S fotookvirom možete koristiti sljedeće vrste
"Memory Stick"*1 kartica:
Vrste "Memory
Stick" kartica
Brisanje/
Pohrana
"Memory Stick"*2
(Nekompatibilan
s "MagicGate")
OK
OK
"Memory Stick"*2
(Kompatibilan s
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate
Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
OK*5
OK*5
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
*1
*2
*3
*4
*5
*6
48
Prikazivanje
Fotookvir podržava FAT32. Fotookvir dokazano
radi s "Memory Stick" karticama kapaciteta 8GB
ili manje, koje su proizvod Sony Corporation.
Meñutim, ne jamčimo da će raditi sa svim "Memory
Stick" medijima.
Fotookvir je opremljen utorom kompatibilnim s
medijem standardne i Duo veličine. Možete koristiti "Memory Stick" standardne veličine i "Memory
Stick Duo" kompaktne veličine bez "Memory
Stick Duo" adaptera.
Kad koristite "Memory Stick Micro" s ovim fotookvirom, uvijek ga umetnite u M2 adapter.
"M2" je kratica za "Memory Stick Micro". U ovom
poglavlju, "M2" označava "Memory Stick Micro".
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva "MagicGate" zaštitu autorskog prava.
"MagicGate" je općeniti naziv za tehnologiju zaštite
autorskih prava koju je razvila tvrtka Sony te
koristi provjeru i šifriranje.
Fotookvir ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka.
Napomene o uporabi
C Za najnovije informacije o vrstama "Memory
Stick" kartica koje fotookvir podržava,
pogledajte podatke o "Memory Stick"
kompatibilnosti na Sonyjevoj web stranici:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Odaberite područje u kojem koristite fotookvir, zatim odaberite "Digital Photo Frame"
sa stranice područja.)
C Nemojte umetati više od jedne "Memory Stick"
kartice istovremeno. U protivnom možete
uzrokovati probleme u radu fotookvira.
C Ako s fotookvirom "Memory Stick Micro"
koristite , "Memory Stick Micro" je potrebno
uložiti u "M2" adapter.
C Uložite li "Memory Stick Micro" karticu u
fotookvir bez "M2" adaptera, možda je nećete
moći izvaditi.
C Uložite li "Memory Stick Micro" u "M2"
adapter, te uložite "M2" adapter u "Memory
Stick Duo" adapter, fotookvir možda neće
raditi pravilno.
C Kad formatirate "Memory Stick", koristite
funkciju formatiranja na vašem digitalnom
fotoaparatu. Formatirate li "Memory Stick"
računalom, slike se možda neće prikazivati
pravilno.
C Kad formatirate "Memory Stick", izbrisat će
se svi podaci, uključujući zaštićene slikovne
datoteke. Kako biste spriječili slučajno brisanje važnih podataka, provjerite sadržaj
"Memory Stick" kartice prije formatiranja.
C Ne možete snimati, editirati ili brisati podatke
ako je zaštitni graničnik u položaju LOCK.
Zaštitni graničnik
Položaj za
snimanje
Položaj
zaštite
Ovdje stavite naljepnicu.
C Na mjesto za naljepnicu nemojte stavljati ništa
osim isporučene naljepnice. Kod postavljanja
isporučene naljepnice, namjestite je na pripadajuće mjesto. Pazite da se ne odlijepi.
SD memorijska kartica
Utor za SD memorijsku karticu na fotookviru
omogućuje vam uporabu sljedećih kartica:
C SD memorijska kartica*1
C miniSD card, microSD card (Potreban je
adapter.)*2
C SDHC memorijska kartica*3
C MMC standardna memorijska kartica*4
Ne jamčimo da će sve vrste SD memorijskih
kartica i MMC standardnih memorijskih
kartica raditi pravilno.
*1
*2
*3
*4
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SD
memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili
manjeg.
Neki kartični adapteri raspoloživi u prodaji imaju
isturene priključke na poleñini. Ta vrsta adaptera
možda neće raditi pravilno s ovim fotookvir,.
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SDHC
memorijskim karticama kapaciteta 8 GB ili manjeg.
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje s MMC
standardnim memorijskim karticama kapaciteta 2
GB ili manjeg.
Nastavlja se
49
Napomene o uporabi
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva zaštitu autorskog prava.
xD-Picture Card
S xD-Picture Card utorom fotookvira možete
koristiti xD-Picture Card. Nisu podržane sve
funkcije memorijske kartice i ne jamčimo za
sve vrste xD-Picture Card medija.
*5
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje s xD-Picture
Card memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili
manjeg.
CompactFlash kartica
S CompactFlash utorom fotookvira možete
koristiti sljedeće kartice:
C CompactFlash Memory Card (tip I/ tip II) i
CF+Card (tip I/tip II)-kompatiblan
CompactFlash Card*6
C Microdrive
Možete takoñer koristiti Smart Media karticu
pomoću dodatno nabavljivog adaptera
CompactFlash kartica*7.
Meñutim, ne jamčimo pravilno funkcioniranje
za sve vrste CompactFlash kartica.
*6
*7
Koristite CompactFlash karticu nazivnog napona
3,3 V ili 3,3V/5V. Ne možete koristiti tip za samo
3 V ili 5 V. Nemojte ulagati druge vrste
CompactFlash kartica u utor fotookvira. Fotookvir
se tako može oštetiti. Fotookvir je ispitan za
funkcioniranje s CompactFlash karticama
kapaciteta 8 GB ili manjeg.
Kad koristite dodatno nabavljivi adapter
CompactFlash kartica, potražite u njegovim uputama za uporabu informacije o umetanju kartice u
njega. Pri uporabi CompactFlash adaptera, kartica
zaštićena od snimanja možda neće raditi pravilno.
50
Napomene o uporabi
memorijske kartice
C Pri uporabi kartice, umetnite je pravilno u
odgovarajući utor.
C Kod ulaganja memorijske kartice, ona će ući
u utor sam odreñenim dijelom, stoga je ne
pokušavajte gurati nasilu jer tako možete
oštetiti memorijsku karticu i/ili fotookvir.
C Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir
dok fotookvir čita ili upisuje podatke, ili dok
trepće indikator pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
C Savjetujemo vam da načinite sigurnosne
kopije važnih podataka.
C Fotookvir možda neće moći prikazati podatke
obrañene računalom.
C Kad prenosite ili spremate karticu, stavite je
u kutiju isporučenu s njom.
C Nemojte dirati priključke kartice rukama ili
metalnim predmetom.
C Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
C Nemojte rastavljati ili preinačivati karticu.
C Ne izlažite karticu vodi.
C Nemojte koristiti ili držati karticu na sljedećim
mjestima:
– Mjestima na kojima nisu zadovoljeni
potrebni radni uvjeti, uključujući mjesta
poput vruće unutrašnjosti vozila parkiranog
na suncu i/ili ljeti, na vanjskim mjestima
izloženim izravnom suncu, ili pored
grijalice.
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
– Mjestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama
Tehnički podaci
x Fotookvir
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32-bitni Windows
format
RAW (samo prikaz*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
LCD zaslon
LCD ploča:
DPF-V900: 9", TFT aktivna matrica
DPF-V700: 7", TFT aktivna matrica
Ukupni broj piksela:
DPF-V900: 1 080 000
(750 T 3 (RGB) T 480) piksela
DPF-V700: 1 152 000
(800 T 3 (RGB) T 480) piksela
Maksimalan broj piksela koje je moguće
prikazati
8 000 (H) T 6 000 (V) piksela
Omjer širine i visine slike
15:9
Maksimalan broj datoteka kojima je
moguće rukovati
9 999 datoteka za memorijsku karticu/
vanjski ureñaj
Efektivno područje prikaza
DPF-V900: 8,6"
DPF-V700: 7"
Trajanje LCD osvjetljenja
DPF-V900: 15 000 sati
DPF-V700: 20 000 sati
(prije no što se svjetlina pozadinske
rasvjete smanji napola)
Maksimalna veličina datoteke za
dekodiranje
100 MB
Ulazne/izlazne priključnice
HDMI OUT (izlazna) priključnica
Priključnica tipa A,
1 080i (60Hz)/1 080i (50Hz)/
720p (60Hz)/720p (50Hz)/
576p (50Hz)/480p (60Hz)-kompatibilna,
BRAVIA Sync-kompatibilna
USB priključnica (miniB, full-speed)
Bluetooth/USB A priključnica
(tip A, full-speed)
Utori za
"Memory Stick PRO"
SD memorijsku karticu/MMC/
xD-Picture Card
CompactFlash karticu/Microdrive
Sustav datoteka
FAT12/16/32,
veličina sektora 2 048 bajta ili manja
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova, unutar 8. razine
Kapacitet unutrašnje memorije*3
512 MB (Moguće je pohraniti oko 1 000
slika*4.)
Napajanje
DC IN priključnica, DC 8,4V
Potrošnja
DPF-V900: 12 W
DPF-V700: 8 W
Radna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Temperatura pohrane
od –20 °C do 60 °C
Dimenzije
[Bez nožice]
DPF-V900:
Oko 245 T 162 T 38,5 mm
DPF-V700:
Oko 207 T 137 T 38,5 mm
(širina/visina/dubina)
[S otvorenom nožicom]
DPF-V900:
Oko 245 T 162 T 145 mm
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
JPEG: DCF 2.0-kompatibilan, Exif 2.21kompatibilan, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21-kompatibilan
Nastavlja se
51
DPF-V700:
Oko 207 T 137 T 125 mm
(širina/visina/dubina)
Masa
DPF-V900: Oko 800 g
DPF-V700: Oko 550 g
(bez AC adaptera)
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenih dijelova"
na str. 13.
x AC adapter AC-L200
Napajanje
od - 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja
18 W
Nazivni izlazni napon
v 8,4 V
Dimenzije
Oko 48 T 29 T 81 mm
(širina/visina/dubina)
(bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 170 g
Za detalje pogledajte naljepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
*1
: Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
: RAW datoteke se prikazuju kao sličice.
*3
: Kapacitet je izračunat kao da je 1 MB sadrži
1 000 000 bajta. Stvarni kapacitet je manji jer
odreñeni prostor zauzimaju upravljačke datoteke i
aplikacije. Za sam rad može se koristiti oko 400 MB.
*4
: Približan broj je prikazan kod pohrane slika snimljenih fotoaparatom s ekvivalentom od 2 000 000
piksela. Ta vrijednost može se razlikovati prema
uvjetima snimanja.
*2
52
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na
sljedećoj adresi:
http://www.sony.net/
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising