Sony | DPF-C1000 | Sony DPF-C1000 C1000 Digitalni okvir za fotografije Upute za upotrebu

4-295-326-11
4-295-326-11 (2)
(2)
Digitalni
fotookvir
Digital
Photo
Frame
Upute za uporabu
Operating
Instructions
DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
1
Prije korištenja uređaja pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Uživajte u svojim fotografijama na digitalnom fotookviru!
Sony digitalni fotookvir omogućava jednostavno gledanje slika s drugih
uređaja (npr. digitalnog fotoaparata) na LCD zaslonu.
Rukovanje je veoma jednostavno. Dovoljno je umetnuti memorijsku karticu
na kojoj su pohranjene slike. Nakon toga počinje slideshow.
Kad u digitalni fotookvir nije umetnuta kartica, možete ga koristiti kao sat.
Napomene o opisima u ovom priručniku
• Ilustracije i slike u ovim uputama odnose se na model DPF-C1000 osim ako nije naznačeno drugačije. Ilustracije
i slike zaslona koje se koriste u ovim uputama možda neće biti u potpunosti jednake stvarnom izgledu.
• Nisu svi modeli digitalnih fotookvira dostupni u svakoj državi ili regiji.
• Tvorničke postavke datuma ili sata razlikuju se, ovisno o zemlji i regiji.
• Pojam “memorijska kartica” u ovim uputama odnosi se na memorijsku karticu ili USB memoriju, osim ako za
svaku od njih nije navedeno posebno objašnjenje.
Provjera sadržaja isporuke
•
•
•
•
•
•
Digitalni fotookvir (1)
Nožica (1)
Mrežni adapter (1)
Zamjenske ploče (2) (samo DPF-C70E)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Jamstvo (1) (U nekim područjima se jamstveni list ne isporučuje.)
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
2
Početak
Opis dijelova
Stražnja strana
1Tipka MENU (izbornik)
2Tipka </, (lijevo/desno)
3Tipka ENTER (unos)
4Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
5Priključnica  (USB A) (samo DPF-C1000/C800/C700)
6Utor za memorijsku karticu
7Otvori za vješanje uređaja na zid
8Nožica
9Priključnica DC IN
Kompatibilna memorijska kartica/USB memorija
Slike možete gledati samo ako u fotookvir umetnete memorijsku karticu (“Memory Stick Duo” ili SD memorijsku
karticu) ili USB memoriju s digitalnog fotoaparata ili sličnog uređaja.
Kompatibilne memorijske kartice
“Memory Stick Duo” (nekompatibilan s
“MagicGate”/kompatibilan s “MagicGate”)
“Memory Stick PRO Duo” “Memory Stick
PRO-HG Duo”
Adapter
Nije potreban
“M2” adapter (Duo veličina)
“Memory Stick Micro” (“M2”)
SD memorijska kartica/SDHC memorijska
kartica
Nije potreban
Adapter za miniSD/miniSDHC karticu
miniSD/miniSDHC kartica
Adapter za microSD/microSDHC karticu
microSD/microSDHC kartica
USB memorija (samo DPF-C1000/C800/C700)
3
N
•
•
•
•
•
S fotookvirom nije isporučen adapter za karticu.
Ne može se koristiti standardni “Memory Stick”.
Ako bez adaptera u utor umetnete memorijsku karticu za koju je potreban adapter, možda je nećete moći izvaditi.
U ovom fotookviru nemojte koristiti adapter s drugim adapterom u koji je već umetnuta kartica.
Ne možemo jamčiti pravilan rad sa svim tipovima memorijskih kartica ili USB memorija.
 Pričvršćivanje nožice
Poravnajte držač nožice s dnom uređaja i zatim je čvrsto umetnite dok ne klikne, kao na slici.
N
• Ne stavljajte fotookvir na nestabilnu ili na nagnutu površinu.
• Nemojte prenositi fotookvir držeći ga za nožicu. Fotookvir tako može pasti.
Pričvršćivanje fotookvira na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvorima na poleđini uređaja.
Otvor na poleđini
4 mm
Više od 25 mm
2
Φ 5 mm
10 mm
Zavrnite vijke (nisu isporučeni) u zid.
Pazite se da vijci proviruju 2,5 – 3 mm iz zida.
Oko
2,5 mm – 3 mm
3
Objesite fotookvir na zid tako da otvor na njegovoj poleđini nataknete na glavu vijka.
N
• Koristite vijke pogodne za materijal od kojeg je zid načinjen. Vijci se mogu oštetiti ovisno o materijalu upotrijebljenom za
izradu zida. Zavrnite vijke na gredu u zidu ili na stupu.
• Čvrsto zategnite vijke kako biste izbjegli pad fotookvira.
• Želite li ponovno umetnuti memorijsku karticu, skinite fotookvir sa zida te na stabilnoj podlozi izvadite i ponovno umetnite
memorijsku karticu.
• Prije vješanja fotookvira na zid skinite nožicu.
• Spojite DC kabel AC adaptera na fotookvir te objesite fotookvir na zid. Zatim priključite AC adapter u električnu utičnicu.
• Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode ili štetu prouzročene lošim pričvršćivanjem na zid, pogrešnom uporabom,
prirodnim nepogodama itd.
• Nemojte pritiskati tipke na fotookviru kad je obješen na zid jer bi mogao pasti. Ako to ipak napravite, pridržavajte ga da ne padne.
4
 Uključivanje fotookvira
Spajanje AC adaptera
Spojite AC adapter kao što je prikazano na donjoj slici.
Fotookvir se automatski uključi.
Na priključnicu DC IN
Na zidnu utičnicu
Kad koristite fotookvir prvi put  Prijeđite na “ Podešavanje fotookvira”. Ako niste koristili fotookvir
duže vrijeme, aktivirat će se demo funkcija.
Ako ste već napravili početna podešenja  Prijeđite na “Uporaba fotookvira”.
Uključivanje/isključivanje fotookvira
Uključivanje fotookvira
Pritisnite  (uključenje/pripravno stanje).
Isključivanje fotookvira
Zadržite pritisnutom tipku  (uključenje/pripravno stanje) na fotookviru sve dok se uređaj ne isključi.
N
• Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu u blizini. Pojave li se problemi pri uporabi, odmah prekinite napajanje
odspajanjem priključka AC adaptera iz zidne utičnice.
• Ako duže vrijeme nećete koristiti fotookvir, pritisnite  (uključenje/pripravno stanje) za isključenje i zatim odspojite AC adapter iz priključnice DC IN na uređaju i zidne utičnice.
• Nemojte kratko spajati priključak AC adaptera metalnim predmetom. Tako možete uzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni prostor, primjerice između zida i namještaja.
• Nemojte odspajati AC adapter iz fotookvira kad je uključen. U protivnom možete oštetiti fotookvir.
• Isporučeni AC adapter smije se koristiti isključivo s ovim fotookvirom. Ne može se koristiti s drugom opremom.
5
 Podešavanje fotookvira
Prije prve uporabe fotookvira napravite početna podešenja u skladu s uputama na zaslonu. Postavke kasnije možete
promijeniti.
1
Pritisnite [MENU].
Pojavi se izbornik za početna podešavanja.
Pomičite plavi kvadratić tipkama </, za odabir opcije i zatim pritisnite [ENTER] za njezino podešavanje.
Trenutna postavka je označena žutom bojom.
2
Podesite datum.
1Podesite godinu, mjesec i dan pomoću </,, i pritisnite [ENTER].
Odaberite godinu, mjesec i dan pomoću , i pritisnite [ENTER]. Podesite
brojku pomoću </, i pritisnite [ENTER].
2Pritisnite , za odabir
u donjem desnom kutu zaslona i pritisnite
[ENTER].
z
• Format datuma moguće je odabrati.
DD-MM-YYYY : Dan-mjesec-godina
MM-DD-YYYY : Mjesec-dan-godina
YYYY-MM-DD : Godina-mjesec-dan
3
Podesite točno vrijeme na isti način kao i datum u koraku 2.
1Podesite sate, minute i sekunde pomoću </, i [ENTER].
2Pritisnite , za odabir
u donjem desnom kutu zaslona i pritisnite
[ENTER].
z
• Format točnog vremena moguće je odabrati.
AM/PM 12H : 12-satni prikaz
24H : 24-satni prikaz
4
Podesite timer po želji.
Možete podesiti automatsko uključenje/isključenje fotookvira u određeno
vrijeme.
Možete podesiti automatsko isključenje fotookvira u određeno vrijeme.
(Postavka Auto OFF)
: Fotookvir se isključuje nakon četiri sata.
: Fotookvir se isključuje nakon dva sata.
: Postavka Auto OFF nije aktivna.
Pritisnite , za odabir
[ENTER] za potvrdu.
5
u donjem desnom kutu zaslona i pritisnite
Odaberite demo mod pomoću </, i pritisnite [ENTER].
ON: Pojavi se demo prikaz.
OFF: Pojavi se prikaz sata.
6
6
Pritisnite , za odabir
pritisnite [ENTER].
u donjem desnom kutu zaslona i
Time su početna podešavanja završena.
Kad je demo mod podešen na [OFF], nakon nekog vremena će se
automatski pojaviti prikaz sata.
Uporaba fotookvira
Slideshow prikaz
Uložite memorijsku karticu ili USB memoriju.
Čvrsto umetnite memorijsku karticu ili USB memoriju u odgovarajući utor s označenom stranom okrenutom na
suprotnu stranu od zaslona.
Reprodukcija započinje automatski i slike s memorijske kartice se prikazuju jedna za drugom u slideshowu.
USB memorija
(samo DPF-C1000/C800/C700)
SD memorijska kartica (utor )
“Memory Stick Duo” (utor )
Oznaka na memorijskoj kartici treba biti
okrenuta prema van.
N
• Umetnete li više memorijskih kartica u utore  i , fotookvir neće raditi pravilno.
z
• Umetnete li memorijsku karticu ili USB memoriju u prazan utor dok je već umetnuta druga kartica ili memorija, prikazat će se
slike s potonje.
Pauza slideshowa (Single view)
Pritisnite [ENTER]. Prethodnu ili sljedeću sliku možete prikazati pomoću </,.
Za nastavljanje reprodukcije slideshowa ponovno pritisnite [ENTER].
Za vađenje memorijske kartice
1Pritisnite [MENU] za prikaz izbornika.
2Izvadite memorijsku karticu iz utora u smjeru suprotnom od ulaganja.
Nakon što podesite demo mod na [OFF], pojavit će se demo prikaz.
N
• Nemojte vaditi memorijsku karticu tijekom slideshowa. Tako može doći do oštećenja podataka na memorijskoj kartici.
7
Promjena načina prikaza
Možete promijeniti stil slideshowa, sata ili indeksnog prikaza.
Promjena stilova slideshowa
1
Pritisnite [MENU].
2
Pritisnite </, za odabir
3
Pritisnite </, za odabir željenog stila slideshowa i pritisnite [ENTER].
(Slideshow) i pritisnite [ENTER].
Pojedinačni prikaz
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom.
Prikaz više slika
Prikazivanje više slika odjednom.
Prikaz sata
Prikaz sata s datumom i vremenom uz prikaz slika jedne za drugom.
Nasumični prikaz
Slideshow s raznim stilovima i efektima.
Promjena stilova sata
1
8
Pritisnite [MENU].
2
Pritisnite </, za odabir
3
Pritisnite /, za odabir željenog stila sata ili kalendara i pritisnite [ENTER].
(Clock) i pritisnite [ENTER].
Indeksni prikaz
Prikazuju se minijature slika pohranjenih na memorijsku karticu.
z
• Minijatura je umanjeni prikaz slike snimljene digitalnim fotoaparatom.
1
2
Pritisnite [MENU].
Pritisnite </, za odabir
(Index) i pritisnite [ENTER].
Prikaz jedne slike (pojedinačni prikaz)
Pritisnite </, za odabir željene slike u indeksnom prikazu i pritisnite [ENTER]. Prikazana je jedna odabrana
slika.
Slideshow počinje kad pritisnete [ENTER] kod prikaza jedne slike.
Mijenjanje postavki izbornika
1
Pritisnite [MENU].
2
3
Pritisnite </, za odabir
4
z
(Settings) i pritisnite [ENTER].
Promijenite postavke pomoću </, i [ENTER], uz pomoć
“Pregleda postavki izbornika”.
Pritisnite [MENU] za zatvaranje izbornika.
• Za povratak na prethodni izbornik odaberite
u donjem desnom kutu zaslona i pritisnite [ENTER].
9
¼
ˎ
To return to the previous display, select
at lower right then press [ENTER].
Overview
of the menu
items
Pregled postavki
izbornika
Postavke
Slideshow
slideshowa
settings
Izmjenjuje
slike at
u kratkim
intervalima
(oko 10 sekundi).
Switches
images
a short interval
(approximately
10 seconds).
Interval
Photo Interval
prikaza slika
Izmjenjuje
slike at
u umjerenim
(oko 30 sekundi).
Switches
images
a moderate intervalima
interval (approximately
30 seconds).
Izmjenjuje
slike at
u dugim
intervalima
(oko 60 sekundi).
Switches
images
a long interval
(approximately
60 seconds).
Prikazujeancijelu
na zaslonu.
(Slika (Some
može biti
prikazana
crnim rubovima
s
Displays
entiresliku
image
on the screen.
image
may besdisplayed
with black
gornje, donje,
lijevebottom,
i desneleft
strane.)
margins
at the top,
and right.)
Način
Displayprikaza
mode
Prikazujeancijelu
sliku
na zaslonu
s djelomično
odrezanim
rubovima
bez mijenjanja
Displays
image
on the
entire screen
by partially
trimming
the borders
without
formata slike.
changing
the aspect ratio.
Centercross:
cross:Transitions
Prijelaz na to
sljedeću
sliku
na način
da se the
prethodna
pomiče
Center
the next
image
as though
previousslika
image
were iz
being
središtafrom
u jedan
četiri
pushed
the od
center
tougla.
the four corners.
Efekt
Effect
Blind (vertically): Transitions to the next image as though blinds were being lowered
Blind (okomito): Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito spušta zastor.
vertically.
Blind (holizontally): Transitions to the next image as though blinds were being pulled
Blind (vodoravno): Prijelaz na sljedeću sliku kao da se zastor vuče vodoravno.
horizontally.
Fade:
the next
image
by fading trenutne
the current
image
out and fading
the next
Fade:Transitions
Prijelaz na to
sljedeću
sliku
iščezavanjem
slike
i polaganim
pojavljivaimage
in.
njem sljedeće
slike.
Wipe:
the next
image
the current
image were
being da
wiped
Wipe:Transitions
Prijelaz na to
sljedeću
sliku
kao as
dathough
je trenutna
slika izbrisana
sa zaslona
bi seoff
the
screen
to reveal the next image.
otkrila
sljedeća.
Random:
images
by using the
above fivegornjih
effects pet
randomly.
Random:Switching
Izmjena slika
nasumičnom
primjenom
efekata.
Date/Time
Postavke
settings
datuma/
vremena
Podešava
datum.
Odaberite at lower na
zaslonathen
i pritisnite
[ENTER].
Sets the date.
Select
ondnu
the display
press [ENTER].
Sets the time.
Select
press [ENTER].
Podešava
vrijeme.
Odaberiteat lower on
na the
dnudisplay
zaslonathen
i pritisnite
[ENTER].
LCD brightness
Postavke
settings LCD
svjetline
zaslona
Adjustsjethe
brightness to dimmer.
Zaslon
tamniji.
Adjusts the
brightness
to a moderate level.
Svjetlina
zaslona
je umjerena.
10
Adjusts the brightness to brighter. The display becomes brightest.
Zaslon je svjetliji. Svjetlina zaslona je na najvišoj razini.
Postavke
timera
Postavke
demo moda
Možete odabrati bilo koji od dva timera. Pojedinosti potražite u opisu “Podešavanje timera”.
Demo mod se aktivira kad nije umetnuta memorijska kartica.
Prikaz sata se aktivira kad nije umetnuta memorijska kartica.
Postavke
formatiranja
Briše sve postavke i vraća ih na tvorničke vrijednosti.
Povratak na izbornik bez formatiranja.
Podešavanje timera
1
Pritisnite [MENU], tipkama </, za odabir
pritisnite [ENTER].
2
3
Tipkama </, odaberite
(Settings) i
(Timer settings) i pritisnite [ENTER].
Tipkama </, odaberite željeni timer za podešavanje i
pritisnite [ENTER].
:Fotookvir se automatski isključuje po isteku podešenog vremena u kojemu niste pokrenuli nijednu
funkciju (Auto OFF).
:Uključenje ili isključenje u podešeno vrijeme (Auto power ON/OFF)
4
Podesite vrijeme aktiviranja timera.
Postavka Auto OFF
1Pritisnite </, za odabir vremena i pritisnite [ENTER].
: Fotookvir se isključuje nakon četiri sata.
: Fotookvir se isključuje nakon dva sata.
: Postavka Auto OFF nije aktivna.
2Pritisnite , za odabir
na dnu zaslona i pritisnite [ENTER].
11
ʔ Press C to select
at the bottom then press [ENTER].
Auto
power
ON/OFF
Auto
power
ON/OFF
setting
Za automatsko
uključenje
u određeno
vrijeme,time,
pritisnite
za odabir
ʓ 1
To turn
on the power
automatically
at a specified
press,
C to select
i pritisnite
[ENTER].
then
press [ENTER].
Ako ne želite podesiti timer, prijeđite na korak .
If you do not wish to set it, proceed to step ʕ.
uključenja.
ʔ 2
SetPodesite
the time vrijeme
when the
power is to be turned on.
Tipkom
,
odaberite
sate
minute
i pritisnite
[ENTER].Press
Pritisnite
</, za
Press
to
select
the
hour
or ili
minute
then
press [ENTER].
C
R/C to
promjenu
broja i then
pritisnite
change
the number
press[ENTER]
[ENTER]zatounos.
register it.
ʕ 3
To turn
off the power
automatically
at a specified
press,
toodabir
select
Za automatsko
isključenje
u određeno
vrijeme,time,
pritisnite
Cza
Akodonenot
želite
podesiti
timer,
prijeđite
na korak
If you
want
to set it,
proceed
to step
ʗ. .
then
press [ENTER].
[ENTER].
i pritisnite
isključenja.
ʖ 4
SetPodesite
the time vrijeme
when the
power is to be turned off.
Tipkom
, odaberite sate ili minute i pritisnite [ENTER]. Pritisnite </, za
Press
C to select the hour or minute then press [ENTER]. Press R/C to
promjenu
broja i then
pritisnite
change
the number
press[ENTER]
[ENTER]zatounos.
fix it.
Pritisnite
, za odabir at the bottom
na dnuthen
zaslona
i pritisnite
ʗ 5
Press
press
[ENTER].[ENTER].
C to select
Pritisnite
[MENU]
za završetak.
[MENU]
to complete.
55Press
â
N
Funkcije
Autosetting
OFF i and
AutoAuto
power
ON/OFF
ne mogu
se cannot
podesitibeistodobno.
Prednost
koju
ste aktivirali
posljednju.
Auto OFF
power
ON/OFF
setting
set at the same
time.ima
Theona
latter
setting
takes precedence.
ˎ•The
Zamjena ploče
(samo
DPF-C70E)
Exchanging
a panel
(DPF-C70E
only)
Originalnu
ploču the
možete
zamijeniti
jednom
isporučenih
zamjenjivih
You
can exchange
original
panel with
the od
supplied
exchangeable
panel.ploča.
Umetnite dugački tanki predmet (primjerice iglu) u otvor u donjem desnom kutu poleđine
11Insert
a long, thin object such as a pin into the hole at the lower right on the rear of the photo
fotookvira i podignite prednju ploču.
frame and lift up the front panel.
2 Remove the panel.
12
2
Uklonite ploču.
3
Poravnajte ispupčenja zamjenske ploče s otvorima na fotookviru i umetnite je.
4
Pritisnite četiri ugla zamjenske ploče kako biste je učvrstili u fotookvir.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Prije odnošenja fotookvira na popravak, pokušajte primijeniti sljedeće savjete kako biste riješili problem. Ako problem postoji i dalje, obratite se prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Nije moguće uključiti fotookvir.
• Je li pravilno priključen kabel napajanja?
FF Pravilno spojite utikač kabela napajanja.
Ništa se ne događa pri rukovanju fotookvirom.
FF Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Na zaslonu se ne prikazuju slike.
• Je li memorijska kartica uložena pravilno?
FF Pravilno uložite memorijsku karticu.
• Sadržava li memorijska kartica slike pohranjene digitalnim fotoaparatom ili drugim uređajem?
FF Uložite memorijsku karticu koja sadržava slike.
FF Provjerite formate datoteka koje ovaj fotookvir može prikazati. (Pogledajte “Tehnički podaci”)
• Je li format datoteke kompatibilan s DCF standardom?
FF Fotookvir možda neće moći prikazati datoteku koja nije kompatibilna s DCF standardom, iako se ona može prikazati na
računalu.
13
Neke slike se ne prikazuju.
• Jesu li slike vidljive u indeksnom prikazu?
FF Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu ali nije moguć njezin pojedinačni prikaz, slikovna datoteka je možda oštećena
iako je njena sličica dobro prikazana.
FF Fotookvir možda neće moći prikazati datoteku koja nije kompatibilna s DCF standardom, iako se ona može prikazati na
računalu.
FF Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računalu te njezin naziv sadržava i druge znakove uz alfanumeričke,
fotookvir možda neće tu sliku prikazati pravilno.
• Ima li 8 ili više razina mapa u strukturi mapa na memorijskoj kartici?
FF Fotookvir ne može prikazati slike pohranjene u mapu na većoj razini od osme.
Okomita slika se prikazuje u vodoravnoj orijentaciji.
FF Slika u okomitoj orijentaciji snimljena digitalnim fotoaparatom koji ne podržava Exif sustav zakretanja prikazuje se
vodoravno.
Pojavi li se ikona pogreške
U slučaju pogreške, na LCD zaslonu fotookvira može se prikazati jedna od sljedećih ikona. Za rješenje problema
postupite prema odgovarajućem savjetu iz sljedeće tablice.
Ikona
Značenje/Rješenja
JPEG datoteka kreirana na računalu ili datoteka formata koju ovaj fotookvir ne podržava.
Datoteka formata koju ovaj fotookvir podržava. Ali prikaz minijature nije moguć.
Na “Memory sticku Duo”, SD kartici ili USB memoriji nema podataka.
“Memory Stick Duo”, SD kartica ili USB memorija su oštećeni i neupotrebljivi.
FF Upotrijebite ispravan “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju.
Koristili ste “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju koje ovaj fotookvir ne podržava.
FF Upotrijebite kompatibilan “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju.
14
Tehnički podaci
Fotookvir
Naziv modela
LCD zaslon
Efektivna površina zaslona
DPF-C1000
DPF-C800
DPF-C700
DPF-C70A
DPF-C70E
LCD ploča
26 cm/10,1”,
TFT aktivna
matrica
20,3 cm/8”,
TFT aktivna
matrica
18 cm/7”,
TFT aktivna
matrica
18 cm/7”, TFT aktivna matrica
Ukupan broj
točaka
1 843 200
točaka (1024 
3(RGB)  600
točaka)
1 440 000
točaka (800 
3(RGB)  600
točaka)
1 152 000
točaka (800 
3(RGB)  480
točaka)
336.960 točaka (480  3(RGB) 
234 točaka)
Format slike
16:10
4:3
16:10
16:10
Stvarna vidljiva
dijagonala
23,4 cm/9,2 “
20,1 cm/7,9 “
16,2 cm/6,4 “
16,1 cm/6,4 “
Ukupan broj
točaka
1 628 748
točaka (914 
3 (RGB)  594
točaka)
1 411 344
točaka (792 
3 (RGB)  594
točaka)
1 012 464
točaka (712 
3 (RGB)  474
točaka)
293.940 točaka
(426  3 (RGB)  230 točaka)
Trajanje osvjetljenja LCD-a
20 000 sati (prije smanjenja svjetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tip A, Hi-Speed USB)
Utor za “Memory Stick PRO” (Duo)/SD memorijsku karticu
Kompatibilni formati
datoteka*1
JPEG
DCF 2.0, Exif 2.3, JFIF(Baseline JPEG formata 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0)
TIFF
Exif 2,3-kompatibilan
BMP
1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bitni Windows format
RAW*2
SRF, SR2, ARW 2.2 (samo pregled)
Maksimalan broj elemenata slike*3
8000  6000
Sustav datoteka
FAT12/16/32
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 8. hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj fotookvir
može koristiti
4999 datoteka
Napajanje
Potrošnja
Priključnica DC IN, DC 5V
S AC
adapterom
S maksimalnim
opterećenjem
Normalan mod
6,2 W
5,8 W
5,4 W
3,6 W
Bez AC
adaptera
S maksimalnim
opterećenjem
7,5 W
7,0 W
6,5 W
3,0 W
S otvorenom
nožicom
Oko 262,1 mm
 180,6 mm 
61,6 mm
Oko 218,4 mm
 172,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
62,4 mm
Kad je obješen
na zid
Oko 262,1 mm
 180,6 mm 
27,3 mm
Oko 218,4 mm
 172,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
28,5 mm
Masa
Oko 515 g
Oko 449 g
Oko 283 g
Oko 304 g
Oko 317 g
Isporučeni pribor
Pogledajte “Provjera sadržaja isporuke” na prvoj stranici
Radna temperatura
Dimenzije (širina/visina/
dubina)
9,5 W
9,0 W
8,5 W
3,6 W
5 °C – 35 °C
15
AC adapter
Naziv modela
AC-P5022
Napajanje
AC100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Nazivni izlazni napon
DC 5 V, 2,2 A
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Oko 79 mm  34 mm  65 mm
(bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 105 g
Za detalje pogledajte naljepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
*1 Neke od ovih datoteka možda neće biti kompatibilne, ovisno o vrsti podataka.
*2 RAW datoteke Sony fotoaparata se prikazuju kao sličice.
*3 Potrebno je 17  17 ili više. Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1, mogući su
problemi sa sličicama, slideshowom ili u drugim slučajevima.
O zaštitnim znakovima i licenci
•
, Cyber-shot,
, “Memory Stick” i
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Logotipi SD i SDHC su zaštitni znakovi tvrtke SD-3C, LLC.
• Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda spomenuti u ovim uputama mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki. Također, ™ i ® se ne spominju u svim slučajevima u ovim uputama.
• Libtiff
Autorsko pravo © 1988 – 1997 Sam Leffler
Autorsko pravo © 1991 – 1997 Silicon Graphics, Inc.
16
4-295-328-21 (1)
Digitalni fotookvir
Upute s važnim informacijama
© 2011 Sony Corporation
DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od izbijanja požara ili od
strujnog udara ne postavljajte na uređaj posude
ispunjene tekućinama, npr. vaze.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
- POHRANITE OVE UPUTE
OPASNOST
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST
OD IZBIJANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA SLIJEDITE OVE UPUTE
PAŽLJIVO
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite
adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od
3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama
može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči
prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju
ili odspojite i ponovo spojite kabel (USB, i sl.).
2
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima
odvojenog prikupljanja
otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog
uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Pročitajte prije uporabe
Mjere opreza
Napomene o reprodukciji
Postavljanje
Spojite AC adapter na lako dostupnu električnu utičnicu.
Primijetite li kakvu nepravilnost, odmah odspojite adapter
iz utičnice.
Napomene o autorskim pravima
Kopiranje, emitiranje ili ispisivanje CD-ova, TV programa, materijala zaštićenih autorskim pravima (npr. slike ili
publikacije) ili bilo kakvih drugih materijala osim vaših
vlastitih snimaka ili djela ograničeno je samo na privatnu
ili kućnu uporabu. Ako za kopiranje materijala nemate
dozvolu vlasnika autorskog prava, korištenje tih materijala preko ovog ograničenja može predstavljati kršenje
zakona o autorskom pravu i pružati vlasnicima autorskog
prava osnovu za potraživanje naknade za nanesenu štetu.
Kad na ovom uređaju koristite fotografije, posebno pazite
da ne kršite zakon o zaštiti autorskog prava. Svaka neovlaštena uporaba ili mijenjanje autorskih portreta može
predstavljati kršenje prava. Kod nekih izložbi, izvedbi ili
performansa može biti zabranjena uporaba fotografija.
Odricanje od jamstva za snimljene
sadržaje
Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve usputne ili
posljedične štete ili gubitke snimljenog materijala do kojih
može doći uporabom ili kvarom digitalnog fotookvira ili
memorijske kartice.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja
podataka uzrokovanu slučajnim djelovanjem ili kvarom
digitalnog fotookvira, savjetujemo da napravite sigurnosne
kopije svojih podataka.
Napomene o LCD zaslonu
77 Nemojte pritiskati LCD zaslon. Zaslon može promijeniti
boju i može doći do problema u radu.
77 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona izravnom suncu
može prouzročiti kvarove.
77 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za
uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
To je normalno i nema nikakav utjecaj na prikaz slike.
77 Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na hladnim
mjestima. Pojava nije kvar.
77 Postavite fotookvir na ravnu površinu.
77 Fotookvir nemojte izlagati udarcima i pazite da vam ne
padne.
77 Ne postavljajte fotookvir na mjesta izložena:
-- nestabilnim uvjetima
-- prevelikoj prašini
-- izuzetno visokim ili niskim temperaturama
-- vibracijama
-- vlazi
-- izravnom sunčevom svjetlu
O AC adapteru
77 Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu u
blizini. Pojave li se problemi pri uporabi, odmah prekinite napajanje odspajanjem priključka iz zidne utičnice.
77 Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni
prostor, primjerice između zida i namještaja.
77 Uređaj nije odspojen od strujnog napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj
isključen.
77 Provjerite oblik mrežne utičnice koja se može razlikovati, ovisno o zemlji ili regiji. Nemojte koristiti električni transformator (putni ispravljač), jer može uzrokovati
pregrijavanje ili kvar.
77 Nemojte koristiti nijedan drugi AC adapter osim onog
isporučenog uz fotookvir.
O kondenzaciji vlage
Ako fotookvir unesete izravno iz hladnog u topli prostor
ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj prostoriji, unutar
njega može se kondenzirati vlaga.
Dođe li do toga, fotookvir vjerojatno neće raditi pravilno
i može se čak pokvariti ako ga nastavite koristiti.
Ako se kondenzira vlaga, isključite digitalni fotookvir i
nemojte ga koristiti neko vrijeme.
O transportu
Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijsku karticu, AC
adapter i spojene kabele s fotookvira te stavite fotookvir
i njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa zaštitnim
pakiranjem. Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu, koristite slične materijale pakiranja kako se fotookvir
ne bi oštetio prilikom transporta.
3
Napomene o uporabi memorijske
kartice
77 Fotookvir ne podržava čitanje podataka koje zahtijeva
zaštitu autorskog prava.
77 Pri uporabi kartice, provjerite je li ispravno okrenuta
u odnosu na utor. Nepravilnim umetanjem možete
oštetiti fotookvir.
77 Kod ulaganja memorijske kartice, ne pokušavajte je gurati nasilu jer tako možete oštetiti memorijsku karticu i/
ili fotookvir.
77 Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir dok
fotookvir čita podatke ili im pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
77 Savjetujemo vam da načinite sigurnosne kopije važnih
podataka.
77 Fotookvir možda neće moći prikazati podatke obrađene
računalom.
77 Kad prenosite ili spremate karticu, stavite je u njezinu
kutiju.
77 Nemojte dirati priključke kartice rukama ili metalnim
predmetom.
77 Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
77 Nemojte rastavljati ili preinačivati karticu.
77 Ne izlažite karticu vodi.
77 Nemojte koristiti ili držati karticu na sljedećim mjestima:
-- Mjestima na kojima nisu zadovoljeni potrebni radni
uvjeti, uključujući mjesta poput vruće unutrašnjosti
vozila parkiranog na suncu i/ili ljeti, na vanjskim mjestima izloženim izravnom suncu, ili pored grijalice.
-- Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
-- Mjestima izloženim statičkom elektricitetu ili električnim smetnjama.
“Memory Stick Duo”
77 Fotookvir podržava FAT32. Međutim, ne jamčimo da
će raditi sa svim “Memory Stick Duo” medijima.
77 Fotookvir ne podržava čitanje podataka koje zahtijeva
“MagicGate” zaštitu autorskog prava. “MagicGate” je
općeniti naziv za tehnologiju zaštite autorskih prava
koju je razvila tvrtka Sony te koristi provjeru i šifriranje.
77 Fotookvir ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka.
77 Za najnovije informacije o vrstama “Memory Stick
Duo” kartica koje fotookvir podržava, pogledajte informacije o “Memory Stick” kompatibilnosti na Sonyjevoj
internetskoj stranici.
77 Nemojte umetati više od jedne “Memory Stick Duo”
kartice istovremeno jer se fotookvir tako može oštetiti.
77 Kad formatirate “Memory Stick Duo”, koristite funkciju
formatiranja na vašem digitalnom fotoaparatu. Formatirate li “Memory Stick” računalom, slike se možda neće
prikazivati pravilno.
4
77 Formatiranjem kartice “Memory Stick” brišu se sve pa
i zaštićene slike. Kako biste spriječili slučajno brisanje
važnih podataka, provjerite sadržaj “Memory Stick
Duo” kartice prije formatiranja.
77 Ne možete snimati ili brisati podatke ako je zaštitni
graničnik u položaju LOCK.
77 Na mjesto za naljepnicu nemojte stavljati ništa osim
isporučene naljepnice. Kod postavljanja isporučene
naljepnice, namjestite je na pripadajuće mjesto. Pazite
da ne proviruje preko rubova kartice.
SD memorijska kartica
77 Ipak, ne jamčimo pravilan rad sa svim vrstama SD
memorijskih kartica.
77 Uz ovaj fotookvir ne mogu se koristiti SDXC memorijske kartice.
77 Neki komercijalno nabavljivi adapteri za kartice na
poleđini imaju ispupčene priključke. Adapteri takvog
tipa možda neće raditi pravilno s fotookvirom.
77 Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SD memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili manjeg.
77 Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SDHC memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili manjeg.
Čišćenje
Ako se kućište fotookvira zaprlja, očistite ga krpom namočenom u malo neutralnog deterdženta i zatim osušite.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla oštetiti površinu,
primjerice, otopine poput alkohola ili benzena.
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na sljedećoj adresi:
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising