Sony | DPF-D72 | Sony DPF-D72 Upute za upotrebu

4-129-235-11 (1)
P/N3A221AH00-G6T-GP
Prije uporabe
Digitalni
fotookvir
Osnovni postupci
Napredni postupci
DPF-A72/E72/D72
Spajanje na računalo
Poruke grešaka
U slučaju problema
Dodatne informacije
Upute za uporabu
Prije korištenja ovog ureñaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
sačuvajte ga za buduću uporabu.
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani ureñaja.
Zabilježite serijski broj na dolje označeno mjesto. Ove brojeve
upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja
u svezi s ovim proizvodom.
Br. modela DPF-A72/E72/D72
Serijski br. __________________
© 2009 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte baterije izlagati snažnoj
toplini, primjerice sunčevom svjetlu,
vatri i sl.
PAŽNJA
Bateriju zamijenite isključivo određenom vrstom baterija. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
Dotrajale baterije odlažite sukladno
uputama.
2
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvoñač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklañen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrñeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa
smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih
od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama
može utjecati na sliku ovog digitalnog fotookvira.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski
kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu
ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje istrošenih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj
ambalaži označava da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih
baterija čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva
stalnu vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi
se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka odnesite je na odlagalište za
recikliranje električke i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome
kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite
bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Nastavlja se
3
Kopiranje, objavljivanje ili ispis s CD-ova, TV programa, materijala sa zaštićenim autorskim pravima,
poput slika, publikacija ili drugih materijala, osim
za vaše vlastito snimanje ili kreativno izražavanje,
ograničeno je samo na privatnu ili kućnu uporabu.
Ukoliko niste sami vlasnik autorskog prava ili nemate
dopuštenje vlasnika autorskih prava za materijale
koje ćete umnažati, korištenje tih materijala van
ovog ograničenja može podlijegati zakonu o zaštiti
autorskog prava i tvoriti osnovu za odštetu nositeljima autorskih prava.
Kad s ovim digitalnim fotookvirom koristite fotografije, osobito pazite da ne kršite zakon o autorskim
pravima. Svaka neovlaštena uporaba ili mijenjanje
autorskih portreta može predstavljati kršenje prava.
Kod nekih izložbi, izvedbi ili performansa može
biti zabranjena uporaba fotografija.
Preporuka za sigurnosne kopije
Kako biste spriječili mogući gubitak podataka nehotičnim postupkom ili kvarom digitalnog fotookvira,
savjetujemo vam da načinite sigurnosne kopije
svojih podataka.
Informacije
PRODAVAČ NI U KOM SLUČAJU NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE
IZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
BILO KAKVE PRIRODE, ILI ZA GUBITKE ILI
TROŠKOVE KOJI SU POSLJEDICA OŠTEĆENOG PROIZVODA ILI UPORABE BILO KOJEG
PROIZVODA.
Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo
kakve slučajne ili posljedične štete ili gubitak
snimljenih sadržaja koje može uzrokovati kvar
digitalnog fotookvira ili memorijske kartice.
Napomene o LCD zaslonu
C Nemojte pritiskati LCD zaslon. Može se promijeniti
prikaz boja i zaslon se može oštetiti.
C Dugotrajno izlaganje LCD zaslona izravnom suncu
može prouzročiti kvarove.
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela
iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD zaslonu mogu
trajno biti vidljive sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene boje). To je normalno
i nema nikakav utjecaj na otisnutu sliku.
C Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na
hladnom mjestu. Ta pojava ne predstavlja kvar.
4
O zaštitnim znakovima i autorskim
pravima
C
, Cyber-shot,
, "Memory
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory Stick",
"Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick Micro",
,
, "Memory Stick-ROM",
, "MagicGate" i
su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštićeni
nazivi ili registrirani nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke Apple
Computer, Inc registrirane u SAD-u i/ili drugim
državama.
C CompactFlash je zaštićeni naziv SanDisk
Corporation u SAD-u.
Stick",
C
ili xD-Picture Card™ je zaštićeni znak
tvrtke FUJIFILM Corporation.
C Fotookvir sadrži bitmap fontove tvrtke Monotype
Imaging Inc.
C Nazivi svih drugih tvrtki i proizvoda koji se spominju
u ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
tvrtki. Nadalje, oznake "™" i "®" nisu uvijek navedene u ovom priručniku.
Napomena za korisnike
Program © 2009 Sony Corporation
Dokumentacija © 2009 Sony Corporation
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili softver opisan
u njemu, bilo u cjelini ili djelomično, ne smije se
reproducirati, prevoditi ili skraćivati ni u koji strojno
čitljivi oblik bez prethodnog pismenog dopuštenja
tvrtke Sony Corporation.
SONY CORPORATION NI U KOM SLUČAJU NE
PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE
SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE,
TEMELJENE NA POGREŠKAMA, KONTAKTU
ILI DRUKČIJE, KOJE SU UZROKOVANE ILI POVEZANE S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM
ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA
OVDJE ILI S NJIHOVOM UPORABOM.
Sony Corporation zadržava pravo na izmjene ovog
priručnika ili informacija sadržanih u njemu u bilo
koje vrijeme bez najave.
Ovdje opisani softver može takoñer biti podložan
uvjetima posebnog korisničkog licencnog ugovora.
Svi posebno dizajnirani podaci poput primjera slika
koje su dio ovog softvera ne mogu se mijenjati ili
kopirati, osim za osobnu uporabu. Svako neovlašteno
kopiranje ovog softvera je zabranjeno zakonom o
zaštiti autorskog prava.
Imajte na umu da svako neovlašteno kopiranje ili
mijenjanje portreta ili autorskog djela može predstavljati povredu autorskih prava njihovih vlasnika.
O ilustracijama i slikama zaslona u
ovim uputama
Ilustracije i slike zaslona korištene u ovim uputama
pripadaju modelu DPF-D72 ukoliko nije drugačije
naznačeno.
5
Sadržaj
Prije uporabe
Uživajte u ovom fotookviru na
raznolike načine .................................8
Značajke.............................................9
Provjera isporučenog pribora ............10
Opis dijelova.....................................11
Osnovni postupci
Priprema daljinskog upravljača .........14
Podešavanje nožice ..........................15
Pričvršćivanje fotookvira na zid...........16
Izmjena prednjeg okvira
(samo DPF-E72) ...............................17
Spajanje na mrežni napon ................18
Uključivanje fotookvira......................20
Podešavanje sata..............................21
Umetanje memorijske kartice ...........22
Izmjena prikaza ................................23
Slideshow prikaz ..............................24
Prikaz sata i kalendara .....................25
Pojedinačni prikaz ............................26
Indeksni prikaz slika .........................27
6
Napredni postupci
Uživanje u slideshow prikazu............ 29
Promjena postavki slideshowa ...... 29
Mod obnavljanja
(samo DPF-E72) ............................... 32
Dodavanje slika u unutrašnju
memoriju ......................................... 32
Eksportiranje slike............................ 34
Brisanje slike ................................... 36
Registriranje oznake
(samo DPF-D72)............................... 37
Pretraživanje slika (filtriranje)
(samo DPF-D72)............................... 39
Odabir uređaja za reprodukciju......... 40
Podešavanje veličine i položaja slike.. 40
Povećavanje/smanjivanje slike ....... 40
Rotiranje slike .............................. 41
Postavke automatskog uključivanja/
isključivanja ..................................... 42
Mijenjanje postavki .......................... 43
Postupak podešavanja.................. 43
Opcije za podešavanje.................. 45
Spajanje na računalo
Spajanje na računalo........................ 47
Sistemski zahtjevi ........................ 47
Spajanje na računalo radi
razmjene slika ............................. 47
Odspajanje s računala .................. 48
Poruke grešaka
Ako se prikaže poruka greške ...........49
U slučaju problema
Ako se pojavi problem.......................51
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................55
O sigurnosti..................................55
O postavljanju...............................55
O čišćenju....................................55
O ograničenjima kopiranja.............56
O memorijskim karticama.................56
"Memory Stick" ............................56
SD memorijska kartica ..................57
xD-Picture Card............................57
CompactFlash kartica
(samo DPF-D72)...........................58
Napomene o uporabi memorijske
kartice .........................................58
Tehnički podaci ................................59
7
Prije uporabe
Uživajte u ovom fotookviru na raznolike načine
Sony DPF-A72/E72/D72 je digitalni fotookvir za jednostavan prikaz slika načinjenih digitalnim
fotoaparatom ili drugim ureñajem bez uporabe računala.
8
Značajke
x Podrška za razne memorijske kartice
Podržava razne memorijske kartice, poput
"Memory Stick" kartice, CompactFlash kartice
(samo DPF-D72), SD memorijske kartice i
xD-Picture Card kartice. Jednostavno uložite
memorijsku karticu izvañenu iz digitalnog
fotoaparata ili drugog ureñaja, i tada ćete
odmah moći vidjeti slike (. str. 22).
x Razni načini rada
Prikazane slike mogu se izmjenjivati automatski kao da sami okrećete stranice albuma.
Možete odabrati razne načine rada, uključujući
samo slike, sat i kalendar. Možete takoñer
mijenjati podešenja reprodukcije, primjerice
redoslijed prikaza (. str. 29).
x Dodavanje slika u unutrašnju memoriju
Slike koje dodajete u album spremaju se u
unutrašnju memoriju (. str. 32).
x Razne funkcije prikaza
Možete uživati u raznim načinima prikaza,
kao što je slideshow prikaz, prikaz sata ili
kalendara. Fotookvir takoñer može prikazivati
slike pojedinačno ili više slika odjednom
(indeksni prikaz) (. str. 23).
x Eksportiranje slika
Slike koje se nalaze u albumu možete
eksportirati na svoju memorijsku karticu
(. str. 34).
Nastavlja se
9
x Funkcija pretraživanja (samo DPF-D72)
Slike možete pretraživati prema dogañaju,
mapi, orijentaciji slike i oznakama
(. str. 39).
x Automatska rotacija slika
Fotookvir automatski rotira slike u njihovu
odgovarajuću orijentaciju. Slike se takoñer
automatski rotiraju kad se fotookvir namjesti u
portretni ili panoramski položaj (. str. 16).
x Prikazivanje slika na zidu
Fotookvir možete objesiti na zid (. str. 16).
10
Provjera isporučenog
pribora
Provjerite jeste li dobili sljedeće.
C Digitalni fotookvir (1)
C Nožica
C Daljinski upravljač (1)
C AC adapter (1)
C Izmjenjivi okvir (2) (samo DPF-E72)
C Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
C Kratke upute za uporabu (Read This First)
(1)
C Jamstveni list (1)
(U nekim područjima se jamstveni list ne
isporučuje.)
Opis dijelova
Stražnja strana
Detalje potražite na stranicama navedenim u
zagradama.
Ilustracije pripadaju modelu DPF-D72. Lokacije
i imena tipki i priključnica modela DPF-A72/E72
potpuno su jednake onima modela DPF-D72,
uz iznimku da modeli DPF-A72/E72 nisu
opremljeni utorom za CompactFlash karticu/
Microdrive.
Prednja strana
A +USB B priključnica (. str. 47)
Spojite USB kabel kad fotookvir želite koristiti
s računalom.
B Nožica (. str. 15)
C DC IN 5 V priključnica (. str. 18)
Spojite priključak isporučenog AC adaptera
na ovu priključnicu, a zatim adapter spojite na
zidnu utičnicu.
A LCD zaslon
B Senzor daljinskog upravljača
Kad koristite isporučeni daljinski upravljač,
usmjerite ga prema ovom senzoru.
Nastavlja se
11
D Utor za CompactFlash karticu/
Microdrive (. str. 22) (samo
DPF-D72)
E Tipka 1 (uključenje/pripravno
stanje)
F Indikator pripravnog stanja
G Tipka MENU
Za prikaz izbornika.
Funkcijama tipaka daljinskog upravljača,
poput [Slideshow Settings], [Rotate], [Add to
album] i [Date/time settings)], možete upravljati
i s izbornika.
H Tipke smjera (4/3/2/1), '
Pritisnite 4/3/2/1 za odabir stavki izbornika.
Zatim pritisnite ' za potvrdu odabira.
I Tipka BACK
Povratak na prethodni zaslon.
J Tipka Reset
Ako fotookvir ne funkcionira premda je
uključen na napajanje upotrijebite dugačak,
tanki predmet, poput igle, kako biste pritisnuli
ovu tipku.
K Indikator pristupa
L Utor za "Memory Stick PRO"
(Standard/Duo)/SD memorijsku
karticu/MMC/xD-Picture Card
karticu utor (. str. 22)
12
M Tipka VIEW MODE (. str. 23)
N Rupe za pričvršćivanje uređaja na
zid (. str. 16)
O Prostor za odlaganje nožice
Daljinski upravljač
A Tipka VIEW MODE (. str. 23)
B Tipka SLIDE-SHOW (_)
(. str. 23)
C Tipka INDEX (Y) (. str. 23)
Ova tipka prebacuje iz prikaza jedne na
prikaz više slika odjednom.
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Tipka SINGLE (Ŧ) (. str. 23)
Tipka MENU
Tipka BACK
Tipka 1 (uključenje/pripravno
stanje)
Tipka CLOCK (>) (. str. 23)
Tipke za uvećavanje(f)/
smanjivanje (e) (.
. str. 40)
Tipka ALBUM (ß) (. str. 32)
Tipke smjera (4/3/2/1)
Tipka ' (unos)
Tipka ROTATE (s) (. str. 40)
13
Osnovni postupci
Priprema daljinskog
upravljača
Isporučena litijeva baterija (CR2025) je već
uložena u daljinski upravljač. Prije uporabe
izvucite izolacijsku foliju na prikazani način.
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
Ako daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju (CR2025 litijeva baterija) novom.
1
Izvucite držač baterije.
Držeći pritisnutim zatvarač držača baterije,
izvucite držač iz utora.
Zaštitna folija
Korištenje daljinskog upravljača
Usmjerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na fotookviru.
2
Izvadite istrošenu bateriju iz držača
i zamijenite je novom baterijom.
Umetnite bateriju tako da oznaka "+" bude
okrenuta prema gore.
Senzor
daljinskog
upravljača
3
Ponovno uložite držač baterije u
daljinski upravljač.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se ne koristi
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili
bacati u vatru.
Napomena
Pritišćete li tipke fotookvira dok je obješen na zid,
fotookvir bi mogao pasti. Upotrebljavajte stoga
daljinski upravljač.
14
Napomene
C Kad litijeva baterija oslabi, radna udaljenost daljinskog upravljača se može smanjiti ili daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno. U tom slučaju, zamijenite
bateriju Sony CR2025 litijevom baterijom. Uporaba
drukčije baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.
C Koristite li bateriju različitu od opisane, moguće je
pucanje baterije.
C Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim
propisima.
C Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplom i
vlažnom mjestu.
C Pazite da u daljinski upravljač ne uñe kakav strani
predmet, primjerice kod zamjene baterije.
C Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati curenje
elektrolita i koroziju.
– Nemojte puniti bateriju.
– Kad daljinski upravljač nećete koristiti duže
vrijeme, izvadite bateriju iz njega kako biste
spriječili curenje elektrolita i koroziju.
– Nepravilno ulaganje, rastavljanje, rezanje ili
zagrijavanje baterije, ili bacanje u vatru, mogu
uzrokovati pucanje baterije i istjecanje elektrolita.
Podešavanje nožice
1
Čvrsto prihvatite fotookvir te
umetnite nožicu ravno u otvor s
navojem na stražnjoj strani uređaja.
2
Okrećite nožicu sve dok se ne
zaustavi.
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku temelje se na
uporabi daljinskog upravljača. Kad su postupci
za daljinski upravljač i za tipke na fotookviru
različiti, to će biti posebno naglašeno u obliku
savjeta.
Namještanje u portretnu ili
panoramsku orijentaciju
Fotookvir možete namjestiti u portretnu ili
panoramsku orijentaciju tako da ga zakrenete
bez pomicanja nožice.
Nastavlja se
15
Kad je fotookvir namješten u portretnu orijentaciju, slika se takoñer automatski rotira u
odgovarajuću orijentaciju.
Samo DPF-D72: Smjer predočen na tipkama
smjera sa stražnje strane ureñaja ovisi o
orijentaciji fotookvira.
Pričvršćivanje fotookvira
na zid
Fotookvir možete pričvrstiti na zid slijedeći
ove upute.
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni)
prikladne za otvore na stražnjoj
strani fotookvira.
4 mm
Više od 25 mm
Napomene
C Provjerite je li nožica stabilna. Ako nožica nije
podešena pravilno, fotookvir se može prevrnuti.
C Samo DPF-A72/D72: Kad se fotookvir nalazi u
portretnoj orijentaciji logo Sony ne svijetli.
C Fotookvir ne registrira niti mijenja orijentaciju slika
ako je funkcija [Auto display orientation] na kartici
: (Settings) podešena na [OFF].
C U predjelu za odlaganje nožice nalazi se magnet.
Nemojte blizu fotookvira držati ništa što bi lako
moglo biti pogoñeno magnetizmom, poput gotovinskih
i kreditnih kartica.
Postavite li fotookvir blizu televizijskog prijemnika
s katodnom cijevi prikaz boja na televizijskom
zaslonu može biti narušen.
4,2 mm
8,6 mm
Otvori za pričvršćivanje
uređaja na zid
2
Uvrtite vijke (nisu isporučeni) u rupe
na zidu.
Pobrinite se da vijci (nisu isporučeni)
proviruju 2,5 do 3 mm iz zida.
Savjet
Nožicu je lakše okretati ukoliko ju čvrsto omotate
gumenom trakom prilikom uklanjanja nožice s
fotookvira.
Između
2,5 mm do 3 mm
3
Objesite fotookvir na zid poklapanjem
otvora na stražnjoj strani fotookvira
i vijaka na zidu.
Napomene
C Upotrijebite vijke koji su primjereni osobinama
materijala od kojeg je načinjen zid. Vijci se mogu
oštetiti ovisno o materijalu upotrijebljenom za
izradu zida. Vijke uvrtite u stup ili u tiplu u zidu.
16
C Želite li ponovno umetnuti memorijsku karticu
skinite fotookvir sa zida te na stabilnoj podlozi
izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu.
C Prilikom pričvršćivanja fotookvira na zid uklonite
nožicu i pohranite ju u prostor za odlaganje nožice
sa stražnje strane ureñaja.
Izmjena prednjeg okvira
(samo DPF-E72)
Originalni prednji okvir možete zamijeniti
isporučenim izmjenjivim okvirom.
1
Umetnite dugačak, tanki predmet,
poput igle, u otvor pored predjela za
odlaganje nožice sa stražnje strane
fotookvira te odvojite prednji okvir.
2
Uklonite okvir.
Budući da se u prostoru za odlaganje
nožice nalazi magnet, nožica će ostati
pričvršćena za uređaj.
C Spojite kabel AC adaptera s fotookvirom te objesite
fotookvir na zid. Zatim uključite adapter u mrežnu
utičnicu.
C Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode
ili štetu prouzročene lošim pričvršćivanjem na zid,
pogrešnom uporabom, prirodnim nepogodama, itd.
Nastavlja se
17
3
Položite izmjenjivi okvir na fotookvir
te poravnajte otvor za senzor za
daljinsko upravljanje sa senzorom
na fotookviru.
Senzor za daljinsko upravljanje
Spajanje na mrežni
napon
1
Spojite priključak AC adaptera u DC
IN 5 V priključnicu na stražnjoj strani
fotookvira.
2
Spojite AC adapter u zidnu utičnicu.
Fotookvir se automatski uključuje.
4
Pritisnite četiri ugla izmjenjivog okvira
tako da škljocnu pričvrstivši se za
fotookvir.
Na DC IN 5 V
priključnicu
DC priključak
Na zidnu utičnicu
DC kabel
AC adapter
glavni uređaj
AC priključak
Napomene
C Zidna utičnica treba biti što bliže ureñaju i lako
dostupna.
C Ne stavljajte fotookvir na nestabilnu ili na nagnutu
površinu.
C Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu
u blizini. Ako se pojave problemi prilikom uporabe,
odmah prekinite napajanje odspajanjem priključka
iz zidne utičnice.
18
C Nemojte kratko spajati priključak AC adapter metalnim predmetom. Tako možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni
prostor, primjerice izmeñu zida i namještaja.
C Čvrsto spojite priključak AC adaptera na priključnicu.
Ukoliko taj priključak nije dobar, fotookvir se može
isključiti kod pomicanja.
C Nakon uporabe, odspojite AC adapter iz DC IN 5 V
priključnice fotookvira, i odspojite AC mrežni kabel
iz zidne utičnice.
C Čak i kada je fotookvir isključen dalje će se snabdijevati strujom ukoliko AC adapter ostane priključen
te uključen u mrežnu utičnicu.
C Ne isključujte fotookvir niti odspajajte AC adapter
s fotookvira sve dok indikator pripravnog stanja ne
zasvijetli crvenim svjetlom. U suprotnom može
doći do oštećenja fotookvira.
Uklanjanje AC priključka s mrežne
utičnice
Ukoliko AC priključak ostane pričvršćen na
mrežnu utičnicu uklonite ga na sljedeći način:
Metalni nastavci na poleđini AC priključka.
AC priključak
Pričvršćivanje AC priključka
Pričvrstite AC priključak na AC adapter kako
slijedi:
PUSH jezičak će škljocnuti kada se AC priključak
čvrsto umetne u svoje ležište.
Napomene
C AC priključak može se ukloniti s AC adaptera
pritiskom na PUSH jezičak. Meñutim, dok koristite
AC adapter nije potrebno uklanjati AC priključak.
Pobrinite se da AC priključak bude čvrsto pričvršćen.
Uklonite li AC priključak možete ga vratiti na AC
adapter tako da ga gurate sve dok ne škljocne u
svom ležištu kako je prikazano na gornjoj ilustraciji.
C AC priključak može se razlikovati oblikom ovisno
o regiji u kojoj ste kupili fotookvir.
Napomene
C Prilikom grubljeg rukovanja AC priključak se može
odvojiti od AC adaptera i ostati u mrežnoj utičnici.
Ako se to dogodi uhvatite AC priključak suhim
rukama kako je prikazano na gornjoj ilustraciji i
izvucite ga iz utičnice. Nemojte koristiti nikakve
alate. Pazite da ne dodirnete metalne nastavke na
poleñini AC priključka.
C Provjerite je li sve u redu s AC adapterom i AC
priključkom, a zatim umetnite AC priključak u
adapter i gurajte dok ne škljocne u svom ležištu.
C Uočite li bilo kakav problem s AC adapterom ili AC
priključkom posavjetujte se o tome s ovlaštenim
Sony servisom radi popravka.
19
Uključivanje fotookvira
Ako ste u prethodnom dijelu već uključili
fotookvir preskočite dio koji slijedi.
Rad u početnom stanju
Kada fotookvir uključimo bez umetnute memorijske kartice, na zaslonu se pojavljuje početni
izbornik prikazan dolje.
Uključivanje
Pritisnite 1 (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru ili daljinskom upravljaču za uključenje.
Tom prilikom indikator pripravnog stanja prelazi
iz crvene u zelenu boju. Na prednjem okviru
zasvijetlit će logo Sony (samo DPF-A72/D72)
Nakon 10 sekundi bez pritiska na tipke, pokazuje se demo mod. Kod pritiska na bilo koju
tipku osim tipke uključenja, početni izbornik se
vraća na zaslon.
Tada pritisnite prvo tipku MENU a zatim
podesite datum i vrijeme.
Isključivanje
Pritisnite i držite 1 (uključenje/pripravno stanje)
na fotookviru ili daljinskom upravljaču dok se
ureñaj ne isključi. Indikator pripravnog stanja
prelazi iz zelene u crvenu boju.
Napomena
Nemojte otpuštati tipku za isključivanje niti odspajati AC
adapter iz fotookvira prije no što indikator pripravnog
stanja počne svijetliti crveno. U protivnom možete
oštetiti fotookvir.
20
Podešavanje sata
6
Podesite format datuma.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Date Display
Order],a zatim pritisnite Q.
Sat fotookvira se treba podesiti kako bi pokazivao
točno vrijeme u prikazima za sat i kalendar.
1
B Pritisnite 2/1 za odabir formata
datuma, a zatim pritisnite Q.
C Y-M-D
C M-D-Y
C D-M-Y
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice :
(Settings).
7
Možete podesiti dan koji je prikazan na
lijevoj strani kalendara.
A Pritisnite 2/1 za odabir [First
Weekday], a zatim pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 za odabir [Sunday] ili
[Monday], a zatim pritisnite Q.
Prikazuje se izbornik s postavkama.
Savjet
Tipke 4/3 možete koristiti samo kada je memorijska kartica umetnuta u fotookvir ili ako je
odabrana postavka različita od sata i kalendara
(str. 25).
3
Pritisnite 2/1 za odabir [Date/time
settings], a zatim pritisnite Q.
Podesite početni dan u tjednu za
kalendar.
8
Odaberite prikaz vremena.
A Pritisnite 2/1 za odabir [12hr/24hr
display], a zatim pritisnite Q.
Prikazuje se izbornik Date/time settings.
B Pritisnite 2/1 za odabir [12 hours] ili
[24 hours], a zatim pritisnite Q.
9
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvara.
4
Podesite datum.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Date], a zatim
pritisnite Q.
B Pritisnite 4/3 za odabir godine, mjeseca
i dana, zatim pritisnite 2/1 za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite Q.
5
Podesite vrijeme.
A Pritisnite 2/1 za odabir [Time], a
zatim pritisnite Q.
B Pritisnite 4/3 za odabir sata, minuta i
sekundi, zatim pritisnite 2/1 za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite Q.
21
Umetanje memorijske
kartice
Uložite memorijsku karticu čvrsto u
odgovarajući utor tako da naljepnica
bude okrenuta prema vama (dok se
nalazite iza poleđine fotookvira).
Indikator pristupa treperi kad je memorijska
kartica ispravno umetnuta. Ako indikator
pristupa ne treperi provjerite na koju stranu je
okrenuta naljepnica te ponovno umetnite
memorijsku karticu.
Za detalje o memorijskim karticama koje možete koristiti s ovim fotookvirom pogledajte str.
56 do 58.
CompactFlash kartica
(samo DPF-D72)
Napomene
C Kod ulaganja memorijske kartice, ona će ući u utor
samo odreñenim dijelom, stoga je ne pokušavajte
gurati nasilu jer tako možete oštetiti memorijsku
karticu i/ili fotookvir.
C Višenamjenski utor za "Memory Stick PRO"
(Standard/Duo)/SD memorijsku karticu/MMC/
xD-Picture Card automatski prepoznaje tip kartice.
Utor je kompatibilan sa standardnom "Memory Stick" i
Duo veličinom, stoga vam ne treba Memory Stick
adapter.
C Nemojte istovremeno umetati kartice u utor A i
utor B.
C Prije uporabe memorijske kartice, pogledajte "O
memorijskim karticama" na str. 56.
Prioritet prikaza slika
Uložite li memorijsku karticu, slike s uložene memorijske kartice prikazuju se automatski. Za ručno
prebacivanje izmeñu prikaza s memorijske kartice,
načinite odabir u izborniku x [Select device] (str. 40).
Fotookvir prikazuje slike sljedećim redoslijedom
prioriteta.
C Memorijske kartice 3 Unutrašnja memorija
C Ako je uloženo više memorijskih kartica dok je
fotookvir uključen, prikazuju se i imaju prioritet
slike s prve memorijske kartice koju ste uložili.
C Ako je uloženo više memorijskih kartica dok je
fotookvir isključen, kartice imaju sljedeće prioritete
prikazivanja.
"Memory Stick" 3 CompactFlash kartica (samo
DPF-D72) 3 SD memorijska kartica/xD-Picture
Card
C Meñutim, prioritet prikazivanja daje se memorijskoj
kartici koja je bila prikazivana kada ste isključili
fotookvir.
C Ako nije uložena nijedna memorijska kartica,
prikazuju se slike pohranjene u album na unutrašnjoj
memoriji.
Napomene
Indikator pristupa
Umetnite "Memory
Stick Duo" u utor B.
Umetnite xD-Picture Card, SD memorijsku
karticu ili Memory Stick" u utor A.
Vađenje memorijske kartice
Izvadite memorijsku karticu iz utora u smjeru suprotnom od ulaganja.
22
C Zbog jedne od značajki unutrašnje memorije ureñaja
slike pohranjene kroz dugo vrijeme ili učitane mnogo
puta mogu pretrpjeti kvar podataka.
C Fotookvir podržava prikaz slikovnih datoteka JPEG
formata kompatibilnih s datotekama DCF ili RAW
formata snimljenih Sonyjevim digitalnim fotoaparatom. Bilo koje druge datoteke (primjerice datoteke
kreirane i obrañene na računalu ili datoteke RAW
formata snimljene digitalnim fotoaparatom drugog
proizvoñača ili slično) možda neće biti moguće
prikazati na fotookviru.
Izmjena prikaza
1
3
Pritisnite tipke 4/3/2/1 ili VIEW
MODE kako biste odabrali željeni
stil prikaza, a zatim pritisnite Q.
Pritisnite VIEW MODE.
Pojavljuje se zaslon sa stilovima prikaza.
2
Odaberite grupu koju želite.
Grupa
Objašnjenje
_
Prikaz u stilu slideshowa.
Slideshow
>
Prikaz u stilu sata i kalendara.
Sat i
kalendar
Ŧ
Prikaz u stilu pojedinačne
slike.
Y
Prikaz u stilu smanjenih slika.
Index
Savjet
Željenu grupu odaberite pritiskom na tipke 4/3
nakon što ste kursor pomaknuli na predio s
grupama uporabom tipaka 4/3/2/1 i to kada
fotookvirom upravljate služeći se tipkama na
njemu.
23
Slideshow prikaz
Grupa
_
Slika
Stil
Objašnjenje
A
Pojedinačni pregled
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom
u skladu s efektom odabranim na izborniku
[Slideshow Settings].
B
Pregled više slika
Prikazivanje više slika odjednom.
C
Prikaz sata
Prikazivanje slika s trenutnim datumom i
vremenom.
D
Prikaz kalendara
Prikazivanje slika jedne za drugom uz prikazivanje kalendara. Prikazani su trenutni datum i
vrijeme.
E
Funkcija Time
Machine
(DPF-D72)
Prikazivanje slika s datumom i vremenom
snimanja. Tekući datum i vrijeme ne mogu biti
prikazani.
F
Pregled nasumičnim
redoslijedom
Prikazivanje slika uz nasumičnu izmjenu
različitih stilova slideshowa i efekata.
Slideshow
Savjeti
C Ako je ureñaj uključen, a nijedna memorijska kartica
nije umetnuta, prikazivat će se slike pohranjene u
unutrašnju memoriju. Ako u unutrašnjoj memoriji
nema slika, automatski započinje pokazni mod.
Pokazni mod završava pritiskom na bilo koju tipku
osim tipke 1 (uključivanje/pripravni mod).
C Detalje o redoslijedu reprodukcije u slideshow
prikazu pogledajte na str. 45.
24
C Prilikom odabira slideshow prikaza možete podesiti
interval, efekte, redoslijed ili efekt boje. Pogledajte
opciju "Slideshow Settings" (str. 45).
C Možete odabrati mod pojedinačnog prikazivanja
pritisnete li ' na fotookviru tijekom slideshow
prikazivanja slike koju želite.
C Možete koristiti VIEW MODE tipku koja se nalazi
na fotookviru.
Prikaz sata i kalendara
Sat 1
Sat 2
Sat 3
Sat 4
Sat 5
Sat 6
Sat 7
Sat 8
Sat 9
Sat 10
Kalendar 2
Kalendar 3
Sat 11
(samo DPF-D72)
Kalendar 1
Lunarni kalendar
(ako u [Language
setting] odaberete
[Simplified Chinese])
(samo DPF-D72)
Napomena
Kada su prikazani sat i kalendar možete odabrati
samo karticu : (Settings).
Savjet
Možete koristiti tipku VIEW MODE na fotookviru.
25
Pojedinačni prikaz
Grupa
Slika
Stil
Objašnjenje
Ŧ
A
Cijela slika
Prikazuje cijelu sliku na zaslonu. Slike možete
izmjenjivati pritiskom na tipke 4/3.
B
Prilagoñeno zaslonu
Prikazuje sliku preko cijelog zaslona. Slike
možete izmjenjivati pritiskom na tipke 4/3.
C
Cijela slika (s Exif
podacima)
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj
slike, naziv datoteke i datum snimanja tijekom
prikaza cijele slike. Slike možete izmjenjivati
pritiskom tipke 4/3. Za pojedinosti o podacima
o slikama pogledajte "Prikaz informacija"
(str. 28).
D
Prilagoñeno zaslonu (s
Exif podacima)
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj
slike, naziv datoteke i datum snimanja tijekom
prikaza prilagoñenog zaslonu. Slike možete
izmjenjivati pritiskom tipke 4/3. Za pojedinosti
o podacima o slikama pogledajte "Prikaz
informacija" (str. 28).
Savjeti
C Ako je ureñaj uključen, a nijedna memorijska kartica
nije umetnuta, prikazivat će se slike pohranjene u
unutrašnju memoriju. Ako u unutrašnjoj memoriji
nema slika, automatski započinje pokazni mod.
Pokazni mod završava pritiskom na bilo koju tipku
osim tipke 1 (uključivanje/pripravni mod).
C Možete podesiti mod prikazivanja slika: pritisnite
tipke 4/3 kako biste odabrali Ŧ, a zatim
pritisnite 4/3 kako biste odabrali bilo mod
prikazivanja cijele slike bilo mod prilagoñavanja
prikaza zaslonu nakon pritiska na tipku VIEW
MODE. Nisu sve slike prikladne za prikaz
prilagoñen zaslonu.
C Možete koristiti tipku VIEW MODE na fotookviru.
26
Indeksni prikaz slika
Grupa
Y
Slika
Stil
Objašnjenje
A
Index1
Prikazuje niz većih sličica (thumbnail). Slike
možete odabirati pritiskom na tipke 4/3/2/1.
B
Index2
Prikazuje se niz sličica (thumbnail). Slike
možete odabirati pritiskom na tipke 4/3/2/1.
C
Index3
Prikazuje se niz manjih sličica (thumbnail) (samo
DPF-D72). Slike možete odabirati pritiskom na
tipke 4/3/2/1.
Index
(samo DPF-D72)
Savjeti
C "Thumbnail" je slika malih dimenzija namijenjena
indeksnom prikazivanju slika snimljenih digitalnim
fotoaparatom.
C Ako je ureñaj uključen, a nijedna memorijska kartica
nije umetnuta, prikazivat će se slike pohranjene u
unutrašnju memoriju. Ako u unutrašnjoj memoriji
nema slika, automatski započinje pokazni mod.
Pokazni mod završava pritiskom na bilo koju tipku
osim tipke 1 (uključivanje/pripravni mod).
C Možete odabrati mod pojedinačnog prikazivanja
pritisnete li ' na fotookviru tijekom indeksnog
prikazivanja slike koju želite.
C Možete koristiti tipku VIEW MODE na fotookviru
Nastavlja se
27
Prikaz informacija
D Informacije o postavkama
Ikone
Značenje
Indikacija o zaštiti
Oznaka pridijeljene datoteke
(Prikazana kad postoji pridijeljena
datoteka poput videozapisa ili
minijaturne slike za e-mail.)
Prikazuje se ako ste slici pridijelili
registriranu oznaku.
E Broj slike (broj mape-datoteke)
Prikazuju se sljedeće informacije.
A Način prikaza
– Cijela slika
– Prilagoñeno zaslonu
– Cijela slika (s Exif podacima)
– Prilagoñeno zaslonu (s Exif podacima)
B Redoslijed prikaza slika/Ukupni broj slika
Prikazuju se oznake unosa o slikama.
Ikone
Značenje
Unos s unutrašnje memorije
Unos s "Memory Stick" kartice
Unos s CompactFlash kartice
Unos s SD Memory Card kartice
xD-Picture Card ulaz
C Detalji o slici
– Format datoteke (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF RAW)
– Broj piksela (širina T visina)
– Naziv proizvoñača spojenog ureñaja
– Naziv modela spojenog ureñaja
– Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
– Otvor blende (npr.: F2,8)
– Ekspozicija (npr.: +0,0EV)
– Podaci o rotiranju slike
28
Prikazuje se ako je slika kompatibilna s DCF
standardom.
F Datum/vrijeme snimanja
Napredni postupci
Uživanje u slideshow
prikazu
Promjena postavki slideshowa
1
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
Slike pohranjene u unutrašnju memoriju ili na
memorijsku karticu možete automatski prikazivati jednu za drugom.
Slideshow započinje od posljednje slike koja je
bila prikazana, ukoliko isključite te ponovo
uključite fotookvir.
1
2
Prikazuje se zaslon s postavkama.
3
Pritisnite tipku VIEW MODE.
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Slideshow Settings], a zatim
pritisnite Q.
Prikazuje se zaslon s postavkama za
slideshow.
Prikazuje se zaslon za odabir načina prikaza.
2
Pritisnite 4/3 kako biste odabrali
karticu : (Settings).
Odaberite Ť (slideshow).
Savjet
Odabir Ť (slideshow) načinite uporabom
tipaka 4/3 nakon što kursor pomaknete u
predio s grupama pomoću tipaka 4/3/2/1,
prilikom upravljanja fotookvirom pomoću
tipaka na prednjem okviru.
4
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
stavku, a zatim pritisnite Q.
Za pojedinosti o podešavanju stavki
pogledajte tablicu na idućoj stranici.
Napomene
3
Pritisnite 4/3/2/1 tipke za odabir
željenog stila, a zatim pritisnite Q.
C Prilikom odabira slideshow prikaza slika pohranjenih
na memorijsku karticu imajte na umu sljedeće.
– Zbog jedne od značajki memorijskih kartica
slike koje se često pregledavaju mogu pretrpjeti
oštećenje podataka.
– Nemojte podesiti dugotrajno slideshow prikazivanje malog broja slika. To može dovesti do
oštećenja podataka.
– Preporučujemo često pohranjivanje sigurnosnih
kopija slika na memorijskoj kartici.
C Dok fotookvir, primjerice, prikazuje slideshow
promjena nekih postavki nije moguća. Stavke koje
ne možete mijenjati zasjenjene su sivom bojom i ne
možete ih odabrati.
Pogledajte "Slideshow prikaz" (str. 24) za
pojedinosti o stilovima prikaza
slideshowa.
Nastavlja se
29
C Slideshow započinje od prve slike, ukoliko isključite
ili resetirate fotookvir.
C Presvijetao zaslon može izazivati mučninu. Pripazite
da ne podesite preveliku svjetlinu zaslona prilikom
uporabe fotookvira.
Savjet
Možete koristiti i tipku VIEW MODE na fotookviru.
30
*: Tvornička podešenja
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Odaberite vrijednost od 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3
sata, 12 sati ili 24 sata za interval izmeñu slika.
Napomena
Slike se možda neće izmjenjivati sukladno podešenom intervalu, što će
ovisiti o stilu slideshowa ili veličini slika.
Effect
Shuffle
Color effect
Display Mode
Center cross
Prijelaz na sljedeću sliku na način da se prethodna
slika pomiče iz središta u jedan od četiri ugla.
Vert. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito spušta
zastor.
Horiz. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se zastor vuče
vodoravno.
Fade*
Prijelaz na sljedeću sliku iščezavanjem trenutne slike i
polaganim pojavljivanjem sljedeće slike.
Wipe
Prijelaz na sljedeću sliku kao da je trenutna slika
izbrisana sa zaslona kako bi se vidjela sljedeća slika.
Random
Koristi prethodnih pet efekata nasumice.
ON
Slike se prikazuju nasumičnim redoslijedom.
OFF*
Poništava reprodukciju nasumičnim redoslijedom.
Color*
Slika je prikazana u boji.
Sepia
Slika je prikazana u sepija boji.
Monochrome
Crno-bijeli prikaz slike.
Možete odabrati način prikaza pojedinačne slike.
Napomena
Izvorna slika se ne mijenja.
Entire image*
Prikazuje sliku s izvornim omjerom širine i visine.
(Slika može biti prikazana s obrubom s gornje, donje,
lijeve i desne strane.)
Fit to screen
Zumira središte slike kako bi se ispunio cijeli zaslon.
Napomena
Slika možda neće biti prikazana u veličinu koju ste
podesili na izborniku budući da to ovisi o stilu
slideshowa.
31
Mod obnavljanja
(samo DPF-D72)
Zbog jedne od značajki ureñaja slike pohranjene
kroz dugo vrijeme ili često učitavane mogu
pretrpjeti oštećenje podataka.
Ovaj fotookvir automatski obnavlja unutrašnju
memoriju kako bi spriječio takva oštećenja,
ovisno o statusu unutrašnje memorije.
Zaslon za potvrdu obnavljanja unutrašnje
memorije pojavljuje se automatski kad je
obnavljanje potrebno.
Operacija započinje kad odaberete [OK]. Obnavljanje će automatski započeti i u slučaju da
tijekom 30 sekundi ne pokrenete neku drugu
operaciju. Odaberete li [Cancel] zaslon za
potvrdu obnavljanja unutrašnje memorije
pojavit će se idući put.
Dodavanje slika u
unutrašnju memoriju
Fotookvir možete koristiti kao digitalni album za
spremanje važnih slika u unutrašnju memoriju.
Savjet
U opciji [Image file size] unutar izbornika, možete
odabrati hoće li se veličina slike optimizirati, ili će se
slika spremati kakva jest i bez kompresije kod pohranjivanja u unutrašnju memoriju (str. 45).
Kada u opciji [Image file size] odaberete [Album], u
njega možete spremiti približno 2000 slika (samo
DPF-D72), ili 250 slika (DPF-A72/E72). Kada
odaberete [Original], broj spremljenih slika može
varirati ovisno o veličini originalne slikovne datoteke.
1
Pritisnite Þ (Album) kad je slika
pohranjena na memorijskoj kartici
prikazana na zaslonu.
Savjet
Nakon pritiska tipke MENU uporabom tipaka
2/1 odaberite [Add to album], a zatim odaberite
ť (Editing) uporabom tipaka 4/3.
Prikaz pojedinačne slike
Tijekom obnavljanja unutrašnje memorije
nemojte isključivati ureñaj. To može dovesti do
kvara.
Obnavljanje unutrašnje memorije traje približno
5 minuta.
Napomene
C Preporučujemo da povremeno pohranite sigurnosne
kopije podataka kako ih ne biste izgubili.
C Nemojte podešavati kontinuirani slideshow s manje
od 10 slika i intervalom izmjenjivanja svake 3
sekunde. Neke slike u unutrašnjoj memoriji možda
nećete moći zaštititi.
32
Slideshow prikaz
Pogledajte pod "Pretraživanje slika
(filtriranje) (samo DPF-D72)" (str. 39).
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite dodati u album, a zatim pritisnite
Q. Svaka odabrana slika biti će označena kvačicom. Ponovite ovaj postupak
kako biste dodali više slika istovremeno.
Indeksni prikaz slike
2
Pritisnite 2/1 za odabir [Add this
image], [Selected images] ili [Add all
images], a zatim pritisnite Q.
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti, a zatim pritisnite
Q za brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Pojavljuje se zaslon za potvrdu odabira
mape.
4
Pojavljuje se zaslon za potvrdu želite li
dodati sliku u unutarnju memoriju.
Odaberete li [Add this image] trenutno
prikazana slika dodaje se albumu. Idite na
korak 4. (Ova stavka ne može biti odabrana
u slideshow prikazu.)
Ako odaberete [Selected images] slike
odabrane s popisa mogu se dodavati
albumu. Idite na korak 3.
Kad odaberete [Add all images] prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Idite na
korak 4.
3
Odaberite sliku s popisa koju želite
dodati.
Pretraživanje popisa slika (samo
DPF-D72)
Tijekom pretraživanja: Prikazuje sve slike
koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.
Bez pretraživanja: na zaslonu su prikazane
sve slike s ureñaja.
Pritisnite 2/1 za odabir mape, a
zatim pritisnite Q.
Savjet
Nova mapa kreira se automatski prilikom
odabira opcije [New folder].
5
Pritisnite 2/1 za odabir [Yes], a
zatim pritisnite Q.
Slika je pohranjena u odabranu mapu u
unutrašnjoj memoriji.
Nastavlja se
33
6
Pritisnite Q kad se prikaže zaslon
za potvrdu odabira.
Napomene
C Slike iz unutrašnje memorije ne mogu se dodati u
album.
C Tijekom dodavanje slike u album nemojte isključivati
ureñaj niti uklanjati memorijsku karticu. Na taj
biste način mogli oštetiti fotookvir, memorijsku
karticu ili podatke.
Savjeti
C Želite li ovu operaciju provesti uporabom daljinskog
upravljača pritisnite tipku MENU na daljinskom
upravljaču, a zatim pritisnite 2/1 za odabir [Add to
album] s izbornika ť (Editing) te pritisnite Q.
C Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
C Možete smanjiti veličinu thumbnail sličica uporabom
tipaka [f/e] na popisu slika.
C Zbog jedne od značajki ureñaja s unutrašnjom
memorijom slike pohranjene kroz dugo vrijeme ili
često učitavane mogu pretrpjeti oštećenje podataka.
Preporučujemo da povremeno pohranite sigurnosne
kopije svojih podataka kako ih ne biste izgubili.
Eksportiranje slike
Možete eksportirati slike iz unutrašnje memorije
na memorijsku karticu.
1
Pritisnite MENU kada je slika
pohranjena u unutrašnju memoriju
prikazana na zaslonu.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice ť
(Editing).
Pojavljuje se zaslon za editiranje.
3
Pritisnite 2/1 za odabir [Export], a
zatim pritisnite Q.
Prikaže se izbornik Export.
Prikaz pojedinačne slike
4
Pritisnite 2/1 za odabir [Export this
image], [Selected images] ili [Export
all images], a zatim pritisnite Q.
Odaberete li [Export this image] eksportira
se trenutno prikazana slika. Idite na korak
6. (Ovu opciju nije moguće odabrati u
slideshow prikazu.)
Ako odaberete [Selected images] s popisa
slika možete odabrati sliku koju želite
eksportirati. Idite na korak 5.
Kod odabira opcije [Export all images]
pojavljuje se popis slika. Kraj svake slike
nalazi se kvadratić za odabir označen
kvačicom. Idite na korak 6.
34
5
Odaberite sliku s popisa koju želite
eksportirati.
Pretraživanje popisa slika (samo
DPF-D72)
Tijekom pretraživanja: prikazuje sve slike
koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.
Bez pretraživanja: na zaslonu je prikazan
popis slika u albumu.
Pogledajte pod "Pretraživanje slika
(filtriranje) (samo DPF-D72)" (str. 39).
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite eksportirati, a zatim pritisnite Q.
Svaka odabrana slika biti će označena
kvačicom. Ponovite ovaj postupak kako
biste eksportirali više slika istovremeno.
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti, a zatim pritisnite
Q za brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Pojavljuje se zaslon za odabir ureñaja
na koji želite eksportirati.
6
Pritisnite 2/1 za odabir uređaja na
koji želite eksportirati sliku, a zatim
pritisnite Q.
7
Pritisnite 2/1 za odabir mape koju
želite pohraniti, a zatim pritisnite Q.
Prikazuje se zaslon za potvrdu
eksportiranja slike.
Savjet
Nova mapa kreira se automatski kada
odaberete opciju [New folder].
8
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Yes], a zatim pritisnite Q.
Eksportiranje je završeno.
9
Pritisnite Q prilikom pojavljivanja
zaslona za potvrdu.
Slika je kopirana na odabrani ureñaj.
Napomena
Tijekom eksportiranja nemojte isključivati ureñaj niti
uklanjati memorijsku karticu. Na taj način mogli biste
oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili podatke.
Savjeti
C Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
C Kad odaberete indeksni prikaz sliku koju želite
eksportirati možete povećati ili smanjiti.
C Ureñaji koje fotookvir ne prepoznaje zasjenjeni su
sivom bojom i nije ih moguće odabrati.
35
Brisanje slike
1
Pritisnite MENU dok je slika prikazana
na zaslonu.
6
Slika je izbrisana.
7
Prikaže se izbornik.
2
Formatiranje unutrašnje
memorije
Prikazuje se zaslon za editiranje.
1
Pritisnite 2/1 za odabir [Delete], a
zatim pritisnite Q.
4
Pritisnite 2/1 za odabir [Delete this
image], [Selected images] ili [Delete
all images], a zatim pritisnite Q.
Odaberete li [Delete this image] briše se
trenutno prikazana slika. Idite na korak 6.
(Ovu stavku nije moguće odabrati tijekom
slideshow prikaza.)
Ako odaberete [Selected images] s popisa
slika možete odabrati slike koje želite
izbrisati. Idite na korak 5.
Kod odabira opcije [Delete all images]
pojavljuje se popis slika. Sve su slike
označene kvačicom. Idite na korak 6.
Odaberite sliku s popisa koju želite
izbrisati.
Pretraživanje popisa slika (samo
DPF-D72)
Tijekom pretraživanja: prikazuje sve slike
koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.
Bez pretraživanja: na zaslonu je prikazan
popis svih slika na ureñaju.
Pogledajte pod "Pretraživanje slika
(filtriranje) (samo DPF-D72)" (str. 39).
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite izbrisati, a zatim pritisnite Q.
Svaka odabrana slika biti će označena
kvačicom.
Ponovite ovaj postupak kako biste
eksportirali više slika istovremeno.
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti, a zatim pritisnite
Q za brisanje kvačice.
B Pritisnite MENU.
Pojavljuje se zaslon za potvrdu brisanja
slika.
36
Pritisnite Q prilikom pojavljivanja
zaslona za potvrdu.
Pritisnite 4/3 za odabir kartice ť
(Editing).
3
5
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Yes], a zatim pritisnite Q.
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
2
Pritisnite 2/1 za odabir kartice :
(Settings).
Prikazuje se zaslon s postavkama.
3
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Initialize], a zatim pritisnite Q.
4
Pritisnite 2/1 za odabir [Format internal
memory], a zatim pritisnite Q.
Pojavljuje se zaslon za formatiranje
unutrašnje memorije.
5
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite Q.
Napomene
C Kada se na zaslonu pojavi poruka [Cannot delete a
protected image.] slikovna datoteka podešena je na
računalu na Read only mod. U tom slučaju, potrebno
je spojiti fotookvir na računalo te uporabom računala
izbrisati željenu datoteku.
C Ukupan kapacitet unutrašnje memorije nije jednak
preostalom kapacitetu čak ni neposredno nakon
formatiranja.
C Jednom kad je proces formatiranja započeo ne može
se više zaustaviti. Slike izbrišite jedino nakon što
ste se uvjerili da ih doista želite izbrisati.
Savjeti
C Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
C Izaberete li indeksni prikaz možete povećavati i
smanjivati slike.
Registriranje oznake
(samo DPF-D72)
Slideshow možete načiniti i samo od slika koje
ste prethodno odabrali i označili. Koje slike
imaju oznake lako ćete vidjeti na indeksnom ili
pojedinačnom prikazu.
1
Pritisnite MENU dok je slika prikazana
na zaslonu.
Prikazuje se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice ť
(Editing).
Prikazuje se zaslon za editiranje.
3
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Marking], a zatim pritisnite Q.
4
Pritisnite 2/1 za odabir željene
oznake, a zatim pritisnite Q.
5
Pritisnite 2/1 za odabir [Mark this
image], [Selected images] ili [Mark
all images], a zatim pritisnite Q.
Odaberete li [Mark this image] trenutno
prikazana slika bit će označena i kao takva
će se prikazivati i ubuduće. Idite na korak
7. (Ovu stavku nije moguće odabrati tijekom
slideshow prikaza.)
Ako odaberete [Selected images] s popisa
slika možete odabrati slike koje želite
označiti. Idite na korak 6.
Kod odabira opcije [Mark all images]
pojavljuje se popis slika. Sve su slike
označene kvačicom. Idite na korak 7.
Nastavlja se
37
6
Odaberite s popisa slika one koje
želite označiti.
Popis slika
Tijekom pretraživanja: prikazuje sve slike
koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.
Bez pretraživanja: prikazan je popis svih
slika na ureñaju.
Pogledajte pod "Pretraživanje slika
(filtriranje) (samo DPF-D72)" (str. 39).
A Pritisnite 4/3/2/1 za odabir slike koju
želite označiti, a zatim pritisnite Q.
Svaka odabrana slika biti će označena
oznakom. Ponovite ovaj postupak kako
biste označili više slika istovremeno.
Za poništenje odabira, odaberite slike
koje želite poništiti, a zatim pritisnite
Q za brisanje kvačice.
B Oznaka će biti dodijeljena slikama koje
ste prethodno obilježili kvačicom.
Uklonite li kvačicu bit će uklonjena i
oznaka slike.
7
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Yes], a zatim pritisnite Q.
Oznaka je dodijeljena odabranoj slici.
Brisanje registrirane oznake
U koraku 5 odaberite [Unmark this image] ili
[Unmark all images] i pritisnite Q. Oznaku
slike možete poništiti i uklanjanjem kvačice iz
njezinog kvadratića za odabir.
[Unmark this image]: uklanja oznaku s trenutno
prikazane slike. (Ova stavka ne može biti
odabrana u slideshow prikazu.)
[Unmark all images]
Tijekom pretraživanja: uklanja oznake sa svih
slika koje ispunjavaju kriterije pretraživanja.
Bez pretraživanja: uklanja oznake sa svih slika
na ureñaju.
38
Napomena
Oznake će biti uklonjene i nakon isključivanja ureñaja
ili, ako ste označili slike na memorijskoj kartici,
nakon uklanjanja memorijske kartice.
Savjeti
C Možete odabrati izmeñu 3 vrste oznaka.
C Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
C Odaberete li indeksni prikaz možete povećavati i
smanjivati slike.
Pretraživanje slika
(filtriranje) (samo DPF-D72)
Možete pretraživati slike pohranjene bilo u
unutrašnjoj memoriji, bilo na memorijskoj
kartici. Slike možete filtrirati uporabom raznih
kriterija, kao što je datum, mapa u kojoj je slika
pohranjena, orijentacija slike ili oznaka kojom
je označena, itd.
1
Pritisnite MENU dok je slika prikazana
na zaslonu.
Prikazuje se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice ť
(Editing).
Poništavanje pretraživanja slika
Pritisnite tipku MENU dok je na zaslonu prikazana slika, a zatim odaberite [Exit search (show
all photo)].
Promjena kriterija pretraživanja
Pritisnite tipku BACK kad je na zaslonu prikazana slika koju ste tražili.
Napomene
C Tijekom pretraživanja nemojte isključivati napajanje
niti uklanjati memorijsku karticu. Na taj način
možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili
podatke.
C Pretraživanje će biti automatski poništeno u
sljedećim slučajevima.
– Prilikom promjene ureñaja za reprodukciju.
– Ako tražeći sliku na memorijskoj kartici uklonite
tu memorijsku karticu.
Prikazuje se zaslon za editiranje.
Savjet
Napomena
Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
Karticu ť (Editing) ne možete odabrati
tijekom prikazivanja sata i kalendara.
3
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Search], a zatim pritisnite Q.
4
Pritisnite 2/1 za odabir kriterija
pretraživanja, a zatim pritisnite Q.
C [Search by date]: filtriranje prema
datumima.
C [Search by folder]: filtriranje prema
mapama.
C [Search by vertical/horizontal]: filtriranje
prema orijentaciji slike.
C [Search by mark]: filtriranje prema
oznaci.
5
Pritisnite 2/1 za odabir željene
stavke, a zatim pritisnite Q.
39
Odabir uređaja za
reprodukciju
Možete odabrati memorijsku karticu čiji
sadržaj želite prikazivati.
1
Pritisnite MENU.
Podešavanje veličine i
položaja slike
Povećavanje/smanjivanje slike
Slike možete povećavati i smanjivati u
pojedinačnom prikazu.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice x
(Select device).
Prikaže se izbornik za odabir ureñaja.
1
Za povećavanje slike, pritisnite f
(uvećanje) na daljinskom upravljaču.
Za smanjenje uvećane slike, pritisnite
e (smanjenje).
Svakim pritiskom tipke f izvodi se dodatno uvećavanje slike. Sliku možete uvećati
najviše 5 puta u odnosu na veličinu
originala. Uvećanu sliku možete pomicati
gore, dolje, lijevo i desno.
Savjet
Uložite ureñaj u ovom dijelu postupka ako ureñaj
koji želite koristiti ne može biti odabran.
3
Pritisnite 2/1 za odabir uređaja koji
želite podesiti za prikaz, a zatim
pritisnite Q.
Prikazuju se slike s odabranog ureñaja.
Savjeti
C Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
C Ako tijekom pretraživanja promijenite ureñaj za
reprodukciju pretraživanje će automatski biti poništeno.
Obrezivanje i pohranjivanje slika
C Trenutno prikazan zaslon pohranjuje se onako
kako ste ga obrezali nakon što pritisnete tipke
4/3/2/1 kako biste uvećanu sliku pomicali,
a zatim pritisnete tipku MENU.
C Nakon što je slika bila povećana ili smanjena
pritiskom na tipku MENU možete odabrati
[Save as new image] ili [Overwrite]. Pritisnite
2/1 kako biste odabrali način pohranjivanja
slike.
C Odaberete li [Save as new image] slika je
pohranjena kao nova slika.
C Odaberete li [Overwrite] stara slika bit će
zamijenjena novom. Kad odaberete tu opciju
pojavljuje se zaslon za potvrdu odabira.
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite Q kako biste pohranili sliku.
Pritisnite Q ponovo nakon što se poslije
pohranjivanja pojavi zaslon za potvrdu.
Napomene
C Uvećavanje slike može joj smanjiti kvalitetu ovisno
o veličini.
C Nije moguće uvećati sliku tipkama na fotookviru.
40
Rotiranje slike
Pritisnite ROTATE (Ý) na daljinskom
upravljaču.
Savjeti
C Informacije o rotiranju slike zadržane su i nakon
isključenja napajanja.
C Slike možete rotirati i u indeksnom prikazu.
Svakim pritiskom tipke, slika se rotira za 90
stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.
Izvođenje postupka iz izbornika
fotookvira
1
Pritisnite MENU prilikom pojedinačnog prikaza.
Prikaže se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice ť
(Editing).
Prikazuje se zaslon za editiranje.
3
Pritisnite 2/1 za odabir [Rotate], a
zatim pritisnite Q.
Prikaže se izbornik Rotate.
4
Pritisnite 2/1 za odabir smjera
rotacije, a zatim pritisnite Q.
C e:
Rotira sliku za 90 stupnjeva u smjeru
kazaljke na satu.
C s:
Rotira sliku za 90 stupnjeva u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu.
5
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[OK], a zatim pritisnite Q.
Napomena
Uvećanu sliku nije moguće rotirati.
41
Postavke automatskog
uključivanja/isključivanja
5
Podesite vremensku postavku.
[Simple]
Funkciju timera možete koristiti kako biste
automatski uključili ili isključili fotookvir.
1
Pritisnite MENU.
Pojavljuje se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice :
(Settings).
Prikazuje se zaslon s postavkama.
3
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Auto power ON/OFF], a zatim
pritisnite Q.
Prikazuje se zaslon za podešavanje vrijednosti funkcije [Auto power ON/OFF].
S modelima DPF-A72/E72 funkciju
automatskog isključivanja/uključivanja
možete podesiti samo na [Simple] mod.
Koristite li te modele idite na korak 5.
A Pritisnite 2/1 kako biste odabrali [Auto
power ON/OFF], a zatim pritisnite Q.
B Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Enable], a zatim pritisnite Q.
C Podesite timer za automatsko
uključivanje/isključivanje.
Pritisnite 2/1 kako biste podesili željeno
vrijeme. Kad odaberete postavku [12
hours] s desne strane zaslona prikazano
je AM ili PM.
D Podesite dan automatskog uključivanja/
isključivanja.
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali dan za
uporabu ove funkcije, a zatim pritisnite
Q za provjeru. Pritisnite 2/1 kako
biste odabrali [OK], a zatim pritisnite
Q.
[Advanced] (samo DPF-D72)
4
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
[Simple] ili [Advanced], a zatim
pritisnite Q (samo DPF-D72).
[Simple]: precizno podešava automatsko
uključivanje/isključivanje, s vremenskim
jedinicama od jedne minute.
[Advanced]: podešava automatsko
uključivanje/isključivanje na odabrani dan
u tjednu, s vremenskim jedinicama od
jednoga sata.
42
A Pritisnite 2/1 kako biste odabrali
vrijeme uporabe funkcije automatskog
uključivanja/isključivanja.
Funkciju možete podesiti prema danu u
tjednu u vremenskim jedinicama od
jednoga sata. Boja odabrane vremenske
zone promijenit će se u plavu nakon što
pritisnete Q. Napajane fotookvira će
se uključiti kad nastupi vrijeme plave
vremenske zone. Boja odabranog
vremena mijenja se u sivu nakon što
odaberete plavu vremensku zonu i
pritisnete Q. Napajanje fotookvira će
se isključiti dok se nalazi u sivoj
vremenskoj zoni.
Savjet
Za vrijeme korištenja fotookvira napajanje
će se automatski isključiti u vrijeme koje ste
podesili pod opcijom [Auto power OFF].
Napajanje se uključuje automatski u vrijeme
koje ste u pripravnom stanju podesili pod
opcijom [Auto power ON].
Mijenjanje postavki
Možete promijeniti sljedeće postavke.
C
C
C
C
Slideshow settings
Auto power ON/OFF
Date/time settings
General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF, itd.)
C Language setting
C Initialize
Postupak podešavanja
Napomena
Moguće je formatirati samo unutrašnju memoriju.
B Pritisnite 4/3/2/1 kako biste odabrali
[OK].
1
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
2
Pritisnite 4/3 za odabir kartice :
(Settings).
Prikazuje se zaslon s postavkama.
Nastavlja se
43
3
Pritisnite 2/1 za odabir opcije koju
želite promijeniti, a zatim pritisnite
Q.
Prikaže se izbornik postavki odabrane
opcije.
Resetiranje prema tvorničkim
podešenjima
1
2
Pritisnite MENU, a zatim pritiskom na tipke
4/3/2/1 odaberite karticu : (Settings) [Initialize].
Pritisnite 2/1 kako biste odabrali [Reset], a
zatim pritisnite Q.
Sve podešene vrijednosti, osim postavke
sata, vraćaju se na tvornička podešenja.
Savjet
Možete koristiti i tipku MENU na fotookviru.
Primjerice, kad je odabrano [Slideshow
Settings].
4
Pritisnite 2/1 za odabir opcije koju
želite promijeniti, a zatim pritisnite
Q.
To vam omogućuje da podesite svaku od
opcija (str. 45).
Napomena
Kad, primjerice, fotookvir prikazuje slideshow,
neke opcije nisu raspoložive za promjenu podešenja. One su tada prikazane sivo i ne mogu se
odabrati.
5
Pritisnite 2/1 za odabir vrijednosti,
a zatim pritisnite Q.
Vrijednost se mijenja kod svakog pritiska
tipaka 2/1 (2/1 na fotookviru). U slučaju
numeričke vrijednosti, pritisnite 1 za
povećanje vrijednosti ili pritisnite 2 za
smanjenje vrijednosti.
Ako pritisnete Q, podešenje se potvrdi.
6
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvori.
44
Opcije za podešavanje
*: Tvornička podešenja
Opcija
Podešenje
Slideshow
Settings
Pogledajte "Uživajte u slideshow prikazu" (str. 29).
Auto power
ON/OFF
Podešava funkciju timera koji može automatski uključiti ili isključiti napajanje fotookvira.
Ovu funkciju možete koristiti sa sljedećim postavkama. (.str. 42)
Simple
Advanced
(samo
DPF-D72)*
Setup method
(samo
DPF-D72)
Opis
Power-ON
timer
Možete podesiti timer (vrijeme/dan) za automatsko
uključivanje.
Power-OFF
timer
Možete podesiti timer (vrijeme/dan) za automatsko
isključivanje.
Sljedeće funkcije su aktivne pritiskom na sljedeće tipke nakon što ste
podesili vrijeme/datum uključivanja ili isključivanja fotookvira.
Execute
Povratak na prethodni izbornik nakon potvrde
operacije.
Cancel
Povratak na prethodni izbornik nakon poništavanja
operacije.
Reset all
Brisanje svih podešenih vremena.
Advanced
Podešava funkciju automatskog uključivanja/isključivanja
prema danu u tjednu u vremenskim jedinicama od
jednoga sata.
Simple
Precizno podešava funkciju automatskog
uključivanja/isključivanja u vremenskim jedinicama
od jedne minute.
Date/time
settings
Podešava datum, vrijeme, prvi dan u tjednu, itd. (. str. 21)
General
Settings
Listing Order
Podešava redoslijed prikaza slika. Postavka se odnosi na redoslijed u
opciji [Slideshow Settings].
Number Order*
Prikaz slika prema njihovim rednim brojevima.
Shoot. Date
Prikazuje slike redoslijedom datuma snimanja.
Auto display
orientation
ON*/OFF: možete podesiti fotookvir da automatski detektira orijentaciju
i pravilno okrene sliku.
LCD backlight
Omogućuje podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
na razinu od 1 do 10*.
Nastavlja se
45
*: Tvornička podešenja
Opcija
Podešenje
Opis
General
Settings
Image file size
Album*
Komprimira slike i sprema ih u unutrašnju memoriju.
Možete pohraniti više slika, meñutim smanjenje kvalitete u odnosu na originalne slike je značajno prilikom
njihovog prikazivanja na većem zaslonu, poput onog
na računalu ili na nekom drugom ureñaju.
Original
Sprema slike u unutrašnju memoriju bez kompresije.
Nema gubitka kvalitete slike, no nećete ih moći
pohraniti u većem broju.
Sony logo
ON/OFF (samo
DPF-A72/D72)
System
Information
Language
setting
ON*/OFF: Možete podesiti hoće li Sony logo fotookvira svijetliti ili ne.
Version
Prikazuje verziju softvera ugrañenog u fotookvir.
Internal
memory
Memory
capacity
Prikazuje maksimalni kapacitet unutrašnje memorije u
početnom stanju.
Remaining
capacity
Prikazuje trenutno dostupan kapacitet unutrašnje
memorije.
Podešava jezik izbornika na LCD zaslonu.
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Simplified Chinese, Traditional
Chinese, Dutch, Portuguese
Napomena
Tvorničko podešenje jezika nije isto za sva područja.
Initialize
Format internal
memory
Možete formatirati unutrašnju memoriju.
Napomene
C Sve slike dodane u unutrašnju memoriju bit će izbrisane.
C Nemojte unutrašnju memoriju formatirati pomoću spajanja na računalo.
Reset
46
Vraća sve postavke, osim tekućeg datuma/vremena podešenog pod
[Date/time settings], na njihova tvornička podešenja.
Tipku možete pritisnuti dugačkim, tankim predmetom, poput igle.
Spajanje na računalo
Spajanje na računalo
Fotookvir možete spojiti na računalo radi prikaza i
kopiranja slika s unutrašnje memorije fotookvira
na računalo i kopiranja slika s računala na
fotookvir.
Spajanje na računalo radi
razmjene slika
1
Spojite fotookvir na napajanje.
(. str. 18)
2
Povežite računalo i fotookvir dodatno
nabavljivim USB kabelom.
Sistemski zahtjevi
Za spajanje računala koje ćete koristiti s fotookvirom, ono treba zadovoljiti sljedeće
sistemske zahtjeve.
x Windows
Preporučeni OS: Microsoft Windows Vista
SP1/Windows XP SP3/Windows 2000
Professional SP4
Priključnica: USB priključnica
Na USB B
priključnicu
x Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (10.4 ili noviji)
Priključnica: USB priključnica
Napomene
C Ako se na računalo spoji više USB ureñaja ili ako
se koristi hub, mogući su problemi. U tom slučaju
smanjite broj priključenih USB ureñaja.
C Fotookvirom ne možete upravljati s drugog USB
ureñaja koji se koristi istovremeno.
C Nemojte odspajati USB kabel tijekom podatkovne
komunikacije.
C Nije zajamčen rad sa svim računalima koja zadovoljavaju navedene sistemske uvjete.
C Fotookvir se može spajati na PC ili Sony digitalni
foto pisač. Kad se na fotookvir spajaju ostali ureñaji,
ti ureñaji možda neće prepoznati unutrašnju
memoriju fotookvira.
Računalo
Na USB priključnicu
Napomena
Koristite B-tip USB kabela koji je kraći od 3 metra.
3
4
Uključite fotookvir. (. str. 20)
Kada se na zaslonu računala pojavi
[Auto Play] izbornik, kliknite na
opciju [Open folder to view files].
Ukoliko se ne pojavi [AutoPlay] izbornik,
kliknite na opciju [Computer (My
Computer)] u izborniku Start, a zatim
otvorite premjestivi disk.
Nastavlja se
47
5
Pomaknite kursor u ovom izborniku
i upotrijebite desni klik, a zatim
klikom odaberite [New] - [Folder].
Imenujte novu mapu. U ovim uputama
kao primjer za ime mape korišteno je ime
"sony".
6
Kliknite dvaput na tipku miša kako
biste otvorili mapu "sony".
7
Otvorite okvir koji sadrži slikovne
datoteke koje želite kopirati, a zatim
pomoću funkcije "drag-and-drop"
kopirajte željene datoteke.
Napomene
C Kad se slike s računala spremaju u unutrašnju
memoriju fotookvira, potrebno je kreirati mapu u
unutrašnjoj memoriji i pohraniti ih u nju. Ukoliko
ne kreirate mapu, moći ćete pohraniti samo do 512
slika. Osim toga, broj slika može biti i manji ovisno
o duljini naziva datoteke ili vrste znakova.
C Kada se slike editiraju ili pohranjuju na računalo,
datum modifikacije može se promijeniti. U tom
slučaju indeksni prikaz možda se neće odvijati
redoslijedom prema datumu snimanja zbog njegove
izmjene.
C Kad se slike s računala spremaju u unutrašnju memoriju fotookvira, slikovne datoteke se pohranjuju bez
kompresije. Zbog toga ćete u unutrašnju memoriju
fotookvira moći pohraniti manje slika. Neke slikovne
datoteke kreirane ili editirane na računalu nije
moguće prikazivati.
C Datoteke računala u "Read only" modu nije moguće
izbrisati na fotookviru. Prije pohranjivanja slikovnih
datoteka s računala na fotookvir, poništite opciju
"Read only".
48
Odspajanje s računala
Odspojite USB kabel ili isključite fotookvir
nakon što ga odspojite s računala.
1
Kliknite dvaput na ikonicu
traci sa zadacima.
2
Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) B [Stop].
3
Nakon odabira pogona koji želite
odspojiti kliknite na [OK].
na
Poruke grešaka
Ako se prikaže poruka greške
U slučaju greške, na LCD zaslonu fotookvira može se prikazati jedna od sljedećih poruka greške.
Postupite prema odgovarajućem savjetu iz sljedeće tablice.
Poruka greške
Značenje/Rješenja
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card.
C Memorijska kartica nije uložena u utor.
Uložite memorijsku karticu u odgovarajući utor.
(. str. 22)
An incompatible Memory Stick is
inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. /
An incompatible SD Memory
Card is inserted. / An incompatible
xD-Picture Card is inserted.
C Uložena je memorijska kartica koju fotookvir ne podržava.
Koristite memorijsku karticu koju ovaj fotookvir
podržava.
No images on file.
C Nema slikovnih datoteka na memorijskoj kartici. Koristite
memorijsku karticu koja sadrži slikovne datoteke koje
ovaj fotookvir može prikazati.
Cannot delete a protected image.
C Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu.
Media is protected. Remove
protection then try again.
C Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomaknite
preklopku zaštite u položaj u kojem je snimanje omogućeno.
(. str. 57)
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The SD
Memory Card is full. / The xDPicture Card is full. / The internal
memory is full.
C Nije moguće pohraniti više podataka jer je kapacitet
memorijske kartice ili unutrašnje memorije popunjen.
Izbrišite slike ili koristite memorijsku karticu na kojoj
ima slobodnog kapaciteta.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card. / Error reading
the internal memory.
C Za memorijsku karticu:
Pojavila se greška. Provjerite je li memorijska kartica
pravilno umetnuta. Ako se poruka o grešci prikazuje
često, provjerite stanje memorijske kartice na nekom
drugom ureñaju.
C Za unutrašnju memoriju:
Formatirajte unutrašnju memoriju.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
xD-Picture Card. / Write error in
the internal memory.
Nastavlja se
49
Poruka greške
The Memory Stick is read only.
Značenje/Rješenja
The Memory Stick is protected.
C Uložen je zaštićeni "Memory Stick". Za editiranje i
pohranu slika, koristite vanjski ureñaj kako biste uklonili
zaštitu.
Media format not supported.
C Za memorijsku karticu: memorijsku karticu formatirajte
uporabom digitalnog fotoaparata ili drugog ureñaja.
C Za unutrašnju memoriju: formatirajte ju pomoću fotookvira.
C Uložen je "Memory Stick-ROM". Za pohranu slika
koristite preporučeni "Memory Stick".
Napomena
Prilikom formatiranja medija sve datoteke u njemu sadržane bit će
izbrisane.
Cannot open the image.
50
C Prikaz slika nije moguć ako fotookvir ne podržava te
slikovne datoteke.
U slučaju problema
Ako se pojavi problem
Prije odnošenja fotookvira na popravak, pokušajte primijeniti sljedeće savjete kako biste riješili
problem. Ako problem postoji i dalje, obratite se prodavatelju Sony ureñaja ili ovlaštenom Sony
servisu.
Napajanje
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Nije moguće
uključiti fotookvir.
C Je li mrežni kabel pravilno
priključen?
c Pravilno spojite utikač mrežnog kabela.
Prikaz slike
Ako je fotookvir uključen ali ne prikazuje slike ili se ne mogu podešavati postavke izbornika,
provjerite sljedeće.
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Na zaslonu se ne
prikazuju slike.
C Je li memorijska kartica
uložena pravilno?
c Uložite memorijsku karticu pravilno.
(. str. 22, 54)
C Sadrži li memorijska kartica
slike pohranjene digitalnim
fotoaparatom ili drugim
ureñajem?
c Uložite memorijsku karticu koja sadrži
slike.
c Provjerite formate datoteka koje ovaj
fotookvir može prikazati. (. str. 59)
C Je li format datoteke kompatibilan s DCF standardom?
c Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s DCF
standardom, iako se ona može prikazati
na računalu.
C Da li su slike pohranjene s
računala?
C Da li su slike editirane na
računalu?
c Kada su slike pohranjene na računalo ili
na njemu editirane datum modifikacije
slikovne datoteke može se promijeniti ili
izgubiti.
Slike se ne
prikazuju prema
datumu snimanja.
Nastavlja se
51
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Neke slike se ne
prikazuju.
C Jesu li slike vidljive u
indeksnom prikazu?
c Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu
ali nije moguć njezin pojedinačni prikaz,
slikovna datoteka je možda oštećena iako
je njena sličica dobro prikazana.
c Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s DCF
standardom, čak i ako se ona može
prikazati na računalu.
C Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
c Ako je prikazana oznaka iz lijevog stupca,
fotookvir možda ne podržava tu slikovnu
datoteku jer je to, primjerice, JPEG
datoteka kreirana računalom. Takoñer,
fotookvir možda podržava tu slikovnu
datoteku, ali ne sadrži podatke o sličici.
Odaberite oznaku i pritisnite Q za prelazak na prikaz pojedinačne slike. Ako se
oznaka iz lijevog stupca prikaže ponovno,
slika se ne može prikazati jer je fotookvir
ne podržava.
C Jesu li slike kreirane
aplikacijom na računalu?
52
C Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
c Ako je vidljiva oznaka iz lijevog stupca,
fotookvir podržava tu datoteku, ali se
podaci o sličici ili sama slika ne mogu
otvoriti. Odaberite oznaku i pritisnite Q.
Ako se oznaka iz lijevog stupca prikaže
ponovno, slika se ne može prikazati na
fotookviru.
C Je li na memorijskoj kartici
više od 4999 slika?
c Fotookvir može reproducirati, pohraniti,
izbrisati ili drukčije koristiti do 4999
slikovnih datoteka.
C Jeste li preimenovali datoteku računalom ili drugim
ureñajem?
c Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računalu te naziv datoteke sadrži i
druge znakove osim alfanumeričkih, fotookvir možda neće moći prikazati sliku.
C Ima li pet ili više razina
mapa u strukturi mapa na
memorijskoj kartici?
c Fotookvir ne može prikazati slike pohranjene u mapu na većoj razini od pete.
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Naziv datoteke
nije prikazan
pravilno.
C Jeste li preimenovali datoteku računalom ili drugim
ureñajem?
c Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računalu te naziv datoteke sadrži i
druge znakove osim alfanumeričkih, fotookvir možda neće moći prikazati sliku.
Takoñer, za datoteku kreiranu na računalu
ili drugom ureñaju, moguće je prikazati
najviše prvih deset znakova naziva.
Napomena
Moguć je samo prikaz alfanumeričkih znakova.
Iznad i ispod slike
je prikazana
praznina.
C Je li slika jako visoka ili
široka?
c Ako je slika jako visoka ili široka, dio
zaslona može biti prazan zbog odreñenog
omjera visine i širine.
Pohrana ili brisanje slika
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Ne možete
pohraniti sliku.
C Je li memorijska kartica
zaštićena protiv snimanja?
c Isključite zaštitu i ponovno pokušajte
snimanje.
C Je li zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici
podešen u položaj [LOCK]?
c Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
koji omogućuje snimanje.
C Je li memorijska kartica
puna?
c Uložite memorijsku karticu s dovoljno
slobodnog prostora. Ili izbrišite nepotrebne slike. (. str. 36)
C Je li unutrašnja memorija
puna?
c Izbrišite nepotrebne slike. (. str. 36)
C Jeste li slike s računala
pohranili na unutrašnju
memoriju bez kreiranja
mape u unutrašnjoj
memoriji?
C Ukoliko ne kreirate mapu, moguće je
pohraniti samo 512 slika. Osim toga, broj
slika može biti i manji ovisno o duljini
naziva datoteke ili vrste znakova.
Kada slike s računala pohranjujete u
unutrašnju memoriju, provjerite jeste li
kreirali mapu i pohranite slike u nju.
Nastavlja se
53
Simptom
Ne možete
izbrisati sliku.
Provjera
C Je li memorijska kartica
zaštićena od snimanja?
Uzrok/Rješenja
C Je li zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici
podešen u položaj [LOCK]?
c Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
koji omogućuje brisanje.
C Koristite li "Memory StickROM"?
c Nije moguće brisati slike s "Memory
Stick-ROM" kartice niti formatirati ju.
C Je li slika zaštićena?
c Provjerite podatke o slici u pojedinačnom
prikazu. (.str. 28)
je podešena na
c Slika s oznakom
"Read Only". Ne možete ju izbrisati
uporabom fotookvira.
Slučajno ste
izbrisali sliku.
—
c Na ureñaju koji koristite za podešavanje
zaštite poništite zaštitu od snimanja i
ponovno pokušajte brisanje.
c Sliku nije moguće obnoviti kad se jednom
izbriše.
Fotookvir
Simptom
Provjera
Ništa se ne dogaña
pri rukovanju
fotookvirom.
Uzrok/Rješenja
—
c Pritisnite tipku za resetiranje na poleñini
fotookvira koristeći se dugim tankim
predmetom, primjerice iglom.
(. str. 12)
c Isključite te ponovno uključite ureñaj.
(. str. 20)
Daljinski upravljač
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Ništa se ne dogaña
pri rukovanju
daljinskim
upravljačem.
C Je li baterija pravilno
umetnuta u daljinski
upravljač?
c Zamijenite bateriju novom. (. str. 14)
c Umetnite bateriju. (. str. 14)
c Umetnite bateriju sukladno polaritetu.
(. str. 14)
—
54
c Prednji kraj daljinskog upravljača
usmjerite prema senzoru na fotookviru.
(. str. 14)
c Otklonite sve predmete koji mogu
predstavljati prepreku izmeñu daljinskog
upravljača i senzora fotookvira.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
C Nemojte stavljati ili spuštati teške predmete
na mrežni kabel, ili na bilo koji način oštećivati mrežni kabel. Nikad nemojte fotookvir
koristiti s oštećenim mrežnim kabelom.
C Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina
dospije u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite fotookvir stručnoj osobi na
provjeru.
C Nipošto ne rastavljajte fotookvir.
C Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvatite
utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
C Kad se fotookvir neće koristiti duže vrijeme,
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
C Nemojte grubo rukovati fotookvirom.
C Kako biste smanjili opasnost od električnog
udara, uvijek odspojite fotookvir iz električne
utičnice prije čišćenja i servisiranja.
O postavljanju
C Ne postavljajte fotookvir na mjesta izložena:
– vibracijama
– vlažnosti
– prevelikoj prašini
– izravnom sunčevom svjetlu
– izuzetno visokim ili niskim temperaturama
C Nemojte koristiti električnu opremu blizu
fotookvira. Fotookvir neće raditi pravilno u
elektromagnetskim poljima.
C Ne stavljajte teške predmete na fotookvir.
C Nemojte koristiti električni transformator
(putni ispravljač), jer može uzrokovati
pregrijavanje ili kvar.
C Ukoliko se kabel AC adaptera oštetio,
nemojte ga više koristiti jer može biti opasan.
O kondenzaciji vlage
Ako fotookvir unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj
prostoriji, unutar njega može se kondenzirati
vlaga. Doñe li do toga, fotookvir vjerojatno
neće raditi pravilno i može se čak pokvariti ako
ga nastojite koristiti. Ako doñe do kondenzacije
vlage, odspojite mrežni kabel fotookvira i nemojte koristiti fotookvir najmanje jedan sat.
O transportu
Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijske
kartice, AC adapter i spojene kabele s fotookvira
te stavite fotookvir i njegov dodatni pribor u
originalnu kutiju sa zaštitnim pakiranjem.
Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu,
koristite slične materijale pakiranja kako se
fotookvir ne bi oštetio prilikom transporta.
O čišćenju
Očistite fotookvir mekanom suhom krpom ili
mekom krpom lagano navlaženom u blagoj
otopini deterdženta. Nemojte koristiti sredstva
koja bi mogla oštetiti površinu, primjerice,
otopine poput alkohola ili benzina.
O AC adapteru
C Čak i kad je fotookvir isključen, i dalje je
pod naponom sve dok je spojen na mrežnu
utičnicu putem AC adaptera.
C Koristite AC adapter isporučen s fotookvirom.
Nemojte koristiti druge AC adaptere, jer oni
mogu uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti isporučen AC adapter za
drugi ureñaj.
Nastavlja se
55
O ograničenjima kopiranja
TV programi, filmovi, videovrpce, portreti
drugih osoba i drugi materijali mogu biti
zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
korištenje takvih materijala može biti u
suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
O memorijskim
karticama
"Memory Stick"
Vrste "Memory Stick" kartica
koje fotookvir može koristiti
S fotookvirom možete koristiti sljedeće vrste
"Memory Stick"*1 kartica:
Vrste "Memory
Stick" kartica
Brisanje/
Pohrana
"Memory
Stick"*2
(Nekompatibilan
s "MagicGate")
OK
OK
"Memory
Stick"*2
(Kompatibilan s
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate
Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
OK*5
OK*5
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
*1
*2
*3
*4
*5
*6
56
Prikazivanje
Fotookvir podržava FAT32. Fotookvir dokazano
radi s "Memory Stick" karticama kapaciteta 16 GB
ili manje, koje su proizvod tvrtka Sony Corporation.
Meñutim, ne jamčimo da će raditi sa svim
"Memory Stick" medijima.
Fotookvir je opremljen utorom kompatibilnim s
medijem standardne i Duo veličine. Možete koristiti
"Memory Stick" standardne veličine i "Memory
Stick Duo" kompaktne veličine bez "Memory
Stick Duo" adaptera.
Kad koristite "Memory Stick Micro" s ovim fotookvirom, uvijek ga umetnite u M2 adapter.
"M2" je kratica za "Memory Stick Micro". U ovom
poglavlju, "M2" označava "Memory Stick Micro".
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva "MagicGate" zaštitu autorskog prava.
"MagicGate" je općeniti naziv za tehnologiju zaštite
autorskih prava koju je razvila tvrtka Sony te koristi
provjeru i šifriranje.
Fotookvir ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka.
Napomene o uporabi
C Nemojte umetati više od jedne "Memory Stick"
kartice istovremeno. U protivnom možete
uzrokovati probleme u radu fotookvira.
C Ako s fotookvirom koristite "Memory Stick
Micro", "Memory Stick Micro" je potrebno
uložiti u "M2" adapter.
C Uložite li "Memory Stick Micro" karticu u
fotookvir bez "M2" adaptera, možda je nećete
moći izvaditi.
C Uložite li "Memory Stick Micro" u "M2"
adapter, te uložite "M2" adapter u "Memory
Stick Duo" adapter, fotookvir možda neće
raditi pravilno.
C Kad formatirate "Memory Stick", koristite
funkciju formatiranja na vašem digitalnom
fotoaparatu. Formatirate li "Memory Stick"
računalom, slike se možda neće prikazivati
pravilno.
C Kad formatirate "Memory Stick", izbrisat će
se svi podaci, uključujući zaštićene slikovne
datoteke. Kako biste spriječili slučajno brisanje važnih podataka, provjerite sadržaj
"Memory Stick" kartice prije formatiranja.
C Ne možete snimati, editirati ili brisati podatke
ako je zaštitni graničnik u položaju LOCK.
C Na mjesto za naljepnicu nemojte stavljati ništa
osim isporučene naljepnice. Kod postavljanja
isporučene naljepnice, namjestite je na pripadajuće mjesto. Pazite da ne proviruje preko
rubova kartice.
SD memorijska kartica
Utor za SD memorijsku karticu na fotookviru
omogućuje vam uporabu sljedećih kartica:
C SD memorijska kartica*1
C miniSD card, microSD card
(Potreban je adapter.)*2
C SDHC memorijska kartica*3
C MMC standardna memorijska kartica*4
Ne jamčimo da će sve vrste SD memorijskih
kartica i MMC standardnih memorijskih
kartica raditi pravilno.
*1
*2
*3
*4
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SD memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili manjeg.
Neki kartični adapteri raspoloživi u prodaji imaju
priključke na poleñini. Ta vrsta adaptera možda
neće raditi pravilno s ovim fotookvirom.
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SDHC
memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili
manjeg.
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje s MMC
standardnim memorijskim karticama kapaciteta
2 GB ili manjeg.
Napomene o uporabi
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva zaštitu autorskog prava.
xD-Picture Card
S xD-Picture Card utorom fotookvira možete
koristiti xD-Picture Card*5. Nisu podržane sve
funkcije memorijske kartice i ne jamčimo za
sve vrste xD-Picture Card medija.
*5
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje s xD-Picture
Card memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili
manjeg.
Nastavlja se
57
CompactFlash kartica (samo
DPF-D72)
S CompactFlash utorom fotookvira možete
koristiti sljedeće kartice (DPF-D72):
C CompactFlash Memory Card (tip I/ tip II) i
CF+Card (tip I/tip II)-kompatibilan
CompactFlash Card*6
C Microdrive
Možete takoñer koristiti Smart Media karticu
pomoću dodatno nabavljivog adaptera
CompactFlash kartica*7.
Meñutim, ne jamčimo pravilno funkcioniranje
za sve vrste CompactFlash kartica.
*6
*7
Koristite CompactFlash karticu nazivnog napona
3,3 V ili 3,3 V/5V. Nemojte ulagati druge vrste
CompactFlash kartica u utor fotookvira. Fotookvir
se tako može oštetiti. Fotookvir je ispitan za
funkcioniranje s CompactFlash karticama
kapaciteta 32 GB ili manjeg.
Kad koristite dodatno nabavljivi adapter Compact
Flash kartica, potražite u njegovim uputama za
uporabu informacije o umetanju kartice i adaptera.
Pri uporabi CompactFlash adaptera, kartica zaštićena od snimanja možda neće raditi pravilno.
Napomene o uporabi
memorijske kartice
C Pri uporabi kartice, umetnite je pravilno u
odgovarajući utor.
C Kod ulaganja memorijske kartice, ona će ući
u utor samo odreñenim dijelom, stoga je ne
pokušavajte gurati nasilu jer tako možete
oštetiti memorijsku karticu i/ili fotookvir.
C Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir
dok fotookvir čita ili upisuje podatke, ili dok
treperi indikator pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
C Savjetujemo vam da načinite sigurnosne
kopije važnih podataka.
C Fotookvir možda neće moći prikazati podatke
obrañene računalom.
C Kad prenosite ili spremate karticu, stavite je
u kutiju isporučenu s njom.
C Nemojte dirati priključke kartice rukama ili
metalnim predmetom.
C Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
C Nemojte rastavljati ili preinačivati karticu.
C Ne izlažite karticu vodi.
58
C Nemojte koristiti ili držati karticu na
sljedećim mjestima:
– Mjestima na kojima nisu zadovoljeni
potrebni radni uvjeti, uključujući mjesta
poput vruće unutrašnjosti vozila parkiranog
na suncu i/ili ljeti, na vanjskim mjestima
izloženim izravnom suncu, ili pored grijalice.
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
– Mjestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama.
Tehnički podaci
Sustav datoteka
FAT12/16/32,
veličina sektora 2048 bajta ili manja
x Fotookvir
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 128 znakova do 5. razine
LCD zaslon
LCD ploča:
7", TFT aktivna matrica
Ukupni broj piksela:
DPF-D72: 1 152 000
(800 T 3(RGB) T 480) piksela
DPF-A72/E72: 280 800
(480 T 3(RGB) T 234) piksela
Omjer širine i visine slike
DPF-A72/E72/D72: 15:9
Efektivno područje prikaza
DPF-A72/E72: 6,6"
DPF-D72: 7"
Trajanje LCD osvjetljenja
20 000 sati
(prije no što se svjetlina pozadinske
rasvjete upola smanji)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (TypeB, Hi-Speed USB)
Utori za
"Memory Stick PRO" (Standard/Duo)
SD memorijsku karticu/MMC/
xD-Picture Card
CompactFlash karticu/Microdrive
(samo DPF-D72)
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
JPEG: DCF 2.0-kompatibilan, Exif 2.21kompatibilan, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21-kompatibilan
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32-bitni Windows
format
RAW (samo prikaz*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Maksimalan broj datoteka kojima je
moguće rukovati
4999 datoteka za memorijsku karticu
Kapacitet unutrašnje memorije*4
DPF-D72: 1 GB
(Moguće je pohraniti približno 2000
slika*5.)
DPF-A72/E72: 128 MB
(Moguće je pohraniti približno 250
slika*5.)
(Glede kapaciteta medija, 1 GB
odgovara 1 milijardi bajtova, dok je dio
upotrijebljen za datoteke za upravljanje
podacima.)
Napajanje
DC IN priključnica, DC 5V
Potrošnja
Model
Tijekom rada
DPF-D72
pri maksimalnom
opterećenju
uobičajeno korištenje*
DPF-A72/ pri maksimalnom
E72
opterećenju
uobičajeno korištenje*
S AC adapterom
10,7 W
9W
7,6 W
7,5 W
* Uobičajeno korištenje je stanje ureñaja u kojem je
podešen slideshow prikaz slika na unutrašnjoj
memoriji sa standardnim podešenjima, bez
umetanja memorijske kartice i bez spajanja
dodatnih ureñaja.
Radna temperatura
od 5°C do 35°C
Maksimalan broj piksela koje je
moguće prikazati
8000 (H) T 6000 (V) piksela*3
Nastavlja se
59
Dimenzije
[Bez nožice]
DPF-A72/E72/D72:
Oko 212 T 142 T 39,3 mm
(širina/visina/dubina)
[S otvorenom nožicom]
DPF-A72/E72/D72:
Oko 212 T 142 T 115,2 mm
(širina/visina/dubina)
Masa
DPF-D72: Oko 495 g
DPF-A72/E72: Oko 452 g
(bez AC adaptera)
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenog pribora"
na str. 10.
*4
: Kapacitet je izračunat kao da 1 MB sadrži
1 000 000 bajta. Stvarni kapacitet je manji jer
odreñeni prostor zauzimaju upravljačke datoteke i
aplikacije. Za sam rad može se koristiti oko 942 MB
na DPF-D72, i oko 106 MB na DPF-A72/E72.
*5
: Broj snimaka koji je moguće pohraniti približan je
broj koji se temelji na veličini slikovne datoteke
pohranjene kao Album Image. On može varirati
ovisno o objektima i uvjetima snimanja. Prilikom
pohranjivanja u veličini Album Image slikovan
datoteka koja prelazi 3 140 000 piksela automatski
se smanjuje na ekvivalent slike izmeñu 780 000 i
3 140 000 piksela. Veličinu na koju će slika biti
smanjena nije moguće odabrati.
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na
sljedećoj adresi:
http://www.sony.net/
x Isporučeni AC adapter
Napajanje
od - 100 V do 240 V, 50/60 Hz
0,3 A
Potrošnja
18 W
Nazivni izlazni napon
v5V2A
Dimenzije
Oko 45 T 72 T 50 mm
(širina/visina/dubina)
(bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 110 g
Za detalje pogledajte naljepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
*1
: Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
: RAW datoteke se prikazuju kao sličice.
*3
: Potrebno je 17 ili više bita okomito i vertikalno.
Slika omjera širine i visine od 20:1 ili više možda
neće biti točno prikazana. Čak i kada je omjer manji
od 20:1 mogu se pojaviti problemi s thumbnail
sličicama, slideshowom ili u nekim drugim
zgodama.
*2
Sony Corporation
Download PDF

advertising