Džepna HD
kamera
Pojedinosti o naprednim postupcima potražite u uputama
"Mobile HD Snap Camera Handbook" koje se nalaze
na CD-ROM disku isporučenom uz uređaj.
Upute za uporabu
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.
MHS-PM1
© 2009 Sony Corporation
4-135-531-14(1)
Prvo pročitajte
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje
naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite
svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela MHS-PM1
Serijski broj ______________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
ZA SMANJENJE OPASNOSTI
OD ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE
UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici,
koristite adapter utikača koji odgovara vašoj
mrežnoj utičnici.
OPREZ
1 BATERIJA
Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može
eksplodirati te uzrokovati požar ili kemijske opekline. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja.
 Nemojte rastavljati.
 Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati udarcima
ili sili poput udaranja, bacanja ili gaženja po
njoj.
2
 Nemojte kratko spajati i ne dopustite da metalni
predmeti dospiju u doticaj s kontaktima baterije.
 Ne izlažite visokoj temperature preko 60 °C,
primjerice izravnom sunčevom svjetlu ili u
vozilu parkiranom na suncu.
 Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
 Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje su
oštećene ili koje cure.
 Punite bateriju u originalnom Sonyjevom punjaču
ili uređaju koji može puniti akumulatorsku
bateriju.
 Držite bateriju izvan dosega male djece.
 Čuvajte bateriju suhom.
 Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
 Istrošene baterije odložite odmah prema opisu u
ovim uputama.
 Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom
navedenog tipa. U suprotnom može doći do
požara ili ozljeda.
1 Punjač
Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu
utičnicu.
Čak i ako je indikator CHARGE isključen, punjač
za baterije nije odspojen s izvora napajanja (mrežnog
napajanja) sve dok je spojen na zidnu utičnicu.
Ukoliko dođe do problema prilikom uporabe
punjača za baterije, odmah isključite napajanja
tako da odspojite utikač iz zidne utičnice.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
3
Za korisnike u Europi
1 Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa
i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
1 Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.
1 Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
4
1 Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
1 Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da
se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomene o uporabi
1 Sigurnosne kopije unutarnje memorije i "Memory Stick PRO Duo"
kartice
Nemojte isključivati kameru ili vaditi "Memory
Stick PRO Duo" dok svijetli žaruljica pristupa
jer se tako mogu uništiti podaci iz unutarnje
memorije ili s "Memory Stick PRO Duo" medija.
Uvijek zaštitite svoje podatke tako da načinite
njihovu kopiju.
1 Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti s ovom kamerom
 Za snimanje videozapisa savjetujemo da koristite
"Memory Stick PRO Duo" medij kapaciteta
512 MB sa sljedećim oznakama:
–
*
–
* Bez obzira imaju li Mark2 ili ne, možete
koristiti oba.
 "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 16 GB
je provjeren za pravilan rad na ovoj kameri.
 Pojedinosti o vremenu snimanja na "Memory
Stick PRO Duo" potražite na str. 31.
 U ovom priručniku se "Memory Stick PRO
Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju
"Memory Stick PRO Duo".
1 Napomene o snimanju/reprodukciji
 Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da kamera radi dobro.
 Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 35)
prije uporabe.
 Pazite da se kamera ne smoči. Ako u unutrašnjost
uređaja dospije voda, to može prouzročiti
kvarove koji se u nekim slučajevima neće moći
popraviti.
 Uvučete li objektiv kad je kamera spojena na
druge uređaje USB kabelom, snimljene slike se
mogu izgubiti.
 Kameru ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati kvar.
 Kameru ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima. Kamera možda
neće moći pravilno snimati ili reproducirati.
 Uporaba kamere na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
 Dođe li do kondenzacije vlage, isključite kameru
i ostavite je mirovati približno sat vremena prije
uporabe (str. 36).
 Nemojte tresti ili udarati kameru. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja, to može učiniti medij
za snimanje neiskoristivim, a može doći i do
oštećenja ili gubitka podataka.
5
 Prilikom umetanja ili vađenja "Memory Stick
PRO Duo" medija, pazite da ne iskoči i padne.
 Kad spajate kameru na drugi uređaj kabelom,
pazite na pravilno umetanje priključka. Nasilno
umetanje priključka može oštetiti priključnicu i
rezultirati kvarom kamere.
 Reprodukcija videozapisa koji nisu snimljeni ili
editirani ovom kamerom ne može se jamčiti.
1 Napomene o LCD zaslonu i
objektivu
 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99% piksela
funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu
se mogu pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice su
normalna posljedica postupka proizvodnje i ne
utječu na snimanje.
1 Napomene o zbrinjavanju/
prenošenju
Kad koristite softver ove kamere, u njezinu ugrađenu memoriju mogu se pohraniti osobni podaci
poput imena i adresa. Stoga prije predavanja
drugoj osobi ili zbrinjavanja, obrišite sve podatke.
1 O promjeni postavki jezika
Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Prije uporabe
kamere promijenite jezik ako je potrebno (str. 14).
1 O ovom priručniku
 Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom priručniku su reprodukcije, a ne stvarne slike snimljene
ovom kamerom.
 Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i drugog pribora podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
 Slike operacijskog sustava odnose se na Windows XP. One se mogu razlikovati, ovisno o
OS-u vašeg računala.
6
1 O kompatibilnosti podataka
 Ova kamera kao format videozapisa podržava
"MP4" format. Stoga se njome snimljeni videozapisi ne mogu reproducirati na uređajima koji
ne podržavaju "MP4".
 Ova kamera ne podržava "AVCHD" format
i stoga nije kompatibilna s reprodukcijom i
snimanjem videozapisa u "AVCHD" formatu,
poput digitalnog HD kamkordera.
 Fotografije snimljene ovom kamerom se komprimiraju/snimaju u JPEG*1 formatu. Ekstenzija
datoteke je ".JPG".
 Ova kamera je usklađena s DCF*2 univerzalnim
standardom koje je utvrdilo udruženje JEITA*3.
 Nije zajamčena reprodukcija fotografija/videozapisa snimljenih ovom kamerom na drugoj opremi,
kao i reprodukcija fotografija snimljenih ili
editiranih drugom opremom na ovoj kameri.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information Technology
Industries Association
1 O zaštiti od pregrijavanja
Kamera se može automatski isključiti kako bi
se zaštitila u slučaju većeg porasta temperature
uređaja ili baterije. U tom slučaju se na zaslonu
prikaže poruka prije isključivanja. Pojavi li se
poruka "Camera overheating Allow it to cool", to
znači da se kamera pregrijala. Automatski će se
isključiti. Ostavite kameru na hladnome mjestu
dok se ne ohladi.
1 Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
1 Napomena o kompenzaciji
snimljenih sadržaja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja
uslijed nepravilnosti u radu kamere ili medija za
snimanje i sl.
Sadržaj
Prvo pročitajte .............................................................................................. 2
Napomene o uporabi ................................................................................... 5
Uporaba kamere...............................................................................8
Početak ...........................................................................................10
Provjera isporučenog pribora...................................................................... 10
1 Priprema baterije ..................................................................................... 11
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (dodatno nabavljiva) ......... 12
3 Uključivanje kamere/podešavanje sata .................................................... 14
Za promjenu jezika .................................................................................. 14
Jednostavno snimanje ...................................................................15
Korisne funkcije snimanja ........................................................................... 17
Reprodukcija/editiranje slika ........................................................19
Promjena postavki – Izbornik/Podešavanje ................................22
Opcije izbornika.......................................................................................... 22
Uporaba računala ...........................................................................23
Čitanje priručnika "HD Snap Camera Handbook" (PDF) .............................. 23
Mogućnosti sustava Windows .................................................................... 23
Uporaba Macintosh računala...................................................................... 27
Indikatori na zaslonu ......................................................................28
Trajanje baterije i kapacitet memorije .........................................30
Vijek trajanja baterije i raspoloživo vrijeme snimanja i reprodukcije............... 30
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa............................................. 31
U slučaju problema ........................................................................32
Baterija i napajanje ..................................................................................... 32
Snimanje fotografija/videozapisa................................................................. 32
Pregled fotografija ...................................................................................... 32
Računala .................................................................................................... 33
Mjere opreza ...................................................................................35
Tehnički podaci ..............................................................................37
7
Uporaba kamere
High definition slike
Videozapisi se na ovoj kameri snimaju u formatu MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, s oko 30
sličica u sekundi, Progressive, AAC LC, "MP4" format.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Što je "MPEG-4 AVC/H.264"?
MPEG-4 AVC/H.264 je standard za videokamere koji koristi visoko učinkovitu
tehnologiju komprimiranja i kodiranja za snimanje HD (high definition) slika. U usporedbi s postojećom tehnologijom komprimiranja i kodiranja, MPEG-4 AVC/H.264
može još efikasnije komprimirati slike.
 Kod formata MPEG-4 AVC/H.264 kamera podržava high definition slike s 1080 ili 720 efektivnih linija skeniranja. Razlučivost snimljene slike je 1440T1080 ili 1280T720, a slika se snima u
progresivnome modu*.
Progresivna reprodukcija
Ova kamera podržava progresivni mod* koji se koristi kod računala i stoga je pogodan za
reprodukciju slika na računalima.
Snimanje videozapisa u kvaliteti u skladu s namjenom
Kamera podržava uobičajeni format u širokoj uporabi VGA (640T480), kao i HD (high
definition) kvalitetu slike. Odaberite VGA (640T480) za objavu slika na internetskim stranicama
ili slanje e-mailom bez potrebe za konverzijom kvalitete slike.
Veličine videozapisa koje možete odabrati na ovoj kameri
Veličina videozapisa
Smjernice za uporabu
1080 30P
Snimanje videozapisa u HD (high definition) kvaliteti, pogodnih za gledanje
na računalu ili high definition TV prijemniku
720 30P
Snimanje videozapisa u HD (high definition) kvaliteti, pogodnih za gledanje
na računalu
VGA 30P
Snimanje videozapisa u SD (standard definition) kvaliteti, pogodnih za
objavu na internetskim stranicama
* Progresivni mod je vrsta načina snimanja videozapisa koji odjednom očitava sve piksele slike.
8
Tijek uporabe
B Početak
Pojedinosti o "Memory Stick PRO Duo" medijima koje možete koristiti s ovom kamerom
potražite na str. 5.
B Snimanje uz HD (high definition) kvalitetu slike
Odaberite veličinu slike u skladu s namjenom. Pojedinosti o veličini i kvaliteti slike
potražite na str. 17.
B Gledanje snimljenih slika
x Reprodukcija na high definition TV-u (str. 20)
Možete uživati u slikama u HD (high definition) kvaliteti.
x Kopiranje slika na računalo ili objavljivanje na internetskim stranicama*
Svoje slike možete objaviti na internetu itd. Označavajući ih za tu namjenu, taj postupak
je jednostavan.
B Pohranjivanje snimljenih slika*
Kad se kapacitet "Memory Stick PRO Duo" medija popuni, više nije moguće snimati
nove slike. Savjetujemo da uvijek pohranite snimljene slike na računalo i čuvate
rezervne kopije.
* Možete objavljivati slike na internetu i pohranjivati ih pomoću isporučenog softvera "PMB (Picture
Motion Browser)". Također možete koristiti ugrađeni softver "PMB Portable" za objavu slika na internetu
izvan kuće. Pojedinosti o uporabi softvera potražite u njegovoj Help datoteci.
9
Početak
Provjera isporučenog pribora
 Punjač baterije BC-CSK/BC-CSKA (1)
 Komponentni A/V kabel (1)
 Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
 A/V kabel (1)
 USB kabel (1)
 Punjiva baterija NP-BK1 (1)
 Vrpca za nošenje oko ruke (1)
 CD-ROM (1) (str. 23)
– PMB (Picture Motion Browser) uključujući
PMB Guide (str. 25)
– Mobile HD Snap Camera Handbook (PDF)
 Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Pričvrstite vrpcu na kameru i provucite
ruku kroz petlju kako biste spriječili
oštećenje kamere uslijed pada itd.
10
Hvataljka
1 Priprema baterije
1
2
Indikator CHARGE
Mrežni kabel (kabel napajanja)
1 Umetnite bateriju u punjač za baterije.
 Umetnite bateriju dokraja, zatim je lagano pritisnite dok ne klikne.
2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Uključi se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je dovršeno (normalna napunjenost). Indikator CHARGE
se može isključiti i kad je temperatura izvan preporučenog raspona (10 do 30°C), jer je punjač u
pripravnom stanju.
1 Trajanje punjenja
Potpuna napunjenost
Približno 300 min.
 Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije na temperaturi od 25°C. Punjenje u nekim uvjetima
može trajati duže.
 Za detalje o broju slika koje možete snimiti pogledajte str. 31.
11
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (dodatno
nabavljiva)
1 Pokrov pretinca za
bateriju/"Memory Stick Duo"
2 Okrenite stranu s priključ- 3 Poravnajte oznaku v u
kom prema LCD zaslonu
i umetnite "Memory
Stick Duo" karticu dok
ne klikne na mjesto.
baterijskom pretincu s
istovjetnom oznakom na
bateriji. Pritisnite i zadržite
preklopku za izbacivanje
baterije i umetnite bateriju.
1 Otvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo" (opcija) dokraja dok ne klikne.
3 Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
1 Kad nije umetnuta "Memory Stick PRO Duo" kartica
Kamera snima/reproducira slike koristeći ugrađenu memoriju (oko 12 MB).
12
1 Vađenje "Memory Stick PRO Duo" medija
Otvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
Provjerite je li indikator pristupa
isključen i zatim jednom pritisnite
"Memory Stick PRO Duo".
 Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte "Memory Stick PRO Duo" karticu. Na taj način se mogu
oštetiti podaci na "Memory Stick PRO Duo" kartici.
13
3 Uključivanje kamere/podešavanje sata
1 Tipka ON/OFF
Tipka MENU
1 LCD zaslon
2 Višesmjerni selektor
2
/
/
:
1 Zakrenite objektiv.
Zakretanjem objektiva u smjeru strelice kamera se uključuje. Za isključenje kamere, zakrenite ga u
suprotnom smjeru.
 Kameru možete uključiti i tako da pritisnete tipku ON/OFF.
 Objektiv se zakreće u rasponu od 0 do 270 stupnjeva.
2 Podesite sat višesmjernim selektorom.
1 Odaberite format datuma pomoću v/V, zatim pritisnite višesmjerni selektor.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V.
3 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Isključenje kamere
Pritisnite tipku ON/OFF.
 Kameru možete isključiti i zakretanjem objektiva u suprotnom smjeru.
1 Za promjenu datuma i vremena
Pritisnite MENU i odaberite [Clock Set] u 2 (Setup 2) (str. 22).
1 Za promjenu jezika
Pritisnite MENU i odaberite [
Language] u K (Setup 1) (str. 22).
 Zvučne signale funkcija možete isključiti tako da odaberete [Beep] u K (Setup 1) (str. 22).
14
Jednostavno snimanje
Tipka MENU
Indikator uključenosti
Tipka ON/OFF
Tipka MOVIE
Preklopka zuma
Tipka PHOTO
Tipka #
(reprodukcija)
Višesmjerni selektor
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
Kameru možete uključiti i tako da pritisnete ON/OFF.
2 Provjerite kadar.
Objekt smjestite u sredinu zaslona.
3 Počnite snimati.
Pri snimanju fotografija:
Pritisnite PHOTO.
U pripravnom stanju
Kad pritisnete PHOTO (4:3)
 Kut gledanja možete provjeriti samo pritiskom tipke PHOTO dopola. Za snimanje fotografija, pritisnite PHOTO dokraja.
 Kut gledanja mijenja se u format slike (4:3 ili 3:2) u skladu s veličinom fotografije odabranom
prilikom snimanja.
15
 Na vrhu i dnu slike se pojave crne pruge u sljedećim situacijama:
– Kad je veličina slike [1080 30P] ili [720 30P].
– Kad je format slike 3:2.
 Nije moguće snimati fotografije dok snimate videozapise.
 Prilikom snimanja fotografija, kut gledanja će se promijeniti u odnosu na pripravno stanje snimanja.
Pri snimanju videozapisa:
Pritisnite MOVIE.
Za prekid snimanja ponovo pritisnite MOVIE.
 Na vrhu i dnu slike se pojave crne pruge kad je veličina slike [1080 30P] ili [720 30P].
 Moguće je kontinuirano snimati približno 25 minuta.
16
Korisne funkcije snimanja
1 W/T Uporaba zuma
Pomaknite preklopku zuma prema položaju
T za približavanje, odnosno prema W za
udaljavanje objekta.
 Slika se može izobličiti kad zakrenete objektiv
sprijeda u istom smjeru kao i LCD zaslon ili u
suprotnom smjeru.
1 Promjena prikaza na zaslonu
 Ova kamera posjeduje samo digitalni zum.
 Kad koristite zum, objekt se možda neće približiti
ili neće biti oštar.
 Kad je videozapis snimljen u veličini od [1080
30P], kamera će ga zumiranjem povećati za
oko 2T.
 Kad je videozapis snimljen u veličini [1080 30P]
ili [720 30P] i kamera je istodobno spojena na
TV itd. komponentnim A/V kabelom, funkcija
zuma neće biti dostupna.
Svaki put kad pomaknete višesmjerni
selektor na v (DISP), prikazani podaci se
izmjenjuju na sljedeći način:
1 ) Uporaba self-timera
* Tijekom reprodukcije prikazuju se podaci o
slici.
Pomaknite višesmjerni selektor na V ()).
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
): Uporaba self-timera
Pritisnete li PHOTO, timer počinje s odbrojavanjem i nakon što se oglase kratki zvučni
signali, kamera snimi sliku.
1 Snimanje u zrcalnom načinu
Histogram uključen*
r
Indikatori isključeni
r
Indikatori uključeni
1 Odabir veličine slike
Pritisnite tipku ./! (veličina slike) za odabir
\ (veličina fotografije) ili u (veličina
videozapisa) dok je višesmjerni selektor
pomaknut na b/B, zatim pomoću v/V
odaberite željenu veličinu slike.
Za isključenje izbornika Image Size, ponovo
pritisnite tipku ./! (veličina slike).
\ (veličina slike):
5M:
Za ispis do veličine A4 (8T10")
3:2:
Snimanje u formatu 3:2
3M:
Za ispis do 10T15 cm (4T6") ili 13T18 cm
(5T7")
2M:
Zakrenite objektiv u istom smjeru kao i
LCD zaslon.
 Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu,
ali snimljena slika će biti normalna.
 Prilikom reprodukcije se na LCD također prikazuje normalna slika.
Za ispis do veličine 10T15 cm (4T6")
VGA:
Snimanje malih slika za prilaganje uz e-mail
poruke
u (veličina videozapisa):
1080 30P:
Snimanje videozapisa u HD (high definition)
kvaliteti, pogodnih za gledanje na računalu ili
high definition TV prijemniku
17
720 30P:
Snimanje videozapisa u HD (high definition)
kvaliteti, pogodnih za gledanje na računalu
VGA 30P:
Snimanje videozapisa u SD (standard
definition) kvaliteti, pogodnih za objavu na
internetskim stranicama
1 Odabir načina snimanja
Pritisnite MENU, zatim odaberite željenu
opciju u izborniku ! (Camera) (str. 22).
Auto:
Omogućava jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki.
Scene Selection:
Funkcija omogućava snimanje s već podešenim
postavkama u skladu s prizorom.
Scene Selection
. Backlight
Snimanje prizora sa snažnim pozadinskim
svjetlom.
k Low Light
Pogodno za snimanje na tamnim mjestima.
4 Landscape
Izoštrava udaljeni objekt.
P Sports
Snimanje objekata u pokretu vani, na dobro
osvijetljenim mjestima.
18
Reprodukcija/editiranje slika
Tipka MENU
Indikator uključenosti
Tipka ON/OFF
Tipka ./! (brisanje)
Tipka ` (Sharemark)
Preklopka zuma
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
Kameru možete uključiti i tako da pritisnete ON/OFF.
2 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
Pojavi se indeksni prikaz.
3 Odaberite željenu sliku pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B.
Fotografija:
Pritisnite višesmjerni selektor.
 Prikaže se fotografija.
Videozapis:
Pritisnite višesmjerni selektor za pauzu i reprodukciju videozapisa.
Pomaknite na B za prijelaz unaprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite višesmjerni selektor za povratak
na normalnu reprodukciju.)
Pomaknite na V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite b/B za podešavanje.
 Kad snimate videozapise s objektima koji se brzo kreću, poput sportskih prizora, videozapis se
možda neće reproducirati ravnomjerno.
 Kad završi reprodukcija prvog videozapisa, automatski počinje sljedeći. Kad reprodukcija posljednjeg
videozapisa završi, ujedno završava reprodukcija svih videozapisa.
1 Za prikaz povećane slike (zum pri reprodukciji)
Pomaknite preklopku zuma prema T dok je prikazana fotografija.
Za smanjivanje slike, pomaknite preklopku zuma prema W.
Podesite položaj. v/V/b/B
Isključite zum pri reprodukciji. Pritisnite višesmjerni selektor.
Za povratak na indeksni prikaz
Pomaknite preklopku zuma prema ' (indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija ili je
aktivna pauza videozapisa.
1 Za brisanje slika
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
Pojavi se indeksni prikaz.
19
2 Pritisnite ./! (brisanje) i odaberite Select pomoću v/V zatim pritisnite višesmjerni
selektor.
3 Pomoću v/V/b/B odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite višesmjerni selektor
za prikaz indikatora ! (brisanje) na odabranoj slici.
4 Pritisnite ./! (brisanje).
5 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Za brisanje svih snimaka u mapi, u koraku 2 umjesto [Select ] tipkama v/V odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Brisanje slika dok je prikazana jedna slika
1 Pritisnite ./! (brisanje).
2 Odaberite [Delete] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
1 Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Način spajanja ili kvaliteta slike (HD (high definition)/SD (standard definition)) varira, ovisno
o vrsti TV prijemnika ili ulaznim priključnicama na koje je kamera spojena.
Spajanje na high definition TV
Slike snimljene u HD (high definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u HD (high definition)
kvaliteti. Slike snimljene u SD (standard definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u SD
(standard definition) kvaliteti.
Zeleni/plavi/crveni
Bijeli/crveni
A/V OUT priključnica
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
 Spojite li samo komponentne videopriključke, audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu spojite
bijele i crvene priključke.
 Izlazni signali se automatski podešavaju u skladu sa slikama koje gledate. Stoga slika može biti izobličena
kad mijenjate mod na spojenom TV prijemniku.
 Snimate li videozapise u HD (high definition) kvaliteti [1080 30P]/[720 30P] kad je kamera komponentnim kabelom spojena na high definition TV prijemnik, slika prikazana na TV zaslonu bit će u SD kvaliteti.
20
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition
Slike snimljene u HD (high definition) kvaliteti se pretvaraju u SD (standard definition) i
reproduciraju. Slike snimljene u SD (standard definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u
SD (standard definition) kvaliteti.
Žuti/Bijeli/crveni
A/V OUT priključnica
A/V spojni kabel
(isporučen)
 Tijekom reprodukcije videozapisa na HD (high definition) ili SD (standard definition) TV prijemniku,
videozapis je prikazan s crnim prugama na gornjoj i donjoj strani.
1 Odabir slika za objavu na internetu (Sharemark)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
Pojavi se indeksni prikaz.
2 Pritisnite tipku ` (Sharemark) i odaberite [Select] pomoću v/V zatim pritisnite višesmjerni selektor.
3 Pomoću v/V/b/B odaberite slike za objavu na internetu, zatim pritisnite višesmjerni
selektor za prikaz indikatora ` na odabranoj slici.
4 Pritisnite ` (Sharemark).
5 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.





Indikator ` (Sharemark) mijenja boju u bijelu.
Za odabir svih slika u mapi, u koraku 2 umjesto [Select ] tipkama v/V odaberite [All In This Folder]
i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Videozapisi u HD (high definition) kvaliteti su veliki i stoga će trebati neko vrijeme za njihovu objavu. Za objavu na internetskim stranicama savjetujemo videozapise snimljene u [VGA 30P] kvaliteti.
Slike koje želite objaviti na internetu objavite tako da prikažete željenu sliku i pritisnete tipku `
(Sharemark). Odabranim slikama dodaje se oznaka `.
Za uklanjanje oznake Sharemark sa slike, odaberite je i postupite na isti način kao i kod stavljanja
oznake na sliku.
Pomoću softvera "PMB Portable" ugrađenog u kameru možete jednostavno objaviti slike sa Sharemark oznakama (str. 25).
21
Promjena postavki – Izbornik/Podešavanje
Tipka MENU
Višesmjerni selektor
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2 Odaberite željenu opciju izbornika
pomicanjem višesmjernog selektora na b/B.
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika variraju, ovisno
o načinu snimanja.
Izbornik snimanja je dostupan samo kad
snimate, a izbornik reprodukcije samo kad
gledate snimke. Pojedinosti o opcijama
izbornika potražite u priručniku "Mobile HD
Snap Camera Handbook" (PDF).
1 Izbornik snimanja
Camera
Setup
1 Izbornik reprodukcije
= (Folder)
d (Protect)
DPOF
_ (Slide)
J (Rotate)
H (Divide)
- (Setup)
1 Opcije izbornika setup
! Camera
 U modu snimanja pojave se indikatori
\/u. Opciju ne možete podesiti ako su
indikatori \/u zasjenjeni.
 Tijekom reprodukcije pritisnite višesmjerni
selektor nakon podešavanja opcije.
3 Odaberite podešenje pomoću v/V.
4 Pritisnite MENU za isključenje
izbornika.
1 Odabir opcije za podešavanje
1 Pritisnite tipku MENU.
2 Odaberite - (Setup) u koraku 2 i
zatim pomaknite na B.
3 Odaberite opciju tipkama v/V/b/B i
zatim pomaknite na B.
22
Function Guide
Auto Review
Flicker Cancel
u Memory Stick Tool
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
g Internal Memory Tool
Format
K Setup 1
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2 Setup 2
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Uporaba računala
Čitanje priručnika "HD Snap Camera
Handbook" (PDF)
Pojedinosti o naprednoj uporabi kamere
potražite u priručniku "Mobile HD Snap
Camera Handbook" (PDF).
Za čitanje "Mobile HD Snap Camera
Handbook" (PDF) je potrebno instalirati
Adobe Reader.
1 Ako koristite Windows
1 Uključite računalo.
2 Stavite CD-Rom (isporučen) u diskovni
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
3 Kliknite na [Handbook (PDF)].
Pojavi se prozor za instalaciju "HD Snap
Camera Handbook" (PDF)
4 Odaberite željeni jezik i model kamere
te kliknite na [Handbook (PDF)].
Počinje instalacija. Po završetku instalacije,
na desktopu računala se pojavi ikona za
"Mobile HD Snap Camera Handbook".
 Model kamere naveden je na njezinoj
donjoj strani.
5 Kliknite na [Exit] t [Exit] i zatim
izvadite CD-ROM iz računala.
1 Ako koristite Macintosh
1 Uključite računalo.
2 Stavite CD-Rom (isporučen) u diskovni
pogon računala.
3 Otvorite mapu [Handbook] na CD-ROM-u,
dvaput kliknite na mapu [GB] te zatim
kopirajte "Handbook.pdf" na računalo.
Dvaput kliknite "Handbook.pdf" za pregled
priručnika.
Mogućnosti sustava Windows
Spojite kameru na Windows računalo
na jedan od sljedećih načina i uživajte u
mogućnostima.
1 Kad koristite razne funkcije
Uporabom softvera "PMB (Picture Motion
Browser)" s isporučenog CD-ROM diska,
možete koristiti sljedeće funkcije.
 Kopiranje slika snimljenih kamerom na
računalo
 Gledanje kopiranih slika na računalu
 Izrada diska s editiranim slikama
 Promjena jezika prikazanog u "PMB
Portable"
1 Sistemski zahtjevi za uporabu
"PMB" i "PMB Portable"
OS: Microsoft Windows XP SP3*1/Windows
Vista SP1*2
*1
64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu
podržane.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
 Potrebna je standardna instalacija.
 Rad se ne može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u multi-boot sustavima.
 Driver za web kameru ne podržava 64-bitna
izdanja sustava Windows XP i Vista.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
(za reprodukciju/editiranje high definition
videozapisa: Intel Pentium 4 2,8 GHz ili
brži/Intel Pentium D 2,8 GHz ili brži/Intel
Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2
Duo 1,20 GHz ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju/
editiranje high definition videozapisa:
1 GB ili više)
Video memorija: 32 MB ili više (preporučeno 64 MB ili više)
Tvrdi disk: Prostor na disku potreban za
instalaciju: Približno 500 MB*
23
Zaslon: Grafička kartica kompatibilna sa
sustavom DirectX 7 ili novijim, najmanje
1024 T 768 točaka
Ostalo: + USB priključnica (standard,
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilna))
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
* Za "PMB Portable" je potrebno oko 1 GB
memorije na disku.
1 Napomene o reprodukciji videozapisa (MPEG-4 AVC/H.264)
Za reprodukciju i editiranje videozapisa
(MPEG-4 AVC/H.264) snimljenih ovom
kamerom, potrebno je na računalo instalirati
softver kompatibilan s formatom MPEG-4
AVC/H.264 ili "PMB".
 Čak i ako računalo zadovoljava sve uvjete, ponekad se reprodukcija neće odvijati ravnomjerno
zbog preskakanja slika. Ipak, to ne utječe na
samu kopiranu snimku.
 Koristite li prijenosno računalo, uvijek ga spojite
na mrežno napajanje AC adapterom. Ponekad
normalan rad nije moguć zbog funkcije štednje
energije računala.
b Napomena
 Pravilan rad nije zajamčen čak i na računalima
koja ispunjavaju gore navedene sistemske
zahtjeve. Primjerice, drugi otvoreni programi ili
aplikacije aktivne u pozadini mogu utjecati na
performanse.
1 Instalacija programa "PMB"
Možete instalirati "PMB" prateći sljedeći
postupak.
 Logirajte se kao administrator.
1 Uključite računalo i uložite CD-ROM
(isporučen) u CD-ROM pogon računala.
24
 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite [Computer]
(u Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
 Može se prikazati AutoPlay zaslon. Odaberite
"Run Install.exe" i slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup Language".
3 Odaberite željeni jezik i kliknite [Next].
Prikazuje se zaslon "License Agreement".
4 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite kružić
uz [I accept the terms of license agreement
and then click [Next].
5 Slijedite upute na zaslonu za završetak
instalacije.
 Kad se prikaže poruka o resetiranju računala,
resetirajte računalo slijedeći upute na zaslonu.
 DirectX se može instalirati ovisno o konfiguraciji sustava na vašem računalu.
6 Izvadite CD-ROM nakon završetka
instalacije.
1 Uporaba programa "PMB"/
Pregled "PMB Guide"
Nakon instalacije softvera, na desktopu se
kreiraju ikone za "PMB" i "PMB Guide".
Za pojedinosti o osnovnim funkcijama programa "PMB", pogledajte "PMB Guide".
Dvaput kliknite za pokretanje
"PMB".
Kad spojite kameru s računalom, prikazuje se
AutoPlay Wizard.
Kliknite [T] za zatvaranje AutoPlay Wizard za
pogone koje ne upotrebljavate.
 Ako se AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite
[Computer] (u Windows XP/2000, [My
Computer]) t [PMBPORTABLE], zatim
dvaput kliknite "PMB_P.exe".
2 Kliknite "PMB Portable" (u Windows XP,
[PMB Portable] t [OK]).
Prikazuje se izbornik Language Selection.
Dvaput kliknite za pokretanje
"PMB Guide".
 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [PMB] za pokretanje
programa "PMB" ili kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [PMB Guide]. Također možete otvoriti
"PMB Guide" preko opcije [Help] u "PMB"
aplikaciji.
1 Uporaba programa "PMB Portable"
U kameru je ugrađena aplikacija "PMB
Portable".
Ovu aplikaciju možete upotrijebiti za
sljedeće:
 Slike možete jednostavno prebaciti na blog ili
druge medijske servise.
 Možete jednostavno filtrirati slike koje želite
prebaciti tako da ih registrirate u kameri kao
Sharemark slike (str. 21).
 Možete prebaciti slike iz računala spojenog na
internet čak i ako ste daleko od kuće ili ureda.
 Možete jednostavno registrirati medijske servise
(kao što je blog) koje često upotrebljavate.
Za detalje o programu "PMB Portable",
pogledajte "PMB Portable" pomoć.
Kod prve uporabe "PMB Portable", potrebno
je odabrati jezik. Slijedite postupak u nastavku
za odabir. Nakon odabira jezika, koraci 3 do
5 nisu potrebni kod sljedeće uporabe "PMB
Portable".
1 Spojite kameru i računalo putem USB
veze.
3 Odaberite željeni jezik i kliknite [OK].
Prikazuje se izbornik Region Selection.
4 Odaberite odgovarajuće područje [Area]
i državu [Country/Region] te kliknite
[OK].
Prikazuje se zaslon "User Agreement".
5 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako
se slažete s uvjetima, kliknite [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
b Napomene
 Kad koristite "PMB Portable", uvijek se spojite
na mrežu.
 Kod prenošenja slika na internet, ovisno o
uslugama pružatelja usluga, na upotrijebljenom
računalu mogu ostati privremeni podaci (cache).
To se događa i kad upotrebljavate ovu kameru
za te svrhe.
 Ako se pojave smetnje u "PMB Portable" ili
ako slučajno obrišete "PMB Portable", možete
popraviti "PMB Portable" pomoću "PMB". Za
detalje pogledajte "PMB Guide" (str. 25).
1 Napomene o "PMB Portable"
"PMB Portable" omogućuje preuzimanje
URL adresa većeg broja internetskih stranica
s poslužitelja kojima upravlja Sony ("Sony
server").
Kako biste upotrebljavali "PMB Portable"
za uživanje u prednostima usluga za prebacivanje slika ili ostalim uslugama ("usluge")
ovih ili drugih internetskih stranica, morate
se složiti sa sljedećim.
 Neke internetske stranice zahtijevaju registraciju
i/ili naknadu za uporabu svojih usluga. Kod
uporabe takvih usluga, morate se složit s uvjetima koje te stranice postavljaju.
25
 Usluge se mogu ukinuti ili promijeniti u skladu
sa zahtjevima operatera stranica. Sony ne
preuzima odgovornost za bilo kakve probleme
nastale između korisnika i treće strane niti za
bilo kakve neugodnosti uzrokovane korisnicima
zbog uporabe usluga, uključujući prekid ili
promjena ovih usluga.
 Za prikaz stranice, na nju ćete biti preusmjereni
preko Sonyjevog poslužitelja. Postoje trenuci
kad se ne može pristupiti internetskoj stranici
zbog održavanja poslužitelja ili ostalih razloga.
 Ako će doći do prekida rada Sony poslužitelja, o
tome ćete biti obaviješteni unaprijed na Sonyjevoj
stranici ili na sličan način.
 URL adrese na koje vas preusmjeri Sony
poslužitelj i ostale informacije mogu se snimiti
za potrebe razvoja budućih proizvoda i usluga
tvrtke Sony. Ipak, u takvim slučajevima se ne
spremaju osobni podaci.
 Za prikaz License Agreement ugovora "PMB
Portable", dva puta kliknite na mapu [APP]
vanjskog pogona (PMBPORTABLE), dvaput
kliknite na [EULA] i zatim odaberite željeni jezik.
1 Preporučeni način spajanja USB
kabelom
Kako biste omogućili pravilno funkcioniranje kamere, spojite je s računalom na
sljedeći način.
 Povežite + (USB) priključnice kamere i računala
USB kabelom. Nemojte ništa drugo spajati na
ostale USB priključnice računala.
 Kad kameru spajate na računalo s USB tipkovnicom i USB mišem kao standardnom opremom,
spojite kameru USB kabelom na drugu USB
priključnicu.
b Napomene
 Pravilan rad ne može se jamčiti ako je na računalo
spojeno više USB uređaja.
 USB kabel spojite na USB priključnicu. Ako
je USB kabel spojen na računalo preko USB
tipkovnice ili USB huba, pravilan rad ne može
se jamčiti.
26
1 Odspajanje USB kabela
1 Kliknite na ikonu [Unplug or eject
hardware] u alatnoj traci donjeg desnog
ugla desktopa.
2 Kliknite na [Safely remove USB Mass
Storage Device].
Odspojite USB kabel iz kamere i
računala.
b Napomene
 Prije isključenja kamere odspojite USB kabel na
gore opisan pravilan način.
 Odspojite USB kabel na gore opisan pravilan
način. U suprotnom se datoteke pohranjene na
"Memory Stick PRO Duo" medij neće obnoviti
kako treba. Također, nepravilno odspajanje USB
kabela može prouzročiti kvar "Memory Stick
PRO Duo" medija.
Uporaba Macintosh računala
Možete kopirati fotografije na Macintosh
računalo.
 "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala
Preporučuje se sljedeća konfiguracija računala
za spajanje s kamerom.
OS (prethodno instaliran): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.5)
USB priključnica: Standardna
b Napomene
 Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene
računalne konfiguracije navedene gore.
 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno
računalo istovremeno, neki uređaji, uključujući
kameru, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB
uređaja kojeg upotrebljavate.
 Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba.
 Spajanje kamere pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
omogućuje napredne funkcije prebacivanja
(high speed transfer) jer je ova kamera kompatibilna s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
 Kao način USB povezivanja ove kamere dostupan
je samo [Mass Storage].
 Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep
moda, komunikacija između kamere i računala
možda se neće odmah uspostaviti.
2 Kopirajte slikovne datoteke na Macintosh
računalo.
1 Dvaput kliknite novoprepoznatu
ikonu t [DCIM] (fotografije) ili
[MP_ROOT] (videozapisi) t mape
u kojoj su pohranjene slike koje
želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke
na ikonu tvrdog diska. Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
 Za detalje o mjestu pohranjivanja slike i
nazivima datoteka, pogledajte "Mobile HD
Snap Camera Handbook".
3 Pogledajte slike na računalu.
 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t
željenu slikovnu datoteku u mapi koja
sadrži kopirane datoteke kako biste otvorili
slikovnu datoteku.
Za prekidanje USB veze
Najprije izvedite sljedeće postupke kad:
 Odspojite USB kabel
 Vadite "Memory Stick PRO Duo" medij
 Umećete "Memory Stick PRO Duo" u kameru
nakon kopiranja slika iz ugrađene memorije
 Isključujete kameru
Povucite ikonu pogona ili ikonu "Memory
Stick PRO Duo" medija u "Trash".
Kamera je odspojena od računala.
Kopiranje i gledanje slika na računalu
1 Pripremite kameru i Macintosh računalo
te ih zatim povežite isporučenim USB
kabelom.
27
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pomaknete višesmjerni
selektor na v (DISP), prikazani podaci se
izmjenjuju na sljedeći način (str. 17).
A
Zaslon
Opis
Preostali kapacitet baterije
U pripravnom stanju snimanja
Mod snimanja
 Kod prebacivanja u mod
snimanja, indikator
se pojavi na približno dvije
sekunde.
Faktor uvećanja
$1.3
.k4
Mod snimanja (Scene
Selection)
E
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna
B;@
vA
έή
ί
Veličina slike
U/V/W
W/$55
Reprodukcija/stop/ubrzana
reprodukcija slide showa
prema naprijed
Ubrzano naprijed/natrag
00:00:00
Brojač
VOL. f
Glasnoća
P
Za vrijeme snimanja videozapisa
Pri reprodukciji fotografija
Pri reprodukciji videozapisa
28
B
Zaslon
Opis
Zaslon
Opis
I
Oznaka za ispis (DPOF)
B;@
vA
Veličina slike
d
Oznaka zaštite
Ϋ
Način snimanja fotografija
[400]
Preostali broj slika za
snimanje
D
Zaslon
Opis
)
Self-timer
Izbornik/vodič kroz
izbornik
έή
ί
Veličina slike
 Pritiskom tipke MENU izbornik/vodič kroz izbornik
se uključuje/isključuje.
+2.0EV
Ekspozicija
[00:28:25]
Preostalo vrijeme snimanja
Skala reprodukcije
ά
Mod snimanja videozapisa
101_0012
Broj mape-datoteke
Ravnoteža bjeline
2009 1 1
9:30 AM
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike
nV=
^F
2000
Brzina zatvarača
b B BACK/
NEXT
Odabir slika
F3.6
Otvor blende
ISO400
ISO broj
 VOLUME
Podešavanje glasnoće
DPOF
C
E
Zaslon
Opis
Zaslon
Opis
O
Snimanje videozapisa
I
Mapa u koju se snima
00:00:05
Vrijeme snimanja
 Ne prikazuje se kod uporabe
ugrađene memorije.
Cg
Medij za snimanje/
reprodukciju
b Napomena
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se razlikuju od ovdje prikazanih.
Histogram
 Kad je prikaz histograma
isključen, pojavi se :.
ikj
Promjena mape
 Ne prikazuje se kod uporabe
ugrađene memorije.
H
Mapa za reprodukciju
 Ne prikazuje se kod uporabe
ugrađene memorije.
12/12
Broj snimke/broj snimaka
unutar odabrane mape
άΫ
Mod snimanja
`
Oznaka Sharemark
29
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Vijek trajanja baterije i raspoloživo
vrijeme snimanja i reprodukcije
Kapacitet baterije je dostatan.
U tablicama je prikazano približno vrijeme
(u minutama) snimanja/reprodukcije s punom
baterijom i pri temperaturi okoliša od 25°C.
Stvarna vremena mogu biti kraća od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
â
 Kapacitet baterije tijekom uporabe s vremenom
slabi.
 Dostupno vrijeme snimanja/reprodukcije i
vijek trajanja baterije skraćuju se u sljedećim
uvjetima:
– Okolna temperatura je niska.
– Kamera se često uključuje i isključuje.
– Zum se koristi često.
– Opcija [LCD Backlight] je podešena na
[Bright].
– Napon baterije je nizak.
1 Dostupno vrijeme snimanja/
reprodukcije (u minutama)
Vrijeme snimanja*1
Vrijeme kontinuiranog snimanja
100
Tipično vrijeme snimanja*2
110
Vrijeme reprodukcije
150
*1
Kontinuirano snimanje videozapisa uz veličinu
podešenu na [720 30P].
*2 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja snimanja,
uključivanje/isključivanje kamere i zumiranje.
1 Provjera preostalog vremena
baterije
Zakrenite objektiv ili pritisnite tipku ON/
OFF kako biste uključili kameru te provjerite preostali kapacitet baterije na LCD
zaslonu.
Preostali kapacitet baterije prikazan je
sljedećim ikonama:
30
â
â
Napunite bateriju
(Indikator upozorenja trepće.)
 Potrebno je pričekati približno jednu minutu da
se pojavi točan indikator kapaciteta baterije.
 Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog
kapaciteta baterije možda neće biti točan.
Broj fotografija i vrijeme snimanja
videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja.
Približan broj fotografija uz standardna
podešenja
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet
Veličina fotografije
5M
Ugrađena memorija
Približno 12 MB
3
"Memory Stick PRO Duo" kartica formatirana ovom
kamerom
128 MB
50
256 MB
95
512 MB
190
1 GB
390
2 GB
770
4 GB
1550
8 GB
3100
16 GB
6200
 Kad je broj preostalih fotografija veći od 9999,
pojavi se indikator ">9999".
 Kad na ovoj kameri reproducirate slike snimljene
starijim Sony modelima, one se možda neće
prikazati u stvarnoj veličini.
 Sve vrijednosti izmjerene su uz uporabu medija
"Memory Stick PRO Duo" Sony Corporation.
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja
i mediju.
 Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava
1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava
za upravljanje podacima.
Približno vrijeme snimanja videozapisa uz
standardna podešenja
Niže navedena tablica prikazuje približno
maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno
vrijeme za sve video datoteke. Moguće je
kontinuirano snimati približno 25 minuta.
(Jedinica: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet
Veličina videozapisa
720 30P
Ugrađena memorija
Približno 12 MB
0:00:20
(0:00:10)
"Memory Stick PRO Duo" kartica formatirana ovom
kamerom
512 MB
0:15:00
(0:07:00)
1 GB
0:30:00
(0:15:00)
2 GB
1:00:00
(0:30:00)
4 GB
2:05:00
(1:05:00)
8 GB
4:10:00
(2:10:00)
16 GB
8:30:00
(4:25:00)
 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
 Sve vrijednosti izmjerene su uz uporabu medija
"Memory Stick PRO Duo" Sony Corporation.
Vrijeme snimanja videozapisa može se razlikovati
ovisno o uvjetima snimanja i vrsti objekta te
vrsti "Memory Stick" medija.
 Prije završetka kontinuiranog snimanja indikator
vremena snimanja trepće i nakon nekog vremena
se snimanje automatski zaustavi.
Ova kamera koristi VBR (Variable Bit Rate)
format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova
tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na "Memory Stick PRO Duo" mediju.
Videozapisi s brzim pokretima i složenim
slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa i
time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme
snimanja.
31
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe kamere naiđete na
probleme, isprobajte sljedeća rješenja.
1 Provjerite dolje navedene opcije
i pogledajte "Mobile HD Snap
Camera Handbook" (PDF).
2 Isključite kameru i nakon oko
jedne minute je uključite.
3 Obratite se Sony prodavatelju ili
najbližem Sony servisu.
Tijekom popravka serviseri će možda
provjeriti minimalan sadržaj podataka
pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi
riješili problem. Ipak, Sonyjev predstavnik
neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
Baterija i napajanje
Kamera se ne može uključiti.
 Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 11).
 Provjerite je li baterija umetnuta u pravilnom smjeru (str. 12).
Za vrijeme punjenja baterije trepće
indikator CHARGE.
 Izvadite bateriju koja se puni i zatim je
ponovno pravilno stavite na punjač.
 Temperatura je možda izvan preporučenog
raspona. Napunite bateriju uz preporučenu
temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C.
(samo BC-CSKA)
 Za detalje pogledajte str. 35.
Snimanje fotografija/videozapisa
Kamera ne snima.
 Provjerite kapacitet ugrađene memorije
ili "Memory Stick PRO Duo" kartice (str.
31). Ako je pun, postupite na jedan od
sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 19).
– Zamijenite "Memory Stick PRO Duo".
 Moguće je kontinuirano snimati približno
25 minuta.
 Pritisnite tipku # (reprodukcija) i podesite
kameru u mod snimanja fotografije ili
videozapisa.
Pregled fotografija
Kamera se odjednom isključuje.
 Ako ne koristite kameru približno pet minuta dok je uključena, ona se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite kameru (str. 14).
 Kamera se može automatski isključiti kako
bi se zaštitila u slučaju većeg porasta
temperature uređaja ili baterije. U tom
slučaju se na zaslonu prikaže poruka prije
isključivanja.
Prikaz preostalog trajanja baterija
nije točan.
 To se događa kad koristite kameru na
iznimno vrućim ili hladnim mjestima.
 Prikazan indikator preostalog kapaciteta
baterije razlikuje se od stvarnog. Potpuno
ispraznite, a zatim napunite bateriju.
 Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 11).
32
Kamera ne reproducira.
 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod snimanja (str. 19).
 Promijenili ste naziv mape/datoteke na
računalu.
 Ako je slikovna datoteka obrađena na
računalu ili je snimljena drugim modelom
fotoaparata, reprodukcija na ovoj kameri
nije zajamčena.
 Kamera je u USB načinu rada. Obrišite
USB vezu.
Računala
Nije moguće instalirati "PMB".
 Provjerite sistemske zahtjeve za "PMB".
 Instalirajte "PMB" na pravilan način
(str. 24).
 Promijenite USB mod kamere u [Mass
Storage].
"PMB Portable" se ne pokreće.
 Promijenite USB mod kamere u [Mass
Storage].
"PMB" ne radi pravilno.
 Zatvorite "PMB" i restartajte računalo.
Računalo ne prepoznaje kameru.
 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računalu, osim tipkovnice, miša
i kamere.
 Odspojite USB kabel iz računala i kamere,
restartajte računalo i zatim odgovarajućim
redom ponovno spojite računalo i kameru
(str. 26).
 Provjerite aktiviranje alata za provjeru
medija na računalu. Za detalje o alatu za
provjeru medija pogledajte "PMB Guide"
(str. 25).
 Instalirajte "PMB" (str. 24).
Ne možete koristiti web kameru
 Povezali ste kameru i računalo USB kabelom prije instalacije USB drivera.
Slijedite niže opisan postupak za deinstalaciju nepravilno prepoznatog drivera i
ponovnu instalaciju USB drivera.
Logirajte se na računalo s korisničkim imenom koje ima administratorske ovlasti.
1 Provjerite je li kamera spojena na računalo.
2 Kliknite na [Start].
3 Desnom tipkom miša kliknite na [My
Computer] i zatim na [Property].
Pojavit će se prozor [System Property].
4 Kliknite na karticu [Hardware] i zatim na
[Device Manager].
5 Kliknite na [View] i zatim na[Devices by
type].
6 Ako se instalira dolje navedeni driver
koji nije pravilno prepoznat, kliknite na
njega desnom tipkom miša i kliknite na
[Uninstall].
 [Sony Webcam] u [Imaging devices]
7 Kad se pojavi prozor [Confirm Device
Removal], kliknite na [OK] i obrišite ga.
8 Isključite kameru, izvucite USB kabel i
restartajte računalo.
9 Umetnite CD-ROM u CD-ROM pogon.
10 Ponovo instalirajte USB driver na sljedeći
način.
1 Dvaput kliknite na [My Computer].
2 Desnom tipkom miša kliknite na
[SONYPICTUTIL(E:)](disk drive)*.
* Slova pogona (kao što je (E:)) mogu se
razlikovati, ovisno o računalu.
3 Kliknite na [Open], dvaput kliknite na
[USB Driver] i zatim dvaput kliknite na
[setup.exe].
33
b Napomene
 Računalo možda neće raditi kako treba kad
obrišete uređaje osim [USB Composite Device],
[USB Audio Device] ili [USB Device].
 Pritisnite MENU i odaberite K (Setup) t 2
(Setup 2) t [USB Connect] t [Web Camera]
i zatim pritisnite višesmjerni selektor (str. 22).
 Funkcija web kamere nije dostupna za "PMB".
34
Mjere opreza
1 Nemojte kameru koristiti/ostavljati na sljedećim mjestima
 Na jako vrućim mjestima, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište kamere ili može
doći do kvara.
 Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora.
Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja
kućišta, što može prouzročiti kvar.
 Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
 Pored jakih magneta.
 Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u kameru ne uđe pijesak ili prašina.
To može uzrokovati kvar kamere, u nekim
slučajevima nepopravljiv.
1 O nošenju
Ne sjedajte na stolac i sl. s kamerom u stražnjem
džepu hlača ili suknje, jer se tako kamera može
oštetiti.
1 Napomene o bateriji
 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili opterećenja zbog udarca,
pada ili stajanja na bateriji.
 Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu
bateriju.
1 Napomene o punjaču baterije
 U isporučenom punjaču nemojte puniti druge
baterije osim NP-BK. Ostale vrste baterija mogu
procuriti, pregrijati se ili eksplodirati ako ih
pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od
ozljeda električnom strujom ili opeklina.
 Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije.
Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču,
vijek trajanja baterije može se smanjiti.
 Indikator CHARGE na priloženom punjaču
trepće na sljedeći način:
– Brzo trepće: Indikator se uključuje i isključuje
u intervalima od 0,15 sekundi.
– Sporo trepće: Indikator se uključuje i isključuje
u intervalima od 1,5 sekundi. (samo BCCSKA)
 Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju
koja se puni i zatim je ponovno pravilno stavite
na punjač.
Ako indikator CHARGE ponovno brzo trepće,
to može značiti pogrešku u radu baterije ili da
je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa.
Provjerite tip baterije koja se puni.
Ako je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite
bateriju, zamijenite je novom ili drugom te
provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač
baterije radi pravilno, možda je došlo do problema
u radu baterije.
 Kad indikator CHARGE trepće polako, znači
da je punjač privremeno prekinuo punjenje.
Punjač automatski prekida punjenje i prelazi
u pripravno stanje ako je temperatura izvan
preporučenog raspona.
Kad se temperatura vrati u odgovarajući raspon,
punjač nastavlja punjenje i indikator CHARGE
opet svijetli. Savjetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10°C i 30°C. (samo
BC-CSKA)
1 O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka prstiju,
prašine itd.
Čišćenje objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova kamere
Očistite površinu kamere mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom
krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
 Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida,
kreme za sunčanje itd.
 Kameru ne dodirujte rukama na kojima imate
gore navedena sredstva.
 Kamera ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s
gumom ili vinilom.
1 O radnoj temperaturi
Kamera se može koristiti na temperaturi od 0°C
do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim
temperaturama izvan spomenutog opsega se ne
preporučuje.
35
1 O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete izravno iz hladnog u topli
prostor, unutar nje ili na vanjskim dijelovima
može se kondenzirati vlaga. Dođe li do toga,
kamera neće ispravno raditi.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i pričekajte približno jedan sat
da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok
je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
1 O zbrinjavanju baterije
Za zbrinjavanje baterije se obratite najbližem
Sony prodavatelju.
1 O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ova kamera ima ugrađenu punjivu bateriju kako
bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez
obzira na to je li kamera uključena ili isključena.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite kameru.
Međutim, ako koristite kameru samo nakratko, ona
se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon
približno mjesec dana nekorištenja kamere. U tom
slučaju prije uporabe kamere svakako napunite
bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti kameru, ali datum i vrijeme neće
biti zabilježeni.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u kameru i ostavite
kameru isključenom 24 sata ili duže.
36
Tehnički podaci
Camera
[Sustav]
Osjetilo slike: 7,13 mm (tip 1/2,5) CMOS senzor
Ukupan broj piksela:
Približno 5.040.000 (2592 T 1944) piksela
Efektivni broj piksela:
Oko 5.040.000 (2592 T 1944) piksela (fotografije), oko 2.074.000 piksela ([1080 30P]
videozapisi)
Objektiv: F3.6
f = 7,0 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise: 47 mm (16:9)
Za fotografije: 42 mm (4:3)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
Scene Selection (4 moda)
Format datoteka:
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG kompatibilnost, DCF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG-4 kompatibilnost (.MP4)
Vrsta videokodeka: MPEG-4
AVC/H.264 glavni profil
Vrsta audiokodeka: AAC LC
Medij za snimanje: Ugrađena memorija (približno
12 MB), "Memory Stick PRO Duo" medij
[Ulazne i izlazne priključnice]
USB priključnica: mini B, Hi-Speed USB (USB
2.0 kompatibilna)
A/V OUT priključnica: Minipriključnica, video
izlaz, audio izlaz (mono)
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
BC-CSK/BC-CSKA punjač za
baterije
Napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz; 2,2 W
(BC-CSK)/2,3 W (BC-CSKA)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,33 A (BC-CSK)/0,30
A (BC-CSKA)
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: –20 do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g (BC-CSK)/Približno 70 g
(BC-CSKA)
Punjiva baterija NP-BK1
Baterija: Litij-ionska baterija
Maksimalan izlazni napon: DC 4,2 V
Nazivni izlazni napon: DC 3,6 V
Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,4 A
Kapacitet:
tipičan: 3,4 Wh (970 mAh)
minimalan: 3,4 Wh (930 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 4,6 cm (tip 1,8), TFT
Ukupan broj točaka: 230.400 (960 T 240) točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BK1; 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (nije isporučen), 4,2 V
Potrošnja: 2 W (kad je veličina videozapisa
[720 30P])
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: –20 do +60°C
Dimenzije: Približno 23,5 T 103,3 T 55,3
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa: Približno 120 g (uključujući bateriju
NP-BK1 itd.)
Mikrofon: Mono
37
Zaštićeni znakovi
 "Memory Stick "
" Memory Stick PRO "
" Memory Stick Duo "
" Memory Stick PRO Duo
"
" Memory Stick
su
Micro", "MagicGate" i
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
 Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
 Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™
ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
38
39
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Sadržaj
Početak
Osnovni postupci
Funkcije snimanja
Džepna HD kamera –
priručnik
Funkcije reprodukcije
MHS-PM1
Osobno podešavanje
postavki
Gledanje slika na TV
prijemniku
U slučaju problema
Ostalo
© 2009 Sony Corporation
4-135-530-12(1)
HR
Napomene o uporabi
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti s ovom kamerom
 Za snimanje videozapisa savjetujemo da koristite
"Memory Stick PRO Duo" medij kapaciteta
512 MB sa sljedećim oznakama:
–
* ("Memory Stick
PRO Duo" medij)*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo" medij)
* Bez obzira imaju li Mark2 ili ne, možete
koristiti oba.
 "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta do 16 GB
je provjeren za pravilan rad na ovoj kameri.
 Pojedinosti o vremenu snimanja na "Memory
Stick PRO Duo" potražite na str. 24.
"Memory Stick PRO Duo" medij/"Memory
Stick PRO-HG Duo" medij
(Veličina koja se može upotrebljavati s
ovom kamerom.)
"Memory Stick" kartica
(Ne može se upotrebljavati s ovom
kamerom.)
 U ovom priručniku se "Memory Stick PRO
Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju
"Memory Stick PRO Duo".
 Ne mogu se upotrebljavati druge vrste memorijskih kartica osim spomenutih.
 "Memory Stick PRO Duo" može se upotrebljavati samo uz opremu kompatibilnu s "Memory
Stick PRO" medijima.
 Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory
Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo"
adapter.
Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnim uređajima
Uvijek umetnite "Memory Stick PRO Duo"
medij u adapter za "Memory Stick Duo".
2
"Memory Stick Duo" adapter
Napomene o bateriji
 Napunite bateriju prije prve uporabe kamere.
 Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Osim toga, čak i ako baterija nije potpuno
napunjena, možete iskoristiti njezin djelomičan
napon u zatečenom stanju.
 Ako ne namjeravate upotrebljavati bateriju dulje
vrijeme, iskoristite njezino punjenje, izvadite
je iz kamere i zatim pohranite na hladnom i
suhom mjestu. Na taj način će se održati njezine
funkcije.
 Detalje o bateriji pogledajte na str. 71.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja uslijed nepravilnosti u radu kamere ili
medija za snimanje i sl.
Sigurnosne kopije unutarnje memorije i
"Memory Stick PRO Duo" kartice
 Nemojte isključivati kameru ili vaditi "Memory
Stick PRO Duo" dok svijetli žaruljica pristupa
jer se tako mogu uništiti podaci iz unutarnje memorije ili s "Memory Stick PRO Duo" medija.
Uvijek zaštitite svoje podatke tako da načinite
njihovu kopiju.
O promjeni postavki jezika
 Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Prije uporabe
kamere promijenite jezik ako je potrebno (str. 21).
Napomene o snimanju/reprodukciji
 Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i
prskanje.
 Prije snimanja važnih prigoda izvedite probno
snimanje kako biste se uvjerili da kamera radi
dobro.
 Pazite da se kamera ne smoči. Ako u unutrašnjost
uređaja dospije voda, to može prouzročiti
kvarove koji se u nekim slučajevima neće moći
popraviti.
Napomene o uporabi
 Uvučete li objektiv kad je kamera spojena na
druge uređaje USB kabelom, snimljene slike se
mogu izgubiti.
 Kameru ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje vida. Ili, može uzrokovati
kvar kamere.
 Kameru ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima. Kamera možda
neće moći pravilno snimati ili reproducirati.
 Uporaba kamere na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
 Dođe li do kondenzacije vlage, isključite kameru
i ostavite je mirovati približno sat vremena prije
uporabe.
 Nemojte tresti ili udarati kameru. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja, to može učiniti medij
za snimanje neiskoristivim, a može doći i do
oštećenja ili gubitka podataka.
 Prilikom umetanja ili vađenja "Memory Stick
PRO Duo" medija, pazite da ne iskoči i padne.
 Kad spajate kameru na drugi uređaj kabelom,
pazite na pravilno umetanje priključka. Nasilno
umetanje priključka može oštetiti priključnicu i
rezultirati kvarom kamere.
 Reprodukcija videozapisa koji nisu snimljeni ili
editirani ovom kamerom ne može se jamčiti.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
 LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na
LCD zaslonu se mogu pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene
točkice
 Dugotrajno izlaganje LCD zaslona ili objektiva
izravnom suncu može uzrokovati kvar. Pripazite
kad odlažete kameru u blizini prozora ili na
otvorenom.
 Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na
hladnim mjestima. Pojava nije kvar.
Napomene o zbrinjavanju/prenošenju
 Kad koristite softver ove kamere, u njezinu
ugrađenu memoriju mogu se pohraniti osobni
podaci poput imena i adresa. Stoga prije predavanja drugoj osobi ili zbrinjavanja, obrišite sve
podatke.
O kompatibilnosti podataka
 Ova kamera kao format videozapisa podržava
"MP4" format. Stoga se njome snimljeni videozapisi ne mogu reproducirati na uređajima koji
ne podržavaju "MP4".
 Ova kamera ne podržava "AVCHD" format
i stoga nije kompatibilna s reprodukcijom i
snimanjem videozapisa u "AVCHD" formatu,
poput digitalnog HD kamkordera.
 Fotografije snimljene ovom kamerom se komprimiraju/snimaju u JPEG*1 formatu. Ekstenzija
datoteke je ".JPG".
 Ova kamera je usklađena s DCF*2 univerzalnim
standardom koje je utvrdilo udruženje JEITA*3.
 Nije zajamčena reprodukcija fotografija/
videozapisa snimljenih ovom kamerom na
drugoj opremi, kao i reprodukcija fotografija
snimljenih ili editiranih drugom opremom na
ovoj kameri.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information Technology
Industries Association
Upozorenje o autorskim pravima
 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
3
Napomene o uporabi
O ovom priručniku
 Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne slike
snimljene ovom kamerom.
 Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i drugog pribora podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
4
Kako rukovati kamerom
 Prilikom prenošenja kamere uvucite objektiv kao na slici.
 Pazite da tijekom snimanja ne blokirate objektiv prstom.
 Nemojte držati kameru za pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" medija, pokrov
priključaka ili objektiv.
 Upute za stavljanje uzice za nošenje potražite na str. 15.
5
Sadržaj
Napomene o uporabi ................................................................................. 2
Kako rukovati kamerom ............................................................................. 5
Pregled dijelova.......................................................................................... 9
Indikatori na zaslonu ................................................................................ 11
Početak
Provjera isporučenog pribora................................................................... 15
1 Priprema baterije ................................................................................... 16
2 Umetanje baterije/"Memory Stick PRO Duo" kartice (dodatno
nabavljiva) ................................................................................................ 18
3 Uključivanje kamere/podešavanje sata................................................. 20
Promjena postavki jezika ....................................................................................21
Osnovni postupci
Odabir veličine slike u skladu s namjenom .............................................. 22
Snimanje .................................................................................................. 26
Pregled fotografija .................................................................................... 31
Brisanje snimaka ...................................................................................... 33
Odabir slika za objavu na internetu (Sharemark) ..................................... 35
Uporaba opcija izbornika ......................................................................... 37
Opcije izbornika ....................................................................................... 38
Funkcije snimanja
Izbornik za snimanje................................................................................. 39
Camera: Odabir načina snimanja
Setup: Odabir postavki snimanja
6
Sadržaj
Funkcije reprodukcije
Izbornik za reprodukciju ........................................................................... 40
= (Folder): Odabir mape za pregled slika
d (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
_ (Slide): Reprodukcija slika u nizu
J (Rotate): Rotiranje fotografija
H (Divide): Rezanje videozapisa
- (Setup): Promjene postavki
Osobno podešavanje postavki
Uporaba opcija izbornika Setup............................................................... 48
! Camera ............................................................................................... 49
Function Guide
Auto Review
Flicker Cancel
u Memory Stick Tool ............................................................................ 50
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
g Internal Memory Tool.......................................................................... 52
Format
K Setup 1 ................................................................................................ 53
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2 Setup 2 ................................................................................................ 54
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Gledanje slika na TV prijemniku
Gledanje slika na TV prijemniku ............................................................... 58
7
Sadržaj
U slučaju problema
U slučaju problema .................................................................................. 61
Indikatori i poruke upozorenja.................................................................. 66
Ostalo
Uporaba kamere u inozemstvu — Napajanje .......................................... 68
O "Memory Stick" mediju ........................................................................ 69
Napomene o bateriji ................................................................................. 71
8
Pregled dijelova
Pogledajte stranice u zagradama za detalje
o uporabi.
A Objektiv
B Mikrofon
C + (USB) priključnica (55)
 Koristi se za spajanje na računalo USB
kabelom.
D A/V OUT priključnica (58)
 Služi spajanju na TV prijemnik itd. A/V
kabelom.
E DC IN priključnica
 Koristi se za mrežno napajanje kamere
spajanjem AC adaptera.
F Hvataljka za ručnu uzicu (15)
G Zvučnik
H Pokrov priključaka
I LCD zaslon (28)
J Preklopka zuma
Za snimanje: Zum (W/T) (30)
Za reprodukciju: Zum kod reprodukcije
2 (Indeksni prikaz) (32)
K Tipka PHOTO (26)
L Tipka # (reprodukcija) (26, 31, 35)
M Višesmjerni selektor
Prikazan izbornik: v/V/b/B (37)
Zatvoren izbornik: DISP/) (28, 30)
N Tipka ON/OFF (uključenje/isključenje)
(20)
O Indikator uključenosti
P Tipka MENU (37)
Q Tipka ./! (veličina slike/brisanje)
(22, 23)
R Tipka MOVIE (26)
S Tipka ` (Sharemark) (35)
T Otvor za stativ (dolje)
 Upotrijebite stativ s vijkom kraćim od
5,5 mm. Nećete moći dobro pričvrstiti
kameru na stative s vijcima kraćim od
5,5 mm, a tako se može i oštetiti.
U Pokrov pretinca za bateriju/"Memory
Stick Duo" (18)
9
Pregled dijelova
V Utor za "Memory Stick Duo" medij
W Pretinac za bateriju
X Žaruljica pristupa (19)
10
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pomaknete višesmjerni
selektor na v (DISP), prikazani podaci
se izmjenjuju na sljedeći način (str. 28).
Pogledajte stranice u zagradama za detalje
o uporabi.
A
Zaslon
Opis
Preostali kapacitet baterije
(17)
Mod snimanja (26)
U pripravnom stanju snimanja
 Kod prebacivanja u mod
se
snimanja, indikator
pojavi na približno dvije
sekunde.
Skala zuma (30)
$1.3
P
Za vrijeme snimanja videozapisa
.k4
Mod snimanja (Scene
Selection) (39)
E
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna (66)
P
B
Zaslon
Opis
B;@
vA
Veličina slike (23)
Ϋ
Način snimanja fotografija
(26)
[400]
Preostali broj slika za
snimanje (24)
Izbornik/vodič kroz izbornik
(37)
 Pritiskom tipke MENU izbornik/vodič kroz izbornik
se uključuje/isključuje.
11
Indikatori na zaslonu
C
Zaslon
Opis
I
Mapa za snimanje (50)
 Ne prikazuje se kod uporabe ugrađene memorije.
Cg
Medij za snimanje
Histogram (28)
D
Zaslon
Opis
)
Self-timer (30)
έή
ί
Veličina slike (23)
[00:28:25]
Preostalo vrijeme snimanja
(24)
2000
Brzina zatvarača
F3.6
Otvor blende
ά
Mod snimanja videozapisa
(26)
E
Zaslon
Opis
V
Snimanje videozapisa
00:00:05
Vrijeme snimanja (24)
b Napomena
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se razlikuju od ovdje prikazanih.
12
Indikatori na zaslonu
Pri reprodukciji fotografija
A
Zaslon
Opis
Preostali kapacitet baterije
(17)
B;@
vA
έή
ί
Veličina slike (23)
U/V/W
W/#
Reprodukcija/stop/ubrzana
reprodukcija slide showa
prema naprijed (31, 43)
Ubrzano naprijed/natrag
00:00:00
Brojač
VOL. f
Glasnoća (31)
$1.3
Skala zuma (32)
E
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna (66)
Pri reprodukciji videozapisa
B
Zaslon
Opis
Skala reprodukcije
101_0012
Broj mape-datoteke (50)
2009 1 1
9:30 AM
Datum/vrijeme snimanja
reproducirane slike
b B BACK/
NEXT
Odabir slika
 VOLUME
Podešavanje glasnoće
DPOF
Izbornik/vodič kroz izbornik
(37)
13
Indikatori na zaslonu
C
Zaslon
Opis
ikj
Promjena mape (40)
 Ne prikazuje se kod uporabe
ugrađene memorije.
H
Mapa za reprodukciju (40)
 Ne prikazuje se kod uporabe
ugrađene memorije.
12/12
Broj snimke/broj snimaka
unutar odabrane mape
Cg
Medij za reprodukciju
άΫ
Mod snimanja
I
Mape za snimanje (50)
`
Sharemark (35)
I
Oznaka za ispis (DPOF)
(42)
d
Zaštita (40)
Histogram (28)
 Kad je prikaz histograma
isključen, pojavi se :.
D
Zaslon
Opis
nV=
^F
Ravnoteža bjeline
2000
Brzina zatvarača
F3.6
Otvor blende
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Ekspozicija
b Napomena
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se razlikuju od ovdje prikazanih.
14
Početak
Provjera isporučenog pribora
 Punjač baterije BC-CSK/BC-CSKA (1)
 Komponentni A/V kabel (1)
 A/V kabel (1)
Početak
 Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
 USB kabel (1)
 Punjiva baterija NP-BK1 (1)
 Uzica za nošenje oko ruke (1)
 CD-ROM (1)
– PMB (Picture Motion Browser) uključujući
PMB Guide
– Mobile HD Snap Camera Handbook (PDF)
 Upute za uporabu (1)
Pričvrstite uzicu na kameru i provucite
ruku kroz petlju kako biste spriječili
oštećenje kamere uslijed pada itd.
Hvataljka
15
1 Priprema baterije
1
2
Indikator CHARGE
Mrežni kabel (kabel napajanja)
1 Umetnite bateriju u punjač za baterije.
 Umetnite bateriju dokraja, zatim je lagano pritisnite dok ne klikne.
2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Uključi se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je dovršeno (normalna napunjenost). Indikator CHARGE
se može isključiti i kad je temperatura izvan preporučenog raspona (10 do 30°C), jer je punjač u
pripravnom stanju.
16
1 Priprema baterije
Trajanje punjenja
Potpuna napunjenost
Približno 300 min.
Početak
 Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije na temperaturi od 25°C. Punjenje u nekim uvjetima
može trajati duže.
 Za detalje o broju slika koje možete snimiti pogledajte str. 24.
 Spojite punjač za baterije na lako dostupnu zidnu utičnicu.
 Čak i ako je indikator CHARGE isključen, punjač za baterije nije odspojen s izvora napajanja (mrežnog
napajanja) sve dok je spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe do problema prilikom uporabe punjača za
baterije, odmah isključite napajanja tako da odspojite utikač iz zidne utičnice.
 Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz zidne utičnice.
Provjera preostalog vremena baterije
Zakrenite objektiv ili pritisnite tipku ON/OFF kako biste uključili kameru te provjerite preostali kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator
preostalog
kapaciteta
baterije
Značenje
indikatora
Kapacitet
baterije je
dostatan.
Baterija
je skoro
sasvim
puna.
Baterija je
poluprazna.
Baterija je slaba. Snimanje/
reprodukcija
će se uskoro
zaustaviti.
Napunite bateriju
(indikator upozorenja
trepće.)
 Potrebno je pričekati približno jednu minutu da se pojavi točan indikator kapaciteta baterije.
 Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti točan.
 Kad prvi put uključite kameru, pojavit će se izbornik za podešavanje sata (str. 20).
17
2 Umetanje baterije/"Memory Stick PRO Duo"
kartice (dodatno nabavljiva)
1 Pokrov pretinca za bateriju/ 2 Okrenite stranu s priključ- 3 Poravnajte oznaku v u
"Memory Stick Duo"
kom prema LCD zaslonu
i umetnite "Memory Stick
Duo" karticu dok ne
klikne na mjesto.
baterijskom pretincu s
istovjetnom oznakom na
bateriji. Pritisnite i zadržite
preklopku za izbacivanje
baterije i umetnite bateriju.
1 Otvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo" (opcija) dokraja dok ne klikne.
3 Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
Kad nije umetnuta "Memory Stick PRO Duo" kartica
Kamera snima/reproducira slike koristeći ugrađenu memoriju (oko 12 MB).
18
2 Umetanje baterije/"Memory Stick PRO Duo" kartice (dodatno nabavljiva)
Vađenje "Memory Stick PRO Duo" medija
Otvorite pokrov pretinca za bateriju/"Memory Stick Duo".
Početak
Provjerite je li indikator pristupa
isključen i zatim jednom pritisnite
"Memory Stick PRO Duo".
 Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte "Memory Stick PRO Duo" karticu. Na taj način se mogu
oštetiti podaci na "Memory Stick PRO Duo" kartici.
19
3 Uključivanje kamere/podešavanje sata
Tipka MENU
1 Tipka ON/OFF
1 LCD zaslon
2 Višesmjerni selektor
/
/
:
1 Zakrenite objektiv.
 Zakretanjem objektiva u smjeru strelice kamera se uključuje. Za isključenje kamere, zakrenite ga u
suprotnom smjeru.
 Kameru možete uključiti i tako da pritisnete tipku ON/OFF.
 Objektiv se zakreće u rasponu od 0 do 270 stupnjeva.
2 Podesite sat višesmjernim selektorom.
1 Odaberite format datuma pomoću v/V, zatim pritisnite višesmjerni selektor.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V.
3 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
20
3 Uključivanje kamere/podešavanje sata
Isključenje kamere
Pritisnite tipku ON/OFF.
 Kameru možete isključiti i zakretanjem objektiva u suprotnom smjeru.
Za promjenu datuma i vremena
Pritisnite MENU i odaberite [Clock Set] u 2 (Setup 2) (str. 57).
Kad uključite kameru
Promjena postavki jezika
Početak
Ako se kamera napaja na bateriju i ne rukujete njime približno pet minuta, ona se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku. Za odabir jezika
izbornika, pritisnite MENU i odaberite [Language] u K (Setup 1) (str. 53).
21
Osnovni postupci
Odabir veličine slike u skladu s namjenom
Tipka ./! (brisanje)
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
1 Podesite kameru u mod snimanja.
 Ako je kamera u modu reprodukcije, pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz na mod snimanja.
Pojavi se indikator
na oko dvije sekunde.
2 Pritisnite tipku ./! (veličina slike).
3 Odaberite \ (veličina fotografije) ili u (veličina videozapisa) s višesmjernim
selektorom pomaknutim na b/B i zatim pomoću v/V odaberite željenu
veličinu slike.
Veličina fotografije
Veličina videozapisa
 Preporučena namjena i broj preostalih snimaka prikazani su na gornjem dijelu LCD zaslona.
4 Pritisnite tipku ./! (veličina slike) za završetak podešavanja.
22
Odabir veličine slike u skladu s namjenom
Standardne postavke označene su simbolom .

Veličina slike
Smjernice
5 M (2592T1944)
Za ispis do veličine A4 (8T10")
3:2* (2592T28)
Snimanje u formatu 3:2
3 M (2048T1536)
Za ispis do 10T15 cm (4T6") ili 13T18 cm (5T7")
2M (1632T1224)
Za ispis do veličine 10T15 cm (4T6")
VGA (640T480)
Snimanje malih slika za prilaganje uz e-mail poruke
* Slike se snimaju u formatu 3:2, jednakom formatu fotografskog papira, kartice i sl.
*1
*2
Smjernice za uporabu
1080 30P*1*2
Snimanje videozapisa u HD (high definition) kvaliteti, pogodnih za gledanje
na računalu ili high definition TV prijemniku
720 30P
Snimanje videozapisa u HD (high definition) kvaliteti, pogodnih za
gledanje na računalu
VGA 30P*2
Snimanje videozapisa u SD (standard definition) kvaliteti, pogodnih za
objavu na internetskim stranicama
Osnovni postupci

Veličina videozapisa
Snimite objekt na svijetlome mjestu jer je snimljena slika tamnija.
Mogućnosti snimanja su manje.
 Videozapisi se na ovoj kameri snimaju u formatu MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, s oko 30 sličica u
sekundi, Progressive, AAC LC, "MP4" format.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
 Što je veća slika, viša je kvaliteta snimke.
23
Odabir veličine slike u skladu s namjenom
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Približan broj fotografija
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet Ugrađena
memorija
Veličina/
Približno
Kvaliteta
12 MB
"Memory Stick PRO Duo" kartica formatirana ovom kamerom
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
5M
3
50
95
190
390
770
1550
3100
6200
3:2
4
70
135
270
550
1100
2200
4400
8800
3M
9
80
155
305
620
1250
2500
5000
10000
2M
15
130
235
480
980
2000
4000
8000
16000
VGA
75
780
1500
2950
6000
12000
23500
48000
96000
 Kad je broj preostalih fotografija veći od 9999, pojavi se indikator ">9999".
 Kad na ovoj kameri reproducirate slike snimljene starijim Sony modelima, one se možda neće prikazati u
stvarnoj veličini.
 Sve vrijednosti izmjerene su uz uporabu medija "Memory Stick PRO Duo" Sony Corporation. Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i mediju.
 Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za
upravljanje podacima.
Približno vrijeme snimanja videozapisa
Niže navedena tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno vrijeme
za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno 25 minuta.
(Jedinica: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet
Ugrađena
memorija
"Memory Stick PRO Duo" kartica formatirana ovom kamerom
Približno
12 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1080 30P
0:00:15
(0:00:05)
0:10:00
(0:05:00)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:50:00
(1:30:00)
5:40:00
(3:10:00)
720 30P
0:00:20
(0:00:10)
0:15:00
(0:07:00)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:05:00
(1:05:00)
4:10:00
(2:10:00)
8:30:00
(4:25:00)
VGA 30P
0:00:45
(0:00:25)
0:30:00
(0:20:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:10:00
(5:30:00)
16:30:00
(11:10:00)
Veličina
 Broj u zagradi ( ) predstavlja minimalno vrijeme snimanja.
 Sve vrijednosti izmjerene su uz uporabu medija "Memory Stick PRO Duo" Sony Corporation. Vrijeme
snimanja videozapisa može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti objekta te vrsti "Memory
Stick" medija.
24
Odabir veličine slike u skladu s namjenom
 Prije završetka kontinuiranog snimanja indikator vremena snimanja trepće i nakon nekog vremena se
snimanje automatski zaustavi.
Ova kamera koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena
snimanja na "Memory Stick PRO Duo" mediju.
Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa i
time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme snimanja.
Osnovni postupci
25
Snimanje
Tipka MENU
Indikator uključenosti
Tipka ON/OFF
Tipka MOVIE
Preklopka zuma
Tipka PHOTO
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
 Kameru možete uključiti i tako da pritisnete ON/OFF.
2 Provjerite kadar.
Objekt smjestite u sredinu zaslona.
26
Snimanje
3 Počnite snimati.
Pri snimanju fotografija:
Pritisnite PHOTO.
U pripravnom stanju
Kad pritisnete PHOTO (4:3)
720
Osnovni postupci
 Kut gledanja možete provjeriti samo pritiskom tipke PHOTO dopola. Za snimanje fotografija, pritisnite
PHOTO dokraja.
 Kut gledanja mijenja se u format slike (4:3 ili 3:2) u skladu s veličinom fotografije odabranom
prilikom snimanja.
 Na vrhu i dnu slike se pojave crne pruge u sljedećim situacijama:
– Kad je veličina slike [1080 30P] ili [720 30P].
– Kad je format slike 3:2.
 Nije moguće snimati fotografije dok snimate videozapise.
 Prilikom snimanja fotografija, kut gledanja će se promijeniti u odnosu na pripravno stanje snimanja.
Pri snimanju videozapisa:
Pritisnite MOVIE.
Za prekid snimanja ponovo pritisnite MOVIE.
 Na vrhu i dnu slike se pojave crne pruge kad je veličina slike [1080 30P] ili [720 30P].
 Moguće je kontinuirano snimati približno 25 minuta.
27
Snimanje
Promjena prikaza na zaslonu
Višesmjerni selektor
Svaki put kad pomaknete višesmjerni selektor na v (DISP), prikazani podaci se izmjenjuju na
sljedeći način:
Prikaz histograma
Histogram uključen*
Indikatori isključeni
Indikatori uključeni
* Tijekom reprodukcije prikazuju se podaci o slici.
 Ako malo duže pomaknete selektor na v (DISP), možete pojačati svjetlinu LCD zaslona. Ako opet malo
duže pomaknete selektor na v (DISP), svjetlina LCD zaslona se vraća na standardnu razinu.
 Kad gledate slike pri jakom svjetlu na otvorenom, podesite veću svjetlinu LCD zaslona. U takvim uvjetima
se baterija troši brže nego inače.
 Kad je kamera spojena na TV prijemnik, LCD zaslon je isključen.
 Histogram se ne prikazuje u sljedećim situacijama:
Za vrijeme snimanja
– Dok je prikazan izbornik.
– Za vrijeme snimanja videozapisa
Za vrijeme reprodukcije
– Dok je prikazan izbornik.
– U indeksnom prikazu
– Tijekom uporabe zuma pri reprodukciji.
– Kod rotiranja fotografija.
– Tijekom reprodukcije videozapisa
 Velika razlika između histograma prikazanog kod snimanja i reprodukcije može se pojaviti kad je brzina
zatvarača mala ili velika.
 Histogram se možda neće prikazati kod slika snimljenih drugim fotoaparatima.
28
Snimanje
z O histogramu
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pomaknite selektor na v (DISP) za prikaz
histograma na zaslonu. Graf označava svijetlu
sliku ako je nagnut udesno i tamnu sliku ako je
nagnut ulijevo.
A
Tamno B Svijetlo
A Broj piksela
B Svjetlina
Osnovni postupci
29
Snimanje
Korisne funkcije snimanja
W/T Uporaba zuma
Pomaknite preklopku zuma prema položaju T za približavanje, odnosno prema W za udaljavanje objekta.
 Ova kamera posjeduje samo digitalni zum.
 Kad koristite zum, objekt se možda neće približiti ili neće biti oštar.
) Uporaba self-timera
Pomaknite višesmjerni selektor na V ()).
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
): Uporaba self-timera
Pritisnete li PHOTO, timer počinje s odbrojavanjem i nakon što se oglase kratki zvučni signali,
kamera snimi sliku.
Za poništavanje, ponovo pomaknite selektor na V ()).
Snimanje u zrcalnom načinu
Zakrenite objektiv u istom smjeru kao i LCD zaslon.
 Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu, ali snimljena slika će biti normalna.
 Prilikom reprodukcije se na LCD također prikazuje normalna slika.
 Slika se može izobličiti kad zakrenete objektiv sprijeda u istom smjeru kao i LCD zaslon ili u suprotnom
smjeru.
30
Pregled fotografija
Indikator uključenosti Tipka ON/OFF
Preklopka zuma
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
Osnovni postupci
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
 Kameru možete uključiti i tako da pritisnete ON/OFF.
2 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
 Pojavi se indeksni prikaz.
3 Odaberite željenu sliku pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B.
Fotografija:
Pritisnite višesmjerni selektor.
 Prikaže se fotografija.
Videozapis:
Pritisnite višesmjerni selektor za pauzu i reprodukciju videozapisa.
Pomaknite na B za prijelaz unaprijed ili b za prijelaz unatrag. (Pritisnite višesmjerni selektor
za povratak na normalnu reprodukciju.)
Pomaknite na V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite b/B za
podešavanje.
 Kad snimate videozapise s objektima koji se brzo kreću, poput sportskih prizora, videozapis se
možda neće reproducirati ravnomjerno.
 Kad završi reprodukcija prvog videozapisa, automatski počinje sljedeći. Kad reprodukcija posljednjeg
videozapisa završi, ujedno završava reprodukcija svih videozapisa.
101
VVG A
12/12
101
101_0012
2009 1 1
VOLUME
BA CK/NEXT
9:30 AM
31
Pregled fotografija
Za prikaz povećane slike (zum pri reprodukciji)
Pomaknite preklopku zuma prema T dok je prikazana fotografija.
Za smanjivanje slike, pomaknite preklopku zuma prema W.
Podesite položaj. v/V/b/B
Isključite zum pri reprodukciji. Pritisnite višesmjerni selektor.
Za povratak na indeksni prikaz
Pomaknite preklopku zuma prema 2 (indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija ili je
aktivna pauza videozapisa.
32
Brisanje snimaka
Tipka ./! (brisanje)
Preklopka zuma
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
 Pojavi se indeksni prikaz.
2 Pritisnite ./! (brisanje) i odaberite [Select] pomoću v/V zatim pritisnite
Osnovni postupci
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
višesmjerni selektor.
3 Pomoću v/V/b/B odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite višesmjerni selektor za prikaz indikatora ! (brisanje) na odabranoj slici.
4 Pritisnite ./! (brisanje).
5 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Za brisanje svih snimaka u mapi, u koraku 2 umjesto [Select ]tipkama v/V odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Za poništavanje odabira
Odaberite sliku koju ste prethodno odredili za brisanje i zatim pritisnite višesmjerni selektor za
brisanje indikatora ! sa slike.
33
Brisanje snimaka
Brisanje slika dok je prikazana jedna slika
1 Pritisnite ./! (brisanje).
2 Odaberite [Delete] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Za poništavanje brisanja
Odaberite [Exit] tipkom V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
34
Odabir slika za objavu na internetu (Sharemark)
Tipka ` (Sharemark)
Tipka # (reprodukcija)
Višesmjerni selektor
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Pritisnite tipku ` (Sharemark) i odaberite [Select] s višesmjernim selektorom
pomaknutim na v/V zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Osnovni postupci
 Pojavi se indeksni prikaz.
3 Pomoću v/V/b/B odaberite slike za objavu na internetu, zatim pritisnite
višesmjerni selektor za prikaz indikatora ` na odabranoj slici.
Indikator ` (Sharemark)
4 Pritisnite ` (Sharemark).
5 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Indikator ` (Sharemark) mijenja boju u bijelu.
 Za odabir svih slika u mapi, u koraku 2 umjesto [Select ] tipkama v/V odaberite [All In This Folder]
i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Videozapisi u HD (high definition) kvaliteti su veliki i stoga će trebati neko vrijeme za njihovu objavu.
Za objavu na internetskim stranicama savjetujemo videozapise snimljene u [VGA 30P] kvaliteti.
Za poništavanje odabira
Odaberite sliku koju ste prethodno odredili za objavu i zatim pritisnite višesmjerni selektor za
brisanje indikatora ` sa slike.
35
Odabir slika za objavu na internetu (Sharemark)
Odabir slika za objavu na internetu kad je prikazana jedna slika
1 Prikažite sliku koju želite objaviti na internetu.
2 Pritisnite tipku ` (Sharemark).
Odabranim slikama dodaje se oznaka `.
Za izlaz iz funkcije
Odaberite [Exit] tipkom V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Uklanjanje Sharemark oznaka
Za uklanjanje oznake Sharemark sa slike, odaberite je i postupite na isti način kao i kod stavljanja oznake na sliku.
 Pomoću softvera "PMB Portable" ugrađenog u kameru možete jednostavno objaviti slike sa Sharemark
oznakama. Za detalje pogledajte "PMB Portable" pomoć (Help).
 Prilikom spajanja na mrežu bit ćete preusmjereni na Sonyjev poslužitelj, odnosno URL unesen u postavci
mrežne usluge.
 Kod objave slika na internetu, uključujući i objavu pomoću ove kamere, na upotrijebljenom računalu
mogu ostati privremeni podaci (cache),ovisno o pružatelju usluga.
36
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Višesmjerni selektor
 Taj izbornik će se prikazivati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
 Ovisno o odabranom modu, prikazivat će se različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju izbornika pomicanjem višesmjernog selektora na b/B.
Osnovni postupci
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
 U modu snimanja pojave se indikatori \/u. Opciju ne možete podesiti ako su indikatori \/u
zasjenjeni.
 Tijekom reprodukcije pritisnite višesmjerni selektor nakon podešavanja opcije.
3 Odaberite podešenje pomoću v/V.
4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
37
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika se razlikuju, ovisno o načinu uporabe.
Izbornik snimanja je dostupan samo kad snimate, a izbornik reprodukcije samo kad gledate
snimke.
Na zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik snimanja (str. 39)
Camera
Setup
Izbornik reprodukcije (str. 40)
= (Folder)
d (Protect)
Ĭ
_ (Slide)
J (Rotate)
H (Divide)
- (Setup)
38
Funkcije snimanja
Izbornik za snimanje
U nastavku su opisane funkcije snimanja uz uporabu tipke MENU. Detalje o načinu uporabe
izbornika pogledajte na str. 37.
Standardne postavke označene su simbolom .
Kad je odabran mod reprodukcije, prebacite na REC tipkom # (reprodukcija).
Camera: Odabir načina snimanja
Unaprijed su podešeni sljedeći modovi u skladu s uvjetima snimanja.
Scene Selection
. Backlight
Snimanje prizora sa snažnim
pozadinskim svjetlom.
 Auto
P Sports
Snimanje objekata u pokretu
vani, na dobro osvijetljenim
mjestima.
Možete snimati i s automatskim podešenjima.
*1
Brzina zatvarača se smanjuje, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Slika može biti zrnata, ovisno o objektu.
 Funkcija Flicker Cancel ne radi kad je u Scene Selection načinu odabran mod k (Low Light) mode ili
P (Sports).
*2
Funkcije snimanja
4 Landscape
Izoštrava udaljeni objekt.
k Low Light*1*2
Pogodno za snimanje na
tamnim mjestima.
Setup: Odabir postavki snimanja
Odabir postavki za funkciju snimanja. Pogledajte str. 48.
39
Funkcije reprodukcije
Izbornik za reprodukciju
Standardne postavke označene su simbolom .
Kad je odabran mod snimanja (REC), prebacite na reprodukciju tipkom # (reprodukcija).
= (Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabire mapu koja sadrži snimku koju želite reproducirati kod uporabe kamere s "Memory
Stick PRO Duo" karticom.
1 Odaberite željenu mapu pomicanjem višesmjernog selektora na b/B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Za poništenje odabira mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
z O mapama
Kamera sprema slike u odabranu mapu na "Memory Stick PRO Duo" medij. Možete promijeniti mapu ili
kreirati novu.
 Za kreiranje nove mape t [Create REC. Folder] (str. 50)
 Za promjenu mape za snimanje t [Change REC. Folder] (str. 51)
 Ako je kreirano više mapa na "Memory Stick PRO Duo" kartici i prikaže se prva ili posljednja slika u
mapi, pojavljuju se sljedeći indikatori.
i : Prijelaz na prethodnu mapu
j : Prijelaz na sljedeću mapu
k : Prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu
d (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
Funkcija omogućuje zaštitu snimaka od slučajnog brisanja.
 d (Protect)
Exit
Pogledajte opis u nastavku.
Isključivanje funkcije zaštite.
Zaštita snimaka u indeksnom prikazu
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite d (Protect) s višesmjernim selektorom pomaknutim na b/B zatim pritisnite višesmjerni selektor.
4 Odaberite [Select] pomoću v/V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
40
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
5 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Na odabranoj slici se prikazuje narančasti indikator.
Indikator d (narančasti)
6 Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
7 Pritisnite tipku MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Indikator d mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
 Za zaštitu svih slika u mapi, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i zatim pritisnite višesmjerni
selektor. Odaberite [On] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Zaštita slika u pojedinačnom prikazu
1 Prikažite sliku koju želite zaštititi.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite d [Protect] pomoću b/B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Indikator d
Funkcije reprodukcije
Slika je zaštićena i na slici se pojavi indikator d.
4 Za zaštitu drugih slika, odaberite željenu sliku pomoću b/B i pritisnite višesmjerni selektor.
Za poništavanje zaštite
U indeksnom prikazu
1 Odaberite sliku kojoj želite isključiti zaštitu u koraku 5 opisa "Zaštita snimaka u indeksnom
prikazu".
2 Pritisnite višesmjerni selektor kako bi indikator d promijenio boju u sivu.
3 Ponovite gornji postupak za uklanjanje zaštite sa svih slika.
4 Odaberite MENU, odaberite [OK] pomoću B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
U modu pojedinačnih slika
Pritisnite višesmjerni selektor u koraku 3 ili 4 opisa "Zaštita slika u pojedinačnom prikazu".
41
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
Za poništavanje zaštite svih slika u mapi
U koraku 4 opisa "Zaštita snimaka u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
zatim pritisnite višesmjerni selektor. Odaberite [Off] pomoću B i zatim pritisnite višesmjerni
selektor.
 Imajte na umu da se formatiranjem medija "Memory Stick PRO Duo" brišu svi pohranjeni podaci, uključujući zaštićene slike, i da se obrisane slike ne mogu vratiti.
 Potrebno je određeno vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Snimci koju želite ispisati dodaje I oznaku za ispis. Uporabom medija "Memory Stick PRO
Duo", slike s oznakama DPOF mogu se odnijeti na ispis u fotolaboratorij ili ispisati na pisačima koji podržavaju DPOF standard.
 Nije moguće označiti videozapise.
Označavanje u indeksnom prikazu
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite [DPOF] s višesmjernim selektorom pomaknutim na b/B zatim pritisnite višesmjerni
selektor.
4 Odaberite [Select] pomoću v/V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
5 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite označiti i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Na odabranoj slici se prikazuje narančasti indikator I.
Narančasti indikator I
6 Ponovite korak 5 za označavanje ostalih slika.
7 Pritisnite tipku MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Indikator I mijenja boju u bijelu.
Za poništavanje, odaberite [Cancel] u koraku 4 ili [Exit] u koraku 8 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Označavanje u modu pojedinačnih slika
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
42
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
3 Odaberite [DPOF] pomoću b/B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Oznaka I (Print order) stavlja se na sliku.
Oznaka I
4 Za označavanje drugih slika, prikažite željenu sliku pomoću b/B i pritisnite višesmjerni selektor.
Za uklanjanje oznake
Za uklanjanje oznake I sa slike, odaberite je i postupite na isti način kao i kod stavljanja
oznake na sliku.
Nestaje indikator I.
Za uklanjanje oznaka sa svih slika u mapi
U koraku 4 opisa "Označavanje u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i zatim
pritisnite višesmjerni selektor. Odaberite [Off] i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
_ (Slide): Reprodukcija slika u nizu
Funkcije reprodukcije
1 Odaberite slike s kojima želite započeti slideshow s višesmjernim selektorom pomaknutim na
v/V/b/B zatim pritisnite višesmjerni selektor.
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite _ (Slide Show) s višesmjernim selektorom pomaknutim na b/B zatim pritisnite
višesmjerni selektor.
4 Odaberite [Start] pomoću b/B i zatim pritisnite višesmjerni selektor za pokretanje reprodukcije.
Za pauzu slide showa
Pritisnite višesmjerni selektor.
Za nastavak, odaberite [Continue] pomoću v/V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikaz prethodne/sljedeće slike
Pomaknite selektor na b/B u pauzi slide showa.
Za završetak slide showa
Odaberite [Exit] pomoću v/V dok je slide show u pauzi i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
43
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
Za promjenu postavki
Standardne postavke označene su simbolom .
Interval
 3 sec
Podešavanje intervala slide showa.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
 On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slide show završava.
Image
Kad koristite "Memory Stick PRO Duo" medij (opcija)
 Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick PRO Duo" kartici
redom.
J (Rotate): Rotiranje fotografija
Funkcija rotira fotografije.
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Odaberite fotografiju koju želite zakrenuti s višesmjernim selektorom pomaknutim na v/V/b/B
i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
3 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
4 Odaberite [Rotate] pomoću b/B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
5 Odaberite [G] i zatim rotirajte sliku pomoću b/B.
6 Odaberite [OK] pomoću v/V i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Nije moguće rotirati videozapise niti zaštićene fotografije.
 Možda nećete moći rotirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima.
44
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
 Kod gledanja slika na računalu, informacija o rotaciji slika možda se neće očitovati, ovisno o softveru.
H (Divide): Rezanje videozapisa
Tijek videozapisa ,
Dijeljenje
Dijeljenje
Ova funkcija reže videozapise ili briše njihove nepotrebne dijelove. Ta se funkcija preporuča
kad je kapacitet ugrađene memorije ili "Memory Stick PRO Duo" medija nedostatan ili kad
šaljete videozapise e-mailom.
 Obratite pozornost da se izvorni videozapis briše te da se njegov broj preskače. Također je važno znati da
nakon rezanja ne možete vratiti datoteke.
OK
Pogledajte opis u nastavku.
Cancel
Poništava dijeljenje.
Ovo poglavlje opisuje primjer dijeljenja videozapisa s brojem 101_0002 i njegovo brisanje u
sljedećoj konfiguraciji datoteka.
101_0001
101_0003
1
3
2
Funkcije reprodukcije
Primjer: Rezanje videozapisa s brojem 101_0002
101_0002
1 Rezanje scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje scene B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 and 101_0007.
45
Za detalje o postupku 1 str. 37
Izbornik za reprodukciju
3 Brisanje scena A i B ako su nepotrebne.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Brisanje
Brisanje
4 Ostaju samo željene scene.
1
3
2
101_0006
Postupak
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod reprodukcije.
2 Odaberite videozapis koji želite podijeliti s višesmjernim selektorom pomaknutim na v/V/b/B i
zatim pritisnite višesmjerni selektor. Započinje reprodukcija videozapisa.
3 Pritisnite višesmjerni selektor za zaustavljanje reprodukcije.
4 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
5 Odaberite [Divide] pomoću b/B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
6 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Započinje reprodukcija videozapisa.
7 Pritisnite višesmjerni selektor.
 Kad želite podesiti točku dijeljenja, pomoću b/B (slika natrag/naprijed) odaberite c/C.
 Želite li promijeniti točku dijeljenja, odaberite [Cancel] i pritisnite višesmjerni selektor. Ponovo
započinje reprodukcija videozapisa.
8 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se izbornik potvrde.
9 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Videozapis je odrezan.
46
Izbornik za reprodukciju
Za detalje o postupku 1 str. 37
 Editiranim videozapisima pridjeljuju se novi brojevi i zatim se snimaju kao najnovije datoteke u odabranu
mapu.
 Ne možete rezati sljedeće slike:
– Fotografije
– Videozapise koji nisu dovoljno dugi za rezanje (kraći su od dvije sekunde)
– Zaštićene videozapise (str. 40)
 Ne možete rezati videozapise kad je kapacitet medija za snimanje nedostatan.
- (Setup): Promjene postavki
Pogledajte str. 48.
Funkcije reprodukcije
47
Osobno podešavanje postavki
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti standardne opcije u izborniku Setup.
Tipka MENU
Višesmjerni selektor
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2 Pomaknite višesmjerni selektor na B za odabir - (Setup).
3 Pomaknite selektor na v/V/b/B za odabir opcije koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije mijenja boju u narančastu.
4 Pomaknite selektor na B za potvrdu podešenja.
Za isključenje izbornika Setup pritisnite MENU.
Za povratak na glavni izbornik iz izbornika Setup, više puta pomaknite selektor na b.
Za poništenje izvršenih promjena
Odaberite [Cancel] ako se pojavi i zatim pritisnite višesmjerni selektor. Ako se ne pojavi,
ponovo odaberite prethodno podešenje.
 Postavke ostaju pohranjene i nakon isključivanja uređaja.
48
Za detalje o postupku 1 str. 48
! Camera
Standardne postavke označene su simbolom .
Function Guide
Dok rukujete kamerom, prikazuje se funkcijski vodič.
 On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Ne prikazuje se funkcijski vodič.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na približno dvije sekunde odmah nakon snimanja fotografije.
 On
Off
Upotrebljava se funkcija Auto Review.
Bez uporabe funkcije Auto Review.
Flicker Cancel
Korekcija titranja do kojeg dolazi zbog pojave fluorescentnog svjetla uslijed aktiviranja
elektrozatvarača.
On
 Off
Uporaba funkcije Flicker Cancel.
Bez uporabe funkcije Flicker Cancel.
Osobno podešavanje postavki
49
u Memory Stick Tool
Za detalje o postupku 1 str. 48
Ova opcija se prikazuje samo ako je "Memory Stick PRO Duo" kartica umetnuta u kameru.
Format
Formatira "Memory Stick PRO Duo" karticu. Kupljena "Memory Stick PRO Duo" kartica je
već formatirana i može se odmah upotrebljavati.
 Imajte na umu da se formatiranjem trajno brišu svi podaci s "Memory Stick PRO Duo" kartice, uključujući
zaštićene slike.
1 Odaberite [Format] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se poruka "All data in "Memory Stick" will be erased".
3 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Create REC. Folder
Kreira mapu na "Memory Stick PRO Duo" kartici za snimanje slika.
1 Odaberite [Create REC. Folder] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se zaslon za kreiranje mape.
3 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Kreira se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova mapa za snimanje.
Za odustajanje od kreiranja mape
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Kad ne napravite novu mapu, videozapisi se snimaju u mapu pod nazivom "101ANV01", a fotografije u
mapu "101MSDCF".
 Možete načiniti mape s brojevima do "999" za fotografije i videozapise.
 Slike se pohranjuju u novonačinjenu mapu sve dok ne načinite ili odaberete drugu.
 Mapa se ne može obrisati na kameri. Za brisanje mape, upotrijebite računalo ili sl.
 U jednu mapu se može pohraniti do 9999 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se kreira nova
mapa.
50
Memory Stick Tool
Za detalje o postupku 1 str. 48
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno upotrebljava za snimanje slika.
1 Odaberite [Change REC. Folder] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se zaslon za odabir mape.
3 Odaberite željenu mapu pomoću b/B i [OK] pomoću v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Za odustajanje od promjene mape za snimanje
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Za snimanje se ne može odabrati mapa "100".
 Snimljene slike ne mogu se prebaciti u drugu mapu.
Copy
Funkcija kopira sve slike iz ugrađene memorije na "Memory Stick PRO Duo" karticu.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 4 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Osobno podešavanje postavki
1 Umetnite "Memory Stick PRO Duo".
2 Odaberite [Copy] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
3 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se poruka "All data in internal memory will be copied".
4 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Započinje kopiranje.
 Napunite bateriju tako da kapacitet bude dostatan. Kopiranje slikovnih datoteka sa slabo napunjenom
baterijom može rezultirati neuspješnim prijenosom podataka ili njihovim oštećivanjem.
 Slike se ne mogu kopirati pojedinačno.
 Originalne slike ostaju u ugrađenoj memoriji i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja ugrađene memorije,
izvadite "Memory Stick PRO Duo" nakon kopiranja te zatim odaberite [Format] u [Internal Memory
Tool] (str. 52).
 Kad kopirate podatke iz ugrađene memorije na "Memory Stick PRO Duo", načini se nova mapa. Kao
odredište za kopiranje podataka ne možete odabrati određenu mapu na "Memory Stick PRO Duo" mediju.
 Čak i ako kopirate podatke, neće se kopirati oznake ` (Sharemark) ili I (Print order).
51
g Internal Memory Tool
Za detalje o postupku 1 str. 48
Ova opcija se prikazuje samo ako "Memory Stick PRO Duo" kartica nije umetnuta u kameru.
Format
Formatira podatke pohranjene u ugrađenu memoriju.
 Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci u ugrađenoj memoriji, uključujući
zaštićene slike.
1 Odaberite [Format] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se poruka "All data in internal memory will be erased".
3 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
52
Za detalje o postupku 1 str. 48
K Setup 1
Standardne postavke označene su simbolom .
LCD Backlight
Podešavanje svjetline LCD zaslona.
Bright
Svijetlo.
 Normal
 Kad spojite kameru na mrežno napajanje preko isporučenog AC adaptera, automatski se podešava opcija
[Bright].
 Možete promijeniti podešenje tako da dulje zadržite selektor pomaknutim na v (DISP).
 Odaberete li [Bright], baterija će se brže trošiti.
Beep
Odabire zvukove koji će se reproducirati kod rukovanja kamerom.
Shutter
 On
Off
Aktivira zvuk zatvarača kad pritisnete PHOTO.
Aktivira zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete višesmjerni selektor ili tipke PHOTO ili MOVIE.
Isključuje zvučni signal/zvuk zatvarača.
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz izbornika, upozorenja i poruka.
Initialize
Funkcija resetira postavke na standardne vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, slike u
ugrađenoj memoriji ostaju sačuvane.
1 Odaberite [Initialize] pomicanjem višesmjernog selektora na v/V/b/B i zatim na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Prikazuje se poruka "Initialize all settings".
3 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Postavke se vraćaju na standardne vrijednosti.
Osobno podešavanje postavki
Language
Za odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
 Pripazite da ne isključite kameru tijekom resetiranja.
53
Za detalje o postupku 1 str. 48
2 Setup 2
Standardne postavke označene su simbolom .
File Number
Odabire način dodjeljivanja broja datoteke snimkama.
 Series
Dodjeljuje brojeve datotekama redom čak i ako se promijeni
mapa za snimanje ili "Memory Stick PRO Duo". (Kad druga
"Memory Stick PRO Duo" kartica sadrži datoteku s brojem
većim od zadnjeg dodijeljenog broja, dodjeljuje se za jedan
veći broj.)
Reset
Kreće od 0001 svaki put kad se promijeni mapa. (Ako mapa
za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći
od najvećeg broja.)
USB Connect
Bira USB mod koji će se koristiti prilikom spajanja kamere na računalo USB kabelom.
Web camera
Povežite kameru i računalo USB kabelom i koristite kameru
kao webcam (USB streaming).
 Prije povezivanja kamere i računala instalirajte USB driver s
isporučenog CD-ROM diska.
 Videozapisi će biti u QVGA 30P Motion JPEG formatu.
 Videozapisi će se tijekom reprodukcije prikazivati i na LCD
zaslonu kamere.
 Mass Storage
Uspostavlja Mass Storage vezu između kamere i računala ili
USB uređaja.
Mass Storage veza između kamere i računala
"Mass Storage" mod omogućava da računalo prepozna kameru s umetnutim "Memory Stick PRO Duo"
medijem kao eksternom memorijom tako da možete upravljati kamerom preko računala spojenog USB
kabelom.
54
Za detalje o postupku 1 str. 48
Setup 2
Spajanje kamere na računalo
Spojite kameru kao na donjoj slici
1 Na USB priključnicu
2 Na + (USB) priključnicu
USB kabel
 Ako uspostavite USB vezu dok snimate videozapis, snimanje se zaustavlja. Videozapis se pohranjuje do
mjesta na kojem je zaustavljeno snimanje.
Za prekidanje USB veze
Najprije izvedite sljedeće postupke kad:
 Odspojite USB kabel
 Vadite "Memory Stick PRO Duo" medij
 Umećete "Memory Stick PRO Duo" u kameru nakon kopiranja slika iz ugrađene memorije
 Isključujete kameru
1 Dvaput kliknite na ikonu
u alatnoj traci na desktopu.
 Korak 4 nije potreban kod Windows XP.
Osobno podešavanje postavki
Dvaput kliknite ovdje
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
2 Kliknite na
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].
4 Kliknite na [OK].
Uređaj je odspojen.
55
Setup 2
Za detalje o postupku 1 str. 48
Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka
Primjer: gledanje mapa u sustavu Windows XP
A Mapa koja sadrži slikovne podatke snimljene ovom kamerom
Kad ne načinite nijednu mapu, na raspolaganju vam je samo "101MSDCF".
B Mapa koja sadrži podatke o videozapisima snimljene ovom kamerom
Kad ne načinite nijednu mapu, na raspolaganju vam je samo "101ANV01".
 Podaci iz ugrađene memorije se pohranjuju na Removable Disk (H:) pogon.*
 U mapi "MISC" ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
 Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način: ssss je bilo koji broj između 0001 i 9999.
– Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
– Datoteke videozapisa: MAH0ssss.MP4 (HD format), MAQ0ssss.MP4 (VGA format)
 Za ostale detalje o mapama, pogledajte str. 50.
* Nazivi pogona (kao što je (H:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
56
Za detalje o postupku 1 str. 48
Setup 2
Video Out
Podešava izlaz videosignala u skladu s TV sustavom boja spojenog video uređaja. Različite
zemlje i regije koriste različit TV sustav boja. Za prikaz slika na TV zaslonu, provjerite na
str. 59 sustav TV boja države ili regije u kojoj ga koristite.
NTSC
Podešava izlazni video signal na NTSC mod (primjerice, za
SAD i Japan).
PAL
Podešava izlazni video signal na PAL mod (primjerice, za
Europu).
Clock Set
Podešavanje datuma i vremena.
1 Odaberite [Clock Set] s višesmjernim selektorom pomaknutim na v/V/b/Bi zatim pomaknite
selektor na B.
2 Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
/
/
:
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 5 i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
Osobno podešavanje postavki
3 Odaberite format datuma pomoću v/V, zatim pritisnite višesmjerni selektor.
4 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, a brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V.
5 Odaberite [OK] tipkom B i zatim pritisnite višesmjerni selektor.
57
Gledanje slika na TV prijemniku
Gledanje slika na TV prijemniku
Možete gledati slike na TV zaslonu spajanjem kamere s TV prijemnikom.
Način spajanja ili kvaliteta slike (HD (high definition)/SD (standard definition)) varira, ovisno
o vrsti TV prijemnika ili ulaznim priključnicama na koje je kamera spojena.
 Kod uporabe kamere u inozemstvu, možda će trebati promijeniti izlazni video signal tako da odgovara
TV sustavu (str. 57).
 Slika se neće prikazati na LCD zaslonu kad je podešena na reprodukciju na TV-u.
Spajanje na high definition TV
Slike snimljene u HD (high definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u HD (high definition)
kvaliteti. Slike snimljene u SD (standard definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u SD
(standard definition) kvaliteti.
Zeleni/plavi/crveni
Bijeli/crveni
A/V OUT priključnica
Komponentni A/V kabel
(isporučen)
 Spojite li samo komponentne videopriključke, audio signali se ne reproduciraju. Za tu namjenu spojite
bijele i crvene priključke.
 Izlazni signali se automatski podešavaju u skladu sa slikama koje gledate. Stoga slika može biti izobličena
kad mijenjate mod na spojenom TV prijemniku.
 Snimate li videozapise u HD (high definition) kvaliteti [1080 30P/720 30P] kad je kamera komponentnim
kabelom spojena na high definition TV prijemnik, slika prikazana na TV zaslonu bit će u SD kvaliteti.
58
Gledanje slika na TV prijemniku
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition
Slike snimljene u HD (high definition) kvaliteti se pretvaraju u SD (standard definition) i
reproduciraju. Slike snimljene u SD (standard definition) kvaliteti se ujedno i reproduciraju u
SD (standard definition) kvaliteti.
Žuti/Bijeli/crveni
A/V OUT priključnica
A/V spojni kabel
(isporučen)
 Tijekom reprodukcije videozapisa na HD (high definition) ili SD (standard definition) TV prijemniku,
videozapis je prikazan s crnim prugama na gornjoj i donjoj strani.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kameru na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabela. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
O sustavima boja TV prijemnika
Ako želite gledati slike na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom
i A/V kabel. Sustav boja TV prijemnika mora odgovarati sustavu ove kamere. Provjerite u
sljedećem popisu sustav boja TV koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje upotrebljavate
kameru.
NTSC sustav
Gledanje slika na TV prijemniku
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjeafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
59
Gledanje slika na TV prijemniku
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
60
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe kamere naiđete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja.
1 Provjerite napomene na str. 62 do 65.
2 Isključite kameru i nakon oko jedne minute je uključite.
3 Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti minimalan sadržaj podataka pohranjenih
u ugrađenu memoriju kako bi riješili problem. Ipak, Sonyjev predstavnik neće kopirati niti
zadržati vaše podatke.
U slučaju problema
61
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Kamera se ne može uključiti.
 Baterija je prazna. Napunite bateriju (str. 16).
 Provjerite je li baterija umetnuta u pravilnom smjeru (str. 18).
Kamera se odjednom isključuje.
 Ako ne koristite kameru približno pet minuta dok je uključena, ona se automatski isključuje kako bi
se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite kameru.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije točan.
 To se događa kad koristite kameru na iznimno vrućim ili hladnim mjestima.
 Prikazan indikator preostalog kapaciteta baterije razlikuje se od stvarnog. Potpuno ispraznite, a
zatim napunite bateriju.
 Baterija je prazna. Napunite bateriju
Snimanje fotografija/videozapisa
Kamera ne snima.
 Provjerite slobodan prostor u ugrađenoj memoriji ili na "Memory Stick PRO Duo" mediju. Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 33).
– Zamijenite "Memory Stick PRO Duo".
 Moguće je kontinuirano snimati približno 25 minuta.
 Pritisnite tipku # (reprodukcija) i podesite kameru u mod snimanja fotografije ili videozapisa.
Na LCD zaslonu se ne vide fotografije ili videozapisi koje snimate.
 Kamera je u modu reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod snimanja
(str. 26).
Snimanje traje dugo.
 Funkcija NR slow shutter je aktivirana. Pojava nije kvar.
62
U slučaju problema
Datum i vrijeme se ne prikazuju na LCD zaslonu.
 Tijekom snimanja se datum i vrijeme ne prikazuju. Prikazat će se tijekom reprodukcije.
Datum snimanja nije umetnut na sliku.
 Ova kamera nema funkciju prikaza datuma na slikama.
Zaslon je pretaman ili presvijetao.
 Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 53).
Na slici se pojavljuju smetnje kod gledanja zaslona na tamnim mjestima.
 Kamera pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim povećanjem svjetline slike u uvjetima
slabijeg osvjetljenja. Pojava ne utječe na snimljenu sliku.
Na zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.
 Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 3).
Ne mogu se snimati slike u nizu.
 Ugrađena memorija ili "Memory Stick PRO Duo" medij su puni. Izbrišite nepotrebne slike (str. 33).
 Napon baterije je nizak.
Reprodukcija
Kamera ne reproducira.
Datum i vrijeme se ne prikazuju.
 Indikatori na zaslonu su isključeni. Uključite prikaz indikatora pomicanjem višesmjernog selektora
na v (DISP) (str. 28).
U slučaju problema
 Pritisnite tipku # (reprodukcija) za prijelaz u mod snimanja (str. 31).
 Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
 Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim modelom fotoaparata, reprodukcija na ovoj kameri nije zajamčena.
 Kamera je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
Slika djeluje zrnato odmah nakon prikazivanja.
 Slika može djelovati zrnato odmah kad je prikažete zbog obrade. Pojava nije kvar.
63
U slučaju problema
Slika se ne prikazuje na TV zaslonu.
 Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li izlazni signal kamere podešen na odgovarajući TV
sustav boja (str. 57).
 Provjerite je li spajanje pravilno (str. 58).
 Ako je na kameru i računalo spojen USB kabel, odspojite ga.
Ne možete gledati sliku ili slušati zvuk s TV prijemnika.
 Kod uporabe komponentnog video priključka, provjerite jesu li crveni i bijeli priključak A/V spojnog
kabela spojeni (str. 58).
Kod prikaza na spojenom TV-u, gornji, donji, desni i lijevi rub slike su malo
odrezani.
 LCD zaslon kamere može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim,
pri tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije
na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display.
Kad ste spojili kameru na TV A/V spojnim kabelom, slika je prikazana s crnim
prugama na vrhu i dnu.
 To se događa pri gledanju slike snimljene HD (high definition) formatu na 4:3 TV-u. Pojava nije
kvar.
Slika snimljena u HD (high definition) formatu doima se izobličenom.
 Podesite "wide" mod na TV-u za pravilan prikaz slike snimljene u 16:9 formatu.
Brisanje/editiranje slika
Kamera ne može obrisati sliku.
 Isključite zaštitu (str. 41).
"Memory Stick PRO Duo" medij
Ne možete umetnuti "Memory Stick PRO Duo".
 Umetnite u pravilnom smjeru.
Greškom ste formatirali "Memory PRO Stick Duo".
 Formatiranjem se brišu svi podaci s "Memory Stick PRO Duo" medija. Podaci se ne mogu obnoviti.
64
U slučaju problema
Ugrađena memorija
Nije moguće reproducirati ili snimati slike u ugrađenu memoriju.
 U kameru je umetnut "Memory Stick PRO Duo" sa snimljenim slikama. Izvadite ga.
Ne mogu se kopirati podaci iz ugrađene memorije na "Memory Stick PRO Duo".
 "Memory Stick PRO Duo" je pun. Provjerite kapacitet.
Ne mogu se kopirati podaci s "Memory Stick PRO Duo" medija ili računala u
ugrađenu memoriju.
 Podaci s "Memory Stick PRO Duo" medija ili računala ne mogu se kopirati u ugrađenu memoriju.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
 Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite kameru i ostavite je približno sat vremena prije uporabe.
Kamera se zagrijava ako se upotrebljava dulje vrijeme.
 Pojava nije kvar.
Kad uključite kameru, prikazuje se izbornik Clock Set.
 Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 57).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
 Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 57).
U slučaju problema
65
Indikatori i poruke upozorenja
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
navedene upute.
Format error
 Ponovno formatirajte medij (str. 50).
No memory space
E
 Napon baterije je nizak. Odmah napunite
bateriju. Indikator može treptati čak i
ako je ostalo još 5 ili 10 minuta snimanja
s preostalim kapacitetom baterije.
No Memory Stick
 Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
(str. 18).
System error
 Isključite i zatim ponovno uključite
napajanje.
Internal memory error
 Isključite i zatim ponovno uključite
napajanje.
 Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 33).
Read only memory
 Kamera ne može snimati ili brisati
slike s ovog "Memory Stick PRO Duo"
medija.
No file in this folder
 U odabranu mapu nisu snimljene slike.
 Niste pravilno kopirali slike s računala.
Folder error
 Već postoji mapa s jednake prve tri
znamenke na "Memory Stick PRO
Duo" mediju (primjerice: 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape ili
kreirajte novu (str. 50, 51).
Reinsert the Memory Stick
 Pravilno umetnite "Memory Stick PRO
Duo" (str. 18).
 Umetnuti "Memory Stick PRO Duo"
ne može se upotrebljavati s kamerom
(str. 69).
 "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
 Kontakti na "Memory Stick PRO Duo"
su zaprljani.
Memory Stick type error
 Umetnuti "Memory Stick PRO Duo"
ne može se upotrebljavati s kamerom
(str. 69).
Cannot access Memory Stick Access
denied
 Upotrebljavate "Memory Stick PRO
Duo" s kontrolom pristupa.
66
Cannot create more folders
 Mapa s nazivom koji započinje brojem
"999" već postoji na "Memory Stick
PRO Duo" mediju. Ne možete kreirati
mape ako je to slučaj.
Cannot record
 Kamera ne može snimati slike u
odabranu mapu. Odaberite drugu mapu
(str. 50).
File error
 Došlo je do pogreške tijekom reprodukcije slike.
Indikatori i poruke upozorenja
File protect
 Isključite zaštitu (str. 40).
Image size over
 Reproducirate sliku čija veličina se ne
može reproducirati na ovoj kameri.
Invalid operation
 Pokušavate reproducirati datoteku koja
nije kompatibilna s kamerom.
 Odabrali ste funkciju koja nije dostupna
za videozapise.
Turn the power off and on again
 Pogrešku je prouzročio problem s
objektivom.
Unsupported data
 Kamera ne podržava podatke i oni se ne
mogu reproducirati.
U slučaju problema
67
Ostalo
Uporaba kamere u inozemstvu — Napajanje
Ovu kameru i punjač baterije BC-CSK/BC-CSKA (isporučen) u bilo kojoj zemlji ili regiji s
naponom raspona 100 V do 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
68
O "Memory Stick" mediju
"Memory Stick" medij je kompaktan i
prijenosan IC medij za snimanje velikog
kapaciteta.
S ovom kamerom možete koristiti tipove
"Memory Stick" medija navedene u nastavku.
Ipak, ne može se jamčiti da će sve vrste
"Memory Stick" medija raditi uz ovu kameru.
(Pogledajte donju tablicu za više detalja.)
Vrste "Memory Stick" medija
Snimanje/
reprodukcija
"Memory Stick Duo"
(s MagicGate)
—
"Memory Stick PRO Duo" medij
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
medij
a*
* Ova kamera ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka. Podržava 4-bitni paralelan prijenos
podataka ekvivalentan "Memory Stick PRO
Duo" kartici.
Ostalo
 Ova kamera ne može snimati niti reproducirati
podatke koji koriste tehnologiju "MagicGate".
"MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih
prava koja snima i prenosi sadržaje u kriptiranom
obliku.
 Ova kamera je kompatibilna s "Memory Stick
Micro" ("M2") medijem. "M2" je kratica za
"Memory Stick Micro".
 Za "Memory Stick PRO Duo" formatiran na
računalu (Windows OS/Mac OS) ne može se
jamčiti kompatibilnost s ovom kamerom.
 Brzina očitavanja/zapisivanja podataka može se
razlikovati ovisno o kombinaciji "Memory Stick
PRO Duo" medija i "Memory Stick PRO Duo"
kompatibilnog uređaja koji se upotrebljava.
 U sljedećim slučajevima može doći do oštećenja
ili gubitka podataka (proizvođač neće nadoknaditi
gubitak podataka):
– Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo"
medij ili isključite kameru dok očitava ili
zapisuje slikovne datoteke na "Memory Stick
PRO Duo" medij (dok indikator pristupa
svijetli ili trepće).
– Ako upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo"
medij u blizini magneta ili magnetskih polja.
 Savjetujemo kreiranje sigurnosne kopije važnih
podataka na tvrdom disku računala.
 Pripazite da ne pritišćete previše dok pišete po
polju za označavanje na "Memory Stick PRO
Duo" mediju.
 Nemojte lijepiti naljepnice i sl. na "Memory
Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo"
adapter.
 Dok prenosite ili pohranjujete "Memory Stick
PRO Duo", stavite ga u njegovu kutijicu.
 Nemojte dodirivati kontakte niti dozvoliti da
dođu u dodir s metalnim predmetima.
 "Memory Stick PRO Duo" nemojte savijati,
bacati niti izlagati jačim silama.
 Nemojte rastavljati ili preinačavati "Memory
Stick PRO Duo".
 Nemojte dozvoliti da se "Memory Stick PRO
Duo" smoči.
 Čuvajte "Memory Stick PRO Duo" izvan dosega
male djece. Postoji opasnost da ga dijete proguta.
 Nemojte umetati ništa drugo u utor za "Memory
Stick PRO Duo" osim "Memory Stick Duo"
medija. Time možete uzrokovati kvar.
 Nemojte upotrebljavati niti držati "Memory
Stick PRO Duo" na sljedećim mjestima:
– Na mjestima s jako visokom temperaturom,
kao što je vozilo parkirano vani ljeti.
– Na izravnom suncu.
– Na mjestima s vrlo visokom vlagom ili pod
utjecajem korozivnih plinova.
69
O "Memory Stick" mediju
O "Memory Stick Duo" adapteru
O kompatibilnosti podataka
 Kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" medija
s "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
obavezno umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
"Memory Stick Duo" adapter.
 Kod umetanja medija "Memory Stick PRO Duo"
medija u "Memory Stick Duo" adapter, okrenite
"Memory Stick PRO Duo" u pravilnom smjeru
te ga zatim umetnite do kraja. Nepravilna uporaba može uzrokovati kvar. Također, ako silom
pokušate umetnuti "Memory Stick PRO Duo"
u "Memory Stick Duo" adapter u pogrešnom
smjeru, može se oštetiti.
 Nemojte umetati "Memory Stick Duo" adapter
bez "Memory Stick PRO Duo" medija. Na taj
način može doći do problema u radu uređaja.
 Slikovne datoteke koje se snimaju na "Memory
Stick PRO Duo" medij u kameri odgovaraju
"Design rule for Camera File system" univerzalnom standardu kojeg definira JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
 U ovoj kameri ne možete reproducirati fotografije
snimljene drugim uređajima koji nisu usklađeni
s univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim regijama.)
 Ako ne možete upotrebljavati "Memory Stick
PRO Duo" medij upotrijebljen na drugom uređaju,
formatirajte ga na ovoj kameri (str. 50). Imajte
na umu da se formatiranjem brišu sve informacije
s "Memory Stick PRO Duo" medija.
 Možda nećete moći reproducirati snimke pomoću
ove kamere:
– Kod reprodukcije snimaka preinačenih na
računalu,
– Kod reprodukcije snimaka snimljenih drugim
uređajima.
O "Memory Stick PRO Duo" mediju
 Maksimalan kapacitet memorije "Memory Stick
PRO Duo" medija koji se može upotrebljavati
uz ovu kameru je 16 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" medija
 Za uporabu "Memory Stick Micro" medija uz
ovu kameru, potreban vam je M2 adapter Duo
veličine. Umetnite "Memory Stick Micro" medij
u M2 adapter veličine Duo i zatim umetnite
adapter u "Memory Stick Duo" utor. Ako umetnete "Memory Stick Micro" u kameru bez "M2"
adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći
izvaditi iz kamere.
 Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dohvatu male djece. Djeca bi ga mogla slučajno
progutati.
70
Napomene o bateriji
Punjenje baterije
Napomene o licenci
Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu
okoline između 10°C i 30°C. Možda nećete moći
efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog
raspona.
SVAKA UPORABA OVOG PROIZVODA OSIM
ZA POTROŠAČKU OSOBNU UPORABU U
BILO KOJEM OBLIKU KOJI ODGOVARA
MPEG-2 STANDARDU ZA KODIRANJE
VIDEO INFORMACIJA ZA KOMPRIMIRANE
MEDIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ
LICENCE PREMA VAŽEĆIM PATENTIMA IZ
MPEG-2 PATENTNOG PORTFELJA, ČIJA LICENCA JE DOSTUPNA OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM AVC PATENT
PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC
STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA
KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI JE DOBIVEN OD DOBAVLJAČA KOJI
IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO KOJU DRUGI
NAČIN UPORABE. DODATNE INFORMACIJE
MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
Učinkovita uporaba baterije
 Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim
mjestima. Stoga na hladnim mjestima vrijeme
uporabe može biti kraće. Savjetujemo sljedeće
kako biste osigurali dulji rad baterije:
– Stavite kameru u džep itd. kako bi se zagrijala
prije uporabe.
Kako pohraniti kameru
 Ako kameru nećete koristiti duže vrijeme,
najmanje jednom godišnje sasvim napunite i
ispraznite ugrađenu bateriju kako biste održali
njezinu funkcionalnost te zatim spremite kameru
na suho i hladno mjesto.
 Kako biste ispraznili bateriju, ostavite kameru
u slide show (str. 43) modu reprodukcije dok se
sama ne isključi.
Vijek trajanja baterije
 Vijek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet
baterije tijekom uporabe s vremenom pomalo
slabi. Ako se vrijeme uporabe baterije značajno
skrati, vjerojatno je došla do kraja vijeka trajanja.
Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom
Sony servisu.
 Vijek trajanja baterije varira, ovisno o načinu
pohranjivanja, načinu uporabe i okolišu.
Ostalo
71
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net
Download PDF

advertising