Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Prijenosni bežični zvučnik s tehnologijama BLUETOOTH®/Wi-Fi Upute za upotrebu

4-570-617-21(1) (HR)
Osobni audio sustav
Početak rada
O aplikaciji SongPal
Upute za upotrebu
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Slušanje glazbe putem
Wi-Fi mreže
Slušanje glazbe pomoću
spojenih komponenti
Dodatne informacije
Postupak za slušanje glazbe pohranjene na osobnom računalu
ili drugom uređaju putem Wi-Fi mreže potražite u Vodiču za početak
za Wi-Fi (zasebni dokument).
SRS-X77
Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj
vodič i zadržite ga za buduću referencu.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, kao što
je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Sustav nije isključen iz struje ako je priključen
u strujnu utičnicu, čak i ako je sam sustav isključen.
OPREZ
Uvijek upotrebljavajte oklopljeni LAN kabel.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis
ili jamstvo, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
Zbrinjavanje otpadnih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države
gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države
EEZ (Europska ekonomska zajednica).
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim
zemljama:
AL, AM, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
DE, GR, HU, IS, IE, IT, Kosovo, LI, LV, LT, LU, MK, MT,
MD, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SM, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, VA
Napomena za korisnike u Europi
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Pojas od 5.150 MHz – 5.350 MHz ograničen je samo
za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2HR
Oznaka s upozorenjem postavljena je na adapter
za izmjeničnu struju.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku na prisutnost neizoliranih
dijelova pod „opasnim naponom“ unutar
kućišta proizvoda koji može biti dovoljno
visok da prouzroči strujni udar.
Ovaj simbol služi kao obavijest korisniku
da se u dokumentaciji uređaja nalaze
važne upute za upotrebu i održavanje
(servisiranje).
Postavljanje
Mjere opreza
 Jedinicu nemojte postavljati u nagnuti
položaj.
 Ne ostavljajte jedinicu u blizini izvora
O sigurnosti
Zaštitni znak tvrtke Sony, broj modela
i električna ocjena navedeni su na
nazivnoj pločici na donjem vanjskom
dijelu ove jedinice.
MAC adresa se nalazi na donjem vanjskom
dijelu ove jedinice.
MAC1: MAC adresa žičane mreže
MAC2: MAC adresa Wi-Fi mreže
 Prije uključivanja jedinice, provjerite
odgovara li radni napon jedinice naponu
lokalne električne mreže.
topline ili na mjestima izloženim izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini,
vlazi, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
 Ne stavljajte male predmete i sl.
u priključke ili ventilacijski otvor na
stražnjoj strani jedinice. Jedinica može
prestati raditi ili se može pokvariti.
O čišćenju
 Kućište nemojte čistiti alkoholom,
benzinom ni razrjeđivačem.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Napomene vezane uz adapter za
izmjeničnu struju
 Prije priključivanja ili isključivanja
adaptera za izmjeničnu struju isključite
jedinicu. U protivnom može doći do kvara.
 Upotrebljavajte isključivo isporučeni
adapter za izmjeničnu struju. Da ne biste
oštetili jedinicu, nemojte upotrebljavati
neki drugi adapter za izmjeničnu struju.
Ostalo
 Ako imate pitanja ili problema u vezi
s ovom jedinicom koja nisu obrađena
u ovom priručniku, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
 Prilikom odlaganja ili poklanjanja ove
jedinice inicijalizirajte ju kako biste vratili
sve tvorničke postavke (str. 21).
Polaritet priključka
 Priključite adapter za izmjeničnu struju
u zidnu utičnicu. U slučaju poteškoća
odmah ga isključite iz zidne utičnice.
 Nemojte postavljati adapter za izmjeničnu
struju u zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili ugrađena vitrina.
 Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, adapter za izmjeničnu
struju ne izlažite kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom kao što su vaze.
3HR
Odlaganje jedinice
Radi zaštite okoliša ugrađenu litij/ionsku
bateriju uklonite iz jedinice.
Prije uklanjanja baterije, ispraznite je tako
da isključite adapter za izmjeničnu struju
i jedinicu upotrebljavate samo dok je
napaja baterija.
Litij-ionsku bateriju izvadite radi
recikliranja.
Kućište nemojte otvarati, osim
u slučaju odlaganja jedinice.
1 Isključite jedinicu, a zatim uklonite
adapter za izmjeničnu struju.
2 Odvojite donji poklopac jedinice kako
biste uklonili komplet baterija.
 Uklonite donjih šest gumenih
poklopaca jedinice.
 Uklonite šest vijaka.
 Uklonite poklopac.
 Uklonite utikač priključka iz jedinice.
 Uklonite bateriju.
Priloženi dokumenti
Upute za upotrebu
(ovaj dokument)
U njemu su navedene
važne sigurnosne
informacije, postupak
za BLUETOOTH
povezivanje, informacije
za rješavanje problema
itd.
Vodič za početak
za Wi-Fi (zasebni
dokument)
U njemu je objašnjeno
kako se sluša glazba
pohranjena na osobnom
računalu ili drugom
uređaju putem Wi-Fi
mreže.
Vodič za pomoć
(web-dokument za
osobno računalo/
pametni telefon)
U njemu su navedene
pojedinosti o jedinici,
postupak za povezivanje
s mrežom i BLUETOOTH
uređajem za razne
uređaje, način
reprodukcije zvuka visoke
rezolucije itd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Napomena
 Pazite da prilikom uklanjanja kompleta baterija
iz jedinice poklopac kabela ne oštetite metalnim
hvataljkama i sličnim alatom.
 Bateriju ne stavljajte u vatru. Nemojte
je ni zagrijavati ni pritiskati.
4HR
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
Autorska prava
 Windows i logotip Windows








te Windows Media registrirani su
zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac i OS X zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc., registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama. iPad Air and iPad mini
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.
App Store servisna je oznaka tvrtke
Apple Inc.
Oznake „Made for iPod”, „Made for
iPhone” i „Made for iPad” znače da je
elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod, iPhone,
odnosno iPad te da razvojni inženjer
potvrđuje da oprema zadovoljava
Appleove standarde rada. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod, iPhone ili iPad može
utjecati na performanse bežične veze.
„
” znak je udruženja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® registrirani su znaci udruženja
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ znaci su udruženja
Wi-Fi Alliance.
„S-Master” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
ClearAudio+ i
zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
„DSEE” i
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.










i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Riječ BLUETOOTH® i njezin logotip
registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba
ovih znakova od strane tvrtke
Sony Corporation licencirana je.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
N-Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Google Play i Android zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
Google Cast™ Ready i Google Cast Ready
Badge zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
„Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni su znaci
tvrtke Sony Mobile Communications AB.
WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
Logotipovi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znakovi tvrtke Sony Corporation.
DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znaci, servisni znaci ili oznake
certifikata asocijacije Digital Living
Network Alliance.
AOSS je zaštitni znak tvrtke BUFFALO INC.
Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se
pojavljuju u ovim uputama općenito
su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci pripadajućih proizvođača.
Oznake ™ i ® izostavljene su
u ovom priručniku.
5HR
Napomene vezane uz licencu
Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka
Sony koristi na temelju ugovora o licenciranju
s vlasnikom autorskih prava. Dužni smo objaviti
sadržaj ugovora korisnicima u okviru zahtjeva
vlasnika autorskih prava za softver.
Pročitajte sadržaj licence opisane u zasebnom
priloženom dokumentu.
Obavijest o softveru na koji se
primjenjuje GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
sljedećoj GNU općoj javnoj licenci (u daljnjem
tekstu „GPL”) ili nižoj općoj javnoj licenci
(u daljnjem tekstu „LGPL”). To znači da
korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s isporučenim odredbama GPL-a ili
LGPL-a. Izvorni kod gore navedenog softvera
dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećoj URL adresi
i zatim odaberite naziv modela „SRS-X77”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Napominjemo da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite vezane
uz sadržaj izvornog koda.
Napomene vezane uz ažuriranje
Ako jedinicu koristite dok je spojena na internet
putem žičane ili Wi-Fi mreže, jedinica može
automatski ažurirati softver na najnoviju verziju.
Ažuriranjem softvera dodaju se nove značajke
koje omogućuju praktičniju i stabilniju upotrebu.
Ako ne želite automatski ažurirati softver,
možete onemogućiti tu funkciju upotrebom
aplikacije SongPal instalirane na pametnom
telefonu/uređaju iPhone.
Međutim, softver se može automatski ažurirati
za stabilnu upotrebu itd., čak i ako onemogućite
tu funkciju. Također, ako tu funkciju
onemogućite, možete i dalje ručno
ažurirati softver.
Pojedinosti o postavljanju i radu potražite
u Vodiču za pomoć.
Jedinica možda neće biti spremna za rad tijekom
ažuriranja.
Izjava o odricanju odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
6HR
Sadržaj
Mjere opreza ....................................3
Odlaganje jedinice...........................4
Priloženi dokumenti.........................4
Autorska prava.................................5
Dodatne informacije
Rješavanje problema ..................... 19
Što je BLUETOOTH bežična
tehnologija?................................22
Specifikacije ...................................23
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola................8
O aplikaciji SongPal
Što možete napraviti
s aplikacijom SongPal ................. 11
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje jedinice s BLUETOOTH
uređajem i slušanje glazbe ........ 12
Slušanje glazbe jednim
dodirom (NFC) ............................ 14
Slušanje glazbe putem
Wi-Fi mreže
Odabir načina za povezivanje
s mrežom ................................... 15
Povezivanje s osobnim
računalom .................................. 15
Slušanje iste glazbe iz više
zvučnika (funkcija
SongPal Link) ...............................17
Slušanje različitih internetskih
glazbenih servisa ........................17
Slušanje glazbe pomoću
spojenih komponenti
Slušanje glazbe na vanjskom
uređaju (AUDIO IN)..................... 18
7HR
Početak rada
Položaj i funkcija kontrola
Stražnja strana jedinice
 Gumb UPDATE
Označava status ažuriranja
softvera jedinice.
 Indikator CHARGE
Treptajuća žaruljica indikatora prikazuje
stanje punjenja ugrađene litij-ionske
baterije.
 Gumbi VOL (jačina zvuka) –/+
Dodirnite kako biste prilagodili jačinu
zvuka.
Indikator / (uključeno/pripravnost)
treperi u skladu s prilagodbom jačine
zvuka kada se dodirne.
 Gumb/indikator / (uključeno/
pripravnost)
Dodirnite kako biste uključili i isključili
napajanje na jedinici.
 Indikator LINK
Označava status mrežne veze jedinice.
8HR
 Gumb/indikator NETWORK
Dodirnite kako biste jedinicu prebacili
na način NETWORK.
Dodirnite kako biste pomoću jedinice
mogli upotrijebiti razne glazbene usluge
ili slušati glazbu pohranjenu na uređaju
na kućnoj mreži.
 Gumb/indikator (BLUETOOTH)
PAIRING
Dodirnite prilikom uparivanja ili
povezivanja s BLUETOOTH uređajem
ili slušanja glazbe pomoću BLUETOOTH
uređaja.
Dodirnite jednom kako biste jedinicu
prebacili na način BLUETOOTH. Dodirnite
i držite kako biste jedinicu prebacili na
način uparivanja.
 Gumb/indikator AUDIO IN
Dodirnite kako biste slušali glazbu na
uređaju priključenom na AUDIO IN
priključak. Kada se dodirne, pali se
pokazivač AUDIO IN.
 Wi-Fi antena
Postavite u uspravan položaj tijekom
povezivanja s Wi-Fi mrežom na sljedeći
način:
Uvijek upotrebljavajte oklopljeni
LAN kabel.
 Priključak AUDIO IN
Priključite priključnicu za slušalice
prijenosnog audio uređaja i sl. pomoću
audio kabela (nije priložen).
 Priključak DC IN 18 V
Priključite adapter za izmjeničnu struju
(isporučen)
 Oznaka N
Ako je pametni telefon kompatibilan
s NFC tehnologijom, dodirnite pametnim
telefonom oznaku N. Jedinica će se
automatski uključiti, a registriranje
(uparivanje) može se izvršiti i BLUETOOTH
veza se može uspostaviti.
Kada indikator svijetli ili treperi
Indikator / (uključeno/pripravnost)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svijetli (zeleno)
Jedinica je uključena.
Svijetli
(narančasto)
Jedinica je u stanju
pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežu.
Funkcija BLUETOOTH
pripravnosti/pripravnosti
mreže može se postaviti
samo kada je jedinica
priključena u utičnicu
izmjenične struje pomoću
adaptera za izmjeničnu
struju. Kada jedinicu napaja
samo ugrađena baterija,
funkcija stanja pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu nije
dostupna.
Isključuje se
Jedinica je u stanju
pripravnosti.
Treperi (zeleno)
• Ako dodirnete gumb /
(uključeno/pripravnost)
za isključivanje jedinice,
indikator polako treperi
zeleno, zatim svijetli
narančasto ili se isključuje.
Dok indikator treperi,
jedinica nije spremna
za rad.
• Kada dodirnete gumb VOL
(jačina zvuka) –/+,
indikator treperi jednom
ili tri puta u skladu
s prilagodbom jačine
zvuka.
Treperi (crveno)
Jedinica je u zaštitnom
načinu rada. Pojedinosti
potražite u odjeljku
„Indikator / (uključeno/
pripravnost) treperi crveno”
(str. 20).
 NETWORK prekidač OFF/ON
Isključite i ponovno uključite funkciju
mreže. Prilikom povezivanja s mrežom,
postavite prekidač u položaj ON.
 Gumb RESET
Pritisnite kako biste ponovno pokrenuli
jedinicu.
 Gumb WPS
Pritisnite i držite prilikom povezivanja
na Wi-Fi mrežu.
Zvučni signali će se čuti prilikom
pritiskanja i držanja gumba WPS
2 sekunde, što označava da je jedinica
spremna za povezivanje s bežičnim
usmjerivačem.
Ako bežični usmjerivač ima gumb WPS,
možete upotrijebiti taj gumb za
povezivanje s mrežom.
 Ulaz DC OUT ONLY (USB)
Priključite USB uređaj, primjerice
pametni telefon, pomoću USB kabela
(ne isporučuje se) da biste punili pomoću
jedinice. Ako reproducirate glazbu
na povezanom USB uređaju, zvuk
se neće emitirati s jedinice.
 LAN ulaz
Povežite osobno računalo ili bežični
usmjerivač pomoću LAN kabela
(nije priložen).
Početak rada
 Pritisnite krajnju desnu stranu
antene pa će antena postati aktivna.
 Uspravite antenu.
9HR
CHARGE indikator
(BLUETOOTH)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Isključuje se
Završeno je punjenje
jedinice.
Svijetli (bijelo)
Jedinica je povezana
s BLUETOOTH uređajem.
Svijetli
(narančasto)
Jedinica se puni.
Brzo treperi
(bijelo)
Jedinica se uparuje
s BLUETOOTH uređajem.
Polako treperi
(narančasto)
Ugrađena baterija je slaba
i potrebno je punjenje.
U tom stanju jedinica ne
može osigurati napajanje
za ostale uređaje.
Treperi (bijelo)
Jedinica traži BLUETOOTH
uređaj za povezivanje.
Zatreperi tri puta
(narančasto)
i isključi se
Ako indikator CHARGE
zatreperi tri puta i isključi
se kada uključite jedinicu,
baterija je prazna i potrebno
ju je napuniti.
NETWORK indikator
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svijetli (bijelo)
Jedinica je u načinu
NETWORK.
Treperi (bijelo)
Jedinica prima audio
datoteku putem mreže.
LINK indikator
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svijetli
(narančasto)
Jedinica je povezana
na Wi-Fi mrežu.
Svijetli (ružičasto)
Jedinica je povezana
na žičanu mrežu.
Treperi
(narančasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na Wi-Fi mrežu.
Treperi (ružičasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na žičanu
mrežu.
Treperi (crveno)
Povezivanje s mrežom
nije uspjelo.
Svijetli (crveno)
Povezivanje s mrežom nije
uspjelo ili je veza prekinuta
iako je postavka mreže
dovršena.
Boja indikatora koji svijetli/treperi mijenja
se ovisno o povezanoj glazbenoj usluzi.
 Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
10HR
PAIRING indikator
Gumb UPDATE
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svijetli
(narančasto)
Gumb svijetli narančasto
kada jedinica otkrije najnoviji
softver dok je povezana na
internet. Kada dodirnete
i držite upaljeni gumb,
pokreće se ažuriranje
softvera jedinice.
Treperi
(narančasto)
• Jedinica ažurira softver.
Tijekom ažuriranja ne
možete upotrebljavati
jedinicu.
• Kada se jedinica prvi put
uključi nakon ažuriranja
softvera, gumb UPDATE
zatreperi tri puta kako bi
vas obavijestio da je
ažuriranje dovršeno.
O aplikaciji SongPal
Što možete napraviti
s aplikacijom SongPal
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
Ono čime možete upravljati putem aplikacije
SongPal ovisi o povezanom uređaju.
Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
SongPal je aplikacija za upravljanje audio
uređajima tvrtke Sony koji su kompatibilni
s aplikacijom SongPal putem pametnog
telefona/uređaja iPhone.
O aplikaciji SongPal
Potražite aplikaciju SongPal na web-mjestu
Google Play™ ili App Store i preuzmite je.
Preuzimanje aplikacije na pametni telefon/
uređaj iPhone omogućuje vam sljedeće.
Postavke zvuka za SRS-X77
Zvuk možete jednostavno prilagoditi
ili upotrijebite preporučene postavke
„Sony” tvrtke Sony.
Prikazuje se pregled uređaja na kućnoj mreži.
Možete odabrati audio uređaj za reprodukciju ili grupu
audio uređaja koja upotrebljava SongPal Link
(funkcija za više prostorija).
Glazbena usluga*
Možete konfigurirati početne postavke
za upotrebu glazbenih usluga.
Da biste uživali u glazbenim uslugama,
potrebna vam je aplikacija drugog
proizvođača.
Upravljanje uređajima na kućnoj mreži
Putem svoje mreže možete
reproducirati glazbu pohranjenu na
osobnom računalu ili na poslužitelju
u kućnoj mreži.
 Pojedinosti o radu potražite
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Možete odabrati izvore zvuka za reprodukciju s popisa
izvora zvuka dostupnih za odabir. Isto tako možete
dodavati razne postavke zvuka/mreže za audio uređaj.
 Pojedinosti potražite u pomoći
za SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
* Glazbene usluge i njihovo razdoblje dostupnosti
mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.
Zasebna registracija potrebna je za određene
usluge. Može biti potrebno i ažuriranje uređaja.
11HR
BLUETOOTH uređaj, prekinite trenutačnu
BLUETOOTH vezu na trenutačno
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje jedinice
s BLUETOOTH uređajem
i slušanje glazbe
Glazbu s BLUETOOTH uređaja možete slušati
putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite
uparivanje kako biste registrirali svoj
BLUETOOTH uređaj.
3
Indikator (BLUETOOTH) počinje brzo
treperiti u bijeloj boji i jedinica ulazi
u način uparivanja.
4
Uključite jedinicu.
2
Dodirnite gumb
PAIRING.
Napomena
Prekinite reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju prije izvršavanja postupka
uparivanja. Može se začuti glasan zvuk kada
se uspostavi BLUETOOTH veza. Osim toga,
nakon uspostavljanja veze može se začuti
glasan zvuk prilikom prve reprodukcije.
Preporučujemo da smanjite jačinu zvuka
prije pokretanja reprodukcije.
Indikator / (uključeno/pripravnost)
uključuje se i svijetli zeleno.
(BLUETOOTH)
5
Savjet
12HR
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
indikator (BLUETOOTH) nastavlja
svijetliti.
Ako BLUETOOTH veza nije
uspostavljena, ponovite od 3. koraka.
Indikator (BLUETOOTH) počinje
treperiti u bijeloj boji.
 Informacije o uparivanju nisu prema
tvorničkim postavkama pohranjene
na jedinici. Stoga kada dodirnete gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING, indikator
(BLUETOOTH) počet će brzo treperiti
u bijeloj boji i jedinica automatski ulazi
u način uparivanja. U tom slučaju
nastavite na 4. korak.
 Kada dodirnete gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING, jedinica pokušava uspostaviti
BLUETOOTH vezu s posljednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem. Ako je uređaj
u blizini, BLUETOOTH veza automatski se
uspostavlja i indikator
(BLUETOOTH)
ostaje uključen. Kada želite povezati drugi
Izvršite postupak uparivanja na
BLUETOOTH uređaju kako biste
otkrili jedinicu.
Kada se na zaslonu BLUETOOTH uređaja
prikaže popis pronađenih uređaja,
odaberite „SRS-X77”.
Ako je na zaslonu BLUETOOTH
uređaja potrebno unijeti lozinku,
unesite „0000”.
Napomena
 Prilikom uparivanja jedinice s BLUETOOTH
uređajem, postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost unutar jednog metra od jedinice.
 Prilikom uparivanja jedinice s BLUETOOTH
uređajem, priključite jedinicu u strujnu utičnicu
ili dovoljno napunite bateriju zvučnika.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava spajanje
jednim dodirom (NFC), preskočite sljedeći
postupak. Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe
jednim dodirom (NFC)” (str. 14).
1
Dodirnite i držite gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING
dok ne čujete zvučni signal.
6
Prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju ili dodirnite
gumb VOL (jačina zvuka) –/+ da
biste prilagodili jačinu zvuka.
7
Započnite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
Savjet
 Možete provesti uparivanje ili pokušati
uspostaviti BLUETOOTH vezu s drugim
BLUETOOTH uređajem dok je uspostavljena
BLUETOOTH veza s jednim BLUETOOTH
uređajem. Trenutačno uspostavljena
BLUETOOTH veza poništava se kada se uspješno
uspostavi BLUETOOTH veza s drugim uređajem.
 SongPal nema funkciju reprodukcije glazbe
putem BLUETOOTH veze. Glazbu reproducirajte
putem softvera za reprodukciju glazbe
s BLUETOOTH uređaja (poput pametnih
telefona, osobnih računala itd.).
Napomena
Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH
uređaju.
Savjet
Kada završite s reprodukcijom glazbe, BLUETOOTH
veza može se automatski prekinuti ovisno
o BLUETOOTH uređaju.
Slušanje glazbe putem
registriranog uređaja
Nakon 2. koraka na stranici „Uparivanje
jedinice s BLUETOOTH uređajem i slušanje
glazbe” (str. 12), uključite BLUETOOTH uređaj
da biste ga povezali s jedinicom. Nakon što
prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH
uređaju, pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Savjet
Zaustavite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
prije povezivanja jedinice na BLUETOOTH uređaj.
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze
 Gore opisane radnje možda nisu dostupne
za određene BLUETOOTH uređaje. K tome,
ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, radnje se
mogu razlikovati.
 Način uparivanja jedinice poništava se za oko
5 minuta, a indikator
(BLUETOOTH) počinje
polako treperiti. Međutim, kada informacije
o uparivanju nisu pohranjene u jedinici, kao
kod tvorničkih postavki, način uparivanja se ne
poništava. Ako se način uparivanja poništi prije
dovršetka postupka, ponovite od 3. koraka.
 Kod uparivanja BLUETOOTH uređaja koji ne može
prikazivati popis otkrivenih uređaja ili nema
zaslon, možete upariti uređaj postavljanjem
jedinice i BLUETOOTH uređaja u način
uparivanja. U tom slučaju, ako je lozinka
drugačija od „0000” postavljena na BLUETOOTH
uređaju, uparivanje s jedinicom ne može
se izvršiti.
 Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom.
No, u sljedećim slučajevima radnja uparivanja
mora se ponoviti:
 Informacije o uparivanju izbrisane su tijekom
popravka BLUETOOTH uređaja.
 Pokušali ste upariti jedinicu s više od
9 BLUETOOTH uređaja.
Ova se jedinica može upariti sa do
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još
jedan BLUETOOTH uređaj nakon uparivanja
s 9 uređaja, informacije o uparivanju novog
uređaja prebrisat će informacije uređaja koji
se povezao prvi.
 Informacije o registraciji uparivanja ove
jedinice izbrisane su s povezanog uređaja.
 Ako inicijalizirate jedinicu, sve se informacije
o uparivanju brišu.
 Jedinicu se može upariti s više uređaja, ali se
glazba može reproducirati istodobno samo
s jednog uparenog uređaja.
 „Lozinka” se može zvati „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” ili „Password” itd.
Da biste poništili vezu s BLUETOOTH
uređajem
13HR
Slušanje glazbe jednim
dodirom (NFC)
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Samo dodirnite jedinicu pametnim
telefonom. Jedinica će se automatski
uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH
veza uspostavljeni su.
Prije toga postavite NFC postavke
na uključeno i otključajte zaslon
pametnog telefona.
1
Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Mark na jedinici.
Dodirnite pametnim telefonom jedinicu
i održavajte kontakt dok pametni
telefon ne reagira.
U korisničkom priručniku pametnog
telefona potražite informacije o dijelu
pametnog telefona koji se upotrebljava
za dodirni kontakt.
Slijedite upute na zaslonu kako biste
uspostavili vezu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
indikator (BLUETOOTH) prestaje
treperiti i nastavlja svijetliti.
2
Nakon povezivanja pokrenite
reprodukciju na pametnom
telefonu.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom oznaku
N-Mark na jedinici.
14HR
Savjet
Kada pametnim telefonom usklađenim
s NFC tehnologijom dodirnete jedinicu dok je
drugi BLUETOOTH uređaj povezan s jedinicom,
prekinut će se veza s BLUETOOTH uređajem,
a jedinica će se povezati s pametnim telefonom.
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Odabir načina za
povezivanje s mrežom
Ako ovu jedinicu spojite na mrežu, moći ćete
u njoj uživati na više različitih načina. Načini
postavljanja razlikuju se ovisno o mrežnom
okruženju. Odaberite odgovarajući način
povezivanja iz nastavka sukladno svom
mrežnom okruženju.
Savjet
Napomena
Istodobno spajanje na Wi-Fi i žičanu mrežu nije
moguće. Kada se spajate na Wi-Fi mrežu, isključite
LAN kabel iz jedinice.
Postupak za upotrebu pametnog
telefona/uređaja iPhone
Instalirajte aplikaciju SongPal na pametni
telefon/uređaj iPhone. Pojedinosti potražite
u Vodiču za početak za Wi-Fi (zasebni
dokument).
Postupak za upotrebu bežičnog
usmjerivača s gumbom WPS
Ako vaš bežični usmjerivač nema gumb WPS
(AOSS), konfigurirajte Wi-Fi postavke
povezivanjem jedinice na osobno
računalo pomoću LAN kabela.
Unaprijed pripremite LAN kabel koji je
dostupan u prodaji u trgovinama.
Savjet
Prilikom postavljanja Wi-Fi mreže možda će vam
biti potrebni SSID (naziv Wi-Fi mreže) i sigurnosni
ključ (ključ WEP ili WPA). Sigurnosni ključ (ili mrežni
ključ) šifrirani je ključ koji ograničava uređaje
s kojima se može uspostaviti komunikacija.
Upotrebljava se za omogućavanje više razine
sigurnosti za uređaje koji komuniciraju putem
bežičnog usmjerivača/pristupne točke.
1
Zapišite SSID i lozinku
svog usmjerivača.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu usmjerivača.
SSID (naziv Wi-Fi mreže)
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Za postavljanje fiksne IP adrese upotrijebite zaslon
u 6. koraku postupka „Povezivanje s osobnim
računalom” (str. 15).
Povezivanje s osobnim
računalom
Lozinka (sigurnosni ključ)
Upotrijebite gumb WPS za povezivanje.
Pojedinosti potražite u Vodiču za početak
za Wi-Fi (zasebni dokument).
Način za upotrebu osobnog računala
Pogledajte „Povezivanje s osobnim
računalom” (str. 15).
Postupak za upotrebu žičane mreže
 Pojedinosti potražite u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
15HR
2
Povežite jedinicu izravno na
osobno računalo pomoću
LAN kabela.
5
Odaberite [Network Settings]
u izborniku.
Network Settings
LAN kabel
(nije priložen)
6
Odaberite SSID svog bežičnog
usmjerivača i unesite lozinku.
Za povezivanje upotrijebite LAN kabel
koji je dostupan u prodaji u trgovinama.
3
Prekidač NETWORK OFF/ON
postavite u položaj ON, a zatim
uključite jedinicu.
SSID
Pričekajte da indikator LINK prestane
treperiti i nastavi svijetliti ružičasto.
Potrebna je otprilike 1 minuta.
4
Prikažite [Sony Network Device
Settings] na osobnom računalu.
 Pokrenite preglednik.
 Unesite sljedeći URL u adresnu traku.
Gore navedena URL adresa vrijedi samo
kada su osobno računalo i jedinica
povezani LAN kabelom.
16HR
Pogledajte lozinku zabilježenu
u 1. koraku (str. 15).
7
Odaberite [Apply].
8
Kada to od vas bude zatraženo,
isključite LAN kabel iz jedinice.
9
Provjerite svijetli li indikator LINK
narančasto.
Postavljanje Wi-Fi antene (str. 9).
Nakon uspostavljanja Wi-Fi veze
indikator LINK svijetli narančasto.
Paljenje može potrajati do 1 minute.
Informacije o tome kako se sluša glazba
s ovom jedinicom potražite u Vodiču
za početak za Wi-Fi (zasebni dokument).
Slušanje iste glazbe
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link)
Slušanje različitih
internetskih glazbenih
servisa
1
Spojite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Spojite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID usmjerivača.
1
Spojite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Spojite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID usmjerivača.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametni telefon/
iPhone.
3
Prilikom spajanja više uređaja,
spojite uređaje kompatibilne
s aplikacijom SongPal Link
na Wi-Fi mrežu.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametni telefon/
iPhone.
3
Reproducirajte glazbu sa
željenog glazbenog servisa
pomoću pametnog telefona/
uređaja iPhone.
 Pojedinosti o radu potražite
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže
Uživajte u glazbi u svim prostorijama putem
Wi-Fi mreže.
Možete slušati omiljenu glazbu pohranjenu
na osobnim računalima ili mobilnim
telefonima te glazbu servisa za emitiranje
u različitim prostorijama uz vrhunsku
kvalitetu zvuka.
 Pojedinosti o radu potražite
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
17HR
Slušanje glazbe pomoću spojenih
komponenti
Slušanje glazbe na
vanjskom uređaju
(AUDIO IN)
Audio kabel
(nije isporučen)
1
Povežite uređaj na AUDIO IN
priključak pomoću audio kabela
(nije priložen).
2
Dodirnite gumb AUDIO IN, zatim
pokrenite reprodukciju na
povezanom uređaju.
 Pojedinosti o radu potražite
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
18HR
 Priključite jedinicu u utičnicu ili dovoljno
napunite bateriju jedinice.
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme korištenja jedinice pojavi
problem, provjerite sljedeće da biste riješili
problem prije obraćanja najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
 Provjerite je li problem naveden u odjeljku
„Rješavanje problema”.
 Provjerite u Vodiču za pomoć.
 Pojedinosti potražite u odjeljcima
„Upotreba” i „Rješavanje problema”
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
 Ako inicijalizirate jedinicu, možda se neće
moći povezati s vašim uređajem iPhone/iPad/
iPod. U tom slučaju izbrišite informacije
o uparivanju na uređaju iPhone/iPad/iPod
i ponovno provedite uparivanje.
Povezivanje jedinice s BLUETOOTH uređajem
putem veze jednim dodirom nije moguće
(NFC)
 Držite pametni telefon blizu jedinice sve
dok pametni telefon ne odgovori. Ako
povezivanje ne uspije, polako pomaknite
pametni telefon prema oznaci N-Mark na
jedinici. Kada pametni telefon reagira, slijedite
upute na zaslonu kako biste uspostavili vezu.
 Provjerite je li funkcija NFC pametnog telefona
uključena.
 Ako je na pametnom telefonu maska,
skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju. Ako
web-mjestu korisničke podrške.
http://www.sony.eu/support
 Pomoću adaptera za izmjeničnu struju
jedinicu priključite u utičnicu kako biste
napunili bateriju. Punjenjem baterije
možda možete riješiti neke probleme.
 Na stražnjem dijelu jedinice pritisnite
gumb RESET šiljastim predmetom, kao što
je pribadača. Zatim uključite jedinicu.
Ako je problem i dalje prisutan nakon što
ste napravili sve navedeno, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
BLUETOOTH
Uparivanje jedinice s BLUETOOTH uređajem/
uspostavljanje BLUETOOTH veze između
jedinice i pametnog telefona/uređaja
iPhone nije moguće pomoću aplikacije
SongPal
 Provjerite je li vaš pametni telefon
kompatibilan s funkcijom NFC. Informacije
o problemu potražite na web-mjestu
korisničke podrške.
Nema zvuka
 Ako povezujete osobno računalo i jedinicu,
Dodatne informacije
 Informacije o problemu potražite na
iz više pokušaja ne uspijete povezati jedinicu
s pametnim telefonom jednim dodirom,
vezu uspostavite provođenjem radnji preko
zaslona.
provjerite je li postavka audio izlaza na
osobnom računalu postavljena za BLUETOOTH
uređaj.
 Provjerite je li jedinica uspostavila BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
 Ponovno uparite jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
Čuje se izobličen zvuk/zujanje ili šum
na izlazu zvučnika
 Jedinicu i BLUETOOTH uređaj približite jedno
drugom. Uklonite sve prepreke između
jedinice i BLUETOOTH uređaja.
 Odaberite „Prioritet stabilna veza” za kvalitetu
BLUETOOTH reprodukcije emitiranja zvuka.
 Približite jedinicu i BLUETOOTH uređaj
na manje od 1 m jedan od drugog.
 Ako indikator
(BLUETOOTH) ne treperi
brzo u bijeloj boji, dodirnite i držite gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING dok ne začujete
zvučni signal bip iz jedinice i dok indikator
(BLUETOOTH) ne počne brzo treperiti
u bijeloj boji.
19HR
Mreža
Uspostavljanje Wi-Fi veze između jedinice
i kućne mreže nije moguće
 Jedinica ne podržava IEEE 802.11ac.
Upotrijebite frekvencijski pojas od 2,4 GHz
(IEEE 802.11 b/g/n) ili frekvencijski pojas od
5 GHz (IEEE 802.11 a/n) za Wi-Fi mrežu.
 Prilikom postavljanja Wi-Fi mreže pomoću
aplikacije SongPal na pametnom telefonu/
uređaju iPhone, najprije povežite pametni
telefon/uređaj iPhone s Wi-Fi mrežom koja
će se koristiti.
 Ako je LAN kabel priključen na jedinicu,
isključite ga i ponovno pokrenite jedinicu.
Kada je LAN kabel priključen na jedinicu,
jedinica se automatski pokušava povezati
s kućnom mrežom putem žičane mreže
i ne može se upotrebljavati bežična mreža.
 Provjerite je li uključen bežični usmjerivač.
 Približite jedinicu i bežični usmjerivač. Uređaji
koji koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz,
poput mikrovalne pećnice te BLUETOOTH
ili digitalnih bežičnih uređaja itd, mogu
prekidati Wi-Fi komunikaciju. Jedinicu
premjestite dalje od takvih uređaja ili
ih isključite.
 Postavljanje Wi-Fi antene.
 Ako Wi-Fi mreža nije moguća čak i ako je
postavka Wi-Fi mreže ispravna, pokušajte
sljedeće.
 Isključite bežični usmjerivač/pristupnu
točku, pričekajte malo i ponovno uključite
napajanje.
 Isključite jedinicu, pričekajte malo
i ponovno uključite napajanje.
Čuje se izobličen zvuk/zujanje ili šum
na izlazu jedinice
iTunes ne može pronaći jedinicu putem
funkcije AirPlay
 Provjerite jesu li osobno računalo
s instaliranim programom iTunes
i jedinica povezani s istom kućnom mrežom.
 Ažurirajte verziju softvera programa iTunes
na najnoviju verziju.
Općenito
Indikator / (uključeno/pripravnost)
treperi crveno
 Na stražnjem dijelu jedinice pritisnite
gumb RESET šiljastim predmetom, kao što
je pribadača. Zatim uključite jedinicu. Ako
indikator / (uključeno/pripravnost) treperi,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony ili
trgovini u kojoj ste kupili ovu jedinicu.
Jedinica je neočekivano prešla u stanje
pripravnosti ili stanje pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu
 Ne radi se o kvaru. Jedinica automatski prelazi
u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu zbog funkcije automatske
pripravnosti ako se njome ne rukuje ili se zvuk
ne reproducira otprilike 15 minuta. Pojedinosti
o funkciji automatske pripravnosti potražite
u Vodiču za pomoć.
Provjera jačine Wi-Fi signala
(osjetljivost prijema)
Dok je jedinica povezana s Wi-Fi mrežom,
dodirnite i držite gumb NETWORK dok ne
čujete zvučni signal.
 Smanjite jačinu zvuka povezanog uređaja.
 Ako povezani uređaj ima funkciju ekvilizatora,
isključite je.
 Držite jedinicu dalje od mikrovalne pećnice,
drugih bežičnih uređaja itd.
 Držite jedinicu dalje od metalnih predmeta.
 Povežite jedinicu i bežični usmjerivač/
osobno računalo putem LAN kabela,
ne putem Wi-Fi mreže.
3 ·····
Nema zvuka ili je zvuk tih
2 ·····
 Provjerite jesu li uključeni i jedinica i povezani
1 ·····
uređaj.
0 ·····
 Povećajte jačinu zvuka jedinice i povezanog
uređaja.
 Provjerite je li povezani uređaj uključen i je
li reprodukcija u tijeku.
20HR
Jačina
signala
Broj indikatora
funkcije koji trepere
Treperenje prestaje kada se dodirne bilo
koji gumb.
Za primanje jačeg signala pokušajte
sljedeće:
 Promijenite smjer Wi-Fi antene.
 Isključite druge bežične uređaje.
Upotreba funkcije stanja pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežu
Napomena
Ako inicijalizirate jedinicu, možda se neće moći
povezati s vašim uređajem iPhone/iPad/iPod.
U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju
na uređaju iPhone/iPad/iPod i ponovno provedite
uparivanje.
 Pojedinosti o simptomima koji nisu navedeni
u prethodnom tekstu potražite u Vodiču
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Ako je funkcija stanja pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežu uključena, jedinica
se automatski uključuje uključivanjem
BLUETOOTH uređaja ili mrežnog uređaja,
čak i ako je jedinica isključena. Jedinica će
se pokrenuti brže no inače.
1 Provjerite je li adapter za izmjeničnu
struju priključen, a zatim uključite
jedinicu.
2 Pritisnite i držite gumb / (uključeno/
pripravnost) dok ne zasvijetli
narančasto.
Inicijalizacija jedinice
Inicijalizirajte jedinicu ako te mjere ne riješe
problem ili ako postavke ne uspiju.
Dodatne informacije
Jedinica se isključuje i ulazi u stanje
pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu.
Ako upravljate BLUETOOTH uređajem
ili mrežnim uređajem, jedinica se
automatski uključuje i veza se pokreće.
1 Provjerite je li jedinica uključena.
Istodobno dodirnite (pritisnite) i držite
gumb VOL (jačina zvuka) – i gumb /
(uključeno/pripravnost) duže od
5 sekundi.
Jedinica će se isključiti. Postavke će se
vratiti na tvornički zadane, a sve
informacije o BLUETOOTH uparivanju
i mrežne postavke bit će vraćene
na početne vrijednosti.
21HR
Smetnje u radu drugih uređaja
Što je BLUETOOTH bežična
tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između digitalnih
uređaja kao što su računalo i digitalni
fotoaparat. BLUETOOTH bežična tehnologija
radi na udaljenosti od otprilike 10 m.
Često se povezuju dva uređaja, ali neki
uređaji mogu se istodobno povezati s više
uređaja.
Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati
kabele niti je potrebno da uređaji budu
okrenuti jedan prema drugome kao što
je slučaj kod infracrvene tehnologije.
Primjerice, možete upotrebljavati takav
uređaj u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard međunarodni je
standard koji podržavaju i upotrebljavaju
tisuće tvrtki diljem svijeta.
Maksimalni komunikacijski raspon
Maksimalan komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima.
 Postoji prepreka poput osobe, metala
ili zida između sustava i BLUETOOTH
uređaja.
 Bežični LAN uređaj u upotrebi je
blizu sustava.
 Mikrovalna pećnica u upotrebi je
blizu sustava.
 Uređaj koji generira elektromagnetsko
zračenje u upotrebi je blizu sustava.
Smetnje uzrokovane radom
drugih uređaja
Budući da BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju istu
frekvenciju, može doći do mikrovalnih
smetnji, što može uzrokovati usporavanje
komunikacije, šum ili neispravnu vezu ako
se sustav upotrebljava blizu bežičnog LAN
uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
 Upotrebljavajte sustav najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 Ako se sustav upotrebljava unutar 10 m
udaljenosti od bežičnog LAN uređaja,
isključite bežični LAN uređaj.
22HR
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj
mogu ometati rad elektroničkih medicinskih
uređaja. Isključite sustav i druge
BLUETOOTH uređaje na sljedećim
lokacijama jer može doći do nesreće:
 na mjestima na kojima postoje zapaljivi
plinovi, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili benzinskim postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog
alarma
 Da bi se mogla koristiti BLUETOOTH funkcija,
BLUETOOTH uređaj koji se želi povezati
zahtijeva isti profil kao ovaj sustav.
Čak i ako postoji isti profil, uređaji se
mogu razlikovati po funkcijama ovisno
o specifikacijama.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije, zvuk reproduciran na sustavu može
kasniti u odnosu na zvuk koji reproducira
BLUETOOTH uređaj tijekom razgovora na
telefonu ili slušanja glazbe.
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije
sukladne s BLUETOOTH standardom kako bi
pružio sigurnosnu vezu kada se upotrebljava
BLUETOOTH bežična tehnologija, ali razina
sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni
prilikom komunikacije putem BLUETOOTH
bežične tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
 Uređaj s BLUETOOTH funkcijom mora biti
u skladu s BLUETOOTH standardom koji je
definirala i autorizirala tvrtka Bluetooth SIG.
Čak i kada je spojeni uređaj u skladu s gore
navedenim BLUETOOTH standardom, neki
uređaji možda se neće spojiti ili raditi ispravno,
ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
 Može se pojaviti šum ili zvuk može preskakati,
ovisno o BLUETOOTH uređaju koji je spojen sa
sustavom, komunikacijskoj okolini ili okruženju
u kojem se upotrebljava.
Podržani kodek*3
Specifikacije
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Širina pojasa prijenosa (A2DP)
Odjeljak za zvučnik
Zvučnici
Zvučnik punog raspona: promjer približno
46 mm × 2 /
Subwoofer: promjer približno 62 mm × 1
Odjeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIJSKO
IZOBLIČENJE:
Izlaz za napajanje (referentni)
Odjeljak za mrežu
Kompatibilni standardi
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitni,
WEP 128-bitni, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radijska frekvencija
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacija između uređaja.
*3 Kodek: format kompresije i konverzije
audiosignala
*4 Potpojasni kodek
*5 Napredno audio kodiranje
*6 LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je
razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos
audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak
i preko BLUETOOTH veze. Za razliku od ostalih
tehnologija kodiranja koje su kompatibilne
s BLUETOOTH funkcijom, kao što je SBC, ona
radi bez snižavanja frekvencija signala audio
sadržaja visoke rezolucije*7 i omogućuje
prijenos približno tri puta više podataka*8 od
ostalih tehnologija putem BLUETOOTH bežične
mreže uz neusporedivu kvalitetu zvuka
zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju.
*7 Osim sadržaja u formatu DSD
Dodatne informacije
Upotreba adaptera za izmjeničnu struju
Zvučnik punog raspona: 10 W + 10 W
(1% harmonijsko izobličenje, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 20 W (1 % harmonijsko
izobličenje, 100 Hz, 4 Ω)
Upotreba baterije
Zvučnik punog raspona: 6 W + 6 W
(1% harmonijsko izobličenje, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 12 W (1% harmonijsko
izobličenje, 100 Hz, 4 Ω)
20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje
od 44,1 kHz)
*8 U usporedbi s tehnologijom SBC (potpojasno
kodiranje) kada je odabrana brzina prijenosa od
990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)
Pojas od 2,4/5 GHz
Općenito
Odjeljak za BLUETOOTH
AUDIO IN
Izlaz
ANALOG Φ stereo mini utikač od 3,5 mm
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Mrežni ulaz
Maksimalni komunikacijski raspon
10BASE-T/100BASE-TX (automatski polaritet)
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Radijska frekvencija
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Napredni profil audio distribucije) /
AVRCP (Profil daljinskog upravljanja za audio
i video)
DC OUT
USB utičnica vrste A (za punjenje baterije
priključenog uređaja) (5 V, maks. 1,5 A:
označeno na donjoj strani sustava)
Napajanje
DC 18 V (ako se upotrebljava isporučeni
adapter za izmjeničnu struju koji je uključen
u izmjenični izvor napajanja od 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz) ili ako se upotrebljava
litij-ionska baterija
23HR
Vijek trajanja litij-ionske baterije (kada je
prekidač NETWORK OFF/ON u položaju OFF)
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/
iPad/iPod
približno 10 sati
Vijek trajanja litij-ionske baterije (kada je
prekidač NETWORK OFF/ON u položaju ON)
približno 3 sata
Radna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Potrošnja energije
30 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,3 W
Potrošnja energije (u BLUETOOTH stanju
pripravnosti/stanju pripravnosti mreže)
5W
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući ispupčene
dijelove i kontrole)
Približno 300 mm × 132 mm × 60 mm
Težina
Približno 1,9 kg
Isporučena dodatna oprema:
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (2)
Adapter za izmjeničnu struju (AC-E1826L) (1)
Vodič za početak za Wi-Fi
Upute za upotrebu (ovaj dokument)
Jamstvena kartica
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Irskoj, Malti i Cipru:
Upotrijebite kabel za napajanje (A).
Iz sigurnosnih razloga, kabel za
napajanje (B) nije namijenjen za gore
navedene države/regije i tamo se
neće upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/regijama:
Upotrijebite kabel za napajanje (B).
(A)
(B)
Kompatibilni
modeli
AirPlay
BLUETOOTH
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air 2*


iPad mini 3*


iPad Air*


iPad mini 2*


iPad
(4. generacija)*


iPad mini*


iPad
(3. generacija)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(5. generacija)


iPod touch
(4. generacija)


iPod touch
(3. generacija)*


iPod nano
(7. generacija)*

* SongPal ne podržava iPod touch (3. generacija)
i iPod nano. Od siječnja 2015. SongPal ne
podržava zaslon optimiziran za zaslon
uređaja iPad.
AirPlay radi s uređajima iPhone, iPad
i iPod touch s operacijskim sustavom
iOS 4.3.3 ili novijim, računalima Mac
s operacijskim sustavom OS X
Mountain Lion ili novijim te Mac i osobnim
računalima s programom iTunes 10.2.2
ili novijim.
Napomena
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
24HR
Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju da
se podaci snimljeni na iPhone/iPad/iPod izgube ili
oštete tijekom korištenja uređaja iPhone/iPad/
iPod priključenog na uređaj.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising