Sony | SRS-BTV25 | Sony SRS-BTV25 SRS-BTV25 Bluetooth® wireless speaker for SmartPhone / iPhone / iPad Upute za upotrebu

4-298-825-12(1)
Sustav bežičnih zvučnika
99 Ukoliko u uređaj dospije neki predmet ili tekućina, prije
daljnje uporabe ga odnesite na pregled kvalificiranom
tehničaru.
99 Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati
snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s
magnetskim kodiranjem ispred sustava na dulje vre­
mensko razdoblje.
Čišćenje
Referentne upute
Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima
smetnje
Uređaj se ne može puniti.
SRS-BTV25
Prije uporabe sustava molimo da pažljivo pročitate ovaj
priručnik i pohranite ga za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste umanjili rizik od strujnog udara, ne otvarajte
kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju.
Napomena za korisnike: sljedeće informacije pri­
mjenjive su samo za opremu prodanu u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je tvrtka Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva, molimo obratite
se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa i jamstva.
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavom odvojenog
prikupljanja)
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, primjerice
na policu s knjigama ili u ugradbeni ormarić.
Za smanjenje rizika od požara, nemojte prekrivati ventila­
cijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Na uređaj nemojte postavljati izvore plamena, primjerice,
upaljene svijeće.
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kapanju ili prskanju tekućine i na uređaj
nemojte postavljati posude ispunjene tekućinom, primjerice,
vaze.
Nemojte postavljati AC adapter u skučeni prostor, primjerice
na policu s knjigama ili u ugradbeni ormarić.
Pošto se mrežni utikač koristi za odspajanje sustava s
mrežnog napajanja, spojite sustav na lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnost u radu uređaja,
odmah odspojite mrežni utikač iz zidne utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spo­
jen na zidnu utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Nazivna pločica nalazi se na donjoj strani kućišta.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema usklađena s
osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima
Direktive 1999/5/EC.
Za detalje posjetite: http://www.compliance.sony.de/
O autorskim pravima i licencama
Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc., a Sony Corporation ih koristi uz licencu.
Ostali zaštićeni nazivi i nazivi robnih marki u vlasništvu
su odgovarajućih tvrtki.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe
Limited, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje
da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehni­
čkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinja­
vati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u
sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komu­
nalnu službu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Mjere opreza
Napomene o uporabi s mobilnim telefonom
99 Ovaj sustav ne može se koristiti za telefonske razgovore,
čak i ako je povezan s mobilnim telefonom putem
Bluetooth veze.
99 Pojedinosti o uporabi mobilnog telefona dok se zvuk
prenosi putem Bluetooth veze potražite u uputama za
uporabu telefona.
Sigurnost
Nazivna pločica sa Sony logotipom, brojem modela i poda­
cima o naponu nalazi se na donjoj strani kućišta ovog uređaja.
99 Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon
mreže radnom naponu sustava.
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
99 Koristite samo isporučeni mrežni adapter.
Postavljanje
99 Ne postavljajte zvučnik u nakošeni položaj.
99 Ne ostavljajte sustav u blizini izvora topline ili na mjestima
podložnima izravnom sunčevom svjetlu, velikoj količini
prašine, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.
Rukovanje uređajem
99 U priključnice ili ventilacijski otvor na poleđini sustava
nemojte umetati nikakve strane predmete. To može
izazvati kratki spoj ili kvar sustava.
99 Ne otvarajte kućište uređaja. Popravke prepustite isklju­
čivo stručnom osoblju.
99 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz
sustav koji nisu navedeni u ovim uputama, molimo,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
99 Ukoliko ne možete riješiti neki problem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
U slučaju problema
Pojavi li se problem tijekom korištenja sustava, pokušajte ga
ukloniti pomoću sljedećih savjeta. Ukoliko ne možete rije­
šiti neki problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Uobičajeni problemi
Nema zvuka
99 Provjerite jesu li zvučnik i spojeni uređaj uključeni.
99 Pojačajte glasnoću sustava.
99 Pojačajte glasnoću na spojenom uređaju što je moguće
više, a da zvuk nije izobličen. Za detalje o podešavanju
glasnoće, pogledajte upute za uporabu koje su isporučene
uz spojeni uređaj.
99 Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno provedena.
99 Provjerite je li pokrenuta reprodukcija na spojenom uređaju.
Zvuk je tih
99 Pojačajte glasnoću na spojenom uređaju što je moguće
više, a da zvuk nije izobličen. Za detalje o podešavanju
glasnoće, pogledajte upute za uporabu koje su isporučene
uz spojeni uređaj.
99 Pojačajte glasnoću sustava.
Zvuk je izobličen
99 Stišajte glasnoću na spojenom uređaju sve dok zvuk više
ne bude izobličen. Za detalje o podešavanju glasnoće,
pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz
spojeni uređaj.
99 Ukoliko uređaj ima funkciju naglašavanja basova,
isključite je.
99 Stišajte glasnoću sustava.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
99 Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno provedena.
99 Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena
preblizu TV prijemniku.
Svjetlina zelenog indikatora POWER nije stabilna.
99 Svjetlina zelenog indikatora POWER može se mijenjati
kod pojačane glasnoće. Pojava nije kvar.
Bluetooth povezivanje
Nema zvuka
99 Sustav ne smije biti predaleko od Bluetooth stereo audio
izvora te ne smije primati smetnje od bežičnog LAN-a,
drugog 2,4 GHz bežičnog uređaja ili mikrovalne pećnice.
99 Provjerite je li Bluetooth veza između sustava i Bluetooth
stereo audio uređaja pravilno uspostavljena.
99 Ponovno uparite ovaj sustav i Bluetooth stereo audio
uređaj.
99 Uparujete li ovaj sustav s osobnim računalom, audio
izlaz na računalu mora biti podešen za Bluetooth uređaj.
Zvuk preskače ili se komunikacija prekida.
99 Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromag­
netska zračenja, kao što je bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaj(i) ili mikrovalna pećnica, odmaknite sustav od
tih izvora.
99 Uklonite sve prepreke između ovog sustava i drugog
Bluetooth uređaja ili ga odmaknite od prepreke.
Gornja strana sustava
Tipka
BOOST
99 Približite ovaj sustav Bluetooth uređaju.
99 Provjerite je li mod uparivanja aktiviran.
Problem s USB punjenjem
Ostalo
Dijelovi i kontrole
Uparivanje nije moguće.
99 Nemojte koristiti alkohol, benzin ili razrjeđivač za
čišćenje kućišta.
99 Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučaje­
vima slika na nekim TV prijemnicima/računalima može
biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prije­
mnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.
Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke.
Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV
prijemnika/računala.
Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati
predmete s magnetima (primjerice audio uređaje, stalke za
TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.
©2011 Sony Corporation
99 Postavite ovaj sustav i drugi Bluetooth uređaj na što je
moguće manju međusobnu udaljenost.
99 Premjestite ovaj sustav.
99 Premjestite drugi Bluetooth uređaj.
Tipka BLUETOOTH
PAIRING
Tipka
AUDIO IN
99 Provjerite je li AC adapter spojen na zidnu utičnicu.
99 Pročitajte upute za uporabu uređaja i saznajte više o
postupku punjenja.
Tehnički podaci
Tipka VOL -/+
Tipka /
Zvučnik
Sustav zvučnika
Niskotonac: 56 mm, magnetski oklopljen
Visokotonac: 20 mm
Kućište Bas-refleksno
Impedancija
Niskotonac: 6 Ω
Visokotonac: 6 Ω
Indikator BOOST
Indikator AUDIO IN
Indikator POWER
Indikator  (BLUETOOTH)
Pojačalo
Referentna izlazna snaga
13 W (10% ukupnog harmoničkog izobličenja,
1 kHz, 6 Ω)
Ulaz
Stereo mini-priključnica  1
Ulazna impedancija
4,7 kiloohma (pri 1 kHz)
Bluetooth
Sustav komunikacije
Bluetooth Specification verzija 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Izlaz
Bluetooth Specification Power Class 2
Maksimalan komunikacijski domet
Linija vidljivosti približno 10 m*1
Frekvencijski pojas
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodek*3
SBC*4
Podržani način zaštite sadržaja
SCMS-T
Domet prijenosa (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja
44,1 kHz)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetsko polje oko mikrovalnih
pećnica, statički elektricitet, osjetljivost prijema, djelotvor­
nost antene, operativni sustav, softverske aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu Bluetooth
komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Audio signal compression and conversion
format
*4 Kodek podpojasa
USB
USB priključnica
Tip A (za punjenje baterije spojenog uređaja)
(5 V, 500 mA)
Općenito
NapajanjeDC 13 V
Nazivna potrošnja
12 W
Radna temperatura
5 ºC - 35 ºC
Napon
100 V - 240 V AC
Dimenzije (š/v/d)
Oko 145 mm  145 mm  145 mm
Masa
Oko 500 g
Isporučeni pribor
Mrežni adapter (AC-E1320D1) (1)
Mrežni kabel (1)
Referentne upute (ovaj dokument) (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Bočna strana sustava
Stražnja strana sustava
Tipka VOL + ima
ispupčenje.
Priključnica
AUDIO IN
Priključnica
DC IN 13V
USB priključnica*
** Samo za punjenje
Funkcije
Funkcije tipaka i dijelova
sustava
Tipka /
Uključenje/isključenje sustava. Kad je sustav uključen,
svijetli zeleni indikator POWER.
Tipka VOL +/– (glasnoća)
Ugađanje glasnoće.
Kad je glasnoća podešena na minimum ili maksimum,
zeleni indikator POWER zatreperi tri puta.
Tipka BOOST
Pritisnite za naglašavanje basova. Zasvijetli žuti indikator
BOOST. Za isključenje efekta pritisnite tipku ponovno
(indikator se isključuje).
Aktivira se standardna postavka funkcije. Ako želite,
isključite je.
Značajke
Ovaj proizvod je sustav bežičnih zvučnika koji koristi
bežičnu Bluetooth tehnologiju.
99 To znači da možete bežično reproducirati glazbu s
Bluetooth audio uređaja, mobilnih telefona i računala*.
99 Bluetooth Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) za
bolju kvalitetu zvuka s manje smetnji.
99 Moćan zvuk s 13 W pojačalima i funkcijom MegaBass.
99 Jedan analogni ulaz za izravno spajanje glazbenog ili
drugih audio uređaja.
99 Magnetski oklopljeni za uporabu blizu TV-a ili monitora.
99 Kompatibilni uređaji poput mobilnih telefona,
WALKMAN-a i slično mogu se puniti putem USB
priključnice ovog sustava.
Bežična reprodukcija zvuka pomoću Bluetooth
bežične tehnologije
Kad na ovaj sustav spojite podržane uređaje poput mobilnih
telefona, digitalnih audio uređaja, digitalnih audio uređaja
spojenih na Bluetooth ili računala*, možete reproducirati i
slušati zvuk bežično. Sustav prima stereo audio signale iz
uređaja-izvora glazbe.
Tipka BLUETOOTH PAIRING
Pritisnite za uporabu Bluetooth veze ili uparivanje s
Bluetooth uređajem.
Ovisno o komunikacijskom statusu, svijetli ili treperi indi­
kator  (BLUETOOTH) (plavi). Pojedinosti o uzorcima
treperenja indikatora  (BLUETOOTH) (plavog), pogle­
dajte "Indikatori funkcije Bluetooth" u ovim uputama.
Tipka AUDIO IN
Pritisnite za prijem audio signala s priključnice AUDIO
IN. Zasvijetli žuti indikator AUDIO IN.
Priključnica AUDIO IN
Za spajanje na priključnicu za slušalice na računalu, prije­
nosnom audio uređaju itd.
Priključnica DC IN 13V
Za spajanje isporučenog AC adaptera.
USB priključnica
Za punjenje uređaja spojenog na sustav USB kabelom.
Ova priključnica služi samo za punjenje spojenog uređaja.
Putem ove priključnice ne može se slati audio signal itd.
Bluetooth uređaj
** Bluetooth uređaji koje spajate s ovim sustavom moraju
podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Izvor napajanja
Bluetooth povezivanje
Napomene o sustavu štednje energije
Uporabom Bluetooth veze možete bežično reproducirati i
slušati zvuk s Bluetooth uređaja na ovom sustavu.
Ako po završetku reprodukcije ne pokrenete nijednu funk­
ciju u roku od 20 minuta, sustav će se automatski isključiti.
Čvrsto spojite isporučeni AC adapter na priključnicu
DC IN 13V na stražnjoj strani sustava, a mrežni kabel na
zidnu utičnicu.
Stražnja strana sustava
na zidnu utičnicu
na priključnicu
DC IN 13V
AC adapter (isporučen)
Napomene o AC adapteru i mrežnom kabelu
99 Prije spajanja ili odspajanja mrežnog kabela, isključite
sustav. U suprotnome može doći do nepravilnosti u radu.
99 Koristite samo isporučeni AC adapter. Ne koristite nijedan
drugi AC adapter jer to može oštetiti sustav.
Napomena
99 Pojedinosti o upravljanju spojenim uređajem potražite
u njegovim uputama za uporabu.
O uparivanju
Bluetooth uređaji se prije uporabe moraju "upariti".
Nakon prvog uparivanja taj postupak više nije potrebno
ponavljati, osim u sljedećim slučajevima:
99 Podaci o uparivanju su obrisani nakon popravka itd.
99 Sustav je uparen s 10 ili više uređaja. Sustav se može upariti
s najviše 9 Bluetooth stereo audio uređaja. Ako nakon
9 uređaja pokušate upariti još jedan, najstariji upareni
uređaj zamjenjuje se novim.
99 Sustav je resetiran.
Svi podaci o uparivanju su obrisani.
Uparivanje s uređajem za
reprodukciju
Prije početka provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći uvjeti:
99 Sustav je spojen na napajanje.
99 Upute za uporabu uređaja za reprodukciju su vam pri
ruci.
Polaritet priključka
Uključenje/isključenje sustava
Pritisnite /.
Punjenje uređaja
Spojite AC adapter na zidnu utičnicu i spojite uređaj na
sustav pomoću isporučenog USB kabela.
Punjenje počinje automatski, bez obzira je li sustav uključen
ili isključen. Status punjenja prikazan je na uređaju. Za
detalje pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz
spojeni uređaj.
Bočna strana sustava
Svijetli zeleni indikator POWER.
2 Pritisnite tipku BLUETOOTH PAIRING.
Napomena
99 Ako zasvijetli indikator  (BLUETOOTH) (plavi),
ovaj korak nije potreban.
3 Aktivirajte Bluetooth vezu na Bluetooth uređaju.
4 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth uređaju.
Napomena
99 Ukoliko je spojeni uređaj opremljen funkcijom poja­
čanja basova ili ekvalizatorom, isključite ih. Ukoliko
su te funkcije uključene, zvuk se može izobličiti.
5 Podesite glasnoću.
Podesite glasnoću Bluetooth uređaja na umjerenu razinu,
te pritisnite tipke VOL –/+ na ovom sustavu.
Savjeti
Napomena
99 Kad je glasnoća podešena na minimum ili maksimum,
zeleni indikator POWER zatreperi tri puta.
Kad indikator  (BLUETOOTH) (plavi) počne ubrzano
treperiti, otpustite tipku. Sustav ulazi u mod uparivanja.
99 Mod uparivanja se poništi i sustav se isključuje nakon
oko pet minuta. Ako se mod uparivanja isključi
tijekom postupka, počnite iznova od koraka 2.
3 Pokrenite postupak uparivanja na Bluetooth
uređaju za nalaženje sustava.
Na zaslonu Bluetooth stereo audio uređaja prikazat će
se popis nađenih uređaja.
Ovaj je sustav prikazan kao "SRS-BTV25."
Ako "SRS-BTV25" nije prikazan, ponovite postupak
od koraka 2.
Savjet
99 Ako podaci o uparivanju nisu memorirani, sustav
automatski ulazi u mod uparivanja kad pritisnete
tipku BLUETOOTH PAIRING. Nema potrebe
zadržati pritisnutom tipku BLUETOOTH PAIRING
duže od dvije sekunde.
Napomene
99 Prilikom uparivanja oba Bluetooth uređaja moraju
biti međusobno udaljeni najviše jedan metar.
99 Neki uređaji ne mogu prikazati popis prepoznatih
uređaja.
4 Odaberite "SRS-BTV25" na zaslonu Bluetooth
uređaja.
5 Ako je potrebno unijeti zaporku na zaslonu
Bluetooth uređaja, unesite "0000".
** Zaporka može biti označena kao "Passkey", "PIN
code", "PIN number" ili "Password".
Sustav pamti uređaj kao posljednji spojeni uređaj. Neki
Bluetooth uređaji će se po završetku uparivanja automat­
ski povezati sa sustavom.
Savjet
99 Za uparivanje s drugim Bluetooth uređajima ponovite
korake 2 do 5 za svaki uređaj.
Napomena
USB kabel isporučen s uređajem
1 Pritisnite tipku / za uključenje uređaja.
PAIRING na duže od dvije sekunde.
2 Pritisnite i zadržite tipku BLUETOOTH
6 Aktivirajte Bluetooth vezu na Bluetooth uređaju.
na USB priključnicu
Sustav podržava SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati
glazbu itd. s uređaja poput mobilnog telefona ili prijenosnog
TV prijemnika koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
Prije početka provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći uvjeti:
99 Je li Bluetooth funkcija Bluetooth uređaja uključena.
99 Je li uparivanje sustava i Bluetooth uređaja završeno.
99 Glasnoću sustava možete ugoditi i na Bluetooth ure­
đaju koji podržava AVRCP (Audio/Visual Remote
Control Profile). Za detalje pogledajte upute za
uporabu koje su isporučene uz spojeni uređaj.
99 Glasnoća sustava se možda neće moći podešavati,
ovisno o uređaju.
1 Pritisnite tipku / za uključenje uređaja.
Svijetli zeleni indikator POWER.
99 Spojite mrežni kabel u obližnju utičnicu. U slučaju pro­
blema, odmah odspojite mrežni utikač iz zidne utičnice.
99 Nemojte postavljati AC adapter na policu za knjige ili u
skučeni prostor, poput ormarića.
99 Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara,
nemojte koristiti AC adapter na mjestima izloženima
tekućinama ili vlazi. Osim toga, na AC adapter nemojte
postavljati posude ispunjene tekućinama, poput vaza.
99 Isporučeni AC adapter i mrežni kabel mogu se koristiti
samo s ovim sustavom. Nemojte ih koristiti s drugim
uređajima.
99 U modu zaštite sustava svi će indikatori treperiti, a tipke
neće raditi. Za izlaz iz tog moda, odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice i zatim ga spojite ponovno. Provjerite jesu
li svi indikatori isključeni i uključite sustav. Ako sustav
detektira problem (indikatori trepere, nema zvuka sa
spojenog uređaja itd.), možda je došlo do kvara. U tom
slučaju odmah odspojite mrežni kabel i odnesite sustav
na popravak.
Reprodukcija zvuka sa sustava
99 Zaporka sustava je fiksno podešena na "0000". Sustav se
ne može upariti s Bluetooth uređajem čija zaporka nije
"0000".
Napomena
Napomene
99 U sljedećim slučajevima potrebno je obnoviti Bluetooth
vezu.
–– Sustav se ne uključuje.
–– Bluetooth uređaj se ne uključuje ili je Bluetooth
funkcija isključena.
–– Bluetooth veza nije uspostavljena.
99 Kad se reproducira zvuk s uređaja spojenog putem
Bluetooth veze (kad svijetle zeleni indikator POWER i
plavi indikator  (BLUETOOTH)), neće se čuti zvuk s
uređaja spojenog na priključnicu AUDIO IN. Pritisnite
tipku AUDIO IN za slušanje zvuka s uređaja spojenog
na priključnicu AUDIO IN.
99 Ako je u tijeku reprodukcija s više uređaja uparenih sa
sustavom, zvuk će se čuti samo s jednog od njih.
Kad završite sa slušanjem
Prekinite Bluetooth vezu na jedan od sljedećih načina.
99 Prekinite vezu na Bluetooth uređaju. Za detalje pogledajte
upute za uporabu koje su isporučene uz spojeni uređaj.
99 Isključite Bluetooth uređaj.
99 Isključite sustav.
Indikatori funkcije Bluetooth
Status
Indikator 
(BLUETOOTH) (plavi)
Uparivanje s uređajem
Ubrzano treperi
Traženje uređaja
Treperi
Povezivanje s uređajem
Svijetli
Aktiviranje Bluetooth
pripravnog stanja
Polagano treperi*
Deaktiviranje Bluetooth
pripravnog stanja
Isključen
Prijem audio signala s
priključnice AUDIO IN
Isključen
** Čak i kad je aktivirana funkcija Bluetooth pripravnog
stanja, indikator će biti isključen ako nema podataka o
uparivanju.
Uporaba funkcije Bluetooth
pripravnog stanja
Pomoću funkcije Bluetooth pripravnog stanja možete privre­
meno isključiti sustav i pričekati uspostavljanje Bluetooth
veze.
1 Zadržite pritisnutom tipku BLUETOOTH
PAIRING i pritisnite tipku / na duže od
dvije sekunde kad je sustav uključen.
Sustav se isključuje i treperi plavi indikator 
(BLUETOOTH).
Pokrenete li Bluetooth vezu, sustav će se automatski
uključiti i otpočeti komunikaciju.
Savjet
99 Kad čekate uspostavljanje Bluetooth veze, možete smanjiti
potrošnju energije pomoću funkcije Bluetooth pripravnog
stanja umjesto da ostavite sustav uključenim.
Napomena
99 Za isključenje funkcije Bluetooth pripravnog stanja,
ponovno izvedite korak 1 (plavi indikator 
(BLUETOOTH) i sustav će se isključiti).
Žično povezivanje
Možete slušati zvuk s uređaja spojenog na priključnicu
AUDIO IN.
Napomena
99 Pojedinosti o upravljanju spojenim uređajem potražite
u njegovim uputama za uporabu.
Povezivanje sustava
Stražnja strana sustava
Prijenosni audio uređaj,
računalo itd.
Na priključnicu AUDIO IN
Na priključnicu za
slušalice (stereo
minipriključnica)
RK-G136 spojni kabel
(dodatno nabavljiv)
1 Spojite uređaj na sustav.
Spajanje na stereo phone priključnicu za slušalice
Koristite dodatno nabavljivi spojni kabel RK-G136 i adapter
priključka PC-234S, ili dodatno nabavljive kabele RK-G136
i RK-G138*.
** Navedeni dodatni pribor nije dostupan u nekim
područjima.
Reprodukcija zvuka sa sustava
1 Pritisnite tipku / za uključenje uređaja.
Svijetli zeleni indikator POWER.
2 Pritisnite tipku AUDIO IN.
Napomena
99 Ako zasvijetli žuti indikator AUDIO IN, ovaj korak
nije potreban.
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom uređaju.
4 Podesite glasnoću.
Podesite glasnoću spojenog uređaja na umjerenu razinu,
te pritisnite tipke VOL –/+ na ovom sustavu.
Napomena
99 Kad je glasnoća podešena na minimum ili maksimum,
zeleni indikator POWER zatreperi tri puta.
5 Nakon uporabe, pritisnite tipku / za isklju­
čenje sustava.
Zeleni indikator POWER se isključi.
USB punjivi uređaji kao
što je mobilni telefon,
"WALKMAN" itd.
Napomene
99 Ako spajate zvučnike na uređaj s ugrađenim radijskim
prijemnikom ili tunerom, prijem radijskih postaja možda
neće biti moguć ili će osjetljivost možda biti značajno
smanjena.
99 Ukoliko je spojeni uređaj opremljen funkcijom pojačanja
basova ili ekvalizatorom, isključite ih. Ukoliko su te
funkcije uključene, zvuk se može izobličiti.
99 Za prijelaz na Bluetooth vezu pritisnite tipku
BLUETOOTH PAIRING.
Resetiranje sustava
Sustav možete resetirati na tvorničke vrijednosti i obrisati
sve podatke o uparivanju.
1 Zadržite pritisnutom tipku BOOST i pritisnite
tipku BLUETOOTH PAIRING na duže od
pet sekundi kad je sustav uključen.
Zeleni indikator POWER treperi dvije sekunde.
Što je Bluetooth bežična
tehnologija?
Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežični prijenos podataka između
digitalnih uređaja, kao što su računala i digitalni fotoaparati.
Bluetooth bežična tehnologija funkcionira u dometu od
oko 10 metara.
Uobičajeno je da se povezuju dva uređaja, no neki uređaji
se istodobno mogu povezati s više njih.
Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele niti je
potrebno usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao
kod infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
Bluetooth standard je međunarodni standard koji koriste
tisuće tvrtki diljem svijeta.
Sustav komunikacije i kompatibilni Bluetooth
profili sustava
Profil je normizacija funkcije svake specifikacije Bluetooth
uređaja. Sustav podržava sljedeće Bluetooth verzije i profile:
Sustav komunikacije:
Bluetooth specifikacija verzije 2.1 + EDR*
Kompatibilni Bluetooth profili:
–– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Odašiljanje i primanje audio sadržaja visoke kvalitete.
–– AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile):
Upravlja glasnoćom zvuka.
** Brži prijenos podataka
Maksimalan komunikacijski domet
Koristite Bluetooth uređaje unutar 10 metara (linija vidlji­
vosti) od sustava.
Maksimalan komunikacijski domet može se smanjiti u
sljedećim uvjetima:
–– Između sustava i Bluetooth uređaja nalazi se prepreka,
poput osoba, metala ili zida.
–– Blizu sustava se koristi bežični LAN uređaj.
–– Blizu sustava se koristi mikrovalna pećnica.
–– Blizu sustava se koristi uređaj koji generira elektro­
magnetsko zračenje.
Smetnje od drugih uređaja
Budući da Bluetooth i bežični LAN (IEEE802.11b/g) uređaju
koriste istu frekvenciju, može doći do mikrovalne interferen­
cije koja uzrokuje smanjenje brzine komunikacije, šumove
ili nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u
blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju poduzmite
sljedeće:
–– Udaljite sustav na najmanje 10 metara od bežičnog
LAN uređaja.
–– Ako se sustav koristi na udaljenosti manjoj od 10
metara u odnosu na LAN uređaj, isključite LAN.
Smetnje u radu drugih uređaja
Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu utjecati
na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite sustav
i druge Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer u
suprotnom možete prouzročiti nesreću:
–– u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku, zrakoplovu
ili na benzinskoj postaji
–– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
Napomene
99 Kako biste mogli koristiti Bluetooth funkciju, Bluetooth
uređaj koji spajate mora imati isti profil kao i sustav.
Čak i u tom slučaju funkcioniranje uređaja može varirati,
ovisno o njihovim karakteristikama.
99 Zbog karakteristika Bluetooth bežične tehnologije, zvuk
sa sustava može malo kasniti u odnosu na zvuk s Bluetooth
uređaja tijekom telefonskog razgovora ili slušanja glazbe.
99 Sustav podržava sigurnosne značajke usklađene s Bluetooth
standardom, koje omogućuju sigurno spajanje uz upo­
rabu Bluetooth bežične tehnologije, ali sigurnost možda
neće biti dostatna, ovisno o postavkama. Budite oprezni
pri komunikaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
99 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno
curenje podataka tijekom Bluetooth komunikacije.
99 Uređaj s Bluetooth funkcijom mora biti usklađen s
Bluetooth standardom tvrtke Bluetooth SIG i treba biti
provjeren. Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore nave­
denom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se neće
moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno o značajkama
ili specifikacijama uređaja.
99 Može doći do pojave buke ili preskakanja zvuka, ovisno
o Bluetooth uređaju spojenom na sustav te uvjetima
komunikacije ili uporabe.
Download PDF

advertising