Sony | SRS-NWM10 | Sony SRS-NWM10 Upute za upotrebu

2-665-752-23(2)
Prije uporabe ureñaja, molimo, pažljivo pročitajte
upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.
(slika C)
UPOZORENJE
Sustav aktivnih
zvučnika
Upute za uporabu
Kod prenošenja zvučnika uvucite stalak.
Za sprječavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati
kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom
osoblju.
Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati
ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd.
Nemojte na ureñaj stavljati upaljene svijeće. Kako
biste spriječili požar ili električki udar, nemojte na
ureñaj stavljati posude s vodom, primjerice vaze.
Nemojte postavljati ureñaj u skučeni prostor,
primjerice na policu s knjigama ili ugradni
ormarić.
SRS-NWM10
Spojite AC mrežni adapter na lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ukoliko primjerite nepravilnost u radu
adaptera, odmah ga odspojite iz napajanja.
http://www.sony.net/
© 2005 Sony Corporation
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
prerañivanja koja nisu izričito odobrena u ovom
priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na
uporabu ureñaja.
Stražnja strana
1
Stražnja strana
u zidnu utičnicu
AC mrežni adapter
u DC IN 5,2 V
priključnicu
2
Tri R6 (veličina AA) baterije
Podešavanje stalka
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Instalacija/skidanje
priključka (slika D)
Spojite priključak ovisno o Walkmanu kojeg
koristite.
Upotrijebite namjenski priključak za NW-A1000 ili
za NW-A3000 seriju. Odgovarajući broj serije se
nalazi na stražnjoj strani priključka. Zamijenite
priključke kao što je prikazano na slici.
Postavljanje uređaja
(slika E)
Spajanje uređaja na izvor
Zvuk se naglo isključio.
Upotrijebite opcionalni* adapter PC-234S/PC-236MS
ili opcionalni kabel RK-G136/RK-G138.
* Navedeni opcionalni pribor nije nabavljiv u nekim
područjima.
Napomene
• Serije NW-A1000/A3000 koriste višestruke
priključnica (Walkman povezivanje)
• Ne nosite zvučnik s Walkmanom na višestrukoj
priključnici, kako biste spriječili kvar.
Reprodukcija zvuka na
spojenom uređaju (Slika F)
Podesite VOLUME (glasnoću) na minimalnu
vrijednost kako biste spriječili nagle glasne zvukove
koji mogu oštetiti sluh te podesite glasnoću na
spojenom ureñaju na umjerenu razinu.
1
Mjesto kupnje
Radni napon
Sve države
100 – 240 V AC, 50/60 HZ
• Koristite isključivo isporučeni AC mrežni adapter.
• Nakon uporabe ureñaja s AC mrežnim adapterom,
odspojite AC mrežni adapter iz zidne utičnice
ukoliko ne planirate koristiti ureñaj dulje vrijeme.
Prebacivanje preklopke POWER u položaj
STANDBY ne isključuje AC mrežni adapter iz
napajanja.
• Ne otvarajte kućište. Popravke prepustite
kvalificiranom osoblju.
• Ukoliko u ureñaj dospije neki predmet ili
tekućina, prije daljnje uporabe ga odnesite na
pregled kvalificiranom tehničaru.
• Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte
ostavljati u njegovoj blizini duže vrijeme kreditne
kartice ili diskete s magnetskim zapisom.
U višestruku priključnicu
(spajanje Walkmana*)
(stražnja strana)
Ako slika na TV zaslonu ili monitoru
računala ima smetnje
Iako je sustav magnetski oklopljen, u odreñenim
slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/
računalima može biti izobličena. U takvim
situacijama isključite TV prijemnik/računalo i
uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije
isključivanja računala pohranite sve važne podatke.
Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV
prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/
računala nemojte postavljati predmete s magnetima
(primjerice audio ureñaje, stalke za TV, igračke,
itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.
O postavljanju
U LINE OUT ili u priključnicu
za slušalice (stereo minipriključnica)
U višestruku priključnicu
(spajanje PC-a)
• Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
• Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora
topline, ili na mjestima izloženima izravnom
suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili
mehaničkim udarcima.
USB kabel (isporučen s
Računalo i sl.
Walkmanom* serije NW-A1000
i NW-A3000)
Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeñivač za
čišćenje ureñaja.
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u
ovom priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O napajanju
Mrežno napajanje
(slika A)
Kad je mrežni adapter spojen na sustav, napajanje
baterija se automatski isključuje.
CD/MD WALKMAN*, PC, itd.
Napomene o mrežnom adapteru
Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ne koristite
nijedan drugi mrežni adapter jer može uzrokovati
kvar.
Polaritet priključka
* "WALKMAN" je registrirana trgovačka marka tvrtke Sony Corporation za predstavljanje
Headphone Stereo proizvoda.
Ulaganje baterija
(slika B)
Zamjena baterija
Kad se baterije potroše, POWER/CHARGE
indikator će treptati i svijetliti slabijim intenzitetom,
ili će zvuk reprodukcije postati iskrivljen ili nestabilan.
U tom slučaju, zamijenite baterije novima.
Rani vijek baterije
POWER/CHARGE indikator
Odspojite USB kabel koji koristite
za uređaj ili računalo, ili podesite
preklopku POWER spojenog
računala u položaj OFF.
• Ako je USB kabel spojen izmeñu sustava i
računala, zvuk se neće čuti iz Walkmana na
višestrukoj priključnici, jer će se uključiti mod
prijenosa podataka. Umjesto toga će se čuti
zvuk iz ureñaja spojenog na INPUT
priključnicu na sustavu.
Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena
pravilno.
Svjetlina POWER/CHARGE
indikatora nije stabilna.
Svjetlina indikatora POWER/CHARGE se može
mijenjati kod pojačane glasnoće. Ovo ne predstavlja
kvar.
Tehnički podaci
Zvučnici
Sustav zvučnika
39 mm, širokopojasni,
magnetski oklopljen
Kućište
Bass reflex
Impedancija
4Ω
Nazivna ulazna snaga
2W
Maksimalna ulazna snaga 3 W
Pojačalo
(5 mW + 5 mW izlaz,
isključeno osvjetljenje)
Vrsta baterije
Oko 80* sati
Sony manganska baterija
Oko 35* sati
* Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili
uvjetima korištenja
* Radni vijek baterije je kraći kod korištenja osvjetljenja.
Ulaz/izlaz podataka
Ulazna impedancija
Općenito
Indikator POWER/CHARGE svijetli.
3
Pokrenite reprodukciju na izvoru.
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Podesite glasnoću (VOLUME) prema
potrebi.
Isporučeni pribor
• Kod istovremene reprodukcije na Walkmanu
spojenog na višestrukoj priključnici i ureñaju
na INPUT priključnici, čuti će se oba zvuka.
Uključite/isključite reprodukciju na spojenom
ureñaju.
4
Nakon uporabe, podesite
preklopku POWER na OFF.
Indikator POWER/CHARGE se isključi.
Napomene
• Kod spajanja zvučnika na ureñaj s ugrañenim radiom
ili tunerom, radijski prijem možda neće biti moguć, ili
će osjetljivost biti bitno umanjena.
• Ukoliko je izvor (Walkman i sl.) opremljen bass boost
funkcijom, isključite ga, kako biste spriječili
izobličenje zvuka.
• USB kabel izmeñu ureñaja i računala služi za prijenos
podataka s Walkmana i nadopunjavanje baterije. Za
reprodukciju zvuka s osobnog računala putem ovog
ureñaja, spojite putem INPUT priključnice.
• Ukoliko je izlaz za slušalice na spojenom ureñaju
opremljen linijskom preklopkom, bolji zvuk će biti
ukoliko je priključnica podešena na ON (uključeno).
Pogledajte upute za uporabu spojenog ureñaja.
Punjenje
Walkman se na višestrukoj priključnici može
nadopunjavati ili putem AC mrežnog adaptera
(isporučen) ili uporabom USB kabela (isporučen s
Walkmanom), tako da se spoji na računalo.
• Informacije o punjenju i postavkama potražite u
uputama za uporabu Walkmana.
• Ako je preklopka POWER podešena na OFF,
indikator POWER/CHARGE svijetli tijekom
punjenja. Kad je preklopka LIGHT podešena na ON,
donji dio zvučnika će biti osvijetljen. Nakon punjenja,
POWER/CHARGE indikator i osvjetljenje će se
isključiti.
• Prijenos podataka i nadopunjavanje nije moguće
istovremeno.
• Reprodukcija i nadopunjavanje je moguće
istovremeno. Tijekom reprodukcije je vrijeme
punjenja dulje.
• Vrijeme punjenja se razlikuje ovisno o uporabi
mrežnog adaptera ili USB kabela. Podrobnije
informacije potražite u uputama za uporabu
Walkmana.
Uporaba osvjetljenja na zvučniku
Podesite preklopku LIGHT na ON.
Tijekom punjenja Walkmana ili kada je preklopka
POWER podešena na ON, donji dio zvučnika će biti
osvijetljen.
Pri višim glasnoćama, svjetlo može treperiti. Ovo ne
predstavlja kvar, no ukoliko vam smeta, svjetlo
možete isključiti.
Prijenos podataka između
Walkmana i računala
Spajanjem USB kabela (isporučen s Walkmanom)
na računalo, možete na njega prenositi podatke s
Walkmana na višenamjenskoj priključnici.
Podrobnije informacije potražite u uputama za
uporabu Walkmana.
U slučaju problema
Naiñete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika
na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite
naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
2 W +2 W (10% ukupnog
harmoničkog izobličenja,
1 kHz, 4 Ω)
Višestruka priključnica ( 1
Stereo mini-priključak ( 1
Višestruka priključnica ( 1
Višestruka priključnica 6,5 kΩ
(na 1 kHz),
Stereo mini-priključak 8 kΩ
(na 1 kHz)
Podesite preklopku POWER na ON.
Trajanje
Sony alkalna baterija LR6 (SG)
Audio ulaz
Snaga
2
Napomene
O čišćenju
RK-G136
kabel za
povezivanje
(opcija)
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
Za spajanje stereo phone
priključnice za slušalice
O rukovanju
(prednja strana)
• Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno
izvedena.
• Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor
opremljen funkcijom bass boost, isključite je.
• Okrenite kontrolu VOLUME na ovom ureñaju
kako bi smanjili glasnoću.
• Zamijenite sve baterije novima, ukoliko sustav
koristite s baterijama.
• Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena
pravilno.
• Niti jedna audio komponenta ne smije biti
postavljena preblizu TV prijemniku.
Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd.,
smještena je na stražnjoj strani kućišta.
• Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li
napon mreže radnom naponu sustava.
Serija NW-A1000
Serija NW-A3000
Zvuk je izobličen.
Ako je sustav spojen na mono priključnicu
radijskog prijemnika i sl., zvuk se možda neće
čuti iz desnog zvučnika. U tom slučaju, upotrijebite
opcionalni* adapter utikača PC-234S ili PC-236MS.
O sigurnosti
Skidanje
• Odspojite USB kabel, ili podesite preklopku
POWER na spojenom računalu na OFF
(isključeno).
• Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno
izvedena.
• Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju i spojenom
ureñaju.
• Zamijenite sve baterije novima, ukoliko sustav
koristite s baterijama.
Nazivna snaga
Mjere opreza
Instalacija
Iz sustava se ne čuje zvuk.
Tri R6 (veličina AA)
baterije, DC 5,2 V
(isporučen AC mrežni
adapter)
Otprilike 242 ( 137 ( 58 mm
Otprilike 560 g s baterijama
Priključak za NW-A1000 seriju (1)
Priključak za NW-A3000 seriju (1)
Vrećica za nošenje (1)
Mrežni kabel (1)
AC mrežni adapter (1)
Upute za uporabu (1)
Dodatan pribor
Spojni kabel RK-G136, RK-G138
Adapter utikača PC-234S, PC-236MS
Navedeni dodatni pribor nije nabavljiv u nekim
zemljama.
(
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške
Download PDF

advertising