Sony | SS-CS310CR | Sony SS-CS310CR Paket zvučnika za kućno kino Upute za upotrebu


4-535-416-11(1) (HR-SR)
Središnji
Centralni

Subwoofer (nije priložen)
Subwoofer (ne isporučuje se)
Primjer
Primer
Prednji (lijevi)
Prednji (levi)
Sustav zvučnika
Sistem zvučnika
Upute za upotrebu
HR
Uputstvo za upotrebu
SR
Surround (lijevi)
Surround (levi)
 -1
Prednji (desni)
Prednji (desni)
Surround (desni)
Surround (desni)
 -2
Podložne pločice (velike, (za prednje zvučnike), / male,
(za surround i središnje zvučnike))
Podmetači (veliki, (za prednje zvučnike), / mali, (za surround
i centralne zvučnike))
 -3
Rupa na pozadini surround zvučnika
Rupa na zadnjoj strani surround zvučnika
Vijak (nije priložen)
Šraf (ne isporučuje se)
više od 4 mm
više od 4 mm
4,6 mm
4,6 mm
više od 30 mm
više od 30 mm
10 mm
10 mm
4,6 mm
4,6 mm
© 2014 Sony Corporation
10 mm
10 mm
Rupa na poleđini prednjeg i surround zvučnika
Rupa na zadnjoj strani prednjeg i surround zvučnika
SS-CS310CR
Hrvatski
UPOZORENJE
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama sa sustavima
za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu
pakiranju označava da se proizvod ne
može odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći zbog
nepravilna odlaganja ovog proizvoda na otpad.
Reciklaža materijala pridonosi očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od tijela lokalne vlasti, od službe
za odlaganje komunalnog otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena kupcima: sljedeće informacije
primjenjive su samo na opremu koja je
prodana u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Srpski
 Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika
na posebno tretirane površine (ulaštene, nauljene,
polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
O čišćenju
Kućišta zvučnika čistite mekom krpom koju je potrebno
malo navlažiti otopinom blagog sredstva za pranje ili
vodom. Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu spužvu,
prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili
benzin.
Ako imate kakvih pitanja ili problema vezanih za sustav
zvučnika, obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Određivanje položaja
zvučnika ()
Svaki zvučnik bi trebao biti okrenut prema mjestu
s kojeg ga slušate. Bolji surround efekt postiže se
kada postavite zvučnike na istu udaljenost od mjesta
na kojem slušate.
Postavite zvučnike na sljedeći način:
Prednji zvučnici: odgovarajuća udaljenost s lijeve
i desne strane televizora.
Subwoofer (nije priložen): s obje strane televizora.
Središnji zvučnik: ispred televizora.
Surround zvučnici: ovisno o konfiguraciji sobe.
Surround zvučnici mogu se postaviti malo iza položaja
na kojem slušate.
UPOZORENJE
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju Direktive
Evropske unije.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja zvučnika
na posebno tretirane podove (voskovani, lakirani,
polirani itd.) jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
O čišćenju
Očistite kućišta zvučnika mekanom krpom blago
nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta ili u vodi.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa sistemom zvučnika, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Postavljanje zvučnika ()
Svaki zvučnik treba da bude okrenu ka mestu na kojem
slušate zvuk. Ako su svi zvučnici postavljeni na istoj
udaljenost od mesta na kojem slušate zvuk, surround
efekat će biti bolji.
Postavite zvučnike na sledeći način:
Prednji zvučnici: na odgovarajućoj udaljenosti, sa leve
i desne strane televizora.
Subwoofer (ne isporučuje se): sa bilo koje strane
televizora.
Centralni zvučnik: ispred televizora.
Surround zvučnici: zavisi od konfiguracije prostorije.
Surround možete postaviti malo iza mesta za slušanje
zvuka.
Obavezno postavite zvučnike na ravnu, horizontalnu
površinu.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je
u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Mjere opreza
Sastavljanje
Mere opreza
Montaža
O sigurnosti
Pričvršćivanje podložnih pločica ()
O bezbednosti
Pričvršćivanje podmetača ()
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela
tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja u vezi sa
servisom ili jamstvom, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
 Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara
li radni napon sustava naponu lokalne električne
mreže.
 Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina,
isključite kabel za napajanje iz sustava i odnesite
ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka
upotrebe.
O radu uređaja
 Nemojte dugotrajno napajati sustav zvučnika
sa izvora čija snaga nadilazi maksimalnu ulaznu
snagu sustava.
 Ako polaritet veza zvučnika nije ispravan, basovi
će biti slabi, a položaji različitih instrumenata
poremećeni.
 Kontakt između neizoliranih žica zvučnika
i priključnica zvučnika može dovesti do kratkog spoja.
 Prije povezivanja, isključite pojačalo kako biste
izbjegli oštećivanje sustava zvučnika.
 (Samo za središnje i surround zvučnike)
Rešetku zvučnika nije moguće ukloniti.
Ne pokušavajte ukloniti rešetku sustava zvučnika.
Ako je pokušate ukloniti, mogli biste oštetiti zvučnik.
 Jačina zvuka ne bi trebala biti tolika da dovodi do
izobličenja.
O postavljanju
 Ne postavljajte zvučnike u nagnuti položaj.
 Ne postavljajte zvučnike na lokacije koje su:
 Iznimno tople ili hladne
 Prašnjave ili prljave
 Veoma vlažne
 Izložene vibracijama
 Izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti
 U blizini magnetskih kartica (kreditne kartice,
vozne kartice itd.)
Magnetske kartice mogu se pokvariti zbog
djelovanja magneta iz zvučnika.
 U blizini televizora
Zvučnici nemaju magnetsku zaštitu.
Zato dolazi do blijeđenja boja na zaslonu
televizora ako zvučnike koristite pored
CRT televizora.
Napomena
Pričvrstite priložene podložne pločice na dno zvučnika
da biste spriječili klizanje.
Postavljanje surround zvučnika
na zid ()
Surround zvučnike možete ovjesiti na kuku
(nije isporučena) ugrađenu u zid.
Prije postavljanje zvučnika na zid spojite kabel zvučnika
sa zvučnikom.
1
Pripremite vijke (nije priloženo) prikladne
za rupu na poleđini zvučnika.
2
Pričvrstite vijke na zid. Vijci bi trebali stršiti
iz zida 7 do 10 mm.
3
Ovjesite zvučnike na vijke.
Napomene
 Koristite vijke prikladne za materijal i čvrstoću zida.
Budući da je zid od gipskartonskih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite za gredu i pričvrstite
za zid. Zvučnike postavite na okomit i ravan zid
na ojačanom mjestu.
 Informacije o zidnom materijalu ili vijcima koje ćete
koristiti zatražite u trgovini s vijcima ili od instalatera.
 Sony nije odgovoran za nezgode ili oštećenja
prouzročena neispravnim postavljanjem,
nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim
postavljanjem vijaka, prirodnim nezgodama itd.
 Pre nego što počnete da koristite sistem, proverite
da li radni napon sistema odgovara vašem lokalnom
izvoru napajanja.
 Ako u sistem dospe neka tečnost ili predmet,
isključite kabl za napajanje sistema iz mrežne
utičnice i odnesite sistem na proveru u ovlašćeni
servis pre nastavka korišćenja.
O radu uređaja
 Nemojte upravljati sistemom zvučnika koristeći
neprekidnu potrošnju u vatima koja premašuje
maksimalnu ulaznu snagu sistema.
 Ako veze za polaritet zvučnika nisu ispravne,
bas tonovi će biti slabi i pozicije različitih
instrumenata će biti nejasne.
 Kontakt golih žica zvučnika na priključcima zvučnika
može da dovede do kratkog spoja.
 Pre priključivanja, isključite pojačalo da ne biste
oštetili sistem zvučnika.
 (Samo za centralne i surround zvučnike)
Rešetka zvučnika ne može da se ukloni.
Ne pokušavajte da uklonite rešetku koja se nalazi
na sistemu zvučnika. Ako pokušate da je uklonite,
možete oštetiti zvučnik.
 Nivo jačine zvuka se ne sme podešavati do tačke
izobličenja zvuka.
O postavljanju
 Ne postavljajte zvučnike u nagnuti položaj.
 Ne postavljajte zvučnike na mesta koja su:
 Izuzetno topla ili hladna
 Prašnjava ili prljava
 Izuzetno vlažna
 Izložena vibraciji
 Izložena direktnoj sunčevoj svetlosti
 Blizu magnetnih kartica (kreditnih kartica,
računarskih prolaza itd.)
Magnetne kartice mogu da otkažu zbog magneta
koji se nalaze u zvučnicima.
 Blizu televizora
Zvučnici nisu magnetski zaštićeni.
Dakle, ako koristite zvučnike blizu CRT televizora,
na ekranu televizora dolazi do senčenja boja.
Napomena
Obavezno postavite zvučnik na ravnu, horizontalnu
površinu.
Obavezno pričvrstite isporučene podmetače za donji
deo zvučnika kako biste stabilizovali zvučnike i sprečili
njihovo klizanje.
Postavljanje surround zvučnika
na zid ()
Surround zvučnik možete da zakačite na zid kukom
(ne isporučuje se).
Pre nego što postavite zvučnike na zid, priključite kabl
zvučnika u zvučnik.
1
Pripremite šrafove (ne isporučuju se) koji
odgovaraju rupi na zadnjoj strani zvučnika.
2
Pričvrstite šrafove u zid. Glava šrafa treba
da bude odmaknuta od zida od 7 mm
do 10 mm.
3
Okačite zvučnike na šrafove.
Napomene
 Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu i čvrstoći
zida. Budući da je zid od gipsanih ploča izuzetno
lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za noseću gredu
i zašrafite ih u zid. Montirajte zvučnike na vertikalan,
ravan zid koji je ojačan.
 Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod montažera
o materijalu od kojeg je napravljen zid i šrafovima
koje treba da koristite.
 Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih
je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne
čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih
nepogoda itd.
7 mm do 10 mm
od 7 mm do 10 mm


Prednji (desni)
Prednji (desni)
Prednji (lijevi)
Prednji (levi)
Subwoofer (nije priložen)
Subwoofer (ne isporučuje se)
Središnji
Centralni
Kratki
Kratki
Kratki
Kratki
Kratki
Kratki
Dugački
Dugački
Pojačalo
Pojačalo
Dugački
Dugački
Surround (desni)
Surround (desni)
Hrvatski
Srpski
Priključivanje sustava ()
Isključite napajanje pojačala i subwoofera
(nije priloženo) prije bilo kakvog povezivanja.
Spojite prednje, središnje i surround zvučnike
s priključcima za zvučnike na pojačalu i spojite pojačalo
pomoću LINE IN priključka subwoofera (nije priloženo).
Za povezivanje surround zvučnika obavezno koristite
dugačke kabele, a za povezivanje prednjih i središnjih
zvučnika koristite kratke kabele.
Napomene ()
 Uvjerite se da su plus (+) i minus (-) priključci
zvučnika usklađeni sa plus (+) i minus (-) priključcima
na pojačalu.
 Uvjerite se da su sva priključivanja izvedena čvrsto.
Kontakt između neizoliranih žica zvučnika
i priključnica zvučnika može prouzročiti kratki spoj.
 Za detalje o povezivanju pojačala pogledajte upute
za upotrebu priložene uz pojačalo.
Savjet
Crne žice ili žice sa crnom linijom imaju (–) polaritet
i potrebno ih je priključiti na minus (–) priključke
zvučnika.
Postavljanje pojačala
Prilikom povezivanja na pojačalo s ugrađenim
višekanalnim dekoderima (Dolby Digitala), DTSb), itd.),
trebate koristiti izbornike za pojačalo kako biste
precizirali parametre sustava zvučnika.
Izbornici za postavljanje pojačala razlikuju se ovisno
o tome upotrebljava li se subwoofer (nije priložen).
Odgovarajuće postavke pogledajte u tablici ispod.
Za detalje o postupku postavljanja pogledajte upute
za upotrebu priložene uz pojačalo.
Postavljanje zvučnika (upotrebljava
se subwoofer)
Za
Postavljeno na
Prednji zvučnici
LARGEc) ili SMALL
Središnji zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (nije priložen)
ON (ili YES)
Postavljanje zvučnika (ne upotrebljava
se subwoofer)
Za
Postavljeno na
Prednji zvučnici
LARGE
Središnji zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (nije priložen)
OFF (ili NO)
a)
b)
c)
Surround (lijevi)
Surround (levi)
“Dolby” i simbol s dvostrukim slovom D zaštitni
su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
“DTS” i “DTS Digital Surround” registrirani su zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc.
Ako upotrebljavate subwoofer, preporučujemo
da prednje zvučnike postavite “LARGE”. Međutim,
ako se zvuk izobliči, postavite prednje zvučnike
na “SMALL”.
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa sustavom zvučnika,
pogledajte sljedeći popis i poduzmite odgovarajuće
mjere. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Sustav zvučnika ne reproducira zvuk.
 Provjerite je li sve ispravno priključeno.
 Provjerite je li zvuk na pojačalu ispravno pojačan.
 Provjerite je li birač izvora programa na zvučniku
postavljen na odgovarajući izbor.
 Provjerite da slušalice nisu priključene.
Čuje se jak šum ili buka na izlazu zvučnika.
 Provjerite je li sve ispravno priključeno.
 Provjerite da audio komponente nisu postavljene
preblizu TV-u.
Prespajanje sistema ()
Zvuk je iznenada prekinut.
 Provjerite je li sve ispravno priključeno. Kontakt
između neizoliranih žica zvučnika i priključnica
zvučnika može prouzročiti kratki spoj.
Obavezno isključite napajanje pojačala i subwoofer-a
(ne isporučuje se) pre nego što uspostavite vezu.
Povežite prednje, centralne i surround zvučnike na
izlazne priključke za zvučnike na pojačalu i koristite
LINE IN priključak subwoofer-a (ne isporučuje se)
za povezivanje na pojačalo.
Obavezno koristite dugački kabl zvučnika za
povezivanje surround zvučnika i kratki kabl zvučnika
za povezivanje prednjih i centralnih zvučnika.
Specifikacije
Napomene ()
SS-CS3 (prednji zvučnici)
Sustav zvučnika
3-smjerni sustav zvučnika
s 4 upravljačka programa,
bas refleksni
Zvučnici
Woofer: 130 mm, konusni (2)
Niskotonac: 25 mm,
kupolasti (1)
Visokotonac: 19 mm,
kupolasti (1)
Nazivna impedancija
6 oma
Kapacitet snage
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Razina osjetljivosti
88 dB (2,83 V, 1 m)
Raspon frekvencija
45 Hz - 50.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Pribl. 230 × 922 × 260 mm
uključujući prednju rešetku
Težina
Pribl. 11,5 kg
uključujući prednju rešetku
SS-CS10C (Središnji zvučnik)
Sustav zvučnika
Zvučnici
Nazivna impedancija
Kapacitet snage
Puni raspon, Bass reflex
70 mm, konusni (2)
6 oma
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Razina osjetljivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Raspon frekvencija
150 Hz - 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Pribl. 411 × 87 × 93 mm
uključujući prednju rešetku
Težina
Pribl. 1,7 kg
uključujući prednju rešetku
SS-CS10S (Surround zvučnici)
Sustav zvučnika
Zvučnici
Nazivna impedancija
Kapacitet snage
Puni raspon, Bass reflex
70 mm, konusni (1)
6 oma
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Razina osjetljivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Raspon frekvencija
150 Hz - 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Pribl. 96 × 171 × 113 mm,
uključujući prednju rešetku
Težina
Pribl. 0,9 kg
uključujući prednju rešetku
Isporučena dodatna oprema
Kabel zvučnika (kratki) (3)
Kabel zvučnika (dugački) (2)
Podložne pločice (velike) (8): za prednje
zvučnike (SS-CS3)
Podložne pločice (male) (12): za središnje (SS-CS10C)
i surround (SS-CS10S) zvučnike
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Savet
Crne žice ili žice sa crnim prugama su negativnog
polariteta (–) i moraju se povezati na negativne
priključke zvučnika (–).
Podešavanje pojačala
Kada povezujete pojačalo sa internim višekanalnim
dekoderima (Dolby Digitala), DTSb) itd.), morate koristiti
menije za podešavanje pojačala kako biste odredili
parametre sistema zvučnika.
Meniji za podešavanje pojačala se razlikuju
u zavisnosti od toga da li se koristi subwoofer
(ne isporučuje se) ili ne.
Pogledajte tabelu u nastavku za pravilna podešavanja.
Za detaljnije informacije o postupku podešavanja
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz pojačalo.
Podešavanje zvučnika (Subwoofer se koristi)
Podesite na
Prednji zvučnici
LARGEc) ili SMALL
Centralni zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (ne isporučuje se)
ON (ili YES)
Podešavanje zvučnika (Subwoofer se
ne koristi)
Za
Podesite na
Prednji zvučnici
LARGE
Centralni zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (ne isporučuje se)
OFF (ili NO)
a)
b)
c)
Zvuk je iznenada prekinut.
 Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze.
Kontakt golih žica zvučnika na priključcima
zvučnika može da prouzrokuje kratak spoj.
Specifikacije
 Uverite se da pozitivni (+) i negativni (–) priključci
odgovaraju pozitivnim (+) i negativnim (–)
priključcima na pojačalu.
 Uverite se da su sve veze čvrste. Kontakt golih žica
zvučnika na priključcima zvučnika može da
prouzrokuje kratak spoj.
 Za detaljnije informacije o uspostavljanju veza sa
pojačalom pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz pojačalo.
Za
Čuje se smetnja ili šum iz izlaza zvučnika.
 Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze.
 Uverite se da se nijedna od audio komponenti
ne nalazi suviše blizu TV prijemnika.
„Dolby“ i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
„DTS“ i „DTS Digital Surround“ su registrovani zaštitni
znakovi kompanije DTS, Inc.
Ako koristite subwoofer, preporučujemo vam da
podesite prednje zvučnike na „LARGE“. Međutim,
ako dođe do izobličenja zvuka, podesite prednje
zvučnike na „SMALL“.
Rešavanje problema
U slučaju da imate problema sa sistemom zvučnika,
proverite sledeću listu i preduzmite navedene mere.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Iz sistema zvučnika se ne čuje zvuk.
 Uverite ste da ste pravilno uspostavili sve veze.
 Uverite se da je jačina zvuka na pojačalu pravilno
pojačana.
 Uverite se da je birač izvora programa na pojačalu
podešen na pravi izvor.
 Uverite se da nisu priključene slušalice.
SS-CS3 (prednji zvučnici)
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika –
trosistemski sa četiri
zvučnika, bas-refleksni
Zvučnici
Woofer: 130 mm, konusni (2)
Visokotonac: 25 mm,
blago kupasti (1)
Super visokotonac: 19 mm,
blago kupasti (1)
Nominalna impedansa
6 oma
Kapacitet za upravljanje napajanjem
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Nivo osetljivosti
88 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
45 Hz – 50.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 230 × 922 ×
260 mm uključujući prednju
rešetku
Težina
Približno 11,5 kg
uključujući prednju rešetku
SS-CS10C (centralni zvučnik)
Sistem zvučnika
Punog opsega, bas-refleksni
Zvučnici
70 mm, konusni (2)
Nominalna impedansa
6 oma
Kapacitet za upravljanje napajanjem
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Nivo osetljivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 411 × 87 × 93 mm
uključujući prednju rešetku
Težina
Približno 1,7 kg
uključujući prednju rešetku
SS-CS10S (surround zvučnici)
Sistem zvučnika
Punog opsega, bas-refleksni
Zvučnici
70 mm, konusni (1)
Nominalna impedansa
6 oma
Kapacitet za upravljanje napajanjem
Maksimalna ulazna snaga:
145 W
Nivo osetljivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 96 × 171 × 113 mm
uključujući prednju rešetku
Težina
Približno 0,9 kg
uključujući prednju rešetku
Isporučena dodatna oprema
Kabl zvučnika (kratki) (3)
Kabl zvučnika (dugački) (2)
Podmetači (veliki) (8): za prednje zvučnike (SS-CS3)
Podmetači (mali) (12): za centralne (SS-CS10C)
i surround (SS-CS10S) zvučnike
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Download PDF

advertising