4-487-569-13(1) (HR)
KUĆNI AUDIO
SUSTAV
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
Bluetooth
Prilagodba zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoren
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok
je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
Ova je oprema ispitana kabelom za
povezivanje kraćim od 3 metra te je
utvrđeno da je u skladu s ograničenjima
navedenim u direktivi EMC.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava rizik oštećenja očiju.
Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1
LASER proizvod. Ta se oznaka nalazi
na poleđini.
2HR
Pri raspakiravanju ili rukovanju s velikim
i/ili teškim zvučnikom neka jedinicom
rukuje dvije ili više osoba. Ispuštanje
jedinice može uzrokovati osobnu ozljedu
ili materijalno oštećenje.
Važne sigurnosne upute
1) Pročitajte ove upute.
2)
3)
4)
5)
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini
vode.
6) Uređaj čistite samo suhom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalaciju provedite u skladu s uputama
proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati u blizini izvora
topline kao što su radijatori, otvori za
dovod grijanog zraka ili drugi uređaji
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta, jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač uz dva uobičajena
kontakta ima i treći kontakt za
uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi
za vašu sigurnost. Ako utikač ne
odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se
s električarom u vezi zamjene utičnice.
10) Zaštitite kabel za napajanje od gaženja
ili prignječenja, osobito blizu utikača,
utičnica i na mjestima gdje kabel izlazi
iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu
opremu koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se isporučuju
s uređajem. Kada upotrebljavate kolica,
budite pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem kako biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
– Opremu priključite u utičnicu koja se
ne nalazi u istom strujnom krugu u koji
je priključen prijemnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača
ili iskusnog tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih
promjena ili izmjena koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku može dovesti
do oduzimanja prava na rad s opremom.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako
se dulje vrijeme ne upotrebljava.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom
osoblju. Servisiranje je potrebno
u slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja,
primjerice oštećenja kabela za napajanje
ili utikača, prolijevanja tekućine ili pada
nekih predmeta na uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada
ili pada uređaja.
Za spajanje s računalima hostovima
i/ili perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice da bi se poštovala
FCC­ova ograničenja zračenja.
NAPOMENA:
Ova oprema usklađena je s ograničenjima
FCC-a za izlaganje zračenju određenima
za nekontroliranu okolinu i zadovoljava
smjernice o izlaganju radiofrekvencijskom
(RF) zračenju FCC-a. Oprema ima vrlo niske
razine RF energije pa se smatra usklađenom
bez vrednovanja maksimalnog dopuštenog
izlaganja (MPE). No poželjno je da bude
instalirana i u funkciji najmanje 20 cm
dalje od uređaja koji zrači i tijela osobe
(isključujući ekstremitete: ruke, zapešća,
stopala i gležnjeve).
Ova je oprema ispitana i u skladu je
s ograničenjima za digitalni uređaj klase B,
sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ova su
ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji
u kućnoj instalaciji. Oprema proizvodi,
upotrebljava i može zračiti energijom
radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama,
može prouzročiti štetne smetnje za
radiokomunikacije. Ipak, ne postoji jamstvo
da u određenim instalacijama neće doći do
smetnji. Ako oprema prouzroči štetne
smetnje za radijski ili televizijski prijem
koje je moguće utvrditi uključivanjem
i isključivanjem opreme, preporučujemo
da pokušate ukloniti smetnje na neki od
sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijemnu
antenu.
– Povećajte razmak između opreme
i prijemnika.
CD prijemnik
(HCD-SHAKE99/HCD-SHAKE77/
HCD-SHAKE55/HCD-SHAKE33)
Ova oprema ne smije biti u blizini niti raditi
zajedno s drugom antenom ili odašiljačem.
3HR
Za korisnike u Europi
Odlaganje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Upute
za sve ostale baterije potražite u odjeljku
o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
4HR
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
na opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Ovaj proizvod proizvela je tvrtka
Sony Corporation ili je proizveden u njezino
ime, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108­0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime, Sony Corp. izjavljuje da je
ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest o licencama i zaštitnim
znakovima
• „WALKMAN” i logotip „WALKMAN”
registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio šifriranja
i patenti licencirani od strane tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
•
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi
registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation
izvodi se u skladu s licencom. Ostali
zaštitni znakovi i zaštitni nazivi
u vlasništvu su odgovarajućih vlasnika.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
• Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
• iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi
tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama. App Store servisna
je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička oprema
osmišljena za povezivanje s uređajem
iPod odnosno iPhone te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
Appleove standarde rada. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba
ovog pribora s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse bežične
veze.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani
zaštitni znakovi vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom priručniku ne
upotrebljavaju se oznake ™ i ®.
Informacije o priručniku
Upute u ovom priručniku vrijede
za modele SHAKE-99, SHAKE-77,
SHAKE-55 i SHAKE-33.
U ovom vodiču model SHAKE-77
upotrijebljen je samo za ilustraciju, osim
u slučajevima kada je navedeno drugačije.
Model SHAKE-99 sastoji se od sljedećih
dijelova:
• Jedinica
HCD-SHAKE99 (1)
• Sustav zvučnika SS-SHAKE99 (2)
Model SHAKE-77 sastoji se od sljedećih
dijelova:
• Jedinica
HCD-SHAKE77 (1)
• Sustav zvučnika SS-SHAKE77 (2)
Model SHAKE-55 sastoji se od sljedećih
dijelova:
• Jedinica
HCD-SHAKE55 (1)
• Sustav zvučnika SS-SHAKE55 (2)
Model SHAKE-33 sastoji se od sljedećih
dijelova:
• Jedinica
HCD-SHAKE33 (1)
• Sustav zvučnika SS-SHAKE33 (2)
5HR
Sadržaj
Informacije o priručniku .............. 5
Vodič kroz dijelove
i kontrole......................................... 8
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava ... 12
Određivanje položaja
zvučnika ........................................ 14
Postavljanje sata ........................... 15
Promjena načina zaslona ............ 15
Reprodukcija diska/USB-a
Reprodukcija diska ...................... 15
Prije upotrebe USB uređaja
sa sustavom................................... 16
Reprodukcija s USB uređaja....... 16
Traženje pjesme ili audio
datoteke (traženje pjesme).......... 17
Upotreba načina reprodukcije ... 17
USB prijenos
Prijenos glazbe ............................. 19
Tuner
Slušanje radija .............................. 22
6HR
Bluetooth
O bežičnoj tehnologiji
Bluetooth........................................23
Postavljanje audio kodeka
Bluetooth........................................23
Povezivanje s pametnim
telefonom jednim dodirom
(NFC) .............................................24
Bežično slušanje glazbe
na Bluetooth uređaju ....................25
Postavljanje Bluetooth stanja
pripravnosti...................................27
Postavljanje Bluetooth signala.....27
Upotreba aplikacije „SongPal”
putem Bluetooth uređaja. ............28
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka ...................28
Odabir načina Virtual
Football ..........................................29
Stvaranje vlastitog zvučnog
efekta ..............................................29
Stvaranje atmosfere zabave
(DJ EFFECT).................................30
Ostali postupci
Upotreba funkcije Lančana
zabava.............................................30
Pjevanje uz podlogu .....................32
Promjena uzorka spektra
na ploči zaslona.............................32
Prikazivanje informacija
na ploči zaslona.............................32
Promjena uzorka osvjetljenja
i boje ...............................................33
Upotreba mjerača vremena.........33
Upotreba dodatne opreme ..........34
Deaktivacija gumba
na jedinici
(zaključavanje gumba) .................35
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti ...................................35
Dodatne informacije
Diskovi koji se mogu
reproducirati .................................36
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje............................................37
Rješavanje problema ....................37
Poruke ............................................42
Mjere opreza..................................43
Specifikacije...................................44
7HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju radnje putem daljinskog upravljača,
ali iste se radnje mogu izvoditi i pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica
SHAKE-99
E
C D
C
F
G
H
I
B
J
K
A
L
R
Q
C P O N M
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
B
C
D
C
F
H E
A
I
G
J
R
L
S
K Q C P O NM
8HR
* Kada pritišćete gumbe, pritisnite oznake na gumbima kao što je pokazano u nastavku.
SHAKE-99
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
** Samo SHAKE-77/SHAKE-55.
FOOTBALL
Odaberite način Virtual Football
(str. 29).
Daljinski upravljač RM-AMU199
I
T
A
Q
D
Jedinica: PARTY CHAIN (str. 30)
Pritisnite i držite da biste aktivirali ili
deaktivirali funkciju Lančana zabava.
B
J
Z
C
Y
Jedinica: BASS BAZUCA (str. 28)
Pritisnite za odabir efekta BASS
BAZUCA.
Pritisnite i držite za odabir efekta
BASS CUT.
U
V
D
W
C
X
1 "/1 (uključeno/pripravnost)
Uključite sustav ili ga stavite u stanje
pripravnosti.
B MUSIC, MOVIE/GAME
Odaberite memorirani zvučni efekt
(str. 28).
C
/ / /
Odaberite stavke izbornika.
Daljinski upravljač: PRESET+/–
Odaberite memoriranu stanicu
tijekom funkcije TUNER.
+/– (odabir mape)
Odaberite mapu na MP3 disku
ili USB uređaju.
Samo na jedinici: odaberite
memoriranu stanicu tijekom
funkcije TUNER.
m/M (premotavanje unatrag/
brzo premotavanje unaprijed)
Pritisnite i držite da biste pronašli
mjesto u pjesmi ili datoteci tijekom
reprodukcije.
9HR
./> (natrag/naprijed)
Odaberite pjesmu ili datoteku.
H Z OPEN/CLOSE
Umetnite ili izbacite disk.
TUNING+/–
Odaberite postaju koju želite
tijekom funkcije TUNER.
I LED COLOR (str. 33)
Promijenite boju osvjetljenja
na zvučnicima i jedinici.
x (zaustavljanje)
Zaustavite reprodukciju.
Pritisnite dvaput za otkazivanje
nastavka reprodukcije USB uređaja.
Jedinica: ENTER
Daljinski upravljač:
Unesite postavke.
Jedinica: NX (reprodukcija/
pauziranje)
Daljinski upravljač:
N (reprodukcija)*,
X (pauziranje)
Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
Za nastavak reprodukcije pritisnite
NX ili N.
D Jedinica: VOLUME/DJ CONTROL
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite razinu DJ EFFECT
(str. 30).
Ne možete upotrijebiti okrugli gumb
za prilagodbu jačine zvuka kada je
aktiviran DJ EFFECT.
Daljinski upravljač:
DJ CONTROL +/–
Prilagodite razinu DJ EFFECT.
Daljinski upravljač: VOLUME +/–*
Prilagodite jačinu zvuka.
E
(N-Mark) (str. 24)
Oznaka dodirne točke za tehnologiju
NFC (engl. Near Field
Communication).
F Ladica diska
G OPTIONS
Uđite u opcije izbornika ili izađite
iz njih.
10HR
LED PATTERN (str. 33)
Promijenite uzorak osvjetljenja
na zvučnicima i jedinici.
J CD
Odaberite CD funkciju.
Jedinica: USB/USB SELECT
Daljinski upravljač: USB
Odaberite USB funkciju.
Odaberite USB uređaj priključen
na ulaz A ili B tijekom USB
funkcije.
Jedinica: TUNER/BAND
Odaberite funkciju TUNER.
Odaberite FM ili AM pojas dok
je uključena funkcija TUNER.
Jedinica: AUDIO IN
Odaberite funkciju AUDIO IN 1 ili
AUDIO IN 2.
Daljinski upravljač: FUNCTION
Odaberite funkciju.
K Senzor daljinskog upravljača
L Ploča zaslona
M REC TO USB B
Prenesite glazbu na dodatni USB
uređaj koji je priključen na ulaz B
N Ulaz (USB) B (REC/PLAY)
Priključite i prenesite na dodatni
USB uređaj.
O Priključak MIC
Priključite mikrofon.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
P Ulaz (USB) A (PLAY)
Priključite dodatni USB uređaj.
Q FLANGER, ISOLATOR, PAN, WAH
(str. 30)
Odaberite vrstu efekta DJ EFFECT.
R BLUETOOTH (str. 25, 26)
Pritisnite za odabir Bluetooth
funkcije.
Pritisnite i držite da biste aktivirali
Bluetooth uparivanje tijekom
Bluetooth funkcije.
S Donja ploča (str. 14)
T SLEEP (str. 33)
Postavite mjerač vremena
za automatsko isključivanje.
U REPEAT/FM MODE
Slušajte disk, USB uređaj, jednu
pjesmu ili datoteku više puta (str. 18).
Odaberite način FM prijema (mono
ili stereo) (str. 22).
V DISPLAY
Promijenite informacije na ploči
zaslona.
W SEARCH/MEMORY
Uđite ili izađite iz načina
za pretraživanje.
Memorirajte radijsku stanicu
(str. 22).
X CLEAR
Izbrišite posljednji korak iz popisa
programa.
Y TIMER MENU (str. 15, 33)
Postavite sat i mjerače vremena.
Z PLAY MODE
Odaberite način reprodukcije za
AUDIO CD, MP3 disk ili USB uređaj
(str. 17).
* Gumb VOLUME + i N imaju ispupčenu
točku. Upotrijebite ispupčenu točku kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
11HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
SHAKE-99
Pogledajte ispod.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
C se razlikuje,
ovisno o modelu.
Pogledajte ispod.
12HR
SHAKE-99
SHAKE-77
SHAKE-55
SHAKE-33
A Antene
C Zvučnici
Pri postavljanju antena pronađite
mjesto i usmjerenje koji omogućuju
dobar prijem.
Antene neka budu udaljene od kabela
zvučnika, kabela za napajanje i USB
kabela kako biste izbjegli šum.
– Terminal LEFT SPEAKERS i RIGHT
SPEAKERS (samo SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
– Terminal MID/TWEETERS i WOOFERS
(samo SHAKE-33)
Priključite priključnice zvučnika prema
boji terminala zvučnika na jedinici.
Crno
Početak rada
Primjer:
Vodoravno izvucite FM antenu
AM antena
u obliku petlje
B Audio
Napomene
Upotrijebite audio kabel (nije priložen)
za uspostavljanje sljedećih veza.
• Obavezno upotrebljavate samo priložene
zvučnike.
• Tijekom priključivanja kabela zvučnika,
umetnite priključnicu izravno u terminale.
– Priključci AUDIO OUT/PARTY CHAIN
OUT L/R
– Terminali LED SPEAKER
– Priključite na priključke za audio ulaz
dodatne opreme.
– Priključite na drugi audio sustav za
upotrebu funkcije Lančana zabava
(str. 30).
– Priključci AUDIO IN 1/PARTY CHAIN
IN L/R
– Priključite na priključke za audio
izlaz na TV-u ili audio/video opremi.
Zvuk se emitira putem ovog sustava.
– Priključite na drugi audio sustav za
upotrebu funkcije Lančana zabava
(str. 30).
– Priključci AUDIO IN 2 L/R
Priključite na priključke za audio
izlaz na računalu ili uređaju za igranje.
Zvuk se emitira putem ovog sustava.
Priključite priključnicu zvučnika
LED SPEAKER na taj terminal.
Osvjetljenje zvučnika reagirat će
u skladu s izvorom glazbe. Možete
odabrati uzorak osvjetljenja i boju
prema vlastitim željama (str. 33).
Primjer:
D Napajanje
Uključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu. Na ploči zaslona prikazuje
se demonstracija. Pritisnite "/1 za
uključivanje sustava i demonstracija
će se automatski prekinuti.
Ako priloženi adapter na utikaču ne
odgovara zidnoj utičnici, odvojite ga
od utikača (samo za modele opremljene
adapterom).
13HR
2 Umetnite čavliće donje ploče
Umetanje baterija
Umetnite dvije priložene baterije
R6 (veličine AA) s polovima na
odgovarajućem mjestu, kako je
prikazano u nastavku.
u zahvatne rupe. Zatim gurnite
donju ploču dok ne sjedne na
glavnu komponentu.
Zahvatna rupa
Čavlić
Napomene
• Ne miješajte stare baterije s novima, kao ni
različite vrste baterija.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije
da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Pričvršćivanje donje ploče
(Samo SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33)
Priloženu donju ploču možete pričvrstiti
na dno glavne komponente kako biste
podigli prednju ploču i olakšali rad.
1 Umetnite kukice donje ploče
Određivanje položaja
zvučnika
Za optimalan rad zvučnika
preporučujemo da ih postavite
kako je prikazano u nastavku.
A Jedinica
B Zvučnik (lijevi)
C Zvučnik (desni)
u zahvatne rupe na dnu glavne
komponente.
Donja ploča
Kukica
Zahvatna
rupa
Glavna
komponenta
14HR
B
A
0,3 m (1 stopa)
C
0,3 m (1 stopa)
45
Postavljanje sata
Reprodukcija diska/USB-a
U načinu uštede energije ne možete
postaviti sat.
Reprodukcija diska
1 Pritisnite "/1 za uključivanje
1 Pritisnite CD.
2 Pritisnite Z OPEN/CLOSE na
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Nekoliko puta pritisnite
/
za postavljanje sata, a zatim
pritisnite
.
4 Nekoliko puta pritisnite
/
za postavljanje minuta, a zatim
pritisnite
.
jedinici.
3 Umetnite disk u ladicu diska tako
da strana s naljepnicom bude
okrenuta prema gore.
Kada reproducirate
disk od 8 cm, kao što
je CD singl, postavite
ga na unutarnji krug
ladice
4 Pritisnite Z OPEN/CLOSE na
Promjena načina zaslona
Kada uključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu, na zaslonu se prikazuje
demonstracija.
Nekoliko puta pritisnite DISPLAY dok
je sustav isključen.
jedinici da biste zatvorili ladicu
diska.
Reprodukcija diska/USB-a
Ako se na ploči zaslona prikaže
„PLAY SET”, nekoliko puta pritisnite
/ da biste odabrali „CLOCK SET”,
a zatim pritisnite
.
Nemojte silom gurati ladicu diska
da biste je zatvorili jer tako možete
uzrokovati kvar.
5 Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
Demonstracija
Prikaz na zaslonu se mijenja, a indikator
treperi čak i kada je sustav isključen.
Bez zaslona (način uštede energije)
Zaslon je isključen radi uštede energije.
Mjerač vremena i sat i dalje interno rade.
Sat
Prikaz sata automatski prelazi u način za
uštedu energije nakon nekoliko sekundi.
15HR
Prije upotrebe USB
uređaja sa sustavom
Reprodukcija s USB
uređaja
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima provjerite na web-mjestu
(str. 37).
Na ovom se sustavu mogu reproducirati
sljedeći audio formati:
– MP3: datotečni nastavak „.mp3”
– WMA: datotečni nastavak „.wma”
– AAC: datotečni nastavak „.m4a”,
„.mp4” ili „.3gp”
Postupak za odabir izvora reprodukcije
ili odredište prijenosa (odabir USB
memorije)
Ako USB uređaj ima više od jedne
memorije (primjerice, unutarnja
memorija i memorijska kartica),
možete odabrati koju ćete memoriju
upotrijebiti kao izvor reprodukcije
ili odredište prijenosa.
Da biste to učinili, upotrijebite
gumbe na jedinici.
Napomena
Tijekom reprodukcije ili prijenosa ne možete
odabrati memoriju. Obavezno odaberite
memoriju prije početka reprodukcije ili
prijenosa.
Ako audio datoteke imaju gore
navedeni datotečni nastavak, ali nisu
u odgovarajućem formatu, sustav može
proizvoditi šum ili se pokvariti.
1 Nekoliko puta pritisnite USB dok
na ploči zaslona ne zasvijetli
„USB A” ili „USB B”.
2 Priključite USB uređaj na ulaz
A ili B u skladu s odabirom
u 1. koraku.
1 Nekoliko puta pritisnite USB/
USB SELECT dok na ploči zaslona
ne zasvijetli „USB A” ili „USB B”.
2 Priključite USB uređaj na ulaz A ili
B u skladu s odabirom u 1. koraku.
3 Pritisnite OPTIONS kada se
USB uređaj
reprodukcija zaustavi.
4 Pritisnite / da biste odabrali „USB
MEM SEL”, a zatim pritisnite ENTER.
5 Pritisnite / za odabir memorije
koju želite, a zatim pritisnite ENTER.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Napomene
• Uređaj iPhone/iPod možete upotrebljavati
s ovim sustavom samo putem Bluetooth
veze.
• Za priključivanje USB uređaja na jedinicu
možete upotrijebiti USB adapter (nije
priložen) ako se USB uređaj ne može
priključiti na ulaz .
3 Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
Audio datoteke reproduciraju se
različitim redoslijedima ovisno
o načinu reprodukcije (str. 17).
16HR
Traženje pjesme ili audio
datoteke (traženje pjesme)
Upotreba načina
reprodukcije
(traženje pjesme)
1 Pritisnite SEARCH.
Na ploči zaslona zasvijetlit će
„SEARCH”.
2 (Samo audio datoteke)
Da biste tražili u drugim mapama,
pritisnite za izlazak, a zatim
odaberite mapu koju želite.
3 Pritisnite
/ za odabir pjesme ili
audio datoteke koju želite, a zatim
pritisnite
ili N.
Započinje reprodukcija odabrane
pjesme ili audio datoteke.
Napomene o disku
• (Za AUDIO CD) Sustav može prepoznati
do 99 pjesama.
• (Za MP3 diskove) Sustav može prepoznati
do 999 mapa (uključujući korijensku mapu
i prazne mape).
– 999 MP3 datoteka.
– 250 MP3 datoteka u mapi.
– 8 razina mapa (struktura datoteka u stablu).
• Informacije CD-TEXT nisu podržane.
Napomene o USB uređaju
• Sustav može prepoznati do
– 1000 mapa na USB uređaju
(uključujući korijensku mapu).
– 3000 audio datoteka na USB uređaju.
– 250 audio datoteka u jednoj mapi.
Nekoliko puta pritisnite PLAY MODE
kada se reprodukcija zaustavi.
Tijekom reprodukcije diska
• (Prazno): reprodukcija diska.
• FLDR*: reprodukcija svih audio
datoteka u naznačenoj mapi na disku
* Tijekom reprodukcije AUDIO CD diska,
„FLDR” izvodi istu radnju kao način
reprodukcije „(Prazno)”.
Tijekom reprodukcije USB uređaja
• ALL USB: reprodukcija sa svih USB
uređaja
• 1 USB: reprodukcija s USB uređaja
• FLDR: reprodukcija svih audio datoteka
naznačenih u mapi na USB uređaju
Reprodukcija diska/USB-a
Pritisnite / za odabir mape
koju želite, a zatim pritisnite
ili N.
Reprodukcija izvornim
redoslijedom
(uobičajena reprodukcija)
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom
(nasumična reprodukcija)
Nekoliko puta pritisnite PLAY MODE
kada se reprodukcija zaustavi.
Tijekom reprodukcije diska
• SHUF: nasumična reprodukcija svih
audio datoteka u mapi na disku
• FLDR SHUF*: nasumična reprodukcija
svih audio datoteka u naznačenoj mapi
na disku
* Tijekom reprodukcije AUDIO CD diska,
„FLDR SHUF” izvodi istu radnju kao način
reprodukcije „SHUF”.
Tijekom reprodukcije s USB uređaja
• ALL USB SHUF: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na svim USB uređajima
17HR
• 1 USB SHUF: nasumična reprodukcija
svih audio datoteka na USB uređaju
• FLDR SHUF: nasumična reprodukcija
svih audio datoteka u naznačenoj mapi
na USB uređaju
Napomena
Kad isključite sustav, odabrani način nasumične
reprodukcije se briše, a način reprodukcije vraća
se u način uobičajene reprodukcije.
Znakovi „--.--” pojavljuju se kada
ukupno vrijeme reprodukcije premaši
100 minuta za AUDIO CD ili kada
programirate audio datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4
za programiranje dodatnih
pjesama ili audio datoteka.
6 Pritisnite N za pokretanje
programirane reprodukcije.
Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Za brisanje posljednjeg koraka iz popisa
programa
Možete programirati do 25 koraka
redoslijedom kojim želite da se
reproduciraju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite CLEAR.
1 Za CD funkciju:
Za otkazivanje programirane
reprodukcije
Pritisnite CD za odabir CD funkcije.
Za USB funkciju:
Nekoliko puta pritisnite USB za odabir
USB uređaja koji želite.
2 Kada je reprodukcija zaustavljena,
nekoliko puta pritisnite PLAY
MODE dok na ploči zaslona ne
zasvijetli „PGM”.
3 (Samo audio datoteke)
Nekoliko puta pritisnite
+/– za odabir mape.
Ako želite programirati sve datoteke
u mapi, pritisnite
.
4 Nekoliko puta pritisnite ./>
za odabir pjesme ili audio datoteke
koju želite, a zatim pritisnite
.
Odabrani broj
pjesme ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije
programa (uključujući
odabranu pjesmu ili datoteku)
Kada je reprodukcija zaustavljena,
nekoliko puta pritisnite PLAY MODE
dok s ploče zaslona ne nestane „PGM”.
Napomene
• (Samo funkcija CD) Popis programa
briše se kada otvorite ladicu diska.
• (Samo funkcija USB) Popis programa
briše se kada:
– izvedete radnju brisanja.
– uklonite USB uređaj.
– promijenite odabranu USB memoriju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Nekoliko puta pritisnite REPEAT.
•
: ponavljanje svih pjesama ili audio
datoteka u mapi/na disku/na USB
uređaju/u programu
•
: ponavljanje pjesme ili audio
datoteke
Napomene vezane uz USB uređaj
• Redoslijed reprodukcije na sustavu može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na priključenom digitalnom uređaju za
reprodukciju glazbe.
• Ne možete izbrisati audio datoteke i mape
u nasumičnoj ili programiranoj reprodukciji.
18HR
USB prijenos
Prijenos glazbe
Glazbu možete prenijeti iz izvora glazbe
na USB uređaj priključen na B ulaz.
Audio format datoteka koje se prenose
pomoću sustava jest MP3. Međutim,
s uređaja USB A možete prenositi
i WMA i AAC datoteke.
Napomene
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
odabrali brzinu prijenosa u bitovima
koju želite, a zatim pritisnite ENTER.
• 128 KBPS: kodirane MP3 pjesme
imaju manju veličinu datoteke
i slabiju kvalitetu zvuka.
• 256 KBPS: kodirane MP3 pjesme
imaju veću veličinu datoteke,
ali bolju kvalitetu zvuka.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Prijenos glazbe s diska ili USB
uređaja
Svu glazbu na disku ili uređaju USB A
možete jednostavno prenijeti na USB B
(sinkronizirani prijenos). Tijekom
reprodukcije možete prenijeti
i jednu pjesmu ili audio datoteku
(REC1 prijenos).
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
USB prijenos
• Tijekom radnji prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete oštetiti
podatke na USB uređaju ili oštetiti sam uređaj.
• MP3/WMA/AAC datoteke prenose se istom
brzinom prijenosa u bitovima kao izvorne
datoteke.
• Tijekom prijenosa s funkcije AUDIO CD,
TUNER, AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2 možete
odabrati brzinu prijenosa u bitovima prije
prijenosa.
• Radnje USB prijenosa i brisanja onemogućene
su dok je ladica diska otvorena.
3 Nekoliko puta pritisnite / da biste
1 Priključite USB uređaj
s mogućnošću prijenosa na ulaz
B, kako je prikazano u nastavku.
Postupak za odabir izvora reprodukcije
ili odredište prijenosa (odabir USB
memorije)
Pogledajte str. 16.
Za odabir brzine prijenosa u bitovima
Možete odabrati veću brzinu prijenosa
u bitovima za kvalitetniji prijenos glazbe.
Provedite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta pritisnite / da biste
USB uređaj
Napomena
Za priključivanje USB uređaja na jedinicu
možete upotrijebiti USB adapter (nije
priložen) ako se USB uređaj ne može
priključiti na ulaz .
odabrali „REC BIT RATE”, a zatim
pritisnite ENTER.
19HR
2 Za disk:
Pritisnite CD, a zatim umetnite disk.
Za USB:
Nekoliko puta pritisnite USB/
USB SELECT dok na ploči zaslona ne
zasvijetli „USB A”, a zatim priključite
USB uređaj s audio datotekama koje
želite prenijeti na ulaz A.
3 Za sinkronizirani prijenos:
Kada se reprodukcija zaustavi,
nekoliko puta pritisnite PLAY MODE
na daljinskom upravljaču da biste
odabrali željeni način reprodukcije.
Napomene
• Ako prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije („FLDR SHUF”),
odabrani način reprodukcije mijenja se
automatski u „FLDR”.
• Ako prijenos započnete u načinu
nasumične reprodukcije (osim
„FLDR SHUF”), u načinu ponavljanja
reprodukcije ili u programiranoj
reprodukciji, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća
na uobičajenu reprodukciju.
Za REC1 prijenos:
Odaberite pjesmu ili audio datoteku
koju želite prenijeti, a zatim započnite
reprodukciju.
4 Pritisnite REC TO USB B.
Na ploči zaslona prikazuje se
„PUSH ENTER”.
5 Pritisnite ENTER.
Prijenos započinje kada se na ploči
zaslona prikaže poruka „DON’T
REMOVE”.
Za sinkronizirani prijenos:
Kada se prijenos završi, izvor
prijenosa i USB uređaj zaustavljaju
se automatski.
Za REC1 prijenos:
Kada se prijenos završi, disk ili USB
uređaj nastavljaju s reprodukcijom.
20HR
Analogni prijenos zvuka
(analogni prijenos)
Zvuk možete prenijeti s analognog
audio izvora (izuzev funkcije CD,
USB ili Bluetooth) na USB uređaj.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Priključite USB uređaj
s mogućnošću prijenosa
na ulaz B (str. 19).
2 Nekoliko puta pritisnite TUNER/
BAND ili AUDIO IN za odabir izvora
s kojeg želite prenositi.
3 Pritisnite REC TO USB B.
Na ploči zaslona prikazuje se
„PUSH ENTER”.
4 Pritisnite ENTER.
Prijenos započinje kada se na ploči
zaslona prikaže poruka „DON’T
REMOVE”.
5 Započnite reprodukciju izvora.
Za zaustavljanje prijenosa
Pritisnite x.
Za stvaranje nove MP3 datoteke
Pritisnite REC TO USB tijekom
analognog prijenosa.
Na ploči zaslona prikazuje se poruka
„NEW TRACK”.
Nova se MP3 datoteka također stvara
nakon otprilike jednog sata prijenosa.
Napomene
• Kada se stvori nova MP3 datoteka,
prijenos je privremeno onemogućen.
• Ako nakon nekoliko sekundi ponovno
pritisnete REC TO USB B, moguće je
stvaranje nove MP3 datoteke.
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
Provedite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Nekoliko puta pritisnite USB/
USB SELECT dok „USB A” ili
„USB B” ne zasvijetli na ploči
zaslona kada se reprodukcija
zaustavi.
2 Nekoliko puta pritisnite ./>
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
„USB ERASE”, a zatim pritisnite
ENTER.
Na ploči zaslona prikazuje se poruka
„FOLDER ERASE” ili „TRACK
ERASE”.
5 Pritisnite ENTER.
Na ploči zaslona prikazuje
se „COMPLETE”.
Za izlaz iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS na jedinici.
Pravila za izradu mapa i datoteka
Tijekom prijenosa na USB uređaj, mapa
„MUSIC” stvara se izravno ispod mape
„ROOT”. Mape i datoteke generiraju se
u mapi „MUSIC” u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku.
Sinkronizirani prijenos
Izvor
Naziv mape
Audio
datoteke
Isto kao izvor
AUDIO CD „CDDA0001”*
Izvor
Naziv mape
Naziv datoteke
Audio
datoteke
„REC1-MP3”
Isto kao izvor
AUDIO CD
„REC1-CD”
„TRACK001”*
Analogni prijenos
Izvor
Naziv mape
Naziv datoteke
FM
„TUFM0001”*
„TRACK001”*
AM
„TUAM0001”*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se u nizu.
Napomene o prijenosu
• Tijekom prijenosa (osim analognog
prijenosa), nema izlaza zvuka.
• Informacije CD-TEXT ne prenose se
u stvorene MP3 datoteke.
• Prijenos se automatski zaustavlja:
– ako tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju
– ako broj audio datoteka na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati (str. 17).
• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju pod istim
nazivom, nazivu se dodaje sljedeći broj u nizu,
a originalna datoteka ili mapa ne brišu se.
• Tijekom prijenosa ne možete izvoditi
sljedeće radnje.
– Izbaciti disk.
– Odabrati drugu pjesmu ili datoteku.
– Pauzirati reprodukciju ili pronaći mjesto
u pjesmi ili datoteci.
– Promijeniti funkciju ili pojas tunera.
• Kada prenosite glazbu na Walkman® pomoću
funkcije „Media Manager for WALKMAN”,
obavezno prenosite u MP3 formatu.
• Kada na sustav priključujete Walkman®,
priključite ga nakon što zaslon „Creating
Library” ili „Creating Database” na uređaju
Walkman® nestane.
USB prijenos
+/– za odabir audio datoteke
ili
ili mape.
REC1 prijenos
Naziv datoteke
„TRACK001”*
21HR
Tuner
Slušanje radija
1 Nekoliko puta pritisnite FUNCTION
za odabir FM ili AM pojasa.
2 Za automatsko traženje:
Držite pritisnut gumb TUNING+/–
dok se indikator frekvencije ne
promijeni, a zatim ga otpustite.
Traženje će se automatski zaustaviti
nakon pronalaska stanice. „TUNED”
i „ST” (samo za FM stereo programe)
zasvijetlit će na ploči zaslona.
Ako „TUNED” ne zasvijetli i traženje
se ne zaustavi, pritisnite x za
zaustavljanje traženja. Zatim izvedite
ručno podešavanje (u nastavku).
Za ručno podešavanje:
Nekoliko puta pritisnite TUNING+/–
za namještanje stanice koju želite.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja omogućuje
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice.
RDS informacije možete provjeriti ako
nekoliko puta pritisnete DISPLAY.
Za promjenu intervala AM podešavanja
(osim za europski model)
Zadana je postavka intervala AM
podešavanja 9 kHz (ili 10 kHz na nekim
područjima). Ne možete promijeniti
interval AM podešavanja u načinu
uštede energije.
Provedite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Nekoliko puta pritisnite TUNER/BAND
za odabir AM pojasa.
2 Pritisnite "/1 za isključivanje sustava.
3 Dok držite pritisnuto TUNER/BAND,
pritisnite "/1.
Na ploči zaslona prikazuje se „AM 9K
STEP” ili „AM 10K STEP”.
Kada promijenite interval, brišu se sve
memorirane AM stanice.
Memoriranje radijskih stanica
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
stanica kao svoje omiljene stanice.
1 Postupak za prebacivanje
na željenu stanicu.
2 Pritisnite MEMORY.
Memoriranje stanice pod brojem
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereo
stanice, nekoliko puta pritisnite FM MODE
dok na ploči zaslona ne zasvijetli „MONO”.
3 Nekoliko puta pritisnite
TUNING+/– za odabir broja pod
kojim želite memorirati stanicu,
a zatim pritisnite
.
Na ploči zaslona prikazuje se poruka
„COMPLETE”. Stanica je pohranjena.
Za prebacivanje na memoriranu stanicu
Nekoliko puta pritisnite PRESET+/–
+/– na jedinici) za odabir broja
(ili
pod kojim želite memorirati stanicu.
22HR
Bluetooth
O bežičnoj tehnologiji
Bluetooth
Bežična tehnologija Bluetooth bežična
je tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih uređaja.
Bežična tehnologija Bluetooth radi unutar
dometa od približno 10 metara (33 stope).
Podržane verzije, profili i kodeci
Bluetooth
O indikatoru funkcije BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH svijetli ili treperi
kako bi prikazao status Bluetooth veze.
Status sustava
Status indikatora
Bluetooth u stanju
pripravnosti
Polako treperi
Bluetooth uparivanje Brzo treperi
Bluetooth veza je
uspostavljena
Svijetli
S Bluetooth uređaja možete primati
podatke u formatu kodeka AAC.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
„BLUETOOTH”.
2 Na jedinici pritisnite OPTIONS.
3 Nekoliko puta pritisnite / da
biste odabrali „BT AAC”, a zatim
pritisnite
.
4 Nekoliko puta pritisnite
/
da biste odabrali „BT AAC ON”
ili „BT AAC OFF”.
• BT AAC ON: omogućavanje prijema
u formatu kodeka AAC.
• BT AAC OFF: primanje u formatu
kodeka SBC.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Tuner/Bluetooth
Podržane verzije Bluetooth:
• Bluetooth standardne verzije 3.1
Podržani profili Bluetooth:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
• SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci Bluetooth:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Postavljanje audio
kodeka Bluetooth
Napomene
• Ako je odabrano AAC, možete uživati
u zvuku visoke kvalitete. U slučaju da
ne možete slušati AAC zvuk na uređaju,
odaberite „BT AAC OFF”.
• Ako promijenite ovu postavku dok je
sustav povezan s Bluetooth uređajem,
veza s Bluetooth uređajem bit će prekinuta.
Za povezivanje Bluetooth uređaja ponovo
provedite uspostavljanje Bluetoothveze.
• Ako dođe do prekida zvuka tijekom prijema
u formatu kodeka AAC, odaberite „BT AAC
OFF” za poništavanje postavke. U tom slučaju
sustav će ponovno primati kodek SBC.
23HR
Povezivanje s pametnim
telefonom jednim
dodirom (NFC)
Dvodimenzionalni kod* za izravni
pristup
* Upotrijebite aplikaciju čitača
dvodimenzionalnog koda.
Što je „NFC”?
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna
se komunikacija može jednostavno
uspostaviti dodirivanjem određene
dodirne točke na uređajima
kompatibilnim s tehnologijom NFC.
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski
će se dogoditi sljedeće:
– sustav će se uključiti u funkciji
Bluetooth.
– sustav će dovršiti uparivanje.
– sustav će dovršiti uspostavljanje
Bluetooth veze.
1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
U trgovini Google Play potražite
i preuzmite besplatnu Android
aplikaciju „NFC Easy Connect”
ili joj pristupite pomoću
dvodimenzionalnog koda u nastavku.
Mogu se primijeniti naknade za
podatkovnu komunikaciju.
24HR
Napomene
• Aplikacija možda neće biti dostupna
u svim državama/regijama.
• Ovisno o vašem pametnom telefonu,
možete upotrijebiti NFC funkciju bez
instaliranja aplikacije. U tom slučaju,
radnje i specifikacije mogu se razlikovati.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu pametnog telefona.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, osim Android 3.x)
2 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect” na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon
aplikacije.
3 Pametnim telefonom dodirujte
oznaku N-Mark na sustavu dok
pametni telefon ne zavibrira.
SHAKE-99:
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
Bežično slušanje glazbe
na Bluetooth uređaju
Možete slušati glazbu s Bluetooth uređaja
putem bežične veze.
Informacije o kompatibilnim Bluetooth
uređajima (str. 37) provjerite na webmjestu.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje Bluetooth
veze ne uspije, učinite sljedeće.
– Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect” i polako pomičite pametni telefon
iznad oznake N-Mark.
– Izvadite pametni telefon iz torbice ako
upotrebljavate torbicu za pametni telefon
dostupnu na tržištu.
Za reprodukciju glazbe s pametnog
telefona
Pokrenite reprodukciju izvora zvuka
na pametnom telefonu. Pojedinosti
o reprodukciji potražite u uputama
za upotrebu pametnog telefona.
Za prekid veze s pametnim telefonom
Ponovno dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Mark na sustavu.
Uparivanje sustava s Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji prethodno međusobno
registriraju. Kada se postupak uparivanja
jednom obavi, ne mora se ponovo
obavljati. Ako je vaš uređaj pametni
telefon koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, ručni postupak
uparivanja nije nužan.
1 Postavite Bluetooth uređaj unutar
1 metra (3 stope) od sustava.
Bluetooth
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi Bluetooth veza,
indikator BLUETOOTH prestaje
treperiti i ostaje upaljen. Naziv
Bluetooth uređaja prikazuje se
na ploči zaslona.
Izvor zvuka možete prebaciti
s pametnog telefona na drugi
Bluetooth uređaj koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu Bluetooth uređaja.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
„BLUETOOTH”.
Napomena
Ako ni jedan sustav nije priključen na
Bluetooth uređaj, pritisnite BLUETOOTH
za prekid veze s Bluetooth uređajem.
3 Pritisnite i držite BLUETOOTH
na jedinici 2 sekunde ili dulje.
Na ploči zaslona treperi poruka
„PAIRING”.
4 Provedite postupak uparivanja
na Bluetooth uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu Bluetooth uređaja.
25HR
5 Odaberite broj modela jedinice
na zaslonu Bluetooth uređaja.
Odaberite, primjerice,
„SONY:SHAKE-99” (ili SHAKE-77/
SHAKE-55/SHAKE-33).
Ako je potrebno unijeti lozinku na
Bluetooth uređaju, unesite „0000”.
6 Provedite Bluetooth povezivanje
na Bluetooth uređaju.
Kada je uparivanje dovršeno i Bluetooth
veza uspostavljena, na ploči zaslona
prikazuje se naziv Bluetooth uređaja.
Ovisno o Bluetooth uređaju,
povezivanje se može automatski
pokrenuti nakon završetka uparivanja.
Adresu Bluetooth uređaja možete
provjeriti tako da nekoliko puta
pritisnete DISPLAY.
Napomene
• Možete upariti najviše 9 Bluetooth uređaja.
Ako se upari deseti Bluetooth uređaj,
prvi povezani uređaj bit će izbrisan.
• „Passkey” se može pojaviti i pod nazivom
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
ili „Password” itd., ovisno o uređaju.
• Status pripravnosti uparivanja sustava otkazuje
se nakon približno 5 minuta. Ako uparivanje
nije uspjelo, ponovite postupak od koraka 1.
• Ako sustav želite upariti s drugim Bluetooth
uređajem, ponovite korake od 1 do 6.
Za otkazivanje uparivanja
Pritisnite i držite BLUETOOTH na
jedinici 2 sekunde ili dulje dok se na ploči
zaslona ne prikaže „BLUETOOTH”.
Reprodukcija glazbe s Bluetooth
uređaja
Možete rukovati Bluetooth uređajem
tako da spojite sustav i Bluetooth uređaj
pomoću funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće.
– Je li funkcija Bluetooth na Bluetooth
uređaju uključena.
– Je li uparivanje dovršeno.
26HR
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
„BLUETOOTH”.
2 Uspostavite vezu s Bluetooth
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste se povezali s posljednjim
povezanim Bluetooth uređajem.
Provedite Bluetooth povezivanje
s Bluetooth uređaja ako uređaj nije
spojen.
Kada se veza uspostavi, naziv Bluetooth
uređaja prikazuje se na ploči zaslona.
3 Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
Ovisno o Bluetooth uređaju,
– možda ćete morati pritisnuti N
dvaput.
– možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
Bluetooth uređaju.
Napomene
• Kada sustav nije povezan ni na jedan
Bluetooth uređaj, sustav će se automatski
povezati s posljednjim povezanim Bluetooth
uređajem kada pritisnete N.
• Ako pokušate povezati drugi Bluetooth uređaj
na sustav, veza s trenutačno povezanim
Bluetooth uređajem bit će prekinuta.
Prekidanje veze s Bluetooth uređajem
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na ploči zaslona prikazuje se
„BLUETOOTH”.
Ovisno o Bluetooth uređaju, Bluetooth
veza može biti otkazana automatski
kada zaustavite reprodukciju.
Brisanje svih registracijskih
informacija uparivanja
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite BLUETOOTH za odabir
4 Pritisnite ?/1 za isključivanje
sustava.
Kada je Bluetooth stanje pripravnosti
uključeno, sustav čeka uspostavljanje
Bluetooth veze čak i ako je sustav
isključen. Kada se uspostavi Bluetooth
veza, sustav se automatski uključuje.
funkcije Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
„BLUETOOTH”.
Ako je sustav povezan s Bluetooth
uređajem, naziv Bluetooth uređaja
prikazuje se na ploči zaslona. Pritisnite
BLUETOOTH za prekidanje veze
s Bluetooth uređajem.
2 Pritisnite i držite x i
– otprilike
3 sekunde.
Postavljanje Bluetooth
stanja pripravnosti
Bluetooth stanje pripravnosti omogućuje
sustavu da se automatski uključi kada
uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth
uređaja.
1 Na jedinici pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta pritisnite /
da biste odabrali „BT STANDBY”,
a zatim pritisnite
.
3 Nekoliko puta pritisnite
/ da
biste odabrali „STANDBY ON” ili
„STANDBY OFF”.
Možete se povezati na sustav s uparenog
Bluetooth uređaja u svim funkcijama
kad je Bluetooth signal postavljen na
uključeno. Bluetooth signal uključen
je po zadanoj postavci.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
Držite pritisnutima MOVIE/GAME
i LED COLOR otprilike 3 sekunde.
Bluetooth
Na ploči zaslona prikazuju se poruke
„PAIR HISTORY” i „CLEAR” i sve se
informacije o uparivanju brišu.
Postavljanje Bluetooth
signala
Na ploči zaslona prikazuje se „BT ON”
ili „BT OFF”.
Napomene
• Kada je Bluetooth signal postavljen na
isključeno, ne možete provoditi sljedeće
radnje.
– Uparivanje sustava s Bluetooth uređajem.
– Brisanje informacija o uparivanju.
– Upotreba aplikacije „SongPal” putem
Bluetooth uređaja.
• Kada je Bluetooth signal postavljen na
isključeno, sustav ne može biti prepoznat
i nije moguće uspostavljanje veze s Bluetooth
uređaja.
• Ako dodirnete sustav pametnim telefonom
koji je kompatibilan s tehnologijom NFC ili
postavite Bluetooth stanje pripravnosti na
uključeno, Bluetooth signali bit će automatski
postavljeni na uključeno.
27HR
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
Bluetooth uređaja.
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka
Da biste
O aplikaciji
Posebna aplikacija za ovaj model
dostupna je na web-mjestima Google
Play i App Store. Potražite „SongPal”
i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste
saznali više o praktičnim značajkama.
Tehnologija Bluetooth radi s uređajima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija).
Smanjili zvuk
Pritisnite i držite BASS
basa (BASS CUT) BAZUCA na jedinici
2 sekunde ili dulje.
Za otkazivanje efekta
BASS CUT ponovno
pritisnite BASS BAZUCA.
Napomene
• Kada je efekt BASS CUT
uključen, indikator BASS
BAZUCA treperi, a na
ploči zaslona svakih
10 sekundi pojavljuje
se poruka „BASS CUT”.
• Efekt BASS CUT
automatski se isključuje
kada isključite sustav.
Odabrali
memorirani
zvučni efekt
28HR
Učinite ovo
Pojačali bas
Pritisnite BASS BAZUCA
i stvorili snažniji na jedinici.
zvuk
Pritisnite MUSIC ili
MOVIE/GAME.
Za otkazivanje
memoriranog zvučnog
efekta nekoliko puta
pritisnite MUSIC kako
biste odabrali opciju
„FLAT”.
Odabir načina Virtual
Football
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Možete doživjeti osjećaj prisutnosti na
stadionu dok gledate prijenos nogometne
utakmice.
Možete podići ili smanjiti razine
određenih frekvencijskih pojasa,
a zatim pohraniti postavku
u memoriju kao „CUSTOM EQ”.
Nekoliko puta pritisnite FOOTBALL
dok gledate prijenos nogometne
utakmice.
• NARRATION ON: možete uživati
u očaravajućem osjećaju prisutnosti
na nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
• NARRATION OFF: možete uživati
u još dojmljivijem osjećaju prisutnosti
na nogometnom stadionu smanjujući
jačinu zvuka naracije i pojačavajući
zvuka navijanja.
1 Na jedinici pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta pritisnite / da
biste odabrali „EQ EDIT”, a zatim
pritisnite
.
3 Nekoliko puta pritisnite
/
za prilagodbu razine ekvilizatora,
a zatim pritisnite
.
Frekvencijski pojas
Razina ekvilizatora
Nekoliko puta pritisnite MUSIC da biste
odabrali „FLAT”.
Napomene
• Preporučujemo da odaberete nogometni
način rada kad gledate prijenos nogometne
utakmice.
• Ako čujete neprirodan zvuk kada je odabrano
„NARRATION OFF”, preporučujemo da
odaberete „NARRATION ON”.
• Ova značajka ne podržava mono zvuk.
• Način Virtual Football možete odabrati
samo tijekom funkcije AUDIO IN 1 ili
AUDIO IN 2.
4 Ponovite korak 3 za prilagodbu
razine drugih frekvencijskih
pojasa i efekta surrounda.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Prilagodba zvuka
Za poništavanje načina Virtual Football
Za odabir postavke prilagođenog
ekvilizatora
Nekoliko puta pritisnite MUSIC da biste
odabrali „CUSTOM EQ”.
29HR
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ EFFECT)
(DJ EFFECT)
1 Pritisnite sljedeći gumb za odabir
vrste efekta.
Odabrani gumb svijetli i efekt je
aktiviran.
• FLANGER: Stvorite duboki efekt
„flangiranja” (engl. flanging) koji
je sličan buci mlažnjaka.
• ISOLATOR: Izolirajte specifični
frekvencijski pojas prilagodbom
drugih frekvencijskih pojasa.
Primjerice, kada se želite
usredotočiti na vokale itd.
• PAN: Stvorite osjećaj kretanja
zvuka između lijevih i desnih
kanala zvučnika.
• WAH: Stvorite posebni efekt
„wah­wah” zvuka automatskim
pomicanjem frekvencije filtra
gore i dolje.
2 Pritisnite DJ CONTROL +/–
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Lančana zabava
Možete povezati više audio sustava
u lanac kako biste stvorili zanimljivije
okruženje zabave i bogatiji zvuk.
Aktivirajte sustav u lancu koji će
postati „Party Host” i dijeliti glazbu.
Ostali sustavi postat će „Party Guest”
i reproducirati istu glazbu kao
„Party Host”.
Postavljanje Lančane zabave
Možete postaviti Lančanu zabavu
povezujući sve sustave audio kabelima
(nije priloženo).
Prije spajanja kabela isključite kabel
za napajanje.
A Ako su svi sustavi opremljeni
funkcijom Lančana zabava
za prilagodbu razine efekta.
Za isključivanje efekta
Prvi sustav
Ponovno pritisnite gumb odabranog
efekta.
Napomene
• Funkcija DJ EFFECT automatski se isključuje
kada isključite sustav ili promijenite funkciju
ili pojas tunera.
• Ako aktivirate DJ EFFECT tijekom prijenosa,
zvučni efekt neće biti prenesen na USB uređaj.
• Ne možete upotrebljavati funkciju VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici da biste prilagodili
jačinu zvuka ako je aktivirana funkcija
DJ EFFECT. Pritisnite VOLUME +/–
na daljinskom upravljaču za prilagodbu
jačine zvuka.
30HR
Drugi sustav
Nastavite s povezivanjem
do posljednjeg sustava
Posljednji sustav
Uspostavljanje veze A
• Bilo koji sustav u ovoj vezi može biti
Domaćin zabave.
• Možete odabrati novog Domaćina
zabave kada je aktivirana funkcija
Lančana zabava. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Za odabir novog Domaćina
zabave” (str. 32).
• U ovoj vezi posljednji sustav mora biti
povezan na prvi sustav.
Uživanje u Lančanoj zabavi
Provedite sljedeći postupak za aktiviranje
funkcije Lančana zabava.
1 Uključite kabel za napajanje
u utičnicu, a zatim uključite
sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
B Ako jedan sustav nije opremljen
funkcijom Lančana zabava
Prvi sustav
Drugi sustav
Nastavite s povezivanjem
do posljednjeg sustava
Uspostavljanje veze B
• Možete povezati sustav koji nije
opremljen funkcijom Lančana zabava
u posljednjem sustavu. Odaberite
funkciju koja odgovara priključcima
„AUDIO IN” na posljednjem sustavu.
• Morate odabrati prvi sustav kao
Domaćina zabave, tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se
aktivira funkcija Lančana zabava.
• U ovoj vezi posljednji sustav nije
povezan na prvi sustav.
zabava na sustavu za koji želite
da bude Domaćin zabave.
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION
za odabir funkcije (osim AUDIO IN 1)
koju želite, a zatim započnite
reprodukciju.
Držite pritisnutim MUSIC/PARTY
CHAIN na jedinici 2 sekunde.
Na ploči zaslona prikazuje se „PARTY
CHAIN”. Sustav započinje zabavu kao
Domaćin zabave, a drugi će sustavi
automatski postati Gosti zabave.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao Domaćin zabave.
Napomene
• Ovisno o ukupnom broju sustava koje ste
povezali, može potrajati neko vrijeme dok
Gost zabave počne reproducirati glazbu.
• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog efekta
na Domaćinu zabave neće utjecati na izlazni
zvuk na Gostu zabave.
• Gost zabave nastavlja reproducirati izvor
glazbe kao Domaćin zabave čak i ako
promijenite funkciju na Gostu zabave.
Međutim, možete prilagoditi jačinu zvuka
i promijeniti zvučni efekt na Gostu zabave.
• (SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55 only)
Kada upotrebljavate mikrofon na Domaćinu
zabave, iz Gosta zabave neće se emitirati zvuk.
• Sustav koji nije opremljen funkcijom Lančana
zabava ne može postati Domaćin zabave.
• Kada se aktivira funkcija Lančana zabava
dok jedan od povezanih sustava obavlja USB
prijenos, funkcija Lančana zabava neće se
aktivirati na tom sustavu i na sustavima koji
su povezani nakon njega. Funkcija Lančana
zabava aktivirat će se tek kada se na sustavu
dovrši ili zaustavi USB prijenos.
• Pojedinosti o radu ostalih sustava potražite
u uputama za rad tih sustava.
Ostali postupci
Posljednji sustav
3 Aktivirajte funkciju Lančana
31HR
Za odabir novog Domaćina zabave
Napomena
Kada uspostavite vezu A, možete
odabrati drugi sustav za novog
Domaćina zabave.
Ponovite korak 3 odjeljka „Uživanje
u Lančanoj zabavi” na sustavu za koji
želite da postane novi Domaćin zabave.
Trenutačni Domaćin zabave automatski
će postati Gost zabave. Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao novi
Domaćin zabave.
Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na USB
uređaj tijekom USB prijenosa.
Napomene
• Možete odabrati drugi sustav za novog
Domaćina zabave tek nakon što svi sustavi
dovrše funkciju Lančana zabava.
• Ponovite gore navedeni postupak ako
se odabrani sustav ne pretvori u novog
Domaćina zabave nakon nekoliko sekundi.
Za deaktiviranje Lančane zabave
Na Domaćinu zabave, pritisnite i držite
MUSIC/PARTY CHAIN na jedinici
2 sekunde.
Napomena
1 Na jedinici pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta pritisnite /
da biste odabrali „SPECTRUM”,
a zatim pritisnite
.
3 Nekoliko puta pritisnite
/ da
biste odabrali uzorak spektra koji
želite, a zatim pritisnite
.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Ponovite gore navedeni postupak ako sustav
ne deaktivira funkciju Lančana zabava nakon
nekoliko sekundi.
Prikazivanje informacija
na ploči zaslona
Pjevanje uz podlogu
Nekoliko puta pritisnite DISPLAY dok
je sustav uključen.
(samo SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
Možete pjevati uz bilo koji audio izvor
koji se reproducira na ovom sustavu.
1 Okrenite MIC LEVEL na MIN za
smanjenje jačine zvuka mikrofona.
2 Priključite mikrofon na priključak
MIC na jedinici.
3 Započnite reprodukciju glazbe
i prilagodbu jačine zvuka.
4 Okrenite MIC LEVEL za prilagodbu
jačine zvuka mikrofona.
Ako dođe do jeke (zavijanja), smanjite
jačinu zvuka, udaljite mikrofon od
zvučnika ili promijenite smjer
mikrofona.
Kada završite, isključite mikrofon.
32HR
Promjena uzorka spektra
na ploči zaslona
Informacije možete pregledati na sljedeći
način:
• Za AUDIO CD:
– Proteklo i preostalo vrijeme
reprodukcije tijekom reprodukcije.
– Ukupno vrijeme reprodukcije kada
se reprodukcija zaustavi.
• Za audio datoteke:
– Proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv datoteke i naziv mape.
– Informacije o naslovu, izvođaču
i albumu.
Napomena
Proteklo vrijeme reprodukcije audio datoteke
kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina
prijenosa u bitovima) nije ispravno prikazano.
Savjet
Promjena uzorka
osvjetljenja i boje
Da biste provjerili preostalo vrijeme prije nego
što se sustav isključi, pritisnite SLEEP.
Mjerač vremena reprodukcije/
snimanja
Pritisnite LED PATTERN ili LED COLOR
za prikaz trenutačne postavke.
Pritisnite nekoliko puta za odabir
uzorka osvjetljenja ili boje na jedinici
i zvučnicima.
Provjerite jeste li postavili sat.
Za isključivanje osvjetljenja nekoliko
puta pritisnite LED PATTERN da biste
odabrali „LED OFF”.
Mjerač vremena za snimanje:
Napomena
Ako je osvjetljenje blještavo, možete uključiti
sobnu rasvjetu ili isključiti osvjetljenje.
Mjerač vremena za reprodukciju:
Možete se probuditi uz disk, tuner ili
USB uređaj u memorirano vrijeme.
Možete prenijeti glazbu s memorirane
radijske stanice na USB uređaj u određeno
vrijeme.
1 Za mjerač vremena za
reprodukciju:
Upotreba mjerača
vremena
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje
Možete utonuti u san dok slušate glazbu.
Sustav se automatski isključuje nakon
memoriranog vremena.
Pritisnite SLEEP nekoliko puta.
Za otkazivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje nekoliko
puta pritisnite SLEEP da biste odabrali
„SLEEP OFF”.
Za mjerač vremena za snimanje:
Prebacite se na memoriranu radijsku
stanicu (str. 22).
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Nekoliko puta pritisnite
Ostali postupci
Sustav nudi tri funkcije mjerača vremena.
Ne možete istodobno aktivirati mjerač
vremena reprodukcije i mjerač vremena
snimanja. Ako upotrebljavate jednu
od tih funkcija s mjeračem vremena
za automatsko isključivanje, on ima
prednost.
Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
Da biste krenuli od određene pjesme
ili datoteke, stvorite vlastiti program
(str. 18).
/
da biste odabrali „PLAY SET” ili
„REC SET”, a zatim pritisnite
.
4 Postavite vrijeme za pokretanje
reprodukcije ili prijenosa.
Nekoliko puta pritisnite / za
postavljanje sata/minuta, a zatim
pritisnite
.
5 Na isti način kao u koraku 4
postavite vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije ili prijenosa.
33HR
6 Nekoliko puta pritisnite
/
za odabir izvora zvuka koji želite,
a zatim pritisnite
.
Za mjerač vremena za snimanje:
1 Nekoliko puta pritisnite VOLUME –
Povežite USB uređaj s mogućnošću
prijenosa na ulaz B.
dok se na ploči zaslona ne prikaže
„VOLUME MIN”.
7 Pritisnite "/1 za isključivanje
2 Spojite dodatnu opremu (str. 13).
3 Pritisnite FUNCTION nekoliko puta
sustava.
Napomena
za odabir funkcije koja odgovara
povezanoj opremi.
Ako sustav ostane uključen, mjerači
vremena neće se pokrenuti.
Postupak za provjeru postavke mjerača
vremena ili ponovnu aktivaciju mjerača
vremena
1 Pritisnite TIMER MENU.
povezanoj opremi.
5 Pritisnite VOLUME + nekoliko
Napomena
2 Pritisnite .
3 Nekoliko puta pritisnite / da
.
Postupak za poništavanje mjerača
vremena
Ponovite isti postupak kao gore
i odaberite „TIMER OFF” u 3. koraku,
a zatim pritisnite
.
Napomene
• Sustav se uključuje prije memoriranog
vremena. Ako se sustav uključi u memorirano
vrijeme ili ako na ploči zaslona treperi
„STANDBY”, mjerač vremena za
reprodukciju i mjerač vremena za
snimanje neće reproducirati ni prenositi.
• Ne upravljajte sustavom od uključenja
sustava pa do vremena početka reprodukcije
ili prijenosa.
34HR
4 Započnite reprodukciju na
puta za prilagodbu jačine zvuka.
Na ploči zaslona treperi
„TIMER SELECT”.
biste odabrali „PLAY SELECT” ili
„REC SELECT”, a zatim pritisnite
Upotreba dodatne
opreme
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako jačina zvuka priključene
opreme nije dovoljno glasna. Prilagodite
jačinu zvuka opremi. Za isključivanje
funkcije automatske pripravnosti pogledajte
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti” (str. 35).
Deaktivacija gumba
na jedinici
(zaključavanje gumba)
(zaključavanje gumba)
Gumbe na jedinici možete deaktivirati
(osim za "/1) da biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca diraju uređaj.
Pritisnite x na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na ploči zaslona prikazuje
se „CHILD LOCK” i „ON”.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za otkazivanje pritisnite x na jedinici
i držite dulje od 5 sekundi dok se na
ploči zaslona ne prikaže „CHILD LOCK”
i „OFF”.
Napomena
Sustav je opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti.
Pomoću te funkcije sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala.
Prema zadanim postavkama funkcija
automatskog stanja pripravnosti je
uključena.
1 Na jedinici pritisnite OPTIONS.
2 Nekoliko puta pritisnite / da
biste odabrali „AUTO STANDBY”,
a zatim pritisnite
.
3 Nekoliko puta pritisnite
/ da
biste odabrali „ON” ili „OFF”.
Za izlaz iz izbornika opcija pritisnite
OPTIONS na jedinici.
Napomene
• Poruka „AUTO STANDBY” treperi na
zaslonu približno 2 minute prije ulaska
u stanje pripravnosti.
• Funkcija automatskog stanja pripravnosti
ne radi tijekom funkcije tunera.
• Sustav neće automatski prijeći u stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
– ako je otkriven audio signal.
– tijekom reprodukcije audio datoteka.
– dok radi memorirani mjerač vremena
reprodukcije, mjerač vremena snimanja
ili mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
– (samo SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
kada je priključen mikrofon.
Ostali postupci
Funkcija zaključavanja gumba bit će otkazana
kada isključite kabel za napajanje.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
35HR
Dodatne informacije
Diskovi koji se mogu
reproducirati
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– audio podaci
– MP3 datoteke koje su u skladu
sa standardom ISO9660 razina 1/
razina 2 ili Joliet (format proširenja).
Napomene
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) standardni
je format koji je odredila ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju) koji
komprimira audio podatke. MP3 datoteke
moraju biti u MPEG 1 Audio Layer-3 formatu.
• Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke
koje imaju datotečni nastavak „.mp3”.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi u sljedećim
uvjetima:
– Snimljeni u MP3 PRO formatu
– Snimljeni u višesesijskom načinu rada
koji nisu dovršeni pomoću
„zatvaranja sesije”
– Snimljeni pomoću uređaja za
snimanje koji nije kompatibilan
– Snimljeni lošom kvalitetom
– Ogrebani ili prljavi
– Diskovi čije je snimanje neispravno
finalizirano
• Diskovi nestandardnih oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvijezde itd.)
• Diskovi na koje je pričvršćena ljepljiva
vrpca, papir ili naljepnica
• Unajmljeni ili rabljeni diskovi
s naljepnicama kod kojih ljepilo izviruje
izvan naljepnice
• Diskovi s naljepnicama ispisanim
tintom koja je ljepljiva na dodir
36HR
Napomena o diskovima DualDiscs
Disk DualDiscs je dvostrani disk koji
udružuje DVD snimljeni materijal
s digitalnim audio materijalom na drugoj
strani. Međutim, budući da strana s audio
materijalom nije u skladu sa standardom
Compact Disc (CD), reprodukcija na
ovom proizvodu nije zajamčena.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih
prava
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme
neke izdavačke kuće izdaju glazbene
diskove kodirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava. Imajte na umu da neki
od diskova nisu usklađeni s CD
standardom i ne mogu se reproducirati
na ovom proizvodu.
Napomene o reprodukciji višesesijskih
diskova
• Sustav može reproducirati višesesijske
diskove kada se MP3 datoteka nalazi
u prvoj sesiji. Sve sljedeće MP3 datoteke
snimljene u kasnijim sesijama mogu se
također reproducirati (ako kasnije sesije
sadrže AUDIO CD format, sustav ne
može reproducirati te multisesijske
diskove).
• Ako je prva sesija snimljena u AUDIO
CD formatu, reproducirat će se samo
prva sesija.
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Općenito
Sustav je neočekivano prešao u stanje
pripravnosti.
Informacije o kompatibilnim USB
i Bluetooth uređajima provjerite
na web­mjestima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>
• Ne radi se o kvaru. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala (str. 35).
Rješavanje problema
Nema zvuka.
Ako naiđete na problem sa sustavom,
pronađite problem u kontrolnom
popisu za rješavanje problema
i poduzmite odgovarajuću radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
posavjetujte se s najbližim Sony
prodavačem.
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke dijelove,
ti dijelovi mogli zadržati.
Odmah isključite kabel za napajanje
i provjerite sljedeće stavke.
• Upotrebljavate li samo priložene
zvučnike?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore
jedinice?
Nakon provjere gore navedenih stavki
i rješavanja eventualnih problema,
ponovno priključite kabel za
napajanje u utičnicu i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan
savjetujte se s najbližim prodavačem
proizvoda tvrtke Sony.
• Kabel za napajanje isključen je ili je došlo
do nestanka struje. Ponovno postavite sat
(str. 15) i mjerač vremena (str. 33).
• Prilagodite jačinu zvuka.
• Provjerite veze zvučnika (str. 12).
• Provjerite vezu dodatne opreme,
ako je priključena (str. 12).
• Uključite priključenu opremu.
• Isključite kabel za napajanje iz utičnice,
ponovno ga uključite, a zatim uključite
sustav.
• Ne čuje se zvuk dok je aktiviran mjerač
vremena snimanja.
Nema zvuka iz mikrofona.
(samo SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
• Prilagodite jačinu zvuka mikrofona.
• Provjerite je mikrofon ispravno priključen
na priključak MIC.
• Provjerite je li mikrofon uključen.
Čuje se jako zujanje ili šum.
• Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
• Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
• Postavite filtar protiv šuma (dostupno
u trgovinama) na kabel za napajanje.
• Isključite obližnje električne uređaje.
• Kada je sustav u stanju pripravnosti ili je
zvuk koji se reproducira male glasnoće,
moći ćete čuti šum iz ventilatora.
Ne radi se o kvaru.
Dodatne informacije
Ako se na ploči zaslona prikaže
poruka „PROTECT EXX” (X je broj)
Postavka sata ili mjerača vremena
otkazana je.
Mjerač vremena ne radi.
• Provjerite postavku mjerača vremena
i postavite ispravno vrijeme (str. 33).
• Otkažite funkciju mjerača vremena za
automatsko isključivanje (str. 33).
37HR
Daljinski upravljač ne radi.
Disk se ne izbacuje.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i jedinice.
• Približite daljinski upravljač jedinici.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru jedinice.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
• Ne možete izbaciti disk dok je u tijeku
sinkronizirani prijenos CD-USB ili
prijenos REC1. Pritisnite x za
otkazivanje prijenosa, a zatim pritisnite
Z OPEN/CLOSE na jedinici da biste
izbacili disk.
• Posavjetujte se s najbližim prodavačem
proizvoda tvrtke Sony.
Čuje se jeka.
Reprodukcija ne počinje.
• Smanjite jačinu zvuka.
• (Samo SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55) Udaljite mikrofon od
zvučnika ili promijenite smjer mikrofona.
• Očistite disk (str. 43).
• Ponovo umetnite disk.
• Umetnite disk koji ovaj sustav može
reproducirati (str. 36).
• Uklonite disk i očistite vlagu na disku,
a zatim ostavite sustav uključen
nekoliko sati dok vlaga ne ishlapi.
Prikazuje se poruka „PLEASE CONNECT
ALL SPEAKERS” (samo SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55).
• Provjerite jesu li svi zvučnici priključeni.
Prikazuje se poruka „CHILD LOCK” kada
pritisnete bilo koji gumb na jedinici.
• Postavite funkciju zaključavanja gumba
na isključeno (str. 35).
Zvučnici
Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili
je jačina zvuka lijevog i desnog kanala
neuravnotežena.
• Postavite zvučnike što je simetričnije
moguće.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
čvrsto i ispravno priključeni.
• Izvor koji se reproducira je mono.
Nema zvuka iz određenog zvučnika.
• Provjerite je li zvučnik čvrsto i ispravno
priključen.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i na ploči
zaslona prikazuje se „LOCKED”.
• Posavjetujte se s najbližim prodavačem
proizvoda tvrtke Sony ili s ovlaštenim
lokalnim Sony servisom.
Ladica diska se ne zatvara.
• Umetnite ispravno disk.
38HR
Zvuk je isprekidan.
• Očistite disk (str. 43).
• Ponovo umetnite disk.
• Premjestite jedinicu na mjesto gdje
nema vibracija (npr. na stabilno
postolje).
• Odmaknite zvučnike od jedinice ili ih
postavite na zasebna postolja. Kada
slušate pjesmu s basovima pri velikoj
jačini zvuka, vibracija zvučnika može
uzrokovati isprekidani zvuk.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
• Način reprodukcije postavite na
uobičajenu (str. 17).
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i ID3 znakovi oznake ne
pojavljuju se ispravno.
• Oznaka ID3 nije Verzija 1(1.0/1.1) ili
Verzija 2(2.2/2.3).
• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
– Velika slova (od A do Z)
– Brojevi (od 0 do 9)
– Simboli (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi pojavljuju se kao „_”.
USB uređaj
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen
zvuk.
Prijenos uzrokuje pogrešku.
• Upotrebljavate nepodržani USB uređaj.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 37) provjerite na
web­mjestu.
• Isključite sustav i ponovno spojite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili
je zvuk izobličen. Šum se možda pojavio
tijekom postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
• Brzina prijenosa u bitovima koja je
primijenjena tijekom kodiranja audio
datoteka bila je niska. Pošaljite audio
datoteke s višom brzinom prijenosa
u bitovima na USB uređaj.
Audio datoteke ili mape na USB uređaju
ne mogu se izbrisati.
• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od upisivanja.
• USB uređaj je isključen ili je tijekom
radnje brisanja isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu datoteku.
Ako to ne riješi problem, USB uređaj
je možda oštećen. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja da biste saznali
kako riješiti taj problem.
Nema zvuka.
• USB uređaj nije ispravno spojen.
Isključite sustav i ponovno spojite
USB uređaj, a zatim uključite sustav
i provjerite svijetli li „USB A” ili
„USB B” na ploči zaslona.
Poruka „READING” prikazuje se duže
vrijeme ili treba puno vremena prije
nego što reprodukcija ne započne.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Postoje mnoge mape ili datoteke
na USB uređaju (str. 17).
– Struktura datoteka iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja je memorija fragmentirana.
Prikazuje se poruka „OVER CURRENT”.
• Otkriven je problem s razinom
električne struje iz ulaza A ili B.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj
iz ulaza. Provjerite ima li problema
s USB uređajem. Ako se ovaj uzorak
prikaza i dalje pojavljuje, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Dodatne informacije
• Upotrebljavate nepodržani USB uređaj.
Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 37) provjerite na
web­mjestu.
• USB uređaj nije ispravno formatiran.
O postupku formatiranja pročitajte
u uputama za upotrebu USB uređaja.
• Isključite sustav i uklonite USB uređaj.
Ako USB uređaj ima prekidač, isključite
USB uređaj i ponovno ga uključite
nakon njegova uklanjanja sa sustava.
Zatim ponovite prijenos datoteka.
• Ako se radnje prijenosa i brisanja
ponove više puta, struktura datoteke
unutar USB uređaja postaje
fragmentirana. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz USB uređaj da
biste saznali kako riješiti taj problem.
• USB uređaj je isključen ili je tijekom
prijenosa isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično prenesenu
datoteku i ponovite prijenos. Ako to
ne riješi problem, USB uređaj je možda
oštećen. Pogledajte upute za upotrebu
USB uređaja da biste saznali kako riješiti
taj problem.
Zaslon s pogreškama.
• Podaci pohranjeni u USB uređaju
mogu biti oštećeni, ponovite prijenos.
• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
– Velika slova (od A do Z)
– Brojevi (od 0 do 9)
– Simboli (< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi pojavljuju se kao „_”.
39HR
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite sustav i ponovno spojite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 37) provjerite na
web­mjestu.
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja da biste
saznali kako riješiti taj problem.
• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 audio datoteka.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji neće podržavati sve te funkcije
FAT. Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Tuner
Reprodukcija ne počinje.
• Isključite sustav i ponovno spojite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 37) provjerite na
web­mjestu.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
• Način reprodukcije postavite na
uobičajenu (str. 17).
Nije moguće reproducirati audio
datoteku.
• USB uređaji formatirani datotečnim
sustavima koji nisu FAT16 ili FAT32
nisu podržani.*
• WMA audio datoteke u formatu WMA
DRM, WMA Lossless ili WMA PRO
nije moguće reproducirati.
• AAC audio datoteku u formatu AAC
DRM ili AAC Lossless nije moguće
reproducirati.
• AAC audio datoteke kodirane na
96 kHz nije moguće reproducirati.
• U slučaju više particija na USB uređaju
koji se upotrebljava datoteke se možda
neće reproducirati.
• Sustav može reproducirati samo
do dubine od 8 razina mapa.
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće
reproducirati.
• Datoteke s DRM (engl. Digital Rights
Management) zaštitom autorskih prava
ne mogu se reproducirati na ovom
sustavu.
40HR
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije moguć
prijem stanica (na ploči zaslona treperi
„TUNED” ili „ST”).
• Ispravno spojite antenu.
• Promijenite položaj antene i njezino
usmjerenje kako biste dobili dobar
prijem.
• Spojite komercijalno dostupnu vanjsku
antenu.
• Posavjetujte se s najbližim prodavačem
proizvoda tvrtke Sony ako je priložena
AM antena ispala s plastičnog postolja.
• Isključite obližnje električne uređaje.
Bluetooth uređaj
Nije moguće provesti uparivanje.
• Približite Bluetooth uređaj sustavu.
• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
• Provjerite je li unesena ispravna zaporka
u Bluetooth uređaj.
Bluetooth uređaj ne može prepoznati
ovu jedinicu ili se na ploči zaslona
prikazuje „BT OFF”.
• Postavite Bluetooth signal na „BT ON”
(str. 27).
Povezivanje nije moguće.
• Bluetooth uređaj koji ste pokušali
povezati ne podržava A2DP profil
i ne može se povezati s ovim sustavom.
• Omogućite Bluetooth funkciju Bluetooth
uređaja.
• Uspostavite vezu s Bluetooth uređaja.
• Informacije o registraciji uparivanja
izbrisane su. Ponovite postupak
uparivanja.
• Izbrišite registracijske informacije
uparivanja Bluetooth uređaja (str. 27)
i ponovite uparivanje (str. 25).
Zvuk preskače ili podrhtava ili se
prekinula veza.
• Sustav i Bluetooth uređaj predaleko
su jedno od drugog.
• Ako postoje prepreke između sustava
i Bluetooth uređaja, uklonite ili
izbjegnite prepreke.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN, drugi
Bluetooth uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
Zvuk Bluetooth uređaja ne može se čuti
na ovom sustavu.
Čuje se jako zujanje, šum ili izobličen
zvuk.
• Ako postoje prepreke između sustava
i Bluetooth uređaja, uklonite ili
izbjegnite prepreke.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN, drugi
Bluetooth uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
• Smanjite jačinu zvuka spojenog
Bluetooth uređaja.
Funkcija Lančana zabava ne može se
aktivirati.
• Provjerite veze (str. 30).
• Provjerite jesu li audio kabeli
zvučnika ispravno priključeni.
Na ploči zaslona treperi poruka
„PARTY CHAIN”.
• Tijekom funkcije Lančana zabava
odabrana je funkcija AUDIO IN 1.
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION
za odabir druge funkcije.
• Ponovno pokrenite sustav.
Funkcija Lančana zabava ne funkcionira
ispravno.
• Isključite sustav. Zatim ponovno
uključite sustav i aktivirajte funkciju
Lančana zabava.
Za vraćanje sustava na tvorničke
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Isključite i ponovo priključite kabel
za napajanje.
2 Pritisnite "/1 za uključivanje sustava.
3 Pritisnite i držite x i LED COLOR
otprilike 3 sekunde.
Na ploči zaslona prikazuje se „RESET”.
Sve se korisnički konfigurirane
postavke, kao što su memorirane
radijske stanice, mjerači vremena i sat,
vraćaju na tvornički zadanu postavku.
Dodatne informacije
• Prvo povećajte jačinu zvuka
na Bluetooth uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
opcije VOLUME +/–.
Lančana zabava
41HR
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može se
prikazati ili treperiti na ploči zaslona
tijekom rada.
CANNOT PLAY
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije prepoznat ili je priključen
nepoznati uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom prijenosa
ili brisanja i može biti oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj jer
je broj mapa maksimalan.
NO DEVICE
Nije spojen USB uređaj.
NO DISC
Nema diska u ladici diska.
NO MEMORY
Memorija odabrana za reprodukciju ili
prijenos nema umetnute memorijske
medije u USB uređaj.
NO STEP
Obrisani su svi programirani koraci.
NO TRACK
U sustavu nema datoteka koje se mogu
reproducirati.
NOT IN USE
Pokušali ste izvesti određeni postupak
u uvjetima kada taj je postupak zabranjen.
NOT SUPPORTED
Nepodržani USB uređaj je povezan ili je
USB uređaj povezan preko USB sabirnice.
OFF TIME NG
Vrijeme uključivanja i isključivanja
mjerača vremena reprodukcije ili
mjerača vremena snimanja isto je.
42HR
PARTY GUEST
Sustav postaje Party Guest kada se aktivira
funkcija Lančana zabava.
PARTY HOST
Sustav postaje Party Host kada se aktivira
funkcija Lančana zabava.
PROTECTED
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
PUSH STOP
Pokušali ste izvesti radnju koja se može
provoditi samo kada je reprodukcija
zaustavljena.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavio se
u tijeku ili se na drugi način ne može
izvesti.
STEP FULL
Pokušali ste programirati više od
25 koraka.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj jer
je dosegnut maksimalan broj datoteka.
O postavljanju
Mjere opreza
Prilikom nošenja jedinice
Provedite sljedeći postupak za zaštitu
mehanizma diska.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite "/1 za uključivanje sustava.
2 Pritisnite CD.
3 Uklonite disk.
Pritisnite Z OPEN/CLOSE za
otvaranje i zatvaranje ladice diska.
Pričekajte dok se „NO DISC” ne
prikaže na ploči zaslona.
4 Isključite kabel za napajanje.
Napomene o diskovima
O sigurnosti
• Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice
ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže
vrijeme. Prilikom isključivanja jedinice uvijek
držite utikač. Nikada ne vucite za kabel.
• Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili
tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite
ga na pregled u ovlašteni servis prije daljnje
upotrebe.
• (samo za američke i kanadske modele)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog, pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
• Zagrijavanje jedinice tijekom rada normalno
je i ne treba vas zabrinjavati.
• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
upotrebljavali pri velikoj jačini zvuka jer se
može zagrijati.
• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen
pa se slika na TV prijemniku može magnetski
izobličiti. U tom slučaju isključite TV, pričekajte
od 15 do 30 minuta te ga ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, premjestite zvučnike
dalje od TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom
u otopini blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivnu spužvu, prašak
za ribanje ili otapalo poput razrjeđivača, benzina
ili alkohola.
O Bluetooth komunikaciji
Dodatne informacije
• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
od sredine prema van.
• Ne čistite diskove pomoću otapala kao što
su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje
dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač
namijenjen za gramofonske ploče.
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte ih
u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.
• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili
na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja jedinice
na posebno tretirane površine (npr. ulaštene,
nauljene, polirane) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
• Ako prenesete sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto ili ga postavite u vrlo vlažan
prostor, na lećama unutar jedinice može se
kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar sustava.
U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno pola sata dok vlaga ne
ishlapi.
• Bluetooth uređaji moraju se upotrebljavati
na međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka). Učinkoviti
komunikacijski raspon može se skratiti
u sljedećim uvjetima.
– Kada se između uređaja s Bluetooth vezom
nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga
prepreka
– Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
– U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– Lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
43HR
• Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g) koriste isti frekvencijski
pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi Bluetooth
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi moglo
uzrokovati sporiju brzinu prijenosa, šum
ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju
pokušajte sljedeće:
– Pokušajte povezati ovaj sustav i Bluetooth
uređaj kad ste najmanje 10 metara (33 stope)
udaljeni od opreme s bežičnim LAN-om.
– Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi Bluetooth uređaja
unutar 10 metara (33 stope).
• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom,
uvijek isključite napajanje na ovom sustavu
i Bluetooth uređaju na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati zapaljivi
plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije
koje su u skladu s Bluetooth specifikacijom
kao sredstvo osiguranja zaštite tijekom
komunikacije pomoću Bluetooth tehnologije.
Međutim, ta sigurnost može biti nedovoljna
ovisno o sadržaju postavke i drugim
čimbenicima, pa uvijek budite oprezni
prilikom uspostavljanja komunikacije
pomoću Bluetooth tehnologije.
• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću Bluetooth tehnologije.
• Bluetooth komunikacija nije nužno zajamčena
sa svim Bluetooth uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sustav.
• Bluetooth uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu s Bluetooth
specifikacijom koju je propisala tvrtka
Bluetooth SIG, Inc. te moraju biti certificirani
da bi bili u skladu. No čak i kad je uređaj
u skladu s Bluetooth specifikacijom, mogu
postojati slučajevi kada povezivanje nije
moguće zbog karakteristika ili specifikacija
Bluetooth uređaja ili kada može rezultirati
različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
• Može se pojaviti šum ili se audio može
isključiti, ovisno o Bluetooth uređaju
povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskom okruženju
ili uvjetima u okolini.
44HR
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA
ZA AUDIOOPREMU
IZLAZ ZA NAPAJANJE I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za američki model)
SHAKE-99
S opterećenjem od 10 oma, oba kanala
u pogonu, 100 – 3.000 Hz; nazivna RMS
snaga minimalno 500 vata po kanalu
s ne više od 0,7% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
SHAKE-55
S opterećenjem od 4 oma, oba kanala
u pogonu, 120 – 10.000 Hz; nazivna RMS
snaga minimalno 180 vata po kanalu
s ne više od 0,7% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
SHAKE-33
S opterećenjem od 4 oma, oba kanala
u pogonu, 40 – 600 Hz; nazivna RMS
snaga minimalno 180 vata po kanalu
s ne više od 0,7% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Može se prikazati
Američki i kanadski modeli:
120 V izmjeničnog napona, 60 Hz
Meksički model:
120 V – 240 V izmjeničnog napona,
60 Hz
Europski model:
220 V izmjeničnog napona – 240 V,
50/60 Hz
Čileanski i bolivijski modeli:
220 V – 240 V izmjeničnog napona,
50 Hz
Za ostale modele:
120 V izmjeničnog napona – 240 V,
50/60 Hz
SHAKE-99
WF (niskotonci):
Izlazna snaga (nazivna):
700 W + 700 W
(na 10 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
900 W + 900 W
(po kanalu na 10 oma, 1 kHz)
MID (srednjotonci)/TW (visokotonci)
RMS izlazna snaga (referentna):
300 W + 300 W
(po kanalu na 8 oma, 2 kHz)
SW (subwooferi)
RMS izlazna snaga (referentna):
1.200 W + 1.200 W
(po kanalu na 8 oma, 100 Hz)
SHAKE-55
WF (niskotonci)/TW (visokotonci)
Izlazna snaga (nazivna):
350 W + 350 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
600 W + 600 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
SW (subwooferi)
RMS izlazna snaga (referentna):
900 W + 900 W
(po kanalu na 10 oma, 100 Hz)
Ulazi
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
AUDIO IN 2 L/R
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
MIC (Samo SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
(USB) A, (USB) B ulaz
Tip A
Izlazi
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
USB odjeljak
Podržana brzina prijenosa u bitovima
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC:
48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Frekvencije uzorkovanja
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Podržani USB uređaj
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja
500 mA
Dodatne informacije
SHAKE-77
WF (niskotonci)/MID (srednjotonci)/
TW (visokotonci)
Izlazna snaga (nazivna):
350 W + 350 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
600 W + 600 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
SW (subwooferi)
RMS izlazna snaga (referentna):
1.200 W + 1.200 W
(po kanalu na 8 oma, 100 Hz)
SHAKE-33
WOOFERS
Izlazna snaga (nazivna):
350 W + 350 W
(na 4 oma, 100 Hz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
600 W + 600 W
(po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
MID (srednjotonci)/VISOKOTONCI
RMS izlazna snaga (referentna):
500 W + 500 W
(po kanalu na 5 oma, 1 kHz)
45HR
Podržana brzina prijenosa u bitovima
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
MPEG2 Layer-3:
8 kbps – 160 kbps, VBR
MPEG1 Layer-2:
32 kbps – 384 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Odjeljak AM tunera
Raspon podešavanja
Europski model:
531 kHz – 1.602 kHz
(korak od 9 kHz)
Sveamerički i australski modeli:
531 kHz – 1.710 kHz
(korak od 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz
(korak od 10 kHz)
Za ostale modele:
531 kHz – 1.602 kHz
(korak od 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz
(korak od 10 kHz)
Odjeljak uređaja za reprodukciju diska
Bluetooth odjeljak
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od
44,6 μW
Komunikacijski sustav
Bluetooth standardne verzije 3.1
Izlaz
Bluetooth standard, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
Odjeljak diska/USB-a
* Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na
udaljenosti od 200 mm od objektivne
površine leće na optičkom bloku za
podizanje s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv
20 Hz – 20 kHz
Omjer signala i smetnji
Više od 90 dB
Dinamički raspon
Više od 88 dB
Odjeljak tunera
FM stereo, FM/AM superheterodini tuner
Antena:
FM antena
AM antena u obliku petlje
Odjeljak FM tunera
Raspon podešavanja
Američki i kanadski modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 100 kHz)
Za ostale modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
46HR
1)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2)
Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu
Bluetooth komunikacija između uređaja.
Zvučnici
SS-SHAKE99 za SHAKE-99
Sustav zvučnika
4-smjerni, Sound Pressure Horn i Bass
Reflex
Zvučnik
Niskotonci: 250 mm (9 ⅞ inča),
stožasti tip
Visokotonci: 25 mm (1 inč), tip trube
Srednjotonci: 100 mm (4 inča),
stožasti tip
Subwooferi: 460 mm (18 inča),
stožasti tip
Nazivna impedancija
Srednjotonci/visokotonci 8 oma
Niskotonci: 10 oma
Subwooferi: 8 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
610 mm × 945 mm × 500 mm
(24 ⅛ inča × 37 ¼ inča × 19 ¾ inča)
Masa (pribl.)
51,0 kg (112 funti i 7 unca)
Količina: 2 komada
SS-SHAKE33 za SHAKE-33
Sustav zvučnika
3-smjerni i Sound Pressure Horn
Zvučnik
Niskotonci: 300 mm (12 inča),
stožasti tip
Visokotonci: 25 mm (1 inč), tip trube
Srednjotonci: 100 mm (4 inča),
stožasti tip
Nazivna impedancija
Srednjotonci/visokotonci 5 oma
Niskotonci: 4 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
410 mm × 610 mm × 376 mm
(16 ¼ inča × 24 ⅛ inča × 14 ⅞ inča)
Masa (pribl.)
18,5 kg (40 funti i 13 unca)
Količina: 2 komada
Dodatne informacije
SS-SHAKE77 za SHAKE-77
Sustav zvučnika
4-smjerni, Sound Pressure Horn
i Bass Reflex
Zvučnik
Niskotonci: 200 mm (7 ⅞ inča),
stožasti tip
Visokotonci: 25 mm (1 inč), tip trube
Srednjotonci: 100 mm (4 inča),
stožasti tip
Subwooferi: 380 mm (15 inča),
stožasti tip
Nazivna impedancija
Niskotonci/srednjotonci/visokotonci:
4 oma
Subwooferi: 8 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
510 mm × 783 mm × 450 mm
(20 ⅛ inča × 30 ⅞ inča × 17 ¾ inča)
Masa (pribl.)
35,0 kg (77 funti i 3 unca)
Količina: 2 komada
SS-SHAKE55 za SHAKE-55
Sustav zvučnika
3-smjerni, Sound Pressure Horn
i Bass Reflex
Zvučnik
Niskotonci: 200 mm (7 ⅞ inča),
stožasti tip
Visokotonci: 25 mm (1 inč), tip trube
Subwooferi: 350 mm (14 inča),
stožasti tip
Nazivna impedancija
Niskotonci/visokotonci: 4 oma
Subwooferi: 10 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
490 mm × 660 mm × 363 mm
(19 ⅜ inča × 26 inča × 14 ⅜ inča)
Masa (pribl.)
26,0 kg (57 funti i 6 unca)
Količina: 2 komada
47HR
Općenito
Preduvjeti napajanja
Američki i kanadski modeli:
120 V izmjeničnog napona, 60 Hz
Meksički model:
120 V – 240 V izmjeničnog napona,
60 Hz
Europski model:
220 V – 240 V izmjeničnog napona,
50/60 Hz
Čileanski i bolivijski modeli:
220 V – 240 V izmjeničnog napona,
50 Hz
Za ostale modele:
120 V – 240 V izmjeničnog napona,
50/60 Hz
Potrošnja energije
SHAKE-99: 700 W
SHAKE-77: 525 W
SHAKE-55: 500 W
SHAKE-33: 350 W
Potrošnja energije (uz način uštede energije)
0,5 W (kada je „BT STANDBY”
postavljeno na „STANDBY OFF”)
4 W (kada je „BT STANDBY”
postavljeno na „STANDBY ON”)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika) (pribl.)
SHAKE-99:
500 mm × 220 mm × 380 mm
(19 ¾ inča × 8 ¾ inča × 15 inča)
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
505 mm × 160 mm × 350 mm
(20 inča × 6 ⅜ inča × 13 ⅞ inča)
Težina (bez zvučnika) (pribl.)
SHAKE-99: 10,0 kg
(22 funti i 1 unca)
SHAKE-77/SHAKE-55: 7,6 kg
(16 funti i 13 unca)
SHAKE-33: 7,0 kg
(15 funti i 7 unca)
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (1)
R6 Baterije (veličine AA) (2)
FM antena/AM antena u obliku
petlje (1)
Donja ploča (1) (Samo SHAKE-77/
SHAKE-55/SHAKE-33)
48HR
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
©2014 Sony Corporation
Download PDF