Kućni audio sustav
Upute za rad
Početak rada
Reprodukcija diska/USB-a
USB prijenos
Tuner
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s
ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini kao što su sunčeva svjetlost i
vatra.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Oznaka CE valjana je isključivo u
državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama
članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi
IEC 60825-1:2007. Ova oznaka nalazi se
na stražnjoj vanjskoj strani jedinice.
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje otpadnih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Da biste osigurali pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim
baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
baterije.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Ako imate pitanja o servisu
ili jamstvu, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Pojedinosti potražite na sljedećem
URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u
skladu je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj kućni audio sustav osmišljen je za
upotrebu u sljedeće svrhe:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije lančane zabave.
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim europskim
državama s
odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ.
3HR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obavijest o licencijama i
zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO"
i "CD" zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
4HR
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Google Play™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store zaštitni je znak
usluge tvrtke Apple Inc. registriran u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Oznake "Made for iPod" i "Made for
iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
O ovom priručniku
•• Ovaj priručnik sadrži upute za
modele SHAKE-X70D,
SHAKE-X30D i SHAKE-X10D. U
ovom se priručniku model
SHAKE-X70D upotrebljava u
ilustrativne svrhe, osim ako se
navodi drugačije.
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju operacije pomoću
daljinskog upravljača, ali iste se
operacije mogu izvoditi i pomoću
gumba na jedinici s istim ili sličnim
nazivima.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
5HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Sadržaj kutije.......................... 8
Diskovi ili datoteke koje se
mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 8
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje............ 11
Vodič kroz dijelove i
kontrole..................................12
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................17
Deaktiviranje
demonstracije....................... 20
Umetanje baterija................. 20
Namještanje zvučnika.......... 20
Povezivanje TV-a....................21
Promjena sustava boje......... 23
Izvršavanje brzog
postavljanja.......................... 23
Promjena načina
prikaza.................................. 24
Reprodukcija diska / USB
uređaja
Ograničavanje reprodukcije
diska (roditeljski nadzor)....... 29
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju......................... 30
Upotreba izbornika za
postavljanje...........................31
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja.................................. 35
Prijenos glazbe..................... 35
Tuner
Slušanje radija....................... 38
BLUETOOTH
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 39
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem..........40
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju..............41
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC...... 42
Prije upotrebe USB
uređaja.................................. 24
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka......................... 43
Osnovna reprodukcija.......... 24
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................ 43
Drugi postupci za
reprodukciju.......................... 25
6HR
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 28
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala..............44
Upravljanje sustavom pomoću
pametnog telefona ili
tableta (SongPal)..................44
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 56
Napravite lude zabave
s aplikacijom "Fiestable"....... 45
Ažuriranje softvera............... 56
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 45
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 45
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta.....................46
Dodatne informacije
Rješavanje problema............ 57
Mjere opreza......................... 67
Specifikacije.......................... 69
Popis jezičnih kodova........... 72
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)..................46
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI.................. 47
Upotreba funkcije
lančane zabave.....................50
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke................................. 53
Upotreba glasovnog
vodiča................................... 54
Uživanje u zvuku gitare......... 54
Uživanje u glazbi uz rasvjetu
zvučnika i rasvjetu
za zabavu.............................. 55
Upotreba mjerača vremena
za automatsko
isključivanje.......................... 55
Upotreba dodatne
opreme................................. 55
Deaktivacija gumba na jedinici
(zaključavanje gumba)......... 55
7HR
Sadržaj kutije
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
Samo SHAKE-X70D
•• Jedinica: HCDSHAKEX70 (1)
•• Sustav zvučnika: SSSHAKEX70 (2)
•• AC power cord (mains lead)
—Samo
—
modeli za Južnu Ameriku,
Bliski istok i Afriku (2)*
—Ostali
—
modeli (1)
* Količina priloženih strujnih kabela za
napajanje (mrežni vod) ovisi o području.
Samo SHAKE-X30D
•• Jedinica: HCDSHAKEX30 (1)
•• Sustav zvučnika: SSSHAKEX30 (2)
•• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
•• Adapter za izmjeničnu struju (1)
(isporučuje se samo za određena
područja)
Adapter za izmjeničnu struju ne
upotrebljava se u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter
u zemljama gdje je to potrebno.
Samo SHAKE-X10D
•• Jedinica: HCDSHAKEX10 (1)
•• Sustav zvučnika: SSSHAKEX10 (2)
•• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
•• Adapter za izmjeničnu struju (1)
(isporučuje se samo za određena
područja)
Adapter za izmjeničnu struju ne
upotrebljava se u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter
u zemljama gdje je to potrebno.
Napomena
Raspakiravanje velikog
i/ili teškog zvučnika ili rukovanje njime
moraju izvoditi najmanje dvije osobe.
Ako vam zvučnik ispadne, može doći do
ozljede i/ili oštećenja proizvoda.
8HR
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju
Diskovi koji se mogu
reproducirati
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV
datoteke (.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP3*1*2,
MPEG4*2*3 i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 9660*4 razine
1 / razine 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG za
podatke komprimiranog zvuka. MP3
datoteke moraju biti u formatu
MPEG 1 Audio Layer 3.
2
* Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava
(Digital Right Management).
*3 MPEG4 datoteke moraju se snimiti
u MP4 formatu datoteke. Sustav
podržava sljedeće videokodeke i
audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima koji je definirala
organizacija ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio CD-Extra ili CDova kombiniranog načina rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
snimljeni u programima vrste
Copy-Once (kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
—Datoteke
—
s videozapisima veće
od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
—WMA
—
datoteke u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane pri
96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu
zbog kvalitete snimanja, fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za stvaranje sadržaja. Dodatne
informacije potražite u uputama
za upotrebu koje ste dobili uz
uređaj za snimanje.
9HR
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih
diskova (CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako
su snimljene u istom formatu kao
i prva sesija. No, reprodukcija nije
zajamčena.
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
reprodukcije za formate DVD
VIDEO ili VIDEO CD. Neke funkcije
reprodukcije stoga možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
upute za upotrebu formata DVD
VIDEO ili VIDEO CD.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Reprodukcija može dulje potrajati
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
10HR
•• Sustav može reproducirati CD s
podacima / DVD s podacima ili
USB uređaj u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
——do 2000 datoteka na USB uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Ti se brojevi mogu razlikovati
ovisno o konfiguraciji datoteka i
mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost
sa svim softverima za kodiranje/
pisanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja
iPhone/iPod kompatibilni. Prije
upotrebe sa sustavom ažurirajte
svoj iPhone/iPod.
BLUETOOTH tehnologija radi s
uređajima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na jedinici možete zaključati tipke osim tipke  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 55).
Jedinica (gornja strana)












Jedinica (prednja strana)



* Gumb  ima ispupčenu točku. Ispupčenje upotrijebite kao orijentir prilikom rukovanja
sustavom.
12HR
Ulaz (USB) (REC/PLAY)
  (napajanje)
Upotrijebite za povezivanje s
USB uređajem.
Ovaj se ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
 (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju.
Ako ga pritisnete dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
FUNCTION
Odabire funkciju.
FLANGER (str. 46)
ISOLATOR (str. 46)
Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
Prilagođava glasnoću.*
Kontinuirano prilagođava efekte
FLANGER i ISOLATOR ili zvučni
efekt SAMPLER (str. 46).
 (reprodukcija)
Pokreće reprodukciju.
Pritisnite  i držite dulje
od 2 sekunde kako bi se
reproducirala ugrađena
demonstracija zvuka. Za
zaustavljanje demonstracije
pritisnite .
PARTY LIGHT (str. 24, 55)
LIGHT MODE (str. 55)
BLUETOOTH
Odabire se funkcija BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH
(str. 39)
PAIRING
Pritisnite i držite za aktivaciju
uparivanja BLUETOOTH tijekom
funkcije BLUETOOTH.
REC TO USB
Prenosi glazbu na USB uređaj
priključen na (USB) ulaz.
MEGA BASS (str. 45)
Indikator MEGA BASS
Zasvijetli kad se odabere zvučni
efekt MEGA BASS.
* Pomoću tog kotačića ne možete
prilagođavati jačinu zvuka kada je
odabrana opcija DJ Effect.

(N-Mark) (str. 42)
 GUITAR (str. 54)
Indikator GUITAR
Zasvijetli kad je uključen način
rada gitare.
DJ OFF (str. 47)
SAMPLER (str. 46)
 Priključak MIC1
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
Zaslon
 VOCAL FADER (str. 53)
MIC ECHO (str. 53)
13HR
Kotačić MIC/GUITAR LEVEL
(str. 53, 54)

Zvučnik (stražnji)
Primjer:
+/– (odaberi mapu)

Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
S1, S2, S3, S4 (str. 46)
 (otvori/zatvori)

Otvara i zatvara ladicu diska.
/ (idi natrag / idi
naprijed) (str. 25)
TUNING+/– (str. 38)
ENTER
Omogućuje unos postavki.
 FOOTBALL (str. 46)
FIESTA (str. 45)
SOUND FIELD (str. 45)
 PARTY CHAIN (str. 52)
 Senzor daljinskog upravljača
(str. 20)
 Ladica za disk
 Osvjetljenje prednje ploče
Ako je osvjetljenje prednje ploče
previše blještavo, ne gledajte
izravno u osvjetljenje.
14HR
* Samo za SHAKE-X70D
 Rasvjeta za zabavu
Ne gledajte izravno u dio koji
emitira svjetlost kada je rasvjeta
za zabavu uključena.
Ručka
Pri podizanju zvučnika obavezno
upotrijebite ručku.
Daljinski upravljač
AUDIO*2 (str. 27, 31)
ANGLE (str. 27)
SETUP (str. 31)
MEDIA MODE (str. 25)
Odabire medij koji će se
reproducirati na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
CLEAR (str. 26)
VOCAL FADER (str. 53)
MIC ECHO (str. 53)
SCORE (str. 53)
+/– (odaberi mapu)
Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
KEY CONTROL / (str. 53)
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD-a na
TV zaslonu.
DVD/TUNER MENU
(str. 25, 26, 39)
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
 PLAY MODE (str. 28, 36)
 REPEAT/FM MODE
(str. 29, 38)
 Brojčani (0 – 9) gumbi*1*2
RETURN (str. 25)
OPTIONS
Omogućuje otvaranje
ili zatvaranje izbornika
mogućnosti.
/ / /
Odabire stavke izbornika.
(unesi)
Unosi/potvrđuje postavke.
——Odaberite pjesmu, poglavlje
ili datoteku s brojem stavke.
——Unesite broj ili vrijednosti.
 SEARCH (str. 25, 26)
SUBTITLE (str. 27)
  (jačina zvuka) +/–*2
Prilagođava glasnoću.
15HR
SHIFT*1
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
 / (brzo premotavanje
unatrag / brzo premotavanje
unaprijed) (str. 26)
/ (sporo premotavanje
unatrag / sporo premotavanje
unaprijed) (str. 26)
LIGHT MODE (str. 55)
 DISPLAY (str. 20, 24,
31, 38, 40)
Mijenja informacije o zaslonu.
DISPLAY*1 (str. 30)
Prikazuje ili skriva prikaz na
zaslonu.
TUNING+/– (str. 38)
 SLEEP (str. 55)
 (reprodukcija)*2
*1 Ovaj je gumb ružičast. Za uporabu tog
gumba pritisnite i držite SHIFT (), a
zatim pritisnite taj gumb.
*2 Brojčani gumb 2/AUDIO, gumbi  +
i  imaju ispupčenje. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
Pokreće reprodukciju.
/ (idi natrag / idi
naprijed) (str. 25)
PRESET+/– (str. 39)
 (pauziranje)
Pauzira reprodukciju. Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite .
 (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju.
Ako ga pritisnete dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
 FUNCTION +/–
Odabire funkciju.
 MEGA BASS (str. 45)
 Gumbi funkcije SOUND FIELD
MUSIC (str. 45),
VIDEO (str. 45),
FOOTBALL (str. 46)
16HR
 PARTY LIGHT (str. 24, 55)
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnji dio)
SHAKE-X70D



Početak rada
 


SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
 





 VIDEO OUT priključak
Video kabelom (nije priložen) povežite s priključkom video ulaza TV-a ili
projektora (str. 21).
Napomena
Nemojte spajati ovaj sustav s TV-om putem videouređaja.
 HDMI OUT (TV) priključak
HDMI kabelom (nije priložen) povežite s priključkom HDMI ulaza na
TV-u (str. 21).
17HR
 Priključci audio ulaza i izlaza
Za bilo koju od sljedećih veza upotrijebite audio kabel (nije priložen):
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio izlaza televizora ili audio i videoopreme. Zvuk
se čuje iz sustava.
—Spojite
—
na drugi audio sustav kako biste uživali u funkciji lančane
zabave (str. 50).
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R priključci
—Spojite
—
priključke audio ulaza dodatne opreme.
—Spojite
—
na drugi audio sustav kako biste uživali u funkciji lančane
zabave (str. 50).
 Terminal FM ANTENNA
Pronađite mjesto i usmjerenje koji omogućuju dobar prijam kada postavite
antene.
Antenu držite podalje od kabela zvučnika, kabela za napajanje
izmjeničnom strujom (mrežnog voda) i USB kabela kako biste izbjegli šum.
Vodoravno rastegnite
FM antenu
 Zvučnici
•• Terminali PARTY LIGHT L/R
Povežite priključnicu rasvjete za zabavu zvučnika s ovim terminalom.
Osvjetljenje na zvučnicima mijenjat će se u skladu s izvorom glazbe.
Možete odabrati rasvjetu za zabavu i osvjetljenje zvučnika u skladu s
vašim željama (str. 55).
•• Terminali LEFT SPEAKER i RIGHT SPEAKER
(samo SHAKE-X70D)
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
•• Terminali SPEAKERS L/R
(samo SHAKE-X30D i SHAKE-X10D)
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
18HR
Primjer:
Početak rada
Napomena
•• Svakako koristite priložene zvučnike.
•• Pri spajanju kabela zvučnika umetnite priključnicu izravno u terminale.
 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod)
Priključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (priložen) u jedinicu, a
zatim ga uključite u zidnu utičnicu.
Strujni kabel
za napajanje
(mrežni vod) (priložen)
Na zidnu utičnicu
Čak i ako se kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) čvrsto
umetne, između utikača i jedinice ostaje nešto slobodnog prostora. Kabel
treba biti spojen na taj način. To nije kvar.
Kada je kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) spojen,
automatski započinje demonstracija (str. 24). Ako pritisnete
 (napajanje) da biste uključiti sustav, demonstracija će se završiti.
19HR
Deaktiviranje
demonstracije
Kako biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 24).
Namještanje zvučnika
Da bi sustav optimalno radio,
preporučujemo da zvučnike
postavite na način prikazan u
nastavku.
Jedinica
Lijevi zvučnik (L)
Desni zvučnik (R)
TV
Umetanje baterija
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
Napomena
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju ni baterije različite vrste.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Upravljanje sustavom s pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
20HR
0,3 min
0,3 min
Napomena
•• Provjerite vrstu zvučnika na oznaci
(„L” ili „R”) koja se nalazi na stražnjoj
ploči zvučnika.
•• Kako biste postigli optimalne efekte
rasvjete za zabavu, preporučujemo da
zvučnike postavite suprotno od zida na
način prikazan u nastavku.
45 cm
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Metode povezivanja odaberite prema priključcima na TV-u.
Visoka kvaliteta
HDMI IN (ARC)*2
ili
HDMI IN
 Video kabel (nije priložen)
VIDEO IN
Početak rada
 HDMI kabel*1 (nije priložen)
Standardna kvaliteta
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
*1 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom
*2 Možete slušati zvuk s TV-a putem sustava ako ga povežete s HDMI IN (ARC) priključkom
TV-a. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje TV-u emitiranje zvuka kroz
sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza  u nastavku). Upute za
postavljanje funkcije ARC na ovom sustavu potražite u odjeljku [AUDIO RETURN
CHANNEL] (str. 35). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije ARC TV-a
potražite u uputama za upotrebu isporučene s TV-om.
21HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Ako sustav ne povežete s HDMI IN (ARC) priključkom TV-a, povežite ih ovako.
 Audio kabel (nije priložen)
AUDIO OUT
Da biste slušali zvuk s TV-a, više puta zaredom pritisnite gumb
FUNCTION +/– i odaberite "TV".
Možete i više puta zaredom pritisnuti FUNCTION na jedinici.
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava tako da se priključite na AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) priključak na gore
opisan način . Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice
Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog
PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali
nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako
biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
22HR
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite
"DVD/CD".
3 Pritisnite MIC ECHO i ENTER i
držite dulje od 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje „COLOR
NTSC“ ili „COLOR PAL“.
Izvršavanje brzog
postavljanja
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
1 Uključite TV i prema vezi
odaberite ulaz.
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Više puta zaredom pritisnite
bez umetanja
diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Više puta zaredom pritisnite
Početak rada
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
COLOR NTSC  COLOR PAL
4Pritisnite
/
kako biste odabrali jezik, a
zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku koja odgovara vrsti
vašeg TV-a, a zatim pritisnite
.
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP is complete.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Ručna promjena postavki
Pogledajte „Upotreba izbornika za
postavljanje“ (str. 31).
Izlaz iz brzog postavljanja
Pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje“ na stranici 65).
FUNCTION +/– i odaberite
"DVD/CD".
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] pojavljuje se na dnu
TV zaslona.
23HR
Promjena načina
prikaza
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona i
uključuje se osvjetljenje.
Da biste isključili osvjetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Nema prikaza (način rada za uštedu
energije)
Zaslon je isključen radi uštede
energije.
Reprodukcija diska / USB
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite "DVD/
CD" ili "USB".
Možete i više puta zaredom
pritisnuti FUNCTION na jedinici.
2 Pripremite izvor za
reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Pritisnite  na jedinici kako biste
otvorili ladicu za disk i umetnite disk
s oznakom okrenutom prema gore.
Prilikom reprodukcije diska od 8 cm
kao što je pojedinačni CD stavite ga
na unutarnji krug ladice.
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu za disk.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
24HR
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
(USB) ulaz.
2 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa mapa.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (samo
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
/
kako biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
reprodukciju.
za prikaz popisa
datoteka.
Ostale radnje
Za
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
datoteke,
Ili, držite pritisnutim
poglavlja ili
gumb SHIFT, pritisnite
scene
brojčane gumbe i
zatim pritisnite .
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
Reprodukcija određene
datoteke
1 Pritisnite MEDIA MODE više puta
zaredom kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
.
Reprodukcija diska / USB
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Više puta zaredom pritisnite
Drugi postupci za
reprodukciju
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
Za
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
SEARCH kako biste
datoteka
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa datoteka
25HR
Za
Učinite ovo
Brzo
pronalaženje
točke u načinu
brzog
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključavanje
traženja)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe kako biste unijeli broj
naslova, poglavlja, scene,
pjesme ili kazala, a zatim
pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
pritisnite SEARCH kako biste potražili
prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i kazalo.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
pritisnite
ili .
po kadar
(usporena
Svaki put kada
ili ,
reprodukcija) pritisnete
mijenja se brzina
reprodukcije.
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
Traženje određene pjesme
1 Više puta zaredom pritisnite
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe kako biste odabrali pjesmu
koju želite reproducirati, a zatim
pritisnite .
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
za odabir pjesme koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Više puta zaredom pritisnite
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja.
26HR
.
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja vremena.
2 Pritisnite i držite SHIFT, pritisnite
brojčane gumbe za unos
vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Primjer: za pronalazak prizora 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT, a
zatim pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i
pritisnite .
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
Odabir postavke titlova
VIDEO CD/AUDIO CD/audio
datoteka
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način rada.
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one
označavaju kôd jezika. Pogledajte
„Popis jezičnih kodova” (str. 72)
za potvrdu kôda jezika. Kada se
isti jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snima se u više audio
formata.
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog
ili desnog kanala zvučnog
zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Reprodukcija diska / USB
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
Pomoću izbornika PBC (upravljanje
reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
tipke kako biste odabrali broj
željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Napomena
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
27HR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane tipke za odabir pjesme
nakon što se reprodukcija
zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Upotreba načina
reprodukcije
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6
diskova i nastaviti reprodukciju
nakon ponovnog umetanja istog
diska. Ako pohranite točku za
nastavak reprodukcije za sedmi
disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 34).
Napomena
Ako želite pokrenuti reprodukciju
ispočetka, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
T
ijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.
Napomena
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE], na zaslonu ne
svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli "FLDR".
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
28HR
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s
diska.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
T
ijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetli "SHUF".
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [FOLDER (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
•• Nasumična reprodukcija može se
otkazati nakon što odaberete mapu ili
pjesmu za reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Više puta zaredom pritisnite REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj (samo
DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu
pjesmu.
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu
datoteku s videozapisima.
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
kako biste odabrali [OFF].
Napomena
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljen
o na [ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije s
VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska,
ne možete pokrenuti ponavljanje
reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcija poništit
će se ako:
—— isključite sustav (samo DVD VIDEO i
VIDEO CD)
—— otvorite ladicu diska
—— promijenite funkciju (samo DVD
VIDEO i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite MEDIA MODE.
Reprodukcija diska / USB
Napomena
•• Kada je nasumična reprodukcija
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Ograničavanje
reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)
Možete ograničiti reprodukciju
DVD VIDEO diskova s obzirom na
unaprijed određenu razinu. Scene se
mogu preskočiti ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite SETUP.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
kako biste odabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
29HR
4Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke, a
zatim pritisnite .
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
6Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
geografsko područje kao
ograničenje razine reprodukcije,
a zatim pritisnite .
Područje je odabrano.
Kada odaberete [OTHERS],
unesite regionalni kôd željenog
geografskog područja koje možete
pronaći na popisu „Popis
regionalnih kodova za roditeljski
nadzor” (str. 73) tako što ćete
pritisnuti i držati SHIFT, a zatim
pritisnuti brojčane gumbe.
7 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [LEVEL], a
zatim pritisnite .
8Više puta zaredom pritisnite
kako biste odabrali željenu
razinu, a zatim pritisnite .
/
Ako zaboravite svoju lozinku
Izvadite disk i ponovite korake od
1 do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska (roditeljski
nadzor)“ (str. 29). Pritisnite SHIFT
i držite ga pritisnutim, pritisnite
brojčane gumbe za unos lozinke
„199703“, a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, a zatim više puta
zaredom pritisnite DISPLAY
tijekom reprodukcije.
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Isključivanje funkcije
roditeljskog nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje se
na TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim, pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke, a
zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
30HR
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta medija
 Status reprodukcije
 Naziv naslova*1*2/pjesme/
datoteke*2
 Album*1*2/naziv mape*2/
poglavlje/broj kazala
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
*1 Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ako naziv sadrži znakove koji se
ne mogu prikazati, ti će se znakovi
prikazati kao "_".
Napomena
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima
Tijekom reprodukcije pritisnite
AUDIO.
Informacije na zaslonu
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—vrijeme
—
reprodukcije / preostalo
vrijeme pjesme, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču i
albumu.
Napomena
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
moći prikazati ovisno o znakovima.
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika
za postavljanje stoga se možda neće
izvoditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
DVD/CD ili USB funkciji,
pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
Reprodukcija diska / USB
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
Upotreba izbornika za
postavljanje
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
4Više puta zaredom pritisnite
/ za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite SETUP.
31HR
Postavljanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
ostavljanje TV zaslona
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
Postavlja jezik za DVD izbornik.
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[AUDIO]
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
Napomena
Ako odaberete [OTHERS] na [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika iz
poglavlja „Popis jezičnih kodova”
(str 72) s pomoću brojčanih gumba.
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje
široku sliku s crnim crtama na
vrhu i dnu.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
32HR
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
ostavljanje mogućnosti
P
zvuka – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Promjena sustava boje“ (str. 23).
[BLACK LEVEL]
(samo modeli za Latinsku Ameriku)
Odabir razine crne boje (razina
postavljanja) izlaznog video signala
iz priključka VIDEO OUT.
[ON]: postavlja razinu crne boje
izlaznog signala na standardnu
razinu.
[OFF]: smanjuje standardnu razinu
crne boje. Upotrijebite ovu opciju
kada slika postane previše blijeda.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: isključeno.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
Reprodukcija diska / USB
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
33HR
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
Napomena
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
priključak.
ostavljanje sustava
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje
se ako sustav miruje otprilike
15 minuta.
[OFF]: isključuje funkciju. Ne
prikazuje se slika čuvara zaslona.
[BACKGROUND]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
[PARENTAL CONTROL]
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Ograničavanje reprodukcije diska
(roditeljski nadzor)“ (str. 29).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za disk koji se trenutno nalazi
u sustavu.
[RESET]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite u
odjeljku „Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje“ (str. 65).
ostavljanje mogućnosti
P
multimedijskog sučelja
visoke rezolucije (HDMI)
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
*1 Samo za modele za Latinsku Ameriku.
*2 Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video
signale.
[AUDIO(HDMI)]
34HR
[AUTO]: emitira audio signale
u izvornom formatu iz HDMI OUT
(TV) priključka.
[PCM]: emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (TV)
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna ako
postavite [CONTROL FOR HDMI] na
[ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—tijekom
—
reprodukcije videozapisa
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se zaustavi reprodukcija zvuka
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se odabere TV funkcija.
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje Apple možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska (samo
AUDIO CD ili MP3 diskovi) na USB
uređaj povezan s (USB) ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke u
audio formatu MP3.
USB prijenos
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka. Ta
je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
USB prijenos
Napomena
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu prijenosa
u bitovima kao i izvorne datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa u
bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
1 Pritisnite OPTIONS.
35HR
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BIT RATE", a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima, a
zatim pritisnite .
•• "128 kb/s": kodirane MP3
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• "256 kb/s": kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na
(USB) ulaz
na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz.
Napomena
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
"DVD/CD", a zatim umetnite
disk.
36HR
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Napomena
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikazuje
"PUSH ENTER".
5 Pritisnite ENTER.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje "DO NOT REMOVE".
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
disk se automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke s
diska u UDF formatu (univerzalni format
diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u
stvorene MP3 datoteke.
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
Pravila za izradu mapa i
datoteka
Sinkronizirani prijenos
P
rilikom prijenosa CD-DA
zapisa s AUDIO CD-a
Naziv mape: "CDDA0001"*
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3
datoteka s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
REC1 prijenos
P
rilikom prijenosa CD-DA
zapisa s AUDIO CD-a
Naziv mape: "REC1-CD"
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3
datoteke s diska
Naziv mape: "REC1-MP3"
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
1 Više puta zaredom pritisnite
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
2 Više puta zaredom pritisnite
REC1-MP3.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa "MUSIC" stvara se izravno
ispod mape "ROOT". Mape i
datoteke generiraju se u mapi
"MUSIC" u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku:
USB prijenos
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije “Media Manager for
WALKMAN”, obavezno prenosite u
MP3 formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite ga
nakon što se poruke „Creating Library”
ili „Creating Database” više ne prikazuju
na uređaju WALKMAN®.
FUNCTION +/– i odaberite "USB".
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
OPTIONS.
4Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite
.
Popis mapa prikazuje se na TV
zaslonu.
37HR
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali mapu, a
zatim pritisnite .
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali audio
datoteku koju želite izbrisati, a
zatim pritisnite .
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikazuje „FLDR
ERASE” ili „TRK ERASE” i „PUSH
ENTER”.
Da biste otkazali brisanje, pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
“COMPLETE”.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete izbrisati samo podržanu audio
datoteku, datoteku u MP4 formatu i
datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete brisati audio datoteke ili
mape kad je odabrana nasumična
reprodukcija. Prije brisanja postavite
način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
Tuner
Slušanje radija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"TUNER FM".
Možete i više puta zaredom
pritisnuti FUNCTION na jedinici.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se frekvencija na zaslonu ne počne
mijenjati.
Traženje se automatski zaustavlja
kada se stanica namjesti. Na
zaslonu zasvijetli „STEREO” (samo
za FM stereo programe).
Ako traženje ne prestaje,
pritisnite  da ga prekinete. Zatim
provedite ručno pretraživanje (u
nastavku).
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste namjestili
stanicu koju želite.
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete
provjeriti ako tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Za smanjivanje statičkog šuma na stanici
FM stereo sa slabim signalom, više puta
zaredom pritisnite FM MODE sve dok na
zaslonu ne zasvijetli „MONO”. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
38HR
Memoriranje radijskih stanica
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice, a
zatim pritisnite .
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali
željeni memorirani broj.
Možete i pritisnuti i držati SHIFT,
pritisnuti numeričke gumbe i zatim
pritisnuti .
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH“ (str. 70).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Web-mjesta za kompatibilne
uređaje“ (str. 11).
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Tuner / BLUETOOTH
Na zaslonu se prikazuje
"COMPLETE" i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH pokazuje
indikator BLUETOOTH na jedinici koji
svijetli ili treperi u plavoj boji.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Polako treperi
pripravnosti
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza Svijetli
je uspostavljena
39HR
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte „Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC“ (str. 42).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od
jedinice.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odbrali funkciju
BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
Savjet
•• Ako nema informacija o
uparivanju sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put nakon kupnje), "PAIRING"
treperi na zaslonu i sustav ulazi u
način rada za uparivanje. Prijeđite
na 4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi
se prekinula veza s BLUETOOTH
uređajem.
3 Pritisnite
PAIRING na jedinici i
držite 2 sekunde ili dulje.
"PAIRING" treperi na zaslonu.
4Provedite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
40HR
5 Na zaslonu BLUETOOTH uređaja
odaberite naziv sustava (na
primjer „SHAKE-X70D”).
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati. U
tom slučaju ponovite postupak od
3. koraka.
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
"0000". Lozinka se može zvati
"pristupni kod", "PIN kod", "PIN broj"
ili "zaporka".
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena, na
zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
uspostavljanje veze možda će
automatski započeti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
Napomena
•• Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Na jedinici pritisnite PAIRING i
držite 2 sekunde ili dulje dok se na
zaslonu ne prikaže „BLUETOOTH”.
Brisanje informacija o
uparivanju
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Pritisnite BLUETOOTH kako biste
odabrali funkciju BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
Ako je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, naziv BLUETOOTH uređaja
prikazuje se na zaslonu. Pritisnite
BLUETOOTH kako bi se prekinula
veza s BLUETOOTH uređajem.
2 Pritisnite ENTER i LIGHT MODE i
držite ih pritisnutima oko 3
sekunde.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete rukovati BLUETOOTH
uređajem tako da pomoću
funkcije AVRCP povežete sustav i
BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Je
— li BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH uređaja uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 40).
Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba , , ,
/ i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odbrali funkciju
BLUETOOTH.
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste se povezali s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje se na
zaslonu.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete dvaput morati
pritisnuti gumb .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju izvora zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
4Podesite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
BLUETOOTH
Na zaslonu se prikazuje „BT HISTORY
CLEAR”, a sve se informacije o
uparivanju brišu.
2 Uspostavite vezu s BLUETOOTH
Napomena
•• Kada sustav nije povezan ni s jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
pritisnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
•• Ako pokušate povezati drugi
BLUETOOTH uređaj i sustav, veza s
trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem bit će prekinuta.
Prekid BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici. Na
zaslonu se prikazuje „BLUETOOTH”.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
41HR
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake.
Kada ga dodirnete pametnim
telefonom kompatibilnim s
funkcijom NFC, sustav automatski
čini sljedeće:
—uključuje
—
se u funkciji BLUETOOTH
—dovršava
—
uparivanje i
uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
NFC funkcijom (OS: Android 2.3.3
ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” besplatna je
aplikacija za pametne telefone
sa sustavom Android, a može se
preuzeti na web-mjestu Google
Play. (Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
1 Pametnim telefonom dodirnite
N-Mark na jedinici dok ne
započne vibrirati.
Dovršite povezivanje prateći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na pametnom telefonu.
Napomena
•• Sustav istodobno može prepoznati i
povezati se samo s jednim pametnim
telefonom koji je kompatibilan s
tehnologijom NFC. Ako sa sustavom
pokušate povezati drugi pametni
telefon kompatibilan s tehnologijom
NFC, prekinut će se veza s trenutačno
povezanim pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog s
NFC tehnologijom.
—— Ako vaš pametni telefon
kompatibilan s tehnologijom
NFC upotrebljava verziju sustava
Android stariju od verzije
42HR
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice
ako upotrebljavate torbicu za pametni
telefon dostupnu na tržištu.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom oznaku N na jedinici.
Savjet
Postavljanje
BLUETOOTH
audiokodeka
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi
bez snižavanja frekvencija signala
audiosadržaja visoke rezolucije*1 i
omogućuje prijenos približno tri puta
više podataka*2 od ostalih tehnologija
putem BLUETOOTH bežične mreže uz
neusporedivu kvalitetu zvuka zahvaljujući
učinkovitom kodiranju i poboljšanom
pakiranju.
Možete omogućiti primanje AAC,
LADC ili SBC kodeka s BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC je moguće
odabrati samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „BT
CODEC”, a zatim pritisnite .
*1 Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*2 U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
3 Više puta zaredom pritisnite
BLUETOOTH
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
.
•• "AUTO": omogućava prijam u
formatu kodeka AAC ili LDC
•• "SBC": prijam u formatu
kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete. Ako
ne možete slušati AAC ili LDAC zvuk s
uređaja ili je zvuk isprekidan,
odaberite "SBC".
•• Ako promijenite ovu postavku dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, veza s BLUETOOTH uređajem
bit će prekinuta. Da biste sustav
povezali s BLUETOOTH uređajem,
ponovno provedite uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Postavljanje
BLUETOOTH stanja
pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje automatsko uključivanje
sustava kad uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „BT
STSBY“, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
.
•• "ON": sustav se automatski
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• "OFF": isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
43HR
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete se povezati sa sustavom s
uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal sustava uključen. BLUETOOTH
signal uključen je po zadanim
postavkama.
Pritisnite ENTER i  i držite ih
pritisnutima oko 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje "BT ON"
ili "BT OFF".
"SongPal" vam omogućuje sljedeće:
—Promjenu
—
funkcije sustava,
upravljanje reprodukcijom diska/
USB uređaja i namještanje
FM stanice.
—Pregledavanje
—
glazbenog sadržaja
diska/USB uređaja.
—Prikaz
—
informacija o disku/USB-u
kao što su vrijeme reprodukcije i
naslova.
—Podešavanje
—
jačine zvuka i
promjena postavke zvuka.
1 Tražite "SongPal" ili pretražite
dvodimenzionalni kod u
nastavku.
Napomena
•• Sljedeće radnje ne možete obaviti kada
je BLUETOOTH signal isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— brisanje informacija o uparivanju
—— upotreba „SongPal”
—— mijenjanje BLUETOOTH audiokodeka.
•• Ako dodirnete N-Mark na jedinici s
pametnim telefonom kompatibilnim s
tehnologijom NFC ili uključite BLUETOOTH
stanje pripravnosti, BLUETOOTH signal
automatski će se uključiti.
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog
telefona ili tableta
(SongPal)
44HR
"SongPal" je posebna aplikacija
za upravljanje audio uređajima
tvrtke Sony koji su kompatibilni
s aplikacijom "SongPal "pomoću
pametnog telefona ili tableta.
Potražite aplikaciju "SongPal" u
trgovinama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
2 Preuzmite aplikaciju "SongPal"
na uređaj.
3 Povežite sustav i uređaj s pomoću
BLUETOOTH veze (str. 39).
4Pokrenite aplikaciju "SongPal" i
slijedite upute na zaslonu.
Napomena
•• Preporučujemo da upotrebljavate
najnoviju verziju aplikacije "SongPal".
•• Ako aplikacija “SongPal” ne radi
ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici za prekid BLUETOOTH veze, a
zatim ponovno uspostavite BLUETOOTH
vezu kako bi BLUETOOTH veza radila
uobičajeno.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
"SongPal" mogu se razlikovati ovisno o
audio uređajima.
•• Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije
"SongPal" podložni su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Napravite lude
zabave
s aplikacijom
"Fiestable"
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio sustavu
tvrtke Sony pomoću intuitivnog
i elegantnog korisničkog sučelja
aplikacije "Fiestable". Aplikacija
"Fiestable" omogućuje vam da
kontrolirate značajke kao što su
DJ Effect, osvjetljenje i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija "Fiestable"
instalirana, ikona "Fiestable" ne
prikazuje se na početnom zaslonu
pametnog telefona ili tableta.
Ugrađena je u aplikaciju "SongPal" u
obliku programskog dodatka.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Učinite ovo
Pojačavanje basa
i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Dodirnite MEGA
BASS na jedinici
kako biste odabrali
"BASS ON".
Indikator MEGA
BASS zasvijetli. Za
otkazivanje
ponovno pritisnite
MEGA BASS i
odaberite
"BASS OFF".
Reprodukcija
zvučnog efekta
dvorane (Fiesta)
Pritisnite FIESTA na
jedinici. “FIESTA”
zasvijetli na zaslonu.
Za otkazivanje više
puta zaredom
pritisnite SOUND
FIELD na jedinici i
odaberite "FLAT".
Odabir zvučnog
polja
Više puta zaredom
pritisnite MUSIC ili
VIDEO.
Možete i više puta
zaredom pritisnuti
SOUND FIELD na
jedinici. Da biste
otkazali, više puta
zaredom pritisnite
MUSIC i
odaberite "FLAT".
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
“SongPal” na svoj uređaj (str. 44).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
"Fiestable" u trgovinama
Google Play ili App Store
pomoću uređaja.
3 Povežite sustav i uređaj s pomoću
BLUETOOTH veze (str. 39).
4 Pokrenite aplikaciju "SongPal" i
dodirnite ikonu aplikacije
"Fiestable" u gornjem lijevom kutu.
Prilagođavanje zvuka
Za
Odabir načina
virtualnog nogometa
Napomena
Više pojedinosti o aplikaciji "SongPal"
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
45HR
4Ponovite 3. korak kako biste
Više puta zaredom pritisnite
FOOTBALL dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
prilagodili razinu drugih
frekvencijskih pojasa i surround
efekta.
•• "ON NARRATION": možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• "OFF NARRATION": možete uživati u
još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom
stadionu smanjujući jačinu zvuka
naracije u korist naglašavanja
navijanja.
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Više puta zaredom pritisnite MUSIC i
odaberite "FLAT".
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija "OFF NARRATION",
preporučujemo da odaberete
"ON NARRATION".
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
biste odabrali vrstu efekta.
•• FLANGER: stvaranje dubokog
flanger efekta koji je sličan huci
mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izdvajanje određenog
frekvencijskog pojasa
prilagodbom ostalih
frekvencijskih pojasa. Na primjer,
kada se želite fokusirati na vokale.
•• SAMPLER: omogućavanje niza
specijalnih zvučnih efekata.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Okrenite kotačić VOLUME/DJ
CONTROL kako biste prilagodili
razinu efekta.
Za SAMPLER:
/ kako biste odabrali „CUSTOM
EQ”, a zatim pritisnite .
46HR
Više puta zaredom pritisnite MUSIC i
odaberite "CUSTOM EQ".
2 Promijenite zvučni efekt.
Možete pojačati ili sniziti razinu
određenih frekvencijskih pojasa, a
zatim spremiti postavku u memoriju
kao "CUSTOM EQ".
kako biste prilagodili razinu
ekvilizatora, a zatim pritisnite
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
1 Pritisnite sljedeći gumb kako
Napomena
•• Preporučujemo da odaberete način
3 Više puta zaredom pritisnite
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
/
.
Više puta zaredom pritisnite
SAMPLER kako biste odabrali željeni
način rada SAMPLER, a zatim
pritisnite S1, S2, S3 ili S4 kako biste
emitirali SAMPLER zvučni efekt.
Za neprekidno emitiranje drugog
SAMPLER zvučnog efekta okrenite
kotačić VOLUME/DJ CONTROL.
Isključivanje efekta
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovno pritisnite odabrani
gumb efekta (samo za FLANGER i
ISOLATOR).
Napomena
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog
s funkcijom Kontrola za HDMI*
HDMI kabelom (HDMI kabel visoke
brzine s Ethernetom, nije priložen)
omogućuje vam jednostavno
upravljanje uređajem putem
daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI
možete upotrebljavati sljedeće
funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom
sustava
•• Funkcija Kanal za povrat zvuka
•• Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna
je funkcija koju upotrebljava CEC
(Consumer Electronics Control) za
omogućivanje međusobnog upravljanja
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) uređaje.
Ostali postupci
kada napravite sljedeće:
—— isključite sustav
—— promijenite funkciju
—— uključite ili isključite funkciju
PARTY CHAIN
—— promijenite zvučni efekt
—— upotrijebite prigušenje glasa.
—— promijenite tonalitet (kontrola
tonaliteta).
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
•• Ako je efekt DJ Effect aktivan, za
podešavanje jačine zvuka na možete
upotrijebiti gumb VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici.
Pritisnite  +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu
zvuka.
Ostali postupci
Napomena
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na sustavu na [ON] (str. 35). Zadana
postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije Kontrola
za HDMI za TV povezan sa sustavom.
47HR
Savjet
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI ("BRAVIA" sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati "COMPLETE".
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Pritisnite SETUP, zatim postavite [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] na
sustavu na [ON] ili [AUTO] (str 35).
Zadana postavka je [AUTO].
Napomena
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Napomena
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Funkcija Kanal za povrat zvuka
Ako je sustav spojen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika
sustava bez priključivanja audio
kabela (nije priložen).
Na sustavu pritisnite SETUP, a
zatim postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(str. 35). Zadana postavka je [ON].
Napomena
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka, potrebno je
priključiti audio kabel (nije priložen)
(str. 22).
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Kada pritisnete  u funkciji
DVD/CD-a ili USB funkciji, TV se
automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji je
sustav spojen.
Napomena
Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Funkcija jednostavnog
upravljanja daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad
televizora.
Napomena
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao "Player".
•• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
48HR
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
Ostali postupci
49HR
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete lančano povezati više audio sustava za stvaranje zanimljivijeg ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Aktivirani sustav u lancu postat će domaćin zabave i dijeliti glazbu. Ostali
sustavi postat će gosti zabave i reproducirat će istu glazbu kao i domaćin
zabave.
Postavljanje funkcije lančane zabave
Postavite funkciju lančane zabave povezujući sve sustave pomoću audio
kabela (nisu priloženi).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Prvi sustav
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg
sustava
Drugi
sustav
•• Posljednji sustav mora se priključiti na prvi sustav.
•• Svaki sustav može postati domaćin zabave.
50HR
Posljednji
sustav
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav
u lancu. Pojedinosti potražite u odjeljku „Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave)“ (str. 52).
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: Prilikom povezivanja pomoću ovog i prvog sustava
Prvi sustav
Povezivanje
nastavite sve do
posljednjeg sustava
Posljednji
sustav*
* Sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave povežite na posljednji sustav jer će
u suprotnom lanac završiti na tom sustavu. Obavezno odaberite funkciju audio ulaza na
tom posljednjem sustavu.
Ostali postupci
Drugi
sustav
•• Posljednji sustav nije priključen na prvi sustav.
•• Prvi sustav morate odabrati kao domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi funkcija lančane zabave.
51HR
Uživanje u funkciji lančane
zabave
1 Utaknite kabel za napajanje
(mrežni vod) u strujnu utičnicu i
uključite sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Uključite funkciju lančane
zabave na sustavu koji želite
koristiti kao domaćina zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION na jedinici kako biste
odabrali željenu funkciju (osim kada
se funkcija AUDIO IN upotrebljava
prilikom povezivanja na način 
(str. 50)). Pokrenite reprodukciju
glazbe, a zatim pritisnite PARTY
CHAIN na jedinici.
Na zaslonu se prikazuje "PARTY
CHAIN". Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti na zabavi.
Svi sustavi reproduciraju istu glazbu
kao domaćin zabave.
Napomena
•• Ovisno o ukupnom broju jedinica
sustava koje ste povezali, gostima
zabave možda će trebati određeno
vrijeme dok ne počnu reproducirati
glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće
utjecati na zvuk gostiju na zabavi.
•• Gost zabave nastavlja reproducirati
isti izvor glazbe kao i domaćin zabave
čak i ako promijenite funkciju na gostu
zabave. No, možete namjestiti jačinu
zvuka i promijeniti zvučni efekt na gostu
zabave.
•• Kada na domaćinu zabave
upotrebljavate mikrofon, gosti zabave
ne emitiraju zvuk.
52HR
•• Kada neki od sustava u lancu obavlja
USB prijenos, prije uključivanja funkcije
lančane zabave pričekajte da sustav
dovrši ili prekine prijenos.
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
Odabir novog domaćina zabave
(kada su svi sustavi opremljeni
funkcijom lančane zabave)
Ponovite 3. korak odjeljka "Uživanje
u funkciji lančane zabave" na
sustavu za koji želite da postane
novi domaćin zabave. Trenutačni
domaćin zabave automatski će
postati gost na zabavi. Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao novi
domaćin zabave.
Napomena
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
uključe svi sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko
sekundi, ponovite 3. korak odjeljka
"Uživanje u funkciji lančane zabave".
Isključivanje funkcije lančane
zabave
Pritisnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne
isključi nakon nekoliko sekundi, ponovno
pritisnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Za smanjivanje jačine zvuka
mikrofona okrenite kotačić
MIC/GUITAR LEVEL suprotno
od kazaljke na satu.
2 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici dok indikator
GUITAR ne prestane svijetliti.
3 Spojite dodatni mikrofon na
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
4Pokrenite reprodukciju glazbe i
5 Počnite pjevati uz glazbu.
Napomena
•• Ako zvuk zavija:
—— premjestite mikrofon dalje od
zvučnika.
—— promijenite usmjerenje mikrofona.
—— okrenite gumb MIC/GUITAR LEVEL
suprotno od kazaljke na satu.
—— Više puta zaredom pritisnite MIC
ECHO kako biste prilagodili razinu
jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
mikrofona s pomoću kotačića
VOLUME/DJ CONTROL na jedinici
ili gumba  +/– na daljinskom
upravljaču. Kotačić MIC/GUITAR LEVEL
na jedinici okrenite u smjeru kazaljke
na satu ili suprotno od kazaljke na
satu kako biste prilagodili jačinu zvuka
mikrofona.
Upotreba prigušenja glasa
Možete smanjiti zvuk vokala
u stereoizvoru.
Pritisnite VOCAL FADER više puta
zaredom kako biste odabrali “ON V
FADER”.
Da biste otkazali efekt prigušenja
glasa, više puta zaredom pritisnite
VOCAL FADER da biste odabrali "OFF".
Promjena tonaliteta (kontrola
tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / kako
biste prilagodili tonalitet svoga
glasa.
Odabir načina bilježenja
rezultata za karaoke (način
bilježenja rezultata)
Ostali postupci
prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO da biste prilagodili
efekt jeke.
•• Ne možete prilagoditi jačinu zvuka
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
minute ponovno pritisnite SCORE
kako biste provjerili rezultat.
53HR
Upotreba glasovnog
vodiča
Uživanje u zvuku gitare
Možete slušati zvuk gitare tako da
priključite gitaru na priključak
MIC2/GUITAR na jedinici.
Također možete svirati gitaru i
pjevati ako priključite mikrofon na
MIC1 priključak na jedinici.
Putem sustava u sljedećim
situacijama možete slušati glasovni
vodič na engleskom.
—Pri
— uparivanju putem BLUETOOTH
tehnologije.
—Kad
—
je BLUETOOTH uređaj
povezan.
—Kad
—
BLUETOOTH uređaj nije
povezan.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Za smanjivanje jačine zvuka
gitare okrenite kotačić
MIC/GUITAR LEVEL suprotno
od kazaljke na satu.
/
kako biste odabrali „VOICE
GUIDANCE“, a zatim pritisnite
2 Kabelom instrumenta (nije
.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „ON“,
a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Glasovni vodič i SAMPLER zvučni efekt
ne mogu se emitirati istovremeno.
Ako prilikom upotrebe glasovnog
vodiča odaberete SAMPLER zvučni
efekt, glasovni vodič automatski
će se zaustaviti, a ako tijekom
emitiranja SAMPLER zvučnog efekta
upotrebljavate glasovni vodič, SAMPLER
zvučni efekt automatski će se zaustaviti.
•• Jačina zvuka glasovnog vodiča mijenja
se prema jačini zvuka sustava. Međutim,
u nekim slučajevima jačina zvuka
glasovnog vodiča ne može se mijenjati.
•• U nekim slučajevima može doći do
odgode emitiranja glasovnog vodiča.
priložen) priključite gitaru
(nije priložena) na MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
3 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR dok ne zasvijetli
indikator GUITAR.
4Započnite svirati gitaru i
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite
jačinu zvuka na gitari dok izobličenje
zvuka ne prestane. Ako je jačina zvuka
premala, okrenite kotačić MIC/GUITAR
LEVEL na jedinici u smjeru kazaljke na
satu kako biste prilagodili jačinu zvuka
gitare.
•• Dok svirate gitaru, možete prilagoditi
efekt jeke višestrukim pritiskom na
MIC ECHO.
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom pritisnite GUITAR
dok indikator GUITAR ne prestane
svijetliti.
54HR
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika i
rasvjetu za zabavu
1 Više puta zaredom pritisnite
Upotreba dodatne
opreme
1 Pritisnite  – više puta
2 Više puta zaredom pritisnite
2 Povežite dodatnu opremu
PARTY LIGHT i odaberite "LED ON".
LIGHT MODE kako biste odabrali
željeni način osvjetljenja.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
zaredom dok se “VOLUME MIN”
ne pojavi na zaslonu.
(str. 18).
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION +/– i odaberite
"AUDIO IN".
Više puta zaredom pritisnite PARTY
LIGHT i odaberite "LED OFF".
4Pokrenite reprodukciju na
Napomena
5 Pritisnite  +/– više puta
•• Kada su rasvjeta za zabavu i rasvjeta
Upotreba mjerača
vremena za
automatsko
isključivanje
Sustav se automatski isključuje
nakon isteka unaprijed postavljenog
vremena.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Za isključivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali "OFF".
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava pritisnite SLEEP.
zaredom kako biste prilagodili
jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u
stanje pripravnosti ako je jačina zvuka
priključene opreme preniska. Prilagodite
jačinu zvuka opreme.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti pogledajte odjeljak
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti“ (str. 56).
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Ostali postupci
zvučnika uključene, nemojte gledati
izravno u dio koji emitira svjetlost.
•• Ako je osvjetljenje previše blještavo,
prebacite se na osvjetljenje sobe ili
isključite osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti funkciju
rasvjete za zabavu ili rasvjete zvučnika
kada je uključen demonstracijski način.
dodatnoj opremi.
Gumbe na jedinici možete
deaktivirati (osim ) kako biste
spriječili pogrešno rukovanje,
primjerice prilikom dječje igre.
Pritisnite  na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje "CHILD LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
55HR
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece pritisnite i držite  na
jedinici dulje od 5 sekundi dok se
„CHILD LOCK OFF“ ne prikaže na
zaslonu.
Napomena
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne
može se uključiti kada otvorite ladicu
diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon približno
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala.
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „AUTO
STBY“, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „ON“
ili „OFF“, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AUTO STBY“ treperi na zaslonu
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
56HR
—— tijekom rada funkcije tunera
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada su priključeni mikrofon ili gitara.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na svom
sustavu možete ažurirati na webmjestima navedenima u nastavku.
Za ažuriranje softvera slijedite online
upute.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako naiđete na problem sa
sustavom, pronađite problem na
kontrolnom popisu za rješavanje
problema u nastavku, a zatim
poduzmite korektivnu radnju.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Imajte na umu da će serviser,
zamijeni li tijekom popravka neke
dijelove, te dijelove možda zadržati.
Ako se na zaslonu pojavi
„PROTECT XX” (X je broj)
Odmah isključite kabel za
napajanje strujom i provjerite
sljedeće stavke.
•• Upotrebljavate li samo
priložene zvučnike?
•• Blokira li nešto ventilacijske
otvore jedinice?
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav je ušao u stanje
pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala (str. 56).
Nema slike/zvuka kada je sustav
priključen na HDMI OUT (TV)
priključak.
•• Promijenite postavku u [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Tako ćete možda riješiti problem.
•• Oprema povezana HDMI OUT
(TV) priključkom nije u skladu s
formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM] (str. 34).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili
MIC2/GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
Dodatne informacije
Kada provjerite i zaključite
da nema problema, ponovno
ukopčajte strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) i uključite
sustav. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Nema zvuka.
•• Podesite jačinu zvuka.
•• Provjerite priključke zvučnika
(str. 18).
•• Provjerite povezanost s dodatnom
opremom ako ona postoji
(str. 18).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje iz
strujne utičnice (mrežni vod), a
zatim ga ponovno ukopčajte i
uključite sustav.
57HR
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
"CODE 01" i "SGNL ERR" pojavljuju
se na zaslonu.
•• Ovaj sustav podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Provjerite postavku audio izlaza
na TV-u te promijenite način PCM
izlaza ako je odabran automatski
način rada.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boja i
dalje nepravilno prikazuje, sustav
postavite dalje od TV-a.
Čuje se jako zujanje ili buka.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma (nije
priložen) na strujni kabel za
napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
“CHILD LOCK” se prikazuje kada
pritisnete bilo koji gumb na
jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja na
isključeno (str. 55).
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
58HR
Prikazuje se „PLEASE CONNECT
ALL SPK”.
•• Provjerite jesu li sve slušalice
priključene.
Prilikom uključivanja napajanja
čuje se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja i
isključivanja napajanja. To nije kvar.
Speakers
Čuje se zvuk samo iz jednog
kanala ili je jačina zvuka lijevog i
desnog kanala neuravnotežena.
•• Postavite zvučnike što je
simetričnije moguće.
•• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
ispravno povezani.
•• Izvor se reproducira u mono
zvuku.
Nema zvuka iz određenog
zvučnika.
•• Provjerite je li zvučnik pravilno i
čvrsto spojen.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
"LOCKED" prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće.
Pritisnite  za otkazivanje
prijenosa, a zatim pritisnite  na
jedinici kako biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 67).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO
disku ne podudara se sa
sustavom.
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na način
uobičajene reprodukcije (str. 28).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Oznaka ID3 nije verzija 1 (1.0/1.1) ili
verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Zvuk gubi stereoefekt prilikom
reprodukcije AUDIO CD-a, VIDEO
CD-a, audio datoteke, datoteke s
videozapisima ili DVD VIDEO diska.
•• Isključite prigušenje glasa
(str. 53).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
•• Provjerite priključke zvučnika
(str. 18).
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 67).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
•• Premjestite zvučnike dalje od
jedinice. Pri slušanju pjesme uz
glasne zvukove basa vibracije
zvučnika mogu izazvati
isprekidan zvuk.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja
traženja, usporene reprodukcije,
ponavljanja reprodukcije i
nasumične reprodukcije nije
moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
59HR
USB uređaj
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Informacije o
formatiranju potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite
USB uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj, a
zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se "USB" na zaslonu.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen.
Šum se možda pojavio tijekom
postupka prijenosa. Izbrišite
datoteku i pokušajte je ponovno
prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
"READING" se prikazuje dulje
vrijeme ili treba dugo vremena
prije nego reprodukcija počne.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
60HR
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
Na zaslonu se prikazuje "NO FILE".
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i svi su gumbi
(osim ) deaktivirani.
Pritisnite  na jedinici kako biste
otkazali ažuriranje softvera.
Na zaslonu se prikazuje "OVER
CURRENT".
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz
(USB) ulaza.
Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Provjerite je li sve u
redu s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 28).
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je video kabel ili HDMI kabel
oštećen, zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza ili
priključak za video ulaz na TV-u
(str. 21).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
Dodatne informacije
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
61HR
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Prebrišite disk kako biste ga
očistili (str. 67).
•• Ako video signal iz sustava mora
prolaziti preko videorekordera do
televizora, zaštita autorskih prava
koja se primjenjuje na neke DVD
VIDEO programe može utjecati na
kvalitetu slike.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju) Kada
reproducirate VIDEO CD snimljen
u sustavu boja koji je drukčiji od
onoga koji ste postavili za sustav,
slika može biti izobličena
(str. 23, 33).
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju)
Provjerite jeste li pravilno prema
sustavu boja na TV-u postavili boju
na sustavu (str. 23, 33).
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se
promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
62HR
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar
prijam.
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li prilikom odabira
naziva sustava (ovog sustava)
na BLUETOOTH uređaju unijeli
ispravnu lozinku.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se "BT OFF" prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
“BT ON” (str. 44).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati s
ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
•• Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja
(str. 41) i ponovno izvedite
uparivanje (str. 40).
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka
s pomoću  +/–.
Funkcija Kontrola za HDMI
("BRAVIA" Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(str. 35). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI
(str. 47). Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira s
postavkama zvučnika TV-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitiran iz zvučnika TV-a, sustav
se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
Sustav se isključuje kada se isključi
TV.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO
TV] (str. 35). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV]
postavljena na [ON], sustav se
bez obzira na ulaz automatski
isključuje kada isključite TV.
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
63HR
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku opcije [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(str. 35).
Kako biste automatski isključili
sustav kada isključite TV bez
obzira na ulaz, postavite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora podržavati funkciju
Kontrola za HDMI (str. 47). Za
pojedinosti pogledajte upute za
rad televizora.
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 21).
•• Ako je TV kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat
zvuka, provjerite je li sustav
povezan s priključkom HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom ARC (str. 21). Ako
se zvuk i dalje ne emitira ili je
isprekidan, priključite audio
kabel (nije priložen) i pritisnite
SETUP, a zatim [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
postavite na [OFF] (str. 35).
•• Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i
ako je spojen na HDMI IN priključak
TV-a. Kako biste emitirali zvuk TV-a
iz sustava, priključite audio kabel
(nije priložen) (str. 22).
•• Promijenite funkciju sustava na
„TV“ (str. 22).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
64HR
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu na
prednjoj ploči sustava zasvijetlit će
poruka „MUTING“. U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 17).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola
za HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se
može upravljati putem funkcije
Kontrola za HDMI ograničeni su
standardom HDMI CEC na sljedeći
način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do
3 uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju, DVD
uređaj za reprodukciju
i sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
Lančana zabava
Funkcija lančane zabave ne može
se uključiti.
•• Provjerite veze (str. 50).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
ispravno priključeni.
"PARTY CHAIN" treperi na zaslonu.
•• Ne možete odabrati funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (str. 50) tijekom funkcije
lančane zabave. Odaberite drugu
funkciju (str. 52).
•• Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici.
•• Ponovno pokrenite sustav.
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga
ponovno uključite kako biste
uključili funkciju lančane zabave.
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke
postavke.
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
pritisnutima oko 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"RESET".
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve korisnički konfigurirane
postavke kao što su memorirane
radijske stanice, vraćaju na tvornički
zadanu postavku (osim nekih
postavki izbornika za postavljanje).
Više o vraćanju postavki izbornika za
postavljanje na izvorne postavke
potražite u odjeljku „Vraćanje
zadanih postavki izbornika za
postavljanje“ (str. 65).
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
1 Pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
Dodatne informacije
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
3 Pritisnite DJ OFF i  i držite ih
kako biste odabrali [RESET], a
zatim pritisnite .
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
65HR
Funkcija samodijagnostike
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom (str. 67).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
66HR
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira se iz
HDMI IN (ARC) priključka TV-a
(str. 21).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
mapa.
GUEST
Sustav je postao gost zabave nakon
što je funkciju lančane zabave
pokrenuo domaćin zabave.
HOST
Sustav je pokrenuo funkciju lančane
zabave i postao gost zabave.
NO DEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili je
povezan nepodržan uređaj.
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
Mjere opreza
Prilikom nošenja jedinice
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT IN USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite “DVD/CD”.
NOT SUPPORTED
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
(USB)
3 Uklonite disk.
Pritisnite  kako biste otvorili i
zatvorili ladicu za disk.
Pričekajte da se "NO DISC" prikaže
na zaslonu.
4 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
PROTECTED
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
Napomene o diskovima
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
od sredine prema van.
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Sigurnost
Dodatne informacije
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Prilikom
isključivanja jedinice iz struje uvijek
uhvatite utikač. Nikada ne vucite kabel.
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
67HR
Rukovanje sustavom
Sustav nije otporan na kapanje vode
ili polijevanje vodom. Nemojte prskati
vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice na posebno tretirane površine
(npr. ulaštene, nauljene, polirane) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar jedinice može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno jedan sat dok vlaga
ne ishlapi.
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske
otvore.
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika nije zaštićen od
magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako nema
poboljšanja, premjestite zvučnike dalje
od TV prijamnika.
68HR
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka.
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnim LAN-om (IEEE802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN opremom pri upotrebi
Bluetooth uređaja u krugu
od 10 metara.
Specifikacije
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lijevi/
desni:
Napon 2 V, impedancija
47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma (kad je način gitare
isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
1 megaoma (kad je način gitare
uključen)
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT lijevi/desni:
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maksimalna razina izlaza 1 Vp-p,
nebalansirana, negativna
sinkronizacija, impedancija
75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
HDMI odjeljak
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Dodatne informacije
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom
upotrebe postavite što je moguće
bliže jedno drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
koju su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek
budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
69HR
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od
44,6 μW
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom
čitaču s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Vrsta A
Odjeljak FM tunera
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna
verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa
snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
70HR
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijma, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili
označavaju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima:
4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
Sustav zvučnika
SSSHAKEX70
SSSHAKEX30
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni, Sound Pressure Horn
Zvučnik:
Visokotonci: 25 mm, trubasta
vrsta
Subwooferi: 250 mm, konusni
Nazivna impedancija:
4 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
368 mm × 585 mm × 391 mm
Težina (pribl.):
16,1 kg
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni, Sound Pressure Horn
Zvučnik:
Visokotonci: 25 mm, trubasta
vrsta
Subwooferi: 200 mm, konusni
Nazivna impedancija:
4 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
315 mm × 490 mm × 388 mm
Težina (pribl.):
12 kg
Općenito
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
SHAKE-X70D: 375 W
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 220 W
Potrošnja energije (tijekom načina za
uštedu energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“
postavljen na „OFF” i [CONTROL
FOR HDMI] postavljen na [OFF].)
3 W* (Kada je „BT STBY“
postavljen na „ON” i [CONTROL
FOR HDMI] postavljen na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
(pribl.):
455 mm × 165 mm × 330 mm
Težina (bez zvučnika) (pribl.):
SHAKE-X70D: 6,2 kg
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 5,8 kg
* Potrošnja energije sustava bit će manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze, a “BT
STBY” je postavljen na “OFF”.
Dodatne informacije
Sustav zvučnika:
Trosmjerni, Sound Pressure Horn
Zvučnik:
Wooferi: 150 mm, konusni
Visokotonci: 25 mm, trubasta
vrsta
Subwooferi: 380 mm, stožasta
vrsta
Nazivna impedancija:
8 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
510 mm × 773 mm × 491 mm
Težina (pribl.):
30,6 kg
SSSHAKEX10
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
71HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
72HR
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski;
bangla
1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
1093
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Hrvatski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1166
Fidži
1332
Litavski
1507
Samoanski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73HR
©2017 Sony Corporation Tiskano u Maleziji
4-691-054-12(1)
Download PDF

advertising