4-113-171-11(1)
IC rekorder
Priprema_______________________
Snimanje_______________________
Reprodukcija___________________
Uređivanje poruka_______________
Uporaba izbornika_______________
Upute za uporabu
ICD-PX720
© 2009 Sony Corporation
Uporaba računala_______________
U slučaju problema______________
Dodatne informacije_ ____________
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavom za
prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Odgovarajući pribor: USB spojni kabel
2
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavom za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom
pakiranju označava da se isporučene
baterije ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete sprečavanju negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog
efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu
bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti
isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način
zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar
za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama
o sigurnom načinu njihove zamijene. Baterije odnesite
u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnika: sljedeće
napomene odnose se samo na
uređaje prodane u zemljama koje
primjenjuju smjernice Europske
unije
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Odgovorni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony,
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz usluge
i jamstvo, molimo obratite se na adrese navedene u
pratećem servisnom ili jamstvenom listu.
88 Snimljena glazba ograničena je isključivo za
osobnu uporabu. Za uporabu u druge svrhe
potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
88 Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno
snimanje/prijenos ili oštećenja podataka zbog
problema s IC rekorderom ili računalom.
88 Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan
na IC rekorderu možda se neće prikazati pravilno na uređaju. Uzrok tome je:
–– Kapacitet spojenog IC rekordera.
–– Nepravilan rad IC rekordera.
–– Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima koje
IC rekorder ne podržava.
Napomena za korisnike
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporationx
Dokumentacija ©2009 Sony Corporation
Sva prava zadržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani
softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se reproducirati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav strojno
čitljiv oblik bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke
Sony Corporation.
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY CORPORATION NE
PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE, POSLJEDIČNE
ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA JESU LI NASTALE
PREKRŠAJEM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG
ILI U VEZI S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM ILI
DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA OVDJE ILI
ZBOG NJIHOVE UPORABE.
Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve preinake ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u bilo
koje doba i bez najave. Ovdje opisani softver može biti
pokriven i uvjetima zasebne korisničke licence.
88 Ovaj softver je za Windows i ne može se upotrebljavati
uz Macintosh.
88 Priloženi spojni kabel predviđen je za IC rekorder
ICD-PX720. Nije moguće spajanje drugih IC rekordera.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
3
Sadržaj
Provjera sadržaja isporuke............................ 7
Opis dijelova i kontrola.................................. 8
Priprema
Korak 1: Priprema napajanja
uređaja...................................................................12
Umetanje baterija.......................................12
Kod zamjene baterija................................13
Korak 2: Podešavanje sata..........................15
Nastavak izravno od “Korak 1:
Priprema napajanja”..................................16
Podešavanje sata preko izbornika....16
Uključivanje i isključivanje
IC rekordera.........................................................18
Isključivanje napajanja.............................18
Uključivanje napajanja.............................18
4
Snimanje
Snimanje poruka..............................................19
Odabir moda snimanja................................22
Odabir mape......................................................24
Podešavanje osjetljivosti
mikrofona.............................................................25
Automatsko pokretanje snimanja pri
pojavi zvuka – VOR funkcija......................27
Dijeljenje poruke u dva dijela tijekom
snimanja................................................................28
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona
ili s druge opreme...........................................30
Snimanje zvuka iz telefona ili
mobilnog telefona.....................................31
Dodavanje snimke prethodno
snimljenoj poruci.............................................32
Dodavanje snimke preko poruke
tijekom reprodukcije.....................................34
Reprodukcija
Uporaba izbornika
Reprodukcija poruka.....................................36
Neprekidna reprodukcija svih poruka
u mapi –Neprekidna reprodukcija........39
Ponavljanje željenog odsječka poruke
– A-B Repeat.......................................................41
Podešavanje brzine reprodukcije
– DPC funkcija...................................................42
Snimanje pomoću drugih uređaja.......43
Reprodukcija poruke u željeno
vrijeme pomoću alarma..............................45
Podešavanje preko izbornika...................58
Uređivanje poruka
Brisanje poruka.................................................49
Brisanje jedne po jedne poruke.........49
Brisanje svih poruka u mapi.................51
Prebacivanje poruke u drugu
mapu.......................................................................52
Dijeljenje poruke u dva dijela..................53
Sprečavanje slučajnog rukovanja
– funkcija HOLD................................................55
Odabir prikaza...................................................56
Uporaba računala
Primjena isporučenog softvera
Digital Voice Editor.........................................66
Mogućnosti softvera Digital Voice
Editor..................................................................66
Sistemski zahtjevi........................................68
Spajanje IC rekordera na
računalo............................................................72
Gledanje datoteka pomoći...................73
Odspajanje IC rekordera od
računala............................................................74
U slučaju problema
U slučaju problema........................................75
Poruke pogrešaka.......................................82
Ograničenja sustava..................................84
5
Dodatne informacije
Uporaba USB AC adaptera
(opcija)....................................................................85
Odspajanje IC rekordera iz zidne
utičnice..............................................................86
Mjere opreza.......................................................87
Tehnički podaci................................................88
6
Provjera sadržaja
isporuke
Aplikacijski softver, Digital Voice Editor
(CD-ROM)
IC rekorder (1)
Torbica za nošenje* (1)
Stereo slušalice* (1)
CD-ROM (1)
(Upute za uporabu u PDF formatu.)
Upute za uporabu
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)
** Stereo slušalice i torbica za nošenje priloženi
su uz neke modele u nekim regijama.
Upozoravamo korisnika da promjene ili
preinake na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do
gubitka prava na uporabu ovog uređaja.
USB spojni kabel (1)
7
Opis dijelova i
kontrola
Podrobnosti potražite na stranicama
navedenim u zagradama.
Prednja strana
AUgrađeni mikrofoni (19)
BIndikator rada (15, 19, 36, 64)
CPokazivač (9)
DTipka DIVIDE (29, 54)
ETipka  REC/PAUSE (19, 21)
FTipka – (preskakanje/ubrzano
unatrag) (36, 37, 58)
GTipka  (stop) (20, 37, 47, 59)
HZvučnik
IPriključnica  (mikrofon) (30)
JPriključnica  (slušalice) (21, 37, 44)
KTipka ERASE (50)
LTipka VOL (glasnoća) +/– (21, 37)
MTipka DISPLAY/MENU (57, 58)
NTipka  (ponavljanje) A-B (41)
OTipka  PLAY/STOP•ENTER (21, 36,
38, 58)
PTipka + (preskakanje/ubrzano
naprijed) (36, 37, 58)
QOtvor za ručnu vrpcu (nije priložena)
8
Stražnja strana
RPretinac za bateriju (12)
SPreklopka HOLD (18, 56)
TPriključnica  (USB) (72, 85)
Pokazivač
AIndikator mape
Prikazuje mapu (Δ, Ε, ̀, Ζ ili Η)
koju ste odabrali.
BOsjetljivost mikrofona
Prikazuje osjetljivost mikrofona.
ΓH (visoka osjetljivost): Za snimanje
na sastanku ili na tihom/prostranom
mjestu.
ΓL (niska osjetljivost): Za snimanje
diktata ili na bučnom mjestu.
CIndikator alarma
Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.
DIndikator ponavljanja reprodukcije
Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruke.
9
EBroj odabrane poruke
FIndikator REC DATE (datum snimanja)
Uz REC DATE indikator prikaže se
datum snimanja.
GIndikator REMAIN
Kad je IC rekorder u modu snimanja,
preostalo vrijeme snimanja prikaže
se pomoću indikatora REMAIN, ili kad
je IC rekorder u modu reprodukcije/
zaustavljenom modu, preostalo
vrijeme poruke prikazano je pomoću
indikator REMAIN.
HIndikator preostale memorije
Prikazuje preostalu memoriju te se
umanjuje za jedan tijekom snimanja.
IIndikator baterija
Prikazuje preostali kapacitet baterije.
JIndikator načina snimanja
Prikaz odabranog načina snimanja
kad je IC rekorder u stop modu, te
prikaz trenutnog načina snimanja kad
je IC rekorder u modu reprodukcije ili
snimanja.
LP : Mod snimanja uz dugotrajnu
reprodukciju mono zvuka
SP : Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju mono zvuka
HQ: Mod mono snimanja visoke
kvalitete
SHQ: Mod mono snimanja super
visoke kvalitete
KIndikator ̉ (snimanje)
Prikaže se kad IC rekorder snima.
LIndikator VOR
Prikaže se kad je funkcija VOR podešena na “ON” u izborniku i treperi kad
je IC rekorder u modu pauze tijekom
snimanja pomoću funkcije VOR.
MIndikator funkcije Lock
Prikaže se kad je “LOCK” podešeno na
“ON” u izborniku.
10
NIndikator EASY-S (jednostavno pretraživanje)
Prikaže se kad je funkcija jednostavnog pretraživanja podešena na “ON”
u izborniku.
OIndikator DPC
Prikaže se kad je funkcija DPC (Digital
Pitch Control) podešena na “ON” u
izborniku.
PUkupan broja poruka u mapi/DPC
podešenje
QIndikator proteklog/preostalog
vremena/Indikator datuma i vremena
snimanja/poruka
11
Priprema
Korak 1: Priprema
napajanja uređaja
2 Umetnite LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije pazeći na oznake polariteta
te zatvorite pokrov pretinca.
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
Umetanje baterija
1 Pomaknite i podignite pokrov
pretinca za baterije.
Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno odspoji, pričvrstite ga na način
prikazan slikom.
12
 Savjeti
66 Kod zamjene baterija, snimljene poruke i
podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako
izvadite baterije.
66 Sat nastavlja s radom nakon što izvadite
baterije još neko vrijeme.
 Napomene
Kad prvi put umetnete baterije ili ako je
neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija ,
prikazuje se izbornik za podešavanje sata
i trepere znamenke godine. Pogledajte
“Nastavak izravno od koraka 1: Priprema
napajanja” na str. 16 za podešavanje
datuma i točnog vremena.
Indikator baterija na pokazivaču prikazuje
stanje baterija.
Indikator preostalog napona
baterije
_ :_ Zamijenite islužene baterije novima.
_ :_ Prikazuje se “LO BATT” i IC rekorder
prestaje raditi.
Trajanje baterija*1
Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina
AAA) alkalnih baterija (uz neprekidnu
uporabu)
Mod
snimanja
Snimanje
Reprodukcija*2 preko
zvučnika
Reprodukcija preko
slušalica
SHQ*3
HQ*4
Oko 30 h
Oko 13 h
Oko 30 h
Oko 13 h
Oko 32 h
Oko 32 h
Priprema
66 Nemojte upotrebljavati manganske baterije uz
ovaj IC rekorder.
66 Prilikom zamjene baterija, obje baterije
zamijenite novima.
66 Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
66 Ako ne namjeravate koristiti IC rekorder dulje
vremensko razdoblje, izvadite baterije kako
biste izbjegli oštećenje uređaja uslijed curenja
baterija i korozije.
Kod zamjene baterija
13
Mod
snimanja
Snimanje
Reprodukcija*2 preko
zvučnika
Reprodukcija preko
slušalica
SP*5
LP*6
Oko 35 h
Oko 13 h
Oko 48 h
Oko 13 h
Oko 32 h
Oko 32 h
Mod
snimanja
Snimanje
Reprodukcija*2 preko
zvučnika
Reprodukcija preko
slušalica
(h: sati)
Kod uporabe Sony NH-AAA punjivih
baterija (uz neprekidnu uporabu)
Mod
snimanja
Snimanje
Reprodukcija*2 preko
zvučnika
Reprodukcija preko
slušalica
14
SHQ*3
HQ*4
Oko 20 h
Oko 10 h
Oko 20 h
Oko 10 h
Oko 25 h
Oko 25 h
SP*5
LP*6
Oko 25 h
Oko 10 h
Oko 35 h
Oko 10 h
Oko 25 h
Oko 25 h
(h: sati)
Vrijeme trajanja baterije može se smanjiti
ovisno o načinu uporabe IC rekordera
*2
Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika
uz glasnoću na razini 27
*3
SHQ: Mod mono snimanja super visoke
kvalitete
*4
HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete
*5
SP : Mod snimanja uz standardnu reprodukciju
mono zvuka
*6
LP : Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju
mono zvuka
*1
Napomena o pristupu podacima
IC rekorder pristupa podacima kad se
na pokazivaču prikaže poruka “ACCESS”
ili ako indikator rada treperi narančasto.
Tijekom pristupa podacima nemojte
vaditi baterije ili spajati ili odspajati USB
AC adapter (opcija). Podaci bi se mogli
oštetiti.
Korak 2: Podešavanje
sata
 Napomena
Priprema
Ako IC rekorder obrađuje veću količinu
podataka, poruka se može prikazivati dulje
vrijeme. To ne znači da se IC rekorder pokvario.
Pričekajte dok poruka ne nestane prije nego
počnete upotrebljavati uređaj.
Sat je potrebno podesiti kako biste mogli
upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti
datum i vrijeme.
Kad prvi put umetnete baterije ili ako je
neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija ,
prikazuje se izbornik za podešavanje sata
i trepere znamenke godine.
15
Nastavak izravno od “Korak
1: Priprema napajanja”
Podešavanje sata preko
izbornika
1 Pritisnite – ili + za podeša-
Dok je IC rekorder u stop modu, sat
možete podesiti preko izbornika.
vanje godine, mjeseca, dana, sata
i minute navedenim redom i zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
2 Pritisnite  (stop) za povratak na
prikaz izbornika stop moda.
16
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Na pokazivaču se prikazuje izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“SET DATE” zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
3 Pritisnite – ili + za odabir
“AUTO” or “MANUAL” i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
prikaz izbornika stop moda.
 Savjeti
66 Pritisnite DISPLAY/MENU za povratak na
prethodni korak.
66 Možete odabrati format sata “12H” (12-satni
prikaz) ili “24H” (24-satni prikaz) u izborniku
“HOUR”. Ako je podešeno “12H” (12-satni
prikaz), na pokazivaču se prikazuje “AM” ili
“PM”.
 Napomena
Ako ne pritisnete  PLAY/STOP•ENTER
unutar jedne minute od unosa postavki sata,
mod podešavanja sata se poništava i vraća se
normalan prikaz na pokazivač.
Priprema
Kad odaberete “AUTO”, sat se automatski
podešava u skladu sa satom u računalu
kod spajanja IC rekordera s računalom
na kojem je pokrenut isporučeni Digital
Voice Editor softver. Ako odaberete
“MANUAL”, trepću znamenke za godinu.
Prijeđite na sljedeće korake.
5 Pritisnite  (stop) za povratak na
4 Pritisnite – ili + za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata
i minute navedenim redom i zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
17
Uključivanje i
isključivanje IC
rekordera
Isključivanje napajanja
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru
strelice u stop modu. Treperi indikator
“HOLD”. IC rekorder se isključuje nakon
nekoliko sekundi.
Uključivanje napajanja
Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. IC rekorder se
uključi.
 Savjeti
88 Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
savjetujemo da ga isključite.
88 Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta
od uključivanja, pokazivač se automatski isključuje.
(Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)
Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete
spriječiti prebrzo trošenje baterija tako da
isključite napajanje.
18
Snimanje
Snimanje poruka
Ugrađeni
mikrofoni
Indikator
rada
Pokazivač
Mod snimanja
Broj trenutne
poruke
Prikaz brojača*
** Prikaže se način prikaza
koji je odabran tipkom
DISPLAY/MENU.
1 Odaberite mapu.
Snimanje
Indikator preostale
memorije
2 Pokrenite snimanje.
APritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za
APritisnite  REC/PAUSE u stop modu.
otvaranje izbornika.
BPritisnite – ili + za odabir
“FOLDER” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
CPritisnite – ili + za odabir željene
mape (Δ, Ε, ̀, Ζ ili Ζ) zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
DPritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
Indikator rada svijetli crveno. (Ako je
“LED” podešeno na “OFF” u izborniku
(str. 64), indikator rada ne svijetli.)
Nije potrebno pritisnuti i držati 
REC/PAUSE tijekom snimanja. Nova
poruka će se automatski snimiti
nakon prethodne.
BGovorite u ugrađene mikrofone.
19
3 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
IC rekorder se zaustavlja na početku
tekuće snimke.
Ako ne promijenite mapu nakon što
zaustavite snimanje, prilikom sljedećeg
snimanja poruka se pohranjuje u istu
mapu.
 Savjeti
66 Prije početka snimanja, savjetujemo da
iskušate radi li snimanje.
66 Kad kupite IC rekorder, na raspolaganju vam
je 5 mapa. U svaku mapu možete snimiti do
99 poruka.
66 Za vrijeme snimanja možete zaključati sve
ostale funkcije kako biste spriječili slučajno
rukovanje tako da pomaknete preklopku
HOLD u smjeru strelice.
20
 Napomene
66 Dok indikator rada trepće ili svijetli narančasto,
nemojte vaditi baterije niti odspajati USB AC
adapter. Podaci bi se mogli oštetiti.
66 Ako slučajno prstom ili nekim predmetom
dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom
snimanja, mogu se snimiti smetnje.
66 Prije snimanja provjerite indikator preostalog
napona baterije (str. 13).
66 Kako biste izbjegli potrebu za zamjenom baterija
tijekom dugotrajnog snimanja, upotrijebite
USB AC adapter (opcija) (str. 85).
66 Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati
ako snimate u različitim modovima snimanja.
Praćenje snimanja
Za
pauzu
snimanja*
Učinite sljedeće
Pritisnite  REC/PAUSE.
Tijekom pauze snimanja,
indikator rada treperi crveno i na pokazivaču treperi
“PAUSE”.
Spojite dodatno nabavljive slušalice na
priključnicu  (slušalice) i pratite snimanje.
Možete podesiti glasnoću zvuka u
slušalicama pomoću VOL + ili –, no razina
snimanja se ne mijenja.
nastavak
snimanja iz
pauze
Ponovno pritisnite 
REC/PAUSE. Snimanje se
nastavlja od tog dijela. (Za
zaustavljanje snimanja
nakon pauze, pritisnite 
(stop).)
Indikator preostale memorije
Pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER. Snimanje se
zaustavlja i započinje reprodukcija od početka upravo
snimljene poruke.
slušanje tije- Pritisnite i zadržite –
kom snimanja tijekom snimanja ili pauze
snimanja. Snimanje se
zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubrzanu
reprodukciju. Kad otpustite
–, reprodukcija započinje od odabranog mjesta.
** Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder
prelazi u stop mod.
Memorija je
gotovo puna.
Treperi
Kad preostalo vrijeme snimanja dosegne
10 minuta, posljednja znamenka treperi.
Ako je odabran mod prikaza preostalog
vremena snimanja, prikaz preostalog
vremena snimanja također treperi kad
preostalo vrijeme dosegne 1 minutu.
Prikaz se automatski mijenja u prikaz
preostalog vremena.
Kad je memorija puna, snimanje se
automatski zaustavlja i na pokazivaču
triput zatreperi ̉ i “FULL”. Za nastavak
snimanja, prvo obrišite neke poruke.
Snimanje
slušanje trenutne snimke
odmah nakon
snimanja
Tijekom snimanja, indikator preostale
memorije se smanjuje.
21
Odabir moda snimanja
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“MODE” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Možete odabrati mod snimanja u
izborniku dok je snimanje na IC rekorderu
zaustavljeno. Mod snimanja je početno
podešen na “SHQ” kad kupite IC rekorder.
22
3 Pritisnite – ili + za odabir
“LP”, “SP”, “HQ” ili “SHQ” zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
LP :
SP :
HQ:
SHQ:
Maksimalno vrijeme snimanja
Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa
je kako slijedi.
SHQ mod
11 h 55 min
HQ mod
17 h 55 min
SP mod
48 h
LP mod
288 h 10 min
(h: sati/min : minute)
Snimanje
Mod snimanja uz dugotrajnu
reprodukciju mono zvuka
(11,025 kHz/8 kbps)
Možete dugotrajnije snimati
mono zvuk.
Mod snimanja uz standardnu
reprodukciju mono zvuka
(44,1 kHz/48 kbps)
Možete snimati zvuk standardne
kvalitete.
Mod mono snimanja visoke
kvalitete (44,1 kHz/128 kbps)
Možete snimati mono zvuk
visoke kvalitete.
Mod mono snimanja super visoke kvalitete (44,1 kHz/192 kbps)
Možete snimati mono zvuk super
visoke kvalitete.
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
Za snimanje zvuka bolje kvalitete, odaberite
HQ ili SHQ mod.
 Napomena
Mod snimanja ne može se podesiti tijekom
snimanja.
23
Odabir mape
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“FOLDER” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Kad kupite IC rekorder na njemu je već
izrađeno pet mapa (Δ, Ε, ̀, Ζ i Η).
Odaberite jednu od ovih mapa u izborniku.
24
3 Pritisnite – ili + za odabir
željene mape (Δ, Ε, ̀, Ζ ili Ζ)
zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Podešavanje
osjetljivosti
mikrofona
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
Snimanje
Osjetljivost mikrofona možete podesiti
u izborniku za vrijeme snimanja ili dok je
snimanje zaustavljeno.
Početno je osjetljivost mikrofona podešena
na “ΓH” kod kupovine IC rekordera.
25
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3 Pritisnite – ili + za odabir
“ΓH” ili “ΓL” zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
ΓH: Za snimanje sastanaka ili na tihim
i/ili prostranim mjestima.
ΓL: Za snimanje diktata ili na bučnim
mjestima.
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
2 Pritisnite – ili + za odabir
“SENS” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
26
izbornika.
Automatsko pokretanje
snimanja pri pojavi
zvuka – VOR funkcija
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“VOR” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Snimanje
3 Pritisnite – ili + za odabir
Funkciju VOR (Voice Operated Recording)
možete podesiti na “ON” kako biste omogućili da IC rekorder započne snimanje
kad prepozna zvuk i prekine kad zvuk
nestane te tako izbjegli snimanje za
vrijeme tišine.
Funkcija VOR je početno podešena na
“OFF” kad kupite IC rekorder.
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
27
5 Pritisnite  REC/PAUSE.
Na pokazivaču se prikazuje “̉” i
“VOR”.
Snimanje započinje kad IC rekorder
prepozna zvuk. Snimanje se pauzira kad
se ne prepoznaje zvuk a indikatori “VOR”
i “PAUSE” trepere. Kad IC rekorder ponovno prepozna zvuk, snimanje se nastavlja.
Dijeljenje poruke u
dva dijela tijekom
snimanja
Isključivanje VOR funkcije
Podesite “VOR” na “OFF” u koraku 3.
 Napomena
Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi. Podesite “SENS” u izborniku u skladu s uvjetima
snimanja. Ako snimanje nije zadovoljavajuće
nakon promjene osjetljivosti mikrofona ili ako
želite snimiti nešto važno, podesite “VOR” na
“OFF” u izborniku.
Poruku možete podijeliti tijekom snimanja
tako da je podijeljena na dva dijela i
svakom dijelu se dodjeljuje novi broj.
28
Pritisnite DIVIDE tijekom snimanja.
Na pokazivaču treperi “DIVIDE” i novi
broj poruke dodjeljuje se na mjestu
gdje ste pritisnuli tipku. Poruka se
snima kao dvije poruke, međutim,
snimanje se nastavlja bez prekida.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka se dijeli.
Poruka 2 i poruka 3 snimaju se
bez prekida.
 Savjet
66 Za dijeljenje poruke potreban je određeni
slobodan prostor u memoriji. Dodatne
informacije potražite u “Ograničenja sustava”
na str. 84.
66 Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije
moguće podijeliti poruku unutar te mape.
66 Nakon što se poruka podijeli, ne može se
više spojiti na IC rekorderu. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver.
66 Poruku ne možete podijeliti na njenom
samom početku (0,5 sekundi od početka).
66 Kad podijelite poruku na dva dijela, na
mjestu dijeljenja kraj prve i početak druge
poruke mogu biti prekinuti.
66 Ako prečesto dijelite poruku tijekom snimanja, može doći do sljedeće pojave: Indikator
rada nastavlja treperiti i uređajem se ne
može rukovati neko vrijeme. Pojava nije kvar.
Sačekajte dok se indikator isključi.
Snimanje
Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti
tijekom pauze snimanja.
 Napomene
29
Snimanje pomoću
vanjskog mikrofona
ili s druge opreme
Mikrofon
ili druga
oprema
Na priključnicu 
(mikrofon)
1 Spojite vanjski mikrofon ili drugu
opremu u priključnicu  (mikrofon)
dok je IC rekorder u stop modu.
Ugrađeni mikrofoni se automatski
isključuju.
Ako spojite plug in power vrstu mikrofona,
mikrofon se automatski napaja iz IC
rekordera.
2 Odaberite mapu u koju želite snimati
poruke.
Detalje potražite u “Odabir mape” (str. 24).
3 Pokrenite snimanje pritiskom na 
REC/PAUSE.
4 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
Detalje o snimanju potražite u “Snimanje
poruka” (str. 19).
30
** Dodatan audio spojni kabel (nije
isporučen)
RK-G139
RK-G136
Na IC
rekorder
Stereo mini
priključak
Stereo mini
priključak
Na drugi
uređaj
Mini priključak
(mono)
Stereo mini
priključak
 Napomene
 Preporučeni mikrofoni
Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10 ili ECM-CZ10,
ECM-DS70P ili ECM-DS30P electret kondenzatorski mikrofon (opcija).
Možete upotrijebiti electret kondenzatorski mikrofon sa slušalicama ECM-TL1
(opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili
mobilnog telefona.
Podrobnosti o načinu spajanja potražite
u uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.
 Napomene
66 Nakon povezivanja a prije početka snimanja,
provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu
snimanja.
66 Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili ton
biranja broja, razina glasnoće snimljenog
razgovora može biti niža. U tom slučaju,
pokrenite snimanje nakon što razgovor
započne.
66 Funkcija VOR možda neće raditi, ovisno o
vrsti telefona koji se koristi ili stanju linije.
66 Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost
za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete snimiti razgovor pomoću IC rekordera.
66 Kod vašeg prodavatelja možda nećete
pronaći neki od gore navedenog pribora.
Molimo, za dodatne informacije obratite se
dobavljaču.
Snimanje
66 Ako ulazna razina nije dovoljno visoka, spojite
priključnicu za slušalice (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) IC rekordera i podesite razinu glasnoće
na uređaju spojenom na IC rekorder.
66 Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od gore navedenog pribora. Molimo, za
dodatne informacije obratite se dobavljaču.
66 Kad je način snimanja podešen na “HQ” ili
“SHQ” te se koristi stereo mikrofon, možete
snimiti stereo zvuk.
Snimanje zvuka iz telefona
ili mobilnog telefona
31
Dodavanje snimke
prethodno snimljenoj
poruci
Tijekom reprodukcije Poruke 3
Poruka 3
Poruka 4
Nakon dodavanja snimke
Poruka 3
Poruka 4
Dodana snimka
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“REC-OP” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Kad je u izborniku opcija “REC-OP” podešena
na “ADD”, možete dodati snimku poruci
koja se reproducira. Dodatna snimka će
se smjestiti iza tekuće poruke i smatrat će
se dijelom te poruke.
32
3 Pritisnite – ili + za odabir
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
7 Dok trepće “ADD”, ponovno pritisnite
 REC/PAUSE.
Indikator rada će treptati crveno i
snimka će se dodati na kraj tekuće
poruke.
8 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
4 Pritisnite – ili + za odabir
“ADD” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
 Napomene
Snimanje
66 Ne možete dodati snimku ukoliko nema
dovoljno memorijskog prostora.
66 Dodani dio poruke snimit će se u istom
modu snimanja.
66 Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta,
potrebno je ponoviti postupak od početka.
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
6 Kad se reproducira poruka kojoj
želite dodati snimku, pritisnite 
REC/PAUSE.
Treptat će “̉” i “ADD” te se IC
rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu
snimanja.
33
Dodavanje snimke
preko poruke tijekom
reprodukcije
Početno mjesto
dodatne snimke
Poruka 2
Poruka 3 Poruka 4
Izbrisani dio
poruke 2
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Dodana snimka u Poruci 2
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
Kad je opcija “REC-OP” u izborniku podešena na “OVER” možete dodati snimku
nakon odabranog mjesta u snimljenoj
poruci. Ostatak poruke nakon odabranog
mjesta se briše.
34
2 Pritisnite – ili + za odabir
“REC-OP” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pritisnite – ili + za odabir
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
7 Kad treperi “OVER”, ponovno pritisnite  REC/PAUSE.
Indikator rada će svijetliti crveno i
počet će snimanje.
8 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
 Napomene
4 Pritisnite – ili + za odabir
“OVER” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Snimanje
66 Ne možete dodati snimku preko poruke ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
66 Dodani dio poruke snimit će se u istom
modu snimanja.
66 Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta,
potrebno je ponoviti postupak od početka.
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
6 Kad se reproducira poruka preko
koje želite dodati snimku, pritisnite
 REC/PAUSE.
Indikatori “̉” i “OVER” trepere i IC
rekorder se zaustavlja u modu pauze
snimanja.
35
Reprodukcija
Reprodukcija poruka
Indikator
rada
Priključnica 
(slušalice)
Pokazivač
Broj odabrane
poruke
Ukupno poruka
u mapi
Prikaz brojača*
** Prikaže se način prikaza koji
je odabran tipkom DISPLAY/
MENU.
1 Odaberite mapu.
APritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za
otvaranje izbornika.
BPritisnite – ili + za odabir
“FOLDER” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
CPritisnite – ili + za odabir željene mape (Δ, Ε, ̀, Ζ ili Ζ) zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
DPritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
36
2 Pritisnite – ili + za odabir
poruke koju želite reproducirati.
3 Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za
početak reprodukcije.
Indikator rada svijetli zeleno. (Ako je
“LED” podešeno na “OFF” u izborniku
(str. 64), indikator rada ne svijetli.)
4 Pritisnite VOL + ili – za podešavanje
Brzo pronalaženje željenog mjesta
za reprodukciju (Easy Search)
5 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
Ako je “EASY-S” podešen na “ON” (str. 62)
u izborniku, možete brzo pronaći mjesto
od kojeg želite pokrenuti reprodukciju
pritiskom tipke – ili + više puta
tijekom reprodukcije ili pauze reprodukcije.
Jednim pritiskom na tipku – vraćate
se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed približno 10 sekundi jednim pritiskom
na tipku +. Funkcija je korisna kod
pronalaženja željenog mjesta u duljim
snimkama.
glasnoće.
reprodukcije.
 Savjet
Tijekom snimanja možete blokirati funkcije
svih tipaka te tako izbjeći neželjene operacije
uređaja tako da pomaknete preklopku HOLD u
smjeru strelice.
Slušanje uz veću kvalitetu zvuka
Pretraživanje prema naprijed/
unatrag tijekom reprodukcije
(Cue/Review)
66 Pretraživanje prema naprijed (Cue):
Pritisnite i zadržite + tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje
želite nastaviti reprodukciju.
66 Pretraživanje unatrag (Review):
Pritisnite i zadržite – tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje
želite nastaviti reprodukciju.
Reprodukcija
66 Slušanje preko slušalica :
Spojite slušalice (isporučene ili neke
druge) u priključnicu  (slušalice).
Ugrađeni zvučnik se automatski
isključuje.
66 Slušanje preko vanjskog zvučnika:
Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija)
u priključnicu  (slušalice).
IC rekorder najprije pretražuje uz malu
brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija
je korisna za preslušavanje riječ po riječ
unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako
pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder
započinje pretraživati većom brzinom.
37
 Kad se poruke reproduciraju do
kraja posljednje poruke
66 Kod reprodukcije ili ubrzane reprodukcije
do kraja zadnje poruke, “END” zatrepće 5
sekundi i indikator rada svijetli zeleno. (Ne
čuje se zvuk reprodukcije.)
66 Kad “END” prestane treperiti i indikator rada
se isključi, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke.
66 Ako pritisnete i zadržite – dok treperi
“END”, poruke se ponovno reproduciraju uz
ponavljanje i normalna reprodukcija će se
nastaviti na mjestu gdje otpustite tipku.
66 Ako je zadnja poruka duga i želite početi
reprodukcije negdje dalje u poruci, pritisnite
i zadržite + za prijelaz na kraj poruke i
zatim pritisnite – dok treperi “END” za
povratak na željeno mjesto.
66 Za ostale poruke (osim zadnje), prijeđite na
početak sljedeće poruke i reproducirajte
unatrag do željenog mjesta.
Za
zaustavljanje na
trenutnom položaju
(funkcija pauze
reprodukcije)
Učinite sljedeće
Pritisnite  (stop) ili 
PLAY/STOP•ENTER. Za
nastavak reprodukcije
od tog mjesta, ponovno
pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
povratak na
Jednom pritisnite
početak trenutne –.*
poruke
povratak na
Pritisnite – više
prethodne
puta. (Kada je uređaj
poruke
zaustavljen, pritisnite i
zadržite tipku kako biste
preskakali poruke bez
prekida.)
prijelaz na
Jednom pritisnite
sljedeću poruku +.*
prijelaz na
Pritisnite + više
sljedeće poruke
puta. (Kada je uređaj zaustavljen, zadržite tipku
kako biste preskakali
poruke bez prekida.)
** Funkcije su dostupne kad je opcija “EASY-S”
(funkcija Easy Search) podešena na “OFF”
(str. 62).
38
Ponavljanje reprodukcije poruke
Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite
tipku  PLAY/STOP•ENTER dok se ne
prikaže “”. Ponavljat će se reprodukcija
odabrane poruke.
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Neprekidna
reprodukcija svih
poruka u mapi –
Neprekidna
reprodukcija
Reprodukcija
Mod neprekidne reprodukcije možete
odabrati u izborniku, pomoću opcije
CONT. Kad podesite CONT na “ON”,
možete neprekidno reproducirati sve
poruke u mapi.
39
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
3 Pritisnite – ili + za odabir
2 Pritisnite – ili + za odabir
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
“CONT” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
40
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
izbornika.
Ponavljanje željenog
odsječka poruke –
A-B Repeat
2 Ponovno pritisnite  (ponavljanje)
A-B za odabir završne točke B.
Prikazuje se “” i “A-B” i ponavlja se
reprodukcija odabranog odsječka.
Za nastavak normalne reprodukcije
Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Za zaustavljanje A-B Repeat
reprodukcije
Pritisnite  (stop).
Tijekom reprodukcije odsječka A-B,
ponovno pritisnite  (ponavljanje) A-B
za odabir nove početne točke A. Zatim
odaberite novu završnu točku B kao u
koraku 2.
Reprodukcija
Za promjenu odabranog odsječka
A-B
 Napomena
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 
(ponavljanje) A-B za odabir točke A.
Treperi “A-B B”.
Ne može se odabrati završna točka B prije
odabira početne točke A.
41
Podešavanje brzine
reprodukcije – DPC
funkcija
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
“DPC” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pritisnite – ili + za odabir
Kad podesite “DPC” na “ON” možete podesiti
brzinu reprodukcije između +100% i –50%
normalne brzine u izborniku.
Poruka se reproducira uz normalan zvuk
zahvaljujući digitalnoj obradi zvuka.
42
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
4 Pritisnite – ili + za pode-
šavanje brzine reprodukcije, zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Brzinu možete podešavati u koracima
od 10% prema + i 5% prema –.
Snimanje pomoću
drugih uređaja
Kasetofon
i sl.
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
Za nastavak normalne reprodukcije
Podesite “DPC” na “OFF” u koraku 3.
Na priključnicu 
(slušalice)
Reprodukcija
izbornika.
U ulaznu audio
priključnicu
43
Za snimanje zvuka iz IC rekordera pomoću
drugog uređaja, spojite priključnicu 
(slušalice) IC rekordera u audio ulaznu
priključnicu (mini stereo) na drugom uređaju pomoću audio priključnog kabela*.
1 Spojite priključnicu  (slušalice)
na IC rekorderu s audio ulaznom
priključnicom (stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću
audio spojnog kabela*.
2 Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za
pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite mod snimanja na
spojenom uređaju.
Poruka iz IC rekordera će se snimiti na
spojenom uređaju.
3 Pritisnite  (stop) na IC rekorderu
i spojenom uređaju istovremeno
kako biste prekinuli snimanje.
44
** Dodatan audio spojni kabel (nije
isporučen)
RK-G139
RK-G136
Na IC
rekorder
Stereo mini
priključak
Stereo mini
priključak
Na drugi
uređaj
Mini priključak
(mono)
Stereo mini
priključak
 Napomena
Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od gore navedenog pribora. Molimo, za
dodatne informacije obratite se dobavljaču.
 Savjet
Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje pravilno.
Reprodukcija poruke
u željeno vrijeme
pomoću alarma
1 Odaberite poruku koju želite
reproducirati s alarmom.
2 Uđite u mod podešavanja alarma.
APritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
Reprodukcija
za otvaranje izbornika. Prikazuje se
izbornik.
BPritisnite – ili + za odabir
“ALARM” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER. (Ako je alarm već podešen za odabranu poruku, prikaže se
“ALARM ON”. Ako ne želite promijeniti
podešenje, pritisnite  (stop) i zatvorite izbornik.)
 Napomena
U željeno vrijeme možete podesiti oglašavanje alarma i početak reprodukcije
željene poruke.
Poruke možete reproducirati željenog
datuma, jednom tjedno ili u isto vrijeme
svaki dan.
“ALARM OFF (ili ON)” se ne prikazuje i
alarm se ne može podesiti ukoliko sat
nije podešen ili ako unutar odabrane
mape nije snimljena nijedna poruka.
45
CPritisnite – ili + za odabir
“ON” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Podesite datum i vrijeme alarma.
APritisnite – ili + za odabir
“DATE”, dana u tjednu ili “DAILY” zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
BAko odaberete “DATE”:
Podesite redom godinu, mjesec,
datum, sat i minute prema opisu
uputa u “Korak 2: Podešavanje sata”
na str. 15, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Ako odaberete dan u tjednu ili
“DAILY”:
Pritisnite – ili + za podešavanje sata, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER, pritisnite – ili +
za podešavanje minuta, zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
46
4 Pritisnite – ili + za odabir
zvuka alarma, “B-ONLY” ili “B-PLAY”,
zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
B-ONLY: Oglasit će se samo alarm.
B-PLAY: Nakon alarma reproducira se
odabrana poruka.
Prikaže se “ALARM ON”.
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
Postupak podešavanja je završen i na
pokazivaču se prikazuje “” (indikator
alarma).
Kada dođe podešeni datum i
vrijeme
Za promjenu podešenja alarma
U podešeno vrijeme, alarm se oglasi na
približno 10 sekundi te se reproducira
odabrana poruka. (Ako ste odabrali
“B-ONLY” oglasit će se samo alarm.)
Tijekom reprodukcije, na pokazivaču
treperi “ALARM”.
Kad je završena reprodukcija, IC rekorder
se automatski zaustavlja na početku
odabrane poruke.
Za poništenje podešenja alarma
Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za reproduciranje iste poruke od početka.
Za isključivanje alarma prije
početka reprodukcije
Slijedite korake 1 i 2-C na str. 46. U koraku
2-C pritisnite – ili + na za odabir
“OFF” i pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Alarm se poništava i indikator alarma
nestaje s pokazivača.
Reprodukcija
Za ponovno slušanje iste poruke
Krenite od koraka 2 na str. 45.
Pritisnite tipku  (stop) dok se čuje zvuk
alarma. Reprodukciju možete zaustaviti
i ukoliko su tipke blokirane funkcijom
HOLD.
47
 Napomene
66 Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podesiti.
66 Alarm se uključuje čak i ako u izborniku
podesite “BEEP” na “OFF” (str. 64).
66 Ako pokušate podesiti alarm za reproduciranje poruke u prethodno podešeno vrijeme
na drugoj poruci, prikaže se “PRE SET”, čime
se sprječavaju nova podešenja.
66 Ukoliko se alarm reproducira tijekom
reprodukcije druge poruke koja je podešena
pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i
reproducira se nova poruka.
66 Ako vrijeme alarma nastupi za vrijeme
snimanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon
završetka snimanja te se pokreće reprodukcija.
Kad dođe vrijeme za alarm, treperi “”.
66 Ako se tijekom snimanja treba reproducirati
više od jednog alarma, reproducira se samo
prva poruka.
66 Ako obrišete poruku na koji ste podesili
alarm, alarm se također poništava.
66 Ako vrijeme alarma nastupi tijekom postupka
brisanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon
završetka brisanja te se pokreće reprodukcija.
66 Ako vrijeme alarma nastupi tijekom
ažuriranja podataka, podešenje alarma se
automatski poništava.s
48
Uređivanje poruka
Brisanje poruka
Brisanje jedne po jedne
poruke
Poruke možete brisati jednu po jednu ili
možete odjednom izbrisati sve poruke u
odabranoj mapi.
 Napomene
66 Kad se poruka jednom obriše, ne može se
više vratiti.
66 Ako je poruka koju želite obrisati zaključana
u izborniku, ona se ne briše.
Uređivanje poruka
Možete obrisati neželjene poruke i ostaviti sve ostale dok je IC rekorder u stop
modu ili modu reprodukcije. Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se
ponovno dodjeljuju brojevi kako između
poruka ne bi ostala praznina.
49
1 Pritisnite ERASE tijekom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili
pritisnite i zadržite ERASE tijekom
stop moda.
Oglasi se zvučni signal i trepere broj
poruke i “ERASE”.
Za odustajanje od brisanja
Pritisnite  (stop) prije koraka 2.
Za brisanje druge poruke
Ponovite iste korake od početka.
Za brisanje dijela poruke
Prvo podijelite poruku u dva dijela i zatim
ponovite gore opisani postupak od
početka.
2 Ponovno pritisnite ERASE.
Poruka je obrisana te se u skladu s
time mijenja broj preostalih poruka.
(Primjerice, ako obrišete poruku 3,
poruka 4 će tada biti označena kao
poruka 3. Kad je brisanje dovršeno,
uređaj se zaustavlja na početku sljedeće
poruke.)
50
Brisanje svih poruka u mapi
2 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3 Pritisnite – ili + za odabir
“ALL ERASE” zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
koje želite obrisati dok je IC rekorde
u stop modu.
4 Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER dok
Uređivanje poruka
1 Odaberite mapu koja sadrži poruke
treperi “ALL ERASE”.
Obrisat će se sve poruke u odabranoj
mapi.
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
Za odustajanje od brisanja
Pritisnite  (stop) prije koraka 3.
51
Prebacivanje poruke
u drugu mapu
1 Odaberite poruku koju želite
prebaciti.
2 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3 Pritisnite – ili + za odabir
“MOVE” zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Trepće indikator odredišne mape.
Možete premjestiti snimljenu poruku u
drugu mapu.
52
4 Pritisnite – ili + za odabir
mape u koju želite premjestite
poruku i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Poruka se prebacuje na zadnje mjesto
u odredišnoj mapi. Kad prebacite poruku u drugu mapu, originalna poruka
u prethodnoj mapi se briše.
Dijeljenje poruke u
dva dijela
5 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
 Napomena
Uređivanje poruka
Ako je u mapu u koju želite premjestiti poruku
već snimljeno 99 poruka, premještanje poruke
nije moguće.
Za odustajanje od prebacivanja
poruke
Pritisnite  (stop) prije koraka 4.
Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva
dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi
broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo
jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg
snimanja, primjerice sastanka. Poruke je
moguće dijeliti dok ukupan broj poruka
u mapi ne dosegne broj 99.
53
1 Pritisnite DIVIDE za vrijeme repro-
dukcije poruke koju želite podijeliti.
Treperi broj trenutne poruke i indikator “DIVIDE”.
2 Pritisnite DIVIDE.
Novom dijelu podijeljene poruke
dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih
poruka povećava se za jedan.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka se dijeli.
Poruka 1
Poruka 2
Poruka 3
Poruka 4
Povećavaju se brojevi poruka.
Za odustajanje od dijeljenja
poruke
Pritisnite  (stop) prije koraka 1.
54
 Napomene
66 Za dijeljenje poruke potreban je određeni
slobodan prostor u memoriji. Dodatne
informacije potražite u “Ograničenja sustava”
na str. 84.
66 Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije
moguće podijeliti poruku unutar te mape.
U tom slučaju, prije dijeljenja poruke smanjite broj poruka na 98 ili manje, brisanjem
nepotrebnih poruka ili premještanjem nekih
poruka u drugu mapu.
66 Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime
izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i
ime izvođača te naziv datoteke.
66 Nakon što se poruka podijeli, ne može se
više spojiti na IC rekorderu. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver.
Ako poruku često dijelite, uređaj je možda
neće moći dalje dijeliti.
66 Ako podijelite poruku uz koju je podešen
alarm, jednaka postavka alarma ostaje samo
za poruku prije dijeljenja.
66 Poruku nije moguće podijeliti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom
kraju (0,5 sekundi prije završetka).
66 Ako podijelite poruku tijekom A-B ponavljanja
reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije
jedne poruke, podešenje ponavljanja se
poništava. Ako je nakon koraka 1 prošlo 10
sekundi, potrebno je ponoviti postupak od
početka.
66 Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi,
potrebno je ponoviti postupak od početka.
Reprodukcija podijeljene poruke
Pritisnite – ili + za prikaz broja
poruke jer podijeljene poruke svaka ima
svoj broj.
Sprečavanje slučajnog
rukovanja – funkcija
HOLD
Uređivanje poruka
55
Kako biste spriječili slučajno rukovanje,
pomaknite preklopku HOLD u smjeru
strelice u modu snimanja ili reprodukcije.
Prikazuje se “HOLD” kao oznaka da su
zaključane sve funkcije tipaka.
Odabir prikaza
Za isključivanje funkcije HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice.
 Napomena
Ako je funkcija HOLD aktivirana tijekom
snimanja, prvo isključite funkciju HOLD i zatim
prekinite snimanje.
 Savjet
Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija
HOLD aktivirana. Za isključivanje alarma ili
reprodukcije, pritisnite  (stop).
56
Kad je IC rekorder u modu snimanja/
pauze snimanja, stop modu ili modu
reprodukcije, možete odabrati prikaz
proteklog vremena, preostalog vremena
(REMAIN), datuma snimanja (REC DATE)
ili vremena snimanja (REC DATE) na
pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY/MENU.
Sa svakim pritiskom tipke DISPLAY/
MENU, prikaz će se mijenjati na sljedeći
način.
Indikator
REC DATE
Indikator REMAIN
** Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će
se “- -Y- -M- -D”.
*** Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će
se “- -:- -”.
Dok IC rekorder snima ili je u
pauzi snimanja
Proteklo vrijeme: Prikazuje vrijeme
snimanja trenutne poruke.
Preostalo vrijeme: Prikazuje preostalo
vrijeme snimanja IC rekordera.
Datum snimanja: Prikazuje datum na koji
je IC rekorder započeo snimanje tekuće
poruke.
Kad je IC rekorder u modu
reprodukcije/stop modu
Proteklo vrijeme: Prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije trenutne poruke.
Preostalo vrijeme: Prikazuje preostalo vrijeme trenutne poruke kad je IC rekorder u
modu reprodukcije. Prikazuje preostalo
vrijeme snimanja kad je IC rekorder u
stop modu.
Datum snimanja: Prikazuje datum snimanja
trenutne poruke.
Vrijeme snimanja: Prikazuje datum
snimanja trenutne poruke.
 Napomene
Uređivanje poruka
Proteklo vrijeme  Preostalo vrijeme
s indikatorom REMAIN  Datum
snimanja s indikatorom REC DATE* 
Vrijeme snimanja s indikatorom REC
DATE**  Proteklo vrijeme...
Vrijeme snimanja: Prikazuje vrijeme u
koje je IC rekorder započeo snimanje
tekuće poruke.
66 Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 1
minute, prikaz će se automatski promijeniti
na prikaz preostalog vremena te će treptati.
66 Ako ne upravljate IC rekorderom više od 3
sekunde u stop modu, automatski se odabire
prikaz trenutnog vremena, bez obzira na
podešenje prikaza.
57
Uporaba izbornika
Podešavanje preko
izbornika
1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU
za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite – ili + za odabir
opcije izbornika koju želite podesiti
i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pritisnite – ili + za odabir
željenog podešenja i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
58
4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje
izbornika.
 Napomena
Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne
minute, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz stop moda.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite DISPLAY/MENU tijekom prikaza
izbornika.
Uporaba izbornika
59
Postavke izbornika
Opcije izbornika
Postavke
MODE
LP, SP, HQ, SHQ
Način rada
(: moguće podešavanje/
– : nije moguće podešavanje)
Stop mod Mod reprodukcije
–

SENS
ΓH, ΓL

–

VOR
ON, OFF

–
LOCK
ON, OFF

–

–
DPC
ON (-50% do +100%), OFF


–
EASY-S
ON, OFF


–
CONT
ON, OFF

–
REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF


–

–
–
SET DATE
–
HOUR
12H, 24H

–
–
BEEP
ON, OFF

–
–
LED
ON, OFF

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
ALL ERASE
MOVE
ALARM
FOLDER
60
Mod snimanja
–
ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED,
THU, FRI, SAT, DAILY), OFF
Δ, Ε, ̀, Ζ, Η
Opcije izbornika
MODE
SENS
LOCK
Uporaba izbornika
VOR
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Odabir moda snimanja.
22
LP :
Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka.
SP :
Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka.
HQ:
Mod mono snimanja visoke kvalitete.
SHQ*:
Mod mono snimanja super visoke kvalitete.
Podešavanje osjetljivosti mikrofona.
25
ΓH*:
Za snimanje sastanaka ili na tihim i/ili prostranim
mjestima.
ΓL:
Za snimanje diktata ili na bučnim mjestima.
Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).
27
ON:
Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i
pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za
vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne
 REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcija VOR ne radi.
Blokira poruku kako je ne biste mogli izbrisati, dodati joj
–
novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti.
ON:
Aktivirana je funkcija blokade.
OFF*:
Funkcija blokade je isključena.
61
Opcije izbornika
DPC
EASY-S
CONT
62
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control).
42
ON:
Možete podesiti brzinu reprodukcije u rasponu od
+100% do –50%, u koracima po 10% za podešenje + i
po 5% za podešenje –.
–30%*
OFF*:
Funkcija DPC je isključena.
Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.
37
ON:
Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed
pritiskom na + ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom
na –. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja
željenog mjesta u duljim snimkama.
OFF*:
Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad
pritisnete – ili +, poruka se pretražuje prema
naprijed ili unatrag.
Kontinuirano reproducira poruke u odabranoj mapi.
39
ON:
Aktivirana je funkcija CONT.
OFF*:
Poruka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja na
početku sljedeće poruke.
Opcije izbornika
REC-OP
SET DATE
Uporaba izbornika
HOUR
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Dodaje snimku prethodno snimljenoj poruci ili snima
32, 34
preko trenutne poruke tijekom reprodukcije.
ON:
Možete dodavati snimku ili snimati preko trenutne
poruke.
ADD*:
Možete dodati snimku.
OVER:
Možete snimiti snimku preko poruke.
OFF*:
Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku
preko poruke.
Podešavanje sata uređaja.
15
AUTO*:
Kad je IC rekorder spojen na računalo na kojem je
otvoren Digital Voice Editor, sat će se automatski
uskladiti s onim na računalu.
MANUAL:
Sat možete podesiti ručno podešavanjem godine,
mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom.
Podešavanje formata sata.
17
12H:
AM12:00 = ponoć, PM12:00 = podne
24H*:
0:00 = ponoć, 12:00 = podne
63
Opcije izbornika
BEEP
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.
–
ON*:
Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka.
OFF:
Ne čuje se zvučni signal.
 Napomena
Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite “BEEP” na
“OFF”.
LED
Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom
uporabe.
ON*:
Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili
reprodukcije.
OFF:
Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.
–
 Napomena
Kad je IC rekorder spojen na računalo, indikator rada svijetli ili
treperi čak i ako je “LED” podešeno na “OFF”.
ALL ERASE
MOVE
64
Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi.
U izborniku FOLDER odaberite mapu iz koje želite izbrisati sve poruke, zatim se vratite u ovaj izbornik. Pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER dok treperi “ALL ERASE”.
Odabrana poruka prebacuje se u odabranu mapu
(Δ, Ε, ̀, Ζ ili Η).
Prije pokušaja prebacivanja poruke, odaberite poruku
koju želite prebaciti i zatim se vratite na ovaj izbornik.
51
52
Opcije izbornika
ALARM
Uporaba izbornika
FOLDER
Postavke (*: Početna postavka)
Pogledajte str.
Podešavanje alarma.
45
ON:
Za podešavanje alarma, odaberite “ON” i podesite
datum, vrijeme ili dan u tjednu ili odaberite “DAILY” za
reprodukciju.
B-ONLY:
Kad dođe vrijeme za alarm, oglasit će se samo
zvuk alarma.
B-PLAY*:
Kad dođe vrijeme za alarm, iza alarma će se
reproducirati odabrana poruka.
OFF*:
Alarm se poništava.
Odaberite jednu od 5 mapa (Δ, Ε, ̀, Ζ ili Η).
24
65
Uporaba računala
Primjena isporučenog
softvera Digital Voice
Editor
Mogućnosti softvera Digital
Voice Editor
Softver Digital Voice Editor omogućuje
prijenos poruka snimljenih IC rekorderom
na računalo. Možete ih spremiti na računalo, reproducirati ih i editirati. Možete
također glazbene datoteke pohranjene
na računalo prenijeti na IC rekorder.
Prijenos poruka snimljenih na IC
rekorder na računalo
Poruke snimljene IC rekorderom možete
spremiti na tvrdi disk računala prema
poruci, prema mapi, ili sve poruke odjednom. Možete odabrati jedan od sljedećih
formata koji će se koristiti za spremanje
tih poruka; MSV (LPEC) datoteke, MSV
(ADPCM) datoteke, MP3 datoteke, standardne Windows WAV datoteke.
66
Reprodukcija poruka na računalu
Poruke možete reproducirati na računalu
primjenom sljedećih funkcija: reprodukcija jedne poruke, ponavljanje A-B
reprodukcije, jednostavno pretraživanje,
reprodukcija s knjižnom oznakom i
normalna reprodukcija. Možete također
podesiti brzinu reprodukcije.
Prijenos poruka s računala na IC
rekorder radi reprodukcije
Na IC rekorder možete prenijeti poruke
spremljene na računalo kao i ostale
datoteke, primjerice glasovne datoteke
primljene putem e-maila, MSV (LPEC/
ADPCM) datoteke, WAV datoteke, MP3
datoteke, i to prema datoteci ili prema
mapi. Možete ih također reproducirati na
IC rekorderu.
Editiranje poruka spremljenih na
računalo ili IC rekorder pomoću
računala
Na računalu možete mijenjati naslove
poruka ili korisnička imena, kratke poruke,
podešavati/brisati oznake prioriteta
ili knjižne oznake, dijeliti/kombinirati
poruke i sl., ovisno o formatu datoteke.
Računalom možete promijeniti redoslijed
poruka na IC rekorderu. Možete također
pohraniti poruke spremljene na računalu
tako na glasovni format konvertirate u
prikladniji.
Ostale praktične značajke
Uporaba aplikacije CD Recording Tool i
CD Burning Tool for DVE je ograničena
samo za osobne svrhe.
Uporaba računala
66 Možete slati glasovne e-mail poruke
pomoću MAPI e-mail softvera.
66 Možete transkribirati poruke s IC rekordera
pomoću Dragon NaturallySpeaking®
softvera za prepoznavanje govora
(samo kad je na računalo instaliran
Dragon NaturallySpeaking verzija 5.0 (ili
noviji) Preferred ili Professional Edition).
66 Na računalu možete podesiti/poništiti
korisničko ime IC rekordera, promijeniti
postavke alarma i sl.
66 Primjenom aplikacije CD Recording
Tool for the Digital Voice Editor možete
reproducirati zapise s CD-a u CD uređaju računala i spremiti ih na tvrdi disk
u formatu koji podržava Digital Voice
Editor. Spremljene datoteke mogu se
zatim prenijeti na IC rekorder pomoću
Digital Voice Editora.
66 CD Burning Tool for the Digital Voice
Editor omogućuje kreiranje izvornih
glazbenih ili podatkovnih CD-ova
iz datoteka snimljenih pomoću IC
rekordera, ili iz datoteka spremljenih
na tvrdi disk računala pomoću Digital
Voice Editora.
67
Sistemski zahtjevi
Operativni sustavi:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 ili noviji
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 ili noviji
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 ili noviji
Windows® XP Professional Service Pack
2 ili noviji
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 ili noviji
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 ili noviji
Već instaliran
 Napomena
64-bitni OS nije podržan.
68
Hardversko okruženje:
Računalo: IBM PC/AT ili kompatibilno
Procesor: 266 MHz Pentium® II procesor
ili snažniji (Za Windows Vista®, 800MHz
Pentium® III procesor ili snažniji)
RAM: 128 MB ili više (Za Windows Vista®,
512 MB ili više)
Prostor na tvrdom disku: 150 MB ili više
CD-ROM uređaj (Pri kreiranju audio CD-a
ili podatkovnog CD-a potreban je
CD-R/RW uređaj)
Port: USB priključnica
Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su
kompatibilne s Microsoft® Windows®
operativnim sustavima.
Zaslon: High Color (16-bitno) ili više,
800 x 480 točaka ili više
Pristup internetu za funkciju Voice Mail i
za uslugu baze podataka za CD-ove
 Napomena
Nisu podržani sljedeći sustavi:
–– Svi operativni sustavi koji nisu navedeni u
popisu
–– Osobno konstruirana računala ili operativni
sustavi
–– Nadograđeni operativni sustavi
–– Multi-boot sustavi
–– Multi-monitor sustavi
Napomena o transkripciji poruke
Instaliranje softvera
Pri uporabi Dragon NaturallySpeaking®
softvera za prepoznavanje govora računalo treba također ispunjavati sistemske
zahtjeve za taj softver. Za najnoviju verziju i informacije o dostupnosti Dragon
NaturallySpeaking softvera po regijama,
molimo, posjetite internetsku stranicu:
http://www.nuance.com/
Instalirajte Digital Voice Editor na tvrdi
disk računala.
Napomena o slanju glasovnog
e-maila
66 Prije instalacije Digital Voice Editora zatvorite
sve otvorene programe.
66 Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u
Windows® 2000 Professional trebate se
logirati u Windows kao “Administrator”.
66 Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u
Windows Vista® Home Basic/Windows Vista®
Home Premium/Windows Vista® Business/
Windows Vista® Ultimate/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 ili novijem/
Windows® XP Professional Service Pack 2 ili
novijem/Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP
Media Center Edition 2004 Service Pack 2 ili
novijem/Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 ili novijem, logirajte se
kao “Computer administrator”. (Kako biste
provjerili postoji li korisnički račun “Computer
administrator”, otvorite “User Accounts” u
“Control Panel” i pogledajte dio ispod prikazanog korisničkog imena.)
Uporaba računala
Pri uporabi aplikacije Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0 za slanje glasovnog
e-maila računalo treba također ispunjavati
sistemske zahtjeve za Outlook Express.
 Napomene
69
66 Ako je već instaliran “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”, instalacija isporučenog
softvera će automatski ukloniti “Memory
Stick Voice Editor”. (Poruke se ne uklanjaju.)
66 Nakon instalacije će se ovisno o operativnom
sustavu također instalirati modul Microsoft
DirectX. Taj modul se ne briše pri deinstalaciji
softvera.
66 Nakon instalacije softvera Digital Voice Editor
nemojte instalirati “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”. Digital Voice Editor
neće raditi pravilno.
66 Isporučenim softverom možete spremati ili
editirati poruke na kartici “Memory Stick”.
1 Provjerite da nije spojen IC rekorder
i zatim uključite računalo te pokrenite Windows.
2 Uložite CD-ROM u CD-ROM uređaj.
Automatski se otvara izbornik [IC
Recorder Software Setup] i prikazuje
se prozor [Welcome to IC Recorder
Software Setup]. Ako se ne prikaže
izbornik [Welcome to IC Recorder
Software Setup], otvorite mapu [DVE]
u mapi [Setup] na CD-ROM-u i zatim
dvaput kliknite na [setup.exe].
70
3 Prihvatite uvjete ugovora o licenci i
odaberite [I accept the terms of the
license agreement], zatim kliknite
na [Next].
Prikazuje se prozor [Software Install].
4 Odaberite [Digital Voice Editor] i
zatim kliknite na [Install].
Slijedite upute na zaslonu kako
biste izveli podešavanja potrebna za
instalaciju.
Ako ste već instalirali prethodnu
verziju Digital Voice Editora ili bilo
koju verziju softvera “Memory Stick
Voice Editor”
Prikazat će se dijaloški prozor za
deinstalaciju prethodne verzije Digital
Voice Editora ili bilo koje verzije softvera
“Memory Stick Voice Editor” Slijedite
upute na zaslonu kako biste deinstalirali
softver. Poruke se ne uklanjaju.
 Napomena
Pokušaju li se podaci promijeniti na nedopušteni način ili se datoteka ne koristi samo
za privatne svrhe, ta datoteka se možda
neće moći reproducirati ili Digital Voice
Editor neće moći raditi.
Kad je prikazan dijaloški prozor za
odabir načina spremanja datoteka
Pri spremanju datoteka snimljenih
pomoću IC rekordera na navedeno
računalo, možete odabrati želite li ih
konvertirati u MP3 format. Odaberite
željeno podešenje.
5 Kad se prikaže prozor [Ready to
Install the Program], kliknite na
[Install].
Započinje instalacija.
Wizard Complete], odaberite [Yes, I
want to restart my computer now] i
zatim kliknite na [Finish].
Računalo će se restartati. Kad se računalo restarta, instalacija je dovršena.
Deinstaliranje softvera
Kad želite deinstalirati softver, učinite
sljedeće.
Za Windows 2000 ili Windows XP
1 Kliknite na [Start], odaberite [Settings],
[Control Panel] i zatim [Add or Remove
Programs] ili [Add/Remove Applications].
2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi
i kliknite na [Remove] ili [Change/
Remove].
3 Slijedite upute na zaslonu.
Uporaba računala
Kad je prikazan dijaloški prozor za
odabir jezika za prikaz pomoći
Kliknite za jezik koji želite koristiti za
prikaz pomoći.
6 Kad se prikazuje prozor [InstallShield
71
Za Windows Vista
1 Kliknite na [Start] – [Control Panel] –
[Programs], zatim odaberite i kliknite na
[Uninstall a Program] iz kategorije.
2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i
kliknite na [Uninstall].
3 Kliknite na [Continue] u prozoru [User
Account control].
4 Slijedite upute na zaslonu.
 Napomena
Želite li softver premjestiti na drugi disk ili
mapu nakon instalacije, trebate ga najprije
deinstalirati i zatim ponovno instalirati. Softver
ne radi pravilno premjestite li samo njegove
datoteke.
Spajanje IC rekordera na
računalo
Podatke s IC rekordera možete prenijeti
na računalo spojite li IC rekorder na računalo. USB spojnim kabelom isporučenim
s IC rekorderom povežite priključnicu 
(USB) na IC rekorderu s računalom.
Računalo prepoznaje IC rekorder čim
se spoji kabel. Kabel možete spojiti ili
odspojiti kad su IC rekorder i računalo
uključeni ili isključeni.
U  (USB)
priključnicu
IC rekordera
 Savjet
Deinstalacijom se ne uklanjaju datoteke
poruka.
72
U USB
priključnicu
računala
Spojni kabel
(isporučen)
 Napomene
Gledanje datoteka pomoći
Za detalje o svakom postupku pogledajte
datoteke pomoći (Help).
Help
Uporaba računala
66 Instalirajte softver Digital Voice Editor prije
spajanja IC rekordera na računalo. U protivnom
se pri spajanju IC rekordera na računalo
može prikazati poruka poput [Found New
Hardware Wizard]. U tom slučaju kliknite na
[Cancel].
66 Nemojte spajati više od dva USB uređaja na
računalo. Ne može se zajamčiti normalan rad.
66 Nije zajamčena uporaba ovog IC rekordera s
USB hubom ili USB produžnim kabelom..
66 Ovisno o spojenim USB uređajima, moguće
su nepravilnosti u radu.
66 Prije spajanja IC rekordera na računalo, provjerite jesu li u njega uložene baterije.
66 Pri spajanju IC rekordera na računalo, provjerite je li rekorder u stop modu.
66 Savjetujemo vam da odspojite kabel s računala kad ne koristite Digital Voice Editor.
73
Odspajanje IC rekordera od
računala
Slijedite postupak u nastavku jer se u
suprotnom podaci mogu oštetiti.
1 Provjerite da indikator rada ne
treperi.
2 Odspojite USB spojni kabel za spa-
janje IC rekordera iz USB priključnice računala.
Na zaslonu Windowsa, lijevom tipkom
miša kliknite na “Safely Remove
Hardware” u traci sa zadacima i kliknite
na “Safely remove USB Mass Storage
Device”.
Na zaslonu Macintosh računala,
povucite ikonu “IC RECORDER” s radne
površine u “Trash” i pustite je ondje.
Detalje o odspajanju IC rekordera
pogledajte u uputama za uporabu
računala.
74
U slučaju problema
U slučaju problema
Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem
postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu.
IC rekorder
Pojava
Rješenje
IC rekorder se ne može
isključiti.
66 Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice dok je IC rekorder
zaustavljen (str. 18).
IC rekorder se ne može
uključiti.
66 Podešena je preklopka HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u
suprotnom smjeru od strelice (str. 18).
Prikaz ne nestaje s pokazivača. 66 Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.
Prikaz je zamućen.
66 Baterije su uložene s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 12).
66 Baterije su prazne (str. 13).
66 Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke (str. 55).
Iz zvučnika se ne čuje zvuk.
66 Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 37).
66 Priključene su slušalice (str. 37).
Čuje se zvuk iz zvučnika dok
su priključene slušalice.
66 Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk
se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih
pravilno spojite.
Uporaba računala
IC rekorder ne radi.
75
Pojava
Rješenje
Ne svijetli indikator rada.
66 “LED” je podešeno na “OFF” (str. 64). Prikažite izbornik i
podesite “LED” na “ON”.
Prikazuje se “FULL” i ne možete pokrenuti snimanje.
66 Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 49) ili obrišite
sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.
Prikazuje se “FULL” i ne može 66 U odabranu mapu je snimljeno ukupno 99 poruka ili je
se rukovati IC rekorderom.
ukupno snimljeno 495 poruka (ako je kreirano 5 mapa).
Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku,
Izbrišite neke poruke (str. 49) ili obrišite sve poruke nakon što
ih pohranite na računalo.
76
Snimanje je prekinuto.
66 Funkcija VOR je uključena (str. 27). Podesite “VOR” na “OFF” u
izborniku (str. 61).
Čuju se smetnje.
66 Tijekom snimanja ste zagrebli IC rekorder nekim predmetom
ili prstom tako da su se snimile smetnje.
66 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u
blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog
telefona.
66 Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja.
Očistite priključak.
66 Priključak  (slušalice) je zaprljan. Očistite priključak.
Razina snimanja je niska.
66 Opcija “SENS” (osjetljivost mikrofona) je podešena na “ΓL”.
Prikažite izbornik i podesite “SENS” na “ΓH” (str. 61).
Pojava
Rješenje
Kod snimanja s druge opreme, 66 Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključulazna snaga je prevelika ili
nicom  (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na
nije dovoljno snažna.
opremi koja je spojena na IC rekorder.
Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.
66 Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podesite
brzinu DPC u izborniku (str. 62).
Prikazuje se “--:--”.
66 Niste podesili sat (str. 15).
Na REC DATE pokazivaču je
66 Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i
prikazano “--Y--M--D” ili “--:--”.
vrijeme snimanja neće biti prikazani.
U izborniku je prikazan manji 66 Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada
broj opcija.
(stop, reprodukcija, snimanje) (str. 60).
Baterija kratko traje.
66 Trajanje baterije navedeno na str. 13 odnosi se na reprodukciju uz glasnoću podešenu na 27. Trajanje baterije može se
smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.
Uporaba računala
Preostalo vrijeme prikaza66 IC rekorder zahtijeva određenu količinu memorije za
no na pokazivaču je kraće
upravljanje sustavom. Ta količina se oduzima od preostalog
od vremena prikazanog u
vremena i iz toga proizlazi razlika.
isporučenom softveru Digital
Voice Editor.
77
Pojava
Rješenje
Baterija je prazna nakon što
66 Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo
ste je ostavili umetnutu dulje
troši. Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka
vrijeme, bez uporabe IC
i ostalim uvjetima okoliša. Obično baterija traje oko četiri
rekordera.
mjeseca. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme,
preporučljivo je isključiti ga (str. 18) ili izvaditi baterije.
Potrebno je mnogo vremena 66 Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka,
za pokretanje IC rekordera.
možda će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera.
To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz
pokretanja uređaja ne nestane.
IC rekorder ne radi pravilno.
66 Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 12).
Računalo ne prepoznaje IC
rekorder.
Mapa/datoteka ne može se
prebaciti s računala.
66 Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite.
66 Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabel osim
priloženog USB kabela. Spojite IC rekorder pomoću isporučenog USB spojnog kabela.
66 Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije
navedene na str. 68.
66 Ovisno o položaju USB priključnice, IC rekorder se možda neće
prepoznati. Ako se to dogodi, iskušajte drugu priključnicu.
Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.
78
Digital Voice Editor
Pogledajte također datoteke iz Help u softveru Digital Voice Editor.
Pojava
Rješenje
IC rekorder ili “Memory Stick” 66 Provjerite je li uspjela instalacija softvera. Također provjerite
se ne mogu pravilno spojiti. povezanost na sljedeći način:
––Pri uporabi vanjskog USB huba spojite IC rekorder izravno
na računalo.
––Odspojite i zatim spojite kabel s IC rekorderom.
––Spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu.
66 Računalo je možda u system standby/hibernate modu. Ne
dopustite da računalo uđe u system standby/hibernate mod
dok je spojeno na IC rekorder.
Uporaba računala
Nije moguće instalirati Digital 66 Na računalu je premalo slobodnog prostora na disku ili u
Voice Editor.
memoriji. Provjerite prostor tvrdog diska i memorije.
66 Pokušavate instalirati softver u operativni sustav koji Digital
Voice Editor ne podržava.
66 U Windows Vista® Ultimate/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/
Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 ili
novijem/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service
Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition Service
Pack 2 ili novijem/Windows® XP Professional Service Pack
2 ili novijem/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 ili
novijem logirali ste se pod korisničkim imenom s ograničenjima
vezanim uz korisnički račun. Logirajte se kao “Computer
administrator”.
66 U Windows® 2000 Professional trebate se logirati u Windows
kao “Administrator”.
79
Pojava
Rješenje
Nije moguća reprodukcija
poruka/Glasnoća reproduciranog zvuka je niska.
66 Računalo nema zvučnu karticu.
66 Računalo nema ugrađen ili spojeni zvučnik.
66 Glasnoća zvuka je stišana.
66 Pojačajte glasnoću na računalu. (Pogledajte upute za uporabu računala.)
66 Glasnoću WAV datoteka moguće je promijeniti i pohraniti
pomoću značajke “Increase Volume” u Microsoft Sound
Recorderu.
Spremljene datoteke poruka
ne mogu se reproducirati ili
editirati.
66 Ne možete reproducirati poruku čiji format datoteke softver
Digital Voice Editor ne podržava. Ovisno o formatu datoteke,
ne možete koristiti dio funkcija za editiranje u softveru.
Brojač ili kliznik se ne pomiču 66 To se događa pri reprodukciji poruka koje ste podijelili,
pravilno. Čuju se smetnje.
kombinirali, snimali preko postojećih ili dodavali u snimku.
Najprije spremite poruku na tvrdi disk i zatim je dodajte
na IC rekorder. Odaberite za pohranu format datoteke koji
odgovara vašem IC rekorderu.
80
Kad ima puno poruka, rekorder radi sporo.
66 Kad se ukupni broj poruka poveća, rad se uspori neovisno o
trajanju snimanja.
Pir spremanju, dodavanju
ili brisanju poruka ne radi
pokazivač.
66 Za kopiranje ili brisanje dugih poruka potrebno je više vremena. Po dovršetku postupaka pokazivač radi normalno.
Za konverziju određenog
formata datoteke potrebno
je duže vrijeme.
66 Za veće datoteke će vrijeme potrebno za konverziju datoteke
biti duže.
Pojava
Rješenje
Digital Voice Editor se pri
otvaranju “zamrzne”.
66 Nemojte odspajati priključak IC rekordera dok računalo
komunicira s rekorderom. U protivnom rad računala postaje
nestabilan ili se mogu oštetiti podaci na IC rekorderu.
66 Može postojati konflikt između softvera i drugog drivera ili
aplikacije.
66 Nemojte instalirati “Memory Stick Voice Editor” softver i Digital
Voice Editor Ver. 2x nakon instalacije Digital Voice Editora.
Digital Voice Editor možda neće raditi pravilno.
Uporaba računala
81
Poruke pogrešaka
82
Poruka pogreške
Uzrok/rješenje
LO BATT
66 Baterije su prazne. Zamijenite islužene baterije novima.
FULL (istovremeno treperi
̉)
66 Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja
obrišite neke poruke.
FULL (istovremeno treperi
broj poruke)
66 Pošto se u trenutnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete
snimiti novu poruku. Prije snimanja obrišite neke poruke.
FULL (istovremeno treperi
indikator mape)
66 Pošto se u odredišnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete
premjestiti poruku. Prije premještanja obrišite neke poruke.
SET DATE
66 Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.
NO DATA
66 Odabrana mapa ne sadrži poruke. Ne možete zaključati
poruku, obrisati poruku/poruke ili podesiti alarm, itd.
PRE SET
66 Podesili ste alarm u isto vrijeme za koje je već podešen
alarm. Provjerite podešenje i podesite točan datum i vrijeme.
BACK-D
66 Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite
podešenje i podesite točan datum i vrijeme.

66 Odabrali ste poruku koje je zaključana. Ovoj poruci ne
možete dodavati snimke, ne možete snimati snimke preko
poruke, te je ne možete brisati. Podesite “LOCK” na “OFF” u
izborniku prije brisanja poruke.
NO EDIT
66 Odabrana poruka nije snimljena ovim IC rekorderom. Ne
možete je podijeliti, dodati joj snimku ili snimiti snimku
preko nje i sl.
Poruka pogreške
Uzrok/rješenje
OFF REC-OP
66 Ne možete dodavati snimku ili snimiti snimku preko poruke
jer je “REC-OP” podešeno na “OFF”. Podesite na “ON”.
ERR ACCESS ERR 01 – ERR 05
66 Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta.
Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 12).
Uporaba računala
83
Ograničenja sustava
IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar
uređaja.
Pojava
Uzrok/rješenje
Nije moguće snimanje poruka 66 Ako snimate poruke u kombinaciji SHQ, HQ, SP ili LP mododo maksimalnog vremena
va, vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena
snimanja.
snimanja u SHQ modu, do maksimalnog vremena snimanja
u LP modu.
66 Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog
vremena snimanja IC rekordera.
Nije moguće prikazati glazbe- 66 Ako ste prenijeli glazbene datoteke pomoću računala, te
ne datoteke redom.
datoteke možda neće biti kopirane redoslijedom prijenosa
zbog ograničenja sustava.
Ne možete odrediti završnu
točku B.
66 Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne
točke A.
Kod podešavanja reprodukcije 66 Ovisno o datotekama koje se prebacuju na IC rekorder s
odsječka A-B, podešene točke računala, podešene točke mogu se pomaknuti.
mogu malo odstupati.
84
Dodatne informacije
1 Spojite isporučeni USB kabel na 
Uporaba USB AC
adaptera (opcija)
2 Spojite USB AC adapter (opcija) na
(USB) priključnicu IC rekordera.
USB spojni kabel
3 Spojite USB AC adapter u zidnu
utičnicu.
U  (USB)
priključnicu
USB AC adapter
(opcija)
Dodatne informacije
IC rekorder možete spojiti u zidnu utičnicu preko USB AC adaptera AC-U50A
(opcija).
85
Odspajanje IC rekordera iz
zidne utičnice
Slijedite postupak u nastavku jer se u
suprotnom podaci mogu oštetiti.
1 Ako snimate ili reproducirate poruku,
pritisnite  (stop) kako bi IC rekorder
prešao u stop mod.
2 Provjerite da indikator rada ne
treperi.
3 Odspojite USB AC adapter iz zidne
utičnice i a zatim odspojite USB
spojni kabel iz USB AC adaptera.
86
 Napomene
66 Tijekom snimanja (indikator rada svijetli ili
treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator
rada treperi narančasto),
–– IC rekorder se ne smije spajati ili odspajati
iz USB AC adaptera spojenog u zidnu
utičnicu.
–– USB AC adapter spojen s IC rekorderom
se ne smije spajati ili odspajati iz zidne
utičnice.
Podaci bi se mogli oštetiti. Ako IC rekorder
obrađuje veću količinu podataka, animacija
ažuriranja se može prikazivati dulje vrijeme.
To ne znači da se IC rekorder pokvario.
Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne
nestane s pokazivača.
66 Dok se upotrebljava USB AC adapter (opcija),
na pokazivaču se ne prikazuje indikator
baterije.
Mjere opreza
O napajanju
66 Za napajanje uređaja koristite isključivo
3,0 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03
(veličina AAA) alkalne baterije ili dvije
NH-AAA punjive baterije.
O sigurnosti
66 Ne koristite uređaj tijekom upravljanja
vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja
motornim vozilom.
O rukovanju
66 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste
postavili IC rekorder u blizini izvora
napajanja, fluorescentne svjetiljke ili
mobilnog telefona tako da se mogu
čuti smetnje.
66 Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom
snimanja, mogu se snimiti smetnje.
O održavanju
66 Za čišćenje kućišta upotrijebite meku
tkaninu lagano natopljenom vodom.
Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin
ili razrjeđivač.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan
uz uređaj, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Dodatne informacije
66 Ne ostavljajte uređaj na mjestima
blizu izvora topline ili pod izravnim
utjecajem sunčeve svjetlosti, pretjerane
prašine ili mehaničkih udaraca.
66 Ukoliko neki predmet ili tekućina
prodru u uređaj, uklonite baterije i prije
sljedeće uporabe, neka uređaj provjeri
kvalificirani tehničar.
O smetnjama
87
Savjet o sigurnosnim kopijama
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka uzrokovanu
slučajnim djelovanjem ili kvarom IC
rekordera, savjetujemo da napravite
zaštitne kopije snimljenih poruka na
vrpcu, računalo i sl.
Tehnički podaci
Dio za snimanje IC rekordera
Kapacitet (iskoristivi)
1 GB (približno 989 MB =1.037.565.952 bajtova)
Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje
podacima.
Vrijeme snimanja*1
Pogledajte str. 23.
*1
Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano
snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati
zamijeniti baterije novima. Za detalje o trajanju baterije, pogledajte str. 13.
Frekvencijski raspon
66 SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
66 HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
66 SP : 75 Hz - 15.000 Hz
66 LP : 75 Hz - 3.500 Hz
MP3 brzina prijenosa i frekvencija uzorkovanja za mod snimanja*2
66 SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps stereo
66 HQ: 44,1 kHz, 128 kbps stereo
66 SP : 44,1 kHz, 48 kbps mono
66 LP : 11,025 kHz, 8 kbps mono
Brzina prijenosa: 32 - 320 kbps, VBR
*2
88
Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka snimljenih pomoću IC rekordera. Nisu podržani
svi uređaji za kodiranje.
Općenito
Zvučnik
Približno 28 mm promjera
Izlazna snaga
300 mW
Ulaz/izlaz
66 Priključnica za mikrofon (mini, stereo)
–– ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina
0,5 mV, 3 kiloohma ili manja impedancija
mikrofona
66 Priključnica za slušalice (mini, stereo)
–– izlaz za slušalice 8 - 300 ohma
66 USB priključak
–– Kompatibilno s High-Speed USB
Kontrola brzine reprodukcije (DPC)
+100% do –50%
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije
(isporučene): 3 V DC
Dvije NH-AAA punjive baterije (nisu isporučene):
2,4 V DC
Radna temperatura
5°C - 35°C
Izmjerena vrijednost prema standardima
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology and Industries Association)
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 7.
Dodatan pribor
Aktivni zvučnik SRS-T80
Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1
Punjiva baterija NH-AAA-B2K
USB AC adapter AC-U50A
Punjač baterije BCG-34HS2KA
Kod vašeg prodavatelja možda nećete
pronaći neki od gore navedenog pribora.
Molimo, za dodatne informacije obratite
se dobavljaču.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Dodatne informacije
Napajanje
*3
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše
i kontrola) (JEITA)*3
37  111  21,2 mm
Masa (JEITA)*3
Približno 71 g uključujući LR03 (veličina AAA)
alkalne baterije
89
Zaštitni znakovi
88 Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX i logotipi su zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation registrirani u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
88 Apple i Macintosh su zaštitni znakovi tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
88 Pentium je registrirani zaštitni znak tvrtke Intel
Corporation.
88 Nuance, Nuance logotip, Dragon NaturallySpeaking i RealSpeak su zaštitni znakovi i/ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Nuance Communications,
Inc. registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama. ©
2007 - 2008 Nuance Communications, Inc. Sva
prava pridržana.
88 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
88 “Memory Stick” i  su zaštitni znaci tvrtke Sony
Corporation.
88 “LPEC” i
su registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
88 Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci tvrtke Dolby Laboratories.
Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi
su u vlasništvu njihovih tvrtki.
Nadalje, oznake “™” i “®” ne spominju se na svim
mjestima u ovom priručniku.
“Digital Voice Editor” koristi sljedeće softverske
module:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.
90
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising